Samsung NZ84J9770EK, Płyta indukcyjna z technologią Virtual Flame Technology™, 7 kW Instrukcja obsługi

advertisement

Samsung NZ84J9770EK, Płyta indukcyjna  z technologią Virtual Flame Technology™, 7 kW Instrukcja obsługi
Płyta indukcyjna
Instrukcja instalacji i obsługi
NZ84J9770EK
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 1
2015-02-05
6:11:44
Spis treści
Spis treści
Korzystanie z instrukcji
4
W instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:
4
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
5
Utylizacja opakowania
Właściwa utylizacja zużytego urządzenia
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
9
10
10
Montaż płyty grzejnej
11
Instrukcje bezpieczeństwa dla instalatora
Podłączanie zasilania sieciowego
Montaż w blacie kuchennym
11
12
14
Elementy i funkcje urządzenia
19
Pola grzejne
Panel sterowania
Elementy urządzenia
Podgrzewanie indukcyjne
Podstawowe właściwości urządzenia
Funkcja wyłącznika bezpieczeństwa
Technologia Virtual Flame
Wskaźnik pozostałego ciepła
Wykrywanie temperatury
19
20
21
21
22
23
24
25
25
Korzystanie z płyty grzejnej
26
Pierwsze czyszczenie
26
Naczynia do gotowania na płycie indukcyjnej
26
Test przydatności
27
Wielkość naczyń
27
Hałasy podczas pracy
28
Korzystanie z właściwych naczyń kuchennych
28
Korzystanie z przycisków z czujnikami dotykowymi
29
Włączanie urządzenia
30
Wybieranie pola grzejnego i ustawienie mocy podgrzewania
31
Wyłączanie urządzenia
32
Szybkie zatrzymanie
32
Korzystanie z funkcji zabezpieczenia przed dziećmi
33
Timer34
Korzystanie z funkcji utrzymywania temperatury
36
Funkcja zwiększania mocy podgrzewania
37
Zarządzanie energią
37
2 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 2
2015-02-05
6:11:44
Czyszczenie i konserwacja
41
Płyta grzejna
Lekkie zabrudzenia
Silne zabrudzenia
Trudne do usunięcia zabrudzenia
Rama płyty grzejnej (opcja)
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia:
41
41
42
42
43
43
Gwarancja i serwis
44
Spis treści
Pauza38
Sterowanie panelami indukcyjnymi
38
Włączanie/Wyłączanie dźwięku
39
Zalecane ustawienia dla gotowania określonych rodzajów żywności
40
Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów
44
Serwis47
Dane techniczne
48
Dane techniczne
Pola grzejne
Informacje o produkcie
48
48
49
Polski 3
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 3
2015-02-05
6:11:44
Korzystanie z instrukcji
Korzystanie z instrukcji
Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy uważnie przeczytać instrukcję
obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących bezpieczeństwa
zawartych w poniższym rozdziale. Instrukcję należy zachować w celu wykorzystania w
przyszłości.
Przekazując to urządzenie innemu użytkownikowi, należy pamiętać o przekazaniu wraz z
nim niniejszej instrukcji obsługi.
W instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do poważnego kalectwa
lub śmierci.
PRZESTROGA
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do drobnych obrażeń lub
uszkodzenia mienia.
PRZESTROGA
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji, porażenia prądem lub obrażenia ciała, w trakcie
korzystania z płyty grzejnej należy przedsięwziąć następujące podstawowe środki
ostrożności.
UWAGA
Przydatne wskazówki, zalecenia lub informacje, które pomagają w obsłudze produktu.
4 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 4
2015-02-05
6:11:45
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
To urządzenie spełnia wszystkie obowiązujące normy dotyczące parametrów technicznych
oraz bezpieczeństwa. Uważamy jednak, że odpowiedzialnością producenta jest
umożliwienie użytkownikom zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa zamieszczonymi
poniżej.
OSTRZEŻENIE
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy
(np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub
przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi
zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub
przez wykwalifikowaną osobę.
Urządzenie powinno być podłączone w sposób umożliwiający
odłączenie go od zasilania. Odłączenie można osiągnąć poprzez
umieszczenie wtyczki w dostępnym miejscu lub zainstalowanie
przełącznika w okablowaniu zgodnie z odpowiednimi zasadami.
Jeśli powierzchnia jest pęknięta, należy wyłączyć zasilanie, by
uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy zachować
odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z
elementami grzejnymi wewnątrz płyty.
Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się nagrzewać.
Nie należy pozwalać małym dzieciom zbliżać się do urządzenia.
Nie należy używać myjki parowej do czyszczenia produktu.
Na powierzchni płyty nie należy kłaść metalowych przedmiotów,
takich jak noże, widelce, łyżki i pokrywki, ponieważ może to
doprowadzić do ich silnego rozgrzania.
Polski 5
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 5
2015-02-05
6:11:45
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Po użyciu należy wyłączyć płytę grzejną za pomocą jego przycisku;
nie należy polegać wyłącznie na czujniku wykrywającym obecność
naczyń.
Do czyszczenia płyt indukcyjnych nie wolno używać środków
zawierających składniki ścierne lub ostrych szczotek metalowych,
ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może doprowadzić
do pęknięcia szyby.
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z
zewnętrznym urządzeniem wyłączającym lub oddzielnym systemem
zdalnego sterowania.
Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części nagrzewają się.
Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia
kontaktu z elementami grzejnymi wewnątrz płyty. Dzieci poniżej
8. roku życia powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałą
kontrolą.
Dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym
doświadczeniu i wiedzy mogą korzystać z urządzenia jedynie pod
nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i
zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą
przeprowadzać czyszczenie i konserwację urządzenia wyłącznie pod
nadzorem osoby dorosłej.
Pozostawienie płyty indukcyjnej bez nadzoru podczas gotowania z
użyciem tłuszczu lub oleju może być niebezpiecznie i prowadzić do
pożaru.
POD ŻADNYM POZOREM NIE NALEŻY gasić takiego pożaru przy
użyciu wody. Należy wyłączyć urządzenie i zakryć płomień np.
pokrywką lub kocem gaśniczym.
6 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 6
2015-02-05
6:11:45
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Zagrożenie pożarem: nie przechowywać przedmiotów na powierzchni
przeznaczonej do gotowania.
W czasie pracy urządzenia dostępne powierzchnie mogą być gorące.
Urządzenie i przewody należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.
PRZESTROGA
Urządzenie powinno zostać prawidłowo zamontowane i uziemione
przez wykwalifikowanego pracownika technicznego.
Urządzenie powinno być serwisowane jedynie przez
wykwalifikowanych pracowników serwisu. Naprawy wykonywane
przez osoby nieuprawnione mogą spowodować obrażenia ciała lub
poważną awarię urządzenia. Jeśli urządzenie wymaga naprawy,
należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować uszkodzenie
urządzenia i unieważnienie gwarancji.
Urządzenia przeznaczone do zabudowy mogą być używane
wyłącznie po zamontowaniu w szafkach i miejscach roboczych
zgodnych z odpowiednimi standardami. Zapewnia to właściwą
ochronę przed kontaktem z podzespołami elektrycznymi, zgodnie z
podstawowymi normami bezpieczeństwa.
W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia bądź pojawienia
się uszkodzeń, pęknięć lub zarysowań należy:
• wyłączyć wszystkie pola grzejne;
• odłączyć płytę od sieci elektrycznej;
• skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.
Jeśli powierzchnia jest pęknięta, należy wyłączyć zasilanie, by
uniknąć porażenia prądem elektrycznym. Nie używać płyty do czasu
wymiany szklanej powierzchni.
Polski 7
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 7
2015-02-05
6:11:45
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy używać płyty grzejnej do podgrzewania folii aluminiowej,
produktów zawiniętych w folię aluminiową lub zamrożonej żywności
zapakowanej w aluminium.
Jeśli pomiędzy dno garnka i płytę grzejną dostanie się płyn, może
powstawać sprężona para powodująca podskakiwanie garnka.
Należy zawsze pilnować, by płyta grzejna i dno garnka były suche.
Pola grzejne nagrzewają się podczas gotowania.
Nie należy pozwalać małym dzieciom przebywać w pobliżu
urządzenia.
Żaden element opakowania nie powinien znaleźć się w zasięgu dzieci,
ponieważ stanowi dla nich zagrożenie.
Niniejsze urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie do
gotowania i smażenia żywności w gospodarstwie domowym.
Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych lub
przemysłowych.
Nigdy nie należy używać płyty grzejnej do ogrzewania
pomieszczenia.
Należy zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń
elektrycznych do gniazdek znajdujących w pobliżu płyty grzejnej.
Przewody zasilające nie mogą stykać się z blatem roboczym.
W przypadku nadmiernego nagrzania tłuszcz i olej mogą się szybko
zapalić. Nigdy nie należy pozostawiać naczyń bez nadzoru podczas
przygotowywania potraw z użyciem tłuszczu lub oleju, np. podczas
smażenia frytek.
Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć płyty grzejne.
Panele sterowania zawsze powinny być czyste i suche.
Na płycie grzejnej nie wolno kłaść łatwopalnych przedmiotów,
ponieważ grozi to pożarem.
8 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 8
2015-02-05
6:11:45
Nieuważne korzystanie z urządzenia może być przyczyną pożaru.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Przewody urządzeń elektrycznych nie powinny dotykać gorących
powierzchni płyty ani naczyń kuchennych.
Nie należy używać płyty grzejnej do suszenia odzieży.
Osoby posiadające rozrusznik serca lub aktywne implanty serca
muszą dbać o to, aby ich górna część ciała znajdowała się zawsze w
odległości co najmniej 30 cm od włączonych pól płyty indukcyjnej.
W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z producentem
urządzenia lub lekarzem. (dotyczy tylko modeli z płytą indukcyjną).
Nie próbuj samodzielnie naprawiać, rozkładać ani przerabiać
urządzenia.
Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie.
Płytę grzejną należy czyścić zgodnie z instrukcjami czyszczenia i
konserwacji, które przedstawiono w niniejszej instrukcji obsługi.
Utylizacja opakowania
OSTRZEŻENIE
Wszystkie materiały użyte do zapakowania urządzenia podlegają recyklingowi. Karton
i elementy wykonane z twardej pianki zostały odpowiednio oznaczone. Opakowania i
starsze urządzenia należy utylizować z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i ochrony
środowiska.
Polski 9
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 9
2015-02-05
6:11:45
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Właściwa utylizacja zużytego urządzenia
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Przed utylizacją zużytych urządzeń należy uniemożliwić ich pracę tak, aby nie mogły
stać się źródłem zagrożenia. Aby to zrobić, wykwalifikowany technik powinien odłączyć
urządzenie od zasilania sieciowego i usunąć przewód zasilający.
Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.
Informacje o datach zbiórek oraz publicznych miejscach utylizacji odpadów można
uzyskać w lokalnym zakładzie utylizacji lub u władz lokalnych.
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub
dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy
tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego
wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie
tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów,
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować
się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim
dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani
jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
10 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 10
2015-02-05
6:11:46
Montaż płyty grzejnej
OSTRZEŻENIE
Nowe urządzenie powinno zostać zamontowane i uziemione przez wykwalifikowany
personel techniczny.
Należy przestrzegać niniejszej instrukcji. Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń powstałych w
wyniku nieprawidłowej instalacji.
Dane techniczne urządzenia znajdują się pod koniec niniejszej instrukcji.
•
•
•
•
•
Urządzenie należy podłączyć do
instalacji elektrycznej, która umożliwia
jego odłączenie od zasilania na
wszystkich biegunach z szerokością
otwarcia styków co najmniej 3 mm.
Jako urządzenia izolacyjne można
stosować przerywacze do ochrony linii,
bezpieczniki (bezpieczniki wkręcane
należy usunąć z uchwytu), wyłączniki
prądu upływowego i styczniki.
To urządzenie spełnia wymagania
normy EN 60335 - 2 - 6 w zakresie
ochrony przeciwpożarowej. Ten typ
urządzenia może być zainstalowany
obok wysokiej szafki lub ściany po
jednej stronie.
Montaż musi zapewniać ochronę płyty
przed wstrząsami.
Zabudowa, w której zamontowane jest
urządzenie, musi spełniać wymagania
normy DIN 68930 w zakresie
stabilności.
Aby zapewnić ochronę przed wilgocią,
wszystkie powierzchnie cięte muszą
być uszczelnione przy użyciu
właściwego uszczelniacza.
•
•
•
•
•
•
Montaż płyty grzejnej
Instrukcje bezpieczeństwa dla instalatora
W przypadku powierzchni roboczych
z kafelkami ceramicznymi złącza w
miejscu osadzenia płyty grzejnej muszą
być całkowicie wypełnione zaprawą.
W przypadku powierzchni
ceramicznych lub wykonanych z
kamienia naturalnego bądź sztucznego
sprężyny z mechanizmem migowym
należy przymocować z użyciem
odpowiedniej żywicy lub mieszanego
spoiwa.
Uszczelnienie w okolicy powierzchni
roboczej powinno być wykonane
poprawnie i nie zawierać
niewypełnionych przestrzeni. Nie
należy stosować dodatkowego
uszczelniacza silikonowego, ponieważ
może to utrudnić demontaż podczas
serwisowania.
Podczas demontażu należy naciskać na
płytę grzewczą od spodu.
Płytę oddzielającą należy zamontować
pod płytą grzewczą.
Nie należy zakrywać otworu
wentylacyjnego znajdującego się
pomiędzy blatem roboczym a przednią
częścią urządzenia.
Polski 11
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 11
2015-02-05
6:11:46
Montaż płyty grzejnej
Podłączanie zasilania sieciowego
Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy jego napięcie znamionowe,
wskazane na tabliczce znamionowej, odpowiada napięciu w gniazdku elektrycznym.
Tabliczka znamionowa znajduje się na dolnej części obudowy płyty grzewczej.
OSTRZEŻENIE
Przed podłączeniem przewodów należy
wyłączyć zasilanie obwodu.
Montaż płyty grzejnej
Napięcie elementu grzejnego wynosi
230 V AC. Urządzenie może także
pracować w sieciach o napięciu 220
lub 240 V AC. Płytę grzewczą należy
podłączyć do zasilania przy użyciu
urządzenia, które umożliwi jej odłączenie
od zasilania na wszystkich biegunach z
szerokością otwarcia styków co najmniej
3 mm (np. automatyczny przerywacz
do ochrony linii, wyłącznik prądu
upływowego lub bezpiecznik).
OSTRZEŻENIE
Połączenia przewodowe należy wykonać
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
dbając o odpowiednie dokręcenie śrub
zaciskowych.
OSTRZEŻENIE
Należy zwrócić uwagę na zgodność
połączeń faz i przewodu neutralnego
sieci domowej oraz urządzenia (schematy
połączeń). W przeciwnym razie możliwe
jest uszkodzenie podzespołów płyty
grzejnej.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
wynikających z nieprawidłowego montażu
urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Ze względów bezpieczeństwa
uszkodzony przewód zasilający musi
zostać wymieniony przez producenta,
w autoryzowanym serwisie lub przez
wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE
Po podłączeniu płyty grzejnej do sieci
zasilania należy sprawdzić, czy wszystkie
pola grzejne są gotowe do użycia,
włączając je kolejno na krótki czas z
zastosowaniem maksymalnego ustawienia
mocy i przy użyciu odpowiednich naczyń
kuchennych.
12 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 12
2015-02-05
6:11:46
1 N ~ (32 A)
01
02
04
03
05
Niebieski
02
Brązowy
05
Szary
03
Czarny
06
Zielony/Żółty
2 N ~ (16 A): Przed połączeniem oddziel
kable 2-fazowe (L1 i L2).
02
05
03
07
06
04
L2
01
05
03
06
N1
N
07
L2
N2
01
220 - 240 V ~
05
Niebieski
02
380 - 415 V ~
06
Szary
03
Brązowy
07
Zielony/Żółty
04
Czarny
2 x 1 N ~ (16 A): Przed połączeniem
oddziel kable.
04
02
L1
04
N
01
L1
220 - 240 V ~
Montaż płyty grzejnej
L
06
01
01
220 - 240 V ~
05
Czarny
02
Brązowy
06
Szary
03
Niebieski
07
Zielony/Żółty
04
220 - 240 V ~
OSTRZEŻENIE
Aby zapewnić odpowiednie połączenie,
postępuj według schematu okablowania w
pobliżu gniazd.
Polski 13
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 13
2015-02-05
6:11:47
Montaż płyty grzejnej
Montaż w blacie kuchennym
UWAGA
A
Montaż płyty grzejnej
A. Numer seryjny
UWAGA
Przed montażem zanotuj numer
seryjny urządzenia znajdujący się na
tabliczce znamionowej. Numer seryjny
jest wymagany przy zgłoszeniach
serwisowych. Po zamontowaniu
urządzenia nie będzie dostępu do tego
numeru, ponieważ jest on zapisany
na tabliczce znamionowej na spodzie
urządzenia.
UWAGA
Należy zwrócić szczególną uwagę na
wymagania w zakresie minimalnej
odległości i odstępu urządzenia od innych
elementów wyposażenia pomieszczenia.
Na spodzie płyty grzejnej znajdują się dwa
wentylatory. Jeśli pod płytą znajduje się
szuflada, nie powinno się przechowywać
w niej drobnych przedmiotów lub
papieru, gdyż istnieje niebezpieczeństwo
uszkodzenia wentylatora lub zakłócenia
procesu chłodzenia płyty w przypadku
wciągnięcia tych przedmiotów lub papieru
przez wentylator.
01
Min. 2 mm
02
750 mm
01
02
14 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 14
2015-02-05
6:11:47
01
02
03
06
08
07
11
09
05
Montaż płyty grzejnej
04
12
10
01
x4
07
Maks. 50 mm, Min. 20 mm
02
ø6
08
Min. 60 mm
03
90°
09
Min. 600 mm
04
750±1 mm
10
Min. 60 mm
05
490±1 mm
11
Min. 60 mm
06
R3
12
Min. 50 mm
Polski 15
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 15
2015-02-05
6:11:48
Montaż płyty grzejnej
01
03
02
Montaż płyty grzejnej
04
05
06
08
07
01
Min. 40 mm
05
15 mm
02
520 mm
06
Min. 60 mm
03
Min. 40 mm
07
480 mm
04
25 mm
08
Min. 50 mm
16 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 16
2015-02-05
6:11:48
02
03
01
Min. 550 mm
02
Min. 35 mm
03
Min. 65 mm
04
Min. 100 mm
05
Min. 5 mm
04
Montaż płyty grzejnej
01
05
02
03
01
01
Min. 20 mm
02
Min. 2 mm
03
Min. 20 mm
Polski 17
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 17
2015-02-05
6:11:48
Montaż płyty grzejnej
Montaż płyty grzejnej
18 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 18
2015-02-05
6:11:48
Elementy i funkcje urządzenia
Pola grzejne
01
Elementy i funkcje urządzenia
04
03
08
05
02
06
08
07
01
Tylny panel indukcyjny 1800 W z funkcją zwiększania mocy do 2600 W
02
Przedni panel indukcyjny 1800 W z funkcją zwiększania mocy do 2600 W
03
Duży panel indukcyjny 3300 W z funkcją zwiększania mocy do 3600 W
04
Pole indukcyjne 2200 W z funkcją zwiększania mocy do 3200 W
05
Pole indukcyjne 1200 W z funkcją zwiększania mocy do 2000 W
06
Panel sterowania
07
Element oświetlenia
08
Technologia Virtual Flame™
Polski 19
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 19
2015-02-05
6:11:49
Elementy i funkcje urządzenia
Panel sterowania
06
01
06
01
09
05
01
06
Elementy i funkcje urządzenia
04
01
07
06
10
02
01
Przyciski pól grzejnych
02
Przełącznik ustawień podgrzewania (Magnetyczne pokrętło)
03
Czujnik sterowania funkcją blokady
04
Czujnik sterowania włączaniem/wyłączaniem urządzenia
05
Wskaźnik i czujnik sterowania wyłącznikiem czasowym
06
Wskaźniki ustawień podgrzewania i ciepła pól grzejnych
07
Utrzymywanie temperatury
08
Pauza
09
Przełącznik wyboru panelu indukcyjnego
10
Przycisk zwiększania mocy
08
03
20 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 20
2015-02-05
6:11:49
Elementy urządzenia
Płyta indukcyjna
Uchwyty
montażowe
Śruby montażowe
Magnetyczne
pokrętło
•
B
A
C
A. Cewka indukcji
B. Prądy indukcyjne
C. Układy elektroniczne
•
Elementy i funkcje urządzenia
Podgrzewanie indukcyjne
Zasada działania podgrzewania
indukcyjnego: Po umieszczeniu
naczynia na polu grzejnym i włączeniu
urządzenia układy elektroniczne płyty
indukcyjnej rozpoczną generowanie
„prądów indukcyjnych” w spodniej
części naczynia, co spowoduje stały
wzrost temperatury w naczyniu.
Szybsze gotowanie i smażenie: Dzięki
bezpośredniemu ogrzewaniu naczyń, a
nie płyty szklanej urządzenia, możliwe
jest uzyskanie większej wydajności
gotowania niż w innych systemach,
ponieważ nie występuje utrata ciepła.
Większość zużywanej przez urządzenie
energii jest przekształcana w ciepło.
Polski 21
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 21
2015-02-05
6:11:50
Elementy i funkcje urządzenia
Podstawowe właściwości urządzenia
•
•
•
Elementy i funkcje urządzenia
•
•
•
•
Powierzchnia do gotowania ze
szkła ceramicznego: Urządzenie jest
wyposażone w powierzchnię do
gotowania ze szkła ceramicznego i cztery
pola grzejne o szybkim czasie reakcji.
Czujniki dotykowe: Urządzenie jest
obsługiwane za pomocą przycisków z
czujnikami dotykowymi.
Łatwe czyszczenie: Zaletą powierzchni
do gotowania ze szkła ceramicznego
oraz odłączanego pokrętła jest
większa dostępność. Gładkie i płaskie
powierzchnie umożliwiają łatwe
czyszczenie urządzenia.
Czujnik włączania/wyłączania: Czujnik
„włączania/wyłączania” to oddzielny
wyłącznik zasilania urządzenia.
Dotknięcie tego czujnika powoduje
całkowite włączenie lub wyłączenie
zasilania płyty grzejnej.
Wskaźniki sterowania i funkcji
urządzenia: wyświetlacze cyfrowe oraz
wskaźniki informują o wprowadzonych
ustawieniach i włączonych funkcjach
urządzenia, a także wskazują obecność
pozostałego ciepła w poszczególnych
polach grzejnych.
Funkcja wyłącznika bezpieczeństwa:
zapewnia ona automatyczne wyłączenie
pól grzejnych po upływie określonego
czasu, jeśli żadne ustawienia nie zostaną
zmienione przez użytkownika.
Funkcja zwiększania mocy : Za pomocą
tej funkcji można podgrzać zawartość
naczynia szybciej niż w przypadku
maksymalnego poziomu mocy
.
(Na wyświetlaczu widoczne będzie
oznaczenie
.)
•
•
•
Automatyczne wykrywanie naczyń:
wszystkie pola grzejne są wyposażone
w system automatycznego wykrywania
naczyń. System ten został skalibrowany
w celu rozpoznawania naczyń o średnicy
minimalnie mniejszej niż dane pole
płyty indukcyjnej. Naczynia należy
zawsze umieszczać po środku każdego
pola grzejnego. Konieczne jest także
korzystanie z odpowiednich naczyń do
gotowania.
Wyświetlacze cyfrowe:
•
do
,„
” wybór mocy
podgrzewania
•
pozostałe ciepło
(utrzymywanie temperatury)
•
pozostałe ciepło
•
włączona funkcja zabezpieczenia
przed dziećmi
•
komunikat o błędzie informujący,
że czujnik był dotykany przez ponad
8 sekund.
•
komunikat o błędzie informujący,
że powierzchnia kuchenki jest
przegrzana ze względu na
niepoprawną obsługę. (np. gotowanie
przy użyciu pustego naczynia)
•
komunikat informujący, że użyte
naczynie jest niewłaściwe lub zbyt
małe lub że nie umieszczono żadnego
naczynia na polu grzejnym.
Utrzymywanie temperatury
: Użyj tej
funkcji, aby utrzymać ciepło potraw.
Na wyświetlaczu widoczne będzie
oznaczenie
.
22 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 22
2015-02-05
6:11:51
•
•
Pauza
: Użyj tej funkcji, aby ustawić
niską moc podgrzewania we wszystkich
polach grzejnych (np. aby odebrać
telefon). Na wyświetlaczu widoczne
będzie oznaczenie
.
Przełącznik wyboru panelu indukcyjnego
: Za pomocą tej funkcji można
rozszerzyć strefę gotowania na całą lewą
stronę płyty grzejnej.
Virtual Flame™: Efekty wizualne pozwalają
bezproblemowo stwierdzić, czy na danym
polu grzejnym odbywa się gotowanie.
•
•
•
Magnetyczne pokrętło: Dzięki
magnetycznemu pokrętłu kontrola
poziomu mocy jest prosta i intuicyjna.
Panel indukcyjny: Panel indukcyjny to
duży, prostokątny obszar zaprojektowany
do gotowania wielu dań.
Szybkie zatrzymanie: Opcja ta zmniejsza
ilość kroków oraz czas potrzebny na
zakończenie gotowania do pojedynczego
dotknięcia.
Elementy i funkcje urządzenia
•
Funkcja wyłącznika bezpieczeństwa
Jeśli jedno z pól grzejnych nie zostanie wyłączone lub ustawienie podgrzewania nie
zostanie zmienione przez dłuższy czas, pole grzejne wyłączy się automatycznie.
Obecność pozostałego ciepła jest oznaczana na wyświetlaczach cyfrowych poszczególnych
pól grzejnych za pomocą litery
,
(ang. hot — gorący).
Pola grzejne wyłączają się automatycznie po upływie następującego czasu:
Ustawienie mocy
podgrzewania
Wyłączenie
1-3
Po 6 godzinach
4-6
Po 5 godzinach
7-9
Po 4 godzinach
10-15
po 1,5 godziny
UWAGA
Jeśli użyte naczynie jest niewłaściwe bądź
zbyt małe lub nie umieszczono żadnego
naczynia na polu grzejnym, zostanie
wyświetlone oznaczenie
. Po upływie
1 minuty dane pole grzejne zostanie
wyłączone.
UWAGA
UWAGA
Jeżeli płyta grzejna ulegnie przegrzaniu
z powodu nieprawidłowego działania,
zostanie wyświetlone oznaczenie
a
płyta grzejna zostanie wyłączona.
Jeśli jedno lub więcej pól grzejnych
wyłączy się przed upływem wskazanego
czasu, należy zapoznać się z informacjami
zawartymi w części „Rozwiązywanie
problemów”.
Polski 23
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 23
2015-02-05
6:11:52
Elementy i funkcje urządzenia
Inne przyczyny samoczynnego wyłączenia się pól grzejnych
Wszystkie pola wyłączają się, gdy na panel sterowania wykipi gotowana zawartość.
Funkcja wyłącznika automatycznego zostanie także uruchomiona w przypadku
umieszczenia na panelu sterowania wilgotnej ściereczki.
W obu tych przypadkach konieczne jest ponowne włączenie urządzenia przy użyciu
głównego czujnika Włączania/Wyłączania
po usunięciu cieczy lub ściereczki.
Technologia Virtual Flame
Elementy i funkcje urządzenia
Technologia Virtual Flame stwarza
wrażenie występowania płomieni po
włączeniu elementu indukcyjnego.
•
•
Technologia Virtual Flame dostępna jest
tylko w przypadku prawego palnika.
Wraz z obracaniem pokrętła w celu
zmiany poziomu mocy zmienia
się kolor płomieni (w przypadku
wybrania funkcji zwiększenia mocy
podgrzewania płomienie będą odbijać
się od naczyń).
•
•
Płomienie mogą różnić się wyglądem
w zależności od wyglądu, rozmiaru
lub pozycji naczynia (w celu uzyskania
najlepszych rezultatów korzystaj z
naczyń pasujących rozmiarem do
pola grzejnego). Zbyt duże naczynie
może zasłonić wirtualny płomień.
Zbyt małe naczynie może powodować
zniekształcenie wirtualnych płomieni.
Zanieczyszczenia na dnie naczyń lub
powierzchni płyty mogą powodować
zniekształcenia lub niekompletny
wygląd wirtualnych płomieni. Wyczyść
naczynie lub powierzchnię płyty przed
użyciem.
24 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 24
2015-02-05
6:11:52
Wskaźnik pozostałego ciepła
Po wyłączeniu danego pola grzejnego lub całej płyty obecność pozostałego ciepła
wskazywana jest za pomocą oznaczenia
,
(ang. hot — gorący) na wyświetlaczu
cyfrowym poszczególnych pól grzejnych. Po wyłączeniu pola grzejnego wskaźnik
pozostałego ciepła zgaśnie dopiero po schłodzeniu się jego powierzchni.
Ciepło to można wykorzystać do rozmrażania żywności lub utrzymania jej temperatury.
Gdy wskaźnik pozostałego ciepła jest
podświetlony, istnieje ryzyko poparzenia.
OSTRZEŻENIE
Przerwa w zasilaniu powoduje zgaśnięcie
oznaczenia
,
a informacja o
pozostałym cieple przestanie być dostępna.
W dalszym ciągu istnieje jednak ryzyko
poparzenia. Aby go uniknąć, należy
zachować ostrożność w pobliżu płyty
grzejnej.
Elementy i funkcje urządzenia
OSTRZEŻENIE
Wykrywanie temperatury
Jeśli z dowolnej przyczyny temperatura jakiegokolwiek pola grzejnego przekroczy
poziom bezpieczeństwa, poziom mocy podgrzewania dla tego pola zostanie automatycznie
zmniejszony.
Po zakończeniu korzystania z płyty grzejnej jej wentylator będzie kontynuował pracę
do momentu schłodzenia układów elektronicznych. Wentylator włącza się i wyłącza w
zależności od temperatury układów elektronicznych.
Polski 25
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 25
2015-02-05
6:11:52
Korzystanie z płyty grzejnej
Pierwsze czyszczenie
Przetrzyj powierzchnię ze szkła ceramicznego wilgotną ściereczką z użyciem środka do
czyszczenia ceramicznych blatów roboczych.
OSTRZEŻENIE
Nie należy używać substancji żrących lub środków mogących porysować powierzchnię,
ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia.
Naczynia do gotowania na płycie indukcyjnej
Płytę indukcyjną należy włączać dopiero po umieszczeniu naczynia z podstawą
magnetyczną na jednym z pól grzejnych. Można stosować następujące naczynia kuchenne:
Tworzywo naczynia
Korzystanie z płyty grzejnej
Tworzywo naczynia
Stosowanie
Stal, stal emaliowana
Tak
Żeliwo
Tak
Stal nierdzewna
Jeśli odpowiednio oznaczone przez producenta
Aluminium, miedź, brąz
Nr
Szkło, ceramika, porcelana
Nr
UWAGA
Naczynia na płyty indukcyjne opatrzone
są odpowiednim oznaczeniem przez
producenta.
UWAGA
UWAGA
Naczynia niewykonane ze stali
nierdzewnej mają niższą przewodność
cieplną w porównaniu do naczyń ze stali
nierdzewnej, co wydłuża czas gotowania.
Niektóre naczynia mogą powodować
hałas podczas ich użytkowania na
polach indukcyjnych. Nie wskazuje to
na uszkodzenie urządzenia ani w żaden
sposób nie wpływa na jego działanie.
26 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 26
2015-02-05
6:11:53
Test przydatności
Naczynie może być używane do
gotowania indukcyjnego, jeśli opatrzone
jest odpowiednim oznaczeniem przez
producenta, a magnes przyczepia się do
jego spodniej części.
UWAGA
Zdatność naczyń można sprawdzić za
pomocą pokrętła magnetycznego.
Gotowanie indukcyjne może nie działać
poprawnie przy użyciu nieżelaznych
naczyń, których spodnia część nie
przyczepia się do magnesu, lub
nieżelaznych naczyń o spodzie pokrytym
żelazem.
Korzystanie z płyty grzejnej
UWAGA
Wielkość naczyń
Pola indukcyjne mają możliwość automatycznego dostosowania się do wielkości spodniej
części naczynia. Magnetyczna część dna naczynia musi jednak posiadać określoną
minimalną średnicę, w zależności od wielkości danego pola grzejnego.
Średnica pól grzejnych
Minimalna średnica dna naczynia
220 mm
140 mm
160 mm
100 mm
Przedni lub tylny panel indukcyjny
140 mm
Duży panel indukcyjny
240 mm (wzdłuż), naczynia owalne,
naczynia do gotowania ryb
Polski 27
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 27
2015-02-05
6:11:53
Korzystanie z płyty grzejnej
Hałasy podczas pracy
Jeśli słychać:
• Odgłos trzaskania: naczynia są
wykonane z różnych materiałów.
• Gwizdanie: wykorzystywane są więcej
niż dwa pole grzejne oraz naczynia są
wykonane z różnych materiałów.
Brzęczenie: wykorzystywane są
wysokie poziomy zasilania.
• Klikanie: występuje zmiana napięcia.
• Szum, buczenie: wentylator jest
włączony.
Powyższe hałasy są normalne i nie
wskazują na żadne usterki.
•
Korzystanie z właściwych naczyń kuchennych
Korzystanie z płyty grzejnej
Naczynia lepszej jakości pozwalają uzyskać lepsze
• Można je rozpoznać, sprawdzając
•
jakość ich dna. Dno powinno być
maksymalnie grube i płaskie.
• Kupując nowe naczynia, należy zwrócić
szczególną uwagę na średnicę dna.
Producenci często podają tylko średnicę
górnej krawędzi naczyń.
•
rezultaty gotowania.
Nie należy używać naczyń, które mają
uszkodzone dno o ostrych krawędziach
lub wgniecenia. Przesuwanie takich
naczyń po powierzchni płyty
grzejnej może spowodować jej trwałe
zarysowanie.
Dno zimnego naczynia jest zwykle
lekko wygięte do środka (wklęsłe). Dno
naczynia nie powinno być wygięte do
zewnątrz (wypukłe).
• Aby móc korzystać z naczyń
specjalnego rodzaju, na przykład woka,
naczynia do gotowania ciśnieniowego
lub na wolnym ogniu, należy
przestrzegać instrukcji producenta.
28 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 28
2015-02-05
6:11:53
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
UWAGA
Przestrzeganie następujących zasad
użytkowania pozwala oszczędzać energię
elektryczną.
•
•
•
Naczynia i garnki należy zawsze
umieszczać na płycie przed włączeniem
pola grzejnego.
Obecność zabrudzeń na płycie i dnie
naczynia zwiększa zużycie energii.
Jeśli to możliwe, należy szczelnie
przykrywać użytkowane naczynia za
pomocą pokrywki.
Pola grzejne należy wyłączać
przed zakończeniem gotowania,
aby wykorzystać pozostałe ciepło
do odmrażania lub utrzymania
temperatury żywności.
Korzystanie z płyty grzejnej
•
Korzystanie z przycisków z czujnikami dotykowymi
Aby użyć przycisku z czujnikiem dotykowym, dotknij żądany panel końcem palca
wskazującego tak, aby włączyć lub wyłączyć żądany wyświetlacz, bądź aby włączyć
żądaną funkcję urządzenia.
Upewnij się, że dotykasz tylko jednego panelu czujnika podczas obsługi urządzenia. Zbyt
płaskie umieszczenie palca na panelu może spowodować naciśnięcie także sąsiedniego
przycisku.
Polski 29
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 29
2015-02-05
6:11:53
Korzystanie z płyty grzejnej
Włączanie urządzenia
Urządzenie włącza się za pomocą czujnika
Włączania/Wyłączania .
Dotknij i przytrzymaj czujnik
Włączania/Wyłączania
przez ok.
1 sekundę.
Na wyświetlaczach cyfrowych pojawi się
cyfra
.
UWAGA
Po uaktywnieniu się czujnika
Włączania/Wyłączania
w ciągu
20 sekund wybierz ustawienie mocy
podgrzewania, aby włączyć płytę grzejną.
W przeciwnym razie urządzenie wyłączy
się ze względów bezpieczeństwa.
Korzystanie z płyty grzejnej
30 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 30
2015-02-05
6:11:54
Wybieranie pola grzejnego i ustawienie mocy podgrzewania
1. Aby wybrać pole grzejne, dotknij
przycisku żądanego pola.
UWAGA
Domyślnie moc podgrzewania jest
ustawiona na 15.
UWAGA
Obracanie pokrętła magnetycznego przy
użyciu dużej siły, pchając je lub chwytając
z jednej strony uniemożliwia jego
prawidłowe funkcjonowanie.
Korzystanie z płyty grzejnej
2. Aby wybrać i dostosować poziom mocy,
obróć pokrętłem magnetycznym.
UWAGA
Dotknięcie i przytrzymanie przez ponad
8 sekund co najmniej dwóch czujników
spowoduje wyświetlenie oznaczeń
na wyświetlaczu ustawień mocy
podgrzewania. Aby zresetować ustawienia,
dotknij czujnika Włączania/Wyłączania .
UWAGA
Obracanie pokrętła w rękawiczkach
uniemożliwia jego prawidłowe
funkcjonowanie. Obracanie pokrętła
magnetycznego w rękawiczkach
uniemożliwia ustawienie poziomu mocy.
Polski 31
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 31
2015-02-05
6:11:54
Korzystanie z płyty grzejnej
Wyłączanie urządzenia
W celu całkowitego wyłączenia urządzenia,
dotknij czujnika Włączania/Wyłączania .
Dotknij i przytrzymaj czujnik
Włączania/Wyłączania
przez 1 sekundę.
UWAGA
Korzystanie z płyty grzejnej
Po wyłączeniu jednego pola grzejnego
lub całej powierzchni gotowania obecność
pozostałego ciepła będzie wskazywana na
wyświetlaczu cyfrowym odpowiedniego
pola za pomocą oznaczenia
,
(„gorący”).
Szybkie zatrzymanie
Aby wyłączyć pole grzejne, naciśnij i
przytrzymaj przełącznik wyboru pola
grzejnego przez 2 sekundy.
32 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 32
2015-02-05
6:11:55
Korzystanie z funkcji zabezpieczenia przed dziećmi
Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi uniemożliwia przypadkowe włączenie pól
grzejnych i uaktywnienie powierzchni gotowania. Możliwe jest także zablokowanie
panelu sterowania, z wyjątkiem czujnika Włączania/Wyłączania , co pozwala zapobiec
przypadkowej zmianie ustawień, na przykład podczas przecierania panelu ściereczką.
Włączanie i wyłączanie funkcji zabezpieczenia przed dziećmi
1. Dotknij i przytrzymaj
Czujnik sterowania funkcją blokady
przez około 3 sekundy.
Jako potwierdzenie zostanie
odtworzony sygnał dźwiękowy.
Korzystanie z płyty grzejnej
2. Dotknij dowolnego czujnika
dotykowego.
Na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie
wskazujące włączenie funkcji
zabezpieczenia przed dziećmi.
3. Aby wyłączyć funkcję zabezpieczenia
przed dziećmi, ponownie dotknij
i przytrzymaj Czujnik sterowania
funkcją blokady
przez około
3 sekundy. Jako potwierdzenie zostanie
odtworzony sygnał dźwiękowy.
Polski 33
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 33
2015-02-05
6:11:56
Korzystanie z płyty grzejnej
Timer
Użycie wyłącznika czasowego jako funkcji wyłącznika bezpieczeństwa:
Jeśli dla pola grzejnego ustawiono określony czas działania, zostanie ono wyłączone po
upływie tego czasu. Funkcja ta może być używana dla wielu pól jednocześnie.
Ustawianie wyłącznika bezpieczeństwa
Pola grzejne, dla których chcesz zastosować funkcję wyłącznika bezpieczeństwa, muszą
być włączone.
1. Po ich włączeniu dotknij przycisku
odpowiedniego pola grzejnego.
Wskaźnik tego pola zacznie migać na
wyświetlaczu.
Korzystanie z płyty grzejnej
2. Dotknij Czujnika sterowania
wyłącznikiem czasowym . Ponad
oznaczeniem wyłącznika czasowego
zostanie wyświetlona liczba 10.
3. Użyj Przycisków ustawień wyłącznika
czasowego ( lub ), aby ustawić
czas gotowania, na przykład 15 minut,
po upływie którego pole wyłączy
się automatycznie. Wyłącznik
bezpieczeństwa jest teraz włączony.
UWAGA
Istnieje możliwość ustawienia wyłącznika
czasowego przy pomocy magnetycznego
pokrętła. Wartość timera można ustawić w
zakresie od 0 do 99.
34 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 34
2015-02-05
6:11:58
4. Aby anulować ustawienia wyłącznika
czasowego, wybierz docelowe
pole grzejne i przytrzymaj Czujnik
wyłącznika czasowego
przez
2 sekundy. Spowoduje to anulowanie
wyłącznika czasowego dla danego
pola, co zostanie potwierdzone
sygnałem dźwiękowym. Przytrzymanie
Czujnika wyłącznika czasowego
przez 2 sekundy bez wybranego pola
grzejnego spowoduje anulowanie
ustawień wyłącznika czasowego dla
ostatnio modyfikowanego pola.
UWAGA
Jeżeli dotkniesz Czujnika sterowania
wyłącznikiem czasowym
bez
wybierania pola grzejnego, wyświetlacz
zostanie włączony, ale żadne ustawienia
wyłącznika czasowego nie zostaną
zastosowane.
Korzystanie z płyty grzejnej
Aby wyświetlić pozostały czas dla
dowolnego pola grzejnego, użyj Czujnika
sterowania wyłącznikiem czasowym .
Odpowiedni wskaźnik sterowania zacznie
migać z małą częstotliwością.
Ustawienia można zresetować za pomocą
czujników Ustawienia wyłącznika
czasowego) ( lub ). Po upływie
określonego czasu pole grzejne zostanie
wyłączone automatycznie. Jako
potwierdzenie zostanie odtworzony sygnał
dźwiękowy, a na wyświetlaczu wyłącznika
czasowego pojawi się oznaczenie.
UWAGA
Aby szybciej dostosować ustawienia,
dotknij dowolnego z czujników
lub
i przytrzymaj go do momentu osiągnięcia
żądanej wartości.
Licznik czasu
Aby możliwe było użycie licznika czasu urządzenie musi być włączone, a pola grzejne nie
mogą używać go jako wyłącznika bezpieczeństwa.
1. Dotknij Czujnika sterowania
wyłącznikiem czasowym .
Na wyświetlaczu wyłącznika
czasowego pojawi się oznaczenie
.
Polski 35
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 35
2015-02-05
6:11:58
Korzystanie z płyty grzejnej
2. Funkcja licznika czasu stanie się
aktywna, a wyświetlane liczby
zwiększają się z czasem.
Aby anulować ustawienia wyłącznika
czasowego, przytrzymaj Czujnik
wyłącznika czasowego
przez
2 sekundy.
3. Aby zatrzymać wyłącznik czasowy,
dotknij Czujnika sterowania
wyłącznikiem czasowym .
Korzystanie z funkcji utrzymywania temperatury
Funkcja utrzymywania temperatury pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury
potraw bez ich nadmiernego zagotowywania, umożliwiając zachowanie ich smaku.
Korzystanie z płyty grzejnej
1. Użyj tej funkcji, by utrzymać
temperaturę potraw. Dotknij czujnika
odpowiedniego pola grzejnego.
2. Dotknij Czujnika funkcji utrzymywania
temperatury
.
36 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 36
2015-02-05
6:11:59
Funkcja zwiększania mocy podgrzewania
Funkcja Zwiększenia mocy
sprawia, że poszczególne pola grzejne mogą pracować z
większą mocą (np. w celu zagotowania dużej ilości wody).
Pola grzejne
Maksymalny czas zwiększania mocy podgrzewania
220 mm
10 minut
160 mm
10 minut
Przedni lub tylny panel indukcyjny
10 minut
Duży panel indukcyjny
5 minut
UWAGA
W niektórych przypadkach funkcja
zwiększania mocy może zostać
automatycznie wyłączona, aby chronić
wewnętrzne podzespoły elektroniczne
urządzenia.
Korzystanie z płyty grzejnej
Po upływie tego czasu zostanie
automatycznie przywrócony
poziom
mocy pola grzejnego.
Zarządzanie energią
Pola grzejne mogą korzystać z maksymalnej mocy podgrzewania.
Jeśli zakres mocy zostanie przekroczony przez włączenie funkcji Zwiększania mocy
funkcja zarządzania energią automatycznie zredukuje ustawienie podgrzewania pola
grzejnego.
A
B
A
B
,
Wskaźnik danego pola grzejnego zmienia
się przez kilka sekund pomiędzy wybraną
mocą podgrzewania a maksymalnym
możliwym ustawieniem mocy
podgrzewania. Następnie wskaźnik zmienia
się z wybranej mocy podgrzewania na
maksymalne możliwe ustawienie mocy
podgrzewania.
A. Sparowane pole grzejne:
B. Sparowane pole grzejne:
Polski 37
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 37
2015-02-05
6:12:00
Korzystanie z płyty grzejnej
Pauza
Funkcja Pauza
równocześnie przełącza wszystkie pola grzejne na niski poziom mocy
podgrzewania oraz z powrotem na ustawienie poziomu mocy podgrzewania wybrane
wcześniej. Za pomocą tej funkcji możesz przerwać na chwilę, a później kontynuować
proces gotowania (np. by odebrać telefon).
Gdy funkcja Pauza
jest włączona, wszystkie czujniki dotykowe poza czujnikami
Pauza
, Zabezpieczenie przed dziećmi
i czujnikiem Włączenia/Wyłączenia
są
nieaktywne. Aby wznowić gotowanie, dotknij przycisk PAUZA ponownie.
Panel sterowania
Włączanie
Dotknij czujnika Pauza
Wyłączanie
Dotknij czujnika Pauza
Wyświetlacz
Powrót do poprzedniego
poziomu mocy podgrzewania
UWAGA
Korzystanie z płyty grzejnej
Funkcje licznika czasu nie zostaną
zatrzymane przy użyciu funkcji Pauza .
Sterowanie panelami indukcyjnymi
Funkcja panelu grzejnego umożliwia korzystanie z całej lewej strefy płyty grzejnej w celu
użycia większych naczyń do gotowania (np. owalnych naczyń lub naczyń do gotowania
ryb).
1. Dotknij Czujnika strefy paneli
indukcyjnych .
2. Ustaw poziom mocy podgrzewania
za pomocą magnetycznego pokrętła.
Wyświetlany poziom mocy obu
paneli (przedniego i tylnego) zostanie
zmieniony.
38 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 38
2015-02-05
6:12:01
Włączanie/Wyłączanie dźwięku
1. Dotknij i przytrzymaj czujnik
Włączania/Wyłączania
przez ok.
1 sekundę.
Korzystanie z płyty grzejnej
2. Dotknij czujnika Pauza
i
przytrzymaj go przez 3 sekundy w
ciągu 10 sekund po włączeniu płyty
grzejnej.
3. Dźwięk zostanie WYŁĄCZONY,
a oznaczenie
pojawi się na
wyświetlaczu.
4. Aby zmienić ustawienie dźwięku,
powtórz kroki 1 i 2.
Dźwięk zostanie WŁĄCZONY, a
oznaczenie
pojawi się na
wyświetlaczu.
UWAGA
Włączania/Wyłączania dźwięku nie
można dokonać po upływie 10 sekund od
włączenia urządzenia.
Polski 39
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 39
2015-02-05
6:12:02
Korzystanie z płyty grzejnej
Zalecane ustawienia dla gotowania określonych rodzajów żywności
Wartości w poniższej tabeli stanowią jedynie wskazówki dotyczące gotowania. Ustawienia
mocy podgrzewania wymagane dla różnych metod gotowania są zależne od wielu
czynników, takich jak jakość używanych naczyń oraz typ i ilość gotowanej żywności.
Korzystanie z płyty grzejnej
Ustawienie poziomu mocy
Metoda gotowania
14-15
Podgrzewanie
Gotowanie saute
Smażenie
10-13
Intensywne
Smażenie
Steki, polędwica wołowa, smażone
ziemniaki, kiełbaski, naleśniki
8-9
Smażenie
Sznycle / kotlety, wątróbka, ryby,
kotlety mielone, jajka sadzone
6-7
Gotowanie
Gotowanie do 1,5 litra płynu,
ziemniaki, warzywa
3-5
Gotowanie na parze
Duszenie
Gotowanie
1-2
Roztapianie
UWAGA
Przedstawione w powyższej tabeli
ustawienia mocy podgrzewania stanowią
tylko wskazówki dotyczące gotowania.
Przykłady użycia
Podgrzewanie dużej ilości płynu,
gotowanie makaronu, smażenie
mięsa, podsmażanie gulaszu,
duszenie mięsa
Gotowanie na parze lub duszenie
małych ilości warzyw, gotowanie
ryżu i potraw mlecznych
Roztapianie masła, żelatyny,
czekolady
UWAGA
Ustawienia te należy dostosować w
zależności od używanych naczyń i
przyrządzanych potraw.
40 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 40
2015-02-05
6:12:02
Czyszczenie i konserwacja
Płyta grzejna
OSTRZEŻENIE
Środków czyszczących nie należy
stosować na podgrzanej powierzchni
ze szkła ceramicznego. Po zakończeniu
czyszczenia substancje te należy usunąć za
pomocą odpowiedniej ilości czystej wody,
ponieważ po rozgrzaniu się powierzchni
mogą one wykazywać działanie żrące.
Nie należy używać agresywnych środków
czyszczących, takich jak aerozole do
czyszczenia grilla lub piekarnika, szorstkie
gąbki i ścierne środki do mycia naczyń.
UWAGA
Powierzchnię ze szkła ceramicznego
należy czyścić po każdym użyciu, kiedy
jest lekko ciepła w dotyku. Zapobiegnie
to przypaleniu się rozlanych płynów na
powierzchni płyty. Kamień, ślady wody
i tłuszczu oraz metaliczne odbarwienia
należy usuwać za pomocą dostępnych w
sprzedaży środków czyszczących do szkła
ceramicznego lub stali nierdzewnej.
Lekkie zabrudzenia
3. Raz w tygodniu wyczyść dokładnie całą
powierzchnię gotowania za pomocą
dostępnych w sprzedaży środków
czyszczących do szkła ceramicznego
lub stali nierdzewnej.
4. Przetrzyj powierzchnię ze szkła
ceramicznego odpowiednią ilością
czystej wody, a następnie wytrzyj do
sucha za pomocą czystej ściereczki
niepozostawiającej włókien na
powierzchni płyty.
Czyszczenie i konserwacja
1. Przetrzyj powierzchnię ze szkła
ceramicznego za pomocą ściereczki
zwilżonej wodą.
2. Wytrzyj do sucha za pomocą suchej
ściereczki. Na powierzchni nie
należy pozostawiać resztek środka
czyszczącego.
Polski 41
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 41
2015-02-05
6:12:02
Czyszczenie i konserwacja
Silne zabrudzenia
1. Aby usunąć przypalone jedzenie
i trudne do usunięcia plamy, użyj
skrobaka do szkła.
2. Przyłóż skrobak pod lekkim kątem do
powierzchni ze szkła ceramicznego.
3. Wyczyść zabrudzenia, usuwając je za
pomocą ostrza.
UWAGA
Skrobaki do szkła i środki do czyszczenia
szkła ceramicznego są dostępne w
sklepach specjalistycznych.
Trudne do usunięcia zabrudzenia
Czyszczenie i konserwacja
1. Spalony cukier, rozpuszczony plastik,
folię aluminiową i inne tworzywa
tego typu należy natychmiast usuwać
skrobakiem do szkła przed ich
zastygnięciem.
OSTRZEŻENIE
Użycie skrobaka do szkła w gorącym polu
grzejnym może być przyczyną poparzeń.
2. Wyczyść standardowo płytę po jej
schłodzeniu się. Jeśli rozpuszczone
tworzywo w polu grzejnym zdążyło
zastygnąć, podgrzej je ponownie w celu
czyszczenia.
UWAGA
Usunięcie zarysowań lub ciemnych plam,
spowodowanych na przykład przez
naczynia z ostrymi krawędziami, nie jest
możliwe. Ich obecność nie wpływa jednak
na działanie płyty grzejnej.
42 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 42
2015-02-05
6:12:02
Rama płyty grzejnej (opcja)
OSTRZEŻENIE
Do czyszczenia ramy nie należy używać
octu, soku cytrynowego lub środków do
usuwania kamienia. Może to spowodować
pojawienie się ciemnych plam.
1. Przetrzyj ramę za pomocą ściereczki
zwilżonej wodą.
2. Zwilż zaschnięte zabrudzenia wilgotną
ściereczką. Przetrzyj powierzchnię i
wytrzyj ją do sucha.
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia:
•
•
•
•
Nie używaj płyty grzejnej jako
powierzchni roboczej i nie przechowuj
na niej żadnych przedmiotów.
Nie używaj pola grzejnego bez naczyń
lub jeśli naczynia są puste.
Szkło ceramiczne jest niezwykle
wytrzymałe i odporne na zmiany
temperatury. Niemniej jednak
może ulec zniszczeniu. Istnieje
niebezpieczeństwo uszkodzenia szkła
ceramicznego poprzez upuszczenie
ostrego lub twardego przedmiotu na
płytę grzejną.
Nie umieszczaj naczyń na ramie
płyty grzejnej. Może to spowodować
zarysowanie i zniszczenie obudowy
płyty.
Unikaj rozlewania na ramę kuchenki
kwaśnych płynów, na przykład octu,
soku cytrynowego lub odkamieniaczy,
ponieważ mogą one spowodować
powstanie ciemnych plam.
•
•
Jeśli cukier lub substancja zawierająca
cukier zetknie się z gorącym polem
grzejnym, a następnie rozpuści
się, należy usunąć ją natychmiast
za pomocą skrobaka kuchennego
i nie dopuścić do jej zastygnięcia.
Zastygnięcie substancji może
spowodować uszkodzenie powierzchni
płyty podczas czyszczenia.
Wszystkie przedmioty i tworzywa,
które mogą ulec rozpuszczeniu, takie
jak plastik, folia aluminiowa i folia do
pieczenia, należy przechowywać z dala
od powierzchni ze szkła ceramicznego.
Jeśli tworzywo tego typu rozpuści się
na płycie grzejnej, należy usunąć je
natychmiast za pomocą skrobaka.
Czyszczenie i konserwacja
•
Polski 43
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 43
2015-02-05
6:12:03
Gwarancja i serwis
Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów
Drobne awarie urządzenia mogą wynikać z niepoprawnego użytkowania urządzenia.
Problemów tych można uniknąć, korzystając z instrukcji zamieszczonych poniżej. Nie
należy podejmować dalszych prób naprawy, jeśli poniższe instrukcje nie okażą się
przydatne.
OSTRZEŻENIE
Naprawy urządzenia mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych
pracowników serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stanowić poważne
zagrożenie dla zdrowia użytkownika. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy
skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.
Problem
Co należy zrobić, jeśli pola
grzejne nie działają?
Możliwa przyczyna
•
•
Co należy zrobić, jeśli pola
grzejne nie włączają się?
•
•
Gwarancja i serwis
Co należy zrobić, jeśli
wyświetlacz nagle gaśnie, a
widoczny jest tylko wskaźnik
pozostałego ciepła
,
?
•
Co należy zrobić, jeśli po
wyłączeniu pól grzejnych
wskaźnik pozostałego ciepła nie
pojawia się na wyświetlaczu?
•
•
Rozwiązanie
Sprawdź, czy bezpiecznik
w domowej instalacji
elektrycznej (skrzynce
z bezpiecznikami) jest
sprawny.
Sprawdź, czy wskaźniki
przycisków na panelu
sterowania są podświetlone.
•
Przypadkowo użyto czujnika
Włączania/Wyłączania.
Panel sterowania jest
wilgotny lub częściowo
zakryty mokrą ściereczką.
•
Przypadkowo użyto czujnika
Włączania/Wyłączania.
Panel sterowania jest
wilgotny lub częściowo
zakryty mokrą ściereczką.
•
Pole grzejne było używane
przez krótki czas i nie
rozgrzało się wystarczająco.
•
•
•
•
Jeśli bezpiecznik
wyłącza się
kilkakrotnie, wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
Sprawdź, czy zasilanie
urządzenia zostało
włączone poprawnie.
Sprawdź, czy zasilanie
urządzenia zostało
włączone poprawnie.
Wyczyść panel
sterowania.
Sprawdź, czy zasilanie
urządzenia zostało
włączone poprawnie.
Wyczyść panel
sterowania.
Jeśli pole grzejne jest
gorące, skontaktuj
się z centrum obsługi
klienta.
44 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 44
2015-02-05
6:12:03
Kod informacyjny
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Sprawdź czujnik
Automatycznego Gotowania.
Uruchom ponownie urządzenie za pomocą
przycisku zasilania. Jeżeli problem
nadal się pojawia, wyłącz zasilanie na
ponad 30 sekund. Następnie ponownie
uruchom urządzenie. Jeżeli problem nadal
występuje, skontaktuj się z lokalnym
centrum serwisowym.
C1
Wykryto temperaturę wyższą
niż określona.
C2
Sprawdź czujnik
Automatycznego Gotowania.
A2
Silnik prądu stałego nie
działa z powodu problemów
z obwodami drukowanymi,
przewodami lub
elektrycznymi zaburzeniami
w wirniku silnika.
d0
Czujnik był dotykany przez
ponad 8 sekund.
Sprawdź czy powierzchnia czujnika nie
jest mokra lub wciśnięta. Jeżeli problem
nadal występuje, uruchom ponownie
urządzenie za pomocą przycisku
zasilania. Jeżeli problem nadal występuje,
skontaktuj się z lokalnym centrum
serwisowym.
F0
Nie działa komunikacja
między głównym a
podrzędnym układem
drukowanym.
F2
Dotykowy moduł IC działa
niepoprawnie.
Uruchom ponownie urządzenie za pomocą
przycisku zasilania. Jeżeli problem
nadal się pojawia, wyłącz zasilanie na
ponad 30 sekund. Następnie ponownie
uruchom urządzenie. Jeżeli problem nadal
występuje, skontaktuj się z lokalnym
centrum serwisowym.
Gwarancja i serwis
C0
Polski 45
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 45
2015-02-05
6:12:03
Gwarancja i serwis
Co należy zrobić, jeśli pole grzejne nie
włącza lub nie wyłącza się?
Może to być spowodowane jedną z
następujących przyczyn:
• Panel sterowania jest wilgotny lub
częściowo zakryty mokrą ściereczką.
• Włączono funkcję zabezpieczenia przed
dziećmi.
Co należy zrobić, jeśli wyświetlone jest
oznaczenie
?
Możliwe przyczyny takiej sytuacji:
• Użyto niewłaściwego lub zbyt małego
naczynia, bądź nie umieszczono
żadnego naczynia w polu grzejnym.
• Po użyciu odpowiedniego naczynie
komunikat przestanie być wyświetlany.
Co należy zrobić, jeśli wyświetlone jest
oznaczenie
?
Możliwe przyczyny takiej sytuacji:
• Panel sterowania jest wilgotny lub
częściowo zakryty mokrą ściereczką.
Aby zresetować ustawienia, dotknij
czujnika Włączania/Wyłączania.
• W przypadku wylania się płynu na
panel sterowania, należy go wytrzeć.
Co należy zrobić, gdy wentylator wciąż
działa po wyłączeniu kuchenki?
Możliwe przyczyny takiej sytuacji:
• Po zakończeniu korzystania z płyty
grzejnej jej wentylator będzie
kontynuował schładzanie.
• Po pełnym schłodzeniu części
elektrycznych wentylator wyłączy się
samoistnie.
Co należy zrobić, jeśli wyświetlone jest
oznaczenie
?
Możliwe przyczyny takiej sytuacji:
• Płyta przegrzała się ze względu na
niepoprawną obsługę urządzenia.
• Po schłodzeniu się płyty dotknij
czujnika Włączania/Wyłączania, aby
zresetować urządzenie.
Jeśli zamówiono wizytę technika
serwisowego w wyniku błędu w obsłudze
urządzenia, może być ona odpłatna nawet
w okresie obowiązywania gwarancji.
Gwarancja i serwis
46 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 46
2015-02-05
6:12:03
Serwis
Przed skontaktowaniem się z producentem w celu skorzystania z pomocy technicznej
lub serwisu należy zapoznać się z informacjami w części „Rozwiązywanie problemów”.
Jeśli nadal konieczna jest pomoc techniczna, należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
Czy wystąpiła awaria techniczna?
Jeśli tak, należy skontaktować się z
centrum serwisowym.
Należy przygotować informacje niezbędne
podczas rozmowy z pracownikiem obsługi
klienta. Ułatwi to proces diagnozowania
problemu, a także pozwoli podjąć decyzję
o konieczności odbycia wizyty serwisowej
u klienta.
Należy zapisać następujące informacje:
• Jak objawia się problem z
urządzeniem?
• W jakich okolicznościach występuje?
Przed połączeniem należy przygotować
informacje o modelu i numerze seryjnym
urządzenia. Informacje te znajdują się na
tabliczce znamionowej:
• Opis modelu
• Numer seryjny (15 cyfr)
W jakich przypadkach należy uiścić opłatę
za serwis, także w okresie obowiązywania
gwarancji?
• Jeśli użytkownik mógł rozwiązać
problem samodzielnie, stosując jedno
z rozwiązań przedstawionych w
rozdziale „Rozwiązywanie problemów”.
• Jeśli serwisant musi odbyć kilka wizyt
serwisowych, ponieważ nie uzyskał
wszystkich niezbędnych informacji
przed ich odbyciem i konieczne
było dodatkowe dowożenie części
zamiennych. Przygotowanie się do
rozmowy telefonicznej w sposób
opisany powyżej pozwoli uniknąć
dodatkowych kosztów.
Gwarancja i serwis
Zalecamy zapisanie tych informacji w tym
miejscu w celu odniesienia się do nich w
razie potrzeby.
• Model:
• Numer seryjny:
Polski 47
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 47
2015-02-05
6:12:03
Dane techniczne
Dane techniczne
Szerokość
800 mm
Głębokość
520 mm
Wysokość
56 mm
Szerokość
750 mm
Głębokość
490 mm
Promień narożnika
3 mm
Wymiary urządzenia
Wymiary wycięcia blatu roboczego
220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Napięcie
7,0 kW
Maksymalna moc obciążenia
Waga
Netto
16,5 kg
Brutto
19,5 kg
Pola grzejne
Pozycja
Średnica
Moc
Przód, prawa strona
160 mm
1200 W / Tryb zwiększonej mocy 2000 W
Środkowy
220 mm
2200 W / Tryb zwiększonej mocy 3200 W
Przedni panel indukcyjny
—
1800 W / Tryb zwiększonej mocy 2600 W
Tylny panel indukcyjny
—
1800 W / Tryb zwiększonej mocy 2600 W
Duży panel indukcyjny
—
3300 W / Tryb zwiększonej mocy 3600 W
Dane techniczne
48 Polski
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 48
2015-02-05
6:12:03
Informacje o produkcie
Nazwa dostawcy
Samsung Electronics co. Ltd.
Identyfikator modelu
NZ84J9770EK
Typ płyty grzejnej
Do zabudowy
Technologia grzejna
Indukcyjne pola grzejne i strefa gotowania
Liczba pól lub obszarów grzejnych
3
Okrągłe pola lub powierzchnia: średnica
powierzchni użytkowej na ogrzewane
elektrycznie pole grzejne (Ø)
16,0 cm, 22,0 cm
Nieokrągłe pola lub powierzchnia: długość
i szerokość powierzchni użytkowej na
ogrzewane elektrycznie pole grzejne lub
powierzchnię (L × W)
43,5 x 22,5 cm
Zużycie energii dla każdego pola lub każdego
obszaru grzejnego w przeliczeniu na kilogramy
(EC electric cooking)
Zużycie energii przez płytę grzejną w
przeliczeniu na kg (EC electric hob)
ø 16,0 cm : 193,0 Wh/kg
ø 22,0 cm : 176,5 Wh/kg
43,5 x 22,5 cm : 195,6 Wh/kg
188,4 Wh/kg
* Podane dane są zgodne ze standardem EN 60350-2 oraz przepisami nr 66/2014 Komisji
Unii Europejskiej.
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
•
•
Używanie naczyń do gotowania
ciśnieniowego skraca czas gotowania.
Dane techniczne
•
Naczynia i garnki należy zawsze
umieszczać na płycie przed włączeniem
pola grzejnego.
Obecność zabrudzeń na płycie i dnie
naczynia zwiększa zużycie energii.
Polski 49
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 49
2015-02-05
6:12:03
Notatki
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 50
2015-02-05
6:12:03
Notatki
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 51
2015-02-05
6:12:03
ZAPYTANIA I KOMENTARZE
KRAJ
TELEFON
STRONA INTERNETOWA
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DG68-00631A-01
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_PL.indd 52
2015-02-05
6:12:03
Induction Hob
User & installation manual
NZ84J9770EK
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 1
2015-02-05
6:11:41
Contents
Contents
Using this manual
4
The following symbols are used in this User Manual:
4
Safety instructions
5
Disposing of the packaging material
Proper disposal of your old appliance
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
9
9
10
Installing the hob
11
Safety instructions for the installer
Connecting to the mains power supply
Installing into the countertop
11
12
14
Parts and features
19
Cooking zones
19
Control panel
20
Components21
Induction heating
21
The key features of your appliance
22
Safety shutoff
23
Virtual flame technology
24
Residual heat indicator
25
Temperature detection
25
Hob use
26
Initial cleaning
26
Cookware for induction cooking zones
26
Suitability test
27
Size of pans
27
Operating noises
28
Using suitable cookware
28
Using the touch control sensors
29
Switching the appliance on
30
Select cooking zone and heat setting
31
Switching the appliance off
32
Quick stop
32
Using the child safety lock
33
Timer34
Using keep warm
36
Power boost control
37
Power management
37
2 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 2
2015-02-05
6:11:41
Cleaning and care
Contents
Pause38
Flex control
38
Sound on/off
39
Suggested settings for cooking specific foods
40
41
Hob41
Light soiling
41
Stubborn soiling
42
Problem dirt
42
Hob frame (option)
43
To avoid damaging your appliance
43
Warranty and service
44
FAQs and troubleshooting
44
Service47
Technical data
48
Technical data
Cooking zones
Product information
48
48
49
English 3
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 3
2015-02-05
6:11:41
Using this manual
Using this manual
Please take the time to read this owner’s manual, paying particular attention to the safety
information contained in the following section, before using your appliance. Keep this manual
for future reference.
If transferring ownership of the appliance, please remember to pass the manual on to the
new owner.
The following symbols are used in this User Manual:
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.
CAUTION
To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your hob,
follow these basic safety precaution.
NOTE
Useful tips, recommendations, or information that helps users manipulate the product.
4 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 4
2015-02-05
6:11:44
Safety instructions
The safety aspects of this appliance comply with all accepted technical and safety standards.
However, as manufacturers we also believe it is our responsibility to familiarize you with the
following safety instructions.
WARNING
Safety instruction
This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,
its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.
Appliance should allow the disconnection of the appliance from the
supply after installation. The disconnection may be achieved by having
the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in
accordance with the wiring rules.
If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the
possibility of electric shock.
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid
touching heating elements inside the hob.
Accessible parts may become hot during use. Young children should be
kept away.
A steam cleaner is not to be used to clean the product.
Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be
placed on the hob surface since they can get hot.
English 5
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 5
2015-02-05
6:11:44
Safety instruction
After use, switch off the hob element by its control and do not rely on
the pan detector.
Safety instruction
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean
the hob glass since they can scratch the surface, which may result in
shattering of the glass.
Appliance is not intended to be operated by means of an external timer
or separate remote-control system.
The appliance and its accessible parts become hot during use. Care
should be taken to avoid touching heating elements inside the
hob. Children less than 8 years of age shall be kept away unless
continuously supervised.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may
result in fire.
NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance
and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
Danger of fire: do not store items on the cooking surfaces.
The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance
is operating.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less than
8 years.
6 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 6
2015-02-05
6:11:44
CAUTION
Be sure the appliance is properly installed and grounded by a qualified
technician.
Safety instruction
The appliance should be serviced only by qualified service personnel.
Repairs carried out by unqualified individuals may cause injury or
serious malfunction. If your appliance is in need of repair, contact your
local service centre. Failure to follow these instructions may result in
damage and void the warranty.
Flush - mounted appliances may be operated only after they have
been installed in cabinets and workplaces that conform to the relevant
standards. This ensures sufficient protection against contact for
electrical units as required by the essential safety standards.
If your appliance malfunctions or if fractures, cracks or splits appear:
• switch off all cooking zones;
• disconnect the hob from the mains supply; and
• contact your local service centre.
If the cooktop cracks, turn the appliance off to avoid the possibility of
electric shock. Do not use your hob until the glass surface has been
replaced.
Do not use the hob to heat aluminium foil, products wrapped in
aluminium foil or frozen foods packaged in aluminium cookware.
Liquid between the bottom of the pan and the hob can produce steam
pressure. Which may cause the pan to jump.
Always ensure that the hotplate and the base of the pan are kept dry.
The cooking zones will become hot when you cook.
Always keep small children away from the appliance.
Keep all packaging materials well out of the reach of children, as
packaging materials can be dangerous to children.
English 7
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 7
2015-02-05
6:11:45
Safety instruction
This appliance is to be used only for normal cooking and frying in the
home. It is not designed for commercial or industrial use.
Never use the hob for heating the room.
Safety instruction
Take care when plugging electrical appliances into mains sockets near
the hob. Mains leads must not come into contact with the cooktop.
Overheated fat and oil can catch fire quickly. Never leave surface units
unattended when preparing foods in fat or oil, for example, when
cooking chips.
Turn the cooking zones off after use.
Always keep the control panels clean and dry.
Never place combustible items on the hob, it may cause fire.
There is the risk of burns from the appliance if used carelessly.
Cables from electrical appliances must not touch the hot surface of the
hob or hot cookware.
Do not use the hob to dry clothes.
Users with Pacemakers and Active Heart Implants must keep their
upper body at a minimum distance of 30 cm from induction cooking
zones when turned on. If in doubt, you should consult the manufacturer
of your device or your doctor. (Induction hob model only)
Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
Always turn the appliance off before cleaning.
Clean the hob in accordance with the cleaning and care instructions
contained in this manual.
8 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 8
2015-02-05
6:11:45
Disposing of the packaging material
WARNING
Safety instruction
All materials used to package the appliance are fully recyclable. Sheet and hard foam parts
are appropriately marked. Please dispose of packaging materials and old appliances with due
regard to safety and the environment.
Proper disposal of your old appliance
WARNING
Before disposing of your old appliance, make it inoperable so that it cannot be a source
of danger. To do this, have a qualified technician disconnect the appliance from the mains
supply and remove the mains lead.
The appliance may not be disposed of in the household rubbish.
Information about collection dates and public refuse disposal sites is available from your
local refuse department or council.
English 9
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 9
2015-02-05
6:11:45
Safety instruction
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic
Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
Safety instruction
This marking on the product, accessories or literature indicates that
the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset,
USB cable) should not be disposed of with other household waste
at the end of their working life. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal,
please separate these items from other types of waste and recycle
them responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources.
Household users should contact either the retailer where they
purchased this product, or their local government office, for details
of where and how they can take these items for environmentally
safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and
conditions of the purchase contract. This product and its electronic
accessories should not be mixed with other commercial wastes for
disposal.
10 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 10
2015-02-05
6:11:45
Installing the hob
WARNING
Be sure the new appliance is installed and grounded only by qualified personnel.
Please observe this instruction. The warranty will not cover any damage that may occur as a
result of improper installation.
Technical data is provided at the end of this manual.
Safety instructions for the installer
•
•
•
•
A device must be provided in the
electrical installation that allows the
appliance to be disconnected from the
mains at all poles with a contact opening
width of at least 3 mm. Suitable isolation
devices include line protecting cut outs, fuses (screw type fuses are to be
removed from the holder), earth leakage
trips and contactors.
With respect to fire protection, this
appliance corresponds to EN 60335 2 - 6. This type of appliance may be
installed with a high cupboard or wall on
one side.
The installation must guarantee shock
protection.
The kitchen unit in which the appliance
is fitted must satisfy the stability
requirements of DIN 68930.
For protection against moisture, all cut
surfaces are to be sealed with a suitable
sealant.
•
•
•
•
•
•
On tiled work surfaces, the joints in
the area where the hob sits must be
completely filled with grout.
On natural, artificial stone, or ceramic
tops, the snap action springs must be
bonded in place with a suitable artificial
resin or mixed adhesive.
Ensure that the seal is correctly seated
against the work surface without any
gaps. Additional silicon sealant must not
be applied; this would make removal
more difficult when servicing.
The hob must be pressed out from below
when removed.
A board can be installed underneath the
hob.
The ventilation gap between the
worktop and front of the unit
underneath it must not be covered.
Installing the hob
•
English 11
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 11
2015-02-05
6:11:45
Installing the hob
Connecting to the mains power supply
Before connecting, check that the nominal voltage of the appliance, that is, the voltage stated
on the rating plate, corresponds to the available supply voltage. The rating plate is located on
the lower casing of the hob.
WARNING
Shut off power to circuit before connecting
wires to circuit.
Installing the hob
The heating element voltage is AC 230 V~.
The appliance also works perfectly on
networks with AC 220 V~ or AC 240 V~.
The hob is to be connected to the mains
using a device that allows the appliance to
be disconnected from the mains at all poles
with a contact opening width of at least
3 mm, eg. automatic line protecting cut out, earth leakage trips or fuse.
WARNING
Pay attention (conformity) to phase and
neutral allocation of house connection and
appliance (connection schemes); otherwise,
components can be damaged.
Warranty does not cover damage resulting
from improper installation.
WARNING
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order
to avoid a hazard.
WARNING
The cable connections must be made
in accordance with regulations and the
terminal screws tightened securely.
WARNING
Once the hob is connected to the mains
supply, check that all cooking zones are
ready for use by briefly switching each on
in turn at the maximum setting with suitable
cookware.
12 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 12
2015-02-05
6:11:45
1N~ (32A)
01
02
04
03
05
Blue
02
Brown
05
Gray
03
Black
06
Green/Yellow
2N~ (16A): S
eparate the 2-phase wires
(L1 and L2) before connection.
02
05
03
07
06
04
L2
01
05
03
06
N1
N
07
L2
N2
01
220-240 V ~
05
Blue
02
380-415 V ~
06
Gray
03
Brown
07
Green/Yellow
04
Black
2 x 1N~ (16A): S
eparate the wires before
connection.
04
02
L1
04
N
01
L1
220-240 V ~
Installing the hob
L
06
01
01
220-240 V ~
05
Black
02
Brown
06
Gray
03
Blue
07
Green/Yellow
04
220-240 V ~
WARNING
For correct supply connection, follow the
wiring diagram attached near the terminals.
English 13
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 13
2015-02-05
6:11:46
Installing the hob
Installing into the countertop
NOTE
A
Installing the hob
Make a note of the serial number on the
appliance rating label prior to installation.
This number will be required in the case
of requests for service and is no longer
accessible after installation, as it is on the
original rating plate on the underside of the
appliance.
A. Serial number
NOTE
NOTE
Pay special attention to the minimum space
and clearance requirements.
The bottom of the hob is equipped with two
fans. If there is a drawer under the hob it
should not be used to store small objects or
paper, since they could damage the fan or
interfere with the cooling if they are sucked
into it.
01
Min. 2 mm
02
750 mm
01
02
14 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 14
2015-02-05
6:11:47
01
02
03
06
08
07
11
09
05
Installing the hob
04
12
10
01
x4
07
Max. 50 mm, Min. 20 mm
02
ø6
08
Min. 60 mm
03
90 °
09
Min. 600 mm
04
750±1 mm
10
Min. 60 mm
05
490±1 mm
11
Min. 60 mm
06
R3
12
Min. 50 mm
English 15
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 15
2015-02-05
6:11:47
Installing the hob
01
03
02
Installing the hob
04
05
06
08
07
01
Min. 40 mm
05
15 mm
02
520 mm
06
Min. 60 mm
03
Min. 40 mm
07
480 mm
04
25 mm
08
Min. 50 mm
16 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 16
2015-02-05
6:11:47
01
02
03
01
Min. 550 mm
02
Min. 35 mm
03
Min. 65 mm
04
Min. 100 mm
05
Min. 5 mm
04
Installing the hob
05
02
03
01
01
Min. 20 mm
02
Min. 2 mm
03
Min. 20 mm
English 17
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 17
2015-02-05
6:11:47
Installing the hob
Installing the hob
18 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 18
2015-02-05
6:11:47
Parts and features
Cooking zones
01
04
Parts and features
03
08
05
02
06
08
07
01
Induction rear Wide Flex zone 1800 W with Power Boost 2600 W
02
Induction front Wide Flex zone 1800 W with Power Boost 2600 W
03
Induction complete Wide Flex zone 3300 W with Power Boost 3600 W
04
Induction cooking zone 2200 W with Power Boost 3200 W
05
Induction cooking zone 1200 W with Power Boost 2000 W
06
Control panel
07
Lighting Bar
08
Virtual Flame Technology™
English 19
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 19
2015-02-05
6:11:48
Parts and features
Control panel
06
01
06
01
09
05
01
06
Parts and features
04
01
07
06
10
01
Cooking zone selectors
02
Heat setting selector (Magnetic Knob)
03
Lock control sensor
04
On/Off control sensor
05
Timer control sensor and indicator
06
Indicators for heat settings and residual heat
07
Keep warm
08
Pause
09
Wide Flex zone selector
10
Power Boost selector
02
08
03
20 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 20
2015-02-05
6:11:48
Components
Induction hob
Bracket Spring
Screws
Magnetic Knob
Induction heating
B
A
C
A. Induction coil
B. Induced currents
C. Electronic circuits
•
The Principle of Induction Heating: When
you place your cookware on a cooking
zone and you turn it on, the electronic
circuits in your induction hob produce
“induced currents” in the bottom of
the cookware which instantly raise
cookware’s temperature.
Greater speed in cooking and frying:
As the pan is heated directly and not
the glass, the efficiency is greater than
in other systems because no heat is
lost. Most of the energy absorbed is
transformed into heat.
Parts and features
•
English 21
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 21
2015-02-05
6:11:49
Parts and features
The key features of your appliance
•
•
•
•
Parts and features
•
•
•
Ceramic glass cooking surface: The
appliance has a ceramic glass cooking
surface and four rapid - response
cooking zones.
Touch control sensors: Your appliance is
operated using touch control sensors.
Easy cleaning: One advantage of the
ceramic glass cooking surface and
The detachable control knob is their
accessibility. The smooth, flat surface is
easy to clean.
On/Off sensor: The “On/Off” control
sensor provides the appliance with a
separate mains switch. Touching this
sensor switches the power supply on or
off completely.
Control and function indicators: Digital
displays and indicator lights provide
information about settings and activated
functions, as well as the presence of
residual heat in the various cooking
zones.
Safety shutoff: A safety shutoff
ensures that cooking zones switch off
automatically after a period of time if
the setting has not been changed.
Power Boost : Use this function to
heat up the contents of the pan faster
than maximum power level
. (The
display will show
.)
•
•
•
•
•
•
Auto Pan-Detection: Each cooking zone
incorporates an automatic pan-detection
system, the system is calibrated in order
to recognize pans of a diameter just
slightly smaller than the cooking zone.
Pans must always be placed centrally on
each cooking zone. And you should use
suitable cookware.
Digital displays:
•
to
,'
' selected heat
settings
•
residual heat (Stay Hot)
•
residual heat
•
the child lock is activated
•
message, the touch sensor
button has been touched for longer
than 8 seconds.
•
message, when the hob is
overheated because of abnormal
operation. (example : operation with
empty cookware)
•
message, cookware is unsuitable
or too small or no cookware has
been placed on the cooking zone.
Keep warm
: Use this function to
keep cooked food warm.
The display will show
.
Pause
: Use this fuction to switch
all cooking zones on to the low power
setting. (example : to take a telephone
call) The display will show
.
Wide Flex zone selector : Use this
function to expand cooking zone into
complete left side.
Vritual Flame™: Get hassle free because
inform you 'Creating food now on the
cooktop' by visually telling.
22 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 22
2015-02-05
6:11:51
•
•
Magnetic Knob: The power control is
easy, simple and intuitive by using
Magnectic Knob.
Wide Flex zone: The Wide Flex zone is
a large, rectangle-shaped area designed
for cooking multiple dishes.
•
Quick Stop: This option reduces the step
and time it takes to stop cooking by
simple one touch.
Safety shutoff
Heat setting
Switch off
1-3
After 6 hours
4-6
After 5 hours
7-9
After 4 hours
10-15
After 1.5 hours
Parts and features
If one of the cooking zones is not switched off or the heat setting is not adjusted after an
extended period of time, that particular cooking zone will automatically switch itself off.
Any residual warmth will be indicated with
,
(for “hot”) in the digital displays
corresponding to the particular cooking zones.
The cooking zones switch themselves off at the following times.
NOTE
If cookware is unsuitable or too small or no
cookware has been placed on the cooking
zone,
will be displayed.
And after 1 minute the corresponding
cooking zone will be switched off.
NOTE
NOTE
If the Hob is overheated because of
abnormal operation,
will be displayed. \
And the Hob will be switched off.
Should one or more of the cooking zones
switch off before the indicated time has
elapsed, see the section “Troubleshooting”.
Other reasons why a cooking zone will switch itself off
All cooking zones will switch themselves off if liquid boils over and lands on the control
panel.
The automatic shutoff will also be activated if you place a damp cloth on the control panel. In
both of these instances, the appliance will need to be switched on again using the main On/
Off control
sensor after the liquid or the cloth has been removed.
English 23
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 23
2015-02-05
6:11:51
Parts and features
Virtual flame technology
Virtual flame technology creates the
appearance of flames when you turn on an
induction element.
•
•
Parts and features
Virtual flame technology is available
only on the right burner.
As you turn the knob to adjust the
power level, the color of the flames
change. (If you select Power Boost, the
flames bounce off the cookware.)
•
•
The virtual flame may look different
depending on the appearance, size, or
position of the cookware. (For the best
results, use cookware that, matches the
element size. Cookware that is too large
can cover the virtual flame. Cookware
that is too small can cause the virtual
flame to be ill-formed.
Impurities on the cookware bottom or
the cooktop surface can cause the virtual
flame to be ill-formed of incomplete.
Clean up the cookware or the cooktop
surface before using them.
24 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 24
2015-02-05
6:11:51
Residual heat indicator
When an individual cooking zone or the hob is turned off, the presence of residual heat is
shown with an
,
(for “hot”) in the digital display of the appropriate cooking zones.
Even after the cooking zone has been switched off, the residual heat indicator goes out only
after the cooking zone has cooled.
You can use the residual heat for thawing or keeping food warm.
As long as the residual heat indicator is
illuminated, there is a risk of burns.
WARNING
If the power supply is interrupted, the
,
symbol will go out and information
about residual heat will no longer be
available.
However, it may still be possible to burn
yourself. This can be avoided by always
taking care when near the hob.
Parts and features
WARNING
Temperature detection
If for any reason the temperatures on any of the cooking zones were to exceed the safety
levels, should this happen then the cooking zone will automatically reduce to a lower power
level.
When you have finished using the hob, the cooling fan will continue to run until the hob’s
electronics has cooled down. And the cooling fan switched itself off depending upon the
temperature of the electronics.
English 25
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 25
2015-02-05
6:11:52
Hob use
Initial cleaning
Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth and ceramic cooktop glass cleaner.
WARNING
Do not use caustic or abrasive cleaners. The surface could be damaged.
Cookware for induction cooking zones
The induction hob can only be turned on when cookware with a magnetic base is placed on
one of the cooking zones. You can use the following suitable cookware.
Cookware material
Hob use
Cookware material
Suitable
Steel, Enamelled steel
Yes
Cast iron
Yes
Stainless steel
If appropriately labelled by the manufacturer
Aluminium, Copper, Brass
No
Glass, Ceramic, Porcelain
No
NOTE
Cookware for induction hob is labelled as
suitable by the manufacturer.
NOTE
NOTE
Non-stainless containers are less in
heat conductivity compared to stainless
containers, taking more time to cook.
Certain cookware can make noise when
being used on induction cooking zones.
These noise are not a fault in the appliance
and do not affect operation in any way.
26 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 26
2015-02-05
6:11:52
Suitability test
Cookware is suitable for induction cooking,
if a magnet sticks to the bottom of the
cookware and cookware is labelled as
suitable by the cookware manufacturer.
NOTE
NOTE
Can be suitability test using the Magnetic
Knob.
Induction cooking may not function properly
on nonferrous cookware whose edge doesn't
stick to the magnet, or on nonferrous
cookware whose bottom is iron-coated.
Hob use
Size of pans
Induction cooking zones adapt automatically to the size of the bottom of the cookware up
to a certain limit. However the magnetic part of the bottom of the cookware must have a
minimum diameter depending upon the size of the cooking zone.
Diameter of cooking zones
Minimum diameter of the bottom of the cookware
220 mm
140 mm
160 mm
100 mm
Front or Rear Flex
140 mm
Complete Flex
240 mm (long side dimension), oval, fish kettle
English 27
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 27
2015-02-05
6:11:52
Hob use
Operating noises
If you can hear.
• Cracking noise: cookware is made of
different materials.
• Whistling: you use more than two
cooking zones and the cookware. is
made of different materials.
• Humming: you use high power levels.
• Clicking: electric switching occurs.
• Hissing, Buzzing: the fan operates.
The noise are normal and do not refer to
any defects.
Using suitable cookware
Better pans produce better results.
• You can recognise good pans by their
bases. The base should be as thick and
flat as possible.
• When buying new pans, pay particular
attention to the diameter of the base.
Manufacturers often give only the
diameter of the upper rim.
•
•
Hob use
•
Do not use pans which have damaged
bases with rough edges or burrs.
Permanent scratching can occur if these
pans are slid across the surface.
When cold, pan bases are normally
bowed slightly inwards (concave).
They should never be bowed outwards
(convex).
If you wish to use a special type of
pan, for example, a pressure cooker, a
simmering pan, or a wok, please observe
the manufacturer’s instructions.
28 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 28
2015-02-05
6:11:52
Energy saving tips
NOTE
You can save valuable energy by observing
the following points.
•
•
•
Always position pots and pans before
switching on the cooking zone.
Dirty cooking zones and pan bases
increase power consumption.
When possible, position the lids
firmly on the pots and pans to cover
completely.
Switch the cooking zones off before
the end of the cooking time to use the
residual heat for keeping foods warm or
for thawing.
Hob use
•
Using the touch control sensors
To operate the touch control sensors, touch the desired panel with the tip of your pointed
finger until the relevant displays illuminate or go out, or until the desired function is
activated.
Ensure that you are touching only one sensor panel when operating the appliance. If your
finger is too flat on the panel, an adjacent sensor may be actuated as well.
English 29
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 29
2015-02-05
6:11:52
Hob use
Switching the appliance on
The appliance is switched on using the On/
Off control
sensor.
Touch the On/Off control
sensor for
approximately 1 second.
The digital displays will show
.
NOTE
After the On/Off control
sensor has
been actuated to switch on your appliance,
a heat setting must be selected within
approximately 20 seconds. Otherwise, the
appliance will switch itself off for safety
reasons.
Hob use
30 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 30
2015-02-05
6:11:53
Select cooking zone and heat setting
1. For selecting the cooking zone, touch the
corresponding cooking zone’s sensor.
2. For setting and adjusting the power
level, rotating the magnetic knob.
The default level is set to 15 when selecting
the cooking zone.
NOTE
If you try to rotate the magnetic knob by
grabbing the side or pushing it strongly, it
will not work.
NOTE
If more than one sensor is pressed for
longer than 8 seconds,
will show in the
heat setting display. To reset, touch the On/
Off control
sensor.
Hob use
NOTE
NOTE
If you try to turn the knob with gloves on,
the knob may not work. If user rotate the
magnetic knob while wearing gloves, can
not set and adjust the power level.
English 31
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 31
2015-02-05
6:11:53
Hob use
Switching the appliance off
To completely switch off the appliance, use
the On/Off control
sensor.
Touch the On/Off control
sensor for
1 seconds.
NOTE
After switching off a single cooking zone or
the entire cooking surface, the presence of
residual heat will be indicated in the digital
displays of the corresponding cooking zones
in the form of an
,
(for “hot”).
Quick stop
Hob use
To switch off a cooking zone, press the
cooking zone selector during 2 seconds.
32 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 32
2015-02-05
6:11:54
Using the child safety lock
You can use the child safety lock to safeguard against unintentionally turning on a cooking
zone and activating the cooking surface. Also the control panel, with the exception of the
On/Off control
sensor, can be locked in order to prevent the settings from being changed
unintentionally, for example, by wiping over the panel with a cloth.
Switching the child safety lock On/Off
1. Touch the Lock control
sensor for
approximately 3 seconds.
An acoustic signal will sound as
confirmation.
Hob use
2. Touch any control sensor.
will appear in the displays,
indicating the child safety lock has been
activated.
3. For switching the child safety lock off,
touch the Lock control
sensor again
for 3 seconds. An acoustic signal will
sound as confirmation.
English 33
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 33
2015-02-05
6:11:54
Hob use
Timer
Using the timer as a safety shutoff:
If a specific time is set for a cooking zone, the cooking zone will shut itself off once
this period of time has elapsed. This function can be used for multiple cooking zones
simultaneously.
Setting the safety shutoff
The cooking zone(s) for which you want to apply the safety shutoff must be switched on.
1. After switched on, press the
corresponding cooking zone to activate
the flash signal for the corresponding
cooking zone display.
2. Press the Timer control
sensor. The
number 10 will be displayed above the
timer display.
Hob use
3. Use the Timer setting selectors ( or
) to set the desired amount of time, for
example, 15 minutes, after which the
cooking zone will automatically switch
itself off. The safety shutoff is now
activated.
NOTE
It is possible to timer setting control using
magnetic knob. The timer can be adjusted
from 0 to 99.
34 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 34
2015-02-05
6:11:56
4. To cancel the timer settings, select the
target burner and hold down the Timer
control
sensor for 2 seconds. This
will cancel the burner’s timer settings
with a beep. If holding down the Timer
control
sensor for 2 seconds without
selecting a burner, this will cancel
the timer settings of the last changed
burner.
NOTE
If you tap the Timer control
sensor
without selecting a cooking zone, the
display turns on but no timer settings is
applied.
NOTE
To change the settings quicker, touch and
hold any of the
or
control sensors
until the desired value is reached.
Hob use
To display the time remaining for any of
the cooking zones, use the Timer control
sensor.
The corresponding control indicator will
begin to blink slowly.
The settings are reset using the Timer
setting selectors ( or ). After the set
period of time has elapsed, the cooking zone
automatically switches itself off, an acoustic
signal sounds as confirmation and the timer
display indicates.
Count up timer
For the count up timer to be used, the appliance must be switched on but all the cooking
zones must be not use timer as a safety shutoff.
1. Touch the Timer control
sensor.
will appear in the timer display.
English 35
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 35
2015-02-05
6:11:57
Hob use
2. The count up timer function becomes
active and the display numbers increase
over time. To cancel the timer settings,
hold down the Timer control
sensor
for 2 seconds.
3. To stop the timer, touch the Timer
control
sensor.
Using keep warm
Keep warm function keeps food at the proper temperature without over-cooking, so it stays
deliciously warm.
1. Use this function to Keep cooked food
Warm. Touch the corresponding cooking
zone’s sensor.
Hob use
2. Touch the Keep warm
sensor.
36 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 36
2015-02-05
6:11:58
Power boost control
The Power Boost
function makes additional power available to the each cooking zones.
(example : bring a large volume of water to the boil)
Cooking zones
Max Boost time
220 mm
10 min
160 mm
10 min
Front or Rear Flex
10 min
Complete Flex
5 min
After these times, the cooking zones
automatically return to power level
NOTE
.
In certain circumstances, the Power Boost
function may be deactivated automatically
to protect the internal electronic
components of the hob.
Hob use
Power management
The cooking zones have a maximum power available to them.
If this power range is exceeded by switching on the Power Boost
function,
Power Management automatically reduced the heat setting of cooking zone.
A
B
A
B
The indicator for this cooking zone
alternates for some seconds between the set
heat setting and the maximum possible heat
setting. After then, the indicator changes
from the set heat setting to maximum
possible heat setting.
A. Paired cooking zone
B. Paired cooking zone
English 37
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 37
2015-02-05
6:11:58
Hob use
Pause
The Pause
function simultaneously switches all cooking zones that are switched on
to the low power setting and then back to the heat setting that was previously set. This
function can be used to briefly interrupt and then continue the cooking process e.g. to take a
telephone call.
When the Pause
function is activated, all touch sensors except for the Pause
, Lock
and the On/Off
control sensors are disabled. To resume cooking, touch the PAUSE button
again.
Control Panel
To Switch On
Touch Pause
To Switch Off
Touch Pause
Display
Return to previous power level
NOTE
Timer functions are not stopped by Pause .
Hob use
Flex control
The flex function can operate complete left side cooking zone for using large size cookware.
(example : oval cookware, fish kettle)
1. Touch the Wide Flex zone
sensor.
2. Heat control using the magnetic Knob.
Heat setting display of left side (front,
rear) will be changed together.
38 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 38
2015-02-05
6:11:59
Sound on/off
1. Touch the On/Off control
approximately 1 second.
sensor for
2. Touch the Pause
sensor for
3 seconds within 10 seconds after
Power On.
will show in the
Hob use
3. Sound will OFF and
Timer display.
4. To change Sound setting, repeat No1
and No2 procedure.
Sound will ON and
will show in the
Timer display.
NOTE
After Power On, It is not possible to operate
sound On/Off control 10 senconds later.
English 39
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 39
2015-02-05
6:12:00
Hob use
Suggested settings for cooking specific foods
The figures in the table below are guidelines. The heat settings required for various cooking
methods depend on a number of variables, including the quality of the cookware being used
and the type and amount of food being cooked.
Hob use
Switch setting
Cooking method
Examples for Use
14-15
Warming
Sautéing
Frying
Warming large amounts of liquid, boiling noodles,
searing meat, browning goulash, braising meat
10-13
Intensive
Frying
Steak, sirloin, hash browns, sausages, pancakes /
griddle cakes
8-9
Frying
Schnitzel / chops, liver, fish, rissoles, fried eggs
6-7
Boiling
Cooking up to 1.5 l liquid, potatoes, vegetables
3-5
Steaming
Stewing
Boiling
Steaming and stewing of small amounts of
vegetables, boiling rice and milk dishes
1-2
Melting
Melting butter, dissolving gelatine, melting
chocolate
NOTE
The heat settings indicated in the table
above are provided only as guidelines for
your reference.
NOTE
You will need to adjust the heat settings
according to specific cookware and foods.
40 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 40
2015-02-05
6:12:01
Cleaning and care
Hob
WARNING
Cleaning agents must not come into contact
with a heated ceramic glass surface: All
cleaning agents must be removed with
adequate amounts of clean water after
cleaning because they can have a caustic
effect when the surface becomes hot. Do not
use any aggressive cleaners such as grill or
oven sprays, scouring pads or abrasive pan
cleaners.
NOTE
Clean the ceramic glass surface after
each use when it is still warm to the
touch. This will prevent spillage from
becoming burnt onto the surface. Remove
scales, watermarks, fat drippings and
metallic discolouration with the use of a
commercially available ceramic glass or
stainless steel cleaner.
Light soiling
3. Thoroughly clean the entire ceramic
glass cooking surface once a week with
a commercially available ceramic glass
or stainless steel cleaner.
4. Wipe the ceramic glass surface using
adequate amounts of clean water and
rub dry with a clean lint - free cloth.
Cleaning and care
1. Wipe the ceramic glass surface with a
damp cloth.
2. Rub dry with a clean cloth. Remnants of
cleaning agent must not be left on the
surface.
English 41
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 41
2015-02-05
6:12:01
Cleaning and care
Stubborn soiling
1. To remove food that has boiled over and
stubborn splashes, use a glass scraper.
2. Place the glass scraper at an angle to the
ceramic glass surface.
3. Remove soiling by scraping with the
blade.
NOTE
Glass scrapers and ceramic glass cleaners
are available from specialty retailers.
Problem dirt
1. Remove burnt-on sugar, melted plastic,
aluminium foil or other materials with a
glass scraper immediately and while still
hot.
Cleaning and care
WARNING
There is a risk of burning yourself when the
glass scraper is used on a hot cooking zone:
2. Clean the hob as normal when it has
cooled down. If the cooking zone on
which something has melted has been
allowed to cool, warm it up again for
cleaning.
NOTE
Scratches or dark blemishes on the ceramic
glass surface, caused, for example, by a
pan with sharp edges, cannot be removed.
However, they do not impair the function of
the hob.
42 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 42
2015-02-05
6:12:01
Hob frame (option)
WARNING
Do not use vinegar, lemon juice or scale
remover on the hob frame; otherwise dull
blemishes will appear.
1. Wipe the frame with a damp cloth.
2. Moisten dried debris with a wet cloth.
Wipe and rub dry.
To avoid damaging your appliance
•
•
•
•
Do not use the hob as a work surface or
for storage.
Do not operate a cooking zone if there is
no pan on the hob or if the pan is empty.
Ceramic glass is very tough and
resistant to temperature shock, but it
is not unbreakable. It can be damaged
by a particularly sharp or hard object
dropping onto the hob.
Do not place pans on the hob frame.
Scratching and damage to the finish may
occur.
Avoid spilling acidic liquids, for example,
vinegar, lemon juice and descaling
agents, onto the hob frame, since such
liquids can cause dull spots.
•
•
If sugar or a preparation containing
sugar comes into contact with a hot
cooking zone and melts, it should be
cleaned off immediately with a kitchen
scraper while it is still hot. If allowed to
cool, it may damage the surface when
removed.
Keep all items and materials that could
melt, for example, plastics, aluminium
foil and oven foils, away from the
ceramic glass surface. If something of
this nature melts onto the hob, it must
be removed immediately with a scraper.
Cleaning and care
•
English 43
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 43
2015-02-05
6:12:01
Warranty and service
FAQs and troubleshooting
A fault may result from a minor information that you can correct yourself with the help of
the following instructions. Do not attempt any further repairs if the following instructions do
not help in each specific case.
WARNING
Repairs to the appliance are to be performed only by a qualified service technician.
Improperly effected repairs may result in considerable risk to the user. If your appliance
needs repair, please contact your customer service centre.
Problem
What should I do if the
cooking zones are not
functioning?
Possible cause
•
•
Warranty and service
What should I do if the
cooking zones will not
switch on?
•
What should I do if
the display except for
,
the residual
warmth indicator suddenly
disppears?
•
What should I do if, after
the cooking zones have
been switched off, residual
warmth is not indicated in
the display.
•
•
•
Solution
The fuse in the house wiring
is intact.
The control indicators in the
control panel are illuminated.
•
The On/Off sensor was
accidentally actuated.
The control panel is partially
covered by a damp cloth or
liquid.
•
The On/Off sensor was
accidentally actuated.
The control panel is partially
covered by a damp cloth or
liquid.
•
The cooking zone was only
briefly used and therefore did
not become hot enough.
•
•
•
•
If the fuses trip a number
of times, call an authorised
electrician.
The appliance is properly
switched on.
The appliance is properly
switched on.
Clean the control panel.
The appliance is properly
switched on.
Clean the control panel.
If the cooking zone is hot,
please call the customer
service center.
44 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 44
2015-02-05
6:12:01
Information code
Possible cause
Solution
Check the Auto Cook sensor.
Restart the appliance using the Power
button. If the problem continues,
disconnect power for more than 30
seconds. Then, restart the appliance and
try again. If the problem still continues,
contact a local service center.
C1
The temperature is sensed higher
than specified.
C2
Check the Auto Cook sensor.
A2
The DC Motor fails to operate
because of problems with the PCB
or wiring, or electrical disturbance
on the motor blade.
d0
The sensor is pressed for more
than 8 seconds.
Check if the sensor pad is wet or pressed.
If the problem continues, restart the
appliance using the Power button. If the
problem still continues, contact a local
service center.
F0
Communications between main
and sub PCBs fail.
F2
The touch-enabled IC
communicates abnormally.
Restart the appliance using the Power
button. If the problem continues,
disconnect power for more than 30
seconds. Then, restart the appliance. If
the problem still continues, contact a local
service center.
Warranty and service
C0
English 45
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 45
2015-02-05
6:12:02
Warranty and service
What should I do if the cooking zone will
not switch on or off?
This could be due to one of the following
possibilities:
• The control panel is partially covered by
a damp cloth or liquid.
• The child safety lock is on.
What should I do if the
display is
illuminated?
Check for the following:
• The control panel is partially covered by
a damp cloth or liquid.
To reset, press the On/Off control sensor.
• If liquid has overflowd on control panel,
please wipe the liquid.
What should I do if the
display is
illuminated?
Check for the following:
• The hob is overheated because of
abnormal operation.
• After hob is cooled down, press the On/
Off control sensor for resetting.
What should I do if the
display is
illuminated?
Check for the following:
• Cookware is unsuitable or too small or
no cookware has been placed on the
cooking zone.
• If you use suitable cookware, displayed
message will automatically disapear.
What should I do if the cooling fan runs
after the hob is turned off?
Check for the following:
• When you have finished using the hob,
the cooling fan runs by itself for cooling
down.
• After the hob’s electronics has cooled
down, the cooling fan will be turned off.
If you request a service call because of
an information made in operating the
appliance, the visit from the customer
service technician may incur a charge even
during the warranty period.
Warranty and service
46 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 46
2015-02-05
6:12:02
Service
Before calling for assistance or service, please check the section “Troubleshooting”.
If you still need help, follow the instructions below.
Is it a technical fault?
If so, please contact your customer service
centre.
Always prepare in advance for the
discussion. This will ease the process of
diagnosing the problem and also make it
easier to decide if a customer service visit is
necessary.
Please take note of the following
information.
• What form does the problem take?
• Under what circumstances does the
problem occur?
When calling, please know the model
and serial number of your appliance. This
information is provided on the rating plate
as follows:
• Model description
• S/N code (15 digits)
When do you incur costs even during the
warranty period?
• If you could have remedied the
problem yourself by applying one of
the solutions provided in the section
“Troubleshooting”.
• If the customer service technician has
to make several service calls because
he was not provided with all of the
relevant information before his visit and
as a result, for example, has to make
additional trips for parts. Preparing for
your phone call as described above will
save you the cost of these trips.
Warranty and service
We recommend that you record the
information here for easy reference.
• Model:
• Serial number:
English 47
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 47
2015-02-05
6:12:02
Technical data
Technical data
Width
800 mm
Depth
520 mm
Height
56 mm
Width
750 mm
Depth
490 mm
Corner radius
3 mm
Appliance dimensions
Worktop cut - out dimensions
220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Connection voltage
7.0 kW
Maximum connected load power
Weight
Net
16.5 kg
Gross
19.5 kg
Cooking zones
Position
Diameter
Power
Front right
160 mm
1200 W / Boost 2000 W
Center
220 mm
2200 W / Boost 3200 W
Front Flex
-
1800 W / Boost 2600 W
Rear Flex
-
1800 W / Boost 2600 W
Complete Flex
-
3300 W / Boost 3600 W
Technical data
48 English
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 48
2015-02-05
6:12:02
Product information
Supplier’s name
Samsung Electronics co. Ltd.
Model identification
NZ84J9770EK
Type of hob
Built-In
Heating technology
Induction cooking zones and cooking area
Number of cooking zones and/or area
3
For circular cooking zones or area:diameter
of useful surface area per electric heated
cooking zone (Ø)
16.0 cm, 22.0 cm
For non-circular cooking zones or area:
length and width of useful surface area per
electric heated cooking zone or area (L x W)
43.5 x 22.5 cm
Ø 16.0 cm : 193.0 Wh/kg
Energy consumption per cooking zone or
area calculated per kg (EC electric cooking)
Ø 22.0 cm : 176.5 Wh/kg
43.5 x 22.5 cm : 195.6 Wh/kg
Energy consumption for the hob calculated
per kg (EC electric hob)
188.4 Wh/kg
* Data determined according to standard EN 60350-2 and Commission Regulations (EU) No
66/2014.
Energy saving tips
•
•
Using a pressure cooker reduces cooking
time.
Technical data
•
Always position pots and pans before
switching on the cooking zone.
Dirty cooking zones and pan bases
increase power consumption.
English 49
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 49
2015-02-05
6:12:02
Memo
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 50
2015-02-05
6:12:02
Memo
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 51
2015-02-05
6:12:02
QUESTIONS OR COMMENTS
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DG68-00631A-01
NZ84J9770EK_EO_DG68-00631A-01_EN.indd 52
2015-02-05
6:12:02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement