Samsung M182DN User manual

Samsung M182DN User manual
tX_Yku†wvU”GGwˆŽŒGXGGzˆ›œ™‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX[SGYWWYGGXaZWGwt
KUCHENKA MIKROFALOWA
Instrukcja obs³ugi
M182DN
Kuchenka .................................................................................2
Akcesoria ..................................................................................2
Panel sterowania ......................................................................2
U¿ywanie instrukcji obs³ugi .....................................................3
Instrukcje bezpieczeñstwa .......................................................3
Instalacja kuchenki mikrofalowej .............................................4
Postêpowanie w razie w¹tpliwoœci lub problemów ...............5
Ustawianie czasu ......................................................................5
Poziomy mocy ..........................................................................5
Gotowanie/Odgrzewanie..........................................................6
Zatrzymanie gotowania............................................................6
Zmiana czasu gotowania
....................................................6
U¿ywanie funkcji automatycznego rozmra¿ania.....................6
Ustawienia funkcji automatycznego rozmra¿ania...................6
Naczynia, które mog¹ byæ stosowane w
kuchence mikrofalowej ............................................................7
Czyszczenie kuchenki ...............................................................8
Dane techniczne .......................................................................8
Code No. : DE68-02309G
tX_Yku†wvU”GGwˆŽŒGYGGzˆ›œ™‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX[SGYWWYGGXaZWGwt
Kuchenka
Panel sterowania
OŒWIETLENIE
KOMORY KUCHENKI
OTWORY WENTYLACYJNE
PO
UCHWYT
POKRÊT£O
USTAWIENA
CZASU/WAGI
1
4
2
DRZWICZKI
TALERZ SZKLANY
ZATRZASKI DRZWICZEK
PIERŒCIEN
OBROTOWY
£¥CZNIK
POKRÊT£O
KONTROLI MOCY
OTWORY ZATRZASKÓW
DRZWIOWYCH
3
Akcesoria
5
W zale¿nosci od modelu kuchenkê wyposa¿ono w akcesoria,
które mo¿na u¿ywaæ na ró¿ne sposoby.
1. £¹cznik, umieszczony na osi silnika znajduj¹cego siê w
podstawie kuchenki.
Przeznaczenie: £¹cznik obraca talerz szklany.
2. Pierœcieñ obrotowy, umieszczany w centralnej czêœci
podstawy kuchni.
Przeznaczenie: Pierœcieñ obrotowy podtrzymuje talerz
szklany.
1. WYŒWIETLACZ
2. POKRÊT£O USTAWIANIA CZASU/
WAGI
3. SYMBOL AUTOMATYCZNEGO
ROZMRA¯ANIA
3. Talerz szklany, umieszczany na pierœcieniu obrotowym, w
œrodkowej czêœci, pasuj¹cy do ³¹cznika.
Przeznaczenie: Talerz szklany s³u¿y jako g³ówna powierzchnia do umieszczania artyku³ów
¿ywnoœciowych. Mo¿e byæ ³atwo wyjêty
do oczyszczenia.
☛
NIE W£¥CZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierœcienia
obrotowego i talerza szklanego.
2
4. PRZYCISK USTAWIANIA ZEGARA
5. POKRÊT£O KONTROLI MOCY
tX_Yku†wvU”GGwˆŽŒGZGGzˆ›œ™‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX[SGYWWYGGXaZWGwt
U¿ywanie instrukcji obs³ugi
Instrukcje bezpieczeñstwa
W³aœnie zakupiliœcie Pañstwo kuchenkê mikrofalow¹ marki
SAMSUNG. Ta instrukcja obs³ugi zawiera wiele cennych
informacji na temat u¿ytkowania Waszej kuchenki, a w
szczególnoœci:
• Zasady bezpiecznej eksploatacji
• Odpowiednie akcesoria i naczynia
• Po¿yteczne rady na temat gotowania
Wa¿ne instrukcje bezpieczeñstwa.
Prosimy o uwa¿ne przeczytanie i zachowanie do poŸniejszego
wgl¹du. Przed rozpoczêciem przygotowywania ¿ywnoœci lub
napojów w swojej kuchni mikrofalowej prosimy sprawdziæ, czy
zachowane s¹ podane ni¿ej warunki bezpieczeñstwa.
1. NIE U¯YWAJ w kuchni mikrofalowej naczyñ metalowych:
• Metalowych pojemników
• Zastawy sto³owej ze z³otymi lub srebrnymi ozdobami
• Szpikulców, widelców itp.
Powód:
Wyst¹pi¹ wy³adowania elektryczne i iskrzenia, które mog¹ uszkodziæ kuchenkê.
2. NIE PODGRZEWAJ:
• Hermetycznie lub podciœnieniowo zamkniêtych butelek, s³oików i pojemników, np. s³oików z od¿ywkami dla dzieci.
• ¯ywnoœci w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach,
pomidorów itp.
Powód:
Wzrost ciœnienia na skutek podgrzania mo¿e spowodowaæ ich wybuch.
Wskazówka: Zdejmij skorupkê, przebij skórkê, otwórz opakowanie itp.
3. NIE W£¥CZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.
Powód:
Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie kuchni.
Wskazówka: Mo¿esz umieœciæ w kuchence na sta³e szklankê z wod¹. Woda bêdzie
poch³ania³a mikrofale jeœli przypadkowo w³¹czysz kuchenkê.
4. NIE ZAS£ANIAJ znajduj¹cych siê z ty³u kuchni otworów wentylacyjnych
papierem lub metalem.
Powód:
Materia³ lub papier mog¹ siê zapaliæ od gor¹cego powietrza wydostaj¹cego siê
z kuchenki.
5. ZAWSZE u¿ywaj rêkawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.
Powód:
Niektóre naczynia poch³aniaj¹ mikrofale, a ciep³o z ¿ywnoœci zawsze jest
przenoszone na naczynie, dlatego naczynia s¹ zawsze gor¹ce
6. NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnêtrznych œcian kuchni.
Powód:
Œciany mog¹ byæ wystarczaj¹co gor¹ce aby poparzyæ nawet po zakoñ-czeniu
gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materia³ów z ¿ad-nymi
elementami wewn¹trz kuchni. Pozwól jej siê najpierw och³odziæ.
7. Aby nie dopuœciæ do ryzyka pojawienia siê ognia w komorze kuchni
mikrofalowej:
• Nie przechowuj w kuchence materia³ów palnych
• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykaj¹ce papierowe lub plastykowe
opakowania
• Nie u¿ywaj swojej kuchni mikrofalowej np. do suszenia gazet
• Je¿eli zauwa¿ysz dym, nie otwieraj¹c kuchni wy³¹cz j¹ lub od³¹cz przewód
zasilaj¹cy od gniazdka
8. Zwróæ szczególn¹ uwagê gdy podgrzewasz p³yny i od¿ywki dla dzieci.
• ZAWSZE odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wy³¹czenia siê
kuchenki, aby temperatura potrawy mog³a siê wyrównaæ.
• Je¿eli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po
podgrzaniu.
• Zachowaj ostro¿noœæ trzymaj¹c pojemnik po podgrzaniu. Je¿eli pojemnik
jest zbyt gor¹cy mo¿e dojœæ do oparzenia.
Na pierwszych stronach instrukcji opisane s¹: wygl¹d kuchenki
oraz panel sterowania odpowiadaj¹cy Twojej kuchence. Dziêki
temu ³atwiej Ci bêdzie odnaleŸæ odpowiednie przyciski.
Opisuj¹c krok po kroku procedury postêpowania wykorzystano
nastêpuj¹ce symbole:
*
✉
Wa¿ne
Uwaga
Obróæ
ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI POZWALAJ¥CE UNIKN¥Æ NARA¯ENIA
NA NADMIERNE DZIA£ANIE ENERGII MIKROFALOWEJ
Nie przestrzeganie poni¿szych œrodków ostro¿noœci mo¿e doprowadziæ do
szkodliwego dla zdrowia nara¿enia siê na nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej:
(a) Bez wzglêdu na okolicznoœci nie próbuj w³¹czaæ kuchni z otwartymi
drzwiczkami, nie manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wk³adaj
¿adnych przedmiotów do otworów zatrzasków drzwiowych.
(b) Nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów pomiêdzy drzwi kuchni a œcianê
przedni¹, nie dopuszczaj do gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci na
powierzchniach uszczelniaj¹cych. Aby zapewniæ utrzymanie czystoœci
drzwiczek i powierzchni uszczelniaj¹cych wycieraj je po u¿yciu kuchenki
najpierw wilgotn¹, a nastêpnie such¹ miêkk¹ szmatk¹.
(c) Nie w³¹czaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu a¿ zostanie naprawiona
przez wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych. Szczególnie wa¿ne jest by drzwiczki kuchni
zamyka³y siê prawid³owo i aby nie by³y uszkodzone:
(1) drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniaj¹ce
(2) zawiasy drzwiowe (wygiête lub z³amane)
(3) przewód zasilaj¹cy
(d) Kuchnia mikrofalowa mo¿e byæ regulowana lub naprawiana wy³¹cznie
przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych.
3
PO
tX_Yku†wvU”GGwˆŽŒG[GGzˆ›œ™‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX[SGYWWYGGXaZWGwt
Instrukcje bezpieczeñstwa (ci¹g dalszy)
Instalacja kuchenki mikrofalowej
•
•
PO
9.
10.
11.
12.
13.
Mo¿e zaistnieæ ryzyko opóŸnionego wykipienia podgrzewanego p³ynu.
Aby unikn¹æ oparzenia siê przez wylewaj¹cy siê wrz¹cy p³yn, powinno siê
mieszaæ go przed, w trakcie i po podgrzaniu.
Powód:
W czasie podgrzewania p³ynów punkt wrzenia mo¿e siê opóŸniæ; oznacza to, ¿e
moment zagotowania p³ynu mo¿e mieæ miejsce tu¿ po wyjêciu
pojemnika z kuchenki. Mo¿na siê wtedy oparzyæ.
• W przypadku oparzenia siê postêpuj zgodnie z podanymi ni¿ej ZASADAMI
PIERWSZEJ POMOCY:
* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
* Za³ó¿ czysty, suchy opatrunek.
* Nie stosuj ¿adnych kremów, olejków ani p³ynów do przemywania ran.
• NIGDY nie wype³niaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest
szersze u góry ni¿ na dole. Butelki z w¹sk¹ szyjk¹ mog¹ eksplodowaæ po
przegrzaniu.
• ZAWSZE sprawdŸ temperaturê od¿ywki lub mleka zanim podasz je
niemowlêciu.
• NIGDY nie podgrzewaj dzieciêcych butelek z za³o¿onym smoczkiem,
poniewa¿ w przypadku przegrzania butelka mo¿e wybuchn¹æ.
Zwracaj uwagê, aby nie uszkodziæ przewodu zasilaj¹cego.
• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilaj¹cego ani wtyczki sieciowej;
przewód sieciowy trzymaj z dala od gor¹cych powierzchni.
• Nie w³¹czaj urz¹dzenia, je¿eli przewód zasilaj¹cy lub wtyczka sieciowa s¹
uszkodzone.
W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odleg³oœci wyci¹gniêtego
ramienia.
Powód:
Gor¹ce powietrze lub para wydostaj¹ce siê z kuchenki mog¹ poparzyæ.
Utrzymuj w czystoœci wnêtrze kuchenki.
Powód:
Resztki ¿ywnoœci lub rozpryskany olej przywieraj¹ce do œcianek kuchenki mog¹
spowodowaæ uszkodzenie pow³ok lakierniczych oraz zmniejszaj¹ sprawnoœæ
kuchenki mikrofalowej.
W trakcie pracy kuchenki mog¹ byæ s³yszalne „klikniêcia”, szczególnie podczas
rozmra¿ania.
Powód:
Takie dŸwiêki s¹ spowodowane elektrycznymi zmianami mocy wyjœciowej.
Jest to zjawisko normalne.
Je¿eli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obci¹¿enia (jest pusta), dla bezpieczeñstwa moc mikrofal zostanie automatycznie wy³¹czona. Po odstaniu co
najmniej 30 minut mo¿na kuchenkê uruchomiæ ponownie.
Umieœæ kuchenkê na p³askiej, poziomej powierzchni,
odpowiednio wytrzyma³ej do utrzymania masy kuchenki.
20 cm
ponad
10 cm
poza
10 cm
z boku
1. W trakcie instalacji sprawdŸ, czy w miejscu ustawienia
kuchenka ma zapewnion¹ odpowiedni¹ wentylacjê zapewnion¹ przez co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni
z boku i z ty³u i 20 cm powy¿ej kuchenki.
2. Usuñ wszystkie elementy opakowania z wewn¹trz
kuchenki. Za³ó¿ pierœcieñ obrotowy i talerz szklany.
SprawdŸ, czy talerz obraca siê swobodnie.
3. Niniejsza kuchenka musi byæ zainstalowana w sposób
zapewniaj¹cy jej dostêp do gniazda zasilania.
WA¯NA INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA
W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z
tworzyw sztucznych, papieru lub innych palnych materia³ów musisz od czasu do
czasu zagl¹daæ do kuchenki.
WA¯NE
NIGDY nie zezwalaj ma³ym dzieciom samodzielnie w³¹czaæ kuchenki mikrofalowej
lub bawiæ siê ni¹. Dzieci nie powinny równie¿ przebywaæ same w pobli¿u pracuj¹cej
kuchenki mikrofalowej. Przedmioty, które interesuj¹ dzieci nie powinny byæ
przechowywane lub ukrywane bezpoœrednio nad kuchenk¹ mikrofalow¹.
4
☛
Nigdy nie blokuj przep³ywu powietrza wokó³ kuchenki, gdy¿
mo¿e to spowodowaæ jej przegrzanie i automatyczne wy³¹czenie siê. Pozostanie ona w takim stanie do czasu, a¿ siê
dostatecznie och³odzi.
☛
Dla Twojego bezpieczeñstwa to urz¹dzenie musi byæ pod³¹czone do standardowego zasilania o napiêciu 230V, 50 Hz za poœrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiaj¹cym. Jeœli przewód
zasilaj¹cy jest uszkodzony, musi byæ wymieniony na przewód
œciœle odpowiadaj¹cy wymaganiom producenta (I-SHENG
SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B,
MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P.3). Gdy zajdzie koniecznoœæ wymiany przewodu zasilaj¹cego, zleæ tê czynnoœæ
wykwalifikowanemu specjaliœcie w autoryzowanym punkcie
serwisowym.
☛
Nie instaluj kuchenki mikrofalowej w gor¹cym lub wilgotnym
otoczeniu jak np. s¹siedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera.
Nale¿y œciœle przestrzegaæ wymagañ kuchenki mikrofalowej
dotycz¹cych napiêcia zasilaj¹cego. W przypadku u¿ycia kabla
przed³u¿aj¹cego musz¹ byæ spe³nione te same wymagania jak
przy kablu zasilaj¹cym, w który wyposa¿ona jest kuchenka.
Zanim po raz pierwszy w³¹czysz kuchniê mikrofalow¹ wytrzyj
wilgotn¹ szmatk¹ jej wnêtrze i uszczelnienia drzwiczek.
tX_Yku†wvU”GGwˆŽŒG\GGzˆ›œ™‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX[SGYWWYGGXaZWGwt
Postêpowanie w razie w¹tpliwoœci lub
problemów
Ustawianie czasu
Pañstwa kuchenka ma wbudowany zegar. Czas na zegarze mo¿e
byæ wyœwietlany w trybie 12- i 24-godzinnym. Nale¿y sprawdziæ PO
wskazanie zegara:
• Przy instalacji kuchenki
• Po przerwie w dostawie pr¹du
Je¿eli spotka³eœ siê z którymœ z wymienionych poni¿ej
problemów, spróbuj go usun¹æ korzystaj¹c z podanych
rozwi¹zañ.
◆ To s¹ zjawiska normalne
• Kondensacja wilgoci wewn¹trz kuchenki
• Przep³yw powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnêtrznej
• Odbicia œwiat³a wokó³ drzwiczek i obudowy zewnêtrznej
• Para wodna wydobywaj¹ca siê z okolicy drzwiczek i z otworów
wentylacyjnych
◆ Kuchenka nie dzia³a po obróceniu pokrêt³a regulacji (
).
• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?
✉
Nie zapomnij znieniæ ustawieñ zegara przy zmianie czasu
z letniego na zimowy i odwrotnie.
1. Aby wyœwietliæ czas w trybie...Wciœnij przycisk
24-godzinnym
Raz
12-godzinnym
Dwa razy
2. Obracaj pokrêt³em regulacji (
zanie godzin.
◆ ¯ywnoœæ nie jest w ogóle ugotowana
• Czy dok³adnie ustawi³eœ czas i/lub obróci³eœ pokrêt³o regulacji (
).
• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?
• Czy bezpiecznik w uk³adzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadzia³a³
od³¹cznik elektryczny?
3. Wciœnij przycisk
5. Wciœnij przycisk
◆ Z wnêtrza kuchni s³ychaæ trzaski i widaæ iskrzenie
• Czy nie u¿ywasz naczyñ z metalowymi ozdobami?
• Czy nie zostawi³eœ wewn¹trz kuchni widelca lub innego podobnego
przedmiotu?
• Czy u¿yta folia aluminiowa nie znajduje siê zbyt blisko wewnêtrznych
œcianek kuchni?
) aby ustawiæ wska-
.
Poziomy mocy
Mo¿na wybraæ jeden z poziomów mocy zamieszczonych poni¿ej.
◆ Pracuj¹ca kuchnia powoduje zak³ócenia w pracy odbiorników radiowych
i telewizyjnych
• Nieznaczne zak³ócenia mog¹ byæ obserwowane na ekranie telewizora lub
w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko
normalne. Aby rozwi¹zaæ ten problem, ustaw kuchenkê z dala od
odbiorników i przewodów antenowych.
• Je¿eli zak³ócenia bêd¹ odbierane przez mikroprocesor kuchenki, mog¹
zostaæ skasowane ustawienia zegara. Aby rozwi¹zaæ ten problem, od³¹cz i
ponownie pod³¹cz wtyczkê zasilania. Skasuj ustawienia zegara.
✉
) aby ustawiæ wska-
.
4. Obracaj pokrêt³em regulacji (
zanie minut.
◆ ¯ywnoœæ jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana
• Czy czas gotowania zosta³ dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej
¿ywnoœci?
• Czy zosta³ dobrany prawid³owy poziom mocy mikrofal?
...
Poziom mocy
WYSOKI
PODGRZEWANIE
ŒREDNIO WYSOKI
ŒREDNI
ŒREDNIO NISKI
ROZMRA¯ANIE AUTOMATYCZNE(
NISKI / UTRZYMANIE CIEP£A
Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pomog³y Ci rozwi¹zaæ problemów, skontaktuj siê ze sprzedawc¹ lub autoryzowanym
punktem serwisowym firmy SAMSUNG.
5
Moc wyjœciowa
)
850 W
700 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
✉
Je¿eli zwiêkszysz poziom mocy, czas gotowania powinien byæ
skrócony.
✉
Je¿eli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania powinien byæ
wyd³u¿ony.
tX_Yku†wvU”GGwˆŽŒG]GGzˆ›œ™‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX[SGYWWYGGXaZWGwt
Gotowanie/Odgrzewanie
PO
Zmiana czasu gotowania
Poni¿ej przedstawiono w jaki sposób gotowaæ lub odgrzewaæ
¿ywnoœæ.
ZAWSZE sprawdŸ ustawienia gotowania zanim zostawisz
kuchenkê bez nadzoru.
Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku szklanego talerza.
Wówczas zamknij drzwiczki.
Zmieñ pozostaj¹cy czas gotowania obracaj¹c pokrêt³em
regulacji (
).
Aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ czas podczas gotowania obracaj
pokrêt³em w prawo lub w lewo.
U¿ywanie funkcji automatycznego rozmra¿ania
1. Ustaw poziom mocy na maksymalny obracaj¹c
POKRÊT£EM KONTROLI MOCY.
(MAKSYMALNA MOC: 850W)
Funkcja automatycznego rozmra¿ania pozwala na rozmra¿anie
miêsa, drobiu, ryb.
Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku talerza szklanego i zamknij
drzwiczki.
2. Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³em regulacji
(
).
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie
siê obracaæ talerz szklany.
1) Gotowanie rozpocznie siê i po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) Trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê
jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy
(jeden po kazdej minucie).
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie
aktualnego czasu.
☛
✉
1. Ustaw POKRÊT£O KONTROLI MOCY w pozycji
Automatycznego Rozmra¿ania ( ).
2. Ustaw w³aœciwy czas obracaj¹c pokrêt³em regulacji
(
).
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
1) Rozmra¿anie rozpocznie siê i po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) Trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy (jeden po
kazdej minucie).
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie
aktualnego czasu.
Nigdy nie w³¹czaj kuchenki, gdy jest pusta.
Mo¿na zmieniæ poziom mocy podczas gotowania obracaj¹c
POKRÊT£EM KONTROLI MOCY.
✉
Zatrzymanie gotowania
Mo¿na w dowolnej chwili zatrzymaæ gotowanie aby sprawdziæ
potrawê.
Ustawienia funkcji automatycznego
rozmra¿ania
1. Aby zatrzymaæ na chwilê;
Otwórz drzwiczki kuchenki.
Rezultat: Gotowanie zatrzyma siê. Aby powróciæ do
gotowania, zamknij drzwiczki kuchenki.
2. Aby zakoñczyæ gotowanie;
Obracaj pokrêt³em regulacji (
siê wskazanie „0”.
U¿ywaj wy³¹cznie przepisów przeznaczonych dla kuchni
mikrofalowych.
Przed rozmra¿aniem usuñ z ¿ywnoœci wszystkie materia³y
opakowania. Umieœæ ¿ywnoœæ na talerzu szklanym.
Obróæ ¿ywnoœæ na drug¹ stronê po us³yszeniu sygna³u
dŸwiêkowego. Przestrzegaj czasów odstania po zakoñczeniu
dzia³ania funkcji automatycznego rozmra¿ania.
) w lewo. Wyœwietli
6
¯ywnoœæ
Porcja
Czas odstania
Miêso
Drób
Ryby
200-1500g 20-60 min
200-1500g 20-60 min
200-1500g 20-50 min
Zalecenia
Okryj krawêdzie foli¹ aluminiow¹.
Obróæ ¿ywnoœæ na drug¹ stronê po
sygnale dŸwiêkowym z kuchenki.
tX_Yku†wvU”GGwˆŽŒG^GGzˆ›œ™‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX[SGYWWYGGXaZWGwt
Naczynia, które mog¹ byæ stosowane w kuchence mikrofalowej
Mikrofale, by móc gotowaæ w kuchence mikrofalowej, powinny
swobodnie docieraæ do ¿ywnoœci bez odbijania lub poch³aniania
przez u¿ywane naczynie.
W zwi¹zku z tym nale¿y uwa¿nie dobieraæ naczynia. Je¿eli
naczynie jest opisane jako nadaj¹ce siê do gotowania w
kuchence mikrofalowej, nie musisz siê niczego obawiaæ.
W poni¿szej tabeli przedstawione zosta³y ró¿ne rodzaje naczyñ
oraz wskazówki dotycz¹ce ich stosowania w kuchniach
mikrofalowych.
Rodzaj naczynia
Stosowanie Uwagi
Folia aluminiowa
✓✗
✓
Nie podgrzewaj go wstêpnie d³u¿ej ni¿
osiem minut.
Porcelana i ceramika
✓
Porcelit, ceramika, emaliowane
naczynia gliniane, chiñska porcelana itp.
s¹ odpowiednie pod warunkiem, ¿e nie
s¹ zdobione metalem.
Opakowania produktów gotowych do spo¿ycia (fastfood)
• Kubki i pojemniki
polistyrenowe
• Torebki papierowe
lub gazeta
• Papier z makulatury
lub opaski metalowe
✓
✓
• S³oiki szklane
Mo¿e byæ stosowana w ma³ych
iloœciach w celu zabezpieczenia
niektórych frag-mentów przed
przypaleniem. Jeœli folia znajduje siê
zbyt blisko œcianek kuchni lub zosta³a
u¿yta w zbyt du¿ych iloœciach, mo¿e
wyst¹piæ iskrzenie.
Talerz do opiekania
Poliestrowe naczynia
jednorazowego u¿ytku
Naczynia szklane
• Naczynia, w których
pot-rawy s¹
przygotowywa-ne w
kuchni mikrofalo-wej
a nastêpnie podawane na stó³
• Naczynia z cienkiego
szk³a
PO
✓
Mog¹ byæ u¿ywane pod warunkiem, ¿e
nie posiadaj¹ metalowych wykoñczeñ.
✓
Mog¹ byæ u¿ywane do podgrzania
¿ywnoœci lub p³ynów. Delikatne szk³o
mo¿e pêkn¹æ je¿eli zostanie gwa³townie rozgrzane.
Musisz zdj¹æ pokrywkê. Nadaj¹ siê
wy³¹cznie do podgrzewania.
✓
Metalowe
• Pó³miski
• Opaski zaciskowe do
torebek
✗
✗
Mog¹ powodowaæ iskrzenia i doprowadziæ do pojawienia siê ognia.
Papierowe
• Talerze, kubki, serwetki i rêczniki
✓
Mog¹ byæ u¿ywane przy krótkich czasach gotowania lub pieczenia. Tak¿e do
poch³aniania nadmiaru wilgoci
Mo¿e spowodowaæ iskrzenie.
• Papier z makulatury
Plastikowe
• Pojemniki
✗
✓
Mro¿onki s¹ czasem pakowane do
takich naczyñ.
✗
Mog¹ byæ u¿yte do podgrzania ¿ywnoœci. Przegrzanie mo¿e doprowadziæ
do stopienia polistyrenu.
Mog¹ siê zapaliæ.
✗
Mog¹ spowodowaæ iskrzenie.
• Cienka, przezroczysta
folia
✓
• Torebki do mro¿onek
✓✗
Papier woskowy lub
t³uszczo-odporny
✓
✓GaGNadaj¹ siêGGGGGG✗GaGNie nadaj¹ siê
7
Szczególnie gdy s¹ wykonane z tworzywa termoodpornego. Niektóre in-ne
rodzaje tworzyw mog¹ ulec
odkszta³ceniu lub odbarwieniu w wysokiej temperaturze.
Mo¿na j¹ stosowaæ w celu utrzymania
wi-lgotnoœci w ¿ywnoœci. Nie powinna
dotykaæ ¿ywnoœci. Zachowaj ostro¿noœæ
podczas zdejmowania folii, poniewa¿
wydobywaæ siê bêdzie spod niej gor¹ca
para.
Mo¿na stosowaæ tylko gdy s¹ to torebki,
w których mo¿na ¿ywnoœæ gotowaæ i
gdy s¹ one przeznaczone do gotowania
w kuchenkach mikrofalowych. Nie
powinny byæ hermetyczne. W razie
koniecznoœci przebij torebkê widelcem.
Mo¿na go stosowaæ do utrzymania
poziomu wilgotnoœci w ¿ywnoœci oraz w
celu zapobie¿enia rozpryskiwaniu
potrawy.
tX_Yku†wvU”GGwˆŽŒG_GGzˆ›œ™‹ˆ SGzŒ—›Œ”‰Œ™GX[SGYWWYGGXaZWGwt
PO
Czyszczenie kuchenki
Dane techniczne
W celu unikniêcia gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci i osadzania
siê t³uszczu nale¿y regularnie czyœciæ ni¿ej wymienione czêœci
kuchenki mikrofalowej:
• Wewnêtrzne i zewnêtrzne powierzchnie
• Drzwi i ich uszczelki
• Talerz szklany i pierœcieñ obrotowy
SAMSUNG ci¹gle podnosi jakoœæ swoich wyrobów. Dlatego
zastrzega siê mo¿liwoœæ dokonywania zmian zarówno w danych
technicznych, jak i w niniejszej instrukcji obs³ugi.
☛
ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe s¹ czyste i czy
drzwiczki zamykaj¹ siê prawid³owo.
1. Zmywaj powierzchnie zewnêtrzne delikatn¹ szmatk¹ zamoczon¹ w ciep³ej
wodzie z myd³em. Op³ucz i osusz.
2. Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnêtrznych powierzchni przy
pomocy namydlonej szmatki. Op³ucz i osusz.
3. Aby usun¹æ stwardnia³e resztki ¿ywnoœci i pozbyæ siê nieprzyjemnych
zapachów, umieœæ na szklanym talerzu kubek z rozcieñczonym sokiem
cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie mocy.
4. Je¿eli to konieczne, umyj szklany talerz w zmywarce po ka¿dorazowym u¿yciu.
☛
☛
NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie
u¿ywaj materia³ów œciernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myj¹c uszczelki drzwiowe zwróæ szczególn¹ uwagê, aby
upewniæ siê, ¿e nie ma w nich cz¹stek:
• Osadów
• Zanieczyszczeñ przeszkadzaj¹cych w szczelnym zamkniêciu
drzwiczek.
Wyczyœæ komorê kuchenki po ka¿dym u¿yciu z niewielk¹ iloœci¹
detergentu, ale zaczekaj do chwili ostygniêcia aby unikn¹æ
poparzenia.
8
Model
M182DN
¿ród³o zasilania
230V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
1250 W
Moc wyjœciowa mikrofal
100 W / 850 W (IEC-705)
Czêstotliwoœæ pracy
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
System ch³odzenia
wentylator
Wymiary (szer ×wys ×g³êb)
Zewnêtrzne
Komory
489 x 275 x 393 mm
330 x 211 x 329 mm
Objêtoœæ
23 litrów
Waga
netto
oko³o.13.5 kg
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement