Samsung GE82WT Owner's manual

Samsung GE82WT Owner's manual
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒGXGGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
KUCHENKA MIKROFALOWA
Instrukcja obs³ugi i ksi¹¿ka kucharska
GE82W / GE82WT
Code No. : DE68-02926G
Skrócona instrukcja obs³ugi...........................................................2
Kuchenka.........................................................................................2
Panel sterowania.............................................................................3
Akcesoria.........................................................................................4
U¿ywanie instrukcji obs³ugi............................................................4
Warunki bezpiecznej eksploatacji ..................................................5
Instalacja kuchenki mikrofalowej ...................................................6
Ustawianie czasu ............................................................................7
Zasady dzia³ania kuchenki mikrofalowej .......................................7
Sprawdzenie prawid³owoœci pracy kuchni....................................8
Postêpowanie w razie w¹tpliwoœci lub problemów ....................8
Gotowanie/Odgrzewanie................................................................9
Poziomy mocy ................................................................................9
Zatrzymanie gotowania ..................................................................9
Zmiana czasu gotowania................................................................9
Manualne rozmra¿anie ¿ywnoœci.................................................10
U¿ywanie funkcji automatycznego rozmra¿ania .........................10
Ustawienia funkcji automatycznego rozmra¿ania.......................10
U¿ywanie talerza Crusty (GE82WT) .............................................11
Ustawienia talerza Crusty (GE82WT) ...........................................12
Wybór pozycji elementu grzejnego .............................................13
Wybór akcesoriów........................................................................13
Grillowanie ....................................................................................14
Kombinacja Mikrofal i Grilla .........................................................14
Naczynia, które mo¿na u¿ywaæ w kuchence mikrofalowej ........15
Ksi¹¿ka kucharska .........................................................................16
Czyszczenie kuchenki ...................................................................22
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej ..........................23
Dane techniczne............................................................................23
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒGYGGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
Skrócona instrukcja obs³ugi
PO
Kuchenka
OŒWIETLENIE
KOMORY KUCHENKI
OTWORY
WENTYLACYJNE
Chcesz coœ ugotowaæ
1. Umieœæ ¿ywnoœæ w kuchence.
Wybierz poziom mocy obracaj¹c POKRÊT£O KONTROLI
MOCY.
UCHWYT
GRILL
POKRÊT£O
USTAWIANIA CZASU
GOTOWANIA/WAGI
¯YWNOŒCI
2. Wybierz czas gotowania obracaj¹c POKRÊT£EM
) wed³ug potrzeby.
REGULACJI (
Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê po oko³o 2
sekundach.
Chcesz coœ rozmroziæ w trybie Auto Defrost
1. Umieœæ ¿ywnoœæ w kuchence. Wybierz rodzaj ¿ywnoœci,
któr¹ chcesz rozmroziæ ustawiaj¹c POKRÊT£O KONTROLI
).
MOCY w pozycji Automatycznego rozmra¿ania (
DRZWICZKI
2. Wybierz wagê ¿ywnoœci obracaj¹c wed³ug potrzeby
POKRÊT£EM REGULACJI (
).
Rezultat: Rozmra¿anie rozpocznie siê po oko³o
2 sekundach.
ZATRZASKI
DRZWICZEK
Chcesz ustawiæ czas gotowania
Pozostaw ¿ywnoœæ w kuchence.
Obróæ POKRÊT£O REGULACJI(
¿¹danego czasu .
) do uzyskania
Chcesz coœ upiec na grillu
1. Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji Grill (
).
2. Wybierz czas gotowania obracaj¹c POKRÊT£EM
).
REGULACJI (
Rezultat: Grillowanie rozpocznie siê po oko³o 2
sekundach.
2
£¥CZNIK
TALERZ
SZKLANY
PIERŒCIEÑ
OBROTOWY
OTWORY
ZATRZASKÓW
DRZWIOWYCH
POKRÊT£O
KONTROLI
MOCY
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒGZGGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
Panel sterowania
Model:GE82W
Model:GE82WT
1
1
6
6
2
2
3
3
4
4
7
7
8
8
5
5
1. WYŒWIETLACZ
2. PRZYCISK USTAWIANIA ZEGARA
3. SYMBOL MANUALNEGO
ROZMRA¯ANIA
4. POKRÊT£O KONTROLI MOCY
5. COMBI (Mikrofale + Grill)
PO
6. USTAWIANIE CZASU I WAGI
7. AUTOMATYCZNE ROZMRA¯ANIE
8. GRILL
1. WYŒWIETLACZ
2. PRZYCISK USTAWIANIA ZEGARA
3. SYMBOL MANUALNEGO
ROZMRA¯ANIA
4. POKRÊT£O KONTROLI MOCY
5. COMBI (Mikrofale + Grill)
3
6. USTAWIANIE CZASU I WAGI
7. AUTOMATYCZNE ROZMRA¯ANIE
8. GRILL
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒG[GGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
PO
Akcesoria
U¿ywanie instrukcji obs³ugi
W zale¿noœci od wybranej opcji modelu kuchenka jest
wyposa¿ona
w akcesoria, które mo¿na u¿ywaæ na ró¿ne sposoby.
W³aœnie zakupiliœcie Pañstwo kuchenkê mikrofalow¹ marki
SAMSUNG. Ta instrukcja obs³ugi zawiera wiele cennych
informacji na temat u¿ytkowania Waszej kuchenki, a w
szczególnoœci:
• Zasady bezpiecznej eksploatacji
• Odpowiednie akcesoria i naczynia
• Po¿yteczne rady na temat gotowania
Na wewnêtrznej stronie ok³adki znajdziesz krótki opis czterech
podstawowych trybów pracy kuchenki:
• Gotowania
• Rozmra¿ania ¿ywnoœci
• Grillowania
• Przed³u¿ania gotowania
Na pierwszych stronach instrukcji opisane s¹: wygl¹d kuchenki
oraz panel sterowania odpowiadaj¹cy Twojej kuchence. Dziêki
temu ³atwiej Ci bêdzie odnaleŸæ odpowiednie przyciski. Opisuj¹c
krok po kroku procedury postêpowania wykorzystano
nastêpuj¹ce symbole:
1. £¹cznik, umieszczony na osi silnika znajduj¹cego siê
w podstawie kuchenki.
Przeznaczenie: £¹cznik obraca talerz szklany.
2. Pierœcieñ obrotowy, umieszczany w centralnej czêœci
podstawy kuchni.
Przeznaczenie: Pierœcieñ obrotowy podtrzymuje talerz
szklany.
3. Talerz szklany, umieszczany na pierœcieniu obrotowym, w
œrodkowej czêœci, pasuj¹cy do ³¹cznika.
Przeznaczenie: Talerz szklany s³u¿y jako g³ówna powierzchnia do umieszczania artyku³ów
¿ywnoœciowych. Mo¿e byæ ³atwo wyjêty
do oczyszczenia.
4. Podstawka metalowa, do umieszczania na talerzu
obrotowym.
Przeznaczenie: The metal rack can be used in grill and
combination cooking.
5. Talerz Crusty (tylko GE82WT), zobacz na stronie 11.
Przeznaczenie: Do lepszego pieczenia mikrofalowego
i kombinowanego z grillem. Pomaga
uzyskaæ chrupi¹ce ciasto pizzy, zapiekanek czy chrupi¹ce frytki.
☛
☛
✉
✽
Wa¿ne
Uwaga
Ostrze¿enie
Obróæ
ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI POZWALAJ¥CE UNIKN¥Æ NARA¯ENIA
NA NADMIERNE DZIA£ANIE ENERGII MIKROFALOWEJ
Nie przestrzeganie poni¿szych œrodków ostro¿noœci mo¿e doprowadziæ do
szkodliwego dla zdrowia nara¿enia siê na nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej:
(a) Bez wzglêdu na okolicznoœci nie próbuj w³¹czaæ kuchni z otwartymi
drzwiczkami, nie manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wk³adaj ¿adnych
przedmiotów do otworów zatrzasków drzwiowych.
(b) Nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów pomiêdzy drzwi kuchni a œcianê przedni¹,
nie do-puszczaj do gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci na powierzchniach
uszczelniaj¹cych. Aby zapewniæ utrzymanie czystoœci drzwiczek i powierzchni
uszczelniaj¹cych wycieraj je po u¿yciu kuchenki najpierw wilgotn¹, a nastêpnie
such¹ miêkk¹ szmatk¹.
(c) Nie w³¹czaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu a¿ zostanie naprawiona przez
wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producen-ta kuchni
mikrofalowych.
Szczególnie wa¿ne jest by drzwiczki kuchni zamyka³y siê prawid³owo i aby nie
by³y uszkodzone:
(1) drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniaj¹ce
(2) zawiasy drzwiowe (wygiête lub z³amane)
(3) przewód zasilaj¹cy
(d) Kuchnia mikrofalowa mo¿e byæ regulowana lub naprawiana wy³¹cznie przez
odpowiednio wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê
producenta kuchni mikrofalowych.
NIE W£¥CZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierœcienia
obrotowego i talerza szklanego.
4
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒG\GGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
Warunki bezpiecznej eksploatacji
WA¯NE INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA
PROSIMY O UWA¯NE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE DO
PO¯NIEJSZEGO WGL¥DU.
Przed rozpoczêciem przygotowywania ¿ywnoœci lub napojów w
swojej kuchni mikrofalowej prosimy sprawdziæ, czy zachowane
s¹ podane ni¿ej warunki bezpieczeñstwa.
8. Zwróæ szczególn¹ uwagê gdy podgrzewasz p³yny i od¿ywki dla dzieci.
• ZAWSZE odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wy³¹czenia siê
kuchenki, aby temperatura potrawy mog³a siê wyrównaæ.
• Je¿eli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po
podgrzaniu.
• Zachowaj ostro¿noœæ trzymaj¹c pojemnik po podgrzaniu. Je¿eli pojem-nik
jest zbyt gor¹cy mo¿e dojœæ do oparzenia.
• Mo¿e zaistnieæ ryzyko opóŸnionego wykipienia podgrzewanego p³ynu.
• Aby unikn¹æ oparzenia siê przez wylewaj¹cy siê wrz¹cy p³yn, powinno siê
mieszaæ go przed, w trakcie i po podgrzaniu.
Powód: W czasie podgrzewania p³ynów punkt wrzenia mo¿e siê
opóŸniæ; oznacza to, ¿e moment zagotowania p³ynu mo¿e
mieæ miejsce tu¿ po wyjêciu pojemnika z kuchenki. Mo¿na siê
wtedy oparzyæ.
• W przypadku oparzenia siê postêpuj zgodnie z podanymi ni¿ej ZASADAMI
PIERWSZEJ POMOCY:
* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
* Za³ó¿ czysty, suchy opatrunek.
* Nie stosuj ¿adnych kremów, olejków ani p³ynów do przemywania ran.
• NIGDY nie wype³niaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest
szersze u góry ni¿ na dole. Butelki z w¹sk¹ szyjk¹ mog¹ eksplodowaæ po
przegrzaniu.
• ZAWSZE sprawdŸ temperaturê od¿ywki lub mleka zanim podasz je
niemowlêciu.
• NIGDY nie podgrzewaj dzieciêcych butelek z za³o¿onym smoczkiem,
poniewa¿ w przypadku przegrzania butelka mo¿e wybuchn¹æ.
9. Zwracaj uwagê, aby nie uszkodziæ przewodu zasilaj¹cego.
• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilaj¹cego ani wtyczki sieciowej; przewód
sieciowy trzymaj z dala od gor¹cych powierzchni.
• Nie w³¹czaj urz¹dzenia, je¿eli przewód zasilaj¹cy lub wtyczka sieciowa s¹
uszkodzone.
10. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odleg³oœci wyci¹gniêtego ramienia.
Powód: Gor¹ce powietrze lub para wydostaj¹ce siê z kuchenki mog¹ poparzyæ.
11. Utrzymuj w czystoœci wnêtrze kuchenki.
Powód: Resztki ¿ywnoœci lub rozpryskany olej przywieraj¹ce do œcianek kuchenki
mog¹ spowodowaæ uszkodzenie pow³ok lakierniczych oraz zmniejszaj¹
sprawnoϾ kuchenki mikrofalowej.
12. W trakcie pracy kuchenki mog¹ byæ s³yszalne „klikniêcia”, szczególnie podczas
rozmra¿ania.
Powód: Takie dŸwiêki s¹ spowodowane elektrycznymi zmianami mocy
wyjœciowej. Jest to zjawisko normalne.
13. Je¿eli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obci¹¿enia (jest pusta), dla bez-pie
czeñstwa moc mikrofal zostanie automatycznie wy³¹czona. Po odstaniu co
najmniej 30 minut mo¿na kuchenkê uruchomiæ ponownie.
1. NIE U¯YWAJ w kuchni mikrofalowej naczyñ metalowych:
• Metalowych pojemników
• Zastawy sto³owej ze z³otymi lub srebrnymi ozdobami
• Szpikulców, widelców itp.
Powód: Wyst¹pi¹ wy³adowania elektryczne i iskrzenia, które mog¹ uszkodziæ
kuchenkê.
2. NIE PODGRZEWAJ:
• Hermetycznie lub podciœnieniowo zamkniêtych butelek, s³oików
i pojemników, np. s³oików z od¿ywkami dla dzieci
• ¯ywnoœci w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach,
pomidorów itp.
Powód: Wzrost ciœnienia na skutek podgrzania mo¿e spowodowaæ ich wybuch.
Wskazówka:Zdejmij skorupkê, przebij skórkê, otwórz opakowanie itp.
3. NIE W£¥CZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta
Powód: Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie kuchni.
Wskazówka: Mo¿esz umieœciæ w kuchence na sta³e szklankê z wod¹.Woda
bêdzie poch³ania³a mikrofale jeœli przypadkowo w³¹czysz
kuchenkê.
4. NIE ZAS£ANIAJ znajduj¹cych siê z ty³u kuchni otworów wentylacyjnych
papierem lub metalem.
Powód: Materia³ lub papier mog¹ siê zapaliæ od gor¹cego powietrza wydostaj¹cego siê z kuchenki.
5. ZAWSZE u¿ywaj rêkawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej
Powód: Niektóre naczynia poch³aniaj¹ mikrofale, a ciep³o z ¿ywnoœci zawsze jest
przenoszone na naczynie, dlatego naczynia s¹ zawsze gor¹ce.
6. NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnêtrznych œcian kuchni
Powód: Œciany mog¹ byæ wystarczaj¹co gor¹ce aby poparzyæ nawet po
zakoñcze-niu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych
materia³ów z ¿adnymi elementami wewn¹trz kuchni. Pozwól jej siê
najpierw och³odziæ.
7. Aby nie dopuœciæ do ryzyka pojawienia siê ognia w komorze kuchni
mikrofalowej:
• Nie przechowuj w kuchence materia³ów palnych
• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykaj¹ce papierowe lub plastykowe
opakowania
• Nie u¿ywaj swojej kuchni mikrofalowej np. do suszenia gazet
• Je¿eli zauwa¿ysz dym, nie otwieraj¹c kuchni wy³¹cz j¹ lub od³¹cz przewód
zasilaj¹cy od gniazdka
5
PO
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒG]GGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
PO
Warunki bezpiecznej eksploatacji (ci¹g dalszy)
Instalacja kuchenki mikrofalowej
WA¯NA INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA
Umieœæ kuchenkê na p³askiej, poziomej powierzchni,
odpowiednio wytrzyma³ej do utrzymania masy kuchenki.
W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych
z tworzyw sztucznych, papieru lub innych palnych materia³ów musisz od czasu do
czasu zagl¹daæ do kuchenki.
20 cm
ponad
WA¯NE
NIGDY nie zezwalaj ma³ym dzieciom samodzielnie w³¹czaæ kuchenki mikrofalowej
lub bawiæ siê ni¹. Dzieci nie powinny równie¿ przebywaæ same w pobli¿u pracuj¹cej
kuchenki mikrofalowej. Przedmioty, które interesuj¹ dzieci nie powinny byæ
przechowywane lub ukrywane bezpoœrednio nad kuchenk¹ mikrofalow¹.
85 cm nad
pod³og¹
10 cm
poza
10 cm z
boku
1. W trakcie instalacji sprawdŸ, czy w miejscu ustawienia
kuchenka ma zapewnion¹ odpowiedni¹ wentylacjê
zapewnion¹ przez co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni
z boku i z ty³u, 20 cm powy¿ej i 85 cm nad pod³og¹.
2. Usuñ wszystkie elementy opakowania z wewn¹trz
kuchenki. Za³ó¿ pierœcieñ obrotowy i talerz szklany.
SprawdŸ, czy talerz obraca siê swobodnie.
OSTRZE¯ENIE:
Jeœli s¹ uszkodzone drzwiczki b¹dŸ uszczelki drzwiczek, nie wolno w³¹czaæ
kuchenki a¿ zostanie naprawiona przez kompetentn¹ osobê.
3. Niniejsza kuchenka musi byæ zainstalowana w sposób
zapewniaj¹cy jej dostêp do gniazda zasilania.
OSTRZE¯ENIE:
Istnieje niebezpieczeñstwo nara¿enia siê przez osoby niekompetentne na
promieniowanie mikrofalowe, jeœli próbuj¹ samodzielnie naprawiaæ czy
serwisowaæ kuchenkê zdejmuj¹c jej pokrywê, która zabezpiecza przez
wydostaniem siê na zewn¹trz energii mikrofalowej.
✽
OSTRZE¯ENIE:
❉
P³ynów i innych potraw nie wolno podgrzewaæ w hermetycznie zamykanych
pojemnikach, poniewa¿ mog¹ eksplodowaæ w tych opakowaniach.
OSTRZE¯ENIE:
Dzieci mog¹ obs³ugiwaæ kuchenkê mikrofalow¹ samodzielnie tylko pod warunkiem,
¿e wyt³umaczono im w zrozumia³y sposób, jak bezpiecznie u¿ywaæ kuchenkê oraz
jakie zagro¿enia niesie niew³aœciwe u¿ycie urz¹dzenia.
✽
6
Nigdy nie blokuj przep³ywu powietrza wokó³ kuchenki, gdy¿
mo¿e to spowodowaæ jej przegrzanie i automatyczne
wy³¹czenie siê. Pozostanie ona w takim stanie do czasu, a¿ siê
dostatecznie och³odzi.
Dla bezpieczeñstwa u¿ytkownika urz¹dzenie musi byæ
pod³¹czone do standardowego zasilania o napiêciu 230V, 50 Hz
za poœrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiaj¹cym. Jeœli
przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony, musi byæ wymieniony na
przewód œciœle odpowiadaj¹cy wymaganiom producenta. Gdy
zajdzie koniecznoœæ wymiany przewodu zasilaj¹cego, zleæ tê
czynnoœæ wykwalifikowanemu specjaliœcie w autoryzowanym
punkcie serwisowym.
Nie instaluj kuchenki mikrofalowej w gor¹cym lub wilgotnym
otoczeniu, jak np. s¹siedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera. Nale¿y œciœle przestrzegaæ wymagañ kuchenki mikrofalowej
dotycz¹cych napiêcia zasilaj¹cego. W przypadku u¿ycia kabla
przed³u¿aj¹cego musz¹ byæ spe³nione te same wymagania jak
przy kablu zasilaj¹cym, w który wyposa¿ona jest kuchenka.
Zanim po raz pierwszy w³¹czysz kuchniê mikrofalow¹ wytrzyj
wilgotn¹ szmatk¹ jej wnêtrze i uszczelnienia drzwiczek.
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒG^GGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
Ustawianie czasu
Zasady dzia³ania kuchenki mikrofalowej
Pañstwa kuchenka ma wbudowany zegar. Czas na zegarze mo¿e
byæ wyœwie-tlany w trybie 12- i 24-godzinnym. Nale¿y sprawdziæ
wskazanie zegara:
• Przy instalacji kuchenki
• Po przerwie w dostawie pr¹du
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej czêstotliwoœci.
Uwalniana energia pozwala na gotowanie lub odgrzewanie
¿ywnoœci bez zmiany zarówno jej kszta³tu, jak i barwy
Swojej kuchni mikrofalowej mo¿esz u¿ywaæ do:
• Rozmra¿ania (automatycznego i manualnego)
• Gotowania
• Podgrzewania
Zasady gotowania
✉
Nie zapomnij zmieniæ ustawieñ zegara przy zmianie czasu z letniego na zimowy i odwrotnie
1. Aby wyœwietliæ czas w trybie... Wciœnij przycisk (
24-godzinnym
Raz
12-godzinnym
Dwa razy
2. Obracaj POKRÊT£EM REGULACJI (
wskazanie godzin.
3. Wciœnij przycisk
2. Mikrofale docieraj¹ do ¿ywnoœci a¿ do g³êbokoœci
oko³o 2,5 cm. Dalsze gotowanie odbywa siê na
zasadzie rozpraszania dostarczanego ciep³a wew-n¹trz
produktu.
) aby ustawiæ
3. Czas gotowania zmienia siê w zale¿noœci od
wykorzystywanego przepisu oraz od cech gotowanej
¿ywnoœci:
• Iloœci i gêstoœci
• Zawartoœci wody
• Temperatury pocz¹tkowej (zamro¿ona lub nie)
.
4. Obracaj POKRÊT£EM REGULACJIP (
wskazanie minut.
5. Wciœnij przycisk
1. Mikrofale generowane przez magnetron s¹
rozprowadzane jednolicie, poniewa¿ ¿ywnoœæ na
talerzu szklanym jest obracana i dziêki temu
ugotowana równomiernie.
)...
) aby ustawiæ
☛
.
7
Poniewa¿ œrodkowe czêœci ¿ywnoœci s¹ gotowane przez ciep³o
rozpraszane, proces gotowania trwa jeszcze jakiœ czas po
nawet po wyjêciu produktu z kuchni. W zwi¹zku z tym nale¿y
przestrzegaæ czasów odstania podawanych w przepisach lub
w niniejszej instrukcji aby zapewniæ:
• Równomierne i prawid³owe ugotowanie potrawy
• Jednakow¹ temperaturê w ca³ej potrawie
PO
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒG_GGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
Sprawdzenie prawid³owoœci pracy kuchni
PO
Postêpowanie w razie w¹tpliwoœci lub
problemów
Przedstawiona poni¿ej prosta procedura pozwoli Ci w
dowolnym mo-mencie sprawdziæ, czy Twoja kuchnia pracuje
prawid³owo.
Otwórz drzwiczki kuchenki poci¹gaj¹c za uchwyt po prawej
stronie drzwiczek. Umieœæ na szklanym talerzu szklankê z wod¹.
Nastêpnie zamknij drzwiczki.
Je¿eli spotka³eœ siê z którymœ z wymienionych poni¿ej
problemów, spróbuj go usun¹æ korzystaj¹c z podanych
rozwi¹zañ.
◆ To s¹ zjawiska normalne
• Kondensacja wilgoci wewn¹trz kuchenki
• Przep³yw powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnêtrznej
• Odbicia œwiat³a wokó³ drzwiczek i obudowy zewnêtrznej
• Para wodna wydobywaj¹ca siê z okolicy drzwiczek i z otworów
wentylacyjnych
1. Ustaw poziom mocy na maksymalny obracaj¹c
POKRÊT£EO KONTROLI MOCY.
◆ Kuchenka nie dzia³a po obróceniu POKRÊT£O REGULACJI (
• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?
2. Ustaw czas na 4 do 5 minut POKRÊT£EM REGULACJI
).
(
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
1) Gotowanie rozpocznie siê i po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) Trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê
jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy.
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.
✉
).
◆ ¯ywnoœæ nie jest w ogóle ugotowana
• Czy ustawi³eœ dok³adnie czas?
• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?
• Czy bezpiecznik w uk³adzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadzia³a³
od³¹cznik elektryczny?
◆ ¯ywnoœæ jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana
• Czy czas gotowania zosta³ dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej
¿ywnoœci?
• Czy zosta³ dobrany prawid³owy poziom mocy mikrofal?
Kuchnia musi byæ pod³¹czona do odpowiedniego gniazdka
zasilaj¹cego. Talerz szklany musi znajdowaæ siê w przeznaczonym
dla niego miejscu. Je¿eli jest u¿ywany mniejszy poziom mocy ni¿
maksymalny, woda bêdzie potrzebowa³a wiêcej czasu do
zagotowania siê.
◆ Z wnêtrza kuchni s³ychaæ trzaski i widaæ iskrzenie
• Czy nie u¿ywasz naczyñ z metalowymi ozdobami?
• Czy nie zostawi³eœ wewn¹trz kuchni widelca lub innego podobnego
przedmiotu?
• Czy u¿yta folia aluminiowa nie znajduje siê zbyt blisko wewnêtrznych œcianek
kuchni?
◆ Pracuj¹ca kuchnia powoduje zak³ócenia w pracy odbiorników radiowych
i telewizyjnych
• Nieznaczne zak³ócenia mog¹ byæ obserwowane na ekranie telewizora lub w
odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zja-wisko
normalne. Aby rozwi¹zaæ ten problem, ustaw kuchenkê z dala od
odbiorników i przewodów antenowych.
• Je¿eli zak³óceniom ulegnie praca mikroprocesora kuchenki, mo¿e siê
skasowaæ wskazanie wyœwietlacza. Aby naprawiæ ten problem, po prostu
wyjmij wtyczkê z gniazda zasilania i pod³¹cz j¹ ponownie. Nas-têpnie ustaw
zegar kuchenki.
✉
8
Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pomog³y Ci rozwi¹zaæ problemów,
skontaktuj siê ze sprzedawc¹ lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy SAMSUNG.
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒG`GGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
Gotowanie/Odgrzewanie
Poziomy mocy
Poni¿ej przedstawiono w jaki sposób gotowaæ lub odgrzewaæ
¿ywnoœæ. ZAWSZE sprawdŸ ustawienia gotowania zanim
zostawisz kuchenkê bez nadzoru.
Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku szklanego talerza. Zamknij
drzwiczki.
Mo¿na wybraæ jeden z poziomów mocy zamieszczonych poni¿ej. PO
Poziom mocy
WYSOKI
ŒREDNIO WYSOKI
ŒREDNI
ŒREDNIO NISKI
ROZMRA¯ANIE MANUALNE(
)
ROZMRA¯ANIE AUTOMATYCZNE(
NISKI/UTRZYMANIE CIEP£A
GRILL
COMBI I (
)
COMBI II (
)
COMBI III(
)
1. Ustaw poziom mocy na maksymalny obracaj¹c
POKRÊT£EO KONTROLI MOCY.
(MAKSYMALNA MOC: 850W)
2. Ustaw czas gotowania obracaj¹c POKRÊT£EM REGULACJI
).
(
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki
i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
1) Gotowanie rozpocznie siê i po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) Trzykrotnie, co minutê rozlegie siê
jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy
(jeden po ka¿dej minucie).
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie
aktualnego czasu.
☛
✉
Moc wyjœciowa
✉
✉
MIKROFALE
GRILL
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
180 W
100 W
300 W
450 W
600 W
1100 W
1100 W
1100 W
1100 W
)
Je¿eli zwiêkszysz poziom mocy, czas gotowania powinien byæ
skrócony.
Je¿eli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania powinien byæ
wyd³u¿ony.
Zatrzymanie gotowania
NIGDY nie w³¹czaj kuchenki, gdy jest pusta.
Mo¿na w dowolnej chwili zatrzymaæ gotowanie.
Mo¿na zmieniæ poziom mocy podczas gotowania obracaj¹c
POKRÊT£EO KONTROLI MOCY.
1. Aby zatrzymaæ na chwilê;
Otwórz drzwiczki kuchenki.
Rezultat: Gotowanie zatrzyma siê. Aby powróciæ do
gotowania, zamknij drzwiczki kuchenki.
2. Aby zakoñczyæ gotowanie;
Obracaj POKRÊT£EM REGULACJI (
Na wyœwietlaczu pojawi siê „0”
) w lewo.
Zmiana czasu gotowania
Zmieñ czas gotowania obracaj¹c POKRÊT£EM REGULACJI
(
).
Aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ czas podczas gotowania obracaj
POKRÊT£EM REGULACJI (
) w prawo lub w lewo.
9
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒGXWGGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
Manualne rozmra¿anie ¿ywnoœci
PO
U¿ywanie funkcji automatycznego
rozmra¿ania
Funkcja manualnego rozmra¿ania ¿ywnoœci pozwala na
rozmra¿anie miêdzy innymi miêsa, drobiu i ryb.
Najpierw umieœæ zamro¿on¹ ¿ywnoœæ na œrodku talerza
szklanego
i zamknij drzwiczki.
✉
✉
Funkcja automatycznego rozmra¿ania pozwala na rozmra¿anie
miêsa, drobiu, ryb.
Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku talerza szklanego i zamknij
drzwiczki.
1. Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji
).
Manualnego Rozmra¿ania (
1. Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji
).
Automatycznego Rozmra¿ania (
2. Ustaw w³aœciwy czas obracaj¹c POKRÊT£EM REGULACJI
(
).
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
1) Gotowanie rozpocznie siê i po zakoñcze-niu
rozlegnie siê czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.
2) Trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê
jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy.
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie
aktualnego czasu.
2. Ustaw w³aœciwy czas obracaj¹c POKRÊT£EM REGULACJI
(
).
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki
i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
1) Gotowanie rozpocznie siê i po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) Trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê sygna³
przypominaj¹cy.
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie
aktualnego czasu.
U¿ywaj wy³¹cznie przepisów przeznaczonych dla kuchni
mikrofalowych.
✉
Wybierz funkcjê manualnego rozmra¿ania z poziomem mocy 180W
je¿eli chcesz manualnie rozmroziæ ¿ywnoœæ. Wiêcej szczegó³ów
manualnego rozmra¿ania i czasów rozmra¿ania znajduje siê na
stronie 19.
U¿ywaj wy³¹cznie przepisów przeznaczonych dla kuchni
mikrofalowych.
Ustawienia funkcji automatycznego
rozmra¿ania
Przed rozmra¿aniem usuñ z ¿ywnoœci wszystkie materia³y
opakowania.
Umieœæ ¿ywnoœæ na talerzu szklanym.
Obróæ ¿ywnoœæ na drug¹ stronê po us³yszeniu sygna³u
dŸwiêkowego.
Przestrzegaj czasów odstania po zakoñczeniu rozmra¿ania.
10
¯ywnoœæ
Porcja
Czas odstania
Zalecenia
Miêso
Drób
Ryby
200-1500g
200-1500g
200-1500g
20-60 min.
20-60 min.
20-50 min.
Okryj krawêdzie foli¹ aluminiow¹.
Obróæ ¿ywnoœæ na drug¹ stronê po
sygnale dŸwiêkowym z kuchenki.
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒGXXGGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
U¿ywanie talerza Crusty (GE82WT)
✉
Pañstwa kuchenka mikrofalowa Samsung jest wyposa¿ona w
talerz Crusty jako wyposa¿enie dodatkowe.
Pozwala ona na pieczenie nie tylko od góry z u¿yciem grilla ale
równie¿ od do³u ze wzglêdu na w³aœciwoœci talerza Crusty, który
silnie siê rozgrzewa. Kilka potraw, które mo¿na dziêki temu
przygotowaæ, przedstawiono w tabeli na nastêpnej stronie.
Podstawka do pieczenia mo¿e byæ u¿ywana dodatkowo do
sma¿enia bekonu, jajek, kie³basek itp.
Ciep³¹ wod¹ z detergentem i nastêpnie sp³ukaæ czyst¹ wod¹.
✉
✽
1. Umieœæ talerz Crusty na talerzu szklanym i podgrzej z najwiêksz¹ moc¹ kombinacji Grill - Mikrofale [600W+ Grill
)] z czasem i instrukcjami podanymi w spisie.
(
☛
Zawsze u¿ywaj rêkawic ochronnych do
wyjmowania talerza Crusty poniewa¿ bardzo
silnie siê on rozgrzewa.
2. Posmaruj podstawkê olejem je¿eli przygotowujesz bekon i
jajka do sma¿enia czy przypieczenia.
✽
✽
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e talerz Crusty jest pokryty
teflonem, który nie jest odporny na zadrapania. Nie wolno wiec u¿ywaæ ostrych narzêdzi
do krojenia czy przesuwania potraw na
podstawce.
Aby unikn¹æ zadrapañ teflonowej powierzchni
zaleca siê stosowanie plastikowych narzêdzi
lub zdjêcie jedzenia z podstawki przed
pokrojeniem.
3. Umieœæ ¿ywnoœæ na talerzu Crusty.
☛
☛
Jak czyœciæ talerz Crusty
Nie zostawiaj ¿adnych przedmiotów, które nie
s¹ ¿aroodporne jak np. plastikowe sztuæce.
Nigdy nie umieszczaj podstawki w kuchence
bez talerza obrotowego.
4. UmieϾ talerz Crusty na talerzu szklanym lub na pod-stawce
metalowej wewn¹trz kuchenki.
5. Wybierz odpowiedni czas i poziomy mocy.
Skorzystaj z tabeli na nastêpnej stronie.
11
Nie wolno stosowaæ narzêdzi œcieraj¹cych i proszków do czyszczenia talerza Crusty aby nie uszkodziæ warstwy wierzchniej
teflonu.
Prosimy o zapamiêtanie
Talerza Crusty nie nale¿y czyœciæ w zmywarce do naczyñ.
PO
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒGXYGGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
Ustawienia talerza Crusty (GE82WT)
PO
Zalecamy wstêpne podgrzanie talerza Crusty bezpoœrednio na
talerzu szklanym.
Nale¿y wykorzystaæ do tego celu funkcjê 600W + Grill( ) i
instrukcje w tabeli zamieszczonej poni¿ej.
Rodzaj
¿ywnoœci
Porcja
Czas
Moc
ogrzewania
wstêpnego
Bekon
4 plasterki
(80g)
3 min
Pieczone
pomidory
200 g
(2 kawa³ki)
Hamburger
(mro¿ony)
Czas
gotowania
Pieczone
ziemniaki
250 g
3 min
500 g
600W
+Grill
(
)
5-6 min
600W
+Grill
(
)
7-8 min
8-9 min
Zalecenia
600W
+Grill
(
)
3½ -4 min Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. U³ó¿ plasterki jeden obok drugiego. Talerz Crusty
postaw na podstawce
metalowej.
3 min
450W
+Grill
(
)
4½-5 min Podgrzej wstêpnie
talerz Crusty. Pomidory pokrój na po³owy. Na wierzch po³ó¿
trochê sera. U³ó¿
pomidory w ko³o na
talerzu Crusty. Talerz
Crusty postaw na
podstawce metalowej.
2
szt.(125g)
3 min
600W
+Grill
(
)
7-7½ min Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. Po³ó¿
hamburgery na talerzu
Crusty. Talerz umieϾ
na podstawce metalowej. Obróæ burgery
na drug¹ stronê po 4-5
minutach.
Zapiekanki 200-250g
(2 szt.)
(mro¿one)
4 min
450W
+Grill
(
)
8-9 min
Podgrzej wstêpnie
talerz Crusty. Jedn¹
zapiekankê umieœæ na
œrodku, dwie – obok
siebie na talerzu
Crusty. Talerz umieϾ
na podstawce
metalowej
Pizza
300 - 350 g
(mro¿ona)
4 min
600W
+Grill
(
)
9-10 min
Podgrzej wstêpnie talerz Crusty. Umieœæ
pizzê na talerzu Crusty,
a talerz na podstawce
metalowej
Paluszki
rybne
(mro¿one)
150 g
(5 szt.)
300 g
(10 szt.)
4 min
Kawa³ki
kurczaka
Nuggets
(mro¿one)
125 g
250 g
4 min
600W
+Grill
(
)
4 min
450W 6½-7½ min Podgrzej wstêpnie ta+Grill
lerz Crusty. UmieϾ
pizzê na talerzu Crusty,
(
)
a talerz na podstawce
metalowej.
Pizza
300 - 350 g
(sch³odzona)
12
Podgrzej wstêpnie
talerz Crusty. Potnij
ziemniaki na po³ówki.
U³ó¿ je przeciêtym
bokiem na talerzu
Crusty. Talerz umieϾ
na podstawce
metalowej.
9-10 min
Podgrzej wstêpnie
talerz Crusty. Posmaruj talerz 1 ³y¿eczk¹
oleju. Paluszki roz³ó¿
na talerzu. Obróæ po 4
min.(5 szt.) lub 6
min.(10 szt.)
5-5½ min Podgrzej wstêpnie ta7½-8 min lerz Crusty. Posmaruj
talerz 1 ³y¿eczk¹ oleju.
Kurczaka roz³ó¿ na talerzu. Po³ó¿ talerz
Crusty na podstawce
metalowej. Obróæ po 3
min.(125 g) lub po
5 min. (250 g).
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒGXZGGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
Wybór pozycji elementu grzejnego
Wybór akcesoriów
Grza³ka grilla jest u¿ywana podczas grillowania i do gotowania
mo¿e byæ ustawiona tylko w jednej pozycji – pozycji poziomej.
Pozycja pionowa (grza³ka grilla opuszczona o ok. 45°) jest
u¿ywana tylko do czyszczenia grilla i górnej czêœci komory
kuchenki.
U¿ywaj przepisów bezpiecznych dla kuchenki mikrofalowej; nie
u¿y-waj plastikowych pojemników, naczyñ, papierowych
kubków, rêczników, etc.
Je¿eli chcesz wybraæ tryb gotowania kombinowanego (grill
i mikrofale), u¿ywaj wy³¹cznie naczyñ, które s¹ bezpieczne dla
mikrofal i kuchenek mikrofalowych. Metalowe naczynia lub
narzêdzia mog¹ uszkodziæ kuchenkê.
• Pozycja pozioma s³u¿y do grillowania lub gotowania
kombinowanego mikrofale + grill.
☛
✉
Zmieniaj pozycje grza³ki wy³¹cznie wtedy, gdy jest zimna i nie
u¿ywaj nadmiernej si³y podczas przesuwania jej w pozycjê
pionow¹.
Aby ustawiæ element
grzejny...
Nale¿y...
W pozycji poziomej (grill
◆ Poci¹gn¹æ element
lub kombinacja mikrofale +
grzejny do siebie
grill)
◆ Docisn¹æ go do pozycji
równoleg³ej do górnej
œcianki kuchenki
Na czas czyszczenia górnej œcianki komory kuchenki
wygodne bêdzie ustawienie elementu grzejnego pod k¹tem
45°.
13
Wiêcej informacji o odpowiednich naczyniach i narzêdziach znajduje siê w rozdziale “Naczynia do stosowania w kuchenkach mikrofalowych” na stronie 15.
PO
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒGX[GGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
PO
Grillowanie
Kombinacja Mikrofal i Grilla
Grill pozwala na szybkie pieczenie i przyrumienianie ¿ywnoœci
bez u¿ywania mikrofal. W tym celu wraz z kuchenk¹
mikrofalow¹ dostarczamy podstawkê metalow¹.
Mo¿na równie¿ ³¹czyæ gotowanie za pomoc¹ grilla i mikrofal aby
równoczeœnie szybko ugotowaæ i przyrumieniæ potrawê.
☛
1. Podgrzej wstêpnie grill aby uzyskaæ ¿¹dan¹ temperaturê,
ustawiaj¹c POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji Grill
( ) i ustaw POKRÊT£O REGULACJI (
) we w³aœciwej pozycji.
☛
2. Otwórz drzwiczki i umieœæ ¿ywnoœæ na podstawce
metalowej. Zamknij drzwiczki.
✉
1. Upewnij siê, ¿e element grzejny znajduje siê w
poziomym po³o¿eniu; wiêcej informacji znajduje siê na
stronie 13.
3. Ustaw czas obracaj¹c POKRÊT£EM REGULACJI (
).
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
1) Grillowanie rozpocznie siê. Po jego zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) Trzykrotnie, co minutê kuchenka wyda
sygna³ przypominaj¹cy (jeden po ka¿dej
minucie).
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.
2. Otwórz drzwiczki kuchenki. Umieœæ ¿ywnoœæ wewn¹trz
kuchenki na podstawce metalowej a podstawkê na tale-rzu
szklanym. Zamknij drzwiczki.
3. Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w odpowiedniej
,
,
).
pozycji poziomu mocy (
4. Ustaw czas obracaj¹c POKRÊT£EM REGULACJI (
).
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
1) Rozpoczyna siê gotowanie. Po jego zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) Trzykrotnie, co minutê kuchenka wyda
sygna³ przypominaj¹cy (jeden po ka¿dej
minucie).
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie
aktualnego czasu.
Nie martw siê, je¿eli w czasie grillowania wy³¹czy siê grza³ka grilla.
System ten zapobiega przegrzewaniu siê kuchenki.
☛
ZAWSZE u¿ywaj naczyñ przeznaczonych do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Naczynia szklane lub ceramiczne s¹
idealne poniewa¿ przepuszczaj¹ mikrofale, równomiernie
przechodz¹ce do ¿ywnoœci.
ZAWSZE u¿ywaj rêkawic kuchennych przy dotykaniu naczyñ
wewn¹trz kuchenki, poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce.
Zawsze u¿ywaj rêkawic ochronnych przy dotykaniu naczyñ
wewn¹trz kuchenki, poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce.
SprawdŸ czy grza³ka grilla znajduje siê w pozycji poziomej.
✉
14
Maksymalny poziom mocy mikrofal dla gotowania kombinowanego mikrofalami i grillem wynosi 600W.
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒGX\GGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
Naczynia, które mo¿na u¿ywaæ w kuchence mikrofalowej
Mikrofale, by móc gotowaæ w kuchence mikrofalowej, powinny
swo-bodnie docieraæ do ¿ywnoœci bez odbijania siê lub
poch³aniania przez u¿ywane naczynie.
W zwi¹zku z tym nale¿y uwa¿nie dobieraæ naczynia. Je¿eli
naczynie jest opisane jako nadaj¹ce siê do gotowania w
kuchence mikrofalowej, nie musisz siê niczego obawiaæ.
W poni¿szej tabeli przedstawione zosta³y ró¿ne rodzaje naczyñ
oraz wskazówki dotycz¹ce ich stosowania w kuchniach
mikrofalowych.
Naczynia szklane
• Naczynia, w których potrawy s¹
gotowane i
podawane na stó³
• Naczynia z cienkiego szk³a
Rodzaj naczynia
Metalowe
• Pó³miski
• Opaski zaciskowe
do torebek
✗
✗
Mog¹ powodowaæ iskrzenia i dopro-wadziæ
do pojawienia siê ognia.
Papierowe
• Talerze, kubki,
serwetki i rêczniki
✓
Mog¹ byæ u¿ywane przy krótkich czasach
gotowania lub pieczenia. Tak¿e do
poch³aniania nadmiaru wilgoci
Mo¿e spowodowaæ iskrzenie.
Folia aluminiowa
Stosow- Uwagi
anie
✓✗
Mo¿e byæ stosowana w ma³ych iloœ-ciach
w celu zabezpieczenia niektórych
fragmentów przed przypaleniem. Jeœli folia
znajduje siê zbyt blisko œcianek kuchni lub
zosta³a u¿yta w zbyt du¿ych iloœciach,
mo¿e wyst¹piæ iskrzenie.
Talerz do opiekania
✓
Nie podgrzewaj go wstêpnie d³u¿ej ni¿
osiem minut.
Porcelana i ceramika
✓
Porcelit, ceramika, emaliowane na-czynia
gliniane, chiñska porcelana itp. s¹
odpowiednie pod warunkiem, ¿e nie s¹
zdobione metalem.
Poliestrowe naczynia
jednorazowego u¿ytku
✓
Mro¿onki s¹ czasem pakowane do takich
naczyñ.
✓
✗
Mog¹ byæ u¿yte do podgrzania ¿ywnoœci.
Przegrzanie mo¿e doprowadziæ do
stopienia polistyrenu.
Mog¹ siê zapaliæ.
✗
Mog¹ spowodowaæ iskrzenie.
Opakowania produktów
gotowych do spo¿ycia
(fast-food)
• Kubki i pojemniki
polistyrenowe
•
•
Torebki papie-rowe
lub gazeta
Papier z makulatury lub opaski
metalowe
•
•
S³oiki szklane
Papier
z makulatury
Plastikowe
• Pojemniki
✓
Mog¹ byæ u¿ywane pod warunkiem, ¿e nie
posiadaj¹ metalowych wykoñ-czeñ.
✓
Mog¹ byæ u¿ywane do podgrzania
¿ywnoœci lub p³ynów. Delikatne szk³o mo¿e
pêkn¹æ je¿eli zostanie gwa³tow-nie
rozgrzane.
Musisz zdj¹æ pokrywkê. Nadaj¹ siê
wy³¹cznie do podgrzewania.
✓
✗
✓
•
Cienka, przezroczysta folia
✓
•
Torebki do
mro¿onek
✓✗
Papier woskowy lub
t³uszczo odporny
✓
✓ : Zalecane
✓✗ : Ostrzeżenie przed używaniem
✗ : Niebezpieczne
15
Szczególnie gdy s¹ wykonane z two-rzywa
termoodpornego. Niektóre inne rodzaje
tworzyw mog¹ ulec od-kszta³ceniu lub
odbarwieniu w wy-sokiej temperaturze.
Mo¿na j¹ stosowaæ w celu utrzymania
wilgotnosci w ¿ywnosci. Zachowaj
ostro¿noœæ przy zdejmowaniu folii,
poniewa¿ wydobywaæ siê bêdzie spod niej
gor¹ca para.
Mo¿na stosowaæ tylko, gdy s¹ to torebki,
w których mo¿na ¿ywnosæ gotowaæ i gdy
s¹ one przeznaczone do gotowania w kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny byæ
hermetyczne. W razie koniecznosci przebij
torebkê widelcem.
Mo¿na go stosowaæ do utrzymania
poziomu wilgotnoœci w ¿ywnoœci oraz w
celu zapobie¿enia rozpryskiwaniu potrawy.
PO
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒGX]GGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
Ksi¹¿ka kucharska
PO
MIKROFALE
Rodzaj
¿ywnoœci
Energia mikrofalowa dok³adnie penetruje ¿ywnoœæ, zatrzymywana i poch³aniana
przez zawart¹ w niej wodê, t³uszcz i sk³adniki cukrowe. Mikrofale wprowadzaj¹
cz¹stki molekularne ¿ywnoœci w silne drgania. Gwa³towne ruch moleku³ powoduje
tarcie i objawia siê w postaci gor¹ca gotuj¹cego ¿ywnoœæ.
GOTOWANIE
Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:
Naczynia musz¹ przepuszczaæ energiê mikrofalow¹ aby maksymalnie efektywnie
oddzia³ywaæ na ¿ywnoœæ.
Mikrofale s¹ odbijane przez metale, jak stal nierdzewna, aluminium, miedŸ ale
przechodz¹ przez ceramikê, szk³o, porcelanê, plastik tak dobrze jak przez papier czy
drewno. Nie wolno wiêc u¿ywaæ do gotowania w kuchenkach mikrofalo-wych
naczyñ czy pojemników z metalu.
¯ywnoœæ, która mo¿e byæ gotowana w kuchenkach mikrofalowych:
Jest du¿o rodzajów takiej ¿ywnoœci: œwie¿e lub zamro¿one warzywa, owoce,
makaron, ry¿, ziarna, fasola, ryby, miêso. Równie¿ sosy, polewy, zupy, puddingi,
pó³produkty, musy owocowe mog¹ byæ gotowane w kuchenkach. Ogólnie mówi¹c
w kuchence mikrofalowej mo¿na przygotowaæ wszystko to co na konwencjonalnej
kuchni – np. rozpuszczone mas³o czy czekoladê (patrz rozdzia³ sposoby i
wskazówki).
Przykrywanie naczyñ podczas gotowania
Przykrycie gotowanej ¿ywnoœci jest bardzo wa¿n¹ czynnoœci¹, gdy¿ paruj¹ca woda
w postaci pary wp³ywa w istotny sposób na proces gotowania. ¯ywnoœæ mo¿e byæ
przykryta na kilka sposobów: ceramicznym talerzem, plastikow¹ przykrywk¹ lub
cienk¹ foli¹ przeznaczon¹ do gotowania w kuchenkach mikrofalowych.
Czasy odstania
Kiedy gotowanie jest zakoñczone, wa¿ne jest aby odczekaæ a¿ temperatura wyrówna siê w gotowanej w kuchence ¿ywnoœci.
Moc
150 g
600W 4½-5½
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa)
zimnej wody
Broku³y
300 g
600W
2-3
Dodaj 30 ml (2 ³y¿ki sto³owe)
zimnej wody
Groszek
zielony
300 g 600 W 7½-8½
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa)
zimnej wody
2-3
Dodaj 30 ml (2 ³y¿ki sto³owe)
zimnej wody
Zielona fasola 300 g 600 W
9-10
8-9
300 g 600 W 7½-8½
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa)
zimnej wody
Mieszanka
warzywna
(chiñska)
300 g 600 W
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa)
zimnej wody
8-9
U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹ – ry¿ dwukrot-nie
zwiêksza objêtoœæ podczas gotowania. Gotuj pod przykryciem.
Po gotowaniu dok³adnie zamieszaj przed odstaniem, dodaj sól, zio³a lub
mas³o.
Pamiêtaj : ry¿ mo¿e nie wch³on¹æ ca³ej wody u¿ytej do gotowania.
Makaron : U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹. Dodaj wrz¹c¹
wodê, szczyptê soli i dobrze zamieszaj. Gotuj bez przykrycia.
Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu. Przykryj na czas
odstania i nastêpnie dok³adnie ods¹cz.
Rodzaj
¿ywnoœci
Czas
Czas
Zalecenia
(w min.) odstania
(w min.)
Szpinak
Czas
Czas
Zalecenia
(w min.) odstania
(w min.)
Mieszanka
warzywna
(marchew/
groszek/
kukurydza)
Ry¿ :
U¿ywaj miski ze szk³a ¿aroodpornego z pokrywk¹. Gotuj pod przykryciem przez
minimalnie krótki czas – patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia
¿¹danego efektu.
Dwukrotnie zamieszaj w trakcie i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a po
gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem.
Porcja
Moc
Przewodnik gotowania ry¿u i makaronu
Przewodnik kucharski dla mro¿onych warzyw
Rodzaj
¿ywnoœci
Porcja
16
Porcja
Moc
Czas
(w min.)
Czas
Zalecenia
odstania
(w min.)
Ry¿ bia³y
(paraboliczny)
250g
850W
16-17
5
Dodaj 500 ml zimnej wody.
Ry¿ br¹zowy
(paraboliczny)
250g
850W
21-22
5
Dodaj 500 ml zimnej wody.
Ry¿ mieszany
(bia³y + dziki)
250g
850W
17-18
5
Dodaj 500 ml zimnej wody.
Mieszanka
(ry¿ + ziarno)
250g
850W
18-19
5
Dodaj 400 ml zimnej wody.
Makaron
250g
850W
11-12
5
Dodaj 1000 ml gor¹cej
wody.
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒGX^GGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
Przewodnik kucharski dla œwie¿ych warzyw
ODGRZEWANIE
U¿yj ¿aroodpornego naczynia ze szk³a z pokrywk¹. Dodaj 30-45 ml zimnej wody (2-3
³y¿ki sto³owe) na ka¿de 250 g warzyw, chyba ¿e s¹ podane inne zalecane iloœci
(patrz tabela poni¿ej). Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czaspatrz
tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia po¿¹danego efektu.
Raz zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a po gotowaniu.
Pozostaw do odstania pod przykryciem na 3 minuty.
Wskazówka: Potnij warzywa na mniej wiêcej równe kawa³ki. Im mniejsze kawa³ki,
tym szybciej siê ugotuj¹.
Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje ¿ywnoœæ w takim samym czasie jak
konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna.
U¿ywaj poziomów mocy i czasów gotowania wed³ug zamieszczonych w przewodniku zaleceñ. Czasy uwzglêdniaj¹ temperaturê wyjœciow¹ np. pokojow¹ +18 –
+20°C lub sch³odzonej w lodówce ¿ywnoœci +5 – +7°C.
Przygotowanie i przykrycie
Unikaj odgrzewania du¿ych porcji miêsa - mo¿e dojœæ do przypalenia, wysusze-nia
zewnêtrznych czêœci zanim œrodek uzyska odpowiedni¹ do podania temperaturê.
Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.
Poziomy mocy i mieszanie potraw
Niektóre potrawy wymagaj¹ do odgrzewania mocy 850 W kiedy inne potrzebuj¹
600 W, 450 W czy nawet 300 W.
SprawdŸ zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla ró¿nych produktów. Generalnie, lepiej jest w wiêkszoœci przypadków u¿ywaæ mniejszych poziomów mocy
kuchenki, szczególnie je¿eli potrawa jest delikatna czy w du¿ych iloœciach. W
niektórych przypadkach jednak lepiej jest j¹ podgrzaæ szybko (na przyk³ad
paszteciki).
Wszystkie warzywa œwie¿e powinny by ugotowane z u¿yciem pe³nej mocy
kuchenki (850W).
Rodzaj ¿ywnoœci Porcja
Czas
Czas
Zalecenia
(w min.) odstania
(w min.)
Broku³y
250g
500g
4-4½
8-8½
3
Przygotuj równej wielkoœci kwia-ty.
U³ó¿ je ³ody¿kami do œrodka.
Brukselka
250g
5½-6½
3
Dodaj 60-75 ml (5-6 ³y¿. st.) wody.
Marchew
250g
4½-5
3
Potnij na równe kawa³ki.
Kalafior
250g
500g
5-5½
8½-9
3
Przygotuj równej wielkoœci kwiaty.
Du¿e potnij na po³owy. U³ó¿ je
³ody¿kami do œrodka.
Cukinie
250g
3½-4
3
Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml (2
³y¿. st.) wody lub mas³a. Gotuj a¿
zmiêknie.
Bak³a¿any
250g
3½-4
3
Potnij na drobne plasterki i pokrop
sokiem z cytryny (1 ³y¿. st.)
Pory
250g
4½-5
3
Potnij w kr¹¿ki.
Pieczarki
125g
250g
1½-2
3-3½
3
Przygotuj ma³e lub pokrojone. Nie
dodawaj wody. Skrop sokiem
z cytryny. Dodaj pieprz i sól. Osusz
przed podaniem.
Cebule
250g
5½-6
3
Potnij na plasterki lub na po³ówki.
Dodaj 15 ml (1 ³y¿. st.) wody.
Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i pokarmy dla niemowl¹t. Aby unikn¹æ
wykipienia lub wrzenia mieszaj je czêsto przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Pozostaw p³yny w kuchence na czas odstania. Zalecamy w³o¿enie do szklanki z p³ynem
plastikowej ³y¿ki lub szklanego mieszade³ka. Unikaj przegrzania jedzenia. Zalecamy
ustawienie krótszego czasu i je¿eli to bêdzie konieczne – przed³u¿enie czasu o dodatkowe minuty.
Ogrzewanie i czas odstania
Je¿eli odgrzewasz ¿ywnoœæ po raz pierwszy zanotuj ustawienie; mo¿e byæ
pomocne przy nastêpnych próbach.
Zawsze upewnij siê, ¿e odgrzewana ¿ywnoœæ jest w ca³oœci gor¹ca.
Pozostaw jedzenie na krótki czas po podgrzaniu, aby wyrówna³o temperaturê.
Zalecany czas odstania wynosi 2 - 4 minuty, chyba ¿e inny jest podany w tabeli
poni¿ej.
Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i jedzenie dla niemowl¹t. Zobacz te¿
rozdzia³ z instrukcjami bezpieczeñstwa.
Papryka
250g
4½-5
3
Potnij na drobne plasterki.
ODGRZEWANIE P£YNÓW
Ziemniaki
250g
500g
4-5
7½-8½
3
Zwa¿ obrane i pokrój na równej
wielkoœci po³ówki lub æwiartki.
Rzepa
250g
5-5½
3
Potnij w drobn¹ kostkê.
Zawsze pozostaw do odstania p³yny na co najmniej 20 sekund po wy³¹czeniu siê
kuchenki dla oddania i wyrównania temperatury. Je¿eli to konieczne, zamieszaj
podczas podgrzewania i ZAWSZE mieszaj p³yny po podgrzaniu. Aby unikn¹æ
zagotowania czy wykipienia p³ynów, zalecane jest w³o¿enie do szklanki
z p³ynem plastikowej ³y¿ki lub szklanego mieszade³ka oraz zamieszanie przed, w
trakcie i po podgrzaniu.
Dobrze wymieszaj lub obracaj ¿ywnoœæ w trakcie odgrzewania aby osi¹gn¹æ najlepsze rezultaty. Je¿eli to mo¿liwe, zamieszaj j¹ równie¿ przed samym podaniem.
17
PO
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒGX_GGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
PO
PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWL¥T
Podgrzewanie p³ynów i potraw
POKARMY DLA NIEMOWL¥T:
W³ó¿ pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikowa pokrywk¹. Dobrze
zamieszaj po podgrzaniu! Odstaw na 2-3 minuty przed podaniem. Ponownie
zamieszaj i sprawdŸ temperaturê: miêdzy 30-40°C.
MLEKO DLA NIEMOWL¥T:
Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie podgrzewaj
mleka w butelce ze smoczkiem, bo mo¿e ona wybuchn¹æ z przegrzania. Dobrze
wstrz¹œnij przed odstaniem jak i przed podaniem! Zawsze starannie sprawdŸ
temperaturê przed podaniem mleka dziecku. Zalecana temperatura podania wynosi
ok. 37°C.
ZAPAMIÊTAJ:
Aby zapobiec oparzeniom nale¿y dok³adnie sprawdzaæ temperaturê pokarmów dla
niemowl¹t. Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu
czasów i poziomów mocy kuchenki.
Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i
poziomów mocy kuchenki.
Rodzaj
¿ywnoœci
Porcja
Moc
Czas
Czas
Zalecenia
(w min.) odstania
(w min.)
Napoje
150 ml 850W
(kawa, mle(1 filiko, herbata,
¿anka)
woda o tem- 250 ml
peraturze
(1 kubek)
pokojowej)
1-1 ½
1-2
Wlej napój do ceramicznej
fili¿anki i podgrzej bez przykrycia na œrodku talerza. Pozostaw do odstania w kuchence i dok³adnie zamieszaj.
Zupa
(sch³odzona)
250g
850W
3-3½
2-3
Wlej do ceramicznego talerza.
Przykryj plastikow¹ pokrywk¹.
Zamieszaj po podgrzaniu.
Zamieszaj przed podaniem.
Gulasz
(sch³odzony)
350g
600W 5½-6½
2-3
Na³ó¿ gulasz do ceramicznego
talerza. Przykryj plastikow¹
pokrywk¹. Mieszaj od czasu
do czasu w trakcie
podgrzewania oraz przed i po
odstaniu.
Makaron z
sosem
(sch³odzony)
350g
600W 4½-5½
3
Na³ó¿ spaghetti (lub inny
makaron jajeczny) na p³aski,
ceramiczny talerz. Przykryj
foli¹ do kuchenek. Zamieszaj
przed podaniem.
Makaron
z nadzieniem
i sosem
(sch³odzony)
350g
600W
3
Na³ó¿ do g³êbokiego, ceramicznego talerza makaron
(ravioli, tortellini). Przykryj
pokrywk¹ plastikow¹. Mieszaj
od czasu do czasu w trakcie
podgrzewania oraz przed i po
odstaniu.
Danie na
talerzu
(sch³odzone)
350g
600W 5½-6½
3
Gotowe do odgrzania danie
sk³adaj¹ce siê z 2-3
sk³adników umieœæ na
ceramicznym talerzu. Przykryj
przeŸroczyst¹ foli¹.
1½ -2
Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowl¹t.
Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i
poziomów mocy kuchenki.
Rodzaj
Porcja Moc
¿ywnoœci
Czas
(w min.)
Czas
Zalecenia
odstania
(w min.)
Danie
190g 600W
(warzywa
+ miêso)
30sek
2-3
Na³ó¿ do ceramicznego talerza.
Podgrzej pod przykryciem.
Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw
na 2-3 min. Przed podaniem
zamieszaj i sprawdŸ dok³adnie
temperaturê.
Owsianka 190g 600W
(ziarno +
mleko +
owoce)
20sek
2-3
Na³ó¿ do ceramicznego talerza.
Podgrzej pod przykryciem.
Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw
na 2-3 min. Przed podaniem
zamieszaj i sprawdŸ dok³adnie
temperaturê.
2-3
Wlej mleko do sterylnej butelki
szklanej. Dobrze zamieszaj
i wstrz¹œnij przed podgrzaniem.
Podgrzewaj odkryte. Dobrze
wstrz¹œnij i pozostaw do odsta-nia
na co najmniej 3 minuty. Przed
podaniem dok³adnie wstrz¹œnij i
starannie sprawdŸ temperaturê
przed podaniem mleka dziecku.
Mleko
niemowlêce
100ml 300W 30-40 sek
200ml
50 sek 1 min
18
5-6
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒGX`GGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
ROZMRA¯ANIE MANUALNE
PO
Mikrofale s¹ doskona³ym sposobem na rozmra¿anie ¿ywnoœci. Rozmra¿aj¹
delikatnie i w krótkim czasie zamro¿one produkty. Mo¿e to byæ pomocne
w przypadku niespodziewanych goœci.
Wszystkie zamro¿one produkty powinny byæ rozmra¿ane z moc¹ na pozio).
mie rozmra¿ania (180 W,
Rodzaj ¿ywnoœci
Zamro¿ony drób musi byæ starannie rozmro¿ony przed ugotowaniem. Usuñ
wszystkie metalowe czêœci opakowania, obr¹czki itp. by pozwoliæ na odparo-wanie
powsta³ego po rozmro¿eniu p³ynu.
Miêso
Kotlety
wo³owe
W³ó¿ zamro¿one miêso do naczynia bez przykrycia. Obróæ na drug¹ stronê w
po³owie czasu, odlej p³yn i usuñ tak szybko jak to mo¿liwe wszystkie podroby.
Od czasu do czasu sprawdŸ temperaturê miêsa aby upewniæ siê, ¿e miêso nie sta³o
siê ciep³e.
Najmniejsze czêœci mog¹ szybciej siê ogrzewaæ i aby tego unikn¹æ mo¿na owin¹æ je
ma³ymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmra¿ania.
Wskazówka: P³askie kawa³ki rozmra¿aj¹ siê lepiej ni¿ grube, a ma³e kawa³ki
szybciej ni¿ du¿e. Nale¿y o tym pamiêtaæ w czasie zamra¿ania jak i
rozmra¿ania ¿ywnoœci.
6½-7½
13-14
250g
7½-8½
Drób
Porcjowany
kurczak
500g
2 szt.
14½-15½
Ca³y kurczak
900g
28-30
200g
(2 szt.)
400g
(4 szt.)
6-7
Ryby
Filety rybne/
Ca³e ryby
Dla rozmra¿ania ¿ywnoœci zamro¿onej w temperaturze oko³o -18 to - 20 °C
skorzystaj z tabeli zamieszczonej poni¿ej jako przewodnika.
Owoce
Jagody
Chleb
Bu³ki (po
50 g szt.)
Tostowy/
Sandwich
Pieczywo
ciemne
(wieloziarniste)
19
Czas
(w min.)
250g
500g
Steki
wieprzowe
Je¿eli jednak miêso podgrzeje siê z jednej strony, odstaw je na 20 minut przed
ponownym rozpoczêciem rozmra¿ania po obróceniu.
Pozostaw rozmra¿an¹ rybê, miêso lub drób do ca³kowitego rozmro¿enia. Czas
potrzebny do rozmro¿enia miêsa zale¿y g³ównie od jego masy. Skorzystaj z tabeli
zamieszczonej poni¿ej.
Porcja
Czas
Zalecenia
odstania
(w min.)
5-25
Umieœæ miêso na p³askim,
ceramicznym talerzu.
Cieñsze koñce owiñ foli¹
aluminiow¹.
Obróæ na drug¹ stronê po
up³ywie po³owy czasu!
15-40
Po pierwsze, w³ó¿ kawa³ki
kurczaka skór¹ do do³u, ca³ego
kurczaka piersi¹ do do³u na
p³askim, ceramicznym talerzu.
Cieñsze koñce, jak skrzyde³ka,
owiñ foli¹ aluminiow¹. Obróæ na
drug¹ stronê po up³ywie po³owy
czasu!
5-15
Po³ó¿ ryby na p³askim,
ceramicznym talerzu. U³ó¿
cieñsze koñce pod grubsze.
Cieñsze koñce owiñ foli¹
aluminiow¹. Obróæ na drug¹
stronê po up³ywie po³owy czasu!
12-13
250g
6-7
5-10
Roz³ó¿ owoce na p³askim,
szklanym naczyniu (o du¿ej
œrednicy).
2 szt.
4 szt.
250 g
½-1
2-2½
4½-5
5-20
500 g
8-10
Roz³ó¿ bu³ki w ko³o na talerzu lub
chleb na papierze kuchennym i
po³ó¿ na talerzu obrotowym.
Obróæ na drug¹ stronê po
up³ywie po³owy czasu!
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒGYWGGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
PO
GRILL
Grillowanie zamro¿onej ¿ywnoœci
Element grzejny grilla jest umieszczony pod górn¹ œciank¹ wewn¹trz komory
kuchenki. Dzia³a, gdy drzwiczki s¹ zamkniête i obraca siê talerz szklany. Obracanie
siê talerza daje lepsze i równomierne upieczenie potraw. Wstêpne ogrzanie grilla
przyœpiesza pieczenie.
Naczynia do grillowania:
Powinny byæ odporne na ogieñ i mog¹ zawieraæ metal. Nie zaleca siê stosowania
naczyñ plastikowych, poniewa¿ mog¹ siê stopiæ lub odkszta³ciæ.
¯ywnoœæ zalecana do przygotowania na grillu :
Kotlety, kie³baski, steki, hamburgery, plastry bekonu i wêdzonki, schab, szynka,
cienkie porcje ryby, sandwicze, i wszystkie rodzaje tostów z topionym serem.
U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów gotowania.
Rodzaj
¿ywnoœci
mro¿onej
Porcja
Bu³ki
(50g szt.)
2 szt.
4 szt.
WA¯NA WSKAZÓWKA:
Poziom Czas
mocy
pieczenia 1
strony
Mikrofale +
Grill
Zapiekanki
250 - 300g 450 W
(pomidory, ser,
+ Grill
(2 szt.)
szynka, grzyby)
Je¿eli kuchenka ma pracowaæ w trybie grillowania, upewnij siê, ¿e element grzejny
grilla jest umieszczony po górn¹ œciank¹ w pozycji poziomej a nie na tylnej œcianie
komory w pozycji pionowej (opuszczony pod k¹tem ok. 45°). Prosimy pamiêtaæ, ¿e
¿ywnoœæ musi byæ u³o¿ona na podstawce metalowej, chyba, ¿e w przepisie ksi¹¿ki
kucharskiej znajduj¹ siê inne zalecenia.
MIKROFALE + GRILL
Tryb niniejszy stanowi po³¹czenie promieniowania cieplnego z elementu grilla
z szybkoœci¹ gotowania mikrofalami. Dzia³a tylko przy zamkniêtych drzwiczkach i
obracaj¹cym siê talerzu szklanym. Obracanie siê talerza powoduje lepsze
i równomierne upieczenie potraw. Trzy kombinacje mikrofal z grillem s¹ dos-têpne
w Pañstwa kuchence:
600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.
Naczynia zalecane do trybu mikrofale + grill:
Prosimy u¿ywaæ naczyñ przepuszczaj¹cych mikrofale. Powinny byæ odporne na
ogieñ. Nie zaleca siê stosowania naczyñ metalowych. Nie zaleca siê stosowania
naczyñ plastikowych, poniewa¿ mog¹ siê stopiæ lub odkszta³ciæ.
¯ywnoœæ zalecana do przygotowania w trybie kombinowanym grill + mikrofale :
Do gotowania w tym trybie nadaj¹ siê wszystkie te potrawy, które wymagaj¹
jednoczesnego podgrzewania i pieczenia (np. zapiekany makaron), jak i potrawy
które potrzebuj¹ przypieczenia z wierzchu. Mo¿na te¿ w ten sposób przygotowaæ
grube porcje, które przypieka siê od góry (np. kawa³ki kurczaka, obracaj¹c je w
po³owie czasu gotowania). Prosimy skorzystaæ z tabeli grillowania.
WA¯NA WSKAZÓWKA:
Je¿eli kuchenka ma pracowaæ w trybie kombinowanym, upewnij siê, ¿e ele-ment
grzejny grilla jest umieszczony pod górn¹ œciank¹ w pozycji poziomej
a nie na tylnej œcianie komory w pozycji pionowej (grza³ka opuszczona o ok. 45°).
Prosimy pamiêtaæ, ¿e ¿ywnoœæ musi byæ u³o¿ona na podstawce metalowej, chyba,
¿e w przepisie ksi¹¿ki kucharskiej znajduj¹ siê inne zalecenia. Ca³oœæ nale¿y
umieœciæ na talerzu szklanym. Prosimy skorzystaæ z odpowiednich zaleceñ
niniejszej instrukcji.
¯ywnoœæ musi byæ obrócona na drug¹ stronê, je¿eli ma byæ przypieczona z obu stron.
20
Czas
Zalecenia
pieczenia 2
strony
300W
+Grill
1-1½
2-2½
Grill
8-9
--
U³ó¿ zapiekankê na œrod-ku
podstawki metalowej. 2, 3
zapiekanki u³ó¿ obok siebie
na podstawce.
Po upieczeniu odstaw na 2
– 3 minuty.
1-2
1-2
U³ó¿ bu³ki w ko³o na podstawce metalowej. Drug¹
stronê bu³ek przypiecz wg
uznania.
Odstaw na 2 – 5 minut.
Zapiekanka
(warzywa lub
ziemniaki)
400 g
450 W
+ Grill
13-14
--
W³ó¿ zamro¿on¹ zapiekankê do ma³ej, okr¹g³ej
miski ze szk³a ¿aroodpornego. Miskê postaw na
podstawce metalowej.
Odstaw na 2 – 3 minuty.
Makaron
(Canelloni,
Macaroni,
Lasagne)
400 g
600 W
+ Grill
14-15
--
W³ó¿ makaron do
prostok¹tnego naczynia ze
szk³a ¿aroodpornego.
Ca³oœæ umieœæ na talerzu
obrotowym. Pozostaw do
odstania na 2 – 3 minuty.
Kawa³ki
kurczaka
(Nuggets)
250 g
450 W
+ Grill
5-5½
Frytki
250 g
450 W
+ Grill
9-11
3-3½ U³ó¿ kawa³ki kurczaka na
podstawce metalowej.
4-5
Roz³ó¿ frytki równomier-nie
na papierze do pieczenia i
na podstawce meta-lowej.
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒGYXGGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
Grillowanie œwie¿ej ¿ywnoœci
Rodzaj
¿ywnoœci
œwie¿ej
Ogrzej przez 4 minuty grza³kê grilla z u¿yciem funkcji grill.
U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów jako przewodnika
grillowania.
Rodzaj
¿ywnoœci
œwie¿ej
Porcja
Poziom Czas
mocy pieczenia 1
strony
Tosty
4 kawa³ki
(25 g/szt.)
tylko
Grill
4-5
Bu³ki
(upieczone)
2-4 sztuki
tylko
Grill
2-3
4½-5½ Po³ó¿ tosty na metalowej
podstawce jeden obok
drugiego.
2-3
Po³ó¿ bu³ki bezpoœrednio na
talerzu szklanym spodem do
do³u.
Pieczone
pomidory
200 g
(2 szt.)
400 g
(4 szt.)
300 W 3½-4½
+ Grill
6-7
--
Potnij pomidory na po³ów-ki.
Na wierzch po³ó¿ trochê sera.
U³ó¿ je na p³askim na-czyniu
¿aroodpornym. Ca-³oœæ
ustaw na podstawce
metalowej.
Tost
hawajski
(ananas,
szynka,
plasterki
sera)
2 szt
(300 g)
450 W
+ Grill
--
Najpierw przypiecz same
tosty. Potem po³ó¿ je razem z
dodatkami na podstawce
metalowej. Dwa – naprze-ciw
siebie. Pozostaw do odstania
na 2 – 3 minuty.
Pieczone
ziemniaki
250 g
500 g
--
Potnij ziemniaki na po³ówki.
U³ó¿ je przeciêtym bokiem w
stronê grilla na podstaw-ce
metalowej.
9-10
Przypraw miêso i dodaj oleju. U³ó¿ kawa³ki dooko³a
podstawki koœæmi do œrodka. Pojedynczego kawa³ka
nie umieszczaj na œrodku
podstawki. Pozostaw do
odstania na 2 – 3 minuty.
3½-4
600 W 4½-5½
+ Grill
8-9
Kurczak
450-500g 300 W
w kawa³kach (2 kawa³ki) + Grill
8-9
Kotlety
jagniêce
(œrednie)
Czas
Zalecenia
pieczenia 2
strony
21
Porcja
400 g
(4 szt.)
Poziom Czas
mocy pieczenia 1
strony
tylko
Grill
11-13
Czas
Zalecenia
pieczenia 2
strony
8-9
Posmaruj miêso olejem
z przyprawami. U³ó¿ wokó³
podstawki. Po upieczeniu
pozostaw do odstania na
2 – 3 minuty.
Steki
wieprzowe
Mikro- (300W (Grill) Posmaruj miêso olejem
fale + + Grill)
z przyprawami. U³ó¿ wokó³
Grill
250 g
7-8
6-7 podstawki. Po upieczeniu
pozostaw do odstania na
(2 kawa³ki)
2 – 3 minuty.
Pieczone
jab³ka
1 jab³ko 300 W
(200 g szt.) + Grill
2 jab³ka
(400 g szt.)
4-4½
6-7
--
Obierz jab³ka i nape³nij je
rodzynkami i d¿emem. Na
wierzchu posyp migda³ami.
U³ó¿ jab³ka na p³askim naczyniu ¿aroodpornym. Ca³oœæ postaw na talerzu
szklanym.
PO
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒGYYGGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
PO
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
Czyszczenie kuchenki
WSKAZÓWKI SPECJALNE
Aby unikaæ gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci i osadzania siê
t³uszczu, nale¿y regularnie czyœciæ ni¿ej wymienione czêœci
kuchenki mikrofalowej:
MAS£O ROZPUSZCZANE
W³ó¿ 50 g mas³a do ma³ej , szklanej miski. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹.
Podgrzewaj przez 30-40 sekund z moc¹ 850 W, a¿ mas³o siê rozpuœci.
• Wewnêtrzne i zewnêtrzne powierzchnie
• Drzwi i ich uszczelki
• Talerz szklany i pierœcieñ obrotowy
ROZPUSZCZONA CZEKOLADA
W³ó¿ 100 g czekolady do ma³ej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 3-5 minut,
z moc¹ 450 W a¿ do rozpuszczenia.
Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. U¿yj rêkawic do wyjmowania!
☛
☛
ROZPUSZCZONY MIÓD KRYSTALICZNY
W³ó¿ 20 g miodu do ma³ej , szklanej miski. Podgrzewaj przez 20-30 sekund
z moc¹ 300 W, a¿ miód siê rozpuœci.
ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe s¹ czyste i czy
drzwiczki zamykaj¹ siê prawid³owo
Nie utrzymywanie kuchenki w czystoœci mo¿e prowadziæ do
uszkodzenia powierzchni obudowy urz¹dzenia i w
konsekwencji do zaistnienia niebezpiecznej sytuacji.
1. Zmywaj powierzchnie zewnêtrzne delikatn¹ szmatk¹ zamoczon¹ w ciep³ej
wodzie z myd³em. Op³ucz je i osusz.
ROZPUSZCZONA ¯ELATYNA
Wsyp 10 g ¿elatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Ods¹czon¹ w³ó¿ do
ma³ej, ¿aroodpornej miski.
Podgrzewaj przez 1 minutê z moc¹ 300 W.
Zamieszaj po rozpuszczeniu
2. Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnêtrznych powierzchni przy pomocy
namydlonej szmatki. Op³ucz i osusz.
3. Aby usun¹æ stwardnia³e resztki ¿ywnoœci i pozbyæ siê nieprzyjemnych zapachów, umieœæ na szklanym talerzu kubek z rozcieñczonym sokiem cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min z maksymalnym poziomem mocy.
GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)
Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez
przykrycia w misce ¿aroodpornej z moc¹ 850 W przez 3 ½ to 4 ½ minuty a¿ lukier/
polewa bêdzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj po zagotowaniu.
4. Je¿eli to konieczne, umyj szklany talerz przeznaczony do mycia w zmy-warce po
ka¿dorazowym u¿yciu.
GOTOWANY D¯EM
W³ó¿ 600 g owoców w odpowiedniej wielkoœci naczynie ¿aroodporne z przykryciem, dodaj 300 g cukru ¿eluj¹cego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod przykryciem
przez 10 – 12 minut z maksymaln¹ moc¹ kuchenki. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie
gotowania. Wylej bezpoœrednio do ma³ych s³oików twist-off, po³ó¿ je na zakrêtkach
i odczekaj przez 5 minut.
✉
PUDDING (budyñ)
Zmieszaj budyñ z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml). U¿yj
odpowiedniej wielkoœci naczynia ¿aroodpornego z przykryciem. Gotuj przez 6 ½ to
7 ½ minutes using 850 W. minuty z moc¹ 850 W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie
gotowania.
✉
NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie u¿ywaj
materia³ów œciernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myj¹c
uszczelki drzwiowe zwróæ szczególn¹ uwagê, aby upewniæ siê, ¿e
nie ma w nich cz¹stek:
•
•
Zanieczyszczeñ
Osadów przeszkadzaj¹cych w szczelnym zamkniêciu drzwiczek.
Wyczyœæ komorê kuchenki po ka¿dym u¿yciu z niewielk¹ iloœci¹
detergentu, jednak najpierw zawsze zaczekaj a¿ siê och³odzi, aby
siê nie poparzyæ.
Podczas czyszczenia komory kuchenki mo¿e byæ wygodne
opuszczenie elementu grzejnego grilla o 45° i umycie jego
górnej powierzchni
PODPIEKANE P£ATKI MIGDA£OWE
Roz³ó¿ 30 g migda³ów na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie
3½ - 4½ minutowego podpiekania z moc¹ 600 W. Pozostaw do odstania przez 2-3
minuty. U¿yj rêkawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!
22
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒGYZGGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
Konserwacja i naprawa kuchenki
mikrofalowej
Dane techniczne
SAMSUNG ci¹gle podnosi jakoœæ swoich wyrobów. Dlatego
zastrzega siê mo¿liwoœæ dokonywania zmian zarówno w danych
technicznych, jak i niniejszej instrukcji obs³ugi.
Konserwuj¹c lub oddaj¹c do naprawy kuchenkê mikrofalow¹
musisz zachowaæ kilka prostych œrodków ostro¿noœci.
Kuchenki mikrofalowej nie mo¿na u¿ywaæ w nastêpuj¹cych
przypadkach:
• S¹ z³amane zawiasy drzwiowe
• S¹ uszkodzone uszczelki drzwiowe
• Jest pokrzywiona lub wgiêta obudowa
Naprawy mo¿e przeprowadzaæ wy³¹cznie pracownik serwisu
posiada-j¹cego autoryzacjê producenta kuchenki mikrofalowej.
☛
✉
✉
Model
GE82W / GE82WT
Zród³o zasilania
230V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
Grill
Tryb Kombinowany
1300 W
1100 W
2400 W
Moc wyjœciowa mikrofal
100 W/850 W (IEC-705)
Czêstotliwoœæ pracy
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Metoda ch³odzenia
Silnik ch³odz¹cy – wentylator
Powód: Kurz i wilgoæ mog¹ niekorzystnie oddzia³ywaæ na robo-
Wymiary (szer x wys x g³êb)
Zewnêtrzne
Komory
489 x 275 x 406.5 mm
330 x 211 x 329 mm
cze czêœci kuchenki mikrofalowej
Objêtoœæ komory
23 l
Kuchenka nie jest przeznaczona do u¿ytkowania w warunkach
przemys³owych w celach zarobkowych.
Waga netto
ok. 15 kg
NIGDY nie zdejmuj os³ony zewnêtrznej z kuchni mikrofalowej.
Je¿eli kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz w¹tpliwoœci co do poprawnoœci jej dzia³ania, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:
• Wyjmij wtyczkê z gniazdka sieciowego
• Skontaktuj siê z najbli¿szym autoryzowanym centrum
serwisowym
Je¿eli przez jakiœ czas nie zamierzasz u¿ywaæ kuchenki mikrofalowej, postaw j¹ w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.
23
PO
nl_Y~{†lvTWY`Y]n†wvU”GGwˆŽŒGY[GGt–•‹ˆ SGtˆ GYZSGYWW\GG]aYYGwt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement