Samsung CE292DN User manual

Samsung CE292DN User manual

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒGXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Codice No..: DE68-02458A

KUCHENKA MIKROFALOWA

Instrukcja obs³ugi i ksi¹¿ka kucharska

CE292DN / CE292DNT

Skrócona instrukcja obs³ugi........................................................... 2

Kuchenka ........................................................................................ 2

Panel sterowania ............................................................................ 3

Akcesoria ........................................................................................ 4

U¿ywanie instrukcji obs³ugi ........................................................... 4

Warunki bezpiecznej eksploatacji .................................................. 5

Instalacja kuchenki mikrofalowej ................................................... 6

Ustawianie czasu ............................................................................ 7

Zasady dzia³ania kuchenki mikrofalowej ....................................... 7

Sprawdzenie prawid³owoœci pracy kuchni.................................... 8

Postêpowanie w razie pojawienia siê w¹tpliwoœci lub problemów........................................................... 8

Gotowanie/odgrzewanie ................................................................ 9

Poziomy mocy ................................................................................ 9

Zatrzymanie gotowania .................................................................. 9

Zmiana czasu gotowania.............................................................. 10

Manualne rozmra¿anie ¿ywnoœci................................................. 10

U¿ywanie funkcji automatycznego rozmra¿ania ......................... 10

Ustawienia funkcji automatycznego rozmra¿ania....................... 10

U¿ywanie talerza Crusty (CE292DNT).......................................... 11

Ustawienia talerza Crusty (CE292DNT) ....................................... 12

Wybór pozycji grza³ki grilla .......................................................... 13

Wybór akcesoriów........................................................................ 13

Zatrzymanie talerza obrotowego ................................................. 13

Grillowanie .................................................................................... 14

Kombinacja Mikrofal i Grilla ......................................................... 14

Naczynia, które mog¹ byæ stosowane w kuchence mikrofalowej ............................................................ 15

Ksi¹¿ka kucharska ......................................................................... 16

Czyszczenie kuchenki ................................................................... 23

Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej.......................... 24

Dane techniczne ........................................................................... 24

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒGYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Skrócona instrukcja obs³ugi

PO

Chcesz coœ ugotowaæ

1.

Umieœæ ¿ywnoœæ w kuchence.

Wybierz poziom mocy obracaj¹c POKRÊT£O KONTROLI

MOCY.

Kuchenka

OTWORY

WENTYLACYJNE

UCHWYT

2.

Wybierz czas gotowania obracaj¹c POKRÊT£O CZAS/

WAGA ( ) wed³ug potrzeby.

Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê po oko³o 2 sekundach.

Chcesz coœ rozmroziæ w trybie Auto Defrost

1.

Umieœæ ¿ywnoœæ w kuchence. Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, któr¹ chcesz rozmroziæ ustawiaj¹c POKRÊT£O KON-

TROLI MOCY w pozycji Automatycznego rozmra¿ania

( ) .

2.

Wybierz wagê ¿ywnoœci obracaj¹c wed³ug potrzeby

POKRÊT£O CZAS / WAGA ( ) .

Rezultat: Rozmra¿anie rozpocznie siê po oko³o 2 sekundach.

Chcesz zmieniæ czas gotowania

Zostaw ¿ywnoœæ w kuchence.

Obróæ POKRÊT£O CZAS/WAGA ( ) na ¿¹dany czas.

Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê po oko³o dwóch sekundach.

Chcesz coœ upiec na grillu

1.

Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji Grill

( ) .

OŒWIETLENIE

KOMORY KUCHENKI

GRILL

POKRÊT£O USTAWIA-

NIA CZASU GOTOWANIA

/WAGI ¯YWNOŒCI

DRZWICZKI

ZATRZASKI

DRZWICZEK

£¥CZNIK

TALERZ

SZKLANY

OTWORY

ZATRZASKÓW

DRZWIOWYCH

PIERŒCIEÑ

OBROTOWY

POKRÊT£O

KONTROLI MOCY

2.

Wybierz czas gotowania obracaj¹c POKRÊT£O CZAS/

WAGA ( ) .

Rezultat: Grillowanie rozpocznie siê po oko³o 2 sekundach.

2

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒGZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Panel sterowania

Model :CE292DN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Model : CE292DNT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

WYŒWIETLACZ

2.

POKRÊT£O USTAWIANIA CZASU

/ WAGI

3.

SYMBOL MANUALNEGO

ROZMRA¯ANIA

4.

POKRÊT£O KONTROLI MOCY

5.

COMBI (Mikrofale + Grill)

6.

PRZYCISK USTAWIANIA

ZEGARA

7.

AUTOMATYCZNE

ROZMRA¯ANIE

8.

GRILL

9 W£¥CZANIE / WY£¥CZANIE

OBRACANIA TALERZA

3

1.

WYŒWIETLACZ

2.

POKRÊT£O USTAWIANIA CZASU

/ WAGI

3.

SYMBOL MANUALNEGO

ROZMRA¯ANIA

4.

POKRÊT£O KONTROLI MOCY

5.

COMBI (Mikrofale + Grill)

6.

PRZYCISK USTAWIANIA

ZEGARA

7.

AUTOMATYCZNE

ROZMRA¯ANIE

8.

GRILL

9 W£¥CZANIE / WY£¥CZANIE

OBRACANIA TALERZA

PO

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒG[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Akcesoria U¿ywanie instrukcji obs³ugi

PO

W zale¿noœci od wybranego modelu kuchenka zosta³a wyposa¿ona w kilka akcesoriów, które mo¿na u¿ywaæ na ró¿ne sposoby.

1.

£¹cznik, umieszczony na osi silnika znajduj¹cego siê w podstawie kuchenki.

Przeznaczenie: £¹cznik obraca talerz szklany.

2.

Pierœcieñ obrotowy, umieszczany w centralnej czêœci podstawy kuchni.

Przeznaczenie: Pierœcieñ obrotowy podtrzymuje talerz szklany.

3.

Talerz szklany, umieszczany na pierœcieniu obrotowym, w œrodkowej czêœci, pasuj¹cy do ³¹cznika.

Przeznaczenie: Talerz szklany s³u¿y jako g³ówna powierzchnia do umieszczania artyku³ów

¿ywnoœciowych. Mo¿e byæ ³atwo wyjêty do oczyszczenia.

4.

Podstawka metalowa, do umieszczania na talerzu obrotowym.

Przeznaczenie: Do u¿ycia przy grillowaniu i gotowaniu kombinowanym.

5.

Talerz Crusty (tylko CE292DNT), zobacz na stronie 11.

Przeznaczenie: Do lepszego pieczenia mikrofalowego i kombinowanego z grillem. Pomaga uzyskaæ chrupi¹ce ciasto pizzy, zapiekanek czy chrupi¹ce frytki.

NIE W£¥CZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierœcienia obrotowego i talerza szklanego.

W³aœnie zakupiliœcie Pañstwo kuchenkê mikrofalow¹ marki

SAMSUNG. Ta instrukcja obs³ugi zawiera wiele cennych informacji na temat u¿ytkowania Waszej kuchenki, a w szczególnoœci:

• Zasady bezpiecznej eksploatacji

• Odpowiednie akcesoria i naczynia

• Po¿yteczne rady na temat gotowania

Na wewnêtrznej stronie ok³adki znajdziesz krótki opis czterech pod-stawowych trybów pracy kuchenki:

• Gotowania

• Rozmra¿ania ¿ywnoœci

• Grillowania

• Przed³u¿ania gotowania

Na pierwszych stronach instrukcji opisane s¹: wygl¹d kuchenki oraz panel sterowania odpowiadaj¹cy Twojej kuchence. Dziêki temu ³atwiej Ci bêdzie odnaleŸæ odpowiednie przyciski.

Opisuj¹c krok po kroku procedury postêpowania wykorzystano nastêpuj¹ce symbole:

☛ ✉ ✽

Wa¿ne Uwaga Ostrze¿enie Obróæ

ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI POZWALAJ¥CE UNIKN¥Æ NARA¯ENIA

NA NADMIERNE DZIA£ANIE ENERGII MIKROFALOWEJ

Nie przestrzeganie poni¿szych œrodków ostro¿noœci mo¿e doprowadziæ do szkodliwego dla zdrowia nara¿enia siê na nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej:

(a) Bez wzglêdu na okolicznoœci nie próbuj w³¹czaæ kuchni z otwartymi drzwiczkami, nie manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wk³adaj

¿adnych przedmiotów do otworów zatrzasków drzwiowych.

(b) Nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów pomiêdzy drzwi kuchni a œcianê przedni¹, nie dopuszczaj do gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci na powierzchniach uszczelniaj¹cych. Aby zapewniæ utrzymanie czystoœci drzwiczek i powierzchni uszczelniaj¹cych wycieraj je po u¿yciu kuchenki najpierw wilgotn¹, a nastêpnie such¹ miêkk¹ szmatk¹.

(c) Nie w³¹czaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu a¿ zostanie naprawiona przez wykwa-lifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych.

Szczególnie wa¿ne jest by drzwiczki kuchni zamyka³y siê prawid³owo i aby nie by³y uszkodzone:

(1) drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniaj¹ce

(2) zawiasy drzwiowe (wygiête lub z³amane)

(3) przewód zasilaj¹cy

(d) Kuchnia mikrofalowa mo¿e byæ regulowana lub naprawiana wy³¹cznie przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych.

4

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒG\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Warunki bezpiecznej eksploatacji

Wa¿ne instrukcje bezpieczeñstwa. Przeczytaj uwa¿nie i zachowaj do wgl¹du w przysz³oœci.

Przed rozpoczêciem przygotowywania ¿ywnoœci lub napojów w swojej kuchni mi-krofalowej prosimy sprawdziæ, czy zachowane s¹ podane ni¿ej warunki bezpieczeñstwa.

1.

NIE U¯YWAJ w kuchni mikrofalowej naczyñ metalowych

• Metalowych pojemników

• Zastawy sto³owej ze z³otymi lub srebrnymi ozdobami

• Szpikulców, widelców itp.

Powód : Wyst¹pi¹ wy³adowania elektryczne i iskrzenia, które mog¹ uszkodziæ kuchenkê.

2.

NIE PODGRZEWAJ

• Hermetycznie lub podciœnieniowo zamkniêtych butelek, s³oików i pojemników, np. s³oików z od¿ywkami dla dzieci

• ¯ywnoœci w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach, pomidorów itp.

Powód: Wzrost ciœnienia na skutek podgrzania mo¿e spowodowaæ ich wybuch.

Wskazówka: Zdejmij skorupkê, przebij skórkê, otwórz opakowanie itp.

3.

NIE W£¥CZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.

Powód: Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie kuchni.

Wskazówka: Mo¿esz umieœciæ w kuchence na sta³e szklankê z wod¹. Woda bêdzie poch³ania³a mikrofale jeœli przypadkowo w³¹czysz kuchenkê.

4.

NIE ZAS£ANIAJ znajduj¹cych siê z ty³u kuchni otworów wentylacyjnych papierem lub metalem.

Powód: Materia³ lub papier mog¹ siê zapaliæ od gor¹cego powietrza wydostaj¹cego siê z kuchenki.

5.

ZAWSZE u¿ywaj rêkawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.

Powód : Niektóre naczynia poch³aniaj¹ mikrofale, a ciep³o z ¿ywnoœci zawsze jest przenoszone na naczynie, dlatego naczynia s¹ zawsze gor¹ce.

6.

NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnêtrznych œcian kuchni.

Powód : Œciany mog¹ byæ wystarczaj¹co gor¹ce aby poparzyæ nawet po zakoñcze-niu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materia³ów z ¿adnymi elementami wewn¹trz kuchni. Pozwól jej siê najpierw och³odziæ.

7.

Aby nie dopuœciæ do ryzyka pojawienia siê ognia w komorze kuchni mikrofalowej:

• Nie przechowuj w kuchence materia³ów palnych

• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykaj¹ce papierowe lub plastykowe opakowania

• Nie u¿ywaj swojej kuchni mikrofalowej np. do suszenia gazet

• Je¿eli zauwa¿ysz dym, nie otwieraj¹c kuchni wy³¹cz j¹ lub od³¹cz przewód zasilaj¹cy od gniazdka

8.

Zwróæ szczególn¹ uwagê gdy podgrzewasz p³yny i od¿ywki dla dzieci.

• ZAWSZE odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wy³¹czenia siê kuchenki, aby temperatura potrawy mog³a siê wyrównaæ.

• Je¿eli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po podgrzaniu.

• Zachowaj ostro¿noœæ trzymaj¹c pojemnik po podgrzaniu. Je¿eli pojemnik jest zbyt gor¹cy mo¿e dojœæ do oparzenia.

• Mo¿e zaistnieæ ryzyko opóŸnionego wykipienia podgrzewanego p³ynu.

• Aby unikn¹æ oparzenia siê przez wylewaj¹cy siê wrz¹cy p³yn, powinno siê mieszaæ go przed, w trakcie i po podgrzaniu.

Powód : W czasie podgrzewania p³ynów punkt wrzenia mo¿e siê opóŸniæ; oznacza to, ¿e moment zagotowania p³ynu mo¿e mieæ miejsce tu¿ po wyjêciu pojemnika z kuchenki. Mo¿na siê wtedy oparzyæ.

• W przypadku oparzenia siê postêpuj zgodnie z podanymi ni¿ej

ZASADAMI PIERWSZEJ POMOCY:

* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.

* Za³ó¿ czysty, suchy opatrunek.

* Nie stosuj ¿adnych kremów, olejków ani p³ynów do przemywania ran.

NIGDY nie wype³niaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest szersze u góry ni¿ na dole. Butelki z w¹sk¹ szyjk¹ mog¹ eksplodowaæ po przegrzaniu.

ZAWSZE sprawdŸ temperaturê od¿ywki lub mleka zanim podasz je niemowlêciu.

NIGDY nie podgrzewaj dzieciêcych butelek z za³o¿onym smoczkiem, poniewa¿ w przypadku przegrzania butelka mo¿e wybuchn¹æ.

PO

9.

Zwracaj uwagê, aby nie uszkodziæ przewodu zasilaj¹cego.

• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilaj¹cego ani wtyczki sieciowej przewód sieciowy trzymaj z dala od gor¹cych powierzchni.

• Nie w³¹czaj urz¹dzenia, je¿eli przewód zasilaj¹cy lub wtyczka sieciowa s¹ uszkodzone.

10. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odleg³oœci wyci¹gniêtego ramienia.

Powód: Gor¹ce powietrze lub para wydostaj¹ce siê z kuchenki mog¹ poparzyæ.

5

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒG]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Warunki bezpiecznej eksploatacji

(ci¹g dalszy)

PO

11. Utrzymuj w czystoœci wnêtrze kuchenki.

Powód: Resztki ¿ywnoœci lub rozpryskany olej przywieraj¹ce do

œcianek kuchenki mog¹ spowodowaæ uszkodzenie pow³ok lakierniczych oraz zmniejszaj¹ sprawnoœæ kuchenki mikrofalowej.

12. W trakcie pracy kuchenki mog¹ byæ s³yszalne „klikniêcia”, szczególnie podczas rozmra¿ania.

Powód: Takie dŸwiêki s¹ spowodowane elektrycznymi zmianami mocy wyjœciowej. Jest to zjawisko normalne.

13. Je¿eli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obci¹¿enia (jest pusta), dla bezpieczeñstwa moc mikrofal zostanie automatycznie wy³¹czona. Po odstaniu co najmniej 30 minut mo¿na kuchenkê uruchomiæ ponownie.

WA¯NA INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru lub innych palnych materia³ów musisz od czasu do czasu zagl¹daæ do kuchenki.

WA¯NE

NIGDY nie zezwalaj ma³ym dzieciom samodzielnie w³¹czaæ kuchenki mikrofalowej lub bawiæ siê ni¹. Dzieci nie powinny równie¿ przebywaæ same w pobli¿u pracuj¹cej kuchenki mikrofalowej. Przedmioty, które interesuj¹ dzieci nie powinny byæ prze-chowywane lub ukrywane bezpoœrednio nad kuchenk¹ mikrofalow¹.

Instalacja kuchenki mikrofalowej

Umieœæ kuchenkê na p³askiej, poziomej powierzchni, odpowiednio wy-trzyma³ej do utrzymania masy kuchenki.

20 cm ponad

10 cm poza

85 cm nad pod³og¹

10 cm z boku

1.

W trakcie instalacji sprawdŸ, czy w miejscu ustawienia kuchenka ma zapewnion¹ odpowiedni¹ wentylacjê zapewnion¹ przez co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z boku i z ty³u, 20 cm powy¿ej i 85 cm nad pod³og¹.

2.

Usuñ wszystkie elementy opakowania z wewn¹trz kuchenki. Za³ó¿ pierœcieñ obrotowy i talerz szklany.

SprawdŸ, czy talerz obraca siê swobodnie.

3.

Niniejsza kuchenka musi byæ zainstalowana w sposób zapewniaj¹cy jej ³atwy dostêp do gniazda zasilania.

Nigdy nie blokuj przep³ywu powietrza wokó³ kuchenki, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ jej przegrzanie i automatyczne wy³¹czenie siê.

Pozostanie ona w takim stanie do czasu, a¿ siê dostatecznie och³odzi.

Dla bezpieczeñstwa u¿ytkownika urz¹dzenie musi byæ pod³¹-czone do uziemionego gniazda zasilania 3-przewodowego o napiêciu

230V, 50 Hz. Jeœli przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony, musi byæ wymieniony na przewód œciœle odpowiadaj¹cy wy-maganiom producenta. Gdy zajdzie koniecznoœæ wymiany przewodu zasilaj¹cego, zleæ tê czynnoœæ wykwalifikowanemu specjaliœcie w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Nie instaluj kuchenki mikrofalowej w gor¹cym lub wilgotnym otoczeniu, jak np. s¹siedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfe-ra.

Nale¿y œciœle przestrzegaæ wymagañ kuchenki mikrofalowej dotycz¹cych napiêcia zasilaj¹cego. W przypadku u¿ycia kabla przed³u¿aj¹cego musz¹ byæ spe³nione te same wymagania jak przy kablu zasilaj¹cym, w który wyposa¿ona jest kuchenka. Zanim po raz pierwszy w³¹czysz kuchniê mikrofalow¹ wytrzyj wilgotn¹ szmatk¹ jej wnêtrze i uszczelnienia drzwiczek.

6

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒG^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Ustawianie czasu

Pañstwa kuchenka ma wbudowany zegar. Czas na zegarze mo¿e byæ wyœwietlany w trybie 24- lub 12-godzinnym. Nale¿y ustawiæ zegar:

• przy instalacji kuchenki

• po przerwie w dostawie pr¹du

Nie zapomnij zmieniæ ustawieñ zegara przy zmianie czasu z letniego na zimowy i odwrotnie.

1.

Aby wyœwietliæ czas w trybie..Wciœnij przycisk( )..

24-godzinnym

12-godzinnym

Raz

Dwa razy

2.

Obracaj pokrêt³o CZAS/WAGA ( wskazanie godzin.

3.

Wciœnij przycisk .

4.

Obracaj pokrêt³o CZAS/WAGA ( wskazanie minut.

5.

Wciœnij przycisk .

) aby ustawiæ

) aby ustawiæ

Zasady dzia³ania kuchenki mikrofalowej

Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej czêstotliwoœci.

Uwal-niana energia pozwala na gotowanie lub odgrzewanie

¿ywnoœci bez zmiany zarówno jej kszta³tu, jak i barwy.

Swojej kuchni mikrofalowej mo¿esz u¿ywaæ do:

• rozmra¿ania (automatycznego i manualnego)

• gotowania.

Zasady gotowania

1.

Mikrofale generowane przez magnetron s¹ rozprowadzane jednolicie, poniewa¿ ¿ywnoœæ na talerzu szklanym jest obracana i dziêki temu ugotowana równomiernie.

PO

2.

Mikrofale docieraj¹ do ¿ywnoœci a¿ do g³êbokoœci oko³o 2,5 cm. Dalsze gotowanie odbywa siê na zasadzie rozpraszania dostarczanego ciep³a wewn¹trz produktu.

3.

Czas gotowania zmienia siê w zale¿noœci od wykorzystywanego przepisu oraz od cech gotowanej

¿ywnoœci:

• iloœci i gêstoœci

• zawartoœci wody

• temperatury pocz¹tkowej (zamro¿ona lub nie)

Poniewa¿ œrodkowe czêœci ¿ywnoœci s¹ gotowane przez ciep³o rozpraszane, proces gotowania trwa jeszcze jakiœ czas po nawet po wyjêciu produktu z kuchni. W zwi¹zku z tym nale¿y przestrzegaæ czasów odstania podawanych w przepisach lub w niniejszej instrukcji aby zapewniæ:

• równomierne i prawid³owe ugotowanie potrawy

• jednakow¹ temperaturê w ca³ej potrawie

7

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒG_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Sprawdzenie prawid³owoœci pracy kuchni Postêpowanie w razie pojawienia siê w¹tpliwoœci lub problemów

PO

Przedstawiona poni¿ej prosta procedura pozwoli Ci w dowolnym momencie sprawdziæ, czy Twoja kuchnia pracuje prawid³owo.

Otwórz drzwiczki kuchenki poci¹gaj¹c za uchwyt po prawej stronie drzwiczek. Umieœæ na szklanym talerzu szklankê z wod¹.

Nastêpnie zamknij drzwiczki.

1.

Ustaw poziom mocy na maksymalny obracaj¹c

POKRÊT£EM KONTROLI MOCY.

2.

Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³em CZAS/

WAGA ( ).

Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.

1) gotowanie rozpocznie siê i po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.

2) trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy.

3) ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.

Kuchnia musi byæ pod³¹czona do odpowiedniego gniazdka zasilaj¹cego. Talerz szklany musi znajdowaæ siê w przeznaczonym dla niego miejscu. Je¿eli jest u¿ywany mniejszy poziom mocy ni¿ maksymalny, woda bêdzie potrzebowa³a wiêcej czasu do zagotowania siê.

Je¿eli spotka³eœ siê z którymœ z wymienionych poni¿ej problemów, spróbuj go usun¹æ korzystaj¹c z podanych rozwi¹zañ.

To s¹ zjawiska normalne.

• Kondensacja wilgoci wewn¹trz kuchenki

• Przep³yw powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnêtrznej

• Odbicia œwiat³a wokó³ drzwiczek i obudowy zewnêtrznej

• Para wodna wydobywaj¹ca siê z okolicy drzwiczek i z otworów wentylacyjnych.

Kuchenka nie dzia³a po obróceniu pokrêt³a CZAS/WAGA (

• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?

).

¯ywnoœæ nie jest w ogóle ugotowana

• Czy ustawi³eœ dok³adnie czas?

• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?

• Czy bezpiecznik w uk³adzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadzia³a³ od³¹cznik elektryczny?

¯ywnoœæ jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana

• Czy czas gotowania zosta³ dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej

¿ywnoœci?

• Czy zosta³ dobrany prawid³owy poziom mocy mikrofal?

Z wnêtrza kuchni s³ychaæ trzaski i widaæ iskrzenie (zwarcia)

• Czy nie u¿ywasz naczyñ z metalowymi ozdobami?

• Czy nie zostawi³eœ wewn¹trz kuchni widelca lub innego podobnego przedmiotu?

• Czy u¿yta folia aluminiowa nie znajduje siê zbyt blisko wewnêtrznych

œcianek kuchni?

Pracuj¹ca kuchnia powoduje zak³ócenia w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych

• Nieznaczne zak³ócenia mog¹ byæ obserwowane na ekranie telewizora lub w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwi¹zaæ ten problem, ustaw kuchenkê z dala od odbiorników i przewodów antenowych.

• Je¿eli interferencja zostanie wykryta przez mikroprocesor kuchenki, ustawienia wyœwietlacza mog¹ ulec skasowaniu. Od³¹cz zasilanie kuchenki i ponownie pod³¹cz aby rozwi¹zaæ problem. Skasuj ustawienia czasu.

Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pomog³y Ci rozwi¹zaæ problemów, skontaktuj siê ze sprzedawc¹ lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy SAMSUNG.

8

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒG`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Gotowanie/odgrzewanie Poziomy mocy

Poni¿ej przedstawiono w jaki sposób gotowaæ lub odgrzewaæ

¿ywnoœæ.

ZAWSZE sprawdŸ ustawienia gotowania zanim zostawisz kuchenkê bez nadzoru.

Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku szklanego talerza i zamknij drzwiczki kuchenki.

1.

Ustaw poziom mocy na maksymalny obracaj¹c

POKRÊT£EM KONTROLI MOCY.

(MAKSYMALNA MOC: 900W)

2.

Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³em CZAS/

WAGA ( ).

Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.

1) gotowanie rozpocznie siê i po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.

2) trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy.

3) ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.

Nigdy nie w³¹czaj kuchenki gdy jest pusta.

Mo¿na zmieniæ poziom mocy podczas gotowania obracaj¹c

POKRÊT£EM KONTROLI MOCY.

Mo¿na wybraæ jeden z poziomów mocy zamieszczonych poni¿ej.

PO

Poziom mocy

WYSOKI

ŒREDNIO WYSOKI

ŒREDNI

ŒREDNIO NISKI

ROZMRA¯ANIE MANUALNE (

ROZMRA¯ANIE AUTOMATYCZNE (

NISKI/UTRZYMANIE CIEP£A

)

GRILL

COMBI I

COMBI II

COMBI III

)

Moc wyjœciowa

MIKROFALE GRILL

900 W

600 W

450 W

300 W

180 W

180 W

100 W

-

300 W (

450 W (

600 W (

)

)

)

1300 W

1300 W

1300 W

1300 W

Je¿eli zwiêkszysz poziom mocy, czas gotowania powinien byæ skrócony.

Je¿eli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania powinien byæ wyd³u¿ony.

Zatrzymanie gotowania

Mo¿na w dowolnej chwili zatrzymaæ gotowanie dla sprawdzenia gotowanej ¿ywnoœci.

1.

Aby zatrzymaæ na chwilê

Otwórz drzwiczki kuchenki.

Rezultat: Gotowanie zatrzyma siê. Aby powróciæ do gotowania, zamknij drzwiczki kuchenki.

2.

Aby zakoñczyæ gotowanie

Obracaj pokrêt³o CZAS/WAGA (

Na wyœwietlaczu pojawi siê „0”

) w lewo.

9

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒGXWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

PO

Zmiana czasu gotowania U¿ywanie funkcji automatycznego rozmra¿ania

Zmieñ czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o CZAS/WAGA

( ) .

Aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ czas podczas gotowania obracaj pokrêt³o w prawo lub w lewo.

Manualne rozmra¿anie ¿ywnoœci

Funkcja automatycznego rozmra¿ania pozwala na rozmra¿anie miêsa, drobiu, ryb. Czas rozmra¿ania i poziom mocy zostan¹ ustawione automatycznie.

Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku talerza szklanego i zamknij drzwiczki.

1.

Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji symbolu

Automatycznego Rozmra¿ania ( ).

Funkcja manualnego rozmra¿ania ¿ywnoœci pozwala na rozmra¿anie miêsa, drobiu i ryb.

Najpierw umieœæ zamro¿on¹ ¿ywnoœæ na œrodku talerza szklanego i zamknij drzwiczki.

1.

Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji symbolu

Manualnego Rozmra¿ania ( ).

2.

Ustaw w³aœciwy czas obracaj¹c pokrêt³o CZAS/WAGA

( ).

Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.

1) gotowanie rozpocznie siê i po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.

2) trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy.

3) ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.

U¿ywaj wy³¹cznie przepisów przeznaczonych dla kuchni mikrofalowych.

Wybierz funkcjê manualnego rozmra¿ania z poziomem mocy 180W je¿eli chcesz manualnie rozmroziæ ¿ywnoœæ. Wiêcej szczegó³ów manualnego rozmra¿ania i czasów rozmra¿ania znajduje siê na stronie 19.

2.

Ustaw wagê produktu obracaj¹c pokrêt³o WAGA/CZAS

Ustawienia funkcji automatycznego rozmra¿ania

( ).

Rezultat:

W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.

1) gotowanie rozpocznie siê i po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.

2) trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy.

3) ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.

U¿ywaj wy³¹cznie przepisów przeznaczonych dla kuchni mikrofalowych.

Przed rozmra¿aniem usuñ z ¿ywnoœci wszystkie materia³y opakowania.

Umieœæ ¿ywnoœæ na talerzu szklanym.

Obróæ ¿ywnoœæ na drug¹ stronê po us³yszeniu sygna³u dŸwiêkowego.

Przestrzegaj czasów odstania po zakoñczeniu Automatycznego rozmra¿ania.

¯ywnoœæ

Miêso

Drób

Ryby

Porcja

200-1500g

200-1500g

200-1500g

Czas odstania Zalecenia

20-60 min

20-60 min

20-60 min

Okryj krawêdzie foli¹ aluminiow¹.

Obróæ ¿ywnoœæ na drug¹ stronê po sygnale dŸwiêkowym z kuchenki.

10

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒGXXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

U¿ywanie talerza Crusty (CE292DNT)

Pañstwa kuchenka mikrofalowa Samsung jest wyposa¿ona w talerz Crusty jako wyposa¿enie dodatkowe. Pozwala ona na pieczenie nie tylko od góry z u¿yciem grilla ale równie¿ od do³u ze wzglêdu na w³aœciwoœci talerza Crusty, który silnie siê rozgrzewa. Kilka potraw, które mo¿na dziêki temu przygotowaæ, przedstawiono w tabeli na nastêpnej stronie.

Talerz Crusty mo¿e byæ u¿ywany tak¿e do sma¿enia bekonu, jajek, kie³basek itp.

1.

Umieœæ talerz Crusty na talerzu szklanym i podgrzej z najwiêksz¹ moc¹ kombinacji Grill - Mikrofale [600W +

Grill ( )] z czasem i instrukcjami podanymi w spisie.

Zawsze u¿ywaj rêkawic ochronnych do wyjmowania talerza Crusty poniewa¿ bardzo silnie siê on rozgrzewa.

2.

Posmaruj talerz olejem je¿eli przygotowujesz bekon i jajka do sma¿enia czy przypieczenia.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e talerz Crusty jest pokryty teflonem, który nie jest odporny na zadrapa-nia.

Nie wolno wiec u¿ywaæ ostrych narzêdzi do krojenia czy przesuwania potraw na pod-stawce.

Aby unikn¹æ zadrapañ teflonowej powierzchni zaleca siê stosowanie plastikowych narzêdzi lub zdjêcie jedzenia z podstawki przed pokro-jeniem.

3.

Umieœæ ¿ywnoœæ na talerzu Crusty.

Nie zostawiaj ¿adnych przedmiotów, które nie s¹ ¿aroodporne jak np. plastikowe sztuæce.

Nigdy nie umieszczaj talerza Crusty w kuchence bez talerza obrotowego.

4.

Umieœæ talerz Crusty na talerzu szklanym lub na podstawce metalowej wewn¹trz kuchenki.

5.

Wybierz odpowiedni czas i poziomy mocy. Skorzystaj z tabeli na nastêpnej stronie.

Jak czyœciæ talerz Crusty

Ciep³¹ wod¹ z detergentem i nastêpnie sp³ukaæ czyst¹ wod¹.

Nie wolno stosowaæ narzêdzi œcieraj¹cych i proszków do czyszczenia talerza Crusty aby nie uszkodziæ warstwy wierzchniej teflonu.

Prosimy o zapamiêtanie

Talerza Crusty nie wolno myæ w zmywarce do naczyñ.

PO

11

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒGXYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Ustawienia talerza Crusty (CE292DNT)

PO

Zalecamy wstêpne podgrzanie talerza Crusty bezpoœrednio na talerzu szklanym.

Nale¿y wykorzystaæ do tego celu funkcjê 600W + Grill ( ) i instrukcje w tabeli zamieszczonej poni¿ej.

Rodzaj

¿ywnoœci

Porcja Moc Czas ogrzewania wstêpnego

Czas gotowania

Zalecenia

Bekon

3 min

Pieczone pomidory

Burgery

(mro¿one)

Bagietki

(mro¿one)

4 plasterki

(80g)

8 plasterków

(160g)

600W+

Grill

( )

200 g

(2 szt)

400 g

(4 szt)

2 szt.

(125g)

4 szt.

(250g)

100-150 g

(1 szt.)

200-250g

(2 szt.)

450W+

(

Grill

)

600W+

(

Grill

)

450W+

Grill

( )

3 min

3 min

5 min

3-3½ min

4½-5 min

Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. U³ó¿ plasterki na talerzu jeden obok drugiego. Talerz

Crusty postaw na podstawce metalowej.

3 min

4 min

Podgrzej wstêpnie talerz Crusty.

Pomido-ry pokrój na po³owy. Na wierzch po³ó¿ tro-chê sera.

U³ó¿ pomi-dory w ko³o na talerzu

Crusty. Talerz Crusty postaw na podstawce metalowej.

6-6½ min

8-8½ min

Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. Po³ó¿ burgery na talerzu

Crusty. Talerz umieœæ na podstawce metalowej. Obróæ bur-gery na drug¹ stronê po 4-5 minutach.

5-6 min

6-7 min

Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. Jedn¹ bagietkê umieœæ na

œrodku, dwie – obok siebie na talerzu

Crusty. Talerz umieϾ na podstawce metalowej.

12

Pizza

(mro¿ona)

600W+

Grill

( )

Mini Pizza

(sch³odzona)

100 -150 g

200 -250 g

600W+

Grill

( )

Frytki

(mro¿one)

Pieczone ziemniaki

Paluszki rybne

(mro¿one)

Kawa³ki kurczaka

(Nuggets)

(mro¿one)

300 -350 g

400 -450 g

200 g

300 g

400 g

250 g

500 g

150 g

(5 szt.)

300 g

(10 szt.)

125 g

250 g

450W+

Grill

( )

600W+

Grill

( )

600W+

Grill

( )

600W+

Grill

( )

5 min

5 min

4 min

4 min

4 min

4 min

7-8 min

9-10 min

Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. Umieœæ pizzê na talerzu

Crusty, a talerz na podstawce metalowej.

3-3½ min

4-4½ min

Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. Umieœæ kawa³ki pizzy w ko³o na talerzu, a talerz na podstawce metalowej.

9 min

12 min

15 min

Podgrzej wstêpnie ta-lerz Crusty. Frytki roz³ó¿ na talerzu

Crusty. Talerz postaw na podstawce. Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu gotowania.

4½-5 min

7-7½min

Podgrzej wstêpnie ta-lerz Crusty. Potnij ziemniaki na po³ówki. U³ó¿ je przeciêtym bo-kiem na talerzu Crusty.

Talerz umieϾ na pod-stawce metalowej.

6-6½min

8½-9 min

Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. Posmaruj talerz 1 ³y¿eczk¹ oleju. Paluszki roz³ó¿ na talerzu. Obróæ po

3 1/2 min.(5 szt.) lub

5 min.(10 szt.)

4½-5 min

6½-7 min

Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. Posmaruj talerz 1

³y¿eczk¹ oleju.

Kurczaka roz³ó¿ na talerzu. Po³ó¿ talerz

Crusty na podstawce metalowej. Obróæ po

3 min.(125 g) lub po

5 min. (250 g).

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒGXZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Wybór pozycji grza³ki grilla

Grza³ka grilla jest u¿ywana podczas grillowania i mo¿e byæ ustawiona w jednej z dwóch pozycji.

• Pozycja pozioma s³u¿y do grillowania lub gotowania kom-binowanego mikrofale + grill.

Zmieniaj pozycje grza³ki wy³¹cznie wtedy, gdy jest zimna i nie u¿ywaj nadmiernej si³y podczas przesuwania jej w pozycjê pó³pionow¹.

Aby ustawiæ grza³kê grilla... Nale¿y...

W pozycji poziomej (grill lub kombinacja mikrofale

+ grill)

Poci¹gn¹æ grza³kê grilla do siebie

Docisn¹æ j¹ do pozycji równoleg³ej do górnej

œcianki kuchenki

Na czas czyszczenia górnej œcianki komory kuchenki wygodne bêdzie ustawienie elementu grzejnego pod k¹tem

45° ( w pozycji pó³-pionowej).

Wybór akcesoriów

U¿ywaj przepisów bezpiecznych dla kuchenki mikrofalowej; nie u¿y-waj plastikowych pojemników, naczyñ, papierowych kubków, rêcz-ników, etc.

PO

Je¿eli chcesz wybraæ tryb gotowania kombinowanego (grill i mikrofale), u¿ywaj wy³¹cznie naczyñ, które s¹ bezpieczne dla mikrofal i kuchenek mikrofalowych. Metalowe naczynia lub narzêdzia mog¹ uszkodziæ kuchenkê.

Wiêcej informacji o odpowiednich naczyniach i narzêdziach znajduje siê w rozdziale „Naczynia, które mo¿na u¿ywaæ w kuchence mikrofalowej” na stronie 15.

Zatrzymanie talerza obrotowego

.

Przycisk w³¹czania/wy³¹czania ( ) talerza obrotowego umo¿liwia u¿ywanie wiêkszych naczyñ w komorze kuchenki dziêki zatrzymaniu obracania siê talerza (wy³¹cznie w czasie gotowania w trybie manualnym).

Rezultaty bêd¹ mniej zadowalaj¹ce poniewa¿ ¿ywnoœæ bêdzie mniej równomiernie ugotowana. Zalecamy rêczne obrócenie naczynia po up³ywie po³owy czasu gotowania.

Ostrze¿enie! Nie w³¹czaj talerza gdy wewn¹trz kuchenki znajduje siê ¿ywnoœæ.

Powód Mo¿e to spowodowaæ zapalenie lub uszkodzenie kuchenki.

Wciœnij przycisk W³¹czania/wy³¹czania talerza( )

.

Rezultat: Je¿eli przycisk mo¿e byæ wciœniêty, talerz bêdzie siê obraca³. Je¿eli przycisk jest wciœniêty, talerz nie bêdzie siê obraca³.

Nie wciskaj przycisku W³¹czania/wy³¹czania talerza ( ) w czasie trwania gotowania.

13

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒGX[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Grillowanie Kombinacja Mikrofal i Grilla

PO

Grill pozwala na szybkie pieczenie i przyrumienianie ¿ywnoœci bez u¿ywania mikrofal. W tym celu wraz z kuchenk¹ mikrofalow¹ dostarczamy podstawkê metalow¹.

1.

Podgrzej wstêpnie grill aby uzyskaæ ¿¹dan¹ temperaturê, ustawiaj¹c POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji

Grill ( ) i ustaw pokrêt³o CZAS/WAGA ( w³aœciwej pozycji.

) we

2.

Otwórz drzwiczki i umieœæ ¿ywnoœæ na podstawce metalowej. Zamknij drzwiczki.

Mo¿na równie¿ ³¹czyæ gotowanie za pomoc¹ grilla i mikrofal aby równoczeœnie szybko ugotowaæ i przyrumieniæ potrawê.

ZAWSZE u¿ywaj naczyñ przeznaczonych do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Naczynia szklane lub ceramiczne s¹ idealne poniewa¿ przepuszczaj¹ mikrofale, równomiernie przechodz¹ce do ¿ywnoœci.

ZAWSZE u¿ywaj rêkawic kuchennych przy dotykaniu naczyñ wewn¹trz kuchenki, poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce.

1.

Upewnij siê, ¿e element grzejny znajduje siê w poziomym po³o¿eniu; wiêcej informacji znajduje siê na stronie

13.

3.

Ustaw czas obracaj¹c pokrêt³o CZAS/WAGA (

Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki

). i zacznie siê obracaæ talerz szklany.

1) Grillowanie rozpocznie siê. Po jego zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.

2) Trzykrotnie, co minutê kuchenka wyda sygna³ przypominaj¹cy (jeden po ka¿dej minucie).

3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.

Nie martw siê, je¿eli w czasie grillowania wy³¹czy siê grza³ka grilla.

System ten zapobiega przegrzewaniu siê kuchenki.

Zawsze u¿ywaj rêkawic ochronnych przy dotykaniu naczyñ wewn¹trz kuchenki, poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce.

SprawdŸ czy grza³ka grilla znajduje siê w pozycji poziomej.

2.

Otwórz drzwiczki kuchenki. Umieœæ ¿ywnoœæ wewn¹trz kuchenki na podstawce metalowej a podstawkê na talerzu obrotowym. Zamknij drzwiczki.

3.

Ustaw Pokrêt³o Kontroli Mocy w odpowiedniej pozycji poziomu mocy ( , , ).

4.

Ustaw czas obracaj¹c pokrêt³em CZAS/WAGA (

Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.

1) Rozpoczyna siê gotowanie. Po jego zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.

).

2) Trzykrotnie, co minutê kuchenka wyda sygna³ przypominaj¹cy (jeden po ka¿dej minucie).

3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.

Maksymalny poziom mocy mikrofal dla gotowania kombinowanego mikrofalami i grillem wynosi 600W.

14

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒGX\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Naczynia, które mog¹ byæ stosowane w kuchence mikrofalowej

Mikrofale, by móc gotowaæ w kuchence mikrofalowej, powinny swobodnie docieraæ do ¿ywnoœci bez odbijania siê lub poch³aniania przez u¿ywane naczynie.

W zwi¹zku z tym nale¿y uwa¿nie dobieraæ naczynia. Je¿eli naczynie jest opisane jako nadaj¹ce siê do gotowania w kuchence mikrofalowej, nie musisz siê niczego obawiaæ.

W poni¿szej tabeli przedstawione zosta³y ró¿ne rodzaje naczyñ oraz wskazówki dotycz¹ce ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.

Rodzaj naczynia

Folia aluminiowa

Talerz do opiekania

Porcelana i ceramika

Poliestrowe naczynia jednorazowego u¿ytku

Opakowania produktów goto-wych do spo¿ycia

(fast-food)

• Kubki i pojemniki polistyrenowe

Stosowanie

Uwagi

✓ ✗

Mo¿e byæ stosowana w ma³ych iloœciach w celu zabezpieczenia niektórych fragmentów przed przypaleniem. Jeœli folia znajduje siê zbyt blisko œcianek kuchni lub zosta³a u¿yta w zbyt du¿ych iloœciach, mo-

¿e wyst¹piæ iskrzenie.

Nie podgrzewaj go wstêpnie d³u¿ej ni¿ osiem minut.

Porcelit, ceramika, emaliowane na-czynia gliniane, chiñska porcelana itp. s¹ odpowiednie pod warunkiem, ¿e nie s¹ zdobione metalem.

Mro¿onki s¹ czasem pakowane do ta-kich naczyñ.

Mog¹ byæ u¿yte do podgrzania ¿yw-noœci.

Przegrzanie mo¿e doprowadziæ do stopienia polistyrenu.

Mog¹ siê zapaliæ.

• Torebki papierowe lub gazeta

• Papier z makulatury lub opaski metalowe

Mog¹ spowodowaæ iskrzenie.

15

Naczynia szklane

• Naczynia, w których potrawy s¹ przygotowywane w kuchni mikrofalo-wej a nastêpnie podawane na stó³

• Naczynia z cienkiego szk³a

Mog¹ byæ u¿ywane pod warunkiem, ¿e nie posiadaj¹ metalowych wykoñczeñ.

PO

• S³oiki szklane

Mog¹ byæ u¿ywane do podgrzania

¿ywnoœci lub p³ynów. Delikatne szk³o mo¿e pêkn¹æ je¿eli zostanie gwa³townie rozgrzane.

Musisz zdj¹æ pokrywkê. Nadaj¹ siê wy³¹cznie do podgrzewania.

Metalowe

• Pó³miski

• Opaski zaciskowe do torebek

Papierowe

• Talerze, kubki, serwetki i rêczniki

• Papier z makulatury

Plastikowe

• Pojemniki

Mog¹ powodowaæ iskrzenia i doprowadziæ do pojawienia siê ognia.

Mog¹ byæ u¿ywane przy krótkich czasach gotowania lub pieczenia. Tak¿e do poch³aniania nadmiaru wilgoci.

Mo¿e spowodowaæ iskrzenie.

• Cienka, przezroczysta folia

• Torebki do mro¿onek

Papier woskowy lub t³uszczoodporny

✓ ✗

Szczególnie gdy s¹ wykonane z tworzywa termoodpornego. Niektóre inne rodzaje tworzyw mog¹ ulec odkszta³ceniu lub odbarwieniu w wysokiej temperaturze

Mo¿na j¹ stosowaæ w celu utrzymania wilgotnoœci w ¿ywnoœci. Nie powinna dotykaæ ¿ywnoœci. Zachowaj ostro¿noœæ podczas zdejmowania folii, poniewa¿ wydobywaæ siê bêdzie spod niej gor¹ca para

Mo¿na stosowaæ tylko gdy s¹ to torebki, w których mo¿na ¿ywnoœæ gotowaæ i gdy s¹ one przeznaczone do gotowania w kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny byæ hermetyczne. W razie koniecznoœci przebij torebkê widelcem.

Mo¿na go stosowaæ do utrzymania poziomu wilgotnoœci w ¿ywnoœci oraz w celu zapobie¿enia rozpryskiwaniu potrawy.

G

G aGNadaj¹ siêGGGGG

GaG

Nie nadaj¹ siê

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒGX]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Ksi¹¿ka kucharska

PO

MIKROFALE

Energia mikrofalowa dok³adnie penetruje ¿ywnoœæ, zatrzymywana i poch³aniana przez zawart¹ w niej wodê, t³uszcz i sk³adniki cukrowe. Mikrofale wprowadzaj¹ cz¹stki molekularne ¿ywnoœci w silne drgania. Gwa³towne ruch moleku³ powoduje tarcie i objawia siê w postaci gor¹ca gotuj¹cego ¿ywnoœæ.

GOTOWANIE

Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:

Naczynia musz¹ przepuszczaæ energiê mikrofalow¹ aby maksymalnie efektywnie oddzia³ywaæ na ¿ywnoœæ.

Mikrofale s¹ odbijane przez metale, jak stal nierdzewna, aluminium, miedŸ ale przechodz¹ przez ceramikê, szk³o, porcelanê, plastik tak dobrze jak przez papier czy drewno. Nie wolno wiêc u¿ywaæ do gotowania w kuchenkach mikrofalowych naczyñ czy pojemników z metalu.

¯ywnoœæ, która mo¿e byæ gotowana w kuchenkach mikrofalowych:

Jest du¿o rodzajów takiej ¿ywnoœci, w³¹czaj¹c œwie¿e lub zamro¿one warzywa, owoce, makaron, ry¿, ziarna, fasola, ryby i miêso. Równie¿ sosy, polewy, zupy, puddingi, pó³produkty, musy owocowe mog¹ byæ gotowane w kuchenkach.

Ogólnie mówi¹c w kuchence mikrofalowej mo¿na przygotowaæ wszystko to co na konwencjonalnej kuchni - np. rozpuszczone mas³o czy czekolada (patrz rozdzia³ ze sposobami, technikami i wskazówkami).

Przykrywanie naczyñ podczas gotowania

Przykrycie gotowanej ¿ywnoœci jest bardzo wa¿n¹ czynnoœci¹, gdy¿ paruj¹ca woda w postaci pary wp³ywa w istotny sposób na proces gotowania. ¯ywnoœæ mo¿e byæ przykryta na kilka sposobów: n.p. ceramicznym talerzem, plastikow¹ pokrywk¹ lub cienk¹ foli¹ przeznaczon¹ do gotowania w kuchenkach mikrofalowych.

Czasy odstania

Wa¿ne jest aby odczekaæ po zakoñczeniu gotowania a¿ temperatura wewn¹trz

¿ywnoœci wyrówna siê.

Przewodnik kucharski dla mro¿onych warzyw

U¿ywaj miski ze szk³a ¿aroodpornego z pokrywk¹. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas – patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia

¿¹danego efektu.

Dwukrotnie zamieszaj w trakcie i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a po gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem.

Rodzaj

¿ywnoœci

Szpinak

Broku³y

Groszek zielony

Porcja Moc

150 g 600W

300 g 600W

300 g 600W

Czas

(w min.)

5-6

Czas odstania

(w min.)

2-3

8-9

7-8

2-3

2-3

Zalecenia

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Dodaj 30 ml (2 ³y¿ki sto³owe) zimnej wody

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Rodzaj

¿ywnoœci

Zielona fasola

Mieszanka warzywna

(marchew/ groszek/ kukurydza)

Mieszanka warzywna

(chiñska)

Porcja

300 g

Moc

600W

Czas

(w min.)

7½-8½

Czas odstania

(w min.)

2-3

300 g

300 g

600W

600W

7-8

7½-8½

2-3

2-3

Zalecenia

Dodaj 30 ml (2 ³y¿ki sto³owe) zimnej wody

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Przewodnik gotowania ry¿u i makaronu

Ry¿ : U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹ - ry¿ dwukrotnie zwiêksza objêtoœæ podczas gotowania. Gotuj pod przykryciem. Po gotowaniu dok³adnie zamieszaj przed odstaniem, dodaj sól, zio³a lub mas³o.

Pamiêtaj : ry¿ mo¿e nie wch³on¹æ ca³ej wody u¿ytej do gotowania.

Makaron : U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹. Dodaj wrz¹-c¹ wodê, szczyptê soli i dobrze zamieszaj. Gotuj bez przykrycia. Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu.

Przykryj na czas odstania i nastêpnie dok³adnie ods¹cz.

Rodzaj

¿ywnoœci

Porcja Moc

Ry¿ bia³y

(paraboliczny)

Ry¿ br¹zowy

(paraboliczny)

Ry¿ mieszany

(bia³y + dziki)

Mieszanka

(ry¿ + ziarno)

Makaron

250g

375g

250g

375g

250g

250g

250g

900W

900W

900W

900W

900W

Czas

(w min.)

15-16

17½-18½

20-21

22-23

16-17

17-18

10-11

Czas odstania

(w min.)

5

Zalecenia

5

5

5

5

Dodaj 500 ml zimnej wody.

Dodaj 750 ml zimnej wody.

Dodaj 500 ml zimnej wody.

Dodaj 750 ml zimnej wody.

Dodaj 500 ml zimnej wody.

Dodaj 400 ml zimnej wody.

Dodaj 1000 ml gor¹cej wody.

16

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒGX^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

Przewodnik kucharski dla œwie¿ych warzyw

U¿yj ¿aroodpornego naczynia ze szk³a z pokrywk¹. Dodaj 30-45 ml zimnej wody

(2-3 ³y¿ki sto³owe) na ka¿de 250 g warzyw, chyba ¿e s¹ podane inne zalecane iloœci – patrz tabela. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas – patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia po¿¹danego efektu. Raz zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a po gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem na 3 minuty.

Wskazówka: Potnij warzywa na mniej wiêcej równe kawa³ki. Im mniejsze kawa³ki, tym szybciej siê ugotuj¹.

Wszystkie warzywa œwie¿e powinny byæ ugotowane z u¿yciem pe³nej mocy kuchenki (900W).

Rodzaj ¿ywnoœci Porcja

Broku³y

Brukselka

Marchew

Kalafior

Cukinie

Bak³a¿any

Pory

Grzyby

Cebule

Papryka

Ziemniaki

Rzepa

250g

500g

250g

250g

250g

500g

250g

250g

250g

125g

250g

250g

250g

250g

500g

250g

Czas

(w min.)

3½-4

6-7

5-5½

3½-4

4-4½

6½-7½

3-3½

2½-3

3-3½

1-1½

2-2½

4-4½

3½-4

3-4

6-7

4½-5

Czas odstania

(w min.)

3

Zalecenia

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Przygotuj równej wielkoœci kwiaty. U³ó¿ je ³ody¿kami do

œrodka.

Dodaj 60-75 ml (5-6 ³y¿. st.) wody.

Potnij na równe kawa³ki.

Przygotuj równej wielkoœci kwiaty. Du¿e potnij na po³owy.

U³ó¿ je ³ody¿kami do œrodka.

Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml

(2 ³y¿. st.) wody lub mas³a. Gotuj a¿ zmiêknie.

Potnij na drobne plasterki i pokrop sokiem z cytryny (1 ³y¿. st.)

Potnij w grube kr¹¿ki.

Przygotuj ma³e lub pokrojone.

Nie dodawaj wody. Skrop sokiem z cytryny. Dodaj pieprz i sól. Ods¹cz przed podaniem.

Potnij na plasterki lub na po³ówki. Dodaj 15 ml (1 ³y¿. st.) wody.

Potnij na drobne plasterki.

Zwa¿ obrane i pokrój na równej wielkoœci po³ówki lub æwiartki.

Potnij w drobn¹ kostkê.

17

ODGRZEWANIE

Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje ¿ywnoœæ w takim samym czasie jak konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna.

U¿ywaj poziomów mocy i czasów gotowania wed³ug zamieszczonych w przewodniku zaleceñ. Czasy uwzglêdniaj¹ temperaturê wyjœciow¹ np. pokojow¹

+18 - +20°C lub sch³odzonej w lodówce ¿ywnoœci +5 - +7°C.

U³o¿enie i przykrycie

Unikaj odgrzewania du¿ych porcji miêsa - mo¿e dojœæ do przypalenia, wysuszenia zewnêtrznych czêœci zanim œrodek uzyska odpowiedni¹ do podania temperaturê. Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.

PO

Poziomy mocy i mieszanie potraw

Niektóre potrawy wymagaj¹ do odgrzewania mocy 900 W kiedy inne potrzebuj¹ 600 W, 450 W czy nawet 300 W.

SprawdŸ zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla ró¿nych produktów.

Generalnie, lepiej jest w wiêkszoœci przypadków u¿ywaæ mniejszych poziomów mocy kuchenki, szczególnie je¿eli potrawa jest delikatna czy w du¿ych iloœciach. W niektórych przypadkach jednak lepiej jest j¹ podgrzaæ szybko (na przyk³ad paszteciki).

Dobrze wymieszaj lub obracaj ¿ywnoœæ w trakcie odgrzewania aby osi¹gn¹æ najlep-sze rezultaty. Je¿eli to mo¿liwe, zamieszaj j¹ równie¿ przed samym podaniem.

Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i pokarmy dla niemowl¹t. Aby unikn¹æ wykipienia lub wrzenia mieszaj je czêsto przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Pozostaw p³yny w kuchence na czas odstania. Zalecamy w³o¿enie do szklanki z p³ynem plastikowej ³y¿ki lub szklanego mieszade³ka. Unikaj przegrzania (i w efekcie popsucia) potrawy.

Zalecamy ustawienie krótszego czasu i je¿eli to bêdzie konieczne - przed³u¿enie czasu o dodatkowe minuty.

Ogrzewanie i czas odstania

Je¿eli odgrzewasz ¿ywnoœæ po raz pierwszy, zanotuj ustawienie – mo¿e byæ pomocne przy nastêpnych próbach.

Zawsze upewnij siê, ¿e odgrzewana ¿ywnoœæ jest w ca³oœci gor¹ca.

Pozostaw jedzenie na krótki czas po podgrzaniu - by wyrówna³o temperaturê.

Zalecany czas odstania wynosi 2 - 4 minuty, chyba ¿e inny jest podany w tabeli poni¿ej.

Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i jedzenie dla niemowl¹t. Zobacz te¿ rozdzia³ z instrukcjami bezpieczeñstwa.

ODGRZEWANIE P£YNÓW

Zawsze pozostaw do odstania p³yny na co najmniej 20 sekund po wy³¹czeniu siê kuchenki dla wyrównania temperatury. Je¿eli to konieczne, zamieszaj podczas podgrzewania i ZAWSZE mieszaj p³yny po podgrzaniu. Aby unikn¹æ zagotowania czy wykipienia napojów, zalecane jest w³o¿enie do szklanki z p³ynem plastikowej ³y¿ki lub szklanego mieszade³ka oraz zamieszanie przed, w trakcie i po podgrzaniu.

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒGX_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

PO

PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWL¥T

POKARMY DLA NIEMOWL¥T:

W³ó¿ pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikowa pokrywk¹. Dobrze zamieszaj po podgrzaniu! Odstaw na 2-3 minuty przed podaniem. Ponownie zamieszaj i sprawdŸ temperaturê: miêdzy 30 - 40°C.

MLEKO DLA NIEMOWL¥T:

Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie podgrzewaj mleka w butelce ze smoczkiem, bo mo¿e ona wybuchn¹æ z przegrzania. Dobrze wstrz¹œnij przed odstaniem jak i przed podaniem ! Zawsze starannie sprawdŸ temperaturê przed podaniem mleka dziecku. Zalecana temperatura podania wynosi ok.37°C.

ZAPAMIÊTAJ:

Aby zapobiec oparzeniom nale¿y dok³adnie sprawdzaæ temperaturê pokarmów dla niemowl¹t.

Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli czasów i poziomów mocy kuchenki jako przewodnika odgrzewania.

Przewodnik odgrzewania na dwóch poziomach jednoczeœnie

(Dual Cook)

U¿ywaj poziomów mocy i czasów z poni¿szej tabeli i wytycznych odgrzewania.

Rodzaj

¿ywnoœci

Zupa

(sch³odzona)

Kurczak curry z ry¿em

(sch³odzony)

Danie na talerzu

(sch³odzone)

Porcja Moc Czas

(w min.)

2x250g

2x350g

900W 3½-4½

5-6

2x350g 600W

2x350g 600W

7-8½

7½-9

Czas odstania

(w min.)

2-3

Zalecenia

3

3

Wlej do dwóch ceramicz-nych talerzy. Jeden z nich postaw na talerzu obroto-wym, drugi na podstawce metalowej.

Zamieszaj po podgrzaniu.

Zamieszaj ponownie przed podaniem.

2 dania sk³adaj¹ce siê z trzech sk³adników umieœæ na ceramicznych talerzach. Przykryj foli¹ do kuchni mikrofalowych.

Jeden z nich postaw na talerzu obrotowym, drugi na podstawce metalowej.

2 dania sk³adaj¹ce siê z 2-3 sk³adników umieœæ na ceramicznych talerzach. Przy-kryj foli¹ do kuchni mikrofa-lowych.

Jeden z nich po-staw na talerzu obrotowym, drugi na podstawce metalowej.

18

Podgrzewanie p³ynów i potraw

Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

Rodzaj

¿ywnoœci

Napoje

(kawa, mleko, herbata, woda)

Zupa

(sch³odzona)

Gulasz

(sch³odzony)

Makaron z sosem

(sch³odzony)

Makaron z nadzieniem i sosem

(sch³odzony)

Danie na talerzu

(sch³odzone)

Porcja

150 ml

(1 fili¿anka)

300 ml

(2 fili¿anki)

450 ml

(3 fili¿anki)

600 ml

(4 fili¿anki)

250g

350g

450g

550g

900W 1-1½

1½-2

2½-3

3-3½

900W 2-2½

2½-3

3-3½

3½-4

350g

350g

350g

350g

450g

550g

Moc

600W

600W

600W

600W

Czas

(w min.)

Czas odstania

(w min.)

Zalecenia

1-2 Wlej napój i podgrzewaj odkryte: 1 fili¿ankê na

œrodku, 2 na przeciw siebie,

3 w ko³o na szklanym talerzu. Zostaw w kuchence do odstania i dobrze zamieszaj.

4½-5½

3½-4½

4-5

4½-5½

5-6

5½-6½

2-3 Wlej do ceramicznego talerza. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹. Zamieszaj po podgrzaniu. Zamieszaj przed podaniem.

2-3 Na³ó¿ gulasz do ceramicznego talerza.

Przykryj plastikow¹ pokrywk¹. Mieszaj od czasu do czasu w trakcie podgrzewania oraz przed i po odstaniu.

3 Na³ó¿ spaghetti (lub inny ma-karon jajeczny) na p³aski, ce-ramiczny talerz.

Przykryj foli¹ do kuchenek.

Zamieszaj przed podaniem.

3

3

Na³ó¿ do g³êbokiego, ceramicz-nego talerza makaron (ravioli, tortellini).

Przykryj pokrywk¹ plastikow¹. Mieszaj od czasu do cza-su w trakcie podgrzewania oraz przed i po odstaniu.

Gotowe do odgrzania danie sk³adaj¹ce siê z 2-3 sk³adników umieœæ na ceramicznym talerzu. Przykryj przeŸroczyst¹ foli¹.

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒGX`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowl¹t

Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

Rodzaj

¿ywnoœci

Pokarm dla niemowl¹t

(warzywa + miêso)

190g 600W

Owsianka

(ziarno

+ mleko

+ owoce)

190g 600W

Mleko niemowlêce

Porcja Moc

100ml

200ml

300W

Czas

(w min.)

30s

20s

30-40 s

1 min do

1min 10 s

Czas odstania

(w min.)

2-3

Zalecenia

2-3 Na³ó¿ do ceramicznego talerza. Podgrzej pod przykryciem. Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdŸ dok³adnie temperaturê.

2-3

Na³ó¿ do ceramicznego talerza. Podgrzej pod przykryciem. Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdŸ dok³adnie temperaturê.

Wlej mleko do sterylnej butelki szklanej. Dobrze za-mieszaj i wstrz¹œnij przed podgrzaniem.

Podgrzewaj odkryte.

Dobrze wstrz¹œnij i pozostaw do odstania na co najmniej 3 minuty.

Przed podaniem dok³adnie wstrz¹œnij i starannie sprawdŸ temperaturê przed podaniem mleka dziecku.

ROZMRA¯ANIE

Mikrofale s¹ doskona³ym sposobem na rozmra¿anie ¿ywnoœci. Rozmra¿aj¹ delikatnie i w krótkim czasie zamro¿one produkty. Mo¿e to byæ pomocne w przypadku niespodziewanych goœci.

Zamro¿ony drób musi byæ starannie rozmro¿ony przed ugotowaniem. Usuñ wszystkie metalowe czêœci opakowania, obr¹czki itp. by pozwoliæ na odparowanie powsta³ego po rozmro¿eniu p³ynu.

W³ó¿ zamro¿one miêso do naczynia bez przykrycia. Obróæ na drug¹ stronê w po³owie czasu, odlej p³yn i usuñ tak szybko jak to mo¿liwe wszystkie podroby.

Od czasu do czasu sprawdŸ temperaturê miêsa aby upewniæ siê, ¿e miêso nie sta³o siê ciep³e.

Najmniejsze czêœci mog¹ szybciej siê ogrzewaæ i aby tego unikn¹æ mo¿na owin¹æ je ma³ymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmra¿ania.

Je¿eli jednak miêso podgrzeje siê z jednej strony, odstaw je na 20 minut przed ponownym rozpoczêciem rozmra¿ania po obróceniu.

Pozostaw rozmra¿an¹ rybê, miêso lub drób do ca³kowitego rozmro¿enia. Czas potrzebny do rozmro¿enia miêsa zale¿y g³ównie od jego masy. Skorzystaj z tabeli zamieszczonej poni¿ej.

Wskazówka: P³askie kawa³ki rozmra¿aj¹ siê lepiej ni¿ grube, a ma³e kawa³ki szybciej ni¿ du¿e. Nale¿y o tym pamiêtaæ w czasie zamra¿ania jak i rozmra¿ania ¿ywnoœci.

Dla rozmra¿ania ¿ywnoœci zamro¿onej w temperaturze oko³o -18 do -20°C skorzystaj z tabeli zamieszczonej na nastêpnej stronie jako przewodnika.

PO

19

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒGYWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

PO

Wszystkie zamro¿one produkty powinny byæ rozmra¿ane z moc¹ na poziomie rozmra¿ania (180 W).

Rodzaj ¿ywnoœci Porcja Czas

(w min.)

Czas odstania

(w min.)

Zalecenia

Miêso

Kotlety wo³owe

200g

400g

6-7

10-12

Steki wieprzowe

Drób

Porcjowany kurczak

Ca³y kurczak

250g

500g

(2 kawa³ki)

1200g

7-8

14-15

32-34

15-30 Umieœæ miêso na p³askim, ceramicznym talerzu.

Cieñsze koñce owiñ foli¹ aluminiow¹.

Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

15-60

U³ó¿ kawa³ki kurczaka skór¹ do do³u, ca³ego kurczaka piersi¹ do do³u na p³askim, ceramicznym talerzu.

Cieñsze koñce, jak skrzyde³ka, owiñ foli¹ aluminiow¹. Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

Ryby

Filety rybne

Ca³e ryby

200g

400g

6-7

11-13

10-25 Po³ó¿ ryby na p³askim, cera-micznym talerzu. U³ó¿ cieñsze koñce pod grubsze.

Cieñsze koñce owiñ foli¹ aluminiow¹. Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

Owoce

Jagody 250g 6-7 5-10 Roz³ó¿ owoce na p³askim, szklanym naczyniu (o du¿ej

œrednicy).

Chleb

Bu³ki (kr¹¿ki)

(po 50 g szt.)

Tostowy/

Sandwich

Pieczywo ciemne

(wieloziarniste)

2 szt.

4 szt.

250 g

500 g

1-1½

2½-3

4-4½

7-9

5-20 Roz³ó¿ bu³ki w ko³o na talerzu lub chleb na papierze kuchen-nym i po³ó¿ na talerzu obrotowym. Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

GRILL

Element grzejny grilla jest umieszczony pod górn¹ œciank¹ wewn¹trz komory kuchenki. Dzia³a, gdy drzwiczki s¹ zamkniête i obraca siê talerz szklany.

Obracanie siê talerza daje lepsze i równomierne upieczenie potraw. Wstêpne ogrzanie grilla przez ok. 4 minuty przyœpiesza pieczenie.

Naczynia do grillowania:

Powinny byæ ¿aroodporne i mog¹ zawieraæ metal. Nie zaleca siê stoso-wania naczyñ plastikowych, poniewa¿ mog¹ siê stopiæ lub odkszta³ciæ.

¯ywnoœæ zalecana do przygotowania na grillu :

Kotlety, kie³baski, steki, hamburgery, plastry bekonu i wêdzonki, schab, szynka, cienkie porcje ryby, sandwicze, i wszystkie rodzaje tostów z topionym serem.

WA¯NA WSKAZÓWKA:

Je¿eli kuchenka ma pracowaæ w trybie grillowania, upewnij siê, ¿e element grzejny grilla jest umieszczony po górn¹ œciank¹ w pozycji poziomej a nie na tylnej œcianie komory w pozycji pionowej (opuszczony pod k¹tem ok. 45°).

Prosimy pamiêtaæ, ¿e ¿ywnoœæ musi byæ u³o¿ona na podstawce metalowej, chyba, ¿e w przepisie ksi¹¿ki kucharskiej znajduj¹ siê inne zalecenia.

MIKROFALE + GRILL

Tryb niniejszy stanowi po³¹czenie promieniowania cieplnego z elementu grilla z szybkoœci¹ gotowania mikrofalami. Dzia³a tylko przy zamkniêtych drzwiczkach i obracaj¹cym siê talerzu szklanym. Obracanie siê talerza powoduje lepsze i równomierne upieczenie potraw. Trzy kombinacje mikrofal z grillem s¹ dostêpne w Pañstwa kuchence:

600 W + Grill, 450 W + Grill, 300 W + Grill.

Naczynia zalecane do trybu mikrofale + grill:

Prosimy u¿ywaæ naczyñ przepuszczaj¹cych mikrofale. Powinny byæ

¿aroodporne. Nie zaleca siê stosowania naczyñ metalowych. Nie zaleca siê stosowania naczyñ plastikowych, poniewa¿ mog¹ siê stopiæ lub odkszta³ciæ.

¯ywnoœæ zalecana do przygotowania w trybie kombinowanym grill + mikrofale:

Do gotowania w tym trybie nadaj¹ siê wszystkie te potrawy, które wymagaj¹ jednoczesnego podgrzewania i pieczenia (np. pieczony makaron), jak i potrawy które potrzebuj¹ przypieczenia z wierzchu. Mo¿na te¿ w ten sposób przygotowaæ grube porcje, które przypieka siê od góry (np. kawa³ki kurczaka, obracaj¹c je w po³owie czasu gotowania). Prosimy skorzystaæ z tabeli grillowania.

20

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒGYXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

WA¯NA WSKAZÓWKA:

Je¿eli u¿ywasz trybu kombinowanego (mikrofale + grill), upewnij siê, ¿e element grzejny grilla jest umieszczony pod górn¹ œciank¹ w pozycji poziomej a nie na tylnej œcianie komory w pozycji pionowej. ¯ywnoœæ musi byæ u³o¿ona na podstawce metalowej, chyba, ¿e w przepisie ksi¹¿ki kucharskiej znajduj¹ siê inne zalecenia.

Je¿eli nie, nale¿y umieœciæ ¿ywnoœæ na talerzu szklanym.

Prosimy skorzystaæ z odpowiednich zaleceñ niniejszej instrukcji.

¯ywnoœæ musi byæ obrócona na drug¹ stronê, je¿eli ma byæ przypieczona z obu stron.

Przewodnik gotowania dla œwie¿ej ¿ywnoœci

Ogrzej wstêpnie grill przez 4 minuty u¿ywaj¹c funkcji grill.

Zastosuj poziomy mocy i czasy podane w poni¿szej tabeli jako zalecenia do grillowania potraw

Rodzaj

¿ywnoœci

œwie¿ej

Tosty

Bu³ki

(upieczone)

Pieczone pomidory

Tost z serem i pomidorem

Tost hawajski

(ananas, szynka, plasterki sera)

Porcja

4 kawa³ki

(25 g/szt.)

2-4 sztuki

200 g

(2 szt.)

400 g

(4 szt.)

4 szt.

(300 g)

2 szt.

(300 g)

4 szt.

(600 g)

Poziom mocy

tylko

Grill tylko

Grill

300 W

+ Grill

300 W

+ Grill

450 W

+ Grill

Czas pieczeni a 1 strony

3½-4½

Czas pieczeni a 2 strony

Zalecenia

3-4 Po³ó¿ tosty na metalowej podstawce jeden obok drugiego.

2½-3½ 1½-2½ Po³ó¿ bu³ki bezpoœrednio na talerzu obrotowym najpierw spodem do góry.

3½-4½ --

5-6

Potnij pomidory na po³ówki. Na wierzch po³ó¿ trochê sera. U³ó¿ je na p³askim naczyniu

¿aroodpornym. Ca³oœæ ustaw na podstawce metalowej.

4-5 -

3½-4½

6-7

--

Najpierw przypiecz tosty. Tosty z serem u³ó¿ na podstawce.

Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

Najpierw przypiecz same tosty. Potem po³ó¿ je razem z dodatkami na podstawce metalowej. Dwa

– naprzeciw siebie.

Pozostaw do odstania na 2 - 3 minuty

21

Rodzaj

¿ywnoœci

œwie¿ej

Pieczone ziemniaki

Zapiekanka - ziemniaki / warzywa

(sch³odzona)

Kurczak w kawa³kach

Kurczak pieczony

Kotlety jagniêce

Porcja

250 g

500 g

500 g

450 g

(2 szt)

650 g

(2-3 szt)

850 g

(4 szt)

900g

1100g

400 g

(4 szt.)

Poziom mocy

600 W

+ Grill

450 W

+ Grill

300 W

+ Grill

450 W

+ Grill.

tylko

Grill

Czas pieczeni a 1 strony

4½-5½

6½-7½

9-11

7-8

9-10

11-12

10-12

12-14

10-12

Czas pieczeni a 2 strony

--

Zalecenia

--

7-8

8-9

9-10

9-11

11-13

Potnij ziemniaki na po³ów-ki. U³ó¿ je przeciêtym bokiem w stronê grilla na podstawce metalowej.

U³ó¿ zapiekankê w ma³ym naczyniu

¿aroodpornym.

Naczynie postaw na podstawce metalowej.

Po zapieczeniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

Przypraw miêso i dodaj oleju. U³ó¿ kawa³ki dooko³a pod-stawki koœæmi do œrodka. Pojedynczego kawa³ka nie umie-szczaj na œrodku pod-stawki. Pozostaw do odstania na 2 – 3 minuty.

Przypraw miêso i posmaruj olejem. U³ó¿ kurczaka piersi¹ do do³u bezpoœrednio na talerzu. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 5 minut.

8-9 Posmaruj miêso olejem z przyprawami. U³ó¿ wokó³ podstawki. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 2 – 3 minuty.

PO

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒGYYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

PO

Przewodnik Grillowania œwie¿ej ¿ywnoœci

Rodzaj

¿ywnoœci

œwie¿ej

Steki wieprzowe

Pieczona ryba

Porcja

250 g

(2 kawa³ki)

500 g

(4 kawa³ki)

450g

650g

Poziom mocy

Czas pieczenia 1 strony

Mikrofale

+Grill

(300W

+Grill)

6-7

Czas pieczenia 2 strony

(Grill)

5-6

300W

+ Grill.

8-10

6-7

7-8

7-8

7-8

8-9

Pieczone jab³ka

2 jab³ka

(ok. 400 g)

4 jab³ka

(ok. 800 g)

300W

+ Grill.

6-7

10-12

-

Zalecenia

Posmaruj miêso olejem z przyprawami. U³ó¿ wokó³ podstawki. Po upieczeniu pozostaw do odstania na 2- 3 minuty.

Posmaruj rybê olejem i posyp zio³ami i przypraw.

U³ó¿ ryby g³ow¹ do ogona naprzeciw siebie na podstawce.

Obierz jab³ka i nape³nij je rodzynkami i d¿emem. Na wierzchu posyp migda³ami. U³ó¿ jab³ka na p³askim naczyniu

¿aroodpornym. Ca³oœæ postaw na talerzu obrotowym.

Grillowanie zamro¿onej ¿ywnoœci

U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów gotowania.

Rodzaj

¿ywnoœci

œwie¿ej

Bu³ki (kr¹¿ki)

(50g/szt.)

Bagietki/

Pieczywo czosnkowe

Zapiekanka

(warzywa lub ziemniaki)

Makaron

(Canelloni,

Macaroni,

Lasagne)

Zapiekanka rybna

Porcja

2 szt.

4 szt.

200 - 250 g

(1 szt.)

400g

400g

400g

Poziom mocy

Mikrofale +

Grill

Czas pieczenia 1 strony

300W+

Grill

1½-2

2½-3

Czas pieczenia 2 strony

Grill

2-3

2-3

Mikrofale +

Grill

450W+

Grill

3½-4

450W+

Grill

600W+

Grill

450W+

Grill

13-15

14-16

16-18

Grill

2-3

-

-

-

Zalecenia

U³ó¿ bu³ki w ko³o na podstawce metalowej.

Drug¹ stronê bu³ek przypiecz wg uznania.

Odstaw na 2 - 5 minut.

Po³ó¿ bagietkê na

œrodku podstawki metalowej.

Po upieczeniu odstaw na 2 - 3 minuty.

W³ó¿ zamro¿on¹ zapiekankê do ma³ej, okr¹g³ej miski ze szk³a

¿aroodpor-nego.

Miskê postaw na podstawce metalowej.

Odstaw na 2 - 3 minuty.

W³ó¿ makaron do pros-tok¹tnego naczynia ze szk³a

¿aroodpornego.

Ca³oœæ umieœæ na talerzu obrotowym.

Pozostaw do odstania na 2 - 3 minuty.

Wy³ó¿ zamro¿on¹ zapie-kankê do ma³ego, p³as-kiego, prostok¹tnego naczynia ze szk³a ¿aroodpornego. Naczynie postaw bezpoœrednio na talerzu obrotowym.

Po ugotowaniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

22

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒGYZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

WSKAZÓWKI SPECJALNE

MAS£O ROZPUSZCZANE

W³ó¿ 50 g mas³a do ma³ej, g³êbokiej szklanej miski. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹. Podgrzewaj przez 30-40 sekund z moc¹ 900 W, a¿ mas³o siê rozpuœci.

ROZPUSZCZONA CZEKOLADA

W³ó¿ 100 g czekolady do ma³ej, g³êbokiej szklanej miski. Podgrzewaj przez 3-5 minut, z moc¹ 450 W a¿ do rozpuszczenia.

Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. U¿yj rêkawic do wyjmowania!

ROZPUSZCZONY MIÓD KRYSTALICZNY

W³ó¿ 20 g miodu do ma³ej, g³êbokiej szklanej miski. Podgrzewaj przez 20 30 sekund z moc¹ 300 W, a¿ miód siê rozpuœci.

ROZPUSZCZONA ¯ELATYNA

Wsyp 10 g ¿elatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Ods¹czon¹ w³ó¿ do ma³ej, ¿aroodpornej miski. Podgrzewaj przez 1 minutê z moc¹ 300 W.

Zamieszaj po rozpuszczeniu.

GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)

Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez przykrycia w misce ¿aroodpornej z moc¹ 900 W przez 3½ do 4½ minuty a¿ lukier/polewa bêdzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj podczas gotowania.

GOTOWANY D¯EM

W³ó¿ 600 g owoców w odpowiedniej wielkoœci naczynie ¿aroodporne z przykryciem, dodaj 300 g cukru ¿eluj¹cego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod przykryciem przez 10- 12 minut z maksymaln¹ moc¹ kuchenki. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej bezpoœrednio do ma³ych s³oików twistoff, po³ó¿ je na zakrêtkach i odczekaj 5 minut.

PUDDING (budyñ)

Zmieszaj budyñ z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml).

U¿yj odpowiedniej wielkoœci naczynia ¿aroodpornego z przykryciem. Gotuj przez 6½ do 7½ minuty z moc¹ 900 W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania.

PODPIEKANE P£ATKI MIGDA£OWE

Roz³ó¿ 30 g p³atków migda³owych na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie 3½ - 4½ minutowego podpiekania z moc¹ 600 W. Pozostaw do odstania przez 2 - 3 minuty. U¿yj rêkawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!

Czyszczenie kuchenki

Aby unikaæ gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci i osadzania siê t³uszczu, nale¿y regularnie czyœciæ ni¿ej wymienione czêœci kuchenki mikrofalowej:

• Wewnêtrzne i zewnêtrzne powierzchnie

• Drzwi i ich uszczelki

• Talerz szklany i pierœcieñ obrotowy

ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe s¹ czyste i czy drzwiczki zamykaj¹ siê prawid³owo.

1.

Zmywaj powierzchnie zewnêtrzne delikatn¹ szmatk¹ zamoczon¹ w ciep³ej wodzie z myd³em, op³ucz i osusz.

PO

2.

Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnêtrznych powierzchni przy pomocy namydlonej szmatki, a nastêpnie op³ucz i osusz.

3.

Aby usun¹æ stwardnia³e resztki ¿ywnoœci i pozbyæ siê nieprzyjemnych zapachów, umieœæ na szklanym talerzu kubek z rozcieñczonym sokiem cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie mocy.

4.

Je¿eli to konieczne, myj szklany talerz po ka¿dorazowym u¿yciu (mo¿esz w zmywarce).

NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie u¿ywaj materia³ów œciernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myj¹c uszczelki drzwiowe zwróæ szczególn¹ uwagê, aby upewniæ siê, ¿e nie ma w nich cz¹stek:

• zanieczyszczeñ

• osadów przeszkadzaj¹cych w szczelnym zamkniêciu drzwiczek.

Wyczyœæ komorê kuchenki po ka¿dym u¿yciu z niewielk¹ iloœci¹ detergentu, jednak najpierw zawsze zaczekaj a¿ siê och³odzi, aby siê nie poparzyæ.

Podczas czyszczenia komory kuchenki mo¿e byæ wygodne opuszczenie elementu grzejnego grilla o 45° i umycie jego górnej powierzchni.

23

jlY`Yku†wvU”GGwˆŽŒGY[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYSGYWWYGGZaW[Gwt

Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej

PO

Konserwuj¹c lub oddaj¹c do naprawy kuchenkê mikrofalow¹ musisz zachowaæ kilka prostych œrodków ostro¿noœci.

Kuchenki mikrofalowej nie mo¿na u¿ywaæ w nastêpuj¹cych przypadkach:

• s¹ z³amane zawiasy drzwiowe

• s¹ uszkodzone uszczelki drzwiowe

• jest pokrzywiona lub wgiêta obudowa

Naprawy mo¿e przeprowadzaæ wy³¹cznie pracownik serwisu posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchenki mikrofalowej.

NIGDY nie zdejmuj os³ony zewnêtrznej z kuchni mikrofalowej.

Je¿eli kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz w¹tpliwoœci co do poprawnoœci jej dzia³ania, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:

• wyjmij wtyczkê z gniazdka sieciowego

• skontaktuj siê z najbli¿szym autoryzowanym centrum serwisowym

Je¿eli przez jakiœ czas nie zamierzasz u¿ywaæ kuchenki mikrofalowej, postaw j¹ w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.

Powód: Kurz i wilgoæ mog¹ niekorzystnie oddzia³ywaæ na robo-cze czêœci kuchenki mikrofalowej.

Kuchenka nie jest przeznaczona do u¿ytkowania w warunkach przemys³owych w celach zarobkowych.

Dane techniczne

SAMSUNG ci¹gle podnosi jakoœæ swoich wyrobów. Dlatego zastrzega siê mo¿liwoœæ dokonywania zmian zarówno w danych technicznych, jak i niniejszej instrukcji obs³ugi.

Model

Zród³o zasilania

Pobór mocy

Mikrofale

Grill

Tryb Kombinowany

Moc wyjœciowa mikrofal

Czêstotliwoœæ pracy

Magnetron

Metoda ch³odzenia

Wymiary (szer x wys x g³êb)

Zewnêtrzne

Komory

Objêtoœæ komory

Waga netto

CE292DN / CE292DNT

230V ~ 50 Hz

1400 W

1300 W

2700 W

100W/900W (IEC-705)

2450 MHz

OM75P(31)

Silnik ch³odz¹cy – wentylator

517 x 297 x 445 mm

336 x 241 x 349 mm

28 l ok. 18 kg

24

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project