Samsung HT-X20 Instrukcja obsługi

advertisement

Samsung HT-X20 Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
PL
CYFROWY SYSTEM
KINA DOMOWEGO
HT-X20
HT-TX22
HT-TX25
NINIEJSZE URZĄDZENIE ZOSTAŁO
WYPRODUKOWANE PRZEZ:
AH68-01964F
COMPACT
DIGITAL AUDIO
AH68-01660E
REV: 01
PRZYGOTOWANIE
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
RYZYKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO.
NIE OTWIERAĆ
PRODUKT LASEROWY KLASY 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PL
Ten symbol oznacza, że wewnątrz urządzenia występuje
wysokie napięcie elektryczne, które może spowodować
porażenie elektryczne lub obrażenia osobiste.
Ten symbol oznacza obecność ważnych instrukcji
towarzyszących produktowi.
PRODUKT LASEROWY KLASY 1
Niniejszy odtwarzacz płyt kompaktowych został zakwalifikowany jako
produkt LASEROWY KLASY 1.
Stosowanie elementów sterowania, regulacji czy wykonywanie procedur innych niż
wymienione poniżej, może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie
na działanie promieniowania.
Upewnij się, że źródło zasilania w Twoim domu odpowiada wymaganiom wyszczególnionym na naklejce z tyłu obudowy odtwarzacza.
Odtwarzacz zainstaluj w poziomie, na odpowiedniej podstawie (meblu), z wystarczającą ilością miejsca wokół dla zapewnienia wentylacji (7~10 cm).
Upewnij się, że szczeliny wentylacyjne nie są zasłonięte. Nie ustawiaj czegokolwiek na odtwarzaczu. Nie ustawiaj odtwarzacza na wzmacniaczach lub
innych urządzeniach rozgrzewających się w czasie pracy. Przed przeniesieniem odtwarzacza należy sprawdzić, czy taca dysku jest pusta. Niniejszy odtwarzacz
został zaprojektowany jako urządzenie ciągłego użytku. Przełączanie odtwarzacza DVD w tryb czuwania nie odłącza go od źródła zasilania.
Aby całkowicie odłączyć odtwarzacz od zasilania, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania, szczególnie, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
PRZYGOTOWANIE
OSTRZEŻENIE:
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA
ELEKTRYCZNEGO, NIE ZDEJMUJ TYLNEJ POKRYWY.
WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI
PODLEGAJĄCE SERWISOWANIU PRZEZ
UŻYTKOWNIKA. CZYNNOŚCI SERWISOWE POZOSTAW
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.
Środki ostrożności
OSTRZEŻENIE : NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE.
PO OTWARCIU I USUNIĘCIU ZABEZPIECZEŃ NALEZY
UNIKAĆ EKSPOZYCJI NA PROMIEŃ LASERA.
PRZESTROGA : Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wystawiaj niniejszego urządzenia na
działanie deszczu i wilgoci.
UWAGA : ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, DOPASUJE SZEROKIE OSTRZE WTYCZKI DO SZEROKIEGO OTWORU
I WSUŃ WTYCZKĘ CAŁKOWICIE DO GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO.
• Niniejsze urządzenie powinno zawsze być podłączone do gniazda prądu zmiennego z uziemieniem.
• Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy chwytać za wtyczkę.
Obecność tego symbolu na produkcie lub w jego dokumentacji oznacza, że po zużyciu, nie powinien być
wyrzucany razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego.
Aby uniknąć możliwego szkodliwego wpływu na środowisko lub na zdrowie z powodu niekontrolowanego
pozbywania się śmieci, prosimy o oddzielenie go od innego rodzaju odpadków i poddanie recyklingowi w celu
promocji ponownego wykorzystywania materiałów.
Użytkownicy prywatni powinni skontaktować się ze sprzedawcą niniejszego sprzętu lub lokalnymi władzami,
aby zapoznać się ze szczegółami na temat miejsca i sposobu pozbywania się produktu w sposób bezpieczny
dla środowiska.
Użytkownicy profesjonalni powinni skontaktować się z dostawcą niniejszego sprzętu i sprawdzić terminy i
warunki umowy zakupu.
Produkt niniejszy nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami firmy.
W czasie burz z wyładowaniami należy wyjąć wtyczkę zasilania
z gniazda. Skoki napięcia wywołane błyskawicami mogą
uszkodzić urządzenie.
Wtyka zasilająca służy do odłączania i powinna przez cały
czas być sprawna
Phones
Chroń urządzenie przed wilgocią (np. wazony z wodą) i
nadmierną temperaturą (np. w kominku) lub sprzętem
wytwarzającym silne pola magnetyczne lub elektryczne (np.
głośniki...).
Kabel zasilający należy odłączyć, jeżeli tylko wystąpi nieprawidłowe
działanie odtwarzacza. Państwa odtwarzacz nie jest
przeznaczony do zastosowań przemysłowych.
Produkt ten należy używać wyłącznie do prywatnego użytku.
Jeżeli odtwarzacz lub płyty będą przechowywane w miejscu o
niskiej temperaturze może wystąpić kondensacja wilgoci. Podczas
przewożenia odtwarzacza zimą odczekaj około 2 godzin aż ogrzeje
się do temperatury pokojowej zanim rozpoczniesz jego używanie.
2
Nie wystawiaj urządzenia na działanie bezpośredniego
światła słonecznego lub innych źródeł ciepła.
Może to spowodować przegrzanie i nieprawidłowe
działanie urządzenia.
Baterie używane w niniejszym produkcie zawierają
chemikalia szkodliwe dla środowiska.
Nie wyrzucaj ich do ogólnego pojemnika na śmieci.
3
Funkcje
Odtwarzanie wielu rodzajów płyt & Tuner radiowy FM
Obsługa funkcji USB HOST
Za pomocą funkcji USB HOST kina domowego, można podłączyć i odtwarzać pliki z zewnętrznych urządzeń USB, takich jak odtwarzacze MP3,
pamięci flash USB itp.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic to forma dekodowania wielokanałowego sygnału audio, unowocześniająca dotychczasową technologię Dolby Pro Logic.
DTS (Digital Theater Systems)
DTS jest formatem kompresji dźwięku stworzonym przez Digital Theater Systems Inc.
Daje 5.1-kanałowy dźwięk w pełnym zakresie częstotliwości.
Funkcja wygaszacza ekranu TV
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 automatycznie rozjaśnia i ściemnia ekran telewizora po 3 minutach w trybie zatrzymania.
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 automatycznie przełącza się w tryb oszczędzania energii po 20 minutach pracy w trybie
wygaszacza ekranu.
Funkcja oszczędzania energii
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 automatycznie wyłączy się po 20 minutach trybu zatrzymania.
Dostosowywanie ekranu telewizora
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 pozwala na wybór ulubionego obrazu podczas odtwarzania JPEG, DVD i ustawienia go jako tapety tła.
4
PL
PRZYGOTOWANIE
USTAWIENIA
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa............................... 2
Środki ostrożności ................................................................ 3
Funkcje ................................................................................. 4
Uwagi dotyczące płyt ............................................................ 6
Opis ...................................................................................... 8
Ustawienia .......................................................................... 42
Ustawienie języka .......................................................... 42
Ustawienia typu ekranu TV ............................................ 43
Ustawienia kontroli rodzicielskiej (Poziomy dostępu)..... 44
Ustawianie hasła ............................................................ 44
Ustawianie tapety ........................................................... 45
Wybór jednego z 3 ustawień tapety ............................... 45
Rejestracja DivX (R)....................................................... 46
Ustawienia trybu działania głośników............................. 46
Ustawienia czasu opóźnienia ......................................... 47
Ustawienia sygnału testowego ....................................... 48
Ustawienia dźwięku........................................................ 49
Ustawienia Kompresji Zakresu Dynamiki (DRC)............ 50
Ustawienia synchronizacji AV SYNC .............................. 50
Funkcja Przestrzeń dźwięku (DSP)/EQ .............................. 51
Tryb Dolby Pro Logic II ....................................................... 52
Efekt Dolby Pro Logic II ...................................................... 53
PODŁĄCZENIA
Podłączanie głośników ....................................................... 12
Instalacja głośnika .............................................................. 15
Podłączanie opcjonalnego wzmacniacza bezprzewodowego....... 16
Podłączanie urządzenia do telewizora ............................... 19
Funkcja P.SCAN (Skanowanie progresywne) .................... 20
Podłączenie audio z komponentów zewnętrznych ............. 21
Podłączanie anteny FM ...................................................... 22
STEROWANIE
Przed przeczytaniem podręcznika użytkownika ................. 23
Przed rozpoczęciem używania kina domowego ................. 24
Odtwarzanie płyt ................................................................. 25
Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD ........................................ 26
Odtwarzanie plików JPEG .................................................. 27
Odtwarzanie płyt DivX ........................................................ 28
Używanie funkcji Playback (Odtwarzanie).......................... 30
Wyświetlanie informacji o płytach .................................. 30
Sprawdzenie pozostałego czasu ................................... 31
Szybkie odtwarzanie...................................................... 31
Wolne odtwarzanie ........................................................ 31
Pomijanie Scen/ Utworów .............................................. 32
Powtarzanie odtwarzania............................................... 33
Wybór trybu powtarzania odtwarzania na ekranie
informacji o płycie .......................................................... 33
Odtwarzanie zaznaczonego fragmentu A-B .................. 34
Odtwarzanie klatka po klatce ......................................... 34
Funkcja zmiany kąta widzenia kamery .......................... 35
Funkcja powiększania obrazu Zoom ............................. 35
Funkcja EZ VIEW .......................................................... 36
Funkcja wyboru języka audio......................................... 37
Funkcja wyboru języka napisów .................................... 37
Bezpośrednie przechodzenie do Sceny/ Utworu ........... 38
Używanie menu płyty ..................................................... 39
Używanie menu tytułu.................................................... 39
Odtwarzanie plików za pomocą funkcji USB Host .............. 40
PRZYGOTOWANIE
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 łączy wygodę odczytywania wielu typów płyt włączając DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW i
DVD R/RW, z nowoczesnym tunerem radiowym FM, wszystko to w jednym urządzeniu.
Spis treści
RÓŻNE
Słuchanie audycji radiowych .............................................. 54
O nadawaniu RDS .............................................................. 56
Wygodne funkcje ................................................................ 58
Sterowanie telewizorem za pomocą pilota zdalnego
sterowania .......................................................................... 59
Rozwiązywanie problemów ................................................ 61
Ostrzeżenia dotyczące używania i przechowywania płyt 63
Lista kodów językowych ..................................................... 64
Produkty obsługujące funkcję USB Host ............................ 65
Dane techniczne ................................................................. 66
5
Uwagi dotyczące płyt
PL
1
~ 6
Odtwarzacze DVD i płyty są zakodowane według podziału na regiony. Te regionalne kody
odtwarzacza i płyty muszą do siebie pasować by można było odtwarzać płytę. Jeżeli nie będą
pasować, płyta nie będzie odtwarzana. Numer regionu dla niniejszego odtwarzacza znajduje się z
tyłu obudowy odtwarzacza. (Ten odtwarzacz DVD może odtwarzać wyłącznie płyty z takimi samymi
numerami regionu)
Odtwarzane płyty
Formaty nagrywania płyt
Niniejszy produkt nie obsługuje plików Secure (DRM) Media.
Płyty CD-R
• W zależności od urządzenia nagrywającego płytę (nagrywarka CD lub komputer PC) i stanu płyty, niektóre płyty nie mogą być odtwarzane.
• Używaj płyt CD-R 650MB/74 minutowych.
Nie używaj płyt CD-R o pojemności powyżej 700MB/80 minut, ponieważ mogą nie być odtwarzane.
• Niektóre płyty CD-RW (do ponownego zapisywania), mogą nie być odtwarzane.
• W całości, można odtwarzać tylko prawidłowo <zamknięte> płyty CD-R.
Jeżeli sesja została zamknięta, ale płyta pozostała otwarta możliwe, że nie da się jej odtworzyć w całości.
PRZYGOTOWANIE
DVD (Digital Versatile Disc) oferuje fantastyczny dźwięk i obraz dzięki brzmieniu dźwięku Dolby
Digital i technologii kompresji MPEG-2. Można teraz korzystać w domu z realistycznych efektów
dostępnych w salach kinowych i koncertowych.
Płyty MP3 CD-R
Typ dysku
Znak (logo)
Nagrywane sygnały
Rozmiar płyty
12cm
DVD-VIDEO
Audio + Video
8cm
COMPACT
AUDIO-CD
Divx
DIGITAL AUDIO
Audio
Audio + Video
Maks. czas odtwarzania
Około 240 min. (jednostronna)
Około 480 min. (dwustronna)
Około 80 min. (jednostronna)
Około 160 min. (dwustronna)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mogą być odtwarzane wyłącznie płyty CD-R z plikami MP3 nagrane w formacie ISO 9660 lub Joliet.
Nazwy plików MP3 powinny się składać z 8 lub mniej znaków i nie powinny zawierać pustych miejsc znaków specjalnych (./=+).
Należy używać płyt nagranych z szykością kompresji/dekompresji danych większą od 128 Kb/s.
Odtwarzane mogą być tylko pliki z rozszerzeniem <mp3>.
Mogą być odtwarzane tylko płyty wielosesyjne nagrane w sposób ciągły.
Jeżeli na płycie znajdują się puste miejsca, odtwarzanie zakończy się na takim miejscu.
Jeżeli płyta nie została zamknięta, na rozpoczęcie odtwarzania trzeba będzie zaczekać dłużej i nie wszystkie nagrane pliki będą odtwarzane.
Podczas odtwarzania plików nagranych w formacie VBR (Zmienna szybkość odczytu), np. plików zakodowanych jednocześnie z małą i dużą
szybkością odczytu (np. 32Kb/s ~320 Kb/s), podczas odtwarzania dźwięk może być pomijany.
Z płyty CD można odtworzyć maksymalnie 500 ścieżek.
Z płyty CD można odtworzyć maksymalnie 300 folderów.
Płyty JPEG CD-R
Nie nalezy używać następujących typów płyt!
• W tym odtwarzaczu nie można odtwarzać płyt LD, CDG, CD-I, CD-ROM i DVD-ROM.
Próba odtworzenia takich płyt, spowoduje wyświetlenie na ekranie telewizora informacji <WRONG DISC FORMAT>
<błędny format płyty>.
• Płyty zakupione poza granicami kraju mogą nie być odtwarzane w niniejszym odtwarzaczu.
Próba odtworzenia takich płyt, spowoduje wyświetlenie na ekranie telewizora informacji <CAN'T PLAY THIS DISC
PLEASE,CHECK REGION CODE>.
Zabezpieczenie przed kopiowaniem
• Wiele płyt DVD jest zakodowanych dla zabezpieczenia przed skopiowaniem. Z tego właśnie powodu powinno się podłączać
odtwarzacz tylko do telewizora, a nie do magnetowidu. Podłączenie do magnetowidu powoduje zakłócenia obrazu w czasie
odtwarzania zabezpieczanych płyt.
• Produkt ten zawiera technologię ochrony praw autorskich, wykorzystującą pewne rozwiązania opatentowane w USA oraz podlegające
innym prawom o ochronie dóbr intelektualnych, które są własnością firmy Macrovision Corporation i innych prawnych właścicieli.
Korzystanie z niniejszej technologii ochrony praw autorskich musi być autoryzowane przez firmę Macrovision Corporation. Ponadto
jest ona przeznaczona jedynie do użytku domowego i innych ograniczonych zastosowań chyba, że autoryzacja firmy Macrovision
Corporation stanowi inaczej. Przetwarzanie wsteczne i deasemblacja są zabronione
6
•
•
•
•
•
Mogą być odtwarzane tylko pliki z rozszerzeniem <jpg>.
Jeżeli płyta nie została zamknięta, na rozpoczęcie odtwarzania trzeba będzie zaczekać dłużej i nie wszystkie nagrane pliki będą odtwarzane.
Mogą być odtwarzane wyłącznie płyty CD-R zawierające pliki JPEG nagrane w formacie ISO 9660 lub Joliet.
Nazwy plików JPEG powinny się składać z 8 lub mniej znaków i nie powinna zawierać pustych miejsc i znaków specjalnych (./=+).
Mogą być odtwarzane tylko płyty wielosesyjne nagrane w sposób ciągły.
Jeżeli na płycie znajdują się puste miejsca, odtwarzanie zakończy się na takim miejscu.
• Na pojedynczej płycie CD może być można zapisać do 9999 zdjęć.
• Podczas odtwarzania płyt Kodak/Fuji Picture CD można oglądać tylko pliki JPEG z folderu ze ze zdjęciami.
• Rozpoczęcie odtwarzania płyt ze zdjęciami innych niż Kodak/Fuji CD może trwać nieco dłużej lub odtwarzanie może nie nastąpić w ogóle.
Płyty DVD±R/RW, CD-R/RW w formacie DivX
• Ponieważ niniejszy produkt oferuje oferuje wyłącznie formaty kodowania autoryzowane przez DivX Networks, Inc., pliki DivX tworzone przez
użytkownika mogą nie być odtwarzane.
• Nie są obsługiwane aktualizacje oprogramowania dla niekompatybilnych formatów.
(Przykład : QPEL, GMC, rozdzielczość wyższa niż 720X480 pikseli,
• Fragmenty o wysokiej szybkości odtwarzania (frame rate) mogą nie być odtwarzane podczas odtwarzania plików DivX.
• Bardziej szczegółowe informacje na temat formatów autoryzowanych przez DivX Networks, Inc. znajdują się na stronie <www.divxnetworks.net>.
7
Opis
PL
Panel przedni
Panel tylny
7
2
8
5
6
1
10
9
1. Taca dysku
3 4
4
9. Przycisk Open/Close (Otwórz/Zamknij)
5. Kontrola głośności
2. Przycisk Function (Funkcja)
6. Złącze USB
3. Przycisk Stop () [Zatrzymaj ()]
7. Przycisk Power (
4. Przycisk Play/Pause ( )
[Odtwarzaj/Pauza ( )]
8. Wskaźnik oczekiwania
) [Zasilanie (
)]
10. Przycisk Tuning Up & Skip ( )
[Dostrajanie w górę i Pomiń) ( )]
Przycisk Tuning Down & Skip ( )
[Dostrajanie w dół i Pomiń) ( )]
5
1. Gniazdo wyjścia Video
6
7
2
3
PRZYGOTOWANIE
1
8
5. Wentylator chłodzący
Podłącz wtyczki wejścia video telewizora
(VIDEO IN) do gniazda VIDEO OUT.
6. Podłączenie karty TX (BEZPRZEWODOWA)
7. Złącza AUX IN
2. Złącza wyjścia Component Video
Podłącz do tych gniazd telewizor wyposażony w wejścia component
video.
8. Gniazdo SCART
Do podłączenia telewizora z gniazdem wejścia scart.
3. Gniazdo FM 75Ω COAXIAL (KONCENTRYCZNE)
4. Terminale wyjściowe głośników 5.1 kanałowych
Panel tylny
Akcesoria
1
14
2
3
4
15
16
5
6
7
9
8
17
10
11 12 13
18
1. Indikator funkcije P.SCAN
8. Wskaźnik PROGRAM
15. Wskaźnik MPEG
2. Wskaźnik DOLBY DIGITAL
9. Wskaźnik REPEAT
16. Wskaźnik DSP
3. Wskaźnik DTS Disc (Dysk DTS)
4. Wskaźnik LINEAR PCM
(LIONOWE PCM)
5. Wskaźnik TITLE (TYTUŁ)
(POWTARZAJ)
10. Wskaźnik TUNER
11. Wskaźnik STEREO
12. Wskaźnik RTA
19
Pilot zdalnego
sterowania
Kabel Video
Antena FM
Instrukcja obsługi
17. Wyświetlacz stanu systemu
18. Wskaźnik RADIO FREQUENCY
(CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIA)
19. Wskaźnik SPEAKER (GŁOŚNIK)
6. Wskaźnik CHAPTER (ROZDZIAŁ) 13. Wskaźnik RDS
7. Wskaźnik TRACK (ŚCIEŻKA)
8
14. Wskaźnik PRO LOGIC
9
Opis (Ciąg dalszy)
PL
Pilot zdalnego sterowania
2
3
18
19
4
22
23
24
7
25
8
7.
Przełączanie zaprogramowanych stacji
radiowych/ pomijania dla CD
Przyciski regulacji głośności VOLUME
Przycisk MENU
rzycisk INFO
Przycisk PL II EFFECT
Przycisk PL II MODE
Przycisk TUNER MEMORY, P.SCAN
Przycisk funkcji ZOOM
Przycisk SLEEP
Przycisk SLOW, MO/ST
Przycisk DIMMER (przyciemniania wyświetlacza)
Przycisk DVD
Przycisk TUNER
Przycisk AUX
Przycisk USB
Przycisk OPEN/CLOSE
Przycisk TV/VIDEO
Przyciski wyboru RDS
Przycisk VIDEO SEL.
Przycisk anulowania (CANCEL)
Przycisk REPEAT
Odtwarzanie / Pauza
Przycisk Stop
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
26
27
9
Przycisk ODBIORNIK DVD
Przycisk TV
Przycisk POWER
Przyciski numeryczne (0~9)
Przycisk REMAIN
Przycisk STEP
20
21
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
28
29
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
10
11
12
30
31
32
33
13
34
14
35
15
10
36
16
37
17
38
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
1
2
3
Zdejmij pokrywę baterii w kierunku strzałki.
Włóż dwie baterie 1.5V typu AAA zwracając uwagę na właściwą biegunowość (+ i – ).
Zamknij pokrywę przedziału baterii.
Postępuj zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami, aby uniknąć wycieku lub popękania
baterii:
• Baterie należy wkładać pilota dopasowując ich biegunowość (+) do (+) i (–) do (–).
• Używaj właściwego typu baterii. Baterie wyglądające podobnie mogą się różnić
napięciem.
• Należy zawsze wymieniać obydwie baterie.
• Nie wystawiaj baterii na działanie wysokiej temperatury lub płomieni.
PRZYGOTOWANIE
1
Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania
Zasięg działania pilota zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania może być używany z odległości do około 7 metrów w linii prostej.
Może być również używany do sterowania pod poziomym kątem do 300 stopni względem czujnika podczerwieni.
Przyciski wyszukiwania
Przycisk strojenia TUNING/CH
Przycisk MUTE
Przycisk RETURN
Przyciski kursora/ zatwierdzania(Cursor/ENTER)
Przycisk AUDIO
Przycisk SUBTITLE
Przycisk DSP/EQ
Przycisk TEST TONE
Przycisk SOUND EDIT
Przycisk DIGEST
Przycisk LOGO
Przycisk SLIDE MODE
Przycisk EZ VIEW, NT/PAL
11
PODŁĄCZENIA
Podłączanie głośników
PL
Przed przeniesieniem lub instalacją produktu należy upewnić się, że wyłączone zostało zasilanie i odłączyć przewód zasilający.
HT-X20
Głośnik centralny
Głośnik przedni (P)
C
L
SW
R
PODŁĄCZENIA
SL
Głośnik przedni (L)
SR
Głośnik tylny (P)
Głośnik tylny (L)
Subwoofer
Ustawienie odtwarzacza DVD
Wybieranie pozycji do słuchania
• Odtwarzacz należy umieścić na podstawie lub na półce albo pod
podstawą telewizora.
Pozycja słuchania w stosunku do telewizora powinna znajdować
się w odległości około 2,5 do 3 razy przewyższającej rozmiar
ekranu telewizora.
Przykład : Dla telewizorów 32" 2~2,4m (6~8 stóp)
Dla telewizorów 55" 3,5~4m (11~13 stóp)
Głośniki przednie ei
• Głośniki te należy ustawić przed słuchającym, skierowane do siebie
(około 45°) w kierunku słuchającego.
• Głośniki należy ustawić w taki sposób, aby ich część wysokotonowa
znajdowała się na wysokości uszu.
• Przednią część głośników frontowych należy wyrównać z przednią
częścią głośnika centralnego lub trochę ją wysunąć przed głośnik
centralny.
Głośnik centralny f
• Najlepiej zainstalować go na tej samej wysokości co głośniki
przednie.
• Można także zainstalować go bezpośrednio nad lub pod telewizorem.
Podłączanie głośników
1
2
Czarny
Czerwony
1 Przesuń w dół pokrywę złączy z tyłu głośnika.
2 Wsuń czarny kabel do czarnego (–) terminala i czerwony kabel do
czerwonego terminala (+), następnie zwolnij nacisk na klapkę.
3 Podłącz wtyki podłączenia z tyłu kina domowego.
Głośniki tylne hj
• Głośniki te należy ustawić z tyłu słuchającego.
• Przy braku miejsca, głośniki te należy skierować do siebie.
• Głośniki należy ustawić na wysokości około 60 do 90cm (2 do 3 stóp)
nad poziomem uszu słuchającego, lekko skierowane w dół.
przeciwieństwie do głośników przednich i do głośnika cen* Wtralnego,
głośniki tylne są wykorzystywane głównie do obsługi
efektów dźwiękowych i dźwięk nie jest przez nie emitowany
cały czas.
 Upewnij się, że kolory złączy połączenia pasują do kolorów wtyczek.
• Nie pozwalaj dzieciom na zabawy głośnikami i w ich pobliżu. Mogą się zranić w przypadku upadnięcia głośnika.
• Podczas podłączania kabli głośnikowych zwracaj uwagę na biegunowość (+/-).
• Wyjście subwoofera należy utrzymać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec wkładaniu przez dzieci rąk lub obcych obiektów do kanału
(tunela) subwoofera.
• Nie należy zawieszać na ścianie za kanał (tunel).
• Po umieszczeniu głośnika w pobliżu telewizora, kolory ekranu mogą być zniekształcone z powodu pola magnetycznego wytwarzanego
przez głośnik. W takim przypadku, głośnik należy ustawić z dala od telewizora.
Subwoofer g
• Pozycja subwoofera nie jest tak ważna.
Można go umieścić w dowolnym miejscu.
12
13
Podłączanie głośników (Ciąg dalszy)
Instalacja głośnika
PL
Głośniki przednie HT-TX22 i przednie/tylne HT-TX25, mogą być instalowane na podstawach lub bezpośrednio na
bazie podstawy.
HT-TX22
Montaż głośnika (HT-TX22/HT-TX25)
Głośnik centralny
Głośnik przedni (P)
Głośnik przedni (L)
GŁOŚNIK
PODSTAWA
BAZA PODSTAWY
Śruba (A)
Śruba (B)
1
Głośnik tylny (P)
1 Obróć PODSTAWĘ dołem do góry i połącz z BAZĄ PODSTAWY.
2 Włóż dwie śruby (A) do otworów oznaczonych strzałkami dokręcając je
2
śrubokrętem.
Głośnik tylny (L)
Subwoofer
PODŁĄCZENIA
Jak zainstalować głośnik na podstawie
3
3 Włóż śrubę (B), do otworu z tyłu PODSTAWY głośnika.
4 Podłącz zmontowaną podstawę do GŁOŚNIKA.
5 Włóż drugą śrubę (B) do otworu z tyłu głośnika dokręcając ją
4
HT-TX25
śrubokrętem, zgodnie z ilustracją.
6 To jest GŁOŚNIK pomyślnie zamontowany w podstawie.
5
6
• Upewnij się, że głośnik został zainstalowany na płaskiej, stabilnej
powierzchni. W przeciwnym razie może zostać łatwo przewrócony.
Głośnik centralny
Głośnik przedni (P)
Głośnik przedni (L)
Jak zainstalować głośnik na bazie podstawy
1
2
1 Połącz GŁOŚNIK z BAZĄ PODSTAWY.
2 Włóż śrubę (B) do otworu z tyłu głośnika dokręcając ją śrubokrętem,
zgodnie z ilustracją.
3 To jest GŁOŚNIK pomyślnie zamontowany w bazie podstawy.
Głośnik tylny (P)
Głośnik tylny (L)
3
Subwoofer
14
15
PL
Podłączanie opcjonalnego wzmacniacza bezprzewodowego
Aby podłączyć głośniki tylne bezprzewodowo należy dodatkowo zakupić bezprzewodowy moduł wzmacniacza i kartę
TX u dystrybutora firmy Samsung.
HT-TX25
Podłączanie opcjonalnego wzmacniacza bezprzewodowego (SWA-3000)
Głośnik przedni (L)
Głośnik przedni (P)
HT-X20
Głośnik przedni (P)
Głośnik centralny
Głośnik przedni (L)
Głośnik centralny
PODŁĄCZENIA
Subwoofer
Subwoofer
Głośnik tylny (P)
Głośnik tylny (L)
Głośnik tylny (L)
Głośnik tylny (P)
MODUŁ ODBIORNIKA BEZPRZEWODOWEGO
MODUŁ ODBIORNIKA BEZPRZEWODOWEGO
1
2
HT-TX22
Głośnik przedni (P)
Głośnik przedni (L)
Podłącz głośniki przednie, centralny i subwoofer według instrukcji na stronie 13~15.
Przy wyłączonym module głównym, wstaw kartę TX do gniazda połączenia karty TX
(BEZPRZEWODOWE) z tyłu modułu głównego.
Przytrzymaj kartę TX tak, aby skośna strona była skierowana w dół i wstaw kartę do
portu.
Głośnik centralny
Karta TX pozwala komunikować się jednostce zewnętrznej z bezprzewodowym
modułem wzmacniacza.
Karta TX
Ukośna krawędź w dół
Subwoofer
Głośnik tylny (P)
Głośnik tylny (L)
3
4
Podłącz lewy i prawy głośnik tylny do bezprzewodowego modułu wzmacniacza.
Podłącz przewód zasilania bezprzewodowego modułu wzmacniacza do gniazda
ściennego i włącz go przełącznikiem zasilania <ON>.
• Nie należy wsuwać do portu karty TX innej karty niż przeznaczona dla produktu. Może dojść
do uszkodzenia produktu lub pojawią się trudności z wyjęciem tej karty z portu.
• Nie wkładaj karty TX dołem do góry lub odwrotną stroną.
• Instaluj kartę TX gdy kino domowe jest wyłączone. Instalowanie karty przy włączonym
zasilaniu może spowodować problemy.
• Po włożeniu karty TX, dźwięk nie wychodzi ze złączy głośnika tylnego w module
głównym.
MODUŁ ODBIORNIKA BEZPRZEWODOWEGO
16
17
Podłączanie opcjonalnego wzmacniacza bezprzewodowego (Ciąg dalszy)
Podłączanie urządzenia do telewizora
PL
Wybierz jedną z trzech metod podłączania do telewizora TV.
Zerowanie połączenia bezprzewodowego
Wyzeruj ustawienia połączenia w przypadku wadliwego działania, lub gdy wskaźnik Link (niebieska dioda LED) na
bezprzewodowym module wzmacniacza nie jest włączona i na wyświetlaczu jednostki głównej pojawi się wskazanie
<REAR CHECK>.
Wyzeruj system, gdy jednostka główna i moduł bezprzewodowy wzmacniacza (SWA-3000) znajdują się w trybie
czuwania.
METODA 3
(dostarczona)
1 Przy wyłączonym zasilaniu jednostki głównej wciśnij i przytrzymaj przez 5
METODA 2
METODA 1
PODŁĄCZENIA
sekund przycisk REMAIN na pilocie zdalnego sterowania.
 Miga dioda LED STANDBY (OCZEKIWANIE) na panelu przednim modułu
odbiornika bezprzewodowego.
2 Przy włączonym module bezprzewodowym, użyj pióra kulkowego lub
wykałaczek do naciśnięcia przycisku RESET z tyłu urządzenia.
 2 razy miga dioda LED STANDBY (OCZEKIWANIE) na panelu przednim modułu
odbiornika bezprzewodowego.
3 Włącz jednostkę główną
 Dioda LED Link bezprzewodowego modułu wzmacniacza jest włączona i
ustawienia połączenia są zakończone.
 Jeżeli tryb czuwania nadal trwa, powtórz kroki od 1 do 3 opisane powyżej.
METODA 1 : Skanowanie progresywne sygnału Component Video .... (Najlepsza jakość)
Jeśli telewizor jest wyposażony w wejścia Component Video, podłącz kabel component video (niedostarczony) od gniazd Pr, Pb oraz
Y na panelu tylnym modułu głównego do odpowiednich gniazd telewizora.
METODA 2 : Scart ....... (Lepsza jakość)
Jeśli posiadany telewizor jest wyposażony w wejście SCART, podłącz gniazdo Scart (niedostarczone) z gniazda AV OUT
(WYJŚCEI AV) na panelu tylnym głównego modułu do gniazda SCART IN (WEJŚCIE SCART) telewizora.
• W chwili zakończenia ustawień bezprzewodowego modułu wzmacniacza z wyjściowych portów głośnikowych z tylnego panelu jednostki
głównej nie jest przesyłany sygnał audio.
• Antena odbiorcza jest wbudowana w bezprzewodowym module wzmacniacza. Moduł utrzymuj z dala od wilgoci.
• Dla najlepszej jakości odsłuchu upewnij się, że w miejscu lokalizacji bezprzewodowego modułu wzmacniacza nie ma jakichkolwiek
przeszkód zakłócających połączenie.
• Dźwięk z bezprzewodowo podłączonych głośników tylnych wydobywa się wyłącznie podczas słuchania w trybach
DVD 5.1-kanałowym i Dolby Pro Logic II.
• W trybie 2-kanałowym nie słychać dźwięku z bezprzewodowo podłączonych głośników tylnych.
• Umieść bezprzewodowy moduł wzmacniacza poza pozycją słuchania. Jeżeli bezprzewodowy moduł wzmacniacza będzie znajdował się
zbyt blisko modułu głównego, mogą pojawić się zniekształcenia dźwięku spowodowane zakłóceniami transmisji sygnału.
• Jeżeli używasz urządzeń w rodzaju kuchni mikrofalowych, bezprzewodowej karty sieciowej LAN, sprzętu Bluetooth lub jakichkolwiek
innych urządzeń, korzystających z tej samej częstotliwości (2,4GHz) w pobliżu systemu kina domowego, z powodu zakłóceń transmisji
sygnału mogą wystąpić przerwy emisji dźwięku.
• Zasięg transmisji sygnału z jednostki głównej do bezprzewodowego modułu wzmacniacza wynosi około 10 metrów, ale może się różnić w
zależności od otoczenia pracy. Jeżeli pomiędzy jednostką zewnętrzną, a bezprzewodowym modułem wzmacniacza znajduje się ściana z
żelbetonu lub metalu, system może zupełnie nie działać z powodu nie przechodzenia fal radiowych przez metal.
18
Funkcja VIDEO SELECT (WYBÓR VIDEO)
Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk VIDEO SEL. (WYBÓR VIDEO) na pilocie zdalnego sterowania.
• Na wyświetlaczu pokaże się <COMPOSITE> lub <RGB>. W tym czasie, naciśnij krótko przycisk VIDEO SEL.
(WYBÓR VIDEO) w celu dokonania wyboru pomiędzy <COMPOSITE> i <RGB>.
• Jeśli telewizor posiada złącze Scart (wejście RGB), naciśnij przycisk VIDEO SEL. (WYBÓR VIDEO),
aby wybrać tryb RGB.
Lepszą jakość obrazu można uzyskać poprzez wykorzystanie ustawienia Scart.
• Jeśli telewizor nie posiada złącza Scart (wejście RGB), naciśnij przycisk VIDEO SEL. (WYBÓR VIDEO),
aby wybrać tryb COMPOSITE.
METODA 3 : Kompletny sygnał video ....... (Dobra jakość)
Podłącz dostarczony kabel video do gniazda VIDEO OUT (WYJŚCIE VIDEO) z tyłu subwoofera i do gniazda VIDEO IN
(WEJŚCIE VIDEO) telewizora.
• Po wykryciu trybu Skanowanie progresywne, na wyjście VIDEO (żółte) i wyjście SCART nie jest kierowany żaden sygnał.
19
Funkcja P.SCAN (Skanowanie progresywne)
W odróżnieniu do funkcji Skanowanie z przeplotem, w której w celu utworzenia obrazu zmieniają się dwa pola
z informacjami o obrazie (skanowanie linii nieparzystych, a następnie skanowanie linii parzystych), Skanowanie
progresywne wykorzystuje jedno pole informacji (wszystkie linie są wyświetlane w jednym przejściu) w celu utworzenia
wyraźnego i szczegółowego obrazu bez widocznych linii skanowania.
Podłączenie audio z komponentów zewnętrznych
PL
Podłączenie zewnętrznego komponentu analogowego
Analogowe komponenty sygnału, takie jak magnetowid (VCR).
1 Naciśnij przycisk STOP (ZATRZYMAJ) ().
 W czasie odtwarzania dysku naciśnij dwukrotnie przycisk STOP (ZATRZYMAJ) (),
aby wyświetlić na ekranie <STOP (ZATRZYMAJ)>.
2 Naciśnij i przytrzymaj ponad 5 sekund przycisk P.SCAN (SKANOWANIE
PROGRESYWNE) na pilocie zdalnego sterowania.
 Po wybraniu P.SCAN, na ekranie pojawi się <P.SCAN (SKANOWANIE
PROGRESYWNE)>.
 Aby ustawić tryb P.SCAN (Skanowanie progresywne) dla dysków DivX, naciśnij
przycisk P.SCAN (SKANOWANIE PROGRESYWNE) na pilocie zdalnego
sterowania na dłużej niż 5 sekund, bez dysku w urządzeniu (na wyświetlaczu
pokazuje się “'NO DISC [BRAK DYSKU]"), a następnie załaduj i odtwórz dysk
DivX.
Kabel Audio
(nie dostarczony)
Jeżeli zewnętrzne analogowe
źródło sygnału posiada tylko jedno
wyjście Audio Out, podłącz jeden:
lewy lub prawy.
PODŁĄCZENIA
 Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ponad 5 sekund spowoduje wybranie na
przemian funkcji <Progressive Scan (Skanowanie Progresywne)> i <Interlace
Scan (Skanowanie z przeplotem)>.
Kaj je progresivno (oz. neprepleteno) osveževanje?
Skanowanie z przeplotem (1 KLATKA = 2 POLA)
Skanowanie progresywne (PEŁNA KLATKA)
1 Podłącz wejście AUX IN (Audio) kina domowego do wyjścia audio zewnętrzego komponentu analogowego.
• Upewnij się, że dopasowane są do siebie kolory złączy.
2 Wciśnij przycisk AUX na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać wejście <AUX>.
• Można również do tego celu użyć przycisku FUNCTION na jednostce głównej.
Tryb zmienia się w następujący sposób : DVD/CD AUX USB FM
Podczas odtwarzania video skanowanego z przeplotem, klatka
zawiera dwa pola z przeplotem (parzyste i nieparzyste), a każde
pole zawiera w klatce inne linie poziome. W celu wypełnienia
zmieniających się przerw pomiędzy polami parzystymi w celu
uformowania pojedynczej klatki, najpierw wyświetlane są pola
nieparzyste zmieniających się linii, a następnie pola parzyste.
Jedna klatka wyświetlana co 1/30 sekundy, zawiera dwa pola
z przeplotem, dlatego też każde pole z 60 pól jest wyświetlane
1/60 sekundy. Metoda skanowania progresywnego jest
przeznaczona do przechwytywania obrazu nieruchomego
obiektu.
Metoda skanowania progresywnego skanuje na ekranie
kolejno pojedyncze pełne klatki video, linia po linii.
Cały obraz jest odwzorowywany jednocześnie, w
przeciwieństwie do procesu skanowania z przeplotem,
gdzie video jest odwzorowywane w serii przejść.
Metoda skanowania progresywnego jest przeznaczona
do przechwytywania obrazów ruchomych obiektów.
• Gniazdo wyjścia video magnetowidu (VCR) można połączyć z telewizorem i podłączyć do tego produktu gniazda wyjścia audio
magnetowidu (VCR).
• Ta funkcja działa wyłącznie w telewizorach wyposażonych w wejścia component video (Y, Pr, Pb), które obsługują progresywne video.
(Funkcja ta nie działa w telewizorach z konwencjonalnymi wejściami component, tj. w telewizorach bez skanowania progresywnego)
• Funkcja ta może nie działać, w zależności od możliwości telewizora.
20
21
STEROWANIE
Podłączanie anteny FM
PL
Przed przeczytaniem podręcznika użytkownika
Przed przeczytaniem podręcznika użytkownika należy sprawdzić następujące elementy.
Ikony wykorzystywane w podręczniku
Ikona
DVD
Antena FM (dostarczona)
CD
MP3
JPEG
DivX
Termin
DVD
Dotyczy funkcji dysków DVD lub DVD-R/DVD-RW, które można nagrywać i finalizować w trybie Video.
CD
Dotyczy funkcji dysków CD z danymi (CD-R lub CD-RW).
MP3
Dotyczy to funkcji dostępnych na dyskach CD-R/-RW.
JPEG
Dotyczy to funkcji dostępnych na dyskach CD-R/-RW.
DivX
Dotyczy to funkcji dostępnych na dyskach MPEG4. (DVD R/RW, CD-R lub CD-RW)
OSTRZEŻENIE
stabilnej powierzchni.
Dotyczy przypadku, gdy funkcja nie działa lub usunięte zostały ustawienia.
Obejmuje wskazówki lub instrukcje na stronie, pomocne w działaniu każdej z funkcji.
STEROWANIE
UWAGA
1 Podłącz dostarczoną antenę FM do gniazda FM 75Ω COAXIAL (KONCENTRYCZNE).
2 Powoli przesuwaj przewód antenowy aż do znalezienia miejsca o dobrej jakości odbioru sygnału i umocuj go do ściany lub innej
Definicja
• W tym podręczniku, instrukcje oznaczone symbolem <DVD ( DVD )> dotyczą dysków DVD-VIDEO oraz DVD-R/-RW,
nagranych w trybie Video, a następnie zakończonych.
Miejsca, w których wspomniano o określonym typie DVD, są oznaczone osobno.
• Jeśli dyski DVD-R/-RW nie zostały nagrane prawidłowo w formacie DVD Video, nie można ich odtworzyć.
• Urządzenie nie odbiera fal radiowych zakresu AM.
Wentylator chłodzący
Wentylator chłodzący dostarcza chłodne powietrze do wnętrza urządzenia, aby chronić je przed przegrzaniem.
Dla bezpieczeństwa dokładnie przestrzegaj poniższych uwag.
 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w dobrze przewietrzanym miejscu.
Słaba wentylacja może spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia.
 Nie blokuj wentylatora chłodzącego i przestrzeni wentylacyjnych lub otworów. (Jeżeli będą zablokowane
przez gazetę lub ubranie, etc. gorące powietrze nie będzie miało drogi ujścia, co grozi pożarem.)
22
23
Przed rozpoczęciem używania kina domowego
Do operowania telewizorem Samsung i kinem domowym przez pilota zdalnego sterowania HT-X20/HT-TX22/HT-TX25
Pilotem zdalnego sterowania kina domowego DVD, można sterować telewizory Samsung.
1 Podłącz przewód zasilania do gniazda zasilania prądem zmiennym.
• Przed podłączeniem systemu do gniazda zasilania należy sprawdzić ustawienie napięcia
(OPCJONALNE). Jeśli napięcie w gnieździe nie odpowiada ustawieniu napięcia z tyłu
urządzenia, może to spowodować poważne uszkodzenie systemu.
Odtwarzanie płyt
PL
DVD
CD
1 Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE (OTWÓRZ/ZAMKNIJ), aby otworzyć tacę dysku.
2 Załaduj dysk.
 Umieść delikatnie dysk na tacy, stroną z etykietą skierowaną do góry.
3 Zamknij wnękę naciskąjąc ponownie przycisk OPEN/CLOSE (OTWÓRZ/ZAMKNIJ).
 Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie..
2 Wciśnij przycisk TV, abywybrać tryb TV w pilociezdalnego sterowania.
3 Wciśnij przycisk ZASILANIE aby włączyć swój telewizor Samsung tym pilotem.
4 Wciśnij przycisk TV/VIDEO, by wybrać tryb VIDEO telewizora.
VIDEO
DVD RECEIVER (ODBIORNIK DVD) w celu operowania napędem DVD kina domowego.
6 Wciśnij FUNCTION na jednostce głównej lub przycisk DVD na pilocie zdalnego sterowania,
aby włączyć odtwarzanie płyt DVD/CD.
d Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk STOP () podczas odtwarzania.
 Po pojedynczym naciśnięciu, wyświetlony zostanie komunikat <PRESS PLAY (NACIŚNIJ ODTWARZAJ)>, a w pamięci zapisana
zostanie pozycja zatrzymania.
Po naciśnięciu przycisku PLAY/PAUSE (
) lub przycisku ENTER, odtwarzanie zostanie wznowione od pozycji zatrzymania.
(Ta funkcja działa wyłącznie z dyskami DVD.)
STEROWANIE
5 Naciśnij przycisk DVD RECEIVER (ODBIORNIK DVD), aby przełączyć na tryb
 Po dwukrotnym naciśnięciu, wyświetlany jest komunikat <STOP (ZATRZYMAJ)>, a po naciśnięciu przycisku
PLAY/PAUSE (
) [ODTWARZAJ/PAUZA (
)], odtwarzanie rozpoczyna się od początku.
Wybór formatu video
d Aby tymczasowo wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (
 Aby wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (
Wciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk NT/PAL na pilocie zdalnego sterowania przez ponad 5
sekund przy wyłączonym zasilaniu urządzenia.
 Domyślnie ustawionym formatem sygnału video jest <PAL>.
 Na wyświetlaczu pojawią się wskazania <NTSC> lub <PAL> W tym momencie krótko wciśnij przycisk
NT/PAL by wybrać spośród <NTSC> i <PAL>.
 W każdym kraju jest inny system formatu video.
) podczas odtwarzania.
).
• Unikaj pozostawiania odcisków palców na powierzchni płyty przeznaczonej do zapisu.
Może to spowodować nieprawidłowy odczyt danych na płycie.
• Nie należy uruchamiać w odtwarzaczu nagrań pirackich. W przeciwnym razie, naruszy to zalecenia CSS (Content Scrambling System
[System szyfrowania treści]: system zabezpieczania kopii).
 Do normalnego odtwarzania format video płyty musi być taki sam jak format video posiadanego telewizora.
24
25
Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD
PL
Odtwarzanie plików JPEG
MP3
Odtwarzać można płyty z danymi (CD-R, CD-RW) nagrane w formacie MP3/WMA.
JPEG
Zdjęcia wykonane za pomocą aparatu cyfrowego lub kamery, lub pliki JPEG z komputera PC mogą być
zapisywane na płytach CD i następnie odtwarzane w tym odtwarzaczu DVD.
Tryb Slajdy
1 Umieść dysk MP3/WMA na tacy dysku.
1 Umieść dysk JPEG na tacy dysku.
 Pojawi się ekran menu MP3/WMA i rozpocznie się odtwarzanie płyty.
 W zależności od płyty MP3/WMA, wygląd menu może się różnić.
 Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Każdy obraz jest wyświetlany przez 5
sekund, a następnie wyświetlany jest następny obraz.
 Pliki MP3-DRM nie są odtwarzane.
2 Wciśnij przycisk trybu pokazu slajdów SLIDE MODE.
2 W trybie zatrzymania użyj przycisków ▲,▼,◄,► aby wybrać album i wciśnij ENTER.
 Za każdym wciśnięciem przycisku zdjęcie będzie się zmieniało w następujący sposób:
 Użyj przycisków ▲,▼ aby wybrać utwór.
TRYB POKAZ SLAJDÓW : 1 ~ 11 ➞ TRYB POKAZ SLAJDÓW : RANDOM
3 Aby zmienić album w trybie zatrzymania wciśnij przycisk ▲,▼,◄,► i następnie wciśnij
➞ TRYB POKAZ SLAJDÓW : BRAK
przycisk ENTER.
d Wciśnij przycisk #,$ aby przejść do następnego zdjęcia.
 Aby wybrać inny album i utwór powtórz kroki 2 lub 3 powyżej.
 Za każdym wciśnięciem przycisku pokaz slajdów przechodzi do tyłu lub do przodu.
4 Wciśnij przycisk STOP (), aby zakończyć odtwarzanie.
Funkcja przeglądu
• W zależności od trybu nagrywania, niektóre płyt MP3/WMA-CD nie mogą być odtwarzane.
• Zawartość płyty MP3/WMA-CD różni się w zależności od formatu utworów MP3/WMA-CD
nagranych na płycie.
Funkcja ta umożliwia wyświetlanie na ekranie telewizora jednocześnie 9 zdjęć JPEG.
 Zdjęcia JPEG wyświetla się na ekranie w 9 oknach.
2 Aby wybrać żądane zdjęcie użyj przycisków kursora ▲,▼,◄,► aby wybrać żądane
zdjęcie i następnie wciśnij przycisk ENTER.
 Wybrane zdjęcie jest odtwarzane przez 5 sekund przed przejściem do następnego zdjęcia.
STEROWANIE
1 Podczas odtwarzania wciśnij przycisk DIGEST.
d Aby obejrzeć poprzednie lub następne 9 zdjęć wciśnij przycisk #,$.
d Wyświetlanie ikony pliku na ekranie
 Wciśnij przycisk ▲,▼,◄,► w trybie zatrzymania i wybierz żądaną ikonę z górnej części menu.
Ikona pliku muzycznego : Aby odtwarzać wyłącznie pliki muzyczne, wybierz ikonę
.
Ikona pliku zdjęciowego : Aby odtwarzać wyłącznie pliki zdjęciowe, wybierz ikonę
.
Ikona pliku filmowego : Aby odtwarzać wyłącznie pliki filmowe, wybierz ikonę
Ikona wszystkich plików : Aby odtwarzać wszystkie pliki, wybierz ikonę
.
.
Funkcja obracania/ odbijania zdjęć
Podczas odtwarzania wciśnij przycisk
kursora ▲,▼,◄,►.
przycisk ▲ : Obracanie w pionie
Zdjęcie oryginalne
przycisk◄ : Obracanie
przeciwne do
wskazówek zegara
przycisk ► : Obracanie
w stronę wskazówek zegara
przycisk ▼ : Obracanie w poziomie
• Maksymalna rozdzielczość obsługiwana przez niniejsze urządzenie wynosi 5120 x 3480 (lub 19,0 Mpikseli) dla standardowych plików JPEG i 2048 x
1536 (lub 3,0 Mpikseli) dla obrazów progresywnych.
26
27
PL
Odtwarzanie płyt DivX
DivX
Funkcje na niniejszej stronie dotyczą odtwarzania płyt DIVX.
Wyświetlanie napisów
Przenoszenie odtwarzania do przodu / do tyłu
Wciśnij przycisk SUBTITLE.
Podczas odtwarzania wciśnij przycisk #,$.
 Za każdym wciśnięciem wybór przełącza się pomiędzy
<SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> i <SUBTITLE OFF>.
 Wciśnięcie przycisku $ podczas odtwarzania spowoduje przejście do następnego utworu, jeżeli na
płycie znajdują się więcej niż 2 pliki.
 Jeżeli na płycie znajduje się tylko jeden plik, zostanie automatycznie.
 Wciśnięcie przycisku # podczas odtwarzania spowoduje przejście do poprzedniego utworu, jeżeli na
płycie znajdują się więcej niż 2 pliki.
 Bardziej szczegółowe informacje dotyczące używania napisów na płytach DivX zawiera punkt
drugi poniżej (Funkcja Napisy)
Jeśli dysk zawiera więcej niż jeden plik z napisami
Odtwarzanie ze zwiększoną szybkością
Jeśli dysk zawiera więcej niż jeden plik z napisami, domyślne napisy mogą nie pasować do filmu
i trzeba będzie wybrać język napisów, w następujący sposób:
Aby odtwarzać płytę ze zwiększoną szybkością wciśnij i przytrzymaj przycisk  lub .
 Za każdym wciśnięciem przycisku podczas odtwarzania szybkość odtwarzania zmienia się w
następującej kolejności:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
1 W trybie Stop (Zatrzymaj), naciśnij przycisk ▲,▼, wybierz na ekranie TV wymagane napisy
(
DivX (Digital internet video eXpress)
Podczas odtwarzania wciśnij przycisk ◄ ,►.
DivX jest formatem video opracowanym przez Microsoft i opartym na technologii kompresji MPEG-4, który
oferujemożliwość odtwarzania danych dźwięku i obrazu przez Internet, w czasie rzeczywistym.
MPEG-4 jest używany do nagrywania obrazu, a MP3 do nagrywania dźwięku, więc użytkownicy mogą oglądać filmy
o jakości obrazu i dźwięku zbliżonej do DVD.
 Po każdym wciśnięciu ► odtwarzanie przechodzi o 5 minut do przodu.
 Po każdym wciśnięciu ◄ odtwarzanie przechodzi 5 minut do tyłu.
Funkcja Zoom
1. Obsługiwane formaty Video
Ten produkt obsługuje wyłącznie poniżej wymienione formaty plików multimedialnych.
Jeżeli ani obraz ani dźwięk nie są obsługiwane, mogą pojawić się problemy związane z uszkodzonym obrazem i brakiem dźwięku.
1 Wciśnij przycisk ZOOM.
 Za każdym wciśnięciem przycisku wybór przełącza się pomiędzy <ZOOM X2> i <ZOOM OFF>.
2 Wciśnij ▲,▼,◄,► aby przejść do wybranego fragmentu obrazu, który chcesz powiększyć.
• Pliki DivX mogą być odtwarzane tylko w trybie Zoom X2.
• Pliki DivX mają rozszerzenie .avi, niemniej nie wszystkie pliki z rozszerzeniem .avi będą
odtwarzane w niniejszym systemie kina domowego.
Obsługiwane formaty Video
Format
AVI
Obsługiwane wersje
DivX3.11~DivX5.1, XviD
Format
Wybór ścieżki dźwiękowej Audio
V1/V2/V3/V7
MP3
WMA
80~384kbps
56~128kbps
44.1khz
AC3
128~384kbps
44.1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
• Pliki DivX utworzone w formacie DTS, włącznie z plikami audio i video, mogą być odtwarzane z szybkością do 6Mbps.
• Format ekranu : Pomimo tego, że domyślna rozdzielczość DivX to 600x480 pikseli (4:3), niniejszy produkt współpracuje z rozdzielczością do
720x480 pikseli (16:9). Ekran telewizora o rozdzielczości powyżej 800 pikseli nie będzie obsługiwany.
• Podczas odtwarzania płyty, której częstotliwość próbkowania wynosi więcej niż 48 KHz lub przy szybkości odczytu powyżej 320 Kb/s, podczas
odtwarzania może pojawić się drżenie obrazu na ekranie.
Wciśnij przycisk AUDIO.
 Jeżeli na płycie znajduje się wiele wersji językowych ścieżki dźwiękowej, można przełączać
wybór jednej z nich.
28
WMV
Obsługiwane formaty Audio
Szybkość przesyłania bitów
Częstotliwość próbkowania
• Wskazanie <
STEROWANIE
2 Po wybraniu z ekranu TV wymaganego pliku DivX, film będzie odtworzony normalnie.
Funkcja przesuwania odtwarzania o 5 minut
 Za każdym wciśnięciem przycisku wybór przełącza się pomiędzy <AUDIO(1/N, 2/N ...)> i
), a następnie naciśnij przycisk ENTER.
.
> wyświetla się jeżeli na płycie nie znajdują się wersje ścieżki dźwiękowej audio.
2. Funkcja Napisy
• Do prawidłowego używania tej funkcji konieczne jest doświadczenie w ekstrakcji i edycji materiału video.
• W celu użycia funkcji napisów, zapisz plik napisów (*.smi) z tą samą nazwą pliku i w tym samym folderze co plik DivX (*.avi).
Przykład: Główny
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Do nadawania nazw plikom można użyć do 60 znaków alfanumerycznych lub do 30 wschodnioazjatyckich (2 bajty na znak w języku
koreańskim i chińskim).
29
PL
Używanie funkcji Playback (Odtwarzanie)
Wyświetlanie informacji o płytach
DVD
CD
MP3
JPEG
Sprawdzenie pozostałego czasu
DivX
DVD
CD
MP3
Na ekranie telewizora, można wyświetlać informacje dotyczące odtwarzanej płyty.
Wciśnij przycisk REMAIN.
Wciśnij przycisk INFO.
 Do sprawdzania całkowitego i pozostałego czasu odtwarzanego tytułu, tytułu lub rozdziału.
 Za każdym wciśnięciem przycisku, wyświetlany obraz zmienia się w następujący sposób:
Każde naciśnięcie przycisku Remain
DVD
ODTWORZONE TYTUŁY ➞ POZOSTAŁE TYTUŁY ➞ ODTWORZONE ROZDZIAŁY ➞ POZOSTAŁE ROZDZIAŁY
DVD
ODTWORZONE UTWORY ➞ POZOSTAŁE UTWORY ➞ WSZYSTKIE ODTWORZONE ➞ WSZYSTKIE POZOSTAŁE
CD
Informacja znika z ekranu
POZOSTAŁE UTWORY ➞ ODTWORZONE UTWORT
MP3
Szybkie odtwarzanie
CD
CD
MP3
DivX
Wciśnij przycisk.
 Po każdym naciśnięciu przycisku podczas odtwarzania, szybkość odtwarzania zmienia się w
następujący sposób:
MP3
JPEG
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
DivX
STEROWANIE
Informacja znika z ekranu
DVD
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
Informacja znika z ekranu
• Podczas odtwarzania ze zwiększoną prędkością płyty CD lub MP3-CD, dźwięk słychać
tylko przy prędkości 2x i nie słychać przy prędkościach 4x, 8x, i 32x.
• W zależności od płyty, wyświetlane mogą być różne informacje o dysku.
• W zależności od płyty można również wybrać DTS, DOLBY DIGITAL lub PRO LOGIC.
Na ekranie telewizora pojawia się
DivX
Wciśnij przycisk SLOW.
 Po każdym naciśnięciu przycisku podczas odtwarzania, szybkość odtwarzania zmienia się w następujący
sposób:
Wyświetlacz ekranowy
30
DVD
!
Jeżeli na ekranie telewizora pojawia się ten symbol po wciśnięciu przycisku,
oznacza to, że wybrana funkcja nie jest dostępna podczas odtwarzania tej płyty.
DVD
Wyświetla DVD
Wyświetla TYTUŁ
Wyświetla CZASU
ODTWARZANIA
Wyświetla sygnału
STEREO L/R
Wyświetla CD
Wyświetla ROZDZIAŁ
Wyświetla POWTARZANIA
ODTWARZANIA
Wyświetla DOLBY DIGITAL
Wyświetla UTWÓR (PLIK)
Wyświetla JĘZYKA
ŚCIEŻKI DŹWIĘKOWEJ
Wyświetla możliwości wyboru
KĄTA WIDZENIA KAMERY
Wyświetla JĘZYKA
NAPISÓW
Wolne odtwarzanie
DivX
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ 1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
• Podczas odtwarzania ze zmniejszoną prędkością nie słychać dźwięku.
• Funkcja wolnego odtwarzania wstecz nie działa dla płyt DivX.
31
PL
Używanie funkcji Playback (Odtwarzanie) (Ciąg dalszy)
Powtarzanie odtwarzania
Pomijanie Scen/ Utworów
DVD
CD
MP3
JPEG
DivX
Powtarzanie odtwarzania pozwala na powtarzalne odtwarzanie rozdziału, tytułu, ścieżki (piosenki) lub folderu (pliki MP3).
MP3
Wciśnij przycisk REPEAT.
Wciśnij przycisk # $.
 Po każdym wciśnięciu przycisku podczas odtwarzania, odtwarzany będzie poprzedni lub
następny rozdział, utwór lub folder (plik).
 Po każdym naciśnięciu przycisku podczas odtwarzania, tryb powtarzania
odtwarzania zmienia się w następujący sposób:
 Nie można pomijać rozdziałów w sposób ciągły.
POWTARZANIE : ROZDZIAŁ ➞ POWTARZANIE : TYTUŁ ➞ POWTARZANIE : WYŁ.
DVD
POWTARZANIE : ROZDZIAŁ ➞ POWTARZANIE : PŁYTA ➞ POWTARZANIE : WYŁ.
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
DVD
CD
POWTARZANIE : LOSOWE ➞ POWTARZANIE : UTWÓR ➞ POWTARZANIE : FOLDER ➞
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
MP3
JPEG
DivX
POWTARZANIE : PŁYTA ➞ POWTARZANIE : WYŁ.
Opcje powtarzania odtwarzania
UTWÓR : Powtarzalne odtwarzanie wybranego utworu.
FOLDER : Powtarzalne odtwarzanie wszystkich utworów w wybranym
folderze.
PŁYTA : Powtarzalne odtwarzanie całej zawartości płyty.
WYŁ. : Wyłączenie funkcji powtarzania odtwarzania.
Wybór trybu powtarzania odtwarzania na ekranie informacji o płycie
DVD
STEROWANIE
MP3
ROZDZIAŁ : Powtarzalne odtwarzanie wybranego rozdziału.
TYTUŁ : Powtarzalne odtwarzanie wybranego tytułu.
RANDOM : Odtwarzanie utworów w kolejności wybieranej losowo.
Ścieżka już odtworzona, może zostać odtworzona
ponownie
CD
1 Dwukrotnie wciśnij przycisk INFO.
2 Wciśnij przycisk ► aby przejść do ekranu ( ) POWTARZANIE ODTWARZANIA.
3 Wciśnij przycisk ▼ aby wybrać żądany tryb powtarzania odtwarzania.
 Aby wybrać inny album i ścieżkę, powtórz opisane powyżej czynności 2 i 3.
4 Wciśnij przycisk ENTER.
DVD
CD
• Dla dysków DivX, MP3 oraz JPEG, na ekranie wyświetlania informacji nie można wybrać Repeat Play (Powtarzaj odtwarzanie).
32
33
PL
Używanie funkcji Playback (Odtwarzanie) (Ciąg dalszy)
Odtwarzanie zaznaczonego fragmentu A-B
Funkcja zmiany kąta widzenia kamery
DVD
Można powtarzalnie odtwarzać oznaczony fragment płyty DVD.
DVD
Funkcja ta pozwala na oglądanie tej samej sceny pod różnymi kątami widzenia kamery.
1 Wciśnij przycisk INFO.
2 Wciśnij przycisk ► aby przejść do ekranu KĄT WIDZENIA ( ).
3 Wciśnij przycisk ▲,▼ lub przyciski numeryczne aby wybrać żądany kąt widzenia kamery.
1 Dwukrotnie wciśnij przycisk INFO.
2 Wciśnij przycisk ► aby przejść do wskazania POWTARZANIE ODTWARZANIA ( ).
3 Wciśnij przycisk ▲,▼ baby wybrać <A->, a następnie wciśnij przycisk ENTER na początku
 Za każdym wciśnięciem przycisku kąt widzenia zmienia się w następujący sposób:
zaznaczanego fragmentu.
 Po wciśnięciu przycisku ENTER wybrane miejsce będzie zapisane w pamięci urządzenia.
4 Wciśnij przycisk ENTER na końcu zaznaczanego fragmentu.
 Zaznaczony fragment będzie odtwarzany powtarzająco.
A-B
WYŁ.
• Funkcja A-B Repeat (Powtarzaj A-B) nie działa z dyskami DivX, MP3 lub JPEG.
Funkcja powiększania obrazu Zoom
Odtwarzanie klatka po klatce
DVD
DivX
STEROWANIE
d Aby powrócić do normalnego odtwarzania, wciśnij przyciski kursora ▲,▼ aby wybrać
• Funkcja zmiany kąta widzenia kamery działa tylko podczas odtwarzania płyt z nagraniami
różnych kątów widzenia.
Funkcja ta pozwala powiększyć określoną część wyświetlanego obrazu.
DVD
DivX
1 Wciśnij przycisk ZOOM.
2 Wciśnij ▲,▼,◄,► aby przejść do wybranego do powiększenia obszaru ekranu.
3 Wciśnij przycisk ENTER.
Wciśnij przycisk STEP.
 Obraz jest odtwarzany klatka po klatce po każdym wciśnięciu przycisku Step podczas odtwarzania.
 Za każdym wciśnięciem przycisku, poziom zoom zmienia się w
następującej kolejności.
• Podczas odtwarzania klatka po klatce, dźwięk nie jest odtwarzany.
ZOOM X 1.5 ➞ ZOOM X 2 ➞ ZOOM X 3 ➞ ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
• W czasie odtwarzania dysku DivX, ekran jest powiększany dwukrotnie w stosunku do
normalnego rozmiaru.
34
35
PL
Używanie funkcji Playback (Odtwarzanie) (Ciąg dalszy)
Funkcja EZ VIEW
Funkcja wyboru języka audio
DVD
Wciśnij przycisk EZ VIEW.
 Każde wciśnięcie przycisku, powoduje włączenie i wyłączenie funkcji zoom.
 Podczas odtwarzania filmu w formacie panoramicznym, wciskając przycisk EZ VIEW, można
zlikwidować czarne pasy u góry i u dołu obrazu na ekranie telewizora.
1 Dwukrotnie wciśnij przycisk INFO.
2 Wciśnij przyciski ▲,▼ lub przyciski numeryczne,aby wybrać żądany język audio.
 W zależności od liczby dostępnych na płycie DVD wersji językowych, każde naciśnięcie przycisku
powoduje wybranie różnych języków audio (ANGIELSKI, HISZPAŃSKI, FRANCUSKI itp.).
SP 2/3
EZ VIEW
FR 3/3
EZ VIEW OFF
Funkcja wyboru języka napisów
EN 1/3
• Funkcja ta nie działa podczas odtwarzania płyt z nagranymi różnymi kątami widzenia kamery.
• Czarne pasy mogą nie znikać, ponieważ niektóre płyty DVD mają ustalony stosunek rozmiaru
poziomego do pionowego.
• Funkcja nie jest dostępna dla płyt DivX.
• Podczas działania programu EZ View, lewa i prawa strona mogą być lekko obcięte.
EN 01/ 03
OFF
SP 02/ 03
STEROWANIE
1 Dwukrotnie wciśnij przycisk INFO.
2 Wciśnij przycisk ► aby przejść do ekranu NAPISY ( ).
3 Wciśnij przycisk ◄ lub przyciski numeryczne,aby wybrać wymagany język napisów.
FR 03/ 03
OFF / 03
• Do wyboru języka wyświetlanych napisów można także używać przycisku AUDIO lub
SUBTITLE na pilocie zdalnego sterowania.
• W zależności od płyty funkcja wyboru języka audio i funkcja wyboru języka napisów, może
nie być dostępna.
36
37
PL
Używanie funkcji Playback (Odtwarzanie) (Ciąg dalszy)
Bezpośrednie przechodzenie do Sceny/ Utworu
DVD
CD
MP3
JPEG
Używanie menu płyty
DVD
Można używać menu płyty do wyboru języka audio, języka napisów, profilu, itp.
Zawartość Menu DVD może się różnić w zależności od płyty.
DVD
CD
1 Wciśnij przycisk MENU.
2 Wciśnij przyciski ▲,▼ aby przejść do <Disc Menu> i następnie wciśnij przycisk ENTER.
1 Wciśnij przycisk INFO.
2 Wciśnij przyciski ▲,▼ lub przyciski numeryczne, aby wybrać żądany
tytuł/utwór(
 Jeżeli po wybraniu menu płyty menu nie pojawia się i/lub nie działa, na ekranie pojawi się
komunikat <This menu is not supported (To menu nie jest obsługiwane)>.
) i następnie wciśnij ENTER.
3 Wciśnij przyciski ◄,► aby przejść do ekranu Rozdział ( ).
4 Wciśnij przyciski ▲,▼ lub przyciski numeryczne, aby wybrać żądany rozdział i
3 Wciśnij przycisk ▲,▼,◄,► aby wybrać żądaną pozycjęmenu.
4 Wciśnij przycisk ENTER.
5 Wciśnij przyciski ◄,► aby przejść do żądanego wskazania czasu ( ).
6 Wciśnij przyciski numeryczne, aby wybrać żądany czas i następnie wciśnij przycisk
d Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran menu ustawień.
następnie wciśnij przycisk ENTER.
ENTER.
STEROWANIE
MP3
• Wyświetlone menu płyty może różnić się w zależności od płyty.
JPEG
Wciśnij przycisku numeryczne.
 Zostanie odtworzony wybrany plik.
 Podczas odtwarzania płyty MP3 lub JPEG, nie można używać przycisków ▲,▼ do zmiany foldera.
Aby zmienić folder, wciśnij przycisk Stop () i następnie wciśnij przycisk ▲,▼.
Używanie menu tytułu
DVD
Podczas odtwarzania płyt DVD z wieloma tytułami można oglądać każdy tytuł na płycie.
W zależności od płyty, dostępność tej funkcji może być zróżnicowana.
1 Wciśnij przycisk MENU.
2 Wciśnij przycisk ▲,▼ aby przejść do menu tytułu <Title Menu>.
3 Wciśnij przycisk ENTER.
 Pojawi się menu tytułu.
• Aby bezpośrednio przejść do odtwarzania żądanego tytułu, rozdziału lub utworu można wcisnąć
#,$ na pilocie zdalnego sterowania.
• W zależności od płyty, może nie być możliwe przejście do wybranego tytułu lub czasu odtwarzania.
d Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran menu ustawień.
• Wyświetlone menu płyty może różnić się w zależności od płyty.
38
39
PL
Odtwarzanie plików za pomocą funkcji USB Host
Poprzez podłączenie urządzenia USB do portu USB kina domowego, można odtwarzać pliki multimedialne takie,
jak zdjęcia, filmy i muzyka zapisane w pamięci odtwarzacza MP3, pamięci USB lub kamery cyfrowej, przy wysokiej
jakości obrazu i 5.1-kanałowym dźwięku kina domowego.
1 Podłącz urządzenie USB do portu USB z przodu modułu.
Kompatybilne urządzenia
1. Urządzenia USB współpracujące z USB Mass Storage v1.0. Urządzenia USB, które działają jako przenośny dysk z danymi w
Windows (2000 lub nowszym) bez instalowania dodatkowych sterowników.
2. Odtwarzacze MP3: twarde dyski HDD i odtwarzacze MP3 typu Flash.
3. Digital camera (Aparat cyfrowy): Aparaty z obsługą USB Mass Storage v1.0 (Pamięć masowa USB w wersji 1.0).
• Aparaty, które działają jako przenośny dysk z danymi w Windows (2000 lub nowszym) bez instalowania dodatkowych sterowników.
4. Napędy USB HDD i pamięci Flash USB: Urządzenia współpracujące z USB2.0 lub USB1.1.
• Po podłączeniu urządzenia USB 1.1, mogą wystąpić różnice w jakości odtwarzania.
• Aby zapewnić prawidłowe działanie HDD urządzeń USB HDD należy sprawdzić, czy do zewnętrznego HDD podłączony został odpowiedni
przewód zasilania.
5. Czytnik kart USB: czytniki z jednym gniazdem kart USB lub wieloma gniazdami kart USB.
2 Wciśnij przycisk FUNCTION na jednostce głównej lub przycisk USB na pilocie zdanego
sterowania, aby wybrać tryb USB.
• W zależności od producenta czytniki kart USB mogą nie być obsługiwane.
• Instalacja wielu urządzeń pamięci w wielo-kartowym czytniku USB, może spowodować problemy.
6. Urządzenie USB może nie zostać rozpoznane przez system, jeżeli używany jest przedłużacz USB.
 Na ekranie telewizora pojawi się ekran USB MENU i nastąpi odtworzenie zapisanego pliku.
Obsługiwane formaty
3 Aby zatrzymać odtwarzanie wciśnij przycisk STOP ().
d Bezpieczne odłączenie urządzenia USB
Aby ochronić przed utratą dane zapisywane w urządzeniach USB, przed
odłączeniem kabla USB należy wykonać bezpieczne odłączenie urządzenia.
1) Dwukrotnie wciśnij przycisk STOP ().
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie REMOVE USB.
2) Odłącz kabel USB.
Przechodzenie do przodu/do tyłu
Podczas odtwarzania wciśnij przycisk # $.
 Wciśnięcie przycisku $ podczas odtwarzania spowoduje przejście do następnego utworu,
jeżeli w pamięci znajduje się więcej niż 1 plik.
 Wciśnięcie przycisku # podczas odtwarzania spowoduje przejście do poprzedniego utworu,
jeżeli w pamięci znajduje się więcej niż 1 plik.
Zdjęcia
Muzyka
Film
Nazwa pliku
Rozszerzenie pliku
Szybk. odczytu
Wersja
Piksele
Częstotliwość próbkowania
JPG
JPG .JPEG
–
–
640X480
–
MP3
.MP3
80~384kb/s
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kb/s
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mb/s
V1,V2,V3,V7
720X480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mb/s
DivX3.11~DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
STEROWANIE
 Na ekranie wyświetlacza pojawi się <USB>.
• Format CBI (Control/Bulk/Interrupt) nie jest obsługiwany.
• Aparaty cyfrowe używające protokółu PTP lub wymagające instalacji dodatkowego oprogramowania po podłączeniu do komputera PC,
nie są obsługiwane.
• Nie jest obsługiwane urządzenie korzystające z systemu zarządzania danymi NTFS.
(Obsługiwany jest tylko system FAT16/32 (File Allocation Table 16/32).)
• Niektóre odtwarzacze MP3 po podłączeniu do niniejszego urządzenia mogą nie działać w zależności od rozmiaru oprogramowania
zainstalowanego w pamięci.
• Funkcja USB HOST nie jest obsługiwana, jeżeli urządzenie używa do przesyłania plików specjalnego oprogramowania producenta.
• Nie współpracuje z urządzeniami obsługującymi protokół Janus MTP (Media Transfer Protocol).
• Funkcja USB HOST niniejszego urządzenia nie współpracuje ze wszystkimi sprzętami USB. Więcej informacji na temat obsługiwanych
urządzeń znajduje się na stronie 65.
Szybkie odtwarzanie
Aby odtwarzać płytę ze zwiększoną szybkością wciśnij i przytrzymaj przycisk  .
 Za każdym wciśnięciem przycisku podczas odtwarzania szybkość odtwarzania zmienia się w
następującej kolejności:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
40
41
Ustawienia
PL
Ustawienia typu ekranu TV
Ustawienie języka
Domyślnym językiem menu ekranowego (OSD) ustawionym fabrycznie jest angielski.
1 Wciśnij przycisk MENU.
2 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień <Setup> i wciśnij ENTER.
3 Wybierz <LANGUAGE> i następnie wciśnij przycisk ENTER.
4 Wciśnij przycisk ▲,▼ aby wybrać <OSDLANGUAGE> i następnie wciśnij ENTER.
5 Wciśnij przycisk ▲,▼ aby wybrać żądany język, a następnie wciśnij ENTER.
 Po zakończeniu ustawień, jeśli język ustawiono na angielski, OSD będzie wyświetlane po
angielsku.
d Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
d Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran ustawień.
W zależności od typu posiadanego telewizora (szerokoekranowy lub konwencjonalny 4:3), można wybrać format obrazu telewizora.
1 Wciśnij przycisk MENU.
2 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień <Setup> i następnie wciśnij ENTER.
3 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do <TV DISPLAY> i następnie wciśnij ENTER.
4 Wciśnij przycisk ▲,▼ aby wybrać żądaną pozycję i następnie wciśnij ENTER.
 Po zakończeniu ustawień ekran przełączy się na poprzedni.
d Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
d Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran ustawień.
Regulacja współczynnika proporcji ekranu telewizora (Rozmiar ekranu)
OSD LANGUAGE : Wybór języka menu ekranowego OSD
AUDIO : Wybór języka ścieżki dźwiękowej (nagranej na płycie)
SUBTITLE : Wybór języka wyświetlanych napisów (nagranych na płycie)
DISC MENU : Wybór języka menu płyty (nagranego na płycie)
a Jeżeli wybrany język nie jest nagrany na płycie, język menu ekranowego nie zmieni się, pomimo
wykonania ustawień.
Stosunek szerokości do wysokości ekranu konwencjonalnego telewizora wynosi 4:3; w telewizorach szerokoekranowych
i tzw. <high definition> ? 16:9 i jest nazywany współczynnikiem proporcji. Podczas odtwarzania płyt DVD nagranych
dla innych rozmiarów ekranu powinno się ustawić rozmiar ekranu tak, aby dopasować go do swojego telewizora lub
monitora.
Dla standardowych telewizorów wybierz opcję <4:3PS> lub <4:3LB> odpowiednio do osobistych
upodobań. Jeżeli posiadasz telewizor szerokoekranowy, wybierz <WIDE/HDTV>.
4:3PS(4:3 Pan&Scan)
USTAWIENIA
•
•
•
•
Wybierz ten format, aby oglądać obraz 16:9 w trybie pan & scan na ekranie konwencjonalnegotelewizora.
 Można oglądać środkową część obrazu ( z obciętymi bokami obrazu 16:9)
• OTHERS : Aby wybrać inny język wybierz INNY i wprowadź kod języka swojego kraju.
(Więcej szczegółów na temat kodów językowych znajduje się na stronie 64) Mogą być
wybierane języki ścieżki dźwiękowej AUDIO, NAPISÓW i MENU PŁYTY.
4:3LB(4:3 Letterbox)
Wybierz ten format, aby oglądać obraz 16:9 w trybie letterbox z czarnymi pasami na ekranie
konwencjonalnego telewizora.
 Czarne pasy wyświetlane są na górze i na dole ekranu.
WIDE/HDTV
Wybierz ten format, aby oglądać pełny obraz 16:9 w szerokoekranowym telewizorze.
 Można korzystać z obrazu w formacie panoramicznym.
• Obrazu nagranego na płycie DVD w formacie 4:3, nie można oglądać w formacie szerokoekranowym.
• Ponieważ płyty DVD są nagrywane w różnych formatach obrazu, nagrania będą różnie wyglądały w zależności od oprogramowania, typu
telewizora i ustawień formatu ekranu.
42
43
Ustawienia (Ciąg dalszy)
Ustawienia kontroli rodzicielskiej (Poziomy dostępu)
Funkcja ta służy do ograniczania możliwości odtwarzania przez dzieci filmów dla dorosłych lub ze scenami przemocy.
PL
Ustawianie tapety
1 Podczas odtwarzania wciśnij ODTWARZANIE/PAUZA w chwili pojawienia się wybranego zdjęcia.
2 Wciśnij przycisk LOGO.
 Na ekranie wyświetli się informacja <COPY LOGO DATA>.
ENTER.
Wciśnij przycisk ▲,▼ aby wybrać żądany poziom dostępu i następnie wciśnij przycisk ENTER.
 Jeżeli wybierzesz poziom 6 (Level 6), nie będzie można odtwarzać płyt
DVD oznaczonych jako poziom 7 i wyższych.
 Im wyższy poziom, tym więcej przemocylub materiałów dla dorosłych znajduje sięna płycie.
JPEG
Podczas oglądania nagrań z płyt DVD lub JPEG CD można ustawić wybrane zdjęcie jako tapetę.
1 Wciśnij przycisk MENU.
2 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień <Setup> i wciśnij ENTER.
3 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień kontroli dostępu <PARENTAL> i następnie wciśnij
4
DVD
3 Odtwarzacz wyłączy się i ponownie włączy.
 Na ekranie wyświetli się ustawiona tapeta.
COPY LOGO DATA
 Można ustawić do 3 różnych tapet.
5 Wprowadź hasło i następnie wciśnij ENTER.
 Fabrycznie jako domyślne ustawione jest hasło <7890>.
 Po zakończeniu ustawień, nastąpi powrót do poprzedniego ekranu.
d Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
d Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran ustawień.
• Funkcja ta działa tylko wtedy, jeżeli na płycie DVD znajdują się informacje na temat poziomu dostępu.
Wybór jednego z 3 ustawień tapety
Można ustawić hasło kontroli rodzicielskiej (poziom dostępu)
1 Wciśnij przycisk MENU.
2 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień <Setup> i wciśnij ENTER.
3 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do <PASSWORD> i następnie wciśnij przycisk ENTER.
4 Wciśnij przycisk ENTER.
5 Wprowadź hasło i następnie wciśnij ENTER.
 Wprowadź stare hasło, nowe hasło i zatwierdź nowe hasło.
 Ustawienia są zakończone.
• Domyślne hasło to <7890>.
1 Wciśnij przycisk MENU.
2 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do <Setup> i następnie wciśnij ENTER.
3 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do <LOGO> i następnie wciśnij ENTER.
4 Wciśnij przycisk ▲,▼ aby przejść do <USER> i następnie wciśnij ENTER.
USTAWIENIA
Ustawianie hasła
 Wybór ten powoduje ustawienie jednej z 3 zapisanych w pamięci tapet ekranu.
5 Wciśnij przycisk MENU, następnie wciśnij menu.
• ORIGINAL : Wybierz to aby ustawić symbol firmowy Samsung jako swoją tapetę.
• USER : Wybierz to aby ustawić wybrane zdjęcie jako swoją tapetę.
d Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
d Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran ustawień.
Jeżeli zapomniane zostanie hasło poziomu dostępu należy wykonać następujące czynności :
• Kiedy odtwarzacz znajduje się w trybie zatrzymania, przytrzymaj wciśnięty przycisk STOP () na jednostce głównej przez ponad 5 sekund.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat<INITIAL> i wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do wartości domyślnych.
• Wciśnij przycisk ZASILANIE.
Użycie funkcji RESET powoduje usunięcie wszystkich zapisanych ustawień. należy jej używać, jeżeli to nie jest konieczne.
44
45
Ustawienia (Ciąg dalszy)
Rejestracja DivX (R)
PL
Ustawienia czasu opóźnienia
Do zarejestrowania tego odtwarzacza z żądanym formatem video on demand DivX (R) należy użyć kodu rejestracyjnego.
Więcej informacji na ten temat na stronie www.divx.com/vod.
Ustawienia trybu działania głośników
Sygnały wyjścia i częstotliwość odpowiedzi głośników są ustawiane automatycznie odpowiednio do konfiguracji poszczególnych
głośników i tego czy mają być włączone, czy nie.
1 Wciśnij przycisk MENU.
2 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do usta-wień dźwiękowych <Audio> i następnie wciśnij
ENTER.
W trybie ustawień głośników <SPEAKER SETUP> wciśnij ponownie ENTER.
3
4 Wciśnij przycisk ▲,▼,◄,► przejść do ustawień żądanego głośnika i wciśnij ENTER.
 Dla głośnika centralnego i tylnych kolumn głośnikowych tryb zmienia się naprzemian MAŁY BRAK za każdym wciśnięciem przycisku.
 Dla przednich kolumn głośnikowych ustawiony jest tryb MAŁY.
• SMALL : Wybierz ten tryb, jeżeli chcesz używać głośnika.
• NONE : Wybierz ten tryb, jeżeli nie chcesz używać głośnika.
d Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
d Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran ustawień.
1 Wciśnij przycisk MENU.
2 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień <Audio> i wciśnij przycisk ENTER.
3 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień czasu opóźnienia <DELAY TIME> i wciśnij przycisk
4
ENTER.
Wciśnij przycisk ▲,▼,◄,► aby przejść do żądanego głośnika i następnie wciśnij przycisk
ENTER.
5 Wciśnij przycisk ◄,► aby ustawić czas opóźnienia.
 Można ustawić czas opóźnienia dlagłośnika dla głośnika centralnego (C) między 00 a 05
ms, a dla głośników tylnych (LS i RS) między 00 a 15 ms.
d Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
d Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran ustawień.
Ustawienia czasu opóźnienia głośnika
Kiedy jest odtwarzany dźwięk 5.1-kanałowy, można cieszyć się najlepszym brzmieniem, jeżeli odległości pomiędzy wszystkimi głośnikami są
takie same. Ponieważ dźwięk dochodzi do miejsca słuchania o różnym czasie z powodu różnego umiejscowienia głośników, można regulować
różnicę dodając efekt opóźnienia emisji dźwięku głośnika centralnego i głośników surround.
Idealna pozycja GŁOŚNIKA
CENTRALNEGO
Ustawienia GŁOŚNIKA CENTRALNEGO
Jeżeli odległość Dc jest równa lub większa ododległości Df na rysunku, ustaw tryb
opóźnienia na0ms. W innym wypadku zmień ustawienie stosującwskazówki w tabeli.
Odległość pomiędzy Df i Dc
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.02 m
1.36 m
1.70 m
Czas opóźnienia
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
USTAWIENIA
• W zależności od ustawień PRO LOGIC i STEREO ustawienia poszczególnych głośników
mogą się różnić (patrz strona 52).
Jeżeli głośniki nie mogą być umieszczone w tej samej odległości od pozycji słuchania, można wyregulować czas
opóźnienia sygnałów dźwiękowych emitowanych z głośnika centralnego i głośników tylnych
Ustawianie Głośników TYLNYCH (SURROUND)
Idealna pozycja
GŁOŚNIKA
SURROUND
Pożądane jest rozstawienie głośników wewnątrz tego okręgu
Jeżeli odległość Df jest równa odległości Ds na rysunku ustaw czas opóźnienia na
0ms. W innym wypadku zmień ustawienia według wskazań tabeli.
Odległość pomiędzy Df i Ds
0.00 m
1.02 m
2.04 m
3.06 m
4.08 m
5.10 m
Czas opóźnienia
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
Df: Odległość od GLOŚNIKÓW PRZEDNICH
Dc: Odległość od GŁOŚNIKA CENTRALNEGO
Ds: Odległość od GŁOŚNIKÓW TYLNYCH
• Przy włączonym trybie
(Dolby Pro Logic II), czas opóźnienia może być inny dla każdego trybu.
• Przy włączony trybie AC3 i DTS czas opóźnienia wynosi pomiędzy 00 a 15 milisekund.
• Kanał głośnika centralnego może być ustawiany wyłącznie podczas odtwarzania płyt 5.1-kanałowych.
46
47
Ustawienia (Ciąg dalszy)
Ustawienia sygnału testowego
Ustawienia dźwięku
Użyj funkcji sygnału testowego do sprawdzenia podłączenia głośników.
1 Wciśnij przycisk MENU.
2 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do usta-wień dźwiękowych <Audio> i następnie wciśnij
3
PL
ENTER.
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień sygnału testowego <TEST TONE> i nastę-pnie
wciśnij ENTER.
 Sygnał testowy będzie wysyłany do poszczególnych głośników w następującej kolejności Lewy
(L) Centralny (C) Prawy (R) Prawy Tylny (RS) Lewy Tylny (LS) Subwoofer (SW).
Emisja sygnału testowego zakończy się, jeżeli w tym czasie nastąpi ponowne naciśnięcie
przycisku ENTER.
Można regulować balans i poziom każdego z głośników.
1
2
3
4
Wciśnij przycisk MENU.
Wciśnij ▼ aby przejść do ustawień dźwiękowych <Audio> i wciśnij ENTER.
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do edycji dźwięku <SOUND EDIT> i wciśnij ENTER.
Wciśnij przyciski ▲,▼ aby wybrać żądaną pozycję menu.
Wciśnij przyciski ◄,► abywyregulować ustawienia.
d Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
d Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran ustawień.
d Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
d Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran ustawień.
Metoda alternatywna
Wciśnij przycisk TEST TONE.
Wciśnij przycisk SOUND EDIT i następnie wciśnij przycisk ◄,►.
 Sygnał testowy będzie emitowany w następujący sposób : Podczas odtwarzania
płyty DVD lub CD, działa tylko w trybie zatrzymania.
Start
L : Przedni Lewy (L) C: Centralny SW : Subwoofer (SW) R : Przedni Prawy (R)
LS : Lewy Tylny (LS) RS : Prawy Tylny (RS)
 Funkcji tej należy uzywać do sprawdzenia prawidłowości podłączenia każdego
głośnika i sprawdzenia czy nie pojawił się problem.
USTAWIENIA
Wielokanałowy tryb Pro Logic
Ręczna regulacja głośności głośnika i balansu poprzez przycisk SOUND EDIT (EDYCJA DŹWIĘKU).
d Aby zakończyć emisję sygnału testowego, ponownie wciśnij przycisk
TEST TONE.
Regulacja balansu głośników Przednich/ Tylnych
• Można wybrać wartości pomiędzy 00 a –06 i wyłączyć kontrolę balansu (OFF).
• Głośność zmniejsza się im bliżej wartości –6.
Regulacja poziomu mocy głośnika Centralnego/ Tylnych/ Subwoofera
• Poziom głośności może być regulowany w krokach od +6dB do –6dB.
• Dźwięk jest silniejszy im bliżej wartości +6dB i słabszy im bliżej wartości -6dB.
48
49
Ustawienia (Ciąg dalszy)
Ustawienia Kompresji Zakresu Dynamiki (DRC)
Funkcja służy do zrównoważenia zakresu pomiędzy najgłośniejszymi i najcichszymi dźwiękami. Funkcji tej można
używać do odtwarzania dźwiękuDolby Digital podczas oglądania filmów w nocy, przy niskim poziomie głośności.
1 Wciśnij przycisk MENU.
2 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień dźwiękowych <Audio> i następnie wciśnij
3
4
ENTER.
Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do edycji dźwięku <DRC> i następnie wciśnij przycisk ENTER.
Wciśnij przycisk ▲,▼ aby wyregulować <DRC>.
PL
Funkcja Przestrzeń dźwięku (DSP)/EQ
DSP (Cyfrowy Procesor Sygnału) : tryby DSP zostały zaprojektowane do symulacji różnych środowisk akustycznych.
EQ : Można wybierać spośród trybów ROCK, POP lub CLASSIC w zależności od gatunku słuchanej muzyki.
Wciśnij przycisk DSP/ EQ.
 Na panelu wyświetlacza pojawia się <DSP>.
 Za każdym wciśnięciem przycisku wybór zmienia się w następujący sposób:
 Po naciśnięciu przycisku kursora ▲ efekt jest silniejszy, a po naciśnięciu przycisku ▼
tefekt jest słabszy.
d Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
d Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran ustawień.
Ustawienia synchronizacji AV SYNC
1 Wciśnij przycisk MENU.
2 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień dźwiękowych <Audio> i następnie wciśnij ENTER.
3 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do synchronizacji <AV-SYNC> i następnie wciśnij przycisk
4
ENTER.
Wciśnij przycisk ▲,▼ aby wybrać żądany czas opóźnienia funkcji AV-SYNC i następnie wciśnij
ENTER.
 Czas opóźnienia dźwięku względem obrazu można ustawić na wartości 0 i 300 milisekund.
Czas ten należy ustawić, aby uzyskać najlepszą synchronizację obrazu i dźwięku.
d Wciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
d Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran ustawień.
50
•
•
•
•
POP, JAZZ, ROCK : W zależności od gatunku muzyki można wybierać spośród POP, JAZZ i ROCK.
STUDIO : Tworzy wrażenie obecności w studio.
CLUB (KLUB) : Symuluje dźwięk klubu tanecznego z dudniącymi uderzeniami basów.
HALL (SALA KONCERTOWA) : Daje czyste brzmienia partii głosowych, podobnie jak w salach koncertowych.
• MOVIE (FILM) : Daje odczucie obecności w sali kinowej.
• CHURCH (KOŚCIÓŁ) : Daje odczucie obecności we wnętrzu dużego kościoła.
• PASS : Wybierz to ustawienie do normalnego słuchania muzyki.
USTAWIENIA
Jeżeli urządzenie to jest podłączone do cyfrowego telewizora, obraz może być opóźniony w stosunku do dźwięku.
W takim wypadku wyreguluj czas opóźnienia dźwięku by dopasować go do obrazu.
• Funkcja DSP/EQ jest dostępna tylko podczas odtwarzania w trybie STEREO
Wciśnij przycisk PL II MODE, aby pokazać STEREO na wyświetlaczu.
• Ta funkcja działa z dyskami CD, MP3-CD, DivX i Dolby Digital.
• Podczas odtwarzania płyty DVD nagranej w dwóch lub więcej kanałach, automatycznie
wybierany jest tryb wielokanałowy i nie działa funkcja DSP/EQ.
51
Ustawienia (Ciąg dalszy)
PL
Efekt Dolby Pro Logic II
Tryb Dolby Pro Logic II
Można wybrać żądany tryb dźwięku Dolby Pro Logic II.
Wciśnij przycisk
PL II MODE.
Funkcja ta działa wyłącznie w trybie Dolby Pro Logic MUSIC.
1 Wciśnij przycisk
PL IIMODE, aby wybrać tryb <MUSIC>.
2 Wciśnij przycisk
PL II EFFECT aby wybrać tryb <PANORAMA> i wciśnij ◄,► aby wybrać
 Za każdym wciśnięciem przycisku tryb zmienia się w następujący sposób.
ustawienie efektu.
 Można wybrać jedną z możliwości 0 lub 1.
 Ten tryb rozszerza przednią przestrzeń dźwięku stereo, obejmując głośniki surround i
wytwarzając efekt <owijania> dźwięku.
PRO LOGIC II
• MUSIC : Podczas słuchania muzyki można słuchać efektów dźwiękowych jak podczas odbioru na
żywo.
• CINEMA : Dodaje realizmu ścieżce dźwiękowej filmu.
3 Wciśnij przycisk
PL II EFFECT aby wybrać tryb <C-WIDTH> i wciśnij przyciski ◄,►
aby wybrać ustawienie efektu.
 Można wybrać wartość pomiędzy 0 a 7.
 Ustawia szerokość obrazu środkowego dźwięku.
Im wyższe ustawienie, tym mniej dźwięku emituje głośnik centralny.
• PRO LOGIC : Zapewnia realistyczny efekt wielokanałowy, podczas używania pięciu głośników, jak i
tylko dwóch przednich: prawego i lewego.
STEREO : Tryb ten należy wybrać do słuchania dźwięku tylko z lewego i prawego głośnika
przedniego oraz subwoofera.
4 Wciśnij przycisk
PL II EFFECT aby wybrać tryb <DIMENS> i wciśnij ◄,► aby
wybraćustawienie efektu.
 Można wybrać pomiędzy 0 a 6.
 Rosnąco reguluje pole dźwięku (DSP) od przodu lub od tyłu.
USTAWIENIA
• MATRIX : Słuchanie 5.1-kanałowego dźwięku surround.
• Podczas używania trybu Pro Logic II podłącz zewnętrzne źródło sygnału do gniazd wejściowych
jack AUDIO INPUT (lewego i prawego) odtwarzacza. Po podłączeniu zewnętrznego urządzenie
tylko do jednego z wejść, nie będzie możliwe słuchanie 5.1-kanałowego dźwięku surround.
• Podczas odtwarzania płyty DVD z dźwiękiem zakodowanym w dwóch lub więcej kanałach,
automatycznie wybierany jest tryb wielokanałowy i przycisk
(Dolby Pro Logic) nie
będzie działał.
52
53
Słuchanie audycji radiowych
Pilot zdalnego sterowania
1 Wciśnij przycisk TUNER i wybierz zakres FM.
2 Dostrój żądaną stację radiową.
 Strojenie automatyczne 1 : Po wciśnięciu przycisku #,$ wybrana jest zaprogramowana stacja.
 Strojenie automatyczne 2 : Wciśnij i przytrzymaj .,, aby automatycznie wyszukać
nadające stacje radiowe.
 Strojenie ręczne : Krótko wciśnij .,, aby stopniowo zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość.
Moduł główny
1 Wciśnij przycisk FUNCTION, aby wybrać żądany zakres częstotliwości radiowych FM.
2 Wybierz stację radiową.
 Strojenie automatyczne 1 : Wciśnij STOP () abywybrać <PRESET> i następnie wciśnij
#,$ aby wybrać zaprogramowaną stację radiową.
 Strojenie automatyczne 2 : Wciśnij STOP () aby wybrać <MANUAL> i wciśnij i
przytrzymaj #,$ aby automatycznie przeszukać zakres częstotliwości radiowych.
 Strojenie ręczne : Wciśnij STOP () aby wybrać <MANUAL> i krótko wciśnij #,$ aby
dostroić wyższą lub niższą częstotliwość radiową.
d Wciśnij przycisk MO/ST, aby wybrać tryb dźwięku Mono/Stereo.
(Działa tylko podczas słuchania stacji radiowych FM.)
 Za każdym wciśnięciem przycisku dźwięk przełącza się pomiędzy <STEREO> i <MONO>.
 W regionach słabej jakości sygnału wybierz MONO, aby uzyskać czysty, niezakłócony sygnał.
PL
Programowanie stacji radiowych
Przykład : Programowanie w pamięci stacji FM 89.10.
1 Wciśnij przycisk TUNER i wybierz zakres FM.
2 Wciśnij .,, aby wybrać <89.10>.
3 Wciśnij przycisk TUNER MEMORY.
 Miga wskazanie <PRGM> na wyświetlaczu.
4 Wciśnij #,$ aby wybrać numer zaprogramowanej stacji radiowej.
 Można wybrać wartość z zakresu 1 do 15.
5 Ponownie wciśnij przycisk TUNER MEMORY.
 Naciśnij przycisk TUNER MEMORY (PAMIĘĆ TUNERA) zanim z wyświetlacza zniknie komunikat
<PRGM>.
 Po zniknięciu z wyświetlacza komunikatu <PRGM>, stacja zostanie zapisana w pamięci.
6 Aby zaprogramować inne stacje powtórz operacje z czynności 2 do 5.
d Aby dostroić zaprogramowaną stację radiową, wciśnij przycisk #,$ na pilocie zdalnego
sterowania w celu wyboru kanału.
• Ten system kina domowego nie odbiera zakresu AM częstotliwości radiowych.
RÓŻNE
54
55
O nadawaniu RDS
PL
Używanie RDS (Radio Data System [System danych radiowych]) do odbioru stacji FM
Wskazanie PTY (Program Type [Typ programu]) i funkcja PTY-SEARCH (PTY-SZUKAJ)
RDS umożliwia wysyłanie przez stacje radiowe, razem z normalnymi sygnałami programu dodatkowego sygnału. Na przykład, stacje wysyłają nazwy
stacji, a także informacje o typie nadawanych programów, jak na przykład sport lub muzyka, itd.
Jedną z korzyści usługi RDS jest to, że można zlokalizować określony rodzaj programu z wstępnie ustawionych kanałów, poprzez określenie kodów PTY.
Aby wyszukać program z użyciem kodów PTY
Po dostrojeniu do stacji FM z usługą RDS, na wyświetlaczu świeci się wskaźnik RDS.
Opis funkcji RDS
• PTY (Program Type [Typ programu]) : Wyświetla typ aktualnie nadawanego programu
• PS NAME (Program Service Name [Nazwa usługi programu]) : Wskazuje nazwę stacji nadawczej i
składa się z 8 znaków.
• RT (Radio Text [Tekst radiowy]) : Dekoduje tekst nadawany przez stację (jeśli jest nadawany) i składa
się z maksymalnie 64 znaków.
• CT (Clock Time [Czas zegarowy]) : Dekoduje zegar czasu rzeczywistego z częstotliwości FM. Niektóre
stacje mogą nie nadawać informacji PTY, RT lub CT, dlatego czasami mogą się one nie wyświetlać.
• TA (Traffic Announcement [Informacje drogowe]) : Miganie tego symbolu oznacza nadawanie informacji o ruchu drogowym.
Przed rozpoczęciem, zapamiętaj...
• Funkcja PTY Search (Szukaj PTY) stosuje się wyłącznie do wstępnie ustawionych stacji.
• Aby w dowolnym czasie procesu zatrzymać szukanie, naciśnij w czasie szukania PTY SEARCH (PTY SZUKAJ).
• Następujące czynności objęte są limitem czasu. Po anulowaniu ustawienia przed zakończeniem,
rozpocznij ponownie od czynności 1.
• Po naciśnięciu przycisków podstawowego pilota zdalnego sterowania należy sprawdzić, czy została wybrana stacja FM.
1 Naciśnij PTY SEARCH (PTY SZUKAJ) podczas słuchania stacji FM.
2 Naciśnij PTY- lub PTY+ , aż do wyświetlenia na wyświetlaczu wymaganego kodu PTY.
 Na wyświetlaczu podane są kody PTY opisane po prawej.
3 Naciśnij ponownie PTY SEARCH (PTY SZUKAJ), gdy na ekranie nadal wyświetlany jest
kod PTY wybrany w poprzedniej czynności.
 Moduł centralny wyszukuje 15 wstępnie ustawionych stacji FM, zatrzymuje wyszukiwanie
po znalezieniu wybranej stacji i wykonuje dostrojenie do stacji.
• RDS może nie działać prawidłowo, jeśli dostrojona stacja nie nadaje prawidłowo sygnału RDS
lub gdy sygnał jest zbyt słaby.
Wyświetlacz
Aby wyświetlać sygnały RDS
Wysyłane przez stację sygnały RDS są wyświetlane na wyświetlaczu.
Naciśnij RDS DISPLAY (WYŚWIETLAJ RDS) podczas słuchania stacji FM.
 Po każdym naciśnięciu przycisku, na wyświetlaczu pokazywane są kolejno następujące informacje :
• PS (Program Service [Usługa programu]) : Podczas wyszukiwania, pokazuje się <PS>, po czym
następuje wyświetlenie nazw stacji. Gdy sygnał nie jest wysyłany, wyświetla się <NO PS (BRAK PS)>.
• RT (Radio Text [Tekst radiowy]) : Podczas wyszukiwania, pokazuje się <RT>, po czym następuje
wyświetlenie wysyłanych przez stację komunikatów tekstowych. Gdy sygnał nie jest wysyłany, wyświetla
się <NO RT (BRAK RT)>.
• Frequency (Częstotliwość) : Częstotliwość stacji (usługa bez RDS)
Informacje o znakach wyświetlanych na wyświetlaczu
Gdy wyświetlacz pokazuje sygnały PS lub RT, wykorzystywane są następujace znaki.
• Okno wyświetlacza nie rozróżnia dużych i małych liter i zawsze wykorzystuje duże litery.
• W oknie wyświetlacza nie są pokazywane litery z akcentem, <A,> na przykład, może oznaczać literę <A>
z akcentem, takie jak <A, Â, Ä, Á, A oraz A.>
• Po natychmiastowym zakończeniu wyszukiwania, <PS> oraz <RT> nie pokazują się na
wyświetlaczu.
56
Wiadomości obejmują ogłoszone opinie i
relacje
AFFAIRS
(AKTUALNOŚCI)
Kilka tematów, takich jak sprawy bieżące, dokumenty, dyskusje i analizy.
INFO
(INFORMACJE)
Informacje obejmujące miary i wagi, doniesienia i
prognozy, sprawy interesujące klienta, informacje
medyczne, itd.
SPORT
EDUCATE
(EDUKACJA)
DRAMA (DRAMAT)
CULTURE
(KULTURA)
SCIENCE
(NAUKA)
VARIED (RÓŻNE)
POP M
Sporty
Edukacja
Seriale radiowe, itd.
Kultura narodowa lub lokalna włącznie z
probematyką religijną, socjologią, językami,
teatrem, itd.
Natural science and technology
(Nauki przyrodnicze i techniczne)
Inne-przemówienia, programy rozrywkowe
(quizy, gry), wywiady, przedstawienia komediowe i satyryczne, itd.
Muzyka pop
ROCK M
Muzyka rockowa
M.O.R.M
Muzyka współczesna określana jako „łatwa”.
Wyświetlacz
Typ programu
OTHER M (INNA M)
Inna muzyka - Jazz, muzyka country R&B
WEATHER
(POGODA)
Pogoda
FINANCE (FINANSE)
Finanse
CHILDREN (DZIECI)
Programy dla dzieci
SOCIAL A (SPRAWY
SPOŁECZNE)
Sprawy społczene
RELIGION
(RELIGIA)
Religia
PHONE IN
(PROGRAMY Z
TELEFONOWANIEM)
Programy z telefonowaniem
TRAVEL (PODRÓŻE)
Podróże
LEISURE
(CZAS WOLNY)
Czas wolny
JAZZ
Muzyka jazzowa
COUNTRY
Muzyka Country
NATION M
(MUZYKA
NARODOWA)
OLDIES
(STARE UTWORY)
LIGHT M (LEKKA M)
Lekka muzyka klasyczna – Muzyka klasyczna
i instrumentalna oraz chóralna
FOLK M
(MUZYKA FOLKOWA)
CLASSICS
(KLASYKA)
Ciężka muzyka klasyczna-muzyka orkiestrowa,
symfoniczna, muzyka kameralna i operowa
DOCUMENT
(DOKUMENT)
RÓŻNE
PS NAME (NAZWA PS) RT CT Frequency (Częstotliwość)
Typ programu
NEWS
(WIADOMOŚCI)
Muzyka narodowa
Stare utwory
Muzyka folkowa
Film dokumentalny
57
Wygodne funkcje
Funkcja timera uśpienia
Można ustawić godzinę, o której odtwarzacz DVD wyłączy się automatycznie.
Wciśnij przycisk SLEEP.
 Zostanie wyświetlony komunikat <SLEEP (UŚPIENIE)>. Za każdym naciśnięciem przycisku,
ustawiony wstępnie czas zmienia się następująco :
10 20 30 60 90 120 150 OFF.
d Aby zatwierdzić ustawienie timera wyłączania urządzenia, wciśnij przycisk SLEEP.
 Na ekranie wyświetlony zostanie czas do wyłączenia systemu kina domowego.
 Ponowne wciśnięcie przycisku zmienia ustawionyuprzednio czas wyłączenia urządzenia.
d Aby wyłączyć timer wyłączenia urządzenia, naciskaj przycisk SLEEP do pojawienia się
OFF na wyświetlaczu.
Sterowanie telewizorem za pomocą pilota zdalnego sterowania
PL
Podczas sterowania telewizorem za pomocą pilota zdalnego sterowania
1 Wciśnij przycisk TV, aby wybrać tryb telewizora.
2 Wciśnij przycisk ZASILANIE aby włączyćtelewizor.
3 Przy wciśniętym przycisku ZASILANIE, wprowadź kod odpowiadający marce posiadanego
telewizora.
 Jeżeli do marki Twojego telewizora pasuje więcej niż jeden kod, wprowadzaj je po kolei, aby
ustalić, który z nich pasuje.
Przykład : Kod dla telewizora marki Samsung.
Przy wciśniętym przycisku ZASILANIE, za pomocą przycisków numerycznych wprowadź kod
00, 15, 16, 17 I 40.
4 Wyłączenie telewizora oznacza zakończenie ustawianie.
 Można użyć do tego przycisków ZASILANIE TV, VOLUME, CHANNEL, i przycisków
numerycznych (0~9).
Regulacja jasności wyświetlacza
Jasność wyświetlacza modułu głównego, można regulować, aby nie przeszkadzał w oglądaniu filmu.
Wciśnij przycisk DIMMER.
 Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę jasności wyświetlacza frontowego.
• Pilot zdalnego sterowania może nie działać przy sterowaniu telewizorami niektórych marek.
Niektóre operacje również mogą być niedostępne w zależności od marki posiadanego
telewizora.
• Jeżeli nie zmienisz kodu sterowania pilotem zdalnego sterowania na kod posiadanego
telewizora, pilot będzie domyślnie aktywny dla telewizora Samsung.
Funkcja wyciszenia dźwięku (Mute)
Wciśnij przycisk MUTE.
RÓŻNE
Jest to użyteczna funkcja podczas odpwiadania na dzwonek do drzwi lub odbierania telefonu.
 Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie <MUTE>.
 Aby przywrócić dźwięk (z tym samym poziomem głośności).
58
59
Sterowanie telewizorem za pomocą pilota zdalnego sterowania (Ciąg dalszy)
Nr
Marka
Kod
Nr
Marka
Kod
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
61
Samsung
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
Problem
Nie otwiera się taca dysku.
Płyta nie jest odtwarzana.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się natychmiast po
wciśnięciu przycisku Odtwarzanie/ Pauza.
Nie słychać dźwięku.
60, 98
03
62
Sanyo
19, 61, 65
63
Scott
03, 40, 60, 61
20
Daewoo
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
 Czy przewód zasilania jest właściwie podłączony do gniazda zasilania?
 Wyłącz i ponownie włącz zasilanie.
 Sprawdź numer kodu regionalnego płyty DVD.
Płyty DVD zakupione za granicą mogą nie być odtwarzane.
 Odtwarzacz nie odtwarza płyt CD-ROM, DVD-ROM.
 Sprawdź czy ustawiony poziom dostępu jest prawidłowy.
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
Sprawdzenie/ Rozwiązanie
Dźwięk wydobywa się z tylko kilku głośników, a
nie z wszystkich sześciu.
Nie jest wytwarzany 5.1-kanałowy dźwięk
surround Dolby Digital.
Nie działa pilot zdalnego sterowania.
 Sprawdź czy na płycie nie znajdują się zadrapania lub deformacje?
 Wytrzyj płytę do czysta.
 Nie słychać dźwięku podczas odtwarzania w trybie ze zwiększoną szybkością,
zmniejszoną szybkością i odtwarzania poklatkowego.
 Czy głośniki są właściwie podłączone?
Czy ustawienia głośników zostały prawidłowo dostosowane?
 Czy płyta nie jest poważnie uszkodzona?
 Podczas odtwarzania CD i słuchania radia, dźwięk wydobywa siętylko z głośników
przednich (L/R). Wybierz <PRO LOGIC II> wciskając przycisk (Dolby Pro Logic II) na
pilocie zdalnego sterowania, aby uruchomić wszystkie sześć głośników.
 Upewnij się, że nagrany dźwięk na płycie DVD jest 5.1-kanałowy.
 Jeżeli wybierzesz tryb pracy NONE (wyłączone) głośników C, SLi SR w ustawieniach
dźwięku w ekranie ustawień, dźwięk niebędzie emitowany z głośników centralnego,
tylnego lewego i prawego Ustaw opcję SMALL dla tych głośników (C, SL i SR).
 Czy na odtwarzanej płycie znajduje się oznaczenie <Dolby Digital5.1CH>?
Dźwięk jest odtwarzany w trybie Dolby Digital 5.1CH wyłącznie wtedy, gdy w taki
sposób jest nagrany na płycie.
 Czy ustawienia języka ścieżki dźwiękowej są prawidłowo ustawione na DOLBY
DIGITAL 5.1-CH w menu ekranowym ustawień?
RÓŻNE
60
Anam
PL
Sprawdź zawartość poniższej tabeli, jeżeli napotkasz problemy z obsługą niniejszego urządzenia. Jeżeli napotkany
problem nie jest opisany w niniejszej tabeli lub jeżeli instrukcje go nie rozwiązują, wyłącz urządzenie, odłącz przewód
zasilania i skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym Samsung.
Lista kodów różnych marek telewizorów
3
Rozwiązywanie problemów
• Czy pilot zdalnego sterowania jest używany pod odpowiednim kątem i z właściwej
odległości od urządzenia?
• Czy baterie pilota są zużyte?
• Czy został prawidłowo wybrany tryb pracy pilota zdalnego sterowania (TV/DVD)?
61
Rozwiązywanie problemów (Ciąg dalszy)
Ostrzeżenia dotyczące używania i przechowywania płyt
PL
Małe zadrapania na płycie mogą powodować spadek jakości dźwięku i obrazu i powodować przerwy w odtwarzaniu.
Należy więc szczególnie chronić płyty przed zadrapaniem.
Problem
Sprawdzenie/ Rozwiązanie
 Płyta obraca się, ale nie wyświetla się obraz.
 Niska jakość i drgania obrazu.
•
•
•
•
Nie działają funkcje języka audio i wyświetlanych
napisów.
• Funkcje wyboru języka audio i wyświetlanych napisów nie działają z płytami DVD nie
posiadającymi takich możliwości. W zależności od płyty również mogą różnić się w
działaniu.
Po wyborze funkcji Menu nie wyświetla się ekran
menu.
• Czy odtwarzana płyta zawiera Menu?
Nie można zmienić współczynnika proporcji
ekranu.
• Płyty DVD w formacie 16:9 można odtwarzać w trybie 16:9 lub 4:3 LETTER BOX lub
trybie 4:3 PAN SCAN ; ale DVD zakodowane jako 4:3 można odtwarzać wyłącznie
jako 4:3. Przeczytaj opis płyty na opakowaniu i wybierz odpowiednią funkcję.
 Nie działa moduł główny
(Przykład : Zasilanie zanika lub słychać
dziwny hałas.)
 Odtwarzacz DVD nie działa normalnie.
Brak odbioru stacji radiowych.
Nie dotykaj odtwarzanej strony płyty.
Płytę trzymaj za krawędzie tak, że na powierzchni nie pozostaną odciski palców.
Nie naklejaj na płytę papieru lub taśmy klejącej.
Czy telewizor jest włączony?
Czy kable video są właściwie podłączone?
Czy na płycie znajdują się zabrudzenia lub czy płyta nie jest uszkodzona?
Płyta DVD może nie być odtwarzana z powodu słabej jakości jej produkcji.
Przechowywanie płyt
Nie wystawiaj płyt
nadziałanie promieni
słonecznych
Przechowuj w chłodnym,
przewiewnym miejscu
Trzymaj płyty w czystych
pudełkach ochronnych.Ustawiaj
je pionowo.
• Wyłącz zasilanie i przytrzymaj przycisk STOP (ZATRZYMAJ) () modułu głównego
na dłużej niż 5 sekund.
Używanie funkcji RESET spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych ustawień.
Nie należy używać tej funkcji, dopóki nie jest to konieczne.
• Gdy na ekranie modułu głównego pokaże się komunikat “NO DISC (BRAK DYSKU)”,
przytrzymaj przycisk STOP (ZATRZYMAJ) () modułu głównego na dłużej niż 5
sekund.
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie <INITIAL> i zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.
• Wciśnij przycisk ZASILANIE.
Funkcja kasowania RESET usuwa wszystkie ustawienia. Nie należy jej używać, jej dopóki
to nie jest konieczne.
• Czy antena została prawidłowo podłączona?
• Jeżeli sygnał wejściowy jest za słaby, zainstaluj zewnętrzną antenę FM w rejonie o
dobrej jakości sygnału.
• Nie pozwalaj na zabrudzenie płyt.
• Nie wkładaj do odtwarzacza popękanych płyt lub płyt z zadrapaniami.
Trzymanie i przechowywanie płyt
Po zabrudzeniu płyty odciskami palców lub w inny sposób, umyj ją delikatnym
detergentem rozpuszczonym w wodzie i wytrzyj delikatną ściereczką.
RÓŻNE
Zapomniane zostało hasło do blokady
poziomu dostępu.
Chwytanie płyt
• W czasie czyszczenia wykonuj ściereczką ruchy od środka nazewnątrz powierzchni płyty.
• Kondensacja wilgoci może pojawić się w sytuacji, gdy ciepłe powietrze zetknie się z zimnymi
częściami wewnątrz odtwarzacza. Jeśli wewnątrz urządzenia wytworzy się wilgoć, odtwarzacz
może nie działać prawidłowo. W takim przypadku, wyjmij płytę i pozostaw odtwarzacz włączony
na 1 lub 2 godziny.
62
63
Produkty obsługujące funkcję USB Host
Lista kodów językowych
PL
Wprowadź właściwy kod dla wykonania ustawień początkowych <Disc Audio>, <Disc Subtitle> i/lub <Disc Menu>
(Patrz strona 42).
Aparaty cyfrowe
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Język
Produkt
Producent
Typ
Produkt
Producent
Typ
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
Finepix-A340
Fuji
Digital Camera
Cruzer Micro
Sandisk
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
Finepix-F810
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 128M
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
Finepix-F610
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 256M
Finepix-f450
Fuji
Digital Camera
SONY Micro Vault
Sony
USB 2.0 64MB
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
Finepix S7000
Fuji
Digital Camera
FLEX DRIVE
Serotech
USB 2.0 32MB
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
Finepix A310
Fuji
Digital Camera
AnyDrive
A.L tech
USB 2.0 128MB
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
KD-310Z
Konica
Digital Camera
XTICK
LG
USB 2.0 128M
Finecam SL300R
Kyocera
Digital Camera
Micro Mini
Iomega
USB 2.0 128M
Finecam SL400R
Kyocera
Digital Camera
iFlash
Imation
USB 2.0 64M
Finecam S5R
Kyocera
Digital Camera
LG
XTICK(M)
USB 2.0 64M
Sundanese
Finecam Xt
Kyocera
Digital Camera
RiDATA
EZDrive
USB 2.0 64M
Dimage-Z1
Minolta
Digital Camera
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
Odtwarzacze MP3
Dimage Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage X21
Minolta
Digital Camera
Tamil
Coolpix4200
Nikon
Digital Camera
Produkt
Producent
Typ
1525
Tegulu
Coolpix4300
Nikon
Digital Camera
Creative MuVo NX128M
Creative
128 MB MP3 Player
1527
Tajik
Coolpix 2200
Nikon
Digital Camera
Iriver H320
Iriver
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3500
Nikon
Digital Camera
YH-920
Samsung
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3700
Nikon
Digital Camera
YP-T7
Samsung
MP3 Player
Coolpix 4100
Nikon
Digital Camera
YP-MT6
Samsung
MP3 Player
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
Coolpix 5200
Nikon
Digital Camera
YP-T6
Samsung
MP3 Player
Stylus 410 digital
Olympus
Digital Camera
YP-53
Samsung
MP3 Player
300-digital
Olympus
Digital Camera
YP-ST5
Samsung
MP3 Player
U300
Olympus
Digital Camera
YP-T5
Samsung
MP3 Player
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
X-350
Olympus
Digital Camera
YP-60
Samsung
MP3 Player
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
C-760
Olympus
Digital Camera
YP-780
Samsung
MP3 Player
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
C-5060
Olympus
Digital Camera
YP-35
Samsung
MP3 Player
X1
Olympus
Digital Camera
YP-55
Samsung
MP3 Player
U-mini
Olympus
Digital Camera
iAUDIO U2
Cowon
MP3 Player
Panasonic
Digital Camera
iAUDIO G3
Cowon
MP3 Player
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
Lumix-FZ20
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
DMC-FX7GD
Panasonic
Digital Camera
iAudio M3
Cowon
HDD MP3 Player
Lumix LC33
Panasonic
Digital Camera
SI-M500L
Sharp
256MB MP3 Player
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Digital Camera
H10
Iriver
MP3 Player
Optio-S40
Pentax
Digital Camera
YP-T5 VB
Samsung
MP3 Player
YP-53
Samsung
256MB MP3 Player
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
Optio-S50
Pentax
Digital Camera
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
Optio 33LF
Pentax
Digital Camera
Wolof
Optio MX
Pentax
Digital Camera
Digimax-420
Samsung
Digital Camera
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Przenośne dyski twarde USB
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
Digimax-400
Samsung
Digital Camera
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
Produkt
Producent
Typ
Sora PDR-T30
Toshiba
Digital Camera
MOMOBAY UX-2
Dvico
USB 2.0
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
Coolpix 5900
Nikon
Digital Camera
Zulu
Coolpix S1
Nikon
Digital Camera
Coolpix 7600
Nikon
Digital Camera
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
DMC-FX7
Panasonic
Digital Camera
Dimage Xt
Minolta
Digital Camera
AZ-1
Olympus
Digital Camera
RÓŻNE
1130
1157
64
Pamięci USB Flash
65
Dane techniczne
PL
HT-X20
OGÓLNE
TUNER FM
Pobór mocy
80W
Waga
3,3kg
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
430 x 65 x 351,5 mm
Zakres temperatur pracy
+5°C ~ +35°C
Zakres wilgotności pracy
10% ~ 75%
Czułość użytkowa
10dB
Stosunek sygnał/ szum
60dB
Zniekształcenia
0,5%
Composite Video
1,0Vp-p(impedancja obciążenia 75Ω)
Gniazdo Scart
WYJŚCIE VIDEO
GŁOŚNIKI
Subwoofer
3Ω
Zakres częstotliwości
140Hz~20kHz
35Hz~155Hz
Poziom ciśnienia akustycznego
86dB/W/M
86dB/W/M
Poziom wejścia
100W
100W
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Waga
Wyjście głośników przednich
100W x 2(3Ω)
Wyjście głośnika centralnego
100W (3Ω)
Wyjście głośników tylnych
100W x 2(3Ω)
Wyjście subwoofera
100W (3Ω)
Zakres częstotliwości
20Hz~20kHz
Stosunek sygnał/ szum
75dB
Separacja kanałów
60dB
Czułość wejścia
(AUX) 400mV
200W
200W
Przedni/tylny
90 x 168 x 95 mm
Centralny
250 x 90 x 95 mm
Przedni/tylny
0,6 kg/0,5 kg
Centralny
0,7 kg
180 x 320 x 390 mm
4,6 kg
HT-TX22
System głośników
Pb : 0,70Vp-p(impedancja obciążenia 75Ω)
WZMACNIACZ
Głośnik Przedni/ Centralny/ Tylny
3Ω x 5
Syganł RGB : 0,714Vp-p(impedancja obciążenia 75Ω)
Pr : 0,70Vp-p(impedancja obciążenia 75Ω)
System 5,1-głośnikowy
Impedancja
Maksymalna wielkość wejścia
Compositive Video : 1,0Vp-p(impedancja obciążenia 75Ω)
Y : 1,0Vp-p(impedancja obciążenia 75Ω)
Component Video
System głośników
GŁOŚNIKI
System 5,1-głośnikowy
Głośnik Przedni/ Centralny/ Tylny
Subwoofer
Impedancja
3Ω x 5
3Ω
Zakres częstotliwości
140Hz-20 kHz
35Hz~155 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego
86dB/W/M
86dB/W/M
Poziom wejścia
100W
100W
Maksymalna wielkość wejścia
200W
200W
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Waga
Przedni
90 x 1045 x 95 mm
tylny
90 x 168 x 95 mm
Centralny
250 x 90 x 95 mm
Przedni/ tylny
3,25 kg/0,5 kg
Centralny
0,7 kg
180 x 320 x 390 mm
4,6 kg
System głośników
GŁOŚNIKI
Głośnik Przedni/ Centralny/ Tylny
Subwoofer
Impedancja
3Ω x 5
3Ω
Zakres częstotliwości
140Hz-20 kHz
35Hz~155 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego
86dB/W/M
86dB/W/M
Poziom wejścia
100W
100W
Maksymalna wielkość wejścia
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Waga
66
System 5,1-głośnikowy
200W
RÓŻNE
HT-TX25
200W
Przedni
90 x 1045 x 95 mm
tylny
90 x 1045 x 95 mm
Centralny
250 x 90 x 95 mm
Przedni/ tylny
3,25 kg/3,0 kg
Centralny
0,7 kg
180 x 320 x 390 mm
4,6 kg
67
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Kontakt z SAMSUNG WORLD WIDE (OGÓLNOŚWIATOWA SIEĆ SAMSUNG))
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer
care centre.
Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania lub komentarze dotyczące produktów Samsung należy skontaktować się z punktem
obsługi klienta SAMSUNG.
Region
Kraj
Punkt obsługi klienta
Strona sieci web
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement