Samsung GE87W User manual

Samsung GE87W User manual
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒGXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
KUCHENKA MIKROFALOWA
Instrukcja obs³ugi i ksi¹¿ka kucharska
GE87W
Code No.: DE68-02927G
Skrócona instrukcja obs³ugi ................................................................. 2
Kuchenka .............................................................................................. 2
Panel sterowania .................................................................................. 3
Akcesoria .............................................................................................. 3
U¿ywanie instrukcji obs³ugi ................................................................. 4
Instrukcje bezpieczeñstwa ................................................................... 4
Instalacja kuchenki mikrofalowej ......................................................... 5
Ustawianie czasu .................................................................................. 6
Postêpowanie w razie pojawienia siê w¹tpliwoœci lub problemów .. 6
Gotowanie/Odgrzewanie ..................................................................... 7
Poziomy mocy ...................................................................................... 7
Zatrzymanie gotowania ........................................................................ 8
Zmiana czasu gotowania ..................................................................... 8
Korzystanie z czyszczenia parowego ................................................... 8
U¿ywanie funkcji automatycznego podgrzewania ............................. 9
Ustawienia funkcji automatycznego podgrzewania ........................... 9
U¿ywanie funkcji automatycznego rozmra¿ania Power Defrost ......10
Ustawienia funkcji automatycznego rozmra¿ania Power Defrost .... 10
U¿ywanie funkcji Auto Crusty Cook ..................................................11
U¿ywanie funkcji Manual Crusty Cook ..............................................12
Wybór pozycji elementu grzejnego ...................................................13
Wybór akcesoriów ..............................................................................13
Grillowanie ..........................................................................................14
Kombinacja Mikrofal i Grilla ...............................................................14
W³¹czanie i wy³¹czanie sygna³u dŸwiêkowego ................................. 15
Blokada zabezpieczaj¹ca kuchenkê mikrofalow¹ ..............................15
Naczynia, które mog¹ byæ stosowane w kuchence mikrofalowej ...16
Ksi¹¿ka kucharska ...............................................................................17
Czyszczenie kuchenki ......................................................................... 23
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej ................................ 23
Dane techniczne ................................................................................. 24
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒGYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
Skrócona instrukcja obs³ugi
Kuchenka
Chcesz coœ ugotowaæ
PO
1. Umieœæ ¿ywnoœæ w kuchence.
Wybierz poziom mocy wciskaj¹c przycisk
wiêcej razy.
OTWORY WENTYLACYJNE
OŒWIETLENIE KOMORY
KUCHENKI
UCHWYT MISKI NA WODÊ
GRILL
WYŒWIETLACZ
raz lub
UCHWYT
2. Wybierz czas gotowania obracaj¹c pokrêt³em nastawczym
wed³ug potrzeby.
3. Wciœnij przycisk
.
Rezultat: Rozpocznie siê gotowanie. Zakoñczenie
gotowania jest sygnalizowane czterokrotnym sygna³em dŸwiêkowym.
Chcesz cos rozmroziæ w trybie Auto Power Defrost
1. Umieœæ ¿ywnoœæ w kuchence.
Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, któr¹ chcesz rozmroziæ wciskaj¹c przycisk Power Defrost ( ) raz lub wiêcej razy.
DRZWICZKI
2. Wybierz wagê ¿ywnoœci obracaj¹c wed³ug potrzeby
pokrêt³em nastawczym.
ZATRZASKI
DRZWICZEK
3. Wciœnij przycisk
.
Chcesz przed³u¿yæ czas gotowania/rozmra¿ania o dodatkow¹
minutê
Pozostaw ¿ywnoœæ w kuchence.
Wciœnij jeden raz przycisk +30s dla ka¿dych 30 sekund,
o które chcesz przed³u¿yæ gotowanie.
Chcesz coœ upiec na grillu
1. Wciœnij przycisk
.
2. Wybierz czas gotowania obracaj¹c pokrêt³em nastawczym.
3. Wciœnij przycisk
.
2
TALERZ
SZKLANY
£¥CZNIK
PIERŒCIEN
OBROTOWY
PANEL
STEROWANIA
OTWORY ZATRZASKÓW
DRZWIOWYCH
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒGZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
Panel sterowania
Akcesoria
W zale¿noœci od modelu kuchenka jest wyposa¿ona w akcesoria,
które mog¹ byæ wykorzystywane na ró¿ne sposoby.
1. £¹cznik, umieszczony na osi silnika znajduj¹cego siê w
podstawie kuchenki.
Przeznaczenie : £¹cznik obraca talerz szklany.
1
6
2
2. Pierœcieñ obrotowy, umieszczany w centralnej czêœci
podstawy kuchni.
Przeznaczenie : Pierœcieñ obrotowy podtrzymuje talerz
szklany.
3. Talerz szklany, umieszczany na pierœcieniu obrotowym, w
œrodkowej czêœci, pasuj¹cy do ³¹cznika.
Przeznaczenie : Talerz szklany s³u¿y jako g³ówna powierzchnia do umieszczania artyku³ów
¿ywnoœciowych. Mo¿e byæ ³atwo wyjêty
do oczyszczenia.
4. Podstawka metalowa, do umieszczania na talerzu
obrotowym.
Przeznaczenie : Do u¿ycia przy grillowaniu i gotowaniu
kombinowanym.
7
3
4
8
9
10
5
5. Talerz Crusty, zob. stronie 11-12.
Przeznaczenie : Talerz Crusty s³u¿y do przypiekania lub
przyrz¹dzania potraw „na chrupko” za
pomoc¹ funkcji Auto Crusty Cook lub
przy wykorzystaniu manualnych
ustawieñ funkcji Crusty.
6. Pojemnik na czyst¹ wodê, patrz strona 8.
Przeznaczenie :Pojemnik na wodê mo¿e byæ
wykorzystywany do czyszczenia.
11
☛
1. WYŒWIETLACZ
2. PRZYCISK FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO ROZMRA¯ANIA
POWER DEFROST
3. WYBÓR AUTOMATYCZNEGO
PODGRZEWANIA
4. WYBÓR TRYBU GRILL
5. PRZYCISK STOP/KASOWANIE
6. USTAWIANIE ZEGARA
7. WYBÓR TRYBU AUTO CRUSTY
COOK
8. WYBÓR TRYBU MIKROFALE/
POZIOMY MOCY
9. WYBÓR TRYBU COMBI
10. PRZYCISK STEAM CLEAN
11. PRZYCISK START/POKRÊT£O
NASTAWCZE (czas gotowania,
waga i iloœæ porcji ¿ywnoœci)
3
NIE W£¥CZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierœcienia
obrotowego i talerza szklanego.
PO
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒG[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
PO
U¿ywanie instrukcji obs³ugi
Instrukcje bezpieczeñstwa
W³aœnie zakupiliœcie Pañstwo kuchenkê mikrofalow¹ marki
SAMSUNG. Ta instrukcja obs³ugi zawiera wiele cennych informacji
na temat u¿ytkowania Waszej kuchenki, a w szczególnoœci:
• Zasady bezpiecznej eksploatacji
• Odpowiednie akcesoria i naczynia
• Po¿yteczne rady na temat gotowania
Na wewnêtrznej stronie ok³adki znajdziesz krótki opis czterech
podstawowych trybów pracy kuchenki:
• Gotowania
• Rozmra¿ania w trybie Power Defrost
• Grillowania
• Przed³u¿ania gotowania
Na pierwszych stronach instrukcji opisane s¹: wygl¹d kuchenki oraz
panel sterowania odpowiadaj¹cy Twojej kuchence. Dziêki temu
³atwiej Ci bêdzie odnaleŸæ odpowiednie przyciski.
Opisuj¹c krok po kroku procedury postêpowania wykorzystano
nastêpuj¹ce symbole:
WA¯NE INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA.
PROSIMY O UWA¿NE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE DO
PO¯NIEJSZEGO WGL¥DU. Przed rozpoczêciem przygotowywania
¿ywnoœci lub napojów w swojej kuchni mikrofalowej prosimy
sprawdziæ, czy zachowane s¹ podane ni-¿ej warunki
bezpieczeñstwa.
☛
✉
❉
Wa¿ne
Uwaga
Ostrze¿enie
1. NIE U¯YWAJ w kuchni mikrofalowej naczyñ metalowych:
• Metalowych pojemników
• Zastawy sto³owej ze z³otymi lub srebrnymi ozdobami
• Szpikulców, widelców itp.
Powód:
Wyst¹pi¹ wy³adowania elektryczne i iskrzenia, które mog¹ uszkodziæ kuchenkê
2. NIE PODGRZEWAJ:
• Hermetycznie lub podciœnieniowo zamkniêtych butelek, s³oików
i pojemników, np. s³oików z od¿ywkami dla dzieci
• ¯ywnoœci w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach, pomidorów
itp.
Powód:
Wzrost ciœnienia na skutek podgrzania mo¿e spowodowaæ ich wybuch
Wskazówka:Zdejmij skorupkê, przebij skórkê, otwórz opakowanie itp.
3. NIE W£¥CZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta
Powód: Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie kuchni.
Wskazówka:Mo¿esz umieœciæ w kuchence na sta³e szklankê z wod¹. Woda bêdzie
poch³ania³a mikrofale jeœli przypadkowo w³¹czysz kuchenkê
4. NIE ZAS£ANIAJ znajduj¹cych siê z ty³u kuchni otworów wentylacyjnych
papierem lub metalem
Obróæ
Powód:
ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI POZWALAJ¥CE UNIKN¥Æ NARA¯ENIA NA
NADMIERNE DZIA£ANIE ENERGII MIKROFALOWEJ
Materia³ lub papier mog¹ siê zapaliæ od gor¹cego powietrza wydostaj¹cego
siê z kuchenki
5. ZAWSZE u¿ywaj rêkawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej
Powód:
Nie przestrzeganie poni¿szych œrodków ostro¿noœci mo¿e doprowadziæ do szko-dliwego
dla zdrowia nara¿enia siê na nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej:
(a) Bez wzglêdu na okolicznoœci nie próbuj w³¹czaæ kuchni z otwartymi drzwiczkami,
nie manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów do
otworów zatrzasków drzwiowych
(b) Nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów pomiêdzy drzwi kuchni a œcianê przedni¹, nie dopuszczaj do gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci na powierzchniach uszczelniaj¹cych. Aby
zapewniæ utrzymanie czystoœci drzwiczek i powierzchni uszczelniaj¹cych wycieraj je po
u¿yciu kuchenki najpierw wilgotn¹, a nastêpnie such¹ miêkk¹ szmatk¹
(c) Nie w³¹czaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu a¿ zostanie naprawiona przez
wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchni
mikrofalowych. Szczególnie wa¿ne jest by drzwiczki kuchni zamyka³y siê prawid³owo i aby
nie by³y uszkodzone:
(1) drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniaj¹ce
(2) zawiasy drzwiowe (wygiête lub z³amane)
(3) przewód zasilaj¹cy
(d) Kuchnia mikrofalowa mo¿e byæ regulowana lub naprawiana wy³¹cznie przez odpowiednio
wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego auto-ryzacjê producenta kuchni
mikrofalowych.
Niektóre naczynia poch³aniaj¹ mikrofale, a ciep³o z ¿ywnoœci zawsze jest
przenoszone na naczynie, dlatego naczynia s¹ zawsze gor¹ce
6. NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnêtrznych œcian kuchni
Powód:
Œciany mog¹ byæ wystarczaj¹co gor¹ce aby poparzyæ nawet po zakoñcze-niu
gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materia³ów z ¿adnymi
elementami wewn¹trz kuchni. Pozwól jej siê najpierw och³odziæ.
7. Aby nie dopuœciæ do ryzyka pojawienia siê ognia w komorze kuchni
mikrofalowej:
• Nie przechowuj w kuchence materia³ów palnych
• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykaj¹ce papierowe lub plastykowe
opakowania
• Nie u¿ywaj swojej kuchni mikrofalowej np. do suszenia gazet
• Je¿eli zauwa¿ysz dym, nie otwieraj¹c kuchni wy³¹cz j¹ lub od³¹cz przewód
zasilaj¹cy od gniazdka
8. Zwróæ szczególn¹ uwagê gdy podgrzewasz p³yny i od¿ywki dla dzieci.
• ZAWSZE odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wy³¹czenia siê kuchenki,
aby temperatura potrawy mog³a siê wyrównaæ.
• Je¿eli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po podgrzaniu.
• Zachowaj ostro¿noœæ trzymaj¹c pojemnik po podgrzaniu. Je¿eli pojemnik jest
zbyt gor¹cy mo¿e dojœæ do oparzenia.
• Mo¿e zaistnieæ ryzyko opóŸnionego wykipienia podgrzewanego p³ynu.
• Aby unikn¹æ oparzenia siê przez wylewaj¹cy siê wrz¹cy p³yn, powinno siê
mieszaæ go przed, w trakcie i po podgrzaniu.
Powód:
4
W czasie podgrzewania p³ynów punkt wrzenia mo¿e siê opóŸniæ; oznacza
to, ¿e moment zagotowania p³ynu mo¿e mieæ miejsce tu¿ po wyjêciu
pojemnika z kuchenki. Mo¿na siê wtedy oparzyæ.
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒG\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
Instrukcje bezpieczeñstwa (ci¹g dalszy)
•
Instalacja kuchenki mikrofalowej
Umieœæ kuchenkê na p³askiej, poziomej powierzchni, odpowiednio
wytrzyma³ej do utrzymania masy kuchenki.
W przypadku oparzenia siê postêpuj zgodnie z podanymi ni¿ej ZASADAMI
PIERWSZEJ POMOCY:
*
*
*
Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
Za³ó¿ czysty, suchy opatrunek.
Nie stosuj ¿adnych kremów, olejków ani p³ynów do przemywania ran.
20 cm
ponad
•
NIGDY nie wype³niaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest szersze u
góry ni¿ na dole. Butelki z w¹sk¹ szyjk¹ mog¹ eksplodowaæ po przegrzaniu.
• ZAWSZE sprawdŸ temperaturê od¿ywki lub mleka zanim podasz je
niemowlêciu.
• NIGDY nie podgrzewaj dzieciêcych butelek z za³o¿onym smoczkiem, poniewa¿
w przypadku przegrzania butelka mo¿e wybuchn¹æ.
9. Zwracaj uwagê, aby nie uszkodziæ przewodu zasilaj¹cego.
• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilaj¹cego ani wtyczki sieciowej; przewód
sieciowy trzymaj z dala od gor¹cych powierzchni.
• Nie w³¹czaj urz¹dzenia, je¿eli przewód zasilaj¹cy lub wtyczka sieciowa s¹
uszkodzone.
10. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odleg³oœci wyci¹gniêtego ramienia.
Powód:
85 cm nad
pod³og¹
10 cm
poza
10 cm z
boku
1. W trakcie instalacji sprawdŸ, czy w miejscu ustawienia
kuchenka ma zapewnion¹ odpowiedni¹ wentylacjê
zapewnion¹ przez co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni
z boku i z ty³u, 20 cm powy¿ej i 85 cm nad pod³og¹.
2. Usuñ wszystkie elementy opakowania z wewn¹trz
kuchenki. Za³ó¿ pierœcieñ obrotowy i talerz szklany.
SprawdŸ, czy talerz obraca siê swobodnie.
3. Niniejsza kuchenka musi byæ zainstalowana w sposób
zapewniaj¹cy jej dostêp do gniazda zasilania.
Gor¹ce powietrze lub para wydostaj¹ce siê z kuchenki mog¹ poparzyæ.
11. Utrzymuj w czystoœci wnêtrze kuchenki.
Powód:
Resztki ¿ywnoœci lub rozpryskany olej przywieraj¹ce do œcianek kuchenki
mog¹ spowodowaæ uszkodzenie pow³ok lakierniczych oraz zmniejszaj¹
sprawnoϾ kuchenki mikrofalowej.
✽
12. W trakcie pracy kuchenki mog¹ byæ s³yszalne “klikniêcia”, szczególnie podczas
rozmra¿ania.
Powód:
Takie dŸwiêki s¹ spowodowane elektrycznymi zmianami mocy wyjœciowej.
Jest to zjawisko normalne.
✽
13. Je¿eli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obci¹¿enia (jest pusta), dla bezpieczeñstwa moc mikrofal zostanie automatycznie wy³¹czona. Po odstaniu co
najmniej 30 minut mo¿na kuchenkê uruchomiæ ponownie.
WA¯NA INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA
W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z tworzyw
sztucznych, papieru lub innych palnych materia³ów musisz od czasu do czasu zagl¹daæ
do kuchenki.
WA¯NE
✽
NIGDY nie zezwalaj ma³ym dzieciom samodzielnie w³¹czaæ kuchenki mikrofalowej lub
bawiæ siê ni¹. Dzieci nie powinny równie¿ przebywaæ same w pobli¿u pracuj¹cej kuchenki
mikrofalowej. Przedmioty, które interesuj¹ dzieci nie powinny byæ przechowywane lub
ukrywane bezpoœrednio nad kuchenk¹ mikrofalow¹.
OSTRZE¯ENIE:
Jeœli s¹ uszkodzone drzwiczki b¹dŸ uszczelki drzwiczek, nie wolno w³¹czaæ kuchenki a¿
zostanie naprawiona przez kompetentn¹ osobê.
OSTRZE¯ENIE:
Istnieje niebezpieczeñstwo nara¿enia siê przez osoby niekompetentne na
promieniowanie mikrofalowe, jeœli próbuj¹ samodzielnie naprawiaæ czy serwisowaæ
kuchenkê zdejmuj¹c jej pokrywê, która zabezpiecza przez wydostaniem siê na zewn¹trz
energii mikrofalowej.
OSTRZE¯ENIE:
P³ynów i innych potraw nie wolno podgrzewaæ w hermetycznie zamykanych
pojemnikach, poniewa¿ mog¹ eksplodowaæ w tych opakowaniach.
OSTRZE¯ENIE:
Dzieci mog¹ obs³ugiwaæ kuchenkê mikrofalow¹ samodzielnie tylko pod warunkiem, ¿e
wyt³umaczono im w zrozumia³y sposób, jak bezpiecznie u¿ywaæ kuchenkê oraz jakie
zagro¿enia niesie niew³aœciwe u¿ycie urz¹dzenia.
5
Nigdy nie blokuj przep³ywu powietrza wokó³ kuchenki, gdy¿ mo¿e
to spowodowaæ jej przegrzanie i automatyczne wy³¹czenie siê.
Pozostanie ona w takim stanie do czasu, a¿ siê dostatecznie
och³odzi.
Dla bezpieczeñstwa u¿ytkownika urz¹dzenie musi byæ pod³¹czone
do standardowego zasilania o napiêciu 230V, 50 Hz za poœrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiaj¹cym. Jeœli przewód zasilaj¹cy
jest uszkodzony, musi byæ wymieniony na przewód œciœle odpowiadaj¹cy wymaganiom producenta. Gdy zajdzie koniecznoœæ wymiany przewodu zasilaj¹cego, zleæ tê czynnoœæ wykwalifikowanemu specjaliœcie w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Nie instaluj kuchenki mikrofalowej w gor¹cym lub wilgotnym
otoczeniu, jak np. s¹siedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera.
Nale¿y œciœle przestrzegaæ wymagañ kuchenki mikrofalowej
dotycz¹cych napiêcia zasilaj¹cego. W przypadku u¿ycia kabla
przed³u¿aj¹cego musz¹ byæ spe³nione te same wymagania jak przy
kablu zasilaj¹cym, w który wyposa¿ona jest kuchenka. Zanim po raz
pierwszy w³¹czysz kuchniê mikrofalow¹ wytrzyj wilgotn¹ szmatk¹
jej wnêtrze i uszczelnienia drzwiczek.
PO
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒG]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
Ustawianie czasu
PO
Postêpowanie w razie pojawienia siê
w¹tpliwoœci lub problemów
Pañstwa kuchenka ma wbudowany zegar. Czas na zegarze mo¿e
byæ wyœwietlany w trybie 12- i 24-godzinnym. Nale¿y ustawiæ zegar:
• Przy instalacji kuchenki
• Po przerwie w dostawie pr¹du
✉
Je¿eli spotka³eœ siê z którymœ z wymienionych poni¿ej problemów,
spróbuj go usun¹æ korzystaj¹c z podanych rozwi¹zañ.
◆ To s¹ zjawiska normalne
• Kondensacja wilgoci wewn¹trz kuchenki
• Przep³yw powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnêtrznej
• Odbicia œwiat³a wokó³ drzwiczek i obudowy zewnêtrznej
• Para wodna wydobywaj¹ca siê z okolicy drzwiczek i z otworów wentylacyjnych
Nie zapomnij zmieniæ ustawieñ zegara przy zmianie czasu
z letniego na zimowy i odwrotnie
1. Aby wywietliæ
czas w trybie...
24-godzinnym
12-godzinnym
Wciœnij przycisk
...
◆ Kuchenka nie dzia³a po obróceniu pokrêt³a timera
• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?
Raz
Dwa razy
2. Obracaj pokrêt³em sterowania aby ustawiæ wskazanie
godzin.
3. Wciœnij przycisk
◆ ¯ywnoœæ nie jest w ogóle ugotowana
• Czy ustawi³eœ dok³adnie czas i wcisn¹³eœ przycisk
?
• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?
• Czy bezpiecznik w uk³adzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie za-dzia³a³
od³¹cznik elektryczny?
.
◆ ¯ywnoœæ jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana
• Czy czas gotowania zosta³ dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej
¿ywnoœci ?
• Czy zosta³ dobrany prawid³owy poziom mocy mikrofal?
4. Obracaj pokrêt³em sterowania aby ustawiæ wskazanie
minut.
5. Wciœnij przycisk
.
◆ Z wnêtrza kuchni s³ychaæ trzaski i widaæ iskrzenie
• Czy nie u¿ywasz naczyñ z metalowymi ozdobami?
• Czy nie zostawi³eœ wewn¹trz kuchni widelca lub innego podobnego przedmiotu?
• Czy u¿yta folia aluminiowa nie znajduje siê zbyt blisko wewnêtrznych œcianek
kuchni?
.
◆ Pracuj¹ca kuchnia powoduje zak³ócenia w pracy odbiorników radiowych
i telewizyjnych
• Nieznaczne zak³ócenia mog¹ byæ obserwowane na ekranie telewizora lub w
odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne.
Aby rozwi¹zaæ ten problem, ustaw kuchenkê z dala od odbiorników i
przewodów antenowych.
• Je¿eli zak³óceniom ulegnie praca mikroprocesora kuchenki, mo¿e siê skaso-waæ
wskazanie wyœwietlacza. Aby naprawiæ ten problem, po prostu od³¹cz i
ponownie pod³¹cz kuchenkê do sieci, a nastêpnie ustaw zegar kuchenki.
✉
6
Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pomog³y Ci rozwi¹zaæ proble-mów,
skontaktuj siê ze sprzedawc¹ lub autoryzowanym pun-ktem
serwisowym firmy SAMSUNG.
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒG^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
Gotowanie/Odgrzewanie
Poziomy mocy
Poni¿ej przedstawiono w jaki sposób gotowaæ lub odgrzewaæ
¿ywnoœæ.
ZAWSZE sprawdŸ ustawienia gotowania zanim zostawisz kuchenkê
bez nadzoru.
Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku szklanego talerza. Zamknij
drzwiczki.
Mo¿na wybraæ jeden z poœród poziomów mocy zamieszczonych
poni¿ej.
Poziom mocy
WYSOKI
ŒREDNIO WYSOKI
ŒREDNI
ŒREDNIO NISKI
ROZMRA¯ANIE ( )
NISKI/UTRZYMANIE CIEP£A
GRILL
COMBI I (
)
COMBI II (
)
COMBI III(
)
1. Wciœnij przycisk
.
Rezultat: Wyœwietli siê wskazanie: 850W (maksymalna
moc gotowania).
Wybierz odpowiedni poziom mocy ponownie
wciskaj¹c przycisk
a¿ do wyœ-wietlenia
odpowiedniego wskazania pozio-mu mocy.
Wiêcej informacji znajduje siê
w tabeli poziomów mocy.
2. Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o sterowania.
✉
✉
MIKROFALE
GRILL
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
600 W
450 W
300 W
1100 W
1100 W
1100 W
1100 W
Je¿eli zwiêkszysz poziom mocy, czas gotowania powinien byæ
skrócony.
Je¿eli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania powinien byæ
wyd³u¿ony.
Je¿eli chcesz wyd³u¿yæ czas gotowania u¿ywaj¹c pokrêt³a
sterowania.
3. Wciœnij przycisk
.
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
1) Gotowanie rozpocznie siê i po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) Trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê
jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy
(jeden po ka¿dej minucie).
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.
☛
✉
Moc wyjœciowa
Nigdy nie w³¹czaj kuchenki, gdy jest pusta.
Jeœli chcesz krótko podgrzaæ potrawê z maksymalnym pozio-mem
mocy kuchenki (850W), po prostu wciœnij przycisk +30s dla ka¿dych
30s czasu podgrzewania. Kuchenka rozpocznie pracê natychmiast.
7
Czas
Czas dodany
Czas
Czas dodany
do 1 min.
1 - 3 min
3 - 10 min
Jednostka 5 sek
Jednostka 10 sek
Jednostka 30 sek
10 - 20 min
20 - 40 min
40 - 99 min
Jednostka 1 min.
Jednostka 2 min.
Jednostka 5 min.
PO
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒG_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
Zatrzymanie gotowania
Korzystanie z czyszczenia parowego
Mo¿na w dowolnej chwili zatrzymaæ gotowanie.
Powierzchnia wnêki pokrywa siê par¹ wydzielan¹ przez
system czyszczenia parowego. Po u¿yciu funkcji czyszczenia
parowego wnêkê kuchenki mo¿na z ³atwoœci¹ wyczyœciæ.
PO
1. Aby zatrzymaæ na chwilê;
Otwórz drzwiczki kuchenki.
Rezultat: Gotowanie zatrzyma siê. Aby powróciæ do
gotowania, zamknij drzwiczki i ponownie
wciœnij przycisk
.
2. Aby zakoñczyæ gotowanie;
Wciœnij przycisk
Rezultat: Gotowanie zatrzyma siê. Je¿eli chcesz skasowaæ ustawienia gotowania, ponownie
wciœnij przycisk Cancel ( ).
☛
☛
☛
Z funkcji tej nale¿y korzystaæ dopiero po ca³kowitym ostygniêciu
kuchenki (do temperatury pokojowej).
Nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie zwyk³ej wody, a nie wody destylowanej.
1. Otwórz drzwiczki.
Mo¿na równie¿ skasowaæ ka¿de ustawienie przed rozpoczêciem gotowania przez wciœniêcie przycisku Cancel ( ).
2. Nalej do misy tyle wody, aby nie przekroczyæ wskaŸnika
poziomu na misce.
(odpowiada to objêtoœci oko³o 50 ml).
Zmiana czasu gotowania
3. W³ó¿ misê z wod¹ do górnego uchwytu misy na prawej
œciance komory gotowania.
Mo¿na wyd³u¿yæ czas gotowania poprzez naciskanie przycisku
"+30s" po razie na ka¿de dodane 30 sekund
Naciœnij przycisk +30s po razie na ka¿de dodane 30 sekund
4. Zamknij drzwiczki.
Aby wyd³u¿yæ lub skróciæ gotowanie obracaj pokrêt³em
nastawczym w prawo lub w lewo.
5. Naciœnij przycisk czyszczenia parowego (
).
W czasie czyszczenia parowego widok mo¿e byæ
ZAMGLONY.
Nie jest to jednak wada, lecz ZAS£ONIÊCIE PRZEZ PARÊ
œwiat³a WEWN¥TRZ urz¹dzenia.
6. Otwórz drzwiczki.
7. Wyczyœæ wnêkê kuchenki such¹ œciereczk¹ do
wycierania naczyñ.
Wyjmij tacê obrotow¹ i wyczyœæ stojak papierem
kuchennym.
Ostro¿nie!
• Misê z wod¹ mo¿na u¿ywaæ wy³¹cznie w trybie „Czyszczenia
parowego”.
• Gotuj¹c dania nie maj¹ce postaci p³ynnej, nale¿y wyj¹æ zbiornik z wod¹,
poniewa¿ mo¿e on ulec uszkodzeniu i spowodowaæ po¿ar w kuchence
mikrofalowej.
8
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒG`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
U¿ywanie funkcji automatycznego
podgrzewania
Ustawienia funkcji automatycznego
podgrzewania
Funkcja posiada cztery zaprogramowane czasu gotowania.
Nie ma potrzeby jednoczesnego ustawiania czasów gotowania i
pozio-mów mocy.
Mo¿na ustawiæ liczbê porcji obracaj¹c pokrêt³em nastawczym.
Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku talerza szklanego i zamknij
drzwiczki kuchenki.
Poni¿sza tabela przedstawia ró¿ne programy automatycznego podgrzewania, wagi, czasy odstania i w³aœciwe zalecenia.
Kod/
Symbol
Rodzaj
potrawy
1.
Potrawy na
talerzu
(Sch³odzone)
300-350g
400-450g
3 min.
Wyjmij z lodówki ceramiczny talerz,
przykryj go przezroczyst¹ foli¹ i
umieϾ na szklanym talerzu. Taki
gotowy posi³ek sk³ada siê z trzech
sk³adników, np. miêsa z sosem,
warzyw i dania dodatkowego jak
ziemniaki, ry¿ czy makaron.
2. Wybierz rozmiar porcji obracaj¹c pokrêt³em nastawczym.
(Patrz tabela na nastêpnej stronie.)
2.
Zupa/Sos
(sch³odzone)
200-250 g
300-350 g
400-450 g
3 min.
Wlej zupê/sos do g³êbokiego talerza
ceramicznego lub miski. Przykryj na
czas podgrzewania i odstania.
Zamieszaj przed i po up³ywie czasu
odstania
3. Wciœnij przycisk
.
Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê. Po zakoñczeniu.
1) Rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) Trzykrotnie, co minutê kuchenka wyda
sygna³ przypominaj¹cy (jeden po ka¿dej
minucie).
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie
aktualnego czasu.
3.
Zapiekany
makaron
(Zamro¿ony)
200 g
400 g
3 min.
W³ó¿ zamro¿ony makaron zapiekany do odpowiedniego naczynia ze
szk³a ¿aroodpornego. Postaw
naczynie na podstawce metalowej.
Program ten jest odpowiedni dla
zapiekanych wyrobów jak lasagne,
piero¿ki, czy makaron.
4.
Napoje
150 ml
Kawa, mleko, (1fili¿anka)
250 ml
Herbata, woda
(1kubek)
1. Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, któr¹ gotujesz wciskaj¹c
przycisk automatycznego podgrzewania (
) raz lub
wiêcej razy.
✉
U¿ywaj tylko przepisów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych.
9
WielkoϾ
porcji
Czas
odstania
Zalecenia
1-2 min. Wlej p³yn do ceramicznej fili¿anki
(150 ml) lub kubka (250 ml) i umieϾ
na œrodku szklanego talerza.
Podgrzewaj nie przykryte. Dok³adnie
wymieszaj napoje przed i po
odstaniu i ostro¿nie wyjmuj fili¿anki z
kuchenki. (patrz warunki bezpiecznej
eksploatacji na temat p³ynów)
PO
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒGXWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
PO
U¿ywanie funkcji automatycznego
rozmra¿ania Power Defrost
Ustawienia funkcji automatycznego
rozmra¿ania Power Defrost
Funkcja automatycznego rozmra¿ania Power Defrost pozwala na
roz-mra¿anie miêsa, drobiu, ryb. Czas rozmra¿ania i poziom mocy
zostan¹ ustawione automatycznie.
U¿ytkownik wybiera tylko odpowiedni program i wagê.
Przed rozmra¿aniem usuñ z ¿ywnoœci wszystkie materia³y
opakowania.
Umieœæ ¿ywnoœæ na talerzu szklanym.
Obróæ ¿ywnoœæ na drug¹ stronê po us³yszeniu sygna³u
dŸwiêkowego.
Przestrzegaj czasów odstania po zakoñczeniu rozmra¿ania Power
Defrost.
✉
U¿ywaj wy³¹cznie naczyñ przeznaczonych do u¿ywania w kuchence
mikrofalowej.
Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku talerza szklanego i zamknij
drzwiczki.
Kod Rodzaj
WielkoϾ Czas
¿ywnoœci porcji
odstania
1. Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, któr¹ chcesz gotowaæ
wciskaj¹c przycisk Power Defrost ( ) raz lub wiêcej
razy.
(Wiêcej szczegó³ów znajduje siê w tabeli na nastêpnej
stronie)
1.
200
-1500 g
Miêso
2. Wybierz wagê ¿ywnoœci obracaj¹c pokrêt³em
nastawczym.
Maksymalna mo¿liwa waga ¿ywnoœci wynosi 1500g
2.
✉
3.
200
20-50min. Ryby os³oñ foli¹ aluminiow¹. Po us³yszeniu
- 1500 g
sygna³u dŸwiêkowego odwróæ ryby. Przy pomocy
tego programu mo¿esz z bardzo dobrym
skutkiem rozmra¿aæ ryby w ca³oœci jak i filety
Ryby
4.
125
- 625 g
Chleb/
Ciasto
Mo¿na równie¿ rozmra¿aæ ¿ywnoœæ manualnie. Aby to zrobiæ, wybierz
funkcjê automatycznego gotowania/podgrzewania
z poziomem mocy mikrofal 180 W. Wiêcej szczegó³ów znajduje siê w
rozdziale zatytu³owanym „Gotowanie/Odgrzewanie” na
stronie 7.
✉
10
20-60min. Os³oñ krawêdzie aluminiow¹ foli¹. Po us³yszeniu
sygna³u dŸwiêkowego odwróæ miêso. Ten
program bardzo dobrze nadaje siê do
rozmra¿ania wo³owiny, wieprzowiny steków,
bitek wieprzowych lub miêsa mielonego
200
20-60min. Skrzyde³ka i udka os³oñ foli¹ aluminiow¹. Po
- 1500 g
us³yszeniu sygna³u dŸwiêkowego odwróæ miêso.
Korzystaj¹c z tego programu mo¿esz rozmra¿aæ
kurczaki ca³e i porcjowane.
Drób
3. Wciœnij przycisk
.
Rezultat:
◆ Rozmra¿anie rozpocznie siê.
◆ W po³owie czasu rozmra¿ania kuchenka
wyda sygna³ dŸwiêkowy dla przypomnienia o obróceniu ¿ywnoœci.
◆ Ponownie wciœnij przycisk
aby
zakoñczyæ rozmra¿anie.
Zalecenia
5-20min. Po³ó¿ chleb na kawa³ku papieru kuchennego i
obróæ go, jak tylko kuchenka zasygnalizuje
po³owê rozmra¿ania. Umieœæ ciasto na szklanym
talerzu i obróæ je, w miarê mo¿liwo-œci, jak tylko
kuchenka zasygnalizuje po³owê rozmra¿ania.
(Kuchenka ca³y czas pracuje i zatrzyma siê po
otwarciu przez Ciebie drzwic-zek).Ten program
mo¿na wykorzystyw-aæ do rozmra¿ania ka¿dego
rodzaju pieczywa, zarówno pokrojonego, jak i w
ca³oœci; kr¹¿ków lub ca³ej bagietki. Kr¹¿ki bagietki
nale¿y uk³adaæ w ko³o.Za pomoc¹ tego programu
mo¿na równie¿ rozmra¿aæ ró¿nego rodzaju
ciasta: dro¿d¿owe, biszkopty, serniki. Nie nadaje
siê on jednak do ciast kruchych i chrupkich,
owocowych, zawieraj¹c-ych krem lub
dekorowanych polew¹ czekoladow¹.
Wybierz funkcjê rozmra¿ania z poziomem mocy 180 W je¿eli chcesz
rozmra¿aæ ¿ywnoœæ manualnie. Wiêcej szczegó³ów na temat
rozmra¿ania manualnego i czasów rozmra¿ania znajduje siê na stronie
20.
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒGXXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
U¿ywanie funkcji Auto Crusty Cook
U¿ywanie funkcji Auto Crusty Cook (ci¹g
dalszy)
W funkcji Auto Crusty Cook czas gotowania jest ustawiony
automatycznie. Nale¿y tylko wybraæ liczbê porcji za pomoc¹
pokrêt³a sterowania.
Najpierw umieœæ talerz Crusty na œrodku talerza szklanego i zamknij
drzwiczki kuchenki.
Poni¿sza tabela prezentuje zestaw programów automatycznych
funkcji Crisp - iloœci, czasy odstania i odpowiednie zalecenia.
Programy te pracuj¹ przy wykorzystaniu energii mikrofal i grilla.
Przed w³¹czeniem funkcji Crisp zalecamy wstêpne podgrzanie
talerza Crusty przez 3-5 minut, umieszczonego na szklanym talerzu
obrotowym, u¿ywaj¹c kombinacji mikrofal 600W i grilla. Za³ó¿
rêkawiczki do wyjmowania gor¹cego talerza!
1. Umieœæ talerz Crusty bezpoœrednio na szklanym talerzu i
ogrzej go wstêpnie u¿ywaj¹c najwy¿szej kombinacji
mikrofali z grillem. Wciœnij w tym celu przycisk Combi
(
) i ustaw czas podgrzewania (na 3-5 minut) za
pomoc¹ pokrêt³a sterowania.
2. Wciœnij przycisk
.
☛
Kod/Potrawa WielkoϾ
(-18°C)
porcji
Zawsze u¿ywaj rêkawic do wyjmowanie talerz
Crusty, poniewa¿ bardzo silnie siê on
rozgrzewa.
3. Otwórz drzwiczki kuchenki. Umieœæ ¿ywnoœæ na talerzu
Crusty. Zamknij drzwiczki.
✉
Talerz Crusty mo¿esz umieœciæ albo na metalowej
podstawce, albo bezpoœrednio na szklanym talerzu
obrotowym
4. Wybierz rodzaj przyrz¹dzanej ¿ywnoœci wciskaj¹c przycisk
Crusty Cook raz lub wiêcej razy.
1.
Pizza
mro¿ona
2.
Bagietki
mro¿one
5. Wybierz liczbê porcji obracaj¹c odpowiednio pokrêt³o
sterowania.
(Zajrzyj do tabeli na nastêpnej stronie)
6. Wciœnij przycisk
.
Rezultat: Rozpocznie siê gotowania. Po jego
zakoñczeniu:
1) Rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy
2) Rozlegnie siê trzykrotny sygna³
przypominaj¹cy (co minutê)
3) Na wyœwietlaczu uka¿e siê aktualny czas.
✉
✉
✽
3.
Zamro¿ona
tarta lub
ciasto
4.
Jak czyœciæ talerz Crusty
Czyœæ talerz ciep³¹ wod¹ z detergentem i op³ucz wod¹.
Nie u¿ywaj narzêdzi œcieraj¹cych i proszków do czyszczenia talerza
Crusty aby nie uszkodziæ warstwy wierzchniej teflonu.
Prosimy o zapamiêtanie
Talerz Crusty nie nadaje siê do mycia w zmywarkach do naczyñ.
Mro¿one
kawa³ki
kurczaka
(nuggets)
11
Czas
Czas
Zalecenia
ogrzewania odstania
wstêpnego
talerza
Crusty
200 g
300 g
400 g
5 min.
-
Podgrzej wstêpnie talerz Crusty
u¿ywaj¹c kombinacji mikrofal 600W
i grilla. U³ó¿ pizzê na talerzu Crusty.
Postaw talerz Crusty na metalowej
podstawce.
150 g
(1szt)
250 g
(2szt)
4 min.
2-3
Podgrzej wstêpnie talerz Crusty
u¿ywaj¹c kombinacji mikrofal 450W
i grilla. U³ó¿ 1 bagietkê na œrodku
talerza, 2 szt naprzeciw siebie na
talerzu Crusty.
Ten program nadaje siê do
przyrz¹dzania zapiekanek z bagietek
(np. z warzywami, szynk¹ i serem),
a tak¿e to snaków typu pizza.
150 g
(1 szt)
300 g
(1–2 szt.)
3 min
1-2
Nagrzej wstêpnie talerz Crusty przy
mocy mikrofal 600 W i w³¹czonym
grillu.
Po³ó¿ zamro¿on¹ tartê lub ciasto na
talerzu Crusty.
UmieϾ talerz Crusty na
podstawce.
125 g
250 g
4 min.
-
Podgrzej wstêpnie talerz Crusty
u¿ywaj¹c kombinacji mikrofal 600W
i grilla.
Posmaruj talerz Crusty 1 ³y¿k¹ oleju
lub oliwy. U³ó¿ równo kawa³ki
kurczaka (nuggets) na talerzu
Crusty. Przewróæ je na drug¹ stronê
po us³yszeniu sygna³u
dŸwiêkowego i wciœnij przycisk start
aby kontynuowaæ gotowanie.
PO
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒGXYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
U¿ywanie funkcji Manual Crusty Cook
PO
U¿ywanie funkcji Manual Crusty Cook
(ci¹g dalszy)
Pozwala ona na pieczenie nie tylko od góry z u¿yciem grilla ale
równie¿ od do³u ze wzglêdu na w³aœciwoœci talerza Crusty, który
silnie siê rozgrzewa. Kilka potraw, które mo¿na dziêki temu
przygotowaæ, przedstawiono w tabeli na nastêpnej stronie.
Talerz Crusty mo¿e byæ u¿ywany do sma¿enia bekonu, jajek,
kie³basek itp
Zalecamy wstêpne podgrzanie talerza Crusty bezpoœrednio na
talerzu szklanym.
Nale¿y wykorzystaæ do tego celu funkcjê 600W + Grill (
) i tabelê
zamieszczon¹ poni¿ej.
1. UmieϾ talerz Crusty na talerzu szklanym i podgrzej
z najwiêksz¹ moc¹ kombinacji Grill - Mikrofale [600W
+ Grill (
)]z czasem i instrukcjami podanymi w spisie.
☛
☛
Porcja
Bekon
4 plasterki
(80g)
3 min
600W
+Grill
Pieczone
pomidory
200 g
(2kawa³ki)
3 min
450W 4½-5 min Podgrzej wstêpnie talerz
+Grill
Crusty. Pomidory pokrój
na po³owy. Na wierzch
po³ó¿ trochê sera. U³ó¿
pomidory w ko³o na
talerzu Crusty. Talerz
Crusty postaw na
podstawce metalowej
Hamburger
(mro¿ony)
2 szt.
(125g)
3 min
600W 7-7½ min Podgrzej wstêpnie talerz
+Grill
Crusty. Po³ó¿ hambur-gery
na talerzu Crusty. Talerz
umieϾ na pod-stawce
metalowej. Obróæ burgery
na drug¹ stronê po 4-5
minutach.
Pieczone
ziemniaki
250 g
3 min
600W
+Grill
Zawsze u¿ywaj rêkawic ochronnych do
wyjmowania talerza Crusty poniewa¿ bardzo
silnie siê on rozgrzewa.
2. Posmaruj podstawkê olejem je¿eli przygotowujesz bekon i
jajka do sma¿enia czy przypieczenia.
✽
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e talerz Crusty jest pokryty
teflonem, który nie jest odporny na zadrapania.
Nie wolno wiec u¿ywaæ ostrych narzêdzi do
krojenia czy przesuwania potraw na podstawce.
✽
Aby unikn¹æ zadrapañ teflonowej powierzchni
zaleca siê stosowanie plastikowych narzêdzi lub
zdjêcie jedzenia z podstawki przed pokrojeniem.
3. Umieœæ ¿ywnoœæ na talerzu Crusty
☛
Rodzaj
¿ywnoœci
Nie pozostawiaj ¿adnych przedmiotów, które
nie s¹ ¿aroodporne jak np. plastikowe
sztuæce.
Nigdy nie umieszczaj podstawki w kuchence
bez talerza obrotowego.
4. UmieϾ talerz Crusty na talerzu szklanym lub na pod-stawce
metalowej wewn¹trz kuchenki.
Czas
Moc
ogrzewania
wstêpnego
500 g
Czas
Zalecenia
gotowania
3½-4min
5-6 min
8-9 min
5. Wybierz odpowiedni czas i poziomy mocy.
Skorzystaj z tabeli na nastêpnej stronie.
✉
✉
✽
Paluszki
rybne
Jak czyœciæ talerz Crusty
Ciep³¹ wod¹ z detergentem i nastêpnie sp³ukaæ czyst¹ wod¹.
Nie wolno stosowaæ narzêdzi œcieraj¹cych i proszków do czyszczenia
talerza Crusty aby nie uszkodziæ warstwy wierzchniej teflonu.
Prosimy o zapamiêtanie
Talerza Crusty nie nale¿y czyœciæ w zmywarce do naczyñ.
Pizza
(sch³odzona)
12
150 g
(5 szt.)
300 g
(10 szt.)
4 min
300-350g
4 min
600W
+Grill
7-8 min
9-10 min
450W
+Grill
6½ 7½ min
Podgrzej wstêpnie talerz
Crusty. U³ó¿ plasterki
jeden obok dru-giego.
Talerz Crusty postaw na
podstawce metalowej.
Podgrzej wstêpnie talerz
Crusty. Potnij ziemniaki na
po³ówki. U³ó¿ je
przeciêtym bokiem na
talerzu Crusty. Talerz
umieϾ na podstawce
metalowej.
Podgrzej wstêpnie talerz
Crusty. Posmaruj talerz 1
³y-¿eczk¹ oleju. Paluszki
roz³ó¿ na ta-lerzu. Obróæ
po 4 min.(5 szt.) lub 6
min.(10 szt.)
Podgrzej wstêpnie talerz
Crusty. Umieœæ pizzê na
talerzu Crusty, a talerz na
podstawce metalowej.
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒGXZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
Wybór pozycji elementu grzejnego
Wybór akcesoriów
Grza³ka grilla jest u¿ywana podczas grillowania i mo¿e byæ
ustawiona tylko w jednej pozycji. Jest tylko jedna mo¿liwa pozycja
grza³ki grilla - pozycja pozioma. Pozycja pionowa (grza³ka grilla
opuszczona o ok. 45°) jest u¿ywana tylko do czyszczenia grilla i
górnej czêœci komory kuchenki.
• Pozycja pozioma s³u¿y do grillowania i gotowania
kombino-wanego (Combi).
U¿ywaj przepisów bezpiecznych dla kuchenki mikrofalowej; nie
u¿y-waj plastikowych pojemników, naczyñ, papierowych kubków,
rêcz-ników, etc.
☛
Je¿eli chcesz wybraæ tryb gotowania kombinowanego
(grill i mikrofale), u¿ywaj wy³¹cznie naczyñ, które s¹ bezpieczne dla mikrofal i kuchenek mikrofalowych. Metalowe naczynia lub narzêdzia mog¹ uszkodziæ kuchenkê.
Zmieniaj pozycje grza³ki wy³¹cznie wtedy, gdy jest zimna i nie
u¿ywaj nadmiernej si³y w trakcie przesuwania jej w pozycjê
pionow¹.
Aby ustawiæ element
grzejny...
✉
Nale¿y...
W pozycji poziomej (grill lub ◆ Poci¹gn¹æ element
kombinacja mikrofale + grill)
grzejny do siebie
◆ Docisn¹æ go do pozycji
równoleg³ej do górnej
œcianki kuchenki
Na czas czyszczenia górnej œcianki komory kuchenki wygodne
bêdzie ustawienie elementu grzejnego pod k¹tem 45°.
13
Wiêcej informacji o odpowiednich naczyniach i narzêdziach znajduje
siê w rozdziale „Naczynia do stosowania w kuchen-kach
mikrofalowych” na stronie 16.
PO
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒGX[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
PO
Grillowanie
Kombinacja Mikrofal i Grilla
Grill pozwala na szybkie pieczenie i przyrumienianie ¿ywnoœci bez
u¿ywania mikrofal. W tym celu wraz z kuchenk¹ mikrofalow¹
dostarczamy podstawkê metalow¹.
Mo¿na równie¿ ³¹czyæ gotowanie za pomoc¹ grilla i mikrofal aby
rów-noczeœnie szybko ugotowaæ i przyrumieniæ potrawê.
☛
1. Podgrzej wstêpnie grill aby uzyskaæ ¿¹dan¹ temperaturê,
) i ustaw czas ogrzewania
wciskaj¹c przycisk Grill (
obracaj¹c pokrêt³em nastawczym.
2. Wciœnij przycisk
☛
.
ZAWSZE u¿ywaj naczyñ przeznaczonych do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Naczynia szklane lub ceramiczne s¹
idealne poniewa¿ przepuszczaj¹ mikrofale, równomiernie
przechodz¹ce do ¿ywnoœci.
ZAWSZE u¿ywaj rêkawic kuchennych przy dotykaniu naczyñ
wewn¹trz kuchenki, poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce.
1. Upewnij siê, ¿e element grzejny znajduje siê w poziomym po³o¿eniu; wiêcej informacji znajduje siê na stronie
13.
3. Otwórz drzwiczki i umieœæ ¿ywnoœæ na podstawce
metalowej
Zamknij drzwiczki.
2. Otwórz drzwiczki kuchenki.
Umieœæ ¿ywnoœæ wewn¹trz kuchenki na podstawce
metalowej a podstawkê na talerzu szklanym.
Zamknij drzwiczki.
3. Wciœnij przycisk Combi (
).
Rezultat: Wyœwietl¹ siê wskazania:
(tryb mikrofale i grill)
600W (moc wyjœciowa)
✉
Wybierz odpowiedni poziom mocy wciskaj¹c
przycisk Combi (
) do chwili, kiedy wy-œwietli
siê wskazanie odpowiedniego pozio-mu mocy.
4. Wciœnij przycisk
.
Rezultat: Wyœwietl¹ siê wskazania:
5. Ustaw czas grillowania obracaj¹c pokrêt³em nastawczym.
☛
4. Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³em nastawczym
wg potrzeby.
Maksymalny czas gotowania wynosi 60 minut.
6. Wciœnij przycisk
.
Rezultat: Rozpoczyna siê gotowanie grillem.
Po zakoñczeniu:
1) Rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) Trzykrotnie, co minutê kuchenka wyda sygna³
przypominaj¹cy (jeden po ka¿dej minucie).
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie
aktualnego czasu.
✉
☛
Nie mo¿na regulowaæ temperatury grilla.
5. Wciœnij przycisk
.
Rezultat: Rozpoczyna siê gotowanie kombinowane.
Po zakoñczeniu
1) Rozlegnie siê czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.
2) Trzykrotnie, co minutê kuchenka wyda sygna³
przypominaj¹cy (jeden po ka¿dej minucie).
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie
aktualnego czasu.
Nie martw siê, je¿eli w czasie grillowania wy³¹czy siê grza³ka grilla.
System ten zapobiega przegrzewaniu siê kuchenki.
✉
Zawsze u¿ywaj rêkawic ochronnych przy dotykaniu naczyñ
wewn¹trz kuchenki, poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce.
SprawdŸ czy grza³ka grilla znajduje siê w pozycji poziomej.
14
Maksymalny poziom mocy mikrofal dla gotowania kombino-wanego
mikrofalami i grillem wynosi 600W.
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒGX\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
W³¹czanie i wy³¹czanie sygna³u
dŸwiêkowego
Blokada zabezpieczaj¹ca kuchenkê
mikrofalow¹
Mo¿na wy³¹czyæ sygna³ dwiêkowy.
Pañstwa kuchenka jest wyposa¿ona w funkcjê zabezpieczaj¹c¹
przed niepo¿¹danym u¿yciem jej przez dzieci czy inne osoby
niepowo³ane w sposób przypadkowy.
Kuchenka mo¿e byæ zablokowana w ka¿dej chwili.
1. Wciœnij równoczeœnie przyciski
i
.
Rezultat:
◆ Wyœwietl¹ siê nastêpuj¹ce wskazania.
1. Wciœnij równoczeœnie przyciski
i
.
Rezultat:
◆ Kuchenka jest zablokowana (nie mog¹
byæ wybrane ¿adne funkcje kuchenki).
◆ Na wyœwietlaczu pojawi siê wskazanie
„L”.
◆ Kuchenka nie bêdzie sygnalizowa³a
dŸwiêkiem ka¿dorazowego wciœniêcia
przycisków sterowania.
2. Aby w³¹czyæ sygna³ dŸwiêkowy, ponownie równoczeœ-nie
wciœnij przyciski
i
.
Rezultat:
◆ Wyœwietl¹ siê nastêpuj¹ce wskazania.
2. Ponownie, równoczeœnie wciœnij przyciski
i
.
Rezultat: Kuchenka mo¿e byæ normalnie obs³ugiwana.
◆ Kuchenka ponownie bêdzie dzia³a³a
z sygnalizacj¹ dŸwiêkow¹ przycisków.
15
PO
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒGX]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
Naczynia, które mog¹ byæ stosowane w kuchence mikrofalowej
PO
Mikrofale, by móc gotowaæ w kuchence mikrofalowej, powinny
swobodnie docieraæ do ¿ywnoœci bez odbijania lub poch³aniania
przez u¿ywane naczynie.
W zwi¹zku z tym nale¿y uwa¿nie dobieraæ naczynia. Je¿eli naczynie
jest opisane jako nadaj¹ce siê do gotowania w kuchence
mikrofalowej, nie musisz siê niczego obawiaæ.
W poni¿szej tabeli przedstawione zosta³y ró¿ne rodzaje naczyñ oraz
wskazówki dotycz¹ce ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.
Rodzaj naczynia
Stosow- Uwagi
anie
Folia aluminiowa
✓✗
✓
Nie podgrzewaj go wstêpnie d³u¿ej ni¿ osiem
minut.
Porcelana i ceramika
✓
Porcelit, ceramika, emaliowane naczynia
gliniane, chiñska porcelana itp. s¹
odpowiednie pod warunkiem, ¿e nie s¹
zdobione metalem.
Poliestrowe naczynia
jednorazowego u¿ytku
✓
Mro¿onki s¹ czasem pakowane do takich
naczyñ.
Opakowania produktów
gotowych do spo¿ycia
(fast-food)
• Kubki i pojemniki
polistyrenowe
•
•
Torebki papiero-we
lub gazety
Papier z makula-tury
lub opaski metalowe
Naczynia szklane
• Naczynie, w których
potrawy s¹
przygotowy-wane w
kuchence i
podawane
• Naczynia z cienkiego szk³a
•
S³oiki szklane
✓
✗
Mog¹ byæ u¿yte do podgrzania ¿ywnoœci.
Przegrzanie mo¿e doprowadziæ do stopienia
polistyrenu.
Mog¹ siê zapaliæ.
✗
Mog¹ spowodowaæ iskrzenie.
✓
Mog¹ byæ u¿ywane pod warunkiem, ¿e nie
posiadaj¹ metalowych wykoñczeñ.
✓
Mog¹ byæ u¿ywane do podgrzania ¿ywnoœci
lub p³ynów. Delikatne szk³o mo¿e pêkn¹æ je¿eli
zostanie gwa³townie rozgrzane.
Musisz zdj¹æ pokrywkê. Nadaj¹ siê wy³¹cznie
do podgrzewania.
✓
✗
✗
Mog¹ powodowaæ iskrzenia i dopro-wadziæ do
pojawienia siê ognia.
Papierowe
• Talerze, kubki,
serwetki i rêczniki
✓
Mog¹ byæ u¿ywane przy krótkich czasach
gotowania lub pieczenia. Tak¿e do poch³aniania nadmiaru wilgoci
Mo¿e powodowaæ iskrzenie.
•
Papier z maku-latury
Plastikowe
• Pojemniki
Mo¿e byæ stosowana w ma³ych iloœciach w
celu zabezpieczenia niektórych fra-gmentów
przed przypaleniem. Jeœli folia znajduje siê
zbyt blisko œcianek kuchni lub zosta³a u¿yta w
zbyt du¿ych iloœciach, mo¿e wyst¹piæ
iskrzenie.
Talerz do opiekania
Metalowe
• Pó³miski
• Opaski zaciskowe
do torebek
•
Cienka, przezroczysta folia
•
Torebki do
mro¿onek
Papier woskowy lub
t³uszczo odporny
✗
✓
✓
✓✗
✓
✓ : Zalecane
✓✗ : Ostrzeżenie przed używaniem
✗ : Niebezpieczne
16
Szczególnie gdy s¹ wykonane z tworzy-wa
termoodpornego. Niektóre inne rodzaje
tworzyw mog¹ ulec odkszta³ceniu lub
odbarwieniu w wysokiej temperaturze.
Mo¿na j¹ stosowaæ w celu utrzymania
wilgotnoœci w ¿ywnoœci. Nie powinna dotykaæ
¿ywnoœci. Zachowaj ostro¿noœæ podczas
zdejmowania folii, poniewa¿ wydobywaæ siê
bêdzie spod niej gor¹ca para
Mo¿na stosowaæ tylko gdy s¹ to torebki, w
których mo¿na ¿ywnoœæ gotowaæ i gdy s¹ one
przeznaczone do gotowania w ku-chenkach
mikrofalowych. Nie powinny byæ
hermetyczne. W razie koniecznoœci przebij
torebkê widelcem.
Mo¿na go stosowaæ do utrzymania poziomu
wilgotnoœci w ¿ywnoœci oraz w celu
zapobie¿enia rozpryskiwaniu potrawy.
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒGX^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
Ksi¹¿ka kucharska
MIKROFALE
Rodzaj
¿ywnoœci
Energia mikrofalowa dok³adnie penetruje ¿ywnoœæ, zatrzymywana i poch³aniana przez
zawart¹ w niej wodê, t³uszcz i sk³adniki cukrowe. Mikrofale wprowadzaj¹ cz¹stki
molekularne ¿ywnoœci w silne drgania. Gwa³towne ruch moleku³ powoduje tarcie i
objawia siê w postaci gor¹ca gotuj¹cego ¿ywnoœæ.
GOTOWANIE
Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:
Naczynia musz¹ przepuszczaæ energiê mikrofalow¹ aby maksymalnie efektywnie
oddzia³ywaæ na ¿ywnoœæ. Mikrofale s¹ odbijane przez metale, jak stal nierdzewna,
aluminium, miedŸ ale przechodz¹ przez ceramikê, szk³o, porcelanê, plastik tak dobrze jak
przez papier czy drewno. Nie wolno wiêc u¿ywaæ do gotowania w kuchenkach
mikrofalowych naczyñ czy pojemników z metalu.
¯ywnoœæ, która mo¿e byæ gotowana w kuchenkach mikrofalowych:
Jest du¿o rodzajów takiej ¿ywnoœci: œwie¿e lub zamro¿one warzywa, owoce, makaron,
ry¿, ziarna, fasola, ryby, miêso. Równie¿ sosy, polewy, zupy, puddingi, pó³produkty,
musy owocowe mog¹ byæ gotowane w kuchenkach. Ogólnie mówi¹c w kuchence
mikrofalowej mo¿na przygotowaæ wszystko to co na konwencjonalnej kuchni – np.
rozpuszczone mas³o czy czekoladê (patrz rozdzia³ sposoby i wskazówki).
Przykrywanie naczyñ podczas gotowania
Przykrycie gotowanej ¿ywnoœci jest bardzo wa¿n¹ czynnoœci¹, gdy¿ paruj¹ca woda w
postaci pary wp³ywa w istotny sposób na proces gotowania. ¯ywnoœæ mo¿e byæ
przykryta na kilka sposobów: ceramicznym talerzem, plas-tikow¹ przykrywk¹ lub cienk¹
foli¹ przeznaczon¹ do gotowania w kuchenkach mikrofalowych.
Czasy odstania
Po zakoñczeniu gotowania, bardzo wa¿ne jest aby odczekaæ, a¿ temperatura wyrówna siê
w gotowanej w kuchence ¿ywnoœci.
Moc Czas
Czas
Zalecenia
(w min.) odstania
(w min.)
Szpinak
150 g
600W 4½-5½
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto-³owa)
zimnej wody
Broku³y
300 g
600W
2-3
Dodaj 30 ml (2 ³y¿ki sto-³owe)
zimnej wody
Groszek
zielony
300 g
600W 7½-8½
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa)
zimnej wody
Zielona fasola
300 g
600W
2-3
Dodaj 30 ml (2 ³y¿ki sto³owe)
zimnej wody
9-10
8-9
Mieszanka
warzywna
(marchew/
groszek/
kukurydza)
300 g
600W 7½-8½
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto-³owa)
zimnej wody
Mieszanka
warzywna
(chiñska)
300 g
600W
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa)
zimnej wody
8-9
Ry¿:
U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹ – ry¿ dwukrotnie zwiêksza
objêtoœæ podczas gotowania. Gotuj pod przykryciem.
Po gotowaniu dok³adnie zamieszaj przed odstaniem, dodaj sól, zio³a lub
mas³o.
Pamiêtaj: ry¿ mo¿e nie wch³on¹æ ca³ej wody u¿ytej do gotowania.
Makaron:
U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹. Dodaj wrz¹c¹ wodê,
szczyptê soli i dobrze zamieszaj. Gotuj bez przykrycia.
Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu. Przykryj na czas odstania i
nastêpnie dok³adnie ods¹cz.
Rodzaj
¿ywnoœci
U¿ywaj miski ze szk³a ¿aroodpornego z pokrywk¹. Gotuj pod przykryciem przez
minimalnie krótki czas – patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia ¿¹danego
efektu.
Dwukrotnie zamieszaj w trakcie i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a po
gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem.
Porcja
Moc Czas
Czas
Zalecenia
(w min.) odstania
(w min.)
Przewodnik gotowania ry¿u i makaronu
Przewodnik kucharski dla mro¿onych warzyw
Rodzaj
¿ywnoœci
Porcja
17
Porcja
Moc
Czas
(w min.)
Czas
Zalecenia
odstania
(w min.)
Ry¿ bia³y
(paraboliczny)
250g
850W
16-17
5
Dodaj 500 ml zimnej wody.
Ry¿ br¹zowy
(paraboliczny)
250g
850W
21-22
5
Dodaj 500 ml zimnej wody.
Ry¿ miesza-ny
(bia³y + dziki)
250g
850W
17-18
5
Dodaj 500 ml zimnej wody.
Mieszanka(ry¿ +
ziarno)
250g
850W
18-19
5
Dodaj 400 ml zimnej wody.
Makaron
250g
850W
11-12
5
Dodaj 1000 ml gor¹cej wody.
PO
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒGX_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
PO
Przewodnik kucharski dla œwie¿ych warzyw
ODGRZEWANIE
U¿yj ¿aroodpornego naczynia ze szk³a z pokrywk¹. Dodaj 30-45 ml zimnej wody (2-3 ³y¿ki
sto³owe) na ka¿de 250 g warzyw, chyba ¿e s¹ podane inne zalecane iloœci (patrz tabela
poni¿ej). Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas – patrz tabela. Kontynuuj
gotowanie do osi¹gniêcia po¿¹danego efektu.
Raz zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a po gotowaniu.
Pozostaw do odstania pod przykryciem na 3 minuty.
Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje ¿ywnoœæ w o wiele krótszym czasie ni¿
konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna.
U¿ywaj poziomów mocy i czasów gotowania wed³ug zamieszczonych w prze-wodniku
zaleceñ. Czasy uwzglêdniaj¹ temperaturê wyjœciow¹ np. pokojow¹ +18 – +20°C lub
sch³odzonej w lodówce ¿ywnoœci +5 – +7°C.
Przygotowanie i przykrycie
Unikaj odgrzewania du¿ych porcji miêsa – mo¿e dojœæ do przypalenia, wysu-szenia
zewnêtrznych czêœci zanim œrodek uzyska odpowiedni¹ do podania temperaturê.
Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.
Poziomy mocy i mieszanie potraw
Niektóre potrawy wymagaj¹ do odgrzewania mocy 850 W kiedy inne potrzebuj¹ 600 W,
450 W czy nawet 300 W.
SprawdŸ zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla ró¿nych produktów. Generalnie,
lepiej jest w wiêkszoœci przypadków u¿ywaæ mniejszych poziomów mocy kuchenki,
szczególnie je¿eli potrawa jest delikatna czy
w du¿ych iloœciach. W niektórych przypadkach jednak lepiej jest j¹ podgrzaæ szybko(na
przyk³ad paszteciki).
Wskazówka: Potnij warzywa na mniej wiêcej równe kawa³ki. Im mniejsze
kawa³ki, tym szybciej siê ugotuj¹.
Wszystkie warzywa œwie¿e powinny byæ ugotowane z u¿yciem pe³nej mocy
kuchenki (850W).
Rodzaj ¿ywnoœci Porcja
Czas
Czas
Zalecenia
(w min.) odstania
(w min.)
Broku³y
250g
500g
4-4½
8-8½
3
Przygotuj równej wielkoœci kwiaty.
U³ó¿ je ³ody¿kami do œrodka.
Brukselka
250g
5½-6½
3
Dodaj 60-75 ml (5-6 ³y¿. st.) wody.
Marchew
250g
4½-5
3
Potnij na równe kawa³ki.
Kalafior
250g
500g
5-5½
8½-9
3
Przygotuj równej wielkoœci kwiaty.
Du¿e potnij na po³owy. U³ó¿ je
³ody¿kami do œrodka.
Cukinie
250g
3½-4
3
Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml (2 ³y¿.
st.) wody lub mas³a. Gotuj a¿
zmiêknie.
Bak³a¿any
250g
3½-4
3
Potnij na drobne plasterki i pokrop
sokiem z cytryny (1 ³y¿. st.)
Pory
250g
4½-5
3
Potnij w kr¹¿ki.
Grzyby
125g
250g
1½-2
3-3½
3
Przygotuj ma³e lub pokrojone. Nie
dodawaj wody. Skrop sokiem z
cytryny. Dodaj pieprz
i sól. Osusz przed podaniem.
Cebule
250g
5½-6
3
Potnij na plasterki lub na po³ówki.
Dodaj 15 ml (1 ³y¿. st.) wody.
Papryka
250g
4½-5
3
Potnij na drobne plasterki.
Ziemniaki
250g
500g
4-5
7½-8½
3
Zwa¿ obrane i pokrój na równej
wielkoœci po³ówki lub æwiartki.
Rzepa
250g
5-5½
3
Potnij w drobn¹ kostkê.
Dobrze wymieszaj lub obracaj ¿ywnoœæ w trakcie odgrzewania aby osi¹gn¹æ najlepsze
rezultaty. Je¿eli to mo¿liwe, zamieszaj j¹ równie¿ przed samym podaniem.
Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i pokarmy dla niemowl¹t. Aby unikn¹æ
wykipienia lub wrzenia mieszaj je czêsto przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Pozo-staw
p³yny w kuchence na czas odstania. Zalecamy w³o¿enie do szklanki z p³ynem plastikowej
³y¿ki lub szklanego mieszade³ka. Unikaj przegrzania jedzenia. Zalecamy ustawienie
krótszego czasu i je¿eli to bêdzie konieczne – zwiêkszenie czasu o dodat-kowe minuty w
razie koniecznoœci.
Ogrzewanie i czas odstania
Je¿eli odgrzewasz ¿ywnoœæ po raz pierwszy – zanotuj ustawienie; mo¿e byæ pomocne
przy nastêpnych próbach.
Zawsze upewnij siê, ¿e odgrzewana ¿ywnoœæ jest w ca³oœci gor¹ca.
Pozostaw jedzenie na krótki czas po podgrzaniu, aby wyrówna³o temperaturê.
Zalecany czas odstania wynosi 2 – 4 minuty, chyba ¿e inny jest podany w ta-beli poni¿ej.
Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i jedzenie dla niemowl¹t. Zobacz te¿ rozdzia³ z
instrukcjami bezpieczeñstwa.
ODGRZEWANIE P£YNÓW
Zawsze pozostaw do odstania p³yny na co najmniej 20 sekund po wy³¹czeniu siê
kuchenki dla oddania i wyrównania temperatury. Je¿eli to konieczne, zamieszaj podczas
podgrzewania i ZAWSZE mieszaj p³yny po podgrzaniu. Aby unikn¹æ zagotowania czy
wykipienia p³ynów, zalecane jest w³o¿enie do szklanki z p³ynem plastikowej ³y¿ki lub
szklanego mieszade³ka oraz zamieszanie przed, w trakcie i po podgrzaniu.
18
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒGX`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWL¥T
Podgrzewanie p³ynów i potraw
POKARMY DLA NIEMOWL¥T:
W³ó¿ pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikowa pokrywk¹. Dobrze
zamieszaj po podgrzaniu! Odstaw na 2-3 minuty przed podaniem. Ponownie zamieszaj i
sprawdŸ temperaturê: miêdzy 30 – 40°C.
MLEKO DLA NIEMOWL¥T:
Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie pod-grzewaj
mleka w butelce ze smoczkiem, bo mo¿e ona wybuchn¹æ z przegrzania. Dobrze
wstrz¹œnij przed odstaniem jak i przed podaniem! Zawsze starannie sprawdŸ temperaturê
przed podaniem mleka dziecku. Zalecana temperatura podania wynosi ok.37°C.
ZAPAMIÊTAJ:
Aby zapobiec oparzeniom nale¿y dok³adnie sprawdzaæ temperaturê pokarmów dla
niemowl¹t.
Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i
poziomów mocy kuchenki.
Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i
poziomów mocy kuchenki.
Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowl¹t
Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i
poziomów mocy kuchenki.
Rodzaj
¿ywnoœci
Porcja
Danie
(warzywa
+ miêso)
190g
600W
30s
2-3
Na³ó¿ do ceramicznego talerza.
Podgrzej pod przykryciem.
Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw na
2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i
sprawdŸ dok³adnie temperaturê.
Ow-sianka
(ziarno
+ mleko
+ owoce)
190g
600W
20s
2-3
Na³ó¿ do ceramicznego talerza.
Podgrzej pod przykryciem.
Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw na
2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i
sprawdŸ dok³adnie temperaturê.
Mleko
niemowlêce
100ml
300W
30-40 s
2-3
Wlej mleko do sterylnej butelki
szklanej. Dobrze zamieszaj i
wstrz¹œnij przed podgrzaniem.
Podgrzewaj odkryte. Dobrze
wstrz¹œnij i pozostaw do odstania na
co najmniej 3 minuty. Przed
podaniem dok³adnie wstrz¹œnij i
starannie sprawdŸ temperaturê
przed podaniem mleka dziecku.
200ml
Moc
Czas
50s 1 min
Czas
Zalecenia
odstania
(w min.)
19
Rodzaj
¿ywnoœci
Porcja
Moc
Napoje (kawa, mleko,
herbata, woda o temperaturze
pokojowej)
150 ml 850W
(1 fili¿anka)
250 ml
(1 kubek)
Czas
Czas
Zalecenia
(w min.) odstania
(w min.)
1-1 ½
1-2
Wlej napój do ceramicznej fili¿anki i podgrzej bez przykrycia
na œrodku talerza. Pozostaw do
odstania w kuchence i dok³adnie zamieszaj.
2-3
Wlej do ceramicznego talerza.
Przykryj plastikow¹ pokrywk¹.
Zamieszaj po podgrzaniu.
Zamieszaj przed podaniem.
1½ -2
Zupa
(sch³odzona)
250g
850W
3-3½
Gulasz
(sch³odzony)
350g
600W 5½-6½
2-3
Na³ó¿ gulasz do ceramicznego
talerza. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹. Mieszaj od czasu do
czasu w trakcie podgrzewania
oraz przed i po odstaniu.
Makaron
z sosem
(sch³odzony)
350g
600W 4½-5½
3
Na³ó¿ spaghetti (lub inny makaron jajeczny) na p³aski, ceramiczny talerz. Przykryj foli¹ do
kuchenek. Zamieszaj przed
podaniem.
Makaron
z nadzie-niem
i sosem
(sch³odzony)
350g
600W
3
Na³ó¿ do g³êbokiego, ceramicznego talerza makaron
(ravioli, tortellini). Przykryj
pokrywk¹ plastikow¹. Mieszaj
od czasu do czasu w trakcie
podgrzewania oraz przed i po
odstaniu.
Danie
na talerzu
(sch³odzone)
350g
600W 5½-6½
3
Gotowe do odgrzania danie
sk³adaj¹ce siê z 2-3 sk³adników
umieœæ na ceramicznym talerzu. Przykryj przeŸroczyst¹ foli¹.
5-6
PO
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒGYWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
ROZMRA¯ANIE
PO
Mikrofale s¹ doskona³ym sposobem na rozmra¿anie ¿ywnoœci. Rozmra¿aj¹ delikatnie i w
krótkim czasie zamro¿one produkty. Mo¿e to byæ pomocne
w przypadku niespodziewanych goœci.
Wszystkie zamro¿one produkty powinny byæ rozmra¿ane z moc¹ na pozio-mie
rozmra¿ania (180 W).
Rodzaj ¿ywnoœci
Zamro¿ony drób musi byæ starannie rozmro¿ony przed ugotowaniem. Usuñ wszystkie
metalowe czêœci opakowania, obr¹czki itp. by pozwoliæ na odparo-wanie powsta³ego po
rozmro¿eniu p³ynu.
Miêso
Kotlety wo³owe
W³ó¿ zamro¿one miêso do naczynia bez przykrycia. Obróæ na drug¹ stronê w po-³owie
czasu, odlej p³yn i usuñ tak szybko jak to mo¿liwe wszystkie podroby.
Od czasu do czasu sprawdŸ temperaturê miêsa aby upewniæ siê, ¿e miêso nie sta³o siê
ciep³e.
Najmniejsze czêœci mog¹ szybciej siê ogrzewaæ i aby tego unikn¹æ mo¿na owin¹æ je
ma³ymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmra¿ania.
Steki wieprzowe
Drób
Porcjowany
kurczak
Je¿eli jednak miêso podgrzeje siê z jednej strony, odstaw je na 20 minut przed
ponownym rozpoczêciem rozmra¿ania po obróceniu.
Pozostaw rozmra¿an¹ rybê, miêso lub drób do ca³kowitego rozmro¿enia. Czas potrzebny
do rozmro¿enia miêsa zale¿y g³ównie od jego masy. Skorzystaj z ta-beli zamieszczonej
poni¿ej.
Ca³y kurczak
Porcja
Czas
(w min.)
250g
500g
6½-7½
13-14
250g
7½-8½
500 g
14½-15½
(2 kawa³ki)
900g
28-30
200 g
(2 filety)
400 g
(4 filety)
6-7
Czas
Zalecenia
odstania
(w min.)
5-25
Umieœæ miêso na p³askim,
ceramicznym talerzu.
Cieñsze koñce owiñ foli¹
aluminiow¹.Obróæ na
drug¹ stronê po up³ywie
po³owy czasu!
15-40
U³ó¿ kawa³ki kurczaka skór¹
do do³u, ca³ego kurczaka
piersi¹ do do³u na p³askim,
ceramicznym talerzu.
Cieñsze koñce, jak
skrzyde³ka, owiñ foli¹
aluminiow¹. Obróæ na
drug¹ stronê po up³y-wie
po³owy czasu!
5-15
Po³ó¿ ryby na p³askim,
cera-micznym talerzu. U³ó¿
cieñsze koñce pod grubsze.
Cieñsze koñce owiñ foli¹
aluminiow¹. Obróæ na
drug¹ stronê po up³ywie
po³owy czasu!
Wskazówka:P³askie kawa³ki rozmra¿aj¹ siê lepiej ni¿ grube, a ma³e kawa³ki
szybciej ni¿ du¿e. Nale¿y o tym pamiêtaæ w czasie zamra¿ania jak i
rozmra¿ania ¿ywnoœci.
Ryby
Filety rybne
Ca³e ryby
Dla rozmra¿ania ¿ywnoœci zamro¿onej w temperaturze oko³o -18 do -20 °C skorzystaj z
tabeli zamieszczonej poni¿ej jako przewodnika.
Owoce
Jagody
Chleb
Bu³ki (po 50g szt.)
Tostowy/
Sandwich
Pieczywo ciemne
(wieloziarniste)
20
12-13
250g
6-7
5-10
Roz³ó¿ owoce na p³askim,
szklanym naczyniu (o du¿ej
œrednicy).
2 szt.
4 szt.
250 g
500 g
½-1
2-2½
4½-5
8-10
5-20
Roz³ó¿ bu³ki w ko³o na
talerzu lub chleb na
papierze kuchennym i
po³ó¿ na talerzu
obrotowym. Obróæ na
drug¹ stronê po up³ywie
po³owy czasu!
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒGYXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
GRILL
Grillowanie zamro¿onej ¿ywnoœci
Element grzejny grilla jest umieszczony pod górn¹ œciank¹ wewn¹trz komory kuchenki.
Dzia³a, gdy drzwiczki s¹ zamkniête i obraca siê talerz szklany. Obracanie siê talerza daje
lepsze i równomierne upieczenie potraw. Wstêpne ogrzanie grilla przyœpiesza pieczenie.
Naczynia do grillowania:
Powinny byæ odporne na ogieñ i mog¹ zawieraæ metal. Nie zaleca siê stosowania naczyñ
plastikowych, poniewa¿ mog¹ siê stopiæ lub odkszta³ciæ.
¯ywnoœæ zalecana do przygotowania na grillu :
Kotlety, kie³baski, steki, hamburgery, plastry bekonu i wêdzonki, schab, szynka, cienkie
porcje ryby, sandwicze, i wszystkie rodzaje tostów z topionym serem.
U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów gotowania.
Rodzaj
¿ywnoœci
mro¿onej
Porcja
Bu³ki
(50g szt.)
2 szt.
4 szt.
WA¯NA WSKAZÓWKA:
Je¿eli kuchenka ma pracowaæ w trybie grillowania, upewnij siê, ¿e element grzejny grilla
jest umieszczony po górn¹ œciank¹ w pozycji poziomej a nie na tylnej œcianie komory w
pozycji pionowej (opuszczony pod k¹tem ok. 45°). Prosimy pamiêtaæ, ¿e ¿ywnoœæ musi
byæ u³o¿ona na podstawce metalowej, chyba, ¿e w przepisie ksi¹¿ki kucharskiej znajduj¹
siê inne zalecenia.
Zapiekanki
(pomidory, ser,
szynka, grzyby)
Poziom Czas
mocy pieczenia 1
strony
Mikro- 300W+
fale +
Grill
1-1½
Grill
2-2½
Czas
Zalecenia
pieczenia 2
strony
Grill
1-2
1-2
250 - 300g
(2 szt.)
450 W
+ Grill
8-9
--
U³ó¿ zapiekankê na œrodku
podstawki metalowej. 2, 3
zapiekanki u³ó¿ obok siebie
na podstawce.
Po upieczeniu odstaw na
2 – 3 minuty.
Zapiekanka
(warzywa lub
ziemniaki)
400 g
450 W
+ Grill
13-14
--
W³ó¿ zamro¿on¹ zapie-kankê
do ma³ej, okr¹g³ej miski ze
szk³a ¿arood-pornego. Miskê
postaw na podstawce
metalowej.
Odstaw na 2 – 3 minuty.
Makaron
(Canelloni,
Macaroni,
Lasagne)
400 g
600 W
+ Grill
14-15
--
W³ó¿ makaron do
prostok¹tnego naczynia ze
szk³a ¿aroodpornego. Ca³oœæ
umieϾ na talerzu
obrotowym. Pozostaw do
odstania na 2 – 3 minuty.
Kawa³ki
kurczaka
(Nuggets)
250 g
450 W
+ Grill
5-5½
3-3½
Frytki
250 g
450 W
+ Grill
9-11
4-5
MIKROFALE + GRILL
Tryb niniejszy stanowi po³¹czenie promieniowania cieplnego z elementu grilla z
szybkoœci¹ gotowania mikrofalami. Dzia³a tylko przy zamkniêtych drzwiczkach i
obracaj¹cym siê talerzu szklanym. Obracanie siê talerza powoduje lepsze i równomierne
upieczenie potraw. Trzy kombinacje mikrofal z grillem s¹ dostêpne w Pañstwa kuchence:
600 W + Grill, 450 W + Grill, 300 W + Grill.
Naczynia zalecane do trybu mikrofale + grill:
Prosimy u¿ywaæ naczyñ przepuszczaj¹cych mikrofale. Powinny byæ odporne na ogieñ.
Nie zaleca siê stosowania naczyñ metalowych. Nie zaleca siê stosowania naczyñ
plastikowych, poniewa¿ mog¹ siê stopiæ lub odkszta³ciæ.
¯ywnoœæ zalecana do przygotowania w trybie kombinowanym grill + mikrofale :
Do gotowania w tym trybie nadaj¹ siê wszystkie te potrawy, które wymagaj¹
jednoczesnego podgrzewania i pieczenia (np. zapiekany makaron), jak i potrawy które
potrzebuj¹ przypieczenia z wierzchu. Mo¿na te¿ w ten sposób przygotowaæ grube porcje,
które przypieka siê od góry (np. kawa³ki kurczaka, obra-caj¹c je w po³owie czasu
gotowania). Prosimy skorzystaæ z tabeli grillowania.
WA¯NA WSKAZÓWKA:
Je¿eli kuchenka ma pracowaæ w trybie kombinowanym, upewnij siê, ¿e element grzejny
grilla jest umieszczony pod górn¹ œciank¹ w pozycji poziomej a nie na tylnej œcianie
komory w pozycji pionowej (grza³ka opuszczona o ok. 45°). Prosimy pamiêtaæ, ¿e
¿ywnoœæ musi byæ u³o¿ona na podstawce metalowej, chyba, ¿e w przepisie ksi¹¿ki
kucharskiej znajduj¹ siê inne zalecenia. Ca³oœæ nale¿y umieœciæ na talerzu szklanym.
Prosimy skorzystaæ z odpowiednich zaleceñ niniejszej instrukcji.
¯ywnoœæ musi byæ obrócona na drug¹ stronê, je¿eli ma byæ przypieczona z obu stron.
21
U³ó¿ bu³ki w ko³o na podstawce metalowej. Drug¹
stronê bu³ek przypiecz wg
uznania.
Odstaw na 2 – 5 minut.
U³ó¿ kawa³ki kurczaka na
podstawce metalowej.
Roz³ó¿ frytki równomiernie
na papierze do pieczenia i na
podstawce meta-lowej.
PO
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒGYYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
PO
WSKAZÓWKI SPECJALNE
Grillowanie œwie¿ej ¿ywnoœci
MAS£O ROZPUSZCZANE
W³ó¿ 50 g mas³a do ma³ej , szklanej miski. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹. Podgrzewaj
przez 30-40 sekund z moc¹ 850 W, a¿ mas³o siê rozpuœci.
Ogrzej przez 4 minuty grza³kê grilla z u¿yciem funkcji grill.
U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów jako przewodnika grillowania
¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy).
Rodzaj
¿ywnoœci
œwie¿ej
Porcja
Poziom Czas
mocy pieczenia 1
strony
Tosty
4 kawa³ki
(25g/szt.)
tylko
Grill
4-5
Bu³ki
2-4 sztuki
(upieczone)
tylko
Grill
2-3
Czas
Zalecenia
pieczenia 2
strony
ROZPUSZCZONA CZEKOLADA
W³ó¿ 100 g czekolady do ma³ej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 3-5 minut,
z moc¹ 450 W a¿ do rozpuszczenia.
Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. U¿yj rêkawic do wyjmowania!
4½-5½ Po³ó¿ tosty na metalowej podstawce
jeden obok drugiego.
ROZPUSZCZONY MIÓD KRYSTALICZNY
W³ó¿ 20 g miodu do ma³ej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 20-30 sekund
z moc¹ 300 W, a¿ miód siê rozpuœci.
2-3
Po³ó¿ bu³ki bezpoœrednio na talerzu
szklanym spodem do do³u.
Pieczone
pomidory
200 g
(2 szt.)
400 g
(4 szt.)
300 W 3½-4½
+ Grill
6-7
--
Potnij pomidory na po³ówki. Na
wierzch po³ó¿ trochê sera. U³ó¿ je na
p³askim naczyniu ¿aroodpornym.
Ca³oœæ ustaw na podstawce
metalowej.
Tost
hawajski
(ananas,
szynka,
plasterki
sera)
2 szt
(300 g)
450 W
+ Grill
--
Najpierw przypiecz same tosty.
Potem po³ó¿ je razem z dodatkami na
podstawce metalowej. Dwa
naprzeciw siebie. Pozostaw do
odstania na 2 – 3 minuty.
Pieczone
ziemniaki
250 g
500 g
Kurczak
w
kawa³kach
Kotlety
jagniêce
(œrednie)
Steki
wieprzowe
250 g
(2kawa³ki)
Pieczone
jab³ka
600 W 4½-5½
8-9
+ Grill
450-500g 300 W
(2kawa³ki) + Grill
400 g
(4 szt.)
3½-4
tylko
Grill
8-9
11-13
Mikro- (300W
fale + +Grill)
7-8
Grill
1 jab³ko 300 W
(200gszt.) + Grill
2 jab³ka
(400gszt.)
4-4½
6-7
--
Potnij ziemniaki na po³ówki. U³ó¿ je
przeciêtym bokiem w stronê grilla na
podstawce metalowej.
9-10
Przypraw miêso i dodaj oleju. U³ó¿
kawa³ki dooko³a podstawki koœæmi
do œrodka. Pojedynczego kawa³ka
nie umieszczaj na œrodku podstawki.
Pozostaw do odstania na 2 – 3
minuty.
8-9
ROZPUSZCZONA ¯ELATYNA
Wsyp 10 g ¿elatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Ods¹czon¹ w³ó¿ do ma³ej,
¿aroodpornej miski. Podgrzewaj przez 1 minutê z moc¹ 300 W.
Zamieszaj po rozpuszczeniu.
GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)
Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez
przykrycia w misce ¿aroodpornej z moc¹ 850 W przez 3 ½ do 4 ½ minuty a¿ lukier/polewa
bêdzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj po zagotowaniu.
GOTOWANY D¯EM
W³ó¿ 600 g owoców w odpowiedniej wielkoœci naczynie ¿aroodporne z przy-kryciem,
dodaj 300 g cukru ¿eluj¹cego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod przykry-ciem przez 10-12
minut z maksymaln¹ moc¹ kuchenki. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej
bezpoœrednio do ma³ych s³oików twist-off, po³ó¿ je na zakrêtkach i odczekaj przez 5
minut.
PUDDING (budyñ)
Zmieszaj budyñ z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml). U¿yj
odpowiedniej wielkoœci naczynia ¿aroodpornego z przykryciem. Gotuj przez 6 ½ do
7 ½ minuty z moc¹ 850 W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania.
Posmaruj miêso olejem z
przyprawami. U³ó¿ wokó³ podstawki.
Po upieczeniu pozostaw do odstania
na 2 – 3 minuty.
PODPIEKANE P£ATKI MIGDA£OWE
Roz³ó¿ 30 g migda³ów na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj
w trakcie 3 ½ – 4 ½ minutowego podpiekania z moc¹ 600 W. Pozostaw do odstania przez
2 – 3 minuty. U¿yj rêkawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!
(Grill) Posmaruj miêso olejem
z przyprawami. U³ó¿ wokó³
6-7 podstawki. Po upieczeniu pozostaw
do odstania na 2 – 3 minuty.
--
Obierz jab³ka i nape³nij je rodzynkami
i d¿emem. Na wierzchu posyp
migda³ami. U³ó¿ jab³ka na p³askim
na-czyniu ¿aroodpornym. Ca-³oœæ
postaw na talerzu szklanym.
22
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒGYZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
Czyszczenie kuchenki
Konserwacja i naprawa kuchenki
mikrofalowej
Aby unikaæ gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci i osadzania siê
t³uszczu, nale¿y regularnie czyœciæ ni¿ej wymienione czêœci
kuchenki mikrofalowej:
• Wewnêtrzne i zewnêtrzne powierzchnie
• Drzwi i ich uszczelki
• Talerz szklany i pierœcieñ obrotowy
☛
☛
Konserwuj¹c lub oddaj¹c do naprawy kuchenkê mikrofalow¹ musisz
zachowaæ kilka prostych œrodków ostro¿noœci.
Kuchenki mikrofalowej nie mo¿na u¿ywaæ w nastêpuj¹cych
przypadkach:
• S¹ z³amane zawiasy drzwiowe
• S¹ uszkodzone uszczelki drzwiowe
• Jest pokrzywiona lub wgiêta obudowa
Naprawy mo¿e przeprowadzaæ wy³¹cznie pracownik serwisu
posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchenki mikrofalowej.
ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe s¹ czyste i czy
drzwiczki zamykaj¹ siê prawid³owo
Nie utrzymywanie kuchenki w czystoœci mo¿e prowadziæ do
uszkodzenia powierzchni obudowy urz¹dzenia i w
konsekwencji do zaistnienia niebezpiecznej sytuacji.
☛
1. Zmywaj powierzchnie zewnêtrzne delikatn¹ szmatk¹ zamoczon¹ w ciep³ej
wodzie z myd³em, op³ucz i osusz.
2. Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnêtrznych powierzchni przy
pomocy namydlonej szmatki, a nastêpnie op³ucz i osusz.
3. Aby usun¹æ stwardnia³e resztki ¿ywnoœci i pozbyæ siê nieprzyjemnych
zapachów, umieœæ na szklanym talerzu kubek z rozcieñczonym sokiem
cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie mocy.
✉
NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie u¿ywaj
materia³ów œciernych lub rozpuszczalników che-micznych. Myj¹c
uszczelki drzwiowe zwróæ szczególn¹ uwagê, aby upewniæ siê, ¿e nie
ma w nich cz¹stek:
•
•
✉
Je¿eli przez jakiœ czas nie zamierzasz u¿ywaæ kuchenki mikrofa-lowej,
postaw j¹ w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.
Powód: Kurz i wilgoæ mog¹ niekorzystnie oddzia³ywaæ na
robocze czêœci kuchenki mikrofalowej.
Kuchenka nie jest przeznaczona do u¿ytkowania w warunkach
przemys³owych w celach zarobkowych.
4. Je¿eli to konieczne, myj szklany talerz po ka¿dorazowym u¿yciu.
✉
NIGDY nie zdejmuj os³ony zewnêtrznej z kuchni mikrofalowej.
Je¿eli kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz w¹tpliwoœci co do poprawnoœci jej dzia³ania, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:
• Wyjmij wtyczkê z gniazdka sieciowego
• Skontaktuj siê z najbli¿szym autoryzowanym centrum serwisowym
Zanieczyszczeñ
Osadów przeszkadzaj¹cych w szczelnym zamkniêciu drzwiczek.
Wyczyœæ komorê kuchenki po ka¿dym u¿yciu z niewielk¹ iloœci¹
detergentu, jednak najpierw zawsze zaczekaj a¿ siê och³odzi, aby siê
nie poparzyæ.
Podczas czyszczenia komory kuchenki mo¿e byæ
wygod-ne opuszczenie elementu grzejnego grilla o 45° i
umycie jego górnej powierzchni.
23
PO
nl_^~Tz†lvTWY`Y^n†wvU”GGwˆŽŒGY[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGtˆ GY\SGYWW\GG_a[_Ght
Dane techniczne
PO
SAMSUNG ci¹gle podnosi jakoœæ swoich wyrobów. Dlatego
zastrzega siê mo¿liwoœæ dokonywania zmian zarówno w danych
technicznych, jak i niniejszej instrukcji obs³ugi.
Model
GE87W
Zród³o zasilania
230V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
Grill
Tryb Kombinowany
1300 W
1100 W
2400 W
Moc wyjœciowa mikrofal
100 W/850 W (IEC-705)
Czêstotliwoœæ pracy
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Metoda ch³odzenia
Silnik ch³odz¹cy – wentylator
Wymiary (szer x wys x g³êb)
Zewnêtrzne
Komory
489 x 275 x 406.5 mm
330 x 211 x 329 mm
Objêtoœæ komory
23 l
Waga netto
ok. 15 kg
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement