Samsung M1711N User manual

Samsung M1711N User manual
tX^XXu†wvU”GGwˆŽŒGXGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGGXXaY[Ght
KUCHENKA MIKROFALOWA
Instrukcja obs³ugi
M1711N
Kuchenka ................................................................................2
Akcesoria ..................................................................................2
Panel sterowania ....................................................................2
U¿ywanie instrukcji obs³ugi .....................................................3
Warunki bezpiecznej eksploatacji ............................................3
Instalacja kuchenki mikrofalowej .............................................4
Postêpowanie w razie pojawienia siê w¹tpliwoœci
lub problemów .........................................................................5
Gotowanie/Odgrzewanie..........................................................5
Poziomy mocy ..........................................................................5
Zatrzymanie gotowania............................................................6
Zmiana czasu gotowania .........................................................6
U¿ywanie funkcji szybkiego odgrzewania...............................6
Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania.............................6
Rozmra¿anie ¿ywnoœci .............................................................6
Naczynia, które mog¹ byæ stosowane
w kuchence mikrofalowej ........................................................7
Czyszczenie kuchenki ...............................................................8
Dane techniczne .......................................................................8
Code No.: DE68-02124P
tX^XXu†wvU”GGwˆŽŒGYGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGGXXaY[Ght
Kuchenka
Panel sterowania
OTWORY ZATRZASKÓW
PO
POKRÊT£O TIMERA
OŒWIETLENIE
DRZWICZKI
POKRÊT£O
REGULACJI
1
ZATRZASKI
DRZWICZEK
TALERZ
SZKLANY
PIERŒCIEÑ
OBROTOWY
£¥CZNIK
2
PRZYCISK
OTWIERANIA
DRZWICZEK
OTWORY
ZATRZASKÓW
DRZWIOWYCH
4
Akcesoria
3
W zale¿noœci od wybranego modelu,otrzymacie Pañstwo w
zestawie z kuchenk¹ ró¿nego rodzaju akcesoria.
1. £¹cznik, umieszczony na osi silnika znajduj¹cego siê
w podstawie kuchenki.
Przeznaczenie:£¹cznik obraca talerz szklany.
5
2. Pierœcieñ obrotowy, umieszczany w centralnej czêœci
podstawy kuchni.
Przeznaczenie:Pierœcieñ obrotowy podtrzymuje talerz
szklany.
1.
2.
3.
4.
5.
3. Talerz szklany, umieszczany na pierœcieniu
obrotowym, w œrodkowej czêœci pasuj¹cy do ³¹cznika
Przeznaczenie:Talerz szklany s³u¿y jako g³ówna
powierzchnia do umieszczania artyku³ów
¿ywnoœciowych. Mo¿e byæ ³atwo wyjêty w
celu oczyszczenia.
☛
NIE W£¥CZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierœcienia
obrotowego i talerza szklanego.
2
ROZMRA¯ANIE
POKRÊT£O REGULACJI MOCY
POKRÊT£O TIMERA
FUNKCJA SZYBKIEGO PODGRZEWANIA
PRZYCISK OTWIERANIA DRZWICZEK
tX^XXu†wvU”GGwˆŽŒGZGGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGGXXaY[Ght
U¿ywanie instrukcji obs³ugi
Warunki bezpiecznej eksploatacji
W³aœnie zakupiliœcie Pañstwo kuchenkê mikrofalow¹ marki
SAMSUNG. Ta instrukcja obs³ugi zawiera wiele cennych
informacji na temat u¿ytkowania Waszej kuchenki, a w
szczególnoœci:
• Zasady bezpiecznej eksploatacji
• Odpowiednie akcesoria inaczynia
• Po¿yteczne rady na temat gotowania
Na pierwszych stronach instrukcji opisane s¹:wygl¹d
kuchenki oraz panel stero ania odpowiadaj¹cy Twojej
kuchence. Dziêki temu ³atwiej Ci bêdzie odnaleŸæ
odpowiednie przyciski.
Opisuj¹c krok po kroku procedury postêpowania
wykorzystano nastêpuj¹ce symbole:
Wa¿ne instrukcje bezpieczeñstwa.
Prosimy o uwa¿ne przeczytanie i zachowanie do
póŸniejszego wgl¹du.
Przed rozpoczêciem przygotowywania ¿ywnoœci lub
napojów w swojej kuchni mikrofalowej prosimy sprawdziæ,
czy zachowane s¹ podane ni¿ej warunki bezpieczeñstwa.
☛
✉
Wa¿ne
Uwaga
1. NIE U¯YWAJ w kuchni mikrofalowej naczyñ metalowych:
• Metalowych pojemników.
• Zastawy sto³owej ze z³otymi lub srebrnymi ozdobami
• Szpikulców, widelców itp.
Powód: Wyst¹pi¹ wy³adowania elektryczne i iskrzenia, które mog¹
uszkodziæ kuchenkê.
2. NIE PODGRZEWAJ:
• Hermetycznie lub podciœnieniowo zamkniêtych butelek, s³oików i
pojemników, np. s³oików z od¿ywkami dla dzieci.
• ¯ywnoœci w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach,
pomidorów itp.
Powód: Wzrost ciœnienia na skutek podgrzania mo¿e spowodowaæ ich
wybuch.
Rada:
Zdejmij skorupê, przebij skórkê, otwórz opakowanie itp.
3. NIE W£¥CZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.
Powód: Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie kuchni.
Rada:
Umieœæ w kuchence na sta³e szklankê z wod¹. Woda bêdzie
poch³ania³a mikrofale jeœli przypadkowo w³¹czysz kuchenkê.
4. NIE ZAS£ANIAJ znajduj¹cych siê z ty³u kuchni otworów wentylacyjnych
papierem lub metalem.
Powód: Materia³ lub papier mog¹ siê zapaliæ od gor¹cego powietrza
wydostaj¹cego siê z kuchenki.
5. ZAWSZE u¿ywaj rêkawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.
Powód: Niektóre naczynia poch³aniaj¹ mikrofale, a ciep³o z ¿ywnoœci
zawsze jest przenoszone na naczynie, dlatego naczynia s¹
zawsze gor¹ce.
6. NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnêtrznych œcian kuchni.
Powód: Œciany mog¹ byæ wystarczaj¹co gor¹ce aby poparzyæ nawet po
zakoñczeniu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych
materia³ów z ¿adnymi elementami wewn¹trz kuchni. Pozwól jej
siê najpierw och³odziæ.
7. Aby zmniejszyæ ryzyko pojawienia siê ognia w komorze kuchni
mikrofalowej:
• Nie przechowuj w kuchence materia³ów palnych.
• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykaj¹ce papierowe lub plastykowe
opakowania.
• Nie u¿ywaj swojej kuchni mikrofalowej do suszenia gazet.
• Je¿eli zauwa¿ysz dym, nie otwieraj¹c kuchni wy³¹cz j¹ lub od³¹cz przewód
zasilaj¹cy od gniazdka.
Œrodki ostro¿noœci pozwalaj¹ce unikn¹æ nara¿enia na
nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej.
Nieprzestrzeganie poni¿szych œrodków ostro¿noœci mo¿e doprowadziæ do szkodliwego
dla zdrowia nara¿enia siê na nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej:
(a) Bez wzglêdu na okolicznoœci nie próbuj w³¹czaæ kuchni z otwartymi
drzwiczkami, nie manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wk³adaj
¿adnych przedmiotów do otworów zatrzasków drzwiowych.
(b) Nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów pomiêdzy drzwi kuchni a œcianê
przedni¹, nie dopuszczaj do gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci na
powierzchniach uszczelniaj¹cych. Aby zapewniæ utrzymanie czystoœci
drzwiczek i powierzchni uszczelniaj¹cych wycieraj je po u¿yciu kuchenki
najpierw wilgotn¹, a nastêpnie such¹ miêkk¹ szmatk¹.
(c) Nie w³¹czaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu a¿ zostanie naprawiona
przez wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê
producenta kuchni mikrofalowych.
Szczególnie wa¿ne jest by drzwiczki kuchni zamyka³y siê prawid³owo i aby
nie by³y uszkodzone:
(1) Drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniaj¹ce.
(2) Zawiasy drzwiowe (wygiête lub z³amane).
(3) Przewód zasilaj¹cy.
(d) Kuchnia mikrofalowa mo¿e byæ regulowana lub naprawiana wy³¹cznie
przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego
autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych.
3
PO
tX^XXu†wvU”GGwˆŽŒG[GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGGXXaY[Ght
Warunki bezpiecznej eksploatacji (ci¹g dalszy)
PO
Instalacja kuchenki mikrofalowej
8. Zwróæ szczególn¹ uwagê gdy podgrzewasz p³yny i od¿ywki dla dzieci.
• Zawsze odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wy³¹czenia siê
kuchenki, aby temperatura potrawy mog³a siê wyrównaæ.
• Je¿eli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po
podgrzaniu.
• Aby unikn¹æ oparzenia siê przez wylewaj¹cy siê wrz¹cy p³yn, powinno siê
mieszaæ go przed, w trakcie i po podgrzaniu.
• W przypadku oparzenia siê postêpuj zgodnie z podanymi ni¿ej ZASADAMI
PIERWSZEJ POMOCY:
* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
* Za³ó¿ czysty, suchy opatrunek.
* Nie stosuj ¿adnych kremów, olejków ani p³ynów do przemywania
ran.
• NIGDY nie wype³niaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest
szersze u góry ni¿ na dole. Butelki z w¹sk¹ szyjk¹ mog¹ eksplodowaæ po
przegrzaniu.
• ZAWSZE sprawdŸ temperaturê od¿ywki lub mleka zanim podasz je dziecku.
• NIGDY nie podgrzewaj dzieciêcych butelek z za³o¿onym smoczkiem,
poniewa¿ w przypadku przegrzania butelka mo¿e wybuchn¹æ.
9. Zwracaj uwagê, aby nie uszkodziæ przewodu zasilaj¹cego.
• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilaj¹cego ani wtyczki sieciowej;
przewód sieciowy trzymaj z dala od gor¹cych powierzchni.
• Nie w³¹czaj urz¹dzenia, je¿eli przewód zasilaj¹cy lub wtyczka sieciowa s¹
uszkodzone.
10. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odleg³oœci wyci¹gniêtego
ramienia.
Powód: Gor¹ce powietrze lub para wydostaj¹ce siê z kuchenki mog¹
poparzyæ.
11. Utrzymuj w czystoœci wnêtrze kuchenki.
Powód: Resztki ¿ywnoœci lub rozpryskany olej przywieraj¹ce do œcianek
kuchenki mog¹ spowodowaæ uszkodzenie pow³ok lakierniczych
oraz zmniejszaj¹ sprawnoœæ kuchenki mikrofalowej.
12. W trakcie pracy kuchenki mog¹ byæ s³yszalne „ klikniêcia ”, szczególnie
podczas rozmra¿ania.
Powód: Takie dŸwiêki s¹ spowodowane elektrycznymi zmianami mocy
wyjœciowej. Jest to zjawisko normalne.
13. Je¿eli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obci¹¿enia (jest pusta), dla
bezpieczeñstwa moc mikrofal zostanie automatycznie wy³¹czona. Po
odstaniu co najmniej 30 minut mo¿na kuchenkê uruchomiæ ponownie.
Umieœæ kuchenkê na p³askiej, poziomej po ierzchni,
odpowiednio wytrzyma³ej do utrzymania masy kuchenki.
20 cm
ponad
10 cm
poza
10 cm
z boku
1. W trakcie instalacji sprawdŸ, czy w miejscu ustawienia
kuchenka ma zapewnion¹ odpowiedni¹ wentylacjê (co
najmniej 10 cm wolnej przestrzeni po bokach i 20 cm
powy¿ej).
2. Usuñ wszystkie elementy opakowania z wewn¹trz
kuchenki. Za³ó¿ pierœcieñ obrotowy i talerz szklany.
SprawdŸ, czy talerz obraca siê swobodnie.
3. Kuchenkê nale¿y ustawiæ w sposób umo¿liwiaj¹cy
³atwy dostêp do wtyczki w gnieŸdzie zasilania.
WA¯NA INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA
W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z tworzyw
sztucznych, papieru lub innych palnych materia³ów musisz od czasu do czasu zagl¹daæ
do kuchenki.
WA¯NE
NIGDY nie zezwalaj ma³ym dzieciom samodzielnie w³¹czaæ kuchenki mikrofalowej lub
bawiæ siê ni¹. Dzieci nie powinny równie¿ przebywaæ same w pobli¿u pracuj¹cej
kuchenki mikrofalowej. Przedmioty, które interesuj¹ dzieci nie powinny byæ
przechowywane lub ukrywane bezpoœrednio nad kuchenk¹ mikrofalow¹.
4
☛
Nie blokuj przep³ywu powietrza wokó³ kuchenki,gdy¿ mo¿e to
spowodowaæ jej przegrzanie i automatyczne wy³¹czenie siê.
Pozostanie ona w takim stanie do czasu,a¿ siê dostatecznie
och³odzi.
☛
Dla Twojego osobistego bezpieczeñstwa to urz¹dzenie musi
byæ pod³¹czone do standardowego zasilania o napiêciu 230 V,
50 Hz za poœrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiaj¹cym.
Jeœli przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony, musi byæ wymieniony
na przewód œciœle odpowiadaj¹cy wymaganiom producenta.
Gdy zajdzie koniecznoœæ wymiany przewodu zasilaj¹cego, zleæ
tê czynnoœæ wykwalifikowanemu specjaliœcie w
autoryzowanym punkcie serwisowym.
☛
NIE INSTALUJ kuchenki mikrofalowej w gor¹cym lub
wilgotnym otoczeniu jak np. s¹siedztwie tradycyjnego pieca lub
kaloryfera. Nale¿y œciœle przestrzegaæ wymagañ kuchenki
mikrofalowej dotycz¹cych napiêcia zasilaj¹cego. W przypadku
u¿ycia kabla przed³u¿aj¹cego musz¹ byæ spe³nione te same
wymagania jak przy kablu zasilaj¹cym, w który wyposa¿ona jest
kuchenka. Zanim po raz pierwszy w³¹czysz kuchniê
mikrofalow¹ wytrzyj wilgotn¹ szmatk¹ jej wnêtrze i
uszczelnienia drzwiczek.
tX^XXu†wvU”GGwˆŽŒG\GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGGXXaY[Ght
Postêpowanie w razie pojawienia siê
w¹tpliwoœci lub problemów
Gotowanie/Odgrzewanie
Poni¿ej przedstawiono w jaki sposób gotowaæ lub
odgrzewaæ ¿ywnoœæ ZAWSZE sprawdŸ nastawy gotowania
zanim pozostawisz kuchenkê bez nadzoru.
Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku szklanego talerza.
Zamknij drzwiczki.
Je¿eli spotka³eœ siê z którymœ z wymienionych poni¿ej
problemów, spróbuj go usun¹æ korzystaj¹c z podanych
rozwi¹zañ.
◆ To s¹ zjawiska normalne
• Kondensacja wilgoci wewn¹trz kuchenki.Air flow around the door and
outer casing
• Przep³yw powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnêtrznej.
• Odbicia œwiat³a wokó³ drzwiczek i obudowy zewnêtrznej.
• Para wodna wydobywaj¹ca siê z okolicy drzwiczek i z otworów
wentylacyjnych.
1. Ustaw poziom mocy na maksymalny za pokrêt³em
regulacji mocy. (Maksymalna moc:800 W)
2. Ustaw czas na 4 do 5 minut pokrêt³em timera.
Rezultat : Œwiat³o kuchenki zaœwieci siê i talerz
zacznie siê obracaæ.
◆ Kuchenka nie dzia³a po obróceniu pokrêt³a timera.
• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?
☛
✉
◆ ¯ywnoœæ nie jest w ogóle ugotowana
• Czy ustawi³eœ dok³adnie czas?
• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?
• Czy bezpiecznik w uk³adzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadzia³a³
od³¹cznik elektryczny?
Moýesz zmieniæ poziom mocy w trakcie gotowania obracaj¹c
pokrêt³em regulacji mocy.
Poziomy mocy
◆ ¯ywnoœæ jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana.
• Czy czas gotowania zosta³ dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej
¿ywnoœci ?
• Czy zosta³ dobrany prawid³owy poziom mocy mikrofal?
Mo¿na wybraæ jeden z poœród poziomów mocy
zamieszczonych poni¿ej.
◆ Z wnêtrza kuchni s³ychaæ trzaski i widaæ iskrzenie.
• Czy nie u¿ywasz naczyñ z metalowymi ozdobami?
• Czy nie zostawi³eœ wewn¹trz kuchni widelca lub innego podobnego
przedmiotu?
• Czy u¿yta folia aluminiowa nie znajduje siê zbyt blisko wewnêtrznych
œcianek kuchni?
Poziom mocy
WYSOKI
PODGRZEWANIE
ŒREDNIO WYSOKI
ŒREDNI
ŒREDNIO NISKI
ROZMRA¯ANIE ( )
NISKI/UTRZYMANIE CIEP£A
◆ Pracuj¹ca kuchnia powoduje zak³ócenia w pracy odbiorników radiowych i
telewizyjnych.
• Nieznaczne zak³ócenia mog¹ byæ obserwowane na ekranie telewizora lub
w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko
normalne. Aby rozwi¹zaæ ten problem, ustaw kuchenkê z dala od
odbiorników i przewodów antenowych.
✉
NIGDY nie w³¹czaj kuchenki, gdy jest pusta.
Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pomog³y Ci rozwi¹zaæ
problemów, skontaktuj siê ze sprzedawc¹ lub autoryzowanym
punktem serwisowym firmy SAMSUNG.
5
Mopc wyjœciowa
800 W
700 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
✉
Je¿eli zwiêkszysz poziom mocy, czas gotowania ulegnie
skróceniu.
✉
Je¿eli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania ulegnie
wyd³u¿eniu.
PO
tX^XXu†wvU”GGwˆŽŒG]GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGGXXaY[Ght
PO
Zatrzymanie gotowania
Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania
Mo¿na zatrzymaæ gotowanie dla sprawdzenia potrawy.
Poni¿ej znajduj¹ siê podpowiedzi i zalecenia jak korzystaæ z
funkcji szybkiego podgrzewania.
1. Aby zatrzymaæ na chwilê;
Otwórz drzwiczki.
Rezultat : Gotowanie zatrzymane. Aby powróciæ do
gotowania, zamknij drzwiczki.
Przycisk
2. Aby zatrzymaæ ca³kowicie; Obróæ pokrêt³o timera do
pozycji „ 0".
Rodzaj potrawy
WielkoϾ porcji Czas
gotowania
Czas odstania
Napoje
150 ml
1 min 10 s
1 - 2 min.
Zupy/Sos
(sch³odzony)
200-250 ml
3 min
2 - 3 min.
Œwie¿e
warzywa
300-350 g
6 min 40 s
3 min.
Zmiana czasu gotowania
Rozmra¿anie ¿ywnoœci
Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³em timera.
Funkcja pozwala na rozmro¿enie miêsa, drobiu i ryb.
Najpierw umieœæ zamro¿on¹ ¿ywnoœæ w kuchence na œrodku
talerza obrotowego i zamknij drzwiczki.
1. Ustaw pokrêt³em regulacji mocy w pozycji
U¿ywanie funkcji szybkiego odgrzewania
Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku talerza obrotowego i
zamknij drzwiczki.
2. Pokrêt³em timera ustaw czas rozmra¿ania.
Rezultat : Rozmra¿anie rozpoczête.
1. Ustaw pokrêt³em regulacji mocy. na maksymaln¹ moc.
✉
2. Obróæ pokrêt³o timera do jednej z pozycji funkcji
szybkiego podgrzewania. ( napoje lub zupy/sos, œwie¿e
warzywa).
✉
Stosuj tylko przepisy, które s¹ przeznaczone dla kuchenki
mikrofalowej.
6
Stosuj tylko przepisy, które s‹ bezpieczne dla kuchenki
mikrofalowej.
(180W).
tX^XXu†wvU”GGwˆŽŒG^GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGGXXaY[Ght
Naczynia, które mog¹ byæ stosowane w kuchence mikrofalowej
Mikrofale, by móc gotowaæ w kuchence mikrofalowej,
powinny swobodnie docieraæ do ¿ywnoœci. Nie mog¹ byæ
odbijane lub poch³aniane przez stosowane naczynia.
W zwi¹zku z tym nale¿y uwa¿nie dobieraæ naczynia. Jeœli
naczynie jest oznaczone jako nadaj¹ce siê do gotowania w
kuchence mikrofalowej, nie musisz siê niczego obawiaæ.
W poni¿szej tabeli przedstawione zosta³y ró¿ne rodzaje
naczyñ oraz wskazówki na temat ich stosowania w
kuchniach mikrofalowych.
Rodzaj naczynia
Stosowanie Uwagi
Folia aluminiowa
✓✗
•
Mo¿e byæ stosowana w ma³ych iloœciach w
celu zabezpieczenia niektórych
fragmentów przed przypaleniem. Jeœli folia
znajduje siê zbyt blisko œcianek kuchni lub
zosta³a u¿yta w zbyt du¿ych iloœciach
mog¹ wyst¹piæ iskrzenia.
Talerz do sma¿enia
✓
Nie podgrzewaj go wstêpnie d³u¿ej ni¿
8 min.
Naczynia porcelanowe i
gliniane
✓
Porcelana, wyroby garncarskie
emaliowane naczynia gliniane itp. S¹
odpowiednie pod warunkiem, ¿e nie s¹
zdobione metalem.
Tekturowe pó³miski
jednorazowego u¿ytku
✓
Mro¿onki s¹ czasem pakowane do takich
pó³misków.
✓
Opakowania produktów
gotowych do spo¿ycia
(fast-food)
• Kubki i pojemniki
poliestyrenowe
Naczynia szklane
• Naczynia, w
których potrawy s¹
przygotowywane
w kuchni
mikrofalowej a
nastêpnie
podawane na stó³
• Naczynia z
cienkiego szk³a
•
Torebki papierowe
✗
Mog¹ byæ u¿yte do podgrzania ¿ywnoœci.
Przegrzanie mo¿e doprowadziæ do
stopienia poliestyrenu.
Mog¹ siê zapaliæ.
•
Papier z
makulatury lub
opaski metalowe
✗
Mog¹ spowodowaæ iskrzenie.
S³oiki szklane
✓
Mog¹ byæ u¿ywane pod warunkiem, ¿eG
nie posiadaj¹ metalowych ozdób.
✓
Mog¹ byæ u¿ywane do podgrzania
¿ywnoœci lub p³ynów. Delikatne szk³o
mo¿e pêkn¹æ je¿eli zostanie gwa³townie
rozgrzane.
Musisz zdj¹æ pokrywkê. Nadaj¹ siê
wy³¹cznie do podgrzewania.
✓
Metalowe
• Pó³miski
• Opaski zaciskowe
do torebek
✗
✗
Mog¹ powodowaæ iskrzenia i doprowadziæ
do pojawienia siê ognia.
Plastikowe
• Talerze, kubki,
serwetki i rêczniki
✓
Mog¹ byæ u¿ywane przy krótkich czasach
gotowania lub pieczenia. Tak¿e do
poch³aniania nadmiaru wilgoci.
Mo¿e spowodowaæ iskrzenie.
•
Papier z
makulatury
Plastic
• Containers
✗
✓
•
Cling film
✓
•
Freezer bags
✓✗
Papier woskowy lub
t³uszczo odporny
✓
✓GaGNadaj¹ siêGGGGGG✗GaGNie nadaj¹ siê
7
Szczególnie gdy s¹ wykonane z tworzywa
termoodpornego. Niektóre inne rodzaje
tworzyw mog¹ ulec odkszta³ceniu lub
odbarwieniu w wysokiej temperaturze.
Mo¿na j¹ stosowaæ w celu utrzymania
wilgotnoœci w ¿ywnoœci. Nie powinna
dotykaæ ¿ywnoœci. Zachowaj ostro¿noœæ
podczas zdejmowania folii, poniewa¿
wydobywaæ siê bêdzie spod niej gor¹ca
para.
Mo¿na stosowaæ tylko gdy s¹ to torebki, w
których mo¿na ¿ywnoœæ gotowaæ gdy s¹
one przeznaczone do gotowania w
kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny
by hermetyczne. W razie koniecznoœci
przebij torebkê widelcem.
Mo¿na go stosowaæ do utrzymania
poziomu wilgotnoœci w ¿ywnoœci oraz w
celu zapobie¿enia rozpryskiwaniu potrawy.
PO
tX^XXu†wvU”GGwˆŽŒG_GGt–•‹ˆ SGhœŽœš›GX`SGYWWYGGXXaY[Ght
PO
Czyszczenie kuchenki
Dane techniczne
W celu unikniêcia gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci i
osadzania siê t³uszczu nale¿y regularnie czyœciæ ni¿ej
wymienione czêœci kuchenki mikrofalowej;
SAMSUNG nieustannie d¹¿y do ulepszania jakoœci woich
wyrobów. Dlatego zastrzega siê moýliwoœæ wprowadzenia
zmian zarówno w danych technicznych jak i w niniejszej
instrukcja obs³ugi.
• Wewnêtrzne i zewnêtrzne powierzchnie
• Drzwi i ich uszczelki
• Talerz szklany i pierœcieñ obrotowy
☛
M1711N
¿ród³o zasilania
230V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
1150 W
Moc wyjœciowa mikrofal
100 W / 800 W (IEC-705)
Czêstotliwoœæ pracy
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
System ch³odzenia
wentylator
Wymiary (szer ×wys ×g³êb)
Zewnêtrzne
Komory
489 x 275 x 374 mm
306 x 211 x 320 mm
Objêtoœæ
20 litrów
Waga netto
oko³o.13.5 kg
ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe s¹ czyste i czy
drzwiczki zamykaj¹ siê prawid³owo.
1. Zmywaj powierzchnie zewnêtrzne delikatn¹ szmatk¹ zamoczon¹ w ciep³ej
wodzie z myd³em, op³ucz i osusz.
2. Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnêtrznych powierzchni przy
pomocy namydlonej szmatki, a nastêpnie op³ucz i osusz.
3. Aby usun¹æ stwardnia³e resztki ¿ywnoœci i pozbyæ siê nieprzyjemnych
zapachów, umieœæ na szklanym talerzu kubek z rozcieñczonym sokiem
cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie
mocy.
4. Je¿eli to konieczne, umyj szklany talerz po ka¿dorazowym u¿yciu.
✉
Model
NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie
u¿ywaj materia³ów œciernych lub rozpuszczalników
chemicznych. Myj¹c uszczelki drzwiowe zwróæ szczególn¹
uwagê, aby upewniæ siê, ¿e nie ma w nich cz¹stek:
•
•
Osadów
Przeszkadzaj¹cych w szczelnym zamkniêciu drzwiczek.
ELECTRONICS
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement