Samsung CE2927NT User manual

Samsung CE2927NT User manual
CE2927N_17_PL.fm Page 1 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
KUCHENKA MIKROFALOWA
Instrukcja obs³ugi i ksi¹¿ka kucharska
CE2927N / CE2927NT
CE2917N / CE2917NT
Codice No..: DE68-01057A
Skrócona instrukcja obs³ugi........................................................... 2
Kuchenka......................................................................................... 3
Panel sterowania ............................................................................ 4
Akcesoria ........................................................................................ 5
U¿ywanie instrukcji obs³ugi ........................................................... 5
Warunki bezpiecznej eksploatacji .................................................. 6
Instalacja kuchenki mikrofalowej ................................................... 7
Ustawianie czasu (CE2927N / CE2927NT) ..................................... 8
Zasady dzia³ania kuchenki mikrofalowej ....................................... 8
Sprawdzenie prawid³owoœci pracy kuchni.................................... 9
Postêpowanie w razie pojawienia siê w¹tpliwoœci lub
problemów...................................................................................... 9
Gotowanie/odgrzewanie .............................................................. 10
Poziomy mocy .............................................................................. 10
Zatrzymanie gotowania................................................................ 11
Zmiana czasu gotowania.............................................................. 11
Manualne rozmra¿anie ¿ywnoœci................................................. 12
U¿ywanie funkcji szybkiego odgrzewania/ gotowania
(CE2917N / CE2917NT)................................................................. 12
Ustawienia funkcji szybkiego odgrzewania/ gotowania
(CE2917N / CE2917NT)................................................................. 12
U¿ywanie funkcji automatycznego rozmra¿ania
(CE2927N / CE2927NT)................................................................. 13
Ustawienia funkcji automatycznego rozmra¿ania
(CE2927N / CE2927NT)................................................................. 13
U¿ywanie talerza Crusty (CE2927NT / CE2917NT)...................... 14
Ustawienia talerza Crusty (CE2927NT / CE2917NT) ................... 15
Wybór pozycji grza³ki grilla .......................................................... 16
Wybór akcesoriów........................................................................ 16
Zatrzymanie talerza obrotowego ................................................. 16
Grillowanie .................................................................................... 17
Kombinacja Mikrofal i Grilla ......................................................... 18
Naczynia, które mog¹ byæ stosowane w kuchence
mikrofalowej ................................................................................ 19
Ksi¹¿ka kucharska ......................................................................... 20
Czyszczenie kuchenki ................................................................... 28
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej.......................... 29
Dane techniczne ........................................................................... 29
CE2927N_17_PL.fm Page 2 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Skrócona instrukcja obsługi
PL
Model :CE2917N / CE2917NT
Chcesz coś ugotować
Model :CE2927N / CE2927NT
Chcesz coś ugotować
1. Umieœæ ¿ywnoœæ w kuchence.
Wybierz poziom mocy obracaj¹c POKRÊT£O KONTROLI
MOCY.
1. Umieœæ ¿ywnoœæ w kuchence.
Wybierz poziom mocy obracaj¹c POKRÊT£O KONTROLI
MOCY.
2. Wybierz czas gotowania obracaj¹c POKRÊT£O CZAS/
WAGA (
) wed³ug potrzeby.
Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê po oko³o 2
sekundach.
2. Wybierz czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o TIMERA
wed³ug potrzeby.
Chcesz coś rozmrozić w trybie Auto Defrost
Chcesz coś rozmrozić manualnie
1. Umieœæ ¿ywnoœæ w kuchence. Wybierz rodzaj ¿ywnoœci,
któr¹ chcesz rozmroziæ ustawiaj¹c POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji Automatycznego rozmra¿ania
(
).
1. Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji
Rêcznego rozmra¿ania ( ) .
2. Wybierz wagê ¿ywnoœci obracaj¹c wed³ug potrzeby
POKRÊT£O CZAS / WAGA (
).
Rezultat: Rozmra¿anie rozpocznie siê po oko³o 2
sekundach.
2. Wybierz odpowiedni czas rozmra¿ania obracaj¹c
pokrêt³o TIMERA.
Chcesz zmienić czas gotowania
Chcesz zmienić czas gotowania
Zostaw ¿ywnoœæ w kuchence.
Obróæ POKRÊT£O CZAS/WAGA (
) na ¿¹dany czas.
Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê po oko³o dwóch
sekundach.
Zostaw ¿ywnoœæ w kuchence.
Obróæ pokrêt³o TIMERA aby ustawiæ ¿¹dany czas.
Chcesz coś upiec na grillu
Chcesz coś upiec na grillu
1. Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji Grill
( ).
1. Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji Grill
( ).
2. Wybierz czas gotowania obracaj¹c POKRÊT£O CZAS/
WAGA (
).
Rezultat: Grillowanie rozpocznie siê po oko³o
2 sekundach.
2. Wybierz czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o TIMERA.
2
CE2927N_17_PL.fm Page 3 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Kuchenka
Model :CE2927N / CE2927NT
UCHWYT
DRZWICZKI
ZATRZASKI
DRZWICZEK
Model :CE2917N / CE2917NT
OŒWIETLENIE
KOMORY KUCHENKI
POKRÊT£O USTAWIANIA CZASU GOTOWANIA
GRILL
/WAGI ¯YWNOŒCI
OTWORY
WENTYLACYJNE
£¥CZNIK
TALERZ
SZKLANY
POKRÊT£O
TIMERA
POKRÊT£O
KONTROLI MOCY
UCHWYT
OTWORY
ZATRZASKÓW
DRZWIOWYCH
PIERŒCIEÑ
OBROTOWY
OŒWIETLENIE
KOMORY KUCHENKI
OTWORY
WENTYLACYJNE
GRILL
PIERŒCIEÑ
OBROTOWY
DRZWICZKI
£¥CZNIK
ZATRZASKI
DRZWICZEK
POKRÊT£O
KONTROLI MOCY
3
TALERZ
SZKLANY
OTWORY ZATRZASKÓW
DRZWIOWYCH
PL
CE2927N_17_PL.fm Page 4 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Panel sterowania
PL
Model :CE2927N / CE2927NT
Model : CE2917N / CE2917NT
1
1
2
5
2
3
6
7
8
3
4
9
1. WYŒWIETLACZ
2. PRZYCISK USTAWIANIA
ZEGARA
3. SYMBOL MANUALNEGO
ROZMRA¯ANIA
4. COMBI (Mikrofale + Grill)
5. POKRÊT£O USTAWIANIA CZASU
/ WAGI
6. POKRÊT£O KONTROLI MOCY
7. AUTOMATYCZNE
ROZMRA¯ANIE
8. GRILL
9 W£¥CZANIE / WY£¥CZANIE
OBRACANIA TALERZA
1. ROZMRA¯ANIE MANUALNE
2. SZYBKIE ODGRZEWANIE /
GOTOWANIE
3. W£¥CZANIE / WY£¥CZANIE
OBRACANIA TALERZA
4
CE2927N_17_PL.fm Page 5 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Akcesoria
Używanie instrukcji obsługi
W zależności od wybranego modelu kuchenka została wyposażona
w kilka akcesoriów, które można używać na różne sposoby.
Właśnie zakupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki
PL
SAMSUNG. Ta instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji
na temat użytkowania Waszej kuchenki, a w szczególności:
• Zasady bezpiecznej eksploatacji
• Odpowiednie akcesoria i naczynia
• Pożyteczne rady na temat gotowania
Na wewnętrznej stronie okładki znajdziesz krótki opis czterech podstawowych trybów pracy kuchenki:
• Gotowania
• Rozmrażania żywności
• Grillowania
• Przedłużania gotowania
Na pierwszych stronach instrukcji opisane są: wygląd kuchenki oraz
panel sterowania odpowiadający Twojej kuchence. Dzięki temu łatwiej
Ci będzie odnaleźć odpowiednie przyciski.
Opisując krok po kroku procedury postępowania wykorzystano
następujące symbole:
1. £¹cznik, umieszczony na osi silnika znajduj¹cego siê
w podstawie kuchenki.
Przeznaczenie: £¹cznik obraca talerz szklany.
2. Pierœcieñ obrotowy, umieszczany w centralnej czêœci
podstawy kuchni.
Przeznaczenie: Pierœcieñ obrotowy podtrzymuje talerz
szklany.
3. Talerz szklany, umieszczany na pierœcieniu obrotowym,
w œrodkowej czêœci, pasuj¹cy do ³¹cznika.
Przeznaczenie: Talerz szklany s³u¿y jako g³ówna powierzchnia do umieszczania artyku³ów
¿ywnoœciowych. Mo¿e byæ ³atwo wyjêty
do oczyszczenia.
4. Podstawka metalowa, do umieszczania na talerzu obrotowym.
Przeznaczenie: Do u¿ycia przy grillowaniu i gotowaniu
kombinowanym.
5. Talerz Crusty (tylko CE2927NT / CE2917NT), zobacz na
stronie 14.
Przeznaczenie: Do lepszego pieczenia mikrofalowego
i kombinowanego z grillem. Pomaga
uzyskaæ chrupi¹ce ciasto pizzy,
zapiekanek czy chrupi¹ce frytki.
☛
☛
✉
✽
Wa¿ne
Uwaga
Ostrze¿enie
Obróæ
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI POZWALAJĄCE UNIKNĄĆ
NARAŻENIA NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII
MIKROFALOWEJ
Nie przestrzeganie poni¿szych œrodków ostro¿noœci mo¿e doprowadziæ do
szkodliwego dla zdrowia nara¿enia siê na nadmierne dzia³anie energii
mikrofalowej:
(a) Bez wzglêdu na okolicznoœci nie próbuj w³¹czaæ kuchni z otwartymi
drzwiczkami, nie manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wk³adaj
¿adnych przedmiotów do otworów zatrzasków drzwiowych.
(b) Nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów pomiêdzy drzwi kuchni a œcianê
przedni¹, nie dopuszczaj do gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci na
powierzchniach uszczelniaj¹cych. Aby zapewniæ utrzymanie czystoœci
drzwiczek i powierzchni uszczelniaj¹cych wycieraj je po u¿yciu kuchenki
najpierw wilgotn¹, a nastêpnie such¹ miêkk¹ szmatk¹.
(c) Nie w³¹czaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu a¿ zostanie naprawiona
przez wykwa-lifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê
producenta kuchni mikrofalowych.
Szczególnie wa¿ne jest by drzwiczki kuchni zamyka³y siê prawid³owo i aby
nie by³y uszkodzone:
(1) drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniaj¹ce
(2) zawiasy drzwiowe (wygiête lub z³amane)
(3) przewód zasilaj¹cy
(d) Kuchnia mikrofalowa mo¿e byæ regulowana lub naprawiana wy³¹cznie
przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego
autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych.
NIE W£¥CZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierœcienia
obrotowego i talerza szklanego.
5
CE2927N_17_PL.fm Page 6 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Warunki bezpiecznej eksploatacji
PL
7. Aby nie dopuœciæ do ryzyka pojawienia siê ognia w komorze kuchni
mikrofalowej:
• Nie przechowuj w kuchence materia³ów palnych
• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykaj¹ce papierowe lub
plastykowe opakowania
• Nie u¿ywaj swojej kuchni mikrofalowej np. do suszenia gazet
• Je¿eli zauwa¿ysz dym, nie otwieraj¹c kuchni wy³¹cz j¹ lub od³¹cz
przewód zasilaj¹cy od gniazdka
Ważne instrukcje bezpieczeństwa. Przeczytaj uważnie i zachowaj do
wglądu w przyszłości.
Przed rozpoczęciem przygotowywania żywności lub napojów w swojej
kuchni mi-krofalowej prosimy sprawdzić, czy zachowane są podane
niżej warunki bezpieczeństwa.
1. NIE U¯YWAJ w kuchni mikrofalowej naczyñ metalowych:
• Metalowych pojemników
• Zastawy sto³owej ze z³otymi lub srebrnymi ozdobami
• Szpikulców, widelców itp.
Powód:
Wyst¹pi¹ wy³adowania elektryczne i iskrzenia, które mog¹
uszkodziæ kuchenkê.
8. Zwróæ szczególn¹ uwagê gdy podgrzewasz p³yny i od¿ywki dla dzieci.
• ZAWSZE odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wy³¹czenia siê
kuchenki, aby temperatura potrawy mog³a siê wyrównaæ.
• Je¿eli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po
podgrzaniu.
• Zachowaj ostro¿noœæ trzymaj¹c pojemnik po podgrzaniu. Je¿eli
pojemnik jest zbyt gor¹cy mo¿e dojœæ do oparzenia.
• Mo¿e zaistnieæ ryzyko opóŸnionego wykipienia podgrzewanego p³ynu.
• Aby unikn¹æ oparzenia siê przez wylewaj¹cy siê wrz¹cy p³yn, powinno
siê mieszaæ go przed, w trakcie i po podgrzaniu.
Powód: W czasie podgrzewania p³ynów punkt wrzenia mo¿e siê
opóŸniæ; oznacza to, ¿e moment zagotowania p³ynu mo¿e
mieæ miejsce tu¿ po wyjêciu pojemnika z kuchenki. Mo¿na
siê wtedy oparzyæ.
• W przypadku oparzenia siê postêpuj zgodnie z podanymi ni¿ej
ZASADAMI PIERWSZEJ POMOCY:
* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
* Za³ó¿ czysty, suchy opatrunek.
* Nie stosuj ¿adnych kremów, olejków ani p³ynów do przemywania ran.
• NIGDY nie wype³niaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest
szersze u góry ni¿ na dole. Butelki z w¹sk¹ szyjk¹ mog¹ eksplodowaæ
po przegrzaniu.
• ZAWSZE sprawdŸ temperaturê od¿ywki lub mleka zanim podasz je
niemowlêciu.
• NIGDY nie podgrzewaj dzieciêcych butelek z za³o¿onym smoczkiem,
poniewa¿ w przypadku przegrzania butelka mo¿e wybuchn¹æ.
2. NIE PODGRZEWAJ:
• Hermetycznie lub podciœnieniowo zamkniêtych butelek, s³oików
i pojemników, np. s³oików z od¿ywkami dla dzieci
• ¯ywnoœci w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach,
pomidorów itp.
Powód:
Wzrost ciœnienia na skutek podgrzania mo¿e spowodowaæ ich
wybuch.
Wskazówka: Zdejmij skorupkê, przebij skórkê, otwórz opakowanie itp.
3. NIE W£¥CZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.
Powód:
Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie kuchni.
Wskazówka: Mo¿esz umieœciæ w kuchence na sta³e szklankê z wod¹. Woda
bêdzie poch³ania³a mikrofale jeœli przypadkowo w³¹czysz
kuchenkê.
4. NIE ZAS£ANIAJ znajduj¹cych siê z ty³u kuchni otworów wentylacyjnych
papierem lub metalem.
Powód:
Materia³ lub papier mog¹ siê zapaliæ od gor¹cego powietrza
wy-dostaj¹cego siê z kuchenki.
5. ZAWSZE u¿ywaj rêkawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.
Powód:
Niektóre naczynia poch³aniaj¹ mikrofale, a ciep³o z ¿ywnoœci zawsze
jest przenoszone na naczynie, dlatego naczynia s¹ zawsze gor¹ce.
9. Zwracaj uwagê, aby nie uszkodziæ przewodu zasilaj¹cego.
• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilaj¹cego ani wtyczki sieciowej;
przewód sieciowy trzymaj z dala od gor¹cych powierzchni.
• Nie w³¹czaj urz¹dzenia, je¿eli przewód zasilaj¹cy lub wtyczka sieciowa
s¹ uszkodzone.
6. NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnêtrznych œcian kuchni.
Powód:
Œciany mog¹ byæ wystarczaj¹co gor¹ce aby poparzyæ nawet po
zakoñcze-niu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materia³ów
z ¿adnymi elementami wewn¹trz kuchni. Pozwól jej siê najpierw
och³odziæ.
10. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odleg³oœci wyci¹gniêtego
ramienia.
Powód:
Gor¹ce powietrze lub para wydostaj¹ce siê z kuchenki mog¹
poparzyæ.
6
CE2927N_17_PL.fm Page 7 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Warunki bezpiecznej eksploatacji (ciąg dalszy)
Instalacja kuchenki mikrofalowej
Umieść kuchenkę na płaskiej, poziomej powierzchni, odpowiednio wy- PL
trzymałej do utrzymania masy kuchenki.
11. Utrzymuj w czystoœci wnêtrze kuchenki.
Powód:
Resztki ¿ywnoœci lub rozpryskany olej przywieraj¹ce do
œcianek kuchenki mog¹ spowodowaæ uszkodzenie pow³ok
lakierniczych oraz zmniejszaj¹ sprawnoœæ kuchenki
mikrofalowej.
20 cm
ponad
12. W trakcie pracy kuchenki mog¹ byæ s³yszalne „klikniêcia”, szczególnie
podczas rozmra¿ania.
Powód:
Takie dŸwiêki s¹ spowodowane elektrycznymi zmianami mocy
wyjœciowej. Jest to zjawisko normalne.
85 cm nad
pod³og¹
10 cm
poza
10 cm
z boku
1. W trakcie instalacji sprawdŸ, czy w miejscu ustawienia
kuchenka ma zapewnion¹ odpowiedni¹ wentylacjê
zapewnion¹ przez co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni
z boku i z ty³u, 20 cm powy¿ej i 85 cm nad pod³og¹.
2. Usuñ wszystkie elementy opakowania z wewn¹trz
kuchenki. Za³ó¿ pierœcieñ obrotowy i talerz szklany.
SprawdŸ, czy talerz obraca siê swobodnie.
13. Je¿eli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obci¹¿enia (jest pusta), dla
bezpieczeñstwa moc mikrofal zostanie automatycznie wy³¹czona. Po
odstaniu co najmniej 30 minut mo¿na kuchenkê uruchomiæ ponownie.
3. Niniejsza kuchenka musi byæ zainstalowana w sposób
zapewniaj¹cy jej ³atwy dostêp do gniazda zasilania.
WAŻNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych
z tworzyw sztucznych, papieru lub innych palnych materia³ów musisz od czasu
do czasu zagl¹daæ do kuchenki.
✽
Nigdy nie blokuj przep³ywu powietrza wokó³ kuchenki, gdy¿ mo¿e to
spowodowaæ jej przegrzanie i automatyczne wy³¹czenie siê.
Pozostanie ona w takim stanie do czasu, a¿ siê dostatecznie
och³odzi.
✽
Dla bezpieczeñstwa u¿ytkownika urz¹dzenie musi byæ pod³¹-czone
do uziemionego gniazda zasilania 3-przewodowego o napiêciu
230V, 50 Hz. Jeœli przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony, musi byæ
wymieniony na przewód œciœle odpowiadaj¹cy wy-maganiom
producenta. Gdy zajdzie koniecznoϾ wymiany przewodu
zasilaj¹cego, zleæ tê czynnoœæ wykwalifikowanemu specjaliœcie w
autoryzowanym punkcie serwisowym.
✽
Nie instaluj kuchenki mikrofalowej w gor¹cym lub wilgotnym
otoczeniu, jak np. s¹siedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfe-ra.
Nale¿y œciœle przestrzegaæ wymagañ kuchenki mikrofalowej
dotycz¹cych napiêcia zasilaj¹cego. W przypadku u¿ycia kabla
przed³u¿aj¹cego musz¹ byæ spe³nione te same wymagania jak przy
kablu zasilaj¹cym, w który wyposa¿ona jest kuchenka. Zanim po raz
pierwszy w³¹czysz kuchniê mikrofalow¹ wytrzyj wilgotn¹ szmatk¹ jej
wnêtrze i uszczelnienia drzwiczek.
WAŻNE
NIGDY nie zezwalaj ma³ym dzieciom samodzielnie w³¹czaæ kuchenki
mikrofalowej lub bawiæ siê ni¹. Dzieci nie powinny równie¿ przebywaæ same w
pobli¿u pracuj¹cej kuchenki mikrofalowej. Przedmioty, które interesuj¹ dzieci
nie powinny byæ prze-chowywane lub ukrywane bezpoœrednio nad kuchenk¹
mikrofalow¹.
7
CE2927N_17_PL.fm Page 8 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
PL
Ustawianie czasu (CE2927N / CE2927NT)
Zasady działania kuchenki mikrofalowej
Państwa kuchenka ma wbudowany zegar. Czas na zegarze może być
wyświetlany w trybie 24- lub 12-godzinnym. Należy ustawić zegar:
• przy instalacji kuchenki
• po przerwie w dostawie prądu
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Uwalniana energia pozwala na gotowanie lub odgrzewanie żywności bez
zmiany zarówno jej kształtu, jak i barwy.
Swojej kuchni mikrofalowej możesz używać do:
• rozmrażania (automatycznego i manualnego)
• szybkiego gotowania / podgrzewania
(CE2917N / CE2917NT)
• gotowania.
Zasady gotowania
✉
Nie zapomnij zmieniæ ustawieñ zegara przy zmianie czasu z letniego
na zimowy i odwrotnie.
1. Aby wyœwietliæ czas w trybie...Wciœnij przycisk(
24-godzinnym
Raz
12-godzinnym
Dwa razy
2. Obracaj pokrêt³o CZAS/WAGA (
wskazanie godzin.
3. Wciœnij przycisk
1. Mikrofale generowane przez magnetron s¹ rozprowadzane jednolicie, poniewa¿ ¿ywnoœæ na talerzu szklanym jest obracana i dziêki temu ugotowana równomiernie.
) aby ustawiæ
2. Mikrofale docieraj¹ do ¿ywnoœci a¿ do g³êbokoœci
oko³o 2,5 cm. Dalsze gotowanie odbywa siê na zasadzie rozpraszania dostarczanego ciep³a wewn¹trz produktu.
.
4. Obracaj pokrêt³o CZAS/WAGA (
wskazanie minut.
5. Wciœnij przycisk
)..
3. Czas gotowania zmienia siê w zale¿noœci od wykorzystywanego przepisu oraz od cech gotowanej
¿ywnoœci:
• iloœci i gêstoœci
• zawartoœci wody
• temperatury pocz¹tkowej (zamro¿ona lub nie)
) aby ustawiæ
.
☛
8
Poniewa¿ œrodkowe czêœci ¿ywnoœci s¹ gotowane przez ciep³o
rozpraszane, proces gotowania trwa jeszcze jakiœ czas po nawet po wyjêciu produktu z kuchni. W zwi¹zku z tym nale¿y przestrzegaæ czasów odstania podawanych w przepisach lub
w niniejszej instrukcji aby zapewniæ:
• równomierne i prawid³owe ugotowanie potrawy
• jednakow¹ temperaturê w ca³ej potrawie
CE2927N_17_PL.fm Page 9 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości
lub problemów
Przedstawiona poniżej prosta procedura pozwoli Ci w dowolnym
momencie sprawdzić, czy Twoja kuchnia pracuje prawidłowo.
Otwórz drzwiczki kuchenki pociągając za uchwyt po prawej stronie
drzwiczek. Umieść na szklanym talerzu szklankę z wodą. Następnie
zamknij drzwiczki.
PL
Jeżeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej problemów,
spróbuj go usunąć korzystając z podanych rozwiązań.
◆ To s¹ zjawiska normalne.
• Kondensacja wilgoci wewn¹trz kuchenki
• Przep³yw powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnêtrznej
• Odbicia œwiat³a wokó³ drzwiczek i obudowy zewnêtrznej
• Para wodna wydobywaj¹ca siê z okolicy drzwiczek i z otworów
wentylacyjnych.
◆ Kuchenka nie dzia³a po obróceniu pokrêt³a CZAS/WAGA (
).
(CE2927N / CE2927NT)
• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?
◆ Kuchenka nie dzia³a po obróceniu pokrêt³a TIMERA. (CE2917N /
CE2917NT)
• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?
◆ ¯ywnoœæ nie jest w ogóle ugotowana
• Czy ustawi³eœ dok³adnie czas?
• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?
• Czy bezpiecznik w uk³adzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie
zadzia³a³ od³¹cznik elektryczny?
◆ ¯ywnoœæ jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana
• Czy czas gotowania zosta³ dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej
¿ywnoœci?
• Czy zosta³ dobrany prawid³owy poziom mocy mikrofal?
◆ Z wnêtrza kuchni s³ychaæ trzaski i widaæ iskrzenie (zwarcia)
• Czy nie u¿ywasz naczyñ z metalowymi ozdobami?
• Czy nie zostawi³eœ wewn¹trz kuchni widelca lub innego podobnego
przedmiotu?
• Czy u¿yta folia aluminiowa nie znajduje siê zbyt blisko wewnêtrznych
œcianek kuchni?
◆ Pracuj¹ca kuchnia powoduje zak³ócenia w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych
• Nieznaczne zak³ócenia mog¹ byæ obserwowane na ekranie telewizora
lub w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwi¹zaæ ten problem, ustaw kuchenkê z dala od
odbiorników i przewodów antenowych.
• Je¿eli interferencja zostanie wykryta przez mikroprocesor kuchenki,
ustawienia wyœwietlacza mog¹ ulec skasowaniu. Od³¹cz zasilanie
kuchenki i ponownie pod³¹cz aby rozwi¹zaæ problem. Skasuj
ustawienia czasu. (CE2927N / CE2927NT)
Model : CE2927N / CE2927NT
1. Ustaw poziom mocy na maksymalny obracaj¹c
POKRÊT£EM KONTROLI MOCY.
2. Ustaw czas na 4 do 5 minut pokrêt³em CZAS/WAGA
(
).
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
1) gotowanie rozpocznie siê i po
zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny
sygna³ dŸwiêkowy.
2) trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê
jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy.
3) ponownie wyœwietli siê wskazanie
aktualnego czasu.
Model : CE2917N / CE2917NT
1. Ustaw poziom mocy na maksymalny obracaj¹c
POKRÊT£EM KONTROLI MOCY.
2. Ustaw czas na 4 do 5 minut obracaj¹c pokrêt³em
TIMERA.
Rezultat: Woda powinna siê zagotowaæ.
✉
Kuchnia musi byæ pod³¹czona do odpowiedniego gniazdka zasilaj¹cego. Talerz szklany musi znajdowaæ siê w przeznaczonym dla niego miejscu. Je¿eli jest u¿ywany mniejszy poziom mocy ni¿ maksymalny, woda bêdzie potrzebowa³a wiêcej czasu do zagotowania
siê.
✉
9
Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pomog³y Ci rozwi¹zaæ problemów,
skontaktuj siê ze sprzedawc¹ lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy SAMSUNG.
CE2927N_17_PL.fm Page 10 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
PL
Gotowanie/odgrzewanie
Poziomy mocy
Poniżej przedstawiono w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność.
ZAWSZE sprawdź ustawienia gotowania zanim zostawisz kuchenkę
bez nadzoru.
Najpierw umieść żywność na środku szklanego talerza i zamknij
drzwiczki kuchenki.
Można wybrać jeden z poziomów mocy zamieszczonych poniżej.
Model : CE2927N / CE2927NT
Model : CE2927N / CE2927NT
WYSOKI
ŒREDNIO WYSOKI
ŒREDNI
ŒREDNIO NISKI
ROZMRA¯ANIE MANUALNE (
)
ROZMRA¯ANIE AUTOMATYCZNE (
NISKI/UTRZYMANIE CIEP£A
GRILL
COMBI I
COMBI II
COMBI III
Poziom mocy
MIKROFALE
1. Ustaw poziom mocy na maksymalny obracaj¹c
POKRÊT£EM KONTROLI MOCY.
(MAKSYMALNA MOC: 900W)
2. Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³em CZAS/
WAGA (
).
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
1) gotowanie rozpocznie siê i po
zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny
sygna³ dŸwiêkowy.
2) trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê
jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy.
3) ponownie wyœwietli siê wskazanie
aktualnego czasu.
900 W
600 W
450 W
300 W
180 W
) 180 W
100 W
300 W (
450 W (
600 W (
GRILL
)
)
)
1300 W
1300 W
1300 W
1300 W
Model : CE2917N / CE2917NT
Poziom mocy
Moc wyjœciowa
MIKROFALE
WYSOKI
ODGRZEWANIE
ŒREDNIO WYSOKI
ŒREDNI
ŒREDNIO NISKI
ROZMRA¯ANIE MANUALNE (
NISKI/UTRZYMANIE CIEP£A
GRILL
COMBI I
COMBI II
COMBI III
Model : CE2917N / CE2917NT
1. Ustaw poziom mocy na maksymalny obracaj¹c
POKRÊT£EM KONTROLI MOCY.
(MAKSYMALNA MOC: 900W)
2. Ustaw czas obracaj¹c pokrêt³em TIMERA.
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki
i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
✉
☛
✉
Moc wyjœciowa
✉
Nigdy nie w³¹czaj kuchenki gdy jest pusta.
Mo¿na zmieniæ poziom mocy podczas gotowania obracaj¹c
POKRÊT£EM KONTROLI MOCY.
10
)
900 W
700 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
300 W (
450 W (
600 W (
GRILL
)
)
)
1300 W
1300 W
1300 W
1300 W
Je¿eli zwiêkszysz poziom mocy, czas gotowania powinien byæ
skrócony.
Je¿eli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania powinien byæ
wyd³u¿ony.
CE2927N_17_PL.fm Page 11 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Zatrzymanie gotowania
Zmiana czasu gotowania
Można w dowolnej chwili zatrzymać gotowanie dla sprawdzenia
gotowanej żywności.
Model : CE2927N / CE2927NT
Zmieñ czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o CZAS/WAGA
(
).
Aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ czas podczas gotowania
obracaj pokrêt³o w prawo lub w lewo.
Model : CE2927N / CE2927NT
1. Aby zatrzymaæ na chwilê;
Otwórz drzwiczki kuchenki.
Rezultat: Gotowanie zatrzyma siê. Aby powróciæ do
gotowania, zamknij drzwiczki kuchenki.
2. Aby zakoñczyæ gotowanie;
Obracaj pokrêt³o CZAS/WAGA (
Na wyœwietlaczu pojawi siê „0”
Model : CE2917N / CE2917NT
Reguluj pozosta³y czas gotowania za pomoc¹ pokrêt³a
TIMERA.
) w lewo.
Model : CE2917N / CE2917NT
1. Aby zatrzymaæ na chwilê;
Otwórz drzwiczki kuchenki.
Rezultat: Gotowanie zatrzyma siê. Aby powróciæ do
gotowania, zamknij drzwiczki kuchenki.
2. Aby zakoñczyæ gotowanie;
Obróæ pokrêt³o TIMERA do pozycji „0”.
11
PL
CE2927N_17_PL.fm Page 12 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Manualne rozmrażanie żywności
PL
Używanie funkcji szybkiego odgrzewania/
gotowania (CE2917N / CE2917NT)
Funkcja manualnego rozmrażania żywności pozwala na rozmrażanie
mięsa, drobiu i ryb.
Najpierw umieść zamrożoną żywność na środku talerza szklanego
i zamknij drzwiczki.
Najpierw umieść żywność na środku talerza obrotowego. Następnie
zamknij drzwiczki.
1. Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji maksymalnej mocy.
Model : CE2927N / CE2927NT
1. Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji symbolu
Manualnego Rozmra¿ania (
).
2. Obróæ pokrêt³o TIMERA aby wybraæ Szybkie
odgrzewanie (napoje, zupy / sosy lub œwie¿e warzywa).
2. Ustaw w³aœciwy czas obracaj¹c pokrêt³o CZAS/WAGA
(
).
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki
i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
1) gotowanie rozpocznie siê i po
zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny
sygna³ dŸwiêkowy.
2) trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê
jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy.
3) ponownie wyœwietli siê wskazanie
aktualnego czasu.
✉
Ustawienia funkcji szybkiego odgrzewania/
gotowania (CE2917N / CE2917NT)
Model : CE2917N / CE2917NT
✉
✉
U¿ywaj wy³¹cznie przepisów przeznaczonych dla kuchni
mikrofalowych.
1. Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji symbolu
Rozmra¿ania
.
Poniżej znajduje się kilka sposobów i zaleceń dotyczących gotowania
lub odgrzewania żywności z użyciem funkcji szybkiego odgrzewania/
gotowania.
2. Obracaj pokrêt³o TIMERA aby ustawiæ odpowiedni czas.
Rezultat: Rozmra¿anie rozpocznie siê.
Symbol
U¿ywaj wy³¹cznie przepisów przeznaczonych dla kuchni
mikrofalowych.
Wybierz funkcjê manualnego rozmra¿ania z poziomem mocy 180W
je¿eli chcesz manualnie rozmroziæ ¿ywnoœæ. Wiêcej szczegó³ów
manualnego rozmra¿ania i czasów rozmra¿ania znajduje siê na
stronie 24.
12
Rodzaj potrawy
Porcja
Napoje
150 ml
Czas gotowania Czas odstania
1 min 10 s.
1-2 min.
Zupy/Sosy
200-250 ml
2 min 30 s.
2 min.
Œwie¿e warzywa
400-450 g
5 min 50 s.
3 min.
CE2927N_17_PL.fm Page 13 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania
(CE2927N / CE2927NT)
Ustawienia funkcji automatycznego rozmrażania
(CE2927N / CE2927NT)
Funkcja automatycznego rozmrażania pozwala na rozmrażanie mięsa,
drobiu, ryb. Czas rozmrażania i poziom mocy zostaną ustawione
automatycznie.
Najpierw umieść żywność na środku talerza szklanego i zamknij
drzwiczki.
Przed rozmrażaniem usuń z żywności wszystkie materiały opakowania.
Umieść żywność na talerzu szklanym.
Obróć żywność na drugą stronę po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.
Przestrzegaj czasów odstania po zakończeniu Automatycznego
rozmrażania.
1. Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji symbolu
Automatycznego Rozmra¿ania (
).
2. Ustaw wagê produktu obracaj¹c pokrêt³o WAGA/CZAS
(
).
W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki
Rezultat:
i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
1) gotowanie rozpocznie siê i po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê sygna³
przypominaj¹cy.
3) ponownie wyœwietli siê wskazanie
aktualnego czasu.
✉
U¿ywaj wy³¹cznie przepisów przeznaczonych dla kuchni
mikrofalowych.
13
¯ywnoœæ
Porcja
Czas odstania
Zalecenia
Miêso
Drób
Ryby
200-1500g
200-1500g
200-1500g
20-60 min
20-60 min
20-60 min
Okryj krawêdzie foli¹ aluminiow¹.
Obróæ ¿ywnoœæ na drug¹ stronê po
sygnale dŸwiêkowym z kuchenki.
PL
CE2927N_17_PL.fm Page 14 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Używanie talerza Crusty (CE2927NT / CE2917NT)
PL
Państwa kuchenka mikrofalowa Samsung jest wyposażona w talerz
Crusty jako wyposażenie dodatkowe. Pozwala ona na pieczenie nie
tylko od góry z użyciem grilla ale również od dołu ze względu na
właściwości talerza Crusty, który silnie się rozgrzewa. Kilka potraw,
które można dzięki temu przygotować, przedstawiono w tabeli na
następnej stronie.
Talerz Crusty może być używany także do smażenia bekonu, jajek,
kiełbasek itp.
✉
✉
✽
Zawsze u¿ywaj rêkawic ochronnych do wyjmowania talerza Crusty poniewa¿ bardzo
silnie siê on rozgrzewa.
2. Posmaruj talerz olejem je¿eli przygotowujesz bekon
i jajka do sma¿enia czy przypieczenia.
✽
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e talerz Crusty jest pokryty
teflonem, który nie jest odporny na zadrapa-nia.
Nie wolno wiec u¿ywaæ ostrych narzêdzi do
krojenia czy przesuwania potraw na pod-stawce.
✽
Aby unikn¹æ zadrapañ teflonowej powierzchni
zaleca siê stosowanie plastikowych narzêdzi lub
zdjêcie jedzenia z podstawki przed pokro-jeniem.
3. Umieœæ ¿ywnoœæ na talerzu Crusty.
☛
☛
Nie wolno stosowaæ narzêdzi œcieraj¹cych i proszków do czyszczenia talerza Crusty aby nie uszkodziæ warstwy wierzchniej
teflonu.
Prosimy o zapamiêtanie
Talerza Crusty nie wolno myæ w zmywarce do naczyñ.
1. UmieϾ talerz Crusty na talerzu szklanym i podgrzej z
najwiêksz¹ moc¹ kombinacji Grill - Mikrofale [600W +
Grill (
)] z czasem i instrukcjami podanymi w spisie.
☛
Jak czyœciæ talerz Crusty
Ciep³¹ wod¹ z detergentem i nastêpnie sp³ukaæ czyst¹ wod¹.
Nie zostawiaj ¿adnych przedmiotów, które nie
s¹ ¿aroodporne jak np. plastikowe sztuæce.
Nigdy nie umieszczaj talerza Crusty w
kuchence bez talerza obrotowego.
4. UmieϾ talerz Crusty na talerzu szklanym lub na
podstawce metalowej wewn¹trz kuchenki.
5. Wybierz odpowiedni czas i poziomy mocy. Skorzystaj
z tabeli na nastêpnej stronie.
14
CE2927N_17_PL.fm Page 15 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Ustawienia talerza Crusty (CE2927NT / CE2917NT)
Zalecamy wstępne podgrzanie talerza Crusty bezpośrednio na talerzu
szklanym.
Należy wykorzystać do tego celu funkcję 600W + Grill ( )
i instrukcje w tabeli zamieszczonej poniżej.
Rodzaj
Porcja
¿ywnoœci
Bekon
Pieczone
pomidory
Burgery
(mro¿one)
Bagietki
(mro¿one)
Moc
Czas
Czas
ogrzewania gotowawstêpnego nia
4 plasterki 600W+
Grill
(80g)
(
)
8 plasterków
(160g)
3 min
450W+
Grill
(
)
3 min
200 g
(2 szt)
400 g
(4 szt)
4 min
600W+
Grill
(
)
3 min
100-150 g 450W+
Grill
(1 szt.)
(
)
200-250g
(2 szt.)
5 min
2 szt.
(125g)
4 szt.
(250g)
Podgrzej wstêpnie
talerz Crusty.
Pomido-ry pokrój na
po³owy. Na wierzch
po³ó¿ tro-chê sera.
U³ó¿ pomi-dory w
ko³o na talerzu
Crusty. Talerz Crusty
postaw na
podstawce
metalowej.
6-6½ min Podgrzej wstêpnie
talerz Crusty. Po³ó¿
8-8½ min burgery na talerzu
Crusty. Talerz
umieϾ na
podstawce
metalowej. Obróæ
bur-gery na drug¹
stronê po 4-5
minutach.
5-6 min
6-7 min
5 min
7-8 min Podgrzej wstêpnie
9-10 min talerz Crusty. UmieϾ
pizzê na talerzu
Crusty, a talerz na
podstawce
metalowej.
Mini Pizza 100 -150 g 600W+
(sch³odzo- 200 -250 g
Grill
na)
(
)
5 min
3-3½ min Podgrzej wstêpnie
4-4½ min talerz Crusty. Umieœæ
kawa³ki pizzy w ko³o
na talerzu, a talerz na
podstawce
metalowej.
Frytki
(mro¿one)
200 g
300 g
400 g
450W+
Grill
(
)
4 min
Pieczone
ziemniaki
250 g
500 g
600W+
Grill
(
)
4 min
4½-5 min Podgrzej wstêpnie
7-7½min ta-lerz Crusty. Potnij
ziemniaki na
po³ówki. U³ó¿ je
przeciêtym bo-kiem
na talerzu Crusty.
Talerz umieϾ na
pod-stawce
metalowej.
Paluszki
rybne
(mro¿one)
150 g
(5 szt.)
300 g
(10 szt.)
600W+
Grill
(
)
4 min
6-6½min Podgrzej wstêpnie
talerz Crusty. Posma8½-9 min ruj talerz 1 ³y¿eczk¹
oleju. Paluszki roz³ó¿
na talerzu. Obróæ po
3 1/2 min.(5 szt.) lub
5 min.(10 szt.)
Kawa³ki
kurczaka
(Nuggets)
(mro¿one)
125 g
250 g
600W+
Grill
(
)
4 min
4½-5 min Podgrzej wstêpnie
6½-7 min talerz Crusty. Posmaruj talerz 1
³y¿eczk¹ oleju.
Kurczaka roz³ó¿ na
talerzu. Po³ó¿ talerz
Crusty na podstawce
metalowej. Obróæ po
3 min.(125 g) lub po
5 min. (250 g).
Zalecenia
3-3½ min Podgrzej wstêpnie
talerz Crusty. U³ó¿
4½-5 min plasterki na talerzu
jeden obok
drugiego. Talerz
Crusty postaw na
podstawce
metalowej.
3 min
Pizza
300 -350 g 600W+
(mro¿ona) 400 -450 g
Grill
(
)
Podgrzej wstêpnie
talerz Crusty. Jedn¹
bagietkê umieœæ na
œrodku, dwie – obok
siebie na talerzu
Crusty. Talerz
umieϾ na
podstawce
metalowej.
15
9 min
12 min
15 min
Podgrzej wstêpnie
ta-lerz Crusty. Frytki
roz³ó¿ na talerzu
Crusty. Talerz
postaw na
podstawce. Obróæ
na drug¹ stronê po
up³ywie po³owy
czasu gotowania.
PL
CE2927N_17_PL.fm Page 16 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
PL
Wybór pozycji grzałki grilla
Wybór akcesoriów
Grzałka grilla jest używana podczas grillowania i może być ustawiona
w jednej z dwóch pozycji.
• Pozycja pozioma służy do grillowania lub gotowania kombinowanego mikrofale + grill.
Używaj przepisów bezpiecznych dla kuchenki mikrofalowej; nie używaj plastikowych pojemników, naczyń, papierowych kubków, ręczników, etc.
☛
Je¿eli chcesz wybraæ tryb gotowania kombinowanego (grill
i mikrofale), u¿ywaj wy³¹cznie naczyñ, które s¹ bezpieczne
dla mikrofal i kuchenek mikrofalowych. Metalowe naczynia
lub narzêdzia mog¹ uszkodziæ kuchenkê.
Zmieniaj pozycje grza³ki wy³¹cznie wtedy, gdy jest zimna i nie
u¿ywaj nadmiernej si³y podczas przesuwania jej w pozycjê pó³pionow¹.
✉
Aby ustawiæ grza³kê grilla... Nale¿y...
W pozycji poziomej (grill ◆ Poci¹gn¹æ grza³kê grilla
lub kombinacja mikrofale
do siebie
+ grill)
◆ Docisn¹æ j¹ do pozycji
równoleg³ej do górnej
œcianki kuchenki
Wiêcej informacji o odpowiednich naczyniach i narzêdziach znajduje siê w rozdziale „Naczynia, które mo¿na u¿ywaæ w kuchence
mikrofalowej” na stronie 19.
Zatrzymanie talerza obrotowego
Na czas czyszczenia górnej œcianki komory kuchenki wygodne bêdzie ustawienie elementu grzejnego pod k¹tem
45° ( w pozycji pó³-pionowej).
Przycisk włączania/wyłączania (
) talerza obrotowego umożliwia
używanie większych naczyń w komorze kuchenki dzięki zatrzymaniu
obracania się talerza (wyłącznie w czasie gotowania w trybie
manualnym).
.
☛
☛
Rezultaty bêd¹ mniej zadowalaj¹ce poniewa¿ ¿ywnoœæ bêdzie
mniej równomiernie ugotowana. Zalecamy rêczne obrócenie
naczynia po up³ywie po³owy czasu gotowania.
Ostrze¿enie! Nie w³¹czaj talerza gdy wewn¹trz kuchenki znajduje siê ¿ywnoœæ.
Powód Mo¿e to spowodowaæ zapalenie lub uszkodzenie kuchenki.
Wciœnij przycisk W³¹czania/wy³¹czania talerza(
Rezultat:
✉
16
).
Je¿eli przycisk mo¿e byæ wciœniêty, talerz bêdzie siê obraca³. Je¿eli przycisk jest wciœniêty, talerz nie bêdzie siê obraca³.
Nie wciskaj przycisku W³¹czania/wy³¹czania talerza (
w czasie trwania gotowania.
)
CE2927N_17_PL.fm Page 17 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Grillowanie
Grill pozwala na szybkie pieczenie i przyrumienianie żywności bez
używania mikrofal. W tym celu wraz z kuchenką mikrofalową
dostarczamy podstawkę metalową.
Model : CE2917N / CE2917NT.
1. Podgrzej wstêpnie grill aby uzyskaæ ¿¹dan¹ temperaturê,
ustawiaj¹c pokrêt³o kontroli mocy w pozycji Grill (
)
i ustaw pokrêt³o Timera we w³aœciwej pozycji.
Model : CE2927N / CE2927NT
1.
Podgrzej wstêpnie grill aby uzyskaæ ¿¹dan¹ temperaturê, ustawiaj¹c POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji
Grill ( ) i ustaw pokrêt³o CZAS/WAGA (
) we
w³aœciwej pozycji.
2. Otwórz drzwiczki i umieœæ ¿ywnoœæ na podstawce.
2. Otwórz drzwiczki i umieœæ ¿ywnoœæ na podstawce metalowej. Zamknij drzwiczki.
3. Wybierz ¿¹dany czas gotowania.
3. Ustaw czas obracaj¹c pokrêt³o CZAS/WAGA (
).
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki
i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
1) Grillowanie rozpocznie siê. Po jego zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) Trzykrotnie, co minutê kuchenka wyda
sygna³ przypominaj¹cy (jeden po ka¿dej
minucie).
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.
✉
☛
✉
Nie martw siê, je¿eli w czasie grillowania wy³¹czy siê grza³ka grilla.
System ten zapobiega przegrzewaniu siê kuchenki.
Zawsze u¿ywaj rêkawic ochronnych przy dotykaniu naczyñ
wewn¹trz kuchenki, poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce.
SprawdŸ czy grza³ka grilla znajduje siê w pozycji poziomej.
17
Nie martw siê, je¿eli w czasie grillowania wy³¹czy siê grza³ka grilla.
System ten zapobiega przegrzewaniu siê kuchenki.
☛
Zawsze u¿ywaj rêkawic ochronnych przy dotykaniu naczyñ
wewn¹trz kuchenki, poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce.
☛
SprawdŸ czy grza³ka grilla znajduje siê w pozycji poziomej.
PL
CE2927N_17_PL.fm Page 18 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Kombinacja Mikrofal i Grilla
PL
Model : CE2917N / CE2917NT
Można również łączyć gotowanie za pomocą grilla i mikrofal aby
równocześnie szybko ugotować i przyrumienić potrawę.
☛
☛
1. Upewnij siê, ¿e element grzejny znajduje siê w poziomym po³o¿eniu; wiêcej informacji znajduje siê na stronie
16
ZAWSZE u¿ywaj naczyñ przeznaczonych do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Naczynia szklane lub ceramiczne s¹
idealne poniewa¿ przepuszczaj¹ mikrofale, równomiernie przechodz¹ce do ¿ywnoœci.
ZAWSZE u¿ywaj rêkawic kuchennych przy dotykaniu naczyñ
wewn¹trz kuchenki, poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce.
2. Otwórz drzwiczki kuchenki. Umieœæ ¿ywnoœæ wewn¹trz
kuchenki na podstawce metalowej a podstawkê na talerzu obrotowym. Zamknij drzwiczki.
Model : CE2927N / CE2927NT
3. Ustaw Pokrêt³o Kontroli Mocy w odpowiedniej pozycji
poziomu mocy (
,
,
).
1. Upewnij siê, ¿e element grzejny znajduje siê w poziomym po³o¿eniu; wiêcej informacji znajduje siê na stronie
16.
4. Ustaw czas obracaj¹c pokrêt³em Timera.
(Na przyk³ad: 60 minut)
Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê.
2. Otwórz drzwiczki kuchenki. Umieœæ ¿ywnoœæ wewn¹trz
kuchenki na podstawce metalowej a podstawkê na talerzu obrotowym. Zamknij drzwiczki.
3. Ustaw Pokrêt³o Kontroli Mocy w odpowiedniej pozycji
poziomu mocy (
,
,
).
✉
4. Ustaw czas obracaj¹c pokrêt³em CZAS/WAGA (
).
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki
i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
1) Rozpoczyna siê gotowanie. Po jego
zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny
sygna³ dŸwiêkowy.
2) Trzykrotnie, co minutê kuchenka wyda
sygna³ przypominaj¹cy (jeden po ka¿dej
minucie).
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie
aktualnego czasu.
✉
Maksymalny poziom mocy mikrofal dla gotowania kombinowanego mikrofalami i grillem wynosi 600W.
18
Maksymalny poziom mocy mikrofal dla gotowania kombinowanego mikrofalami i grillem wynosi 600W.
CE2927N_17_PL.fm Page 19 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Naczynia, które mogą być stosowane w kuchence mikrofalowej
Mikrofale, by móc gotować w kuchence mikrofalowej, powinny
swobodnie docierać do żywności bez odbijania się lub pochłaniania
przez używane naczynie.
W związku z tym należy uważnie dobierać naczynia. Jeżeli naczynie
jest opisane jako nadające się do gotowania w kuchence mikrofalowej,
nie musisz się niczego obawiać.
W poniższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz
wskazówki dotyczące ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.
Rodzaj naczynia
Stoso- Uwagi
wanie
Folia aluminiowa
✓✗
✓
Nie podgrzewaj go wstêpnie d³u¿ej ni¿
osiem minut.
Porcelana i ceramika
✓
Porcelit, ceramika, emaliowane na-czynia
gliniane, chiñska porcelana itp. s¹
odpowiednie pod warunkiem, ¿e nie s¹
zdobione metalem.
Poliestrowe naczynia
jednorazowego u¿ytku
✓
Mro¿onki s¹ czasem pakowane do ta-kich
naczyñ.
•
•
Torebki papierowe lub gazeta
Papier z makulatury lub opaski
metalowe
✓
•
Mo¿e byæ stosowana w ma³ych iloœciach w
celu zabezpieczenia niektórych fragmentów przed przypaleniem. Jeœli folia
znajduje siê zbyt blisko œcianek kuchni lub
zosta³a u¿yta w zbyt du¿ych iloœciach, mo¿e wyst¹piæ iskrzenie.
Talerz do opiekania
Opakowania produktów
goto-wych do spo¿ycia
(fast-food)
• Kubki i pojemniki
polistyrenowe
Naczynia szklane
• Naczynia, w których potrawy s¹
przygotowywane
w kuchni
mikrofalo-wej a
nastêpnie
podawane na stó³
• Naczynia z cienkiego szk³a
✗
Mog¹ byæ u¿yte do podgrzania ¿yw-noœci.
Przegrzanie mo¿e doprowadziæ do
stopienia polistyrenu.
Mog¹ siê zapaliæ.
✗
Mog¹ spowodowaæ iskrzenie.
S³oiki szklane
Mog¹ byæ u¿ywane pod warunkiem, ¿e nie
posiadaj¹ metalowych wykoñczeñ.
✓
Mog¹ byæ u¿ywane do podgrzania
¿ywnoœci lub p³ynów. Delikatne szk³o
mo¿e pêkn¹æ je¿eli zostanie gwa³townie
rozgrzane.
Musisz zdj¹æ pokrywkê. Nadaj¹ siê
wy³¹cznie do podgrzewania.
✓
Metalowe
• Pó³miski
• Opaski zaciskowe
do torebek
✗
✗
Mog¹ powodowaæ iskrzenia i doprowadziæ do pojawienia siê ognia.
Papierowe
• Talerze, kubki,
serwetki i rêczniki
✓
Mog¹ byæ u¿ywane przy krótkich czasach
gotowania lub pieczenia. Tak¿e do
poch³aniania nadmiaru wilgoci.
Mo¿e spowodowaæ iskrzenie.
•
Papier z makulatury
Plastikowe
• Pojemniki
✗
✓
•
Cienka,
przezroczysta folia
✓
•
Torebki do
mro¿onek
✓✗
Papier woskowy lub
t³uszczoodporny
19
✓
✓
Szczególnie gdy s¹ wykonane z tworzywa
termoodpornego. Niektóre inne rodzaje
tworzyw mog¹ ulec odkszta³ceniu lub
odbarwieniu w wysokiej temperaturze
Mo¿na j¹ stosowaæ w celu utrzymania
wilgotnoœci w ¿ywnoœci. Nie powinna
dotykaæ ¿ywnoœci. Zachowaj ostro¿noœæ
podczas zdejmowania folii, poniewa¿
wydobywaæ siê bêdzie spod niej gor¹ca
para
Mo¿na stosowaæ tylko gdy s¹ to torebki, w
których mo¿na ¿ywnoœæ gotowaæ i gdy s¹
one przeznaczone do gotowania w
kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny
byæ hermetyczne. W razie koniecznoœci
przebij torebkê widelcem.
Mo¿na go stosowaæ do utrzymania
poziomu wilgotnoœci w ¿ywnoœci oraz w
celu zapobie¿enia rozpryskiwaniu potrawy.
PL
CE2927N_17_PL.fm Page 20 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Książka kucharska
PL
MIKROFALE
Przewodnik kucharski dla mro¿onych warzyw
Energia mikrofalowa dok³adnie penetruje ¿ywnoœæ, zatrzymywana i poch³aniana przez zawart¹ w niej wodê, t³uszcz i sk³adniki cukrowe. Mikrofale wprowadzaj¹ cz¹stki molekularne ¿ywnoœci w silne drgania. Gwa³towne ruch moleku³
powoduje tarcie i objawia siê w postaci gor¹ca gotuj¹cego ¿ywnoœæ.
U¿ywaj miski ze szk³a ¿aroodpornego z pokrywk¹. Gotuj pod przykryciem przez
minimalnie krótki czas – patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia
¿¹danego efektu.
Dwukrotnie zamieszaj w trakcie i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a
po gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem.
Rodzaj
¿ywnoœci
GOTOWANIE
Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:
Naczynia musz¹ przepuszczaæ energiê mikrofalow¹ aby maksymalnie efektywnie oddzia³ywaæ na ¿ywnoœæ.
Mikrofale s¹ odbijane przez metale, jak stal nierdzewna, aluminium, miedŸ ale
przechodz¹ przez ceramikê, szk³o, porcelanê, plastik tak dobrze jak przez papier
czy drewno. Nie wolno wiêc u¿ywaæ do gotowania w kuchenkach mikrofalowych naczyñ czy pojemników z metalu.
¯ywnoœæ, która mo¿e byæ gotowana w kuchenkach mikrofalowych:
Jest du¿o rodzajów takiej ¿ywnoœci, w³¹czaj¹c œwie¿e lub zamro¿one warzywa,
owoce, makaron, ry¿, ziarna, fasola, ryby i miêso. Równie¿ sosy, polewy, zupy,
puddingi, pó³produkty, musy owocowe mog¹ byæ gotowane w kuchenkach.
Ogólnie mówi¹c w kuchence mikrofalowej mo¿na przygotowaæ wszystko to co
na konwencjonalnej kuchni - np. rozpuszczone mas³o czy czekolada (patrz
rozdzia³ ze sposobami, technikami i wskazówkami).
Przykrywanie naczyñ podczas gotowania
Przykrycie gotowanej ¿ywnoœci jest bardzo wa¿n¹ czynnoœci¹, gdy¿ paruj¹ca
woda w postaci pary wp³ywa w istotny sposób na proces gotowania. ¯ywnoœæ
mo¿e byæ przykryta na kilka sposobów: n.p. ceramicznym talerzem, plastikow¹
pokrywk¹ lub cienk¹ foli¹ przeznaczon¹ do gotowania w kuchenkach
mikrofalowych.
Czasy odstania
Wa¿ne jest aby odczekaæ po zakoñczeniu gotowania a¿ temperatura wewn¹trz
¿ywnoœci wyrówna siê.
20
Porcja
Moc
Czas
Czas
Zalecenia
(w min.) odstania
(w min.)
Szpinak
150 g
600W
5-6
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka
sto³owa) zimnej wody
Broku³y
300 g
600W
8-9
2-3
Dodaj 30 ml (2 ³y¿ki
sto³owe) zimnej wody
Groszek
zielony
300 g
600W
7-8
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka
sto³owa) zimnej wody
Zielona
fasola
300 g
600W
7½-8½
2-3
Dodaj 30 ml (2 ³y¿ki
sto³owe) zimnej wody
Mieszanka
warzywna
(marchew/
groszek/
kukurydza)
300 g
600W
7-8
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka
sto³owa) zimnej wody
Mieszanka
warzywna
(chiñska)
300 g
600W
7½-8½
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka
sto³owa) zimnej wody
CE2927N_17_PL.fm Page 21 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
Przewodnik kucharski dla œwie¿ych warzyw
Przewodnik gotowania ry¿u i makaronu
U¿yj ¿aroodpornego naczynia ze szk³a z pokrywk¹. Dodaj 30-45 ml zimnej wody
(2-3 ³y¿ki sto³owe) na ka¿de 250 g warzyw, chyba ¿e s¹ podane inne zalecane
iloœci – patrz tabela. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas – patrz
tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia po¿¹danego efektu. Raz zamieszaj
podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a po gotowaniu. Pozostaw
do odstania pod przykryciem na 3 minuty.
Wskazówka: Potnij warzywa na mniej wiêcej równe kawa³ki. Im mniejsze
kawa³ki, tym szybciej siê ugotuj¹.
Wszystkie warzywa œwie¿e powinny byæ ugotowane z u¿yciem pe³nej mocy
kuchenki (900W).
Rodzaj ¿ywnoœci Porcja
Ry¿ :
Makaron : U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹. Dodaj
wrz¹-c¹ wodê, szczyptê soli i dobrze zamieszaj. Gotuj bez
przykrycia. Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu.
Przykryj na czas odstania i nastêpnie dok³adnie ods¹cz.
Czas
Czas
Zalecenia
(w min.) odstania
(w min.)
Broku³y
250g
500g
3½-4
6-7
3
Przygotuj równej wielkoœci
kwiaty. U³ó¿ je ³ody¿kami do
œrodka.
Brukselka
250g
5-5½
3
Dodaj 60-75 ml (5-6 ³y¿. st.)
wody.
Marchew
250g
3½-4
3
Potnij na równe kawa³ki.
Kalafior
250g
500g
4-4½
6½-7½
3
Przygotuj równej wielkoœci
kwiaty. Du¿e potnij na po³owy.
U³ó¿ je ³ody¿kami do œrodka.
Cukinie
250g
3-3½
3
Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml
(2 ³y¿. st.) wody lub mas³a. Gotuj
a¿ zmiêknie.
Bak³a¿any
250g
2½-3
3
Pory
250g
3-3½
3
Potnij w grube kr¹¿ki.
Grzyby
125g
250g
1-1½
2-2½
3
Przygotuj ma³e lub pokrojone.
Nie dodawaj wody. Skrop sokiem z cytryny. Dodaj pieprz i
sól. Ods¹cz przed podaniem.
Cebule
250g
4-4½
3
Potnij na plasterki lub na
po³ówki. Dodaj 15 ml (1 ³y¿. st.)
wody.
Rodzaj
¿ywnoœci
Ry¿ bia³y
(paraboliczny)
Papryka
250g
3½-4
3
Potnij na drobne plasterki.
250g
500g
3-4
6-7
3
Zwa¿ obrane i pokrój na równej
wielkoœci po³ówki lub æwiartki.
Rzepa
250g
4½-5
3
Potnij w drobn¹ kostkê.
Porcja
250g
Moc
900W
375g
Ry¿ br¹zowy
(paraboliczny)
250g
21
Czas
(w min.)
15-16
Czas
Zalecenia
odstania
(w min.)
5
Dodaj 500 ml zimnej
wody.
Dodaj 750 ml zimnej
wody.
5
Dodaj 500 ml zimnej
wody.
Dodaj 750 ml zimnej
wody.
17½-18½
900W
375g
Potnij na drobne plasterki i pokrop
sokiem z cytryny (1 ³y¿. st.)
Ziemniaki
U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹ - ry¿
dwukrotnie zwiêksza objêtoœæ podczas gotowania. Gotuj pod
przykryciem. Po gotowaniu dok³adnie zamieszaj przed
odstaniem, dodaj sól, zio³a lub mas³o.
Pamiêtaj : ry¿ mo¿e nie wch³on¹æ ca³ej wody u¿ytej do
gotowania.
20-21
22-23
Ry¿ mieszany
(bia³y + dziki)
250g
900W
16-17
5
Dodaj 500 ml zimnej
wody.
Mieszanka
(ry¿ + ziarno)
250g
900W
17-18
5
Dodaj 400 ml zimnej
wody.
Makaron
250g
900W
10-11
5
Dodaj 1000 ml gor¹cej
wody.
PL
CE2927N_17_PL.fm Page 22 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
PL
ODGRZEWANIE
ODGRZEWANIE P£YNÓW
Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje ¿ywnoœæ w takim samym czasie jak
konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna.
U¿ywaj poziomów mocy i czasów gotowania wed³ug zamieszczonych w przewodniku zaleceñ. Czasy uwzglêdniaj¹ temperaturê wyjœciow¹ np. pokojow¹
+18 - +20°C lub sch³odzonej w lodówce ¿ywnoœci +5 - +7°C.
Zawsze pozostaw do odstania p³yny na co najmniej 20 sekund po wy³¹czeniu
siê kuchenki dla wyrównania temperatury. Je¿eli to konieczne, zamieszaj
podczas podgrzewania i ZAWSZE mieszaj p³yny po podgrzaniu. Aby unikn¹æ
zagotowania czy wykipienia napojów, zalecane jest w³o¿enie do szklanki
z p³ynem plastikowej ³y¿ki lub szklanego mieszade³ka oraz zamieszanie przed,
w trakcie i po podgrzaniu.
U³o¿enie i przykrycie
Unikaj odgrzewania du¿ych porcji miêsa - mo¿e dojœæ do przypalenia, wysuszenia zewnêtrznych czêœci zanim œrodek uzyska odpowiedni¹ do podania temperaturê. Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.
PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWLĄT
POKARMY DLA NIEMOWL¥T:
W³ó¿ pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikowa pokrywk¹. Dobrze
zamieszaj po podgrzaniu! Odstaw na 2-3 minuty przed podaniem. Ponownie
zamieszaj i sprawdŸ temperaturê: miêdzy 30 - 40°C.
Poziomy mocy i mieszanie potraw
Niektóre potrawy wymagaj¹ do odgrzewania mocy 900 W kiedy inne potrzebuj¹ 600 W, 450 W czy nawet 300 W.
SprawdŸ zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla ró¿nych produktów.
Generalnie, lepiej jest w wiêkszoœci przypadków u¿ywaæ mniejszych poziomów
mocy kuchenki, szczególnie je¿eli potrawa jest delikatna czy w du¿ych
iloœciach. W niektórych przypadkach jednak lepiej jest j¹ podgrzaæ szybko (na
przyk³ad paszteciki).
MLEKO DLA NIEMOWL¥T:
Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie podgrzewaj mleka w butelce ze smoczkiem, bo mo¿e ona wybuchn¹æ z przegrzania. Dobrze wstrz¹œnij przed odstaniem jak i przed podaniem ! Zawsze
starannie sprawdŸ temperaturê przed podaniem mleka dziecku. Zalecana
temperatura podania wynosi ok.37°C.
Dobrze wymieszaj lub obracaj ¿ywnoœæ w trakcie odgrzewania aby osi¹gn¹æ
najlep-sze rezultaty. Je¿eli to mo¿liwe, zamieszaj j¹ równie¿ przed samym
podaniem.
ZAPAMIÊTAJ:
Aby zapobiec oparzeniom nale¿y dok³adnie sprawdzaæ temperaturê pokarmów
dla niemowl¹t.
Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli czasów i poziomów mocy kuchenki
jako przewodnika odgrzewania.
Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i pokarmy dla niemowl¹t. Aby unikn¹æ wykipienia lub wrzenia mieszaj je czêsto przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Pozostaw p³yny w kuchence na czas odstania. Zalecamy w³o¿enie do
szklanki z p³ynem plastikowej ³y¿ki lub szklanego mieszade³ka. Unikaj przegrzania (i w efekcie popsucia) potrawy.
Zalecamy ustawienie krótszego czasu i je¿eli to bêdzie konieczne - przed³u¿enie
czasu o dodatkowe minuty.
Ogrzewanie i czas odstania
Je¿eli odgrzewasz ¿ywnoœæ po raz pierwszy, zanotuj ustawienie – mo¿e byæ
pomocne przy nastêpnych próbach.
Zawsze upewnij siê, ¿e odgrzewana ¿ywnoœæ jest w ca³oœci gor¹ca.
Pozostaw jedzenie na krótki czas po podgrzaniu - by wyrówna³o temperaturê.
Zalecany czas odstania wynosi 2 - 4 minuty, chyba ¿e inny jest podany w tabeli
poni¿ej.
Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i jedzenie dla niemowl¹t. Zobacz
te¿ rozdzia³ z instrukcjami bezpieczeñstwa.
22
CE2927N_17_PL.fm Page 23 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
Podgrzewanie p³ynów i potraw
Przewodnik odgrzewania na dwóch poziomach jednoczeœnie
(Dual Cook)
Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów
i poziomów mocy kuchenki.
Rodzaj
Porcja
¿ywnoœci
Napoje
(kawa,
mleko,
herbata,
woda)
Moc
900W
150 ml
(1 fili¿anka)
300 ml
(2 fili¿anki)
450 ml
(3 fili¿anki)
600 ml
(4 fili¿anki)
U¿ywaj poziomów mocy i czasów z poni¿szej tabeli i wytycznych odgrzewania.
Czas
Czas
Zalecenia
(w min.) odstania
(w min.)
1-1½
1-2
Wlej napój i podgrzewaj
odkryte: 1 fili¿ankê na
œrodku, 2 na przeciw siebie,
3 w ko³o na szklanym
talerzu. Zostaw w kuchence
do odstania i dobrze
zamieszaj.
1½-2
2½-3
Rodzaj
¿ywnoœci
Porcja
Moc
Czas
(w min.)
Czas
Zalecenia
odstania
(w min.)
Zupa
(sch³odzona)
2x250g 900W
2x350g
3½-4½
5-6
2-3
Wlej do dwóch ceramicznych talerzy. Jeden z nich
postaw na talerzu obrotowym, drugi na podstawce
metalowej. Zamieszaj po
podgrzaniu. Zamieszaj
ponownie przed
podaniem.
Kurczak
curry
z ry¿em
(sch³odzony)
2x350g 600W
7-8½
3
2 dania sk³adaj¹ce siê z
trzech sk³adników umieœæ
na cera-micznych
talerzach. Przykryj foli¹ do
kuchni mikrofalowych.
Jeden z nich postaw na
talerzu obrotowym, drugi
na pod-stawce metalowej.
Danie na
talerzu
(sch³odzone)
2x350g 600W
7½-9
3
2 dania sk³adaj¹ce siê z 2-3
sk³adników umieœæ na ceramicznych talerzach. Przykryj foli¹ do kuchni
mikrofa-lowych. Jeden z
nich po-staw na talerzu
obrotowym, drugi na
podstawce metalowej.
3-3½
Zupa
(sch³odzona)
250g
350g
450g
550g
900W
2-2½
2½-3
3-3½
3½-4
2-3
Wlej do ceramicznego talerza. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹. Zamieszaj po podgrzaniu. Zamieszaj przed
podaniem.
Gulasz
(sch³odzony)
350g
600W
4½-5½
2-3
Na³ó¿ gulasz do
ceramicznego talerza.
Przykryj plastikow¹ pokrywk¹. Mieszaj od czasu
do czasu w trakcie
podgrzewania oraz przed i
po odstaniu.
Makaron
z sosem
(sch³odzony)
350g
600W
3½-4½
3
Na³ó¿ spaghetti (lub inny
ma-karon jajeczny) na
p³aski, ce-ramiczny talerz.
Przykryj foli¹ do kuchenek.
Zamieszaj przed podaniem.
Makaron
z nadzieniem i
sosem
(sch³odzony)
350g
600W
4-5
3
Na³ó¿ do g³êbokiego,
ceramicz-nego talerza
makaron (ravioli, tortellini).
Przykryj pokrywk¹ plastikow¹. Mieszaj od czasu do
cza-su w trakcie
podgrzewania oraz przed i
po odstaniu.
Danie
na talerzu
(sch³odzone)
350g
450g
550g
600W
4½-5½
5-6
5½-6½
3
Gotowe do odgrzania danie
sk³adaj¹ce siê z 2-3 sk³adników umieœæ na ceramicznym talerzu. Przykryj przeŸroczyst¹ foli¹.
23
PL
CE2927N_17_PL.fm Page 24 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
PL
Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowl¹t
ROZMRA¯ ANIE
Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów
i poziomów mocy kuchenki.
Mikrofale s¹ doskona³ym sposobem na rozmra¿anie ¿ywnoœci. Rozmra¿aj¹
delikatnie i w krótkim czasie zamro¿one produkty. Mo¿e to byæ pomocne
w przypadku niespodziewanych goœci.
Rodzaj
¿ywnoœci
Porcja
Pokarm dla
niemowl¹t
(warzywa +
miêso)
190g
Owsianka
(ziarno
+ mleko
+ owoce)
190g
Mleko
niemowlêce
100ml
200ml
Moc
600W
600W
300W
Czas
(w min.)
30s
20s
30-40 s
1 min do
1min 10 s
Czas
Zalecenia
odstania
(w min.)
2-3
2-3
2-3
Zamro¿ony drób musi byæ starannie rozmro¿ony przed ugotowaniem. Usuñ
wszystkie metalowe czêœci opakowania, obr¹czki itp. by pozwoliæ na odparowanie powsta³ego po rozmro¿eniu p³ynu.
Na³ó¿ do ceramicznego
talerza. Podgrzej pod
przykryciem. Zamieszaj
po podgrzaniu. Odstaw
na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i
sprawdŸ dok³adnie
temperaturê.
W³ó¿ zamro¿one miêso do naczynia bez przykrycia. Obróæ na drug¹ stronê w
po³owie czasu, odlej p³yn i usuñ tak szybko jak to mo¿liwe wszystkie podroby.
Od czasu do czasu sprawdŸ temperaturê miêsa aby upewniæ siê, ¿e miêso nie
sta³o siê ciep³e.
Najmniejsze czêœci mog¹ szybciej siê ogrzewaæ i aby tego unikn¹æ mo¿na
owin¹æ je ma³ymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmra¿ania.
Na³ó¿ do ceramicznego
talerza. Podgrzej pod
przykryciem. Zamieszaj
po podgrzaniu. Odstaw
na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i
sprawdŸ dok³adnie
temperaturê.
Je¿eli jednak miêso podgrzeje siê z jednej strony, odstaw je na 20 minut przed
ponownym rozpoczêciem rozmra¿ania po obróceniu.
Pozostaw rozmra¿an¹ rybê, miêso lub drób do ca³kowitego rozmro¿enia. Czas
potrzebny do rozmro¿enia miêsa zale¿y g³ównie od jego masy. Skorzystaj
z tabeli zamieszczonej poni¿ej.
Wskazówka: P³askie kawa³ki rozmra¿aj¹ siê lepiej ni¿ grube, a ma³e kawa³ki
szybciej ni¿ du¿e. Nale¿y o tym pamiêtaæ w czasie zamra¿ania
jak i rozmra¿ania ¿ywnoœci.
Wlej mleko do sterylnej
butelki szklanej. Dobrze
za-mieszaj i wstrz¹œnij
przed podgrzaniem.
Podgrzewaj odkryte.
Dobrze wstrz¹œnij
i pozostaw do odstania
na co najmniej 3 minuty.
Przed podaniem
dok³adnie wstrz¹œnij i
starannie sprawdŸ
temperaturê przed
podaniem mleka
dziecku.
Dla rozmra¿ania ¿ywnoœci zamro¿onej w temperaturze oko³o -18 do -20°C
skorzystaj z tabeli zamieszczonej na nastêpnej stronie jako przewodnika.
24
CE2927N_17_PL.fm Page 25 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
Wszystkie zamro¿one produkty powinny byæ rozmra¿ane z moc¹ na poziomie rozmra¿ania (180 W).
Rodzaj ¿ywnoœci
Miêso
Kotlety
wo³owe
Steki
wieprzowe
Drób
Porcjowany
kurczak
Ca³y kurczak
Porcja
Element grzejny grilla jest umieszczony pod górn¹ œciank¹ wewn¹trz komory
kuchenki. Dzia³a, gdy drzwiczki s¹ zamkniête i obraca siê talerz szklany.
Obracanie siê talerza daje lepsze i równomierne upieczenie potraw. Wstêpne
ogrzanie grilla przez ok. 4 minuty przyœpiesza pieczenie.
Naczynia do grillowania:
Powinny byæ ¿aroodporne i mog¹ zawieraæ metal. Nie zaleca siê stoso-wania
naczyñ plastikowych, poniewa¿ mog¹ siê stopiæ lub odkszta³ciæ.
¯ywnoœæ zalecana do przygotowania na grillu :
Kotlety, kie³baski, steki, hamburgery, plastry bekonu i wêdzonki, schab, szynka,
cienkie porcje ryby, sandwicze, i wszystkie rodzaje tostów z topionym serem.
Czas
Czas
Zalecenia
(w min.) odstania
(w min.)
200g
400g
6-7
10-12
250g
7-8
500g
(2 kawa³ki)
14-15
1200g
32-34
15-30
15-60
Umieœæ miêso na p³askim,
ceramicznym talerzu.
Cieñsze koñce owiñ foli¹
aluminiow¹.
Obróæ na drug¹ stronê po
up³ywie po³owy czasu!
U³ó¿ kawa³ki kurczaka skór¹
do do³u, ca³ego kurczaka
piersi¹ do do³u na p³askim,
ceramicznym talerzu.
Cieñsze koñce, jak skrzyde³ka, owiñ foli¹
aluminiow¹. Obróæ na
drug¹ stronê po up³ywie
po³owy czasu!
Ryby
Filety rybne
Ca³e ryby
200g
400g
6-7
11-13
10-25
Po³ó¿ ryby na p³askim,
cera-micznym talerzu. U³ó¿
cieñsze koñce pod grubsze.
Cieñsze koñce owiñ foli¹
aluminiow¹. Obróæ na
drug¹ stronê po up³ywie
po³owy czasu!
Owoce
Jagody
250g
6-7
5-10
Roz³ó¿ owoce na p³askim,
szklanym naczyniu (o du¿ej
œrednicy).
2 szt.
4 szt.
250 g
1-1½
2½-3
4-4½
5-20
500 g
7-9
Roz³ó¿ bu³ki w ko³o na
talerzu lub chleb na
papierze kuchen-nym i
po³ó¿ na talerzu obrotowym. Obróæ na drug¹
stronê po up³ywie po³owy
czasu!
Chleb
Bu³ki (kr¹¿ki)
(po 50 g szt.)
Tostowy/
Sandwich
Pieczywo
ciemne
(wieloziarniste)
GRILL
WA¯NA WSKAZÓWKA:
Je¿eli kuchenka ma pracowaæ w trybie grillowania, upewnij siê, ¿e element
grzejny grilla jest umieszczony po górn¹ œciank¹ w pozycji poziomej a nie na
tylnej œcianie komory w pozycji pionowej (opuszczony pod k¹tem ok. 45°).
Prosimy pamiêtaæ, ¿e ¿ywnoœæ musi byæ u³o¿ona na podstawce metalowej,
chyba, ¿e w przepisie ksi¹¿ki kucharskiej znajduj¹ siê inne zalecenia.
MIKROFALE + GRILL
Tryb niniejszy stanowi po³¹czenie promieniowania cieplnego z elementu grilla
z szybkoœci¹ gotowania mikrofalami. Dzia³a tylko przy zamkniêtych drzwiczkach
i obracaj¹cym siê talerzu szklanym. Obracanie siê talerza powoduje lepsze
i równomierne upieczenie potraw. Trzy kombinacje mikrofal z grillem s¹ dostêpne w Pañstwa kuchence:
600 W + Grill, 450 W + Grill, 300 W + Grill.
Naczynia zalecane do trybu mikrofale + grill:
Prosimy u¿ywaæ naczyñ przepuszczaj¹cych mikrofale. Powinny byæ
¿aroodporne. Nie zaleca siê stosowania naczyñ metalowych. Nie zaleca siê
stosowania naczyñ plastikowych, poniewa¿ mog¹ siê stopiæ lub odkszta³ciæ.
¯ywnoœæ zalecana do przygotowania w trybie kombinowanym grill +
mikrofale:
Do gotowania w tym trybie nadaj¹ siê wszystkie te potrawy, które wymagaj¹
jednoczesnego podgrzewania i pieczenia (np. pieczony makaron), jak i potrawy
które potrzebuj¹ przypieczenia z wierzchu. Mo¿na te¿ w ten sposób przygotowaæ grube porcje, które przypieka siê od góry (np. kawa³ki kurczaka, obracaj¹c
je w po³owie czasu gotowania). Prosimy skorzystaæ z tabeli grillowania.
25
PL
CE2927N_17_PL.fm Page 26 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
PL
WA¯NA WSKAZÓWKA:
Rodzaj
¿ywnoœci
œwie¿ej
Je¿eli u¿ywasz trybu kombinowanego (mikrofale + grill), upewnij siê, ¿e
element grzejny grilla jest umieszczony pod górn¹ œciank¹ w pozycji poziomej
a nie na tylnej œcianie komory w pozycji pionowej. ¯ywnoœæ musi byæ u³o¿ona
na podstawce metalowej, chyba, ¿e w przepisie ksi¹¿ki kucharskiej znajduj¹ siê
inne zalecenia.
Je¿eli nie, nale¿y umieœciæ ¿ywnoœæ na talerzu szklanym.
Prosimy skorzystaæ z odpowiednich zaleceñ niniejszej instrukcji.
¯ywnoœæ musi byæ obrócona na drug¹ stronê, je¿eli ma byæ przypieczona z obu stron.
Przewodnik gotowania dla œwie¿ej ¿ywnoœci
Ogrzej wstêpnie grill przez 4 minuty u¿ywaj¹c funkcji grill.
Zastosuj poziomy mocy i czasy podane w poni¿szej tabeli jako zalecenia do
grillowania potraw
Rodzaj
¿ywnoœci
œwie¿ej
Porcja
Poziom
mocy
Czas
pieczeni
a1
strony
Tosty
4 kawa³ki
(25 g/szt.)
tylko
Grill
3½-4½
2-4 sztuki
tylko
Grill
2½-3½
200 g
(2 szt.)
400 g
(4 szt.)
300 W
+ Grill
3½-4½
Tost z serem
i pomidorem
4 szt.
(300 g)
300 W
+ Grill
Tost hawajski
(ananas,
szynka,
plasterki
sera)
2 szt.
(300 g)
4 szt.
(600 g)
450 W
+ Grill
Bu³ki
(upieczone)
Pieczone
pomidory
Czas
Zalecenia
pieczeni
a2
strony
3-4
Potnij pomidory na
po³ówki. Na wierzch
po³ó¿ trochê sera. U³ó¿
je na p³askim naczyniu
¿aroodpornym. Ca³oœæ
ustaw na podstawce
metalowej.
4-5
-
Najpierw przypiecz
tosty. Tosty z serem
u³ó¿ na pod-stawce.
Pozostaw do odstania
na 2-3 minuty.
3½-4½
--
Najpierw przypiecz
same tosty. Potem
po³ó¿ je ra-zem z
dodatkami na podstawce metalowej. Dwa
– naprzeciw siebie.
Pozo-staw do odstania
na 2 - 3 minuty
5-6
6-7
26
Czas
pieczeni
a1
strony
Czas
Zalecenia
pieczeni
a2
strony
250 g
500 g
600 W
+ Grill
4½-5½
6½-7½
--
Potnij ziemniaki na
po³ów-ki. U³ó¿ je
przeciêtym bokiem w
stronê grilla na
podstawce metalowej.
Zapiekanka ziemniaki /
warzywa
(sch³odzona)
500 g
450 W
+ Grill
9-11
--
U³ó¿ zapiekankê w
ma³ym naczyniu
¿aroodpornym.
Naczynie postaw na
pod-stawce metalowej.
Po za-pieczeniu
pozostaw do odstania
na 2-3 minuty.
450 g
(2 szt)
650 g
(2-3 szt)
850 g
(4 szt)
300 W
+ Grill
7-8
7-8
9-10
8-9
11-12
9-10
Przypraw miêso i dodaj
oleju. U³ó¿ kawa³ki
dooko³a pod-stawki
koœæmi do œrodka. Pojedynczego kawa³ka nie
umie-szczaj na œrodku
pod-stawki. Pozostaw
do odstania na 2 – 3
minuty.
Kurczak
pieczony
900g
1100g
450 W
+ Grill.
10-12
12-14
9-11
11-13
Przypraw miêso i
posmaruj olejem. U³ó¿
kurczaka piersi¹ do
do³u bezpoœred-nio na
talerzu. Po upiecze-niu
pozostaw do odstania
na 5 minut.
Kotlety
jagniêce
400 g
(4 szt.)
tylko
Grill
10-12
8-9
Posmaruj miêso olejem
z przyprawami. U³ó¿
wokó³ podstawki. Po
upieczeniu pozostaw
do odstania na 2 – 3
minuty.
Po³ó¿ tosty na
metalowej pod-stawce
jeden obok drugiego.
--
Poziom
mocy
Pieczone
ziemniaki
Kurczak w
kawa³kach
1½-2½ Po³ó¿ bu³ki
bezpoœrednio na talerzu
obrotowym najpierw
spodem do góry.
Porcja
CE2927N_17_PL.fm Page 27 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
Przewodnik Grillowania œwie¿ej ¿ywnoœci
Rodzaj
¿ywnoœci
œwie¿ej
Porcja
Steki
wieprzowe
250 g
(2 kawa³ki)
500 g
(4 kawa³ki)
Pieczona
ryba
Pieczone
jab³ka
450g
650g
Poziom Czas
mocy
pieczenia 1
strony
Mikrofale
+Grill
300W
+ Grill.
300W
2 jab³ka
(ok. 400 g) + Grill.
4 jab³ka
(ok. 800 g)
Grillowanie zamro¿onej ¿ywnoœci
Czas
pieczenia 2
strony
(300W
+Grill)
6-7
(Grill)
8-10
7-8
6-7
7-8
7-8
8-9
6-7
10-12
5-6
-
U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów gotowania.
Zalecenia
Rodzaj
¿ywnoœci
œwie¿ej
Posmaruj miêso olejem
z przyprawami. U³ó¿ wokó³ podstawki. Po upieczeniu pozostaw do odstania
na 2- 3 minuty.
Porcja
Bu³ki (kr¹¿ki)
(50g/szt.)
2 szt.
4 szt.
Poziom
mocy
Czas
pieczenia 1
strony
Czas
pieczenia 2
strony
Mikrofale +
Grill
300W+
Grill
1½-2
2½-3
Grill
Mikrofale +
Grill
450W+
Grill
3½-4
Grill
2-3
2-3
Zalecenia
U³ó¿ bu³ki w ko³o na
podstawce metalowej.
Drug¹ stronê bu³ek
przypiecz wg uznania.
Odstaw na 2 - 5 minut.
Posmaruj rybê olejem i
posyp zio³ami i przypraw.
U³ó¿ ryby g³ow¹ do ogona
naprzeciw siebie na
podstawce.
Bagietki/
Pieczywo
czosnkowe
Obierz jab³ka i nape³nij je
rodzynkami i d¿emem. Na
wierzchu posyp
migda³ami. U³ó¿ jab³ka na
p³askim naczyniu
¿aroodpornym. Ca³oœæ
postaw na talerzu
obrotowym.
Zapiekanka
(warzywa lub
ziemniaki)
400g
450W+
Grill
13-15
-
W³ó¿ zamro¿on¹ zapiekankê do ma³ej,
okr¹g³ej miski ze szk³a
¿aroodpor-nego.
Miskê postaw na
podstawce metalowej.
Odstaw na 2 - 3
minuty.
Makaron
(Canelloni,
Macaroni,
Lasagne)
400g
600W+
Grill
14-16
-
W³ó¿ makaron do
pros-tok¹tnego
naczynia ze szk³a
¿aroodpornego.
Ca³oœæ umieœæ na
talerzu obrotowym.
Pozostaw do odstania
na 2 - 3 minuty.
Zapiekanka
rybna
400g
450W+
Grill
16-18
-
Wy³ó¿ zamro¿on¹
zapie-kankê do
ma³ego, p³as-kiego,
prostok¹tnego
naczynia ze szk³a ¿aroodpornego. Naczynie
postaw bezpoœrednio
na talerzu obrotowym.
Po ugotowaniu
pozostaw do odstania
na 2-3 minuty.
27
200 - 250 g
(1 szt.)
2-3
Po³ó¿ bagietkê na
œrodku podstawki
metalowej.
Po upieczeniu odstaw
na 2 - 3 minuty.
PL
CE2927N_17_PL.fm Page 28 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
PL
Książka kucharska (ciąg dalszy)
Czyszczenie kuchenki
WSKAZÓWKI SPECJALNE
Aby unikać gromadzenia się resztek żywności i osadzania się tłuszczu,
należy regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki
mikrofalowej:
MAS£O ROZPUSZCZANE
W³ó¿ 50 g mas³a do ma³ej, g³êbokiej szklanej miski. Przykryj plastikow¹
pokrywk¹. Podgrzewaj przez 30-40 sekund z moc¹ 900 W, a¿ mas³o siê
rozpuœci.
•
•
•
ROZPUSZCZONA CZEKOLADA
W³ó¿ 100 g czekolady do ma³ej, g³êbokiej szklanej miski. Podgrzewaj przez 3-5
minut, z moc¹ 450 W a¿ do rozpuszczenia.
Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. U¿yj rêkawic do wyjmowania!
☛
Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie
Drzwi i ich uszczelki
Talerz szklany i pierścień obrotowy
ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe s¹ czyste i czy
drzwiczki zamykaj¹ siê prawid³owo.
1. Zmywaj powierzchnie zewnêtrzne delikatn¹ szmatk¹ zamoczon¹ w ciep³ej
wodzie z myd³em, op³ucz i osusz.
ROZPUSZCZONY MIÓD KRYSTALICZNY
W³ó¿ 20 g miodu do ma³ej, g³êbokiej szklanej miski. Podgrzewaj przez 20 30
sekund z moc¹ 300 W, a¿ miód siê rozpuœci.
2. Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnêtrznych powierzchni przy
pomocy namydlonej szmatki, a nastêpnie op³ucz i osusz.
ROZPUSZCZONA ¯ELATYNA
Wsyp 10 g ¿elatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Ods¹czon¹ w³ó¿ do
ma³ej, ¿aroodpornej miski. Podgrzewaj przez 1 minutê z moc¹ 300 W.
Zamieszaj po rozpuszczeniu.
3. Aby usun¹æ stwardnia³e resztki ¿ywnoœci i pozbyæ siê nieprzyjemnych zapachów, umieœæ na szklanym talerzu kubek z rozcieñczonym sokiem cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie mocy.
4. Je¿eli to konieczne, myj szklany talerz po ka¿dorazowym u¿yciu (mo¿esz
w zmywarce).
GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)
Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj
bez przykrycia w misce ¿aroodpornej z moc¹ 900 W przez 3½ do 4½ minuty a¿
lukier/polewa bêdzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj podczas gotowania.
✉
GOTOWANY D¯EM
W³ó¿ 600 g owoców w odpowiedniej wielkoœci naczynie ¿aroodporne z przykryciem, dodaj 300 g cukru ¿eluj¹cego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod
przykryciem przez 10- 12 minut z maksymaln¹ moc¹ kuchenki. Kilkakrotnie
zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej bezpoœrednio do ma³ych s³oików twistoff, po³ó¿ je na zakrêtkach i odczekaj 5 minut.
NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie u¿ywaj
materia³ów œciernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myj¹c
uszczelki drzwiowe zwróæ szczególn¹ uwagê, aby upewniæ siê, ¿e
nie ma w nich cz¹stek:
•
•
✉
PUDDING (budyñ)
Zmieszaj budyñ z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml).
U¿yj odpowiedniej wielkoœci naczynia ¿aroodpornego z przykryciem. Gotuj
przez 6½ do 7½ minuty z moc¹ 900 W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie
gotowania.
zanieczyszczeñ
osadów przeszkadzaj¹cych w szczelnym zamkniêciu
drzwiczek.
Wyczyœæ komorê kuchenki po ka¿dym u¿yciu z niewielk¹ iloœci¹
detergentu, jednak najpierw zawsze zaczekaj a¿ siê och³odzi, aby
siê nie poparzyæ.
Podczas czyszczenia komory kuchenki mo¿e byæ wygodne
opuszczenie elementu grzejnego grilla o 45° i umycie jego
górnej powierzchni.
PODPIEKANE P£ATKI MIGDA£OWE
Roz³ó¿ 30 g p³atków migda³owych na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie 3½ - 4½ minutowego podpiekania z moc¹ 600 W. Pozostaw do
odstania przez 2 - 3 minuty. U¿yj rêkawic ochronnych do wyjmowania naczynia
z kuchenki!
28
CE2927N_17_PL.fm Page 29 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej
Dane techniczne
Konserwując lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz
zachować kilka prostych środków ostrożności.
Kuchenki mikrofalowej nie można używać w następujących
przypadkach:
• są złamane zawiasy drzwiowe
• są uszkodzone uszczelki drzwiowe
• jest pokrzywiona lub wgięta obudowa
Naprawy może przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu
posiadającego autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.
SAMSUNG ciągle podnosi jakość swoich wyrobów. Dlatego zastrzega
się możliwość dokonywania zmian zarówno w danych technicznych,
jak i niniejszej instrukcji obsługi.
☛
✉
✉
Model
CE2927N / CE2927NT
CE2917N / CE2917NT
Zród³o zasilania
230V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
Grill
Tryb Kombinowany
1400 W
1300 W
2700 W
Moc wyjœciowa mikrofal
100W/900W - (IEC-705) -
Czêstotliwoœæ pracy
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Je¿eli przez jakiœ czas nie zamierzasz u¿ywaæ kuchenki mikrofalowej, postaw j¹ w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.
Powód: Kurz i wilgoæ mog¹ niekorzystnie oddzia³ywaæ na robo-cze
czêœci kuchenki mikrofalowej.
Metoda ch³odzenia
Silnik ch³odz¹cy – wentylator
Wymiary (szer x wys x g³êb)
Zewnêtrzne
Komory
517 x 297 x 440 mm
336 x 241 x 349 mm
Kuchenka nie jest przeznaczona do u¿ytkowania w warunkach
przemys³owych w celach zarobkowych.
Objêtoœæ komory
28 l
Waga netto
ok. 18 kg
NIGDY nie zdejmuj os³ony zewnêtrznej z kuchni mikrofalowej.
Je¿eli kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga
naprawy lub masz w¹tpliwoœci co do poprawnoœci jej dzia³ania,
wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:
• wyjmij wtyczkê z gniazdka sieciowego
• skontaktuj siê z najbli¿szym autoryzowanym centrum
serwisowym
29
PL
CE2927N_17_PL.fm Page 30 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Notatki
PL
30
CE2927N_17_PL.fm Page 31 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Notatki
PL
31
CE2927N_17_PL.fm Page 32 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Notatki
PL
32
CE2927N_17_PL.fm Page 33 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Notatki
PL
33
CE2927N_17_PL.fm Page 34 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Notatki
PL
34
CE2927N_17_PL.fm Page 35 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Notatki
PL
35
CE2927N_17_PL.fm Page 36 Monday, November 5, 2001 10:23 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement