Samsung SC-152G Owner's manual

Samsung SC-152G Owner's manual

Indeks

Strona główna

Środki bezpieczeństwa

Konwencja zapisu

Instalacja

W trakcie obsługi

Inne

Wprowadzenie

Przód

Tył

Instalacja

Instalacja napędu CD-ROM

Podłączanie kabli

Instalacja oprogramowania do nagrywania płyt CD

Instalacja sterownika urządzenia

Używanie napędu CD-ROM

Używanie napędu CD-ROM

Przechowywanie i czyszczenie płyt

Aktualizacja oprogramowania pamięci Flash

Wymagania sprzętowe

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów z nagrywaniem

Parametry techniczne

Środki bezpieczeństwa

Konwencja zapisu

Ostrzeżenie / Uwaga

Ostrzeżenie : Ten symbol oznacza wyjaśnienia dotyczące spraw wyjątkowo niebezpiecznych.

Jeśli użytkownik zignoruje ten symbol i będzie obsługiwać urządzenie w niewłaściwy sposób, może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Uwaga : Ten symbol oznacza wyjaśnienia dotyczące spraw niebezpiecznych.

Jeśli użytkownik zignoruje ten symbol i będzie obsługiwać urządzenie w niewłaściwy sposób, może doprowadzić do uszkodzenia mieszkania lub mienia.

Konwencja zapisu

Niezastosowanie się do wskazówek oznaczonych tym symbolem może doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

Zabronione

Należy przeczytać i zawsze stosować się do tych zaleceń.

Nie należy otwierać obudowy monitora. not disassemble

Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie dozwolone przez wyznaczony, wykwalifikowany personel, mogą uniemożliwić Ci obsługę urządzenia.

Przed umieszczeniem płyty w napędzie zawsze sprawdzaj, czy nie ma na niej pęknięć.

Jeśli na płycie są pęknięcia (zwłaszcza wokół środkowego otworu), zaleca się natychmiast wykonać jej kopię i używać jej zamiast oryginału. Kiedy pęknięta płyta jest używana nadal, pęknięcie powiększa się i może dojść do jej nieodwracalnego uszkodzenia.

Nie używaj płyt niskiej jakości (np. produktów nielegalnych, porysowanych czy uszkodzonych).

Środki bezpieczeństwa

Instalacja

Umieść napęd na równej powierzchni

- Niezastosowanie się do tej wskazówki grozi upuszczeniem urządzenia na twardą powierzchnię, a w rezultacie jego uszkodzenie lub nieprawidłową pracę.

Chroń napęd przed bezpośrednim światłem słonecznym.

Unikaj niskiej lub wysokiej temperatury.

Unikaj wilgoci.

Środki bezpieczeństwa

W trakcie obsługi

Zachowaj ostrożność, aby zapobiec uszkodzeniu w wyniku uderzenia.

Staraj się nie upuścić napędu i chroń go przed silnymi wstrząsami.

- Mogą one spowodować jego uszkodzenie lub nieprawidłową pracę.

Nie przenoś napędu w trakcie pracy i nie próbuj otwierać tacki na siłę.

Przed otwarciem tacki zamknij wszystkie działające programy i zawsze używaj przycisku otwórz/zamknij.

- Nie wkładaj szpilki do otworu otwierania awaryjnego w trakcie pracy napędu.

Nie używaj pękniętych, zniekształconych, ani uszkodzonych płyt.

- Zwłaszcza płyty z pęknięciem od strony wewnętrznej łatwo pękają w trakcie ich odczytu.

Środki bezpieczeństwa

Inne

Nigdy nie dopuszczaj, aby do obudowy napędu dostały się okruszki pożywienia czy inne obce przedmioty.

Aby zapobiec ryzyku pożaru staraj się nie rozlać na napęd takich cieczy, jak alkohol czy benzen.

Nie demontuj, nie próbuj naprawiać ani modyfikować napędu bez wyraźnych wskazówek w instrukcji.

- Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia, porażenia prądem i pożaru:

Wprowadzenie

Przód

1. Kieszeń płyty

Kieszeń otwiera się i zamyka automatycznie po naciśnięciu przycisku Eject.

2. Otwór awaryjnego wyjmowania płyty

Jeśli kieszeń płyty nie otwiera się pomimo naciśnięcia przycisku Eject, należy wyłączyć komputer, włożyć szpilkę lub rozgięty spinacz do papieru w otwór i mocno nacisnąć)

3. Dioda

4. Przycisk Eject.

Wygląd i parametry techniczne monitora mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.

Wprowadzenie

Tył

1. Cyfrowe gniazdo wyjściowe

Dwupinowe gniazdo wyjściowe umożliwiające podłączenie karty dźwiękowej lub karty MPEG do napędu, wspomagającej cyfrowe funkcje audio.

2. Dźwiękowe gniazdo wyjściowe

Czteropinowe gniazdo wyjściowe audio umożliwiające podłączenie karty dźwiękowej do napędu.

Niniejsza instrukcja zawiera jedynie ogólny opis tej funkcji. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji karty dźwiękowej.

3. Gniazdo konfiguracji napędu (Master/Slave)

Zazwyczaj konfiguracja jest ustawiona fabrycznie, zgodnie z poniższą ilustracją.

Należy sprawdzić, czy konfiguracja jest zgodna z ilustracją. Jeśli nie, wystarczy wyjąć zworkę i umieścić ją w prawidłowej pozycji.

4. Gniazdo interfejsu

Gniazdo interfejsu wejścia/wyjścia służy do podłączenia taśmy 40-pinowej interfejsu IDE do napędu CD-

ROM.

5. Gniazdo zasilania

Gniazdo zasilania to czteropinowa wtyczka.

(A : +5V DC)

(B : +12V DC)

Instalacja

Instalacja napędu CD-ROM

Aby zainstalować napęd CD-ROM w komputerze, wykonaj następujące czynności.

Upewnij się, że PC jest wyłączony i odłączony od jakichkolwiek źródeł zasilania.

Jeśli to konieczne, przykręć poziome prowadnice do bocznych ścianek napędu.

Zdejmij pokrywę z wolnej kieszeni komputera i zainstaluj w niej napęd CD-ROM, w sposób pokazany na ilustracji.

Instalacja

Podłączanie kabli

Podłączanie kabla zasilania

4-pinowy kabel wewnętrznego zasilania Twojego komputera musi być podłączony do gniazda zasilania z tyłu napędu CD-ROM.

A - Cut Side

1 +5V DC

2 Ground

3 Ground

4 +12V DC

Uwaga: Nieprawidłowo podłączony kabel zasilania może być przyczyną problemów. Należy sprawdzić ustawienie ściętej strony wtyczki w stosunku do profilu gniazda.

Podłączanie kabla IDE

Podłącz kabel IDE (40-pinowy), którego drugi koniec jest podłączony do gniazda interfejsu twardego dysku.

(Umieść część kabla oznaczoną czerwonym paskiem najbliżej styku nr1 - Pin 1)

Jeśli się używa jednego kabla IDE

Napęd CD-ROM jest jedynym dodatkowym urządzeniem IDE dla twardego dysku. Zainstaluj zworkę w pozycji SL (Slave).

Instalacja a : CD-ROM Drive (SL) b : Twardy Dysk (MA) c : Płyta główna

Jeśli się używa dwóch kabli IDE

Jeżeli jest tylko jeden napęd CD-ROM, wybierz MA (napęd nadrzędny – Master)

a : CD-ROM Drive (Ustaw zworkę w położeniu MA) b : Twardy Dysk (MA) c : Płyta główna e : Secondly 1 d : Primary 1

Jeżeli jest tylko jeden napęd CD-ROM, wybierz MA (Master) / SL (Slave).

c : Twardy Dysk (MA) e : Primary 1 d : Płyta główna f : Secondly 1

Ustawianie zworki w gnieździe konfiguracji napędu (master/slave).

Instalacja

Ustawianie zworki w gnieździe konfiguracji napędu (master/slave).

Ustaw odpowiednio zworki z tyłu napędu CD-ROM.

Jeżeli zworka jest ustawiona w pozycji MA (napęd nadrzędny – Master), będzie on pracować w trybie

Master.

Jeżeli zworka jest ustawiona w pozycji SL (napęd podrzędny – Slave), będzie on pracować w trybie

Slave.

Jeśli zworka jest ustawiona w pozycji CS (CSEL), napęd kontrolowany będzie przez sygnał interfejsu komputera - CSEL. (Z zasadzie zaleca się ustawienie zworki w pozycji MA.)

Podłączanie kabla audio karty dźwiękowej.

Podłącz 4-pinowy kabel audio między gniazdem wyjściowym dźwięku w napędzie CD-ROM a gniazdem

Wejściowym audio na karcie dźwiękowej .

Dla lepszej jakości dźwięku zaleca się podłączenie do cyfrowego gniazda wyjściowego. (Dostępne tylko

Instalacja

Instalacja sterownika urządzenia

Nie jest potrzebny dodatkowy sterownik, jeżeli w komputerze jest zainstalowany system Windows

98/2000/ME/XP/NT4.0, gdyż będzie używany sterownik urządzeń Windows. Można sprawdzić, czy napęd CD-

ROM jest właściwie wykrywany przez Windows. Aby to zrobić wykonaj poniższe czynności:

Kliknij dwukrotnie ikonę Mój Komputer (My Computer) na pulpicie.

Kliknij dwukrotnie Panel sterowania (Control panel)

Kliknij dwukrotnie ikonę System.

Kliknij zakładkę Menedżer urządzeń (Device Manager)

Rozwiń grupę CD-ROM

Wyświetlona zostanie nazwa urządzenia SAMSUNG CD-ROM SC - ***

Instalacja

Ustawienia sterownika urzadzenia

Sterownik urządzenia znajduje się w folderze Ddriver na dołączonej do niego płycie CD, zawierającej

Instrukcję obsługi.

Zadaniem sterownika jest umożliwienie obsługi napędu CD-ROM w trybie DOS.

Sterownik jest przeznaczony do instalacji wyłącznie w systemie Windows 98 lub Windows ME dla użytkowników trybu DOS.

Instalacja automatyczna

Umieść płytę CD zawierającą Instrukcję obsługi w napędzie CD-ROM i otwórz folder Ddriver.

Aby to zrobić wpisz A: po znaku zgłoszenia C:\ i wciśnij [Enter]

Wpisz CDSETUP I wciśnij [Enter]

Ponownie uruchom komputer.

Instalacja ręczna

Utwórz katalog C:\SAMSUNG.

Skopiuj pliki z płyty CD zawierającej Instrukcję obsługi do katalogu C:\SAMSUNG. Można wybrać jeden z 8 języków.

W tym celu wpisz COPY D:\Ddriver * . * C:\SAMSUNG po znaku zgłoszenia C:\ I wciśnij [Enter].

Edytuj plik CONFIG.SYS.

Dodaj następujący wpis: DEVICE=C:\SAMSUNG\SSCDROM.SYS \D:SSCD000/V

Edytuj plik AUTOEXEC.BAT.

Dodaj wpis C:\SAMSUNG\MSCDEX/D:SSCD000.

Ponownie uruchom komputer.

Używanie napędu

CD-ROM

Używanie napędu CD-ROM

Aby odtwarzać płyty audio lub video w napędzie CD-ROM, wykonaj poniższe czynności.

Wciśnij przycisk zasilania i uruchom komputer.

Po uruchomieniu komputera otwórz kieszeń napędu wciskając przycisk Eject.

Włóż płytę (CD) z oznaczeniem płyty zwróconym do góry i zamknij kieszeń płyty wciskając przycisk

Eject. Lampka wskaźnika zacznie świecić.

Odtwarzaj płytę

Akcesoria

Kabel audio.

Podrécznik uzytkownika i instrukcja instalacji Śrubki.

Używanie napędu

CD-ROM

Przechowywanie i czyszczenie płyt

Aby zapewnić długie działanie płyt i napędu, postępuj zgodnie z ostrzeżeniami zamieszczonymi poniżej podczas przechowywania i czyszczenia Twoich płyt.

Nie wystawiaj płyt na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

Przechowuj płyty w pozycji pionowej.

Nie pisz i nie naklejaj niczego na płytach.

Nie upuszczaj płyt i nie stawiaj na nich ciężkich przedmiotów.

Nie dotykaj powierzchni płyty, trzymaj ją za krawędzie.

Aby wyczyścić płytę, delikatnie odkurz ją ruchami od środka na zewnątrz za pomocą delikatnej ściereczki.

Nie pozostawiaj otwartej kieszeni napędu jeżeli go nie używasz..

Używanie napędu

CD-ROM

Aktualizacja oprogramowania pamięci Flash

Oprogramowanie produktu (firmware) można uaktualnić pobierając odpowiednie pliki z poniższego adresu :

http://samsung-ODD.com

Http://samsung.com

Używanie napędu

CD-ROM

Wymagania sprzętowe

Przed zainstalowaniem napedu CD-ROM, zalecamy sprawdzenie, czy Twój system spelnia minimalne wymagania opisane ponizej

Parametr Opis

Komputer Intel Pentium II 166 MHz (lub szybszy), 16 MB RAM (lub więcej), interfejs IDE

Wolne gniazdo rozszerzeń 5,25 cali

Wolne miejsce na dysku

Wersja Windows

MS-DOS minimum 100 MB

Windows 98 / 2000 / ME / XP Windows NT 4,0 (lub szybszy)

5,0 (lub szybszy)

Rozwiązywanie problemów

Problem

Napęd CD-ROM nie jest rozpoznawany przez komputer.

Po zainstalowaniu napędu CD-

ROM, PC pracuje wolniej

Napęd CD-ROM nie jest rozpoznawany przez MS-DOS.

Znaczenie / Rozwiązanie

Sprawdź, czy kable zasilania, audio i IDE są prawidłowo podłączone do komputera.

Zmień kabel IDE i ponownie podłącz go do komputera.

Najlepiej, podłącz drugi kabel IDE do napędu CD-ROM w trybie nadrzędnym (master)

Sprawdź ustawienie zworki w gnieździe konfiguracji napędu

(master/slave).

Zainstaluj ponownie sterownik urządzenia lub uaktualnij go, pobierając najnowszą wersję z witryny firmy Samsung:

-

http://samsung-ODD.com

-

Http://samsung.com

Może to mieć miejsce, kiedy wystąpiły problemu z instalacją

Windows; zainstaluj Windows ponownie.

Napęd CD-ROM nie jest rozpoznawany przez system operacyjny Windows.

Z płyty CD nie dobiega żaden dźwięk

Sprawdź, czy kabel audio jest prawidłowo podłączony do gniada wyjściowego dźwięku napędu CD-ROM i gniazda wejściowego karty dźwiękowej CD-IN.

Sprawdź, czy karta dźwiękowa działa.

Wyreguluj poziom głośności.

Uruchom odtwarzacz dostarczony z systemem operacyjnym

Windows lub kartą dźwiękową.

Sprawdź, czy płyta jest dobrej jakości i jeśli trzeba, wyczyść ją.

Płyta nie jest odczytywana lub jest odczytywana zbyt wolno..

Kieszeń płyty nie daje się otworzyć.

Kiedy oprogramowanie MPEG odtwarza dysk wideo, obraz jest nieregularny, a prędkość odtwarzania zbyt niska.

Sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony

Wyłącz PC i odłącz go od sieci.

Włóż szpilkę lub rozgięty spinacz do otworu awaryjnego wyjmowania dysku i mocno naciśnij.

Wyreguluj wielkość ekranu odtwarzania.

Po sprawdzeniu rozdzielczości obrazu na ekranie, odpowiednio ją wyreguluj.

Ukazuje się wiadomość: Disk

not in(brak dysku), chociaż

dysk został włożony.

Komputer może nie rozpoznawać dysku, jeżeli rozpoczniesz odtwarzanie zbyt szybko po włożeniu dysku. Otwórz i zamknij kieszeń płyty i spróbuj ponownie.

Wyczyść dysk i spróbuj ponownie.

Nagrywarka CD-ROM nie jest wykrywana po podłączeniu jej do karty dźwiękowej

Trybem interfejsu karty dźwiękowej jest AT-BUS.

Dlatego należy podłączyć napęd CD-ROM do portu IDE na płycie głównej PC, a nie do karty dźwiękowej lub zainstalować kartę dźwiękową zgodną z wbudowanym interfejsem IDE

Parametry techniczne

Firma SAMSUNG nieprzerwanie dąży do poprawy jakości swych produktów. Zarówno dane techniczne, jak i niniejsze instrukcje dla użytkownika, mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.

Parametry techniczne

PARAMETR

Nazwa modelu

Plyta

Odczyt z dysków

SC-152G

CD-DA, CD-ROM Mode-1, CD-ROM XA Mode-2 Form-1, Form-2,

Photo-CD(Single, Multi-session), Video CD ready, CD-Plus, CD-Extra,

Enhanced CD, CDI/FMV, CD-R/RW

120mm lub 80mm

Średnica dysku

WYDAJNOŚĆ NAPĘDU

Szybkość transmisji danych

52X / Max. 7800KB/s

PIO Mode 4, DMA MW2, Ultra DMA (Option)

Czas dostepu(typical)

85ms(typical)

Wielkość bufora

128KB

Laser

Mechanizm pozycjonujący

Napęd płyty

Mechanizm ładowania płyt

Laser półprzewodnikowy

Gear motor

Silnik bezszczotkowy

Tacka. motor DC (łagodne wysuwanie).

WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDU

Tryb-1 : 1block / 10

12 bits, Tryb-2 : 1block / 10

9 bits

PANEL PRZEDNI

Przycisk szuflady (Eject)

Wskaźnik(LED)

PANEL TYLNY

Zasilanie

Interfejs

Wyjście audio

Automatyczne wsunięcie lub wysunięcie

POWER ON/BUSY

+5V DC 1,3A, +12V DC 1,5A

ATAPI

Wyjście 0,7 ± 20%(Vrms) : 47Kohm

Molex 70203 lub inne zgodne z nim modele.

Gniazdo zworek

WARUNKI OTOCZENIA

Praca

Przechowywanie

DANE OGÓLNE

Wymiary

Waga netto

NIEZAWODNOŚĆ

Statystyczny czas pracy do pierwszej awarii (MTBF)

Temperatura: 5~45°C Wilgotność: 8~80%

Temperatura: -40~60°C Wilgotność: 5~90%

148,2(W) x 42(H) x 184(D)mm

740g (samo urządzenie)

125.000 POH(20%)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents