Samsung HT-D4550 Instrukcja obsługi

Samsung HT-D4550 Instrukcja obsługi
HT-D4500
HT-D4550
5,1-kanałowy system rozrywki
domowej Blu-ray™
instrukcja obsługi
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej
obsługi, należy zarejestrować produkt pod adresem
www.samsung.com/register
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 1
2011-12-23
5:02:42
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁONY (LUB
CZĘŚCI TYLNEJ).
CZĘŚCI WEWNĘTRZNE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W TYM CELU NALEŻY
ZWRÓCIĆ SIĘ DO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU PUNKTU SERWISOWEGO
PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
NIE OTWIERAĆ
Symbol ten oznacza, że wewnątrz tego
urządzenia obecne jest „niebezpieczne
napięcie”, które może spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub
obrażenia ciała.
PRZESTROGA : ABY UNIKNĄĆ
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,
NALEŻY PRAWIDŁOWO PODŁĄCZYĆ
URZĄDZENIE DO GNIAZDKA
ELEKTRYCZNEGO.
OSTRZEŻENIE
• Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym, nie należy
wystawiać tego urządzenia na deszcz lub
wilgoć.
PRZESTROGA
• Nie należy narażać sprzętu na kapiące ciecze lub
chlapanie. Na urządzeniu nie wolno także stawiać
żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak
wazon.
• Główna wtyczka jest używana do odłączania urządzenia i
powinna być zawsze łatwo dostępna.
• Urządzenie to powinno być stale podłączone do gniazda
sieciowego prądu przemiennego zabezpieczonego
uziemieniem.
• Aby odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Dlatego
wtyczka powinna być zawsze łatwo dostępna.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Symbol ten przypomina o
postępowaniu zgodnie z istotnymi
instrukcjami dołączonymi do tego
urządzenia.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
PRODUKT LASEROWY KLASY 1
Ten odtwarzacz płyt CD jest klasyfikowany jako
produkt LASEROWY KLASY 1.
Używanie elementów sterujących, dokonywanie
regulacji lub obsługiwanie urządzenia w sposób
inny niż opisane w niniejszej instrukcji może
doprowadzić do wystawienia na niebezpieczne
promieniowanie.
PRZESTROGA
• NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE PRZY
OTWIERANIU I PO OBEJŚCIU WEWNĘTRZNYCH
ZABEZPIECZEŃ. UNIKAĆ WYSTAWIENIA NA DZIAŁANIE
PROMIENI.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 2
2011-12-23
5:02:49
Środki ostrożności
• Należy upewnić się, że źródło zasilania prądem zmiennym jest zgodne z wymaganiami wyszczególnionymi na
naklejce umieszczonej z tyłu produktu.
• Produkt należy umieścić w pozycji poziomej na odpowiedniej podstawie (meblu), zachowując wystarczająco
dużo miejsca na dopływ powietrza (7,5–10 cm).
• Produktu nie należy kłaść na wzmacniaczach lub innych urządzeniach, które mogą nagrzewać się w czasie
pracy. Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte.
• Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na produkcie.
• Przed przestawieniem produktu należy sprawdzić, czy szczelina na płyty jest pusta.
• Aby całkowicie odłączyć to urządzenie od zasilania, należy wyjąć wtyczkę z gniazda w ścianie.
- W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas należy wyjąć wtyczkę z gniazda w ścianie.
• Podczas burzy z piorunami należy odłączyć główną wtyczkę prądu przemiennego od gniazda. Napięcie
gwałtownie wzrasta pod wpływem wyładowań atmosferycznych, co może uszkodzić urządzenie.
• Produktu nie należy wystawiać bezpośrednio na promienie słoneczne lub inne źródła ciepła. Mogłoby to
doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
• Produkt należy chronić przed wilgocią i nadmiernym ciepłem lub urządzeniami wytwarzającymi silne pole
elektromagnetyczne (np. głośnikami).
• Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy odłączyć przewód od źródła zasilania.
• Produkt nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego. Należy go używać jedynie w celu prywatnym.
• Jeśli urządzenie lub płyta były przechowywane w niskich temperaturach, może wystąpić kondensacja pary
wodnej. W przypadku przewożenia urządzenia zimą należy odczekać około 2 godzin przed jego użyciem, aż jego
temperatura osiągnie poziom temperatury pokojowej.
• Baterie użyte w tym produkcie zawierają substancje chemiczne szkodliwe dla środowiska.
Nie należy wyrzucać baterii razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 3
3
2011-12-23
5:02:50
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenia dotyczące obsługi i
przechowywania płyt
Niewielkie rysy na płycie mogą pogorszyć jakość
dźwięku i obrazu lub spowodować przeskoki.
Należy szczególnie uważać, aby nie porysować
płyt podczas ich obsługi.
Trzymanie płyt
• Nie należy dotykać strony odtwarzania płyty.
• Płytę należy trzymać za krawędzie,
tak aby nie zostawić odcisków
palców na powierzchni płyty.
• Do płyt nie należy przyklejać papieru ani taśmy.
Przechowywanie płyt
• Płyt nie należy przechowywać w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych
• Przechowywać w chłodnych, wietrzonych
miejscach
• Przechowywać w czystych koszulkach
ochronnych.
Przechowywać w pozycji pionowej.
✎ UWAGA
 Należy uważać, aby nie zabrudzić płyt.
 Nie należy wkładać do urządzenia płyt pękniętych
ani porysowanych.
Obsługa i przechowywanie płyt
Zabrudzone płyty lub płyty z widocznymi odciskami
palców należy wyczyścić przy użyciu łagodnego
detergentu rozpuszczonego w wodzie i wytrzeć suchą
szmatką.
• Płytę należy czyścić, przecierając delikatnie
ruchami ze środka na zewnątrz płyty.
✎ UWAGA
Licencja
• Symbol Dolby i podwójne D są zarejestrowanymi znakami towarowymi
firmy Dolby Laboratories.
• „INFORMACJE O DIVX VIDEO: DivX® to format
cyfrowych filmów wideo stworzony przez firmę DivX,
Inc. Jest to urządzenie posiadające oficjalny certyfikat DivX Certified®,
które odtwarza filmy DivX. Więcej informacji i narzędzia
oprogramowania do konwersji plików na format wideo DivX jest
dostępnych na stronie www.divx.com.
INFORMACJE O PLIKACH WIDEO DIVX NA ŻĄDANIE: Aby odtwarzać
filmy wideo DivX na żądanie (VOD), należy najpierw zarejestrować to
urządzenie z oznaczeniem DivX Certified®. Aby uzyskać kod
rejestracyjny, należy znaleźć w menu ustawień urządzenia część z
plikami DivX VOD. Aby uzyskać więcej informacji na temat zakończenia
rejestracji, odwiedź stronę vod.dvix.com.
Urządzenie z oznaczeniem DivX Certified® umożliwia odtwarzanie
plików w formacie wideo DivX® o rozdzielczości HD do 1080p, także
zawartość Premium.
DivX®, DivX Certified® i loga powiązane są znakami towarowymi DivX,
Inc. i są używane na mocy licencji.”
Projekt objęty jednym lub większą liczbą następujących patentów
amerykańskich: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• HDMI, logo HDMI oraz High-Definition
Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach.
• Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi korporacji
Oracle i/lub jej filii. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi ich
właścicieli.
• Produkt ten posiada technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem,
chronioną patentami amerykańskimi i innymi prawami własności
intelektualnych.
Zabrania się inżynierii wstecznej i rozbierania urządzenia.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ oraz loga są znakami towarowymi Blu-ray
Disc Association.
• iPod jest znakiem towarowym
firmy Apple Inc. zarejestrowanym
w USA i innych krajach. iPhone jest
znakiem towarowym firmy Apple Inc.
• < Licencja Open Source – oświadczenie >
W przypadku korzystania z oprogramowania Open Source
licencje Open Source są dostępne w menu produktu.
 Jeśli ciepłe powietrze dostanie się do zimnych
części wewnątrz urządzenia, może dojść do
kondensacji. To z kolei może spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia. W takim
przypadku należy wyjąć płytę i na 1 lub 2 godziny
pozostawić urządzenie włączone.
4
Copyright
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa
zastrzeżone,
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 4
2011-12-23
5:02:50
Spis treści
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności
Ostrzeżenia dotyczące obsługi i przechowywania płyt
Licencja
Copyright
PIERWSZE KROKI
7
8
12
13
13
14
15
Symbole używane w instrukcji
Typy płyt i ich właściwości
Akcesoria
Opis
Panel przedni
Panel tylny
Pilot
PODŁĄCZANIE
17
20
22
23
24
Podłączanie głośników
Podłączanie wyjścia wideo do telewizora
Podłączanie dźwięku z urządzeń zewnętrznych
Podłączanie do sieci
Podłączanie anteny FM
USTAWIENIA
25
26
27
27
27
27
27
29
29
29
29
29
30
30
31
31
31
31
32
33
33
33
36
36
36
36
37
37
37
37
37
38
Ustawienia początkowe
Wyświetlanie menu Ustawienia
Wyświetlacz
Prop. ekranu TV
Smart Hub — rozmiar ekranu
BD Wise (tylko odtwarzacze firmy Samsung)
Rozdzielczość
Format kolorów HDMI
Ramka filmu (24 na s)
Funkcja HDMI Deep Color
Tryb pauzy
Tryb progresywny
Dźwięk
Ustawienia głośnika
Kor. uż.
HDMI Audio
Kanał Audio Return
Wyjście cyfrowe
Dynamiczna kontrola zakresu
Synch. dźw.
Sieć
Ustawienie sieci
Stan sieci
Połączenie internet owe BD-LIVE
System
Ustawienia początkowe
Anynet+ (HDMI-CEC)
Zarządzanie danymi BD
Strefa czasowa
Wideo DivX® na żąd.
Zeruj
Język
2
7
17
25
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 5
POLSKI
2
3
4
4
4
INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
5
2011-12-23
5:02:50
Spis treści
USTAWIENIA
38
38
38
38
38
38
38
39
39
40
Zabezpieczenia
Ocena rodzicielska BD
Ocena rodzicielska DVD
Zmień hasło
Ogólne
Wyświetlacz przedni
Sieciowy pilot zdaln. sterow.
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania
Kontakt z firmą Samsung
PODSTAWOWE FUNKCJE
41
41
Odtwarzanie filmu wideo
Korzystanie z menu Dysk/menu tytułów/menu
podręcznych
Odtwarzanie Lista utworów
Korzystanie z funkcji Wyszukaj i Pomiń
Odtwarzanie w zwolnionym tempie/Odtwarzanie
poklatkowe
Powtarzanie odtwarzania
Korzystanie z przycisku TOOLS
Słuchanie muzyki
Tryb Dźwięk
Odtwarzanie obrazów
Odtwarzanie zawartości urządzenia pamięci masowej
USB
Słuchanie radia
Podłączanie iPoda/iPhona za pomocą kabla USB
Modele iPoda/iPhona, których można używać z tym
urządzeniem
38
41
42
42
43
43
44
46
48
49
50
51
53
53
USŁUGI SIECIOWE
54
61
63
63
63
Korzystanie z usługi Smart Hub
Samsung Apps
Używanie funkcji vTuner
BD-LIVE™
Korzystanie z funkcji AllShare
INNE INFORMACJE
64
67
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
54
64
•
Rysunki i ilustracje znajdujące się w tej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako źródło informacji i mogą różnić się od
rzeczywistego wyglądu produktu.
•
Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy
a. po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi)
b. użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
•
Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed wizytą
technika.
6
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 6
2011-12-23
5:02:50
01
Pierwsze kroki
Pierwsze kroki
Symbole używane w instrukcji
Przed przeczytaniem instrukcji obsługi należy zapoznać się z następującymi terminami.
Nazwa
Logo
Ikona
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definicja
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach BD-ROM.
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach BD-RE/-R nagranych w formacie
BD-RE.
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
y
DVD+RW
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach DVD+RW lub DVD-RW(V)/DVD-R/+R,
które zostały nagrane i sfinalizowane.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
w
G
DivX
MKV
MP4
DivX
x
Audio CD
Pamięć masowa
USB
-
PRZESTROGA
-
UWAGA
-
Klawisz skrótu
-
F
!
✎
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach audio CD-RW/-R (w formacie CD-DA).
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R lub
urządzeniu pamięci masowej USB zawierającym pliki MP3 lub WMA.
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R lub
urządzeniu pamięci masowej USB zawierającym pliki JPEG.
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R lub
urządzeniu pamięci masowej USB zawierającym pliki DivX.
Dotyczy funkcji dostępnej na nośniku pamięci masowej USB.
Dotyczy sytuacji, w których funkcja nie działa lub ustawienia mogą zostać
anulowane.
Dotyczy wskazówek lub instrukcji na danej stronie, pomagających w
korzystaniu z określonych funkcji.
Funkcja ta zapewnia łatwy i bezpośredni dostęp do danej opcji
poprzez naciśnięcie jednego przycisku pilota.
• Ten produkt jest kompatybilny tylko z systemem kolorów PAL.
• Płyty NTSC nie będą odtwarzane.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 7
7
2011-12-23
5:02:50
Pierwsze kroki
Typy płyt i ich właściwości
Logotypy płyt, które można odtwarzać
Zgodność płyt Blu-ray
Płyty Blu-ray to nowy, rozwijający się format. W związku
z tym mogą występować problemy ze zgodnością płyt.
Nie wszystkie płyty są zgodne i nie każda płyta będzie
odtwarzana. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy
zapoznać się z sekcją Typy płyty w niniejszym
podręczniku.
Blu-ray Disc
Dolby Digital Plus
System transmisji PAL w
Polsce, Francji, Niemczech
itd.
Dolby TrueHD
DTS-HD High Resolution
Audio
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
BD-LIVE
✎ UWAGA
 Funkcja odtwarzania może być niedostępna w
przypadku niektórych typów płyt lub podczas
określonych czynności, np. zmiany kąta patrzenia i
regulacji proporcji ekranu. Szczegółowe informacje
o płytach można znaleźć na opakowaniu. W razie
potrzeby należy się z nimi zapoznać.
 Należy uważać, aby nie zabrudzić ani nie
porysować płyt. Odciski palców, brud, kurz, rysy
lub pozostałości pyłu z papierosów znajdujące się
na nagranej stronie płyty mogą uniemożliwić
odtwarzanie płyty.
 Podczas odtwarzania danych BD-Java ładowanie
może trwać dłużej niż w przypadku normalnych
treści, a niektóre funkcje mogą działać wolniej.
Płyty, których nie można odtwarzać
• Płyty HD DVD
• DVD-RAM
• Płyty DVD-R o pojemności 3,9 GB do
autoringu.
• DVD-RW (tryb VR)
• Płyty Super Audio CD (poza warstwą CD)
• Płyty DVD-ROM/PD/MV itp. oraz płyty CVD/
CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
• Płyty CDG służą do odtwarzania wyłącznie
plików audio, nie odtwarzają grafiki.
✎ UWAGA
 Produkt ten może nie odtwarzać niektórych płyt
komercyjnych lub DVD zakupionych w innym
regionie.
 Jeśli płyta DVD-R/-RW została nieprawidłowo
nagrana w formacie DVD Video, nie zostanie
odtworzona.
8
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 8
2011-12-23
5:02:52
01
BD-RE/-R
Zarówno urządzenie, jak i płyty, mają przypisane
kody regionów. Kody regionów muszą być ze
sobą zgodne, aby płyta mogła zostać
odtworzona. Jeśli kody nie są zgodne, płyta nie
zostanie odtworzona.
Ta płyta Blu-ray może być nagrywana i odtwarzana.
To urządzenie może odtwarzać płyty BD-RE/-R
nagrywane za pomocą innych zgodnych
nagrywarek płyt Blu-ray.
Typ płyty
Kod
regionu
A
Blu-ray
Obszar
Ameryka Północna, Ameryka
Środkowa, Ameryka
Południowa, Korea, Japonia,
Tajwan, Hongkong oraz Azja
Południowo-Wschodnia.
DVD-VIDEO
• Mogą one odtwarzać nagrane komercyjne płyty DVD
(płyty DVD-VIDEO) z filmami.
• Podczas przełączania pierwszej warstwy płyty DVDVIDEO na drugą, może dojść do chwilowego
zniekształcenia obrazu i dźwięku. Nie jest to oznaką
uszkodzenia produktu.
DVD-RW/-R/+R
B
Europa, Grenlandia, Terytoria
Francuskie, Bliski Wschód,
Afryka, Australia i Nowa Zelandia.
C
Indie, Chiny, Rosja, Azja
Środkowa i Południowa.
1
Stany Zjednoczone, terytoria
Stanów Zjednoczonych oraz
Kanada
• Produkt ten może odtwarzać płyty DVD+RW
nagrane w nagrywarce DVD wideo. Zdolność
odtwarzania może zależeć od warunków
nagrywania.
2
Europa, Japonia, Bliski Wschód,
Egipt, Afryka Płd., Grenlandia
Audio CD (CD-DA)
3
Tajwan, Korea, Filipiny,
Indonezja, Hong Kong
4
Meksyk, Ameryka Płd. i
Środkowa, Australia, Nowa
Zelandia, Wyspy Pacyficzne,
Karaiby
5
Rosja, Europa Wsch., Indie,
większość Afryki, Korea Płn.,
Mongolia
6
Chiny
DVD-VIDEO
Typy płyt
BD-ROM
Ta płyta Blu-ray może być wyłącznie odtwarzana.
Niniejsze urządzenie może odtwarzać nagrane
komercyjne płyty BD-ROM.
Produkt ten może odtwarzać płyty DVD-RW/-R/+R
nagrane i sfinalizowane w nagrywarce DVD wideo.
Zdolność odtwarzania może zależeć od warunków
nagrywania.
DVD+RW
• Produkt ten może odtwarzać płyty audio CD-RW/-R
w formacie CD-DA.
• Produkt ten może nie odtwarzać niektórych płyt CDRW/-R z powodu warunków, w jakich wykonywane
jest nagrywanie.
CD-RW/-R
• Używaj płyt CD-RW/-R 700 MB(80 min.).
Jeśli to możliwe nie używaj płyt o pojemności 800
MB (90 minut) lub większej, ponieważ płyty takie
mogą nie zostać odtworzone.
• Jeśli płyta CD-RW/-R nie była nagrana w zamkniętej
sesji, możliwe są opóźnienia w odtwarzaniu początku
płyty lub żaden nagrany plik może nie zostać
odtworzony.
• Produkt ten może nie odtwarzać niektórych płyt CDRW/-R w zależności od urządzenia używanego do
wypalania płyty. W przypadku treści skopiowanych z
płyt na nośnik CD-RW/-R w celu prywatnym
zdolność odtwarzania może się różnić w zależności
od zawartości i typu płyt.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 9
Pierwsze kroki
Kod regionu
9
2011-12-23
5:02:53
Pierwsze kroki
Format płyty
Korzystanie z płyt JPEG
• Płyty CD-R/-RW, DVD-RW/-R nagrane w formacie UDF, lub JOLIET mogą nie być odtwarzane.
• Odtwarzane mogą być tylko pliki JPEG z rozszerzeniem „.jpg", „.JPG", „.jpeg" lub „JPEG".
• Obsługiwane są progresywne pliki JPEG.
DVD-RW/-R (V)
• Jest to format używany do nagrywania danych na płytach DVD-RW lub DVD-R. Płyty można odtwarzać w tym
urządzeniu po ich sfinalizowaniu.
• Jeśli płyta, która została nagrana w trybie wideo w nagrywarce innego producenta, nie została sfinalizowana, jej
odtwarzanie w tym urządzeniu nie będzie możliwe.
Obsługiwane formaty plików
Obsługa plików wideo
Rozszerzenie
pliku
Zawartość
Kodek wideo
Kodek audio
Rozdzielczość
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
Rdzeń DTS
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
Rdzeń DTS
1920x1080
1920x1080
Motion JPEG
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Window Media Video v9
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.avi
AVI
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.asf
ASF
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
MPEG4 SP/ASP
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
10
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 10
2011-12-23
5:02:54
01
Zawartość
Kodek wideo
Kodek audio
Rozdzielczość
VRO
VOB
MPEG2
AC3
MPEG
LPCM
1920x1080
*.vro
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
352x288
1920x1080
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
MPEG1
MPEG1
MPEG2
PS
H.264
MPEG2
H.264
TS
VC1
Pierwsze kroki
Rozszerzenie
pliku
352x288
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Ograniczenia
• W przypadku problemów z zawartością niektóre z wyżej wymienionych kodeków nie są obsługiwane.
• Źródło wideo z nieprawidłową informacją o pojemniku lub uszkodzone nie będzie prawidłowo odtwarzane.
• Źródło AV z wyższą niż standardowa prędkość przesyłu lub liczbą klatek na sekundę nie będzie odtwarzane
prawidłowo.
• Jeśli tabela indeksów jest uszkodzona, funkcja Jump (Przejdź do) nie będzie obsługiwana.
• W przypadku odtwarzania filmu wideo przez sieć film może nie być odtwarzany prawidłowo w zależności od
stanu sieci.
Dekoder wideo
• Obsługa do H.264 Poziom 4.1.
• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD nie są obsługiwane.
• MPEG4 SP, ASP:
- Poniżej 1280 x 720: maks. 60 klatek
- Powyżej 1280 x 720: maks. 30 klatek
• GMC 2 lub wyższe nieobsługiwane.
Dekoder audio
•
•
•
•
Obsługa do WMA 7,8,9.
WMA 9 PRO z więcej niż dwoma kanałami (wielokanałowe) nieobsługiwane.
WMA 9 bezstratny, głos nieobsługiwany.
WMA z częstotliwością próbkowania 22050 Hz mono nieobsługiwane.
Obsługa plików muzycznych
Rozszerzenie pliku
Pojemnik
Kodek audio
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Zgodny z WMA wersja 10
* Częstotliwości próbkowania (w kHz) — 8,
11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Szybkość transmisji — wszystkie szybkości
w zakresie od 5 KB/s do 384 KB/s
*.wma
WMA
Zakres obsługi
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 11
11
2011-12-23
5:02:54
Pierwsze kroki
Informacje o podłączaniu urządzenia USB
Obsługiwane urządzenia:
Urządzenie pamięci masowej USB, odtwarzacz
MP3, aparat cyfrowy, czytnik kart USB
1) Foldery lub pliki o nazwie dłuższej niż 125 znaków
nie są obsługiwane.
6) Należy podłączać bezpośrednio do portu USB
danego produktu. Podłączanie za pośrednictwem
innego przewodu może spowodować problemy z
kompatybilnością USB.
7) W przypadku włożenia więcej niż jednego
urządzenia pamięci masowej do czytnika z
wieloma gniazdami urządzenie może nie działać
prawidłowo.
8) Protokół PTP aparatu cyfrowego nie jest
obsługiwany.
2) Plik z napisami o rozmiarze większym niż
300 KB może nie być obsługiwany.
3) Niektóre urządzenia USB/aparaty cyfrowe mogą
nie być kompatybilne z tym produktem.
4) Obsługiwane są systemy plików FAT16 i FAT32.
5) Pliki ze zdjęciami (JPEG), muzyką (MP3) i filmami
powinny mieć nazwy w języku koreańskim lub
angielskim. W przeciwnym razie plik może nie
zostać odtworzony.
9) Nie należy odłączać urządzenia USB podczas
„ładowania”.
10) Im większa rozdzielczość obrazu, tym bardziej
opóźnione jest jego wyświetlenie.
11) Odtwarzanie pobranych ze strony komercyjnej
plików MP3 z zastosowaniem systemu DRM jest
niemożliwe.
Akcesoria
Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie akcesoria wymienione poniżej.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
SLEEP
TV
BD
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
7
3
PTY+
6
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
D
DSP
HUB
PL
Kabel wideo
12
Antena FM
Instrukcja obsługi
MO/ST
vTuner
Pilot/baterie (rozmiar AAA)
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 12
2011-12-23
5:02:54
01
Pierwsze kroki
Opis
Panel przedni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
1
2
CZUJNIK PILOTA
Wykrywa sygnały przesyłane przez pilota.
TACA PŁYTY
Otwórz, aby włożyć płytę.
3
WYŚWIETLACZ
Wyświetla stan odtwarzania, czas itd.
4
PRZYCISK OTWÓRZ/
ZAMKNIJ
Otwiera i zamyka tacę płyty.
5
PRZYCISK FUNKCJA
Tryb przełączany jest w następujący sposób:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM
6
PRZYCISK STOP
Zatrzymuje odtwarzanie.
7
Przycisk ODTWARZAJ/
PAUZA
Odtwarza płytę lub wstrzymuje odtwarzanie.
8
PRZYCISK WPROWADŹ
Zaznacza pozycje menu lub rozpoczyna odtwarzanie płyty Blu-ray.
(Nie rozpoczyna odtwarzania płyty DVD.)
9
10
PRZYCISK ZASILANIA (
REGULACJA GŁOŚNOŚCI
Regulacja głośności.
11
PORT USB
Można tutaj podłączyć pendriva USB flash i używać go jako pamięci, jeśli urządzenie jest
podłączone do funkcji BD-LIVE. Można także użyć hosta USB do aktualizacji oprogramowania i
odtwarzania plików MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4. Gdy podłączony jest iPod, możliwe jest również
korzystanie z funkcji R. IPOD.
)
Włączanie/wyłączanie telewizora.
✎ UWAGA
 Aktualizacji oprogramowania przez port USB należy dokonywać wyłącznie za pomocą napędu pamięci
Flash USB.
 Gdy urządzenie wyświetla menu płyty Blu-ray, nie można uruchomić odtwarzania filmu poprzez naciśnięcie
przycisku ODTWARZAJ na urządzeniu lub pilocie. Aby odtworzyć film, należy wybrać opcję Odtwórz film lub Start
w menu płyty, a następnie nacisnąć przycisk WPROWADŹ.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 13
13
2011-12-23
5:02:55
Pierwsze kroki
Panel tylny
1
2
3
4 5
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
6 7
8 9
COMPONENT OUT
10
FM ANT
SURROUND
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
1
WENTYLATOR CHŁODZĄCY
Wentylator chłodzący dostarcza produktowi chłodne powietrze, tym
samym zapobiegając przegrzaniu się urządzenia. Wentylator zawsze
obraca się, gdy włączone jest zasilanie.
2
ZŁĄCZA WYJŚCIOWE GŁOŚNIKÓW
SYSTEMU 5,1-KANAŁOWEGO
Podłącz głośniki przednie, centralny, surround i subwoofer.
3
ZEWNĘTRZNE GNIAZDA CYFROWE AUDIO
(OPTYCZNE)
Umożliwiają podłączenie zewnętrznego sprzętu z cyfrowym
wyjściem.
4
GNIAZDO URZĄDZENIA
BEZPRZEWODOWEGO LAN
Dzięki urządzeniu sieci bezprzewodowej LAN, można korzystać z
usług dostępnych przez sieć (patrz strony 54~63), usługi BD-LIVE i
pobierać aktualizacje oprogramowania.
5
ZŁĄCZE SIECI LAN
Dzięki połączeniu z siecią, można korzystać z usług dostępnych
przez sieć (patrz strony 54~63), usługi BD-LIVE i pobierać
aktualizacje oprogramowania.
6
GNIAZDA WEJŚCIA AUX
Podłącz do 2-kanałowego wyjścia analogowego w urządzeniu
zewnętrznym (takim jak magnetowid)
7
GNIAZDA WYJŚCIA
KOMPONENTOWEGO WIDEO
Umożliwia podłączenie telewizora z wejściami Video Component do
tych gniazd.
8
GNIAZDO WYJŚCIA WIDEO
Podłącz gniazdo wejścia wideo w telewizorze (VIDEO IN) do gniazda
wyjścia wideo (VIDEO OUT) w tym urządzeniu.
9
GNIAZDO HDMI OUT
Za pomocą kabla HDMI można podłączyć złącze wyjścia HDMI do
złącza wejścia HDMI w telewizorze, aby uzyskać najlepszą jakość
obrazu.
10
GNIAZDO ANTENY FM
Umożliwia podłączenie anteny FM.
! PRZESTROGA
 Podczas instalacji produktu należy zapewnić przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron
wentylatora.
 Nie należy zasłaniać wentylatora ani otworów wentylacyjnych.
14
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 14
2011-12-23
5:02:56
01
Pierwsze kroki
Pilot
Opis pilota
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Włączanie/wyłączanie urządzenia.
Aby przejść do trybu TV, naciśnij
przycisk TV.
Aby przejść do trybu kina domowego,
naciśnij przycisk BD.
Opcje można wybierać za pomocą
przycisków numerycznych.
RECEIVER
SLEEP
BD
TV
TA
RDS DISPLAY
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
0
Umożliwiają wyszukiwanie do tyłu
lub do przodu.
Wstrzymuje odtwarzanie płyty.
MUTE
VOL
SFE MODE
DISC MENU
MENU
TUNING
/CH
TITLE MENU
POPUP
Naciśnij, aby wyświetlić menu Disc
(Dysk).
TOOLS
Naciśnij, aby otworzyć menu
podręczne/tytułów.
Wyjście z menu.
RETURN
EXIT
Ustawianie programowanych
częstotliwości radiowych.
TUNER
MEMORY
A
SMART
Ten przycisk nie jest dostępny.
Można ustawić tryb SFE (ang.
Sound Field Effect – Efekt pola
dźwiękowego) najlepiej pasujący
do typu słuchanej muzyki.
Wyświetla informacje o
odtwarzanej treści podczas
odtwarzania płyty Blu-ray/DVD.
Umożliwia wybór pozycji menu
ekranowego i zmianę wartości menu.
Naciśnij, aby wyszukać zawartość.
Umożliwia wybór żądanego trybu
dźwięku Dolby Pro Logic II.
Służy do regulacji poziomu subwoofera.
Umożliwia wyszukiwanie
aktywnych stacji FM i zmianę
kanałów.
INFO
Naciśnij, aby wyświetlić menu Tools
(Narzędzia)
Naciśnij, aby skorzystać z funkcji
Smart Hub.
Funkcja RDS służy do odbierania
stacji FM.
Umożliwia ponowne odtwarzanie
tytułu, rozdziału, utworu lub płyty.
Reguluje głośność.
Wraca do poprzedniego menu.
Ustaw wyłącznik czasowy, aby
wyłączyć urządzenie.
REPEAT
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia
wyświetlenie obrazu na pełnym ekranie
telewizora.
Umożliwiają przejście do tyłu lub do
przodu.
Służy do zatrzymania/uruchomienia
odtwarzania płyty.
Umożliwia tymczasowe wyłączenie
dźwięku.
Przyciski te służą zarówno do obsługi
menu tego produktu, jak również kilku
innych funkcji płyt Blu-ray.
Otwiera i zamyka tacę płyty.
9
FULL SCREEN
Umożliwia przejście do głównego menu.
Jest to przycisk wyboru trybu.
lub
Umożliwia wybór trybu wideo
telewizora.
B
C
SEARCH S/W LEVEL
D
DSP
HUB
MO/ST
vTuner
Ustawianie i ograniczanie poziomu
głośności. (Cyfrowy procesor
sygnałowy)
Naciśnij, aby skorzystać z funkcji
vTuner.
Wybranie opcji MONO lub STEREO
dla sygnału radiowego.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 15
15
2011-12-23
5:02:57
Pierwsze kroki
Wkładanie baterii do pilota
* Rozmiar baterii: AAA
Lista kodów marek telewizorów
Marka
Kod
Marka
Kod
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ UWAGA
 Upewnij się, że bieguny baterii zostały
ustawione zgodnie z oznaczeniami „+” i „–” na
rysunku w komorze.
 W przypadku normalnego użytkowania telewizora
baterie wystarczają w przybliżeniu na rok.
 Pilota można używać maksymalnie z odległości
około 7 metrów w linii prostej.
Konfiguracja pilota
Za pomocą tego pilota można sterować
niektórymi funkcjami telewizora.
Obsługiwanie telewizora za pomocą pilota
1. Naciśnij przycisk TV, aby przełączyć pilota na
tryb TV.
2. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć
telewizor.
3. Przytrzymując przycisk POWER, wprowadź
kod odpowiadający marce telewizora.
• Jeśli w tabeli podano więcej niż jeden kod
dla danego telewizora, należy wpisywać je
po kolei, aby ustalić odpowiedni.
• Przykład: telewizor firmy Samsung
Przytrzymując naciśnięty przycisk POWER,
wprowadź 00, 15, 16, 17 lub 40 przy użyciu
przycisków numerycznych.
4. Jeśli telewizor się wyłączy, oznacza to, że
konfiguracja jest zakończona.
• Można korzystać z przycisków ZASILANIA
TELEWIZORA, REGULACJI GŁOŚNOŚCI,
WYBORU KANAŁU i przycisków
numerycznych (0–9).
✎ UWAGA
 Pilot może nie obsługiwać niektórych marek
telewizorów. Ponadto, w zależności od marki
telewizora, niektóre funkcje mogą być
niedostępne.
 Domyślnie pilot obsługuje telewizory firmy
Samsung.
16
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 16
2011-12-23
5:02:57
02
Podłączanie
Podłączanie
W tej części opisano różne metody podłączania tego urządzenia do podzespołów zewnętrznych.
Przed przeniesieniem lub instalacją produktu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.
Podłączanie głośników
Umieszczanie produktu
SW
2,5 do 3 razy wielkość ekranu telewizora
Umieść go na stojaku lub półce lub pod szafką
telewizora.
Wybieranie miejsca słuchania
Miejsce słuchania powinno być oddalone od
telewizora na odległość będącą 2,5- lub 3krotnością przekątnej ekranu telewizora.
Przykład: Dla telewizora 32": 2–2,4 m
Dla telewizora 55": 3,5–4 m
Głośniki przednie ei
Umieść je z przodu miejsca słuchania, ustawiając je w swoją stronę, pod kątem
około 45°. Umieść głośniki w taki sposób, aby ich głośniki wysokotonowe
znajdowały się na tej samej wysokości co uszy. Ustaw głośniki przednie w linii z
głośnikiem centralnym lub umieść je nieznacznie przed nim.
Głośnik centralny f
Najlepiej zainstalować go na tej samej wysokości co głośniki przednie. Można go
również zainstalować nad telewizorem lub pod nim.
Głośniki surround
Umieść te głośniki po bokach miejsca słuchania. Jeśli nie ma wystarczającej ilości
miejsca, umieść głośniki tak, aby były skierowane przodem do siebie. Umieść je w
odległości około 60–90 cm powyżej ucha i skieruj nieznacznie w dół.
hj
do głośników przednich i centralnego, głośniki surround
* Wsą przeciwieństwie
używane głównie do efektów dźwiękowych i dźwięk nie będzie się z nich
Subwoofer g
Położenie subwoofera nie jest takie istotne. Można go ustawić w dowolnym
miejscu.
wydobywał przez cały czas.
! PRZESTROGA
 Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę głośnikami ani w ich pobliżu. W przypadku upadku
głośników taka zabawa mogłaby doprowadzić do obrażeń.
 Przewody głośników należy tak podłączyć do głośników, aby zgadzały się ich biegunowości (+/ –).
 Subwoofer należy umieścić poza zasięgiem dzieci, aby uniemożliwić dzieciom wkładanie rąk lub
ciał obcych do kanału (otworu) subwoofera.
 Subwoofera nie należy wieszać na ścianie za kanał (otwór).
✎ UWAGA
 Postawienie głośnika w pobliżu telewizora może spowodować zniekształcenie obrazu na ekranie w
wyniku wytwarzanego przez głośnik pola magnetycznego. W takim przypadku należy ustawić głośnik z
daleka od telewizora.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 17
17
2011-12-23
5:02:58
Podłączanie
Części głośnika
HT-D4500
(L)
(P)
(L)
GŁOŚNIK PRZEDNI
(P)
GŁOŚNIK CENTRALNY
GŁOŚNIK PRZESTRZENNY
Części głośnika
SUBWOOFER
Zmontowane głośniki
HT-D4550
HT-D4550
(L) (P)
ŚRUBA (5X15): 4 SZT.
ŚRUBA (4X20): 16 SZT.
GŁOŚNIK
PRZEDNI
STOJAK
(L) (P)
GŁOŚNIK
PRZESTRZENNY
PRZEWÓD GŁOŚNIKA
GŁOŚNIK
CENTRALNY

GŁOŚNIK
CENTRALNY
GŁOŚNIK
PRZEDNI
SUBWOOFER
SUBWOOFER
GŁOŚNIK
PRZESTRZENNY
PODSTAWA STOJAKA
Montaż głośników na stojaku Tallboy
Tylko HT-D4550
1. Obróć podstawę stojaka do góry dnem i przymocuj ją
do stojaka.
2. Za pomocą śrubokręta wkręć małe śruby (4x20, do
łączenia stojaka i podstawy stojaka) zgodnie z
ruchem wskazówek zegara w cztery oznaczone
otwory, jak pokazano na ilustracji.
! UWAGA
1
2
Podstawa
stojaka
Stojak
3
Głośnik
4
 W przypadku używania śrubokręta dynamometrycznego
należy uważać, aby nie użyć nadmiernej siły. W przeciwnym
razie ześlizgnie się lub może ulec uszkodzeniu. (moment
obrotowy — poniżej 1,96 Nm (15 kg.f.cm))
3. Przymocuj górny głośnik do zmontowanego stojaka.
4. Za pomocą śrubokręta wkręć inną dużą śrubę (5x15,
do łączenia głośnika i stojaka) zgodnie z ruchem
wskazówek zegara do otworu z tyłu głośnika.
5. Wygląd po zamontowaniu głośnika.
Wykonaj te kroki, aby zainstalować drugi głośnik.
18
Stojak
5
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 18
2011-12-23
5:02:59
02
HT-D4500
1. Podłącz wtyczki z tyłu produktu, dopasowując kolory wtyczek głośników do kolorów gniazd w
głośniku.
Podłączanie
Podłączanie głośników
Głośnik przestrzenny (L)
Głośnik przedni (L)
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
Głośnik przedni (P)
Głośnik centralny
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Głośnik przestrzenny (P)
Subwoofer
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
HT-D4550
1. Wciśnij zacisk z tyłu danego głośnika.
2. Wsuń czarny przewód do czarnego zacisku (–), a czerwony przewód do
czerwonego zacisku (+) , a następnie zwolnij zacisk.
3. Podłącz wtyczki z tyłu produktu, dopasowując kolory wtyczek głośników
do kolorów gniazd w głośniku.
Głośnik przedni (L)
Czerwony
Czarny
Głośnik przestrzenny (L)
Głośnik przedni (P)
Głośnik centralny
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Subwoofer
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SURROUND
SUBWOOFER FRONT
SURROUND
Głośnik przestrzenny (P)
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Polski
HT-D4500_XEO_POL_0911.indd 19
19
2013-09-11 ¿ÀÀü 10:30:10
Podłączanie
Podłączanie wyjścia wideo do telewizora
Wybierz jeden z trzech sposobów podłączania do telewizora.
SPOSÓB 1
COMPONENT OUT
FM ANT
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
Wyjście HDMI OUT
Wejście HDMI IN
SPOSÓB 1: HDMI (NAJWYŻSZA JAKOŚĆ)
Podłącz kabel HDMI (sprzedawany osobno) z gniazda HDMI OUT z tyłu urządzenia do gniazda HDMI
IN w telewizorze.
✎ UWAGA
 W zależności od telewizora niektóre rozdzielczości wyjściowe HDMI mogą nie być obsługiwane.
 Po wykonaniu połączenia wideo ustaw źródło sygnału wideo w telewizorze na odpowiadające wyjściu wideo
(HDMI, Component lub Composite) w produkcie. Więcej informacji na temat wyboru źródła wejścia wideo w
telewizorze należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.
 W przypadku ustawienia możliwości obsługi telewizora za pomocą pilota produktu naciśnij na pilocie przycisk
TV SOURCE i wybierz HDMI, jako zewnętrzne źródło sygnału telewizyjnego.
Funkcja automatycznego wykrywania HDMI
1. Za pomocą kabla HDMI połącz zacisk wyjścia HDMI OUT z tyłu urządzenia do zacisku HDMI IN w
telewizorze.
2. Włącz urządzenie i telewizor.
Aby uzyskać informacje na temat dostępnych rozdzielczości HDMI, patrz strona 27.
• Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli przewód HDMI nie obsługuje trybu CEC.
• HDMI to interfejs umożliwiający cyfrową transmisję danych wideo i audio poprzez jedno złącze.
Za pomocą interfejsu HDMI produkt przesyła cyfrowy sygnał wideo i audio oraz wyświetla żywy obraz na telewizorze
posiadającym gniazdo wejściowe HDMI.
• Opis połączenia HDMI
- HDMI przesyła wyłącznie cyfrowy sygnał do telewizora.
- Jeśli dany telewizor nie obsługuje protokołu HDCP, na ekranie wyświetlony jest cyfrowy szum
• Czym jest HDCP?
HDCP (High-band width Digital Content Protection) to system ochrony przed kopiowaniem zawartości BD/DVD wysyłanej
poprzez interfejs HDMI. Oferuje bezpieczne cyfrowe połączenie pomiędzy źródłem sygnału wideo (PC, DVD itp.) a urządzeniem
wyświetlającym (telewizorem, projektorem itp.). Zawartość jest szyfrowana w urządzeniu źródłowym w celu uniemożliwienia
wykonywania nieautoryzowanych kopii.
20
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 20
2011-12-23
5:03:19
02
Podłączanie
Czerwony Niebieski Zielony
SPOSÓB 2
COMPONENT OUT
FM ANT
HDMI OUT
Żółty
AN
mA
AUX IN
SPOSÓB 3
VIDEO OUT
SPOSÓB 2: Połączenie Video Component (LEPSZA JAKOŚĆ)
Jeśli telewizor wyposażony jest w wejścia wideo Component, podłącz kabel wideo Component
(niedostarczony) z gniazd wyjścia wideo Component (PR, PB i Y) na tylnym panelu produktu do gniazd
wejścia wideo Component w telewizorze.
✎ UWAGA
 W zależności od typu płyty można wybrać szereg ustawień rozdzielczości, takich jak 1080i, 720p,
576p/480p i 576i/480i. (Patrz strona 27).
 Rzeczywista rozdzielczość może różnić się od ustawień w menu Setup (Ustawienia), jeśli podłączony
jest zarówno przewód Component jak i HDMI. Rozdzielczość może również różnić się w zależności
od płyty. (Patrz strona 27).
 Po wykonaniu połączenia wideo ustaw źródło sygnału wideo w telewizorze na odpowiadające wyjściu
wideo (HDMI, Component lub Composite) w produkcie.
Więcej informacji na temat wyboru źródła wejścia wideo w telewizorze należy szukać w instrukcji
obsługi telewizora.
 W przypadku ustawienia możliwości obsługi telewizora za pomocą pilota produktu, naciśnij na pilocie
przycisk TV SOURCE i wybierz COMPONENT jako zewnętrzne źródło telewizora.
 Podczas odtwarzania płyty DVD, jeśli zarówno przewód HDMI jak i Component są podłączone i
wybrano tryb Component 1080p, 1080i, 720p lub 576p(480p), menu Konfiguracja wyświetlania
wyświetli rozdzielczość wyjściową jako 1080p, 1080i, 720p lub 576p(480p). W rzeczywistości ta
rozdzielczość to 576i(480i).
SPOSÓB 3: Połączenie Wideo Composite (DOBRA JAKOŚĆ)
Podłącz dostarczony kabel wideo z gniazda VIDEO OUT z tyłu produktu do gniazda VIDEO IN w
telewizorze.
✎ UWAGA
 Sygnał źródłowy wideo jest zawsze wysyłany w rozdzielczości 576i/480i, niezależnie od rozdzielczości
ustawionej w menu Ustawienia. (Patrz strona 27).
 Po wykonaniu połączenia wideo ustaw źródło sygnału wideo w telewizorze na odpowiadające wyjściu
wideo (HDMI, Component lub Composite) w produkcie.
Więcej informacji na temat wyboru źródła wejścia wideo w telewizorze należy szukać w instrukcji
obsługi telewizora.
 W przypadku ustawienia możliwości obsługi telewizora za pomocą pilota produktu naciśnij na
pilocie przycisk TV SOURCE i wybierz VIDEO jako zewnętrzne źródło sygnału telewizyjnego.
! PRZESTROGA
 Nie należy podłączać urządzenia za pośrednictwem magnetowidu. Na sygnały wideo kierowane
przez magnetowidy mogą mieć wpływ systemy ochrony praw autorskich. Obraz na ekranie
telewizora będzie wtedy zniekształcony.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 21
21
2011-12-23
5:03:21
Podłączanie
Podłączanie dźwięku z urządzeń zewnętrznych
T
COMPONENT OUT
FM ANT
URROUND
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
URROUND
E:3
WIRELESS LAN
5V 350mA
Przewód optyczny
(kupowany oddzielnie)
AUX IN
Czerwony
VIDEO OUT
Biały
Odbiornik telewizji
kablowej
OPTICAL
Przewód audio
(kupowany oddzielnie)
Jeśli zewnętrzne
urządzenie analogowe
posiada tylko jedno
wyjście audio, podłącz
lewy lub prawy kanał.
VCR
AUX
OPTYCZNE: Podłączanie zewnętrznego urządzenia cyfrowego
Urządzenia sygnału cyfrowego, takie jak odbiorniki telewizji kablowej/satelitarnej (Set-Top Box).
1. Podłącz wejście cyfrowe Digital Input (OPTICAL) urządzenia do gniazda Digital Output w
zewnętrznym urządzeniu cyfrowym.
2. Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz wejście D. IN.
• Tryb przełączany jest w następujący sposób : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM
✎ UWAGA
 Aby zobaczyć obraz wideo z odbiornika telewizji kablowej/satelitarnej, należy podłączyć jego wyjście
obrazu do telewizora.
 Ten system obsługuje częstotliwości próbkowania cyfrowego rzędu 32 kHz lub więcej z zewnętrznych
urządzeń cyfrowych.
 Ten system obsługuje tylko dźwięk DTS i dźwięk cyfrowy Dolby. Dźwięk MPEG, który jest ciągłym
strumieniem bitów nie jest obsługiwany.
AUX: Podłączanie zewnętrznego urządzenia analogowego
Urządzenia sygnału analogowego, takie jak magnetowidy.
1. Podłącz gniazdo AUX IN (Audio) w produkcie do gniazda Audio Out w zewnętrznym urządzeniu
analogowym.
• Upewnij się, że dopasowane zostały kolory.
2. Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz wejście AUX.
• Tryb przełączany jest w następujący sposób : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM
✎ UWAGA
 Można podłączyć gniazdo wyjścia wideo w magnetowidzie do telewizora i podłączyć gniazda wyjścia
audio w magnetowidzie do tego produktu.
22
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 22
2011-12-23
5:03:21
02
Urządzenie umożliwia korzystanie z usług sieciowych (Patrz strony 54-63), na przykład Smart Hub i
BD-LIVE oraz odbieranie aktualizacji oprogramowania, gdy nawiązywane jest połączenie sieciowe.
Zalecamy korzystanie z rutera bezprzewodowego lub rutera IP w celu nawiązania połączenia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat połączenia rutera, należy zapoznać się z instrukcją obsługi
rutera lub skontaktować się z producentem rutera w celu uzyskania pomocy.
Podłączanie
Podłączanie do sieci
Sieć kablowa
1. Za pomocą kabla sieci LAN (kabla UTP) podłącz złącze LAN urządzenia do złącza LAN w modemie.
2. Ustaw opcje sieciowe. (Patrz strona 33).
COMPONENT OUT
FM ANT
LAN
HDMI OUT
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
Ruter
Modem szerokopasmowy
(z wbudowanym ruterem)
lub
Usługa szerokopasmowa
✎ UWAGA
Modem szerokopasmowy
Usługa szerokopasmowa
Połączenie z komputerem w celu korzystania
z funkcji AllShare
(Patrz strona 63).
 Dostęp internetowy do serwera aktualizacji oprogramowania firmy Samsung może nie być dozwolony,
w zależności od używanego rutera lub zasad dostawcy usług internetowych. Aby uzyskać więcej
informacji, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.
 W przypadku korzystania z DSL do nawiązania połączenia sieciowego należy użyć rutera.
 Aby możliwe było korzystanie z funkcji AllShare, komputer musi być podłączony do sieci w sposób
przedstawiony na rysunku.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 23
23
2011-12-23
5:03:23
Podłączanie
Sieć bezprzewodowa
Można podłączyć się do sieci za pomocą bezprzewodowego urządzenia udostępniającego adres IP.
1. Aby ustanowić bezprzewodowe połączenie sieciowe, niezbędny jest punkt dostępu
bezprzewodowego/ruter bezprzewodowy. Włóż kartę bezprzewodowej sieci LAN do gniazda karty
bezprzewodowej sieci LAN na tylnym panelu urządzenia.
2. Ustaw opcje sieciowe. (Patrz strona 33)
Usługa szerokopasmowa
COMPONENT OUT
LAN
Bezprzewodowe
urządzenie IP sharer
WIRELESS LAN
5V 350mA
AUX IN
VIDEO OUT
Komputer
Karta sieci
bezprzewodowej LAN
(kupowany oddzielnie)
Połączenie z komputerem w celu
korzystania z funkcji AllShare
(Patrz strona 63).
✎ UWAGA
 Urządzenie to jest kompatybilne z urządzeniem sieci bezprzewodowej wyłącznie firmy Samsung (kupowane oddzielnie)





(Nazwa modelu: WIS09ABGN).
- Urządzenie sieci bezprzewodowej firmy Samsung jest sprzedawane oddzielnie. Skontaktuj się z punktem sprzedaży firmy
Samsung Electronics, aby dokonać zakupu.
Należy używać bezprzewodowego urządzenia udostępniającego adres IP obsługującego IEEE 802.11 a/b/g/n. (n jest
zalecane w celu uzyskania stałego połączenia z siecią bezprzewodową.)
Charakterystyczne dla sieci bezprzewodowej LAN jest to, że może powodować zakłócenia, w zależności od warunków
użytkowania urządzenia. (sprawność punktu dostępu, odległość, przeszkody, zakłócenia z innych urządzeń
radiowych, itp.)
Ustaw bezprzewodowe urządzenie IP sharer na tryb infrastruktury. Tryb ad-hoc nie jest obsługiwany.
W przypadku stosowania klucza bezpieczeństwa dla AP (bezprzewodowe urządzenie udostępniające adres IP),
obsługiwane są tylko poniższe opcje.
1) Tryb uwierzytelniania: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Typ szyfrowania: WEP, AES
Aby skorzystać z funkcji AllShare, należy podłączyć computer do sieci zgodnie z powyższym rysunkiem.
Podłączanie anteny FM
Antena FM (w zestawie) 1. Podłącz dołączoną do zestawu antenę FM do gniazda
FM ANTENNA.
FM ANT
HDMI OUT
2. Powoli przemieszczaj przewód anteny, aż znajdziesz
miejsce, gdzie odbiór jest dobry, a następnie
przymocuj antenę do ściany lub innej twardej
powierzchni.
✎ UWAGA
 Produkt ten nie odbiera stacji AM.
24
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 24
2011-12-23
5:03:25
03
Ustawienia
1. Włącz telewizor po podłączeniu urządzenia.
Po podłączeniu urządzenia do telewizora i
pierwszym uruchomieniu zostanie wyświetlony
ekran Ustawienia początkowe.
Ustawienia
Ustawienia początkowe
• Menu główne
Moje treści
Wideo
Zdjęcia
Muzyka
Funkcja
Moje urządz.
Internet
Ustawienia
Initial Settings | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Čeština
English
Eesti
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Indonesia
Italiano
한국어
m Move " Enter
d WPS(PBC)
✎ UWAGA
 Menu główne zostanie wyświetlone dopiero po
konfiguracji ustawień początkowych, poza
opisanym poniższej wyjątkiem.
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
żądany język i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
3. Przy użyciu przycisku WPROWADŹ wybierz
przycisk Uruchom.
 Po naciśnięciu przycisku NIEBIESKIEGO (D)
podczas konfiguracji sieci można przejść do
menu głównego nawet wtedy, gdy konfiguracja
sieci nie została jeszcze zakończona.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądane
proporcje ekranu telewizora, a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ. (Patrz str. 27).
 Aby ponownie wyświetlić ekran Ustawienia
5. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądane
ustawienia dla opcji Network Settings
(Ustawienia sieci): Kablowa, Bezprzewod.
(ogólne), WPS(PBC) lub One Foot
Connection, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat swoich Ustawień sieci,
naciśnij na pilocie przycisk NIEBIESKIEGO
(D), aby pominąć tutaj Ustawienia sieci,
zakończ Ustawienia początkowe i przejdź do
menu głównego.
W przypadku wyboru Ustawień sieci przejdź
do stron 33-36, aby uzyskać więcej informacji
na temat Ustawień sieci. Po ukończeniu tej
czynności przejdź do kroku 6.
 W przypadku podłączenia urządzenia za pomocą
6. Zostanie wyświetlone menu główne. (Więcej
informacji o menu głównym można znaleźć na
stronie 26).
początkowe w celu dokonania zmian, wybierz
opcję Ustawienia początkowe. (Patrz str. 36).
kabla HDMI do telewizora marki Samsung
obsługującego funkcję Anynet+ (HDMI-CEC)
oraz 1.) Należy ustawić funkcję Anynet+ (HDMICEC) na Włączone zarówno w telewizorze, jak i
w urządzeniu oraz 2.) Należy ustawić telewizor na
język obsługiwany przez urządzenie. Urządzenie
automatycznie wybierze ten język jako
preferowany.
 W przypadku pozostawienia urządzenia w trybie
zatrzymania przez ponad 5 minut bez czynności
użytkownika, na ekranie telewizora zostanie
wyświetlony wygaszacz ekranu. W przypadku
pozostawienia urządzenia w trybie wygaszacza
przez ponad 20 minut zasilanie zostanie
automatycznie wyłączone.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 25
25
2011-12-23
5:03:27
Ustawienia
2. Za pomocą przycisków ◄► wybierz opcję
Ustawienia i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Wyświetlanie menu Ustawienia
DISC MENU
MENU
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądane
podmenu i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
TITLE MENU
POPUP
1
TOOLS
2
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądaną
pozycję i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
INFO
RETURN
EXIT
3
5. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk EXIT.
4
✎ UWAGA
 Po podłączeniu urządzenia do sieci wybierz
TUNER
1
Przycisk MENU : Umożliwia przejście do głównego
menu.
2
Przycisk RETURN : powoduje powrót do poprzedniego
menu.
3
Przycisk WPROWADŹ/KIERUNKOWE :
Poruszanie kursorem lub wybór pozycji.
Włączanie aktualnie wybranej pozycji.
Potwierdzenie ustawienia.
4
Przycisk EXIT : Służy do zamykania bieżącego menu.
opcję Internet z menu Home (Str. gł.).
Pobierz żądaną treść z Samsung Apps. (Patrz
strony 61-63).
 Kroki dotyczące dostępu mogą się różnić w
zależności od wybranego menu.
 Menu ekranowe tego urządzenia może zmienić
się po aktualizacji wersji oprogramowania.
Aby wyświetlić menu Ustawienia i jego podmenu,
wykonaj poniższe czynności:
1. Naciśnij przycisk POWER.
Zostanie wyświetlone menu główne.
• Menu główne
Moje treści
Wideo
3
Zdjęcia
Muzyka
4
1
Funkcja
Moje urządz.
Internet
Ustawienia
2
5
d WPS(PBC)
1
Powoduje wybór opcji Moje urządz.
2
Powoduje wybór opcji Funkcja.
3
Powoduje wybór opcji Moje treści.
4
Powoduje wybór opcji Internet.
5
Powoduje wybór opcji Ustawienia.
6
Wyświetla dostępne przyciski.
26
6
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 26
2011-12-23
5:03:29
03
Użytkownik może konfigurować różne opcje
wyświetlacza, np. Proporcje ekranu TV,
Rozdzielczość itd.
Prop. ekranu TV
W zależności od typu posiadanego telewizora może
zaistnieć potrzeba konfiguracji ustawień wielkości
ekranu.
• 16:9 Oryginalny : Wybierz tę opcję po
podłączeniu urządzenia do telewizora z ekranem
16:9. Urządzenie będzie wyświetlać całą
zawartość w oryginalnych proporcjach obrazu.
Zawartość w formacie 4:3 będzie wyświetlana z
czarnymi paskami po lewej i prawej stronie.
• 16:9 Pełny : Wybierz tę opcję po podłączeniu
urządzenia do telewizora z ekranem 16:9. Cała
zawartość wypełni ekran. Zawartość w formacie
4:3 zostanie rozciągnięta.
• 4:3 Letter Box : Wybierz tę opcję po podłączeniu
urządzenia do telewizora z ekranem 4:3.
Urządzenie będzie wyświetlać całą zawartość w
oryginalnych proporcjach obrazu. Zawartość w
formacie 16:9 będzie wyświetlana z czarnymi
paskami u góry i u dołu.
• 4:3 Pan-Scan : Wybierz tę opcję po podłączeniu
urządzenia do telewizora z ekranem 4:3.
Zawartość w formacie 16:9 będzie miała obciętą
skrajną lewą i prawą stronę.
✎
UWAGA
 Dostępność formatów obrazu zależy od typu płyty.
 W przypadku wyboru proporcji obrazu i opcji innej
niż proporcja ekranu danego telewizora
wyświetlany obraz może być zniekształcony.
 W przypadku wyboru ustawienia 16:9 Oryginalny
na ekranie telewizora może zostać wyświetlony 4:3
Pillarbox (czarne paski po obu stronach obrazu).
Smart Hub — rozmiar ekranu
Ustaw optymalny rozmiar ekranu Smart Hub.
• Rozmiar 1 : Rozmiar ekranu Smart Hub będzie
mniejszy niż domyślny. Po bokach ekranu mogą
być widoczne czarne paski.
• Rozmiar 2 : Jest to domyślne ustawienie Smart
Hub. Na ekranie odtwarzacza wyświetlany jest
obraz Smart Hub o normalnym rozmiarze.
• Rozmiar 3 : Powoduje wyświetlenie ekranu Smart
Hub o większym rozmiarze. Obraz może nie
mieścić się na ekranie telewizora.
BD Wise (tylko odtwarzacze firmy Samsung)
System BD Wise to najnowsza funkcja przekazywania
danych stworzona przez firmę Samsung.
Po podłączeniu urządzenia firmy Samsung z telewizorem
firmy Samsung z funkcją BD Wise za pomocą złącza
HDMI, a zarówno telewizor jak i urządzenie posiadają
funkcję BD Wise, urządzenie będzie odtwarzać filmy wideo
w rozdzielczości i z liczbą klatek na sekundę
odpowiadającą płycie BD/DVD.
• Wyłączone : Rozdzielczość wyjściowa pozostaje
taka, jak poprzednio ustawiona w menu
Rozdzielczość, niezależnie od rozdzielczości.
Patrz Rozdzielczość poniżej.
• Włączone : Urządzenie odtwarza filmy wideo w
oryginalnej rozdzielczości i z liczbą klatek na
sekundę płyty BD/DVD.
✎ UWAGA
 Gdy funkcja BD Wise jest włączona, ustawienie
Rozdzielczość automatycznie wybiera
domyślną opcję BD Wise i pojawia się ona w
menu Rozdzielczość.
 Jeśli urządzenie jest podłączone do urządzenia
nie obsługującego funkcji BD Wise, nie można
korzystać z tej funkcji.
 Aby funkcja BD Wise działała prawidłowo,
należy ustawić menu BD Wise zarówno
urządzenia jak i telewizora na opcję Włączone.
Rozdzielczość
Umożliwia ustawienie optymalnej rozdzielczości
wyjściowej sygnału wideo Component i HDMI w
opcji Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p) lub
576i(480i).
Liczba oznacza liczbę linii wideo na klatkę. Litery i
oraz p oznaczają odpowiednio: skanowanie z
przeplotem i progresywne. Im więcej linii, tym
wyższa jakość.
• Auto : Automatycznie ustawia rozdzielczość
wyjściową na maksymalną rozdzielczość
podłączonego telewizora.
• BD Wise : Automatycznie ustawia rozdzielczość
dostosowując ją do rozdzielczości płyty BD/DVD,
jeśli produkt podłączony jest za pomocą kabla HDMI
do telewizora z systemem BD Wise. (Pozycja menu
BD Wise jest wyświetlana tylko wtedy, gdy włączona
jest funkcja BD Wise. Patrz BD Wise powyżej).
• 1080p : Przesyła 1080 linii progresywnego wideo.
(tylko HDMI)
• 1080i : Przesyła 1080 linii sygnału wideo z przeplotem.
• 720p : Przesyła 720 linii progresywnego wideo.
• 576p/480p : Przesyła 576/480 linii progresywnego wideo.
• 576i/480i : Przesyła 576/480 linii wideo z przeplotem.
(tylko WIDEO)
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 27
Ustawienia
Wyświetlacz
27
2011-12-23
5:03:32
Ustawienia
Rozdzielczość zgodna z trybem wyjścia
• Płyta Blu-ray/Zasoby elektroniczne/Odtwarzanie zawartości cyfrowej
HDMI/połączone
Wyjście
HDMI/niepołączone
Tryb HDMI
Tryb Component
Tryb
Component/
WIDEO
Płyta Blu-ray
Zasoby
elektroniczne/
Zawartość
cyfrowa
Płyta Blu-ray
Zasoby
elektroniczne/
Zawartość
cyfrowa
BD Wise
Rozdzielczość
płyty Blu-ray
1080p przy
60F
576i/480i
-
-
-
Auto
Maks.
rozdzielczość
wejścia
telewizyjnego
Maks.
rozdzielczość
wejścia
telewizyjnego
576i/480i
-
-
-
1080p przy 60F
1080p przy
60F
1080p przy
60F
576i/480i
-
-
-
Ramka filmu:
Auto (24 na s)
1080p przy
24F
1080p przy
24F
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
1080i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
720p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Konfiguracja
Tryb WIDEO
• Odtwarzanie DVD
HDMI/połączone
Wyjście
Tryb HDMI
Tryb Component
Tryb WIDEO
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
-
Auto
Maks. rozdzielczość
wejścia
telewizyjnego
576i/480i
-
-
1080p przy 60F
1080p przy 60F
576i/480i
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
Konfiguracja
28
HDMI/niepołączone
Tryb Component/
WIDEO
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 28
2011-12-23
5:03:32
03
 Jeśli telewizor podłączony do urządzenia nie




obsługuje funkcji Ramka filmu lub wybranej
rozdzielczości, zostanie wyświetlony
komunikat „Jeśli po dokonaniu wyboru nie
zostanie wyświetlony żaden obraz, odczekaj
15 sekund. Nastąpi automatyczne
przywrócenie poprzedniego ustawienia
rozdzielczości. Czy chcesz zaznaczyć?”.
IfW przypadku wybrania opcji Tak ekran
telewizora pozostanie pusty przez 15
sekund, po czym automatycznie zostanie
ustawiona poprzednia rozdzielczość.
Jeśli ekran pozostaje pusty po zmianie
rozdzielczości, wyjmij wszystkie płyty, a
następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk
STOP () z przodu urządzenia na dłużej niż
5 sekund. Wszystkie ustawienia zostaną
przywrócone do wartości domyślnych.
Wykonaj czynności z poprzedniej strony,
aby przejść do poszczególnych trybów i
wybierz taką opcję Ustawienia wyświetlacza,
która będzie obsługiwana przez telewizor.
W przypadku przywrócenia domyślnych
ustawień wszystkie dane użytkownika
przechowywane w bazie danych BD
zostaną usunięte.
Płyta Blu-ray musi posiadać funkcję 24
klatek, aby urządzenie mogło korzystać z
trybu Ramka filmu (24 na s).
Jeśli zarówno przewód HDMI, jak i
Component są podłączone i wyświetlany
jest sygnał Component, rozdzielczość
zostanie ustawiona na 576i/480i.
Format kolorów HDMI
Umożliwia dostosowanie ustawienia formatu
przestrzeni kolorów dla wyjścia HDMI do
możliwości podłączonego urządzenia (telewizor,
monitor itp.).
• Auto : Automatycznie ustawia w urządzeniu
optymalny format obsługiwany przez dane
urządzenie.
• YCbCr (4:4:4) :Jeśli dany telewizor obsługuje
przestrzeń kolorów YCbCr za pośrednictwem
HDMI, wybierz to ustawienie w celu
wyświetlania obrazu w standardowej gamie
kolorów YCbCr.
• RGB (Standard) : Wybierz, aby wyświetlać
obrazy w standardowej gamie kolorów RGB.
• RGB (rozszerz.) : Jeśli urządzenie zostało
podłączone do wyświetlacza DVI, na przykład
do monitora, wybierz tę opcję, aby wyświetlana
była rozszerzona gama kolorów RGB.
Ramka filmu (24 na s)
Ustawienie funkcji Ramka filmu (24 na s) w pozycji
Auto umożliwia ustawienie prędkości wyświetlania 24
klatek/s na wyjściu HDMI urządzenia, w celu uzyskania
najlepszej jakości obrazu.
Z funkcji Ramka filmu (24 na s) można korzystać
wyłącznie w telewizorach obsługujących tę liczbę klatek
na sekundę. Opcję Ramka filmu można wybrać jedynie
wtedy, gdy urządzenie jest w trybie rozdzielczości
wyjścia HDMI 1080i lub 1080p.
• Auto : Funkcje Ramka filmu (24 na s) działają.
• Wyłączone : Funkcje Ramka filmu (24 na s) są
wyłączone.
Funkcja HDMI Deep Color
Umożliwia wyświetlanie obrazu wideo z wyjścia
HDMI OUT z funkcją Deep Color. Funkcja Deep
Color zapewnia wierniejsze odtwarzanie kolorów
z większą głębią barw.
• Auto: Urządzenie odtwarza obraz wideo z funkcją
Deep Color na podłączonym telewizorze
obsługującym funkcję HDMI Deep Color.
• Wyłączone : Obraz jest wyświetlany bez
funkcji Deep Color.
Tryb pauzy
Ta opcja umożliwia ustawienie rodzaju obrazu
wyświetlanego przez urządzenie w momencie
wstrzymania odtwarzania DVD.
• Auto: Automatycznie wyświetla najlepszej
jakości obraz nieruchomy, w zależności od
oglądanego materiału.
• Ramka : Wybierz, gdy na wstrzymywanym
obrazie nie ma dużo akcji.
• Pole : Wybierz, gdy na wstrzymywanym obrazie
jest dużo akcji.
Tryb progresywny
Umożliwia ulepszenie jakości obrazu podczas
oglądania filmów DVD.
• Auto : Wybranie tej opcji powoduje automatyczne
dobranie przez urządzenie najlepszej jakości obrazu
dla oglądanego filmu DVD.
• Wideo : Wybierz, aby uzyskać najlepszą jakość
obrazu podczas oglądania koncertu lub programu
telewizyjnego nagranego na płycie DVD.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 29
Ustawienia
✎ UWAGA
29
2011-12-23
5:03:32
Ustawienia
Dźwięk
Ustawienia głośnika
Ustawienia
Ustawienia głośnika
Obraz
Dźwięk
Sieć
Poziom
|
Odległość
System
Odległość
Jeśli niemożliwe jest ustawienie głośników w
równej odległości od miejsca słuchania, można
dostosować czas opóźnienia sygnału audio z
głośników: przedniego, centralnego, subwoofera
i głośnika surround.
• Odległość głośnika można ustawić w zakresie
od 0,3 m do 9,0 m.
Dźwięk testowy : Wyłączone
Język
Zabezpieczenia
Ustawienia
Ogólne
Pomoc techniczna
Odległość
Obraz
> Przenieś " Wejdź ' Powrót
Poziom
Dźwięk
Przedni L
◄
Sieć
Przedni R
:
Środkowv
:
System
Przestrzenny L :
Język
Przestrzenny R :
Zabezpieczenia Głośnik niskoton. :
Dźwięk testowy :
Ogólne
Pomoc techniczna
10(ft) 3.0(m) |
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
10(ft) 3.0(m)
Wyłączone
> Przenieś < Zmień ' Powrót
Można regulować balans i poziom głośności
każdego z głośników.
Regulacja poziomu głośników przedniego/
centralnego/surround/subwoofera
Dźwięk testowy
• Poziom głośności można regulować w krokach
od -6dB do +6dB.
Funkcja Dźwięk testowy służy do sprawdzania
podłączeń głośników.
• Głośność zwiększa się w miarę zbliżania się do
wartości +6dB i zmniejsza się w miarę zbliżania
się do wartości -6dB.
Za pomocą przycisków ◄, ► wybierz Włączone.
• Dźwięk testowy zostanie wysłany kolejno do
głośników: Przedni L Środkowv Przedni
R Przestrzenny R Przestrzenny L Głośnik niskoton., aby umożliwić
sprawdzenie, czy głośniki są prawidłowo
skonfigurowane.
Ustawienia
Poziom
Obraz
Dźwięk
Przedni L
◄ 0 dB |
Sieć
Przedni R
: 0 dB
Środkowv
: 0 dB
System
Przestrzenny L
: 0 dB
Język
Przestrzenny R
: 0 dB
Zabezpieczenia Głośnik niskoton. : 0 dB
Dźwięk testowy : Wyłączone
Ogólne
Pomoc techniczna
> Przenieś < Zmień ' Powrót
Aby zatrzymać dźwięk testowy, za pomocą
przycisków ◄, ► wybierz opcję Wyłączone.
Ustawienia
Ustawienia głośnika
Obraz
Dźwięk
Sieć
System
Język
Poziom
Odległość
Dźwięk testowy ◄ Włączone |
Zabezpieczenia
Ogólne
Pomoc techniczna
> Przenieś " Wejdź ' Powrót
✎ UWAGA
 Gdy dźwięk HDMI jest ustawiony w pozycji WŁ.
(dźwięk jest generowany przez głośniki telewizora),
funkcja Dźwięk testowy nie jest dostępna.
30
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 30
2011-12-23
5:03:32
03
Wyjście cyfrowe
Ustawienia korektora można wprowadzić ręcznie
według własnych upodobań.
Opcję Digital Output (Wyjście cyfrowe) należy ustawić
zgodnie z możliwościami odbiornika AV podłączonego
do urządzenia:
• PCM : Wybierz tę opcję, jeśli został podłączony
odbiornik AV obsługujący HDMI.
• Bitstream (nieprzetworzone) : Wybierz tę opcję, jeśli
został podłączony odbiornik AV obsługujący HDMI z
funkcją dekodowania Dolby TrueHD i DTS-HD Master
Audio.
• Bitstream (kodowanie DTS) : Wybierz tę opcję, jeśli
został podłączony odbiornik AV przy użyciu wejścia
optycznego cyfrowego, które może dekodować DTS.
• Bitstream (kodowanie Dolby D.) : Wybierz tę opcję,
jeśli nie posiadasz odbiornika AV obsługującego
HDMI, jednak posiadasz odbiornik AV z funkcją
dekodowania Dolby Digital.
Ustawienia
Kor. uż.
Obraz
Dźwięk
Sieć
System
Język
Zabezpieczenia
Ogólne
Pomoc techniczna
0
0
0
0
0
0
0
250Hz
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
A
Zeruj > Zmień < Przenieś ' Powrót
HDMI Audio
Sygnały dźwiękowe przesyłane poprzez złącze
HDMI można włączać i wyłączać.
• Wyłączone : Obraz wideo jest przesyłany
wyłącznie poprzez złącze HDMI, a dźwięk jest
nadawany wyłącznie przez głośniki urządzenia.
• Włączone : Oba sygnały obrazu i dźwięku są
przesyłane poprzez złącze HDMI, a dźwięk jest
nadawany tylko przez głośniki telewizora.
✎ UWAGA
 Ustawienie funkcji HDMI Audio jest
automatycznie zredukowane do 2 kanałów dla
głośników telewizora.
Kanał Audio Return
Użytkownik może odtwarzać dźwięk telewizora
przez głośniki kina domowego przy użyciu tylko
jednego kabla HDMI.
• Auto : Odtwarzaj dźwięk telewizora przez
głośniki kina domowego, jeśli dany telewizor
obsługuje funkcję Kanał Audio Return.
• Wyłączone : Wyłącza funkcję Kanał Audio
Return.
✎ UWAGA
 Jeśli funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest
ustawiona w pozycji Wyłączone, funkcja
Kanał Audio Return nie jest dostępna.
 Używanie kabla HDMI niezgodnego z
funkcją ARC (Kanał Audio Return) może
spowodować problem kompatybilności.
 Funkcja ARC jest dostępna tylko wtedy, gdy
podłączony telewizor obsługuje technologię ARC.
Więcej informacji znajduje się w tabeli wyboru wyjścia
cyfrowego. (Patrz str. 32).
Płyty Blu-ray mogą zawierać trzy strumienie dźwięku:
- Główna ścieżka dźwiękowa: Ścieżka dźwiękowa filmu
głównego.
- Ścieżka dźwiękowa BONUSVIEW: Dodatkowa ścieżka
dźwiękowa, na przykład komentarz reżysera lub
aktora.
- Efekty dźwiękowe nawigacji: Wybieranie poleceń
nawigacji w menu może powodować emitowanie
efektów dźwiękowych nawigacji. Efekty dźwiękowe
nawigacji różnią się między poszczególnymi płytami
Blu-ray.
✎ UWAGA
 Opcję tę można uruchomić, gdy opcja HDMI Audio
ma ustawioną wartość Włączone.
 Należy upewnić się, że wybrane zostało prawidłowe





Wyjście cyfrowe; w przeciwnym razie nie będzie
słychać żadnego dźwięku lub tylko głośny szum.
Jeśli urządzenie HDMI nie jest zgodny z formatami
kompresji, sygnał audio jest odtwarzany jako PCM.
Zwykłe płyty DVD nie zawierają dźwięku
BONUSVIEW ani efektów dźwiękowych nawigacji.
Niektóre płyty Blu-ray nie zawierają dźwięku
BONUSVIEW ani efektów dźwiękowych nawigacji.
To ustawienie Wyjście cyfrowe nie ma wpływu na
dźwięk analogowy (L/P) ani odtwarzanie dźwięku
HDMI w telewizorze. Ma wpływ na wyjście optyczne
oraz dźwięk HDMI, gdy urządzenie jest podłączone
do odbiornika AV.
W przypadku odtwarzania ścieżek dźwiękowych
MPEG sygnał audio jest odtwarzany jako PCM
niezależnie od wybranych opcji funkcji Wyjście
cyfrowe (PCM lub Bitstream).
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 31
Ustawienia
Kor. uż.
31
2011-12-23
5:03:35
Ustawienia
Wybór wyjścia cyfrowego
Konfiguracja
PCM
Połączenie
Odbiornik AV
obsługujący
HDMI
Strumień audio
na płycie Blu-ray
Strumień audio
na DVD
Definicja dla płyty
Blu-ray
Bitstream
Bitstream
Bitstream
(nieprzetworzone) (kodowanie DTS) (kodowanie Dolby D)
Odbiornik AV
obsługujący
HDMI
Odbiornik AV
obsługujący
HDMI
Odbiornik AV
obsługujący HDMI
PCM
Do 7.1-kan.
PCM
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby Digital *
Dolby Digital
Do 7.1-kan.
Dolby Digital
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby Digital *
Dolby Digital Plus
Do 7.1-kan.
Dolby Digital Plus
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby Digital *
Dolby TrueHD
Do 7.1-kan.
Dolby TrueHD
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby Digital *
DTS
Do 6.1-kan.
DTS
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby Digital *
DTS-HD HRA
Do 7.1-kan.
DTS-HD HRA
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby Digital *
DTS-HD MA
Do 7.1-kan.
DTS-HD MA
Kodowanie DTS
Kodowanie Dolby Digital *
PCM
2-kanałowy tryb
PCM
2-kanałowy tryb
PCM
2-kanałowy tryb
PCM
2-kanałowy tryb PCM
Dolby Digital
Do 5.1-kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Do 6.1-kan.
Dowolna
DTS
DTS
Odtwarza tylko
Odkodowuje razem
główną ścieżkę
główną ścieżkę
dźwiękową filmy,
Odkodowuje razem aby odbiornik AV
dźwiękową oraz
główną ścieżkę
strumień audio
mógł rozkodować
dźwiękową oraz
BONUSVIEW do
strumień bitów
strumień audio
dźwięku PCM
audio.
BONUSVIEW do
i dodaje efekty
Nie będzie
dźwięku PCM
dźwiękowe
słychać dźwięku
i dodaje efekty
nawigacji, a
BONUSVIEW
dźwiękowe nawigacji.
następnie koduje
ani efektów
dźwięk PCM w
dźwiękowych
strumień bitów DTS.
nawigacji.
DTS
Odkodowuje razem
główną ścieżkę
dźwiękową oraz
strumień audio
BONUSVIEW do
dźwięku PCM i dodaje
efekty dźwiękowe
nawigacji, a następnie
koduje dźwięk PCM w
strumień bitów Dolby
Digital lub PCM.
* Jeśli strumień źródłowy jest dwukanałowy, ustawienia „Re-encoded Dolby D (kodowanie Dolby D.)”
nie są zastosowane. Odtwarzany będzie dźwięk LPCM 2-kan.
Dynamiczna kontrola zakresu
Możliwe jest słuchanie przy bardzo ściszonym
dźwięku, z wyraźnie słyszalnym dialogiem. Ta
opcja jest aktywna tylko w przypadku, gdy
urządzenie wykryje sygnał Dolby Digital.
• Auto : Dynamiczna kontrola zakresu zostanie
automatycznie ustawiona na podstawie
informacji dostarczonych przez dźwięk w trybie
Dolby TrueHD.
32
• Wyłączone : Ścieżka dźwiękowa filmu będzie
odtwarzana z zachowaniem standardowego
zakresu dynamiki.
• Włączone : Podczas odtwarzania ścieżki
dźwiękowej filmów z niską głośnością lub przez
małe głośniki system może zastosować
odpowiednią korektę zakresu dynamiki w celu
wyraźniejszego odtwarzania cichych partii i
uniknięcia zbyt głośnego odtwarzania
dynamicznych scen.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 32
2011-12-23
5:03:36
03
Sieć przewodowa
Gdy urządzenie jest podłączone do cyfrowego
telewizora, obraz może wydawać się opóźniony
w stosunku do dźwięku. W przypadku takiej
sytuacji dopasuj opóźnienie dźwięku, aby
odpowiadał obrazowi.
• Można wybrać opóźnienie dźwięku w zakresie od
0 ms do 300 ms. Wybierz ustawienie optymalne.
Ustawianie połączenia sieci przewodowej — Auto
1. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Kablowa.
Ustawienia
Dźwięk
System
Język
Zabezpieczenia
Przed rozpoczęciem skontaktuj się ze swoim dostawcą
usług internetowych, aby sprawdzić, czy adres IP jest
stały czy dynamiczny. Jeśli adres jest dynamiczny
i korzystasz z połączenia przewodowego lub
bezprzewodowego, zaleca się skorzystanie z procedur
Auto. Jeśli używane jest połączenie bezprzewodowe,
a ruter ma taką funkcję, można używać WPS(PBC) lub
połączenia One Foot Connection.
Jeśli dany adres IP jest stały, skorzystaj z procedury
ręcznej konfiguracji zarówno w przypadku połączenia
przewodowego, jak i bezprzewodowego.
Ustawienie sieci
Aby rozpocząć konfigurowanie połączenia sieciowego
urządzenia, należy wykonać poniższe czynności:
1. W menu głównym za pomocą przycisków ◄►
wybierz opcję Ustawienia, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Sieć,
a następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Ustawienie sieci, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz Kablowa,
Bezprzewod. (ogólne), WPS(PBC) lub One
Foot Connection, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
5. W przypadku sieci przewodowej przejdź do
części Sieć przewodowa poniżej. W przypadku
sieci bezprzewodowej przejdź do części Sieć
bezprzewodowa, opisanej na stronach 34-36.
Ustawienie sieci
Obraz
Sieć
Sieć
Ustawienia
Synch. dźw.
Wybierz typ połączenia sieciowego.
Kablowa
Bezprzewod.
(ogólne)
WPS(PBC)
One Foot
Connection
Pomoc techniczna
Podłązenie do sieci wymaga użycia kabla LAN.
Sprawdź, czy kabel LAN jest podłączony.
Ogólne
> Przenieś " Wejdź ' Powrót
2. Naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlony ekran Stan sieci.
Urządzenie łączy się z siecią po weryfikacji
połączenia sieciowego.
Ustawianie połączenia sieci przewodowej-Ręcznie
Jeśli adres IP jest stały lub ustawienie Auto nie
działa, należy ręcznie wprowadzić wartości dla
opcji Ustawienia sieci.
Aby uzyskać wartości ustawień sieci z większości
komputerów z systemem Windows, postępuj
według poniższych kroków:
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sieci w
prawym, dolnym rogu pulpitu Windows.
2. W wyświetlonym menu kliknij opcję Stan.
3. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij kartę
Pomoc techniczna.
4. Na karcie Pomoc techniczna kliknij przycisk
Szczegóły.
Zostaną wyświetlone ustawienia sieci.
Aby wprowadzić ustawienia sieci do urządzenia,
wykonaj poniższe czynności:
1. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Kablowa, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ
2. Za pomocą przycisków ◄► wybierz opcję
Ustawien. IP, i naciśnij przycisk
WPROWADŹ
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 33
33
2011-12-23
5:03:36
Ustawienia
Ustawienia
Ustawien. IP
Obraz
Dźwięk
Tryb IP
Sieć
Adres IP
System
Maska podsieci
Ręcznie
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Brama
Język
Zabezpieczenia
Tryb DNS
Ręcznie
0 . 0 . 0 . 0
Serwer DNS
Ogólne
OK
Pomoc techniczna
> Przenieś " Wejdź ' Powrót
3.
Przy użyciu przycisku WPROWADŹ wybierz
opcję Tryb IP.
4.
Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Ręcznie, i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
5.
Naciśnij przycisk ▼, aby przejść do
pierwszego pola (Adres IP).
6.
Za pomocą przycisków numerycznych na
pilocie wprowadź liczby.
7.
Po zakończeniu wypełniania danego pola
naciśnij przycisk ►, aby przejść do
kolejnego pola.
Możesz także korzystać z przycisków
strzałek, aby przemieszczać się w górę, w
dół i z powrotem.
Ustawianie połączenia sieci bezprzewodowej
- Auto
Większość sieci bezprzewodowych posiada
opcjonalny system bezpieczeństwa, który
wymaga od urządzeń łączących się z siecią
przesyłania zakodowanego kodu
bezpieczeństwa, nazywanego kluczem dostępu
lub kluczem bezpieczeństwa. Klucz
bezpieczeństwa opiera się na haśle dostępu,
zazwyczaj w postaci słowa lub sekwencji liter i
cyfr o określonej długości, które użytkownik
musiał wpisać podczas konfiguracji ustawień
bezpieczeństwa dla sieci bezprzewodowej. Jeśli
korzystasz z tego sposobu ustawiania połączenia
sieci i posiadasz klucz bezpieczeństwa dla swojej
sieci bezprzewodowej, podczas procesu
konfiguracji będzie wymagane wprowadzenie
hasła dostępu.
1. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Bezprzewod. (ogólne).
Ustawienia
Network Settings
Wybierz typ połączenia sieciowego.
Dźwięk
Obraz
Sieć
Kablowa
System
8.
9.
Wprowadź wartości w polach: Adres IP,
Maska podsieci, oraz Brama.
Naciśnij przycisk ▼ , aby przejść do opcji
Tryb DNS.
10. Naciśnij przycisk ▼, aby przejść do
pierwszego pola opcji DNS. Wprowadź
liczby jak powyżej.
11. Naciśnij przycisk WPROWADŹ aby wybrać
opcję OK.
Zostanie wyświetlony ekran Stan sieci.
Urządzenie łączy się z siecią po weryfikacji
połączenia sieciowego.
Sieć bezprzewodowa
Istnieją trzy sposoby ustawiania sieci
bezprzewodowej:
• Bezprzewodowa (Ogólne)
• Przy użyciu funkcji WPS(PBC).
• One Foot Connection
Język
Bezprzewod.
(ogólne)
Zabezpieczenia
WPS(PBC)
Ogólne One Foot
Connection
Pomoc techniczna
Połącz się z routerem bezprzewodowym, naciskając
przycisk WPS(PBC). Wybierz, jeśli router
beprzewodowy obsługuje konfigurację za pomocą
naciśnięcia przycisku (PBC).
> Przenieś " Wejdź ' Powrót
2. Naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Spowoduje to wyświetlenie listy dostępnych
sieci.
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądaną
sieć, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlony ekran Zabezpieczenia.
4. Na ekranie Zabezpieczenia wprowadź swoje
hasło dostępu do sieci. Wprowadź liczby
bezpośrednio przy użyciu pilota.
Aby wybrać określoną literę, za pomocą
przycisków ▲▼◄► przesuń kursor, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Opcja Bezprzewodowa (Ogólne) obejmuje zarówno
procedury konfiguracji automatycznej, jak i ręcznej.
34
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 34
2011-12-23
5:03:38
03
Ustawienia
Obraz
Dźwięk
Język
Zabezpieczenia
Ustawien. IP
Obraz
Ustawienia sieci
Wpisz klucz zabezp.
Wprow. 0
Dźwięk
Tryb IP
a
b
g
h
i
j
m
n
o
p
s
Ogólne
t
a/A
c
u
*
d
e
v
f
1
2
3
k
l
4
5
6
q
r
7
8
9
w
Usuń
x
y
Przestrz.
z
0
ekranów konfiguracji używanych do
konfiguracji rutera lub modemu.
5. Po zakończeniu weryfikacji naciskaj przyciski
▲▼◄►, aby przenieść kursor do opcji
Gotowe, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Zostanie wyświetlony ekran
Stan sieci. Urządzenie łączy się z siecią po
weryfikacji połączenia sieciowego.
Ręcznie
0 . 0 . 0 . 0
Serwer DNS
OK
Pomoc techniczna
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ustawianie połączenia sieci bezprzewodowej
- Ręcznie
9.
Jeśli ustawienie Auto nie działa, należy ręcznie
wprowadzić wartości dla opcji Ustawienie sieci.
Aby uzyskać wartości ustawień sieci z większości
komputerów z systemem Windows, postępuj
według poniższych kroków:
10.
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sieci
w prawym, dolnym rogu ekranu.
2. W wyświetlonym menu kliknij opcję Stan.
3. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij
kartę Pomoc techniczna.
4. Na karcie Pomoc techniczna kliknij przycisk
Szczegóły.
Zostaną wyświetlone ustawienia sieci.
Tryb DNS
Ogólne
Pomoc techniczna
a Poprzednie m Przenieś " Wejdź ' Powrót
 Hasło to powinno być podane na jednym z
Brama
Język
Gotowe
✎ UWAGA
Maska podsieci
System
Zabezpieczenia
Ręcznie
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Adres IP
Sieć
Sieć
System
Ustawienia
Ustawienia
11.
12.
13.
> Przenieś " Wejdź ' Powrót
Na ekranie Stan sieci wybierz opcję Anuluj i
naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Za pomocą przycisków ◄► wybierz opcję
Ustawien. IP i naciśnij przycisk
WPROWADŹ
Przy użyciu przycisku WPROWADŹ wybierz
opcję Tryb IP.
Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Ręcznie, i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Naciśnij przycisk ▼, aby przejść do
pierwszego pola (Adres IP).
Wpisz liczby za pomocą przycisków
numerycznych.
Po zakończeniu wypełniania danego pola
naciśnij przycisk ►, aby przejść do
kolejnego pola.
Możesz także korzystać z przycisków
strzałek, aby przemieszczać się w górę, w
dół i z powrotem.
Wprowadź wartości w polach: Adres IP,
Maska podsieci, oraz Brama.
Naciśnij przycisk ▼ , aby przejść do opcji
Tryb DNS.
Naciśnij przycisk ▼, aby przejść do
pierwszego pola opcji DNS. Wprowadź
liczby jak powyżej.
Zostanie wyświetlony ekran Stan sieci.
Urządzenie łączy się z siecią po weryfikacji
połączenia sieciowego.
Aby wprowadzić ustawienia sieci do urządzenia,
wykonaj poniższe czynności:
WPS(PBC)
1. Wykonaj czynności od kroku 1 do 5 w
procedurze „Ustawianie połączenia sieci
bezprzewodowej— Auto”.
Najprostszym sposobem ustawienia połączenia
sieci bezprzewodowej jest użycie funkcji
WPS(PBC) lub One Foot Connection.
2. Po zakończeniu tych czynności użyj
przycisków ▲▼◄►, aby przesunąć kursor
do opcji Gotowe, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ. Zostanie wyświetlony
ekran Stan sieci.
Jeśli bezprzewodowy ruter posiada przycisk
WPS(PBC) postępuj według poniższych kroków:
1. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
WPS(PBC).
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 35
35
2011-12-23
5:03:39
Ustawienia
Stan sieci
Ustawienia
Ustawienia sieci
Wybierz typ połączenia sieciowego.
Dźwięk
Obraz
Sieć
Kablowa
System
Język
Ta funkcja umożliwia sprawdzenie, czy działa
połączenie z siecią i Internetem.
Bezprzewod.
(ogólne)
Zabezpieczenia
WPS(PBC)
Ogólne One Foot
Connection
Pomoc techniczna
Połączenie z punktem dostępu umożliwia naciśnięcie
przycisku WPS(PBC). Wybierz to rozwiązanie, jeśli punkt
dostępu obsługuje funkcję Push Button Configuration
(PBC).
> Przenieś " Wejdź ' Powrót
Ustawienia
Stan sieci
Obraz
Adres MAC
Adres IP
Maska podsieci
Brama
Serwer DNS
Dźwięk
Sieć
KT_WLAN
System
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Język Połączenie z Internetem powiodło się.
W przypadku problemów z korzystaniem z usługi internetowej skontaktuj się z
dostawcą usług internetowych.
Zabezpieczenia
2. Naciśnij przycisk WPROWADŹ
3. W ciągu dwóch minut naciśnij przycisk
WPS(PBC) na ruterze. Urządzenie wyświetli
ekran Wybór sieci i automatycznie pobierze
wszystkie niezbędne wartości ustawień sieci,
po czym nawiąże połączenie z siecią. Po
zakończeniu, zostanie wyświetlony przycisk
OK. Naciśnij przycisk WPROWADŹ na
pilocie.
One Foot Connection
Połączenie bezprzewodowe można ustawić
automatycznie, jeśli posiadasz bezprzewodowy ruter
firmy Samsung, który obsługuje funkcję One Foot
Connection. Aby podłączyć się przy użyciu funkcji
One Foot Connection, wykonaj poniższe czynności:
1. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
One Foot Connection.
Ustawienia
Ustawienia sieci
Wybierz typ połączenia sieciowego.
Dźwięk
Obraz
Sieć
Kablowa
System
Język
Bezprzewod.
(ogólne)
Zabezpieczenia
WPS(PBC)
Ogólne One Foot
Connection
Pomoc techniczna
Połącz automatycznie z siecią bezprzewodową, jeśli
router bezprzewodowy obsługuje funkcję One Foot
Connection. Wybierz ten typ poł., jeśli punkt dostępu
umieszczono nie dalej niż 25 cm od urządzenia.
Ogólne
Pomoc
Ustawienia sieci
Ustawien. IP
Ponów
OK
< Przenieś " Wejdź ' Powrót
Połączenie internet owe BD-LIVE
Ustaw, aby zezwolić na połączenie z Internetem lub
go zabronić podczas korzystania z usługi BD-LIVE.
• Zezwól (wszystkie) : Można odbierać
wszystkie dane BD-LIVE przez połączenie
internetowe.
• Zezwól (tylko prawidłowe) : Można odbierać
tylko treści BD-LIVE z ważnym certyfikatem.
• Zabroń : Nie można odbierać żadnych danych
BD-LIVE przez połączenie internetowe.
✎ UWAGA
 Co to jest ważny certyfikat?
Jeśli urządzenie korzysta z funkcji BD-LIVE,
aby przesłać serwerowi dane z płyty i żądanie
jej zatwierdzenia, serwer korzysta z
przesłanych danych, aby sprawdzić, czy płyta
jest ważna i odsyła certyfikat do urządzenia.
 Podczas korzystania z danych BD-LIVE
połączenie internetowe może być ograniczone.
> Przenieś " Wejdź ' Powrót
System
2. Naciśnij przycisk WPROWADŹ.
3. Aby nawiązać połączenie, umieść router
bezprzewodowy Samsung w odległości 25
cm (10 cali) od urządzenia sieci
bezprzewodowej LAN firmy Samsung.
4. Poczekaj, aż połączenie zostanie nawiązane
automatycznie.
36
Ustawienia początkowe
Korzystając z funkcji Ustawienia początkowe
można ustawić język, ustawienia sieci itp.
Aby uzyskać więcej informacji o funkcji ustawień
początkowych, patrz część Ustawienia początkowe
w tej instrukcji obsługi. (Patrz strona 25)
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 36
2011-12-23
5:03:41
03
Anynet+ to wygodna funkcja umożliwiająca powiązane
sterowanie urządzeniem za pomocą innych urządzeń
firmy Samsung obsługujących funkcję Anynet+.
Aby użyć tej funkcji, należy podłączyć urządzenie do
telewizora firmy Samsung za pomocą kabla HDMI.
Po włączeniu funkcji Anynet+, możliwe jest
obsługiwanie urządzenia za pomocą pilota telewizora
firmy Samsung i rozpoczęcie odtwarzania płyty
poprzez naciśniecie przycisku ODTWARZAJ (►) na
pilocie telewizora.
• Wyłączone : Funkcje Anynet+ są wyłączone.
• Włączone : Funkcje Anynet+ są włączone.
✎ UWAGA
 Funkcja jest niedostępna w przypadku, gdy
przewód HDMI nie obsługuje standardu CEC.
 Jeśli telewizor Samsung ma logo Anynet+, to
obsługuje funkcję Anynet+.
 W zależności od posiadanego telewizora niektóre
rozdzielczości wyjścia HDMI mogą nie działać.
Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi
telewizora.
 Obsługiwane są tylko urządzenia USB
sformatowane w systemie plików FAT (etykieta
wolumenu DOS 8.3). Zalecamy używanie
urządzeń USB obsługujących protokół USB 2.0 o
prędkości odczytu/zapisu co najmniej 4 MB/s.
 Po sformatowaniu pamięci masowej może nie
działać funkcja wznawiania odtwarzania.
 Całkowity rozmiar dostępnej pamięci do
zarządzania danymi BD może być różny w
zależności od warunków.
Strefa czasowa
Można wybrać strefę czasową właściwą dla
danego obszaru.
Ustawienia
Obraz
Strefa czasowa
Dźwięk
Sieć
System
Język
Zabezpieczenia
Ogólne
Pomoc techniczna
GMT + 00:00
Londyn, Lizbona, Casablanca
< Zmień " Zapisz ' Powrót
Zarządzanie danymi BD
Wideo DivX® na żąd.
Umożliwia zarządzanie pobranymi treściami
udostępnionymi przez płytę Blu-ray, która
obsługuje funkcję usługi BD-LIVE, i zapisanymi w
załączonym urządzeniu pamięci Flash.
Ta funkcja wyświetla kod rejestracyjny urządzenia.
Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej DivX
przy użyciu tego kodu można pobrać plik
rejestracyjny VOD. Następnie, aby dokończyć
proces rejestracji, należy aktywować rejestrację
VOD przy użyciu funkcji Moje zasoby.
Można sprawdzić informacje o urządzeniu, m.in.
pojemność pamięci, usunąć dane BD lub zmienić
nośnik pamięci Flash.
Informacje ekranowe o funkcji Zarządzanie
danymi BD:
• Bieżące urządzenie : Wyświetla wybrane
urządzenie.
• Łączne miejsce : Całkowita pamięć urządzenia.
• Dostępne miejsce : Dostępna pamięć.
• Usuń dane BD : usuwa wszystkie zapisane
dane BD.
• Wybór urządzenia : umożliwia zmianę miejsca
w pamięci, w którym mają zostać zapisane
dane BD.
✎ UWAGA
Ustawienia
Anynet+ (HDMI-CEC)
✎ UWAGA
 Więcej informacji na temat usługi DivX(R)
VOD znajduje się na stronie internetowej
http://vod.divx.com.
Zeruj
Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do
wartości domyślnych, z wyjątkiem ustawień
sieciowych i Smart Hub. Aby użyć tej funkcji,
konieczne jest wprowadzenie hasła.
✎ UWAGA
 Domyślne hasło to 0000.
 W trybie pamięci zewnętrznej, jeśli urządzenie
USB zostanie odłączone w trakcie odtwarzania,
odtwarzanie płyty może zostać zatrzymane.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 37
37
2011-12-23
5:03:44
Ustawienia
Język
Można wybrać preferowany język menu
głównego, menu płyty itd.
• Menu ekranowe : Wybierz język tekstu
wyświetlanego na ekranie.
• Menu Dysk : Wybierz język menu płyty.
• Dźwięk : Wybierz język ścieżki dźwiękowej.
• Napisy : Wybierz język napisów płyty.
✎ UWAGA
 Wybrany język będzie używany tylko
wtedy, gdy jest dostępny na płycie.
Zabezpieczenia
Funkcja ta działa w połączeniu z płytami Blu-ray i
DVD, którym została przypisana ocena wieku i
ocena liczbowa, oznaczające poziom treści
odpowiedni do wieku. Liczby te pomagają
kontrolować, jakie typy płyt Blu-ray i DVD mogą
być oglądane przez członków rodziny.
Włączenie tej funkcji po raz pierwszy spowoduje
wyświetlenie ekranu ustawiania hasła. Za pomocą
przycisków numerycznych wprowadź żądane 4cyfrowe hasło. (Domyślne hasło to 0000).
Po ustawieniu hasła wybierz klasyfikację
wiekową, jaką chcesz ustawić dla opcji BD
Parental Rating (Ocena rodzicielska BD) oraz
poziom oceny, jaki chcesz ustawić dla opcji DVD
Parental Rating (Ocena rodzicielska DVD). O ile
nie zostanie wprowadzone hasło, urządzenie
będzie odtwarzać tylko płyty Blu-ray z oceną
równą lub niższą klasyfikacji wiekowej oraz płyty
DVD z oceną poniżej klasyfikacji numerycznej.
Wyższe liczby wskazują treść przeznaczoną dla
starszych widzów.
Ocena rodzicielska BD
Uniemożliwi to odtwarzanie płyt Blu-ray
posiadających ocenę wyższą niż ocena
rodzicielska.
Ocena rodzicielska DVD
Umożliwia zapobieganie odtwarzaniu płyt DVD
dzięki określonym ocenom numerycznym, chyba
że zostanie wprowadzone hasło.
38
Zmień hasło
Umożliwia zmianę 4-cyfrowego hasła używanego
jako hasło dostępu do funkcji bezpieczeństwa.
Jeśli nie pamiętasz hasła
1. Wyjmij płytę.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP () na
przednim panelu i przytrzymaj go przez co
najmniej 5 sekund.
Zostaną przywrócone wartości fabryczne
wszystkich ustawień.
✎ UWAGA
 W przypadku przywrócenia domyślnych ustawień
wszystkie dane użytkownika przechowywane w
bazie danych BD zostaną usunięte.
Ogólne
Wyświetlacz przedni
Umożliwia zmianę jasności wyświetlacza panelu
przedniego.
• Auto : Przyciemnia panel podczas
odtwarzania.
• Ciemn. : Przyciemnia okno wyświetlacza.
• Jasne : Rozjaśnia okno wyświetlacza.
✎ UWAGA
 Nie można zmienić jasności przycisku zasilania i
przycisku Function.
Sieciowy pilot zdaln. sterow.
Funkcja Network Remote Control (Zdalne sterowanie siecią)
umożliwia obsługę odtwarzacza płyt Blu-ray przy użyciu
pilota, tak jak inteligentnego telefonu, za pośrednictwem
połączenia bezprzewodowego z lokalną siecią.
Aby korzystać z funkcji Network Remote Control
(Zdalne sterowanie siecią), wykonaj poniższe czynności:
1. Wybierz opcję Włączone w menu Network
Remote Control (Zdalne sterowanie siecią).
2. Aby sterować urządzeniem poprzez kompatybilne
urządzenie przenośne, należy zainstalować
aplikację Samsung do zdalnego sterowania.
3. Należy upewnić się, że dane urządzenie
przenośne oraz urządzenie są podłączone do tego
samego rutera bezprzewodowego.
4. Uruchom aplikację na urządzeniu
przenośnym. Aplikacja powinna znaleźć
urządzenie i wyświetlić je na liście.
5. Wybierz urządzenie.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 38
2011-12-23
5:03:45
03
7. Wykonaj instrukcje aplikacji niezbędne do
sterowania urządzeniem.
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania
Menu Software Upgrade (Aktualizacja
oprogramowania) umożliwia aktualizację
oprogramowania urządzenia w celu poprawienia
sprawności lub zapewnienia dodatkowych usług.
Aktualizację można przeprowadzić na kilka
sposobów:
•
•
•
•
Przez Internet
Przez USB
Wg dysku
Z pobr. pliku (pliku)
Poniżej te cztery sposoby zostały opisane.
Przez Internet
Aby dokonać aktualizacji przez Internet, wykonaj
poniższe czynności:
1. Wybierz opcję Przez Internet, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ. Zostanie wyświetlony
komunikat o podłączaniu do serwera.
2. Jeśli dostępny jest plik do pobrania, zostanie
wyświetlone okno z opcją pobierania wraz z
paskiem dostępu, i rozpocznie się pobieranie.
3. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlone
okno z zapytaniem o aktualizację z trzema
opcjami: Aktualizuj teraz, Aktualizuj później lub Nie
aktualizuj.
4. W przypadku wybrania opcji Uaktualnij teraz,
urządzenie aktualizuje oprogramowanie, wyłącza
się, a następnie włącza automatycznie.
5. Jeśli w ciągu minuty nie zostanie dokonany żaden
wybór lub zostanie wybrana opcja Upgrade Later
(Uaktualnij później), urządzenie zapisze nową
aktualizację oprogramowania. Aktualizację
oprogramowania można przeprowadzić później za
pomocą funkcji Z pobr. pliku.
6. W przypadku wybrania opcji Nie aktualizuj,
urządzenie anuluje aktualizację.
✎ UWAGA
 Aby skorzystać z funkcji Przez Internet,
urządzenie musi być podłączone do Internetu.
 Aktualizacja zostanie zakończona, gdy urządzenie
wyłączy się, a następnie samo uruchomi się
ponownie.
 Podczas procesu aktualizacji nie wolno wyłączać
urządzenia lub włączać go ręcznie.
 Samsung Electronics nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie
urządzenia spowodowane niestabilnym
połączeniem internetowym lub zaniedbaniem
użytkownika podczas aktualizacji procesu.
 Aby anulować proces aktualizacji podczas
pobierania aktualizacji oprogramowania, naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
Przez USB
Aby dokonać aktualizacji przy użyciu USB, wykonaj
poniższe czynności:
1. Odwiedź stronę www.samsung.com/
bluraysupport
2. Pobierz na komputer zarchiwizowany
skompresowany plik z najnowszą aktualizacją
oprogramowania USB.
3. Rozpakuj zarchiwizowany plik na komputerze.
Powinien on zawierać pojedynczy folder
noszący taką samą nazwę, jak spakowany plik.
4. Skopiuj folder do napędu flash USB.
5. Należy upewnić się, że taca płyty jest pusta, a
następnie włóż urządzenie pamięci USB Flash
do gniazda USB urządzenia.
6. W menu urządzenia przejdź do opcji Ustawienia
> Pomoc techniczna > Aktualizacja
oprogramowania.
7. Wybierz opcję Przez USB.
✎ UWAGA
 Podczas aktualizacji oprogramowania przy użyciu
gniazda Host USB, taca na płytę powinna być pusta.
 Po zakończeniu aktualizacji systemu sprawdź
szczegóły oprogramowania w menu Software
Upgrade (Aktualizacja oprogramowania).
 Nie wyłączaj urządzenia podczas aktualizacji
oprogramowania. Może to spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
 Aktualizacje oprogramowania wymagające użycia
gniazda USB Host mogą być wykonywane tylko za
pomocą urządzenia pamięci flash USB.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 39
Ustawienia
6. Jeśli korzystasz z tej funkcji po raz pierwszy,
wyświetlone zostanie zapytanie, czy zezwolić
lub odrzucić zdalne sterowanie urządzeniem.
Wybierz opcję Zezwól.
39
2011-12-23
5:03:45
Ustawienia
Wg dysku
Aby dokonać aktualizacji z dysku, wykonaj
poniższe czynności:
1. Odwiedź stronę www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Pobierz na komputer zarchiwizowany
skompresowany plik z najnowszą
aktualizacją oprogramowania dysku.
3. Rozpakuj zarchiwizowany plik na
komputerze. Powinien on zawierać
pojedynczy folder noszący taką samą nazwę,
jak spakowany plik.
4. Zapisz folder na płycie. Zaleca się użycie
płyty CD-R lub DVD-R.
5. Sfinalizuj płytę przed wyjęciem jej z
komputera.
6. Włóż płytę do urządzenia.
7. W menu urządzenia przejdź do opcji
Ustawienia > Pomoc techniczna > Aktualizacja
oprogramowania.
8. Wybierz opcję Wg dysku.
✎ UWAGA
 Po zakończeniu aktualizacji systemu sprawdź
szczegóły oprogramowania w menu Software
Upgrade (Aktualizacja oprogramowania).
 Nie wyłączaj urządzenia podczas aktualizacji
oprogramowania. Może to spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
Z pobr. pliku
Opcja Z pobr. pliku umożliwia uaktualnienie
oprogramowania za pomocą pliku pobranego
wcześniej przez urządzenie, ale nie zainstalowanego
od razu lub za pomocą pliku pobranego przez
urządzenie w trybie Tryb gotowości (Zobacz opcję
Download in Pobierz w trybie gotow.).
Aby dokonać aktualizacji z pobranego pliku, wykonaj
poniższe czynności:
1. Po zakończeniu pobierania zaktualizowanego
oprogramowania zostanie wyświetlony numer wersji
oprogramowania z prawej strony opcji Z pobr. pliku.
2. Wybierz opcję Z pobr. pliku, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
3. Na urządzeniu zostanie wyświetlone zapytanie, czy
chcesz uaktualnić. Wybierz opcję Tak. Urządzenie
rozpocznie aktualizację.
4. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie automatycznie
wyłącza się, po czym włącza się ponownie.
40
✎ UWAGA
 Po zakończeniu aktualizacji systemu sprawdź
szczegóły oprogramowania w menu Software
Upgrade (Aktualizacja oprogramowania).
 Nie wyłączaj urządzenia podczas aktualizacji
oprogramowania. Może to spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
 Aby skorzystać z funkcji Z pobr. pliku, urządzenie
musi być podłączone do Internetu.
Pobierz w trybie gotow.
Funkcję Pobierz w trybie gotow., aby urządzenie
pobrało nową aktualizację oprogramowania w trybie
gotowości. W trybie Standby (gotowości) urządzenie
jest wyłączone, ale połączenie internetowe jest
aktywne. Umożliwia to automatyczne pobieranie
przez urządzenie aktualizacji oprogramowania, gdy
nie jest ono używane.
Aby włączyć funkcję Pobierz w trybie gotow,
wykonaj poniższe czynności:
1. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Pobierz w trybie gotow., a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ.
2. Wybierz opcję Włączone lub Wyłączone.
• Wyłączone : W przypadku wybrania
opcji Wyłączone, urządzenie powiadomi
użytkownika poprzez komunikat w
oknie podręcznym o dostępności nowej
aktualizacji oprogramowania.
• Włączone : Jeśli wybrana zostanie
opcja Włączone, urządzenie
automatycznie pobierze nową aktualizację
oprogramowania w trybie gotowości
z wyłączonym zasilaniem. Jeśli nowa
aktualizacja oprogramowania zostanie
pobrana, urządzenie wyświetli zapytanie,
czy chcesz ją zainstalować po włączeniu
urządzenia.
✎ UWAGA
 Aby skorzystać z funkcji Pobierz w trybie
gotow., urządzenie musi być podłączone do
Internetu.
Kontakt z firmą Samsung
Opcja zapewnia informacje kontaktowe w razie
potrzeby uzyskania pomocy dotyczącej
produktu.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 40
2011-12-23
5:03:45
Odtwarzanie
1. Naciśnij przycisk OTWÓRZ/ZAMKNIJ ( ),
aby otworzyć tacę płyty.
2. Połóż płytę delikatnie na tacy, nadrukiem do
góry.
Podstawowe funkcje
Odtwarzanie filmu wideo
04
Podstawowe funkcje
truktura płyty
Zawartość płyty jest zazwyczaj podzielona
następująco.
• Płyta Blu-ray, DVD-VIDEO
tytuł 1
rozdział 1 rozdział 2
rozdział 1
tytuł 2
rozdział 2
rozdział 3
utwór 3
utwór 4
utwór 5
• Audio CD (CD-DA)
utwór 1
3. Naciśnij przycisk OTWÓRZ/ZAMKNIJ ( ),
aby zamknąć tacę płyty.
4. Naciśnij przycisk ODTWARZAJ (►).
Przyciski sterowania odtwarzaniem
utwór 2
• MP3, WMA, DivX, MKV i MP4
folder (grupa) 1
plik 1
plik 2
plik 1
folder (grupa) 2
plik 2
plik 3
ODTWARZAJ
Uruchamia odtwarzanie.
( ►)
STOP (  )
PAUZA (  )
Zatrzymuje odtwarzanie.
• Jednokrotne naciśnięcie
przycisku: Zapamiętuje miejsce
zatrzymania.
• Dwukrotne naciśnięcie przycisku:
Nie zapamiętuje miejsca
zatrzymania.
Wstrzymuje odtwarzanie.
✎ UWAGA
 W przypadku niektórych płyt jednorazowe
naciśnięcie przycisku STOP (  ) może nie
spowodować zapamiętania miejsca
zatrzymania.
 Pliki wideo o wysokiej szybkości transmisji
wynoszącej co najmniej 20 MB/s obciążają
wydajność urządzenia i ich odtwarzanie
może być przerywane.
Korzystanie z menu Dysk/menu tytułów/
menu podręcznych
Korzystanie z menu Dysk
hZ
1. Podczas odtwarzania naciśnij na
pilocie przycisk DISC MENU.
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄►
wybierz żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
DISC MENU
✎ UWAGA
 W zależności od płyty pozycje menu
mogą się różnić lub to menu może nie być
dostępne.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 41
41
2011-12-23
5:03:46
Podstawowe funkcje
Korzystanie z menu tytułowego
Z
1. Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk TITLE MENU na pilocie.
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄►
wybierz żądaną opcję, a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ.
TITLE MENU
Wyszukiwanie żądanej sceny
hzZyx
 W zależności od płyty pozycje menu
mogą się różnić, a to menu może nie być
dostępne.
 Menu tytułowe będzie wyświetlane tylko
wtedy, gdy płyta zawiera przynajmniej dwa
tytuły.
Korzystanie z menu podręcznego
h
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
• Aby powrócić do normalnej prędkości
odtwarzania, naciśnij przycisk ODTWARZAJ (►).
✎ UWAGA
 W trybie wyszukiwania nie jest odtwarzany
 W zależności od płyty pozycje menu mogą się
różnić, a to menu może nie być dostępne.
Odtwarzanie Lista utworów
z
42
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
POPUP
✎ UWAGA
2. Za pomocą przycisków ▲▼
wybierz wpis pozycji Lista
utworów, który ma zostać
odtworzony, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
• W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk
WYSZUKIWANIE ().
Każde naciśnięcie przycisku WYSZUKIWANIE
() powoduje następującą zmianę prędkości
odtwarzania.
TITLE MENU
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄ ►
lub przycisku WPROWADŹ
wybierz żądane menu.
1. Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk DISC MENU lub TITLE
MENU.
Podczas odtwarzania można szybko przeszukać
rozdział lub utwór oraz użyć funkcji Pomiń, aby
przejść do następnego wyboru.
POPUP
✎ UWAGA
1. Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk POPUP na pilocie.
Korzystanie z funkcji Wyszukaj i Pomiń
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
żaden dźwięk.
 Zbyt szybkie naciśnięcie przycisku  lub 
może być zinterpretowane przez urządzenie
jak przytrzymanie przycisku. Spowoduje to
niewłaściwą operację, nie należy więc zbyt
szybko naciskać tych przycisków.
Przeskakiwanie rozdziałów
hzZyx
• W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk
POMIJANIE (#$).
Naciśnięcie przycisku POMIJANIE ($)
powoduje przejście do następnego rozdziału.
Naciśnięcie przycisku POMIJANIE (#)
powoduje przejście do początku rozdziału.
Kolejne naciśnięcie powoduje przejście do
początku poprzedniego rozdziału.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 42
2011-12-23
5:03:47
04
Powtórz
> Wyłączone
Odtwarzanie w zwolnionym tempie
hzZyx
• W trybie pauzy (  ) naciśnij przycisk
WYSZUKIWANIE ().
Naciśnięcie przycisku WYSZUKIWANIE ()
powoduje zmniejszenie prędkości odtwarzania
do * 1/8 * 1/4 * 1/2
• Aby powrócić do normalnej prędkości
odtwarzania, naciśnij przycisk ODTWARZAJ (► ).
✎
3. Aby powrócić do normalnego odtwarzania,
ponownie naciśnij przycisk REPEAT.
Podstawowe funkcje
Odtwarzanie w zwolnionym tempie/
Odtwarzanie poklatkowe
4. PrZa pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Wyłączone, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
✎ UWAGA
 W zależności od rodzaju płyty funkcja
Repeat może być niedostępna.
UWAGA
 Podczas odtwarzania w zwolnionym tempie
nie jest odtwarzany żaden dźwięk.
 Odtwarzanie w zwolnionym tempie odbywa się
tylko w kierunku do przodu.
Odtwarzanie poklatkowe
Powtarzanie odcinka
hzZy
1. Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk REPEAT na pilocie.
hzZyx
• W trybie pauzy PAUZY (  ) naciśnij przycisk .
Każde naciśnięcie przycisku PAUZY (  )
powoduje wyświetlenie kolejnej klatki.
• Aby powrócić do normalnej prędkości odtwarzania,
naciśnij przycisk ODTWARZAJ ( ► ).
✎ UWAGA
 Podczas odtwarzania w trybie poklatkowym
nie jest odtwarzany żaden dźwięk.
 Odtwarzanie w trybie poklatkowym odbywa
się tylko w kierunku do przodu.
Powtarzanie odtwarzania
Powtarzanie utworu lub rozdziału
REPEAT
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
opcję Powtarzanie A-B.
Powtórz
> Powtarzanie A-B : Wyłączone " Punkt A
3. Naciśnij przycisk WPROWADŹ w miejscu,
od którego chcesz rozpocząć powtarzanie
odtwarzania (A).
4. Naciśnij przycisk WPROWADŹ w miejscu, w
którym chcesz zakończyć powtarzanie
odtwarzania (B).
5. Aby powrócić do normalnego odtwarzania,
ponownie naciśnij przycisk REPEAT.
6. Naciśnij przycisk WPROWADŹ.
hzZyx ✎ UWAGA
Powtarzanie utworu lub rozdziału z płyty.
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
REPEAT na pilocie.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
Chapter Rozdział lub Tytuł, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
REPEAT
 W przypadku ustawienia punktu (B) przed
upływem 5 sekund zostanie wyświetlony
komunikat informujący, że ta czynność jest
niedozwolona.
 W zależności od rodzaju płyty funkcja
Repeat może być niedostępna.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 43
43
2011-12-23
5:03:49
Podstawowe funkcje
Korzystanie z przycisku TOOLS
Podczas odtwarzania można użyć Menu
Dysk po naciśnięciu przycisku TOOLS.
TOOLS
• Ekran menu NARZ.
Narz.
Wyszuk. tytułu
Szukaj rozdziału
Wyszuk. czasu
Ustawienia obrazu
Dźwięk
Kor. uż.
Napisy
Kąt patrz.
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Normalny
: 1/4 ENG Multi CH
 Informacje o trybie głównym/drugorzędnym
zostaną także wyświetlone, jeśli płyta Blu-ray
ma sekcję BONUSVIEW. Za pomocą przycisku
◄► można przełączać tryb dźwięku z
głównego na drugorzędny i odwrotnie.
 Ta funkcja zależy od tego, jakie wersje
językowe dźwięku są zakodowane na płycie i
może być niedostępna.
 Niektóre płyty Blu-ray umożliwiają wybranie
wielokanałowych angielskich ścieżek
dźwiękowych LPCM lub Dolby Digital.
: 0/7 Wyłączone
:
1/1
< Zmień " Wejdź ' Powrót
Wybór języka napisów
hZx
✎ UWAGA
▪ W zależności od płyty menu NARZ. może się różnić.
Przechodzenie bezpośrednio do
żądanej sceny
hzZy
1. W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk TOOLS.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Wyszuk. tytułu, Szukaj rozdziału lub
Wyszuk. czasu .
3. Wprowadź żądaną wartość dla opcji Tytuł,
Rozdział lub Czas odtwarzania za pomocą
przycisków numerycznych, a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Wybór języka audio
1. W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk
TOOLS.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Napisy.
3. Za pomocą przycisków ◄► wybierz żądany
język napisów.
✎ UWAGA
 W przypadku niektórych płyt Blu-ray/DVD


hzZx
1. W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk TOOLS.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Dźwięk.
3. Naciśnij przycisk WPROWADŹ.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ zaznacz
wybrany język dźwięku.


zmiana żądanych napisów w Menu Dysk
może nie być możliwa. Naciśnij przycisk
DISC MENU.
Ta funkcja zależy od tego, jakie napisy są
zakodowane na płycie i może nie być
dostępna na wszystkich płytach Blu-ray/
DVD.
Informacje o trybie głównym/drugorzędnym
zostaną także wyświetlone jeśli płyta Blu-ray
ma sekcję BONUSVIEW.
Ta funkcja zmienia jednocześnie napisy
główne jak i drugorzędne.
Łączna liczba napisów to suma napisów
głównych i drugorzędnych.
✎ UWAGA
 Wskaźnik ◄► nie będzie wyświetlany na
ekranie, jeśli sekcja BONUSVIEW nie zawiera
żadnych ustawień dźwięku BONUSVIEW.
44
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 44
2011-12-23
5:03:54
04
x
• Aby prawidłowo korzystać z tej funkcji, należy posiadać
pewne doświadczenie w ekstrakcji i edycji filmów.
• Aby korzystać z funkcji napisów, należy zapisać plik
napisów (*.smi) pod taką samą nazwą pliku, jak nazwa
pliku multimedialnego DivX (*.avi) w tym samym folderze.
Przykład: Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Do 60 znaków alfanumerycznych lub 30 znaków
wschodnio-azjatyckich (znaki dwubajtowe, takie jak
koreański i chiński) w przypadku nazwy pliku.
Zmiana kąta kamery
hZ
• Użytk : użytkownik może dostosować ostrość,
redukcję szumów, kontrast, jasność, kolor i
odcień do własnych preferencji.
✎ UWAGA
 Jeśli system jest podłączony do telewizora
obsługującego funkcję BD Wise, w którym opcja
BD Wise jest ustawiona na Włączone, menu
ustawień obrazu nie zostanie wyświetlone.
Podstawowe funkcje
Funkcja napisów
Ustawianie funkcji BONUSVIEW
h
Funkcja BONUSVIEW umożliwia oglądanie
dodatkowej treści (np. komentarzy) w małym
oknie ekranowym podczas odtwarzania filmu.
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy płyta
jest wyposażona w funkcję Bonusview.
Jeśli płyta Blu-ray/DVD zawiera wiele kątów określonej
sceny, można skorzystać z funkcji KĄT PATRZ.
1. W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk
TOOLS.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Kąt patrz.
3. Za pomocą przycisków ◄► wybierz żądany
kąt patrzenia.
Wybieranie ustawień obrazu
hzZy
Ta funkcja umożliwia dostosowanie jakości wideo.
1. W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk
TOOLS.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Ustawienia obrazu, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
3. Przy użyciu przycisków ◄► wybierz żądany
Tryb.
• Dynamiczny : Wybierz to ustawienie, aby
zwiększyć wartośćOstrość.
• Normalny : To ustawienie jest odpowiednie
dla większości aplikacji do wyświetlania.
• Film : Jest to najlepsze ustawienie do
oglądania filmów.
Główny dźwięk audio/
wideo
Dodatkowy dźwięk
audio/wideo
1. W trakcie odtwarzania naciśnij przycisk TOOLS.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Funkcja BONUSVIEW Video lub Funkcja
BONUSVIEW Audio.
3. Za pomocą przycisków ◄► wybierz żądaną
opcję funkcji Bonusview.
✎ UWAGA
 W przypadku przełączania z BONUSVIEW
Video funkcja BONUSVIEW Audio zostanie
automatycznie zmieniona zgodnie z
ustawieniami BONUSVIEW Video.
Narz.
Funkcja BONUSVIEW Video
Wyłączone
Funkcja BONUSVIEW Audio :
0/1 Wyłączone
Ustawienia obrazu
< Zmień
" Wejdź
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 45
45
2011-12-23
5:03:56
Podstawowe funkcje
Słuchanie muzyki
7
Przycisk WPROWADŹ : Odtwarza zaznaczoną
ścieżkę.
8
Przycisk ► : Podczas odtwarzania powoduje
przejście do następnej strony Listy utworów lub
przejście do następnej ścieżki Listy odtwarzania.
Przycisk ◄ : Podczas odtwarzania powoduje
przejście do poprzedniej strony Listy utworów
lub przejście do poprzedniej ścieżki Listy
odtwarzania.
9
Przycisk STOP : Zatrzymuje ścieżkę.
0
Przycisk $ : Odtwarza następną ścieżkę.
!
Przycisk # : Odtwarza poprzednią ścieżkę.
Jeśli przycisk zostanie naciśnięty po upływie
trzech sekund od rozpoczęcia odtwarzania
utworu z Listy odtwarzania, bieżąca ścieżka
zostanie odtworzona od początku. Jeśli jednak
przycisk ten zostanie naciśnięty w ciągu
pierwszych trzech sekund po rozpoczęciu
odtwarzania ścieżki z Listy odtwarzania, nastąpi
odtwarzanie poprzedniej ścieżki.
@
Przycisk NUMERYCZNE : Podczas odtwarzania
z Listy odtwarzania naciśnij numer żądanej
ścieżki. Wybrana ścieżka zostanie odtworzona.
(tylko płyty Audio CD(CD-DA))
ow
Przyciski na pilocie służące do
odtwarzania muzyki
TA
RDS DISPLAY
@
1
2
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
MUTE
4
TOOLS
8
INFO
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
D
6
DSP
HUB
1
Przycisk REPEAT : Pozwalają wybrać tryb
odtwarzania z Listy odtwarzania.
2
Przyciski WYSZUKIWANIE :
Audio CD (CD-DA) – Szybkie odtwarzanie.
MP3 – Odtwarzanie z przeskakiwaniem. (10
sekund).
3
Przycisk PAUZA : Wstrzymuje odtwarzanie.
4
Przycisk ODTWARZAJ : Odtwarza obecnie
wybraną ścieżkę.
5
Przyciski ▲▼ : Wybierz opcję Tryb edycji lub
Tryb odtwarzania.
6
Przycisk ŻÓŁTY (C) : Zaznacz lub usuń
zaznaczenie ścieżki na liście utworów
muzycznych.
46
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 46
2011-12-23
5:03:57
04
1. Włóż płytę Audio (CD-DA) lub MP3 do tacy
płyty.
• W przypadku płyty CD audio (CD-DA),
pierwsza ścieżka zostanie odtworzona
automatycznie.
• W przypadku płyty MP3 za pomocą
przycisków ◄► wybierz opcję Muzyka, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
2
1/13
Ścieżkę 001
Ścieżkę 002
03:56
Utwory z płyty są
CD audio
odtwarzane w takiej
(CD-DA)/MP3 kolejności, w jakiej zostały
nagrane na płycie.
( ) One
CD audio
Aktualnie odtwarzany utwór
Song (Jeden
(CD-DA)/MP3 jest powtarzany.
utw.)
( ) All
(Wszystkie)
00:43
REPEAT
2. Wybierz żądany tryb odtwarzania
naciskając wielokrotnie przycisk REPEAT.
3
Muzyka
Ścieżkę 001
1. Podczas odtwarzania utworów z
Listy odtwarzania naciśnij przycisk
REPEAT.
Off (Wył)
Elementy ekranu CD audio (CD-DA)/MP3
1
Powtarzanie odtwarzania płyty CD
audio (CD-DA)/MP3
Podstawowe funkcje
Odtwarzanie płyty CD audio (CD-DA)/MP3)
CD audio
(CD-DA)/
MP3
Powtórzone zostaną
wszystkie utwory.
Ścieżkę 003
7
6
04:41
✎ UWAGA
Ścieżkę 004
+
00:13 / 00:43
CD audio
04:02
" Wejdź < Strona
5
Narz. ' Powrót
4
1
Wyświetla informacje o utworach muzycznych.
2
Wyświetla listę odtwarzania.
3
Wyświetla bieżący utwór/liczbę wszystkich
utworów.
4
Wyświetla dostępne przyciski.
5
Pokazuje bieżący czas odtwarzania/całkowity
czas odtwarzania.
6
Wyświetla bieżący stan odtwarzania.
7
Wyświetla stan powtarzanego odtwarzania.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz utwór,
który ma zostać odtworzony, a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ.
 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
TOOLS, a następnie ustaw Tryb losowy na
wartość Włączone. Umożliwia odtwarzanie
utworów w kolejności losowej.
Lista odtwarzania
1. Włóż płytę Audio (CD-DA) lub MP3 do tacy płyty.
• W przypadku płyty CD audio (CD-DA) pierwsza
ścieżka zostanie odtworzona automatycznie.
• W przypadku płyty MP3 za pomocą przycisków
◄► wybierz opcję Muzyka, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
2. Aby przejść do pozycji Lista utworów muzycznych,
naciśnij przycisk STOP () lub RETURN.
Wyświetlany jest ekran Lista utworów
muzycznych.
3. Naciśnij przycisk ŻÓŁTY(C) aby przełączyć na
Tr. edycji.
4. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz żądany
utwór. Następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Powtórz ten proces, aby wybrać dodatkowe utwory.
• Wybrany plik zostanie zaznaczony.
• Aby anulować zaznaczenie, naciśnij
ponownie przycisk WPROWADŹ w celu
usunięcia zaznaczenia utworu.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 47
47
2011-12-23
5:03:58
Podstawowe funkcje
CD audio | Muzyka
1/2 Strona
Wybrane elementy : 3
Ścieżkę 001
Ścieżkę 002
00:43
03:56
Ścieżkę 003
Ścieżkę 004
04:41
04:02
Ścieżkę 005
Ścieżkę 006
03:43
03:40
Ścieżkę 007
Ścieżkę 008
04:06
03:52
Opuść tryb edycji ( ) Strona
Narz.
" Wybierz ' Powrót
5. Zaznacz żądany utwór, a następnie naciśnij
przycisk TOOLS.
6. Aby odtworzyć zaznaczone utwory, zaznacz
polecenie Odtwórz wybrane w Narz., a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Muzyka
• SMART SOUND : Funkcja ta reguluje i stabilizuje
poziom głośności, zapobiegając nagłym
zmianom głośności w przypadku zmiany kanału
lub przejścia do innej sceny.
• MP3 ENHANCER : Funkcja ta również poprawia
doznania muzyczne (np. w przypadku muzyki w
formacie mp3). Można także podnieść poziom
jakości dźwięku MP3 (24 kHz, 8-bitowego) do
poziomu dźwięku CD (44,1 kHz, 16-bitowego).
• POWER BASS : Funkcja ta powoduje
podkreślenie niskich tonów, zapewniając
dudniące efekty dźwiękowe.
• VIRTUAL 7.1 : Umożiwia zastosowanie efektu
7.1-kanałowego dźwięku przy użyciu 5.1kanałowego systemu głośników.
• USER EQ : Ustawienia korektora można
wprowadzić ręcznie według własnych upodobań.
1/3
Ścieżkę 001
TRYB SFE (ang. Sound Filed Effect)
Ścieżkę 001
00:43
Można ustawić tryb SFE najlepiej
pasujący do typu słuchanej muzyki.
Ścieżkę 002
03:56
Ścieżkę 003
SFE MODE
04:41
+
Naciśnij przycisk SFE MODE.
00:13 / 00:43
CD audio
" Wejdź
Narz.
' Powrót
7. Aby powrócić do opcji Tr. edycji, naciśnij
przycisk STOP lub RETURN
8. Aby zakończyć Tr. edycji, naciśnij przycisk
ŻÓŁTY(C).
✎ UWAGA
 Na płycie CD audio (CD-DA) można utworzyć
listę odtwarzania z maksymalnie 99 utworami.
Tryb Dźwięk
Funkcja DSP(Digital Signal Processor)
Istnieje możliwość wybrania trybu w celu optymalizacji
dźwięku i dopasowania go do własnych preferencji.
Naciśnij przycisk DSP.
Sala
Symfoniczna
Boston
(Sala 1)
Zapewnia czyste głosy, jak
podczas słuchania na sali
koncertowej.
Sala
Filharmonii w
Bratysławie
(Sala 2)
Także zapewnia czyste głowy,
jak podczas słuchania na sali
koncertowej, jednak słabsze niż
opcja Sala 1.
Klub jazzowy
w Seulu B
Zalecane ustawienie dla jazzu.
Kościół w
Seulu
Daje poczucie przebywania w
wielkim kościele.
Amfiteatr
(Rock)
Zalecane ustawienie dla rocka.
Wyłączone
Wybierz tę opcję w celu
normalnego słuchania.
DSP
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS VIRTUAL 7.1 USER EQ DSPOFF
48
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 48
2011-12-23
5:03:59
04
Odtwarzanie obrazów
G
Umożliwia wybór żądanego trybu
dźwięku Dolby Pro Logic II.
Naciśnij przycisk
Wyświetlanie zdjęć
PL II.
MUSIC
Słuchając muzyki można
doświadczać efektów dźwiękowych
zapewniających uczucie bycia na
prawdziwym koncercie.
MOVIE
Zapewnia efekt realistycznego
dźwięku ścieżce filmowej.
PROLOGIC
Użytkownik może słuchać źródła
dźwięku dwukanałowego w 5.1kanałowym systemie dźwięku
przestrzennym przy włączonych
wszystkich głośnikach.
- W zależności od sygnału
wejściowego niektóre głośniki
mogą nie odtwarzać dźwięku.
MATRIX
Wielokanałowy dźwięk przestrzenny.
STEREO
Umożliwia słuchanie dźwięku tylko z
przedniego lewego i prawego
głośnika oraz subwoofera.
✎ UWAGA
 Po wybraniu trybu Dolby Pro Logic II podłącz
urządzenie zewnętrzne do gniazd AUDIO INPUT
(L i R) w produkcie. Jeśli zostanie podłączone
tylko jedno wejście (L lub R), nie można będzie
słuchać dźwięku przestrzennego.
S/W LEVEL
Umożliwia regulowanie poziomu
subwoofera.
S/W LEVEL
1. Podłącz zawierającą pliki JPEG urządzenie
pamięci masowej USB lub włóż płytę.
Podstawowe funkcje
Tryb Dolby Pro Logic II
2. Za pomocą przycisków ◄► zaznacz Moje
treści, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ, po czym za pomocą
przycisków ▲▼ zaznacz opcję Zdjęcia.
3. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
folder, który ma zostać odtworzony, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
4. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
zdjęcie, które ma zostać odtworzone, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
✎ UWAGA
 Nie można powiększyć napisu ani grafiki PG w
trybie pełnego ekranu.
Korzystanie z przycisku TOOLS
Podczas odtwarzania pokazu slajdów
naciskając przycisk TOOLS można
korzystać z różnych funkcji.
TOOLS
Narz.
Wstrz. pokaz slajd.
Pręd. pokazu slaj. :
Normalny
Ef. pok. slajdów
:
Zanik1
Podkład muzyczny : Wyłączone
Ustawienie podkładu muzycznego
Powiększenie
Obróć
Ustawienia obrazu
Informacja
" Wejdź ' Powrót
• Wstrz. pokaz slajd. : Zaznacz tę opcję, aby
wstrzymać pokaz slajdów.
• Pręd. pokazu slaj. : Tę opcję należy zaznaczyć, aby
dostosować prędkość pokazu slajdów.
• Ef. pok. slajdów : Tę opcję należy zaznaczyć, aby
ustawić efekt pokazu slajdów.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 49
49
2011-12-23
5:04:03
Podstawowe funkcje
• Podkład muzyczny : Tę opcję należy wybrać, aby
podczas wyświetlania obrazu słuchać muzyki.
• Ustawienie podkładu muzycznego : Zaznacz tę
opcję, aby wprowadzić ustawienia tła muzycznego.
• Powiększenie : Zaznacz tę opcję, aby powiększyć
bieżący obraz. (nawet 4-krotne powiększenie)
• Obróć : Zaznacz tę opcję, aby obrócić obraz.
(Spowoduje to obrócenie obraz w prawo lub w
lewo).
• Ustawienia obrazu : Zaznacz tę opcję, aby
dostosować jakość obrazu.
• Informacja : Wyświetla informacje o obrazie, wraz z
nazwą, rozmiarem itp.
2.
✎ UWAGA
3.
Naciśnij przycisk WPROWADŹ.
4.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
żądane filmy, utwory muzyczne lub zdjęcia,
a następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
5.
Aby uzyskać informacje na temat
odtwarzania plików wideo, muzycznych lub
zdjęć, zapoznaj się ze stronami 41-50.
 Jeżeli system jest podłączony do telewizora
obsługującego technologię BD Wise, w którym
funkcja BD Wise jest ustawiona na Wł., menu
Ustawienia obrazu nie zostanie wyświetlone.
 Przed włączeniem funkcji muzyki w tle należy
umieścić plik zdjęcia w tym samym nośniku
pamięci co plik muzyczny. Jednak szybkość
transmisji pliku MP3, rozmiar zdjęcia oraz
metoda kodowania może mieć wpływ na
jakość dźwięku.
 Odtwarzanie plików wideo o wysokiej
szybkości transmisji, na poziomie 20 MB/s lub
większej, może zostać zatrzymane.
Odtwarzanie zawartości urządzenia
pamięci masowej USB
F
W trybie zatrzymania podłącz urządzenie
pamięci masowej USB do gniazda USB na
przednim panelu urządzenia.
Moje treści
Wideo
Connected Device
Photos
USB
Funkcja
My Devices
Music
Internet
Ustawienia
" Enter ' Return
Bezp. odłącz. USB d WPS(PBC)
✎ UWAGA
 Należy w bezpieczny sposób usunąć urządzenie
pamięci masowej USB (za pomocą funkcji „Safely
Remove USB (Bezpiecznie usuń urządzenie
USB)”), aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu
urządzenia pamięci USB. Naciśnij przycisk
MENU, aby przejść do menu głównego, a
następnie wybierz przycisk ŻÓŁTY(C) i naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
 W przypadku otwarcia tacy podczas odtwarzania
z nośnika pamięci USB tryb urządzenia
automatycznie zmieni się na „BD/DVD”.
Złącza USB można użyć do odtwarzania plików
multimedialnych (MP3, JPEG, DivX itp.) pobranych z
urządzenia pamięci masowej USB.
1.
Przejdź do menu głównego.
Moje treści
Wideo
Zdjęcia
Muzyka
Funkcja
Moje urządz.
Internet
Ustawienia
d WPS(PBC)
50
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 50
2011-12-23
5:04:06
04
Korzystanie z przycisków na pilocie
1. Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz opcję FM.
2. Wybierz żądaną stację.
• Wstępne dostrajanie 1 : Najpierw należy
dodać żądaną częstotliwość jako
zaprogramowaną stację. Za pomocą przycisku
STOP () wybierz opcję PRESET, a następnie
) , aby
naciśnij przycisk TUNING/CH (
wybrać zaprogramowaną stację wybierz
zaprogramowaną stację.
• Dostrajanie ręczne : Za pomocą przycisku
STOP () wybierz opcję MANUAL, a następnie
), aby
naciśnij przycisk TUNING/CH (
wybrać niższą lub wyższą częstotliwość.
• Dostrajanie automatyczne : Naciśnij przycisk
STOP (), aby zaznaczyć opcję MANUAL, a
następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk
) , aby automatycznie
TUNING/CH (
wyszukiwać pasma.
Ustawianie dźwięku Mono/Stereo
Naciśnij przycisk MO/ST.
• Każde naciśnięcie przycisku powoduje
przełączenie dźwięku pomiędzy trybem
STEREO i MONO.
• W obszarach słabego odbioru wybierz
tryb MONO, aby zapewnić czysty odbiór stacji
bez zakłóceń.
Programowanie stacji
Przykład: Zapisywanie ustawienia stacji FM 89.10
w pamięci
1. Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz opcję FM.
2. Naciśnij przycisk TUNING/CH (
), aby
wybrać częstotliwość <89.10>.
TUNER
3. Naciśnij przycisk TUNER MEMORY.
MEMORY
C
• Na wyświetlaczu zacznie migać
NUMER.
4. Naciśnij ponownie przycisk TUNER
MEMORY.
• Naciśnij przycisk TUNER MEMORY, zanim
NUMER zniknie z ekranu.
• NUMER zniknie z ekranu i stacja zostanie
zapisana w pamięci.
5. Aby zaprogramować inne stacje, powtórz kroki
od 2 do 4.
• Aby wybrać zaprogramowaną stację, za
pomocą przycisku TUNING/CH (
)
wybierz kanał.
Informacje o usłudze RDS
Używanie usługi RDS (Radio Data System)
do odbierania stacji radiowych
System RDS umożliwia stacjom FM wysyłanie
dodatkowego sygnału wraz z ich standardowymi
sygnałami radiowymi.
Stacje mogą, na przykład, wysyłać sygnały z ich
nazwami i informacje o typie nadawanego
programu, np. sportowego lub muzycznego itp.
Po włączeniu stacji radiowej oferującej usługę
RDS na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik RDS.
Opis funkcji RDS
• PTY (Typ programu): Wyświetla typ aktualnie
nadawanego programu.
• PS NAME (Nazwa stacji nadającej program):
Wskazuje nazwę odbieranej stacji, złożoną z 8
znaków.
• RT (Tekst radiowy): Wyświetla tekst nadawany
przez stację (jeśli dotyczy), złożony z maks. 64
znaków.
• CT (Godzina): Odczytuje czas rzeczywisty z
danej częstotliwości radiowej. Niektóre stacje
mogą nie przesyłać sygnałów PTY, RT lub CT,
dlatego w pewnych przypadkach informacje te
mogą nie być wyświetlane.
• TA (Komunikat dotyczący ruchu drogowego):
Komunikat „TA ON/OFF (TA WŁ./WYŁ.)”
pokazuje, że nadawane są komunikaty
dotyczące ruchu drogowego.
✎ UWAGA
 Funkcja RDS może nie działać prawidłowo,
jeśli odbierana stacja nie nadaje
prawidłowego sygnału RDS lub gdy sygnał
ten jest słaby.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 51
Podstawowe funkcje
Słuchanie radia
51
2011-12-23
5:04:09
Podstawowe funkcje
Aby włączyć wyświetlanie sygnałów RDS
Wyszukiwanie programu za pomocą
Sygnały RDS wysyłane przez daną stację mogą
być widoczne na wyświetlaczu.
kodu PTY
Naciśnij przycisk RDS DISPLAY
podczas słuchania stacji radiowej.
RDS DISPLAY
1
• Każde naciśnięcie przycisku powoduje
zmianę informacji wyświetlanych na
ekranie w następującej sekwencji : PS
NAME RT CT Częstotliwość
PS (Stacja
nadająca
program)
RT(Tekst
radiowy)
Częstotliwość
Podczas wyszukiwania stacji
widoczny jest wskaźnik „PS
NAME”, a następnie wyświetlane
są nazwy stacji. Jeśli nie jest
wysyłany żaden sygnał,
wyświetlony zostanie wskaźnik
„NO PS”.
Podczas wyszukiwania stacji
widoczny jest wskaźnik „RT”, a
następnie wyświetlany jest tekst
nadawany przez daną stację.
Jeśli nie jest wysyłany żaden
sygnał, wyświetlony zostanie
wskaźnik <NO RT (BRAK RT)>.
Częstotliwość danej stacji (usługa
niezależna od funkcji RDS)
Informacje dotyczące znaków
wyświetlanych na wyświetlaczu
Jeśli wyświetlane są informacje PS lub RT,
stosowane są następujące znaki:
• Wyświetlacz nie rozróżnia wielkich i małych
liter, więc zawsze stosowane są wielkie litery.
• Nie jest możliwe wyświetlanie liter z
akcentami, dlatego na przykład zamiast liter
„À, Â, Ä, Á, Å i Ô wyświetlana jest litera „A”.
Zanim rozpoczniesz.
• Funkcja wyszukiwania PTY dotyczy tylko
zaprogramowanych stacji.
• Aby zakończyć wyszukiwanie, wystarczy w
dowolnym momencie nacisnąć przycisk STOP
().
• Na każdy z niżej opisanych kroków
przeznaczony jest ograniczony czas. Jeśli
proces zostanie anulowany przed
zakończeniem, należy ponownie rozpocząć od
kroku 1.
• Aby korzystać w przycisków na głównym
pilocie, należy się upewnić, że stacja radiowa
została wybrana również za pomocą pilota
głównego.
RDS DISPLAY
㪈
PTY-
㪋
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
1. Naciśnij przycisk PTY SEARCH podczas
słuchania stacji radiowej.
2. Naciśnij przycisk PTY- lub PTY+, aż na
ekranie zostanie wyświetlony żądany kod
PTY.
• Na wyświetlaczu pokazywane są kody PTY
opisane po prawej stronie.
3. Jeśli kod PTY wybrany w poprzednim kroku
jest nadal widoczny na wyświetlaczu, naciśnij
ponownie przycisk PTY SEARCH.
• Urządzenie główne przeszuka 15
zaprogramowanych stacji radiowych,
zatrzyma się po znalezieniu stacji
odpowiadającej wyborowi użytkownika i
przełączy na nią.
Wskaźnik PTY (Typ programu) i funkcja
PTY-SEARCH (Wyszukiwanie typu programu)
Jedną z zalet usługi RDS jest możliwość
wyszukiwania określonego typu programu
wśród zaprogramowanych kanałów poprzez
określenie kodu PTY.
52
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 52
2011-12-23
5:04:12
04
Jeśli system jest podłączony do urządzenia
iPoda/iPhone, można za jego pomocą odtwarzać
muzykę z tych urządzeń.
5V 500mA





iPod nano (5. generacji)
iPod nano (4. generacji)
iPod nano (3. generacji)
iPod nano (2. generacji)
iPod nano (1. generacji)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Podstawowe funkcje
Podłączanie iPoda/iPhona za pomocą kabla USB
✎ UWAGA
 Opis „Made for iPod”
1. Podłącz iPod/iPhone za pomocą kabla USB
do przedniego gniazda USB.
• iPod zostanie włączony automatycznie.
• Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony
komunikat „iPod”.
2. Naciśnij przycisk WPROWADŹ.
3. Wybierz plik muzyczny, aby go odtworzyć.
- Do sterowania prostymi funkcjami
odtwarzania można użyć przycisków pilota
lub urządzenia, np. ODTWARZAJ, PAUZY,
STOP, # /$ oraz przycisków  /.
(Patrz strona 15).
✎ UWAGA
 Aby powrócić do menu iPoda, gdy iPod jest
podłączony za pomocą przewodu USB,
naciśnij przycisk FUNCTION na pilocie lub
przycisk na przednim panelu systemu i
wybierz opcję R. IPOD. Tryb FUNCTION
przełącza się w następującej kolejności:
BD/DVD D. IN AUX R. IPOD FM
Modele iPoda/iPhona, których można
używać z tym urządzeniem
 iPod touch (3. generacji)
 iPod touch (2. generacji)
 iPod touch (1. generacji)
 iPod classic
 iPod z funkcją wideo
oznacza, że
akcesorium
elektroniczne jest
przeznaczone specjalnie do podłączania iPodów i
producent poświadcza certyfikatem spełnianie
standardów wydajności Apple.
 Opis „Made for iPhone” oznacza, że dane
akcesorium elektroniczne jest przeznaczone
specjalnie do podłączania iPhonów i producent
poświadcza certyfikatem spełnianie standardów
wydajności Apple.
 Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za
działanie tego urządzenia oraz jego zgodność z
normami bezpieczeństwa i przepisami.
 Regulacja głośności może nie działać prawidłowo
w innych niż wymienione powyżej modelach iPod
i iPhone. W przypadku jakichkolwiek trudności z
modelami wymienionymi powyżej należy
uaktualnić oprogramowanie iPoda/iPhona do
najnowszej wersji.
 W przypadku niektórych wersji iPoda mogą
wystąpić problemy ze sterowaniem. Nie jest to
oznaką uszkodzenia zestawu kina domowego.
 W przypadku niektórych wersji oprogramowania
lub typów iPoda niektóre operacje mogą się
różnić. Zainstaluj najnowsze oprogramowanie
iPoda. (zalecane)
 Nie można zagwarantować odtwarzania
zawartości aplikacji przez urządzenie. Zalecamy
odtwarzanie treści pobranych na iPod.
 W przypadku problemów z użyciem urządzenia
iPod odwiedź stronę www.apple.com/support/
ipod
 iPod ze złączem stacji dokującej
 iPod z pokrętłem do klikania
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 53
53
2011-12-23
5:04:13
Usługi sieciowe
Można korzystać z różnych usług sieciowych, na
przykład Smart Hub lub BD-LIVE po podłączeniu
urządzenia do sieci.
Przeczytaj poniższe instrukcje przed
skorzystaniem z jakiejkolwiek usługi sieciowej.
1. Podłącz urządzenie do sieci.
(patrz strony 23-24).
3. Zostanie wyświetlony ekran Smart Hub.
✎ UWAGA
 Niektóre aplikacje są dostępne tylko w
określonych krajach.
4. Zostanie wyświetlony ekran Warunki
korzystania z usługi.
Aby zaakceptować warunki, przy użyciu
przycisków ◄► wybierz opcję Zg. się, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
2. Skonfiguruj ustawienia sieci.
(Patrz strony 33-36)
Korzystanie z usługi Smart Hub
Korzystanie z usługi Smart Hub umożliwia
pobieranie z Internetu filmów, obrazów wideo i
utworów muzycznych oraz dostęp do różnych
aplikacji: odpłatnych i darmowych i oglądanie ich
w telewizorze. Zawartość aplikacji obejmuje
aktualności, sport, prognozy pogody, notowania
giełdowe, mapy, zdjęcia i gry.
✎ UWAGA
 Wyświetlenie ekranów może potrwać kilka
sekund.
5. Zostanie wyświetlony ekran Service Update
(Aktualizacja usługi) i zainstalowanych zostanie
kilka usług i aplikacji. Po zakończeniu instalacji
ekran zostanie zamknięty. Pobrane aplikacje i
usługi zostaną wyświetlone na ekranie Smart
Hub. Może to chwilę potrwać.
✎ UWAGA
Funkcję tę można również włączyć
poprzez naciśnięcie przycisku
SMART HUB na pilocie.
 Usługa Smart Hub może zostać chwilowo
zamknięta podczas procesu instalacji.
 Po zakończeniu instalacji może zostać
Uruchamianie usługi Smart Hub po
raz pierwszy
Aby uruchomić usługę Smart Hub po raz
pierwszy, wykonaj poniższe czynności:
1. Przejdź do głównego menu.
wyświetlonych kilka ekranów. Można je
zamknąć przy użyciu przycisku WPROWADŹ
lub można poczekać, aż same się zamkną.
6. Aby uruchomić określoną aplikację, za
pomocą przycisków ▲▼◄► zaznacz
widżet, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
Moje treści
Wideo
Zdjęcia
Muzyka
Funkcja
Moje urządz.
Internet
Ustawienia
Bezp. odłącz. USB d WPS(PBC)
2. Za pomocą przycisków ◄► wybierz opcję
Internet, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
54
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 54
2011-12-23
5:04:14
05
1
2
3
4
6
Skróty nawigacyjne: Wyświetla przyciski pilota,
których można użyć w celu poruszania się po
usłudze Smart Hub.
• CZERWONY (A): Loguje do usługi Smart
Hub.
• ZIELONY (B): Sortuje aplikacje.
• ŻÓŁTY (C): Edytuje aplikacje.
• NIEBIESKI (D): Aby zmienić ustawienia
usługi Smart Hub.
7
Moje aplikacje: W tym oknie wyświetlana jest
osobista galeria, w której użytkownik może
dodawać, zmieniać i usuwać aplikacje.
5
Search
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Zalecane
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
Contents 13
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Zaloguj b Sortuj według Tryb edycji d Ustawienia
7
6
✎ UWAGA
 Firma Samsung Electronics nie ponosi prawnej
1
Komercyjna: Wyświetla Przewodnik po
Smart Hub, wprowadzenie do produktu oraz
wprowadzenie do nowych aplikacji.
 Usługa Smart Hub umożliwia pobieranie i
2
Your Video : Przedstawia polecone obrazy
wideo w oparciu o Twoje preferencje.
• Umożliwia wyświetlenie poleconych filmów
w oparciu o Twoje przeszłe preferencje.
• Umożliwia wybór filmu, wyświetla listę
dostawców VOD (ang. Video on Demand —
Wideo na żądanie), którzy oferują dany film
i umożliwia wybór dostawcy. (W niektórych
obszarach transmisja jest niedostępna).
• Aby uzyskać instrukcje użytkowania
usługi Twoje wideo, odwiedź stronę www.
samsung.com.
• Ta funkcja jest dostępna tylko w
określonych regionach.
Search : Zapewnia zintegrowane wyszukiwanie
dostawców filmów i podłączonych urządzeń
typu AllShare.
• Przydatne podczas korzystania z
usługi Smart Hub (poza sytuacją, kiedy
odtwarzana jest płyta Blu-ray).
• W celu uzyskania łatwego dostępu
skorzystaj z przycisku WYSZUKIWANIE na
pilocie.
• Aby uzyskać instrukcje korzystania z funkcji
wyszukiwania, odwiedź stronę www.
samsung.com.
 Więcej informacji na temat usługi Smart Hub
3
4
Samsung Apps : Umożliwia pobranie przez
sieć różnych aplikacji, odpłatnie lub bezpłatnie.
5
Zalecane : W tym oknie wyświetlane są pozycje
polecane przez firmę Samsung.
odpowiedzialności za zakłócenia w korzystaniu
z usługi Smart Hub z winy dostawcy usługi z
dowolnej przyczyny.
przetwarzanie danych przez Internet, aby móc
korzystać z zawartości Internetu na ekranie
telewizora.
Jeśli połączenie internetowe jest niestabilne,
usługa może zostać opóźniona lub przerwana.
Ponadto urządzenie może się automatycznie
wyłączyć w zależności od warunków Internetu.
W takim przypadku należy sprawdzić
połączenie internetowe i spróbować ponownie.
 Usługi aplikacji mogą być zapewniane jedynie
w języku angielskim, a dostępne treści mogą
się różnić w zależności od danego regionu.
można znaleźć na stronie internetowej
dostawcy danej usługi.
 Dostawca usługi Smart Hub może zmieniać
usługi bez powiadomienia.
 Zawartość usługi Smart Hub może być różna
w zależności od wersji oprogramowania
wewnętrznego.
 Pliki DivX zabezpieczone przed kopiowaniem
można odtwarzać tylko przy użyciu przewodu
HDMI.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 55
Usługi sieciowe
Poniżej przedstawiono usługę Smart Hub
55
2011-12-23
5:04:16
Usługi sieciowe
Korzystanie z klawiatury
Zakładanie konta
Przy użyciu pilota można korzystać z klawiatury
ekranowej do wprowadzania liter, cyfr i symboli.
Aby utworzyć własną, oryginalną konfigurację
usługi Smart Hub, załóż swoje własne konto
Smart TV.
1
1
2
3
.,–
abc
def
Aby założyć konto, wykonaj poniższe czynności:
1.
4
5
6
ghi
jkl
mno
7
8
9
pqrs
tuv
wxyz
Search
0
2
Shift
Naciśnij na pilocie CZERWONY (A) przycisk.
Zostanie wyświetlony ekran logowania.
Usuń
Your Video
6
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Zaloguj
3
T9
ab
Ab
AB
1
Recommended

Iden. Smart TV
Naciśnij [Enter]
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Password
Naciśnij
[Enter]
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
b Metoda wprowadzania / Język: English
xxxxxxxx
Contents 2
%
 Zapamiętaj mój identyfikator Smart TV i hasło.
4
1
2
Naciśnij na pilocie przycisk FULL SCREEN, aby
przejść do trybu wprowadzania.
: ab, Ab, AB, cyfry lub ikony.
3
Wyświetla aktualny tryb wprowadzania..
4
Naciśnij na pilocie przycisk ZIELONY (B), aby
zmienić metodę wprowadzania. (T9 lub ABC)
5
6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Zaloguj
xxxxxxxx
Contents 4
Anuluj
xxxxxxxx
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Zapomn. hasła
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Zaloguj b Sortuj według Tryb edycji d Ustawienia
2.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
opcję Utwórz konto, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
3.
Na kolejnym ekranie wybierz opcję Iden.
Smart TV, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania i
klawiatura.
Naciśnij na pilocie przycisk TOOLS, aby zmienić
język.
4.
Przy użyciu klawiatury wprowadź swój adres
e-mail. Posłuży on jako twój identyfikator.
Naciśnij na pilocie przycisk REPEAT, aby usunąć
znak.
✎ UWAGA
 Klawiatura działa w ten sam sposób, jak
Wprowadzanie tekstu, cyfr i symboli
Aby wprowadzić tekst, naciskaj na pilocie
przyciski numeryczne odpowiadające żądanym
literom. Aby wprowadzić literę, która nie jest jako
pierwsza wymieniona na danym przycisku
klawiatury ekranowej, naciskaj przycisk szybko
odpowiednią ilość razy. Na przykład, aby
wprowadzić literę b, naciśnij szybko dwukrotnie
przycisk z cyfrą 2 na pilocie. Aby wpisać pierwszą
literę wymienioną na przycisku, naciśnij i zwolnij
przycisk, i odczekaj chwilę.
Aby poruszać się po tekście, używaj przycisków
strzałek. Aby usunąć tekst, przesuń kursor na
prawo od znaku, który chcesz usunąć, a
następnie naciśnij przycisk REPEAT Aby zmienić
wielkość liter lub wprowadzić cyfry, czy też znaki
interpunkcyjne, naciśnij przycisk FULL SCREEN.
56
Contents 2
Stwórz konto
5
Aktualna klawiatura.
Używaj do wprowadzania liter, cyfr i symboli.
Contents 1
5.
klawiatura telefonu komórkowego.
Po zakończeniu tej czynności naciśnij
przycisk WPROWADŹ, wybierz opcję OK, a
następnie naciśnij ponownie przycisk
WPROWADŹ. Zostanie wyświetlony ekran
Utwórz konto.
6.
Wybierz Hasło i naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Zostanie wyświetlony ekran
Hasło i klawiatura.
7.
Przy użyciu klawiatury wprowadź hasło.
Hasło może się składać z liter, cyfr i symboli.
✎ UWAGA
 Naciśnij na pilocie przycisk CZERWONY (A),
aby pokazywać lub ukrywać wprowadzane
hasło.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 56
2011-12-23
5:04:17
05
9.
Po zakończeniu tej czynności naciśnij przycisk
WPROWADŹ, wybierz opcję OK, a następnie
naciśnij ponownie przycisk WPROWADŹ.
Ekran logowania zostanie wyświetlony
ponownie.
Wybierz opcję Potwierdź hasło, a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ.
2.
3.
4.
10. Powtórz krok 7 i 8.
11. Po ponownym wyświetleniu ekranu logowania,
zaznacz opcję Stwórz konto, a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ. Zostanie
wyświetlone okno potwierdzenia.
12. Wybierz OK i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlone okno Continue to
Register Service (Kontynuuj rejestrację usługi).
13. Wybierz opcję Rejestracja, i naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
5.
✎ UWAGA
 Jeśli chcesz, aby usługa Smart Hub wprowadzała
to hasło automatycznie, po wprowadzeniu hasła
wybierz opcję Pamiętaj mój identyfikator i hasło
Smart TV i naciśnij przycisk WPROWADŹ. Pojawi
się oznaczenie. Usługa Smart Hub będzie teraz
wprowadzała to hasło automatycznie w
momencie wyboru lub wprowadzenia danego
odpowiedniego identyfikatora.
14. Zostanie wyświetlone okno Rejestruj konto
usługi.
• Jeśli posiadasz istniejące konta u dowolnego z
wymienionych dostawców, możesz połączyć
konto u danego dostawcy i hasłem do tego konta
z kontem Smart TV. Rejestracja ułatwia dostęp
do stron internetowych dostawców. Instrukcje
dotyczące rejestracji można uzyskać przechodząc
do Kroku 2 w części Zarządzanie kontem w menu
Ustawienia.
• Jeśli nie posiadasz istniejących kont dostawców
lub nie chcesz ich teraz rejestrować, wybierz
Zarej. później, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Możesz także poczekać około
minuty, aż okno się samo zamknie.
✎ UWAGA
 Jako identyfikatora należy używać swojego adresu
e-mail.
 Można zarejestrować do 10 kont użytkowników.
 Do korzystania z usługi Smart Hub nie jest potrzebne
konto.
Logowanie do konta
Aby zalogować się do swojego konta Smart TV,
wykonaj poniższe czynności:
1.
Jeśli na ekranie telewizora wyświetlony jest
główny ekran usługi Smart Hub, naciśnij na
pilocie CZERWONY (A) przycisk. Zostanie
wyświetlony ekran logowania.
Wybierz opcję Strzałka w dół obok pola Iden.
Smart TV a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
Wybierz swój identyfikator z wyświetlonej listy i
naciśnij przycisk WPROWADŹ. Ekran logowania
zostanie wyświetlony ponownie.
Wybierz Password, i naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Zostanie wyświetlone okno
Password (Hasło) i klawiatura.
Przy użyciu klawiatury i pilota wprowadź swoje
hasło. Po zakończeniu tej czynności naciśnij
przycisk WPROWADŹ, wybierz opcję OK, a
następnie naciśnij ponownie przycisk
WPROWADŹ.
Menu Ustawienia — NIEBIESKI (D)
Ekran menu ustawień zapewnia umożliwia
zarządzanie kontem, zerowanie ustawień konta i
dostęp do funkcji właściwości konta.
Aby uzyskać dostęp do menu ustawień i wybrać
pozycję menu, wykonaj poniższe czynności:
1.
Naciśnij na pilocie NIEBIESKI (D) przycisk.
2.
Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądaną
pozycję menu i naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
Funkcje na ekranie menu ustawień są opisane poniżej.
✎ UWAGA
 Pozycja Menedżer usługi wymieniona w menu
ustawień nie jest dostępna dla odtwarzaczy
płyt Blu-ray.
Zarządzanie kontem
Menu Zarządzanie kontem zawiera funkcje, które
umożliwiają rejestrację kont u dostawców usług,
zmianę hasła Smart Hub i usuwanie lub
dezaktywację konta Smart TV.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 57
Usługi sieciowe
8.
57
2011-12-23
5:04:20
Usługi sieciowe
Zarejestruj konto usługi
Zmień hasło
Jeśli posiadasz istniejące konta u dowolnego z
dostawców wymienionych w funkcji Zarejestruj
konto usługi, możesz powiązać konto u danego
dostawcy i hasłem do tego konta z kontem
Smart TV. Powiązanie kont umożliwia łatwe
logowanie przez usługę Smart Hub bez potrzeby
wprowadzania nazwy konta lub hasła.
Funkcja Zmień hasło umożliwia zmianę hasła
Smart Hub. Aby zmienić hasło, wykonaj
następujące czynności:
Aby skorzystać z funkcji Zarejestruj konto usługi,
wykonaj poniższe czynności:
1.
2.
Wybierz opcję Zmień hasło, a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ.
2.
Wprowadź aktualne hasło. Zostanie
wyświetlony kolejny ekran.
3.
W menu Ustawienia zaznacz opcję
Zarejestruj konto usługi, a następnie
ponownie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlone okno Rejestruj konto
usługi.
Na kolejnym ekranie wprowadź nowe hasło
w pierwszej linii. Wprowadź hasło ponownie
w drugiej linii w celu jego potwierdzenia.
4.
Przy użyciu przycisków ▲▼ wybierz
Dostawcę usług, którego chcesz powiązać
ze swoim kontem Smart TV, a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlony ekran z komunikatem
Hasło zostało zmienione. Naciśnij przycisk
WPROWADŹ lub odczekaj około 5 sekund,
aż ekran zamknie się sam.
Usuń z listy kont TV
✎ UWAGA
 Jeśli posiadasz konto Samsung i chcesz
używać funkcji Samsung Apps (Aplikacje
Samsung) w usłudze Smart Hub, musisz tutaj
zarejestrować swoje konto Aplikacje Samsung.
Więcej informacji znajduje się na stronie 61.
3.
1.
Przy użyciu pilota i klawiatury ekranowej
wprowadź identyfikator i hasła dla danej
strony. Po zakończeniu tej czynności naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
✎ UWAGA
 Jest to identyfikator i hasło, których normalnie
używasz w celu uzyskania dostępu do konta
na tej stronie.
Funkcja Usuń z listy kont TV powoduje
anulowanie wszystkich obecnych kont, które
zostały zarejestrowane na ekranie Zarejestruj
konto usługi.
Dezaktywuj konto
Funkcja Dezaktywuj konto powoduje dezaktywację
konta Smart TV i całkowite jego usunięcie oraz
wszystkich ustawień konta z usługi Smart Hub.
Menedżer usług
To menu służy do ustawiania usługi specjalnej
aplikacji. (Dotyczy to aplikacji takich jak AP New,
Ticker itp.).
✎ UWAGA
 Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy
zainstalowana jest specjalna aplikacja.
4.
Jeśli wprowadzony identyfikator i hasło są
prawidłowe, zostanie wyświetlony komunikat
Zarejestrowano pomyślnie.
5.
W przypadku naciśnięcia przycisku
WPROWADŹ powtórz kroki od 2 do 4, aby
powiązać konto z kolejnym dostawcą usług.
6.
Po zakończeniu tej czynności naciśnij przycisk
RETURN.
58
Zerowanie
Funkcja Resetowanie uruchamia ponownie wszystkie
pobrane aplikacje, usuwa wszystkie konta użytkownika
oraz ustawienia z urządzenia oraz przywraca domyślne
ustawienia fabryczne ustawień Smart Hub. Następnie
Smart Hub jest uruchamiany ponownie, tak jakby był
uruchamiany po raz pierwszy. Jednak konto użytkownika
pozostaje na serwerze Smart Hub. Aby zalogować się do
swojego konta, należy wpisać swój identyfikator oraz hasło
na ekranie Utwórz konto.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 58
2011-12-23
5:04:21
05
1.
W menu Zarządzanie kontem wybierz opcję
Zerowanie i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlony ekran zerowania.
2.
Wprowadź swoje hasło zabezpieczające.
Jest to hasło, które zostało wprowadzone
podczas konfiguracji Oceny rodzicielskiej BD
lub DVD (patrz strona 38). Jeśli hasło nie
zostało wprowadzone, wpisz 0000.
Po kilku chwilach ustawienia usługi Smart Hub
zostaną automatycznie wyzerowane. Obraz na
ekranie może zniknąć, a następnie usługa Smart
Hub zostanie ponownie wyświetlona. Po kilku
chwilach zostanie uruchomiona procedura
ponownego uruchamiania.
Aby ją zakończyć, przejdź do kroku 4 w części
Uruchamianie usługi Smart Hub po raz pierwszy.
(Patrz str. 54).
3.
4.
✎ UWAGA
 W przypadku zapomnienia hasła naciśnij przycisk
STOP ( ) na przednim panelu urządzenia i
przytrzymaj przez ponad 5 sekund upewniając się
wcześniej, że w urządzeniu nie ma żadnej płyty.
Właściwości
Pozycja menu Właściwości zawiera trzy funkcje,
które powodują wyświetlenie informacji o usłudze
Smart Hub:
Menu Tr. edycji — ŻÓŁTY (C)
Funkcje menu Tryb edycji umożliwiają manipulowanie
aplikacją w sekcji Moje aplikacje ekranu Smart Hub. Za
pomocą tych funkcji można blokować i odblokowywać
dostęp do niektórych aplikacji, utworzyć Nowy Folder i
przenieść do niego aplikacje, zmieniać nazwy folderów,
usuwać aplikacje oraz zmieniać położenie aplikacji na
ekranie.
Aby uzyskać dostęp do menu Tr. edycji i wybrać pozycję
menu, wykonaj poniższe czynności:
1.
Naciśnij na pilocie ŻÓŁTY (C) przycisk. Na
dole ekranu zostanie wyświetlony pasek
menu Tr. edycji.
2.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
żądaną pozycję menu i naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
Poniżej przedstawiony jest opis funkcji na pasku
menu Tr. edycji.
✎ UWAGA
 Niektóre pozycje menu mogą nie być
wyświetlane na ekranie. Aby zobaczyć te
pozycje, przy użyciu ◄► przejdź do rogu
ekranu, a następnie naciśnij przycisk
ponownie, aby wyświetlić pozycje.
 Pasek można zamknąć podświetlając znak X
w prawym dolnym rogu i naciskając przycisk
WPROWADŹ.
Więcej
Przesuń
Lista informacji na temat usługi Smart Hub, w tym
numer wersji, liczba zainstalowanych usług, zużycie
pamięci oraz niepowtarzalny identyfikator produktu.
Funkcja Przenieś umożliwia zmianę położenia
aplikacji na ekranie. Aby użyć funkcji Przesuń,
wykonaj poniższe czynności:
Warunki korzystania z usługi
1.
2.
Wyświetla warunki korzystania z usługi.
3.
4.
Naciśnij na pilocie ŻÓŁTY (C) przycisk.
Wybierz aplikację, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Nad aplikacją pojawia się symbol
zaznaczenia.
Naciśnij przycisk ▲▼◄►, aby wybrać polecenie
Przesuń, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Nad aplikacją zostanie
wyświetlona ikona zmiany położenia.
Przy użyciu przycisków ▲▼◄► przesuń ikonę.
Naciśnij przycisk WPROWADŹ , kiedy ikona
znajdzie się w żądanej pozycji. Aplikacja zostaje
przeniesiona do nowej lokalizacji.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 59
Usługi sieciowe
Aby użyć funkcji Zerowanie, wykonaj poniższe czynności:
59
2011-12-23
5:04:21
Usługi sieciowe
Nowy folder
Funkcja Nowy folder umożliwia tworzenie i
nazywanie nowych folderów. Po utworzeniu
folderu można do niego przenieść aplikację. Aby
użyć funkcji Nowy folder, wykonaj poniższe
czynności:
1.
2.
3.
Naciśnij na pilocie ŻÓŁTY (C) przycisk.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► przenieś kursor
na Nowy folder i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlone okno Nowy folder i
klawiatura.
Przy użyciu klawiatury wprowadź nazwę folderu i
naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Ekran Nowy folder zostanie zamknięty i Nowy
folder zostanie wyświetlony na ekranie Smart Hub.
Edycja pozycji w folderze
Wybierz folder, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Folder zostanie otwarty.
Naciśnij na pilocie ŻÓŁTY (C) przycisk. Na dole
ekranu zostaną wyświetlone przyciski edycji.
Przyciski te działają w ten sam sposób, jak
przyciski menu Tr. edycji na głównym ekranie. Na
przykład, aby przenieść aplikację z powrotem do
ekranu głównego Moje aplikacje.
1.
2.
3.
Przenieś do folderu
Funkcja Przenieś do folderu umożliwia
przeniesienie aplikacji do folderu. Aby użyć funkcji
Przenieś do folderu, wykonaj poniższe czynności:
1.
2.
3.
4.
Naciśnij na pilocie ŻÓŁTY (C) przycisk.
Wybierz aplikację, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
opcję Przenieś do folderu i naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Zostanie otwarte okno
Przenieś do folderu.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
folder i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlony komunikat
Przeniesiono do folderu, a następnie
zostanie zamknięty. Aplikacja została
przeniesiona do folderu.
Zaznacz aplikację.
Wybierz opcję Przenieś do folderu, a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Zostanie otwarte okno Przenieś do folderu.
Wybierz opcję Moje aplikacje i naciśnij
przycisk WPROWADŹ. Okno Przenieś do
folderu zostaje zamknięte, a aplikacja
powraca do ekranu Moje aplikacje.
Zmień nazwę folderu
Funkcja Zmień nazwę folderu umożliwia zmianę
nazw folderów. Aby użyć funkcji Zmień nazwę
folderu, wykonaj poniższe czynności:
1.
Naciśnij na pilocie ŻÓŁTY (C) przycisk.
2.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
folder i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
3.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
opcję Zmień nazwę folderu i naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Zostanie wyświetlone okno
Zmień nazwę folderu i klawiatura.
4.
Przy użyciu klawiatury wprowadź nową
nazwę i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Okno Zmień nazwę zostanie zamknięte i pod
folderem zostanie wyświetlona nowa nazwa.
Aby przejść do aplikacji w folderze
1.
2.
3.
Zamknij menu Tr. edycji.
W części Moje aplikacje za pomocą
przycisków ▲▼◄► wybierz folder i naciśnij
przycisk WPROWADŹ. Folder zostanie
otwarty.
Wybierz aplikację, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ. Uruchamia się
aplikacja lub usługa aplikacji.
60
Blokada
Funkcja blokady umożliwia zablokowanie
niektórych aplikacji w obszarze Moje aplikacje,
aby nie można było ich otworzyć bez
wprowadzenia kodu blokady rodzicielskiej.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 60
2011-12-23
5:04:21
05
1.
2.
3.
4.
5.
Naciśnij na pilocie ŻÓŁTY (C) przycisk.
Naciśnij przycisk ▲▼◄►, aby wybrać
aplikację, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Jeżeli aplikację można
zablokować, pozycja menu Blokada zostaje
uruchomiona.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
opcję Blokada i naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Zostanie wyświetlone okno
Zabezpieczenia.
Wprowadź swój Kod blokady rodzicielskiej
(patrz strona 38). Jeśli kod blokady
rodzicielskiej nie został utworzony,
wprowadź 0000.
Naciśnij przycisk WPROWADŹ. Zostanie
wyświetlone okno Blokuj usługę
potwierdzające usługę, a następnie zostanie
zamknięte. Obok aplikacji pojawia się symbol
blokady.
Odblokuj
1.
2.
3.
4.
5.
Naciśnij na pilocie ŻÓŁTY (C) przycisk.
Naciśnij przycisk ▲▼◄►, aby wybrać
zablokowaną aplikację, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
opcję Odblokuj i naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Zostanie wyświetlone okno
Zabezpieczenia.
Wprowadź swój Kod blokady rodzicielskiej
(patrz strona 38). Jeśli kod blokady
rodzicielskiej nie został utworzony,
wprowadź 0000.
Naciśnij przycisk WPROWADŹ. Zostanie
wyświetlone oknoUsługa odblokowana
potwierdzające odblokowanie usługi, a
następnie zostanie zamknięte.
Usuń
Funkcja Usuń umożliwia usunięcie aplikacji z
obszaru Moje aplikacje. Aby użyć funkcji
usuwania, wykonaj poniższe czynności:
1. Naciśnij na pilocie ŻÓŁTY (C) przycisk.
2. Naciśnij przycisk ▲▼◄►, aby wybrać
aplikację, a następnie naciśnij przycisk
WPROWADŹ.
3.
4.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
opcję Usuń i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Wyświetlony zostanie komunikat
„Czy chcesz usunąć wybrane elementy?”.
Wybierz Tak i naciśnij przycisk
WPROWADŹ. Aplikacja zostaje usunięta.
Menu sortowania — ZIELONY (B)
Funkcje dostępne w menu sortowania
umożliwiają sortowanie aplikacji znajdujących się
na liście Moje aplikacje według następujących
kryteriów: Domyślne, Nazwa, Data,
Częstotliwość, Kategoria, Zdefiniowane przez
użytkownika. Jeżeli położenie aplikacji zostanie
zmienione ręcznie, Menu sortowania
automatycznie podkreśla opcję Zdefiniowane
przez użytkownika, jeżeli zostanie uruchomione.
Aby sortować aplikacje w obszarze Moje
aplikacje, wykonaj poniższe czynności:
1.
Naciśnij na pilocie ZIELONY (B).
2.
Za pomocą przycisków ◄► wybierz metodę
sortowania i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Smart Hub sortuje aplikacje według wybranej
metody.
Samsung Apps
Opcja Aplikacje Samsung umożliwia pobieranie
odpłatnych lub darmowych aplikacji i usług do
danego odtwarzacza płyt Blu-ray i odtwarzanie
lub korzystanie z nich na telewizorze.
Te aplikacje i usługi obejmują filmy wideo,
muzykę, zdjęcia, gry, aktualności, sport itd.
Aplikacja dla nowych aplikacji pojawia się w
obszarze Moje aplikacje.
Regularnie dodawane będą dodatkowe aplikacje
i usługi.
Aplikacje odpłatne
Aby pobrać odpłatne aplikacje, należy utworzyć
konto Samsung i dodać do niego kartę kredytową.
Aby utworzyć konto Samsung, odwiedź stronę
www.samsung.com:
✎ UWAGA
 Ta usługa może nie być zapewniana w
niektórych krajach.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 61
Usługi sieciowe
Aby użyć funkcji Blokada, wykonaj poniższe
czynności:
61
2011-12-23
5:04:21
Usługi sieciowe
Dostęp do ekranu Samsung Apps
(Aplikacje Samsung)
Aby uzyskać dostęp do aplikacji Samsung, przy
użyciu przycisków ▲▼◄► przejdź do obszaru
aplikacji Samsung na głównym ekranie Smart
Hub, a następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Zostanie wyświetlony ekran Samsung Apps
(Aplikacje Samsung).
✎ UWAGA
 Jeśli dostęp do tego ekranu jest uzyskiwany po raz
pierwszy, zostanie wyświetlone okno z warunkami
korzystania z usługi. Wybierz Agree (Akceptuję), a
następnie naciśnij przycisk WPROWADŹ.
Korzystanie z ekranu Samsung Apps
(Aplikacje Samsung)
Aby korzystać z ekranu Samsung Apps (Aplikacje
Samsung), wykonaj poniższe czynności:
1.
2.
3.
4.
5.
Przy użyciu przycisków ◄► przejdź do listy
kategorii po lewej stronie.
Przy użyciu przycisków ▲▼ podświetl
kategorię. Za kilka sekund ekran Aplikacje
Samsung wyświetli aplikacje w tej kategorii.
Karty sortowania zostaną wyświetlone na górze.
Naciśnij przycisk ►, aby przejść do
wyświetlonych aplikacji lub usług.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
aplikację lub usługę, a następnie naciśnij
przycisk WPROWADŹ. Zostanie
wyświetlony ekran Szczegóły aplikacji
opisujący daną usługę lub aplikację.
Wybierz opcję Pobierz teraz, a następnie
naciśnij przycisk WPROWADŹ. Jeśli
aplikacja lub usługa jest bezpłatna, zostanie
pobrana i uruchomiona. W przeciwnym razie
lub gdy konieczna jest opłata, postępuj
zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na
ekranie, aby zakończyć pobieranie.
Karty Sortuj według
Można uzyskać dostęp do kart Sortuj według na
górze ekranu przy użyciu przycisków ▲▼◄►.
Każda karta wyświetla usługi lub aplikacje w
wybranej kategorii, posortowane według
kryterium karty (Zalecane, Najczęściej pobierane,
Najnowsze, Nazwa).
Dostęp do kart Sortuj według można także
uzyskać naciskając na pilocie przycisk
NIEBIESKIEGO (D). Każde naciśnięcie przycisku
NIEBIESKIEGO (D) zmienia wyświetlaną kartę
sortowania na następną.
Aplikacje Samsung według kategorii
Dostępne są następujące kategorie:
• Co nowego? : Wyświetla ostatnio zarejestrowane
aplikacje.
• Wideo : Wyświetla różne multimedia wideo, np.
filmy, programy telewizyjne oraz krótkie filmy
wideo.
• Gry : Wyświetla różne gry, np. sudoku i szachy.
• Sport : Wyświetla różne sportowe usługi
multimedialne, np. informacje o meczach, obrazy i
krótkie filmy wideo.
• Styl życia : Obejmuje różne usługi multimedialne
dotyczące stylu życia, np. muzykę, narzędzia
osobistego zarządzania zdjęciami i sieci
społecznościowe, np. Facebook i Twitter.
• Informacja : Obejmuje różne usługi informacyjne,
np. aktualności, notowania giełdowe i prognozę
pogody.
• Inne : Obejmuje różne inne usługi.
Moje konto
Moje konto zapewnia dostęp do kolejności i historii
pobierania Aplikacji Samsung oraz do ekranu Moje
aplikacje - Gotówka. Aby uzyskać dostęp do tych
informacji wymagane jest konto Samsung.
✎ UWAGA
 Niektóre aplikacje można pobrać bezpłatnie,
jednak wymagają one rejestracji lub płatnego
konta u dostawcy, aby móc je użytkować.
 Aplikacja pobranych aplikacji i usług z serwisu
Samsung Apps pojawia się w obszarze Moje
aplikacje.
62
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 62
2011-12-23
5:04:22
05
BD-LIVE™
W przypadku pytań dotyczących Aplikacji
Samsung patrz część Help (Pomoc) w pierwszej
kolejności. Jeśli żadne z zawartych w niej
informacji nie okażą się pomocne, odwiedź
stronę www.samsung.com..
Aby użyć funkcji pomocy, wykonaj poniższe
czynności:
1. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
opcję Pomoc i naciśnij przycisk WPROWADŹ.
2. Przy użyciu przycisku ◄► wejdź do sekcji
pomocy po jej wyświetleniu.
3. Naciskając ▲▼ można przewijać tekst pomocy.
4. Naciśnij przycisk ◄ , aby wyjść z sekcji
pomocy.
Obsługiwanie Aplikacji Samsung przy
użyciu kolorowych przycisków na pilocie
• CZERWONY (A) (Logowanie) : Logowanie do
swojego konta Smart TV.
• ZIELONY (B) (Widok miniatur/listy) : Przełączanie
aplikacji pomiędzy widokiem miniatur a listą.
• NIEBIESKI (D) (Sortuj według) : Sortowanie
aplikacji według kategorii: Zalecane, Najczęściej
pobierane, Najnowsze lub Nazwa.
• Powrót : Powraca do poprzedniego menu.
✎ UWAGA
 Usługi o treści internetowej mogą być
dodawane lub usuwane przez dostawców
bez powiadomienia.
Aby uzyskać instrukcje użytkowania usługi
Twoje wideo lub funkcji wyszukiwania,
odwiedź stronę www.samsung.com.
Używanie funkcji vTuner
vTuner to funkcja służąca do słuchania
radia. Po naciśnięciu przycisku vTuner
można przejść do widżetu vTuner.
Po podłączeniu urządzenia do sieci można
korzystać z treści różnych serwisów filmowych za
pomocą płyty obsługującej technologię BD-LIVE.
1. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB
do gniazda USB z przodu urządzenia, a
następnie sprawdź pozostałą ilość miejsca.
Urządzenie pamięci masowej musi mieć co
najmniej 1 GB wolnej przestrzeni, aby
pomieścić usługi BD-LIVE.
2. Włóż płytę Blu-ray obsługującą usługę BDLIVE.
3. Wybierz dowolną pozycję spośród usług BDLIVE zapewnionych przez producenta płyty.
Usługi sieciowe
Pomoc
✎ UWAGA
 Sposób korzystania z usługi BD-LIVE i
dostępna zawartość może się różnić w
zależności od producenta płyty.
Korzystanie z funkcji AllShare
Funkcja AllShare umożliwia odtwarzanie w
urządzeniu muzyki, filmów oraz plików zdjęć
znajdujących się na komputerze lub telefonie
komórkowym zgodnym z technologią DLNA lub
NAS.
Aby skorzystać z funkcji AllShare, należy podłączyć
urządzenie do sieci (patrz strony 23-24).
Aby korzystać z funkcji AllShare przy użyciu
komputera, należy na komputerze zainstalować
oprogramowanie AllShare.
Jeśli posiadasz telefon komórkowy obsługujący
DLNA lub system NAS, możesz korzystać z funkcji
AllShare bez dodatkowego oprogramowania.
Możesz pobrać oprogramowanie komputera i
szczegółowe instrukcje użytkowania funkcji AllShare
ze strony Samsung.com.
Naciśnij przycisk vTuner.
✎ UWAGA
 Funkcji vTuner można użyć po pobraniu
aplikacji vTuner z serwisu Samsung Apps.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 63
63
2011-12-23
5:04:22
Inne informacje
Rozwiązywanie problemów
W przypadku nieprawidłowego działania produktu patrz tabela niżej. Jeśli występujący problem nie jest wymieniony
niżej lub zastosowanie poniższych instrukcji nie rozwiązuje problemu, wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilający
i skontaktuj się z najbliższym, autoryzowanym sprzedawcą lub centrum serwisowym firmy Samsung Electronics.
Objaw
Sprawdź/Rozwiązanie
Nie mogę wyjąć płyty.
• Czy przewód zasilania jest dobrze podłączony do gniazda?
• Wyłącz zasilanie, a następnie włącz ponownie.
Podłączenie iPod nie jest możliwe
• Sprawdź stan złącza iPoda.
• Wersję oprogramowania iPoda należy na bieżąco aktualizować.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
• Sprawdź numer regionu BD/DVD.
Płyty BD/DVD kupione za granicą mogą nie być odtwarzane.
• Produkt ten nie odtwarza płyt CD-ROM i DVD-ROM.
• Sprawdź, czy poziom klasyfikacji jest prawidłowy.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się
natychmiast po naciśnięciu
przycisku odtwarzania/pauzy.
• Sprawdź, czy używana płyta nie jest zdeformowana lub nie ma rys na powierzchni.
• Przetrzyj płytę.
Brak dźwięku.
• Brak dźwięku podczas szybkiego odtwarzania, odtwarzania w zwolnionym tempie oraz
odtwarzania poklatkowego.
• Sprawdź, czy głośniki są odpowiednio podłączone. Czy ustawienia głośnika zostały
odpowiednio skonfigurowane?
• Sprawdź, czy płyta nie jest poważnie uszkodzona.
Dźwięk słychać tylko z kilku
głośników, nie ze wszystkich 6.
• W przypadku niektórych płyt BD/DVD dźwięk jest odtwarzany tylko z przednich głośników.
• Sprawdź, czy głośniki są odpowiednio podłączone.
• Wyreguluj głośność.
• Podczas odtwarzania płyty CD, radia lub TV dźwięk jest wysyłany tylko do przednich głośników.
Wybierz opcję „PRO LOGIC II” naciskając na pilocie przycisk
PL II (Dolby
Pro Logic II), aby korzystać ze wszystkich sześciu głośników.
Dźwięk przestrzenny Dolby
Digital 5.1 nie jest dostępny.
• Czy na płycie umieszczono oznaczenie „Dolby Digital 5.1 CH”? Dźwięk
przestrzenny Dolby Digital 5.1 jest dostępny tylko wtedy, gdy płytę nagrano z
dźwiękiem 5.1-kanałowym.
• Czy język dźwięku jest poprawnie ustawiony na Dolby Digital 5.1 na
wyświetlaczu informacyjnym?
Pilot nie działa.
• Czy pilot jest używany w zasięgu działania po prawidłowym kątem i w odpowiedniej odległości
od systemu?
• Czy baterie są wyczerpane?
• Czy zostały wybrane odpowiednie funkcje trybu (TV/BD) pilota (TV lub BD)?
• Płyta się obraca, jednak nie jest
wyświetlany obraz.
• Jakość obrazu jest niska i są
widoczne drgania obrazu.
• Czy włączony jest telewizor?
• Sprawdź, czy przewody wideo są odpowiednio podłączone.
• Sprawdź, czy płyta nie jest brudna lub poważnie uszkodzona.
• Produkt może nie odtwarzać płyt niskiej jakości.
Język dźwięku i napisy nie działają.
• Język dźwięku i napisy nie będą działały, jeśli nie są zawarte na płycie.
Ekran menu nie jest wyświetlany nawet
jeśli wybrana została funkcja menu.
• Sprawdź, czy używana płyta zawiera menu.
64
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 64
2011-12-23
5:04:22
06
Sprawdź/Rozwiązanie
Nie można zmienić proporcji ekranu.
• Można odtwarzać płyty 16:9 BD/DVD w trybie panoramicznym 16:9, 4:3 Letter
Box lub 4:3 Pan-Scan, ale płyty 4:3 BD/DVD mogą być wyświetlane tylko z
proporcjami 4:3. Zapoznaj się z opakowaniem płyty Blu-ray, a następnie
wybierz odpowiednią funkcję.
• Urządzenie nie działa.
(Przykład: Zostaje odłączone
zasilanie lub z urządzenia
wydobywa się dziwny hałas.)
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP ( ) na pilocie przez 5 sekund w trybie
STANDBY.
Inne informacje
Objaw
- Zastosowanie funkcji RESET spowoduje usunięcie wszystkich zachowanych ustawień.
Należy z niej korzystać tylko w razie potrzeby.
• Urządzenie nie działa prawidłowo.
Użytkownik zapomniał hasła
poziomu oceny.
• Upewniając się, że w urządzeniu nie ma płyty, naciśnij i przytrzymaj przycisk
STOP ( ) na produkcie przez ponad 5 sekund. Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat INIT i wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do wartości
domyślnych.
Następnie naciśnij przycisk POWER.
- Zastosowanie funkcji RESET spowoduje usunięcie wszystkich zachowanych ustawień.
Należy z niej korzystać tylko w razie potrzeby.
Brak sygnałów radiowych.
• Czy antena jest prawidłowo podłączona?
• Jeśli wejściowy sygnał antenowy jest słaby, zamontuj zewnętrzną antenę
radiową w miejscu zapewniającym lepszy odbiór.
Podczas odtwarzania dźwięku z
telewizora za pośrednictwem
urządzenia, nie słuchać dźwięku.
• Jeśli przycisk OTWÓRZ/ZAMKNIJ ( ) zostanie naciśnięty podczas słuchania
dźwięku z telewizora przy korzystaniu z funkcji D. IN lub AUX, zostaną włączone
funkcje BD/DVD, co spowoduje wyciszenie dźwięku z telewizora.
Na ekranie zostanie wyświetlony
komunikat „Not Available
(Niedostępny)”.
• Funkcji ani czynności nie można teraz dokończyć ponieważ:
1. Oprogramowanie BD/DVD narzuca ograniczenia.
2. Oprogramowanie BD/DVD nie obsługuje danej funkcji (np. Angle (Kąt patrz.))
3. Funkcja jest aktualnie niedostępna.
4. Wybrany tytuł, rozdział lub czas wyszukiwania jest poza zasięgiem.
Jeśli ustawiona rozdzielczość wyjścia
HDMI nie jest obsługiwana przez dany
telewizor (np. 1080p), obraz może nie
zostać wyświetlony na telewizorze.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP ( ) na przednim panelu przez ponad 5
sekund upewniając się wcześniej, że w urządzeniu nie ma płyty. Wszystkie
ustawienia zostaną przywrócone do wartości fabrycznych.
Brak wyjścia HDMI.
• Sprawdź połączenie telewizora z gniazdem HDMI produktu.
• Sprawdź, czy dany telewizor obsługuje rozdzielczość wejścia HDMI 576p/480p/
720p/1080i/1080p.
Nietypowy ekran wyjścia HDMI.
• Jeśli telewizor nie obsługuje protokołu HDCP (ang. High-bandwidth Digital
Content Protection), na ekranie wyświetlany jest cyfrowy szum.
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 65
65
2011-12-23
5:04:22
Inne informacje
Objaw
Sprawdź/rozwiązanie
Funkcja Menedżer
współdzielenia komputera
Foldery współdzielone przy użyciu
funkcji Menedżer współdzielenia
komputera są widoczne, jednak nie
są widoczne pliki.
• Ponieważ wyświetlane są tylko pliki z kategorii Obraz, Muzyka i Film, pozostałe
pliki mogą nie być wyświetlane.
Funkcja AllShare
Odtwarzanie pliku wideo jest
przerywane.
• Sprawdź, czy połączenie z siecią jest stabilne.
• Sprawdź, czy przewód sieciowy jest odpowiednio podłączony i czy sieć nie jest
obciążona.
• Połączenie bezprzewodowe pomiędzy serwerem a urządzeniem jest niestabilne.
Sprawdź połączenie.
Połączenie przy użyciu funkcji
AllShare pomiędzy telewizorem a
komputerem jest niestabilne.
• Adres IP w tej samej podsieci powinien być unikalny. W przeciwnym razie może
dojść do kolizji adresów IP.
• Sprawdź, czy włączona jest zapora ogniowa. Jeśli tak, wyłącz funkcję zapory ogniowej.
BD-LIVE
Podłączenie serwera BD-LIVE jest
niemożliwe.
• Korzystając z menu Test sieci, sprawdź, czy sieć jest podłączona.
• Sprawdź, czy nośnik pamięci masowej USB jest podłączony do urządzenia.
• Nośnik pamięci powinien mieć przynajmniej 1 GB wolnego miejsca, aby zapisać
usługi BD-LIVE. Można sprawdzić dostępny rozmiar poprzez opcję Zarządzanie
danymi BD. (Patrz strona 37).
• Sprawdź, czy menu Połączenie internetowe BD-LIVE jest ustawione na Zezwól
(wszystkie).
• Jeśli powyższe wskazówki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z dostawcą
usług lub pobierz najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego.
Podczas korzystania z usługi
BD-LIVE wystąpił błąd.
• Nośnik pamięci powinien mieć przynajmniej 1 GB wolnego miejsca, aby zapisać
usługi BD-LIVE. Można sprawdzić dostępny rozmiar poprzez opcję Zarządzanie
danymi BD. (Patrz strona 37).
✎ UWAGA
 W przypadku przywrócenia domyślnych ustawień wszystkie dane użytkownika przechowywane w
bazie danych BD zostaną usunięte.
66
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 66
2011-12-23
5:04:23
06
Inne informacje
Dane techniczne
Ogólne
Tuner FM
Waga
3,15 kg
Wymiary
430,0 (szer.) x 60,0 (wys.) x 279,1 (głęb.) mm
Zakres temperatur pracy
+5°C do +35°C
Zakres wilgotności pracy
10 % do 75 %
Wartość stosunku sygnał/szum
55 dB
Czułość użytkowa
12 dB
Całkowite zniekształcenie harmoniczne 0,5 %
BD (Płyta Blu-ray)
DVD (Digital Versatile Disc)
Płyta
CD: 12 cm (PŁYTA KOMPAKTOWA)
CD: 8cm (PŁYTA KOMPAKTOWA)
Przy użyciu połączenia Composite
Video
Prędkość odczytu: 9,834 m/s
Prędkość odczytu: 6,98–7,68 m/s
Przybliżony czas odtwarzania (jednostronny, dysk jednowarstwowy): 135 min
Prędkość odczytu: 4,8–5,6 m/s
Maksymalny czas odtwarzania: 74 min
Prędkość odczytu: 4,8–5,6 m/s
Maksymalny czas odtwarzania: 20 min
1 kanał: 1,0 Vp-p (rezystancja 75 Ω)
Płyta Blu-ray: 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (rezystancja 75 Ω)
Wyjście obrazu
Przy użyciu połączenia Component
Video
Pr : 0,70 Vp-p (rezystancja 75 Ω)
Pb : 0,70 Vp-p (rezystancja 75 Ω)
BD : 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Wideo / Audio
HDMI
Moc głośnika przedniego
Wzmacniacz
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Wielokanałowy sygnał audio PCM, strumień bitów audio, PCM audio
167W x 2(3Ω)
Moc głośnika centralnego
167W(3Ω)
Moc głośnika przestrzennego
166W x 2(3Ω)
Moc subwoofera
167W(3Ω)
Pasmo przenoszenia
Wejście analogowe
20 Hz–20 kHz (±3 dB)
Wejście cyfrowe
20Hz-40kHz (±-4dB)
Stosunek sygnał/szum
70dB
Separacja kanałów
60dB
Czułość wejścia
(AUX) 500 mV
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 67
67
2011-12-23
5:04:23
Inne informacje
HT-D4500
System głośników 5,1
System głośników
Głośnik
Przedni
Przestrzenny
Centralny
Subwoofer
Impedancja
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
Zakres częstotliwości
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
40Hz ~ 160Hz
Poziom ciśnienia dźwięku
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
Moc znamionowa
167W
166W
167W
167W
Moc maksymalna
334W
332W
334W
334W
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Przedni : 90 x 139 x 70 mm
Przestrzenny : 77 x 107 x 70 mm
Centralny : 228 x 77 x 70 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm
Ciężar
Przedni : 0,42 kg, Przestrzenny : 0,33 kg
Centralny : 0,48 kg, Subwoofer : 3,62 kg
HT-D4550
System głośników 5,1
System głośników
Głośnik
Przedni
Przestrzenny
Centralny
Subwoofer
Impedancja
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
Zakres częstotliwości
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
40Hz ~ 160Hz
Poziom ciśnienia dźwięku
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
Moc znamionowa
167W
166W
167W
167W
Moc maksymalna
334W
332W
334W
334W
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Przedni : 90 x 1200 x 119 mm
Przestrzenny : 90 x 1200 x 119 mm
Centralny : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 285 mm
Ciężar
Przedni : 3,69 kg, Przestrzenny : 3,69 kg
Centralny : 0,96 kg, Subwoofer : 3,60 kg
*: Znamionowe dane techniczne
- Samsung Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
- Wagę i wymiary podano w przybliżeniu.
- Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Informacje dotyczące źródła zasilania i zużywanej mocy można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu.
68
Polski
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 68
2011-12-23
5:04:23
Kontakt do SAMSUNG WORLD WIDE
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Centre 
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
-
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 69
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0-800-502-000
www.samsung.com
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
Belarus
Moldova
www.samsung.com
Bosnia
Bulgaria
Croatia
Switzerland
Ukraine
1-800-SAMSUNG (726-7864)
02-201-24-18
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
0-800-100-5303
Belgium
Serbia
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-12-23
5:04:23
Odpowiednia utylizacja baterii tego produktu
(Przepisy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i innych krajach Europy z oddzielnymi systemami zwrotu
zużytych baterii).
To oznaczenie na bateriach, przyklejane ręcznie lub wydrukowane na opakowaniu, informuje o tym,
że wyczerpanych baterii tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa
domowego. Jeśli obecne na baterii, symbole chemiczne: Hg, Cd oraz Pb oznaczają, że bateria zawiera
rtęć, kadm lub ołów w ilości przekraczającej poziomy określone w Dyrektywie UE 2006/66. W przypadku
nieodpowiedniego wyrzucenia baterii substancje te mogą zagrażać zdrowiu lub środowisku.
W celu ochrony zasobów środowiska naturalnego i promocji ponownego wykorzystywania materiałów,
należy oddzielić baterie od pozostałych odpadów i oddać do lokalnego, bezpłatnego punktu zwrotu baterii
w celu recyklingu.
Odpowiednia utylizacja tego produktu (zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
(Przepisy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i innych krajach Europy z oddzielnymi systemami zbiórki odpadów.)
To oznaczenie znajdujące się na produkcie, akcesoriach lub w jego dokumentacji, wskazuje, że zużytego produktu
i jego akcesoriów elektronicznych (np. ładowarka, zestaw słuchawkowy, kabel USB) nie należy wyrzucać razem
z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska lub szkody na zdrowiu
spowodowanej niekontrolowanym usuwaniem odpadów, należy oddzielić te produkty od innych odpadów i poddać je
recyklingowi, aby umożliwić ponowne wykorzystanie materiałów, z jakich jest wytworzone.
Użytkownicy domowi w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca i sposobu recyklingu tych
produktów w sposób niezagrażający środowisku powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili ten
produkt lub odpowiednią jednostką administracji rządowej.
Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się z dostawcą oraz zapoznać się z postanowieniami i warunkami
umowy zakupu.
Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy usuwać razem z innymi odpadami pochodzącymi z
działalności gospodarczej.
HT-D4500_XEO_POL_1223.indd 70
2011-12-23
5:04:24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement