Samsung RS552NRUA1J User manual

Samsung RS552NRUA1J User manual
RS554NRUA**
RS552NRUA**
Lodówka
Podręcznik użytkownika
PL
Urz ądzenie wolno stojące
imagine the possibilities
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
DA68-02556L-1
Cechy nowej chłodziarkozamrażarki
KLUCZOWE CECHY TWOJEJ NOWEJ CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI
Chłodziarko-zamrażarka Samsung jest wyposażona w różne innowacyjne cechy dotyczące przechowywania
i energooszczędności.
• Kompresor Digital Inverter
Kompresor Digital o dużej skuteczności zmniejsza zużycie energii przez
chłodziarko-zamrażarkę, obniża poziom hałasu podczas pracy, działa na różnym
poziomie w zależności od warunków zewnętrznych, co jest bardzo korzystne dla
wydajności zamrażania i szybkości chłodzenia
• Domowy barek (opcja)
Korzystaj z wygodnego barku z łatwym otwieraniem. Wystarczy
lekko nacisnąć.
• Twin Cooling System - podwójny układ chłodzenia
Lodówka i zamrażarka mają oddzielne parowniki. Ze względu na ten niezależny układ
chłodzenia, zamrażarka i lodówka chłodzą efektywniej.
• Drzwi ze szkła hartowanego (opcja)
Zapewniają niezrównany luksus
ŚWIADECTWO CE
Stwierdzono, że niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywą niskonapięciową (2006/95/WE)
dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE) i dyrektywą „eko-projekt”
(2009/125/WE) wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 643/2009 Unii Europejskiej.
Na przyszłość, dobrze jest zapisać model i numer seryjny
urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć
na bocznej lub tylnej ścianie chłodziarko-zamrażarki.
2_ cechy
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
• Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia proszę
uważnie przeczytać ten podręcznik izachować go na
przyszłość.
•Ponieważ w niniejszym podręczniku opisano działanie kilku
OSTRZEZENIE
modeli, charakterystyka danej lodówki może nieznacznie
różnić się od zawartegotutaj opisu.
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i
OSTRZEZENIE podobnych miejscach, takich jak:
- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych
miejscach pracy;
- domy wiejskie, pokoje hotelowe, motele i inne obiekty
mieszkalne;
- miejsca zakwaterowania;
- firmy cateringowe i podobne miejsca żywienia zbiorowego.
CAUTION/WARNING SYMBOLS USED
OSTRZEZENIE
OSTRZEZENIE
Indicates that a danger of death or serious injury
exists.
UWAGA
Indicates that a risk of personal injury or material
damage exists.
OTHER SYMBOLS USED
Represents something you must NOT do.
Represents something you must NOT disassemble.
Represents something you must NOT touch.
Represents something you must follow.
Indicates that you must disconnect the power plug
from the socket.
Represents a ground is needed to prevent electric
shock.
It is recommended that this symbol be handled by
service man.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa_03
Te symbole ostrzeżenia mają na celu zapobiec obrażeniom
użytkownika i innych osób.Proszę dokładnie przestrzegać
towarzyszących im zaleceń.Po przeczytaniu tego rozdziału
proszę zachować go w bezpiecznym miejscu na przyszłość.
• Tę lodówkę należy poprawnie ustawić i zainstalować
zgodnie z treścią podręcznika przed rozpoczęciem
użytkowania.
• Lodówkę należy użytkować jedynie zgodnie z
przeznaczeniem opisanym w tym podręczniku użytkownika.
• Zalecamy, by naprawy i konserwacje przeprowadzały
jedynie osoby o odpowiednich kwalifi kacjach.
• Można stosować następujące środki chłodnicze: R600a
lub R134a. Sprawdź tabliczkę sprężarki z tyłu lodówki i
tabliczkę znamionową wewnątrz lodówki, aby dowiedzieć
się jaki środek chłodniczy może być stosowany w lodówce.
• Środek chłodniczy R600a to naturalny gaz bezpieczny
dla środowiska, ale łatwopalny. Podczas transportu i
instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić
obwodu chłodniczego.
• Środek chłodniczy wypływający z orurowania może się
zapalić lub uszkodzić wzrok. W przypadku wykrycia
wycieku unikaj otwartego ognia lub potencjalnych źródeł
zapłonu i przez kilka minut wietrz pomieszczenie, w
którym zainstalowane jest urządzenie.
• Aby zapobiec powstawaniu palnej mieszanki gazu i
OSTRZEŻENIE
powietrza w przypadku wycieku z obwodu chłodzącego,
należy dostosować wielkość pomieszczenia, w którym
zainstalowane jest urządzenie do ilości używanego środka
chłodzącego.
• Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli są na nim jakiekolwiek
ślady uszkodzeń. W razie wątpliwości skonsultuj się ze
sprzedawcą.
• Na każde 8 g czynnika chłodniczego R600a znajdującego
się w urządzeniu musi przypadać 1m³ pomieszczenia.
04_ Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• ilość czynnika chłodniczego w danym urządzeniu określona
jest na tabliczce identyfi kacyjnej wewnątrz urządzenia.
• utylizuj materiały opakowania niniejszego produktu w
sposób przyjazny dla środowiska.
• przed wymianą oświetlenia wnętrza lodówki wyciągnij
wtyczkę z gniazdka.
- w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko porażenia prądem.
SYMBOLE POWAŻNYCH OSTRZEŻEŃ
• Nie instaluj lodówki w miejscu mokrym lub wilgotnym i tam,
OSTRZEŻENIE gdzie lodówka może mieć kontakt z wodą.
- Zużyta izolacja części elektrycznych może być przyczyną
porażenia prądem lub pożaru.
• Nie umieszczaj lodówki w miejscu bezpośrednio
nasłonecznionym lub w miejscach nagrzewanych przez
piecyki, kaloryfery lub inne urządzenia.
• Zapewnij dość miejsca, by móc zamontować lodówkę na
płaskiej powierzchni.
- Jeśli lodówka nie będzie ustawiona poziomo, wewnętrzny
układ chłodzenia może nie pracować poprawnie.
• Nie podłączaj kilku urządzeń elektrycznych do jednego
gniazdka z rozgałęzieniem lub listwy zasilającej. Lodówka
powinna być zawsze podłączana do osobnego gniazdka
elektrycznego o napięciu znamionowym zgodnym z
tabliczką znamionową.
- Gwarantuje to najlepszą wydajność i zapobiega przeciążeniu
instalacji elektrycznej, które mogłoby prowadzić do pożaru
spowodowanego przegrzaniem przewodów.
• Nie wolno odłączać wtyczki ciągnąc za przewód zasilania.
Mocno chwyć wtyczkę i wyciągnij ją z gniazdka na wprost.
- Uszkodzenie przewodu zasilania może spowodować
zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.
• Dopilnuj by przewód zasilania nie został ściśnięty ani
uszkodzony przez tylną ściankę lodówki.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa _05
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie zaginaj nadmiernie przewodu zasilającego i nie
umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów.
- Taka sytuacja może spowodować pożar.
• Jeśli przewód zasilania zostanie uszkodzony lub ściśnięty,
proszę niezwłocznie zlecić jego wymianę lub naprawę
producentowi lub przedstawicielowi serwisowemu.
• Nie używaj przewodu zasilającego, który ma pęknięcia
lub przetarcia na izolacji lub końcówkach.
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi
zostać natychmiast wymieniony przez producenta lub
autoryzowanego technika.
• Podczas przesuwania lodówki uważaj, aby nie przejechać
lub nie uszkodzić przewodu zasilającego.
• Nie wkładać wtyczki zasilania do gniazdka mokrymi
rękami.
• Odłączaj lodówkę od zasilania przed rozpoczęciem
czyszczenia lub naprawy.
• Do czyszczenia wtyczki nie używać wilgotnej ani mokrej
ściereczki.
• Usuwać wszelkie ciała obce lub zabrudzenia ze szpilek
wtyczki. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pożaru.
• Jeśli lodówka zostaje odłączona od zasilania, przed
ponownym jej podłączeniem odczekaj przynajmniej 10
minut.
• Jeśli gniazdko ścienne jest luźne, nie wkładaj do niego
wtyczki zasilania. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub
pożaru.
• Ustawienie urządzenia po jego zainstalowaniu musi
umożliwiać dostęp do wtyczki.
06_ Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Lodówkę należy uziemić.
- Lodówkę należy uziemić, aby zapobiec upływowi prądu
lub porażeniu prądem spowodowanego upływem prądy z
lodówki.
• Nigdy nie stosować rur z gazem, linii telefonicznych lub
innych przedmiotów, które potencjalnie mogą przewodzić
ładunki pochodzące z wyładowań atmosferycznych, jako
punktów uziemienia.
- Błędne zastosowanie wtyczki uziemiającej może
spowodować porażenie prądem.
• Nie przeprowadzać własnoręcznie demontażu ani napraw
lodówki.
- Może dojść do pożaru, usterki i/lub obrażeń ciała.
• Jeśli poczuje się dziwny „chemiczny“ zapach lub dym,
należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazdka
i skontaktować się z centrum serwisowym Samsung.
• Nie blokować otworów wentylacyjnych w obudowie
lodówki lub jej podstawie.
• Nie używaj urządzeń mechanicznych lub innych sposobów
w celu przyspieszenia odmrażania, chyba że są one
zalecane przez producenta.
• Nie uszkadzać obwodu chłodzenia.
• Nie umieszczać ani nie włączać urządzeń elektrycznych
w lodówce/zamrażarce, chyba że są one zalecane przez
producenta.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub nie
posiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one
poinstruowane, jak korzystać z urządzenie przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub pozostają pod
jej nadzorem.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa _07
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Dzieci muszą pozostawać pod opieką, aby nie bawiły się
urządzeniem.
• Nie pozwalaj dzieciom zawieszać się z drzwi. W
przeciwnym wypadku może dojść do poważnych obrażeń
ciała.
• Nie dotykać ścianek wewnętrznych zamrażarki ani
produktów w jej przechowywanych mokrymi rękami.
- Może dojść do odmrożenia.
• Jeśli lodówka nie będzie użytkowana przez długi okres,
odłącz ją od zasilania.
- Uszkodzenie izolacji może spowodować pożar.
• Nie przechowuj przedmiotów na górnej ściance urządzenia.
- Podczas otwierania lub zamykania drzwi, przedmioty
umieszczone na lodówce mogą z niej spaść i spowodować
obrażenia ciała i/lub uszkodzenia mienia.
Symbole przestrogi
• Ten produkt przeznaczony jest tylko do przechowywania
UWAGA produktów spożywczych w gospodarstwie domowym.
• Należy przestrzegać dopuszczalnych okresów
przechowywania podanych przez producenta. Proszę
skorzystać z odpowiednich instrukcji
• Butelki należy przechowywać ciasno blisko siebie, tak aby
nie wypadły.
• Nie umieszczać gazowanych napojów w zamrażarce.
• Nie przepełniać lodówki żywnością.
- Po otwarciu lodówki produkt może wypaść i spowodować
obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia.
• Nie umieszczać butelek ani szklanych pojemników w
zamrażarce.
- Kiedy ich zawartość zamarznie, szkło może pęknąć i
spowodować obrażenia ciała.
08_ Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• W pobliżu lodówki nie rozpylaj palnych gazów.
- Istnieje ryzyko eksplozji lub pożaru.
• Nie pryskać wodą bezpośrednio na wewnętrzne ani
zewnętrzne powierzchnie lodówki.
- Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
• Nie przechowuj w lodówce palnych lub lotnych substancji..
- Przechowywanie benzenu, benzyny, rozcieńczalników,
alkoholu, eteru, ciekłych gazów i podobnych produktów
może spowodować eksplozję.
• Jeśli planujesz długi wyjazd, musisz opróżnić i wyłączyć
lodówkę.
• Nie zamrażaj ponownie produktów, które zostały całkowicie
rozmrożone.
• Nie przechowuj produktów farmaceutycznych, materiałów
naukowych ani produktów wrażliwych na zmiany
temperatury w lodówce.
- Produktów wymagających ściśle określonych temperatur
przechowywania nie wolno przechowywać w lodówce.
• Nie umieszczaj naczyń wypełnionych wodą w lodówce.
- W przypadku rozlania płynu, istnieje ryzyko pożaru lub
porażenia prądem.
• Nie należy silnie uderzać w szklaną powierzchnię ani
wywierać na nią nadmiernego nacisku.
- Stłuczone szkło może spowodować obrażenia ciała i/lub
szkody materialne.
Przestrogi dotyczące czyszczenia
• Nie wkładaj rąk pod urządzenie.
- Ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
• Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do
otworu dystrybutora lodu ani rynny którą zsuwa się lód.
- Może to być przyczyną obrażeń lub uszkodzenia mienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa _09
- Nie używaj mokrej lub wilgotnej szmatki do czyszczenia
wtyczki i usuń wszelkie obce substancje lub kurz z bolców
wtyczki.
- W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pożaru.
• Jeśli lodówka zostaje odłączona od zasilania, przed
ponownym jej podłączeniem odczekaj przynajmniej 5 minut.
Ostrzeżenia dotyczące utylizacji
• W przypadku przekazania tej lub innej lodówki do
utylizacji, należy zdemontować drzwi i ich uszczelki oraz
zawiasy drzwi, tak aby małe dziecko ani zwierzę nie mogło
zatrzasnąć się w lodówce.
• Pozostaw półki wewnątrz, aby dzieci nie mogły z łatwością
wejść do środka.
• Czynnikiem chłodniczym jest R600a lub R134a. Sprawdź
etykietę sprężarki z tyłu urządzenia i tabliczkę znamionową
wewnątrz lodówki, aby dowiedzieć się, który środek
zastosowano w urządzeniu. Jeśli ten produkt zawiera
palny gaz (chłodziwo R600a), skontaktuj się z lokalną
administracją, aby poznać sposób bezpiecznej utylizacji
produktu.
• Cyklopentan używany jest jako izolacyjny gaz
nadmuchiwany. Gazy w materiale izolacyjnym wymagają
specjalnej procedury utylizacji. W celu poznania sposobów
ekologicznej utylizacji tego produktu skontaktuj się z lokalną
administracją. Dopilnuj by żadna z rur z tyłu urządzenia nie
była uszkodzona przed oddaniem lodówki do utylizacji. Rury
można przełamać tylko na otwartym powietrzu.
UWAGA
W przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu zadzwoń
do lokalnego biura dystrybutora energii elektrycznej w
celu uzyskania informacji o tym, jak długo zasilanie będzie
niedostępne. Większość przerw w zasilaniu jest usuwane w
ciągu godziny lub dwóch, co nie wpływa na temperaturę w
lodówce.
10_ Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Jednakże podczas przerwy w zasilaniu należy ograniczyć
otwieranie drzwi lodówki do minimum.
Jeśli przerwa w zasilaniu ma trwać ponad 24 godziny, wyjmij
całą zamrożoną żywność.
W przypadku drzwi lub pokryw wyposażonych w zamki i
klucze, klucze należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie w pobliżu lodówki,
aby dzieci nie mogły zamknąć się w środku.
UWAGA
Folia ochronna na powierzchni lodówki służy zabezpieczeniu
przed zarysowaniem podczas
transportu. Folię należy zdejmować powoli, aby zapobiec
tworzeniu się ładunków
elektrostatycznych. Jeśli folia ochronna nie będzie zdjęta
przez dłuższy czas, może to
spowodować przebarwienie powierzchni lodówki.
DODATKOWE PORADY DOTYCZĄCE POPRAWNEGO
UŻYTKOWANIA
• Po zamontowaniu lodówki odczekaj 2 godziny przed jej
uruchomieniem.
• Aby uzyskać wysoką wydajność lodówki:
- Nie umieszczaj żywności zbyt blisko otworów wentylacyjnych
z tyłu lodówki, ponieważ może to blokować obieg powietrza
w zamrażarce.
- Odpowiednio owijaj żywność lub umieszczaj ją w szczelnych
pojemnikach przed umieszczeniem w lodówce lub
zamrażarce.
- Nie umieszczaj produktów dopiero włożonych do zamrażarki
blisko już zamrożonych produktów.
• Nie umieszczać gazowanych napojów w zamrażarce.
• Proszę przestrzegać podanych okresów przechowywania i
Informacje dotyczące bezpieczeństwa _11
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
terminów ważności zamrożonych produktów.
• Nie trzeba odłączać lodówki od zasilania, jeśli wyjedzie się
na krócej niż trzy tygodnie. Jednakże, jeśli wyjeżdża się
na trzy tygodnie lub dłużej, należy wyjąć całą żywność z
lodówki. Następnie odłącz lodówkę od zasilania, oczyść ją,
umyj i osusz.
• Większość przerw w zasilaniu jest usuwane w ciągu godziny
lub dwóch, co nie wpływa na temperaturę w lodówce.
Jednakże podczas przerwy w zasilaniu należy ograniczyć
otwieranie drzwi lodówki do minimum. Jeśli przerwa w
zasilaniu ma trwać ponad 24 godziny, wyjmij całą zamrożoną
żywność.
• Jeśli do lodówki dołączono klucze, należy je przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie w pobliżu lodówki.
• Urządzenie może nie pracować stabilnie (możliwość
rozmrożenia zawartości lub nadmiernego wzrostu
temperatury w komorze zamrażarki), jeśli zostanie
umieszczone na długi okres w temperaturze poniżej dolnego
limitu dopuszczalnego zakresu temperatury pracy lodówki.
• Nie przechowywać produktów łatwo psujących się w
niskich temperaturach, takich jak banany lub melony.
• Aby uzyskać optymalne wytwarzanie lodu, proszę
umieszczać tacę na lód w miejscu wyznaczonym przez
producenta.
• Urządzenie nie wymaga ręcznego okresowego rozmrażania,
ponieważ szron i lód z lodówki są usuwane automatycznie
(lodówka bezszronowa).
• Wzrost temperatury podczas rozmrażania jest zgodny
z normami ISO. Jednakże, jeśli chce się zapobiec
niepożądanemu wzrostowi temperatury zamrożonej
żywności podczas rozmrażania urządzenia, należy zawinąć
zamrożoną żywność w kilka warstw papieru (np. owinąć
gazetami).
12_ Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Każdy wzrost temperatury zamrożonej żywości podczas
rozmrażania lodówki może skrócić dopuszczalny okres
przechowywania żywności.
OSZCZĘDZANIE ENERGII
- Zainstaluj urządzenie w chłodnym, suchym miejscu o
odpowiedniej wentylacji. Upewnij się, że nie jest ono
wystawione bezpośrednio na światło słoneczne i nie ustawiaj
go w pobliżu źródła ciepła (np. kaloryfera).
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych ani kratek
urządzenia.
- Przed umieszczeniem ciepłych produktów w lodówce
pozwól im ostygnąć.
- Zamarznięte pokarmy umieszczaj w lodówce w celu
odmarznięcia. Niska temperatura zamarzniętych produktów
może służyć do chłodzenia produktów w lodówce.
- Nie trzymaj drzwi lodówki otwartych przez długi czas,
gdy wkładasz lub wyjmujesz produkty. Im krótsze okresy
otwierania drzwi, tym mniej lodu tworzy się w zamrażarce.
- Upewnij się, że podczas montażu dostępna jest
odpowiednia ilość miejsca od góry, z tyłu, z prawej i lewej
strony. Pomoże to zredukować zużycie energii i obniży
rachunki za prąd.
- Aby zapewnić najbardziej efektywne zużycie energii nie
należy zmieniać oryginalnego położenia wszystkich koszy,
szuflad i półek.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa _13
Spis treści
USTAWIANIE CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI SIDE-BY-SIDE
(TYP OBOK SIEBIE)
15
18
15
15
18
18
18
PRACA CHŁODZIARKOZAMRAŻARKI SAMSUNG
SIDE-BY-SIDE
(TYP „OBOK SIEBIE”)
19
20
20
21
19
WYKRYWANIE
I USUWANIE USTEREK
26
14_Spis treści
22
24
24
26
26
Przygotowanie chłodziarko-zamrażarki do
zainstalowania
Demontaż drzwi chłodziarko-zamrażarki
Poziomowanie chłodziarko-zamrażarki
Wykonywanie drobnych regulacji drzwi
Ustawianie chłodziarko-zamrażarki
Użytkowanie chłodziarko-zamrażarki
Użytkowanie wyświetlacza cyfrowego
Sterowanie temperaturą
Użytkowanie urządzenia do wytwarzania
kostek lodu (TWIST ice maker)
Przechowywanie żywności
Demontaż akcesoriów z wnętrza zamrażarki
Demontaż akcesoriów z wnętrza lodówki
Czyszczenie chłodziarko-zamrażarki
Użytkowanie drzwi
Ustawianie chłodziarko-zamrażarki
Side-By-Side
PRZYGOTOWANIE CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZAINSTALOWANIA
Wybór najlepszej lokalizacji dla chłodziarko-zamrażarki:
• Wybrać miejsce, gdzie nie pada bezpośrednie światło słoneczne.
• Wybrać poziome (lub prawie poziome) miejsce podłogi.
- Jeżeli chłodziarko-zamrażarka nie jest wypoziomowana, wewnętrzny system chłodzenia może
nie działać prawidłowo.
• Wybrać lokalizację z wystarczającą ilością miejsca, aby drzwi chłodziarko-zamrażarki mogły się
łatwo otwierać.
- Ogólna przestrzeń wymagana w użytkowaniu urządzenia. Patrz do rysunek i wymiary jak poniżej.
25mm
Co najmniej
50 mm
1163 mm
Co najmniej
50 mm
140
50mm
1546 mm
Pierwsza rzecz! Sprawdzić, czy można łatwo przenieść chłodziarko-zamrażarkę do jej docelowej lokalizacji
poprzez pomiar otworów drzwiowych (zarówno szerokość jak i wysokość), progi, stropy, schody itd.
* Poniższa tabela zawiera zestawienie wysokości i głębokości różnych modeli chłodziarko-zamrażarek Samsung.
Model
RS554NRUA**
Pojemność (l)
Szerokość
Wymiar
(mm)
Głębokość
Wysokość
RS552NRUA**
538 l
Tylko główny korpus
908 mm
908 mm
Wraz z drzwiami
912 mm
912 mm
Tylko główny korpus
612 mm
612 mm
Wraz z drzwiami
700 mm
700 mm
Bez drzwi
1743 mm
1743 mm
Wraz z drzwiami
1789 mm
1789 mm
• Podczas montażu pozostawić wolne miejsce z prawej, z lewej strony, z tyłu i od góry.
Pomoże to zmniejszyć zużycie energii i zachować rachunki za energię elektryczną na
niższym poziomie.
• Zamontować chłodziarko-zamrażarkę w miejscu o odpowiedniej temperaturze.
ustawianie _15
01 USTAWIANIE
Gratulujemy zakupu chłodziarko-zamrażarki Samsung Side-By-side. Mamy nadzieję, że ucieszy Państwa wiele
najnowocześniejszych funkcji i sprawność, które to nowe urządzenie ma do zaoferowania.
Ustawianie chłodziarko-zamrażarki
Side-By-Side
DEMONTAŻ DRZWI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI
Jeżeli wejście nie pozwala na łatwe przeniesienie chłodziarko-zamrażarki, można zdemontować drzwi.
Demontaż i montaż drzwi zamrażarki
Kilka rzeczy, o których należy wspomnieć w pierwszej kolejności.
Dopilnować, aby drzwi były podniesione prosto do góry tak, aby nie zgiąć lub złamać
zawiasów.
• Zwrócić uwagę na to, aby nie ścisnąć wiązki przewodów na drzwiach.
• Drzwi położyć na zabezpieczonej powierzchni tak, aby zapobiec ich zarysowaniu lub
uszkodzeniu.
1. Śrubokrętem zdjąć górną pokrywę zawiasów 1 , a następnie odłączyć przewody,
delikatnie pociągając za nie 2 .
•
2
2. Wykręcić wkręty z zawiasu 3 oraz the wkręt uziemienia 4 poprzez obrót w lewo
(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) i zdjąć górny zawias 5 . Należy uważać,
aby drzwi nie upadły na osobę demontującą w trakcie ich wyjmowania.
4
3
5
3. Wyjąć drzwi z dolnego zawiasu
6
, ostrożnie unosząc drzwi do góry
7
.
7
6
4. Po ustawieniu chłodziarko-zamrażarki w jej docelowym miejscu zamontować z powrotem
drzwi zamrażarki w odwrotnej kolejności, w następujący sposób:
16_ ustawianie
DEMONTAŻ DRZWI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI
Jeżeli wejście nie pozwala na łatwe przeniesienie chłodziarko-zamrażarki, można zdemontować drzwi.
-
Demontaż i montaż drzwi lodówki
2
1
2. Wykręcić wkręty z zawiasu 3 oraz the wkręt uziemienia 4 poprzez obrót w lewo
(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) i zdjąć górny zawias 5 . Należy uważać, aby
drzwi nie upadły na osobę demontującą w trakcie ich wyjmowania.
3
4
5
3. Wyjąć drzwi z dolnego zawiasu
6
, ostrożnie unosząc drzwi do góry
7
.
7
6
4. Po ustawieniu chłodziarko-zamrażarki w jej położeniu docelowym, zamontować drzwi
lodówki w odwrotnej kolejności, w następujący sposób:
ustawianie _17
01 USTAWIANIE
Kilka rzeczy, o których należy wspomnieć w pierwszej kolejności.
• Dopilnować, aby drzwi były podniesione prosto do góry tak, aby nie zgiąć lub złamać
zawiasów.
• Zwrócić uwagę na to, aby nie ścisnąć wiązki przewodów na drzwiach.
• Drzwi położyć na zabezpieczonej powierzchni tak, aby zapobiec ich zarysowaniu lub
uszkodzeniu.
1. Śrubokrętem zdjąć górną pokrywę zawiasów 1 , a następnie odłączyć przewody,
delikatnie pociągając za nie 2 .
Ustawianie chłodziarko-zamrażarki
Side-By-Side
POZIOMOWANIE CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI
Teraz, kiedy drzwi chłodziarko-zamrażarki są z powrotem na swoim miejscu, należy sprawdzić, czy chłodziarko
zamrażarka jest wypoziomowana, aby można wykonać ostatnie ustawienia. Jeśli chłodziarko-zamrażarka nie jest
wypoziomowana, nie drzwi nie będą idealnie równe.
Przednie nóżki chłodziarko-zamrażarki są regulowane. Wyregulować ustawne nóżki z prawej i lewej strony,
aby uzyskać stabilność chłodziarko-zamrażarki.
Obróć w lewo i za
pomocą płaskiego
śrubokrętu odkręcić prawą
nóżkę w kierunku podłoża.
Obróć w lewo i za pomocą
płaskiego śrubokrętu
odkręcić lewą nóżkę
w kierunku podłoża.
WYKONYWANIE DROBNYCH REGULACJI DRZWI
Należy pamiętać, że wypoziomowanie chłodziarko-zamrażarki jest niezbędne dla uzyskania idealnie równych drzwi.
Gdy drzwi zamrażarki są niżej niż drzwi
lodówki
Gdy drzwi lodówki są niżej niż drzwi
zamrażarki
Część
regulacyjna
Część
regulacyjna
Włożyć klucz do otworu osiowego u spodu
zawiasu dolnego urządzenia, a następnie obróć
nim; patrząc na drzwi chłodziarko-zamrażarki,
obrócić kluczem od lewej ku prawej strony w celu
podniesienia, obrócić kluczem z prawej do lewej
strony w celu obniżenia.
Opuszczanie
Podnoszenie
USTAWIANIE CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI
Teraz, gdy już nowa chłodziarko-zamrażarka jest już zainstalowana na swoim miejscu, można przejść
do skonfigurowania funkcji, a następnie cieszyć się w pełni wszystkimi zaletami i funkcjami urządzenia.
Wykonując poniższe kroki można doprowadzić chłodziarko-zamrażarkę do pełnej funkcjonalności. Jeśli tak nie
jest, należy sprawdzić w pierwszej kolejności zasilanie i źródło energii elektrycznej lub spróbować postępować
według punktu dotyczącego wykrywania i usuwania usterek, który znajduje się na końcu niniejszej instrukcji
użytkownika. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się ze swoim punktem serwisowym firmy
Samsung Electronics.
1. Umieścić chłodziarko-zamrażarkę w odpowiednim miejscu, zachowując rozsądną odległość między
ścianą a w urządzeniem. Odnieść się do instrukcji instalacji zawartych w tym podręczniku.
2. Po podłączeniu lodówki do sieci elektrycznej sprawdzić, czy zapala się lampka wewnętrzna po otwarciu drzwi.
3. Ustawić regulator temperatury na najniższą temperaturę i zaczekać godzinę.
Lodówka powinna się lekko schłodzić a silnik powinien spokojnie pracować.
4. Po włączeniu chłodziarko-zamrażarki może to zająć kilka godzin, zanim lodówka osiągnie odpowiednią
temperaturę. Po osiągnięciu przez urządzenie odpowiednio niskiej temperatury można już w niej
przechowywać żywność i napoje.
18_ ustawianie
Praca chłodziarko-zamrażarki SAMSUNG
side-by-side
UŻYTKOWANIE PANELU STEROWANIA
-
Przycisk wakacji
Przycisk
lodówki
01 USTAWIANIE
R134a (silne schładzanie)
R600a (wakacji)
Przycisk silne
schładzanie
Przycisk zamrażania
Przycisk
zamrażarki
Przycisk blokady
przed dostępem
dzieci
PRZYCISK LODÓWKI
Nacisnąć przycisk lodówki, aby ustawić lodówkę na żądaną temperaturę.
Temperaturę można ustawiać w zakresie od 1°C do 7°C.
Przycisk wakacji
(VACATION)
W przypadku, gdy użytkownik urządzenia wybiera się na wakacje lub podróż
służbową lub nie ma potrzeby używać zamrażarki, może wcisnąć przycisk Fridge
(Lodówka) i przytrzymać przez 3 sekundy w celu uaktywnienia funkcji Vacation
(Wakacje). W przypadku anulowania funkcji wakacji, kontrolka LED dla funkcji
wakacji wyłączy się. Szczególnie wymaga się, aby usunąć żywność z lodówki
i nie pozostawiać otwartych drzwi po wybraniu funkcji wakacji (Vacation).
Silne schładzanie
(POWER COOL) przycisk
Przycisk ten przyspiesza czas potrzebny na schłodzenie świeżych produktów
w lodówce. Może on być pomocny, gdy trzeba szybko schłodzić świeżą żywność lub
gdy temperatura w lodówce znacznie się podniosła (na przykład, jeżeli drzwi były
zbyt długo otwarte lub zbyt dużo ciepłej żywności nagle znalazło się w lodówce).
3
PRZYCISK ZAMRAŻANIA
Przycisk ten przyspiesza czas potrzebny na zamrożenie produktów w zamrażarce.
Może on być przydatny, gdy zachodzi konieczność szybkiego zamrażania
produktów, które mogą się łatwo zepsuć lub jeśli temperatura w zamrażarce
znacznie się podniosła (na przykład, jeżeli drzwi pozostawały dłużej otwarte).
4
PRZYCISK ZAMRAŻARKI
Nacisnąć przycisk zamrażarki, aby ustawić zamrażarkę na żądaną temperaturę.
Temperaturę można ustawiać w zakresie od -14°C do 23°C.
5
PRZYCISK BLOKADY
PRZED DOSTĘPEM
DZIECI
Przez naciśnięcie przycisku blokady przed dostępem dzieci i przytrzymanie go
przez 3 sekundy wszystkie przyciski zostają zablokowane.
Aby anulować tę funkcję, należy ponownie nacisnąć przycisk blokady przed
dostępem dzieci i przytrzymać przez 3 sekundy.
1
2
ustawianie _19
Praca chłodziarko-zamrażarki SAMSUNG
side-by-side
UŻYTKOWANIE WYŚWIETLACZA CYFROWEGO
„88” segment w zamrażarce część wskazuje rzeczywistą temperaturę wewnątrz zamrażarki.
„88” segment w lodówce wskazuje rzeczywistą temperaturę wewnątrz lodówki.
Po kilku sekundach po zamknięciu drzwi lub naciśnięcia przycisku wyświetlania
wyświetlacze LED wyłączą się za wyjątkiem wskaźnika funkcji: blokady przed dziećmi,
szybkiego zamrażania, wakacji/szybkiego schładzania. To nie jest usterka ani awaria
chłodziarko-zamrażarki. Jeśli jakiś przycisk jest dotknięty lub drzwi są otwarte, włączą
się wyświetlacze diodowe.
R600a (wakacji)
R134a(silne schładzanie)
Temperaturą
w lodówce
Temperaturą
w zamrażarce
Szybkie mrożenie (Power Freeze)
Ta ikonka zaświeci się po włączeniu funkcji szybkiego zmrażania . Funkcja szybkiego zmrażania
(Power Freeze) jest świetna do szybkiej produkcji dużej ilości lodu. Nacisnąć przycisk szybkiego
zmrażania (Power Freeze) , by spowodować szybką produkcję lodu. Gdy ilość lodu jest już
wystarczająca, wystarczy nacisnąć przycisk ponownie, aby anulować „tryb szybkiego zmrażania
(Power Freeze)”.
W przypadku użycia tej funkcji, zużycie energii przez lodówkę wzrośnie.
Funkcja ta musi być aktywowana przed oddaniem dużej ilości żywności do zamrażarki na co
najmniej 24 godziny przed jej włączeniem.
Blokada przed dziećmi (Child Lock)
Przez naciśnięcie przycisku blokady przed dostępem dzieci i przytrzymanie go przez 3 sekundy
wszystkie przyciski zostają zablokowane.
Aby anulować tę funkcję, należy ponownie nacisnąć przycisk blokady przed dostępem dzieci
i przytrzymać przez 3 sekundy.
STEROWANIE TEMPERATURĄ
Sterowanie temperaturą w zamrażarce
Temperaturę zamrażarki można ustawiać w zakresie od -14°C do -23°C w zależności od
określonych potrzeb. Nacisnąć przycisk zamrażarki (Freezer) wielokrotnie aż do uzyskania
żądanej temperatury wskazywanej na wyświetlaczu temperatury. Należy pamiętać, że żywność jak
lody, może topić już w -16°C. Wyświetlacz temperatury będzie zmieniał wskazanie kolejno od -14°C
do -23°C. Gdy wskazanie osiągnie -14°C, zacznie ponownie od -23°C. Pięć sekund po ustawieniu
nowej temperatury na wyświetlaczu pojawi się rzeczywista temperatura wewnątrz zamrażarki.
Niemniej jednak, to wskazanie będzie się zmieniało, aż zamrażarka osiągnie nową zadaną
temperaturę.
Sterowanie temperaturą w lodówce
Temperaturę w lodówce można ustawiać w zakresie od 7°C do 1°C w zależności od określonych
potrzeb. Nacisnąć przycisk lodówki (Fridge) wielokrotnie aż do uzyskania żądanej temperatury
wskazywanej na wyświetlaczu temperatury. Proces regulacji temperatury w lodówce działa
podobnie jak w zamrażarce. Nacisnąć przycisk lodówki (Fridge), aby ustawić lodówkę na żądaną
temperaturę. Po upływie kilku sekund lodówka zacznie pracować, aby osiągnąć nowo ustawioną
temperaturę. Będzie do widoczne na wyświetlaczu cyfrowym.
Temperatura w zamrażarce lub lodówce może wzrosnąć od zbyt częstego otwierania drzwi
lub gdy duża ilość ciepłego lub gorącego jedzenia jest umieszczana w którymś z urządzeń.
Może to spowodować miganie wskazania wyświetlacza cyfrowego. Gdy zamrażarka i
lodówka powrócą do swoich normalnego stanu osiągnięcia ustawienia temperatury zadanej,
wyświetlacz przestaje migać. Jeśli miganie trwa nadal, może zajść potrzeba „resetowania”
chłodziarko-zamrażarki. Należy odłączyć od sieci zasilania, odczekać około 10 minut,
a następnie ponownie podłączyć do gniazdka sieciowego. Jeśli nie można rozwiązać
problemu tą metodą, należy kontaktować się z personelem serwisowym SAMSUNG.
20_ ustawianie
UŻYTKOWANIE KOSTKARKI URZĄDZENIA DO WYTWARZANIA
KOSTEK LODU (TWIST ICE MAKER)
2. Wlać zimną wodę do urządzenia do
sporządzania kostek, aż osiągnie wskaźnik
poziomu wody na urządzeniu
3. Umieścić go wewnątrz urządzenia do
wytwarzania kostek lodu (ice maker).
4. Przyciskiem obrócić urządzenie do
wytwarzania kostek lodu i po zwolnieniu
przycisku lód automatycznie napełni
znajdujący się poniżej pojemnik na lód.
Wyciągnąć pojemnik na lód.
02 UŻYTKOWANIE
1. Wyciągnąć urządzenie do
sporządzania lodu.
Uwaga:
• Urządzenie do wytwarzania kostek lodu (ice maker) może pracować tylko, gdy
w zamrażarce jest temperatura poniżej 0°C.
• W celu uzyskania optymalnej pracy wytwornicy lodu należy nacisnąć przycisk szybkiego
zamrażania „Power Freeze” przed przystąpieniem do wytwarzani kostek lodu. Po
osiągnięciu stabilnej pracy, włożyć urządzenie do wytwarzania kostek lodu napełnione
pewną ilością wody do zamrażarki.
• Wytwarzając lód, najlepiej jest umieścić urządzenie do wytwarzania lodu na pierwszej
półce lodówki, tak aby przyspieszyć wytwarzanie lodu.
• Rzeczywiste urządzenie do wytwarzania kostek lodu (ice maker) może różnić się od
przedstawionego na zdjęciu.
ustawianie _21
Praca chłodziarko-zamrażarki
SAMSUNG (side-by-side)
PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Przechowywanie żywności w zamrażarce
• Chłodziarko-zamrażarka Samsung typ „Side-By-Side” (obok siebie) została zaprojektowana tak,
aby zapewnić użytkownikowi maksymalną oszczędność miejsca. Oto niektóre z nas pojemniki,
które wykonaliśmy, by przechowywać żywność w stanie świeższym przez dłuższy czas. Należy
pamiętać, że w celu zapobieżenia przenikaniu zapachów do lodu, przechowywana żywność
powinna być dokładnie zapakowana w sposób bezpieczny i możliwie jak najszczelniej.
• Aby uzyskać więcej miejsca, można usunąć z zamrażarki szufladę(y) z wyjątkiem dolnej
szuflady, gdyż ona nie ma wpływu na właściwości termiczne i mechaniczne.
• Deklarowana objętość przechowywania komory składowania mrożonej żywności jest obliczona
z uwzględnieniem dolnej szuflady zamrażarki.
Uwaga: Wszystkie ilustracje w niniejszej instrukcji są schematyczne i niektóre funkcje
i urządzenia mogą się różnić w porównaniu z rzeczywistą chłodziarko-zamrażarką
zakupioną przez Użytkownika.
Uwaga:
• w celu utrzymania wystarczająco chłodnego powietrza w zamrażarce (poniżej -18°C)
przechowywana żywność nie powinna przekracza linii granicznej dla żywności. Jeśli wylot
zimnego powietrza jest zablokowany, chłodne powietrze może trudno się rozprzestrzeniać
i może zachodzić trudność schłodzenia żywności.
• Aby uzyskać najlepszą wydajność energetyczną tego urządzenia, należy pozostawić
wszystkie półki, szuflady i kosze w swoich pierwotnych położeniach tak, takim jak na
powyższym rysunku.
22_ użytkowanie
Przechowywanie żywności w zamrażarce
Kostkarka (TWIST ICE
MAKER)
Nie wolno wkładać palców, rąk ani żadnych innych przedmiotów do pudełka na
lód czy do wiaderka na kostki lodu. Może to spowodować obrażenia ciała lub
szkody materialne.
2
SZKLANE PÓŁKI
Można je używać do przechowywania wszystkich rodzajów
mrożonej żywności.
3
PÓŁKI W DRZWIACH
Można je używać do przechowywania małych paczek
mrożonej/chłodzonej żywności.
4
SZUFLADY
Najlepsze do przechowywania mięsa lub suchej żywności.
Przechowywana żywność powinna być szczelnie zawinięta
w folię lub inne stosowne opakowania czy pojemniki.
02 UŻYTKOWANIE
1
Przechowywanie żywności w lodówce
POJEMNIK
NA NAPOJE
(W MODELACH
Z BARKIEM)
Taka konstrukcja pozwala na przechowywanie niektórych
napojów, owoców i alkoholi i wyjmowanie ich przez drzwiczki
barowe w drzwiach lodówki.
SZKLANE PÓŁKI
Zaprojektowane jako nietłukące się. Można je używać do
przechowywania wszystkich rodzajów żywności i napojów.
Okrągłe ślady na szklanej powierzchni są normalnym
zjawiskiem i zazwyczaj można je wytrzeć przy użyciu
wilgotnej ścierki.
7
SZUFLADA DO
PRZECHOWYWANIA
ŚWIEŻYCH
PRODUKTÓW
ZIELONYCH
Gdy drzwi lodówki są zamknięte, kontrolka LED po prawej stronie szuflady
utrzymującej świeżość będzie świecić się, gdy będzie działać funkcja
utrzymywania świeżości okresowo co godzinę ( włączona (ON) przez 30min.
i przez następne 30min. wyłączona OFF).
Uwaga: W celu uzyskania optymalnego efektu, najlepiej jest przechowywać
warzywa i owoce w przezroczystych, plastikowych torbach lub w naturalnym
stanie przed umieszczeniem w szufladzie utrzymującej świeżość.
Nieprzezroczyste pudełka, pojemniki czy czarne plastikowe torby
nie są zalecane.
8
SZUFLADA NA OWOCE
I WARZYWA
Służy do zachowywania świeżości przechowywanych
warzyw i owoców. Została zaprojektowana specjalnie do
kontrolowania poziomu wilgotności w szufladzie.
9
PÓŁKI W DRZWIACH
Zaprojektowane do składowania dużych, ciężkich
pojemników, takich jak butelki z mlekiem lub inne duże butelki
i pojemniki.
10
TACKA NA JAJKA
Przechowuje jaja lub inne drobnych produkty spożywcze.
5
6
Butelki powinny być przechowywane razem tuż obok siebie tak, aby się nie przechylały
czy wypadały podczas otwierania drzwi lodówki.
• W przypadku planowania dłuższej nieobecności w domu należy opróżnić
OSTRZEŻENIE
chłodziarko-zamrażarkę i wyłączyć ją. Wytrzeć nadmiar wilgoci we wnętrzu
urządzenia i zostawić otwarte drzwi. Pomaga to w usunięciu zapachów
i rozwijaniu się szkodliwych mikroorganizmów wewnątrz urządzenia.
• Jeśli chłodziarko-zamrażarka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu,
należy wyciągnąć wtyczkę zasilania z sieci elektrycznej.
- Uszkodzenie izolacji przewodu zasilania może spowodować pożar.
użytkowanie _23
Praca chłodziarko-zamrażarki
SAMSUNG „obok siebie” (side-by-side)
DEMONTAŻ AKCESORIÓW Z WNĘTRZA ZAMRAŻARKI
Czyszczenie i zmiana układu wnętrza zamrażarki jest bardzo prosta.
1. Wyjąć półki szklane wyciągając je tak daleko, jak to jest
możliwe. Następnie delikatnie unieść ją i wyjąć.
W przypadku, gdy półka nie posiada z tyłu żadnych haków
zabezpieczających przed przechyleniem, półkę należy
OSTRZEŻENIE
umieścić głęboko w jej prawidłowym położeniu, gdzie
znajdują się blokady półek, jak pokazano na rysunku. Jeśli
nie, półka może wypaść z zamrażarki.
Blokada
2. Wymontować pojemnik w drzwiach, chwytając go oburącz,
a następnie delikatnie unosząc.
3. Wyjąć plastikową szufladę, wyciągając ją i lekko unosząc.
DEMONTAŻ AKCESORIÓW Z WNĘTRZA LODÓWKI
Czyszczenie i zmiana układu wnętrza zamrażarki jest bardzo prosta.
1. Wyjąć półki szklane wyciągając je tak daleko, jak to jest
możliwe. Następnie unieść ją i delikatnie wyjąć.
Blokada
W przypadku, gdy półka nie posiada z tyłu żadnych haków
zabezpieczających przed przechyleniem, półkę należy
OSTRZEŻENIE
umieścić głęboko w jej prawidłowym położeniu, gdzie znajdują
się blokady półek, jak pokazano na rysunku. Jeśli nie, półka
może wypaść z zamrażarki.
2. Wyjąć szufladę na warzywa i owoce, naciskając na wgłębienia i wyjąć,
pociągając do siebie. Trzymając szufladę jedną ręką podnieść ją lekko,
jednocześnie ciągnąc do siebie wyjąć z lodówki.
3. Wymontować półkę na butelki w drzwiach, chwytając ją oburącz
lekko unosząc.
4. Drzwiczki baru domowego (opcja)
- obiema rękami chwycić skrzynkę na żywność;
podnieść ją i wyjąć.
- Obiema rękami chwycić skrzynkę barkową;
podnieść ją i wyjąć.
- Najpierw wyjąć skrzynkę na żywność a później
skrzynkę barkową.
(1)
i
(2)
(3)
Przed przystąpieniem do demontażu wszelkich akcesoriów należy upewnić się, czy zostały
wyjęte wszystkie artykuły spożywcze.[ 1}Jeśli jest to możliwe, wyjąć całą żywność w celu
zmniejszenia ryzyka wypadku.
24_ użytkowanie
CZYSZCZENIE CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI
Czyszczenie wnętrza
Myć ścianki wewnętrzne i akcesoria wodą z łagodnym detergentem,
a następnie wytrzeć do sucha miękką ścierką. Można wyjąć
z szuflady i półki w celu przeprowadzenia gruntowniejszego
czyszczenia. Należy tylko pamiętać, aby osuszyć je przed
umieszczeniem ich z powrotem na swoich miejscach.
Czyszczenie zewnętrza
Panel sterowania i wyświetlacza cyfrowego przecierać czystą, miękką
szmatką. Szmatkę spryskać wodą zamiast spryskiwać bezpośrednio
na powierzchnię lodówki lub zamrażarki. Pomaga to zapewnić
równomiernego rozkładu wilgotności na powierzchni. Drzwi, uchwyty,
powierzchnie szafek należy myć, stosując wodę z dodatkiem łagodnego
detergentu, a następnie wytrzeć ścierką do sucha. Aby utrzymać jak
najdłużej jak najlepszy wygląd urządzenia, jego zewnętrzną część
należy raz lub dwa razy w roku wypolerować.
OSTRZEŻENIE
Do czyszczenia nie należy używać benzenu, rozcieńczalników czy odczynników typu
Clorox™.
Mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni urządzenia i mogą powodować
niebezpieczeństwo pożaru.
Domowy barek (opcja)
- Nacisnąć lekko górną część barku domowego w celu
otworzenia jego drzwiczek.
- Barek domowy czyścić mokrą ścierką. Następnie
wytrzeć go czystą i miękką szmatką.
- Popchnąć górną część baru domowego, aby go zamknąć powodując słyszalny dźwięk kliknięcia.
Czyszczenie gumowych uszczelek drzwi
Jeśli gumowe uszczelki drzwi są brudne, drzwi mogą się nie domykać
i lodówka/zamrażarka nie będzie działała sprawnie. Trzymać uszczelnienia
wolne od zabrudzeń mechanicznych przez czyszczenie drzwi wodą
z łagodnym detergentem i wilgotną szmatką. Następnie wytrzeć czystą
i miękką szmatką.
Nie spryskiwać chłodziarko-zamrażarki wodą, gdy jest
ona podłączona do sieci zasilania, ponieważ może to
UWAGA
spowodować porażenie prądem elektrycznym. Nie czyścić
urządzenia benzenem, rozcieńczalnikiem czy detergentem
samochodowym ze względu na na ryzyko pożaru.
UŻYTKOWANIE DRZWI
Chłodziarko-zamrażarka jest wyposażona w urządzenia do otwierania i zamykania drzwi, co gwarantuje,
że drzwi zawsze zamykają się i są dobrze uszczelnione.
Po otwarciu poza pewien punkt, drzwi zostają „schwytane” i pozostają otwarte. Gdy drzwi zostaną pchnięte
poza ten punkt „chwytania”, który pozwala drzwiom pozostać otwarte, zostaną one automatycznie zamknięte.
użytkowanie _25
02 UŻYTKOWANIE
Dbanie o chłodziarko-zamrażarkę Samsung Side-By-Side (obok siebie) przedłuża okres eksploatacji
urządzenia i pomagają utrzymać jej bezzapachowość i sterylność.
Wykrywanie i usuwanie usterek
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Chłodziarko-zamrażarka
w ogóle nie działa
lub nie schładza
wystarczająco.
•
•
•
•
Żywność w lodówce
jest zamrożona.
•
•
•
Słychać dziwne odgłosy
i dźwięki.
•
•
•
•
•
Przednia część urządzenia
jest gorące i występuje
skraplanie.
Słychać bulgotanie
wody w chłodziarkozamrażarce.
•
•
Sprawdzić, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.
Czy regulator temperatury na panelu wyświetlacza jest ustawione na prawidłową
temperaturę?
Spróbować ustawić go na wyższą temperaturę.
Czy urządzenie nie stoi w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych lub w pobliżu źródła ciepła?
Czy tył lodówki nie stoi za blisko ściany tak, że nie ma cyrkulacji powietrza
powietrza?
Czy regulator temperatury na panelu na wyświetlaczu jest ustawiony na
prawidłową temperaturę?
Spróbować ustawić go na wyższą temperaturę.
Czy temperatura w pomieszczeniu nie jest zbyt niska?
Czy żywność nie jest złożona zbyt blisko wylotu powietrza z tyłu zamrażarki?
Usunąć żywność ze światła otworzu wylotu powietrza.
Sprawdzić, czy chłodziarko-zamrażarka stoi wypoziomowana i czy jest stabilna.
Czy tył lodówki nie stoi za blisko ściany tak, że nie ma cyrkulacji powietrza
powietrza?
Czy coś nie spadło za lub pod chłodziarko-zamrażarkę?
Daje się słyszeć „tykanie” z wnętrza chłodziarko-zamrażarki. Jest to normalne
i występuje, ponieważ różne akcesoria kurczą się lub rozprężają odpowiednio do
temperatury wewnątrz urządzenia.
Słyszalny jest „piszczący” alarm. Czy są zamknięte drzwi chłodziarko-zamrażarki
lub barku?
Lekka ciepłota jest normalna, gdyż w przedniej części urządzenia są
zamontowane antykondensatory, aby zapobiec skraplaniu się wody.
Czy nie są uchylone drzwi zamrażarki/lodówki? Może występować kondensacja
pary wodnej w przypadku pozostawienie otwartych drzwi przez długi czas.
•
Jest to zjawisko normalne. Bulgotanie pochodzi od płynu chłodzącego krążącego
w urządzeniu.
Jest nieprzyjemny
zapach wewnątrz
chłodziarko-zamrażarki.
•
•
Sprawdzić, czy nie ma zepsutej żywności.
Produkty spożywcze o silnym zabarwieniu (np. ryby) powinny być dokładnie
przykryte.
Czyścić zamrażarkę okresowo i wyrzucać wszystkie zepsute lub podejrzane
artykuły żywnościowe.
Szron osadza się na
ściankach zamrażarki.
•
•
•
•
Krótkie wyświetlenie
panelu i błysk kontrolki
lodówki i automatyczny
powrót do stanu
normalnego.
(Tylko dla konfiguracji
dla Indii)
26_ użytkowanie
•
Czy nie jest zablokowany wylot powietrza? Usunąć wszelkie przeszkody tak,
aby była możliwość swobodnego przepływu powietrza.
Pozostawić wystarczającą przestrzeń pomiędzy składowaną żywnością w celu
zapewnienia skutecznej cyrkulacji powietrza.
Czy szuflada zamrażarki jest prawidłowo zamknięta?
Jest to normalne. Sterownik wyposażony w ochronę przed przepięciami.
Gdy napięcie zasilania przekracza próg, ochrona ta natychmiast włącza się,
co powoduje krótkie wyświetlenie panelu i błysk kontrolki lodówki, informujący
o tym, że wszystko wróciło do normy.
Notatki
Zakresy temperatur otoczenia
Opisywane urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturach otoczenia określonych klasą
temperaturową podaną na tabliczce znamionowej.
Klasa
Symbol
Umiarkowany rozszerzony
Umiarkowany
Subtropikalny
Tropikalny
SN
N
ST
T
Zakres temperatur otoczenia (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
od +10 do +32
od +10 do +32
od +16 do +32
od +16 do +32
od +16 do +38
od +18 do +38
od +16 do +43
od +18 do +43
Na temperaturę wewnętrzną mogą wpływać takie czynniki, jak umiejscowienie urządzenia,
temperatura otoczenia i częstotliwość otwierania drzwi.
W celu skompensowania wpływu takich czynników należy odpowiednio wyregulować temperaturę.
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Poland
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po
zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki,
zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami
gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i
zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych
przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie
ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub
z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki
umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
Kontakt do SAMSUNG
Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.
SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z. o. o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
[HHP] 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement