Samsung 305t Owner's manual

Samsung 305t Owner's manual

SyncMaster 305T

Symbole

Niezastosowanie się do wskazówek oznaczonych tym symbolem może doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

Zabronione.

Nie należy otwierać obudowy monitora.

Nie dotykać.

Należy przeczytać i zawsze stosować się do tych zaleceń.

Należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.

Uziemienie dla zapobiegnięcia porażenia prądem.

Zasilanie

Gdy komputer nie jest używany przez dłuższy czas należy włączyć funkcję

DPMS. Jeśli się używa wygaszacza ekranu, należy go ustawić na tryb "ekran aktywny”.

Nie należy używać zniszczonej lub poluzowanej wtyczki. z

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Przy wyłączaniu z zasilania nie należy ciągnąć za przewód; nie należy

też dotykać wtyczki mokrymi rękami. z

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Należy używać wyłącznie wtyczki i gniazdka z odpowiednim

uziemieniem. z

Niewłaściwe uziemienie może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu.

Umieścić wtyczkę przewodu zasilającego solidnie w gniazdku, aby się nie poluzowała.

z

Niewłaściwe podłączenie wtyczki do gniazdka może spowodować pożar.

Nie należy nadmiernie wyginać wtyczki i przewodu, ani kłaść na nie

ciężkich przedmiotów, gdyż może to spowodować uszkodzenie. z

Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń i przewodów do jednego

gniazdka.

Może to spowodować pożar. z

Nie odłączać przewodu zasilającego podczas pracy monitora. z

Odłączenie może spowodować przepięcie, co grozi uszkodzeniem monitora.

Nie korzystać z przewodu zasilającego, jeśli złącze lub wtyk jest

zakurzone. z z

Jeśli złącze lub wtyk przewodu zasilającego jest zakurzone, oczyść je suchą szmatką.

Używanie przewodu zasilającego z zakurzonym wtykiem lub złączem grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Instalacja

W przypadku instalacji produktu w miejscu, gdzie jest on wystawiony na działanie dużych ilości kurzu, wysokich lub niskich temperatur, wilgoci czy preparatów chemicznych oraz używania go przez 24 godziny na dobę, np. w przypadku lotniska, stacji kolejowej itp., należy skonsultować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Konsultacja jest konieczna, gdyż korzystanie z monitora w tych warunkach może spowodować jego poważne uszkodzenie.

Monitor powinien być ulokowany w miejscu możliwie suchym i czystym. z

We wnętrzu monitora może powstać zwarcie lub pożar.

Przy przenoszeniu nie dopuścić do upuszczenia. z

Może to spowodować uszkodzenie sprzętu lub obrażenia cielesne.

Postaw podstawę monitora na półce tak, aby nie wystawała poza jej

krawędź. z

Jeśli monitor spadnie, może ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała u osób.

Nie stawiać produktu na niestabilnym lub niewielkim podłożu. z

Produkt powinno się umieszczać na równej, stabilnej powierzchni, gdyż jego upadek może spowodować obrażenia ciała osób znajdujących się w pobliżu, zwłaszcza dzieci.

Nie stawiać produktu na podłodze. z

Takie ustawienie monitora stwarza ryzyko potknięcia, zwłaszcza w przypadku dzieci.

Łatwopalne przedmioty, takie jak świece, środki owadobójcze oraz papierosy, przechowywać z dala od produktu.

z

Niezastosowanie się do tego zalecenia stwarza ryzyko pożaru.

Zachować odpowiednią odległość pomiędzy urządzeniami grzewczymi a przewodem zasilającym.

z

Nadtopienie osłony przewodu grozi porażeniem prądem lub pożarem.

Nie stawiać produktu w miejscach o słabej wentylacji, na przykład na

półce czy w szafce.

z

Wzrost temperatury wewnątrz urządzenia grozi pożarem.

Monitor należy stawiać ostrożnie. z

Może ulec uszkodzeniu.

Nie należy kłaść monitora ekranem w dół. z

Może to uszkodzić powierzchnię ekranu.

Instalację wspornika naściennego powinien przeprowadzić

wykwalifikowany specjalista. z z

Instalacja wykonana przez osoby niewykwalifikowane może prowadzić do obrażeń ciała.

Należy zawsze stosować urządzenie montażowe, określone w instrukcji obsługi.

Przy montażu produktu należy zachować odpowiednią odległość od ściany (przynajmniej 10 cm) w celu zapewnienia odpowiedniej

wentylacji. z

Niedostateczna wentylacja może powodować wzrost temperatury wewnątrz produktu, co skraca żywotność podzespołów oraz obniża jakość funkcjonowania.

Plastikowe opakowanie (torbę) należy przechowywać poza zasięgiem

dzieci. z

Podczas zabawy plastikową torbą istnieje ryzyko przypadkowego uduszenia się.

Czyszczenie

Czyszcząc obudowę monitora lub powierzchnię ekranu, należy używać lekko wilgotnej, miękkiej szmatki.

Nie należy rozpylać detergentu bezpośrednio na powierzchnię monitora. z

Grozi to uszkodzeniem, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Należy używać zalecanych detergentów i miękkiej szmatki.

Jeśli wtyk jest brudny lub zakurzony, należy go dokładnie wyczyścić

suchą szmatką. z

Brudny wtyk może spowodować porażenie prądem lub pożar.

Przed czyszczeniem monitora pamiętać o wcześniejszym odłączeniu

przewodu zasilającego. z

Czyszczenie urządzenia znajdującego się pod napięciem grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i przetrzeć monitor miękką, suchą szmatką.

z

Nie używać żadnych substancji chemicznych, takich jak wosk, benzyna, alkohol, rozpuszczalnik, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, środki smarne lub detergenty.

Raz w roku kontaktuj się z centrum serwisowym lub centrum obsługi klienta w celu czyszczenia wnętrza urządzenia.

z

Utrzymuj wnętrze urządzenia w czystości. Nagromadzony kurz może prowadzić do nieprawidłowego działania lub pożaru.

Inne

Nie należy zdejmować pokrywy (lub tylnej części). z z

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Jeśli monitor nie działa prawidłowo, a zwłaszcza, gdy wydaje nienormalne dźwięki lub, gdy dochodzi z niego swąd, należy natychmiast wyłączyć zasilanie i zgłosić się do autoryzowanego dealera lub serwisu

. z

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Produktu nie należy instalować w miejscach, w których przechowywane są oleje, a także w zadymionych lub wilgotnych pomieszczeniach. Nie

montować w pojazdach. z

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia, porażenia prądem lub

z pożaru.

Nie wolno uruchamiać monitora w pobliżu wody, okien lub drzwi, gdzie byłby narażony na śnieg lub deszcz.

Jeśli monitor zostanie upuszczony lub jego obudowa ulegnie uszkodzeniu, należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilający.

Następnie należy skontaktować się z serwisem .

z

W przeciwnym razie monitor może ulec uszkodzeniu, powodując porażenie prądem lub pożar.

W czasie wyładowań atmosferycznych na zewnątrz należy wyłączyć

zasilanie monitora lub nie korzystać z niego przez jakiś czas. z

W przeciwnym razie monitor może ulec uszkodzeniu, powodując porażenie prądem lub pożar.

Nie przesuwaj monitora, ciągnąc za przewód lub kabel sygnałowy. z

Może to spowodować awarię sprzętu, porażenie prądem lub pożar w rezultacie uszkodzenia przewodu.

Nie należy przesuwać monitora w prawo lub lewo ciągnąc jedynie za przewód zasilania lub kabel sygnałowy.

z

Może to spowodować awarię sprzętu, porażenie prądem lub pożar w rezultacie uszkodzenia przewodu.

Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych monitora. z

Nieodpowiednia wentylacja może spowodować awarię lub pożar.

Nie wolno stawiać na monitorze pojemników z wodą, produktów chemicznych ani małych metalowych przedmiotów.

z z

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia, porażenia prądem lub pożaru.

Jeśli do monitora dostanie się obca substancja, należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z serwisem .

Nie stawiać monitora w pobliżu substancji łatwopalnych.

z

Może to spowodować eksplozję lub pożar.

Nie należy nigdy wkładać żadnych przedmiotów metalowych w otwory

monitora. z

Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub obrażenia ciała.

W otworze wentylacyjnym, w gniazdku słuchawkowym ani w gniazdach

AV nie należy umieszczać metalowych przedmiotów (np. wtyków, przewodów, śrubokrętów) ani przedmiotów łatwopalnych (np. papieru, zapałek).

z

Grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Jeśli do produktu dostanie się obca substancja lub woda, należy go wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym.

Oglądanie tego samego ekranu przez dłuższy czas może sprawić, że

ekran będzie zamazany lub widoczny będzie trwały obraz. z

Włączaj tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu o ruchomym obrazie, kiedy pozostawiasz monitor na dłuższy okres czasu.

Rozdzielczość i częstotliwość należy dostosować odpowiednio do modelu.

z

Niewłaściwa rozdzielczość i częstotliwość może uszkodzić wzrok.

Monitor o przekątnej 30 cali (75 cm) - 2560 x 1600

Ciągłe patrzenie na monitor ze zbyt małej odległości może spowodować uszkodzenie wzroku.

Aby pozwolić odpocząć oczom, po każdej godzinie pracy przed monitorem zrób co najmniej 5-minutową przerwę.

Nie należy instalować produktu na niestabilnej, nierównej powierzchni

lub w miejscu narażonym na drgania. z

Jeśli monitor spadnie, może ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała u osób. Korzystanie z produktu w miejscu narażonym na drgania może spowodować jego szybsze zużycie lub zapalenie.

Monitor można przenosić, gdy jest on wyłączony a przewód zasilający jest odłączony. Przed przeniesieniem monitora sprawdź, czy wszystkie kable, w tym kabel antenowy i kable przyłączeniowe innych urządzeń są odłączone.

z

W przeciwnym razie mogą ulec uszkodzeniu i prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Podczas przenoszenia monitora skorzystać z pomocy drugiej osoby.

z

Upadek może spowodować wadliwe działanie lub fizyczne uszkodzenie monitora.

Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu monitora, powinno się go stawiać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

z

Należy również pamiętać o tym, iż upadek monitora może spowodować straty materialne, obrażenia, a nawet śmierć.

Zaleca się odłączenie urządzenia od źródła zasilania w przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji.

z

Pozostawienie urządzenia pod napięciem w takim przypadku grozi porażeniem prądem lub pożarem.

Nie umieszczać na monitorze zabawek lub innych przedmiotów, którymi mogłoby się zainteresować dziecko.

z

Chęć sięgnięcia po przedmiot może spowodować upadek monitora, a w konsekwencji straty materialne, obrażenia ciała lub nawet śmierć.

Nie należy podnosić lub przenosić monitora spodem do góry, trzymając tylko za podstawę.

z

Może to spowodować upadek monitora i jego uszkodzenie lub obrażenia ciała.

Zachowanie odpowiedniej pozycji ciała podczas korzystania z monitora

Podczas korzystania z monitora należy się starać zachować odpowiednią pozycję ciała.

z z z z z z z

Plecy powinny być wyprostowane.

Oczy użytkownika powinny się znajdować w odległości około

40–50 cm od ekranu monitora. Monitor powinien znajdować się na wprost użytkownika i nieznacznie poniżej linii jego wzroku.

Monitor należy przechylić o jakieś 10–20 stopni w górę.

Położenie monitora należy wyregulować tak, aby jego górna krawędź znajdowała się nieco poniżej linii wzroku użytkownika.

Kąt położenia monitora należy wyregulować tak, aby ekran nie odbijał światła.

Ramiona powinny być ułożone wzdłuż tułowia. Przedramiona powinny znajdować się w jednej linii z wewnętrzną częścią dłoni.

Łokcie powinny być ugięte pod kątem prostym.

Kąt ugięcia kolan powinien być większy niż 90 stopni. Stopy powinny w całości spoczywać na podłożu. Przedramiona powinny znajdować się poniżej linii serca.

Należy sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone do monitora.

Należy się upewnić, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy

.

Aby zakupić wyposażenie dodatkowe skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym

.

Rozpakowanie

Instrukcja

Kabel

Instrukcja szybkiej instalacji

Karta gwarancyjna

(Nie wszędzie dostępna)

Instrukcja obsługi

Kabel DVI (Opcja)

Kabel zasilania

Do nabycia oddzielnie

Kabel USB

(typ A-B)

Przód

1. Przycisk jasności

[ ]

Naciśnij przycisk, aby dostosować jasność.

▼ : Obraz na ekranie staje się ciemny.

▲ : Obraz na ekranie staje się jasny.

2. Przycisk zasilania

[ ] /

Wskaźnik zasilania

Włącza i wyłącza monitor. /

Podczas normalnej pracy lampka świeci na niebiesko, a miga podczas wprowadzania zmian w ustawieniach monitora.

Zapoznaj się z opisem funkcji oszczędzania energii PowerSaver zawartym w podręczniku użytkownika. Dla oszczędności energii należy WYŁĄCZAĆ monitor, kiedy nie jest w użyciu lub, kiedy się od niego odchodzi na dłużej.

Tył

(Konfiguracja panelu tylnego moze byc inna, zaleznie od produktu)

DOWN

Połącz kablem USB port DOWN monitora USB z urządzeniem USB. z z

Aby użyć portu DOWN (port pobierania danych), należy podłączyć do komputera kabel

UP (kabel ładowania danych )

Do połączenia portu UP monitora i portu

USB komputera należy użyć kabla USB

dołączonego do zestawu.

2.

UP :

Połącz kablem USB port UP monitora i port USB komputera.

DVI IN

Podłącz kabel DVI do portu DVI z tyłu monitora. z z

Korzystanie z podwójnego złącza DVI-D zapewnia dwukrotnie wyższą prędkość przesyłu i lepszą jakość sygnału w

porównaniu z pojedynczym złączem DVI-D.

Zdecydowanie zaleca się korzystanie z przewodu z podwójnym złączem DVI-D w celu

uzyskania najlepszej jakości i prędkości.

1. ON [ | ] / OFF [O]

Ta dioda świeci się na zielono podczas normalnej pracy komputera, a kiedy monitor zapisuje ustawienia miga pomarańczowym kolorem jeden raz.

2. POWER

Podlacz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu zasilania w tylnej części obudowy monitora.

Zabezpieczenie Kensington

Zabezpieczenie Kensington to mechanizm służący do fizycznego zablokowania urządzenia używanego w miejscach publicznych. (Mechanizm blokujący należy kupić osobno).

Informacje na temat sposobu korzystania z kłódki można uzyskać w miejscu jej zakupu.

Ogranicznik podstawy

Aby podnieść lub opuścić monitor, wyjmij z podstawy kołek blokujący.

Dodatkowe informacje na temat podłączania kabli można znaleźć w punkcie „Podłączanie monitora” .

Podłączenie monitora

1.

2.

Podłącz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu zasilania w tylnej części obudowy monitora. Podłącz przewód zasilania monitora do gniazdka zasilania.

Używając złącza DVI (cyfrowego) na karcie graficznej.

Podłącz kabel DVI do portu DVI z tyłu monitora.

[ DVI IN ]

Włącz komputer i monitor. Pojawienie się obrazu na ekranie oznacza pomyślne zakończenie instalacji.

Podłączanie USB

Korzystając z

DOWN, można używać urządzeń USB, np. myszy, klawiatury, karty

Memory Stick lub zewnętrznego dysku twardego bez konieczności podłączania ich do komputera.

USB port (port USB) monitora obsługuje standard USB High-

Speed 2,0.

Wysoka szybkość

Pełna szybkość Mała szybkość

Prędkość transferu

Pobór mocy

480 Mb/s 12 Mb/s 1,5 Mb/s

2,5W

(maks., na port)

2,5W

(maks., na port)

2,5W

(maks., na port)

Połącz kablem USB port UP monitora i port USB komputera.

Aby użyć portu DOWN, należy podłączyć do komputera kabel UP (kabel ładowania danych ) .

Do połączenia portu UP monitora i portu USB komputera należy użyć kabla

USB dołączonego do zestawu.

Połącz kablem USB port DOWN monitora USB z urządzeniem USB.

Sposób używania urządzenia jest identyczny, jak w przypadku bezpośredniego podłączenia do komputera. z z z z

Do portów można podłączyć klawiaturę i mysz.

Istnieje możliwość odtwarzania plików z urządzeń multimedialnych.

(Przykładowe urządzenia multimedialne: odtwarzacz MP3, aparat cyfrowy itp. )

Można uruchamiać, kopiować i usuwać pliki znajdujące się na urządzeniach pamięci masowej.

(Przykładowe urządzenia pamięci masowej: pamięć zewnętrzna, karta pamięci, czytnik pamięci, odtwarzacz MP3 z dyskiem twardym itp. )

Można również korzystać z innych urządzeń USB podłączanych do komputera.

z z z z

Do podłączenia urządzenia do portu DOWN monitora należy użyć odpowiedniego kabla.

(Aby zakupić kabel i urządzenia zewnętrzne, należy skontaktować się z punktem serwisowym odpowiednim dla danego produktu. )

Producent nie odpowiada za problemy i uszkodzenia spowodowane używaniem nieodpowiednich kabli połączeniowych.

Niektóre produkty nie są zgodne ze standardem USB, a ich używanie może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

W przypadku wadliwego działania urządzenia, nawet po podłączeniu do komputera, należy skontaktować się z punktem serwisowym

urządzenia/komputera.

Używanie podstawy

Przesuwana podstawa

A. Ogranicznik podstawy

Kąt odchylenia

( ) pozwala na obracanie monitora w lewo i w prawo w zakresie 90°, umożliwiając jego pionowe ustawienie. Gumowe podkładki zapobiegają przesuwaniu się monitora.

Kąt odchylenia

( ), umożliwia dostosowanie odchylenia w zakresie od 3° do 25°, aby uzyskać kąt widzenia najbardziej wygodny dla użytkownika.

Montowanie

Ten model monitora używa złącza montażowego 200 mm x 100 mm / 100 mm x 100 mm, zgodnego ze standardem VESA.

A. Monitor

B. Złącze montażowe (Opcja)

1. wyłącz monitor i wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego.

2. Ułóż monitor LCD ekranem do dolu na Płaskiej powierzchni, podkładając pod spód

Poduszkę dla ochrony ekranu.

3. Odkręć dwa wkręty i odłącz podstawę od monitora LCD.

4. Naprowadź złącze montażowe na odpowiednie otwory w tylnym panelu i przymocuj czterema śrubami wspornika, oprzyrządowania do mocowania na ścianie lub innego rodzaju podstawy.

Aby zamontować monitor na ścianie należy zakupić zestaw do montażu na ścianie, który umożliwi zamontowanie monitora co najmniej 10 cm od powierzchni ściany. Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnym serwisem firmy Samsung. Firma Samsung

Electronics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku.

Podczas korzystania ze wspornika naściennego należy stosować się do

standardów międzynarodowych.

Należy sprawdzić

Przed wezwaniem serwisu, należy sprawdzić w zawartych tu informacjach, czy nie można samodzielnie uporać się z zaistniałymi problemami. Jeśli pomoc fachowca jest konieczna, należy zadzwonić pod numer na karcie gwarancyjnej, numer w części informacyjnej lub skontaktować się ze swoim dealerem .

Problem Należy sprawdzić Rozwiązania

Brak obrazu. Nie można włączyć monitora.

Czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony?

Sprawdź podłączenie kabla i zasilanie.

Jeśli zasilanie jest włączone, ponownie uruchom system, aby zobaczyć czy pojawia się ekran logowania.

Jeśli ekran logowania pojawił się na monitorze, uruchom komputer w odpowiednim trybie (awaryjnym dla

Windows ME/2000/XP) i zmień częstotliwość karty video

(Zobacz: Ustawione Fabrycznie ustawione tryby wyświetlania )

Na ekranie pojawiają się dziwne kolory lub obraz czarno-biały.

Na ekranie nie ma obrazu. Czy dioda zasilania monitora mruga w odstępach jednosekundowych?

Uwaga: Jeśli ekran początkowy (ekran logowania) się nie pojawia, skontaktuj się z serwisem lub ze swoim dealerem .

Monitor znajduje się w trybie oszczędzania energii PowerSaver.

Czy na ekranie widać tylko jeden kolor, jak gdyby oglądało się obraz przez celofan?

Naciśnij którykolwiek klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby

"obudzić" monitor i przywrócić obraz na ekranie.

Sprawdź podłączenie kabla sygnałowego.

Upewnij się, że karta video jest prawidłowo osadzona w gnieździe.

Uruchom ponownie komputer.

Czy kolory wydają się dziwne po uruchomieniu jakiegoś programu, albo po załamaniu się systemu operacyjnego między aplikacjami?

Czy karta video jest poprawnie skonfigurowana?

Skonfiguruj kartę video poprawnie posługując się instrukcją użytkownika.

Odpowiednio ustaw tryb wyświetlania

w jedna stronę.

Dioda LED miga, ale na ekranie nie ma obrazu.

rozdzielczość lub częstotliwość sygnały wysyłanego do monitora?

Czy częstotliwoś jest odpowiednio ustawiona w

Parametrach wyświetlania w menu?

karty graficznej.

(Zobacz ustawione Fabrycznie ustawione tryby wyświetlania ).

Ustaw odpowiednio częstotliwość, korzystając z instrukcji karty video i informacji w rozdziale Ustawienia fabryczne trybów wyświetlania .

Na ekranie widać jedynie 16 kolorów.

Kolory obrazu zmieniły się po zmianie karty video.

Czy kolory ustawione są prawidłowo?

(Maksymalna częstotliwość dla określonej rozdzielczości może być inna, zależnie od produktu.)

Dla systemu Windows ME/2000/XP:

Ustaw odpowiednio kolory klikając najpierw kolejno Panel sterowania

Ustawienia Ekran.

Skonfiguruj kartę video posługując się jej instrukcją użytkownika.

Czy karta video jest odpowiednio skonfigurowana?

Ten monitor nie umożliwia rozdzielczości

2560x1600.

Czy karta graficzna komputera obsługuje rozdzielczość

2560x1600?

Jeśli karta graficzna nie obsługuje rozdzielczości 2560x1600, wtedy można skorzystać jedynie z rozdzielczości

1280x800.

Aby wykorzystać rozdzielczość

2560x1600, należy wymienić kartę graficzną na model obsługujący tę rozdzielczość.

Jeśli monitor nie działa prawidłowo należy sprawdzić.

1. Sprawdź, czy kabel zasilania jest odpowiednio podłączony do komputera.

2. Sprawdź, czy komputer przy uruchamianiu wydaje sygnał dźwiękowy więcej niż 3 razy.

(Jeśli tak, należy przeprowadzić fachowy przegląd głównej płyty komputera.)

3. Jeśli zainstalowano nową kartę graficzną lub złożono komputer, należy sprawdzić, czy zainstalowano sterownik karty graficznej.

4. Sprawdź, czy częstotliwość odchylania obrazu jest ustawiona na zakres 60Hz +/- 2Hz.

(Nie przekraczaj 60 Hz przy m4aksymalnej rozdzielczości.)

5. Jeśli masz problemy z zainstalowaniem sterownika karty video, uruchom komputer w Trybie awaryjnym, usuń Kartę grafiki, klikając najpierw przyciski Panel sterowania, System,

Administrator urządzenia, a następnie uruchom ponownie komputer.

Jeśli problemy uporczywie się powtarzają, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem .

Pytania i odpowiedzi

Pytanie

Jak można zmienić częstotliwość?

Jak można regulować rozdzielczość?

Jak można zainstalować funcję oszczędzania energii

PowerSaver?

Odpowiedź

Obsługiwanie częstotliwości przez kartę video może się różnić, zależnie od sterownika.

(Sprawdź szczegóły w podręczniku użytkownika komputera i karty video.)

Dla systemu Windows ME/XP/2000: Ustaw rozdzielczość klikając najpierw kolejno Panel sterowania, Ekran, Ustawienia.

*Uzyskaj dalsze infrmacje od producenta karty video.

Dla systemu Windows ME/XP/2000: zainstaluj te funkcję przy

BIOS-SETUO komputera lub wygaszacza ekranu. (Sprawdź szczegóły w instrukcji systemu Windows/komputera)

Jak należy czyścić obudowę zewnętrzną/Panel LCD?

Należy odłączyć kabel zasilania, a następnie wyczyścić monitor miękką szmatką, używając środka czyszczącego lub czystej wody.

Należy dobrze usunąć resztki detergentu i nie rysować obudowy.

Nie dopuszczać, aby woda dostała się do monitora.

Ogólne dane techniczne

Ogólne

Nazwa modelu

Panel LCD

Wielkość

Wielkość obrazu

Rozstaw pikseli

Synchronizacja

poziomo

SyncMaster 305T

Monitor o przekątnej 30 cali (75cm)

641,28 mm (H) x 400,8 mm (V)

0,2505 mm (H) x 0,2505 mm (V)

49,3kHz, 98,7kHz +/- 2kHz

Kolor obrazu

8-bity Kolory (16,7 M )

Rozdzielczość

Rozdzielczość optymalna

Rozdzielczość maksymalna

2560 x 1600 przy 60 Hz, 1280 x 800 przy 60 Hz

2560 x 1600 przy 60 Hz, 1280 x 800 przy 60 Hz

Sygnał wejściowy, zakończony

DVI obsługujące cyfrowy sygnał RGB

0,7 Vp-p ± 5%

TMDS (protokół przesyłu danych obrazowych)

Maksymalna częstotliwość piksela

268,5 MHz

Zasilanie

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3Hz

Kabel sygnałowy

Złącze DVI-D — DVI-D (Podwójne złącze), odłączalne

Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb) (Bez podstawy)

690,2 x 449,6 x 83,0 mm / 27,1 x 17,7 x 3,2 calowa

Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb) / Waga

690,2 x 502,2 x 280,0 mm / 27,1 x 19,7 x 11,0 calowa , 11,6 kg / 25,57 lbs

Złącze montażowe zgodne ze standardem VESA

200 mm x 100 mm , 100 mm x 100 mm

Warunki użytkowaia

Przy pracy

Przechowywanie

Temperatura: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)

Wilgotność: 10% ~ 80%, bez kondensacji

Temperatura: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)

Wilgotność: 5% ~ 95%, bez kondensacji

Funcja Plug and Play

Ten monitor może być zainstalowany w każdym systemie zgodnym ze standardem Plug & Play.

Monitor zostanie rozpoznany przez system, który zapewni optymalne warunki działania i ustawienia monitora. W większości przypadków, instalacja monitora odbywa się automatycznie, chyba, że użytkownik zechce wybrać własne ustawienia.

Piksele

Dla tego produktu użyto panelu TFT LCD wytworzonego przy użyciu zaawansowanej technologii półprzewodnikowej o precyzji rzędu 1ppm (jedna milionowa). Jednakże piksele CZERWONY,

ZIELONY, NIEBIESKI I BIAŁY wydają się czasem jaskrawe lub widoczne są czarne piksele. Nie wynika to ze złej jakości monitora i nie powinno niepokoić użytkownika.

DNa przykład, w tym produkcie znajduje się 12.288.000 subpikseli TFT LCD.

Uwaga : Wygląd i parametry techniczne monitora mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.

Urządzenie klasy B (Informacje dotyczące użytkowania urządzenia komunikacyjnego na obszarach mieszkalnych)

Ten produkt spełnia wymogi dyrektyw dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej podczas użytkowania na obszarach mieszkalnych i może być używany na wszystkich typach obszarów, w tym na obszarach mieszkalnych.

(Urządzenia klasy B emitują mniej sygnałów elektromagnetycznych niż urządzenia klasy A).

PowerSaver

Monitor ten ma wbudowany system oszczędzania energii zwany PowerSaver. System ten ogranicza zużycie energii, przełączając monitor po pewnym czasie nieużywania na tryb o niskim poborze mocy.

Monitor automatycznie powraca do normalnej pracy po poruszeniu myszką komputera lub naciśnięciu dowolnego klawisza klawiatury. Dla oszczędności energii, należy WYŁĄCZAĆ monitor, kiedy nie jest w użyciu lub, kiedy odchodzi się od niego na dłuższy czas.System oszczędności energii PowerSaver działa z kartą video komputera zgodną ze standardem VESA DPMS. Aby zainstalować te funkcję, należy użyć posiadanego programu narzędziowego.

Stan Normalna Praca

Tryb oszczędzania energii

Wyłącznik zasilania wyłączony

EPA/ENERGY

2000

(Wskaźnik zasilania)

Wyłącznik zasilania wyłączony

(Przycisk zasilania)

Wskaźnik zasilania Niebieski Migający Niebieski Czarny Czarny

Pobór mocy Poniżej 130 W Poniżej 2 W Poniżej 1 W

Poniżej 0

W

Ten monitor jest zgodny ze standardem EPA ENERGY STAR® oraz standardem organizacji ENERGY2000, kiedy jest w użyciu z komputerem wyposażonym w VESA DPMS. Jako uczestnik programu

ENERGY STAR®, firma SAMSUNG oświadcza, że produkt ten spełnia wymagania ENERGY STAR® w zakresie wykorzystania energii.

Ustawione fabrycznie tryby wyświetlania

Jeśli sygnał z komputera jest taki sam, jak poniższe Ustawienia fabryczne, obraz na ekranie zostanie uregulowany automatycznie. Jednakże, jeśli sygnał jest inny, ekran może zostać wyczyszczony przy świecącej się diodzie LED. Posługując się podręcznikiem ustaw parametry obrazu następująco.

Tryb wyświetlania

VESA, 1280 x 800

VESA, 2560 x 1600

Częstotliwość odchylania poziomego (kHz)

49,306

Częstotliwość odchylania pionowego (Hz)

59,91

Częstotliwość

Piksela(MHz)

71

Sync Polarity

(H/V)

+/-

98,713 59,972

Częstotliwość odchylania poziomego

268,5 +/-

Czas skanowania jednej linii łączącej prawą i lewą krawędź ekranu nazywa się cyklem poziomym. Odwrotność Cyklu poziomego nazywa się Częstotliwością odchylania poziomego. Jednostka: kHz

Częstotliwość odchylania pionowego

Podobnie jak lampa fluorescencyjna, ekran wielokrotnie wyświetla ten sam obraz w ciągu sekundy, aby powstał obraz widzialny dla użytkownika. Częstotliwość tego powtórzenia jest nazywana częstotliwością pionową lub częstotliwością odświeżania. Jednostka:

Hz

Kontakt do SAMSUNG WORLDWIDE

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung,

skontaktuj się z naszą infolinią.

North America

U.S.A

CANADA

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

Latin America

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

VENEZUELA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

1-800-100-5303

02 201 2418

844 000 844

Europe

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

38 322 887

09 693 79 554

08 25 3260 (€ 0,15/min)

01805 - 121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

02 261 03 710

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

231 627 22

0 801 801 881

PORTUGAL 80 8 200 128

REPUBLIC OF IRELAND 0818 717 100

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

0800-SAMSUNG (7267864)

902 10 11 30

08 585 367 87

SWITZERLAND

U.K

1-800-SAMSUNG (7267864)

0870 SAMSUNG (7267864)

CIS

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

800-7267

800-7267

800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-502-0000

140-1234

AUSTRALIA

Asia Pacific

1300 362 603 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Terminologia

Dot Pitch

Obraz na ekranie składa się z czerwonych, zielonych i niebieskich punktów. Im bliżej znajdują się te punkty, tym większa rozdzielczość obrazu. Odległość pomiędzy punktami o tym samym kolorze nosi nazwę Plamki Jednostka: mm

Częstotliwość odchylania pionowego

Obraz na ekranie musi być odnawiany kilka razy na sekundę, aby powstał widoczny obraz.

Częstotliwość tych powtórzeń zwana jest Częstotliwością odchylania pionowego lub częstotliwością odświeżania. Jednostka: Hz

Przykład :Miganie lampki z szybkością 60 zapaleń na sekundę traktowane jest jako częstotliwość

60 Hz.

Częstotliwość odchylania poziomego

Czas skanowania jednej linii łączącej prawą i lewą krawędź ekranu nazywa się cyklem poziomym.

Odwrotność Cyklu poziomego nazywa się Częstotliwością odchylania poziomego. Jednostka: kHz

Interlace and Non-Interlace Methods

Wyswietlanie linii poziomych obrazu po kolei od góry do dołu nazywa się metodą bez przeplotu, natomiast wyświetlanie najpierw linii parzystych, a potem nieparzystych nazywa się metodą z przeplotem. Wyświetlanie bez przeplotu używane jest w większości monitorów, aby zapewnić czysty obraz. Metoda z przeplotem jest identyczna do stosowanej w odbiornikach telewizyjnych.

Plug & Play (Włącz i pracuj)

Jest to funkcja pozwalająca na osiągnięcie najwyższej jakości obrazu poprzez umożliwienie automatycznej wymiany informacji pomiędzy komputerem, a monitorem. Ten monitor jest zgodny ze standardem VESA DDC dla funkcji Plug & Play.

Rozdzielczość

Liczba punktów w linii poziomej i w linii pionowej, składających się na obraz nazywa się

„rozdzielczością”. Liczba ta określa dokładność wyświetlania. Wysoka rozdzielczość jest korzystna przy wykonywaniu równoczesnych zadań, gdyż pozwala na wyświetlenie na ekranie większej ilości informacji.

Przykład :Jeśli rozdzielczość wynosi 2560 x 1600, to oznacza, że obraz składa się z 2560 punktów poziomych (rozdzielczość pozioma) i 1600 linii pionowych (rozdzielczość pionowa).

Aby poprawic obraz

1. Według poniższych wskazówek ustaw odpowiednio częstotliwość odświeżania monitora w panelu sterowania komputera, aby zapewnić możliwie wysoką jakość obrazu. Jakość obrazu może być nierówna, gdy w TFT-LCD nie ustawiono najwyższej jakości obrazu.

{

Rozdzielczość 2560 x 1600

{

Częstotliwość odchylania pionowego: 60Hz

2. Dla tego produktu użyto panelu TFT LCD wytworzonego przy użyciu zaawansowanej technologii półprzewodnikowej o precyzji rzędu 1ppm (jedna milionowa). Jednakże piksele

CZERWONY, ZIELONY, NIEBIESKI I BIAŁY wydają się czasem Nie wynika to ze złej jakości monitora i nie powinno niepokoić użytkownika.

{

Na przykład, w tym produkcie znajduje się 12.288.000 subpikseli TFT LCD.

3. Monitor i panel zewnętrzny należy czyścić miękką i suchą szmatką, nakładając na nią niewielką ilość zalecanego środka. Panel LCD należy czyścić delikatnie, bez użycia siły.

Czyszczenie z nadmierną siłą może doprowadzić do odbarwień.

4. Oglądanie tego samego ekranu przez dłuższy czas może sprawić, że ekran będzie zamazany lub widoczny będzie trwały obraz.

Włączaj tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu o ruchomym obrazie, kiedy pozostawiasz monitor na dłuższy okres czasu.

Upoważnienia

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Powielanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Samsung Electronics Co., Ltd. jest surowo zabronione.

Samsung Electronics Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszej publikacji ani za przypadkowe lub pośrednie szkody wynikłe z jej udostępnienia, działania lub użycia.

Samsung jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft,

Windows i Windows NT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation VESA,

DPMS i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Video Electronics Standard Association;

Nazwa i logo ENERGY STAR® są zastrzeżonymi znakami handlowymi U.S. Environmental Protection

Agency (EPA). Jako uczestnik programu ENERGY STAR®, firma SAMSUNG upewniła się co do tego, że produkt ten spełnia wymagania ENERGY STAR® w zakresie wykorzystania energii. Wszelkie inne nazwy produktów wspomniane w tym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.

Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan

Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,

Suwon City, Gyeonggi-do Korea

INFORMACJE O PRODUKCIE (brak efektu pozostawania obrazu)

Przy zmianie jednego obrazu na inny na ekranie monitora lub telewizora ciekłokrystalicznego

(LCD) może występować efekt pozostawania obrazu, zwłaszcza jeśli przez długi czas wyświetlany był obraz nieruchomy.

Zadaniem niniejszej instrukcji jest przedstawienie zasad prawidłowego korzystania z produktów

LCD, aby zabezpieczyć je przed efektem pozostawania obrazu.

Gwarancja

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez zjawisko utrwalania obrazu na ekranie.

Gwarancja nie obejmuje zjawiska wypalenia ekranu.

Co to jest efekt pozostawania obrazu?

Podczas normalnej pracy panelu LCD efekt pozostawania obrazu nie występuje. Jeśli jednak ten sam obraz jest wyświetlany przez długi czas, między dwiema elektrodami, które zawierają ciekły kryształ powstaje niewielka różnica w ładunku elektrycznym.Może to powodować gromadzenie się ciekłego kryształu w pewnych obszarach wyświetlacza. W rezultacie, po zmianie obrazu wideo na ekranie pozostaje ślad po poprzednim obrazie.Efekt pozostawania obrazu występuje we wszystkich urządzeniach wyświetlających obraz, w tym w urządzeniach LCD.Nie jest to wada produktu.

Aby zabezpieczyć posiadane urządzenie LCD przed efektem pozostawania obrazu, należy stosować się do poniższych zaleceń

Wyłączanie, wygaszacz ekranu lub tryb oszczędzania energii

Przykład) z

Wyłączanie zasilania urządzenia w przypadku wyświetlania nieruchomego obrazu.

- Wyłączyć zasilanie na 4 godziny po 2 0 godzinach użytkowania

- Wyłączyć zasilanie na 2 godziny po 12 godzinach użytkowania z

Stosowanie wygaszacza ekranu, jeśli to możliwe

- Zalecany jest jednokolorowy wygaszacz ekranu lub wygaszacz w postaci ruchomego obrazu. z

Ustawianie funkcji wyłączania zasilania monitora w schemacie zasilania właściwości ekranu.

Zalecenia dotyczące zastosowań specjalnych

Przykład) Lotniska, stacje tranzytowe, giełdy papierów wartościowych, banki i systemy sterowania

Zalecamy następującą konfigurację wyświetlanego programu systemowego:

Wyświetlanie informacji na przemian z logo lub obrazem ruchomym.

Przykład) Zmiana cykliczna: po 1 godzinie wyświetlania informacji należy przez

1 minutę wyświetlać logo lub ruchomy obraz.

Regularna zmiana kolorów (stosowanie 2 różnych kolorów).

Przykład) Zamiana jednego wyświetlanego koloru na drugi co 30 minut.

Unikać kombinacji kolorów znaków i tła o dużej różnicy jaskrawości.

Unikać odcieni szarości, które wspomagają powstawanie efektu pozostawania obrazu. z

Unikać: kolorów o dużej różnicy jaskrawości (czarny i biały, szary)

Przykład) z

Zalecane ustawienia: jasne kolory o niewielkiej różnicy jaskrawości

- Zmieniać kolor znaków i tła co 30 minut

Przykład)

- Co 30 minut zastępować wyświetlane znaki ruchomym obrazem.

Przykład)

Najlepszym sposobem zabezpieczenia monitora przed efektem pozostawania obrazu jest ustawienie w komputerze lub w systemie wygaszacza ekranu, który włącza się, kiedy wyświetlacz nie jest używany.

Efekt pozostawania obrazu nie występuje, kiedy panel LCD jest używany w warunkach standardowych.

Warunki standardowe polegają na ciągłej zmiany obrazu wideo.Kiedy na panelu LCD przez długi czas wyświetlany jest nieruchomy obraz (ponad 12 godzin), może wystąpić niewielka różnica w napięciu między elektrodami, które zamieniają ciekły kryształ (LC) w piksel.Różnica napięcia między elektrodami rośnie z czasem sprawiając, że ciekłe kryształy opadają. W takich przypadkach po zmianie obrazu może być widoczny obraz poprzedni.

Aby temu zapobiec należy obniżyć powstałą różnicę napięcia.

Nasz monitor LCD spełnia wymogi normy ISO13406-2 Klasa II, dotyczącej uszkodzonych pikseli.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) - Tylko obszar Europy

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement