Samsung SP-H03 Owner's manual

Samsung SP-H03 Owner's manual
SP-H03
Projektor PICO
Instrukcja obsługi
Kształt oraz kolor produktu mogą różnić się od
przedstawionego na zdjęciach. Dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia w wyniku udoskonalania
produktu.
Spis treści
GŁÓWNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Czynności konserwacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Zasady bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
MONTAŻ I PODŁĄCZANIE
Zawartość opakowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Podłączanie oraz odłączanie akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Regulacja zoomu i ostrości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Rozmiar ekranu i odległość projekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Otwory wentylacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Obsługiwane tryby wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Gniazda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Podłączanie komputera i konfiguracja komputera . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Podłączanie do urządzenia AV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Podłączanie zewnętrznego głośnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Podłączanie zasilania oraz ładowanie akumulatora . . . . . . . . . . . . . 2-11
Podłączenia do zewnętrznej pamięci i kabla USB . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
UŻYTKOWANIE
Funkcje produktu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Szczegóły produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Wskazania LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Korzystanie z menu regulacji ekranu (menu ekranowe, OSD) . . . . . 3-4
Obsługiwane formaty plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) . . . . 3-6
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed wezwaniem serwisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
DALSZE INFORMACJE
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Skontaktuj się z firmą SAMSUNG na całym świecie . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Zasady utylizacji - tylko Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
1
Gáówne zasady bezpieczeĔstwa
1-1
Przed rozpoczĊciem
Ikony uĪyte w niniejszym tekĞcie
IKONA
NAZWA
ZNACZENIE
Uwaga
Oznacza sytuacjĊ, w których funkcja moĪe nie dziaáaü lub ustawienie moĪe byü
anulowane.
Uwaga
Oznacza wskazówkĊ dotyczącą obsáugi funkcji.
Korzystanie z instrukcji
ZawartoĞü niniejszej instrukcji moĪe ulec zmianie bez powiadomienia w wyniku udoskonalania produktu.
•
Przed rozpoczĊciem korzystania z urządzenia naleĪy dokáadnie zapoznaü siĊ z informacjami o bezpieczeĔstwie.
•
WiĊcej informacji na temat sieci moĪna znaleĨü w rozdziale Rozwiązywanie problemów.
Informacje o prawach autorskich
Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeĪone.
ZawartoĞü niniejszej instrukcji obsáugi jest wáasnoĞcią firmy Samsung Electronics, Co., Ltd.
ZawartoĞü niniejszej instrukcji obsáugi nie moĪe byü czĊĞciowo lub w caáoĞci reprodukowana, dystrybuowana lub uĪywana w
jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Samsung Electronics, Co., Ltd.
Opáata administracyjna moĪe zostaü naáoĪona w przypadku gdy.
(a) po zgáoszeniu Īądania technik przybyáy na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez uĪytkownika instrukcji obsáugi).
(b) uĪytkownik przekaĪe urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez uĪytkownika instrukcji obsáugi).
Kwota opáaty administracyjnej zostanie zakomunikowana uĪytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed wizytą technika.
Gáówne zasady bezpieczeĔstwa
1-1
1-2
CzynnoĞci konserwacyjne
Czyszczenie powierzchni i soczewki
WyczyĞü projektor przy uĪyciu miĊkkiej, suchej szmatki.
•
Unikaj czyszczenia produktu przy uĪyciu substancji
áatwopalnych, takich jak benzen czy rozpuszczalnik.
•
Unikaj rysowania soczewki paznokciami lub ostrymi
przedmiotami.
MoĪe to spowodowaü porysowania lub uszkodzenie urządzenia.
•
NaleĪy unikaü czyszczenia obudowy produktu wilgotną szmatką
lub przez rozpylanie wody bezpoĞrednio na obudowĊ
urządzenia.
Dostanie siĊ wody do produktu moĪe byü przyczyną poraĪenia
prądem elektrycznym, poĪaru lub problemów z urządzeniem.
•
JeĞli projektor zostanie zamoczony, na jego powierzchni moĪe
pojawiü siĊ biaáa plama.
Wygląd i kolor mogą siĊ róĪniü w zaleĪnoĞci od modelu.
Czyszczenie wnĊtrza projektora
Aby wyczyĞciü wnĊtrze projektora, skontaktuj siĊ z autoryzowanym
centrum serwisowym Samsung.
•
1-2
JeĞli do wnĊtrzna projektora dostanie siĊ kurz lub inne
substancje, skontaktuj siĊ z centrum serwisowym.
Gáówne zasady bezpieczeĔstwa
1-3
Zasady bezpieczeĔstwa
Ikony uĪywane przy ostrzeĪeniach o bezpieczeĔstwie
IKONA
NAZWA
ZNACZENIE
OstrzeĪenie
Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem moĪe spowodowaü powaĪne
obraĪenia ciaáa, a nawet Ğmierü.
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem moĪe spowodowaü obraĪenia
ciaáa lub zniszczenie mienia.
Znaczenie symboli
Nie wykonywaü.
NaleĪy przestrzegaü.
Zasady dotyczące zasilania
NastĊpujące obrazy sáuĪą wyáącznie jako odniesienie i mogą siĊ róĪniü siĊ w zaleĪnoĞci od modeli i krajów.
Wygląd i kolor mogą siĊ róĪniü w zaleĪnoĞci od modelu.
OstrzeĪenie
Nigdy nie wkáadaj lub nie wyciągaj
zasilania mokrymi rĊkoma.
•
30
LUMEN
Niezastosowanie siĊ do tego zalecenia
grozi poraĪeniem prądem
elektrycznym.
•
30
LUMEN
•
Niezastosowanie siĊ do tego zalecenia
grozi poraĪeniem prądem
elektrycznym lub poĪarem.
W przeciwnym razie moĪe dojĞü do
poraĪenia prądem lub poĪaru
związanego z uszkodzonym
przewodem.
!
Zdecydowanie wciĞnij wtyczkĊ do
gniazdka elektrycznego.
•
!
Niezastosowanie siĊ do tego zalecenia
grozi poĪarem.
!
•
Istnieje ryzyko poraĪenia prądem lub
wywoáania poĪaru.
Upewnij siĊ, Īe urządzenie jest
podáączone do gniazdka elektrycznego z
uziemieniem (tylko dla izolacji urządzeĔ
klasy 1).
•
Gáówne zasady bezpieczeĔstwa
Niezastosowanie siĊ do tego zalecenia
grozi poĪarem w wyniku przegrzania
gniazdka elektrycznego.
JeĞli bolec wtyczki lub gniazdo jest
naraĪone na kurz, wodĊ lub substancje
obce, naleĪy je dokáadnie wyczyĞciü.
Nie zginaj ani nie wiąĪ kabla zasilającego i
unikaj umieszczania na nim ciĊĪkich
przedmiotów.
•
Niezastosowanie siĊ do tego zalecenia
grozi poraĪeniem prądem
elektrycznym lub poĪarem.
Nie podáączaj wielu urządzeĔ
elektrycznych do jednego gniazdka
elektrycznego.
Nie uĪywaj uszkodzonego przewodu
zasilającego, wtyczki przewodu
zasilającego lub poluzowanego gniazdka
elektrycznego.
•
Przewód sieciowy i produkt powinny
znajdowaü siĊ daleko od urządzeĔ
grzewczych.
Niezastosowanie siĊ do tego zalecenia
grozi poraĪeniem prądem
elektrycznym lub obraĪeniami ciaáa.
1-3
NaleĪy uĪywaü wyáącznie dostarczonego
firmowo przewodu zasilającego. Ponadto,
nie naleĪy uĪywaü przewodu zasilającego
od innego urządzenia elektrycznego.
ĝrodki ostroĪnoĞci niezbĊdne podczas
obsáugi akumulatora.
•
Nie wolno uĪywaü nieokreĞlonych
baterii. Akumulator moĪe eksplodowaü.
•
Nie moĪna naciskaü na akumulator z
duĪą siáą lub próbowaü wykonywaü w
nim otworu.
•
Nie wolno podgrzewaü akumulatora
ani przechowywaü go w miejscu o
wysokiej temperaturze, np. we wnĊtrzu
samochodu w lecie.
•
Nie wolno dopuĞciü do zamokniĊcia
akumulatora.
•
Nie wolno pozwalaü, aby dzieci lub
zwierzĊta domowe ssaáy akumulator
lub trzymaáy go w ustach.
•
Nie wolno pozwalaü, aby styk
áadowania akumulatora miaá kontakt z
przedmiotami metalowymi.
!
•
Niezastosowanie siĊ do tego zalecenia
grozi poraĪeniem prądem
elektrycznym lub poĪarem.
Uwaga
Wyjmując przewód zasilający z gniazdka
elektrycznego, naleĪy trzymaü go za
wtyczkĊ, a nie za sam przewód.
•
!
30
LUMEN
Przed rozpoczĊciem czyszczenia
urządzenia naleĪy odáączyü przewód
sieciowy.
•
!
W przeciwnym wypadku moĪe dojĞü do
poraĪenia prądem elektrycznym lub
wybuchu poĪaru.
JeĞli wystąpi problem z projektorem przy
wyjĊtym akumulatorze, naleĪy odáączyü
wtyczkĊ zasilania i caákowicie odciąü
zasilanie. Samo naciĞniĊcie przycisku
zasilania nie spowoduje odciĊcia zasilania.
30
LUMEN
!
Po wyjĊciu akumulatora nie naleĪy
wáączaü lub nie wyáączaü produktu przez
wáączenie lub wyáączenie wtyczki
zasilania. (Nie uĪywaj wtyczki jako
przeáącznika zasilania).
30
LUMEN
Istnieje ryzyko poraĪenia prądem lub
wywoáania poĪaru.
Zasady dotyczące instalacji
OstrzeĪenie
30
LUMEN
Podczas instalacji produktu w szafce lub
na póáce naleĪy zwróciü uwagĊ na to, aby
produkt nie wystawaá poza szafkĊ lub
póákĊ.
•
30
LUMEN
!
1-3
W przeciwnym razie produkt moĪe
spaĞü i uszkodziü siĊ lub spowodowaü
obraĪenia ciaáa.
Przed przenoszeniem projektora naleĪy
upewniü siĊ, Īe odáączono od niego
wszystkie kable i przewody zasilające.
•
W przeciwnym razie moĪe dojĞü do
poraĪenia prądem lub poĪaru
związanego z uszkodzonym
przewodem.
30
LUMEN
Unikaj instalacji produktu w miejscu
wystawionym na bezpoĞrednie dziaáanie
promieni sáonecznych i w pobliĪu Ĩródeá
ciepáa, takich jak poĪar lub grzejnika.
•
Niezastosowanie siĊ moĪe
spowodowaü poĪar lub skróciü
ĪywotnoĞü produktu.
Przewód sieciowy powinien znajdowaü siĊ
daleko od urządzeĔ grzewczych.
•
Osáona przewodu stwarza moĪe siĊ
stopiü i spowodowaü poraĪenie
prądem elektrycznym lub poĪar.
Gáówne zasady bezpieczeĔstwa
30
LUMEN
!
Produktu nie naleĪy instalowaü w
miejscach naraĪonych na kurz, wilgoü,
oleje, dym lub wodĊ (krople deszczu) oraz
w pojeĨdzie.
•
Nie naleĪy instalowaü urządzenia w
miejsach o wysokim stĊĪeniu kurzu.
30
LUMEN
!
MoĪe to spowodowaü poraĪenie
prądem lub poĪar.
Nie naleĪy umieszczaü produktu na takiej
wysokoĞci, by byá áatwo dostĊpny dla
dzieci.
30
LUMEN
•
SAMSUNG
!
DotkniĊcie urządzenia przez dziecko
moĪe doprowadziü do upadku
urządzenia i spowodowania obraĪeĔ
ciaáa.
LUMEN
•
!
JeĞli produkt jest zainstalowany w miejscu,
w którym warunki pracy charakteryzują siĊ
duĪą zmiennoĞcią, mogą z tego powodu
wystĊpowaü powaĪne problemy. W takiej
sytuacji naleĪy zainstalowaü urządzenie
dopiero po konsultacji z Centrum obsáugi
klienta.
•
Torby plastikowe sáuĪące do pakowania
urządzenia naleĪy trzymaü z dala od
dzieci.
30
30
LUMEN
JeĞli dzieci naáoĪą torby plastikowe na
gáowĊ, mogą siĊ udusiü.
Nie naleĪy instalowaü projektora w
maáych, Ĩle wentylowanych
pomieszczeniach.
•
Niezastosowanie siĊ do tego zalecenia
grozi poĪarem w wyniku podwyĪszonej
temperatury we wnĊtrzu urządzenia.
Miejsca naraĪone na drobinki pyáu,
chemikalia, zbyt wysokie lub niskie
temperatury, wysoką wilgotnoĞü, takie
jak lotniska lub stacje, na których
produkt jest ciągle uĪywany przez
dáuĪszy czas itd.
Uwaga
30
LUMEN
!
Podczas instalacji produktu w szafce lub
na póáce naleĪy zwróciü uwagĊ na to, aby
produkt nie wystawaá poza szafkĊ lub
póákĊ.
•
W przeciwnym razie produkt moĪe
spaĞü i uszkodziü siĊ lub spowodowaü
obraĪenia ciaáa.
•
NaleĪy korzystaü z szafek
dostosowanych do rozmiaru produktu.
Gáówne zasady bezpieczeĔstwa
Urządzenie naleĪy zestawiaü delikatnie.
30
LUMEN
!
•
Niezastosowanie siĊ do tego zalecenia
grozi problemami z produktem lub
obraĪeniami ciaáa
1-3
Zasady dotyczące obsáugi
OstrzeĪenie
NaleĪy unikaü wkáadania do produktu
(otworów portów, itp.).metalowych
przedmiotów, takich jak spinacze, monety,
szpilki do wáosów lub przedmiotów
áatwopalnych.
100
30
LUMEN
•
JeĞli do wnĊtrza urządzenia dostanie
siĊ woda lub inna substancja, naleĪy
wyáączyü urządzenie, wyjąü wtyczkĊ z
gniazdka elektrycznego i skontaktowaü
siĊ z centrum serwisowym.
•
Niezastosowanie siĊ do tego zalecenia
grozi problemami z produktem,
poraĪeniem prądem elektrycznym lub
poĪarem.
30
LUMEN
•
PoniewaĪ produkt dziaáa pod wysokim
napiĊciem, nie naleĪy go samodzielnie
demontowaü, naprawiaü lub modyfikowaü.
30
LUMEN
•
Niezastosowanie siĊ do tego zalecenia
grozi poĪarem lub poraĪeniem prądem
elektrycznym.
•
W przypadku koniecznoĞci naprawy
produktu naleĪy skontaktowaü siĊ z
centrum serwisowym.
NaleĪy unikaü umieszczania na górnej
czĊĞci produktu przedmiotów takich jak
zabawki i ciasteczka.
Nie wolno patrzeü w soczewkĊ
wáączonego projektora.
30
LUMEN
•
LUMEN
•
MoĪe to spowodowaü wybuch lub
poĪar.
Nie wolno dotykaü wtyczki przewodu
zasilającego, który zostaá przed chwilą
odáączony od gniazdka elektrycznego.
Przy grzmotach lub piorunach naleĪy
odáączyü wtyczkĊ zasilania.
NaleĪy uwaĪaü na to, aby nie zablokowaü
otworu wentylacyjnego obrusem lub
zasáoną.
30
LUMEN
•
30
LUMEN
!
Jest to szczególnie niebezpieczne dla
dzieci.
Nie wolno wkáadaü obiektów
przewodzących prąd (np. spinaczy
metalowych) do gniazdka zasilania na
przewodzie, jeĞli przewód jest podáączony
do gniazdka elektrycznego.
NaleĪy unikaü umieszczania przy
produkcie áatwopalnych aerozoli lub innych
obiektów.
30
Záapanie urządzenia przez dziecko w
celu zdjĊcia tego typu przedmiotów
moĪe doprowadziü do upadku
urządzenia i spowodowania obraĪeĔ
ciaáa a nawet Ğmierci.
W przeciwnym wypadku moĪe dojĞü do
poraĪenia prądem elektrycznym lub
wybuchu poĪaru.
•
Nie naleĪy upuszczaü przenoszonego
urządzenia.
Niezastosowanie siĊ do tego zalecenia
grozi poĪarem w wyniku podwyĪszonej
temperatury we wnĊtrzu urządzenia.
Nie wolno uĪywaü w pobliĪu produktu
nawilĪacza powietrza ani kuchenki.
30
LUMEN
30
LUMEN
•
!
•
MoĪe to doprowadziü do problemów z
urządzeniem lub obraĪeĔ ciaáa.
Nie wolno podnosiü produktu, trzymając
go za sam przewód lub kabel sygnaáowy.
30
LU
ME
N
•
W przeciwnym razie moĪe dojĞü do
uszkodzenia przewodu i poraĪenia
prądem lub poĪaru.
30
LUMEN
!
JeĞli urządzenie emituje dziwne dĨwiĊki,
zapach spalenizny lub dym, naleĪy
natychmiast wyjąü wtyczkĊ z gniazdka
elektrycznego i skontaktowaü siĊ z
centrum serwisowym.
•
1-3
Niezastosowanie siĊ do tego zalecenia
grozi poraĪeniem prądem
elektrycznym lub poĪarem.
W przeciwnym wypadku moĪe dojĞü do
poraĪenia prądem elektrycznym lub
wybuchu poĪaru.
Gáówne zasady bezpieczeĔstwa
30
LUMEN
!
GAS
30
LUMEN
W przypadku stwierdzenia ulatniania siĊ
gazu nie wolno dotykaü produktu ani
odáączaü wtyczki przewodu zasilającego.
NaleĪy natychmiast przewietrzyü
pomieszczenie.
•
Iskra moĪe spowodowaü wybuch lub
poĪar.
•
Podczas burzy lub wyáadowaĔ
atmosferycznych nie wolno dotykaü
przewodu zasilającego ani kabla
antenowego.
NaleĪy unikaü upuszczania obiektów na
produkt lub uderzania go innymi obiektami.
30
LUMEN
•
!
Niezastosowanie siĊ do tego zalecenia
grozi poraĪeniem prądem
elektrycznym lub poĪarem.
NaleĪy unikaü umieszczania na produkcie
zbiorników z páynami, takich jak wazony,
puszki z napojami, kosmetyki itd. oraz
obiektów metalowych.
•
JeĞli do wnĊtrza urządzenia dostanie
siĊ woda lub inna substancja, naleĪy
wyáączyü urządzenie, wyjąü wtyczkĊ z
gniazdka elektrycznego i skontaktowaü
siĊ z centrum serwisowym.
•
Niezastosowanie siĊ do tego zalecenia
grozi problemami z produktem,
poraĪeniem prądem elektrycznym lub
poĪarem.
Uwaga
Nie wolno stawiaü na produkcie ciĊĪkich
przedmiotów.
30
LUMEN
30
LUMEN
!
•
30
LUMEN
Niezastosowanie siĊ do tego zalecenia
grozi problemami z produktem lub
obraĪeniami ciaáa.
SAMSUNG
W przypadku dáuĪszej przerwy w
korzystaniu z urządzenia (np. podczas
wakacji) naleĪy odáączyü jego przewód
zasilający od gniazdka elektrycznego.
•
Nie naleĪy uĪywaü produktu, gdy produkt
wygląda na uszkodzony, np. nie emituje
obrazu i dĨwiĊku.
30
LUMEN
SAMSUNG
•
W przeciwnym razie moĪe dojĞü do
nagromadzenia kurzu i poĪaru z
powodu przegrzania lub zwarcia albo
do poraĪenia prądem.
Projektor naleĪy ustawiaü na stole.
•
30
LUMEN
JeĞli do projektora dostanie siĊ woda lub
inna obca substancja, wyáącz projektor,
odáącz kabel zasilania i skontaktuj siĊ z
serwisem.
W przeciwnym razie moĪna siĊ o niego
potknąü i doprowadziü do obraĪeĔ
ciaáa lub uszkodzeĔ projektora.
Nie wolno dotykaü soczewki urządzenia.
30
LUMEN
30
LUMEN
Gáówne zasady bezpieczeĔstwa
•
MoĪe to spowodowaü jej uszkodzenie.
!
Maáe akcesoria naleĪy trzymaü z daleka
od dzieci.
!
NaleĪy natychmiast wyáączyü
urządzenie, wyjąü wtyczkĊ z gniazdka
elektrycznego i skontaktowaü siĊ z
centrum serwisowym.
Nie wolno dotykaü Īadnych zewnĊtrznych
czĊĞci produktu przy uĪyciu narzĊdzi,
takich jak nóĪ lub máotek.
!
1-3
30
LUMEN
JeĞli produkt zostaá upuszczony lub jego
obudowa jest uszkodzona, naleĪy go
wyáączyü i odáączyü przewód zasilający.
Skontaktuj siĊ z centrum serwisowym.
•
Zasilacz musi zostaü ustawiony w miejscu
o dobrej wentylacji.
!
Niezastosowanie siĊ do tego zalecenia
grozi poĪarem lub poraĪeniem prądem
elektrycznym.
Nie naleĪy naraĪaü zasilacza na kontakt z
wodą. Nie wolno pozwalaü na zamokniĊcie
zasilacza.
30
LUMEN
•
LUMEN
•
Przed uĪyciem zasilacza naleĪy zdjąü z
niego pokrywĊ winylową.
30
LUMEN
•
Niezastosowanie siĊ do tego zalecenia
grozi poĪarem.
Nie wolno otwieraü pokrywy urządzenia.
•
30
LUMEN
MoĪe to byü niebezpieczne ze wzglĊdu
na prąd wysokiego napiĊcia wewnątrz
produktu.
NaleĪy szczególnie uwaĪaü, aby
uniemoĪliwiü kontakt jakiejkolwiek czĊĞci
ciaáa na z otworem wentylacyjnym, gdy
projektor pracuje.
30
LUMEN
W pobliĪu projektora nie wolno
umieszczaü Īadnych produktów
wraĪliwych na ciepáo.
30
LUMEN
MoĪe to spowodowaü poĪar.
Woda grozi uszkodzeniem zasilacza,
poraĪeniem prądem elektrycznym lub
poĪarem. Nie naleĪy uĪywaü zasilacza
nad wodą lub na zewnątrz, w
szczególnoĞci, gdy pada deszcz lub
Ğnieg. Nie wolno pozwalaü na
zamokniĊcie zasilacza podczas mycia
podáogi.
Zasilacz naleĪy trzymaü z daleka od
innych Ĩródeá ciepáa.
•
Nie wolno ustawiaü zasilacza na innym
zasilaczu.
30
30
LUMEN
30
LUMEN
30
LUMEN
Niezastosowanie siĊ do tego zalecenia
grozi poĪarem.
NaleĪy unikaü stania w pobliĪu otworów
wentylacyjnych lub soczewki. Oba
elementy emitują podczas pracy
projektora i zaraz po jego wyáączeniu
wysoką temperaturĊ.
NaleĪy pamiĊtaü, Īe otwory wentylacyjne
pozostają gorące nawet po wyáączeniu
projektora.
Soczewka moĪe byü gorąca. NaleĪy
uwaĪaü, aby jej nie dotknąü. (Szczególna
ostroĪnoĞü jest wymagana przy dzieciach i
osobach o nadwraĪliwej skórze).
Czyszczenie
OstrzeĪenie
30
LUMEN
1-3
Nie wolno czyĞciü produktu przy uĪyciu
rozpylacza wody lub zwilĪonej szmatki. Na
plastikowych czĊĞciach urządzenia naleĪy
unikaü stosowania jakicjhkolwiek
substancji chemicznych, takich jak
detergenty, poáyski przemysáowe lub
samochodowe, Ğrodki Ğcierne, wosk,
benzyna, alkohol. MoĪe to spowodowaü
jego uszkodzenie.
Nie wolno uĪywaü Ğrodków
powierzchniowo czynnych, które zawierają
duĪe iloĞci alkoholu, rozpuszczalnika lub
innych silnych substancji chemicznych.
MoĪe to spowodowaü przebarwienia,
pĊkniĊcia lub uszkodzenia zewnĊtrznej
czĊĞci produktu. NaleĪy pamiĊtaü o
stosowaniu tylko zalecanych Ğrodków
czyszczących. MoĪna je kupiü w centrum
serwisowym.
Gáówne zasady bezpieczeĔstwa
Uwaga
30
LUMEN
!
Podczas czyszczenia urządzenia naleĪy
wyjąü wtyczkĊ kabla zasilającego z
gniazdka i przetrzeü urządzenie miĊkką,
suchą Ğciereczką.
•
•
Podczas czyszczenia naleĪy unikaü
stosowania Ğrodków chemicznych,
takich jak wosk, benzen, alkohol,
rozcieĔczalniki, Ğrodki odstraszające
komary, Ğrodki zapachowe, Ğrodki do
smarowania.
30
LUMEN
!
SAMSUNG
Do czyszczenia brudu i plam na przedniej
soczewce naleĪy uĪyü wilgotnej szmatki
zwilĪonej neutralnym detergentem i wodą i
przetrzeü nią delikatnie soczewkĊ.
WnĊtrze projektora naleĪy przynajmniej
raz do roku wyczyĞciü. W tym celu
skontaktuj siĊ z centrum serwisowym.
!
MoĪe to doprowadziü do deformacji
obudowy lub usuniĊcia nadruków.
Gáówne zasady bezpieczeĔstwa
1-3
2
MontaĪ i podáączanie
2-1
ZawartoĞü opakowania
•
Rozpakuj produkt i sprawdĨ, czy są wszystkie elementy wymienione poniĪej.
•
Zachowaj opakowanie na przyszáoĞü, gdy konieczne bĊdzie przeniesienie urządzenia.
•
W przypadku braku którejkolwiek czĊĞci naleĪy skontaktowaü siĊ ze sprzedawcą.
•
Przedmioty oznaczone jako sprzedawane oddzielnie moĪna kupiü u lokalnego sprzedawcy firmy Samsung.
Projektor PICO
SPIS TREĝCI
Karta gwarancyjna (nie jest
dostĊpny we wszystkich
krajach)
Akumulator
Adapter USB mĊski/ĪeĔski
Obudowa projektora PICO
RdzeĔ ferrytowy dla kabla
zasilania (1 szt.)
Instrukcja obsáugi
Przewód zasilający / Zasilacz
Adapter 3RCA mĊski/ĪeĔski
Kabel mĊski/ĪeĔski D-Sub
B
Skrócona instrukcja instalacji
SPRZEDAWANE ODDZIELNIE
B
Kabel USB
2-1
Kabel stereo
Przewód audio
Kabel wideo
MontaĪ i podáączanie
2-2
Podáączanie oraz odáączanie akumulatora
Podáączanie akumulatora
Wyrównaj i przymocuj rowki na spodzie projektora z odpowiednikami na akumulatorze.
DociĞnij jednoczeĞnie górną i tylną czĊĞü projektora, aĪ usáyszysz klikniĊcie.
Odáączanie akumulatora
NaciĞnij blokadĊ oznaczoną symbolem [PUSH] i umieszczoną z tyáu akumulatora.
Przytrzymując blokadĊ, wyciągnij tylną czĊĞü projektora.
MontaĪ i podáączanie
2-2
2-3
Regulacja zoomu i ostroĞci
FOCUS
PrzesuĔ suwak [FOCUS] w lewo lub w prawo aĪ do osiągniĊcia wyraĨnego obrazu.
Rozmiar ekranu okreĞla odlegáoĞü ustawienia projektora od ekranu.
JeĞli nie umieĞcisz projektora w odlegáoĞci projekcji okreĞlonej w czĊĞci Rozmiar ekranu i odlegáoĞü projekcji, w tabeli w
pkt. 2-4, nie bĊdziesz w stanie poprawnie ustawiü ostroĞci.
2-3
MontaĪ i podáączanie
2-4
Rozmiar ekranu i odlegáoĞü projekcji
Screen: Side view
Screen: Front view
M
Y
Projector
Y
90°
X
Z
Z: Throw Distance
JeĞli obraz nie jest wyraĨny, ustaw suwak [FOCUS] lub przenieĞ projektor do przodu albo do tyáu.
ROZMIAR EKRANU
M (PRZEKĄTNA)
X (POZIOMO)
Y (PIONOWO)
Z (ODLEGàOĝû OD
EKRANU)
CALE
CM
CALE
CM
CALE
CM
CALE
CM
8,6
21,8
7,5
19,0
4,2
10,7
12,0
30,5
10
25,4
8,7
22,1
4,9
12,5
14,0
35,5
17,2
43,7
15,0
38,1
8,4
21,4
23,8
60,5
34,3
87,1
29,9
75,9
16,8
42,7
47,4
120,5
57,2
145,3
49,9
126,6
28,0
71,2
78,8
200,1
85,5
217,2
74,5
189,3
41,9
106,5
117,7
299
MontaĪ i podáączanie
2-4
2-5
Otwory wentylacyjne
Otwory wentylacyjne
Aby poznaü lokalizacjĊ otworów wentylacyjnych, patrz niĪej:
•
Nie moĪna blokowaü otworów wentylacyjnych. Zablokowanie otworów wentylacyjnych moĪe spowodowaü przegrzanie
projektora oraz spowodowaü jego awariĊ.
NAZWA
,
,
2-5
,
OPIS
Wylotowe otwory
wentylacyjne
Wylotowy otwór wentylacyjny
Wlotowe otwory
wentylacyjne
Wlotowy otwór wentylacyjny
MontaĪ i podáączanie
2-6
Obsáugiwane tryby wyĞwietlania
2-6-1. Synchronizacja z PC (D-Sub)
FORMAT
ROZDZIELCZOĝû
CZĉSTOTLIWO
ĝû POZIOMA
(KHZ)
CZĉSTOTLIWO
ĝû PIONOWA
(HZ)
CZĉSTOTLIWO
ĝû PIKSELI
(MHZ)
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,94
25,175
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65
VESA
720 x 576
60Hz
35,91
59,95
32,75
EIA-861B
720 x 480
60Hz
31,5
60
27,027
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,81
83,5
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,87
79,5
VESA
1280 x 720
60Hz
47,772
59,855
74,5
We wszystkich rozdzielczoĞciach wyĪszych lub niĪszych niĪ 854x480 obrazy są konwertowane do rozdzielczoĞci 854x480
przez chip Scaler wewnątrz projektora. Aby uzyskaü optymalną jakoĞü obrazu, rozdzielczoĞü z komputera powinna byü
podobna do rozdzielczoĞci projektora (854x480).
2-6-2. Synchronizacja z AV (VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
MontaĪ i podáączanie
2-6
2-7
Gniazda
2-7-1. Widok z tyáu
Otwórz pokrywĊ umieszczoną z tyáu projektora.
PC IN
AV IN
IKONA
NAZWA
Port PC IN
Port AV IN
Gniazdo zasilania
Port USB
WyjĞcie audio
Maksymalna pojemnoĞü pamiĊci urządzenia USB moĪe wynosiü 16 GB.
(Maksymalna pojemnoĞü zostaáa okreĞlona w oparciu o nasze badania fabryczne. DoĞwiadczenia uĪytkownika mogą siĊ
róĪniü w zaleĪnoĞci od producenta pamiĊci).
2-7
MontaĪ i podáączanie
2-7-2. Widok z boku
FOCUS
IKONA
NAZWA
Gniazdo kart MicroSD(HC)
Maksymalna pojemnoĞü karty MicroSD(HC) moĪe wynosiü 32 GB.
(Maksymalna pojemnoĞü zostaáa okreĞlona w oparciu o nasze badania fabryczne. DoĞwiadczenia uĪytkownika mogą siĊ
róĪniü w zaleĪnoĞci od producenta pamiĊci).
MontaĪ i podáączanie
2-7
2-8
Podáączanie komputera i konfiguracja komputera
2-8-1. Konfiguracja komputera
Przed podáączeniem komputera do projektora sprawdĨ nastĊpujące elementy.
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i kliknij opcjĊ [WáaĞciwoĞci]. Zostanie wyĞwietlone okno <WáaĞciwoĞci ekranu>.
1
2. Kliknij kartĊ [Ustawienia] i polecenie <RozdzielczoĞü obrazu>. Optymalna rozdzielczoĞü projektora wynosi 1024 x 768. Inne
rozdzielczoĞci obsáugiwane przez projektor znajdują siĊ w tabeli 2-8 Tryb wyĞwietlania w czĊĞci Synchronizacja z
komputerem.
Ustawienie <JakoĞü kolorów> nie musi byü zmieniane.
3. NaciĞnij przycisk [Zaawansowane]. Zostanie wyĞwietlone inne okno wáaĞciwoĞci.
2
3
4. Kliknij kartĊ [Monitor] i polecenie <CzĊstotliwoĞü odĞwieĪania obrazu>. Aby poznaü odĞwieĪanie odpowiadające wybranej
rozdzielczoĞci, zobacz odĞwieĪanie (60 Hz, 70 Hz, itp.) znajdujące obok wybranej rozdzielczoĞci w komputerze w tabeli Tryb
wyĞwietlania w sekcji 2-6 Synchronizacja z komputerem.
Ustawianie czĊstotliwoĞci odĞwieĪania okreĞla zarówno pionowe i poziome czĊstotliwoĞci.
4
5. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąü okno, a nastĊpnie kliknij przycisk [OK] w oknie <WáaĞciwoĞci ekranu>, aby zamknąü to
okno.
6. Wyáącz komputer i podáącz go do projektora.
2-8
MontaĪ i podáączanie
•
Procesu instalacji moĪe siĊ róĪniü w zaleĪnoĞci od typu komputera lub wersji systemu Windows. (Przykáadowo w
punkcie 1 zamiast [WáaĞciwoĞci] moĪe byü wyĞwietlony tekst [WáaĞciwoĞci (R)].)
•
Projektor obsáuguje 32-bitowe kolory (na kaĪdy piksel), gdy jest wykorzystywany jako monitor PC.
•
WyĞwietlane obrazy mogą róĪniü siĊ od obrazu na ekranie monitora w zaleĪnoĞci od producenta monitora lub wersji
systemu Windows.
•
Podczas podáączania projektora do komputera, upewnij siĊ, Īe konfiguracja komputera jest zgodna z ustawieniami
obrazu obsáugiwanymi przez ten projektor. W przeciwnym razie, mogą wystąpiü problemy z sygnaáem.
2-8-2. àączenie z komputerem
PC IN
AV IN
RGB
Upewnij siĊ, Īe komputer i projektor są wyáączone.
1. Kabel mĊski/ĪeĔski D-Sub naleĪy podáączyü do gniazda [PC IN] z tyáu projektora i do gniazda RGB w komputerze.
Aby uzyskaü informacje na temat obsáugiwanych sygnaáów wejĞciowych, przejdĨ do czĊĞci „Synchronizacja z komputerem
(D-Sub)„ w rozdziale „Obsáugiwane tryby wyĞwietlania”.
2. Podáącz przewód zasilający do projektora i komputera.
Obsáuga projektora
1. Wáącz projektor i wybierz opcjĊ <Input Source> ĺ <PC>.
JeĞli nie moĪna wybraü trybu <PC>, naleĪy sprawdziü, czy kabel mĊski/ĪeĔski D-Sub jest prawidáowo podáączony.
2. Wáącz komputer, a nastĊpnie ustaw Ğrodowisko komputera (rozdzielczoĞü ekranu itd.), jeĞli jest to konieczne.
3. Dostosowywanie obrazu
MontaĪ i podáączanie
2-8
2-9
Podáączanie do urządzenia AV
PC IN
AV IN
VIDEO OUT
AUDIO OUT
Upewnij siĊ, Īe urządzenie AV i projektor są wyáączone.
1. WáóĪ moduá adapter 3RCA mĊski/ĪeĔski do gniazda [AV IN] z tyáu projektora.
2. Podáącz kabel wideo i kabel audio do adaptera 3RCA mĊski/ĪeĔski.
Aby uzyskaü informacje na temat obsáugiwanych sygnaáów wejĞciowych, przejdĨ do czĊĞci „Synchronizacja z urządzeniem
AV (VIDEO)” w rozdziale „Obsáugiwane tryby wyĞwietlania”.
3. Podáącz kabel wideo do gniazda VIDEO OUT komputera.
Podáącz kabel audio do gniazda AUDIO OUT komputera.
Kable wideo i audio są sprzedawane oddzielnie.
2-9
MontaĪ i podáączanie
2-10 Podáączanie zewnĊtrznego gáoĞnika
PC IN
AV IN
AUDIO IN
MoĪesz sáuchaü dĨwiĊku przez gáoĞnik zewnĊtrzny zamiast wewnĊtrznego gáoĞnika wbudowanego w projektor.
1. Podáącz odpowiedni kabel stereo do zewnĊtrznych gáoĞników i portu [
] na projektorze.
•
GáoĞnoĞü zewnĊtrznego gáoĞnika moĪe byü sterowana za pomocą przycisków [
•
Port [
] na projektorze.
] moĪe przesyáaü wszystkie wejĞciowe sygnaáy audio.
Kable stereo są sprzedawane oddzielnie.
MontaĪ i podáączanie
2-10
2-11 Podáączanie zasilania oraz áadowanie akumulatora
2-11-1. Podáączanie zasilania
Zasilacz naleĪy podáączyü po realizacji wszystkich pozostaáych podáączeĔ.
PC IN
1. Podáącz przewód zasilający do portu [
AV IN
] z tyáu projektora.
2. Podáącz jeden koniec przewodu zasilającego do zasilacza, a drugi koniec do gniazdka w Ğcianie.
•
RdzeĔ ferrytowy dla kabla zasilania
RdzeĔ ferrytowy chroni kable przed zakáóceniami.
Podczas podáączania kabli, otwórz rdzeĔ ferrytowy i zaciĞnij go na kablu w pobliĪu wtyczki, jak pokazano
na rysunku.
A (OdlegáoĞü miĊdzy rdzeniem ferrytowym i koĔcówką kabla wáoĪoną do Projektora) : poniĪej 50 mm
2-11
MontaĪ i podáączanie
2-11-2. àadowanie akumulatora
1. Podáącz akumulator do projektora.
2. Upewnij siĊ, Īe projektor jest wyáączony.
3. Podáącz przewód zasilający do portu [
] z tyáu projektora.
4. Podáącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. àadowanie akumulatora rozpocznie siĊ automatycznie.
•
Akumulator nie jest uĪywany, gdy projektor jest podáączony do gniazdka przez zasilacz. (Po podáączeniu zasilania
moĪna skorzystaü z projektora nawet wtedy, gdy akumulator nie jest podáączony). Zalecamy utrzymywaü akumulator
podáączony do projektora, nawet wtedy, gdy projektor jest podáączony do gniazdka elektrycznego.
•
Caákowite naáadowanie rozáadowanego akumulatora trwa ok. trzech godzin. Nie wolno wyáączaü projektora, gdy trwa
áadowanie akumulatora.
•
Przy zaáoĪeniu, Īe bateria jest w peáni naáadowania, czas odtwarzania filmów moĪe ulec nastĊpującym zmianom w
zaleĪnoĞci od wybranego trybu LED:
(W przypadku odtwarzania filmów z pamiĊci zewnĊtrznej, czas odtwarzania moĪe ulec skróceniu.)
<Settings> - <LED Mode> - <Normal>: Odtwarzanie filmów z pamiĊci wewnĊtrznej przez okoáo godzinĊ.
<Settings> - <LED Mode> - <Eco>: Odtwarzanie filmów z pamiĊci wewnĊtrznej przez okoáo dwie godziny.
•
JasnoĞü obrazu moĪe byü róĪna, jeĞli projektor jest zasilany z baterii. ZaleĪy to od stanu naáadowania baterii.
•
Czas áadowania i pojemnoĞü akumulatora róĪnią siĊ w zaleĪnoĞci od stanu i wieku akumulatora oraz warunków pracy.
Akumulator pobiera zasilanie nawet, gdy urządzenie nie jest uĪywane. Wraz z wiekiem akumulatora maksymalny czas
pracy ulega skracaniu. (JeĞli maksymalny czas pracy zmniejszy siĊ o ponad poáowĊ, naleĪy kupiü nowy akumulator)
•
Czerwona dioda LED ( ) oznacza, Īe akumulator jest w trakcie áadowania. Niebieska dioda LED (
akumulator jest naáadowany.
MontaĪ i podáączanie
) oznacza, Īe
2-11
2-12 Podáączenia do zewnĊtrznej pamiĊci i kabla USB
2-12-1. Podáączanie karty MicroSD
FOCUS
1. WáóĪ kartĊ MicroSD do gniazda kart MicroSD z boku projektora.
MoĪe nie byü kompatybilny z niektórymi kartami microSD.
2-12-2. Podáączanie pamiĊci USB
PC IN
AV IN
B
1. Podáącz adapter USB do urządzenia USB.
2. WáóĪ adapter USB mĊski/ĪeĔski do gniazda [
•
2-12
] z tyáu projektora.
Produkt nie obsáuguje czytników obsáugujących wiele rodzajów kart pamiĊci.
•
Produkt nie dziaáa, jeĞli pamiĊü USB jest podáączona przez koncentratora USB.
•
W przypadku podáączenia zewnĊtrznego dysku twardego, musi on posiadaü oddzielny zasilacz.
W przeciwnym wypadku projektor moĪe nie mieü mocy wystarczającej do poprawnego dziaáania.
•
Niektóre produkty, które nie są zgodne z normą USB, mogą nie dziaáaü prawidáowo.
•
PamiĊü USB, która korzysta z automatycznego rozpoznawania programu lub wáasnego sterownika, moĪe nie dziaáaü
prawidáowo.
MontaĪ i podáączanie
•
PamiĊü USB, która uĪywa wyáącznie wáasnego sterownika, moĪe nie dziaáaü prawidáowo.
•
PrĊdkoĞü rozpoznawania pamiĊci USB moĪe zaleĪeü od urządzenia.
•
Nie naleĪy wyáączaü produktu ani odáączaü pamiĊci USB, kiedy podáączona pamiĊü USB jest uruchomiona. MoĪe to
doprowadziü do uszkodzenia pamiĊci USB lub zapisanego pliku.
•
NaleĪy uĪywaü tylko pamiĊci USB z poprawnie zapisanymi plikami. Niepoprawne pliki mogą spowodowaü awariĊ lub ich
odtworzenie moĪe nie byü moĪliwe.
•
PamiĊü USB musi byü sformatowany w standardzie systemu plików FAT lub FAT32 (zalecanym) obsáugiwanym przez
system Windows. PamiĊü sformatowana w innym systemie niĪ Windows moĪe nie dziaáaü prawidáowo.
•
Przy podáączaniu urządzenia USB, uĪyj doáączonego do niego kabla USB. (Aby uzyskaü wiĊcej informacji na temat
kabli i urządzeĔ zewnĊtrznych, skontaktuj siĊ z ich producentem).
•
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoĞci za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane przez zewnĊtrzne
urządzenia i uĪycie innych kabli, niĪ przeznaczone do danego urządzenia.
•
PoniewaĪ dane zapisane na pamiĊci USB mogą zostaü uszkodzone, naleĪy utworzyü ich kopiĊ zapasową, aby uniknąü
strat. Zarządzanie danymi jest odpowiedzialnoĞcią uĪytkownika. Firma Samsung nie odpowiada za jakąkolwiek utratĊ
danych.
•
Podczas korzystania z pamiĊci USB z projektorem obsáugiwane są maksymalnie cztery poziomy podfolderów.
Dodatkowo, jeĪeli liczba plików (w tym folderów) w tym samym folderze przekracza 2900, pliki nie bĊdą rozpoznawane.
Dodatkowo, jeĪeli na pamiĊci USB jest zapisane bardzo duĪo plików, ich wyĞwietlenie moĪe zająü duĪo czasu.
•
JeĞli zewnĊtrzne urządzenie pamiĊci masowej nie dziaáa prawidáowo po podáączeniu do projektora, spróbuj podáączyü je
do komputera. JeĞli urządzenie nadal nie dziaáa prawidáowo, skontaktuj siĊ z centrum serwisowym producenta
urządzenia pamiĊci masowej lub odpowiednim centrum obsáugi klienta.
2-12-3. Podáączanie do komputera przy pomocy kabla USB
PC IN
AV IN
B
USB
Po podáączeniu projektora do komputera moĪna przesyáaü pliki do pamiĊci wewnĊtrznej projektora. Poáącz mniejszą
koĔcówkĊ kabla USB do projektora, a wiĊkszą do portu USB komputera.
Aby przesáaü pliki z komputera.
1. Upewnij siĊ, Īe projektor jest wyáączony, nastĊpnie podáącz go do komputera PC za pomocą kabla USB.
2. Wáącz projektor. Pojawi siĊ logo startowe firmy Samsung, nastĊpnie projektor wyĞwietli napis „Loading" a potem
komunikat „Connected to PC USB port.”
MontaĪ i podáączanie
2-12
3. Wygląd nastĊpnych ekranów zaleĪy od wersji systemu operacyjnego Windows. W wielu wersjach na ekranie pojawi siĊ
okno wyskakujące Dysk wymienny. JeĞli pojawi siĊ okno wyskakujące, kliknij „Otwórz folder, aby wyĞwietliü pliki". W
przeciwnym wypadku, uĪyj okna Mój komputer lub Eksploratora Windows, aby uzyskaü dostĊp do plików projektora.
Projektor jest rozpoznawany jako Dysk wymienny.
4. PrzeĞlij pliki z komputera PC na projektor metodą przeciągnij i upuĞü lub kopiuj-wklej.
Aby odáączyü projektor od komputera.
Upewnij siĊ, Īe aby poáączenie zostaáo prawidáowo zakoĔczone. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniu projektora lub danych.
1. Kliknij przycisk
na pasku systemu Windows.
2. Kliknij wyĞwietlony komunikat.
3. Odáącz kabel USB dopiero wtedy, gdy pojawi siĊ komunikat, Īe moĪna bezpiecznie usunąü urządzenie.
2-12
•
Nie odáączaj kabla USB podczas kopiowania plików. MoĪe to spowodowaü utratĊ danych lub uszkodzenie
projektora.
•
Poáączenie nie zostanie zakoĔczone, jeĞli na komputerze są otwarte pliki projektora. Zamknij wszystkie pliki
projektora i spróbuj ponownie.
•
Inne wersje systemu Windows dziaáają podobnie. PostĊpuj wedáug poprawnej procedury bezpiecznego usuwania
urządzenia USB z komputera PC.
MontaĪ i podáączanie
3
UĪytkowanie
3-1
Funkcje produktu
1. Nowoczesne Ĩródáo Ğwiatáa LED
•
Trwaáe, ekologiczne i bezrtĊciowe diody LED zapewniają dáuĪszy czas pracy od tradycyjnych lamp.
2. Minimalny haáas wentylatora
•
Przez optymalizacjĊ wewnĊtrznego obiegu powietrza i struktury wentylatora zostaá zminimalizowany haáas emitowany
przez wentylator.
3. àatwy w transporcie
•
Projektor jest maáy i lekki, dziĊki czemu jest przydatny w podróĪach sáuĪbowych i rekreacyjnych.
•
Pozwala on na przeglądanie zdjĊü, obrazów i plików wideo w dowolnym miejscu.
4. Mechanizm optyczny z technologią DLP
•
Obsáuga rozdzielczoĞci WVGA i wysokiej jasnoĞci o poziomie 30 lumenów.
5. RóĪne przydatne funkcje
•
Odtwarzacz multimedialny, przeglądarka dokumentów, pamiĊü wewnĊtrzna, gniazdo kart microSD oraz wymienny,
wliczony w cenĊ akumulator.
6. Wiele portów wejĞcia
•
Wybór portów wejĞcia, w tym PC, AV, USB, i MicroSD, wszechstronne moĪliwoĞci poáączenia z urządzeniami
peryferyjnymi.
7. WyjĞcie audio
•
WyposaĪony w wewnĊtrzny gáoĞnik 1 W (mono) i wyjĞcie audio.
8. Wygodne menu
•
To samo menu jest stosowane do wszystkich typów wejĞü, dziĊki czemu projektor áatwy w uĪyciu.
UĪytkowanie
3-1
3-2
Szczegóáy produktu
3-2-1. Szczegóáy produktu
Akumulator jest odáączony.
Akumulator jest podáączony.
NAZWA
OPIS
Soczewka
Rzuca obraz na ekran.
FOCUS
Dostosowuje ostroĞü obrazu.
Pokazuje stan dziaáania projektora.
WskaĨniki
3-2
Zapoznaj siĊ z czĊĞcią WskaĨniki LED.
GáoĞnik
Emituje dĨwiĊk.
Otwór na statyw
Miejsce na zamocowanie statywu.
UĪytkowanie
3-2-2. Przyciski sterowania
Przyciski sterowania znajdują siĊ na górze projektora.
NAZWA
OPIS
UmoĪliwia wáączenie lub wyáączenie projektora.
Przycisk POWER (zasilanie)
Przyciski kierunkowe
Ten przycisk moĪe takĪe peániü funkcjĊ blokady przycisków.
(Aby wáączyü lub wyáączyü blokadĊ przycisków, naciĞnij przycisk (na
czas krótszy, niĪ jedna sekunda), gdy projektor jest wáączony.)
Nawigacja po wyĞwietlanym menu i dostosowanie wartoĞci.
Przycisk wyboru
Potwierdzenie wybranej funkcji po wyĞwietleniu menu.
Przycisk Menu
WyĞwietla menu.
Przycisk Wstecz
Powrót do poprzedniego menu.
Przyciski [
UĪytkowanie
] mogą byü uĪywane do kontroli gáoĞnoĞci podczas odtwarzania wideo lub audio.
3-2
3-3
Wskazania LED
3-3-1. Wskazania LED
: dioda nie Ğwieci siĊ /
: dioda mruga /
: dioda jest wáączona
LED
STATUS
Trwa áadowanie akumulatora.
Akumulator jest caákowicie naáadowany.
Projektor wyáączyá siĊ automatycznie, poniewaĪ przekroczyá maksymalną temperaturĊ pracy. (Dioda LED
miga w jednosekundowych odstĊpach).
PrzejdĨ do dziaáania 1 w poniĪszej czĊĞci Usuwanie problemów pokazywanych przez wskaĨniki.
System cháodzenia (w tym wentylator) wewnątrz projektora nie dziaáa normalnie. (Dioda LED miga dwa razy
w jednosekundowych odstĊpach, a potem nie Ğwieci siĊ przez dwie sekundy).
PrzejdĨ do dziaáania 2 w poniĪszej czĊĞci Usuwanie problemów pokazywanych przez wskaĨniki.
Dioda LED páyty rozruchowej projektora nie dziaáa prawidáowo.
PrzejdĨ do dziaáania 3 w poniĪszej czĊĞci Usuwanie problemów pokazywanych przez wskaĨniki.
NaleĪy naáadowaü akumulator.
3-3-2. Usuwanie problemów pokazywanych przez wskaĨniki
KLASYFIKACJA
Dziaáanie 1
STAN
CZYNNOĝCI DO PODJĉCIA
Temperatura wewnĊtrzna
•
projektora niepokojąco wzrosáa.
Uruchom ponownie projektor. JeĞli ten sam problem bĊdzie siĊ
powtarzaü, skontaktuj siĊ z dystrybutorem produktu lub centrum
serwisowym.
System cháodzenia (w tym
wentylator) wewnątrz
projektora nie dziaáa normalnie.
•
Dziaáanie 2
PrzesuĔ projektor do cháodnego miejsca, poczekaj aĪ ostygnie i
wáącz go ponownie. JeĞli ten sam problem bĊdzie siĊ powtarzaü,
skontaktuj siĊ z dystrybutorem produktu lub centrum serwisowym.
Dioda LED páyty rozruchowej
projektora nie dziaáa
prawidáowo.
•
Dziaáanie 3
Uruchom ponownie projektor. JeĞli ten sam problem bĊdzie siĊ
powtarzaü, skontaktuj siĊ z dystrybutorem produktu lub centrum
serwisowym.
Projektor jest wyposaĪony w wentylator zapobiegający przegrzaniu siĊ urządzenia. Dziaáanie wentylatora moĪe
powodowaü haáas. Nie wpáywa to na wydajnoĞü urządzenia i jest czĊĞcią normalnego dziaáania.
3-3
UĪytkowanie
3-4
Korzystanie z menu regulacji ekranu (menu ekranowe, OSD)
Struktura menu regulacji ekranu (OSD: ekranowe, OSD)
MENU
PODMENU
Input Source
PC
AV
Documents
Videos
Internal Memory /
USB / Photos
Music
Settings
MicroSD card
3-4-1. Input Source
PC
3&
$9
Projektor wyĞwietla obraz wysyáany z komputera.
Menu PC
Aby otworzyü menu komputera, naciĞnij przycisk [
], gdy projektor jest ustawiony na wejĞcie z komputera.
MENU
Home
Auto Adjustment
Size
OPIS
Powrót do strony menu gáównego.
SáuĪy do regulacji czĊstotliwoĞci i fazy ekranu komputera.
SáuĪy do regulacji rozmiaru ekranu.
•
Brightness
<Normal> - <4:3>
SáuĪy do regulacji jasnoĞci caáego obrazu.
Ustaw wartoĞü od 0 do 100.
Contrast
Use to adjust the contrast between the object and the background.
Ustaw wartoĞü od 0 do 100.
UĪytkowanie
3-4
AV
3&
$9
Projektor wyĞwietla obraz wysyáany z urządzenia AV.
Menu AV
Aby otworzyü menu AV , naciĞnij przycisk [
], gdy projektor jest ustawiony na wejĞcie z urządzenia AV.
MENU
OPIS
Home
Powrót do strony menu gáównego.
Size
SáuĪy do regulacji rozmiaru ekranu.
•
Brightness
<Normal> - <4:3>
SáuĪy do regulacji jasnoĞci caáego obrazu.
Ustaw wartoĞü od 0 do 100.
Contrast
Use to adjust the contrast between the object and the background.
Ustaw wartoĞü od 0 do 100.
Sharpness
Use to adjust the sharpness of the picture.
Ustaw wartoĞü od 0 do 100.
Color
SáuĪy do rozjaĞniania lub przyciemniania kolorów.
Ustaw wartoĞü od 0 do 100.
Tint
SáuĪy do uzyskania bardziej naturalnych kolorów przez zwiĊkszenie iloĞci zielonego lub czerwonego
koloru na obrazach.
Ustaw wartoĞü od -50 do +50.
Wáącza siĊ, gdy sygnaá wideo ma format NTSC.
3-4
UĪytkowanie
3-4-2. Internal Memory / USB / MicroSD card
Projektor wyĞwietla menu <USB> i <MicroSD card> tylko po podáączeniu pamiĊci zewnĊtrznej (<USB>/<MicroSD card>).
Documents
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
MoĪesz bez konwersji otwieraü pliki dokumentów w róĪnych formatach zapisane w <Internal Memory>, <USB> lub <MicroSD
card>.
Menu Documents
Documents
File Size
Date
: 999 B
: 04.12.2010
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
Aby otworzyü menu Documents, naciĞnij przycisk [
], gdy projektor wyĞwietla stronĊ z listą dokumentów.
W zaleĪnoĞci od aktualnego ustawienia jĊzyka, nazwy folderu, nazwy plików lub tekstu, zawartoĞü dokumentu moĪe
wyglądaü na uszkodzoną. W takim przypadku przejdĨ do opcji <Settings> ĺ <General> ĺ <Language> i zmieĔ jĊzyk.
MENU
OPIS
Home
Powrót do strony menu gáównego.
Copy
Kopiuje dokument z pamiĊci zewnĊtrznej do <Internal Memory> lub na odwrót po podáączeniu
urządzenia pamiĊci zewnĊtrznej (<USB>/<MicroSD card>).
Delete
Usuwa dokument zapisany w <Internal Memory> lub pamiĊci zewnĊtrznej (<USB>/<MicroSD card>).
UĪytkowanie
3-4
MENU
OPIS
Select Multiple
Files
Wybiera wiele plików dokumentów i pozwala na jednoczesne wykonanie dla nich funkcji <Copy> lub
<Delete>.
Documents
1/2
Internal Memory½Document.ppt
)LOH1DPH
View
All
doc (0)
Copy
music (0)
Delete
photo (0)
video (0)
Reset
Document.ppt
View, Copy, Delete: Apply each action to selected
Reset : Cancel all selections
2 File(s) selected.
Select
5HWXUQ
Select All
PrzejdĨ do pliku wybranego dokumentu przy uĪyciu przycisków [
•Obok wybranego zdjĊcia wyĞwietlany jest znak (
•NaciĞniĊcie przycisku [
] i naciĞnij [
].
).
] powoduje wybranie pliku lub usuniĊcie wyboru.
•Aby wybraü wszystkie dokumenty w folderze, naciĞnij [
].
•MoĪesz wybraü wiele dokumentów, powtarzając powyĪszą czynnoĞü.
•
<View> : Otwiera wybrany plik dokumentu.
DostĊpne tylko po wybraniu jednego pliku.
Select Storage
Device
•
<Copy> : Kopiuje wiele plików dokumentów.
•
<Delete> : Usuwa wiele plików dokumentów.
•
<Reset> : Anuluje wszystkie zaznaczenia.
Przechodzi bezpoĞrednio do innego urządzenia pamiĊci, gdy jest podáączone urządzenie zewnĊtrzne
(<USB>/<MicroSD card>).
Menu sterowania dokumentem
G
&QEWOGPVU
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
<RXFDQRSHQGRFXPHQWILOHVRIYDULRXVIRUPDWVVDYHGLQWKH,QWHUQDO0HPRU\ !86%!RU0LFUR6'FDUG!ZLWKRXWFRQYHUVLRQ
&QEWOGPVU/GPW
Documents
File Size
Date
: 999 B
: 04.12.2010
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
7RRSHQWKH'RFXPHQWVPHQXZLQGRZSUHVV>
@ZKHQWKHSURMHFWRULVGLVSOD\LQJWKH'RFXPHQW)LOH/LVWSDJH
G
'HSHQGLQJRQWKHFXUUHQWODQJXDJHVHWWLQJIROGHUQDPHVILOHQDPHVRUWH[WLQDGRFXPHQWPD\DSSHDUFRUUXSWHG
pG›šG–ŠŠœ™šSGŽ–G›–Gc6HWWLQJV eG Gc*HQHUDOeG Gc/DQJXDJH!DQGFKDQJHWKHODQJXDJH
G
/'07
+RPH
NAZWA
WyĞwietlenie
informacji.
3-4
&'5%4+26+10
5HWXUQVWRWKHPDLQPHQXSDJH
OPIS
Pokazuje pasek pomocy i informacje o stronach i akumulatorze.
UĪytkowanie
NAZWA
OPIS
,
Poprzednia/
nastĊpna
,
: PrzejĞcie do poprzedniej strony.
•
NaciĞniĊcie [ ], gdy strona jest powiĊkszona, przesuwa obraz do góry
strony.
•
NaciĞniĊcie [ ], gdy strona jest powiĊkszona, przesuwa obraz na lewą
czĊĞü strony.
: PrzejĞcie do nastĊpnej strony.
•
NaciĞniĊcie [ ], gdy strona jest powiĊkszona, przesuwa obraz w dóá
strony.
•
NaciĞniĊcie [ ], gdy strona jest powiĊkszona, przesuwa obraz na prawą
czĊĞü strony.
Wáączanie i wyáączanie blokady przycisków.
Blokada
przycisków
•
JeĪeli blokada przycisków jest wáączona, wszystkie przyciski poza [
wyáączone.
•
Aby wyáączyü projektor, naciĞnij i przytrzymaj przycisk [
] są
].
Menu ustawieĔ wyĞwietlania dokumentu
Home
Zoom
Page Navigation
Page Map
: On
Aspect Ratio
Aby otworzyü menu ustawieĔ dokumentu, naciĞnij przy otwartym dokumencie [
MENU
].
OPIS
Home
Powrót do strony menu gáównego.
Zoom
PowiĊksza lub pomniejsza dokument.
•
<Zoom In> : ZwiĊksz dokument (w zakresie 100–500% z przyrostem 25%).
•
<Zoom Out> : Zmniejsz dokument.
•
<Custom> : PowiĊksz lub pomniejsz obraz o okreĞloną wartoĞü procentową.
•
<100%> - <200%> - <300%> - <400%> - <500%>
Zakres powiĊkszenia jest sterowany funkcjami <Zoom In> i <Zoom Out>: <od <100%> do
<500%>
Page Navigation
PrzejĞcie bezpoĞrednio do okreĞlonej strony.
•
Page Map
WyĞwietla obszar powiĊkszenia.
•
UĪytkowanie
WprowadĨ numer strony za pomocą przycisków [
], sprawdĨ numer strony w oknie
podglądu w prawym górnym rogu ekranu, a nastĊpnie, aby przejĞü do tej strony, wybierz
polecenie <Go>.
<Off> - <On>
•
WyĞwietlany obszar powiĊkszenia jest wskazany w oknie<Page Map> w prawym górnym
rogu strony.
•
Projektor wyĞwietla okno < Mapa strony> tylko po powiĊkszeniu strony.
3-4
MENU
Aspect Ratio
Rotate
OPIS
•
<Fit to Screen> : WyĞwietla dokument tak, aby byá dopasowany do rozmiaru ekranu.
•
<Original Fit> : WyĞwietla dokument w oryginalnym rozmiarze.
•
<Fit to Width> : WyĞwietla dokument tak, aby byá dopasowany do szerokoĞci ekranu.
•
<Fit to Height> : WyĞwietla dokument tak, aby byá dopasowany do wysokoĞci ekranu.
Obraca dokument o okreĞlony kąt. Wybierz kąt przy uĪyciu przycisków [
•
] i naciĞnij [
].
<0Û> - <90Û> - <180Û> - <270Û>
Obsáugiwane tylko dla formatu PDF.
Encoding
Aby wyĞwietliü plik tekstowy (.TXT) bez báĊdów w wyĞwietlanych znakach, naleĪy wybraü oryginalny
jĊzyk, uĪyty do utworzenia pliku.
•
Videoclip
<Korean> - <Central Europe> - <Cyrillic> - <Baltic> - <Greek> - <Turkish> - <Hebrew> - <Arabic>
- <Latin> - <Vietnam> - <Germany> - <Français> - <Norway> - <Thai> - <Japanese> <Simplified Chinese GBK> - <Traditional Chinese Big5>
(Na przykáad: aby wyĞwietliü plik tekstowy utworzony w jĊzyku niemieckim, wybierz opcjĊ
<Germany>).
•
Dla niektórych krajów europejskich, których jĊzyki są nie znajdują siĊ na liĞcie, wybierz
opcjĊ <Central Europe>.
•
Pliki utworzone w jĊzyku angielskim nie wymagają ustawiania kodowania.
Odtwórz film wideo poáączony z plikiem PowerPoint (.ppt lub .pptx ).
Opcja dostĊpna, tylko jeĞli plik wideo znajduje siĊ w tym samym folderze, co plik PowerPoint
(.ppt lub .pptx ).
3-4
•
Czas áadowania moĪe byü dáuĪszy dla wiĊkszych plików.
•
Produkt moĪe nie dziaáaü prawidáowo, jeĞli plik nie jest zgodny ze standardami lub jest uszkodzony.
•
Produkt moĪe nie dziaáaü, gdy plik zawiera zbyt duĪo danych, których wyĞwietlenie na ekranie nie bĊdzie moĪliwe.
(Na przykáad w przypadku zbyt wielu danych na jednym arkuszu w pliku Excel).
•
Produkt obsáuguje tylko jedną czcionkĊ. JeĞli na ekranie są uĪywane róĪne czcionki, wyĞwietlany obraz moĪe siĊ
róĪniü od oryginalnego obrazu. Na przykáad: 1. Miejsca podziaáu wierszy w zdaniu mogą ulec zmianie. 2. Miejsca podziaáu stron w dokumencie programu Word mogą ulec zmianie. W takim przypadku dokument moĪe
nie byü w caáoĞci widoczny wedáug ustawieĔ opcji <Obraz> lub <Ksztaáty> lub <Object> w programie MS Word.
(Dalsze informacje o wáaĞciwoĞciach opcji Ukáad znajdują siĊ w instrukcji obsáugi programu MS Word).
•
Niektóre funkcje komputera nie są obsáugiwane przez projektor. Są to na przykáad nastĊpujące funkcje programu
PowerPoint: Animacje, 3D, Smart Art, hiperáącza oraz przezroczystoĞü i gradacja kolorów (przy 16-bitowej
gáĊbokoĞci kolorów).
•
Produkt nie obsáuguje zaszyfrowanych plików (z technologią DRM).
UĪytkowanie
Videos
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
MoĪesz odtwarzaü filmy wideo zapisane w <Internal Memory>, <USB> lub <MicroSD card>.
Menu Videos
Video.avi
Play Time
File Size
Date
: 00:27:34
: 351.4 MB
: 04.12.2010
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
Aby otworzyü menu Videos, naciĞnij przycisk [
], gdy projektor wyĞwietla stronĊ z listą filmów.
W zaleĪnoĞci od aktualnego ustawienia jĊzyka, nazwy folderu lub nazwy plików, nazwy folderów lub plików mogą
wyglądaü na uszkodzone. W takim przypadku przejdĨ do opcji <Settings> ĺ <General> ĺ <Language> i zmieĔ jĊzyk.
MENU
OPIS
Home
Powrót do strony menu gáównego.
Copy
Kopiuje film wideo z pamiĊci zewnĊtrznej do <Internal Memory> lub na odwrót po podáączeniu
urządzenia pamiĊci zewnĊtrznej (<USB>/<MicroSD card>).
Delete
Usuwa film wideo zapisany w <Internal Memory> lub pamiĊci zewnĊtrznej (<USB>/<MicroSD card>).
UĪytkowanie
3-4
MENU
OPIS
Select Multiple
Files
Wybiera wiele filmów wideo i pozwala na jednoczesne wykonanie dla nich funkcji <Play>, <Copy> lub
<Delete>.
Videos
Internal Memory½Video.avi
1/2
Title
Play
All
doc (0)
Copy
music (0)
Delete
photo (0)
video (0)
Reset
Video.AVI
Play, Copy, Delete: Apply each action to selected
Reset: Cancel all selections
2 File(s) selected.
Select
Return
Select All
PrzejdĨ do filmu wybranego filmu wideo przy uĪyciu przycisków [
•
] i naciĞnij [
•
Obok wybranego filmu wideo wyĞwietlany jest znak (
•
NaciĞniĊcie przycisku [
•
Aby wybraü wszystkie pliki wideo w folderze, naciĞnij [
•
MoĪesz wybraü wiele filmów wideo, powtarzając powyĪszą czynnoĞü.
].
).
] powoduje wybranie filmu wideo lub usuniĊcie wyboru.
].
<Play> : Odtwarzanie wybranych wielu plików wideo.
KolejnoĞü odtwarzania moĪesz ustawiü w menu ustawieĔ wyĞwietlania.
Select Storage
Device
•
<Copy> : Kopiuje wiele wybranych plików wideo.
•
<Delete> : Usuwa wiele wybranych plików wideo.
•
<Reset> : Anuluje wszystkie zaznaczenia.
Przechodzi bezpoĞrednio do innego urządzenia pamiĊci, gdy jest podáączone urządzenie zewnĊtrzne
(<USB>/<MicroSD card>).
Menu sterowania filmami wideo
Video.avi
00:02:20 / 00:27:34
Pause
NAZWA
/
3-4
Volume
Prev/Next
OPIS
Play/Pause
Odtwarza lub wstrzymuje odtwarzanie filmu wideo.
Volume
Sterowanie gáoĞnoĞcią.
UĪytkowanie
NAZWA
OPIS
: Odtwarza poprzedniego filmu wideo.
NaciĞnij i przytrzymaj przycisk [
(REW
).
/
Prev/Next
], jeĞli chcesz przewinąü film do tyáu
: Odtwarza nastĊpny film wideo.
•
NaciĞnij i przytrzymaj przycisk [
(FF
).
], jeĞli chcesz przewinąü film do przodu
•
Co dwie sekundy szybkoĞü przewijania do tyáu bĊdzie odpowiednio
rosnąü: x2, x4, x8 i x16.
Wáączanie i wyáączanie blokady przycisków.
Blokada
przycisków
•
JeĪeli blokada przycisków jest wáączona, wszystkie przyciski poza [
wyáączone.
•
Aby wyáączyü projektor, naciĞnij i przytrzymaj przycisk [
] są
].
Menu ustawieĔ filmów wideo
Home
Play Mode
: All videos
Play Order
: Normal
Repeat
: On
Subtitle Setting
: On
Aby otworzyü menu ustawieĔ filmów wideo, naciĞnij [
] przy odtwarzanym filmie.
MENU
Home
Play Mode
Play Order
Repeat
OPIS
Powrót do strony menu gáównego.
•
<All videos> :Odtwarza wszystkie filmy wideo w kolejnoĞci nazw plików.
•
<Videos in folder> : Odtwarza wszystkie filmy wideo z folderu w kolejnoĞci nazw plików.
•
<One video> : Odtwarza tylko wybrany film wideo.
Wybiera kolejnoĞü odtwarzania filmów wideo.
•
<Normal> : Odtwarza filmy wideo w kolejnoĞci nazw plików.
•
<Shuffle> : Odtwarza filmy wideo w losowej kolejnoĞci.
UmoĪliwia wybranie odtwarzania filmów wideo z powtarzaniem.
•
Subtitle Setting
UmoĪliwia wáączenie podpisów podczas odtwarzania filmów wideo.
•
Subtitle Language
UĪytkowanie
<Off> - <On>
Wybór jĊzyka podpisów.
•
Subtitle
Background
<Off> - <On>
(QJOLVK!'HXWVFK!1HGHUODQGV!(VSDxRO!)UDQoDLV!,WDOLano!
6YHQVND!3RUWXJXrV!ƧNJLjLjǁƿǀ!7UNoH!ㅔԧЁ᭛!ଞ˲߭!
UmoĪliwia wáączenie táa podpisów.
•
<Off> - <On>
3-4
MENU
Subtitle Sync
OPIS
Korekta podpisów, gdy nie są zsynchronizowane z filmem wideo.
•
<-0.5s> - <+0.5s>
Nie jest obsáugiwane dla filmów wideo z osadzonymi podpisami.
Subtitle Position
Wybór pozycji podpisów.
•
Subtitle Font Size
Wybór rozmiaru podpisów.
•
Subtitle Font Color
<Up> - <Down> - <Reset>
<Small> - <Middle> - <Large>
Wybór koloru czcionki w podpisach.
•
<White> - <Black> - <Red> - <Green> - <Blue> - <Yellow>
•
Aby byáo moĪliwe wáączenie podpisów, do filmu musi byü doáączony zewnĊtrzny plik z podpisami.
•
Lista obsáugiwanych typów podpisów znajduje siĊ w tabeli. Patrz „Obsáugiwane formaty plików”.
•
Pliki podpisów muszą znajdowaü siĊ w tym samym katalogu, co plik wideo.
Photos
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
MoĪna odtwarzaü pokaz slajdów utworzony z plików ze zdjĊciami zapisanych w <Internal Memory>, <USB> lub <MicroSD
Card>.
Menu Photos
Picture.jpg
Photo Size
File Size
Date
: 600 x 788
: 121.4 KB
: 04.12.2010
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
Aby otworzyü menu Photos, naciĞnij przycisk [
], gdy projektor wyĞwietla stronĊ z listą zdjĊü.
W zaleĪnoĞci od aktualnego ustawienia jĊzyka, nazwy folderu lub nazwy plików, nazwy folderów lub plików mogą
wyglądaü na uszkodzone. W takim przypadku przejdĨ do opcji <Settings> ĺ <General> ĺ <Language> i zmieĔ jĊzyk.
3-4
UĪytkowanie
MENU
OPIS
Home
Powrót do strony menu gáównego.
Copy
Kopiuje zdjĊcia z pamiĊci zewnĊtrznej do <Internal Memory> lub na odwrót po podáączeniu
urządzenia pamiĊci zewnĊtrznej (<USB>/<MicroSD card>).
Delete
Usuwa zdjĊcia zapisane w <Internal Memory> lub pamiĊci zewnĊtrznej (<USB>/<MicroSD card>).
Select Multiple
Files
Wybiera wiele plików ze zdjĊciami i pozwala na ich odtworzenie przy uĪyciu funkcji <Slideshow> lub
wykonanie dla nich jednoczeĞnie funkcji <Copy> lub <Delete>.
Photos
Internal Memory½Picture.jpg
doc
music
2/2
photo
video
Slideshow
Copy
Delete
Reset
Slideshow, Copy, Delete: Apply each action to selected
Reset: Cancel all selections
2 File(s) selected
Select
Return
Select All
PrzejdĨ do zdjĊcia, które chcesz wybraü, przy uĪyciu przycisków [
•Obok wybranego filmu zdjĊcia pojawi siĊ znak (
•NaciĞniĊcie przycisku [
] i naciĞnij [
].
).
] powoduje wybranie zdjĊcia lub usuniĊcie wyboru.
•Aby wybraü wszystkie zdjĊcia w folderze, naciĞnij [
].
•MoĪesz wybraü wiele zdjĊü, powtarzając powyĪszą czynnoĞü.
•
<Slideshow> : Odtworzenie wybranych zdjĊü w ramach pokazu slajdów.
KolejnoĞü odtwarzania moĪesz ustawiü w menu ustawieĔ wyĞwietlania pokazu slajdów.
Select Storage
Device
•
<Copy> : Kopiuje wiele wybranych zdjĊü.
•
<Delete> : Usuwa wiele wybranych zdjĊü.
•
<Reset> : Anuluje wszystkie zaznaczenia.
Przechodzi bezpoĞrednio do innego urządzenia pamiĊci, gdy jest podáączone urządzenie zewnĊtrzne
(<USB>/<MicroSD card>).
Aby uĪyü menu Photos podczas prezentacji, zapisz podstawowy plik dokumentu w formacie obrazu na zewnĊtrznej
pamiĊci (urządzeniu USB lub karcie microSD).
Na przykáad, 1. Konwertowanie plików .ppt (Microsoft Powerpoint) do formatu .jpg /.bmp /.gif
2. Konwertowanie plików .pdf (Adobe Acrobat) do formatu .jpg
Uwaga: PamiĊtaj, aby zapisaü pliki z obrazami w tej kolejnoĞci, w której chcesz je pokazaü.
Menu sterowania pokazem slajdów
Picture.jpg
11.04.2010
UĪytkowanie
3-4
NAZWA
OPIS
Play/Pause
Poprzednia/
nastĊpna
Odtwarzanie lub wstrzymanie pokazu slajdów.
: WyĞwietlenie poprzedniego zdjĊcia.
: WyĞwietlenie nastĊpnego zdjĊcia.
Wáączanie i wyáączanie blokady przycisków.
Blokada
przycisków
•
JeĪeli blokada przycisków jest wáączona, wszystkie przyciski poza [
wyáączone.
•
Aby wyáączyü projektor, naciĞnij i przytrzymaj przycisk [
] są
].
Menu ustawieĔ wyĞwietlania pokazu slajdów
Home
Rotate
Slideshow Transition
: Mosaic
Slideshow Speed
: Fast
Slideshow Mode
: All photos
Aby otworzyü menu ustawieĔ wyĞwietlania pokazu slajdów, naciĞnij podczas pokazu slajdów [
wstrzymany i pojawi siĊ menu.
MENU
OPIS
Home
Powrót do strony menu gáównego.
Rotate
Obraca zdjĊcie o okreĞlony kąt. Wybierz kąt przy uĪyciu przycisków [
•
Slideshow
Transition
Slideshow Speed
Slideshow Mode
Slideshow Order
Aspect Ratio
]. Pokaz slajdów zostanie
] i naciĞnij [
].
<0Û> - <90Û> - <180Û> - <270Û>
Wybiera efekt przechodzenia miĊdzy zdjĊciami, który bĊdzie stosowany w pokazie slajdów.
•
<No Effect> - <Mosaic> - <Blind> - <Clock>
Wybiera szybkoĞü odtwarzania pokazu slajdów.
•
<Fast> - <Normal> - <Slow>
•
<All photos> : Odtwarza wszystkie pliki obrazów w kolejnoĞci nazw plików.
•
<Photos in folder> : Odtwarza wszystkie pliki obrazów z folderu w kolejnoĞci nazw plików.
•
<One photo> : Odtwarza tylko wybrane zdjĊcie.
Wybiera kolejnoĞü odtwarzania pokazu slajdów.
•
<Normal> : Odtwarza zdjĊcia w kolejnoĞci nazw plików.
•
<Shuffle> : Odtwarza zdjĊcia w losowej kolejnoĞci.
•
<Original Fit> : WyĞwietla zdjĊcia mniejsze od rozmiaru ekranu w ich oryginalnym rozmiarze lub
wiĊksze zdjĊcia w takich samych proporcjach, co ekran.
•
<Auto Fit> : Zmienia rozmiar zdjĊcia tak, aby pasowaáo do ekranu, przy zachowaniu oryginalnych
proporcji (zdjĊcie moĪe byü przyciĊte w poziomie lub pionie).
•
<Fit To Width> : Dopasowuje rozmiar zdjĊcia do szerokoĞci ekranu.
•
<Fit To Screen> : ZwiĊksza lub zmniejsza rozmiar zdjĊcia tak, aby pasowaáo do caáego ekranu,
bez zachowywania jego proporcji.
Niektóre funkcje mogą nie byü dostĊpne przy pewnych typach plików ze zdjĊciami.
3-4
UĪytkowanie
Music
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
MoĪesz odtwarzaü pliki muzyczne zapisane w <Internal Memory>, <USB> lub <MicroSD card>.
Menu Music
Music.mp3
Play Time
File Size
Date
: 00:05:21
: 9.8 MB
: 04.12.2010
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
Aby otworzyü menu Music, naciĞnij przycisk [
], gdy projektor wyĞwietla stronĊ z listą plików muzycznych.
W zaleĪnoĞci od aktualnego ustawienia jĊzyka, nazwy folderu lub nazwy plików, nazwy folderów lub plików mogą
wyglądaü na uszkodzone. W takim przypadku przejdĨ do opcji <Settings> ĺ <General> ĺ <Language> i zmieĔ jĊzyk.
MENU
OPIS
Home
Powrót do strony menu gáównego.
Copy
Kopiuje pliki muzyczne z pamiĊci zewnĊtrznej do <Internal Memory> lub na odwrót po podáączeniu
urządzenia pamiĊci zewnĊtrznej (<USB>/<MicroSD card>).
Delete
Usuwa pliki muzyczne zapisane w <Internal Memory> lub pamiĊci zewnĊtrznej (<USB>/<MicroSD
card>).
UĪytkowanie
3-4
MENU
OPIS
Select Multiple
Files
Wybiera wiele plików muzycznych i pozwala na jednoczesne wykonanie dla nich funkcji <Play>,
<Copy> lub <Delete>.
Music
1/2
Internal Memory½Music.mp3
Title
Play
All
doc (0)
Copy
music (0)
Delete
photo (0)
video (0)
Reset
Music.mp3
Play, Copy, Delete: Apply each action to selected
Reset : Cancel all selections
2 File(s) selected.
Select
Return
Select All
PrzejdĨ do wybranego pliku muzycznego przy uĪyciu przycisków [
•
] i naciĞnij [
•
Obok wybranego pliku muzycznego wyĞwietlany jest znak (
•
NaciĞniĊcie przycisku [
•
Aby wybraü wszystkie pliki muzyczne w folderze, naciĞnij [
•
MoĪesz wybraü wiele plików muzycznych, powtarzając powyĪszą czynnoĞü.
].
).
] powoduje wybranie pliku muzycznego lub usuniĊcie wyboru.
].
<Play> : Odtwarzanie wybranych wielu plików muzycznych.
KolejnoĞü odtwarzania moĪna ustawiü w menu ustawieĔ plików muzycznych.
Select Storage
Device
•
<Copy> : Kopiuje wiele wybranych plików muzycznych.
•
<Delete> : Usuwa wiele wybranych plików muzycznych.
•
<Reset> : Anuluje wszystkie zaznaczenia.
Przechodzi bezpoĞrednio do innego urządzenia pamiĊci, gdy jest podáączone urządzenie zewnĊtrzne
(<USB>/<MicroSD card>).
Menu sterowania plikami muzycznymi
1/2
Music_BG.mp3
Music.mp3
00:00:20 / 00:05:21
Pause
NAZWA
/
3-4
Volume
Prev/Next
OPIS
Play/Pause
Odtwarza lub wstrzymuje odtwarzanie pliku muzycznego.
Volume
Sterowanie gáoĞnoĞcią.
UĪytkowanie
NAZWA
OPIS
: Odtwarza poprzedni plik muzyczny.
/
Prev/Next
•
NaciĞnij i przytrzymaj przycisk [ ], jeĞli podczas sáuchania chcesz
przewinąü utwór muzyczny o 20 sekund do tyáu. (REW
)
•
Nie moĪna przewinąü w tyá poza obecny utwór, nawet w przypadku
przewijania od początku.
: Odtwarza nastĊpny plik muzyczny.
•
NaciĞnij i przytrzymaj przycisk [ ], jeĞli podczas sáuchania chcesz
przewinąü utwór muzyczny o 20 sekund do przodu. (FF
)
•
PrzewiniĊcie do koĔca bieĪącego utworu spowoduje rozpoczĊcie
nastĊpnego utworu.
Wáączanie i wyáączanie blokady przycisków.
Blokada
przycisków
•
JeĪeli blokada przycisków jest wáączona, wszystkie przyciski poza [
wyáączone.
•
Aby wyáączyü projektor, naciĞnij i przytrzymaj przycisk [
] są
].
Menu ustawieĔ plików muzycznych
Home
Play Mode
: All music
Play Order
: Normal
Repeat
: On
Aby otworzyü menu ustawieĔ plików muzycznych, naciĞnij [
MENU
Home
Play Mode
Play Order
Repeat
OPIS
Powrót do strony menu gáównego.
•
<All music> : Odtwarza wszystkie pliki muzyczne w kolejnoĞci nazw plików.
•
<Music in folder> : Odtwarza wszystkie pliki muzyczne z folderu w kolejnoĞci nazw plików.
•
<One music> : Odtwarza tylko wybrany plik muzyczny.
Pozwala wybraü kolejnoĞü odtwarzania plików muzycznych.
•
<Normal> : Odtwarza pliki muzyczne w kolejnoĞci nazw plików.
•
<Shuffle> : Odtwarza pliki muzyczne w losowej kolejnoĞci.
UmoĪliwia wybranie odtwarzania plików odtwarzania z powtarzaniem.
•
UĪytkowanie
] przy odtwarzanym utworze.
<Off> - <On>
3-4
Settings
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
Istnieje moĪliwoĞü inicjalizacji lub zmiany ustawieĔ systemowych.
General
Settings
Category
Option
General
Language
: English
Support
LED Mode
: Normal
Test Pattern
: Geometry
Button Sound
: Medium
Safe Remove
: USB
MENU
Language
OPIS
Wybór jĊzyka systemu.
•
LED Mode
Ustawia jasnoĞü obrazu odpowiednio do siáy Ğwiatáa w otoczeniu.
•
Test Pattern
3-4
<Geometry> - <Screen Size> - <RED> - <GREEN> - <BLUE> - <WHITE>
Wybór poziomu gáoĞnoĞci dĨwiĊku naciskania przycisków.
•
Safe Remove
<Normal> - <Eco>
Wzór testowy domyĞlnie wbudowany w projektor. MoĪna tego uĪywaü jako obrazu odniesienia w celu
optymalizacji instalacji projektora i obrazu.
•
Button Sound
(QJOLVK!'HXWVFK!1HGHUODQGV!(VSDxRO!)UDQoDLV!,WDOLano!
6YHQVND!3RUWXJXrV!ƧNJLjLjǁƿǀ!7UNoH!ไทย!Ё೑䇁!ଞ˲߭!
<Off> - <Low> - <Medium> - <High>
Pozwala bezpiecznie usunąü zewnĊtrzne urządzenie pamiĊci (pamiĊü USB lub kartĊ microSD).
•
<MicroSD Card> : Wyjmij kartĊ microSD, gdy pojawi siĊ wiadomoĞü o treĞci <You can remove the
MicroSD Card.>
•
<USB> : Wyjmij pamiĊü USB, gdy pojawi siĊ wiadomoĞü o treĞci <You can remove the USB.>
UĪytkowanie
Support
Settings
Category
Option
General
Firmware Update
Support
Open Source License
Reset Settings
Product Information
MENU
Firmware Update
Open Source
License
Reset Settings
Product
Information
UĪytkowanie
OPIS
CzynnoĞci aktualizacji oprogramowania sprzĊtowego: Pobierz aktualizacjĊ oprogramowania
sprzĊtowego z witryny internetowej firmy Samsung, zapisz plik z aktualizacją w zewnĊtrznym
urządzeniu pamiĊci masowej (na pamiĊci USB), podáącz urządzenie do projektora, wybierz opcjĊ
<Firmware Update> i uruchom ten plik. Patrz 3-6.
Zobacz informacje o licencji Open Source.
Zmienione przez uĪytkownika ustawienia produktu zostają przywrócone do wartoĞci domyĞlnych.
Zobacz <Firmware Version>, <Internal Memory>, <Copyright> itd.
3-4
3-5
Obsáugiwane formaty plików
3-5-1. Dokumenty, zdjĊcia, muzyka
ELEMENT
ROZSZERZENIE PLIKU
Adobe PDF 1.2–1.7 (pdf)
MS PowerPoint 97–2007 (ppt, pptx)
Dokumenty
MS Excel (xls, xlsx)
MS Word (doc, docx)
Tekst (txt)
ZdjĊcia
JPEG (maks. 4 megapikseli), PNG, BMP,
GIF (bez obsáugi funkcji <Rotate> oraz efektów przejĞcia przy funkcji <Slideshow Transition>).
Muzyka
MP3, MP2, WAV, WMA, FLAC, APE, HE-AAC, RA
3-5-2. Wideo, podpisy
ELEMENT
ROZSZERZENIE
PLIKU
AVI
MPEG4
MP4
VC-1
ASF
Wideo
MPG
RM
FLV
Podpisy
3-5
KODEK
H.264
MPEG1/2
RV
WMV
H.263
M2TS/TS
WMV7/8
OPIS
1280 x 720 @ 30 kl./s
1280 x 720 @ 30 kl./s / Level 4.1
1280 x 720 @ 30 kl./s
480 x 272 @ 30 kl./s
.smi(SAMI)
Microsoft SAMI (Synchronized Accessible Media Interchange)
.srt(SUBRIP)
SubRip
.sub(SUBVIEWER)
SubViewer 1.0 i 2.0
UĪytkowanie
3-6
Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzĊtowego)
Pobierz najnowszą wersjĊ oprogramowania sprzĊtowego ze strony internetowej Samsung Electronics (http://www.samsung.com)
i zainstaluj ją.
Settings
Category
Option
General
Firmware Update
Support
Firmware
Update
Open Source
License
Reset Settings
Please, do not turn off the power.
The power will be off automatically
Product
afterInformation
update is finished.
•
PoniewaĪ dane zapisane w pamiĊci wewnĊtrznej mogą byü usuniĊte podczas aktualizacji, zawsze naleĪy utworzyü
kopiĊ zapasową tych danych.
•
W zakresie aktualizacji oprogramowania obsáugiwana jest tylko pamiĊü USB.
•
Podczas aktualizacji nie naleĪy odáączaü zewnĊtrznej pamiĊci (USB).
•
Podczas aktualizacji nie naleĪy naciskaü Īadnych przycisków.
•
Podczas aktualizacji nie naleĪy wyáączaü projektora.
•
Aby potwierdziü, Īe oprogramowanie sprzĊtowe zostaáo zaktualizowane, przejdĨ do opcji <Settings> ĺ <Support> ĺ
<Product Information>.
Przed aktualizacją oprogramowania sprzĊtowego
1. Przygotuj zewnĊtrzne urządzenie pamiĊci masowej (USB).
2. Pobierz najnowsze oprogramowanie sprzĊtowe dla posiadanego modelu projektora z witryny internetowej firmy Samsung.
3. Podáącz pamiĊü USB do komputera.
4. Skopiuj pobraną aktualizacjĊ oprogramowania sprzĊtowego na pamiĊü USB.
Aktualizowanie oprogramowania sprzĊtowego
1. Podáącz pamiĊü USB z najnowszym oprogramowaniem sprzĊtowym do projektora.
2. W gáównym menu wybierz opcjĊ <Settings> ĺ <Support> ĺ <Firmware Update>.
3. Pojawi siĊ numer aktualnej wersji oprogramowania sprzĊtowego i numer jego najnowszej wersji.
4. Aby rozpocząü, wybierz polecenie <Update Now>.
5. Po aktualizacji oprogramowania sprzĊtowego projektor zostanie automatycznie wyáączony.
6. Wáącz projektor i sprawdĨ wersjĊ oprogramowania sprzĊtowego.
UĪytkowanie
3-6
4
Rozwiązywanie problemów
4-1
Przed wezwaniem serwisu
Przed kontaktem z serwisem sprawdĨ poniĪsze problemy i ich rozwiązania. JeĞli problem nadal wystĊpuje, skontaktuj siĊ z
najbliĪszym centrum serwisowym Samsung Electronics.
Objawy
Brak zasilania.
MontaĪ i
podáączanie
Nie moĪna wybraü zewnĊtrznego
Ĩródáa.
Nie widaü obrazu.
Ekran i Ĩródáa
zewnĊtrzne
Obrazy nie są wyraĨne.
Dziwne dĨwiĊki.
WskaĨnik miga.
Na ekranie są wyĞwietlane linie.
4-1
Rozwiązywanie problemów
•
Sprawdziü poáączenia kabli zasilających.
•
SprawdĨ ile mocy pozostaáo w akumulatorze.
•
SprawdĨ, czy urządzenie zewnĊtrzne zostaáo podáączone
do poprawnego portu sygnaáowego. JeĞli nie, projektor nie
moĪe wybraü urządzenia.
•
SprawdĨ czy przewód zasilający jest podáączony.
•
SprawdĨ ile mocy pozostaáo w akumulatorze.
•
SprawdĨ, czy wybrane zostaáo wáaĞciwe Ĩródáo
zewnĊtrzne.
•
SprawdĨ, czy záącza są prawidáowo podáączone do portów
z tyáu projektora.
•
Ustaw suwak [FOCUS].
•
SprawdĨ, czy projektor nie znajduje siĊ zbyt daleko od
ekranu lub zbyt blisko ekranu.
•
JeĞli projektor caáy czas emituje dziwne dĨwiĊki, skontaktuj
siĊ z centrum serwisowym.
•
PrzejdĨ do czĊĞci WskaĨniki LED.
•
Podczas korzystania z komputera na ekranie moĪe byü
widoczny szum. Ustaw odĞwieĪanie (czĊstotliwoĞü
odĞwieĪania) ekranu.
Rozwiązywanie problemów
5
Dalsze informacje
5-1
Dane techniczne
MODEL
Panel
Size
0,3 cali
Rozdzielczość
WVGA (854 x 480)
Proporcje obrazu
Zasilanie
SP-H03
16 : 9
Zużycie energii
Maks. 12,0 W (Praca i ładowanie zasilaczem),
Śr. 8,5 W (praca na zasilaniu z baterii)
Zasilanie (Zasilacz)
Produkt działa pod napięciem 100 - 240 V. Jako że standardowe
napięcie jest różne w zależności od kraju, należy sprawdzić etykietę z
tyłu produktu.
(DC 12 V
Źródło światła
LED
1.0 A)
Zużycie energii
4W
Czas eksploatacji
30,000 godzin
Wymiary (szer. x dł. x wys.)
70 x 70 x 27,5 mm / 2,76 x 2,76 x 1,08 cala (bez akumulatora)
70 x 70 x 37,5 mm / 2,76 x 2,76 x 1,48 cala (z akumulatorem)
Waga
Projektor : 132 g / 0,29 funta
Akumulator: 80 g / 0,18 funta
Najważniejsze
funkcje
Sygnał
wejściowy
Jasność
TYP 27, maks. 30 lumenów
Contrast
1000 : 1
Odległość wyświetlania
30,5–299 cm / 12,00–117,71 cali
Keystone
< 1%
Regulacja ostrości
Ręczna
Rozmiar ekranu (przekątna)
Przekątna 8,6 cali–85,5 cali
D-Sub 15p
Analogowe RGB
Odtwarzanie multimediów
USB, pamięć wewnętrzna i MicroSD
RCA x 1
Composite video
Pojemność pamięci wewnętrznej
1 GB (pamięć systemowa: 301 MB / pamięć użytkownika: 699 MB)
Głośnik
1 W (Mono)
Środowisko
pracy
Temperatura pracy i wilgotność
Robocza: Temperatura 0 ˚C–40 ˚C (32 ˚F–104 ˚F),
Wilgotność: 10 %–80% (bez kondensacji)
Przechowywanie: Temperatura -20 ˚C–45 ˚C (-4 ˚F–113 ˚F),
Wilgotność: 5 %–90% (bez kondensacji)
Hałas
23 dB
Klasy B (Informacje dotyczące uĪytkowania urządzenia komunikacyjnego na obszarach mieszkalnych) To urządzenie jest
zarejestrowane zgodnie z wymaganiami elektromagnetycznymi do domowego uĪytku (klasa B),. MoĪe byü uĪywane w
kaĪdym miejscu. (SprzĊt klasy B emituje mniej fal elektromagnetycznych niĪ sprzĊt klasy A).
Panel DMD uĪyty w projektorze PICO skáada siĊ z setek tysiĊcy maáych luster. Tak jak przy wielu innych rodzajach
wyĞwietlaczy obrazu panel DMD moĪe mieü uszkodzone piksele. Kryteria pozwalające odróĪniü uszkodzone pikseli oraz
maksymalna wartoĞü liczby uszkodzonych pikseli w panelu DMD są ĞciĞle kontrolowane przez naszą firmĊ i producenta
panelu DMD przed wysyáką, zgodnie z okreĞloną wczeĞniej specyfikacją. Choü niektóre piksele mogą nie byü widoczne na
ekranie, nie wpáywa to znacząco na jakoĞü obrazu ani ĪywotnoĞü projektora.
Dalsze informacje
5-1
5-2
Skontaktuj siĊ z firmą SAMSUNG na caáym Ğwiecie
JeĞli masz uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj siĊ z infolinią SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/Min)
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
5-2
Dalsze informacje
EUROPE
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
80820 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
U.K
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
8-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
MOLDOVA
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
010-6475 1880
HONG KONG
(852)3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
Dalsze informacje
5-2
ASIA PACIFIC
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST & AFRICA
BAHRAIN
8000-4726
JORDAN
800-22273
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
5-2
Dalsze informacje
5-3
Zasady utylizacji - tylko Europa
Prawidáowe usuwanie produktu (zuĪyty sprzĊt elektryczny i elektroniczny) - tylko Europa
Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów korzystających z oddzielnych systemów
segregacji odpadów
Oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub w instrukcji wskazuje, Īe produktu i jego
elektronicznych akcesoriów (np. áadowarki, zestawu sáuchawkowego, kabla USB itd.) po upáywie okresu
uĪytkowania nie naleĪy usuwaü z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąü
szkodliwego wpáywu na Ğrodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów,
prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania
ponownego uĪycia zasobów materialnych jako staáej praktyki.
UĪytkownicy domowi powinni skontaktowaü siĊ ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt lub z lokalnymi
instytucjami w celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznej utylizacji tych produktów.
UĪytkownicy w firmach powinni skontaktowaü siĊ ze swoim dostawcą i sprawdziü warunki umowy zakupu.
Produktu nie naleĪy usuwaü razem z innymi odpadami komercyjnymi.
UĪytkownik nie moĪe samodzielnie wymieniaü baterii stosowanych w niniejszym produkcie. Informacje na temat ich wymiany moĪna uzyskaü u lokalnego usáugodawcy.
Dalsze informacje
5-3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement