Samsung C108STF User manual

Samsung C108STF User manual

C109ST_PL.fm Page 1 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Code No.: DE68-02329N

KUCHENKA MIKROFALOWA

Instrukcja obs³ugi i ksi¹¿ka kucharska

C108ST/C108STB

C108STT/C108STF

C109ST/C109STB

C109STT/C109STF

Skrócona instrukcja obs³ugi..................................................................2

Kuchenka................................................................................................3

Panel sterowania ..................................................................................3

Akcesoria................................................................................................4

U¿ywanie niniejszej instrukcji obs³ugi ..................................................4

Warunki bezpiecznej eksploatacji .........................................................5

Instalacja Pañstwa kuchenki mikrofalowej ...........................................6

Wybór jêzyka wyœwietlanych informacji ..............................................7

Ustawianie czasu ...................................................................................7

Zasady dzia³ania kuchenki mikrofalowej ..............................................8

Sprawdzenie prawid³owoœci pracy kuchni...........................................8

Postêpowanie w razie pojawienia siê w¹tpliwoœci lub problemów....9

Gotowanie/Odgrzewanie.......................................................................9

Poziomy mocy i dobór czasu ..............................................................10

Zatrzymanie gotowania .......................................................................10

Ustawianie czasu gotowania...............................................................10

U¿ywanie funkcji automatycznego gotowania...................................11

U¿ywanie funkcji automatycznego odgrzewania...............................12

U¿ywanie funkcji automatycznego rozmra¿ania ................................13

U¿ywanie funkcji Junior / Snack .........................................................14

U¿ywanie funkcji Cafeteria ..................................................................16

Ustawienia funkcji Cafeteria ................................................................16

U¿ywanie talerza do przypiekania.......................................................17

Gotowanie wieloetapowe ...................................................................18

Ustawianie czasu odstania ..................................................................19

Wybór akcesoriów...............................................................................19

Wstêpne ogrzewanie kuchenki ...........................................................19

Gotowanie z konwekcj¹.......................................................................20

Grillowanie ...........................................................................................20

Wybór pozycji grza³ki grilla .................................................................21

Ro¿en do pieczenia..............................................................................21

U¿ywanie pionowego ro¿na ze szpikulcami.......................................22

Kombinowanie mikrofal i grilla ...........................................................22

Kombinowanie mikrofal i konwekcji...................................................23

Blokada dostêpu do kuchenki mikrofalowej ......................................24

SzybkoϾ przewijania ..........................................................................24

Wy³¹czanie sygna³u dŸwiêkowego .....................................................24

Naczynia przeznaczone do kuchni mikrofalowych ............................25

Ksi¹¿ka kucharska ................................................................................26

Czyszczenie kuchenki ..........................................................................35

Przechowywanie i naprawa kuchenki mikrofalowej ..........................36

Dane techniczne ..................................................................................36

C109ST_PL.fm Page 2 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

PL

Skrócona instrukcja obsługi

Chc

ę coś ugotować

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Mikrofale ( ).

Chc

ę przedłużyć gotowanie o dodatkowe 30 sekund

Pozostaw ¿ywnoœæ w kuchence.

Wciœnij przycisk +30s ( ) raz lub wiêcej razy dla ka¿dych, dodanych 30 sekund czasu gotowania.

2.

Wciœnij przycisk Wybierz ( ) a¿ do wyœwietlenia w³aœciwego poziomu mocy.

3.

Wybierz czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o nastawcze wed³ug potrzeby.

Za pierwszym razem po pod³¹czeniu przewodu zasilania do gniazda œciennego lub po przerwie w dostawie pr¹du na wyœwietlaczu poka¿e siê wskazanie "SEELCT YOUR LANGUAGE"

(wybierz jêzyk informacji). W tym momencie musisz wybraæ jêzyk informacji wyœwietlanych przez wyœwietlacz. Do wyboru jest jêzyk angielski, francuski, niemiecki, hiszpañski, w³oski, holenderski i rosyjski. Wiêcej informacji znajduje siê na stronie 7.

4.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie, co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

Chc

ę coś rozmrozić

1.

Umieœæ zamro¿on¹ ¿ywnoœæ w kuchence.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Rozmra¿anie

( ).

2.

Wybierz rodzaj ¿ywnoœci wciskaj¹c przycisk Wybierz

( ) a¿ bêdzie wybrany ¿¹dany rodzaj ¿ywnoœci.

3.

Wybierz wagê potrawy obracaj¹c pokrêt³o nastawcze wed³ug potrzeby.

4.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: Rozmra¿anie rozpocznie siê

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie, co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

2

C109ST_PL.fm Page 3 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Kuchenka

OTWORY WENTYLACYJNE

DRZWICZKI

GRZA£KA GRILLA

OTWORY

WENTYLACYJNE

Panel sterowania

UCHWYT

DRZWICZEK

ZATRZASKI

DRZWICZEK

TALERZ

SZKLANY

PIERŒCIEN

OBROTOWY

£¥CZNIK

PANEL

STEROWANIA

OTWORY

ZATRZASKÓW

DRZWIOWYCH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

1.

Wyœwietlacz

2.

Przycisk czasów odstania

3.

Przycisk ustawieñ zegara

4.

Tryb funkcji automatycznego rozmra¿ania

5.

Tryb Cafeteria

6.

Tryb Junior / Snack (dla dzieci/ przek¹ski)

7.

Tryb funkcji automatycznego odgrzewania

8.

Tryb funkcji automatycznego gotowania

9.

Przycisk wyboru trybu

10.

Przycisk trybu wstêpnego ogrzewania kuchenki

11.

Przycisk Stop / Kasowanie

12.

Przycisk trybu wyboru jêzyka

13.

Pokrêt³o Gotowania

14.

Tryb mikrofale

15.

Tryb kombinowany (mikrofale + grill)

16.

Tryb grill

17.

Tryb kombinowany (mikrofale + konwekcja)

18.

Tryb konwekcja

19.

Przycisk Zwiêkszanie / Zmniejszanie

20.

Przycisk Start / ustawieñ czasu gotowania i wyboru wagi

21.

Przycisk w³¹czania / wy³¹czania obracania siê talerza

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

PL

C109ST_PL.fm Page 4 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Akcesoria

PL

W zale

żności od zakupionego modelu, razem z kuchenką są

dostarczane nast

ępujące akcesoria, które mogą być używane na różne

sposoby.

1.

£¹cznik, umieszczony na osi silnika znajduj¹cego siê w podstawie kuchenki.

Przeznaczenie: £¹cznik obraca talerz szklany.

2.

Pierœcieñ obrotowy, umieszczany w centralnej czêœci podstawy kuchni.

Przeznaczenie: Pierœcieñ obrotowy podtrzymuje talerz szklany.

3.

Talerz szklany, umieszczany na pierœcieniu obrotowym, w œrodkowej czêœci pasuj¹cy do ³¹cznika

Przeznaczenie: Talerz szklany s³u¿y jako g³ówna powierzchnia do umieszczania artyku³ów

¿ywnoœciowych. Mo¿e byæ ³atwo wyjêty do oczyszczenia.

4.

Podstawki z metalu (wysoka, niska), do umieszczania na talerzu obrotowym.

Przeznaczenie: Podstawki mog¹ byæ u¿ywane do gotowania ¿ywnoœci w dwóch naczyniach jednoczeœnie. Ma³e naczynie mo¿e byæ postawione na talerzu obrotowym a drugie naczynie na podstawce. Podstawki metalowe

mog¹ byæ wykorzystywane do gotowania z u¿yciem grilla, konwekcji i gotowania kombinowanego.

5.

Szpikulec ro¿na, ³¹cznik do barbecue i szpikulec, do umieszczenia w misce szklanej (tylko C108STB/

C108STF/C109STB/C109STF).

Przeznaczenie:

Szpikulec ro¿na jest wygodnym sposobem grillowania kurczaka jako miêsa, które nie musi byæ odwracane. Mo¿e byæ u¿ywany do gotowania kombinowanego z grillem.

6.

Miska szklana, do umieszczenia na talerzu obrotowym

(tylko C108STB/C108STF/C109STB/C109STF).

Przeznaczenie: do ustawienia pionowego ro¿na do pieczenia.

7.

Talerz do przypiekania, do umieszczenia na talerzu obrotowym (tylko C108STT/C108STF/C109STT/C109STF).

Przeznaczenie: Do przypieczenia ¿ywnoœci w trybach gotowania mikrofalami i kombinowanego z grillem. Pomaga uzyskaæ chrupkie ciasta i spód pizzy.

4

U

żywanie niniejszej instrukcji obsługi

Wła

śnie kupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki SAMSUNG.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat gotowania w Waszej nowej kuchence:

• Zasady bezpiecznej eksploatacji

• Opis akcesoriów i naczy

ń zalecanych do używania

• Po

żyteczne wskazówki na temat gotowania

Na wewn

ętrznej stronie okładki znajdziesz krótki opis trzech

podstawowych rodzajów pracy kuchenki:

• Gotowania (tryb mikrofale)

• Rozmra

żania

• Przedłu

żenia gotowania

Na pierwszych stronach instrukcji znajduj

ą się opis kuchenki i

bardziej istotny opis panelu sterowania, ułatwiaj

ący odnalezienie

odpowiednich przycisków i obsług

ę kuchenki.

W opisach krok po kroku procedur post

ępowania wykorzystano dwa

symbole:

☛ ✉

Wa¿ne Uwaga

Środki ostrożności pozwalające uniknąć narażenia na nadmierne

działanie energii mikrofalowej

Nieprzestrzeganie poni¿szych œrodków ostro¿noœci mo¿e doprowadziæ do szkod-liwego dla zdrowia nara¿enia siê na nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej:

(a) Bez wzglêdu na okolicznoœci nie próbuj w³¹czaæ kuchni z otwartymi drzwicz-kami, nie próbuj manipulowaæ przy zatrzaskach drzwiczek i wk³adaæ ¿adnych przedmiotów do otworów zatrzasków drzwiowych.

(b) Nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów pomiêdzy drzwi kuchni a œcianê przedni¹, nie dopuszczaj do gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci na powierzchniach usz-czelniaj¹cych. Aby zapewniæ utrzymanie czystoœci drzwiczek i powierzchni uszczelniaj¹cych wycieraj je po u¿yciu kuchenki najpierw wilgotn¹, a nastêp-nie such¹ miêkk¹ szmatk¹

(c) Nie w³¹czaj kuchni, gdy jest uszkodzona do czasu a¿ zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych.

Szczególnie wa¿ne jest by drzwiczki kuchni zamyka³y siê prawid³owo i aby nie by³y uszkodzone:

(1) Drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniaj¹ce

(2) Zawiasy drzwiowe (wygiête lub z³amane)

(3) Przewód zasilaj¹cy

(d) Kuchnia mikrofalowa mo¿e byæ regulowana lub naprawiana wy³¹cznie przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê pro-ducenta kuchni mikrofalowych.

C109ST_PL.fm Page 5 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Warunki bezpiecznej eksploatacji

Wa

żne instrukcje bezpieczeństwa.

Przeczytaj uwa

żnie i zapamiętaj na przyszłość.

Przed rozpocz

ęciem przygotowywania żywności lub napojów w swojej

kuchni mikrofalowej prosimy sprawdzi

ć, czy zachowane są podane

ni

żej warunki bezpieczeństwa.

1.

NIE U¯YWAJ w kuchni mikrofalowej naczyñ metalowych:

• Metalowych pojemników

• Zastawy sto³owej ze z³otymi lub srebrnymi ozdobami

• Szpikulców, widelców itp.

Powód: Mog¹ wyst¹piæ wy³adowania elektryczne i iskrzenia, które mog¹ uszkodziæ kuchenkê.

2.

NIE PODGRZEWAJ:

• Hermetycznie lub podciœnieniowo zamkniêtych butelek, s³oików i pojemników, np. s³oików z jedzeniem dla dzieci.

• ¯ywnoœci w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach, pomidorów itp.

Powód: Wzrost ciœnienia na skutek podgrzania mo¿e spowodowaæ ich wybuch.

Wskazówka: Zdejmij skorupkê, przebij skórkê, opakowanie itp.

3.

NIE W£¥CZAJ kuchenki mikrofalowej, gdy jest pusta.

Powód: Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie œcianek kuchenki.

Wskazówka: Mo¿esz na sta³e umieœciæ w kuchence szklankê z wod¹. Woda bêdziepoch³ania³a mikrofale, jeœli przypadkowo w³¹czysz pust¹ kuchenkê.

4.

NIE ZAS£ANIAJ znajduj¹cych siê z ty³u kuchni otworów wentylacyjnych materia³ami lub papierem.

Powód:

Materia³ lub papier mog¹ siê zapaliæ od gor¹cego powietrza wydostaj¹cego siê z kuchenki.

5.

ZAWSZE u¿ywaj rêkawic, gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.

Powód: Niektóre naczynia poch³aniaj¹ mikrofale, a ciep³o z ¿ywnoœci zawsze jest przenoszone na naczynie. Z tego powodu naczynia s¹ zawsze gor¹ce.

6.

NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnêtrznych œcian kuchenki.

Powód:

Œciany mog¹ byæ wystarczaj¹co gor¹ce, aby poparzyæ nawet po zakoñczeniu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych ma-teria³ów z ¿adnymi elementami wewn¹trz kuchni.

Pozwól jej siê najpierw och³odziæ.

7.

Aby nie dopuœciæ do ryzyka pojawienia siê ognia w komorze kuchni:

• Nie przechowuj w kuchence materia³ów palnych

• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykaj¹ce papierowe lub plastykowe opakowania

• Nie u¿ywaj swojej kuchni mikrofalowej np. do suszenia gazet

• Je¿eli zauwa¿ysz dym, nie otwieraj¹c kuchni wy³¹cz j¹ lub od³¹cz przewód zasilaj¹cy od gniazdka

PL

8.

Zwróæ szczególn¹ uwagê, gdy podgrzewasz p³yny i od¿ywki dla dzieci.

• ZAWSZE odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wy³¹czenia siê kuchenki, aby temperatura potrawy mog³a siê wyrównaæ.

• Je¿eli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po podgrzaniu.

• Aby unikn¹æ oparzenia siê przez wylewaj¹cy siê wrz¹cy p³yn, powinno siê mieszaæ go przed, w trakcie i po podgrzaniu.

• W przypadku oparzenia siê postêpuj zgodnie z podanymi ni¿ej

ZASADAMI PIERWSZEJ POMOCY:

* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.

* Za³ó¿ czysty, suchy opatrunek.

* Nie stosuj ¿adnych kremów, olejków ani p³ynów do przemywania ran.

NIGDY nie wype³niaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest szersze u góry ni¿ na dole. Butelki z w¹sk¹ szyjk¹ mog¹ eksplodowaæ po przegrzaniu.

ZAWSZE sprawdŸ temperaturê od¿ywki lub mleka zanim podasz je niemowlêciu.

NIGDY nie podgrzewaj dzieciêcych butelek z za³o¿onym smoczkiem, poniewa¿ w przypadku przegrzania butelka mo¿e wybuchn¹æ.

• Podczas podgrzewania napojów za pomoc¹ mikrofal mo¿e dojœæ do opóŸnionego wykipienia, dlatego uwa¿aj przy wyjmowaniu naczynia z kuchenki.

9.

Zwracaj uwagê, aby nie uszkodziæ przewodu zasilaj¹cego.

• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilaj¹cego ani wtyczki sieciowej; przewód sieciowy trzymaj z dala od gor¹cych powierzchni.

• Nie w³¹czaj urz¹dzenia, je¿eli przewód zasilaj¹cy lub wtyczka sieciowa s¹ uszkodzone.

10. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odleg³oœci wyci¹gniêtego ramienia.

Powód: Gor¹ce powietrze lub para mog¹ spowodowaæ oparzenie.

11. Utrzymuj w czystoœci wnêtrze kuchenki.

• Czyœæ wnêtrze kuchenki po ka¿dym u¿yciu za pomoc¹ roztworu delikatnego detergentu, ale przed tym pozostaw kuchenkê do ostygniêcia, aby unikn¹æ zranienia.

Powód: Resztki ¿ywnoœci lub rozpryskany olej przywieraj¹ce do

œcianek kuchenki mog¹ spowodowaæ uszkodzenie pow³ok lakierniczych oraz zmniejszaj¹ sprawnoœæ kuchenki mikrofalowej.

5

C109ST_PL.fm Page 6 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

PL

Warunki bezpiecznej eksploatacji (ci

ąg dalszy)

12. W trakcie pracy kuchenki mog¹ byæ s³yszalne „klikniêcia”, szczególnie podczas rozmra¿ania.

Powód: Takie dŸwiêki s¹ spowodowane elektrycznymi zmianami mocy wyjœciowej. Jest to zjawisko normalne.

13. Je¿eli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obci¹¿enia (jest pusta), dla bezpieczeñstwa moc mikrofal zostanie automatycznie odciêta. Po odstaniu co najmniej 30 minut mo¿na kuchenkê uruchomiæ ponownie.

• Nie martw siê, je¿eli kuchenka kontynuuje pracê po zakoñczeniu gotowania.

Powód: Niniejszy produkt zosta³ zaprojektowany do kilkuminutowego ch³odzenia siê bez wytwarzania mikrofal (MWO) dla sch³odzenia czêœci elektronicznych we wnêtrzu po wciœniêciu przycisku stop lub otwarciu drzwiczek kuchenki po zakoñczeniu gotowania w przypadkach u¿ywania trybów pracy (mikrofale, grill, konwekcja, mikrofale + grill, mikrofale

+ konwekcja). Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga „0”. Nastêpnie, co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

WA

ŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W czasie gotowania powinieneœ patrzeæ do wnêtrza kuchenki od czasu do czasu przy podgrzewaniu lub gotowaniu w zamkniêtych pojemnikach czy opakowaniu plastikowym albo innym materiale ³atwopalnym.

OSTRZE

ŻENIE:

Nie u¿ywaj kuchenki z uszkodzonymi drzwiczkami lub uszczelk¹ a¿ do chwili dokonania naprawy przez kompetentn¹ osobê.

OSTRZE

ŻENIE:

Podejmowanie przez osoby inne ni¿ upowa¿nione jakichkolwiek napraw, które obejmuj¹ zdejmowanie obudowy kuchenki stanowi¹cej ochronê przed energi¹ mikrofal jest ryzykowne dla tych osób.

OSTRZE

ŻENIE:

P³yny i ¿ywnoœæ nie mog¹ byæ podgrzewane w zamkniêtych pojemnikach, poniewa¿ mog¹ wybuchn¹æ.

OSTRZE

ŻENIE:

Pozwalaj dzieciom u¿ywanie kuchenki bez nadzoru wy³¹cznie wtedy, gdy potrafi¹ u¿ywaæ kuchenki w bezpieczny sposób i zdaj¹ sobie sprawê z zagro¿eñ wynikaj¹cych z niew³aœciwego u¿ytkowania.

OSTRZE

ŻENIE:

Obudowa kuchenki i drzwiczki rozgrzewaj¹ siê podczas gotowania z konwekcj¹ i gotowania kombinowanego.

NIE U¯YWAJ kuchenki mikrofalowej bez zainstalowanego

³¹cznika pierœcienia obrotowego i talerza szklanego.

Instalacja Pa

ństwa kuchenki mikrofalowej

Niniejsza kuchenka mikrofalowa mo

że być umieszczona w każdym

miejscu (na blacie kuchennym lub półce, ruchomym blacie, stole).

20 cm ponad

1.

W trakcie instalacji sprawdŸ, czy w miejscu ustawienia kuchenka ma zapewnion¹ odpowiedni¹ wentylacjê zapewnion¹ przez co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z boku i z ty³u, 20 cm powy¿ej i 85 cm nad pod³og¹.

85 cm nad

pod³og¹

10 cm

poza

10 cm z boku

2.

Usuñ wszystkie elementy opakowania z wewn¹trz kuchenki. Za³ó¿ pierœcieñ obrotowy i talerz szklany.

SprawdŸ, czy talerz obraca siê swobodnie.

3.

Niniejsza kuchenka musi byæ zainstalowana w sposób zapewniaj¹cy jej dostêp do gniazda zasilania.

Nigdy nie blokuj przep³ywu powietrza wokó³ kuchenki, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ jej przegrzanie i automatyczne wy³¹czenie siê. Pozostanie ona w takim stanie do czasu, a¿ siê dostatecznie och³odzi.

Dla osobistego bezpieczeñstwa urz¹dzenie musi byæ pod³¹czone do standardowego zasilania o napiêciu 230V, 50 Hz za poœrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiaj¹cym. Jeœli przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony, musi byæ wymieniony na specjalny przewód (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D,

EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E,

HIGH PROJECT H.P 3). Skontaktuj siê z lokalnym sprzedawc¹ w razie potrzeby wymiany. Przewód zasilania na terenie Izraela to

PENCON(ZD16A), RPA - APEX LEADS SA16 i NIGERII, GHANY,

KENII i Zjednoczonych Emiratów Arabskich to pencon(ud13a1).

Nie instaluj kuchenki mikrofalowej w gor¹cym lub wilgotnym otoczeniu, jak np. s¹siedztwie tradycyjnej kuchni lub kaloryfera.

Wymagania kuchenki dotycz¹ce napiêcia zasilania musz¹ byæ przestrzegane i przewód przed³u¿aj¹cy musi mieæ ten sam standard co przewód zasilaj¹cy dostarczony wraz z kuchenk¹.

Zanim po raz pierwszy w³¹czysz kuchniê mikrofalow¹ wytrzyj wilgotn¹ szmatk¹ jej wnêtrze i uszczelki drzwiczek.

6

C109ST_PL.fm Page 7 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Wybór j

ęzyka wyświetlanych informacji

Przy pierwszym podł

ączaniu przewodu zasilania do gniazda lub po

przerwie w zasilaniu, na wy

świetlaczu pokazuje się informacja

„SELECT YOUR LANGUAGE” (wybierz swój j

ęzyk). W tym

momencie musisz wybra

ć język informacji na wyświetlaczu. Można

wybra

ć język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski,

holenderski i rosyjski.

1.

Wciœnij przycisk Jêzyk natychmiast po w³¹czeniu zasilania kuchenki, lub bezpoœrednio po przerwie w zasilaniu.

Rezultat: Je¿eli bêdziesz kontynuowaæ wciskanie przycisku Jêzyk, ustawienie bêdzie siê cyklicznie zmienia³o w nastêpuj¹cej kolejnoœci: ENGLISH

(LBS – funty), ENGLISH (KG), FRENCH,

GERMAN, SPANISH, ITALIAN, DUTCH,

RUSSIAN.

2.

Kiedy wybierzesz jêzyk i wyœwietlenia, których chcesz u¿ywaæ, wciœnij przycisk Start ( ) aby zakoñczyæ procedurê.

Ustawianie czasu

Pa

ństwa kuchenka ma wbudowany zegar. Czas na zegarze może być

wy

świetlany w trybie 12- i 24-godzinnym. Należy sprawdzić wskazanie

zegara:

• Przy instalacji kuchenki

• Po przerwie w dostawie pr

ądu

Nie zapomnij skasowaæ ustawieñ zegara przy zmianie czasu z letniego na zimowy i odwrotnie

1.

Aby wyœwietliæ czas w trybie...

12-godzinnym

24-godzinnym

Wciœnij przycisk Zegar (

Raz

Dwa razy

2.

Obracaj pokrêt³em sterowania aby ustawiæ wskazanie godzin.

)

PL

3.

Wciœnij przycisk Zegar ( ).

4.

Obracaj pokrêt³em sterowania aby ustawiæ wskazanie minut.

5.

Wciœnij przycisk Zegar ( ).

Rezultat: Wskazanie godziny bêdzie wyœwietlone bez wzglêdu czy kuchenka jest u¿ywana czy nie.

7

C109ST_PL.fm Page 8 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Zasady działania kuchenki mikrofalowej

PL

Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej cz

ęstotliwości.

Uwalniana energia pozwala na gotowanie lub odgrzewanie

żywności

bez zmiany zarówno jej kształtu, jak i barwy.

Swojej kuchni mikrofalowej mo

żesz używać do:

• Rozmra

żania

• Odgrzewania

• Gotowania

Zasady gotowania

1.

Mikrofale generowane przez magnetron s¹ rozprowadzane jednolicie, poniewa¿ ¿ywnoœæ na talerzu szklanym jest obracana i dziêki temu ugotowana równomiernie.

2.

Mikrofale docieraj¹ do ¿ywnoœci a¿ do g³êbokoœci oko³o 2,5 cm. Dalsze gotowanie odbywa siê na zasadzie rozpraszania dostarczanego ciep³a wewn¹trz produktu.

3.

Czas gotowania zmienia siê w zale¿noœci od wykorzystywanego przepisu oraz od cech gotowanej

¿ywnoœci:

• Iloœci i gêstoœci

• Zawartoœci wody

• Temperatury pocz¹tkowej (zamro¿ona lub nie)

Poniewa¿ œrodkowe czêœci ¿ywnoœci s¹ gotowane przez ciep³o rozpraszane, proces gotowania trwa jeszcze jakiœ czas po nawet po wyjêciu produktu z kuchni. W zwi¹zku z tym nale¿y przestrzegaæ czasów odstania podawanych w przepisach lub w niniejszej instrukcji aby zapewniæ:

• Równomierne i prawid³owe ugotowanie potrawy

• Jednakow¹ temperaturê w ca³ej potrawie

Sprawdzenie prawidłowo

ści pracy kuchni

Przedstawiona poni

żej prosta procedura pozwoli Ci w dowolnym

momencie sprawdzi

ć, czy Twoja kuchnia pracuje prawidłowo. Jeżeli

masz w

ątpliwości, przeczytaj rozdział zatytułowany "Co zrobić gdy

masz w

ątpliwości lub napotkasz problem" na następnej stronie.

Kuchenka musi byæ pod³¹czona do w³aœciwego gniazda

œciennego. Talerz szklany musi znajdowaæ siê na miejscu w kuchence. Je¿eli jest u¿ywany poziom mocy inny ni¿ maksymalny (100% - 900W) do zagotowania wody bêdzie potrzeba wiêcej czasu.

Otwórz drzwiczki kuchenki poci

ągając za uchwyt po prawej stronie

drzwiczek. Umie

ść na szklanym talerzu szklankę z wodą. Zamknij

drzwiczki.

1.

Wciœnij przycisk Start ( ) i ustaw czas gotowania na 4 do 5 minut wciskaj¹c przycisk Start ( ) odpowiedni¹ iloœæ razy.

Rezultat: Kuchenka bêdzie ogrzewaæ wodê przez 4 do 5 minut. W tym czasie woda powinna siê zagotowaæ.

8

C109ST_PL.fm Page 9 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Post

ępowanie w razie pojawienia się wątpliwości

lub problemów

Je

żeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej problemów,

spróbuj go usun

ąć korzystając z podanych rozwiązań.

Poni¿sze zjawiska wystêpuj¹ normalnie.

• Kondensacja wilgoci wewn¹trz kuchenki

• Przep³yw powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnêtrznej

• Odbicia œwiat³a wokó³ drzwiczek i obudowy zewnêtrznej

• Para wodna wydobywaj¹ca siê z okolicy drzwiczek i z otworów wentylacyjnych

¯ywnoœæ nie jest w ogóle ugotowana

• Czy ustawi³eœ dok³adnie czas i wcisn¹³eœ przycisk Start ( )?

• Czy drzwiczki s¹ zamkniête?

• Czy bezpiecznik w uk³adzie zasilania nie jest przepalony lub nie zadzia³a³ bezpiecznik elektryczny?

¯ywnoœæ jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana

• Czy czas gotowania zosta³ dobrany odpowiednio do rodzaju ¿ywnoœci?

• Czy zosta³ dobrany prawid³owy poziom mocy mikrofal?

Z wnêtrza kuchni s³ychaæ trzaski i widaæ iskrzenie

• Czy u¿ywasz naczynia z metalowymi ozdobami?

• Czy zostawi³eœ wewn¹trz kuchni widelca lub innego podobnego narzêdzia?

• Czy folia aluminiowa znajduje siê zbyt blisko wewnêtrznych œcianek kuchni?

Pracuj¹ca kuchnia powoduje zak³ócenia w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych

• Mog¹ siê pojawiæ nieznaczne zak³ócenia na ekranie telewizora lub w od-biorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne.

* Rozwi¹zanie: ustaw kuchenkê z dala od odbiorników i przewodów antenowych.

• Je¿eli mikroprocesor wykryje interferencjê mo¿e dojœæ do skasowania ustawieñ

* Rozwi¹zanie: Od³¹cz wtyczkê zasilania i pod³¹cz ponownie. Skasuj ustawienie czasu.

Wskazanie "E3"

• Wiadomoœæ "E3" pojawia siê automatycznie w chwili przegrzania kuchenki mikrofalowej.

Je

żeli powyższe wskazówki nie pomogły Ci rozwiązać problemów,

skontaktuj si

ę z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.

Prosimy o zanotowanie nast

ępujących informacji:

• Modelu i numeru seryjnego normalnie wydrukowanego z tyłu kuchenki

• Szczegółów gwarancji

• Jasnego opisu problemu

Nast

ępnie prosimy o skontaktowanie się z lokalnym sprzedawcą lub

serwisem pogwarancyjnym SAMSUNG.

Gotowanie/Odgrzewanie

Poni

ższe procedury wyjaśniają w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność.

ZAWSZE sprawdzaj ustawienia gotowania przed pozostawieniem kuchenki bez nadzoru.

Otwórz drzwiczki. Umie

ść żywność na środku talerza szklanego.

Zamknij drzwiczki. Nigdy nie wł

ączaj kuchenki mikrofalowej jeżeli jest

pusta.

PL

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Mikrofale ( ).

Rezultat: Wyœwietl¹ siê nastêpuj¹ce wskazania:

Gotowanie jednoetapowe

(tryb mikrofale)

2.

Wybierz w³aœciwy poziom mocy ponownie wciskaj¹c przycisk Wybierz ( ) a¿ do wyœwietlenia ¿¹danego poziomu mocy wyjœciowej. Wiêcej informacji na temat poziomów mocy znajduje siê w tabeli poni¿ej.

3.

Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

• Przyk³ad: Aby ustawiæ czas na 3 min 30 s, obracaj pokrêt³o nastawcze w prawo do ustawienia na liczniku 3:30.

Rezultat: Wyœwietli siê czas gotowania.

4.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki zacznie siê obracaæ talerz szklany. Gotowanie rozpocznie siê, a kiedy siê zakoñczy:

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

Je¿eli chcesz sprawdziæ aktualny poziom mocy wnêtrza kuchenki, jeden raz wciœnij Wybierz

( ). Je¿eli chcesz zmieniæ poziom mocy w czasie gotowania, jeden raz lub dwa razy wciœnij przycisk Wybierz ( )

aby wybraæ ¿¹dany poziom mocy.

Je¿eli chce siê podgrzaæ potrawê przez krótki czas z maksymalnym poziomem mocy (900W), mo¿na równie¿ po prostu wcisn¹æ przycisk Start ( ) jeden raz dla ka¿dych 30 sekund czasu gotowania. Kuchenka natychmiast rozpocznie gotowanie.

9

C109ST_PL.fm Page 10 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Poziomy mocy i dobór czasu

PL

Funkcja wyboru poziomu mocy pozwala na adaptacj

ę ilości rozpra-

szanej energii i czasu potrzebnego do gotowania lub odgrzewania

żywności w zależności od jej typu i ilości. Można wybrać jeden z sześciu

poziomów mocy.

Poziom mocy

WYSOKI

ŒREDNIO WYSOKI

ŒREDNI

ŒREDNIO NISKI

ROZMRA¯ANIE

NISKI

Procent

100%

67%

50%

33%

20%

11%

Moc wyjœciowa

900W

600W

450W

300W

180W

100W

Czasy gotowania podane w przepisach i w niniejszej instrukcji obsługi odpowiadaj

ą konkretnym, wskazanym poziomom mocy.

Je¿eli wybierzesz...

Wy¿szy poziom mocy

Ni¿szy poziom mocy

Wówczas czas gotowania musi byæ...

Skrócony

Wyd³u¿ony

Zatrzymanie gotowania

Mo

żna w każdej chwili zatrzymać gotowanie dla:

• Sprawdzenia

żywności

• Obrócenia

żywności na drugą stronę

• Pozostawienia jej do odstania

Wówczas...

Aby zatrzymaæ gotowanie...

Chwilowo

Ca³kowicie

Otwórz drzwiczki.

Rezultat: Gotowanie zatrzyma siê.

Aby przywróciæ gotowanie, zamknij ponownie drzwi i wciœnij przycisk Start ( ).

Wciœnij przycisk Stop ( ).

Rezultat: Gotowanie zatrzyma siê.

Je¿eli chcesz skasowaæ ustawienia gotowania, ponownie wciœnij przycisk Stop ( ).

Ustawianie czasu gotowania

Tak jak w gotowaniu tradycyjnym, mo

żna przekonać się, że w zależ-

no

ści od charakterystyki żywności i własnego smaku musisz nieznacz-

nie regulowa

ć czas gotowania. Można:

• Sprawdzi

ć jak postępuje gotowanie po prostu otwierając

drzwiczki kuchenki.

• Wydłu

żać lub skracać pozostający czas gotowania.

1.

Aby wyd³u¿yæ czas gotowania ¿ywnoœci, wciœnij przycisk

Start ( ) jeden raz dla ka¿dych 30 sekund, które chcesz dodaæ.

• Przyk³ad: Aby dodaæ trzy minuty wciœnij przycisk

Start ( ) szeϾ razy.

2.

Podczas gotowania by wyd³u¿yæ lub skróciæ czas gotowania ¿ywnoœci obróæ pokrêt³o nastawcze w prawo lub w lewo.

10

C109ST_PL.fm Page 11 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

U

żywanie funkcji automatycznego gotowania

Funkcja automatycznego gotowania ( ) posiada cztery zaprogramowane czasy gotowania. Nie ma potrzeby ustawiania zarówno czasu gotowania jak i poziomu mocy.

Za pomoc

ą pokrętła nastawczego można ustawić rozmiar porcji.

U¿ywaj tylko przepisów bezpiecznych dla kuchenek mikrofalowych.

Otwórz drzwiczki. Umie

ść żywność na środku talerza szklanego.

Zamknij drzwiczki.

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Gotowanie

Automatyczne ( ).

2.

Select the type of food that you are cooking by pressing the Select ( ) button. Refer to the table on the following page for a description of the various preprogrammed settings.

3.

Select the size of the serving by turning the dial knob.

4.

Increase or decrease the cooking time, if necessary, by pressing the More/Less ( ) buttons respectively.

5.

Press the Start ( ) button.

Rezultat: The food is cooked according to the preprogrammed setting selected.

When cooking has finished, the oven will beep and flash “0” four times. The oven will then beep one time per minute.

Poni

ższa tabela prezentuje różne programy automatycznego odgrze-

wania i gotowania, ilo

ści, czasy odstania i odpowiednie zalecenia.

Programy numer 1 i 2 działaj

ą tylko z wykorzystaniem energii

mikrofal. Program numer 5 działa z wykorzystaniem kombinacji mikrofal i konwekcji.

Programy numer 3 i 4 działaj

ą z wykorzystaniem kombinacji mikrofal

i grilla.

Kod ¯ywnoœæ Rozmiar porcji Czas odstania

Zalecenia

1

2

3

Œwie¿e warzywa

Ziemniaki obrane

Pieczona ryba

200-250 g

300-350 g

400-450 g

500-550 g

600-650 g

700-750 g

300-350 g

400-450 g

500-550 g

600-650 g

700-750 g

200-300 g

(1 szt)

400-500 g

(1-2 szt)

600-700 g

(2 pcs)

800-900 g

(2-3 szt)

3 min.Zwa¿ warzywa po umyciu, oczyszczeniu i pociêciu warzyw na równe kawa³ki. W³ó¿ je do szklanej miski z pokrywk¹. Dodaj

30 ml (2 ³y¿ki sto³owe) wody do gotowania 200-250 g, dodaj 45 ml (3 ³y¿ki sto³owe) do 300-450 g i dodaj 60-75 ml (4-5 ³y¿ek sto³owych) do 500-750 g warzyw.

Zamieszaj po ugotowa-niu.

Podczas gotowania wiêkszych iloœci zamieszaj jeden raz w czasie gotowania.

3 min.Zwa¿ ziemniaki po obraniu, umyciu i pociêciu na równej wielkoœci kawa³ki. W³ó¿ do szklanej miski z pokrywk¹.

Dodaj 45 ml (3 ³y¿ki sto³owe) do

300-450 g i dodaj 60 ml (4 ³y¿ki sto³owe) do 500-750 g warzyw.

3 min.Posmaruj skórê ryby oliw¹ i dodaj zio³a i przyprawy. U³ó¿ ryby obok siebie, g³ow¹ do ogona na podstawce z metalu. Obróæ na drug¹ stronê po us³yszeniu sygna³u dŸwiêkowego.

PL

11

C109ST_PL.fm Page 12 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

U

żywanie funkcji automatycznego gotowania

(ci

ąg dalszy)

PL

4

Kawa³ki kurczaka

5

Pieczeñ wo³owa /

Pieczeñ jagniêca

200-300 g

(1szt)

400-500 g

(2 szt)

600-700 g

(3 szt)

800-900 g

(3-4 szt)

900-1000 g

1200-1300 g

1400-1500 g

3min.Posmaruj skórê kurczaka oliw¹ i przypraw pieprzem, sol¹ i papryk¹. U³ó¿ kawa³ki wokó³ na wysokiej podstawce metalowej zwrócone skór¹ w dó³. Obróæ na drug¹ stronê po us³yszeniu sygna³u dŸwiêkowego.

10-15 min.

Posmaruj wo³owinê / jagniêcinê oliw¹ i przypraw (tylko pieprzem, soliæ nale¿y po upieczeniu). U³ó¿ na niskiej podstawce ze stron¹ z t³uszczem zwrócon¹ do do³u.

Obróæ po us³yszeniu sygna³u dŸwiêkowego. Po upieczeniu i na czas odstania miêso nale¿y zawin¹æ w foliê aluminiow¹.

U

żywanie funkcji automatycznego odgrzewania

Funkcja automatycznego odgrzewania ( ) posiada cztery zaprogramowane czasy gotowania. Nie ma potrzeby ustawiania zarówno czasu gotowania jak i poziomu mocy.

Za pomoc

ą pokrętła nastawczego można ustawić rozmiar porcji.

U¿ywaj tylko przepisów odpowiednich dla kuchenek mikrofalowych.

Otwórz drzwiczki. Umie

ść żywność na środku talerza szklanego.

Zamknij drzwiczki.

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Odgrzewanie

Automatyczne ( ).

2.

Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, któr¹ chcesz ugotowaæ wciskaj¹c przycisk Wybierz ( ). Dok³adny opis zaprogramowanych ustawieñ znajduje siê w tabeli na nastêpnej stronie.

3.

Wybierz rozmiar porcji obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

4.

Wyd³u¿ lub skróæ czas gotowania je¿eli to konieczne, odpowiednio wciskaj¹c przyciski Wiêcej / Mniej ( ).

5.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: ¯ywnoœæ jest ugotowana odpowiednio do wybranych ustawieñ automatycznych.

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

12

C109ST_PL.fm Page 13 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

U

żywanie funkcji automatycznego odgrzewania

(ci

ąg dalszy)

Poni

ższa tabela prezentuje różne programy automatycznego odgrze-

wania i gotowania, ilo

ści, czasy odstania i odpowiednie zalecenia.

Programy numer 1 i 2 działaj

ą tylko z wykorzystaniem energii mikro-

fal. Programy numer 3 i 4 działaj

ą z wykorzystaniem kombinacji

mikrofal i konwekcji.

Kod ¯ywnoœæ Rozmiar porcji Czas odstania

Zalecenia

1

2

3

Gotowe potrawy

(sch³odzone)

300 - 350 g

400 - 450 g

500 - 550 g

Zupa / sos

(sch³odzone)

200 - 250 ml

300 - 350 ml

400 - 450 ml

500 - 550 ml

600 - 650 ml

700 - 750 ml

Pizza mro¿ona

300-400 g

450-550 g

600-700 g

3 min.Po³ó¿ na talerzu ceramicznym i przykryj foli¹ kuchenn¹ do mikrofal. Program pasuje do odgrzewania dañ z³o¿onych z trzech sk³adników (np. miêso z sosem, warzywami i dodatkiem jak ziemniaki, ry¿ lub makaron).

2 - 3 min.Wklej do g³êbokiego talerza ceramicznego lub miski i przykryj na czas odgrzewania i odstania. Zamieszaj starannie przed i po czasie odstania.

Umieœæ zamro¿on¹ pizzê (-18°C) na niskiej podstawce, dwie pizze umieœæ na niskiej i wysokiej podstawce.

4

Mro¿one bu³ki

100-150 g

(2pcs)

200-250 g

(4pcs)

300-350 g

(6pcs)

400-450 g

(8pcs)

3 - 5 min.U³ó¿ 2 do 6 zamro¿onych bu³ek (-

18°C) wokó³ na niskiej podstawce. 8 zamro¿onych bu³ek u³ó¿ po równo na niskiej i wysokiej podstawce. Niniejszy program jest dopasowany do ma³ych, zamro¿onych wypie-ków jak bu³ki, ciabatta i ma³e bagietki.

U

żywanie funkcji automatycznego rozmrażania

Funkcja automatycznego rozmra

żania ( ) pozwala na rozmrażanie

steków / kotletów / mi

ęsa siekanego / kawałków kurczaka / mięsa

mielonego / kurczaka / ryb / chleba i ciast. Czasy rozmra

żania i pozio-

my mocy s

ą wybierane automatycznie. Po prostu wybierz program

i wag

ę żywności.

U¿ywaj tylko pojemników bezpiecznych dla kuchni mikrofalowych.

Otwórz drzwiczki. Umie

ść żywność na środku talerza szklanego.

Zamknij drzwiczki.

PL

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Rozmra¿anie

Automatyczne ( ).

2.

Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, któr¹ chcesz ugotowaæ wciskaj¹c przycisk Wybierz ( ). Dok³adny opis zaprogramowanych ustawieñ znajduje siê w tabeli na nastêpnej stronie.

3.

Wybierz wagê ¿ywnoœci obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

4.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat:

Rozpoczyna siê rozmra¿anie.

W po³owie czasu rozmra¿ania w³¹czy siê sygna³ dŸwiêkowy dla przypomnienia o koniecznoœci obrócenia ¿ywnoœci.

5.

Wciœnij ponownie Start ( ) aby dokoñczyæ rozmra¿anie.

Rezultat: Po zakoñczeniu rozmra¿ania czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0".

Nastêpnie kuchenka wyda co minutê sygna³ przypominaj¹cy.

Mo¿na równie¿ manualnie rozmra¿aæ ¿ywnoœæ. Aby to zrobiæ wybierz funkcjê gotowania / odgrzewania mikrofalami z poziomem mocy 180W. Wiêcej szczegó³ów znajduje siê w rozdziale

"Gotowanie / Odgrzewanie" na stronie 9.

13

C109ST_PL.fm Page 14 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

PL

U

żywanie funkcji automatycznego rozmrażania (cd.)

Poni

ższa tabela prezentuje różne programy automatycznego

rozmra

żania, wielkości porcji, czasy odstania i odpowiednie zalecenia.

Przed rozpocz

ę-ciem rozmrażania zdejmij wszelkie elementy

opakowania z

żywności. Połóż mięso, drób czy rybę na talerzu

szklanym.

Kod ¯ywnoœæ

1

2

3

4

5

Miêso

Drób

Rozmiar porcji

Czas odstania

200-2000g 20-60 min.

200-2000g 20-60 min.

Zalecenia

Okryj brzegi foli¹ aluminiow¹. Obróæ miêso po us³yszeniu sygna³u kuchenki.

Program ten jest przeznaczony do rozmra¿ania wo³owiny, jagniêciny, wieprzowiny, steków, kotletów i siekanego miêsa.

Okryj nogi i skrzyde³ka foli¹ aluminiow¹. Obróæ drób na drug¹ stronê po sygnale dŸwiêkowym. Program ten jest przeznaczony do rozmra¿ania ca³ego kurczaka jak i kawa³ków kurczaka.

Ryby 200-2000g 20-50 min.

Okryj ogon foli¹ aluminiow¹, Obróæ rybê na drug¹ stronê po sygnale dŸwiêkowym. Program ten jest przeznaczony do rozmra¿ania ca³ych ryb jak i filetów.

Chleb/

Ciasto

125-1000g 5-30 min.Chleb lub ciasto po³ó¿ na kawa³ku papieru do pieczenia i obróæ po sygnale dŸwiêkowym (kuchenka bêdzie dalej dzia³aæ i zatrzyma siê po otwarciu drzwiczek). Program ten jest przeznaczony do wszystkich rodzajów chleba, ca³ego i pokrojonego jak równie¿ bu³ek i bagietek. U³ó¿ bu³ki dooko³a. Program ten jest przeznaczony do wszystkich rodzajów ciasta dro¿d¿owego, herbatników, sernika i biszkoptu. Program nie jest przeznaczony do rozmra¿ania ciasta kruchego / francuskiego, ciasta z owocami jak równie¿ ciasta z polew¹ czekoladow¹

Owoce 100-600g 5-10 min.Roz³ó¿ równomiernie owoce na p³askim naczyniu szklanym lub u¿yj talerza ceramicznego. Program ten jest przeznaczony do rozmra¿ania wszystkich owoców.

U

żywanie funkcji Junior / Snack

Funkcja Junior/Snack ( ) posiada sze

ść zaprogramowanych cza-

sów gotowania, nie potrzeba wi

ęc ustawiać czasu gotowania i poziomu

mocy. Mo

żna ustawiać liczbę porcji obracając pokrętło nastawcze.

Na pocz

ątku umieść żywność na środku talerza szklanego.

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Junior/Snack

( ).

2.

Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, któr¹ chcesz ugotowaæ wciskaj¹c przycisk Wybierz ( ). Dok³adny opis zaprogramowanych ustawieñ znajduje siê w tabeli na nastêpnej stronie.

3.

Wybierz rozmiar porcji obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

4.

Wyd³u¿ lub skróæ czas gotowania je¿eli to konieczne, odpowiednio wciskaj¹c przyciski Wiêcej / Mniej ( ).

5.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: ¯ywnoœæ jest ugotowana odpowiednio do wybranych ustawieñ automatycznych.

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

14

C109ST_PL.fm Page 15 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

U

żywanie funkcji Junior / Snack (ciąg dalszy)

Poni

ższa tabela prezentuje programy automatycznego gotowania

typów

żywności i przekąsek, które są ulubione przez dzieci i do sty-

lowych zak

ąsek. Zawiera ich ilości, czasy odstania i odpowiednie

zalecenia.

Programy numer 1, 2, 5 i 6 działaj

ą tylko z wykorzystaniem energii

mikrofal. Program numer 3 działa z wykorzystaniem kombinacji mikrofal i grilla. Program numer 4 działa z wykorzystaniem kombinacji mikrofal i konwekcji.

Kod

1

2

3

4

¯ywnoœæ Rozmiar porcji

Hamburger

(sch³odzony)

150 g

(1 sztuka)

Piero¿ki Mini

Ravioli

(sch³odzone)

200-250 g

300-350 g

Mro¿one skrzyde³ka kurczaka

Zamro¿one przek¹ski pizza

300 g

(2 sztuki)

200-250 g

300-350 g

400-450 g

150 g

(4-6 szt.)

250 g

(7-9 szt.)

Czas odstania

Zalecenia

1-2 min Po³ó¿ hamburger (bu³ka z kawa³kiem wo³owiny) lub cheeseburger na pa-pierze kuchennym. Jeden hamburger po³ó¿ poœrodku, dwa naprzeciw siebie na talerzu szklanym. Po podgrzaniu ubierz sa³at¹, plasterkiem pomi-dora, dresingiem i przyprawami.

3 min W³ó¿ sch³odzone mini ravioli do pla-stikowego naczynia przeznaczonego do kuchni mikrofalowych i postaw na œrodku talerza szklanego. Nak³uj foliê gotowego produktu lub pokrywkê plastikowego opakowania z foli¹ do odgrzewania mikrofalami.

Dok³adnie wymieszaj przed po czasie odstania. Program ten jest przeznaczony do odgrzewania ravioli jak równie¿ ma-karonu z sosem.

2 min

-

U³ó¿ gotowe skrzyde³ka lub ma³e podudzia (obgotowane i przyprawione) na podstawce metalowej ze skór¹ zwrócon¹ do do³u. U³ó¿ je dooko³a i pozostaw wolny œrodek.

Roz³ó¿ równo zamro¿one pizze lub przek¹ski na podstawce metalowej.

5 Popcorn 100 g

6 Nachos 125 g

-

-

U¿ywaj produktu przeznaczonego do przygotowywania w kuchenkach mikrofalowych. Postêpuj zgodnie z instrukcjami producenta ¿ywnoœci i umieœæ opakowanie na œrodku talerza szklanego. W czasie dzia³ania tego programu kukurydza bêdzie pêkaæ i torba zwiêkszy objêtoœæ. Zachowaj ostro¿noœæ przy wyjmowaniu i otwie-raniu gor¹cej torby z popcornem.

Roz³ó¿ nachos (chipsy typu tortilla) na p³askim talerzu ceramicznym.

Po-syp z wierzchu 50g tartego sera cheddar i przyprawami. Postaw na talerzu szklanym.

PL

15

C109ST_PL.fm Page 16 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

U

żywanie funkcji Cafeteria

PL

Z funkcj

ą Cafeteria (

) czas gotowania jest ustawiany automatycznie. Mo

żna wybrać ilość porcji obracając pokrętłem nastawczym.

Najpierw umie

ść żywność na środku talerza szklanego.

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Cafeteria ( ).

2.

Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, któr¹ chcesz ugotowaæ wciskaj¹c przycisk Wybierz ( ). Dok³adny opis zaprogramowanych ustawieñ znajduje siê w tabeli na nastêpnej stronie.

3.

Wybierz rozmiar porcji obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

4.

Wyd³u¿ lub skróæ czas gotowania je¿eli to konieczne, odpowiednio wciskaj¹c przyciski Wiêcej/Mniej ( ).

5.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: ¯ywnoœæ jest ugotowana odpowiednio do wybranych ustawieñ automatycznych.

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

Ustawienia funkcji Cafeteria

Poni

ższa tabela prezentuje programy automatyczne przeznaczone do

podgrzewania napojów oraz rozmra

żania i ogrzewania zamrożonego

ciasta.

Program numer 1 u

żywa tylko trybu mikrofale. Program numer

2 u

żywa kombinacji mikrofal i konwekcji.

Przycis k

¯ywnoœæ

1

Kawa, mleko, herbata, woda

(temperatura pokojowa)

2

Ciasto mro¿one

Rozmiar porcji

150 ml

(1 fili¿anka)

300 ml

(2 fili¿anki)

450 ml

(3 fili¿anki)

600 ml

(4 fili¿anki)

Czas odstania

Zalecenia

1-2 min Wlej p³yn do ceramicznych fili¿anek i odgrzej bez przykrycia. Jedn¹ fili¿ankê postaw poœrodku talerza, 2 fili¿anki naprzeciw siebie i 3 lub 4 wokó³ talerza. Pozostaw do odstania w kuchence. Zamieszaj napoje przed i po odstaniu. Uwa¿aj przy wyjmowaniu fili¿anek z napojami (patrz instrukcje bezpieczeñstwa dotycz¹ce p³ynów).

200-300 g

400-500 g

600-700 g

800-900 g

1000-1100 g

1200-1300 g

5-15 min Zamro¿one ciasto poœrodku, kawa³ki ciasta dla odmiany wokó³ niskiej podstawki. Podstawkê postaw na talerzu szklanym.

Program ten nie nadaje siê do odgrzewania ciasta z kremem lub z polew¹ czekoladow¹.

16

C109ST_PL.fm Page 17 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

U

żywanie talerza do przypiekania

Tylko C108TT / 108STF / C109STT / C109STF

Normalnie podczas gotowania w kuchence mikrofalowej czy w czasie gotowania mikrofalami w trybie kombinacji mikrofal z grillem / konwekcj

ą potrawy, które są zrobione z ciasta stają się gąbczaste.

U

żywanie talerza do przypiekania Samsung pomaga uzyskać chrupką żywność.

Talerz do przypiekania mo

że być również używany do smażenia

bekonu, jajek, kiełbasek, itp.

Przed u¿ywaniem talerza do przypiekania, ogrzej go wstêpnie wybieraj¹c tryb kombinacji przez 3 do 5 minut.

• Kombinacja konwekcji (wymuszonego obiegu ciep³a)

(250°C) i mikrofal (poziom mocy 600W) lub

• Kombinacja grilla i mikrofal (poziom mocy 600W)

• Odpowiednie informacje znajduj¹ siê na stronie 22 i na stronie 23.

1.

Ogrzej wstêpnie talerz do przypiekania tak, jak opisano powy¿ej.

• U¿ywaj rêkawic za ka¿dym razem poniewa¿ talerz do przypiekania bardzo mocno siê rozgrzewa.

2.

Posmaruj talerz olejem je¿eli pieczesz na nim ¿ywnoœæ jak bekon i jaja by ³adnie je przypiec.

3.

Umieœæ ¿ywnoœæ na talerzu do przypiekania.

• Nie u¿ywaj ¿adnych przedmiotów, które nie s¹ termoodporne (na przyk³ad miski z plastiku).

4.

Ustaw talerz do przypiekania na talerzu szklanym w kuchence mikrofalowej.

• Nigdy nie wstawiaj talerza do przypiekania do kuchenki bez zainstalowanego na miejscu talerza szklanego.

5.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Combi ( ).

7.

Nastêpnie ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o

nastawcze a¿ do wyœwietlenia wskazania ¿¹danego czasu.

8.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê.

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

Sposób czyszczenia talerza do przypiekania

Najlepszym sposobem czyszczenia talerza do przypiekania jest umycie go w gor¹cej wodzie z detergentem a nastêpnie op³ukanie go pod czyst¹ wod¹. Nie u¿ywaj szczotek do œcierania czy twardej g¹bki bo mo¿e to uszkodziæ górn¹ powierzchniê talerza.

Poniewa¿ talerz do przypiekania posiada warstwê teflonu na powierzchni, niew³aœciwe obchodzenie siê z nim mo¿e spowodowaæ jej uszkodzenie.

• Nigdy nie krój ¿ywnoœci na talerzu do przypiekania. Do pociêcia na kawa³ki zdejmuj ¿ywnoœæ z talerza.

• Obracaj ¿ywnoœæ na drug¹ stronê za pomoc¹ plastikowej lub drewnianej szpatu³ki.

PL

6.

Wybierz odpowiedni poziom mocy wciskaj¹c przycisk

Wybierz ( ).

17

C109ST_PL.fm Page 18 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

PL

Gotowanie wieloetapowe

Pa

ństwa kuchenka mikrofalowa może być programowana do czterech

etapów do gotowania

żywności (tryby konwekcja, mikrofale + konwek-

cja i ogrzewanie mog

ą być używane w gotowaniu wielopoziomowym).

Przykład: Chcesz rozmrozi

ć żywność i ugotować ją bez kasowania

ustawie

ń kuchenki po każdym etapie gotowania. Można tak rozmrozić

i ugotowa

ć 1.8 kg kurczaka w czterech etapach:

• Rozmra

żanie

• Odstanie na 20 minut

• Gotowanie mikrofalami przez 30 minut

• Grillowanie przez 15 minut

Rozmra¿anie i odstanie musz¹ stanowiæ dwa pierwsze etapy.

Kombinacje i grillowanie mo¿e byæ u¿ywane tylko jeden raz w czasie dwóch pozosta³ych etapów, jakkolwiek mikrofale mog¹ byæ u¿ywane w dwóch nastêpnych etapach ( z dwoma, ró¿nymi poziomami mocy).

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Automatyczne

Rozmra¿anie ( ).

2.

Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, który chcesz ugotowaæ wciskaj¹c przycisk Wybierz ( ).

3.

Ustaw wagê obracaj¹c odpowiednio pokrêt³o

nastawcze (w przyk³adzie 1800 g).

4.

Wciœnij przycisk Zawieœ/OpóŸnij ( ).

5.

Ustaw czas odstania obracaj¹c odpowiednio pokrêt³o

nastawcze (w przyk³adzie 20 minut).

6.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Mikrofale ( ).

18

7.

Ustaw poziom mocy mikrofal wciskaj¹c przycisk

Wybierz ( ) aby wybraæ ¿¹dany (w przyk³adzie 450W).

8.

Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o nastawcze

(w przyk³adzie 30 minut).

9.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Grill ( ).

10. Ustaw czas gotowania obracaj¹c odpowiednio pokrêt³o

nastawcze (w przyk³adzie 15 minut).

11. Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê.

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

C109ST_PL.fm Page 19 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Ustawianie czasu odstania

Czas zawieszenia mo

że być używany do automatycznego ustawiania

czasu odstania (bez gotowania mikrofalami).

1.

Wciœnij przycisk Zawieœ/OpóŸnij ( ).

Rezultat: Wyœwietl¹ siê nastêpuj¹ce wskazania:

(Tryb zawieszenia/opóŸnienia)

2.

Wybierz czas odstania obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

3.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: Po up³ywie ustawionego czasu odstania rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy.

Wybór akcesoriów

Tradycyjne gotowanie z wymuszonym obiegiem gor

ącego powietrza nie wymaga żadnych specjalnych

naczy

ń. Mimo to, należy stosować naczynia

przeznaczone do u

żywania w kuchenkach

mikrofalowych.

Naczynia przeznaczone do gotowania w mikrofalach zwykle nie s

ą odpowiednie do gotowania z konwekcją

nie u

żywaj plastikowych pojemników, naczyń,

papierowych kubków, r

ęczników, itp.

Je

żeli chcesz wybrać kombinowany tryb gotowania

(mikrofale i grill lub konwekcja), u

żywaj tylko

składników przeznaczonych do gotowania mikrofalami i do kuchni. Metalowe naczynia i narz

ędzia mogą zniszczyć Państwa kuchenkę.

Wiêcej szczegó³ów na temat naczyñ i narzêdzi znajduje siê w rozdziale Naczynia przeznaczone do kuchni mikrofalowych na stronie 25.

Wst

ępne ogrzewanie kuchenki

Do gotowania z konwekcj

ą zalecamy wstępne podgrzewanie kuchenki

do odpowiedniej temperatury przed umieszczeniem

żywności w ku-

chence.

Kiedy temperatura kuchenki osi

ągnie żądaną temperaturę, jest ona

utrzymywana przez około 10 minut; nast

ępnie kuchenka automa-

tycznie si

ę wyłączy.

Sprawd

ź czy grzałka grilla znajduje się w pozycji odpowiedniej do żądanego trybu gotowania. Otwórz drzwiczki i umieść na miejscu

talerz szklany.

PL

1.

Wciœnij przycisk OGRZEWANIE WSTÊPNE (

Rezultat: Wyœwietl¹ siê nastêpuj¹ce wskazania:

250°C (temperatura)

).

2.

Wciœnij przycisk Wybierz ( ) raz lub wiêcej razy aby ustawiæ temperaturê.

3.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: Kuchenka ogrzeje siê do ¿¹danej temperatury.

19

C109ST_PL.fm Page 20 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Gotowanie z konwekcj

ą

PL

Tryb konwekcji pozwala na gotowanie

żywności w taki sam sposób jak

tradycyjnej kuchni. Tryb mikrofale nie jest u

żywany. Można ustawiać

temperatur

ę według uznania w zakresie od 40°C do 250°C w ośmiu

zaprogramowanych poziomach. Maksymalny czas gotowania wynosi

60 minut.

Je¿eli chcesz wstêpnie ogrzaæ kuchenkê, przeczytaj informacje na stronie 19.

• Zawsze u¿ywaj rêkawic ochronnych przy dotykaniu naczyñ wewn¹trz kuchenki poniewa¿ s¹ bardzo gor¹ce.

• Lepsze efekty gotowania i przypiekania uzyskuje siê stosuj¹c nisk¹ podstawkê.

Sprawd

ź czy grzałka grilla znajduje się w pozycji poziomej i czy

w kuchence jest talerz szklany. Otwórz drzwiczki kuchenki i ustaw na talerzu potraw

ę do upieczenia.

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Konwekcja ( ).

Rezultat: Wyœwietl¹ siê nastêpuj¹ce wskazania:

(tryb konwekcja)

250°C (temperatura)

2.

Wciœnij przycisk Wybierz ( ) raz lub wiêcej razy aby ustawiæ temperaturê.

Grillowanie

Grill pozwala na szybkie ogrzewanie i przyrumienianie potraw bez u

żywania mikrofal.

• Zawsze u

żywaj rękawic ochronnych przy dotykaniu naczyń

wewn

ątrz kuchenki ponieważ są bardzo gorące.

• Lepsze efekty gotowania i grillowania uzyskuje si

ę stosując

podstawk

ę metalową.

Sprawd

ź czy grzałka grilla znajduje się w pozycji poziomej i czy właś-

ciwa podstawka jest umieszczona na miejscu.

1.

Otwórz drzwiczki i umieœæ ¿ywnoœæ na podstawce.

2.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Grill ( ).

Rezultat: Wyœwietl¹ siê nastêpuj¹ce wskazania:

(gotowanie wieloetapowe)

(tryb grill)

• Nie mo¿na ustawiæ temperatury grza³ki grilla.

3.

Ustaw czas grillowania obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

• Maksymalny czas grillowania wynosi 60 minut.

3.

Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

4.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: Grillowanie rozpocznie siê:

Kiedy grillowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

4.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê:

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

W ka¿dej chwili mo¿na sprawdziæ temperaturê wciskaj¹c przycisk Jêzyk.

20

C109ST_PL.fm Page 21 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Wybór pozycji grzałki grilla

Grzałka jest u

żywana w czasie gotowania z konwekcją, grillowania lub

pieczenia na ro

żnie. Może być ustawiona w dwóch pozycjach:

• Pozycja pozioma do gotowania z konwekcj

ą i grillowania

• Pozycja pionowa do pieczenia na ro

żnie (C108STB/ C108STF/

C109STB/C109STF)

Zmieniaj pozycjê grza³ki grilla kiedy jest ch³odna i nie u¿ywaj zbyt du¿ej si³y do ustawiania grza³ki w pozycji pionowej.

Aby ustawiæ grza³kê grilla w...

Pozycji pionowej (tylko ro¿en do pieczenia:

C108STB / C108STF /

C109STB / C109STF)

Pozycji poziomej

(gotowanie z konwekcj¹ i grillowanie)

Wówczas...

Opuœæ grza³kê grilla

Dociœnij j¹ do tylnej

œcianki komory kuchenki a¿ bêdzie do niej równoleg³a

Poci¹gnij grza³kê grilla do siebie

Unieœ j¹ do góry a¿ bêdzie równoleg³a do górnej

œcianki komory kuchenki

Ro

żen do pieczenia

Tylko C108STB / C108STF / C109STB / C109STF

Ro

żen do pieczenia jest użyteczny do przygotowania barbecue,

poniewa

ż nie ma potrzeby obracania mięsa podczas pieczenia. Może

by

ć używany podczas gotowania w trybie kombinacji mikrofal z

konwekcj

ą.

Upewnij siê, ¿e waga miêsa jest równomiernie roz³o¿ona na ro¿nie i ¿e ro¿en obraca siê swobodnie.

Zawsze u¿ywaj rêkawic ochronnych przy dotykaniu naczyñ wewn¹trz kuchenki poniewa¿ s¹ bardzo gor¹ce.

1.

Przebij ro¿nem œrodek miêsa.

Przyk³ad : Wbij ro¿en pomiêdzy krêgos³up a pierœ kurczaka.

Ro¿en po³¹cz z podstawk¹ i postaw ca³oœæ w szklanej misce i miskê na talerzu obrotowym. Aby lepiej przypiec miêso, posmaruj je olejem.

PL

2.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Kombi ( ).

3.

Ustaw temperaturê wciskaj¹c przycisk Wybierz ( ).

4.

Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

• Maksymalny czas gotowania wynosi 60 minut.

5.

Wybierz odpowiedni poziom mocy wciskaj¹c przycisk

Wybierz ( ).

6.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê i ro¿en zacznie siê obracaæ.

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

7.

Kiedy miêso jest ca³kowicie ugotowane, ostro¿nie zdejmij ro¿en u¿ywaj¹c rêkawic kuchennych dla ochrony r¹k.

21

C109ST_PL.fm Page 22 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

U

żywanie pionowego rożna ze szpikulcami

PL

Tylko C108STB / C108STF / C109STB / C109STF

RO

ŻEN Z KILKOMA SZPIKULCAMI DO KEBABU

U¿ywanie tego ro¿na z 6 szpikulcami umo¿liwia ³atwe pieczenie miêsa, drobiu, ryb, warzyw (jak cebula, papryka lub cukinia) i owoców, które mog¹ byæ pokrojone na kawa³ki.

Mo¿na przygotowaæ wymienion¹ ¿ywnoœæ z u¿yciem szpikulców do kebabu w trybie konwekcji lub kombinacji.

+

£¹cznik barbecue,

Szpikulec,

Ro¿en ze szpikulcami

Ro¿en do pieczenia

Miska szklana

U

ŻYWANIE ROŻNA Z KILKOMA SZPIKULCAMI DO KEBABU

1.

Do przygotowywania kebabu z u¿yciem 6 szpikulców.

2.

Na ka¿dy szpikulec na³ó¿ tak¹ sam¹ iloœæ ¿ywnoœci.

3.

Ro¿en do pieczenia umieœæ w szklanej misce i wsuñ na niego ro¿en z 6 szpikulcami.

4.

Postaw szklan¹ miskê z ro¿nem na œrodku talerza obrotowego.

Upewnij siê, ¿e grza³ka grilla znajduje siê we w³aœciwej pozycji przy tylnej œcianie komory kuchenki a nie pod górn¹ œcian¹ przed rozpoczêciem procesu grillowania.

WYJMOWANIE RO

ŻNA Z KILKOMA SZPIKULCAMI

Z KUCHENKI PO GRILLOWANIU

1.

U¿ywaj rêkawic kuchennych do wyjmowania z kuchenki miski szklanej z ro¿nem poniewa¿ mo¿e byæ ona bardzo gor¹ca.

2.

Zdejmij ³¹cznik ze szpikulcami z ro¿na do pieczenia u¿ywaj¹c równie¿ do tego rêkawic.

3.

Ostro¿nie zdejmij szpikulce i u¿yj widelca do zdejmowania kawa³ków jedzenia ze szpikulców.

Ro¿en z wieloma szpikulcami nie nadaje siê do mycia w zmywarce. Dlatego myj rêcznie go w ciep³ej wodzie z detergentem.

Po u¿yciu wyjmij ro¿en z wieloma szpikulcami z kuchenki.

Kombinowanie mikrofal i grilla

Mo

żna również łączyć gotowanie mikrofalami z grillem aby szybko

ugotowa

ć i równocześnie przyrumienić potrawę.

ZAWSZE u¿ywaj naczyñ przeznaczonych do gotowania mikrofalami. Idealne do tego s¹ naczynia szklane lub ceramiczne poniewa¿ pozwalaj¹ one na równomierne przenikanie energii do wnêtrza potrawy.

ZAWSZE u¿ywaj rêkawic przy dotykaniu naczyñ wewn¹trz kuchenki poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce.

Mo¿na usprawniæ gotowanie i grillowanie u¿ywaj¹c wysokiej podstawki.

Otwórz drzwiczki.

Żywność umieść w kuchence na podstawce najlepiej

dopasowanej do typu gotowanej

żywności. Podstawkę umieść na

talerzu szklanym. Zamknij drzwiczki.

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Kombi (Mikrofale

+ Grill) .

Rezultat: Wyœwietl¹ siê nastêpuj¹ce wskazania:

(gotowanie jednoetapowe)

(tryb kombinowany mikrofal i grilla)

2.

Wybierz odpowiedni poziom mocy wciskaj¹c przycisk

Wybierz ( ) a¿ wyœwietli siê wskazanie odpowiedniego poziomu mocy (300 – 600W).

• Nie mo¿na ustawiæ temperatury grza³ki grilla.

3.

Ustaw czas pieczenia obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

• Maksymalny czas pieczenia wynosi 60 minut.

4.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat:

Gotowanie kombinowane rozpocznie siê

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

22

C109ST_PL.fm Page 23 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Kombinowanie mikrofal i konwekcji

Gotowanie kombinowane u

żywa jednocześnie energii mikrofal i ogrze-

wania gor

ącem powietrzem. Nie jest wymagane wstępne ogrzewanie

kuchenki poniewa

ż energia mikrofal jest dostępna natychmiast po

ączeniu kuchenki.

Wiele potraw mo

że być gotowane w trybie kombinowanym,

szczególnie:

• Pieczenia mi

ęsa i drobiu

• Ciastek i ciasta

• Jajek i sera

ZAWSZE u¿ywaj naczyñ przeznaczonych do gotowania mikrofalami. Idealne do tego s¹ naczynia szklane lub ceramiczne poniewa¿ pozwalaj¹ one na równomierne przenikanie energii do wnêtrza potrawy.

ZAWSZE u¿ywaj rêkawic przy dotykaniu naczyñ wewn¹trz kuchenki poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce. Mo¿na usprawniæ gotowanie i przypiekanie u¿ywaj¹c niskiej podstawki.

Otwórz drzwiczki.

Żywność umieść na talerzu szklanym lub na niskiej

podstawce, która powinna nast

ępnie być postawiona na talerzu

szklanym. Zamknij drzwiczki. Grzałka grilla powinna by

ć ustawiona

w pozycji poziomej.

PL

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Kombi (Mikrofale

+ Konwekcja ).

Rezultat: Wyœwietl¹ siê nastêpuj¹ce wskazania:

(tryb kombinowany mikrofal i grilla)

250°C (temperatura)

2.

Ustaw temperaturê wciskaj¹c przycisk Wybierz ( ).

3.

Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

• Maksymalny czas gotowania wynosi 60 minut.

4.

Wybierz odpowiedni poziom mocy wciskaj¹c przycisk

Wybierz ( ) a¿ wyœwietli siê wskazanie odpowiedniego poziomu mocy (100 – 600W).

5.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat:

Gotowanie rozpocznie siê i ro¿en zacznie siê obracaæ.

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

Je¿eli chcesz odczytaæ aktualn¹ temperaturê w komorze kuchenki, wciœnij przycisk Jêzyk.

23

C109ST_PL.fm Page 24 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Blokada dost

ępu do kuchenki mikrofalowej

PL

Pa

ństwa kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w program zabez-

pieczenia przed dzie

ćmi, która pozwala zablokowanie kuchenki w

pozycji „zamkni

ęta" tak, że dzieci i inne osoby niepowołane nie będą

jej u

żywały w sposób przypadkowy.

Kuchenka mo

że być zablokowana w każdej chwili.

1.

Wciœnij jednoczeœnie przycisk Stop ( ) i Wybierz ( )

(przez oko³o jedn¹ sekundê).

Rezultat:

Kuchenka jest zablokowana.

Wyœwietli siê ikona ( ).

2.

Aby odblokowaæ kuchenkê ponownie wciœnij przycisk

Stop ( ) i Wybierz ( ) (oko³o jedn¹ sekundê).

Rezultat:

Ikona ( ) zgaœnie.

Kuchenka mo¿e byæ normalnie u¿ywana.

Wył

ączanie sygnału dźwiękowego

Mo

żna w każdej chwili wyłączyć sygnał dźwiękowy.

1.

Wciœnij jednoczeœnie przycisk Stop ( ) i Wiêcej/Mniej

( ) (przez oko³o jedn¹ sekundê).

Rezultat: Nie bêdzie s³yszalny sygna³ dŸwiêkowy przy wciskaniu przycisków kuchenki.

2.

Aby przywróciæ sygna³ dŸwiêkowy ponownie wciœnij razem przycisk Stop ( ) i Wiêcej/Mniej ( ) (przez oko³o jedn¹ sekundê).

Rezultat: Kuchenka dzia³a normalnie.

Szybko

ść przewijania

Mo

żna kontrolować szybkość zmiany wartości ustawianych za pomocą

pokr

ętła nastawczego.

1.

Jednoczeœnie wciœnij przyciski Stop ( ) i Ogrzej (

(przez oko³o jedn¹ sekundê).

Rezultat: Wyœwietl¹ siê numery „11111 – 55555”.

)

2.

Wybierz odpowiedni¹ szybkoœæ przewijania.

„11111” oznacza nisk¹ szybkoœæ przewijania i „55555” oznacza wysok¹ szybkoœæ przewijania.

24

C109ST_PL.fm Page 25 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Naczynia przeznaczone do kuchni mikrofalowych

Mikrofale, aby móc gotowa

ć w kuchence mikrofalowej, powinny

swobodnie dociera

ć do żywności bez odbijania lub pochłaniania przez

u

żywane naczynie.

W zwi

ązku z tym należy uważnie dobierać naczynia. Jeżeli naczynie

jest opisane jako nadaj

ące się do gotowania w kuchence mikrofalowej,

nie musisz si

ę niczego obawiać.

W poni

ższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz

wskazówki dotycz

ące ich stosowania w kuchniach mikrofalowych

Rodzaj naczynia

Folia aluminiowa

Talerz do przypiekania

Porcelana i ceramika

Poliestrowe naczynia jednorazowego u¿ytku

Opakowania produktów gotowych do spo¿ycia

(fast-food)

• Kubki i pojemniki polistyrenowe

• Torebki papierowe lub gazeta

• Papier z makulatury lub opaski metalowe

Stosowanie Uwagi

✓ ✗

Mo¿e byæ stosowana w ma³ych iloœciach w celu zabezpieczenia niektórych fragmentów przed przypaleniem. Jeœli folia znajduje siê zbyt blisko œcianek kuchni lub zosta³a u¿yta w zbyt du¿ych iloœciach, mo¿e wyst¹piæ iskrzenie.

Nie podgrzewaj go wstêpnie d³u¿ej ni¿ osiem minut.

Porcelit, ceramika, emaliowane naczynia gliniane, chiñska porcelana itp. s¹ odpowiednie pod warunkiem, ¿e nie s¹ zdobione metalem.

Niektóre mro¿one potrawy s¹ pakowane do takich naczyñ.

Mog¹ byæ u¿yte do podgrzania ¿ywnoœci. Przegrzanie mo¿e doprowadziæ do stopienia polistyrenu.

Mog¹ siê zapaliæ.

Mog¹ spowodowaæ iskrzenie.

Naczynia szklane

• Naczynia, w których potrawy s¹ przygotowywane w kuchni mikrofalowej a nastêpnie podawane na stó³

• Naczynia z cienkiego szk³a

• S³oiki szklane

Metalowe

• Pó³miski

• Opaski zaciskowe do torebek

Papierowe

• Talerze, kubki, serwetki i rêczniki

• Papier z makulatury

Plastikowe

• Pojemniki

• Cienka, przezroczysta folia

• Torebki do mro¿onek

✓ ✗

Papier woskowy lub t³uszczo odporny

Mog¹ byæ u¿ywane pod warunkiem,

¿e nie posiadaj¹ metalowych wykoñczeñ.

PL

Mog¹ byæ u¿ywane do podgrzania

¿ywnoœci lub p³ynów. Delikatne szk³o mo¿e pêkn¹æ je¿eli zostanie gwa³townie rozgrzane.

Musisz zdj¹æ pokrywkê. Nadaj¹ siê wy³¹cznie do podgrzewania.

Mog¹ powodowaæ iskrzenia i doprowadziæ do pojawienia siê ognia.

Mog¹ byæ u¿ywane przy krótkich czasach gotowania lub pieczenia. Tak¿e do poch³aniania nadmiaru wilgoci

Mo¿e spowodowaæ iskrzenie.

Szczególnie, je¿eli s¹ wykonane z tworzywa termoodpornego. Niektóre inne rodzaje tworzyw mog¹ ulec odkszta³ceniu lub odbarwieniu w wysokiej temperaturze.

Mo¿na j¹ stosowaæ w celu zatrzymania wilgoci wewn¹trz

¿ywnoœci. Nie powinna dotykaæ

¿ywnoœci. Zachowaj ostro¿noœæ podczas zdejmowania folii, poniewa¿ wy-dobywaæ siê bêdzie spod niej gor¹ca para.

Tylko jeœli s¹ one przeznaczone do go-towania w kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny byæ hermetyczne. W razie koniecznoœci przebij torebkê widelcem.

Mo¿na go stosowaæ do utrzymania poziomu wilgotnoœci w ¿ywnoœci oraz w celu zapobie¿enia rozpryskiwaniu potrawy.

25

C109ST_PL.fm Page 26 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Ksi

ążka kucharska

PL

MIKROFALE

Energia mikrofalowa dok³adnie penetruje ¿ywnoœæ, zatrzymywana i poch³aniana przez zawart¹ w niej wodê, t³uszcz i sk³adniki cukrowe. Mikrofale wprowadzaj¹ cz¹stki molekularne ¿ywnoœci w silne drgania. Gwa³towne ruch moleku³ powoduje tarcie i objawia siê w postaci gor¹ca gotuj¹cego ¿ywnoœæ.

GOTOWANIE

Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:

Naczynia musz¹ przepuszczaæ energiê mikrofalow¹, aby maksymalnie efektywnie oddzia³ywaæ na ¿ywnoœæ. Mikrofale s¹ odbijane przez metale, jak stal nierdzewna, aluminium, miedŸ, ale przechodz¹ przez ceramikê, szk³o, porcelanê, plastik tak dobrze jak przez papier czy drewno. Nie wolno wiêc u¿ywaæ do gotowania w kuchenkach mikrofalowych naczyñ lub pojemników z metalu.

¯ywnoœæ, która mo¿e byæ gotowana w kuchenkach mikrofalowych:

Jest du¿o rodzajów takiej ¿ywnoœci: œwie¿e lub zamro¿one warzywa, owoce, makaron, ry¿, ziarna, fasola, ryby, miêso. Równie¿ sosy, polewy, zupy, puddingi, pó³produkty, musy owocowe mog¹ byæ gotowane w kuchenkach.

Ogólnie mówi¹c w kuchence mikrofalowej mo¿na przygotowaæ wszystko to, co na konwencjonalnej kuchni – np. rozpuszczone mas³o czy czekolada (patrz rozdzia³ sposoby i wskazówki).

Przykrywanie naczyñ podczas gotowania

Przykrycie gotowanej ¿ywnoœci jest bardzo wa¿n¹ czynnoœci¹, gdy¿ paruj¹ca woda w postaci pary wp³ywa w istotny sposób na proces gotowania.

¯ywnoœæ mo¿e byæ przy-kryta na kilka sposobów: ceramicznym talerzem, plastikow¹ przykrywk¹ lub cienk¹ foli¹ przeznaczon¹ do gotowania w kuchenkach mikrofalowych.

Czasy odstania

Kiedy gotowanie jest zakoñczone, wa¿ne jest aby odczekaæ a¿ temperatura wyrówna siê w ¿ywnoœci gotowanej w kuchence.

Przewodnik kucharski dla mro¿onych warzyw

U¿ywaj miski ze szk³a ¿aroodpornego z pokrywk¹. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas – patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia ¿¹danego efektu.

Dwukrotnie zamieszaj w trakcie i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a po gotowaniu. Przykrywaj na czas odstania.

Rodzaj ¿ywnoœci Porcja

Szpinak

Moc Czas

(w min.)

150g 600W 5-6

Broku³y 300g 600W 8-9

Czas odstania (w min.)

Zalecenia

2-3

2-3

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Dodaj 30 ml ( 2 ³y¿ki sto³owe) zimnej wody

26

Rodzaj ¿ywnoœci Porcja Moc Czas

(w min.)

Czas odstania (w min.)

Groszek zielony

300g 600W 7-8 2-3

Zielona fasola 300g 600W 7½-8½ 2-3

300g 600W 7-8 2-3

Zalecenia

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Dodaj 30 ml ( 2 ³y¿ki sto³owe) zimnej wody

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Mieszanka wa-rzywna

(mar-chew/ groszek/ kukurydza)

Mieszanka warzywna

(chiñska)

300g 600W 7½-8½ 2-3 Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Przewodnik gotowania ry¿u i makaronu

Ry¿:

U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹ - ry¿ dwukrot-nie zwiêksza objêtoœæ podczas gotowania. Gotuj pod przykryciem.

Po gotowaniu dok³adnie zamieszaj przed odstaniem, dodaj sól, zio³a lub mas³o.

Pamiêtaj: ry¿ mo¿e nie wch³on¹æ ca³ej wody u¿ytej do gotowania.

Makaron:

U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹. Dodaj wrz¹-c¹ wodê, szczyptê soli i dobrze zamieszaj. Gotuj bez przykrycia.

Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu. Przykryj na czas odstania i nastêpnie starannie ods¹cz.

Rodzaj

¿ywnoœci

Ry¿ bia³y

(parboiled)

Ry¿ br¹zowy

(parboiled)

Ry¿ mieszany

(bia³y + dziki)

Mieszanka

(ry¿ + ziarno)

Makaron

Porcja Moc

250g

375g

250g

375g

Czas

(w min.)

900W 15-16

17½-18½

900W 20-21

22-23

250g 900W 16-17

250g 900W 17-18

250g 900W 10-11

Czas odstania (w min.)

Zalecenia

5

5

Dodaj 500 ml zimnej wody.

Dodaj 750 ml zimnej wody.

Dodaj 500 ml zimnej wody.

Dodaj 750 ml zimnej wody.

5

5

5

Dodaj 500 ml zimnej wody.

Dodaj 400 ml zimnej wody.

Dodaj 1000 ml gor¹cej wody.

C109ST_PL.fm Page 27 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Ksi

ążka kucharska

Przewodnik kucharski dla œwie¿ych warzyw

U¿yj ¿aroodpornego naczynia ze szk³a z pokrywk¹. Dodaj 30-45 ml zimnej wody (2-3 ³y¿ki sto³owe) na ka¿de 250 g warzyw, chyba ¿e s¹ podane inne zalecane iloœci – patrz tabela. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas - patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia po¿¹danego efektu.

Raz zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a po gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem na 3 minuty.

Wskazówka: Potnij warzywa na mniej wiêcej równe kawa³ki. Im mniejsze kawa³ki, tym szybciej siê ugotuj¹.

Wszystkie warzywa œwie¿e powinny byæ ugotowane z u¿yciem pe³nej mocy kuchenki (900W).

Rodzaj ¿ywnoœci Porcja Moc Zalecenia

Broku³y 250g

500g

4½-5

7-8

Czas

(w min.)

3

Brukselka

Marchew

Kalafior

Cukinie

Bak³a¿any

Pory

Grzyby

Cebula

Papryka

Ziemniaki

Rzepa

250g

250g

250g

500g

250g

250g

250g

125g

250g

250g

250g

250g

500g

250g

6-6½ 3

4½-5 3

5-5½

7½-8½

3

4-4½ 3

3½-4 3

4-4½ 3

1½-2

2½-3

3

5-5½ 3

4½-5 3

4-5

7-8

3

5½-6 3

Przygotuj równej wielkoœci kwiaty. U³ó¿ je ³ody¿kami do

œrodka.

Dodaj 60-75 ml (5-6 ³y¿ek sto³owych) wody.

Potnij marchewki na równe plasterki.

Przygotuj równej wielkoœci kwiaty. Du¿e potnij na po³owy.

U³ó¿ je ³ody¿kami do œrodka.

Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml

(2 ³y¿ki sto³owe) wody lub mas-

³a. Gotuj a¿ zmiêknie.

Potnij na drobne plasterki i pokrop sokiem z cytryny (1 ³y¿ka sto³owa)

Potnij w grube kr¹¿ki.

Przygotuj ma³e lub pokrojone.

Nie dodawaj wody. Skrop sokiem z cytryny. Dodaj pieprz i sól. Ods¹cz przed podaniem.

Potnij na plasterki lub na po-

³ówki. Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) wody.

Potnij paprykê na drobne plasterki.

Zwa¿ obrane i pokrój na równej wielkoœci po³ówki lub æwiartki.

Potnij rzepê w drobn¹ kostkê

ODGRZEWANIE

Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje ¿ywnoœæ w takim samym czasie jak konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna.

U¿ywaj poziomów mocy i czasów gotowania wed³ug zamieszczonych w przewodniku zaleceñ. Czasy uwzglêdniaj¹ temperaturê wyjœciow¹ np. pokojow¹ +18 - +20°C lub sch³odzonej w lodówce ¿ywnoœci +5 - +7°C.

Przygotowanie i przykrycie

Unikaj odgrzewania du¿ych porcji miêsa - mo¿e dojœæ do przypalenia, wysuszenia zewnêtrznych czêœci zanim œrodek uzyska odpowiedni¹ do podania temperaturê. Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.

Poziomy mocy i mieszanie potraw

Niektóre potrawy wymagaj¹ do odgrzewania mocy 900 W, kiedy inne potrzebuj¹ 600 W, 450 W czy nawet 300 W.

SprawdŸ zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla ró¿nych produktów.

Generalnie, lepiej jest w wiêkszoœci przypadków u¿ywaæ mniejszych poziomów mocy kuchenki szczególnie, je¿eli potrawa jest delikatna czy w du¿ych iloœciach. W niektórych przypadkach jednak lepiej jest j¹ podgrzaæ szybko(na przyk³ad paszteciki).

Dobrze wymieszaj lub obracaj ¿ywnoœæ w trakcie odgrzewania, aby osi¹gn¹æ najlepsze rezultaty. Je¿eli to mo¿liwe, zamieszaj j¹ równie¿ przed samym podaniem.

Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i pokarmy dla niemowl¹t. Aby unikn¹æ wykipienia lub wrzenia mieszaj je czêsto przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Po-zostaw p³yny w kuchence na czas odstania. Zalecamy w³o¿enie do szklanki z p³y-nem plastikowej ³y¿ki lub szklanego mieszade³ka.

Unikaj przegrzania jedzenia. Zalecamy ustawienie krótszego czasu i je¿eli to bêdzie konieczne - zwiêkszenie czasu o dodatkowe minuty w razie koniecznoœci.

Podgrzewanie i czas odstania

Je¿eli odgrzewasz ¿ywnoœæ po raz pierwszy - zanotuj ustawienie; mo¿e byæ pomocne przy nastêpnych próbach.

Zawsze upewnij siê, ¿e odgrzewana ¿ywnoœæ jest w ca³oœci gor¹ca. Pozostaw jedzenie na krótki czas po podgrzaniu, aby wyrówna³o temperaturê. Zalecany czas odstania wynosi 2 - 4 minuty chyba, ¿e inny jest podany w tabeli poni¿ej.

Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i jedzenie dla niemowl¹t. Zobacz te¿ rozdzia³ z instrukcjami bezpieczeñstwa.

PL

PODGRZEWANIE PŁYNÓW

Zawsze pozostaw do odstania p³yny na co najmniej 20 sekund po wy³¹czeniu siê kuchenki dla oddania i wyrównania temperatury. Je¿eli to konieczne, zamieszaj podczas podgrzewania i ZAWSZE mieszaj p³yny po podgrzaniu. Aby unikn¹æ zagotowania czy wykipienia p³ynów, zalecane jest w³o¿enie do szklanki z p³ynem plastikowej ³y¿ki lub szklanego mieszade³ka oraz zamieszanie przed, w trakcie i po podgrzaniu.

27

C109ST_PL.fm Page 28 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

PL

Ksi

ążka kucharska (ciąg dalszy)

PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWL

ĄT

POKARMY DLA NIEMOWL¥T:

W³ó¿ pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikowa pokrywk¹. Dobrze zamieszaj po podgrzaniu! Odstaw na 2-3 minuty przed podaniem. Ponownie zamieszaj i sprawdŸ temperaturê: miêdzy 30 – 40°C.

MLEKO DLA NIEMOWL¥T:

Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie podgrzewaj mleka w butelce ze smoczkiem, bo mo¿e ona wybuchn¹æ z przegrzania. Dobrze wstrz¹œnij przed odstaniem jak i przed podaniem! Zawsze starannie sprawdŸ temperaturê przed podaniem mleka dziecku. Zalecana temperatura podania wynosi ok. 37°C.

ZAPAMIÊTAJ:

Aby zapobiec oparzeniom nale¿y dok³adnie sprawdzaæ temperaturê pokarmów dla niemowl¹t. Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowl¹t

Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

Rodzaj

¿ywnoœci

Owsianka

(ziarno + mleko + owoce)

Porcja Moc

Pokarm dla niemowl¹t

(warzywa

+ miêso)

190g 600W 30 sekund 2-3

190g 600W

Czas Czas odstania (w min.)

Zalecenia

20 sekund 2-3

Na³ó¿ do ceramicznego talerza. Podgrzej pod przykryciem. Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdŸ dok³adnie temperaturê.

Na³ó¿ do ceramicznego talerza. Podgrzej pod przykryciem. Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdŸ dok³adnie temperaturê.

Mleko niemowlêce

100ml

200ml

300W 30-40 sek

1 min.

10 s do

1 min.

20 s

2-3 Wlej mleko do sterylnej butelki szklanej. Dobrze zamieszaj i wstrz¹œnij przed podgrzaniem. Podgrzewaj odkryte. Dobrze wstrz¹œnij i pozostaw do od-stania, na co najmniej 3 minuty. Przed podaniem dok³adnie wstrz¹œnij i starannie sprawdŸ temperaturê przed podaniem mleka dziecku.

28

Podgrzewanie p³ynów i potraw

Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

Rodzaj

¿ywnoœci

Gulasz

(sch³odzony)

Porcja

Napoje

(kawa, mleko, herbata, woda)

Zupa

(sch³odzona)

150ml

(1 fili¿anka)

300ml

(2 fili¿anki)

450ml

(3 fili¿anki)

600ml

(4 fili¿anki)

250 ml

350 ml

450 m

550 ml

900W 1-1½

2-2½

3-3½

3½-4

900W 2½-3

3-3½

3½-4

4½-5

350g

Moc Czas

(w min.)

Czas odstania

(w min.)

Zalecenia

1-2 Wlej napój do ceramicznej fili¿anki i podgrzej bez przykrycia na œrodku talerza.

Pozostaw do odstania w kuchence i dok³adnie zamieszaj.

2-3

600W 4½-5½ 2-3

Wlej do ceramicznego talerza.

Przy-kryj plastikow¹ pokrywk¹.

Zamieszaj po podgrzaniu.

Zamieszaj ponownie przed podaniem.

Na³ó¿ gulasz do ceramicznego talerza. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹. Mieszaj od czasu do czasu w trakcie podgrzewania oraz przed i po odstaniu.

Makaron z sosem

350g

(sch³odzony)

600W 3½-4½ 3

Nadziewany makaron z sosem

(sch³odzony)

Danie na talerzu

(sch³odzone)

Fondue z sera

(gotowe i sch³odzone)

350g

350g

450g

550g

400g

600W 4-5

600W 4½-5½

5½-6½

6½-7½

600W 6-7

3

3

1-2

Na³ó¿ spaghetti (lub inny makaron jajeczny) na p³aski, ceramiczny talerz. Przykryj foli¹ do kuchenek. Zamieszaj przed podaniem.

Na³ó¿ do g³êbokiego, ceramicznego talerza makaron

(ravioli, tortellini). Przykryj pokrywk¹ plastikow¹. Mieszaj od czasu do czasu w trakcie pod-grzewania oraz przed i po odstaniu.

Gotowe do odgrzania danie sk³adaj¹ce siê z 2-3 sk³adników umieœæ na ceramicznym talerzu. Przykryj przeŸroczyst¹ foli¹ do kuchenek.

W³ó¿ przygotowane fondue z sera do odpowiedniego naczynia ¿aroodpornego z pokrywk¹. Zamieszaj od czasu do czas podczas i po podgrzaniu. Wymieszaj dobrze przed podaniem.

C109ST_PL.fm Page 29 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Ksi

ążka kucharska

ROZMRA

ŻANIE

Mikrofale s¹ doskona³ym sposobem na rozmra¿anie ¿ywnoœci. Rozmra¿aj¹ delikatnie i w krótkim czasie zamro¿one produkty. Mo¿e to byæ pomocne w przypadku niespodziewanych goœci.

Zamro¿ony drób musi byæ starannie rozmro¿ony przed ugotowaniem. Usuñ wszystkie metalowe czêœci opakowania, obr¹czki itp. by pozwoliæ na odparowanie powsta³ego po rozmro¿eniu p³ynu.

W³ó¿ zamro¿one miêso do naczynia bez przykrycia. Obróæ na drug¹ stronê w po³owie czasu, odlej p³yn i usuñ wszystkie podroby tak szybko jak to mo¿liwe.

Od czasu do czasu sprawdŸ temperaturê miêsa, aby upewniæ siê, ¿e miêso nie sta³o siê ciep³e.

Najmniejsze czêœci mog¹ szybciej siê ogrzewaæ i aby tego unikn¹æ mo¿na owin¹æ je ma³ymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmra¿ania.

Je¿eli drób ogrzeje siê na zewnêtrznej powierzchni, odstaw je na 20 minut przed ponownym rozpoczêciem rozmra¿ania po obróceniu.

Pozostaw rozmra¿an¹ rybê, miêso lub drób do ca³kowitego rozmro¿enia. Czas potrzebny do rozmro¿enia miêsa zale¿y g³ównie od jego masy. Skorzystaj z tabeli zamieszczonej poni¿ej.

Wskazówka: P³askie kawa³ki rozmra¿aj¹ siê lepiej ni¿ grube, a ma³e kawa³ki szybciej ni¿ du¿e. Nale¿y o tym pamiêtaæ w czasie zamra¿ania jak i rozmra¿ania ¿ywnoœci.

Dla rozmra¿ania ¿ywnoœci zamro¿onej w temperaturze oko³o -18 do -20°C skorzystaj z tabeli zamieszczonej poni¿ej jako przewodnika.

Wszystkie zamro¿one produkty powinny byæ rozmra¿ane z moc¹ na poziomie rozmra¿ania (180 W).

Rodzaj ¿ywnoœci Porcja Czas

(w min.)

Czas odstania (w min.)

Miêso

Kotlety wo³owe

Steki wieprzowe

200g

400g

250g

Drób

Porcjowany kurczak

Ca³y kurczak

500g

(2 kawa³ki)

1200g

6-7

10-12

7-8

14-15

32-34

15-30

15-60

Zalecenia

Umieœæ miêso na p³askim, ceramicznym talerzu. Cieñsze koñce owiñ foli¹ aluminiow¹.

Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

U³ó¿ kawa³ki kurczaka skór¹ do do³u, ca³ego kurczaka piersi¹ do do³u na p³askim, ceramicznym talerzu. Cieñsze koñce, jak skrzyde³ka, owiñ foli¹ aluminiow¹. Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

Ryby

Filety rybne 200g 6-7 10-25

Ca³e ryby 400g 11-13

Po³ó¿ ryby na p³askim, ceramicznym talerzu. U³ó¿ cieñsze koñce pod grubsze. Cieñsze koñce owiñ foli¹ aluminiow¹.

Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

Owoce

Jagody 250g 6-7 5-10 Roz³ó¿ owoce na p³askim, szklanym naczyniu (o du¿ej

œrednicy).

Chleb

Bu³ki

(kr¹¿ki)

(po 50 g szt.)

Tostowy/

Sandwich

Pieczywo ciemne

(m¹ka pszenno -

¿ytnia)

2 szt.

4 szt.

250g

500g

1-1½

2½-3

4-4½

7-9

5-20 Roz³ó¿ bu³ki w ko³o na talerzu lub chleb na papierze kuchennym i po³ó¿ na talerzu obrotowym. Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

PL

29

C109ST_PL.fm Page 30 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Ksi

ążka kucharska (ciąg dalszy)

PL

GRILL

Grza³ka grilla jest umieszczona pod górn¹ œciank¹ wewn¹trz komory kuchenki.

Dzia³a, gdy drzwiczki s¹ zamkniête i obraca siê talerz szklany. Obracanie siê talerza daje lepsze i równomierne upieczenie potraw. Wstêpne ogrzanie grilla przez 4 minuty przyœpiesza przypieczenie.

Naczynia do grillowania:

Powinny byæ odporne na ogieñ i mog¹ zawieraæ metal. Nie zaleca siê stosowania naczyñ plastikowych, poniewa¿ mog¹ siê stopiæ lub odkszta³ciæ.

¯ywnoœæ zalecana do przygotowania na grillu:

Kotlety, kie³baski, steki, hamburgery, plastry bekonu i wêdzonki, schab, szynka, cien-kie porcje ryby, sandwicze, i wszystkie rodzaje tostów z topionym serem.

WA¯NA WSKAZÓWKA:

Je¿eli kuchenka ma pracowaæ w trybie grillowania, upewnij siê, ¿e grza³ka grilla jest umieszczona pod górn¹ œciank¹ w pozycji poziomej a nie na tylnej

œcianie komory w pozycji pionowej. Prosimy pamiêtaæ, ¿e ¿ywnoœæ musi byæ u³o¿ona na podstawce metalowej, chyba, ¿e w przepisie ksi¹¿ki kucharskiej znajduj¹ siê inne zalecenia.

MIKROFALE + GRILL

Tryb niniejszy stanowi po³¹czenie promieniowania cieplnego z grilla z szybkoœci¹ gotowania mikrofalami. Dzia³a tylko przy zamkniêtych drzwiczkach i obracaj¹cym siê talerzu szklanym. Obracanie siê talerza powoduje lepsze i równomierne upie-czenie potraw. Trzy kombinacje mikrofal z grillem s¹ dostêpne w Pañstwa kuchence:

600 W + Grill, 450 W + Grill, 300 W + Grill.

Naczynia zalecane do trybu mikrofale + grill:

Prosimy u¿ywaæ naczyñ przepuszczaj¹cych mikrofale. Powinny byæ odporne na ogieñ. Nie zaleca siê stosowania naczyñ metalowych. Nie zaleca siê stosowania naczyñ plastikowych, poniewa¿ mog¹ siê stopiæ lub odkszta³ciæ.

¯ywnoœæ zalecana do przygotowania w trybie kombinowanym grill + mikrofale:

Do gotowania w tym trybie nadaj¹ siê wszystkie te potrawy, które wymagaj¹ jednoczesnego podgrzewania i pieczenia (np. pieczony makaron), jak i potrawy, które potrzebuj¹ przypieczenia z wierzchu. Mo¿na te¿ w ten sposób przygotowaæ grube porcje, które przypieka siê od góry (np. kawa³ki kurczaka, obracaj¹c je w po³owie czasu gotowania). Prosimy skorzystaæ z tabeli grillowania.

WA¯NA WSKAZÓWKA

Je¿eli kuchenka ma pracowaæ w trybie kombinowanym, upewnij siê, ¿e element grzejny grilla jest ustawiony pod górn¹ œciank¹ w pozycji poziomej a nie na tylnej œcianie komory w pozycji pionowej (grza³ka opuszczona o ok. 45°).

Prosimy pamiêtaæ, ¿e ¿ywnoœæ musi byæ u³o¿ona na podstawce metalowej, chyba, ¿e w przepisie ksi¹¿ki kucharskiej znajduj¹ siê inne zalecenia. Inaczej mo¿na ca³oœæ umieœciæ na talerzu szklanym. Prosimy skorzystaæ z odpowiednich zaleceñ niniejszej instrukcji.

¯ywnoœæ musi byæ obrócona na drug¹ stronê, je¿eli ma byæ przypieczona z obu stron.

30

Grillowanie zamro¿onej ¿ywnoœci

Ogrzej wstêpnie grza³kê grilla przez 3 minuty chyba, ¿e podano inaczej.

U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów gotowania.

¯ywnoœæ

Kotlet

(zamro¿ony surowy)

Hamburger,

Cheeseburger itp. (gotowe do gotowania razem z bu³k¹).

Zapiekanka

(warzywa lub ziemniaki)

Zapiekanka rybna

Porcja

2 sztuki

(125 g)

4 sztuki

(250 g)

2 szt

(300 g)

400 g

400 g

Moc

450W

+Grill

600W

+Grill bez wstêpnego ogrzewania!

450W

+Grill

450W

+Grill

Czas

(minuty)

Instrukcje

5-6

8-9

5-6

Po³ó¿ surowe kotlety dooko³a wysokiej podstawki. Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie

(125g) i 5 minut (250g). W³ó¿ kotlety do bu³ek

W³ó¿ zamro¿one hamburgery jeden obok drugiego do naczy-nia ¿aroodpornego.

Postaw bez-poœrednio na talerzu obrotowym.

Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

13-15 W³ó¿ zamro¿on¹ zapiekankê do okr¹g³ego naczynia ze szk³a ¿a-roodpornego.

Naczynie postaw na wysokiej podstawce. Po ugotowaniu pozostaw do od-stania na 2-3 minuty.

19-21 W³ó¿ zamro¿on¹ zapiekankê rybn¹ do ma³ego, prostok¹tnego naczynia ze szk³a

¿arood-pornego. Naczynie postaw na niskiej podstawce.

Po ugoto-waniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty

C109ST_PL.fm Page 31 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Ksi

ążka kucharska (ciąg dalszy)

Grillowanie œwie¿ej ¿ywnoœci

Ogrzej przez 4 minuty grza³kê grilla z u¿yciem funkcji grill.

U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów jako przewodnika grillowania.

Rodzaj œwie¿ej

¿ywnoœci

Tosty

Pieczone pomidory

Tost z serem i pomidorem

Tost hawajski

(ananas, szynka, plasterki sera)

Pieczone ziemniaki

Zapiekanka z ziemniaków

/warzyw

(sch³odzona)

Porcja

4 kawa³ki

200 g

(2 sztuki)

400 g

(4 sztuki)

4 szt.

(300 g)

(2 szt.)

(300 g)

(4szt.)

(500 g)

250 g

500 g

450 g

Poziom mocy

tylko

Grill

300 W

+ Grill

300W

+Grill

450W

+Grill

600W+

Grill

600W

+Grill

Czas pieczenia

1 strony

Czas pieczenia

2 strony

3½-4½ 3-4

Instrukcje

4-5

5½-6½

4½-5½ -

4-5

6½-7½

5-6

7½-8½

-

-

-

6½-7½ -

Po³ó¿ tosty na metalowej podstawce jeden obok drugiego.

Potnij pomidory na po-

³ówki. Na wierzch po³ó¿ trochê sera. U³ó¿ je dooko³a na p³askim naczyniu ¿aroodpornym. Ca-

³oœæ ustaw na wysokiej podstawce. Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

Najpierw przypiecz krom-ki chleba. Tosty z serem u³ó¿ na wysokiej pod-stawce. Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

Najpierw przypiecz same tosty. Potem po³ó¿ je razem z dodatkami na wysokiej podstawce.

Dwa tosty po³ó¿ naprzeciw siebie na wyso-kiej podstawce.

Pozostaw do odstania na

2 – 3 minuty.

Potnij ziemniaki na po-

³ówki. U³ó¿ je na wysokiej podstawce, przeciêtym bokiem zwróconym w stronê grilla.

W³ó¿ œwie¿¹ zapiekankê do ma³ej miski ze szk³a

¿aroodpornego. Ustaw naczynie na wysokiej podstawce. Po ugotowaniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

Rodzaj œwie¿ej

¿ywnoœci

Pieczone jab³ka

Kurczak w kawa³kach

Kotlety jagniêce

Steki wieprzowe

Ryba pieczona

Porcja

2 jab³ka

(ca.400g)

4 jab³ka

(ca.800g)

500 g

(2 szt.)

900 g

(3-4 szt.)

400 g

(4 szt.)

400 g

(2 szt.)

Poziom mocy

300W

+Grill

300W

+Grill

Tylko

Grill

MW +

Grill

400-500 g 300W

+Grill

Czas pieczenia

1 strony

Czas pieczenia

2 strony

Instrukcje

6½-7½ -

11-13

10-11

12-13

9-10

11-12

Obierz jab³ka i nadziej je rodzynkami z d¿emem.

Z wierzchu posyp p³atkami migda³ów. Jab³ka w³ó¿ do p³askiego,

¿aroodpor-nego naczynia. Naczynie postaw bezpoœrednio na niskiej podstawce.

Przypraw miêso i posma-ruj olejem. U³ó¿ kawa³ki dooko³a wysokiej pod-stawki.

Pozostaw do od-stania na 2 - 3 minuty.

10-12 8-9

300W

+Grill

8-9

6-7

Tylko

Grill

8-9

7-8

Posmaruj kotlety jagniêce olejem z przyprawami. U³ó¿ wokó³ podstawki. Po upie-czeniu pozostaw do odsta-nia na 2 - 3 minuty.

Posmaruj steki wieprzowe olejem z przyprawami. U³ó¿ je doko³a wysokiej podstawki. Po ugoto-waniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

Posmaruj skórê ryby olejem i dodaj przyprawy i zio³a. Dwie ryby u³ó¿ obok siebie (g³owa do ogona) na wysokiej podstawce. Pozostaw do odstania na 2 - 3 minuty.

PL

31

C109ST_PL.fm Page 32 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Ksi

ążka kucharska (ciąg dalszy)

PL

KONWEKCJA

Gotowanie z wymuszonym obiegiem gor¹cego powietrza jest dobrze znanym z tradycyjnej kuchni sposobem gotowania ¿ywnoœci.

Grza³ka grilla i wiatraczek s¹ zlokalizowane na tylnej œcianie komory kuchenki, w ten sposób gor¹ce powietrze kr¹¿y.

Naczynia przystosowane do gotowania z konwekcj¹:

Wszystkie konwencjonalne naczynia kuchenne, formy do pieczenia i blachy – wszystko, czego normalnie u¿ywasz w tradycyjnej kuchni z obiegiem powietrza – mo¿e byæ u¿ywane.

¯ywnoœæ odpowiednia do gotowania z konwekcj¹:

Wszystkie herbatniki, placki jêczmienne, bu³ki i ciasta mog¹ byæ upieczone w tym trybie równie dobrze jak ciasta owocowe, ciasta francuskie i suflet.

MIKROFALE + KONWEKCJA

Tryb ten ³¹czy energiê mikrofal z obiegiem gor¹cego powietrza i w ten sposób skraca czas gotowania daj¹c rumiane i chrupi¹ce potrawy. Gotowanie z konwekcj¹ jest tradycyjn¹ i dobrze znan¹ metod¹ gotowania ¿ywnoœci w kuchni z gor¹cym powietrzem wprawianym w obieg wiatraczkiem na tylnej œcianie.

Naczynia przystosowane do gotowania mikrofalami z konwekcj¹:

Powinny przepuszczaæ mikrofale. Powinny byæ przeznaczone do u¿ywania w kuchence (jak szk³o, ceramika lub porcelana bez zdobieñ metalowych); podobnie do naczyñ opisanych w gotowaniu z u¿yciem mikrofal + grill.

¯ywnoœæ odpowiednia do gotowania mikrofalami z konwekcj¹:

Wszystkie rodzaje miêsa i drobiu tak jak gulasze i zapiekanki w naczyniach, biszkopty i lekkie ciasta owocowe, ciastka i kruche ciastka, pieczone warzywa, placki i pieczywo.

Przewodnik gotowania z konwekcj¹ i funkcj¹ wstêpnego ogrzewania

œwie¿ych potraw jak Ciasto/Quiche, Pizza i Miêso

U¿yj poziomów mocy i czasów gotowania w poni¿szej tabeli jako przewodnika gotowania z konwekcj¹

Rodzaj œwie¿ej

¿ywnoœci

Porcja Poziom mocy

CIASTO/

QUICHE

Ciasto/Quiche

(gotowe, upieczone i sch³odzone)

300g

PIZZA sch³odzona

(gotowa, sch³odzona)

300-400g

300 W

+ 180°C

600 W

+ 220°C

7-8

6-7

Czas pieczenia

1 strony

-

-

Czas pieczenia

2 strony

Instrukcje

Po³ó¿ sch³odzone ciasto/ quiche na papierze do pieczenia na wysokiej podstawce. Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

Umieœæ pizzê na wysokiej podstawce. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

MIÊSO

Pieczeñ wo³owa/

Pieczeñ jagniêca

(œrednia)

1200-

1300g

Kurczak pieczony

900g

600W +

160°C

19-21 10-12 Posmaruj wo³owinê/jagniêcinê olejem i przypraw pieprzem, sol¹ i papryk¹.

Po³ó¿ na niskiej podstawce, t³ust¹ stron¹ miêsa zwrócon¹ do do³u. Po ugotowaniu zawiñ w foliê aluminiow¹ i pozostaw do odstania na 10-15 minut.

450 W

+ 220°C

13-15 9-10 Posmaruj kurczaka olejem i przyprawami. Po³ó¿ kurczaka na niskiej podstawce najpierw piersi¹ zwrócon¹ do do³u. Pozostaw do odstania na 5 minut.

32

C109ST_PL.fm Page 33 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Ksi

ążka kucharska (ciąg dalszy)

Przewodnik gotowania z konwekcj¹ œwie¿ej ¿ywnoœci jak bu³ki, chleb i ciasta

Ogrzej wstêpnie kuchenkê u¿ywaj¹c funkcji ogrzewania wstêpnego do

¿¹danej temperatury chyba, ¿e nie zalecamy wstêpnego ogrzewania – patrz tabela.

U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów jako przewodnika gotowania z konwekcj¹.

¯ywnoœæ Porcja Poziom mocy

Czas

(minuty

)

Instrukcje

BU£KI

Bu³ki (gotowe, upieczone)

4-6 sztuk

(ka¿da ca

50g)

Bu³ki

(podpieczone)

Bu³ki

(sch³odzone,

œwie¿e, dro¿d¿owe)

Croissanty

(sch³odzone, dro¿d¿owe, gotowe do pieczenia)

BAGIETKI

Bagietki

(podpieczone)

4-6 sztuk

(ka¿da ca

50g)

200 g

(4 sztuki)

200 g

(4 sztuki)

200 g

(1 sztuka)

Tylko konwekcja

180°C

100 W +

200°C

180 W +

220°C

100 W +

220°C

180 W +

220°C

2-3

6-7

6-7

U³ó¿ bu³ki dooko³a na niskiej podstawce.

U¿ywaj rêkawic ochronnych przy wyjmowa-niu! Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

U³ó¿ bu³ki dooko³a na niskiej podstawce.

U¿ywaj rêkawic ochronnych przy wyjmowa-niu! Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

9-10 Roz³ó¿ bu³ki na papierze do pieczenia na wysokiej podstawce. Pozostaw wolny œrodek. U¿ywaj rêkawic ochronnych przy wyjmowa-niu!

Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

11-13 Roz³ó¿ bu³ki na papierze do pieczenia na wysokiej podstawce. Pozostaw wolny œrodek. U¿ywaj rêkawic ochronnych przy wyjmowa-niu!

Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

Po³ó¿ bagietki na wysokiej podstawce.

U¿ywaj rêkawic ochronnych przy wyjmowa-niu! Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

¯ywnoœæ

Chleb czosnkowy

(sch³odzony, podpieczony)

Porcja

200 g

(1 sztuka)

Poziom mocy

180 W +

220°C

Czas

(minuty

)

Instrukcje

7-8 Roz³ó¿ sch³odzone bagietki na papierze do pieczenia na wysokiej podstawce. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

CIASTO

Babka marmurkowa;

(rzadkie ciasto)

Babka marmurkowa/

Babka cytrynowa

(œwie¿e ciasto)

Œwie¿e ciastka

(sch³odzone, nadziewane ciasta dro¿d¿owe)

Muffiny

(œwie¿e ciasto)

500g

700g

250 g

(5 sztuk)

6 x 70 g

(400-450 g)

180 W +

220°C bez wstêpnego ogrzewania!

180 W +

220°C bez wstêpnego ogrzewania!

100 W +

200°C

180 W +

200°C

18-20 Wy³ó¿ œwie¿e ciasto do ma-³ej, okr¹g³ej formy do pie-czenia z czarnego metalu (œrednica 18 cm).

Postaw formê na niskiej podstawce.

Pozostaw do odstania na

5-10 minut.

24-26 Wy³ó¿ ciasto prostok¹tnego naczynia do pieczenia ze szk³a lub czarnego metalu

(d³ugoœæ 25 cm). Postaw na niskiej podstawce.

Pozostaw do odstania na 5-10 minut.

10-11 Wy³ó¿ ciastka dro¿d¿owe na papierze do pieczenia na wysokiej podstawce. Pozostaw wolny œrodek. U¿ywaj rêkawic ochronnych przy wyjmowaniu!

Pozostaw do odstania na 5 minut.

14-16 Roz³ó¿ œwie¿e ciasto równo w ceramicznym naczyniu do robienia muffinów, odpowiednim dla œredniej wielkoœci 6 sztuk, lub u¿yj 6 ma³ych naczyñ ze szk³a ¿aroodpornego.

Postaw naczynie na niskiej pod-stawce.

Pozostaw do odsta-nia na 5 minut.

PL

33

C109ST_PL.fm Page 34 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

PL

Ksi

ążka kucharska (ciąg dalszy)

Przewodnik gotowania z konwekcj¹ mro¿onej ¿ywnoœci jak bu³ki, chleb, ciasto i inne wypieki

Ogrzej wstêpnie kuchenkê u¿ywaj¹c funkcji ogrzewania wstêpnego do

¿¹danej temperatury chyba, ¿e nie zalecamy wstêpnego ogrzewania – patrz tabela.

U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów jako przewodnika pieczenia.

¯ywnoœæ

Bu³ki

(gotowe, podpieczone)

Bu³ki (podpieczone)

Croissanty

(gotowe, upieczone)

Bagietki /

Chleb czosnkowy (podpieczony)

Bagietki + dodatki

(np. pomidory, ser, szynka, itp.

)

250 g

(2 sztuki)

Ca³y chleb wieloziarnisty

(podpieczony)

500 g

Kawa³ki ciasta

(gotowe, pieczone z nadzieniem owocowym)

Ciasto

(gotowe, upieczo-ne z nadzieniem owocowym)

Biszkopty

(surowe ciasto z nadzieniem)

Porcja

4 sztuki

(ka¿da ca

50g)

4 sztuki

(ka¿da ca

50g)

4 sztuki

(ka¿da ca

60g)

200-250 g

(1 sztuka)

500-600 g

Poziom mocy

100 W +

180°C

100 W +

200°C

100 W +

180°C

180 W +

200°C

450 W +

220°C

180 W +

160°C bez wstêpnego ogrzewania!

300 W +

160°C bez wstêpnego ogrzewania!

Czas

(min)

7-8

Instrukcje

7-8

8-9

6-7

6-7

Roz³ó¿ bu³ki dooko³a niskiej podstawki. Pozostaw do odstania na 2-5 minut.

Roz³ó¿ bu³ki dooko³a niskiej podstawki. Pozostaw do odstania na 2-5 minut.

Roz³ó¿ croissanty dooko³a na wy-sokiej podstawce. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 2-3 min.

Roz³ó¿ bagietki na papierze do pieczenia na wysokiej podstawce. Po upieczeniu pozostaw do odsta-nia na 2-3 minuty.

Roz³ó¿ bagietki jedn¹ obok drugiej na niskiej podstawce.

Po upiecze-niu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

15-17 Po³ó¿ ca³y chleb na niskiej pod-stawce. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 5 minut.

7-9 Ustaw zamro¿one kawa³ki ciasta dooko³a niskiej podstawki. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 5-

10 minut.

1200-1300 g 300 W +

160°C bez wstêpnego ogrzewania!

250 g

(5-6 pc)

180 W +

220°C

14-16 Po³ó¿ zamro¿one ciasto na papie-rze do pieczenia na niskiej pod-stawce. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 10-20 minut.

9-10 Po³ó¿ ciasto na papierze do piecze-nia na niskiej podstawce. Po upie-czeniu pozostaw do odstania na 10-

20 minut.

34

Przewodnik gotowania z konwekcj¹ mro¿onej ¿ywnoœci jak pizza, chipsy i kawa³ki miêsa

Ogrzej wstêpnie kuchenkê u¿ywaj¹c funkcji ogrzewania wstêpnego do

¿¹danej temperatury chyba, ¿e nie zalecamy wstêpnego ogrzewania – patrz tabela.

U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów jako przewodnika pieczenia.

¯ywnoœæ

Pizza

(podpieczona)

300-400 g

450-550 g

2 pizze

(podpieczone)

600-700 g

(ka¿da

300-350 g)

Makaron

(Lasagne lub

Canelloni)

Makaron

(Macaroni,

Tortellini)

Kawa³ki kurczaka

(nuggets)

Frytki / chipsy do pieczenia w piekarniku

Porcja

400 g

400 g

250 g

250 g

Poziom mocy

Czas

(min)

600 W

+ 220°C

10-11

11½-12½

600 W

+ 220°C

450 W

+ 200°C bez wstêpnego ogrzewania!

450 W

+ 200°C bez wstêpnego ogrzewania!

14-15

20-22

16-18

Instrukcje

Umieœæ jedn¹ pizzê na niskiej podstawce. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

Umieœæ jedn¹ pizzê na niskiej i jedn¹ na wysokiej podstawce.

Po upieczeniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

W³ó¿ do odpowiedniego naczynia ze szk³a

¿aroodpornego lub pozostaw w oryginalnym opakowaniu

(uwa¿aj, by by³y przezna-czone do kuchni mikrofalowych i wysokich temperatur). Zamro-

¿on¹ lazaniê postaw na niskiej podstawce. Po ugotowaniu pozo-staw do odstania na 2-3 minuty.

W³ó¿ do odpowiedniego naczynia ze szk³a ¿aroodpornego lub pozostaw w oryginalnym opako-waniu (uwa¿aj, by by³y przezna-czone do kuchni mikrofalowych i wysokich temperatur). Zamro-¿one spaghetti postaw na niskiej podstawce. Po ugotowaniu pozo-staw do odstania na 2-3 minuty.

450 W

+ 200°C

6½-7½ Roz³ó¿ kawa³ki kurczaka na niskiej podstawce. Po ugotowaniu pozo-staw do odstania na 2-3 minuty.

300 W

+ 230°C

15-17 Roz³ó¿ frytki / chipsy na papierze bezpoœrednio do pieczenia na niskiej podstawce.

Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie 2/3 czasu.

C109ST_PL.fm Page 35 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Ksi

ążka kucharska (ciąg dalszy)

WSKAZÓWKI SPECJALNE

MAS£O ROZPUSZCZANE

W³ó¿ 50 g mas³a do ma³ej , szklanej miski. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹. Podgrzewaj przez 30-40 sekund u¿ywaj¹c mocy 900 W, a¿ mas³o siê rozpuœci.

ROZPUSZCZONA CZEKOLADA

W³ó¿ 100 g czekolady do ma³ej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 3-5 minut, z moc¹ 450 W a¿ do rozpuszczenia.

Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. U¿yj rêkawic do wyjmowania!

ROZPUSZCZONY MIÓD KRYSTALICZNY

W³ó¿ 20 g miodu do ma³ej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 20-30 sekund z moc¹ 300 W, a¿ miód siê rozpuœci.

ROZPUSZCZONA ¯ELATYNA

Wsyp 10 g ¿elatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Ods¹czon¹ w³ó¿ do ma³ej, ¿aroodpornej miski. Podgrzewaj przez 1 minutê z moc¹ 300 W.

Zamieszaj po rozpuszczeniu.

GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)

Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez przykrycia w misce ¿aroodpornej z moc¹ 900 W przez 31/2 do 41/2 minuty a¿ lukier/polewa bêdzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj w czasie gotowania.

GOTOWANY D¯EM

W³ó¿ 600 g owoców w odpowiedniej wielkoœci naczynie ¿aroodporne z przykryciem, dodaj 300 g cukru ¿eluj¹cego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod przykryciem przez 10- 12 minut z maksymaln¹ moc¹ kuchenki. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej bezpoœrednio do ma³ych s³oików twist-off, postaw je na nakrêtkach i odczekaj przez 5 minut.

PUDDING (budyñ)

Zmieszaj budyñ z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml).

U¿yj odpowiedniej wielkoœci naczynia ¿aroodpornego z przykryciem. Gotuj przez 6 ½ do 7 ½ minuty z moc¹ 900 W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania.

PODPIEKANE P£ATKI MIGDA£OWE

Roz³ó¿ 30 g migda³ów na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie 3 ½ – 4 ½ minutowego podpiekania z moc¹ 600 W. Pozostaw do odstania przez 2 - 3 minuty. U¿yj rêkawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!

Czyszczenie kuchenki

Aby unika

ć gromadzenia się resztek żywności i osadzania się tłuszczu,

nale

ży regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki

mikrofalowej:

• Wewn

ętrzne i zewnętrzne powierzchnie

• Drzwiczki i ich uszczelki

• Talerz szklany i pier

ścień obrotowy

ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe s¹ czyste i czy drzwiczki zamykaj¹ siê prawid³owo

PL

1.

Zmywaj powierzchnie zewnêtrzne delikatn¹ szmatk¹ zamoczon¹ w ciep³ej wodzie z myd³em, op³ucz i osusz.

2.

Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnêtrznych powierzchni przy pomocy namydlonej szmatki. Nastêpnie op³ucz i osusz.

3.

Aby usun¹æ stwardnia³e resztki ¿ywnoœci i pozbyæ siê nieprzyjemnych zapachów, umieœæ na szklanym talerzu kubek z rozcieñczonym sokiem cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min z maksymalnym poziomem mocy

4.

Myj szklany talerz przeznaczony do zmywarek tak czêsto jako to konieczne.

NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie u¿ywaj materia³ów œciernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myj¹c uszczelki drzwiowe zwróæ szczególn¹ uwagê, aby upewniæ siê, ¿e nie ma w nich cz¹stek:

• Zanieczyszczeñ

• Osadów przeszkadzaj¹cych w szczelnym zamkniêciu drzwiczek.

35

C109ST_PL.fm Page 36 Monday, June 3, 2002 4:15 PM

Przechowywanie i naprawa kuchenki mikrofalowej

PL

Konserwuj

ąc lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz

zachowa

ć kilka prostych środków ostrożności.

Kuchenki mikrofalowej nie mo

żna używać w następujących

przypadkach:

• S

ą złamane zawiasy drzwiowe

• S

ą uszkodzone uszczelki drzwiowe

• Jest pokrzywiona lub wgi

ęta obudowa

Naprawy mo

że przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu posia-

daj

ącego autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.

NIGDY nie zdejmuj os³ony zewnêtrznej z kuchni mikrofalowej.

Je¿eli kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz w¹tpliwoœci co do poprawnoœci jej dzia³ania, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:

• Wyjmij wtyczkê z gniazdka sieciowego

• Skontaktuj siê z najbli¿szym autoryzowanym centrum serwisowym

Je¿eli przez jakiœ czas nie zamierzasz u¿ywaæ kuchenki mikrofalowej, postaw j¹ w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.

Powód: Kurz i wilgoæ mog¹ niekorzystnie oddzia³ywaæ na robocze czêœci kuchenki mikrofalowej

Dane techniczne

SAMSUNG ci

ągle podnosi jakość swoich wyrobów. Dlatego zastrzega

si

ę możliwość dokonywania zmian zarówno w danych technicznych,

jak i niniejszej instrukcji obsługi.

Zród³o zasilania

Pobór mocy

Maksymalny

Mikrofale

Grill (grza³ka grilla)

Konwekcja (grza³ka)

Moc wyjœciowa mikrofal

Czêstotliwoœæ pracy

Wymiary (szer. x g³êb. x wys.)

Zewnêtrzne

Komory kuchenki

Objêtoœæ komory

Waga

Z opakowaniem

Netto

230V ~ 50 Hz AC

3100 W

1400 W

1300 W

1700 W

100W/900W -6 poziomów (IEC-705) -

2450 MHz

517 x 520 x 310 mm

336 x 346 x 222 mm

28 l

Ok. 24.5 kg

Ok. 22.5 kg

36

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project