Samsung NQ50J9530BS/EO User manual

Samsung NQ50J9530BS/EO User manual
Kombinacyjna kuchenka
mikrofalowa do zabudowy
Instrukcja obsługi
NQ50J9530
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 1
2/16/2015 6:39:23 PM
Spis treści
Spis treści
Korzystanie z instrukcji obsługi
4
W instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:
4
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
5
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
5
13
Instalacja
14
Elementy14
Instrukcje montażu
16
Konserwacja
21
Czyszczenie21
Wymiana (naprawa)
22
Konserwacja w okresie długotrwałego nieużywania urządzenia
22
Przed rozpoczęciem
23
Ustawienia początkowe
Prowadnice boczne
Informacje o energii mikrofalowej
Przybory kuchenne do kuchenki mikrofalowej
23
24
24
25
2 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 2
2/16/2015 6:39:23 PM
Obsługa
27
Inteligentne pieczenie
47
Automatyczne gotowanie
Pieczenie ręczne
Szybkie i łatwe
47
54
67
Rozwiązywanie problemów
68
Punkty kontrolne
Kody informacyjne
68
75
Parametry techniczne
76
Polski 3
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 3
2/16/2015 6:39:23 PM
Spis treści
Panel sterowania
27
Częste ustawienia
29
Funkcja piekarnika
33
Funkcja MW Combi
35
Programy Automatyczne
37
Automatyczne rozmrażanie
38
Funkcje specjalne
39
Ulubione40
Timer43
Czyszczenie parowe
44
Ustawienia45
Pomoc46
Korzystanie z instrukcji obsługi
Korzystanie z instrukcji obsługi
Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG. Instrukcje obsługi zawierają
cenne informacje na temat gotowania przy użyciu kuchenki mikrofalowej dotyczące:
• zasad bezpieczeństwa,
• właściwych akcesoriów i przyborów kuchennych,
• pomocnych wskazówek dotyczących przygotowywania potraw.
• wskazówek dotyczących przygotowywania potraw.
W instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do poważnego kalectwa lub
śmierci.
PRZESTROGA
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do drobnych obrażeń lub
uszkodzenia mienia.
UWAGA
Użyteczne wskazówki, zalecenia i informacje ułatwiające korzystanie z urządzenia.
4 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 4
2/16/2015 6:39:23 PM
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z KUCHENKI NALEŻY ZASTOSOWAĆ
SIĘ DO NINIEJSZYCH INSTRUKCJI.
Tylko funkcja kuchenki mikrofalowej
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki lub
ich uszczelnienie są uszkodzone — usterki muszą najpierw zostać
naprawione przez wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie czynności serwisowych i naprawa
urządzenia wymagająca zdjęcia pokrywy chroniącej przed
promieniowaniem mikrofalowym przez osoby niewykwalifikowane
może być bardzo niebezpieczne.
OSTRZEŻENIE: Płyny i pozostała żywność nie mogą być podgrzewane w
szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż może to spowodować ich wybuch.
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie
jest przeznaczone do używania:
•w pomieszczeniach kuchennych w sklepach, biurach i innych miejscach
pracy;
•w budynkach rolniczych;
•przez klientów hoteli, moteli ani innych miejscach oferujących
zakwaterowanie;
•w pensjonatach.
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z kuchenki mikrofalowej bez nadzoru
dorosłych wyłącznie po wyjaśnieniu im, jak bezpiecznie obsługiwać to
urządzenie, oraz jakie ryzyko wiąże się z jego niewłaściwym użytkowaniem.
Polski 5
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 5
2/16/2015 6:39:23 PM
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA WYPADEK KONIECZNOŚCI UŻYCIA
W PRZYSZŁOŚCI.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: Dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o
niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy mogą korzystać z urządzenia
jedynie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej
obsługi i zagrożeń. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację urządzenia
wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i pod warunkiem ukończenia 8
lat.
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w
kuchenkach mikrofalowych.
Podgrzewanie żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach
powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem użytkownika ze względu
na ryzyko zapłonu.
Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania jedzenia i
napojów. Suszenie jedzenia i ubrań oraz podgrzewanie mokrych gąbek,
obuwia, wilgotnych ściereczek i podobnych rzeczy grozi obrażeniami,
zapłonem i pożarem.
W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy wyłączyć oraz
odłączyć od źródła zasilania; pozostawić drzwiczki kuchenki zamknięte
w celu zduszenia płomienia.
OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej
może w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego gwałtownego
wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z naczyniem.
OSTRZEŻENIE: Przed podaniem zawartość butelek i słoiczków z
jedzeniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić
temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w
kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować nawet po
zakończeniu podgrzewania.
6 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 6
2/16/2015 6:39:23 PM
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenie jej
powierzchni i skrócić czas eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do
niebezpiecznych sytuacji.
Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w pojazdach drogowych,
przyczepach itp.
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej,
bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny
korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi
przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi
zostać wymieniony przez producenta w autoryzowanym serwisie lub
przez wykwalifikowaną osobę.
Urządzenia nie należy czyścić strumieniem wody.
Urządzenie należy umieścić we właściwej pozycji i na odpowiedniej
wysokości, aby zapewnić dostęp do komory kuchenki i przycisków
sterowania.
Przed użyciem kuchenki po raz pierwszy należy włączyć ją na 10 minut
z umieszczonym wewnątrz naczyniem z wodą.
Gdy z kuchenki dobiegają dziwne hałasy, czuć dziwny zapach lub
wydobywa się z niego dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i
skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
Kuchenkę mikrofalową należy ustawić w pobliżu wolnego gniazdka
elektrycznego.
Kuchenka jest przeznaczona do używania wyłącznie na blacie (jako
urządzenie wolnostojące). Nie wolno umieszczać urządzenia w szafce.
Polski 7
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 7
2/16/2015 6:39:24 PM
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie pozostałości
jedzenia.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Tylko funkcja kuchenki – opcjonalnie
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z trybu łączonego wyłącznie pod
nadzorem osób dorosłych ze względu na bardzo wysoką temperaturę
gotowania.
Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy zachować odpowiednie
środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi
wewnątrz kuchenki.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą
się nagrzewać. Nie należy pozwalać małym dzieciom zbliżać się do
urządzenia.
Nie należy używać myjki parowej.
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem
elektrycznym, przed wymianą żarówki należy odłączyć urządzenie od
zasilania.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie wolno używać
środków zawierających składniki ścierne lub ostrych szczotek
metalowych, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może
doprowadzić do pęknięcia szyby.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego łatwo dostępne części
mogą się nagrzewać.
Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia
kontaktu z elementami grzejnymi.
Dzieci poniżej 8. roku życia powinny korzystać z urządzenia wyłącznie
pod stałą kontrolą.
Dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym
doświadczeniu i wiedzy mogą korzystać z urządzenia jedynie pod
nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i
zagrożeń. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieci
nie mogą samodzielnie czyścić ani naprawiać urządzenia.
8 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 8
2/16/2015 6:39:24 PM
Powierzchnie kuchenki nagrzewają się podczas pracy urządzenia.
Urządzenie i przewody należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci poniżej 8. roku życia.
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z
zewnętrznym urządzeniem wyłączającym ani oddzielnym systemem
zdalnego sterowania.
Ruszt należy umieszczać w
piekarniku tak, aby wygięta część
ramy zwrócona była do tyłu
urządzenia. W ten sposób podczas
pieczenia większych porcji ruszt
będzie stabilniejszy
Nie wolno używać rusztu piekarnika w trybie kuchenki mikrofalowej.
Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Modyfikacja lub naprawa urządzenia może być wykonywana wyłącznie przez
wykwalifikowanych pracowników serwisu.
Nie wolno podgrzewać płynów lub innego jedzenia w zamkniętych pojemnikach z
wykorzystaniem funkcji kuchenki mikrofalowej.
Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek wysokociśnieniowych ani urządzeń
do czyszczenia strumieniem pary.
Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzejnika i materiałów łatwopalnych. Nie
wolno instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, zatłuszczonych lub zakurzonych i w
miejscach wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych czy wody oraz
narażonych na wyciek gazu. Kuchenkę należy ustawić równo względem ziemi.
Urządzenie należy właściwie uziemić zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.
Z bolców i styków wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce
substancje, takie jak kurz czy wodę.
Przewodu zasilającego nie wolno naciągać, nadmiernie zginać ani stawiać na nim ciężkich
przedmiotów.
Polski 9
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 9
2/16/2015 6:39:24 PM
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Drzwiczki i zewnętrzne powierzchnie kuchenki mogą się nagrzewać
podczas pracy urządzenia.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LP itp.) należy natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie, nie dotykając wtyczki zasilania.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
Nie wolno wyłączać urządzenia przez odłączenie wtyczki zasilania, gdy urządzenie pracuje.
Nie wolno wkładać palców ani obcych substancji. Jeżeli do urządzenia dostała się
jakakolwiek obca substancja, np. woda, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania i
skontaktować się z najbliższym serwisem.
Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie ani uderzać go.
Nie należy umieszczać urządzenia nad delikatnymi przedmiotami, takimi jak zlewy czy
wyroby szklane.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika, alkoholu, myjki
parowej ani myjki wysokociśnieniowej.
Należy upewnić się, że napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są takie same, jak w
specyfikacji produktu.
Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie wolno korzystać z rozgałęźników,
przedłużaczy ani transformatorów prądu.
Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych obiektach, kłaść przewód
zasilający między obiektami ani wciskać go za urządzenie.
Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych
gniazd. Gdy wtyczka lub kabel zasilania są uszkodzone, należy skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
Urządzenia nie wolno oblewać ani bezpośrednio spryskiwać wodą.
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w urządzeniu, na nim ani na jego drzwiczkach.
Nie wolno rozpylać na powierzchni kuchenki substancji lotnych, takich jak środek
owadobójczy.
Nie należy przechowywać materiałów łatwopalnych w kuchence. Należy zachować
szczególną ostrożność podczas podgrzewania potraw lub napojów zawierających alkohol,
ponieważ opary alkoholu mogą się zetknąć z gorącymi częściami kuchenki.
Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu kuchenki podczas otwierania i zamykania
drzwiczek, gdyż mogłyby w nie uderzyć lub przytrzasnąć sobie palce.
OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej może w niektórych
przypadkach dojść do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie
obchodzić się z naczyniem. Aby temu zapobiec, należy przestrzegać poniższych zaleceń:
ZAWSZE po wyłączeniu kuchenki należy odczekać co najmniej 20 sekund, aby temperatura
się ustabilizowała. W czasie podgrzewania jedzenie można w razie potrzeby zamieszać,
natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE pamiętać.
10 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 10
2/16/2015 6:39:24 PM
Nie wolno wkładać do wody tacy ani podstawy bezpośrednio po zakończeniu gotowania,
ponieważ może to prowadzić do ich uszkodzenia.
Urządzenie nie służy do smażenia na głębokim tłuszczu, ponieważ nie można kontrolować
jego temperatury. Może to doprowadzić do nagłego wykipienia gorącego płynu.
PRZESTROGA
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
NIE UŻYWAĆ żadnych metalowych pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami,
szpikulców, widelców itp.
Należy usunąć metalowe zamknięcia z plastikowych lub papierowych toreb.
Przyczyna: Mogą one spowodować wystąpienie łuków elektrycznych oraz iskrzenia, co może
doprowadzić do uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.
Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia papieru lub odzieży.
Aby zapobiec nadmiernemu podgrzaniu lub przypaleniu jedzenia, dla mniejszych ilości
pożywienia należy stosować krótszy czas gotowania.
Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie. Należy unikać ich kontaktu z
gorącymi powierzchniami.
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w kuchenkach
mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania. Nie
wolno również podgrzewać szczelnie zamkniętych lub zamkniętych próżniowo butelek, słoików i
innych pojemników, a także orzechów w łupinach, pomidorów itp.
Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub papierem. Mogą się one zapalić,
ponieważ z kuchenki wydobywa się gorące powietrze. Może to też spowodować przegrzanie się
kuchenki i jej automatyczne wyłączenie. Kuchenka pozostanie wyłączona do czasu ostygnięcia.
Zawsze podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy używać rękawic kuchennych w celu
uniknięcia oparzeń.
Płyny należy zamieszać w czasie lub po zakończeniu podgrzewania. Po zakończeniu
podgrzewania należy odczekać co najmniej 20 sekund, aby uniknąć gwałtownego wrzenia płynu.
W czasie otwierania drzwiczek kuchenki należy zachować od niej odległość wyciągniętej ręki w
celu uniknięcia poparzenia gorącym powietrzem lub parą.
Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Kuchenka mikrofalowa zostanie automatycznie
wyłączona na 30 minut ze względów bezpieczeństwa. Zalecane jest pozostawianie w niej
szklanki z wodą. Woda pochłonie mikrofale w razie przypadkowego włączenia kuchenki.
Polski 11
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 11
2/16/2015 6:39:24 PM
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami PIERWSZEJ
POMOCY:
• Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
• Załóż czysty, suchy opatrunek.
• Nie smaruj poparzonego miejsca kremami, tłuszczami lub płynami.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Kuchenkę należy zainstalować z zachowaniem odstępów określonych w niniejszej instrukcji
obsługi. (Patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej)
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Zachować ostrożność podczas podłączania innych urządzeń elektrycznych w pobliżu piekarnika.
Środki ostrożności zapobiegające możliwej ekspozycji na nadmierne działanie
promieniowania mikrofalowego. (Tylko funkcja kuchenki mikrofalowej).
Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika na szkodliwe
działanie promieniowania mikrofalowego.
A. Pod żadnym pozorem nie wolno próbować uruchomić kuchenki z otwartymi drzwiczkami,
manipulować przy blokadach bezpieczeństwa (zatrzaskach drzwiczek), ani wkładać
przedmiotów do otworów blokad.
B. NIE WOLNO umieszczać żadnych przedmiotów między przednią częścią kuchenki a płytą
czołową, ani dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków czyszczących
na powierzchniach uszczelniających. Po użyciu kuchenki drzwiczki i ich powierzchnie
uszczelniające należy wytrzeć najpierw wilgotną, a potem suchą miękką szmatką.
C. W przypadku uszkodzenia kuchenki NIE WOLNO jej uruchamiać, dopóki nie zostanie
naprawiona przez wykwalifikowanego pracownika serwisu, odpowiednio przeszkolonego
przez producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zamykanie się drzwiczek
kuchenki oraz uszkodzenie następujących elementów:
1) drzwiczki (nie mogą być wygięte)
2) zawiasy drzwiczek (nie mogą być ułamane lub poluzowane)
3) uszczelnienie drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
D. Regulacja i naprawa kuchenki powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych
pracowników serwisu, odpowiednio przeszkolonych przez producenta.
Firma Samsung obciąży użytkownika kosztami za wymianę elementów akcesoryjnych lub
naprawę uszkodzeń kosmetycznych, jeśli powstały z winy użytkownika. Powyższy warunek
dotyczy następujących uszkodzeń.
A. Wgniecione, porysowane lub złamane drzwiczki czy uchwyty oraz podobne uszkodzenia
panelu zewnętrznego lub panelu sterowania.
B. Uszkodzenie lub zgubienie takich elementów jak: taca, pierścień obrotowy, łącznik lub
druciana podstawka.
• Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem opisanym w niniejszej
instrukcji obsługi. Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej
instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik.
Podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia należy zachować szczególną ostrożność i
zdrowy rozsądek.
• Ponieważ przedstawiona instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, funkcje Twojej kuchenki
mikrofalowej mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w niniejszej instrukcji. Dodatkowo,
nie wszystkie znaki ostrzegawcze mogą mieć zastosowanie. W przypadku jakichkolwiek pytań
lub uwag skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym lub uzyskaj pomoc i informacje
online na stronie www.samsung.com.
12 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 12
2/16/2015 6:39:24 PM
Definicja grupy produktu
Jest to urządzenie z grupy 2, klasy B ISM. Definicja grupy 2 obejmuje wszystkie urządzenia
ISM, w których przypadku energia o częstotliwości radiowej jest wytwarzana rozmyślnie lub
wykorzystywana w formie promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiału,
obróbki typu EDM i spawania łukowego.
Jako urządzenie Klasy B, jest ono właściwe do użytku w gospodarstwach domowych i lokali
podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia, która dostarcza prąd do budynków
wykorzystywanych w celach mieszkaniowych.
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(dotyczy krajów, w których jest stosowany system segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub
dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy
tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego
wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie
tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów,
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować
się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim
dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani
jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
Polski 13
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 13
2/16/2015 6:39:24 PM
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
• Niniejsza kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania jedzenia. Urządzenie
jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno podgrzewać taśm
materiałowych lub poduszek wypełnionych ziarnem, ponieważ może to doprowadzić do
poparzeń lub pożaru. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
niewłaściwym użyciem urządzenia.
• Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej powierzchni i
wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do powstania
niebezpiecznych sytuacji.
Instalacja
Elementy
Należy sprawdzić, czy w opakowaniu produktu znajdują się wszystkie
części i akcesoria. W razie problemu z piekarnikiem lub akcesoriami
należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta firmy
Samsung lub ze sprzedawcą.
Przegląd informacji o piekarniku
Instalacja
01
02
04
03
05
01 Panel sterowania
02 Prowadnice
boczne
04 Drzwiczki
05 Uchwyt drzwiczek
03 Zamek
zabezpieczający
drzwiczki
14 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 14
2/16/2015 6:39:24 PM
Akcesoria
Piekarnik jest dostarczany z różnymi akcesoriami, które pomagają w
przygotowywaniu różnych typów żywności.
Blachy do pieczenia
(Nie wolno używać ich w trybie
kuchenki mikrofalowej).
Wkładka grilla
(Przydatna do pracy w
trybie przyspieszonej pracy i
grillowania).
Ruszt piekarnika
(Nie wolno używać ich w trybie
kuchenki mikrofalowej).
UWAGA
W celu określenia właściwych akcesoriów do przygotowywania
określonych potraw należy zapoznać się z częścią Inteligentne
pieczenie na stronie 47.
Polski 15
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 15
2/16/2015 6:39:25 PM
Instalacja
Płyta ceramiczna
(Przydatna do pracy w trybie
kuchenki mikrofalowej).
Instalacja
Instrukcje montażu
Ogólne dane techniczne
Zasilanie elektryczne
Wymiary
(szer. x wys. x głęb.)
230 V ~ 50 Hz
Rozmiar zestawu
595 × 454,2 × 570 mm
Rozmiar wersji
do zabudowy
555 × 445 × 548,8 mm
Instalacja
To urządzenie jest zgodne z regulacjami UE.
Usuwanie opakowania i złomowanie urządzenia
Opakowanie nadaje się do recyklingu.
Opakowanie może zawierać następujące materiały:
•karton;
•taśma polietylenowa (PE);
•pianka polistyrenowa niezawierająca CFC.
Materiałów tych należy pozbywać się w sposób odpowiedzialny,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informacje o miejscach zbiórki i złomowania urządzeń AGD można
uzyskać u przedstawicieli lokalnych władz.
16 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 16
2/16/2015 6:39:25 PM
Podłączenie do prądu
•Urządzenie powinno
zostać podłączone przez
wykwalifikowanego technika.
•Ta kuchenka mikrofalowa
NIE jest przeznaczona do
zastosowań w gastronomii.
•Jest przeznaczona wyłącznie do
przygotowywania posiłków w
warunkach domowych.
•Urządzenie nagrzewa się
podczas użytkowania i może
pozostać gorące przez pewien
czas.
•W obecności dzieci należy
zachować ostrożność.
Sieć elektryczna, do której
podłączane jest urządzenie,
powinna odpowiadać wszystkim
przepisom.
Urządzenie powinno umożliwiać
odłączenie od zasilania po
montażu. Odłączenie można
osiągnąć poprzez umieszczenie
wtyczki w dostępnym miejscu
lub zainstalowanie przełącznika
w okablowaniu zgodnie z
odpowiednimi zasadami.
Polski 17
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 17
2/16/2015 6:39:25 PM
Instalacja
Bezpieczeństwo
Instalacja
Instalowanie w szafce
Szafka kuchenna, w którą wbudowany ma być piekarnik, musi być
odporna na wysokie temperatury (maks. 100 °C). Firma Samsung nie
ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia szafek spowodowane wysoką
temperaturą.
Wymiary wymagane do instalacji
Piekarnik (mm)
H
A
Instalacja
I
B
G
C
F
E
555
F
595
B
445
G
358
C
549
H
85
D
21
I
454,2
E
341
D
Szafka do zabudowy (mm)
F
A
B
A
E
C
D
H
A
600
B
Min. 564–568
C
Min. 550
D
Min. 445 / Maks. 450
E
Min. 50
F
200 cm2
G
200 cm2
H
Miejsce na gniazdko
zasilające
(otwór 30 Ø)
G
18 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 18
2/16/2015 6:39:25 PM
Szafka pod zlewozmywak (mm)
A
D
C
B
A
Min. 550
B
Min. 564 / Maks. 568
C
Min. 446 / Maks. 450
D
50
E
200 cm2
Instalacja
E
Montaż piekarnika
1. Wsunąć częściowo kuchenkę
w otwór szafki. Kabel
poprowadzić do źródła
zasilania.
2. Wsunąć całkowicie kuchenkę
w otwór szafki.
Polski 19
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 19
2/16/2015 6:39:25 PM
Instalacja
3. Przytwierdzić kuchenkę za
pomocą dwóch dostarczonych
wkrętów (4 x 25 mm).
Instalacja
4. Podłączyć do prądu.
Sprawdzić, czy urządzenie
działa.
02
01
02
Produkt należy trzymać za
2 uchwyty boczne i uchwyt
drzwiczek w trakcie jego
odpakowywania.
01 Uchwyt drzwiczek
02 Uchwyt boczny
20 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 20
2/16/2015 6:39:25 PM
Konserwacja
Czyszczenie
Regularne czyszczenie kuchenki zapobiega gromadzeniu się
zanieczyszczeń wewnątrz urządzenia i na nim. Należy zwrócić
szczególną uwagę na drzwiczki, ich powierzchnie uszczelniające, tacę
obrotową i pierścień obrotowy (w zależności od modelu).
Jeśli drzwiczki z trudnością się otwierają lub zamykają, najpierw należy
sprawdzić, czy na uszczelnieniach drzwiczek nie ma zanieczyszczeń.
Do czyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni kuchenki
należy używać miękkiej szmatki nasączonej wodą z mydłem. Dobrze
wypłucz i osusz.
1. W pustej kuchence na tacy
obrotowej umieścić szklankę
rozcieńczonego soku
cytrynowego.
2. Podgrzewać przez 10 minut
na pełnej mocy.
3. Po zakończeniu cyklu
zaczekać do ostygnięcia
kuchenki. Następnie otworzyć
drzwiczki i wyczyścić komorę.
PRZESTROGA
•Drzwiczki i uszczelnienia
drzwiczek powinny być
zawsze czyste, aby zapewnić
ich poprawne otwieranie i
zamykanie. W przeciwnym razie
może to spowodować skrócenie
okresu używania kuchenki.
•Nie wolno wlewać wody do
otworów wentylacyjnych
kuchenki.
•Do czyszczenie nie wolno
używać środków ściernych ani
substancji chemicznych.
•Wnękę kuchenki należy
wyczyścić za pomocą roztworu
łagodnego detergentu po
każdym użyciu. Aby uniknąć
poparzenia, przed czyszczeniem
należy zaczekać, aż kuchenka
ostygnie.
Polski 21
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 21
2/16/2015 6:39:25 PM
Konserwacja
Usuwanie z wnętrza kuchenki uciążliwych zabrudzeń o nieprzyjemnym
zapachu
Konserwacja
Wymiana (naprawa)
OSTRZEŻENIE
Konserwacja
Kuchenka nie zawiera elementów do samodzielnego demontażu przez
użytkownika. Nie wolno samodzielnie próbować naprawiać urządzenia
lub wymieniać jego elementów.
•Jeśli zawiasy, uszczelki
•Aby wymienić żarówkę,
drzwiczek lub drzwiczki
należy skontaktować się z
ulegną uszkodzeniu,
lokalnym centrum serwisowym
należy skontaktować się
firmy Samsung. Nie wolno
z wykwalifikowanym technikiem
przeprowadzać wymiany
lub lokalnym centrum
samodzielnie.
serwisowym firmy Samsung w
•Jeśli obudowa zewnętrzna
celu uzyskania pomocy.
kuchenki ulegnie uszkodzeniu,
najpierw należy odłączyć
przewód zasilający od źródła
zasilania i skontaktować się z
lokalnym centrum serwisowym
firmy Samsung.
Konserwacja w okresie długotrwałego nieużywania urządzenia
•Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy
odłączyć przewód zasilający i umieścić je w suchym, niezakurzonym
miejscu. Kurz i wilgoć mogą mieć negatywny wpływ na działanie
kuchenki.
22 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 22
2/16/2015 6:39:26 PM
Przed rozpoczęciem
Ustawienia początkowe
Gdy włączysz piekarnik po raz pierwszy, zostanie wyświetlony ekran powitalny z logo
firmy Samsung. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić
ustawienia początkowe. Ustawienia początkowe będzie można zmienić później z poziomu
ekranu Ustawienia.
KROK 1. Język
Wybierz preferowany język menu.
1. Wybierz język.
2. Dotknij przycisku OK.
English (UK)
Français
Nederlands
OK
KROK 2. Czas
0 :00
OK
Określ aktualną godzinę.
1. Dotknij dowolnej wartości czasu,
aby wyświetlić ekranową klawiaturę
numeryczną.
2. Użyj klawiatury numerycznej, aby
wprowadzić wartości czasu (godziny i
minuty).
3. Dotknij przycisku OK.
Aby wrócić do poprzedniego ekranu,
dotknij przycisku
.
UWAGA
Po zakończeniu na wyświetlaczu widoczne
będą podstawowe informacje.
Polski 23
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 23
2/16/2015 6:39:26 PM
Przed rozpoczęciem
Ustaw czas
Przed rozpoczęciem
Prowadnice boczne
05
04
03
02
01
• Akcesoria należy umieszczać we
właściwych miejscach wewnątrz
piekarnika.
• Przy wyjmowaniu przyborów kuchennych
i/lub akcesoriów z piekarnika należy
zachować ostrożność. Gorące posiłki lub
akcesoria mogą spowodować poparzenia.
01 Poziom 1
Funkcja kuchenki
mikrofalowej
02 Poziom 2
03 Poziom 3
04 Poziom 4
Funkcja piekarnika
05 Poziom 5
Przed rozpoczęciem
Informacje o energii mikrofalowej
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Piekarnik wykorzystuje
fabrycznie wbudowany magnetron, który generuje mikrofale wykorzystywane do pieczenia
lub podgrzewania jedzenia, nie odkształcając ani nie odbarwiając go.
1. Mikrofale generowane przez magnetron
rozprzestrzeniają się równomiernie
dzięki zastosowaniu systemu dystrybucji
wirowej. Dlatego pożywienie jest
przygotowywane równomiernie.
2. Mikrofale są pochłaniane przez
pożywienie do głębokości około 2,5 cm.
Następnie mikrofale są rozpraszane
wewnątrz pożywienia podczas dalszego
gotowania.
3. Czas gotowania zależy od następujących właściwości pożywienia:
• ilość i gęstość,
• zawartość wilgoci;
• temperatura początkowa (dotyczy zwłaszcza żywności mrożonej).
UWAGA
Przygotowane jedzenie zatrzymuje ciepło w środku po zakończeniu gotowania. Dlatego
konieczne jest przestrzeganie czasu oczekiwania określonego w niniejszej instrukcji, który
gwarantuje równomierne przygotowanie jedzenia w środku.
24 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 24
2/16/2015 6:39:26 PM
Przybory kuchenne do kuchenki mikrofalowej
Przybory kuchenne wykorzystywane w trybie mikrofal muszą pozwalać mikrofalom na
przepływ i przenikanie pożywienia. Metale takie, jak stal nierdzewna, aluminium, czy miedź
odbijają mikrofale. Dlatego też nie należy stosować przyborów wykonanych z metalicznych
materiałów. Przybory z oznaczeniem kuchenki mikrofalowej są zawsze bezpieczne w użytku.
Dodatkowe informacje o stosownych przyborach znajdują się w poniższym przewodniku.
Wymagania
• Płaskie dno i proste ścianki boczne
• Dopasowana przykrywka
• Dobrze wyważona patelnia, której uchwyty ważą mniej niż sama patelnia
Materiał
Możliwość użycia
w kuchence
mikrofalowej
Opis
Talerz teflonowy
Nie używać do podgrzewania przez
ponad 8 minut.
Porcelana kostna i naczynia gliniane
Porcelana, ceramika, emaliowane
wyroby gliniane i porcelana kostna
mogą być używane w kuchence
mikrofalowej pod warunkiem, że
nie mają metalowych elementów
ozdobnych.
Plastikowe lub tekturowe naczynia
jednorazowe
Niektóre produkty mrożone są
pakowane przy użyciu takich
materiałów.
Opakowania
żywności
typu fast food
Kubki i pojemniki z
polistyrenu
Przegrzanie może spowodować
stopienie się materiałów.
Papierowe torby lub
gazety
Mogą ulec zapłonowi.
Papier makulaturowy
i metalowe elementy
ozdobne
Mogą powodować iskrzenie.
Polski 25
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 25
2/16/2015 6:39:26 PM
Przed rozpoczęciem
Folia aluminiowa
Do ochrony małych porcji przed
przypaleniem. Jeśli folia znajduje się
zbyt blisko ścianki kuchenki lub użyto
jej zbyt dużo, może wystąpić iskrzenie.
Przed rozpoczęciem
Możliwość użycia
w kuchence
mikrofalowej
Materiał
Wyroby
szklane
Wyroby
metalowe
Przed rozpoczęciem
Wyroby
papierowe
Naczynia
żaroodporne
Mogą być używane w kuchence
mikrofalowej pod warunkiem, że
nie mają metalowych elementów
ozdobnych.
Delikatne wyroby
szklane
Delikatne wyroby szklane mogą pękać
w wyniku szybkiego podgrzania.
Słoiki
Odpowiednie tylko do podgrzewania.
Przed gotowaniem należy zdjąć
pokrywkę.
Naczynia
Mogą powodować iskrzenie lub pożar.
Torby do zamrażania
z zamknięciami
Talerze, kubki,
serwetki i papier
kuchenny
Do gotowania przez krótki czas.
Pochłaniają nadmiar wilgoci.
Papier makulaturowy
Powoduje iskrzenie.
Pojemniki
Używane mogą być tylko pojemniki
z plastiku odpornego na wysokie
temperatury. Niektóre rodzaje
plastiku mogą ulegać odkształceniu
lub odbarwieniu w wysokich
temperaturach.
Folia kuchenna
Do zatrzymywania wilgoci po
zakończeniu gotowania.
Torby do zamrażania
Tylko torby odporne na gotowanie lub
pieczenie.
Wyroby
plastikowe
Do zatrzymywania wilgoci i
zapobiegania rozpryskiwaniu się
tłuszczu.
Papier woskowany lub
tłuszczoodporny
: Bezpieczne
Opis
: Używać ostrożnie
: Niebezpieczne
26 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 26
2/16/2015 6:39:26 PM
Obsługa
Piekarnik zapewnia dostęp do 10 menu najwyższego poziomu, które obejmują wszystkie
aspekty jego użytkowania i konserwacji. Można w nich znaleźć wszystkie tryby pieczenia,
opcje i zaawansowane funkcje lub ustawienia.
Panel sterowania
Panel przedni jest dostępny w wielu różnych materiałach i kolorach. W celu poprawy jakości
rzeczywisty wygląd piekarnika może ulec zmianie bez uprzedzenia.
01
02
03
04
05
Naciśnięcie powoduje włączenie piekarnika. Aby go wyłączyć, przytrzymaj
przycisk przez 1 sekundę.
W przypadku pogorszenia obsługi dotykowej lub wyświetlenia pustego
ekranu (problem z systemem) należy przytrzymać przycisk przez 7 sekund,
aby uruchomić ponownie piekarnik.
02 Menu
Naciśnięcie powoduje wyświetlanie 10 menu najwyższego poziomu:
Funkcja piekarnika, Funkcja MW Combi, Automatyczne gotowanie,
Automatyczne rozmrażanie, Funkcja specjalna, Ulubione, Czyszczenie parą,
Timer, Ustawienia i Pomoc.
03 Wyświetlacz
dotykowy
Podczas pierwszego użycia wyświetla menu najwyższego poziomu. Po
pierwszym użyciu wyświetla najczęściej używane menu.
Można poruszać się po menu, przewijając palcem, oraz wybierać pozycje,
dotykając ich.
04 Oświetlenie
piekarnika
Naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie oświetlenia wewnętrznego.
Oświetlenie piekarnika włącza się automatycznie po otwarciu drzwiczek
lub po rozpoczęciu pracy piekarnika. Natomiast po pewnym czasie
bezczynności gaśnie, aby oszczędzić energię.
05 Blokada
rodzicielska
Blokada rodzicielska dezaktywuje wszystkie elementy sterujące, aby
zapobiec wypadkom.
Przytrzymanie przez 3 sekundy włącza, a ponowne przytrzymanie przez 3
sekundy wyłącza blokadę panelu sterowania.
UWAGA
Wyświetlacz może nie działać prawidłowo w przypadku korzystania z plastikowych
rękawiczek lub rękawic ochronnych.
Polski 27
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 27
2/16/2015 6:39:27 PM
Obsługa
01 Zasilanie
Obsługa
Wyświetlacz
02
01
03
00:05 12:00AM
Termoobieg
Do pieczenia na jednym lub kilku poziomach jednocześnie
Start
04
05
06
7
01 Bieżące lub wybrane menu jest
wyświetlane za pomocą określonego
symbolu.
02 Krótki opis bieżącego lub wybranego
menu.
03 Pasek stanu: od lewej — blokada
rodzicielska, timer i aktualny czas.
04 Naciśnięcie powoduje otwarcie ekranu
funkcji piekarnika.
05 Naciśnięcie powoduje zmianę
temperatury.
06 Naciśnięcie powoduje zmianę czasu
gotowania.
07 Naciśnięcie powoduje rozpoczęcie pracy.
Najczęściej używane
12:00AM
Termoobieg
Do pieczenia na jednym lub kilku poziomach jednocześnie
Obsługa
Start
Najczęściej używany tryb pieczenia z
ostatnich 20 wyborów będzie ustawiony
jako najczęściej używany. Przy następnym
włączeniu piekarnika ustawiony tryb
pieczenia zostanie wyświetlony na ekranie
głównym z symbolem
nad ikoną trybu.
Uwaga: jeśli co najmniej dwa tryby
pieczenia zostały użyte tyle samo razy,
ostatnio użyty zostanie ustawiony jako
najczęściej używany.
28 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 28
2/16/2015 6:39:27 PM
Częste ustawienia
Domyślne ustawienia temperatury, poziomu mocy i/lub czasu pieczenia w poszczególnych
trybach pieczenia są często zmieniane. Aby ustawić temperaturę i/lub czas pieczenia w
wybranym trybie pieczenia, należy wykonać czynności opisane poniżej.
Temperatura
12:00AM
Termoobieg
1. Dotknij ikony
termometru.
, aby wyświetlić ekran
Do pieczenia na jednym lub kilku poziomach jednocześnie
Start
12:00AM
Regulacja temperatury 40 °C - 250 °C
150
180°C
2. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo,
aby zmienić temperaturę o 5 °C.
200
Start
12:00AM
Regulacja temperatury 40 °C - 250 °C
200
Obsługa
150
180°C
Możesz także dotknąć wartości
temperatury, aby wyświetlić klawiaturę
numeryczną.
Start
12:00AM
Regulacja temperatury 40 °C - 250 °C
150
180°C
200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
150
OK
12:00AM
Regulacja temperatury 40 °C - 250 °C
180°C
Klawiatura numeryczna pozwala
wprowadzić temperaturę ręcznie.
3. Dotknij opcji Start, aby rozpocząć
pieczenie, lub ikony
ekranu głównego.
200
, aby wrócić do
Start
Polski 29
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 29
2/16/2015 6:39:28 PM
Obsługa
Poziomy mocy
12:00AM
Mikrofale
1. Dotknij ikony
mocy.
watt ,
aby wybrać poziom
Do szybkiego gotowania bez zmiany
koloru lub kształtu jedzenia
30sek
Start
watt
12:00AM
Regulacja poziomu mocy 100W-900W
100w
180w
300w
600w
750w
900w
30sek
Start
watt
12:00AM
Regulacja poziomu mocy 100W-900W
100w
180w
300w
600w
750w
900w
watt
450w
2. Wybierz poziom mocy z wyświetlonej
listy.
450w
3. Dotknij opcji Start, aby rozpocząć
pieczenie, lub ikony
ekranu głównego.
, aby wrócić do
30sek
Start
Obsługa
30 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 30
2/16/2015 6:39:28 PM
Czas pieczenia
12:00AM
Termoobieg
1. Dotknij ikony , aby wyświetlić ekran
cyfrowego zegara.
Do pieczenia na jednym lub kilku poziomach jednocześnie
Start
12:00AM
Ustaw czas zakończenia (maks. 10 godz.)
0 :00
h
rozpocznij o
12:00 AM
min
Start
12:00AM
Ustaw czas zakończenia (maks. 10 godz.)
Czas pieczenia
1 :00
1 :00 AM
h
min
Start
1 :00 h
h
min
Gotowe o
1 :00 AM
Start
3. Możesz także opóźnić czas zakończenia
pieczenia do dowolnego momentu. W
tym celu dotknij dowolnego elementu
w prawym górnym panelu (Gotowe o).
Wykonaj krok 2 powyższej procedury,
aby zmienić czas zakończenia. Więcej
informacji w części Opóźnione
zakończenie.
4. Po zakończeniu dotknij przycisku OK,
aby zatwierdzić zmiany.
5. Dotknij opcji Start, aby rozpocząć
pieczenie, lub ikony
ekranu głównego.
, aby wrócić do
UWAGA
Dla funkcji MW Combi nie można ustawić
czasu zakończenia.
Polski 31
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 31
2/16/2015 6:39:29 PM
Obsługa
12:00AM
Ustaw czas zakończenia (maks. 10 godz.)
2. Dotknij dowolnej wartości czasu,
aby wyświetlić ekranową klawiaturę
numeryczną. Użyj klawiatury
numerycznej, aby wprowadzić wartości
czasu (godziny i minuty) według
preferencji.
Obsługa
Opóźnione zakończenie
Funkcja opóźnionego zakończenia została opracowana, by uczynić gotowanie
wygodniejszym.
Przykład z życia: Załóżmy, że wybierasz jednogodzinny przepis o godzinie 14:00 i chcesz,
aby piekarnik zakończył pieczenie o 17:00. Aby ustawić czas zakończenia, zmień czas
gotowości na 17:00. Piekarnik rozpocznie pieczenie o 16:00 i skończy o 17:00 zgodnie z
wprowadzonym ustawieniem.
Przypadek 1
Aktualna godzina: 14:00
Ustawiony czas pieczenia:
1 godzina
Ustawiona godzina
zakończenia: 18:00
Piekarnik automatycznie rozpocznie pieczenie o 17:00 i skończy o 18:00.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Przypadek 2
Aktualna godzina: 14:00
Ustawiony czas pieczenia:
2 godziny
Ustawiona godzina
zakończenia: 17:00
Obsługa
Piekarnik automatycznie rozpocznie pieczenie o 15:00 i skończy o 17:00.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
PRZESTROGA
Nie należy zostawiać przygotowanego jedzenia w piekarniku na zbyt długo. Jedzenie może
się zepsuć.
32 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 32
2/16/2015 6:39:29 PM
Funkcja piekarnika
Termoobieg
Tryb
konwencjonalny
Górna grzałka
+ termoobieg
Dolna grzałka
+ termoobieg
1. Na ekranie głównym można zobaczyć
funkcję piekarnika. Wybierz tryb
pieczenia.
12:00AM
Termoobieg
Do pieczenia na jednym lub kilku poziomach jednocześnie
Możesz dotknąć ikony listy w lewym
dolnym rogu i wybrać tryb pieczenia z
wyświetlonej listy.
Start
Termoobieg
Tryb
konwencjonalny
Górna grzałka
+ termoobieg
Dolna grzałka
+ termoobieg
12:00AM
Start
12:00AM
3. Dotknij opcji Start.
Termoobieg
Do pieczenia na jednym lub kilku poziomach jednocześnie
Start
UWAGA
• Dostępne ustawienia zależą od trybu
pieczenia.
• Możesz zmienić czas pieczenia w dowolnej
chwili podczas pieczenia.
• Po zakończeniu pieczenia urządzenie
wyświetli komunikat „Potrawa jest gotowa”
i odtworzy melodię. Jeśli chcesz wydłużyć
czas pieczenia, dotknij opcji „+5min”, aby
wydłużyć czas pieczenia o 5 minut.
• Jeśli chcesz zapisać bieżący przepis, dotknij
ikony
, aby dodać go do listy ulubionych.
Polski 33
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 33
2/16/2015 6:39:30 PM
Obsługa
Termoobieg
Do pieczenia na jednym lub kilku poziomach jednocześnie
2. Możesz zmienić domyślną temperaturę
i/lub czas pieczenia lub wybrać opcję
według preferencji.
Obsługa
Tryby pieczenia
Tryb
Termoobieg
Zakres temperatur (°C)
Sugerowana temperatura (°C)
40–250
180
Wentylator termoobiegu równomiernie rozprowadza ciepło
wytwarzane przez grzałkę tylną. Ten tryb służy do pieczenia na
wielu poziomach jednocześnie.
40–250
Górna grzałka +
termoobieg
180
Wentylator termoobiegu równomiernie rozprowadza ciepło
wytwarzane przez górną grzałkę. Ten tryb służy do pieczenia
potraw, które wymagają przyrumienienia powierzchni (np. mięsa
lub lazanii).
40–250
200
Tryb
Ciepło jest wytwarzane przez górną i dolną grzałkę. Tej funkcji
konwencjonalny należy używać do standardowego pieczenia większości rodzajów
dań.
150–250
Duży grill
Obsługa
Gril +
wentylator
Grill o dużej powierzchni emituje ciepło. Ten tryb służy do
przypiekania powierzchni dań (np. mięsa, lasagni lub zapiekanek).
40–250
180
Podczas pieczenia intensywnego wszystkie grzałki są uruchamiane
naprzemiennie, co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła
w piekarniku. Ten tryb służy do przygotowywania dużych potraw,
np. dużych zapiekanek lub ciast.
40–150
Pro-Roasting
180
Wentylator termoobiegu równomiernie rozprowadza ciepło
wytwarzane przez dolną grzałkę. Ten tryb służy do pieczenia
pizzy, pieczywa lub ciasta.
40–250
Pieczenie
Intensywne
220
Wentylator rozprowadza ciepło wytwarzane przez dwie górne
grzałki. Ten tryb służy do grillowania mięsa i ryb.
40–250
Dolna grzałka +
termoobieg
220
100
W trybie Pro-Roasting urządzenie wykonuje cykl automatycznego
podgrzewania do uzyskania przez piekarnik temperatury
220 °C. Następnie uruchamiane są górna grzałka i wentylator
termoobiegu, co umożliwia smażenie potraw, np. mięsa. Po
usmażeniu mięso będzie pieczone w niskich temperaturach. Ten
tryb służy do przygotowywania wołowiny, drobiu i ryb.
34 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 34
2/16/2015 6:39:30 PM
Funkcja MW Combi
1. Naciśnij przycisk Menu, a następnie
dotknij opcji Funkcja MW Combi.
AUTO
Funkcje
piekarnika
Funkcja
MW Combi
Programy
Automatyczne
Mikrofale
Mikrofale +
Grill
Mikrofale +
Konwekcja
Mikrofale +
Pieczenie
Automatyczne
rozmrażanie
2. Wybierz tryb pieczenia z wyświetlonej
listy.
12:00AM
Mikrofale
Do szybkiego gotowania bez zmiany
koloru lub kształtu jedzenia
3. Możesz zmienić domyślną temperaturę,
poziom mocy i/lub czas pieczenia
według preferencji.
30sek
Start
watt
12:00AM
Obsługa
Mikrofale + Konwekcja
Do wszystkich rodzajów mięsa i drobiu, zapiekanek,
pieczeni wołowej i kurczaka
30sek
Start
watt
12:00AM
pieczenie, lub ikony
ekranu głównego.
Mikrofale
Do szybkiego gotowania bez zmiany
koloru lub kształtu jedzenia
watt
4. Dotknij opcji Start, aby rozpocząć
, aby wrócić do
30sek
Start
UWAGA
• Dostępne ustawienia zależą od trybu
pieczenia.
• Możesz zmienić czas pieczenia w dowolnej
chwili podczas pieczenia.
• Po zakończeniu pieczenia urządzenie
wyświetli komunikat „Potrawa jest gotowa”
i odtworzy melodię. Jeśli chcesz wydłużyć
czas pieczenia, dotknij opcji „+30sek.”, aby
wydłużyć czas pieczenia o 30 sekund.
• Jeśli chcesz zapisać bieżący przepis, dotknij
ikony
, aby dodać go do listy ulubionych.
Polski 35
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 35
2/16/2015 6:39:31 PM
Obsługa
Tryby pieczenia
Tryb
Mikrofale
Temperatura (°C)/
zakres poziomu mocy (W)
Sugerowana temperatura (°C)/
poziom mocy (W)
–/100–900
–/900
Energia mikrofalowa umożliwia pieczenie lub podgrzewanie
pożywienia bez zmiany jego postaci lub koloru.
40–230 / 100–600
Mikrofale +
Konwekcja
Mikrofale +
Grill
Elementy grzejne generują ciepło, wentylator termoobiegu
rozprowadza je wewnątrz piekarnika, a efekt wzmacnia
energia mikrofalowa.
40–200 / 100–600
200/300
Elementy grzejne generują ciepło, a efekt wzmacnia energia
mikrofalowa.
40–200 / 100–600
Mikrofale +
Pieczenie
180/300
180/300
Tryb ten umożliwia połączenie użycia grilla wentylatora i
mikrofal, dzięki czemu czas gotowania ulega skróceniu, a
danie zyskuje przypieczoną i chrupiącą powierzchnię.
Obsługa
36 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 36
2/16/2015 6:39:31 PM
Programy Automatyczne
Niedoświadczeni kucharze mogą skorzystać z łącznie 35 funkcji programów automatycznych
w 7 kategoriach. To rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i przyspieszyć naukę. Czas
pieczenia, poziom mocy i temperatura pieczenia będą regulowane zgodnie z wybranym
przepisem.
1. Naciśnij przycisk Menu, a następnie
dotknij opcji Programy Automatyczne.
AUTO
Funkcje
piekarnika
Funkcja
MW Combi
Programy
Automatyczne
Automatyczne
rozmrażanie
Programy Automatyczne
12:00AM
2. Przeciągnij palcem w górę lub w dół,
aby wybrać kategorię, a następnie
dotknij wybranego przepisu w danej
kategorii.
12:00AM
3. Wybierz wagę dla przepisu.
4. Dotknij ikony „>”, aby przejść do
następnego kroku, lub ikony „<”, aby
wrócić do poprzedniego ekranu
Automatyczne podgrzewanie (5)
Pizza (2)
Mięso (3)
Dostosuj wagę 0,25-0,5 kg
0,25kg
Napój
Obsługa
Poprzedni
0,5kg
Dalej
Napój
12:00AM
5. Przygotuj produkty żywnościowe
i akcesoria zgodnie z instrukcją, a
następnie dotknij przycisku OK.
12:00AM
6. Dotknij opcji Start, aby rozpocząć
pieczenie.
Użyj płyty ceramicznej na
pierwszym poziomie
1
OK
Ustaw czas rozpoczęcia
02:00min
Poprzedni
Napój | 0,25 kg
Gotowe o
12:02 AM
Start
Polski 37
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 37
2/16/2015 6:39:32 PM
Obsługa
Automatyczne rozmrażanie
Niedoświadczeni kucharze mogą skorzystać z łącznie 5 funkcji automatycznego rozmrażania.
To rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i przyspieszyć naukę. Czas pieczenia, poziom
mocy i temperatura pieczenia będą regulowane zgodnie z wybranym przepisem.
1. Naciśnij przycisk Menu, a następnie
dotknij opcji Automatyczne
rozmrażanie.
AUTO
Funkcje
piekarnika
Funkcja
MW Combi
Programy
Automatyczne
Automatyczne
rozmrażanie
Automatyczne rozmrażanie
12:00AM
2. Przeciągnij palcem w górę lub w dół,
aby wybrać kategorię, a następnie
dotknij wybranego przepisu w danej
kategorii.
12:00AM
3. Dotknij wartości wagi, aby wyświetlić
klawiaturę numeryczną.
Klawiatura numeryczna umożliwia
ręczne wprowadzenie wagi.
4. Dotknij ikony „>”, aby przejść do
następnego kroku, lub ikony „<”, aby
wrócić do poprzedniego ekranu
Mięso
Drób
Ryba
Dostosuj wagę 0,2-2,0 kg
0,2kg
Obsługa
Poprzedni
Mięso
Dalej
Mięso
12:00AM
5. Przygotuj produkty żywnościowe
i akcesoria zgodnie z instrukcją, a
następnie dotknij przycisku OK.
12:00AM
6. Dotknij opcji Start, aby rozpocząć
pieczenie.
Użyj płyty ceramicznej
na pierwszym poziomie
1
OK
Czas rozmrażania
02:34min
Poprzedni
Mięso | 0,2 kg
Gotowe o
12:02 AM
Start
38 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 38
2/16/2015 6:39:32 PM
Funkcje specjalne
Funkcje specjalne lub dodatkowe mogą zapewnić lepsze efekty podczas pieczenia.
1. Naciśnij przycisk Menu, a następnie
dotknij opcji Funkcje specjalne.
Funkcje
specjalne
Ulubione
Czyszczenie
parowe
Timer
Funkcje specjalne
12:00AM
2. Wybierz funkcję.
12:00AM
3. Możesz zmienić domyślną temperaturę
i/lub czas pieczenia według preferencji.
4. Dotknij opcji Start.
Podtrzymywanie ciepła
Pieczenie wielopoziomowe
Podtrzymywanie ciepła
Do utrzymywania ciepła potraw przed podaniem
Start
• Możesz zmienić czas pieczenia w dowolnej
chwili podczas pieczenia.
• Po zakończeniu pieczenia urządzenie
wyświetli komunikat „Potrawa jest gotowa”
i odtworzy melodię. Jeśli chcesz wydłużyć
czas pieczenia, dotknij opcji „+5min”, aby
wydłużyć czas pieczenia o 5 minut.
Funkcje specjalne
Tryb
Podtrzymywanie
ciepła
Pieczenie
wielopoziomowe
Zakres
temperatur (°C)
Sugerowana
temperatura (°C)
Instrukcje
60–100
70
Ten tryb służy wyłącznie do
utrzymywania temperatury potraw,
które właśnie zostały upieczone.
40–250
180
Ten tryb służy do pieczenia na
dwóch poziomach jednocześnie.
Polski 39
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 39
2/16/2015 6:39:33 PM
Obsługa
UWAGA
Obsługa
Ulubione
Możesz dodać często używany przepis do listy ulubionych, zachowując go na przyszłość.
Pozwoli to oszczędzić czas spędzony na wyszukiwaniu wcześniejszego przepisu do
wykorzystania. Piekarnik pozwala to zrobić na dwa sposoby:
Sposób 1 — Utwórz własny przepis
1. Naciśnij przycisk Menu, a następnie
dotknij opcji Ulubione.
Funkcje
specjalne
Czyszczenie
parowe
Ulubione
Timer
Ulubione
12:00AM
2. Pojawi się komunikat „Utwórz własny
przepis”. Dotknij opcji Dalej.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby ręcznie
ustawić tryb piekarnika, temperaturę,
czas pieczenia i/lub opcje według
preferencji.
12:00AM
4. Użyj klawiatury ekranowej, aby zmienić
nazwę przepisu.
5. Dotknij przycisku OK. Ustawienia
zostaną dodane do ulubionych.
Utwórz własny przepis
Dalej
Ulubione ustawienia 1
Obsługa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
l
OK
UWAGA
Dodane ulubione przepisy będą widoczne
na liście ulubionych w kroku 2 powyższej
procedury. W takim przypadku dotknij opcji
Dodaj do ulubionych, aby utworzyć nowy
przepis.
40 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 40
2/16/2015 6:39:33 PM
Sposób 2 — Dodaj bieżący przepis do ulubionych
Możesz dodać bieżący przepis do ulubionych jako nową pozycję.
12:00AM
1. Po wykonaniu bieżącego przepisu
dotknij ikony
Potrawa jest gotowa
.
Naciśnij "+5min" aby przedłużyć pieczenie
OK
+5min
2. Pojawi się komunikat „Zapisać przepis w
ulubionych?”. Dotknij przycisku OK, aby
utworzyć nowy przepis.
Termoobieg | 180°C | 0:30m
Zapisać przepis w ulubionych?
OK
Cofnij
12:00AM
Ulubione ustawienia 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
l
3. Pojawi się klawiatura ekranowa.
Użyj klawiatury ekranowej, aby zmienić
nazwę przepisu.
4. Dotknij przycisku OK. Aktualny przepis
zostanie dodany do ulubionych.
OK
Obsługa
Polski 41
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 41
2/16/2015 6:39:33 PM
Obsługa
Aby użyć ulubionego przepisu
1. Naciśnij przycisk Menu, a następnie
dotknij opcji Ulubione.
Funkcje
specjalne
Ulubione
Czyszczenie
parowe
Ulubione
Timer
12:00AM
2. Dotknij wybranego przepisu na
wyświetlonej liście. Zostaną wyświetlone
szczegółowe informacje o wybranym
przepisie.
12:00AM
3. Dotknij opcji Start, aby rozpocząć
pieczenie.
Ulubione ustawienia 1
+ Utwórz ulubiony przepis
Ulubione ustawienia 1
Termoobieg | 180°C
Start
UWAGA
Obsługa
Przepisy na liście ulubionych można
edytować lub usuwać.
• Aby edytować nazwę przepisu, wybierz
przepis, a następnie dotknij ikony
.
• Aby usunąć przepis z listy, wybierz przepis,
a następnie dotknij ikony
.
42 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 42
2/16/2015 6:39:34 PM
Timer
Timer pomaga monitorować godzinę lub czas trwania podczas pieczenia.
1. Naciśnij przycisk Menu, a następnie
dotknij opcji Timer.
Funkcje
specjalne
Ulubione
Czyszczenie
parowe
Timer
12:00AM
Timer
0 :00:00
Start
2. Dotknij dowolnej wartości czasu,
aby wyświetlić ekranową klawiaturę
numeryczną.
3. Użyj klawiatury numerycznej, aby
ustawić czas.
4. Po zakończeniu dotknij przycisku Start.
UWAGA
Gdy ustawiony czas upłynie, urządzenie
wyświetli komunikat „Czas minął” i
odtworzy melodię. Dotknij przycisku OK, aby
zatwierdzić ustawienia.
Obsługa
Polski 43
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 43
2/16/2015 6:39:34 PM
Obsługa
Czyszczenie parowe
Ta funkcja służy do czyszczenia lekkich zabrudzeń za pomocą pary.
Ta automatyczna funkcja pomaga oszczędzać czas, usuwając konieczność regularnego
czyszczenia ręcznego.
Funkcje
specjalne
Ulubione
Czyszczenie
parowe
Timer
1. Otwórz kolejno Menu > Czyszczenie
parowe, a następnie dotknij przycisku
Start.
2. Wyjmij wszystkie akcesoria zgodnie z
instrukcją, a następnie dotknij przycisku
OK.
3. Wlej około 100 ml wody na dno
pustego piekarnika i zamknij drzwiczki,
a następnie dotknij przycisku OK. Cykl
trwa około 15 minut.
4. Użyj suchej ściereczki, aby wyczyścić
wnętrze piekarnika.
Obsługa
OSTRZEŻENIE
• Nie otwieraj drzwiczek przed
zakończeniem cyklu. Woda wewnątrz
piekarnika jest bardzo gorąca i może
spowodować poparzenia.
UWAGA
• Jeżeli piekarnik jest silnie zabrudzony
tłuszczem, na przykład po pieczeniu lub
grillowaniu, zalecamy ręczne usunięcie
trwałych zanieczyszczeń środkiem
czyszczącym przed uruchomieniem
czyszczenia parą.
• Po zakończeniu cyklu należy zostawić
drzwiczki piekarnika uchylone. Umożliwi
to dokładne wyschnięcie wewnętrznych
powierzchni emaliowanych.
• Jeśli wnętrze piekarnika jest gorące,
funkcja automatycznego czyszczenia
nie zostanie uruchomiona. Poczekaj, aż
piekarnik wystygnie, a następnie spróbuj
ponownie.
• Nie wolno nalewać wody na dno piekarnika
przy użyciu siły. Należy to zrobić
delikatnie. W przeciwnym razie woda
wyleje się do przodu.
44 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 44
2/16/2015 6:39:34 PM
Ustawienia
Można zmienić ustawienia domyślne według preferencji lub wykonać diagnostykę połączenia
sieciowego. Piekarnik posiada 8 różnych pozycji ustawień.
Język
Wyświetlacz
Wybór języka wyświetlania.
• Otwórz kolejno Menu > Ustawienia, a
następnie dotknij preferowanego języka.
Po pewnym czasie bezczynności piekarnik
przechodzi w tryb gotowości, w którym
wyświetla aktualny czas. Można włączyć lub
wyłączyć ekran zegara wyświetlany w trybie
gotowości.
• Otwórz kolejno Menu > Ustawienia, a
następnie dotknij ikony, aby wybrać
ustawienie On lub Off.
Poziom głośności
Regulacja poziomu głośności sygnałów
dźwiękowych i melodii.
• Otwórz kolejno Menu > Ustawienia, a
następnie użyj paska obok pozycji Poziom
głośności, aby ustawić głośność.
Poziom jasności
Zmiana poziomu jasności ekranu
wyświetlacza.
• Otwórz kolejno Menu > Ustawienia, a
następnie użyj paska obok pozycji Poziom
jasności, aby ustawić jasność wyświetlacza.
Sprawdzenie aktualnej wersji
oprogramowania sprzętowego i informacji
licencyjnych.
• Otwórz kolejno Menu > Ustawienia >
Informacje o urządzeniu.
Oprogramowanie
Sprawdzenie aktualnej wersji
oprogramowania sprzętowego.
Informacja nt, licencji
Sprawdzenie informacji licencyjnych
oprogramowania sprzętowego.
Wybór typu zegara, który pokazuje aktualny
czas w trybie gotowości. Dostępne są dwa
typy: analogowy i cyfrowy.
• Otwórz kolejno Menu > Ustawienia, a
następnie dotknij ikony, aby wybrać
ustawienie Analogowy lub Cyfrowy.
Format zegara
Wybór formatu wyświetlania aktualnego
czasu w trybie gotowości. Dostępne są dwa
formaty: 12-godzinny i 24-godzinny.
• Otwórz kolejno Menu > Ustawienia, a
następnie dotknij ikony, aby wybrać
ustawienie 24h lub AM/PM (12h).
Ustaw czas
Ustawienie aktualnego czasu.
1. Otwórz kolejno Menu > Ustawienia >
Ustaw czas.
2. Dotknij dowolnej wartości czasu,
aby wyświetlić ekranową klawiaturę
numeryczną.
3. Użyj klawiatury numerycznej, aby
wprowadzić wartości (godziny i minuty).
4. Dotknij, aby wybrać ustawienie AM lub
PM (dostępne w formacie 12-godzinnym).
5. Dotknij przycisku OK, aby zapisać zmiany.
Polski 45
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 45
2/16/2015 6:39:34 PM
Obsługa
Informacje o urządzeniu
Typ zegara
Obsługa
Pomoc
Przydatne wskazówki i omówienia po wybraniu konkretnej pozycji.
Rozwiązywanie problemów
Instrukcja pierwszego użycia
Dotknij punktu kontrolnego na ekranie i
sprawdź propozycje rozwiązań.
Wyświetlenie prostych instrukcji dotyczących
podstawowego użytkowania piekarnika.
Obsługa
46 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 46
2/16/2015 6:39:34 PM
Inteligentne pieczenie
Automatyczne gotowanie
Zasady automatycznego gotowania
1. Automatyczne podgrzewanie
Potrawa
Napój
Wielkość porcji (kg)
Akcesoria
Poziom
0,25
0,5
Płyta ceramiczna
1
Przelej napój do kubków ceramicznych i podgrzewaj bez przykrycia.
Umieść kubek na środku, umieść 2 kubki obok siebie na płycie
ceramicznej. Pozostaw je w wnętrzu kuchenki mikrofalowej. Odstaw
na 1–2 minuty i dokładnie wymieszaj. Zachowaj ostrożność przy
wyjmowaniu naczynia z napojem (patrz instrukcje bezpieczeństwa
dotyczące podgrzewania płynów).
Danie na talerzu
0,3–0,4
0,4–0,5
Płyta ceramiczna
1
Ułóż danie na talerzu ceramicznym i owiń folią do kuchenek
mikrofalowych. Ten program jest odpowiedni do przygotowywania
posiłków zawierających 3 składniki (np. mięso z sosem, warzywa i
ziemniaki, ryż lub makaron). Po upieczeniu odstaw na 3 minuty.
0,3–0,4
0,4–0,5
Płyta ceramiczna
1
Sprawdź, czy pojemnika, w którym znajduje się gotowe danie, można
używać w kuchence mikrofalowej. Ponakłuwaj foliowe opakowanie
produktu. Mrożone danie umieść na środku kuchenki. Ten program
jest odpowiedni do przygotowywania gotowych dań zawierających
3 składniki (np. mięso z sosem, warzywa i dodatki — ziemniaki, ryż lub
makaron). Po upieczeniu odstaw na 3 minuty.
Zupa
0,2–0,3
0,4–0,5
Płyta ceramiczna
1
Wyłóż potrawę na głęboki talerz ceramiczny lub do ceramicznej miski
i przykryj plastikową pokrywką na czas podgrzewania. Umieść zupę na
środku płyty ceramicznej. Dokładnie wymieszaj przed rozpoczęciem i po
upływie czasu oczekiwania (wynoszącego 2–3 minuty).
Polski 47
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 47
2/16/2015 6:39:35 PM
Inteligentne pieczenie
Mrożone danie na
talerzu
Inteligentne pieczenie
Potrawa
Potrawa duszona
Wielkość porcji (kg)
Akcesoria
Poziom
0,2–0,3
0,4–0,5
Płyta ceramiczna
1
Wyłóż potrawę na głęboki talerz ceramiczny lub do ceramicznej miski
i przykryj plastikową pokrywką na czas podgrzewania. Umieść zupę na
środku płyty ceramicznej. Dokładnie wymieszaj przed rozpoczęciem i po
upływie czasu oczekiwania (wynoszącego 2–3 minuty).
2. Pizza
Potrawa
Pizza domowa
Wielkość porcji (kg)
Akcesoria
Poziom
0,6–1,0
Blacha do pieczenia
2
Połóż pizzę na blasze. Zakresy wagi zależą od ilości dodatków do pizzy:
sosu, warzyw, szynki i sera.
Mrożona pizza
0,3–0,4
0,4–0,5
Blacha do pieczenia
3
Umieść mrożoną pizzę na ruszcie piekarnika.
3. Mięso
Inteligentne pieczenie
Potrawa
Wielkość porcji (kg)
Akcesoria
Poziom
Cienki stek wołowy
0,3–0,6
Ruszt + blacha
5+2
W trybie grillowania zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika przez 5
minut do temperatury 250˚C. Umieść steki obok siebie na środku rusztu
piekarnika i blachy do pieczenia. Po usłyszeniu sygnału obróć na drugą
stronę. Naciśnij przycisk Start, aby kontynuować.
Pieczeń wieprzowa
0,8–1,0
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
3
Umieść marynowaną pieczeń wieprzową na ruszcie z nałożoną płytą
ceramiczną. Po usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę i zacznij
ponownie.
Kotlety z baraniny
0,3–0,6
Ruszt + blacha
5+2
Zamarynuj kotlety jagnięce. Umieść kotlety jagnięce na ruszcie
piekarnika i blasze do pieczenia. Po usłyszeniu sygnału obróć na drugą
stronę i naciśnij przycisk Start, aby kontynuować proces.
48 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 48
2/16/2015 6:39:35 PM
4. Drób i owoce morza
Potrawa
Kawałki kurczaka
Wielkość porcji (kg)
Akcesoria
Poziom
0,5–0,7
1,0–1,2
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
5
Posmaruj zimne kawałki kurczaka olejem i posyp przyprawami. Połóż na
ruszcie z płytą ceramiczną skórą do dołu. Po usłyszeniu sygnału obróć
na drugą stronę. Po zakończeniu pieczenia odstaw na 2– 3 minut.
Cały kurczak
1,0–1,1
1,2–1,3
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
5
Posmaruj zimnego kurczaka olejem i posyp przyprawami. Włóż go
piersią do dołu na środek wkładki grilla z płytą ceramiczną na poziomie
2. Po usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę. Naciśnij przycisk Start,
aby kontynuować. Po zakończeniu pieczenia odstaw na 5 minut.
Filet rybny
0,3–0,6
Ruszt + blacha
5+2
Zamarynuj filety rybne (2 cm) i umieść na ruszcie piekarnika i blasze
do pieczenia. Po usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę. Naciśnij
przycisk Start, aby kontynuować.
Stek z łososia
0,3–0,6
Ruszt + blacha
5+2
Krewetki
0,2–0,5
Ruszt + blacha
Inteligentne pieczenie
Zamarynuj filety z łososia i umieść na ruszcie piekarnika i blasze
do pieczenia. Po usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę. Naciśnij
przycisk Start, aby kontynuować.
5+2
Ułóż równomiernie surowe krewetki na ruszcie piekarnika i blasze do
pieczenia.
5. Ciasto i chleb
Potrawa
Szarlotka
Wielkość porcji (kg)
Akcesoria
Poziom
1,2–1,4
Ruszt piekarnika
2
Umieść szarlotkę w okrągłym metalowym naczyniu. Umieść na ruszcie
piekarnika. Zakres wagi zależą od ilości jabłek itd.
Spód ciasta
owocowego
0,3–0,5
Ruszt piekarnika
3
Umieść surowe ciasto w metalowym naczyniu na ruszcie piekarnika.
Polski 49
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 49
2/16/2015 6:39:35 PM
Inteligentne pieczenie
Potrawa
Brownie
Wielkość porcji (kg)
Akcesoria
Poziom
0,5–0,7
Ruszt piekarnika
3
Umieść surowe ciasto w szklanym naczyniu żaroodpornym i naczyniu
ceramicznym na ruszcie piekarnika.
Rogale
0,2–0,4
Blacha do pieczenia
3
Użyj papieru do pieczenia. Umieść rogaliki na blasze do pieczenia.
Jabłecznik
holenderski
Holenderski biały
chleb
Babeczki
0,5–0,7
Ruszt piekarnika
2
Umieść świeże surowe ciasto w okrągłym metalowym naczyniu do
pieczenia o średnicy 22 cm. Umieść na ruszcie.
0,7–0,8
Ruszt piekarnika
3
Włóż surowe ciasto do odpowiedniej wielkości prostokątnego
metalowego naczynia do pieczenia (długość 25 cm). Umieść naczynie
równolegle do drzwiczek na ruszcie piekarnika.
0,5–0,6
Ruszt piekarnika
3
Umieść ciasto na babeczki w metalowym naczyniu o odpowiednim
do pieczenia około 12 babeczek. Umieść naczynie na środku rusztu
piekarnika.
Rośnięcie ciasta
drożdżowego
Inteligentne pieczenie
Biszkopt
0,3–0,6
Ruszt piekarnika
3
Przygotuj surowe ciasto drożdżowe na pizzę, ciasto lub chleb. Włóż do
dużego, okrągłego, żaroodpornego naczynia i przykryj folią kuchenną.
0,3–0,6
Ruszt piekarnika
2
Rozgrzej piekarnik do temperatury 180 °C, korzystając z trybu
konwencjonalnego. Włóż surowe ciasto do okrągłej blachy z czarnego
metalu (średnica 18 cm dla 300 g ciasta, 24 cm dla 400 g ciasta lub 26
cm dla 500 g ciasta). Umieść naczynie na środku rusztu piekarnika.
Biały chleb
0,7–0,8
Ruszt piekarnika
3
Włóż surowe ciasto do odpowiedniej wielkości prostokątnego
metalowego naczynia do pieczenia (długość 25 cm). Umieść naczynie
równolegle do drzwiczek na ruszcie piekarnika.
Ciasto francuskie
z nadzieniem
jabłkowym
0,3–0,5
Blacha do pieczenia
2
Użyj papieru do pieczenia. Umieść 4 sztuki na blasze do pieczenia.
50 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 50
2/16/2015 6:39:35 PM
6. Przystawki
Potrawa
Świeże warzywa
Wielkość porcji (kg)
Akcesoria
Poziom
0,3–0,4
0,5–0,6
Płyta ceramiczna
1
Po umyciu, oczyszczeniu i pocięciu na kawałki o podobnej wielkości
zważ warzywa. Umieść je w szklanej misie z przykrywką. Dodaj 45 ml
(3 łyżki stołowe) wody. Umieść miskę na środku płyty ceramicznej. Gotuj
pod przykryciem. Wymieszaj po ugotowaniu i odczekaj 2–3 minuty.
Obrane ziemniaki
0,5–0,6
0,7–0,8
Płyta ceramiczna
1
Po umyciu, oczyszczeniu i pocięciu na kawałki o podobnej wielkości
zważ ziemniaki. Umieść je w szklanej misie z przykrywką. Dodaj
45– 60 ml (3–4 łyżki stołowe) wody. Umieść miskę na środku płyty
ceramicznej. Wymieszaj po ugotowaniu i odczekaj 2–3 minuty.
Ryż biały
0,3–0,4
Płyta ceramiczna
1
Użyj białego ryżu parboiled i dodaj podwójną ilość zimnej wody. Na
przykład: podczas gotowania 0,3 kg ryżu dodaj 600 ml zimnej wody.
Użyj szklanej miski żaroodpornej z przykrywką. Umieść miskę na środku
płyty ceramicznej. Gotuj pod przykryciem. Wymieszaj po ugotowaniu i
odczekaj 5 minut.
0,4–0,6
0,6-0,8
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
4
Przetnij ziemniaki na połówki Ułóż je w okrąg na podstawie, układając
na ściętej stronie. Po zakończeniu pieczenia odstaw na 2– 3 minut.
Mrożone warzywa
0,3–0,4
0,4–0,5
Płyta ceramiczna
1
Umieść mrożone warzywa, takie jak brokuły, kawałki marchewki,
kalafior lub groszek do szklanej misie z przykrywką. Dodaj 1–2 łyżki
stołowe wody. Umieść miskę na środku płyty ceramicznej. Gotuj pod
przykryciem. Wymieszaj po ugotowaniu i odczekaj 2–3 minuty.
Polski 51
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 51
2/16/2015 6:39:35 PM
Inteligentne pieczenie
Pieczone połówki
ziemniaków
Inteligentne pieczenie
7. Szybkie potrawy
Potrawa
Mrożona lasagne
Wielkość porcji (kg)
Akcesoria
Poziom
0,4–0,6
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
3
Umieść mrożoną lasagne w ceramicznym lub wykonanym z
żaroodpornego szkła naczyniu o odpowiednim rozmiarze. Po
zakończeniu podgrzewania odstaw potrawę na 2– 3 minuty.
Mrożone frytki z
piekarnika
Mrożone krokiety
0,2–0,8
Blacha do pieczenia
3
Rozłóż mrożone frytki do pieczenia na blasze metalowej.
0,4–0,6
Blacha do pieczenia
3
Mrożone krokiety ziemniaczane rozłóż równo na metalowej blasze do
pieczenia.
Mrożona zapiekanka
rybna
0,4–0,6
Wkładka grilla +
płyta ceramiczna
3
Umieść mrożone danie rybne w ceramicznym lub wykonanym
z żaroodpornego szkła naczyniu o odpowiednim rozmiarze. Po
zakończeniu przyrządzania odstaw na 2–3 minuty. Ten program jest
odpowiedni do przygotowywania gotowych mrożonych dań z filetów
rybnych z warzywami i sosem.
Inteligentne pieczenie
52 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 52
2/16/2015 6:39:35 PM
Zasady automatycznego rozmrażania
W poniższej tabeli przedstawiono różne programy automatycznego rozmrażania, ilości, czas
rozmrażania i odpowiednie zalecenia. W tych programach jest używana wyłącznie energia
mikrofal. Przed rozpoczęciem rozmrażania należy wyjąć produkt z opakowania. Mięso, drób
lub rybę należy umieścić na płycie ceramicznej.
Potrawa
Mięso
Wielkość porcji
(g)
Akcesoria
Poziom
Czas oczekiwania
(min)
0,2–2,0
Płyta ceramiczna
1
20–90
Osłoń brzegi folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału obróć mięso na drugą
stronę. Ten program jest odpowiedni do rozmrażania wołowiny, baraniny,
wieprzowiny, steków, mięsa krojonego i mielonego.
Drób
0,2–2,0
Płyta ceramiczna
1
20–90
Osłoń końce udek i skrzydełek folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału
obróć drób na drugą stronę. Ten program jest odpowiedni do rozmrażania
całych kurczaków, a także kawałków kurczaka.
Ryba
0,2–2,0
Płyta ceramiczna
1
20–60
Osłoń ogon ryby folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału obróć rybę na
drugą stronę. Ten program jest odpowiedni do rozmrażania całych ryb oraz
filetów rybnych.
Chleb/ciasto
0,1–1,0
Płyta ceramiczna
1
10–30
Owoce
0,1–0,8
Płyta ceramiczna
1
5–15
Rozprowadź zamrożone owoce równo na płycie ceramicznej. Program ten
jest odpowiedni do takich owoców, jak porzeczki, jagody i owoce tropikalne.
Polski 53
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 53
2/16/2015 6:39:35 PM
Inteligentne pieczenie
Umieść chleb na kawałku ręcznika papierowego i po usłyszeniu sygnału
obróć na drugą stronę. Połóż ciasto na talerzu ceramicznym i – jeśli to
możliwe – po usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę. (Kuchenka działa
przez cały czas i wyłącza się po otwarciu drzwiczek). Ten program jest
odpowiedni do rozmrażania wszystkich rodzajów chleba krojonego lub
całego, a także bułek i bagietek. Bułki należy ułożyć w okrąg. Ten program
jest odpowiedni do wszystkich rodzajów ciast drożdżowych, francuskich,
kruchych ciastek i serników. Nie jest odpowiedni do ciasta kruchego, ciast z
kremem lub z owocami ani ciast z czekoladową dekoracją.
Inteligentne pieczenie
Pieczenie ręczne
Przewodnik po gotowaniu w kuchence mikrofalowej
• W trybie kuchenki mikrofalowej nie można używać metalowych pojemników. Zawsze
należy umieszczać pojemniki z żywnością na tacy obrotowej.
• W celu uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się przykrycie jedzenia.
• Po zakończeniu pieczenia zaczekaj, aż pożywienie ostygnie we własnej parze.
Mrożone warzywa
• Użyj pojemnika żaroodpornego z pokrywką.
• Warzywa należy zamieszać dwukrotnie podczas gotowania oraz jeszcze raz po jego
zakończeniu.
• Po przygotowaniu dodaj przyprawy.
Potrawa
Szpinak
Brokuły
Inteligentne pieczenie
Groszek
Zielona fasolka
Mieszanka warzyw
(marchew/groszek/
kukurydza)
Mieszanka warzyw
(dania chińskie)
Wielkość porcji
(g)
Moc
(W)
Czas gotowania
(min)
Czas oczekiwania
(min)
150
600
5–6
2–3
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody.
300
600
8–9
2–3
Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) zimnej wody.
300
600
7–8
2–3
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody.
300
600
7½-8½
2–3
Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) zimnej wody.
300
600
7–8
2–3
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody.
300
600
7½-8½
2–3
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody.
54 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 54
2/16/2015 6:39:35 PM
Świeże warzywa
• Użyj pojemnika żaroodpornego z pokrywką.
• Dodaj 30–45 ml zimnej wody na każde 250 g.
• Zamieszaj raz podczas gotowania i po jego zakończeniu.
• Po przygotowaniu dodaj przyprawy.
• W celu przyspieszenia przygotowania zaleca się krojenie na mniejsze, równe kawałki.
• Wszystkie świeże warzywa należy gotować przy użyciu maksymalnej mocy kuchenki
mikrofalowej (900 W).
Potrawa
Brokuły
Wielkość porcji (g)
Czas gotowania (min)
Czas oczekiwania (min)
250
500
4–5
5–6
3
Przygotuj kawałki o równej wielkości. Ułóż je łodygami do środka.
Brukselki
250
500
5–6
7–8
3
Dodaj 60–75 ml (4–5 łyżek stołowych) wody.
Marchew
250
5–6
3
Pokrój marchewki na plasterki o podobnej wielkości.
Kalafior
250
500
5–6
7–8
3
Cukinie
250
3–4
3
Pokrój cukinie na plasterki. Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) wody lub trochę
masła. Gotuj do pierwszej miękkości.
Bakłażany
250
3–4
3
Potnij bakłażany na małe plasterki i polej je 1 łyżką stołową soku z cytryny.
Por
250
3–4
3
1-2
2–3
3
Pokrój pory na grube plastry.
Pieczarki
125
250
Przygotuj małe grzyby lub pokrój większe na plasterki. Nie dodawaj wody.
Polej sokiem z cytryny. Dopraw solą i pieprzem. Przed podaniem odcedź.
Polski 55
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 55
2/16/2015 6:39:35 PM
Inteligentne pieczenie
Przygotuj kawałki o równej wielkości. Przekrój większe różyczki na pół.
Ułóż je łodygami do środka.
Inteligentne pieczenie
Potrawa
Wielkość porcji (g)
Czas gotowania (min)
Czas oczekiwania (min)
250
4–5
3
Cebula
Pokrój cebule na plasterki lub połówki. Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) wody.
250
Papryka
4–5
3
4–5
7–8
3
Pokrój paprykę na małe plasterki.
250
500
Ziemniaki
Zważ obrane ziemniaki i pokrój je w kostkę o równej wielkości.
250
Rzepa
5–6
3
Pokrój rzepę w małą kostkę.
Ryż i makaron
Mieszaj od czasu do czasu w trakcie i po zakończeniu gotowania.
Gotuj bez przykrycia i zamknij pokrywkę podczas stygnięcia. Następnie dokładnie odcedź.
• Ryż: Użyj dużego pojemnika ze szkła żaroodpornego z pokrywką — ryż zwiększa
dwukrotnie swoją objętość w czasie gotowania.
• Makaron: Użyj dużego pojemnika ze szkła żaroodpornego.
Potrawa
Inteligentne pieczenie
Ryż biały
(parboiled)
Ryż brązowy
(parboiled)
Wielkość
porcji (g)
Moc
(W)
250
Czas gotowania Czas oczekiwania
(min)
(min)
17–18
800
5
Instrukcje
Dodaj 500 ml zimnej
wody.
375
18–20
Dodaj 750 ml zimnej
wody.
250
20–22
Dodaj 500 ml zimnej
wody.
800
375
5
22–24
Dodaj 750 ml zimnej
wody.
Ryż mieszany
(ryż + dziki ryż)
250
800
17–19
5
Dodaj 500 ml zimnej
wody.
Mieszanka zbóż
(ryż + zboża)
250
800
18–20
5
Dodaj 400 ml zimnej
wody.
Makaron
250
800
10–11
5
Dodaj 1000 ml
gorącej wody.
56 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 56
2/16/2015 6:39:35 PM
Podgrzewanie
• Nie podgrzewaj dużych kawałków jedzenia, na przykład całej sztuki mięsa — mogą się one
przypalać.
• Bezpieczniej jest podgrzewać jedzenie przy niższych poziomach mocy.
• Podczas i po zakończeniu podgrzewania należy dokładnie mieszać lub obracać jedzenie.
• W przypadku płynów lub odżywek dla dzieci należy zachować ostrożność. Dokładnie
mieszać plastikową łyżeczką lub szklaną pałeczką przed rozpoczęciem, podczas i po
zakończeniu gotowania, aby uniknąć gwałtownego wrzenia i poparzenia. Pozostawić
wewnątrz piekarnika na czas oczekiwania. Zastosuj dłuższy czas podgrzewania niż dla
innych rodzajów żywności.
• Zalecany czas oczekiwania po podgrzaniu to 2–4 minuty. Więcej informacji znajduje się w
tabeli poniżej.
Płyny i jedzenie
Potrawa
Napój
Wielkość porcji
250 ml (1 kubek)
500 ml (2 kubki)
Moc
(W)
Czas gotowania
(min)
Czas oczekiwania
(min)
800 W
1½-2
2–3
1-2
Wlej do ceramicznej filiżanki i podgrzewaj bez przykrycia. Postaw filiżankę
na środku płyty ceramicznej. Dokładnie wymieszaj przed rozpoczęciem i po
upłynięciu czasu oczekiwania.
Potrawy duszone
(schłodzone)
Makaron z sosem
(schłodzony)
Danie na talerzu
(schłodzone)
250 g
800 W
3–4
2–3
Wlej do głębokiego talerza ceramicznego. Przykryj plastikową pokrywką.
Po podgrzaniu dokładnie wymieszaj. Wymieszaj ponownie przed podaniem.
350 g
600 W
5–6
2–3
Wlej do głębokiego talerza ceramicznego. Przykryj plastikową pokrywką.
Po podgrzaniu dokładnie wymieszaj. Wymieszaj ponownie przed podaniem.
350 g
600 W
5–6
2–3
Wlej do głębokiego talerza ceramicznego. Przykryj plastikową pokrywką.
Po podgrzaniu dokładnie wymieszaj. Wymieszaj ponownie przed podaniem.
350 g
450 g
600 W
5–6
6–7
3
Umieść danie składające się z 2–3 schłodzonych składników na talerzu
ceramicznym. Przykryj kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych.
Polski 57
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 57
2/16/2015 6:39:35 PM
Inteligentne pieczenie
Zupa
(schłodzona)
Inteligentne pieczenie
Odżywki dla dzieci i mleko
Potrawa
Odżywki dla dzieci
(warzywa + mięso)
Kaszka dla dzieci
(zboża + mleko +
owoce)
Mleko dla dzieci
Wielkość
porcji
Moc
(W)
190 g
600 W
Czas gotowania Czas oczekiwania
(sek.)
(min)
30–40
2–3
Wyłóż jedzenie na głęboki talerz ceramiczny. Gotuj pod
przykryciem. Po podgrzaniu zamieszaj. Odstaw na 2-3 minuty.
Przed podaniem zamieszaj i ostrożnie sprawdź temperaturę.
190 g
600 W
20–30
2–3
Wyłóż jedzenie na głęboki talerz ceramiczny. Gotuj pod
przykryciem. Po podgrzaniu zamieszaj. Odstaw na 2-3 minuty.
Przed podaniem zamieszaj i ostrożnie sprawdź temperaturę.
100 ml
200 ml
300 W
30–40
50–60
2–3
Zamieszaj lub wstrząśnij i przelej do wysterylizowanej szklanej
butelki. Postaw na środku płyty ceramicznej. Podgrzewaj bez
przykrycia. Wstrząśnij i odstaw na co najmniej 3 minuty. Przed
podaniem wstrząśnij i ostrożnie sprawdź temperaturę.
Inteligentne pieczenie
58 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 58
2/16/2015 6:39:35 PM
Rozmrażanie
Umieść zamrożone jedzenie w pojemniku do kuchenek mikrofalowych bez pokrywki. Obrócić
na drugą stronę podczas rozmrażania, aby odlać płyn i usunąć podroby po rozmrożeniu.
Aby szybciej rozmrozić, pokrój jedzenie na małe kawałki i owiń je folią aluminiową przed
rozmrożeniem. Gdy zewnętrzna powierzchnia zamrożonego jedzenia zacznie się topić,
zatrzymaj rozmrażanie i odstaw zgodnie z instrukcją w poniższej tabeli.
Nie zmieniaj domyślnego poziomu mocy (180 W) do rozmrażania.
Umieść jedzenie na płycie ceramicznej, a następnie połóż płytę ceramiczną na poziomie 1.
Wielkość porcji
(g)
Czas rozmrażania
(min)
Czas oczekiwania
(min)
Mięso mielone
250
500
6–7
8–12
15–30
Steki wieprzowe
250
7–8
Potrawa
Mięso
Umieść mięso na talerzu ceramicznym. Osłoń cieńsze brzegi za pomocą folii
aluminiowej. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu rozmrażania!
Drób
Kawałki kurczaka
Cały kurczak
500 (2 szt.)
12–14
1200
28–32
15–60
Umieść na talerzu ceramicznym kawałki kurczaka skórką do dołu, a całego
kurczaka piersiami do dołu. Osłoń cieńsze kawałki, takie jak skrzydełka i końce
udek, za pomocą folii aluminiowej. Obróć na drugą stronę po upływie połowy
czasu rozmrażania!
Filety rybne
200
6–7
Całe ryby
400
11–13
10–25
Umieść mrożone ryby na środku talerza ceramicznego. Cieńsze końce podłóż
pod grubsze części. Nałóż folię aluminiową na węższe końce filetów. Owiń folią
ogon całej ryby. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu rozmrażania!
Owoce
Jagody
300
6–7
5–10
Rozłóż owoce na płaskim, okrągłym, szklanym naczyniu (o dużej średnicy).
Pieczywo
Bułki
(każda ok. 50 g)
Tosty/kanapki
2 szt.
4 szt.
1-1½
2½-3
250
500
4-4½
7–9
5–20
Ułóż bułki w okręgu, a chleb poziomo na papierze kuchennym na talerzu
ceramicznym. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu rozmrażania!
Polski 59
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 59
2/16/2015 6:39:35 PM
Inteligentne pieczenie
Ryby
Inteligentne pieczenie
Zasady przygotowywania potraw w trybie termoobiegu
Termoobieg
W niniejszej instrukcji zostały podane przykładowe temperatury i czasy gotowania.
W trybie konwekcyjnym zalecamy wstępne podgrzanie kuchenki.
Temperatura
(°C)
Akcesoria
Poziom
Czas pieczenia
(min.)
Ciasto orzechowe w
formie kwadratowej
160–170
Ruszt piekarnika
2
60–70
Ciasto cytrynowe w
formie o kształcie
pierścienia lub naczynia
150–160
Ruszt piekarnika
2
50–60
Biszkopt
150–160
Ruszt piekarnika
2
25–35
Podstawa do ciasta
owocowego
150–170
Ruszt piekarnika
2
25–35
Płaska strucla owocowa
(ciasto drożdżowe)
150–170
Blacha do pieczenia
3
30–40
Rogaliki
170–180
Blacha do pieczenia
2
10–15
Bułki
180–190
Blacha do pieczenia
2
10–15
Ciastka
160–180
Blacha do pieczenia
3
10–20
Frytki z kuchenki
200–220
Blacha do pieczenia
3
15–20
Potrawa
Inteligentne pieczenie
Górna grzałka + termoobieg
W niniejszej instrukcji zostały podane przykładowe temperatury i czasy pieczenia.
W trybie Podgrzewanie od góry + termoobieg zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika.
Połóż mięso na ruszcie na poziomie podanym w tabeli i podłóż blachę na ściekający tłuszcz
na poziomie 2.
Temperatura
(°C)
Akcesoria
Poziom
Czas pieczenia
(min.)
Pieczeń wołowa
(1 kg / średnia)
170–190
Ruszt + blacha
3+2
60–90
Łopatka wieprzowa/
rolada (1 kg)
180–200
Ruszt + blacha
3+2
90–120
Potrawa
60 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 60
2/16/2015 6:39:35 PM
Temperatura
(°C)
Akcesoria
Poziom
Czas pieczenia
(min.)
Pieczeń jagnięcia / udo
jagnięce (0,8 kg)
190–210
Ruszt + blacha
3+2
50–80
Cały kurczak (1,2 kg)
200–220
Ruszt + blacha
3+2
50–70
Pstrąg (w całości)
(2 szt. / 0,5 kg)
180–200
Ruszt + blacha
3+2
30–40
Pierś z kaczki (0,3 kg)
180–200
Ruszt + blacha
3+2
25–35
Potrawa
Dolna grzałka + termoobieg
W niniejszej instrukcji zostały podane przykładowe temperatury i czasy gotowania.
W trybie Podgrzewanie od dołu + termoobieg zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika.
Akcesoria
Poziom
Czas pieczenia
(min.)
pizza domowa
180–200
Blacha do pieczenia
2
20–30
Upieczone wstępnie,
schłodzone quiche/ciasto
180–200
Ruszt piekarnika
2
10–15
Zamrożona pizza
180–200
Blacha do pieczenia
2
15–20
Mrożona pizza
180–200
Blacha do pieczenia
2
15–25
Schłodzona pizza
180–200
Blacha do pieczenia
2
8–15
Szarlotka
160–180
Ruszt piekarnika
2
60–70
Ciasto francuskie z
jabłkami
180–200
Blacha do pieczenia
2
10–15
Inteligentne pieczenie
Temperatura
(°C)
Potrawa
Polski 61
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 61
2/16/2015 6:39:35 PM
Inteligentne pieczenie
Zasady przygotowywania potraw z grilla
Duży grill
W niniejszej instrukcji zostały podane przykładowe temperatury i czasy grillowania.
Ustaw temperaturę grilla 220 °C i rozgrzewaj go wstępnie przez 5 minut.
Akcesoria
Poziom
Czas pieczenia
1. strona (min)
Czas pieczenia
2. strona (min)
Skrawki kebaba
Ruszt + blacha
5+2
8–10
6–8
Steki wieprzowe
Ruszt + blacha
5+2
7–9
5–7
Ruszt piekarnika
5+2
6–8
6–8
Kawałki kurczaka
Ruszt + blacha
5+2
20–25
15–20
Steki z łososia
Ruszt + blacha
5+2
8–12
6–10
Blacha do pieczenia
5
15–20
—
Tosty
Ruszt piekarnika
5
2–3
1-2
Tosty z serem
Ruszt piekarnika
5
3–5
—
Potrawa
Kiełbaski
Krojone warzywa
Gril + wentylator
W niniejszej instrukcji zostały podane przykładowe temperatury i czasy grillowania.
Ustaw temperaturę grilla 220 °C i rozgrzewaj go wstępnie przez 5 minut.
Inteligentne pieczenie
Potrawa
Akcesoria
Poziom
Czas gotowania (min)
Kiełbaski
Ruszt piekarnika
4
8–10
kawałki ziemniaków
Ruszt piekarnika
4
20–25
Mrożone frytki z
piekarnika
Blacha do pieczenia
4
15–20
Mrożone krokiety
Blacha do pieczenia
4
20–25
Mrożone kawałki
kurczaka
Blacha do pieczenia
4
15–20
Stek z łososia
Ruszt + blacha
4+2
15–20
Filet rybny
Ruszt + blacha
4+2
12–17
Całe ryby
Ruszt + blacha
4+2
15–20
Kawałki kurczaka
Ruszt + blacha
4+2
30–40
62 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 62
2/16/2015 6:39:35 PM
Zasady przygotowywania potraw w trybie łączonym
• W trybie kuchenki mikrofalowej nie można używać metalowych pojemników. Zawsze
należy umieszczać pojemniki z żywnością na tacy obrotowej.
• W celu uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się przykrycie jedzenia.
• Po zakończeniu pieczenia zaczekaj, aż pożywienie ostygnie we własnej parze.
Mikrofale + Grill
W niniejszej instrukcji zostały podane przykładowe: poziomy mocy, temperatury i czasy
gotowania.
Nie jest wymagane wstępne podgrzanie.
Potrawa
Poziom
Temperatura
mocy
(°C)
(W)
Akcesoria
Czas
Czas
pieczenia pieczenia
Poziom
1. strona 2. strona
(min)
(min)
600
180–200
Płyta ceramiczna
+ wkładka grilla
4
10–15
—
Pomidory z grilla
300
160–180
Płyta ceramiczna
+ wkładka grilla
4
5–10
—
Zapiekanka
warzywna
450
180–200
Płyta ceramiczna
+ wkładka grilla
4
10–20
—
Pieczona ryba
300
180–200
Płyta ceramiczna
+ wkładka grilla
4
4–8
4–6
Kawałki kurczaka
300
180–200
Płyta ceramiczna
+ wkładka grilla
4
10–15
10–15
Mikrofale + Konwekcja
W niniejszej instrukcji zostały podane przykładowe: poziomy mocy, temperatury i czasy
gotowania.
Nie jest wymagane wstępne podgrzanie.
Potrawa
Cały kurczak
(1,2 kg)
Poziom
Temperatura
mocy
(°C)
(W)
450
180–200
Akcesoria
Płyta ceramiczna
+ wkładka grilla
Czas
Czas
pieczenia pieczenia
Poziom
1. strona 2. strona
(min)
(min)
3
25–30
15–25
Polski 63
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 63
2/16/2015 6:39:36 PM
Inteligentne pieczenie
Pieczone ziemniaki
Inteligentne pieczenie
Potrawa
Poziom
Temperatura
mocy
(°C)
(W)
Akcesoria
Czas
Czas
pieczenia pieczenia
Poziom
1. strona 2. strona
(min)
(min)
Pieczeń wołowa /
pieczona jagnięcina
(średnia)
300
180–200
Płyta ceramiczna
+ wkładka grilla
3
15–20
15–20
Mrożona lasagne /
danie z makaronu
450
180–200
Płyta ceramiczna
+ wkładka grilla
3
20–25
—
zapiekanka
ziemniaczana
450
180–200
Płyta ceramiczna
+ wkładka grilla
3
10–15
—
Świeże ciasto
owocowe
100
160–180
Płyta ceramiczna
3
40–50
—
Mikrofale + Pieczenie
W niniejszej instrukcji zostały podane przykładowe: poziomy mocy, temperatury i czasy
gotowania.
Nie jest wymagane wstępne podgrzanie.
Inteligentne pieczenie
Potrawa
Poziom
mocy (W)
Temperatura
(°C)
Akcesoria
Poziom
Czas pieczenia
(min.)
Kawałki kurczaka
300
180–200
Płyta ceramiczna +
wkładka grilla
4
20–30
kawałki
ziemniaków
300
180–200
Płyta ceramiczna +
wkładka grilla
4
15–20
Całe ryby
300
180–200
Płyta ceramiczna +
wkładka grilla
4
15–20
Filet rybny
300
180–200
Płyta ceramiczna +
wkładka grilla
4
10–15
Mrożone kawałki
kurczaka
450
180–200
Płyta ceramiczna +
wkładka grilla
4
10–15
Mrożone sajgonki
300
180–200
Płyta ceramiczna +
wkładka grilla
4
5–10
Mrożone paluszki
rybne
300
180–200
Płyta ceramiczna +
wkładka grilla
4
15–20
64 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 64
2/16/2015 6:39:36 PM
Zasady przygotowywania potraw w trybie konwencjonalnym
W niniejszej instrukcji zostały podane przykładowe temperatury i czasy gotowania.
W trybie konwencjonalnym zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika.
Temperatura
(°C)
Akcesoria
Poziom
Czas pieczenia
(min.)
Lasagne
200–220
Ruszt piekarnika
3
20–25
Zapiekane warzywa
180–200
Ruszt piekarnika
3
20–30
zapiekanka
ziemniaczana
180–200
Ruszt piekarnika
3
40–60
Mrożone zapiekanki
160–180
Blacha do pieczenia
3
10–15
Babki
160–180
Ruszt piekarnika
2
50–70
Chleb
150–170
Ruszt piekarnika
2
50–60
Babeczki
180–200
Ruszt piekarnika
2
20–30
Ciastka
180–200
Blacha do pieczenia
3
10–20
Potrawa
Zasady pieczenia intensywnego
W niniejszej instrukcji zostały podane przykładowe temperatury i czasy grillowania.
Ustaw temperaturę grilla 220 °C i rozgrzewaj go wstępnie przez 5 minut.
Akcesoria
Poziom
Czas gotowania
(min)
Lasagne (2 kg)
180–200
Ruszt piekarnika
2
20–30
Zapiekanka warzywna
(2 kg)
160–180
Ruszt piekarnika
2
40–60
Zapiekanka z
ziemniaków (2 kg)
160–180
Ruszt piekarnika
2
60–90
Pieczeń wołowa
(2 kg / średnia)
160–180
Ruszt + blacha
3+2
60–90
Cała kaczka (2 kg)
180–200
Ruszt + blacha
3+2
60–90
2 kurczaki (całe)
(po 1,2 kg)
200–220
Ruszt + blacha
3+2
60–90
Polski 65
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 65
2/16/2015 6:39:36 PM
Inteligentne pieczenie
Temperatura
(°C)
Potrawa
Inteligentne pieczenie
Pro-Roasting
W niniejszej instrukcji zostały podane przykładowe temperatury i czasy gotowania.
Temperatura
(°C)
Akcesoria
Poziom
Czas gotowania
(godz.)
Pieczeń wołowa
60–80
Ruszt + blacha
3+2
3:30–4:30
Pieczeń wieprzowa
70–90
Ruszt + blacha
3+2
3:30–4:00
Pierś z kaczki
60–80
Ruszt + blacha
3+2
1:30–2:00
Filet z wołowiny
70–90
Ruszt + blacha
3+2
1:30–2:00
Filet z wieprzowiny
70–90
Ruszt + blacha
3+2
1:30–2:00
Potrawa
Pieczenie wielopoziomowe (specjalne)
W niniejszej instrukcji zostały podane przykładowe temperatury i czasy gotowania.
W trybie pieczenia wielopoziomowego zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika.
Temperatura
(°C)
Akcesoria
Poziom
Czas gotowania
(min)
Małe ciasta
150–160
2 blachy do pieczenia
2+5
20–30
Mini-ciasta
160–180
2 blachy do pieczenia
2+5
20–30
Rogaliki
160–180
2 blachy do pieczenia
2+5
20–30
Ciasto francuskie
180–200
2 blachy do pieczenia
2+5
30–40
Ciastka
170–190
2 blachy do pieczenia
2+5
15–20
Lasagne
160–180
Ruszt piekarnika +
blacha do pieczenia
2+5
30–45
Mrożone frytki z
piekarnika
180–200
2 blachy do pieczenia
2+5
30–50
Mrożone kawałki
kurczaka
180–200
2 blachy do pieczenia
2+5
20–30
Mrożona pizza
200–220
Ruszt piekarnika +
blacha do pieczenia
2+5
20–30
Potrawa
Inteligentne pieczenie
66 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 66
2/16/2015 6:39:36 PM
Szybkie i łatwe
Topienie masła
Włóż 50 g masła do niewielkiego,
głębokiego szklanego naczynia. Przykryj
plastikową pokrywką. Podgrzewaj przez
30–40 sekund przy użyciu mocy 900 W, aż
do roztopienia masła.
Roztapianie czekolady
Włóż 100 g czekolady do niewielkiego,
głębokiego szklanego naczynia. Podgrzewaj
przez 3–5 minut przy użyciu mocy 450 W,
aż do roztopienia. Podczas roztapiania
zamieszaj raz lub dwa razy. Wyjmując,
używaj rękawic ochronnych!
Roztapianie zestalonego miodu
Włóż 20 g zestalonego miodu do
niewielkiego, głębokiego szklanego
naczynia. Podgrzewaj przez 20-30 sekund
przy użyciu mocy 300 W, aż do roztopienia.
Przygotowywanie polewy i lukru na ciasta
Wymieszaj lukier błyskawiczny (ok. 14 g),
40 g cukru i 250 ml zimnej wody.
Gotuj bez przykrycia w szklanym naczyniu
żaroodpornym przez 3,5 do 4,5 min przy
użyciu mocy 900 W, aż polewa lub lukier
staną się przezroczyste. Podczas gotowania
zamieszaj dwukrotnie.
Gotowanie budyniu
Połącz proszek budyniowy z mlekiem
(500 ml), przestrzegając instrukcji
producenta i dokładnie wymieszaj. Użyj
odpowiedniej wielkości szklanej misy
żaroodpornej z przykrywką. Gotuj pod
przykryciem przez 6,5–7,5 min przy użyciu
mocy 900 W. Wielokrotnie mieszaj podczas
gotowania.
Przypiekanie plasterków migdałów
Rozsyp równo 30 g plasterków migdałów
na średniej wielkości ceramicznym
talerzu. Kilkakrotnie wymieszaj podczas
przypiekania przez 3,5–4,5 min przy użyciu
mocy 600 W. Odstaw na 2–3 minuty w
piekarniku. Wyjmując, używaj rękawic
ochronnych!
Polski 67
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 67
2/16/2015 6:39:36 PM
Inteligentne pieczenie
Roztapianie żelatyny
Włóż żelatynę (10 g) na 5 minut do zimnej
wody. Nasiąkniętą żelatynę przełóż do małej
szklanej miseczki żaroodpornej. Podgrzewaj
1 minutę przy użyciu mocy
300 W. Zamieszaj po roztopieniu.
Gotowanie dżemu
Włóż 600 g owoców (np. zmiksowanych
jagód) do odpowiedniej wielkości szklanej
misy żaroodpornej z przykrywką. Dodaj
300 g cukru żelującego i dokładnie
wymieszaj. Gotuj pod przykryciem przez
10–12 min przy użyciu mocy 900 W.
Zamieszaj kilkakrotnie podczas gotowania.
Przełóż zawartość bezpośrednio do
niewielkich, zakręcanych słoików na dżem.
Postaw słoiki na wieczkach i pozostaw na 5
minut.
Rozwiązywanie problemów
Podczas korzystania z piekarnika może wystąpić problem. W takim przypadku należy
najpierw zapoznać się z poniższą tabelą i sprawdzić proponowane rozwiązania. Jeśli problem
nie ustąpi lub kod informacyjny ciągle pojawia się na wyświetlaczu, skontaktuj się z lokalnym
centrum serwisowym firmy Samsung.
Punkty kontrolne
W razie napotkania problemu z piekarnikiem najpierw przejrzyj poniższą tabelę i wypróbuj
propozycje rozwiązań.
Problem
Przyczyna
Działanie
Informacje ogólne
Przycisków nie można
prawidłowo nacisnąć.
Czas nie jest
wyświetlany.
Kuchenka nie działa.
Rozwiązywanie problemów
Kuchenka przestała
działać w czasie
używania.
Między przyciskami może się
znajdować obcy przedmiot.
Usuń obcy przedmiot i spróbuj
ponownie.
W modelach dotykowych:
Obudowa zewnętrzna jest
wilgotna.
Wytrzyj obudowę zewnętrzną do
sucha.
Blokada rodzicielska jest
włączona.
Wyłącz blokadę rodzicielską.
Brak zasilania.
Upewnij się, że kuchenka jest
podłączona do gniazda zasilania.
Funkcja Eco (oszczędzania energii)
jest włączona.
Wyłącz funkcję oszczędzania
energii.
Brak zasilania.
Upewnij się, że kuchenka jest
podłączona do gniazda zasilania.
Drzwiczki są otwarte.
Zamknij drzwiczki i spróbuj
ponownie.
Na mechanizmie blokowania
drzwiczek znajdują się obce
substancje.
Usuń obcy przedmiot i spróbuj
ponownie.
Kuchenka została otwarta w celu
obrócenia jedzenia na drugą
stronę.
Po obróceniu jedzenia, naciśnij
ponownie przycisk Start, aby
uruchomić kuchenkę.
68 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 68
2/16/2015 6:39:36 PM
Problem
Przyczyna
Działanie
Po dłuższym gotowaniu należy
pozostawić kuchenkę do
ostygnięcia.
Wentylator chłodzący nie działa.
Posłuchaj, czy wentylator
chłodzący pracuje.
Próba uruchomienia urządzenia
bez jedzenia w komorze
wewnętrznej.
Włożyć żywność do kuchenki.
Niewystarczająco miejsca, aby
zapewnić właściwą wentylację
urządzenia.
Z tyłu i z przodu kuchenki
znajdują się dusze wentylacyjne
Pozostaw wolne przestrzenie
zgodnie z zaleceniami podanymi
w instrukcji obsługi.
Kilka wtyczek jest podłączonych
do tego samego gniazda.
Wyznacz jedno gniazdko
wyłącznie dla kuchenki.
Kuchenka nie ma
zasilania.
Brak zasilania.
Upewnij się, że kuchenka jest
podłączona do gniazda zasilania.
Podczas pracy
urządzenia słychać
trzaski i urządzenie
przestaje działać.
Gotowanie zapakowanego
jedzenia lub używanie pojemnika
z przykrywką może powodować
trzaski.
Nie należy używać zamkniętych
pojemników, ponieważ mogą
wybuchnąć pod ciśnieniem ich
zawartości.
Obudowa zewnętrzna
kuchenki zbytnio się
nagrzewa.
Niewystarczająco miejsca, aby
zapewnić właściwą wentylację
urządzenia.
Z tyłu i z przodu kuchenki
znajdują się dusze wentylacyjne
Pozostaw wolne przestrzenie
zgodnie z zaleceniami podanymi
w instrukcji obsługi.
Na kuchence znajdują się jakieś
przedmioty.
Usuń przedmioty znajdujące się
na kuchence.
Resztki jedzenia znajdują się
między drzwiczkami a obudową
kuchenki.
Wyczyść kuchenkę i spróbuj
ponownie otworzyć drzwiczki.
Nie można
prawidłowo otworzyć
drzwiczek.
Polski 69
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 69
2/16/2015 6:39:36 PM
Rozwiązywanie problemów
Kuchenka pracowała przez zbyt
długi czas.
Brak zasilania podczas
pracy kuchenki.
Rozwiązywanie problemów
Problem
Rozwiązywanie problemów
Przyczyna
Działanie
Piekarnik nie grzeje.
Kuchenka może nie działać,
ponieważ włożono zbyt dużo
jedzenia lub użyto niewłaściwych
naczyń.
Wlej szklankę wody do naczynia,
które można bezpiecznie używać
w kuchence mikrofalowej i włącz
ją na 1-2 minuty, aby sprawdzić,
czy woda się zagrzeje.
Zmniejszyć ilość jedzenie i
ponownie uruchomić kuchenkę.
Użyć naczynia do gotowania z
płaskim dnem.
Kuchenka słabo
podgrzewa i trwa to
zbyt długo.
Kuchenka może nie działać,
ponieważ włożono zbyt dużo
jedzenia lub użyto niewłaściwych
naczyń.
Wlej szklankę wody do naczynia,
które można bezpiecznie używać
w kuchence mikrofalowej i włącz
ją na 1-2 minuty, aby sprawdzić,
czy woda się zagrzeje.
Zmniejszyć ilość jedzenie i
ponownie uruchomić kuchenkę.
Użyć naczynia do gotowania z
płaskim dnem.
Funkcja podgrzewania
nie działa.
Kuchenka może nie działać,
ponieważ włożono zbyt dużo
jedzenia lub użyto niewłaściwych
naczyń.
Wlej szklankę wody do naczynia,
które można bezpiecznie używać
w kuchence mikrofalowej i włącz
ją na 1-2 minuty, aby sprawdzić,
czy woda się zagrzeje.
Zmniejszyć ilość jedzenie i
ponownie uruchomić kuchenkę.
Użyć naczynia do gotowania z
płaskim dnem.
Funkcja rozmrażania
nie działa.
Kuchenka może nie działać,
ponieważ włożono zbyt dużo
jedzenia lub użyto niewłaściwych
naczyń.
Wlej szklankę wody do naczynia,
które można bezpiecznie używać
w kuchence mikrofalowej i włącz
ją na 1-2 minuty, aby sprawdzić,
czy woda się zagrzeje.
Zmniejszyć ilość jedzenie i
ponownie uruchomić kuchenkę.
Użyć naczynia do gotowania z
płaskim dnem.
70 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 70
2/16/2015 6:39:36 PM
Przyczyna
Działanie
Światło wewnętrznej
lampy jest
przyciemnione lub nie
działa.
Drzwiczki były otwarte przez zbyt
długi czas.
Jeśli włączona jest funkcja
oszczędzania energii,
światło może się wyłączyć
automatycznie.
Zamknij drzwiczki i ponownie
je otwórz, a następnie naciśnij
przycisk „Anuluj”.
Wewnętrzna lampa jest pokryta
obcą substancją.
Wyczyść wnętrze kuchenki i
spróbuj ponownie.
Podczas pracy
urządzenia włącza się
sygnał dźwiękowy.
Jeśli funkcja automatycznego
gotowania jest włączona, sygnał
dźwiękowy może oznaczać, że
należy obrócić jedzenie podczas
rozmrażania.
Po obróceniu jedzenia naciśnij
ponownie przycisk Start, aby
ponownie uruchomić piekarnik.
Kuchenka nie jest
wypoziomowana.
Kuchenka jest zamontowana na
nierównej powierzchni.
Upewnij się, że kuchenka
jest umieszczona na równej i
stabilnej powierzchni.
Urządzenie iskrzy.
Użyto metalowych pojemników
do podgrzewania/rozmrażania
jedzenia.
Nie wolno używać metalowych
pojemników.
Po podłączeniu
zasilania kuchenka
natychmiast
rozpocznie pracę.
Kuchenka nie jest prawidłowo
zamknięta.
Zamknij drzwiczki i spróbuj
ponownie.
Na kuchence można
wyczuć przebicie
elektryczne.
Gniazdo zasilania nie jest
prawidłowo uziemione.
Sprawdź, czy zasilanie i gniazdo
zasilania są prawidłowo
uziemione.
Z urządzenia kapie
woda.
W zależności od
przygotowywanego jedzenia może
pojawić się woda lub para wodna.
Nie jest to oznaką wadliwego
działania urządzenia.
Po ostygnięciu kuchenki wytrzyj
ją suchą szmatką.
Polski 71
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 71
2/16/2015 6:39:36 PM
Rozwiązywanie problemów
Problem
Rozwiązywanie problemów
Problem
Rozwiązywanie problemów
Przyczyna
Działanie
Para przecieka przez
drzwiczki.
W zależności od
przygotowywanego jedzenia może
pojawić się woda lub para wodna.
Nie jest to oznaką wadliwego
działania urządzenia.
Po ostygnięciu kuchenki wytrzyj
ją suchą szmatką.
W kuchence pozostała
woda.
W zależności od
przygotowywanego jedzenia może
pojawić się woda lub para wodna.
Nie jest to oznaką wadliwego
działania urządzenia.
Po ostygnięciu kuchenki wytrzyj
ją suchą szmatką.
Światło wewnątrz
kuchenki zmienia
natężenie.
Natężenie światła zmienia się
wraz ze zmianą mocy wyjściowej
dla danej funkcji.
Podczas gotowania może
dochodzić do zmiany mocy
wyjściowej kuchenki. Nie jest
to oznaką wadliwego działania
urządzenia.
Gotowanie zostało
zakończone, ale
wentylator chłodzący
wciąż działa.
Aby zapewnić chłodzenie
urządzenia, wentylator może
działać do około 5 minut po
zakończeniu gotowania.
Nie jest to oznaką wadliwego
działania urządzenia.
Naciśnięcie przycisku
+30sec powoduje
włączenie kuchenki.
Dzieje się tak, gdy urządzenie nie
pracuje.
Przycisk +30sec (+30 sek.)
umożliwia uruchomienie
urządzenia, jeśli nie zostało
uruchomione.
Podczas obracania
taca obrotowa
zmieniła położenie.
W urządzeniu nie ma pierścienia
obrotowego lub nie jest on
właściwie zamocowany.
Zamocuj pierścień obrotowy i
spróbuj ponownie.
Taca obrotowa
nie obraca się
prawidłowo.
Pierścień obrotowy nie jest
prawidłowo zamocowany, jest zbyt
dużo jedzenia lub pojemnik jest
zbyt duży i dotyka wewnętrznych
powierzchni kuchenki.
Zmniejsz ilość jedzenia i nie
używaj zbyt dużych pojemników.
Taca obrotowa
grzechocze podczas
obracania i jest głośna.
Resztki jedzenia utknęły na
spodzie kuchenki.
Usuń resztki jedzenia z dolnej
powierzchni kuchenki.
Taca obrotowa
72 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 72
2/16/2015 6:39:36 PM
Problem
Przyczyna
Działanie
Grill
Podczas pierwszego użycia dym
może wydobywać się z elementów
grzejnych.
Nie jest to oznaką wadliwego
działania urządzenia i
pierwszych 2–3 użyciach
powinno ustąpić.
Do elementów grzejnych
przyczepiło się jedzenie.
Po ostygnięciu kuchenki usuń
jedzenie z elementów grzejnych.
Jedzenie jest zbyt blisko grilla.
Zachowaj właściwą odległość
między grillem a jedzeniem
podczas gotowania.
Jedzenie jest niewłaściwie
przygotowane lub umieszczone w
urządzeniu.
Sprawdź, czy jedzenie jest
prawidłowo przygotowane i
umieszczone w urządzeniu.
Piekarnik nie grzeje.
Drzwiczki są otwarte.
Zamknij drzwiczki i spróbuj
ponownie.
Podczas nagrzewania
piekarnika wydobywa
się dym.
Podczas pierwszego użycia dym
może wydobywać się z elementów
grzejnych.
Nie jest to oznaką wadliwego
działania urządzenia i
pierwszych 2–3 użyciach
powinno ustąpić.
Do elementów grzejnych
przyczepiło się jedzenie.
Po ostygnięciu kuchenki usuń
jedzenie z elementów grzejnych.
Podczas używania
kuchenki czuć zapach
spalonego plastiku.
Do gotowania użyto plastikowych
lub niewłaściwych naczyń.
Użyj szklanych naczyń
odpowiednich do gotowania w
wysokiej temperaturze.
Z wnętrza kuchenki
wydobywa się
nieprzyjemny zapach.
Resztki jedzenia lub plastiku
stopiły się wewnątrz urządzenia.
Użyj funkcji gotowania na parze,
a następnie wyczyść kuchenkę
suchą szmatką.
Można umieścić plaster
cytryny wewnątrz kuchenki i
włączyć ją, aby szybciej usunąć
nieprzyjemny zapach.
Podczas pracy
kuchenki wydobywa
się dym.
Piekarnik
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 73
2/16/2015 6:39:36 PM
Rozwiązywanie problemów
Polski 73
Rozwiązywanie problemów
Problem
Piekarnik nie gotuje
prawidłowo.
Przyczyna
Działanie
Drzwiczki piekarnika są często
otwierane podczas gotowania.
Nie należy często otwierać
drzwiczek, chyba że gotowane
są produkty wymagające
przekręcania. Jeśli drzwiczki są
często otwierane, temperatura
wewnątrz zostaje obniżona i
może to negatywnie wpłynąć na
gotowanie.
Kontrolki piekarnika nie są
prawidłowo ustawione.
Wprowadź prawidłowe
ustawienia kontrolek i spróbuj
ponownie.
Grill lub akcesoria nie są
prawidłowo zainstalowane.
Zainstaluj akcesoria prawidłowo.
Użyto niewłaściwego rodzaju lub
rozmiaru naczyń.
Wyzeruj kontrolki urządzenia
lub zastosuj właściwe naczynia z
płaskim dnem.
Rozwiązywanie problemów
74 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 74
2/16/2015 6:39:36 PM
Kody informacyjne
Jeśli piekarnik nie działa, na wyświetlaczu pojawi się kod informacyjny. Sprawdź w poniższej
tabeli i wypróbuj propozycje rozwiązań.
Kod
C-20
Opis
Działanie
W obwodzie czujnika temperatury
nastąpiła przerwa.
W obwodzie czujnika temperatury
nastąpiło zwarcie.
C-F0
Jeśli nie ma komunikacji pomiędzy MICOM
głównym a podrzędnym.
C-F1
Występuje tylko podczas zapisu/odczytu
EEPROM.
C-21
Ten kod pojawia się, gdy temperatura
piekarnika jest zbyt wysoka.
W przypadku, gdy temperatura przekroczy
limit temperatury podczas pracy danym
trybie (wykrycie pożaru).
Odłącz przewód zasilający
piekarnika i skontaktuj
się z lokalnym centrum
serwisowym firmy Samsung.
Odłącz przewód zasilający
na czas studzenia i uruchom
ponownie kuchenkę
mikrofalową.
Zatrzymaj piekarnik i spróbuj
ponownie.
C-d0
Odłącz przewód zasilający
na czas studzenia i wyczyść
przycisk (kurz, woda).
Po wystąpieniu tego samego
problemu skontaktuj się z
centrum serwisowym firmy
Samsung.
Przycisk dotykowy nie działa prawidłowo.
Polski 75
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 75
2/16/2015 6:39:36 PM
Rozwiązywanie problemów
C-F2
Parametry techniczne
Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów. Zarówno
dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z tym ulec zmianie bez
powiadomienia.
Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM. jako dystrybutor deklarujemy, że kuchenka
NQ50J9530 firmy Samsung spełnia podane poniżej parametry techniczne.
230 V ~ 50 Hz
Źródło zasilania
Zużycie energii
Moc maksymalna
3200 W
Kuchenka
mikrofalowa
1650 W
Grill
2500 W
Termoobieg
2400 W
Moc wyjściowa
100 W / 900 W (IEC - 705)
Częstotliwość robocza
2450 MHz
Magnetron
OM75P (21)
Sposób chłodzenia
Wentylator elektryczny
Wymiary
(Szer. x Wys. x Głęb.)
Jednostka
główna
595 × 454,2 × 570 mm
Do zabudowy
555 × 445 × 548,8 mm
50 litrów
Objętość
Waga
Poziom hałasu
Netto
38,4 kg
W opakowaniu
transportowym
45,6 kg
44,0 dBA
Parametry techniczne
76 Polski
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 76
2/16/2015 6:39:36 PM
Notatki
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 77
2/16/2015 6:39:36 PM
Notatki
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 78
2/16/2015 6:39:36 PM
Notatki
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 79
2/16/2015 6:39:36 PM
Gwarancja oferowana przez firmę Samsung NIE obejmuje wezwań serwisowym
dotyczących obsługi, instalacji, czyszczenia ani konserwacji urządzenia.
PYTANIA LUB UWAGI?
KRAJ
TELEFON
STRONA INTERNETOWA
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DE68-04354G-00
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_PL.indd 80
2/16/2015 6:39:36 PM
Combi MWO Built-in Oven
User manual
NQ50J9530
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 1
2/16/2015 6:39:16 PM
Contents
Contents
Using this user manual
4
The following symbols are used in this User Manual:
4
Safety instructions
5
Important safety instructions
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
5
13
Installation
14
What’s included
Installation instructions
14
16
Maintenance
21
Cleaning21
Replacement (repair)
22
Care against an extended period of disuse
22
Before you start
23
Initial settings
Side runners
About microwave energy
Cookware for microwave
23
24
24
25
2 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 2
2/16/2015 6:39:16 PM
Operations
27
Cooking Smart
47
Auto cooking
Manual cooking
Quick & Easy
47
54
67
Troubleshooting
68
Checkpoints68
Information codes
75
Technical specifications
76
English 3
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 3
2/16/2015 6:39:16 PM
Contents
Control panel
27
Common settings
29
Oven function
33
MW Combi function
35
Auto cook
37
Auto defrost
38
Special function
39
Favourites40
Timer43
Steam cleaning
44
Settings45
Help46
Using this user manual
Using this user manual
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s Instructions contains
valuable information on cooking with your microwave oven:
• Safety precautions
• Suitable accessories and cookware
• Useful cooking tips
• Cooking tips
The following symbols are used in this User Manual:
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.
NOTE
Useful tips, recommendations, or information that helps users manipulate the product.
4 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 4
2/16/2015 6:39:16 PM
Safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
BEFORE USING THE OVEN, CONFIRM THAT THE FOLLOWING
INSTRUCTIONS ARE FOLLOWED.
Microwave function only
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be
operated until it has been repaired by a competent person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to
carry out any service or repair operation that involves the removal of a
cover which gives protection against exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed
containers since they are liable to explode.
This appliance is intended to be used in household only and it is not
intended to be used such as:
•staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
•farm houses;
•by clients in hotels, motels and other residential environments;
•bed and breakfast type environments.
WARNING: Only allow children to use the oven without supervision
when adequate instructions have been given so that the child is able to
use the oven in a safe way and understands the hazards of improper
use.
English 5
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 5
2/16/2015 6:39:16 PM
Safety instructions
MAKE SURE THAT THESE SAFETY PRECAUTIONS ARE OBEYED AT ALL
TIMES.
Safety instructions
Safety instructions
WARNING: This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children unless they are aged from 8 years and above and
supervised.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the
oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and beverages.
Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers,
sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or
fire.
If smoke is emitted (observed), switch off or unplug the appliance and
keep the door closed in order to stifle any flames.
WARNING: Microwave heating of beverages can result in delayed
eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the
container.
WARNING: The contents of feeding bottles and baby food jars shall be
stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in
order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated
in microwave ovens since they may explode, even after microwave
heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
6 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 6
2/16/2015 6:39:17 PM
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possibly result in a hazardous situation.
This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,
its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
This oven should be positioned proper direction and height permitting
easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be operated with the
water during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke is
emitted, unplug the power plug immediately and contact your nearest
service center.
The microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.
The microwave oven is intended to be used on the counter top
(freestanding) use only, the microwave oven shall not be placed in a
cabinet.
English 7
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 7
2/16/2015 6:39:17 PM
Safety instructions
The appliance is not intended for installing in road vehicles, caravans
and similar vehicles etc.
Safety instructions
Oven function only - Optional
Safety instructions
WARNING: When the appliance is operated in the combination mode,
children should only use the oven under adult supervision due to the
temperatures generated.
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid
touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children
should be kept away.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing
the lamp to avoid the possibility of electric shock.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the
oven door glass since they can scratch the surface, which may result in
shattering of the glass.
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during
use.
Care should be taken to avoid touching heating elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away unless
continuously supervised.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
8 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 8
2/16/2015 6:39:17 PM
The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance
is operating.
Safety instructions
The door or the outer surface may get hot when the appliance is
operating.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8
years.
Appliances are not intended to be operated by means of an external
timer or separate remote-control system.
Please put the bent up frame side
to the back, in order to support
the rest position when cooking
large loads.
Do not use oven rack for microwave oven mode.
General safety
WARNING
Only qualified staff should be allowed to modify or repair the appliance.
Do not heat liquids and other food in sealed containers for microwave function.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
Do not install this appliance; near heater, inflammable material; in a humid, oily or dusty
location, in a location exposed to direct sunlight and water or where gas may leak; on un
level ground.
This appliance must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and
contact points using a dry cloth on a regular basis.
Do not pull or excessively bend or place heavy objecton the power cord.
English 9
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 9
2/16/2015 6:39:17 PM
Safety instructions
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without
touching the power plug.
Do not touch the power plug with wet hands.
Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.
Safety instructions
Do not insert fingers or foreign substances, If any foreign substance such as water has
entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the appliance.
Do not place the oven over a fragile object such as a sink or glass object.
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or high pressure cleaner to clean the
appliance.
Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product
specifications.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a multiple plug adapter, an
extension cord or an electric transformer.
Do not hook the power cord on a metal object, insert the power cord between the objects or
behind the oven.
Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket. When the
power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside or on the door of the oven.
Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Take special care when heating dishes or
drinks that contain alcohol as alcohol vapours may contact a hot part of the oven.
Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves
on the door or catch their fingers in the door.
WARNING: Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore
care must be taken when handling the container; To prevent this situation ALWAYS allow
a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off so that the
temperature can equalize. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions:
• Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
• Cover with a clean, dry dressing.
• Do not apply any creams, oils or lotions.
10 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 10
2/16/2015 6:39:17 PM
Do not put the tray or rack in water shortly after cooking because it may cause breakage or
damage of the tray or rack.
Do not operate the microwave oven for deep fat frying because the oil temperature cannot
be controlled. This could result in a sudden boil over of the hot liquid.
Safety instructions
CAUTION
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens; DO NOT use any metallic
containers, Dinnerware with gold or silver trimmings, Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven.
Do not use your microwave oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for smaller amounts of food to prevent overheating and burning food.
Do not immerse the power cable or power plug in water and keep the power cable away
from heat.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens
since they may explode, even after microwave heating has ended; Also do not heat airtight
or vacuum-sealed bottles, jars, containers, nuts inshells, tomatoes etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. They may catch fire as hot air escapes
from the oven. The oven may also overheat and switch itself off automatically, and will
remain off until it cools sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish from the oven to avoid unintentional burns.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand at least
20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting scalded by
escaping hot air or steam.
Do not operate the microwave oven when it is empty. The microwave oven will automatically
shut down for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the microwave oven is started
accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances stated in this manual. (See installing your
microwave oven.)
Take care when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
English 11
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 11
2/16/2015 6:39:17 PM
Safety instructions
Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave
energy. (Microwave function only)
Safety instructions
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to
microwave energy.
A. Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with the door
open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert anything into the
safety interlock holes.
B. Do NOT place any object between the oven door and front face or allow food or cleaner
residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door and door sealing
surfaces are kept clean by wiping after use first with a damp cloth and then with a soft
dry cloth.
C. Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a qualified
microwave service technician trained by the manufacturer. It is particularly important
that the oven door closes properly and that there is no damage to the:
1) door (bent)
2) door hinges (broken or loose)
3) door seals and sealing surfaces
D. The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly qualified
microwave service technician trained by the manufacturer.
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic defect
if the damage to the unit and/or damage to or loss of the accessory was caused by the
customer. Items this stipulation covers include:
A. A dented, scratched, or broken door, handle, out-panel, or control panel.
B. A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible
conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense,
caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
• Because these following operating instructions cover various models, the characteristics
of your microwave oven may differ slightly from those described in this manual and not
all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your
nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for domestic home-use
only. Do not heat any type of textiles or cushions filled with grains, which could cause
burns and fire. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by improper or
incorrect use of the appliance.
12 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 12
2/16/2015 6:39:17 PM
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface
that could adversely affect the life of the appliance and possible result in a hazardous
situation.
This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which contains
all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in
the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding
equipment.
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in
establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies
buildings used for domestic purposes.
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic
Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that
the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset,
USB cable) should not be disposed of with other household waste
at the end of their working life. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal,
please separate these items from other types of waste and recycle
them responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources.
Household users should contact either the retailer where they
purchased this product, or their local government office, for details
of where and how they can take these items for environmentally
safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and
conditions of the purchase contract. This product and its electronic
accessories should not be mixed with other commercial wastes for
disposal.
English 13
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 13
2/16/2015 6:39:17 PM
Safety instructions
Product group definition
Installation
What’s included
Make sure all parts and accessories are included in the product package.
If you have a problem with the oven or accessories, contact a local
Samsung customer centre or the retailer.
Oven at a glance
01
Installation
02
04
03
05
01 Control panel
02 Side runners
04 Door
05 Door Handle
03 Safety door lock
14 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 14
2/16/2015 6:39:17 PM
Accessories
The oven comes with different accessories that help you prepare
different types of food.
Baking trays
(Do not use for microwave mode.)
Grill insert
(Useful for speed menu and grill
mode.)
Oven rack
(Do not use for microwave mode.)
NOTE
See the Cooking Smart on page 47 to determine the appropriate
accessory for your dishes.
English 15
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 15
2/16/2015 6:39:18 PM
Installation
Ceramic tray
(Useful for microwave mode.)
Installation
Installation instructions
General Technical Information
Electrical Supply
Dimensions (W × H × D)
230 V ~ 50 Hz
Set size
595 x 454.2 x 570 mm
Built in size
555 x 445 x 548.8 mm
Installation
This appliance complies with EU regulations.
Disposal of Packaging and Appliance
Packaging is recyclable.
Packaging may consist of the following materials:
•cardboard;
•polyethylene film (PE);
•CFC-free polystyrene(PS rigid foam).
Please dispose of these materials in a responsible manner
in accordance with government regulations.
The authorities can provide information on how to dispose
of domestic appliances in a responsible manner.
16 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 16
2/16/2015 6:39:18 PM
Electrical Connection
•This appliance should only
be connected by a qualified
technician.
•The Oven is NOT designed for
use in a commercial cooking
setting.
•It should be used exclusively for
cooking food in a home setting.
•The appliance is hot during and
after use.
•Exercise caution when young
children are present.
The house mains to which the
appliance is connected should
comply with national and local
regulations.
Appliance should allow to
disconnection of the appliance
from the supply after installation.
The disconnection may be
achieved by having the plug
accessible or by incorporating
a switch in the fixed wiring in
accordance with the wiring rules.
English 17
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 17
2/16/2015 6:39:18 PM
Installation
Safety
Installation
Install in the Cabinet
Kitchen Cabinets in contact with the oven must be heatresistant up
to 100 °C. Samsung will take no responsibility for damage of cabinets
from the heat.
Required Dimensions for Installation
Oven (mm)
H
A
Installation
I
B
G
C
F
E
555
F
595
B
445
G
358
C
549
H
85
D
21
I
454.2
E
341
D
Built-in cabinet (mm)
F
A
B
A
E
C
D
H
A
600
B
Min. 564-568
C
Min. 550
D
Min. 445 / Max. 450
E
Min. 50
F
200 cm2
G
200 cm2
H
Space for power outlet
(30 Ø Hole)
G
18 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 18
2/16/2015 6:39:18 PM
Under-sink cabinet (mm)
A
D
C
B
A
Min. 550
B
Min 564 / Max. 568
C
Min. 446 / Max 450
D
50
E
200 cm2
Installation
E
Mounting the oven
1. Slide the oven partly into the
recess. Lead the connection
cable to the power source.
2. Slide the oven completely into
the recess.
English 19
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 19
2/16/2015 6:39:18 PM
Installation
3. Fasten the oven using the two
screws (4 x 25 mm) provoded.
Installation
4. Make the electrical
connection. Check that the
appliance works.
02
01
02
Be sure to hold the appliance with
2 side handles and door handle
when unpacking the product.
01 Door handle
02 Side handle
20 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 20
2/16/2015 6:39:18 PM
Maintenance
Cleaning
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or
inside the oven. Also pay special attention to the door, door sealing,
and turntable and roller ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals
have built up impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both
the inner and outer sides of the oven. Rinse and dry well.
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
3. When the cycle is complete,
wait until the oven cools
down. Then, open the door
and clean the cooking
chamber.
CAUTION
•Keep the door and door sealing
clean and ensure the door opens
and closes smoothly. Otherwise,
the oven’s lifecycle may be
shortened.
•Take caution not to spill water
into the oven vents.
•Do not use any abrasive
or chemical substances for
cleaning.
•After each use of the oven, use
a mild detergent to clean the
cooking chamber after waiting
for the oven to cool down.
English 21
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 21
2/16/2015 6:39:18 PM
Maintenance
1. With an empty oven, put a
cup of diluted lemon juice on
the centre of the turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes
at max power.
Maintenance
Replacement (repair)
WARNING
Maintenance
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or
repair the oven yourself.
•If you encounter a problem with
•If you encounter a problem with
hinges, sealing, and/or the door,
the outer housing of the oven,
contact a qualified technician or
first unplug the power cord
a local Samsung service centre
from the power source, and then
for technical assistance.
contact a local Samsung service
•If you want to replace the light
centre.
bulb, contact a local Samsung
service centre. Do not replace it
yourself.
Care against an extended period of disuse
•If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the
power cord and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and
moisture that builds up inside the oven may affect the performance of
the oven.
22 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 22
2/16/2015 6:39:18 PM
Before you start
Initial settings
When you turn on the oven for the first time, the Welcome screen appears with the Samsung
logo. Follow the onscreen instructions to complete the initial settings. You can change the
initial settings later by accessing the Settings screen.
STEP 1. Language
Choose a preferred menu language.
1. Select a language.
2. Tap OK.
English (UK)
Français
Nederlands
OK
STEP 2. Time
Set time
OK
To return to the previous screen, tap
.
NOTE
When done, The display is shown simple
manual.
English 23
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 23
2/16/2015 6:39:19 PM
Before you start
0 :00
Specify the current time.
1. Tap any time element to display the
onscreen number pad.
2. Use the number pad to input each time
element (hour and minute).
3. Tap OK.
Before you start
Side runners
05
04
03
• Insert the accessory to the correct position
inside of the oven.
• Take caution in removing cookware and/or
accessories out of the oven. Hot meals or
accessories can cause burns.
02
01 Level 1
01
02 Level 2
03 Level 3
04 Level 4
Microwave function
Oven function
05 Level 5
About microwave energy
Before you start
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves. The oven uses the prebuilt
magnetron to generate microwaves which are used to cook or reheat food without deforming
or discolouring the food.
1. The microwaves generated by the
magnetron are distributed uniformly
through the whirling distribution system.
This is why the food is cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed down to
the food up to a depth of approx. 2.5 cm.
Then, the microwaves are dissipated
inside the food as cooking continues.
3. The cooking time is affected by the
following conditions of the food.
• Quantity and density
• Moisture content
• Initial temperature (especially, when
frozen)
NOTE
The cooked food keeps heat in its core after
cooking is complete. This is why you must respect
the standing time specified in this manual, which
ensures cooking evenly down to the core.
24 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 24
2/16/2015 6:39:19 PM
Cookware for microwave
Cookware used for Microwave Mode must allow microwaves to pass through and penetrate
food. Metals such as stainless steel, aluminum and copper reflect microwaves. Therefore, do
not use cookware made of metallic materials. Cookware marked microwave - safe is always
safe for use. For additional information on appropriate cookware refer to the following guide
and place a glass of water or some food on the turntable.
Requirements:
• Flat bottom and straight sides
• Tight-fitting lid
• Well-balanced pan with handles that weigh less than the main pan
Material
Microwavesafe
Description
Crusty plate
Do not use for preheating for more
than 8 minutes.
Bone china or earthenware
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually microwavesafe, unless decorated with a metal
trim.
Disposable polyester cardboard
dishes
Some frozen foods are packaged in
these dishes.
Fast-food
packaging
Polystyrene cups
or containers
Overheating may cause these to melt.
Paper bags or
newspaper
These may catch fire.
Recycled paper or
metal trims
These may cause arcing
English 25
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 25
2/16/2015 6:39:19 PM
Before you start
Aluminium foil
Use for a small serving size to protect
against overcooking. Arcing can occur
if the foil is near the oven wall or if
using an excessive amount of foil.
Before you start
Material
Glassware
Microwavesafe
Description
Oven-to-table
ware
Microwave-safe unless decorated with
metal trims.
Fine glassware
Delicate glassware may break or crack
by rapid heating.
Glass jars
Appropriate for warming only. Remove
the lid before cooking.
Dishes
Metal
Paper
These may cause arcing or fire.
Freezer bag with
twist-ties
Before you start
Plates, cups,
napkins, and
kitchen paper
Use to cook for a short time. These
absorb excess moisture.
Recycled paper
Causes arcing.
Containers
Use thermoplastic containers only.
Some plastics may warp or discolour
at high temperatures.
Cling film
Use to maintain moisture after
cooking.
Freezer bags
Use boilable or ovenproof bags only.
Plastic
Use to maintain moisture and prevent
spattering.
Wax or grease-proof paper
: Microwave safe
: Use caution
: Microwave unsafe
26 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 26
2/16/2015 6:39:19 PM
Operations
The oven offers 10 top-level menus that cover all aspects of using and maintaining the oven,
from which you can access any cooking modes, options, or advanced functions or settings.
Control panel
The front panel comes in a wide range of materials and colours. For improved quality, the
actual appearance of the oven is subject to change without notice.
01
02
03
04
05
Press to turn the oven on. To turn it off, hold down for 1 seconds.
If you encounter poor touching experience, or a blank screen
(system down), hold down for 7 seconds to restart the oven.
02 Menu
Press to display 10 top-level menus:
Oven function, MW Combi function, Auto cook, Auto Defrost,
Special function, Favourites, Steam cleaning, Timer, Setting, and
Help.
03 Touch-enabled
display
For first-time use, it displays the top-level menus. After the first
use, it displays the most used menu.
You can swipe to navigate through the menus, and tap to select a
desired item.
04 Oven light
Press to turn the internal light on or off. The oven light turns on
automatically when the door is open or when the oven operation
starts. And it turns off automatically after a certain period of
inactivity in order to save power.
05 Child lock
To prevent accidents, Child lock disables all controls.
Hold down for 3 seconds to activate, or hold down for 3 seconds
again to deactivate the lock on the control panel.
NOTE
Tapping on the display while wearing plastic or oven gloves may not operate properly.
English 27
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 27
2/16/2015 6:39:19 PM
Operations
01 Power
Operations
Display
02
01
03
00:05 12:00AM
Convection
For baking on one or more levels at the same time
Start
04
05
06
7
01 The current or selected menu is
displayed with a specific symbol.
02 Brief description of the current or
selected menu.
03 Indication bar: from the left, Child Lock,
Timer, and the current time.
04 Press to open the Oven function screen.
05 Press to change the temperature.
06 Press to change the cooking time.
07 Press to start operation.
Most used
12:00AM
Convection
For baking on one or more levels at the same time
Start
The most frequent cooking mode from the
recent 20 selections will be set as Most
used. The next time you turn on the oven,
the set cooking mode will appear on the
Operations
main screen with the
symbol on top of
the mode icon.
Note that if two or more cooking modes are
used the same number of times, the recent
one will be set as Most used.
28 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 28
2/16/2015 6:39:19 PM
Common settings
It is common to change the default temperature, power level and/or cooking time across all
cooking modes. Follow the steps below to adjust the temperature and/or cooking time for the
selected cooking mode.
Temperature
12:00AM
Convection
1. Tap
to display the thermometer
screen.
For baking on one or more levels at the same time
Start
12:00AM
Adjust temp. 40 °C - 250 °C
150
180°C
2. Swipe to the left or right to change the
temperature by 5 °C.
200
Start
12:00AM
Adjust temp. 40 °C - 250 °C
200
Operations
150
180°C
Alternatively, tap the temperature
element to display the number pad.
Start
12:00AM
Adjust temp. 40 °C - 250 °C
150
180°C
200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
OK
12:00AM
Adjust temp. 40 °C - 250 °C
150
180
Use the number pad to input the
temperature by manually.
°C
3. Tap Start to start cooking, or press
return to the main screen.
to
200
Start
English 29
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 29
2/16/2015 6:39:20 PM
Operations
Power level
12:00AM
1. Tap
watt
to select power level.
Microwave
For fast efficient cooking without changing the colour or
from of food
30Sec
Start
watt
12:00AM
Adjust power level 100W-900W
100w
180w
300w
600w
750w
900w
30Sec
Start
watt
12:00AM
Adjust power level 100W-900W
100w
180w
300w
600w
750w
900w
watt
450w
2. Select a desired power level from the list
that appears.
450w
3. Tap Start to start cooking, or press
return to the main screen.
to
30Sec
Start
Operations
30 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 30
2/16/2015 6:39:21 PM
Cooking time
12:00AM
Convection
1. Tap
to display the digital clock
screen.
For baking on one or more levels at the same time
Start
12:00AM
Set end time (max 10 h)
0 :00
h
Start at
12:00 AM
min
2. Tap any time element to display the
onscreen number pad. Use the number
pad to set each time element (hour and
minute) to your preference.
Start
12:00AM
Set end time (max 10 h)
Cooking time
1 :00
1 :00 AM
h
min
Start
12:00AM
Set end time (max 10 h)
h
min
1 :00 AM
4. When done, tap OK to confirm your
changes.
5. Tap Start to start cooking, or press
return to the main screen.
to
Start
NOTE
MW Combi function cannot set End time.
English 31
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 31
2/16/2015 6:39:21 PM
Operations
1 :00 h
Ready at
3. Optionally, you can delay the end time
of your cooking to a desired point. For
this, tap any time element in the topright panel (Ready at). Follow step 2
above to change the end time. See Delay
End for more information.
Operations
Delay End
Delay End is designed to make cooking more convenient.
Real-life case: Suppose you select a one-hour recipe at 14:00 and you want the oven to finish
cooking at 17:00. To set the end time, change the Ready At time to 17:00. The oven will start
cooking at 16:00 and end at 17:00 as you set.
Case 1
Current time: 14:00
Set cooking time: 1 hour
Set Delay End time: 18:00
The oven will start cooking at 17:00 and end at 18:00 automatically.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Case 2
Current time: 14:00
Set cooking time: 2 hour
Set Delay End time: 17:00
The oven will start cooking at 15:00 and end at 17:00 automatically.
Operations
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
CAUTION
Do not keep cooked food in the oven too long. The food may spoil.
32 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 32
2/16/2015 6:39:21 PM
Oven function
Convection
Top heat +
Convection
1. On the main screen, You can see oven
function. Select a cooking mode.
Conventional
Bottom heat +
Convection
12:00AM
Convection
For baking on one or more levels at the same time
You can tap the List icon in the bottomleft corner, and select a desired cooking
mode from the list that appears.
Start
Convection
Top heat +
Convection
Conventional
Bottom heat +
Convection
12:00AM
Start
12:00AM
3. Tap Start.
Convection
For baking on one or more levels at the same time
Start
NOTE
• Availability of settings differ with the
cooking mode.
• You can change the cooking time at any
time during cooking.
• When cooking is complete, a message of
“Your cuisine is ready” appears with a
melody. To extend the cooking time, tap
“+5min” to extend the cooking time by 5
minutes.
• To save the current recipe, tap
to the favourite list.
to add it
English 33
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 33
2/16/2015 6:39:22 PM
Operations
Convection
For baking on one or more levels at the same time
2. Change the default temperature and/
or cooking time or select options if
preferred.
Operations
Cooking modes
Mode
Convection
Temperature range (°C)
Suggested temperature (°C)
40-250
180
The rear heating element generates heat, which is evenly
distributed by the convection fan. Use this mode for baking
and roasting on different levels at the same time.
40-250
Top heat +
Convection
The top heating element generates heat, which is evenly
distributed by the convection fan. Use this mode for roasting
that requires a crispy top (for example, meat or lasagne).
40-250
Conventional
Operations
180
Intensive cook activates all heating elements alternately to
distribute heat evenly inside the oven. Use this mode for large
recipes, such as large gratins or pies.
40-150
Pro-roasting
180
The bottom heating element generates heat, which is evenly
distributed by the convection fan. Use this mode for pizza,
bread, or cake.
40-250
Intensive cook
220
Two top heating elements generate heat, which is distributed
by the fan. Use this mode for grilling meat or fish.
40-250
Bottom heat +
Convection
220
The large-area grill emits heat. Use this mode for browning
the tops of food (for example, meat, lasagne, or gratin).
40-250
Fan grill
200
The heat is generated from the top and bottom heating
elements. This function should be used for standard baking
and roasting for most types of dishes.
150-250
Large grill
180
100
Pro-Roasting runs an automatic pre-heating cycle until the
oven temperature reaches 220 °C. Then, the top heating
element and the convection fan start operating to sear food
such as meat. After searing, the meat will be cooked at low
temperatures. Use this mode for beef, poultry, or fish.
34 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 34
2/16/2015 6:39:23 PM
MW Combi function
1. Press Menu, and then tap MW Combi
function.
AUTO
Oven
function
MW Combi
function
Auto
cook
Microwave
Microwave +
Grill
Microwave +
Convection
Microwave +
Roast
Auto
defrost
2. Select a desired cooking mode from the
list that appears.
12:00AM
Microwave
For fast efficient cooking without changing the colour or
from of food
3. Change the default power level,
temperature and/or cooking time if
preferred.
30Sec
Start
watt
12:00AM
Operations
Microwave + Convection
For all kind of meat and poultry, casseroles, roast beef
and chicken
30Sec
Start
watt
12:00AM
Microwave
4. Tap Start to start cooking, or press
return to the main screen.
to
For fast efficient cooking without changing the colour or
from of food
watt
30Sec
Start
NOTE
• Availability of settings differ with the
cooking mode.
• You can change the cooking time at any
time during cooking.
• When cooking is complete, a message of
“Your cuisine is ready” appears with a
melody. To extend the cooking time, tap “+
30sec” to extend the cooking time by 30
seconds.
• To save the current recipe, tap
to the favourite list.
to add it
English 35
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 35
2/16/2015 6:39:23 PM
Operations
Cooking modes
Mode
Microwave
Temperature (°C)/
power level (w) range
Suggested temperature (°C)/
power level (w)
-/100-900
-/900
The microwave energy enables food to be cooked or reheated
without changing either the form or the colour.
40-230/ 100-600
Microwave +
Convection
Microwave +
Grill
The heating elements generate heat and the convection fan
distributes the heat inside the oven, which is reinforced by
the microwave energy.
40-200/100-600
200/300
The heating elements generate heat, which is reinforced by
the microwave energy.
40-200/100-600
Microwave +
Roast
180/300
180/300
This mode combines Fan grill and microwave and is therefore
reducing the cooking time while giving the food a brown and
crispy surface.
Operations
36 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 36
2/16/2015 6:39:24 PM
Auto cook
For inexperienced cooks, the oven offers a total of 35 auto cook features in 7 categories. Take
advantage of this feature to save your time or shorten your learning curve. The cooking time,
power level and temperature will be adjusted according to the selected recipe.
1. Press Menu, and then tap Auto cook.
AUTO
Oven
function
MW Combi
function
Auto
cook
Auto
defrost
Auto cook
12:00AM
2. Swipe up or down to select a category,
and then tap a desired recipe in that
category.
12:00AM
3. Select a desired weight for the recipe.
4. Tap “>” to go to the next step, or tap “<”
to return to the previous screen
Auto Reheat (5)
Pizza (2)
Meat (3)
Adjust weight 0.25-0.5 kg
0.25kg
Drink
Operations
Previous
0.5kg
Next
Drink
12:00AM
5. Prepare food and accessories as
instructed, and then tap OK.
12:00AM
6. Tap Start to start cooking.
Use Ceramic tray on the 1st
level
1
OK
Set start time
02:00min
Previous
Drink | 0.25 kg
Ready at
12:02 AM
Start
English 37
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 37
2/16/2015 6:39:24 PM
Operations
Auto defrost
For inexperienced cooks, the oven offers a total of 5 auto defrost features. Take advantage of
this feature to save your time or shorten your learning curve. The cooking time, power level
and temperature will be adjusted according to the selected recipe.
1. Press Menu, and then tap Auto defrost.
AUTO
Oven
function
MW Combi
function
Auto
cook
Auto
defrost
Auto defrost
12:00AM
2. Swipe up or down to select a category,
and then tap a desired recipe in that
category.
12:00AM
3. Tap the weight element to display the
number pad.
Use the number pad to input the desired
weight by manually.
4. Tap “>” to go to the next step, or tap “<”
to return to the previous screen
Meat
Poultry
Fish
Adjust weight 0.2-2.0 kg
0.2kg
Operations
Previous
Meat
Next
Meat
12:00AM
5. Prepare food and accessories as
instructed, and then tap OK.
12:00AM
6. Tap Start to start cooking.
Use Ceramic tray on the 1st
level
1
OK
Defrosting time
02:34min
Previous
Meat | 0.2 kg
Ready at
12:02 AM
Start
38 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 38
2/16/2015 6:39:25 PM
Special function
Add special or additional functions to improve your cooking experience.
1. Press Menu, and then tap Special
function.
Special
function
Favourites
Steam
cleaning
Special function
Timer
12:00AM
2. Select a desired function.
12:00AM
3. Change the default temperature and/or
cooking time if preferred.
4. Tap Start.
Keep warm
Multi level cook
Keep warm
For keeping food warm before serving
Start
• You can change the cooking time at any
time during cooking.
• When cooking is complete, a message of
“Your cuisine is ready” appears with a
melody. To extend the cooking time, tap
“+5min” to extend the cooking time by 5
minutes.
Special functions
Mode
Keep warm
Multi level cook
Temperature
range (°C)
Suggested
temperature (°C)
Instructions
60-100
70
Use this only for keeping foods warm
that have just been cooked.
40-250
180
Use this for cooking with two multi
levels at the same time.
English 39
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 39
2/16/2015 6:39:25 PM
Operations
NOTE
Operations
Favourites
Add a frequent recipe to the Favourites list for future reference. This will save your time for
searching for a past recipe that you want to use. The oven provides two ways to do this:
How To 1 – Create a custom recipe
1. Press Menu, and then tap Favourites.
Special
function
Steam
cleaning
Favourites
Timer
Favourites
12:00AM
2. A message of “Create your own recipe”
appears. Tap Next.
3. Follow the onscreen instructions
to manually set the oven mode,
temperature, cooking time and/or
options to your preference.
12:00AM
4. Use the onscreen key pad to rename the
recipe.
5. Tap OK. Your settings will be added to
the Favourites.
Create your own recipe
Next
Favourite 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
Operations
a
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
l
OK
NOTE
Favourite recipes, if you have added, will be
listed in the Favourites in Step 2 above. In
this case, tap Add to favourites to create a
new recipe.
40 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 40
2/16/2015 6:39:25 PM
How To 2 – Add the current recipe to the Favourites
You can use the current recipe to add to the Favourites as a new item.
12:00AM
1. When cooking the current recipe is
complete, tap
Your cuisine is ready
.
Tap ‘+5min’ to prolong your cook
OK
+5min
2. A message of “Save this recipe to
Favourites?” appears. Tap OK to create a
new recipe.
Convection | 180°C | 0:30m
Save this recipe to Favourites?
OK
Cancel
12:00AM
Favourite 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
l
3. The onscreen key pad appears.
Use the onscreen key pad to rename the
recipe.
4. Tap OK. The current recipe will be added
to the Favourites.
OK
Operations
English 41
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 41
2/16/2015 6:39:26 PM
Operations
To use a favourite recipe
1. Press Menu, and then tap Favourites.
Special
function
Favourites
Steam
cleaning
Favourites
Timer
12:00AM
2. Tap a desired recipe in the list that
appears. Detailed information on the
selected recipe will be displayed.
12:00AM
3. Tap Start to start cooking.
Favourite 1
+ Create a Favourite
Favourite 1
Convection | 180°C
Start
NOTE
Operations
You can edit or remove recipes in the
Favourites list.
• To edit a recipe name, select the recipe,
and then tap
.
• To remove a recipe from the list, select the
recipe, and then tap
icon.
42 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 42
2/16/2015 6:39:26 PM
Timer
Timer helps you check the time or operating duration while cooking.
1. Press Menu, and then tap Timer.
Special
function
Favourites
Steam
cleaning
Timer
12:00AM
Timer
0 :00:00
Start
2. Tap any time element to display the
onscreen number pad.
3. Use the number pad to set a desired
time.
4. When done, tap Start.
NOTE
When the time has elapsed to a set point,
a message of “Time is up” appears with a
melody. Tap OK to confirm your settings.
Operations
English 43
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 43
2/16/2015 6:39:27 PM
Operations
Steam cleaning
This is useful for cleaning light soiling with steam.
This automatic function saves you time by removing the need for regular manual cleaning.
Special
function
Favourites
Steam
cleaning
Timer
1. Access Menu > Steam cleaning, and then
tap Start.
2. Remove all accessories as instructed,
and then tap OK.
3. Pour 100 ml of water onto the bottom
of the oven and close the oven door,
and then tap OK. It takes 15 minutes to
complete the cycle.
4. Use a dry cloth to clean inside the oven.
Operations
WARNING
• Do not open the door before the cycle is
complete. The water inside the oven is
very hot, and it can cause a burn.
NOTE
• If the oven is heavily soiled with grease,
for example, after roasting or grilling, it
is recommended to remove stubborn soil
manually using a cleaning agent before
activating Steam cleaning.
• Leave the oven door ajar when the cycle
is complete. This is to allow the interior
enamel surface to dry thoroughly.
• While the oven is hot inside, auto cleaning
is not activated. Wait until the oven cools
down, and try again.
• Do not pour water onto the bottom by
force. Do it gently. Otherwise, the water
overflows to the front.
44 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 44
2/16/2015 6:39:27 PM
Settings
You may want to change the default settings to your preference, or to check the network
connection for diagnosis. The oven offers you with 8 different setting items.
Language
Display
Choose a display language.
• Access Menu > Settings, and then tap a
preferred language.
The oven enters Standby mode after a
certain time of inactivity, which displays the
current time. You can enable or disable the
clock screen that appears in Standby mode.
• Access Menu > Settings, and then tap to
toggle between On and Off.
Volume
Adjust the volume level for beeps and
melodies.
• Access Menu > Settings, and then use the
bar next to Volume to adjust the volume.
Brightness
Change the brightness of the display screen.
• Access Menu > Settings, and then use the
bar next to Brightness to adjust the screen
brightness.
About device
Software
Check the current version of the firmware.
License information
Check the license information of the
firmware.
Select a clock type of the current time that
appears in Standby mode. Two types are
available, Analogue and Digital.
• Access Menu > Settings, and then tap to
toggle between Analog and Digital.
Clock format
Select a time format of the current time that
appears in Standby mode. Two formats are
available, 12-hour and 24-hour.
• Access Menu > Settings, and then tap to
toggle between 24h and AM/PM (12h).
Set time
Set the current time.
1. Access Menu > Settings > Set time.
2. Tap any time element to display the
onscreen number pad.
3. Use the number pad to enter each
element (hour and minute).
4. Tap to toggle between AM and PM
(avaliable with the 12-hour format).
5. Tap OK to save your changes.
English 45
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 45
2/16/2015 6:39:27 PM
Operations
Check the current version of the firmware
and License information.
• Access Menu > Settings > About device.
Clock type
Operations
Help
Useful tips and explanations on a specific item that you select.
Troubleshooting
Guide for first use
Tap a checkpoint directly on the screen, and
try the suggestions.
You will be provided with simple
instructions on basic use of the oven.
Operations
46 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 46
2/16/2015 6:39:27 PM
Cooking Smart
Auto cooking
Auto cook guide
1. Auto Reheat
Food
Drink
Serving size (kg)
Accessory
Level
0.25
0.5
Ceramic tray
1
Pour the liquid into ceramic mugs and reheat uncovered. Place
one mug in the centre, Place 2 mugs side by side on ceramic tray.
Leave them to stand in the microwave oven. Stir well after 1-2 min
standing. Be careful while taking the cups out (see safety instructions
for reheating liquids).
Plate meal
0.3-0.4
0.4-0.5
Ceramic tray
1
Put on a ceramic plate and cover with microwave cling film. This
programme is suitable for meals consisting of 3 components (e.g.
meat with sauce, vegetables and a side dish like potatoes, rice or
pasta). After cooking stand for 3 min.
Frozen plate meal
0.3-0.4
0.4-0.5
Ceramic tray
1
Soup
0.2-0.3
0.4-0.5
Ceramic tray
1
Pour into a deep ceramic plate or bowl and cover with plastic lid
during heating. Put soup in the centre of ceramic tray. Stir carefully
before and after 2-3 min standing.
English 47
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 47
2/16/2015 6:39:27 PM
Cooking Smart
Take frozen ready meal and check if dish is suitable for microwave.
Pierce film of ready meal. Put the frozen ready meal in the centre.
This programme is suitable for frozen ready meals consisting of 3
components (e.g. meat with sauce, vegetables and a side dish like
potatoes, rice or pasta). After cooking stand for 3 min.
Cooking Smart
Food
Stew
Serving size (kg)
Accessory
Level
0.2-0.3
0.4-0.5
Ceramic tray
1
Pour into a deep ceramic plate or bowl and cover with plastic lid
during heating. Put soup in the centre of ceramic tray. Stir carefully
before and after 2-3min standing.
2. Pizza
Food
Homemade pizza
Serving size (kg)
Accessory
Level
0.6-1.0
Baking tray
2
Put pizza on the tray. The weight ranges include topping such as
sauce, vegetables, ham and cheese.
Frozen pizza
0.3-0.4
0.4-0.5
Baking tray
3
Put frozen pizza on oven rack.
3. Meat
Food
Beef steak, thin
Serving size (kg)
Accessory
Level
0.3-0.6
Oven rack + Baking
tray
5+2
Cooking Smart
We recommend to preheat the oven to 250 ˚C with grill mode for
5 min. Put beef steaks side by side in the middle of oven rack and
baking tray. Turn over as soon as the oven beeps. Push Start button
to continue process.
Roast pork
0.8-1.0
Grill insert + Ceramic
tray
3
Put marinated roast pork on grill insert rack with ceramic tray. When
beeps, turnover and start again.
Lamb chops
0.3-0.6
Oven rack + Baking
tray
5+2
Marinate lamb chops. Put lamp chops on oven rack and baking tray.
Turnover, as soon as the oven beeps and push the Start button to
continue process.
48 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 48
2/16/2015 6:39:27 PM
4. Poultry & Sea Food
Food
Chicken pieces
Serving size (kg)
Accessory
Level
0.5-0.7
1.0-1.2
Grill insert + Ceramic
tray
5
Brush chilled chicken pieces with oil and spices. Put on grill insert
with ceramic tray with the skin-side down. Turnover, as soon as the
oven beeps. After cooking let stand for 2-3 minutes.
Whole chicken
1.0-1.1
1.2-1.3
Grill insert + Ceramic
tray
5
Brush chilled chicken with oil and spices. Put breast-side-down,
in the middle of grill insert rack with ceramic tray in shelf level 2.
Turnover, as soon as the oven beeps. Put Start button to continue
process. After cooking let stand for 5 minutes.
Fish fillet
0.3-0.6
Oven rack + Baking
tray
5+2
Marinate fish fillet(2 cm) and put side by side on oven rack and
baking tray. Turnover, as soon as the oven beeps. Push Start button
to continue process.
Salmon Steak
0.3-0.6
Oven rack + Baking
tray
5+2
Prawns
0.2-0.5
Oven rack + Baking
tray
5+2
Put the raw prawn on oven rack and baking tray evenly.
5. Pie & Bread
Food
Apple pie
Serving size (kg)
Accessory
Level
1.2-1.4
Oven rack
2
Put apple pie into a round metal dish. Put on the oven rack. The
weight ranges include apple and so on.
English 49
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 49
2/16/2015 6:39:27 PM
Cooking Smart
Marinate salmon steaks and put side by side on oven rack and
baking tray. Turnover, as soon as the oven beeps. Push Start button
to continue process.
Cooking Smart
Food
Base for fruit pie
Serving size (kg)
Accessory
Level
0.3-0.5
Oven rack
3
Put batter into metal base dish on the oven rack.
Brownies
0.5-0.7
Oven rack
3
Put dough into a round glass pyrex and ceramic dish on the oven
rack.
Croissants
0.2-0.4
Baking tray
3
Use baking paper. Put croissants side by side on the baking tray.
Dutch butter pie
0.5-0.7
Oven rack
2
Put fresh dough into a 22 cm round metal baking dish. Put on the
rack.
Dutch loaf cake
0.7-0.8
Oven rack
3
Put fresh dough into suitable sized rectangular metal baking
dish(length 25 cm). Put dish lengthway to the door on oven rack.
Muffins
0.5-0.6
Oven rack
3
Put muffin dough into metal muffin dish, suitable for 12 muffins. Set
dish in the middle of oven rack.
Rising yeast dough
0.3-0.6
Oven rack
3
Cooking Smart
Prepare yeast dough for pizza, cake or bread. Put into a large round
heat-resistant dish and cover with cling film.
Sponge cake
0.3-0.6
Oven rack
2
Preheat the oven, using the conventional heat mode to 180°C.Put
300 g dough into 18 cm, 400 g into 24 cm and 500 g into 26 cm
diameter round black metal baking dish. Set dish in the middle of
oven rack.
White bread
0.7-0.8
Oven rack
3
Put fresh dough into suitable sized rectangular metal baking
dish(length 25 cm). Put dish lengthway to the door on oven rack.
Puff pastry, filled
apple
0.3-0.5
Baking tray
2
Use baking paper. Put 4 pcs side by side on the baking tray.
50 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 50
2/16/2015 6:39:27 PM
6. Side Dishes
Food
Fresh vegetables
Serving size (kg)
Accessory
Level
0.3-0.4
0.5-0.6
Ceramic tray
1
Weigh the vegetables after washing, cleaning and cutting into
similar size. Put them into a glass bowl with lid. Add 45 ml water (3
tablespoons). Put bowl in the centre of ceramic tray. Cook covered.
Stand 2-3 minutes and stir after cooking.
Peeled potato
0.5-0.6
0.7-0.8
Ceramic tray
1
Weigh the potatoes after peeling, washing and cutting into a
similar size. Put them into a glass bowl with lid. Add 45-60 ml (3-4
tablespoons) water. Put bowl in the centre of ceramic tray. Stand 2-3
minutes and stir after cooking.
White rice
0.3-0.4
Ceramic tray
1
Weigh parboiled white rice and add double quantity of cold water.
For example: when cooking 0.3 kg rice, add 600 ml cold water. Use
glass pyrex bowl with lid. Put bowl in the centre of ceramic tray.
Cook covered. Stand 5 minutes and stir after cooking.
Baked potato
halves
0.4-0.6
0.6-0.8
Grill insert + Ceramic
tray
4
Frozen vegetables
0.3-0.4
0.4-0.5
Ceramic tray
1
Put frozen vegetables, such as broccoli, carrot slices, cauliflower
florets and peas into a glass bowl with lid. Add 1-2 tbsp. water. Put
bowl in the centre of ceramic tray. Cook covered. Stand 2-3 minutes
and stir after cooking.
English 51
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 51
2/16/2015 6:39:28 PM
Cooking Smart
Cut potatoes into halves. Put them in a circle on the rack with the cut
side to the grill. After cooking let stand for 2-3 minutes.
Cooking Smart
7. Convenience
Food
Frozen lasagne
Serving size (kg)
Accessory
Level
0.4-0.6
Grill insert + Ceramic
tray
3
Put frozen lasagne in a suitable glass pyrex or ceramic dish. After
reheating let stand for 2-3 minutes.
Frozen oven chips
0.2-0.8
Baking tray
3
Distribute frozen oven chips on metal baking tray.
Frozen croquettes
0.4-0.6
Baking tray
3
Put frozen potato croquettes evenly on metal baking tray.
Frozen fish gratin
0.4-0.6
Grill insert + Ceramic
tray
3
Put frozen fish gratin in a suitable glass pyrex or ceramic dish. After
cooking stand for 2-3 minutes. This programme is suitable for frozen
ready products consisting of fillets topped with vegetables and
sauce.
Cooking Smart
52 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 52
2/16/2015 6:39:28 PM
Auto Defrost guide
The following table presents the various Auto Defrost programmes, quantities, standing times
and appropriate recommendations. These programmes use microwave energy only. Remove
all packaging material before defrosting. Place meat, poultry and fish on the ceramic tray.
Food
Meat
Serving size
(g)
Accessory
Level
Standing Time
(min.)
0.2-2.0
Ceramic tray
1
20-90
Shield the edges with aluminium foil. Turn the meat over, when the
oven beeps. This programme is suitable for beef, lamb, pork, steaks,
chops, minced meat.
Poultry
0.2-2.0
Ceramic tray
1
20-90
Shield the leg and wing tips with aluminium foil. Turn the poultry
over, when the oven beeps. This programme is suitable for whole
chicken as well as for chicken portions.
Fish
0.2-2.0
Ceramic tray
1
20-60
Shield the tail of a whole fish with aluminium foil. Turn the fish over,
when the oven beeps. This programme is suitable for whole fishes
as well as for fish fillets.
Bread/Cake
0.1-1.0
Ceramic tray
1
10-30
Fruit
0.1-0.8
Ceramic tray
1
5-15
Distribute frozen fruit evenly on ceramic tray. This programme is
suitable for fruits like raspberries, mixed berries, and tropical fruits.
English 53
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 53
2/16/2015 6:39:28 PM
Cooking Smart
Put bread on a piece of kitchen paper and turn over, as soon as the
oven beeps. Place cake on ceramic tray and if possible, turn over,
as soon as the oven beeps. (Oven keeps operating and is stopped,
when you open the door.) This programme is suitable for all kinds
of bread, sliced or whole, as well as for bread rolls and baguettes.
Arrange bread rolls in a circle. This programme is suitable for all
kinds of yeast cake, biscuit, cheese cake and puff pastry. It is not
suitable for short / crust pastry, fruit and cream cakes as well as for
cake with chocolate topping.
Cooking Smart
Manual cooking
Microwave cooking guide
• Do not use metal containers with Microwave mode. Always put food containers on the
turntable.
• It is recommended to cover the food for best results.
• After cooking is complete, let the food settle in its own steam.
Frozen vegetables
• Use a glass Pyrex container with a lid.
• Stir vegetables twice during cooking, and once after cooking.
• Add seasoning after cooking.
Food
Spinach
Broccoli
Peas
Cooking Smart
Green Beans
Mixed Vegetables
(Carrots/Peas/Corn)
Mixed Vegetables
(Chinese Style)
Serving size
(g)
Power (W)
Cooking time
(min.)
Standing time
(min.)
150
600
5-6
2-3
8-9
2-3
7-8
2-3
7½-8½
2-3
7-8
2-3
7½-8½
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.) of cold water.
300
600
Add 30 ml (2 tbsp.) of cold water.
300
600
Add 15 ml (1 tbsp.) of cold water.
300
600
Add 30 ml (2 tbsp.) of cold water.
300
600
Add 15 ml (1 tbsp.) of cold water.
300
600
Add 15 ml (1 tbsp.) of cold water.
54 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 54
2/16/2015 6:39:28 PM
Fresh vegetables
• Use a glass Pyrex container with a lid.
• Add 30-45 ml of cold water for every 250 g.
• Stir once during cooking, and once after cooking.
• Add seasoning after cooking.
• For faster cooking, it is recommended to cut into smaller, even sizes.
• Cook all fresh vegetables using full microwave power (900 W).
Food
Broccoli
Serving size (g)
Cooking time (min.)
Standing time (min.)
250
500
4-5
5-6
3
Prepare even sized florets. Arrange the stems to the centre
Brussels sprouts
250
500
5-6
7-8
3
Add 60–75 ml (4-5 tbsp.) of water.
Carrots
250
5-6
3
Cut carrots into even sized slices.
Cauliflower
250
500
5-6
7-8
3
Prepare even sized florets. Cut big florets into halves. Arrange
stems to the centre.
Courgettes
250
3-4
3
Egg Plants
250
3-4
3
Cut egg plants into small slices and sprinkle with 1 tablespoon
lemon juice.
Leeks
250
3-4
3
1-2
2-3
3
Cut leeks into thick slices.
Mushrooms
125
250
Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add any water.
Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and pepper. Drain before
serving.
English 55
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 55
2/16/2015 6:39:28 PM
Cooking Smart
Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp.) of water or a knob of
butter. Cook until just tender.
Cooking Smart
Food
Serving size (g)
Cooking time (min.)
Standing time (min.)
250
4-5
3
Onions
Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp.) water.
250
Peppers
4-5
3
4-5
7-8
3
Cut pepper into small slices.
250
500
Potatoes
Weigh the peeled potatoes and cut them into similar sized halves
or quarters.
250
Turnip cabbage
5-6
3
Cut turnip cabbage into small cubes.
Rice and pasta
Stir from time to time during and after cooking.
Cook uncovered, and close the lid during settling. Then, drain water thoroughly.
• Rice: Use a large glass Pyrex container with a lid against the rice doubling in volume.
• Pasta: Use a large glass Pyrex container.
Food
Cooking Smart
White rice
(parboiled)
Brown rice
(parboiled)
Serving
size (g)
Power
(W)
250
Cooking
time (min.)
Standing
time (min.)
17-18
800
5
Directions
Add 500 ml of cold
water.
375
18-20
Add 750 ml of cold
water.
250
20-22
Add 500 ml of cold
water.
800
375
5
22-24
Add 750 ml of cold
water.
Mixed rice
(rice + wild rice)
250
800
17-19
5
Add 500 ml of cold
water.
Mixed corn
(rice + grain)
250
800
18-20
5
Add 400 ml of cold
water.
Pasta
250
800
10-11
5
Add 1000 ml of hot
water.
56 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 56
2/16/2015 6:39:28 PM
Reheating
• Do not reheat large-sized foods such as joints of meat, which easily overcook.
• It is safer to reheat foods at lower power levels.
• Stir well or turn over during and after cooking.
• Use caution for liquids or baby foods. Stir well before, during, and after cooking with a
plastic spoon or glass stirring stick to prevent eruptive boiling and scalding. Keep them
inside the oven during the standing time. Allow a longer reheating time than other food
types.
• Recommended standing time after reheating is 2-4 minutes. See the table below for
reference.
Liquids and food
Food
Drink
Serving size
Power (W)
250 ml (1 mug)
500 ml (2 mugs)
800 W
Cooking time
(min.)
Standing
time (min.)
1½-2
2-3
1-2
Pour into a ceramic cup and reheat uncovered. Place cup in the
center of ceramic tray. Stir carefully before and after standing time.
Soup (Chilled)
250 g
800 W
3-4
2-3
Pour into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after
reheating. Stir again before serving.
Stew (Chilled)
350 g
600 W
5-6
2-3
Pasta with sauce
(Chilled)
Plated meal
(Chilled)
350 g
600 W
5-6
2-3
Pour into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after
reheating. Stir again before serving.
350 g
450 g
600 W
5-6
6-7
3
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish. Cover
with microwave cling film.
English 57
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 57
2/16/2015 6:39:28 PM
Cooking Smart
Pour into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after
reheating. Stir again before serving.
Cooking Smart
Baby foods & milk
Food
Baby Food
(Vegetable + Meat)
Baby Porridge
(Grain + Milk +
Fruit)
Baby Milk
Serving size
Power (W)
Cooking time
(sec.)
Standing time
(min.)
190 g
600 W
30-40
2-3
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after cooking
time. Stand for 2-3 minutes. Before serving, stir well and check the
temperature carefully.
190 g
600 W
20-30
2-3
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after cooking
time. Stand for 2-3 minutes. Before serving, stir well and check the
temperature carefully.
100 ml
200 ml
300 W
30-40
50-60
2-3
Stir or Shake well and pour into a sterilized glass bottle. Place into
the centre of ceramic tray. Cook uncovered. Shake well and stand
for at least 3 minutes. Before serving, Shake well and check the
temperature carefully.
Cooking Smart
58 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 58
2/16/2015 6:39:28 PM
Defrost
Put frozen food in a microwave-safe container without a cover. Turn over during defrosting,
and drain off liquid and remove giblets after defrosting. For faster defrosting, cut the food
into small pieces, and wrap them with aluminum foil before defrosting. When the outer
surface of frozen foods begins to melt, stop defrosting and let stand as instructed in the table
below.
Do not change the default power level (180 W) for defrosting.
Place food on ceramic tray, and then insert ceramic tray in level 1.
Serving size (g)
Defrosting time
(min.)
Standing time
(min.)
Minced meat
250
500
6-7
8-12
15-30
Pork steaks
250
7-8
Food
Meat
Place the meat on the ceramic plate. Shield thinner edges with aluminium foil.
Turn over after half of defrosting time.
Poultry
Chicken pieces
500 (2 pcs.)
12-14
Whole chicken
1200
28-32
15-60
First, put chicken pieces skin - side down, whole chicken breast - side - down
on ceramic plate. Shield the thinner parts like wings and ends with aluminium
foil. Turn over after half of defrosting time.
Fish
200
6-7
Whole fish
400
11-13
10-25
Put frozen fish in the middle of ceramic plate. Arrange the thinner parts under
the thicker parts. Shield narrow ends of fillets and tail of whole fish With
aluminium foil. Turn over after half of defrosting time.
Fruit
Berries
300
6-7
5-10
Spread fruit on a flat, round glass dish with a large diameter.
Bread
Bread rolls
(each ca. 50 g)
2 pcs
4 pcs
1-1½
2½-3
Toast/sandwich
250
500
4-4½
7-9
5-20
Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen paper on the ceramic
plate. Turn over after half of defrosting time.
English 59
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 59
2/16/2015 6:39:28 PM
Cooking Smart
Fish fillets
Cooking Smart
Convection guide
Convection
Use temperatures and times in this table as guidelines for baking.
We recommend to preheat the oven with Convection mode.
Temp. (°C)
Accessory
Level
Cooking time
(min.)
Hazelnut cake
square mould
160-170
Oven rack
2
60-70
Lemon cake ringshaped or bowl
mould
150-160
Oven rack
2
50-60
Sponge cake
150-160
Oven rack
2
25-35
Fruit flan base
150-170
Oven rack
2
25-35
Flat streusel fruit
cake (yeast dough)
150-170
Baking tray
3
30-40
Croissants
170-180
Baking tray
2
10-15
Bread rolls
180-190
Baking tray
2
10-15
Cookies
160-180
Baking tray
3
10-20
Oven chips
200-220
Baking tray
3
15-20
Food
Cooking Smart
Top heat + convection
Use temperatures and times in this table as guidelines for roasting.
We recommend to preheat the oven using Top heat + convection mode.
Put meat on oven rack, follow shelf level advice in the table and use baking tray as oil pan on
level 2.
Temp. (°C)
Accessory
Level
Cooking time
(min.)
Beef roast beef
(1 kg / medium)
170-190
Oven rack +
Baking tray
3+2
60-90
Pork shoulder joint/Roll
(1 kg)
180-200
Oven rack +
Baking tray
3+2
90-120
Food
60 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 60
2/16/2015 6:39:28 PM
Temp. (°C)
Accessory
Level
Cooking time
(min.)
Lamb roast lamb/Leg of
lamb
(0.8 kg)
190-210
Oven rack +
Baking tray
3+2
50-80
Chicken whole chicken
(1.2 kg)
200-220
Oven rack +
Baking tray
3+2
50-70
Fish whole trouts
(2 pcs / 0.5 kg)
180-200
Oven rack +
Baking tray
3+2
30-40
Duck breast (0.3 kg)
180-200
Oven rack +
Baking tray
3+2
25-35
Food
Bottom heat + convection
Use temperatures and times in this table as guidelines for baking.
We recommend to preheat the oven with Bottom heat + convection mode.
Accessory
Level
Cooking time
(min.)
Homemade pizza
180-200
Baking tray
2
20-30
Chilled pre-baked
quiche/Pie
180-200
Oven rack
2
10-15
Frozen self rising pizza
180-200
Baking tray
2
15-20
Frozen pizza
180-200
Baking tray
2
15-25
Chilled pizza
180-200
Baking tray
2
8-15
Apple pie
160-180
Oven rack
2
60-70
Puff pastry, apple filling
180-200
Baking tray
2
10-15
Cooking Smart
Temp. (°C)
Food
English 61
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 61
2/16/2015 6:39:28 PM
Cooking Smart
Grilling guide
Large grill
Use temperatures and times in this table as guidelines for grilling.
Set 220 °C grill temperature, preheat for 5 minutes.
Accessory
Level
Cooking time
1st side (min.)
Cooking time
2nd side (min.)
Kebab spits
Oven rack + Baking tray
5+2
8-10
6-8
Pork steaks
Oven rack + Baking tray
5+2
7-9
5-7
Oven rack
5+2
6-8
6-8
Chicken pieces
Oven rack + Baking tray
5+2
20-25
15-20
Salmon steaks
Oven rack + Baking tray
5+2
8-12
6-10
Baking tray
5
15-20
-
Toast
Oven rack
5
2-3
1-2
Cheese toasts
Oven rack
5
3-5
-
Food
Sausages
Sliced vegetables
Fan grill
Use temperatures and times in this table as guidelines for grilling.
Set 220 °C grill temperature, preheat for 5 minutes.
Food
Cooking Smart
Accessory
Level
Cooking time (min.)
Sausages
Oven rack
4
8-10
Potato wedges
Oven rack
4
20-25
Frozen oven chips
Baking tray
4
15-20
Frozen croquettes
Baking tray
4
20-25
Frozen nuggets
Baking tray
4
15-20
Salmon steak
Oven rack + Baking tray
4+2
15-20
Fish fillet
Oven rack + Baking tray
4+2
12-17
Whole fish
Oven rack + Baking tray
4+2
15-20
Chicken pieces
Oven rack + Baking tray
4+2
30-40
62 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 62
2/16/2015 6:39:28 PM
Combination cooking guide
• Do not use metal containers with Microwave mode. Always put food containers on the
turntable.
• It is recommended to cover the food for best results.
• After cooking is complete, let the food settle in its own steam.
Microwave + Grill
Use power level with temperatures and times in this table as guidelines for cooking.
Preheating is not needed.
Accessory
Level
Cooking time
1st side
(min.)
180-200
Ceramic tray+
Grill insert
4
10-15
-
300
160-180
Ceramic tray+
Grill insert
4
05-10
-
Vegetable
gratin
450
180-200
Ceramic tray+
Grill insert
4
10- 20
-
Roast fish
300
180-200
Ceramic tray+
Grill insert
4
04-08
04-06
Chicken
pieces
300
180-200
Ceramic tray+
Grill insert
4
10-15
10-15
Power
level (W)
Temp.
(°C)
Baked
potatoes
600
Grilled
tomatoes
Food
Cooking time
2nd side
(min.)
Use power level with temperatures and times in this table as guidelines for cooking.
Preheating is not needed.
Food
Whole
chicken
(1.2 kg)
Power
level (W)
Temp.
(°C)
450
180-200
Accessory
Level
Cooking time
1st side
(min.)
Cooking time
2nd side
(min.)
Ceramic tray+
Grill insert
3
25-30
15 - 25
English 63
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 63
2/16/2015 6:39:29 PM
Cooking Smart
Microwave + Convection
Cooking Smart
Accessory
Level
Cooking time
1st side
(min.)
Cooking time
2nd side
(min.)
180-200
Ceramic tray+
Grill insert
3
15-20
15-20
450
180-200
Ceramic tray+
Grill insert
3
20-25
-
Potato
gratin
450
180-200
Ceramic tray+
Grill insert
3
10-15
-
Fresh fruit
flan
100
160-180
Ceramic tray
3
40-50
-
Power
level (W)
Temp.
(°C)
Roast
beef/
Lamb
(Medium)
300
Frozen
lasagne/
Pasta
gratin
Food
Microwave + Roast
Use power level with temperatures and times in this table as guidelines for cooking.
Preheating is not needed.
Cooking Smart
Food
Power
level (W)
Temp.
(°C)
Accessory
Level
Cooking time
(min.)
Chicken pieces
300
180-200
Ceramic tray + Grill insert
4
20-30
Potato wedges
300
180-200
Ceramic tray + Grill insert
4
15-20
Whole fish
300
180-200
Ceramic tray + Grill insert
4
15-20
Fish fillet
300
180-200
Ceramic tray + Grill insert
4
10-15
Frozen nuggets
450
180-200
Ceramic tray + Grill insert
4
10-15
Frozen spring
rolls
300
180-200
Ceramic tray + Grill insert
4
05-10
Frozen fish
finger
300
180-200
Ceramic tray + Grill insert
4
15-20
64 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 64
2/16/2015 6:39:29 PM
Conventional guide
Use temperatures and times in this table as guidelines for baking.
We recommend to preheat the oven with Conventional mode.
Temp. (°C)
Accessory
Level
Cooking time
(min.)
Lasagne
200-220
Oven rack
3
20-25
Vegetables gratin
180-200
Oven rack
3
20-30
Potato gratin
180-200
Oven rack
3
40-60
Frozen pizza baguettes
160-180
Baking tray
3
10-15
Marble cake
160-180
Oven rack
2
50-70
Loaf cake
150-170
Oven rack
2
50-60
Muffins
180-200
Oven rack
2
20-30
Cookies
180-200
Baking tray
3
10-20
Food
Intensive cook guide
Use temperatures and times in this table as guidelines for grilling.
Set 220 °C grill temperature, preheat for 5 minutes.
Level
Cooking time
(min.)
180-200
Oven rack
2
20-30
Vegetables gratin (2 kg)
160-180
Oven rack
2
40-60
Potato gratin (2 kg)
160-180
Oven rack
2
60-90
Beef roast beef
(2 kg / medium)
160-180
Oven rack +
Baking tray
3+2
60-90
Duck whole (2 kg)
180-200
Oven rack +
Baking tray
3+2
60-90
2 Chickens whole
(1.2 kg each)
200-220
Oven rack +
Baking tray
3+2
60-90
Temp. (°C)
Lasagne (2 kg)
Cooking Smart
Accessory
Food
English 65
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 65
2/16/2015 6:39:29 PM
Cooking Smart
Pro-Roasting
Use temperatures and times in this table as guidelines for baking.
Food
Temp. (°C)
Accessory
Level
Cooking time
(hrs.)
Roast beef
60-80
Oven rack +
Baking tray
3+2
3:30 - 4:30
Pork roast
70-90
Oven rack +
Baking tray
3+2
3:30 - 4:00
Duck breast
60-80
Oven rack +
Baking tray
3+2
1:30 - 2:00
Fillet of beef
70-90
Oven rack +
Baking tray
3+2
1:30 - 2:00
Pork fillet
70-90
Oven rack +
Baking tray
3+2
1:30 - 2:00
Accessory
Level
Cooking time
(min.)
Multi level cook (Special)
Use temperatures and times in this table as guidelines for baking.
We recommend to preheat the oven with Multi-Level Cook mode.
Food
Temp. (°C)
Cooking Smart
Small cakes
150-160
2 baking trays
2+5
20-30
Mini pies
160-180
2 baking trays
2+5
20-30
Croissants
160-180
2 baking trays
2+5
20-30
Puff pastry
180-200
2 baking trays
2+5
30-40
Cookies
170-190
2 baking trays
2+5
15-20
Lasagne
160-180
Oven rack +
Baking Tray
2+5
30-45
Frozen oven chips
180-200
2 baking trays
2+5
30-50
Frozen nuggets
180-200
2 baking trays
2+5
20-30
Frozen pizza
200-220
Oven rack +
Baking Tray
2+5
20-30
66 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 66
2/16/2015 6:39:29 PM
Quick & Easy
Melting butter
Put 50 g butter into a small deep glass
dish. Cover with plastic lid. Heat for 30-40
seconds using 900 W, until butter is melted.
Melting chocolate
Put 100 g chocolate into a small deep glass
dish. Heat for 3-5 minutes, using 450 W
until chocolate is melted. Stir once or twice
during melting. Use oven gloves while
taking out!
Meltng crystallized honey
Put 20 g crystallized honey into a small
deep glass dish. Heat for 20-30 seconds
using 300 W, until honey is melted.
Melting gelatine
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes
into cold water. Put drained gelatine into a
small glass pyrex bowl. Heat for 1 minute
using 300 W. Stir after melting.
Cooking pudding
Mix pudding powder with sugar and milk
(500 ml) by following the manufacturers
instructions and stir well. Use a suitable
sized glass pyrex bowl with lid. Cook
covered for 6 ½ to 7 ½ minutes using
900 W. Stir several times well during
cooking.
Browning almond slices
Spread 30 g sliced almonds evenly on a
medium sized ceramic plate. Stir several
times during browning for 3 ½ to 4 ½
minutes using 600 W. Let it stand for 2-3
minutes in the oven. Use oven gloves while
taking out!
English 67
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 67
2/16/2015 6:39:29 PM
Cooking Smart
Cooking glaze/icing (for cake and gateaux)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with
40 g sugar and 250 ml cold water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for
3 ½ to 4 ½ minutes using 900 W, until
glaze/icing is transparent. Stir twice during
cooking.
Cooking jam
Put 600 g fruits (for example mixed berries)
in a suitable sized glass pyrex bowl with
lid. Add 300 g preserving sugar and stir
well. Cook covered for 10-12 minutes using
900 W. Stir several times during cooking.
Put directly into small jam glasses with
twist-off lids. Stand on lid for 5 minutes.
Troubleshooting
You may encounter a problem using the oven. In that case, first check the table below and
try the suggestions. If a problem persists, or if any information code keeps appearing on the
display, contact a local Samsung service centre.
Checkpoints
If you encounter a problem with the oven, first check the table below and try the
suggestions.
Problem
Cause
Action
General
Foreign matter may be caught
between the buttons.
Remove the foreign matter and
try again.
For touch models: Moisture is
on the exterior.
Wipe the moisture from the
exterior.
Child lock is activated.
Deactivate Child lock.
The time is not
displayed.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The Eco (power-saving) function
is set.
Turn off the Eco function.
The oven does not
work.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The door is open.
Close the door and try again.
The door open safety
mechanisms are covered in
foreign matter.
Remove the foreign matter and
try again.
The user has opened the door to
turn food over.
After turning over the food,
press the Start button again to
start operation.
The buttons cannot
be pressed properly.
The oven stops while
in operation.
Troubleshooting
68 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 68
2/16/2015 6:39:29 PM
Problem
Cause
Action
After cooking for an extended
period of time, let the oven cool.
The cooling fan is not working.
Listen for the sound of the
cooling fan.
Trying to operate the oven
without food inside.
Put food in the oven.
There is not sufficient
ventilation space for the oven.
There are intake/exhaust outlets
on the front and rear of the
oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
Several power plugs are being
used in the same socket.
Designate only one socket to be
used for the oven.
There is no power to
the oven.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
There is a popping
sound during
operation, and the
oven doesn't work.
Cooking sealed food or using a
container with a lid may causes
popping sounds.
Do not use sealed containers
as they may burst during
cooking due to expansion of the
contents.
The oven exterior
is too hot during
operation.
There is not sufficient
ventilation space for the oven.
There are intake/exhaust outlets
on the front and rear of the
oven for ventilation. Keep the
gaps specified in the product
installation guide.
Objects are on top of the oven.
Remove all objects on the top of
the oven.
Food residue is stuck between
the door and oven interior.
Clean the oven and then open
the door.
The door cannot be
opened properly.
English 69
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 69
2/16/2015 6:39:29 PM
Troubleshooting
The oven has been cooking for
an extended period of time.
The power turns off
during operation.
Troubleshooting
Problem
Cause
Action
Troubleshooting
The oven does not
heat.
The oven may not work, too
much food is being cooked, or
improper cookware is being
used.
Put one cup of water in a
microwave-safe container and
run the microwave for 1-2
minutes to check whether the
water is heated.
Reduce the amount of food and
start the function again.
Use a cooking container with a
flat bottom.
Heating is weak or
slow.
The oven may not work, too
much food is being cooked, or
improper cookware is being
used.
Put one cup of water in a
microwave-safe container and
run the microwave for 1-2
minutes to check whether the
water is heated.
Reduce the amount of food and
start the function again.
Use a cooking container with a
flat bottom.
The warm function
does not work.
The oven may not work, too
much food is being cooked, or
improper cookware is being
used.
Put one cup of water in a
microwave-safe container and
run the microwave for 1-2
minutes to check whether the
water is heated.
Reduce the amount of food and
start the function again.
Use a cooking container with a
flat bottom.
The thaw function
does not work.
The oven may not work, too
much food is being cooked, or
improper cookware is being
used.
Put one cup of water in a
microwave-safe container and
run the microwave for 1-2
minutes to check whether the
water is heated.
Reduce the amount of food and
start the function again.
Use a cooking container with a
flat bottom.
70 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 70
2/16/2015 6:39:29 PM
Cause
Action
The interior light is
dim or does not turn
on.
The door has been left open for
a long time.
The interior light may
automatically turn off when the
Eco function operates.
Close and reopen the door or
press the "Cancel" button.
The interior light is covered by
foreign matter.
Clean the inside of the oven and
check again.
A beeping sound
occurs during
cooking.
If the Auto Cook function is
being used, this beeping sound
means it’s time to turn over the
food during thawing.
After turning over the food,
press the Start button again to
restart operation.
The oven is not level.
The oven is installed on an
uneven surface.
Make sure the oven is installed
on flat, stable surface.
There are sparks
during cooking.
Metal containers are used
during the oven/thawing
functions.
Do not use metal containers.
When power is
connected, the oven
immediately starts to
work.
The door is not properly closed.
Close the door and check again.
There is electricity
coming from the
oven.
The power or power socket is
not properly grounded.
Make sure the power and power
socket are properly grounded.
There is water
dripping.
There may be water or steam in
some cases depending on the
food.
This is not an oven malfunction.
Let the oven cool and then wipe
with a dry dish towel.
Steam leaks from the
door.
There may be water or steam in
some cases depending on the
food.
This is not an oven malfunction.
Let the oven cool and then wipe
with a dry dish towel.
English 71
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 71
2/16/2015 6:39:29 PM
Troubleshooting
Problem
Troubleshooting
Problem
Cause
Action
There is water left in
the oven.
There may be water or steam in
some cases depending on the
food.
This is not an oven malfunction.
Let the oven cool and then wipe
with a dry dish towel.
The brightness inside
the oven varies.
Brightness changes depending
on power output changes
according to function.
Power output changes during
cooking are not malfunctions.
This is not an oven malfunction.
Cooking is finished,
but the cooling fan is
still running.
To ventilate the oven, the
cooling fan continues to run for
about 5 minutes after cooking is
complete.
This is not an oven malfunction.
Pressing the +30sec
button operates the
oven.
This happens when the oven
was not operating.
The microwave oven is
designed to operate by pressing
the +30 sec button when it was
not operating.
While turning, the
turntable comes out
of place or stops
turning.
There is no roller ring, or the
roller ring is not properly in
place.
Install the roller ring and then
try again.
The turn table drags
while turning.
The roller ring is not properly
in place, there is too much food,
or the container is too large
and touches the inside of the
microwave.
Adjust the amount of food and
do not use containers that are
too large.
The turn table rattles
while turning and is
noisy.
Food residue is stuck to the
bottom of the oven.
Remove any food residue stuck
to the bottom of the oven.
Turntable
Troubleshooting
72 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 72
2/16/2015 6:39:29 PM
Problem
Cause
Action
During initial operation, smoke
may come from the heating
elements when you first use the
oven.
This is not a malfunction, and if
you run the oven 2-3 times, it
should stop.
Food is on the heating elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
Food is too close to the grill.
Put the food a suitable distance
away while cooking.
Food is not properly prepared
and/or arranged.
Make sure food is properly
prepared and arranged.
The oven does not
heat.
The door is open.
Close the door and try again.
Smoke comes out
during preheating.
During initial operation, smoke
may come from the heating
elements when you first use the
oven.
This is not a malfunction, and if
you run the oven 2-3 times, it
should stop.
Food is on the heating elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
There is a burning or
plastic smell when
using the oven.
Plastic or non heat-resistant
cookware is used.
Use glass cookware suitable for
high temperatures.
There is a bad smell
coming from inside
the oven.
Food residue or plastic has
melted and stuck to the interior.
Use the steam function and then
wipe with a dry cloth.
You can put a lemon slice inside
and run the oven to remove the
odour more quickly.
Grill
Smoke comes out
during operation.
Oven
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 73
2/16/2015 6:39:29 PM
Troubleshooting
English 73
Troubleshooting
Problem
The oven does not
cook properly.
Cause
Action
The oven door is frequently
opened during cooking.
Do not frequently open the door
unless you are cooking things
that need to be turned. If you
open the door often, the interior
temperature will be lowered
and this may affect the results
of your cooking.
The oven controls are not
correctly set.
Correctly set the oven controls
and try again.
The grill or other accessories
are not correctly inserted.
Correctly insert the accessories.
The wrong type or size of
cookware is used.
Reset the oven controls or use
suitable cookware with flat
bottoms.
Troubleshooting
74 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 74
2/16/2015 6:39:29 PM
Information codes
If the oven fails to operate, you may see an information code on the display. Check the table
below and try the suggestions.
Code
C-20
Description
Action
The temperature sensor is open.
The temperature sensor is short.
C-F0
If there is no communication between the
main and sub MICOM.
C-F1
Only occurs during EEPROM Read/Write
C-21
This code appears when the oven
temperature high.
In case the temperature rises over the
limit temperature during operation of each
mode. (Fire sensed.)
Unplug the power cord of
the oven, and contact a local
Samsung service centre.
Unplug the power cord for
cooling enough time, and
restart the microwave oven.
C-F2
Stop the oven and then try
again.
C-d0
Unplug the power cord for
cooling enough time, and
clean the button. (Dust,
Water)
When appear same problem,
contact a local Samsung
service centre.
The touch key is malfunction.
Troubleshooting
English 75
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 75
2/16/2015 6:39:29 PM
Technical specifications
specification
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and
these user instructions are thus subject to change without notice.
By right of the common regulation 2/1984 (III.10) BKM-IpM. we as distributors testify,
that the NQ50J9530 oven of Samsung comply with the undermentioned technological
parameters.
230 V ~ 50 Hz
Power Source
Power Consumption
Maximum power
3200 W
Microwave
1650 W
Grill
2500 W
Convection
2400 W
Output Power
100 W / 900 W (IEC - 705)
Operating Frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75P (21)
Cooling Method
Cooling fan motor
Dimensions
(W x H x D)
Main unit
595 x 454.2 x 570 mm
Built-in
555 x 445 x 548.8 mm
50 liter
Volume
Weight
Noise Level
Net
38.4 Kg
Shipping
45.6 Kg
44.0 dBA
Technical specification
76 English
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 76
2/16/2015 6:39:29 PM
Memo
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 77
2/16/2015 6:39:30 PM
Memo
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 78
2/16/2015 6:39:30 PM
Memo
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 79
2/16/2015 6:39:30 PM
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product
operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DE68-04354G-00
NQ50J9530_EN_DE68-04354G-00_EN.indd 80
2/16/2015 6:39:30 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement