Samsung SC-152G Instrukcja obsługi

Samsung SC-152G Instrukcja obsługi
Indeks
Strona główna
Środki bezpieczeństwa
Używanie napędu CD-ROM
Konwencja zapisu
Używanie napędu CD-ROM
Instalacja
Przechowywanie i czyszczenie płyt
W trakcie obsługi
Aktualizacja oprogramowania pamięci Flash
Inne
Wymagania sprzętowe
Wprowadzenie
Przód
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów z nagrywaniem
Tył
Instalacja
Instalacja napędu CD-ROM
Podłączanie kabli
Instalacja oprogramowania do nagrywania
płyt CD
Instalacja sterownika urządzenia
Parametry techniczne
Środki bezpieczeństwa
Konwencja zapisu
Ostrzeżenie / Uwaga
Ostrzeżenie : Ten symbol oznacza wyjaśnienia dotyczące spraw wyjątkowo niebezpiecznych.
Jeśli użytkownik zignoruje ten symbol i będzie obsługiwać urządzenie w niewłaściwy sposób,
może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
Uwaga :
Ten symbol oznacza wyjaśnienia dotyczące spraw niebezpiecznych.
Jeśli użytkownik zignoruje ten symbol i będzie obsługiwać urządzenie w niewłaściwy sposób,
może doprowadzić do uszkodzenia mieszkania lub mienia.
Konwencja zapisu
Niezastosowanie się do wskazówek oznaczonych tym symbolem może doprowadzić do
obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.
Zabronione
Należy przeczytać i zawsze stosować się do tych zaleceń.
Nie należy otwierać obudowy monitora. not disassemble
Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie dozwolone przez wyznaczony,
wykwalifikowany personel, mogą uniemożliwić Ci obsługę urządzenia.
Przed umieszczeniem płyty w napędzie zawsze sprawdzaj, czy nie ma na niej pęknięć.
Jeśli na płycie są pęknięcia (zwłaszcza wokół środkowego otworu), zaleca się natychmiast wykonać jej
kopię i używać jej zamiast oryginału. Kiedy pęknięta płyta jest używana nadal, pęknięcie powiększa się
i może dojść do jej nieodwracalnego uszkodzenia.
Nie używaj płyt niskiej jakości (np. produktów nielegalnych, porysowanych czy uszkodzonych).
Środki bezpieczeństwa
Instalacja
Umieść napęd na równej powierzchni
- Niezastosowanie się do tej wskazówki grozi upuszczeniem
urządzenia na twardą powierzchnię, a w rezultacie jego
uszkodzenie lub nieprawidłową pracę.
Chroń napęd przed bezpośrednim światłem słonecznym.
Unikaj niskiej lub wysokiej temperatury.
Unikaj wilgoci.
Środki bezpieczeństwa
W trakcie obsługi
Zachowaj ostrożność, aby zapobiec uszkodzeniu w wyniku uderzenia.
Staraj się nie upuścić napędu i chroń go przed silnymi wstrząsami.
- Mogą one spowodować jego uszkodzenie lub nieprawidłową pracę.
Nie przenoś napędu w trakcie pracy i nie próbuj otwierać tacki na siłę.
Przed otwarciem tacki zamknij wszystkie działające programy i zawsze
używaj przycisku otwórz/zamknij.
- Nie wkładaj szpilki do otworu otwierania awaryjnego w trakcie pracy
napędu.
Nie używaj pękniętych, zniekształconych, ani uszkodzonych płyt.
- Zwłaszcza płyty z pęknięciem od strony wewnętrznej łatwo pękają w
trakcie ich odczytu.
Środki bezpieczeństwa
Inne
Nigdy nie dopuszczaj, aby do obudowy napędu dostały się
okruszki pożywienia czy inne obce przedmioty.
Aby zapobiec ryzyku pożaru staraj się nie rozlać na napęd takich
cieczy, jak alkohol czy benzen.
Nie demontuj, nie próbuj naprawiać ani modyfikować napędu bez
wyraźnych wskazówek w instrukcji.
- Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia, porażenia prądem i pożaru:
Wprowadzenie
Przód
1. Kieszeń płyty
Kieszeń otwiera się i zamyka automatycznie po naciśnięciu przycisku Eject.
2. Otwór awaryjnego wyjmowania płyty
Jeśli kieszeń płyty nie otwiera się pomimo naciśnięcia przycisku Eject, należy wyłączyć komputer, włożyć
szpilkę lub rozgięty spinacz do papieru w otwór i mocno nacisnąć)
3. Dioda
4. Przycisk Eject.
Wygląd i parametry techniczne monitora mogą ulec zmianie bez wcześniejszej
zapowiedzi.
Wprowadzenie
Tył
1. Cyfrowe gniazdo wyjściowe
Dwupinowe gniazdo wyjściowe umożliwiające podłączenie karty dźwiękowej lub karty MPEG do napędu,
wspomagającej cyfrowe funkcje audio.
2. Dźwiękowe gniazdo wyjściowe
Czteropinowe gniazdo wyjściowe audio umożliwiające podłączenie karty dźwiękowej do napędu.
Niniejsza instrukcja zawiera jedynie ogólny opis tej funkcji. Szczegółowe informacje można znaleźć w
dokumentacji karty dźwiękowej.
3. Gniazdo konfiguracji napędu (Master/Slave)
Zazwyczaj konfiguracja jest ustawiona fabrycznie, zgodnie z poniższą ilustracją.
Należy sprawdzić, czy konfiguracja jest zgodna z ilustracją. Jeśli nie, wystarczy wyjąć zworkę i umieścić ją
w prawidłowej pozycji.
4. Gniazdo interfejsu
Gniazdo interfejsu wejścia/wyjścia służy do podłączenia taśmy 40-pinowej interfejsu IDE do napędu CDROM.
5. Gniazdo zasilania
Gniazdo zasilania to czteropinowa wtyczka.
(A : +5V DC)
(B : +12V DC)
Instalacja
Instalacja napędu CD-ROM
Aby zainstalować napęd CD-ROM w komputerze, wykonaj następujące czynności.
Upewnij się, że PC jest wyłączony i odłączony od jakichkolwiek źródeł zasilania.
Jeśli to konieczne, przykręć poziome prowadnice do bocznych ścianek napędu.
Zdejmij pokrywę z wolnej kieszeni komputera i zainstaluj w niej napęd CD-ROM, w sposób pokazany na
ilustracji.
Instalacja
Podłączanie kabli
Podłączanie kabla zasilania
4-pinowy kabel wewnętrznego zasilania Twojego komputera musi być podłączony do gniazda zasilania
z tyłu napędu CD-ROM.
1 +5V DC
A - Cut Side
2 Ground
3 Ground
4 +12V DC
Uwaga: Nieprawidłowo podłączony kabel zasilania może być przyczyną problemów. Należy sprawdzić
ustawienie ściętej strony wtyczki w stosunku do profilu gniazda.
Podłączanie kabla IDE
Podłącz kabel IDE (40-pinowy), którego drugi koniec jest podłączony do gniazda interfejsu twardego
dysku.
(Umieść część kabla oznaczoną czerwonym paskiem najbliżej styku nr1 - Pin 1)
Jeśli się używa jednego kabla IDE
Napęd CD-ROM jest jedynym dodatkowym urządzeniem IDE dla twardego dysku. Zainstaluj zworkę w
pozycji SL (Slave).
Instalacja
a : CD-ROM Drive (SL)
b : Twardy Dysk (MA)
c : Płyta główna
Jeśli się używa dwóch kabli IDE
Jeżeli jest tylko jeden napęd CD-ROM, wybierz MA (napęd nadrzędny – Master)
a : CD-ROM Drive (Ustaw zworkę w położeniu MA) b : Twardy Dysk (MA)
c : Płyta główna
d : Primary 1
e : Secondly 1
Jeżeli jest tylko jeden napęd CD-ROM, wybierz MA (Master) / SL (Slave).
a
: CD-ROM Drive (Ustaw zworkę w
położeniu MA)
b
: CD-ROM Drive (Slave) – Ustaw zworkę w
położeniu SL
c : Twardy Dysk (MA)
d : Płyta główna
e : Primary 1
f
: Secondly 1
Ustawianie zworki w gnieździe konfiguracji napędu (master/slave).
Instalacja
Ustawianie zworki w gnieździe konfiguracji napędu (master/slave).
Ustaw odpowiednio zworki z tyłu napędu CD-ROM.
Jeżeli zworka jest ustawiona w pozycji MA (napęd nadrzędny – Master), będzie on pracować w trybie
Master.
Jeżeli zworka jest ustawiona w pozycji SL (napęd podrzędny – Slave), będzie on pracować w trybie
Slave.
Jeśli zworka jest ustawiona w pozycji CS (CSEL), napęd kontrolowany będzie przez sygnał interfejsu
komputera - CSEL. (Z zasadzie zaleca się ustawienie zworki w pozycji MA.)
Podłączanie kabla audio karty dźwiękowej.
Podłącz 4-pinowy kabel audio między gniazdem wyjściowym dźwięku w napędzie CD-ROM a gniazdem
Wejściowym audio na karcie dźwiękowej .
Dla lepszej jakości dźwięku zaleca się podłączenie do cyfrowego gniazda wyjściowego. (Dostępne tylko
Instalacja
Instalacja sterownika urządzenia
Nie jest potrzebny dodatkowy sterownik, jeżeli w komputerze jest zainstalowany system Windows
98/2000/ME/XP/NT4.0, gdyż będzie używany sterownik urządzeń Windows. Można sprawdzić, czy napęd CDROM jest właściwie wykrywany przez Windows. Aby to zrobić wykonaj poniższe czynności:
Kliknij dwukrotnie ikonę Mój Komputer (My Computer) na pulpicie.
Kliknij dwukrotnie Panel sterowania (Control panel)
Kliknij dwukrotnie ikonę System.
Kliknij zakładkę Menedżer urządzeń (Device Manager)
Rozwiń grupę CD-ROM
Wyświetlona zostanie nazwa urządzenia SAMSUNG CD-ROM SC - ***
Instalacja
Ustawienia sterownika urzadzenia
Sterownik urządzenia znajduje się w folderze Ddriver na dołączonej do niego płycie CD, zawierającej
Instrukcję obsługi.
Zadaniem sterownika jest umożliwienie obsługi napędu CD-ROM w trybie DOS.
Sterownik jest przeznaczony do instalacji wyłącznie w systemie Windows 98 lub Windows ME dla
użytkowników trybu DOS.
Instalacja automatyczna
Umieść płytę CD zawierającą Instrukcję obsługi w napędzie CD-ROM i otwórz folder Ddriver.
Aby to zrobić wpisz A: po znaku zgłoszenia C:\ i wciśnij [Enter]
Wpisz CDSETUP I wciśnij [Enter]
Ponownie uruchom komputer.
Instalacja ręczna
Utwórz katalog C:\SAMSUNG.
Skopiuj pliki z płyty CD zawierającej Instrukcję obsługi do katalogu C:\SAMSUNG. Można wybrać jeden
z 8 języków.
W tym celu wpisz COPY D:\Ddriver * . * C:\SAMSUNG po znaku zgłoszenia C:\ I wciśnij [Enter].
Edytuj plik CONFIG.SYS.
Dodaj następujący wpis: DEVICE=C:\SAMSUNG\SSCDROM.SYS \D:SSCD000/V
Edytuj plik AUTOEXEC.BAT.
Dodaj wpis C:\SAMSUNG\MSCDEX/D:SSCD000.
Ponownie uruchom komputer.
Używanie napędu CD-ROM
Używanie napędu CD-ROM
Aby odtwarzać płyty audio lub video w napędzie CD-ROM, wykonaj poniższe czynności.
Wciśnij przycisk zasilania i uruchom komputer.
Po uruchomieniu komputera otwórz kieszeń napędu wciskając przycisk Eject.
Włóż płytę (CD) z oznaczeniem płyty zwróconym do góry i zamknij kieszeń płyty wciskając przycisk
Eject. Lampka wskaźnika zacznie świecić.
Odtwarzaj płytę
Akcesoria
Kabel audio.
Podrécznik uzytkownika i instrukcja instalacji
Śrubki.
Używanie napędu CD-ROM
Przechowywanie i czyszczenie płyt
Aby zapewnić długie działanie płyt i napędu, postępuj zgodnie z ostrzeżeniami zamieszczonymi poniżej
podczas przechowywania i czyszczenia Twoich płyt.
Nie wystawiaj płyt na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Przechowuj płyty w pozycji pionowej.
Nie pisz i nie naklejaj niczego na płytach.
Nie upuszczaj płyt i nie stawiaj na nich ciężkich przedmiotów.
Nie dotykaj powierzchni płyty, trzymaj ją za krawędzie.
Aby wyczyścić płytę, delikatnie odkurz ją ruchami od środka na zewnątrz za pomocą delikatnej
ściereczki.
Nie pozostawiaj otwartej kieszeni napędu jeżeli go nie używasz..
Używanie napędu CD-ROM
Aktualizacja oprogramowania pamięci Flash
Oprogramowanie produktu (firmware) można uaktualnić pobierając odpowiednie pliki z poniższego adresu :
http://samsung-ODD.com
Http://samsung.com
Używanie napędu CD-ROM
Wymagania sprzętowe
Przed zainstalowaniem napedu CD-ROM, zalecamy sprawdzenie, czy Twój system spelnia minimalne
wymagania opisane ponizej
Parametr
Opis
Komputer
Intel Pentium II 166 MHz (lub szybszy), 16 MB RAM (lub więcej), interfejs IDE
Wolne gniazdo rozszerzeń 5,25 cali
Wolne miejsce na dysku
minimum 100 MB
Wersja Windows
Windows 98 / 2000 / ME / XP Windows NT 4,0 (lub szybszy)
MS-DOS
5,0 (lub szybszy)
Rozwiązywanie problemów
Problem
Znaczenie / Rozwiązanie
Napęd CD-ROM nie jest
rozpoznawany przez komputer.
Sprawdź, czy kable zasilania, audio i IDE są prawidłowo podłączone
do komputera.
Po zainstalowaniu napędu CDROM, PC pracuje wolniej
Zmień kabel IDE i ponownie podłącz go do komputera.
Najlepiej, podłącz drugi kabel IDE do napędu CD-ROM w trybie
nadrzędnym (master)
Sprawdź ustawienie zworki w gnieździe konfiguracji napędu
(master/slave).
Napęd CD-ROM nie jest
rozpoznawany przez MS-DOS.
Zainstaluj ponownie sterownik urządzenia lub uaktualnij go,
pobierając najnowszą wersję z witryny firmy Samsung:
- http://samsung-ODD.com
- Http://samsung.com
Napęd CD-ROM nie jest
rozpoznawany przez system
operacyjny Windows.
Może to mieć miejsce, kiedy wystąpiły problemu z instalacją
Windows; zainstaluj Windows ponownie.
Z płyty CD nie dobiega żaden
dźwięk
Sprawdź, czy kabel audio jest prawidłowo podłączony do gniada
wyjściowego dźwięku napędu CD-ROM i gniazda wejściowego karty
dźwiękowej CD-IN.
Sprawdź, czy karta dźwiękowa działa.
Wyreguluj poziom głośności.
Uruchom odtwarzacz dostarczony z systemem operacyjnym
Windows lub kartą dźwiękową.
Płyta nie jest odczytywana lub
jest odczytywana zbyt wolno..
Sprawdź, czy płyta jest dobrej jakości i jeśli trzeba, wyczyść ją.
Kieszeń płyty nie daje się
otworzyć.
Sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony
Wyłącz PC i odłącz go od sieci.
Włóż szpilkę lub rozgięty spinacz do otworu awaryjnego
wyjmowania dysku i mocno naciśnij.
Kiedy oprogramowanie MPEG
odtwarza dysk wideo, obraz jest
nieregularny, a prędkość
odtwarzania zbyt niska.
Wyreguluj wielkość ekranu odtwarzania.
Po sprawdzeniu rozdzielczości obrazu na ekranie, odpowiednio ją
wyreguluj.
Ukazuje się wiadomość: ‘Disk
not in’ (brak dysku), chociaż
dysk został włożony.
Komputer może nie rozpoznawać dysku, jeżeli rozpoczniesz
odtwarzanie zbyt szybko po włożeniu dysku. Otwórz i zamknij
kieszeń płyty i spróbuj ponownie.
Wyczyść dysk i spróbuj ponownie.
Nagrywarka CD-ROM nie jest
wykrywana po podłączeniu jej do
karty dźwiękowej
Trybem interfejsu karty dźwiękowej jest AT-BUS.
Dlatego należy podłączyć napęd CD-ROM do portu IDE na płycie
głównej PC, a nie do karty dźwiękowej lub zainstalować kartę
dźwiękową zgodną z wbudowanym interfejsem IDE
Parametry techniczne
Firma SAMSUNG nieprzerwanie dąży do poprawy jakości swych produktów. Zarówno dane
techniczne, jak i niniejsze instrukcje dla użytkownika, mogą ulec zmianie bez wcześniejszej
zapowiedzi.
Parametry techniczne
PARAMETR
Nazwa modelu
SC-152G
Plyta
Odczyt z dysków
CD-DA, CD-ROM Mode-1, CD-ROM XA Mode-2 Form-1, Form-2,
Photo-CD(Single, Multi-session), Video CD ready, CD-Plus, CD-Extra,
Enhanced CD, CDI/FMV, CD-R/RW
Średnica dysku
120mm lub 80mm
WYDAJNOŚĆ NAPĘDU
Szybkość transmisji danych
52X / Max. 7800KB/s
PIO Mode 4, DMA MW2, Ultra DMA (Option)
Czas dostepu(typical)
85ms(typical)
Wielkość bufora
128KB
Laser
Laser półprzewodnikowy
Mechanizm pozycjonujący
Gear motor
Napęd płyty
Silnik bezszczotkowy
Mechanizm ładowania płyt
Tacka. motor DC (łagodne wysuwanie).
WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDU
Tryb-1 : 1block / 1012 bits, Tryb-2 : 1block / 109 bits
PANEL PRZEDNI
Przycisk szuflady (Eject)
Automatyczne wsunięcie lub wysunięcie
Wskaźnik(LED)
POWER ON/BUSY
PANEL TYLNY
Zasilanie
+5V DC 1,3A, +12V DC 1,5A
Interfejs
ATAPI
Wyjście audio
Wyjście 0,7 ± 20%(Vrms) : 47Kohm
Gniazdo zworek
Molex 70203 lub inne zgodne z nim modele.
WARUNKI OTOCZENIA
Praca
Temperatura: 5~45°C Wilgotność: 8~80%
Przechowywanie
Temperatura: -40~60°C Wilgotność: 5~90%
DANE OGÓLNE
Wymiary
148,2(W) x 42(H) x 184(D)mm
Waga netto
740g (samo urządzenie)
NIEZAWODNOŚĆ
Statystyczny czas pracy do
pierwszej awarii (MTBF)
125.000 POH(20%)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement