Samsung AR09JSPFAWKNEU Owner's manual

Samsung AR09JSPFAWKNEU Owner's manual

AR9000 EU Best APP_IB_DB68-04936A-00_PL.indd 1 2015/1/14 10:38:46

Przygotowanie

Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART

Wygodne sterowanie przy użyciu aplikacji Smart A/C w smartfonie!

Aplikacja Smart A/C umożliwia łatwe i wygodne sterowanie klimatyzatorem z dowolnego miejsca.

Ten produkt — klimatyzator Smart — jest zgodny z systemem Samsung Smart Home.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Samsung.com.

Spis treści

Przygotowanie

Instalacja sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Przed rozpoczęciem korzystania z routera bezprzewodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Łączenie z siecią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Nawiązywanie połączenia między routerem bezprzewodowym a klimatyzatorem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Sprawdzanie instalacji modułu Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Demontaż modułu Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Montaż modułu Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Sprawdzanie stanu połączenia na wyświetlaczu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Uruchamianie aplikacji Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Rejestracja konta w serwisie Samsung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Pobieranie aplikacji Samsung Smart Home. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Rejestracja produktu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Podstawowe funkcje

Obsługa aplikacji Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Pobieranie aplikacji do obsługi klimatyzatorów Samsung Smart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Opis ekranów i głównych funkcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Ekran sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Sterowanie klimatyzatorem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Konfiguracja klimatyzatora (w systemie operacyjnym Android). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Konfiguracja klimatyzatora (w systemie operacyjnym iOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Inne

Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Produkt ten został uznany za zgodny z dyrektywą dotyczącą urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (1999/5/

WE), dyrektywą niskonapięciową (2006/95/WE) oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE) Unii Europejskiej.

OSTRZEŻENIE

i. Ostrzeżenie o działaniu fal radiowych – podczas instalacji urządzenia należy zachować 20cm odstęp.

ii. Nie należy instalować ani używać tego modułu jednocześnie z innymi urządzeniami radiowymi bez wcześniejszego sprawdzenia działania lub spełnienia norm FCC.

iii. instrukcje dotyczące oznakowania hosta: system hosta powinien być oznakowany etykietą o treści „Contains FCC

ID: A3LSWL-B70F”

iv. To urządzenie używa częstotliwości niezharmonizowanych i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieć WLAN można obsługiwać w pomieszczeniach bez ograniczeń we wszystkich krajach europejskich, z wyjątkiem Francji, gdzie nie może być używana na zewnątrz.

Polski-2

AR9000 EU Best APP_IB_DB68-04936A-00_PL.indd 2 2015/1/14 10:38:46

Instalacja sieci

[Łączenie z siecią]

Połącz router bezprzewodowy z klimatyzatorem .

[Rejestracja w serwisie]

Otwórz stronę http://www.samsungsmartappliance.com i zarejestruj się w serwisie.

Przed rozpoczęciem korzystania z routera bezprzewodowego

Klimatyzator Wi-Fi nie obsługuje następujące tryby szyfrowania:

- Open(Otwarty ) (bez szyfrowania), WPA/TKIP, WPA2/AES

- W przypadku użycia innego rodzaju szyfrowania nawiązanie połączenia Wi-Fi może być niemożliwe.

f Aby zainstalować klimatyzator Wi-Fi, wybierz odpowiednie miejsce w pobliżu routera sieci bezprzewodowej. W przypadku obniżenia poziomu sygnału Wi-Fi Smart App może się rozłączyć. zależy to od siły i zasięgu sieci.

f

Działanie Smart App wymaga, aby smartfon znajdował się w zasięgu sieci Wi-Fi.

f

Dla mobilnego internetu szerokopasmowego, Smart App może korzystać z wtyczki usb, jeśli działa ona w trybie Wi-Fi.

f Ten produkt obsługuje wyłącznie protokół DHCP (protokół dynamicznej konfiguracji hostów). Jeżeli użytkownik chce skorzystać z posiadanego routera bezprzewodowego, należy włączyć funkcję serwera DHCP.

f Wybierz nieużywany kanał routera bezprzewodowego. f Podłączenie routera bezprzewodowego za pomocą trybu innego, niż powyższe może się nie udać lub spowodować, że klimatyzator nie będzie działać. Używając trybu WPA2/AES, zalecane jest korzystanie ze standardu 802.11n. f

Jakość bezprzewodowego połączenia z siecią zależy od otoczenia.

f Jeżeli dostawca usług internetowych na stałe zarejestrował adres komputera lub adres MAC (niepowtarzalny numer identyfikacyjny), klimatyzator może nie nawiązać połączenia z Internetem. W razie potrzeby podłączenia do Internetu innych urządzeń niż komputer należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.

f Jeżeli dostawca usług internetowych do nawiązania połączenia z Internetem wymaga identyfikatora lub hasła, klimatyzator może nie móc połączyć się z Internetem. W takiej sytuacji podczas nawiązywania połączenia z Internetem należy wprowadzić identyfikator lub hasło.

f Problemy z zaporą mogą uniemożliwić nawiązanie połączenia z Internetem. W takiej sytuacji należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.

f Jeżeli nawiązanie połączenia z Internetem jest niemożliwe pomimo wykonania procedur wskazanych przez dostawcę usług internetowych, należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Łączenie z siecią

Nawiązywanie połączenia między routerem bezprzewodowym a klimatyzatorem

f Informacje dotyczące instalacji routera bezprzewodowego znajdują się w jego instrukcji obsługi. f Inteligentny klimatyzator firmy Samsung obsługuje protokoły komunikacji IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz).

f Informacje dotyczące instalacji routera bezprzewodowego znajdują się w jego instrukcji obsługi.

Firma Samsung nie oferuje instrukcji do routerów bezprzewodowych.

f W przypadku routerów nieposiadających odpowiedniego certyfikatu połączenie z klimatyzatorem może być niemożliwe.

f Certyfikowane routery są oznaczone poniższym logiem na opakowaniu lub w instrukcji obsługi.

Router bezprzewodowy

(Router z obsługą funkcji serwera DHCP.)

Gniazdo sieci LAN w ścianie

Przewód sieci LAN

Polski-3

AR9000 EU Best APP_IB_DB68-04936A-00_PL.indd 3 2015/1/14 10:38:46

Łączenie z siecią

Sprawdzanie instalacji modułu Wi-Fi

1 f

Otworzyć osłonę filtru i sprawdzić moduł Wi-Fi ( ①) zainstalowany w przedniej części panelu. Stan połączenia między modułem Wi-Fi a routerem bezprzewodowym można sprawdzić za pomocą modułu Wi-Fi w sposób opisany na następnej stronie.

f Aby wymienić moduł Wi-Fi (montaż i demontaż), należy postępować według poniższych instrukcji.

UWAGA

• W przypadku wymiany modułu Wi-Fi należy sprawdzić adres MAC znajdujący się na module lub w dolnej części jednostki wewnętrznej i zmienić informacje o urządzeniu na stronie „Registering service” (Rejestracja).

Demontaż modułu Wi-Fi

1. Zdjąć osłonę bocznego panelu.

2. Odłączyć przewód modułu Wi-Fi.

3. Odczepić zaczep w górnej części modułu Wi-Fi i podnieść moduł, aby go zdemontować.

Polski-4

AR9000 EU Best APP_IB_DB68-04936A-00_PL.indd 4 2015/1/14 10:38:46

Montaż modułu Wi-Fi

1. Wcisnąć moduł Wi-Fi do gniazda i zatrzasnąć zacisk w górnej części.

2. Podłączyć przewód modułu Wi-Fi.

3. Zamknąć osłonę bocznego panelu.

Sprawdzanie stanu połączenia na wyświetlaczu

f Opis wyświetlacza Wi-Fi

1) Wskaźnik LED Wi-Fi wyłączony:

Brak połączenia z punktem dostępu

Brak połączenia z Internetem

2) Wskaźnik LED Wi-Fi miga:

Połączenie z punktem dostępu

Brak połączenia z Internetem

3) Wskaźnik LED Wi-Fi świeci:

Połączenie z punktem dostępu

Połączenie z Internetem

AR9000 EU Best APP_IB_DB68-04936A-00_PL.indd 5

Polski-5

2015/1/14 10:38:46

Uruchamianie aplikacji Samsung Smart Home

Rejestracja konta w serwisie Samsung

f Przed użyciem aplikacji Samsung Smart Home należy zarejestrować konto w serwisie Samsung.

UWAGA

• Jeśli opcja automatycznego logowania nie jest ustawiona podczas uruchomienia aplikacji Samsung Smart Home, ekran konta w serwisie

Samsung jest wyświetlany tylko raz podczas procedury inicjowania.

Użytkownicy smartfonów firmy Samsung, którzy mają zarejestrowane konta w serwisie Samsung w smartfonach, mogą automatycznie zalogować się do aplikacji Samsung Smart Home.

- Natomiast użytkownicy telefonów iPhone powinni logować się za każdym razem do aplikacji, ponieważ informacje o logowaniu nie są zachowywane.

Pobieranie aplikacji Samsung Smart Home

f Aplikację Samsung Smart Home można pobrać na smartfona ze sklepów Play, Galaxy Apps oraz iPhone App Store, wyszukując frazę „Samsung Smart Home”.

UWAGA

• Aplikacja Samsung Smart Home obsługuje system operacyjny Android 4.0 (ICS) i nowsze wersje oraz jest zoptymalizowana do pracy ze smartfonami firmy Samsung (serie Galaxy S oraz Note). Korzystanie z aplikacji za pomocą smartfonów innych producentów może mieć wpływ na działanie niektórych funkcji.

• W urządzeniach iPhone aplikacja obsługuje system iOS 7 lub nowszy. Interfejs użytkownika aplikacji Samsung

Smart Home może ulec zmianom mającym na celu poprawę obsługi lub wydajności produktu, bez wcześniejszego powiadomienia.

Rejestracja produktu

f Przed użyciem aplikacji Samsung Smart Home należy zarejestrować produkt w usłudze Samsung Smart Home.

a b

3

1

2

1. Wyszukaj ( ⓐ) lub wybierz (ⓑ) kraj użytkownika i naciśnij przycisk Save (Zapisz).

Polski-6

AR9000 EU Best APP_IB_DB68-04936A-00_PL.indd 6

4 a

2015/1/14 10:38:47

2. Naciśnij przycisk Yes (Tak), aby zarejestrować produkt w usłudze Samsung Smart Home.

3. Z listy produktów wybierz pozycję Room AC.

4. Wprowadź informacje na temat routera bezprzewodowego, a następnie naciśnij przycisk Next (Dalej).

- Aby zmienić podłączony router, naciśnij ikonę ( ) ( ⓐ) i wybierz nazwę punktu dostępu (AP name) routera bezprzewodowego.

5. Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk Timer na pilocie.

- Na przednim wyświetlaczu klimatyzatora pojawi się komunikat .

6. Skonfiguruj klimatyzator, postępując według instrukcji na ekranie.

7. Konfiguracja sieci wykonywana jest automatycznie.

8. Pojawi się ekran blokady ekranu aplikacji Samsung Smart Home.

9. Po zarejestrowaniu produktu pojawi się ekran główny aplikacji Samsung Smart Home.

- Ikona klimatyzatora zostanie dodana do listy urządzeń.

• W przypadku telefonów iPhone proces przedstawiony powyżej może się nieznacznie różnić.

UWAGA

AR9000 EU Best APP_IB_DB68-04936A-00_PL.indd 7

Polski-7

2015/1/14 10:38:47

Podstawowe funkcje

Obsługa aplikacji Samsung Smart Home

Pobieranie aplikacji do obsługi klimatyzatorów Samsung Smart

f Aplikacja Plug-in(RAC), służąca tylko do obsługi klimatyzatora, umożliwia korzystanie z wielu funkcji urządzenia, takich jak Obsługa, Dodatkowe opcje, Timer wł./wył., Wskaźnik zużycia energii, ustawienia itp.

1. Wybierz ikonę klimatyzatora na ekranie urządzeń aplikacji Samsung Smart Home.

- Jeśli aplikacja Plug-in(RAC) nie jest zainstalowana, nastąpi automatyczne przekierowanie do sklepu Play.

2. Zainstaluj aplikację Plug-in(RAC).

- W przypadku aktualizacji aplikacji ekran instalacji (sklep Play) może się różnić od powyższych ilustracji.

3. Po zakończeniu instalacji ponownie wybierz ikonę Room AC na ekranie urządzeń aplikacji Samsung Smart Home.

4. Pojawi się ekran ładowania aplikacji do obsługi klimatyzatorów Samsung Smart.

5. Pojawi się ekran sterowania klimatyzatorem w aplikacji do obsługi klimatyzatorów Samsung Smart.

- Szczegółowe informacje na temat ekranu sterowania znajdują się w rozdziale „Ekran sterowania klimatyzatorem”. (s. )

AR9000 EU Best APP_IB_DB68-04936A-00_PL.indd 8

Polski-8

2015/1/14 10:38:47

Opis ekranów i głównych funkcji

Ekran urządzeń

f Po zarejestrowaniu urządzeń inteligentnych Samsung w usłudze Samsung Smart

Home można sterować nimi zdalnie.

2

1

3

Ekran główny

1. Wybierz ikonę urządzenia inteligentnego (Room AC), aby przejść do ekranu Smart

Home Device Control (Sterowanie urządzeniami Smart Home).

2. Możliwe jest wspólne sterowanie urządzeniami inteligentnymi firmy Samsung według 4 wzorców, takich jak Going out (Wyjście z domu), Coming home (Powrót do domu), Good night (Dobranoc) czy Good morning (Dzień dobry).

Ekran menu

f Sterowanie urządzeniami inteligentnymi Samsung możliwe jest z pięciu menu.

Chat control

(Sterowanie)

Home view

(Podgląd domu)

Master key

(Klucz główny)

Łatwe sterowanie urządzeniami inteligentnymi i kontrola stanu urządzeń.

Zdalne wyświetlenie widoku domu dzięki kamerom zainstalowanym w urządzeniach inteligentnych.

Jednoczesne sterowanie wieloma urządzeniami inteligentnymi według wzorców, takich jak Going out (Wyjście z domu), Coming home (Powrót do domu), Good night (Dobranoc) oraz Good morning

(Dzień dobry).

Customer service (Obsługa klienta)

Settings

(Ustawienia)

Pobieranie instrukcji obsługi produktów i zgłaszanie usterek do serwisu posprzedażowego.

Obsługa i kontrola (dodawanie urządzeń, wybór kraju itp.) oraz informacje (wersja, open source).

AR9000 EU Best APP_IB_DB68-04936A-00_PL.indd 9

Polski-9

2015/1/14 10:38:47

Obsługa aplikacji Samsung Smart Home

Ekran sterowania

Precyzyjna obsługa klimatyzatora

⑨ ①

Numer

Element

Przycisk Zasilanie

Włączanie i wyłączanie klimatyzatora.

Opis

Przycisk Tryb

Wybór trybu działania.

Prędkość wentylatora

Wybór prędkości wentylatora w danym trybie działania.

Przycisk Kierunek wentylatora

Wybór kierunku wentylatora w danym trybie działania.

Bieżąca temperatura /

Ustaw temperaturę

Przycisk regulacji temperatury

Przycisk Option

(Opcje)

Przycisk Schedule

(Zegar)

Wyświetlanie bieżącej lub ustawionej temperatury.

Regulacja ustawionej temperatury pomieszczenia za pomocą inteligentnego przycisku regulacji.

Wybór dodatkowych opcji możliwych do ustawienia w danym trybie działania.

Ustawienie czasu włączenia i wyłączenia każdej funkcji.

Przycisk menu

Wybór menu 'Settings' (Ustawienia), 'Customer service' (Obsługa klienta) i 'Energy

Monitor' (Monitor zużycia energii).

UWAGA

• Położenie przycisku menu na ekranie może się różnić w zależności od rodzaju smartfona.

Polski-10

AR9000 EU Best APP_IB_DB68-04936A-00_PL.indd 10 2015/1/14 10:38:47

Sterowanie klimatyzatorem

Wybór trybu działania

f Naciśnij przycisk ( ) w celu ustawienia trybu działania.

UWAGA

• Dostępne tryby działania mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.

Opcje sterowania

f

Naciśnij przycisk Option (Opcje), aby wybrać opcje danego trybu działania.

UWAGA

• Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.

• Prędkość i kierunek wentylatora są ustawiane automatycznie według wybranych opcji.

• Szczegółowe informacje na temat opcji produktu znajdują się w instrukcji obsługi.

Ustawianie opcji Timer wł ./wył .

f Naciśnij przycisk Schedule (Zegar), aby zaprogramować włączenie lub wyłączenie klimatyzatora w określonym czasie.

f Maksymalna liczba zaprogramowanych pozycji funkcji

Timer wł./wył. wynosi 10.

f Naciśnij przycisk Schedule (Zegar), aby wyłączyć funkcję

Timer wł./wył.

UWAGA

• Ustawione godziny opcji Timer wł. i Timer wył. powinny być różne.

• Ustawienia funkcji Timer wł./wył. będą zapamiętane nawet po wyjęciu wtyczki klimatyzatora z gniazda i jej ponownym włożeniu.

AR9000 EU Best APP_IB_DB68-04936A-00_PL.indd 11

Polski-11

2015/1/14 10:38:48

Obsługa aplikacji Samsung Smart Home

Konfiguracja klimatyzatora (w systemie operacyjnym Android)

Settings (Ustawienia)

f Naciśnij przycisk Menu( ), a następnie Settings

(Ustawienia) na ekranie sterowania, aby sprawdzić lub zmienić szczegółowe ustawienia klimatyzatora.

f Możliwe jest ustawienie funkcji Auto Clean

(Automatyczne czyszczenie), S-plasma ion (Jonizacja plazmowa), Filter cleaning Indicator (Wskaźnik przypomnienia o czyszczeniu filtru) oraz My Wind (Mój nawiew).

Obsługa klienta

f Naciśnij przycisk Menu( ), a następnie

Customer service (Obsługa klienta) na ekranie sterowania, aby pobrać instrukcję obsługi produktu.

Monitor zużycia energii

f

Naciśnij przycisk Menu( ), a następnie

Energy Monitor (Monitor zużycia energii) na ekranie sterowania, aby sprawdzić zużycie energii przez produkt

(lub czas pracy).

AR9000 EU Best APP_IB_DB68-04936A-00_PL.indd 12

Polski-12

2015/1/14 10:38:48

Konfiguracja klimatyzatora (w systemie operacyjnym iOS)

f Przesuń ekran w lewo. Pojawią się przyciski Settings

(Ustawienia), Customer service (Obsługa klienta) i Energy

Monitor (Monitor zużycia energii).

f

Obsługa przycisków jest taka sama jak w systemie

Android.

AR9000 EU Best APP_IB_DB68-04936A-00_PL.indd 13

Polski-13

2015/1/14 10:38:48

Inne

Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym zapoznaj się z poniższą tabelą.

Problem Rozwiązanie

Nie można znaleźć aplikacji Samsung Smart Home w sklepach

Play, GALAXY Apps ani iPhone App Store.

• Aplikacja Samsung Smart Home obsługuje system operacyjny Android w wersji 4.0 (ICS) lub nowszej. W urządzeniach iPhone aplikacja obsługuje system iOS 7 lub nowszy.

Po zainstalowaniu aplikacji Samsung Smart Home klimatyzator nie łączy się z aplikacją.

• Połącz klimatyzator z routerem bezprzewodowym, tak jak to opisano w rozdziale „Rejestracja produktu” w instrukcji.

Nie można uzyskać dostępu do konta w serwisie Samsung.

• Sprawdź identyfikator użytkownika i hasło na ekranie konta.

Podczas dodawania urządzenia pojawia się komunikat o niepowodzeniu.

• Przyczyna niepowodzenia może być chwilowa, np. odległość między klimatyzatorem a routerem bezprzewodowym lub przewodowym. Spróbuj ponownie po chwili.

• Wyjmij wtyczkę klimatyzatora z gniazda, odczekaj 30 sekund, a następnie włóż ją i ponownie wprowadź ustawienia.

Funkcja sterowania aplikacji Samsung

Smart nie działa.

Sprawdź, czy włączony jest wskaźnik Wi-

Fi na wyświetlaczu klimatyzatora.

Sprawdź, czy wskaźnik Wi-Fi na wyświetlaczu klimatyzatora miga z częstotliwością 3 sekund.

• Sprawdź, czy klimatyzator jest prawidłowo połączony z routerem przewodowym lub bezprzewodowym.

• Sprawdź, czy router przewodowy lub bezprzewodowy jest prawidłowo połączony z Internetem.

AR9000 EU Best APP_IB_DB68-04936A-00_PL.indd 14

Polski-14

2015/1/14 10:38:48

AR9000 EU Best APP_IB_DB68-04936A-00_PL.indd 15 2015/1/14 10:38:48

Aplikacja Smart klimatyzatora może ulec modyfikacji w celu poprawy jakości, bez uprzedniego powiadomienia, może także zostać usunięta w wyniku uwarunkowań producentów.

AR9000 EU Best APP_IB_DB68-04936A-00_PL.indd 16 2015/1/14 10:38:48

Aplikacja Smart A/C

Klimatyzator instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.

wyobraź

sobie możliwości

AR9000 EU Best APP_IB_DB68-04936A-00_PL.indd 17 2015/1/14 10:38:48

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project