Samsung BF1N4T123 Owner's manual

Samsung BF1N4T123 Owner's manual

Seria BF1

Piekarnik do zabudowy

instrukcja obsługi

BF1N4T123_XEO-00069P_PL.indd 1

wyobraź sobie możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.

Zarejestruj swoje urządzenie na stronie

www.samsung.com/register

2010-12-14 1:50:29

korzystanie z instrukcji

Dziękujemy za wybór piekarnika do zabudowy firmy SAMSUNG.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia mające na celu pomoc w obsłudze i konserwacji urządzenia.

Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania z piekarnika oraz zachowanie jej na przyszłość.

W instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:

OSTRZEŻENIE lub PRZESTROGA Ważne Uwaga

instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

IMontaż piekarnika może być wykonywany tylko przez uprawnionego elektryka. Instalator odpowiedzialny jest za podłączenie urządzenia do sieci zgodnie z odpowiednimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

Jeżeli piekarnik został uszkodzony w czasie transportu, nie wolno go podłączać.

Urządzenie może zostać podłączone do sieci zasilającej jedynie przez elektryka posiadającego

odpowiednie uprawnienia.

W przypadku usterki lub uszkodzenia urządzenia nie wolno go uruchamiać.

• Naprawy powinny być wykonywane jedynie przez uprawnionego technika. Nieprawidłowo wykonana naprawa może stanowić poważne zagrożenie dla Ciebie oraz innych. Jeżeli piekarnik wymaga naprawy należy skontaktować się z centrum serwisowym SAMSUNG lub sprzedawcą.

Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony na specjalny przewód lub zestaw dostępny u producenta lub w autoryzowanym serwisie.

Przewody i kable elektryczne nie mogą dotykać piekarnika.

Piekarnik powinien być podłączony do sieci zasilającej za pomocą atestowanego rozłącznika lub bezpiecznika. Nigdy nie wolno korzystać z rozgałęźników ani przedłużaczy.

Tabliczka znamionowa znajduje się z prawej strony drzwiczek.

Na czas czyszczenia lub naprawy urządzenia należy je odłączyć od zasilania elektrycznego.

Zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń elektrycznych w pobliżu piekarnika.

Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Powinno to pozwolić odłączenie urządzenia od źródła zasilania po instalacji. Rozłączenie jest możliwe dzięki zapewnieniu dostępu do wtyczki lub dołączeniu do stałego okablowania przełącznika w sposób zgodny z zasadami.

OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się nagrzewać. Aby uniknąć poparzenia, dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części nagrzewają się. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi wewnątrz kuchenki. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałą kontrolą.

OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia możliwości porażenia prądem elektrycznym, przed wymianą żarówki należy wyłączyć zasilanie urządzenia.

2_korzystanie z instrukcji

BF1N4T123_XEO-00069P_PL.indd 2 2010-12-14 1:50:29

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRACY

Piekarnik zaprojektowany jest jedynie do pieczenia żywności stosowanej w gospodarstwie domowym.

Podczas pracy wewnętrzne powierzchnie piekarnika rozgrzewają się na tyle, aby spowodować oparzenia. Nie wolno dotykać elementów grzejnych lub wewnętrznych powierzchni piekarnika do czasu ich ostygnięcia.

Nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych w piekarniku.

Powierzchnie kuchenki nagrzewają się podczas dłuższej pracy urządzenia przy wysokiej temperaturze.

Podczas gotowania, w czasie otwierania drzwiczek należy zachować ostrożność, ponieważ może dojść do gwałtownego wydostania się gorącego powietrza i pary.

Podczas gotowania potraw zawierających alkohol, może dojść do jego odparowania z powodu wysokiej temperatury i zapalenia się oparów alkoholu w przypadku zetknięcia się oparów z gorącymi częściami piekarnika.

Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek wysokociśnieniowych ani urządzeń do czyszczenia strumieniem pary.

Podczas korzystania z piekarnika należy dopilnować, aby dzieci trzymały się od niego w bezpiecznej odległości.

Żywność mrożona, taka jak pizza, powinna być pieczona na dużej siatce. W przypadku korzystania z blach do pieczenia może dojść do ich odkształcenia z powodu różnic temperatury.

Nie wolno nalewać wody na dno piekarnika, gdy jest ono gorące. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni emaliowanej.

W czasie gotowania drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte.

Nie wolno wykładać dna piekarnika folią aluminiową i nie wolno na nim umieszczać żadnych blach do pieczenia ani puszek. Folia aluminiowa blokuje przepływ ciepła, co może prowadzić do uszkodzenia emaliowanych powierzchni i spowodować pogorszenie wyników gotowania.

Soki owocowe mogą pozostawiać zacieki, które mogą stać się nieusuwalne z emaliowanych powierzchni piekarnika.

W przypadku pieczenia bardzo wilgotnych ciast należy użyć głębokiej blachy.

Nie wolno stawiać naczyń do pieczenia na otwartych drzwiczkach piekarnika.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez małe dzieci lub osoby niepełnosprawne bez odpowiedniego nadzoru osoby odpowiedzialnej, zapewniającej bezpieczne użytkowanie urządzenia.

Należy pilnować, aby małe dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Urządzenie podczas pracy ulega nagrzaniu. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi wewnątrz kuchenki.

Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.

Nie wolno dopuścić, aby dzieci bawiły się urządzeniem

Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z zewnętrznym urządzeniem wyłączającym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.

Do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika nie wolno używać środków zawierających składniki ścierne lub ostrych szczotek metalowych, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może doprowadzić do popękania szyby

Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy jedynie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się w pobliżu urządzenia. Czyszczenie i konserwacja urządzenia dzieci mogą przeprowadzać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. 

OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się nagrzewać. Aby uniknąć poparzenia, dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek wysokociśnieniowych ani urządzeń do czyszczenia strumieniem pary.

podczas samooczyszczenia powierzchnie rozgrzewają się bardziej niż zwykle i dlatego dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

W przypadku rozlania się większych ilości płynów należy usunąć go przed samooczyszczeniem, a w czasie samooczyszczenia w piekarniku mogą znajdować się wyłącznie przybory kuchenne opisane w instrukcji obsługi.

OSTRZEŻENIE: Nie odłączaj urządzenia z gniazdka elektrycznego, nawet jeśli proces gotowania zakończył się.

INSTRUKCJA UTYLIZACJI

Utylizacja opakowania

Materiał wykorzystany do zapakowania urządzenia podlega recyklingowi.

Utylizacja starych urządzeń

OSTRZEŻENIE: Przed utylizacją starych urządzeń należy uniemożliwić ich pracę tak, aby nie mogły stać się źródłem zagrożenia.

Aby to zrobić, należy odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego i usunąć przewód zasilający.

W celu ochrony środowiska konieczne jest, aby stare urządzenia były utylizowane we właściwy sposób.

Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.

Informacje o datach zbiórek oraz o publicznych miejscach utylizacji odpadów można uzyskać w lokalnym zakładzie utylizacji lub od władz lokalnych.

instrukcje dotyczące bezpieczeństwa_3

BF1N4T123_XEO-00069P_PL.indd 3 2010-12-14 1:50:29

instalacja

Instrukcja bezpieczeństwa dla instalatora

Piekarnik może być instalowany wyłącznie przez autoryzowanego elektryka. Instalator odpowiedzialny jest za podłączenie urządzenia do sieci, a tym samym za przestrzeganie odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa.

Upewnij się, że podczas instalacji piekarnika zapewniona jest ochrona przed częściami elektrycznymi znajdującymi się pod napięciem.

Szafka kuchenna, w którą wbudowany ma być piekarnik, musi spełniać wymagania normy DIN

68930 w zakresie stabilności.

Parametry techniczne

566

Napięcie wejściowe / Częstotliwość

Objętość (pojemność użyteczna)

Moc wyjściowa

Waga

Waga z opakowaniem

Wymiary obudowy (Szer. x Wys. x Głęb.)

Wymiary wnętrza (Szer. x Wys. x Głęb.)

230 V ~ 50 Hz

65 ℓ

Maks. 3400 W około 33 kg około 37 kg

595 x 595 x 566 mm

440 x 365 x 405 mm

595

560

572

595

Zasilanie

21

Jeżeli urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki, musi zostać użyty wielobiegunowy przełącznik izolacyjny (z odstępami kontaktów min. 3 mm) w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa. Kabel zasilający

H05 RR-F lub H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) musi mieć wystarczającą długość, aby możliwe było jego podłączenie do piekarnika, nawet jeżeli urządzenie stoi na podłodze przed szafką, w którą ma być wbudowane. Otwórz tylnią osłonę gniazdek piekarnika za pomocą śrubokrętu i odkręć częściowo śruby zacisku kabla przed podłączeniem kabla zasilającego do odpowiedniego terminala. Piekarnik jest uziemiany za pomocą terminalu ( ). Jeżeli piekarnik jest podłączony do sieci elektrycznej przy pomocy wtyczki, musi ona być dostępna przez cały czas od instalacji piekarnika. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane brakiem uziemnienia lub jego uszkodzeniem.

Instalowanie w szafce

Piekarnik do zabudowy musi zostać wbudowany w dolną lub górną szafkę.

Należy zachować minimalne odległości.

Przykręć piekarnik śrubami po obu stronach.

Po zainstalowaniu, usuń winylową błonę ochronną z drzwiczek urządzenia i błonę ochronną z wnętrza piekarnika.

min. 550 min. 590 maks. 600 min. 560 min. 50

Górna szafka

4_installation min. 550 min. 600 min. 560 min. 50

Dolna szafka

BF1N4T123_XEO-00069P_PL.indd 4 2010-12-14 1:50:29

elementy i funkcje urządzenia

PRZYCISKI STEROWANIA PIEKARNIKIEM

Pokrętło wyboru funkcji

Alarm

Czas Wyświetlacz

Przyciski kontroli czasu

Pokrętło ustawiania temperatury

Panel przedni

Panel przedni jest dostępny w wielu odmianach materiałowych i kolorystycznych, w tym: ze stali nierdzewnej, czarny, biały i szklany. W celu poprawy jakości, wygląd panelu może ulec zmianie.

Pokrętło wyboru funkcjii pokrętło regulacji temperatury są pokrętłami wciskanymi. Aby ich użyć, należy je wcisnąć i obrócić. (Opcja)

AKCESORIA

PRZESTROGA: Upewnij się, że akcesorium jest prawidłowo zamocowane na podstawach.

Blachy potrzebują przynajmniej 2 cm wolnej przestrzeni od spodu piekarnika, w przeciwnym razie powierzchnia emaliowana może zostać uszkodzona.

OSTRZEŻENIE: Przy wyjmowaniu posiłków i/lub akcesoriów z piekarnika należy zachować szczególną ostrożność. Gorące posiłki, akcesoria i powierzchnie grzewcze mogą spowodować poparzenia!

Blacha do pieczenia

Blacha do pieczenia przydaje się podczas przygotowywania ciast, pasztecików i innych ciastek.

Tacka na wodę (Opcja)

Tacka (głęboka) na wodę jest przydatna podczas pieczenia. Można jej używać w połączeniu z małą siatką, w celu uniknięcia zabrudzenia spodu piekarnika.

Duży ruszt

Dużej siatki należy używać podczas grillowania i pieczenia potraw.

Można jej używać w połączeniu z naczyniem żaroodpornym lub innymi naczyniami do pieczenia.

Prowadnice teleskopowe (opcja)

W celu wstawienia rusztu albo blachy do pieczenia ciasta lub mięsa należy wysunąć prowadnice teleskopowe na jednym poziomie.

Ruszt lub blachę należy ustawić na prowadnicach i wsunąć do końca piekarnika. Drzwiczki piekarnika można zamknąć dopiero wtedy, gdy prowadnice teleskopowe są wsunięte do wnętrza piekarnika elementy i funkcje urządzenia_5

BF1N4T123_XEO-00069P_PL.indd 5 2010-12-14 1:50:30

korzystanie z kuchenki

USTAWIANIE CZASU

Przed skorzystaniem z urządzenia po raz pierwszy od podłączenia należy ustawić poprawny czas zegara.

Ustawianie godzin | 01

Naciśnij przycisk Czas - liczba godzin zacznie migać.

Ustawianie minut | 02

Naciśnij przycisk Czas - liczba minut zacznie migać.

Naciśnij przycisk

Kontrola czasu, ustaw żądany czas.

03 | Zatwierdzanie czasu

Naciśnij ponownie przycisk

Czas, aby zatwierdzić bieżące ustawienia.

USTAWIANIE ALARMU

Ustawianie alarmu | 01

Naciśnij przycisk Alarm, diody alarmu zacznie mrugać.

Naciśnij przycisk

Kontrola czasu, aby ustawić czas Alarmu.

02 | Zatwierdzanie alarmu

Aby potwierdzić, naciśnij przycisk Alarm.

Jeśli chcesz zatrzymać odliczanie, ustaw Alarm na 0:00.

W trakcie pracy urządzenia, naciśnij Przycisk czasu, aby wyświetlić zegar z bieżącą godziną.

KORZYSTANIE Z TRYBU SZYBKIEGO PODGRZEWANIA

Korzystając z opcji SZYBKIE PODGRZEWANIE, można w bardzo krótkim czasie podnieść temperaturę do żądanej wartości.

Skróci to ogromnie czas oczekiwania na zakończenie wstępnego podgrzewania.

Użyj opcji SZYBKIE PODGRZEWANIE aby bardzo krótkim czasie podnieść temperaturę do żądanej wartości do czasu zakończenia podgrzewania.

Następnie przełącz się na Tryb gotowania przez kontunuowaniem.

Do grillowania produktów nie trzeba korzystać z funkcji SZYBKIE

PODGRZEWANIE.

6_korzystanie z kuchenki

BF1N4T123_XEO-00069P_PL.indd 6 2010-12-14 1:50:30

KORZYSTANIE Z TRYBU GOTOWANIA

Ustawianie trybu gotowania

| 01

Przekręć Pokrętło wyboru

funkcji, ustaw żądany tryb gotowania.

a b

02 | Ustawianie temperatury

a b

Wybierz żądaną temperaturę, obracająć

Pokrętło regulacji

temperatury.

Temperatura grillowania.

1: Niska

2: Średnio wysmażona

3: Wysoka

UStaw temperaturę dla wszystkich trybów gotowania poza grillowaniem.

Po ustawieniu funkcji grillowania i ustawieniu temperatury pomiędzy 50 °C a 250 °C, lub po wybraniu normalnego trybu gotowania i ustawieniu temperatury pomiędzy Grill 1 i 3, zabrzmi sygnał akustyczny i wyświetli się okno monitujące o ponowne ustawienie temperatury.

Włączona wyłacznie lampa

Funkcje piekarnika

Konwekcja

Ciepło generowane przez konwekcję jest rozprowadzane równomiernie po piekarniku. Funkcji należy używać do wypiekania i w przypadku potraw zamrożonych.

Sugerowana temperatura: 170 °C

Podgrzewanie od góry + Konwekcja

Ciepło generowane przez podgrzewanie od góry i konwekcję jest rozprowadzane równomiernie po piekarniku. Funkcji należy używać podczas pieczenia kruchych potraw, np. mięsa.

Sugerowana temperatura: 190 °C

Tryb konwencjonalny

Ciepło jest emitowane z górnej i dolnej części systemu grzewczego. Funkcji tej należy używać podczas standardowego wypiekania i pieczenia większości rodzajów dań.

Sugerowana temperatura: 200 °C

Konwekcja i Podgrzewanie od dołu

Ciepło generowane przez podgrzewanie od dołu i konwekcję jest rozprowadzane równomiernie po piekarniku. Funkcji należy używać podczas wypiekania pizzy, chleba i ciast.

Sugerowana temperatura: 190 °C

Duży grill

Ciepło jest emitowane z powierzchni dużego grilla. Funkcji tej należy używać do potraw panierowanych jak lasagne lub do grillowania mięsa.

Sugerowana temperatura: Średnio wysmażona korzystanie z kuchenki_7

BF1N4T123_XEO-00069P_PL.indd 7 2010-12-14 1:50:30

potrawy testowe

Zgodnie z normą EN 60350

Pieczenie ciast

Zalecenia do wypiekania dotyczą wstępnie podgrzanego piekarnika.

Rodzaj żywności

Małe ciasto

Potrawy i uwagi

Blacha do pieczenia

Półka

2

Tryb gotowania

Tryb konwencjonalny

Tryb konwencjonalny

Temp.

(°C)

170-190

Czas gotowania

(min)

15-25

Biszkopt beztłuszczowy

Szarlotka

Blacha do pieczenia na dużej siatce

(powlekana na ciemno, ø 26 cm)

Duża siatka + blacha do pieczenia

+ 2 sprężynowe formy do ciasta

(powlekane na czarno, ø 20 cm)

Duża siatka +

2 sprężynowe formy do ciasta

(powlekane na czarno, ø 20 cm)

1

1 + 3 Konwekcja

1 Ustawić po przekątnej

Tryb konwencjonalny

160-180

170-190

180-200

Grillowanie

Rozgrzej pusty piekarnik, włączając na 5 minut funkcję Duży grill.

Wykorzystaj tą funkcję z ustawieniem temperatury maksymalnej Wysoka.

Rodzaj żywności

Tost z białego pieczywa

Burgery wołowe

Potrawy i uwagi

Duży ruszt

Duży ruszt

Głęboka blacha

(do zbierania skapujących soków)

Półka

5

4

3

Tryb gotowania

Duży grill

Duży grill

Temp.

(°C)

wysoka wysoka

25-35

80-100

75-90

Czas gotowania

(min)

1-szy: 1-2

2-gi: 1-1½

1-szy: 7-10

2-gi: 5-8

8_potrawy testowe

BF1N4T123_XEO-00069P_PL.indd 8 2010-12-14 1:50:30

czyszczenie i konserwacja

CZYSZCZENIE RĘCZNE

Sprawdź przed czyszczeniem, czy piekarnik wystygł.

Wnętrze piekarnika

Aby oczyścić wnętrze piekarnika, należy skorzystać ze szmatki i łagodnego środka czyszczącego lub ciepłej wody z mydłem.

Nie wycieraj ręką uszczelki drzwiczek.

Nie wolno używać gąbek lub gąbek do czyszczenia.

W celu usunięcia trwałych zanieczyszczeń należy zastosować specjalny środek do czyszczenia piekarników.

Osłonę należy czyścić za pomocą gorącej wody, detergentu i miękkiej, nylonowej szczoteczki.

Nie wolno używać środków czyszczących, twardych szczoteczek, gąbek lub ścierek, wełny stalowej, noży oraz innych składników ściernych.

Powierzchnia zewnętrzna piekarnika

Aby oczyścić część zewnętrzną piekarnika, należy skorzystać ze szmatki i łagodnego środka czyszczącego lub ciepłej wody z mydłem.

Osuszyć za pomocą ręczników kuchennych lub suchej ścierki.

Nie wolno używać skrobaków, żrących środków do czyszczenia lub szorstkich produktów.

Wierzchy piekarników wykonane ze stali nierdzewnej

Nie wolno używać wełny stalowej, szorstkich gąbek lub innych środków ściernych. Mogą one uszkodzić powierzchnię blachy.

Wierzchy piekarników wykonane z aluminium

Wytrzeć delikatnie płytę za pomocą miękkiej ściereczki lub ściereczki z mikrowłókna oraz łagodnego środka do czyszczenia okien.

Akcesoria

Umyj akcesorium po każdym użyciu i wysusz za pomocą ręcznika kuchennego. W razie potrzeby, zanurz je w wodzie z mydłem na około 30 minut w celu łatwiejszego oczyszczenia.

USUWANIE DRZWICZEK

W przypadku normalnego użytkowania drzwiczki piekarnika nie powinny być usuwane, ale jeżeli konieczny jest ich demontaż (np. w celu wyczyszczenia), należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

PRZESTROGA: Drzwiczki piekarnika są ciężkie.

1. Otworzyć drzwiczki i całkowicie wychylić zaciski na obu zawiasach.

2. Przymknąć drzwiczki o około 70 °. Za pomocą obu rąk złapać za środkową część boków drzwiczek piekarnika i wysunąć, aż możliwe będzie usunięcie zawiasów.

czyszczenie i konserwacja_9

BF1N4T123_XEO-00069P_PL.indd 9 2010-12-14 1:50:31

USUWANIE SZKLANYCh DRZWICZEK

Drzwiczki piekarnika wyposażone są w trzy szyby umieszczone obok siebie. Szyby te można usunąć w celu wyczyszczenia.

1. Nacisnąć oba przyciski z lewej i prawej strony drzwiczek.

2. Zdjąć osłonę, a następnie wyjąć szybę 1 z drzwiczek.

3. Podnieś szybę 2, następnie oczyść szyby za pomocą ciepłej wody lub płynu do czyszczenia i wytrzyj do sucha za pomocą miękkiej, czystej szmatki.

Szyby w drzwiczkach różnią się w zależności od modelu (od 2EA do 4EA).

Jednakże metoda ich demontażu jest identyczna.

Podczas montażu szyby 1 nadruk musi być skierowany w dół.

WYMIANA ŻARÓWKI

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!

Przed wymianą którejkolwiek z żarówek w piekarniku, należy wykonać następujące czynności:

Wyłączyć piekarnik.

Odłączyć piekarnik od prądu.

Zabezpieczyć żarówkę piekarnika oraz klosz szklany, kładąc szmatkę na dole piekarnika.

Żarówki mogą zostać zakupione w Centrum obsługi firmy SAMSUNG.

Tylna lampka piekarnika.

1. Usunąć osłonę, przekręcając ją odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Usunąć metalowy pierścień i uszczelkę, wyczyścić szklaną osłonę. Jeżeli jest to konieczne, wymień żarówkę na żarówkę do piekarnika odporną na ciepło do

300 °C (25 W, 230 V).

2. Jeżeli to konieczne wyczyścić szklaną osłonę, pierścień metalowy i uszczelkę.

3. Założyć uszczelkę i metalowy pierścień na klosz.

4. Umieścić szklaną osłonę na miejscu, przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

10_czyszczenie i konserwacja

BF1N4T123_XEO-00069P_PL.indd 10 2010-12-14 1:50:31

gwarancja i serwis

ROZWIąZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM

Co mam zrobić, jeżeli piekarnik się nie nagrzewa?

Co powinienem zrobić, jeżeli mimo ustawienia funkcji i temperatury piekarnika piekarnik nie nagrzewa się?

Co powinienem zrobić, jeżeli wyświetlony zostanie kod błędu, a piekarnik się nie nagrzewa?

Co powinienem zrobić, jeżeli wyświetlacz czasu miga?

Co powinienem zrobić, jeżeli lampka piekarnika nie zapala się?

Co powinienem zrobić, jeżeli wentylator piekarnika pracuje bez uprzedniego ustawienia?

ROZWIĄZANIE

Piekarnik może nie być włączony. Włącz piekarnik.

Zegar może być nieustawiony.

Ustaw zegar (patrz rozdział „Ustawianie czasu”).

Sprawdź, czy zastosowane zostały wymagane ustawienia.

Mogło dojść do zadziałania bezpiecznika w instalacji domowej lub zadziałania rozłącznika. Wymień bezpieczniki lub zresetuj obwód. Jeżeli zjawisko powtarza się, wezwij uprawnionego elektryka.

Może występować problem z wewnętrznymi połączeniami elektrycznymi. Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym.

Mogła wystąpić usterka wewnętrznych połączeń elektrycznych. Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym.

Wystąpiła awaria zasilania.

Ustaw zegar (patrz rozdział „Ustawianie czasu”).

Lampka piekarnika jest uszkodzona.

Wymień żarówkę lampki (patrz rozdział „Wymiana żarówki”).

Po użyciu piekarnika wentylator pracuje dopóki piekarnik nie zostanie ochłodzony. Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym, jeżeli wentylator pracuje nadal po ochłodzeniu piekarnika.

KODY BŁĘDÓW I BEZPIECZEŃSTWA

KOD PROBLEM

Usterka piekarnika może spowodować pogorszenie wydajności i problemy z bezpieczeństwem. Natychmiast przerwać użytkowanie piekarnika.

ROZWIĄZANIE

Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym Samsung.

WYŁĄCZENIE AWARYJNE

Piekarnik pracował przy ustawionej temperaturze przez długi okres czasu.

Jeśli nie ustawiono odpowiedniej temperatury dla trybu.

Wyłącz piekarnik i wyjmij żywność.

Pozwól na ochłodzenie piekarnika przed kontynuowaniem użytkowania.

Wybieraz temperaturę odpowiedniądla trybu.

(patrz rozdział „Korzystanie z trybu szybkiego podgrzewania”)

1) * dotyczy wszystkich numerów lub znaków.

gwarancja i serwis_11

BF1N4T123_XEO-00069P_PL.indd 11 2010-12-14 1:50:31

ALBANIA

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CZECH

HUNGARY

KOSOVO

MACEDONIA

MONTENEGRO

POLAND

RUMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

42 27 5755

05 133 1999

07001 33 11

062 - SAMSUNG (062-726-7864)

800 - SAMSUNG (800-726786)

06-80-SAMSUNG(726-7864)

+381 0113216899

023 207 777

020 405 888

08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom

- local tariff / 021 206 01 10 for landline

and mobile,

normal tariff

0700 Samsung (0700 726 7864)

0800-SAMSUNG(726-7864)

8-800-77777

8000-7267

800-7267 www.samsung.com

BF1N4T123_XEO-00069P_PL.indd 12

Kod produktu: DG68-00069P

2010-12-14 1:50:31

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement