Samsung DVD-611, DVD-611/XEO Owner's manual

Samsung DVD-611, DVD-611/XEO Owner's manual

611-Poland(00441U) 3/12/1 11:48 AM Page 1

ELECTRONICS

V I D E O

AH68-00441U

ODTWARZACZ DVD

DVD/ VIDEO-CD/ CD

DVD-611

611-Poland(00441U) 3/12/1 11:48 AM Page 2

Ostrzeýenia

UWAGA

Ryzyko poraýenia elektrycznego

Nie otwiera•.

ABY ZMNIEJSZYŒ RYZYKO PORAûENIA PR„DEM, NIE USUWAJ

POKRYWY (LUB TYLNEGO PANELU).

WEWN„TRZ NIE MA CZ¢åCI, KTîRE MOG„ BYŒ NAPRAWIANE

PRZEZ UûYTKOWNIKA. POZOSTAW NAPRAWY WYKFALI-

FIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.

Ten symbol oznacza wyst«powanie wysokiego napi«cia wewnˆtrz produktu i ryzyko poraýenia prˆdem lub uszkodzenia cia¸a.

Ten symbol wskazuje na istotne instrukcje dotyczˆce produktu.

OSTRZEûENIE: ODTWARZACZE DVD WYKORZYSTUJ„ NIEWIDZIALNE

PROMIENIOWANIE LASEROWE, KTîRE POWODUJE

RYZYKO NAåWIETLENIA, JEûELI ZOSTANIE BEZPOåREDNIO

SKIEROWANE. UPEWNIJ SI¢, ûE ODTWARZACZ JEST

UûYWANY ZGODNIE Z INSTRUKCJ„.

OSTRZEûENIE

Aby uniknˆ• poraýenia elektrycznego, wsuÄ ca¸kowicie szeroki bolec wtyczki w szeroki otw—r gniazda.

Aby ochroni• przed interferencjˆ elektromagnetycznˆ urzˆdzenia elektryczne jak telewizor czy radio, uýywaj przewod—w i adapter—w z os¸onˆ.

OSTRZEûENIE

ChroÄ urzˆdzenie przed wilgociˆ i gorˆcem. Od¸ˆczaj przew—d od gniazda zasilania w przypadku zak¸—ceÄ. W szczeg—lnoæci upewnij si«, ýe silnik obracajˆcy p¸yt« nie jest zabezpieczony przed uýyciem. Jeýeli system ¸adowania p¸yty jest blokowany, moýe dojæ• do uszkodzenia mechanizmu. P¸yt« DVD instaluj w poziomie, z dala od •r—de¸ ciep¸a (ognia) czy wyposaýenia emitujˆcego silne pola magnetyczne lub elektryczne.

¥ Nie stawiaj na urzˆdzeniu ýadnych ci«ýkich przedmiot—w.

¥ Nie ustawiaj na urzˆdzeniu zar—wno wielu, jak i duýych przedmiot—w.

OSTRZEûENIE

Bateria uýyta w produkcie zawiera substancje chemiczne szkodliwe dla ærodowiska.

Nie wyrzucaj zuýytej baterii razem ze wszystkimi odpadkami.

Zaleca si« pozostawienie wymiany baterii technikowi.

PRODUKT LASEROWY KLASY 1

CLASS 1 LASER PRODUCT

LUOKAN 1 LASER LAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

2

Ostrzeýenia

UWAGA

Aby zredukowa• ryzyko zapalenia, lub poraýenia prˆdem, nie wystawiaj odtwarzacza na dzia¸anie deszczu czy wilgoci.

OSTRZEûENIE

PRODUKT WYKORZYSTUJE DZIAüANIE LASERA.

UZYWANIE KONTROLEK, USTAWIEÁ, WYKONYWANIE

PROCEDUR INNYCH OD PRZEDSTAWIONYCH W

NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOûE SPOWODOWAŒ

RYZYKO WYST„PIENIA EKSPOZYCJI NA

PROMIENIOWANIE. NIE OTWIERAJ SAMODZIELNIE I

NIE NAPRWIAJ URZ„DZENIA. USLUGI SERWISOWE

POZOSTAW WYKFALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

Uwaga:

¥ Niniejsze urzˆdzenie moýe by• uýywane tylko przy zasilaniu z sieci o napi«ciu 110-240 V,

50/60Hz. Nie moýe pracowa• w innych warunkach.

¥ Odtwarzacz DVD jest zaprojektowany i wyprodukowany aby wsp—¸pracowa• z regionalnym systemem informacyjnym. Jeýeli numer strefy na p¸ycie DVD nie odpowiada numerowi strefy odtwarzacza, p¸yta nie zostanie odtworzona.

¥ Niniejsze urzˆdzenie jest zabezpieczone prawami autorskimi dotyczˆcymi technologii i patent—w, chronionymi i b«dˆcymi w¸asnoæciˆ Macrovision Corporation i innych w¸aæcicieli.

Uýywanie technologii zabezpieczonej prawami autorskimi musi by• autoryzowane przez Macrovision Corporation i jest przeznaczone do uýytku domowego; w przeciwnym wypadku konieczne jest posiadanie odpowiednich zezwoleÄ. Wykorzystanie inne niý przewidziane prawami autorskimi jest zabronione.

Ostrzeýenia przechowywania

¥ Przed pod¸ˆczeniem innych urzˆdzeÄ do odtwarzacza, pami«taj o ich wy¸ˆczeniu.

¥ Nie przesuwaj odtwarzacza podczas odtwarzania p¸yty, moýe to spowodowa• zadrapanie lub p«kni«cie p¸yty i uszkodzenie wewn«trznych cz«æci odtwarzacza.

¥ Nie stawiaj wazon—w z kwiatami, czy niewielkich przedmiot—w metalowych na odtwarzaczu.

¥ Nie wk¸adaj rˆk do kieszeni odtwarzacza.

¥ Nie wk¸adaj do kieszeni odtwarzacza niczego innego niý p¸yta.

¥ Zewn«trzna interferencja jak b¸yskawice czy pole elektrostatyczne mogˆ wp¸ywa• na normalne dzia¸anie urzˆdzenia. Jeýeli to si« zdarzy, wy¸ˆcz i ponownie w¸ˆcz odtwarzacz przyciskiem POWER, lub roz¸ˆcz i po¸ˆcz ponownie przew—d zasilania z gniazdem. Odtwarzacz b«dzie normalnie dzia¸a¸.

¥ Upewnij si«, ýe p¸yta po uýyciu zosta¸a wyj«ta z odtwarzacza.

¥ Od¸ˆcz zasilanie, jeýeli nie b«dziesz uýywa¸ odtwarzacza przez d¸uýszy czas.

¥ Czyæ• p¸yt« za pomocˆ mi«kkiej æciereczki, prostymi ruchami od ærodka na zewnˆtrz p¸yty.

Przechowywanie p¸yt

Post«puj ostroýnie aby nie uszkodzi• p¸yty; dane zapisane na p¸ycie sˆ podatne na uszkodzenia.

¥ Nie wystawiaj p¸yt na dzia¸anie promieni s¸onecznych.

¥ Przechowuj p¸yty w ch¸odnych i wentylowanych pomieszczeniach.

¥ Przechowuj p¸yty ustawione pionowo.

¥ Zadbaj, aby opakowania na p¸yty by¸y zawsze czyste.

Konserwacja obudowy

Ze wzgl«d—w bezpieczeÄstwa, upewnij si« ýe przew—d zasilania zosta¸ od¸ˆczony od gniazda.

¥ Nie stosuj do mycia benzenu, rozcieÄczalnik—w, czy innych ærodk—w czyszczˆcych.

¥ Wycieraj powierzchnie sucha, mi«kkˆ æciereczkˆ.

3

611-Poland(00441U) 3/12/1 11:48 AM Page 4

Przed rozpocz«ciem

Akcesoria

4

Pilot zdalnego sterowania

Baterie do pilota

(rozmiar AA)

Przew—d Audio/Video

Przew—d S-Video Instrukcja obs¸ugi

Wk¸adanie baterii do pilota zdalnego sterowania

1

Otw—rz pokryw« przedzia¸u baterii pilota.

2

W¸—ý dwie baterie AA sprawdzajˆc biegunowoæ• (+, -)

(baterie suche).

3

Zamknij pokryw« przedzia¸u baterii.

Jeýeli pilot nie dzia¸a prawid¸owo:

¥ Sprawd• biegunowoæ• +baterii.

¥ Sprawd• czy baterie sˆ suche.

¥ Sprawd• czy czujnik pilota nie jest zas¸oni«ty czy zablokowany.

¥ Sprawd• czy nie ma w pobliýu •r—de¸ fluorescencji.

Og—lne funkcje ..........................................6

Typ i charakterystyka dysk—w ....................7

Opis wyglˆdu zewn«trznego ......................8

¥ Opis przedniego panelu ..........................8

¥ Opis wyæwietlacza....................................8

¥ Opis tylnego panelu ................................9

Zapoznanie si« z pilotem zdalnego sterowania ................................................10

Wybieranie metody pod¸ˆczenia ..............12

¥ Pod¸ˆczanie do Systemu Audio ............12

¥ Pod¸ˆczanie do telewizora ....................13

Odtwarzanie p¸yty ....................................14

Uýywanie funkcji wyszukiwania (Search) i pomijania (Skip)........................................16

Uýywanie funkcji wyæwietlania informacji

(Display) ..................................................17

Odtwarzanie powtarzalne

(funkcja Repeat) ......................................18

Programowanie kolejnoæci odtwarzania i funkcja Random......................................19

Uýywanie funkcji Disc View......................20

Wyb—r j«zyka æcieýki d•wi«kowej ............21

Wyb—r j«zyka podtytu¸u ............................22

Zmiana kˆta widzenia kamery ..................23

Uýywanie funkcji Bookmark ....................24

Uýywanie funkcji Zoom i 3D Sound ........25

Uýywanie Menu poczˆtkowego................26

Ustawianie funkcji j«zykowych ................27

Ustawianie funkcji poziomu dost«pu........29

Ustawianie opcji Audio ............................30

Ustawianie opcji wyæwietleÄ ....................31

Rozwiˆzywanie prostych problem—w ......32

Dane techniczne ......................................33

Warranty card ...........................................34

5

611-Poland(00441U) 3/12/1 11:48 AM Page 6

Og—lne funkcje

Doskona¸y d•wi«k

Opracowany przez Dolby Labs.

System Dolby Digital oddaje krystalicznie czysty d•wi«k.

Obraz

Wspania¸ej jakoæci obraz moýna oglˆda• zar—wno w formacie normalnym (4:3), jak i szerokoekranowym (16:9).

Kontrola dost«pu

Funkcja kontroli dost«pu umoýliwia ustawienie blokady poziomu dost«pu np. dzieci aby zapobiec oglˆdaniu przez nie nieodpowiednich program—w czy film—w.

Odtwarzanie w zwolnionym tempie

Waýne czy skomplikowane sceny mogˆ by• odtwarzane w zwolnionym tempie.

Programowane odtwarzanie

Moýna zaprogramowa• odtwarzanie p¸yty wed¸ug w¸asnej kolejnoæci.

R—ýne funkcje menu ekranowego

Podczas oglˆdania film—w moýesz wybiera• pomi«dzy r—ýnymi j«zykami

æcieýki d•wi«kowej i napis—w i r—ýnymi kˆtami widzenia obrazu.

Powtarzanie (Repeat)

Za pomocˆ przycisku Repeat moýna

¸atwo powt—rzy• piosenk« lub film.

STANDBY/ON

DIGITAL VIDEO

DIGITAL VIDEO

OPEN/CLOSE

PLAY/PAUSE

OPEN/

CLOSE

STOP SKIP

Zabezpieczenie zapisu

¥ P¸yty DVD mogˆ by• zabezpieczone przed kopiowaniem i mogˆ r—wnieý zak¸—ca• obraz, jeýeli wyjæcie Video DVD jest pod¸ˆczone do telewizora przez magnetowid.

Aby zabezpieczy• si« przed zniekszta¸ceniami obrazu, DVD powinno si« pod¸ˆczy• bezpoærednio do telewizora.

¥ Niniejsze urzˆdzenie jest zabezpieczone prawami autorskimi dotyczˆcymi technologii i patent—w, chronionymi i b«dˆcymi w¸asnoæciˆ Macrovision Corporation i innych w¸aæcicieli. Uýywanie technologii zabezpieczonej prawami autorskimi musi by• autoryzowane przez Macrovision Corporation i jest przeznaczone do uýytku domowego; w przeciwnym wypadku konieczne jest posiadanie odpowiednich zezwoleÄ.

Wykorzystanie inne niý przewidziane prawami autorskimi jest zabronione.

6

Typ i charakterystyka dysk—w

Niniejsze urzˆdzenie odtwarza nast«pujˆce rodzaje dysk—w:

Oznaczenie

Typ dysku

Rozmiar dysku

Czas odtwarzania

DVD

Audio

+

Video

12 Cm

8 Cm

Charakterystyka

Jedna strona

240 min.

Dwie strony

480 min.

Jedna strona

80 min.

Dwie strony

160 min.

¥ Doskona¸y, dynamiczny d•wi«k w Dolby Digital i MPEG-2.

¥ R—ýne formaty ekran—w.

VIDEO-CD

Audio

+

Video

12 Cm

8 Cm

74 min.

20 min.

¥ Do 74 minut odtwarzania p¸yty CD 12 cm.

¥ Obraz z d•wi«kiem p¸yty

CD, jakoæciˆ VHS i technologiˆ kompresji

MPEG 1.

AUDIO-CD

Audio

12 Cm

8 Cm

74 min.

20 min.

¥ P¸yta LP jest nagrywana jako sygna¸ analogowy z wi«kszymi zak¸—ceniami. P¸yta CD jest nagrywana jako sygna¸ cyfrowy ze znacznie wyýszˆ jakoæciˆ, niýszymi zak¸—ceniami i zniekszta¸ceniami jakoæci d•wi«ku.

* Niniejsze urzˆdzenie NIE ODTWARZA p¸yt CD-ROM, CD-I, i DVD-ROM!

(odtwarza tylko audio CD-G, bez obrazu)

Oznaczenia p¸yty

~

PAL

¥ Numer strefy odtwarzania

¥ System sygna¸u telewizyjnego

PAL

¥ P¸yta

Dolby

Digital

STEREO

¥ P¸yta

Stereo

DIGITAL

SOUND

¥ P¸yta

Digital

Audio

¥ P¸yta DTS

Numer strefy odtwarzania

Odtwarzacze i p¸yty DVD posiadajˆ kody odpowiadajˆce r—ýnym regionom æwiata. Kody te muszˆ by• zgodne aby p¸yta mog¸a by• odtwarzana. Jeýeli kody nie pasujˆ, p¸yta nie b«dzie odtwarzania.

Numer strefy odtwarzania niniejszego odtwarzacza znajduje si« na tylnym panelu obudowy.

7

611-Poland(00441U) 3/12/1 11:48 AM Page 8

Opis przedniego panelu

STANDBY/ON

DIGITAL VIDEO

DIGITAL VIDEO

OPEN/CLOSE

PLAY/PAUSE

OPEN/

CLOSE

STOP SKIP

Wska•niki przedniego panelu

Wska•nik zasilania/czuwania

¥ Po pod¸ˆczeniu urzˆdzenia po raz pierwszy zapali si« wska•nik. Po wciæni«ciu przycisku power zgaænie lampka wska•nika.

KieszeÄ odtwarzacza

¥ Do umieszczania odtwarzanych p¸yt DVD,

Video-CD lub CD.

Wyæwietlacz

¥ Wyæwietla wska•niki funkcji odtwarzacza.

2 5 6 7 8

Przycisk otwierania / zamykania kieszeni p¸yt

¥ Otwiera lub zamyka kieszeÄ p¸yt.

Przycisk Odtwarzania / Pauzy

¥ Rozpoczyna lub wstrzymuje odtwarzanie p¸yty.

Przycisk Stop

¥ Zatrzymuje odtwarzanie.

Przycisk prze¸ˆczania/pomijania (skip)

¥ Prze¸ˆcza/pomija lub wyszukuje ýˆdane sceny lub fragmenty muzyki.

9 10 11

D

1

12

14 13

8

3 4

Opis wyæwietlacza

Wska•nik kˆta widzenia obrazu (angle)

Wska•niki typu p¸yty

Odtwarzanie w ty¸/pauza/ odtwarzanie do przodu

Podæwietlenie funkcji d•wi«ku przestrzennego (3D Surround)

DVD : numer tytu¸u (title)

DVD : numer cz«æci filmu (chapter)

Video/Audio CD : numer utworu (track)

Tryb odtwarzania powtarzalnego (repeat)

Wska•nik liniowego sygna¸u wyjæciowego

PCM

Wska•nik PAL

Wska•nik systemu Dolby Digital

Wska•nik sygna¸u wyjæciowego DTS (Digital

Theater System)

Wska•nik sygna¸u wyjæciowego MPEG-2

Wyæwietlenia informacji o funkcjach takich jak

ODTWARZANIE, ZATRZYMANIE,

üADOWANIE, TRYB PRZYPADKOWY, ...

no DISC: nie ma p¸yty

OPEN: otwarta kieszeÄ odtwarzacza

LOAD: odtwarzacz przyjmuje informacje o p¸ycie

Opis tylnego panelu

DIGITAL AUDIO OUT

OPTICAL COAXIAL

ANALOG AUDIO OUT VIDEO OUT S-VIDEO OUT

R L

S-VIDEO

VIDEO OUT

SELECT

SCART

AV

(TV)

1 2 3 4 5 6

Panel tylni

GNIAZDO WYJåCIOWE DIGITAL

AUDIO JACK

¥ Uýyj optycznego lub koncentrycznego przewodu cyfrowego aby pod¸ˆczy• go do odbiornika wsp—¸pracujˆcego z

Dolby Digital. Uýyj po¸ˆczenia ze wzmacniaczem A/V, zawierajˆcego dekoder Dolby Digital lub dekoder DTS.

MIESZANE GNIAZDA AUDIO JACK

¥ Po¸ˆcz gniazda wejæciowe Audio jack

Twojego telewizora, odbiornika audio/video czy magnetowidu.

GNIAZDO WYJåCIOWE VIDEO JACK

¥ Uýyj przewodu video aby po¸ˆczy• to gniazdo z gniazdem wejæciowym

Video Twojego telewizora.

GNIAZDO WYJåCIOWE S-VIDEO

JACK

¥ Uýyj przewodu S-Video aby po¸ˆczy• to gniazdo z gniazdem wejæciowym S-

Video Twojego telewizora dla lepszej jakoæci obrazu. Prze¸ˆcznik systemu wyjæcia musi by• ustawiony w pozycji

S-Video.

PRZEü„CZNIK WYBORU SYSTEMU

WYJåCIA VIDEO

¥ Uýyj go do wyboru systemu wyjæcia video. Jeýeli wybierzesz Scart,

S-Video moýe nie dzia¸a•. Jeýeli wybierzesz S-Video, moýe nie dzia¸a• jack Scart.

GNIAZDO SCART AV

¥ Po¸ˆcz z telewizorem poprzez jack

SCART. Prze¸ˆcznik systemu wyjæcia musi by• ustawiony w pozycji SCART.

9

611-Poland(00441U) 3/12/1 11:48 AM Page 10

Zapoznanie si« z pilotem zdalnego sterowania

12

13

14

4

7

8

9

10

11

5

6

1

2

3

15

18

16

17

19

20

21

22

23

24

10

Zapoznanie si« z pilotem zdalnego sterowania

Przyciski funkcji DVD

Przycisk w¸ˆczania/czuwania (DVD POWER)

Przyciski numeryczne

Przycisk funkcji powtarzania (REPEAT)

¥ Pozwala na powtarzalne odtwarzanie tytu¸u, rozdzia¸u, utworu, lub p¸yty.

Przycisk funkcji powtarzania zaznaczonego fragmentu (A-B REPEAT)

¥ Pozwala na powtarzanie fragmentu pomi«dzy punktami A i B.

Przycisk ustawieÄ poczˆtkowych (SETUP)

¥ Otwiera menu ustawieÄ poczˆtkowych odtwarzacza DVD (Setup Menu).

Przycisk wyboru trybu (MODE)

¥ Pozwala na ustawienie okreælonych opcji.

Przyciski wyszukiwania (SEARCH)

¥ Pozwala na wyszukiwanie w prz—d i w ty¸ okreælonego fragmentu na p¸ycie.

Przycisk STOP

Przyciski pomijania (SKIP)

¥ Do pomijania kolejnych tytu¸—w, rozdzia¸—w, utwor—w.

Przycisk MENU

¥ Otwiera menu p¸yty.

Przycisk TOP MENU

¥ Otwiera dost«p do bezpoæredniego odtwarzania obrazu lub d•wi«ku.

Przyciski zatwierdzania/kierunku (GORA/Dîü lub LEWO/PRAWO)

Przycisk odtwarzania klatka po klatce (STEP)

¥ Przesuwa odtwarzanie o jednˆ klatk« za kaýdym naciæni«ciem.

Przycisk AUDIO

¥ Uýyj tego przycisku aby uzyska• dost«p do r—ýnych funkcji na p¸ycie.

Przycisk otwierania/zamykania

Przycisk funkcji d•wi«ku przestrzennego (3D SOUND)

Przycisk funkcji ZOOM

Przycisk wyczyszczenia (CLEAR)

¥ S¸uýy do zamykania menu na ekranie czy wyæwietlaczu.

Przycisk BOOKMARK

Przycisk odtwarzania/pauzy (PLAY/PAUSE)

¥ Rozpoczyna lub wstrzymuje chwilowo odtwarzanie.

Przycisk powrotu (RETURN)

¥ Przywraca poprzednie menu.

Przycisk wyæwietlania (DISPLAY)

¥ Wyæwietla aktualny tryb odtwarzania.

Przycisk funkcji zmiany kˆta widzenia (ANGLE)

¥ Otwiera dost«p do r—ýnych kˆt—w widzenia kamery na p¸ycie DVD.

Przycisk podtytu¸u (SUBTITLE)

¥ Podczas odtwarzanie p¸yty, naciænij ten przycisk aby wyæwietli• lub wy¸ˆczy• podtytu¸y na ekranie.

11

611-Poland(00441U) 3/12/1 11:48 AM Page 12

Wybieranie metody pod¸ˆczenia

Pokazane poniýej instrukcje pod¸ˆczenia zazwyczaj stosowane do po¸ˆczenia odtwarzacza DVD z telewizorem i innymi urzˆdzeniami.

Przed pod¸ˆczeniem odtwarzacza DVD

¥ Zawsze wy¸ˆczaj odtwarzacz, telewizor i inne urzˆdzenia przed po¸ˆczeniem lub roz¸ˆczeniem jakichkolwiek przewod—w.

¥ Szczeg—¸owych informacji o post«powaniu przy pod¸ˆczaniu szukaj w odpowiedniej instrukcji obs¸ugi pod¸ˆczanego sprz«tu.

Pod¸ˆczanie do Systemu Audio

Metoda 1 Metoda 2

Wzmacniacz 2-kana¸owy

Wejæcia Audio typu Jack

R L

Dekoder Dolby Digital

Wejæcia cyfrowe Audio typu Jack

OPTICAL COAXIAL

AUDIO

lub

ANALOG AUDIO OUT

R

L

Analogowe wyjæcia Audio

DIGITAL AUDIO OUT

OPTICAL COAXIAL

Cyfrowe wyjæcia Audio

DVD

Wybieranie metody pod¸ˆczenia

Pod¸ˆczanie do telewizora (dla Video)

Telewizor (normalny, szerokoekranowy, projektor, etc.)

Audio podstawowe

Metoda 1

Dobra jakoæ• obrazu

Metoda 2 Metoda 3

Lepsza jakoæ• obrazu

Najlepsza jakoæ•

(Jeýeli wybrano RGB w Menu SETUP)

TV

R L

Przew—d A/V

(dostarczony)

Przew—d

S-Video

(dostarczony)

LUB

LUB

Przewody Scart

(nie dostarczane)

AV

UWAGA

¥ Jeýeli wybierzesz Scart, S-Video moýe nie dzia¸a•.

¥ Jeýeli wybierzesz S-Video, Scart moýe nie dzia¸a•.

12 13

611-Poland(00441U) 3/12/1 11:48 AM Page 14

Odtwarzanie p¸yty

SELECT MENU LANGUAGE

Press

Touche

1 for English

Zanim rozpoczniesz odtwarzanie

¥ W¸ˆcz telewizor i naciænij przycisk TV/VIDEO aby wybra• tryb video.

¥ W¸ˆcz zestaw audio i wybierz tryb •r—d¸a zewn«trznego, odtwarzacza CD lub DVD.

¥ Szczeg—¸—w szukaj w instrukcji obs¸ugi systemu audio.

Po pod¸ˆczeniu odtwarzacza, pierwszym naciæni«ciu przycisku DVD POWER, pojawi si« nast«pujˆcy obraz na ekranie:

Jeýeli chcesz wybra• j«zyk menu ekranowego, naciænij przycisk z odpowiednim numerem. (Ekran ten pojawia si« tylko w przypadku pierwszego w¸ˆczenia odtwarzacza).

Odtwarzanie

1

Naciænij przycisk OPEN/CLOSE.

Wska•nik oczekiwania zaæwieci si« i otworzy si« kieszeÄ odtwarzacza.

2

Umieæ• delikatnie p¸yt« w kieszeni odtwarzacza z etykietˆ p¸yty skierowanˆ do g—ry.

3

Naciænij przycisk PLAY/PAUSE lub

OPEN/CLOSE aby zamknˆ• kieszeÄ odtwarzacza.

Funkcja podj«cia odtwarzania (RESUME)

Kiedy zatrzymasz odtwarzanie p¸yty, odtwarzacz zapami«ta miejsce, w kt—rym zosta¸ zatrzymany i powr—ci do odtwarzania w tym samym miejscu po ponownym naciæni«ciu przycisku PLAY (chyba, ýe p¸yta zostanie wyj«ta, dwukrotnie naciæniesz przycisk STOP, od¸ˆczysz odtwarzacz od •r—d¸a zasilania).

UWAGA

¥ Jeýeli pozostawisz odtwarzacz w trybie pauzy na 5 minut, zatrzyma si«.

¥ Zasilanie wy¸ˆczy si« automatycznie po 30 minutach pozostawienia w trybie zatrzymania (funkcja auto power-off).

¥ Jeýeli odtwarzacz pozostanie w trybie zatrzymania na ponad 1 minut« bez obs¸ugi, ustawienia ekranu zostanˆ zapisane i ekran rozpocznie naprzemienne gaæni«cie i rozjaænianie. Aby powr—ci• do normalnego odtwarzania, naciænij przycisk PLAY.

¥ Ta ikona wskazuje na niewaýne naciæni«cie przycisku.

14

Odtwarzanie p¸yty

1

Zatrzymanie odtwarzania

Naciænij przycisk STOP podczas odtwarzania.

2

Wyjmowanie p¸yty

Naciænij przycisk OPEN/CLOSE.

3

Wstrzymywanie odtwarzania

- Obraz zatrzyma si«, nie s¸ycha• d•wi«ku.

- Aby powr—ci•, naciænij ponownie przycisk

PLAY/PAUSE.

4

Odtwarzanie poklatkowe (opr—cz CD)

Naciænij przycisk STEP na pilocie zdalnego.

- Za kaýdym naciæni«ciem przycisku, pojawia si« nast«pna klatka.

- Nie s¸ycha• d•wi«ku.

- Naciænij PLAY/PAUSE aby powr—ci• do normalnego odtwarzania.

(Odtwarzanie poklatkowe jest moýliwe tylko do przodu.)

5

Odtwarzanie w zwolnionym tempie

(opr—cz CD)

Naciænij przycisk FWD lub REV SEARCH na pilocie zdalnego sterowania podczas trybu

PAUSE lub STEP.

- wciskajˆc przycisk SEARCH moýesz wybra• odtwarzanie w zwolnionym tempie w 1/2, 1/4 lub 1/8 pr«dkoæci standardowej odtwarzania.

- w tym trybie odtwarzania nie s¸ycha• d•wi«ku.

- wciænij PLAY/PAUSE aby powr—ci• do normalnego odtwarzania.

- podczas odtwarzania VCD nie dzia¸a odtwarzanie do ty¸u w zwolnionym tempie.

15

611-Poland(00441U) 3/12/1 11:48 AM Page 16

Uýywanie funkcji wyszukiwania

(Search) i pomijania (Skip)

Podczas odtwarzania moýesz szybko przeszuka• rozdzia¸ lub utw—r lub uýy• funkcji skip aby przejæ• do nast«pnej sekcji lub rozdzia¸u.

Przeszukiwanie rozdzia¸u lub utworu

1

Podczas odtwarzania naciænij na pilocie przycisk FWD lub REV SEARCH.

¥ Aby przeszukiwa• utw—r lub rozdzia¸ szybciej dla DVD, wciænij ponownie przycisk REVERSE lub FORWARD

SEARCH (w kolejnoæci pr«dkoæ• x2, x4, x8, x16, x32, normalna pr«dkoæ•)

¥ Aby przeszukiwa• utw—r lub rozdzia¸ szybciej dla VCD i

CD, wciænij ponownie przycisk REVERSE lub

FORWARD SEARCH (w kolejnoæci pr«dkoæ• x4, x8, normalna pr«dkoæ•)

¥ Aby powr—ci• do normalnej pr«dkoæci odtwarzania wciænij przycisk PLAY/PAUSE.

UWAGA

¥ W trybie SEARCH (8x,

16x, 32x) dla DVD lub odtwarzaniu ze zwi«kszonˆ pr«dkoæciˆ p¸yty VCD nie s¸ycha•

æcieýki d•wi«kowej

¥ Jeýeli w SETUP MENU opcja 2X SCAN AUDIO jest ustawiona jako ON, nie b«dzie s¸ycha• æcieýki d•wi«kowej dla p¸yt zapisanych w LPCM,

DTS, MPEG-2.

¥ W zaleýnoæci od p¸yty

æcieýka d•wi«kowa moýe nie by• s¸yszana

16

w trybie odt-

Pomijanie utwor—w

2

Wciænij przycisk NEXT SKIP lub BACK

SKIP podczas odtwarzania.

¥ Jeýeli podczas odtwarzania DVD wciæniesz przycisk

NEXT SKIP, przejdziesz do nast«pnego rozdzia¸u.

Jeýeli naciæniesz BACK SKIP, przejdziesz do poczˆtku odtwarzanego rozdzia¸u. Jeszcze jedno wciæni«cie spowoduje przejæcie do poczˆtku poprzedniego rozdzia¸u.

¥ Jeýeli podczas odtwarzania VCD 2.0 w trybie MENU

OFF, VCD 1.1 lub CD wciæniesz przycisk NEXT SKIP, przejdziesz do nast«pnego rozdzia¸u. Jeýeli naciæniesz

BACK SKIP, przejdziesz do poczˆtku odtwarzanego rozdzia¸u. Jeszcze jedno wciæni«cie spowoduje przejæcie do poczˆtku poprzedniego rozdzia¸u.

¥ Jeýeli odtwarzany utw—r na p¸ycie VCD jest d¸uýszy niý

15 min. i wciæniesz przycisk NEXT SKIP, to spowoduje to przejæcie o 5 min. do przodu. Jeýeli wciæniesz przycisk BACK SKIP, to spowoduje to przejæcie o 5 minut wstecz.

¥ Jeýeli podczas odtwarzania VCD 2.0 w trybie MENU lub funkcji TRACK VIEW wciæniesz przycisk NEXT

SKIP, przejdziesz do nast«pnego MENU lub wyæwietlenia informacji nast«pnego utworu. Jeýeli wciæniesz przycisk BACK SKIP, przejdziesz do poprzedniego MENU lub wyæwietlenia informacji poprzedniego utworu. (zobacz na str 20).

Uýywanie funkcji wyæwietlania informacji

(Display)

Podczas odtwarzania p¸yty DVD

DVD

T:01

C:04

0:06:54

ENG 5.1 CH ENG ON 99

1

Wciænij przycisk DISPLAY na pilocie zdalnego sterowania podczas odtwarzania.

- wyæwietli si« bieýˆcy tytu¸, numer rozdzia¸u i czas trwania

¥ za pomocˆ przycisku LEFT/RIGHT wybierz tytu¸ lub numer rozdzia¸u. Za pomocˆ przycisk—w UP/DOWN lub numerycznych wprowad• inny tytu¸ lub numer rozdzia¸u i wciænij przycisk ENTER

¥ aby wprowadzi• czas, od kt—rego chcesz rozpoczˆ• odtwarzanie uýyj przycisk—w LEFT/RIGHT aby wybra•, a potem klawiszy numerycznych do wprowadzenia czasu i nast«pnie wciænij przycisk ENTER.

2

Wciænij dwukrotnie przycisk Display na pilocie zdalnego sterowania.

- Pojawiˆ si« aktualne ustawienia audio, podtytu¸u i g¸oænoæci.

- Aby wy¸ˆczy• wskazania, ponownie wciænij przycisk

Display.

Podczas odtwarzania p¸yty CD/VCD

Wciænij podczas odtwarzania przycisk

DISPLAY na pilocie zdalnego sterowania.

CD

T:01

0:06:54

99

- Na ekranie wyæwietli si« numer utworu, czas odtwarzania i poziom g¸oænoæci.

¥ Uýyj przycisku LEFT/RIGHT aby wybra• utw—r. Uýyj przycisk—w UP/DOWN lub numerycznych aby wybra• inny numer utworu i zatwierd• przyciskiem ENTER.

¥ Aby wprowadzi• czas, od kt—ego chcesz rozpoczˆ• odtwarzanie, wciænij przycisk LEFT/RIGHT i nast«pnie przyciskami numerycznymi wprowad• ýˆdany czas.

Zatwierd• przyciskiem Enter.

UWAGA

- Aby wy¸ˆczy• wskazania wyæwietlacza, ponownie wciænij przycisk Display.

Co to jest rozdzia¸?

Kaýdy tytu¸ na DVD moýe by• podzielony na rozdzia¸y (podobnie jak na CD podzielonym na utwory).

Co to jest tytu¸?

P¸yta DVD moýe zawiera• kilka r—ýnych tytu¸—w. Na przyk¸ad, jeýeli p¸yta zawiera cztery r—ýne filmy, kaýdy moýe by• rozr—ýniony jako tytu¸.

17

611-Poland(00441U) 3/12/1 11:48 AM Page 18

Odtwarzanie powtarzalne (funkcja Repeat)

Powt—rz aktualny utw—r, rozdzia¸, tytu¸, wybrany fragment (A-B), lub ca¸oæ• p¸yty (dotyczy tylko VCD/CD).

Podczas odtwarzania DVD

DVD

Off Chapter Title A-B

1

Naciænij przycisk REPEAT na pilocie zdalnego sterowania. Pojawia si« wyæwietlenie powtarzania.

VCD/CD

Off Track Disc A-B

2

Uýywajˆc przycisku LEFT/RIGHT wybierz rozdzia¸, tytu¸, lub fragment A-B.

- Powtarzanie fragmentu A-B

¥ Naciænij przycisk REPEAT. Za pomocˆ przycisku

LEFT/RIGHT wybierz wyæwietlenie A-B, lub naciænij na pilocie przycisk LEFT/RIGHT.

¥ W momencie, w kt—rym chcesz rozpoczˆ• powtarzanie naciænij przycisk ENTER (A). Punkt B zostanie automatycznie podæwietlony.

¥ W momencie, w kt—rym chcesz zakoÄczy• powtarzanie naciænij przycisk ENTER (B).

¥ Funkcja A-B b«dzie odtwarza¸a zaznaczony fragment aý do jej wy¸ˆczenia.

3

Naciænij ENTER.

4

Naciænij przycisk REPEAT, a nast«pnie przycisk LEFT/RIGHT aby wybra• Off i powr—ci• do normalnego odtwarzania.

UWAGA

¥ Na DVD powtarzane b«dˆ rozdzia¸y lub tytu¸y, na p¸ytach VCD/CD. odtwarzanie powtarzalne dotyczy ca¸ych p¸yt lub utwor—w.

¥ W zaleýnoæci od p¸yty, funkcja Repeat moýe nie dzia¸a•.

¥ Jeýeli utw—r lub rozdzia¸ zakoÄczy si« przed zaznaczonym punktem (B), koniec utworu automatycznie staje si« punktem B.

¥ Funkcja nie dzia¸a przy odtwarzaniu p¸yt VCD w wersji 2.0.

18

Programowanie kolejnoæci odtwarzania i funkcja Random

DVD

Chap. (T:01)

01 02 03 04

05 06 07 08

09

PROGRAM 01

Program Order

01

-- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

RETURN CLEAR

ENTER

PLAY

VCD/CD

Track

01 02 03 04

05 06 07 08

09

PROGRAM 01

Program Order

01

-- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

RETURN CLEAR ENTER PLAY

Programowanie kolejnoæci odtwarzania

1

Naciænij przycisk MODE.

2

Uýyj przycisku LEFT/RIGHT aby wybra• funkcj« PROGRAM. Naciænij przycisk

ENTER.

3

Uýyj przycisku LEFT/RIGHT aby wybra• pierwszy rozdzia¸ (lub utw—r) do programowanej listy.

4

Naciænij przycisk PLAY/PAUSE. P¸yta b«dzie odtwarzana w zaprogramowanej kolejnoæci.

UWAGA

¥ W zaleýnoæci od p¸yty, funkcja Repeat moýe nie dzia¸a•.

¥ Przy odtwarzaniu p¸yt

VCD 2.0 w trybie MENU

On, funkcja moýe nie dzia¸a•.

¥ Wciænij przycisk CLEAR, aby powr—ci• do normalnego odtwarzania.

Odtwarzanie w przypadkowej kolejnoæci (funkcja Random)

1

Naciænij przycisk MODE.

2

Uýyj przycisku LEFT/RIGHT aby wybra• funkcj« RANDOM. Naciænij przycisk

ENTER. P¸yta b«dzie odtwarzana w losowo wybieranej kolejnoæci.

19

611-Poland(00441U) 3/12/1 11:48 AM Page 20

Uýywanie funkcji Disc View

1 Track View

2 Index View

TRACK VIEW

ENTER

Funkcja Track View (VCD)

Wyæwietla poczˆtkowy podglˆd kaýdego utworu i numer utworu.

1

Wciænij przycisk TOP MENU podczas odtwarzania.

2

Aby wybra• TRACK VIEW, naciænij przycisk UP/DOWN. Naciænij przycisk

ENTER.

3

Przyciskami UP/DOWN lub

LEFT/RIGHT wybierz ýˆdanˆ scen«.

01

04

02

05

07

(przyk¸ad)

08

INDEX VIEW

01

04

02

05

07

(przyk¸ad)

08

03

06

09

03

06

09

4

Naciænij przycisk ENTER.

Funkcja Indeks View

Wyæwietla r—wnoczeænie 9 klatek aktualnie odtwarzanej sekwencji.

Wciænij przycisk TOP MENU podczas odtwarzania.

2

Aby wybra• INDEX VIEW, naciænij przycisk UP/DOWN. Naciænij przycisk

ENTER.

3

Przyciskami UP/DOWN lub

LEFT/RIGHT wybierz ýˆdanˆ scen«.

UWAGA

4

Naciænij przycisk ENTER.

¥ Na p¸ycie VCD w trybie zatrzymania, wciænij przycisk TOP MENU i wyæwietli si« wskazanie TRACK VIEW.

¥ Po wciæni«ciu przycisku TOP MENU w trakcie odtwarzania DVD; otwiera si« funkcj« menu tytu¸—w (TITLE Menu). Aby ta funkcja uaktywni¸a si«, na p¸ycie muszˆ znajdowa• si« co najmniej dwa tytu¸y.

¥ Po wciæni«ciu przycisku TOP MENU w trakcie odtwarzania CD; wchodzimy do trybu

INTRO. Ten tryb pozwala na s¸uchanie 10-sekundowych, poczˆtkowych fragment—w utwor—w.

20

Wyb—r j«zyka æcieýki d•wi«kowej

Moýesz szybko i ¸atwo wybra• ýˆdany j«zyk za pomocˆ przycisku

AUDIO.

Uýywanie przycisku AUDIO

ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH

STEREO

1

Naciænij przycisk AUDIO.

2

Aby wybra• j«zyk na p¸ycie DVD, wciænij przycisk UP/DOWN.

- Lista dost«pnych j«zyk—w æcieýki d•wi«kowej i podtytu¸—w pojawi si« w skr—tach.

3

Wybierz rodzaj d•wi«ku spoær—d

STEREO, prawego kana¸u, lewego kana¸u (podczas odtwarzania VCD/CD).

1 Audio

2 Subtitle

1 English

2 Francais

(przyk¸ad)

UWAGA

¥ Funkcja ta zaleýy od j«zyk—w zakodowanych na p¸ycie i moýe nie dzia¸a• ze wszystkimi p¸ytami DVD.

¥ Na p¸ycie DVD moýe znajdowa• si« do oæmiu j«zyk—w.

¥ Jak ustawi• na sta¸e

j«zyk przy odtwarzaniu

p¸yty DVD; wi«cej szczeg—¸—w znajduje si« w rozdziale ãUstawianie funkcji j«zykowychÓ na stronie 28.

Uýywanie przycisku MENU

Podczas odtwarzania DVD

1

Naciænij przycisk MENU.

2

Uýywajˆc przycisku UP/DOWN wybierz informacje AUDIO.

3

Naciænij przycisk ENTER.

4

Uýywajˆc przycisku UP/DOWN wybierz

'ENGLISH'.

5

Naciænij przycisk ENTER.

Podczas odtwarzania VCD

Jeýeli p¸yta jest nagrana w wersji 2.0, przycisk MENU dzia¸a jako prze¸ˆcznik konwersji mi«dzy trybami MENU

ON i MENU OFF.

Podczas odtwarzania VCD 1.1 lub CD, przycisk MENU nie b«dzie dzia¸a¸.

21

611-Poland(00441U) 3/12/1 11:49 AM Page 22

Wyb—r j«zyka podtytu¸u

Moýesz szybko i ¸atwo wybra• ýˆdany j«zyk za pomocˆ przycisku

SUBTITLE.

Uýywanie przycisku SUBTITLE

ENG Off

ENG On

1

Naciænij przycisk SUBTITLE.

2

Aby wybra• j«zyk na p¸ycie DVD, wciænij przycisk UP/DOWN.

3

Uýywajˆc przycisku LEFT/RIGHT zdecyduj czy podtytu¸ ma si« wyæwietla•.

- Poczˆtkowo podtytu¸ nie pojawia si« na ekranie.

- J«zyk æcieýki d•wi«kowej i podtytu¸u pojawi si« w skr—cie.

Uýywanie przycisku MENU

1

Naciænij przycisk MENU.

1 Audio

2 Subtitle

2

Uýywajˆc przycisku UP/DOWN wybierz informacje AUDIO.

1 English

2 Francais

3

Naciænij przycisk ENTER.

(przyk¸ad)

UWAGA

¥ Funkcja ta zaleýy od j«zyk—w zakodowanych na p¸ycie i moýe nie dzia¸a• ze wszystkimi p¸ytami DVD.

¥ Na p¸ycie DVD moýe znajdowa• si« do trzydziestu dw—ch j«zyk—w podtytu¸—w.

¥ Jak ustawi• na sta¸e j«zyk

przy odtwarzaniu p¸yty

DVD; wi«cej szczeg—¸—w znajduje si« w rozdziale

ÒUstawianie funkcji j«zykowychÓ na stronie 28.

22

4

Uýywajˆc przycisku UP/DOWN wybierz

ýˆdany j«zyk.

Naciænij przycisk ENTER.

Podczas odtwarzania VCD

Jeýeli p¸yta jest nagrana w wersji 2.0, przycisk MENU dzia¸a jako prze¸ˆcznik konwersji mi«dzy trybami w¸ˆczonego i wy¸ˆczonego menu (MENU ON i OFF). Podczas odtwarzania VCD 1.1 lub CD, przycisk MENU nie b«dzie dzia¸a¸.

Zmiana kˆta widzenia kamery

Jeýeli p¸yta DVD zawiera uj«cia tej samej sceny z r—ýnych kˆt—w widzenia, moýna wybra• funkcj« Angle.

Uýywanie przycisku ANGLE

4/4

Upewnij si«, ýe w prawym, g—rnym rogu ekranu znajduje si« symbol 'ANGLE ( )'.

(przyk¸ad)

1

Jeýeli symbol ANGLE jest widoczny, naciænij przycisk ANGLE.

2

Uýywajˆc przycisku UP/DOWN wybierz

ýˆdany kˆt widzenia. W—wczas naciænij przycisk ENTER.

3

Ponownie naciænij przycisk ANGLE, aby wy¸ˆczy• wyæwietlenie.

Uýywanie funkcji Master Volume Control

Naciænij dwukrotnie przycisk DISPLAY. Uýyj przycisku UP/DOWN aby wybra• poziom g¸oænoæci.

¥ Funkcja Master Volume Control pozwala na ustawienie g¸oænoæci wyjæciowej odtwarzacza. Jest to uýyteczne do zgrania wyjæcia odtwarzacza z Twoim systemem audio.

¥ Funkcja Master Volume Control przy odtwarzaniu p¸yt CD zapisanych w systemie DTS nie b«dzie dzia¸a¸a na poziomie VOLUME : 96.

¥ Funkcja Master Volume Control nie b«dzie dzia¸a¸a jeýeli w SETUP MENU wybrana zostanie opcja BITSTREAM.

23

611-Poland(00441U) 3/12/1 11:49 AM Page 24

Uýywanie funkcji Bookmark

Funkcja ta pozwala na wybranie cz«æci DVD lub VCD (w trybie Menu

OFF) co u¸atwia jej odnalezienie w p—•niejszym czasie.

Uýywanie funkcji Bookmark (DVD/VCD)

-

- -

1 - -

ENTER

PLAY CLEAR

UWAGA

¥ Jednoczeænie moýna zaznaczy• do trzech scen na p¸ycie.

¥ Podczas odtwarzania

VCD w wersji 2.0 (tryb

MENU ON) funkcja moýe nie dzia¸a•.

¥ W zaleýnoæci od p¸yty, funkcja Bookmark moýe nie dzia¸a•.

1

Naciænij przycisk BOOKMARK na pilocie zdalnego sterowania podczas odtwarzania. Na ekranie wyæwietli si« oznaczenie.

2

Uýyj przycisku LEFT/RIGHT aby przesunˆ• ýˆdany znak oznaczenia.

3

Wciænij przycisk ENTER kiedy odtwarzanie dojdzie do sceny, kt—rˆ chcesz zaznaczy•. Ikona zmieni si« w numer kolejny (1, 2, lub 3).

4

Naciænij przycisk BOOKMARK aby wy¸ˆczy• wyæwietlenie.

Przywo¸ywanie zaznaczonej sceny

Naciænij przycisk BOOKMARK na pilocie zdalnego sterowania podczas odtwarzania.

Naciænij przycisk LEFT/RIGHT aby wybra• zaznaczonˆ scen«.

Naciænij przycisk PLAY/PAUSE aby pominˆ• zaznaczonˆ scen«.

Wyczyszczenie ustawieÄ

Naciænij przycisk BOOKMARK na pilocie zdalnego sterowania podczas odtwarzania.

Naciænij przycisk LEFT/RIGHT aby wybra• scen« przeznaczonˆ do usuni«cia.

Naciænij przycisk CLEAR aby usunˆ• numer zaznaczenia. Ponownie naciænij przycisk BOOKMARK aby wy¸ˆczy•.

24

Uýywanie funkcji Zoom i 3D Sound

3D

Off

UWAGA

¥ 3D Sound is possible only on discs recorded using

DOLBY SURROUND or

DOLBY DIGITAL.

However, some of these discs do not contain rear channel sound signals.

¥ Depending on the disc, the

Zoom and 3D Sound function may not work.

Uýywanie funkcji Zoom (DVD/VCD)

1

Wciænij przycisk ZOOM na pilocie zdalnego sterowania podczas odtwarzania lub w trybie pauzy. Kwadrat b«dzie wyæwietlony na ekranie.

2

Za pomocˆ przycisku UP/DOWN lub

LEFT/RIGHT wybierz cz«æ• ekranu, kt—rˆ chcesz powi«kszy•.

3

Naciænij przycisk ENTER.

- Naciænij ENTER aby powi«kszy• obraz w kolejnoæci

2X/4X/normalnie podczas odtwarzania DVD.

- Naciænij ENTER aby powi«kszy• obraz w kolejnoæci

2X/normalnie podczas odtwarzania VCD.

Uýywanie funkcji 3D Sound

Symulowany efekt brzmienia przestrzennego

(SPATIALIZER N-2-2) jest zaleýny od nagrania na p¸ycie. Jeýeli pod¸ˆczysz odtwarzacz do zestawu stereofonicznego, moýesz poprawi• jakoæ• d•wi«ku i tworzy• wspanialszy efekt otaczajˆcego d•wi«ku.

Funkcja ta jest uýyteczna jeýeli uýywasz odtwarzacza ze stereofonicznym zestawem audio posiadajˆcym dwa analogowe wyjæcia stereo.

(P¸yty nagrane w LPCM lub w DTS nie b«dˆ odtwarzane z funkcjˆ 3D Sound. Jeýeli w menu poczˆtkowym (SETUP Menu) dla wyjæcia

DOLBY DIGITAL OUT lub MPEG-2 DIGITAL

OUT wybrana zostanie opcja BITSTREAM, funkcja 3D Sound nie b«dzie dzia¸a•.)

1

Naciænij przycisk 3D SOUND podczas odtwarzania. Znak 3D SOUND zostanie wyæwietlony na ekranie. (Upewnij si«, ýe

DOLBY DIGITAL OUT lub MPEG-2 DIGI-

TAL OUT sˆ ustawione w opcji PCM.)

2

Naciænij przycisk UP/DOWN aby w¸ˆczy• lub wy¸ˆczy• funkcj« 3D Sound.

25

611-Poland(00441U) 3/12/1 11:49 AM Page 26

Uýywanie Menu poczˆtkowego

Ustawienia Menu poczˆtkowego (Menu Setup) pozwalajˆ na dostosowanie Twojego odtwarzacza umoýliwiajˆc wyb—r r—ýnych ustawieÄ j«zykowych, poziomu dost«pu, dostosowanie formatu obrazu do formatu ekranu Twojego telewizora.

SETUP MENU

1 Player Menu English

2 Disc Menu English

3 Audio English

4 Subtitle Automatic

5 Parental Unlocked

6 Audio Options

7 Display Options

RETURN ENTER

UWAGA

W zaleýnoæci od p¸yty, niekt—re z opcji menu ustawieÄ mogˆ nie by• osiˆgalne.

26

1

Naciænij przycisk SETUP na pilocie zdalnego sterowania, bez odtwarzania p¸yty.

PLAYER MENU: Ustawianie j«zyka wyæwietleÄ (patrz str. 27).

Uýyj ustawieÄ menu odtwarzacza aby wybra• j«zyk wyæwietlanych na ekranie informacji.

DISC MENU: Ustawianie j«zyka Menu ekranowego

(patrz str. 27).

Uýyj ustawieÄ Menu aby wybra• j«zyk wyæwietlanych napis—w DVD Menu.

AUDIO: Ustawianie j«zyka æcieýki d•wi«kowej

(patrz str. 28).

Uýyj menu ustawieÄ audio aby wybra• j«zyk æcieýki d•wi«kowej.

SUBTITLE: Ustawianie j«zyka podtytu¸—w

(patrz str. 28).

Uýyj menu ustawieÄ aby wybra• j«zyk wyæwietlanych na p¸ycie podtytu¸—w.

PARENTAL: Ustawianie poziomu dost«pu

(patrz str. 29).

Pozwala na zabezpieczenie odtwarzacza przed odtwarzaniem film—w nie przeznaczonych dla dzieci jak sceny przemocy, filmy dla doros¸ych, itp.

AUDIO OPTIONS: Ustawianie opcji d•wi«ku.

(patrz str. 30).

DISPLAY OPTIONS: Ustawianie opcji wyæwietleÄ(patrz str. 31).

Uýyj tej funkcji aby wybra• format ekranu i kilka opcji wyæwietleÄ.

2

Uýyj przycisku UP/DOWN na pilocie zdalnego sterowania aby wybra• r—ýne funkcje.

3

Naciænij przycisk ENTER aby wejæ• w opcje wybranej funkcji.

Aby wy¸ˆczy• wyæwietlenia menu ustawieÄ, ponownie naciænij przycisk SETUP.

Ustawianie funkcji j«zykowych

Jeýeli ustawisz menu odtwarzacza, menu p¸yty, j«zyk æcieýki d•wi«kowej i podtytu¸—w, automatycznie b«dˆ si« aktywowa¸y za kaýdym odtwarzaniem filmu.

np.

Ustawianie j«zyka angielskiego

Uýywanie Menu odtwarzacza

1

Naciænij przycisk SETUP, bez odtwarzania p¸yty.

SETUP MENU

1 Player Menu English

2 Disc Menu English

3 Audio English

4 Subtitle AUTOMATIC

5 Parental UNLOCKED

6 Audio Options

7 Display Options

RETURN ENTER

2

Naciskajˆc przycisk UP/DOWN wybierz menu odtwarzacza (PLAYER MENU).

3

Naciænij przycisk ENTER.

PLAYER MENU LANGUAGE

1 English

2 Francais

3 Deutsch

4 EspaÄol

5 Italiano

6 Nederlands

RETURN

4

Przyciskiem UP/DOWN wybierz 'ENG-

LISH'.

ENTER

5

Naciænij przycisk ENTER.

- Wybrany jest j«zyk angielski, a na ekranie ponownie pojawia si« menu poczˆtkowe (SETUP MENU).

- Aby zakoÄczy• ustawienia SETUP MENU, naciænij przycisk RETURN na pilocie zdalnego sterowania.

np.

Ustawianie j«zyka angielskiego

DISC MENU LANGUAGE

1 English

2 Francais

3 Deutsch

4 EspaÄol

5 Italiano

6 Nederlands

7 Others

RETURN ENTER

Uýywanie Menu p¸yty

Funkcja ta zmienia tylko j«zyk informacji wyæwietlanych w Menu p¸yty (Disc Menu).

1

Naciænij przycisk SETUP, bez odtwarzania p¸yty.

2

Naciskajˆc przycisk UP/DOWN aby wybra• menu p¸yty (DISC MENU).

3

Naciænij przycisk ENTER.

4

Przyciskiem UP/DOWN wybierz 'ENGLISH'.

- wybierz ÒOTHERSÓ jeýeli ýˆdanego j«zyka nie ma na liæcie.

5

Naciænij przycisk ENTER.

- Wybrany jest j«zyk angielski, a na ekranie ponownie pojawia si« menu poczˆtkowe.

27

611-Poland(00441U) 3/12/1 11:49 AM Page 28

Ustawianie funkcji j«zykowych

AUDIO LANGUAGE

1 English

2 Fran•ais

3 Deutsch

4 EspaÄol

5 Italiano

6 Nederlands

7 Original

8 Others

RETURN

ENTER

Uýywanie j«zyka æcieýki d•wi«kowej

Naciænij przycisk SETUP, bez odtwarzania p¸yty.

Naciskajˆc przycisk UP/DOWN wybierz ustawienia j«zyka æcieýki d•wi«kowej

(AUDIO).

Naciænij przycisk ENTER.

4

Przyciskiem UP/DOWN wybierz 'ENG-

LISH'.

- Wybierz ÒORIGINALÓ, jeýeli chcesz oglˆda• film w oryginalnej wersji j«zykowej.

- Wybierz ÒOTHERSÓ jeýeli ýˆdanego j«zyka nie ma na liæcie.

Naciænij przycisk ENTER.

5

- Wybrany jest j«zyk angielski, a na ekranie ponownie pojawia si« menu poczˆtkowe.

Uýywanie j«zyka podtytu¸—w

SUBTITLE LANGUAGE

1 Automatic

2 English

3 Fran•ais

4 Deutsch

5 EspaÄol

6 Italiano

7 Nederlands

8 Others

RETURN

ENTER

UWAGA

28

¥ Jeýeli na p¸ycie nie ma j«zyka uprzednio zapisanego w menu poczˆtkowym, odtwarzany film b«dzie mia¸ oryginalny j«zyk æcieýki d•wi«kowej.

¥ Jak wy¸ˆczy• SETUP

MENU podczas ustawiania;

Naciænij przycisk

RETURN.

1

Naciænij przycisk SETUP, bez odtwarzania p¸yty.

2

Naciskajˆc przycisk UP/DOWN wybierz ustawienia j«zyka podtytu¸—w (SUBTI-

TLE).

3

Naciænij przycisk ENTER.

4

Przyciskiem UP/DOWN wybierz 'ENG-

LISH'.

- Wybierz ÒAUTOMATICÓ, jeýeli chcesz aby j«zyk podtytu¸—w by¸ taki sam jak j«zyk æcieýki d•wi«kowej.

- Wybierz ÒOTHERSÓ jeýeli ýˆdanego j«zyka nie ma na liæcie.

Niekt—re p¸yty nie zawierajˆ j«zyka, kt—ry wybra¸eæ na poczˆtku; w takim przypadku film b«dzie odtwarzany w oryginalnej wersji j«zykowej.

5

Naciænij przycisk ENTER.

- Wybrany jest j«zyk angielski, a na ekranie ponownie pojawia si« menu poczˆtkowe.

Ustawianie funkcji poziomu dost«pu

Funkcja poziomu dost«pu (Parental Control) wsp—¸pracuje z p¸ytami DVD, kt—re posiadajˆ oznaczenia skali pomagajˆcej w kontrolowaniu oglˆdanych film—w. Jest 8 poziom—w oznaczeÄ na p¸ytach DVD.

PARENTAL CONTROL

1 Use Password No

RETURN

ENTER

CREATE PASSWORD

1

Naciænij przycisk SETUP, bez odtwarzania p¸yty.

2

Naciskajˆc przycisk UP/DOWN wybierz ustawianie poziomu dost«pu (Parental).

Naciænij ENTER. Pojawi si« wyæwietlenie funkcji poziomu dost«pu (Parental).

3

Uýywajˆc przycisku LEFT/RIGHT wybierz Yes, jeæli chcesz uýywa• has¸a zabezpieczajˆcego. Naciænij ENTER. Na ekranie pojawi si« has¸o.

Enter Password

_ _ _ _

RETURN PRESS 0 - 9

4

Wprowad• swoje has¸o. Nowe has¸o pojawi si« dla potwierdzenia. Ponownie wprowad• swoje has¸o. Na ekranie pojawi si« wyæwietlenie Parental

Control.

PARENTAL CONTROL

5

Wi«cej informacji o poziomach dost«pu;

1 Use Password Yes

2 Rating Level 1

3 Change Password

RETURN

ENTER

np.

Setting up in LEVEL 6

RATING LEVEL

Poziomy dost«pu dzia¸ajˆ tylko w przypadku ustawienia opcji Use

Password w pozycji Yes. Aby odblokowa• odtwarzacz, przyciskiem

LEFT/RIGHT wybierz No. Przyciskiem

UP/DOWN wybierz poziom dost«pu

(Rating level). Naciænij ENTER.

- Uýyj przycisku UP/DOWN do wyboru poziomu dost«pu (n.p. poziomu 6) i naciænij ENTER. P¸yta oznaczona jako poziom 7 nie b«dzie odtwarzana.

- Aby skasowa• ustawiony poziom dost«pu, przyciskiem LEFT/RIGHT wybierz No w funkcji Use Password.

Level 8 Adult

Level 7

Level 6

Level 5

Level 4

Level 3

Level 2

Level 1 Kids Safe

RETURN

UWAGA

ENTER

podczas ustawiania;

6

Wi«cej informacji o zmianie has¸a

- Uýyj przycisku UP/DOWN aby wybra•

¥ Jak wy¸ˆczy• SETUP MENU lub

powr—ci• do menu ekranowego

zmian« has¸a (Change Password).

Pojawi si« wyæwietlenie Change

Password.

- Wprowad• nowe has¸o. Ponownie wprowad• nowe has¸o.

Naciænij przycisk RETURN.

¥ Jeýeli zapomnia¸eæ has¸a, przeczytaj informacje w punkcie Zapomnie• has¸o w rozdziale ÒRozwiˆzywanie prostych problem—wÓ.

29

611-Poland(00441U) 3/12/1 11:49 AM Page 30

Ustawianie opcji Audio

AUDIO OPTIONS

1 Dolby Digital Out PCM

2 MPEG-2 Digital Out PCM

3 DTS

4 Dynamic Compression

5 2X Scan Audio

Off

On

Off

RETURN

UWAGA

¥ Jak wy¸ˆczy• SETUP

MENU lub powr—ci• do menu ekranowego podczas ustawiania;

Naciænij przycisk

RETURN.

1

Naciænij przycisk bez odtwarzania p¸yty.

2

Uýyj przycisku UP/DOWN aby wybra•

AUDIO OPTIONS. W—wczas naciænij przycisk ENTER.

3

Uýyj przycisku UP/DOWN aby wybra•

ýˆdanˆ pozycj«. Nast«pnie naciænij przycisk

LEFT/RIGHT.

DOLBY DIGITAL OUT / MPEG-2 DIGITAL OUT

1

PCM : konwersja do PCM (2-kana¸owego)

28 kHz/16Bit audio. Wybierz PCM podczas uýywania analogowych wyjæ• audio.

2

BITSTREAM: konwersja do Dolby Digital BIT-

STREAM - 5.1 kana¸owy (w przypadku

MPEG-2, 7.1 kana¸owy). Wybierz BIT-

STREAM podczas uýywania cyfrowych wyjæ• audio.

UWAGA: Upewnij si«, ýe wybra¸eæ w¸aæciwe wyjæcie cyfrowe audio albo nie b«dzie s¸ycha• d•wi«ku.

DTS

1

ON : wyjæcia DTS BITSTREAM poprzez

2

wyjæcia cyfrowe. Wybierz DTS podczas pod¸ˆczania do dekodera DTS

OFF : Nie wyprowadza cyfrowego sygna¸u d•wi«ku.

DYNAMIC COMPRESSION

1

2

ON : Aby wybra• kompresj« dynamicznˆ

OFF : Aby wybra• standardowˆ rozpi«toæ•.

2X SCAN AUDIO

1

2

ON : W¸ˆcza 2X audio

OFF : Wy¸ˆcza 2X audio

Jeýeli wybierzesz 2X SCAN AUDIO w SETUP MENU, nie b«dzie s¸ycha• d•wi«ku podczas odtwarzania p¸yt LPCM,

DTS lub MPEG-2.

¥ Poszczeg—lne funkcje audio niniejszego produktu wyprodukowano na licencji Desper

Products, Inc.Spatializer

® i k—¸ko-w-kwadracie sˆ znakami firmowymi Desper Products, Inc.

¥ Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. ÒDolbyÓ i podw—jne D sˆ znakami firmowymi

Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeýone. ©1992-1997 Dolby Laboratories Inc.

¥ ÒDTSÓ i ÒDTS Digital OutÓ sˆ znakami firmowymi Digital Theater Systems, Inc.

30

DISPLAY OPTIONS

1 TV Aspect 4:3 L-Box

2 Still Mode Auto

3 Screen Messages On

4 Front Display Auto

5 Black Level Off

6 Quasi-PAL Off

7 SCART Output RGB

RETURN

ENTER

UWAGA

¥ Jak wy¸ˆczy• SETUP

MENU lub powr—ci• do menu ekranowego podczas ustawiania;

Naciænij przycisk

RETURN.

Ustawianie opcji wyæwietleÄ

Naciænij przycisk SETUP bez odtwarzania p¸yty.

2

Naciskajˆc przycisk UP/DOWN wybierz opcje wyæwietlania (DISPLAY OPTIONS).

W—wczas naciænij przycisk ENTER.

3

Uýywajˆc przycisku UP/DOWN wybierz

ýˆdanˆ pozycj«. W—wczas naciænij przycisk

LEFT/RIGHT.

1

TV ASPECT (format telewizora)

4:3 LETTER BOX : wybierz, jeýeli chcesz oglˆda•

2

pe¸ny format 16:9 oferowany przez DVD, nawet jeýeli masz telewizor o formacie 4:3. Czarne pasy pojawiˆ si« wtedy na g—rze i dole ekranu.

4:3 PAN-SCAN : Wybierz ten konwencjonalny format

3

ekranu, jeýeli chcesz oglˆda• centralnˆ cz«æ• obrazu

16:9. (Zewn«trzne fragmenty obrazu po prawej i lewej stronie zostanˆ obci«te).

16:9 WIDE : Moýesz oglˆda• pe¸ny format 16:9 na szerokoekranowym telewizorze.

1

STILL MODE

FIELD : Wybierz te funkcj«, jeýeli obraz drga w trybie

AUTO.

2

3

FRAME : Wybierz te funkcj«, jeýeli chcesz lepiej widzie• litery napis—w w trybie AUTO.

AUTO : Jeýeli wybierzesz tryb AUTO, tryby

FIELD/FRAME zostanˆ automatycznie zmienione.

SCREEN MESSAGES

Uýyj tej funkcji, do w¸ˆczania i wy¸ˆczania wyæwietlania informacji na ekranie.

FRONT DISPLAY

1

2

Wyreguluj jasnoæ• wyæwietlacza na przednim panelu odtwarzacza.

BRIGHT : Rozjaænia wyæwietlacz.

DIM : åciemnia wyæwietlacza.

3

AUTO DIM : Automatycznie æciemnia wyæwietlacz podczas odtwarzania DVD.

BLACK LEVEL

Reguluje jasnoæ• ekranu telewizora.

QUASI-PAL

W zaleýnoæci do p¸yty, moýesz odtwarza• nagrane w NTSC p¸yty DVD w trybie QUASI-PAL.

SCART OUTPUT

1

RGB : Wysy¸a sygna¸ RGB z wyjæcia AV JACK

2

(SCART Terminal).

VIDEO : Wysy¸a sygna¸ COMPOSITE VIDEO

3

z wyjæcia AV JACK (SCART Terminal).

S-VIDEO : Wysy¸a sygna¸ S-VIDEO z wyjæcia AV

JACK (SCART Terminal).

31

611-Poland(00441U) 3/12/1 11:49 AM Page 32

Rozwiˆzywanie prostych problem—w

Problem

ûadne operacje za pomocˆ pilota nie sˆ moýliwe.

P¸yta nie jest odtwarzana

Dzia¸anie

¥ Sprawd• baterie w pilocie. Mogˆ wymaga• wymiany na nowe.

¥ Uýywaj pilota z odleg¸oæci nie wi«kszej niý 6 metr—w.

¥ Wyjmij baterie i przez kilka sekund przytrzymaj kilka przycisk—w dla zresetowania mikroprocesora wewnˆtrz pilota.

W¸—ý æwieýe baterie do pilota i ponownie spr—buj go uýy•.

¥ Upewnij si«, ýe p¸yta zosta¸a umieszczona w kieszeni etykietˆ do g—ry.

¥ Sprawd• numer strefy p¸yty DVD.

¥ Odtwarzacz nie odtwarza p¸yt CD-ROM, DVD-ROM, CD-R itp.

Wk¸adaj p¸yty DVD, VIDEO-CD, lub CD.

Strona

4

7

Nie jest przetwarzany d•wi«k 5.1-kana¸owy

Na ekranie pojawia si« ikona .

¥ D•wi«k 5.1-kana¸owy jest przetwarzany gdy sˆ spe¸nione nast«pujˆce warunki:

¥ Odtwarzacz jest pod¸ˆczony do odpowiedniego wzmacniacza.

¥ P¸yta jest nagrana z d•wi«kiem 5.1-kana¸owym.

¥ Sprawd• czy na p¸ycie znajduje si« symbol ÒDolby 5.1 chÓ.

¥ Sprawd• pod¸ˆczenie i ustawienia systemu audio.

¥ Funkcja lub proces nie moýe by• realizowana z powodu:

1. Oprogramowanie DVD ogranicza jˆ.

2. Oprogramowanie DVD nie wspomaga funkcji (np. kˆty widzenia).

3. Funkcja jest w tej chwili niedost«pna.

4. Wybra¸eæ tytu¸, rozdzia¸, lub czas wyszukiwania, kt—ry jest poza zasi«giem.

Disc Menu nie pojawia si« na ekranie

Odtwarzanie nie odpowiada ustawieniom w Setup Menu

Nie moýna zmieni• ustawieÄ ekranu

Brak d•wi«ku

Zapomniane has¸o

Jeýeli napotkasz inne problemy

¥ Sprawd• czy p¸yta ma Menu.

¥ Niekt—re funkcje wybrane w Setup Menu mogˆ nie dzia¸a• poprawnie jeýeli na p¸ycie znajdujˆ si« odpowiednie zapisy.

¥ Format ekranu jest zapisany na sta¸e na p¸ycie DVD.

¥ Upewnij si«, ýe wybra¸eæ w¸aæciwe wyjæcie cyfrowe Menu

Audio.

¥ W¸ˆcz urzˆdzenie bez p¸yty w kieszeni odtwarzacza. Naciænij przycisk STOP i PLAY na przednim panelu jednoczeænie przez trzy sekundy. Wyæwietli si« menu ustawieÄ j«zykowych. Wybierz

ýˆdany j«zyk. Wciænij przycisk SETUP na pilocie aby wybra• poziom dost«pu. Tryb poziomu dost«pu jest odblokowany i wskazany na wyæwietlaczu. Wciænij przycisk DOWN aby wybra•

PARENTAL. Wciænij przycisk ENTER i pojawi si« wyæwietlenie

Create Password. Teraz wprowad• pozom dost«pu i nowe has¸o zabezpieczajˆce.

¥ Poszukaj informacji dotyczˆcych problemu w odpowiednim rozdziale instrukcji i ponownie przeprowad• procedur«.

¥ Jeýeli to nie poskutkuje, skontaktuj si« z najbliýszym punktem serwisowym.

12-13

16-19

22-26

21-22

26-31

31

30

29

32

Dane techniczne

Dane og—lne

P¸yta

Wyjæcie video

Wyjæcie audio

Wymagania zasilania

Zuýycie energii

Waga

Wymiary

Zakres temperatur dzia¸ania

Zakres wilgotnoæci

DVD

(DIGITAL VERSATILE DISC)

CD : 12 Cm

(COMPACT DISC)

CD : 8 Cm

(COMPACT DISC)

VCD : 12 Cm

Composite Video

SCART JACK

S-VIDEO

AC - 220V, 50 Hz

18 W

3,1 kg

430 mm (szer.) ù 280 mm (g¸«b.) ù 89 mm (wys.)

+5 o

C do +35 o

C

10% do 75%

Pr«dkoæ• odczytu: 1,1 m/s.

Przybliýony czas odtwarzania

(Jednostronna, jednowarstwowa) : 135 min.

Pr«dkoæ• odczytu: 1,2 do 1,4 m/s.

Maksymalny czas odtwarzania: 74 min.

Pr«dkoæ• odczytu: 1,2 do 1,4 m/s.

Maksymalny czas odtwarzania: 20 min.

Pr«dkoæ• odczytu: 1,2 do 1,4 m/s.

Maksymalny czas odtwarzania: 74 min.

2 kana¸y : 1,0 V p-p

(75

)

R (czerwony) : 0,714 V

G (zielony) : 0,714 V p-p p-p

(75

)

(75

)

B (niebieski) : 0,714 V p-p

(75

)

Composite video : 1,0 V p-p

Sygna¸ luminacji : 1,0 V p-p

(75

)

(75

)

Sygna¸ koloru : 0,286 V

Sygna¸ luminacji : 1,0 V p-p p-p

(75

)

(75

)

Sygna¸ chrominancji : 0,286 V p-p

(75

)

SCART JACK

2 KANA¸Y

*Cz«stotliwoæ• reagowania

2 Kana¸y : L(1/L), R(2/R)

L(1/L), R(2/R)

48 KHz pr—bkowanie : 4 Hz do 22 kHz

96 KHz pr—bkowanie : 4 Hz do 44 kHz

*Stosunek sygna¸/szum

*Zakres dynamiki

*Ca¸kowite zniekszta¸cenia harmoniczne

115 dB

105 dB

0,003 %

*: Specyfikacja nominalna

¥ Samsung Electronics zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji bez informowania.

¥ Waga i wymiary sˆ podane w przybliýeniu.

33

611-Poland(00441U) 3/12/1 11:49 AM Page 34

POLSKA

Niniejszy produkt firmy Samsung obj«ty jest gwarancjˆ na okres dwunastu (12) miesi«cy od faktycznej daty zakupu. Gwarancja dotyczy usterek materia¸owych oraz wykonawczych. Napraw« w okresie obj«tym gwarancjˆ naleýy zg¸osi• sprzedawcy.

Autoryzowani dealerzy firmy Samsung oraz Autoryzowane punkty naprawy w innych krajach europejskich przeprowadzajˆ naprawy gwarancyjne na zasadach okreælonych dla danego produktu w danym kraju. W przypadku trudnoæci, szczeg—¸y dotyczˆce naszych

Autoryzowanych punkt—w naprawy moýna uzyska• od:

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja jest waýna wy¸ˆcznie w przypadku, gdy w momencie wymaganej naprawy gwarancyjnej przedstawiona zostanie poprawnie wype¸niona karta gwarancyjna wraz z oryginalnˆ fakturˆ sprzedaýy, rachunkiem lub potwierdzeniem zakupu, a numer seryjny na produkcie nie zosta¸ naruszony.

2. Zobowiˆzania firmy Samsung ograniczajˆ si« do naprawy lub, wed¸ug uznania firmy, do wymiany produktu lub uszkodzonej cz«æci.

3. Naprawa gwarancyjna musi zosta• przeprowadzona przez Autoryzowanego dealera firmy

Samsung lub Autoryzowany punkt naprawy. ûadne koszty zwiˆzane z naprawˆ przez nieautoryzowany punkt naprawy firmy Samsung nie zostanˆ zrekompensowane.

Naprawy tego typu lub uszkodzenia produktu w wyniku takiej naprawy powodujˆ utrat« gwarancji.

4. Produkt ten nie zostanie zakwalifikowany jako uszkodzony (usterka materia¸owa lub wykonawcza), jeæli przyczynˆ uszkodzenia sta¸a si« jego adaptacja do lokalnych standard—w technicznych lub bezpieczeÄstwa w kraju innym niý kraj, dla kt—rego produkt ten oryginalnie zosta¸ przeznaczony oraz wykonany.

Gwarancja nie pokrywa takiej adaptacji, ani ýadnych uszkodzeÄ w jej wyniku; jej koszty nie zostanˆ zrekompensowane.

5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje ýadnego z nast«pujˆcych punkt—w: a) Okresowych przeglˆd—w, konserwacji oraz napraw lub wymiany cz«æci w wyniku normalnego zuýycia.

b) Koszt—w zwiˆzanych z transportem, usuni«ciem lub instalacjˆ produktu.

c) Uýycia produktu w niew¸aæciwy spos—b, uýycia produktu do cel—w innych niý jego normalne przeznaczenie oraz jego niew¸aæciwˆ instalacj«.

d) Uszkodzenia w wyniku wy¸adowania atmosferycznego, wody, ognia, dzia¸ania si¸ nadprzyrodzonych, wojny, zamieszek publicznych, niew¸aæciwego napi«cia elektrycznego, niepoprawnej wentylacji lub jakiejkolwiek innej przyczyny poza zasi«giem i kontrolˆ firmy Samsung.

6. Prawa do tej gwarancji na czas okreælony w gwarancji posiada osoba, kt—ra zakupi¸a w spos—b legalny ten produkt.

7. Wszelkie prawa konsumenta wynikajˆce z umowy zakupu nie majˆ wp¸ywu na gwarancj«, jeæli w danym kraju nie regulujˆ tego odr«bne przepisy. Jeæli w danym kraju nie istnieje odmienny przepis, gwarancja dotyczy wy¸ˆcznie stron: konsumenta i firmy

Samsung. Osoby trzecie i dystrybutorzy nie sˆ odpowiedzialni za poærednie lub bezpoærednie utraty lub jakiekolwiek uszkodzenie nagraÄ, p¸yt kompaktowych, kaset wideo lub kaset audio lub jakiegokolwiek innego wyposaýenia lub materia¸u.

34

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project