Samsung AQV18EWDX Instrukcja obsługi

Funkcje klimatyzatora
Orzeźwiająco chłodna oferta na lato
Podczas parnych letnich dni i długich niespokojnych
nocy nie ma lepszego sposobu na ucieczkę od gorąca, niż
chłodne komfortowe zacisze własnego domu. Ten nowy
klimatyzator przyniesie koniec wyczerpującym letnim
dniom i umożliwi Ci odpoczynek. W tym roku pobij gorąco
własnym klimatyzatorem.
Efektywność kosztowa
Ten nowy klimatyzator nie tylko gwarantuje maksymalną
moc chłodzenia latem, ale także efektywną metodę
ogrzewania w zimie dzięki zaawansowanemu
systemowi z pompą ciepła. Ta technologia jest aż do
300% efektywniejsza w porównaniu do ogrzewania
elektrycznego, dlatego umożliwia dalszą redukcję kosztów
eksploatacyjnych.
Teraz jeden klimatyzator zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby
związane z chłodzeniem i ogrzewaniem przez cały rok.
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa ................................ 3
Sprawdzanie przed użytkowaniem . ...................................... 6
Sprawdzanie nazw elementów . .............................................. 7
Sprawdzanie pilota zdalnego sterowania ........................... 8
Podstawowe funkcje .................................................................. 10
Regulacja kierunku przepływu powietrza ....................... 12
Używanie funkcji Turbo ............................................................ 12
Tryb
....................................................................... 13
Ustawianie On/Off timer .......................................................... 14
Używanie funkcji SPi .......................................................... 15
Używanie funkcji Smart Saver ............................................... 15
Używanie funkcji Quiet ............................................................. 16
Używanie funkcji Auto Clean ................................................. 16
Czyszczenie klimatyzatora . ..................................................... 17
Konserwacja klimatyzatora ..................................................... 19
Rozwiązywanie problemów ................................................... 20
Elegancja pasująca do wszystkich wnętrz
Eleganckie i harmonijne wzornictwo traktuje priorytetowo
estetykę i doskonale komponuje się z istniejącym
wystrojem wnętrz. Dzięki miękkiemu kolorowi i profilowi
z zaokrąglonymi krawędziami ten nowy klimatyzator nada
klasę każdemu pomieszczeniu. Ciesz się wszystkim tym,
co oferuje Twój klimatyzator zarówno pod względem
funkcjonalnym, jak i estetycznym.
Funkcja
Tryb
umożliwia ustawienie komfortowej
temperatury podczas snu przy równoczesnej oszczędności energii.
Funkcja SPi
Funkcja SPi wytwarza wodór (H) i tlen (O2), w celu niszczenia
niepożądanych zanieczyszczeń powietrza, takich jak bakterie,
pyłki kwiatowe, czy przykrego zapachu. Sprawia ona, że
wdychane powietrze jest świeże, charakterystyczne dla takich
środowisk jak wodospady, oceany, rzeki czy góry.
To urządzenie jest zgodne z wymogami zawartymi w następujących dyrektywach unijnych: Dyrektywą Niskonapięciową (2006/95/
EC) oraz Dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EEC).
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z systemami segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani
jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby
uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych
przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy
usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
2
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed zastosowaniem klimatyzatora, należy gruntownie zapoznać się z instrukcją obsługi, w celu jego bezpiecznego
użytkowania a także korzystania z jego szerokiego zakresu stosowanych funkcji.
POLSKI
Ponieważ instrukcja obsługi obejmuje różne modele klimatyzatora, jego charakterystyka może nieznacznie się różnić od
opisanej w niniejszej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek pytań, należy skontaktować się z najbliższym punktem obsługi
serwisowej, lub uzyskania pomocy i niezbędnych informacji na stronie www.samsung.com.
Znaczenie ikon i znaków zawartych w niniejszej instrukcji obsługi:
OSTRZEŻENIE
PRZESTROGA
Niebezpieczne i beztroskie postępowanie, może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała, a
nawet spowodować śmierć.
Niebezpieczne i beztroskie postępowanie, może doprowadzić do lekkich obrażeń ciała, lub
uszkodzenia urządzenia.
Postępować zgodnie z
instrukcjami.
Odłączyć wtyczkę zasilania z
gniazda sieci.
NIE próbować.
NIE rozmontowywać.
Upewnić się, czy urządzenie jest uziemione w celu zapobieżenia porażenia prądem.
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE
Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego, posiadającego specyfikacje zalecane przez producenta
lub wyższe i nie podłączać do tego gniazdka innych urządzeń. Wobec powyższego nie należy równie używać przedłużaczy do
podłączania tego produktu.
 Podłączanie innych urządzeń do tego samego gniazdka lub używanie przedłużaczy może spowodować porażenie prądem lub pożar.
 Nie należy również stosować transformatorów. Może to powodować porażenie prądem lub pożar.
 W przypadku, gdy wartości napięcia, częstotliwości lub prądu różnią się od nominalnych, może to spowodować pożar.
Instalacje tego urządzenia musi być wykonana przez wykwalifikowanych techników lub obsługę serwisową firmy.
 Niedostosowanie się do powyższych wymogów, może spowodować porażenie prądem, pożar, eksplozję, wadliwe działanie produktu
lub urazy ciała.
Zainstalować przełącznik i zabezpieczenie obwodu dostarczonym wraz z klimatyzatorem.
 Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować porażenie prądem lub pożar.
Bezpiecznie zamocować urządzenie zewnętrzne, aby jego elektryczne komponenty nie były w jakikolwiek sposób narażone.
 Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować porażenie prądem lub pożar.
Nie instalować tego urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych. Nie instalować tego urządzenia w
wilgotnej, oleistej i zakurzonej lokalizacji lub miejscach nasłonecznionych i narażonych na wodę (opady deszczu). Nie
instalować tego urządzenia w miejscach, gdzie występuje instalacja gazowa.
 Może to powodować porażenie prądem lub pożar.
Nigdy nie należy instalować urządzenia zewnętrznego w miejscach, gdzie mogą występować nieprzewidziane sytuacje,
np. zawalanie się wysokiego muru.
 Upadek zewnętrznego urządzenia, może spowodować jego uszkodzenie urazy ciała, a nawet śmierć.
Urządzenie to, musi być prawidłowo uziemione. Nie należy podłączać uziemienia do instalacji gazowej, wodnej czy linii
telefonicznej.
 Niedostosowanie się do powyższych wymogów, może spowodować porażenie prądem, pożar, eksplozję, wadliwe działanie produktu.
 Nigdy nie należy podłączać wtyczki przewodu zasilającego do gniazdka, które nie zostało prawidłowo uziemione zgodnie z lokalnymi i
krajowymi przepisami.
INSTALACJA
PRZESTROGA
Urządzenie to, powinno być zainstalowane w taki sposób, aby umożliwiać łatwy dostęp do wtyczki przewodu zasilającego.
 Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować porażenie prądem w wyniku przebicia.
Zainstalować urządzenie na równym i stabilnym podłożu, które utrzyma ciężar urządzenia.
 Niedostosowanie się do wyżej wymienionego wymogu, może spowodować niepożądane wibracje lub wadliwe działanie urządzenia.
Zainstalować właściwie wąż spustowy, aby umożliwić prawidłowe spuszczanie wody.
 Niedostosowanie się do wyżej wymienionych wymogów, może spowodować niekontrolowany wyciek wody i zniszczenia.
Podczas instalacji urządzenia zewnętrznego, należy sie upewnić o prawidłowym działaniu węża spustowego.
 Przepływająca woda podczas trybu ogrzewania przez urządzenie zewnętrzne, może spowodować wyciek i w rezultacie zniszczenia.
Szczególnie w okresie zimowym, należy uważać na spadające odłamki lodu, mogące spowodować zniszczenia, urazy ciała, a nawet śmierć.
3
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
ZASILANIE
OSTRZEŻENIE
Usuwać regularnie wszystkie ciała obce, takie jak kurz lub wodę z wtyczki przewodu zasilającego i elementów kontaktowych za pomocą
suchej ściereczki.
 Odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i wyczyścić suchą ściereczką.
 Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować porażenie prądem lub pożar.
Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka w taki sposób, aby był ułożony na podłożu.
 Nieprawidłowe ułożenia przewodu zasilającego, może spowodować jego wewnętrzne uszkodzenie, a w rezultacie porażenie prądem lub pożar.
W przypadku uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
Należy dokładnie podłączać wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka. Nie należy używać uszkodzonej wtyczki,
przewodu zasilającego lub luźnego gniazdka.
 Może to powodować porażenie prądem lub pożar.
Nie należy pociągać za przewód zasilający podczas odłączania wtyczki.
 Zawsze należy odłączać zasilanie chwytając za wtyczkę przewodu zasilającego.
 Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować porażenie prądem lub pożar.
Nie należy nadmiernie pociągać lub wyginać przewodu zasilającego. Nie należy również zawiązywać lub skręcać
przewodu zasilającego. Nie zawieszać przewodu zasilającego na metalowych przedmiotach, umieszczać na nim ciężkich
przedmiotów lub umieszczać go pomiędzy ciasnymi szczelinami.
 Może to powodować porażenie prądem lub pożar.
ZASILANIE
PRZESTROGA
Podczas braku używalności klimatyzatora przez dłuższy okres czasu lub podczas burzy, należy odłączać zasilanie za
pomocą zabezpieczania obwodu.
 Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować porażenie prądem lub pożar.
OBSŁUGA
OSTRZEŻENIE
W przypadku zalania urządzenia, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
 Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować porażenie prądem lub pożar.
W przypadku, gdy urządzenie wytwarza niepożądane hałasy, wydobywa się z niego jakiś zapach lub dym, należy
odłączyć natychmiast wtyczkę od gniazdka sieciowego i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
 Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować porażenie prądem lub pożar.
W przypadku wycieku gazu (takich jak propan, gaz płynny LP, itp.) należy natychmiast dokonać wentylacji bez usiłowania
odłączenia wtyczki przewodu zasilającego. Nie należy w takich sytuacja dotykać urządzenia lub przewodu zasilającego.
 Nie używać wentylatora.
 Iskra z wentylatora może spowodować eksplozję lub pożar.
W celu ponownej instalacji klimatyzatora, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
 Niedostosowanie się do powyższych wymogów, może spowodować porażenie prądem, pożar, niepożądane wycieki wody i w
rezultacie wadliwe działanie produktu.
 Serwis u klienta dla tego produktu nie jest przewidziany. W przypadku ponownej instalacji tego produktu w innej lokalizacji,
zostaną nałożone dodatkowe koszta instalacyjne.
 Zwłaszcza, gdy produkt ma zostać zainstalowany w nietypowej lokalizacji, takiej jak zakład przemysłowy lub w pobliżu
miejscowości nadmorskiej, gdzie występuje zasolenie powietrza, prosimy skontaktować się najbliższym punktem serwisowym.
Nie należy dotykać wtyczki przewodu zasilającego lub zabezpieczenia obwodu mokrymi rękoma.
 Może to spowodować porażenie prądem .
Nie odłączać wtyczki przewodu zasilającego lub nie wyłączać klimatyzatora za pomocą zabezpieczania obwodu podczas
jego działania.
 Podłączanie wtyczki przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego lub włączanie klimatyzatora za pomocą zabezpieczania
obwodu, może spowodować iskrę i w rezultacie porażenie prądem lub pożar.
Po rozpakowaniu klimatyzatora, należy przechowywać wszystkie opakowania z dala od dzieci, które mogą być dla nich
niebezpieczne.
 Zabawa dziecka opakowaniem, może spowodować uduszenie.
Nie umieszczać palców lub obcych przedmiotów w instalacji wylotowej klimatyzatora podczas jego działania.
Zachowywać szczególne środki ostrożności, gdy dzieci przebywają w pobliżu klimatyzatora.
Nie dotykać fartucha kanału przepływu powietrza rękoma podczas trybu ogrzewania.
 Może to powodować porażenie prądem lub poparzenia.
Nie umieszczać palców lub obcych przedmiotów w instalacji wlotowej i wylotowej klimatyzatora podczas jego działania.
 Zachowywać szczególne środki ostrożności, gdy dzieci przebywają w pobliżu klimatyzatora.
Nie uderzać lub pociągać za elementy klimatyzatora z nadmierną siłą.
 Może to spowodować pożar, urazy ciała lub nieprawidłowe działanie produktu.
4
OBSŁUGA
OSTRZEŻENIE
W przypadku, gdy obca substancja np. woda dostanie się do urządzenia, należy odłączyć zasilanie przez odłączenie
wtyczki przewodu zasilającego od gniazdka sieciowego, a także wyłączyć zabezpieczenie obwodu i skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
 Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować porażenie prądem lub pożar.
Nie należy próbować samodzielnej naprawy czy modyfikacji urządzenia.
 Nie stosować żadnych innych bezpieczników (takich jak miedziany czy stalowy drut, itp.) niż standardowe.
 Niedostosowanie się do powyższych wymogów, może spowodować porażenie prądem, pożar, wadliwe działanie produktu lub urazy ciała.
OBSŁUGA
PRZESTROGA
Nie umieszczać żadnych przedmiotów czy innych urządzeń pod wewnętrznym urządzeniem klimatyzatora.
 Kapiąca woda z wewnętrznego urządzenia może spowodować pożar lub zniszczenia.
Sprawdzać, czy rama instalacyjna urządzenia zewnętrznego nie jest uszkodzona przynajmniej raz w roku.
 Niedostosowanie się do wyżej wymienionych wymogów, może spowodować zniszczenia, urazy ciała, a nawet śmierć.
Maksymalna wartość prądu jest mierzona zgodnie ze standardami IEC, natomiast wartość prądu pod względem
bezpieczeństwa jest mierzona zgodnie ze standardami ISO, biorąc pod uwagę współczynnik sprawności.
Nie stawać na urządzeniu lub umieszczać na nim przedmiotów (takich jak pranie, zapalone świeczki, papierosy, talerze, środki
chemiczne, metalowe przedmioty itp.).
 Może spowodować porażenie prądem, pożar, wadliwe działanie produktu lub urazy ciała.
Nie obsługiwać urządzenie mokrymi rękoma.
 Może to spowodować porażenie prądem .
Nie rozpylać lotnych substancji, takich jak środki owadobójcze na powierzchni urządzenia.
 Szkodzą one nie tylko zdrowiu, ale mogą również spowodować porażenie prądem, pożar lub nieprawidłowe działanie produktu.
Nie należy używać wody pochodzącej z klimatyzatora.
 Tego rodzaju woda może być szkodliwa dla zdrowia.
Ostrożnie obchodzić się z pilotem zdalnego sterowania, a także nie rozkręcać go.
Nie dotykać instalacji rurowej podłączonej do klimatyzatora.
 Może to spowodować poparzenia i urazy ciała.
Nie używać klimatyzatora do przechowywania jakiegokolwiek wyposażenia, żywności, roślin, kosmetyków lub zwierząt.
 Może to spowodować zniszczenia.
Unikać bezpośredniego wpływu przepływu powietrza klimatyzatora, także na zwierzęta i rośliny przez dłuższy okres czasu.
 Może to być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, zwierząt i roślin.
Przeznaczeniem tego urządzenia nie jest stosowanie go przez osoby (włączając dzieci) o ograniczonej zdolności ruchowej,
mentalnej lub wykazujących się brakiem doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy do jego obsługi chyba, że pod nadzorem osób
za nie odpowiedzialnych. Dzieci powinny zawsze znajdować się pod opieką dorosłych, aby zapobiegać zabawom z urządzeniem.
CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE
Nie należy czyścić urządzenia poprzez bezpośrednie spryskiwanie wodą. Nie używać benzenu, rozpuszczalników czy
alkoholu do czyszczenia urządzenia.
 Może to spowodować odbarwienia, deformację, uszkodzenia, porażenie prądem lub pożar.
Przed czyszczeniem lub konserwacją, należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego klimatyzatora od gniazdka
sieciowego, i odczekać do zatrzymania się wentylatora.
 Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować porażenie prądem lub pożar.
CZYSZCZENIE
PRZESTROGA
Należy zachowywać środki ostrożności podczas czyszczenia powierzchni wymiennika ciepła urządzenia zewnętrznego,
ponieważ posiada on ostre krawędzie.
 W celu uniknięcia ewentualnych urazów palców, należy zakładać podczas czyszczenia grube, bawełnianie rękawice.
Nie należy samodzielnie czyścić wnętrza klimatyzatora.
 W celu wyczyszczenia wnętrza urządzenia, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
 Podczas czyszczenia wewnętrznego filtra, zapoznać się z opisem rozdziału ‘Czyszczenie klimatyzatora’.
 Niedostosowanie sie do powyższego wymogu, może spowodować zniszczenie urządzenia, porażenie prądem lub pożar.
5
POLSKI
Nie umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu zewnętrznego urządzenia, które umożliwią dzieciom dostęp do urządzenia.
 Może to spowodować, że dzieci poważnie sie zranią.
Nie używać klimatyzatora przez dłuższe okrasy czasu w niewystarczająco wentylowanej lokalizacji, lub w obecności
nieodpowiedzialnych osób.
 Ponieważ może to być niebezpieczne z powodu niewystarczającej ilości tlenu, należy otwierać w takich przypadkach okno przynajmniej co godzinę.
Sprawdzanie przed użytkowaniem
Zakresy działania
W poniższej tabeli wskazane zostały zakresy temperatury i wilgotności, w obrębie których może działać klimatyzator.
Zapoznaj się z tabelą, aby korzystać z urządzenia w efektywny sposób.
Mode (Tryb)
Temperatura wewnętrzna Temperatura zewnętrzna
Wilgotność wewnętrzna
Cooling (Chłodzenie)
16˚C~32˚C
-10˚C~46˚C
Wilgotność względna 80% lub mniej
Heating (Ogrzewanie)
27˚C lub mniej
-15˚C~24˚C
-
Dry (Osuszanie)
18˚C~32˚C
-10˚C~46˚C
-
 W przypadku, gdy klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia przez dłuższy okres czasu przy dużej wilgotności powietrza,
może formować się rosa.
 W przypadku, gdy temperatura spadnie do -5°C, wydajność ogrzewania może ulec pogorszeniu od 60%~70% podanej
wydajności w specyfikacjach, zgodnie z zaistniałymi warunkami.
Konserwacja klimatyzatora
Zabezpieczenia wewnętrzne obsługiwane poprzez system sterowania urządzenia
 Zabezpieczenie wewnętrzne uruchamia się w przypadku wystąpienia błędu wewnętrznego klimatyzatora.
Typ
Opis
Zabezpieczenie przed zimnym Wentylator wewnętrzny wyłącza się, aby zabezpieczyć urządzenie przez zimnym
powietrzem
powietrzem, gdy pompa ciepła grzeje.
Cykl odszraniania
Ochrona baterii wewnętrznej
Ochrona sprężarki
UWAGA
6
Wewnętrzny wentylator będzie wyłączony w celu odszraniania, gdy ogrzewa pompa
cieplna.
Sprężarka wyłączy się, aby chronić baterię wewnętrzną, gdy klimatyzator działa w trybie
Chłodzenie.
Klimatyzator nie uruchomi się natychmiast, aby chronić sprężarkę modułu zewnętrznego
po włączeniu urządzenia.
• J eżeli pompa ciepła działa w trybie Ogrzewanie, wykonywany jest cykl odszraniania, umożliwiający usunięcie z
modułu zewnętrznego szronu, który mógł powstać w przypadku niskich temperatur.
Wentylator wewnętrzny wyłącza się automatycznie i uruchamia się ponownie dopiero po zakończeniu cyklu
odszraniania.
Sprawdzanie nazw elementów
Twój klimatyzator, może się nieznacznie różnić od tego pokazanego na ilustracji powyżej, zależnie od jego modelu.
Główne elementy
POLSKI
AQV09/12E**
Sensor
temperatury
pomieszczenia
Kanał wlotowy powietrza
Filtr powietrza (pod panelem)
Fartuch przepływu powietrza
(do góry, w dół)
Dźwignia fartucha
Fartuch przepływu powietrza (w lewo, w prawo)
Wskaźnik SPi
Czujnik
wilgotności
AQV18/24E**
Sensor
temperatury
pomieszczenia
Kanał wlotowy powietrza
Filtr powietrza (pod panelem)
Fartuch przepływu
powietrza (do góry, w dół)
Dźwignia fartucha
Wyświetlanie
Fartuch przepływu powietrza (w lewo, w prawo)
Wskaźnik SPi
AQV09/12E**
AQV18/24E**
Wskaźnik Temperature/Auto
clean( )
Wskaźnik działania
Wskaźnik Smart Saver
Przypomnienie o
czyszczeniu filtra
Wskaźnik Timer
Odbiornik pilota zdalnego
sterowania
Przycisk Power
Wskaźnik Temperature/
Auto clean( )
Wskaźnik działania
Wskaźnik Smart Saver
Przypomnienie o
czyszczeniu filtra
Wskaźnik Timer
Wskaźnik d'light Cool
Odbiornik pilota
zdalnego sterowania
Przycisk Power
7
Sprawdzanie pilota zdalnego sterowania
• Skierować pilot zdalnego sterowania w kierunku odbiornika urządzenia wewnętrznego.
• Po prawidłowym naciśnięciu przycisku pilota zdalnego sterowania, usłyszysz piknięcie w urządzeniu wewnętrznym, po czym
pojawi się wskaźnik transmisji ( ) na pilocie zdalnego sterowania.
Przyciski pilota zdalnego sterowania
Wyświetlacz pilota zdalnego
sterowania
SPi
Ustawić funkcję SPi na włączona/wyłączona.
Smart Saver
Mniejsze zużycie energii oznacza zakres
temperatury chłodzenia 24°C~30°C.
Turbo
Power (Zasilanie)
Wyłącz/Włącz klimatyzator on/off.
Mode (Tryb)
Dokonaj wyboru z 5 trybów działania (patrz strony
10~11, w celu uzyskania dalszych informacji).
Quiet
Redukuje hałasy wytwarzane przez urządzenie
wewnętrzne podczas działania klimatyzatora.
Air swing (Modulacja nawiewu)
Działa w trybie automatycznej prędkości
wentylatora, w celu szybkiego chłodzenia.
Włączaj/wyłączaj automatyczne ruchy
fartucha przepływu powietrza w górę i w dół.
Podnosi/Obniża temperaturę o 1˚C.
Dostosuj ilość powietrza ma przepływać przez
klimatyzator za pomocą 4 różnych prędkości Auto/
Niska/Średnia/Wysoka..
Temp/Humi (Temp / Wilg)
Zmień pomiędzy temperaturą i wilgotnością.
(tylko dla AQV18/24**)
Auto Clean
Funkcja Auto clean – Osusza wnętrze urządzenia
wewnętrznego, w celu usunięcia przykrego zapachu.
On Timer (Timer włączenia)
Ustaw Timer włączania jako aktywny.
Off Timer (Timer wyłączenia)
Ustaw Timer wyłączania jako aktywny.
Fan (Wentylator)


Temp + -
d'light Cool
Ustawić funkcję d'light Cool na włączona/wyłączona on/off.
(tylko dla AQV18/24**)
Ustaw tryb na
.
Set /Cancel(Ustaw/Anuluj)
Anuluj timer/
.
2ndF
Przełączać funkcję za pomocą przycisku
pilota zdalnego sterowania.
Filter Reset
Resetuj przypomnienie o czyszczeniu filtra.
Beep off
Wycisza sygnał dźwiękowy po naciśnięciu tego przycisku.
Display off
Wyłącza podświetlanie wyświetlacza
UWAGA
8
• P o naciśnięciu przycisku [2ndF], zostanie wyświetlony na pilocie zdalnego sterowania wskaźnik
, umożliwiając
zmianę funkcji za pomocą plota zdalnego sterowania, jak to pokazano na poniższej liście.
Funkcje Auto Clean  Filter Reset, Temp/Humi  Beep Off, good’ sleep  Display Off.
W przypadku dokonania wyboru funkcji znajdującej się po przyciskiem, gdy funkcja ta jest przełączana za pomocą
przycisku 2ndF, funkcja 2ndF jest anulowana.
Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania
Wskaźnik Quiet
(tylko dla AQV18/24**)
Wskaźnik 2ndF
Wskaźnik temperatury
Wskaźnik On Timer
Wskaźnik Off Timer
Wskaźnik
Wskaźnik trybu działania
Wskaźnik niskiego stanu
naładowania baterii
Wskaźnik transmisji
Wskaźnik odchylenia
kierunku powietrza
POLSKI
Wskaźnik Turbo
Wskaźnik SPi
Wskaźnik Smart Saver
Wskaźnik d'light Cool
Wskaźnik prędkości
obrotów wentylatora
Auto (Turbo)
Niska
Średnia
Wysoka
Okres wymiany baterii
Gdy bateria jest wyczerpana, na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się ( ). Po pojawieniu sie tej ikony należy
wymienić baterię. Pilot zdalnego sterowania zasilany jest dwiema bateriami typu 1,5V AAA .
Przechowywanie pilota zdalnego sterowania
Gdy pilot zdalnego sterowanie nie jest używany przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć z niego baterie i przechowywać je w
bezpiecznym miejscu.
Umieszczanie baterii w pilocie zdalnego sterowania
1. Popchnąć pokrywę zgodnie
z kierunkiem wskazówki,
znajdującej się na tylniej
stronie pilota zdalnego
sterowania i pociągnąć ją.
UWAGA
2. Umieścić dwie baterie typu
AAA.
3. Zamknąć pokrywę przez umieszczenie jej
we właściwej pozycji.
Sprawdzić polaryzację, zgodnie
Powinno być słyszalne kliknięcie, gdy pokrywa
została umieszczona we właściwej pozycji.
z oznaczeniem “+” i “-”. Upewnić
się, czy baterie znajdują się we
właściwej pozycji.
• Sygnał pilota zdalnego sterowania może być zakłócany przez inne źródła światła, znajdujące się w jego pobliżu.
• W przypadku wpływu pilota zdalnego sterowania klimatyzatora na działanie innych urządzeń elektronicznych,
należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które
wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu
takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy
odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.
Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je
utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
9
Podstawowe funkcje
Auto (Automatyczny)
Podstawowe działanie to tryb działania, który może zostać wybrany przez naciśnięcie przycisku Mode(Tryb).
W trybie Auto, klimatyzator automatycznie ustawia temperaturę i prędkość wentylatora, zależnie od mierzonej temperatury
pomieszczenia.
Cool (Chłodzenie)
W trybie Cool, klimatyzator dokonuje chłodzenia pomieszczenia. Możesz dostosować temperaturę i prędkość wentylatora, w
celu ochłodzenia pomieszczenia w gorącym sezonie.
• W przypadku, gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest dużo wyższa niż wybrana temperatura pomieszczenia, to
doprowadzenie do żądanej wartości temperatury może zając troszkę więcej czasu niż zwykle.
• Tryb Quiet(
, ) sprawia bardziej ciche działanie urządzenia wewnętrznego klimatyzatora w trybie Cool.
Dry (Osuszanie)
Klimatyzator w trybie Dry działa jak skraplacz, usuwający rosę z powietrza pomieszczenia.
Tryb osuszania czyni powietrze świeższym w wilgotnym klimacie.
W celu zwiększenia wydajności odraszania podczas działania funkcji osuszania , klimatyzator może działać w niższej lub
wyższej temperaturze, niż to zostało ustawione na pilocie zdalnego sterowania.
Fan (Wentylator)
Tryb wentylatora może zostać wybierany dla wentylacji pomieszczenia. Tryb wentylatora może być przydatny do
odświeżania powietrza w pomieszczeniu.
Heat (Ogrzewanie)
Klimatyzator dokonuje ogrzewania i ochładzania powietrza. Ogrzewaj swoje pomieszczenie za pomocą uniwersalnego
urządzenia w chłodne zimowe dnie.
• Wentylator nie działa przez około 3~5 minut od uruchomienia klimatyzatora, aby zapobiegać zimnym podmuchom
powietrza podczas jego rozgrzewania.
• Tryb Quiet(
, ) sprawia bardziej ciche działanie urządzenia wewnętrznego klimatyzatora w trybie Heat.
• Ponieważ klimatyzator ogrzewa pomieszczenie poprzez pobieranie ciepła z zewnętrznego otoczenia, przez co wydajność
ogrzewania może ulegać pogorszeniu podczas niskich temperatur zewnętrznego otoczenia.
Stosować dodatkowe urządzenie ogrzewające w połączeniu z klimatyzatorem w przypadku, gdy ilość ciepła jest
niewystarczającą.
10
Nacisnąć przycisk
w celu włączenia klimatyzatora.
Nacisnąć przycisk
w celu ustawienia trybu działania.
POLSKI
• P o każdorazowym naciśnięciu przyciski Mode, następuje zmiana trybu w kolejności Auto(Automatyczny),
Cool(Chłodzenie), Dry(Osuszanie), Fan(Wentylator) i Heat(Ogrzewanie).
AQV09/12E**
AQV18/24E**
Nacisnąć przycisk
Auto
(Automatyczny)
w celu ustawienia żądanej prędkości wentylatora.
(Auto)
Cool (Chłodzenie)
(Auto),
Dry (Osuszanie)
(Auto)
Fan (Wentylator)
(Niska),
(Auto),
Heat (Ogrzewanie)
Nacisnąć przycisk
(Niska),
(Średnia),
(Niska),
(Średnia),
(Wysoka)
(Wysoka)
(Średnia),
(Wysoka)
w celu dostosowania temperatury.
Auto
(Automatyczny)
Możesz dostosować żądaną temperaturę o 1°C w zakresie16°C~30°C.
Cool (Chłodzenie)
Możesz dostosować żądaną temperaturę o 1°C w zakresie16°C~30°C.
Dry (Osuszanie)
Możesz dostosować żądaną temperaturę o 1°C w zakresie18°C~30°C.(tylko dla AQV09/12**)
Fan (Wentylator)
Dostosowanie temperatury jest niemożliwe.
Heat (Ogrzewanie)
UWAGA
Możesz dostosować żądaną temperaturę o 1°C w zakresie16°C~30°C.
• Przepływ powietrza może być dostosowany ręcznie (patrz strona 12 w celu uzyskania dalszych informacji).
11
Regulacja kierunku przepływu powietrza
Istnieje możliwość skierowania strumienia powietrza w żądanym kierunku.
Pionowy przepływ powietrza
Łopatki regulujące kierunek przepływu powietrza poruszają się w górę i w dół.
Nacisnąć przycisk Air swing (Modulacja nawiewu)

Wskaźnik Modulacja nawiewu zaświeci się, a ostrza regulujące kierunek przepływu
na pilocie zdalnego sterowania.
powietrza będą się przez cały czas poruszać w górę i w dół, aby zapewnić
prawidłowy obieg powietrza.

Aby utrzymać kierunek przepływu powietrza w stałej pozycji, wciśnij ponownie
przycisk Air swing (Modulacja nawiewu)
na pilocie.
Poziomy przepływ powietrza
Upewnij się, że żaden z kołków wystających z łopatek nie jest uszkodzony ani złamany.
Przesuń dźwignię kołka łopatki w lewo lub w prawo, aby utrzymać stały,
preferowany kierunek przepływu powietrza.
PRZESTROGA
• P odczas regulacji poziomego kierunku przepływu powietrza należy
zachować wyjątkową ostrożność, aby nie pokaleczyć palców.
W przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem
istnieje ryzyko obrażeń.
Dźwignia
fartucha
Używanie funkcji Turbo
Funkcja Turbo jest wykorzystywana do szybkiego i efektywnego ochłodzenia pomieszczenia,
Nacisnąć przycisk Turbo na pilocie zdalnego sterowania podczas trybu ochładzania.

Wskaźnik Turbo pojawi się na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania, i klimatyzator
rozpocznie działanie w funkcji Turbo przez 30 minut.
Anuluj
UWAGA
12
Nacisnąć ponownie przycisk Turbo.
• F unkcja Turbo jest tylko dostępna w trybie ochładzania.
• Naciśnięcie przycisku trybu Mode podczas, gdy funkcja Turbo jest włączona,
spowoduje anulowanie tej funkcji.
• Temperatura/Prędkość wentylatora nie mogą być dostosowane podczas
stosowania tej funkcji.
Tryb
W celu wygody podczas snu, klimatyzator działa w trybie Zasypiania  Głęboki sen  i budzenia
.
Gdy klimatyzator jest włączony w trybie ochładzania/ogrzewania
2. Naciskać przyciski
, w celu ustawienia żądanego czasu.
Możesz ustawiać czas w półgodzinnych odstępach od 30 minut ~ 3 godzin i
jednostki godzin od 3 ~ 12 godzin.
Czas działania może być ustawiany od minimum 30 minut do maksimum 12 godzin.
Domyślny czas działania jest ustawiany na 8 godzin.
3. Nacisnąć przycisk Set/Cancel(Ustaw/Anuluj), w celu aktywacji tej funkcji.
Wskaźnik Off timer przestaje migać i zapisany czas pozostanie na wyświetlaczu przez
3 sekundy.
Wtedy klimatyzator rozpoczyna działanie w trybie good’sleep(chłodzenie/
ogrzewanie).
 Jeżeli przycisk Set/Cancel(Ustaw/Anuluj) nie zostanie ponownie naciśniety w ciągu
10 sekund po naciśnięciu przycisku lub przycisku
, klimatyzator powróci
do poprzedniego stanu.
Anuluj
Nacisnąć ponownie przycisk Set/Cancel (Ustaw/Anuluj).
Możesz ustawić żądaną temperaturę o 1˚C w zakresie od 16˚C~30˚C.
Prędkość wentylatora zostanie automatycznie dostosowana, zgodnie z
trybem
.
Jednakże, po wybraniu trybu
gdy tryb ogrzewania jest
włączony, możesz dostosować prędkość wentylatora.
Kierunek przepływu powietrza zostanie automatycznie dostosowana,
zgodnie z trybem
.
Jednakże, po wybraniu trybu
gdy tryb ogrzewania jest
włączony, możesz dostosować kierunek przepływu powietrza.
Temperatura i prędkość wentylatora ulegają zmianom w trybie
• Zasypianie: Ułatwia zasypianie poprzez obniżenie temperatury.
• Głęboki sen: Działa relaksującą i lekko podnosi temperaturę.
• Budzenie
Ułatwia budzenie i działa orzeźwiającą.
UWAGA
• U
staw Off timer w trybie
na wartość powyżej 5 godzin. Jeżeli funkcja
jest ustawiona na
zbyt krótki lub zbyt długi czas, mogą wystąpić zaburzenia snu, gdyż domyślnie funkcja ta jest ustawiona na 8 godzin.
• Jeżeli tryb
jest ustawiony na wartość poniżej 4 godzin, o ustawionej godzinie urządzenie wyłączy się.
Jeżeli tryb
jest ustawiony na wartość powyżej 5 godzin, na godzinę przed zatrzymaniem przełączy się
na fazę budzenia.
• Zalecane ustawienia temperatury to 25˚C~27˚C w trybie Cool(Chłodzenie) i 21˚C~23˚C w trybie Heat(Ogrzewanie).
13
POLSKI
1. Nacisnąć przycisk
na pilocie zdalnego sterowania.
Na wyświetlaczu pilota pojawi się wskaźnik
i zacznie migać wskaźnik
Timer wyłączenia.
Ustawianie On/Off timer
Możesz ustawić klimatyzator na automatyczne włączanie/wyłączanie w żądanym czasie.
Ustawianie On timer na włączanie, gdy klimatyzator jest wyłączony /
Ustawianie Off timer na wyłączanie, gdy klimatyzator jest włączony.
Ustawianie On timer
1. Nacisnąć przycisk On timer/Off timer.
Wskaźnik On/Off
Timer zacznie migać na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.
2. Naciskać przyciski On Timer/Off Timer, w celu ustawienia żądanego czasu.
Możesz ustawiać czas w półgodzinnych odstępach od 30 minut ~ 3 godzin i
jednostki godzin od 3 ~ 24 godzin.
Czas działania może być ustawiany od minimum 30 minut do maksimum 24 godzin.
3. Nacisnąć przycisk Set/Cancel(Ustaw/Anuluj), w celu aktywacji tej funkcji.
Wskaźnik On timer przestaje migać i zapisany czas pozostanie na wyświetlaczu przez
3 sekundy.
W przypadku, gdy przycisk Set/Cancel(Ustaw/Anuluj) nie zostanie naciśniety w ciągu
10 sekund po dokonaniu wyboru czasu, klimatyzator powróci do poprzedniego
stanu. Sprawdzić wskaźnik On timer lub Off timer i
wskaźnik na urządzeniu
wewnętrznym
Ustawianie Off timer
Anuluj
Nacisnąć przycisk Set/Cancel (Ustaw/Anuluj).
Dodatkowe opcje dostępne w trybie On timer
Możesz dokonać wyboru od Auto(Automatyczny)/Cool(Chłodzenie)/
Dry(Osuszanie)/Fan(Wentylator)/Heat(Ogrzewanie).
Możesz dostosować prędkość wentylatora w trybie Cool(Chłodzenie)/
Fan(Wentylator)/Heat(Ogrzewanie)
Możesz dostosować temperaturę w trybie Auto(Automatyczny)/
Cool(Chłodzenie)/Dry(Osuszanie)/Heat(Ogrzewanie).
UWAGA
14
• T ylko ostatnie ustawienia timer będą zastosowane, pomiędzy On Timer/Off
Timer i
(Off timer) .
• Tylko pozostający czas zostanie wyświetlany po 3 sekundach od ustawienia
funkcji timer.
Równoczesne użycie funkcji On Timer i Off Timer
W przypadku, gdy klimatyzator jest włączony
W przypadku, gdy klimatyzator jest wyłączony
UWAGA
• Ustawianie czasu On timer i Off timer powinny się różnić.
• Nacisnąć przycisk Set/Cancel (Ustaw/Anuluj) na pilocie zdalnego sterowania, gdy kombinacja timer jest włączona.
Obydwie funkcje On i Off timer zostaną anulowane, i wskaźnik zniknie z wyświetlacza.
Używanie funkcji SPi
SPi (Jinizacja superplazmowa) powoduje wytwarzanie wodoru (H) i tlenu (O2), w celu usuwania zanieczyszczeń i zapobiegania
rozkładowi szkodliwych substancji. Sprawia ona, że wdychane powietrze jest świeże, charakterystyczne dla takich środowisk jak
wodospady, oceany, rzeki czy góry.
Nacisnąć przycisk

Wskaźnik
na pilocie zdalnego sterowania.
pojawi się na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania,, i klimatyzator
spowoduje wytwarzanie SPI.
Anuluj
Nacisnąć ponownie przycisk
• .
może być wybierana niezależnie od tego, czy klimatyzator jest włączony lub wyłączony.
UWAGA
Używanie funkcji Smart Saver
Ta funkcja umożliwia ustawienie zakresu ograniczenia temperatury, w celu oszczędzania energii podczas działania klimatyzatora w trybie Cool.
Nacisnąć przycisk Smart Saver na pilocie zdalnego sterowania, podczas działania
klimatyzatora w trybie Cool.

Wskaźnik Smart Saver i wskaźnik odchylania kierunku powietrza pojawia się
automatycznie na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.
Fartuchy przepływu powietrza poruszają się w górę i w dół.

W przypadku, gdy ustawiona temperatura przepływu powietrza jest niższa niż 24°C,
klimatyzator automatycznie podwyższy ją doi 24°C.
Anuluj
UWAGA
Nacisnąć ponownie przycisk Smart Saver.
• F unkcja Smart Saver jest tylko dostępna w trybie ochładzania.
• Po aktywacji funkcji Smart Saver, zakres temperatury zostanie ograniczony do 24°C~30°C.
• W przypadku, gdy żądana temperatura jest niższa niż 24°C, należy wyłączyć funkcję
Smart Saver poprzez ponowne naciśnięcie przycisku Smart Saver.
• Temperatury/Prędkość Wentylatora może być również dostosowana (patrz strona 11 w
celu uzyskania dalszych informacji).
• Przepływ powietrza może być dostosowany ręcznie (patrz strona 12 w celu uzyskania
dalszych informacji).
• Naciśnięcie przycisku Mode podczas, gdy funkcja Smart Saver jest włączona, spowoduje
anulowanie tej funkcji.
15
POLSKI
Ustawiony czas On timer jest dłuższy niż Off timer
Ustawiony czas On timer jest krótszy niż Off timer
Np.) On timer : 3 godziny, Off timer: 1 godzina
Np.) On timer : 3 godziny, Off timer: 5 godzin
- Programator klimatyzatora Off timer będzie działał po 1 godzinie - Programator klimatyzatora On timer zacznie działać po 3
godzinach od momentu jego ustawienia.
od momentu ustawienia timer.
Klimatyzator pozostanie włączony przez 2 godziny, a następnie
Klimatyzator włączy się po 2 godzinach.
automatycznie się wyłączy,
Używanie funkcji Qiuet
Istnieje możliwość ograniczania hałasu wytwarzanego przez urządzenie wewnętrzne.
Nacisnąć przycisk Quiet na pilocie zdalnego sterowania, podczas działania
klimatyzatora w trybie Cool/Heat.

Pojawi się wskaźnik Quiet na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.

Zapoczątkuje to bardziej ciche działanie urządzenia wewnętrznego.
Anuluj
UWAGA
Nacisnąć ponownie przycisk Quiet.
• W
przypadku stosowania kombinacji systemów, funkcja Quiet będzie aktywna
tylko wtedy, gdy jest ustawiona na wszystkich działających urządzeniach
wewnętrznych.
Używanie funkcji Auto Clean
Funkcja Auto Clean zapobiega przed osadzaniem się pleśni poprzez usuwanie wilgoci wewnątrz urządzenia. Urządzenie
wewnętrzne klimatyzatora powoduje odparowanie wilgoci z jego wnętrza. Aktywacja tej funkcji dostarcza powietrze o większej
czystości, co czyni je zdrowszym.
Nacisnąć przycisk Auto Clean.
W przypadku, gdy klimatyzator jest wyłączony,

ojawi sie wskaźnik funkcji Auto Clean na wyświetlaczu urządzenia zewnętrznego,
p
oznaczając działanie tej funkcji.
W przypadku, gdy klimatyzator jest włączony,

ojawi sie wskaźnik funkcji Auto Clean na wyświetlaczu urządzenia zewnętrznego,
p
oznaczając działanie tej funkcji po zatrzymaniu działania klimatyzatora.
 Czas działania funkcji Auto Clean ulega zmianom, zależnie od uprzednio ustawionego
trybu.
Tryb Auto(Chłodzenie), Chłodzenie, Osuszanie : około 30 minut.
Tryb Auto(Ogrzewanie), Ogrzewanie, Wentylator : około 15 minut.
Anuluj
UWAGA
16
Nacisnąć ponownie przycisk Auto Clean.
• W
przypadku, gdy klimatyzator jest włączony, funkcja Auto Clean działa nadal
po zatrzymaniu działania klimatyzatora.
Używanie
funkcji d'light Cool
AA
Sensor znajdujący się w urządzeniu, który dokonuje pomiaru temperatury i wilgotności w pomieszczeniu, utrzymuje
temperaturę pomieszczenia na najbardziej dogodnym poziomie poprzez automatyczne jej kontrolowanie a także prędkości
wentylatora.
Nacisnąć przycisk d’light Cool na pilocie zdalnego sterowania, podczas działania
klimatyzatora w trybie Cool.

Wskaźnik d’light Cool i wskaźnik odchylania kierunku powietrza pojawia się

Klimatyzator ustawi prędkość wentylatora na auto i spowoduje automatyczne
POLSKI
automatycznie na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.
dostosowanie temperatury zgodnie z temperaturą i wilgotnością pomieszczenia.
Anuluj
UWAGA
Nacisnąć ponownie przycisk d'light Cool.
• F unkcja d’light Cool jest tylko dostępna w trybie Cool.
• Po aktywacji funkcji d'light Cool, temperatura zostaje automatycznie
ustawiona, i na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi
.
• Naciśnięcie przycisku Mode podczas, gdy funkcja d’light Cool jest włączona,
spowoduje anulowanie tej funkcji.
• W przypadku stosowania kombinacji systemów, funkcja d’light Cool
będzie aktywna tylko wtedy, gdy jest ustawiona na wszystkich działających
urządzeniach wewnętrznych.
Używanie funkcji Temp/Humi
UWAGA
• Wilgotności pomieszczenia i wartość temperatury pojawia się przez 5 sekund
na wyświetlaczu urządzenia wewnętrznego:
- Hi: Wysoki (W przypadku, gdy względna wilgotność to 70% lub wyższa)
- Sd: Standardowy (W przypadku, gdy względna wilgotność jest niższa niż 70%)
- W przypadku temperatury, wyświetlana będzie jej wartość.
17
Czyszczenie klimatyzatora
AA
• Podczas czyszczenia klimatyzatora upewnić się, czy wyłączone
PRZESTROGA
jest jego zasilanie, i czy wtyczka przewodu zasilającego jest
odłączona od gniazdka sieciowego.
Czyszczenie urządzenia wewnętrznego

Wycierać powierzchnię urządzenia lekko nawilżoną lub suchą ściereczką
w razie konieczności.
UWAGA
PRZESTROGA
• S kontaktować się z punktem serwisowym w przypadku
czyszczenia wymiennika ciepła wewnętrznego urządzenia,
ponieważ konieczny jest jego demontaż
• N
ie czyścić wyświetlacza za pomocą alkalicznego detergentu.
• Nie stosować kwasu siarkowego, solnego lub organicznych
rozpuszczalników (takich jak rozcieńczalniki, nafta czy
aceton, itp.) do czyszczenia produktu lub jakichkolwiek
etykiet informacyjnych. Może to spowodować uszkodzenie
powierzchni klimatyzatora.
Czyszczenie wymiennika ciepła urządzenia zewnętrznego

Nagromadzenie się kurzu na powierzchni wymiennika ciepła, może
powodować pogorszenie jakości chłodzenia klimatyzatora. Dlatego,
należy czyścić go regularnie.

Spryskiwać wodą, w celu usuwania kurzu.
UWAGA
PRZESTROGA
• W
przypadku trudności podczas czyszczenia wymiennika
ciepła urządzenia zewnętrznego klimatyzatora, należy
skontaktować się z punktem serwisowym.
• N
ależy zachowywać ostrożność podczas czyszczenia
wymiennika ciepła urządzenia zewnętrznego, ze względu na
jego ostre krawędzie
Otwieranie panelu
Pewnie uchwycić górny element panelu i pociągnąć go w dół, w celu jego
otworzenia.
Następnie lekko unieść panel do góry.
18
Wymiennik ciepła
(Ilustracja może się nieznacznie
różnić od poszczególnych modeli)
Czyszczenie klimatyzatora
AA
Usuwanie filtra powietrza
POLSKI
Złapać za uchwyć i unieść do ją góry. Następnie, pociągnąć filtr
powietrza do siebie i wysunąć go ku dołowi.
Filtr powietrza
Czyszczenie filtra powietrza
Zmywalna pianka, stanowiąca podstawę filtra powietrza wyłapuje większe cząsteczki z powietrza. Filtr powietrza może być
czyszczony za pomocą odkurzacza lub ręczne pranie.
Otworzyć panel i wyjąć na zewnątrz filtr
powietrza.
Czyścić filtr powietrza za pomocą odkurzacza lub miękkiej szczoteczki.
W przypadku, gdy kurz jest zbyt gęsty, nawilżyć ją pod bieżącą wodą.
Umieścić filtr powietrza z powrotem w jego
oryginalnym położeniu i zamknąć przód
panelu.
Suszyć filtr powietrza w dobrze wentylowanej lokalizacji.
UWAGA
• C
zyścić filtr powietrza co 2 tygodnie, lub po zapaleniu się lampki wskaźnika czystości filtru. Okresy czyszczenia
mogą się różnić, zależnie od stopnia użytkowania i warunków środowiska. W zakurzonym otoczeniu, czyścić filtr raz
w tygodniu.
• Po wyłączeniu klimatyzatora za pomocą przycisku Power(Zasilania) , wskaźnik czystości filtru zostanie wyłączony.
• Suszenie filtru w zamkniętym otoczeniu (lub wilgotnym), może wytwarzać niepożądane zapachy. W takich
przypadkach, należy ponownie go wyczyścić i wysuszyć w dobrze wentylowanym otoczeniu,
19
Konserwacja klimatyzatora
AA
Jeżeli klimatyzator ma pozostać nieużywany przez dłuższy okres czasu, dla zachowania go w najlepszym stanie
należy go dokładnie osuszyć.
1. W celu wysuszenia klimatyzatora należy go uruchomić w trybie Wentylator na 3-4 godziny, a po upływie tego czasu
wyjąć wtyczkę z gniazdka.
W przypadku gromadzenia się wilgoci we wnętrzu urządzenia może dojść do jego uszkodzenia.
2. Przed ponownym użyciem klimatyzatora należy osuszyć jego elementy wewnętrzne, uruchamiając go w trybie
Wentylator na 3-4 godziny. Pomoże to pozbyć się zapachów, które mogły powstać wskutek obecności wilgoci.
Kontrole okresowe
Aby zapewnić prawidłową konserwację klimatyzatora, zapoznaj się z poniższą tabelą.
Typ
Opis
Czyszczenie filtra powietrza (1)
Urządzenie
wewnętrzne
Co 2 tygodnie
Co 3
miesiące
Co 4
miesiące

Czyszczenie rynienki na kondensat (2)

Dokładne czyszczenie wymiennika ciepła (2)

Czyszczenie rurki spustowej kondensatu (2)

Wymiana baterii w pilocie (1)
Czyszczenie wymiennika ciepła po zewnętrznej stronie
modułu (2)
Urządzenie
zewnętrzne
Raz w
roku


Czyszczenie wymiennika ciepła po wewnętrznej stronie
modułu (2)

Czyszczenie części elektrycznych strumieniami
powietrza (2)

Kontrola dokręcenia wszystkich części elektrycznych (2)

Czyszczenie wentylatora (2)

Kontrola dokręcenia wszystkich elementów wentylatora
(2)

Czyszczenie rynienki na kondensat (2)

 : To oznaczenie kontrolne wymaga regularnego sprawdzania urządzenia wewnętrznego/zewnętrznego zgodnie z
opisem, w celu zachowania prawidłowej konserwacji klimatyzatora.
UWAGA
20
(1) O
pisane czynności powinny być wykonywane częściej w przypadku, gdy środowisko instalacji klimatyzatora jest
bardzo zakurzone.
(2) Te czynności muszą być zawsze wykonywane przez wykwalifikowaną obsługę. W celu uzyskania szczegółowych
informacji, patrz instrukcja instalacji.
Rozwiązywanie problemów
AA
Zapoznać się z następującym rozdziałem w przypadku, gdy klimatyzator działa nieprawidłowo. Pomoże to zaoszczędzić czas i
niepotrzebne wydatki.
ROZWIĄZANIE
Klimatyzator w ogóle nie
działa.
• Sprawdzić stan zasilania, a następnie ponownie włączyć klimatyzator.
• Sprawdzić wtyczkę przewodu zasilającego lub przełącznik zabezpieczenia obwodu, a
następnie ponownie włączyć klimatyzator.
• Sprawdzić, czy został ustawiony Off Timer. Włączyć ponownie klimatyzator przez
naciśnięcie przycisku Power(Zasilanie).
Regulacja temperatury nie
działa.
• S prawdzić, czy został wybrany tryb Fan (Wentylator)/Turbo. W tych trybach działania,
żądana temperatura jest ustawiana automatycznie i nie może być ręcznie regulowana.
Zimne/Ciepłe powietrze
nie wypływa z
klimatyzatora.
• S prawdzić, czy ustawiona temperatura jest wyższa (podczas trybu ochładzania) lub niższa
(podczas trybu ogrzewania) niż bieżąca temperatura. Nacisnąć przycisk Temp + lub - na
pilocie zdalnego sterowania, w celu zmiany ustawienia temperatury.
• Sprawdzić, czy filtr powietrza nie jest zablokowany przez brud. W przypadku zbyt
nadmiernego kurzu w filtrze powietrza, wydajność ochładzania (ogrzewania) może ulegać
pogorszeniu. Należy je czyścić regularnie.
• Sprawdzić, czy pod osłoną urządzenia zewnętrznego nie dostał się jakiś obcy przedmiot.
Zdjąć osłonę i usunąć obcy przedmiot.
• W przypadku, gdy klimatyzator jest narażony na intensywne światło słoneczne, należy
osłonić jego urządzenie zewnętrzne za pomoc np. zasłon itp.
• Sprawdzić, czy klimatyzator działa w trybie odmrażania De-ice. Podczas formowania się
lodu w okresie zimowym, lub gdy temperatura otoczenia jest zbyt niska, klimatyzator
automatycznie działa w trybie odmrażania De-ice. Tryb odmrażania De-ice i wentylator
wewnętrzny, zapobiega wydostawaniu się zimnego powietrza z klimatyzatora.
• Otwarte drzwi lub okna pomieszczenia, mogą powodować pogorszenie ochładzania
(ocieplania) klimatyzatora.
Zamknąć drzwi i okna pomieszczenia.
• Sprawdzić, czy klimatyzator został włączony po zatrzymaniu działania funkcji ochładzania
(ogrzewania). W takim przypadku tylko wentylator działa, w celu ochrony kompresora
urządzenia zewnętrznego.
• Sprawdzić, czy rurka instalacji klimatyzatora nie jest zbyt długa. W przypadku, gdy rurka
instalacyjna przekracza maksymalnie dozwoloną długość, może to pogorszyć wydajność
ochładzania (ogrzewania) klimatyzatora.
Regulacja przepływu
powietrza nie działa.
• S prawdzić, czy został wybrany tryb Auto(Automatyczny)/Dry(Osuszanie)/
.W
tych trybach działania, żądana temperatura jest ustawiana automatycznie i nie może być
ręcznie regulowana.
Regulacja prędkości
wentylatora nie działa.
• Sprawdzić, czy został wybrany tryb Auto(Automatyczny)/Dry(Osuszanie)/Turbo/
. W tych trybach działania, prędkość wentylatora jest ustawiana
automatycznie i nie może być ręcznie regulowana.
Pilot zdalnego sterowania
nie działa.
• Sprawdzić, czy baterie nie są wyczerpane.
• Upewnić się, czy nic nie zakłóca sensora pilota zdalnego sterowania.
• Sprawdzić, czy nie znajdują się silne źródła światła w pobliżu klimatyzatora i pilota
zdalnego sterowania. Mocne światło pochodzące ze świetlówek czy neonowych reklam,
mogą zakłócać elektryczne sygnały.
Funkcje Timer nie działają.
• S prawdzić, czy został naciśniety przycisk Set/Cancel (Ustaw/Anuluj) na pilocie zdalnego
sterowania po ustawieniu żądanego czasu.
POLSKI
PROBLEM
21
Rozwiązywanie
problemów
AA
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Wskaźnik ciągle miga.
• N
acisnąć przycisk Power(Zasilanie) lub odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego/
dodatkowy przełącznik zasilania.
W przypadku, gdy wskaźnik ciągle miga, skontaktować się z punktem serwisowym.
Przykre zapachy podczas
działania klimatyzatora.
• S prawdzić, czy urządzenie nie działa w zadymionym pomieszczeniu. Przewietrzyć
pomieszczenie lub włączyć klimatyzator w trybie Wentylatora przez 1~2 godziny.
(Klimatyzator sam w sobie nie zawuera żadnych komponentów wydzielających przykre
zapachy.)
Wskaźnik błędu miga.
• W
przypadku, gdy wskaźnik urządzenia wewnętrznego miga, skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
Klimatyzator wydaje
niepokojące dźwięki.
• Z ależnie od stanu użytkowania klimatyzatora, mogą być słyszalne jakieś dźwięki
spowodowane zmianami przepływu substancji chłodzącej. Stanowi to normalny objaw
działania klimatyzatora.
Wydziela się dym z
urządzenia zewnętrznego.
• J eżeli nie jest to spowodowane ogniem, może to mogą to być opary wytwarzane przez
działanie odmrażania zewnętrznego wymiennika ciepła podczas trybu ogrzewania w
okresie zimowym.
Kapie woda z instalacji
rurowej urządzenia
zewnętrznego.
• J Woda może być wytwarzana z powodu różnicy temperatury. Stanowi to normalny objaw
działania klimatyzatora.
22