Samsung SR8825 Owner's manual

Samsung SR8825 Owner's manual
SR8825
Odkurzacz automatyczny
Instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
✻ Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z
instrukcją obsługi.
✻ Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku we wewnątrz pomieszczeń.
imagine the possibilities
Dziękujemy za nabycie produktu firmy
Samsung.
Zarejestruj swój produkt na
www.samsung.com/register
Polski
Informacje o bezpieczeństwie
INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
• Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i
zachować ją na przyszłość.
• Ponieważ niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla różnych modeli
odkurzacza, specyfikacja posiadanego modelu może się nieznacznie różnić od
UWAGA
przedstawionej w instrukcji.
UWAGA
SYMBOLE UWAGA/OSTRZEŻENIE
Oznacza możliwość śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
UWAGA
OSTRZEŻENIE
Oznacza możliwość obrażeń ciała lub zniszczeń mienia.
INNE SYMBOLE
Zawiera dodatkowe informacje ułatwiające prawidłową obsługę produktu.
INFORMACJA
2_ Informacje o bezpieczeństwie
Informacje o bezpieczeństwie
WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
Podczas używania urządzenia elektrycznego należy zachować podstawowe zasady
bezpieczeństwa, w tym:
PRZED UŻYCIEM ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO NALEŻY PRZECZYTAĆ
CAŁOŚĆ INSTRUKCJI.
Jeśli urządzenie nie jest używane lub ma być wykonana jego konserwacja, należy odłączyć je od gniazdka.
UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:
INFORMACJE OGÓLNE
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie może być używane wyłącznie w sposób przedstawiony w instrukcji obsługi.
Jeśli doszło do jakiegokolwiek uszkodzenia odkurzacza automatycznego lub stacji
ładującej, nie wolno ich dalej używać.
Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, został upuszczony, uszkodzony, pozostawiony
poza pomieszczeniem lub narażony na działanie wody, należy go zwrócić do
Centrum Obsługi Klienta.
Stacji ładującej i odkurzacza automatycznego nie wolno obsługiwać mokrymi rękami.
Odkurzacza wolno używać tylko na suchych powierzchniach we wnętrzach budynków.
Urządzenie nie jest przewidziane do użytku przez osoby (w tym dzieci) o niepełnej
sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub z brakami w doświadczeniu i
wiedzy, o ile nie są one nadzorowane lub instruowane w zakresie obsługi urządzenia
przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.
Należy zwrócić uwagę na to, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
STACJA ŁADUJĄCA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie wolno modyfikować wtyczki polaryzowanej tak, aby pasowała do gniazdka lub
przedłużacza bez polaryzacji.
Nie wolno używać stacji ładującej poza pomieszczeniami lub na mokrych powierzchniach.
Nieużywaną lub konserwowaną stację ładującą należy odłączyć od gniazdka.
Urządzenie należy ładować wyłącznie za pomocą stacji ładującej dołączonej do
urządzenia.
Nie wolno używać stacji ładującej z uszkodzonym kablem lub uszkodzoną wtyczką.
Nie wolno ciągnąć lub trzymać stacji ładującej za kabel, używać kabla jako uchwytu,
przycinać go drzwiami lub zawijać wokół ostrych brzegów i rogów. Należy trzymać
kabel z daleka od rozgrzanych powierzchni.
Nie wolno używać przedłużaczy lub gniazd o niewystarczającej specyfikacji elektrycznej.
Nie wolno odłączać stacji ładującej przez pociągnięcie jej za kabel. Aby odłączyć
stację, należy złapać za wtyczkę, a nie za kabel.
Nie wolno uszkadzać ani podpalać akumulatorów. W wysokiej temperaturze może
dojść do ich wybuchu.
Nie wolno próbować otwierać stacji ładującej. Naprawy mogą być wykonywane tylko
przez wykwalifikowanych pracowników Centrum Obsługi Klienta.
Nie wolno narażać stacji ładującej na działanie wysokich temperatur. Należy unikać
narażania stacji na działanie wilgoci.
Informacje o bezpieczeństwie _3
Informacje o bezpieczeństwie
ODKURZACZ AUTOMATYCZNY
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie wolno używać odkurzacza dousuwania twardych lub ostrych przedmiotów, takich
jak szkło, gwoździe, śruby, monety itd.
Nie wolno używać odkurzacza bez zainstalowanego filtra. Podczas naprawiania
odkurzacza nie wolno wkładać palców lub innych obiektów do komory wentylatora,
ponieważ zawsze może dojść do przypadkowego włączenia się urządzenia.
Nie wolno wkładać do otworów żadnych przedmiotów. Nie wolno blokować żadnych
otworów. Należy unikać gromadzenia się przy otworach kurzu, nitek, włosów lub
innych obiektów, które mogłyby zaburzyć przepływ powietrza.
Nie wolno używać odkurzacza do zbierania toksycznych materiałów (wybielaczy
chlorowych, amoniaków, środków do czyszczenia rur itd).
Nie wolno zbierać obiektów palących się lub dymiących, takich jak papierosy, zapałki
lub rozgrzany popiół.
Nie wolno zbierać materiałów łatwopalnych i wybuchowych, takich jak benzyna, ani
używać odkurzacza w miejscach, w których takie materiały mogą być obecne.
Nie wolno używać odkurzacza w przestrzeniach zamkniętych wypełnionych
substancjami lotnymi wydzielanymi przez farby olejne i rozpuszczalniki, substancjami
przeciwmolowymi, łatwopalnym kurzem lub innymi substancjami wybuchowymi lub
toksycznymi.
Przy bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze lub bardzo intensywnym używaniu
odkurzacza może dojść do wycieku płynu z akumulatorów. Jeśli płyn ten dotknie
skóry, należy ją szybko przemyć wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy
przepłukać je natychmiast czystą wodą przez minimum 10 minut, a następnie należy
niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
4_ Informacje o bezpieczeństwie
Spis treści
02
06
07
10
11
Zasilanie
Przed użyciem
Obsługa
Czyszczenie i konserwacja
FUNKCJE ODKURZACZA
13
Funkcje odkurzacza
15
16
Elementy
Nazwa każdej części
19
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Przygotowywanie odkurzacza automatycznego do pracy
Kolejność przygotowywania
Włączanie i wyłączanie zasilania
Podłączanie stacji ładującej
Ładowanie
Informacje o akumulatorze
Rozpoczynanie i kończenie odkurzania
Ładowanie
Automatyczne odkurzanie
Punktowe odkurzanie
Maksymalnie dokładne odkurzanie
Odkurzanie tryb boczny
Zaplanowane odkurzanie
30
30
Czyszczenie odkurzacza automatycznego
Informacje o sposobach czyszczenia i
konserwacji
Czyszczenie kamery i wizjera czujnika
Czyszczenie pojemnika na kurz i filtra
Czyszczenie szczotki
Czyszczenie bocznej szczotki obrotowej
Czyszczenie koła napędowego
INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
13
ELEMENTY ODKURZACZA
15
OBSŁUGA ODKURZACZA
19
KONSERWACJA NARZĘDZI I FILTRA
30
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
36
SPECYFIKACJA PRODUKTU
30
31
32
34
35
36 Lista kontrolna przed kontaktem z serwisem
37 Rozwiązywanie za pomocą kodów błędów
38 Specyfikacja produktu
38
Spis treści _5
Informacje o bezpieczeństwie
ZASILANIE
UWAGA
Nie wolno zginać kabla na siłę lub umieszczać na nim
ciężkich obiektów, które mogłyby go uszkodzić.
- Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
UWAGA
Sprawdź, czy na wtyczce nie ma kurzu lub wody.
- W przeciwnym przypadku może dojść do awarii lub
porażenia prądem.
UWAGA
Nie wyciągaj wtyczki za kabel ani nie dotykaj wtyczki
wilgotnymi dłońmi.
- Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
UWAGA
Nie wkładaj wielu wtyczek do jednego gniazda.
(Nie pozostawiaj kabla leżącego luzem na podłodze).
- Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
UWAGA
Nie używaj uszkodzonego kabla, uszkodzonej wtyczki
lub nieprawidłowo zamocowanego gniazda.
- Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
6_ Informacje o bezpieczeństwie
Informacje o bezpieczeństwie
PRZED UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie używaj odkurzacza w lokalizacjach, w których
znajdują się substancje wybuchowe, takich jak:
- miejsca ze świeczkami lub lampkami postawionymi na podłodze.
- miejsca z dostępnym płomieniem ognia (przy ogniskach lub
dostępnym żarze)
- miejsca z benzyną, alkoholem destylowanym, rozpuszczalnikami,
popielniczkami z zapalonymi papierosami itd.
Odkurzacz automatyczny jest przeznaczony do użytku tylko w domu. Nie wolno
go używać w następujących miejscach.
- Strych, piwnica, magazyn, budynki przemysłowe, oddzielne pomieszczenia oddalone
od głównego pomieszczenia, miejsca wilgotne (toalety i łazienki) oraz wąskie, wysoko
umieszczone miejsca, takie jak stoły lub półki. Używanie odkurzacza w takich miejscach
może spowodować jego nieprawidłową pracę, awarię i poważną usterkę.
Aby wyczyścić wszystkie pokoje, należy otworzyć wszystkie drzwi.
- Zamknięte drzwi uniemożliwią odkurzaczowi automatycznemu wejście do danego pomieszczenia.
- Należy jednak sprawdzić, czy jest zamknięte wejście główne, wejście na werandę, drzwi
do łazienki i wejścia do pomieszczeń, w których odkurzacz mógł upaść na niżej położoną
podłogę.
Długie frędzle w dywanach należy zawinąć pod dywan.
- Niezawinięte frędzle mogą dostać się do koła napędowego
lub szczotki i być przyczyną poważnego uszkodzenia dywanu
i odkurzacza.
Informacje o bezpieczeństwie _7
01 INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
OSTRZEŻENIE
Przed aktywacją odkurzacza automatycznego sprawdź,
czy pojemnik na kurz został zamontowany.
- W przeciwnym wypadku odkurzacz automatyczny nie zacznie
pracować.
Informacje o bezpieczeństwie
PRZED UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem odkurzania należy usunąć małe lub kruche
przedmioty.
- Upewnij się, że wszystkie tego typu obiekty zostały usunięte.
- Upewnij się, że delikatne przedmioty, takie jak porcelana, szkło,
wazony itd., zostały usunięte.
- Odkurzacz automatyczny nie umie rozpoznawać monet, pierścionków i
innych wartościowych przedmiotów, takich jak biżuteria.
Przed rozpoczęciem odkurzania należy zebrać przedmioty
rozrzucone po podłodze.
- Odkurzacz automatyczny potrafi wykrywać przeszkody oddalone od niego o 5 cm.
- Ręczniki, maty przed łazienką, umywalką i pomieszczeniem
gospodarczym, kable zasilające, obrusy i paski mogą zawinąć się
w koło napędowe i szczotkę. Może to spowodować zrzucenie
przedmiotów ze stołów.
OSTRZEŻENIE
Należy poprosić wszystkich członków rodziny (i inne osoby) o
ostrożność przed lub w trakcie używania trybu planowanego
odkurzania.
- Odkurzacz może najechać na dzieci i je przewrócić.
OSTRZEŻENIE
Należy zachować ostrożność i nie pozwolić dzieciom stawać
lub siadać na odkurzaczu automatycznym.
- Dzieci mogą się przewrócić i pokaleczyć, a odkurzacz może zostać
poważnie uszkodzony.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Gdy w domu pozostaje dziecko lub zwierzę bez opieki, należy
pamiętać o wyłączeniu zasilania odkurzacza automatycznego.
- Odkurzacz automatyczny może przyciągnąć uwagę dzieci lub zwierząt.
- Złapanie przez obracające się koło lub szczotki palców, stóp, części
ubrania lub włosów może spowodować obrażenia ciała.
- Jeśli na drodze odkurzacza automatycznego znajduje się dziecko lub zwierzę, odkurzacz
może to uznać za przeszkodę. Takie miejsce nie zostanie wówczas odkurzone.
- Po wyłączeniu przełącznika zasilania odkurzacz przestanie być zasilany i
wszystkie jego funkcje zostaną wyłączone.
Po zainstalowaniu stacji ładującej nie wolno pozostawić na
podłodze leżącego luzem kabla zasilającego.
- Gdy odkurzacz automatycznie zacznie się ponownie ładować
lub gdy przejedzie obok stacji, może pociągnąć za sobą tak
umieszczony kabel zasilający.
8_ Informacje o bezpieczeństwie
Informacje o bezpieczeństwie
PRZED UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
UWAGA
Należy umieścić stację ładującą w miejscu łatwo dostępnym
dla odkurzacza.
- Umieszczenie stacji w rogu pomieszczenia może wymusić na
odkurzaczu dodatkowe ruchy i utrudnić proces automatycznego
ponownego ładowania.
Przedmioty umieszczone przed stacją ładującą mogą
uniemożliwić odkurzaczowi ponowne automatyczne
naładowanie.
- Usuń przedmioty sprzed stacji.
ło
Oko
UWAGA
UWAGA
O
ko
ło
1
m
W odległości 0,5 m od boków stacji i 1 m od przodu nie
powinny się znajdować żadne przeszkody.
oło
Ok
oło
UWAGA
,5 m
ło 0
Oko
m
0,5
Ok
UWAGA
01 INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
OSTRZEŻENIE
Kabel zasilający stacji ładującej powinien być zawsze
podłączony do gniazdka.
- Odkurzacz automatyczny ma funkcję samodzielnego ładowania.
Jednak nie będzie ona dostępna, jeśli stacja ładująca będzie
odłączona od gniazdka.
m
0,5
m
0,5
Ok
oło
1m
Nie należy zwierać styków stacji ładującej przedmiotami
metalowymi, takimi jak metalowe pałeczki, śrubokręty itp.
- Może to spowodować poważne uszkodzenie stacji ładującej.
Należy upewnić się, czy przy ładowarce nie ma śladów
płynów.
- W przeciwnym przypadku może dojść do pożaru lub porażenia
prądem.
Należy upewnić się, czy odkurzacz automatyczny nie może
najechać na płyny (wodę, olej, pozostałości zwierzęce) lub
ich zassać.
- Może to spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
- Płyny mogą zostać rozprowadzone po urządzeniu i zanieczyścić
je.
Nie wolno używać stacji ładującej do innych zastosowań.
- Może to spowodować poważne uszkodzenie stacji ładującej lub pożar.
Informacje o bezpieczeństwie _9
Informacje o bezpieczeństwie
OBSŁUGA
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać odkurzacza automatycznego na grubych
dywanach.
- Może to spowodować problemy z pracą odkurzacza.
- Może to spowodować uszkodzenie dywanów.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać odkurzacza automatycznego na stołach lub
innych wyżej umieszczonych miejscach.
- Może to spowodować przypadkowy upadek odkurzacza i jego
uszkodzenie.
OSTRZEŻENIE
Odkurzacz może najechać podczas pracy na meble, np. nogi
od krzeseł i stołów, szafy, kredensy itp.
- Aby postaw krzesła na stole.
OSTRZEŻENIE
Nie umieszczaj na odkurzaczu automatycznym żadnych
obiektów.
- Może to spowodować awarię.
OSTRZEŻENIE
Należy natychmiast usunąć spod działającego odkurzacza
większe kawałki papieru lub torby plastikowe.
- Dłuższe używanie odkurzacza przy zablokowanym otworze
wejściowym może spowodować poważne uszkodzenie odkurzacza.
UWAGA
Jeśli odkurzacz emituje nietypowe dźwięki, zapach lub dym,
należy natychmiast go wyłączyć i skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta.
Odkurzacz nie może dalej pracować, jeśli zablokował się przy
lub progu na taras.
- Jeśli odkurzacz nie może się poruszyć przez ponad 5 minut, z
powodów bezpieczeństwa kończy swoją pracę.
- Aby wznowić działanie odkurzacza, wyłącz go, przenieś w miejsce,
w którym możliwa jest dalsza praca i włącz go ponownie.
INFORMACJA wejściu
10_ Informacje o bezpieczeństwie
Informacje o bezpieczeństwie
OBSŁUGA
Odkurzacz automatyczny nie może dokładnie wyczyścić
do których nie ma dostępu, takich jak narożniki czy
przestrzeń między kanapą i ścianą.
- Należy od czasu do czasu wyczyścić samodzielnie te miejsca.
INFORMACJA miejsc,
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE
Podczas czyszczenia produktu nie wolno go spryskiwać wodą
lub przecierać substancjami łatwopalnymi, takimi jak benzen,
rozpuszczalnik lub alkohol.
- Może to spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno siłowo przyciskać odbijaka na odkurzaczu
automatycznym.
- Uszkodzenie czujnika odbijaka może spowodować wpadanie
odkurzacza na ściany lub meble.
OSTRZEŻENIE
Odkurzacz nie może być demontowany lub ponownie składany
przez nikogo poza przeszkolonym pracownikiem serwisu.
- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
UWAGA
Należy regularnie usuwać obce substancje zbierające się na
czujniku przeszkód i czujniku wysokości.
- Kurz zebrany na czujnikach może spowodować ich nieprawidłowe
działanie.
Czujnik wysokości
Czujnik
przeszkód
Informacje o bezpieczeństwie _11
01 INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
Po odkurzaniu mogą pozostać niezebrane zbitki kurzu, które powstały w trakcie
odkurzacza.
- Wyczyść zbitki kurzu innym narzędziem do odkurzania.
INFORMACJA pracy
Informacje o bezpieczeństwie
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
UWAGA
UWAGA
UWAGA
UWAGA
Podczas usuwania obcych substancji należy zawsze
wyłączyć zasilanie i używać szczotki czyszczącej.
- W przeciwnym przypadku może dojść do nagłego włączenia
się urządzenia i obrażeń ciała lub poważnego uszkodzenia
odkurzacza.
Uszkodzony kabel zasilający musi być wymieniony przez
wykwalifikowanego pracownika Centrum Obsługi Klienta.
- W przeciwnym przypadku może dojść do pożaru lub porażenia
prądem.
Przed czyszczeniem stacji ładującej należy dla bezpieczeństwa
odłączyć ją od prądu.
Aby wymienić akumulatory, należy skontaktować się z
Centrum Obsługi Klienta Samsung Electronics.
- Użycie akumulatorów innych niż oryginalne spowoduje awarię
urządzenia.
12_ Informacje o bezpieczeństwie
Edgecleaning
side brush
Power brush
Funkcje odkurzacza
• Czym jest rozpoznawanie kształtu
sufitu (funkcja Visionary Mapping™)?
Funkcja ta pozwala za pomocą kamery
umieszczonej na odkurzaczu rozpoznać
kształt sufitu, zidentyfikować obszar
do odkurzenia oraz określić najlepszy
sposób przejechania przez każdą część
podłogi i odkurzenia jej.
DELIKATNE ODKURZANIE KAŻDEGO ROGU
Ponieważ odkurzacz automatyczny odkurza podłogę sekwencyjnie ( ), zgodnie z
mapą utworzoną na podstawie rozpoznawania sufitu, odkurzony zostanie każdy róg przy
podłodze.
VARIOUS CLEANING MODES
Various cleaning modes are provided to meet all your needs.
2
Około 1,5 m
1
3
5
4
Około 1,5 m
1. Tryb automatyczny
Automatycznie odkurza wszystkie
pomieszczenia.
2. Tryb punktowy
Odkurza intensywnie wybrany obszar. Za
pomocą tego trybu można zebrać okruchy
chleba lub ciastek.
3. Tryb maksymalny
Odkurzacz działa prawie do wyczerpania się
baterii.
4. Tryb boczny
Gdy czujnik przeszkód wykryje podczas
odkurzania przeszkodę, odkurzacz
zredukuje prędkość, aby zminimalizować
siłę uderzenia. Siła ta zostanie zredukowana
także dzięki czujnikowi odbijaka. Dzięki temu
odkurzacz czyści narożniki zbliżając się do
nich na jak najmniejszą odległość.
5. Tryb planowanego czyszczenia
O określonej godzinie odkurzacz rozpocznie
odkurzanie podłogi.
Funkcje odkurzacza _13
Funkcje odkurzacza
AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE
Gdy poziom naładowania akumulatorów będzie niski odkurzacz
zostanie automatycznie poprowadzony do ładowarki, aby
wykonać ponowne ładowanie.
BOCZNA SZCZOTKA OBROTOWA
Boczna szczotka obrotowa pozwala zebrać kurz znajdujący
się po bokach.
CZYSZCZENIE PROGÓW
Około 1,5 cm
Typ schodów
Typ pionowy
Innowacyjny napęd odkurzacza pozwala na przejechanie
progów o wysokości do 1,5 cm i wyczyszczenie wszystkich
pomieszczeń. Automatyczny odkurzacz może nie być w
stanie pokonać progu o wysokości 1,5 cm, w zależności od
kształtu tego progu.
SYSTEM ANTYZDERZENIOWY
Odkurzacz automatyczny wykrywa i omija przeszkody
w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na wykrywaniu
przeszkód przez 7 czujników. Jeśli mimo to odkurzacz
uderzy w przeszkodę, siła uderzenia zostanie wytłumiona
przez 2 czujniki odbijaka.
ZABEZPIECZENIE
Gdy działający odkurzacz zostanie podniesiony, zostanie to
wykryte przez czujniki. Koła napędowe, szczotka, szczotka
boczna i mechanizm zasysający zostaną automatycznie
wyłączone.
14_ Funkcje odkurzacza
Elementy odkurzacza
ELEMENTY
Odkurzacz
■
■
Stacja ładująca
Inne składniki
Instrukcja obsługi
Szczotka boczna
Elementy odkurzacza _15
02 ELEMENTY ODKURZACZA
■
Elementy odkurzacza
NAZWA KAŻDEJ CZĘŚCI
NAZWA KAŻDEJ CZĘŚCI
Ekran
Przycisk
Czujnik przeszkód
Czujnik
przeszkód
Czujnik odbijaka
Przód
Przycisk wyjmowania
pojemnika na kurz
Pojemnik na kurz
Bok
Czujnik
wysokości
Szczotka boczna
Koło napędowe
Styk ładowania
Pokrywa
akumulatora
Szczotka
Czujnik
wysokości
Pokrywa szczotki
Styk ładowania
Wałek
Czujnik
wysokości
16_ Elementy odkurzacza
Przełącznik
zasilania
Koło napędowe
Dół
Elementy odkurzacza
NAZWA KAŻDEJ CZĘŚCI
02 ELEMENTY ODKURZACZA
[ Stacja ładująca ]
Lampka zasilania
Lampka
ładowania
Styk ładowania
Otwory
wentylacyjne
Elementy odkurzacza _17
Elementy odkurzacza
NAZWA KAŻDEJ CZĘŚCI
[ Ekran ]
6
1
3
5
Ⓐ
Ⓑ
7
2
4
Ⓒ
8
9
EKRAN
1. Wyświetlacz liczb
- Wyświetla cyfry, litery i symbole oznaczające licznik czasu, stan postępu i kody błędów.
2. Wskaźnik poziomu baterii
- Ładowanie: Pokazuje jeden z trzech poziomów ładowania baterii.
- Podczas pracy: Pokazuje poziom naładowania akumulatorów. Dla naładowanych akumulatorów
wyświetlane jest słowo FULL. Poziom naładowania maleje w trakcie pracy. (Gdy akumulator
zostanie zupełnie rozładowany, jako poziom będzie wyświetlane mrugające słowo LO).
3. Zaplanowane odkurzanie
- Przy zaplanowanym odkurzaniu świeci się odpowiednia ikona.
4. Ładowanie
- Ta ikona świeci się, gdy odkurzacz automatyczny wróci do stacji ładującej w celu naładowania akumulatorów.
5. Ekran dla trybu odkurzania
- Po każdym naciśnięciu przycisku trybu odkurzania wyświetlana jest odpowiednia ikona trybu.
(a) Tryb automatyczny: Ta ikona jest wyświetlana po wybraniu automatycznego trybu odkurzania.
(b) Tryb punktowy: Ta ikona jest wyświetlana po wybraniu punktowego trybu odkurzania.
(c) Tryb maksymalny: Ta ikona jest wyświetlana po wybraniu maksymalnego trybu odkurzania.
(d) Tryb boczny : „
” jest włączony, gdy wybrany został tryb czyszczenia bocznego.
CZĘŚĆ Z PRZYCISKAMI
6. Start/Stop
- Naciśnij, aby uruchomić lub zatrzymać odkurzanie.
7. Tryb czyszczenia
- Naciśnij, aby wybrać tryb odkurzania. Po wybraniu trybu odkurzania, rozpocznij je, naciskając przycisk (
).
8. Początek z opóźnieniem
- Naciśnij, aby uruchomić odkurzanie z opóźnieniem. Odkurzanie można opóźnić maksymalnie 23 godziny.
9. Ładowanie
- Po naciśnięciu tego przycisku zaświeci się ikona ładowania, a odkurzacz wróci do stacji ładowania w celu
naładowania akumulatorów.
18_ Elementy odkurzacza
Obsługa odkurzacza
PRZYGOTOWYWANIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO DO PRACY
KOLEJNOŚĆ PRZYGOTOWYWANIA
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZASILANIA
Aby używać odkurzacza, należy włączyć zasilanie.
Po wyłączeniu zasilania, wszystkie ustawienia zostaną
wyzerowane.
1. Odwróć odkurzacz i włącz zasilanie.
- Jeśli ikony nie zaświecą się, oznacza to, że akumulator
jest rozładowany. W takim przypadku należy włączyć
zasilanie i umieścić odkurzacz automatyczny w stacji
ładującej.
- Uwaga: wyłączenie zasilania spowoduje wyzerowanie
wszystkich ustawień.
- Jeśli po włączeniu zasilaniu żaden przycisk nie zostanie
wciśnięty w ciągu 10 minut, zasilanie jest wyłączane
ze względu na oszczędność akumulatora. W takim
przypadku, by ponownie włączyć odkurzacz automatyczny, należy nacisnąć przycisk
zasilania lub przycisk „Start/Stop”.
OSTRZEŻENIE
Przy wyłączonym zasilaniu odkurzacz nie zostanie naładowany nawet po
umieszczeniu go w stacji ładującej.
Obsługa odkurzacza _19
03 OBSŁUGA ODKURZACZA
1. Włączanie i wyłączanie zasilania
Aby używać odkurzacza, należy włączyć zasilanie. Przełącznik zasilania znajduje się
na dole odkurzacza.
2. Podłączanie stacji ładującej
Aby naładować odkurzacz, należy najpierw podłączyć stację
ładującą. Ponieważ akumulator jest sprzedawany jako
rozładowany, przed użyciem odkurzacza należy całkowicie
naładować akumulator.
3. Ładowanie akumulatora
Przed użyciem odkurzacza automatycznego należy
całkowicie naładować akumulator.
Obsługa odkurzacza
INSTALACJA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
PODŁĄCZANIE STACJI ŁADUJĄCEJ
Lampka zasilania
Lampka ładowania
1. Ustaw stację ładującą na płaskiej powierzchni.
2. W odległości 0,5 m od boków stacji i 1 m od przodu
nie powinny się znajdować żadne przeszkody.
,5 m
ło 0
oko
,5 m
ło 0
oko
3. Umieść stację ładującą w miejscu łatwo dostępnym
dla odkurzacza.
4. Ułóż kabel zasilający wzdłuż ściany.
5. Jeśli podłoga jest zrobiona z drewna, ustaw
ładowarkę w takim kierunku, w którym jest
ułożona podłoga.
Kabel zasilający stacji ładującej powinien być
podłączony do gniazdka.
- Jeśli stacja nie jest zasilana, odkurzacz nie będzie mógł
jej znaleźć i wykonać automatycznego ładowania.
- Jeśli odkurzacz zostanie oddzielony od stacji
ładującej, akumulator zostanie automatycznie
rozładowany.
INFORMACJA zawsze
20_ Obsługa odkurzacza
ok
oło
1m
Obsługa odkurzacza
INSTALACJA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
ŁADOWANIE
W kupionym odkurzaczu akumulator jest całkowicie
rozładowany. Należy go naładować.
Lampka zasilania
Lampka ładowania
1. Po wyrównaniu styków ładowania na odkurzaczu do
styków na stacji ładującej, dociśnij odkurzacz tak,
aby usłyszeć sygnał dźwiękowy ładowania.
- Lampka ładowania zaświeci się na zielono.
Lampka
zasilania
2. Sprawdź stan naładowania odkurzacza automatycznego.
- Po rozpoczęciu ładowania na ekranie zostanie
wyświetlony stan naładowania akumulatora oraz,
sekwencyjnie, symbol „ ”.
- Po zakończeniu ładowania na ekranie zostanie wyświetlony
stan naładowania akumulatora oraz słowo FULL.
Mruga
■
■
Mruga
Gdy w trakcie odkurzania symbol poziomu
naładowania zacznie mrugać, odkurzacz
automatyczny zatrzyma odkurzanie i
automatycznie naładuje się w ładowarce.
Ładowanie
Lampka ładowania
Całkowicie naładowany
<Charge display>
Ładowanie Ładowanie Wymagane
zakończone
naładowanie
Gdy symbol poziomu akumulatora mruga i wyświetla się słowo LO,
nie jest możliwe obsługiwanie odkurzacza za pomocą pilota lub
przycisków na odkurzaczu. W takim przypadku należy naładować
odkurzacz, przenosząc go do stacji ładującej. (Jest to konieczne w
przypadku całkowitego rozładowania akumulatora).
• Po kupieniu urządzenia pełne naładowanie akumulatorów trwa ok. 120 min. Pozwala to na ok.
90 min jego pracy.
INFORMACJA
• Jeśli w trakcie ładowania dojdzie do przegrzania akumulatorów, może to wydłużyć czas ładowania.
• Czynności, które można wykonać, gdy ładowanie nie przebiega płynnie.
Jeśli nie można automatycznie naładować odkurzacza, sprawdź następujące elementy:
- Wyłącz na dole odkurzacza zasilanie i włącz je ponownie (zerowanie).
- Odłącz stację ładującą od prądu i podłącz ją ponownie (zerowanie).
- Sprawdź czy na stykach ładowania nie znajdują się obce substancje. Przetrzyj styki ładowania
w odkurzaczu i stacji ładującej za pomocą suchej szmatki.
- Sprawdź czy w pobliżu ładowarki nie ma obiektów silnie odbijających światło.
• Odkurzacz, który nie znajduje się na ładowarce, będzie się stopniowo rozładowywał.
- Odkurzacz automatyczny należy, jeśli to możliwe, ładować za pomocą stacji ładującej. Jeśli
wyjeżdżasz z domu na dłuższy czas, wyłącz zasilanie w odkurzaczu automatycznym i odłącz
stację ładującą od prądu. Pozwoli to na schowanie tych urządzeń.
Obsługa odkurzacza _21
03 OBSŁUGA ODKURZACZA
Włącz zasilanie na dole urządzenia.
Obsługa odkurzacza
INSTALACJA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
INFORMACJE O AKUMULATORZE
■
Odkurzacz automatyczny jest zasilany przez przyjazny dla środowiska akumulator NiMH.
Funkcja zapobiegania nadmiernemu ładowaniu zapewnia dłuższy czas eksploatacji.
■
Kupując akumulator, należy zwrócić się do Centrum
Obsługi Klienta o symbol oryginalnej części (
)i
numer modelu.
- Akumulator jest przeznaczony wyłącznie do użytku w odkurzaczach automatycznych
Samsung. Nie wolno używać akumulatora w innych urządzeniach lub do innych
zastosowań.
- Nie wolno demontować lub modyfikować akumulatora.
- Akumulator należy ładować w dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie wolno narażać akumulatora na działanie ognia ani podgrzewać go.
- Nie wolno podłączać żadnych przedmiotów z metalu do styków (+) i (-) akumulatora.
- Akumulator należy przechowywać w pomieszczeniach (w temperaturze od 0ºC do 40ºC)
- Przed wyrzuceniem urządzenia należy usunąć akumulator w bezpieczny dla środowiska
sposób.
- Nie wolno wyrzucać akumulatora razem ze standardowymi śmieciami domowymi.
- Przy wyrzucaniu zużytego akumulatora należy przestrzegać lokalnych przepisów.
✽ Jeśli akumulator nie działa, nie wolno go rozbierać. Skontaktuj się wówczas z najbliższym
Centrum Obsługi Klienta.
✽ Dłuższy czas ładowania i krótszy czas pracy oznacza zbliżający się koniec eksploatacji
akumulatora. Skontaktuj się z autoryzowanym centrum Centrum Obsługi Klienta i poproś
o jego wymianę.
Akumulator dołączony do tego produktu nie powinien być wymieniany pzez
użytkownika.
Informacje na temat sposobów wymiany uzyskać można u serwisanta.
22_ Obsługa odkurzacza
Obsługa odkurzacza
OBSŁUGA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
ROZPOCZYNANIE I KOŃCZENIE ODKURZANIA
Uruchamianie lub zatrzymywanie wszystkich funkcji
odkurzacza.
Każda z funkcji odkurzacza działa tylko przy włączonym
zasilaczu.
■
Naciśnięcie przycisku ( ) spowoduje przerwanie działania
odkurzacza i wybranej funkcji.
03 OBSŁUGA ODKURZACZA
■
Włączanie i wyłączanie zasilania
Włączanie zasilania
- Odkurzacz: Naciśnij przycisk (
).
- Zostaną włączone przyciski na odkurzaczu oraz
zaświecą się wskaźnik poziomu naładowania
akumulatora i oznaczenia trybów czyszczenia.
Wyłączanie zasilania
- Odkurzacz: Naciśnij przycisk ( ) i przytrzymaj go
przez 3 sekundy.
- Zostaną wyłączone wszystkie ikony poza
wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora.
Używanie przycisków na
odkurzaczu
Rozpoczynanie i kończenie odkurzania
Rozpoczynanie
- Odkurzacz: Wybierz tryb automatyczny, punktowy, maksymalny, naciskając
przycisk ( ) i przycisk ( ).
- Po rozpoczęciu odkurzania odkurzacz zacznie się poruszać.
✽ Naciśnięcie przycisku ( ) bez wybrania trybu odkurzania spowoduje rozpoczęcie
odkurzania automatycznego.
Zatrzymywanie
- Aby zatrzymać pracę odkurzacza, naciśnij na pilocie lub odkurzaczu przycisk (
- Po zatrzymaniu odkurzania, odkurzacz przerwie pracę.
).
Obsługa odkurzacza _23
Obsługa odkurzacza
OBSŁUGA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
ŁADOWANIE
Aby odkurzacz wrócił do stacji ładującej w celu
naładowania akumulatora, naciśnij przycisk
Recharging.
■
Podczas pracy odkurzacza naciśnij przycisk (
przerwać, i naciśnij przycisk Recharging.
), aby ją
1. Naciśnij przycisk Recharging.
- Na odkurzaczu zaświeci się symbol (
wróci do stacji ładującej.
). Odkurzacz
2. Aby zatrzymać działanie odkurzacza podczas
wracania do stacji ładującej naciśnij przycisk (
).
3. Aby sprawdzić funkcję automatycznego ładowania,
naciśnij przycisk Recharging, gdy odkurzacz jest w
odległości mniejszej niż 1,5 m od stacji ładującej.
Używanie przycisków na
odkurzaczu
Rozwiązywanie problemów z odkurzaczem, który nie wraca do stacji ładującej
• Sprawdź ustawienie stacji ładującej
m
z
du
zo
pr
• W następujących przypadkach naładuj odkurzacz ręcznie.
5
1,
- Stacja znajduje się w miejscu, z którego nie może
poprowadzić do siebie odkurzacza.
- Stacja jest oddalona o ponad 5m od odkurzacza.
: Czas powrotu odkurzacza do stacji ładującej
może być dłuższy.
- Gdy stacja ładująca jest zainstalowana w rogu.
- Gdy akumulator zostały całkowicie rozładowany.
- Gdy odkurzacz zablokował się na przeszkodzie (jest pomiędzy meblami itp.)
- Gdy odkurzacz nie może przejechać nad progiem do pomieszczenia z ustawioną
stacją ładującą.
24_ Obsługa odkurzacza
Obsługa odkurzacza
OBSŁUGA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
AUTOMATYCZNE ODKURZANIE
Odkurzacz będzie się samodzielnie poruszać i
automatycznie odkurzy cały dom.
Jeśli odkurzanie rozpocznie się z odkurzaczem umieszczonym w
stacji ładującej, czas powrotu do ładowarki zostanie skrócony –
odkurzacz zapamięta pierwotną pozycję.
■
Jeśli podczas odkurzania dojdzie do rozładowania akumulatora,
odkurzacz automatycznie wróci do stacji ładującej w celu jego
naładowania. Następnie odkurzanie zostanie wznowione. (Liczba
wznowień odkurzania: Jedno).
Przycisk na odkurzaczu
03 OBSŁUGA ODKURZACZA
■
Kolejność konfiguracji
1 Ustawienie trybu.
▶
Jeden raz
2 Anulowanie trybu.
W trakcie odkurzania
INFORMACJA
Informacje o funkcji wznawiania odkurzania
• Gdy odkurzacz uzna, że odkurzanie jest
skończone, funkcja wznawiania odkurzania nie
zadziała.
• Przeniesienie odkurzacza w trakcie ładowania lub
naciśnięcie przycisku spowoduje uznanie przez
odkurzacz, że odkurzanie zostało zakończone.
Nie zostanie ono wówczas wznowione.
Po zakończeniu
odkurzania
OSTRZEŻENIE
Gdy trwa odkurzanie, nie wolno przenosić odkurzacza lub naciskać przycisków.
W przeciwnym razie odkurzacz uzna, że odkurzanie zostało zakończone i
rozpocznie je od początku.
Obsługa odkurzacza _25
Obsługa odkurzacza
OBSŁUGA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
PUNKTOWE ODKURZANIE
Odkurzacz umożliwia odkurzenie określonego miejsca z
dużą ilością kurzu, okruszków itd.
Przenieś odkurzacz do miejsca, które chcesz punktowo
odkurzyć.
Przycisk na odkurzaczu
Około 1,5 m
■
Około 1,5 m
Kolejność konfiguracji
1 Ustawienie trybu.
▶
Dwa razy
2 Anulowanie trybu.
W trakcie odkurzania
- W trybie odkurzania punktowego odkurzacz pracuje w
kwadracie o boku 1,5 m.
- Po zakończeniu odkurzania na wyświetlaczu odkurzacza
zostaną wyświetlone komunikaty End, Stop i Stand by.
INFORMACJA
Gdy odkurzacz jest umieszczony w stacji ładującej
funkcja odkurzania punktowego nie jest dostępna.
Po zakończeniu
odkurzania
26_ Obsługa odkurzacza
Obsługa odkurzacza
OBSŁUGA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
MAKSYMALNIE DOKŁADNE ODKURZANIE
■
Jeśli odkurzanie rozpocznie się z odkurzaczem
umieszczonym w stacji ładującej, czas powrotu do ładowarki
zostanie skrócony – odkurzacz zapamięta pierwotną pozycję.
■
Jeśli podczas odkurzania dojdzie do rozładowania
akumulatora, odkurzacz automatycznie wróci do stacji
ładującej w celu jego naładowania. Następnie odkurzanie
zostanie wznowione. (Liczba wznowień odkurzania: Jedno).
Przycisk na odkurzaczu
03 OBSŁUGA ODKURZACZA
Odkurzacz będzie się poruszać i odkurzać do
wyczerpania akumulatora, czyli do stanu, gdy na
wskaźniku akumulatora będzie mrugać jedna kreska.
Kolejność konfiguracji
1 Ustawienie trybu.
▶
Trzy razy
2 Anulowanie trybu.
W trakcie odkurzania
INFORMACJA
OSTRZEŻENIE
Informacje o funkcji wznawiania odkurzania
• Jeśli odkurzacz uzna, że odkurzanie zostało zakończone, nie dojdzie do
wznowienia pracy.
• Przeniesienie odkurzacza w trakcie ładowania lub naciśnięcie przycisku spowoduje
uznanie przez odkurzacz, że odkurzanie zostało zakończone. Nie zostanie ono
wówczas wznowione.
Gdy trwa odkurzanie, nie wolno przenosić odkurzacza lub naciskać przycisków. W
przeciwnym razie odkurzacz uzna, że odkurzanie zostało zakończone i rozpocznie je
od początku.
Obsługa odkurzacza _27
Obsługa odkurzacza
OBSŁUGA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
ODKURZANIE TRYB BOCZNY
Gdy czujnik przeszkód wykryje podczas odkurzania
przeszkodę, odkurzacz zredukuje prędkość, aby
zminimalizować siłę uderzenia. Siła ta zostanie
zredukowana także dzięki czujnikowi odbijaka. Dzięki
temu odkurzacz czyści narożniki zbliżając się do nich
na jak najmniejszą odległość.
(Ten odkurzacz automatyczny przystosowany został do
częstych zderzeń z przeszkodami.)
Odkurzacz będzie się samodzielnie poruszać i automatycznie
odkurzy cały dom.
■
Jeśli odkurzanie rozpocznie się z odkurzaczem umieszczonym
w stacji ładującej, czas powrotu do ładowarki zostanie
skrócony – odkurzacz zapamięta pierwotną pozycję.
■
Jeśli podczas odkurzania dojdzie do rozładowania
akumulatora, odkurzacz automatycznie wróci do stacji
ładującej w celu jego naładowania. Następnie odkurzanie
zostanie wznowione. (Liczba wznowień odkurzania: Jedno).
Przycisk na odkurzaczu
Kolejność konfiguracji
1 Ustawienie trybu.
▶
Cztery razy
2 Anulowanie trybu.
W trakcie odkurzania
INFORMACJA
Informacje o funkcji wznawiania odkurzania
• Gdy odkurzacz uzna, że odkurzanie jest
skończone, funkcja wznawiania odkurzania nie
zadziała.
• Przeniesienie odkurzacza w trakcie ładowania lub
naciśnięcie przycisku spowoduje uznanie przez
odkurzacz, że odkurzanie zostało zakończone. Nie
zostanie ono wówczas wznowione.
Po zakończeniu
odkurzania
OSTRZEŻENIE
Gdy trwa odkurzanie, nie wolno przenosić odkurzacza lub naciskać przycisków.
W przeciwnym razie odkurzacz uzna, że odkurzanie zostało zakończone i
rozpocznie je od początku.
28_ Obsługa odkurzacza
Obsługa odkurzacza
OBSŁUGA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
ZAPLANOWANE ODKURZANIE
■
03 OBSŁUGA ODKURZACZA
Istnieje możliwość zaplanowania rozpoczęcia
automatycznego odkurzania o określonej godzinie.
(Możliwe opóźnienie: do 23 godzin)
Zaplanowane odkurzanie może się rozpocząć, jeśli
odkurzacz jest umieszczony w stacji ładującej.
Przycisk na odkurzaczu
Kolejność konfiguracji
1 Wejście do trybu
zaplanowanego odkurzania.
Przykład: rozpoczęcie
odkurzania za pięć godzin
Miga
2 Po naciśnięciu tych przycisków
czas opóźnienia zostanie
wydłużony lub skrócony.
Miga
3 Zakończenie
wprowadzania ustawień.
4 Anulowanie ustawień.
Oznaczenie zostanie wyłączone.
INFORMACJA
Po wprowadzeniu ustawień i naciśnięciu przycisku ( ) zamiast przycisku Delay Start
zaplanowany czas odkurzania zostanie anulowany.
Jeśli po wprowadzeniu ustawień, odkurzacz zostanie ręcznie przeniesiony ze stacji
ładującej, zaplanowany czas odkurzania zostanie anulowany.
Obsługa odkurzacza _29
Konserwacja narzędzi i filtra
CZYSZCZENIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
INFORMACJE O SPOSOBACH CZYSZCZENIA I KONSERWACJI
W przypadku uszkodzenia przełącznika zasilania należy
skontaktować się z przedstawicielem serwisu, aby
uniknąć jakichkolwiek wypadków.
■ Nie wolno wykonywać czynności ani używać urządzeń
niezainstalowanych przez producenta, które mogą skrócić
czas eksploatacji odkurzacza.
■
■
Przed rozpoczęciem czyszczenia
odkurzacza należy zawsze wyłączyć
zasilanie za pomocą umieszczonego
pod spodem przełącznika.
W przeciwnym przypadku odkurzacz
może niespodziewanie rozpocząć
pracę i spowodować obrażenia ciała.
CZYSZCZENIE KAMERY I WIZJERA CZUJNIKA
Przed rozpoczęciem czyszczenia odkurzacza
należy zawsze wyłączyć zasilanie za pomocą
umieszczonego pod spodem przełącznika.
■
Bezpośrednio na odkurzacz nie wolno rozpylać wody,
rozpuszczalnika, benzenu i podobnych substancji.
■
Wizjer czujnika lub kamerę należy
delikatnie przetrzeć za pomocą
miękkiej szmatki.
Ekran
Kamera
Wizjer przedniego czujnika
Wizjer przedniego czujnika i
kamera
30_ Konserwacja narzędzi i filtra
Wizjer czujnika wysokości
Wizjer tylnego czujnika
Konserwacja narzędzi i filtra
CZYSZCZENIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA KURZ I FILTRA
Przed wyczyszczeniem pojemnika należy go opróżnić.
Filtr
Podczas wyjmowania pojemnika należy zwrócić uwagę, aby
nie wysypać znajdującego się w nim kurzu.
■ W następujących sytuacjach należy opróżnić pojemnik na kurz.
1. Gdy pojemnik zostanie zapełniony.
Pokrywa pojemnika
2. Gdy siła ssania nagle osłabnie.
na kurz
3. Gdy poziom hałasu nagle wzrośnie.
■
2. Zdejmij pokrywę pojemnika, pociągając ją w stronę
wskazaną na rysunku przez strzałkę.
3. Zdejmij filtr z pojemnika, pociągając go w stronę
wskazaną na rysunku przez strzałkę.
4. Zetrzyj kurz z filtra i pojemnika.
✽ Możesz umyć te elementy wodą.
5. Załóż filtr na pojemnik.
- Upewnij się, że siatka filtru jest skierowana do dołu. Nie jest
możliwe założenie go na odwrót.
6. Nałóż pokrywę pojemnika i zainstaluj pojemnik w
odkurzaczu.
Konserwacja narzędzi i filtra _31
04 KONSERWACJA NARZĘDZI I FILTRA
1. Naciśnij przycisk wyjmowania pojemnika i pociągnij
pojemnik do siebie.
Konserwacja narzędzi i filtra
CZYSZCZENIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
CZYSZCZENIE SZCZOTKI
Przed rozpoczęciem czyszczenia odkurzacza należy
zawsze wyłączyć zasilanie za pomocą umieszczonego pod
spodem przełącznika.
• Przed czyszczeniem szczotki wyjmij pojemnik na
kurz. W przeciwnym przypadku może dojść do
OSTRZEŻENIE
wysypania się zawartości pojemnika.
1. Naciśnij przycisk wyjmowania pojemnika i wyjmij
pojemnik.
2. Sprawdź, czy nie ma żadnych obcych elementów i
naciśnij haczyk, który przytrzymuje pokrywę szczotki.
3. Zdejmij szczotkę, wyjmując ją z odkurzacza.
4. Za pomocą oddzielnej szczotki lub narzędzi do
czyszczenia odkurzacza usuń wszystkie obce elementy,
takie jak nitki lub długie włosy.
5. Po zakończeniu czyszczenia, załóż szczotkę. Włóż ją
najpierw od strony przełącznika zasilania, następnie z
drugiego boku.
32_ Konserwacja narzędzi i filtra
Konserwacja narzędzi i filtra
CZYSZCZENIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
6. Po umieszczeniu trzech końcówek w górnej
części pokrywy dociśnij drugi koniec szczotki, aż
usłyszysz dźwięk kliknięcia.
• Aby zapobiec zakleszczaniu się odkurzacza, należy zwrócić uwagę, aby nie
odkurzać wykałaczek lub patyczków bawełnianych.
• Gdy usunięcie obcych elementów sprawia trudność, skontaktuj się z Centrum
Obsługi Klienta.
• Ponieważ szczotka zbiera kurz z podłogi, mogą zawinąć się wokół niej dłuższe nitki
lub włosy. Szczotkę należy regularnie sprawdzać i czyścić.
Konserwacja narzędzi i filtra _33
04 KONSERWACJA NARZĘDZI I FILTRA
OSTRZEŻENIE
Konserwacja narzędzi i filtra
CZYSZCZENIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
CZYSZCZENIE BOCZNEJ SZCZOTKI OBROTOWEJ
Przed rozpoczęciem czyszczenia odkurzacza należy
zawsze wyłączyć zasilanie za pomocą umieszczonego pod
spodem przełącznika.
1. Sprawdź czy szczotka boczna nie jest zagięta lub czy
nie są do niej przyczepione jakiekolwiek obce elementy.
2. Załóż gumowe rękawiczki, obracaj przez 10 sekund
boczną szczotkę za pomocą szmatki nawilżonej gorącą
wodą.
3. Następnie obróć szczotkę i powtórz czynności z
kroku 2.
4. Jeśli między odkurzaczem i boczną szczotką
zakleszczy się włos lub nitka, odkręć przy użyciu
śrubokręta krzyżakowego śrubę mocującą boczną
szczotkę.
Podczas ponownego wkładania szczotki, sprawdź
czy litera „L” na bocznej szczotce jest po tej samej
stronie, co litera „L” na odkurzaczu. Litera „R” jest
umieszczona po prawej stronie szczotki.
L
Ponieważ boczna szczotka łatwo przyciąga włosy i inne obce substancje, należy
ją regularnie.
Za dużo obcych substancji na bocznej szczotce może spowodować jej uszkodzenie.
INFORMACJAczyścić
34_ Konserwacja narzędzi i filtra
Konserwacja narzędzi i filtra
CZYSZCZENIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO
CZYSZCZENIE KOŁA NAPĘDOWEGO
■
Jeśli odkurzacz zacznie jeździć po linii łamanej, może to
oznaczać, że do koła napędowego przyczepiły się obce
elementy.
1. Aby wyczyścić koło napędowe, połóż na podłodze
miękką szmatkę i odwróć odkurzacz.
2. Sprawdź, czy do koła nie przyczepiły się obce
elementy. Zdejmij je przy użyciupatyczka lub
pęsety. Zwróć uwagę, aby używane narzędzia nie
były zaostrzone.
Konserwacja narzędzi i filtra _35
04 KONSERWACJA NARZĘDZI I FILTRA
Przed rozpoczęciem czyszczenia odkurzacza należy
zawsze wyłączyć zasilanie za pomocą umieszczonego
pod spodem przełącznika.
Rozwiązywanie problemów
SPRAWDŹ PRZED ROZMOWĄ Z SERWISEM
OBJAW
SPRAWDŹ
• Czy został założony pojemnik na
Odkurzacz
kurz?
automatyczny nie • Czy zostało włączone zasilanie?
chce rozpocząć
• Czy na panelu wyświetla się tryb
odkurzania.
czyszczenia (
)?
• Czy na wskaźniku baterii miga
•
Niska siła
ssania podczas
odkurzania
•
•
•
•
tylko jedna kreska, a na panelu jest
wyświetlane słowo „LO”?
Czy na wskaźnik baterii mruga
tylko jedna kreska, a na panelu jest
wyświetlane słowo „LO”?
Czy odkurzacz nie zaczepił się o
kable leżące na podłodze?
Czy odkurzacz nie zablokował się na
podłodze o różnych wysokościach?
- Koło napędowe zostało
podniesione.
Czy wokół koła napędowego nie
owinęła się chusteczka albo cienka
szmatka?
Czy odkurzacz nie zablokował się na
progu?
• Sprawdź, czy pojemnik na kurz nie
Niska siła
ssania podczas
odkurzania
jest przepełniony.
• Sprawdź czy otwór zasysający
nie jest zablokowany przez obce
elementy.
• Sprawdź, czy filtr nie jest
zanieczyszczony.
Odkurzacz
automatyczny
nie może
zlokalizować
stacji ładującej.
• Sprawdź, czy wtyczka zasilająca
stacji jest prawidłowo podłączona do
gniazdka.
• Usuń przeszkody znajdujące się w
odległości 1 m od przodu stacji i 0,5
m po bokach.
• Jeśli na styku ładowania znajdują się
obce elementy, wytrzyj je suchym
ręcznikiem.
36_ Rozwiązywanie problemów
CZYNNOŚCI DO WYKONANIA
• Zainstaluj pojemnik na kurz.
• Włącz zasilanie.
• Naciśnij przycisk (
). Aby go
wyłączyć, naciśnij przycisk (
)i
przytrzymaj go przez przynajmniej
trzy sekundy).
• Podnieś odkurzacz automatyczny i
umieść go ręcznie na stacji ładującej.
• Podnieś odkurzacz automatyczny i
umieść go ręcznie na stacji ładującej.
• Wyłącz zasilanie i odczep kable.
• Wyłącz zasilanie i przenieś
odkurzacz do innego miejsca, które
ma być wyczyszczone.
• Wyłącz zasilanie i odczep
chusteczkę lub szmatkę.
• Wyłącz zasilanie i przenieś
odkurzacz do innego miejsca, które
ma być wyczyszczone.
• Zatrzymaj odkurzacz i opróżnij
pojemnik.
• Wyłącz zasilanie i wyjmij z otworu
zasysającego obce elementy.
• Wyczyść dokładnie filtr.
Rozwiązywanie problemów
KODY BŁĘDÓW: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
• Odkurzacz zablokował się
• Wyłącz zasilanie na dole odkurzacza i
podczas nawigowania.
przenieś go w inne miejsce.
• Na szczotce znajduje się obca • Wyłącz zasilanie na dole odkurzacza i usuń
substancja (nitka, papier,
obcą substancję ze szczotki.
zabawka itd.)
• W lewym kole napędowym
znajduje się obca substancja
(nitka, papier, zabawka itd.)
• W prawym kole napędowym
znajduje się obca substancja
(nitka, papier, zabawka itd.)
• Sprawdź czujnik odbijaka.
• Na czujniku przeszkód
• Wyłącz zasilanie na dole odkurzacza
•
•
•
znajduje się obca substancja
(kurz, plama itd.).
• Na czujniku wysokości
•
znajduje się obca substancja
(kurz, plama itd.).
• Nie jest włożony pojemnik na
•
kurz.
• Na bocznej szczotce znajduje
się obca substancja (nitka,
szmatka itd.).
•
i usuń obcą substancję z lewego koła
napędowego.
Wyłącz zasilanie na dole odkurzacza i
usuń obcą substancję z prawego koła
napędowego.
Delikatnie pociągnij czujnik odbijaka na
zewnątrz.
Wyłącz zasilanie na dole odkurzacza i
za pomocą miękkiej szmatki usuń obcą
substancję z przedniego i tylnego wizjera
czujnika.
Wyłącz zasilanie na dole odkurzacza i
za pomocą miękkiej szmatki usuń obcą
substancję z przedniego i tylnego wizjera
czujnika wysokości.
Włóż pojemnik i dociśnij go tak, aby
usłyszeć dźwięk „kliknięcia”.
Wyłącz zasilanie na dole odkurzacza i usuń
obcą substancję z bocznej szczotki.
✽ Po naciśnięciu przycisku Start/Stop lub wyłączeniu zasilania błąd zniknie.
Rozwiązywanie problemów _37
05 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
KOD
BŁĘDU
Specyfikacja produktu
93 mm
(wysokość)
355 mm (długość)
355 mm (szerokość)
Odkurzacz
122 mm (wysokość)
161 mm (długość)
Stacja ładująca
38_ Specyfikacja produktu
275 mm (szerokość)
Specyfikacja produktu
KLASYFIKACJA
Specyfikacja
elektryczna
Specyfikacja
odkurzania
SZCZEGÓŁY
Promień
355mm
Wysokość
93mm
Waga
4.0kg
Napięcie
AC 220-240V~, 50-60Hz
Moc stacji ładującej
50 W
Moc odkurzacza
40 W
Akumulator
14.4V / 2,000 mA
Pojemność pojemnika
Ok. 0,6 l
Typ ładowania
Automatyczne, punktowe,
Tryb czyszczenia
Automatyczne, Punktowe,
Maksymalnie dokładne,
Odkurzanie tryb boczny,
Zaplanowane odkurzanie
Czas ładowania
Ok. 120 minut
Czas odkurzania
(na twardej podłodze)
Ok. 90 minut
Sposób sterowania odkurzaniem
Rozpoznawanie kształtu sufitu
Typ przełącznika na odkurzaczu
przycisku
Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy :
Dyrektywa EMC : 2004/108/EEC
Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu: : 2006/95/EC
Specyfikacja produktu _39
06 SPECYFIKACJA PRODUKTU
Specyfikacja
mechaniczna
ELEMENT
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki
Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com
SR8825
Robotporszívó
Használati útmutató
Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult.
✻ A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
✻ Csak beltéri használatra.
imagine the possibilities
Köszönjük, hogy a Samsung készülékét vásárolta meg!
Még teljesebb szolgáltatást kínálhatunk, ha készülékét
regisztrálja a
www.samsung.com/register
oldalunkon.
Magyar
Biztonsági tudnivalók
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
FIGYELMEZTETÉS
• A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa át a használati
útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.
FIGYELMEZTETÉS
• Az útmutató többféle készüléktípusra vonatkozik, ezért az Ön által használt
porszívó némileg eltérhet az itt leírtaktól.
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Súlyos sérülés- vagy életveszély kockázatát jelzi.
FIGYELMEZTETÉS
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezésének kockázatára figyelmeztet.
EGYÉB JELZÉSEK
Fogalommagyarázat, mely segíti a termék használatának megértését.
MEGJEGYZÉS
2_ Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Elektromos készülékek használatakor minden esetben be kell tartani bizonyos alapvető
óvintézkedéseket, például:
OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT, ÉS CSAK AZT KÖVETŐEN VEGYE HASZNÁLATBA
A ROBOTPORSZÍVÓT.
Ha nem használja a porszívót, illetve annak karbantartását végzi, húzza ki a csatlakozót az
aljzatból.
FIGYELMEZTETÉS: Tűz, áramütés vagy sérülés elkerülése érdekében
tartsa szem előtt a következőket:
ÁLTALÁNOS
•
•
•
•
•
•
•
A porszívót csak az útmutatóban leírtak szerint használja.
Tilos a robotporszívó vagy töltő használata, ha azok bármilyen módon megsérültek.
Ha a porszívó nem működik megfelelően, leesett, megsérült, kültéren felejtették vagy vízbe
esett, vigye el a készüléket egy SAMSUNG szakszervizbe.
Tilos a töltőt vagy robotporszívót nedves kézzel megérinteni.
A készülék csak beltéren, száraz helyen használható.
A készüléket nem használhatja olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott
fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, illetve aki nem rendelkezik
a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy
felügyeletet biztosít a számára, és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
Gyermekek csak felügyelet mellett használják a porszívót, nehogy játékszernek tekintsék
azt.
AKKUMULÁTORTÖLTŐ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tilos a polarizált aljzatot úgy átalakítani, hogy nem-polarizált csatlakozót vagy
hosszabbítókábelt is befogadjon.
Tilos a készüléket kültéren, illetve nedves felületen használni.
A töltőt húzza ki az aljzatból, ha nem használja, illetve ha a készülék javítás alatt áll.
Kizárólag a gyártó által biztosított töltőt használja az akkumulátor feltöltésére.
Tilos sérült kábel vagy csatlakozó használata.
Tilos a készüléket a kábelnél fogva húzni vagy szállítani, a vezetéket fogantyúnak
használni, rázárni az ajtót, illetve éles peremek vagy sarkok körül végighúzni. Tartsa távol a
vezetéket a fűtött felületektől.
Ne használjon nem megfelelő kapacitással bíró hosszabbítókábelt és aljzatot.
A készüléket ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. A csatlakozódugó kihúzásakor a
csatlakozót fogja meg, ne a kábelt.
Ne rongálja meg, illetve tegye tűzbe az akkumulátorokat, mert azok magas hőmérsékleten
felrobbannak.
Ne próbálja meg kinyitni a töltőt. A javításokat kizárólag szakképzett szervizmunkatársak
végezhetik.
Ne tegye ki a töltőt magas hőmérséklet, nedvesség vagy pára hatásának.
Biztonsági tudnivalók _3
Biztonsági tudnivalók
ROBOTPORSZÍVÓ
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használja a porszívót kemény vagy éles tárgyak, például üveg, szög, csavar, érme
stb. felszívására.
A készüléket csak behelyezett szűrővel használja. A készülék javításakor ne nyúljon
bele az ujjával vagy más éles tárggyal a ventilátorkamrába, mert előfordulhat, hogy a
porszívó véletlenül bekapcsol.
Ne helyezzen a nyílásokba tárgyakat. Ne zárja el a nyílásokat. A nyílásoknak
szabadon kell maradniuk, azokba por, pihe, szőr, haj, illetve a levegő áramlását
akadályozó tárgyak nem kerülhetnek.
Ne használja a készüléket mérgező anyagok (klóros fehérítő, ammónia, lefolyótisztító
stb.) felszívására.
Ne szívjon fel égő vagy füstölgő tárgyakat, így cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
A készülékkel ne szívjon fel gyúlékony vagy tűzveszélyes folyadékokat, például
benzint, és ne is használja olyan helyen, ahol az említett anyagok jelen lehetnek.
Ne használja a robotporszívót olyan zárt helyen, ahol olajalapú festék, hígító, molyirtó,
gyúlékony por által kipárologatott gőz, illetve egyéb robbanásveszélyes vagy mérgező
kigőzölgés van jelen.
A túlzott használat, illetve szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátorcellák
szivárgását idézhetik elő.
A bőrre kerülő folyadékot haladéktalanul öblítse le vízzel. A szembe kerülő
akkumulátorfolyadékot azonnal mossa ki bő vízzel; az öblítést legalább 10 percen át
végezze. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.
4_ Biztonsági tudnivalók
Tartalom
02
06
07
10
11
Áramellátás
Használat előtt
Használat közben
Tisztítás és karbantartás
A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI
13
A készülék jellemzői
15
16
Alkatrészek
Az alkatrészek megnevezése
19
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
A robotporszívó üzembe helyezése
Az üzembe helyezés menete
Be- és kikapcsolás
A töltő elhelyezése
Töltés
Az akkumulátor
A takarítás kezdete/vége
Feltöltés
Automatikus takarítás
Takarítás egy helyben
Maximális takarítás
Perem takarítás
Időzített Takarítás
30
30
30
31
32
34
35
A robotporszívó tisztítása
A tisztítás és karbantartás irányelvei
Az érzékelőablak és a kamera tisztítása
A porgyűjtő és a szűrő tisztítása
A kefe tisztítása
Az oldalsó peremtisztító forgókefe tisztítása
A hajtókerék tisztítása
36
37
Mielőtt a szervizhez fordulna - ellenőrzőlista
Hibaelhárítás a hibakódok alapján
38
Termékleírás
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
13
A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE
15
A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
19
A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐ
KARBANTARTÁSA
30
HIBAELHÁRÍTÁS
36
TERMÉKLEÍRÁS
38
Tartalom _5
Biztonsági tudnivalók
ÁRAMELLÁTÁS
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS
Ne hajlítsa meg erővel a tápkábelt, és ne helyezzen
rá nehéz tárgyat, amely esetleg a vezeték törését
okozhatja.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ügyeljen arra, hogy a tápcsatlakozót ne fedje por,
vagy ne kerüljön rá víz.
- Ellenkező esetben fennáll a működési hiba vagy az
áramütés veszélye.
FIGYELMEZTETÉS
A tápcsatlakozót ne a kábelnél fogva húzza, és ne
érjen hozzá nedves kézzel.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS
Egyetlen aljzathoz ne csatlakoztasson több
csatlakozót.
(Ne hagyja a kábelt a padlón feküdni.)
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS
Ne használjon sérült tápkábelt, csatlakozót vagy
meglazult csatlakozó aljzatot..
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
6_ Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
HASZNÁLAT ELŐTT
VIGYÁZAT!
VIGYÁZAT!
VIGYÁZAT!
VIGYÁZAT!
01 BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
VIGYÁZAT!
A robotporszívó bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a
porgyűjtő be van-e helyezve a készülékbe.
- Ha a porgyűjtő nincs a helyén, a porszívó nem működik.
Ne tárolja a porszívót olyan helyeken, ahol tűzveszély
áll fenn, például:
- Földön álló gyertyák vagy lámpák.
- Felügyelet nélkül hagyott tűz vagy parázs.
- Benzin, desztillált alkohol, hígító, hamutárca égő cigarettával
stb.
A robotporszívót csak otthoni használatra tervezték. Tilos a készüléket a
következő helyeken használni:
- Padláson, pincében, raktárban, ipari létesítményekben, a központi épülettől távol eső
szobákban, nedves vagy párás helyeken, például fürdőszobában vagy mosókonyhában,
illetve szűk és magasan fekvő helyeken, így asztalon vagy polcon. Ha mégis az említett
helyeken használja a készüléket, a porszívó súlyosan károsodhat (rendellenes működés
és törés).
Az összes olyan helyiség ajtaját nyissa ki, ahol ki szeretne takarítani.
- Zárt ajtajú szobába a robotporszívó nem tud bemenni.
- Ügyeljen arra, hogy a bejárati, a veranda- és a fürdőszobaajtót csukja be; csakúgy, mint
azoknak a helyiségeknek az ajtaját, amelyekben a porszívó a jelenleginél alacsonyabb
felületre zuhanhat.
A rojtos szőnyegek hosszú rojtjait gyűrje a szőnyeg alá.
- A szabadon hagyott rojtok a szőnyeg és a porszívó súlyos
károsodását okozhatják, mert a készülék hajtókereke vagy
keféje becsípheti azokat.
Biztonsági tudnivalók _7
Biztonsági tudnivalók
HASZNÁLAT ELŐTT
VIGYÁZAT!
VIGYÁZAT!
Porszívózás előtt távolítsa el a kisméretű és törékeny tárgyakat a
kitakarítandó területről.
- Porszívózás előtt feltétlenül tisztítsa meg a területet az ott levő tárgyaktól.
- Gondoskodjon arról, hogy porcelán, üveg, virágcserép stb. ne maradjon a
porszívózandó területen.
- A robotporszívó nem ismeri fel az érméket, gyűrűket vagy más
értéktárgyakat, pl. ékszereket.
Takarítás előtt pakolja el a padlón heverő tárgyakat.
- A robotporszívó a tárgyakat 5 cm távolságból érzékeli.
- A különböző helyiségekben található lábtörlők, törölközők, párnák,
kábelek, asztalterítők vagy szíjak becsípődhetnek a porszívó
hajtókerekébe és keféjébe. Ilyen esetben a tárgyak leeshetnek az
asztalról.
VIGYÁZAT!
Porszívózás, illetve időzített takarítás előtt figyelmeztesse a
családtagjait (vagy az érintett személyeket), hogy legyenek
óvatosak.
- A robotporszívó beleütközhet a gyermekekbe, akik ettől eleshetnek.
VIGYÁZAT!
Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne lépjenek, illetve ne
üljenek rá a porszívóra.
- Előfordulhat, hogy a gyerekek elesnek és megsérülnek, vagy a
készülék megrongálódik.
VIGYÁZAT!
VIGYÁZAT!
Ha a gyermekeket vagy háziállatokat egyedül hagyja, feltétlenül
kapcsolja ki a robotporszívót.
- Előfordulhat, hogy a porszívó felkelti a figyelmüket.
- Ha a forgókefe becsípi valakinek az ujját, lábát, ruháját vagy haját, az
illető megsérülhet.
- Előfordulhat, hogy a robotporszívó az útjába kerülő gyermeket vagy
háziállatot akadálynak érzékelheti, ezért az adott területet nem takarítja ki.
- A készülék kikapcsolásakor megszűnik az áramellátás, és a készülék
valamennyi funkciója kikapcsol.
A töltőállomás elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne
feküdjön szabadon a padlón.
- Amikor a robotporszívó automatikusan feltölti önmagát, vagy elhalad
a töltőállomás mellett, előfordulhat, hogy rátekeredik a tápkábele a
töltőre.
8_ Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
HASZNÁLAT ELŐTT
VIGYÁZAT!
VIGYÁZAT!
01 BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
VIGYÁZAT!
A töltő tápkábele folyamatosan legyen az aljzatba
csatlakoztatva.
- A robotporszívó ugyan rendelkezik öntöltő funkcióval, de ha kihúzza
a töltőállomás kábelét az aljzatból, nem működik az automatikus
akkumulátorfeltöltés.
Olyan helyen állítsa fel a töltőt, ahol a robotporszívó
könnyen elérheti azt.
- A sarokban elhelyezett töltő extra manővereket kíván a
készüléktől, ami megzavarhatja az automatikus feltöltési
műveletet.
A töltő előtt levő tárgyak meggátolják a porszívó
automatikus feltöltését.
- Tisztítsa meg a területet.
. 0,5
FIGYELMEZTETÉS
m
Kb
.1
m
A töltőtől balra és jobbra 0,5 méteres, az elejétől 1 méteres
távolságon belül ne legyenek akadályok.
. 0,5
m
Kb
. 0,5
Kb
FIGYELMEZTETÉS
m
Kb
. 0,5
Kb
m
Kb
.1
m
Ne okozzon rövidzárlatot a töltőtüskékben fém
evőpálcikákkal, csavarhúzóval stb.
- Ez a töltő súlyos károsodását okozhatja.
Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a töltőállomásra
(még nyomokban sem).
FIGYELMEZTETÉS
- Ellenkező esetben fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS
Ügyeljen arra, hogy a robotporszívó ne szívjon fel
folyadékot, pl. vizet, olajat vagy háziállatok piszkát, és ne is
haladjon át azokon.
- Ez a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Előfordulhat, hogy a kerekeken levő folyadék szétterjedve
szennyeződést okoz.
Ne használja a töltőt a rendeltetésétől eltérő célokra.
- Ellenkező esetben a töltő károsodhat, vagy tűz keletkezhet.
Biztonsági tudnivalók _9
Biztonsági tudnivalók
HASZNÁLAT KÖZBEN
VIGYÁZAT!
Ne használja a robotporszívót vastag szőnyegen.
- Ha mégis ezt tenné, probléma adódhat a porszívó működése
közben.
- Ez a szőnyegek károsodását okozhatja.
VIGYÁZAT!
Ne használja a robotporszívót asztalon vagy más magas
helyen.
- Ez a készülék véletlen leesése esetén sérülést okozhat.
VIGYÁZAT!
VIGYÁZAT!
A robotporszívó a működés során beleütközhet különböző
bútordarabokba, pl. szék- és asztallábakba, keskeny és hosszú
bútordarabokba stb.
- A gyorsabb takarítás érdekében helyezze a székeket az asztal
tetejére.
Ne helyezzen tárgyakat a robotporszívó tetejére.
- Ez működési hibát okozhat.
VIGYÁZAT!
Tisztítás közben azonnal távolítsa el a porszívó által felszívott
nagyobb papírdarabokat vagy műanyag tasakokat.
- Ha hosszabb időn át úgy használja a készüléket, hogy annak
bemenete eltömődött, a porszívó károsodhat.
FIGYELMEZTETÉS
Ha szokatlan hangot vagy szagot észlel, illetve füst száll fel
a porszívóból, haladéktalanul kapcsolja ki a készüléket, és
forduljon a szervizhez.
Előfordulhat, hogy a bejárati vagy verandaajtóba szoruló
nem tudja folytatni a munkát.
- Biztonsági okokból a robotporszívó működése leáll, ha 5 percnél
hosszabb ideig nem tud megmozdulni.
- A porszívózás folytatásához kapcsolja ki a készüléket, majd
kapcsolja be ismét, miután olyan helyre vitte a készüléket, ahol
immáron folytathatja működését.
10_ Biztonsági tudnivalók
MEGJEGYZÉS robotporszívó
Biztonsági tudnivalók
HASZNÁLAT KÖZBEN
A robotporszívó nem tud tökéletesen kitakarítani az általa nem
helyeken, például a sarokban, illetve a kanapé és
fal közötti területen.
- Ezeket a helyeket célszerű alkalmanként kézzel kitakarítani.
MEGJEGYZÉS hozzáférhető
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
VIGYÁZAT!
A készülék tisztításakor ne permetezzen vizet közvetlenül
annak külső burkolatára, illetve ne törölje le a felületét illékony
folyadékkal, pl. benzollal, hígítóval vagy alkohollal.
- Ez a készülék súlyos károsodását okozhatja.
VIGYÁZAT!
Ne erővel tolja rá az ütközőt a porszívóra.
- Ha az ütköző érzékelője megsérül, a robotporszívó nekimehet a falnak,
vagy beleütközhet a bútordarabokba.
VIGYÁZAT!
A készüléket kizárólag szakember szerelheti szét, illetve
állíthatja újra össze.
- Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
FIGYELMEZTETÉS
Rendszeresen távolítsa el az akadály- és a szintkülönbségérzékelőn felgyülemlett anyagokat/tárgyakat.
- Az érzékelőkre lerakódott por az érzékelők pontatlan működését
eredményezheti.
Szintkülönbség-érzékelő
Akadályérzékelő
Biztonsági tudnivalók _11
01 BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
Előfordulhat, hogy porszívózás után porcsomók maradnak a padlón, ha a készülék
tudja felszippantani a tisztítás közben létrejövő szöszt.
- Ilyen esetben seperje fel a port egy másik arra alkalmas eszközzel.
MEGJEGYZÉS nem
Biztonsági tudnivalók
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
FIGYELMEZTETÉS
Az idegen anyagokat minden esetben a tisztítókefével, a
készülék kikapcsolása után távolítsa el.
- Ellenkező esetben a készülék hirtelen működésbe léphet, és
személyi sérülést okozhat, illetve a porszívó is károsodhat.
FIGYELMEZTETÉS
A sérült tápkábelt cseréltesse ki a szakszerviz munkatársaival.
- Ellenkező esetben fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
FIGYELMEZTETÉS
A töltő tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábelt
leválasztotta-e a hálózatról.
FIGYELMEZTETÉS
Akkumulátorcserével kapcsolatban forduljon a Samsung
Electronics ügyfélszolgálatához.
- A nem eredeti akkumulátorok használata a termék
meghibásodását okozhatja.
12_ Biztonsági tudnivalók
Oldalsó
peremtisztító
kefe
Kefe
A készülék jellemzői
• Mit jelent a plafonforma-érzékelés
(képzeletbeli feltérképezésTM)?
Ez a funkció a készülék tetején
levő kamera segítségével felméri a
plafon alakját; így meghatározza a
kiporszívózandó területet és ezzel együtt a
padló minden részének megtisztításához
legmegfelelőbb módszert.
ALAPOS TAKARÍTÁS A SARKOKBAN IS
Mivel a robotporszívó sorrendben ( ), a plafonforma-érzékelés funkció által
meghatározott térkép alapján végzi a padló tisztítását, a sarkokat is alaposan
kiporszívózza.
KÜLÖNBÖZŐ TAKARÍTÁSI MÓDOK
Az igények kielégítése érdekében többféle takarítási mód közül választhat.
2
Kb. 1,5 m
1
3
5
4
Kb. 1,5 m
1. Automatikus mód
A helyiségek automatikus kitakarítása.
2. Takarítás egy helyben
Egy körülhatárolt terület intenzív takarítása.
Például kenyér- vagy süteménymorzsák
felporszívózásához használható.
3. Maximális mód
A porszívó az akkumulátor (majdnem) teljes
lemerüléséig üzemel.
4. Perem mód
Amikor az Akadályérzékelő takarítás
közben akadályt észlel, a robotporszívó
lelassít, hogy a minimálisra csökkentse az
ütközés mértékét. Az ütközés mértékének
csökkentésében az Ütközésérzékelő is segít.
A porszívó a lehető legjobban megközelíti a
sarkokat, így ott is alapos takarítást végez.
5. Időzített takarítás mód
A robotporszívó a beállított időben kezdi
meg a takarítást.
A készülék jellemzői _13
A készülék jellemzői
AUTOMATIKUS TÖLTÉS
Amikor az akkumulátor kezd lemerülni, a robotporszívó
automatikusan a töltő felé veszi az irányt, és gyors automatikus
feltöltést végez.
OLDALSÓ PEREMTISZTÍTÓ FORGÓKEFE
Az oldalsó peremtisztító forgókefe a szélek portalanítását
végzi.
KÜSZÖB-ÁTHALADÁS
Kb. 1,5 cm
Lépcsős típus
Vízszintes típus
A robotporszívó innovatív hajtásrendszere lehetővé teszi a
max. 1,5 cm magas küszöbön való áthaladást, és ily módon
az összes helyiség kitakarítását. A küszöb alakjától függően
előfordulhat, hogy a robotporszívó nem tud áthaladni a 1,5
cm magas küszöbön.
ÜTKÖZÉSBIZTOS
A robotporszívó 2 lépésben érzékeli és kikerüli az
akadályokat. Első lépésben a 7 akadályérzékelő észleli az
akadályokat, és ha a robotporszívó mégis beleütközik egy
akadályba, a 2 ütközésérzékelő elnyeli az ütközés erejét.
BIZTONSÁGI LEÁLLÍTÁS
Ha a robotporszívót működés közben felemelik, az érzékelő
leállítja a hajtókerekeket, a kefét, a szívómotort és az oldalsó
forgókefét.
14_ A készülék jellemzői
A porszívó összeszerelése
ALKATRÉSZEK
Készüléktest
■
■
Töltő (állomás)
Egyéb alkatrészek
Használati útmutató
Tisztítókefe
A porszívó összeszerelése _15
02 A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE
■
A porszívó összeszerelése
AZ ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE
[ Készüléktest ]
Kijelző
Működtető
gomb
Akadályérzékelő
Ütközőérzékelő
Akadályérzékelő
Elölnézet
Porgyűjtő kiadó
gomb
Porgyűjtő
Oldalnézet
Szintkülönbségérzékelő
Oldalsó kefe
Hajtókerék
Töltőtüske
Akkumulátorfedő
Szintkülönbségérzékelő
Kefe
A kefe burkolata
Töltőtüske
Görgő
Szintkülönbségérzékelő
16_ A porszívó összeszerelése
Tápkapcsoló
Hajtókerék
Alulnézet
A porszívó összeszerelése
AZ ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE
02 A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE
[Töltő (állomás) ]
Tápellátás-jelző
Töltésjelző
Töltőtüske
Szellőzők
A porszívó összeszerelése _17
A porszívó összeszerelése
AZ ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE
[ Kijelző ]
6
1
3
5
Ⓐ
7
Ⓑ
2
4
Ⓒ
8
9
KIJELZŐ
1. Számkijelző
- Az időzítés, a folyamatjelző és a hibakódok megjelenítése (számokkal, betűkkel és grafikával).
2. Akkumulátortöltöttség-jelző
- Töltés: A töltési folyamatot kijelzése 3 lépésben.
- Használatban: Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése. Működés közben az akkumulátor
töltöttségi szintje a teli, FULL szintről folyamatosan egy-egy szinttel csökken. (Amikor az
akkumulátor teljesen lemerül, egyetlen szint villog az alacsony, „LO” felirattal.
3. Időzített takarítás
- Időzített takarítás esetén világít az időzített takarítás ikon.
4. Feltöltés
- Az ikon világít, ha a robotporszívó a töltőállomásra siet az akkumulátor feltöltéséhez.
5. Takarítási mód
- A takarítási mód gomb megnyomásakor megjelenik a vonatkozó takarítási mód.
(a) Automatikus üzemmód az A ikon világít, ha kiválasztja az automatikus takarítási módot.
(b) Takarítás egy helyben az B ikon világít, ha kiválasztja a takarítás egy helyben módot.
(c) Maximális takarítás az C ikon világít, ha kiválasztja a Maximális takarítás módot.
(d) Perem mód: A Perem takarítási mód kiválasztása esetén megjelenik az „
” kijelzés.
GOMBOK
6. Start/Stop
- A takarítás elindítása és leállítása.
7. Mode
- A takarítási mód kiválasztása. A takarítási mód kiválasztása után a (
el a takarítást.
) gomb megnyomásával indíthatja
8. Delay Start
- A takarítás időzítése. A takarítást akár 23 órával későbbre is időzítheti.
9. Recharging
- A gomb megnyomásakor a töltés ikon világítani kezd, és a robotporszívó a töltőállomásra siet az
akkumulátor feltöltése érdekében.
18_ A porszívó összeszerelése
A porszívó használata
A ROBOTPORSZÍVÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE
AZ ÜZEMBE HELYEZÉS MENETE
BE- ÉS KIKAPCSOLÁS
A porszívó használatához először be kell kapcsolnia a
tápkapcsolót.
A tápkapcsoló kikapcsolásával visszaállnak az
alapbeállítások.
1. Fordítsa meg a készüléktestet, és kapcsolja be a
tápkapcsolót.
- Ha az ikonok nem világítanak, az akkumulátor lemerült.
Ebben az esetben kapcsolja be a tápkapcsolót és
csatlakoztassa a robotporszívót a töltőállomásra.
- Figyelem: A tápkapcsoló kikapcsolásával a beállítások
visszaállnak az alapértékekre.
- Ha bekapcsolt állapotban körülbelül 10 percig egy gombot
sem nyomnak meg, a készülék energiatakarékossági
okokból automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben a robotporszívó ismételt
elindításához nyomja meg a „Be-/kikapcsoló” vagy a „Start/Stop” gombot.
VIGYÁZAT!
Kikapcsolt tápkapcsoló esetén a robotporszívó akkumulátora abban az esetben
sem kerül feltöltésre, ha a töltőállomásra csatlakoztatja azt.
A porszívó használata _19
03 A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
1. Be- és kikapcsolás
A robotporszívó használatához be kell kapcsolnia a készüléktest alján található
tápkapcsolót.
2. A töltő elhelyezése
A robotporszívó töltéséhez először fel kell állítani a töltőt.
A termék megvásárlásakor az akkumulátor lemerült
állapotban van, ezért a készülék használata előtt teljesen fel
kell töltenie azt.
3. Az akkumulátorfeltöltése
A robotporszívó használata előtt teljesen fel kell tölteni az
akkumulátort.
A porszívó használata
A ROBOTPORSZÍVÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE
A TÖLTŐ ELHELYEZÉSE
Tápellátás-jelző
Töltésjelző
1. A töltőt egyenes felületen helyezze el.
2. A töltőtől balra és jobbra 0,5 méteres, az elejétől 1
méteres távolságon belül ne legyenek akadályok.
kb.
kb.
3. Olyan helyen állítsa fel a töltőt, ahol a robotporszívó
könnyen elérheti azt.
4. A tápkábelt vezesse a fal mentén.
5. Fából készült padló esetén a fa szálirányában
helyezze el a töltőt.
MEGJEGYZÉS
A töltő tápkábele folyamatosan legyen a fali
aljzatba csatlakoztatva.
- Ha a töltő nem kap áramot, a robotporszívó nem
találja meg az állomást, és nem tudja elvégezni az
automatikus feltöltést.
- Amikor a porszívó leválik a töltőállomásról, a
töltőállomás automatikusan kikapcsol.
20_ A porszívó használata
0,5
m
kb
.1
m
m
0,5
A porszívó használata
A ROBOTPORSZÍVÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE
TÖLTÉS
Tápellátás-jelző
Töltésjelző
Kapcsolja be a készülék alján levő tápkapcsolót.
1. Igazítsa egymáshoz a készüléktest és a töltőállomás Tápellátás
Lámpa
töltőtüskéit, majd nyomja meg a készüléktestet, míg
„töltésre utaló hangot” nem hall a töltőből.
- A töltésjelző zölden világít.
Töltésjelző
2. Ellenőrizze a robotporszívó töltöttségét.
- A töltés megkezdésekor egymás után megjelenik a
kijelzőpanelen az akkumulátortöltöttség-jelző és a „ ”.
- A töltés befejezése után megjelenik a kijelzőpanelen a
„FULL” (tele) akkumulátortöltöttség-jelzés.
Töltés
Villog
■
■
Villog
Ha tisztítás közben villog az
akkumulátortöltöttség-jelző, a porszívózás
leáll, és a készülék automatikus feltöltést
végez.
Teljesen feltöltve
<Töltésjelző>
Töltés kész
Töltés
Hamarosan
lemerül
Ha villog az akkumulátorszint-jelző és a kijelzőn a „LO” (alacsony) felirat látható,
a robotporszívó nem működtethető sem a távirányítóval, sem a készüléktesten
levő gombokkal. Ebben az esetben fogja meg a porszívót és vigye egyenesen a
töltőállomásra, hogy elvégezhesse az akkumulátor feltöltését. (Erre akkor kerül
sor, ha az akkumulátor teljesen lemerült állapotban van.)
• A termék megvásárlása után kb. 120 perc szükséges az akkumulátor teljes feltöltéséhez. Azt
követően a porszívó kb. 90 percig működik.
MEGJEGYZÉS
• A túlhevült akkumulátor feltöltése hosszabb töltési időt igényelhet.
• Teendők, ha a töltés nem problémamentes.
Ha nem sikerül automatikusan feltölteni a robotporszívót, tegye a következőt:
- Kapcsolja ki a porszívó alján levő tápkapcsolót, majd kapcsolja be ismét (visszaállítás).
- Válassza le a töltőt a hálózatról, majd csatlakoztassa újra (visszaállítás).
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen anyagok a töltő csatlakozóján; puha kendővel törölje le
a készüléktesten levő töltőcsatlakozót és magát a töltőt.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e olyan tárgyak a töltő közelében, melyek erős prizmaként
viselkedhetnek.
• Amikor kihúzza a töltőt a porszívóból, a töltő magától kikapcsol.
- Ha lehetséges, a töltőn keresztül végezze a porszívó töltését. (Ha például üzleti út, utazás stb.
miatt hosszabb időre üresen marad a lakás, kapcsolja ki a robotporszívó tápkapcsolóját, és
húzza ki a töltőt a hálózati aljzatból, és úgy tárolja.)
A porszívó használata _21
03 A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
A termék megvásárlásának időpontjában az
akkumulátor teljesen lemerült állapotban van;
használat előtt kézzel fel kell töltenie azt.
A porszívó használata
A ROBOTPORSZÍVÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE
AZ AKKUMULÁTOR
■
A robotporszívó áramellátásáról egy környezetbarát nikkel-fém (NiMH) akkumulátor
gondoskodik, melynek hosszabb élettartamát a túltöltés elleni védelmi funkció szavatolja.
■
Akkumulátor vásárlásakor kérje az eredeti alkatrészt
jelölő szimbólumot (
) és típusszámot a
szerviz munkatársaitól, és csak azok megléte esetén
vásárolja meg az akkumulátort.
- Ez az akkumulátor csak a Samsung robotporszívókhoz használható. Szigorúan tilos az
akkumulátort más készülékekhez, illetve a rendeltetésétől eltérő célra használni.
- Ne szerelje szét és ne alakítsa át az akkumulátort.
- Az akkumulátor töltését jól szellőző helyen végezze.
- Ne dobja tűzbe és ne hevítse az akkumulátort.
- Ne érintsen fém tárgyakat az akkumulátor (+) vagy (-) csatlakozóihoz.
- Az akkumulátort beltéren (0 ºC – 40 ºC) tárolja.
- A termék leselejtezésekor gondoskodjon az elemek és az akkumulátor környezetbarát
ártalmatlanításáról.
- Ne helyezze az akkumulátort és az elemeket a normál háztartási hulladék közé.
- A használt akkumulátorok és elemeket a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze le.
✽ Ne szerelje szét a nem működő akkumulátort. Forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz.
✽ A hosszabb töltési idő és a rövidebb használati idő az akkumulátor élettartamának
közelgő végét jelzi. Akkumulátorcserével kapcsolatban forduljon a hivatalos
szervizközponthoz.
A termékbe beépített újratölthető akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető.
A cserével kapcsolatos információkért forduljon a szolgáltatójához.
22_ A porszívó használata
A porszívó használata
A ROBOTPORSZÍVÓ HASZNÁLATA
A TAKARÍTÁS KEZDETE/VÉGE
A robotporszívó valamennyi funkcióját elindíthatja,
illetve leállíthatja.
A robotporszívó funkciói csak akkor működnek, ha
bekapcsolja a tápkapcsolót.
■
A porszívó működése közben a ( ) gomb megnyomásával
megszakíthatja a működést és kiválaszthat egy adott
funkciót.
03 A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
■
Be- és kikapcsolás
A készülék bekapcsolása
- Készüléktest: Nyomja meg a ( ) gombot.
- Aktiválódnak a készüléktesten levő gombok, az
akkumulátortöltöttség-jelző és a takarítási módot jelző
ikonok.
A készülék kikapcsolása
- Készüléktest: Nyomja meg és tartsa benyomva a ( )
gombot 3 másodpercig.
- Az ikonok – az akkumulátortöltöttség-jelző kivételével
– kialszanak.
A készüléktesten található
gombok használata
A takarítás kezdete és vége
Indítás
- Készüléktest: A ( ) majd a ( ) gomb megnyomásával válassza ki az
Automatikus, Takarítás egy helyben, Maximális vagy Perem módot.
- A takarítás megkezdésekor a robotporszívó mozgásba lendül.
✽ Ha a ( ) gombot a takarítási mód kiválasztása nélkül nyomja meg, a készülék
Automatikus módban indul el.
Leállítás
- A takarítás leállításához nyomja meg a vagy a készüléktest ( ) gombját.
- A takarítás végeztével a robotporszívó leáll.
A porszívó használata _23
A porszívó használata
A ROBOTPORSZÍVÓ HASZNÁLATA
FELTÖLTÉS
A Feltöltés funkció használata esetén a robotporszívó
visszatér a töltőállomásra, hogy feltöltse az
akkumulátort.
■
A porszívó működése közben a ( ) gomb megnyomásával
állítsa le a működést, majd nyomja meg a Recharging
gombot.
1. Nyomja meg a Recharging gombot.
- A készüléktesten levő ikon ( ) világít, és a
robotporszívó visszatér a töltőállomásra.
2. Ha meg kívánja állítani a porszívót, miközben az a
) gombot.
töltőállomás felé tart, nyomja meg a (
3. Az automatikus töltési funkció teszteléséhez nyomja
meg a Recharging gombot, amikor a porszívó
legfeljebb 1,5 méterre van a töltőtől.
A készüléktesten található
gombok használata
elé
ef
őr
El
Mi a teendő, ha a robotporszívó nem tér vissza a töltőállomásra
• Ellenőrizze a töltő elhelyezését.
- Ha a töltő olyan helyen van, ahol nem tudja
magához irányítani a robotporszívót.
- Ha a töltő több mint 5 méterre van a porszívótól.
: Előfordulhat, hogy tovább tart, míg a porszívó a
töltőhöz ér.
5
1,
m
• Manuálisan töltse fel a porszívót:
- Ha a töltő sarokban áll.
- Ha az akkumulátor teljesen lemerült.
- Ha a robotporszívó akadályba (pl. bútor) ütközött és „elakadt”.
- Ha a porszívó nem tud áthaladni a küszöbön, ezért nem jut be a helyiségbe, ahol a
töltő áll.
24_ A porszívó használata
A porszívó használata
A ROBOTPORSZÍVÓ HASZNÁLATA
AUTOMATIKUS TAKARÍTÁS
A robotporszívó önállóan mozgásba lendül, és teljesen
kitakarítja a lakást.
Ha a takarítás úgy kezdődik meg, hogy a robotporszívó éppen
a töltőre csatlakozik, a töltőhöz való visszatérés ideje lecsökken,
hiszen a készülék megjegyzi eredeti helyzetét.
■
Ha az akkumulátor töltöttségi szintje lecsökken takarítás közben,
a robotporszívó automatikusan a töltőállomásra siet, és a
feltöltést követően folytatja a munkát. (A takarítás folytatása: egy
alkalommal)
A készüléktesten található gomb
03 A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
■
Beállítási sorrend
1 Mód beállítása.
▶
1-szer
2 Mód törlése.
Takarítás közben
MEGJEGYZÉS
A Takarítás folytatása funkció
• Ha a robotporszívó úgy értékeli, hogy befejezte a
takarítást, nem hajtja végre a takarítás folytatása
funkciót.
• Ha töltés közben elmozdítja a porszívót, vagy
megnyomja valamely gombját, a készülék úgy
érzékeli, hogy befejezte a takarítást, és nem
folytatja a műveletet.
A takarítás
befejeztével
VIGYÁZAT!
Ne mozdítsa meg a porszívót takarítás közben, illetve ne nyomja meg egyik
gombját se. Ellenkező esetben a porszívó úgy érzékeli, hogy a takarítás
befejeződött, és elölről kezdi a műveletet.
A porszívó használata _25
A porszívó használata
A ROBOTPORSZÍVÓ HASZNÁLATA
TAKARÍTÁS EGY HELYBEN
Kényelmesen kitakaríthat egy adott területet, ha az tele
van morzsával, porral stb.
Vigye a robotporszívót arra a jó körülhatárolható helyre, amelyet
ki szeretne takarítani.
A készüléktesten található gomb
Kb. 1,5 m
■
Kb. 1,5 m
Beállítási sorrend
1 Mód beállítása.
▶
2-szer
2 Mód törlése.
Takarítás közben
- Takarítás egy helyben módban a készülék egy 1,5 m
(hosszú) x 1,5 m (széles) területet porszívóz ki.
- A porszívózás befejeztével a készüléken megjelenik az End
(Kész), Stop (Leállítás) és Stand by (Készenlét) felirat.
MEGJEGYZÉS
Ha a robotporszívó a töltőre csatlakozik, a takarítás
egy helyben funkció nem használható.
A takarítás
befejeztével
26_ A porszívó használata
A porszívó használata
A ROBOTPORSZÍVÓ HASZNÁLATA
MAXIMÁLIS TAKARÍTÁS
■
Ha a takarítás úgy kezdődik meg, hogy a robotporszívó
éppen a töltőre csatlakozik, a töltőhöz való visszatérés ideje
lecsökken, hiszen a készülék megjegyzi eredeti helyzetét.
■
Ha az akkumulátor töltöttségi szintje takarítás közben
lecsökken, a robotporszívó automatikusan a töltőállomásra
siet, és a feltöltést követően folytatja a munkát. (A takarítás
folytatása: egy alkalommal)
A készüléktesten található gomb
03 A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
A robotporszívó automatikusan mozog és takarít
mindaddig, míg az akkumulátor le nem merül, és csak
egyetlen töltöttségi szint villog a kijelzőn.
Beállítási sorrend
1 Mód beállítása.
▶
3-szer
2 Mód törlése.
Takarítás közben
MEGJEGYZÉS
VIGYÁZAT!
A Takarítás folytatása funkció
• Ha a robotporszívó úgy ítéli meg, hogy a takarítás befejeződött, nem folytatja a
műveletet.
• Ha töltés közben elmozdítja a porszívót, vagy megnyomja valamely gombját, a
készülék úgy érzékeli, hogy befejezte a takarítást (nem folytatja a műveletet).
Ne mozdítsa meg a porszívót takarítás közben, illetve ne nyomja meg egyik gombját
se. Ellenkező esetben a porszívó úgy érzékeli, hogy a takarítás befejeződött, és
elölről kezdi a műveletet.
A porszívó használata _27
A porszívó használata
A ROBOTPORSZÍVÓ HASZNÁLATA
PEREM TAKARÍTÁS
Amikor az Akadályérzékelő takarítás közben akadályt
észlel, a robotporszívó lelassít, hogy a minimálisra
csökkentse az ütközés mértékét. Az ütközés
mértékének csökkentésében az Ütközésérzékelő
is segít. A porszívó a lehető legjobban megközelíti
a sarkokat, így ott is alapos takarítást végez. (Ez a
robotporszívó az akadályokat tekintve érintő típusos
porszívó.)
A robotporszívó önállóan mozgásba lendül, és teljesen
kitakarítja a lakást.
■
Ha a takarítás úgy kezdődik meg, hogy a robotporszívó
éppen a töltőre csatlakozik, a töltőhöz való visszatérés ideje
lecsökken, hiszen a készülék megjegyzi eredeti helyzetét.
■
Ha az akkumulátor töltöttségi szintje lecsökken takarítás
közben, a robotporszívó automatikusan a töltőállomásra
siet, és a feltöltést követően folytatja a munkát. (A takarítás
folytatása: egy alkalommal)
A készüléktesten található gomb
Beállítási sorrend
1 Mód beállítása.
▶
4-szer
2 Mód törlése.
Takarítás közben
MEGJEGYZÉS
A Takarítás folytatása funkció
• Ha a robotporszívó úgy értékeli, hogy befejezte a
takarítást, nem hajtja végre a takarítás folytatása
funkciót.
• Ha töltés közben elmozdítja a porszívót, vagy
megnyomja valamely gombját, a készülék úgy
érzékeli, hogy befejezte a takarítást, és nem
folytatja a műveletet.
A takarítás
befejeztével
VIGYÁZAT!
Ne mozdítsa meg a porszívót takarítás közben, illetve ne nyomja meg egyik
gombját se. Ellenkező esetben a porszívó úgy érzékeli, hogy a takarítás
befejeződött, és elölről kezdi a műveletet.
28_ A porszívó használata
A porszívó használata
A ROBOTPORSZÍVÓ HASZNÁLATA
IDŐZÍTETT TAKARÍTÁS
■
03 A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
A robotporszívó úgy is beállítható, hogy egy előre
meghatározott időpontba kezdjen takarítani.
(Késleltetés: max. 23 óra)
Az időzített takarítás csak akkor támogatott, ha a
robotporszívó a töltőállomásra csatlakozik.
A készüléktesten található gomb
Beállítási sorrend
1 Belépés az Időzített
takarítás módba.
Példa: A takarítás mostantól
számítva 5 óra múlva kezdődjön
Villog
2 Az időtartam növelése vagy
csökkentése a gomb
megnyomásával.
Villog
3 A beállítás
véglegesítése.
4 A beállítás törlése.
Az ikon nem világít.
Ha kész a beállítás, és a ( ) gombot nyomja meg a Delay Start (Késleltetés indítása)
helyett, törli az ütemezett takarítási időt.
Ha beállítás véglegesítése után megfogja a porszívót és elviszi a töltőállomásról, az
időzítés törlésre kerül.
MEGJEGYZÉS gomb
A porszívó használata _29
A tartozékok és a szűrő karbantartása
A ROBOTPORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA
A TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS IRÁNYELVEI
Sérült tápkapcsoló esetén forduljon a szakszerviz
munkatársaihoz az esetleges balesetek elkerülése
érdekében.
■ Ne használjon más gyártótól származó alkatrészeket vagy
eszközöket, mert az a robotporszívó deformálódásához
vezethet.
■
■
A porszívó tisztítása előtt feltétlenül
kapcsolja ki a készülék alján található
tápkapcsolót. Előfordulhat, hogy a
robotporszívó váratlanul működésbe
lép, ami sérüléshez vezethet.
AZ ÉRZÉKELŐABLAK ÉS A KAMERA TISZTÍTÁSA
A porszívó tisztítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a
készülék alján található tápkapcsolót.
■
Ne permetezzen vizet, hígítót, benzolt stb. közvetlenül a
készüléktestre.
■
Puha kendővel óvatosan törölje le az
érzékelőablakot és a kamerát.
Kijelző
Kamera
Elülső érzékelőablak
Elülső érzékelőablak és
kamera
Szintkülönbség-érzékelő
ablak
30_ A tartozékok és a szűrő karbantartása
Hátsó érzékelőablak
A tartozékok és a szűrő karbantartása
A ROBOTPORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA
A PORGYŰJTŐ ÉS A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
Tisztítás előtt ürítse ki a porgyűjtőt.
Szűrő
A porgyűjtő leválasztásakor ügyeljen arra, hogy ne
szóródjon ki a por a gyűjtőből.
■ A következő esetekben ürítse ki a porgyűjtőt:
1. Por gyülemlett fel a gyűjtő belsejében.
2. A szívóerő hirtelen gyengül.
3. A készülék zajosabbá válik.
■
1. Nyomja meg a porgyűjtőn található (PUSH feliratú)
gombot, és húzza le a porgyűjtő fedelét.
2. Vegye le a porgyűjtőt; ehhez húzza azt az ábrán látható
nyíl irányába.
3. Vegye le a szűrőt a porgyűjtőről; ehhez húzza az ábrán
látható nyíl irányába.
4. Törölje le a port a szűrőről és a porgyűjtőről.
✽ Mindkettő vízzel kimosható.
5. Helyezze vissza a szűrőt a porgyűjtőbe.
- Ügyeljen arra, hogy a szűrő rácsozott felülete lefelé nézzen.
A szűrő csak a megfelelő irányban helyezhető be.
6. Zárja le a porgyűjtőt, és helyezze vissza a készülékbe.
A tartozékok és a szűrő karbantartása _31
04 A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐ KARBANTARTÁSA
A porgyűjtő fedele
A tartozékok és a szűrő karbantartása
A ROBOTPORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA
A KEFE TISZTÍTÁSA
A porszívó tisztítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a
készülék alján található tápkapcsolót.
VIGYÁZAT!
• A porgyűjtőben levő por kiszóródhat, ezért válassza
le a gyűjtőt, és csak azt követően tisztítsa meg a
kefét.
1. A porgyűjtő leválasztásához nyomja meg a porgyűjtő
kioldógombját (PUSH).
2. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a kefén,
majd nyomja meg a kefe fedelét rögzítő horgot, és vegye
le a fedőt.
3. Emelje ki a kefét a készülékből.
4. Egy tisztítókefével vagy porszívóval távolítsa el az
idegen tárgyakat, például a kefére tekeredett hajszálakat
vagy zsineget.
5. Ha kész a tisztítás, először a kefe tápkapcsoló felőli
oldalát rögzítse, majd azt követően a másikat.
32_ A tartozékok és a szűrő karbantartása
A tartozékok és a szűrő karbantartása
A ROBOTPORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA
6. Illessze a helyére a fedél felső részén levő 3
pöcköt, és tolja lefelé a másik végét, amíg a
helyére nem ugrik.
• Ügyeljen arra, hogy a robotporszívó ne tömődjön el; ne szippantson fel
fogpiszkálókat vagy vattacsomókat.
• Ha az idegen tárgyak eltávolítása gondot okoz, forduljon a szervizközpont
munkatársaihoz.
• A kefe felsöpri a padlón levő port, ezért előfordulhat, hogy hosszú hajszálak is
rátekerednek. Rendszeresen ellenőrizze a kefét, és ha szükséges, tisztítsa meg.
A tartozékok és a szűrő karbantartása _33
04 A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐ KARBANTARTÁSA
VIGYÁZAT!
A tartozékok és a szűrő karbantartása
A ROBOTPORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA
AZ OLDALSÓ PEREMTISZTÍTÓ FORGÓKEFE TISZTÍTÁSA
A porszívó tisztítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a
készülék alján található tápkapcsolót.
1. Ellenőrizze, hogy az oldalsó forgókefe elhajlott-e, illetve
ragadtak-e idegen tárgyak a kefére.
2. Húzzon gumikesztyűt, borítson forró vízbe mártott
kendőt a kefére, hagyja rajta kb. 10 másodpercig, majd
törölje le a kefét a kendővel.
3. Fordítsa meg a forgókefét, és ismételje meg a 2.
lépésben leírtakat.
4. A készüléktest és a forgókefe közé beszorult
hajszálakat vagy zsineget úgy távolíthatja, hogy egy
(+) csavarhúzóval meglazítja az oldalsó forgókefe
rögzítőcsavarját, és leveszi a kefét.
A kefe visszaszerelésekor ellenőrizze, hogy a
peremtisztító forgókefén és a készüléktesten levő „L”
jelzés fedésben van-e, és csak azt követően szerelje
vissza a kefét.
(Az „R” betűt a forgókefe jobb oldalára metszve
találja.)
L
Az oldalsó forgókefe könnyen összegyűjti a hajszálakat és egyéb idegen tárgyakat,
gyakran tisztítsa.
Az oldalsó forgókefére tapadt nagy mennyiségű idegen tárgy a kefe károsodását
okozhatja.
MEGJEGYZÉS ezért
34_ A tartozékok és a szűrő karbantartása
A tartozékok és a szűrő karbantartása
A ROBOTPORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA
A HAJTÓKERÉK TISZTÍTÁSA
A robotporszívó tisztítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a
készülék alján található tápkapcsolót.
Ha a robotporszívó váratlanul elkezd össze-vissza (cikkcakkban) mozogni, előfordulhat, hogy idegen tárgyak ragadtak
a hajtókerekére.
1. A hajtókerék tisztításához helyezzen egy puha
kendőt a padlóra, fordítsa fel a készüléktestet, és
óvatosan fektesse le.
2. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a
keréken; ha vannak, távolítsa el azokat egy nem
éles végű pálcikával vagy csipesszel.
A tartozékok és a szűrő karbantartása _35
04 A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐ KARBANTARTÁSA
■
Hibaelhárítás
MIELŐTT A SZERVIZHEZ FORDULNA - ELLENŐRZŐLISTA
HIBA
A robotporszívó
egyáltalán nem
működik.
A robotporszívó
takarítás közben
leállt.
ELLENŐRZŐLISTA
• Szerelje fel a porgyűjtőt.
• Kapcsolja be a tápkapcsolót.
• Nyomja meg a ( ) gombot.
(Kikapcsoláshoz nyomja meg és
tartsa lenyomva a ( ) gombot
legalább 3 másodpercig.)
• Az akkumulátortöltöttség-jelzőn csak
egyetlen szint villog, és az „LO” felirat
látható a kijelzőpanelen?
• Az akkumulátortöltöttség-jelzőn csak
egyetlen szint villog, és az „LO” felirat
látható a kijelzőpanelen?
• A porszívó fennakadt a padlón
heverő vezetékeken?
• A porszívó megakadt a padlón,
ott, ahol szintbeli különbség van a
padlórészek között?
- A hajtókerék megemelkedett.
• Vékony kendő tekeredett a
hajtókerékre?
• A küszöbben akadt el a porszívó?
• Emelje fel a robotporszívót és
csatlakoztassa a töltőállomáson a
töltőhöz.
• Emelje fel a robotporszívót és
csatlakoztassa a töltőállomáson a
töltőhöz.
• Kapcsolja ki a tápkapcsolót, és
távolítsa el a vezetékeket.
• Kapcsolja ki a tápkapcsolót, és vigye
a porszívót egy másik helyre, hogy
ott folytassa a takarítást.
•
Gyenge a
szívóerő takarítás •
közben.
A porszívó nem
találja a töltőt.
•
•
•
•
36_ Hibaelhárítás
TEENDŐ
• A porgyűjtő a helyén van?
• Bekapcsolta a tápkapcsolót?
)a
• Világít a takarítási mód (
kijelzőn?
• Kapcsolja ki a tápkapcsolót, és
távolítsa el a kendőt.
• Kapcsolja ki a tápkapcsolót, és vigye
a porszívót egy másik helyre, hogy
ott folytassa a takarítást.
Ellenőrizze, hogy a porgyűjtő
• Állítsa le a porszívót és ürítse ki a
megtelt-e.
porgyűjtőt.
Ellenőrizze, hogy a szívóbemenet
• Kapcsolja ki a tápkapcsolót, és
elzáródott-e.
távolítsa el az idegen tárgyakat a
szívóbemenetből.
Ellenőrizze, hogy a szűrő eltömődött-e. • Tisztítsa meg alaposan a szűrőt.
Ellenőrizze, hogy a töltő
csatlakozódugója megfelelően
illeszkedik-e az aljzatba.
Ha a töltő előtti 1 méteres, illetve
az oldalától számított 0,5 méteres
körzetben akadályok állnak, távolítsa
el azokat.
Ha a töltőtüskén idegen tárgyakat
észlel, törölje le azokat egy száraz
kendővel.
Hibaelhárítás
HIBAELHÁRÍTÁS A HIBAKÓDOK ALAPJÁN
OK
05 HIBAELHÁRÍTÁS
HIBAKÓD
MEGOLDÁS
• A robotporszívó navigálás
• Kapcsolja ki a készülék alján levő
közben elakadt vagy beszorult
tápkapcsolót, és vigye a porszívót egy másik
valahová.
helyre.
• Idegen tárgy (zsineg, papír,
• Kapcsolja ki a készülék alján levő
játék stb.) ragadt a kefe közé.
tápkapcsolót, és távolítsa el az idegen
tárgyat a keféről.
• Idegen tárgy (zsineg, papír,
• Kapcsolja ki a készülék alján levő
játék stb.) tekeredett a bal
tápkapcsolót, és távolítsa el az idegen
oldali hajtókerékre.
tárgyat a bal oldali hajtókerékről.
• Idegen tárgy (zsineg, papír,
• Kapcsolja ki a készülék alján levő
játék stb.) tekeredett a jobb
tápkapcsolót, és távolítsa el az idegen
oldali hajtókerékre.
tárgyat a jobb oldali hajtókerékről.
• Ellenőrizze az ütközőérzékelőt. • Kissé húzza kifelé az ütközőérzékelőt.
• Idegen tárgy (por, piszok stb.)
látható az akadályérzékelő
ablakon.
• Idegen tárgy (por, piszok stb.)
látható az ütközőérzékelőablakon.
• Nincs felszerelve a porgyűjtő.
• Idegen tárgy (zsineg, ruha/
kendő stb.) akadt az oldalsó
peremtisztító forgókefére.
• Kapcsolja ki a készülék alján levő
tápkapcsolót, és egy puha kendővel törölje
le az idegen tárgyat az elülső és hátsó
érzékelőablakról.
• Kapcsolja ki a készülék alján levő
tápkapcsolót, és egy puha kendővel törölje
le az idegen tárgyat az ütközőérzékelőablakról.
• Szerelje fel a porgyűjtőt, és várjon, míg
„kattanást” nem hall.
• Kapcsolja ki a készülék alján levő
tápkapcsolót, és távolítsa el az idegen
tárgyat az oldalsó peremtisztító forgókeféről.
✽ A hibakód törléséhez nyomja meg a Start/Stop gombot, vagy kapcsolja ki a tápkapcsolót.
Hibaelhárítás _37
Termékleírás
93 mm
(magasság)
355 mm
(hosszúság)
355 mm (szélesség)
Készüléktest
122 mm
(magasság)
275 mm (szélesség)
161 mm (hosszúság)
Töltő (állomás)
38_ Termékleírás
Termékleírás
OSZTÁLYOZÁS
RÉSZLETEK
Átmérő
355 mm
Magasság
93 mm
Súly
4,0 kg
Tápfeszültség
AC 220-240V~, 50-60Hz
A töltő áramfogyasztása
50 W
A készüléktest
áramfogyasztása
40 W
Az akkumulátor adatai
14,4 V/2000 mA
A porgyűjtő űrtartalma
Kb. 0,6 l
Töltés típusa
Automatikus töltés/kézi töltés
Takarítási mód
Automatikus, Takarítás egy
helyben, Maximális, Perem,
Időzített takarítás
Töltési idő
Kb. 120 perc
Takarítási idő
(keménypadlót alapul véve)
Kb. 90 perc
Méretek
Műszaki adatok
Takarítási
jellemzők
Zajszint
70dBA
Takarítási mód
Plafonforma-érzékelés
A készüléktesten található gombok típusa
Gombtípus
A porszívó megfelel a következő előírásoknak:
EMC előírások: 2004/108/EEC
Alacsony feszültség¦ biztonsági előírások: 2006/95/EC
Termékleírás _39
06 TERMÉKLEÍRÁS
ELEM
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
SR8825
Robotický vysavač
Návod k obsluze
Tato příručka je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru.
✻ Před prací s touto jednotkou si pečlivě prostudujte pokyny
✻ Pouze pro použití ve vnitřním prostředí.
imagine the possibilities
Děkujeme vám za zakoupení produktu Samsung.
Čeština
Bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
• Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tento návod a uchovejte jej k
nahlédnutí.
• Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se
mohou vlastnosti vašeho vysavače mírně odlišovat od vlastností popsaných v
tomto návodu.
SYMBOLY POUŽITÉ K UPOZORNĚNÍ NEBO VÝSTRAZE
Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění.
VÝSTRAHA
UPOZORNĚNÍ
Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.
DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY
Vysvětluje termíny tak, aby uživatelé věděli, jak výrobek správně používat.
POZNÁMKA
2_ Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při používání elektrického zařízení je potřeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, zejména:
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ROBOTICKÉHO VYSAVAČE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ
POKYNY
Pokud přístroj nepoužíváte nebo pokud se chystáte provádět údržbu, jej vždy odpojte ze sítě.
VÝSTRAHA: snížení nebezpečí požáru, elektrického šoku či úrazu:
OBECNÉ POKYNY
•
•
•
•
•
•
•
Výrobek používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu.
Robotický vysavač ani dobíjecí stanici nepoužívejte v případě, že jsou jakýmkoli způsobem
poškozeny.
Pokud vysavač nefunguje tak, jak má, upadl, poškodil se, zůstal venku či spadl do vody,
odešlete jej do střediska péče o zákazníky
S robotickým vysavačem ani s dobíjecí stanicí nemanipulujte mokrýma rukama.
Výrobek používejte pouze na suché, vnitřní povrchy
Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud
nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou
takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
Děti musí být při manipaluci s vysavačem pod dohledem. Tím bude zajištěno, že si s
přístrojem nebudou hrát.
DOBÍJECÍ STANICE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neupravujte polarizovanou zástrčku tak, aby ji bylo možné zapojit do nepolarizované
zásuvky či prodlužovacího kabelu.
Nepoužívejte venku ani na mokrém povrchu.
Pokud dobíjecí stanici nepoužíváte nebo se chystáte provádět její údržbu, odpojte ji ze
sítě.
K dobíjení baterie používejte pouze dobíjecí stanici dodanou výrobcem.
Nepoužívejte, pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozené.
Nepřemísťujte ani nenoste za kabel, nepoužívejte stanici kabel jako držadlo, nepřivírejte
jej ve dveřích ani jej neutahujte kolem ostrých hran či rohů. Nepokládejte kabel na horký
povrch.
Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo zásuvky bez dostatečného přípustného zatížení
proudem.
Neodpojujte ze sítě tahem za kabel. Pokud chcete přístroj odpojit ze sítě, uchopte pevně
zástrčku, nikoli kabel.
Baterie při vysokých teplotách explodují, proto je neničte ani nespalujte.
Nepokoušejte se dobíjecí stanici otevřít. Opravy by mělo provádět pouze kvalifikované
středisko péče o zákazníky.
Nevystavujte dobíjecí stanici vysokým teplotám a zabraňte jejímu kontaktu s mokrými či
vlhkými předměty.
Bezpečnostní informace _3
Bezpečnostní informace
ROBOTICKÝ VYSAVAČ
•
•
•
•
•
•
•
•
Nesnažte se vysávat tvrdé či ostré předměty, například sklo, hřebíky, šroubky, mince
apod.
Nepoužívejte bez vloženého filtru. Při provádění údržby přístroje nikdy nevkládejte do
komory s větráky prsty ani jiné předměty, protože by se přístroj mohl náhodně spustit.
Nevkládejte do otvorů žádné předměty. V případě, že je jeden z otvorů ucpaný,
přístroj nepoužívejte. Z otvorů odstraňujte prach, vlasy a chlupy a cokoli, co snižuje
proudění vzduchu.
Nevysávejte toxický materiál (chlórové bělicí prostředky, čpavek, čističe odpadů atd.).
Nevysávejte nic, co by mohlo hořet nebo způsobovat kouř, například cigarety, zápalky
či horký popel.
Nevysávejte žádné hořlavé či vznětlivé kapaliny, například benzín, ani vysavač
nepoužívejte v prostorách, kde se tyto kapaliny mohou nacházet.
Robotický vysavač nepoužívejte v uzavřeném prostoru plném výparů z nátěrů na
bázi ropy, ředidel, látek na hubení molů, hořlavého prachu či jiných výbušných nebo
toxických výparů.
Při extrémním používání nebo při extrémních teplotách může dojít k úniku kapaliny z
baterie. Pokud se tato kapalina dostane do styku s pokožkou, neprodleně ji omyjte
vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vymývejte je proudem čisté vody po dobu
alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
4_ Bezpečnostní informace
Obsah
02
06
07
10
11
Informace týkající se kontaktu s elektřinou
Před použitím
Při použití
Čištění a údržba
FUNKCE PRODUKTU
13
Funkce produktu
15
16
Součásti
Názvy částí
19
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Instalace robotického vysavače
Pořadí při instalaci
Zapnutí a vypnutí vypínače
Instalace dobíjecí stanice
Nabíjení baterie
O baterii
Zahájení/ukončení úklidu
Dobíjení
Automatický úklid
Intenzivní úklid vymezených ploch
Velký úklid
Úklid rohů
Plánovaný Úklid
30
30
30
31
32
34
35
Čištění robotického vysavače
Zapamatujte si způsoby čištění a údržby
Čištění okénka čidla a kamery
Čištění odpadní nádobky a filtru
Čištění kartáče
Čištění postranních otáčivých kartáčů na úklid
rohů a lišt
Čištění hnacího kolečka
36
37
Než zavoláte technika
Odstraňování závad s chybovými kódy
38
Specifikace výrobku
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
13
SESTAVENÍ VYSAVAČE
15
OBSLUHA VYSAVAČE
19
ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRŮ
30
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
36
SPECIFIKACE VÝROBKU
38
Obsah _5
Bezpečnostní informace
INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE KONTAKTU S ELEKTŘINOU
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
Přívodní kabel neohýbejte do příliš ostrého úhlu ani na
něj nepokládejte těžké předměty, které by jej mohly
zničit.
- Může tak vzniknout nebezpečí požáru nebo elektrického
šoku.
Ujistěte se, že v zástrčce není žádný prach ani voda.
– Jinak může přístroj nesprávně fungovat, popřípadě
způsobit elektrický šok.
Zástrčku neodpojujte tahem za kabel a nedotýkejte se
ho mokrýma rukama.
– Může tak vzniknout nebezpečí požáru nebo elektrického
šoku.
Nepoužívejte v jedné zásuvce více zástrček.
(Nenechávejte nechráněný kabel na podlaze.)
– Může tak vzniknout nebezpečí požáru nebo elektrického
šoku.
Nepoužívejte poškozený přívodní kabel, zástrčku ani
uvolněnou elektrickou zásuvku.
– Může tak vzniknout nebezpečí požáru nebo elektrického
šoku.
6_ Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
PŘED POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
01 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
UPOZORNĚNÍ
Před aktivací robotického vysavače se ujistěte, zda jste
dovnitř vložili odpadní nádobku.
– Pokud ve vysavači nebude odpadní nádobka, nebude
fungovat.
Robotický vysavač nikdy nepoužívejte v lokalitách, kde
se nacházejí vznětlivé materiály, například:
– V místech se svíčkami či stolními lampami na podlaze,
– V místech s nehlídaným ohněm (ohněm nebo doutnajícími
uhlíky),
– V místech, kde je benzín, destiláty, popel s hořícími
cigaretami apod.
Robotický vysavač je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte jej v těchto
lokalitách.
– Podkroví, sklepy, skladiště, průmyslové budovy, samostatné pokoje vzdálené od hlavní
budovy, lokality s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny či umývárny, a úzká a vysoce
položená místa, například stoly či police. Při používání na těchto místech může dojít ke
značnému poškození (nesprávnému provozu či poruše).
Při úklidu všech místností otevřete všechny dveře.
– Budou-li dveře zavřené, robotický vysavač nebude moci do takové místnosti vjet.
– Ujistěte se však, že jsou zavřeny vchodové dveře, dveře na verandy a do koupelny či do
jakékoli jiné místnosti, kde může dojít k pádu robotického vysavače do nižšího patra.
Dlouhé střapce koberců založte pod koberec.
– Nezaložené střapce se mohou zachytit do hnacího kolečka
nebo kartáče, takže může dojít ke značnému poškození
koberce i samotného přístroje.
Bezpečnostní informace _7
Bezpečnostní informace
PŘED POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
Z uklízeného prostoru nejprve odstraňte malé nebo křehké
předměty.
– Před úklidem ukliďte všechny předměty.
– Dejte stranou všechny křehké věci, například porcelán, sklo, květináče
apod.
– Robotický vysavač neumí rozpoznat mince, prsteny ani jiné cenné
předměty, jako jsou šperky.
Před úklidem odstraňte předměty rozptýlené po podlaze.
– Robotický vysavač dokáže rozpoznat překážky na vzdálenost 5 cm.
– Do hnacího kolečka nebo kartáče se mohou zamotat ručníky,
rohožky před koupelnou či umyvadly, vchody, komorami, přívodní
kabely, ubrusy či pásky. Může tak dojít k pádu předmětů ze stolu.
UPOZORNĚNÍ
Před úklidem a při zapnutém režimu plánovaného úklidu
nejprve informujte všechny členy rodiny (případně další osoby),
aby byli opatrní.
– Robotický vysavač může narazit do dětí a způsobit jejich pád.
UPOZORNĚNÍ
Zajistěte, aby si děti nemohly na robotický vysavač stoupnout
ani se na něj posadit.
– Děti mohou upadnout a zranit se, popřípadě může dojít k vážnému
poškození výrobku.
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
Vypněte vypínač robotického vysavače, pokud s ním zůstává o
samotě dítě či domácí zvíře.
– Robotický vysavač může přitahovat jejich pozornost.
– Při zachycení prstů, chodidla, šatů či vlasů nebo srsti může dojít k úrazu.
– Pokud stojí robotickému vysavači v cestě dítě nebo zvíře, může je
identifikovat jako překážku a prostor neuklidí.
– Při vypnutí vypínače se přeruší přívod elektrické energie a deaktivují
všechny funkce.
Při instalaci dobíjecí stanice nenechávejte nechráněný přívodní
kabel na podlaze.
– Když se robotický vysavač automaticky dobíjí nebo se pohybuje v
blízkosti dobíjecí stanice, může se kolem ní přívodní kabel omotat.
8_ Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
PŘED POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
01 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
UPOZORNĚNÍ
Přívodní kabel dobíjecí stanice ponechte zapojený do zásuvky.
– I když má robotický vysavač funkci automatického dobíjení, pokud
odpojíte přívodní kabel dobíjecí stanice, nemůže baterii automaticky
nabít.
Dobíjecí stanici instalujte do místa, které je pro robotický
vysavač snadno přístupný.
– Instalace dobíjecí stanice do rohu místnosti může vést
k nadbytečným pohybům, které mohou narušit proces
automatického dobíjení.
Předměty před dobíjecí stanicí brání robotickému vysavači v
automatickém dobití.
– Vykliďte tento prostor.
Asi
Asi
VÝSTRAHA
0,5
m
i1
m
m
Žádné překážky by neměly být ani ve vzdálenosti 1 m od
čelní strany.
Asi
Asi
VÝSTRAHA
0,5
As
0,5
m
0,5
m
As
i1
m
Zabraňte vzniku zkratu, ke kterému může dojít při kontaktu
dobíjecích kolíků s kovovými předměty, jako jsou tyčinky,
šroubováky apod.
– Může tak dojít k vážnému poškození dobíjecí stanice.
Ujistěte se, že v dobíjecí stanici není žádná tekutina.
– Jinak může přístroj způsobit požár nebo elektrický šok.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
Ujistěte se, že robotický vysavač nevysává vodu, olej či
podestýlku, ani přes tyto látky nepřejíždí.
– Mohlo by dojít k vážnému poškození výrobku.
– Tekutiny mohou přes kolečka proniknout dovnitř a způsobit
znečištění.
Nepoužívejte dobíjecí stanici k žádným jiným účelům.
– Jinak může dojít k vážnému poškození dobíjecí stanice nebo ke vzniku požáru.
Bezpečnostní informace _9
Bezpečnostní informace
PŘI POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ
Robotický vysavač nelze používat na husté koberce.
– Ty mohou způsobit potíže při úklidu.
– Jeho použití může takové koberce poškodit.
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte robotický vysavač na stole či jiném vysoko
položeném místě.
– Může dojít k náhodnému pádu výrobku a k jeho poškození.
UPOZORNĚNÍ
Při provozu může robotický vysavač narážet do nábytku,
například do nohou židlí, stolů, do tenkého a dlouhého nábytku
apod.
– Pro rychlejší a účinnější úklid umístěte židle na stůl.
UPOZORNĚNÍ
Na robotický vysavač nepokládejte žádné předměty.
– Může tak dojít k nesprávnému provozu.
UPOZORNĚNÍ
Při úklidu neprodleně odstraňte z přístroje jakékoli velké kusy
papíru či igelitových tašek.
– Dlouhodobější používání přístroje s ucpaným sacím kanálem může
vést k vážnému poškození výrobku.
VÝSTRAHA
Pokud z robotického vysavače vychází neobvyklý zvuk, zápach
či kouř, okamžitě vypněte vypínač a obraťte se na středisko
péče o zákazníky.
Pokud se robotický vysavač zasekne na prahu, nebude
pokračovat v úklidu.
– Robotický vysavač přestane z bezpečnostních důvodů uklízet, jakmile se
déle než 5 minut nemůže pohnout.
– Jeho provoz obnovíte vypnutím vypínače, přesunutím vysavače do
místa, kde může pokračovat v úklidu, a opětovným zapnutím vypínače.
POZNÁMKA schopen
10_ Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
PŘI POUŽITÍ
Robotický vysavač zcela neuklidí místa, kam nedosáhne, jako
rohy a prostory mezi pohovkami či zdmi.
– Tato místa je třeba čas od času uklidit samostatně.
POZNÁMKA jsou
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Při čištění výrobku na jeho povrch nikdy nestříkejte vodu ani
jej neotírejte těkavými látkami, jako jsou benzen, ředidlo nebo
alkohol.
– Mohlo by dojít k vážnému poškození výrobku.
UPOZORNĚNÍ
Nikdy netlačte silou na nárazník robotického vysavače.
– Pokud se poškodí čidlo proti nárazům, může robotický vysavač narážet
do zdí nebo nábytku.
UPOZORNĚNÍ
Přístroj nesmí rozebírat nebo přestavovat nekvalifikovaný
servisní technik.
– Může tak dojít k poškození výrobku.
VÝSTRAHA
Z čidla pro identifikaci překážek a čidla proti pádu pravidelně
odstraňujte nahromaděné cizorodé látky.
– Nečistoty nahromaděné kolem čidel mohou způsobit nesprávný
provoz čidel.
Čidlo proti pádu
Čidlo pro identifikaci
překážek
Bezpečnostní informace _11
01 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Po úklidu robotickým vysavačem mohou na podlaze zůstávat chomáče prachu,
vysavač nemusí vysát chomáče, které vznikají při samotném úklidu.
– V takovém případě utřete prach jiným způsobem.
POZNÁMKA jelikož
Bezpečnostní informace
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
Při odstraňování cizorodých látek před použitím čisticího
kartáče nejprve vypněte vypínač.
– Jinak se může zařízení neočekávaně uvést do provozu a způsobit
úraz nebo může dojít k vážnému poškození výrobku.
Pokud je přívodní kabel poškozený, nechejte jej vyměnit
kvalifikovaným servisním technikem, kterého vám doporučí
středisko péče o zákazníky.
– Jinak může přístroj způsobit požár nebo elektrický šok.
Před čištěním dobíjecí stanice se ujistěte, že jste přívodní kabel
odpojili ze sítě.
Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na středisko
péče o zákazníky společnosti Samsung Electronics.
– Při použití jiných než originálních baterií nebude výrobek
provozuschopný.
12_ Bezpečnostní informace
Postranní
kartáč na
čistění hran
Kartáč
Funkce produktu
• Co je to rozpoznávání tvaru stropu
(tzv. Visionary mappingTM)?
Tato funkce dokáže rozpoznat tvar stropu
pomocí kamery v horní části přístroje,
která identifikuje uklízenou oblast a určí
nejlepší způsob, jakým přístroj projde a
uklidí každý kousek podlahy.
OPATRNÝ ÚKLID KAŽDÉHO KOUTU
Robotický vysavač uklízí prostor sekvenčním způsobem ( ) podle mapy, kterou vymezí
funkce rozpoznávání tvaru stropu, proto uklidí i v každém rohu.
RŮZNÉ REŽIMY ÚKLIDU
Nabízíme různé režimy úklidu odpovídající všem potřebám.
2
Asi 1,5 m
1
3
5
4
Asi 1,5 m
1. Automatický režim
Automaticky uklidí všechny místnosti.
2. Režim intenzivního úklidu
Intenzivně uklidí vymezenou plochu. Lze
jej používat k úklidu drobků z pečiva či
sušenek.
3. Režim velkého úklidu
Uklízí, dokud se baterie téměř nevybije.
4. Režim úklidu rohů
Jakmile čidlo pro identifikaci překážek
rozpozná při úklidu překážku, robotický
vysavač sníží svou rychlost, aby omezil
náraz. Čidlo proti nárazům také pomáhá
náraz zmírnit. A čistí rohy tím, že se k nim
přiblíží co nejblíže.
5. Režim plánovaného úklidu
Robotický vysavač uklidí v určený čas.
Funkce produktu _13
Funkce produktu
AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ
Pokud je baterie vybitá, robotický vysavač se automaticky
přesune k dobíjecí stanici, kde se rychle automaticky dobije.
POSTRANNÍ OTÁČIVÝ KARTÁČ NA ÚKLID ROHŮ A LIŠT
Postranní otáčivý kartáč vysává prach z rohů a lišt.
PŘEJÍŽDĚNÍ PŘES PRÁH
Asi 1,5 cm
Stupínkový typ
Svislý typ
Díky inovativnímu pohybovému systému dokáže robotický
vysavač překonat prahy vysoké až 1,5cm a uklidit tak
všechny místnosti. Robotický vysavač nemusí být schopen
překonat překážku ve formě 1,5cm dveřního prahu
(v závislosti na tvaru prahu).
SYSTÉM PROTI NÁRAZU
Robotický vysavač rozpoznává a vyhýbá se překážkám ve
2 fázích. Nejprve v 1. fázi 7 čidel pro identifikaci překážek
rozpozná překážky a pokud robotický vysavač přesto narazí
do překážky, 2 čidla proti nárazu ztlumí náraz.
BEZPEČNÝ PŘÍSTROJ
Když robotický vysavač při úklidu zvednete, čidlo okamžitě
zastaví automatická hnací kolečka, kartáč, sací motor a
postranní otáčivé kartáče.
14_ funkce produktu
Sestavení vysavače
SOUČÁSTI
Vysavač
■
■
02 SESTAVENÍ VYSAVAČE
■
Dobíjecí stanice
Další součásti
Návod k obsluze
Čisticí kartáček
Sestavení vysavače _15
Sestavení vysavače
NÁZVY ČÁSTÍ
[ Vysavač ]
Panel s displejem
Tlačítko
ovládání
Čidlo pro identifikaci
překážek
Čidlo proti nárazům
Čidlo pro
identifikaci
překážek
Čelo vysavače
Tlačítko vysunutí
odpadní nádobky
Odpadní
nádobka
Boční strana
Čidlo proti pádu
Postranní kartáč
Hnací kolečko
Dobíjecí kolík
Kryt baterie
Čidlo proti pádu
Kartáč
Kryt kartáče
Dobíjecí kolík
Váleček
Vypínač
Hnací kolečko
Čidlo proti pádu
Spodní strana
16_ Sestavení vysavače
Sestavení vysavače
NÁZVY ČÁSTÍ
02 SESTAVENÍ VYSAVAČE
[ Dobíjecí stanice ]
Indikátor napájení
Indikátor
dobíjení
Dobíjecí kolík
Větráky
Sestavení vysavače _17
Sestavení vysavače
NÁZVY ČÁSTÍ
[ Panel s displejem ]
6
1
3
5
Ⓐ
7
Ⓑ
2
4
Ⓒ
8
9
DISPLEJ
1. Číselný displej
- Pomocí číslic, písmen a grafiky zobrazuje časomíru, stav úklidu a chybové kódy.
2. Indikátor stavu baterie
- Nabíjení baterie: Zobrazuje postup nabíjení ve 3 krocích.
- V provozu: Zobrazuje stav baterie. Při provozu se stav baterie snižuje po jednotlivých úrovních od FULL
(NABITO). (Jakmile se baterie vybije, bude na displeji blikat nejnižší úroveň nabití a zobrazí se
nápis „LO“.)
3. Plánovaný úklid
- Při plánovaném úklidu se rozsvítí ikona plánovaného úklidu.
4. Dobíjení
- Tato ikona se rozsvítí, jakmile se robotický vysavač vrátí dobít baterii do dobíjecí stanice.
5. Displej režimu úklidu
- Při stisknutí tlačítka režimu úklidu se zobrazí odpovídající režim úklidu.
(a) Automatický režim: Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim automatického úklidu.
(b) Režim intenzivního úklidu: Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim intenzivního úklidu.
(c) Režim velkého úklidu: Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim velkého úklidu.
(e) Režim úklidu rohů: “
” je zapnuto, pokud je zvolen režim úklidu rohů.
TLAČÍTKA
6. Start/Stop
- Stisknutím zahájíte/ukončíte úklid.
7. Režim úklidu
- Stisknutím vyberete režim úklidu. Jakmile vyberete režim úklidu, stisknutím tlačítka (
) zahájíte úklid.
8. Odložený start
- Stisknutím naplánujete úklid. Úklid můžete odložit až o 23 hodin.
9. Dobíjení
- Stisknutím tohoto tlačítka se rozsvítí ikona dobíjení a robotický vysavač se vrátí do dobíjecí stanice, kde se
dobije baterie
18_ Sestavení vysavače
Obsluha vysavače
INSTALACE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
POŘADÍ PŘI INSTALACI
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ VYPÍNAČE
Před použitím robotického vysavače je nutné zapnout
vypínač.
Pokud vypínač vypnete, všechna nastavení se vymažou.
1. Otočte vysavač a zapněte vypínač.
- Jestliže se ikony nerozsvítí, znamená to, že baterie je zcela
vybitá. V takovém případě zapněte vypínač a pak zapojte
robotický vysavač do dobíjecí stanice.
- Upozorňujeme, že vypnutím vypínače vymažete všechna
nastavení.
- Pokud po zapnutí nedojde ke stisknutí žádné klávesy do
přibližně 10 minut, napájení se automaticky vypne kvůli
úspoře baterie. V takovém případě stiskněte vypínač nebo
tlačítko „Start/Stop“, pokud chcete robotický vysavač
znovu používat.
Jestliže vypnete vypínač, robotický vysavač se nenabije ani v dobíjecí stanici.
UPOZORNĚNÍ
Obsluha vysavače _19
03 OBSLUHA VYSAVAČE
1. Zapnutí a vypnutí vypínače
Před použitím robotického vysavače je nutné zapnout vypínač na spodní straně
vysavače.
2. Instalace dobíjecí stanice
Před dobíjením robotického vysavače je nutné nejprve
nainstalovat dobíjecí stanici.
Při nákupu výrobku je baterie vybitá, proto je nutné ji před
použitím zcela nabít.
3. Nabíjení baterie
Před použitím robotického vysavače musíte nejprve zcela
nabít baterii.
Obsluha vysavače
INSTALACE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
INSTALACE DOBÍJECÍ STANICE
Indikátor napájení
Indikátor dobíjení
1. Dobíjecí stanici instalujte na rovný povrch.
2. Ve vzdálenosti 0,5 m napravo a nalevo by neměly být
žádné překážky. Žádné překážky by neměly být ani
ve vzdálenosti 1 m od čelní strany.
asi
asi
0,5
3. Dobíjecí stanici instalujte do místa, které je pro
robotický vysavač snadno přístupné.
4. Přívodní kabel veďte podél zdi.
5. V případě dřevěné podlahy nainstalujte dobíjecí
stanici ve stejném směru jako dřevní vlákna.
Přívodní kabel dobíjecí stanice ponechte zapojený
zásuvky.
- Pokud se dobíjecí stanice nenapájí, robotický vysavač
stanici nenalezne a nemůže se automaticky dobíjet.
- Pokud je robotický vysavač mimo dobíjecí stanici,
baterie se automaticky vybíjí.
POZNÁMKA do
20_ Obsluha vysavače
m
as
i0
,5
m
0,5
m
Obsluha vysavače
INSTALACE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
NABÍJENÍ BATERIE
Při zakoupení nákupu výrobku je baterie zcela vybitá.
Robotický vysavač musíte nabít manuálně.
Indikátor
napájení
Indikátor dobíjení
1. Dobíjecí kolíky vysavače a dobíjecí kolíky dobíjecí
stanice vyrovnejte a zatlačte vysavač, dokud se z
dobíjecí stanice neozve zvuk „Recharging power“
(Dobíjím).
- Indikátor dobíjení se rozsvítí zeleně.
Indikátor
napájení
Indikátor dobíjení
2. Zkontrolujte stav dobíjení robotického vysavače.
- Při zahájení dobíjení se na displeji po sobě zobrazí
indikátor stavu baterie a „ “.
- Při skončení dobíjení se na displeji po sobě zobrazí
indikátor stavu baterie a nápis „FULL“.
Nabíjení baterie
Bliká
■
■
Bliká
Když při úklidu začne blikat indikátor
stavu baterie, robotický vysavač přestane
vysávat a automaticky se nabije v dobíjecí
stanici.
Zcela nabito
<Indikátor stavu baterie>
Dobito
Nabíjení
baterie
Je potřeba
dobít
Když při úklidu začne blikat indikátor stavu baterie a zobrazí se nápis
„LO“, robotický vysavač nelze ovládat pomocí dálkového ovladače
ani tlačítky na vysavači. V takovém případě přeneste robotický
vysavač do nabíjecí stanice, kde se nabije. (V takové chvíli je baterie
zcela vybitá.)
• Po nákupu výrobku trvá první úplné nabití baterie asi 120 minut a vysavač pak může uklízet asi
90 minut.
POZNÁMKA
• Při dobíjení baterie, která je přehřátá, se doba dobíjení prodlužuje.
• Pokud dobíjení neprobíhá bezproblémově, zvažte tato opatření.
Pokud se robotický vysavač automaticky nenabíjí:
- Vypněte a zapněte vypínač na spodní straně robotického vypínače (Reset).
- Odpojte a znovu zapojte dobíjecí stanici do sítě (Reset).
- Zkontrolujte, zda nejsou v konektoru dobíjecí stanice cizorodé látky a otřete konektor na
vysavači i dobíjecí stanici suchým hadříkem.
- Zkontrolujte, zda nejsou v blízkosti dobíjecí stanice předměty, které silně odrážejí světlo.
• Jakmile robotický vysavač není v dobíjecí stanici, přirozeně se vybíjí.
- Robotický vysavač případně dobijte v dobíjecí stanici. (Pokud odcházíte z domova na delší
dobu z důvodu služební cesty, cestování apod., vypněte vypínač robotického vysavače,
odpojte dobíjecí stanici ze sítě a přístroje uložte.)
Obsluha vysavače _21
03 OBSLUHA VYSAVAČE
Zapněte vypínač na spodní straně výrobku.
Obsluha vysavače
INSTALACE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
O BATERII
■
Robotický vysavač je napájen ekologickými nabíjecími bateriemi Nickel Metal Hydride
(NiMH), funkce ochrany proti přebití navíc zajišťuje jejich dlouho životnost.
■
Při nákupu baterie požádejte předem středisko
péče o zákazníky, aby vám ukázali symbol (
originální součástky a číslo modelu.
)
– Tato baterie je vhodná pouze do robotických vysavačů společnosti Samsung. Její použití v
jiných přístrojích či pro jiné účely je přísně zakázáno.
– Baterii nerozebírejte ani neupravujte.
– Nabíjejte ji v místě s dobrým větráním.
– Nevystavujte baterii ohni a neohřívejte ji.
– Ke kladnému ani zápornému pólu baterie nepřipojujte žádné kovové předměty.
– Baterii uchovávejte doma (0 ºC až 40 ºC).
– Než odevzdáte již nepoužívaný výrobek, vyjměte baterie a zlikvidujte je ekologickým
způsobem.
– Nevyhazujte baterie do běžného smíšeného odpadu.
– Při likvidaci starých baterií dodržujte všechny místní předpisy.
✽ Pokud je baterie nefunkční, nerozebírejte ji. Obraťte se na nejbližší středisko péče o
zákazníky.
✽ Delší doba dobíjení a kratší životnost baterie jsou známkou blížícího se konce používání
baterie. S výměnou baterie se obraťte na autorizované středisko péče o zákazníky.
Nabíjecí baterie dodávaná s tímto výrobkem nesmí být vyměňována uživateli.
Informace o výměně získáte u svého poskytovatele služeb.
22_ Obsluha vysavače
Obsluha vysavače
POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
ZAHÁJENÍ/UKONČENÍ ÚKLIDU
Všechny funkce robotického vysavače můžete
zapínat i vypínat.
Všechny funkce robotického vysavače lze používat, pouze
pokud je zapnutý vypínač.
■
Pokud je robotický vysavač v provozu, stisknutím tlačítka
( ) provoz zastavte a vyberte funkci.
03 OBSLUHA VYSAVAČE
■
Zapnutí a vypnutí
Zapnutí
– Vysavač: Stiskněte tlačítko ( ) .
– Tlačítka vysavače, indikátor stavu baterie a ikony
režimu úklidu se zapnou.
Vypnutí
– Vysavač: Stiskněte a podržte tlačítko (
) po dobu
3 sekund.
– Všechny ikony kromě indikátoru stavu baterie se
vypnou.
Používání tlačítek
vysavače
Zahájení/ukončení úklidu
Zahájení úklidu
– Vysavač: Pomocí tlačítka ( ) a poté tlačítka ( ) vyberte režim automatického/
intenzivního/velkého úklidu nebo úklidu rohů.
- Jakmile se dá robotický vysavač do pohybu, začíná úklid.
✽ Stisknutím tlačítka ( ) bez výběru režimu úklidu se spustí režim automatického
úklidu.
Ukončení úklidu
- Úklid ukončíte stisknutím tlačítka ( ) na ovladači nebo vysavači.
- Jakmile se úklid dokončí, robotický vysavač se zastaví.
Obsluha vysavače _23
Obsluha vysavače
POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
DOBÍJENÍ
Pomocí tlačítka Recharging se může robotický
vysavač vrátit do dobíjecí stanice a nabít baterii.
■
Pokud je robotický vysavač v provozu, stisknutím tlačítka
( ) provoz zastavte a stiskněte tlačítko Recharging.
1. Stiskněte tlačítko Recharging.
- Ikona ( ) na vysavači se rozsvítí a robotický vysavač se
vrátí do dobíjecí stanice.
2. Pokud chcete robotický vysavač, který se vrací do
).
dobíjecí stanice, zastavit, stiskněte tlačítko (
3. Funkci automatického dobíjení vyzkoušíte stisknutím
tlačítka Recharging ve chvíli, kdy je robotický
vysavač ve vzdálenosti do 1,5 m od dobíjecí stanice.
Používání tlačítek
vysavače
t
os
len
dá
vz
Odstraňování závad při situaci, kdy se robotický vysavač nevrací do dobíjecí
stanice
• Zkontrolujte instalaci dobíjecí stanice
- Pokud je dobíjecí stanice v místě, kam stanice
nedokáže robotický vysavač navést.
- Pokud je dobíjecí stanice od robotického vysavače
vzdálená více než 5 m.
: Může návrat robotického vysavače do dobíjecí
stanice trvat déle.
• V následujících případech dobijte robotický vysavač
manuálně.
- Pokud je dobíjecí stanice nainstalována v rohu.
- Pokud je baterie zcela vybitá.
- Pokud robotický vysavač uvízl u překážky (u nábytku atd.)
- Pokud robotický vysavač nedokáže překonat práh do místa, kde je nainstalovaná
dobíjecí stanice.
5
1,
m
24_ Obsluha vysavače
Obsluha vysavače
POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
AUTOMATICKÝ ÚKLID
Robotický vysavač se pohybuje sám a automaticky uklízí,
dokud celý cyklus neskončí.
Pokud je robotický vysavač před zahájením úklidu v dobíjecí
stanici, čas návratu do dobíjecí stanice se zkracuje, protože
robotický vysavač si při svém pohybu pamatuje svou výchozí
pozici.
■
Pokud se baterie při úklidu téměř vybije, robotický vysavač se
automaticky vrátí do dobíjecí stanice a začne uklízet, až dobije
baterii. (Počet přerušení, po kterých pokračuje v úklidu: jedno)
Tlačítko vysavače
03 OBSLUHA VYSAVAČE
■
Pořadí konfigurace
1 Nastaví režim.
▶
Jednou
2 Zruší režim.
Při úklidu
POZNÁMKA
Informace o funkci pokračování v úklidu
• Pokud robotický vysavač vyhodnotí, že úklid
je dokončen, funkce pokračování v úklidu se
nespustí.
• Pokud robotický vysavač při dobíjení přemístíte
nebo stisknete tlačítko, vyhodnotí úklid jako
dokončený a nebude v úklidu pokračovat.
Po dokončení
úklidu
UPOZORNĚNÍ
Při úklidu robotický vysavač nepřemísťujte ani nemačkejte tlačítka. Jinak
robotický vysavač vyhodnotí úklid jako hotový a začne uklízet znovu od začátku.
Obsluha vysavače _25
Obsluha vysavače
POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
INTENZIVNÍ ÚKLID VYMEZENÝCH PLOCH
Můžete pohodlně uklidit vymezené plochy znečištěné
množstvím drobků ze sušenek, prachem apod.
Přemístěte robotický vysavač do místa, kde chcete provést
intenzivní úklid.
Tlačítko vysavače
Asi 1,5 m
■
Asi 1,5 m
Pořadí konfigurace
1 Nastaví režim.
▶
Dvakrát
2 Zruší režim.
Při úklidu
– V režimu intenzivního úklidu uklízí robotický vysavač plochu
o délce a šířce 1,5 m.
– Po dokončení úklidu zobrazí robotický vysavač na displeji
nápis End, Stop nebo Stand by.
POZNÁMKA
Pokud je robotický vysavač v dobíjecí stanici, není
režim intenzivního úklidu podporován.
Po dokončení
úklidu
26_ Obsluha vysavače
Obsluha vysavače
POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
VELKÝ ÚKLID
■
Pokud je robotický vysavač před zahájením úklidu v dobíjecí
stanici, čas návratu do dobíjecí stanice se zkracuje, protože
robotický vysavač si při svém pohybu pamatuje svou výchozí
pozici.
■
Pokud se baterie při úklidu téměř vybije, robotický vysavač
se automaticky vrátí do dobíjecí stanice a začne uklízet,
až dobije baterii. (Počet přerušení, po kterých pokračuje v
úklidu: jedno)
Tlačítko vysavače
03 OBSLUHA VYSAVAČE
Robotický vysavač se automaticky pohybuje a uklízí,
dokud se nevybije baterie a indikátor stavu baterie
nezobrazuje nejnižší stupeň nabití.
Pořadí konfigurace
1 Nastaví režim.
▶
Třikrát
2 Zruší režim.
Při úklidu
POZNÁMKA
UPOZORNĚNÍ
Informace o funkci pokračování v úklidu
• Pokud robotický vysavač vyhodnotí úklid jako hotový, nebude v úklidu pokračovat.
• Pokud robotický vysavač při dobíjení přemístíte nebo stisknete tlačítko, vyhodnotí
úklid jako dokončený (nebude v úklidu pokračovat).
Při úklidu robotický vysavač nepřemísťujte ani nemačkejte tlačítka. Jinak robotický
vysavač vyhodnotí úklid jako hotový a začne uklízet znovu od začátku.
Obsluha vysavače _27
Obsluha vysavače
POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
ÚKLID ROHŮ
Jakmile čidlo pro identifikaci překážek rozpozná při
úklidu překážku, robotický vysavač sníží svou rychlost,
aby omezil náraz. Čidlo proti nárazům také pomáhá
náraz zmírnit. A čistí rohy tím, že se k nim přiblíží co
nejblíže.
(Tento robotický vysavač je vysavač dotykového typu; k
překážkám.)
Robotický vysavač se pohybuje sám a automaticky uklízí,
dokud celý cyklus neskončí.
■
Pokud je robotický vysavač před zahájením úklidu v dobíjecí
stanici, čas návratu do dobíjecí stanice se zkracuje, protože
robotický vysavač si při svém pohybu pamatuje svou výchozí
pozici.
■
Pokud se baterie při úklidu téměř vybije, robotický vysavač se
automaticky vrátí do dobíjecí stanice a začne uklízet, až dobije
baterii. (Počet přerušení, po kterých pokračuje v úklidu: jedno)
Tlačítko vysavače
Pořadí konfigurace
1 Nastaví režim.
▶
Čtyřikrát
2 Zruší režim.
Při úklidu
POZNÁMKA
Informace o funkci pokračování v úklidu
• Pokud robotický vysavač vyhodnotí, že úklid
je dokončen, funkce pokračování v úklidu se
nespustí.
• Pokud robotický vysavač při dobíjení přemístíte
nebo stisknete tlačítko, vyhodnotí úklid jako
dokončený a nebude v úklidu pokračovat.
Po dokončení
úklidu
UPOZORNĚNÍ
Při úklidu robotický vysavač nepřemísťujte ani nemačkejte tlačítka. Jinak
robotický vysavač vyhodnotí úklid jako hotový a začne uklízet znovu od začátku.
28_ Obsluha vysavače
Obsluha vysavače
POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
PLÁNOVANÝ ÚKLID
■
03 OBSLUHA VYSAVAČE
Úklid robotickým vysavačem lze naplánovat tak,
aby se zahájil v určitou dobu. (Doba prodlevy: až 23
hodin)
Plánovaný úklid lze provádět pouze tehdy, pokud je
robotický vysavač v dobíjecí stanici.
Tlačítko vysavače
Pořadí konfigurace
1 Vybere režim
Příklad: uklidit za 5 hodin
plánovaného úklidu.
Bliká
2 Stisknutím tlačítka se zvýší nebo
sníží časová hodnota.
Bliká
3 Dokončí nastavení.
4 Zruší nastavení.
Ikona zhasne.
POZNÁMKA
Když po dokončení nastavení stisknete tlačítko ( ) místo tlačítka Delay Start
(odložený start), čas plánovaného úklidu se zruší.
Pokud po dokončení nastavení přemístíte robotický vysavač z dobíjecí stanice, čas
plánovaného úklidu se zruší.
Obsluha vysavače _29
Údržba nástrojů a filtrů
ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
ZAPAMATUJTE SI ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY
V případě poškození vypínače se obraťte na servisního
technika, aby nedošlo k nehodám.
■ Nepoužívejte žádné prostředky ani mechanická zařízení,
která nejsou od výrobce. Mohlo by tak snadněji dojít k
poškození robotického vysavače.
■
■
Před čištěním robotického vysavače
vždy vypněte vypínač na dolní straně
vysavače.
Robotický vysavač se může náhodně
spustit a způsobit úraz.
ČIŠTĚNÍ OKÉNKA ČIDLA A KAMERY
Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte
vypínač na dolní straně vysavače.
■
Na vysavač nikdy nestříkejte vodu, ředidlo, benzen a
podobné látky.
■
Kamera
Okénko čidla a kameru jemně otřete
měkkým hadříkem.
Panel s
displejem
Okénko čelního čidla
Okénko čelního čidla a
kamera
30_ Údržba nástrojů a filtrů
Okénko čidla proti pádu
Okénko zadního čidla
Údržba nástrojů a filtrů
ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ NÁDOBKY A FILTRU
Před čištěním odpadní nádobku vyprázdněte.
Filtr
Odpadní nádobku vyjímejte opatrně, aby se z ní nevysypaly
žádné nečistoty.
■ Odpadní nádobku vyprázdněte v těchto případech.
1. Když je odpadní nádobka plná.
Kryt odpadní
2. Když dojde k náhlému snížení sacího výkonu.
nádobky
3. Když dojde k náhlému zvýšení hlučnosti.
■
2. Odpadní nádobku vyjměte tažením ve směru šipek na
obrázku.
3. Filtr vyjměte tažením ve směru šipek na obrázku.
4. Z filtru a odpadní nádobky setřete nečistoty.
✽ Můžete je omýt vodou.
5. Vložte filtr do odpadní nádobky.
- Ujistěte se, že mřížka filtru směřuje dolů. V nesprávném
směru jej nelze do nádobky vložit.
6. Zavřete kryt odpadní nádobky a vložte ji do vysavače.
Údržba nástrojů a filtrů _31
04 ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRŮ
1. Odpadní nádobku vyjmete stisknutím tlačítka pro
vysunutí odpadní nádobky (PUSH) a vytažením z
vysavače.
Údržba nástrojů a filtrů
ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
ČIŠTĚNÍ KARTÁČE
Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač
na dolní straně vysavače.
UPOZORNĚNÍ
• Před čištěním kartáče nejprve vyjměte odpadní
nádobku, jinak by se mohly nečistoty vysypat ven.
1. Odpadní nádobku vyjměte stisknutím tlačítka pro
vysunutí odpadní nádobky (PUSH).
2. Nejprve zkontrolujte přítomnost cizorodých látek, pak
zatlačte háček, který drží kryt kartáče, a vyjměte jej.
3. Vyjměte kartáč z vysavače.
4. Pomocí čisticího kartáčku nebo vysavače odstraňte
případné cizorodé látky jako dlouhé vlasy či vlákna
omotaná kolem kartáče.
5. Po dokončení čištění nejprve vložte do vysavače stranu
kartáče blíže k vypínači a poté druhou stranu.
32_ Údržba nástrojů a filtrů
Údržba nástrojů a filtrů
ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
6. Tři první štětiny kartáče vložte do horní části krytu
a zatlačte na druhý konec, dokud nezapadne na
místo.
• Dejte pozor, abyste nevysávali párátka nebo vatové tampóny, aby nedošlo k
ucpání robotického vysavače.
• Pokud je odstraňování cizorodých látek složité, obraťte se na středisko péče o
zákazníky.
• Kartáč vysává prach z podlahy, proto se kolem něj mohou omotat dlouhá vlákna
nebo vlasy. Kartáč pravidelně kontrolujte a čistěte.
Údržba nástrojů a filtrů _33
04 ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRŮ
UPOZORNĚNÍ
Údržba nástrojů a filtrů
ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
ČIŠTĚNÍ POSTRANNÍCH OTÁČIVÝCH KARTÁČŮ NA ÚKLID ROHŮ A LIŠT
Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač
na dolní straně vysavače.
1. Zkontrolujte, zda není postranní otáčivý kartáč ohnutý
nebo zda v něm neuvízl cizorodý předmět.
2. Použijte ochranné rukavice a zabalte postranní otáčivý
kartáč asi na 10 sekund do hadříku namočeného v horké
vodě. Pak kartáč o hadřík otřete.
3. Otočte postranní kartáč a opakujte postup uvedený v
kroku 2.
4. Pokud se do postranního otáčivého kartáče zachytily
vlasy nebo vlákna, odšroubujte šroubky postranního
otáčivého kartáče pomocí křížového šroubováku.
Při montáži kartáče zkontrolujte značku „L“ na
postranním otáčivém kartáči a na vysavači a pak
postranní otáčivý kartáč namontujte zpět.
(Na pravé straně postranního otáčivého kartáče je
písmeno „R“.)
NOTE
L
Postranní otáčivý kartáč čistěte často, jelikož se v něm často zachytávají vlasy a jiné
nečistoty.
Přílišné množství cizorodých těles na postranním otáčivém kartáči jej může zničit.
34_ Údržba nástrojů a filtrů
Údržba nástrojů a filtrů
ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
ČIŠTĚNÍ HNACÍHO KOLEČKA
Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte
vypínač na jeho dolní straně.
04 ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRŮ
■
Pokud robotický vysavač náhle začne kličkovat, do hnacího
kolečka se pravděpodobně dostal cizorodý předmět.
1. Při čištění hnacího kolečka položte na podložku
měkký hadřík, otočte vysavač a opatrně jej položte.
2. Zkontrolujte přítomnost cizorodých předmětů a v
případě potřeby je odstraňte pomocí špejle nebo
pinzety bez ostrých hrotů.
Údržba nástrojů a filtrů _35
Odstraňování závad
NEŽ ZAVOLÁTE SERVISNÍHO TECHNIKA
PŘÍZNAK
Robotický
vysavač před
úklidem vůbec
nefunguje.
ZKONTROLOVAT
• Vložte odpadní nádobku.
• Je zapnutý vypínač?
• Zapněte vypínač.
• Svítí na panelu s displejem režim
• Stiskněte tlačítko (
• Nebliká na indikátoru stavu
• Zvedněte robotický vysavač
úklidu (
•
Robotický
vysavač během
úklidu přestal
fungovat.
•
•
•
•
)?
baterie nejnižší stav a na displeji
je nápis „LO“?
Nebliká na indikátoru stavu
baterie nejnižší stav a na displeji
je nápis „LO“?
Nezamotal se robotický vysavač
do drátů na podlaze?
Neuvízl robotický vysavač v
mezeře mezi podlahami různých
výšek?
– Hnací kolečko je ve vzduchu.
Není kolem hnacího kolečko
namotaný kapesník (látka)?
Neuvízl robotický vysavač na
prahu?
• Zkontrolujte, zda není odpadní
Sací výkon je při
úklidu nízký.
nádobka plná.
• Zkontrolujte, zda není sací otvor
ucpaný cizorodým předmětem.
• Zkontrolujte, zda není zanesený
filtr.
Robotický
vysavač nenašel
dobíjecí stanici.
OPATŘENÍ
• Je uvnitř odpadní nádobka?
• Zkontrolujte, zda je zástrčka
dobíjecí stanice zapojená
správně do zásuvky.
• Pokud je v dosahu přibližně 1
metru od dobíjecí stanice a v
dosahu asi 0,5 metru napravo
či nalevo od dobíjecí stanice
překážka, odstraňte ji.
• Pokud jsou na dobíjecím kolíku
nečistoty, setřete je suchým
hadříkem.
36_ Odstraňování závad
). (Stisknutím
a podržením tlačítka ( ) po dobu
nejméně 3 sekund jej vypnete.)
a ručně jej vložte do dobíjecí
stanice, aby se dobil.
• Zvedněte robotický vysavač
a ručně jej vložte do dobíjecí
stanice, aby se dobil.
• Vypněte vypínač a odstraňte
dráty.
• Vypněte vypínač a přemístěte
robotický vysavač na jiné místa
úklidu.
• Vypněte vypínač a odstraňte
kapesníček (látku).
• Vypněte vypínač a přemístěte
robotický vysavač na jiné místa
úklidu.
• Vypněte robotický vysavač a
vyprázdněte odpadní nádobku.
• Vypněte vypínač a odstraňte
cizorodý předmět ze sacího
otvoru.
• Vyčistěte důkladně filtr.
Odstraňování závad
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD PODLE CHYBOVÝCH KÓDŮ
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
• Robotický vysavač při navigaci • Vypněte vypínač ve spodní části a
uvízl.
• V kartáči se zachytil cizorodý
předmět (vlákno, papír, hračka
atd.).
• V levém hnacím kolečku se
•
•
•
•
•
•
zachytil cizorodý předmět
(vlákno, papír, hračka atd.).
V pravém hnacím kolečku
se zachytil cizorodý předmět
(vlákno, papír, hračka atd.).
Zkontrolujte čidlo proti
nárazům.
Na okénku čidla pro
identifikaci překážek je
cizorodý předmět (prach,
skvrna atd.).
Na okénku čidla proti pádu
je cizorodý předmět (prach,
skvrna atd.).
Není vložena odpadní
nádobka.
Na postranním otáčivém
kartáči se zachytil cizorodý
předmět (vlákno, látka atd.).
přemístěte robotický vysavač na jiné místo.
• Vypněte vypínač na spodní straně a
odstraňte cizorodý předmět z kartáče.
• Vypněte vypínač na spodní straně a
odstraňte cizorodý předmět z levého
hnacího kolečka.
• Vypněte vypínač na spodní straně a
odstraňte cizorodý předmět z pravého
hnacího kolečka.
• Opatrně vytáhněte uvízlý nárazník ven.
• Vypněte vypínač na spodní straně a jemným
hadříkem setřete nečistotu z okének čelního
i zadního čidla.
• Vypněte vypínač na spodní straně a jemným
hadříkem setřete nečistotu z okénka čidla
proti pádu.
• Vložte odpadní nádobku. Při vkládání musíte
slyšet, jak zapadne.
• Vypněte vypínač na spodní straně a
odstraňte cizorodý předmět z postranního
otáčivého kartáče.
✽ Chybový kód smažete stisknutím tlačítka Start/Stop nebo vypnutím vypínače.
Odstraňování závad _37
05 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
CHYBOVÝ
KÓD
Specifikace výrobku
93 mm (výška)
355 mm (délka)
355 mm (šířka)
Vysavač
122 mm (výška)
275 mm (šířka)
161 mm (délka)
Dobíjecí stanice
38_ specifikace výrobku
Specifikace výrobku
KLASIFIKACE
Elektrická
specifikace
Specifikace úklidu
DETAIL
Průměr
355 mm
Výška
93 mm
Hmotnost
4,0 kg
Elektrické napětí
AC 220-240V~, 50-60Hz
Spotřeba dobíjecí stanice
50 W
Spotřeba vysavače
40 W
Specifikace baterie
14,4 V/2 000 mA
Kapacita odpadní nádobky
Asi 0,6 ℓ
Typ dobíjení
Automatické/manuální
Režim úklidu
Automatický, intenzivní, velký,
rohů, plánovaný úklid
Doba dobíjení
Asi 120 minut
Doba úklidu
(tvrdých povrchů)
Asi 90 minut
Způsob úklidu
Rozpoznání tvaru stropu
Typ tlačítka vysavače
Tlačítko
Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC
Specifikace výrobku _39
06 SPECIFIKACE VÝROBKU
Mechanická
specifikace
POLOŽKA
SR8825
Robotický vysávač
Používateľská príručka
Táto príručka sa vyrobila zo 100% recyklovaného papiera.
✻ Pred prevádzkou tohto zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.
✻ Len pre použitie v interiéri.
imagine the possibilities
Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Samsung.
Slovenčina
Bezpečnostné informácie
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
• Pred prevádzkou zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku a uchovajte si
ju pre referenciu.
• Pretože sa nasledujúce prevádzkové pokyny vzťahujú na viacero modelov,
charakteristiky vysávača sa môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú popísané
v tejto príručke.
POUŽITÉ SYMBOLY VÝSTRAHA/UPOZORNENIE
Naznačuje, že existuje riziko smrti alebo vážneho zranenia.
UPOZORNENIE
Naznačuje, že existuje riziko fyzického zranenia alebo materiálnych
VÝSTRAHA
škôd.
INÉ POUŽITÉ SYMBOLY
POZNÁMKA
Vysvetľuje výrazy, ktoré používateľom pomôžu správne pochopiť spôsob
používania produktu.
2_ Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri používaní elektrických zariadení musíte dodržiavať základne bezpečnostné opatrenia, vrátane
nasledovných :
PRED POUŽÍVANÍM ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA SI PREČITAJTE VŠETKY
POKYNY.
Zariadenie zo zásuvky odpojte, keď ho nepoužívate a pred vykonaním údržby.
UPOZORNENIE : za účelom zníženia nebezpečenstva požiaru, zásahu
elektrickým prúdom alebo zranenia :
VŠEOBECNE
•
•
•
•
•
•
•
Toto zariadenie používajte len v súlade s touto príručkou.
Robotický vysávač alebo nabíjačku nepoužívajte, ak došlo k ich akémukoľvek
poškodeniu.
Ak vysávač nefunguje tak, ako by mal, spadol, bol poškodený, zanechaný v exteriéri
alebo spadol do vody, vráťte ho do strediska starostlivosti o zákazníkov.
Keď máte mokré ruky, s nabíjačkou alebo s robotickým vysávačom nemanipulujte.
Používajte len na suchých povrchoch v interiéri.
Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom
skúseností a vedomostí, pokým osoba zodpovedná za ich bezpečnosť na ne nebude
dozerať alebo im neposkytne pokyny o používaní zariadenia.
Deti musia mať dozor, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
NABÍJAČKA BATÉRIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Polarizovanú zástrčku neupravujte tak, aby sa zmestila do nepolarizovanej zásuvky
alebo predlžovacieho kábla.
Zariadenie nepoužívajte v exteriéri alebo na mokrých povrchoch.
Nabíjačku zo zásuvky odpojte, keď ju nepoužívate a pred vykonaním servisu.
Na nabíjanie používajte len nabíjačku dodanú výrobcom.
Zariadenie nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou.
Zariadenie neťahajte alebo nedvíhajte za kábel, kábel nepoužívajte ako držadlo, cez
kábel nezatvárajte dvere alebo kábel neťahajte cez ostré okraje alebo rohy. Kábel
udržiavajte mimo dosah vykurovaných povrchov.
Nepoužívajte predlžovacie káble alebo zásuvky s nedostatočnou prúdovou
zaťažiteľnosťou.
Zástrčku neodpájajte ťahaním za kábel. Odpojenie vykonajte chytením za zástrčku,
nie za kábel.
Batérie neznehodnocujte alebo nespaľujte, pretože pri vysokých teplotách vybuchnú.
Nabíjačku sa nepokúšajte otvárať. Opravy môže vykonávať len kvalifikované stredisko
starostlivosti o zákazníkov.
Nabíjačku nevystavujte vysokým teplotám alebo nedovoľte, aby sa nabíjačka dostala
do kontaktu s vlhkom alebo akoukoľvek vlhkosťou.
Bezpečnostné informácie _3
Bezpečnostné informácie
ROBOTICKÝ VYSÁVAČ
•
•
•
•
•
•
•
•
Nezachytávajte tvrdé alebo ostré predmety, ako napríklad sklo, klince, skrutky, mince
a pod.
Nepoužívajte bez filtra na svojom mieste. Pri vykonávaní servisu zariadenia nikdy
nedávajte do komory ventilátora prsty alebo iné predmety, pre prípad, že sa
zariadenie náhodne zapne.
Do otvorov nedávajte žiadne predmety. Zariadenie nepoužívajte, ak je ktorýkoľvek
otvor zablokovaný, otvory chráňte pred prachom, kúskami plátna, vlasmi a čímkoľvek,
čo môže znížiť prúdenie vzduchu.
Nezachytávajte toxické materiály (chlórové bielidlo, amoniak, čistidlo odpadov a pod.).
Týmto zariadením nezachytávajte predmety, ktoré horia alebo vytvárajú dym, ako
napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
Toto zariadenie nepoužívajte na zachytávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, ako
napríklad benzínu a taktiež ho nepoužívajte v miestach, kde sa môžu takéto kvapaliny
nachádzať.
Robotický vysávač nepoužívajte v uzavretých priestoroch naplnených výparmi
vytvorenými olejovými nátermi, riedidlom, látkami proti moliam, horľavým prachom
alebo inými výbušnými alebo toxickými výparmi.
Pri extrémnom používaní alebo teplotách môže dôjsť k únikom z článkov batérie. Ak
sa kvapalina dostane na pokožku, okamžite ju umyte vodou. Ak sa kvapalina dostane
do očí, okamžite ich najmenej 10 minút vyplachujte čistou vodou. Vyhľadajte lekárske
ošetrenie.
4_ Bezpečnostné informácie
Obsah
02
06
07
10
11
Súvisiace s elektrickou energiou
Pred použitím
Počas používania
Čistenie a údržba
FUNKCIE PRODUKTU
13
Funkcia produktu
15
16
Komponenty
Názov každého dielu
19
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Montáž robotického vysávača
Poradie montáže
Zapnutie alebo vypnutie vypínača Power
(Napájanie)
Montáž nabíjačky
Nabíjanie
O batérii
Zapnutie/vypnutie vysávania
Nabíjanie
Automatické vysávanie
Vysávanie bodu
Maximálne vysávanie
Roh Vysávanie
Plánované Vysávanie
30
30
30
31
32
34
35
Čistenie robotického vysávača
Zapamätajte si spôsoby čistenia a údržby.
Čistenie okienka snímača a kamery
Čistenie nádoby na prach a filtra
Čistenie elektrickej kefy
Čistenie okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefy
Čistenie hnacieho kolesa
36
37
Kontrolný zoznam pred zavolaním servisu
Riešenie problémov podľa chybových kódov
38
Technické údaje produktu
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
13
ZLOŽENIE VYSÁVAČA
15
PREVÁDZKA VYSÁVAČA
19
ÚDRŽBA NÁSTROJOV A FILTRA
30
RIEŠENIE PROBLÉMOV
36
TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU
38
Obsah _5
Bezpečnostné informácie
SÚVISIACE S ELEKTRICKOU ENERGIOU
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
Sieťový kábel neohýbajte na silu, ani naň neklaďte
ťažké predmety, ktoré by ho mohli zlomiť.
- Môže to mať za následok požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
Ubezpečte sa, že ste zo sieťovej zástrčky odstránili
všetok prach alebo vodu.
- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok
poruchu alebo zásah elektrickým prúdom.
Sieťovú zástrčku nevyťahujte za kábel, ani sa jej
nedotýkajte mokrými rukami.
- Môže to mať za následok požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
Do jednej zásuvky nezapájajte viacero zástrčiek.
(Kábel nenechávajte odkrytý na podlahe.)
- Môže to mať za následok požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
Nepoužívajte poškodený sieťový kábel, zástrčku
alebo uvoľnenú sieťovú zásuvku.
- Môže to mať za následok požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
6_ Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
PRED POUŽITÍM
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
01 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
VÝSTRAHA
Pred zapnutím robotického vysávača sa ubezpečte, že je
namontovaná nádoba na prach.
- Ak nie je nádoba na prach vložená, robotický vysávač nebude
fungovať.
Robotický vysávač nepoužívajte na miestach, kde sa
nachádzajú horľavé materiály, ako napríklad :
- Miesta so sviečkami alebo stolovými lampami na podlahe.
- Miesta s nestráženým ohňom (oheň alebo pahreba).
- Miesta s benzínom, destilovaným alkoholom, riedidlom,
popolníky s horiacimi cigaretami a pod.
Robotický vysávač je určený výlučne na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte
ho na nasledovných miestach.
- Povaly, suterény, sklady, priemyselné budovy, samostatné miestnosti oddelené od
hlavnej budovy, miesta vystavené mokrým alebo vlhkým podmienkam, ako napríklad
kúpeľne alebo umyvárne, úzke a vysoko položené miesta, ako napríklad stoly alebo
police. V prípade použitia na týchto miestach môže dôjsť ku kritickému poškodeniu
(neobvyklá činnosť a pokazenie).
Pre vyčistenie všetkých miestností otvorte všetky dvere.
- Keď sú dvere zatvorené, robotický vysávač sa do danej miestnosti nedostane.
- Ubezpečte sa ale, že ste zatvorili dvere hlavného vstupu, na verandu, do kúpeľne a do
všetkých miestností, kde by mohol robotický vysávač spadnúť na nižšiu podlahu.
Pri kobercoch s dlhými strapcami prehnite strapce pod
koberec.
- Neprehnuté strapce môžu mať pri zachytení do hnacieho
kolesa alebo elektrickej kefy za následok kritické poškodenie
koberca a samotného zariadenia.
Bezpečnostné informácie _7
Bezpečnostné informácie
PRED POUŽITÍM
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
Z oblasti, ktorá sa bude vysávať, vopred odstráňte malé alebo
krehké predmety.
- Pred čistením sa ubezpečte, že ste odstránili všetky predmety.
- Ubezpečte sa, že ste odstránili všetky rozbitné predmety, ako
napríklad porcelán, sklenené predmety, kvetináče a pod.
- Robotický vysávač nerozpoznáva mince, prstene alebo iné cennosti,
ako napríklad šperky.
Pred čistením odstráňte všetky predmety roztrúsené na
podlahe.
- Robotický vysávač je navrhnutý tak, aby prekážky lokalizoval vo vzdialenosti
5 cm od týchto prekážok.
- Do hnacieho kolesa alebo elektrickej kefy sa môžu zamotať osušky, podložky
pred kúpeľňami a výlevkami, vstupmi, domácimi dielňami, ďalej sieťové káble,
obrusy a opasky. Môže to spôsobiť spadnutie predmetov zo stola.
VÝSTRAHA
Pred vysávaním alebo pri používaní režimu plánovaného
vysávania informujte všetkých členov rodiny (alebo príslušné
osoby), aby boli opatrní.
- Robotický vysávač môže naraziť do detí a spôsobiť ich pád.
VÝSTRAHA
Zabezpečte, aby deti na robotický vysávač nešliapali alebo aby
si naň nesadali.
- Deti môžu spadnúť a zraniť sa, prípadne môže dôjsť ku kritickému
poškodeniu produktu.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
Keď dieťa alebo domáce zviera necháte osamote, ubezpečte sa, že ste
vypli vypínač Power (Napájanie) robotického vysávača.
- Robotický vysávač môže pritiahnuť ich pozornosť.
- Zachytenie prstov, chodidiel, odevu alebo vlasov do rotačného kolesa alebo kefy
môže mať za následok zranenie.
- Ak sa dieťa alebo domáce zviera nachádza v ceste robotického vysávača, môžu
byť identifikované ako prekážky a daná oblasť sa nepovysáva.
- Vypnutie vypínača Power (Napájanie) preruší prívod napájania a deaktivuje všetky
funkcie.
Pri montáži nabíjacej stanice nenechávajte sieťový kábel
nechránený na podlahe.
- Keď sa robotický vysávač automaticky nabije alebo prejde okolo
nabíjacej stanice, môže sieťový kábel ťahať zo sebou.
8_ Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
PRED POUŽITÍM
Sieťový kábel nabíjačky vždy udržiavajte zapojený do zásuvky.
- Aj keď robotický vysávač obsahuje funkciu vlastného nabíjania, v
prípade odpojenia sieťového kábla nabíjacej stanice nebude môcť
svoju batériu nabíjať automaticky.
VÝSTRAHA
Nabíjačku namontujte na miesto s ľahkým prístupom pre
robotický vysávač.
- Ak nabíjačku namontujete do rohu, môže to spôsobiť ďalšie
pohyby a narušiť proces automatického nabíjania.
VÝSTRAHA
01 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
VÝSTRAHA
Predmety pred nabíjačkou zabránia samostatnému
automatickému nabíjaniu robotického vysávača.
- Oblasť uvoľnite.
li
Prib
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
1
m
Vo vzdialenosti 0,5 m od ľavej a pravej strany a 1 m od
prednej strany sa nesmú nachádzať žiadne prekážky.
,5 m
e0
ližn
Prib
ne
UPOZORNENIE
Pr
ib
liž
ne
bliž
Pri
UPOZORNENIE
,5 m
e0
ližn
Prib
,5 m
0
žne
0,5
m
Pr
ibli
žn
e1
m
Nabíjacie kolíky neskratujte kovovými predmetmi, ako
napríklad paličkami, skrutkovačmi a pod.
- Bude to mať za následok kritické poškodenie nabíjačky.
Ubezpečte sa, že sa na nabíjacej stanici nenachádzajú
žiadne stopy kvapalín.
- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo
zásah elektrickým prúdom.
Ubezpečte sa, že robotický vysávač nebude vysávať alebo
sa pohybovať cez kvapaliny, ako napríklad vodu, olej alebo
odpad po domácich zvieratách.
- Môže to mať za následok kritické poškodenie produktu.
- Kvapaliny sa môžu rozšíriť vďaka kolesu, čo bude mať za
následok kontamináciu.
Nabíjačku nepoužívajte na iné účely.
- Môže to mať za následok kritické poškodenie nabíjačky alebo spôsobiť požiar.
Bezpečnostné informácie _9
Bezpečnostné informácie
POČAS POUŽÍVANIA
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
Robotický vysávač nemôžete používať na tenkých kobercoch.
- Môže to mať za následok problémy s robotickým vysávačom.
- Môže to mať za následok poškodenie kobercov.
Robotický vysávač nepoužívajte na stoloch alebo iných
vysokých miestach.
- Môže to mať za následok poškodenie v prípade náhodného spadnutia
zariadenia.
Robotický vysávač môže počas činnosti naraziť do nábytku,
ako napríklad nožičiek stoličiek, nožičiek stola, tenkého a
dlhého nábytku a pod.
- Kvôli dosiahnutiu rýchlejšej a čistejšej činnosti dajte stoličky na vrch
stola.
Na vrch robotického vysávača nedávajte žiadne predmety.
- Môže to mať za následok poruchu.
VÝSTRAHA
Počas vysávania okamžite zo zariadenia odstráňte všetky veľké
kusy papiera alebo pastové vrecká.
- Dlhodobé používanie zariadenia s upchaným vstupným otvorom
môže mať za následok kritické poškodenie produktu.
UPOZORNENIE
Ak robotický vysávač vydáva neobvyklé zvuky, zápach alebo
dym, okamžite vypnite vypínač Power (Napájanie) a zavolajte
stredisko starostlivosti o zákazníkov.
Robotický vysávač možno nebude schopný pokračovať v
ak sa zasekne na prahu vstupu alebo verandy.
- Robotický vysávač zastaví činnosť z bezpečnostných dôvodov, ak sa
nebude môcť pohnúť viac ako 5 minút.
- Ak chcete činnosť obnoviť, vypnite vypínač Power (Napájanie) a potom
ho znovu zapnite na mieste, kde môže pokračovať vo vysávaní.
POZNÁMKA činnosti,
10_ Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
POČAS POUŽÍVANIA
Robotický vysávač nemôže úplne povysávať miesta, na ktoré
ako napríklad rohy a miesta medzi sedačkami a
stenami.
- Tieto miesta príležitostne vyčistite.
POZNÁMKA nedosiahne,
ČISTENIE A ÚDRŽBA
VÝSTRAHA
Pri čistení produktu nerozprašujte vodu priamo na exteriér, ani
ho neutierajte prchavými materiálmi, ako napríklad benzénom,
riedidlom alebo alkoholom.
- Môže to mať za následok kritické poškodenie produktu.
VÝSTRAHA
Nárazník robotického vysávača nezatláčajte na silu.
- V prípade poškodenia snímača nárazníka môže robotický vysávač
narážať do stien alebo nábytku.
VÝSTRAHA
Zariadenie nesmie rozoberať alebo prerábať nikto, okrem
kvalifikovaného servisného technika.
- Môže to mať za následok poškodenie produktu.
UPOZORNENIE
Pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky, ktoré sa
nazhromaždili na snímačoch prekážok a zrázu.
- Nečistoty nazhromaždené na snímačoch budú mať za následok
nepresné fungovanie snímačov.
Snímač zrázu
Snímač
prekážok
Bezpečnostné informácie _11
01 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Keď robotický vysávač nezachytí chumáče prachu, ktoré sa vytvorili počas
chumáče prachu môžu zostať na mieste.
- V takomto prípade prach pozametajte iným čistiacim nástrojom.
POZNÁMKA vysávania,
Bezpečnostné informácie
ČISTENIE A ÚDRŽBA
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
Pri odstraňovaní cudzích látok vždy po vypnutí vypínača
Power (Napájanie) použite čistiacu kefu.
- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok náhlu činnosť
zariadenia a spôsobiť zranenie alebo kritické poškodenie produktu.
Ak je sieťový kábel poškodený, nechajte ho vymeniť
kvalifikovaným servisným technikom zo strediska starostlivosti
o zákazníkov.
- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo
zásah elektrickým prúdom.
Pred čistením nabíjačky sa kvôli bezpečnosti ubezpečte, že ste
sieťový kábel odpojili.
Kvôli výmene batérie kontaktujte stredisko starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Samsung Electronics.
- Nepoužívanie originálnych batérií bude mať za následok poruchu
produktu.
12_ Bezpečnostné informácie
Okrajová
čistiaca
bočná kefa
Elektrická kefa
Funkcie produktu
• Čo je rozpoznávanie tvaru stropu
(vizuálne mapovanie)?
Táto funkcia rozpoznáva tvar stropu
pomocou kamery na vrchu zariadenia, čím
dochádza k identifikácii oblasti pre vysávanie
a určeniu najlepšej cesty na prechod a
povysávanie každej časti podlahy.
JEMNÉ VYSÁVANIE KAŽDÉHO ROHU
Keďže robotický vysávač podlahu vysáva postupne ( ) podľa mapy stanovenej funkciou
rozpoznávania tvaru stropu, zariadenie povysáva každý roh podlahy.
RÔZNE REŽIMY VYSÁVANIA
K dispozícii máte rôzne režimy vysávania, ktoré splnia všetky vaše potreby.
2
Približne 1,5 m
1
3
5
4
Približne 1,5 m
1. Automatický režim
Automaticky povysáva všetky miestnosti.
2. Režim bodu
Intenzívne povysáva lokalizovanú oblasť.
Môžete ho použiť na povysávanie omrviniek
chleba alebo sušienok.
3. Maximálny režim
Prevádzka takmer až do vybitia batérie.
4. Režim Roh
Keď snímač prekážok zaznamená počas
vysávania prekážku, robotický vysávač zníži
svoju rýchlosť, aby minimalizoval náraz,
pričom náraz pomáha zmierniť aj snímač
nárazníka. A čistí rohy tak, že sa k ním v
maximálnej možnej miere priblíži.
5. Režim plánovaného vysávania
Robotický vysávač povysáva podlahu v
stanovenom čase.
Funkcie produktu _13
Funkcie produktu
AUTOMATICKÉ NABÍJANIE
Keď bude batéria slabá, robotický vysávač sa automaticky
nasmeruje do nabíjačky kvôli vykonaniu rýchleho automatického
nabitia.
OKRAJOVÁ ČISTIACA BOČNÁ ROTAČNÁ KEFA
Okrajová čistiaca rotačná kefa očistí prach z okrajov.
PRECHOD CEZ PRAH
Približne 1,5 cm
Typ schodov
Vertikálny typ
Inovatívny pohonný systém robotického vysávača umožňuje
prechádzanie cez prahy dverí s výškou okolo 1,5 cm a
povysávanie všetkých miestností. Robotický vysávač možno
nebude vedieť prejsť cez 1,5 cm prah dverí, a to v závislosti
od jeho tvaru.
PREDCHÁDZANIE NÁRAZOM
Robotický vysávač zaznamená a vyhne sa prekážkam v 2
fázach. Najskôr 7 snímačov prekážok zaznamená prekážky
vo fáze 1 a v prípade, že robotický vysávač narazí do
prekážky, 2 snímače nárazníka absorbujú náraz.
BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE
Keď robotický vysávač počas vysávania zdvihnete, vďaka
detekcii snímača dôjde k zastaveniu automaticky hnaných
kolies, elektrickej kefy, sacieho motora a bočnej rotačnej
kefy.
14_ Funkcie produktu
Zloženie vysávača
KOMPONENTY
Hlavné telo
■
■
Nabíjačka (stanica)
Ostatné komponenty
Používateľská príručka
Čistiaca kefa
Zloženie vysávača _15
02 ZLOŽENIE VYSÁVAČA
■
Zloženie vysávača
NÁZOV KAŽDÉHO DIELU
[ Hlavná jednotka ]
Panel displejad
Prevádzkové
tlačidlo
Snímač prekážok
Snímač nárazníka
Snímač
prekážok
Predná časť
Tlačidlo vysunutia
nádoby na prach
Nádoba na prach
Bočná strana
Snímač zrázu
Bočná kefa
Hnacie koleso
Nabíjací kolík
Kryt batérie
Snímač zrázu
Elektrická kefa
Kryt elektrickej
kefy
Vypínač Power
(Napájanie)
Nabíjací kolík
Valček
Hnacie koleso
Snímač zrázu
Spodná strana
16_ Zloženie vysávača
Zloženie vysávača
NÁZOV KAŽDÉHO DIELU
02 ZLOŽENIE VYSÁVAČA
[ Nabíjačka (stanica) ]
Kontrolka napájania
Kontrolka
nabíjania
Nabíjací kolík
Prieduchy
Zloženie vysávača _17
Zloženie vysávača
NÁZOV KAŽDÉHO DIELU
[ Panel displeja ]
6
1
3
5
Ⓐ
7
Ⓑ
2
4
Ⓒ
8
9
ČASŤ S DISPLEJOM
1. Číselný displej
- Pomocou čísel, písmen a grafík zobrazuje číselný displej, stav priebehu a chybové kódy.
2. Indikátor stavu batérie
- Nabíjanie : V 3 krokoch zobrazuje postup nabíjania.
- Používa sa : Zobrazuje úroveň nabitia batérie. Úroveň nabitia batérie sa počas prevádzky znižuje o
každú úroveň od úrovne FULL (Plne nabité). (Keď je batéria úplne vybitá, jeden stupeň bude blikať, čím
zobrazuje úroveň „LO“.)
3. Plánované vysávanie
- Ikona plánovaného vysávania sa rozsvieti, keď je naplánované vysávanie.
4. Nabíjanie
- Táto ikona sa rozsvieti, keď sa robotický vysávač kvôli nabitiu batérie vráti do nabíjacej stanice.
5. Displej režimu vysávania
- Po každom stlačení tlačidla režimu vysávania sa zobrazí príslušný režim vysávania.
(a) Automatický režim : Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu automatického vysávania.
(b) Režim bodu : Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu vysávania bodu.
(c) Maximálny režim : Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu maximálneho vysávania.
(d) Režim Roh: „
“ je zapnutý, keď sa vyberie režim čistenia rohov.
ČASŤ S TLAČIDLAMI
6. Start (Spustiť)/Stop (Zastaviť)
- Stlačením spustíte/zastavíte vysávanie.
7. Cleaning Mode (Režim vysávania)
- Stlačením vyberte režim vysávania. Po výbere režimu vysávania spustite vysávanie stlačením tlačidla (
8. Delay Start (Oneskorenie spustenia)
- Stlačením naplánujte vysávanie. Vysávanie môžete oneskoriť až o 23 hodín.
9. Recharging (Nabíjanie)
- Po stlačení tohto tlačidla sa rozsvieti ikona nabíjania a robotický vysávač sa kvôli nabitiu batérie vráti do
nabíjacej stanice.
18_ Zloženie vysávača
).
Prevádzka vysávača
MONTÁŽ ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
PORADIE MONTÁŽE
ZAPNUTIE ALEBO VYPNUTIE VYPÍNAČA POWER (NAPÁJANIE)
Ak chcete robotický vysávač používať, musíte zapnúť
spínač Power (Napájanie).
Po vypnutí vypínača Power (Napájanie) sa vynulujú všetky
nastavenia.
1. Hlavnú jednotku otočte a zapnite spínač Power
(Napájanie).
- Ak sa ikony nerozsvietia, znamená to, že batéria je vybitá.
V takomto prípade dajte robotický vysávač po zapnutí
vypínača Power (Napájanie) do nabíjacej stanice.
- Všimnite si, že po stlačení vypínača Power (Napájanie) sa
všetky nastavenia vynulujú.
- Keď sa pri zapnutom napájaní počas približne 10 minút
nestlačí žiadne tlačidlo, napájanie sa automaticky vypne,
aby sa šetrilo napätie v batérii. V tomto prípade opätovne použite tento robotický
vysávač, pričom zatlačte tlačidlo „Power (Napájanie)“ alebo „Start/Stop (Spustiť/
zastaviť)“.
VÝSTRAHA
Po vypnutí vypínača Power (Napájanie) sa robotický vysávač nebude nabíjať ani
po vložení do nabíjacej stanice.
Prevádzka vysávača _19
03 PREVÁDZKA VYSÁVAČA
1. Zapnutie alebo vypnutie vypínača Power (Napájanie)
Ak chcete robotický vysávač používať, musíte zapnúť spínač Power (Napájanie) na
spodnej strane hlavnej jednotky.
2. Montáž nabíjačky
Ak chcete robotický vysávač nabiť, najprv musíte namontovať
nabíjačku.
Keďže batéria je pri kúpe produktu vybitá, pred použitím
musíte batériu úplne nabiť.
3. Nabíjanie batérie
Pred použitím robotického vysávača musíte batériu úplne
nabiť.
Prevádzka vysávača
MONTÁŽ ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
MONTÁŽ NABÍJAČKY
Kontrolka napájania
Kontrolka nabíjania
1. Nabíjačku namontujte na rovný povrch.
2. Vo vzdialenosti 0,5 m od ľavej a pravej strany a 1
m od prednej strany sa nesmú nachádzať žiadne
prekážky.
,5 m
e0
ližn
prib
,5 m
e0
ližn
prib
3. Nabíjačku namontujte na miesto s ľahkým prístupom
pre robotický vysávač.
4. Sieťový kábel uložte pozdĺž steny.
5. Keď je podlaha vyrobená z dreva, nabíjačku
namontujte v rovnakom smere, ako je textúra
dreva.
Sieťový kábel nabíjačky vždy udržiavajte zapojený
sieťovej zásuvky.
- Ak nie je do nabíjačky privádzaná žiadna energia,
robotický vysávač nebude schopný nájsť nabíjačku a
nebude sa môcť automaticky nabiť.
- Po oddelení robotického vysávača od nabíjačky sa
batéria automaticky vybíja.
POZNÁMKA do
20_ Prevádzka vysávača
prib
ližn
e1
m
Prevádzka vysávača
MONTÁŽ ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
NABÍJANIE
Pri prvotnej kúpe produktu je batéria úplne vybitá a
robotický vysávač musíte nabiť ručne.
Kontrolka
napájania
Kontrolka nabíjania
1. Po zarovnaní nabíjacích kolíkov hlavnej jednotky s Kontrolka
napájania
nabíjacím kolíkom nabíjacej stanice hlavnú jednotku
zatlačte, pokým nebudete z nabíjačky počuť zvuk
„nabíjania energie“.
- Kontrolka nabíjania ozelenie.
Kontrolka nabíjania
2. Skontrolujte stav nabitia robotického vysávača.
- Po spustení nabíjania sa bude na paneli displeja
postupne zobrazovať indikátor úrovne batérie a „ “.
- Po dokončení nabíjania sa na paneli displeja zobrazí
indikátor úrovne batérie „FULL“ (Plne nabité).
Nabíjanie
Blikanie
■
■
Blikanie
Keď bude počas vysávania displej
úrovne batérie blikať, robotický vysávač
prestane vysávať a automaticky sa nabije
v nabíjačke.
Plne nabité
<Charge display>
Nabíjanie Nabíjanie
dokončené
Vyžaduje sa
nabíjanie
Keď počas vysávania bliká úroveň batérie a zobrazí sa „LO“,
robotický vysávač nebudete môcť ovládať diaľkovým ovládaním a ani
tlačidlami na hlavnej jednotke. V takomto prípade robotický vysávač
priamo preneste do nabíjačky, aby sa nabil. (Dochádza k tomu, keď
je batéria úplne vybitá.)
• Pri prvotnej kúpe produktu bude úplné nabitie batérie trvať približne 120 minút a vydrží približne 90
minút.
POZNÁMKA
• Čas nabíjania sa môže zvýšiť, keď sa batéria počas nabíjania prehrieva.
• Opatrenia, ktoré je potrebné prijať, keď nabíjanie nie je hladké. Keď robotický vysávač nie je možné
nabiť automaticky, skontrolujte nasledovné :
- Vypnite a zapnite vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane robotického vysávača (vynulovanie).
- Znovu zapojte napájanie nabíjačky (vynulovanie).
- Skontrolujte, či sa na konektore nabíjania nenachádzajú cudzie látky a konektor nabíjania na hlavnej
jednotke a na nabíjačke utrite suchou látkou.
- Skontrolujte, či sa v blízkosti nabíjačky nenachádzajú predmety, ktoré sú silné reflektory.
• Po oddelení od nabíjačky sa robotický vysávač vybije prirodzene.
- Ak je to možné, robotický vysávač nabite cez nabíjačku. (Keď váš domov nechávate bez dohľadu
na dlhú dobu kvôli pracovnej ceste, cestovaniu a pod., vypnite spínač Power (Napájanie) na
robotickom vysávači a odpojte napájanie z nabíjačky, aby ste ich mohli uložiť.)
Prevádzka vysávača _21
03 PREVÁDZKA VYSÁVAČA
Zapnite spínač Power (Napájanie) na spodnej strane produktu.
Prevádzka vysávača
MONTÁŽ ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
O BATÉRII
■
Robotický vysávač je napájaný nikel-metal hydridovou (NiMH) nabíjateľnou batériou,
ktorá je priateľská k životnému prostrediu a funkcia ochrany pred nadmerným nabitím
zaručuje predĺženú životnosť.
■
Pred zakúpením batérie požiadajte stredisko
starostlivosti o zákazníkov o originálny symbol dielu
(
) a typové číslo.
- Táto batéria je určená len pre robotické vysávače značky Samsung. Jej používanie v iných
zariadeniach alebo pre iné účely je prísne zakázané.
- Batériu nerozoberajte ani neupravujte.
- Nabíjajte ju na mieste s dobrým vetraním.
- Batériu nevystavujte ohňu a nenahrievajte ju.
- K terminálom (+) alebo (-) batérie nepripájajte žiadne kovové predmety.
- Uchovávajte ju v interiéri (0ºC~40ºC).
- Pred vyhodením produktu batériu zlikvidujte spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné
prostredie.
- Tieto batérie nevyhadzujte spolu s bežným komunálnym domácnosti.
- Pri likvidácii starých batérií postupujte podľa miestnych predpisov.
✽ Ak je batéria pokazená, nerozoberajte ju. Kontaktujte vaše najbližšie stredisko
starostlivosti o zákazníkov.
✽ Zvýšený čas nabíjania a kratšia výdrž batérie naznačujú, že sa blíži koniec životnosti
batérie. Kvôli výmene batérie kontaktujte autorizované stredisko starostlivosti o
zákazníkov.
Nabíjateľnú batériu, ktorá sa nachádza v tomto produkte, nemôže vymieňať používateľ.
Informácie o jej výmene získate od poskytovateľa servisu.
22_ Prevádzka vysávača
Prevádzka vysávača
POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
ZAPNUTIE/VYPNUTIE VYSÁVANIA
Všetky funkcie robotického vysávača môžete zapnúť
alebo vypnúť.
Každá funkcia robotického vysávača funguje len po zapnutí
vypínača Power (Napájanie).
■
Počas prevádzky robotického vysávača, zrušte jeho činnosť
stlačením tlačidla ( ) a vyberte funkciu.
03 PREVÁDZKA VYSÁVAČA
■
Zapnutie alebo vypnutie napájania
Zapnutie napájania
- Hlavná jednotka : Stlačte tlačidlo ( ).
- Zapnú sa tlačidlá na hlavnej jednotke, indikátor
úrovne batérie a ikony režimu vysávania.
Vypnutie napájania
- Hlavná jednotka : Tlačidlo ( ) stlačte a podržte ho
3 sekundy.
- Zhasnú všetky ikony okrem indikátora úrovne batérie.
Používanie tlačidiel na
hlavnej jednotke
Spustenie alebo zastavenie vysávania
Spustenie
- Hlavná jednotka: Pomocou tlačidla ( ) vyberte režim automaticky/bod/
maximálne/roh a potom stlačte tlačidlo ( ).
- Po spustení vysávania sa robotický vysávač začne pohybovať.
✽ Vysávanie v automatickom režime spustíte stlačením tlačidla ( ) bez výberu
režimu vysávania.
Zastavenie
- Vysávanie zastavíte stlačením tlačidla ( ) alebo na hlavnej jednotke.
- Po zastavení vysávania sa robotický vysávač zastaví.
Prevádzka vysávača _23
Prevádzka vysávača
POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
NABÍJANIE
Pomocou tlačidla Recharging (Nabíjanie) môžete
robotický vysávač vrátiť do nabíjačky, aby nabil
batériu.
■
Počas prevádzky robotického vysávača zrušte jeho
činnosť stlačením tlačidla ( ) a stlačte tlačidlo Recharging
(Nabíjanie).
1. Stlačte tlačidlo Recharging (Nabíjanie).
- Ikona na hlavnej jednotke ( ) sa rozsvieti a robotický
vysávač sa vráti do nabíjačky.
2. Ak chcete robotický vysávač zastaviť počas jeho
).
návratu do nabíjačky, stlačte tlačidlo (
3. Ak chcete funkciu automatického nabíjania odskúšať,
tlačidlo Recharging (Nabíjanie) stlačte, keď bude
robotický vysávač vo vzdialenosti menej ako 1,5 m
od nabíjačky.
Používanie tlačidiel na
hlavnej jednotke
m
1,5
sti
no
iale
vzd
Vo
Riešenie problémov, keď sa robotický vysávač nevráti do nabíjačky.
• Skontrolujte namontovanie nabíjačky
- Keď sa nabíjačka nachádza na mieste, kde
nabíjačka nemôže robotický vysávač naviesť do
nabíjačky.
- Keď sa nabíjačka nachádza vo vzdialenosti viac
ako 5 m od robotického vysávača.
: Robotickému vysávaču môže návrat do nabíjačky
trvať dlhšie.
• Robotický vysávač nabíjajte ručne v nasledovných
prípadoch.
- Keď je nabíjačka namontovaná v rohu.
- Keď je batéria úplne vybitá.
- Keď je robotický vysávač uväznený prekážkou (nábytkom a pod.)
- Keď robotický vysávač nemôže cez prah dverí prejsť na miesto, kde je
nainštalovaná nabíjačka.
24_ Prevádzka vysávača
Prevádzka vysávača
POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
AUTOMATICKÉ VYSÁVANIE
■
Ak sa vysávanie začne, keď je robotický vysávač zakotvený v
nabíjacej stanici, čas návratu do nabíjačky sa skráti, pretože
robotický vysávač si počas pohybu zapamätá svoju pôvodnú
polohu.
■
Ak sa počas vysávania úroveň batérie príliš zníži, robotický vysávač
sa automaticky vráti do nabíjacej stanice a vysávanie obnoví po
nabití batérie. (Počet obnovených vysávaní : Jedenkrát)
Tlačidlo na hlavnej jednotke
03 PREVÁDZKA VYSÁVAČA
Robotický vysávač sa bude pohybovať sám a dom
bude automaticky vysávať, pokým vysávanie jedenkrát
nedokončí.
Poradie konfigurácie
1 Nastavenie režimu.
▶
1-krát
2 Zrušenie režimu.
Počas vysávania
POZNÁMKA
O funkcii obnovenia vysávania
• Ak robotický vysávač určí, že sa vysávanie
dokončilo, funkcia obnovenia vysávania sa
nevykoná.
• Ak robotický vysávač posuniete, keď sa bude
nabíjať, prípadne stlačíte tlačidlo, robotický
vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo a
vysávanie neobnoví.
Po dokončení
vysávania
VÝSTRAHA
Počas vysávania robotický vysávač neposúvajte a ani nestáčajte tlačidlo.
V opačnom prípade robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo a
vysávanie spustí znovu od začiatku.
Prevádzka vysávača _25
Prevádzka vysávača
POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
VYSÁVANIE BODU
Pohodlne môžete povysávať určitú oblasť, ktorá
obsahuje množstvo omrviniek zo sušienok, prach a pod.
Robotický vysávač presuňte na miesto, kde chcete vykonať
vysávanie bodu.
Tlačidlo na hlavnej jednotke
Približne 1,5 m
■
Približne 1,5 m
Poradie konfigurácie
1 Nastavenie režimu.
▶
2-krát
2 Zrušenie režimu.
Počas vysávania
- V režime vysávania bodu robotický vysávač povysáva
oblasť s dĺžkou 1,5 m a so šírkou 1,5 m.
- Po dokončení vysávania sa na robotickom vysávači
zobrazí správa End (Koniec), Stop (Zastavené) a Stand by
(Pohotovostný režim).
POZNÁMKA
Keď je robotický vysávač zakotvený v nabíjacej stanici,
vysávanie bodu sa nepodporuje.
Po dokončení
vysávania
26_ Prevádzka vysávača
Prevádzka vysávača
POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
MAXIMÁLNE VYSÁVANIE
■
Ak sa vysávanie začne, keď je robotický vysávač zakotvený v
nabíjacej stanici, čas návratu do nabíjačky sa skráti, pretože
robotický vysávač si počas pohybu zapamätá svoju pôvodnú
polohu.
■
Ak sa počas vysávania úroveň batérie zníži, robotický
vysávač sa automaticky vráti do nabíjacej stanice a vysávanie
obnoví po nabití batérie. (Počet obnovených vysávaní :
Jedenkrát)
Tlačidlo na hlavnej jednotke
03 PREVÁDZKA VYSÁVAČA
Robotický vysávač sa automaticky pohybuje a
vysáva, pokým sa nevybije batéria a blikanie úrovne
batérie nebude zobrazovať len jeden stupeň.
Poradie konfigurácie
1 Nastavenie režimu.
▶
3-krát
2 Zrušenie režimu.
Počas vysávania
POZNÁMKA
VÝSTRAHA
O funkcii obnovenia vysávania
• Ak robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo, obnovenie vysávania sa
nevykoná.
• Ak robotický vysávač posuniete počas nabíjania alebo stlačíte tlačidlo, robotický
vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo (vysávanie sa neobnoví).
Počas vysávania robotický vysávač neposúvajte a ani nestáčajte tlačidlo. V opačnom
prípade robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo a vysávanie spustí znovu
od začiatku.
Prevádzka vysávača _27
Prevádzka vysávača
POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
ROH VYSÁVANIE
Keď snímač prekážok zaznamená počas vysávania
prekážku, robotický vysávač zníži svoju rýchlosť, aby
minimalizoval náraz, pričom náraz pomáha zmierniť
aj snímač nárazníka. A čistí rohy tak, že sa k ním v
maximálnej možnej miere priblíži.
(Tento robotický vysávač je dotykový typ vysávača; s
ohľadom na prekážky.)
Robotický vysávač sa bude pohybovať sám a dom
bude automaticky vysávať, pokým vysávanie jedenkrát
nedokončí.
■
Ak sa vysávanie začne, keď je robotický vysávač zakotvený v
nabíjacej stanici, čas návratu do nabíjačky sa skráti, pretože
robotický vysávač si počas pohybu zapamätá svoju pôvodnú
polohu.
■
Ak sa počas vysávania úroveň batérie príliš zníži, robotický
vysávač sa automaticky vráti do nabíjacej stanice a vysávanie
obnoví po nabití batérie. (Počet obnovených vysávaní : Jedenkrát)
Tlačidlo na hlavnej jednotke
Poradie konfigurácie
1 Nastavenie režimu.
▶
4-krát
2 Zrušenie režimu.
Počas vysávania
POZNÁMKA
O funkcii obnovenia vysávania
• Ak robotický vysávač určí, že sa vysávanie
dokončilo, funkcia obnovenia vysávania sa
nevykoná.
• Ak robotický vysávač posuniete, keď sa bude
nabíjať, prípadne stlačíte tlačidlo, robotický
vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo a
vysávanie neobnoví.
Po dokončení
vysávania
VÝSTRAHA
Počas vysávania robotický vysávač neposúvajte a ani nestáčajte tlačidlo.
V opačnom prípade robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo a
vysávanie spustí znovu od začiatku.
28_ Prevádzka vysávača
Prevádzka vysávača
POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
PLÁNOVANÉ VYSÁVANIE
Spustenie robotického vysávača môžete nastaviť na
určitý čas. (Časové oneskorenie : až 23 hodín)
03 PREVÁDZKA VYSÁVAČA
■
Plánované vysávanie sa vykoná len v prípade, že je
robotický vysávač zakotvený v nabíjacej stanici.
Tlačidlo na hlavnej jednotke
Poradie konfigurácie
1 Zadajte režim
plánovaného vysávania.
Príklad) Vysávanie o 5 hodín
neskôr od teraz
Blikanie
2 Po každom stlačení tlačidla sa čas
zníži alebo zvýši.
Blikanie
3 Dokončenie nastavenia.
4 Zrušenie nastavenia.
Ikona je vypnutá.
POZNÁMKA
Plánované vysávanie sa zruší, ak po dokončení nastavenia namiesto tlačidla Delay
Start (Oneskorenie spustenia) stlačíte tlačidlo ( ).
Plánované vysávanie sa zruší, ak po dokončení nastavenia ručne presuniete robotický
vysávač preč z nabíjacej stanice.
Prevádzka vysávača _29
Údržba nástrojov a filtra
ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
ZAPAMÄTAJTE SI SPÔSOBY ČISTENIA A ÚDRŽBY.
V prípade poškodenia tlačidla Power (Napájanie)
kontaktujte servisného zástupcu, aby nedošlo k žiadnym
nehodám.
■ Nepoužívajte žiadne spôsoby alebo mechanické
zariadenia nenamontované výrobcom, ktoré by mohli
urýchliť deformáciu robotického vysávača.
■
■
Pred čistením robotického vysávača
vždy vypnite vypínač Power (Napájanie)
na spodnej strane hlavnej jednotky.
Mohlo by dôjsť k náhlej činnosti
robotického vysávača a k spôsobeniu
zranenia.
ČISTENIE OKIENKA SNÍMAČA A KAMERY
Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť
vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane
hlavnej jednotky.
■
Na hlavnú jednotku robotického vysávača nikdy priamo
nestriekajte vodu, riedidlo, benzén a pod.
■
Okienko snímača a kameru zľahka
utrite pomocou jemnej látky.
Panel displeja
Kamera
Okienko predného snímača
Okienko predného snímača
a kamera
30_ Údržba nástrojov a filtra
Okienko snímača zrázu
Okienko zadného snímača
Údržba nástrojov a filtra
ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
ČISTENIE NÁDOBY NA PRACH A FILTRA
Nádobu na prach pred čistením najprv vyprázdnite.
Filter
Pri vyberaní nádoby na prach dávajte pozor, aby ste prach
z nádoby na prach nevysypali.
■ Nádobu na prach vyprázdnite v nasledovných prípadoch.
1. Keď sa vnútri nádoby na prach nazhromaždí prach.
2. Keď sa náhle zoslabí sila nasávania.
Kryt nádoby na prach
3. Keď sa náhle zvýši hluk.
■
2. Kryt nádoby na prach vyberte jeho potiahnutím v smere
šípky na obrázku.
3. Filter z nádoby na prach vyberte jeho potiahnutím v smere
šípky na obrázku.
4. Z filtra a nádoby na prach utrite prach.
✽ Môžete ich umyť vodou.
5. Filter namontujte do nádoby na prach.
- Ubezpečte sa, že mriežka filtra smeruje nadol. Nedá sa
namontovať zlým smerom.
6. Nádobu na prach zatvorte a namontujte ju do hlavnej
jednotky.
Údržba nástrojov a filtra _31
04 ÚDRŽBA NÁSTROJOV A FILTRA
1. Stlačte tlačidlo vysunutia nádoby na prach (PUSH
(STLAČIŤ)) a nádobu na prach oddeľte jej potiahnutím.
Údržba nástrojov a filtra
ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
ČISTENIE ELEKTRICKEJ KEFY
Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť vypínač
Power (Napájanie) na spodnej strane hlavnej jednotky.
VÝSTRAHA
• Keďže prach sa môže dostať von z nádoby na
prach, pred čistením elektrickej kefy najprv vyberte
nádobu na prach.
1. Nádobu na prach oddeľte stlačením tlačidla vysunutia
nádoby na prach (PUSH (Stlačiť)).
2. Potom, ako skontrolujete prítomnosť cudzích látok, kefu
oddeľte stlačením háčika, ktorý ju upevňuje.
3. Elektrickú kefu vyberte zdvihnutím z hlavnej jednotky.
4. Pomocou čistiacej kefy alebo vysávača odstráňte všetky
cudzie látky, ako napríklad dlhé vlasy alebo šnúrky,
ktoré sú ovinuté okolo elektrickej kefy.
5. Po dokončení čistenia najprv namontujte stranu
elektrickej kefy s vypínačom Power (Napájanie) a potom
rovnakým spôsobom druhú stranu.
32_ Údržba nástrojov a filtra
Údržba nástrojov a filtra
ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
6. Po vložení 3 hrotov na vrchu krytu zatlačte druhý
koniec, pokým nezapadne na miesto.
• Ak chcete zabrániť upchaniu robotického vysávača, dávajte pozor, aby vysávač
nezachytával špáradlá alebo vatové tampóny.
• Ak je odstránenie cudzích látok ťažké, kontaktujte stredisko starostlivosti o
zákazníkov.
• Keďže elektrická kefa vysáva prach na podlahe, okolo kefy sa môžu ovinúť dlhé
šnúry alebo vlasy. Elektrickú kefu pravidelne kontrolujte a čistite.
Údržba nástrojov a filtra _33
04 ÚDRŽBA NÁSTROJOV A FILTRA
VÝSTRAHA
Údržba nástrojov a filtra
ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
ČISTENIE OKRAJOVEJ ČISTIACEJ BOČNEJ ROTAČNEJ KEFY
Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť vypínač
Power (Napájanie) na spodnej strane hlavnej jednotky.
1. Skontrolujte, či bočná rotačná kefa nie je ohnutá alebo
či na kefe nie sú zachytené cudzie látky.
2. Natiahnite si gumové rukavice, bočnú rotačnú kefu
omotajte látkou a na túto látku na približne 10 sekúnd
vylejte horúcu vodu.
3. Bočnú rotačnú kefu otočte a postup v kroku 2
zopakujte.
4. Ak je medzi hlavnou jednotkou a bočnou rotačnou kefou
namotaný vlas alebo šnúra, odstráňte ich uvoľnením
skrutky bočnej rotačnej kefy pomocou krížového (+)
skrutkovača.
Pri opätovnom skladaní kefy skontrolujte značku „L“ na
okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefe a značku „L“ na
hlavnej jednotke a potom bočnú rotačnú kefu znovu zložte.
(Písmeno „R“ je vylisované na pravej bočnej rotačnej kefe.)
L
Vzhľadom na to, že bočná rotačná kefa ľahko priťahuje vlasy a iné cudzie látky, čistite
často.
Nadmerné množstvo cudzích látok na bočnej rotačnej kefe môže kefu poškodiť.
POZNÁMKAju
34_ Údržba nástrojov a filtra
Údržba nástrojov a filtra
ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
ČISTENIE HNACIEHO KOLESA
■
Ak sa robotický vysávač začne náhle pohybovať cik-cak, na
hnacom kolese sú pravdepodobne zachytené cudzie látky.
1. Pri čistení hnacieho kolesa dajte na podlahu jemnú
látku a hlavnú jednotku preklopte, pričom ju opatrne
položte na zem.
2. Hľadajte cudzie látky a v prípade potreby ich
odstráňte pomocou tyčinky alebo páru klieští, ktoré
nie sú ostré.
Údržba nástrojov a filtra _35
04 ÚDRŽBA NÁSTROJOV A FILTRA
Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť
vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane hlavnej
jednotky.
Riešenie problémov
KONTROLNÝ ZOZNAM PRED ZAVOLANÍM SERVISU
PRÍZNAK
KONTROLNÝ ZOZNAM
OPATRENIE, KTORÉ JE
POTREBNÉ PRIJAŤ
• Namontujte nádobu na prach.
• Je namontovaná nádoba na prach?
Robotický
• Je spínač Power (Napájanie) zapnutý? • Zapnite spínač Power (Napájanie).
vysávač pred
vysávaním vôbec • Je režim vysávania (
) zapnutý na • Stlačte tlačidlo ( ). (Ak ho chcete
nefunguje.
vypnúť, tlačidlo ( ) stlačte a držte ho
paneli displeja?
stlačené 3 sekundy alebo dlhšie.)
• Bliká len jedna úroveň batérie a je na • Robotický vysávač zdvihnite a ručne
paneli displeja zobrazené „LO“?
ho ukotvite do nabíjačky, aby sa nabil.
• Bliká len jedna úroveň batérie a je na • Robotický vysávač zdvihnite a ručne
Robotický
paneli displeja zobrazené „LO“?
ho ukotvite do nabíjačky, aby sa nabil.
vysávač prestal
• Zasekol sa robotický vysávač na
• Vypnite vypínač Power (Napájanie) a
fungovať počas
kábloch na podlahe?
odpojte káble.
vysávania.
• Zasekol sa robotický vysávač
• Vypnite vypínač Power (Napájanie)
na podlahe s veľkým výškovým
a robotický vysávač presuňte na iné
rozdielom?
miesto, ktoré chcete povysávať.
- Hnacie koleso je zdvihnuté.
• Je okolo hnacieho kolesa omotaný
• Vypnite vypínač Power (Napájanie) a
tenký uterák (látka)?
odstráňte tenký uterák
• Zasekol sa robotický vysávač na
• Vypnite vypínač Power (Napájanie)
prahu dverí?
a robotický vysávač presuňte na iné
miesto, ktoré chcete povysávať.
• Skontrolujte, či nádoba na prach nie • Robotický vysávač zastavte a
Počas vysávania
je plná prachu.
vyprázdnite nádobu na prach.
je sila nasávania • Skontrolujte, či nie je sací prívod
• Vypnite vypínač Power (Napájanie) a
slabá.
upchaný cudzími látkami.
zo sacieho prívodu odstráňte cudzie
látky.
• Skontrolujte, či nie je upchaný filter.
Robotický
vysávač
nedokáže nájsť
nabíjačku.
• Skontrolujte, či je sieťová zástrčka
nabíjačky správne zapojená do
zásuvky.
• Ak sa vo vzdialenosti približne do 1
m pred nabíjačkou a približne 0,5
m naľavo a napravo od nabíjačky
nachádzajú akékoľvek prekážky, mali
by ste tieto prekážky odstrániť.
• Ak sa na nabíjacom kolíku nachádzajú
akékoľvek cudzie látky, zotrite ich
suchým uterákom.
36_ Riešenie problémov
• Filter dobre vyčistite.
Riešenie problémov
RIEŠENIE PROBLÉMOV PODĽA CHYBOVÝCH KÓDOV
PRÍČINA
• Počas navigovania dôjde
k zachyteniu, zaseknutiu
alebo uväzneniu robotického
vysávača.
• V elektrickej kefe je zachytená
cudzia látka (šnúra, papier,
hračka a pod.).
RIEŠENIE
• Vypnite vypínač Power (Napájanie) na
spodnej strane a robotický vysávač presuňte
na iné miesto.
• Vypnite vypínač Power (Napájanie) na
spodnej strane a z elektrickej kefy odstráňte
cudzie látky.
• V ľavom hnacom kolese je
• Vypnite vypínač Power (Napájanie) na
zachytená cudzia látka (šnúra,
spodnej strane a z ľavého hnacieho kolesa
papier, hračka a pod.).
odstráňte cudzie látky.
• V pravom hnacom kolese je
• Vypnite vypínač Power (Napájanie) na
zachytená cudzia látka (šnúra,
spodnej strane a z pravého hnacieho kolesa
papier, hračka a pod.).
odstráňte cudzie látky.
• Skontrolujte snímač na
• Zaseknutý nárazník jemne potiahnite
nárazníku.
smerom von.
• Na okienku snímača prekážok • Vypnite vypínač Power (Napájanie) na
sa nachádza cudzia látka
spodnej strane a pomocou jemnej látky
(prach, škvrny a pod.).
z okienka predného a zadného snímača
cudziu látku utrite.
• Na okienku snímača zrázu sa • Vypnite vypínač Power (Napájanie) na
nachádza cudzia látka (prach,
spodnej strane a pomocou jemnej látky z
škvrny a pod.).
okienka snímača zrázu cudziu látku utrite.
• Nádoba na prach nie je
• Vložte nádobu na prach, pokým nebudete
vložená.
počuť „kliknutie“.
• V okrajovej čistiacej bočnej
• Vypnite vypínač Power (Napájanie) na
rotačnej kefe je zachytená
spodnej strane a z okrajovej čistiacej bočnej
cudzia látka (šnúra, látka a
rotačnej kefy utrite cudzie látky.
pod.).
✽ Ak stlačíte tlačidlo Start (Spustiť)/Stop (Zastaviť) alebo zapnete spínač Power (Napájanie), chybový
kód sa vymaže.
Riešenie problémov _37
05 RIEŠENIE PROBLÉMOV
CHYBOVÝ
KÓD
Technické údaje produktu
93 mm (výška)
355 mm (dĺžka)
355 mm (šírka)
Hlavné telo
122 mm (výška)
161 mm (dĺžka)
Nabíjačka (stanica)
38_ Technické údaje produktu
275 mm (šírka)
Technické údaje produktu
KLASIFIKÁCIA
PODROBNOSTI
Priemer
355 mm
Výška
93 mm
Hmotnosť
4,0 kg
Napájacie napätie
AC 220-240V~, 50-60Hz
Príkon nabíjania
50 W
Príkon hlavnej jednotky
40 W
Údaje o batérii
14,4 V/2 000 mA
Kapacita nádoby na prach
Približne 0,6 ℓ
Elektrické údaje
Typ nabíjania
Údaje vysávania
Režim vysávania
Automatické nabíjanie/ručné
nabíjanie
Automatické, bodové,
maximálne, Roh, plánované
vysávanie
Doba nabíjania
Približne 120 minút
Doba vysávania
(na tvrdej podlahe)
Približne 90 minút
Metóda vysávania
Rozpoznanie tvaru stropu
Typ tlačidiel na hlavnej jednotke
Tlačidlový typ
Vysávač vyhovuje nasledovným smerniciam.
Smernice EMC: 2004/108/EEC
Smernice o bezpečnosti nízkonapäťových zariadení: 2006/95/EC
Technické údaje produktu _39
06 TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU
Mechanické údaje
POLOŽKA
SR8825
Robotic Vacuum Cleaner
User Manual
This manual is made with 100% recycled paper.
✻ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
✻ For indoor use only.
imagine the possibilities
Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register
English
Safety information
SAFETY INFORMATION
WARNING
WARNING
• Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain
it for your reference.
• Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described
in this manual.
CAUTION/WARNING SYMBOLS USED
Indicates that a danger of death or serious injury exists.
WARNING
CAUTION
Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.
OTHER SYMBOLS USED
Explains terms to help users understand how use the product properly.
NOTE
2_ Safety information
Safety information
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the
following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR ROBOTIC VACUUM CLEANER.
Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance.
WARNING: to reduce the risk of fire, electric shock, or injury:
GENERAL
•
•
•
•
•
•
•
Use only as described in this manual.
Do not operate the robotic vacuum cleaner or charger if it has been damaged in any way.
If the cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors,
or dropped in water, return it to a customer care center.
Do not handle the charger or robotic vacuum cleaner with wet hands.
Use only on dry, indoor surfaces.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
BATTERY CHARGER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not modify the polarized plug to fit a non-polarized outlet or extension cord.
Do not use outdoors or on wet surfaces.
Unplug the charger from the outlet when not in use and before servicing.
Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.
Do not use with a damaged cord or plug.
Do not pull or carry by the cord, use the cord as a handle, close the door on the cord,
or pull the cord around sharp edges or corners. Keep the cord away from heated
surfaces.
Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
Do not mutilate or incinerate batteries as they will explode at high temperatures.
Do not attempt to open the charger. Repairs should only be carried out by a qualified
customer care centre.
Do not expose the charger to high temperatures or allow moisture or humidity of any
kind to come into contact with the charger.
Safety information _3
Safety information
ROBOTIC VACUUM CLEANER
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, and etc.
Do not use without a filter in place. When servicing the unit, never put fingers or other
objects into the fan chamber in case the unit accidentally turns on.
Do not put any objects into openings. Do not use with any openings blocked; keep
openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
Do not pick up toxic materials (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or
hot ashes.
Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, nor use on
areas where they may be present.
Do not use robotic vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapours given off
by oil based paint, paint thinner, moth proofing substances, flammable dust, or other
explosive or toxic vapours.
Leaks from battery cells can occur under extreme usage or temperature conditions.
If the liquid gets on skin, wash quickly with water. If the liquid gets into the eyes,
flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes. Seek medical
attention.
4_ Safety information
Contents
02
06
07
10
11
Power related
Before use
In use
Cleaning and maintenance
PRODUCT FEATURES
13
Product Features
15
16
Components
Name of each part
19
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Installing robotic vacuum cleaner
Installation order
Turning the power switch on or off
Installing the charger
Charging
About the battery
Starting/stopping cleaning
Recharging
Auto cleaning
Spot cleaning
Max cleaning
Edge cleaning
Scheduled Cleaning
30
30
30
31
32
34
35
Cleaning robotic vacuum cleaner
Please keep the cleaning and maintenance methods in mind
Cleaning the sensor window and the camera
Cleaning the dust bin and the Filter
Cleaning the power brush
Cleaning the edge-cleaning side rotating brush
Cleaning the driving wheel
36
37
Checklist before svc calls
Troubleshooting for Error Codes
38
Product specification
SAFETY INFORMATION
13
ASSEMBLING THE CLEANER
15
OPERATING THE CLEANER
19
MAINTAIN TOOLS AND FILTER
30
TROUBLESHOOTING
36
PRODUCT SPECIFICATION
38
Contents _5
Safety information
POWER RELATED
WARNING
Do not bend the power cord forcefully or place a
heavy object on it that could break it.
- This may result in fire or electric shock.
WARNING
Make sure to remove any dust or water from the
power plug.
- Failing to do so may result in a malfunction or electric
shock.
WARNING
Do not pull the power plug by the cord or touch the
plug with wet hands.
- This may result in fire or electric shock.
WARNING
Do not use multiple plugs in a single socket.
(Do not leave the cord lying exposed on the floor.)
- This may result in fire or electric shock.
WARNING
Do not use a damaged power cord, plug, or a loose
power outlet.
- This may result in fire or electric shock.
6_ Safety information
Safety information
BEFORE USE
CAUTION
Before activating the robotic vacuum cleaner, make sure
that the dust bin is assembled.
CAUTION
01 SAFETY INFORMATION
- If the dust bin is not inserted, robotic vacuum cleaner will not
operate.
Never use robotic vacuum cleaner in locations with
combustible material such as:
- Locations with candles or desk lamps on the floor.
- Locations with unattended fires (fire or embers).
- Locations with gasoline, distilled alcohol, thinner, ashtrays
with burning cigarettes, etc.
CAUTION
Robotic vacuum cleaner is for domestic use only. Do not use it in the following
locations.
- Attics, basements, warehouses, industrial buildings, separate rooms distant from the
main building, locations exposed to wet or damp conditions such as bathrooms or
wash rooms, and narrow and highly situated locations such as tables or shelves. Critical
damage (abnormal operation and breakage) may occur when used in these locations.
Open all doors to clean all rooms.
CAUTION
CAUTION
- When a door is closed, the robotic vacuum cleaner will not be able to enter that room.
- However, make sure to close the doors to the main entrance, the veranda and the
bathroom, and any other rooms where the robotic vacuum cleaner may fall to a lower floor.
For carpets with long tassels, fold the tassels under the
carpet.
- Unfolded tassels may result in critical damage to the carpet
and the machine itself, as they get caught in the driving wheel
or the power brush.
Safety information _7
Safety information
BEFORE USE
CAUTION
CAUTION
Remove small objects or brittle items from the area to be
cleaned in advance.
- Make sure to clear any objects before cleaning.
- Make sure to remove fragile items such as china, glass objects,
flowerpots, etc.
- Robotic vacuum cleaner does not recognize coins, rings or other
valuable items such as jewelry.
Remove objects scattered on the floor before cleaning.
- Robotic vacuum cleaner is designed to detect obstacles 5cm away
from it.
- Bath towels, pads in front of bathrooms and sinks, entrances, utility
rooms, power cords, table cloths or belts can become entangled in
the driving wheel or power brush. This can cause objects to fall from
the table.
CAUTION
Inform all family members (or relevant parties) to be cautious
before cleaning or when using the Scheduled Cleaning Mode.
- Robotic vacuum cleaner may run into children, causing them to fall.
CAUTION
Ensure that children do not step or sit on the robotic vacuum.
- Children may fall and injure themselves or critical damage may occur
to the product.
CAUTION
CAUTION
When a child or pet is left alone, make sure to turn off the
Power Switch of the robotic vacuum cleaner.
- Robotic vacuum cleaner may attract their attention.
- When the rotating wheel or brush catches fingers, feet, clothing or hair,
this may result in injury.
- If a child or pet is in the way of the robotic vacuum cleaner, it may be
identified as an obstacle and the area may not cleaned.
- When the Power Switch is turned off, it will cut off the power supply and
deactivate all functions.
When installing the charger station, do not leave the power
cord exposed on the floor.
- When the robotic vacuum cleaner automatically recharges or passes
by the charger station, it may drag the power cord around with it.
8_ Safety information
Safety information
BEFORE USE
CAUTION
CAUTION
01 SAFETY INFORMATION
CAUTION
Always keep the power cord of the charger plugged into the
outlet.
- Although the robotic vacuum cleaner has a self-charging function, if
the power cord of the charger station is unplugged, it cannot charge
its battery automatically.
Install the charger in a location that can be easily accessed
by the robotic vacuum cleaner.
- If the charger is installed in a corner, this may cause extra
movements and may disturb the automatic recharging process.
Objects in front of the charger will prevent the robotic
vacuum cleaner from auto-charging itself.
- Clear the area.
u
abo
WARNING
ab
ou
t1
m
There should be no obstacles 0.5 m to the left and right and
within 1 m of the front.
.5m
ut 0
abo
.5m
ut 0
abo
WARNING
WARNING
WARNING
WARNING
.5m
ut 0
abo
m
t 0.5
ab
ou
t1
m
Do not short-circuit the charge pins with metal objects such
as chopsticks, screwdrivers, and etc.
- This will result in critical damage to the charger.
Make sure that there is no trace of liquids on the charger
station.
- Failing to do so may result in fire or electric shock.
Make sure the robotic vacuum cleaner does not vacuum or
move over liquids such as water, oil or pet litter.
- This may result in critical damage to the product.
- Liquids may spread through the wheels resulting in contamination.
Do not use the charger for other purposes.
- This may result in critical damage to the charger or cause a fire.
Safety information _9
Safety information
IN USE
CAUTION
You cannot use the robotic vacuum cleaner on thick carpets.
- This may result in problems with the robotic vacuum cleaner.
- This may result in damage to carpets.
CAUTION
Do not use the robotic vacuum cleaner on a table or other high
locations.
- This may result in damage when the unit accidentally drops.
CAUTION
Robotic vacuum cleaner may bump into furniture such as chair
legs, table legs, thin and long furniture, etc. while operating.
- For a quicker and cleaner performance, place the chairs on top of
the table.
CAUTION
Do not place any objects on top of the robotic vacuum cleaner.
- This may result in malfunction.
CAUTION
Immediately remove any large pieces of
paper or plastic bags from the machine while cleaning.
- Using the machine for an extended period of time with its inlet port
obstructed may result in critical damage to the product.
WARNING
If an unusual sound, smell or smoke is emitted from the robotic
vacuum cleaner, immediately turn off the Power Switch and call
the customer care center.
NOTE
Robotic vacuum cleaner may not be able to continue its
operation if it is stuck at the entrance or veranda doorsill.
- Robotic vacuum cleaner stops operating for safety reasons if it
cannot move for more than 5 minutes.
- To resume operating, turn the Power Switch off and then on again
after moving it to a location where it can continue cleaning.
10_ Safety information
Safety information
IN USE
Robotic vacuum cleaner cannot completely clean
locations that it cannot reach, such as corners, and
spaces between sofas and walls.
- Please clean these locations occasionally.
NOTE
Dust clusters may remain after cleaning, when the robotic vacuum cleaner fails to
pick up dust clusters that were formed while cleaning.
- In this case, sweep up the dust with another cleaning tool.
CLEANING AND MAINTENANCE
CAUTION
When cleaning the product, do not spray water directly onto the
exterior or wipe it with a volatile material such as benzene,
thinner or alcohol.
- This may result in critical damage to the product.
CAUTION
Do not forcefully press the bumper on the robotic vacuum
cleaner.
- If the bumper sensor gets damaged, the robotic vacuum cleaner may
bump into walls or furniture.
CAUTION
The unit must not be disassembled or reconstructed by anyone
other than a qualified service engineer.
- This may result in damage to the product.
WARNING
Remove any foreign substances accumulated on the Obstacle
and Cliff sensors on a regular basis.
- Dirt accumulated on the sensors will result in inaccurate functioning
of the sensors.
Cliff sensor
Obstacle
sensor
Safety information _11
01 SAFETY INFORMATION
NOTE
Safety information
CLEANING AND MAINTENANCE
WARNING
When removing foreign substances, always use the cleaning
brush after turning the Power Switch off.
- Failing to do so may result in sudden operation of the unit and
cause an injury or critical damage to the product.
WARNING
If the power cord is damaged, have it replaced by a qualified
service engineer from the customer care center.
- Failing to do so may result in fire or electric shock.
WARNING
WARNING
Before cleaning the charger, make sure to disconnect the
power cord for safety.
Contact the Samsung Electronics customer care center to
replace the battery.
- Failing to use original batteries will result in product failure.
12_ Safety information
Edgecleaning
side brush
Power brush
Product Features
• What is ceiling shape recognition
(Visionary mappingTM)?
This function recognizes the shape of
the ceiling using the camera on top
to identify the area to be cleaned and
determines the best way to pass over
and clean every section of the floor.
DELICATE CLEANING OF EVERY CORNER
Since the robotic vacuum cleaner cleans the floor in a sequential way ( ) along the map
determined by the ceiling shape recognition function, it cleans every corner of the floor.
VARIOUS CLEANING MODES
Various cleaning modes are provided to meet all your needs.
2
About 1.5m
1
3
5
4
About 1.5m
1. Auto Mode
Cleans all rooms automatically.
2. Spot Mode
Cleans a localized area intensely. It can be
used to clean bread or cookie crumbs.
3. Max Mode
Runs until the battery is nearly depleted.
4. Edge Mode
When the Obstacle Sensor detects an
obstacle during the cleaning, the Robot
Cleaner reduces its speed to minimize the
bumping impact and the Bumper Sensor
also helps it lower the bumping impact.
And, it cleans the corners by reaching to
them as close as possible.
5. Scheduled Cleaning Mode
At the specified time, the robotic vacuum
cleaner cleans the floor.
Product Features _13
Product Features
AUTO CHARGING
When the battery is low, the robotic vacuum cleaner is
automatically guided to the charger to enable it to perform a
quick auto charge.
EDGE-CLEANING SIDE ROTATING BRUSH
The edge-cleaning side rotating brush cleans dust from the
edges.
DOORSILL CROSSING
About 1.5 cm
Stair type
Vertical type
The robotic vacuum cleaner’s innovative driving system
makes it possible for it to cross over doorsills with a height
of about 1.5 cm and clean all rooms. The robotic vacuum
cleaner may not be able to pass a 1.5 cm doorsill depending
on the shape of the doorsill.
ANTI-CRASH
The robotic vacuum cleaner detects and avoids obstacles
in 2 stages. First, the 7 obstacle sensors detect obstacles in
stage 1 and if the robotic vacuum cleaner does crash into an
obstacle, the 2 bumper sensors absorb the impact.
SAFETY DEVICE
When the robotic vacuum cleaner is lifted up while cleaning,
the driving wheels, power brush, suction motor, and side
rotating brush are stopped autonati(all) by sensor.
14_ Product Features
Assembling the cleaner
COMPONENTS
Main Body
■
■
Charger (Station)
Others Components
User Manual
Cleaning Brush
Assembling the cleaner _15
02 ASSEMBLING THE CLEANER
■
Assembling the cleaner
NAME OF EACH PART
[ Main unit ]
Display Panel
Operating
Button
Obstacle Sensor
Bumper Sensor
Obstacle
Sensor
Front
Dust Bin Eject
Button
Dust Bin
Side
Cliff Sensor
Side Brush
Driving Wheel
Charge Pin
Battery Cover
Cliff Sensor
Power Brush
Power Brush
Cover
Power Switch
Charge Pin
Roller
Driving Wheel
Cliff Sensor
Bottom
16_ Assembling the cleaner
Assembling the cleaner
NAME OF EACH PART
02 ASSEMBLING THE CLEANER
[ Charger (Station) ]
Power Lamp
Charging Lamp
Charge Pin
Vents
Assembling the cleaner _17
Assembling the cleaner
NAME OF EACH PART
[ Display panel ]
6
1
3
5
Ⓐ
7
Ⓑ
2
4
Ⓒ
8
9
DISPLAY PART
1. Number Display
- Shows the timer display, progress status, and error codes using numbers, letters and graphics.
2. Battery Level Indicator
- Charging: Shows the charging progress in 3 steps.
- In Use: Shows the battery charge level. The battery charge level is reduced by each level from FULL while
operating. (When the battery is fully discharged, one level will flash to display “LO”.)
3. Scheduled Cleaning
- When cleaning is scheduled, the Scheduled Cleaning icon is lit.
4. Recharging
- This icon turns on when the robotic vacuum cleaner returns to the charger station to charge its battery.
5. Cleaning Mode Display
- Each time the cleaning mode button is pressed, the corresponding cleaning mode is displayed.
(a) Auto Mode: This icon turns on when Auto cleaning mode is selected.
(b) Spot Mode: This icon turns on when Spot cleaning mode is selected.
(c) Max Mode: This icon turns on when Max cleaning mode is selected.
(d) Edge Mode : “
” is on when Edge cleaning mode is selected.
BUTTON PART
6. Start/Stop
- Press to start/stop cleaning.
7. Cleaning Mode
- Press to select a cleaning mode. After selecting a cleaning mode, press the (
) button to start cleaning.
8. Delay Start
- Press to schedule a cleaning. You can delay a cleaning up to 23 hours.
9. Recharging
- When this button is pressed, the Recharging icon is turned on and robotic vacuum cleaner will return to
the charger station to charge its battery.
18_ Assembling the cleaner
Operating the cleaner
INSTALLING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER
INSTALLATION ORDER
TURNING THE POWER SWITCH ON OR OFF
To use the robotic vacuum cleaner, you must turn the
Power Switch on.
If you turn the Power Switch off, all settings will be reset.
1. Turn over the main unit and turn the Power Switch
on.
- If the icons are not turned on, it indicates that the battery
charge is depleted. In this case, dock the robotic vacuum
cleaner to the charger station after turning the Power
Switch on.
- Note that turning the Power Switch off will reset all
settings.
- When no key is pressed for approximately 10 minutes
when the power is on, the power is automatically turned off to save battery power. In
this case, to use this robotic vacuum cleaner again, please push the “Power” button
or “Start/Stop” button.
CAUTION
If the Power Switch is turned off, the robotic vacuum cleaner will not be charged
even if it is docked with the charger station.
Operating the cleaner _19
03 OPERATING THE CLEANER
1. Turning the Power Switch on or off
To use the robotic vacuum cleaner, you must turn on the Power Switch at the
bottom of the main unit.
2. Installing the Charger
To charge the robotic vacuum cleaner, you must first install
the charger.
Since the battery is discharged when the product is
purchased, you must fully charge the battery before use.
3. Charging the Battery
You should charge the battery completely before using the
robotic vacuum cleaner.
Operating the cleaner
INSTALLING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER
INSTALLING THE CHARGER
Power Lamp
Charging Lamp
1. Install the charger on a flat surface.
2. There should be no obstacles 0.5 m to the left and
right and within 1 m of the front.
m
.5
ut 0
abo
.5m
ut 0
abo
3. Install the charger in a location where it can be easily
accessed by the robotic vacuum cleaner.
4. Arrange the power cord along the wall.
5. When the floor is made of wood, install the charger
in the same direction as the grain of the wood.
NOTE
Always keep the power cord of the charger
plugged into the power outlet.
- If no power is supplied to the charger, the robotic
vacuum will not be able to find the charger and will
not be able to charge automatically.
- If the robotic vacuum cleaner is separated from the
charger, the battery is automatically discharged.
20_ Operating the cleaner
ab
ou
t1
m
Operating the cleaner
INSTALLING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER
CHARGING
Power Lamp
Charging Lamp
Turn on the Power Switch at the bottom of the product.
1. After aligning the charge pins of the main unit with
the charge pin of the charger station, press the main
unit until you hear a “Recharging power” sound from
the charger.
- The Charging Lamp turns green.
2. Check the charge status of the robotic vacuum
cleaner.
- When charging starts, the battery level indicator and
“ ” will be displayed in sequence in the display panel.
- When charging is complete, the battery level indicator and
“FULL” will be displayed in the display panel.
Flash
■
■
Flash
NOTE
When the battery level display flashes
while cleaning, the robotic vacuum
cleaner stops vacuuming and
automatically charges itself at the charger.
Power
Lamp
Charging Lamp
Charging
Fully charged
<Charge display>
Charge
complete
Charging
Required
charging
When the battery level flashes and “LO” is displayed while cleaning,
robotic vacuum cleaner cannot be operated by the buttons on the
main unit. In this case, directly carry the robotic vacuum cleaner
to the charger to charge the battery. (This is when the battery is
completely discharged.)
● When the product is initially purchased, it will take about 120 minutes to fully charge the battery
and will run for about 90 minutes.
● When charging the battery while the battery is over-heated, the charging time can increase.
● Measures to take when charging is not smooth.
When the robotic vacuum cleaner cannot be automatically charged, check the following:
- Turn the Power Switch at the bottom of the robotic vacuum cleaner off and on (Reset).
- Re-plug the power of the charger (Reset).
- Check whether there are any foreign substances on the charge connector and wipe the
charge connector on the main unit and the charger with a dry cloth.
- Check whether there are objects near the charger that are strong reflectors.
● When separating the robotic vacuum cleaner from the charger, it will discharge naturally.
- Charge the robotic vacuum cleaner through the charger, if possible. (When leaving your home
unattended for a long period of time due to a business trip, travelling etc., turn off the Power
Switch of the robotic vacuum cleaner and unplug the power of the charger to store them.)
Operating the cleaner _21
03 OPERATING THE CLEANER
When the product is initially purchased, the battery
is fully discharged, and you must charge the robotic
vacuum cleaner manually.
Operating the cleaner
INSTALLING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER
ABOUT THE BATTERY
■
The robotic vacuum cleaner is powered by an environment-friendly Nickel Metal Hydride
(NiMH) rechargeable battery, and an over-charge prevention function guarantees an
extended life time.
■
When purchasing a battery, ask the customer care
center for the genuine part symbol (
) and
model number before purchasing it.
- This battery is only for Samsung robotic vacuums. It is strictly prohibited to use it for other
appliances or for other purposes.
- Do not disassemble or modify the battery.
- Charge it in a location with good ventilation.
- Do not expose the battery to fire and do not heat it.
- Do not connect any metallic objects to the (+) or (-) terminals of the battery.
- Keep it indoors (0℃~40℃).
- Before you discard this product, dispose of batteries in an environmentally safe manner.
- Do not discard batteries with your regular household trash.
- Follow all local regulations when disposing of old batteries.
✽ If the battery is out of order, do not disassemble it. Contact your nearest customer care
center.
✽ An increased charging time and a shorter battery life indicates the near end of the battery
life. Please contact an authorized customer care center to replace your battery.
The rechargeable battery incorporated in this product is not user replaceable.
For information on its replacement, please contact your service provider.
22_ Operating the cleaner
Operating the cleaner
USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER
STARTING/STOPPING CLEANING
You can run or stop all robotic vacuum functions.
Each robotic vacuum function only runs when the Power
Switch is turned on.
■
When the robotic vacuum is operating, press the ( )
button to cancel the operation and select a function.
03 OPERATING THE CLEANER
■
Turning the power on or off
Turning the power on
- Main unit: Press the ( ) button.
- The main unit buttons, battery level indicator and
cleaning mode icons are turned on.
Turning the power off
- Main unit: Press and hold the (
) button down for 3
seconds.
- All icons except for the battery level indicator are
turned off.
Using the main unit
buttons
Starting or stopping cleaning
Starting
- Main unit: Select Auto / Spot / Max / Edge mode by using the (
) button and
then pressing the ( ) button.
- When cleaning begins, the robotic vacuum cleaner starts to move.
✽ Pressing the ( ) button without selecting cleaning mode starts to perform the
Auto mode cleaning.
Stopping
- To stop, press the ( ) main unit button.
- When cleaning is stopped, the robotic vacuum cleaner stops.
Operating the cleaner _23
Operating the cleaner
USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER
RECHARGING
You can have the robotic vacuum cleaner return
to the charger to charge the battery by using the
Recharging button.
■
When the robotic vacuum cleaner is operating, press
the ( ) button to cancel the operation and press the
Recharging button.
1. Press the Recharging button.
- The main unit icon ( ) is turned on and the robotic
vacuum cleaner will return to the charger.
2. To stop the robotic vacuum cleaner while it is
returning to the charger, press the (
) button.
3. To test the auto charge function, press the
Recharging button when the robotic vacuum cleaner
is less than 1.5 m from the charger.
Using the main unit
buttons
5
1.
Troubleshooting when the robotic vacuum cleaner does not return to the
charger
● Check the installation of the charger
- When the charger is in a location where the
charger cannot guide the robotic vacuum cleaner
to the charger.
- When the charger is more than 5m away from
robotic vacuum cleaner.
: It may require a longer time for the robotic
vacuum cleaner to return to the charger.
● Manually charge the robotic vacuum cleaner in the following cases.
- When the charger is installed in a corner.
- When the battery is fully discharged.
- When the robotic vacuum cleaner is trapped by an obstacle (furniture etc.)
- When the robotic vacuum cleaner cannot pass over the doorsill to the location
where the charger is installed.
m
d
ea
ah
24_ Operating the cleaner
Operating the cleaner
USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER
AUTO CLEANING
■
If cleaning begins when the robotic vacuum cleaner is docked with
the charger station, the time to return to the charger is decreased
since the robotic vacuum cleaner remembers its original position
while moving.
■
If the battery level becomes too low while cleaning, the robotic
vacuum cleaner will automatically return to the charger station and
resume cleaning after charging its battery. (Number of cleaning
operations resumed: Once)
Main unit button
03 OPERATING THE CLEANER
The robotic vacuum cleaner will move by itself and
automatically clean the house until cleaning is completed
once.
Configuration Sequence
1 Set the mode.
▶
1time
2 Cancel the mode.
While cleaning
NOTE
About the Resume Cleaning function
● If the robotic vacuum cleaner has evaluated
that cleaning is complete, the resume cleaning
function is not performed.
● If you move the robotic vacuum cleaner when it
is being charged or press a button, the robotic
vacuum cleaner judges cleaning to be complete
and does not resume cleaning.
When cleaning is
complete
CAUTION
Do not move the robotic vacuum cleaner when it is cleaning or press a button
while it is cleaning. Otherwise, the robotic vacuum cleaner judges cleaning to be
complete and starts cleaning again from the beginning.
Operating the cleaner _25
Operating the cleaner
USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER
SPOT CLEANING
You can conveniently clean a specific area that has a a
lot of cookie crumbs, dust, and etc.
Move the robotic vacuum cleaner to the location where you
want to perform a spot clean.
Main unit button
About 1.5m
■
About 1.5m
Configuration Sequence
1 Set the mode.
▶
2time
2 Cancel the mode.
While cleaning
- In Spot cleaning mode, the robotic vacuum cleaner cleans
an area with a length of 1.5m and a width of 1.5m.
- When cleaning is completed, the robotic vacuum cleaner
will display End, Stop, and Stand by.
NOTE
When the robotic vacuum cleaner is docked with the
charger station, spot cleaning is not supported.
When cleaning is
complete
26_ Operating the cleaner
Operating the cleaner
USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER
MAX CLEANING
■
If cleaning begins when the robotic vacuum cleaner is
docked with the charger station, the time to return to the
charger is decreased since the robotic vacuum cleaner
remembers its original position while moving.
■
If the battery level becomes low while cleaning, the robotic
vacuum cleaner automatically returns to the charger station
and resumes cleaning after charging the battery. (Number of
resumed cleaning operations: Once)
Main unit button
03 OPERATING THE CLEANER
The robotic vacuum cleaner automatically moves and
cleans until the battery runs out and the battery level
flashes only one level.
Configuration Sequence
1 Set the mode.
▶
3time
2 Cancel the mode.
While cleaning
NOTE
CAUTION
About the Resume Cleaning function
● If the robotic vacuum cleaner judges cleaning to be complete, resume cleaning is
not performed.
● If you move the robotic vacuum cleaner while it is being charged or press a button,
robotic vacuum cleaner judges cleaning to be complete (cleaning is not resumed).
Do not move the robotic vacuum cleaner while it is cleaning or press a button while
cleaning. Otherwise, the robotic vacuum cleaner judges cleaning to be complete and
starts cleaning again from the beginning.
Operating the cleaner _27
Operating the cleaner
USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER
EDGE CLEANING
When the Obstacle Sensor detects an obstacle during
the cleaning, the Robotic vacuum Cleaner reduces its
speed to minimize the bumping impact and the Bumper
Sensor also helps it lower the bumping impact.
It cleans the corners by reaching to them as close as
possible. (This Robotic vacuum Cleaner is a touching
type cleaner.)
The robotic vacuum cleaner will move by itself and
automatically clean the house until cleaning is completed once.
■
If cleaning begins when the robotic vacuum cleaner is docked
with the charger station, the time to return to the charger is
decreased since the robotic vacuum cleaner remembers its
original position while moving.
■
If the battery level becomes too low while cleaning, the robotic
vacuum cleaner will automatically return to the charger station
and resume cleaning after charging its battery. (Number of
cleaning operations resumed: Once)
Main unit button
Configuration Sequence
1 Set the mode.
▶
4time
2 Cancel the mode.
While cleaning
NOTE
CAUTION
About the Resume Cleaning function
• If the robotic vacuum cleaner has evaluated
that cleaning is complete, the resume cleaning
function is not performed.
• If you move the robotic vacuum cleaner when it
is being charged or press a button, the robotic
vacuum cleaner judges cleaning to be complete
and does not resume cleaning.
When cleaning is
complete
Do not move the robotic vacuum cleaner when it is cleaning or press a button
while it is cleaning. Otherwise, the robotic vacuum cleaner judges cleaning to be
complete and starts cleaning again from the beginning.
28_ Operating the cleaner
Operating the cleaner
USING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER
SCHEDULED CLEANING
■
03 OPERATING THE CLEANER
You can schedule robotic vacuum cleaner to start
cleaning from a particular time. (Time delay: Up to
23 hours)
Scheduled cleaning is only performed when robotic
vacuum cleaner is docked with the charger station.
Main unit button
Configuration Sequence
1 Enter the Scheduled
Cleaning mode.
(Example) To clean 5 hours
Later from now
Flash
2 Whenever the button is
pressed, the time is increased
or decreased.
Flash
3 Finish the setting.
4 Cancel the setting.
The icon is turned off.
NOTE
When setting is complete, and you press the ( ) button instead of the Delay Start
button, the scheduled cleaning time is canceled.
After completing the setting, if you manually move the robotic vacuum cleaner from
the charger station, the scheduled cleaning time is cancelled.
Operating the cleaner _29
Maintain tools and filter
CLEANING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER
PLEASE KEEP THE CLEANING AND MAINTENANCE METHODS IN MIND
When the Power Switch is damaged, please contact the
service agent so that it does not cause any accidents.
■ Do not use any means or mechanical devices not
installed by the manufacturer that could accelerate the
deformation of the robotic vacuum cleaner.
■
■
Always turn off the power switch
at the bottom of the main unit
before cleaning the robotic vacuum.
The robotic vacuum cleaner could
operate suddenly and cause an injury.
CLEANING THE SENSOR WINDOW AND THE CAMERA
You must turn off the Power Switch at the bottom of
the main unit before cleaning the robotic vacuum.
■
Never spray water, thinner, benzene etc. directly onto
the main unit of robotic vacuum cleaner.
■
Lightly wipe the sensor window or
camera using a soft cloth.
Display Panel
Camera
Front Sensor window
Front Sensor Window and
Camera
30_ Maintain tools and filter
Cliff Sensor Window
Rear Sensor Window
Maintain tools and filter
CLEANING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER
CLEANING THE DUST BIN AND THE FILTER
First, empty the dust bin before cleaning it.
When separating the dust bin, take care not to spill the
dust out of the dust bin.
■ Empty the dust bin in the following cases.
1. When dust has accumulated inside the dust bin.
2. When the suction power suddenly becomes weak.
3. When the noise suddenly increases.
Filter
■
1. Press the Dust Bin Eject (PUSH) button and pull the
dust bin to separate the dust bin.
2. Separate the dust bin cover by pulling it in the direction of
the arrow in the figure.
3. Separate the Filter from the dust bin by pulling it in the
direction of the arrow in the figure.
4. Wipe the dust from the Filter and the dust bin.
✽ You can wash them with water.
5. Install the Filter into the dust bin.
- Make sure that the grid pattern of the Filter is facing
downwards. It cannot be installed in the wrong direction.
6. Close the dust bin cover and install it into the main unit.
Maintain tools and filter _31
04 MAINTAIN TOOLS AND FILTER
Dust Bin Cover
Maintain tools and filter
CLEANING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER
CLEANING THE POWER BRUSH
You must turn off the Power Switch at the bottom of the
main unit before cleaning the robotic vacuum.
● Because the dust in the dust bin may come out,
CAUTION
separate the dust bin first before cleaning the power
brush.
1. Separate the dust bin by pressing the Dust Bin Eject
(PUSH) button.
2. After checking whether there are any foreign
substances, press the hook that is fixing the brush cover
to separate it.
3. Lift the power brush up from the main unit.
4. Remove any foreign substances such as long hairs
or strings wrapped around the power brush using a
cleaning brush or a vacuum cleaner.
5. When cleaning is complete, fix the Power Switch side of
the power brush first and then fix the other side of the
brush in the same way.
32_ Maintain tools and filter
Maintain tools and filter
CLEANING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER
6. After inserting the 3 tips at the top of the cover,
push the other end in until it “clicks” into place.
• To prevent the robotic vacuum cleaner from becoming clogged, be careful not to
vacuum tooth picks or cotton swabs.
• When removing foreign substances becomes difficult, contact a customer care center.
• Because the power brush vacuums the dust on the floor, long strings or hair can
become wrapped around the brush. Check and clean the power brush regularly.
Maintain tools and filter _33
04 MAINTAIN TOOLS AND FILTER
CAUTION
Maintain tools and filter
CLEANING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER
CLEANING THE EDGE-CLEANING SIDE ROTATING BRUSH
You must turn off the Power Switch at the bottom of the
main unit before cleaning the robotic vacuum.
1. Check whether the side rotating brush is bent or
whether there are any foreign substances stuck on the
brush.
2. Wearing rubber gloves, wrap the side rotating brush with
a cloth using hot water for about 10 seconds and wipe it
on the cloth.
3. Turning the side rotating brush, repeat the procedures
in Step 2.
4. If hair or string is wrapped between the main unit and
the side rotating brush, undo the screw of the side
rotating brush using a (+) driver to remove it.
When reassembling the brush, check the “L” mark
on the edge-cleaning side rotating brush and the “L”
mark on the main unit and then reassemble the side
rotating brush.
(Letter “R” is carved at the right side rotating brush.)
NOTE
L
Because the side rotating brush easily attracts hair and other foreign substances,
make sure to clean it frequently.
Excessive foreign substances on the side rotating brush can damage the brush.
34_ Maintain tools and filter
Maintain tools and filter
CLEANING THE ROBOTIC VACUUM CLEANER
CLEANING THE DRIVING WHEEL
You must turn off the Power Switch at the bottom of the
main unit before cleaning the robotic.
If the robotic vacuum cleaner suddenly starts to zigzag, there
may be foreign substances stuck on the driving wheel.
1. When cleaning the driving wheel, place a soft cloth
on the floor and flip the main unit, placing it down
carefully.
2. Check for foreign substances and remove them
using a stick or a pair of blunt nippers if necessary.
Maintain tools and filter _35
04 MAINTAIN TOOLS AND FILTER
■
Troubleshooting
CHECKLIST BEFORE SVC CALLS
SYMPTOM
Robotic vacuum
cleaner does not
operate at all
before
cleaning.
CHECKLIST
• Install the dust bin.
• Is the Power Switch turned on?
• Turn on the Power Switch.
• Is cleaning mode (
• Press the (
• Is the battery level flashing only
• Lift up the robotic vacuum
) in the
display panel turned on?
one level and is ‘LO’ displayed in
the display panel?
• Is the battery level flashing only
Robotic vacuum
cleaner stopped
operating while
cleaning.
•
•
•
•
•
The suction
power is weak
while cleaning.
•
clogged.
36_ Troubleshooting
) button. (To turn it
off, press and hold the (
)button
down for 3 seconds or longer.)
cleaner, and manually dock the
robotic vacuum onto the charger
to charge it.
• Lift up the robotic vacuum
cleaner, manually dock the robotic
onto the charger to charge it.
• Turn off the Power Switch and
remove the wires.
one level and is ‘LO’ displayed in
the display panel?
Has the robotic vacuum cleaner
become hooked on wires on the
floor?
• Turn off the Power Switch and
Is the robotic vacuum cleaner
stuck to the floor where there is a
move the cleaning robotic
height difference?
vacuum to another place to clean.
- The driving wheel is lifted.
• Turn off the Power Switch and
Is there a thin towel (cloth)
wrapped around the driving
remove the thin towel.
wheel?
• Turn off the Power Switch and
Is the robotic vacuum cleaner
stuck on the doorsill?
move the robotic vacuum cleaner
to another place to clean.
•
Check whether the dust bin
Stop the robotic vacuum cleaner
is full of dust.
and empty the dust bin.
• Turn off the Power Switch and
Check whether the suction
inlet is clogged by foreign
remove the foreign substances on
substances.
the suction inlet.
• Check whether the Filter is
Robotic vacuum
cleaner cannot
find the charger.
MEASURE TO TAKE
• Is the dust bin assembled?
• Check whether the power
plug of the charger is plugged
correctly into the outlet.
• If there are any obstacles within a
range of about 1m in front of the
charger and about 0.5m range to
the left and right of the charger,
you should remove the obstacles.
• If there are any foreign
substances on the change pin,
wipe them off with a dry towel.
• Clean the Filter well.
Troubleshooting
TROUBLESHOOTING FOR ERROR CODES
CAUSE
SOLUTION
• Robotic vacuum cleaner is
• Turn off the Power Switch at the bottom
caught, stuck or trapped
while navigating.
• A foreign substance (string,
paper, toy etc.) is caught in
the power brush.
and move the robotic vacuum cleaner to a
different location.
• Turn off the Power Switch at the bottom
and remove the foreign substance from the
power brush.
• A foreign substance (string,
• Turn off the Power Switch at the bottom
paper, toy etc.) is caught in
the left driving wheel.
• A foreign substance (string,
paper, toy etc.) is caught in
the right driving wheel.
• Check bumper sensor.
and remove the foreign substance from the
left driving wheel.
• Turn off the Power Switch at the
bottom and remove the foreign substance
from the right driving wheel.
• Slightly pull the stuck bumper outward.
• A foreign substance (dust,
• Turn off the Power Switch at the bottom
stain etc.) is on the Obstacle
sensor window.
• A foreign substance (Dust,
stain etc.) is on the Cliff
sensor window.
• Dust bin not inserted.
• A foreign substance (String,
cloth etc.) is caught on the
edge-cleaning side rotating
brush.
and wipe the foreign substance from the
front and rear sensor windows using a soft
cloth.
• Turn off the Power Switch at the bottom
and wipe the foreign substance on the cilff
sensor window with a soft cloth.
• Insert the dust bin until you hear a “Click”
sound.
• Turn off the Power Switch at the bottom
and wipe the foreign substance from the
edge-cleaning side rotating brush.
✽ If you press the Start/Stop button or turn off the Power Switch, the error code is cleared.
Troubleshooting _37
05 TROUBLESHOOTING
ERROR
CODE
Product specification
93 mm (Height)
355 mm (Length)
355 mm (Width)
Main Body
122 mm (Height)
161 mm (Length)
Charger(Station)
38_ Product specification
275 mm (Width)
Product specification
CLASSIFICATION
Electrical
Specifications
DETAIL
Diameter
355mm
Height
93mm
Weight
4.0kg
Power voltage
AC 220-240V~, 50-60Hz
Charge power consumption
50 W
Main unit power consumption
40 W
Battery specifications
14.4V / 2,000 mA
Dust bin capacity
About 0.6 ℓ
Charging type
Cleaning
Specifications
Cleaning mode
Auto Charging/
Manual Charging
Auto, Spot, Max, Edge,
Scheduled Cleaning
Charging time
About 120 minutes
Cleaning time
(on the basis of hard floor)
About 90 minutes
Cleaning method
Ceiling shape recognition
Main unit button type
Button type
This Vacuum cleaner is approved the following.
Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC
Product specification _39
06 PRODUCT SPECIFICATION
Mechanical
Specifications
ITEM
Code No. DJ68-00620K REV(0.0)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement