Samsung BF1C4T082, BF1C6G080 Owner's manual

Samsung BF1C4T082, BF1C6G080 Owner's manual

Seria BF1C

Piekarnik do zabudowy

instrukcja obsługi

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 1

wyobraź sobie możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.

Aby korzystać z pełnej pomocy serwisowej, należy zarejestrować produkt na stronie internetowej

www.samsung.com/global/register

2009-07-08 10:36:00

korzystanie z instrukcji

Dziękujemy za wybór piekarnika do zabudowy firmy SAMSUNG.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia mające na celu pomoc w obsłudze i konserwacji urządzenia.

Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania z piekarnika oraz zachowanie jej na przyszłość.

W tekście instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole.

OSTRZEŻENIE lub PRZESTROGA Ważne Uwaga

instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Montaż piekarnika może być wykonywany tylko przez uprawnionego elektryka. Instalator odpowiedzialny jest za podłączenie urządzenia do sieci zgodnie z odpowiednimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

BezpieCzeńStwo elektryCzne

Jeżeli piekarnik został uszkodzony w czasie transportu, nie wolno go podłączać.

Urządzenie może zostać podłączone do sieci zasilającej jedynie przez elektryka

posiadającego odpowiednie uprawnienia.

W przypadku usterki lub uszkodzenia urządzenia nie wolno go uruchamiać.

• Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika.

Nieprawidłowo wykonana naprawa może stanowić poważne zagrożenie dla Ciebie oraz innych. Jeżeli piekarnik wymaga naprawy należy skontaktować się z centrum serwisowym SAMSUNG lub sprzedawcą.

Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony na specjalny przewód lub zestaw dostępny u producenta lub w autoryzowanym serwisie.

Przewody i kable elektryczne nie mogą dotykać piekarnika.

Piekarnik powinien być podłączony do sieci zasilającej za pomocą atestowanego rozłącznika lub bezpiecznika. Nigdy nie wolno korzystać z rozgałęźników ani przedłużaczy.

Tabliczka znamionowa znajduje się z prawej strony drzwiczek.

Na czas czyszczenia lub naprawy urządzenia należy je odłączyć od zasilania elektrycznego.

Zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń elektrycznych w pobliżu piekarnika.

2_ korzystanie z instrukcji

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 2 2009-07-08 10:36:01

Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się nagrzewać. Aby uniknąć poparzenia, dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia.

OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia możliwości porażenia prądem elektrycznym, przed wymianą żarówki, należy wyłączyć zasilanie urządzenia. Podczas pracy piekarnika wewnętrzne powierzchnie silnie się nagrzewają.

BezpieCzeńStwo podCzaS praCy

Piekarnik zaprojektowany jest jedynie do gotowania żywności stosowanej w gospodarstwie domowym.

Podczas pracy wewnętrzne powierzchnie piekarnika rozgrzewają się na tyle, aby spowodować oparzenia. Nie wolno dotykać elementów grzejnych lub wewnętrznych powierzchni piekarnika do czasu ich ostygnięcia.

Nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych w piekarniku.

Powierzchnie kuchenki nagrzewają się podczas dłuższej pracy urządzenia przy wysokiej temperaturze.

Podczas gotowania, w czasie otwierania drzwiczek należy zachować ostrożność, ponieważ może dojść do gwałtownego wydostania się gorącego powietrza i pary.

Podczas gotowania potraw zawierających alkohol, może dojść do jego odparowania z powodu wysokiej temperatury i zapalenia się oparów alkoholu w przypadku zetknięcia się oparów z gorącymi częściami piekarnika.

Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować do myjek wysokociśnieniowych ani urządzeń do czyszczenia strumieniem pary.

Podczas korzystania z piekarnika należy dopilnować, aby dzieci trzymały się od niego w bezpiecznej odległości.

Żywność mrożona taka jak pizza, powinna być pieczona na grillu drucianym. W przypadku korzystania z blach do pieczenia może dojść do ich odkształcenia z powodu różnic temperatury.

Nie wolno nalewać wody na dno piekarnika, gdy jest ono gorące. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni emaliowanej.

W czasie gotowania drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte.

Nie wolno wykładać dna piekarnika folią aluminiową i nie wolno na nim umieszczać żadnych blach do pieczenia ani puszek. Folia aluminiowa blokuje przepływ ciepła, co może prowadzić do uszkodzenia emaliowanych powierzchni i spowodować pogorszenie wyników gotowania.

Soki owocowe mogą pozostawiać zacieki, które mogą stać się nieusuwalne z emaliowanych powierzchni piekarnika. W przypadku pieczenia bardzo wilgotnych ciast należy użyć głębokiej blachy.

Nie wolno stawiać naczyń do pieczenia na otwartych drzwiczkach piekarnika.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez małe dzieci lub osoby niepełnosprawne bez odpowiedniego nadzoru osoby odpowiedzialnej, zapewniającej bezpieczne użytkowanie urządzenia.

Nie pozwalaj małym dzieciom bawić się urządzeniem.

Przyrządzenie mniejszych ilości pożywienia wymaga krótszego czasu gotowania czy podgrzewania. W przypadku zastosowania normalnych czasów gotowania mogą one zostać zbyt mocno podgrzane lub nawet przypalone.

instrukcje dotyczące bezpieczeństwa _

3

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 3 2009-07-08 10:36:01

instrukcje dotyczące utylizacji

UtylizaCja opakowania

Materiał wykorzystany do zapakowania urządzenia podlega recyklingowi.

Materiał opakowania należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika w lokalnym zakładzie utylizacji odpadów.

UtylizaCja StaryCh Urządzeń

OSTRZEŻENIE: Przed utylizacją starych urządzeń należy uniemożliwić ich pracę tak, aby nie mogły stać się źródłem zagrożenia.

Aby to zrobić, należy odłączyć

urządzenie od zasilania sieciowego i usunąć przewód zasilający. W celu ochrony środowiska konieczne jest, aby stare urządzenia były utylizowane we właściwy sposób.

Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.

Informacje o datach zbiórek oraz o publicznych miejscach utylizacji odpadów można uzyskać w lokalnym zakładzie utylizacji lub od władz lokalnych.

4_ instrukcje dotyczące utylizacji

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 4 2009-07-08 10:36:01

spis treści

mONTAŻ PIEkARNIkA

6

ElEmENTy I fUNkcjE

URZądZENIA

8

WPROWAdZENIE

12

kORZySTANIE Z PIEkARNIkA

14

6 Instrukcje bezpieczeństwa dla instalatora

6 Montaż w szafce

7 Podłączanie zasilania sieciowego

8 Piekarnik

9 Przyciski sterowania piekarnikiem

9 Akcesoria

10 Korzystanie z akcesoriów

11 Funkcja wyłącznika bezpieczeństwa

11 Wentylator chłodzący

12 Ustawianie zegara

13 Pierwsze czyszczenie

14 Ustawianie trybu funkcji gotowania

15 Ustawianie temperatury piekarnika

15 Wyłączanie piekarnika

16 Czas zakończenia

16 Czas gotowania

17 Opóźniony start

18 Kuchenny wyłącznik czasowy.

19 Gotowanie automatyczne

20 Lampa piekarnika włączona/wyłączona

20 Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi

21 Wyłączanie sygnału dźwiękowego

22 Funkcje piekarnika

31 Potrawy testowe

33 Powierzchnia pokryta emalią katalityczną

34 Czyszczenie drzwiczek piekarnika

36 Prowadnice boczne (opcja)

37 Wymiana żarówki

cZySZcZENIE I kONSERWAcjA

32

GWARANcjA I SERWIS

38

dANE TEchNIcZNE

40

38 Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

40 Dane techniczne spis treści _

5

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 5 2009-07-08 10:36:01

montaż piekarnika

Montaż elektryczny urządzenia musi być wykonywany tylko przez uprawnionego elektryka.

Piekarnik musi zostać zainstalowany zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.

Po zamontowaniu należy usunąć z drzwiczek ochronną powłokę winylową.

inStrUkCje BezpieCzeńStwa dla inStalatora

Instalacja musi gwarantować ochronę przez częściami elektrycznymi znajdującymi się od napięciem.

Jednostka w której zamontowane jest urządzenie musi spełniać wymagania normy

DIN 68930 w zakresie stabilności.

Montaż w SzaFCe

Zachować wymagania minimalnych odstępów.

Zamocować piekarnik na miejscu za pomocą wkrętów umieszczonych po przeciwnych stronach piekarnika.

Piekarnik powinien zostać wsunięty na miejsce pod odpowiednim kątem.

560

595

595

572

90 °

545

21 min. 550 min. 560 min. 600

Wysoka szafka

6_ montaż piekarnika

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 6 min. 550

50 min. 590 ~ maks. 600 min. 560

Niska szafka min. 20 min. 50

50

460

2009-07-08 10:36:01

podłąCzanie zaSilania SieCiowego

Połączenie elektryczne musi zostać wykonane przez elektryka na płytce połączeniowej umieszczonej z tyłu urządzenia, który musi zapewnić zgodność podłączenia urządzenia z instrukcją montażu oraz lokalnymi

Na żywo

Neutralny

Uziemienie przepisami.

Jeżeli urządzenie nie jest podłączone do sieci zasilającej za pomocą wtyczki, w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa należy przy źródle zasilania zamontować wyłącznik odcinający wszystkie bieguny (ze stykami w odległości co najmniej 3 mm).

Po włączeniu zasilania inicjowana jest elektronika piekarnika, co powoduje wyłączenie na kilka sekund jego oświetlenia. Przewód elektryczny (H05RR-F lub

H05VV-F, min. 1,5 m, 1,5~2,5 mm²) musi być wystarczająco długi, aby można go było podłączyć do piekarnika do zabudowy stojącego na podłodze przed jednostką w której zostanie zamontowany.

Otworzyć tylną pokrywę piekarnika na dole (za pomocą płaskiego śrubokrętu) i przed zamontowaniem przewodów na odpowiednie zaciski całkowicie wykręcić wkręt łączący i zacisk przewodu.

Przewód uziemiający musi zostać podłączony do zacisku ( ) piekarnika.

Jeżeli piekarnik jest podłączony do zasilana za pomocą wtyczki, musi być ona dostępna po zamontowaniu piekarnika.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadku spowodowanego brakującym lub wadliwym uziemieniem.

min. 5

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 7 montaż piekarnika _

7

2009-07-08 10:36:02

elementy i funkcje urządzenia

piekarnik

1. Panel sterowania

2. Prowadnica

3. Osłona pokryta emalią katalityczną

4. Oświetlenie piekarnika

5. Szklane drzwiczki

6. Górne elementy grzejne

7. Półka 5

8. Półka 4

9. Półka 3

10. Półka 2

11. Półka 1

12. Uchwyt drzwiczek

6

7

8

9

10

11

12

Półki są numerowane od dołu do góry.

Półka 4 i 5 są wykorzystywane głównie do grillowania.

W celu określenia odpowiedniej półki do gotowania określonych potraw prosimy zapoznać się z zasadami przygotowywania potraw znajdującymi się w niniejszej instrukcji.

1

2

3

4

5

8_ elementy i funkcje urządzenia

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 8 2009-07-08 10:36:02

przyCiSki Sterowania piekarnikieM

1. Pokrętło wyboru funkcji gotowania

2. Wyświetlacz

3. Pokrętło regulacji czasu/ temperatury

4. Przycisk zegara

5. Przycisk kuchennego wyłącznika czasowego

6. Przycisk czasu gotowania

7. Przycisk czasu zakończenia

8. Przycisk automatycznego gotowania

9. Przycisk lampki

10. Przycisk blokady rodzicielskiej

1 2

4 5 6 7 8 9 10

3

Pokrętło wyboru funkcji gotowania i pokrętło regulacji czasu/temperatury to pokrętła wciskane. Aby ich użyć, należy je wcisnąć i obrócić.

akCeSoria

Piekarnik wyposażony jest w następujące akcesoria.

Grill druciany: do talerzy, blach na ciasto, blach do pieczenia i grillowania.

Blacha do pieczenia: do ciast i kruchych ciastek.

Przód

Blacha głęboka: do pieczenia lub zbierania soków z mięsa lub skapującego tłuszczu.

Przód

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 9 elementy i funkcje urządzenia _

9

2009-07-08 10:36:03

korzyStanie z akCeSoriów

Blacha do pieczenia, głęboka blacha i druciany grill należy odpowiednio wsunąć w prowadnice boczne. Podczas wyjmowania przygotowanych produktów z piekarnika należy uważać na gorące przybory kuchenne i powierzchnie.

Przykład: Półka 1: Głęboka blacha

Półka 4: Blacha do pieczenia

Półka 5

Półka 4

Półka 3

Półka 2

Półka 1

Blacha do pieczenia

Głęboka blacha odstęp 2 cm

Podczas korzystania z głębokiej blachy lub blachy do pieczenia zbierającej soki skapujące z pieczonej żywności należy upewnić się, że blacha jest prawidłowo umieszczona w prowadnicach bocznych. Dopuszczenie do kontaktu tych akcesoriów z dolną powierzchnią piekarnika może spowodować uszkodzenie powierzchni emaliowanej. Blachy i misy umieszczane na półce 1 powinny znajdować się co najmniej 2 cm nad dolną powierzchnią piekarnika.

Prowadnice teleskopowe (opcja)

W celu wstawienia rusztu albo blachy do pieczenia ciasta lub mięsa należy wysunąć prowadnice teleskopowe na jednym poziomie.

Ruszt lub blachę należy ustawić na prowadnicach i wsunąć do końca piekarnika.

Drzwiczki piekarnika można zamknąć dopiero wtedy, gdy prowadnice teleskopowe są wsunięte do wnętrza piekarnika.

10_ elementy i funkcje urządzenia

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 10 2009-07-08 10:36:04

grill druciany, blacha do pieczenia i głęboka blacha

Ustawianie grilla drucianego

Włożyć grill na dowolną półkę.

Ustawianie blachy do pieczenia lub głębokiej blachy

Włożyć blachę do pieczenia i/lub głęboką blachę na dowolną półkę.

FUnkCja wyłąCznika BezpieCzeńStwa

Jeżeli nie zostanie wprowadzony czas gotowania, piekarnik wyłączy się automatycznie po podanych poniżej czasach.

Czasy wyłączenia dla różnych ustawień temperatury

Poniżej 105 °C

Od 105 °C do 240 °C

Od 245 °C do 300 °C

16 godziny

8 godziny

4 godziny

Obwód elektryczny tego piekarnika wyposażony jest w system termicznego odcinania zasilania. Jeżeli piekarnik nagrzeje się do nienormalnie wysokiej temperatury, system powinien na pewien okres czasu odciąć zasilanie elementów grzejnych.

wentylator ChłodząCy

W czasie gotowania wentylator powoduje usuwanie gorącego powietrza przez przód piekarnika.

Wentylator chłodzenia będzie pracował również po użyciu piekarnika. Wyłączy się on, kiedy temperatura wewnątrz szafki spadnie do 60 °C lub po 25 minutach.

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 11 elementy i funkcje urządzenia _

11

2009-07-08 10:36:04

wprowadzenie

UStawianie zegara

Przed skorzystaniem z urządzenia po raz pierwszy od podłączenia należy ustawić poprawny czas zegara.

1 Naciśnij przycisk zegara. “ ” i “12: ” będą migać.

2 Obróć pokrętło regulacji czasu/

temperatury, aby ustawić godzinę.|

Przykładowo: Aby ustawić 1:30

3 Naciśnij przycisk zegara.

Zaczną migać symbol “ ” oraz cyfry “ :00”.

4 Obróć pokrętło regulacji czasu/

temperatury, aby ustawić minuty.

“ ” będzie migać.

5 Naciśnij przycisk zegara, aby zakończyć ustawianie zegara i poczekaj około 10 sekund.

“ ” zniknie, a “30” przestanie migać. Na wyświetlaczu widoczna jest ustawiona godzina. Urządzenie jest gotowe do użycia.

12_ wprowadzenie

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 12 2009-07-08 10:36:06

pierwSze CzySzCzenie

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie oczyścić piekarnik.

Nie używać ostrych lub szorstkich środków do czyszczenia. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni piekarnika. W przypadku piekarników z frontami emaliowanymi, należy stosować dostępne w handlu środki do czyszczenia.

Czyszczenie wnętrza piekarnika

1. Otwórz drzwiczki. Zapali się lampka piekarnika.

2. Oczyść wszystkie blachy piekarnika, akcesoria i prowadnicze boczne za pomocą ciepłej wody lub płynu do czyszczenia i wytrzyj do sucha za pomocą miękkiej, czystej szmatki.

3. Wyczyść wnętrze piekarnika w ten sam sposób.

4. Wytrzyj przód urządzenia za pomocą wilgotnej szmatki.

Sprawdź, czy został ustawiony prawidłowy czas na zegarze. Wyjmij akcesoria przed użyciem i uruchom piekarnik na ustawieniu konwekcyjnym przy

200 °C przez 1 godzinę. Wystąpi wyraźny zapach; jest to zjawisko normalne, ale należy sprawdzić, czy kuchnia jest dobrze wentylowana w tym okresie przygotowawczym.

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 13 wprowadzenie _

13

2009-07-08 10:36:07

korzystanie z piekarnika

UStawianie tryBU FUnkCji gotowania

Obróć pokrętło wyboru funkcji gotowania, aby wybrać żądaną funkcję piekarnika.

tryby piekarnika

W poniższej tabeli przedstawiono różne tryby pracy i ustawienia piekarnika.

Skorzystaj z tabeli zasad przygotowywania potraw dla tych trybów na kolejnych stronach jako wskazówek do gotowania.

Przygotowywania Opis

Tryb konwencjonalny

Żywność jest podgrzewana przez górny i dolny element grzejny. Ustawienie to jest przydatne do pieczenia ciast i opiekania.

Podgrzewanie od góry + konwekcja

Zalecamy ten tryb do pieczenia mięsa. Działa górny element grzejny i wentylatory wymuszające cyrkulację gorącego powietrza ogrzewanego przez górny element grzejny i element grzejny w tylnej ściance.

konwekcja

Żywność jest ogrzewana gorącym powietrzem z tylnego elementu grzejnego i rozprowadzanym przez dwa wentylatory. Ustawienie to zapewnia równomierne ogrzewanie i jest idealne do żywności mrożonej, jak również ciast i rogalików.

Tryb ten może zostać wykorzystany do pieczenia w dwóch obszarach.

duży grill

Żywność jest podgrzewana przez górne elementy grzejne. Zalecamy ten tryb do grillowania steków, kiełbasek i tostów z serem.

14_ korzystanie z piekarnika

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 14 2009-07-08 10:36:07

Przygotowywania Opis mały grill

Tryb ten jest idealny do grillowania niewielkich ilości żywności takich jak bagietki, ser lub filety rybne.

Umieścić żywność na środku grilla ponieważ działa jedynie niewielki element grzejny na środku.

Podgrzewanie od dołu + konwekcja

Dolny element grzejny i element grzejny tylnej ścianki zapewniają gorące powietrze, którego cyrkulację wymuszają wentylatory. Tryb ten jest idealny do pieczenia żywności takiej jak quiche, pizza, chleb i sernik.

menu programów automatycznych

Wybór 25 programów automatycznych do pieczenia ciast, mięs i gotowania. W tym trybie czas i temperatura przygotowywania potrawy są zaprogramowane fabrycznie. Wystarczy po prostu wybrać punkt menu i odpowiedni wariant podania.

UStawianie teMperatUry piekarnika

1 Obróć pokrętło regulacji czasu/ temperatury, aby ustawić temperaturę z odstępem co 5 °C.

40 °C - 250 °C

40 °C - 300 °C (Duży i mały grill)

Temperatura może być regulowana w czasie gotowania.

wyłąCzanie piekarnika

Aby wyłączyć piekarnik, należy obrócić

pokrętło wyboru funkcji gotowania do położenia “0”.

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 15 korzystanie z piekarnika _

15

2009-07-08 10:36:08

CzaS zakońCzenia

Można ustawić czas zakończenia w czasie gotowania.

1 Naciśnij przycisk czasu zakończenia.

Przykładowo: Aktualny czas to 12:00

2 Obróć pokrętło regulacji czasu/

temperatury, aby wybrać wymagany czas zakończenia.

3 Naciśnij przycisk czasu zakończenia.

Piekarnik automatycznie pracuje z wybranym

czasem zakończenia, o ile przycisk czasu zakończenia nie zostanie wciśnięty w ciągu 5 sekund.

W czasie gotowania, w celu uzyskania lepszych rezultatów, możesz regulować uprzednio ustawiony czas zakończenia za pomocą

pokrętła regulacji czasu/temperatury.

CzaS gotowania

Możesz ustawić czas gotowania w czasie gotowania.

1 Naciśnij przycisk czasu gotowania..

2 Obróć pokrętło regulacji czasu/

temperatury, aby wybrać wymagany czas gotowania.

3 Naciśnij przycisk czasu gotowania.

Piekarnik automatycznie pracuje z wybranym czasem gotowania, o ile przycisk

czasu gotowania nie zostanie wciśnięty w ciągu 5 sekund.

W czasie gotowania, w celu uzyskania lepszych rezultatów, możesz regulować uprzednio ustawiony czas gotowania za pomocą

pokrętła regulacji czasu/temperatury.

16_ korzystanie z piekarnika

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 16 2009-07-08 10:36:09

opóźniony Start przypadek 1 - czas gotowania został wprowadzony najpierw

Jeżeli czas zakończenia zostanie wprowadzony po ustawianiu czasu gotowania, obliczane są czas gotowania i czas zakończenia i jeżeli konieczne piekarnik ustawia opóźniony punkt startu.

1 Naciśnij przycisk czasu zakończenia.

Przykładowo: Aktualny czas to 15:00 a wymagany czas gotowania to 5 godzin.

2 Obróć pokrętło regulacji czasu/

temperatury, aby ustawić

czas zakończenia.

Przykładowo: Chcesz gotować przez

5 godzin i zakończyć o 20:30.

3 Naciśnij przycisk czasu zakończenia.

Do czasu osiągnięcia punktu opóźnionego startu wyświetlany jest symbol “ ”.

przypadek 2 - czas zakończenia został wprowadzony najpierw

Jeżeli czas gotowania zostanie wprowadzony po ustawianiu czasu zakończenia, obliczane są czas gotowania i czas zakończenia i jeżeli konieczne piekarnik ustawia opóźniony punkt startu.

1 Naciśnij przycisk czasu gotowania.

Przykładowo: Aktualny czas to 15:00 a wymagany czas zakończenia to 17:00.

2 Obróć pokrętło regulacji czasu/

temperatury, aby wybrać czas gotowania.

Przykładowo: Chcesz gotować przez

1 godzinę i 30 minut i zakończyć o 17:00.

3 Naciśnij przycisk czasu gotowania.

Do czasu osiągnięcia punktu opóźnionego startu wyświetlany jest symbol “ ”.

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 17 korzystanie z piekarnika _

17

2009-07-08 10:36:10

kUChenny wyłąCznik CzaSowy.

1 Naciśnij jeden raz przycisk kuchennego

wyłącznika czasowego.

Miga symbol „ “ ”.

2 Obróć pokrętło regulacji czasu/

temperatury, aby ustawić czas gotowania.

Przykładowo: 5 minut

3 Naciśnij przycisk kuchennego

wyłącznika czasowego, aby uruchomić kuchenny wyłącznik czasowy. Po upływie ustawionego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk

kuchennego wyłącznika

czasowego, aby wyzerować wyłącznik czasowy.

18_ korzystanie z piekarnika

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 18 2009-07-08 10:36:11

gotowanie aUtoMatyCzne

1 Obróć pokrętło funkcji gotowania w położenie gotowania automatycznego.

2 Naciśnij przycisk automatycznego gotowania.

A-1 ~ A-4

D-1 ~ D-3, E-1 ~ E-3

B-1 ~ B-4, C-1 ~ C-4

F-1 ~ F-7

3 Wybierz pożądany przepis, obracając w prawo i w lewo

pokrętło regulacji

czasu/temperatury. Po wybraniu przepisu odczekaj 5 sekund, aby dokonać wyboru wagi. W przypadku przepisu, w którym waga jest stała, rozpocznij natychmiast gotowanie.

4 Wybierz pożądaną wagę, obracając w prawo i w lewo

pokrętło regulacji czasu/

temperatury. Wyświetlony zostaje czas rozgrzewania

(min:s), a odliczanie rozpoczyna się 5 sekund po wyborze wagi. W przypadku przepisów bez rozgrzewania wyświetlany jest czas do zakończenia gotowania (h:min).

Zakończenie rozgrzewania

Po zakończeniu rozgrzewania piekarnik emituje sygnał dźwiękowy i wyświetlony zostaje czas do zakończenia gotowania (h:min). Utrzymuj piekarnik w stanie rozgrzania aż zostanie do niego włożona żywność i naciśnięty przycisk

czasu gotowania.

5 Naciśnij przycisk czasu gotowania. Na wyświetlaczu rozpoczyna się odliczanie czasu gotowania. Rozpoczyna się pierwszy etap gotowania.

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 19 korzystanie z piekarnika _

19

2009-07-08 10:36:13

Gdy nadejdzie czas odwrócenia/obrócenia

Piekarnik wyda sygnał dźwiękowy informujący o potrzebie odwrócenia lub obrócenia potrawy. Gotowanie zostaje przerwane do czasu naciśnięcia przycisku czasu gotowania.

6 Naciśnij przycisk czasu gotowania.

Sygnał dźwiękowy milknie i gotowanie zostaje wznowione.

laMpa piekarnika włąCzona/wyłąCzona

1 Naciśnij przycisk lampy.

1-szy Wył.

2-gi Wł.

Lampa wyłącza się automatycznie po 5 minutach.

FUnkCja zaBezpieCzenia przed dziećMi

Z funkcji blokady rodzicielskiej można korzystać w stanie gotowości.

1 Obróć pokrętło wyboru funkcji

gotowania w położenie “0”.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk

blokady rodzicielskiej przez 3 sekundy.

( ) pojawi się na wyświetlaczu.

2 Obróć pokrętło wyboru funkcji

gotowania w położenie “0”. Aby usunąć blokadę, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady rodzicielskiej przez

3 sekundy.

Gdy blokada jest aktywna, wszystkie przyciski i pokrętła z wyjątkiem przycisku usuwającego blokadę nie będą działać.

20_ korzystanie z piekarnika

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 20 2009-07-08 10:36:14

wyłączanie sygnałU dźwiękowego

1 Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski

zegara i

czasu gotowania przez 3 sekundy.

2 Aby na powrót włączyć sygnał dźwiękowy, ponownie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski

zegara i

czasu gotowania przez 3 sekundy.

06_Oven_Use_PL.indd 21 korzystanie z piekarnika _

21

2009-07-15 9:31:29

FUnkCje piekarnika

Piekarnik posiada m.in. następujące funkcje.

1. tryb konwencjonalny

Sugerowana temperatura: 200 °C

Tryb konwencjonalny jest idealny do pieczenia i opiekania żywności ułożonej na jednej podstawce Działają równocześnie dolne i górne elementy grzejne utrzymujące temperaturę piekarnika.

Wstępne podgrzanie piekarnika zalecamy robić w trybie konwencjonalnym.

Produkt żywnościowy Półka Akcesoria

Temperatura

(°c) czas

(min)

3 Grill 180-200 40-50 Mrożona lasagne (500-1000 g)

Cała ryba (np. dorada)

(300-1000 g)

3-4 nacięcia z każdej strony

ODROBINA OLEJU

Filety rybne (500-1000 g)

3-4 nacięcia z każdej strony

ODROBINA OLEJU

Mrożone kotlety (350-1000 g)

Mielone mięso z nadzieniem z szynki, sera lub grzybów

ODROBINA OLEJU

Mrożone kotlety z mięsa mielonego, marchwi, buraków lub ziemniaków

(350-1000 g)

ODROBINA OLEJU

Kotlety wieprzowe z kością

(500-1000 g)

ODROBINA OLEJU,

DODAĆ SOLI I PIEPRZU

Pieczone ziemniaki (cięte na pół)

(500-1000 g)

Zawijanie mięso mrożone z nadzieniem z grzybów

(500-1000 g)

ODROBINA OLEJU

Biszkopt (250-500 g)

Babki marmurkowe

(500-1000 g)

Ciasto drożdżowe na blasze z przybraniem z owoców i kruszonką (1000-1500 g)

Babeczki (500-800 g)

3/2

3

3

3

3/2

3

3

2

2

2

2

Ruszt druciany + głęboka blacha

Blacha do pieczenia

Blacha do pieczenia

Blacha do pieczenia

Ruszt druciany + głęboka blacha

Blacha do pieczenia

Blacha do pieczenia

Grill

Grill

Blacha do pieczenia

Grill

240

200

200

200

200

180-200

180-200

160-180

170-190

160-180

190-200

15-20

13-20

25-35

20-30

40-50

30-45

40-50

20-30

40-50

25-35

25-30

22_ korzystanie z piekarnika

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 22 2009-07-08 10:36:15

2. podgrzewanie od góry + konwekcja

Sugerowana temperatura: 190 °C

Działa górny element grzejny oraz wentylator powodujący stały obieg gorącego powietrza.

W trybie podgrzewania od góry + konwekcyjny zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika.

Produkt żywnościowy Półka Akcesoria

Temperatura

(°c) czas

(min)

Mięso wieprzowe z kością

(1000 g)

NASMAROWAĆ OLEJEM I

PRZYPRAWAMI

Łopatka wieprzowa w folii

(1000-1500 g)

MARYNOWAĆ

Cały kurczak (800-1300 g)

NASMAROWAĆ OLEJEM I

PRZYPRAWAMI

Kotlety z mięsa lub ryby

(400-800 g)

ODROBINA OLEJU,

DODAĆ SOLI I PIEPRZU

Kawałki kurczaka (500-1000 g)

NASMAROWAĆ OLEJEM I

PRZYPRAWAMI

Ryba pieczona (500-1000 g) stosować talerz do pieczenia w piekarnikach

NASMAROWAĆ OLEJEM

Wołowina pieczona

(800-1200 g)

NASMAROWAĆ OLEJEM I

PRZYPRAWAMI

3/2

2

2/1

3

4/3

2

2/1

Ruszt druciany + głęboka blacha

Blacha do pieczenia

Ruszt druciany + głęboka blacha

Ruszt druciany + głęboka blacha

Ruszt druciany + głęboka blacha

Grill

Grill druciany /

Głęboka blacha

Dodać filiżankę wody

180-200

180-230

190-200

180-200

200-220

180-200

200-220

50-65

80-120

40-65

15-35

25-35

30-40

45-60

Pierś kaczki (300-500 g) 4/3

Grill druciany /

Głęboka blacha

Dodać filiżankę wody

180-200 25-35

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 23 korzystanie z piekarnika _

23

2009-07-08 10:36:15

3. konwekcja

Sugerowana temperatura: 170 °C

Funkcja ta umożliwia gotowanie żywności umieszczonej nawet na trzech półkach; jest też odpowiednia do pieczenia.

Gotowanie jest uzyskiwane przez element grzejny na tylnej ściance oraz wentylator rozprowadzający ciepło.

W trybie konwekcyjnym zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika.

Produkt żywnościowy Półka Akcesoria

Temperatura

(°c)

Żeberka jagnięce (350-700 g)

NASMAROWAĆ OLEJEM I

PRZYPRAWAMI

Pieczone banany (3-5 szt.), nacięte u góry nożem, w nacięcie dodać 10-15 g czekolady, 5-10 g orzechów, skropić wodą z cukrem, zawinąć w folię aluminiową.

Pieczone jabłka 5-8 szt.,

150-200 g każde.

Wyciąć środki, dodać rodzynek i dżemu. Używać naczynia żaroodpornego.

Kotlety z mięsa mielonego

(300-600 g)

ODROBINA OLEJU

Nadziewane mięso mielone, w stylu rosyjskim (500-1000 g)

NASMAROWAĆ OLEJEM

3/2

3

3

3

3

Ruszt druciany + głęboka blacha

Grill

Grill

Blacha do pieczenia

Blacha do pieczenia

190-200

220-240

200-220

190-200

180-200

czas

(min)

40-50

15-25

15-25

18-25

50-65

Mrożone krokiety (500-1000 g) 2 Blacha do pieczenia 180-200 25-35

Mrożone frytki (300-700 g)

Mrożona pizza (300-1000 g)

Ciasto z jabłkami i migdałami

(500-1000 g)

Świeże rogaliki (200-400 g)

(z ciasta gotowego)

2

2

2

2

Blacha do pieczenia

Grill

Grill

Blacha do pieczenia

180-200

200-220

170-190

180-200

20-30

15-25

35-45

15-25

24_ korzystanie z piekarnika

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 24 2009-07-08 10:36:16

4. duży grill

Sugerowana temperatura: 240 °C

Funkcja dużego grilla służy do grillowania dużej ilości płaskiej żywności takiej jak steki, sznycle i ryby. Nadaje się również do pieczenia. W tym trybie włączony jest górny element grzejny oraz grill.

W trybie dużego grilla zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika.

Produkt żywnościowy Półka Akcesoria

Temperatura

(°c) czas

(min)

Kiełbaski (grube)

5-10 szt.

Kiełbaski (cienkie) 8-12 szt.

Tosty 5-10 szt.

4/3

4/3

5

Ruszt druciany + głęboka blacha

Ruszt druciany + głęboka blacha

Grill

220

220

240

5-8 odwrócić

5-8

4-6 odwrócić

4-6

1-2 odwrócić

1-2

Tosty z serem 4-6 szt.

Nadziewane naleśniki mrożone, w stylu rosyjskim (200-500 g)

4/3

3

Grill druciany

+ blacha do pieczenia

Blacha do pieczenia

200

200

4-8

20-30

Steki wołowe (400-800 g) 4/3

Ruszt druciany + głęboka blacha

240

8-10 odwrócić

5-7

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 25 korzystanie z piekarnika _

25

2009-07-08 10:36:16

5. Mały grill

Sugerowana temperatura: 240 °C

Ustawienie to nadaje się do gotowania mniejszych ilości płaskiej żywności takiej jak steki, sznycle, ryby i tosty umieszczonej na środku blachy. Działa tylko górny element grzejny.

W trybie małego grilla zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika.

Umieścić żywność na środku wyposażenia.

Produkt żywnościowy Półka Akcesoria

Temperatura

(°c) czas

(min)

Mrożony ser camembert do pieczenia (2-4, 75 g każdy)

WŁOŻYĆ DO ZIMNEGO

PIEKARNIKA

(przed podgrzaniem)

Mrożone bagietki z przybraniem (pomidory - mozarella lub szynka i ser)

Mrożone paluszki rybne

(300-700 g)

WŁOŻYĆ DO ZIMNEGO

PIEKARNIKA

(przed podgrzaniem)

ODROBINA OLEJU

Mrożone burgery rybne

(300-600 g)

WŁOŻYĆ DO ZIMNEGO

PIEKARNIKA,

KILKA KROPLI OLEJU

Mrożona pizza (300-500 g)

WŁOŻYĆ DO ZIMNEGO

PIEKARNIKA

(przed podgrzaniem)

3

3/2

3/2

3

3/2

Grill

Grill druciany + blacha do pieczenia

Grill druciany + blacha do pieczenia

Blacha do pieczenia

Grill druciany + blacha do pieczenia

200

200

200

180-200

180-200

10-12

15-20

15-25

20-35

23-30

26_ korzystanie z piekarnika

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 26 2009-07-08 10:36:16

6. podgrzewanie od dołu + konwekcja

Sugerowana temperatura: 190 °C

Tryb podgrzewanie od dołu + konwekcja nadaje się do receptur wymagających wilgotnego przybrania i kruchej podstawy co ma miejsce w przypadku produktów takich jak pizza, quiche lorraine, babeczki owocowe w stylu niemieckim i serniki.

Tryb podgrzewanie od dołu + konwekcja zalecamy do wstępnego podgrzania piekarnika.

Produkt żywnościowy Półka Akcesoria

Temperatura

(°c) czas

(min)

Mrożone ciasto drożdżowe z jabłkami (350-700 g)

Mrożone paszteciki z ciasta francuskiego z nadzieniem

(300-600 g)

POSMAROWAĆ ŻÓŁTKIEM,

WŁOŻYĆ DO ZIMNEGO

PIEKARNIKA (przed podgrzaniem)

Pulpety mięsne w sosie

(250-500 g) stosować talerz do pieczenia w piekarnikach

Ciasteczka z ciasta francuskiego

(500-1000 g)

POSMAROWAĆ ŻÓŁTKIEM

Cannelloni w sosie (250-500 g) stosować talerz do pieczenia w piekarnikach

Placek drożdżowy z nadzieniem

(600-1000 g)

POSMAROWAĆ ŻÓŁTKIEM

3

3

3

3

3

3

Grill

Blacha do pieczenia

Grill

Blacha do pieczenia

Grill

Blacha do pieczenia

180-200

180-200

180-200

180

180

180-200

15-20

20-25

25-35

15-23

22-30

20-30

Pizza domowa (500-1000 g) 2

Blacha do pieczenia

200-220 15-25

Chleb domowy (700-900 g) 2 Grill 170-180 45-55

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 27 korzystanie z piekarnika _

27

2009-07-08 10:36:16

7. Menu programów automatycznych

Poniższa tabela obejmuje 25 programów automatycznych pieczenia ciast, mięs i gotowania. Zawiera ona ilości, zakresy wagi oraz odpowiednie zalecenia. Tryby i czasy gotowania zostały wstępnie zaprogramowane dla wygody użytkownika.

Wskazówki na temat gotowania służą jako referencje. Pożywienie należy zawsze wkładać do zimnego piekarnika.

Nie

A-1

Produkt żywnościowy

Mrożona pizza

Waga/kg

1. 0.3-0.6

2. 0.7-1.0

Akcesoria

Grill

Półka

2

Umieść mrożoną pizzę na środku drucianego grilla.

Polecamy ustawienie 0,3-0,6 kg dla pizzy cienkiej; 0,7-1,0 kg dla pizzy z grubą warstwą dodatków.

A-2

A-3

A-4

B-1

B-2

B-3

B-4

Mrożone frytki

1. 0.3-0.5

2. 0.5-0.7

Blacha do pieczenia

2

Rozłóż mrożone frytki do pieczenia na blasze.

Pierwsze ustawienie jest zalecane do cienkich frytek, drugie zaś do grubych frytek do pieczenia. Użyj papieru do pieczenia.

Zalecamy odwrócić po upływie 2/3 czasu gotowania.

Mrożone krokiety

1. 0.3-0.6

2. 0.7-1.0

Blacha do pieczenia

2

Mrożone krokiety ziemniaczane rozłóż równo na blasze do pieczenia. Zalecamy odwrócić po upływie 2/3 czasu gotowania.

Świeża lasagne

1. 0.3-0.5

2. 0.8-1.0

Grill 3

Użyj żaroodpornego naczynia szklanego. Ułóż schłodzone lub domowej roboty lasagne pośrodku piekarnika na drucianej podstawce.

Steki wołowe

1. 0.3-0.6

2. 0.6-0.8

Grill

Głęboka blacha

4

3

Rozłóż równomiernie na grillu drucianym 2-6 steków wołowych obok siebie.

Pierwsze ustawienie jest przeznaczone do cienkich steków, drugie ustawienie do grubych. Odwróć po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.

Pieczeń wołowa

1. 0.6-0.8

2. 0.9-1.1

3. 1.2-1.4

Grill

Głęboka blacha

2

1

Zamarynuj pieczeń wołową i ułóż ją na grillu drucianym.

Wlej do głębokiej blachy do pieczenia filiżankę wody. Odwróć po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.

Po upieczeniu owiń mięso w folię aluminiową i pozostaw na 5-10 minut.

Pieczeń wieprzowa

1. 0.6-0.8

2. 0.9-1.1

Grill

Głęboka blacha

2

1

Ułóż zamarynowaną pieczeń wieprzową na grillu drucianym.

Po usłyszeniu sygnału obróć kurczaka na drugą stronę.

Kotlety jagnięce

1. 0.3-0.4

2. 0.5-0.6

Grill

Głęboka blacha

4

3

Zamarynuj kotlety jagnięce. Ułóż kotlety jagnięce na grillu drucianym. Po usłyszeniu sygnału obróć kotlety na drugą stronę. Pierwsze ustawienie jest przeznaczone do cienkich kotletów, drugie ustawienie do grubych.

28_ korzystanie z piekarnika

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 28 2009-07-08 10:36:16

Nie

C-1

C-2

Produkt żywnościowy

Kawałki kurczaka

Waga/kg

1. 0.5-0.7

2. 1.0-1.2

Akcesoria

Grill

Głęboka blacha

Półka

4

3

Posmaruj kawałki kurczaka olejem i posyp przyprawami.

Ułóż kawałki kurczaka obok siebie na grillu drucianym.

Pieczony

Kurczak

1. 0.8-1.0

2. 1.1-1.3

Grill

Głęboka blacha

2

1

Natrzyj schłodzonego kurczaka oliwą i przyprawami i ułóż go piersią ku górze na grillu drucianym.

C-3

Pierś z kaczki

1. 0.3-0.5

2. 0.6-0.8

Grill

Głęboka blacha

4

3

Przygotuj pierś z kaczki i ułóż ją na grillu drucianym tłustą stroną ku górze.

Pierwsze ustawienie jest przeznaczone dla jednej piersi z kaczki; drugie ustawienie dla 2 grubych piersi z kaczki.

2

1

C-4

Zraz z indyka

1. 0.6-0.8

2. 0.9-1.1

Ułóż zraz z indyka na drucianym grillu.

Po usłyszeniu sygnału obróć zraz na drugą stronę.

Grill

Głęboka blacha

D-1

D-2

D-3

Ryba na parze

1. 0.2-0.4

2. 0.5-0.7

3. 0.8-1.0

Grill 3

Ułóż przygotowaną świeżą rybę (np. pstrąga, łupacza, dorsza) w odpowiedniego rozmiaru żaroodpornym szklanym naczyniu z pokrywką. Dodaj płynu, aby pokryć dno naczynia (np.: 3-4 łyżki stołowe soku z cytryny, białego wina lub wody) i przykryj pokrywką. Umieść naczynie na drucianej podstawce. Jeśli wolisz, by ryba miała pieczony wygląd, natrzyj skórę ryby oliwą i nie przykrywaj.

Pieczona ryba

1. 0.5-0.7

2. 0.8-1.0

Grill

Głęboka blacha

4

3

Ułóż obok siebie dwie ryby (w przeciwnych kierunkach) na drucianym grillu.

Pierwsze ustawienie jest przeznaczone do 2 ryb, drugie zaś do 4. Program jest odpowiedni do przyrządzania całych ryb jak pstrąg, sandacz lub dorada.

Steki z łososia

1. 0.3-0.4

2. 0.7-0.8

Ułóż steki z łososia na drucianym grillu.

Po usłyszeniu sygnału obróć rybę na drugą stronę.

Grill

Głęboka blacha

4

3

Pieczone ziemniaki

1. 0.4-0.6

2. 0.8-1.0

Blacha do pieczenia

2

E-1

Opłucz ziemniaki i potnij je na połówki.

Natrzyj oliwą, ziołami i przyprawami.

Rozłóż równomiernie na blasze do pieczenia.

Pierwsze ustawienie jest dla małych ziemniaków (100 g każdy); ustawienie drugie jest dla dużych ziemniaków do pieczenia (200 g każdy).

E-2

Pieczone warzywa

1. 0.4-0.6

2. 0.8-1.0

Głęboka blacha

Połóż warzywa: krojoną cukinię, kawałki papryki, krojony bakłażan, grzyby i pomidory koktajlowe na głęboką blachę. Natrzyj je mieszaniną oliwy, ziół i przypraw.

4 korzystanie z piekarnika _

29

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 29 2009-07-08 10:36:16

Nie

E-3

Produkt żywnościowy

Zapiekanka z warzyw

Waga/kg

1. 0.4-0.6

2. 0.8-1.0

Akcesoria

Grill

Półka

2

Przygotuj zapiekankę warzywną w okrągłym żaroodpornym naczyniu. Postaw naczynie na drucianym grillu pośrodku piekarnika.

Ciasto marmurkowe

1. 0.5-0.6

2. 0.7-0.8

3. 0.9-1.0

Grill 2

F-1

Włóż ciasto do odpowiednich rozmiarów głębokiej, okrągłej formy z dziurką na babę lub ciasto.

Program jest odpowiedni do przygotowywania ciasta cytrynowego, orzechowego lub marmurkowego.

Babeczki

1. 0.5-0.6

2. 0.7-0.8

Grill 2

F-2

F-3

F-4

Umieść ciasto na babeczki w metalowym naczyniu odpowiednim do pieczenia około

12 babeczek. Ustaw naczynie na podstawce.

Ustawienie 0,5-0,6 kg jest zalecane dla babeczek po 45 g; ustawienie 0,7-0,8 kg dla średnich babeczek po 65 g.

Biały chleb

Chleb razowy

1. 0.7-0.8

Program odpowiedni dla 500 g mieszanki chlebowej z mąki pszennej. Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Włóż ciasto drożdżowe do prostokątnej formy do pieczenia.

Z wierzchu zwilż ciasto wodą. Natnij nożem na całej długości.

1. 0.7-0.8

Grill

Grill

2

2

Program odpowiedni dla 500 g mieszanki chlebowej z mąki pszennej i żytniej.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Włóż zakwas (kwaśne ciasto) do prostokątnej formy do pieczenia.

Z wierzchu zwilż ciasto wodą. Natnij nożem na całej długości.

Bułki / ciabatta

1. 0.2-0.4

2. 0.6-0.8

Blacha do pieczenia

3

F-5

F-6

F-7

Ustawienie 1 nadaje się dla ciasta w małych kawałkach np. dla bułeczek lub świeżego ciasta na rogaliki (4-8 szt.).

Ustawienie 2 nadaje się dla ciasta na domową ciabattę lub bagietki (2-6 szt.).

Użyj papieru do pieczenia.

Pizza domowa

1. 0.2-0.6

2. 0.8-1.2

Blacha do pieczenia

2

Ustawienie 1 nadaje się do minipizzy

(7-9 szt.) Ustawienie 2 nadaje się dla jednej okrągłej pizzy o rozmiarze zbliżonym do rozmiaru blachy. Zakresy wagi zależą od ilości dodatków do pizzy: sosu, warzyw, szynki i sera. Jeśli lubisz ciasto mocno przypieczone, zalecamy podgrzać wstępnie piekarnik przez

5 minut w trybie podgrzewanie od dołu + konwekcja.

Fermentowanie ciasta drożdżowego

1. 0.2-0.4 (ciasto na pizzę)

2. 0.4-0.6 (ciasto drożdżowe)

3. 0.6-0-8 (ciasto chlebowe)

Grill 2

Ustawienie 0,2-0,4 kg służy do przygotowywania ciasta drożdżowego na pizzę, ciasto lub aby ciasto chlebowe wstępnie wyrosło.

Włóż do dużego okrągłego naczynia i przykryj folią kuchenną. Ustawienie 0,4-0,6 kg służy do przygotowywania ciasta chlebowego: na drożdżach lub na zakwasie. Ustawienie

0,4-0,8 kg służy do przygotowywania zakwasu chlebowego. Wyrób ciasto ręcznie, włóż do formy do pieczenia i przykryj folią kuchenną.

30_ korzystanie z piekarnika

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 30 2009-07-08 10:36:16

potrawy teStowe

Zgodnie z normą EN 60350

1. pieczenie ciast

Zalecenia do wypiekania dotyczą wstępnie podgrzanego piekarnika.

Rodzaj żywności

Potrawy i uwagi Półka

Tryb gotowania

Temperatura

(°c) czas gotowania

(min)

Blacha do pieczenia 2

Tryb konwencjonalny

Małe ciasta

Głęboka blacha + blacha do pieczenia

1+4 Konwekcja

Biszkopt beztłuszczowy

Blacha do pieczenia na grillu (powlekana na ciemno, ø 26 cm)

Szarlotka

1

Tryb konwencjonalny

Grill + blacha do pieczenia +

2 sprężynowe formy do ciasta (powlekane na czarno, ø 20 cm)

Grill + 2 sprężynowe formy do ciasta

(powlekane na czarno, ø 20 cm)

1+3 Konwekcja

1 Ustawić po przekątnej

Tryb konwencjonalny

170-190

150-170

160-180

170-190

180-200

15-25

20-30

25-35

80-100

75-85

2. grillowanie

Rozgrzej pusty piekarnik włączając na 5 minut funkcję dużego grilla.

Wykorzystaj tą funkcję z ustawieniem temperatury maksymalnej 300 °C.

Rodzaj żywności

Potrawy i uwagi Półka

Tryb gotowania

Temperatura

(°c) czas gotowania

(min)

Tosty z białego pieczywa

Grill 5 Duży grill 300

1-szy 1-2

2-gi 1-1½

Burgery wołowe

Grill druciany / głęboka blacha

(do zbierania skapujących soków)

4/3 Duży grill 300

1-szy 7-10

2-gi 5-8

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 31 korzystanie z piekarnika _

31

2009-07-08 10:36:16

czyszczenie i konserwacja

powierzchnia zewnętrzna piekarnika

Aby oczyścić zarówno wnętrze jak i cześć zewnętrzną piekarnika, należy skorzystać ze szmatki i łagodnego środka czyszczącego lub ciepłej wody z mydłem.

Osuszyć za pomocą ręczników kuchennych lub suchej ścierki.

Nie wolno używać skrobaków, żrących środków do czyszczenia lub szorstkich produktów.

wierzchy piekarników wykonane ze stali nierdzewnej

Nie wolno używać wełny stalowej, szorstkich gąbek lub środków ściernych.

Mogą one uszkodzić powierzchnię blachy.

wierzchy piekarników wykonane z aluminium

Wytrzeć delikatnie płytę za pomocą miękkiej ściereczki lub ściereczki z mikrowłókna oraz łagodnego środka do czyszczenia okien.

OSTRZEŻENIE: Sprawdź przed czyszczeniem, czy piekarnik wystygł.

wnętrze piekarnika

Nie wycieraj ręką uszczelki drzwiczek.

Nie wolno używać szorstkich gąbek lub gąbek do czyszczenia.

W celu uniknięcia uszkodzenia emaliowanych powierzchni piekarnika należy stosować dostępne w handlu środki do czyszczenia piekarników.

W celu usunięcia trwałych zanieczyszczeń należy zastosować specjalny środek do czyszczenia piekarników.

akcesoria

Po każdym użyciu należy wymyć wszystkie naczynia do pieczenia oraz akcesoria i wysuszyć za pomocą ręczników kuchennych. W celu ułatwienia czyszczenia zanurzyć w ciepłej wodzie z mydłem na około 30 minut.

32_ czyszczenie i konserwacja

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 32 2009-07-08 10:36:17

powierzChnia pokryta eMalią katalityCzną

Wymienna osłona jest pokryta ciemnoszarą emalią katalityczną. Powierzchnia ta może pokryć się tłuszczem lub olejem rozprowadzanym podczas gotowania konwekcyjnego.

Osad ten zostanie spalony w temperaturze 200 °C i wyżej, na przykład podczas wypiekania lub pieczenia.

Wyższa temperatura spowoduje szybsze spalanie.

Piekarnik i akcesoria powinny być czyszczone po każdym użyciu. W przeciwnym razie kolejne pieczenia lub opiekania spowodują jeszcze silniejsze spiekanie się osadu, które może utrudnić, a w ekstremalnych sytuacjach uniemożliwić czyszczenie.

Czyszczenie ręczne

Sprawdź przed czyszczeniem, czy piekarnik wystygł.

Osłonę pokrytą emalią katalityczną należy czyścić za pomocą gorącej wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń i miękkiej nylonowej szczoteczki.

Nie wolno używać środków czyszczących, twardych szczoteczek, gąbek lub ścierek, wełny stalowej, noży oraz innych składników ściernych. Nie wolno stosować do emalii katalitycznej aerozoli do czyszczenia kuchenek czy piekarników, ponieważ środki chemiczne zawarte w takich aerozolach uszkodzą emalię katalityczną, która straci swoje właściwości.

W razie stosowania aerozoli do czyszczenia kuchenek lub piekarników na wewnętrznych powierzchniach piekarnika, należy najpierw wyjąć osłonę pokryta emalią katalityczną.

Czyszczenie za pomocą wysokiej temperatury

Przed czyszczeniem za pomocą wysokiej temperatury osłony pokrytej emalią katalityczną sprawdź, czy wszystkie wewnętrzne powierzchnie piekarnika zostały oczyszczone, jak to opisano wyżej. W przeciwnym razie wysoka temperatura może spowodować, że osad przypiecze się do wewnętrznych powierzchni piekarnika i jego usunięcie stanie się niemożliwe.

Jeśli po ręcznym czyszczeniu piekarnik nadal jest mocno zabrudzony, podgrzanie go do wysokiej temperatury pomoże usunąć zabrudzenia spowodowane przez rozpryski oleju i innych tłuszczów.

Zwróć uwagę, że proces ten nie usuwa osadu z przypraw, syropów i podobnych substancji. Należy go usunąć ręcznie za pomocą miękkiej szczoteczki i łagodnego roztworu płynu do mycia w gorącej wodzie.

Wyjmij wszystkie akcesoria z piekarnika.

Ustaw piekarnik w tryb konwekcyjny.

Ustaw temperaturę na 250 °C.

Uruchom piekarnik na około godzinę. Czas ten zależy od stopnia zabrudzenia.

Dobrze jest na wszelki wypadek ustawić czas zakończenia tej procedury, każdy bowiem może zapomnieć o wyłączeniu piekarnika.

Wszystkie pozostałe zanieczyszczenia znikną z czasem, przy każdym użyciu piekarnika w wysokiej temperaturze.

czyszczenie i konserwacja _

33

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 33 2009-07-08 10:36:17

CzySzCzenie drzwiCzek piekarnika

W przypadku normalnego użytkowania drzwiczek piekarnika nie powinny być usuwane, ale jeżeli konieczny jest ich demontaż, przykładowo do czyszczenia, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją. Drzwiczki piekarnika są ciężkie.

zdejmowanie drzwiczek

W przypadku normalnego użytkowania drzwiczki piekarnika nie powinny być usuwane, ale jeżeli konieczny jest ich demontaż (np. w celu wyczyszczenia), należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

PRZESTROGA : Drzwiczki piekarnika są ciężkie.

2

70

°

1

1. Otworzyć drzwiczki i całkowicie wychylić zaciski na obu zawiasach.

2. Przymknąć drzwiczki o około

70 °. Za pomocą obu rąk złapać za środkową część boków drzwiczek piekarnika i wysunąć, aż możliwe będzie usunięcie zawiasów.

mONTAŻ : Powtórzyć kroki 1 i 2 w odwróconej kolejności.

34_ czyszczenie i konserwacja

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 34 2009-07-08 10:36:17

Szyba drzwiczek piekarnika

Drzwiczki piekarnika wyposażone są w trzy szyby umieszczone obok siebie.

Szyba wewnętrzna i środkowa mogą być wyjmowane do czyszczenia.

OSTRZEŻENIE:

• Zawsze, kiedy drzwiczki są oddzielane od piekarnika zaciski powinny zostać otworzone.

• Nie wolno do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika używać środków zawierających składniki ścierne lub skrobaków metalowych, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może doprowadzić do popękania szyby.

• Kiedy drzwiczki zostaną zamontowane wyjmowanie niektórych ich części

(szyby drzwiczek lub niektórych innych części) może prowadzić do obrażeń.

Uwaga : Szyba może pęknąć w razie użycia nadmiernej siły, szczególnie na krawędzie szyby przedniej.

Usuwanie szklanych drzwiczek

Drzwiczki piekarnika wyposażone są w trzy szyby umieszczone obok siebie.

Szyby te można usunąć w celu wyczyszczenia.

1. Wykręcić dwa wkręty z lewej i prawej strony drzwiczek.

2. Zdjąć osłonę, a następnie wyjąć szybę 1 z drzwiczek.

3. Podnieść szybę 2 i usunąć z wierzchu tafli dwie gumy mocujące szybę, a następnie usunąć szybę 3. Szyby czyścić ciepłą wodą lub płynem do czyszczenia i polerować na sucho miękką, czystą szmatką.

mONTAŻ : Powtórzyć kroki 1, 2 i 3 w odwróconej kolejności.

Szyby w drzwiczkach różnią się w zależności od modelu (od 2 do 4 szt.).

Podczas montażu szyby 1 nadruk musi być skierowany w dół.

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 35 czyszczenie i konserwacja _

35

2009-07-08 10:36:18

prowadniCe BoCzne (opCja)

Aby ułatwić czyszczenie wnętrza piekarnika, możliwe jest wyjmowanie prowadnic bocznych.

zdejmowanie prowadnic bocznych

1. Naciśnąć środkowy fragment górnej części prowadnicy

2. Obrócić prowadnicę o około 45 º.

3. Pociągnąć i wyjąć prowadnicę z dwóch dolnych otworów.

mONTAŻ : Powtórzyć kroki 1,2 i 3 w odwróconej kolejności.

36_ czyszczenie i konserwacja

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 36 2009-07-08 10:36:18

wyMiana żarówki

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!

Przed wymianą którejkolwiek z żarówek w piekarniku, należy wykonać następujące czynności:

• Wyłączyć piekarnik.

• Odłączyć piekarnik od sieci elektrycznej.

• Zabezpieczyć żarówkę piekarnika oraz klosz szklany kładąc szmatkę na dole piekarnika.

Żarówkę można zakupić w centrum serwisowym SAMSUNG.

wymiana tylnej żarówki piekarnika i czyszczenie klosza

1. Zdjąć klosz obracając go w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

2. Zdjąć metalowy pierścień i uszczelkę, a następnie wyczyścić klosz.

3. Jeżeli jest to konieczne, wymienić żarówkę na żarówkę do piekarnika odporną na ciepło do 300 °C

(25 W, 230 V).

4. Założyć uszczelkę i metalowy pierścień na klosz.

5. Załóyć z powrotem klosz.

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 37 czyszczenie i konserwacja _

37

2009-07-08 10:36:18

gwarancja i serwis

CzęSto zadawane pytania i rozwiązywanie proBleMów

Co mam zrobić, jeżeli piekarnik się nie nagrzewa?

Sprawdź, czy jedno z poniższych działań nie spowoduje rozwiązania problemu:

Piekarnik może nie być włączony. Włącz piekarnik.

Zegar może nie być ustawiony.

Ustaw zegar (patrz rozdział "Ustawianie zegara").

Sprawdź, czy zastosowane zostały wymagane ustawienia.

Mogło dojść do zadziałania bezpiecznika w instalacji domowej lub zadziałania rozłącznika. Wymień bezpieczniki lub zresetuj obwód. Jeżeli zjawisko powtarza się, wezwij uprawnionego elektryka.

Co powinienem zrobić, jeżeli mimo ustawienia funkcji i temperatury piekarnika piekarnik nie nagrzewa się?

Może występować problem z wewnętrznymi połączeniami elektrycznymi.

Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym.

Co powinienem zrobić, jeżeli wyświetlony zostanie kod błędu, a piekarnik się nie nagrzewa?

Mogła wystąpić usterka wewnętrznych połączeń elektrycznych. Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym.

Co powinienem zrobić, jeżeli wyświetlacz czasu miga?

Wystąpiła awaria zasilania. Ustaw zegar (patrz rozdział "Ustawianie zegara").

Co powinienem zrobić, jeżeli lampka piekarnika nie zapala się?

Lampka piekarnika jest uszkodzona.

Wymień żarówkę lampki (patrz rozdział "Wymiana żarówki").

Co powinienem zrobić, jeżeli wentylator piekarnika pracuje bez uprzedniego ustawienia?

Po użyciu piekarnika wentylator pracuje dopóki piekarnik nie zostanie ochłodzony. Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym, jeżeli wentylator pracuje nadal po ochłodzeniu piekarnika.

38_ gwarancja i serwis

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 38 2009-07-08 10:36:19

kody Błędów i BezpieCzeńStwa

kody błędów i bezpieczeństwa funkcje ogólne

BŁąd cZUjNIkA

TEmPERATURy

Rozwiązanie

Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym

Samsung.

WyŁącZENIE AWARyjNE

Piekarnik pracował przy ustawionej temperaturze przez długi okres czasu.

Usterka piekarnika może spowodować pogorszenie wydajności i problemy z bezpieczeństwem.

Natychmiast przerwać użytkowanie piekarnika.

wyłącz piekarnik i wyjmij żywność. pozwól na ochłodzenie piekarnika przed kontynuowaniem użytkowania.

Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym

Samsung.

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 39 gwarancja i serwis _

39

2009-07-08 10:36:20

dane techniczne

dane teChniCzne

Źródło zasilania

Objętość (pojemność użyteczna) moc wyjściowa

Waga

65 ℓ

MAKS. 3400 W

Netto ok. 35 kg

W opakowaniu transportowym ok. 40 kg

Wymiary

(Szer. x Wys. x Głęb.)

Obudowa

Wnęka piekarnika

230 V ~ 50 Hz

595 x 595 x 566 mm

440 x 365 x 405 mm

40_ dane techniczne

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 40 2009-07-08 10:36:20

notatki

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 41 2009-07-08 10:36:20

notatki

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 42 2009-07-08 10:36:21

notatki

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 43 2009-07-08 10:36:21

01 48 63 00 00

BF1C4T082_XEO-00231G_PL.indb 44

Kod produktu: DG68-00231G

2009-07-08 10:36:21

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project