Samsung NQ50J5530BS/EO User manual

Samsung NQ50J5530BS/EO User manual
Kuchenka mikrofalowa
Instrukcja obsługi
NQ50J5530**
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 1
2015-03-17 �� 7:12:52
Spis treści
Spis treści
Korzystanie z instrukcji obsługi
3
W instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:
3
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
4
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
4
12
Instalacja
13
Elementy13
Instrukcje montażu
16
Konserwacja
21
Czyszczenie21
Wymiana (naprawa)
22
Konserwacja w okresie długotrwałego nieużywania urządzenia
22
Przed rozpoczęciem
23
Zegar23
Minutnik24
Włączanie/wyłączanie dźwięku
25
Oszczędzanie energii
25
Prowadnice boczne
26
Informacje o energii mikrofalowej
26
Przybory kuchenne do kuchenki mikrofalowej
27
Obsługa
29
Panel sterowania
Tryb ręczny
Tryb automatyczny
Funkcje specjalne
29
31
39
41
Inteligentne pieczenie
44
Automatyczne gotowanie
Pieczenie ręczne
Szybkie i łatwe
44
49
61
Rozwiązywanie problemów
62
Punkty kontrolne
Kody informacyjne
62
69
Parametry techniczne
70
2 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 2
2015-03-17 �� 7:12:53
Korzystanie z instrukcji obsługi
W instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do poważnego kalectwa lub
śmierci.
Korzystanie z instrukcji obsługi
Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG. Instrukcje obsługi zawierają
cenne informacje na temat gotowania przy użyciu kuchenki mikrofalowej dotyczące:
• zasad bezpieczeństwa,
• właściwych akcesoriów i przyborów kuchennych,
• pomocnych wskazówek dotyczących przygotowywania potraw.
• wskazówek dotyczących przygotowywania potraw.
PRZESTROGA
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do drobnych obrażeń lub
uszkodzenia mienia.
UWAGA
Użyteczne wskazówki, zalecenia i informacje ułatwiające korzystanie z urządzenia.
Polski 3
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 3
2015-03-17 �� 7:12:56
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA WYPADEK KONIECZNOŚCI UŻYCIA
W PRZYSZŁOŚCI.
NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z KUCHENKI NALEŻY ZASTOSOWAĆ
SIĘ DO NINIEJSZYCH INSTRUKCJI.
Tylko funkcja kuchenki mikrofalowej
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki lub ich
uszczelnienie są uszkodzone — usterki muszą najpierw zostać naprawione
przez wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie czynności serwisowych i naprawa urządzenia
wymagająca zdjęcia pokrywy chroniącej przed promieniowaniem
mikrofalowym przez osoby niewykwalifikowane może być bardzo
niebezpieczne.
OSTRZEŻENIE: Płyny i pozostała żywność nie mogą być podgrzewane w
szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż może to spowodować ich wybuch.
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie jest
przeznaczone do używania:
•w pomieszczeniach kuchennych w sklepach, biurach i innych miejscach
pracy;
•w budynkach rolniczych;
•przez klientów hoteli, moteli ani innych miejscach oferujących
zakwaterowanie;
•w pensjonatach.
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z kuchenki mikrofalowej bez nadzoru
dorosłych wyłącznie po wyjaśnieniu im, jak bezpiecznie obsługiwać to
urządzenie, oraz jakie ryzyko wiąże się z jego niewłaściwym użytkowaniem.
4 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 4
2015-03-17 �� 7:12:57
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w
kuchenkach mikrofalowych.
Podgrzewanie żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach
powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem użytkownika ze względu
na ryzyko zapłonu.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: Dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o
niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy mogą korzystać z urządzenia
jedynie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej
obsługi i zagrożeń. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację urządzenia
wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i pod warunkiem ukończenia 8
lat.
Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania jedzenia i
napojów. Suszenie jedzenia i ubrań oraz podgrzewanie mokrych gąbek,
obuwia, wilgotnych ściereczek i podobnych rzeczy grozi obrażeniami,
zapłonem i pożarem.
W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy wyłączyć oraz
odłączyć od źródła zasilania; pozostawić drzwiczki kuchenki zamknięte
w celu zduszenia płomienia.
OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej
może w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego gwałtownego
wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z naczyniem.
OSTRZEŻENIE: Przed podaniem zawartość butelek i słoiczków z
jedzeniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić
temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w
kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować nawet po
zakończeniu podgrzewania.
Polski 5
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 5
2015-03-17 �� 7:12:57
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie pozostałości
jedzenia.
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenie jej
powierzchni i skrócić czas eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do
niebezpiecznych sytuacji.
Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w pojazdach drogowych,
przyczepach itp.
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej,
bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny
korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi
przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi
zostać wymieniony przez producenta w autoryzowanym serwisie lub
przez wykwalifikowaną osobę.
Urządzenia nie należy czyścić strumieniem wody.
Urządzenie należy umieścić we właściwej pozycji i na odpowiedniej
wysokości, aby zapewnić dostęp do komory kuchenki i przycisków
sterowania.
Przed użyciem kuchenki po raz pierwszy należy włączyć ją na 10 minut
z umieszczonym wewnątrz naczyniem z wodą.
Gdy z kuchenki dobiegają dziwne hałasy, czuć dziwny zapach lub
wydobywa się z niego dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i
skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
Kuchenkę mikrofalową należy ustawić w pobliżu wolnego gniazdka
elektrycznego.
Kuchenka jest przeznaczona do używania wyłącznie na blacie (jako
urządzenie wolnostojące). Nie wolno umieszczać urządzenia w szafce.
6 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 6
2015-03-17 �� 7:12:57
Tylko funkcja kuchenki – opcjonalnie
Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy zachować odpowiednie
środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi
wewnątrz kuchenki.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się
nagrzewać. Nie należy pozwalać małym dzieciom zbliżać się do urządzenia.
Nie należy używać myjki parowej.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z trybu łączonego wyłącznie pod
nadzorem osób dorosłych ze względu na bardzo wysoką temperaturę
gotowania.
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym,
przed wymianą żarówki należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie wolno używać środków
zawierających składniki ścierne lub ostrych szczotek metalowych, ponieważ
mogą one zarysować powierzchnię, co może doprowadzić do pęknięcia
szyby.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego łatwo dostępne części mogą
się nagrzewać.
Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia
kontaktu z elementami grzejnymi.
Dzieci poniżej 8. roku życia powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod
stałą kontrolą.
Dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu
i wiedzy mogą korzystać z urządzenia jedynie pod nadzorem lub po
przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Nie wolno
pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą samodzielnie
czyścić ani naprawiać urządzenia.
Powierzchnie kuchenki nagrzewają się podczas pracy urządzenia.
Polski 7
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 7
2015-03-17 �� 7:12:57
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Drzwiczki i zewnętrzne powierzchnie kuchenki mogą się nagrzewać
podczas pracy urządzenia.
Urządzenie i przewody należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci poniżej 8. roku życia.
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z
zewnętrznym urządzeniem wyłączającym ani oddzielnym systemem
zdalnego sterowania.
Ruszt należy umieszczać w
piekarniku tak, aby wygięta część
ramy zwrócona była do tyłu
urządzenia. W ten sposób podczas
pieczenia większych porcji ruszt
będzie stabilniejszy
Nie wolno używać rusztu piekarnika w trybie kuchenki mikrofalowej.
Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Modyfikacja lub naprawa urządzenia może być wykonywana wyłącznie przez
wykwalifikowanych pracowników serwisu.
Nie wolno podgrzewać płynów lub innego jedzenia w zamkniętych pojemnikach z
wykorzystaniem funkcji kuchenki mikrofalowej.
Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek wysokociśnieniowych ani urządzeń
do czyszczenia strumieniem pary.
Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzejnika i materiałów łatwopalnych. Nie
wolno instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, zatłuszczonych lub zakurzonych i w
miejscach wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych czy wody oraz
narażonych na wyciek gazu. Kuchenkę należy ustawić równo względem ziemi.
Urządzenie należy właściwie uziemić zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.
Z bolców i styków wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce
substancje, takie jak kurz czy wodę.
Przewodu zasilającego nie wolno naciągać, nadmiernie zginać ani stawiać na nim ciężkich
przedmiotów.
8 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 8
2015-03-17 �� 7:12:58
W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LP itp.) należy natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie, nie dotykając wtyczki zasilania.
Nie wolno wyłączać urządzenia przez odłączenie wtyczki zasilania, gdy urządzenie pracuje.
Nie wolno wkładać palców ani obcych substancji. Jeżeli do urządzenia dostała się
jakakolwiek obca substancja, np. woda, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania i
skontaktować się z najbliższym serwisem.
Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie ani uderzać go.
Nie należy umieszczać urządzenia nad delikatnymi przedmiotami, takimi jak zlewy czy
wyroby szklane.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika, alkoholu, myjki
parowej ani myjki wysokociśnieniowej.
Należy upewnić się, że napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są takie same, jak w
specyfikacji produktu.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie wolno korzystać z rozgałęźników,
przedłużaczy ani transformatorów prądu.
Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych obiektach, kłaść przewód
zasilający między obiektami ani wciskać go za urządzenie.
Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych
gniazd. Gdy wtyczka lub kabel zasilania są uszkodzone, należy skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
Urządzenia nie wolno oblewać ani bezpośrednio spryskiwać wodą.
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w urządzeniu, na nim ani na jego drzwiczkach.
Nie wolno rozpylać na powierzchni kuchenki substancji lotnych, takich jak środek
owadobójczy.
Nie należy przechowywać materiałów łatwopalnych w kuchence. Należy zachować
szczególną ostrożność podczas podgrzewania potraw lub napojów zawierających alkohol,
ponieważ opary alkoholu mogą się zetknąć z gorącymi częściami kuchenki.
Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu kuchenki podczas otwierania i zamykania
drzwiczek, gdyż mogłyby w nie uderzyć lub przytrzasnąć sobie palce.
OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej może w niektórych
przypadkach dojść do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie
obchodzić się z naczyniem. Aby temu zapobiec, należy przestrzegać poniższych zaleceń:
ZAWSZE po wyłączeniu kuchenki należy odczekać co najmniej 20 sekund, aby temperatura
się ustabilizowała. W czasie podgrzewania jedzenie można w razie potrzeby zamieszać,
natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE pamiętać.
Polski 9
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 9
2015-03-17 �� 7:12:58
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami PIERWSZEJ
POMOCY:
• Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
• Załóż czysty, suchy opatrunek.
• Nie smaruj poparzonego miejsca kremami, tłuszczami lub płynami.
Nie wolno wkładać do wody tacy ani podstawy bezpośrednio po zakończeniu gotowania,
ponieważ może to prowadzić do ich uszkodzenia.
Urządzenie nie służy do smażenia na głębokim tłuszczu, ponieważ nie można kontrolować
jego temperatury. Może to doprowadzić do nagłego wykipienia gorącego płynu.
PRZESTROGA
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
NIE UŻYWAĆ żadnych metalowych pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami,
szpikulców, widelców itp.
Należy usunąć metalowe zamknięcia z plastikowych lub papierowych toreb.
Przyczyna: Mogą one spowodować wystąpienie łuków elektrycznych oraz iskrzenia, co może
doprowadzić do uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.
Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia papieru lub odzieży.
Aby zapobiec nadmiernemu podgrzaniu lub przypaleniu jedzenia, dla mniejszych ilości
pożywienia należy stosować krótszy czas gotowania.
Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie. Należy unikać ich kontaktu z
gorącymi powierzchniami.
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w kuchenkach
mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania. Nie
wolno również podgrzewać szczelnie zamkniętych lub zamkniętych próżniowo butelek, słoików i
innych pojemników, a także orzechów w łupinach, pomidorów itp.
Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub papierem. Mogą się one zapalić,
ponieważ z kuchenki wydobywa się gorące powietrze. Może to też spowodować przegrzanie się
kuchenki i jej automatyczne wyłączenie. Kuchenka pozostanie wyłączona do czasu ostygnięcia.
Zawsze podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy używać rękawic kuchennych w celu
uniknięcia oparzeń.
Płyny należy zamieszać w czasie lub po zakończeniu podgrzewania. Po zakończeniu
podgrzewania należy odczekać co najmniej 20 sekund, aby uniknąć gwałtownego wrzenia płynu.
W czasie otwierania drzwiczek kuchenki należy zachować od niej odległość wyciągniętej ręki w
celu uniknięcia poparzenia gorącym powietrzem lub parą.
Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Kuchenka mikrofalowa zostanie automatycznie
wyłączona na 30 minut ze względów bezpieczeństwa. Zalecane jest pozostawianie w niej
szklanki z wodą. Woda pochłonie mikrofale w razie przypadkowego włączenia kuchenki.
10 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 10
2015-03-17 �� 7:12:58
Kuchenkę należy zainstalować z zachowaniem odstępów określonych w niniejszej instrukcji
obsługi. (Patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej)
Środki ostrożności zapobiegające możliwej ekspozycji na nadmierne działanie
promieniowania mikrofalowego. (Tylko funkcja kuchenki mikrofalowej).
Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika na szkodliwe
działanie promieniowania mikrofalowego.
A. Pod żadnym pozorem nie wolno próbować uruchomić kuchenki z otwartymi drzwiczkami,
manipulować przy blokadach bezpieczeństwa (zatrzaskach drzwiczek), ani wkładać
przedmiotów do otworów blokad.
B. NIE WOLNO umieszczać żadnych przedmiotów między przednią częścią kuchenki a płytą
czołową, ani dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków czyszczących
na powierzchniach uszczelniających. Po użyciu kuchenki drzwiczki i ich powierzchnie
uszczelniające należy wytrzeć najpierw wilgotną, a potem suchą miękką szmatką.
C. W przypadku uszkodzenia kuchenki NIE WOLNO jej uruchamiać, dopóki nie zostanie
naprawiona przez wykwalifikowanego pracownika serwisu, odpowiednio przeszkolonego
przez producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zamykanie się drzwiczek
kuchenki oraz uszkodzenie następujących elementów:
1) drzwiczki (nie mogą być wygięte)
2) zawiasy drzwiczek (nie mogą być ułamane lub poluzowane)
3) uszczelnienie drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
D. Regulacja i naprawa kuchenki powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych
pracowników serwisu, odpowiednio przeszkolonych przez producenta.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Zachować ostrożność podczas podłączania innych urządzeń elektrycznych w pobliżu piekarnika.
Firma Samsung obciąży użytkownika kosztami za wymianę elementów akcesoryjnych lub
naprawę uszkodzeń kosmetycznych, jeśli powstały z winy użytkownika. Powyższy warunek
dotyczy następujących uszkodzeń.
A. Wgniecione, porysowane lub złamane drzwiczki czy uchwyty oraz podobne uszkodzenia
panelu zewnętrznego lub panelu sterowania.
B. Uszkodzenie lub zgubienie takich elementów jak: taca, pierścień obrotowy, łącznik lub
druciana podstawka.
• Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem opisanym w niniejszej
instrukcji obsługi. Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej
instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik.
Podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia należy zachować szczególną ostrożność i
zdrowy rozsądek.
• Ponieważ przedstawiona instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, funkcje Twojej kuchenki
mikrofalowej mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w niniejszej instrukcji. Dodatkowo,
nie wszystkie znaki ostrzegawcze mogą mieć zastosowanie. W przypadku jakichkolwiek pytań
lub uwag skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym lub uzyskaj pomoc i informacje
online na stronie www.samsung.com.
Polski 11
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 11
2015-03-17 �� 7:12:59
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
• Niniejsza kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania jedzenia. Urządzenie
jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno podgrzewać taśm
materiałowych lub poduszek wypełnionych ziarnem, ponieważ może to doprowadzić do
poparzeń lub pożaru. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
niewłaściwym użyciem urządzenia.
• Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej powierzchni i
wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do powstania
niebezpiecznych sytuacji.
Definicja grupy produktu
Jest to urządzenie z grupy 2, klasy B ISM. Definicja grupy 2 obejmuje wszystkie urządzenia
ISM, w których przypadku energia o częstotliwości radiowej jest wytwarzana rozmyślnie lub
wykorzystywana w formie promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiału,
obróbki typu EDM i spawania łukowego.
Jako urządzenie Klasy B, jest ono właściwe do użytku w gospodarstwach domowych i lokali
podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia, która dostarcza prąd do budynków
wykorzystywanych w celach mieszkaniowych.
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(dotyczy krajów, w których jest stosowany system segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub
dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy
tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego
wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie
tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów,
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować
się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim
dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani
jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
12 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 12
2015-03-17 �� 7:12:59
Instalacja
Elementy
Należy sprawdzić, czy w opakowaniu produktu znajdują się wszystkie
części i akcesoria. W razie problemu z piekarnikiem lub akcesoriami
należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta firmy
Samsung lub ze sprzedawcą.
Przegląd informacji o piekarniku
Instalacja
01
02
04
03
05
01 Panel sterowania
02 Prowadnice
boczne
04 Drzwiczki
05 Uchwyt drzwiczek
03 Zamek
zabezpieczający
drzwiczki
Polski 13
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 13
2015-03-17 �� 7:13:01
Instalacja
Akcesoria
Piekarnik jest dostarczany z różnymi akcesoriami, które pomagają w
przygotowywaniu różnych typów żywności.
Instalacja
Płyta ceramiczna
(Przydatna do pracy w trybie
kuchenki mikrofalowej).
Blacha do pieczenia
(Nie wolno używać ich w trybie
kuchenki mikrofalowej).
Wkładka grilla
(Przydatna do pracy w
trybie przyspieszonej pracy i
grillowania).
Naczynie do gotowania na parze
(Plastikowe naczynie do
gotowania na parze).
UWAGA
W celu określenia właściwych akcesoriów do przygotowywania
określonych potraw należy zapoznać się z częścią Inteligentne
pieczeniesna stronie 44.
14 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 14
2015-03-17 �� 7:13:03
Naczynie do gotowania na parze
PRZESTROGA
•Naczynie do gotowania na parze
jest przeznaczone do użytku
z tym modelem. Nie należy
używać naczynia z innymi
modelami lub produktami z
powodu zagrożenia pożarem lub
uszkodzeniem mienia.
•Nie należy używać naczynia w
trybach gotowania innych niż
tryb kuchenki mikrofalowej.
•Naczynia nie należy używać
do gotowania żywności z dużą
zawartością cukru lub tłuszczu.
•Podczas wyjmowania naczynia
do gotowania na parze pamiętaj
o rękawicach ochronnych, gdyż
naczynie będzie bardzo gorące
po zakończeniu gotowania.
•Ostrożnie otwieraj przykrywkę,
ponieważ para, która
wytworzyła się w naczyniu,
może być bardzo gorąca.
•Przed rozpoczęciem gotowania
pamiętaj, aby odpowiednio
złożyć naczynie do gotowania
na parze i założyć przykrywkę.
Instalacja
Naczynie do gotowania na parze
to zestaw składający się z miski,
tacy oraz specjalnej przykrywki.
Można w nim przygotowywać
np. ryż, makaron i warzywa,
zachowując ich wartości
odżywcze.
•Części naczynia są odporne na
temperatury od -20 °C do
140 °C.
•Aby rozmrozić potrawę, umieść
ją w naczyniu do gotowania
na parze, nie przykrywając go
przykrywką. Woda pozostanie
na dnie naczynia i nie zniszczy
potrawy.
•Zapoznaj się z częścią Zasady
używania trybu gotowania na
parzesna stronie 59.
Polski 15
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 15
2015-03-17 �� 7:13:03
Instalacja
Instrukcje montażu
Ogólne dane techniczne
Zasilanie elektryczne
Wymiary
(szer. x wys. x głęb.)
230 V ~ 50 Hz
Rozmiar zestawu
595 × 454,2 × 570 mm
Rozmiar wersji
do zabudowy
555 × 445 × 548,8 mm
Instalacja
To urządzenie jest zgodne z regulacjami UE.
Usuwanie opakowania i złomowanie urządzenia
Opakowanie nadaje się do recyklingu.
Opakowanie może zawierać następujące materiały:
•karton;
•taśma polietylenowa (PE);
•pianka polistyrenowa niezawierająca CFC.
Materiałów tych należy pozbywać się w sposób odpowiedzialny,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informacje o miejscach zbiórki i złomowania urządzeń AGD można
uzyskać u przedstawicieli lokalnych władz.
16 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 16
2015-03-17 �� 7:13:04
Podłączenie do prądu
•Urządzenie powinno
zostać podłączone przez
wykwalifikowanego technika.
•Ta kuchenka mikrofalowa
NIE jest przeznaczona do
zastosowań w gastronomii.
•Jest przeznaczona wyłącznie do
przygotowywania posiłków w
warunkach domowych.
•Urządzenie nagrzewa się
podczas użytkowania i może
pozostać gorące przez pewien
czas.
•W obecności dzieci należy
zachować ostrożność.
Sieć elektryczna, do której
podłączane jest urządzenie,
powinna odpowiadać wszystkim
przepisom.
Urządzenie powinno umożliwiać
odłączenie od zasilania po
montażu. Odłączenie można
osiągnąć poprzez umieszczenie
wtyczki w dostępnym miejscu
lub zainstalowanie przełącznika
w okablowaniu zgodnie z
odpowiednimi zasadami.
Instalacja
Bezpieczeństwo
Polski 17
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 17
2015-03-17 �� 7:13:04
Instalacja
Instalowanie w szafce
Szafka kuchenna, w którą wbudowany ma być piekarnik, musi być
odporna na wysokie temperatury (maks. 100 °C). Firma Samsung nie
ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia szafek spowodowane wysoką
temperaturą.
Wymiary wymagane do instalacji
Piekarnik (mm)
H
A
Instalacja
I
B
G
C
F
E
555
F
595
B
445
G
358
C
549
H
85
D
21
I
454,2
E
341
D
Szafka do zabudowy (mm)
F
A
B
A
E
C
D
H
A
600
B
Min. 564–568
C
Min. 550
D
Min. 445 / Maks. 450
E
Min. 50
F
200 cm2
G
200 cm2
H
Miejsce na gniazdko
zasilające
(otwór 30 Ø)
G
18 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 18
2015-03-17 �� 7:13:05
Szafka pod zlewozmywak (mm)
A
D
C
B
A
Min. 550
B
Min. 564 / Maks. 568
C
Min. 446 / Maks. 450
D
50
E
200 cm2
Instalacja
E
Montaż piekarnika
1. Wsunąć częściowo kuchenkę
w otwór szafki. Kabel
poprowadzić do źródła
zasilania.
2. Wsunąć całkowicie kuchenkę
w otwór szafki.
Polski 19
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 19
2015-03-17 �� 7:13:06
Instalacja
3. Przytwierdzić kuchenkę za
pomocą dwóch dostarczonych
wkrętów (4 x 25 mm).
Instalacja
4. Podłączyć do prądu.
Sprawdzić, czy urządzenie
działa.
02
01
02
Produkt należy trzymać za
2 uchwyty boczne i uchwyt
drzwiczek w trakcie jego
odpakowywania.
01 Uchwyt drzwiczek
02 Uchwyt boczny
20 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 20
2015-03-17 �� 7:13:08
Konserwacja
Czyszczenie
Regularne czyszczenie kuchenki zapobiega gromadzeniu się
zanieczyszczeń wewnątrz urządzenia i na nim. Należy zwrócić
szczególną uwagę na drzwiczki, ich powierzchnie uszczelniające, tacę
obrotową i pierścień obrotowy (w zależności od modelu).
Jeśli drzwiczki z trudnością się otwierają lub zamykają, najpierw należy
sprawdzić, czy na uszczelnieniach drzwiczek nie ma zanieczyszczeń.
Do czyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni kuchenki
należy używać miękkiej szmatki nasączonej wodą z mydłem. Dobrze
wypłucz i osusz.
1. W pustej kuchence na tacy
obrotowej umieścić szklankę
rozcieńczonego soku
cytrynowego.
2. Podgrzewać przez 10 minut
na pełnej mocy.
3. Po zakończeniu cyklu
zaczekać do ostygnięcia
kuchenki. Następnie otworzyć
drzwiczki i wyczyścić komorę.
Konserwacja
Usuwanie z wnętrza kuchenki uciążliwych zabrudzeń o
nieprzyjemnym zapachu
PRZESTROGA
•Drzwiczki i uszczelnienia
drzwiczek powinny być
zawsze czyste, aby zapewnić
ich poprawne otwieranie i
zamykanie. W przeciwnym razie
może to spowodować skrócenie
okresu używania kuchenki.
•Nie wolno wlewać wody do
otworów wentylacyjnych
kuchenki.
•Do czyszczenie nie wolno
używać środków ściernych ani
substancji chemicznych.
•Wnękę kuchenki należy
wyczyścić za pomocą roztworu
łagodnego detergentu po
każdym użyciu. Aby uniknąć
poparzenia, przed czyszczeniem
należy zaczekać, aż kuchenka
ostygnie.
Polski 21
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 21
2015-03-17 �� 7:13:08
Konserwacja
Wymiana (naprawa)
OSTRZEŻENIE
Konserwacja
Kuchenka nie zawiera elementów do samodzielnego demontażu przez
użytkownika. Nie wolno samodzielnie próbować naprawiać urządzenia
lub wymieniać jego elementów.
•Jeśli zawiasy, uszczelki
•Aby wymienić żarówkę,
drzwiczek lub drzwiczki
należy skontaktować się z
ulegną uszkodzeniu,
lokalnym centrum serwisowym
należy skontaktować się
firmy Samsung. Nie wolno
z wykwalifikowanym technikiem
przeprowadzać wymiany
lub lokalnym centrum
samodzielnie.
serwisowym firmy Samsung w
•Jeśli obudowa zewnętrzna
celu uzyskania pomocy.
kuchenki ulegnie uszkodzeniu,
najpierw należy odłączyć
przewód zasilający od źródła
zasilania i skontaktować się z
lokalnym centrum serwisowym
firmy Samsung.
Konserwacja w okresie długotrwałego nieużywania urządzenia
•Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy
odłączyć przewód zasilający i umieścić je w suchym, niezakurzonym
miejscu. Kurz i wilgoć mogą mieć negatywny wpływ na działanie
kuchenki.
22 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 22
2015-03-17 �� 7:13:08
Przed rozpoczęciem
Zanim przystąpisz do przygotowania potrawy z przepisu, zapoznaj się z kilkoma elementami.
Przed włączeniem lub podczas trybu gotowania możesz ustawić zegar albo minutnik
kuchenny lub zmienić jego ustawienia zgodnie ze swoimi potrzebami.
Zegar
Ustawienie poprawnego czasu na zegarze zapewni poprawne funkcje automatyczne.
1. Włącz piekarnik i poczekaj kilka sekund,
aż przejdzie w tryb gotowości. Wskaźnik
godzin miga.
2. Użyj pokrętła wartości, aby ustawić
godzinę, a następnie naciśnij przycisk
OK. Wskaźnik minut miga.
Przed rozpoczęciem
3. Użyj pokrętła wartości, aby ustawić
minuty, a następnie naciśnij przycisk OK.
UWAGA
• Aby później zmienić bieżący czas,
naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez 3
sekundy, a następnie wykonaj powyższe
czynności.
• Zegara nie można zmienić podczas pracy
urządzenia.
Polski 23
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 23
2015-03-17 �� 7:13:09
Przed rozpoczęciem
Minutnik
Minutnik pomaga monitorować godzinę lub czas trwania podczas pieczenia.
1. Naciśnij przycisk
.
2. Przekręć pokrętło wartości, aby ustawić
czas, a następnie naciśnij przycisk OK.
UWAGA
Przed rozpoczęciem
• Gdy czas upłynie, zostanie wyemitowany
sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu
piekarnika pojawi się migający komunikat
„00:00”.
• W dowolnej chwili można zmienić
ustawienia timera.
• Po włączeniu trybu pieczenia podwójnego
można oddzielnie ustawić timer dla górnej
i dolnej komory.
24 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 24
2015-03-17 �� 7:13:10
Włączanie/wyłączanie dźwięku
Możesz włączyć lub wyłączyć dźwięk przycisków, sygnał dźwiękowy lub alarm. To
ustawienie jest dostępne tylko w trybie gotowości (gdy wyświetla się bieżący czas).
Aby wyciszyć dźwięk, przytrzymaj przycisk
przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi
się komunikat „WYŁ.”.
Aby wyłączyć wyciszenie dźwięku,
ponownie przytrzymaj przycisk
przez
3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się
symbol „WŁ.”.
Tryb oszczędzania energii zmniejsza zużycie prądu, gdy kuchenka nie jest używana.
Aby zmniejszyć zużycie energii, przytrzymaj
przycisk
przez 3 sekundy. Wyświetlacz i
wszystkie lampki wyłączą się. To ustawienie
jest dostępne tylko w trybie gotowości (gdy
wyświetla się bieżący czas).
Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii,
otwórz drzwiczki lub naciśnij dowolny
przycisk.
Przed rozpoczęciem
Oszczędzanie energii
UWAGA
• Po 10 minutach braku aktywności ze
strony użytkownika kuchenka anuluje
aktualną pracę i przechodzi w stan
gotowości.
• Jeśli kuchenka zostaje wstrzymana na
ponad 25 minut podczas gotowania,
przechodzi w stan gotowości.
Polski 25
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 25
2015-03-17 �� 7:13:12
Przed rozpoczęciem
Prowadnice boczne
05
04
03
02
01
• Akcesoria należy umieszczać we
właściwych miejscach wewnątrz
piekarnika.
• Przy wyjmowaniu przyborów kuchennych
i/lub akcesoriów z piekarnika należy
zachować ostrożność. Gorące posiłki lub
akcesoria mogą spowodować poparzenia.
01 Poziom 1
Funkcja kuchenki
mikrofalowej
02 Poziom 2
03 Poziom 3
04 Poziom 4
Funkcja piekarnika
05 Poziom 5
Przed rozpoczęciem
Informacje o energii mikrofalowej
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Piekarnik wykorzystuje
fabrycznie wbudowany magnetron, który generuje mikrofale wykorzystywane do pieczenia
lub podgrzewania jedzenia, nie odkształcając ani nie odbarwiając go.
1. Mikrofale generowane przez magnetron
rozprzestrzeniają się równomiernie
dzięki zastosowaniu systemu dystrybucji
wirowej. Dlatego pożywienie jest
przygotowywane równomiernie.
2. Mikrofale są pochłaniane przez
pożywienie do głębokości około 2,5 cm.
Następnie mikrofale są rozpraszane
wewnątrz pożywienia podczas dalszego
gotowania.
3. Czas gotowania zależy od następujących właściwości pożywienia:
• ilość i gęstość,
• zawartość wilgoci;
• temperatura początkowa (dotyczy zwłaszcza żywności mrożonej).
UWAGA
Przygotowane jedzenie zatrzymuje ciepło w środku po zakończeniu gotowania. Dlatego
konieczne jest przestrzeganie czasu oczekiwania określonego w niniejszej instrukcji, który
gwarantuje równomierne przygotowanie jedzenia w środku.
26 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 26
2015-03-17 �� 7:13:13
Przybory kuchenne do kuchenki mikrofalowej
Przybory kuchenne wykorzystywane w trybie mikrofal muszą pozwalać mikrofalom na
przepływ i przenikanie pożywienia. Metale takie, jak stal nierdzewna, aluminium, czy miedź
odbijają mikrofale. Dlatego też nie należy stosować przyborów wykonanych z metalicznych
materiałów. Przybory z oznaczeniem kuchenki mikrofalowej są zawsze bezpieczne w użytku.
Dodatkowe informacje o stosownych przyborach znajdują się w poniższym przewodniku.
Wymagania
• Płaskie dno i proste ścianki boczne
• Dopasowana przykrywka
• Dobrze wyważona patelnia, której uchwyty ważą mniej niż sama patelnia
Materiał
Możliwość użycia
w kuchence
mikrofalowej
Opis
Talerz teflonowy
Nie używać do podgrzewania przez
ponad 8 minut.
Porcelana kostna i naczynia gliniane
Porcelana, ceramika, emaliowane
wyroby gliniane i porcelana kostna
mogą być używane w kuchence
mikrofalowej pod warunkiem, że
nie mają metalowych elementów
ozdobnych.
Plastikowe lub tekturowe naczynia
jednorazowe
Niektóre produkty mrożone są
pakowane przy użyciu takich
materiałów.
Opakowania
żywności
typu fast food
Kubki i pojemniki z
polistyrenu
Przegrzanie może spowodować
stopienie się materiałów.
Papierowe torby lub
gazety
Mogą ulec zapłonowi.
Papier makulaturowy
i metalowe elementy
ozdobne
Mogą powodować iskrzenie.
Przed rozpoczęciem
Folia aluminiowa
Do ochrony małych porcji przed
przypaleniem. Jeśli folia znajduje się
zbyt blisko ścianki kuchenki lub użyto
jej zbyt dużo, może wystąpić iskrzenie.
Polski 27
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 27
2015-03-17 �� 7:13:13
Przed rozpoczęciem
Możliwość użycia
w kuchence
mikrofalowej
Materiał
Wyroby
szklane
Wyroby
metalowe
Przed rozpoczęciem
Wyroby
papierowe
Opis
Naczynia
żaroodporne
Mogą być używane w kuchence
mikrofalowej pod warunkiem, że
nie mają metalowych elementów
ozdobnych.
Delikatne wyroby
szklane
Delikatne wyroby szklane mogą pękać
w wyniku szybkiego podgrzania.
Słoiki
Odpowiednie tylko do podgrzewania.
Przed gotowaniem należy zdjąć
pokrywkę.
Naczynia
Mogą powodować iskrzenie lub pożar.
Torby do zamrażania
z zamknięciami
Talerze, kubki,
serwetki i papier
kuchenny
Do gotowania przez krótki czas.
Pochłaniają nadmiar wilgoci.
Papier makulaturowy
Powoduje iskrzenie.
Pojemniki
Używane mogą być tylko pojemniki
z plastiku odpornego na wysokie
temperatury. Niektóre rodzaje
plastiku mogą ulegać odkształceniu
lub odbarwieniu w wysokich
temperaturach.
Folia kuchenna
Do zatrzymywania wilgoci po
zakończeniu gotowania.
Torby do zamrażania
Tylko torby odporne na gotowanie lub
pieczenie.
Wyroby
plastikowe
Do zatrzymywania wilgoci i
zapobiegania rozpryskiwaniu się
tłuszczu.
Papier woskowany lub
tłuszczoodporny
: Bezpieczne
: Używać ostrożnie
: Niebezpieczne
28 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 28
2015-03-17 �� 7:13:13
Obsługa
Panel sterowania
Panel przedni jest dostępny w wielu różnych materiałach i kolorach. W celu poprawy jakości
rzeczywisty wygląd piekarnika może ulec zmianie bez uprzedzenia.
02 04
01
03 05
07 09 11
06
08 10 12
13
Obróć pokrętło wyboru, aby wybrać tryb gotowania lub funkcję.
02 Oświetlenie
piekarnika
Naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie oświetlenia
wewnętrznego.
03 Blokada rodzicielska
Aby aktywować lub dezaktywować, naciśnij i przytrzymaj przez 3
sekundy.
Blokada rodzicielska jest dostępna tylko w stanie gotowości.
04 Minutnik
Minutnik pomaga monitorować godzinę lub czas trwania podczas
pieczenia.
05 Poziom mocy/waga
Służy do zmiany poziomu mocy lub wagi.
06 Wyświetlacz
Pokazuje przydatne informacje o wybranych funkcjach lub
ustawieniach.
07 OK
Naciśnięcie powoduje zatwierdzenie ustawień.
08 Wstecz
Naciśnięcie powoduje przywrócenie do ustawień domyślnych.
09 Temperatura
Służy do ustawiania temperatury.
10 Czas pieczenia
Naciśnięcie powoduje ustawienie czasu pieczenia.
11 Start
Naciśnięcie powoduje rozpoczęcie gotowania.
12 Stop
Naciśnięcie powoduje zatrzymanie pracy. Ten przycisk służy też do
anulowania bieżącego trybu.
13 Pokrętło wartości
Służy do ustawienia wartości wybranego ustawienia. Aby
zwiększyć, przekręć w kierunku znaku +, aby zmniejszyć – w
kierunku znaku -.
Obsługa
01 Pokrętło trybu
Polski 29
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 29
2015-03-17 �� 7:13:14
Obsługa
Omówienie funkcji
Funkcja
Termoobieg
Duży grill
Zakres temperatur
Domyślna temperatura
40–230 °C
180 °C
Elementy grzejne wytwarzają ciepło, które
jest równomiernie rozprowadzane wewnątrz
piekarnika przez wentylator termoobiegu. Ten
tryb jest przydatny przy przygotowywaniu
mrożonego jedzenia i podczas pieczenia.
150–230 °C
Służy do grillowania np. mięsa.
150–200 °C
Mały grill
Tryb ręczny
Obsługa
Tryb łączony z
grillem
800 W
Energia mikrofalowa umożliwia pieczenie lub
podgrzewanie pożywienia bez zmiany jego
postaci lub koloru.
40–200 °C
100–600 W
Tryb łączony z
termoobiegiem
180 °C
Grill o małej powierzchni emituje ciepło. Ten
tryb służy do przygotowywania dań, które
wymagają mniejszej ilości ciepła, np. ryb i
bagietek z nadzieniem.
100–800 W
Mikrofale
220 °C
180 °C
300 W
Elementy grzejne generują ciepło, wentylator
termoobiegu rozprowadza je wewnątrz
piekarnika, a efekt wzmacnia energia
mikrofalowa.
40–200 °C
100–600 W
200 °C
300 W
Elementy grzejne generują ciepło, a efekt
wzmacnia energia mikrofalowa.
30 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 30
2015-03-17 �� 7:13:16
Funkcja
Tryb
automatyczny
Zakres temperatur
Domyślna temperatura
Warzywa
Niedoświadczeni kucharze mogą skorzystać z 10
przepisów programów automatycznych.
Automatyczny
Niedoświadczeni kucharze mogą skorzystać z 10
przepisów programów automatycznych.
Rozmrażanie
Piekarnik oferuje 5 programów rozmrażania.
60–100 °C
Utrzymywanie
temperatury
Funkcje
specjalne
Czyszczenie
parą
70 °C
Ten tryb służy wyłącznie do utrzymywania
temperatury potraw, które właśnie zostały
upieczone.
—
—
Ta funkcja służy do czyszczenia lekkich
zabrudzeń za pomocą pary.
Tryb ręczny
Krok 1. Wybierz tryb
Obsługa
Obróć pokrętło wyboru trybów, aby wybrać
tryb ręczny, na przykład Termoobieg.
Domyślna temperatura (lub poziom mocy)
miga.
Krok 2. Ustaw temperaturę lub poziom mocy.
Użyj pokrętła wartości, aby ustawić
domyślną temperaturę (lub poziom mocy).
Po zakończeniu naciśnij przycisk OK, aby
przejść dalej.
UWAGA
Jeśli poziom mocy lub temperatura nie
zostanie określona w ciągu 5 sekund,
piekarnik przechodzi do następnego kroku
(czas gotowania lub tryb gotowości).
Polski 31
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 31
2015-03-17 �� 7:13:17
Obsługa
Krok 3. Ustaw czas gotowania
Naciśnij przycisk Czas gotowania, aby
przejść do ustawienia czasu (tylko
Termoobieg i Grill).
Użyj pokrętła wartości, aby ustawić czas
gotowania.
Możesz także opóźnić czas zakończenia
pieczenia do dowolnego momentu.
Ustaw czas gotowania i naciśnij przycisk
.
Następnie użyj pokrętła wartości, aby
ustawić czas zakończenia. Więcej
informacji dostępnych jest w części
Opóźnione zakończeniesna stronie 33.
Po zakończeniu naciśnij przycisk
.
Obsługa
Krok 4. Podgrzewanie (tylko Termoobieg i Grill)
Piekarnik rozgrzewa się do czasu, aż
osiągnie wartość ustawionej temperatury.
Następnie kuchenka emituje sygnał
dźwiękowy, a wskaźnik
znika.
UWAGA
Aby zmienić temperaturę lub czas podczas
gotowania, naciśnij przycisk temperatury
lub przycisk czasu gotowania, a następnie
przekręć pokrętło wartości, aby dostosować
wartość.
32 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 32
2015-03-17 �� 7:13:19
Opóźnione zakończenie
Funkcja opóźnionego zakończenia została opracowana, by uczynić gotowanie wygodniejszym.
Przykład z życia: Załóżmy, że wybierasz jednogodzinny przepis o godzinie 14:00 i chcesz,
aby piekarnik zakończył pieczenie o 17:00. Aby ustawić czas zakończenia, zmień czas
opóźnionego zakończenia na 17:00. Piekarnik rozpocznie pieczenie o 16:00 i skończy o 17:00,
zgodnie z wprowadzonym ustawieniem.
Przypadek 1
Aktualna godzina: 14:00
Ustawiony czas pieczenia:
1 godzina
Ustawiona godzina
zakończenia: 18:00
Piekarnik automatycznie rozpocznie pieczenie o 17:00 i skończy o 18:00.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Przypadek 2
Aktualna godzina: 14:00
Ustawiony czas pieczenia:
2 godziny
Ustawiona godzina
zakończenia: 17:00
Piekarnik automatycznie rozpocznie pieczenie o 15:00 i skończy o 17:00.
Obsługa
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
PRZESTROGA
Nie należy zostawiać przygotowanego jedzenia w piekarniku na zbyt długo. Jedzenie może
się zepsuć.
Aby zmienić czas gotowania podczas pracy urządzenia
1. Naciśnij przycisk . Wskaźnik czasu
miga.
2. Użyj pokrętła wartości, aby dostosować
czas gotowania.
Polski 33
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 33
2015-03-17 �� 7:13:20
Obsługa
3. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić
zmiany.
Aby zmienić temperaturę lub poziom mocy podczas gotowania
1. Naciśnij przycisk
(lub
). Wskaźnik
temperatury (lub poziomu mocy) miga.
2. Użyj pokrętła wartości, aby ustawić
temperaturę (lub poziom mocy).
3. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić
zmiany.
Obsługa
Aby zatrzymać pracę
Naciśnij raz przycisk , aby zatrzymać
gotowanie, dwa razy, aby anulować bieżący
tryb.
Możesz też obrócić pokrętło wyboru trybu
do pozycji „
”.
34 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 34
2015-03-17 �� 7:13:22
Termoobieg
Elementy grzejne wytwarzają ciepło, które jest równomiernie rozprowadzane wewnątrz
piekarnika przez wentylator termoobiegu. Ten tryb służy do pieczenia biszkoptów, ciastek,
bułek i ciast z owocami, ciast ptysiowych i sufletów.
Krok 1
Termoobieg
>
Krok 2
Temperatura
>
Krok 3
Czas pieczenia
>
Krok 4
Podgrzewanie
1. Umieść jedzenie w odpowiednim
naczyniu, następnie na zalecanym
akcesorium i zamknij drzwiczki.
2. Wykonaj kroki 1–4 podane w części
Tryb ręcznysna stronie 31.
3. Po zakończeniu pieczenia miga zegar
„0:00”. Do wyjęcia potrawy użyj rękawic
kuchennych.
Tryb łączony z termoobiegiem
Ten tryb łączony wykorzystuje jednocześnie energię mikrofal i gorące powietrze, co skraca
czas pieczenia, a danie uzyskuje przypieczoną i chrupiącą powierzchnię. Jest odpowiedni
do każdego rodzaju mięs i drobiu, a także potraw zapiekanych i dań z rusztu, biszkoptów,
lekkich ciast z owocami, ciast z kruszonką, pieczonych warzyw, babeczek i pieczywa.
>
Krok 2
Temperatura i
poziom mocy
Krok 3
>
Czas pieczenia
Krok 4
>
Podgrzewanie
1. Umieść jedzenie w odpowiednim
naczyniu, następnie na podstawie i
zamknij drzwiczki.
2. Wykonaj kroki 1–4 podane w części
Tryb ręcznysna stronie 31.
3. Po zakończeniu pieczenia miga zegar
„0:00”. Do wyjęcia potrawy użyj rękawic
kuchennych.
Obsługa
Krok 1
Tryb łączony z
termoobiegiem
PRZESTROGA
Korzystaj wyłącznie z naczyń
żaroodpornych, takich jak szkło, ceramika
lub porcelana kostna bez metalowych
elementów ozdobnych.
Polski 35
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 35
2015-03-17 �� 7:13:23
Obsługa
Mikrofale
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Energia mikrofalowa
umożliwia pieczenie lub podgrzewanie pożywienia bez zmiany jego postaci lub koloru.
• Należy używać wyłącznie przyborów kuchennych, które mogą być bezpiecznie stosowane
w kuchenkach mikrofalowych.
Krok 1
Mikrofale
>
Krok 2
Poziomy mocy
>
Krok 3
Czas pieczenia
Krok 4
—
>
1. Włóż potrawę do pojemnika, którego
można bezpiecznie używać w kuchence
mikrofalowej, następnie na zalecane
akcesorium i zamknij drzwiczki.
2. Wykonaj kroki 1–3 z części Tryb
ręcznysna stronie 31.
3. Po zakończeniu pieczenia miga zegar
„0:00”. Do wyjęcia potrawy użyj rękawic
kuchennych.
Łatwy początek
Aby szybko podgrzać potrawę przy
maksymalnej mocy (800 W), wybierz tryb
Mikrofale i naciśnij .
Obsługa
Poziomy mocy
Wartość
procentowa (%)
Moc wyjściowa
(W)
100
800
NIŻSZY WYSOKI
83
700
PODWYŻSZONY
67
600
ŚREDNI
50
450
OBNIŻONY
33
300
Do pieczenia mięsa i podgrzewania
warzyw.
ROZMRAŻANIE
20
180
Do rozmrażania przed gotowaniem.
NISKI
11
100
Do rozmrażania warzyw.
Poziom
WYSOKI
Opis
Do podgrzewania płynów.
Do podgrzewania i gotowania.
36 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 36
2015-03-17 �� 7:13:23
Duży grill
Elementy grzejne wytwarzają ciepło. Sprawdź, czy znajdują się w pozycji poziomej.
Krok 1
Grill
>
Krok 2
Temperatura
>
Krok 3
Czas pieczenia
>
Krok 4
—
1. Umieść jedzenie w odpowiednim
naczyniu, następnie na zalecanym
akcesorium i zamknij drzwiczki.
2. Wykonaj kroki 1 i 3 opisane w części
Tryb ręcznysna stronie 31.
3. Po zakończeniu pieczenia miga zegar
„0:00”. Do wyjęcia potrawy użyj rękawic
kuchennych.
Mały grill
Elementy grzejne wytwarzają ciepło. Sprawdź, czy znajdują się w pozycji poziomej.
Krok 1
Grill
>
Krok 2
Temperatura
>
Krok 3
Czas pieczenia
>
Krok 4
—
Obsługa
1. Umieść jedzenie w odpowiednim
naczyniu, następnie na zalecanym
akcesorium i zamknij drzwiczki.
2. Wykonaj kroki 1 i 3 opisane w części
Tryb ręcznysna stronie 31.
3. Po zakończeniu pieczenia miga zegar
„0:00”. Do wyjęcia potrawy użyj rękawic
kuchennych.
Polski 37
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 37
2015-03-17 �� 7:13:24
Obsługa
Tryb łączony z grillem
Elementy grzejne generują ciepło, a efekt wzmacnia energia mikrofalowa. Należy używać
wyłącznie przyborów kuchennych, np. szklanych lub ceramicznych, które mogą być
bezpiecznie stosowane w kuchenkach mikrofalowych.
Krok 1
Tryb łączony z
grillem
Krok 2
>
Poziomy mocy
Krok 3
>
Czas pieczenia
Krok 4
>
—
1. Umieść jedzenie w odpowiednim
naczyniu, następnie na zalecanym
akcesorium i zamknij drzwiczki.
2. Wykonaj kroki 1–3 z części Tryb
ręcznysna stronie 31.
3. Po zakończeniu pieczenia miga zegar
„0:00”. Do wyjęcia potrawy użyj rękawic
kuchennych.
Obsługa
38 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 38
2015-03-17 �� 7:13:24
Tryb automatyczny
Piekarnik oferuje 3 różne tryby automatyczne: Warzywa, Automatyczne gotowanie i
Rozmrażanie. Wybierz ten, który najbardziej pasuje do Twoich potrzeb.
Krok 1. Wybierz tryb
Obróć pokrętło wyboru trybu, aby
wybrać tryb automatyczny (Warzywa,
Automatyczne gotowanie i Rozmrażanie).
Numer domyślnego programu miga.
Krok 2. Wybierz program
Użyj pokrętła wartości, aby wybrać
preferowany program, a następnie naciśnij
OK. Domyślna waga dla programu miga.
Krok 3. Ustaw wagę
Użyj pokrętła wartości, aby ustawić wagę.
Obsługa
Po zakończeniu naciśnij przycisk
.
PRZESTROGA
Do wyjmowania jedzenia zawsze używaj
rękawic ochronnych.
UWAGA
Czas gotowania jest zaprogramowany
zgodnie z trybem automatycznym, którego
nie można zmienić.
Polski 39
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 39
2015-03-17 �� 7:13:25
Obsługa
Warzywa
Niedoświadczeni kucharze mogą skorzystać z 10 przepisów programów automatycznych.
Dodaj 30–45 ml zimnej wody na każde 250 g jedzenia, chyba że zalecana jest inna ilość
wody. Gotuj pod przykryciem przez minimalny czas. Aby uzyskać odpowiednią miękkość
warzyw, czas gotowania można nieco wydłużyć. Zamieszaj warzywa w czasie gotowania i po
jego zakończeniu. Po zakończeniu gotowania dodaj sól, zioła lub masło. Przykryj i odstaw na
3 minuty.
Krok 1
Warzywa
>
Krok 2
Od 1 do 10
>
Krok 3
Waga
1. Umieść jedzenie w odpowiednim
naczyniu, następnie na zalecanym
akcesorium i zamknij drzwiczki.
2. Wykonaj kroki 1–3 z części Tryb
automatycznysna stronie 39.
3. Po zakończeniu pieczenia miga zegar
„0:00”. Do wyjęcia potrawy użyj rękawic
kuchennych.
UWAGA
Obsługa
Pokrój świeże warzywa na kawałki o równej
wielkości. Im mniejsze kawałki, tym krótszy
czas ich gotowania.
Automatyczne gotowanie
Niedoświadczeni kucharze mogą skorzystać z 10 przepisów programów automatycznych. To
rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i przyspieszyć naukę. Czas i temperatura pieczenia
będą regulowane zgodnie z wybranym przepisem.
Krok 1
Automatyczny
>
Krok 2
Od 1 do 10
>
Krok 3
Waga
1. Umieść jedzenie w odpowiednim
naczyniu, następnie na zalecanym
akcesorium i zamknij drzwiczki.
2. Wykonaj kroki 1–3 z części Tryb
automatycznysna stronie 39.
3. Po zakończeniu pieczenia miga zegar
„0:00”. Do wyjęcia potrawy użyj rękawic
kuchennych.
40 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 40
2015-03-17 �� 7:13:26
Rozmrażanie
Piekarnik oferuje 5 programów rozmrażania. Czas i poziom mocy są ustawiane
automatycznie zgodnie z wybranym programem.
Krok 1
Rozmrażanie
>
Krok 2
Od 1 do 5
>
Krok 3
Waga
1. Umieść jedzenie w odpowiednim
naczyniu, następnie na zalecanym
akcesorium i zamknij drzwiczki.
2. Wykonaj kroki 1–3 z części Tryb
automatycznysna stronie 39.
3. Po zakończeniu pieczenia miga zegar
„0:00”. Do wyjęcia potrawy użyj rękawic
kuchennych.
Funkcje specjalne
Utrzymywanie temperatury
W tej funkcji działa tylko konwekcyjny element grzejny, który włącza się i wyłącza tak, aby
podtrzymać temperaturę potrawy.
Obsługa
Po zakończeniu gotowania
1. Przekręć pokrętło wyboru trybów,
aby wybrać pozycję Utrzymanie
temperatury.
2. Przekręć pokrętło wartości, aby
dopasować temperaturę.
Polski 41
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 41
2015-03-17 �� 7:13:26
Obsługa
3. Naciśnij przycisk , aby ustawić czas
gotowania, a następnie użyj pokrętła
wartości, aby ustawić czas, jeśli jest to
konieczne.
4. Naciśnij przycisk
się rozgrzewać.
. Piekarnik zaczyna
PRZESTROGA
• Do wyjmowania jedzenia zawsze używaj
rękawic ochronnych.
• Nie używaj tej funkcji do podgrzewania
zimnej potrawy. Ten tryb służy wyłącznie
do utrzymywania temperatury potraw,
które właśnie zostały upieczone.
• Nie używaj tej funkcji dłużej niż przez
godzinę, gdyż może to wpłynąć na jakość
pokarmu.
• Aby potrawa była chrupiąca, w
trakcie działania trybu utrzymywania
temperatury nie przykrywaj potrawy.
Zasady używania trybu utrzymywania temperatury
Obsługa
Temperatura
(°C)
Czas oczekiwania
(min)
Dania
80
30
Do utrzymywania temperatury
mięsa, kurczaka, zapiekanek, pizzy,
ziemniaków i dań na talerzu.
Napoje
80
30
Do utrzymywania temperatury wody,
mleka i kawy.
Chleb/ciasto
francuskie
60
30
Do utrzymywania temperatury chleba,
tostów, bułek, babeczek i ciast.
Naczynia/
sztućce
70
30
Do podgrzewania naczyń i sztućców
Ułóż naczynia na tacy obrotowej.
Nie przeciążaj jej. Maksymalna waga
naczyń: 7 kg.
Potrawa
Instrukcje
42 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 42
2015-03-17 �� 7:13:27
Czyszczenie parą
Ta funkcja służy do czyszczenia lekkich zabrudzeń za pomocą pary.
1. Wlej około 100 ml wody na dno pustego
piekarnika i zamknij drzwiczki.
2. Przekręć pokrętło wyboru trybów, aby
wybrać Czyszczenie parą.
3. Naciśnij przycisk
czyszczenie.
. Kuchenka zacznie
OSTRZEŻENIE
• Nie otwieraj drzwiczek przed
zakończeniem cyklu. Woda wewnątrz
piekarnika jest bardzo gorąca i może
spowodować poparzenia.
UWAGA
• Tej funkcji należy używać dopiero po
całkowitym schłodzeniu piekarnika do
temperatury pokojowej.
• NIE WOLNO używać wody destylowanej.
Obsługa
4. Użyj suchej ściereczki, aby wyczyścić
wnętrze piekarnika.
• NIE WOLNO stosować do czyszczenia
kuchenki myjek wysokociśnieniowych lub
urządzeń do czyszczenia ze strumieniem
pary.
• Jeśli wnętrze piekarnika jest gorące, funkcja
automatycznego czyszczenia nie zostanie
uruchomiona. Poczekaj, aż piekarnik
wystygnie, a następnie spróbuj ponownie.
• Nie wolno nalewać wody na dno
piekarnika przy użyciu siły. Należy to
zrobić delikatnie. W przeciwnym razie
woda wyleje się do przodu.
Polski 43
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 43
2015-03-17 �� 7:13:28
Inteligentne pieczenie
Automatyczne gotowanie
Zasady przygotowywania potraw warzywnych
U1
Potrawa
Wielkość porcji (kg)
Akcesoria
Poziom
Różyczki
brokułów
0,2–0,3
0,3–0,4
Płyta ceramiczna
1
Pokrój cebule na plasterki lub połówki. Dodaj tylko 15 ml (1 łyżka
stołowa) wody. Rozłóż ją równomiernie w szklanej misie z
przykrywką. Gotuj pod przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj.
U2
Różyczki
kalafiora
0,2–0,3
0,3–0,4
Płyta ceramiczna
1
Opłucz i oczyść świeży kalafior i przygotuj różyczki. Rozłóż ją
równomiernie w szklanej misie z przykrywką. Dodaj 30 ml (2 łyżki
stołowe) wody w przypadku porcji 0,2–0,3 kg lub 45–60 ml (3–4 łyżki
stołowe) w przypadku porcji 0,3–0,4 kg. Umieść miskę na środku tacy
obrotowej. Gotuj pod przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj.
U3
Plastry marchwi
0,2–0,3
0,4–0,5
Płyta ceramiczna
1
Inteligentne pieczenie
Opłucz i oczyść marchew, a następnie pokrój ją na plasterki. Rozłóż
ją równomiernie w szklanej misie z przykrywką. Dodaj 30 ml (2 łyżki
stołowe) wody w przypadku porcji 0,2–0,3 kg lub 45–60 ml (3–4 łyżki
stołowe) w przypadku porcji 0,4–0,5 kg. Umieść miskę na środku tacy
obrotowej. Gotuj pod przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj.
U4
Ziemniaki w
mundurkach
0,3–0,4
0,7–0,8
Płyta ceramiczna
1
Opłucz i oczyść ziemniaki. Posmaruj oliwą z oliwek i ponakłuwaj
skórkę nożem. Umieść na płycie ceramicznej. Po zakończeniu
gotowania odstaw na 3–5 minut.
U5
Obrane
ziemniaki
0,4–0,5
0,7–0,8
Płyta ceramiczna
1
Opłucz i obierz ziemniaki, pokrój je na połówki i włóż je do szklanej
misy z pokrywką, która może być używana w kuchence. Dodaj
15-30 ml (1-2 łyżki stołowe) wody. Po ugotowaniu zamieszaj. Jeśli
gotowana jest większa ilości warzyw, zamieszaj je raz podczas
gotowania. Odstaw na 3–5 minut.
44 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 44
2015-03-17 �� 7:13:29
Potrawa
U6
Cukinie
Wielkość porcji (kg)
Akcesoria
Poziom
0,2–0,3
0,3–0,4
Płyta ceramiczna
1
Pokrój cukinie na plasterki. Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) wody
lub trochę masła. Rozłóż ją równomiernie w szklanej misie z
przykrywką. Gotuj pod przykryciem. Gotuj do pierwszej miękkości.
U7
Plastry
bakłażana
0,1–0,2
0,3–0,4
Płyta ceramiczna
1
Pokrój bakłażany na małe plasterki i polej je 15 ml (1 łyżką
stołową) soku z cytryny. Rozłóż ją równomiernie w szklanej misie z
przykrywką. Gotuj pod przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj.
U8
Plastry cebuli
0,2–0,3
0,4–0,5
Płyta ceramiczna
1
Pokrój cebule na plasterki lub połówki. Dodaj tylko 15 ml (1
łyżka stołowa) wody. Rozłóż ją równomiernie w szklanej misie z
przykrywką. Gotuj pod przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj.
U9
Mieszanka
warzyw
0,2–0,3
0,4–0,5
Płyta ceramiczna
1
U10
Ryż biały
0,2–0,3
Płyta ceramiczna
1
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką.
(Uwaga: w czasie gotowania ryż podwaja swoją objętość). Gotuj
pod przykryciem. Po zakończeniu gotowania pomieszaj go i odstaw
na chwilę. Dodaj sól lub zioła albo masło. Uwaga: po zakończeniu
gotowania może okazać się, że ryż nie wchłonął całej wody.
Inteligentne pieczenie
Opłucz i oczyść świeże warzywa. Rozłóż ją równomiernie w
szklanej misie z przykrywką. Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) wody w
przypadku porcji 0,2–0,3 kg lub 30 ml (2 łyżki stołowe) w przypadku
porcji 0,4–0,5 kg. Umieść miskę na środku tacy obrotowej. Gotuj pod
przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj.
Polski 45
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 45
2015-03-17 �� 7:13:29
Inteligentne pieczenie
Zasady używania trybu automatycznego gotowania
Potrawa
A1
Danie na talerzu
Wielkość porcji (kg)
Akcesoria
Poziom
0,3–0,35
0,4–0,45
Płyta ceramiczna
1
Ułóż danie na talerzu ceramicznym i owiń folią do kuchenek
mikrofalowych. Ten program jest odpowiedni do przygotowywania
posiłków zawierających 3 składniki (np. mięso z sosem, warzywa i
ziemniaki, ryż lub makaron). Po upieczeniu odstaw na 3 minuty.
A2
Mrożona pizza
0,3–0,35
0,4–0,45
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
2
Umieść mrożoną pizzę w kuchence.
A3
Mrożona
lasagna
0,4–0,45
0,6–0,65
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
2
Umieść mrożoną lasagne w ceramicznym lub wykonanym z
żaroodpornego szkła naczyniu o odpowiednim rozmiarze. Po
zakończeniu podgrzewania odstaw potrawę na 2–3 minuty.
A4
Cały kurczak
1,1–1,15
1,2–1,25
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
2
Inteligentne pieczenie
Posmaruj zimnego kurczaka olejem i posyp przyprawami. Włóż
go piersią do dołu na środek wkładki grilla z płytą ceramiczną. Po
usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę. Naciśnij przycisk Start,
aby kontynuować. Po zakończeniu pieczenia odstaw na 5 minut.
A5
Kawałki
kurczaka
0,6–0,7
0,9–1,0
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
4
Posmaruj zimne kawałki kurczaka olejem i posyp przyprawami.
Połóż na ruszcie z płytą ceramiczną skórą do dołu. Po usłyszeniu
sygnału obróć na drugą stronę. Po zakończeniu pieczenia odstaw na
2–3 minuty.
A6
Pieczona
jagnięcina
0,8–0,9
1,1–1,2
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
3
Umieść marynowaną pieczeń jagnięcą na ruszcie z płytą ceramiczną.
Po usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę i zacznij ponownie.
46 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 46
2015-03-17 �� 7:13:30
Potrawa
A7
Mrożone frytki z
piekarnika
Wielkość porcji (kg)
Akcesoria
Poziom
0,3–0,4
0,45–0,5
Blacha do pieczenia
3
Rozłóż mrożone frytki do pieczenia na blasze metalowej.
A8
A9
Pieczone
połówki
ziemniaków
Szarlotka
0,4–0,5
0,6–0,7
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
4
Przetnij ziemniaki na połówki Ułóż je w okrąg na blasze, układając
na ściętej stronie. Po zakończeniu pieczenia odstaw na 2–3 minuty.
1,2–1,4
Blacha do pieczenia
2
Umieść szarlotkę w okrągłym metalowym naczyniu. Połóż na blasze
do pieczenia. Zakres wagi zależą od ilości jabłek itd.
A10
Holenderski
biały chleb
0,7–0,8
Blacha do pieczenia
3
Włóż surowe ciasto do odpowiedniej wielkości prostokątnego
metalowego naczynia do pieczenia (długość 25 cm). Ułóż potrawę
bokiem do drzwiczek na blasze do pieczenia.
Inteligentne pieczenie
Polski 47
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 47
2015-03-17 �� 7:13:30
Inteligentne pieczenie
Zasady używania trybu rozmrażania
Potrawa
d1
Mięso
Wielkość porcji (g)
Akcesoria
Poziom
0,2–1,5
Płyta ceramiczna
1
Osłoń brzegi folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału obróć mięso
na drugą stronę. Ten program jest odpowiedni do rozmrażania
wołowiny, baraniny, wieprzowiny, steków, mięsa krojonego i
mielonego.
d2
Drób
0,2–1,5
Płyta ceramiczna
1
Osłoń końce udek i skrzydełek folią aluminiową. Po usłyszeniu
sygnału obróć drób na drugą stronę. Ten program jest odpowiedni
do rozmrażania całych kurczaków, a także kawałków kurczaka.
d3
Ryby
0,2–1,5
Płyta ceramiczna
1
Osłoń ogon ryby folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału obróć
rybę na drugą stronę. Ten program jest odpowiedni do rozmrażania
całych ryb oraz filetów rybnych.
d4
Chleb/ciasto
0,1–0,8
Płyta ceramiczna
1
Inteligentne pieczenie
Umieść chleb na kawałku ręcznika papierowego i po usłyszeniu
sygnału obróć na drugą stronę. Połóż ciasto na talerzu ceramicznym
i – jeśli to możliwe – po usłyszeniu sygnału obróć na drugą
stronę. (Kuchenka działa przez cały czas i wyłącza się po otwarciu
drzwiczek). Ten program jest odpowiedni do rozmrażania
wszystkich rodzajów chleba krojonego lub całego, a także bułek i
bagietek. Bułki należy ułożyć w okrąg. Ten program jest odpowiedni
do wszystkich rodzajów ciast drożdżowych, francuskich, kruchych
ciastek i serników. Nie jest odpowiedni do ciasta kruchego, ciast z
kremem lub z owocami ani ciast z czekoladową dekoracją.
d5
Owoce
0,1–0,6
Płyta ceramiczna
1
Rozprowadź zamrożone owoce równo na płycie ceramicznej.
Program ten jest odpowiedni do takich owoców, jak porzeczki,
jagody i owoce tropikalne.
48 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 48
2015-03-17 �� 7:13:31
Pieczenie ręczne
Przewodnik po gotowaniu w kuchence mikrofalowej
• W trybie kuchenki mikrofalowej nie można używać metalowych pojemników. Zawsze
należy umieszczać pojemniki z żywnością na tacy obrotowej.
• W celu uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się przykrycie jedzenia.
• Po zakończeniu pieczenia zaczekaj, aż pożywienie ostygnie we własnej parze.
Mrożone warzywa
• Użyj pojemnika żaroodpornego z pokrywką.
• Warzywa należy zamieszać dwukrotnie podczas gotowania oraz jeszcze raz po jego
zakończeniu.
• Po przygotowaniu dodaj przyprawy.
Potrawa
Szpinak
Brokuły
Zielona fasolka
Mieszanka warzyw
(marchew/groszek/
kukurydza)
Mieszanka warzyw
(dania chińskie)
Moc
(W)
Czas
gotowania
(min)
Czas
oczekiwania
(min)
150
600
5–6
2–3
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody.
300
600
8–9
2–3
Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) zimnej wody.
300
600
7–8
Inteligentne pieczenie
Groszek
Wielkość porcji
(g)
2–3
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody.
300
600
7½-8½
2–3
Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) zimnej wody.
300
600
7–8
2–3
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody.
300
600
7½-8½
2–3
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody.
Polski 49
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 49
2015-03-17 �� 7:13:31
Inteligentne pieczenie
Świeże warzywa
• Użyj pojemnika żaroodpornego z pokrywką.
• Dodaj 30–45 ml zimnej wody na każde 250 g.
• Zamieszaj raz podczas gotowania i po jego zakończeniu.
• Po przygotowaniu dodaj przyprawy.
• W celu przyspieszenia przygotowania zaleca się krojenie na mniejsze, równe kawałki.
• Wszystkie świeże warzywa należy gotować przy użyciu maksymalnej mocy kuchenki
mikrofalowej (800 W).
Potrawa
Brokuły
Wielkość porcji (g)
Czas gotowania (min)
Czas oczekiwania (min)
250
500
4–5
5–6
3
Przygotuj kawałki o równej wielkości. Ułóż je łodygami do środka.
250
500
Brukselki
5–6
7–8
3
Dodaj 60–75 ml (4–5 łyżek stołowych) wody.
250
Marchew
5–6
3
Pokrój marchewki na plasterki o podobnej wielkości.
250
500
Kalafior
5–6
7–8
3
Inteligentne pieczenie
Przygotuj kawałki o równej wielkości. Przekrój większe różyczki na pół.
Ułóż je łodygami do środka.
250
Cukinie
3–4
3
Pokrój cukinie na plasterki. Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) wody lub trochę
masła. Gotuj do pierwszej miękkości.
250
Bakłażany
3–4
3
Potnij bakłażany na małe plasterki i polej je 1 łyżką stołową soku z cytryny.
250
Por
3–4
3
1-2
2–3
3
Pokrój pory na grube plastry.
125
250
Pieczarki
Przygotuj małe grzyby lub pokrój większe na plasterki. Nie dodawaj wody.
Polej sokiem z cytryny. Dopraw solą i pieprzem. Przed podaniem odcedź.
50 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 50
2015-03-17 �� 7:13:31
Potrawa
Wielkość porcji (g)
Czas gotowania (min)
Czas oczekiwania (min)
250
4–5
3
Cebula
Pokrój cebule na plasterki lub połówki. Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) wody.
250
Papryka
4–5
3
4–5
7–8
3
Pokrój paprykę na małe plasterki.
250
500
Ziemniaki
Zważ obrane ziemniaki i pokrój je w kostkę o równej wielkości.
250
Rzepa
5–6
3
Pokrój rzepę w małą kostkę.
Ryż i makaron
Mieszaj od czasu do czasu w trakcie i po zakończeniu gotowania.
Gotuj bez przykrycia i zamknij pokrywkę podczas stygnięcia. Następnie dokładnie odcedź.
• Ryż: Użyj dużego pojemnika ze szkła żaroodpornego z pokrywką — ryż zwiększa
dwukrotnie swoją objętość w czasie gotowania.
• Makaron: Użyj dużego pojemnika ze szkła żaroodpornego.
Potrawa
Ryż brązowy
(parboiled)
Moc
(W)
250
Czas gotowania Czas oczekiwania
(min)
(min)
17–18
800
5
Instrukcje
Dodaj 500 ml zimnej
wody.
375
18–20
Dodaj 750 ml zimnej
wody.
250
20–22
Dodaj 500 ml zimnej
wody.
800
375
5
22–24
Dodaj 750 ml zimnej
wody.
Ryż mieszany
(ryż + dziki ryż)
250
800
17–19
5
Dodaj 500 ml zimnej
wody.
Mieszanka zbóż
(ryż + zboża)
250
800
18–20
5
Dodaj 400 ml zimnej
wody.
Makaron
250
800
10–11
5
Dodaj 1000 ml
gorącej wody.
Inteligentne pieczenie
Ryż biały
(parboiled)
Wielkość
porcji (g)
Polski 51
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 51
2015-03-17 �� 7:13:31
Inteligentne pieczenie
Podgrzewanie
• Nie podgrzewaj dużych kawałków jedzenia, na przykład całej sztuki mięsa — mogą się one
przypalać.
• Bezpieczniej jest podgrzewać jedzenie przy niższych poziomach mocy.
• Podczas i po zakończeniu podgrzewania należy dokładnie mieszać lub obracać jedzenie.
• W przypadku płynów lub odżywek dla dzieci należy zachować ostrożność. Dokładnie
mieszać plastikową łyżeczką lub szklaną pałeczką przed rozpoczęciem, podczas i po
zakończeniu gotowania, aby uniknąć gwałtownego wrzenia i poparzenia. Pozostawić
wewnątrz piekarnika na czas oczekiwania. Zastosuj dłuższy czas podgrzewania niż dla
innych rodzajów żywności.
• Zalecany czas oczekiwania po podgrzaniu to 2–4 minuty. Więcej informacji znajduje się w
tabeli poniżej.
Płyny i jedzenie
Potrawa
Wielkość porcji
250 ml (1 kubek)
500 ml (2 kubki)
Napój
Moc
(W)
Czas gotowania
(min)
Czas oczekiwania
(min)
800 W
1½-2
2–3
1-2
Wlej do ceramicznej filiżanki i podgrzewaj bez przykrycia. Postaw filiżankę
na środku płyty ceramicznej. Dokładnie wymieszaj przed rozpoczęciem i po
upłynięciu czasu oczekiwania.
Inteligentne pieczenie
Zupa
(schłodzona)
Potrawy duszone
(schłodzone)
Makaron z sosem
(schłodzony)
250 g
800 W
3–4
2–3
Wlej do głębokiego talerza ceramicznego. Przykryj plastikową pokrywką.
Po podgrzaniu dokładnie wymieszaj. Wymieszaj ponownie przed podaniem.
350 g
600 W
5–6
2–3
Wlej do głębokiego talerza ceramicznego. Przykryj plastikową pokrywką.
Po podgrzaniu dokładnie wymieszaj. Wymieszaj ponownie przed podaniem.
350 g
600 W
5–6
2–3
Wlej do głębokiego talerza ceramicznego. Przykryj plastikową pokrywką.
Po podgrzaniu dokładnie wymieszaj. Wymieszaj ponownie przed podaniem.
350 g
450 g
Danie na talerzu
(schłodzone)
600 W
5–6
6–7
3
Umieść danie składające się z 2–3 schłodzonych składników na talerzu
ceramicznym. Przykryj kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych.
52 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 52
2015-03-17 �� 7:13:32
Odżywki dla dzieci i mleko
Potrawa
Odżywki dla dzieci
(warzywa + mięso)
Kaszka dla dzieci
(zboża + mleko +
owoce)
Mleko dla dzieci
Wielkość
porcji
Moc
(W)
190 g
600 W
Czas gotowania Czas oczekiwania
(sek.)
(min)
30–40
2–3
Wyłóż jedzenie na głęboki talerz ceramiczny. Gotuj pod
przykryciem. Po podgrzaniu zamieszaj. Odstaw na 2-3 minuty.
Przed podaniem zamieszaj i ostrożnie sprawdź temperaturę.
190 g
600 W
20–30
2–3
Wyłóż jedzenie na głęboki talerz ceramiczny. Gotuj pod
przykryciem. Po podgrzaniu zamieszaj. Odstaw na 2-3 minuty.
Przed podaniem zamieszaj i ostrożnie sprawdź temperaturę.
100 ml
200 ml
300 W
30–40
50–60
2–3
Zamieszaj lub wstrząśnij i przelej do wysterylizowanej szklanej
butelki. Postaw na środku płyty ceramicznej. Podgrzewaj bez
przykrycia. Wstrząśnij i odstaw na co najmniej 3 minuty. Przed
podaniem wstrząśnij i ostrożnie sprawdź temperaturę.
Inteligentne pieczenie
Polski 53
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 53
2015-03-17 �� 7:13:32
Inteligentne pieczenie
Rozmrażanie
Umieść zamrożone jedzenie w pojemniku do kuchenek mikrofalowych bez pokrywki. Obrócić
na drugą stronę podczas rozmrażania, aby odlać płyn i usunąć podroby po rozmrożeniu.
Aby szybciej rozmrozić, pokrój jedzenie na małe kawałki i owiń je folią aluminiową przed
rozmrożeniem. Gdy zewnętrzna powierzchnia zamrożonego jedzenia zacznie się topić,
zatrzymaj rozmrażanie i odstaw zgodnie z instrukcją w poniższej tabeli.
Nie zmieniaj domyślnego poziomu mocy (180 W) do rozmrażania.
Wielkość porcji
(g)
Czas rozmrażania
(min)
Czas oczekiwania
(min)
Mięso mielone
250
500
6–7
8–12
15–30
Steki wieprzowe
250
7–8
Potrawa
Mięso
Umieść mięso na talerzu ceramicznym. Osłoń cieńsze brzegi za pomocą folii
aluminiowej. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu rozmrażania!
Drób
Kawałki kurczaka
Cały kurczak
500 (2 szt.)
12–14
1200
28–32
15–60
Umieść na talerzu ceramicznym kawałki kurczaka skórką do dołu, a całego
kurczaka piersiami do dołu. Osłoń cieńsze kawałki, takie jak skrzydełka i końce
udek, za pomocą folii aluminiowej. Obróć na drugą stronę po upływie połowy
czasu rozmrażania!
Inteligentne pieczenie
Ryby
Filety rybne
200
6–7
Całe ryby
400
11–13
10–25
Umieść mrożone ryby na środku talerza ceramicznego. Cieńsze końce podłóż
pod grubsze części. Nałóż folię aluminiową na węższe końce filetów. Owiń folią
ogon całej ryby. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu rozmrażania!
Owoce
Jagody
300
6–7
5–10
Rozłóż owoce na płaskim, okrągłym, szklanym naczyniu (o dużej średnicy).
Pieczywo
Bułki
(każda ok. 50 g)
Tosty/kanapki
2 szt.
4 szt.
1-1½
2½-3
250
500
4-4½
7–9
5–20
Ułóż bułki w okręgu, a chleb poziomo na papierze kuchennym na talerzu
ceramicznym. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu rozmrażania!
54 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 54
2015-03-17 �� 7:13:32
Zasady przygotowywania potraw z grilla
Elementy grzejne grilla znajdują się pod górną ścianką piekarnika. Działają tylko wtedy, gdy
drzwiczki piekarnika są zamknięte, a taca się obraca.
Podczas grillowania umieść potrawę na wysokiej podstawie, chyba że instrukcja wskazuje inaczej.
Rozgrzewaj grill przez 2–3 minuty w trybie grilla i opiekaj potrawę na wysokiej podstawie,
chyba że instrukcje poniżej wskazują inaczej. Po zakończeniu grillowania użyj rękawic
kuchennych, aby wyjąć potrawę.
Przybory kuchenne
Grill: Należy używać pojemników z niepalnego materiału (mogą zawierać części metalowe). Nie
należy używać plastikowych naczyń.
Mikrofale + Grill: Nie należy używać naczyń, które są wykonane z plastiku lub metalu.
Typ jedzenia
Kotlety, kiełbaski, steki, hamburgery, plastry bekonu i baleronu, cienkie kawałki ryb, wszelkiego
rodzaju kanapki i tosty z przybraniem.
Grillowanie
Poziom
Czas pieczenia
(1. strona) (min)
Czas pieczenia
(2. strona) (min)
Skrawki kebaba
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
5
8–10
6–8
Steki wieprzowe
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
5
7–9
5–7
Kiełbaski
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
5
6–8
6–8
Kawałki kurczaka
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
5
20–25
15–20
Steki z łososia
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
5
8–12
6–10
Krojone warzywa
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
5
15–20
—
Tosty
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
5
2–3
1-2
Tosty z serem
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
5
3–5
—
Inteligentne pieczenie
Akcesoria
Potrawa
Polski 55
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 55
2015-03-17 �� 7:13:32
Inteligentne pieczenie
mikrofale + grill
Potrawa
Poziom
Temperatura
mocy
(°C)
(W)
Akcesoria
Czas pieczenia Czas pieczenia
Poziom
(1. strona)
(2. strona)
(min)
(min)
Pieczone
ziemniaki
600
180–200
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
4
10–15
—
Pomidory z
grilla
300
160–180
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
4
05–10
—
Zapiekanka
warzywna
450
180–200
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
4
10–20
—
Pieczona ryba
300
180–200
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
4
04–08
04–06
Kawałki
kurczaka
300
180–200
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
4
10–15
10–15
Inteligentne pieczenie
56 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 56
2015-03-17 �� 7:13:32
Przewodnik po trybie termoobiegu
Termoobieg
W trybie termoobiegu włączony jest zarówno element grzejny, jak i wentylator na bocznej
ściance, co zapewnia obieg gorącego powietrza w komorze gotowania. Ten tryb służy do
pieczenia biszkoptów, ciastek, bułek i ciast z owocami, ciast ptysiowych i sufletów. Można
używać wszystkich przyborów używanych do pieczenia w piekarnikach, także blach i form
do pieczenia.
Mikrofale + Termoobieg
Ten tryb łączony wykorzystuje jednocześnie energię mikrofal i gorące powietrze, co skraca
czas pieczenia, a danie uzyskuje przypieczoną i chrupiącą powierzchnię. Piekarnik oferuje
5 różnych trybów łączonych. Jest odpowiedni do każdego rodzaju mięs i drobiu, a także
potraw zapiekanych i dań z rusztu, biszkoptów, lekkich ciast z owocami, ciast z kruszonką,
pieczonych warzyw, babeczek i pieczywa. Korzystaj wyłącznie z naczyń żaroodpornych,
takich jak szkło, ceramika lub porcelana kostna bez metalowych elementów ozdobnych.
Termoobieg
Potrawa
Temperatura
(°C)
Akcesoria
Poziom
Czas pieczenia
(min)
160–170
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
2
60–70
Ciasto cytrynowe w
formie o kształcie
pierścienia lub naczynia
150–160
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
2
50–60
Biszkopt
150–160
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
2
25–35
Podstawa do ciasta
owocowego
150–170
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
2
25–35
Płaska strucla owocowa
(ciasto drożdżowe)
150–170
Blacha do pieczenia
3
30–40
Rogaliki
170–180
Blacha do pieczenia
2
10–15
Bułki
180–190
Blacha do pieczenia
2
10–15
Ciastka
160–180
Blacha do pieczenia
3
10–20
Frytki z kuchenki
200–220
Blacha do pieczenia
3
15–20
Inteligentne pieczenie
Ciasto orzechowe w
formie kwadratowej
Polski 57
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 57
2015-03-17 �� 7:13:32
Inteligentne pieczenie
Mikrofale + Termoobieg
Potrawa
Poziom
Temperatura
mocy
(°C)
(W)
Akcesoria
Poziom
Czas
pieczenia
(1. strona)
(min)
Czas
pieczenia
(2. strona)
(min)
Cały kurczak 1,2 kg
450
180–200
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
3
25–30
15–25
Pieczeń wołowa/
pieczona jagnięcina
(średnia)
300
180–200
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
3
15–20
15–20
Mrożona lasagne/
danie z makaronu
450
180–200
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
3
20–25
—
zapiekanka
ziemniaczana
450
180–200
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
3
10–15
—
Świeże ciasto
owocowe
100
160–180
Płyta ceramiczna
3
40–50
—
Inteligentne pieczenie
58 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 58
2015-03-17 �� 7:13:32
Zasady używania trybu gotowania na parze
Wielkość
porcji (g)
Poziom mocy
(W)
Czas gotowania
(min)
300 (1–2 szt.)
800
5–6
Potrawa
Karczochy
Akcesoria
Misa + wewnętrzna
taca + przykrywka
Karczochy opłukać i oczyścić. Włożyć tacę do naczynia. Położyć karczochy
na tacy. Dodaj 1 łyżkę stołową soku z cytryny. Przykryć naczynie
pokrywką. Odstaw na 1-2 minut.
300
Świeże warzywa
800
4–5
Misa + wewnętrzna
taca + przykrywka
Po umyciu, oczyszczeniu i pocięciu na kawałki o podobnej wielkości
zważyć warzywa (np. brokuły, kalafior, marchew, pieprz). Włożyć tacę
do naczynia. Równomiernie rozmieścić warzywa na tacy. Dodaj 2 łyżki
stołowe wody. Przykryć naczynie pokrywką. Odstaw na 1-2 minut.
300
Mrożone
warzywa
600
8–9
Misa + wewnętrzna
taca + przykrywka
Mrożone warzywa umieścić w naczyniu. Włożyć tacę do naczynia. Dodaj
1 łyżkę stołową wody. Przykryć naczynie pokrywką. Po ugotowaniu
i zakończeniu czasu oczekiwania dokładnie zamieszać. Odstaw na
2-3 minuty.
800
15–18
Misa z pokrywką
Włożyć ryż do naczynia. Dodaj 500 ml zimnej wody. Przykryć naczynie
pokrywką. Po ugotowaniu ryżu odczekać 5 minut (ryż biały) lub 10 minut
(ryż brązowy). Odstaw na 5-10 minut.
Ziemniaki w
mundurkach
Potrawy duszone
(schłodzone)
Zupa
(schłodzona)
500
800
7–8
Misa z pokrywką
Zważyć i opłukać ziemniaki, a następnie umieścić je w naczyniu. Dodaj 3
łyżki stołowe wody. Przykryć naczynie pokrywką. Odstaw na 2-3 minuty.
400
600
5½-6½
Inteligentne pieczenie
250
Ryż
Misa z pokrywką
Włożyć potrawę do naczynia. Przykryć naczynie pokrywką. Po podgrzaniu
dokładnie zamieszać. Odstaw na 1-2 minut.
400
800
3–4
Misa z pokrywką
Zupę przelać do naczynia. Przykryć naczynie pokrywką. Po podgrzaniu
dokładnie zamieszać. Odstaw na 1-2 minut.
Polski 59
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 59
2015-03-17 �� 7:13:32
Inteligentne pieczenie
Potrawa
Zupa mrożona
Wielkość
porcji (g)
Poziom mocy
(W)
Czas gotowania
(min)
400
800
8–10
Akcesoria
Misa z pokrywką
Mrożoną zupę przełożyć do naczynia. Przykryć naczynie pokrywką. Po
podgrzaniu dokładnie zamieszać. Odstaw na 2-3 minuty.
Mrożone pyzy
drożdżowe z
nadzieniem
owocowym
Kompot owocowy
150
600
1,5–2,5
Misa z pokrywką
Pyzy zwilżyć z wierzchu zimną wodą. Umieścić 1–2 mrożone pyzy razem
w naczyniu. Przykryć naczynie pokrywką. Odstaw na 2-3 minuty.
250
800
3–4
Misa z pokrywką
Świeże owoce (np. jabłka, gruszki, śliwki, morele, mango lub ananasy)
zważyć, a następnie umyć, obrać ze skórki i pociąć na równe kawałki.
Przełożyć do naczynia. Dodaj 1–2 łyżki stołowe wody oraz 1–2 łyżki
stołowe cukru. Przykryć naczynie pokrywką. Odstaw na 2-3 minuty.
Inteligentne pieczenie
60 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 60
2015-03-17 �� 7:13:33
Szybkie i łatwe
Topienie masła
Włóż 50 g masła do niewielkiego,
głębokiego szklanego naczynia. Przykryj
plastikową pokrywką. Podgrzewaj przez
30–40 sekund przy użyciu mocy 800 W, aż
do roztopienia masła.
Roztapianie czekolady
Włóż 100 g czekolady do niewielkiego,
głębokiego szklanego naczynia. Podgrzewaj
przez 3–5 minut przy użyciu mocy 450 W,
aż do roztopienia. Podczas roztapiania
zamieszaj raz lub dwa razy. Wyjmując,
używaj rękawic ochronnych!
Roztapianie zestalonego miodu
Włóż 20 g zestalonego miodu do
niewielkiego, głębokiego szklanego
naczynia. Podgrzewaj przez 20-30 sekund
przy użyciu mocy 300 W, aż do roztopienia.
Przygotowywanie polewy i lukru na ciasta
Wymieszaj lukier błyskawiczny (ok. 14 g),
40 g cukru i 250 ml zimnej wody.
Gotuj bez przykrycia w szklanym naczyniu
żaroodpornym przez 3,5 do 4,5 min przy
użyciu mocy 800 W, aż polewa lub lukier
staną się przezroczyste. Podczas gotowania
zamieszaj dwukrotnie.
Gotowanie budyniu
Połącz proszek budyniowy z mlekiem
(500 ml), przestrzegając instrukcji
producenta i dokładnie wymieszaj. Użyj
odpowiedniej wielkości szklanej misy
żaroodpornej z przykrywką. Gotuj pod
przykryciem przez 6,5–7,5 min przy użyciu
mocy 800 W. Wielokrotnie mieszaj podczas
gotowania.
Przypiekanie plasterków migdałów
Rozsyp równo 30 g plasterków migdałów
na średniej wielkości ceramicznym
talerzu. Kilkakrotnie wymieszaj podczas
przypiekania przez 3,5–4,5 min przy użyciu
mocy 600 W. Odstaw na 2–3 minuty w
piekarniku. Wyjmując, używaj rękawic
ochronnych!
Inteligentne pieczenie
Roztapianie żelatyny
Włóż żelatynę (10 g) na 5 minut do zimnej
wody. Nasiąkniętą żelatynę przełóż do małej
szklanej miseczki żaroodpornej. Podgrzewaj
1 minutę przy użyciu mocy
300 W. Zamieszaj po roztopieniu.
Gotowanie dżemu
Włóż 600 g owoców (np. zmiksowanych
jagód) do odpowiedniej wielkości szklanej
misy żaroodpornej z przykrywką. Dodaj
300 g cukru żelującego i dokładnie
wymieszaj. Gotuj pod przykryciem przez
10–12 min przy użyciu mocy 800 W.
Zamieszaj kilkakrotnie podczas gotowania.
Przełóż zawartość bezpośrednio do
niewielkich, zakręcanych słoików na dżem.
Postaw słoiki na wieczkach i pozostaw na 5
minut.
Polski 61
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 61
2015-03-17 �� 7:13:33
Rozwiązywanie problemów
Podczas korzystania z piekarnika może wystąpić problem. W takim przypadku należy
najpierw zapoznać się z poniższą tabelą i sprawdzić proponowane rozwiązania. Jeśli problem
nie ustąpi lub kod informacyjny ciągle pojawia się na wyświetlaczu, skontaktuj się z lokalnym
centrum serwisowym firmy Samsung.
Punkty kontrolne
W razie napotkania problemu z piekarnikiem najpierw przejrzyj poniższą tabelę i wypróbuj
propozycje rozwiązań.
Problem
Przyczyna
Działanie
Informacje ogólne
Przycisków nie można
prawidłowo nacisnąć.
Czas nie jest
wyświetlany.
Kuchenka nie działa.
Rozwiązywanie problemów
Kuchenka przestała
działać w czasie
używania.
Między przyciskami może się
znajdować obcy przedmiot.
Usuń obcy przedmiot i spróbuj
ponownie.
W modelach dotykowych:
Obudowa zewnętrzna jest
wilgotna.
Wytrzyj obudowę zewnętrzną do
sucha.
Blokada rodzicielska jest
włączona.
Wyłącz blokadę rodzicielską.
Brak zasilania.
Upewnij się, że kuchenka jest
podłączona do gniazda zasilania.
Funkcja Eco (oszczędzania energii)
jest włączona.
Wyłącz funkcję oszczędzania
energii.
Brak zasilania.
Upewnij się, że kuchenka jest
podłączona do gniazda zasilania.
Drzwiczki są otwarte.
Zamknij drzwiczki i spróbuj
ponownie.
Na mechanizmie blokowania
drzwiczek znajdują się obce
substancje.
Usuń obcy przedmiot i spróbuj
ponownie.
Kuchenka została otwarta w celu
obrócenia jedzenia na drugą
stronę.
Po obróceniu jedzenia, naciśnij
ponownie przycisk Start, aby
uruchomić kuchenkę.
62 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 62
2015-03-17 �� 7:13:33
Problem
Przyczyna
Działanie
Po dłuższym gotowaniu należy
pozostawić kuchenkę do
ostygnięcia.
Wentylator chłodzący nie działa.
Posłuchaj, czy wentylator
chłodzący pracuje.
Próba uruchomienia urządzenia
bez jedzenia w komorze
wewnętrznej.
Włożyć żywność do kuchenki.
Niewystarczająco miejsca, aby
zapewnić właściwą wentylację
urządzenia.
Z tyłu i z przodu kuchenki
znajdują się dusze wentylacyjne
Pozostaw wolne przestrzenie
zgodnie z zaleceniami podanymi
w instrukcji obsługi.
Kilka wtyczek jest podłączonych
do tego samego gniazda.
Wyznacz jedno gniazdko
wyłącznie dla kuchenki.
Kuchenka nie ma
zasilania.
Brak zasilania.
Upewnij się, że kuchenka jest
podłączona do gniazda zasilania.
Podczas pracy
urządzenia słychać
trzaski i urządzenie
przestaje działać.
Gotowanie zapakowanego
jedzenia lub używanie pojemnika
z przykrywką może powodować
trzaski.
Nie należy używać zamkniętych
pojemników, ponieważ mogą
wybuchnąć pod ciśnieniem ich
zawartości.
Obudowa zewnętrzna
kuchenki zbytnio się
nagrzewa.
Niewystarczająco miejsca, aby
zapewnić właściwą wentylację
urządzenia.
Z tyłu i z przodu kuchenki
znajdują się dusze wentylacyjne
Pozostaw wolne przestrzenie
zgodnie z zaleceniami podanymi
w instrukcji obsługi.
Na kuchence znajdują się jakieś
przedmioty.
Usuń przedmioty znajdujące się
na kuchence.
Resztki jedzenia znajdują się
między drzwiczkami a obudową
kuchenki.
Wyczyść kuchenkę i spróbuj
ponownie otworzyć drzwiczki.
Nie można
prawidłowo otworzyć
drzwiczek.
Rozwiązywanie problemów
Kuchenka pracowała przez zbyt
długi czas.
Brak zasilania podczas
pracy kuchenki.
Polski 63
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 63
2015-03-17 �� 7:13:33
Rozwiązywanie problemów
Problem
Rozwiązywanie problemów
Przyczyna
Działanie
Piekarnik nie grzeje.
Kuchenka może nie działać,
ponieważ włożono zbyt dużo
jedzenia lub użyto niewłaściwych
naczyń.
Wlej szklankę wody do naczynia,
które można bezpiecznie używać
w kuchence mikrofalowej i włącz
ją na 1-2 minuty, aby sprawdzić,
czy woda się zagrzeje.
Zmniejszyć ilość jedzenie i
ponownie uruchomić kuchenkę.
Użyć naczynia do gotowania z
płaskim dnem.
Kuchenka słabo
podgrzewa i trwa to
zbyt długo.
Kuchenka może nie działać,
ponieważ włożono zbyt dużo
jedzenia lub użyto niewłaściwych
naczyń.
Wlej szklankę wody do naczynia,
które można bezpiecznie używać
w kuchence mikrofalowej i włącz
ją na 1-2 minuty, aby sprawdzić,
czy woda się zagrzeje.
Zmniejszyć ilość jedzenie i
ponownie uruchomić kuchenkę.
Użyć naczynia do gotowania z
płaskim dnem.
Funkcja podgrzewania
nie działa.
Kuchenka może nie działać,
ponieważ włożono zbyt dużo
jedzenia lub użyto niewłaściwych
naczyń.
Wlej szklankę wody do naczynia,
które można bezpiecznie używać
w kuchence mikrofalowej i włącz
ją na 1-2 minuty, aby sprawdzić,
czy woda się zagrzeje.
Zmniejszyć ilość jedzenie i
ponownie uruchomić kuchenkę.
Użyć naczynia do gotowania z
płaskim dnem.
Funkcja rozmrażania
nie działa.
Kuchenka może nie działać,
ponieważ włożono zbyt dużo
jedzenia lub użyto niewłaściwych
naczyń.
Wlej szklankę wody do naczynia,
które można bezpiecznie używać
w kuchence mikrofalowej i włącz
ją na 1-2 minuty, aby sprawdzić,
czy woda się zagrzeje.
Zmniejszyć ilość jedzenie i
ponownie uruchomić kuchenkę.
Użyć naczynia do gotowania z
płaskim dnem.
64 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 64
2015-03-17 �� 7:13:33
Przyczyna
Działanie
Światło wewnętrznej
lampy jest
przyciemnione lub nie
działa.
Drzwiczki były otwarte przez zbyt
długi czas.
Jeśli włączona jest funkcja
oszczędzania energii,
światło może się wyłączyć
automatycznie.
Zamknij drzwiczki i ponownie
je otwórz, a następnie naciśnij
przycisk „Anuluj”.
Wewnętrzna lampa jest pokryta
obcą substancją.
Wyczyść wnętrze kuchenki i
spróbuj ponownie.
Podczas pracy
urządzenia włącza się
sygnał dźwiękowy.
Jeśli funkcja automatycznego
gotowania jest włączona, sygnał
dźwiękowy może oznaczać, że
należy obrócić jedzenie podczas
rozmrażania.
Po obróceniu jedzenia naciśnij
ponownie przycisk Start, aby
ponownie uruchomić piekarnik.
Kuchenka nie jest
wypoziomowana.
Kuchenka jest zamontowana na
nierównej powierzchni.
Upewnij się, że kuchenka
jest umieszczona na równej i
stabilnej powierzchni.
Urządzenie iskrzy.
Użyto metalowych pojemników
do podgrzewania/rozmrażania
jedzenia.
Nie wolno używać metalowych
pojemników.
Po podłączeniu
zasilania kuchenka
natychmiast
rozpocznie pracę.
Kuchenka nie jest prawidłowo
zamknięta.
Zamknij drzwiczki i spróbuj
ponownie.
Na kuchence można
wyczuć przebicie
elektryczne.
Gniazdo zasilania nie jest
prawidłowo uziemione.
Sprawdź, czy zasilanie i gniazdo
zasilania są prawidłowo
uziemione.
Z urządzenia kapie
woda.
W zależności od
przygotowywanego jedzenia może
pojawić się woda lub para wodna.
Nie jest to oznaką wadliwego
działania urządzenia.
Po ostygnięciu kuchenki wytrzyj
ją suchą szmatką.
Rozwiązywanie problemów
Problem
Polski 65
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 65
2015-03-17 �� 7:13:33
Rozwiązywanie problemów
Problem
Rozwiązywanie problemów
Przyczyna
Działanie
Para przecieka przez
drzwiczki.
W zależności od
przygotowywanego jedzenia może
pojawić się woda lub para wodna.
Nie jest to oznaką wadliwego
działania urządzenia.
Po ostygnięciu kuchenki wytrzyj
ją suchą szmatką.
W kuchence pozostała
woda.
W zależności od
przygotowywanego jedzenia może
pojawić się woda lub para wodna.
Nie jest to oznaką wadliwego
działania urządzenia.
Po ostygnięciu kuchenki wytrzyj
ją suchą szmatką.
Światło wewnątrz
kuchenki zmienia
natężenie.
Natężenie światła zmienia się
wraz ze zmianą mocy wyjściowej
dla danej funkcji.
Podczas gotowania może
dochodzić do zmiany mocy
wyjściowej kuchenki. Nie jest
to oznaką wadliwego działania
urządzenia.
Gotowanie zostało
zakończone, ale
wentylator chłodzący
wciąż działa.
Aby zapewnić chłodzenie
urządzenia, wentylator może
działać do około 5 minut po
zakończeniu gotowania.
Nie jest to oznaką wadliwego
działania urządzenia.
Naciśnięcie przycisku
+30sec powoduje
włączenie kuchenki.
Dzieje się tak, gdy urządzenie nie
pracuje.
Przycisk +30sec (+30 sek.)
umożliwia uruchomienie
urządzenia, jeśli nie zostało
uruchomione.
Podczas obracania
taca obrotowa
zmieniła położenie.
W urządzeniu nie ma pierścienia
obrotowego lub nie jest on
właściwie zamocowany.
Zamocuj pierścień obrotowy i
spróbuj ponownie.
Taca obrotowa
nie obraca się
prawidłowo.
Pierścień obrotowy nie jest
prawidłowo zamocowany, jest zbyt
dużo jedzenia lub pojemnik jest
zbyt duży i dotyka wewnętrznych
powierzchni kuchenki.
Zmniejsz ilość jedzenia i nie
używaj zbyt dużych pojemników.
Taca obrotowa
grzechocze podczas
obracania i jest głośna.
Resztki jedzenia utknęły na
spodzie kuchenki.
Usuń resztki jedzenia z dolnej
powierzchni kuchenki.
Taca obrotowa
66 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 66
2015-03-17 �� 7:13:33
Problem
Przyczyna
Działanie
Grill
Podczas pierwszego użycia dym
może wydobywać się z elementów
grzejnych.
Nie jest to oznaką wadliwego
działania urządzenia i
pierwszych 2–3 użyciach
powinno ustąpić.
Do elementów grzejnych
przyczepiło się jedzenie.
Po ostygnięciu kuchenki usuń
jedzenie z elementów grzejnych.
Jedzenie jest zbyt blisko grilla.
Zachowaj właściwą odległość
między grillem a jedzeniem
podczas gotowania.
Jedzenie jest niewłaściwie
przygotowane lub umieszczone w
urządzeniu.
Sprawdź, czy jedzenie jest
prawidłowo przygotowane i
umieszczone w urządzeniu.
Piekarnik nie grzeje.
Drzwiczki są otwarte.
Zamknij drzwiczki i spróbuj
ponownie.
Podczas nagrzewania
piekarnika wydobywa
się dym.
Podczas pierwszego użycia dym
może wydobywać się z elementów
grzejnych.
Nie jest to oznaką wadliwego
działania urządzenia i
pierwszych 2–3 użyciach
powinno ustąpić.
Do elementów grzejnych
przyczepiło się jedzenie.
Po ostygnięciu kuchenki usuń
jedzenie z elementów grzejnych.
Podczas używania
kuchenki czuć zapach
spalonego plastiku.
Do gotowania użyto plastikowych
lub niewłaściwych naczyń.
Użyj szklanych naczyń
odpowiednich do gotowania w
wysokiej temperaturze.
Z wnętrza kuchenki
wydobywa się
nieprzyjemny zapach.
Resztki jedzenia lub plastiku
stopiły się wewnątrz urządzenia.
Użyj funkcji gotowania na parze,
a następnie wyczyść kuchenkę
suchą szmatką.
Można umieścić plaster
cytryny wewnątrz kuchenki i
włączyć ją, aby szybciej usunąć
nieprzyjemny zapach.
Podczas pracy
kuchenki wydobywa
się dym.
Piekarnik
Rozwiązywanie problemów
Polski 67
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 67
2015-03-17 �� 7:13:33
Rozwiązywanie problemów
Problem
Piekarnik nie gotuje
prawidłowo.
Przyczyna
Działanie
Drzwiczki piekarnika są często
otwierane podczas gotowania.
Nie należy często otwierać
drzwiczek, chyba że gotowane
są produkty wymagające
przekręcania. Jeśli drzwiczki są
często otwierane, temperatura
wewnątrz zostaje obniżona i
może to negatywnie wpłynąć na
gotowanie.
Kontrolki piekarnika nie są
prawidłowo ustawione.
Wprowadź prawidłowe
ustawienia kontrolek i spróbuj
ponownie.
Grill lub akcesoria nie są
prawidłowo zainstalowane.
Zainstaluj akcesoria prawidłowo.
Użyto niewłaściwego rodzaju lub
rozmiaru naczyń.
Wyzeruj kontrolki urządzenia
lub zastosuj właściwe naczynia z
płaskim dnem.
Rozwiązywanie problemów
68 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 68
2015-03-17 �� 7:13:33
Kody informacyjne
Jeśli piekarnik nie działa, na wyświetlaczu pojawi się kod informacyjny. Sprawdź w poniższej
tabeli i wypróbuj propozycje rozwiązań.
Kod
C-20
Opis
Działanie
W obwodzie czujnika temperatury
nastąpiła przerwa.
W obwodzie czujnika temperatury
nastąpiło zwarcie.
C-F0
Jeśli nie ma komunikacji pomiędzy MICOM
głównym a podrzędnym.
C-F1
Występuje tylko podczas zapisu/odczytu
EEPROM.
C-21
Ten kod pojawia się, gdy temperatura
piekarnika jest zbyt wysoka.
W przypadku, gdy temperatura przekroczy
limit temperatury podczas pracy danym
trybie (wykrycie pożaru).
Odłącz przewód zasilający
piekarnika i skontaktuj
się z lokalnym centrum
serwisowym firmy Samsung.
Odłącz przewód zasilający
na czas studzenia i uruchom
ponownie kuchenkę
mikrofalową.
Naciśnij przycisk Stop ( ),
aby spróbować ponownie.
C-d0
Odłącz przewód zasilający
na czas studzenia i wyczyść
przycisk (kurz, woda).
Po wystąpieniu tego samego
problemu skontaktuj się z
centrum serwisowym firmy
Samsung.
Przycisk dotykowy nie działa prawidłowo.
Rozwiązywanie problemów
C-F2
Polski 69
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 69
2015-03-17 �� 7:13:34
Parametry techniczne
Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów. Zarówno
dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z tym ulec zmianie bez
powiadomienia.
Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM. jako dystrybutor deklarujemy, że kuchenka
NQ50J5530** firmy Samsung spełnia podane poniżej parametry techniczne.
230 V ~ 50 Hz
Źródło zasilania
Zużycie energii
Moc maksymalna
3000 W
Mikrofale
1650 W
Grill
2500 W
Termoobieg
2500 W
Moc wyjściowa
100 W / 800 W (IEC - 705)
Częstotliwość robocza
2450 MHz
Magnetron
OM75P (21)
Sposób chłodzenia
Wentylator elektryczny
Wymiary
(Szer. x Wys. x Głęb.)
Jednostka
główna
595 × 454,2 × 570 mm
Do zabudowy
555 × 445 × 548,8 mm
50 litrów
Objętość
Waga
Poziom hałasu
Netto
38,6 kg
W opakowaniu
transportowym
45,8 kg
44,0 dBA
Parametry techniczne
70 Polski
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 70
2015-03-17 �� 7:13:34
Notatki
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 71
2015-03-17 �� 7:13:34
Gwarancja oferowana przez firmę Samsung NIE obejmuje wezwań serwisowym dotyczących
obsługi, instalacji, czyszczenia ani konserwacji urządzenia.
PYTANIA LUB UWAGI?
KRAJ
TELEFON
STRONA INTERNETOWA
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DE68-04355H-00
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_PL.indd 72
2015-03-17 �� 7:13:34
Microwave oven
User manual
NQ50J5530**
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 1
2015-03-17 �� 7:15:21
Contents
Contents
Using this user manual
3
The following symbols are used in this User Manual:
3
Safety instructions
4
Important safety instructions
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
4
12
Installation
13
What’s included
Installation instructions
13
16
Maintenance
21
Cleaning21
Replacement (repair)
22
Care against an extended period of disuse
22
Before you start
23
Clock23
Timer24
Sound On/Off
25
Energy saving
25
Side runners
26
About microwave energy
26
Cookware for microwave
27
Operations
29
Control panel
Manual mode
Auto mode
Special functions
29
31
39
41
Cooking Smart
44
Auto cooking
Manual cooking
Quick & Easy
44
49
61
Troubleshooting
62
Checkpoints62
Information codes
69
Technical specifications
70
2 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 2
2015-03-17 �� 7:15:21
Using this user manual
The following symbols are used in this User Manual:
Using this user manual
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s Instructions contains
valuable information on cooking with your microwave oven:
• Safety precautions
• Suitable accessories and cookware
• Useful cooking tips
• Cooking tips
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.
NOTE
Useful tips, recommendations, or information that helps users manipulate the product.
English 3
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 3
2015-03-17 �� 7:15:23
Safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
Safety instructions
MAKE SURE THAT THESE SAFETY PRECAUTIONS ARE OBEYED AT ALL
TIMES.
BEFORE USING THE OVEN, CONFIRM THAT THE FOLLOWING
INSTRUCTIONS ARE FOLLOWED.
Microwave function only
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be
operated until it has been repaired by a competent person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to
carry out any service or repair operation that involves the removal of a
cover which gives protection against exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed
containers since they are liable to explode.
This appliance is intended to be used in household only and it is not
intended to be used such as:
•staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
•farm houses;
•by clients in hotels, motels and other residential environments;
•bed and breakfast type environments.
WARNING: Only allow children to use the oven without supervision
when adequate instructions have been given so that the child is able to
use the oven in a safe way and understands the hazards of improper
use.
4 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 4
2015-03-17 �� 7:15:23
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
Safety instructions
WARNING: This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children unless they are aged from 8 years and above and
supervised.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the
oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and beverages.
Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers,
sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or
fire.
If smoke is emitted (observed), switch off or unplug the appliance and
keep the door closed in order to stifle any flames.
WARNING: Microwave heating of beverages can result in delayed
eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the
container.
WARNING: The contents of feeding bottles and baby food jars shall be
stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in
order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated
in microwave ovens since they may explode, even after microwave
heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
English 5
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 5
2015-03-17 �� 7:15:23
Safety instructions
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possibly result in a hazardous situation.
Safety instructions
The appliance is not intended for installing in road vehicles, caravans
and similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,
its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
This oven should be positioned proper direction and height permitting
easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be operated with the
water during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke is
emitted, unplug the power plug immediately and contact your nearest
service center.
The microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.
The microwave oven is intended to be used on the counter top
(freestanding) use only, the microwave oven shall not be placed in a
cabinet.
6 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 6
2015-03-17 �� 7:15:23
Oven function only - Optional
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid
touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children
should be kept away.
Safety instructions
WARNING: When the appliance is operated in the combination mode,
children should only use the oven under adult supervision due to the
temperatures generated.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing
the lamp to avoid the possibility of electric shock.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the
oven door glass since they can scratch the surface, which may result in
shattering of the glass.
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during
use.
Care should be taken to avoid touching heating elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away unless
continuously supervised.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
English 7
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 7
2015-03-17 �� 7:15:23
Safety instructions
The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance
is operating.
Safety instructions
The door or the outer surface may get hot when the appliance is
operating.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8
years.
Appliances are not intended to be operated by means of an external
timer or separate remote-control system.
Please put the bent up frame side
to the back, in order to support
the rest position when cooking
large loads.
Do not use oven rack for microwave oven mode.
General safety
WARNING
Only qualified staff should be allowed to modify or repair the appliance.
Do not heat liquids and other food in sealed containers for microwave function.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
Do not install this appliance; near heater, inflammable material; in a humid, oily or dusty
location, in a location exposed to direct sunlight and water or where gas may leak; on un
level ground.
This appliance must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and
contact points using a dry cloth on a regular basis.
Do not pull or excessively bend or place heavy objecton the power cord.
8 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 8
2015-03-17 �� 7:15:23
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without
touching the power plug.
Do not touch the power plug with wet hands.
Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.
Safety instructions
Do not insert fingers or foreign substances, If any foreign substance such as water has
entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the appliance.
Do not place the oven over a fragile object such as a sink or glass object.
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or high pressure cleaner to clean the
appliance.
Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product
specifications.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a multiple plug adapter, an
extension cord or an electric transformer.
Do not hook the power cord on a metal object, insert the power cord between the objects or
behind the oven.
Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket. When the
power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside or on the door of the oven.
Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Take special care when heating dishes or
drinks that contain alcohol as alcohol vapours may contact a hot part of the oven.
Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves
on the door or catch their fingers in the door.
WARNING: Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore
care must be taken when handling the container; To prevent this situation ALWAYS allow
a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off so that the
temperature can equalize. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions:
• Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
• Cover with a clean, dry dressing.
• Do not apply any creams, oils or lotions.
English 9
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 9
2015-03-17 �� 7:15:23
Safety instructions
Do not put the tray or rack in water shortly after cooking because it may cause breakage or
damage of the tray or rack.
Do not operate the microwave oven for deep fat frying because the oil temperature cannot
be controlled. This could result in a sudden boil over of the hot liquid.
Safety instructions
CAUTION
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens; DO NOT use any metallic
containers, Dinnerware with gold or silver trimmings, Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven.
Do not use your microwave oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for smaller amounts of food to prevent overheating and burning food.
Do not immerse the power cable or power plug in water and keep the power cable away
from heat.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens
since they may explode, even after microwave heating has ended; Also do not heat airtight
or vacuum-sealed bottles, jars, containers, nuts inshells, tomatoes etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. They may catch fire as hot air escapes
from the oven. The oven may also overheat and switch itself off automatically, and will
remain off until it cools sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish from the oven to avoid unintentional burns.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand at least
20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting scalded by
escaping hot air or steam.
Do not operate the microwave oven when it is empty. The microwave oven will automatically
shut down for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the microwave oven is started
accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances stated in this manual. (See installing your
microwave oven.)
Take care when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
10 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 10
2015-03-17 �� 7:15:23
Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave
energy. (Microwave function only)
Safety instructions
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to
microwave energy.
A. Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with the door
open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert anything into the
safety interlock holes.
B. Do NOT place any object between the oven door and front face or allow food or cleaner
residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door and door sealing
surfaces are kept clean by wiping after use first with a damp cloth and then with a soft
dry cloth.
C. Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a qualified
microwave service technician trained by the manufacturer. It is particularly important
that the oven door closes properly and that there is no damage to the:
1) door (bent)
2) door hinges (broken or loose)
3) door seals and sealing surfaces
D. The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly qualified
microwave service technician trained by the manufacturer.
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic defect
if the damage to the unit and/or damage to or loss of the accessory was caused by the
customer. Items this stipulation covers include:
A. A dented, scratched, or broken door, handle, out-panel, or control panel.
B. A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible
conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense,
caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
• Because these following operating instructions cover various models, the characteristics
of your microwave oven may differ slightly from those described in this manual and not
all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your
nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for domestic home-use
only. Do not heat any type of textiles or cushions filled with grains, which could cause
burns and fire. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by improper or
incorrect use of the appliance.
English 11
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 11
2015-03-17 �� 7:15:23
Safety instructions
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface
that could adversely affect the life of the appliance and possible result in a hazardous
situation.
Safety instructions
Product group definition
This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which contains
all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in
the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding
equipment.
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in
establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies
buildings used for domestic purposes.
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic
Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that
the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset,
USB cable) should not be disposed of with other household waste
at the end of their working life. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal,
please separate these items from other types of waste and recycle
them responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources.
Household users should contact either the retailer where they
purchased this product, or their local government office, for details
of where and how they can take these items for environmentally
safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and
conditions of the purchase contract. This product and its electronic
accessories should not be mixed with other commercial wastes for
disposal.
12 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 12
2015-03-17 �� 7:15:24
Installation
What’s included
Make sure all parts and accessories are included in the product package.
If you have a problem with the oven or accessories, contact a local
Samsung customer centre or the retailer.
Oven at a glance
01
Installation
02
04
03
05
01 Control panel
02 Side runners
04 Door
05 Door Handle
03 Safety door lock
English 13
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 13
2015-03-17 �� 7:15:24
Installation
Accessories
The oven comes with different accessories that help you prepare
different types of food.
Installation
Ceramic tray
(Useful for microwave mode.)
Baking trays
(Do not use for microwave mode.)
Grill insert
(Useful for speed menu and grill
mode.)
Pure steam cooker
(The plastic steam cooker for
steam cooking.)
NOTE
See the Cooking Smart on page 44 to determine the appropriate
accessory for your dishes.
14 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 14
2015-03-17 �� 7:15:26
Pure steam cooker
CAUTION
•The Pure steam cooker is
dedicated to this model. Do not
use the Pure steam cooker with
other models or products. A fire
or property damage may occur.
•Do not use with other cooking
modes except Microwave mode.
•Do not use the Pure steam
cooker with foods containing
high sugar or fat content.
•Make sure to use oven gloves
when taking the Pure steam
cooker out because the Pure
steam cooker becomes very hot
when cooking is complete.
•Use caution when opening the
lid, because the steam escaping
may be very hot.
•Make sure to properly assemble
the Pure steam cooker including
the lid before cooking.
Installation
The Pure steam cooker is a set
of the Bowl, Insert tray, and Lid,
which is designed for steam
cooking. Use the Pure steam
cooker for foods such as rice,
pasta, and vegetables to preserve
their nutritional values.
•The Pure steam cooker parts can
withstand temperatures from
-20 °C to 140 °C
•When defrosting, place frozen
food in the steam bowl without
the lid. The liquid will remain in
the bottom of the bowl and will
not harm the food.
•See the Steam cooking guide on
page 59.
English 15
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 15
2015-03-17 �� 7:15:26
Installation
Installation instructions
General Technical Information
Electrical Supply
Dimensions (W × H × D)
230 V ~ 50 Hz
Set size
595 x 454.2 x 570 mm
Built in size
555 x 445 x 548.8 mm
Installation
This appliance complies with EU regulations.
Disposal of Packaging and Appliance
Packaging is recyclable.
Packaging may consist of the following materials:
•cardboard;
•polyethylene film (PE);
•CFC-free polystyrene(PS rigid foam).
Please dispose of these materials in a responsible manner
in accordance with government regulations.
The authorities can provide information on how to dispose
of domestic appliances in a responsible manner.
16 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 16
2015-03-17 �� 7:15:26
Electrical Connection
•This appliance should only
be connected by a qualified
technician.
•The Oven is NOT designed for
use in a commercial cooking
setting.
•It should be used exclusively for
cooking food in a home setting.
•The appliance is hot during and
after use.
•Exercise caution when young
children are present.
The house mains to which the
appliance is connected should
comply with national and local
regulations.
Appliance should allow to
disconnection of the appliance
from the supply after installation.
The disconnection may be
achieved by having the plug
accessible or by incorporating
a switch in the fixed wiring in
accordance with the wiring rules.
Installation
Safety
English 17
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 17
2015-03-17 �� 7:15:26
Installation
Install in the Cabinet
Kitchen Cabinets in contact with the oven must be heatresistant up
to 100 °C. Samsung will take no responsibility for damage of cabinets
from the heat.
Required Dimensions for Installation
Oven (mm)
H
A
Installation
I
B
G
C
F
E
555
F
595
B
445
G
358
C
549
H
85
D
21
I
454.2
E
341
D
Built-in cabinet (mm)
F
A
B
A
E
C
D
H
A
600
B
Min. 564-568
C
Min. 550
D
Min. 445 / Max. 450
E
Min. 50
F
200 cm2
G
200 cm2
H
Space for power outlet
(30 Ø Hole)
G
18 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 18
2015-03-17 �� 7:15:26
Under-sink cabinet (mm)
A
D
C
B
A
Min. 550
B
Min 564 / Max. 568
C
Min. 446 / Max 450
D
50
E
200 cm2
Installation
E
Mounting the oven
1. Slide the oven partly into the
recess. Lead the connection
cable to the power source.
2. Slide the oven completely into
the recess.
English 19
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 19
2015-03-17 �� 7:15:27
Installation
3. Fasten the oven using the two
screws (4 x 25 mm) provoded.
Installation
4. Make the electrical
connection. Check that the
appliance works.
02
01
02
Be sure to hold the appliance with
2 side handles and door handle
when unpacking the product.
01 Door handle
02 Side handle
20 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 20
2015-03-17 �� 7:15:28
Maintenance
Cleaning
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or
inside the oven. Also pay special attention to the door, door sealing,
and turntable and roller ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals
have built up impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both
the inner and outer sides of the oven. Rinse and dry well.
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
3. When the cycle is complete,
wait until the oven cools
down. Then, open the door
and clean the cooking
chamber.
Maintenance
1. With an empty oven, put a
cup of diluted lemon juice on
the centre of the turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes
at max power.
CAUTION
•Keep the door and door sealing
clean and ensure the door opens
and closes smoothly. Otherwise,
the oven’s lifecycle may be
shortened.
•Take caution not to spill water
into the oven vents.
•Do not use any abrasive
or chemical substances for
cleaning.
•After each use of the oven, use
a mild detergent to clean the
cooking chamber after waiting
for the oven to cool down.
English 21
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 21
2015-03-17 �� 7:15:29
Maintenance
Replacement (repair)
WARNING
Maintenance
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or
repair the oven yourself.
•If you encounter a problem with
•If you encounter a problem with
hinges, sealing, and/or the door,
the outer housing of the oven,
contact a qualified technician or
first unplug the power cord
a local Samsung service centre
from the power source, and then
for technical assistance.
contact a local Samsung service
•If you want to replace the light
centre.
bulb, contact a local Samsung
service centre. Do not replace it
yourself.
Care against an extended period of disuse
•If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the
power cord and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and
moisture that builds up inside the oven may affect the performance of
the oven.
22 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 22
2015-03-17 �� 7:15:29
Before you start
There are a couple of components that you should know before going directly to a recipe.
Before or during any cooking mode, you can set/change the clock or the kitchen timer to
your needs.
Clock
It is important to set the correct clock time to ensure correct automatic operations.
1. Turn on the oven and wait for a few
seconds to enter Standby state. The hour
element blinks.
2. Use the value dial to set the hour, and
then press OK. The minute element
blinks.
Before you start
3. Use the value dial to set the minute, and
then press OK.
NOTE
• To change the current time later, press
and hold
for 3 seconds and follow the
above steps.
• The clock time cannot be changed during
operations.
English 23
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 23
2015-03-17 �� 7:15:30
Before you start
Timer
Timer helps you check the time or operating duration while cooking.
1. Press
.
2. Turn the value dial to set the time, and
then press OK.
NOTE
Before you start
• When the time has elapsed, the oven
beeps with a blinking message of “00:00”
on the display.
• You can change the timer settings at any
time.
• When Dual cook mode is activated, you
can set up a different timer for the upper
and lower compartments individually.
24 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 24
2015-03-17 �� 7:15:30
Sound On/Off
You can turn on or off the key tone, beep, or alarm. This setting is available only in Standby
state (when the current time is displayed).
To mute the sound, hold down
for 3
seconds. “OFF” appears on the display.
To unmute the sound, hold down
again
for 3 seconds. “On” appears on the display.
Energy save mode saves electricity when the oven is not being used.
To reduce power consumption, hold down
for 3 seconds. The display and all button
lights turn off. This setting is available only
in Standby state (when the current time is
displayed).
To disable Energy save mode, open the door
or press any button.
Before you start
Energy saving
NOTE
• When setting the oven after 10 minutes
of user inactivity, the oven cancels any
ongoing operation and enters Standby
state.
• If the oven is paused for over 25 minutes
while cooking, the oven enters Standby
state.
English 25
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 25
2015-03-17 �� 7:15:32
Before you start
Side runners
05
04
03
• Insert the accessory to the correct position
inside of the oven.
• Take caution in removing cookware and/or
accessories out of the oven. Hot meals or
accessories can cause burns.
02
01 Level 1
01
02 Level 2
03 Level 3
04 Level 4
Microwave function
Oven function
05 Level 5
About microwave energy
Before you start
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves. The oven uses the prebuilt
magnetron to generate microwaves which are used to cook or reheat food without deforming
or discolouring the food.
1. The microwaves generated by the
magnetron are distributed uniformly
through the whirling distribution system.
This is why the food is cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed down to
the food up to a depth of approx. 2.5 cm.
Then, the microwaves are dissipated
inside the food as cooking continues.
3. The cooking time is affected by the
following conditions of the food.
• Quantity and density
• Moisture content
• Initial temperature (especially, when
frozen)
NOTE
The cooked food keeps heat in its core after
cooking is complete. This is why you must respect
the standing time specified in this manual, which
ensures cooking evenly down to the core.
26 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 26
2015-03-17 �� 7:15:33
Cookware for microwave
Cookware used for Microwave Mode must allow microwaves to pass through and penetrate
food. Metals such as stainless steel, aluminum and copper reflect microwaves. Therefore, do
not use cookware made of metallic materials. Cookware marked microwave - safe is always
safe for use. For additional information on appropriate cookware refer to the following guide
and place a glass of water or some food on the turntable.
Requirements:
• Flat bottom and straight sides
• Tight-fitting lid
• Well-balanced pan with handles that weigh less than the main pan
Material
Microwavesafe
Description
Crusty plate
Do not use for preheating for more
than 8 minutes.
Bone china or earthenware
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually microwavesafe, unless decorated with a metal
trim.
Disposable polyester cardboard
dishes
Some frozen foods are packaged in
these dishes.
Fast-food
packaging
Polystyrene cups
or containers
Overheating may cause these to melt.
Paper bags or
newspaper
These may catch fire.
Recycled paper or
metal trims
These may cause arcing
Before you start
Aluminium foil
Use for a small serving size to protect
against overcooking. Arcing can occur
if the foil is near the oven wall or if
using an excessive amount of foil.
English 27
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 27
2015-03-17 �� 7:15:33
Before you start
Material
Glassware
Microwavesafe
Description
Oven-to-table
ware
Microwave-safe unless decorated with
metal trims.
Fine glassware
Delicate glassware may break or crack
by rapid heating.
Glass jars
Appropriate for warming only. Remove
the lid before cooking.
Dishes
Metal
Paper
These may cause arcing or fire.
Freezer bag with
twist-ties
Before you start
Plates, cups,
napkins, and
kitchen paper
Use to cook for a short time. These
absorb excess moisture.
Recycled paper
Causes arcing.
Containers
Use thermoplastic containers only.
Some plastics may warp or discolour
at high temperatures.
Cling film
Use to maintain moisture after
cooking.
Freezer bags
Use boilable or ovenproof bags only.
Plastic
Use to maintain moisture and prevent
spattering.
Wax or grease-proof paper
: Microwave safe
: Use caution
: Microwave unsafe
28 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 28
2015-03-17 �� 7:15:33
Operations
Control panel
The front panel comes in a wide range of materials and colours. For improved quality, the
actual appearance of the oven is subject to change without notice.
02 04
01
03 05
07 09 11
06
08 10 12
13
Turn the mode dial to select a desired cooking mode or function.
02 Oven light
Press to turn the internal light on or off.
03 Child Lock
Press and hold for 3 seconds to activate or deactivate.
Child Lock is available only in Standby state.
04 Timer
Timer helps you check the time or operating duration while
cooking.
05 Power Level/Weight
Use to change the power level or Weight.
06 Display
Shows necessary information of selected function or settings.
07 OK
Press to confirm your settings.
08 Back
Press to return to the default setting.
09 Temperature
Use to set the temperature.
10 Cooking time
Press to set the cooking time.
11 Start
Press to start cooking.
12 Stop
Press to stop operation. This button is also used to cancel the
current mode.
13 Value dial
Turn the value dial to adjust the setting value for your selection.
Turn to + to increase, or turn to - to decrease.
Operations
01 Mode dial
English 29
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 29
2015-03-17 �� 7:15:33
Operations
Feature overview
Feature
Convection
Large grill
Temperature range
Default temperature
40-230 °C
180 °C
The heating elements generate heat, which
is evenly distributed inside the oven by the
convection fan. Use this mode for frozen food
or baking.
150-230 °C
Use this for grilling food such as meat.
150-200 °C
Small grill
Manual
mode
Operations
Grill Combo
800 W
The microwave energy enables food to be
cooked or reheated without changing either
the form or the colour.
40-200 °C
100-600 W
Convection
Combo
180 °C
The small-area grill emits heat. Use this mode
for food that requires less heat, such as fish
and filled baguettes.
100-800 W
Microwave
220 °C
180 °C
300 W
The heating elements generate heat and the
convection fan distributes the heat inside the
oven, which is reinforced by the microwave
energy.
40-200 °C
100-600 W
200 °C
300 W
The heating elements generate heat, which is
reinforced by the microwave energy.
30 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 30
2015-03-17 �� 7:15:35
Feature
Auto mode
Temperature range
Default temperature
Vegetable
For cooking beginners, the oven offers a total
of 10 auto cooking programmes.
Auto
For cooking beginners, the oven offers a total
of 10 auto cooking programmes.
Defrost
The oven offers 5 defrosting programmes for
your convenience.
60-100 °C
Keep Warm
Special
functions
Use this only for keeping foods warm that
have just been cooked.
-
Steam cleaning
70 °C
-
This is useful for cleaning light soiling with
steaming.
Manual mode
Step 1. Select mode
Operations
Turn the mode dial to select a manual
mode, for example, Convection. The default
temperature (or power level) blinks.
Step 2. Set temperature or Power level
Use the value dial to adjust the default
temperature (or power level). When done,
press OK to move next stage.
NOTE
If the power level or temperature is not
specified within 5 seconds, the oven moves
to the next stage. (Cooking time or Standby)
English 31
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 31
2015-03-17 �� 7:15:37
Operations
Step 3. Set cooking time
Press Cooking time to move to the time
setting. (convection, Grill mode only)
Use the value dial to set the cooking time.
Optionally, you can delay the end time of
your cooking to a desired point.
After set the cooking time, press .
And then use value dial to set an end
point. See Delay End on page 33 for more
information.
When done, press
.
Step 4. Preheat (Convection, Grill mode only)
Operations
The oven starts preheating until it reaches
the set temperature. When complete, the
oven beeps and the
indicator disappears.
NOTE
When you want to change temperature or
time during cooking, press the temperature
button or the cooking time button, then turn
the value dial to adjust value.
32 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 32
2015-03-17 �� 7:15:38
Delay End
Delay End is designed to make cooking more convenient.
Real-life case: Suppose you select a one-hour recipe at 14:00 and you want the oven to finish
cooking at 17:00. To set the end time, change the Delay End time to 17:00. The oven will
start cooking at 16:00 and end at 17:00 as you set.
Case 1
Current time: 14:00
Set cooking time: 1 hour
Set Delay End time: 18:00
The oven will start cooking at 17:00 and end at 18:00 automatically.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Case 2
Current time: 14:00
Set cooking time: 2 hour
Set Delay End time: 17:00
The oven will start cooking at 15:00 and end at 17:00 automatically.
15:00
16:00
17:00
18:00
CAUTION
Do not keep cooked food in the oven too long. The food may spoil.
Operations
14:00
To change the cooking time during cooking
1. Press . The time element blinks.
2. Use the value dial to adjust the cooking
time.
3. Press OK to confirm the changes.
English 33
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 33
2015-03-17 �� 7:15:39
Operations
To change the temperature or power level during cooking
1. Press
(or
). The temperature (or
power level) element blinks.
2. Use the value dial to adjust the
temperature (or power level).
3. Press OK to confirm the changes.
To stop operation
Operations
Press
once to stop operation, twice to
cancel the current mode.
Or, turn the mode selector to “
”.
34 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 34
2015-03-17 �� 7:15:41
Convection
The heating elements generate heat, which is evenly distributed inside the oven by the
convection fan. Use this mode for biscuits, individual scones, rolls, and cakes as well as fruit
cakes, choux, and soufflés.
Step 1
Convection
>
Step 2
Temperature
>
Step 3
Cooking time
>
Step 4
Preheating
1. Put food in suitable cookware, then on
the recommended accessory, and then
close the door.
2. Follow steps 1-4 in the Manual mode on
page 31.
3. When cooking is complete, “0:00” blinks.
Use oven gloves to take out food.
Convection Combo
This combination mode combines the microwave energy with hot air, resulting in reduced
cooking time and producing a brown, crispy surface of the food. Use this for all kinds of meat
and poultry as well as casseroles and gratin dishes, sponge cakes and light fruit cakes, pies
and crumbles, roast vegetables, scones, and breads.
>
Step 2
Temperature and
Power level
Step 3
>
Cooking time
Step 4
>
Preheating
1. Put food in suitable cookware, then on
the rack, and then close the door.
2. Follow steps 1-4 in the Manual mode on
page 31.
3. When cooking is complete, “0:00” blinks.
Use oven gloves to take out food.
Operations
Step 1
Convection
Combo
CAUTION
Use only ovenproof cookware, such as
glasses, potteries, or bone china without
metal trim.
English 35
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 35
2015-03-17 �� 7:15:42
Operations
Microwave
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves. The microwave energy enables food
to be cooked or reheated without changing either the form or the colour.
• Use only microwave-safe cookware.
Step 1
Microwave
>
Step 2
Power level
Step 3
Cooking time
>
>
Step 4
-
1. Put food in a microwave-safe container,
then on the recommended accessory,
and then close the door.
2. Follow steps 1-3 in the Manual mode on
page 31.
3. When cooking is complete, “0:00” blinks.
Use oven gloves to take out food.
Simple start
To simply heat food for a short period of
time at maximum power (800 W), select
Microwave, and then press .
Power level
Operations
Level
Percentage (%)
Output power (W)
100
800
HIGH LOW
83
700
MEDIUM HIGH
67
600
MEDIUM
50
450
MEDIUM LOW
33
300
Use to cook meat and heat up
vegetables.
DEFROST
20
180
Use to defrost before cooking.
LOW
11
100
Use to defrost vegetables.
HIGH
Description
Use to heat up liquid.
Use to heat up and cook.
36 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 36
2015-03-17 �� 7:15:42
Large grill
The heating elements generate heat. Make sure they are in the horizontal position.
Step 1
Grill
>
Step 2
Temperature
>
Step 3
Cooking time
>
Step 4
-
1. Put food in suitable cookware, then on
the recommended accessory, and then
close the door.
2. Follow steps 1 and 3 in the Manual
mode on page 31.
3. When cooking is complete, “0:00” blinks.
Use oven gloves to take out food.
Small grill
The heating elements generate heat. Make sure they are in the horizontal position.
Step 1
Grill
>
Step 2
Temperature
>
Step 3
Cooking time
>
Step 4
-
Operations
1. Put food in suitable cookware, then on
the recommended accessory, and then
close the door.
2. Follow steps 1 and 3 in the Manual
mode on page 31.
3. When cooking is complete, “0:00” blinks.
Use oven gloves to take out food.
English 37
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 37
2015-03-17 �� 7:15:43
Operations
Grill Combo
The heating elements generate heat, which is reinforced by the microwave energy. Use only
microwave-safe cookware, such as glass or ceramic cookware.
Step 1
Grill Combo
>
Step 2
Power level
>
Step 3
Cooking time
>
Step 4
-
1. Put food in suitable cookware, then on
the recommended accessory, and then
close the door.
2. Follow steps 1-3 in the Manual mode on
page 31.
3. When cooking is complete, “0:00” blinks.
Use oven gloves to take out food.
Operations
38 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 38
2015-03-17 �� 7:15:43
Auto mode
The oven offers 3 different auto modes for your convenience: Vegetable, Auto Cook, and
Defrost. Select one that best fits your needs.
Step 1. Select mode
Turn the mode dial to select an auto mode.
(Vegetable, Auto Cook and Defrost)
The default programme number blinks.
Step 2. Select programme
Use the value dial to select a preferred
programme, and then press OK. The default
weight for the programme blinks.
Step 3. Set weight
done, press
.
Operations
Use the value dial to set the weight. When
CAUTION
Always use oven gloves while taking out
food.
NOTE
The cooking time is pre-programmed
according to the auto mode, which cannot
be changed.
English 39
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 39
2015-03-17 �� 7:15:44
Operations
Vegetable
For cooking beginners, the oven offers a total of 10 auto cooking programmes.
Add 30-45 ml of cold water for every 250 g unless another water quantity is recommended.
Cook covered for the minimum time. Continue cooking to get the result you prefer. Stir once
during and once after cooking. Add, salt, herbs, or butter after cooking. Cover and let stand
for 3 minutes.
Step 1
Vegetable
>
Step 2
1 to 10
>
Step 3
Weight
1. Put food in suitable cookware, then on
the recommended accessory, and then
close the door.
2. Follow steps 1-3 in the Auto mode on
page 39.
3. When cooking is complete, “0:00” blinks.
Use oven gloves to take out food.
NOTE
Cut fresh vegetables into even sized pieces.
The smaller they are, the quicker they will
cook.
Operations
Auto Cook
For cooking beginners, the oven offers a total of 10 auto cooking programmes. Take
advantage of this feature to save you time or shorten your learning curve. The cooking time
and temperature will be adjusted according to the selected recipe.
Step 1
Auto
>
Step 2
1 to 10
>
Step 3
Weight
1. Put food in suitable cookware, then on
the recommended accessory, and then
close the door.
2. Follow steps 1-3 in the Auto mode on
page 39.
3. When cooking is complete, “0:00” blinks.
Use oven gloves to take out food.
40 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 40
2015-03-17 �� 7:15:45
Defrost
The oven offers 5 defrosting programmes for your convenience. The time and power level
are automatically adjusted according to the selected programme.
Step 1
Defrost
>
Step 2
1 to 5
>
Step 3
weight
1. Put food in suitable cookware, then on
the recommended accessory, and then
close the door.
2. Follow steps 1-3 in the Auto mode on
page 39.
3. When cooking is complete, “0:00” blinks.
Use oven gloves to take out food.
Special functions
Keep Warm
With this function, only the convection heating element operates, and it cycles on and off to
keep food warm.
1. Turn the mode dial to select Keep Warm.
Operations
When cooking is complete,
2. Use the value dial to adjust the
temperature.
3. Press
to set the cooking time, and
then use the value dial to set the time if
necessary.
English 41
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 41
2015-03-17 �� 7:15:45
Operations
4. Press
. The oven starts warming.
CAUTION
• Always use oven gloves while taking out
food.
• Do not use this function to reheat cold
foods. Use this only for keeping foods
warm that have just been cooked.
• Do not run this function for more than 1
hour. Otherwise, this may affect the food
quality.
• To keep food crispy, do not cover the food
with Keep Warm.
Keep Warm guide
Temperature
(°C)
Standing
time (min.)
Meals
80
30
For keeping meat, chicken, gratin, pizza,
potatoes, and plated meals warm.
Drinks
80
30
For keeping water, milk, and coffee warm.
Breads/
pastries
60
30
For keeping bread, toast, rolls, muffins, and
cake warm.
Dishes/
crockery
70
30
For preheating dishes and crockery.
Arrange the dishes over the turntable. Do
not overload. (maximum load: 7 kg)
Food
Directions
Operations
42 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 42
2015-03-17 �� 7:15:46
Steam cleaning
This is useful for cleaning light soiling with steaming.
1. Pour 100 ml of water onto the bottom of
the oven and close the oven door.
2. Turn the mode dial to select Steam
cleaning.
3. Press
. The oven starts cleaning.
WARNING
• Do not open the door before the cycle is
complete. The water inside the oven is
very hot, and it can cause a burn.
NOTE
• Use this feature only when oven has
cooled completely to room temperature.
• DO NOT use distilled water.
Operations
4. Use a dry cloth to clean inside the oven.
• DO NOT use high-pressure water cleaners
or steam jet cleaners to clean the
microwave oven.
• While the oven is hot inside, auto cleaning
is not activated. Wait until the oven cools
down, and try again.
• Do not pour water onto the bottom by
force. Do it gently. Otherwise, the water
overflows to the front.
English 43
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 43
2015-03-17 �� 7:15:47
Cooking Smart
Auto cooking
Vegetable guide
Food
U1
Broccoli Florets
Serving size (kg)
Accessory
Level
0.2-0.3
0.3-0.4
Ceramic tray
1
Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tablespoon)
water. Put them evenly into a glass bowl with lid. Cook covered.
Stir after cooking.
U2
Cauliflower
Florets
0.2-0.3
0.3-0.4
Ceramic tray
1
Rinse and clean fresh Cauliflower and prepare florets. Put them
evenly into a glass bowl with lid. Add 30 ml (2 tablespoons)
water when cooking for 0.2-0.3 kg, and add 45-60 ml (3-4
tablespoons) for 0.3-0.4 kg. Put bowl in the centre of turntable.
Cook covered. Stir after cooking.
U3
Sliced Carrots
0.2-0.3
0.4-0.5
Ceramic tray
1
Cooking Smart
Rinse and clean carrots and prepare even slices. Put them evenly
into a glass bowl with lid. Add 30 ml (2 tablespoons) water when
cooking for 0.2-0.3 kg, and add 45-60 ml (3-4 tablespoons) for
0.4-0.5 kg. Put bowl in the centre of turntable. Cook covered. Stir
after cooking.
U4
Jacket Potatoes
0.3-0.4
0.7-0.8
Ceramic tray
1
Rinse and clean potatoes, Brush with olive oil and pierce skin
with a knife. Put on ceramic tray. After cooking, stand for
3-5 minutes.
U5
Peeled
Potatoes
0.4-0.5
0.7-0.8
Ceramic tray
1
Rinse and peel potatoes, cut into halves and put into an
oven-proof glass bowl with lid. Add 15-30 ml of water
(1-2 tablespoons). Stir after cooking. When cooking higher
quantities stir once during cooking. Stand for 3-5 minutes.
44 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 44
2015-03-17 �� 7:15:47
Food
U6
Courgettes
Serving size (kg)
Accessory
Level
0.2-0.3
0.3-0.4
Ceramic tray
1
Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tablespoons) water or a
knob of butter. Put them evenly into a glass bowl with lid. Cook
covered. Cook until just tender.
U7
Sliced Egg
Plants
0.1-0.2
0.3-0.4
Ceramic tray
1
Cut egg plants into small slices and sprinkle with 15 ml (1
tablespoon) lemon juice. Put them evenly into a glass bowl with
lid. Cook covered. Stir after cooking.
U8
Sliced Onions
0.2-0.3
0.4-0.5
Ceramic tray
1
Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tablespoon)
water. Put them evenly into a glass bowl with lid. Cook covered.
Stir after cooking.
U9
Mixed
Vegetables
0.2-0.3
0.4-0.5
Ceramic tray
1
Rinse and clean fresh vegetables. Put them evenly into a glass
bowl with lid. Add 15 ml (1 tablespoon) water when cooking for
0.2-0.3 kg, and add 30 ml (2 tablespoons) for 0.4-0.5 kg. Put
bowl in the centre of turntable. Cook covered. Stir after cooking.
White Rice
0.2-0.3
Ceramic tray
1
Use a large glass Pyrex bowl with lid. (Note that rice doubles
in volume during cooking.) Cook covered. After cooking time is
over, stir before letting stand. Add salt or herbs and butter. Note
that rice may not have absorbed all water after the cooking time
is finished.
Cooking Smart
U10
English 45
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 45
2015-03-17 �� 7:15:47
Cooking Smart
Auto cook guide
Food
A1
Plated Meal
Serving size (kg)
Accessory
Level
0.3-0.35
0.4-0.45
Ceramic tray
1
Put on a ceramic plate and cover with microwave cling film. This
programme is suitable for meals consisting of 3 components (e.g.
meat with sauce, vegetables and a side dish like potatoes, rice or
pasta). After cooking stand for 3 min.
A2
Frozen Pizza
0.3-0.35
0.4-0.45
Grill Insert +
Ceramic Tray
2
Grill Insert +
Ceramic Tray
2
Put frozen pizza on oven.
A3
Frozen Lasagne
0.4-0.45
0.6-0.65
Put frozen lasagne in a suitable glass pyrex or ceramic dish. After
reheating let stand for 2-3 minutes.
A4
Whole Chicken
1.1-1.15
1.2-1.25
Grill Insert +
Ceramic Tray
2
Brush chilled chicken with oil and spices. Put breast-side-down,
in the middle of grill insert rack with ceramic tray. Turnover, as
soon as the oven beeps. Put Start button to continue process.
After cooking let stand for 5 minutes.
Cooking Smart
A5
Chicken Pieces
0.6-0.7
0.9-1.0
Grill Insert +
Ceramic Tray
4
Brush chilled chicken pieces with oil and spices. Put on grill
insert with ceramic tray with the skin-side down. Turnover, as
soon as the oven beeps. After cooking let stand for 2-3 minutes.
A6
Roast Lamb
0.8-0.9
1.1-1.2
Grill Insert +
Ceramic Tray
3
Put marinated roast lamb on grill insert rack with ceramic tray.
When beeps, turnover and start again.
A7
Frozen Oven
Chips
0.3-0.4
0.45-0.5
Baking tray
3
Distribute frozen oven chips on metal baking tray.
46 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 46
2015-03-17 �� 7:15:47
Food
A8
Baked Potato
Halves
Serving size (kg)
Accessory
Level
0.4-0.5
0.6-0.7
Grill Insert +
Ceramic Tray
4
Cut potatoes into halves. Put them in a circle on the tray with the
cut side to the grill. After cooking let stand for 2-3 minutes.
A9
Apple Pie
1.2-1.4
Baking tray
2
Put apple pie into a round metal dish. Put on the baking tray. The
weight ranges include apple and so on.
A10
Dutch Loaf
Cake
0.7-0.8
Baking tray
3
Put fresh dough into suitable sized rectangular metal baking dish
(length 25 cm). Put dish length way to the door on baking tray.
Cooking Smart
English 47
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 47
2015-03-17 �� 7:15:47
Cooking Smart
Defrost guide
Food
d1
Meat
Serving size (g)
Accessory
Level
0.2-1.5
Ceramic tray
1
Shield the edges with aluminium foil. Turn the meat over, when
the oven beeps. This programme is suitable for beef, lamb, pork,
steaks, chops, minced meat.
d2
Poultry
0.2-1.5
Ceramic tray
1
Shield the leg and wing tips with aluminium foil. Turn the poultry
over, when the oven beeps. This programme is suitable for whole
chicken as well as for chicken portions.
d3
Fish
0.2-1.5
Ceramic tray
1
Shield the tail of a whole fish with aluminium foil. Turn the fish
over, when the oven beeps. This programme is suitable for whole
fishes as well as for fish fillets.
d4
Bread/Cake
0.1-0.8
Ceramic tray
1
Cooking Smart
Put bread on a piece of kitchen paper and turn over, as soon as
the oven beeps. Place cake on ceramic tray and if possible, turn
over, as soon as the oven beeps. (Oven keeps operating and is
stopped, when you open the door.) This programme is suitable
for all kinds of bread, sliced or whole, as well as for bread rolls
and baguettes. Arrange bread rolls in a circle. This programme is
suitable for all kinds of yeast cake, biscuit, cheese cake and puff
pastry. It is not suitable for short / crust pastry, fruit and cream
cakes as well as for cake with chocolate topping.
d5
Fruit
0.1-0.6
Ceramic tray
1
Distribute frozen fruit evenly on ceramic tray. This programme
is suitable for fruits like raspberries, mixed berries, and tropical
fruits.
48 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 48
2015-03-17 �� 7:15:47
Manual cooking
Microwave cooking guide
• Do not use metal containers with Microwave mode. Always put food containers on the
turntable.
• It is recommended to cover the food for best results.
• After cooking is complete, let the food settle in its own steam.
Frozen vegetables
• Use a glass Pyrex container with a lid.
• Stir vegetables twice during cooking, and once after cooking.
• Add seasoning after cooking.
Food
Spinach
Broccoli
Peas
Mixed Vegetables
(Carrots/Peas/Corn)
Mixed Vegetables
(Chinese Style)
Power (W)
Cooking time
(min.)
Standing time
(min.)
150
600
5-6
2-3
8-9
2-3
7-8
2-3
7½-8½
2-3
7-8
2-3
7½-8½
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.) of cold water.
300
600
Add 30 ml (2 tbsp.) of cold water.
300
600
Add 15 ml (1 tbsp.) of cold water.
300
600
Cooking Smart
Green Beans
Serving size
(g)
Add 30 ml (2 tbsp.) of cold water.
300
600
Add 15 ml (1 tbsp.) of cold water.
300
600
Add 15 ml (1 tbsp.) of cold water.
English 49
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 49
2015-03-17 �� 7:15:47
Cooking Smart
Fresh vegetables
• Use a glass Pyrex container with a lid.
• Add 30-45 ml of cold water for every 250 g.
• Stir once during cooking, and once after cooking.
• Add seasoning after cooking.
• For faster cooking, it is recommended to cut into smaller, even sizes.
• Cook all fresh vegetables using full microwave power (800 W).
Food
Broccoli
Serving size (g)
Cooking time (min.)
Standing time (min.)
250
500
4-5
5-6
3
Prepare even sized florets. Arrange the stems to the centre
Brussels sprouts
250
500
5-6
7-8
3
Add 60–75 ml (4-5 tbsp.) of water.
Carrots
250
5-6
3
Cut carrots into even sized slices.
Cauliflower
250
500
5-6
7-8
3
Prepare even sized florets. Cut big florets into halves. Arrange
stems to the centre.
Courgettes
250
3-4
3
Cooking Smart
Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp.) of water or a knob of
butter. Cook until just tender.
Egg Plants
250
3-4
3
Cut egg plants into small slices and sprinkle with 1 tablespoon
lemon juice.
Leeks
250
3-4
3
1-2
2-3
3
Cut leeks into thick slices.
Mushrooms
125
250
Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add any water.
Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and pepper. Drain before
serving.
50 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 50
2015-03-17 �� 7:15:47
Food
Serving size (g)
Cooking time (min.)
Standing time (min.)
250
4-5
3
Onions
Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp.) water.
250
Peppers
4-5
3
4-5
7-8
3
Cut pepper into small slices.
250
500
Potatoes
Weigh the peeled potatoes and cut them into similar sized halves
or quarters.
250
Turnip cabbage
5-6
3
Cut turnip cabbage into small cubes.
Rice and pasta
Stir from time to time during and after cooking.
Cook uncovered, and close the lid during settling. Then, drain water thoroughly.
• Rice: Use a large glass Pyrex container with a lid against the rice doubling in volume.
• Pasta: Use a large glass Pyrex container.
Food
Serving
size (g)
Brown rice
(parboiled)
250
Cooking
time (min.)
Standing
time (min.)
17-18
800
5
Directions
Add 500 ml of cold
water.
375
18-20
Add 750 ml of cold
water.
250
20-22
Add 500 ml of cold
water.
800
375
5
22-24
Cooking Smart
White rice
(parboiled)
Power
(W)
Add 750 ml of cold
water.
Mixed rice
(rice + wild rice)
250
800
17-19
5
Add 500 ml of cold
water.
Mixed corn
(rice + grain)
250
800
18-20
5
Add 400 ml of cold
water.
Pasta
250
800
10-11
5
Add 1000 ml of hot
water.
English 51
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 51
2015-03-17 �� 7:15:48
Cooking Smart
Reheating
• Do not reheat large-sized foods such as joints of meat, which easily overcook.
• It is safer to reheat foods at lower power levels.
• Stir well or turn over during and after cooking.
• Use caution for liquids or baby foods. Stir well before, during, and after cooking with a
plastic spoon or glass stirring stick to prevent eruptive boiling and scalding. Keep them
inside the oven during the standing time. Allow a longer reheating time than other food
types.
• Recommended standing time after reheating is 2-4 minutes. See the table below for
reference.
Liquids and food
Food
Drink
Serving size
Power (W)
250 ml (1 mug)
500 ml (2 mugs)
800 W
Cooking time
(min.)
Standing
time (min.)
1½-2
2-3
1-2
Pour into a ceramic cup and reheat uncovered. Place cup in the
center of ceramic tray. Stir carefully before and after standing time.
Soup (Chilled)
250 g
800 W
3-4
2-3
Pour into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after
reheating. Stir again before serving.
Stew (Chilled)
350 g
600 W
5-6
2-3
Cooking Smart
Pour into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after
reheating. Stir again before serving.
Pasta with sauce
(Chilled)
Plated meal
(Chilled)
350 g
600 W
5-6
2-3
Pour into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after
reheating. Stir again before serving.
350 g
450 g
600 W
5-6
6-7
3
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish. Cover
with microwave cling film.
52 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 52
2015-03-17 �� 7:15:48
Baby foods & milk
Food
Baby Food
(Vegetable + Meat)
Baby Porridge
(Grain + Milk +
Fruit)
Baby Milk
Serving size
Power (W)
Cooking time
(sec.)
Standing time
(min.)
190 g
600 W
30-40
2-3
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after cooking
time. Stand for 2-3 minutes. Before serving, stir well and check the
temperature carefully.
190 g
600 W
20-30
2-3
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after cooking
time. Stand for 2-3 minutes. Before serving, stir well and check the
temperature carefully.
100 ml
200 ml
300 W
30-40
50-60
2-3
Stir or Shake well and pour into a sterilized glass bottle. Place into
the centre of ceramic tray. Cook uncovered. Shake well and stand
for at least 3 minutes. Before serving, Shake well and check the
temperature carefully.
Cooking Smart
English 53
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 53
2015-03-17 �� 7:15:48
Cooking Smart
Defrost
Put frozen food in a microwave-safe container without a cover. Turn over during defrosting,
and drain off liquid and remove giblets after defrosting. For faster defrosting, cut the food
into small pieces, and wrap them with aluminum foil before defrosting. When the outer
surface of frozen foods begins to melt, stop defrosting and let stand as instructed in the table
below.
Do not change the default power level (180 W) for defrosting.
Serving size (g)
Defrosting time
(min.)
Standing time
(min.)
Minced meat
250
500
6-7
8-12
15-30
Pork steaks
250
7-8
Food
Meat
Place the meat on the ceramic plate. Shield thinner edges with aluminium foil.
Turn over after half of defrosting time.
Poultry
Chicken pieces
500 (2 pcs.)
12-14
Whole chicken
1200
28-32
15-60
First, put chicken pieces skin - side down, whole chicken breast - side - down
on ceramic plate. Shield the thinner parts like wings and ends with aluminium
foil. Turn over after half of defrosting time.
Fish
Fish fillets
200
6-7
Whole fish
400
11-13
10-25
Cooking Smart
Put frozen fish in the middle of ceramic plate. Arrange the thinner parts under
the thicker parts. Shield narrow ends of fillets and tail of whole fish With
aluminium foil. Turn over after half of defrosting time.
Fruit
Berries
300
6-7
5-10
Spread fruit on a flat, round glass dish with a large diameter.
Bread
Bread rolls
(each ca. 50 g)
2 pcs
4 pcs
1-1½
2½-3
Toast/sandwich
250
500
4-4½
7-9
5-20
Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen paper on the ceramic
plate. Turn over after half of defrosting time.
54 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 54
2015-03-17 �� 7:15:48
Grilling guide
The grill-heating elements are located on the ceiling of the cooking chamber. These elements
operate only when the door is closed and the turntable is rotating.
When grilling food, put the food on the high rack unless otherwise instructed.
Preheat the grill for 2-3 minutes with Grill mode, and, unless otherwise instructed below, grill
food on the high rack. When grilling is complete, use oven gloves to take out the food.
Cookware
Grill: Use flameproof containers, which may include metal parts. Do not use plastic
cookware of any kind.
Microwave + Grill: Do not use cookware that is made of metal or plastic substances.
Food type
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish portions,
sandwiches, and all kinds of toast with toppings.
Grilling
Level
Cooking time
(1st side) (min.)
Cooking time
(2nd side) (min.)
Kebab spits
Grill Insert +
Ceramic Tray
5
8-10
6-8
Pork steaks
Grill Insert +
Ceramic Tray
5
7-9
5-7
Sausages
Grill Insert +
Ceramic Tray
5
6-8
6-8
Chicken pieces
Grill Insert +
Ceramic Tray
5
20-25
15-20
Salmon steaks
Grill Insert +
Ceramic Tray
5
8-12
6-10
Sliced vegetables
Grill Insert +
Ceramic Tray
5
15-20
-
Toast
Grill Insert +
Ceramic Tray
5
2-3
1-2
Cheese toasts
Grill Insert +
Ceramic Tray
5
3-5
-
Cooking Smart
Accessory
Food
English 55
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 55
2015-03-17 �� 7:15:48
Cooking Smart
Microwave + Grill
Power
level (W)
Temp.
(°C)
Accessory
Level
Cooking
time
(1st side)
(min.)
Cooking
time
(2nd side)
(min.)
Baked potatoes
600
180-200
Grill Insert +
Ceramic Tray
4
10-15
-
Grilled
tomatoes
300
160-180
Grill Insert +
Ceramic Tray
4
05-10
-
Vegetable
gratin
450
180-200
Grill Insert +
Ceramic Tray
4
10-20
-
Roast fish
300
180-200
Grill Insert +
Ceramic Tray
4
04-08
04-06
Chicken pieces
300
180-200
Grill Insert +
Ceramic Tray
4
10-15
10-15
Food
Cooking Smart
56 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 56
2015-03-17 �� 7:15:48
Convection guide
Convection
In Convection mode, both the heating element and the side-wall fan operate together to
circulate the heat inside the cooking chamber. Use this mode for biscuits, individual scones,
rolls, and cakes as well as fruit cakes, choux, and soufflés. All conventional ovenproof
cookware, baking tins and sheets – anything you would normally use in a traditional
convection oven – can be used.
Microwaves+Convection
This combination mode combines the microwave energy with hot air, resulting in reduced
cooking time and producing a brown, crispy surface of the food. The oven offers 5 different
combination modes for your convenience. Use this for all kinds of meat and poultry as well
as casseroles and gratin dishes, sponge cakes and light fruit cakes, pies and crumbles, roast
vegetables, scones, and breads. Use only ovenproof cookware, such as glasses, potteries, or
bone china without metal trim.
Convection
Accessory
Level
Cooking time
(min.)
Hazelnut cake
square mould
160-170
Grill Insert +
Ceramic Tray
2
60-70
Lemon cake ringshaped or bowl
mould
150-160
Grill Insert +
Ceramic Tray
2
50-60
Sponge cake
150-160
Grill Insert +
Ceramic Tray
2
25-35
Fruit flan base
150-170
Grill Insert +
Ceramic Tray
2
25-35
Flat streusel fruit
cake (yeast dough)
150-170
Baking tray
3
30-40
Croissants
170-180
Baking tray
2
10-15
Bread rolls
180-190
Baking tray
2
10-15
Cookies
160-180
Baking tray
3
10-20
Oven chips
200-220
Baking tray
3
15-20
Cooking Smart
Temp. (°C)
Food
English 57
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 57
2015-03-17 �� 7:15:48
Cooking Smart
Microwaves+Convection
Power
level (W)
Temp.
(°C)
Accessory
Level
Cooking
time
(1st side)
(min.)
Cooking
time
(2nd side)
(min.)
Whole chicken
1.2 kg
450
180-200
Grill Insert +
Ceramic Tray
3
25-30
15-25
Roast beef/
Lamb (Medium)
300
180-200
Grill Insert +
Ceramic Tray
3
15-20
15-20
Frozen lasagne/
Pasta gratin
450
180-200
Grill Insert +
Ceramic Tray
3
20-25
-
Potato gratin
450
180-200
Grill Insert +
Ceramic Tray
3
10-15
-
Fresh fruit flan
100
160-180
Ceramic Tray
3
40-50
-
Food
Cooking Smart
58 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 58
2015-03-17 �� 7:15:48
Steam cooking guide
Food
Artichokes
Serving size
(g)
Power level
(W)
Cooking Time
(min.)
300 (1-2 pcs)
800
5-6
Accessory
Bowl + Insert
tray + Lid
Rinse and clean artichokes. Put insert tray into bowl. Set artichokes
on tray. Add 1 tbsp lemon juice. Cover with lid. Stand for 1-2
minutes.
Fresh Vegetables
300
800
4-5
Bowl + Insert
tray + Lid
Weigh the vegetables (e.g. broccoli, cauliflower, carrots, pepper)
after washing, cleaning and cutting into similar size. Put tray into
bowl. Distribute vegetables on insert tray. Add 2 tbsp water. Cover
with lid. Stand for 1-2 minutes.
Frozen Vegetables
300
600
8-9
Bowl + Insert
tray + Lid
Put the frozen vegetables into the steam bowl. Put insert tray into
bowl. Add 1 tbsp water. Cover with lid. Stir well after cooking and
standing. Stand for 2-3 minutes.
Rice
250
800
15-18
Bowl + Lid
Jacket Potatoes
500
800
7-8
Bowl + Lid
Weigh and rinse the potatoes and put them into steam bowl. Add 3
tbsp water. Cover with lid. Stand for 2-3 minutes.
Stew (Chilled)
400
600
5½-6½
Cooking Smart
Put rice into the steam bowl. Add 500 ml cold water. Cover with lid.
After cooking let stand white rice 5 minutes, brown rice 10 minutes.
Stand for 5-10 minutes.
Bowl + Lid
Put stew into the steam bowl. Cover with lid. Stir well before
standing. Stand for 1-2 minutes.
Soup (Chilled)
400
800
3-4
Bowl + Lid
Pour into steam bowl. Cover with lid. Stir well before standing.
Stand for 1-2 minutes.
English 59
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 59
2015-03-17 �� 7:15:48
Cooking Smart
Food
Frozen Soup
Serving size
(g)
Power level
(W)
Cooking Time
(min.)
400
800
8-10
Accessory
Bowl + Lid
Put frozen soup into steam bowl. Cover with lid. Stir well before
standing. Stand for 2-3 minutes.
Frozen Yeast
Dumpling with Jam
Filling
Fruit Compote
150
600
1½-2½
Bowl + Lid
Moist the top of filled dumplings with cold water. Put 1-2 frozen
dumplings side by side into the steam bowl. Cover with lid. Stand
for 2-3 minutes.
250
800
3-4
Bowl + Lid
Weigh the fresh fruits (e.g. apples, pears, plums, apricots, mangoes
or pineapple) after peeling, washing and cutting into similar sizes or
cubes. Put into steam bowl. Add 1-2 tbsp water and 1-2 tbsp sugar.
Cover with lid. Stand for 2-3 minutes.
Cooking Smart
60 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 60
2015-03-17 �� 7:15:48
Quick & Easy
Melting butter
Put 50 g butter into a small deep glass
dish. Cover with plastic lid. Heat for 30-40
seconds using 800 W, until butter is melted.
Melting chocolate
Put 100 g chocolate into a small deep glass
dish. Heat for 3-5 minutes, using 450 W
until chocolate is melted. Stir once or twice
during melting. Use oven gloves while
taking out!
Meltng crystallized honey
Put 20 g crystallized honey into a small
deep glass dish. Heat for 20-30 seconds
using 300 W, until honey is melted.
Melting gelatine
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes
into cold water. Put drained gelatine into a
small glass pyrex bowl. Heat for 1 minute
using 300 W. Stir after melting.
Cooking pudding
Mix pudding powder with sugar and milk
(500 ml) by following the manufacturers
instructions and stir well. Use a suitable
sized glass pyrex bowl with lid. Cook
covered for 6 ½ to 7 ½ minutes using
800 W. Stir several times well during
cooking.
Browning almond slices
Spread 30 g sliced almonds evenly on a
medium sized ceramic plate. Stir several
times during browning for 3 ½ to 4 ½
minutes using 600 W. Let it stand for 2-3
minutes in the oven. Use oven gloves while
taking out!
Cooking Smart
Cooking glaze/icing (for cake and gateaux)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with
40 g sugar and 250 ml cold water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for
3 ½ to 4 ½ minutes using 800 W, until
glaze/icing is transparent. Stir twice during
cooking.
Cooking jam
Put 600 g fruits (for example mixed berries)
in a suitable sized glass pyrex bowl with
lid. Add 300 g preserving sugar and stir
well. Cook covered for 10-12 minutes using
800 W. Stir several times during cooking.
Put directly into small jam glasses with
twist-off lids. Stand on lid for 5 minutes.
English 61
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 61
2015-03-17 �� 7:15:48
Troubleshooting
You may encounter a problem using the oven. In that case, first check the table below and
try the suggestions. If a problem persists, or if any information code keeps appearing on the
display, contact a local Samsung service centre.
Checkpoints
If you encounter a problem with the oven, first check the table below and try the
suggestions.
Problem
Cause
Action
General
Foreign matter may be caught
between the buttons.
Remove the foreign matter and
try again.
For touch models: Moisture is
on the exterior.
Wipe the moisture from the
exterior.
Child lock is activated.
Deactivate Child lock.
The time is not
displayed.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The Eco (power-saving) function
is set.
Turn off the Eco function.
The oven does not
work.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The door is open.
Close the door and try again.
The door open safety
mechanisms are covered in
foreign matter.
Remove the foreign matter and
try again.
The user has opened the door to
turn food over.
After turning over the food,
press the Start button again to
start operation.
The buttons cannot
be pressed properly.
The oven stops while
in operation.
Troubleshooting
62 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 62
2015-03-17 �� 7:15:49
Problem
Cause
Action
After cooking for an extended
period of time, let the oven cool.
The cooling fan is not working.
Listen for the sound of the
cooling fan.
Trying to operate the oven
without food inside.
Put food in the oven.
There is not sufficient
ventilation space for the oven.
There are intake/exhaust outlets
on the front and rear of the
oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
Several power plugs are being
used in the same socket.
Designate only one socket to be
used for the oven.
There is no power to
the oven.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
There is a popping
sound during
operation, and the
oven doesn't work.
Cooking sealed food or using a
container with a lid may causes
popping sounds.
Do not use sealed containers
as they may burst during
cooking due to expansion of the
contents.
The oven exterior
is too hot during
operation.
There is not sufficient
ventilation space for the oven.
There are intake/exhaust outlets
on the front and rear of the
oven for ventilation. Keep the
gaps specified in the product
installation guide.
Objects are on top of the oven.
Remove all objects on the top of
the oven.
Food residue is stuck between
the door and oven interior.
Clean the oven and then open
the door.
The door cannot be
opened properly.
Troubleshooting
The oven has been cooking for
an extended period of time.
The power turns off
during operation.
English 63
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 63
2015-03-17 �� 7:15:49
Troubleshooting
Problem
Cause
Action
Troubleshooting
The oven does not
heat.
The oven may not work, too
much food is being cooked, or
improper cookware is being
used.
Put one cup of water in a
microwave-safe container and
run the microwave for 1-2
minutes to check whether the
water is heated.
Reduce the amount of food and
start the function again.
Use a cooking container with a
flat bottom.
Heating is weak or
slow.
The oven may not work, too
much food is being cooked, or
improper cookware is being
used.
Put one cup of water in a
microwave-safe container and
run the microwave for 1-2
minutes to check whether the
water is heated.
Reduce the amount of food and
start the function again.
Use a cooking container with a
flat bottom.
The warm function
does not work.
The oven may not work, too
much food is being cooked, or
improper cookware is being
used.
Put one cup of water in a
microwave-safe container and
run the microwave for 1-2
minutes to check whether the
water is heated.
Reduce the amount of food and
start the function again.
Use a cooking container with a
flat bottom.
The thaw function
does not work.
The oven may not work, too
much food is being cooked, or
improper cookware is being
used.
Put one cup of water in a
microwave-safe container and
run the microwave for 1-2
minutes to check whether the
water is heated.
Reduce the amount of food and
start the function again.
Use a cooking container with a
flat bottom.
64 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 64
2015-03-17 �� 7:15:49
Cause
Action
The interior light is
dim or does not turn
on.
The door has been left open for
a long time.
The interior light may
automatically turn off when the
Eco function operates.
Close and reopen the door or
press the "Cancel" button.
The interior light is covered by
foreign matter.
Clean the inside of the oven and
check again.
A beeping sound
occurs during
cooking.
If the Auto Cook function is
being used, this beeping sound
means it’s time to turn over the
food during thawing.
After turning over the food,
press the Start button again to
restart operation.
The oven is not level.
The oven is installed on an
uneven surface.
Make sure the oven is installed
on flat, stable surface.
There are sparks
during cooking.
Metal containers are used
during the oven/thawing
functions.
Do not use metal containers.
When power is
connected, the oven
immediately starts to
work.
The door is not properly closed.
Close the door and check again.
There is electricity
coming from the
oven.
The power or power socket is
not properly grounded.
Make sure the power and power
socket are properly grounded.
There is water
dripping.
There may be water or steam in
some cases depending on the
food.
This is not an oven malfunction.
Let the oven cool and then wipe
with a dry dish towel.
Steam leaks from the
door.
There may be water or steam in
some cases depending on the
food.
This is not an oven malfunction.
Let the oven cool and then wipe
with a dry dish towel.
Troubleshooting
Problem
English 65
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 65
2015-03-17 �� 7:15:49
Troubleshooting
Problem
Cause
Action
There is water left in
the oven.
There may be water or steam in
some cases depending on the
food.
This is not an oven malfunction.
Let the oven cool and then wipe
with a dry dish towel.
The brightness inside
the oven varies.
Brightness changes depending
on power output changes
according to function.
Power output changes during
cooking are not malfunctions.
This is not an oven malfunction.
Cooking is finished,
but the cooling fan is
still running.
To ventilate the oven, the
cooling fan continues to run for
about 5 minutes after cooking is
complete.
This is not an oven malfunction.
Pressing the +30sec
button operates the
oven.
This happens when the oven
was not operating.
The microwave oven is
designed to operate by pressing
the +30 sec button when it was
not operating.
While turning, the
turntable comes out
of place or stops
turning.
There is no roller ring, or the
roller ring is not properly in
place.
Install the roller ring and then
try again.
The turn table drags
while turning.
The roller ring is not properly
in place, there is too much food,
or the container is too large
and touches the inside of the
microwave.
Adjust the amount of food and
do not use containers that are
too large.
The turn table rattles
while turning and is
noisy.
Food residue is stuck to the
bottom of the oven.
Remove any food residue stuck
to the bottom of the oven.
Turntable
Troubleshooting
66 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 66
2015-03-17 �� 7:15:49
Problem
Cause
Action
During initial operation, smoke
may come from the heating
elements when you first use the
oven.
This is not a malfunction, and if
you run the oven 2-3 times, it
should stop.
Food is on the heating elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
Food is too close to the grill.
Put the food a suitable distance
away while cooking.
Food is not properly prepared
and/or arranged.
Make sure food is properly
prepared and arranged.
The oven does not
heat.
The door is open.
Close the door and try again.
Smoke comes out
during preheating.
During initial operation, smoke
may come from the heating
elements when you first use the
oven.
This is not a malfunction, and if
you run the oven 2-3 times, it
should stop.
Food is on the heating elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
There is a burning or
plastic smell when
using the oven.
Plastic or non heat-resistant
cookware is used.
Use glass cookware suitable for
high temperatures.
There is a bad smell
coming from inside
the oven.
Food residue or plastic has
melted and stuck to the interior.
Use the steam function and then
wipe with a dry cloth.
You can put a lemon slice inside
and run the oven to remove the
odour more quickly.
Grill
Smoke comes out
during operation.
Oven
Troubleshooting
English 67
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 67
2015-03-17 �� 7:15:49
Troubleshooting
Problem
The oven does not
cook properly.
Cause
Action
The oven door is frequently
opened during cooking.
Do not frequently open the door
unless you are cooking things
that need to be turned. If you
open the door often, the interior
temperature will be lowered
and this may affect the results
of your cooking.
The oven controls are not
correctly set.
Correctly set the oven controls
and try again.
The grill or other accessories
are not correctly inserted.
Correctly insert the accessories.
The wrong type or size of
cookware is used.
Reset the oven controls or use
suitable cookware with flat
bottoms.
Troubleshooting
68 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 68
2015-03-17 �� 7:15:49
Information codes
If the oven fails to operate, you may see an information code on the display. Check the table
below and try the suggestions.
Code
C-20
Description
Action
The temperature sensor is open.
The temperature sensor is short.
C-F0
If there is no communication between the
main and sub MICOM.
C-F1
Only occurs during EEPROM Read/Write.
C-21
This code appears when the oven
temperature high.
In case the temperature rises over the
limit temperature during operation of each
mode. (Fire sensed.)
Unplug the power cord of
the oven, and contact a local
Samsung service centre.
Unplug the power cord for
cooling enough time, and
restart the microwave oven.
C-F2
Press Stop (
C-d0
Unplug the power cord
for cooling enough time,
and clean the button. (Dust,
Water)
When appear same problem,
contact a local Samsung
service centre.
The touch key is malfunction.
) to try again.
Troubleshooting
English 69
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 69
2015-03-17 �� 7:15:49
Technical specifications
specification
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and
these user instructions are thus subject to change without notice.
By right of the common regulation 2/1984 (III.10) BKM-IpM. we as distributors testify,
that the NQ50J5530** oven of Samsung comply with the undermentioned technological
parameters.
230 V ~ 50 Hz
Power Source
Power Consumption
Maximum power
3000 W
Microwave
1650 W
Grill
2500 W
Convection
2500 W
Output Power
100 W / 800 W (IEC - 705)
Operating Frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75P (21)
Cooling Method
Cooling fan motor
Dimensions
(W x H x D)
Main unit
595 x 454.2 x 570 mm
Built-in
555 x 445 x 548.8 mm
50 liter
Volume
Weight
Noise Level
Net
38.6 Kg
Shipping
45.8 Kg
44.0 dBA
Technical specification
70 English
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 70
2015-03-17 �� 7:15:49
Memo
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 71
2015-03-17 �� 7:15:49
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product
operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
MONTENEGRO
CALL
055 233 999
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com/support
800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SERBIA
LATVIA
ESTONIA
DE68-04355H-00
NQ50J5530_EO_DE68-04355H-00_EN.indd 72
2015-03-17 �� 7:15:49
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement