Samsung BF641FST User manual

Samsung BF641FST User manual
SERIA BF641
Piekarnik do zabudowy
Instrukcja obsługi
wyobraź sobie możliwości
Dziekujemy za wybór produktu firmy Samsung.
Prosimy o jego rejestrację na stronie
www.samsung.com/global/register
BF641_Series_XEO-00142U_PL.indd 1
2008-02-05
3:16:25
Używanie niniejszej instrukcji obsługi
PL
Używanie niniejszej instrukcji obsługi
Dziękujemy Państwu za zakup piekarnika do zabudowy SAMSUNG. Niniejsza instrukcja obsługi
zawiera wiele cennych informacji na temat bezpieczeństwa jako wsparcie podczas używania
i utrzymywania urządzenia. Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji
obsługi przed rozpoczęciem używania piekarnika i zachowanie ich na przyszłość.
Poniższe symbole są używane w niniejszej instrukcji obsługi.
*
)
Ważne
Zapamiętaj
Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Instalacji niniejszego piekarnika musi być wykonana przez tylko przez licencjonowanego
elektryka. Instalator jest odpowiedzialny za podłączenie urządzenia do źródła zasilania w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami.
Bezpieczeństwo elektryczne
Jeżeli piekarnik ulegnie uszkodzeniu podczas transportu nie podłączaj go do źródła
zasilania.
• Piekarnik musi być podłączony do źródła zasilania przez specjalnie do tego
wykwalifikowanego specjalistę elektryka.
• W wypadku nieprawidłowości działania lub uszkodzenia urządzenia nie podejmuj prób
jego używania.
• Naprawy powinny być wykonywane przez licencjonowanego technika. Nieprawidłowe
naprawy mogą powodować możliwe niebezpieczeństwo dla Ciebie i innych osób.
Jeżeli piekarnik wymaga naprawy, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym
SAMSUNG.
• W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi być on wymieniony na
specjalny kabel lub cały zestaw dostępny u producenta lub autoryzowany punkt
sprzedaży.
• Przewody elektryczne i kable nie powinny stykać się z piekarnikiem.
• Piekarnik powinien być podłączony do źródła zasilania z użyciem dopuszczonych
układów odcięcia zasilania lub bezpieczników. Nigdy nie używaj rozdzielaczy lub
przedłużaczy.
• Płytka znamionowa znajduje się po prawej stronie drzwi piekarnika.
• Zasilanie piekarnika powinno być wyłączane na czas naprawy lub czyszczenia.
• Zachowaj ostrożność podczas podłączania innych urządzeń elektrycznych w pobliżu
piekarnika.
OSTRZEŻENIE
Urządzenie należy wyłączyć przed wymianą żarówki dla uniknięcia ryzyka porażenia
elektrycznego. W czasie działania piekarnika powierzchnie wewnętrzne stają się bardzo
gorące.
BF641_Series_XEO-00142U_PL.indd 2
2008-02-05
3:16:25
Instrukcje bezpieczeństwa (Ciąg dalszy)
Bezpieczeństwo użytkowania
• Niniejszy piekarnik jest przeznaczony wyłącznie do gotowania w gospodarstwach domowym.
• Podczas używania powierzchnie komory piekarnika stają się na tyle gorące by poparzyć
przy dotykaniu. Nie dotykaj elementów grzejnych lub powierzchni wewnątrz, aż upłynie czas
konieczny do ostygnięcia.
• Nigdy nie przechowuj materiałów palnych w piekarniku.
• Powierzchnie piekarnika mogą się rozgrzewać podczas używania go z wysoką temperaturą
gotowania.
• W czasie gotowania uważaj przy otwieraniu drzwi piekarnika, uciekające gorące powietrze i
para mogą się gwałtownie wydostawać na zewnątrz.
• Podczas gotowania potraw zawierających alkohol, może dojść do jego wyparowania
z powodu wysokiej temperatury i opary mogą się zapalić w kontakcie z gorącymi
powierzchniami komory piekarnika.
• Dla celów bezpieczeństwa nie czyść piekarnika za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych
lub wytwarzających parę.
• W czasie działania piekarnika trzymaj dzieci w bezpiecznej odległości.
• Zamrożone potrawy, jak pizza powinny być gotowane na Dużym grillu drucianym. Jeżeli
używasz do tego tacki do pieczenia, może się zdeformować z powodu dużych zmian
temperatury.
• Nie wlewaj wody na dno komory piekarnika, kiedy jest rozgrzany.
Może dojść do uszkodzenia powierzchni emalii ceramicznej.
• Podczas gotowania drzwi piekarnika muszą być zamknięte.
• Nie wykładaj na dnie komory piekarnika folii aluminiowej i nie umieszczaj na niej żadnych
tacek do pieczenia i form. Folia aluminiowa blokuje przepływ ciepła, co może skutkować
uszkodzeniem powierzchni emalii ceramicznej i w rezultacie słabymi efektami gotowania
w piekarniku.
• Soki owocowe pozostawią plamy, które mogą stać się niemożliwe do usunięcia z emalii
powierzchni wewnętrznych komory piekarnika.
• Nie odstawiaj naczyń na otwarte drzwi piekarnika.
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci lub osoby
niepełnosprawne bez odpowiedniego nadzoru odpowiedzialnej za nie osoby dorosłej.
• Małe dzieci powinny być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie będą się bawiły
urządzeniem.
PL
Instrukcje utylizacji zużytego sprzętu
Pozbywanie się materiałów opakowania
• Wszystkie materiały użyte w opakowaniu urządzenia mogą być w całości
przetworzone.
• Zalecamy pozbywanie się materiałów opakowania do przeznaczonego do tego celu
pojemnika w lokalnym centrum utylizacji odpadów.
Właściwe pozbywanie się starych urządzeń
OSTRZEŻENIE
Przed pozbyciem się starych urządzeń unieruchom je w takim stopniu, by nie stwarzały
niebezpieczeństwa.
Aby to zrobić, odłącz urządzenie od źródła zasilania i usuń kabel zasilający.
Dla ochrony środowiska naturalnego ważne jest pozbywanie się starych urządzeń
we właściwy sposób.
• Urządzenie nie może być wyrzucane, jak zwykłe odpadki gospodarcze.
• Informacje na temat terminów i miejsc zbiórki zużytych urządzeń AGD są dostępne
w najbliższym wysypisku śmieci lub lokalnym samorządzie.
BF641_Series_XEO-00142U_PL.indd 3
2008-02-05
3:16:25
Instalacja i utrzymywanie
PL
Instrukcje bezpieczeństwa podczas instalacji
Instalacja elektryczna niniejszego piekarnika musi być wykonana przez licencjonowanego
elektryka. Instalator jest odpowiedzialny za podłączenie urządzenia do źródła zasilania
i wykonanie go zgodnie z obowiązującym przepisami bezpieczeństwa.
• Instalacja musi gwarantować ochronę przed kontaktem z częściami pod napięciem
elektrycznym.
• Zabudowa kuchenna, w której jest zainstalowane urządzenie musi spełniać wymagania
stabilności DIN 68930.
\]]
\]W
Dane techniczne
Napięcie znamionowe/ częstotliwość
Objętość komory
Moc wyjściowa
Waga netto
Waga brutto
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.)
Komory piekarnika (szer. x wys. x głęb.)
230 V ~ 50 Hz
65 L
max. 3400 W
około 33 kg
około 38 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
\`\
\^Y
\`\
YX
Podłączanie do źródła zasilania
W sytuacji, gdy urządzenie nie jest podłączone do źródła
zasilania wtyczką, aby spełniać wymogi bezpieczeństwa
połączeń elektrycznych, w miejscu połączenia przewodu
z siecią elektryczną musi być zainstalowana kostka
połączeniowa (ze stykami odległymi o co najmniej 3 mm).
Kabel elektryczny (H05 RR-F lub H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5
~ 2,5 mm2) musi być wystarczająco długi, aby podłączony
nim piekarnik mógł być wyjęty z zabudowy i postawiony
przed nią. Otwórz tylną pokrywę piekarnika na spodzie
płaskim śrubokrętem i całkowicie odkręć śruby i zaciski kabla przed podłączeniem
końcówek przewodu zasilania do właściwych terminali. Piekarnik jest uziemiony za
pośrednictwem terminala ( ). Jeżeli piekarnik jest podłączony do źródła zasilania za
pomocą kabla z wtyczką, musi pozostać do niej swobodny dostęp po zakończeniu
instalacji. Firma Samsung nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia lub wypadki
spowodowane brakiem lub nieprawidłowym wykonaniem podłączenia uziemiającego.
Instalacja obudowy
Niniejszy piekarnik do zabudowy
musi być zainstalowany w wysokiej
lub niskiej obudowie kuchennej.
• Zachowaj minimalne wymagania
przestrzenne.
• Zabezpiecz piekarnik na miejscu
za pomocą śrub
po obu stronach piekarnika.
Po zainstalowaniu piekarnika usuń
winylową osłonę drzwi i zdejmij
taśmę ochronną z powierzchni
wewnętrznych komory piekarnika.
min. 550
min. 550
min. 590
max. 600
min. 600
min. 50
min. 50
min. 560
min. 560
Obudowa Wysoka
Obudowa niska
BF641_Series_XEO-00142U_PL.indd 4
2008-02-05
3:16:27
Części i Funkcje
Elementy sterowania
PL
3. Pokrętło Ustawień Temperatury
4. Pokrętło Wyboru Czasu
1. Pokrętło wyboru Funkcji
2. Okno wyświetlacza
)
Design panelu przedniego
Panel przedni jest dostępny w zróżnicowanych wersjach materiału i koloru,
włączając w to stal nierdzewną, colory biały, czarny i szkło. Mając na celu
ciągły postęp zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie paneli
przednich.
Akcesoria
Grill druciany duży
Grill druciany duży być używany
do grillowania i pieczenia mięsa. Można
go używać jako podstawki do
przygotowania zapiekanki i innych
pieczystych.
Tacka do pieczenia
(Płaska) tacka do pieczenia jest
przeznaczona do pieczenie ciast,
ciasteczek i innych wypieków.
*
*
Upewnij się, że akcesoria są w odpowiedni sposób instalowane w szczelinach.
Tacki potrzebują co najmniej 2 cm odstępu od dna komory piekarnika, mniejszy
odstęp grozi uszkodzeniem powierzchnii emalii ceramicznej.
Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania potraw i/lub akcesoriów z komory
piekarnika. Gorące potrawy, akcesoria i powierzchnie piekarnika mogą
powodować oparzenia.
BF641_Series_XEO-00142U_PL.indd 5
2008-02-05
3:16:29
Ustawienia
PL
Ustawienia zegara
Jeżeli piekarnik został podłączony do źródła zasilania po raz pierwszy, wyświetlacz włączy się na
krótki moment, następnie pojawi się migające wskazanie 12:00. Przed rozpoczęciem użytkowania
piekarnika muszą być zakończone ustawienia czasu.
1
4
Wciśnij Pokrętło
Wyboru Czasu, na
wyświetlaczu zacznie
migać wskazanie
godzin.
2
Obracając Pokrętło
Wyboru Czasu,
ustaw wskazanie
minut.
5
Obracając Pokrętło
Wyboru Czasu,
ustaw wskazanie
godzin.
Wciśnij Pokrętło
Wyboru Czasu,
aby zatwierdzić
ustawienie zegara.
Wciśnij Pokrętło
Wyboru Czasu,
aby zatwierdzić
ustawienie timera.
3
Wciśnij Pokrętło
Wyboru Czasu, na
wyświetlaczu zacznie
migać wskazanie
minut.
Ustawienia timera
1
)
Obracając Pokrętło
Wyboru Czasu ustaw
czas timera.
2
W czasie działania timera symbol “ ” po lewej stronie wyświetlacza obraca się
sygnalizując odliczanie.
Jeżeli chcesz zatrzymać dzialanie timera, ustaw czas timera na 0:00.
Podczas działania timera można sprawdzić aktualny czas, wciskając Pokrętło
Wyboru Czasu.
BF641_Series_XEO-00142U_PL.indd 6
2008-02-05
3:16:30
Używanie piekarnika
Używanie trybu szybkiego ogrzewania piekarnika (
)
Jeżeli używasz opcji SZyBkiepoDGrZeWANie można szybko podnieść temperaturę
piekarnika do ustawionej wartości bez straty czasu.
Funkcja ta pozwala zdecydowanie skrócić czas oczekiwania na podgrzanie piekarnika.
Użyj funkcji SZyBkiepoDGrZeWANie, aby podnieść temperaturę piekarnika
po zakończeniu podgrzewania. Następnie przełącz się na tryb Gotowanie przed
rozpoczęciem.
Nie ma potrzeby SZyBkieGopoDGrZeWANiA piekarnika podczas grillowania żywności.
PL
Używanie trybu gotowania
Temperatura
Grilla
1 Niska
Średnia
Wysoka
1
)
Obracając pokrętłoWyboru
Funkcji, wybierz żądany tryb
gotowania.
2
Ustaw
temperaturę
dla wszystkich
trybów
gotowania
innych, niż grill.
Wybierz żądaną temperaturę obracając
pokrętłoustawieńTemperatury.
Jeżeli wybierzesz funkcję grilla i ustawisz temperaturę pomiędzy 50°C i 250°C lub jeżeli wybierzesz
normalny tryb gotowania i ustawisz temperaturę Grilla pomiędzy 1 a 3, na wyświetlaczu pojawi się
żądanie ponownego ustawienia temperatury i rozlegnie sie sygnał dźwiękowy.
Funkcje piekarnika
Termoobieg
Ciepło wytwarzane w trybie termoobiegui jest równomiernie rozprowadzane w
komorze piekarnika za pomocą wiatraków. Funkcja użyteczna do gotowania potraw
zamrożonych i pieczenia.
Sugerowana temperatura: 170°C
Grzałkagórna+Termoobieg
Ciepło wytwarzane w trybie grzałki górnej z termoobiegiem jest równomiernie
rozprowadzane w komorze piekarnika za pomocą wiatraków. Funkcja użyteczna
do pieczenia potraw przyrumienionych na chrupko, jak mięso.
Sugerowana temperatura: 190°C
konwencjonalne
Ciepło jest emitowane przez górny i dolny system grzewczy. Funkcja powinna być
używana do standardowego pieczenia większości potraw.
Sugerowana temperatura: 200°C
Grzałkadolna+Termoobieg
Ciepło wytwarzane w trybie grzałki dolnej z termoobiegiem jest równomiernie
rozprowadzane w komorze piekarnika za pomocą wiatraków. Funkcja użyteczna
do pieczenia pizzy, chleba i ciast.
Sugerowana temperatura: 190°C
Dużygrill
Ciepło jest wytwarzane przez dużą grzałkę grilla. Funkcja jest przeznaczona dla
potraw w naczyniach, jak lazania i grillowane mięso.
Sugerowana temperatura: Średnia
7
BF641_Series_XEO-00142U_PL.indd 7
2008-02-05
3:16:31
Używanie piekarnika (ciąg dalszy)
PL
Przykładowe potrawy
Zgodnie ze standardem EN 60350
1. Pieczenie
Przykładowe przepisy pieczenia dla wstępnie ogrzanego piekarnika.
Czas
gotowania
(min.)
Temp.
°C
2
Konwencjonalny
170-190
15-25
Pieczenie w formie
na grillu drucianym
(Powleczona na
czarno, Ø26 cm)
1
Konwencjonalny
160-180
25-35
Duży grill + 2 formy
z pustym środkiem
(Powleczone na
czarno, Ø20 cm)
1+3
Termoobieg
170-190
80-100
Konwencjonalny
180-200
75-90
Naczynie i uwagi
Małe ciasto
Tacka do pieczenia
Biszkopt bez
tłuszczu
Ciasto
jabłkowe
Poziom
półki
Tryb
gotowania
Typ żywności
Duży grill + 2 formy
z pustym środkiem
(Powleczone na
czarno, Ø20 cm)
1
umieszczona
ukośnie
2. Grillowanie
Wstępnie ogrzej pusty piekarnik przez 5 minut funkcją Duży grill.
Używaj niniejszej funkcji z wysokim ustawieniem temperatury.
Typ żywności
Naczynie i uwagi
Tosty z białego
pieczywa
Duży grill
Duży grill + tacka
do pieczenia
(do ociekania soku)
Burgery
wołowe
Poziom
półki
Czas
gotowania
(min.)
Tryb
gotowania
Temp.
°C
5
Duży Grill
Wysoka
1°: 1-2
2°: 1-1 1/2
4
3
Duży Grill
Wysoka
1°: 7-10
2°: 5-8
BF641_Series_XEO-00142U_PL.indd 8
2008-02-05
3:16:31
Czyszczenie i utrzymywanie
Czyszczenie ręczne
PL
Upewnij się, że wnętrze piekarnika i akcesoria dokładnie wystygły przed
rozpoczęciem czyszczenia.
*
Wnętrze komory piekarnika
• Do czyszczenia wnętrza komory piekarnika użyj czystej ściereczki i delikatnego
detergentu lub ciepłej wody.
• Nie czyść ręcznie uszczelek drzwiowych.
• Nie używaj skrobaczek lub gąbek ścierających.
• Aby usunąć uporczywe zabrudzenia, użyj specjalnego środka do czyszczenia
piekarników.
• Osłona obudowy powinna być myta gorącą wodą z detergentem miękką, nylonową
szczoteczką.
Nie używaj ścierających środków czyszczących, ostrych szczotek, wełny z opiłkami,
skrobaczek lub innych środków ścierających.
Powierzchnie zewnętrzne piekarnika
• Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych piekarnika użyj czystej ściereczki i
delikatnego detergentu lub ciepłej, namydlonej wody.
• Osusz papierowym ręcznikiem lub suchą ściereczką.
• Nie używaj skrobaczek, środków żrących lub produktów ze składnikiem ściernym.
Powierzchnie przednie ze stali nierdzewnej
• Nie używaj wełny z opiłkami, skrobaczek lub środków ścierających. Mogą uszkodzić
wykończenie powierzchni.
Powierzchnie przednie z aluminium
• Delikatnie wytrzyj płytę delikatną ściereczką z mikrowłókien i delikatnego detergentu
do szyb.
Akcesoria
Umyj naczynia do pieczenia i akcesoria po każdym użyciu i osusz ręcznikiem papierowym.
Jeżeli to konieczne, namocz w wodzie z detergentem przez około 30 minut.
Zdejmowanie drzwi
Dla normalnego użytkowania drzwi piekarnika powinny być zdejmowane, ale jeżeli zajdzie
taka konieczność na przykład do umycia, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
XU
YU
UWAGA: Drzwi piekarnika są ciężkie.
1
Całkowicie otwórz
zaciski na obu
zawiasach drzwi.
2
. Obróć drzwi o około 70°, następnie obiema rękami
chwyć drzwi po bokach w połowie długości aż
do uzyskania możliwości całkowitego wyjęcia
zawiasów z ich otworów.
BF641_Series_XEO-00142U_PL.indd 9
2008-02-05
3:16:33
Czyszczenie i utrzymywanie (ciąg dalszy)
PL
Demontaż szyb drzwi piekarnika
Drzwi piekarnika są wyposażone w trzy szyby ustawione jedna za drugą. Szyby niniejsze
mogą być demontowane do umycia.
XU
ZU
1
)
)
Odkręć dwie śruby
po lewej i prawej
stronie drzwi
piekarnika.
2
Odłącz szybę
wewnętrzną #1
od drzwi.
3
YU
Unieś szybę #2
i dwie gumowe
klamry rozporowe
z górnej krawędzi
szyby, następnie
wyjmij szybę #3.
Szyby umyj w ciepłej
wodzie lub płynem
do okien
i wytrzyj do sucha
delikatną ściereczką
do szyb.
Liczba szyb w drzwiach piekarnika może wynosić 2 lub 4 w zależności od
modelu.
Jednocześnie metoda demontażu i montażu pozostaje taka sama.
Podczas montażu szyby wewnętrznej #1, nadruk na niej skieruj w dół.
Wymiana żarówki oświetlenia piekarnika
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego!
Przed wymianą żarówki oświetlenia komory piekarnika wykonaj kilka
następujących kroków:
• Wyłącz piekarnik.
• Odłącz piekarnik od źródła zasilania.
• Zabezpiecz żarówkę oświetlenia i szklaną osłonę kładąc kawałek delikatnej
tkaniny na dnie komory piekarnika.
• Odpowiednią żarówkę można kupić w centrum serwisowym SAMSUNG.
Wymiana żarówki tylnej lampy
*
1. Zdejmij osłonę obracając ją w kierunku przeciwnym
do wskazówek zegara i zdemontuj pierścień metalowy,
pierścień gumowy oraz oczyść osłonę szklaną. Jeżeli to
konieczne, wymień żarówkę na 25-Watową, 230 V, 300°C,
odporną na wysoką temperaturę.
2. Umyj osłonę szklaną, pierścień metalowy i pierścień
gumowy.
3. Dopasuj pierścienie metalowe i gumowe do osłony
szklanej.
4. Zamontuj szklaną osłonę tak samo, jak przy demontażu
(krok 1) i dokręć ją w kierunku zgodnym ze wskazówkami
zegara.
10
BF641_Series_XEO-00142U_PL.indd 10
2008-02-05
3:16:35
Gwarancja i serwis
FAQ i Rozwiązywanie problemów
PL
Co zrobić w sytuacji, gdy piekarnik nie rozgrzewa się?
Sprawdź, czy ktoraś z czynności poniżej nie rozwiąże problemu:
• Piekarnik może nie być włączony. Włącz piekarnik.
• Nie ustawiony zegar piekarnika. Ustaw zegar (patrz rozdział „Ustawienia zegara”).
• Sprawdź, czy zostały wykonane konieczne ustawienia.
• Bezpiecznik skrzynki zasilania w domu jest spalony lub zadziałał przerywacz obwodu.
Wymień bezpiecznik lub włącz obwód po zadziałaniu przerywacza. Jeżeli się to
powtórzy, wezwij licencjonowanego elektryka.
Co zrobić, jeżeli nawet po ustawieniu funkcji i temperatury piekarnik nie zaczyna się rozgrzewać?
Może to oznaczać problem z wewnętrznymi połączeniami elektrycznymi. Wezwij lokalne centrum
serwisowe.
Co zrobić, jeżeli kod błędu wyświetli się na ekranie wyświetlacza i piekarnik nie grzeje?
Błąd w wewnętrznym obwodzie połączenia elektrycznego. Wezwij lokalne centrum serwisowe.
Co zrobić, jeżeli na wyświetlaczu miga wskazanie czasu wyświetlacza?
Wystąpiła przerwa w dostawie prądu. Ustaw aktualny czas zegara (patrz rozdział „Ustawienia zegara”).
Co zrobić, jeżeli oświetlenie komory piekarnika nie włącza się?
Uszkodzenie oświetlenia. Wymień żarówkę oświetlenia komory piekarnika (strona obok).
Co zrobić, jeżeli wiatraczek chłodzący pracuje bez wcześniejszego ustawienia?
Po zakończeniu działania piekarnika wiatraczek chłodzący pracuje do chwili ochłodzenia piekarnika.
Wezwij serwis lokalny, jeżeli wiatraczek pracuje nadal pomimo ochłodzenia się piekarnika.
Kody błędu i bezpieczeństwa
Kody błędu i
**
-SE-
E-
1)
S-01
----
Funkcje piekarnika
Rozwiązanie
Błąd pracy piekarnika może
powodować niską jakość pracy
i problemy z bezpieczeństwem.
Natychmiast wyłącz piekarnik.
Wezwij lokalne centrum
serwisowe SAMSUNG.
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
Piekarnik kontynuował pracę z
ustawioną temperaturą przez dłuższy
czas.
Wyłącz piekarnik i wyjmij żywność.
Pozostaw do ostygnięcia przed
ponownym użyciem.
Jeżeli nie wybierzesz odpowiedniej
temperatury dla wybranego trybu
gotowania.
Wybierz prawidłową temperaturę
dla wybranego trybu gotowania.
(patrz rozdział „ Używanie trybu
Szybkiego Podgrzewania“).
1) * dotyczy wszystkich liczb lub znaków.
11
BF641_Series_XEO-00142U_PL.indd 11
2008-02-05
3:16:36
ZAPYTANIA I KOMENTARZE
KRAJ
TELEFON
STRONA INTERNETOWA
www.samsung.com/be
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
CZECH REPUBLIC
844 000 844
www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG(726-7864 €
0,14/Min)
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (726-7864 €
0,10/Min)
www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80820-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
www.samsung.com
SWEDEN
0771-400 200
www.samsung.com/se
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717 100
www.samsung.com/ie
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/at
Switzerland
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/ch
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub uwag w sprawie produktów marki SAMSUNG prosimy o kontakt z infolinią lub centrum obsługi klienta.
Nr kodu: DG68-00142U
BF641_Series_XEO-00142U_PL.indd 12
2008-02-05
3:16:36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement