Samsung | BD-J7500 | Instrukcja obsługi | Samsung Odtwarzacz Blu-ray J7500 Instrukcja obsługi

BD-J7500
Odtwarzacz płyt Blu-ray™
podręcznik użytkownika
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung
W celu uzyskania pełniejszej obsługi produkt należy
zarejestrować na stronie internetowej
www.samsung.com/register
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
PRZESTROGA
Ten symbol wskazuje obecność wysokiego
napięcie wewnątrz. Wszelki kontakt z
wewnętrznymi częściami tego produktu
jest niebezpieczny.
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ
PRZESTROGA : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM,
NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ PŁYTY).
WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA CZĘŚCI PRZEZNACZONYCH
DO SERWISOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY
NALEŻY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU.
• Szczeliny i otwory w obudowie, z tyłu lub na
spodzie, służą do zapewnienia odpowiedniej
wentylacji. Aby zapewnić poprawne działanie
urządzenia i chronić je przed przegrzaniem, nie
wolno tych szczelin i otworów blokować lub
zasłaniać.
-- Nie należy umieszczać tego urządzenia
w ograniczonej przestrzeni np. regale
lub wbudowanej szafce, o ile nie została
zapewniona odpowiednia wentylacja.
-- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu lub nad
kaloryferem lub promiennikiem ani w miejscu
narażonym na bezpośrednie promienie
słoneczne.
-- Nie umieszczać naczyń (wazonów)
zawierających wodę na tym urządzeniu.
Rozlanie wody mogłoby spowodować pożar
lub porażenie prądem.
• Nie wystawiać tego urządzenia na deszcz ani
nie umieszczać w pobliżu wody (koło wanny,
miski, zlewozmywaka, basenu itd.). Jeśli
urządzenie zostało przypadkowe zmoczone,
należy je odłączyć i niezwłocznie skontaktować
się z autoryzowanym sprzedawcą.
• To urządzenie korzysta z baterii. W danym kraju
mogą obowiązywać przepisy wymagające
właściwej utylizacji baterii. Należy się
skontaktować z lokalnymi władzami w celu
uzyskania informacji o utylizacji lub recyklingu.
• Nie należy obciążać gniazdek ściennych,
przedłużaczy lub zasilaczy ponad ich wydajność
znamionową, gdyż mogłoby to skutkować
porażeniem prądem.
• Przewody zasilające należy układać tak, aby
uniknąć deptania lub ściskania przez przedmioty
umieszczone na nich lub przy nich. Należy
zwracać szczególna uwagę na przewody przy
wtyczkach, gniazdach ściennych i punktach, w
których wychodzą z urządzenia.
2
Ten symbol wskazuje, że do produktu
dołączono ważną dokumentację dotyczącą
obsługi i konserwacji.
• Aby chronić to urządzenie przed wyładowaniami
atmosferycznymi lub w przypadku nieużywania
przez dłuższy czas, należy je odłączyć od
gniazda sieciowego i odłączyć antenę lub
przewód telewizji kablowej. Pozwoli to zapobiec
uszkodzeniom spowodowanym piorunami lub
przepięciom w sieci elektrycznej.
• Przed podłączeniem kabla zasilającego do
gniazda zasilacza należy się upewnić, że
oznaczenie napięcia zasilacza jest odpowiednie
dla lokalnej sieci elektrycznej.
• Zabrania się wsuwania metalowych przedmiotów
do otwartych części urządzenia. Może to
spowodować niebezpieczeństwo porażenia
prądem.
• Aby uniknąć porażenia prądem, nie wolno
dotykać niczego wewnątrz urządzenia. Otwierać
urządzenie powinien wyłącznie wykwalifikowany
pracownik serwisowy.
• Wtyczkę przewodu zasilania należy wcisnąć tak,
aby była solidnie przymocowana. Przy odłączaniu
przewodu zasilania od gniazda ściennego
należy zawsze ciągnąć za wtyczkę. Nie wolno
ciągnąć za przewód zasilania. Nie należy dotykać
przewodu zasilania wilgotnymi dłońmi.
• Jeśli urządzenie nie działa poprawnie — a w
szczególności, jeśli dochodzą z niego nietypowe
dźwięki lub zapachy — należy je niezwłocznie
odłączyć i skontaktować się z autoryzowanym
sprzedawcą lub centrum serwisowym.
Polski
URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1
Ten kompaktowy odtwarzacz płyt został
sklasyfikowany jako urządzenie LASEROWE
KLASY 1. Używanie elementów sterujących,
regulacje lub stosowanie procedur innych niż
określone w niniejszym podręczniku może narazić
użytkownika na niebezpieczne promieniowanie.
PRZESTROGA :
• TO URZĄDZENIE KORZYSTA Z NIEWIDOCZNEJ
WIĄZKI ŚWIATŁA LASERA, KTÓRA, JEŚLI
ZOSTANIE SKIEROWANA NA UŻYTKOWNIKA,
MOŻE GO NARAZIĆ NA NIEBEZPIECZNE
PROMIENIOWANIE. NALEŻY PAMIĘTAĆ,
ABY URZĄDZENIE BYŁO PRAWIDŁOWO
OBSŁUGIWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.
Polski
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
3
• W celu czyszczenia urządzenia należy odłączyć
przewód zasilania od gniazda ściennego i
wytrzeć urządzenie miękką, sucha ściereczką.
Nie należy używać środków chemicznych takich
jak wosk, benzen, alkohol, rozpuszczalników,
środków owadobójczych, odświeżaczy
powietrza, smarów lub detergentów. Środki te
mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia lub
usunąć z niego nadruki.
• Nie należy narażać urządzenia na ochlapanie
lub spryskanie wodą. Na urządzeniu nie należy
stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, np.
wazonów.
• Nie należy wrzucać baterii do ognia.
• Nie należy podłączać wielu urządzeń
elektrycznych jednocześnie do tego samego
gniazda. Przeciążenie gniazda może doprowadzić
do przegrzania, a w rezultacie do pożaru.
• Umieszczenie w pilocie niewłaściwego typu baterii
może grozić wybuchem. Wymieniać baterie
wyłącznie na takie same lub równoważnego typu.
• OSTRZEŻENIE — ABY ZAPOBIEC
ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ
POŻARU NALEŻY ZAWSZE
TRZYMAĆ ŚWIECE LUB INNE
PRZEDMIOTY Z OTWARTYM PŁOMIENIEM Z
DALA OD TEGO PRODUKTU.
• OSTRZEŻENIE — niniejsze urządzenie zawiera
związki chemiczne, które w Stanie Kalifornia
uznano za powodujące nowotwory lub
wykazujące toksyczność dla układu rozrodczego.
01
• Konserwacja obudowy.
-- Przed przystąpieniem do podłączania innych
urządzeń do tego produktu należy je wyłączyć.
-- W przypadku gwałtownej zmiany temperatury
otoczenia produktu z niskiej na wyższą może
wystąpić zjawisko kondensacji pary wodnej
na częściach i soczewkach, powodujące
nieprawidłowe odtwarzanie. Należy wtedy
odłączyć urządzenie od zasilania, odczekać
dwie godziny, a następnie ponownie
podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego.
Następnie należy włożyć płytę i ponowić
próbę odtwarzania.
• Należy pamiętać, aby odłączyć wtyczkę zasilania
od gniazda, jeśli urządzenie ma być nieużywane
lub w przypadku opuszczania mieszkania na długi
czas (szczególnie kiedy dzieci, osoby starsze lub
niepełnosprawne pozostają same w domu).
-- Nagromadzenie kurzu może spowodować
porażenie prądem, upływ prądu lub pożar,
powodując że przewód zasilania emitowałby
iskry lub ciepło. Może również powodować
pogorszenie jakości izolacji.
• Skontaktuj się z autoryzowanym centrum
serwisowym, aby uzyskać informacje, jeśli
zamierzasz zainstalować urządzenie w miejscu
o dużym zapyleniu, wysokich lub niskich
temperaturach, wysokiej wilgotności, w którym
występują substancje chemiczne lub tam,
gdzie miałoby pracować 24 godziny na dobę
np. na lotnisku lub stacji kolejowej itd. Brak
takiego działania może się wiązać z poważnym
uszkodzeniem produktu.
• Należy używać wyłącznie z właściwie uziemioną
wtyczką i gniazdem ściennym.
-- Nieprawidłowe uziemienie może spowodować
porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.
(Tylko urządzenia klasy 1).
• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy je
odłączyć od gniazda ściennego. Z tego względu
konieczny jest łatwy dostęp do wtyczki w każdej
chwili.
• Nie należy pozwalać dzieciom wieszać się na
tym urządzeniu.
• Przechowywać akcesoria (baterię itd.) poza
zasięgiem dzieci.
• Nie instalować urządzenia w niestabilnych
miejscach np. chwiejna półka, nierówna podłoga
lub w miejscach narażonych na drgania.
• Nie upuszczać ani nie uderzać urządzenia.
W przypadku uszkodzenia urządzenia należy
odłączyć przewód zasilania i skontaktować się z
centrum serwisowym.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• W TYM URZĄDZENIU UŻYWANY JEST LASER.
UŻYWANIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH LUB
REGULACJE, CZY TEŻ STOSOWANIE PROCEDUR
INNYCH NIŻ OKREŚLONE W NINIEJSZYM
PODRĘCZNIKU MOGĄ NARAZIĆ UŻYTKOWNIKA
NA NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE. NIE
NALEŻY OTWIERAĆ POKRYW ANI SAMODZIELNIE
NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA. WSZELKIE NAPRAWY
NALEŻY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANYM
PRACOWNIKOM SERWISU.
To urządzenie spełnia wymogi zarządzenia
CE w przypadku używania ekranowanych
kabli i złączy do podłączania urządzenia do
innego sprzętu. Aby zapobiec zakłóceniom
elektromagnetycznym spowodowanym przez
kontakt z urządzeniami elektrycznymi, np. radiem
lub telewizorem, urządzenie należy podłączać
przy użyciu ekranowanych kabli i złączy.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
||UWAGA |
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
\\ Jeśli numer regionu płyty Blu-ray Disc/DVD nie odpowiada
numerowi regionu tego odtwarzacza, urządzenie nie może
odtworzyć tej płyty.
WAŻNA UWAGA
Przewód sieciowy tego urządzenia jest wyposażony
w dopasowaną wtyczkę z bezpiecznikiem. Wartość
bezpiecznika jest widoczna na powierzchni wtyczki.
ze stykami.
W przypadku konieczności wymiany, należy użyć
bezpiecznika zatwierdzonego dla modelu BS1362
o tym samym napięciu.
Nigdy nie należy używać wtyczki z nieosłoniętym
bezpiecznikiem, jeśli osłona jest zdejmowana. Jeśli
wymagana jest zapasowa osłona bezpiecznika,
musi ona być w tym samym kolorze, jak
powierzchnia wtyczki ze stykami. Osłony zapasowe
można zakupić w lokalnym punkcie sprzedaży.
Jeśli zamocowana wtyczka nie jest odpowiednia
do gniazd zasilania w domu lub kabel nie sięga
gniazda, ponieważ jest za krótki, należy uzyskać
odpowiedni przewód przedłużający zatwierdzony
pod względem bezpieczeństwa lub poprosić o
pomoc sprzedawcę.
Jeśli jednak jedynym wyjściem jest odcięcie
wtyczki, należy wyjąć bezpiecznik i wyrzucić
wtyczkę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Nie
należy podłączać wtyczki do gniazda sieciowego,
ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem
elektrycznym w zetknięciu się z nieizolowanym
elastycznym kablem.
4
Aby odłączyć urządzenie od sieci, należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazda sieciowego, dlatego należy
upewnić się, że dostęp do wtyczki jest swobodny.
Urządzenie kupione wraz z tą instrukcją
obsługi posiada licencję wydaną na podstawie
określonych praw własności intelektualnej
określonych stron trzecich.
Środki ostrożności
Ważne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy
uważnie przeczytać niniejsze instrukcje dotyczące
obsługi. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji
dotyczących bezpieczeństwa przedstawionych
poniżej.
Poniższe instrukcje obsługi należy schować w
podręcznym miejscu na przyszłość.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przeczytać tę instrukcję.
Zachować instrukcję.
Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.
Przestrzegać wszystkich instrukcji.
Nie używać urządzenia w pobliżu wody.
Czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
Montować zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła,
takich jak grzejniki, promienniki, piece lub
inne urządzenia (również odbiorników AV)
wytwarzające ciepło.
9. Nie zdejmować zabezpieczeń z wtyczki z
uziemieniem. Wtyczka ma dwa bolce i otwór
na bolec uziemiający. Bolec uziemiający chroni
przed porażeniem prądem elektrycznym.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa
urządzenie wyposażono we wtyczkę ze
stykiem uziemiającym. Jeśli wtyczka dołączona
do urządzenia nie pasuje do gniazdka, należy
zwrócić się do elektryka celem wymiany
przestarzałego gniazdka ściennego.
Polski
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA I
BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANYCH Z OBRAZAMI 3D.
Przed rozpoczęciem korzystania z trybu 3D należy
przeczytać ze zrozumieniem poniższe informacje
dotyczące bezpieczeństwa.
• Niektórzy widzowie mogą doznać uczucia
dyskomfortu podczas oglądania telewizji w trybie
3D, np. zawrotów głowy, nudności lub bólów głowy.
W przypadku wystąpienia przynajmniej jednego
takiego objawu należy zaprzestać oglądania
telewizji 3D, zdjąć okulary 3D Active i odpocząć.
• Oglądanie obrazów 3D przez dłuższy czas może
powodować zmęczenie oczu. W przypadku
zmęczenie oczu należy zaprzestać oglądania
telewizji 3D, zdjąć okulary 3D Active i odpocząć.
• Odpowiedzialna osoba dorosła powinna często
sprawdzać, czy dzieci korzystające z trybu 3D
czują się dobrze.
W przypadku skarg o zmęczeniu oczu, bólach
lub zawrotach głowy, czy też nudnościach
dziecko powinno przerwać oglądanie telewizji
3D i odpocząć.
5
Polski
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Korzystanie z funkcji 3D
• Okularów 3D Active nie można używać w
innym celu. (np. jako standardowych okularów
korygujących wzrok, okularów słonecznych,
gogli ochronnych itd.)
• Nie należy korzystać z trybu 3D lub okularów 3D
Active podczas chodzenia lub przemieszczania
się. Korzystanie z trybu 3D lub okularów 3D
Active podczas przemieszczania się mogłoby
doprowadzić do wpadnięcia na obiekty,
potknięcia się i/lub upadku oraz spowodować
poważne obrażenia.
• Aby odtwarzać treści 3D, podłącz przy użyciu
przewodu HDMI o dużej prędkości urządzenie
3D (odbiornik AV lub telewizor obsługujący
funkcję 3D) do portu HDMI OUT odtwarzacza.
Przed odtworzeniem treści 3D załóż okulary 3D.
• Odtwarzacz wysyła sygnał 3D tylko przy użyciu
przewodu HDMI podłączonego do portu HDMI
OUT.
• Rozdzielczość wideo w trybie odtwarzania 3D
zależy od rozdzielczości oryginalnego materiału
wideo 3D. Użytkownik nie może zmienić tej
rozdzielczości.
• Niektóre funkcje, takie jak BD Wise bądź
ustawianie rozmiaru lub rozdzielczości ekranu,
mogą nie działać prawidłowo w trybie odtwarzania
3D.
• Aby sygnał 3D był prawidłowo przesyłany, należy
użyć przewodu HDMI o dużej prędkości.
• Obrazy 3D należy oglądać z odległości
przynajmniej trzykrotnie większej niż szerokość
ekranu danego telewizora. Na przykład, jeśli
ekran ma 46 cali, należy zachować odległość
138 cali od ekranu.
• Ustaw ekran wideo 3D na poziomie oczu w celu
uzyskania najlepszej jakości obrazu 3D.
• W przypadku podłączenia tego odtwarzacza do
niektórych urządzeń 3D efekt 3D może nie być
prawidłowy.
• Odtwarzacz ten nie konwertuje treści 2D na 3D.
• „Blu-ray 3D” i logo „Blu-ray 3D” są znakami
towarowymi Blu-ray Disc Association.
01
10. Zabezpieczyć przewód sieciowy, tak aby nie był
przydeptywany ani ściskany; szczególną uwagę
należy zwrócić na wtyczki, rozgałęźniki i miejsce,
w których przewód wychodzi z urządzenia.
11. Używać wyłącznie elementów wyposażenia/
akcesoriów zalecanych przez producenta.
12. Urządzenia należy używać
tylko z wózkiem, podstawą,
statywem, uchwytem
lub stołem zalecanym
przez producenta lub
sprzedawanym z urządzeniem.
W przypadku używania wózka podczas
przemieszczania urządzenia na wózku należy
zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń
spowodowanych jego wywróceniem.
13. W czasie burzy z wyładowaniami
atmosferycznymi lub w przypadku
nieużywania urządzenia przez dłuższy czas
należy odłączyć je od zasilania.
14. W sprawach napraw gwarancyjnych należy
zwracać się do wykwalifikowanego personelu
serwisowego. W przypadku uszkodzenia
urządzenia w jakikolwiek sposób, np. w razie
uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki,
rozlania płynu lub dostania się przedmiotów
do urządzenia, wystawiania urządzenia na
działanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowości
w działaniu lub spadnięcia urządzenia, należy
oddać urządzenie do serwisu.
Spis treści
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
2
4
4
5
Ustawienia
16
Ostrzeżenie
16
Środki ostrożności
17
Ważne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
17
Korzystanie z funkcji 3D
18
Akcesoria
9
Panel tylny
9
10
10
12
12
13
14
14
15
15
15
Wyświetlanie menu Ustawienia
Przyciski na pilocie służące do wyświetlania
menu ustawień
Funkcje menu ustawień
19Dźwięk
20Sieć
20
Panel przedni
Smart Hub
20System
22
Pilot
22
Opis pilota
22
25
26
Połączenia
11
Ekran główny
18Obraz
Wprowadzenie
8
Procedura konfiguracji ustawień
początkowych
26
26
Podłączanie do telewizora
Podłączanie do systemu audio
Metoda 1 Podłączanie do odbiornika AV
z obsługą HDMI UHD, umożliwiającego
przesyłanie sygnałów
Metoda 2 Podłączanie do odbiornika AV z
obsługą HDMI, bez możliwości przesyłania
sygnałów
Metoda 3 Podłączanie do system audio
(wzmacniacz 7.1-kanałowy)
Metoda 4 Podłączanie do odbiornika
AV za pomocą cyfrowego przewodu
optycznego
Podłączanie do routera sieciowego
Sieć przewodowa
Sieć bezprzewodowa
6
Polski
Pomoc techniczna
Sieci i Internet
Konfigurowanie połączenia z siecią
Sieć Wi-Fi Direct
Aktualizowanie oprogramowania
Akt. teraz
Aktualizacja autom.
Media Play
Usługi sieciowe
Odtwarzania komercyjnych płyt
39
Tworzenie konta Samsung
28
Odtwarzanie zdjęć, filmów i muzyki
(multimedia)
40
Korzystanie z Aplikacji Samsung
28
28
29
29
31
31
31
33
34
34
34
35
35
35
35
40
Przechowywanie i obsługa płyt
40
Odtwarzanie zawartości multimedialnej
zapisanej w urządzeniu USB
41
42
Odtwarzanie zawartości multimedialnej
zapisanej na komputerze/urządzeniu
mobilnym
43
Odtwarzanie płyty z zawartością nagraną
przez użytkownika
Sterowanie odtwarzaniem filmu
Przyciski na pilocie służące do odtwarzania
filmów
Korzystanie z menu Ustawienia podczas
odtwarzania
43
43
45
46
46
Przyciski na pilocie służące do odtwarzania
muzyki
Korzystanie z menu Opcje podczas
odtwarzania
Korzystanie z menu Sortuj według i Opcje
na ekranie plików
Powtarzanie utworów na płycie Audio CD
Losowanie utworów na płycie Audio CD
47
38
Przeglądanie z użyciem klawiszy i
przeglądanie z użyciem wskaźnika
Panel sterowania w skrócie
Korzystanie z menu Ustawienia
Łączenie kont w serwisach internetowych
z urządzeniem
BD-LIVE™
49
50
51
54
Tworzenie listy odtwarzania z utworów
zapisanych na płycie Audio CD
54
Odtwarzanie zdjęć
Korzystanie z menu Narzędzia podczas
odtwarzania
Korzystanie z menu Sortuj według i Opcje
Wysyłanie plików
Kopiowanie filmów, muzyki lub zdjęć
Korzystanie z funkcji Wyślij
55
56
Rozdzielczość w zależności od typu
zawartości
Wybór wyjścia cyfrowego
Rozwiązywanie problemów
Zgodność płyty z formatem
Typy i zawartość płyt, które mogą być
odtwarzane przez ten odtwarzacz
Typy płyt nieobsługiwanych przez ten
odtwarzacz
Kod regionu
Loga płyt obsługiwanych przez ten
odtwarzacz
Obsługiwane formaty
59
Informacje o zgodności i kompatybilności
60
Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące
usług sieciowych
60
61
63
7
Dodatkowe informacje
47Uwaga
55
38
Korzystanie z WebBrowser
Załącznik
37
38
Uruchamianie aplikacji
Screen Mirroring
Korzystanie z menu Sortuj według i Opcje
54
37
Ekran Aplikacji Samsung w skrócie
Sterowanie odtwarzaniem muzyki
36Zgrywanie
37
Przed korzystaniem z Aplikacji Samsung
Polski
Zabezpieczenie przed kopiowaniem
Licencja
Dane techniczne
Spis treści
28
Wprowadzenie
Akcesoria
Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie akcesoria wymienione poniżej.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Baterie do pilota (rozmiar AAA)
3
6
9
TITLE MENU
0
SMART
POPUP
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
Podręcznik użytkownika
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Pilot
8
Polski
D
FULL
SCREEN
INPUT
Panel przedni
Wprowadzenie
PRZYCISK STOP
PRZYCISK OTWIERANIA/ZAMYKANIA
TACA NA PŁYTĘ
WYŚWIETLACZ
GNIAZDO USB HOST
CZUJNIK PILOTA
||UWAGI |
\\ Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia przez gniazdo GNIAZDO USB HOST, należy użyć pamięci USB.
\\ Jeśli odtwarzacz wyświetla menu płyty Blu-ray, nie można włączyć filmu naciskając przycisk odtwarzania na odtwarzaczu lub
pilocie. Aby odtwarzać film, należy w menu płyty wybrać Odtwarzaj film lub Uruchom, a następnie nacisnąć przycisk v.
\\ Aby korzystać z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC), należy podłączyć przewód HDMI do złącza HDMI 1.
Po podłączeniu złącza HDMI 2 funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) nie będzie dostępna.
Panel tylny
7.1CH ANALOG AUDIO OUT
HDMI OUT
Złącze HDMI 1 wysyła sygnał audio i
wideo
Złącze HDMI 2 wysyła tylko sygnały
audio
9
02
PRZYCISK ZASILANIA
PRZYCISK ODTWARZANIA/PAUZY
Polski
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Wprowadzenie
Pilot
Opis pilota
Po konfiguracji umożliwia ustawienie źródła
sygnału w telewizorze.
(Przycisk ten jest dostępny tylko w telewizorach.)
SOURCE
Służy do włączania i wyłączania odtwarzacza.
Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć tacę na
płytę.
Naciskając przyciski numeryczne można
obsługiwać różne opcje.
Służy do wyświetlania menu płyty.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
0
POPUP
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
Naciśnij, aby skorzystać z menu Narzędzia.
Powoduje powrót do poprzedniego menu.
Przyciski te mogą być używane zarówno w
przypadku menu odtwarzacza, jak również
kilku funkcji płyty Blu-ray.
Naciśnij, aby wyszukiwać zawartość.
Użyj, aby wejść do otwieranego menu/
menu tytułu.
Umożliwia wyszukiwanie do tyłu lub do przodu.
Naciśnij, aby przerwać odtwarzanie płyty.
Naciśnij, aby zatrzymać płytę.
Umożliwia przejście do głównego menu.
Regulacja głośności telewizora.
(Przycisk ten jest dostępny tylko w telewizorach.)
9
TITLE MENU
Umożliwia przechodzenie do tyłu lub do przodu.
Naciśnij, aby użyć Aplikacji.
Służy do włączania i wyłączania telewizora.
(Przycisk ten jest dostępny tylko w telewizorach.)
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Naciśnij, aby odtwarzać płytę.
Umożliwia ponowne odtworzenie tytułu,
rozdziału, utworu lub płyty.
Użyj, aby wyświetlić informacje o
odtwarzaniu.
Użyj, aby wybrać pozycje menu i zmienić
wartości menu.
Służy do zamykania menu.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Naciśnij, aby użyć funkcji pełnego ekranu.
Podczas odtwarzania płyt Blu-ray/DVD
przycisk ten nie jest aktywny.
Naciśnij, aby przełączyć język napisów na
płycie Blu-ray/DVD'.
Użyj, aby uzyskać dostęp do różnych
funkcji audio na płycie.
Wkładanie baterii
||UWAGA |
\\ Gdy pilot nie działa prawidłowo:
-- Sprawdź ustawienie biegunów +/– baterii.
-- Sprawdź, czy baterie nie są zużyte.
-- Sprawdź, czy nie ma przeszkód na drodze sygnału do
czujnika zdalnego sterowania.
-- Sprawdź, czy w pobliżu nie ma lamp jarzeniowych.
||OSTRZEŻENIE |
10
\\ Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczącymi ochrony środowiska. Nie należy ich wyrzucać
do kosza z odpadkami domowymi.
Polski
Połączenia
Podłączanie do telewizora
||UWAGI |
\\ Aby korzystać z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC), należy podłączyć przewód HDMI do złącza HDMI 1.
Po podłączeniu złącza HDMI 2 funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) nie będzie dostępna.
-- Złącze HDMI 2 nie wysyła sygnałów wideo.
\\ Jeśli do podłączenia do wyświetlacza został użyty przewód HDMI-DVI, należy do systemu audio podłączyć także wyjście
DIGITAL AUDIO OUT w urządzeniu, aby odtwarzać dźwięk.
\\ Przewód HDMI przesyła cyfrowe sygnały wideo/audio, więc podłączanie przewodu audio nie jest konieczne.
\\ W zależności od posiadanego telewizora, niektóre rozdzielczości wyjścia HDMI mogą nie działać. Więcej informacji zawiera
instrukcja obsługi telewizora.
\\ Podłączając odtwarzacz do telewizora przy użyciu przewodu HDMI lub do nowego telewizora, a następnie włączając go po
raz pierwszy, odtwarzacz automatycznie ustawia najwyższą rozdzielczość wyjściową HDMI obsługiwaną przez telewizor.
\\ Długi przewód HDMI może spowodować zakłócenia obrazu. W takim przypadku należy w menu ustawić funkcję HDMI Deep
Color na Wyłączone.
\\ Aby odtwarzać filmy w trybie wyjścia HDMI 720p, 1080i, 1080p, 2160p, należy użyć przewodu HDMI o dużej prędkości
(kategorii 2).
\\ Przewód HDMI przesyła do telewizora czysty sygnał cyfrowy.
Jeśli telewizor nie obsługuje funkcji HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na ekranie pojawią się szum.
11
Polski
Połączenia
Dźwięk
Wideo
03
Podłącz kabel HDMI (kupowany oddzielnie) z gniazda HDMI OUT z tyłu urządzenia do gniazda HDMI IN
w telewizorze.
-- Nie należy podłączać kabla zasilającego do gniazda przed wykonaniem wszystkich pozostałych
podłączeń.
-- Aby zmienić połączenie, należy wyłączyć najpierw wszystkie urządzenia.
Połączenia
Podłączanie do systemu audio
Odtwarzacz płyt Blu-ray można podłączyć do systemu audio, stosując przedstawioną poniżej metodę.
-- Nie należy podłączać kabla zasilającego do gniazda przed wykonaniem wszystkich pozostałych
podłączeń.
-- Aby zmienić połączenie, należy wyłączyć najpierw wszystkie urządzenia.
Metoda 1 Podłączanie do odbiornika AV z obsługą HDMI UHD, umożliwiającego
przesyłanie sygnałów
• Podłącz przewód HDMI (kupowany oddzielnie) z gniazda HDMI OUT 1 z tyłu urządzenia do gniazda
HDMI IN w odbiorniku. Podłącz drugi kabel HDMI z gniazda HDMI OUT z tyłu urządzenia do gniazda
HDMI IN w telewizorze.
• Najlepsza jakość (zalecana)
-- Aby ten odbiornik umożliwiał przesyłanie treści wideo UHD, musi posiadać funkcję przesyłania sygnałów
UHD.
Dźwięk/Wideo
Odbiornik AV z
obsługą HDMI
Wideo
12
Polski
Metoda 2 Podłączanie do odbiornika AV z obsługą HDMI, bez możliwości przesyłania sygnałów
Wideo
Odbiornik AV
||PRZESTROGA |
\\ Nie należy łączyć złączy HDMI OUT 1 i HDMI OUT 2 urządzenia przy użyciu przewodu HDMI.
13
Polski
Połączenia
Dźwięk
03
• Podłącz przewód HDMI (kupowany oddzielnie) z gniazda HDMI OUT 1 z tyłu urządzenia do gniazda
HDMI IN w telewizorze. Podłącz drugi przewód HDMI z gniazda HDMI OUT 2 z tyłu urządzenia do
gniazda HDMI IN w odbiorniku.
• Najlepsza jakość (zalecana)
Połączenia
Metoda 3 Podłączanie do system audio (wzmacniacz 7.1-kanałowy)
• Za pomocą 7.1-kanałowych przewodów audio (kupowane oddzielnie) podłącz złącza 7.1CH ANALOG
AUDIO OUT z tyłu odtwarzacza do złączy 7.1CH ANALOG AUDIO IN wzmacniacza.
• Lepsza jakość
Metoda 4 Podłączanie do odbiornika AV za pomocą cyfrowego przewodu optycznego
• Przy użyciu cyfrowego przewodu optycznego (kupowany oddzielnie) połącz gniazdo OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT w urządzeniu z gniazdem DIGITAL OPTICAL IN w odbiorniku.
• Dobra jakość
• Dźwięk będzie emitowany tylko przez dwa przednie głośniki przy opcji Wyjście cyfrowe ustawionej na
PCM.
Dźwięk
||UWAGI |
Wzmacniacz
7.1-kanałowy
Metoda 3
Metoda 4
\\ Aby odtwarzać dźwięk menu niektórych płyt Blu-ray, należy połączyć lewe i prawe wyjście z przodu odtwarzacza z 7.1-kanałowym
SURR. : SURROUND
SURROUND BACK
wzmacniaczem.
\\ Po podłączeniu do 5.1-kanałowego systemu kina domowego lub odbiornika należy podłączyć wszystkie analogowe gniazda
wyjść audio odtwarzacza, poza wyjściem lewym tylnym surround i prawym tylnym surround.
\\ W przypadku podłączania odbiornika do portu OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT odtwarzacza dźwięk odtwarzany przez odbiornik
może nie zostać zsynchronizowany z dźwiękiem telewizora.
14
Polski
Podłączanie do routera sieciowego
Sieć bezprzewodowa
03
Odtwarzacz można podłączyć do routera
sieciowego stosując jedną z przedstawionych
poniżej metod.
Aby korzystać z funkcji sieci DLNA, należy
podłączyć komputer do sieci, jak przedstawiono
na rysunku poniżej.
Połączenie może być przewodowe lub
bezprzewodowe.
Sieć przewodowa
Usługi
szerokopasmowe
||UWAGI |
Modem szerokopasmowy
(ze zintegrowanym ruterem)
Usługi
szerokopasmowe
lub
Ruter
Usługi
szerokopasmowe
Modem
szerokopasmowy
\\ Jeśli bezprzewodowy router obsługuje protokół DHCP,
odtwarzacz ten może korzystać z DHCP lub stałego adresu
IP w celu uzyskania połączenia z siecią bezprzewodową.
\\ Należy ustawić tryb bezprzewodowego routera na
Infrastruktura. Tryb Ad-hoc nie jest obsługiwany.
\\ Odtwarzacz ten obsługuje tylko następujące protokoły
kluczy bezpieczeństwa dla sieci bezprzewodowych:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK(TKIP/AES)
\\ Wybierz kanał na bezprzewodowym routerze, które
nie jest aktualnie używane. Jeśli kanał ustawiony dla
bezprzewodowego routera jest aktualnie używany przez
inne urządzenie znajdujące się w pobliżu, spowoduje to
zakłócenia i błąd połączenia.
\\ W przypadku wyboru trybu Pure High-throughput
(Greenfield) 802.11n i ustawienia typu szyfrowania
na routerze na WEP, TKIP lub TKIP-AES (WPS2Mixed)
odtwarzacz nie będzie obsługiwał połączenia zgodnie z
nowymi specyfikacjami certyfikatów Wi-Fi.
||UWAGI |
\\ W zależności od używanego routera lub zasad danego
dostawcy usług internetowych dostęp do serwera z
aktualizacją oprogramowania firmy Samsung może nie
być możliwy. W takim przypadku skontaktuj się z dostawcą
usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji.
\\ Sieć bezprzewodowa LAN, ze względu na swoją naturę,
może powodować zakłócenia w zależności od warunków
użytkowania (działanie routera, odległość, przeszkody,
zakłócenia spowodowane przez inne urządzenia radiowe
itd.).
\\ Użytkownicy DSL powinni łączyć się z siecią za pomocą
rutera.
15
Polski
Połączenia
Bezprzewodowy router
Ustawienia
Procedura konfiguracji ustawień
początkowych
Ekran główny
• Ekran główny zostanie wyświetlony dopiero po
konfiguracji ustawień początkowych.
• Po aktualizacji wersji oprogramowania menu ekranowe
OSD tego odtwarzacza może się zmienić.
• W zależności od wybranego menu procedura dostępu
może się różnić.
Po podłączeniu urządzenia do telewizora włącz
telewizor i urządzenie. Po włączeniu urządzenia
po raz pierwszy w telewizorze zostanie
wyświetlony ekran Ustawienia początkowe
odtwarzacza. Procedura ustawień początkowych
umożliwia skonfigurowanie menu ekranowego
oraz języków menu, proporcji ekranu (rozmiaru
ekranu), konfiguracji sieci, a także podłączenie
odtwarzacza do Internetu. Postępuj zgodnie ze
wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
Po zakończeniu wstępnej konfiguracji zostanie
wyświetlony ekran samouczka z instrukcjami
dotyczącymi menu głównego. Aby zamknąć ten
ekran, naciśnij przycisk EXIT na pilocie.
||UWAGI |
\\ W przypadku pominięcia konfiguracji sieci podczas
procedury konfiguracji ustawień początkowych, można
jej dokonać w późniejszym czasie. Patrz rozdział
„Konfigurowanie połączenia z siecią” na stronach 22-25,
aby uzyskać instrukcje.
\\ Aby ponownie wyświetlić ekran Ustawienia początkowe i
dokonać zmian, wybierz na ekranie głównym Ustawienia
> System > Ustawienia lub wybierz opcję Reset. (Patrz
str. 22)
\\ Aby użyć funkcji Anynet+ (HDMI-CEC), wykonaj
następujące czynności.
1) Podłącz odtwarzacz do telewizora Samsung zgodnego
z Anynet+ (HDMI-CEC) za pomocą przewodu HDMI.
2) Ustaw funkcję Anynet+(HDMI-CEC) w telewizorze i
odtwarzaczu na Włączone.
3) Ustaw telewizor na Procedurę ustawień początkowych.
16
3 4 5
1
6
2
ODTWÓRZ PŁYTĘ
MULTIMEDIA
SAMSUNG APPS
Brak dysku
POLECANE
1
MOJE APPS
2
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Polski
3
WebBrowser
2
8
3
Screen Mirroring
9
Ustawienia
0
ODTWÓRZ PŁYTĘ : Umożliwia odtwarzanie zdjęć,
filmów lub muzyki z płyt.
MULTIMEDIA : Umożliwia odtwarzanie zdjęć, filmów
lub muzyki z urządzeń USB, urządzeń mobilnych lub
komputerów.
Zaloguj : Umożliwia zalogowanie do konta Samsung.
Szukaj : Umożliwia przeszukiwanie zawartości
w katalogach Aplikacje i YouTube poprzez
wprowadzenie odpowiednich, wyszukiwanych słów.
Pomoc : Zostanie wyświetlony ekran samouczka
opisującego sposób korzystania z menu głównego.
SAMSUNG APPS : Zapewnia dostęp do różnych
aplikacji, które można pobrać.
POLECANE : Zapewnia bezpośredni dostęp do
zalecanych aplikacji.
MOJE APPS : Wyświetlane są aplikacje pobrane ze
strony MOJE APPS.
Screen Mirroring : Ta funkcja umożliwia oglądanie
ekranu smartfonu lub tabletu Android w telewizorze
podłączonym do urządzenia.
Ustawienia : Służy do otwierania menu urządzenia.
W tym menu można ustawiać wiele funkcji
służących do określenia osobistych preferencji.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
||UWAGA |
6
7
8
1
SMART
Ustawienia 3D
Proporcja obrazu TV
BD Wise
Rozdzielczość
Ramka filmu (24 kl./s)
Konwer. DVD 24 kl./s
HOME
HOME
REPEAT
HUB
2
APPS
INFO
RETURN
A
SEARCH
1
Obraz
Wyjście UHD
9
TITLE MENU
Ustawienia
Pomoc techniczna
5
04
System
4
3
Ustawienia
Smart Hub
3
TOOLS
1. Wybierz opcję Ustawienia na ekranie
głównym i naciśnij przycisk v. Zostanie
wyświetlony ekran Ustawienia.
Sieć
2
Przyciski na pilocie0służące
do
POPUP
wyświetlania menu ustawień
Wyświetlanie menu Ustawienia
Dźwięk
1
DISC MENU
\\ Jeśli odtwarzacz pozostanie w trybie zatrzymania przez
ponad 5 minut i nie będą wykonywane żadne czynności,
w telewizorze zostanie włączony wygaszacz ekranu.
Jeśli odtwarzacz pozostanie w trybie wygaszacza ekranu
przez ponad 20 minut, zostanie automatycznie wyłączone
zasilanie.
Obraz
SAMSUNG TV
Auto
2
16:9 Oryginalny
Wyłączone
Auto
Auto
3
Wyłączone
2. Aby uzyskać dostęp do menu, menu
podrzędnych oraz opcji na ekranie Ustawienia,
patrz rysunek przedstawiający pilota w
następnej kolumnie.
17
4
EXIT
B
C
AUDIO SUBTITLE
4
D
FULL
Przycisk HOME : Umożliwia przejście do ekranu
głównego.
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
SCREEN
INPUT
Przycisk RETURN : Powoduje powrót do
poprzedniego menu.
Przyciski v (Wprowadź) / KIERUNKOWE:
• Przy użyciu przycisków ▲▼◄► można
przesuwać kursor i wybierać pozycje.
• Naciśnij przycisk v, aby aktywować aktualnie
wybraną pozycję lub potwierdzić ustawienie.
Przycisk EXIT : Służy do zamykania bieżącego
menu.
Szczegółowe informacje o funkcji
Każda funkcja ustawień, pozycja menu oraz
poszczególne opcje są wyjaśnione szczegółowo
na ekranie. Aby wyświetlić wyjaśnienie, użyj
przycisków ▲▼◄►, aby wybrać funkcję, pozycję
menu lub opcję. Wyjaśnienie będzie zazwyczaj
wyświetlone po prawej stronie ekranu. Krótki
opis każdej funkcji ustawień rozpoczyna się
na następnej stronie. Dodatkowe informacje
dotyczące niektórych z funkcji można też znaleźć
w Załączniku niniejszej instrukcji.
Polski
Ustawienia
Funkcje menu ustawień
Wartość ta oznacza liczbę linii wideo na klatkę.
Litery „i” oraz „p” oznaczają odpowiednio tryby: z
przeplotem i kolejnoliniowy. Zasada jest taka, że
im więcej linii, tym wyższa jakość.
Obraz
Wyjście UHD
Ramka filmu (24 kl./s)
Opcja ta umożliwia wysyłanie wideo HDMI z
rozdzielczością UHD. Jest dostępna tylko po
ustawieniu funkcji Ramka filmu na Auto.
||UWAGI |
\\ Aby korzystać z tej funkcji, należy podłączyć
odtwarzacz do urządzenia obsługującego rozdzielczość
UHD. Posiadana zawartość musi obsługiwać prędkość
24 kl./s (prędkość odtwarzania).
\\ To urządzenie nie może odtwarzać zawartości UHD,
jednak zawartość o rozdzielczości niższej niż Full HD
może być zwiększona do rozdzielczości UHD.
\\ W przypadku wyboru opcji Wyjście UHD dostępna jest
tylko opcja wysyłania w rozdzielczości 2160 x 3840,
24 klatek na sekundę.
Ustawienia 3D
Wybierz, aby odtwarzać płyty Blu-ray z zawartością
3D w trybie 3D.
W przypadku przejścia w trybie 3D do ekranu
głównego lub ekranu SAMSUNG APPS
urządzenie zostanie automatycznie przełączone
w tryb 2D.
Proporcja obrazu TV
Umożliwia dostosowanie wyjścia odtwarzacza do
rozmiaru i formatu ekranu telewizora.
BD Wise
BD Wise to najnowsze rozwiązanie połączeń firmy
Samsung.
W przypadku podłączenia odtwarzacza firmy
Samsung do telewizora firmy Samsung z funkcją
BD Wise przy użyciu przewodu HDMI i jeśli
odtwarzacz i telewizor obsługują funkcję BD Wise,
odtwarzacz wyświetla wideo przy rozdzielczości
wideo i częstości klatek płyty Blu-ray/DVD.
Rozdzielczość
Ustaw rozdzielczość wyjściową sygnału wideo
HDMI na BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p lub
576p/480p.
18
Jeśli urządzenie jest podłączone do telewizora
obsługującego szybkość 24 kl./s, ustawienie
funkcji Ramka filmu (24 kl./s) na Auto
umożliwia automatyczne ustawienie wyjścia
HDMI odtwarzacza na 24 klatki/sekundę w celu
zwiększenia jakości obrazu.
• Funkcja Ramka filmu (24 kl./s) jest dostępna
tylko w telewizorach obsługujących taką
częstość klatek.
• Funkcję Ramka filmu można wybrać tylko
wtedy, gdy rozdzielczość wyjściowa produktu
znajduje się w trybie HDMI 1080i lub 1080p.
Konwer. DVD 24 kl./s
Umożliwia konwertowanie i odtwarzanie DVD
przez wyjście HDMI do 24 kl./s. Ta opcja dostępna
jest jedynie wtedy, gdy funkcja Ramka filmu (24
kl. na s) jest ustawiona na Włączone.
||UWAGA |
\\ Ta funkcja dotyczy tylko płyt w systemie NTSC.
Dopasuj rozmiar ekranu
Ustawia optymalny rozmiar ekranu. (Zastosowanie
tylko funkcji Smart Hub oraz Screen Mirroring)
Format kolorów HDMI
Umożliwia dostosowanie ustawienia formatu
przestrzeni kolorów dla wyjścia HDMI do
możliwości podłączonego urządzenia (telewizor,
monitor itp.). Po wybraniu formatu ekran będzie
przez chwilę ciemny.
HDMI Deep Color
Umożliwia ustawienie wyjścia wideo HDMI
urządzenia z zastosowaniem funkcji Deep Colour.
Funkcja Deep Color zapewnia lepsze odwzorowanie
kolorów i nadanie im większej intensywności.
Tryb progresywny
Umożliwia poprawę jakości obrazu DVD.
Polski
Dźwięk
Dynamiczna kontrola zakresu
||UWAGI |
\\ Aby korzystać z tej funkcji, należy podłączyć co najmniej
jeden głośnik systemu Multiroom Link.
\\ Wpływ na jakość dźwięku może mieć stan sieci
bezprzewodowej.
\\ Połączenie sieciowe może się pogorszyć, a nawet
zostać utracone, jeśli z upływem czasu pogorszy się
środowisko sieciowe.
\\ Włączenie funkcji Screen Mirroring powoduje
wyłączenie funkcji Multiroom Link.
\\ Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz
instrukcję rozwiązania Multiroom Link na stronie
internetowej firmy Samsung: www.samsung.com ;
; Wyszukaj nazwę produktu : BDJ7500 ; Instrukcje ; Multiroom Link ; Pobierz PDF
\\ Dźwięk każdego podłączonego urządzenia może być
opóźniony w stosunku obrazu i dźwięku urządzenia
odtwarzającego zawartość źródłową.
Wyjście cyfrowe
Umożliwia wybór formatu wyjścia cyfrowego
dźwięku, odpowiedniego dla danego telewizora lub
odbiornika AV. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz
tabela wyboru wyjścia cyfrowego na stronie 50.
Próbkowanie PCM
Umożliwia wybór częstotliwości próbkowania
sygnałów PCM z 96 kHz na 48 kHz przed
wysłaniem ich do wzmacniacza. Wybierz opcję
Wł., jeśli dany wzmacniacz lub odbiornik nie jest
zgodny z sygnałem 96 kHz.
19
Downmixing Mode
Umożliwia wybór metody próbkowania
wielokanałowego, zgodnego z danym systemem
stereo. Można wybrać dla próbkowania
odtwarzacza standardowy dźwięk stereo lub
stereo kompatybilne z dźwiękiem przestrzennym.
Tryb DTS Neo:6
Można słuchać dźwięku wielokanałowego przez
wyjście HDMI z 2-kanałowego źródła audio.
Synch. dźw.
W niektórych przypadkach, jeśli produkt jest
podłączony do telewizji cyfrowej, sygnał dźwiękowy
może nie zostać zsynchronizowany z sygnałem
wideo. W takim przypadku należy dostosować
opóźnienie dźwięku w czasie do sygnału wideo.
• Możesz ustawić opóźnienie dźwięku pomiędzy
0 ms a 250 ms. Wybierz optymalne ustawienie.
||UWAGA |
\\ Czas opóźnienia dźwięku może nie być dokładny w
zależności od odtwarzanych materiałów.
Polski
Ustawienia
Urządzenie można skonfigurować w celu
bezprzewodowego połączenia z głośnikiem
zgodnym z systemem Multiroom Link, aby
delektować się głębokim dźwiękiem.
Ustawienia : Ustawienia: Użytkownik może
dostosować poziom głośności i odległość
podłączonego urządzenia.
Ustawienia głośnika : Użytkownik może
skonfigurować podłączone głośniki za
pośrednictwem sieci domowej.
Umożliwia zastosowanie dynamicznej kontroli
zakresu dźwięków: Dolby Digital, Dolby Digital
Plus oraz Dolby True HD.
Auto : Automatycznie steruje dynamicznym
zakresem dźwięku Dolby TrueHD, w oparciu o
informacje znajdujące się na ścieżce dźwiękowej
Dolby TrueHD. Włącz także dynamiczną kontrolę
zakresu dźwięku dla Dolby Digital i Dolby Digital
Plus.
Wyłączone : Nie kompresuje zakresu
dźwięków, zapewniając użytkownikowi dźwięk
oryginalny.
Włączone : Włącza dynamiczną kontrolę
zakresu dla wszystkich trzech formatów dźwięku
Dolby. Cichsze dźwięki stają się głośniejsze, a
głośne dźwięki wyciszone.
04
Ustawienia głośnika
Ustawienia
Sygnał wyj. HDMI
Ustaw wyjście audio HDMI na HDMI1 lub HDMI2.
Auto : Wyjście audio będzie ustawione
automatycznie w oparciu o urządzenia podłączone
do HDMI1 i HDMI2.
HDMI1 : Dźwięk będzie wysyłany do urządzenia
podłączonego do HDMI1.
HDMI2 : Dźwięk będzie wysyłany do urządzenia
podłączonego do HDMI2.
Sieć
Ustawienia BD-Live
Skonfiguruj różne ustawienia funkcji BD-Live.
Funkcja BD-Live zapewnia dostęp do dodatkowych
funkcji oferowanych w przypadku niektórych płyt
Blu-ray, jeśli istnieje połączenie z Internetem.
Połączenie internetowe BD-Live : Zezwala
na pełne lub częściowe połączenie internetowe
BD-Live lub zabrania go.
Zarządzanie danymi BD : Umożliwia
zarządzanie danymi BD pobranymi z usługi BDLive na płytę Blu-ray.
Smart Hub
Stan sieci
Umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu sieci i
Internetu.
Zasady i warunki
Umożliwia konfigurację połączenia sieci,
zapewniając różne funkcje, np. usługi internetowe
lub funkcje DLNA oraz wykonywanie aktualizacji
oprogramowania.
Resetuj Smart Hub
Ustawienia sieci
Sieć Wi-Fi Direct
Umożliwia podłączenie urządzenia Wi-Fi Direct
do produktu przy użyciu sieci Peer-to-Peer, bez
konieczności użycia routera bezprzewodowego.
Należy pamiętać, że w przypadku podłączenia
urządzenia do sieci bezprzewodowej, można ją
odłączyć na czas korzystania z funkcji Wi-Fi Direct.
||UWAGA |
\\ Pliki tekstowe, np. z rozszerzeniem .TXT lub .DOC, nie
zostaną wyświetlone w przypadku włączonej funkcji
Sieć Wi-Fi Direct.
Ustawienia urządzenia multimedialnego
Umożliwia ustawienie, które urządzenia w sieci,
np. smartfon lub tablet, mogą współdzielić
zawartość z urządzeniem.
Aby korzystać z usług Aplikacje, należy przeczytać
i zaakceptować zarówno warunki umowy, jak i ich
politykę prywatności.
Resetuje wszystkie ustawienia usługi Smart Hub
do wartości domyślnych. Aby korzystać z tej
funkcji, należy wprowadzić zabezpieczający kod
PIN.
System
Ustawienia
Opcja ta umożliwia ponowne uruchomienie
procedury konfiguracji Ustawień początkowych.
Szybki start
Umożliwia ustawienie szybkiego włączania
odtwarzacza skracając czas uruchomienia.
||UWAGA |
\\ Jeśli ta funkcja ma wartość Włączone, to zużycie
energii w trybie gotowości zwiększy się.
Nazwa urz.
Umożliwia wprowadzenie nazwy odtwarzacza,
która będzie jego identyfikatorem w sieci.
20
Polski
Język
Zabezpieczenia
Można podłączyć bezprzewodową klawiaturę USB
lub mysz do portu USB z przodu odtwarzacza.
Ustawienia klawiatury : Umożliwia konfigurację
bezprzewodowej klawiatury USB podłączonej
do odtwarzacza.
||UWAGA |
\\ Klawiatury tej można użyć tylko wtedy, gdy klawiatura
ekranowa lub okno QWERTY lub okno wyświetlane jest
w przeglądarce internetowej.
Ustawienia myszy : Umożliwia konfigurację
bezprzewodowej myszy USB podłączonej do
odtwarzacza. Myszy w menu odtwarzacza oraz
w przeglądarce Web Browser można używać
w ten sam sposób, w jaki używa się myszy na
komputerze.
`` Aby korzystać z myszy za pomocą menu
odtwarzacza:
1. Podłącz mysz USB do odtwarzacza.
`` Jeśli nie pamiętasz kodu PIN :
1. Wyjmij płytę lub urządzenie pamięci
masowej USB.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej
5 sekund przycisk @ na górnym panelu.
Na ekranie zostanie wyświetlony
komunikat inicjowania i zasilanie zostanie
automatycznie wyłączone.
Po ponownym włączeniu urządzenia
wszystkie ustawienia będą zresetowane.
Ogólne
2. Kliknij główny przycisk wybrany w opcji
Ustawienia myszy.
Poniżej opcje wymienione można zmienić według
swoich preferencji.
Wyświetlacz przedni : Można zmienić jasność
panelu przedniego.
Strefa czasowa : Wybierz strefę czasową, w
której mieszkasz.
Przezroczystość menu : Umożliwia
dopasowanie przezroczystości pola menu.
3. Kliknij żądane opcje menu.
||UWAGI |
\\ Niektóre klawiatury USB HID i myszy mogą nie być
zgodne z tym urządzeniem.
\\ Niektóre przyciski klawiatury HID mogą nie działać.
\\ Klawiatury USB przewodowe nie są obsługiwane.
\\ Niektóre aplikacje mogą nie być obsługiwane.
Anynet+ (HDMI-CEC)
\\ Jeśli bezprzewodowa klawiatura HID nie działa w
wyniku wystąpienia zakłóceń, przybliż klawiaturę do
odtwarzacza.
Anynet+ to wygodna funkcja oferująca operacje
połączone z innymi odtwarzaczami firmy Samsung
posiadającymi funkcję Anynet+. Umożliwia ona
także sterowanie tymi urządzeniami przy użyciu
jednego pilota telewizyjnego firmy Samsung. Aby
aktywować tę funkcję, należy przy użyciu kabla
HDMI podłączyć ten odtwarzacz do telewizora
Samsung z funkcją Anynet+.
21
Polski
Ustawienia
Menedżer urządzeń
Domyślny kod PIN to 0000. Wpisz domyślny kod
PIN, aby uzyskać dostęp do funkcji zabezpieczeń,
jeśli nie został utworzony własny kod PIN. Po
uzyskaniu dostępu do funkcji zabezpieczeń po raz
pierwszy zmień kod PIN za pomocą funkcji Zmień
kod PIN.
Ocena rodzicielska BD : Zapobiega
odtwarzaniu płyt Blu-ray z oceną równą lub
wyższą niż wprowadzony określony wiek, chyba
że zostanie wprowadzony kod PIN.
Ocena rodzicielska DVD : Zapobiega
odtwarzaniu płyt DVD z oceną wyższą niż
wybrana ocena numeryczna, chyba że zostanie
wprowadzony kod PIN.
Zmień kod PIN : Umożliwia zmianę
4-cyfrowego kodu PIN używanego jako hasło
dostępu do funkcji bezpieczeństwa.
04
Można wybrać preferowany język menu
ekranowego, menu płyty, dźwięku, napisów do
filmów itd.
• Język wybrany dla menu płyty, dźwięku płyty
lub napisów do filmu będzie wyświetlany tylko
wtedy, gdy obsługiwany jest przez daną płytę.
Ustawienia
Sieci i Internet
Wideo DivX® na żąd.
Po podłączeniu tego odtwarzacza do sieci można
używać aplikacji oraz funkcji, których działanie
jest zależne od sieci, np. Smart oraz BD-LIVE, a
także aktualizować oprogramowanie odtwarzacza
przez połączenie z siecią. Więcej informacji o
uzyskiwaniu dostępu do usług internetowych
i ich używaniu można znaleźć w rozdziale
Usługi sieciowe w niniejszym podręczniku, na
stronach 39-46. Instrukcje dotyczące konfiguracji
połączenia sieciowego są przedstawione poniżej.
Aby kupować i odtwarzać materiały DivX® VOD,
należy sprawdzić kody rejestracyjne DivX® VOD.
Pomoc techniczna
Zarządzania zdalne
Aktywacja tej funkcji umożliwi pracownikom
centrum obsługi klienta firmy Samsung zdalne
zdiagnozowanie i naprawę problemów w
produkcie. Wymaga aktywnego połączenia
internetowego.
Konfigurowanie połączenia z siecią
||UWAGI |
\\ Usługa zdalnego zarządzania może być niedostępna w
niektórych krajach.
\\ Aby użyć funkcji Zdalnego zarządzania:
1) Zadzwoń do Centrum Kontaktowego Samsung i
poproś o zdalną obsługę.
2) Otwórz menu odtwarzacza w telewizorze i przejdź
do części Obsługa.
3) Wybierz opcję Zarządzanie zdalne, a następnie
przeczytaj i wyraź zgodę na warunki korzystania
z usługi. Kiedy zostanie wyświetlony ekran z
polem na wprowadzenie kodu PIN, podaj kod PIN
pracownikowi.
4) Agent uzyska dostęp do odtwarzacza.
Aktualizacja oprogramowania
To menu umożliwia aktualizację oprogramowania
odtwarzacza w celu wprowadzenia ulepszeń lub
dodatkowych usług.
Kontakt z firmą Samsung
Przed rozpoczęciem skontaktuj się ze swoim
dostawcą usług internetowych, aby sprawdzić, czy
adres IP jest stały czy dynamiczny. Jeśli adres jest
dynamiczny i posiadasz połączenie przewodowe
lub bezprzewodowe, zaleca się skorzystanie z
procedur automatycznej konfiguracji, opisanych
poniżej.
W przypadku nawiązywania połączenia z siecią
przewodową, podłącz odtwarzacz do routera przy
użyciu kabla LAN przed rozpoczęciem procedury
konfiguracji.
Przed rozpoczęciem podłączania do sieci
bezprzewodowej rozłącz wszelkie przewodowe
połączenia sieciowe.
Aby rozpocząć konfigurację połączenia z siecią,
wykonaj poniższe kroki:
Sieć przewodowa
ĞĞ
Kablowa — automatyczna
1. Na ekranie głównym wybierz opcję
Ustawienia, a następnie naciśnij przycisk v.
2. Wybierz Sieć i naciśnij przycisk v.
3. Wybierz opcję Ustawienia sieci, a następnie
naciśnij przycisk v.
Zapewnia dane kontaktowe w celu uzyskania
pomocy w związku z odtwarzaczem.
Reset
Przywraca wszystkie ustawienia do wartości
domyślnych, poza ustawieniami sieci i usługi
Smart Hub, a następnie włącza funkcję
Konfiguracja. Aby korzystać z tej funkcji, należy
wprowadzić zabezpieczający kod PIN. Domyślny
kod zabezpieczający PIN to 0000.
22
4. Wybierz opcję Kablowa na ekranie
Ustawienia sieci i naciśnij przycisk v.
5. Wybierz opcję Połącz, a następnie naciśnij
przycisk v. Odtwarzacz wykryje połączenie
przewodowe, sprawdzi je, a następnie
skontaktuje się z siecią.
Polski
ĞĞ
Kablowa — ręcznie
2. U dołu ekranu wybierz opcję Ustaw. IP, a
następnie naciśnij przycisk v.
Zostanie wyświetlony ekran Ustaw. IP.
3. Wybierz pole Ustaw. IP, a następnie naciśnij
przycisk v.
4. Wybierz opcję Wprowadź ręcznie w polu
Ustaw. IP, a następnie naciśnij przycisk v.
5. Wybierz wartość, którą chcesz wprowadzić
(np. Adres IP), a następnie naciśnij przycisk
v.
Za pomocą przycisków numerycznych
na pilocie wprowadź cyfry dla wartości.
Cyfry można także wprowadzić za pomocą
przycisków ▲▼. Za pomocą przycisków ◄►
na pilocie przechodź pomiędzy polami wpisu
w obrębie danej wartości. Po wprowadzeniu
wartości naciśnij przycisk v.
6. Naciskając przycisk ▲ lub ▼ przechodź do
kolejnych wartości, a następnie wprowadzaj
cyfry dla danej wartości zgodnie z
instrukcjami w kroku 5.
Istnieją cztery sposoby ustawiania sieci
bezprzewodowej:
-- Bezprz. automatycznie
-- Bezprz. ręcznie
-- WPS(PBC)
-- PIN WPS
Po skonfigurowaniu połączenia sieci
bezprzewodowej zostaną rozłączone wszystkie
urządzenia sieci bezprzewodowej podłączone
aktualnie przez odtwarzacz lub bieżące połączenie
przewodowe odtwarzacza, jeśli występuje.
ĞĞ
Bezprz. — automatycznie
1. Na ekranie głównym wybierz opcję
Ustawienia, a następnie naciśnij przycisk v.
2. Wybierz opcję Sieć, a następnie naciśnij
przycisk v.
3. Wybierz opcję Ustawienia sieci, a następnie
naciśnij przycisk v.
4. Wybierz opcję Bezprz. na ekranie
Ustawienia sieci, a następnie naciśnij
przycisk v. Urządzenie rozpocznie
wyszukiwanie dostępnych sieci, a następnie
wyświetli je w formie listy.
Ustawienia sieci
Wybierz rodzaj sieci.
Rodzaj sieci
7. Powtarzaj kroki 5 i 6, aż wprowadzone
zostaną wszystkie wartości.
Bezprz.
Sieć bezprzewodowa
Możesz podłączyć
urządzenie Odtwarzacz Bluray do Internetu. Wybierz
sie bezprzewod., z jakiej
chcesz korzystać.
iptime23
iptime
||UWAGA |
solugen_edu#2
\\ Ustawienia sieci można uzyskać od dostawcy usług
internetowych.
Odśwież
8. Po wprowadzeniu wszystkich wartości
wybierz opcję OK, a następnie naciśnij
przycisk v. Urządzenie sprawdzi połączenie
przewodowe, a następnie połączy się z
siecią.
23
WPS(PBC)
5. Wybierz żądaną sieć, a następnie naciśnij
przycisk v.
6. Na ekranie Zabezpieczenia wprowadź swój
kod zabezpieczający lub hasło dostępu do
sieci.
Wprowadź cyfry bezpośrednio przy użyciu
przycisków numerycznych na pilocie. Aby
wprowadzić litery, wybierz je przy użyciu
przycisku ze strzałką, a następnie naciśnij
przycisk v.
Polski
Ustawienia
1. Wybierz Stan sieci. Urządzenie wyszuka
sieć, a następnie wyświetli komunikat o
nieudanym połączeniu.
Sieć bezprzewodowa
04
Jeśli adres IP jest stały lub automatyczna
procedura nie działa, należy ręcznie wprowadzić
wartości dla opcji Ustawienia sieci.
Wykonaj kroki 1 i 2 w sekcji Przewodowa —
automatycznie, a następnie wykonaj poniższe
czynności:
Ustawienia
||UWAGA |
\\ Aby wprowadzane hasło było wyświetlane, za pomocą
przycisków ze strzałkami wybierz polecenie Pokaż hasło
po prawej stronie, a następnie naciśnij przycisk v.
7. Po zakończeniu wybierz opcję Gotowe, a
następnie naciśnij przycisk v. Urządzenie
sprawdzi połączenie przewodowe, a
następnie połączy się z siecią.
8. Po zakończeniu weryfikacji wybierz opcję OK,
a następnie naciśnij przycisk v.
||UWAGA |
\\ Kod zabezpieczający lub hasło powinno być podane na
jednym z ekranów konfiguracji używanych do konfiguracji
routera lub modemu.
ĞĞ
Bezprz. — ręcznie
Jeśli adres IP jest stały lub automatyczna
procedura nie działa, należy ręcznie wprowadzić
wartości dla opcji Ustawienia sieci.
1. Postępuj według wskazówek przedstawionych
w metodzie Bezprz. — Automatycznie w
kroku 5.
2. Urządzenie wyszuka sieć, a następnie
wyświetli komunikat o nieudanym połączeniu.
3. U dołu ekranu wybierz opcję Ustaw. IP, a
następnie naciśnij przycisk v.
Zostanie wyświetlony ekran Ustaw. IP.
4. Wybierz pole Ustaw. IP, a następnie naciśnij
przycisk v.
5. Wybierz opcję Wprowadź ręcznie w polu
Ustaw. IP, a następnie naciśnij przycisk v.
6. Wybierz wartość, którą chcesz wprowadzić
(np. Adres IP), a następnie naciśnij przycisk
v. Za pomocą przycisków numerycznych
na pilocie wprowadź cyfry dla wartości.
Cyfry można także wprowadzić za pomocą
przycisków ▲▼. Za pomocą przycisków ◄►
na pilocie przechodź pomiędzy polami wpisu
w obrębie danej wartości. Po wprowadzeniu
wartości naciśnij przycisk v.
7. Naciskając przycisk ▲ lub ▼ przechodź do
kolejnych wartości, a następnie wprowadzaj
cyfry dla danej wartości zgodnie z
instrukcjami w kroku 6.
8. Powtarzaj kroki 6 i 7, aż wprowadzone
zostaną wszystkie wartości.
24
||UWAGA |
\\ Ustawienia sieci można uzyskać od dostawcy usług
internetowych.
9. Po zakończeniu wybierz opcję OK, a
następnie naciśnij przycisk v. Zostanie
wyświetlony ekran Zabezpieczenia.
10. Na ekranie Zabezpieczenia wprowadź swój
kod zabezpieczający lub hasło dostępu do
sieci. Wprowadź cyfry bezpośrednio przy
użyciu przycisków numerycznych na pilocie.
Aby wprowadzić litery, wybierz je przy użyciu
przycisków ▲▼◄►, a następnie naciśnij
przycisk v.
11. Po zakończeniu wybierz opcję Gotowe po
prawej stronie ekranu i naciśnij przycisk v.
Urządzenie sprawdzi połączenie
przewodowe, a następnie połączy się z
siecią.
12. Po sprawdzeniu sieci przez odtwarzacz
wybierz opcję OK, a następnie naciśnij
przycisk v.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. Na ekranie głównym wybierz opcję
Ustawienia, a następnie naciśnij przycisk v.
2. Wybierz opcję Sieć, a następnie naciśnij
przycisk v.
3. Wybierz opcję Ustawienia sieci, a następnie
naciśnij przycisk v.
4. Wybierz opcję Bezprz. na ekranie Ustawienia
sieci, a następnie naciśnij przycisk v.
5. Naciśnij przycisk ▲ na pilocie, a następnie
naciśnij przycisk ►, aby wybrać opcję
WPS(PBC).
6. Naciśnij na pilocie przycisk v. Zostanie
wyświetlony komunikat „W ciągu dwóch
minut naciśnij przycisk PBC na routerze
bezprzewodowym.”.
7. W ciągu dwóch minut naciśnij na
routerze przycisk WPS(PBC). Urządzenie
automatycznie pobierze wszystkie potrzebne
wartości ustawień sieci i zostanie podłączone
do sieci.
Zostanie wyświetlony ekran Stan sieci.
Odtwarzacz zostanie podłączony do sieci po
sprawdzeniu połączenia sieci.
Polski
ĞĞ
PIN WPS
2. Wybierz opcję Sieć, a następnie naciśnij
przycisk v.
3. Wybierz opcję Ustawienia sieci, a następnie
naciśnij przycisk v.
4. Wybierz opcję Bezprz. na ekranie Ustawienia
sieci, a następnie naciśnij przycisk v.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie
dostępnych sieci, a następnie wyświetli je w
formie listy.
5. Wybierz żądaną sieć, a następnie naciśnij
przycisk v.
6. Wybierz opcję PIN WPS, a następnie naciśnij
przycisk v. Zostanie wyświetlone okno.
2. Na ekranie głównym wybierz opcję
Ustawienia, a następnie naciśnij przycisk v.
3. Wybierz opcję Sieć, a następnie naciśnij
przycisk v.
4. Wybierz opcję Sieć Wi-Fi Direct, a następnie
naciśnij przycisk v.
Zostaną wyświetlone urządzenia Wi-Fi Direct,
które można podłączyć.
||UWAGI |
\\ Podczas korzystania z funkcji Sieć Wi-Fi Direct bieżące
połączenie sieci przewodowej i bezprzewodowej zostanie
wyłączone.
\\ Pliki tekstowe, np. z rozszerzeniem .TXT lub .DOC, nie
zostaną wyświetlone w przypadku włączonej funkcji Sieć
Wi-Fi Direct.
7. Wprowadź kod PIN w polu wprowadzania
kodu PIN WPS na ekranie konfiguracji
routera, a następnie zapisz ekran.
||UWAGI |
\\ Skontaktuj się ze sprzedawcą routera w celu uzyskania
instrukcji dostępu do ekranów konfiguracji routera lub
zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika routera.
\\ W przypadku połączenia WPS ustaw metodę szyfrowania
zabezpieczającego routera bezprzewodowego na AES.
Połączenia WPS nie obsługują szyfrowania zabezpieczającego
WEP.
Sieć Wi-Fi Direct
Funkcja ta umożliwia podłączanie urządzeń WiFi Direct do produktu i łączenie ich ze sobą przy
użyciu sieci Peer-to-Peer, bez konieczności użycia
routera bezprzewodowego.
||UWAGA |
\\ Transmisje Bluetooth mogą powodować zakłócenia
sygnału funkcji Wi-Fi Direct. Przed użyciem funkcji Sieć
Wi-Fi Direct zalecamy wyłączenie funkcji Bluetooth we
wszystkich aktywnych urządzeniach mobilnych.
25
Polski
Ustawienia
1. Na ekranie głównym wybierz opcję
Ustawienia, a następnie naciśnij przycisk v.
1. Włącz urządzenie Wi-Fi Direct i aktywuj jego
funkcję Sieć Wi-Fi Direct.
04
Przed rozpoczęciem otwórz menu konfiguracji
routera na komputerze, a następnie ekran z polem
wprowadzenia kodu PIN WPS.
Ustawienia
Aktualizowanie oprogramowania
To menu umożliwia aktualizację oprogramowania
odtwarzacza w celu wprowadzenia ulepszeń lub
dodatkowych usług.
• Nigdy nie należy wyłączać ani włączać odtwarzacza
ręcznie w trakcie aktualizacji.
Akt. teraz
1. Wybierz opcję Pomoc techniczna >
Aktualizacja oprogramowania > Akt. teraz.
2. Aktualizacja przez Internet umożliwia pobieranie
i zainstalowanie aktualizacji bezpośrednio z
Internetu.
-- Ta opcja wymaga połączenia internetowego.
1. Na ekranie głównym wybierz opcję
Ustawienia, a następnie naciśnij przycisk v.
||UWAGI |
3. Wybierz opcję Aktualizacja oprogramowania,
a następnie naciśnij przycisk v.
\\ Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy wyłączać
odtwarzacza. Mogłoby to spowodować jego nieprawidłowe
działanie.
2. Wybierz Pomoc techniczna i naciśnij
przycisk v.
4. Aby pobrać aktualizację oprogramowania i
uaktualnić je teraz, wybierz opcję Akt. teraz,
a następnie naciśnij przycisk v.
5. Aby umożliwić automatyczne pobieranie
aktualizacji oprogramowania, gdy jest
dostępne, wybierz opcję Aktualizacja
autom., a następnie naciśnij przycisk v.
Patrz „Aktualizacja autom.” na stronie 26, aby
uzyskać szczegółowe informacje.
||UWAGI |
\\ Aktualizacja jest zakończona, jeśli odtwarzacz się sam
wyłączy, a następnie włączy ponownie.
\\ Firma Samsung Electronics nie ponosi prawnej
odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie odtwarzacza
spowodowane niestabilnym połączeniem z Internetem
lub zaniedbaniem ze strony klienta podczas aktualizacji
oprogramowania.
\\ Po zakończeniu aktualizacji systemu sprawdź szczegóły
oprogramowania w części Informacja o produkcie na
ekranie Kontakt z firmą Samsung.
Aktualizacja autom.
Można ustawić funkcję Aktualizacja autom.
tak, aby odtwarzacz pobierał nową aktualizację
oprogramowania w trybie Aktualizacja autom.
Dzięki temu odtwarzacz może automatycznie
pobrać aktualizację oprogramowania bez potrzeby
jego obsługi.
1. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Aktualizacja autom., a następnie naciśnij
przycisk v.
2. Wybierz opcję Włączone / Wyłączone.
||UWAGA |
\\ Aby korzystanie z funkcji Aktualizacja autom. było
możliwe, urządzenie musi być podłączone do Internetu.
\\ Aby anulować proces aktualizacji podczas pobierania
aktualizacji oprogramowania, naciśnij przycisk v.
\\ Podczas aktualizacji systemu na przednim panelu zostanie
wyświetlony komunikat „UPDATE”.
26
Polski
Aktualizacja za pomocą USB
04
Aby dokonać aktualizacji przy użyciu USB,
wykonaj poniższe czynności:
Ustawienia
1. Odwiedź stronę internetową firmy Samsung
na komputerze i pobierz pakiet aktualizacji na
urządzenie USB.
2. Zapisz pakiet aktualizacji w folderze
najwyższego poziomu urządzenia USB.
-- W przeciwnym razie produkt nie będzie
mógł zlokalizować pakietu aktualizacji.
3. Podłącz urządzenie USB z pakietem
aktualizacji do produktu.
4. Wybierz opcję Pomoc techniczna >
Aktualizacja oprogramowania > Akt. teraz.
5. Aktualizacja zostanie zaktualizowana przy
użyciu pakietu aktualizacji na urządzeniu USB.
||UWAGI |
\\ Podczas aktualizacji oprogramowania przy użyciu gniazda
USB w urządzeniu nie powinna znajdować się żadna płyta.
\\ Po zakończeniu aktualizacji systemu sprawdź szczegóły
oprogramowania w części Informacja o produkcie na
ekranie Kontakt z firmą Samsung.
\\ Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy wyłączać
produktu. Mogłoby to spowodować jego nieprawidłowe
działanie.
\\ Aktualizacje oprogramowania wymagające użycia gniazda
USB mogą być wykonywane tylko za pomocą urządzenia
pamięci flash USB.
27
Polski
Media Play
Ten odtwarzacz płyt Blu-ray umożliwia odtwarzanie
treści zapisanych na płytach Blu-ray/DVD/CD,
urządzeniach USB, komputerach, w smartfonach,
tabletach i w sieci.
Aby odtwarzać treści zapisane na komputerze
lub urządzeniach mobilnych, należy podłączyć
komputer lub urządzenie mobilne oraz produkt do
sieci. Aby odtwarzać zawartość komputera, należy
na nim zainstalować oprogramowanie DLNA (lub
mieć je już zainstalowane) i podłączyć odtwarzacz
Blu-ray do komputera przez sieć.
||UWAGA |
\\ Komputery z systemem Windows 7 i Windows 8 posiadają
wbudowane oprogramowanie DLNA (Play To).
Odtwarzania komercyjnych płyt
1. Naciśnij przycisk 8, aby otworzyć tacę na
płytę.
2. Ostrożnie połóż płytę na tacę etykietą do góry.
• Czyszczenie płyt
-- Wszelkie ślady palców lub kurz
na płycie należy czyścić przy
użyciu łagodnego detergentu
rozpuszczonego w wodzie lub
wycierać miękką szmatką.
-- Płytę należy czyścić przecierając ją od
wewnętrznej strony ku krawędziom.
• Przechowywanie płyt
`` Nie należy wystawiać płyt na bezpośrednie
działanie promieniowania słonecznego.
`` Przechowywać płyty w suchym, dobrze
przewietrzanym miejscu.
`` Płyty należy przechowywać pionowo w
czystych pudełkach.
Odtwarzanie zdjęć, filmów i muzyki
(multimedia)
W tym urządzeniu można odtwarzać zawartość
multimedialną zapisaną w urządzeniu USB,
smartfonie, aparacie lub komputerze.
||UWAGI |
\\ Nie można odtwarzać zawartości multimedialnej, jeśli
ta zawartość lub urządzenie pamięci masowej nie są
obsługiwane przez to urządzenie.
\\ Przed podłączeniem urządzenia USB należy wykonać kopie
zapasowe ważnych danych. Firma Samsung nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzone lub utracone pliki.
3. Naciśnij przycisk 8, aby zamknąć tacę na
płytę.
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
4. Jeśli odtwarzanie nie zostanie uruchomione
automatycznie, naciśnij na pilocie przycisk 6.
Przechowywanie i obsługa płyt
• Chwytanie płyt
-- Odciski palców lub rysy na płycie
mogą pogorszyć jakość dźwięku
i obrazu lub spowodować
przeskakiwanie.
-- Należy unikać dotykania płyt po stronie z
nagranymi danymi.
-- Płytę należy chwytać za brzegi, aby nie
zostawić na powierzchni śladów palców.
-- Do płyty nie należy przyklejać papieru lub taśmy.
28
Odtwarzanie zawartości multimedialnej
zapisanej w urządzeniu USB
1. Podłącz urządzenie USB do tego produktu.
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
Pamięć masowa w panelu MULTIMEDIA.
Zostaną wyświetlone urządzenia USB
podłączone do produktu.
3. Wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć.
Zostaną wyświetlone foldery i pliki wybranego
urządzenia USB.
4. Wybierz z listy zawartość multimedialną,
którą chcesz odtworzyć. Zawartość zostanie
odtworzona.
||UWAGA |
\\ Użytkownik może też wybrać żądany typ pliku
multimedialnego, który chce odtwarzać (np. wideo), a
następnie wybrać żądany plik i nacisnąć przycisk 6, aby
odtworzyć jego zawartość.
Polski
Zezwalanie na połączenie z urządzeniem
mobilnym
5. Aby zakończyć, naciśnij przycisk 5 lub
przycisk RETURN.
Odtwarzanie zawartości multimedialnej
zapisanej na komputerze/urządzeniu
mobilnym
To urządzenie umożliwia odtwarzanie zawartości
multimedialnej komputera lub urządzenia
mobilnego podłączonego do tej samej sieci.
||UWAGI |
\\ Opcja dostępna tylko w telefonach firmy Samsung
obsługujących funkcję DLNA.
\\ Podczas próby odtwarzania plików multimedialnych
przez serwer DLNA innych producentów mogą wystąpić
problemy ze zgodnością.
\\ Zawartość udostępniana przez komputer lub urządzenie
może nie być odtwarzana w zależności od typu kodowania
i formatu plików zawartości. Ponadto mogą nie być
dostępne niektóre funkcje.
\\ W zależności od stanu sieci niektóre pliki multimedialne
mogą nie być płynnie odtwarzane. W takim przypadku
należy użyć urządzenia pamięci masowej USB.
1. Połącz urządzenie inteligentne z urządzeniem.
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję
Urządzenie sieciowe w panelu MULTIMEDIA.
Zostaną wyświetlone urządzenia pamięci
masowej podłączone do tej samej sieci co ten
produkt.
3. Wybierz żądane urządzenie pamięci masowej.
Zostaną wyświetlone udostępnione foldery i
pliki wybranego urządzenia pamięci masowej.
4. Wybierz z listy zawartość multimedialną,
którą chcesz odtworzyć. Zawartość zostanie
odtworzona.
||UWAGA |
\\ Użytkownik może też wybrać żądany typ pliku
multimedialnego, który chce odtwarzać (np. wideo), a
następnie wybrać żądany plik i nacisnąć przycisk 6, aby
odtworzyć jego zawartość.
5. Aby zakończyć, naciśnij przycisk 5 lub
przycisk RETURN.
29
(HOME → Ustawienia → Sieć → Ustawienia
urządzenia multimedialnego)
Aby odtwarzać zawartość multimedialną zapisaną
w urządzeniu mobilnym, należy zezwolić na
połączenie pomiędzy urządzeniem mobilnym i tym
produktem.
||UWAGA |
\\ Z urządzeniem mobilnym można się połączyć używając
dowolnego urządzenia DLNA DMC. Funkcja DLNA DMC
umożliwia użytkownikom połączenie urządzeń mobilnych z
tym produktem, wyszukiwanie zawartości multimedialnej i
sterowanie opcjami odtwarzania.
1. Przejdź do Ustawienia > Sieć i
zaznacz opcję Ustawienia urządzenia
multimedialnego. Zostaną wyświetlone
urządzenia mobilne podłączone do tej samej
sieci co ten produkt.
2. Zezwól na połączenie z urządzeniem, które
ma łączyć się z tym produktem. Można
odtwarzać pliki multimedialne tylko z
urządzeń, którym zezwolono na łączenie się z
tym produktem.
||UWAGA |
\\ Jeśli urządzenie mobilne żąda odtwarzania zawartości
multimedialnej, wyświetlane jest okno potwierdzenia
połączenia w podłączonym do urządzenia telewizorze,
dzięki czemu można łatwo podłączyć urządzenie mobilne.
Odtwarzanie płyty z zawartością
nagraną przez użytkownika
Można odtwarzać pliki multimedialne nagrane na
płycie Blu-ray, DVD lub CD.
1. Umieść płytę z nagranymi utworami na tacy
etykietą do góry, a następnie zamknij tacę.
Zostanie wyświetlony komunikat Podłączono
urządzenie.
2. Przy użyciu przycisków ▲▼ wybierz typ
zawartości, który chcesz wyświetlić lub
odtworzyć: Wszystko, Zdjęcia, Wideo lub
Muzyka, a następnie naciśnij przycisk v.
Polski
Media Play
\\ W przypadku podłączenia urządzenia USB do produktu na
ekranie zostanie wyświetlone okno, umożliwiające łatwą
nawigację po folderach i plikach urządzenia USB.
05
||UWAGA |
Media Play
||UWAGA |
\\ Nawet jeśli odtwarzacz wyświetli foldery dla wszystkich
typów zawartości, wyświetlone zostaną tylko pliki z
typem zawartości wybranym w Kroku 2. Na przykład, w
przypadku wyboru muzyki, zostaną wyświetlone tylko
pliki muzyczne. Wybór ten można zmienić, powracając do
ekranu MULTIMEDIA i powtarzając krok 2.
3. Zostanie wyświetlony ekran z listą zawartości
płyty. W zależności od sposobu uporządkowania
zawartości zostaną wyświetlone folder,
poszczególne pliki lub folder i pliki.
4. W razie potrzeby przy użyciu przycisków
▲▼◄► wybierz folder, a następnie naciśnij
przycisk v.
5. Przy użyciu przycisków ▲▼◄► wybierz
plik, który chcesz przejrzeć lub odtworzyć, a
następnie naciśnij przycisk v.
6. Naciśnij przycisk RETURN raz lub kilkakrotnie,
aby wyjść z bieżącego ekranu, wyjść z folderu
lub powrócić do ekranu głównego.
Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić
bezpośrednio do ekranu głównego.
7. Na stronach 31-38 dostępne są instrukcje
dotyczące sterowania odtwarzaniem filmów,
utworów muzycznych oraz zdjęć z płyty.
30
Polski
Sterowanie odtwarzaniem filmu
SOURCE
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
„„
TITLE MENU
0
POPUP
Przy użyciu menu płyty, menu tytułu,
menu otwieranego oraz listy tytułów
Przycisk DISC Podczas odtwarzania naciśnij ten przycisk,
MENU
aby wyświetlić menu płyty.
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
„„
APPS
TOOLS
INFO
Przyciski sterowania
odtwarzaniem
Urządzenie to nie odtwarza dźwięku w trybie
wyszukiwania, zwolnionym lub poklatkowym.
• Aby przywrócić
normalną prędkość
odtwarzania,
RETURN
EXIT
naciśnij przycisk 6.
Przycisk 6
Przycisk 5
Przycisk 7
Szybkie
odtwarzanie
Odtwarzanie
zwolnione
Odtwarzanie
poklatkowe
A
B
C
D
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
Uruchamia
odtwarzanie.
AUDIO SUBTITLE LIGHT
SEARCH
Podczas odtwarzania naciśnij ten przycisk,
aby wyświetlić menu tytułu.
Przycisk TITLE
• Jeśli dana płyta posiada listę
MENU
odtwarzania, naciśnij przycisk Widok,
aby do niej przejść.
Przycisk
Podczas odtwarzania naciśnij ten przycisk,
POPUP MENU aby wyświetlić menu otwierane.
Korzystanie z menu Ustawienia
podczas odtwarzania
Zatrzymuje odtwarzanie.
Wstrzymuje odtwarzanie.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
3 lub 4.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku 3
lub 4 powoduje zmianę prędkości
odtwarzania.
W trybie pauzy naciśnij przycisk 4.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku 4
powoduje zmianę prędkości odtwarzania.
Podczas odtwarzania lub w trybie pauzy naciśnij
przycisk TOOLS.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz , a
następnie naciśnij przycisk E.
Odtwórz od
początku
W trybie pauzy naciśnij przycisk 7.
Każde naciśnięcie przycisku 7
spowoduje wyświetlenie nowej ramki.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
1 lub 2.
Odtwarzanie z
Każde naciśnięcie przycisku 1 lub 2
pomijaniem
spowoduje przejście do poprzedniego lub
następnego rozdziału lub pliku.
Wybierz scenę
Wybierz, aby powrócić do początku
filmu, a następnie naciśnij przycisk v.
-- Wyszukiwanie tytułów : Jeśli na
płycie lub w urządzeniu znajduje
się więcej niż jeden film, wybierz tę
opcję, aby rozpocząć odtwarzanie
innego tytułu.
1. Wybierz opcję Wyszukiwanie
tytułów, a następnie naciśnij
przycisk v.
2. Przy użyciu przycisków ▲▼
wybierz tytuł, a następnie naciśnij
przycisk v.
||UWAGA |
\\ Wyszukując tytuł DVD w trybie
zatrzymania, naciśnij przycisk INFO
i wprowadź żądany numer tytułu
(01,02,...).
31
Polski
Media Play
1
Przyciski na pilocie służące do odtwarzania filmów
05
VOL
VOL zawartości wideo zapisanej na płycie, urządzeniu USB, urządzeniu
Można sterować odtwarzaniem
– +WVOL
+–
VOL
zdalnym lub komputerze.
zależności
od płyty lub zawartości niektóre funkcje opisane w tym
podręczniku mogą nie byćTVdostępne.
Media Play
-- Szukaj rozdziałów : Wybierz, aby
odtwarzać wybrany rozdział.
1. Wybierz opcję Szukaj rozdziałów,
a następnie naciśnij przycisk v.
2. Przy użyciu przycisków ▲▼ wybierz
rozdział i naciśnij przycisk v.
-- Wyszukiwanie wg czasu : Wybierz,
aby odtwarzać film od wybranego
momentu.
Wybierz scenę
1. Wybierz opcję Wyszukiwanie
wg czasu, a następnie naciśnij
przycisk v.
2. Przy użyciu przycisków
numerycznych wprowadź punkt w
czasie, do którego chcesz przejść i
naciśnij przycisk v.
Menu 3D należy używać przy
odtwarzaniu pliku 3D.
||UWAGI |
\\ Menu 3D jest dostępne tylko wtedy,
gdy odtwarzany jest plik wideo 3D.
3D
\\ W przypadku przejścia w trybie 3D
do ekranu głównego lub głównego
ekranu Smart Hub, urządzenie
zostanie automatycznie przełączone
w tryb 2D.
||UWAGI |
\\ Można także użyć przycisków ◄►,
aby przejść w filmie do przodu lub
do tyłu. Film zostanie przesunięty do
przodu lub do tyłu o jedną minutę
za każdym naciśnięciem przycisków
◄►.
\\ Jeśli dane indeksu w pliku są
uszkodzone lub plik nie obsługuje
indeksowania, nie będzie można
korzystać z funkcji Wybierz scenę.
\\ W przypadku uruchomienia
plików w urządzeniu sieciowym
po podłączeniu odtwarzacza do
komputera w sieci, funkcja Wybierz
scenę może nie działać.
Wyszukaj
Ustawienia
napisów
Tryb
powtarzania
Pełny ekran
32
\\ Przy odtwarzaniu filmu 3D należy
ustawić odtwarzacz na tryb Bok do
boku lub Góra i dół w Ustawieniach
3D, tak aby ustawienia odtwarzacza
pasowały do formatu zawartości
3D.
Polski
-- Wyszukiwanie scen : Funkcji
Wyszukiwanie scen można używać
w czasie odtwarzania w celu
przeglądania lub włączania filmu od
wybranej sceny.
-- Wyszukiwanie tytułów : Jeśli na
płycie lub w urządzeniu znajduje
się więcej niż jeden film, wybierz tę
opcję, aby rozpocząć odtwarzanie
innego tytułu.
-- Wyszukiwanie wg czasu : Wybierz,
aby odtwarzać film od wybranego
momentu.
Umożliwia skonfigurowanie żądanych
ustawień napisów.
Umożliwia powtarzanie tytułu, rozdziału
lub określonego fragmentu.
Umożliwia ustawienie rozmiaru obrazu wideo.
Multiroom Link
Umożliwia regulację głośności.
-- Głośność : Regulacja głośności.
Naciskaj na pilocie przyciski ◄►.
-- Wyciszenie : Wycisza dźwięk
emitowany przez odtwarzacz.
Naciśnij ponownie, aby powrócić do
poprzedniego poziomu głośności.
||UWAGA |
\\ To menu jest dostępne tylko po
podłączeniu do głośnika zgodnego z
Multiroom Link.
Dźwięk
Synch. dźw.
Napisy
Kąt patrz.
Informacja
Służy do ustawiania żądanego języka
ścieżki dźwiękowej.
Wybierz, aby ustawić synchronizację
dźwięku.
Służy do ustawiania żądanego języka
napisów.
Umożliwia zobaczenie danej sceny z
innego punktu widzenia. Opcja kąta
wyświetla liczbę kątów, które można
wyświetlić. Jeśli płyta Blu-ray/DVD
zawiera sceny filmowane pod wieloma
kątami, można zmienić kąt patrzenia.
Umożliwia wyświetlanie informacji o
pliku wideo.
Funkcja
BONUSVIEW Video Służy do ustawiania żądanej opcji
Bonusview.
Funkcja
BONUSVIEW Audio
33
\\ Wygląd menu może się różnić w zależności od płyty lub
urządzenia pamięci masowej.
\\ Pliki wideo obsługujące wysokie szybkości transmisji 20
Mb/s lub wyższe powodują duże obciążenie urządzenia i
mogą doprowadzić do zatrzymania odtwarzania.
Korzystanie z menu Sortuj według i
Opcje
Korzystanie z menu Sortuj według
Na ekranie pliku zawierającym pliki wideo wybierz
opcję , a następnie naciśnij przycisk v.
Data
Tytuł
Folder
Grupuje wszystkie pliki ze zdjęciami
zapisane na nośniku lub w urządzeniu
pamięci masowej według daty. Kliknij
daną grupę, aby wyświetlić filmy w niej
zawarte.
Wyświetla wszystkie pliki wideo
zapisane na nośniku lub w urządzeniu
pamięci masowej według tytułu.
Wyświetla wszystkie foldery zapisane
na nośniku lub w urządzeniu pamięci
masowej w kolejności alfabetycznej.
||UWAGA |
\\ Wygląd menu może się różnić w zależności od płyty lub
urządzenia pamięci masowej.
Korzystanie z menu Opcji
Na ekranie pliku zawierającym pliki wideo wybierz
opcję , a następnie naciśnij przycisk v.
Odtwórz
wybrane
Wyślij
Polski
Umożliwia wybór określonych plików do
odtwarzania. Działa to bardzo podobnie
dla wszystkich multimediów.
Wybierz to menu, aby przesłać wybrane
pliki do witryny internetowej (Picasa,
Facebook itd.) lub urządzenia. Aby
skorzystać z tego menu, należy założyć
konto w wybranej witrynie, a następnie
zalogować się do niego za pomocą funkcji
Zaloguj. Patrz rozdział „Korzystanie z
funkcji Wyślij” na stronie 38.
Media Play
||UWAGA |
\\ W przypadku korzystania z funkcji
BD Wise to menu nie zostanie
wyświetlone.
||UWAGI |
05
Tryb obrazu
Umożliwia ustawienie trybu obrazu.
-- Dynamiczny : Zwiększa ostrość i
jasność.
-- Standardowy : Ustawienie odpowiednie
do większości zastosowań.
-- Film : Najlepsze ustawienie do
oglądania filmów.
-- Użytkownik : Umożliwia
regulowanie odpowiednio funkcji
ostrości i redukcji szumów.
Media Play
Sterowanie odtwarzaniem muzyki
Można sterować odtwarzaniem zawartości
muzycznej zapisanej na płycie, urządzeniu USB,
urządzeniu zdalnym lub komputerze.
W zależności od płyty lub zawartości niektóre
funkcje opisane w tym podręczniku mogą nie być
dostępne.
SOURCE
Przyciski na pilocie służące do
odtwarzania muzyki
– + VOL
+–
VOL
VOL
1
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
2
SMART
3
HOME
HOME
HUB
2
3
5
6
6
Zgrywanie
9
TITLE MENU
POPUP
REPEAT
4
5
6
Przyciski NUMERYCZNE : Naciśnij numer utworu.
Wybrany utwór zostanie odtworzony.
INFO
Informacja
||UWAGA |
utworu.
Przyciski 5A: Zatrzymuje
B
C odtwarzanie
D
AUDIO SUBTITLE LIGHT
PANDORA DIGITAL (tylko
SUBTITLE płyty
INPUT Audio CD (CD-DA))
Szybkie odtwarzanie
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk 3 lub 4.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku 3 lub 4
powoduje zmianę prędkości odtwarzania.
Przyciski 7 : Przerywa odtwarzanie utworu.
Przyciski 6 : Odtwarza bieżący utwór.
||UWAGA |
\\ Jeśli w ciągu pięciu sekund od włożenia płyty Audio
CD nie zostanie naciśnięty przycisk, ekran zostanie
wyświetlony w trybie pełnego ekranu. Aby wrócić do
ekranu Lista odtwarzania, naciśnij przycisk RETURN na
pilocie.
34
,a
Ta funkcja umożliwia wybór określonych
utworów do odtwarzania. Działa to
bardzo podobnie dla wszystkich
multimediów. Patrz „Tworzenie listy
odtwarzania z utworów zapisanych na
płycie Audio CD” na stronach 35-36.
Ta funkcja konwertuje dźwięk na
płycie na format mp3 i zapisuje
skonwertowane pliki w urządzeniu USB
lub urządzeniu mobilnym podłączonym
do odtwarzacza. Patrz „Zgrywanie” na
stronie 36.
Wybierz, aby wyświetlić informacje (o
zawartości):
\\ Wygląd menu może się różnić w zależności od płyty lub
urządzenia pamięci masowej.
Przyciski 12 : Przechodzenie do następnej lub
EXIT
poprzedniej RETURN
ścieżki.
SEARCH
4
3
APPS
TOOLS
1
0
Na ekranie odtwarzania pliku muzycznego za
pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz menu
następnie naciśnij przycisk v.
Odtwórz
wybrane
VOL
TV
Korzystanie z menu Opcje podczas
odtwarzania
Polski
Korzystanie z menu Sortuj według i
Opcje na ekranie plików
Powtarzanie utworów na płycie Audio CD
Na ekranie pliku zawierającym pliki muzyczne
i naciśnij przycisk v.
zaznacz przycisk
Utwór
Album
Wykonawca
Gatunek
Folder
Wyświetla wszystkie utwory muzyczne
zapisane na nośniku lub w urządzeniu
pamięci masowej w kolejności
alfabetycznej.
Wyświetla wszystkie pliki muzyczne
zapisane na nośniku lub w urządzeniu
pamięci masowej według albumu.
Na ekranie pliku zawierającym pliki muzyczne
i naciśnij przycisk v.
zaznacz przycisk
Dod. do listy
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
Umożliwia wybór określonych utworów
do odtwarzania. Działa to bardzo
podobnie dla wszystkich multimediów.
Patrz „Powtarzanie utworów na płycie
Audio CD” na stronie 35.
Umożliwia wysyłanie wybranych plików
do innych urządzeń. Patrz rozdział
„Korzystanie z funkcji Wyślij” na stronie
38.
Wybierz, aby zarządzać opcjami
kodowania tekstu.
Umożliwia tworzenie listy odtwarzania.
||UWAGA |
\\ Wygląd menu może się różnić w zależności od płyty lub
urządzenia pamięci masowej.
35
TRACK 006
TRACK 001
TRACK 007
00:00:39 00:02:38
TRACK 008
TRACK 009
Wyświetla wszystkie foldery zapisane
na nośniku lub w urządzeniu pamięci
masowej.
Korzystanie z menu Opcji
Kodowanie
TRACK 002
Wyświetla wszystkie pliki muzyczne
zapisane na nośniku lub w urządzeniu
pamięci masowej według gatunku.
\\ Wygląd menu może się różnić w zależności od płyty lub
urządzenia pamięci masowej.
Wyślij
TRACK 001
Wyświetla wszystkie pliki muzyczne
zapisane na nośniku lub w urządzeniu
pamięci masowej według wykonawcy.
||UWAGA |
Odtwórz
wybrane
1. Podczas odtwarzania, przy użyciu przycisków
w lewym dolnym rogu
▲▼◄► wybierz
ekranu, a następnie naciśnij przycisk v.
2. Przy użyciu przycisków ▲▼ wybierz żądany
tryb powtarzania: Wyłączone, Jeden utw. lub
Wszystkie, a następnie naciśnij przycisk v.
TRACK 010
00:43
03:56
04:41
04:02
03:43
03:40
04:06
03:52
03:04
04:02
Losowanie utworów na płycie Audio CD
Można skonfigurować urządzenie tak, aby utwory
na płycie Audio CD (CD-DA/MP3) były odtwarzane
w losowej kolejności.
1. Podczas odtwarzania, przy użyciu przycisków
w lewym dolnym rogu
▲▼◄► wybierz
ekranu, a następnie naciśnij przycisk v.
2. Przy użyciu przycisków ▲▼ wybierz dla
Trybu losowego ustawienie Włączone lub
Wyłączone, a następnie naciśnij przycisk v.
Tworzenie listy odtwarzania z utworów
zapisanych na płycie Audio CD
1. Na ekranie odtwarzania wybierz
i naciśnij
przycisk v. Zostanie wyświetlone menu
Ustawienia.
2. Wybierz przyciskami ▲▼ opcję Odtwórz
wybrane, a następnie naciśnij przycisk v.
3. Przy użyciu przycisków ▲▼ wybierz utwór
i naciśnij przycisk v. Z lewej strony
tytułu utworu zostanie wyświetlony znak
potwierdzenia.
Polski
Media Play
Korzystanie z menu Sortuj według
05
Można skonfigurować urządzenie tak, aby
powtarzane były utwory na płycie Audio CD (CDDA/MP3).
Media Play
4. Powtórz Krok 3, aby wybrać i zaznaczyć
dodatkowe utwory.
5. Aby usunąć dany utwór z listy, przejdź do
utworu i naciśnij ponownie przycisk v. Aby
sprawdzić, czy utwór został usunięty.
6. Po zakończeniu wybierz przyciskami ▲▼
opcję Odtwórz, a następnie naciśnij przycisk
v. Zostanie ponownie wyświetlony ekran
Odtwarzanie muzyki, przedstawiający listę
tylko tych utworów, które zostały zaznaczone.
Wybrane utwory będą odtwarzane
automatycznie.
4. Przy użyciu przycisków ▲▼ wybierz utwór
i naciśnij przycisk v. Z lewej strony
tytułu utworu zostanie wyświetlony znak
potwierdzenia.
\\ Utworzona lista odtwarzania na płycie Audio CD (CD-DA)
może zawierać do 99 utworów.
\\ Na ekranie Odtwórz wybrane można także wybrać
polecenie Zaznacz wszystko, Wycz.wszyst. i Anuluj.
-- Użyj opcji Zaznacz wszystko, aby zaznaczyć
wszystkie utwory. Spowoduje to anulowanie wyboru
poszczególnych utworów. Po naciśnięciu przycisku
RETURN na pilocie lub wybraniu przycisku Odtwórz, a
następnie naciśnięciu przycisku v, wszystkie utwory
zostaną wyświetlone na ekranie Odtwarzanie muzyki i
urządzenie rozpocznie odtwarzanie wszystkich utworów
od Utworu 001.
-- Użyj opcji Wycz.wszyst., aby usunąć zaznaczenie
wszystkich wybranych utworów jednocześnie. Wybierz
poszczególne utwory lub użyj polecenia Zaznacz
wszystko, aby zaznaczyć wszystkie utwory, a
następnie naciśnij na pilocie przycisk RETURN. Jeśli
nie użyjesz opcji Zaznacz wszystko lub wybierzesz
poszczególne utwory, Lista odtwarzania nie zostanie
zmieniona.
-- Opcja Anuluj anuluje wszystkie zmiany dokonane na
ekranie Odtwórz wybrane. Po powrocie do ekranu
odtwarzania Lista odtwarzania pozostanie niezmieniona.
8. Przy użyciu przycisków ▲▼ wybierz urządzenie,
na którym chcesz zapisać zgrywany plik, a
następnie naciśnij przycisk v.
||UWAGI |
Zgrywanie
5. Powtórz Krok 4, aby wybrać i zaznaczyć
dodatkowe utwory.
6. Aby usunąć dany utwór z listy, przejdź do
utworu i naciśnij ponownie przycisk v. Aby
sprawdzić, czy utwór został usunięty.
7. Po zakończeniu wybierz funkcję Zgrywanie
za pomocą przycisków ▲▼, a następnie
naciśnij przycisk v. Zostanie wyświetlone
okno Zgrywanie.
||UWAGA |
\\ Podczas zgrywania nie należy odłączać urządzenia.
9. Aby anulować zgrywanie utworu, naciśnij
przycisk v i wybierz opcję Tak. Wybierz
opcję Nie, aby kontynuować zgrywanie.
10. Po zakończeniu zgrywania zostanie
wyświetlony komunikat „Zgrywanie zostało
zakończone”. Naciśnij przycisk v.
11. Naciśnij przycisk RETURN lub wybierz
Anuluj, a następnie naciśnij przycisk v, aby
wrócić do ekranu odtwarzania.
||UWAGI |
\\ Ta funkcja nie działa w przypadku płyt DTS Audio CD.
\\ Ta funkcja może nie być obsługiwana przez wszystkie
płyty.
\\ Ta funkcja powoduje kodowanie do formatu .mp3 z
prędkością przesyłu 192 kb/s.
\\ Na ekranie Zgrywanie można także wybrać polecenie
Zaznacz wszystko i Wycz.wszyst..
1. Włóż urządzenie USB do gniazda USB na
przednim panelu odtwarzacza.
i naciśnij
2. Na ekranie odtwarzania wybierz
przycisk v. Zostanie wyświetlone menu
Ustawienia.
3. Wybierz przyciskami ▲▼ opcję Zgrywanie, a
następnie naciśnij przycisk v.
36
\\ Użyj polecenia Zaznacz wszystko, aby zaznaczyć
wszystkie utwory, a następnie naciśnij przycisk v.
Spowoduje to anulowanie wyboru poszczególnych
utworów.
\\ Użyj opcji Wycz.wszyst., aby usunąć zaznaczenie
wszystkich wybranych plików jednocześnie.
Polski
Odtwarzanie zdjęć
Podczas odtwarzania lub w trybie pauzy naciśnij
przycisk TOOLS.
Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz , a
następnie naciśnij przycisk E.
Wybierz, aby zmienić ustawienia
pokazu slajdów.
-- Szybkość : Wybierz, aby ustawić
Ustawienia
pokazu slajdów
szybkość pokazu slajdów.
-- Efekty : Wybierz, aby ustawić efekt
pokazu slajdów.
Obróć
Powiększenie
Tryb obrazu
Wybierz, aby obrócić obraz. (Zdjęcie
można obracać zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara lub w
kierunku przeciwnym).
Wybierz, aby powiększyć bieżący obraz.
(Powiększ do 4 razy)
Wybierz, aby ustawić tryb obrazu.
-- Dynamiczny : Służy do zwiększania
ostrości.
-- Standardowy : Ustawienie
odpowiednie do większości
zastosowań.
-- Film : Najlepsze ustawienie do
oglądania filmów.
-- Użytkownik : Umożliwia
regulowanie odpowiednio funkcji
ostrości i redukcji szumów.
||UWAGA |
\\ To menu nie może być wyświetlane,
jeśli używana jest funkcja BD Wise.
Podkład
muzyczny
Wybierz, aby słuchać muzyki podczas
oglądania pokazu slajdów.
||UWAGA |
\\ Liczba plików muzycznych wyszukiwanych
z urządzeń zewnętrznych może się różnić
w zależności od urządzeń.
37
Multiroom Link
||UWAGA |
\\ To menu jest dostępne tylko po
podłączeniu do głośnika zgodnego z
Multiroom Link.
Wyślij
Informacja
Umożliwia wysyłanie wybranego pliku
do innych urządzeń.
Wybierz, aby wyświetlić informacje (o
zawartości):
||UWAGI |
\\ Wygląd menu może się różnić w zależności od płyty lub
urządzenia pamięci masowej.
\\ Aby możliwe było włączenie funkcji Podkład muzyczny,
plik zdjęcia musi znajdować się na tym samym nośniku
co plik muzyczny.
Uwaga: jakość dźwięku może także zależeć od szybkości
transmisji pliku MP3, rozmiaru zdjęcia i sposobu kodowania.
\\ Nie można powiększyć napisów do filmu i grafiki
komputera w trybie pełnoekranowym.
Korzystanie z menu Sortuj według i
Opcje
Korzystanie z menu Sortuj według
Na ekranie pliku zawierającym pliki zdjęć zaznacz
i naciśnij przycisk v.
przycisk
Data
Tytuł
Folder
||UWAGA |
Grupuje wszystkie pliki ze zdjęciami
zapisane na nośniku lub w urządzeniu
pamięci masowej według daty. Kliknij
daną grupę, aby wyświetlić zdjęcia w
niej zawarte.
Wyświetla wszystkie pliki ze zdjęciami
zapisane na nośniku lub w urządzeniu
pamięci masowej według tytułu.
Wyświetla wszystkie foldery zapisane
na nośniku lub w urządzeniu pamięci
masowej.
\\ Wygląd menu może się różnić w zależności od płyty lub
urządzenia pamięci masowej.
Polski
Media Play
Korzystanie z menu Narzędzia podczas
odtwarzania
05
Można odtwarzać pliki ze zdjęciami zapisane na
płycie DVD, urządzeniu USB, urządzeniu mobilnym
lub komputerze.
Umożliwia regulację głośności.
-- Głośność : Regulacja głośności.
Naciskaj na pilocie przyciski ◄►.
-- Wyciszenie : Wycisza dźwięk
emitowany przez odtwarzacz.
Naciśnij ponownie, aby powrócić do
poprzedniego poziomu głośności.
Media Play
Korzystanie z menu Opcji
Na ekranie pliku zawierającym pliki zdjęć zaznacz
i naciśnij przycisk v.
przycisk
Pokaz slajdów
Odtwórz
wybrane
Wyślij
Rozpoczynanie pokazu slajdów.
Wyświetla kolejno wszystkie pliki w
bieżącym folderze. Aby utworzyć pokaz
slajdów z wybraną grupą zdjęć, patrz
Odtwórz wybrane poniżej
Umożliwia wybór określonych zdjęć do
wyświetlenia. Działa to bardzo podobnie
dla wszystkich multimediów.
Patrz „Tworzenie listy odtwarzania z
utworów zapisanych na płycie Audio
CD” na stronach 35-36.
Wybierz to menu, aby przesłać wybrane
pliki do witryny internetowej (Picasa,
Facebook itd.) lub urządzenia. Aby
skorzystać z tego menu, należy założyć
konto w wybranej witrynie, a następnie
zalogować się do niego za pomocą
funkcji Zaloguj.
Patrz rozdział „Korzystanie z funkcji
Wyślij” na stronie 38.
||UWAGA |
\\ Wygląd menu może się różnić w zależności od płyty lub
urządzenia pamięci masowej.
Wysyłanie plików
Korzystanie z funkcji Wyślij
Pliki można przesłać do urządzenia sieciowego
lub innego.
1. Przy wyświetlonym ekranie plików wideo,
muzyki lub zdjęć naciśnij . Zostanie
wyświetlone menu Opcje.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz Wyślij, a
następnie naciśnij przycisk v.
3. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
plik, a następnie naciśnij przycisk v. Z
lewej strony pliku zostanie wyświetlony znak
potwierdzenia.
4. Powtórz Krok 3, aby wybrać i zaznaczyć
dodatkowy plik.
5. Aby usunąć dany plik z listy, przejdź do pliku i
naciśnij ponownie przycisk v.
Zaznaczenie na pliku zostanie usunięte.
6. Po zakończeniu wybierz przyciskami ▲▼◄►
opcję Wyślij, a następnie naciśnij przycisk
v.
Zostanie wyświetlone okno Wyślij z listą
witryn (Picasa, Facebook itd.) lub urządzeń,
do których możesz wysłać pliki.
7. Wybierz miejsce zapisu, a następnie naciśnij
przycisk v.
8. Jeśli pliki są wysyłane do witryny on-line,
zostanie ona otwarta. Zaloguj się i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
||UWAGA |
Kopiowanie filmów, muzyki lub zdjęć
DYSK/USB 
Urządzenie
sieciowe
Zawartość
DYSK/Urządzenie
sieciowe  USB
Muzyka
Obsługiwane
Zdjęcia
Obsługiwane
Obsługiwane
Wideo
Obsługiwane
Obsługiwane
\\ Aby wysłać pliki na witrynę on-line, należy na niej
posiadać konto.
Obsługiwane
• Płyta (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(sfinalizowana)/
DVD+RW/DVD-RW(sfinalizowana))  USB
• PTP USB nie jest dostępne w przypadku
kopiowania na USB.
38
Polski
Usługi sieciowe
1. Podłączyć odtwarzacz do sieci.
(Patrz str. 15)
2. Skonfiguruj ustawienia sieci.
(Patrz strony 22-25)
8. Wybierz pole Data urodzenia, a następnie
wybierz liczby za pomocą przycisków ze
strzałkami w górę i w dół lub naciskając cyfry
na pilocie. Po zakończeniu naciśnij przycisk v.
9. Po uzupełnieniu wszystkich pól naciśnij
przycisk ►, a następnie naciśnij przycisk v.
Pojawia się komunikat Łączenie, a następnie
komunikat potwierdzenia konta.
10. Naciśnij przycisk v. Zostanie wyświetlony
ekran Ustaw obraz profilu.
Tworzenie konta Samsung
Utwórz konto Samsung, aby móc korzystać ze
wszystkich możliwości, jakie Samsung oferuje
on-line. Ustaw konta dla każdego członka
gospodarstwa, aby każdy członek miał dostęp do
własnego konta w serwisie Facebook, Twitter, itp.
konto Samsung Potrzebne jest także, aby móc
pobierać płatne aplikacje oraz wypożyczać filmy.
1. Na Na ekranie startowym naciśnij .
Zostanie wyświetlony ekran Zaloguj.
2. Wybierz opcję Stwórz konto w prawym
dolnym rogu i naciśnij przycisk v.
Zostanie wyświetlony ekran Warunki usługi
oraz zasady ochrony prywatności konta
Samsung.
||UWAGA |
\\ Samsung wysyła potwierdzającą wiadomość e-mail
na podany adres. W celu sfinalizowania konta należy
otworzyć wiadomość e-mail i zareagować zgodnie z
zaleceniem w wiadomości.
11. Wybierz zdjęcie, aby ułatwić identyfikację
twojego konta, a następnie naciśnij przycisk
v. Zostanie wyświetlony ekran Konto
utworzone.
12. Naciśnij przycisk v. Zostanie wyświetlony
ekran główny.
3. Naciśnij przycisk v, aby się zgodzić,
naciśnij przycisk ►, a następnie naciśnij
przycisk v. Zostanie wyświetlony ekran
Stwórz konto.
4. Wybierz pole ID, a następnie naciśnij przycisk
v. Zostanie wyświetlone okno z klawiaturą.
5. Przy użyciu klawiatury wprowadź swój adres
e-mail. Za pomocą przycisków strzałek
przemieszczaj się pomiędzy znakami.
Naciśnij v, aby wybrać znak.
Naciśnij Caps po lewej, aby wprowadzać
wielkie litery. Zaznacz 123#&, aby wybrać
dodatkowe symbole.
6. Po zakończeniu wybierz Gotowe na
klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk
v. Zostanie ponownie wyświetlony ekran
Stwórz konto.
39
Polski
Usługi sieciowe
Aby korzystać z usług sieciowych, należy
najpierw:
7. Wprowadź hasło, swoje imię, nazwisko w taki
sam sposób.
06
Można korzystać z wielu usług sieciowych, np.
strumieniowania wideo lub aplikacji online dzięki
podłączeniu odtwarzacza do sieci.
Usługi sieciowe
Przed korzystaniem z Aplikacji
Samsung
Korzystanie z Aplikacji Samsung
Jeśli usługa Smart Hub nie została skonfigurowana,
podczas pierwszego korzystania z funkcji Aplikacje
odtwarzacz zażąda konfiguracji usługi Smart Hub.
1. Na ekranie głównym wybierz opcję
SAMSUNG APPS, a następnie naciśnij
przycisk v.
2. Jeśli usługa Smart Hub nie została
skonfigurowana, zostanie wyświetlone
okno Smart Hub z pytaniem, czy chcesz
skonfigurować usługę Smart Hub. Wybierz
Tak i naciśnij przycisk v.
3. Wybierz opcję Uruchom, a następnie naciśnij
przycisk v. Zostanie wyświetlony ekran
Zasady i warunki.
4. Na ekranie Dodatkowe usługi, Warunki i
Wybory należy zapoznać się z jego treścią i
zaakceptować zarówno Warunki korzystania
z usługi Smart Hub, jak i jej Zasady ochrony
prywatności, aby móc korzystać z tej usługi.
5. Przewiń w dół, a następnie kliknij Wyświetl
szczegóły, aby zobaczyć pełne dokumenty.
||UWAGA |
\\ Zaakceptowanie Dodatkowych zasady poufności nie jest
wymagane, jednak w przypadku ich niezaakceptowania
niektóre funkcje Smart TV lub czynności mogą być
niedostępne.
6. Wybierz opcję Zgadzam się na wszystkie,
a następnie naciśnij przycisk v. Zostanie
wyświetlony ekran Konfiguracja zakończona.
Naciśnij przycisk v.
40
Można pobrać aplikacje z Internetu i uzyskać
dostęp do różnych aplikacji, aby następnie
oglądać je w telewizorze. Aby uzyskać dostęp
do niektórych aplikacji, należy posiadać konto
Samsung.
Ekran Aplikacji Samsung w skrócie
1
2
SAMSUNG APPS
POLECANE
1
2
3
4
5
2
3
4
5
MOJE APPS
WebBrowser
Najbardziej popula...
6
Nowości
7
8
9
10
Kategorie
3
1
2
3
POLECANE : W tym oknie wyświetlane są pozycje
polecane przez firmę Samsung. Nie można usunąć
Zalecanych aplikacji.
MOJE APPS : Wyświetla osobistą galerię aplikacji
użytkownika, którą można modyfikować na ekranie
MOJE APPS.
Najbardziej popularne, Nowości i Kategorie :
Umożliwiają przeglądanie i pobieranie dodatkowych
aplikacji.
Przy pierwszym otworzeniu ekranu SAMSUNG
APPS odtwarzacz płyt Blu-ray automatycznie
pobiera grupę bezpłatnych aplikacji. Po pobraniu
tych aplikacji są one wyświetlane na ekranie
SAMSUNG APPS.
Aby wyświetlić dodatkowe aplikacje, wybierz
Najbardziej popularne, Nowości lub Kategorie
na dole ekranu, a następnie naciśnij przycisk v.
Opcja Najbardziej popularne służy do
wyświetlania najbardziej popularnych aplikacji,
natomiast opcja Nowości — najnowszych.
Opcja Kategorie służy do wyświetlania ikon
przedstawiających kategorie np. Wideo, Gry
i Sport. Wybierz ikonę kategorii, a następnie
naciśnij przycisk v. Na odtwarzaczu płyt Blu-ray
zostaną wyświetlone aplikacje z tej kategorii.
Polski
Pobieranie aplikacji
\\ Na ekranach Najbardziej popularne, Nowości i
Kategorie przy aplikacjach, które zostały już pobrane,
wyświetlana jest zielona strzałka.
3. Wybierz aplikację, którą chcesz pobrać, a
następnie naciśnij przycisk v. Zostanie
wyświetlony ekran Szczegółowe informacje
dla tej aplikacji.
4. Wybierz opcję Pobierz na ekranie i naciśnij
przycisk v. Przycisk Pobierz zmieni się na
Anuluj i rozpocznie się pobieranie aplikacji.
5. Aby anulować pobieranie, wybierz polecenie
Anuluj, a następnie naciśnij przycisk v.
6. Po zakończeniu pobierania przycisk Anuluj
zmieni się na Odtwórz. Wybierz Odtwórz,
a następnie naciśnij przycisk v, aby
uruchomić aplikację. Można również naciskać
przycisk RETURN, aż zostanie ponownie
wyświetlony ekran SAMSUNG APPS.
Pobrane aplikacje zostaną wyświetlone na
ekranie SAMSUNG APPS w obszarze MOJE
APPS.
||UWAGA |
\\ Jeśli aplikacji nie można pobrać ze względu na brak
wolnej pamięci wewnętrznej, podłącz urządzenie pamięci
USB i spróbuj ponownie.
Uruchamianie aplikacji
1. Wybierz opcję SAMSUNG APPS na ekranie
głównym, a następnie naciśnij przycisk v.
2. Na ekranie SAMSUNG APPS za pomocą
przycisków ▲▼◄► wybierz aplikację, a
następnie naciśnij przycisk v. Aplikacja
zostanie uruchomiona.
2. Wybierz opcję Przen., a następnie naciśnij
przycisk v.
Usługi sieciowe
||UWAGA |
Przen.
06
1. Wybierz opcję Najbardziej popularne,
Nowości i Kategorie, a następnie naciśnij
przycisk v.
2. Po wybraniu opcji Kategorie wybierz ikonę
kategorii, a następnie naciśnij przycisk v.
W przeciwnym razie przejdź do kroku 3.
Menu Opcje
1. Na ekranie MOJE APPS wybierz aplikację,
którą chcesz przenieść do ekranu Moje Apps,
a następnie naciskaj przycisk v przez 3
sekundy.
3. Użyj przycisków ▲▼◄► do przeniesienia
aplikacji.
4. Gdy aplikacja znajdzie się w żądanej pozycji,
naciśnij v w EXIT przycisk.
Usuń
1. Na ekranie MOJE APPS wybierz aplikację,
którą chcesz usunąć, a następnie naciskaj
przycisk v przez 3 sekundy.
2. Wybierz opcję Usuń, a następnie naciśnij
przycisk v.
3. Wybierz przyciskami ◄► opcję Tak, a
następnie naciśnij przycisk v.
Usuw.wiel.
1. Na ekranie MOJE APPS wybierz aplikację,
którą chcesz usunąć, a następnie naciskaj
przycisk v przez 3 sekundy.
2. Wybierz opcję Usuw.wiel., a następnie
naciśnij przycisk v.
3. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
aplikacje, które chcesz usunąć, a następnie
naciśnij przycisk v. Przy każdej wybranej
aplikacji zostanie wyświetlony symbol
zaznaczenia.
||UWAGA |
\\ Można usunąć zaznaczenie aplikacji przez ponowne jej
zaznaczenie i naciśnięcie przycisku v.
4. Za pomoca przycisku ▼ wybierz polecenie
Usuń na dole ekranu, a następnie naciśnij
przycisk v.
||UWAGA |
\\ Na dole ekranu można także wybrać opcje: Anuluj,
Zaznacz wszystko lub Odznacz wszystko.
41
Polski
Usługi sieciowe
Wyświetl szczegóły
||UWAGA |
1. Na ekranie MOJE APPS wybierz aplikację,
której szczegółowe informacje chcesz
wyświetlić, a następnie naciskaj przycisk v
przez 3 sekundy.
2. Wybierz opcję Wyświetl szczegóły, a
następnie naciśnij przycisk v.
Zmień widok
Funkcja ta umożliwia przełączanie widoku ekranu
Aplikacje pomiędzy Najczęściej odtwarzane a
Widokiem spersonalizowanym, który umożliwia
uporządkowanie aplikacji według własnego
uznania.
1. Na ekranie MOJE APPS wybierz aplikację, a
następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk v
przez 3 sekundy.
2. Wybierz polecenie Zmień widok, a następnie
naciśnij przycisk v.
3. Wybierz opcję TAK, jeśli chcesz zmienić
widok. Wybierz opcję Nie, jeśli chcesz
zachować bieżący widok.
\\ Na dole ekranu można także wybrać opcje: Anuluj,
Zaznacz wszystko lub Odznacz wszystko.
Aby odblokować aplikacje, wykonaj dokładnie te
same instrukcje, jednak wybierz aplikacje, które
są zaznaczone symbolem blokady. Po wybraniu
opcji Zapisz i naciśnięciu przycisku v symbole
blokady zostaną usunięte
Aktual. aplik.
1. Na ekranie MOJE APPS wybierz aplikację,
a następnie naciskaj przycisk v przez 3
sekundy.
2. Wybierz opcję Aktual. aplik., a następnie
naciśnij przycisk v.
3. Ekran Aktualizacja aplikacji Samsung zawiera
listę wszystkich aplikacji, do których dostępne
są aktualizacje. Zaznacz wszystkie aplikacje,
które chcesz zaktualizować, a następnie
naciśnij przycisk v. Można również wybrać
Zaznacz wszystkie, aby uaktualnić wszystkie
aplikacje na liście.
4. Wybierz opcję Aktual., a następnie naciśnij
przycisk v.
4. Naciśnij przycisk v.
Zablokuj/Odblokuj
Funkcja ta powoduje zablokowanie dostępu do
danej aplikacji, chyba że zostanie wprowadzony
kod PIN. Polecenie Odblokuj powoduje usunięcie
blokady.
1. Na ekranie MOJE APPS wybierz aplikację,
którą chcesz zablokować, a następnie
naciśnij i przytrzymaj przycisk v przez 3
sekundy.
2. Wybierz opcję Zablokuj/Odblokuj i naciśnij
przycisk v. Podaj kod PIN.
3. Przy użyciu przycisków ▲▼◄► wybierz
aplikację, którą chcesz zablokować.
4. Naciśnij przycisk v. Przy aplikacji zostanie
wyświetlony symbol zaznaczenia.
5. Aby anulować wybór aplikacji, zaznacz
aplikację i naciśnij przycisk v.
6. Po wybraniu wszystkich aplikacji, które
chcesz zablokować, wybierz opcję Zapisz
na dole ekranu, a następnie naciśnij przycisk
v. Przy wszystkich wybranych aplikacjach
zostanie wyświetlony symbol blokady.
42
Screen Mirroring
Funkcja Screen Mirroring umożliwia oglądanie
ekranu smartfonu lub tabletu Android w
telewizorze podłączonym do urządzenia.
1. Na ekranie głównym wybierz opcję Screen
Mirroring, a następnie naciśnij przycisk v.
2. Uruchom aplikację AllShare Cast lub Screen
Mirroring na urządzeniu mobilnym.
3. Odszukaj w urządzeniu nazwę produktu na
liście dostępnych urządzeń, a następnie ją
zaznacz.
4. Telewizor wyświetli komunikat o nawiązywaniu
połączenia (np. Łączenie z Android_92gb...), a
następnie wyświetli komunikat o podłączeniu.
5. Po chwili ekran urządzenia zostanie
wyświetlony na ekranie telewizora.
6. Aby zatrzymać funkcję Screen Mirroring,
naciśnij przycisk EXIT lub RETURN na pilocie
lub wyłącz funkcję Screen Mirroring w
smartfonie.
Polski
||UWAGI |
\\ Transmisje Bluetooth mogą powodować zakłócenia
sygnału funkcji Dublowanie ekranu. Przed użyciem funkcji
Screen Mirroring zalecamy wyłączenie funkcji Bluetooth
w smartfonie lub innym inteligentnym urządzeniu (tablecie
itd.).
Korzystanie z WebBrowser
Można uzyskać dostęp do Internetu przy użyciu
przeglądarki internetowej.
Wybierz opcję WebBrowser na ekranie głównym,
a następnie naciśnij przycisk v.
||UWAGI |
\\ Po uruchomieniu przeglądarki internetowej przy użyciu
produktu podłączonego przewodem HDMI do telewizora
z obsługą funkcji BD Wise — przy włączonej funkcji BD
Wise — okno przeglądarki zostanie powiększone do
rozmiarów ekranu, i zostanie automatycznie ustawiona
optymalna rozdzielczość telewizora.
\\ Przeglądarka internetowa nie jest zgodna z aplikacjami
Java.
\\ Jeśli zostanie podjęta próba pobrania pliku, a pliku nie
będzie można zapisać, zostanie wyświetlony komunikat o
błędzie.
\\ Funkcja E-commerce (umożliwiająca kupowanie
produktów online) nie jest obsługiwana.
Przeglądarka internetowa oferuje dwa sposoby
przeglądania: przeglądanie z użyciem wskaźnika
i przeglądanie z użyciem klawiszy. Po pierwszym
uruchomieniu przeglądarki aktywny jest tryb
Przeglądanie ze wskaźnikiem. W przypadku
nawigacji przeglądarki internetowej za pomocą
myszy polecamy pozostawienie tego trybu
włączonego. W przypadku nawigacji za
pomocą pilota polecamy przełączenie się w tryb
Przeglądania z użyciem klawiszy. Tryb Przeglądanie
z użyciem klawiszy umożliwia przenoszenia
zaznaczenia pomiędzy łączami w przeglądarce
internetowej i, w przypadku używania pilota, jest
szybszy niż tryb Przeglądanie ze wskaźnikiem.
Aby włączyć tryb Przeglądanie z użyciem
klawiszy., wykonaj poniższe czynności:
1. Za pomocą przycisków ▲▼◄► na pilocie
przesuń wskaźnik na ikonę Przeglądanie
za pomocą klawiszy w prawym górnym
rogu ekranu. Ikona Przeglądanie za
pomocą klawiszy to trzecia ikona z prawej
strony. Wskaźnik będzie znajdował się w
odpowiedniej pozycji, jeśli ikona zmieni kolor
na niebieski, a na ekranie zostaną wyświetlone
słowa „Przeglądanie za pomocą klawiszy”.
2. Naciśnij przycisk v. Tryb Przeglądanie
za pomocą klawiszy zostanie włączony i
pozostanie aktywny przy każdym otwieraniu
przeglądarki internetowej.
Panel sterowania w skrócie
Panel sterowania, który przebiega przez górną
część ekranu, wyświetla ikony służące do
uruchamiania przydatnych funkcji. Ikony zostały
opisane poniżej, począwszy od ikony znajdującej
się na samym końcu lewej strony ekranu.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
\\ Nie są obsługiwane kontrolki ActiveX.
\\ Dostęp do niektórych stron internetowych lub
przeglądarek obsługiwanych przez określone firmy może
być zablokowany.
\\ Funkcja odtwarzania filmów Flash nie jest obsługiwana.
43
Polski
New Tab
100%
Usługi sieciowe
\\ W przypadku korzystania z funkcji Screen Mirroring
mogą wystąpić zakłócenia obrazu wideo lub przerwy w
dźwięku w zależności od otoczenia.
Przeglądanie z użyciem klawiszy i
przeglądanie z użyciem wskaźnika
06
\\ Można uzyskać połączenie z urządzeniem obsługującym
funkcję AllShare Cast. Uwaga: niektóre urządzenia z
aplikacją AllShare Cast mogą nie być w pełni obsługiwane
w zależności od producenta Aby uzyskać więcej
informacji o obsłudze połączenia komórkowego, należy
odwiedzić witrynę producenta.
Usługi sieciowe
: Przejście do poprzedniej strony.
: Przejście do następnej strony internetowej.
: Wyświetla Zakładki i ekran Historia. Można
dodać bieżącą stronę do zakładek, wybrać istniejącą
zakładkę oraz edytować lub usuwać zakładki. Można
także wyświetlić historię przeglądania i wybrać
stronę, do której chcemy wrócić.
• : Przejście do ekranu głównego przeglądarki
internetowej.
•
: Umożliwia ręczne
wprowadzenie adresu strony za pomocą
wyświetlonej klawiatury.
• : Ładuje ponownie bieżącą stronę, aby
odświeżyć ją na ekranie.
• : Dodaje bieżącą stronę do zakładek.
•
: Umożliwia wyszukiwanie
informacji przez wprowadzanie słów lub liter przy
użyciu wyświetlonej klawiatury. Patrz „Korzystanie
z wyświetlanej klawiatury” poniżej.
•
: Umożliwia powiększanie lub zmniejszanie
ekranu o różne wartości procentowe.
• / : Umożliwia przełączanie pomiędzy
trybem Przeglądanie z użyciem wskaźnika a
Przeglądanie z użyciem klawiszy.
• : Umożliwia konfiguracje ustawień przeglądarki.
Patrz „Korzystanie z menu Ustawienia” na
stronach 45-46.
• : Zamyka przeglądarkę internetową.
• http://www.samsung.com
: Otwórz nową kartę
przeglądarki internetowej.
•
•
•
1
Korzystanie z wyświetlanej klawiatury
Po kliknięciu
,
lub w przypadku dostępu do danych lub pola
tekstowego i naciśnięciu przycisku v zostanie
wyświetlone okno z klawiaturą.
Aby korzystać z wyświetlonej klawiatury za pomocą
pilota:
http://www.samsung.com
New Tab
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
100%
New Tab
1. Za pomocą przycisków ▲▼◄► na pilocie
przenoś zaznaczenie na wybraną literę lub
cyfrę.
2. Naciśnij przycisk v, aby wprowadzić daną
literę lub cyfrę w polu.
3. Aby wprowadzać wielkie litery, przenieś
zaznaczenie na klawisz Caps w lewym
górnym rogu, a następnie naciśnij przycisk
v. Naciśnij ponowie przycisk v przy
zaznaczonym klawiszu Caps, aby ponownie
przełączyć się w tryb małych liter.
4. Aby wprowadzać symbole i dodatkowe znaki
interpunkcyjne, zaznacz przycisk 123#& po
lewej stronie, a następnie naciśnij przycisk
v.
5. Aby usunąć wprowadzony znak, przenieś
zaznaczenie na : i naciśnij przycisk v.
6. Aby usunąć wprowadzone znaki, przenieś
zaznaczenie na Wyczyść i naciśnij przycisk
v.
7. Po zakończeniu wprowadzania przenieś
zaznaczenie na przycisk Gotowe i naciśnij
v.
||UWAGA |
\\ Jeśli do urządzenia podłączona jest klawiatura
bezprzewodowa, można jej użyć do wprowadzania liter,
cyfr, symboli i znaków interpunkcyjnych. Należy pamiętać,
że okno klawiatura bezprzewodowa działa tylko wtedy,
gdy zostanie wyświetlone okno z klawiaturą, i może
być używana tylko do wprowadzania liter, cyfr, symboli i
znaków interpunkcyjnych.
Opcje na wyświetlanej klawiaturze
Aby uzyskać dostęp do opcji wyświetlanej
klawiatury, zaznacz przycisk
w lewym dolnym
rogu klawiatury i naciśnij przycisk v.
Język
Podczas wprowadzania znaków wyświetlane bądę podpowiedzi wpisywania.
Caps 1234567890 :Wyczyść
qw e r t y u i o p^ *
zxcvbnm, . ?-$Anuluj
123#&
+
a
+
+
s
+
d
+
+
f
g
h
+
j
k
l
+
POL www..com /
~ @
!
_+
%

Gotowe
44
Podpowiedzi
wpisywania
Polski
Wybierz język klawiatury. Można
wybrać język angielski, francuski,
rosyjski itd.
Podczas wprowadzania tekstu
klawiatura sugeruje polecane słowa.
Dla funkcji można wybrać wartości
Włączone lub Wyłączone.
Podgląd znaku Wybierz, aby pisać litery ze znakami
diakrytycznego diakrytycznymi.
Korzystanie z menu Ustawienia
Zatwierdzone
witryny
Menu Ustawienia zawiera funkcje, służące
do sterowania przeglądarką oraz funkcje
zabezpieczeń. Aby otworzyć menu Ustawienia,
w Panelu sterowania, a
zaznacz ikonę
następnie naciśnij przycisk v. Aby wybrać
opcję w menu ustawień, podświetl ją, a następnie
naciśnij przycisk v.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
New Tab
Włącz chwytanie
Zatwierdzone witryny
Przegl. prywatne włączone
Ustaw aparat wyszukiwania
Ustawien. przeglądarki
Pomoc
Zamknij
Włącz
chwytanie/
Wyłącz
chwytanie
Włącza lub wyłącza funkcję chwytania.
Jeśli funkcja chwytania jest włączona,
można przenieść stronę internetową w
górę lub w dół bez przesuwania paska
przewijania. Funkcja chwytania jest
dostępna tylko w trybie Przeglądanie z
użyciem wskaźnika.
45
Przegl.
prywatne
włączone/
Przegl.
prywatne
wyłącz.
Ustaw aparat
wyszukiwania
Polski
Włącza lub wyłącza tryb Prywatność.
W przypadku włączenia trybu
prywatności przeglądarka nie
będzie zachowywała ścieżek URL
odwiedzanych stron. Aby włączyć tryb
prywatności, wybierz opcję TAK.
W trybie prywatności przed ścieżką
URL na górze ekranu wyświetlana
jest ikona „Stop”. Aby wyłączyć tryb
prywatności, wybierz go ponownie.
Można ustawić żądaną wyszukiwarkę.
Usługi sieciowe
Zasugeruj
następną literę
W miarę wprowadzania liter klawiatura
przewiduje kolejną literę. Przewidywania
są wyświetlane w pierścieniu przy
właśnie wprowadzonej literze. Można
wybrać przewidywaną literę lub przejść
do innej litery. Dla funkcji można wybrać
wartości Włączone lub Wyłączone.
Umożliwia ograniczenie dzieciom
dostępu do nieodpowiednich stron
internetowych poprzez zezwolenie na
dostęp tylko do stron zarejestrowanych.
Przy każdej próbie uzyskania dostępu
do opcji Zatwierdzone witryny zostanie
wyświetlony ekran z żądaniem
wprowadzenia kodu PIN. Przy pierwszej
próbie dostępu do opcji Zatwierdzone
witryny należy wprowadzić domyślny
kod PIN 0000 za pomocą przycisków
numerycznych na pilocie.
Kod PIN można zmienić przy użyciu
polecenia Zresetuj hasło dla funkcji
Zatwierdzone witryny. Patrz poniżej.
Funkcja Zatwierdzone witryny :
Włącza lub wyłącza funkcję Strony
zatwierdzone.
Zresetuj hasło do zatwierdzonych
witryn. : Zmienia hasło dla
zatwierdzonych stron.
Dodaj tę witrynę : Umożliwia dodanie
aktualnie wyświetlonej strony internetowej
do listy stron zatwierdzonych.
Zarządzaj zatwierdzonymi
witrynami : Umożliwia wprowadzenie
za pomocą klawiatury ścieżki URL, aby
ją dodać do listy Zatwierdzone witryny,
a także umożliwia jej usunięcie.
Po włączeniu funkcji Zatwierdzone
witryny i nie dodaniu żadnej strony do
listy zatwierdzonych stron dostęp do
stron internetowych będzie niemożliwy.
06
Zresetuj
podpowiedzi
wpisywania
Służy do wymazania pamięci klawiatury
Samsung. Wybierz tę opcję w celu
wymazania wszystkiego, czego
klawiatura Samsung „nauczyła się” o
stylu pisania użytkownika m.in. nowych
słów.
Usługi sieciowe
Ustaw jako główną : Umożliwia
ustawienie strony głównej przeglądarki.
Blok. wysk. ok. : Włącza lub wyłącza
blokadę wyskakujących okien.
Blokowanie str. : Można ustawić
zablokowanie reklam i wybrać ścieżki
URL, dla których reklamy zostaną
zablokowane.
Ogólne : Umożliwia usunięcie
informacji osobistych, np. historii
przeglądania i wyszukiwanych
danych (plików cookies itd.), a także
przywrócenie wszystkich domyślnych
ustawień fabrycznych przeglądarki.
Można również ustawić Tryb
zabezpieczeń.
Ustawienie.
przeglądarki
Pomoc
||UWAGA |
\\ Ustaw opcję Security Mode
na Włączone, aby unikać
wchodzenia na strony ze złośliwym
oprogramowaniem/phishingowe
i uniemożliwić uruchamianie
złośliwego kodu.
Kodowanie : Umożliwia ustawienie
kodowania stron internetowych na
automatyczne lub wybór format
kodowania ręcznie z listy.
Wskaźnik : Umożliwia określenie
prędkości kursora po ustawieniu go w
opcji Wskaźnik oraz ustawianie opcji
Inteligentny kursor na Włączone i
Wyłączone.
Przeglądarka — informacje :
Wyświetla numer wersji oraz informacje
o prawach autorskich przeglądarki
internetowej.
Zapewnia podstawowe informacje o
obsłudze przeglądarki internetowej.
||UWAGA |
\\ W zależności od danej strony internetowej niektóre
funkcje Ustawienie. przeglądarki mogą nie być
aktywne. Nieaktywne funkcje są wyszarzone i nie można
ich używać.
46
Łączenie kont w serwisach
internetowych z urządzeniem
Funkcja Połącz konta w serwisach umożliwia
połączenie urządzenia z kontami w serwisach
internetowych, np. Pandora, do których
urządzenie może zalogować użytkownika
automatycznie po uruchomieniu odpowiedniej
aplikacji.
Zarejestruj nowe konto przechodząc do opcji
HOME  Zaloguj  Utwórz z serwisem
Facebook.
BD-LIVE™
Po podłączeniu odtwarzacza do sieci użytkownik
może mieć dostęp do różnych zawartości
związanych z filmem, dostępnych na płytach z
obsługą BD-LIVE.
1. Podłącz napęd pamięci Flash USB do
gniazda USB z przodu odtwarzacza, a
następnie sprawdź pozostałą ilość miejsca w
pamięci. Aby zapisać usługi BD-LIVE, nośnik
pamięci powinien mieć przynajmniej 1 GB
wolnego miejsca.
2. Wybierz opcję Ustawienia na ekranie
głównym i naciśnij przycisk v.
3. Wybierz Sieć i naciśnij przycisk v.
4. Wybierz opcję Ustawienia BD Live, a
następnie naciśnij przycisk v.
5. Wybierz opcję Zarządzanie danymi BD, a
następnie naciśnij przycisk v.
6. Wybierz opcję Wybór urządzenia, a
następnie naciśnij przycisk v.
7. Wybierz urządzenie USB, a następnie naciśnij
przycisk v.
8. Włóż płytę Blu-ray obsługującą usługę BDLIVE.
9. Wybierz pozycję z listy zawartości usługi BDLIVE zapewnionej przez producenta płyty.
||UWAGA |
\\ Sposób korzystania z usługi BD-LIVE i dostępna zawartość
może się różnić w zależności od producenta płyty.
Polski
Załącznik
Dodatkowe informacje
07
Uwaga
• W przypadku niektórych płyt 3D, aby zatrzymać film podczas odtwarzania 3D, należy nacisnąć
raz przycisk 5 (STOP). Odtwarzanie filmu zostanie zatrzymane, a tryb 3D wyłączony.
Aby zmienić wybór opcji 3D podczas odtwarzania filmu 3D, naciśnij raz przycisk 5 (STOP).
Zostanie wyświetlony ekran menu głównego. Naciśnij ponownie przycisk 5 (STOP), a następnie
wybierz Ustawienia 3D w menu Blu-ray.
• W zależności od treści i umieszczenia obrazu na ekranie telewizora z lewej strony, prawej strony
lub obu stron mogą być widoczne pionowe czarne paski.
Proporcja obrazu TV
• Dostępność formatów obrazu zależy od typu płyty.
• W przypadku wyboru proporcji ekranu oraz opcji innej niż proporcje ekranu danego telewizora,
wyświetlany obraz może być zniekształcony.
• W przypadku wyboru ustawienia 16:9 Oryginalny na ekranie telewizora może zostać wyświetlony
4:3 Pillarbox (czarne paski po obu stronach obrazu).
BD Wise (tylko w odtwarzaczach firmy Samsung)
Ustawienia
• Jeśli funkcja BD Wise jest ustawiona na Włączone, opcja Rozdzielczość jest automatycznie
ustawiona domyślnie na BD Wise, a funkcja BD Wise jest wyświetlana w menu Rozdzielczość.
• W przypadku podłączenia odtwarzacza do urządzenia nieobsługującego funkcji BD Wise, nie
można z niej korzystać.
• W celu zapewnienia prawidłowego działania funkcji BD Wise, ustaw opcję BD Wise odtwarzacza
oraz telewizora w pozycji Włączone.
Wyjście cyfrowe
• Należy zwrócić uwagę na wybór prawidłowego trybu wyjścia audio, gdyż nieprawidłowe
ustawienie spowoduje, że nie będzie słychać dźwięku lub będzie słychać głośny hałas.
• Jeśli urządzenie HDMI (odbiornik AV, telewizor) nie obsługuje skompresowanych formatów (Dolby
Digital, DTS), zostanie ustawiony sygnał audio PCM.
• Zwykłe płyty DVD nie zawierają materiałów dźwiękowych BONUSVIEW i efektów dźwiękowych nawigacji.
• Niektóre płyty Blu-ray nie posiadają efektów dźwiękowych dla funkcji BONUSVIEW oraz dla Nawigacji.
• Konfiguracja tego wyjścia cyfrowego nie wpływa na wyjście dźwięku HDMI do telewizora.
Wpływa na optyczne wyjście dźwięku oraz wyjście HDMI w przypadku podłączenia odtwarzacza
do odbiornika AV.
• W przypadku odtwarzania ścieżek dźwiękowych MPEG sygnał dźwiękowy jest wysyłany jako
PCM, niezależnie od wybranego wyjścia cyfrowego (PCM lub Bitstream).
Próbkowanie PCM
• Nawet gdy opcja Próbkowanie PCM jest ustawiona na Wyłączone, niektóre płyty będą
podawały sygnał audio o zmniejszonej częstotliwości próbkowania przez wyjście optyczne
cyfrowe.
• HDMI
-- Jeśli dany telewizor nie jest zgodny ze skompresowanymi wielokanałowymi formatami (Dolby
Digital, DTS), urządzenie może odtwarzać 2-kanałowy zredukowany dźwięk PCM nawet wtedy,
gdy wybrana została opcja Bitstream (Kodowany lub Nieprzetworzony) w menu konfiguracji.
-- Jeśli dany telewizor nie jest zgodny z częstotliwościami próbkowania PCM ponad 48kHz,
urządzenie może odtwarzać 48kHz.
47
Polski
Załącznik
Ustawienia 3D
Załącznik
Połączenie internet owe BD-Live
• Czym jest ważny certyfikat?
Jeśli odtwarzacz korzysta z funkcji BD-LIVE, aby wysłać dane z płyty oraz żądanie do serwera w
celu potwierdzenia informacji o płycie, serwer na podstawie przesłanych danych sprawdzi ważność
płyty i odeśle certyfikat do odtwarzacza.
• Podczas korzystania z danych BD-LIVE połączenie internetowe może być ograniczone.
Zarządzanie danymi BD
Ustawienia
• W trybie pamięci zewnętrznej, jeśli urządzenie USB zostanie odłączone w trakcie odtwarzania,
odtwarzanie płyty może zostać zatrzymane.
• Obsługiwane są tylko urządzenia USB sformatowane w systemie plików FAT (etykieta pojemności
DOS 8.3).
Zalecamy używanie urządzeń USB obsługujących protokół USB 2.0 o prędkości odczytu/zapisu
co najmniej 4 MB/s.
• Po sformatowaniu pamięci masowej może nie działać funkcja wznawiania odtwarzania.
• Całkowita pojemność dostępnej pamięci dla funkcji Zarządzanie danymi BD może się różnić w
zależności od warunków.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• W zależności od posiadanego telewizora, niektóre rozdzielczości wyjścia HDMI mogą nie działać.
Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi telewizora.
• Funkcja jest niedostępna w przypadku, gdy przewód HDMI nie obsługuje standardu CEC.
• Jeśli telewizor Samsung ma logo Anynet+, to obsługuje funkcję Anynet+.
Wybór języka ścieżki dźwiękowej
• Wskaźnik ◄► nie jest wyświetlany na ekranie, jeśli sekcja BONUSVIEW nie zawiera żadnych
ustawień dźwięku BONUSVIEW.
• Języki dostępne poprzez funkcję Język ścieżki dźwiękowej zależą od języków zakodowanych na
danej płycie. Funkcja ta lub pewne języki mogą nie być dostępne.
• Niektóre płyty Blu-ray mogą umożliwiać wybór cyfrowej ścieżki dźwiękowej PCM lub Dolby Digital
w języku angielskim.
Media Play
Wybór języka napisów
• W zależności od płyty Blu-ray/DVD, może być dostępna funkcja zmiany języka napisów w menu
płyty. Naciśnij przycisk DISC MENU.
• Działanie tej funkcji zależy od wyboru napisów zakodowanych na płycie. W przypadku niektórych
płyt Blu-ray/DVD funkcja może nie być dostępna.
• Jeśli bieżąca płyta Blu-ray ma sekcję BONUSVIEW, wyświetlane są również informacje o trybie
głównej ścieżki audio/BONUSVIEW.
• Funkcja ta zmienia równocześnie napisy główne i dodatkowe.
• Całkowita liczba głównych i drugorzędnych napisów zostanie odpowiednio wyświetlona.
• Naciśnięcie przycisku SUBTITLE na pilocie spowoduje wyświetlenie paska z napisami.
Naciśnij przycisk RETURN, aby usunąć pasek.
48
Polski
Rozdzielczość w zależności od typu zawartości
Typ zawartości
Wyjście UHD : Auto
Ramka filmu : Auto
Wyjście UHD :
Wyłączone
Auto
Ramka filmu : Wyłączone
Ramka filmu : Auto (24 kl./s)
※ tylko 1080p i 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p@24F
Maksymalna rozdzielczość
wejścia telewizora
Maksymalna rozdzielczość
wejścia telewizora
1080p@24F
1080p@24F
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p
1080i
720p
576p/480p
BD Wise
Ramka filmu : Auto
1080p
2160p@24F
1080p@24F
Typ zawartości
Ustawienia
Auto
Rozdzielczość płyty Blu-ray
2160p@24F
E-zawartość/
Treści cyfrowe
Konwer. DVD 24 kl./s : Auto
Wyjście UHD : Auto
Wyjście UHD :
Wyłączone
Konwer. DVD 24 kl./s : Wyłączone
Ramka filmu : Wyłączone
Ramka filmu : Auto (Konwer. DVD 24 kl./s : Auto)
※ tylko 1080p i 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
||UWAGI |
DVD
576i/480i
2160p@24F
1080p@24F
Maksymalna rozdzielczość
wejścia telewizora
Maksymalna rozdzielczość
wejścia telewizora
1080p@24F
1080p@60F
1080i
720p
576p/480p
\\ Jeśli telewizor podłączony do odtwarzacza nie obsługuje funkcji Ramka filmu lub wybranej rozdzielczości, zostanie
wyświetlony komunikat „Jeśli po wybraniu opcji „Tak” obraz nie jest wyświetlany, zaczekaj 15 sekund na powrót do
poprzedniej rozdzielczości. Czy chcesz zmienić rozdzielczość?”. W przypadku wyboru opcji Tak na ekranie telewizora nic nie
będzie wyświetlane przez 15 sekund, a następnie zostanie automatycznie przywrócona poprzednia rozdzielczość.
\\ Jeśli po zmianie rozdzielczości ekran nadal nie będzie wyświetlał żadnego obrazu, wyjmij wszystkie płyty, a następnie
naciśnij i przytrzymaj przycisk @ z przodu odtwarzacza przez ponad 5 sekund. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat
inicjowania i zasilanie zostanie automatycznie wyłączone. Po ponownym włączeniu urządzenia wszystkie ustawienia będą
zresetowane. Uruchom ponownie procedurę konfiguracji ustawień początkowych. Następnie przejdź do opcji Ustawienia >
Obraz > Rozdzielczość w Menu, i wybierz prawidłową rozdzielczość dla danego telewizora.
\\ Po uruchomieniu procedury konfiguracji ustawień początkowych należy ponownie wybrać tylko język i proporcje ekranu
(rozmiar i format ekranu). Resetowanie nie ma wpływu na ustawienia sieci, więc użytkownik może pominąć Konfigurację
sieci i Aktualizację oprogramowania.
\\ Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych, wszystkie zapisane dane BD użytkownika zostaną usunięte.
\\ Aby urządzenie mogło działać w trybie Ramka filmu (24 kl./s), płyta Blu-ray musi obsługiwać tę prędkość.
49
Polski
Załącznik
BD Wise
Płyta Blu-ray
07
Ustawienia
Załącznik
Wybór wyjścia cyfrowego
Ustawienia
Połączenie
Odbiornik AV
Odbiornik AV
obsługujący Optyczne obsługujący Optyczne
HDMI
HDMI
Do PCM 7,1
kan.
Do PCM 7,1
Dolby Digital
kan.
Dolby Digital Do PCM 7,1
Plus
kan.
Do PCM 7,1
Strumień
Dolby TrueHD
kan.
dźwięku na
płycie Blu-ray
Do PCM 6,1
DTS
kan.
DTS-HD High
Do PCM 7,1
Resolution
kan.
Audio
DTS-HD
Do PCM 7,1
Master Audio
kan.
PCM
PCM 2 kan.
Strumień
Do PCM 5,1
Dolby Digital
dźwięku na
kan.
płycie DVD
Do PCM 6,1
DTS
kan.
PCM
Opis dla płyty
Blu-ray
Dowolny
Bitstream
(nieprzetworzone)
PCM
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
Bitstream
(kodowanie
DTS)
Odbiornik AV
obsługujący
HDMI lub
Optyczne
DTS ze zmienionym
kodowaniem
DTS ze zmienionym
Dolby Digital Dolby Digital
kodowaniem
DTS ze zmienionym
Dolby Digital
Dolby Digital
kodowaniem
Plus
DTS ze zmienionym
Dolby TrueHD Dolby Digital
kodowaniem
DTS ze zmienionym
DTS
DTS
kodowaniem
DTS-HD High
DTS ze zmienionym
Resolution
DTS
kodowaniem
Audio
DTS ze zmienionym
DTS-HD
DTS
kodowaniem
Master Audio
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM
PCM 2 kan.
PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital
PCM 2 kan.
DTS
DTS
Bitstream
(kodowanie
Dolby D)
Odbiornik AV
obsługujący
HDMI lub
Optyczne
Kodowanie Dolby
Digital *
Kodowanie Dolby
Digital *
Kodowanie Dolby
Digital *
Kodowanie Dolby
Digital *
Kodowanie Dolby
Digital *
Kodowanie Dolby
Digital *
Kodowanie Dolby
Digital *
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Dekoduje dźwięk
głównej funkcji
Wysyła tylko strumień
i strumień
Dekoduje dźwięk głównej dźwiękowy głównej funkcji,
dźwiękowy
funkcji i strumień dźwięku
aby dany odbiornik AV
BONUSVIEW
BONUSVIEW łącznie
mógł dekodować strumień razem w dźwięk
w dźwięk PCM oraz
dźwiękowy.
PCM i dodaje
dodaje efekty dźwiękowe Dźwięk BONUSVIEW i efekty efekty dźwiękowe
nawigacji.
dźwiękowe nawigacji nie
nawigacji, a
będą słyszalne.
następnie koduje
dźwięk PCM w
strumień DTS
Dekoduje główną
ścieżkę dźwiękową
oraz strumień dźwięku
BONUSVIEW w postaci
dźwięku PCM i dodaje
efekty dźwiękowe
nawigacji, a następnie
ponownie koduje
dźwięk w formacie PCM
do postaci cyfrowego
strumienia bitowego
Dolby lub PCM.
* Jeśli Strumień źródłowy jest 2 kanałowy lub mono, ustawienia „kodowanie Dolby D” nie zostaną
zastosowane. Wyjście zostanie ustawione na PCM 2 kan.
Płyty Blu-ray mogą zawierać trzy strumienie dźwiękowe :
-- Dźwięk głównej funkcji : Ścieżka dźwiękowa głównej funkcji.
-- Ścieżka BONUSVIEW : Dodatkowa ścieżka dźwiękowa, np. komentarz dyrektora lub aktora.
-- Efekty dźwiękowe nawigacji : W przypadku wyboru niektórych funkcji nawigacji po menu mogą być
aktywne efekty dźwiękowe nawigacji. Efekty dźwiękowe nawigacji różnią się na każdej płycie Blu-ray.
50
Polski
Rozwiązywanie problemów
ROZWIĄZANIE
Nie można wykonać żadnych operacji za
pomocą pilota.
• Sprawdź baterie w pilocie. Być może należy je wymienić.
• Pilot należy obsługiwać w pewnej odległości nie większej niż 6,1m od
odtwarzacza.
• Wyjmij baterie, naciśnij jeden lub kilka przycisków i przytrzymaj je
przyciśnięte przez kilka minut, aby zresetować mikroprocesor pilota.
Z powrotem włóż baterie i spróbuj użyć pilota.
Płyta nie jest odtwarzana.
• Upewnij się, że płyta jest włożona etykietą do góry.
• Sprawdź numer regionu płyty Blu-ray/DVD.
Menu płyty nie jest wyświetlane.
• Sprawdź, czy dana płyta posiada menu.
Na ekranie wyświetlony jest symbol zakazu.
• Sygnalizuje to naciśnięcie niewłaściwego przycisku.
• Oprogramowanie płyty Blu-ray/DVD nie obsługuje funkcji (np. kątów).
• Zażądano tytułu lub numeru rozdziału, czy też czasu wyszukiwania, który
jest poza danym zakresem.
Odtwarzanie odbywa się w trybie innym niż
wybrany w menu Konfiguracja.
• Niektóre funkcje wybrane w menu Konfiguracja mogą nie działać
prawidłowo, jeśli dane na płycie nie są w odpowiedni sposób zakodowane.
Nie można zmienić proporcji obrazu.
• Na odtwarzanej płycie Blu-ray/DVD określone są stałe proporcje obrazu.
• Nie ma problemu z odtwarzaczem.
Brak dźwięku.
• Upewnij się, że w menu opcji audio wybrano prawidłowe wyjście cyfrowe.
Ekran jest pusty.
• Jeśli wyjście HDMI jest ustawione na rozdzielczość nieobsługiwaną przez
telewizor (np. 1080p), obraz może nie być wyświetlany na ekranie telewizora.
• Naciśnij przycisk @ (na górnym panelu) i przytrzymaj przez ponad 5
sekund, upewniając się najpierw, że w urządzeniu nie ma płyty. Na
ekranie zostanie wyświetlony komunikat inicjowania i zasilanie zostanie
automatycznie wyłączone. Po ponownym włączeniu urządzenia wszystkie
ustawienia będą zresetowane.
• Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych, wszystkie zapisane
dane BD użytkownika zostaną usunięte.
51
Polski
Załącznik
PROBLEM
07
Przed zleceniem serwisu urządzenia należy sprawdzić, czy poniżej nie opisano rozwiązania napotkanego
problemu.
Załącznik
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Nie pamiętam hasła.
• Naciśnij przycisk @ (na górnym panelu) i przytrzymaj przez ponad 5 sekund,
upewniając się najpierw, że w urządzeniu nie ma płyty. Na ekranie zostanie
wyświetlony komunikat inicjowania i zasilanie zostanie automatycznie
wyłączone. Po ponownym włączeniu urządzenia wszystkie ustawienia będą
zresetowane.
Nie należy z tego korzystać, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.
• Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych, wszystkie zapisane
dane BD użytkownika zostaną usunięte.
Obraz jest przepełniony szumem lub
zniekształcony.
• Upewnij się, że płyta nie jest zabrudzona ani porysowana.
• Oczyść płytę.
Brak sygnału z wyjścia HDMI.
• Sprawdź połączenie pomiędzy telewizorem a gniazdem HDMI odtwarzacza.
• Sprawdź, czy dany telewizor obsługuje rozdzielczość wejściową HDMI
576p/480p, 720p, 1080i lub 1080p.
Nieprawidłowy obraz z wyjścia HDMI.
• Jeśli na ekranie wystąpią losowe zakłócenia, oznacza to, że telewizor nie
obsługuje funkcji HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Inne problemy.
• Przejdź do spisu treści i odszukaj w instrukcji użytkownika część zawierającą
opis funkcji, której dotyczy problem, a następnie powtórz procedurę.
• Jeśli mimo to nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z najbliższym
autoryzowanym serwisem firmy Samsung.
Odtwarzaj multimedia z urządzeń
sieciowych.
Możesz wyświetlić foldery współdzielone
w urządzeniach sieciowych, ale pliki nie są
widoczne.
• Lista multimediów wyświetla tylko pliki z filmami, zdjęciami oraz pliki
muzyczne. Inne typy plików nie są wyświetlane.
Film jest odtwarzany z przerwami.
• Sprawdź, czy połączenie z siecią jest stabilne.
• Sprawdź, czy przewód sieciowy jest odpowiednio podłączony i czy sieć nie
jest obciążona.
• Połączenie bezprzewodowe pomiędzy urządzeniem obsługującym DLNA a
urządzeniem jest niestabilne.
Sprawdź przewody połączeniowe.
Połączenie z siecią pomiędzy odtwarzaczem
a komputerem jest niestabilne.
• Adresy IP w ramach tej samej podsieci nie powinny się powtarzać.
W innym razie problem ten może być wywoływany zakłóceniami IP.
• Sprawdź, czy włączona jest zapora ogniowa.
Jeśli jest, wyłącz funkcję zapory ogniowej.
52
Polski
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Podczas korzystania z usługi BD-LIVE
wystąpił błąd.
• Aby zapisać usługę BD-LIVE, nośnik pamięci powinien mieć przynajmniej 1
GB wolnego miejsca.
Dostępną pojemność można sprawdzić w opcji Zarządzanie danymi BD.
(Patrz str. 20)
||UWAGA |
\\ Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych, wszystkie zapisane dane BD użytkownika zostaną usunięte.
53
Polski
Załącznik
Podłączenie serwera BD-LIVE jest niemożliwe. • Przy użyciu funkcji Stan sieci sprawdź, czy połączenie sieciowe działa
prawidłowo. (Patrz strona 20)
• Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB jest podłączone do
odtwarzacz.
• Aby zapisać usługę BD-LIVE, nośnik pamięci powinien mieć przynajmniej
1 GB wolnego miejsca.
Dostępną pojemność można sprawdzić w opcji Zarządzanie danymi BD.
(Patrz str. 20)
• Sprawdź, czy opcja Połączenie internetowe BD-LIVE jest ustawiona na
Zezwól (wszystkie).
• Jeśli wszystkie powyższe opcje zakończą się niepowodzeniem, należy
skontaktować się z dostawcą zawartości lub zaktualizować oprogramowanie
sprzętowe odtwarzacza do najnowszej wersji.
07
BD-LIVE
Załącznik
Zgodność płyty z formatem
Typy i zawartość płyt, które mogą być odtwarzane przez ten odtwarzacz
Nośniki
WIDEO
MUZYKA
ZDJĘCIE
||UWAGI |
Typ płyty
Płyta Blu-ray
Płyta 3D Blu-ray
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Szczegóły
Płyta BD-ROM lub BD-RE/-R nagrana w formacie BD-RE.
DVD-VIDEO, płyta DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R nagrana i sfinalizowana lub nośnik
pamięci USB z zawartością DivX, MKV, MP4.
Pliki muzyczne nagrane na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lub urządzeniu
pamięci masowej USB zawierającym pliki MP3 lub WMA.
Zdjęcia nagrane na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lub urządzeniu pamięci
masowej USB zawierającym pliki JPEG.
\\ Odtwarzanie w tym urządzeniu niektórych płyt CD-RW/-R i DVD-R może okazać się niemożliwe ze względu na typ płyty lub
warunki wykonania nagrania.
\\ Jeśli płyta DVD-RW/-R nie została poprawnie nagrana w formacie DVD-video, nie będzie odtwarzana.
\\ Ten odtwarzacz nie będzie odtwarzał zawartości nagranej na płycie DVD-R o szybkości transmisji przekraczającej 10 Mb/s.
\\ Ten odtwarzacz nie będzie odtwarzał zawartości nagranej na płycie BD-R lub urządzeniu USB o szybkości transmisji
przekraczającej 25 Mb/s.
\\ Odtwarzanie nie jest możliwe w przypadku niektórych typów płyt lub podczas korzystania z określonych funkcji, takich jak
zmiana widoku i regulacja proporcji obrazu. Szczegółowe informacje na temat płyt podane są na opakowaniach. W razie
konieczności należy się z nimi zapoznać.
\\ W przypadku odtwarzania płyty BD-J ładowanie może potrwać dłużej niż przy zwykłej płycie lub niektóre funkcje mogą
działać wolniej.
Typy płyt nieobsługiwanych przez ten odtwarzacz
• HD DVD
• Płyty DVD-ROM/PD/
MV itd.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(z wyjątkiem warstwy
CD)
54
• DVD-RW (tryb VR)
• Płyty DVD-R 3,9 GB do
autoringu.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(płyty CD-G odtwarzają
tylko dźwięk, bez grafiki)
Polski
Kod regionu
Płyta Blu-ray
Kod
regionu
DVD-VIDEO
Płyta 3D Blu-ray
BD-LIVE
DivX
Powierzchnia
a
Ameryka Północna, Ameryka
Środkowa, Ameryka Południowa,
Korea, Japonia, Tajwan, Hongkong
oraz Azja Południowo-Wschodnia.
b
Europa, Grenlandia, Terytoria
Francuskie, Bliski Wschód,
Afryka, Australia i Nowa
Zelandia.
c
Płyta Blu-ray
Indie, Chiny, Rosja, Azja
Środkowa i Południowa.
1
Stany Zjednoczone, terytoria
Stanów Zjednoczonych oraz
Kanada
2
Europa, Japonia, Bliski Wschód,
Egipt, Afryka, Grenlandia
3
Tajwan, Korea, Filipiny, Indonezja,
Hongkong
4
Meksyk, Ameryka Płd. i
Środkowa, Australia, Nowa
Zelandia, Wyspy Pacyficzne,
Karaiby
5
Rosja, Europa Wsch., Indie,
Korea Płn., Mongolia
6
Chiny
55
System telewizyjny PAL
używany w Polsce, Wlk.
Brytanii, Francji, Niemczech itd.
Polski
Załącznik
Typ płyty
Loga płyt obsługiwanych przez ten
odtwarzacz
07
Zarówno odtwarzacze, jak i płyty mają przypisane
kody regionów. Aby możliwe było odtwarzanie, kod
urządzenia musi być zgodny z kodem płyty. Jeśli
kody nie są różne, płyta nie będzie odtwarzana.
Numer regionu tego odtwarzacza jest podany na
tylnym panelu urządzenia.
Załącznik
Obsługiwane formaty
Obsługiwane pliki wideo
Rozszerz. pliku
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.ps
Kontener
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
Kodek wideo Rozdzielczość
MVC
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
DivX 3.11 / 4 /
5/6
MPEG4 SP/ASP
Window Media
Video v9(VC1)
AVS
MPEG2
MPEG1
Microsoft
MPEG-4 v3
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)
H 263 Sorrenson
Microsoft
MPEG-4 v1, v2
VP6
VP8
RV8/9/10
(RV30/40)
1920x1080
Częstotliwość
odświeżania
(kl./s)
24/25/30
Szybkość
transmisji
(Mb/s)
60
FHD : MAX 30
HD : MAX 60
30
1280x720
Kodek audio
AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS (Core, LBR)
MAX 30
720x576
640x480
1920x1080
6~30
6~30
4
20
Vorbis
1920x1080
6~30
20
RealAudio 6
`` Ograniczenia
-- Nawet jeśli dany plik jest kodowany za pomocą jednego z wyżej wymienionych obsługiwanych
kodeków podanych w tabeli Obsługiwane pliki wideo, plik może nie zostać odtworzony, jeśli występuje
problem z jego zawartością.
-- Normalne odtwarzanie nie jest gwarantowane, jeśli dane znajdujące się w pliku są nieprawidłowe lub
sam plik jest uszkodzony.
-- W przypadku plików o szybkości transmisji/częstotliwości klatek wyższej niż podana tabeli
Obsługiwane pliki wideo mogą występować zakłócenia podczas odtwarzania.
-- Funkcja wyszukiwania (przeskakiwania) nie jest dostępna, jeśli tabela z indeksem pliku jest uszkodzona.
-- W przypadku zdalnego odtwarzania pliku za pośrednictwem połączenia z siecią mogą wystąpić
zakłócenia odtwarzanego wideo w zależności od prędkości połączenia.
-- Niektóre urządzenia USB/aparaty cyfrowe mogą nie być kompatybilne z tym urządzeniem.
-- Bezstratny format RMVB jest obsługiwany tylko w modelach produkowanych na rynek w Chinach i
Hongkongu.
-- Kodek AVS jest obsługiwany tylko w modelach produkowanych na rynek w Chinach.
-- Pliki z rozszerzeniem *.ps są obsługiwane tylko w modelach produkowanych na rynek w Chinach.
-- Kodek DivX jest nie obsługiwany w modelach produkowanych na rynek w Ameryce.
56
Polski
Obsługiwane formaty plików napisów do
filmów DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||UWAGA |
\\ Odtwarzanie niektórych płyt w formacie MKV oraz MP4
może być niemożliwe w zależności od rozdzielczości filmu
wideo oraz prędkości klatek.
Obsługiwane formaty plików z napisami
Nazwa
Rozszerzenie pliku
SAMI
.smi
SubViewer
.sub
MPEG-4 Timed text
SubRip
Zewnętrzny
.ttxt
.srt
Micro DVD
.sub lub .txt
Advanced SubStation
Alpha
.ass
SubStation Alpha
Powerdivx
SMPTE-TT Text
.ssa
.psb
MKV
MKV
Advanced SubStation
Alpha
Wewnętrzny
AVI
SubRip
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
VobSub
TTML w Smooth
Streaming
SMPTE-TT TEXT
SMPTE-TT PNG
MKV
MP4
MP4
MP4
Obsługiwane formaty plików muzycznych
Rozszerzenie
pliku
Typ
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Obsługuje do dwóch
kanałów.
*.ogg
OGG
Vorbis
Obsługuje do dwóch
kanałów.
Obsługiwany
zakres
-
*.wma
WMA
WMA
Dla WMA. Obsługuje
maks. 10 kanałów
Pro 5.1.
Bezstratny format
audio WMA nie jest
obsługiwany.
Obsługuje do profilu
M2.
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
Typ 0, typ 1 i
Wyszukiwanie nie są
obsługiwane.
Dostępne tylko z USB.
.xml
57
SubStation Alpha
Załącznik
ĞĞ
Rozszerzenie pliku
Xsub
`` Dekoder audio
-- Obsługuje WMA 10 PRO (do 5.1).
-- Nie obsługuje bezstratnego formatu audio WMA.
-- Obsługuje również profil M2.
-- Bezstratny format RealAudio 10 nie jest
obsługiwany w modelach produkowanych na
rynek w Chinach i Hongkongu.
-- Nie obsługuje formatów QCELP/AMR NB/WB.
-- Obsługuje format vorbis (do dwóch kanałów).
-- Obsługuje DD+ (do 7.1 kan.)
-- Kodek DTS LBR jest obsługiwany tylko w
kontenerach MKV / MP4 / TS.
Nazwa
07
`` Dekoder wideo
-- Obsługuje do H.264, poziom 4.1. (Nie obsługuje
FMO/ASO/RS)
-- Nie obsługuje VC1/AP/L4.
-- Kodeki z wyjątkiem WMV v7, v8, MSMPEG4 v3,
MVC, VP6
1) Poniżej 1280 x 720: maks. 60 klatek
2) Powyżej 1280 x 720: maks. 30 klatek
-- Nie obsługuje GMC 2 lub nowszej wersji.
-- Obsługuje SVAF typy sekwencji oglądania Góra/
Dół, Obok siebie, Prawo/Lewo (2 ES)
-- Obsługuje BD MVC Spec.
Polski
Załącznik
Rozszerzenie
pliku
Typ
Kodek
*.ape
ape
ape
Nie jest obsługiwany
typ NonSmart.
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
Obsługiwany
zakres
Obsługiwane formaty plików zdjęć
Rozszerzenie
pliku
*.jpg
*.jpeg
*.png
*.bmp
*.mpo
Typ
Rozdzielczość
JPEG
15360x8640
PNG
4096x4096
MPO
15360x8640
BMP
4096x4096
Informacje o podłączaniu urządzenia USB
• Odtwarzacz ten obsługuje urządzenia pamięci
masowej USB, odtwarzacze MP3, aparaty
cyfrowe oraz czytniki kart USB.
• Niektóre urządzenia USB/aparaty cyfrowe mogą
nie być kompatybilne z tym urządzeniem.
• Ten odtwarzacz obsługuje systemy plików
FAT16, FAT32 i NTFS.
• Urządzenia USB należy podłączać bezpośrednio
do portu USB odtwarzacza. Podłączanie za
pośrednictwem przewodu USB może spowodować
problemy z kompatybilnością.
• Włożenie więcej niż jednego urządzenia pamięci
masowej do czytnika z wieloma gniazdami urządzenie
może spowodować nieprawidłowe działanie czytnika.
• Odtwarzacza nie obsługuje protokołu PTP.
• Nie należy odłączać urządzenia USB podczas
„ładowania”.
• Im większa rozdzielczość obrazu, tym bardziej
opóźnione jest jego wyświetlenie.
• Ten odtwarzacz nie odtwarza plików MP3
z zastosowaniem systemu DRM (ang.
Digital Rights Management), pobranych z
komercyjnych stron internetowych.
• Ten odtwarzacz obsługuje tylko filmy o
częstotliwości odświeżania niższej niż 30 klatek/s.
58
• Ten odtwarzacz obsługuje tylko urządzenia
pamięci masowej USB klasy (MSC), np.
pendrivy oraz dyski twarde USB. (Koncentrator
nie jest obsługiwany).
• Niektóre dyski twarde USB, czytniki kart z
wieloma gniazdami lub pendrivy mogą nie być
kompatybilne z tym odtwarzaczem.
• Jeśli niektóre urządzenia wymagają
zwiększonego poboru mocy, urządzenie USB
może być ograniczone przez urządzenie
zabezpieczające obwód.
• Jeśli odtwarzanie z dysku twardego USB
jest niestabilne, należy zapewnić dodatkowe
zasilanie podłączając twardy dysk do gniazda.
Jeśli problem nie ustępuje, należy się skontaktować
z producentem twardego dysku USB.
• Firma SAMSUNG nie odpowiada za uszkodzenie
plików z danymi ani za utratę danych.
• Ten odtwarzacz nie obsługuje skompresowanych
NTFS, plików kopii zapasowych oraz plików
zaszyfrowanych.
-- Urządzenie USB można naprawić lub
sformatować na komputerze stacjonarnym.
(tylko systemy operacyjne MS-Windows)
AVCHD, format zapisu wideo w wysokiej
rozdzielczości (ang. Advanced Video
Codec High Definition)
• Urządzenie to może odtwarzać płyty w formacie
AVCHD. Płyty te są standardowo nagrywane i
stosowane w kamerach.
• Format AVCHD jest cyfrowym formatem wysokiej
rozdzielczości, stosowanym w kamerach cyfrowych.
• Format MPEG-4 AVC/H.264 umożliwia
kompresowanie obrazów przy wyższej
wydajności niż typowy format kompresowania
obrazów.
• Niektóre płyty AVCHD używają formatu
„x.v.Color”. To urządzenie może odtwarzać płyty
AVCHD w formacie „x.v.Color”.
• „x.v.Color” jest znakiem towarowym firmy Sony
Corporation.
• „AVCHD” oraz logo AVCHD są znakami
towarowymi firmy Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. oraz Sony Corporation.
||UWAGI |
\\ Odtwarzanie niektórych płyt w formacie AVCHD może być
niemożliwe, w zależności od warunków nagrywania.
Płyty w formacie AVCHD należy sfinalizować.
\\ Format „x.v.Color” oferuje szerszą gamę kolorów niż
standardowe płyty DVD do kamer.
Polski
Informacje o zgodności i kompatybilności
Polski
Załącznik
59
07
NIE WSZYSTKIE płyty są obsługiwane przez urządzenie
• W zależności od ograniczeń opisanych poniżej i wymienionych w treści całej instrukcji obsługi, łącznie
z częścią dotyczącą typów i charakterystyki płyt, rodzaje płyt, które mogą być odtwarzane to: nagrane
fabrycznie komercyjne płyty BD-ROM, DVD-VIDEO oraz Audio CD (CD-DA); BD-RE/-R, DVD-RW/-R i
CD-RW/-R.
• Płyty nie wymienione powyżej nie mogą być odtwarzane w tym odtwarzaczu i/lub nie są przeznaczone
do niego. Niektóre z powyżej wymienionych płyt mogą nie zostać odtworzone z jednego lub więcej
powodów podanych poniżej.
• Firma Samsung nie może zagwarantować, że urządzenie odtworzy każdą płytę noszącą logo BDROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R lub CD-RW/-R. Ponadto odtwarzacz może
nie reagować na wszystkie polecenia lub obsługiwać wszystkich funkcji płyty. Te oraz inne problemy
braku kompatybilności płyt i urządzenia z nowymi i istniejącymi formatami są możliwe, ponieważ:
-- format Blu-ray jest nowym i rozwijającym się formatem i ten odtwarzacz może nie obsługiwać
wszystkich możliwości płyt Blu-ray, ponieważ niektóre z nich mogą być opcjonalnymi, dodatkowymi
funkcjami, które zostały dodane do formatu Blu-ray po zakończeniu produkcji tego urządzenia, a
pewne dostępne funkcje mogą być wprowadzone z opóźnieniem;
-- nie wszystkie nowe i istniejące wersje formatów płyt są obsługiwane przez ten odtwarzacz;
-- nowe i istniejące wersje formatów płyt mogą być korygowane, zmieniane, aktualizowane, ulepszane
i/lub uzupełniane;
-- niektóre płyty są wytwarzane w sposób, który pozwala na określony lub ograniczony sposób
działania lub funkcjonalności podczas odtwarzania;
-- niektóre funkcje mogą być opcjonalne, dodatkowe możliwości mogą być dodane po zakończeniu
produkcji tego odtwarzacza, a pewne dostępne funkcje mogą być wprowadzone z opóźnieniem;
-- niektóre płyty noszące logo BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R lub CDRW/-R mogą nie spełniać określonego dla nich standardu;
-- niektóre płyty mogą nie być odtwarzane ze względu na fizyczne uszkodzenia lub warunki ich nagrania;
-- podczas tworzenia oprogramowania obsługującego płyty Blu-ray i DVD i/lub w procesie ich produkcji
mogą pojawić się usterki i błędy;
-- odtwarzacz działa w inny sposób niż standardowe odtwarzacze płyt DVD lub inne urządzenia
audiowizualne; i/lub
-- z powodów wymienionych w treści całej niniejszej instrukcji obsługi lub innych wykrytych i
opublikowanych przez centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG.
• W przypadku wystąpienia problemów z kompatybilnością płyty lub działaniem odtwarzacza, należy
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG.
Można także skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG w celu uzyskania
ewentualnych aktualizacji dla tego odtwarzacza.
• Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ograniczeń odtwarzania i kompatybilności płyt, należy
zapoznać się z częściami niniejszej instrukcji poświęconymi środkom ostrożności, czynnościom
wymaganym przed przeczytaniem instrukcji obsługi, typom i charakterystyce płyt oraz czynnościom
wymaganym przed przystąpieniem do odtwarzania.
• W przypadku wyjścia trybu kolejnoliniowego odtwarzacza płyt Blu-ray : INFORMACJA DLA
KLIENTÓW: NIE WSZYSTKIE TELEWIZORY KLASY HIGH DEFINITION SĄ W PEŁNI KOMPATYBILNE
Z TYM URZĄDZENIEM. DLATEGO NA OBRAZIE MOGĄ POJAWIĆ SIĘ ZAKŁÓCENIA. W PRZYPADKU
PROBLEMÓW Z OBRAZEM PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, ZALECA SIĘ, ABY
UŻYTKOWNIK PRZESTAWIŁ POŁĄCZENIE NA WYJŚCIE „STANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI”.
W PRZYPADKU PYTAŃ ZWIĄZANYCH ZE ZGODNOŚCIĄ DANEGO TELEWIZORA Z TYM
URZĄDZENIEM PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA.
Załącznik
Zabezpieczenie przed kopiowaniem
• Ponieważ system AACS (Advanced Access Content System) jest zatwierdzonym systemem ochrony
materiałów dla formatu Blu-ray, podobnym w użyciu do CSS (Content Scramble System), który
jest używany w formacie DVD, odtwarzanie, przekazywanie sygnału analogowego itd., chronionych
materiałów systemu AACS podlega pewnym ograniczeniom.
Działanie urządzenia i ograniczenia na nie nałożone mogą się różnić w zależności od czasu, w którym
zostało ono nabyte, ponieważ ograniczenia mogą być przyjęte i/lub zmienione przez system AACS
po rozpoczęciu produkcji urządzenia. Ponadto, systemy BD-ROM Mark oraz BD+ są używane jako
dodatkowe zabezpieczenie materiałów dla formatu Blu-ray, co nakłada pewne ograniczenia, włączając
w to ograniczenia w odtwarzaniu materiałów chronionych za pomocą systemów BD-ROM Mark oraz
BD+. Aby uzyskać więcej informacji na temat systemów AACS, BD-ROM Mark, BD+ lub niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta SAMSUNG.
• Często zdarza się, że materiały zapisane na płycie Blu-ray/płytach DVD są zakodowane w celu
zabezpieczenia ich przed skopiowaniem. Dlatego odtwarzacz należy podłączać bezpośrednio tylko do
telewizora, a nie do magnetowidu. Podłączenie do magnetowidu spowoduje, że obrazy pochodzące z
płyt Blu-ray/DVD zabezpieczonych przed kopiowaniem będą zniekształcone.
• Zgodnie z prawem autorskim Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów, nielegalne kopiowanie,
używanie, wyświetlanie, rozprowadzanie lub zmiana programów telewizyjnych, kaset wideo, płyt Bluray i DVD oraz innych materiałów może podlegać odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.
• Komentarz Cinavia : Urządzenie to korzysta z technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania
nieupoważnionych kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach komercyjnych,
oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii,
zostanie wyświetlony komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany.
Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum obsługi klienta Cinavia online: http://
www.cinavia.com. Aby poprosić o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze
swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta Cinavia, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii własnościowej na licencji firmy
Verance Corporation, i jest chronione amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami
Stanów Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami autorskimi, a także
chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem
towarowym firmy Verance Corporation. Copyright 2004–2015 Verance Corporation. Wszystkie prawa
zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odtwarzanie wsteczne (ang. reverse engineering) i
rozmontowywanie urządzenia.
Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące usług sieciowych
Wszelkie zasoby i usługi dostępne za pośrednictwem tego urządzenia należą do stron trzecich i są
chronione prawami autorskimi, patentami, znakami towarowymi i/lub innymi prawami własności intelektualnej.
Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie
może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości
lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej
zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie,
kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie,
tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem
jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.
60
Polski
• Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. „Dolby” i symbol dwóch liter „D” są
znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
• Informacje na temat patentów DTS znajdują się na stronie http://patents.dts.com.
Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD i symbol oraz znak
DTS i symbol łącznie stanowią zarejestrowane znaki towarowe, DTS-HD Master Audio
to znak towarowy firmy DTS, Inc. ® DTS, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
• DivX
-- To urządzenie ma certyfikat DivX Certified®, co oznacza, iż przeszło ono
rygorystyczne testy potwierdzające odtwarzanie plików wideo DivX®.
-- Aby odtworzyć zakupione filmy DivX, należy najpierw zarejestrować urządzenie na stronie vod.divx.
com. Znajdź swój kod rejestracyjny w sekcji DivX VOD menu konfiguracji urządzenia.
-- Symbol DivX Certified® oznacza możliwość odtwarzania plików wideo DivX® o rozdzielczości do
1080p, łącznie z treścią płatną.
-- DivX®, DivX Certified® oraz odpowiednie symbole graficzne są znakami towarowymi firmy DivX, LLC i
są używane na licencji.
-- Urządzenie to jest objęte jednym lub większą liczbą zgłoszeń patentowych w USA: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
-- To urządzenie obsługuje techologię DivX Plus Streaming®, co umożliwia korzystanie z
zaawansowanych funkcji (wielojęzyczne napisy, wiele ścieżek dźwiękowych, rozdziały, płynne
przewijanie do przodu/do tyłu itd.) podczas oglądania przesyłanych strumieniowo filmów HD i
programów telewizyjnych.
61
Polski
Załącznik
Licencja
07
TREŚCI I USŁUGI INNYCH PRODUCENTÓW SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAKIEJ JAKA JEST”. FIRMA
SAMSUNG NIE UDZIELA GWARANCJI NA TREŚCI LUB USŁUGI DOSTARCZANE W TEN SPOSÓB — ANI
JAWNEJ ANI DOMNIEMANEJ — UŻYTKOWANE W DOWOLNYM CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE
ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI
ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE
GWARANTUJE PRAWIDŁOWOŚCI, WAŻNOŚCI, TERMINOWOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI
JAKICHKOLWIEK ZASOBÓW LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM TEGO URZĄDZENIA.
PONADTO W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, FIRMA SAMSUNG
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, ANI Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ANI DELIKTOWEJ,
ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WYNIKOWE SZKODY, KOSZTY
ZASTĘPSTWA PRAWNEGO, WYDATKI ANI ŻADNE INNE SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU LUB W
ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI W LUB WYNIKAJĄCYMI Z KORZYSTANIA Z
JAKIEGOKOLWIEK ZASOBU LUB USŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB DOWOLNĄ STRONĘ TRZECIĄ,
NAWET W PRZYPADKU INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili
i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas.
Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych,
które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z
odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub
zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami.
Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.
Załącznik
• Wyrażenia HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI to
znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy HDMI Licensing LLC w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Oracle i Java to zarejestrowane znaki towarowe firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Inne
nazwy mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli
• Informacja na temat licencji Open Source
-- W przypadku stosowania oprogramowania typu Open Source, Licencje Open Source są dostępne w
menu produktu.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i ich loga są znakami towarowymi firmy Blu-ray Disc Association.
• Niniejszym firma Samsung Electronics, oświadcza, że to urządzenie jest zgodne
z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/WE.
Oryginalna Deklaracja zgodności jest dostępna w witrynie http://www.samsung.com, przejdź do
Wsparcie > Przeszukaj wsparcie dotyczące produktu i wprowadź nazwę modelu.
To urządzenie można używać we wszystkich krajach UE. Urządzenie to można używać tylko w
pomieszczeniach.
62
Polski
Dane techniczne
HDMI
Wyjście audio
Sieć
Wideo
Audio
7.1-kanałowe
Cyfrowe wyjście audio
Ethernet
WLAN
Zabezpieczenia
WPS(PBC)
• Prędkości sieci niższe lub równe 10Mb/s nie są obsługiwane.
• Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
• W celu uzyskania informacji o źródle zasilania i zużyciu energii, patrz etykieta dołączona do
odtwarzacza.
• Podany ciężar i wymiary są wartościami przybliżonymi.
• I stnieje możliwość nałożenia opłaty administracyjnej w przypadku gdy
(a) zostanie wezwany technik, a w urządzeniu nie zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w
przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta niniejszej instrukcji)
(b) urządzenie zostanie przyniesione do punktu napraw, a w urządzeniu nie zostanie stwierdzona
żadna wada (tj. w przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta niniejszej instrukcji).
• Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości takiej opłaty administracyjnej przed wykonaniem
jakiejkolwiek naprawy lub wizytą technika na miejscu.
63
Polski
Załącznik
USB
1.7 kg
430 (szer.) X 201 (głęb.) X 46 (wys.) mm
od +5°C do +35°C
od 10 % do 75 %
USB 2.0
5 V 500mA maks.
2D: 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D: 1080p, 720p
PCM, Bitstream
Lewy przedni/Prawy przedni, Centralny, Subwoofer, Lewy
surround/Prawy surround, Lewy tylny surround/Prawy tylny
surround
Optyczne
100BASE - TX Terminal
Wbudowane
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Obsługiwane
07
Ogólne
Waga
Wymiary
Zakres temperatur eksploatacji
Zakres wilgotności eksploatacji
Typ A
Wyjście DC
Kontakt do SAMSUNG
Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.
Country
UK
EIRE
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
BELGIUM
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
POLAND
HUNGARY
Contact Centre 
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60
€/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
808 20 7267
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
02-201-24-18
Web Site
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
Country
SLOVAKIA
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
Web Site
0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661 www.samsung.com/at/support
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/ch/
support (German)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
www.samsung.com/cz/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
055 233 999
www.samsung.com/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka)
090 726 786 (0,39 EUR/min)
www.samsung.com/si
klicni center vam je na voljo od
ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.
011 321 6899
800 111 31 , Безплатна телефонна
линия
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG )
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest
niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w
które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw
domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria
zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli
baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub
środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu
odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie
należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze
zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie
ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu
oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów,
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym
dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani
jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Download PDF

advertising