Samsung M197DN User manual

Samsung M197DN User manual
M197DN-PL.fm Page 1 Monday, November 4, 2002 4:11 PM
Kuchenka mikrofalowa
Instrukcja obsługi
M197DN
Code No. : DE68-02460A
Kuchenka.............................................................................................2
Akcesoria .............................................................................................2
Panel sterowania .................................................................................2
Używanie instrukcji obsługi..................................................................3
Warunki bezpiecznej eksploatacji........................................................3
Instalacja kuchenki mikrofalowej .........................................................4
Ustawianie czasu.................................................................................5
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów ......5
Gotowanie/odgrzewanie ......................................................................6
Poziomy mocy .....................................................................................6
Zatrzymanie gotowania .......................................................................7
Zmiana czasu gotowania.....................................................................7
Ustawienia czasu odstania ..................................................................7
Używanie funkcji automatycznego
odgrzewania/automatycznego gotowania ...........................................8
Ustawienia funkcji automatycznego
odgrzewania/automatycznego gotowania ...........................................8
Używanie funkcji Snack Cook .............................................................9
Ustawienia funkcji Snack Cook ...........................................................9
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania
Auto Power Defrost............................................................................10
Ustawienia funkcji automatycznego rozmrażania
Auto Power Defrost............................................................................10
Używanie funkcji gotowania na parze Power Steam.........................11
Używanie funkcji Power Steam .........................................................11
Używanie funkcji wentylacji komory kuchenki ...................................12
Zatrzymanie talerza obrotowego .......................................................12
Wyłączanie sygnału dźwiękowego ....................................................12
Blokada zabezpieczająca kuchenkę mikrofalową .............................12
Naczynia, które można używać w kuchence mikrofalowej................13
Czyszczenie kuchenki .......................................................................14
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej .................................14
Dane techniczne ................................................................................15
M197DN-PL.fm Page 2 Monday, November 4, 2002 4:11 PM
Kuchenka
Panel sterowania
OTWORY WENTYLACYJNE
PL
UCHWYT DRZWICZEK
OŚWIETLENIE
WYŚWIETKOMORY
LACZ
KUCHENKI
1
6
7
8
PANEL
ŁĄCZNIK PIERŚCIEN
DRZWICZKI
STEROWANIA
OBROTOWY
TALERZ
ZATRZASKI
SZKLANY
OTWORY ZATRZASKÓW
DRZWICZEK
DRZWIOWYCH
9
2
3
Akcesoria
W zależności od kupionego modelu z kuchenką mikrofalową zostaną
dostarczone następujące akcesoria, które można używać na różne sposoby.
10
4
11
1. Łącznik, umieszczony na osi silnika znajdującego się
w podstawie kuchenki.
Przeznaczenie:Łącznik obraca talerz szklany.
5
12
2. Pierścień obrotowy, umieszczany w centralnej części
podstawy kuchni
Przeznaczenie:Pierścień obrotowy podtrzymuje talerz
szklany.
3. Talerz szklany, umieszczany na pierścieniu obrotowym,
w środkowej części, pasujący do łącznika.
Przeznaczenie:Talerz szklany służy jako główna powierzchnia do umieszczania artykułów żywnościowych. Może być łatwo wyjęty do
oczyszczenia.
4. Naczynie do gotowania na parze, patrz strona 11.
Przeznaczenie:Plastikowe naczynie służy do gotowania
na parze z wykorzystaniem funkcji Power
Steam.
☛
1. WYŚWIETLACZ
2. USTAWIANIE CZASU ODSTANIA
3. PRZYCISK WENTYLACJI KOMORY KUCHENKI
4. WYBÓR TRYBU POWER STEAM
5. PRZYCISK STOP/KASOWANIE
USTAWIEŃ
6. USTAWIANIE ZEGARA
7. PRZYCISK FUNKCJI
AUTOMATYCZNEGO ROZMRAŻANIA POWER DEFROST
NIE WŁĄCZAJ kuchenki mikrofalowej bez zainstalowanego
pierścienia obrotowego i talerza szklanego.
2
8. WYBÓR AUTOMATYCZNEGO
PODGRZEWANIA
9. WYBÓR TRYBU SNACK
10. USTAWIENIA POZIOMU MOCY
11. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE
MECHANIZMU OBRACANIA TALERZA
12. PRZYCISK START/POKRĘTŁO
NASTAWCZE (czas gotowania,
waga i ilość porcji potrawy)
M197DN-PL.fm Page 3 Monday, November 4, 2002 4:11 PM
Używanie instrukcji obsługi
Warunki bezpiecznej eksploatacji
Właśnie zakupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki SAMSUNG.
Ta instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat użytkowania Waszej kuchenki, a w szczególności:
• Zasady bezpiecznej eksploatacji
• Pasujące akcesoria i naczynia
• Pożyteczne rady na temat gotowania
Ważne instrukcje bezpieczeństwa. Przeczytaj starannie i zachowaj do
przyszłego używania.
Przed rozpoczęciem przygotowywania żywności lub napojów w swojej
kuchni mikrofalowej prosimy sprawdzić, czy zachowane są podane niżej
warunki bezpieczeństwa.
1. NIE UŻYWAJ w kuchni mikrofalowej naczyń metalowych:
• Metalowych pojemników
• Zastawy stołowej ze złotymi lub srebrnymi ozdobami
• Szpikulców, widelców itp.
Wystąpią wyładowania elektryczne i iskrzenia, które mogą uszPowód:
kodzić kuchenkę.
2. NIE PODGRZEWAJ:
• Hermetycznie lub podciśnieniowo zamkniętych butelek, słoików i pojemników. Np. słoików z jedzeniem dla dzieci
• Żywności w szczelnych skorupach. Np. jaj, orzechów w skorupach, pomidorów itp.
Powód: Wzrost ciśnienia na skutek podgrzania może spowodować ich wybuch.
Wskazówka:Zdejmij skorupkę, ponakłuwaj skórkę, otwórz opakowanie itp.
3. NIE WŁĄCZAJ kuchni mikrofalowej, gdy jest pusta.
Powód: Może to spowodować uszkodzenie kuchni.
Wskazówka: Pozostaw w kuchence na stałe szklankę z wodą. Woda będzie
pochłaniała mikrofale, jeśli przypadkowo włączysz kuchenkę.
4. NIE ZASŁANIAJ znajdujących się z tyłu kuchni otworów wentylacyjnych papierem lub metalem.
Powód: Materiał lub papier mogą się zapalić od gorącego powietrza wydostającego się z kuchenki.
5. ZAWSZE używaj rękawic, gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.
Powód: Niektóre naczynia pochłaniają mikrofale, a ciepło z żywności zawsze jest przenoszone na naczynie, dlatego naczynia są zawsze
gorące.
6. NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnętrznych ścian kuchni.
Powód: Ściany mogą być wystarczająco gorące, aby poparzyć nawet po
zakończeniu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materiałów z żadnymi elementami wewnątrz kuchni. Pozostaw kuchenkę na czas ochłodzenia.
7. Aby nie dopuścić do ryzyka pojawienia się ognia w komorze kuchni mikrofalowej:
• Nie przechowuj w kuchence materiałów palnych
• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykające papierowe lub plastykowe
opakowania
• Nie używaj swojej kuchni mikrofalowej do suszenia gazet. Jeżeli zauważysz dym, nie otwierając kuchni wyłącz ją lub odłącz przewód zasilający od gniazdka
8. Zwróć szczególną uwagę, gdy podgrzewasz płyny i odżywki dla dzieci.
• ZAWSZE odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wyłączenia się
kuchenki, aby temperatura potrawy mogła się wyrównać.
• Jeżeli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po
podgrzaniu.
• Zachowaj ostrożność trzymając pojemnik po podgrzaniu. Jeżeli pojemnik
jest zbyt gorący się oparzyć.
Na pierwszych stronach instrukcji znajdują się ilustracje wyglądu kuchenki i, co szczególnie ważne - panelu sterowania; dzięki czemu łatwiej będzie
odnaleźć odpowiednie przyciski.
Opisując krok po kroku procedury postępowania wykorzystano następujące symbole:
☛
✉
Ważne
Uwaga
Obróć
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI POZWALAJĄCE UNIKNĄĆ NARAŻENIA
NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ
Nie przestrzeganie poniższych środków ostrożności może doprowadzić do szkodliwego dla zdrowia narażenia się na nadmierne działanie energii mikrofalowej:
(a) Bez względu na okoliczności nie próbuj włączać kuchni z otwartymi
drzwiczkami, nie manipuluj przy zatrzaskach zabezpieczających (zatrzaskach
drzwiczek) i nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów zatrzasków
drzwiowych.
(b) Nie wkładaj żadnych przedmiotów pomiędzy drzwi kuchni a ścianę przednią,
nie dopuszczaj do gromadzenia się resztek żywności na powierzchniach
uszczelniających. Aby zapewnić utrzymanie czystości drzwiczek i powierzchni
uszczelniających wycieraj je po użyciu kuchenki najpierw wilgotną, a następnie suchą miękką szmatką.
(c) Nie włączaj kuchni, gdy jest uszkodzona do czasu aż zostanie naprawiona
przez wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta
kuchni mikrofalowych. Szczególnie ważne jest, by drzwiczki kuchni zamykały
się prawidłowo i aby nie były uszkodzone:
(1) Drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
(2) Zawiasy drzwiowe (złamane lub luźne)
(3) Przewód zasilający
(d) Kuchnia mikrofalowa może być regulowana lub naprawiana wyłącznie przez
odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta kuchni mikrofalowych.
3
PL
M197DN-PL.fm Page 4 Monday, November 4, 2002 4:11 PM
Warunki bezpiecznej eksploatacji (ciąg dalszy)
Instalacja kuchenki mikrofalowej
Umieść kuchenkę na płaskiej, poziomej powierzchni, odpowiednio wytrzymałej do utrzymania masy kuchenki.
•
•
PL
9.
10.
11.
12.
13.
Może zaistnieć ryzyko opóźnionego wykipienia podgrzewanego płynu.
Aby uniknąć oparzenia się przez wylewający się wrzący płyn, powinno się
mieszać go przed, w trakcie i po podgrzaniu.
Powód: W czasie podgrzewania płynów punkt wrzenia może się opóźnić; oznacza to, że moment zagotowania płynu może mieć miejsce tuż po wyjęciu pojemnika z kuchenki. Można się wtedy
oparzyć.
• W przypadku oparzenia postępuj zgodnie z podanymi niżej ZASADAMI
PIERWSZEJ POMOCY:
* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie, na co najmniej 10 minut.
* Załóż czysty, suchy opatrunek.
* Nie stosuj żadnych kremów, olejków ani płynów do przemywania ran.
• NIGDY nie wypełniaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest
szersze u góry niż na dole. Butelki z wąską szyjką mogą eksplodować po
przegrzaniu.
• ZAWSZE sprawdź temperaturę odżywki lub mleka zanim podasz je niemowlęciu.
• NIGDY nie podgrzewaj dziecięcych butelek z założonym smoczkiem, ponieważ w przypadku przegrzania butelka może wybuchnąć.
Zwracaj uwagę, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.
• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej; przewód sieciowy trzymaj z dala od gorących powierzchni.
• Nie włączaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka sieciowa są
uszkodzone.
W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odległości wyciągniętego
ramienia.
Powód: Gorące powietrze lub para wydostające się z kuchenki mogą poparzyć.
Utrzymuj w czystości wnętrze kuchenki.
Resztki żywności lub rozpryskany olej przywierające do ścianek
Powód:
kuchenki mogą spowodować uszkodzenie powłok lakierniczych
oraz zmniejszają sprawność kuchenki mikrofalowej.
W trakcie pracy kuchenki mogą być słyszalne „kliknięcia”, szczególnie podczas rozmrażania.
Powód: Takie dźwięki są spowodowane elektrycznymi zmianami mocy
wyjściowej. Jest to zjawisko normalne.
Jeżeli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obciążenia (jest pusta), dla bezpieczeństwa moc mikrofal zostanie automatycznie wyłączona. Po odstaniu, przez
co najmniej 30 minut można kuchenkę uruchomić ponownie.
20 cm
ponad
10 cm
poza
10 cm z
boku
1. W trakcie instalacji sprawdź, czy w miejscu ustawienia
kuchenka ma zapewnioną odpowiednią wentylację przez
co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z boku i z tyłu, oraz
20 cm nad kuchenką.
2. Usuń wszystkie elementy opakowania z wewnątrz
kuchenki. Załóż pierścień obrotowy i talerz szklany.
Sprawdź, czy talerz obraca się swobodnie.
3. Niniejsza kuchenka musi być zainstalowana w sposób
zapewniający jej dogodny dostęp do gniazda zasilania.
WAŻNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z
tworzyw sztucznych, papieru lub innych palnych materiałów musisz od czasu do
czasu zaglądać do kuchenki.
WAŻNE
NIGDY nie zezwalaj małym dzieciom samodzielnie włączać kuchenki mikrofalowej
lub bawić się nią. Dzieci nie powinny również przebywać same w pobliżu
pracującej kuchenki mikrofalowej. Przedmioty, które interesują dzieci nie powinny
być przechowywane lub ukrywane bezpośrednio nad kuchenką mikrofalową.
4
☛
Nigdy nie blokuj przepływu powietrza wokół kuchenki, gdyż może
to spowodować jej przegrzanie i automatyczne wyłączenie się.
Pozostanie ona w takim stanie do czasu, aż się dostatecznie
ochłodzi.
☛
Dla bezpieczeństwa użytkownika urządzenie musi być podłączone do standardowego zasilania o napięciu 230V, 50 Hz za
pośrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiającym. Jeśli przewód
zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony na przewód
ściśle odpowiadający wymaganiom producenta. Gdy zajdzie konieczność wymiany przewodu zasilającego, zleć tę czynność
wykwalifikowanemu specjaliście w autoryzowanym punkcie serwisowym, aby uniknąć ryzyka.
☛
Nie instaluj kuchenki mikrofalowej w gorącym lub wilgotnym
otoczeniu, jak np. sąsiedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera.
Należy ściśle przestrzegać wymagań kuchenki mikrofalowej dotyczących napięcia zasilającego. W przypadku użycia kabla
przedłużającego muszą być spełnione te same wymagania jak
przy kablu zasilającym, w który wyposażona jest kuchenka. Zanim po raz pierwszy włączysz kuchnię mikrofalową wytrzyj
wilgotną szmatką jej wnętrze i uszczelnienia drzwiczek
M197DN-PL.fm Page 5 Monday, November 4, 2002 4:11 PM
Ustawianie czasu
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości
lub problemów
Państwa kuchenka ma wbudowany zegar. Czas na zegarze może być
wyświetlany w trybie 24- lub 12- godzinnym. Należy ustawić zegar:
• Przy instalacji kuchenki
• Po przerwie w dostawie prądu
✉
PL
Jeżeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej problemów, spróbuj
go usunąć korzystając z podanych rozwiązań.
◆ To są zjawiska normalne.
• Kondensacja wilgoci wewnątrz kuchenki
• Przepływ powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnętrznej
• Odbicia światła wokół drzwiczek i obudowy zewnętrznej
• Para wodna wydobywająca się z okolicy drzwiczek i z otworów wentylacyjnych
Nie zapomnij zmienić ustawień zegara przy zmianie czasu
z letniego na zimowy i odwrotnie.
1. Aby wyświetlić
czas w trybie...
24-godzinnym
12-godzinnym
Wciśnij przycisk
...
Raz
Dwa razy
◆ Kuchenka nie działa po obróceniu pokrętła timera
• Czy drzwiczki są dokładnie zamknięte?
2. Obracaj pokrętłem sterowania aby ustawić wskazanie
godzin.
3. Wciśnij przycisk
◆ Żywność nie jest w ogóle ugotowana
• Czy ustawiłeś dokładnie czas i/lub wcisnąłeś przycisk
?
• Czy drzwiczki są dokładnie zamknięte?
• Czy bezpiecznik w układzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadziałał odłącznik elektryczny?
.
◆ Żywność jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana
• Czy czas gotowania został dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej
żywności?
• Czy został dobrany prawidłowy poziom mocy mikrofal?
4. Obracaj pokrętłem sterowania aby ustawić wskazanie
minut.
5. Wciśnij przycisk
.
◆ Z wnętrza kuchni słychać trzaski i widać iskrzenie (zwarcie)
• Czy nie używasz naczyń z metalowymi ozdobami?
• Czy nie zostawiłeś wewnątrz kuchni widelca lub innego podobnego przedmiotu?
• Czy użyta folia aluminiowa nie znajduje się zbyt blisko wewnętrznych
ścianek kuchni?
.
◆ Pracująca kuchnia powoduje zakłócenia w pracy odbiorników radiowych i
telewizyjnych.
• Nieznaczne zakłócenia mogą być obserwowane na ekranie telewizora lub
w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwiązać ten problem, ustaw kuchenkę w oddaleniu od odbiorników i przewodów antenowych.
• Jeżeli interferencja zostanie wykryta przez mikroprocesor kuchenki, ustawienia wyświetlacza mogą ulec skasowaniu. Odłącz zasilanie kuchenki
i ponownie podłącz aby rozwiązać problem. Skasuj ustawienia czasu.
✉
5
Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły Ci rozwiązać problemów, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem
serwisowym firmy SAMSUNG.
M197DN-PL.fm Page 6 Monday, November 4, 2002 4:11 PM
PL
Gotowanie/odgrzewanie
Poziomy mocy
Poniżej przedstawiono, w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność.
Można wybrać jeden spośród poziomów mocy zamieszczonych poniżej.
ZAWSZE sprawdź ustawienia gotowania zanim zostawisz kuchenkę bez
nadzoru.
Poziom mocy
PEŁNY
WYSOKI
ŚREDNIO WYSOKI
ŚREDNI
ŚREDNIO NISKI
ROZMRAŻANIE ( )
NISKI/UTRZYMANIE CIEPŁA
Najpierw umieść żywność na środku szklanego talerza. Zamknij drzwiczki.
1. Wciśnij przycisk
.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie: 1000W (maksymalna
moc gotowania):
Wybierz odpowiedni poziom mocy ponownie
wciskając przycisk
aż do wyświetlenia
odpowiedniego wskazania poziomu mocy.
Więcej informacji znajduje się w tabeli poziomów mocy.
2. Ustaw czas gotowania obracając pokrętło sterowania.
✉
✉
Moc wyjściowa
1000 W
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
Jeżeli zwiększysz poziom mocy, czas gotowania powinien być
skrócony.
Jeżeli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania powinien być
wydłużony.
Jeżeli chcesz wydłużyć czas gotowania używając pokrętła sterowania.
3. Wciśnij przycisk
.
Rezultat: Włączy się światło wewnątrz kuchenki i talerz
szklany zacznie się obracać.
1) Gotowanie rozpocznie się i po zakończeniu
rozlegnie się czterokrotny sygnał dźwiękowy.
2) Trzykrotnie rozlegnie się jednorazowy sygnał przypominający (jeden raz co minutę).
3) Ponownie wyświetli się wskazanie aktualnego czasu.
☛
✉
✉
NIGDY nie włączaj kuchenki, gdy jest pusta.
Jeśli chcesz krótko podgrzać potrawę z maksymalnym poziomem
mocy kuchenki (900W), po prostu wciśnij przycisk (+30s) dla
każdych 30s czasu podgrzewania. Kuchenka rozpocznie pracę
natychmiast.
Podczas gotowania można zmieniać poziom mocy kuchenki za
pomocą przycisku
.
6
Czas
Czas dodany
do 1 min
1 - 3 min
3 - 10 min
10 - 20 min
20 - 40 min
40 - 99 min
Jednostka 5 sekund
Jednostka 10 sekund
Jednostka 30 sekund
Jednostka 1 min.
Jednostka 2 min.
Jednostka 5 min.
M197DN-PL.fm Page 7 Monday, November 4, 2002 4:11 PM
Zatrzymanie gotowania
Ustawienia czasu odstania
Można w dowolnej chwili zatrzymać gotowanie.
Przycisk Czas odstania może być używany do automatycznego ustawiania
czasu odstania (bez gotowania mikrofalami).
1. Aby zatrzymać na chwilę;
Otwórz drzwiczki kuchenki.
Rezultat: Gotowanie zatrzyma się. Aby powrócić do
gotowania, zamknij drzwiczki i ponownie
wciśnij przycisk
.
2. Aby zakończyć gotowanie;
Wciśnij przycisk
Gotowanie zatrzyma się. Jeżeli chcesz skasować ustawienia gotowania, ponownie
wciśnij przycisk Cancel ( ).
☛
1. Wciśnij przycisk
2. Wybierz żądany czas odstania obracając pokrętło nastawcze.
Można również skasować każde ustawienie przed rozpoczęciem
gotowania przez wciśnięcie przycisku Cancel ( ).
3. Wciśnij przycisk
.
Rezultat: Rozpoczyna się odliczanie czasu odstania.
Kiedy odliczanie się skończy:
1) Rozlegnie się czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
2) Trzykrotnie rozlegnie się jednorazowy sygnał przypominający (jeden raz co minutę)
3) Ponownie wyświetli się wskazanie aktualnego czasu.
Zmiana czasu gotowania
Można wydłużyć czas gotowania poprzez naciskanie przycisku „+30s” po
razie na każde dodane 30 sekund.
Naciśnij przycisk +30s po razie na każde dodane 30 sekund.
✉
.
Ustawienie czasu jest możliwe w trybach Microwave (mikrofale),
Auto Reheat/Cook (automatyczne podgrzewanie/gotowanie),
Snack, Wentylacji komory i gotowania na parze Power Steam.
Aby wydłużyć lub skrócić gotowanie obracaj pokrętłem nastawczym w prawo lub w lewo.
7
PL
M197DN-PL.fm Page 8 Monday, November 4, 2002 4:11 PM
Używanie funkcji automatycznego
odgrzewania/automatycznego gotowania
Ustawienia funkcji automatycznego
odgrzewania/automatycznego gotowania
Funkcja posiada cztery programy gotowania. Nie ma potrzeby ustawiania
czasów gotowania i poziomów mocy kuchenki. Można tylko ustawić liczbę
porcji obracając pokrętłem nastawczym. Najpierw umieść żywność na
środku talerza szklanego i zamknij drzwiczki kuchenki.
Poniższa tabela przedstawia różne programy automatycznego podgrzewania/gotowania, wagi, czasy odstania i odpowiednie zalecenia.
PL
1. Wybierz rodzaj żywności, którą gotujesz wciskając
przycisk Auto Reheat (
) raz lub więcej razy.
Kod/Rodzaj po- Wielkość
trawy
porcji
Czas
Zalecenia
odstania
1
Potrawy
gotowe
(Schłodzone)
300-350 g
400-450 g
3 min.
Wyjmij z lodówki ceramiczny talerz,
przykryj go przezroczystą folią i umieść
na szklanym talerzu. Taki gotowy posiłek
składa się z trzech składników, (np.
mięsa z sosem, warzyw i dania dodatkowego jak ziemniaki, ryż czy makaron).
2
Potrawy
gotowe
(Zamrożone)
300 - 350 g
400 - 450 g
4 min.
Weź zamrożoną potrawę gotową i
sprawdź, czy nadaje się do przygotowywania w kuchence mikrofalowej. Nakłuj
folię opakowania. Program ten jest
przeznaczony do przygotowy-wania gotowych, zamrożonych potraw składających się z 3 składników (np. mięso z
sosem, warzywa i dodatki jak ziemniaki,
ryż lub makaron).
3
Napoje
Kawa, mleko,
herbata, woda
(w temperaturze pokojowej)
150 ml
1-2 min.
(1 filiżanka)
300 ml
(2 filiżanki)
450 ml
(3 filiżanki)
600 ml
(4 filiżanki)
Wlej do ceramicznej filiżanki i odgrzej
bez przykrycia.
1 filiżankę postaw na środku, 2
naprzeciw siebie i 3 lub 4 dookoła talerza
szklanego.
Dokładnie zamieszaj przed i po czasie
odstania, zachowaj ostrożność przy wyjmowaniu z kuchenki.
4
Zupy / Sosy
(schłodzone)
200 - 250 ml 2-3 min.
300 - 350 ml
400 - 450 ml
500 - 550 ml
600 - 650 ml
Wlej do głębokiego talerza ceramicznego
lub miski i przykryj na czas odgrzewania i
odstania. Zamieszaj dokładnie przed i po
czasie odstania.
2. Wybierz wielkość porcji obracając pokrętłem nastawczym. (Patrz tabela na następnej stronie)
3. Wciśnij przycisk
.
Rezultat: Gotowanie rozpocznie się. Po zakończeniu:
1) Gotowanie rozpocznie się i po zakończeniu
rozlegnie się czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
2) Trzykrotnie rozlegnie się jednorazowy sygnał przypominający (jeden raz co minutę)
3) Ponownie wyświetli się wskazanie aktualnego czasu.
✉
Używaj tylko przepisów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych.
8
M197DN-PL.fm Page 9 Monday, November 4, 2002 4:11 PM
Używanie funkcji Snack Cook
Ustawienia funkcji Snack Cook
Funkcja Snack Cook posiada cztery zaprogramowane czasy gotowania,
nie ma więc potrzeby ustawiania czasu gotowania i poziomu mocy.
Poniższa tabela prezentuje cztery typy programów automatycznych potraw PL
i przekąsek, które są ulubione przez dzieci. Zawierają ilości, czasy odstania
i odpowiednie zalecenia.
Można wybierać ilość porcji za pomocą pokrętła nastawczego.
Żywność
Porcja
Czas
odstania
1
Hamburger
(schłodzony)
150 g
(1 szt.)
300 g
(2 szt.)
1-2 min. Połóż hamburger lub cheeseburger na papierze kuchennym.
Jeden hamburger połóż na środku
talerza obrotowego, dwa hamburgery połóż naprzeciw siebie. Po
podgrzaniu uzupełnij sałatą, plasterkiem pomidora, dressingiem i
przyprawami.
2
Mini Ravioli
(schłodzone)
200-250 g
300-350 g
3 min.
Włóż schłodzone pierożki mini ravioli do plastikowego, przeznaczonego do mikrofal naczynia i
postaw pośrodku talerza obrotowego. Nakłuj folię gotowego produktu lub pokrywkę plastikowego
opakowania. Starannie zamieszaj
przed i po czasie odstania. Program jest przeznaczony do przygotowywania ravioli, jak również
makaronów z sosem.
3
Popcorn
100 g
-
Używaj produktu przeznaczonego
do przygotowania w kuchence mikrofalowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta żywności i
połóż opakowanie pośrodku talerza obrotowego. Podczas pracy
tego programu kukurydza zacznie
pękać i opako-wanie zwiększy objętość. Zachowaj ostroż-ność przy
wyjmowaniu i otwieraniu gorącej
torby z popcornem.
4
Nachos
125 g
-
Rozłóż nachos (chipsy tortilla) na
płaskim talerzu ceramicznym. Posyp 50g tartego sera typu cheddar i
przyprawami. Postaw na talerzu
obrotowym.
Kod/
Symbol
Najpierw umieść żywność na środku talerza szklanego i zamknij drzwiczki.
1. Wybierz rodzaj żywności, którą gotujesz wciskając przycisk Snack raz lub więcej razy.
2. Wybierz wielkość porcji obracając pokrętłem nastawczym. (Patrz tabela na następnej stronie)
3. Wciśnij przycisk
.
Rezultat: Gotowanie rozpocznie się. Po zakończeniu:
1) Rozlegnie się czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
2) Trzykrotnie rozlegnie się jednorazowy sygnał przypominający (jeden raz co minutę)
3) Ponownie wyświetli się wskazanie aktualnego czasu.
✉
Używaj wyłącznie przepisów przeznaczonych dla kuchenek mikrofalowych.
9
Zalecenia
M197DN-PL.fm Page 10 Monday, November 4, 2002 4:11 PM
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania
Auto Power Defrost
Ustawienia funkcji automatycznego rozmrażania
Auto Power Defrost
Funkcja automatycznego rozmrażania Power Defrost pozwala na rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb i pieczywa / ciasta. Czas rozmrażania i poziom
mocy zostaną ustawione automatycznie. Wybierz tylko odpowiedni program i wagę.
Poniższa tabela przedstawia rozmaite programy automatycznego rozmrażania, ilości, czasy odstania i odpowiednie zalecenia.
PL
✉
Przed rozmrażaniem usuń z żywności wszystkie materiały opakowania.
Umieść mięso, drób, ryby czy chleb/ciasto na talerzu szklanym.
Używaj wyłącznie naczyń przeznaczonych do używania
w kuchence mikrofalowej.
Żywność
Najpierw umieść żywność na środku talerza szklanego i zamknij drzwiczki.
1. Wybierz rodzaj żywności, którą chcesz rozmrażać
wciskając przycisk Power Defrost( ) raz lub więcej razy.
(Więcej szczegółów znajduje się w tabeli na następnej
stronie)
Przykład: Wciśnij przycisk Power Defrost(
rozmrażać ryby.
Czas
odstania
Okryj krawędzie folią aluminiową. Obróć
mięso na drugą stronę po sygnale dźwiękowym z kuchenki. Program jest
przeznaczony do rozmrażania wołowiny, jagnięciny, wieprzowiny, steków,
kotletów i mięsa mielonego.
200-2000 g 20-60 min.
Okryj nogi i skrzydełka folią aluminiową.
Obróć drób na drugą stronę po usłyszeniu sygnału. Program jest przeznaczony
do rozmrażania całego kurczaka i kurczaka w porcjach.
200-2000 g 20-50 min.
Okryj ogon ryby folią aluminiową. Obróć
rybę na drugą stronę po usłyszeniu sygnału. Program jest przeznaczony do
rozmrażania ca-łych ryb i filetów rybnych.
125-1000 g 5-30 min.
Połóż chleb na papierze kuchennym i
obróć po usłyszeniu sygnału. Ciasto
połóż na talerzu ceramicznym i jeżeli to
możliwe, obróć po usłyszeniu sygnału.
(Kuchenka pracuje nadal i zatrzyma się
po otwarciu drzwiczek). Program ten
jest przeznaczony do wszystkich rodzajów chleba, krojonego lub w całości, jak
również bułek i bagietek. Bułki ułóż w
koło. Program ten jest przeznaczony do
wszystkich rodzajów ciasta
drożdżowego, herbatników, sernika i
biszkopta. Nie nadaje się do rozmrażania ciast kruchych i chrupiących,
owocowych, z kremem lub dekorowanych polewą czekoladową.
) 3 razy aby
Drób
Ryby
Pieczywo
/Ciasto
Można również rozmrażać żywność manualnie. Aby to zrobić, wybierz funkcję automatycznego gotowania/podgrzewania z poziomem mocy mikrofal 180 W. Więcej szczegółów znajduje się w
rozdziale zatytułowanym „Gotowanie/Odgrzewanie” na stronie 6.
10
Zalecenia
200-2000 g 20-60 min.
Mięso
2. Ustaw wagę żywności obracając pokrętłem nastawczym.
Maksymalna możliwa waga żywności do rozmrażania
wynosi 2000g.
(Możliwe maksymalne ustawienie dla Pieczywa/Ciasta
wynosi 1000g.)
3. Wciśnij przycisk
.
Rezultat:
◆ Rozpocznie się rozmrażanie.
◆ W połowie czasu rozmrażania kuchenka
wyda sygnał dźwiękowy dla przypomnienia o obróceniu żywności.
◆ Ponownie wciśnij przycisk
, aby zakończyć rozmrażanie.
✉
Porcja
M197DN-PL.fm Page 11 Monday, November 4, 2002 4:11 PM
Używanie funkcji gotowania na parze Power
Steam
Używanie funkcji Power Steam
Poniższa tabela przedstawia 4 automatyczne programy funkcji gotowania PL
na parze, ilości, czasy odstania i odpowiednie zalecenia. Do gotowania z
funkcją power steam używaj plastikowego naczynia do gotowania na parze.
Za pomocą funkcji Power Steam w czasie używania funkcji gotowania na
parze czas jest wybierany automatycznie.
Można wybrać wielkość porcji obracając pokrętłem nastawczym.
Używaj plastikowego naczynia do gotowania na parze z użyciem funkcji
Power Steam.
Najpierw umieść naczynie do gotowania na parze na środku talerza szklanego i zamknij drzwiczki.
Kod /
Żywność
Rozmiar
porcji
Czas
odstania
Zalecenia
1
Ryż biały
250 g
375 g
4-5 min.
Wsyp przygotowany ryż (parboiled) do
plastikowego naczynia do gotowania na
parze. Dodaj 500 ml zimnej wody do gotowania 250 g ryżu i 750 ml wody do gotowania
375 g ryżu. Zamknij pokrywkę naczynia do
gotowania na parze. Po ugotowaniu usuń
wilgoć z komory kuchenki za pomocą papieru kuchennego.
2
200-250 g 2-3 min.
Ziemniaki 300-350 g
400-450 g
obrane
500-550 g
600-650 g
Zważ ziemniaki po obraniu, umyciu i pocięciu
na równej wielkości kawałki. Włóż je do naczynia do gotowania na parze.
Dodaj 15-30 ml (1-2 łyżki stołowe) wody do
gotowania na parze 200-300g ziemniaków,
dodaj
45-60 ml (3-4 łyżki stołowe) wody do 400-650
g.
Zamknij pokrywkę naczynia do gotowania na
parze.
3
Świeże
warzywa
100-150 g 1-2 min.
200-250 g
300-350 g
400-450 g
500-550 g
Zważ warzywa po umyciu, oczyszczeniu i
pocięciu na równe kawałki. Włóż je do naczynia do gotowania na parze.
Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) wody do gotowania na parze 100-250g warzyw, dodaj 45-60
ml (3-4 łyżki stołowe) wody do 400-550 g.
Zamknij pokrywkę naczynia do gotowania na
parze. Po ugotowaniu dokładnie zamieszaj
przed czasem odstania.
4
100-150 g 2-3 min.
200-250 g
Kompot
owocowy 300-350 g
400-450 g
500-550 g
Zważ świeże owoce po obraniu, umyciu i pocięciu na równej wielkości kostki. Włóż do
naczynia do gotowania na parze. Do gotowania 100-350 g owoców dodaj 15-30 ml (1-2
łyżki stołowe) wody, do 400-550 dodaj 45 ml
(3 łyżki stołowe) wody. Dodaj jeszcze 1-2
łyżki stołowe cukru. Zamknij pokrywkę naczynia do gotowania na parze.
Po ugotowaniu na parze zamieszaj dokładnie. Program ten jest przeznaczony dla
jabłek, gruszek, śliwek, moreli, mango i
ananasów.
1. Wybierz rodzaj żywności, którą chcesz ugotować
wciskając przycisk Power Steam raz lub więcej razy.
2. Wybierz wielkość porcji obracając pokrętło nastawcze.
(Patrz tabela na następnej stronie)
3. Wciśnij przycisk
.
Rezultat: Gotowanie rozpocznie się. Po zakończeniu:
1) Rozlegnie się czterokrotny sygnał
dźwiękowy.
2) Trzykrotnie rozlegnie się jednorazowy sygnał przypominający (jeden raz co minutę).
3) Ponownie wyświetli się wskazanie aktualnego czasu.
11
M197DN-PL.fm Page 12 Monday, November 4, 2002 4:11 PM
PL
Używanie funkcji wentylacji komory kuchenki
Wyłączanie sygnału dźwiękowego
Użyj tej funkcji po gotowaniu silnie pachnącej żywności lub gdy we wnętrzu kuchenki znajdują się duże ilości dymu.
Można wyłączyć sygnał towarzyszący wciśnięciu przycisków obsługi panelu
kuchenki.
Najpierw umyj wnętrze kuchenki.
1. Wciśnij równocześnie przyciski
i
.
Rezultat:
◆ Wyświetlą się następujące wskazania.
Wciśnij przycisk Wentylacja ( ) po zakończeniu czyszczenia kuchenki. Rozlegnie się czterokrotny sygnał dźwiękowy.
✉
✉
✉
◆ Kuchenka nie będzie sygnalizowała
dźwiękiem każdorazowego wciśnięcia
przycisków sterowania.
2. Aby włączyć sygnały dźwiękowe, ponownie równocześnie
wciśnij przyciski
i
.
Rezultat:
◆ Wyświetlą się następujące wskazania.
Czas trwania wentylacji został określony na 5 minut. Czas rośnie
co 30 sekund za każdorazowym wciśnięciem przycisku +30s.
Czas wentylacji może być też regulowany poprzez obracanie pokrętła nastawczego w prawo lub w lewo.
Maksymalny czas wentylacji wynosi 15 minut.
◆ Kuchenka ponownie będzie działała
z sygnalizacją dźwiękową przycisków.
Zatrzymanie talerza obrotowego
Przycisk włączania/wyłączania ( ) talerza obrotowego umożliwia używanie większych naczyń w komorze kuchenki dzięki zatrzymaniu obracania
się talerza.
☛
☛
Blokada zabezpieczająca kuchenkę mikrofalową
Państwa kuchenka jest wyposażona w funkcję blokady dostępu zabezpieczającą przed niepożądanym użyciem jej przez dzieci czy inne osoby niepowołane w sposób przypadkowy.
Rezultaty będą mniej zadowalające ponieważ żywność będzie
mniej równomiernie ugotowana. Zalecamy ręczne obrócenie naczynia po upływie połowy czasu gotowania.
Ostrzeżenie! Nie włączaj talerza gdy wewnątrz kuchenki nie
znajduje się żywność.
Powód : Może to spowodować zapalenie lub uszkodzenie
kuchenki.
Kuchenka może być zablokowana w każdej chwili.
1. Wciśnij równocześnie przyciski
i
.
Rezultat:
◆ Kuchenka jest zablokowana (nie mogą
być wybrane żadne funkcje kuchenki).
◆ Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
„L”.
1. Wciśnij przycisk Włączania/wyłączania talerza ( ).
Rezultat: Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie ( )
włączania/wyłączania talerza, talerz nie
będzie się obracał.
2. Aby ponownie włączyć funkcję obracania się talerza,
ponownie wciśnij przycisk włączania/wyłączania talerza ( ).
Rezultat: Na wyświetlaczu zgaśnie wskazanie ( )
włączania/wyłączania talerza, talerz będzie
obracał w czasie gotowania.
✉
Nie wciskaj przycisku Włączania/wyłączania talerza (
2. Ponownie równocześnie wciśnij przyciski
i
aby
odblokować kuchenkę.
Rezultat: Kuchenka może być normalnie obsługiwana.
) w cza-
sie trwania gotowania.
12
M197DN-PL.fm Page 13 Monday, November 4, 2002 4:11 PM
Naczynia, które można używać w kuchence mikrofalowej
Mikrofale, aby móc gotować w kuchence mikrofalowej, powinny swobodnie docierać do żywności bez odbijania lub pochłaniania przez używane
naczynie.
Naczynia szklane
• Naczynia, w których potrawy są
przygotowywane w
kuchni mikrofalowej a następnie
podawane na stół
• Naczynia z cienkiego szkła
W związku z tym należy uważnie dobierać naczynia. Jeżeli naczynie jest
opisane jako nadające się do gotowania w kuchence mikrofalowej, nie musisz się niczego obawiać.
W poniższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz wskazówki dotyczące ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.
Rodzaj naczynia
Stosow- Uwagi
anie
Folia aluminiowa
✓✗
✓
Nie podgrzewaj go wstępnie dłużej niż osiem minut.
Porcelana i ceramika
✓
Porcelit, ceramika, emaliowane naczynia
gliniane, chińska porcelana itp. są odpowiednie pod warunkiem, że nie są zdobione
metalem.
Opakowania produktów gotowych do spożycia (fastfood)
• Kubki i pojemniki
polistyrenowe
•
•
Torebki papierowe
lub gazeta
Papier z makulatury lub opaski metalowe
✓
✓
•
•
✗
✗
Mogą spowodować iskrzenie.
Półmiski
Opaski zaciskowe
do torebek
Papierowe
• Talerze, kubki, serwetki i ręczniki
• Papier z makulatury
Plastikowe
• Pojemniki
Mrożonki są czasem pakowane do takich
naczyń.
Mogą być użyte do podgrzania żywności.
Przegrzanie może doprowadzić do stopienia polistyrenu.
Mogą się zapalić.
Słoiki szklane
Mogą być używane pod warunkiem, że nie
posiadają metalowych wykończeń.
✓
✓
Mogą być używane do podgrzania żywności lub płynów. Delikatne szkło może pęknąć
jeżeli zostanie gwałtownie rozgrzane.
Musisz zdjąć pokrywkę. Nadają się wyłącznie do podgrzewania.
✗
✗
Mogą powodować iskrzenia i doprowadzić
do pojawienia się ognia.
✓
Mogą być używane przy krótkich czasach
gotowania lub pieczenia. Także do
pochłaniania nadmiaru wilgoci
Może spowodować iskrzenie.
Metalowe
Może być stosowana w małych ilościach w
celu zabezpieczenia niektórych fragmentów przed przypaleniem. Jeśli folia
znajduje się zbyt blisko ścianek kuchni lub
została użyta w zbyt dużych ilościach,
może wystąpić iskrzenie.
Talerz do opiekania
Poliestrowe naczynia jednorazowego użytku
•
✓
✗
✓
•
Cienka, przezroczysta folia
✓
•
Torebki do
mrożonek
✓✗
Papier woskowy lub tłuszczo odporny
✓
✓ :Zalecane
✓✗ :Ostrzeżenie przed używaniem
✗ :Niebezpieczne
13
Szczególnie gdy są wykonane z tworzywa
termoodpornego. Niektóre inne rodzaje
tworzyw mogą ulec odkształceniu lub
odbarwieniu w wysokiej temperaturze.
Można ją stosować w celu utrzymania
wilgotności w żywności. Nie powinna dotykać żywności. Zachowaj ostrożność podczas zdejmowania folii, ponieważ
wydobywać się będzie spod niej gorąca
para.
Można stosować tylko gdy są to torebki, w
których można żywność gotować i gdy są
one przeznaczone do gotowania w
kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny
być hermetyczne. W razie konieczności przebij torebkę widelcem.
Można go stosować do utrzymania poziomu wilgotności w żywności oraz w celu
zapobie-żenia rozpryskiwaniu potrawy.
PL
M197DN-PL.fm Page 14 Monday, November 4, 2002 4:11 PM
PL
Czyszczenie kuchenki
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej
Aby unikać gromadzenia się resztek żywności i osadzania się tłuszczu,
należy regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki mikrofalowej:
• Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie
• Drzwi i ich uszczelki
• Talerz szklany i pierścień obrotowy
Konserwując lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz zachować kilka prostych środków ostrożności.
☛
Kuchenki mikrofalowej nie można używać w następujących przypadkach:
• Złamane zawiasy drzwiowe
• Uszkodzone uszczelki drzwiowe
• Pokrzywiona lub wgięta obudowa
ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe są czyste i czy
drzwiczki zamykają się prawidłowo.
Naprawy może przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu posiadającego
autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.
1. Zmywaj powierzchnie zewnętrzne delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej
wodzie z mydłem, opłucz i osusz.
☛
2. Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnętrznych powierzchni przy pomocy namydlonej szmatki, a następnie opłucz i osusz.
3. Aby usunąć stwardniałe resztki żywności i pozbyć się nieprzyjemnych zapachów, umieść na szklanym talerzu kubek z rozcieńczonym sokiem cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie mocy.
✉
4. Jeżeli to konieczne, myj szklany talerz po każdorazowym użyciu
☛
NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie używaj
materiałów ściernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myjąc
uszczelki drzwiowe zwróć szczególną uwagę, aby upewnić się, że
nie ma w nich cząstek:
• zanieczyszczeń
• osadów przeszkadzających w szczelnym zamknięciu
drzwiczek.
✉
14
NIGDY nie zdejmuj osłony zewnętrznej z kuchni mikrofalowej.
Jeżeli kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy
lub masz wątpliwości co do poprawności jej działania, wykonaj
następujące czynności:
• Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego
• Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum
serwisowym
Jeżeli przez jakiś czas nie zamierzasz używać kuchenki mikrofalowej, postaw ją w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.
Powód: Kurz i wilgoć mogą niekorzystnie oddziaływać na robocze części kuchenki mikrofalowej
Kuchenka nie jest przeznaczona do użytkowania w warunkach
przemysłowych w celach zarobkowych.
M197DN-PL.fm Page 15 Monday, November 4, 2002 4:11 PM
Dane techniczne
Notatki
SAMSUNG ciągle podnosi jakość swoich wyrobów. Dlatego zastrzega się
możliwość dokonywania zmian zarówno w danych technicznych, jak i
niniejszej instrukcji obsługi.
Model
M197DN
Zródło zasilania
230V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
1400 W
Moc wyjściowa mikrofal
100W/1000W (IEC-705)
Częstotliwość pracy
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Metoda chłodzenia
Silnik chłodzący - wentylator
Wymiary (szer x wys x głęb)
Zewnętrzne
Komory
517 x 297 x 420 mm
336 x 241 x 349 mm
Objętość komory
28 l
Waga netto
Ok. 16.5 kg
PL
15
M197DN-PL.fm Page 16 Monday, November 4, 2002 4:11 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement