Samsung HC9247TG Instrukcja obsługi

Samsung HC9247TG Instrukcja obsługi
MODEL:
HC6247TG
HC9247TG
CAPPA ASPIRANTE - Istruzioni per l’uso
DUNSTABZUGSHAUBE - Gebrauchsanweisung
CAMPANA EXTRACTORA - Manual de utilización
HOTTE DE CUISINE - Notice d’utilisation
COOKER HOOD - User instructions
AFZUIGKAP - Gebruiksaanwijzing
COIFA ASPIRANTE - Manual do usuário
КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА - Руководство пользователя
OKAP ZASYSAJACY - instrukcja obslugi
PÁRAELSZÍVÓ - Használati útmutató
ODSÁVAČ PÁR - Návod na použitie
ODSAVAČ PAR - Návod k použití
A
B
Fig.1
Fig.3
Fig.2
-3-
Fig.4
Fig.5
Fig.6
Fig.7
Fig.8
Fig.9
-4-
Specyficzne dane techniczne
OKAP KUCHENNY
HC6247TG
HC9247TG
POLSKI
KOMINY
SZKŁO
CORPUS OKAPU
OŚWIETLENIE
STEROWANIA
PANELE
ALUMINIOWE
HC6247TG - HC9247TG
Moc ssania (m3/godz): 740
Woltarz: 220-240V ~ 50Hz
Moc silnika pochłaniana: 1x250W
Średnica wyjścia powietrza (mm): 150
Lampy: 2x20W
- 29 -
POLSKI
NFORMACJE OGÓLNE
Należy zapoznać się dokładnie z niniejszym tekstem,
zawierającym wskazówki, dotyczące bezpieczeństwa przy
instalacji, eksploatacji i konserwacji okapu kuchennego.
Należy zachować niniejsze instrukcje także dla późniejszych
konsultacji. Urządzenie zostało zaprojektowane w wersji
zasysającej (odprowadzanie powietrza na zewnątrz –
Ryc.1B), filtrującej (recyrkulacja powietrza wewnątrz –
Ryc.1A) lub z silnikiem zewnętrznym (Ryc.1C).
PL
być traktowany jaki odpad domowy, lecz powinien
być przekazany w stosownym punkcie zbiórki w celu
odzyskania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Pozbywać się go zgodnie z miejscowymi normami w
zakresie utylizacji odpadów. Dla uzyskania dodatkowych
informacji na temat traktowania, odzyskiwania i recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z odpowiednim
lokalnym biurem, służbą odpadów domowych lub ze
sklepem, w którym produkt został zakupiony.
INSTRUKCJE DO INSTALACJI
UWAGI O BEZPIECZEŃSTWIE
1. Nie należy używać jednocześnie okapu kuchennego
i paleniska lub kominka zależnych od powietrza w
pomieszczeniu i niezasilanych energią elektryczną,
ponieważ okap zużywa powietrze potrzebne do ich
spalania. Ciśnienie ujemne w pomieszczeniu nie powinno
przekraczać 4 Pa (4x10–5 bar). Należy więc zadbać
o prawidłową wentylację w pomieszczeniu, konieczną
dla bezpiecznego funkcjonowania urządzenia. Przy
odprowadzaniu dymu na zewnątrz, należy przestrzegać
norm obowiązujących w waszym kraju.
Przed podłączeniem modelu do sieci elektrycznej:
- skontrolować tabliczkę znamionową (znajdującą się
wewnątrz urządzenia) aby upewnić się, że napięcie i moc
są odpowiednie dla danej sieci i , że gniazdo wtykowe
połączenia jest odpowiednie. W przypadku wątpliwości
zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka.
- Jeśli przewód zasilana jest uszkodzony powinien zostać
wymieniony na przewód lub specjalny zespół dostępny u
producenta lub u jego obsługi technicznej.
2. UWAGA !
Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego w
niektórych okolicznościach może być niebezpieczny.
A)Nie kontrolować filtrów przy okapie
funkcjonującym
B) Nie dotykać lamp i ich bliskiego obszaru podczas
i bezpośrednio po dłuższym użytkowaniu urządzenia
oświetlającego.
C) Nie dotykać żarówek po dłuższym funkcjonowaniu
urządzenia
D) Nie wolno gotować potraw na otwartym ogniu
E) Nie stosować otwartego ognia, ponieważ może
uszkodzić filtry i spowodować pożar
F) Postępować ostrożnie przy smażeniu, aby przegrzany
olej nie zapalił się
G) Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności
związanej z konserwacją, wyłączyć okap z sieci
elektrycznej.
Niniejsze urządzenie oznaczone jest zgodnie z dyrektywa
europejska 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE). Upewniwszy się, że niniejszy
produkt zostanie zutylizowany we właściwy sposób,
użytkownik przyczynia się do ochrony przed potencjalnymi
konsekwencjami negatywnymi dla środowiska i zdrowia.
podany na produkcie lub na dokumentacji
Symbol
towarzyszącej mu wskazuje, że produktu ten nie powinien
Czynności montażu i podłączenia elektrycznego
powinny być dokonane przez wyspecjalizowany
personel.
• Podłączenie elektryczne
Urządzenie skonstruowane jest według klasy II, dlatego
przewody nie muszą być uziemione.
Podłączenie do sieci elektr ycznej powinno być
przeprowadzone następująco:
BRĄZOWY = L linia
BŁĘKITNY = N zerowy
Jeżeli przewód nie posiada wtyczki, zamontować wtyczkę,
dostosowaną do obciążenia instalacji podanego na
tabliczce znamionowej. Jeżeli okap posiada wtyczkę,
to należy zamontować go tak, aby dostęp do wtyczki
był łatwy. Przy bezpośrednim podłączeniu do sieci
elektrycznej, między urządzeniem i siecią należy umieścić
wyłącznik wielobiegunowy, ze stykami w odległości
przynajmniej 3 mm, przystosowany do obciążenia i zgodny
z obowiązującymi normami.
• Minimalna odległość między płaszczyzną nośną naczyń
urządzenia kuchennego i najniższą częścią okapu
kuchennego powinna wynosić przynajmniej 65 cm.
Przy zastosowaniu rury łączącej składającej się z dwóch
lub kilku części, część górna rury musi znajdować się
wewnątrz części dolnej. Nie należy łączyć przewodu
wyciągowego okapu z przewodem, w którym krąży
gorące powietrze lub z przewodem przeznaczonym do
odprowadzania dymu z urządzeń zasilanych energią
inną niż energia elektryczna. Przed przystąpieniem do
montażu, należy wyłączyć filtr (Ryc. 5) w celu łatwiejszego
manipulowania urządzeniem.
W przypadku montażu urządzenia w wersji ssącej
przygotować otwór odprowadzenia powietrza.
• Sugeruje się, aby używać przewodu o średnicy 150 do
odprowadzania powietrza. Używanie przewężenia może
zmniejszyć osiągi produktu i zwiększyć hałas.
• MONTAŻ NA ŚCIANIE
Wywiercić otwory A uwzględniając podane wielkości
(Ryc.2). Umocować urządzenie na ścianie i ustawić w
poziomie za pomocą zawieszek. Następnie przymocować
okap za pomocą dwóch śrub A (Ryc.5). W zależności od
montażu użyć śrub i kołków odpowiednich dla danego
rodzaju muru (np. żelbeton, płyta kartonowo–gipsowa, itp.)
W przypadku gdy śruby i kołki wchodzą w skład
zestawu, należy upewnić się, że są one odpowiednie dla
rodzaju ściany, na której ma być zamocowany okap.
• M O N TA Ż T E L E S K O P O W Y C H Z Ł Ą C Z E K
OZDOBNYCH
Ściągnąć z komina powłokę ochronną używając rękawic
i uważając aby go nie zarysować. (Rys.7))
Przed założeniem złączki ozdobnej zamontować zasilanie
elektryczne. Jeśli urządzenie instalowane jest w wersji
zasysającej lub w wersji z silnikiem zewnętrznym należy
najpierw zamontować otwór odprowadzający powietrze.
Ustawić szerokość podpory górnej złączki (Ryc.3).
Następnie przymocować podporę do sufitu za pomocą
śrub z uwzględnieniem odległości wskazanej na ryc. 2
w taki sposób, aby była równoległa do okapu A (Ryc.3).
Przyłączyć kołnierz C do otworu odprowadzającego
powietrze za pomocą rury łączącej (Ryc.4).
Umieścić górną złączkę wewnątrz dolnej. Przymocować
dolną złączkę do okapu używając śrub B (w zestawie)
(Ryc.4), naciągnąć górną złączkę aż do skrzynki i
zamocować za pomocą śrub B (Ryc.3).
Aby przekształcić okap z wersji zasysającej w wersję
filtrującą, należy zakupić filtry z węgla aktywnego i
postępować według instrukcji montażu.
• WERSJA FILTRUJĄCA
Zainstalować okap i dwie złączki według instrukcji montażu
okapu w wersji zasysającej. Aby zainstalować złączkę
filtrującą, należy kierować się instrukcjami zawartymi
w podręcznym zestawie narzędzi. Jeśli tego zestawu
nie ma w komplecie, należy zamówić go u sprzedawcy
jako akcesoria. Filtry z węgla aktywnego należy nałożyć
na agregat zasysający umieszczony wewnątrz okapu
(Ryc.6).
EKSPLOATACJA I KONSERWACJA
• Poleca się uruchomić okap przed gotowaniem
wszelkich potraw. Poleca się uruchomić urządzenie
przed gotowaniem potraw i wyłączać na około 15 min. po
zakończeniu gotowania, aż wszystkie zapachy zostaną
odprowadzone.
Dobre funkcjonowanie okapu zależy od
przeprowadzanej
konserwacji, zwłaszcza filtru przeciwtłuszczowego i filtru
węglowego.
• Filtry przeciwtłuszczowe służą do pochłaniania cząstek
tłuszczu zawieszonych w powietrzu. Filtr ten powinien
być czyszczony co 2 miesiące, postępując w następujący
sposób:
- Wyjąć filtry z okapu i czyścić je wodą i detergentem
płynnym obojętnym.
- Dokładnie wypłukać filtry w letniej wodzie i wysuszyć.
- Filtry można czyścić także w zmywarce naczyń.
Na płytach aluminiowych po pewnym okresie czasu mogą
pojawić się zmiany w kolorze. Nie stanowi to jednak
podstawy do reklamacji o wymianę płyt.
• Filtry węglowe służą do oczyszczania powietrza. Filtry
nie mogą być czyszczone lub regenerowane, lecz muszą
być wymieniane przynajmniej co 4 miesiące.
Zanieczyszczenie węgla aktywnego w filtrze zależy
od czasu używania urządzenia, od typu kuchni i od
regularności czyszczenia filtru przeciwtłuszczowego.
• Należy często czyścić osady na wentylatorze i na
pozostałych powierzchniach urządzenia, posługując się
szmatką nawilżoną denaturatem lub płynnym środkiem
czyszczącym nieściernym.
• Urządzenie oświetlające jest zaprojektowane do
użytku
podczas gotowania a nie do przedłużonego użytkowania
j a ko g ł ów n e o św i e t l e n i e l o k a l u . P r ze d ł u żo n e
użytkowanie
oświetlenia znacznie zmniejsza czas trwałości lamp.
• Wymiana lamp halogenowych (Rys.8).
Aby wymienić lampy halogenowe B ściągnąć szkiełko
C wykorzystując do tego odpowiednie otwory. Wymienić
lampy na takie same.
Uwaga: Nie dotykać lampy gołą ręką.
WYŚWIETLACZ: (Rys.9)
Przycisk A = przycisk włączający / wyłączający
oświetlenie
Przycisk B = przycisk wůŕczajŕcy / wyůŕczajŕcy urzŕdzenie.
Okap wůŕczy sić przy 1 prćdkoúci. Przy urzŕdzeniu
wůŕczonym, naciskajŕc przycisk przez 2 sekundy,
nastŕpi wyůŕczenie okapu. Jeżeli urządzenie pracuje
przy pierwszej prędkości, aby wyłączyć okap, nie jest
konieczne naciśnięcie przycisku. Silnik będzie pracował
przy zmniejszonych obrotach.
Wyświetlacz C = wskazuje wybraną prędkość i informuje,
czy został włączony licznik czasu.
Przycisk D = uruchamia okap. Naciskając taki przycisk
nastąpi wzrost prędkości. Naciskając przycisk urządzenie
z trzeciej prędkości przejdzie w intensywny tryb pracy,
który będzie trwał ok. 10 sekund, po czym wróci do
funkcjonowania przy wybranej poprzednio prędkości. W
czasie uruchomienia takiej funkcji, wyświetlacz zapali się
światłem migającym.
Przycisk E = Il Timer reguluje czasowo funkcje, w chwili
włączenia, przez 15 minut po ich wyłączeniu. Il Timer
wyłącza się ponownym wciśnięciem przycisku E. Kiedy
funkcja Timer jest włączona to na wyświetlaczu dziesiętna
pozycja ma migać. Jeżeli włączona jest prędkość
intensywna wówczas Timer nie można włączyć.
Wciśnięciem przycisku E na 2 sekundy, gdy urządzenie
jest wyłączone, włącza się funkcję “clean air”. Włączy się
wówczas silnik co godzinę na 10 minut przy pierwszej
prędkości. Podczas funkcjonowania obrotowy ruch
peryferyjnych segmentów. Po tym czasie silnik wyłączy
się i na wyświetlaczu ukaże się litera “C” świecąca się w
sposób ciągły przez następne 50 minut, po czasie którym
silnik włączy się i tak dalej.
• Nasycenie filtrów przeciwtłuszczowych/ z węgla
aktywnego: Fig.9
- Kiedy wyświetlacz C miga zmieniając prędkość pracy
na literę F (es.1 e F) filtry przeciwtluszczowe mają być
umyte.
- Kiedy wyświetlacz C miga zmieniając prędkość pracy na
literę A (es.1 e A) filtry węglane mają być wymienione.
Po umieszczeniu czystego filtru należy wyzerować
elektroniczną pamięć naciśnięciem przycisku A na około
5 sekund aż do momentu, kiedy sygnalizator świetlny F
lub A na wyświetlaczu C przestanie migać.
D O S TAW C A U C H Y L A S I Ę O D W S Z E L K I E J
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE USTERKI,
SPOWODOWANE NIEPRZESTRZEGANIEM WYŻEJ
WYMIENIONYCH WSKAZÓWEK.
- 31 -
QUESTIONS OR COMMENTS
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
FINLAND
FRANCE
030 - 6227 515
www.samsung.com/fi
3260 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/fr
08 25 08 65 65 (euro 0,15/Min)
GERMANY
01805 - 121213 (0,15 Min)
www.samsung.de
HUNGARY
6 - 80 - SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/hu
ITALIA
800 - SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (0,10/Min)
www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881 / 022-607-93-33
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 - 400 200
www.samsung.com/se
U.K.
0870-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/uk
Republic of Ireland
0818 717 100
www.samsung.com/ie
AUSTRIA
0800- SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/at
Switzerland
0800 - SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ch
Code No.: DE68-
3LIK0486
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement