Samsung C108STF-5 User manual

Samsung C108STF-5 User manual

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGXGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Code No.: DE68-02329N

KUCHENKA MIKROFALOWA

Instrukcja obs³ugi i ksi¹¿ka kucharska

C108ST/C108STB

C108STT/C108STF

C109ST/C109STB

C109STT/C109STF

Skrócona instrukcja obs³ugi..................................................................2

Kuchenka................................................................................................3

Panel sterowania ..................................................................................3

Akcesoria................................................................................................4

U¿ywanie niniejszej instrukcji obs³ugi ..................................................4

Warunki bezpiecznej eksploatacji .........................................................5

Instalacja Pañstwa kuchenki mikrofalowej ...........................................6

Wybór jêzyka wyœwietlanych informacji ..............................................7

Ustawianie czasu ...................................................................................7

Zasady dzia³ania kuchenki mikrofalowej ..............................................8

Sprawdzenie prawid³owoœci pracy kuchni...........................................8

Postêpowanie w razie pojawienia siê w¹tpliwoœci lub problemów....9

Gotowanie/Odgrzewanie.......................................................................9

Poziomy mocy i dobór czasu ..............................................................10

Zatrzymanie gotowania .......................................................................10

Ustawianie czasu gotowania...............................................................10

U¿ywanie funkcji automatycznego gotowania...................................11

U¿ywanie funkcji automatycznego odgrzewania...............................12

U¿ywanie funkcji automatycznego rozmra¿ania ................................13

U¿ywanie funkcji Junior / Snack .........................................................14

U¿ywanie funkcji Cafeteria ..................................................................16

Ustawienia funkcji Cafeteria ................................................................16

U¿ywanie talerza do przypiekania.......................................................17

Gotowanie wieloetapowe ...................................................................18

Ustawianie czasu odstania ..................................................................19

Wybór akcesoriów...............................................................................19

Wstêpne ogrzewanie kuchenki ...........................................................19

Gotowanie z konwekcj¹.......................................................................20

Grillowanie ...........................................................................................20

Wybór pozycji grza³ki grilla .................................................................21

Ro¿en do pieczenia..............................................................................21

U¿ywanie pionowego ro¿na ze szpikulcami.......................................22

Kombinowanie mikrofal i grilla ...........................................................22

Kombinowanie mikrofal i konwekcji...................................................23

Blokada dostêpu do kuchenki mikrofalowej ......................................24

SzybkoϾ przewijania ..........................................................................24

Wy³¹czanie sygna³u dŸwiêkowego .....................................................24

Wy³¹czanie talerza obrotowego..........................................................24

Naczynia przeznaczone do kuchni mikrofalowych ............................25

Ksi¹¿ka kucharska ................................................................................26

Czyszczenie kuchenki ..........................................................................35

Przechowywanie i naprawa kuchenki mikrofalowej ..........................35

Dane techniczne ..................................................................................36

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGYGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Skrócona instrukcja obs³ugi

PL

Chcê coœ ugotowaæ

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Mikrofale ( ).

Chcê przed³u¿yæ gotowanie o dodatkowe 30 sekund

Pozostaw ¿ywnoœæ w kuchence.

Wciœnij przycisk +30s ( ) raz lub wiêcej razy dla ka¿dych, dodanych 30 sekund czasu gotowania.

2.

Wciœnij przycisk Wybierz ( ) a¿ do wyœwietlenia w³aœciwego poziomu mocy.

3.

Wybierz czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o nastawcze wed³ug potrzeby.

Za pierwszym razem po pod³¹czeniu przewodu zasilania do gniazda

œciennego lub po przerwie w dostawie pr¹du na wyœ-wietlaczu poka¿e siê wskazanie "SEELCT YOUR LANGUAGE" (wybierz jêzyk informacji). W tym momencie musisz wybraæ jêzyk informacji wyœwietlanych przez wyœwietlacz. Do wyboru jest jêzyk angielski, francuski, niemiecki, hiszpañski, w³oski, ho-lenderski i rosyjski. Wiêcej informacji znajduje siê na stronie 7.

4.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie, co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

Chcê coœ rozmroziæ

1.

Umieœæ zamro¿on¹ ¿ywnoœæ w kuchence.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Rozmra¿anie

( ).

2.

Wybierz rodzaj ¿ywnoœci wciskaj¹c przycisk Wybierz ( ) a¿ bêdzie wybrany ¿¹dany rodzaj ¿ywnoœci.

3.

Wybierz wagê potrawy obracaj¹c pokrêt³o nastawcze wed³ug potrzeby.

4.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: Rozmra¿anie rozpocznie siê

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie, co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

2

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGZGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Kuchenka

OTWORY WENTYLACYJNE

DRZWICZKI

GRZA£KA GRILLA

OTWORY

WENTYLACYJNE

Panel sterowania

UCHWYT

DRZWICZEK

ZATRZASKI

DRZWICZEK

TALERZ

SZKLANY

PIERŒCIEN

OBROTOWY

£¥CZNIK

PANEL STEROWANIA

OTWORY

ZATRZASKÓW

DRZWIOWYCH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

1.

WYŒWIETLACZ

2.

PRZYCISK CZASÓW ODSTANIA

3.

PRZYCISK USTAWIEÑ ZEGARA

4.

TRYB FUNKCJI

AUTOMATYCZNEGO

ROZMRA¯ANIA

5.

TRYB CAFETERIA

6.

TRYB JUNIOR / SNACK (DLA

DZIECI/PRZEK¥SKI)

7.

TRYB FUNKCJI

AUTOMATYCZNEGO

ODGRZEWANIA

8.

TRYB FUNKCJI

AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA

9.

PRZYCISK WYBORU TRYBU

10. PRZYCISK TRYBU WSTÊPNEGO

OGRZEWANIA KUCHENKI

11. PRZYCISK STOP / KASOWANIE

12. PRZYCISK TRYBU WYBORU

JÊZYKA

13. POKRÊT³O GOTOWANIA

14. TRYB MIKROFALE

15. TRYB KOMBINOWANY

(MIKROFALE + GRILL)

16. TRYB GRILL

17. TRYB KOMBINOWANY

(MIKROFALE + KONWEKCJA)

18. TRYB KONWEKCJA

19. PRZYCISK ZWIÊKSZANIE /

ZMNIEJSZANIE

20. PRZYCISK START / USTAWIEÑ

CZASU GOTOWANIA I WYBORU

WAGI

21. PRZYCISK W³¹CZANIA /

WY³¹CZANIA OBRACANIA SIÊ

TALERZA

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

PL

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒG[GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Akcesoria

PL

W zale¿noœci od zakupionego modelu, razem z kuchenk¹ s¹ dostarczane nastêpuj¹ce akcesoria, które mog¹ byæ u¿ywane na ró¿ne sposoby.

1.

£¹cznik, umieszczony na osi silnika znajduj¹cego siê w podstawie kuchenki.

Przeznaczenie: £¹cznik obraca talerz szklany.

2.

Pierœcieñ obrotowy, umieszczany w centralnej czêœci podstawy kuchni.

Przeznaczenie: Pierœcieñ obrotowy podtrzymuje talerz szklany.

3.

Talerz szklany, umieszczany na pierœcieniu obrotowym, w

œrodkowej czêœci pasuj¹cy do ³¹cznika

Przeznaczenie: Talerz szklany s³u¿y jako g³ówna powierzchnia do umieszczania artyku³ów

¿ywnoœciowych. Mo¿e byæ ³atwo wyjêty do oczyszczenia.

4.

Podstawki z metalu (wysoka, niska), do umieszczania na talerzu obrotowym.

Przeznaczenie: Podstawki mog¹ byæ u¿ywane do gotowa-nia ¿ywnoœci w dwóch naczyniach jedno-czeœnie. Ma³e naczynie mo¿e byæ posta-wione na talerzu obrotowym a drugie naczy-nie na podstawce. Podstawki metalowe mog¹ byæ wykorzystywane do gotowania z u¿yciem grilla, konwekcji i gotowania kombinowanego.

5.

Szpikulec ro¿na, ³¹cznik do barbecue i szpikulec, do umieszczenia w misce szklanej (tylko C108STB/ C108STF/

C109STB/C109STF).

Przeznaczenie: Szpikulec ro¿na jest wygodnym sposobem grillowania kurczaka jako miêsa, które nie musi byæ odwracane. Mo¿e byæ u¿ywany do gotowania kombinowanego z grillem.

6.

Miska szklana, do umieszczenia na talerzu obrotowym

(tylko C108STB/C108STF/C109STB/C109STF).

Przeznaczenie: do ustawienia pionowego ro¿na do pieczenia.

7.

Talerz do przypiekania, do umieszczenia na talerzu obrotowym (tylko C108STT/C108STF/C109STT/C109STF).

Przeznaczenie: Do przypieczenia ¿ywnoœci w trybach gotowania mikrofalami i kombinowanego z grillem. Pomaga uzyskaæ chrupkie ciasta i spód pizzy.

U¿ywanie niniejszej instrukcji obs³ugi

W³aœnie kupiliœcie Pañstwo kuchenkê mikrofalow¹ marki

SAMSUNG. Niniejsza instrukcja obs³ugi zawiera wiele cennych informacji na temat gotowania w Waszej nowej kuchence:

• Zasady bezpiecznej eksploatacji

• Opis akcesoriów i naczyñ zalecanych do u¿ywania

• Po¿yteczne wskazówki na temat gotowania

Na wewnêtrznej stronie ok³adki znajdziesz krótki opis trzech podstawowych rodzajów pracy kuchenki:

• Gotowania (tryb mikrofale)

• Rozmra¿ania

• Przed³u¿enia gotowania

Na pierwszych stronach instrukcji znajduj¹ siê opis kuchenki i bardziej istotny opis panelu sterowania, u³atwiaj¹cy odnalezienie odpowiednich przycisków i obs³ugê kuchenki.

W opisach krok po kroku procedur postêpowania wykorzystano dwa symbole:

☛ ✉

Wa¿ne Uwaga

Œrodki ostro¿noœci pozwalaj¹ce unikn¹æ nara¿enia na nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej

Nieprzestrzeganie poni¿szych œrodków ostro¿noœci mo¿e doprowadziæ do szkodliwego dla zdrowia nara¿enia siê na nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej:

(a) Bez wzglêdu na okolicznoœci nie próbuj w³¹czaæ kuchni z otwartymi drzwicz-kami, nie próbuj manipulowaæ przy zatrzaskach drzwiczek i wk³adaæ ¿adnych przedmiotów do otworów zatrzasków drzwiowych.

(b) Nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów pomiêdzy drzwi kuchni a œcianê przedni¹, nie dopuszczaj do gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci na powierzchniach usz-czelniaj¹cych. Aby zapewniæ utrzymanie czystoœci drzwiczek i powierzchni uszczelniaj¹cych wycieraj je po u¿yciu kuchenki najpierw wilgotn¹, a nastêp-nie such¹ miêkk¹ szmatk¹

(c) Nie w³¹czaj kuchni, gdy jest uszkodzona do czasu a¿ zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych.

Szczególnie wa¿ne jest by drzwiczki kuchni zamyka³y siê prawid³owo i aby nie by³y uszkodzone:

(1) Drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniaj¹ce

(2) Zawiasy drzwiowe (wygiête lub z³amane)

(3) Przewód zasilaj¹cy

(d) Kuchnia mikrofalowa mo¿e byæ regulowana lub naprawiana wy³¹cznie przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê pro-ducenta kuchni mikrofalowych.

4

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒG\GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Warunki bezpiecznej eksploatacji

WA¯NE INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA.

PRZECZYTAJ UWA¯NIE I ZAPAMIÊTAJ NA PRZYSZ³OŒÆ.

Przed rozpoczêciem przygotowywania ¿ywnoœci lub napojów w swojej kuchni mikrofalowej prosimy sprawdziæ, czy zachowane s¹ podane ni¿ej warunki bezpieczeñstwa.

1.

NIE U¯YWAJ w kuchni mikrofalowej naczyñ metalowych:

• Metalowych pojemników

• Zastawy sto³owej ze z³otymi lub srebrnymi ozdobami

• Szpikulców, widelców itp.

Powód: Mog¹ wyst¹piæ wy³adowania elektryczne i iskrzenia, które mog¹ uszkodziæ kuchenkê.

2.

NIE PODGRZEWAJ:

• Hermetycznie lub podciœnieniowo zamkniêtych butelek, s³oików i pojemników, np. s³oików z jedzeniem dla dzieci.

• ¯ywnoœci w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach, pomidorów itp.

Powód: Wzrost ciœnienia na skutek podgrzania mo¿e spowodowaæ ich wybuch.

Wskazówka: Zdejmij skorupkê, przebij skórkê, opakowanie itp.

3.

NIE W£¥CZAJ kuchenki mikrofalowej, gdy jest pusta.

Powód: Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie œcianek kuchenki.

Wskazówka: Mo¿esz na sta³e umieœciæ w kuchence szklankê z wod¹. Woda bêdziepoch³ania³a mikrofale, jeœli przypadkowo w³¹czysz pust¹ kuchenkê.

4.

NIE ZAS£ANIAJ znajduj¹cych siê z ty³u kuchni otworów wentylacyjnych materia³ami lub papierem.

Powód: Materia³ lub papier mog¹ siê zapaliæ od gor¹cego powietrza wydostaj¹cego siê z kuchenki.

5.

ZAWSZE u¿ywaj rêkawic, gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.

Powód: Niektóre naczynia poch³aniaj¹ mikrofale, a ciep³o z ¿ywnoœci zawsze jest przenoszone na naczynie. Z tego powodu naczynia s¹ zawsze gor¹ce.

6.

NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnêtrznych œcian kuchenki.

Powód: Œciany mog¹ byæ wystarczaj¹co gor¹ce, aby poparzyæ nawet po zakoñczeniu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych ma-teria³ów z ¿adnymi elementami wewn¹trz kuchni.

Pozwól jej siê najpierw och³odziæ.

7.

Aby nie dopuœciæ do ryzyka pojawienia siê ognia w komorze kuchni:

• Nie przechowuj w kuchence materia³ów palnych

• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykaj¹ce papierowe lub plastykowe opakowania

• Nie u¿ywaj swojej kuchni mikrofalowej np. do suszenia gazet

• Je¿eli zauwa¿ysz dym, nie otwieraj¹c kuchni wy³¹cz j¹ lub od³¹cz prze-wód zasilaj¹cy od gniazdka

PL

8.

Zwróæ szczególn¹ uwagê, gdy podgrzewasz p³yny i od¿ywki dla dzieci.

• ZAWSZE odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wy³¹czenia siê kuchenki, aby temperatura potrawy mog³a siê wyrównaæ.

• Je¿eli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po podgrzaniu.

• Aby unikn¹æ oparzenia siê przez wylewaj¹cy siê wrz¹cy p³yn, powinno siê mieszaæ go przed, w trakcie i po podgrzaniu.

• W przypadku oparzenia siê postêpuj zgodnie z podanymi ni¿ej ZASADAMI

PIERWSZEJ POMOCY:

* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.

* Za³ó¿ czysty, suchy opatrunek.

* Nie stosuj ¿adnych kremów, olejków ani p³ynów do przemywania ran.

NIGDY nie wype³niaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest szersze u góry ni¿ na dole. Butelki z w¹sk¹ szyjk¹ mog¹ eksplodowaæ po przegrzaniu.

ZAWSZE sprawdŸ temperaturê od¿ywki lub mleka zanim podasz je niemowlêciu.

NIGDY nie podgrzewaj dzieciêcych butelek z za³o¿onym smoczkiem, poniewa¿ w przypadku przegrzania butelka mo¿e wybuchn¹æ.

• Podczas podgrzewania napojów za pomoc¹ mikrofal mo¿e dojœæ do opóŸnionego wykipienia, dlatego uwa¿aj przy wyjmowaniu naczynia z kuchenki.

9.

Zwracaj uwagê, aby nie uszkodziæ przewodu zasilaj¹cego.

• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilaj¹cego ani wtyczki sieciowej; przewód sieciowy trzymaj z dala od gor¹cych powierzchni.

• Nie w³¹czaj urz¹dzenia, je¿eli przewód zasilaj¹cy lub wtyczka sieciowa s¹ uszkodzone.

10. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odleg³oœci wyci¹gniêtego ramienia.

Powód: Gor¹ce powietrze lub para mog¹ spowodowaæ oparzenie.

11. Utrzymuj w czystoœci wnêtrze kuchenki.

• Czyœæ wnêtrze kuchenki po ka¿dym u¿yciu za pomoc¹ roztworu delikatnego detergentu, ale przed tym pozostaw kuchenkê do ostygniêcia, aby unikn¹æ zranienia.

Powód: Resztki ¿ywnoœci lub rozpryskany olej przywieraj¹ce do

œcianek kuchenki mog¹ spowodowaæ uszkodzenie pow³ok lakierniczych oraz zmniejszaj¹ sprawnoœæ kuchenki mikrofalowej.

5

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒG]GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Warunki bezpiecznej eksploatacji (ci¹g dalszy)

PL

12. W trakcie pracy kuchenki mog¹ byæ s³yszalne “klikniêcia”, szczególnie podczas rozmra¿ania.

Powód: Takie dŸwiêki s¹ spowodowane elektrycznymi zmianami mocy wyjœciowej. Jest to zjawisko normalne.

13. Je¿eli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obci¹¿enia (jest pusta), dla bezpieczeñstwa moc mikrofal zostanie automatycznie odciêta. Po odstaniu co najmniej 30 minut mo¿na kuchenkê uruchomiæ ponownie.

• Nie martw siê, je¿eli kuchenka kontynuuje pracê po zakoñczeniu gotowania.

Powód: Niniejszy produkt zosta³ zaprojektowany do kilkuminutowego ch³odzenia siê bez wytwarzania mikrofal (MWO) dla sch³odzenia czêœci elektronicznych we wnêtrzu po wciœniêciu przycisku stop lub otwarciu drzwiczek kuchenki po zakoñczeniu gotowania w przypadkach u¿ywania trybów pracy (mikrofale, grill, konwekcja, mikrofale + grill, mikrofale

+ konwekcja). Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga “0”. Nastêpnie, co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

WA¯NE INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA

W czasie gotowania powinieneœ patrzeæ do wnêtrza kuchenki od czasu do czasu przy podgrzewaniu lub gotowaniu w zamkniêtych pojemnikach czy opakowaniu plastikowym albo innym materiale ³atwopalnym.

OSTRZE¯ENIE:

Nie u¿ywaj kuchenki z uszkodzonymi drzwiczkami lub uszczelk¹ a¿ do chwili dokonania naprawy przez kompetentn¹ osobê.

OSTRZE¯ENIE:

Podejmowanie przez osoby inne ni¿ upowa¿nione jakichkolwiek napraw, które obejmuj¹ zdejmowanie obudowy kuchenki stanowi¹cej ochronê przed energi¹ mikrofal jest ryzykowne dla tych osób.

OSTRZE¯ENIE:

P³yny i ¿ywnoœæ nie mog¹ byæ podgrzewane w zamkniêtych pojemnikach, poniewa¿ mog¹ wybuchn¹æ.

OSTRZE¯ENIE:

Pozwalaj dzieciom u¿ywanie kuchenki bez nadzoru wy³¹cznie wtedy, gdy po-trafi¹ u¿ywaæ kuchenki w bezpieczny sposób i zdaj¹ sobie sprawê z zagro¿eñ wynikaj¹cych z niew³aœciwego u¿ytkowania.

OSTRZE¯ENIE:

Obudowa kuchenki i drzwiczki rozgrzewaj¹ siê podczas gotowania z konwek-cj¹ i gotowania kombinowanego.

NIE U¯YWAJ kuchenki mikrofalowej bez zainstalowanego ³¹cznika pierœcienia obrotowego i talerza szklanego.

Instalacja Pañstwa kuchenki mikrofalowej

Niniejsza kuchenka mikrofalowa mo¿e byæ umieszczona w ka¿dym miejscu (na blacie kuchennym lub pó³ce, ruchomym blacie, stole).

20 cm ponad

1.

W trakcie instalacji sprawdŸ, czy w miejscu ustawienia kuchenka ma zapewnion¹ odpowiedni¹ wentylacjê zapewnion¹ przez co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z boku i z ty³u, 20 cm powy¿ej i 85 cm nad pod³og¹.

85 cm nad

pod³og¹

10 cm

poza

10 cm z boku

2.

Usuñ wszystkie elementy opakowania z wewn¹trz kuchenki. Za³ó¿ pierœcieñ obrotowy i talerz szklany.

SprawdŸ, czy talerz obraca siê swobodnie.

3.

Niniejsza kuchenka musi byæ zainstalowana w sposób zapewniaj¹cy jej dostêp do gniazda zasilania.

Nigdy nie blokuj przep³ywu powietrza wokó³ kuchenki, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ jej przegrzanie i automatyczne wy³¹cze-nie siê. Pozostanie ona w takim stanie do czasu, a¿ siê dosta-tecznie och³odzi.

Dla bezpieczeñstwa u¿ytkowników urz¹dzenie nale¿y pod³¹czyæ do standardo-wego zasilania o napiêciu 230V, 50 Hz za poœrednictwem 3bolcowego gniaz-dka ze stykiem uziemiaj¹cym. Jeœli przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony, musi byæ wymieniony byæ wymieniony przez producenta, jego punkt serwisowy lub inn¹ wykwalifikowan¹ osobê, aby unikn¹æ ryzyka samodzielnej wymiany.

Nie instaluj kuchenki mikrofalowej w gor¹cym lub wilgotnym otoczeniu, jak np. s¹siedztwie tradycyjnej kuchni lub kaloryfera. Wymagania kuchenki dotycz¹ce napiêcia zasilania musz¹ byæ przestrzegane i przewód przed³u¿aj¹cy musi mieæ ten sam standard co przewód zasilaj¹cy dostarczony wraz z kuchenk¹. Zanim po raz pierwszy w³¹czysz kuchniê mikrofalow¹ wytrzyj wilgotn¹ szmatk¹ jej wnêtrze i uszczelki drzwiczek.

6

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒG^GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Wybór jêzyka wyœwietlanych informacji

Przy pierwszym pod³¹czaniu przewodu zasilania do gniazda lub po przerwie w zasilaniu, na wyœwietlaczu pokazuje siê informacja “SELECT YOUR LANGUAGE” (wybierz swój jêzyk). W tym momencie musisz wybraæ jêzyk informacji na wyœwietlaczu.

Mo¿na wybraæ jêzyk angielski, francuski, niemiecki, hiszpañski, w³oski, holenderski i rosyjski.

1.

Wciœnij przycisk Jêzyk natychmiast po w³¹czeniu zasilania kuchenki, lub bezpoœrednio po przerwie w zasilaniu.

Rezultat: Je¿eli bêdziesz kontynuowaæ wciskanie przycisku Jêzyk, ustawienie bêdzie siê cyklicznie zmienia³o w nastêpuj¹cej kolejnoœci: ENGLISH

(LBS – funty), ENGLISH (KG), FRENCH,

GERMAN, SPANISH, ITALIAN, DUTCH,

RUSSIAN.

2.

Kiedy wybierzesz jêzyk i wyœwietlenia, których chcesz u¿ywaæ, wciœnij przycisk Start ( ) aby zakoñczyæ procedurê.

Ustawianie czasu

Pañstwa kuchenka ma wbudowany zegar. Czas na zegarze mo¿e byæ wyœwietlany w trybie 12- i 24-godzinnym. Nale¿y sprawdziæ wskazanie zegara:

• Przy instalacji kuchenki

• Po przerwie w dostawie pr¹du

Nie zapomnij skasowaæ ustawieñ zegara przy zmianie czasu z letniego na zimowy i odwrotnie

Wciœnij przycisk Zegar ( ) 1.

Aby wyœwietliæ czas w trybie...

12-godzinnym

24-godzinnym

Raz

Dwa razy

2.

Obracaj pokrêt³em sterowania aby ustawiæ wskazanie godzin.

PL

3.

Wciœnij przycisk Zegar ( ).

4.

Obracaj pokrêt³em sterowania aby ustawiæ wskazanie minut.

5.

Wciœnij przycisk Zegar ( ).

Rezultat: Wskazanie godziny bêdzie wyœwietlone bez wzglêdu czy kuchenka jest u¿ywana czy nie.

7

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒG_GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Zasady dzia³ania kuchenki mikrofalowej

PL

Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej czêstotliwoœci.

Uwalniana energia pozwala na gotowanie lub odgrzewanie

¿ywnoœci bez zmiany zarówno jej kszta³tu, jak i barwy.

Swojej kuchni mikrofalowej mo¿esz u¿ywaæ do:

• Rozmra¿ania

• Odgrzewania

• Gotowania

Zasady gotowania

1.

Mikrofale generowane przez magnetron s¹ rozprowadzane jednolicie, poniewa¿ ¿ywnoœæ na talerzu szklanym jest obracana i dziêki temu ugotowana równomiernie.

2.

Mikrofale docieraj¹ do ¿ywnoœci a¿ do g³êbokoœci oko³o 2,5 cm. Dalsze gotowanie odbywa siê na zasadzie rozpraszania dostarczanego ciep³a wewn¹trz produktu.

3.

Czas gotowania zmienia siê w zale¿noœci od wykorzystywanego przepisu oraz od cech gotowanej

¿ywnoœci:

• Iloœci i gêstoœci

• Zawartoœci wody

• Temperatury pocz¹tkowej (zamro¿ona lub nie)

Poniewa¿ œrodkowe czêœci ¿ywnoœci s¹ gotowane przez ciep³o rozpraszane, proces gotowania trwa jeszcze jakiœ czas po na-wet po wyjêciu produktu z kuchni. W zwi¹zku z tym nale¿y przestrzegaæ czasów odstania podawanych w przepisach lub w niniejszej instrukcji aby zapewniæ:

• Równomierne i prawid³owe ugotowanie potrawy

• Jednakow¹ temperaturê w ca³ej potrawie

Sprawdzenie prawid³owoœci pracy kuchni

Przedstawiona poni¿ej prosta procedura pozwoli Ci w dowolnym momencie sprawdziæ, czy Twoja kuchnia pracuje prawid³owo. Je¿eli masz w¹tpliwoœci, przeczytaj rozdzia³ zatytu³owany "Co zrobiæ gdy masz w¹tpliwoœci lub napotkasz problem" na nastêpnej stronie.

Kuchenka musi byæ pod³¹czona do w³aœciwego gniazda œciennego. Talerz szklany musi znajdowaæ siê na miejscu w kuchence. Je¿eli jest u¿ywany poziom mocy inny ni¿ maksymalny (100% - 900W) do zagotowania wody bêdzie potrzeba wiêcej czasu.

Otwórz drzwiczki kuchenki poci¹gaj¹c za uchwyt po prawej stronie drzwiczek. Umieœæ na szklanym talerzu szklankê z wod¹.

Zamknij drzwiczki.

1.

Wciœnij przycisk Start ( ) i ustaw czas gotowania na 4 do 5 minut wciskaj¹c przycisk Start ( ) odpowiedni¹ iloœæ razy.

Rezultat: Kuchenka bêdzie ogrzewaæ wodê przez 4 do 5 mi-nut. W tym czasie woda powinna siê zagotowaæ.

8

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒG`GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Postêpowanie w razie pojawienia siê w¹tpliwoœci lub problemów

Je¿eli spotka³eœ siê z którymœ z wymienionych poni¿ej problemów, spróbuj go usun¹æ korzystaj¹c z podanych rozwi¹zañ.

Poni¿sze zjawiska wystêpuj¹ normalnie.

• Kondensacja wilgoci wewn¹trz kuchenki

• Przep³yw powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnêtrznej

• Odbicia œwiat³a wokó³ drzwiczek i obudowy zewnêtrznej

• Para wodna wydobywaj¹ca siê z okolicy drzwiczek i z otworów wentylacyjnych

¯ywnoœæ nie jest w ogóle ugotowana

• Czy ustawi³eœ dok³adnie czas i wcisn¹³eœ przycisk Start ( )?

• Czy drzwiczki s¹ zamkniête?

• Czy bezpiecznik w uk³adzie zasilania nie jest przepalony lub nie zadzia³a³ bezpiecznik elektryczny?

¯ywnoœæ jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana

• Czy czas gotowania zosta³ dobrany odpowiednio do rodzaju ¿ywnoœci?

• Czy zosta³ dobrany prawid³owy poziom mocy mikrofal?

Z wnêtrza kuchni s³ychaæ trzaski i widaæ iskrzenie

• Czy u¿ywasz naczynia z metalowymi ozdobami?

• Czy zostawi³eœ wewn¹trz kuchni widelca lub innego podobnego narzêdzia?

• Czy folia aluminiowa znajduje siê zbyt blisko wewnêtrznych œcianek kuchni?

Pracuj¹ca kuchnia powoduje zak³ócenia w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych

• Mog¹ siê pojawiæ nieznaczne zak³ócenia na ekranie telewizora lub w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne.

* Rozwi¹zanie: ustaw kuchenkê z dala od odbiorników i przewodów antenowych.

• Je¿eli mikroprocesor wykryje interferencjê mo¿e dojœæ do skasowania ustawieñ

* Rozwi¹zanie: Od³¹cz wtyczkê zasilania i pod³¹cz ponownie. Skasuj ustawienie czasu.

Wskazanie "E3"

• Wiadomoœæ "E3" pojawia siê automatycznie w chwili przegrzania kuchenki mikrofalowej.

Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pomog³y Ci rozwi¹zaæ problemów, skontaktuj siê z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.

Prosimy o zanotowanie nastêpuj¹cych informacji:

• Modelu i numeru seryjnego normalnie wydrukowanego z ty³u kuchenki

• Szczegó³ów gwarancji

• Jasnego opisu problemu

Nastêpnie prosimy o skontaktowanie siê z lokalnym sprzedawc¹ lub serwisem pogwarancyjnym SAMSUNG.

Gotowanie/Odgrzewanie

Poni¿sze procedury wyjaœniaj¹ w jaki sposób gotowaæ lub odgrzewaæ ¿ywnoœæ.

ZAWSZE sprawdzaj ustawienia gotowania przed pozostawie-niem kuchenki bez nadzoru.

Otwórz drzwiczki. Umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku talerza szklanego.

Zamknij drzwiczki. Nigdy nie w³¹czaj kuchenki mikrofalowej je¿eli jest pusta.

PL

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Mikrofale ( ).

Rezultat: Wyœwietl¹ siê nastêpuj¹ce wskazania:

2.

Wybierz w³aœciwy poziom mocy ponownie wciskaj¹c przycisk Wybierz ( ) a¿ do wyœwietlenia ¿¹danego poziomu mocy wyjœciowej. Wiêcej informacji na temat poziomów mocy znajduje siê w tabeli poni¿ej.

3.

Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

• Przyk³ad: Aby ustawiæ czas na 3 min 30 s, obracaj pokrêt³o nastawcze w prawo do ustawienia na licz-niku

3:30.

Rezultat: Wyœwietli siê czas gotowania.

4.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki zacznie siê obracaæ talerz szklany. Gotowanie rozpocznie siê, a kiedy siê zakoñczy:

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

Je¿eli chcesz sprawdziæ aktualny poziom mocy wnêtrza kuchenki, jeden raz wciœnij Wybierz ( ).

Je¿eli chcesz zmieniæ poziom mocy w cza-sie gotowania, jeden raz lub dwa razy wciœnij przycisk

Wybierz ( ) aby wybraæ ¿¹dany poziom mocy.

Je¿eli chce siê podgrzaæ potrawê przez krótki czas z maksymal-nym poziomem mocy (900W), mo¿na równie¿ po prostu wcis-n¹æ przycisk Start

( ) jeden raz dla ka¿dych 30 sekund czasu gotowania. Kuchenka natychmiast rozpocznie gotowanie.

9

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGXWGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Poziomy mocy i dobór czasu

PL

Funkcja wyboru poziomu mocy pozwala na adaptacjê iloœci rozpra-szanej energii i czasu potrzebnego do gotowania lub odgrzewania ¿ywnoœci w zale¿noœci od jej typu i iloœci. Mo¿na wybraæ jeden z szeœciu poziomów mocy.

Poziom mocy

WYSOKI

ŒREDNIO WYSOKI

ŒREDNI

ŒREDNIO NISKI

ROZMRA¯ANIE

NISKI

Procent

100%

67%

50%

33%

20%

11%

Moc wyjœciowa

900W

600W

450W

300W

180W

100W

Czasy gotowania podane w przepisach i w niniejszej instrukcji obs³ugi odpowiadaj¹ konkretnym, wskazanym poziomom mocy.

Je¿eli wybierzesz...

Wy¿szy poziom mocy

Ni¿szy poziom mocy

Wówczas czas gotowania musi byæ...

Skrócony

Wyd³u¿ony

Zatrzymanie gotowania

Mo¿na w ka¿dej chwili zatrzymaæ gotowanie dla:

• Sprawdzenia ¿ywnoœci

• Obrócenia ¿ywnoœci na drug¹ stronê

• Pozostawienia jej do odstania

Aby zatrzymaæ gotowanie... Wówczas...

Chwilowo Otwórz drzwiczki.

Rezultat: Gotowanie zatrzyma siê.

Aby przywróciæ gotowanie, zamknij ponownie drzwi i wciœnij przycisk Start ( ).

Ca³kowicie Wciœnij przycisk Stop ( ).

Rezultat: Gotowanie zatrzyma siê.

Je¿eli chcesz skasowaæ ustawienia gotowania, ponownie wciœnij przycisk Stop ( ).

Ustawianie czasu gotowania

Tak jak w gotowaniu tradycyjnym, mo¿na przekonaæ siê, ¿e w zale¿-noœci od charakterystyki ¿ywnoœci i w³asnego smaku musisz nieznacz-nie regulowaæ czas gotowania. Mo¿na:

• Sprawdziæ jak postêpuje gotowanie po prostu otwieraj¹c drzwiczki kuchenki.

• Wyd³u¿aæ lub skracaæ pozostaj¹cy czas gotowania.

1.

Aby wyd³u¿yæ czas gotowania ¿ywnoœci, wciœnij przycisk

Start ( ) jeden raz dla ka¿dych 30 sekund, które chcesz dodaæ.

• Przyk³ad: Aby dodaæ trzy minuty wciœnij przycisk Start

( ) szeϾ razy.

2.

Podczas gotowania by wyd³u¿yæ lub skróciæ czas gotowania ¿ywnoœci obróæ pokrêt³o nastawcze w prawo lub w lewo.

10

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGXXGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

U¿ywanie funkcji automatycznego gotowania

Funkcja automatycznego gotowania ( ) posiada cztery zaprogra-mowane czasy gotowania. Nie ma potrzeby ustawiania zarówno czasu gotowania jak i poziomu mocy.

Za pomoc¹ pokrêt³a nastawczego mo¿na ustawiæ rozmiar porcji.

U¿ywaj tylko przepisów bezpiecznych dla kuchenek mikrofalowych.

Otwórz drzwiczki. Umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku talerza szklanego.

Zamknij drzwiczki.

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Gotowanie

Automatyczne ( ).

2.

Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, któr¹ chcesz ugotowaæ wciskaj¹c przycisk Wybierz ( ). Dok³adny opis zaprogramowanych ustawieñ znajduje siê w tabeli na nastêpnej stronie.

3.

Wybierz rozmiar porcji obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

4.

Wyd³u¿ lub skróæ czas gotowania je¿eli to konieczne, odpowiednio wciskaj¹c przyciski Wiêcej / Mniej ( ).

5.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: ¯ywnoœæ jest ugotowana odpowiednio do wybranych ustawieñ automatycznych.

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

Poni¿sza tabela prezentuje ró¿ne programy automatycznego odgrze-wania i gotowania, iloœci, czasy odstania i odpowiednie zalecenia. Programy numer 1 i 2 dzia³aj¹ tylko z wykorzystaniem energii mikrofal. Program numer 5 dzia³a z wykorzystaniem kombinacji mikrofal i konwekcji.

Programy numer 3 i 4 dzia³aj¹ z wykorzystaniem kombinacji mikrofal i grilla.

Kod ¯ywnoœæ Rozmiar porcji Czas odstania

Zalecenia

1

2

3

Œwie¿e warzywa

Ziemniaki obrane

Pieczona ryba

200-250 g

300-350 g

400-450 g

500-550 g

600-650 g

700-750 g

300-350 g

400-450 g

500-550 g

600-650 g

700-750 g

200-300 g

(1 szt)

400-500 g

(1-2 szt)

600-700 g

(2 pcs)

800-900 g

(2-3 szt)

3 min.

Zwa¿ warzywa po umyciu, oczyszczeniu i pociêciu warzyw na równe kawa³ki. W³ó¿ je do szklanej miski z pokrywk¹. Dodaj 30 ml (2

³y¿ki sto³owe) wody do gotowania

200-250 g, dodaj 45 ml (3 ³y¿ki sto³owe) do 300-450 g i dodaj 60-75 ml (4-5 ³y¿ek sto³owych) do 500-750 g warzyw. Zamieszaj po ugotowaniu. Podczas gotowania wiêkszych iloœci zamieszaj jeden raz w czasie gotowania.

3 min.

Zwa¿ ziemniaki po obraniu, umyciu i pociêciu na równej wielkoœci kawa³ki. W³ó¿ do szklanej miski z pokrywk¹.

Dodaj 45 ml (3 ³y¿ki sto³owe) do

300-450 g i dodaj 60 ml (4 ³y¿ki sto³owe) do 500-750 g warzyw.

3 min.

Posmaruj skórê ryby oliw¹ i do-daj zio³a i przyprawy. U³ó¿ ryby obok siebie, g³ow¹ do ogona na podstawce z metalu. Obróæ na drug¹ stronê po us³yszeniu sygna³u dŸwiêkowego.

PL

11

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGXYGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

PL

U¿ywanie funkcji automatycznego gotowania

(ci¹g dalszy)

Kod ¯ywnoœæ Rozmiar porcji Czas odstania

4

Kawa³ki kurczaka

200-300 g

(1szt)

400-500 g

(2 szt)

600-700 g

(3 szt)

800-900 g

(3-4 szt)

3min.

5

Pieczeñ wo³owa /

Pieczeñ jagniêca

900-1000 g

1200-1300 g

1400-1500 g

Zalecenia

Posmaruj skórê kurczaka oliw¹ i przypraw pieprzem, sol¹ i papryk¹. U³ó¿ kawa³ki wokó³ na wysokiej podstawce metalowej zwrócone skór¹ w dó³. Obróæ na drug¹ stronê po us³yszeniu sygna³u dŸwiêkowego.

10-15 min. Posmaruj wo³owinê / jagniêcinê oliw¹ i przypraw (tylko pieprzem, soliæ nale¿y po upieczeniu). U³ó¿ na niskiej podstawce ze stron¹ z t³uszczem zwrócon¹ do do³u.

Obróæ po us³yszeniu sygna³u dŸwiêkowego. Po upieczeniu i na czas odstania miêso nale¿y zawin¹æ w foliê aluminiow¹.

U¿ywanie funkcji automatycznego odgrzewania

Funkcja automatycznego odgrzewania ( ) posiada cztery zapro-gramowane czasy gotowania. Nie ma potrzeby ustawiania zarówno czasu gotowania jak i poziomu mocy.

Za pomoc¹ pokrêt³a nastawczego mo¿na ustawiæ rozmiar porcji.

U¿ywaj tylko przepisów odpowiednich dla kuchenek mikrofalowych.

Otwórz drzwiczki. Umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku talerza szklanego.

Zamknij drzwiczki.

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Odgrzewanie

Automatyczne ( ).

2.

Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, któr¹ chcesz ugotowaæ wciskaj¹c przycisk Wybierz ( ). Dok³adny opis zaprogramowanych ustawieñ znajduje siê w tabeli na nastêpnej stronie.

3.

Wybierz rozmiar porcji obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

4.

Wyd³u¿ lub skróæ czas gotowania je¿eli to konieczne, odpowiednio wciskaj¹c przyciski Wiêcej / Mniej ( ).

5.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: ¯ywnoœæ jest ugotowana odpowiednio do wybranych ustawieñ automatycznych.

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

12

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGXZGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

U¿ywanie funkcji automatycznego odgrzewania (ci¹g dalszy)

Poni¿sza tabela prezentuje ró¿ne programy automatycznego odgrze-wania i gotowania, iloœci, czasy odstania i odpowiednie zalecenia. Programy numer 1 i 2 dzia³aj¹ tylko z wykorzystaniem energii mikro-fal. Programy numer 3 i 4 dzia³aj¹ z wykorzystaniem kombinacji mikrofal i konwekcji.

Kod ¯ywnoœæ Rozmiar porcji Czas odstania

Zalecenia

1

Gotowe potrawy

(sch³odzone)

300 - 350 g

400 - 450 g

500 - 550 g

2

3

Zupa / sos

(sch³odzone)

Pizza mro¿ona

200 - 250 ml

300 - 350 ml

400 - 450 ml

500 - 550 ml

600 - 650 ml

700 - 750 ml

300-400 g

450-550 g

600-700 g

3 min.

Po³ó¿ na talerzu ceramicznym i przykryj foli¹ kuchenn¹ do mikrofal. Program pasuje do odgrzewania dañ z³o¿onych z trzech sk³adników (np. miêso z sosem, warzywami i dodatkiem jak ziemniaki, ry¿ lub makaron).

2 - 3 min. Wklej do g³êbokiego talerza ceramicznego lub miski i przy-kryj na czas odgrzewania i od-stania.

Zamieszaj starannie przed i po czasie odstania.

4

Mro¿one bu³ki

100-150 g

(2pcs)

200-250 g

(4pcs)

300-350 g

(6pcs)

400-450 g

(8pcs)

Umieœæ zamro¿on¹ pizzê (-18°C) na niskiej podstawce, dwie pizze umieœæ na niskiej i wysokiej podstawce.

3 - 5 min. U³ó¿ 2 do 6 zamro¿onych bu³ek

(-18°C) wokó³ na niskiej podstawce. 8 zamro¿onych bu³ek u³ó¿ po równo na niskiej i wy-sokiej podstawce. Niniejszy program jest dopasowany do ma³ych, zamro¿onych wypie-ków jak bu³ki, ciabatta i ma³e bagietki.

U¿ywanie funkcji automatycznego rozmra¿ania

Funkcja automatycznego rozmra¿ania ( ) pozwala na rozmra¿anie steków / kotletów / miêsa siekanego / kawa³ków kurczaka / miêsa mielonego / kurczaka / ryb / chleba i ciast.

Czasy rozmra¿ania i pozio-my mocy s¹ wybierane automatycznie. Po prostu wybierz program i wagê ¿ywnoœci.

U¿ywaj tylko pojemników bezpiecznych dla kuchni mikrofalowych.

Otwórz drzwiczki. Umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku talerza szklanego.

Zamknij drzwiczki.

PL

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Rozmra¿anie

Automatyczne ( ).

2.

Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, któr¹ chcesz ugotowaæ wciskaj¹c przycisk Wybierz ( ). Dok³adny opis zaprogramowanych ustawieñ znajduje siê w tabeli na nastêpnej stronie.

3.

Wybierz wagê ¿ywnoœci obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

4.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat:

Rozpoczyna siê rozmra¿anie.

W po³owie czasu rozmra¿ania w³¹czy siê sygna³ dŸwiêkowy dla przypomnienia o koniecznoœci obrócenia ¿ywnoœci.

5.

Wciœnij ponownie Start ( ) aby dokoñczyæ rozmra¿anie.

Rezultat: Po zakoñczeniu rozmra¿ania czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0".

Nastêpnie kuchenka wyda co minutê sygna³ przypominaj¹cy.

Mo¿na równie¿ manualnie rozmra¿aæ ¿ywnoœæ. Aby to zrobiæ wybierz funkcjê gotowania / odgrzewania mikrofalami z pozio-mem mocy 180W.

Wiêcej szczegó³ów znajduje siê w rozdziale "Gotowanie / Odgrzewanie" na stronie 9.

13

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGX[GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

U¿ywanie funkcji automatycznego rozmra¿ania(ci¹g dalszy)

PL

Poni¿sza tabela prezentuje ró¿ne programy automatycznego rozmra¿ania, wielkoœci porcji, czasy odstania i odpowiednie zalecenia. Przed rozpoczê-ciem rozmra¿ania zdejmij wszelkie elementy opakowania z ¿ywnoœci. Po³ó¿ miêso, drób czy rybê na talerzu szklanym.

Kod ¯ywnoœæ

1

Rozmiar porcji

Czas odstania

Zalecenia

Miêso 200-2000g 20-60 min. Okryj brzegi foli¹ aluminiow¹. Obróæ miêso po us³yszeniu sygna³u kuchenki.

Program ten jest przeznaczony do rozmra¿ania wo³owiny, jagniêciny, wieprzowiny, steków, kotletów i siekanego miêsa.

2 Drób 200-2000g 20-60 min. Okryj nogi i skrzyde³ka foli¹ aluminio-w¹.

Obróæ drób na drug¹ stronê po sy-gnale dŸwiêkowym. Program ten jest przeznaczony do rozmra¿ania ca³ego kurczaka jak i kawa³ków kurczaka.

3

4

5

Ryby 200-2000g 20-50 min. Okryj ogon foli¹ aluminiow¹, Obróæ ry-bê na drug¹ stronê po sygnale dŸwiêkowym. Program ten jest przeznaczony do rozmra¿ania ca³ych ryb jak i filetów.

Chleb/

Ciasto

125-1000g 5-30 min.

Chleb lub ciasto po³ó¿ na kawa³ku papieru do pieczenia i obróæ po sygnale dŸwiêkowym (kuchenka bêdzie dalej dzia³aæ i zatrzyma siê po otwarciu drzwiczek). Program ten jest przeznaczony do wszystkich rodzajów chleba, ca³ego i pokrojonego jak równie¿ bu³ek i bagietek. U³ó¿ bu³ki dooko³a. Program ten jest przeznaczony do wszystkich rodzajów ciasta dro¿d¿owego, herbat-ników, sernika i biszkoptu. Program nie jest przeznaczony do rozmra¿ania cias-ta kruchego / francuskiego, ciasta z owocami jak równie¿ ciasta z polew¹ czekoladow¹

Owoce 100-600g 5-10 min.

Roz³ó¿ równomiernie owoce na p³as-kim naczyniu szklanym lub u¿yj talerza ceramicznego. Program ten jest przeznaczony do rozmra¿ania wszystkich owoców.

U¿ywanie funkcji Junior / Snack

Funkcja Junior/Snack ( ) posiada szeœæ zaprogramowanych cza-sów gotowania, nie potrzeba wiêc ustawiaæ czasu gotowania i poziomu mocy. Mo¿na ustawiaæ liczbê porcji obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

Na pocz¹tku umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku talerza szklanego.

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Junior/Snack

( ).

2.

Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, któr¹ chcesz ugotowaæ wciskaj¹c przycisk Wybierz ( ). Dok³adny opis zaprogramowanych ustawieñ znajduje siê w tabeli na nastêpnej stronie.

3.

Wybierz rozmiar porcji obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

4.

Wyd³u¿ lub skróæ czas gotowania je¿eli to konieczne, odpowiednio wciskaj¹c przyciski Wiêcej / Mniej ( ).

5.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: ¯ywnoœæ jest ugotowana odpowiednio do wybranych ustawieñ automatycznych.

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

14

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGX\GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

U¿ywanie funkcji Junior / Snack (ci¹g dalszy)

Poni¿sza tabela prezentuje programy automatycznego gotowania typów ¿ywnoœci i przek¹sek, które s¹ ulubione przez dzieci i do sty-lowych zak¹sek. Zawiera ich iloœci, czasy odstania i odpowiednie zalecenia.

Programy numer 1, 2, 5 i 6 dzia³aj¹ tylko z wykorzystaniem energii mikrofal. Program numer 3 dzia³a z wykorzystaniem kombinacji mikrofal i grilla. Program numer 4 dzia³a z wykorzystaniem kom-binacji mikrofal i konwekcji.

Kod

1

2

3

4

¯ywnoœæ

Hamburger

(sch³odzony)

Piero¿ki Mini

Ravioli

(sch³odzone)

Mro¿one skrzyde³ka kurczaka

Zamro¿one przek¹ski pizza

Rozmiar porcji

150 g

(1 sztuka)

300 g

(2 sztuki)

200-250 g

300-350 g

200-250 g

300-350 g

400-450 g

150 g

(4-6 szt.)

250 g

(7-9 szt.)

Czas odstania

Zalecenia

1-2 min Po³ó¿ hamburger (bu³ka z kawa³kiem wo³owiny) lub cheeseburger na papierze kuchennym. Jeden hamburger po³ó¿ poœrodku, dwa naprzeciw siebie na talerzu szklanym. Po podgrzaniu ubierz sa³at¹, plasterkiem pomi-dora, dresingiem i przyprawami.

3 min W³ó¿ sch³odzone mini ravioli do plastikowego naczynia przeznaczonego do kuchni mikrofalowych i postaw na

œrodku talerza szklanego. Nak³uj foliê gotowego produktu lub pokrywkê plastikowego opakowania z foli¹ do odgrzewania mikrofalami. Dok³adnie wymieszaj przed po czasie odstania.

Program ten jest przeznaczony do odgrzewania ravioli jak równie¿ makaronu z sosem.

2 min U³ó¿ gotowe skrzyde³ka lub ma³e podudzia (obgotowane i przyprawione) na podstawce metalowej ze skór¹ zwrócon¹ do do³u.

U³ó¿ je dooko³a i pozostaw wolny

œrodek.

Roz³ó¿ równo zamro¿one pizze lub przek¹ski na podstawce metalowej.

5

6

Popcorn

Nachos

100 g

125 g

-

-

U¿ywaj produktu przeznaczonego do przygotowywania w kuchenkach mikrofalowych. Postêpuj zgodnie z instrukcjami producenta ¿ywnoœci i umieœæ opakowanie na œrodku talerza szklanego. W czasie dzia³ania tego programu kukurydza bêdzie pêkaæ i torba zwiêkszy objêtoœæ. Zachowaj ostro¿noœæ przy wyjmowaniu i otwieraniu gor¹cej torby z popcornem.

Roz³ó¿ nachos (chipsy typu tortilla) na p³askim talerzu ceramicznym. Po-syp z wierzchu 50g tartego sera cheddar i przyprawami. Postaw na talerzu szklanym.

PL

15

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGX]GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

U¿ywanie funkcji Cafeteria

PL

Z funkcj¹ Cafeteria ( ) czas gotowania jest ustawiany automa-tycznie. Mo¿na wybraæ iloœæ porcji obracaj¹c pokrêt³em nastawczym. Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku talerza szklanego.

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Cafeteria ( ).

2.

Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, któr¹ chcesz ugotowaæ wciskaj¹c przycisk Wybierz ( ). Dok³adny opis zaprogramowanych ustawieñ znajduje siê w tabeli na nastêpnej stronie.

3.

Wybierz rozmiar porcji obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

4.

Wyd³u¿ lub skróæ czas gotowania je¿eli to konieczne, odpowiednio wciskaj¹c przyciski Wiêcej/Mniej ( ).

5.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: ¯ywnoœæ jest ugotowana odpowiednio do wybranych ustawieñ automatycznych.

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

Ustawienia funkcji Cafeteria

Poni¿sza tabela prezentuje programy automatyczne przeznaczone do podgrzewania napojów oraz rozmra¿ania i ogrzewania zamro¿onego ciasta.

Program numer 1 u¿ywa tylko trybu mikrofale. Program numer

2 u¿ywa kombinacji mikrofal i konwekcji.

Przycisk ¯ywnoœæ

1

Rozmiar porcji

Kawa, mleko, herbata, woda

(temperatura pokojowa)

150 ml

(1 fili¿anka)

300 ml

(2 fili¿anki)

450 ml

(3 fili¿anki)

600 ml

(4 fili¿anki)

Czas odstania

Zalecenia

1-2 min Wlej p³yn do ceramicznych fili¿anek i odgrzej bez przykrycia. Jedn¹ fili¿ankê postaw poœrodku talerza, 2 fili¿anki naprzeciw siebie i 3 lub 4 wokó³ talerza. Pozostaw do odstania w kuchence. Zamieszaj napoje przed i po odstaniu. Uwa¿aj przy wyjmowaniu fili¿anek z napojami (patrz instrukcje bezpieczeñstwa dotycz¹ce p³ynów).

2

Ciasto mro¿one

200-300 g

400-500 g

600-700 g

800-900 g

1000-1100 g

1200-1300 g

5-15 min Zamro¿one ciasto poœrodku, kawa³ki ciasta dla odmiany wokó³ niskiej podstawki. Podstawkê postaw na talerzu szklanym.

Program ten nie nadaje siê do odgrzewania ciasta z kremem lub z polew¹ czekoladow¹.

16

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGX^GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

U¿ywanie talerza do przypiekania

Tylko C108TT / 108STF / C109STT / C109STF

Normalnie podczas gotowania w kuchence mikrofalowej czy w czasie gotowania mikrofalami w trybie kombinacji mikrofal z grillem / konwekcj¹ potrawy, które s¹ zrobione z ciasta staj¹ siê g¹bczaste. U¿ywanie talerza do przypiekania Samsung pomaga uzyskaæ chrupk¹ ¿ywnoœæ.

Talerz do przypiekania mo¿e byæ równie¿ u¿ywany do sma¿enia bekonu, jajek, kie³basek, itp.

Przed u¿ywaniem talerza do przypiekania, ogrzej go wstêpnie wybieraj¹c tryb kombinacji przez 3 do 5 minut.

• Kombinacja konwekcji (wymuszonego obiegu ciep³a) (250°C) i mikrofal

(poziom mocy 600W) lub

• Kombinacja grilla i mikrofal (poziom mocy 600W)

• Odpowiednie informacje znajduj¹ siê na stronie 22 i na stronie 23.

1.

Ogrzej wstêpnie talerz do przypiekania tak, jak opisano powy¿ej.

• U¿ywaj rêkawic za ka¿dym razem poniewa¿ talerz do przypiekania bardzo mocno siê rozgrzewa.

2.

Posmaruj talerz olejem je¿eli pieczesz na nim ¿ywnoœæ jak bekon i jaja by ³adnie je przypiec.

3.

Umieœæ ¿ywnoœæ na talerzu do przypiekania.

• Nie u¿ywaj ¿adnych przedmiotów, które nie s¹ termoodporne (na przyk³ad miski z plastiku).

4.

Ustaw talerz do przypiekania na talerzu szklanym w kuchence mikrofalowej.

• Nigdy nie wstawiaj talerza do przypiekania do ku-chenki bez zainstalowanego na miejscu talerza szklanego.

5.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Combi ( ).

8.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê.

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

Sposób czyszczenia talerza do przypiekania

Najlepszym sposobem czyszczenia talerza do przypiekania jest umycie go w gor¹cej wodzie z detergentem a nastê-pnie op³ukanie go pod czyst¹ wod¹. Nie u¿ywaj szczotek do

œcierania czy twardej g¹bki bo mo¿e to uszkodziæ górn¹ powierzchniê talerza.

PL

Poniewa¿ talerz do przypiekania posiada warstwê teflonu na powierzchni, niew³aœciwe obchodzenie siê z nim mo¿e spowodowaæ jej uszkodzenie.

• Nigdy nie krój ¿ywnoœci na talerzu do przypiekania. Do po-ciêcia na kawa³ki zdejmuj ¿ywnoœæ z talerza.

• Obracaj ¿ywnoœæ na drug¹ stronê za pomoc¹ plastikowej lub drewnianej szpatu³ki.

6.

Wybierz odpowiedni poziom mocy wciskaj¹c przycisk

Wybierz ( ).

7.

Nastêpnie ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o

nastawcze a¿ do wyœwietlenia wskazania ¿¹danego czasu.

17

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGX_GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Gotowanie wieloetapowe

PL

Pañstwa kuchenka mikrofalowa mo¿e byæ programowana do czterech etapów do gotowania ¿ywnoœci (tryby konwekcja, mikrofale + konwek-cja i ogrzewanie mog¹ byæ u¿ywane w gotowaniu wielopoziomowym). Przyk³ad: Chcesz rozmroziæ

¿ywnoœæ i ugotowaæ j¹ bez kasowania ustawieñ kuchenki po ka¿dym etapie gotowania. Mo¿na tak rozmroziæ i ugotowaæ 1.8 kg kurczaka w czterech etapach:

• Rozmra¿anie

• Odstanie na 20 minut

• Gotowanie mikrofalami przez 30 minut

• Grillowanie przez 15 minut

Rozmra¿anie i odstanie musz¹ stanowiæ dwa pierwsze etapy. Kombinacje i grillowanie mo¿e byæ u¿ywane tylko jeden raz w czasie dwóch pozosta³ych etapów, jakkolwiek mikrofale mog¹ byæ u¿ywane w dwóch nastêpnych etapach ( z dwoma, ró¿nymi poziomami mocy).

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Automatyczne

Rozmra¿anie ( ).

2.

Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, który chcesz ugotowaæ wciskaj¹c przycisk Wybierz ( ).

3.

Ustaw wagê obracaj¹c odpowiednio pokrêt³o nastawcze

(w przyk³adzie 1800 g).

4.

Wciœnij przycisk Zawieœ/OpóŸnij ( ).

5.

Ustaw czas odstania obracaj¹c odpowiednio pokrêt³o

nastawcze (w przyk³adzie 20 minut).

6.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Mikrofale ( ).

7.

Ustaw poziom mocy mikrofal wciskaj¹c przycisk

Wybierz ( ) aby wybraæ ¿¹dany (w przyk³adzie 450W).

8.

Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o nastawcze

(w przyk³adzie 30 minut).

9.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Grill ( ).

10. Ustaw czas gotowania obracaj¹c odpowiednio pokrêt³o

nastawcze (w przyk³adzie 15 minut).

11. Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê.

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

18

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGX`GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Ustawianie czasu odstania

Czas zawieszenia mo¿e byæ u¿ywany do automatycznego ustawiania czasu odstania (bez gotowania mikrofalami).

1.

Wciœnij przycisk Zawieœ/OpóŸnij ( ).

Rezultat: Wyœwietl¹ siê nastêpuj¹ce wskazania:

(Tryb zawieszenia/opóŸnienia)

2.

Wybierz czas odstania obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

3.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: Po up³ywie ustawionego czasu odstania rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy.

Wybór akcesoriów

Tradycyjne gotowanie z wymuszonym obiegiem gor¹cego powietrza nie wymaga ¿adnych specjalnych naczyñ. Mimo to, nale¿y stosowaæ naczynia przeznaczone do u¿ywania w kuchenkach mikrofalowych.

Naczynia przeznaczone do gotowania w mikrofalach zwykle nie s¹ odpowiednie do gotowania z konwekcj¹ nie u¿ywaj plastikowych pojemników, naczyñ, papierowych kubków, rêczników, itp.

Je¿eli chcesz wybraæ kombinowany tryb gotowania (mikrofale i grill lub konwekcja), u¿ywaj tylko sk³adników przeznaczonych do gotowania mikrofalami i do kuchni. Metalowe naczynia i narzêdzia mog¹ zniszczyæ Pañstwa kuchenkê.

Wiêcej szczegó³ów na temat naczyñ i narzêdzi znajduje siê w rozdziale

Naczynia przeznaczone do kuchni mikrofalowych na stronie 25.

Wstêpne ogrzewanie kuchenki

Do gotowania z konwekcj¹ zalecamy wstêpne podgrzewanie kuchenki do odpowiedniej temperatury przed umieszczeniem

¿ywnoœci w ku-chence.

Kiedy temperatura kuchenki osi¹gnie ¿¹dan¹ temperaturê, jest ona utrzymywana przez oko³o 10 minut; nastêpnie kuchenka automa-tycznie siê wy³¹czy.

SprawdŸ czy grza³ka grilla znajduje siê w pozycji odpowiedniej do ¿¹danego trybu gotowania. Otwórz drzwiczki i umieœæ na miejscu talerz szklany.

PL

1.

Wciœnij przycisk OGRZEWANIE WSTÊPNE (

Rezultat: Wyœwietl¹ siê nastêpuj¹ce wskazania:

250°C (temperatura)

).

2.

Wciœnij przycisk Wybierz ( ) raz lub wiêcej razy aby ustawiæ temperaturê.

3.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: Kuchenka ogrzeje siê do ¿¹danej temperatury.

19

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGYWGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Gotowanie z konwekcj¹

PL

Tryb konwekcji pozwala na gotowanie ¿ywnoœci w taki sam sposób jak tradycyjnej kuchni. Tryb mikrofale nie jest u¿ywany.

Mo¿na ustawiaæ temperaturê wed³ug uznania w zakresie od

40°C do 250°C w oœmiu zaprogramowanych poziomach.

Maksymalny czas gotowania wynosi 60 minut.

Je¿eli chcesz wstêpnie ogrzaæ kuchenkê, przeczytaj informacje na stronie

19.

• Zawsze u¿ywaj rêkawic ochronnych przy dotykaniu naczyñ wewn¹trz kuchenki poniewa¿ s¹ bardzo gor¹ce.

• Lepsze efekty gotowania i przypiekania uzyskuje siê stosuj¹c nisk¹ podstawkê.

SprawdŸ czy grza³ka grilla znajduje siê w pozycji poziomej i czy w kuchence jest talerz szklany. Otwórz drzwiczki kuchenki i ustaw na talerzu potrawê do upieczenia.

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Konwekcja ( ).

Rezultat: Wyœwietl¹ siê nastêpuj¹ce wskazania:

(tryb konwekcja)

250°C (temperatura)

2.

Wciœnij przycisk Wybierz ( ) raz lub wiêcej razy aby ustawiæ temperaturê.

Grillowanie

Grill pozwala na szybkie ogrzewanie i przyrumienianie potraw bez u¿ywania mikrofal.

• Zawsze u¿ywaj rêkawic ochronnych przy dotykaniu naczyñ wewn¹trz kuchenki poniewa¿ s¹ bardzo gor¹ce.

• Lepsze efekty gotowania i grillowania uzyskuje siê stosuj¹c podstawkê metalow¹.

SprawdŸ czy grza³ka grilla znajduje siê w pozycji poziomej i czy w³aœ-ciwa podstawka jest umieszczona na miejscu.

1.

Otwórz drzwiczki i umieœæ ¿ywnoœæ na podstawce.

2.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Grill ( ).

Rezultat: Wyœwietl¹ siê nastêpuj¹ce wskazania:

(gotowanie wieloetapowe)

(tryb grill)

• Nie mo¿na ustawiæ temperatury grza³ki grilla.

3.

Ustaw czas grillowania obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

• Maksymalny czas grillowania wynosi 60 minut.

3.

Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

4.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: Grillowanie rozpocznie siê:

Kiedy grillowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

4.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê:

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

W ka¿dej chwili mo¿na sprawdziæ temperaturê wciskaj¹c przycisk Jêzyk.

20

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGYXGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Wybór pozycji grza³ki grilla

Grza³ka jest u¿ywana w czasie gotowania z konwekcj¹, grillowania lub pieczenia na ro¿nie. Mo¿e byæ ustawiona w dwóch pozycjach:

• Pozycja pozioma do gotowania z konwekcj¹ i grillowania

• Pozycja pionowa do pieczenia na ro¿nie (C108STB/

C108STF/C109STB/C109STF)

Zmieniaj pozycjê grza³ki grilla kiedy jest ch³odna i nie u¿ywaj zbyt du¿ej si³y do ustawiania grza³ki w pozycji pionowej.

Aby ustawiæ grza³kê grilla w...

Pozycji pionowej (tylko ro¿en do pieczenia:

C108STB / C108STF /

C109STB / C109STF)

Wówczas...

Opuœæ grza³kê grilla

Dociœnij j¹ do tylnej

œcianki komory kuchenki a¿ bêdzie do niej równoleg³a

Pozycji poziomej

(gotowanie z konwekcj¹ i grillowanie)

Poci¹gnij grza³kê grilla do siebie

Unieœ j¹ do góry a¿ bêdzie równoleg³a do górnej

œcianki komory kuchenki

Ro¿en do pieczenia

Tylko C108STB / C108STF / C109STB / C109STF

Ro¿en do pieczenia jest u¿yteczny do przygotowania barbecue, poniewa¿ nie ma potrzeby obracania miêsa podczas pieczenia.

Mo¿e byæ u¿ywany podczas gotowania w trybie kombinacji mikrofal z konwekcj¹.

Upewnij siê, ¿e waga miêsa jest równomiernie roz³o¿ona na ro¿nie i ¿e ro¿en obraca siê swobodnie.

Zawsze u¿ywaj rêkawic ochronnych przy dotykaniu naczyñ wewn¹trz kuchenki poniewa¿ s¹ bardzo gor¹ce.

1.

Przebij ro¿nem œrodek miêsa.

Przyk³ad: Wbij ro¿en pomiêdzy krêgos³up a pierœ kurczaka.

Ro¿en po³¹cz z podstawk¹ i postaw ca³oœæ w szklanej misce i miskê na talerzu obrotowym. Aby lepiej przypiec miêso, posmaruj je olejem.

PL

2.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Kombi ( ).

3.

Ustaw temperaturê wciskaj¹c przycisk Wybierz ( ).

4.

Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

• Maksymalny czas gotowania wynosi 60 minut.

5.

Wybierz odpowiedni poziom mocy wciskaj¹c przycisk

Wybierz ( ).

6.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê i ro¿en zacznie siê obracaæ.

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

7.

Kiedy miêso jest ca³kowicie ugotowane, ostro¿nie zdej-mij ro¿en u¿ywaj¹c rêkawic kuchennych dla ochrony r¹k.

21

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGYYGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

U¿ywanie pionowego ro¿na ze szpikulcami

PL

Tylko C108STB / C108STF / C109STB / C109STF

RO¯EN Z KILKOMA SZPIKULCAMI DO KEBABU

U¿ywanie tego ro¿na z 6 szpikulcami umo¿liwia ³atwe pieczenie miêsa, drobiu, ryb, warzyw (jak cebula, papryka lub cukinia) i owoców, które mog¹ byæ pokrojone na kawa³ki.

Mo¿na przygotowaæ wymienion¹ ¿ywnoœæ z u¿yciem szpikulców do kebabu w trybie konwekcji lub kombinacji.

+

£¹cznik barbecue,

Szpikulec,

Ro¿en ze szpikulcami

Ro¿en do pieczenia

Miska szklana

U¯YWANIE RO¯NA Z KILKOMA SZPIKULCAMI DO KEBABU

1.

Do przygotowywania kebabu z u¿yciem 6 szpikulców.

2.

Na ka¿dy szpikulec na³ó¿ tak¹ sam¹ iloœæ ¿ywnoœci.

3.

Ro¿en do pieczenia umieœæ w szklanej misce i wsuñ na niego ro¿en z 6 szpikulcami.

4.

Postaw szklan¹ miskê z ro¿nem na œrodku talerza obrotowego.

Upewnij siê, ¿e grza³ka grilla znajduje siê we w³aœciwej pozycji przy tylnej

œcianie komory kuchenki a nie pod górn¹ œcian¹ przed rozpoczêciem procesu grillowania.

WYJMOWANIE RO¯NA Z KILKOMA SZPIKULCAMI Z KUCHENKI

PO GRILLOWANIU

1.

U¿ywaj rêkawic kuchennych do wyjmowania z kuchenki miski szklanej z ro¿nem poniewa¿ mo¿e byæ ona bardzo gor¹ca.

2.

Zdejmij ³¹cznik ze szpikulcami z ro¿na do pieczenia u¿ywaj¹c równie¿ do tego rêkawic.

3.

Ostro¿nie zdejmij szpikulce i u¿yj widelca do zdejmowania kawa³ków jedzenia ze szpikulców.

Ro¿en z wieloma szpikulcami nie nadaje siê do mycia w zmy-warce. Dlatego myj rêcznie go w ciep³ej wodzie z detergentem. Po u¿yciu wyjmij ro¿en z wieloma szpikulcami z kuchenki.

Kombinowanie mikrofal i grilla

Mo¿na równie¿ ³¹czyæ gotowanie mikrofalami z grillem aby szybko ugotowaæ i równoczeœnie przyrumieniæ potrawê.

ZAWSZE u¿ywaj naczyñ przeznaczonych do gotowania mikro-falami.

Idealne do tego s¹ naczynia szklane lub ceramiczne poniewa¿ pozwalaj¹ one na równomierne przenikanie energii do wnêtrza potrawy.

ZAWSZE u¿ywaj rêkawic przy dotykaniu naczyñ wewn¹trz kuchenki poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce.

Mo¿na usprawniæ gotowanie i grillowanie u¿ywaj¹c wysokiej podstawki.

Otwórz drzwiczki. ¯ywnoœæ umieœæ w kuchence na podstawce najlepiej dopasowanej do typu gotowanej ¿ywnoœci. Podstawkê umieœæ na talerzu szklanym. Zamknij drzwiczki.

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Kombi (Mikrofale

+ Grill) .

Rezultat: Wyœwietl¹ siê nastêpuj¹ce wskazania:

(gotowanie jednoetapowe)

(tryb kombinowany mikrofal i grilla)

2.

Wybierz odpowiedni poziom mocy wciskaj¹c przycisk

Wybierz

( ) a¿ wyœwietli siê wskazanie odpowiedniego poziomu mocy (300 – 600W).

• Nie mo¿na ustawiæ temperatury grza³ki grilla.

3.

Ustaw czas pieczenia obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

• Maksymalny czas pieczenia wynosi 60 minut.

4.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat:

Gotowanie kombinowane rozpocznie siê

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

22

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGYZGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Kombinowanie mikrofal i konwekcji

Gotowanie kombinowane u¿ywa jednoczeœnie energii mikrofal i ogrze-wania gor¹cem powietrzem. Nie jest wymagane wstêpne ogrzewanie kuchenki poniewa¿ energia mikrofal jest dostêpna natychmiast po w³¹czeniu kuchenki.

Wiele potraw mo¿e byæ gotowane w trybie kombinowanym, szczególnie:

• Pieczenia miêsa i drobiu

• Ciastek i ciasta

• Jajek i sera

ZAWSZE u¿ywaj naczyñ przeznaczonych do gotowania mikro-falami.

Idealne do tego s¹ naczynia szklane lub ceramiczne poniewa¿ pozwalaj¹ one na równomierne przenikanie energii do wnêtrza potrawy.

ZAWSZE u¿ywaj rêkawic przy dotykaniu naczyñ wewn¹trz ku-chenki poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce. Mo¿na usprawniæ gotowanie i przypiekanie u¿ywaj¹c niskiej podstawki.

Otwórz drzwiczki. ¯ywnoœæ umieœæ na talerzu szklanym lub na niskiej podstawce, która powinna nastêpnie byæ postawiona na talerzu szklanym. Zamknij drzwiczki. Grza³ka grilla powinna byæ ustawiona w pozycji poziomej.

PL

1.

Obróæ Pokrêt³o Gotowania w pozycjê Kombi (Mikrofale

+ Konwekcja ).

Rezultat: Wyœwietl¹ siê nastêpuj¹ce wskazania:

(tryb kombinowany mikrofal i grilla)

250°C (temperatura)

2.

Ustaw temperaturê wciskaj¹c przycisk Wybierz ( ).

3.

Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o nastawcze.

• Maksymalny czas gotowania wynosi 60 minut.

4.

Wybierz odpowiedni poziom mocy wciskaj¹c przycisk

Wybierz ( ) a¿ wyœwietli siê wskazanie odpowiedniego poziomu mocy (100 – 600W).

5.

Wciœnij przycisk Start ( ).

Rezultat:

Gotowanie rozpocznie siê i ro¿en zacznie siê obracaæ.

Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy i zamiga "0". Nastêpnie co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

Je¿eli chcesz odczytaæ aktualn¹ temperaturê w komorze kuche-nki, wciœnij przycisk Jêzyk.

23

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGY[GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Blokada dostêpu do kuchenki mikrofalowej

PL

Pañstwa kuchenka mikrofalowa jest wyposa¿ona w program zabez-pieczenia przed dzieæmi, która pozwala zablokowanie kuchenki w pozycji “zamkniêta” tak, ¿e dzieci i inne osoby niepowo³ane nie bêd¹ jej u¿ywa³y w sposób przypadkowy.

Kuchenka mo¿e byæ zablokowana w ka¿dej chwili.

1.

Wciœnij jednoczeœnie przycisk Stop ( ) i Wybierz ( )

(przez oko³o jedn¹ sekundê).

Rezultat:

Kuchenka jest zablokowana.

Wyœwietli siê ikona ( ).

2.

Aby odblokowaæ kuchenkê ponownie wciœnij przycisk Stop

( ) i Wybierz ( ) (oko³o jedn¹ sekundê).

Rezultat:

Ikona ( ) zgaœnie.

Kuchenka mo¿e byæ normalnie u¿ywana.

SzybkoϾ przewijania

Mo¿na kontrolowaæ szybkoœæ zmiany wartoœci ustawianych za pomoc¹ pokrêt³a nastawczego.

1.

Jednoczeœnie wciœnij przyciski Stop ( ) i Ogrzej (

(przez oko³o jedn¹ sekundê).

Rezultat: Wyœwietl¹ siê numery “11111 – 55555”.

)

Wy³¹czanie sygna³u dŸwiêkowego

Mo¿na w ka¿dej chwili wy³¹czyæ sygna³ dŸwiêkowy.

1.

Wciœnij jednoczeœnie przycisk Stop ( ) i Wiêcej/Mniej

( ) (przez oko³o jedn¹ sekundê).

Rezultat: Nie bêdzie s³yszalny sygna³ dŸwiêkowy przy wciskaniu przycisków kuchenki.

2.

Aby przywróciæ sygna³ dŸwiêkowy ponownie wciœnij razem przycisk Stop ( ) i Wiêcej/Mniej ( ) (przez oko³o jedn¹ sekundê).

Rezultat: Kuchenka dzia³a normalnie.

Wy³¹czanie talerza obrotowego

Przycisk w³¹czania/wy³¹czania ( ) mechanizmu obracania siê ta-lerza szklanego pozwala na u¿ywanie du¿ych naczyñ (np. prostok¹t-nych, wype³niaj¹cych ca³¹ komorê kuchenki) dziêki temu, ¿e obraca-nie siê talerza wraz z du¿ym naczyniem jest wy³¹czone (tylko w rêcz-nym trybie gotowania).

Rezultaty w takim wypadku bêd¹ mniej zadowalaj¹ce z powodu mniej równomiernego ugotowania. Zalecamy obrócenie naczynia w po³owie czasu procesu gotowania.

Ostrze¿enie! Nigdy wy³¹czaj obracania siê talerza bez ¿ywnoœci w³o¿onej do kuchenki.

Powód: Mo¿e to spowodowaæ zapalenie lub uszkodzenie lub w³¹czysz.

2.

Wybierz odpowiedni¹ szybkoœæ przewijania.

1.

Wciœnij przycisk W³¹czanie/wy³¹czanie talerza (

Rezultat:Talerz szklany nie bêdzie siê obraca³.

).

“11111” oznacza nisk¹ szybkoœæ przewijania i “55555” oznacza wysok¹ szybkoœæ przewijania.

2.

Aby ponownie w³¹czy obracanie siê talerza szklanego, wciœnij przycisk W³¹czanie/wy³¹czanie talerza (

Rezultat:Talerz szklany bêdzie siê obraca³.

).

Nie wciskaj przycisku W³¹czanie/wy³¹czanie talerza ( ) w trak-cie trwania gotowania. Wy³¹cz fazê gotowania zanim wy³¹czysz lub w³¹czysz mechanizm obracania siê talerza.

24

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGY\GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Naczynia przeznaczone do kuchni mikrofalowych

Mikrofale, aby móc gotowaæ w kuchence mikrofalowej, powinny swobodnie docieraæ do ¿ywnoœci bez odbijania lub poch³aniania przez u¿ywane naczynie.

W zwi¹zku z tym nale¿y uwa¿nie dobieraæ naczynia. Je¿eli naczynie jest opisane jako nadaj¹ce siê do gotowania w kuchence mikrofalowej, nie musisz siê niczego obawiaæ.

W poni¿szej tabeli przedstawione zosta³y ró¿ne rodzaje naczyñ oraz wskazówki dotycz¹ce ich stosowania w kuchniach mikrofalowych

Naczynia szklane

• Naczynia, w których potrawy s¹ przygotowywane w kuchni mikrofalowej a nastêpnie podawane na stó³

• Naczynia z cienkiego szk³a

Rodzaj naczynia

Folia aluminiowa

Talerz do przypiekania

Porcelana i ceramika

Poliestrowe naczynia jednorazowego u¿ytku

Opakowania produktów gotowych do spo¿ycia

(fast-food)

• Kubki i pojemniki polistyrenowe

• Torebki papierowe lub gazeta

• Papier z makulatury lub opaski metalowe

Stosowanie Uwagi

✓ ✗

Mo¿e byæ stosowana w ma³ych iloœciach w celu zabezpieczenia niektórych fragmentów przed przypaleniem. Jeœli folia znajduje siê zbyt blisko œcianek kuchni lub zosta³a u¿yta w zbyt du¿ych iloœciach, mo¿e wyst¹piæ iskrzenie.

Nie podgrzewaj go wstêpnie d³u¿ej ni¿ osiem minut.

Porcelit, ceramika, emaliowane naczynia gliniane, chiñska porcelana itp. s¹ odpowiednie pod warunkiem, ¿e nie s¹ zdobione metalem.

Niektóre mro¿one potrawy s¹ pakowane do takich naczyñ.

Mog¹ byæ u¿yte do podgrzania ¿ywnoœci. Przegrzanie mo¿e doprowadziæ do stopienia polistyrenu.

Mog¹ siê zapaliæ.

Mog¹ spowodowaæ iskrzenie.

• S³oiki szklane

Metalowe

• Pó³miski

• Opaski zaciskowe do torebek

PapieroweS

• Talerze, kubki, serwetki i rêczniki

• Papier z makulatury

Plastikowe

• Pojemniki

• Cienka, przezroczysta folia

• Torebki do mro¿onek

✓ ✗

Papier woskowy lub t³uszczo odporny

:Zalecane

✓✗

:Ostrze¿enie przed u¿ywaniem

:Niebezpieczne

Mog¹ byæ u¿ywane pod warunkiem, ¿e nie posiadaj¹ metalowych wykoñczeñ.

PL

Mog¹ byæ u¿ywane do podgrzania

¿ywnoœci lub p³ynów. Delikatne szk³o mo¿e pêkn¹æ je¿eli zostanie gwa³townie rozgrzane.

Musisz zdj¹æ pokrywkê. Nadaj¹ siê wy³¹cznie do podgrzewania.

Mog¹ powodowaæ iskrzenia i doprowadziæ do pojawienia siê ognia.

Mog¹ byæ u¿ywane przy krótkich czasach gotowania lub pieczenia. Tak¿e do poch³aniania nadmiaru wilgoci

Mo¿e spowodowaæ iskrzenie.

Szczególnie, je¿eli s¹ wykonane z tworzywa termoodpornego. Niektóre inne rodzaje tworzyw mog¹ ulec odkszta³ceniu lub odbarwieniu w wysokiej temperaturze.

Mo¿na j¹ stosowaæ w celu zatrzymania wilgoci wewn¹trz ¿ywnoœci. Nie powinna dotykaæ ¿ywnoœci. Zachowaj ostro¿noœæ podczas zdejmowania folii, poniewa¿ wy-dobywaæ siê bêdzie spod niej gor¹ca para.

Tylko jeœli s¹ one przeznaczone do gotowania w kuchenkach mikrofalowych.

Nie powinny byæ hermetyczne. W razie koniecznoœci przebij torebkê widelcem.

Mo¿na go stosowaæ do utrzymania poziomu wilgotnoœci w ¿ywnoœci oraz w celu zapobie¿enia rozpryski-waniu potrawy.

25

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGY]GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Ksi¹¿ka kucharska

PL

MIKROFALE

Energia mikrofalowa dok³adnie penetruje ¿ywnoœæ, zatrzymywana i poch³ania-na przez zawart¹ w niej wodê, t³uszcz i sk³adniki cukrowe. Mikrofale wprowa-dzaj¹ cz¹stki molekularne ¿ywnoœci w silne drgania. Gwa³towne ruch moleku³ powoduje tarcie i objawia siê w postaci gor¹ca gotuj¹cego ¿ywnoœæ.

GOTOWANIE

Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:

Naczynia musz¹ przepuszczaæ energiê mikrofalow¹, aby maksymalnie efek-tywnie oddzia³ywaæ na ¿ywnoœæ. Mikrofale s¹ odbijane przez metale, jak stal nierdzewna, aluminium, miedŸ, ale przechodz¹ przez ceramikê, szk³o, porce-lanê, plastik tak dobrze jak przez papier czy drewno. Nie wolno wiêc u¿ywaæ do gotowania w kuchenkach mikrofalowych naczyñ lub pojemników z metalu.

¯ywnoœæ, która mo¿e byæ gotowana w kuchenkach mikrofalowych:

Jest du¿o rodzajów takiej ¿ywnoœci: œwie¿e lub zamro¿one warzywa, owoce, makaron, ry¿, ziarna, fasola, ryby, miêso. Równie¿ sosy, polewy, zupy, pud-dingi, pó³produkty, musy owocowe mog¹ byæ gotowane w kuchenkach. Ogólnie mówi¹c w kuchence mikrofalowej mo¿na przygotowaæ wszystko to, co na konwencjonalnej kuchni – np. rozpuszczone mas³o czy czekolada (patrz rozdzia³ sposoby i wskazówki).

Przykrywanie naczyñ podczas gotowania

Przykrycie gotowanej ¿ywnoœci jest bardzo wa¿n¹ czynnoœci¹, gdy¿ paruj¹ca woda w postaci pary wp³ywa w istotny sposób na proces gotowania. ¯ywnoœæ mo¿e byæ przy-kryta na kilka sposobów: ceramicznym talerzem, plastikow¹ przykrywk¹ lub cienk¹ foli¹ przeznaczon¹ do gotowania w kuchenkach mikrofalowych.

Czasy odstania

Kiedy gotowanie jest zakoñczone, wa¿ne jest aby odczekaæ a¿ temperatura wyrówna siê w ¿ywnoœci gotowanej w kuchence.

Przewodnik kucharski dla mro¿onych warzyw

U¿ywaj miski ze szk³a ¿aroodpornego z pokrywk¹. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas – patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia

¿¹danego efektu.

Dwukrotnie zamieszaj w trakcie i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a po gotowaniu. Przykrywaj na czas odstania.

Rodzaj

¿ywnoœci

Szpinak

Broku³y

Groszek zielony

Porcja

150g

300g

300g

Moc

600W

600W

600W

Czas

(w min.)

5-6

Czasodstania (w min.)

2-3

Zalecenia

8-9

7-8

Zielona fasola 300g 600W 7½-8½

2-3

2-3

2-3

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Dodaj 30 ml ( 2 ³y¿ki sto³owe) zimnej wody

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Dodaj 30 ml ( 2 ³y¿ki sto³owe) zimnej wody

Rodzaj

¿ywnoœci

Mieszanka warzywna (marchew/groszek/ kukurydza)

Mieszanka warzywna

(chiñska)

Porcja Moc

300g

300g

600W

600W

Czas

(w min.)

7-8

7½-8½

Czasodstania (w min.)

2-3

2-3

Zalecenia

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Przewodnik gotowania ry¿u i makaronu

Ry¿:

U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹ - ry¿ dwukrot-nie zwiêksza objêtoœæ podczas gotowania. Gotuj pod przykryciem.

Po gotowaniu dok³adnie zamieszaj przed odstaniem, dodaj sól, zio³a lub mas³o.

Pamiêtaj: ry¿ mo¿e nie wch³on¹æ ca³ej wody u¿ytej do gotowania.

Makaron:

U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹. Dodaj wrz¹-c¹ wodê, szczyptê soli i dobrze zamieszaj. Gotuj bez przykrycia.

Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu. Przykryj na czas odstania i nastêpnie starannie ods¹cz.

Rodzaj

¿ywnoœci

Ry¿ bia³y

(parboiled)

Ry¿ br¹zowy

(parboiled)

Ry¿ mieszany

(bia³y + dziki)

Mieszanka

(ry¿ + ziarno)

Makaron

Porcja Moc Czas

(w min.)

250g

375g

900W 15-16

17½-18½

Czas odstania (w min.)

5

Zalecenia

Dodaj 500 ml zimnej wody.

Dodaj 750 ml zimnej wody.

5 250g

375g

900W 20-21

22-23

250g 900W 16-17 5

Dodaj 500 ml zimnej wody.

Dodaj 750 ml zimnej wody.

Dodaj 500 ml zimnej wody.

250g

250g

900W

900W

17-18

10-11

5

5

Dodaj 400 ml zimnej wody.

Dodaj 1000 ml gor¹cej wody.

26

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGY^GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Ksi¹¿ka kucharska

Przewodnik kucharski dla œwie¿ych warzyw

U¿yj ¿aroodpornego naczynia ze szk³a z pokrywk¹. Dodaj 30-45 ml zimnej wody (2-3

³y¿ki sto³owe) na ka¿de 250 g warzyw, chyba ¿e s¹ podane inne zalecane iloœci – patrz tabela. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas - patrz tabela.

Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia po¿¹danego efektu. Raz zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a po gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem na 3 minuty.

Wskazówka: Potnij warzywa na mniej wiêcej równe kawa³ki. Im mniejsze kawa³ki, tym szybciej siê ugotuj¹.

Wszystkie warzywa œwie¿e powinny byæ ugotowane z u¿yciem pe³nej mocy kuchenki (900W).

Rodzaj ¿ywnoœci Porcja Moc

Broku³y

Brukselka

Marchew

250g

500g

250g

250g

4½-5

7-8

6-6½

4½-5

Czas

(w min.)

3

Zalecenia

Przygotuj równej wielkoœci kwiaty.

U³ó¿ je ³ody¿kami do œrodka.

3

3

Dodaj 60-75 ml (5-6 ³y¿ek sto³owych) wody.

Potnij marchewki na równe plasterki.

Kalafior

Cukinie

Bak³a¿any

Pory

Grzyby

Cebula

Papryka

Ziemniaki

Rzepa

250g

500g

5-5½

7½-8½

250g 4-4½

250g

250g

125g

250g

250g

250g

250g

500g

250g

3½-4

4-4½

1½-2

2½-3

5-5½

4½-5

4-5

7-8

5½-6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Przygotuj równej wielkoœci kwiaty.

Du¿e potnij na po³owy. U³ó¿ je

³ody¿kami do œrodka.

Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml (2

³y¿ki sto³owe) wody lub mas-³a.

Gotuj a¿ zmiêknie.

Potnij na drobne plasterki i po-krop sokiem z cytryny (1 ³y¿ka sto³owa)

Potnij w grube kr¹¿ki.

Przygotuj ma³e lub pokrojone. Nie dodawaj wody. Skrop so-kiem z cytryny. Dodaj pieprz i sól. Ods¹cz przed podaniem.

Potnij na plasterki lub na po-³ówki.

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) wody.

Potnij paprykê na drobne plasterki.

Zwa¿ obrane i pokrój na równej wielkoœci po³ówki lub æwiartki.

Potnij rzepê w drobn¹ kostkê

ODGRZEWANIE

Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje ¿ywnoœæ w takim samym czasie jak konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna.

U¿ywaj poziomów mocy i czasów gotowania wed³ug zamieszczonych w przewodniku zaleceñ. Czasy uwzglêdniaj¹ temperaturê wyjœciow¹ np. pokojow¹

+18 - +20°C lub sch³odzonej w lodówce ¿ywnoœci +5 - +7°C.

Przygotowanie i przykrycie

Unikaj odgrzewania du¿ych porcji miêsa - mo¿e dojœæ do przypalenia, wysu-szenia zewnêtrznych czêœci zanim œrodek uzyska odpowiedni¹ do podania temperaturê.

Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.

Poziomy mocy i mieszanie potraw

Niektóre potrawy wymagaj¹ do odgrzewania mocy 900 W, kiedy inne potrzebuj¹

600 W, 450 W czy nawet 300 W.

SprawdŸ zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla ró¿nych produktów.

Generalnie, lepiej jest w wiêkszoœci przypadków u¿ywaæ mniejszych pozio-mów mocy kuchenki szczególnie, je¿eli potrawa jest delikatna czy w du¿ych iloœciach. W niektórych przypadkach jednak lepiej jest j¹ podgrzaæ szybko(na przyk³ad paszteciki).

Dobrze wymieszaj lub obracaj ¿ywnoœæ w trakcie odgrzewania, aby osi¹gn¹æ najlepsze rezultaty. Je¿eli to mo¿liwe, zamieszaj j¹ równie¿ przed samym podaniem.

Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i pokarmy dla niemowl¹t. Aby unikn¹æ wykipienia lub wrzenia mieszaj je czêsto przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Pozostaw p³yny w kuchence na czas odstania. Zalecamy w³o¿enie do szklanki z p³ynem plastikowej ³y¿ki lub szklanego mieszade³ka. Unikaj przegrzania jedzenia.

Zalecamy ustawienie krótszego czasu i je¿eli to bêdzie konieczne - zwiêkszenie czasu o dodatkowe minuty w razie koniecznoœci.

Podgrzewanie i czas odstania

Je¿eli odgrzewasz ¿ywnoœæ po raz pierwszy - zanotuj ustawienie; mo¿e byæ pomocne przy nastêpnych próbach.

Zawsze upewnij siê, ¿e odgrzewana ¿ywnoœæ jest w ca³oœci gor¹ca. Pozostaw jedzenie na krótki czas po podgrzaniu, aby wyrówna³o temperaturê. Zalecany czas odstania wynosi 2 - 4 minuty chyba, ¿e inny jest podany w tabeli poni¿ej.

Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i jedzenie dla niemowl¹t. Zobacz te¿ rozdzia³ z instrukcjami bezpieczeñstwa.

PODGRZEWANIE P£YNÓW

Zawsze pozostaw do odstania p³yny na co najmniej 20 sekund po wy³¹czeniu siê kuchenki dla oddania i wyrównania temperatury. Je¿eli to konieczne, za-mieszaj podczas podgrzewania i ZAWSZE mieszaj p³yny po podgrzaniu. Aby unikn¹æ zagotowania czy wykipienia p³ynów, zalecane jest w³o¿enie do szklan-ki z p³ynem plastikowej ³y¿ki lub szklanego mieszade³ka oraz zamieszanie przed, w trakcie i po podgrzaniu.

PL

27

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGY_GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

PL

PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWL¥T

POKARMY DLA NIEMOWL¥T:

W³ó¿ pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikowa pokrywk¹. Dob-rze zamieszaj po podgrzaniu! Odstaw na 2-3 minuty przed podaniem. Ponow-nie zamieszaj i sprawdŸ temperaturê: miêdzy 30 – 40°C.

MLEKO DLA NIEMOWL¥T:

Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie podgrzewaj mleka w butelce ze smoczkiem, bo mo¿e ona wybuchn¹æ z przegrza-nia.

Dobrze wstrz¹œnij przed odstaniem jak i przed podaniem! Zawsze staran-nie sprawdŸ temperaturê przed podaniem mleka dziecku. Zalecana tempera-tura podania wynosi ok. 37°C.

ZAPAMIÊTAJ:

Aby zapobiec oparzeniom nale¿y dok³adnie sprawdzaæ temperaturê pokar-mów dla niemowl¹t. Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowl¹t

Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

Rodzaj

¿ywnoœci

Pokarm dla niemowl¹t

(warzywa

+ miêso)

Owsianka

(ziarno + mleko + owoce)

Mleko niemowlêce

Porcja Moc

190g

190g

100ml

200ml

Czas

600W 30 sekund

600W 20 sekund

300W 30-40 sek

1 min. 10 s do

1 min. 20 s

Czasodstania (w min.)

2-3

Zalecenia

Na³ó¿ do ceramicznego talerza. Podgrzej pod przykryciem. Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdŸ dok³adnie temperaturê.

2-3

2-3

Na³ó¿ do ceramicznego talerza. Podgrzej pod przykryciem. Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdŸ dok³adnie temperaturê.

Wlej mleko do sterylnej butelki szklanej. Dobrze zamieszaj i wstrz¹œnij przed podgrzaniem. Podgrzewaj odkryte. Dobrze wstrz¹œnij i pozostaw do od-stania, na co najmniej 3 minuty. Przed podaniem dok³adnie wstrz¹œnij i starannie sprawdŸ temperaturê przed podaniem mleka dziecku.

Podgrzewanie p³ynów i potraw

Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

Rodzaj

¿ywnoœci

Napoje

(kawa, mleko, herbata, woda)

Zupa

(sch³odzona)

Gulasz

(sch³odzony)

Makaron z sosem

(sch³odzony)

Porcja

150ml

(1 fili¿anka)

300ml

(2 fili¿anki)

450ml

(3 fili¿anki)

600ml

(4 fili¿anki)

250 ml

350 ml

450 m

550 ml

Moc Czas

(w min.)

900W 1-1½

2-2½

3-3½

Czas odstania

(w min.)

Zalecenia

1-2 Wlej napój do ceramicznej fili¿anki i podgrzej bez przykrycia na œrodku talerza. Pozostaw do odstania w kuchence i dok³adnie zamieszaj.

900W

3½-4

2½-3

3-3½

3½-4

4½-5

350g

350g

600W

600W

4½-5½

3½-4½

2-3 Wlej do ceramicznego talerza.

Przy-kryj plastikow¹ pokrywk¹.

Zamieszaj po podgrzaniu.

Zamieszaj ponownie przed podaniem.

2-3 Na³ó¿ gulasz do ceramicznego talerza. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹. Mieszaj od czasu do czasu w trakcie podgrzewania oraz przed i po odstaniu.

3 Na³ó¿ spaghetti (lub inny makaron jajeczny) na p³aski, ceramiczny talerz. Przykryj foli¹ do kuchenek. Zamieszaj przed podaniem.

Nadziewany makaron z sosem

(sch³odzony)

Danie na talerzu

(sch³odzone)

Fondue z sera

(gotowe i sch³odzone)

350g

350g

450g

550g

400g

600W

600W

600W

4-5

4½-5½

5½-6½

6½-7½

6-7

3

3

Na³ó¿ do g³êbokiego, ceramicznego talerza makaron (ravioli, tortellini). Przykryj pokrywk¹ plastikow¹. Mieszaj od czasu do czasu w trakcie pod-grzewania oraz przed i po odstaniu.

Gotowe do odgrzania danie sk³adaj¹ce siê z 2-3 sk³adni-ków umieœæ na ceramicznym talerzu.

Przykryj przeŸroczyst¹ foli¹ do kuchenek.

1-2 W³ó¿ przygotowane fondue z sera do odpowiedniego naczynia ¿aroodpornego z pokrywk¹. Zamieszaj od czasu do czas podczas i po podgrzaniu. Wymieszaj dobrze przed podaniem.

28

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGY`GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Ksi¹¿ka kucharska

ROZMRA¯ANIE

Mikrofale s¹ doskona³ym sposobem na rozmra¿anie ¿ywnoœci. Rozmra¿aj¹ delikatnie i w krótkim czasie zamro¿one produkty. Mo¿e to byæ pomocne w przypadku niespodziewanych goœci.

Zamro¿ony drób musi byæ starannie rozmro¿ony przed ugotowaniem. Usuñ wszystkie metalowe czêœci opakowania, obr¹czki itp. by pozwoliæ na odparo-wanie powsta³ego po rozmro¿eniu p³ynu.

W³ó¿ zamro¿one miêso do naczynia bez przykrycia. Obróæ na drug¹ stronê w po³owie czasu, odlej p³yn i usuñ wszystkie podroby tak szybko jak to mo¿liwe. Od czasu do czasu sprawdŸ temperaturê miêsa, aby upewniæ siê, ¿e miêso nie sta³o siê ciep³e.

Najmniejsze czêœci mog¹ szybciej siê ogrzewaæ i aby tego unikn¹æ mo¿na owin¹æ je ma³ymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmra¿ania.

Je¿eli drób ogrzeje siê na zewnêtrznej powierzchni, odstaw je na 20 minut przed ponownym rozpoczêciem rozmra¿ania po obróceniu.

Pozostaw rozmra¿an¹ rybê, miêso lub drób do ca³kowitego rozmro¿enia. Czas potrzebny do rozmro¿enia miêsa zale¿y g³ównie od jego masy. Skorzystaj z tabeli zamieszczonej poni¿ej.

Wskazówka: P³askie kawa³ki rozmra¿aj¹ siê lepiej ni¿ grube, a ma³e kawa³ki szybciej ni¿ du¿e. Nale¿y o tym pamiêtaæ w czasie zamra¿ania jak i rozmra¿ania ¿ywnoœci.

Dla rozmra¿ania ¿ywnoœci zamro¿onej w temperaturze oko³o -18 do -20°C skorzystaj z tabeli zamieszczonej poni¿ej jako przewodnika.

Wszystkie zamro¿one produkty powinny byæ rozmra¿ane z moc¹ na poziomie rozmra¿ania (180 W).

Rodzaj ¿ywnoœci Porcja Czas

(w min.)

Czas odstania (w min.)

Zalecenia

Miêso

Kotlety wo³owe

Steki wieprzowe

Drób

Porcjowany kurczak

Ca³y kurczak

200g

400g

250g

500g

(2 kawa³ki)

1200g

6-7

10-12

7-8

14-15

32-34

15-30

15-60

Umieœæ miêso na p³askim, ceramicznym talerzu. Cieñsze koñce owiñ foli¹ aluminiow¹.

Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

U³ó¿ kawa³ki kurczaka skór¹ do do³u, ca³ego kurczaka piersi¹ do do³u na p³askim, ceramicz-nym talerzu. Cieñsze koñce, jak skrzyde³ka, owiñ foli¹ aluminiow¹. Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

Ryby

Filety rybne 200g 6-7 10-25

Ca³e ryby 400g 11-13

Po³ó¿ ryby na p³askim, ceramicznym talerzu. U³ó¿ cieñsze koñce pod grubsze. Cieñsze koñce owiñ foli¹ aluminiow¹.

Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

Owoce

Jagody 250g 6-7 5-10 Roz³ó¿ owoce na p³askim, szklanym naczyniu (o du¿ej

œrednicy).

Chleb

Bu³ki (kr¹¿ki)

(po 50 g szt.)

Tostowy/

Sandwich

Pieczywo ciemne

(m¹ka pszenno -

¿ytnia)

2 szt.

4 szt.

250g

500g

1-1½

2½-3

4-4½

7-9

5-20 Roz³ó¿ bu³ki w ko³o na talerzu lub chleb na papierze kuchen-nym i po³ó¿ na talerzu obroto-wym.

Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

PL

29

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGZWGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

PL

GRILL

Grza³ka grilla jest umieszczona pod górn¹ œciank¹ wewn¹trz komory kuchenki.

Dzia³a, gdy drzwiczki s¹ zamkniête i obraca siê talerz szklany. Obracanie siê talerza daje lepsze i równomierne upieczenie potraw. Wstêpne ogrzanie grilla przez 4 minuty przyœpiesza przypieczenie.

Naczynia do grillowania:

Powinny byæ odporne na ogieñ i mog¹ zawieraæ metal. Nie zaleca siê stoso-wania naczyñ plastikowych, poniewa¿ mog¹ siê stopiæ lub odkszta³ciæ.

¯ywnoœæ zalecana do przygotowania na grillu:

Kotlety, kie³baski, steki, hamburgery, plastry bekonu i wêdzonki, schab, szynka, cien-kie porcje ryby, sandwicze, i wszystkie rodzaje tostów z topionym serem.

WA¯NA WSKAZÓWKA:

Je¿eli kuchenka ma pracowaæ w trybie grillowania, upewnij siê, ¿e grza³ka grilla jest umieszczona pod górn¹ œciank¹ w pozycji poziomej a nie na tylnej œcianie komory w pozycji pionowej. Prosimy pamiêtaæ, ¿e ¿ywnoœæ musi byæ u³o¿ona na podstawce metalowej, chyba, ¿e w przepisie ksi¹¿ki kucharskiej znajduj¹ siê inne zalecenia.

MIKROFALE + GRILL

Tryb niniejszy stanowi po³¹czenie promieniowania cieplnego z grilla z szybkoœci¹ gotowania mikrofalami. Dzia³a tylko przy zamkniêtych drzwiczkach i obracaj¹cym siê talerzu szklanym. Obracanie siê talerza powoduje lepsze i równomierne upieczenie potraw. Trzy kombinacje mikrofal z grillem s¹ dostêpne w Pañstwa kuchence:

600 W + Grill, 450 W + Grill, 300 W + Grill.

Naczynia zalecane do trybu mikrofale + grill:

Prosimy u¿ywaæ naczyñ przepuszczaj¹cych mikrofale. Powinny byæ odporne na ogieñ. Nie zaleca siê stosowania naczyñ metalowych. Nie zaleca siê stoso-wania naczyñ plastikowych, poniewa¿ mog¹ siê stopiæ lub odkszta³ciæ.

¯ywnoœæ zalecana do przygotowania w trybie kombinowanym grill + mikrofale:

Do gotowania w tym trybie nadaj¹ siê wszystkie te potrawy, które wymagaj¹ jednoczesnego podgrzewania i pieczenia (np. pieczony makaron), jak i potra-wy, które potrzebuj¹ przypieczenia z wierzchu. Mo¿na te¿ w ten sposób przy-gotowaæ grube porcje, które przypieka siê od góry (np. kawa³ki kurczaka, obra-caj¹c je w po³owie czasu gotowania). Prosimy skorzystaæ z tabeli grillowania.

WA¯NA WSKAZÓWKA

Je¿eli kuchenka ma pracowaæ w trybie kombinowanym, upewnij siê, ¿e ele-ment grzejny grilla jest ustawiony pod górn¹ œciank¹ w pozycji poziomej a nie na tylnej

œcianie komory w pozycji pionowej (grza³ka opuszczona o ok. 45°). Prosimy pamiêtaæ, ¿e ¿ywnoœæ musi byæ u³o¿ona na podstawce metalowej, chyba, ¿e w przepisie ksi¹¿ki kucharskiej znajduj¹ siê inne zalecenia. Inaczej mo¿na ca³oœæ umieœciæ na talerzu szklanym. Prosimy skorzystaæ z odpowied-nich zaleceñ niniejszej instrukcji.

¯ywnoœæ musi byæ obrócona na drug¹ stronê, je¿eli ma byæ przypieczona z obu stron.

Grillowanie zamro¿onej ¿ywnoœci

Ogrzej wstêpnie grza³kê grilla przez 3 minuty chyba, ¿e podano inaczej.

U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów gotowania.

¯ywnoœæ

Kotlet

(zamro¿ony surowy)

Hamburger,

Cheeseburger itp. (gotowe do gotowania razem z bu³k¹).

Zapiekanka

(warzywa lub ziemniaki)

Zapiekanka rybna

Porcja

2 sztuki

(125 g)

4 sztuki

(250 g)

2 szt

(300 g)

Moc

450W+Grill

600W

+Grill bez wstêpnego ogrzewania!

Czas

(minuty)

Instrukcje

5-6

8-9

Po³ó¿ surowe kotlety dooko³a wysokiej podstawki. Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie 3½

(125g) i 5 minut (250g). W³ó¿ kotlety do bu³ek

5-6 W³ó¿ zamro¿one hamburgery jeden obok drugiego do naczynia ¿aroodpornego. Postaw bez-poœrednio na talerzu obrotowym. Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

400 g 450W+Grill 13-15 W³ó¿ zamro¿on¹ zapiekankê do okr¹g³ego naczynia ze szk³a ¿aroodpornego. Naczynie postaw na wysokiej podstawce. Po ugotowaniu pozostaw do od-stania na 2-3 minuty.

400 g 450W+Grill 19-21 W³ó¿ zamro¿on¹ zapiekankê rybn¹ do ma³ego, prostok¹tnego naczynia ze szk³a ¿aroodpornego. Naczynie postaw na niskiej podstawce. Po ugotowaniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty

30

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGZXGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

Grillowanie œwie¿ej ¿ywnoœci

Ogrzej przez 4 minuty grza³kê grilla z u¿yciem funkcji grill.

U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów jako przewodnika grillowania.

Rodzaj œwie¿ej

¿ywnoœci

Tosty

Porcja Poziom mocy

Czas pieczenia

1 strony

Czas pieczenia

2 strony

Instrukcje

4 kawa³ki tylko Grill 3½-4½

Pieczone pomidory

200 g

(2 sztuki)

400 g

(4 sztuki)

300 W +

Grill

4-5

5½-6½

3-4 Po³ó¿ tosty na metalowej podstawce jeden obok drugiego.

Potnij pomidory na po-

³ówki. Na wierzch po³ó¿ trochê sera. U³ó¿ je dooko³a na p³askim naczyniu ¿aroodpornym. Ca-

³oœæ ustaw na wysokiej podstawce. Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

Tost z serem i pomidorem

4 szt.

(300 g)

300W

+Grill

4½-5½ -

Tost hawajski

(ananas, szynka, plasterki sera)

Pieczone ziemniaki

Zapiekanka z ziemniaków/ warzyw

(sch³odzona)

(2 szt.)

(300 g)

(4szt.)

(500 g)

250 g

500 g

450 g

450W

+Grill

600W

+Grill

600W

+Grill

4-5

6½-7½

5-6

7½-8½

6½-7½

-

-

-

Najpierw przypiecz kromki chleba. Tosty z serem u³ó¿ na wysokiej podstawce. Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

Najpierw przypiecz same tosty. Potem po³ó¿ je razem z dodatkami na wysokiej podstawce. Dwa tosty po³ó¿ naprzeciw siebie na wyso-kiej podstawce. Pozostaw do odstania na 2 – 3 minuty.

Potnij ziemniaki na po-

³ówki. U³ó¿ je na wysokiej podstawce, przeciêtym bokiem zwróconym w stronê grilla.

W³ó¿ œwie¿¹ zapiekankê do ma³ej miski ze szk³a

¿aroodpornego. Ustaw naczynie na wysokiej podstawce. Po ugotowaniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

Rodzaj œwie¿ej

¿ywnoœci

Pieczone jab³ka

Kurczak w kawa³kach

Kotlety jagniêce

Steki wieprzowe

Porcja

2 jab³ka

(ca.400g)

4 jab³ka

(ca.800g)

500 g

(2 szt.)

900 g

(3-4 szt.)

400 g

(4 szt.)

400 g

(2 szt.)

Ryba pieczona 400-500 g

Poziom mocy

300W

+Grill

300W

+Grill

Tylko

Grill

MW

+Grill

300W

+Grill

Czas pieczenia

1 strony

Czas pieczenia

2 strony

Instrukcje

6½-7½

11-13

Obierz jab³ka i nadziej je rodzynkami z d¿emem.

Z wierzchu posyp p³atkami migda³ów. Jab³ka w³ó¿ do p³askiego, ¿aroodpornego naczynia. Naczynie postaw bezpoœrednio na niskiej podstawce.

10-11

12-13

10-12

300W+

Grill

8-9

6-7

9-10

11-12

Przypraw miêso i posmaruj olejem. U³ó¿ kawa³ki dooko³a wysokiej podstawki. Pozostaw do odstania na 2 - 3 minuty.

8-9 Posmaruj kotlety jagniêce olejem z przyprawami.

U³ó¿ wokó³ podstawki. Po upie-czeniu pozostaw do odsta-nia na 2 - 3 minuty.

Tylko

Grill

8-9

Posmaruj steki wieprzowe olejem z przyprawami. U³ó¿ je doko³a wysokiej podstawki. Po ugotowaniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

7-8 Posmaruj skórê ryby olejem i dodaj przyprawy i zio³a. Dwie ryby u³ó¿ obok siebie (g³owa do ogona) na wysokiej podstawce. Pozostaw do odstania na 2 - 3 minuty.

PL

31

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGZYGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

PL

KONWEKCJA

Gotowanie z wymuszonym obiegiem gor¹cego powietrza jest dobrze znanym z tradycyjnej kuchni sposobem gotowania ¿ywnoœci.

Grza³ka grilla i wiatraczek s¹ zlokalizowane na tylnej œcianie komory kuchenki, w ten sposób gor¹ce powietrze kr¹¿y.

Naczynia przystosowane do gotowania z konwekcj¹:

Wszystkie konwencjonalne naczynia kuchenne, formy do pieczenia i blachy – wszystko, czego normalnie u¿ywasz w tradycyjnej kuchni z obiegiem powiet-rza – mo¿e byæ u¿ywane.

¯ywnoœæ odpowiednia do gotowania z konwekcj¹:

Wszystkie herbatniki, placki jêczmienne, bu³ki i ciasta mog¹ byæ upieczone w tym trybie równie dobrze jak ciasta owocowe, ciasta francuskie i suflet.

MIKROFALE + KONWEKCJA

Tryb ten ³¹czy energiê mikrofal z obiegiem gor¹cego powietrza i w ten sposób skraca czas gotowania daj¹c rumiane i chrupi¹ce potrawy. Gotowanie z kon-wekcj¹ jest tradycyjn¹ i dobrze znan¹ metod¹ gotowania ¿ywnoœci w kuchni z gor¹cym powietrzem wprawianym w obieg wiatraczkiem na tylnej œcianie.

Naczynia przystosowane do gotowania mikrofalami z konwekcj¹:

Powinny przepuszczaæ mikrofale. Powinny byæ przeznaczone do u¿ywania w kuchence (jak szk³o, ceramika lub porcelana bez zdobieñ metalowych); podobnie do naczyñ opisanych w gotowaniu z u¿yciem mikrofal + grill.

¯ywnoœæ odpowiednia do gotowania mikrofalami z konwekcj¹:

Wszystkie rodzaje miêsa i drobiu tak jak gulasze i zapiekanki w naczyniach, biszkopty i lekkie ciasta owocowe, ciastka i kruche ciastka, pieczone warzywa, placki i pieczywo.

Przewodnik gotowania z konwekcj¹ i funkcj¹ wstêpnego ogrzewania

œwie¿ych potraw jak Ciasto/Quiche, Pizza i Miêso

U¿yj poziomów mocy i czasów gotowania w poni¿szej tabeli jako przewod-nika gotowania z konwekcj¹

Rodzaj œwie¿ej

¿ywnoœci

Porcja Poziom mocy

Czas pieczenia

1 strony

Czas pieczenia

2 strony

Instrukcje

CIASTO/

QUICHE

Ciasto/Quiche

(gotowe, upieczone i sch³odzone)

300g 300 W +

180°C

7-8 Po³ó¿ sch³odzone ciasto/quiche na papierze do pieczenia na wysokiej podstawce. Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

PIZZA sch³odzona

(gotowa, sch³odzona)

300-400g 600 W +

220°C

6-7 Umieœæ pizzê na wysokiej podstawce.

Po upiecze-niu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

MIÊSO

Pieczeñ wo³owa/

Pieczeñ jagniêca

(œrednia)

1200-1300g 600W +

160°C

Kurczak pieczony

900g 450 W +

220°C

19-21 10-12 Posmaruj wo³owinê/ jag-niêcinê olejem i przypraw pieprzem, sol¹ i papryk¹. Po³ó¿ na niskiej podsta-wce, t³ust¹ stron¹ miêsa zwrócon¹ do do³u. Po ugotowaniu zawiñ w foliê aluminiow¹ i pozostaw do odstania na 10-15 minut.

13-15 9-10 Posmaruj kurczaka oleje-m i przyprawami.

Po³ó¿ kurczaka na niskiej pod-stawce najpierw piersi¹ zwrócon¹ do do³u.

Pozo-staw do odstania na 5 minut.

32

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGZZGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

Przewodnik gotowania z konwekcj¹ œwie¿ej ¿ywnoœci jak bu³ki, chleb i ciasta

Ogrzej wstêpnie kuchenkê u¿ywaj¹c funkcji ogrzewania wstêpnego do ¿¹danej temperatury chyba, ¿e nie zalecamy wstêpnego ogrzewania – patrz tabela.

U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów jako przewodnika gotowania z konwekcj¹.

¯ywnoœæ Porcja Poziom mocy

Czas

(minuty)

Instrukcje

BU£KI

Bu³ki (gotowe, upieczone)

4-6 sztuk

(ka¿da ca

50g)

Tylko konwekcja

180°C

Bu³ki

(podpieczone)

Bu³ki (sch³odzone,

œwie¿e, dro¿d¿owe)

Croissanty

(sch³odzone, dro¿d¿owe, gotowe do pieczenia)

BAGIETKI

Bagietki

(podpieczone)

Chleb czosnkowy

(sch³odzony, podpieczony)

4-6 sztuk

(ka¿da ca

50g)

200 g

(4 sztuki)

200 g

(4 sztuki)

200 g

(1 sztuka)

200 g

(1 sztuka)

100 W +

200°C

180 W +

220°C

100 W +

220°C

180 W +

220°C

180 W +

220°C

2-3

6-7

U³ó¿ bu³ki dooko³a na niskiej podstawce. U¿ywaj rêkawic ochronnych przy wyjmowa-niu! Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

U³ó¿ bu³ki dooko³a na niskiej podstawce. U¿ywaj rêkawic ochronnych przy wyjmowa-niu! Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

9-10 Roz³ó¿ bu³ki na papierze do pieczenia na wysokiej podstawce. Pozostaw wolny œrodek. U¿ywaj rêkawic ochronnych przy wyjmowa-niu! Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

11-13 Roz³ó¿ bu³ki na papierze do pieczenia na wysokiej podstawce. Pozostaw wolny œrodek. U¿ywaj rêkawic ochronnych przy wyjmowa-niu! Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

6-7

7-8

Po³ó¿ bagietki na wysokiej podstawce. U¿ywaj rêkawic ochronnych przy wyjmowa-niu! Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

Roz³ó¿ sch³odzone bagietki na papierze do pieczenia na wysokiej podstawce. Po upieczeniu pozostaw do odstania na

2-3 minuty.

¯ywnoœæ Porcja Poziom mocy

Czas

(minuty)

Instrukcje

CIASTO

Babka marmurkowa;

(rzadkie ciasto)

Babka marmurkowa/

Babka cytrynowa

(œwie¿e ciasto)

Œwie¿e ciastka

(sch³odzone, nadziewane ciasta dro¿d¿owe)

Muffiny

(œwie¿e ciasto)

500g

700g

250 g

(5 sztuk)

6 x 70 g

(400-450 g)

180 W +

220°C bez wstêpnego ogrzewania!

180 W +

220°C bez wstêpnego ogrzewania!

100 W +

200°C

180 W +

200°C

18-20 Wy³ó¿ œwie¿e ciasto do ma-³ej, okr¹g³ej formy do pie-czenia z czarnego metalu (œrednica 18 cm).

Postaw formê na niskiej podstawce.

Pozostaw do odstania na

5-10 minut.

24-26 Wy³ó¿ ciasto prostok¹tnego naczynia do pieczenia ze szk³a lub czarnego metalu (d³ugoœæ

25 cm). Postaw na niskiej podstawce. Pozostaw do odstania na 5-10 minut.

10-11 Wy³ó¿ ciastka dro¿d¿owe na papierze do pieczenia na wysokiej podstawce.

Pozostaw wolny œrodek.

U¿ywaj rêkawic ochronnych przy wyjmowaniu! Pozostaw do odstania na 5 minut.

14-16 Roz³ó¿ œwie¿e ciasto równo w ceramicznym naczyniu do robienia muffinów, odpo-wiednim dla œredniej wielkoœci 6 sztuk, lub u¿yj 6 ma³ych naczyñ ze szk³a

¿aroodpornego. Postaw naczynie na niskiej podstawce. Pozostaw do odsta-nia na 5 minut.

PL

33

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGZ[GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

PL

Przewodnik gotowania z konwekcj¹ mro¿onej ¿ywnoœci jak bu³ki, chleb, ciasto i inne wypieki

Ogrzej wstêpnie kuchenkê u¿ywaj¹c funkcji ogrzewania wstêpnego do ¿¹danej temperatury chyba, ¿e nie zalecamy wstêpnego ogrzewania – patrz tabela.

U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów jako przewodnika pieczenia.

¯ywnoœæ

Bu³ki (gotowe, podpieczone)

Bu³ki (podpieczone)

Croissanty

(gotowe, upieczone)

Bagietki /

Chleb czosnkowy (podpieczony)

Bagietki + dodatki (np. pomidory, ser, szynka, itp.)

Ca³y chleb wieloziarnisty

(podpieczony)

Kawa³ki ciasta

(gotowe, pieczo-ne z nadzieniem owocowym)

Ciasto

(gotowe, upieczo-ne z nadzieniem owocowym)

Biszkopty

(surowe ciasto z nadzieniem)

Porcja

4 sztuki

(ka¿da ca

50g)

4 sztuki

(ka¿da ca

50g)

4 sztuki

(ka¿da ca

60g)

200-250 g

(1 sztuka)

250 g

(2 sztuki)

500 g

500-600 g

1200-1300 g

Poziom mocy

100 W +

180°C

100 W +

200°C

100 W +

180°C

180 W +

200°C

450 W +

220°C

180 W +

160°C bez wstêpnego ogrzewania!

300 W +

160°C bez wstêpnego ogrzewania!

300 W +

160°C bez wstêpnego ogrzewania!

Czas

(min)

Instrukcje

7-8 Roz³ó¿ bu³ki dooko³a niskiej podstawki. Pozostaw do odstania na 2-5 minut.

7-8 Roz³ó¿ bu³ki dooko³a niskiej podstawki. Pozostaw do odstania na 2-5 minut.

8-9 Roz³ó¿ croissanty dooko³a na wy-sokiej podstawce. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 2-3 min.

6-7 Roz³ó¿ bagietki na papierze do pieczenia na wysokiej podstawce. Po upieczeniu pozostaw do odsta-nia na 2-3 minuty.

6-7 Roz³ó¿ bagietki jedn¹ obok drugiej na niskiej podstawce.

Po upiecze-niu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

15-17 Po³ó¿ ca³y chleb na niskiej podstawce. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 5 minut.

7-9 Ustaw zamro¿one kawa³ki ciasta dooko³a niskiej podstawki. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 5-10 minut.

14-16 Po³ó¿ zamro¿one ciasto na papie-rze do pieczenia na niskiej pod-stawce. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 10-20 minut.

250 g

(5-6 pc)

180 W +

220°C

9-10 Po³ó¿ ciasto na papierze do piecze-nia na niskiej podstawce. Po upie-czeniu pozostaw do odstania na 10-20 minut.

Przewodnik gotowania z konwekcj¹ mro¿onej ¿ywnoœci jak pizza, chipsy i kawa³ki miêsa

Ogrzej wstêpnie kuchenkê u¿ywaj¹c funkcji ogrzewania wstêpnego do ¿¹danej temperatury chyba, ¿e nie zalecamy wstêpnego ogrzewania – patrz tabela.

U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów jako przewodnika pieczenia.

¯ywnoœæ

Pizza

(podpieczona)

2 pizze

(podpieczone)

Makaron

(Lasagne lub

Canelloni)

Makaron

(Macaroni,

Tortellini)

Kawa³ki kurczaka

(nuggets)

Frytki / chipsy do pieczenia w piekarniku

Porcja

300-400 g

450-550 g

600-700 g

(ka¿da

300-350 g)

400 g

400 g

250 g

250 g

Poziom mocy

600 W +

220°C

600 W +

220°C

Czas

(min)

10-11

11½-12½

Instrukcje

Umieœæ jedn¹ pizzê na niskiej podstawce. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

14-15 Umieœæ jedn¹ pizzê na niskiej i jedn¹ na wysokiej podstawce. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

450 W +

200°C bez wstêpnego ogrzewania!

450 W +

200°C bez wstêpnego ogrzewania!

20-22 W³ó¿ do odpowiedniego naczynia ze szk³a ¿aroodpornego lub pozostaw w oryginalnym opakowaniu (uwa¿aj, by by³y przezna-czone do kuchni mikrofalowych i wysokich temperatur). Zamro-¿on¹ lazaniê postaw na niskiej podstawce. Po ugotowaniu pozo-staw do odstania na 2-3 minuty.

16-18 W³ó¿ do odpowiedniego naczynia ze szk³a ¿aroodpornego lub pozostaw w oryginalnym opakowaniu (uwa¿aj, by by³y przeznaczone do kuchni mikrofalowych i wysokich temperatur). Zamro-

¿one spaghetti postaw na niskiej podstawce. Po ugotowaniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

450 W +

200°C

300 W +

220°C

6½-7½ Roz³ó¿ kawa³ki kurczaka na niskiej podstawce. Po ugotowaniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

15-17 Roz³ó¿ frytki / chipsy na papierze bezpoœrednio do pieczenia na niskiej podstawce. Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie 2/3 czasu.

34

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGZ\GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

WSKAZÓWKI SPECJALNE

MAS£O ROZPUSZCZANE

W³ó¿ 50 g mas³a do ma³ej , szklanej miski. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹. Podgrzewaj przez 30-40 sekund u¿ywaj¹c mocy 900 W, a¿ mas³o siê rozpuœci.

ROZPUSZCZONA CZEKOLADA

W³ó¿ 100 g czekolady do ma³ej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 3-5 minut, z moc¹

450 W a¿ do rozpuszczenia.

Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. U¿yj rêkawic do wyjmowania!

ROZPUSZCZONY MIÓD KRYSTALICZNY

W³ó¿ 20 g miodu do ma³ej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 20-30 sekund z moc¹

300 W, a¿ miód siê rozpuœci.

ROZPUSZCZONA ¯ELATYNA

Wsyp 10 g ¿elatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Ods¹czon¹ w³ó¿ do ma³ej, ¿aroodpornej miski. Podgrzewaj przez 1 minutê z moc¹ 300 W.

Zamieszaj po rozpuszczeniu.

GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)

Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez przykrycia w misce ¿aroodpornej z moc¹ 900 W przez 3½ do 4½ minuty a¿ lukier/ polewa bêdzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj w czasie gotowania.

GOTOWANY D¯EM

W³ó¿ 600 g owoców w odpowiedniej wielkoœci naczynie ¿aroodporne z przykryciem, dodaj 300 g cukru ¿eluj¹cego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod przykry-ciem przez 10- 12 minut z maksymaln¹ moc¹ kuchenki. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej bezpoœrednio do ma³ych s³oików twist-off, postaw je na nakrêtkach i odczekaj przez 5 minut.

PUDDING (budyñ)

Zmieszaj budyñ z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml). U¿yj odpowiedniej wielkoœci naczynia ¿aroodpornego z przykryciem. Gotuj przez 6 ½ do

7 ½ minuty z moc¹ 900 W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania.

PODPIEKANE P£ATKI MIGDA£OWE

Roz³ó¿ 30 g migda³ów na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trak-cie 3 ½

– 4 ½ minutowego podpiekania z moc¹ 600 W. Pozostaw do odstania przez 2 - 3 minuty. U¿yj rêkawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!

35

Czyszczenie kuchenki

Aby unikaæ gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci i osadzania siê t³uszczu, nale¿y regularnie czyœciæ ni¿ej wymienione czêœci kuchenki mikrofalowej:

• Wewnêtrzne i zewnêtrzne powierzchnie

• Drzwiczki i ich uszczelki

• Talerz szklany i pierœcieñ obrotowy

ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe s¹ czyste i czy drzwiczki zamykaj¹ siê prawid³owo

Nie utrzymywanie kuchenki w czystoœci mo¿e prowadziæ do uszkodzenia powierzchni obudowy urz¹dzenia i w konsekwencji do zaistnienia niebezpiecznej sytuacji.

1.

Zmywaj powierzchnie zewnêtrzne delikatn¹ szmatk¹ zamoczon¹ w ciep³ej wodzie z myd³em, op³ucz i osusz.

2.

Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnêtrznych powierzchni przy pomocy namydlonej szmatki. Nastêpnie op³ucz i osusz.

3.

Aby usun¹æ stwardnia³e resztki ¿ywnoœci i pozbyæ siê nieprzyjemnych zapachów, umieœæ na szklanym talerzu kubek z rozcieñczonym sokiem cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min z maksymalnym poziomem mocy

4.

Myj szklany talerz przeznaczony do zmywarek tak czêsto jako to konieczne.

NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie u¿ywaj materia³ów œciernych lub rozpuszczalników chemi-cznych. Myj¹c uszczelki drzwiowe zwróæ szczególn¹ uwagê, aby upewniæ siê, ¿e nie ma w nich cz¹stek:

• Zanieczyszczeñ

• Osadów przeszkadzaj¹cych w szczelnym zamkniêciu drzwiczek.

PL

Przechowywanie i naprawa kuchenki mikrofalowej

Konserwuj¹c lub oddaj¹c do naprawy kuchenkê mikrofalow¹ musisz zachowaæ kilka prostych œrodków ostro¿noœci.

Kuchenki mikrofalowej nie mo¿na u¿ywaæ w nastêpuj¹cych przypadkach:

• S¹ z³amane zawiasy drzwiowe

• S¹ uszkodzone uszczelki drzwiowe

• Jest pokrzywiona lub wgiêta obudowa

Naprawy mo¿e przeprowadzaæ wy³¹cznie pracownik serwisu posia-daj¹cego autoryzacjê producenta kuchenki mikrofalowej.

NIGDY nie zdejmuj os³ony zewnêtrznej z kuchni mikrofalowej. Je¿eli kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz w¹tpliwoœci co do poprawnoœci jej dzia³ania, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:

• Wyjmij wtyczkê z gniazdka sieciowego

• Skontaktuj siê z najbli¿szym autoryzowanym centrum serwisowym

Je¿eli przez jakiœ czas nie zamierzasz u¿ywaæ kuchenki mikrofalowej, postaw j¹ w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.

Powód: Kurz i wilgoæ mog¹ niekorzystnie oddzia³ywaæ na robocze czêœci kuchenki mikrofalowej

jXW`z{T\†wsU”GGwˆŽŒGZ]GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GY[SGYWWZGGXYa\]Gwt

Dane techniczne

PL

SAMSUNG ci¹gle podnosi jakoœæ swoich wyrobów. Dlatego zastrzega siê mo¿liwoœæ dokonywania zmian zarówno w danych technicznych, jak i niniejszej instrukcji obs³ugi.

230V ~ 50 Hz AC

Zród³o zasilania

Pobór mocy

Maksymalny

Mikrofale

Grill (grza³ka grilla)

Konwekcja (grza³ka)

Moc wyjœciowa mikrofal

Czêstotliwoœæ pracy

Wymiary (szer. x g³êb. x wys.)

Zewnêtrzne

Komory kuchenki

Objêtoœæ komory

Waga

Z opakowaniem

Netto

3100 W

1400 W

1300 W

1700 W

100W/900W -6 poziomów (IEC-705)

2450 MHz

517 x 516 x 310 mm

352 x 348 x 235 mm

28 l

Ok. 23.5 kg

• C108STF/C109STF

Ok. 22.5 kg

• C108ST/C108STB/C108STT

C109ST/C109STB/C109STT

Ok. 19 kg

36

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents