Samsung 305TPLUS Owner's manual

Samsung 305TPLUS Owner's manual
SyncMaster 305T/305TPLUS
Symbole
Niezastosowanie się do wskazówek oznaczonych tym symbolem może doprowadzić do
obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.
Zabronione.
Należy przeczytać i zawsze stosować
się do tych zaleceń.
Nie należy otwierać obudowy
monitora.
Należy wyjąć wtyczkę z gniazda
zasilającego.
Nie dotykać.
Uziemienie dla zapobiegnięcia
porażenia prądem.
Zasilanie
Gdy komputer nie jest używany przez dłuższy czas należy włączyć funkcję DPM.
Jeśli się używa wygaszacza ekranu, należy go ustawić na tryb "ekran aktywny”.
Przedstawione ilustracje służą jako przykłady i nie mają zastosowania we wszystkich przypadkach (lub
krajach).
Nie należy używać zniszczonej lub poluzowanej wtyczki.
z
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Przy wyłączaniu z zasilania nie należy ciągnąć za przewód; nie należy też
dotykać wtyczki mokrymi rękami.
z
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Należy używać wyłącznie wtyczki i gniazdka z odpowiednim
uziemieniem.
z
Niewłaściwe uziemienie może spowodować porażenie prądem lub
uszkodzenie sprzętu. (Tylko sprzęt klasy 1.)
Umieścić wtyczkę przewodu zasilającego solidnie w gniazdku, aby się
nie poluzowała.
z
Niewłaściwe podłączenie wtyczki do gniazdka może spowodować pożar.
Nie należy nadmiernie wyginać wtyczki i przewodu, ani kłaść na nie
ciężkich przedmiotów, gdyż może to spowodować uszkodzenie.
z
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń i przewodów do jednego
gniazdka.
z
Może to spowodować pożar.
Nie odłączać przewodu zasilającego podczas pracy monitora.
z
Odłączenie może spowodować przepięcie, co grozi uszkodzeniem
monitora.
Nie korzystać z przewodu zasilającego, jeśli złącze lub wtyk jest
zakurzone.
z
z
Jeśli złącze lub wtyk przewodu zasilającego jest zakurzone, oczyść je
suchą szmatką.
Używanie przewodu zasilającego z zakurzonym wtykiem lub złączem
grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Gniazdo sieciowe powinno znajdować się w łatwo dostępnym miejscu,
aby można było bez problemu wyciągnąć wtyczkę w przypadku
konieczności odłączenia urządzenia od sieci.
z
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Instalacja
W przypadku instalacji produktu w miejscu, gdzie jest on wystawiony na
działanie dużych ilości kurzu, wysokich lub niskich temperatur, wilgoci czy
preparatów chemicznych oraz używania go przez 24 godziny na dobę, np. w
przypadku lotniska, stacji kolejowej itp., należy skonsultować się z
autoryzowanym punktem serwisowym.
Konsultacja jest konieczna, gdyż korzystanie z monitora w tych warunkach może
spowodować jego poważne uszkodzenie.
Monitor powinien być ulokowany w miejscu możliwie suchym i czystym.
z
We wnętrzu monitora może powstać zwarcie lub pożar.
Przy przenoszeniu nie dopuścić do upuszczenia.
z
Może to spowodować uszkodzenie sprzętu lub obrażenia cielesne.
Postaw podstawę monitora na półce tak, aby nie wystawała poza jej
krawędź.
z
Jeśli monitor spadnie, może ulec uszkodzeniu lub spowodować
obrażenia ciała u osób.
Nie stawiać produktu na niestabilnym lub niewielkim podłożu.
z
Produkt powinno się umieszczać na równej, stabilnej powierzchni, gdyż
jego upadek może spowodować obrażenia ciała osób znajdujących się
w pobliżu, zwłaszcza dzieci.
Nie stawiać produktu na podłodze.
z
Takie ustawienie monitora stwarza ryzyko potknięcia, zwłaszcza w
przypadku dzieci.
Łatwopalne przedmioty, takie jak świece, środki owadobójcze oraz
papierosy, przechowywać z dala od produktu.
z
Niezastosowanie się do tego zalecenia stwarza ryzyko pożaru.
ABY UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA POŻAREM, NIE WOLNO STAWIAĆ ŚWIEC I
INNYCH ŹRÓDEŁ OTWARTEGO OGNIA W POBLIŻU TEGO PRODUKTU.
z
Nadtopienie osłony przewodu grozi porażeniem prądem lub pożarem.
Nie stawiać produktu w miejscach o słabej wentylacji, na przykład na
półce czy w szafce.
z
Wzrost temperatury wewnątrz urządzenia grozi pożarem.
Monitor należy stawiać ostrożnie.
z
Może ulec uszkodzeniu.
Nie należy kłaść monitora ekranem w dół.
z
Może to uszkodzić powierzchnię ekranu.
Instalację wspornika naściennego powinien przeprowadzić
wykwalifikowany specjalista.
z
z
Instalacja wykonana przez osoby niewykwalifikowane może prowadzić
do obrażeń ciała.
Należy zawsze stosować urządzenie montażowe, określone w instrukcji
obsługi.
Przy montażu produktu należy zachować odpowiednią odległość od
ściany (przynajmniej 10 cm) w celu zapewnienia odpowiedniej
wentylacji.
z
Niedostateczna wentylacja może powodować wzrost temperatury
wewnątrz produktu, co skraca żywotność podzespołów oraz obniża
jakość funkcjonowania.
Plastikowe opakowanie (torbę) należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci.
z
Podczas zabawy plastikową torbą istnieje ryzyko przypadkowego
uduszenia się.
Czyszczenie
Czyszcząc obudowę monitora lub powierzchnię ekranu, należy używać lekko
wilgotnej, miękkiej szmatki.
Nie należy rozpylać detergentu bezpośrednio na powierzchnię monitora.
z
Grozi to uszkodzeniem, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Należy używać zalecanych detergentów i miękkiej szmatki.
Jeśli wtyk jest brudny lub zakurzony, należy go dokładnie wyczyścić
suchą szmatką.
z
Brudny wtyk może spowodować porażenie prądem lub pożar.
Przed czyszczeniem monitora pamiętać o wcześniejszym odłączeniu
przewodu zasilającego.
z
Czyszczenie urządzenia znajdującego się pod napięciem grozi
porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i przetrzeć monitor
miękką, suchą szmatką.
z
Nie używać żadnych substancji chemicznych, takich jak wosk, benzyna,
alkohol, rozpuszczalnik, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza,
środki smarne lub detergenty.
Raz w roku kontaktuj się z centrum serwisowym lub centrum obsługi
klienta w celu czyszczenia wnętrza urządzenia.
z
Utrzymuj wnętrze urządzenia w czystości. Nagromadzony kurz może
prowadzić do nieprawidłowego działania lub pożaru.
Inne
Nie należy zdejmować pokrywy (lub tylnej części).
z
z
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych
pracowników serwisu.
Jeśli monitor nie działa prawidłowo, a zwłaszcza, gdy wydaje
nienormalne dźwięki lub, gdy dochodzi z niego swąd, należy
natychmiast wyłączyć zasilanie i zgłosić się do autoryzowanego dealera
lub serwisu.
z
Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Produktu nie należy instalować w miejscach, w których przechowywane
są oleje, a także w zadymionych lub wilgotnych pomieszczeniach. Nie
montować w pojazdach.
z
z
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia, porażenia prądem lub
pożaru.
Nie wolno uruchamiać monitora w pobliżu wody, okien lub drzwi, gdzie
byłby narażony na śnieg lub deszcz.
Jeśli monitor zostanie upuszczony lub jego obudowa ulegnie
uszkodzeniu, należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilający.
Następnie należy skontaktować się z serwisem.
z
W przeciwnym razie monitor może ulec uszkodzeniu, powodując
porażenie prądem lub pożar.
W czasie wyładowań atmosferycznych na zewnątrz należy wyłączyć
zasilanie monitora lub nie korzystać z niego przez jakiś czas.
z
W przeciwnym razie monitor może ulec uszkodzeniu, powodując
porażenie prądem lub pożar.
Nie przesuwaj monitora, ciągnąc za przewód lub kabel sygnałowy.
z
Może to spowodować awarię sprzętu, porażenie prądem lub pożar w
rezultacie uszkodzenia przewodu.
Nie należy przesuwać monitora w prawo lub lewo ciągnąc jedynie za
przewód zasilania lub kabel sygnałowy.
z
Może to spowodować awarię sprzętu, porażenie prądem lub pożar w
rezultacie uszkodzenia przewodu.
Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych monitora.
z
Nieodpowiednia wentylacja może spowodować awarię lub pożar.
Nie wolno stawiać na monitorze pojemników z wodą, produktów
chemicznych ani małych metalowych przedmiotów.
z
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia, porażenia prądem lub
pożaru.
z
Jeśli do monitora dostanie się obca substancja, należy odłączyć
przewód zasilający i skontaktować się z serwisem.
Nie stawiać monitora w pobliżu substancji łatwopalnych.
z
Może to spowodować eksplozję lub pożar.
Nie należy nigdy wkładać żadnych przedmiotów metalowych w otwory
monitora.
z
Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub obrażenia ciała.
W otworze wentylacyjnym, w gniazdku słuchawkowym ani w gniazdach
AV nie należy umieszczać metalowych przedmiotów (np. wtyków,
przewodów, śrubokrętów) ani przedmiotów łatwopalnych (np. papieru,
zapałek).
z
Grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Jeśli do produktu dostanie
się obca substancja lub woda, należy go wyłączyć, wyjąć wtyczkę z
gniazdka elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym.
Oglądanie tego samego ekranu przez dłuższy czas może sprawić, że
ekran będzie zamazany lub widoczny będzie trwały obraz.
z
Włączaj tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu o ruchomym
obrazie, kiedy pozostawiasz monitor na dłuższy okres czasu.
Rozdzielczość i częstotliwość należy dostosować odpowiednio do
modelu.
z
Niewłaściwa rozdzielczość i częstotliwość może uszkodzić wzrok.
Monitor o przekątnej 30 cali (75 cm) - 2560 x 1600
Ciągłe patrzenie na monitor ze zbyt małej odległości może spowodować
uszkodzenie wzroku.
Aby pozwolić odpocząć oczom, po każdej godzinie pracy przed
monitorem zrób co najmniej 5-minutową przerwę.
Nie należy instalować produktu na niestabilnej, nierównej powierzchni
lub w miejscu narażonym na drgania.
z
Jeśli monitor spadnie, może ulec uszkodzeniu lub spowodować
obrażenia ciała u osób. Korzystanie z produktu w miejscu narażonym na
drgania może spowodować jego szybsze zużycie lub zapalenie.
Monitor można przenosić, gdy jest on wyłączony a przewód zasilający
jest odłączony. Przed przeniesieniem monitora sprawdź, czy wszystkie
kable, w tym kabel antenowy i kable przyłączeniowe innych urządzeń są
odłączone.
z
W przeciwnym razie mogą ulec uszkodzeniu i prowadzić do pożaru lub
porażenia prądem.
Podczas przenoszenia monitora skorzystać z pomocy drugiej osoby.
z
Upadek może spowodować wadliwe działanie lub fizyczne uszkodzenie
monitora.
Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu monitora, powinno się go
stawiać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
z
Należy również pamiętać o tym, iż upadek monitora może spowodować
straty materialne, obrażenia, a nawet śmierć.
Zaleca się odłączenie urządzenia od źródła zasilania w przypadku
dłuższej przerwy w eksploatacji.
z
Pozostawienie urządzenia pod napięciem w takim przypadku grozi
porażeniem prądem lub pożarem.
Nie umieszczać na monitorze zabawek lub innych przedmiotów, którymi
mogłoby się zainteresować dziecko.
z
Chęć sięgnięcia po przedmiot może spowodować upadek monitora, a w
konsekwencji straty materialne, obrażenia ciała lub nawet śmierć.
Nie należy podnosić lub przenosić monitora spodem do góry, trzymając
tylko za podstawę.
z
Może to spowodować upadek monitora i jego uszkodzenie lub obrażenia
ciała.
Zachowanie odpowiedniej pozycji ciała podczas korzystania z monitora
Podczas korzystania z monitora należy się starać zachować
odpowiednią pozycję ciała.
z
z
z
Plecy powinny być wyprostowane.
Oczy użytkownika powinny się znajdować w odległości około
40–50 cm od ekranu monitora. Monitor powinien znajdować się
na wprost użytkownika i nieznacznie poniżej linii jego wzroku.
Monitor należy przechylić o jakieś 10–20 stopni w górę.
Położenie monitora należy wyregulować tak, aby jego górna
krawędź znajdowała się nieco poniżej linii wzroku użytkownika.
z
z
z
z
Kąt położenia monitora należy wyregulować tak, aby ekran nie
odbijał światła.
Ramiona powinny być ułożone wzdłuż tułowia. Przedramiona
powinny znajdować się w jednej linii z wewnętrzną częścią
dłoni.
Łokcie powinny być ugięte pod kątem prostym.
Kąt ugięcia kolan powinien być większy niż 90 stopni. Stopy
powinny w całości spoczywać na podłożu. Przedramiona
powinny znajdować się poniżej linii serca.
Należy sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone do monitora.
Należy się upewnić, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy.
Aby zakupić wyposażenie dodatkowe skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Rozpakowanie
Instrukcja
Instrukcja szybkiej
instalacji
Karta gwarancyjna
(Nie wszędzie dostępna)
Kabel DVI (Opcja)
Kabel zasilania
Kabel
Instrukcja obsługi
Do nabycia oddzielnie
Kabel USB
(typ A-B)
Przód
1.
Przycisk jasności
[ ]
2.
Przycisk zasilania
[ ]/
Wskaźnik zasilania
Naciśnij przycisk, aby dostosować jasność.
▼ : Obraz na ekranie staje się ciemny.
▲ : Obraz na ekranie staje się jasny.
Włącza i wyłącza monitor. /
Podczas normalnej pracy lampka świeci na niebiesko, a miga podczas
wprowadzania zmian w ustawieniach monitora.
Zapoznaj się z opisem funkcji oszczędzania energii PowerSaver zawartym w podręczniku
użytkownika. Dla oszczędności energii należy WYŁĄCZAĆ monitor, kiedy nie jest w użyciu
lub, kiedy się od niego odchodzi na dłużej.
Tył
(Konfiguracja panelu tylnego moze byc inna, zaleznie od produktu)
1.
DOWN :
Połącz kablem USB port
urządzeniem USB.
z
z
DOWN monitora USB z
Aby użyć portu
DOWN (port pobierania
danych), należy podłączyć do komputera
kabel
UP (kabel ładowania danych )
Do połączenia portu
UP monitora i portu
USB komputera należy użyć kabla USB
dołączonego do zestawu.
2.
UP :
Połącz kablem USB port
komputera.
UP monitora i port USB
DVI IN
Podłącz kabel DVI do portu DVI z tyłu monitora.
z
z
Korzystanie z podwójnego złącza DVI-D
zapewnia dwukrotnie wyższą prędkość
przesyłu i lepszą jakość sygnału w
porównaniu z pojedynczym złączem DVI-D.
Zdecydowanie zaleca się korzystanie z
przewodu z podwójnym złączem DVI-D w celu
uzyskania najlepszej jakości i prędkości.
1. ON [ | ] / OFF [O]
Ta dioda świeci się na zielono podczas normalnej pracy
komputera, a kiedy monitor zapisuje ustawienia miga
pomarańczowym kolorem jeden raz.
2. POWER
Podlacz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu
zasilania w tylnej części obudowy monitora.
Zabezpieczenie Kensington
Zabezpieczenie Kensington to mechanizm służący do
fizycznego zablokowania urządzenia używanego w miejscach
publicznych. (Mechanizm blokujący należy kupić osobno).
Informacje na temat sposobu korzystania z kłódki
można uzyskać w miejscu jej zakupu.
Ogranicznik podstawy
Aby podnieść lub opuścić monitor, wyjmij z podstawy kołek
blokujący.
Dodatkowe informacje na temat podłączania kabli można znaleźć w punkcie „Podłączanie
monitora”.
Podłączenie monitora
1.
2.
Podłącz przewód zasilania monitora do gniazda przewodu zasilania w tylnej części obudowy
monitora. Podłącz przewód zasilania monitora do gniazdka zasilania.
Używając złącza DVI (cyfrowego) na karcie graficznej.
Podłącz kabel DVI do portu DVI z tyłu monitora.
[ DVI IN ]
Włącz komputer i monitor. Pojawienie się obrazu na ekranie oznacza pomyślne zakończenie
instalacji.
Podłączanie USB
Korzystając z
DOWN, można używać urządzeń USB, np. myszy, klawiatury, karty
Memory Stick lub zewnętrznego dysku twardego bez konieczności podłączania ich do
komputera.
USB port (port USB) monitora obsługuje standard USB High-Speed 2,0.
Prędkość transferu
Wysoka szybkość
Pełna szybkość
Mała szybkość
480 Mb/s
12 Mb/s
1,5 Mb/s
Pobór mocy
Połącz kablem USB port
2,5W
(maks., na port)
2,5W
(maks., na port)
2,5W
(maks., na port)
UP monitora i port USB komputera.
Aby użyć portu
DOWN, należy podłączyć do komputera kabel UP (kabel
ładowania danych ) .
Do połączenia portu
UP monitora i portu USB komputera należy użyć kabla
USB dołączonego do zestawu.
Połącz kablem USB port
DOWN monitora USB z urządzeniem USB.
Sposób używania urządzenia jest identyczny, jak w przypadku bezpośredniego podłączenia
do komputera.
z
z
z
z
Do portów można podłączyć klawiaturę i mysz.
Istnieje możliwość odtwarzania plików z urządzeń multimedialnych.
(Przykładowe urządzenia multimedialne: odtwarzacz MP3, aparat cyfrowy itp. )
Można uruchamiać, kopiować i usuwać pliki znajdujące się na urządzeniach pamięci
masowej.
(Przykładowe urządzenia pamięci masowej: pamięć zewnętrzna, karta pamięci, czytnik
pamięci, odtwarzacz MP3 z dyskiem twardym itp. )
Można również korzystać z innych urządzeń USB podłączanych do komputera.
z
Do podłączenia urządzenia do portu
DOWN monitora należy użyć
z
z
z
odpowiedniego kabla.
(Aby zakupić kabel i urządzenia zewnętrzne, należy skontaktować się z
punktem serwisowym odpowiednim dla danego produktu. )
Producent nie odpowiada za problemy i uszkodzenia spowodowane
używaniem nieodpowiednich kabli połączeniowych.
Niektóre produkty nie są zgodne ze standardem USB, a ich używanie może
spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
W przypadku wadliwego działania urządzenia, nawet po podłączeniu do
komputera, należy skontaktować się z punktem serwisowym
urządzenia/komputera.
Używanie podstawy
Przesuwana podstawa
A. Ogranicznik podstawy
Kąt odchylenia
( ) pozwala na obracanie monitora w lewo i w prawo w zakresie 90°, umożliwiając jego
pionowe ustawienie. Gumowe podkładki zapobiegają przesuwaniu się monitora.
Kąt odchylenia
( ), umożliwia dostosowanie odchylenia w zakresie od 3° do 25°, aby uzyskać kąt
widzenia najbardziej wygodny dla użytkownika.
Montowanie podstawy
Ten model monitora używa złącza montażowego 200 mm x 100 mm / 100 mm x 100 mm,
zgodnego ze standardem VESA.
A. Monitor
B. Złącze montażowe (Opcja)
1. wyłącz monitor i wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego.
2. Ułóż monitor LCD ekranem do dolu na Płaskiej powierzchni, podkładając pod spód
Poduszkę dla ochrony ekranu.
3. Odkręć dwa wkręty i odłącz podstawę od monitora LCD.
4. Naprowadź złącze montażowe na odpowiednie otwory w tylnym panelu i przymocuj
czterema śrubami wspornika, oprzyrządowania do mocowania na ścianie lub innego rodzaju
podstawy.
z
z
z
z
Nie używać śrub dłuższych niż standardowe ze względu na ryzyko uszkodzenia
wnętrza monitora.
W przypadku wsporników do montażu na ścianie śruby, które nie spełniają
standardowych wymagań VESA dotyczących śrub, mogą różnić się długością w
zależności od specyfikacji.
Nie używać śrub, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub.
Nie dokręcać śrub za mocno, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu lub
doprowadzić do jego upadku i obrażeń osób przebywających w jego pobliżu.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia
ciała powstałe w wyniku korzystania z mocowania niespełniającego standardów VESA
lub nieokreślonego w specyfikacjach, a także w wyniku niezastosowania się
użytkownika do instrukcji instalacji produktu.
z
z
z
Aby zamontować monitor na ścianie należy zakupić zestaw do montażu na ścianie,
który umożliwi zamontowanie monitora co najmniej 10 cm od powierzchni ściany.
Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnym serwisem firmy Samsung. Firma
Samsung Electronics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w
wyniku.
Podczas korzystania ze wspornika naściennego należy stosować się do
standardów międzynarodowych.
Należy sprawdzić
Przed wezwaniem serwisu, należy sprawdzić w zawartych tu informacjach, czy nie można
samodzielnie uporać się z zaistniałymi problemami. Jeśli pomoc fachowca jest konieczna,
należy zadzwonić pod numer na karcie gwarancyjnej, numer w części informacyjnej lub
skontaktować się ze swoim dealerem.
Problem
Brak obrazu. Nie
można włączyć
monitora.
Należy sprawdzić
Rozwiązania
Czy kabel zasilania jest
prawidłowo podłączony?
Sprawdź podłączenie kabla i zasilanie.
Jeśli zasilanie jest włączone,
ponownie uruchom system, aby
zobaczyć czy pojawia się ekran
logowania.
Jeśli ekran logowania pojawił się na
monitorze, uruchom komputer w
odpowiednim trybie (awaryjnym dla
Windows ME/2000/XP) i zmień
częstotliwość karty video
(Zobacz: Ustawione Fabrycznie
ustawione tryby wyświetlania)
Uwaga: Jeśli ekran początkowy (ekran
logowania) się nie pojawia, skontaktuj
się z serwisem lub ze swoim dealerem.
Na ekranie pojawiają
się dziwne kolory lub
obraz czarno-biały.
Obraz jest przesunięty
Na ekranie nie ma obrazu. Czy
dioda zasilania monitora mruga
w odstępach
jednosekundowych?
Monitor znajduje się w trybie
oszczędzania energii PowerSaver.
Czy na ekranie widać tylko
jeden kolor, jak gdyby oglądało
się obraz przez celofan?
Sprawdź podłączenie kabla
sygnałowego.
Naciśnij którykolwiek klawisz na
klawiaturze lub porusz myszą, aby
"obudzić" monitor i przywrócić obraz na
ekranie.
Upewnij się, że karta video jest
prawidłowo osadzona w gnieździe.
Czy kolory wydają się dziwne
po uruchomieniu jakiegoś
programu, albo po załamaniu
się systemu operacyjnego
między aplikacjami?
Uruchom ponownie komputer.
Czy karta video jest poprawnie
skonfigurowana?
Skonfiguruj kartę video poprawnie
posługując się instrukcją użytkownika.
Czy została zmieniona
Odpowiednio ustaw tryb wyświetlania
w jedna stronę.
rozdzielczość lub częstotliwość
sygnały wysyłanego do
monitora?
karty graficznej.
(Zobacz ustawione Fabrycznie
ustawione tryby wyświetlania).
Dioda LED miga, ale
na ekranie nie ma
obrazu.
Czy częstotliwoś jest
odpowiednio ustawiona w
Parametrach wyświetlania w
menu?
Ustaw odpowiednio częstotliwość,
korzystając z instrukcji karty video i
informacji w rozdziale Ustawienia
fabryczne trybów wyświetlania.
(Maksymalna częstotliwość dla
określonej rozdzielczości może być
inna, zależnie od produktu.)
Na ekranie widać
jedynie 16 kolorów.
Kolory obrazu zmieniły
się po zmianie karty
video.
Czy kolory ustawione są
prawidłowo?
Dla systemu Windows ME/2000/XP:
Ustaw odpowiednio kolory klikając
najpierw kolejno Panel sterowania →
Ustawienia → Ekran.
Czy karta video jest
odpowiednio skonfigurowana?
Skonfiguruj kartę video posługując się
jej instrukcją użytkownika.
Ten monitor nie
umożliwia
rozdzielczości
2560x1600.
Czy karta graficzna komputera
obsługuje rozdzielczość
2560x1600?
Jeśli karta graficzna nie obsługuje
rozdzielczości 2560x1600, wtedy można
skorzystać jedynie z rozdzielczości
1280x800.
Aby wykorzystać rozdzielczość
2560x1600, należy wymienić kartę
graficzną na model obsługujący tę
rozdzielczość.
Jeśli monitor nie działa prawidłowo należy sprawdzić.
1. Sprawdź, czy kabel zasilania jest odpowiednio podłączony do komputera.
2. Sprawdź, czy komputer przy uruchamianiu wydaje sygnał dźwiękowy więcej niż 3 razy.
(Jeśli tak, należy przeprowadzić fachowy przegląd głównej płyty komputera.)
3. Jeśli zainstalowano nową kartę graficzną lub złożono komputer, należy sprawdzić, czy
zainstalowano sterownik karty graficznej.
4. Sprawdź, czy częstotliwość odchylania obrazu jest ustawiona na zakres 60Hz +/- 2Hz.
(Nie przekraczaj 60 Hz przy m4aksymalnej rozdzielczości.)
5. Jeśli masz problemy z zainstalowaniem sterownika karty video, uruchom komputer w Trybie
awaryjnym, usuń Kartę grafiki, klikając najpierw przyciski Panel sterowania, System,
Administrator urządzenia, a następnie uruchom ponownie komputer.
Jeśli problemy uporczywie się powtarzają, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Pytania i odpowiedzi
Pytanie
Jak można zmienić
częstotliwość?
Odpowiedź
Obsługiwanie częstotliwości przez kartę video może się różnić,
zależnie od sterownika.
(Sprawdź szczegóły w podręczniku użytkownika komputera i karty
video.)
Jak można regulować
rozdzielczość?
Dla systemu Windows ME/XP/2000: Ustaw rozdzielczość klikając
najpierw kolejno Panel sterowania, Ekran, Ustawienia.
*Uzyskaj dalsze infrmacje od producenta karty video.
Jak można zainstalować funcję
oszczędzania energii
PowerSaver?
Dla systemu Windows ME/XP/2000: zainstaluj te funkcję przy
BIOS-SETUO komputera lub wygaszacza ekranu. (Sprawdź
szczegóły w instrukcji systemu Windows/komputera)
Jak należy czyścić obudowę
zewnętrzną/Panel LCD?
Należy odłączyć kabel zasilania, a następnie wyczyścić monitor
miękką szmatką, używając środka czyszczącego lub czystej
wody.
Należy dobrze usunąć resztki detergentu i nie rysować obudowy.
Nie dopuszczać, aby woda dostała się do monitora.
Ogólne dane techniczne
Ogólne
Nazwa modelu
SyncMaster 305T/305TPLUS
Panel LCD
Wielkość
Monitor o przekątnej 30 cali (75 cm)
Wielkość obrazu
641,28 mm (H) x 400,8 mm (V)
Rozstaw pikseli
0,2505 mm (H) x 0,2505 mm (V)
Synchronizacja
poziomo
49,3 kHz, 98,7 kHz +/- 2 kHz
pionowo
60 Hz +/- 2 Hz
Kolor obrazu
8-bity Kolory (16,7 M )
Rozdzielczość
Rozdzielczość optymalna
2560 x 1600 przy 60 Hz, 1280 x 800 przy 60 Hz
Rozdzielczość maksymalna
2560 x 1600 przy 60 Hz, 1280 x 800 przy 60 Hz
Sygnał wejściowy, zakończony
DVI obsługujące cyfrowy sygnał RGB
0,7 Vp-p ± 5 %
TMDS (protokół przesyłu danych obrazowych)
Maksymalna częstotliwość piksela
268,5 MHz
Zasilanie
AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Kabel sygnałowy
Złącze DVI-D — DVI-D (Podwójne złącze), odłączalne
Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb) / Waga
690,2 x 449,6 x 83,0 mm / 27,1 x 17,7 x 3,2 calowa (Po założeniu podstawy)
690,2 x 502,2 x 280,0 mm / 27,1 x 19,7 x 11,0 calowa (Po złożeniu podstawy) / 11,6 kg / 25,6 lbs
Złącze montażowe zgodne ze standardem VESA
200 mm x 100 mm , 100 mm x 100 mm
Warunki użytkowaia
Przy pracy
Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Wilgotność: 10 % ~ 80 %, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Wilgotność: 5 % ~ 95 %, bez kondensacji
Funcja Plug and Play
Ten monitor może być zainstalowany w każdym systemie zgodnym ze standardem Plug & Play.
Monitor zostanie rozpoznany przez system, który zapewni optymalne warunki działania i ustawienia
monitora. W większości przypadków, instalacja monitora odbywa się automatycznie, chyba, że
użytkownik zechce wybrać własne ustawienia.
Piksele
Dla tego produktu użyto panelu TFT LCD wytworzonego przy użyciu zaawansowanej technologii
półprzewodnikowej o precyzji rzędu 1ppm (jedna milionowa). Jednakże piksele CZERWONY,
ZIELONY, NIEBIESKI I BIAŁY wydają się czasem jaskrawe lub widoczne są czarne piksele. Nie
wynika to ze złej jakości monitora i nie powinno niepokoić użytkownika.
DNa przykład, w tym produkcie znajduje się 12.288.000 subpikseli TFT LCD.
Uwaga : Wygląd i parametry techniczne monitora mogą ulec zmianie bez wcześniejszej
zapowiedzi.
Urządzenie klasy B (Informacje dotyczące użytkowania urządzenia komunikacyjnego na
obszarach mieszkalnych)
Ten produkt spełnia wymogi dyrektyw dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej podczas
użytkowania na obszarach mieszkalnych i może być używany na wszystkich typach obszarów, w
tym na obszarach mieszkalnych.
(Urządzenia klasy B emitują mniej sygnałów elektromagnetycznych niż urządzenia klasy A).
PowerSaver
Monitor ten ma wbudowany system oszczędzania energii zwany PowerSaver. System ten ogranicza
zużycie energii, przełączając monitor po pewnym czasie nieużywania na tryb o niskim poborze mocy.
Monitor automatycznie powraca do normalnej pracy po poruszeniu myszką komputera lub naciśnięciu
dowolnego klawisza klawiatury. Dla oszczędności energii, należy WYŁĄCZAĆ monitor, kiedy nie jest w
użyciu lub, kiedy odchodzi się od niego na dłuższy czas.System oszczędności energii PowerSaver
działa z kartą video komputera zgodną ze standardem VESA DPM. Aby zainstalować te funkcję,
należy użyć posiadanego programu narzędziowego.
Wyłącznik
zasilania
wyłączony
EPA/ENERGY
2000
(Wskaźnik
zasilania)
Wyłącznik
zasilania
wyłączony
(Przycisk
zasilania)
Stan
Normalna Praca
Tryb oszczędzania
energii
Wskaźnik zasilania
Niebieski
Migający Niebieski
Czarny
Czarny
Pobór mocy
Poniżej 130 W
Poniżej 2 W
Poniżej 1 W
Poniżej 0
W
Ten monitor jest zgodny ze standardem EPA ENERGY STAR® oraz
standardem organizacji ENERGY2000, kiedy jest w użyciu z
komputerem wyposażonym w VESA DPM. Jako uczestnik programu
ENERGY STAR®, firma SAMSUNG oświadcza, że produkt ten spełnia
wymagania ENERGY STAR® w zakresie wykorzystania energii.
Ustawione fabrycznie tryby wyświetlania
Jeśli sygnał z komputera jest taki sam, jak poniższe Ustawienia fabryczne, obraz na ekranie zostanie
uregulowany automatycznie. Jednakże, jeśli sygnał jest inny, ekran może zostać wyczyszczony przy
świecącej się diodzie LED. Posługując się podręcznikiem ustaw parametry obrazu następująco.
Tryb wyświetlania
Częstotliwość
odchylania
poziomego (kHz)
Częstotliwość
odchylania
pionowego (Hz)
Częstotliwość
Piksela(MHz)
Sync Polarity
(H/V)
VESA, 1280 x 800
49,306
59,91
71
+/-
VESA, 2560 x 1600
98,713
59,972
268,5
+/-
Częstotliwość odchylania poziomego
Czas skanowania jednej linii łączącej prawą i lewą krawędź ekranu
nazywa się cyklem poziomym. Odwrotność Cyklu poziomego nazywa
się Częstotliwością odchylania poziomego. Jednostka: kHz
Częstotliwość odchylania pionowego
Podobnie jak lampa fluorescencyjna, ekran wielokrotnie wyświetla ten
sam obraz w ciągu sekundy, aby powstał obraz widzialny dla
użytkownika. Częstotliwość tego powtórzenia jest nazywana
częstotliwością pionową lub częstotliwością odświeżania. Jednostka:
Hz
Kontakt do SAMSUNG WORLDWIDE
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung,
skontaktuj się z naszą infolinią.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(726-7864)
08 25 08 65 65(€ 0,15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - 121213 (€ 0,14/Min)
http://www.samsung.com/de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-800-120-0-400
http://www.samsung.uz
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858
010-6475 1880
http://www.samsung.com.cn
HONG KONG
3698-4698
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282
1800 110011
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/mea
Terminologia
Dot Pitch
Obraz na ekranie składa się z czerwonych, zielonych i niebieskich punktów. Im bliżej znajdują się
te punkty, tym większa rozdzielczość obrazu. Odległość pomiędzy punktami o tym samym kolorze
nosi nazwę Plamki Jednostka: mm
Częstotliwość odchylania pionowego
Obraz na ekranie musi być odnawiany kilka razy na sekundę, aby powstał widoczny obraz.
Częstotliwość tych powtórzeń zwana jest Częstotliwością odchylania pionowego lub
częstotliwością odświeżania. Jednostka: Hz
Przykład :Miganie lampki z szybkością 60 zapaleń na sekundę traktowane jest jako częstotliwość
60 Hz.
Częstotliwość odchylania poziomego
Czas skanowania jednej linii łączącej prawą i lewą krawędź ekranu nazywa się cyklem poziomym.
Odwrotność Cyklu poziomego nazywa się Częstotliwością odchylania poziomego. Jednostka: kHz
Interlace and Non-Interlace Methods
Wyswietlanie linii poziomych obrazu po kolei od góry do dołu nazywa się metodą bez przeplotu,
natomiast wyświetlanie najpierw linii parzystych, a potem nieparzystych nazywa się metodą z
przeplotem. Wyświetlanie bez przeplotu używane jest w większości monitorów, aby zapewnić
czysty obraz. Metoda z przeplotem jest identyczna do stosowanej w odbiornikach telewizyjnych.
Plug & Play (Włącz i pracuj)
Jest to funkcja pozwalająca na osiągnięcie najwyższej jakości obrazu poprzez umożliwienie
automatycznej wymiany informacji pomiędzy komputerem, a monitorem. Ten monitor jest zgodny
ze standardem VESA DDC dla funkcji Plug & Play.
Rozdzielczość
Liczba punktów w linii poziomej i w linii pionowej, składających się na obraz nazywa się
„rozdzielczością”. Liczba ta określa dokładność wyświetlania. Wysoka rozdzielczość jest korzystna
przy wykonywaniu równoczesnych zadań, gdyż pozwala na wyświetlenie na ekranie większej ilości
informacji.
Przykład :Jeśli rozdzielczość wynosi 2560 x 1600, to oznacza, że obraz składa się z 2560 punktów
poziomych (rozdzielczość pozioma) i 1600 linii pionowych (rozdzielczość pionowa).
Aby poprawic obraz
1. Według poniższych wskazówek ustaw odpowiednio częstotliwość odświeżania monitora w
panelu sterowania komputera, aby zapewnić możliwie wysoką jakość obrazu. Jakość obrazu
może być nierówna, gdy w TFT-LCD nie ustawiono najwyższej jakości obrazu.
{ Rozdzielczość 2560 x 1600
{ Częstotliwość odchylania pionowego: 60Hz
2. Dla tego produktu użyto panelu TFT LCD wytworzonego przy użyciu zaawansowanej
technologii półprzewodnikowej o precyzji rzędu 1ppm (jedna milionowa). Jednakże piksele
CZERWONY, ZIELONY, NIEBIESKI I BIAŁY wydają się czasem Nie wynika to ze złej jakości
monitora i nie powinno niepokoić użytkownika.
{ Na przykład, w tym produkcie znajduje się 12.288.000 subpikseli TFT LCD.
3. Monitor i panel zewnętrzny należy czyścić miękką i suchą szmatką, nakładając na nią
niewielką ilość zalecanego środka. Panel LCD należy czyścić delikatnie, bez użycia siły.
Czyszczenie z nadmierną siłą może doprowadzić do odbarwień.
4. Oglądanie tego samego ekranu przez dłuższy czas może sprawić, że ekran będzie
zamazany lub widoczny będzie trwały obraz.
Włączaj tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu o ruchomym obrazie, kiedy
pozostawiasz monitor na dłuższy okres czasu.
Upoważnienia
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powielanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Samsung Electronics Co., Ltd. jest surowo
zabronione.
Samsung Electronics Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszej publikacji
ani za przypadkowe lub pośrednie szkody wynikłe z jej udostępnienia, działania lub użycia.
Samsung jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft,
Windows i Windows NT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation VESA,
DPM i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Video Electronics Standard Association;
Nazwa i logo ENERGY STAR® są zastrzeżonymi znakami handlowymi U.S. Environmental Protection
Agency (EPA). Jako uczestnik programu ENERGY STAR®, firma SAMSUNG upewniła się co do tego,
że produkt ten spełnia wymagania ENERGY STAR® w zakresie wykorzystania energii. Wszelkie inne
nazwy produktów wspomniane w tym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi ich właścicieli.
INFORMACJE O PRODUKCIE (brak efektu pozostawania obrazu)
Przy zmianie jednego obrazu na inny na ekranie monitora lub telewizora ciekłokrystalicznego
(LCD) może występować efekt pozostawania obrazu, zwłaszcza jeśli przez długi czas
wyświetlany był obraz nieruchomy.
Zadaniem niniejszej instrukcji jest przedstawienie zasad prawidłowego korzystania z produktów
LCD, aby zabezpieczyć je przed efektem pozostawania obrazu.
Gwarancja
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez zjawisko utrwalania obrazu
na ekranie.
Gwarancja nie obejmuje zjawiska wypalenia ekranu.
Co to jest efekt pozostawania obrazu?
Podczas normalnej pracy panelu LCD efekt pozostawania obrazu nie występuje. Jeśli
jednak ten sam obraz jest wyświetlany przez długi czas, między dwiema elektrodami,
które zawierają ciekły kryształ powstaje niewielka różnica w ładunku
elektrycznym.Może to powodować gromadzenie się ciekłego kryształu w pewnych
obszarach wyświetlacza. W rezultacie, po zmianie obrazu wideo na ekranie pozostaje
ślad po poprzednim obrazie.Efekt pozostawania obrazu występuje we wszystkich
urządzeniach wyświetlających obraz, w tym w urządzeniach LCD.Nie jest to wada
produktu.
Aby zabezpieczyć posiadane urządzenie LCD przed efektem pozostawania obrazu,
należy stosować się do poniższych zaleceń
Wyłączanie, wygaszacz ekranu lub tryb oszczędzania energii
Przykład)
z Wyłączanie zasilania urządzenia w przypadku wyświetlania nieruchomego
obrazu.
- Wyłączyć zasilanie na 4 godziny po 20 godzinach użytkowania
- Wyłączyć zasilanie na 2 godziny po 12 godzinach użytkowania
z Stosowanie wygaszacza ekranu, jeśli to możliwe
- Zalecany jest jednokolorowy wygaszacz ekranu lub wygaszacz w
postaci ruchomego obrazu.
z Ustawianie funkcji wyłączania zasilania monitora w schemacie zasilania
właściwości ekranu.
Zalecenia dotyczące zastosowań specjalnych
Przykład) Lotniska, stacje tranzytowe, giełdy papierów wartościowych, banki i
systemy sterowania
Zalecamy następującą konfigurację wyświetlanego programu systemowego:
Wyświetlanie informacji na przemian z logo lub obrazem ruchomym.
Przykład) Zmiana cykliczna: po 1 godzinie wyświetlania informacji należy przez
1 minutę wyświetlać logo lub ruchomy obraz.
Regularna zmiana kolorów (stosowanie 2 różnych kolorów).
Przykład) Zamiana jednego wyświetlanego koloru na drugi co 30 minut.
Unikać kombinacji kolorów znaków i tła o dużej różnicy jaskrawości.
Unikać odcieni szarości, które wspomagają powstawanie efektu pozostawania
obrazu.
Unikać: kolorów o dużej różnicy jaskrawości (czarny i biały, szary)
Przykład)
z
z
Zalecane ustawienia: jasne kolory o niewielkiej różnicy jaskrawości
- Zmieniać kolor znaków i tła co 30 minut
Przykład)
- Co 30 minut zastępować wyświetlane znaki ruchomym obrazem.
Przykład)
Najlepszym sposobem zabezpieczenia monitora przed efektem pozostawania
obrazu jest ustawienie w komputerze lub w systemie wygaszacza ekranu, który
włącza się, kiedy wyświetlacz nie jest używany.
Efekt pozostawania obrazu nie występuje, kiedy panel LCD jest używany w warunkach
standardowych.
Warunki standardowe polegają na ciągłej zmiany obrazu wideo.Kiedy na panelu LCD
przez długi czas wyświetlany jest nieruchomy obraz (ponad 12 godzin), może wystąpić
niewielka różnica w napięciu między elektrodami, które zamieniają ciekły kryształ (LC)
w piksel.Różnica napięcia między elektrodami rośnie z czasem sprawiając, że ciekłe
kryształy opadają. W takich przypadkach po zmianie obrazu może być widoczny obraz
poprzedni.
Aby temu zapobiec należy obniżyć powstałą różnicę napięcia.
Nasz monitor LCD spełnia wymogi normy ISO13406-2 Klasa II, dotyczącej
uszkodzonych pikseli.
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) - Tylko obszar Europy
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego
tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy
usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby
uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od
innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania
ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w
którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i
sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z
innymi odpadami komercyjnymi.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement