Samsung | AR18FSFTJWQX | Instrukcja obsługi | Samsung AR18FSFTJWQX Instrukcja obsługi

Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 1
2012-11-13 14:54:29
Funkcje klimatyzatora
Orzeźwiająco chłodna oferta na lato
Podczas parnych letnich dni i długich niespokojnych
nocy nie ma lepszego sposobu na ucieczkę od gorąca, niż
chłodne komfortowe zacisze własnego domu. Ten nowy
klimatyzator przyniesie koniec wyczerpującym letnim
dniom i umożliwi Ci odpoczynek. W tym roku pobij gorąco
własnym klimatyzatorem.
Efektywność kosztowa
Ten nowy klimatyzator nie tylko gwarantuje maksymalną
moc chłodzenia latem, ale także efektywną metodę
ogrzewania w zimie dzięki zaawansowanemu systemowi z
pompą ciepła.
Ta technologia jest aż do 300% efektywniejsza w
porównaniu do ogrzewania elektrycznego, dlatego
umożliwia dalszą redukcję kosztów eksploatacyjnych. Teraz
jeden klimatyzator zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby
związane z chłodzeniem i ogrzewaniem przez cały rok.
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa...................................3
Sprawdzanie przed użytkowaniem....................................... 10
Sprawdzanie nazw elementów............................................... 11
Sprawdzanie pilota zdalnego sterowania.......................... 12
Podstawowe funkcje.................................................................... 14
Regulacja kierunku przepływu powietrza.......................... 16
Używanie funkcji Turbo............................................................... 16
........................................................................ 17
Tryb
Ustawianie On/Off timer............................................................. 18
Używanie funkcji Smart Saver.................................................. 19
Używanie funkcji Qiuet............................................................... 20
Używanie funkcji Auto Clean.................................................... 20
Czyszczenie klimatyzatora......................................................... 21
Konserwacja klimatyzatora....................................................... 23
Rozwiązywanie problemów..................................................... 24
Elegancja pasująca do wszystkich wnętrz
Eleganckie i harmonijne wzornictwo traktuje priorytetowo
estetykę i doskonale komponuje się z istniejącym
wystrojem wnętrz. Dzięki miękkiemu kolorowi i profilowi
z zaokrąglonymi krawędziami ten nowy klimatyzator nada
klasę każdemu pomieszczeniu. Ciesz się wszystkim tym,
co oferuje Twój klimatyzator zarówno pod względem
funkcjonalnym, jak i estetycznym.
Funkcja
Tryb
umożliwia ustawienie komfortowej
temperatury podczas snu przy równoczesnej oszczędności
energii.
To urządzenie jest zgodne z wymogami zawartymi w następujących dyrektywach unijnych: Dyrektywą Niskonapięciową
(2006/95/EC) oraz Dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EC).
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy
tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o
odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów,
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali
zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego
akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
2
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 2
2012-11-13 14:54:30
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Postępować zgodnie z instrukcjami.
POLSKI
Przed zastosowaniem klimatyzatora, należy gruntownie zapoznać się z instrukcją
obsługi, w celu jego bezpiecznego użytkowania a także korzystania z jego
szerokiego zakresu stosowanych funkcji.
Ponieważ instrukcja obsługi obejmuje różne modele klimatyzatora, jego
charakterystyka może nieznacznie się różnić od opisanej w niniejszej instrukcji. W
przypadku jakichkolwiek pytań, należy skontaktować się z najbliższym punktem
obsługi serwisowej, lub uzyskania pomocy i niezbędnych informacji na stronie
www.samsung.com .
Znaczenie ikon i znaków zawartych w niniejszej instrukcji obsługi:
Niebezpieczne i beztroskie postępowanie, może doprowadzić
OSTRZEŻENIE do poważnych obrażeń ciała, a nawet spowodować śmierć.
Niebezpieczne i beztroskie postępowanie, może doprowadzić
PRZESTROGA
do lekkich obrażeń ciała, lub uszkodzenia urządzenia.
Odłączyć zasilanie.
NIE próbować.
NIE rozmontowywać.
Upewnić się, czy urządzenie jest uziemione w celu zapobieżenia
porażenia prądem.
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE
Zastosować kabel zasilania zgodnie ze specyfikacjami produktu i
wykorzystywać ten kabel tylko do zasilania tego urządzenia. Co więcej, nie
używać kabla przedłużającego.

Przedłużacz może być przyczyną porażenia elektrycznego lub pożaru.

Nie używać transformatora elektrycznego. Może to spowodować
porażenie elektryczne lub pożar.

W przypadku niezgodności warunku napięcia/częstotliwości/prądu
znamionowego, może to być przyczyną pożaru.
Instalacje tego urządzenia musi być wykonana przez wykwalifikowanych
techników lub obsługę serwisową firmy.

Niedostosowanie się do powyższych wymogów, może spowodować
porażenie prądem, pożar, eksplozję, wadliwe działanie produktu lub
urazy ciała.
Zainstalować przełącznik i zabezpieczenie obwodu dostarczonym wraz z
klimatyzatorem.

Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować
porażenie prądem lub pożar.
Bezpiecznie zamocować urządzenie zewnętrzne, aby jego elektryczne
komponenty nie były w jakikolwiek sposób narażone.

Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować
porażenie prądem lub pożar.
3
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 3
2012-11-13 14:54:30
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Nie instalować tego urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i materiałów
łatwopalnych. Nie instalować tego urządzenia w wilgotnej, oleistej i
zakurzonej lokalizacji lub miejscach nasłonecznionych i narażonych na
wodę (opady deszczu). Nie instalować tego urządzenia w miejscach, gdzie
występuje instalacja gazowa.

Może to powodować porażenie prądem lub pożar.
Nigdy nie należy instalować urządzenia zewnętrznego w miejscach, gdzie
mogą występować nieprzewidziane sytuacje, np. zawalanie się wysokiego
muru.

Upadek zewnętrznego urządzenia, może spowodować jego
uszkodzenie urazy ciała, a nawet śmierć.
To urządzenie należy prawidłowo uziemić. Nie uziemiać urządzenia do
przewodu gazowego, plastikowej rury wodociągowej czy linii telefonicznej.

Nieprzestrzeganie powyższej uwagi może skutkować porażeniem
elektrycznym, pożarem lub wybuchem.

Sprawdzić, czy zostało zastosowane gniazdko wyjściowe zasilania z
uziemieniem.
INSTALACJA
PRZESTROGA
Zainstalować urządzenie na równym i stabilnym podłożu, które utrzyma ciężar
urządzenia.
Niedostosowanie się do wyżej wymienionego wymogu, może spowodować
niepożądane wibracje lub wadliwe działanie urządzenia.
Zainstalować właściwie wąż spustowy, aby umożliwić prawidłowe spuszczanie
wody.
Niedostosowanie się do wyżej wymienionych wymogów, może spowodować
niekontrolowany wyciek wody i zniszczenia.
Podczas instalacji urządzenia zewnętrznego, należy sie upewnić o prawidłowym
działaniu węża spustowego.
Przepływająca woda podczas trybu ogrzewania przez urządzenie zewnętrzne, może
spowodować wyciek i w rezultacie zniszczenia.
Szczególnie w okresie zimowym, należy uważać na spadające odłamki lodu, mogące
spowodować zniszczenia, urazy ciała, a nawet śmierć.
4
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 4
2012-11-13 14:54:30
ZASILANIE
OSTRZEŻENIE
ZASILANIE
POLSKI
W przypadku uszkodzenia wyłącznika należy kontaktować się ze swoim najbliższym
serwisem.
Nie ciągnąć zbyt silno ani nie zginać kabla zasilania. Nie skręcać ani nie
wiązać kabla zasilania. Nie zahaczać kabla zasilania nad metalowym
obiektem, umieścić Zabel zasilania pomiędzy obiektami lub wsunąć kabel
pomiędzy obiekty.

Może to być powodem porażenia elektrycznego lub pożaru.
PRZESTROGA
Podczas braku używalności klimatyzatora przez dłuższy okres czasu
lub podczas burzy, należy odłączać zasilanie za pomocą zabezpieczania
obwodu.

Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować
porażenie prądem lub pożar.
OBSŁUGA
OSTRZEŻENIE
W przypadku zalania urządzenia, prosimy skontaktować się z najbliższym
punktem serwisowym.

Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować
porażenie prądem lub pożar.
Jeśli z urządzenie generuje dziwny hałas, zapach spalenizny czy dym,
natychmiast odłączyć zasilanie i kontaktować się z najbliższym serwisem.

Nieuczynienie tego może skutkować porażeniem elektrycznym lub
pożarem.
W przypadku wycieku gazu (np. gazowy propan LPG, itp.), natychmiast
przewietrzyć pomieszczenie bez dotykania kabla zasilania. Nie dotykać
urządzenia ani kabla zasilania.

Nie używać wentylatora.

Zaiskrzenie może spowodować wybuch lub pożar.
W celu ponownej instalacji klimatyzatora, prosimy skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.

Niedostosowanie się do powyższych wymogów, może spowodować
porażenie prądem, pożar, niepożądane wycieki wody i w rezultacie
wadliwe działanie produktu.

Serwis u klienta dla tego produktu nie jest przewidziany. W przypadku
ponownej instalacji tego produktu w innej lokalizacji, zostaną nałożone
dodatkowe koszta instalacyjne.

Zwłaszcza, gdy produkt ma zostać zainstalowany w nietypowej
lokalizacji, takiej jak zakład przemysłowy lub w pobliżu miejscowości
nadmorskiej, gdzie występuje zasolenie powietrza, prosimy
skontaktować się najbliższym punktem serwisowym.
5
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 5
2012-11-13 14:54:30
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Nie dotykać wyłącznika sieciowego mokrymi rękami.

Może to skutkować porażeniem elektrycznym .
Nie wyłączać klimatyzatora wyłącznikiem sieciowym.

Wyłączenie klimatyzatora a następnie ponowne jego włączenie może
spowodować zaiskrzenie lub porażenie elektryczne lub pożar.
Po rozpakowaniu klimatyzatora, należy przechowywać wszystkie opakowania z dala
od dzieci, które mogą być dla nich niebezpieczne.

Zabawa dziecka opakowaniem, może spowodować uduszenie.
Nie umieszczać palców lub obcych przedmiotów w instalacji wylotowej
klimatyzatora podczas jego działania.

Zachowywać szczególne środki ostrożności, gdy dzieci przebywają w
pobliżu klimatyzatora.
Nie dotykać fartucha kanału przepływu powietrza rękoma podczas trybu
ogrzewania.

Może to powodować porażenie prądem lub poparzenia.
Nie umieszczać palców lub obcych przedmiotów w instalacji wlotowej i
wylotowej klimatyzatora podczas jego działania.

Zachowywać szczególne środki ostrożności, gdy dzieci przebywają w
pobliżu klimatyzatora.
Nie uderzać lub pociągać za elementy klimatyzatora z nadmierną siłą.

Może to spowodować pożar, urazy ciała lub nieprawidłowe działanie
produktu.
6
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 6
2012-11-13 14:54:30
OBSŁUGA
OSTRZEŻENIE
OBSŁUGA
POLSKI
Nie umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu zewnętrznego urządzenia,
które umożliwią dzieciom dostęp do urządzenia.

Może to spowodować, że dzieci poważnie sie zranią.
Nie używać klimatyzatora przez dłuższe okrasy czasu w niewystarczająco wentylowanej
lokalizacji, lub w obecności nieodpowiedzialnych osób.

Ponieważ może to być niebezpieczne z powodu niewystarczającej ilości tlenu, należy
otwierać w takich przypadkach okno przynajmniej co godzinę.
eśli do wnętrza urządzenia dostała się jakakolwiek substancja obca, jak np.
woda, odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym serwisem.

Nieprzestrzeganie tego może spowodować porażenie elektryczne lub
pożar.
Nie należy próbować samodzielnej naprawy czy modyfikacji urządzenia.

Nie stosować żadnych innych bezpieczników (takich jak miedziany czy
stalowy drut, itp.) niż standardowe.

Niedostosowanie się do powyższych wymogów, może spowodować
porażenie prądem, pożar, wadliwe działanie produktu lub urazy ciała.
PRZESTROGA
Nie umieszczać żadnych przedmiotów czy innych urządzeń pod
wewnętrznym urządzeniem klimatyzatora.

Kapiąca woda z wewnętrznego urządzenia może spowodować pożar
lub zniszczenia.
Sprawdzać, czy rama instalacyjna urządzenia zewnętrznego nie jest
uszkodzona przynajmniej raz w roku.

Niedostosowanie się do wyżej wymienionych wymogów, może
spowodować zniszczenia, urazy ciała, a nawet śmierć.
Maksymalna wartość prądu jest mierzona zgodnie ze standardami IEC,
natomiast wartość prądu pod względem bezpieczeństwa jest mierzona
zgodnie ze standardami ISO, biorąc pod uwagę współczynnik sprawności.
7
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 7
2012-11-13 14:54:31
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Nie stawać na urządzeniu lub umieszczać na nim przedmiotów (takich jak
pranie, zapalone świeczki, papierosy, talerze, środki chemiczne, metalowe
przedmioty itp.).

Może spowodować porażenie prądem, pożar, wadliwe działanie
produktu lub urazy ciała.
Nie obsługiwać urządzenie mokrymi rękoma.

Może to spowodować porażenie prądem .
Nie rozpylać lotnych substancji, takich jak środki owadobójcze na
powierzchni urządzenia.

Szkodzą one nie tylko zdrowiu, ale mogą również spowodować porażenie
prądem, pożar lub nieprawidłowe działanie produktu.
Nie należy używać wody pochodzącej z klimatyzatora.

Tego rodzaju woda może być szkodliwa dla zdrowia.
Ostrożnie obchodzić się z pilotem zdalnego sterowania, a także nie
rozkręcać go.
Nie dotykać instalacji rurowej podłączonej do klimatyzatora.

Może to spowodować poparzenia i urazy ciała.
Nie używać klimatyzatora do przechowywania jakiegokolwiek
wyposażenia, żywności, roślin, kosmetyków lub zwierząt.

Może to spowodować zniszczenia.
Unikać bezpośredniego wpływu przepływu powietrza klimatyzatora, także
na zwierzęta i rośliny przez dłuższy okres czasu.

Może to być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, zwierząt i roślin.
Przeznaczeniem tego urządzenia nie jest stosowanie go przez osoby
(włączając dzieci) o ograniczonej zdolności ruchowej, mentalnej lub
wykazujących się brakiem doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy do
jego obsługi chyba, że pod nadzorem osób za nie odpowiedzialnych. Dzieci
powinny zawsze znajdować się pod opieką dorosłych, aby zapobiegać
zabawom z urządzeniem.
8
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 8
2012-11-13 14:54:31
CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE
CZYSZCZENIE
POLSKI
Nie należy czyścić urządzenia poprzez bezpośrednie spryskiwanie wodą.
Nie używać benzenu, rozpuszczalników czy alkoholu do czyszczenia
urządzenia.

Może to spowodować odbarwienia, deformację, uszkodzenia, porażenie
prądem lub pożar.
Przed przystąpieniem do czyszczenia czy wykonania konserwacji odłączyć
zasilanie i zaczekać do zatrzymania się wentylatora.

Nieprzestrzeganie tego może spowodować porażenie elektryczne lub
pożar.
PRZESTROGA
Należy zachowywać środki ostrożności podczas czyszczenia powierzchni
wymiennika ciepła urządzenia zewnętrznego, ponieważ posiada on ostre
krawędzie.

W celu uniknięcia ewentualnych urazów palców, należy zakładać
podczas czyszczenia grube, bawełnianie rękawice.
Nie należy samodzielnie czyścić wnętrza klimatyzatora.

W celu wyczyszczenia wnętrza urządzenia, należy skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.

Podczas czyszczenia wewnętrznego filtra, zapoznać się z opisem
rozdziału ‘Czyszczenie klimatyzatora’

Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować
zniszczenie urządzenia, porażenie prądem lub pożar.
9
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 9
2012-11-13 14:54:31
Sprawdzanie przed użytkowaniem
Zakresy działania
W poniższej tabeli wskazane zostały zakresy temperatury i wilgotności, w
obrębie których może działać klimatyzator.Zapoznaj się z tabelą, aby korzystać z
urządzenia w efektywny sposób.
Tryb
Temperatura
wewnętrzna
Temperatura
zewnętrzna
Wilgotność wewnętrzna
Cooling (Chłodzenie)
16˚C~32˚C
-10˚C~46˚C
Wilgotność względna 80% lub mniej
Heating (Ogrzewanie)
27˚C lub mniej
-15˚C~24˚C
-
Dry (Osuszanie)
18˚C~32˚C
-10˚C~46˚C
-
 W przypadku, gdy klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia przez dłuższy okres czasu przy dużej wilgotności powietrza,
może formować się rosa.
 W przypadku, gdy temperatura spadnie do -5°C, wydajność ogrzewania może ulec pogorszeniu od 60%~70% podanej
wydajności w specyfikacjach, zgodnie z zaistniałymi warunkami.
Konserwacja klimatyzatora
Zabezpieczenia wewnętrzne obsługiwane poprzez system sterowania urządzenia
 Zabezpieczenie wewnętrzne uruchamia się w przypadku wystąpienia błędu wewnętrznego klimatyzatora.
Rodzaj
Opis
Zabezpieczenie przed zimnym Wentylator wewnętrzny wyłącza się, aby zabezpieczyć urządzenie przez zimnym
powietrzem
powietrzem, gdy pompa ciepła grzeje.
Cykl odszraniania
Ochrona baterii wewnętrznej
Ochrona sprężarki
UWAGA
Wewnętrzny wentylator będzie wyłączony w celu odszraniania, gdy ogrzewa pompa
cieplna.
Sprężarka wyłączy się, aby chronić baterię wewnętrzną, gdy klimatyzator działa w trybie
Chłodzenie.
Klimatyzator nie uruchomi się natychmiast, aby chronić sprężarkę modułu zewnętrznego
po włączeniu urządzenia.
• J eżeli pompa ciepła działa w trybie Ogrzewanie, wykonywany jest cykl odszraniania, umożliwiający usunięcie z
modułu zewnętrznego szronu, który mógł powstać w przypadku niskich temperatur.
Wentylator wewnętrzny wyłącza się automatycznie i uruchamia się ponownie dopiero po zakończeniu cyklu
odszraniania.
10
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 10
2012-11-13 14:54:31
Sprawdzanie nazw elementów
Twój klimatyzator, może się nieznacznie różnić od tego pokazanego na ilustracji powyżej, zależnie od jego modelu.
Części główne
POLSKI
Czujnik
temperatury
pokojowej
Filtr powietrza
(pod kratką)
Otwór wlotowy powietrza
Fartuch przepływu powietrza
(do góry, w dół)
Dźwignia wtyku ostrza
Fartuch przepływu powietrza
(w lewo, w prawo)
Wyświetlacz
Wskaźnik
Wskaźnik Timer/Auto clean
Wskaźnik działania
Przycisk Power (Zasilanie)
Odbiornik pilota zdalnego sterowania
11
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 11
2012-11-13 14:54:34
Sprawdzanie pilota zdalnego sterowania
• Skierować pilot zdalnego sterowania w kierunku odbiornika urządzenia wewnętrznego.
• Po prawidłowym naciśnięciu przycisku pilota zdalnego sterowania, usłyszysz piknięcie w urządzeniu wewnętrznym, po czym
pojawi się wskaźnik transmisji( ) na pilocie zdalnego sterowania.
Przyciski pilota zdalnego sterowania
Smart Saver
Mniejsze zużycie energii oznacza
zakres temperatury chłodzenia
24°C~30°C.
Turbo
Działa w trybie automatycznej prędkości
wentylatora, w celu szybkiego chłodzenia.
Quiet
Redukuje hałasy wytwarzane przez
urządzenie wewnętrzne podczas
działania klimatyzatora.
Ustaw tryb na
.
On Timer
Ustaw Timer włączania jako aktywny..
Off Timer
Ustaw Timer wyłączania jako aktywny.
Time Up/Time Down
Dostosuj czas dla timer/
Wyłącz/Włącz klimatyzator.
Mode(Tryb)
Dokonaj wyboru z 5 trybów działania (patrz
strony 14~15, w celu uzyskania dalszych
informacji).
Auto Clean
Funkcja Auto Clean – Osusza wnętrze
urządzenia wewnętrznego, w celu usunięcia
przykrego zapachu.
Air swing(Modulacja nawiewu)
Włączaj/wyłączaj automatyczne ruchy
fartucha przepływu powietrza w górę i w
dół.
Fan(Wentylator)

Temp + -
Podnosi/Obniża temperaturę o 1˚C.
Power (Zasilanie)

Wyświetlacz pilota
Dostosuj ilość powietrza ma przepływać przez
klimatyzator za pomocą 4 różnych prędkości
Auto/Niska/Średnia/Wysoka.
Set(Ustaw)
Ustaw timer/
Canel(Anuluj)
Anuluj timer/
.
Ten przycisk nie jest dostępny.
PRZESTROGA
• U
pewnij się, że woda nie dostaje się do pilota zdalnego
sterowania.
12
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 12
2012-11-13 14:54:35
Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania
Wskaźnik trybu działania
Wskaźnik On Timer
Wskaźnik Off Timer
Wskaźnik
Wskaźnik niskiego stanu
naładowania baterii
Wskaźnik transmisji
Wskaźnik modulacji
nawiewu
Wskaźnik prędkości
obrotów wentylatora
POLSKI
Wskaźnik Turbo
Wskaźnik Quiet
Wskaźnik Smart Saver
Auto (Turbo)
Niska
Średnia
Wysoka
Okres wymiany baterii
Gdy bateria jest wyczerpana, na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się ( ). Po pojawieniu sie tej ikony należy
wymienić baterię. Pilot zdalnego sterowania zasilany jest dwiema bateriami typu 1,5V AAA .
Przechowywanie pilota zdalnego sterowania
Gdy pilot zdalnego sterowanie nie jest używany przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć z niego baterie i przechowywać je w
bezpiecznym miejscu.
Umieszczanie baterii w pilocie zdalnego sterowania
1. Popchnąć pokrywę zgodnie
z kierunkiem wskazówki,
znajdującej się na tylniej
stronie pilota zdalnego
sterowania i pociągnąć ją.
UWAGA
2. Umieścić dwie baterie typu
AAA.
Sprawdzić polaryzację, zgodnie
z oznaczeniem “+” i “-”. Upewnić
się, czy baterie znajdują się we
właściwej pozycji.
3. Zamknąć pokrywę przez umieszczenie jej
we właściwej pozycji.
Powinno być słyszalne kliknięcie, gdy pokrywa
została umieszczona we właściwej pozycji.
• S ygnałpilotazdalnegosterowaniamożebyćzakłócanyprzezinneźródłaświatła,znajdującesięwjegopobliżu.
• Wprzypadkuwpływupilotazdalnegosterowaniaklimatyzatoranadziałanieinnychurządzeńelektronicznych,
należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
Sposób poprawnego usuwania baterii,
w które wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które
wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy
zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości
przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje
te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i
poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
13
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 13
2012-11-13 14:54:37
Podstawowe funkcje
Podstawowe działanie to tryb działania, który może zostać wybrany przez naciśnięcie przycisku Mode(Tryb) .
Auto(Automatyczny)
W trybie Auto, klimatyzator automatycznie ustawia temperaturę i prędkość wentylatora, zależnie od mierzonej temperatury
pomieszczenia.
• W przypadku użytkowania kombinacji systemu, w trybie działania Auto, system wybiera temperaturę poprzez ustawienie
odpowiedniego trybu działania (Chłodzenie lub Ogrzewanie), na podstawie temperatury pomieszczenie na początku
działania klimatyzatora.
Cool(Chłodzenie)
W trybie chłodzenia, klimatyzator dokonuje chłodzenia pomieszczenia. Możesz dostosować temperaturę i prędkość
wentylatora, w celu ochłodzenia pomieszczenia w gorącym sezonie.
• W przypadku, gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest dużo wyższa niż wybrana temperatura pomieszczenia, to
doprowadzenie do żądanej wartości temperatury może zając troszkę więcej czasu niż zwykle.
• Tryb Quiet(
, ) sprawia bardziej ciche działanie urządzenia wewnętrznego klimatyzatora w trybie Cool.
Dry(Osuszanie)
Klimatyzator w trybie suszenia działa jak skraplacz, usuwający rosę z powietrza pomieszczenia.
Tryb osuszania czyni powietrze świeższym w wilgotnym klimacie.
W celu zwiększenia wydajności odraszania podczas działania funkcji osuszania , klimatyzator może działać w niższej lub
wyższej temperaturze, niż to zostało ustawione na pilocie zdalnego sterowania.
Fan(Wentylator)
Tryb wentylatora może zostać wybierany dla wentylacji pomieszczenia. Tryb wentylatora może być przydatny do
odświeżania powietrza w pomieszczeniu.
Heat(Ogrzewanie)
Klimatyzator dokonuje ogrzewania i ochładzania powietrza. Ogrzewaj swoje pomieszczenie za pomocą uniwersalnego
urządzenia w chłodne zimowe dnie.
• Wentylator nie działa przez około 3~5 minut od uruchomienia klimatyzatora, aby zapobiegać zimnym podmuchom
powietrza podczas jego rozgrzewania.
• Tryb ciszy(
, ) sprawia bardziej ciche działanie urządzenia wewnętrznego klimatyzatora w trybie ogrzewania.
• Ponieważ klimatyzator ogrzewa pomieszczenie poprzez pobieranie ciepła z zewnętrznego otoczenia, przez co wydajność
ogrzewania może ulegać pogorszeniu podczas niskich temperatur zewnętrznego otoczenia.
Stosować dodatkowe urządzenie ogrzewające w połączeniu z klimatyzatorem w przypadku, gdy ilość ciepła jest
niewystarczającą.
14
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 14
2012-11-13 14:54:38
w celu włączenia klimatyzatora.
Nacisnąć przycisk
w celu ustawienia trybu działania.
POLSKI
Nacisnąć przycisk
• P o każdorazowym naciśnięciu przyciski Mode, następuje zmiana trybu w kolejności Auto(Automatyczny),
Cool(Chłodzenie), Dry(Osuszanie), Fan(Wentylator) i Heat(Ogrzewanie).
Nacisnąć przycisk
w celu ustawienia żądanej prędkości wentylatora.
Auto(Automatyczny)
(Auto)
Coo(Chłodzenie)
(Auto),
Dry(Osuszanie)
Fan(Wentylator)
Heat(Ogrzewanie)
Nacisnąć przycisk
(Niska),
(Średnia),
(Wysoka)
(Auto)
(Niska),
(Auto),
(Średnia),
(Niska),
(Wysoka)
(Średnia),
(Wysoka)
w celu dostosowania temperatury.
Auto(Automatyczny)
Możesz dostosować żądaną temperaturę o 1°C w zakresie 16°C~30°C.
Coo(Chłodzenie)
Możesz dostosować żądaną temperaturę o 1°C w zakresie 16°C~30°C.
Dry(Osuszanie)
Możesz dostosować żądaną temperaturę o 1°C w zakresie 18°C~30°C.
Fan(Wentylator)
Dostosowanie temperatury jest niemożliwe.
Heat(Ogrzewanie)
UWAGA
Możesz dostosować żądaną temperaturę o 1°C w zakresie 16°C~30°C.
• Przepływ powietrza może być dostosowany ręcznie (patrz strona 16 w celu uzyskania dalszych informacji).
15
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 15
2012-11-13 14:54:39
Regulacja kierunku przepływu powietrza
Istnieje możliwość skierowania strumienia powietrza w żądanym kierunku.
Pionowy przepływ powietrza
Łopatki regulujące kierunek przepływu powietrza poruszają się w górę i w dół.
Nacisnąć przycisk Air swing (Modulacja nawiewu) na pilocie zdalnego
sterowania.
 Wskaźnik Modulacja nawiewu zaświeci się, a ostrza regulujące kierunek przepływu
powietrza będą się przez cały czas poruszać w górę i w dół, aby zapewnić
prawidłowy obieg powietrza.

Aby utrzymać kierunek przepływu powietrza w stałej pozycji, wciśnij ponownie
przycisk Air swing (Modulacja nawiewu) na pilocie.
Poziomy przepływ powietrza
Upewnij się, że żaden z kołków wystających z łopatek nie jest uszkodzony ani złamany.
Przesuń dźwignię kołka łopatki w lewo lub w prawo, aby utrzymać stały,
preferowany kierunek przepływu powietrza.
PRZESTROGA
• P odczasregulacjipoziomegokierunkuprzepływupowietrzanależy
zachować wyjątkową ostrożność, aby nie pokaleczyć palców.
W przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem
istnieje ryzyko obrażeń.
Dźwignia fartucha
Używanie funkcji Turbo
Funkcja Turbo jest wykorzystywana do szybkiego i efektywnego ochłodzenia pomieszczenia,
Nacisnąć przycisk Turbo na pilocie zdalnego sterowania podczas trybu ochładzania.

Wskaźnik Turbo pojawi się na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania, i klimatyzator
rozpocznie działanie w funkcji Turbo przez 30 minut.
Anuluj
UWAGA
Nacisnąć ponownie przycisk Turbo.
• F unkcjaTurbojesttylkodostępnawtrybieochładzania.
• Naciśnięcie przycisku Mode podczas, gdy funkcja Turbo jest włączona,
spowoduje anulowanie tej funkcji.
• Temperatura/Prędkośćwentylatoraniemogąbyćdostosowanepodczas
stosowania tej funkcji.
16
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 16
2012-11-13 14:54:42
Tryb
W celu wygody podczas snu, klimatyzator działa w trybie Zasypiania  Głęboki sen  i budzenia
.
Gdy klimatyzator jest włączony w trybie ochładzania/ogrzewania .

na pilocie zdalnego sterowania.
Na wyświetlaczu pilota pojawi się wskaźnik
Timer wyłączenia.
i zacznie migać wskaźnik
POLSKI
1. Nacisnąć przycisk
2. Naciskać przyciski Time Up lub Time down, w celu ustawienia żądanego czasu.

Możesz ustawiać czas w półgodzinnych odstępach od 30 minut ~ 3 godzin i
jednostki godzin od 3 ~ 12 godzin.

Czas działania może być ustawiany od minimum 30 minut do maksimum 12 godzin.

Domyślny czas działania jest ustawiany na 8 godzin.
3. Nacisnąć przycisk Set(Ustaw), w celu aktywacji tej funkcji.

Wskaźnik Off timer przestaje migać i zapisany czas pozostanie na wyświetlaczu przez
3 sekundy. Wtedy klimatyzator rozpoczyna działanie w trybie
.
 JeżeliprzyciskSet(Ustaw) nie zostanie ponownie naciśniety w ciągu 10 sekund
po naciśnięciu przycisku
lub przycisku Time Up lub Time Down,
klimatyzator powróci do poprzedniego stanu. Sprawdzić wskaźnik Off timer i
wskaźnik na urządzeniu wewnętrznym.
Anuluj
Nacisnąć ponownie przycisk Cancel(Anuluj).
Możesz ustawić żądaną temperaturę o 1˚C w zakresie od 16˚C~30˚C.
Prędkość wentylatora zostanie automatycznie dostosowana, zgodnie z
trybem
.
gdy tryb ogrzewania jest
Jednakże,powybraniutrybu
włączony, możesz dostosować prędkość wentylatora.
Kierunek przepływu powietrza zostanie automatycznie dostosowana,
zgodnie z trybem
.
gdy tryb ogrzewania jest
Jednakże,powybraniutrybu
włączony, możesz dostosować kierunek przepływu powietrza.
Temperatura i prędkość wentylatora ulegają zmianom w trybie
• Zasypianie: Ułatwia zasypianie poprzez obniżenie temperatury.
• Głęboki sen: Działa relaksującą i lekko podnosi temperaturę.
• Budzenie
: Ułatwia budzenie i działa orzeźwiającą.
UWAGA
• U
stawOfftimerwtrybie
nawartośćpowyżej5godzin.Jeżelifunkcja
jest ustawiona
na zbyt krótki lub zbyt długi czas, mogą wystąpić zaburzenia snu, gdyż domyślnie funkcja ta jest ustawiona na 8
godzin.
• Jeżelitryb
jest ustawiony na wartość poniżej 4 godzin, o ustawionej godzinie urządzenie wyłączy się.
Jeżelitryb
jest ustawiony na wartość powyżej 5 godzin, na godzinę przed zatrzymaniem przełączy
się na fazę budzenia.
• Zalecaneustawieniatemperaturyto25˚C~27˚CwtrybieCool(Chłodzenie)i21˚C~23˚CwtrybieHeat(Ogrzewanie).
17
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 17
2012-11-13 14:54:44
Ustawianie On/Off timer
Możesz ustawić klimatyzator na automatyczne włączanie/wyłączanie w żądanym czasie.
Ustawianie On timer na włączanie, gdy klimatyzator jest wyłączony /
Ustawianie Off timer na wyłączanie, gdy klimatyzator jest włączony.
Ustawianie On timer
1. Nacisnąć przycisk On timer/Off timer.

Wskaźnik On/Off Timer zacznie migać na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.
2. Naciskać przyciski Time Up lub Time down, w celu ustawienia żądanego czasu.

Możesz ustawiać czas w półgodzinnych odstępach od 30 minut ~ 3 godzin i
jednostki godzin od 3 ~ 24 godzin.

Czas działania może być ustawiany od minimum 30 minut do maksimum 24 godzin.
3. Nacisnąć przycisk Set(Ustaw), w celu aktywacji tej funkcji.
Ustawianie Off timer

Wskaźnik On timer przestaje migać i zapisany czas pozostanie na wyświetlaczu przez
3 sekundy.

W przypadku, gdy przycisk Set(Ustaw) nie zostanie naciśniety w ciągu 10 sekund po
dokonaniu wyboru czasu, klimatyzator powróci do poprzedniego stanu. Sprawdzić
wskaźnik On timer lub Off timer i
wskaźnik na urządzeniu wewnętrznym
Anuluj
Nacisnąć przycisk Cancel (Anuluj).
Dodatkowe opcje dostępne w trybie On timer
Możesz dokonać wyboru od Auto(Automatyczny)/Cool(Chłodzenie)/
Dry(Osuszanie)/Fan(Wentylator)/Heat(Ogrzewanie).
Możesz dostosować temperaturę w trybie Auto(Automatyczny)/
Cool(Chłodzenie)/Dry(Osuszanie)/Heat(Ogrzewanie).
UWAGA
• T ylkoostatnieustawieniatimerbędązastosowane,pomiędzyOnTimer/Off
Timer i
(Off timer) .
• Tylkopozostającyczaszostaniewyświetlanypo3sekundachodustawienia
funkcji timer.
18
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 18
2012-11-13 14:54:46
Równoczesne użycie funkcji On Timer i Off Timer
W przypadku, gdy klimatyzator jest włączony
UWAGA
Ustawiony czas On timer jest krótszy niż Off timer
Np.) On timer : 3 godziny, Off timer: 5 godzin
- Programator klimatyzatora On timer zacznie działać po 3
godzinach od momentu jego ustawienia.
Klimatyzator pozostanie włączony przez 2 godziny, a
następnie automatycznie się wyłączy,
POLSKI
Ustawiony czas On timer jest dłuższy niż Off timer
Np.) On timer : 3 godziny, Off timer: 1 godzina
- Programator klimatyzatora Off timer będzie działał po 1
godzinie od momentu ustawienia timer.
Klimatyzator włączy się po 2 godzinach.
W przypadku, gdy klimatyzator jest wyłączony
• U
stawianieczasuOntimeriOfftimerpowinnysięróżnić.
• NacisnąćprzyciskCancel (Anuluj) na pilocie zdalnego sterowania, gdy kombinacja timer jest włączona.
Obydwie funkcje On i Off timer zostaną anulowane, i wskaźnik zniknie z wyświetlacza.
Używanie funkcji Smart Saver
Ta funkcja umożliwia ustawienie zakresu ograniczenia temperatury, w celu oszczędzania energii podczas działania
klimatyzatora w trybie ochładzania .
Nacisnąć przycisk Smart Saver na pilocie zdalnego sterowania, podczas działania
klimatyzatora w trybie Cool.

Wskaźnik Smart Saver i wskaźnik odchylania kierunku powietrza pojawia się
automatycznie na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.
Fartuchy przepływu powietrza poruszają się w górę i w dół.

W przypadku, gdy ustawiona temperatura przepływu powietrza jest niższa niż 24°C,
klimatyzator automatycznie podwyższy ją doi 24°C.
Anuluj
UWAGA
Nacisnąć ponownie przycisk Smart Saver.
• F unkcjaSmartSaverjesttylkodostępnawtrybieochładzania.
• PoaktywacjifunkcjiSmartSaver,zakrestemperaturyzostanieograniczonydo
24°C~30°C.
• Wprzypadku,gdyżądanatemperaturajestniższaniż24°C,należywyłączyć
funkcję Smart Saver poprzez ponowne naciśnięcie przycisku Smart Saver.
• Temperatury/PrędkośćWentylatoramożebyćrównieżdostosowana(patrz
strona 15 w celu uzyskania dalszych informacji).
• Przepływpowietrzamożebyćdostosowanyręcznie(patrzstrona16wcelu
uzyskania dalszych informacji).
• NaciśnięcieprzyciskuMode podczas, gdy funkcja Smart Saver jest włączona,
spowoduje anulowanie tej funkcji.
19
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 19
2012-11-13 14:54:47
Używanie funkcji Qiuet
Istnieje możliwość ograniczania hałasu wytwarzanego przez urządzenie wewnętrzne.
Nacisnąć przycisk Quiet na pilocie zdalnego sterowania, podczas działania
klimatyzatora w trybie Cool/Heat.

Pojawi się wskaźnik Quiet na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.

Zapoczątkuje to bardziej ciche działanie urządzenia wewnętrznego.
Anuluj
UWAGA
Nacisnąć ponownie przycisk Quiet .
• W
przypadkustosowaniakombinacjisystemów,funkcjaQuietbędzieaktywna
tylko wtedy, gdy jest ustawiona na wszystkich działających urządzeniach
wewnętrznych.
Używanie funkcji Auto Clean
Funkcja Auto Clean zapobiega przed osadzaniem się pleśni poprzez usuwanie wilgoci wewnątrz urządzenia. Urządzenie
wewnętrzne klimatyzatora powoduje odparowanie wilgoci z jego wnętrza. Aktywacja tej funkcji dostarcza powietrze o większej
czystości, co czyni je zdrowszym.
Nacisnąć przycisk Auto Clean.
W przypadku, gdy klimatyzator jest wyłączony,

pojawi sie wskaźnik funkcji Auto Clean na wyświetlaczu urządzenia zewnętrznego, oznaczając
działanie tej funkcji.
W przypadku, gdy klimatyzator jest włączony,

pojawi sie wskaźnik funkcji Auto Clean na wyświetlaczu urządzenia zewnętrznego, oznaczając
działanie tej funkcji po zatrzymaniu działania klimatyzatora.
Czas działania funkcji Auto Clean ulega zmianom, zależnie od uprzednio ustawionego
trybu.
Tryb Auto(Chłodzenie), Chłodzenie, Osuszanie : około 30 minut.
Tryb Auto(Ogrzewanie), Ogrzewanie, Wentylator : około 15 minut.
Anuluj
UWAGA
Nacisnąć ponownie przycisk Auto Clean.
• W
przypadku,gdyklimatyzatorjestwłączony,funkcjaAutoCleandziałanadal
po zatrzymaniu działania klimatyzatora.
20
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 20
2012-11-13 14:54:48
Czyszczenie klimatyzatora
•Podczas czyszczenia klimatyzatora upewnić się, czy
PRZESTROGA wyłączone jest jego zasilanie, i czy wtyczka przewodu
zasilającego jest odłączona od gniazdka sieciowego.
POLSKI
Czyszczenie urządzenia wewnętrznego

Wycierać powierzchnię urządzenia lekko nawilżoną lub suchą
ściereczką w razie konieczności.
UWAGA
• S kontaktować się z punktem serwisowym w przypadku
czyszczenia wymiennika ciepła wewnętrznego urządzenia,
ponieważ konieczny jest jego demontaż
•Nie czyścić wyświetlacza za pomocą alkalicznego detergentu.
PRZESTROGA •Nie stosować kwasu siarkowego, solnego lub organicznych
rozpuszczalników (takich jak rozcieńczalniki, nafta czy
aceton, itp.) do czyszczenia produktu lub jakichkolwiek
etykiet informacyjnych. Może to spowodować uszkodzenie
powierzchni klimatyzatora.
Czyszczenie wymiennika ciepła urządzenia zewnętrznego

Nagromadzenie się kurzu na powierzchni wymiennika ciepła, może
powodować pogorszenie jakości chłodzenia klimatyzatora. Dlatego,
należy czyścić go regularnie.

Spryskiwać wodą, w celu usuwania kurzu.
UWAGA
• W
przypadku trudności podczas czyszczenia wymiennika
ciepła urządzenia zewnętrznego klimatyzatora, należy
skontaktować się z punktem serwisowym.
•Należy zachowywać ostrożność
PRZESTROGA podczas czyszczenia wymiennika ciepła
urządzenia zewnętrznego, ze względu
na jego ostre krawędzie.
Wymiennik ciepła
(Ilustracja może się nieznacznie
różnić od poszczególnych modeli)
Otwieranie panelu
Pewnie uchwycić górny element panelu i pociągnąć go w dół, w
celu jego otworzenia.
Następnie lekko unieść panel do góry.
21
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 21
2012-11-13 14:54:50
Czyszczenie klimatyzatora
Usuwanie filtra powietrza
Złapać za uchwyć i unieść do góry pokrywę. Następnie, pociągnąć
filtr powietrza do siebie i wysunąć go ku dołowi.
Filtr powietrza
Czyszczenie filtra powietrza
Zmywalna pianka, stanowiąca podstawę filtra powietrza wyłapuje większe cząsteczki z powietrza. Filtr powietrza może być
czyszczony za pomocą odkurzacza lub ręczne pranie.
Otworzyć panel i wyjąć na zewnątrz filtr
powietrza.
Umieścić filtr powietrza z powrotem w jego
oryginalnym położeniu i zamknąć przód
panelu.
UWAGA
Czyścić filtr powietrza za pomocą odkurzacza lub
miękkiej szczoteczki.
W przypadku, gdy kurz jest zbyt gęsty, nawilżyć ją pod
bieżącą wodą.
Suszyć filtr powietrza w dobrze wentylowanej lokalizacji.
• C
zyścićfiltrpowietrzaco2tygodnie,lubpozapaleniusięlampkiwskaźnikaczystościfiltru.Okresyczyszczenia
mogą się różnić, zależnie od stopnia użytkowania i warunków środowiska. W zakurzonym otoczeniu, czyścić filtr raz
w tygodniu.
• PowyłączeniuklimatyzatorazapomocąprzyciskuPower(Zasilanie) wskaźnik czystości filtru zostanie wyłączony.
• Suszeniefiltruwzamkniętymotoczeniu(lubwilgotnym),możewytwarzaćniepożądanezapachy.Wtakich
przypadkach, należy ponownie go wyczyścić i wysuszyć w dobrze wentylowanym otoczeniu,
22
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 22
2012-11-13 14:54:52
Konserwacja klimatyzatora
Jeżeli klimatyzator ma pozostać nieużywany przez dłuższy okres czasu, dla zachowania go w najlepszym stanie
należy go dokładnie osuszyć.
POLSKI
1.Starannie osuszyć klimatyzator poprzez pracę w trybie wentylatora (Fan
mode) przez 3 do 4 godzin i odłączyć zasilanie. Może dojść do uszkodzenia
wewnętrznego, jeśli pozostanie choć trochę wilgoci w podzespołach.
2.Przed ponownym użyciem klimatyzatora należy osuszyć jego elementy
wewnętrzne, uruchamiając go w trybie Wentylator na 3-4 godziny. Pomoże to
pozbyć się zapachów, które mogły powstać wskutek obecności wilgoci.
Kontrole okresowe
Aby zapewnić prawidłową konserwację klimatyzatora, zapoznaj się z poniższą tabelą.
Rodzaj
Opis
Co 2
tygodnie
Czyszczenie filtra powietrza (1)
Urządzenie
wewnętrzne
Co 3
miesiące
Co 4
miesiące

Czyszczenie rynienki na kondensat (2)

Dokładne czyszczenie wymiennika ciepła (2)

Czyszczenie rurki spustowej kondensatu (2)

Wymiana baterii w pilocie (1)
Czyszczenie wymiennika ciepła po zewnętrznej
stronie modułu (2)
Urządzenie
zewnętrzne
Raz w roku


Czyszczenie wymiennika ciepła po wewnętrznej
stronie
modułu (2)

Czyszczenie części elektrycznych strumieniami
powietrza (2)

Kontrola dokręcenia wszystkich części elektrycznych
(2)

Czyszczenie wentylatora (2)

Kontrola dokręcenia wszystkich elementów
wentylatora (2)

Czyszczenie rynienki na kondensat (2)

 : To oznaczenie kontrolne wymaga regularnego sprawdzania urządzenia wewnętrznego/zewnętrznego zgodnie z
opisem, w celu zachowania prawidłowej konserwacji klimatyzatora.
(1) O
pisane czynności powinny być wykonywane częściej w przypadku,
gdy środowisko instalacji klimatyzatora jest bardzo zakurzone.
PRZESTROGA
(2) Te czynności muszą być zawsze wykonywane przez wykwalifikowaną
obsługę. W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz instrukcja
instalacji.
23
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 23
2012-11-13 14:54:52
Rozwiązywanie problemów
Zapoznać się z następującym rozdziałem w przypadku, gdy klimatyzator działa
nieprawidłowo. Pomoże to zaoszczędzić czas i niepotrzebne wydatki.
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Klimatyzator w
ogóle nie działa.
• Sprawdzić stan zasilania, a następnie ponownie włączyć
klimatyzator.
• Sprawdzić wtyczkę przewodu zasilającego lub przełącznik
zabezpieczenia obwodu, a następnie ponownie włączyć
klimatyzator.
• Sprawdzić, czy został ustawiony Off Timer. Włączyć ponownie
klimatyzator przez naciśnięcie przycisku Power(Zasilanie).
Regulacja
temperatury nie
działa.
• Sprawdzić, czy został wybrany tryb Fan (Wentylator)/Turbo.
W tych trybach działania, żądana temperatura jest ustawiana
automatycznie i nie może być ręcznie regulowana.
Zimne/Ciepłe
powietrze nie
wypływa z
klimatyzatora.
• Sprawdzić, czy ustawiona temperatura jest wyższa (podczas trybu
ochładzania) lub niższa (podczas trybu ogrzewania) niż bieżąca
temperatura. Nacisnąć przycisk Temp + lub - na pilocie zdalnego
sterowania, w celu zmiany ustawienia temperatury.
• Sprawdzić, czy filtr powietrza nie jest zablokowany przez brud. W
przypadku zbyt nadmiernego kurzu w filtrze powietrza, wydajność
ochładzania (ogrzewania) może ulegać pogorszeniu. Należy je
czyścić regularnie.
• Sprawdzić, czy pod osłoną urządzenia zewnętrznego nie dostał się
jakiś obcy przedmiot. Zdjąć osłonę i usunąć obcy przedmiot.
• W przypadku, gdy klimatyzator jest narażony na intensywne światło
słoneczne, należy osłonić jego urządzenie zewnętrzne za pomoc np.
zasłon itp.
• Sprawdzić, czy klimatyzator działa w trybie odmrażania Deice. Podczas formowania się lodu w okresie zimowym, lub gdy
temperatura otoczenia jest zbyt niska, klimatyzator automatycznie
działa w trybie odmrażania De-ice. Tryb odmrażania De-ice i
wentylator wewnętrzny, zapobiega wydostawaniu się zimnego
powietrza z klimatyzatora.
• Otwarte drzwi lub okna pomieszczenia, mogą powodować
pogorszenie ochładzania (ocieplania) klimatyzatora.
Zamknąć drzwi i okna pomieszczenia.
• Sprawdzić, czy klimatyzator został włączony po zatrzymaniu
działania funkcji ochładzania (ogrzewania). W takim przypadku
tylko wentylator działa, w celu ochrony kompresora urządzenia
zewnętrznego.
• Sprawdzić, czy rurka instalacji klimatyzatora nie jest zbyt długa.
W przypadku, gdy rurka instalacyjna przekracza maksymalnie
dozwoloną długość, może to pogorszyć wydajność ochładzania
(ogrzewania) klimatyzatora.
24
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 24
2012-11-13 14:54:52
ROZWIĄZANIE
Regulacja
przepływu
powietrza nie
działa.
• Sprawdzić, czy został wybrany tryb Auto(Automatyczny)/
. W tych trybach działania, żądana
Dry(Osuszanie)/
temperatura jest ustawiana automatycznie i nie może być ręcznie
regulowana.
POLSKI
PROBLEM
Regulacja prędkości • Sprawdzić, czy został wybrany tryb Auto(Automatyczny)/
. W tych trybach działania,
wentylatora nie
Dry(Osuszanie)/Turbo/
prędkość wentylatora jest ustawiana automatycznie i nie może być
działa.
ręcznie regulowana.
Pilot zdalnego
sterowania nie
działa.
• Sprawdzić, czy baterie nie są wyczerpane.
• Upewnić się, czy nic nie zakłóca sensora pilota zdalnego sterowania.
• Sprawdzić, czy nie znajdują się silne źródła światła w pobliżu
klimatyzatora i pilota zdalnego sterowania. Mocne światło
pochodzące ze świetlówek czy neonowych reklam, mogą zakłócać
elektryczne sygnały.
Funkcje Timer nie
działają.
• Sprawdzić, czy został naciśniety przycisk Set (Ustaw) na pilocie
zdalnego sterowania po ustawieniu żądanego czasu.
Wskaźnik ciągle
miga.
• Nacisnąć przycisk Power(Zasilanie) lub odłączyć wtyczkę
przewodu zasilającego/dodatkowy przełącznik zasilania.
W przypadku, gdy wskaźnik ciągle miga, skontaktować się z
punktem serwisowym.
Przykre zapachy
podczas działania
klimatyzatora.
• Sprawdzić, czy urządzenie nie działa w zadymionym pomieszczeniu.
Przewietrzyć pomieszczenie lub włączyć klimatyzator w trybie
Wentylatora przez 1~2 godziny. (Klimatyzator sam w sobie nie
zawuera żadnych komponentów wydzielających przykre zapachy.)
Wskaźnik błędu
miga.
• W przypadku, gdy wskaźnik urządzenia wewnętrznego miga,
skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
Klimatyzator
• Zależnie od stanu użytkowania klimatyzatora, mogą być słyszalne
wydaje niepokojące jakieś dźwięki spowodowane zmianami przepływu substancji
dźwięki.
chłodzącej. Stanowi to normalny objaw działania klimatyzatora.
Wydziela się dym
z urządzenia
zewnętrznego.
• Jeżeli nie jest to spowodowane ogniem, może to mogą to być opary
wytwarzane przez działanie odmrażania zewnętrznego wymiennika
ciepła podczas trybu ogrzewania w okresie zimowym.
Kapie woda z
instalacji rurowej
urządzenia
zewnętrznego.
• Woda może być wytwarzana z powodu różnicy temperatury.
Stanowi to normalny objaw działania klimatyzatora.
25
Boracay EU_AR09FSFT@_IB_DB68-03366A_PL.indd 25
2012-11-13 14:54:52
Download PDF