Samsung HB6247SX/XEO Owner's manual

Samsung HB6247SX/XEO Owner's manual
MODEL:
HB6247SW
HB6247SX
CAPPA ASPIRANTE - Istruzioni per l’uso
DUNSTABZUGSHAUBE - Gebrauchsanweisung
CAMPANA EXTRACTORA - Manual de utilización
HOTTE DE CUISINE - Notice d’utilisation
COOKER HOOD - User instructions
AFZUIGKAP - Gebruiksaanwijzing
COIFA ASPIRANTE - Manual do usuário
КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА - Руководство пользователя
OKAP ZASYSAJACY - instrukcja obslugi
Fig.1
max 80 cm
513
22
22
43.5
31
A
270
131
65 31
43.5
600
31.5
229
30
110
258
L
6
150
12
min 0 - max 32
min 32 - max 75
min 0 - max 76
425
Fig.2
G
A
L
P
-3-
P
Fig.3
Fig.4
B
B
425
425
Fig.6
Fig.5
G
Fig.8
Fig.7
A1
A2
B2
B1 B3
B
A
C
-4-
B
B4
Specyficzne dane techniczne
POLSKI
OKAP KUCHENNY
HB6247SW
HB6247SX
STEROWANIA
WÓZEK
TELESKOPOWY
OŚWIETLENIE
HB6247SW - HB6247SX
Moc ssania (m3/godz): 470
Woltarz: 220-240V ~ 50Hz
Moc silnika pochłaniana: 1x230W
Średnica wyjścia powietrza (mm): 150
Lampy: 2x20W
- 29 -
PANELE
ALUMINIOWE
POLSKI
PL
wywołania pożaru.
INFORMACJE OGÓLNE
Należy zapoznać się dokładnie z niniejszym tekstem,
zawierającym wskazówki, dotyczące bezpieczeństwa przy
instalacji, eksploatacji i konserwacji okapu kuchennego.
Należy zachować niniejsze instrukcje także dla późniejszych
konsultacji. Urządzenie zostało zaprojektowane w wersji
zasysającej (odprowadzanie powietrza na zewnątrz ),
filtrującej (recyrkulacja powietrza wewnątrz ) lub z silnikiem
zewnętrznym.
UWAGI O BEZPIECZEŃSTWIE
1. Nie należy używać jednocześnie okapu kuchennego i
paleniska lub kominka zależnych od powietrza w pomieszczeniu i niezasilanych energią elektryczną, ponieważ okap
zużywa powietrze potrzebne do ich spalania. Ciśnienie
ujemne w pomieszczeniu nie powinno przekraczać 4 Pa
(4x10 -5 bar).
Należy więc zadbać o prawidłową wentylację w pomieszczeniu, konieczną dla bezpiecznego funkcjonowania
urządzenia. Przy odprowadzaniu dymu na zewnątrz, należy
przestrzegać norm obowiązujących w waszym kraju.
Przed podłączeniem modelu do sieci elektrycznej:
- skontrolować tabliczkę znamionową (znajdującą się
wewnątrz urządzenia) aby upewnić się, że napięcie i moc
są odpowiednie dla danej sieci i , że gniazdo wtykowe
połączenia jest odpowiednie. W przypadku wątpliwości
zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka.
- Jeśli przewód zasilana jest uszkodzony powinien zostać
wymieniony na przewód lub specjalny zespół dostępny u
producenta lub u jego obsługi technicznej.
- Podłączyć urządzenie do gniazda zasilającego poprzez
wtyczkę z bezpiecznikiem topikowym 3A lub dwupolowym
przewodem z bezpiecznikiem topikowym 3A.
2. Uwaga!
W niektórych sytuacjach urządzenia elektryczne mogą
stanowić zagrożenie.
A) Nie kontrolować stanu filtrów, gdy okap jest
włączony
B) Nie dotykać lamp lub stref przyległych podczas lub
zaraz po przedłużonym używaniu oświetlenia
C) Zabronione jest gotowanie potraw na ogniu pod
okapem
D) Należy unikać wolnego ognia, ponieważ uszkadza filtry
i może spowodować pożar
E) Należy stale kontrolować gotowane potrawy, aby
uniknąć zapalenia wrzącego oleju
F) Wyjąć wtyczkę z gniazdka przed przystąpieniem do
konserwacji
G) Urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez
dzieci lub niezdolne osoby bez nadzoru
H) Należy pilnować dzieci, aby upewnić się, że nie bawią
się urządzeniem
I) Jeśli okap zostanie użyty jednocześnie z urządzeniami
spalającymi gaz lub inne paliwa należy pamiętać o
zagwarantowaniu dobrej wentylacji pomieszczenia.
L) Jeśli czynności związane z czyszczeniem nie zostaną
wykonane zgodnie z instrukcjami, istnieje zagrożenie
Niniejsze urządzenie oznaczone jest zgodnie z dyrektywa
europejska 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE). Upewniwszy się, że niniejszy produkt
zostanie zutylizowany we właściwy sposób, użytkownik
przyczynia się do ochrony przed potencjalnymi
konsekwencjami negatywnymi dla środowiska i zdrowia.
podany na produkcie lub na dokumentacji
Symbol
towarzyszącej mu wskazuje, że produktu ten nie powinien być
traktowany jaki odpad domowy, lecz powinien być przekazany
w stosownym punkcie zbiórki w celu odzyskania urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
Pozbywać się go zgodnie z miejscowymi normami w zakresie
utylizacji odpadów. Dla uzyskania dodatkowych informacji
na temat traktowania, odzyskiwania i recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym
biurem, służbą odpadów domowych lub ze sklepem, w
którym produkt został zakupiony.
INSTRUKCJE DO INSTALACJI
Czynności montażu i podłączenia elektrycznego powinny
być dokonane przez wyspecjalizowany personel.
• Podłączenie elektryczne
Urządzenie skonstruowane jest według klasy II, dlatego
przewody nie muszą być uziemione.
Wtyczka musi być łatwo dostępna po instalacji urządzenia.
W przypadku, gdy urządzenie wyposażone jest w kabel
bez wtyczki, w celu jego podłączenia należy umieścić
pomiędzy urządzeniem a siecią wyłącznik wielobiegunowy z
minimalnym otwarciem między stykami wynoszącym 3 mm,
przystosowany do obciążenia i zgodny z obowiązującymi
normami.
Podłączenie do sieci elektrycznej powinno być przeprowadzone
następująco:
BRĄZOWY = L linia
BŁĘKITNY = N zerowy
•Minimalna odległość między płaszczyzną nośną naczyń
urządzenia kuchennego i najniższą częścią okapu
kuchennego powinna wynosić przynajmniej 65 cm.
Przy zastosowaniu rury łączącej składającej się z dwóch lub
kilku części, część górna rury musi znajdować się wewnątrz
części dolnej. Nie należy łączyć przewodu wyciągowego
okapu z przewodem, w którym krąży gorące powietrze lub
z przewodem przeznaczonym do odprowadzania dymu z
urządzeń zasilanych energią inną niż energia elektryczna.
Przed przystąpieniem do montażu, należy wyłączyć filtr
(Ryc.5) w celu łatwiejszego manipulowania urządzeniem.
- W przypadku montażu urządzenia w wersji ssącej
przygotować otwór odprowadzenia powietrza.
• Sugeruje się, aby używać przewodu do oprowadzania
powietrza o takiej samej średnicy jak otwór wylotowy.
Używanie przewężenia może zmniejszyć sprawność
produktu i zwiększyć hałas.
- 30 -
• Instalacja.
Aby przeprowadzić prawidłową instalację okapu, należy
postępować wg następującego schematu:
1. Montaż okapu w dolnej części półki wiszącej
2. ybór wersji ( wciągowa lub filtrująca).
• Montaż okapu w dolnej części półki wiszącej.
Takie urządzenia musi być umocowane na półce lub
na innej płaszczyźnie wspierającej. Umocować okap
posługując się 4 odpowiednimi A śrubami i przy wierceniu
otworów postępować wg schematu podanego na rys. 1.
Aby przeprowadzić montaż prawidłowo, należy ustawić
w linii przód okapu z drzwiczkami półki, regulując część
odległościową L poprzez śruby P (rys. 2), w taki sposób, aby
tylna część urządzenia odpowiadała półce.
• Wersja z zasysaniem
Przy tym typie instalacji urządzenie usuwa opary na
zewnątrz przez ścianę obwodową lub istniejącą kanalizację.
W tym celu konieczny jest zakup rury ściennej teleskopowej
odpowietrzającej typu zgodnego z obowiązującymi
przepisami, niepalnego, i połączenie jej z kołnierzem B
(rys.3).
• Wersja filtrująca
Aby przekształcić okap z wersji wciągowej na filtrującą,
należy zwrócić się do Waszego dostawcy z prośbą o filtry na
węgiel aktywny.
Filtry należy umieścić dokładnie w zespole wciągającym
umieszczonym wewnątrz okapu, wykonać obrót o 90 stopni
aż do skoku końcowego (rys.6).Przy przeprowadzeniu tej operacji należy wyjąć siatki G (rys. 5). Oczyszczone powietrze
wprowadzone będzie do pomieszczenia poprzez przewód
rurowy łączący, przebiegający poprzez półkę i połączony z
pierścieniem łączącym B (rys. 4).
• Często myć okap, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz,
przy pomocy szmatki zwilżonej denaturatem lub neutralnym środkiem myjącym w płynie, nie ściernym.
• Instalacja oświetleniowa zaprojektowana jest do użytkowania
podczas gotowania, a nie do długotrwałego użycia jako
oświetlenie główne pomieszczenia. Przedłużone użytkowanie
oświetlenia zmniejsza znacząco średnią trwałość żarówek.
• Wymiana lamp halogenowych (Rys.7).
Aby wymienić lampy halogenowe B ściągnąć szkiełko C
wykorzystując do tego odpowiednie otwory. Wymienić lampy na takie same.
Uwaga: Nie dotykać lampy gołą ręką.
• Polecenia: (fig.8) Slider symbole jak poniżej:
A = Wyłącznik światła
A1 = przycisk Off
A2 = przycisk On
B = Kontrola prędkości
B1 = przycisk Off
B2 = przycisk PIERWSZA PRĘDKOŚĆ
B3 = przycisk DRUGA PRĘDKOŚĆ
B4 = przycisk TRZECIA PRĘDKOŚĆ
DOSTAWCA UCHYLA SIĘ OD WSZELKIEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE USTERKI,
SPOWODOWANE NIEPRZESTRZEGANIEM WYŻEJ
WYMIENIONYCH WSKAZÓWEK.
EKSPLOATACJA I KONSERWACJA
• Zaleca się uruchomienie urządzenia przed przystąpieniem
do gotowania jakiejkolwiek potrawy. Zaleca się, aby nie
wyłączać urządzenia przez około 15 minut po zakończeniu
gotowania potraw w celu całkowitego usunięcia nieświeżego
powietrza.
Prawidłowe działanie okapu uwarunkowane jest prawidłową
i regularną konserwacją; szczególną uwagę należy zwrócić na
filtr przeciwtłuszczowy oraz na filtr z węglem aktywnym.
• Filtr przeciwtłuszczowy ma za zadanie zatrzymywanie
cząsteczek tłuszczu zawieszonych w powietrzu, dlatego
narażony jest na zatkanie, które może nastąpić w różnym
czasie, zależnie od eksploatacji urządzenia.
- Aby zapobiec niebezpieczeństwu ewentualnych pożarów, co
najmniej raz na 2 miesiące należy myć filtry przeciwtłuszczowe,
można je myć min. w zmywarce.
- Po kilku umyciach mogą wystąpić zmiany koloru. Fakt ten
nie daje prawa do reklamacji w celu dokonania ich ewentualnej wymiany.
W przypadku nieprzestrzegania instrukcji wymiany i mycia
może powstać niebezpieczeństwo zapalenia się filtrów
przeciwtłuszczowych.
• Filtry z węglem aktywnym służą do oczyszczania powietrza
zwracanego do otoczenia. Filtry nie nadają się do mycia ani
do regeneracji i powinny być wymieniane nie rzadziej niż co
cztery miesiące. Nasycenie węgla aktywnego zależne jest od
dłuższego lub krótszego czasu użytkowania urządzenia, od
rodzaju kuchenki oraz od regularności, z jaką wykonywane
jest czyszczenie filtra przeciwtłuszczowego.
- 31 -
QUESTIONS OR COMMENTS
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com/be
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
CZECH REPUBLIC
844 000 844
www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
FINLAND
FRANCE
030 - 6227 515
www.samsung.com/fi
3260 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/fr
08 25 08 65 65 (euro 0,15/Min)
GERMANY
01805 - 121213 (0,15 Min)
www.samsung.de
HUNGARY
6 - 80 - SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/hu
ITALIA
800 - SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (0,10/Min)
www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881 / 022-607-93-33
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 - 400 200
www.samsung.com/se
U.K.
0870-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/uk
Republic of Ireland
0818 717 100
www.samsung.com/ie
AUSTRIA
0800- SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/at
Switzerland
0800 - SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ch
Code No.: DE68-
3LIK0573
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement