Samsung | CE107BAF-S | Instrukcja obsługi | Samsung CE107BAF-S Instrukcja obsługi

jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
KUCHENKA MIKROFALOWA
Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania potraw
CE107BAF
Code No.: DE68-03486E
Skrócona instrukcja obsługi ......................................................................... 2
Korzystanie z funkcji czyszczenia parowego............................................... 2
Panel sterowania ......................................................................................... 3
Kuchenka mikrofalowa ................................................................................. 3
Akcesoria ..................................................................................................... 4
Jak korzystać z instrukcji obsługi ................................................................. 5
Zasady bezpieczeństwa............................................................................... 5
Instalowanie kuchenki mikrofalowej............................................................. 6
Ustawianie godziny ...................................................................................... 7
Sprawdzanie poprawności działania kuchenki ............................................ 7
Jak działa kuchenka mikrofalowa ................................................................ 7
Co robić w przypadku problemu lub wątpliwości ......................................... 8
Gotowanie/Podgrzewanie ............................................................................ 8
Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw........................................... 9
Zatrzymywanie pracy kuchenki.................................................................... 9
Dostosowywanie czasu pracy...................................................................... 9
Korzystanie z funkcji automatycznego gotowania ..................................... 10
Korzystanie z funkcji automatycznego podgrzewania ............................... 11
Korzystanie z funkcji szybkiego rozmrażania ............................................ 12
Korzystanie z funkcji Kafeteria................................................................... 13
Ustawienia funkcji Kafeteria ....................................................................... 13
Korzystanie z teflonowego talerza ............................................................. 14
Ustawienia przy korzystaniu z teflonowego talerza ................................... 15
Gotowanie wieloetapowe ........................................................................... 16
Szybkie podgrzewanie kuchenki................................................................ 16
Gotowanie konwekcyjne ............................................................................ 17
Grillowanie ................................................................................................. 17
Wybór akcesoriów...................................................................................... 18
Pieczenie na rożnie.................................................................................... 18
Używanie pionowego rożna ze szpikulcami .............................................. 19
Tryb kombinowany mikrofal i grilla............................................................. 19
Tryb kombinowany mikrofal i gotowania konwekcyjnego .......................... 20
Blokada bezpieczeństwa kuchenki mikrofalowej ....................................... 21
Wyłączanie sygnału dźwiękowego............................................................. 21
Lista naczyń i przyborów kuchennych ....................................................... 22
Zasady przygotowywania potraw............................................................... 23
Czyszczenie kuchenki mikrofalowej........................................................... 31
Przechowywanie i naprawa kuchenki mikrofalowej ................................... 32
Parametry techniczne ................................................................................ 32
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
PL
Skrócona instrukcja obsługi
Korzystanie z funkcji czyszczenia parowego
Chcę przygotować posiłek
Powierzchnia wnęki pokrywa się parą wydzielaną przez system czyszczenia
parowego. Po użyciu funkcji czyszczenia parowego wnękę kuchenki można
z łatwością wyczyścić.
1. Umieść potrawę w kuchence.
Naciśnij przycisk mikrofal ( ).
2. Naciśnij wielokrotnie przycisk mikrofal (
) do momentu
wyświetlenia odpowiedniego poziomu mocy.
3. Określ czas przygotowania, obracając odpowiednio
pokrętło wielofunkcyjne .
Z funkcji tej należy korzystać dopiero po całkowitym ostygnięciu
kuchenki (do temperatury pokojowej).
Należy używać wyłącznie zwykłej wody, a nie wody destylowanej.
Po zakończeniu czyszczenia parowego warto skorzystać z funkcji
odświeżania zapachu.
Jeśli podczas działania drzwiczki będą otwarte, zostanie wyświetlony
symbol „E - 47”.
(Woda w kuchence będzie bardzo gorąca ze względu na użycie
funkcji czyszczenia parowego).
1. Otwórz drzwiczki.
4. Naciśnij przycisk startowy ( ).
Efekt:
Kuchenka rozpocznie pracę.
Zakończenie zostanie zasygnalizowane
sygnałem dźwiękowym oraz miganiem
symbolu „0” na wyświetlaczu (4 razy).
Następnie kuchenka będzie nadawała
sygnał dźwiękowy co minutę.
2. Wypełnij pojemnik wodą do wysokości oznaczonej linią.
OOdpowiada to objętości około 30 ml).
3. Zamocuj pojemnik po prawej stronie kuchenki.
Chcę wydłużyć czas o k.olejne 30 sekund
Pozostaw posiłek w kuchence.
Naciśnij przycisk +30 sec raz lub więcej razy, jeśli chcesz
kilkakrotnie wydłużyć czas o 30 sekund.
4. Zamknij drzwiczki.
Chcę szybko rozmrozić posiłek
1. Umieść zamrożony posiłek w kuchence.
Naciśnij przycisk szybkiego rozmrażania (
5. Naciśnij przycisk czyszczenia parowego (
).
(Żarówka nie świeci w czasie czyszczenia parowego).
).
6. Otwórz drzwiczki.
2. Wybierz rodzaj żywności, naciskając przycisk szybkiego
rozmrażania ( ) do momentu wyświetlenia żądanej
kategorii.
7. Wyczyść wnękę kuchenki suchą ściereczką do wycierania
naczyń.
Wyjmij tacę obrotową i wyczyść stojak papierem kuchennym.
3. Określ wagę, obracając odpowiednio pokrętło
wielofunkcyjne.
Ostrzeżenie!
4. Naciśnij przycisk startowy ( ).
Efekt:
Rozpocznie się rozmrażanie.
Zakończenie zostanie zasygnalizowane
sygnałem dźwiękowym oraz miganiem
symbolu „0” na wyświetlaczu (4 razy).
Następnie kuchenka będzie nadawała
sygnał dźwiękowy co minutę.
•
•
2
Pojemnik z wodą można używać wyłącznie w trybie czyszczenia
parowego.
Gotując dania nie mające postaci płynnej, należy wyjąć pojemnik z wodą,
ponieważ może on ulec uszkodzeniu i spowodować pożar kuchenki
mikrofalowej.
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Panel sterowania
Kuchenka mikrofalowa
PL
OTWORY
WENTYLACYJNE
ELEMENT
GRZEJNY
DRZWICZKI
UCHWYT
DRZWICZEK
OTWORY
WENTYLACYJNE
TACA OBROTOWA
ŁĄCZNIK
ZATRZASKI DRZWICZEK
1. PRZYCISK FUNKCJI
2.
3.
4.
5.
6.
7.
AUTOMATYCZNEGO
PODGRZEWANIA
PRZYCISK GRILLA
PRZYCISK GOTOWANIA
KONWEKCYJNEGO
PRZYCISK FUNKCJI
AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA
PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO
SZYBKIEGO PODGRZEWANIA
PRZYCISK FUNKCJI
CZYSZCZENIA PAROWEGO
PRZYCISK ZATRZYMANIA/
ANULOWANIA
8. PRZYCISK USTAWIANIA ZEGARA
9. PRZYCISK MIKROFALE+GRILL
10. PRZYCISK
11.
12.
13.
14.
15.
MIKROFALE+GOTOWANIE
KONWEKCYJNE
PRZYCISK FUNKCJI
AUTOMATYCZNEGO
PODGRZEWANIA
PRZYCISK FUNKCJI KAFETERIA
PRZYCISK FUNKCJI SZYBKIEGO
ROZMRAŻANIA
POKRĘTŁO WIELOFUNKCYJNE
(czas, waga i wielkość porcji)
PRZYCISK STARTOWY / +30 S
3
POJEMNIK NA
WODĘ UCHWYT
PIERŚCIEŃ
OBROTOWY
PANEL
STEROWANIA
OTWORY BLOKADY
BEZPIECZEŃSTWA
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒG[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
PL
Akcesoria
Jak korzystać z instrukcji obsługi
W zależności od modelu kuchenki mikrofalowej dostarczane są różne
akcesoria, których można używać na różne sposoby:
Dziękujemy za zakup kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG.
Instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat
przygotowywania potraw przy użyciu kuchenki mikrofalowej, w tym:
• zasad bezpieczeństwa,
• akcesoriów i przyborów kuchennych,
• pomocnych wskazówek dotyczących przygotowywania
potraw.
Wewnątrz okładki znajduje się skrócona instrukcja obsługi opisująca
podstawowe czynności związane z obsługą kuchenki:
• Gotowanie (tryb mikrofal)
• Rozmrażanie
• Wydłużanie czasu pracy o kolejne 30 sekund w przypadku,
gdy potrawa jest niedogotowana lub wymaga podgrzania.
Na końcu instrukcji zamieszczono ilustracje kuchenki oraz panelu
sterowania, umożliwiające szybsze zlokalizowanie przycisków.
Ilustracje w opisywanych krok po kroku procedurach są oznaczone
dwoma różnymi symbolami:
1. Łącznik, który należy umieścić prawidłowo na wale silnika
w podstawie kuchenki.
Przeznaczenie: Łącznik powoduje obracanie się tacy.
2. Pierścień obrotowy, który umieszcza się na środku
kuchenki.
Przeznaczenie: Pierścień obrotowy podtrzymuje tacę.
3. Taca obrotowa, umieszczana na pierścieniu obrotowym i
mocowana w środkowej części do łącznika.
Przeznaczenie: Taca obrotowa stanowi podstawową
powierzchnię pracy i może być łatwo
wyjmowana w celu wyczyszczenia.
4. Metalowe podstawy (wysoka i niska), umieszczane na
tacy obrotowej.
Przeznaczenie: Metalowe podstawy mogą być używane do
przygotowywania dwóch potraw
jednocześnie. Mała potrawa może być
umieszczona na tacy obrotowej, a druga - na
podstawie. Podstawy mogą być używane
do grillowania, gotowania konwekcyjnego
oraz gotowania w trybie kombinowanym.
Ważne
Uwaga:
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE MOŻLIWEJ
EKSPOZYCJI NA NADMIERNE DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA
MIKROFALOWEGO
5. Pojemnik na czystą wodę, umieszczany po prawej stronie
kuchenki.
Przeznaczenie: Pojemnik na wodę umożliwia korzystanie z
funkcji czyszczenia parowego kuchenki.
Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić
użytkownika na szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego.
(a) Pod żadnym pozorem nie wolno próbować uruchomić kuchenki z otwartymi
drzwiczkami, manipulować przy blokadach bezpieczeństwa (zatrzaskach
drzwiczek), ani wkładać przedmiotów do otworów blokad.
(b) Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami kuchenki a
płytą czołową, ani dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków
czyszczących na powierzchniach uszczelniających. Po użyciu kuchenki drzwiczki i
ich powierzchnie uszczelniające należy wytrzeć najpierw wilgotną, a potem suchą
miękką szmatką.
(c) W przypadku uszkodzenia kuchenki nie wolno jej uruchamiać, dopóki nie zostanie
naprawiona przez wykwalifikowanego pracownika serwisu, odpowiednio
przeszkolonego przez producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na
prawidłowe zamykanie się drzwiczek kuchenki oraz uszkodzenie następujących
elementów:
(1) Drzwiczki (nie mogą być wygięte)
(2) Zawiasy drzwiczek (nie mogą być ułamane lub poluzowane)
(3) Uszczelnienie drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
(d) Regulacja i naprawa kuchenki powinny być wykonywane tylko przez
wykwalifikowanych pracowników serwisu, odpowiednio przeszkolonych przez
producenta.
6. Szpikulec ro¿na, ³¹cznik do barbecue i szpikulec, do umieszczenia w misce szklanej.
Przeznaczenie:Szpikulec ro¿na jest wygodnym sposobem
grillowania np. kurczaka, poniewa¿ wtedy
miêsa nie trzeba odwracaæ. Mo¿e byæ u¿y-wany do gotowania ³¹czonego z grillem.
7. Miska szklana, do umieszczenia na talerzu obrotowym.
Przeznaczenie:do ustawienia pionowego ro¿na do pieczenia.
8. Teflonowy talerz, umieszczany na tacy obrotowej.
Przeznaczenie: Talerz służy do przyrumieniania potraw
od spodu w trybie gotowania
mikrofalowego lub kombinowanego z
grillem, a także do przygotowywania
kruchych ciast i spodów do pizzy.
4
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒG\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Zasady bezpieczeństwa
•
NIE WOLNO dotykać elementów grzejnych lub wewnętrznych ścianek
PL
kuchenki do czasu ostygnięcia kuchenki.
• Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie; należy unikać
ich kontaktu z gorącymi powierzchniami. Nie wolno korzystać z urządzenia,
jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
• W czasie otwierania drzwiczek kuchenki należy zachować od niej odległość
wyciągniętej ręki.
Powód: Gorące powietrze lub para wydobywające się z kuchenki mogą
spowodować poparzenie.
• Podczas pracy urządzenia mogą być słyszalne „pstryknięcia” (szczególnie
podczas rozmrażania).
Powód: Ten dźwięk występuje podczas zmian mocy i nie stanowi powodu do obaw.
• NIE WOLNO włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Zasilanie zostanie
automatycznie wyłączone ze względów bezpieczeństwa. Używanie kuchenki
jest możliwe po odczekaniu przynajmniej 30 minut.
Zalecane jest pozostawianie w kuchence szklanki z wodą. Woda pochłonie
mikrofale w razie przypadkowego włączenia kuchenki.
• Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w szafce.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.
NALEŻY JE UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.
Przed przystąpieniem do przygotowywania pokarmów (w formie stałej lub
płynnej) w kuchence mikrofalowej należy przedsięwziąć poniższe środki
ostrożności.
•
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w kuchenkach
mikrofalowych. NIE WOLNO używać pojemników z metalu, zastawy ze
złotymi lub srebrnymi zdobieniami, szpikulców, widelców itp.
Należy usunąć metalowe zamknięcia z plastikowych lub papierowych toreb.
Powód: Mogą one spowodować wystąpienie łuków elektrycznych oraz iskrzenia,
co może doprowadzić do uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.
• Podgrzewanie żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach powinno
odbywać się pod ścisłym nadzorem użytkownika ze względu na ryzyko zapłonu.
Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia gazet lub odzieży.
• Małe ilości jedzenia wymagają krótszego czasu gotowania lub podgrzewania.
Gdy ustawione są normalne czasy, jedzenie może się przegrzać i spalić.
• W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy wyłączyć oraz odłączyć od
źródła zasilania; pozostawić drzwiczki kuchenki zamknięte w celu zduszenia
płomienia.
• Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej może w niektórych
przypadkach dojść do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy
ostrożnie obchodzić się z pojemnikiem. Aby temu zapobiec, należy
przestrzegać poniższych zaleceń:
ZAWSZE po wyłączeniu kuchenki należy odczekać co najmniej 20 sekund,
aby temperatura się ustabilizowała.
W czasie podgrzewania jedzenie można w razie potrzeby zamieszać,
natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE pamiętać.
W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami PIERWSZEJ POMOCY:
* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
* Załóż czysty, suchy opatrunek.
* Nie smaruj poparzonego miejsca kremami, tłuszczami lub płynami.
• NIE WOLNO napełniać pojemnika do jego maksymalnej objętości i NALEŻY
używać pojemnika, którego górna część jest szersza od dolnej, aby uniknąć
wykipienia wrzącego płynu. Butelki o wąskich szyjkach mogą eksplodować w
przypadku przegrzania.
NIE WOLNO podgrzewać pożywienia dla dziecka w butelce z założonym
smoczkiem, ponieważ w przypadku przegrzania może ona wybuchnąć.
• Przed podaniem zawartość butelek i słoiczków z jedzeniem dla dzieci należy
wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić jej temperaturę, aby uniknąć
poparzenia.
• Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w
kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować nawet po
zakończeniu podgrzewania. Nie wolno również podgrzewać szczelnie
zamkniętych lub zamkniętych próżniowo butelek, słoików i innych
pojemników, a także orzechów w łupinach, pomidorów itp.
• Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie pozostałości
jedzenia.
• Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej
powierzchni i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub
doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.
• NIE WOLNO zakrywać otworów wentylacyjnych materiałem lub papierem. Mogą
się one zapalić, ponieważ z kuchenki wydobywa się gorące powietrze.
Może to też spowodować przegrzanie się kuchenki i jej automatyczne
wyłączenie. W takim przypadku nie można z niej korzystać do czasu ostygnięcia.
• ZAWSZE podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy używać rękawic
kuchennych w celu uniknięcia oparzeń.
WAŻNE
•
•
•
•
•
NIGDY nie wolno pozwalać małym dzieciom bawić się kuchenką mikrofalową.
Nie wolno również pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu pracującej
kuchenki mikrofalowej. Nie powinno się trzymać ani chować bezpośrednio
nad kuchenką przedmiotów, które mogą interesować dzieci.
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej,
bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny
korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi
przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
Urządzenie podczas pracy ulega nagrzaniu. Należy zachować odpowiednie
środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi
wewnątrz kuchenki.
NIE WOLNO do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki używać środków
zawierających składniki ścierne lub ostrych szczotek metalowych, ponieważ
mogą one zarysować powierzchnię, co może doprowadzić do popękania szyby.
OSTRZEŻENIE:
Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki lub ich uszczelnienie są uszkodzone muszą one najpierw zostać naprawione przez wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE:
Wykonywanie przez osoby niewykwalifikowane czynności serwisowych i napraw
wymagających zdjęcia pokrywy chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym
może być bardzo niebezpieczne.
OSTRZEŻENIE:
Płyny i pozostała żywność nie mogą być podgrzewane w szczelnie zamkniętych
pojemnikach, gdyż może to spowodować ich wybuch.
OSTRZEŻENIE:
Dzieci mogą korzystać z kuchenki mikrofalowej bez nadzoru dorosłych wyłącznie
po wyjaśnieniu im, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie, oraz jakie ryzyko
wiąże się z jego niewłaściwym użytkowaniem.
OSTRZE¯ENIE:
Dzieci mogą z korzystać z trybu kombinowanego wyłącznie pod nadzorem osób
dorosłych ze względu na bardzo wysoką temperaturę gotowania.
OSTRZE¯ENIE:
Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się nagrzewać. Nie należy
pozwalać małym dzieciom zbliżać się do urządzenia.
• Ze względów bezpieczeństwa nie należy czyścić urządzenia strumieniem
pary lub środkiem czyszczącym pod wysokim ciśnieniem.
5
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒG]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
PL
Instalowanie kuchenki mikrofalowej
Ustawianie godziny
Ustaw kuchenkę na płaskiej powierzchni, 85 cm od podłogi. Powierzchnia
powinna mieć wytrzymałość odpowiednią do ciężaru kuchenki.
Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona we wbudowany zegar. Godzina
może być wyświetlana w formacie 12- i 24-godzinnym. Zegar należy
ustawić w następujących przypadkach:
• przy pierwszej instalacji kuchenki mikrofalowej,
• po awarii zasilania.
20 cm
od góry
85 cm
od podłogi
10 cm
z tyłu
1. Instalując kuchenkę, zapewnij jej odpowiednią wentylację,
pozostawiając przynajmniej 10 cm przestrzeni z tyłu i po
bokach urządzenia oraz 20 cm nad urządzeniem.
10 cm
z boku
Należy pamiętać o zaktualizowaniu ustawień zegara po przejściu
na czas letni lub zimowy.
2. Wyjmij wszystkie elementy opakowania z wnętrza kuchenki.
Zainstaluj pierścień obrotowy i tacę obrotową.
Upewnij się, że taca obraca się swobodnie.
1. Aby wyświetlić czas
w formacie
12-godzinnym
24-godzinnym
3. Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego gniazdka
elektrycznego.
2. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić godzinę.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający
musi zostać wymieniony na specjalny przewód lub zestaw
dostępny u producenta lub w autoryzowanym serwisie.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przewód należy podłączyć
do 3-bolcowego, uziemionego gniazdka prądu przemiennego o
napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. Uszkodzony przewód
zasilający urządzenia należy wymienić na specjalny przewód.
Nie należy instalować kuchenki mikrofalowej w gorących lub
wilgotnych miejscach, na przykład w pobliżu zwykłej kuchenki lub
kaloryfera. Należy przestrzegać parametrów technicznych
kuchenki dotyczących źródła zasilania, a zastosowany
przedłużacz musi spełniać takie same normy, jak przewód
zasilający dostarczony z kuchenką. Przed pierwszym użyciem
kuchenki mikrofalowej należy przetrzeć jej wnętrze i uszczelnienie
drzwiczek zwilżoną szmatką.
Następnie naciśnij
przycisk zegara
jeden raz
dwa razy
3. Naciśnij przycisk zegara.
4. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić minuty.
5. Po wyświetleniu właściwego czasu naciśnij ponownie
przycisk zegara, aby uruchomić zegar.
Godzina jest wyświetlana zawsze, gdy
Efekt:
kuchenka mikrofalowa nie jest używana.
6
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒG^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Sprawdzanie poprawności działania kuchenki
Jak działa kuchenka mikrofalowa
Poniższa procedura pozwala w dowolnej chwili sprawdzić, czy kuchenka
działa poprawnie. W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z
rozdziałem „Co robić w przypadku problemu lub wątpliwości” na
następnej stronie.
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, których
energia umożliwia gotowanie lub podgrzewanie pożywienia bez zmiany
jego postaci lub koloru.
Kuchenki mikrofalowej można używać do:
• rozmrażania,
• podgrzewania,
• gotowania.
Zasada działania
Kuchenka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka
elektrycznego. Taca obrotowa musi być włożona na swoje miejsce w
kuchence. Jeśli używany jest inny poziom mocy niż maksymalny
(100% - 900 W), zagotowanie wody zajmuje więcej czasu.
1. Mikrofale generowane przez magnetron ulegają
odbiciom wewnątrz kuchenki i rozprzestrzeniają się
równomiernie, padając na pożywienie obracające się
na tacy. Dzięki temu pożywienie jest przygotowywane
równomiernie.
Otwórz drzwiczki kuchenki przy użyciu uchwytu po prawej stronie
drzwiczek. Umieść szklankę wody na tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
Naciśnij przycisk startowy ( ) i ustaw czas na 4 lub 5 minut,
naciskając przycisk startowy ( ) odpowiednią ilość razy.
Efekt:
Kuchenka będzie podgrzewała wodę przez 4 lub
5 minut. Po tym czasie woda powinna zawrzeć.
2. Mikrofale są pochłaniane przez pożywienie do
głębokości około 2,5 cm. Proces jest kontynuowany,
gdyż temperatura rozprasza się wewnątrz pożywienia.
3. Czas przygotowania zależy od użytego pojemnika i
właściwości pożywienia:
• ilości i gęstości,
• zawartości wody,
• temperatury początkowej (zamrożone czy
niezamrożone).
7
Ponieważ wnętrze pożywienia jest gotowane/podgrzewane dzięki
zjawisku rozproszenia temperatury, proces jest kontynuowany nawet
po wyjęciu pożywienia z kuchenki. Należy zatem przestrzegać
czasów przygotowania określonych w przepisach oraz w niniejszej
instrukcji, aby zapewnić:
• równomierne przygotowanie części wewnętrznej i zewnętrznej
pożywienia,
• równą temperaturę we wszystkich częściach pożywienia.
PL
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒG_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
PL
Co robić w przypadku problemu lub wątpliwości
Gotowanie/Podgrzewanie
Zapoznanie się z działaniem nowego urządzenia zawsze zajmuje nieco
czasu. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z problemów opisanych
poniżej należy wypróbować sugerowane rozwiązania. Być może pozwoli to
zaoszczędzić czas i uniknąć kłopotów związanych z niepotrzebnym
wzywaniem serwisu.
Poniższa procedura opisuje sposób gotowania i podgrzewania pożywienia.
Należy ZAWSZE sprawdzać ustawienia gotowania przed
pozostawieniem kuchenki bez nadzoru.
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Zamknij
drzwiczki. Nigdy nie włączaj pustej kuchenki mikrofalowej.
Poniżej opisane zjawiska są normalne.
• Skraplanie się wilgoci wewnątrz kuchenki
• Przepływ powietrza wokół drzwiczek i obudowy
• Odbijanie się światła wokół drzwiczek i obudowy
• Wydobywanie się pary z otworów wentylacyjnych lub w okolicach drzwiczek
Jedzenie nie jest wcale gotowe.
• Czy wyłącznik czasowy został ustawiony poprawnie i został naciśnięty
przycisk startowy ( )?
• Czy drzwiczki są zamknięte?
• Czy obwód sieci elektrycznej został przeciążony, co spowodowało
przepalenie lub wybicie bezpiecznika?
Jedzenie jest za mało lub zbyt mocno ugotowane.
• Czy dla danego typu żywności został ustawiony odpowiedni czas
przygotowania?
• Czy został wybrany odpowiedni poziom mocy?
Wewnątrz kuchenki występuje iskrzenie i trzaski (powstaje łuk elektryczny).
• Czy zostało użyte naczynie z metalowymi zdobieniami?
• Czy w kuchence znajduje się widelec lub inny metalowy przedmiot?
• Czy folia aluminiowa znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek?
Działanie kuchenki zakłóca pracę radia i telewizora.
• Podczas pracy kuchenki mogą występować niewielkie zakłócenia pracy radia i
telewizora. Następujące zjawiska są normalne:
* Rozwiązanie: Kuchenkę należy zainstalować w dużej odległości od
telewizora, radia i anteny.
• Jeśli zakłócenia zostaną wykryte przez mikroprocesor kuchenki, ustawienia
wyświetlacza mogą zostać wyzerowane.
* Rozwiązanie: Odłącz przewód zasilający i podłącz go ponownie. Ustaw
ponownie godzinę.
Wyświetlany jest komunikat „E - 24”
• Komunikat „E - 24” jest automatycznie włączany przed przegrzaniem się
kuchenki mikrofalowej. W przypadku wyświetlenia komunikatu „E - 24”
naciśnij przycisk zatrzymania/kasowania, aby przejść do trybu inicjalizacji.
1. Naciśnij przycisk mikrofal ( ).
Efekt:
Zostaną wyświetlone następujące informacje:
(tryb mikrofal)
2. Ustaw odpowiedni poziom mocy, naciskając przycisk
mikrofal (
) do momentu wyświetlenia odpowiedniej
mocy. Szczegółowe informacje dotyczące poziomu mocy
można znaleźć w tabeli poniżej.
3. Ustaw czas przygotowania, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
Efekt:
Zostanie wyświetlony czas przygotowania.
4. Naciśnij przycisk startowy ( ).
Efekt:
W kuchence zapali się światło, a taca zacznie
się obracać. Kuchenka rozpocznie pracę, a po
jej zakończeniu:
Wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy
oraz zamiga symbol „0” na wyświetlaczu (4
razy). Następnie kuchenka będzie nadawała
sygnał dźwiękowy co minutę.
Jeśli powyższe wskazówki nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy
skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klientów firmy Samsung.
Należy przygotować następujące informacje:
• model i numer seryjny znajdujące się na tylnej części
urządzenia,
• szczegółowe informacje dotyczące gwarancji,
• dokładny opis problemu.
Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub działem
obsługi klientów firmy SAMSUNG.
Aby dowiedzieć się, jaki poziom mocy jest
aktualnie używany, należy nacisnąć raz
przycisk mikrofal ( ). W razie konieczności
zmiany poziomu mocy podczas rozmrażania
należy nacisnąć dwa lub więcej razy przycisk
mikrofal ( ) w celu wybrania odpowiedniego
poziomu mocy.
Szybkie uruchomienie:
8
W przypadku potrzeby podgrzania pożywienia w krótkim czasie,
stosując maksymalną moc (900 W), można również nacisnąć
przycisk startowy ( ) jeden raz na każde 30 sekund pracy
kuchenki. Kuchenka zostanie natychmiast uruchomiona.
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒG`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw
Zatrzymywanie pracy kuchenki
Funkcja regulacji poziomu mocy umożliwia dostosowanie ilości
rozproszonej energii, a w rezultacie czasu wymaganego do ugotowania lub
podgrzania pożywienia, w zależności od jego rodzaju i ilości. Do wyboru
jest sześć poziomów mocy.
Pracę kuchenki można zatrzymać w dowolnej chwili, aby:
• sprawdzić stan pożywienia,
• przełożyć lub zamieszać pożywienie,
• odstawić pożywienie do ostygnięcia.
Poziom mocy
WYSOKI
PODWYŻSZONY
ŚREDNI
OBNIŻONY
ROZMRAŻANIE
NISKI
Wartość procentowa
Moc wyjściowa
100 %
67 %
50 %
33 %
20 %
11 %
900 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
Czasy przygotowania podawane w przepisach oraz w niniejszej instrukcji
odpowiadają określonym dla nich poziomom mocy.
Jeśli zostanie wybrany...
Czas przygotowania musi zostać...
wyższy poziom mocy
niższy poziom mocy
zmniejszony
zwiększony
Aby zatrzymać pracę
kuchenki...
Wykonaj następujące czynności...
Na chwilę
Otwórz drzwiczki.
Praca kuchenki zostanie
Efekt:
zatrzymana.
Aby wznowić pracę kuchenki, ponownie zamknij
drzwiczki i naciśnij przycisk startowy ( ).
Całkowicie
Naciśnij przycisk zatrzymania( ).
Efekt:
Praca kuchenki zostanie
zatrzymana.
Jeśli chcesz anulować ustawienia kuchenki,
ponownie naciśnij przycisk zatrzymania( ).
Dostosowywanie czasu pracy
Możesz zwiększyć czas pracy kuchenki, naciskając przycisk startowy.
Każde naciśnięcie przedłuża czas o kolejne 30 sekund.
• Można również w dowolnej chwili sprawdzić postęp
przygotowania potrawy, otwierając drzwiczki, oraz
• Wydłużyć pozostałą ilość czasu przygotowania.
Aby wydłużyć czas pracy kuchenki, naciśnij przycisk
startowy ( ) ; każde naciśnięcie wydłuża czas o kolejne
30 sekund.
• Przykład: Aby wydłużyć czas o trzy minuty, naciśnij
przycisk startowy ( ) sześć razy.
9
PL
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGXWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Korzystanie z funkcji automatycznego gotowania
PL
W poniższej tabeli przedstawiono różne programy automatycznego
gotowania, ilości, czasy oczekiwania po ugotowaniu potraw oraz
odpowiednie zalecenia. Programy numer 1 i 2 wykorzystują tylko
promieniowanie mikrofalowe.
Programy numer 3 i 4 działają w trybie kombinowanym: mikrofale + grill.
Program numer 5 to połączenie mikrofal oraz gotowania konwekcyjnego.
Funkcja automatycznego gotowania (
) umożliwia korzystanie z
fabrycznie zaprogramowanych pięciu czasów gotowania. Nie wymagają
one ustawiania czasu przygotowania ani poziomu mocy.
Wielkość porcji można ustawić za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego.
Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie
przygotowywać w kuchence mikrofalowej.
Kod Potrawa
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Zamknij
drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk automatycznego gotowania (
10
Zalecenia
Świeże
warzywa
200-250 g
300-350 g
400-450 g
500-550 g
600-650 g
700-750 g
2-3 min
Po umyciu, oczyszczeniu i pocięciu na
kawałki o podobnej wielkości zważ
warzywa. Umieść je w szklanej misie z
przykrywką. Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe)
wody w przypadku gotowania 200-250 g,
dodaj 45 ml (3 łyżki stołowe) w przypadku
300-450 g, a 60-75 ml (4-5 łyżek
stołowych) w przypadku 500-750 g. Po
ugotowaniu zamieszaj. Jeśli gotowana
jest większa ilości warzyw, zamieszaj je
raz podczas gotowania.
2.
Obrane
ziemniaki
300-350 g
400-450 g
500-550 g
600-650 g
700-750 g
2-3 min
Po umyciu, oczyszczeniu i pocięciu na
kawałki o podobnej wielkości zważ
ziemniaki. Umieść je w szklanej misie z
przykrywką. Dodaj 45 ml (3 łyżki stołowe)
wody w przypadku gotowania 300-450 g,
dodaj 60 ml (4 łyżki stołowe) w przypadku
500-750 g.
3.
Pieczona
ryba
200-300 g
(1 szt.)
400-500 g
(1-2 szt.)
600-700 g
(2 szt.)
3 min
Posmaruj skórę całej ryby olejem i dodaj
zioła oraz przyprawy. Ułóż ryby obok
siebie w przeciwnych kierunkach, na
wysokiej metalowej podstawie. Po
usłyszeniu sygnału obróć ryby na drugą
stronę.
4.
Kawałki
kurczaka
200-300 g
(1 kawałek)
400-500 g
(2 kawałki)
600-700 g
(3 kawałki)
2-3 min
5.
Pieczeń
900-1000 g 10-15 min.
wołowa/ 1200-1300 g
pieczona 1400-1500 g
jagnięcina
3. Wybierz wielkość porcji, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
4. Naciśnij przycisk startowy ( ).
Efekt:
Jedzenie zostanie ugotowane zgodnie z
wybranym, fabrycznie zaprogramowanym
ustawieniem.
Zakończenie gotowania zostanie
zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym
oraz miganiem symbolu „0” na wyświetlaczu
(4 razy). Następnie kuchenka będzie
nadawała sygnał dźwiękowy co minutę.
Czas
oczekiwa
nia
1.
).
2. Wybierz rodzaj jedzenia, naciskając przycisk
automatycznego gotowania (
). Opis fabrycznie
zaprogramowanych ustawień można znaleźć w tabeli na
następnej stronie.
Wielkość
porcji
Posmaruj kawałki kurczaka olejem i
przypraw je pieprzem, solą i papryką.
Umieść je na wyższej podstawie,
układając na stronie ze skórką. Po
usłyszeniu sygnału obróć kurczaka na
drugą stronę.
Posmaruj wieprzowinę/jagnięcinę olejem
i posyp przyprawami (tylko pieprzem, sól
powinna być dodana po upieczeniu).
Umieść je na niskiej podstawie, układając
je tłustszą stroną w dół. Po usłyszeniu
sygnału obróć mięso na drugą stronę. Po
upieczeniu, w trakcie czasu oczekiwania
mięso powinno zostać owinięte w folię
aluminiową.
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGXXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Korzystanie z funkcji automatycznego podgrzewania
Funkcja automatycznego podgrzewania (
) umożliwia korzystanie z
czterech fabrycznie zaprogramowanych czasów podgrzewania. Nie
wymagają one ustawiania czasu przygotowania ani poziomu mocy.
Wielkość porcji można ustawić za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego.
W poniższej tabeli przedstawiono różne programy automatycznego
podgrzewania i gotowania, ilości, czasy oczekiwania po ugotowaniu
potraw oraz odpowiednie zalecenia. Programy numer 1 i 2 wykorzystują
tylko promieniowanie mikrofalowe.
Programy numer 3 i 4 działają w trybie kombinowanym: mikrofale +
gotowanie konwekcyjne.
Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie
podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Zamknij
drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk automatycznego podgrzewania (
Kod Potrawa
Wielkość
porcji
1.
Gotowe danie
(schłodzone)
300-350 g
400-450 g
500-550 g
2.
Zupy/sosy
(schłodzone)
200-250 ml
300-350 ml
400-450 ml
500-550 ml
600-650 ml
700-750 ml
3.
Mrożona
pizza
300-400 g
450-550Gg
600-700 g
4.
Mrożone bułki 100-150 g
200-250 g
300-350 g
400-450 g
).
2. Wybierz rodzaj podgrzewanego jedzenia, naciskając
przycisk automatycznego podgrzewania (
). Opis
fabrycznie zaprogramowanych ustawień można znaleźć w
tabeli na następnej stronie.
3. Wybierz wielkość porcji, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
4. Naciśnij przycisk startowy ( ).
Efekt:
Jedzenie zostanie podgrzane zgodnie z
wybranym, fabrycznie zaprogramowanym
ustawieniem.
Zakończenie podgrzewania zostanie
zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym
oraz miganiem symbolu „0” na wyświetlaczu
(4 razy). Następnie kuchenka będzie
nadawała sygnał dźwiękowy co minutę.
11
Zalecenia
Czas
oczekiwa
nia
3 min
Ułóż danie na talerzu ceramicznym i
owiń folią do kuchenek mikrofalowych.
Ten program jest odpowiedni do
przygotowywania posiłków
zawierających 3 składniki (np. mięso z
sosem, warzywa i dodatki - ziemniaki,
ryż lub makaron).
2-3 min Wyłóż potrawę na głęboki talerz
ceramiczny lub do ceramicznej miski i
przykryj plastikową pokrywką.
Zamieszaj po usłyszeniu sygnału
(kuchenka działa przez cały czas i
wyłącza się po otwarciu drzwiczek).
Dokładnie wymieszaj przed
rozpoczęciem i po upłynięciu czasu
oczekiwania.
-
Umieść jedną mrożoną pizzę (-18 °C)
na wysokiej podstawie lub dwie pizze
na niskiej i wysokiej podstawie.
3-5 min. Ułóż od 2 do 6 mrożonych bułek
(-18 °C) w okręgu na niskiej
podstawie. Ułóż równo 8 mrożonych
bułek na niskiej i wysokiej podstawie.
Ten program jest odpowiedni do
rozmrażania pieczywa niewielkich
rozmiarów, np. bułek, ciabatt oraz
małych bagietek.
PL
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGXYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Korzystanie z funkcji szybkiego rozmrażania
PL
Funkcja szybkiego rozmrażania ( ) umożliwia rozmrażanie mięsa,
drobiu, ryb, chleba, ciast i owoców. Czas rozmrażania i poziom mocy są
ustawiane automatycznie. Wystarczy wybrać odpowiedni program i
określić wagę.
W poniższej tabeli przedstawiono różne programy szybkiego rozmrażania,
ilości, czas rozmrażania i odpowiednie zalecenia. Przed rozpoczęciem
rozmrażania należy wyjąć produkt z opakowania.
Mięso, drób lub rybę należy umieścić na płaskim talerzu szklanym, a chleb
i ciasto na papierze kuchennym.
Należy używać tylko pojemników, które można stosować w
kuchenkach mikrofalowych.
Zalecenia
Kod Potrawa Wielkość Czas
porcji
oczekiwa
nia
Otwórz drzwiczki. Umieść zamrożone jedzenie na talerzu ceramicznym, na
środku tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
1.
Mięso
200-2000 g 20-90 min Osłoń brzegi folią aluminiową. Po
usłyszeniu sygnału obróć mięso na drugą
stronę.
Ten program jest odpowiedni do
rozmrażania wołowiny, baraniny,
wieprzowiny, steków, mięsa krojonego i
mielonego.
2. Wybierz rodzaj rozmrażanego jedzenia, naciskając
przycisk szybkiego rozmrażania ( ). Opis fabrycznie
zaprogramowanych ustawień można znaleźć w tabeli na
następnej stronie.
2.
Drób
200-2000 g 20-90 min Osłoń końce udek i skrzydełek folią
aluminiową. Po usłyszeniu sygnału obróć
drób na drugą stronę. Ten program jest
odpowiedni do rozmrażania całych
kurczaków, a także kawałków kurczaka.
3. Wybierz wagę jedzenia, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
3.
Ryby
200-2000 g 20-60 min Osłoń ogon ryby folią aluminiową. Po
usłyszeniu sygnału obróć rybę na drugą
stronę. Ten program jest odpowiedni do
rozmrażania całych ryb oraz filetów rybnych.
4.
Chleb/
ciasto
125-1000 g 10-60 min Umieść chleb lub ciasto płasko na kawałku
papieru kuchennego i po usłyszeniu sygnału
obróć na drugą stronę. Połóż ciasto na
talerzu ceramicznym i - jeśli to możliwe - po
usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę
(kuchenka działa przez cały czas i wyłącza
się po otwarciu drzwiczek).
Ten program jest odpowiedni do
rozmrażania wszystkich rodzajów chleba
krojonego lub całego, a także bułek i
bagietek. Bułki należy ułożyć w okrąg.
Ten program jest odpowiedni do
rozmrażania wszystkich rodzajów ciast
drożdżowych, francuskich, biszkoptów i
serników. Nie jest odpowiedni do ciasta
kruchego, ciast z kremem lub z owocami, a
także ciast z dekoracją czekoladową.
5.
Owoce
100-600 g
1. Naciśnij przycisk szybkiego rozmrażania (
).
4. Naciśnij przycisk startowy ( ).
Efekt:
Rozpocznie się rozmrażanie.
Podczas rozmrażania kuchenka emituje
sygnał dźwiękowy, przypominając o
konieczności obrócenia jedzenia.
5. Naciśnij ponownie przycisk startowy ( ), aby zakończyć
rozmrażanie.
Efekt:
Zakończenie rozmrażania zostanie
zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym oraz
miganiem symbolu „0” na wyświetlaczu
(4 razy). Następnie kuchenka będzie
nadawała sygnał dźwiękowy co minutę.
Istnieje również możliwość ręcznego ustawienia procesu
rozmrażania. W tym celu należy wybrać funkcję mikrofal z
poziomem mocy 180 W. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w rozdziale „Rozmrażanie” (str. 27).
12
5-20 min Ułóż owoce równo na płaskim, szklanym
naczyniu.
Ten program jest odpowiedni do
rozmrażania wszystkich rodzajów owoców.
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGXZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Korzystanie z funkcji Kafeteria
W przypadku korzystania z funkcji Kafeteria (
ustawiany automatycznie.
Ustawienia funkcji Kafeteria
) czas przygotowania jest
W poniższej tabeli przedstawiono programy automatycznego podgrzewania PL
napojów oraz rozmrażania i podgrzewania mrożonych ciast.
Zawiera ona ilości, czasy oczekiwania oraz odpowiednie zalecenia.
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki
1. Naciśnij przycisk Cafeteria (
Program nr1 należy stosować tylko w trybie gotowania mikrofalowego.
Program nr 2 to połączenie mikrofal oraz gotowania konwekcyjnego.
).
Kod Potrawa
2. Wybierz rodzaj jedzenia, naciskając przycisk Cafetria
(
). Opis fabrycznie zaprogramowanych ustawień
można znaleźć w tabeli na następnej stronie.
1.
Napoje
150 ml
(Kawa, mleko, (1 filiżanka)
300 ml
herbata, woda)
(2 filiżanki)
(o temperaturze
450 ml
pokojowej)
(3 filiżanki)
600 ml
(4 filiżanki)
2.
Mrożone
ciasto
3. Wybierz wagę jedzenia, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
4. Naciśnij przycisk startowy (
).
Efekt:
Jedzenie zostanie przygotowane zgodnie z
wybranym, fabrycznie zaprogramowanym
ustawieniem.
Zakończenie przygotowania zostanie
zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym
oraz miganiem symbolu „0” na wyświetlaczu
(4 razy). Następnie kuchenka będzie
nadawała sygnał dźwiękowy co minutę.
13
Wielkość
porcji
Czas
Zalecenia
oczekiwa
nia
1-2 min Przelej napój do ceramicznych
filiżanek i podgrzewaj bez
przykrycia. Jedną filiżankę połóż
na środku, 2 filiżanki ułóż
naprzeciw siebie, a 3 lub 4 filiżanki
ułóż w okrąg.
Pozostaw je w wnętrzu kuchenki
mikrofalowej.
Wymieszaj przed rozpoczęciem i
po upłynięciu czasu oczekiwania.
Zachowaj ostrożność przy
wyjmowaniu naczyń z napojem
(patrz instrukcje bezpieczeństwa
dotyczące podgrzewania płynów).
200-300 g 5-25 min
400-500 g
600-700 g
800-900 g
1000-1100 g
1200-1300 g
Jeden kawałek mrożonego ciasta
umieść na środku, a pozostałą
ilość ułóż w okręgu na niskiej
podstawie. Umieść podstawę na
środku tacy obrotowej w
kuchence.
Dzięki funkcji gotowania
konwekcyjnego ciasto rozmrozi
się i skruszeje.
Ten program jest odpowiedni do
całych ciast (okrągłych) i
kawałków ciast, takich jak ciasto
owocowe z lukrem, strucla lub
makowiec.
Nie jest przeznaczony do ciast z
masą kremową lub polewą
czekoladową.
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGX[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Korzystanie z teflonowego talerza
PL
8. Naciśnij przycisk startowy / +30 sec.
Efekt:
Kuchenka rozpocznie pracę.
Zakończenie zostanie zasygnalizowane
sygnałem dźwiękowym oraz miganiem
symbolu „0” na wyświetlaczu (4 razy).
Następnie kuchenka będzie nadawała
sygnał dźwiękowy co minutę.
Zwykle podczas gotowania w kuchence mikrofalowej, czy też korzystania z
trybu grilla lub mikrofal w kuchenkach konwekcyjnych/grillach, jedzenie,
takie jak ciasta i pizza, rozmaka u spodu. Teflonowy talerz firmy Samsung
umożliwia uzyskanie chrupiącego jedzenia.
Można go również używać do smażenia bekonu, jajek, kiełbasek itp.
Przed użyciem talerza należy go rozgrzać, włączając tryb
kombinowany na 3 do 5 minut:
• Tryb kombinowany: gotowanie konwekcyjne (250 °C) +
mikrofalowe
(poziom mocy 600 W) lub
• Tryb kombinowany: grill + gotowanie mikrofalowe (poziom
mocy 600 W)
Sposób czyszczenia teflonowego talerza
Najlepszym sposobem czyszczenia talerza jest umycie go
gorącą wodą z użyciem detergentu. Następnie należy go
wypłukać w czystej wodzie. Nie należy używać szczotki do
szorowania lub szorstkiej gąbki, ponieważ mogą one
uszkodzić górną warstwę talerza.
1. Rozgrzej teflonowy talerz w sposób opisany powyżej.
• Zawsze używaj rękawic kuchennych, ponieważ talerz jest
bardzo gorący.
2. Posmaruj talerz olejem, aby potrawy, takie jak jaja czy bekon
mogły się odpowiednio przypiec.
3. Umieść jedzenie na talerzu.
• Nie kładź na talerzu żadnych elementów, które nie są
odporne na wysokie temperatury (na przykład
plastikowych misek).
4. Umieść talerz na tacy obrotowej lub na niskiej podstawie w
kuchence mikrofalowej.
• Nigdy nie umieszczaj talerza w kuchence bez tacy
obrotowej.
5. Naciśnij przycisk mikrofal z grillem (
).
6. Ustaw poziom mocy, naciskając przycisk mikrofal z
).
grillem (
7. Ustaw czas przygotowania, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
14
Talerz jest powleczony warstwą teflonu, która w przypadku
niewłaściwej eksploatacji może się uszkodzić.
• Nigdy nie należy kroić jedzenia na talerzu. Przed krojeniem
należy zdjąć jedzenie z talerza.
• Jedzenie należy obracać przy użyciu plastikowej lub
drewnianej szpatułki.
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGX\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Ustawienia przy korzystaniu z teflonowego talerza
Zaleca się podgrzewanie teflonowego talerza bezpośrednio na tacy obrotowej.
Teflonowy talerz należy wstępnie podgrzewać przez 5 minut, korzystając z trybu kombinowanego: mikrofale (600 W) + grill. Odpowiednie czasy i
instrukcje podano w tabeli.
ZALECENIA
CZAS
CZAS WSTĘPNEGO TRYB
PRZYGOTOWANIA PRZYGOTOWANIA
PODGRZEWANIA
(MIN)
(MIN)
Potrawa
ILOŚĆ
Boczek
4-6 plastrów
(80 g)
3
600 W + grill
3-4
Podgrzej wstępnie talerz teflonowy.
Połóż plastry razem na talerzu. Umieść talerz teflonowy na wysokiej podstawie.
Pomidory z
grilla
200 g
3
300 W + grill
3-4
Podgrzej wstępnie talerz teflonowy.
Przetnij pomidory na połówki. Połóż na górze trochę sera. Ułóż je w okręgu na
talerzu teflonowym, po czym umieść go na wysokiej podstawie.
Omlet
300 g
3-4
450 W + grill
3½-4½
Podgrzej wstępnie talerz teflonowy i posmaruj go
olejem (1 łyżka stołowa). Ułóż na talerzu świeże, posiekane warzywa: kawałki
papryki, cebuli, plastry cukinii lub grzyby.
Umieść talerz teflonowy na wysokiej podstawie.
Warzywa z
grilla
250 g
3-4
450 W + grill
7-8
Podgrzej wstępnie talerz teflonowy i posmaruj go
olejem (1 łyżka stołowa). Ułóż na talerzu świeże, posiekane warzywa: kawałki
papryki, cebuli, plastry cukinii lub grzyby.
Umieść talerz teflonowy na wysokiej podstawie.
Mrożone
małe sajgonki
z dodatkami
250 g
2-3
1st etap:
300 W + 250 °C
2nd etap:
Tylko grill
1st etap:
6-7
2nd etap:
5-6
300-400 g
4-5
600 W + grill
6-8
Mrożone
bagietki
(mrożone)
250 g
3-4
300 W + 200 °C
10-12
Kawałki
kurczaka
(mrożone)
250 g
4
600 W + grill
6-7
Mrożona
pizza
Podgrzej talerz teflonowy.
Ułóż równo sajgonki na talerzu.
Umieść talerz na niskiej podstawie.
Podgrzej talerz teflonowy.
Umieść mrożoną pizzę na talerzu.
Umieść talerz teflonowy na wysokiej podstawie.
Podgrzej talerz teflonowy.
Ułóż na nim dwie mrożone bagietki z dodatkami (np. warzywa, szynka i ser).
Umieść talerz na niskiej podstawie.
Podgrzej talerz teflonowy. Posmaruj go
olejem (1 łyżka stołowa). Ułóż kawałki kurczaka na talerzu. Umieść talerz
teflonowy na wysokiej podstawie. Po 4-5 minutach obróć mięso na drugą
stronę.
15
PL
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGX]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Gotowanie wieloetapowe
PL
Szybkie podgrzewanie kuchenki
W przypadku gotowania konwekcyjnego zaleca się, aby przed
umieszczeniem w kuchence jedzenia nagrzać ją do odpowiedniej
temperatury.
Po osiągnięciu przez kuchenkę odpowiedniej temperatury będzie ona
utrzymana przez około 10 minut; kuchenka wyłącza się automatycznie.
Należy upewnić się, że położenie elementu grzejnego odpowiada
żądanemu rodzajowi przygotowania potrawy.
Kuchenka mikrofalowa może zostać zaprogramowana na przyrządzanie potraw nawet
w trzech etapach (Do gotowania wieloetapowego nie można używać trybu gotowania
konwekcyjnego, rozmrażania + gotowania konwekcyjnego oraz trybu szybkiego
podgrzewania). Przykład: Aby rozmrozić potrawę w trybie szybkiego rozmrażania i
ugotować ją, nie trzeba już zerować ustawień kuchenki po każdym etapie. Można
rozmrozić i przygotować 1,8 kg kurczaka w następujących trzech etapach:
• Rozmrażanie
• Gotowanie mikrofalowe przez 30 minut
• Grillowanie przez 15 minut
Pierwszym etapem musi być rozmrażanie. Tryb gotowania kombinowanego i
grilla może być wykorzystany na pozostałych dwóch etapach raz, a gotowania
z użyciem mikrofal - dwa razy (na dwóch różnych poziomach mocy).
1. Naciśnij przycisk szybkiego rozmrażania (
).
1. Naciśnij przycisk szybkiego podgrzewania(
).
Zostaną wyświetlone następujące informacje:
Efekt:
250 °C(temperatura)
2. Naciśnij raz lub kilka razy przycisk szybkiego
podgrzewania (
), aby ustawić temperaturę.
2. Wybierz rodzaj rozmrażanego jedzenia, naciskając
przycisk szybkiego rozmrażania (
).
3. Naciśnij przycisk startowy( ).
Efekt:
Rozpocznie się podgrzewanie kuchenki do
zadanej temperatury.
Czas wyświetlania trybu gotowania wynosi
8 sekund, a ustawienia temperatury 2 sekundy.
Przykład: Tryb szybkiego podgrzewania w
temperaturze 200 °C
3. Określ ciężar, obracając pokrętło wielofunkcyjne
odpowiednią ilość razy (w podanym przykładzie 1800 g).
4. Naciśnij przycisk mikrofal (
).
5. Ustaw poziom mocy, naciskając przycisk mikrofal (
(w podanym przykładzie 450 W).
)
(wyświetlane przez 8 sekund)
6. Ustaw czas, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
(w podanym przykładzie 30 minut).
7. Naciśnij przycisk grilla (
(wyświetlane przez 2 sekundy)
Po osiągnięciu określonej temperatury
kuchenka nada 6 sygnałów dźwiękowych, a
temperatura będzie utrzymywana przez
10 minut.
Po 10 minutach kuchenka nada 4 sygnały
dźwiękowe i wyłączy się.
).
8. Ustaw czas grillowania, obracając pokrętło
wielofunkcyjne. (w podanym przykładzie 15 minut).
9. Naciśnij przycisk startowy ( ).
Efekt:
Kuchenka rozpocznie pracę:
Zakończenie zostanie zasygnalizowane
sygnałem dźwiękowym oraz miganiem
symbolu „0” na wyświetlaczu (4 razy).
Następnie kuchenka będzie nadawała
sygnał dźwiękowy co minutę.
16
Po nagrzaniu kuchenki do ustawianej temperatury kuchenka
nada 6 sygnałów dźwiękowych, a wstępna i właściwa
temperatura będzie utrzymywana przez 10 minut.
Aby odczytać bieżącą temperaturę wewnątrz kuchenki, należy
).
nacisnąć przycisk szybkiego podgrzewania (
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGX^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Gotowanie konwekcyjne
Grillowanie
Tryb konwekcyjny umożliwia gotowanie potraw w taki sam sposób, jak w
tradycyjnym piecyku. Tryb mikrofal nie jest używany. Można wybrać jeden
z ośmiu zaprogramowanych poziomów temperatury od 40 °C do 250 °C.
Maksymalny czas gotowania wynosi 60 minut.
Grill umożliwia szybkie podgrzanie i opieczenie jedzenia bez używania
mikrofal.
• Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence
zawsze używaj rękawic ochronnych, ponieważ mogą one być
bardzo gorące.
• Lepsze rezultaty podczas gotowania i grillowania można
osiągnąć, używając wyższej podstawy.
Aby szybko podgrzać kuchenkę, patrz str. 16.
• Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence
zawsze używaj rękawic ochronnych, ponieważ mogą one być
bardzo gorące.
• Lepsze rezultaty gotowania/przypiekania można osiągnąć,
używając niższej podstawy.
1. Otwórz drzwiczki i umieść jedzenie na podstawie.
Sprawdź, czy element grzejny jest ustawiony poziomo i czy taca obrotowa
znajduje się na swoim miejscu. Otwórz drzwiczki, umieść składniki na
niższej podstawie i ustaw ją na tacy obrotowej.
2. Naciśnij przycisk grilla ( ).
Zostaną wyświetlone następujące informacje:
Efekt:
(tryb grilla)
1. Naciśnij przycisk gotowania konwekcyjnego ( ).
Zostaną wyświetlone następujące informacje:
Efekt:
(tryb gotowania konwekcyjnego)
250 °C (temperatura)
•
3. Ustaw czas grillowania, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
• Maksymalny czas grillowania wynosi 60 minut.
2. Naciśnij raz lub kilka razy przycisk gotowania
konwekcyjnego ( ), aby ustawić temperaturę.
(Temperatura: 250, 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
4. Naciśnij przycisk startowy ( ).
Efekt:
Rozpocznie się grillowanie:
Zakończenie grillowania zostanie
zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym
oraz miganiem symbolu „0” na wyświetlaczu
(4 razy). Następnie kuchenka będzie
nadawała sygnał dźwiękowy co minutę.
3. Ustaw czas, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
4. Naciśnij przycisk startowy ( ).
Kuchenka rozpocznie pracę:
Efekt:
Czas wyświetlania zaprogramowanego
czasu gotowania wynosi 8 sekund, a
zaprogramowanej temperatury - 2 sekundy.
Przykład: Czas przygotowania 30 minut w
temperaturze 200 °C
(wyświetlane przez 8 sekund) (wyświetlane przez 2 sekundy)
Zakończenie zostanie zasygnalizowane
sygnałem dźwiękowym oraz miganiem
symbolu „0” na wyświetlaczu (4 razy).
Następnie kuchenka będzie nadawała
sygnał dźwiękowy co minutę.
Nie można ustawić temperatury grilla.
Aby odczytać bieżącą temperaturę wewnątrz kuchenki, należy
).
nacisnąć przycisk szybkiego podgrzewania (
17
PL
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGX_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Wybór akcesoriów
Pieczenie na rożnie
Tradycyjne gotowanie konwekcyjne nie wymaga użycia
specjalnych przyborów kuchennych. Należy jednak
używać wyłącznie przyborów wykorzystywanych podczas
gotowania tradycyjnego.
Pojemniki, które można bezpiecznie stosować w
kuchenkach mikrofalowych, nie są zwykle odpowiednie
do gotowania konwekcyjnego; nie należy używać
pojemników i naczyń plastikowych, papierowych
kubków, ręczników itp.
W przypadku wybrania trybu kombinowanego
(mikrofale + grill lub gotowanie konwekcyjne) należy
używać wyłącznie przyborów, które mogą być bezpiecznie
używane w kuchenkach mikrofalowych i tradycyjnych.
Użycie przyborów metalowych może spowodować
uszkodzenie kuchenki.
PL
Rożen do pieczenia jest użyteczny do przygotowania barbecue, ponieważ
nie ma wtedy potrzeby obracania mięsa podczas pieczenia. Może być
używany podczas gotowania w trybie kombinacji mikrofal z konwekcją.
Upewnij się, że waga mięsa jest równomiernie rozłożona na rożnie i że rożen obraca się swobodnie.
Zawsze używaj rękawic ochronnych przy dotykaniu naczyń wewnątrz kuchenki, ponieważ są bardzo gorące.
1. Przebij ro¿nem œrodek miêsa.
Przyk³ad: Wbij ro¿en pomiêdzy krêgos³up a pierœ
kurczaka.
Ro¿en ustaw na podstawce, postaw ca³oœæ w szklanej
misce, a miskê na talerzu obrotowym. Aby wspomóc
przypieczenie miêsa, posmaruj je olejem kuchennym.
2. Naciśnij przycisk mikrofal i gotowania konwekcyjnego
(
).
Więcej szczegółów dotyczących przyborów kuchennych można
znaleźć na liście naczyń i przyborów kuchennych (str. 22).
3. Ustaw temperaturę, naciskając przycisk mikrofal i gotowania konwekcyjnego (
).
4. Ustaw czas, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
• Maksymalny czas wynosi 60 minut.
5. Ustaw odpowiedni poziom zasilania, naciska przycisk
mikrofal i gotowania konwekcyjnego (
).
6. Naciśnij przycisk startowy ( ).
Rezultat: Pieczenie rozpocznie siê i ro¿en zacznie siê obracaæ.
Kiedy pieczenie siê zakoñczy, czterokrotnie
rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0".
Nastêpnie, co minutê rozlegnie siê sygna³
przypominaj¹cy.
7. Kiedy miêso jest ca³kowicie upieczone, ostro¿nie zdejmij
ro¿en u¿ywaj¹c rêkawic kuchennych dla ochrony r¹k przed
oparzeniem.
18
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGX`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
U¿ywanie pionowego ro¿na ze szpikulcami
Tryb kombinowany mikrofal i grilla
ROŻEN Z KILKOMA SZPIKULCAMI DO KEBABU
Aby szybko ugotować potrawę i jednocześnie ją przyrumienić, gotowanie
za pomocą mikrofal można połączyć z grillowaniem.
U¿ywanie ro¿na z 6 szpikulcami umo¿liwia ³atwe pieczenie miêsa, drobiu,
ryb, warzyw (jak cebula, papryka lub cukinia) i owoców, po pokrojeniu ich
na kawa³ki.
Mo¿na przyrz¹dzaæ wymienion¹ ¿ywnoœæ, u¿ywaj¹c szpikulców do kebabu,
w trybie konwekcji lub kombinacji.
+
£¹cznik i
szpikulec do
barbecue
Ro¿en ze
szpikulcami
Ro¿en do
pieczenia
Miska szklana
UŻYWANIE ROŻNA Z KILKOMA SZPIKULCAMI DO KEBABU
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na podstawie odpowiedniej do
przyrządzania danego rodzaju żywności. Postaw podstawę na tacy
obrotowej. Zamknij drzwiczki.
1. Do przygotowywania kebabu u¿ywaj 6 szpikulców.
2. Na ka¿dy szpikulec na³ó¿ tak¹ sam¹ iloœæ ¿ywnoœci.
3. Ro¿en do pieczenia umieœæ w szklanej misce i wsuñ na niego ro¿en z 6 szpikulcami.
4. Postaw szklan¹ miskê z ro¿nem na œrodku talerza obrotowego.
1. Naciśnij przycisk mikrofal z grillem (
).
Zostaną wyświetlone następujące informacje:
Efekt:
(tryb kombinowany mikrofal i grilla)
600 W (moc wyjściowa)
Przed rozpoczêciem procesu grillowania upewnij siê, ¿e grza³ka
grilla znajduje siê we w³aœciwej pozycji (pionowej), przy tylnej
œcianie komory kuchenki, a nie pod górn¹ œcian¹.
2. Ustaw odpowiedni poziom mocy, naciskając przycisk
mikrofal z grillem (
) do momentu wyświetlenia
odpowiedniej mocy wyjściowej (300-600 W).
• Nie można ustawić temperatury grilla.
WYJMOWANIE ROŻNA Z KILKOMA SZPIKULCAMI Z KUCHENKI
PO GRILLOWANIU
1. U¿ywaj rêkawic kuchennych do wyjmowania z kuchenki miski szklanej z
ro¿-nem, poniewa¿ mo¿e byæ ona bardzo gor¹ca.
2. Zdejmij ³¹cznik ze szpikulcami z ro¿na do pieczenia u¿ywaj¹c równie¿ do tego
rêkawic.
3. Ostro¿nie zdejmij szpikulce i u¿yj widelca do zdejmowania kawa³ków jedzenia
ze szpikulców.
Należy ZAWSZE używać przyborów kuchennych, które mogą być
bezpiecznie używane w kuchenkach mikrofalowych i
tradycyjnych. Najlepsze są naczynia szklane i ceramiczne,
ponieważ umożliwiają swobodny przepływ mikrofal przez
potrawę.
Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence
ZAWSZE używaj rękawic ochronnych, ponieważ mogą one być
bardzo gorące.
Lepsze rezultaty podczas gotowania i grillowania można
osiągnąć, używając wyższej podstawy.
3. Ustaw czas gotowania, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
• Maksymalny czas gotowania wynosi 60 minut.
Ro¿en z wieloma szpikulcami nie nadaje siê do mycia w zmywarce.
Z tego powodu myj go rêcznie w ciep³ej wodzie z detergentem.
Po u¿yciu wyjmuj ro¿en z wieloma szpikulcami z kuchenki.
4. Naciśnij przycisk startowy ( ).
Efekt:
Rozpocznie się gotowanie w trybie
kombinowanym.
Zakończenie zostanie zasygnalizowane
sygnałem dźwiękowym oraz miganiem
symbolu „0” na wyświetlaczu (4 razy).
Następnie kuchenka będzie nadawała
sygnał dźwiękowy co minutę.
19
PL
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGYWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Tryb kombinowany mikrofal i gotowania konwekcyjnego
PL
W tym przypadku do gotowania potraw wykorzystywana jest energia
mikrofalowa i ogrzewanie gorącym powietrzem. Ze względu na używane
promieniowanie mikrofalowe nie ma konieczności wstępnego
podgrzewania kuchenki.
Tryb kombinowany umożliwia przygotowanie wielu potraw, a zwłaszcza:
• pieczonego mięsa i drobiu,
• ciasta,
• jaj i potrawy z sera.
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na tacy obrotowej lub na niskiej
podstawie, którą należy ustawić na tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
Element grzejny musi być ustawiony poziomo.
1. Naciśnij przycisk mikrofal i gotowania konwekcyjnego
(
).
Zostaną wyświetlone następujące informacje:
Efekt:
(tryb kombinowany mikrofal i gotowania
konwekcyjnego)
600 W (moc wyjściowa: Przełącza się na
następujący tryb temperatury w czasie 2 sekund)
250 °C (temperatura)
2. Ustaw temperaturę, naciskając przycisk mikrofal i
gotowania konwekcyjnego (
).
(Temperatura: 250, 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
Należy ZAWSZE używać przyborów kuchennych, które mogą być
bezpiecznie używane w kuchenkach mikrofalowych i
tradycyjnych. Najlepsze są naczynia szklane i ceramiczne,
ponieważ umożliwiają swobodny przepływ mikrofal przez
potrawę.
Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence
ZAWSZE używaj rękawic ochronnych, ponieważ mogą one być
bardzo gorące.
Lepsze rezultaty gotowania/przypiekania można osiągnąć,
używając niższej podstawy.
3. Ustaw czas, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
• Maksymalny czas wynosi 60 minut.
4. Ustaw odpowiedni poziom mocy, naciskając przycisk
mikrofal i gotowania konwekcyjnego (
) do
momentu wyświetlenia odpowiedniej mocy (600, 450, 300,
180, 100 W).
5. Naciśnij przycisk startowy ( ).
Efekt:
Rozpocznie się gotowanie w trybie
kombinowanym.
Kuchenka jest podgrzana do wymaganej
temperatury, a podgrzewanie za pomocą
promieniowania mikrofalowego jest
kontynuowane do momentu osiągnięcia
czasu gotowania.
Czas wyświetlania zaprogramowanego
czasu gotowania wynosi 8 sekund, a
zaprogramowanej temperatury - 2 sekundy.
Przykład: Czas gotowania 30 minut w
temperaturze 200 °C
(wyświetlane przez 8 sekund)
(wyświetlane przez 2 sekundy)
Zakończenie gotowania zostanie
zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym
oraz miganiem symbolu „0” na wyświetlaczu
(4 razy). Następnie kuchenka będzie
nadawała sygnał dźwiękowy co minutę.
20
Aby odczytać bieżącą temperaturę wewnątrz kuchenki, należy
nacisnąć przycisk szybkiego podgrzewania (
).
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGYXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Blokada bezpieczeństwa kuchenki mikrofalowej
Wyłączanie sygnału dźwiękowego
Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w specjalny program blokowania,
który uniemożliwia włączenie kuchenki przez dziecko lub niepowołaną
osobę.
Kuchenkę można zablokować w dowolnym momencie.
Sygnał dźwiękowy można wyłączyć w dowolnym momencie.
1. Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez około jedną
sekundę przycisk szybkiego podgrzewania (
)i
przycisk mikrofal z grillem (
).
Sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyłączenie
Efekt:
tej funkcji nie zostanie nadany.
2. Aby ponownie włączyć nadawanie sygnału dźwiękowego,
naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez około sekundę
przycisk szybkiego podgrzewania (
) i przycisk
1. Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez około trzy
sekundy przycisk grilla (
)i przycisk mikrofal i
gotowania konwekcyjnego (
).
Efekt:
Kuchenka zostanie zablokowana.
Zostanie wyświetlony symbol „L”.
).
mikrofal z grillem (
Efekt:
Kuchenka działa w sposób normalny.
2. Aby odblokować kuchenkę, naciśnij jednocześnie i
przytrzymaj przez około trzy sekundy przycisk grilla
(
)i przycisk mikrofal i gotowania konwekcyjnego
(
).
Spowoduje to odblokowanie kuchenki.
Efekt:
21
PL
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGYYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Lista naczyń i przyborów kuchennych
PL
Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofale muszą
swobodnie przenikać przez żywność, czyli nie mogą być odbijane lub
pochłaniane przez naczynia.
Należy zatem odpowiednio dobierać przybory kuchenne. Jeśli dany
przedmiot posiada specjalne oznaczenie, może on być bez obaw stosowany
w kuchenkach mikrofalowych.
W poniższej tabeli przedstawiono różne rodzaje naczyń i przyborów
kuchennych, a także ich przydatność i sposób użycia w kuchence
mikrofalowej.
Przybory kuchenne
Komentarz
Możliwość
użycia w
kuchence
mikrofalowej
Folia aluminiowa
Możne być używana w niewielkich
ilościach w celu zabezpieczenia
jedzenia przed przypaleniem. Jeśli folia
znajduje się zbyt blisko ścianki kuchenki
lub jest jej zbyt dużo, może wystąpić
zjawisko łuku elektrycznego lub
iskrzenia.
Teflonowy talerz
Nie należy go rozgrzewać dłużej niż
przez 8 minut.
Wyroby porcelanowe i
gliniane
Porcelana, ceramika, emaliowane
wyroby gliniane i porcelana miękka
(kostna) mogą być używane pod
warunkiem, że nie mają metalowych
elementów ozdobnych.
Plastikowe lub
tekturowe naczynia
jednorazowe
Opakowania żywności
typu fast food
• Kubki i pojemniki z polistyrenu
•
•
Papierowe torby lub gazety
Papier
makulaturowy i
metalowe
elementy ozdobne
Wyroby szklane
• Naczynia
żaroodporne
•
Delikatne wyroby
szklane
•
Słoiki
Wyroby metalowe
• Naczynia
• Zamknięcia toreb
do zamrażania
Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
Wyroby papierowe
• Talerze, kubki,
serwetki i papier
kuchenny
Odpowiednie do krótkiego gotowania
lub podgrzewania. Pochłaniają również
nadmiar wilgoci.
Mogą powodować iskrzenie.
•
Papier
makulaturowy
Wyroby plastikowe
• Pojemniki
•
Folia kuchenna
•
Torby do
zamrażania
Niektóre produkty mrożone są
pakowane przy użyciu takich
materiałów.
Mogą być używane do podgrzewania
jedzenia. Przegrzanie może
spowodować stopienie się materiałów
wykonanych z polistyrenu.
Mogą ulec zapłonowi.
Papier woskowany lub
tłuszczoodporny
Mogą powodować iskrzenie.
- Zalecane
- Używać ostrożnie
- Niebezpieczne
22
Mogą być używane, jeśli nie mają
metalowych elementów.
Mogą być używane do podgrzewania
jedzenia lub płynów. Delikatne szkło
może pękać w wyniku gwałtownego
podgrzania.
Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie
tylko do podgrzewania.
Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku
odpornego na wysokie temperatury.
Inne rodzaje plastiku mogą w wysokich
temperaturach ulegać odkształceniom
lub odbarwieniu. Nie używać naczyń z
melaminy.
Mogą być używane do zatrzymywania
wilgoci. Nie powinny dotykać jedzenia.
Podczas zdejmowania folii należy
zachować ostrożność, ponieważ z
potrawy będzie wydobywała się gorąca
para.
Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do
gotowania lub użycia w kuchence. Nie
powinny być szczelnie zamknięte. W
razie potrzeby należy je przedziurawić
widelcem.
Może być używany do zatrzymywania
wilgoci i zapobiegania rozpryskiwaniu
się tłuszczu.
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGYZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Zasady przygotowywania potraw
MIKROFALE
Zasady gotowania mrożonych warzyw
Energia mikrofal przenika przez jedzenie i jest pochłaniana przez znajdującą się w
nim wodę, tłuszcz i cukier.
Mikrofale powodują szybkie poruszanie się cząsteczek jedzenia. Szybki ruch
cząsteczek powoduje tarcie, a uzyskane w jego wyniku ciepło umożliwia
ugotowanie jedzenia.
Używać odpowiedniego szklanego naczynia z pokrywką. Gotować warzywa pod
przykryciem co najmniej przez czas określony w tabeli poniżej. Aby uzyskać
odpowiednią miękkość warzyw, czas gotowania można nieco wydłużyć.
Warzywa należy zamieszać dwukrotnie podczas gotowania oraz jeszcze raz po
jego zakończeniu. Po zakończeniu gotowania dodać sól, zioła lub masło. Po
ugotowaniu warzywa powinny pozostać przykryte.
GOTOWANIE
Potrawa
Przybory kuchenne używane do gotowania w kuchence mikrofalowej:
W celu uzyskania maksymalnej skuteczności kuchenki mikrofalowej przybory i
naczynia kuchenne muszą umożliwiać swobodne przenikanie mikrofal. Mikrofale
są odbijane przez metale, takie jak stal nierdzewna, aluminium i miedź, ale mogą
przenikać przez ceramikę, szkło, porcelanę i plastik, a także przez papier i
drewno. Zatem nigdy nie można używać do gotowania metalowych pojemników.
Jedzenie, które można gotować w kuchence mikrofalowej:
Do gotowania w kuchence mikrofalowej nadaje się wiele rodzajów żywności, w
tym świeże i mrożone warzywa, owoce, makaron, ryż, zboża, fasola, ryby i mięso.
W kuchence mikrofalowej można również przygotować sosy, kremy, zupy,
konserwy i konfitury. Ogólnie rzecz biorąc, w kuchence mikrofalowej można
przygotować takie same dania, jak przy użyciu zwykłej kuchenki. Można na
przykład roztopić masło lub czekoladę (dodatkowe informacje można znaleźć w
rozdziale zawierającym wskazówki i techniki przygotowania potraw).
Przykrywanie w czasie gotowania
Bardzo ważne jest przykrywanie jedzenia w czasie gotowania, ponieważ
unosząca się para ułatwia gotowanie. Jedzenie można przykrywać na różne
sposoby: np. za pomocą ceramicznego talerza, plastikowej pokrywki lub folii
kuchennej do kuchenek mikrofalowych.
Czas oczekiwania po ugotowaniu
Ważne jest, aby po zakończeniu gotowania odczekać kilka chwil w celu
wyrównania się temperatury potrawy.
23
Porcja Moc
Czas
(min)
Czas oczekiwania Instrukcje
(min)
Szpinak
150 g
600 W
5-6
2-3
Dodaj 15 ml
(1 łyżkę stołową)
zimnej wody.
Brokuły
300 g
600 W
8-9
2-3
Dodaj 30 ml
(2 łyżkę stołową)
zimnej wody.
Groszek
300 g
600 W
7-8
2-3
Dodaj 15 ml
(1 łyżkę stołową)
zimnej wody.
Zielona fasolka
300 g
600 W 7½-8½
2-3
Dodaj 30 ml
(2 łyżkę stołową)
zimnej wody.
Mieszanka warzyw
(marchewka/
groszek/kukurydza)
300 g
600 W
2-3
Dodaj 15 ml
(1 łyżkę stołową)
zimnej wody.
Mieszanka warzyw
(danie chińskie)
300 g
600 W 7½-8½
2-3
Dodaj 15 ml
(1 łyżkę stołową)
zimnej wody.
7-8
PL
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGY[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Zasady przygotowywania potraw (ciąg dalszy)
PL
Zasady gotowania ryżu i makaronu
Ryż:
Zasady gotowania świeżych warzyw
Użyj dużej szklanej miski z przykrywką - ryż zwiększa dwukrotnie swoją
objętość w czasie gotowania. Gotuj pod przykryciem.
Po upływie czasu gotowania zamieszaj, dodaj sól, zioła lub masło, a
następnie odczekaj określony czas.
Uwaga: Po zakończeniu gotowania może okazać się, że ryż nie
wchłonął całej wody.
Użyj odpowiedniego szklanego naczynia z pokrywką. Jeśli w tabeli poniżej nie
została zalecona inna ilość wody, dodaj 30-45 ml zimnej wody (2-3 łyżki stołowe)
na każde 250 g warzyw. Gotuj warzywa pod przykryciem co najmniej przez czas
określony w tabeli poniżej. Aby uzyskać odpowiednią miękkość warzyw, czas
gotowania można nieco wydłużyć. Zamieszaj warzywa w czasie gotowania i po
jego zakończeniu. Po zakończeniu gotowania dodaj sól, zioła lub masło. W czasie
3-minutowego oczekiwania warzywa powinny być przykryte.
Wskazówka: Pokrój świeże warzywa na kawałki o równej wielkości. Im
mniejsze kawałki, tym krótszy czas ich gotowania.
Podczas gotowania świeżych warzyw kuchenka powinna być ustawiona na
maksymalną moc (900 W).
Makaron: Użyj dużej szklanej miski. Dodaj wrzącą wodę, szczyptę soli i dobrze
wymieszaj. Gotuj bez przykrycia.
W czasie gotowania i po jego zakończeniu od czasu do czasu
zamieszaj. Po ugotowaniu trzymaj pod przykryciem, a następnie
starannie odcedź.
Potrawa
Porcja
Moc
Czas
(min)
Czas oczekiwania Instrukcje
(min)
15-16
17½-18½
5
20-21
22-23
5
Potrawa
Porcja
Dodać 500 ml
zimnej wody.
Dodać 750 ml
zimnej wody.
Brokuły
250 g
500 g
4½-5
7-8
3
Przygotuj kawałki o równej wielkości.
Ułóż je łodygami do środka.
Brukselki
250 g
6-6½
3
Dodać 500 ml
zimnej wody.
Dodać 750 ml
zimnej wody.
Dodaj 60-75 ml (5-6 łyżek stołowych)
wody.
Marchew
250 g
4½-5
3
Potnij marchewki na plasterki o
podobnej wielkości.
Kalafior
250 g
500 g
5-5½
7½-8½
3
Przygotuj kawałki o równej wielkości.
Przetnij większe kwiaty na pół. Ułóż je
łodygami do środka.
Cukinie
250 g
4-4½
3
Potnij cukinie na plasterki. Dodaj 30 ml
(2 łyżki stołowe) wody lub trochę
masła. Gotuj do pierwszej miękkości.
Bakłażany
250 g
3½-4
3
Potnij bakłażany na małe plasterki i
spryskaj je 1 łyżką stołową soku z
cytryny.
Ryż biały
(parboiled)
250 g
375 g
900 W
Ryż brązowy
(parboiled)
250 g
375 g
900 W
Ryż mieszany
(ryż + dziki ryż)
250 g
900 W
16-17
5
Dodać 500 ml
zimnej wody.
Mieszanka zbóż
(ryż + zboża)
250 g
900 W
17-18
5
Dodać 400 ml
zimnej wody.
Makaron
250 g
900 W
10-11
5
Dodaj 1000 ml
gorącej wody.
24
Czas
(min)
Czas
Instrukcje
oczekiwania
(min)
Pory
250 g
4-4½
3
Potnij pory na grube plastry.
Pieczarki
125 g
250 g
1½-2
2½-3
3
Przygotuj małe grzyby lub potnij
większe na plasterki. Nie dodawaj
wody. Spryskaj sokiem z cytryny.
Dopraw solą i pieprzem. Przed
podaniem odcedź.
Cebula
250 g
5-5½
3
Potnij cebule na plasterki lub połówki.
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) wody.
Papryka
250 g
4½-5
3
Potnij paprykę na małe plasterki.
Ziemniaki
250 g
500 g
4-5
7-8
3
Zważ obrane ziemniaki i potnij je na
kostki o równej wielkości.
Rzepa
250 g
5½-6
3
Potnij rzepę na małe kostki.
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGY\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Zasady przygotowywania potraw (ciąg dalszy)
PODGRZEWANIE
PODGRZEWANIE PŁYNÓW
Kuchenka mikrofalowa umożliwia podgrzanie jedzenia w czasie o wiele krótszym
niż tradycyjna.
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli. Dla
podanych czasów podgrzewania przyjęto, że płyny mają temperaturę pokojową
(około +18 do +20 °C), a jedzenie jest schłodzone do temperatury około +5 do +7 °C.
W przypadku podgrzewania płynu należy zawsze odczekać co najmniej 20 sekund,
aby jego temperatura mogła się wyrównać. W czasie podgrzewania jedzenie można
w razie potrzeby zamieszać, natomiast po podgrzaniu NALEŻY o tym bezwzględnie
pamiętać. Aby uniknąć gwałtownego wrzenia i ewentualnego poparzenia, należy
włożyć do napojów plastikową łyżeczkę lub szklaną pałeczkę oraz zamieszać je
przed, w trakcie i po zakończeniu podgrzewania.
Układanie i przykrywanie
Unikaj podgrzewania dużych kawałków jedzenia, na przykład całej sztuki mięsa mogą się one przypalać lub wysychać na wierzchu, pozostając zimne wewnątrz.
Dużo efektywniejsze jest podgrzewanie małych kawałków.
PODGRZEWANIE ODŻYWEK DLA DZIECI
ODŻYWKI DLA DZIECI:
Wyłóż zawartość słoiczka na głęboki talerz ceramiczny. Przykryj plastikową pokrywką.
Po podgrzaniu dokładnie wymieszaj! Przed podaniem odstaw na 2-3 minuty.
Wymieszaj ponownie i sprawdź temperaturę. Zalecana temperatura: od 30 do 40 °C.
MLEKO DLA DZIECI:
Wlej mleko do wysterylizowanej szklanej butelki. Podgrzewaj bez przykrycia. Nigdy
nie podgrzewaj butelki z założonym smoczkiem, ponieważ w przypadku przegrzania
może to spowodować jej eksplozję. Wstrząśnij przed odstawieniem, a następnie
jeszcze raz przed podaniem dziecku! Zawsze sprawdzaj temperaturę jedzenia lub
mleka dla dzieci przed ich podaniem. Zalecana temperatura: ok. 37 °C.
Poziomy mocy i mieszanie
Niektóre rodzaje żywności można podgrzewać przy użyciu mocy 900 W,
natomiast inne powinny być podgrzewane przy użyciu mocy 600 W, 450 W, a
nawet 300 W.
Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli.
Zwykle lepszym rozwiązaniem jest podgrzewanie jedzenia przy użyciu niższego
poziomu mocy, szczególnie gdy jedzenie jest delikatne, jest go dużo, lub
podgrzewa się bardzo szybko (np. pasztet).
Podczas podgrzewania jedzenia należy pamiętać o zamieszaniu lub obróceniu
jedzenia na drugą stronę. Jeśli to możliwe, przed podaniem jedzenie należy
zamieszać ponownie.
Należy zachować szczególną ostrożność w czasie podgrzewania płynów i
odżywek dla dzieci. Aby uniknąć gwałtownego wrzenia i ewentualnego
poparzenia, należy pamiętać o zamieszaniu jedzenia przed, w czasie i po
zakończeniu podgrzewania. Podczas oczekiwania po podgrzaniu produkty te
powinny pozostawać w kuchence mikrofalowej. Zaleca się włożenie do
podgrzewanego płynu plastikowej łyżeczki lub szklanej pałeczki. Unikaj
nadmiernego podgrzewania jedzenia (może to spowodować obniżenie jego
wartości odżywczych). Najlepiej ustawić krótszy czas podgrzewania i wydłużyć go
w razie potrzeby.
UWAGA:
Aby zapobiec poparzeniu, należy szczególnie dokładnie sprawdzać temperaturę
jedzenia dla dzieci przed jego podaniem. Poziomy mocy i czas podgrzewania
zostały podane w poniższej tabeli.
Podgrzewanie i czas oczekiwania po podgrzaniu
Podczas podgrzewania danej potrawy po raz pierwszy warto zanotować czas na
przyszłość.
Upewnij się zawsze, że jedzenie zostało równomiernie podgrzane.
Po podgrzaniu pozostaw jedzenie na krótki czas, aby jego temperatura mogła się
wyrównać. Jeśli w tabeli nie podano innych wartości, zalecany czas oczekiwania
po podgrzaniu wynosi od 2 do 4 minut.
Należy zachować szczególną ostrożność w czasie podgrzewania płynów i
odżywek dla dzieci. Zapoznaj się również z rozdziałem dotyczącym zasad
bezpieczeństwa.
25
PL
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGY]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Zasady przygotowywania potraw (ciąg dalszy)
PL
Podgrzewanie jedzenia i mleka dla dzieci
Podgrzewanie płynów i jedzenia
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały podane w poniższej tabeli.
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli.
Potrawa
Potrawa
Porcja
Napoje
(kawa,
herbata i
woda)
900 W
150 ml
(1 filiżanka)
300 ml
(2 filiżanki)
450 ml
(3 filiżanki)
600 ml
(4 filiżanki)
Odżywki
dla dzieci
(warzywa
+ mięso)
Kaszka
dla dzieci
(zboża +
mleko +
owoce)
Porcja
190 g
190 g
Moc
600 W
600 W
Mleko dla 100 ml 300 W
200 ml
dzieci
Czas
30 s
20 s
30-40 s
1 min
do 1 min
10 s
Czas
Instrukcje
oczekiwania
(min)
2-3
2-3
2-3
Wyłóż jedzenie na głęboki
talerz ceramiczny.
Podgrzewaj pod przykryciem.
Po podgrzaniu zamieszaj.
Odstaw na 2-3 minuty. Przed
podaniem zamieszaj i
ostrożnie sprawdź
temperaturę.
Wyłóż jedzenie na głęboki
talerz ceramiczny.
Podgrzewaj pod przykryciem.
Po podgrzaniu zamieszaj.
Odstaw na 2-3 minuty. Przed
podaniem zamieszaj i
ostrożnie sprawdź
temperaturę.
Zamieszaj lub wstrząśnij i
przelej do wysterylizowanej
szklanej butelki. Postaw na
środku tacy obrotowej.
Podgrzewaj bez przykrycia.
Wstrząśnij i odstaw na co
najmniej 3 minuty. Przed
podaniem wstrząśnij i
ostrożnie sprawdź
temperaturę.
26
Moc
Czas
(min)
1-1½
Czas Instrukcje
oczeki
wania
(min)
1-2
Przelej napój do szklanek i
podgrzewaj bez przykrycia:
Jedną filiżankę połóż na środku,
2 filiżanki ułóż naprzeciw siebie, a
3 filiżanki ułóż w okrąg. Podczas
oczekiwania pozostaw w
kuchence mikrofalowej, następnie
dokładnie zamieszaj.
2-2½
3-3½
3½-4
Zupy
(schłodzone)
250 g
350 g
450 g
550 g
900 W 2½-3
3-3½
3½-4
4½-5
2-3
Nalej na głęboki talerz ceramiczny
lub do ceramicznej miski. Przykryj
plastikową pokrywką. Po
podgrzaniu dokładnie wymieszaj.
Wymieszaj ponownie przed
podaniem.
Potrawy
duszone
(schłodzone)
350 g
600 W 4½-5½
2-3
Umieść potrawę na głębokim
talerzu ceramicznym. Przykryj
plastikową pokrywką. Zamieszaj
od czasu do czasu podczas
podgrzewania, a także przed
odstawieniem i podaniem.
Makaron z
sosem
(schłodzony)
350 g
600 W 3½-4½
3
Połóż makaron (np. spaghetti) na
płaskim talerzu ceramicznym.
Przykryj kuchenną folią do
kuchenek mikrofalowych. Przed
podaniem zamieszaj.
Nadziewany
makaron z
sosem
(schłodzony)
350 g
600 W
3
Umieść nadziewany makaron
(np. ravioli, tortellini) na głębokim
talerzu ceramicznym. Przykryj
plastikową pokrywką. Zamieszaj
od czasu do czasu podczas
podgrzewania, a także przed
odstawieniem i podaniem.
Danie na
talerzu
(schłodzone)
350 g
450 g
550 g
600 W 4½-5½
5½-6½
6½-7½
3
Umieść danie składające się z
2-3 schłodzonych składników na
talerzu ceramicznym. Przykryj
kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych.
Fondue
serowe
gotowe do
podania
(schłodzone)
400 g
600 W
4-5
6-7
1-2
Umieść gotowe do podania fondue
serowe w odpowiedniej wielkości
szklanej misie z przykrywką.
W czasie podgrzewania i po jego
zakończeniu od czasu do czasu
zamieszaj.
Przed podaniem dokładnie
zamieszaj.
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGY^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Zasady przygotowywania potraw (ciąg dalszy)
Wszystkie rodzaje jedzenia należy rozmrażać przy użyciu poziomu mocy do
rozmrażania (180 W).
ROZMRAŻANIE
Kuchenki mikrofalowe nadają się doskonale do rozmrażania żywności.
Umożliwiają one skuteczne rozmrożenie w krótkim czasie. Jest to niezwykle
wygodne, np. w przypadku niespodziewanych gości.
Potrawa
Mrożony drób musi być całkowicie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń
metalowe elementy i opakowanie, aby płyn powstały podczas rozmrażania mógł
swobodnie ściekać.
Mięso
Mielona
wołowina
Umieść zamrożone jedzenie na talerzu bez przykrycia. W połowie czasu
rozmrażania obróć na drugą stronę i odlej płyn. Usuń podroby jak tylko będzie to
możliwe. Od czasu do czasu sprawdzaj jedzenie, aby upewnić się, czy nie jest
ciepłe.
Jeśli małe lub cienkie części rozmrażanego jedzenia zaczynają się nagrzewać,
można je osłonić podczas rozmrażania, owijając bardzo małymi kawałkami folii
aluminiowej.
Steki
wieprzowe
Drób
Kawałki
kurczaka
Jeśli zewnętrzna część drobiu zacznie się rozgrzewać, zatrzymaj rozmrażanie i
odczekaj 20 minut przed kontynuowaniem.
Pozostaw ryby, mięso i drób jeszcze na jakiś czas w celu dokończenia
rozmrażania. Czas oczekiwania przy pełnym rozmrożeniu może różnić się w
zależności od ilości jedzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej
tabeli.
Wskazówka:
Cały kurczak
Cienkie kawałki jedzenia rozmrażają się lepiej niż grube, a
mniejsza ilość może zostać rozmrożona w krótszym czasie.
Pamiętaj o tym podczas zamrażania i rozmrażania jedzenia.
Ryby
Filety rybne
Całe ryby
W celu rozmrożenia jedzenia zamrożonego w temperaturze około -18 do -20 °C
należy kierować się wskazówkami zawartymi w tabeli obok.
Owoce
Jagody
Pieczywo
Bułki (każda
ok. 50 g)
Tosty/kanapki
Chleb (mąka
pszenna i
żytnia)
27
Porcja
Czas
(min)
250 g
500 g
6-7
10-12
250 g
7-8
500 g
14-15
(2 kawałki)
Czas
Instrukcje
oczekiwania
(min)
15-30
Umieść mięso na płaskim
talerzu ceramicznym. Osłoń
cieńsze brzegi za pomocą folii
aluminiowej. Obróć na drugą
stronę po upływie połowy
czasu rozmrażania!
15-60
Umieść na płaskim talerzu
ceramicznym kawałki
kurczaka skórką do dołu, a
całego kurczaka piersiami do
dołu. Osłoń cieńsze kawałki,
takie jak skrzydełka i końce
udek, za pomocą folii
aluminiowej. Obróć na drugą
stronę po upływie połowy
czasu rozmrażania!
10-25
Umieść mrożone ryby na
środku płaskiego talerza
ceramicznego. Cieńsze końce
podłóż pod grubsze części.
Nałóż folię aluminiową na
węższe końce filetów. Owiń
folią ogon całej ryby. Obróć na
drugą stronę po upływie
połowy czasu rozmrażania!
1200 g
32-34
200 g
6-7
400 g
11-13
300 g
6-7
5-10
Rozłóż owoce na płaskim,
okrągłym, szklanym naczyniu
(o dużej średnicy).
2 szt.
4 szt.
250 g
500 g
1-1½
2½-3
4-4½
7-9
5-20
Ułóż bułki w okręgu, a chleb
pionowo na papierze
kuchennym pośrodku tacy
obrotowej. Obróć na drugą
stronę po upływie połowy
czasu rozmrażania!
PL
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGY_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Zasady przygotowywania potraw (ciąg dalszy)
Podręcznik grillowania świeżej żywności
GRILL
PL
Element grzejny grilla znajduje się we wnęce kuchenki, pod górną ścianką.
Włącza się on tylko wtedy, gdy drzwiczki kuchenki są zamknięte, a taca się
obraca. Obracanie się tacy umożliwia równomierne przypieczenie jedzenia.
Wstępne podgrzanie grilla przez 4 minuty sprawi, że jedzenie upiecze się szybciej.
Rozgrzej grill, włączając na 2-3 minuty funkcję grillowania.
Poziomy mocy i czas grillowania zostały opisane w poniższej tabeli.
Przybory kuchenne używane podczas grillowania
Powinny być wykonane z niepalnego materiału i mogą zawierać metalowe części. Nie
można używać przyborów wykonanych z plastiku, ponieważ mogą one ulec stopieniu.
Rodzaje jedzenia odpowiednie do grillowania
Kotlety, kiełbaski, steki, hamburgery, plastry bekonu i baleronu, cienkie kawałki
ryb, wszelkiego rodzaju kanapki i tosty z przybraniem.
Świeża
żywność
Porcja
Tosty
4 szt.
(każdy ok.
25 g)
Moc
1.
strona czas
(min)
2.
Instrukcje
strona
- czas
(min)
Tylko
grill
2-3
1-2
Pomidory z
400 g
300 W
(2 kawałki) + grill
grilla
5-6
-
Przetnij pomidory na połówki
Połóż na górze trochę sera.
Ułóż w okręgu na płaskim,
szklanym naczyniu. Umieść na
wysokiej podstawie.
Odstaw na 2-3 minuty.
WAŻNA UWAGA:
W przypadku używania trybu grillowania należy pamiętać o umieszczeniu
jedzenia na wysokiej podstawie, chyba że instrukcja zaleca inaczej.
MIKROFALE + GRILL
Ten tryb gotowania umożliwia połączenie opiekania jedzenia za pomocą grilla z
szybkością gotowania za pomocą mikrofal. Działa on tylko, gdy drzwiczki kuchenki są
zamknięte, a taca się obraca. Obracanie się tacy umożliwia równe przypieczenie
potrawy. Ten model został wyposażony w trzy tryby kombinowane:
600 W + grill, 450 W + grill i 300 W + grill.
Przybory kuchenne używane w trybie kombinowanym mikrofale + grill
Należy używać przyborów kuchennych umożliwiających przenikanie mikrofal.
Przybory kuchenne powinny być niepalne. W trybie kombinowanym nie można
używać przyborów zawierających elementy metalowe. Nie można także używać
przyborów wykonanych z plastiku, ponieważ mogą one ulec stopieniu.
Jedzenie, które można gotować w trybie mikrofale + grill:
Rodzaje jedzenia odpowiednie do gotowania w trybie kombinowanym to wszystkie
rodzaje jedzenia, które wymagają podgrzania i przypieczenia (np. pieczony makaron),
a także te wymagające krótkiego czasu gotowania w celu przypieczenia tylko górnej
części. Tryb ten może być również używany do gotowania większych kawałków
potraw, które powinny być z wierzchu przypieczone i chrupiące (np. kawałki kurczaka,
które należy odwrócić na drugą stronę po upływie połowy czasu przyrządzania).
Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli grillowania.
Tost z
pomidorami
i serem
4 szt.
(300 g)
300 W 4½-5½
+ grill
-
Podpiecz najpierw kawałki
chleba. Umieść gotowe tosty
na wysokiej podstawie.
Odstaw na 2-3 minuty.
Tosty
hawajskie
(szynka,
ananas,
plastry sera)
4 szt.
(500 g)
300 W
+ grill
6-7
-
Podpiecz najpierw kawałki
chleba. Umieść gotowe tosty
na wysokiej podstawie.
Odstaw na 2-3 minut.
Pieczone
ziemniaki
500 g
600 W
+ grill
7-8
-
Przetnij ziemniaki na połówki
Umieść je na wyższej
podstawie, układając na ściętej
stronie.
Ziemniaki
gratin /
warzywa
(mrożone)
450 g
450 W
+ grill
8-10
-
Włóż świeże ziemniaki gratin
do małego naczynia z pyreksu.
Postaw naczynie na wysokiej
podstawie.
Po zakończeniu gotowania
odstaw na 2-3 minuty.
-
Usuń z jabłek pestki. W puste
miejsce wsyp rodzynki
i nałóż odrobinę dżemu. Połóż
na górze kilka kawałków
migdałów.
Umieść jabłka na płaskim,
szklanym naczyniu.
Postaw naczynie na niskiej
podstawie.
Pieczone
jabłka
WAŻNA UWAGA:
W przypadku używania trybu kombinowanego (przycisk mikrofal z grillem) należy
pamiętać o umieszczeniu jedzenia na wysokiej podstawie, chyba że instrukcja
zaleca inaczej. W innych przypadkach jedzenie powinno być umieszczone
bezpośrednio na tacy obrotowej. Zapoznaj się ze wskazówkami w tabeli obok.
Jeśli jedzenie ma zostać przypieczone z obu stron, należy po upływie połowy
czasu przygotowania odwrócić je na drugą stronę.
28
Ułóż tosty obok siebie na
wysokiej podstawie.
2 jabłka 300 W 6½-7½
(ok. 400 g) + grill
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGY`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Zasady przygotowywania potraw (ciąg dalszy)
KONWEKCJA
Świeża
żywność
Porcja
Moc
Kawałki
kurczaka
500 g
300 W +
(2 kawałki)
grill
Steki
wołowe
(średni)
400 g
(2 kawałki)
Tylko
grill
Pieczona
ryba
400-500 g 300 W +
grill
1.
strona czas
(min)
9-10
10-14
5-6
Pieczenie za pomocą konwekcji jest tradycyjnym i powszechnie używanym
sposobem gotowania w piekarnikach, wykorzystującym obieg gorącego
powietrza.
Na tylnej ściance kuchenki mikrofalowej umieszczony jest element grzejny i
wentylator, dzięki czemu gorące powietrze może swobodnie krążyć.
2.
Instrukcje
strona
- czas
(min)
7-8
8-12
Posmaruj kawałki kurczaka
olejem i posyp przyprawami.
Ułóż je w okręgu na wysokiej
podstawie. Po zakończeniu
grillowania odstaw na
2-3 minuty
Przybory kuchenne używane do gotowania konwekcyjnego
Można używać wszystkich przyborów używanych do pieczenia w piekarnikach,
także blach i form do pieczenia.
Jedzenie, które można przygotowywać konwekcyjnie
W tym trybie można przyrządzać biszkopty, ciastka, bułki i ciasta z owocami,
ciasta ptysiowe i suflety.
Posmaruj steki olejem.
Ułóż je w okręgu na wysokiej
podstawie.
Po zakończeniu grillowania
odstaw na 2-3 minuty.
MIKROFALE + KONWEKCJA
Tryb ten umożliwia połączenie użycia mikrofal i gorącego powietrza, dzięki czemu
czas gotowania ulega skróceniu, a danie zyskuje przypieczoną i chrupiącą
powierzchnię.
Gotowanie konwekcyjne jest to tradycyjny sposób gotowania stosowany w
zwykłych kuchenkach, w których obieg gorącego powietrza jest wytwarzany przez
wentylator zamontowany na tylnej ściance.
5½-6½ Posmaruj skórę całej ryby
olejem i dodaj zioła oraz
przyprawy. Ułóż obok siebie
dwie ryby (w przeciwnych
kierunkach) na wysokiej
podstawie.
Po zakończeniu grillowania
odstaw na 2-3 minuty.
Przybory kuchenne używane w trybie kombinowanym mikrofale +
konwekcja
Powinny umożliwiać przenikanie mikrofal. Powinny być żaroodporne (np. szkło,
ceramika lub porcelana bez metalowych elementów), tak jak przybory wymienione
dla trybu mikrofale + grill.
Jedzenie, które można piec w trybie mikrofale + konwekcja:
Wszystkie rodzaje mięs i drobiu, a także potrawy zapiekane i dania z rusztu,
biszkopty, lekkie ciasta z owocami, pieczone warzywa, babeczki i pieczywo.
29
PL
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGZWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Zasady przygotowywania potraw (ciąg dalszy)
Przewodnik gotowania konwekcyjnego świeżej i mrożonej żywności
PL
Świeża
żywność
Rozgrzej kuchenkę do odpowiedniej temperatury przy użyciu funkcji
automatycznego wstępnego podgrzewania.
Poziomy mocy i czas gotowania konwekcyjnego zostały opisane w poniższej tabeli.
Świeża
żywność
PIZZA
Mrożona
pizza
(już
upieczona)
MAKARON
Mrożona
lasagne
MIĘSO
Pieczeń
wołowa /
pieczona
jagnięcina
(średnia)
Pieczony
kurczak
Porcja
300-400 g
400 g
Moc
600 W +
220 °C
1.
strona
- czas
(min)
2.
Instrukcje
strona
- czas
(min)
PIECZYWO
Świeże bułki
(świeże
ciasto)
Porcja
4 szt.
(200 g)
Moc
Tylko
200 °C
1.
strona
- czas
(min)
2.
Instrukcje
strona
- czas
(min)
12-14
-
Ułóż bułki w okręgu na
niskiej podstawie.
Wyjmując, używaj rękawic
ochronnych!
Odstaw na 2-3 minuty.
8-9
-
Ułóż schłodzoną bagietkę
na papierze do pieczenia na
niskiej podstawie. Po
upieczeniu odstaw na
2-3 minuty.
9-11
-
Umieść pizzę na wysokiej
podstawie.
Po zakończeniu pieczenia
odstaw na 2-3 minuty.
Pieczywo
czosnkowe
(mrożone,
wstępnie
upieczone)
450 W + 20-23
200 °C
-
Włóż do szklanego naczynia
odpowiedniej wielkości lub
pozostaw w oryginalnym
opakowaniu (upewnij się, że
można je używać do
przyrządzania potraw z
wykorzystaniem mikrofal i
gorącego powietrza).
Połóż mrożone danie z
makaronu na niskiej
podstawie.
Po zakończeniu gotowania
odstaw na 2-3 minuty.
CIASTO
Ciasto z
jabłkami
(surowe
ciasto)
500 g
Tylko
200 °C
35-40
-
Włóż surowe ciasto do
małej, okrągłej blachy z
czarnego metalu (średnica
18 cm). Ułóż na wierzchu
plasterki jabłka. Postaw na
niskiej podstawie. Po
zakończeniu pieczenia
odstaw na 5-10 minut.
Małe
babeczki
(surowe
ciasto)
12 x 30 g
(350-400 g)
Tylko
220 °C
35-40
-
Wyłóż surowe ciasto do
papierowych foremek.
Ustaw foremki na niskiej
podstawie.
Po zakończeniu pieczenia
odstaw na 5 minut.
Ciastka
(surowe
ciasto)
100-150 g
Tylko
200 °C
10-12
-
Rozgrzej kuchenkę wraz z
okrągłą, metalową blachą do
pieczenia. Połóż ciastka na
blasze.
Umieść talerz na niskiej
podstawie.
Mrożone
ciasto
1000 g
180 W + 18-20
180 °C
-
Umieść mrożone ciasto na
niskiej podstawie.
Po rozmrożeniu i podgrzaniu
odstaw na 15-20 minut.
1200-1300 g 600 W + 19-21
180 °C
1000-1100 g 450 W + 16-18
220 °C
11-13 Posmaruj wołowinę/
jagnięcinę olejem i przypraw
ją pieprzem, solą i papryką.
Umieść ją na niskiej
podstawie, układając
tłustszą stroną do dołu. Po
upieczeniu owiń mięso w
folię aluminiową i pozostaw
na 10-15 minut.
12-15 Posmaruj kurczaka olejem i
posyp przyprawami.
Ułóż kurczaka na niskiej
podstawie jedną piersią w
dół, drugą w górę.
Odstaw na 5 minut.
30
200 g
180 W +
(1 kawałek) 220 °C
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGZXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Zasady przygotowywania potraw (ciąg dalszy)
Czyszczenie kuchenki mikrofalowej
WSKAZÓWKI SPECJALNE
Wymienione poniżej części kuchenki należy czyścić regularnie w celu
usunięcia tłuszczu i pozostałości jedzenia:
• Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne
• Drzwiczki i uszczelnienia drzwiczek
• Taca obrotowa i pierścienie obrotowe
ROZTAPIANIE MASŁA
Włóż 50 g masła do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia. Przykryj plastikową
pokrywką.
Podgrzewaj przez 30-40 sekund przy użyciu mocy 900 W, aż do roztopienia masła.
ROZTAPIANIE CZEKOLADY
Włóż 100 g czekolady do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia.
Podgrzewaj przez 3-5 minut przy użyciu mocy 450 W, aż do roztopienia.
Podczas roztapiania zamieszaj raz lub dwa razy. Wyjmując, używaj rękawic
ochronnych!
ROZTAPIANIE ZESTALONEGO MIODU
Włóż 20 g zestalonego miodu do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia.
Podgrzewaj przez 20-30 sekund przy użyciu mocy 300 W, aż do roztopienia.
Uszczelki powinny być ZAWSZE czyste, by można było
poprawnie zamykać drzwiczki.
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować
uszkodzenia jej powierzchni i wpłynąć negatywnie na działanie
urządzenia, a nawet stwarzać zagrożenie dla użytkownika.
1. Zewnętrzne powierzchnie należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki
zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. Po umyciu spłukać i wysuszyć.
ROZTAPIANIE ŻELATYNY
Włóż żelatynę (10 g) na 5 minut do zimnej wody.
Nasiąkniętą żelatynę przełóż do małej szklanej miseczki.
Roztapiaj przez 1 minutę przy użyciu mocy 300 W.
Po roztopieniu zamieszaj.
2. Zachlapania i plamy na wewnętrznych powierzchniach lub na pierścieniu
obrotowym należy usuwać za pomocą szmatki namoczonej w wodzie z
detergentem. Po umyciu spłukać i wysuszyć.
3. Aby ułatwić zmycie zaschniętych pozostałości jedzenia i usunąć nieprzyjemne
zapachy, należy umieścić na tacy obrotowej szklankę rozcieńczonego soku
cytrynowego i podgrzewać ją przez 10 minut przy użyciu maksymalnej mocy.
PRZYGOTOWANIE POLEWY I LUKRU NA CIASTA
Zmieszaj lukier błyskawiczny (ok. 14 g), 40 g cukru i 250 ml zimnej wody.
Gotuj bez przykrycia w szklanym naczyniu z pyreksu przez 3½ do 4½ minuty przy
użyciu mocy 900 W, aż polewa lub lukier staną się przezroczyste. Podczas gotowania
zamieszaj dwukrotnie.
4. W razie potrzeby tacę można normalnie myć (także w zmywarce).
GOTOWANIE DŻEMU
Włóż 600 g owoców (np. zmiksowanych jagód) do odpowiedniej wielkości szklanego
naczynia z przykrywką. Dodaj 300 g cukru żelującego i dokładnie wymieszaj.
Gotuj pod przykryciem przez 10-12 minut przy użyciu mocy 900 W.
Podczas gotowania kilkakrotnie zamieszaj. Przełóż zawartość bezpośrednio do
niewielkich, zakręcanych słoików na dżem. Postaw słoiki na wieczkach i pozostaw na 5
minut.
GOTOWANIE BUDYNIU
Zmieszaj proszek budyniowy z mlekiem (500 ml), przestrzegając instrukcji producenta
i dokładnie wymieszaj. Użyj odpowiedniej wielkości szklanego naczynia z przykrywką.
Gotuj pod przykryciem przez 6½ do 7½ minut przy użyciu mocy 900 W.
Podczas gotowania kilkakrotnie zamieszaj.
PRZYPIEKANIE PLASTERKÓW MIGDAŁÓW
Rozsyp równo 30 g plasterków migdałów na średniej wielkości ceramicznym talerzu.
Przypiekaj przez 3½ do 4½ minuty przy użyciu mocy 600 W; podczas przypiekania
kilkakrotnie wymieszaj.
Odstaw na 2-3 minuty w kuchence. Wyjmując, używaj rękawic ochronnych!
31
NIE WOLNO wlewać wody do otworów wentylacyjnych. NIE
WOLNO używać produktów zawierających składniki ścierne i
rozpuszczalników. Należy szczególnie uważać podczas
czyszczenia uszczelnienia drzwiczek, by nie dopuścić do:
• gromadzenia się pozostałości jedzenia,
• uniemożliwienia przez pozostałości jedzenia prawidłowego
zamykania drzwiczek.
Wnękę kuchenki należy wyczyścić za pomocą roztworu
łagodnego detergentu po każdym użyciu. Aby uniknąć
poparzenia, przed czyszczeniem należy zaczekać, aż kuchenka
ostygnie.
Podobnie jak w przypadku innych urządzeń kuchennych, takich
jak płyty grzejne, piekarniki itp., kuchenki mikrofalowej nie należy
czyścić myjkami parowymi.
PL
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGZYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Przechowywanie i naprawa kuchenki
mikrofalowej
Parametry techniczne
Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich
produktów. Zarówno dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą
w związku z tym ulec zmianie bez powiadomienia.
PL
Podczas przechowywania kuchenki mikrofalowej lub oddawania jej do
naprawy należy przestrzegać kilku prostych zasad.
Kuchenki nie wolno używać, jeśli uszkodzeniu uległy drzwiczki lub ich
uszczelnienie, w tym m.in.:
• zawias jest złamany,
• uszczelnienie jest zużyte,
• obudowa jest uszkodzona lub pogięta.
Naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego
pracownika serwisu.
NIE WOLNO zdejmować obudowy kuchenki. Jeśli kuchenka jest
uszkodzona i wymaga naprawy lub pojawiły się wątpliwości
dotyczące jej działania:
• Odłącz kuchenkę od sieci
• Skontaktuj się z najbliższym serwisem.
Jeśli przez pewien czas nie chcesz korzystać z kuchenki,
przechowuj ją w miejscu suchym i niezakurzonym.
• Powód: Kurz i wilgoć mogą mieć negatywny wpływ na
działanie kuchenki.
32
ródło zasilania
230 V ~ 50 Hz AC
Pobór mocy
Moc maksymalna
Mikrofale
Grill (element grzejny)
Konwekcja (element grzejny)
2700 W
1400 W
1250 W
Maks. 2050 W
Moc wyjściowa
100 W / 900 W - 6 poziomów (IEC-705)
Częstotliwość robocza
2450 MHz
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
Obudowa
Wnęka kuchenki
517 x 485 x 310 mm
352 x 348 x 235 mm
Pojemność
1,0 Cubic feet
Waga
Netto
ok. 18,5 kg
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGZZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Notatki
PL
33
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGZ[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Notatki
PL
34
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGZ\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Notatki
PL
35
jlXW^ihm†lvTWZ[_]l†wsU”GGwˆŽŒGZ]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ™ŠGY]SGYWW_GGZa\]Gwt
Download PDF