Samsung GR87-S Instrukcja obsługi

Samsung GR87-S Instrukcja obsługi
ny_^TwsU”GGwˆŽŒGXGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYYSGYWW[GG[aZZGwt
KUCHENKA MIKROFALOWA
Instrukcja obsługi i książka kucharska
GR87
Kuchenka.........................................................................................2
Panel sterowania .............................................................................2
Akcesoria .........................................................................................2
Używanie niniejszej instrukcji obsługi..............................................3
Warunki bezpiecznej eksploatacji....................................................3
Instalacja kuchenki mikrofalowej .....................................................4
Ustawianie czasu.............................................................................5
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów ..5
Gotowanie/odgrzewanie ..................................................................6
Poziomy mocy .................................................................................6
Zatrzymanie gotowania ...................................................................6
Zmiana czasu gotowania.................................................................6
Używanie funkcji szybkiego podgrzewania / gotowania..................7
Ustawienia funkcji szybkiego podgrzewania / gotowania................7
Używanie funkcji szybkiego rozmrażania Power Defrost ................7
Ustawienia funkcji szybkiego rozmrażania Power Defrost ..............8
Grillowanie .......................................................................................8
Łączenie mikrofal i grilla ..................................................................9
Wybór akcesoriów ...........................................................................9
Wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej kuchenki ................................9
Blokada dostępu kuchenki...............................................................9
Naczynia, które można używać w kuchence mikrofalowej............10
Książka kucharska.........................................................................11
Czyszczenie kuchenki ...................................................................16
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej .............................16
Dane techniczne ............................................................................16
Code No. : DE68−02935G
ny_^TwsU”GGwˆŽŒGYGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYYSGYWW[GG[aZZGwt
Kuchenka
Akcesoria
W zależności od kupionego modelu kuchenka jest wyposażona w akcesoria,
które można używać na różne sposoby.
PL
WYŚWIETLACZ
GRILL
OTWORY WENTYLACYJNE
1. Łącznik, umieszczony na osi silnika znajdującego się w
podstawie kuchenki.
Przeznaczenie:Łącznik obraca talerz obrotowy
PANEL STEROWANIA
UCHWYT DRZWICZEK
2. Pierścień obrotowy, umieszczany w centralnej części pod−
stawy kuchni.
Przeznaczenie:Pierścień obrotowy podtrzymuje talerz
obrotowy.
OŚWIE−
TLENIE
3. Szklany talerz obrotowy, umieszczany na pierścieniu obro−
towym, w środkowej części pasujący do łącznika.
Przeznaczenie:Talerz szklany służy jako główna powierz−
chnia do umieszczania artykułów żywnoś−
ciowych. Może być łatwo wyjęty do
oczyszczenia.
4. Podstawka na butelkę dla dziecka, patrz str 13.
Przeznaczenie:Na podstawce należy umieścić butelkę z
podgrzewanym pokarmem dla dziecka.
PIERŚCIEŃ OBROTOWY
TALERZ
OBROTOWY
OTWORY ZATRZASKÓW
ZATRZASKI DRZWICZEK
ŁĄCZNIK
DRZWIOWYCH
DRZWICZKI
5. Podstawka metalowa, do umieszczenia na szklanym talerzu
obrotowym.
Przeznaczenie:Metalową podstawkę używa się podczas
grillowania oraz gotowania łączonego mi−
krofali z grillem
Panel sterowania
☛
1
2
3
4
1. PRZYCISK FUNKCJI SZYBKIEGO
2.
3.
4.
ROZMRAŻANIA AUTO POWER DE−
FROST
PRZYCISK FUNKCJI SZYBKIEGO
PODGRZEWANIA / GOTOWANIA
WYBÓR TRYBU GRILL / ŁĄCZONEGO
(COMBI)
USTAWIANIE POZIOMU MOCY
KUCHENKI
5
6
7
8
9
5. WYŚWIETLACZ
6. USTAWIANIE ZEGARA KUCHENKI
7. PRZYCISKI WIĘCEJ/MNIEJ (CZAS GO−
TOWANIA / WAGA / WIELKOŚĆ
PORCJI)
8. PRZYCISK START/+30s
9. PRZYCISK STOP/KASOWANIE
USTAWIEŃ
2
NIE WŁĄCZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i
talerza obrotowego.
ny_^TwsU”GGwˆŽŒGZGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYYSGYWW[GG[aZZGwt
Używanie niniejszej instrukcji obsługi
Warunki bezpiecznej eksploatacji
Właśnie kupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki SAMSUNG. Ta
instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat użytkowania
Waszej kuchenki, a w szczególności:
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO PÓZNIEJSZEGO WGLĄDU.
Przed rozpoczęciem przygotowywania żywności lub napojów w swojej kuchni mikrofalowej prosimy sprawdzić, czy zachowane są podane niżej warunki bezpieczeństwa.
•
•
•
zasady bezpiecznej eksploatacji
odpowiednie akcesoria i naczynia
pożyteczne rady na temat gotowania
1. NIE UŻYWAJ w kuchni mikrofalowej naczyń metalowych:
• Metalowych pojemników
• Zastawy stołowej ze złotymi lub srebrnymi ozdobami
• Szpikulców, widelców itp.
Powód:
Wystąpią wyładowania elektryczne i iskrzenia, które mogą uszkodzić kuchenkę.
2. NIE PODGRZEWAJ:
• Hermetycznie lub podciśnieniowo zamkniętych butelek, słoików i pojemników,
np. słoików z odżywkami dla dzieci
• Żywności w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach, pomidorów itp.
Powód:
Wzrost ciśnienia na skutek podgrzania może spowodować ich wybuch.
Zdejmij skorupę, przebij skórkę, otwórz opakowanie itp.
Rada:
3. NIE WŁĄCZAJ kuchni mikrofalowej, gdy jest pusta.
Powód:
Może to spowodować uszkodzenie kuchni.
Umieść w kuchence na stałe szklankę z wodą. Woda będzie pochłaniała
Rada:
mikrofale, jeśli przypadkowo włączysz kuchenkę.
4. NIE ZASŁANIAJ znajdujących się z tyłu kuchni otworów wentylacyjnych papierem
lub metalem.
Powód:
Materiał lub papier mogą się zapalić od gorącego powietrza wydostającego
się z kuchenki.
5. ZAWSZE używaj rękawic, gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.
Powód:
Niektóre naczynia pochłaniają mikrofale, a ciepło z żywności zawsze jest
przenoszone na naczynie, dlatego naczynia są zawsze gorące.
6. NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnętrznych ścian kuchni.
Powód:
Ściany mogą być wystarczająco gorące, aby poparzyć nawet po zakoń−
czeniu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu łatwopalnych materiałów z
żadnymi elementami wewnątrz kuchni. Pozwól jej się najpierw ochłodzić.
7. Aby zminimalizować ryzyko pożaru w komorze kuchni mikrofalowej:
• Nie przechowuj w kuchence materiałów palnych
• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykające papierowe lub plastykowe
opakowania
• Nie używaj swojej kuchni mikrofalowej do suszenia gazet
• Jeżeli zauważysz dym, nie otwierając kuchni wyłącz ją lub odłącz przewód
zasilający od gniazdka
8. Zwróć szczególną uwagę, gdy podgrzewasz płyny i odżywki dla dzieci.
• ZAWSZE odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wyłączenia się
kuchenki, aby temperatura potrawy mogła się wyrównać
• Jeżeli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po podgrzaniu
• Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania z kuchenki pojemników z podgrzewa−
nymi potrawami. Jeśli pojemnik jest zbyt gorący, można się wtedy oparzyć.
• Istnieje ryzyko opóźnionego wykipienia podgrzewanego płynu po zakończeniu
podgrzewania.
• Aby uniknąć oparzenia się przez wylewający się wrzący płyn, powinno się
włożyć do podgrzewanego płynu plastikową lub szklaną łyżkę oraz mieszać
go przed, w trakcie i po podgrzaniu.
Powód:
Podczas podgrzewania płynów moment wrzenia może nastąpić po zakoń−
czeniu podgrzewania, co oznacza że płyn może zawrzeć i wykipieć zaraz
po wyjęciu naczynia z kuchenki. Istnieje wtedy ryzyko oparzenia się.
Na pierwszych stronach instrukcji opisane są: wygląd kuchenki oraz panel
sterowania odpowiadający Twojej kuchence. Dzięki temu łatwiej Ci będzie
odnaleźć odpowiednie przyciski.
Opisując krok po kroku procedury postępowania wykorzystano następujące
symbole:
☛
✉
❉
Ważne
Zapamiętaj
Uwaga
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI POZWALAJĄCE UNIKNĄĆ NARAŻENIA
NA NADMIERNE DZIAłANIE ENERGII MIKROFALOWEJ
Nie przestrzeganie poniższych środków ostrożności może doprowadzić do szkodliwego dla zd−
rowia narażenia się na nadmierne działanie energii mikrofalowej:
(a) Bez względu na okoliczności nie próbuj włączać kuchni z otwartymi drzwicz−
kami, nie manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wkładaj żadnych przed−
miotów do otworów zatrzasków drzwiowych
(b) Nie wkładaj żadnych przedmiotów pomiędzy drzwi kuchni a ścianę przednią,
nie dopuszczaj do gromadzenia się resztek żywności na powierzchniach
uszczelniających. Aby zapewnić utrzymanie czystości drzwiczek i powierzchni
uszczelniających wycieraj je po użyciu kuchenki najpierw wilgotną, a nastę−
pnie suchą miękką szmatką
(c) Nie włączaj kuchni, gdy jest uszkodzona, do czasu aż zostanie naprawiona
przez wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta
kuchni mikrofalowych Szczególnie ważne jest by drzwiczki kuchni zamykały
się prawidłowo i aby nie były uszkodzone:
(1) Drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
(2) Zawiasy drzwiowe (wygięte lub złamane)
(3) Przewód zasilający
(d) Kuchnia mikrofalowa może być regulowana lub naprawiana wyłącznie przez
odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację pro−
ducenta kuchni mikrofalowych.
3
PL
ny_^TwsU”GGwˆŽŒG[GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYYSGYWW[GG[aZZGwt
Warunki bezpiecznej eksploatacji (ciąg dalszy)
PL
•
Instalacja kuchenki mikrofalowej
Umieść kuchenkę na płaskiej, poziomej powierzchni, odpowiednio wytrzymałej do utrzymania masy kuchenki.
W przypadku oparzenia się postępuj zgodnie z ZASADAMI PIERWSZEJ POMOCY:
*
*
*
Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 min.
Załóż czysty, suchy opatrunek.
Nie stosuj żadnych kremów, olejków ani płynów do przemywania ran.
•
NIGDY nie wypełniaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest szersze u
góry niż na dole. Butelki z wąską szyjką mogą eksplodować po przegrzaniu.
• ZAWSZE sprawdź temperaturę odżywki lub mleka zanim podasz je dziecku.
• NIGDY nie podgrzewaj dziecięcych butelek z założonym smoczkiem, ponie−
waż w przypadku przegrzania butelka może wybuchnąć.
9. Zwracaj uwagę, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.
• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej; przewód
sieciowy trzymaj z dala od gorących powierzchni.
•
20cm
ponad
85 cm nad
podłogą
10cm z
tyłu
1. W trakcie instalacji sprawdź, czy w miejscu ustawienia
kuchenka ma zapewnioną odpowiednią wentylację, co
najmniej 10 cm wolnej przestrzeni po bokach i 20 cm
powyżej oraz 85 cm nad podłogą.
10cm
z boku
2. Usuń wszystkie elementy opakowania z wewnątrz kuchenki.
Załóż pierścień obrotowy i talerz szklany. Sprawdź, czy ta−
lerz obraca się swobodnie.
Nie włączaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka sieciowa są
uszkodzone.
10. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odległości wyciągniętego ramienia.
Powód:
Gorące powietrze lub para wydostające się z kuchenki mogą poparzyć.
11. Utrzymuj w czystości wnętrze kuchenki.
Powód:
Resztki żywności lub rozpryskany olej przywierające do ścianek kuchenki
mogą spowodować uszkodzenie powłok lakierniczych oraz zmniejszają
sprawność kuchenki mikrofalowej.
12. W trakcie pracy kuchenki mogą być słyszalne “kliknięcia”, szczególnie podczas rozmrażania.
Powód:
Takie dźwięki są spowodowane elektrycznymi zmianami mocy wyjściowej.
Jest to zjawisko normalne.
13. Jeżeli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obciążenia (jest pusta), dla bezpieczeń−
stwa moc mikrofal zostanie automatycznie wyłączona. Po odstaniu co najmniej 30
minut można kuchenkę uruchomić ponownie.
3. Kuchenka musi był ustawiona w sposób umożliwiający łatwy
dostęp do jej gniazda zasilania.
❉
❉
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z tworzyw sztucz−
nych, papieru lub innych palnych materiałów musisz od czasu do czasu zaglądać do kuchenki.
WAŻNE
NIGDY nie zezwalaj małym dzieciom samodzielnie włączać kuchenki mikrofalowej lub bawić się
nią. Dzieci nie powinny również przebywać same w pobliżu pracującej kuchenki mikrofalowej.
Przedmioty, które interesują dzieci nie powinny być przechowywane lub ukrywane bezpośrednio
nad kuchenką mikrofalową.
❉
OSTRZEŻENIE:
Jeśli są uszkodzone drzwiczki bądź uszczelki drzwiczek, nie wolno włączać kuchenki aż zostanie
naprawiona przez kompetentną osobę.
OSTRZEŻENIE:
Istnieje niebezpieczeństwo narażenia się przez osoby niekompetentne na promieniowanie mi−
krofalowe, jeśli próbują samodzielnie naprawiać czy serwisować kuchenkę zdejmując jej pokry−
wę, która zabezpiecza przez wydostaniem się na zewnątrz energii mikrofalowej.
OSTRZEŻENIE:
Płynów i innych potraw nie wolno podgrzewać w hermetycznie zamykanych pojemnikach po−
nieważ mogą eksplodować w tych opakowaniach.
OSTRZEŻENIE:
Dzieci mogą obsługiwać kuchenkę mikrofalową samodzielnie tylko pod warunkiem, że
wytłumaczono im w zrozumiały sposób, jak bezpiecznie używać kuchenkę oraz jakie zagrożenia
niesie niewłaściwe użycie urządzenia.
4
Nigdy nie blokuj przepływu powietrza wokół kuchenki, gdyż może to
spowodować jej przegrzanie i automatyczne wyłączenie się. Pozost−
anie ona w takim stanie do czasu, aż się dostatecznie ochłodzi.
Dla zachowania bezpieczeństwa, urządzenie musi być podłączone do
standardowego zasilania o napięciu 230V, 50 Hz za pośrednictwem
gniazdka ze stykiem uziemiającym. Jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony, musi być wymieniony na przewód ściśle odpowiadający
wymaganiom producenta, przez wykwalifikowanego specjalistę w au−
toryzowanym punkcie serwisowym.
NIE INSTALUJ kuchenki mikrofalowej w gorącym lub wilgotnym oto−
czeniu jak np. sąsiedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera. Należy
ściśle przestrzegać wymagań kuchenki mikrofalowej dotyczących
napięcia zasilającego. W przypadku użycia kabla przedłużającego
muszą być spełnione te same wymagania jak przy kablu zasilającym,
w który wyposażona jest kuchenka. Zanim po raz pierwszy włączysz
kuchnię mikrofalową wytrzyj wilgotną szmatką jej wnętrze i uszcze−
lnienia drzwiczek.
ny_^TwsU”GGwˆŽŒG\GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYYSGYWW[GG[aZZGwt
Ustawianie czasu
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub
problemów
Twoja kuchenka mikrofalowa posiada wbudowany zegar pracujący w systemie 24-ro lub 12-to godzinnym. Zegar wymaga ustawienia:
✉
•
•
Jeżeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej problemów, spróbuj
go usunąć korzystając z podanych rozwiązań.
kiedy po raz pierwszy podłączasz kuchenkę
po przerwie w dostawie prądu
◆ To są zjawiska normalne.
• Kondensacja wilgoci wewnątrz kuchenki.
• Przepływ powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnętrznej.
• Odbicia światła wokół drzwiczek i obudowy zewnętrznej.
• Para wodna wydobywająca się z okolicy drzwiczek i z otworów wentyla−
cyjnych.
Pamiętaj o przestawieniu zegara przy zmianie czasu z zimowego na letni
i odwrotnie.
1. Aby wyświetlić czas
w trybie...
24−godzinnym
12−godzinnym
Naciśnij przycisk
...
raz
dwa razy
◆ Kuchenka nie działa po wciśnięciu przycisku Start
• Czy drzwiczki są dokładnie zamknięte?
2. Ustaw godzinę za pomocą przycisków Więcej/Mniej.
3. Wciśnij przycisk
.
◆ Żywność nie jest w ogóle ugotowana
• Czy ustawiłeś dokładnie czas i/lub wcisnąłeś przycisk Start
?
• Czy drzwiczki są dokładnie zamknięte?
• Czy nie doszło do przeciążenia sieci i bezpiecznik w układzie zasilania nie jest
przepalony lub czy nie zadziałał odłącznik elektryczny?
.
4. Ustaw minuty za pomocą przycisków Więcej/Mniej.
◆ Żywność jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana
• Czy czas gotowania został dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej
żywności?
• Czy został dobrany prawidłowy poziom mocy mikrofal?
5. Wciśnij przycisk
◆ Z wnętrza kuchni słychać trzaski i widać iskrzenie (zwarcie).
• Czy nie używasz naczyń z metalowymi ozdobami?
• Czy nie zostawiłeś wewnątrz kuchni widelca lub innego metalowego przedmiotu?
• Czy użyta folia aluminiowa nie znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek
kuchni?
.
◆ Pracująca kuchnia powoduje zakłócenia w pracy odbiorników radiowych i
telewizyjnych.
• Nieznaczne zakłócenia mogą być obserwowane na ekranie telewizora lub w
odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne.
Aby rozwiązać ten problem, ustaw kuchenkę w oddaleniu od odbiorników i
przewodów antenowych.
• Jeżeli interferencja zostanie wykryta przez mikroprocesor kuchenki, ustawie−
nia wyświetlacza mogą ulec skasowaniu. Odłącz zasilanie kuchenki i ponow−
nie podłącz aby rozwiązać problem. Ustaw na nowo zegar kuchenki.
✉
Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły Ci rozwiązać problemów, skon−
taktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy
SAMSUNG.
5
PL
ny_^TwsU”GGwˆŽŒG]GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYYSGYWW[GG[aZZGwt
PL
Gotowanie/odgrzewanie
Zatrzymanie gotowania
Poniżej przedstawiono, w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność.
ZAWSZE sprawdź ustawienia gotowania zanim zostawisz kuchenkę bez
nadzoru.
Najpierw umieść żywność na środku szklanego talerza. Zamknij drzwiczki
kuchenki.
Można w każdej chwili zatrzymać gotowanie by sprawdzić potrawę.
1. Aby zatrzymać na chwilę;
Otwórz drzwiczki kuchenki.
Rezultat : Gotowanie zatrzyma się. Aby powrócić do gotowania,
zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk
2. Aby zakończyć gotowanie.
Naciśnij przycisk
.
Rezultat : Gotowanie zakończy się.
Jeżeli chcesz skasować ustawienia gotowania,
ponownie naciśnij przycisk (
).
1. Naciśnij przycisk
.
Rezultat : Wyświetli się wskazanie 800W (maksymalna
moc gotowania) : Wybierz żądany poziom mocy
ponownie wciskając przycisk
aż do wyświe−
tlenia właściwego wskazania mocy. Więcej infor−
macji na temat poziomów mocy znajduje się w
tabeli poniżej.
2. Ustaw czas gotowania przyciskami Więcej/Mniej.
☛
Można wydłużyć czas gotowania poprzez wciśnięcie przycisku “+30s” po
razie na każde dodane 30 sekund.
1. Naciśnij przycisk “+30s” po razie na każde dodane 30
sekund.
NIGDY nie włączaj kuchenki gdy jest pusta.
Jeżeli chcesz podgrzać potrawę przez krótki czas z maksymalną mocą mikrofal
(800W), możesz po prostu nacisnąć przycisk “+30s” dla każdych dodanych 30
sekund czasu gotowania. Kuchenka rozpoczyna pracę natychmiast.
2. Podczas gotowania można zmienić czas gotowania odpowie−
dnią ilość razy wciskając przycisk +30s.
Poziomy mocy
Można wybrać jeden z poziomów mocy przedstawionych poniżej.
Poziom mocy
WYSOKI
ŚREDNIO WYSOKI
ŚREDNI
ŚREDNIO NISKI
ROZMRAŻANIE
NISKI/UTRZYMANIE CIEPŁA
GRILL
COMBI I
COMBI II
COMBI III
✉
✉
Moc wyjściowa
Mikrofale
GRILL
800 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
−
600 W
450 W
300 W
−
−
−
−
−
−
800 W
800 W
800 W
800 W
Możesz skasować ustawienia gotowania przed rozpoczęciem
gotowania wciskając przycisk kasowania ( ).
Zmiana czasu gotowania
3. Naciśnij przycisk
.
Rezultat : Włączy się oświetlenie w kuchence i talerz za−
cznie się obracać.
Gotowanie rozpocznie się, a gdy się zakończy,
słyszany będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.
☛
✉
.
Jeżeli zwiększysz poziom mocy, czas gotowania powinien być skrócony.
Jeżeli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania powinien być wydłużony.
6
ny_^TwsU”GGwˆŽŒG^GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYYSGYWW[GG[aZZGwt
Używanie funkcji szybkiego podgrzewania/gotowania
Używanie funkcji szybkiego rozmrażania Power Defrost
Funkcja automatycznego odgrzewania / gotowania posiada cztery zaprogramowane czasy gotowania. Nie potrzeba ustawiać czasu ani poziomu
mocy kuchenki przy korzystaniu z tej funkcji. Trzeba tylko ustawić wielkość
porcji produktu za pomocą przycisków Więcej/Mniej. Najpierw umieść żywność na talerzu obrotowym i zamknij drzwiczki kuchenki.
Funkcja szybkiego automatycznego rozmrażania Power Defrost pozwala
na rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb czy chleba/ciasta. Czas rozmrażania i
poziom mocy kuchenki jest ustawiany automatycznie.
✉
1. Wybierz typ żywności, który chcesz przygotować w ku−
chence wciskając przycisk Automatycznego Podgrze−
wania/Gotowania (
) raz lub więcej razy.
1. Wybierz rodzaj rozmrażanej żywności wciskając przycisk
Szybkiego Rozmrażania (
) raz lub więcej razy.
2. Ustaw wielkość porcji za pomocą przycisków Więcej/Mniej
(patrz tabela poniżej).
✉
2. Wybierz wagę żywności za pomocą przycisków Więcej/Mniej
(patrz tabela).
3. Wciśnij przycisk
.
Rezultat : Gotowanie rozpocznie się. Kiedy się zakończy:
1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy
2) Następnie trzy razy, co minutę słyszalny będzie
jednokrotny sygnał przypominający (raz co minutę)
3) Wyświetli się aktualny czas.
Stosuj tylko naczynia, które są odpowiednie dla kuchenek mikrofalowych.
3. Wciśnij przycisk
.
Rezultat :
◆ Rozpocznie się rozmrażanie.
◆ W połowie czasu rozmrażania kuchenka wy−
da sygnał dźwiękowy dla przypomnienia o
obróceniu żywności.
◆ Ponownie wciśnij przycisk
, aby zakoń−
czyć rozmrażanie.
Ustawienia funkcji szybkiego podgrzewania/gotowania
Poniżej podane zostały cztery programy funkcji szybkiego automatycznego
podgrzewania i gotowania, ilości, czasy odstania i odpowiednie zalecenia.
Program 1 działa wykorzystując energię mikrofal. Programy 2, 3 i 4 działają
w kombinaji mikrofal i grilla.
Kod / potrawa
2
✉
✉
Wielkość Czas
Zalecenia
porcji
odstania
1
150 ml 1−2 min.
(1 filiżanka)
Napoje
250 ml
kawa, mleko, herbata,
(1 kubek)
woda (o temp. pokojowej)
Wlej płyn do ceramicznej filiżanki (150 ml) lub kubka (250 ml)
i umieść na środku talerza szklanego. Podgrzewaj odkryte.
Dokładnie wymieszaj przed i po odstaniu (patrz instrukcje
bezpieczeństwa dotyczące podgrzewania płynów)
Mrożone bułki
125 g
250 g
375 g
3−5 min. Ułóż zamrożone bułki, bagietki czy ciabattę górą do
dołu na podstawce metalowej. Obróć po usłyszeniu
sygnału dźwiękowego. Kuchenka kontynuuje pracę
aż do otworzenia drzwiczek kuchenki.
3
Pieczona ryba
300 g
600 g
3−5 min. Posmaruj skórę całej ryby olejem i posyp solą. Ułóż je−
dną rybę (300g) na podstawce metalowej. Dwie ryby
(600g) ułóż głową do ogona na podstawce metalowej.
Obróć po usłyszeniu sygnału dźwiękowego kuchenki.
4
Grillowane zie−
mniaki
250 g
500 g
750 g
3−5 min. Umyj i ponakłuwaj ziemniaki (średniej wielkości). Ułóż
je w koło na podstawce metalowej.
Używaj wyłącznie naczyń odpowiednich do kuchenek mikrofalowych.
Najpierw umieść zamrożoną żywność na środku talerza szklanego i zamknij
drzwiczki kuchenki.
7
Używaj wyłącznie naczyń odpowiednich do kuchenek mikrofalowych.
Można również rozmrażać żywność manualnie. Aby to zrobić, wybierz
funkcję gotowania/podgrzewania z poziomem mocy mikrofal 180 W.
Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale zatytułowanym “Gotowanie/
Odgrzewanie” na stronie 6.
PL
ny_^TwsU”GGwˆŽŒG_GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYYSGYWW[GG[aZZGwt
PL
Ustawienia funkcji szybkiego rozmrażania Power Defrost
Grillowanie
Poniżej podanych zostało kilka różnych programów funkcji szybkiego
rozmrażania, programy, ilości, czasy odstania i odpowiednie zalecenia.
Przed rozpoczęciem rozmrażania usuń wszystkie elementy opakowania z
rozmrażanej żywności.
Umieść zamrożone mięso, drób czy rybę na talerzu obrotowym.
Grillowanie umożliwia szybkie podgrzanie i jednoczesne przypieczenie potrawy, bez używania mikrofali. Do tego celu kuchenka została także wyposażona w specjalną metalową podstawkę.
Żywność Porcja
200−2000 g
1
Mięso
200−2000 g
2
Drób
3
Chleb/
Ciasto
✉
Zalecenia
2. Wciśnij przycisk
20−60 min Okryj krawędzie folią aluminiową. Obróć mięso na
drugą stronę po sygnale dźwiękowym z kuchenki.
Program jest przeznaczony do rozmrażania woło−
winy, jagnięciny, wieprzowiny, steków, kotletów i
mięsa mielonego.
20−50 min Okryj ogon ryby folią aluminiową. Obróć rybę na drugą
stronę po usłyszeniu sygnału. Program jest przezna−
czony do rozmrażania całych ryb i filetów rybnych.
125−1000 g
5−30 min
.
3. Otwórz drzwiczki kuchenki i umieść żywność w kuchence na
metalowej podstawce. Zamknij drzwiczki.
20−60 min Okryj nogi i skrzydełka folią aluminiową. Obróć drób
na drugą stronę po usłyszeniu sygnału. Program jest
przeznaczony do rozmrażania całego kurczaka i
kurczaka w porcjach.
200−2000 g
Ryby
4
Czas
odstania
1. Ogrzej wstępnie grzałkę grilla do żądanej temperatury
wciskając przycisk Grill/Combi(
) i ustawiając czas
ogrzewania za pomocą przycisków Więcej/Mniej.
4. Wciśnij przycisk Grill/Combi (
).
Rezultat : Na wyświetlaczu pojawi się następujące wska−
zanie:
Połóż chleb na papierze kuchennym i obróć po
usłyszeniu sygnału. Ciasto połóż na talerzu cerami−
cznym i jeżeli to możliwe, obróć po usłyszeniu sygnału.
(Kuchenka pracuje nadal i zatrzyma się po otwarciu
drzwiczek). Program ten jest przeznaczony do
wszystkich rodzajów chleba, krojonego lub w całości,
jak również bułek i bagietek. Bułki ułóż w koło. Pro−
gram ten jest przeznaczony do wszystkich rodzajów
ciasta drożdżowego, herbatników, sernika i biszkopta.
Nie nadaje się do rozmrażania ciast kruchych i chru−
piących, owocowych, z kremem lub dekorowanych
polewą czekoladową.
5. Ustaw czas grillowania za pomocą przycisków Więcej/Mniej.
Maksymalny czas grillowania wynosi 60 min.
6. Wciśnij przycisk
.
Rezultat : Rozpocznie się grillowanie. Gdy się zakończy:
1) Kuchenka wyemituje 4 sygnały dźwiękowe.
2) Następnie trzykrotnie, co minutę sygnały
przypominające.
3) Na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas.
✉
Jeśli chcesz rozmrażać żywność manualnie, wybierz tryb gotowania mi−
krofalami z poziomem mocy 180W. Dalsze informacje na temat roz−
mrażania manualnego i czasów rozmrażania znajdują się na str. 14.
☛
8
Nie przejmuj się jeśli podczas grillowania grzałka grilla będzie się
wyłączać.
W te sposób system kuchenki zapobiega przegrzaniu podczas pracy.
Zawsze używaj rękawic podczas dotykania naczyń i potraw w ku−
chence, ponieważ są one bardzo gorące.
ny_^TwsU”GGwˆŽŒG`GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYYSGYWW[GG[aZZGwt
Łączenie mikrofal i grilla
Wybór akcesoriów
Można także łączyć gotowania mikrofalami z grillem, aby szybko ugotować
i jednocześnie przypiec potrawę.
Zawsze używaj naczyń odpowiednich do kuchenek mikrofalowych: nie używaj
plastikowych pojemników, talerzy, papierowych kubków, ręczników itp.
☛
☛
ZAWSZE używaj naczyń odpowiednich do mikrofali i jednocześnie
żaroodpornych. Idealne do tego celu są szklane lub ceramiczne
naczynia, ponieważ pozwalają na równomierne dotarciemikrofal do
wnętrza potrawy.
ZAWSZE używaj rękawic podczas dotykania naczyń i potraw w ku−
chence, ponieważ są one bardzo gorące.
Jeśli chcesz używać trybu kombinacji mikrofal z grillem, używaj
tylko naczyń bezpiecznych dla mikrofali oraz żaroodpornych.
Naczynia z metalowymi ozdobami mogą uszkodzić kuchenkę.
✉
1. Otwórz drzwiczki kuchenki.
Umieść żywność w kuchence na metalowej podstawce.
Zamknij drzwiczki.
Więcej informacji na temat właściwych naczyń i akcesoriów znajduje się w roz−
dziale „Naczynia, które można używać w kuchence mikrofalowej” na stronie 10.
Wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej kuchenki
Można w każdej chwili wyłączyć sygnał towarzyszący wciśnięciu przycisków.
2. Wciśnij dwukrotnie przycisk Grill/Combi(
).
Rezultat : Wybierz odpowiedni poziom mocy wciskając po−
nownie przycisk Combi (
) odpowiednią
ilość razy aż na wyświetlaczu pojawi się nastę−
pujące wskazanie:
Dwa razy : 600 W
Trzy razy : 450 W
Cztery razy : 300 W
☛ Nie można ustawić temperatury grilla
1. Wciśnij równocześnie przyciski
i
.
Rezultat :
◆ Wyświetlą się następujące wskazania.
◆ Kuchenka nie będzie sygnalizowała dźwiękiem
każdorazowego wciśnięcia przycisków sterowania.
2. Aby włączyć sygnały dźwiękowe, ponownie równocześnie
wciśnij przyciski
i
.
Rezultat :
◆ Wyświetlą się następujące wskazania.
3. Ustaw czas gotowania za pomocą przycisków Więcej/Mniej.
Maksymalny czas gotowania wynosi 60 min.
☛
✉
☛
◆ Kuchenka ponownie będzie działała z sy−
gnalizacją dźwiękową przycisków.
4. Wciśnij przycisk
.
Rezultat : Rozpocznie się gotowanie. Gdy się zakończy:
1) Kuchenka wyemituje 4 sygnały dźwiękowe.
2) Następnie trzykrotnie, co minutę, sygnały
przypominające.
3) Na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas.
Blokada dostępu kuchenki
Państwa kuchenka jest wyposażona w funkcję blokady dostępu zabezpieczającą
przed niepożądanym użyciem jej przez dzieci czy inne osoby niepowołane w
sposób przypadkowy. Kuchenka może być zablokowana w każdej chwili.
Maksymalna moc mikrofal przy trybie łączonym z grillem wynosi 600W.
Nie przejmuj się jeśli podczas grillowania grzałka grilla będzie się wyłączać.
W te sposób system kuchenki zapobiega przegrzaniu podczas pracy.
Zawsze używaj rękawic podczas dotykania naczyń i potraw w ku−
chence, ponieważ są one bardzo gorące.
1. Wciśnij równocześnie przyciski
i
.
Rezultat :
◆ Kuchenka jest zablokowana (nie mogą być
wybrane żadne funkcje kuchenki).
◆ Pojawi się wskazanie L”.
2. Aby odblokować kuchenkę, ponownie równocześnie wciśnij
i
.
przyciski
Rezultat : Kuchenka może być normalnie obsługiwana.
9
PL
ny_^TwsU”GGwˆŽŒGXWGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYYSGYWW[GG[aZZGwt
Naczynia, które można używać w kuchence mikrofalowej
PL
Mikrofale, by móc gotować w kuchence mikrofalowej, powinny swobodnie
docierać do żywności. Nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez stosowane naczynia. W związku z tym należy uważnie dobierać naczynia. Jeśli
naczynie jest oznaczone jako nadające się do gotowania w kuchence mikrofalowej, nie musisz się niczego obawiać.
W poniższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz wskazówki na temat ich stosowania w kuchniach mikrofalowych
Rodzaj naczynia
Stosowanie Uwagi
Folia aluminiowa
✓✗
✓
Porcelit, ceramika, emaliowane naczynia glin−
iane, chińska porcelana itp. są odpowiednie
pod warunkiem, że nie są zdobione metalem.
Poliestrowe naczynia jed−
norazowego użytku
✓
Mrożonki są czasem pakowane do takich
naczyń.
•
•
Torebki papierowe ✗
lub gazeta
Papier z makula− ✗
tury lub opaski
metalowe
Naczynia szklane
✓
• Naczynia, w któ−
rych potrawy są
przygotowywane w
kuchni mikrofalowej
a następnie po−
dawane na stół
• Naczynia z cien− ✓
kiego szkła
•
Słoiki szklane
✓
•
•
Półmiski
✗
Opaski zaciskowe ✗
do torebek
Papierowe
• Talerze, kubki,
serwetki i ręczniki
•
Może być stosowana w małych ilościach w
celu zabezpieczenia niektórych fragmentów
przed przypaleniem. Jeśli folia znajduje się
zbyt blisko ścianek kuchni lub została użyta w
zbyt dużych ilościach, może wystąpić iskrze−
nie.
Porcelana i ceramika
Opakowania produktów go−
towych do spożycia (fast−
food)
• Kubki i pojemniki ✓
polistyrenowe
Metalowe
Papier z makula−
tury
Plastikowe
• Pojemniki
Mogą być użyte do podgrzania żywności.
Przegrzanie może doprowadzić do stopienia
polistyrenu.
Mogą się zapalić.
Mogą spowodować iskrzenie.
Mogą być używane do podgrzania żywności
lub płynów. Delikatne szkło może pęknąć
jeżeli zostanie gwałtownie rozgrzane.
Musisz zdjąć pokrywkę. Nadają się wyłącznie
do podgrzewania.
10
✗
✓
•
Cienka, przezro−
czysta folia
✓
•
Torebki do
mrożonek
✓✗
Mogą być używane przy krótkich czasach go−
towania lub pieczenia. Także do pochłaniania
nadmiaru wilgoci
Może spowodować iskrzenie.
Szczególnie gdy są wykonane z tworzywa
termoodpornego. Niektóre inne rodzaje
tworzyw mogą ulec odkształceniu lub odbar−
wieniu w wysokiej temperaturze.
Można ją stosować w celu utrzymania wilgot−
ności w żywności. Nie powinna dotykać
żywności. Zachowaj ostrożność podczas
zdejmowania folii, ponieważ wydobywać się
będzie spod niej gorąca para.
Można stosować tylko gdy są to torebki, w
których można żywność gotować i gdy są one
przeznaczone do gotowania w kuchenkach
mikrofalowych. Nie powinny być hermetyczne.
W razie konieczności przebij torebkę widel−
cem.
Papier woskowy lub tłusz−
czo−odporny
✓
Rodzaj naczynia
Stosowanie Uwagi
✓
✓✗
✗
Mogą być używane pod warunkiem, że nie
posiadają metalowych wykończeń.
✓
Mogą powodować iskrzenia i doprowadzić do
pojawienia się ognia.
Można go stosować do utrzymania poziomu
wilgotności w żywności oraz w celu zapo−
bieżenia rozpryskiwaniu potrawy.
: Zalecane
: Ostrzeżenie przed używaniem
: Niebezpieczne
ny_^TwsU”GGwˆŽŒGXXGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYYSGYWW[GG[aZZGwt
Książka kucharska
MIKROFALE
Energia mikrofalowa dokładnie penetruje żywność, zatrzymywana i pochłaniana przez zawartą
w niej wodę, tłuszcz i składniki cukrowe. Mikrofale wprowadzają cząstki molekularne żywności w
silne drgania. Gwałtowne ruch molekuł powoduje tarcie i objawia się w postaci gorąca gotującego
żywność.
GOTOWANIE
Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:
Naczynia muszą przepuszczać energię mikrofalową, aby maksymalnie efektywnie oddziaływać
na żywność. Mikrofale są odbijane przez metale, jak stal nierdzewna, aluminium, miedź, ale
przechodzą przez ceramikę, szkło, porcelanę, plastik tak dobrze jak przez papier czy drewno. Nie
wolno więc używać do gotowania w kuchenkach mikrofalowych naczyń lub pojemników z
metalu.
Rodzaj
żywności
Porcja Moc
Zielona fasola
300g
600W
Mieszanka wa−
rzywna (mar−
chew/groszek/
kukurydza)
300g
600W
Mieszanka
warzywna
(chińska)
300g
600W
Czas
(min.)
9-10
Czas odsta− Zalecenia
nia (min.)
2−3
Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe)
zimnej wody
7½-8½ 2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody
8-9
Przewodnik gotowania ryżu i makaronu
Żywność, która może być gotowana w kuchenkach mikrofalowych:
Jest dużo rodzajów takiej żywności: świeże lub zamrożone warzywa, owoce, makaron, ryż,
ziarna, fasola, ryby, mięso. Również sosy, polewy, zupy, puddingi, półprodukty, musy owocowe
mogą być gotowane w kuchenkach. Ogólnie mówiąc w kuchence mikrofalowej można
przygotować wszystko to, co na konwencjonalnej kuchni – np. rozpuszczone masło czy
czekolada (patrz rozdział sposoby i wskazówki).
Ryż:
Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką − ryż dwukro−
tnie zwiększa objętość podczas gotowania. Gotuj pod przykryciem.
Po gotowaniu dokładnie zamieszaj przed odstaniem, dodaj sól,
zioła lub masło.
Makaron: Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką. Dodaj wrzącą
wodę, szczyptę soli i dobrze zamieszaj. Gotuj bez przykrycia. Mieszaj
od czasu do czasu podczas i po gotowaniu. Przykryj na czas odstania i
następnie starannie odsącz.
Przykrywanie naczyń podczas gotowania
Przykrycie gotowanej żywności jest bardzo ważną czynnością, gdyż parująca woda w postaci
pary wpływa w istotny sposób na proces gotowania. Żywność może być przykryta na kilka
sposobów: ceramicznym talerzem, plastikową przykrywką lub cienką folią przeznaczoną do
gotowania w kuchenkach mikrofalowych.
Rodzaj
żywności
Porcja
Ryż biały
(parboiled)
250g
800 W
16½-17½
5
Dodaj 500 ml zimnej wody.
Ryż brązowy
(parboiled)
250g
800 W
21½-22½
5
Dodaj 500 ml zimnej wody.
Ryż brązowy
250g
600 W
21½-22½
10
Dodaj 600 ml zimnej wody.
Używaj miski ze szkła żaroodpornego z pokrywką. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki
czas − patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia żądanego efektu. Dwukrotnie zamieszaj
w trakcie i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po gotowaniu. Przykrywaj na czas odsta−
nia.
Ryż mieszany
(biały + dziki)
250g
800 W
17½-18½
5
Dodaj 500 ml zimnej wody.
Mieszanka
(ryż + ziarno)
250g
800 W
18½-19½
5
Dodaj 400 ml zimnej wody.
Rodzaj
żywności
Porcja Moc
Makaron
250g
800 W
11-12
5
Dodaj 1000 ml zimnej wody..
Szpinak
150g
600W
Brokuły
300g
600W
8½-9 ½ 2−3
Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe)
zimnej wody
Groszek zielony
300g
600W
7½-8½ 2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody
Czasy odstania
Kiedy gotowanie jest zakończone, ważne jest aby odczekać aż temperatura wyrówna się w
żywności gotowanej w kuchence.
Moc
Czas
(min.)
Czas odsta− Zalecenia
nia (min.)
Przewodnik kucharski dla mrożonych warzyw
Czas
(min.)
5-6
Czas odsta− Zalecenia
nia (min.)
2−3
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa)
zimnej wody
11
PL
ny_^TwsU”GGwˆŽŒGXYGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYYSGYWW[GG[aZZGwt
Książka kucharska (ciąg dalszy)
PL
Przewodnik kucharski dla świeżych warzyw
ODGRZEWANIE
Użyj żaroodpornego naczynia ze szkła z pokrywką. Dodaj 30−45 ml zimnej wody (2−3 łyżki
stołowe) na każde 250 g warzyw, chyba, że są podane inne zalecane ilości − patrz tabela. Gotuj
pod przykryciem przez minimalnie krótki czas − patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia
żądanego efektu. Raz zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po go−
towaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem na 3 minuty.
Wskazówka: Potnij warzywa na mniej więcej równe kawałki. Im mniejsze ka−
wałki, tym szybciej się ugotują.
Wszystkie warzywa świeże powinny być ugotowane z użyciem pełnej mocy
kuchenki (800 W).G
Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje żywność w znacznie krótszym czasie niż konwencjonal−
na kuchnia gazowa czy elektryczna.
Używaj poziomów mocy i czasów gotowania według zamieszczonych w przewodniku zaleceń.
Czasy podane w tabelach uwzględniają temperaturę wyjściową np. pokojową +18 − +20˚C lub
schłodzonej w lodówce żywności +5 − +7˚C.
Food
Portion
Time
(min.)
Brokuły
250g
500g
4-4½
7½-8
3
Przygotuj równej wielkości kwiaty. Ułóż
je łodyżkami do środka.
Brukselka
250g
5½-6½
3
Dodaj 60−75 ml (5−6 łyżek stołowych)
wody.
Przygotowanie i przykrycie
Unikaj odgrzewania dużych porcji mięsa − może dojść do przypalenia, wysuszenia ze−
wnętrznych części zanim środek uzyska odpowiednią do podania temperaturę. Odgrzewanie
mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.
Standing
Instructions
Time (min.)
Marchew
250g
4½-5
3
Potnij marchewki na równe plasterki.
Kalafior
250g
500g
5-5½
8½-9
3
Przygotuj równej wielkości kwiaty.
Duże potnij na połowy. Ułóż je
łodyżkami do środka.
Cukinie
250g
3½-4
3
Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml (2 łyżki
stołowe) wody lub trochę masła. Gotuj
aż zmięknie.
Bakłażany
250g
3½-4
3
Potnij na drobne plasterki i pokrop
sokiem z cytryny (1 łyżka stołowa)
Pory
250g
4½-5
3
Potnij w grube krążki.
Grzyby
125g
250g
1½-2
3-3½
3
Przygotuj małe lub pokrojone w plas−
terki. Nie dodawaj wody. Skrop sokiem
z cytryny. Dodaj pieprz i sól. Odsącz
przed podaniem.
Cebula
250g
5½-6
3
Potnij na plasterki lub na połówki.
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) wody.
Papryka
250g
4½-5
3
Potnij paprykę na drobne
plasterki.
Ziemniaki
250g
500g
4-5
7½-8½
3
Zważ obrane i pokrój na równej
wielkości połówki lub ćwiartki.
Rzepa
250g
5-5½
3
Potnij rzepę w drobną kostkę.
Poziomy mocy i mieszanie potraw
Niektóre potrawy wymagają do odgrzewania mocy 800 W, podczas gdy inne potrzebują 600 W,
450 W czy nawet 300 W.
Sprawdź zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla różnych produktów.
Generalnie, lepiej jest w większości przypadków używać mniejszych poziomów mocy kuchenki
szczególnie, jeżeli potrawa jest delikatna czy w dużych ilościach. W niektórych przypadkach jed−
nak lepiej jest ją podgrzać szybko(na przykład paszteciki).
Dobrze wymieszaj lub obracaj żywność w trakcie odgrzewania, aby uzyskać najlepsze rezultaty.
Jeżeli to możliwe, zamieszaj ją również przed samym podaniem.
Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i pokarmy dla niemowląt. Aby uniknąć wykipienia
lub wrzenia mieszaj je często przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Pozostaw płyny w kuchence
na czas odstania. Zalecamy włożenie do szklanki z płynem plastikowej łyżki lub szklanego
mieszadełka. Unikaj przegrzania jedzenia. Zalecamy ustawienie krótszego czasu i jeżeli to bę−
dzie konieczne − zwiększenie czasu o dodatkowe minuty w razie konieczności.
Podgrzewanie i czas odstania
Jeżeli odgrzewasz żywność po raz pierwszy − zanotuj ustawienie; może być pomocne przy na−
stępnych próbach.
Zawsze upewnij się, że odgrzewana żywność jest w całości gorąca. Pozostaw jedzenie na krótki
czas po podgrzaniu, aby wyrównało temperaturę. Zalecany czas odstania wynosi 2 − 4 minuty
chyba, że inny jest podany w tabeli poniżej. Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i jedze−
nie dla niemowląt. Zobacz też rozdział z instrukcjami bezpieczeństwa.
PODGRZEWANIE PŁYNÓW
Zawsze pozostaw do odstania płyny na co najmniej 20 sekund po wyłączeniu się kuchenki dla
oddania i wyrównania temperatury. Jeżeli to konieczne, zamieszaj podczas podgrzewania i
ZAWSZE mieszaj płyny po podgrzaniu. Aby uniknąć zagotowania czy wykipienia płynów, zale−
cane jest włożenie do szklanki z płynem plastikowej łyżki lub szklanego mieszadełka oraz
zamieszanie przed, w trakcie i po podgrzaniu.
12
ny_^TwsU”GGwˆŽŒGXZGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYYSGYWW[GG[aZZGwt
Książka kucharska (ciąg dalszy)
PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWLĄT
Podgrzewanie płynów i potraw
POKARMY DLA NIEMOWLĄT:
Włóż pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikowa pokrywką. Dobrze zamieszaj po
podgrzaniu! Odstaw na 2−3 minuty przed podaniem. Ponownie zamieszaj i sprawdź
temperaturę: między 30 – 40˚C.
MLEKO DLA NIEMOWLĄT:
Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie podgrzewaj mleka w
butelce ze smoczkiem, bo może ona wybuchnąć z przegrzania. Dobrze wstrząśnij przed
odstaniem jak i przed podaniem! Zawsze starannie sprawdź temperaturę przed podaniem mleka
dziecku. Zalecana temperatura podania wynosi ok. 37˚C.
Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów
mocy kuchenki. G
Rodzaj
Porcja
żywności
Napoje
kawa, mle−
ko, herbata,
woda
ZAPAMIĘTAJ:
Aby zapobiec oparzeniom należy dokładnie sprawdzać temperaturę pokarmów dla niemowląt.
Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów
mocy kuchenki.
150ml
Moc
800W
Czas
(min.)
1-1½
Czas od−
Zalecenia
stania (min.)
1−2
Wlej napój do ceramicznej filiżanki i
podgrzewaj bez przykrycia. Ustaw
filiżankę / kubek na środku talerza
obrotowego. Pozostaw do odstania
w kuchence i dokładnie zamieszaj
przed i po czasie odstania.
(1 filiżanka)
250ml
1½-2
(1 kubek)
Zupa
(schłodzo−
na)
250 g
450 g
800W
3-3½
4-4½
2−3
Wlej do ceramicznego talerza. Przy−
kryj plastikową pokrywką. Zamieszaj
po podgrzaniu. Zamieszaj ponownie
przed podaniem.
Gulasz
(schłodzo−
ny)
350g
600W
5½-6½
2−3
Nałóż gulasz do ceramicznego
talerza. Przykryj plastikową
pokrywką. Mieszaj od czasu do
czasu w trakcie podgrzewania
oraz przed i po odstaniu.
Makaron
z sosem
(schłodzo−
ny)
350g
600W
4½-5½
3
Nałóż makaron (spaghetti lub inny
makaron jajeczny) na płaski, cerami−
czny talerz. Przykryj folią do kuche−
nek. Zamieszaj przed podaniem.
Nadziewa−
ny makaron
z sosem
(schło−
dzony)
350g
600W
5-6
3
Nałóż makaron (ravioli, tortellini) do
głębokiego, ceramicznego talerza.
Przykryj pokrywką plastikową. Mie−
szaj od czasu do czasu w trakcie
podgrzewania oraz przed i po odsta−
niu.
Danie na
talerzu
(schłodzo−
ne)
350g
450g
600W
5-6
6-7
3
Gotowe do odgrzania danie skła−
dające się z 2−3 składników umieść
na ceramicznym talerzu. Przykryj
przeźroczystą folią do kuchenek.
Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowląt
Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów
mocy kuchenki.
Rodzaj
żywności
Porcja
Pokarm dla
niemowląt
(warzywa +
mięso)
190g
Owsianka
(ziarno + mle−
ko + owoce)
Mleko nie−
mowlęce
190g
100ml
200ml
Moc
600W
600W
300W
Czas
20−30s.
10−20s.
30−40s.
1min. do
1min.10s.
Czas
odstania
(w min.)
2−3
2−3
2−3
Zalecenia
Nałóż do ceramicznego talerza.
Podgrzej pod przykryciem.
Zamieszaj po podgrzaniu.
Odstaw na 2−3 min. Przed po−
daniem zamieszaj i sprawdź
dokładnie temperaturę.
Nałóż do ceramicznego tale−
rza. Podgrzej pod przykryciem.
Zamieszaj po podgrzaniu.
Odstaw na 2−3 min. Przed po−
daniem zamieszaj i sprawdź
dokładnie temperaturę.
Wlej mleko do sterylnej butelki
szklanej. Dobrze zamieszaj i
wstrząśnij przed podgrzaniem.
Podgrzewaj odkryte. Dobrze
wstrząśnij i pozostaw do odsta−
nia, na co najmniej 3 minuty.
Przed podaniem dokładnie
wstrząśnij i starannie sprawdź
temperaturę przed podaniem
mleka dziecku.
13
PL
ny_^TwsU”GGwˆŽŒGX[GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYYSGYWW[GG[aZZGwt
Książka kucharska (ciąg dalszy)
PL
ROZMRAŻANIE
Rodzaj żywności
Mikrofale są doskonałym sposobem na rozmrażanie żywności. Rozmrażają delikatnie i w krótkim
czasie zamrożone produkty. Może to być pomocne w przypadku niespodziewanych gości.
Zamrożony drób musi być starannie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń wszystkie metalowe
części opakowania, obrączki itp. by pozwolić na odparowanie powstałego po rozmrożeniu płynu.
Włóż zamrożone mięso do naczynia bez przykrycia. Obróć na drugą stronę w połowie czasu,
odlej płyn i usuń wszystkie podroby tak szybko jak to możliwe. Od czasu do czasu sprawdź
temperaturę mięsa, aby upewnić się, że mięso nie stało się ciepłe. Najmniejsze części mogą
szybciej się ogrzewać i aby tego uniknąć można owinąć je małymi paskami folii aluminiowej w
czasie rozmrażania. Jeżeli drób ogrzeje się na zewnętrznej powierzchni, odstaw je na 20 minut
przed ponownym rozpoczęciem rozmrażania po obróceniu.
Pozostaw rozmrażaną rybę, mięso lub drób do całkowitego rozmrożenia. Czas potrzebny do
rozmrożenia mięsa zależy głównie od jego masy. Skorzystaj z tabeli zamieszczonej poniżej.
Wskazówka: Płaskie kawałki rozmrażają się lepiej niż grube, a małe kawałki szybciej
niż duże. Należy o tym pamiętać w czasie zamrażania jak i rozmrażania żywności.
Do rozmrażania żywności zamrożonej w temperaturze około −18 do −20˚C skorzystaj z tabeli
zamieszczonej poniżej jako przewodnika.
Chleb
Bułki (krążki)
(po 50 g/szt.)
Tostowy/Sandwich
Pieczywo ciemne
(mąka pszenno −
żytnia)
Mięso
Kotlety wołowe
Steki wieprzowe
Drób
Kawałki
kurczaka
Cały kurczak
Ryby
Filety rybne
Owoce
Jagody
5-6
9-11
250g
6-7
10−20
500g 12-14
(2 szt)
950g 24-26
15−40
200g
(2 szt)
400g
(4 szt)
5−20
250g
4½5½
8-10
4½5½
5−10
1½-2
3-3½
4-4½
8-10
5−10
Rozłóż bułki w koło na talerzu lub chleb
na papierze kuchennym i połóż na taler−
zu obrotowym. Obróć na drugą stronę
po upływie połowy czasu!
Grzałka grilla jest umieszczona pod górną ścianką wewnątrz komory kuchenki. Działa, gdy
drzwiczki są zamknięte i obraca się talerz szklany. Obracanie się talerza daje lepsze i równo−
mierne upieczenie potraw. Wstępne ogrzanie grilla przez 4 minuty przyśpiesza przypieczenie.
Naczynia do grillowania:
Powinny być odporne na ogień i mogą zawierać metal. Nie zaleca się stosowania naczyń plas−
tikowych, ponieważ mogą się stopić lub odkształcić.
Żywność zalecana do przygotowania na grillu:
Kotlety, kiełbaski, steki, hamburgery, plastry bekonu i wędzonki, cienkie porcje ryby, sandwicze i
wszystkie rodzaje tostów z topionym serem.
Porcja Czas Czas odsta− Zalecenia
(min.) nia (min.)
250g
500g
2 szt
4szt
250g
500g
GRILL
Wszystkie zamrożone produkty powinny być rozmrażane z mocą na pozio−
mie rozmrażania (180 W). GGGG
Rodzaj żywności
Porcja Czas Czas odsta− Zalecenia
(min.) nia (min.)
WAŻNA WSKAZÓWKA:
Prosimy pamiętać, że żywność musi być ułożona na podstawce metalowej, chyba, że w prze−
pisie książki kucharskiej znajdują się inne zalecenia.
Umieść mięso na płaskim, ceramicznym
talerzu. Cieńsze końce owiń folią alu−
miniową. Obróć na drugą stronę po
upływie połowy czasu!
MIKROFALE + GRILL
Tryb niniejszy stanowi połączenie promieniowania cieplnego z grilla z szybkością gotowania mi−
krofalami. Działa tylko przy zamkniętych drzwiczkach i obracającym się talerzu szklanym. Obra−
canie się talerza powoduje lepsze i równomierne upieczenie potraw. W Państwa kuchence są
dostępne trzy kombinacje mikrofal z grillem:
600 W + Grill, 450 W + Grill, 300 W + Grill.
Ułóż kawałki kurczaka skórą do dołu,
całego kurczaka piersią do dołu na
płaskim, ceramicznym talerzu. Cieńsze
końce, jak skrzydełka, owiń folią alu−
miniową.Obróć na drugą stronę po
upływie połowy czasu!
Naczynia zalecane do trybu mikrofale + grill:
Prosimy używać naczyń przepuszczających mikrofale. Powinny być żaroodporne. Nie zaleca się
stosowania naczyń metalowych. Nie zaleca się stosowania naczyń plastikowych, ponieważ
mogą się stopić lub odkształcić.
Żywność zalecana do przygotowania w trybie łączonym grill + mikrofale:
Do gotowania w tym trybie nadają się wszystkie te potrawy, które wymagają jednoczesnego pod−
grzewania i pieczenia (np. pieczony makaron), jak i potrawy, które potrzebują przypieczenia z
wierzchu. Można też w ten sposób przygotować grube porcje, które przypieka się od góry (np. ka−
wałki kurczaka, obracając je w połowie czasu gotowania). Prosimy skorzystać z tabeli grillowania.
Połóż ryby na płaskim, ceramicznym
talerzu. Ułóż cieńsze końce pod grub−
sze. Cieńsze końce owiń folią alumi−
niową. Obróć na drugą stronę po
upływie połowy czasu!
WAŻNA WSKAZÓWKA:
Prosimy pamiętać, że żywność musi być ułożona na podstawce metalowej, chyba, że w prze−
pisie książki kucharskiej znajdują się inne zalecenia. Inaczej można całość umieścić na talerzu
szklanym. Prosimy skorzystać z odpowiednich zaleceń niniejszej instrukcji. Żywność musi być
obrócona na drugą stronę, jeżeli ma być przypieczona z obu stron.
Rozłóż owoce na płaskim szklanym
naczyniu (o dużej średnicy).
14
ny_^TwsU”GGwˆŽŒGX\GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYYSGYWW[GG[aZZGwt
Książka kucharska (ciąg dalszy)
Ogrzej przez 3 minuty grzałkę grilla z użyciem funkcji grill.
WSKAZÓWKI SPECJALNE – „SZYBKO I ŁATWO”
Użyj poniższej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów jako przewodnika grillowania. G
Rodzaj
żywności
Porcja
Tosty
4 kawa³ki
tylko
(ka¿dy 25 g) Grill
Mrożone
bułki/ Bagietki
Pieczone zie−
mniaki
Kawałki
kurczaka
125g
250g
Połóż tosty na metalowej pod−
stawce jeden obok drugiego.
450g-500g 300 W
+ Grill
7-9
8-10
Posmaruj kawałki kurczaka olejem i
przyprawami. Ułóż je w koło z kośćmi
zwróconymi do środka. Całą część
kurczaka ułóż nie na środku pod−
stawki metalowej. Pozostaw do
odstania na 2−3 minuty.
tylko
Grill
250g-300g 300 W
+ Grill
250g
450 W
+ Grill
400g
600 W
+ Grill
15-18
15-18
Ułóż steki koło siebie na podstawce.
Pozostaw do odstania na 2−3 min.
5-6
6-7
Posmaruj skórę całej ryby olejem i
posyp solą. Włóż do środka przy−
prawy, zioła i sok z cytryny. Ułóż
jedną rybę na podstawce metalowej.
Pozostaw do odstania na 2−3 min.
7-8
8-9
15-18
ROZPUSZCZONA CZEKOLADA
Włóż 100 g czekolady do małej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 3−5 minut,
z mocą 450 W aż do rozpuszczenia.
Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. Użyj rękawic do wyjmowania!
tylko Grill Ułóż bułki górną stroną do dołu na
podstawce metalowej. Grilluj po
1-2
obróceniu na drugą stronę do uzy−
2-3
skania chrupkości jaką lubisz. Pozo−
staw do odstania na 2−5 minut.
Potnij ziemniaki na połówki. Ułóż je w
koło na wysokiej podstawce stroną
przecięcia zwróconą do grzałki grilla.
Mrożone
250-300 g 450 W
(2 szt)
+ Grill
bagietki z do−
datkami
Mrożony
makaron
(Canneloni,
Macaroni,
Lasagne)
300 W +
Grill
1½-2
2-2½
4½-5½
---
(średnio wysmażone)
Grillowane
warzywa
Mw +
Grill
4-5
9-10
Steki wołowe 250g-300g
Pieczona
ryba
Poziom Czas piecze− Czas piecze− Instrukcje
mocy nia 1 strony nia 2 strony
450 W
+ Grill
500g
MASŁO ROZPUSZCZANE
Włóż 50 g masła do małej, szklanej miski. Przykryj plastikową pokrywką. Pod−
grzewaj przez 30−40 sekund używając mocy 800 W, aż masło się rozpuści.
---
---
---
ROZPUSZCZONY MIÓD KRYSTALICZNY
Włóż 20 g miodu do małej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 20−30 sekund z
mocą 300 W, aż miód się rozpuści.
ROZPUSZCZONA ŻELATYNA
Wsyp 10 g żelatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Osączoną włóż do
małej, żaroodpornej miski. Podgrzewaj przez 1 minutę z mocą 300 W. Zamieszaj
po rozpuszczeniu.
GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)
Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj
bez przykrycia w misce żaroodpornej przez 3½ do 4½ minuty z mocą 800 W aż
lukier/polewa będzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj w czasie gotowania.
GOTOWANY DŻEM
Włóż 600 g owoców (na przykład różnych jagód) w odpowiedniej wielkości na−
czynie żaroodporne z przykryciem, dodaj 300 g cukru żelującego i dobrze wy−
mieszaj. Gotuj pod przykryciem przez 10 – 12 minut z mocą 800 W. Kilkakrotnie
zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej bezpośrednio do małych słoików twist−off,
postaw je na nakrętkach i odczekaj przez 5 minut.
Włóż świeże i pokrojone w plasterki
warzywa do naczynia żaroodporne−
go, np. kawałki papryki, cebuli, cukinii
i pieczarek. Ustaw naczynie na me−
talowej podstawce.
PUDDING (budyń)
Zmieszaj budyń z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml) i
dokładnie wymieszaj. Użyj odpowiedniej wielkości naczynia żaroodpornego z
przykryciem. Gotuj przez 6½ do 7½ minuty z mocą 800 W. Kilkakrotnie zamie−
szaj w trakcie gotowania.
Ułóż 2 zamrożone bagietki z doda−
tkami (ser, pomidory, szynka, pie−
czarki) koło siebie na podstawce me−
talowej. Po grillowaniu pozostaw do
odstania na 2−3 min.
PODPIEKANE PŁATKI MIGDAŁOWE
Rozłóż 30 g migdałów na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie
3½ − 4½ minutowego podpiekania z mocą 600 W. Pozostaw do odstania przez
2 – 3 minuty. Użyj rękawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!
Włóż makaron do małego płaskiego
kwadratowego naczynia żaroodpor−
nego. Ustaw naczynie na podstawce
metalowej. Po zapieczeniu pozostaw
do odstania na 2−3 min
15
PL
ny_^TwsU”GGwˆŽŒGX]GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYYSGYWW[GG[aZZGwt
PL
Czyszczenie kuchenki
Dane techniczne
W celu uniknięcia gromadzenia się resztek żywności i osadzania się tłuszczu
należy regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki mikrofalowej:
SAMSUNG ciągle podnosi jakość swoich wyrobów. Dlatego zastrzega się
możliwość wprowadzania zmian zarówno w danych technicznych, specyfikacji jak i w instrukcji obsługi.
•
•
•
☛
1.
2.
3.
4.
Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie
Drzwi i ich uszczelki
Talerz szklany i pierścień obrotowy
ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe są czyste i czy drzwiczki
zamykają się prawidłowo.
Utrzymywanie kuchenki w nieprawidłowym stanie i czystości prowadzi
do pogorszenia się stanu powłoki komory kuchenki, co bezpośrednio
może wpłynąć na pracę urządzenia oraz spowodować możliwość
narażenia się na promieniowanie mikrofalowe.
Zmywaj powierzchnie zewnętrzne delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej
wodzie z mydłem, opłucz i osusz.
Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnętrznych powierzchni przy pomocy
namydlonej szmatki, a następnie opłucz i osusz.
Aby usunąć stwardniałe resztki żywności i pozbyć się nieprzyjemnych zapachów,
umieść na szklanym talerzu kubek z rozcieńczonym sokiem cytrynowym i pod−
grzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie mocy.
Myj szklany talerz obrotowy po każdorazowym użyciu, jeśli to konieczne.
☛ NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie używaj materiałów
ściernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myjąc uszczelki drzwiowe
zwróć szczególną uwagę, aby upewnić się, że nie ma w nich cząstek:
•
•
Osadów
Przeszkadzających w szczelnym zamknięciu drzwiczek.
Konserwując lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz zachować kilka prostych środków ostrożności.
Kuchenki mikrofalowej nie można używać w następujących przypadkach:
Są złamane zawiasy drzwiowe
Są uszkodzone uszczelki drzwiowe
Jest pokrzywiona lub wgięta obudowa
Naprawy może przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu posiadającego
autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.
☛
✉
✉
NIGDY nie zdejmuj osłony zewnętrznej z kuchni mikrofalowej. Jeżeli kuchen−
ka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz wątpliwości co
do poprawności jej działania, wykonaj następujące czynności:
•
•
GR87
Zródło zasilania
230V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
Grill
Kombinacja
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej
•
•
•
Model
Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego
Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym
Jeżeli przez jakiś czas nie zamierzasz używać kuchenki mikrofalowej,
postaw ją w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.
Powód: Kurz i wilgoć mogą niekorzystnie oddziaływać na robo−
cze części kuchenki mikrofalowej
Kuchenka nie jest przeznaczona do użytkowania w celach zarobkowych.
16
1200 W
800 W
2000 W
Moc wyjściowa mikrofal
100 W / 800 W (IEC−705)
Częstotliwość pracy
2450 MHz
System chłodzenia
wentylator
Wymiary (szer x wys x głęb)
Zewnętrzne
Komory
421.5 x 319.5 x 436.7 mm
330 x 199 x 330 mm
Objętość komory
20 l (użytkowa jak kuchenki 23l)
Waga
netto
ok. 14,5 kg
ny_^TwsU”GGwˆŽŒGX^GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYYSGYWW[GG[aZZGwt
Uwaga
PL
17
ny_^TwsU”GGwˆŽŒGX_GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYYSGYWW[GG[aZZGwt
Uwaga
PL
18
ny_^TwsU”GGwˆŽŒGX`GGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYYSGYWW[GG[aZZGwt
Uwaga
PL
19
ny_^TwsU”GGwˆŽŒGYWGGm™‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GYYSGYWW[GG[aZZGwt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement