Samsung M197DF User manual

Samsung M197DF User manual

tX`^kmT\TwsU”GGwˆŽŒGXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GX^SGYWWZGGZaYXGwt

KUCHENKA MIKROFALOWA

Instrukcja obs³ugi

M197DF

Kuchenka .........................................................................................2

Akcesoria .........................................................................................2

Panel sterowania.............................................................................2

U¿ywanie instrukcji obs³ugi ............................................................3

Warunki bezpiecznej eksploatacji...................................................3

Instalacja kuchenki mikrofalowej....................................................5

Ustawianie czasu.............................................................................5

Postêpowanie w razie pojawienia siê w¹tpliwoœci lub problemów ...........................................................6

Gotowanie/odgrzewanie.................................................................6

Poziomy mocy.................................................................................7

Zatrzymanie gotowania ..................................................................7

Zmiana czasu gotowania ................................................................7

U¿ywanie funkcji automatycznego odgrzewania ..........................8

Ustawienia funkcji automatycznego odgrzewania ........................8

U¿ywanie funkcji automatycznego gotowania ..............................9

Ustawienia funkcji automatycznego gotowania............................9

U¿ywanie funkcji automatycznego rozmra¿ania

Auto Power Defrost ......................................................................10

Ustawienia funkcji automatycznego rozmra¿ania

Auto Power Defrost ......................................................................10

U¿ywanie funkcji odbiornika radiowego......................................11

U¿ywanie funkcji zapisu dyktafonu ..............................................11

U¿ywanie funkcji odtwarzania wiadomoœci z dyktafonu.............12

Usuwanie wiadomoœci..................................................................12

Wy³¹czanie sygna³u dŸwiêkowego ..............................................12

Blokada zabezpieczaj¹ca kuchenkê mikrofalow¹ ........................12

Naczynia, które mo¿na u¿ywaæ w kuchence mikrofalowej.........13

Czyszczenie kuchenki....................................................................14

Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej ..........................14

Dane techniczne............................................................................15

Code No. : DE68-02780D

tX`^kmT\TwsU”GGwˆŽŒGYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GX^SGYWWZGGZaYXGwt

Kuchenka

PL

OTWORY WENTYLACYJNE

UCHWYT DRZWICZEK

OŒWIETLENIE

WYŒWIETLACZ

KOMORY KUCHENKI

PANEL

STEROWANIA

Panel sterowania

1

8

DRZWICZKI

£¥CZNIK

TALERZ SZKLANY

PIERŒCIEN

OBROTOWY

ZATRZASKI DRZWICZEK

ANTENA

OTWORY ZATRZASKÓW

DRZWIOWYCH

2

3

4

9

10

11

12

Akcesoria

W zale¿noœci od kupionego modelu z kuchenk¹ mikrofalow¹ zostan¹ dostarczone nastêpuj¹ce akcesoria, które mo¿na u¿ywaæ na ró¿ne sposoby.

1.

£¹cznik, umieszczony na osi silnika znajduj¹cego siê w podstawie kuchenki.

Przeznaczenie: £¹cznik obraca talerz szklany.

5

6

7

13

14

15

2.

Pierœcieñ obrotowy, umieszczany w centralnej czêœci podstawy kuchni

Przeznaczenie: Pierœcieñ obrotowy podtrzymuje talerz szklany

3.

Talerz szklany, umieszczany na pierœcieniu obrotowym, w

œrodkowej czêœci, pasuj¹cy do ³¹cznika.

Przeznaczenie: Talerz szklany s³u¿y jako g³ówna powierz-chnia do umieszczania artyku³ów ¿ywnoœ-ciowych. Mo¿e byæ

³atwo wyjêty do oczyszczenia.

NIE W£¥CZAJ kuchenki mikrofalowej bez zainstalowanego pierœcienia obrotowego i talerza szklanego.

1.

WYŒWIETLACZ

2.

PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO

GOTOWANIA

3.

PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO

PODGRZEWANIA

4.

PRZYCISK FUNKCJI AUTOMA-

TYCZNEGO ROZMRA¯ANIA

POWER DEFROST

5.

LAMPKA KONTROLNA FM

6.

PRZYCISKI TUNERA WIÊCEJ

/MNIEJ

7.

PRZYCISK W£¥CZENIA RADIA

(On/Off) / POKRÊT£O POZIOMU

G£OŒNOŒCI

8.

USTAWIANIE ZEGARA

9.

USTAWIANIE POZIOMU MOCY

10. PRZYCISK STOP/KASOWANIE

USTAWIEÑ

11. PRZYCISK START/POKRÊT£O

NASTAWCZE (czas gotowania, waga i iloϾ porcji potrawy)

12. G£OŒNIK

13. PRZYCISK ODTWARZANIA

WIADOMOŒCI

14. PRZYCISK NAGRYWANIA

WIADOMOŒCI

15. MIKROFON

2

tX`^kmT\TwsU”GGwˆŽŒGZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GX^SGYWWZGGZaYXGwt

U¿ywanie instrukcji obs³ugi

W³aœnie zakupiliœcie Pañstwo kuchenkê mikrofalow¹ marki

SAMSUNG. Ta instrukcja obs³ugi zawiera wiele cennych informacji na temat u¿ywania Waszej kuchenki, a w szczególnoœci:

• zasad bezpiecznej eksploatacji

• pasuj¹cych akcesoriów i naczyñ

• po¿ytecznych rad na temat gotowania

Na pierwszych stronach instrukcji znajduj¹ siê ilustracje wygl¹du kuchenki i, co szczególnie wa¿ne, panelu sterowania; dziêki czemu ³atwiej bêdzie odnaleŸæ odpowiednie przyciski.

Opisuj¹c krok po kroku procedury postêpowania wykorzystano nastêpuj¹ce symbole:

Wa¿ne

Uwaga Obróæ

ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI POZWALAJ¥CE UNIKN¥Æ NARA¯E-NIA

NA NADMIAR DZIA£ANIA ENERGII MIKROFALOWEJ

Nie przestrzeganie poni¿szych œrodków ostro¿noœci mo¿e doprowadziæ do szkodliwego dla zdrowia nara¿enia siê na nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej:

(a) Bez wzglêdu na okolicznoœci nie próbuj w³¹czaæ kuchni z otwartymi drzwiczkami, nie manipuluj przy zatrzaskach zabezpieczaj¹cych (zatrzaskach drzwiczek) i nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów do otworów zatrzasków drzwiowych.

(b) Nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów pomiêdzy drzwi kuchni a œcianê przedni¹, nie dopuszczaj do gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci na powierzchniach uszczelniaj¹cych. Aby zapewniæ utrzymanie czystoœci drzwiczek i powierzchni uszczelek wycieraj je po u¿yciu kuchenki najpierw wilgotn¹, a nastêpnie such¹ miêkk¹ szmatk¹.

(c) Nie w³¹czaj kuchni, gdy jest uszkodzona do czasu a¿ zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych. Szczególnie wa¿ne jest, by drzwiczki kuchni zamyka³y siê prawid³owo i aby nie by³y uszkodzone:

(1) Drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniaj¹ce

(2) Zawiasy drzwiowe (z³amane lub luŸne)

(3) Przewód zasilaj¹cy

(d) Kuchnia mikrofalowa mo¿e byæ regulowana lub naprawiana wy³¹cznie przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych.

Warunki bezpiecznej eksploatacji

WA¯NE INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA.

PRZECZYTAJ STARANNIE I ZACHOWAJ DO PRZYSZ³EGO

U¯YWANIA.

Przed przygotowaniem ¿ywnoœci lub napojów w kuchni mikrofalowej pro-simy sprawdziæ, czy zachowane s¹ podane ni¿ej warunki bezpieczeñstwa.

1.

NIE U¯YWAJ w kuchni mikrofalowej naczyñ metalowych:

• Metalowych pojemników

• Zastawy sto³owej ze z³otymi lub srebrnymi ozdobami

• Szpikulców, widelców itp.

Powód: Mog¹ wyst¹piæ wy³adowania elektryczne i iskrzenia, które mog¹ uszkodziæ kuchenkê.

2.

NIE PODGRZEWAJ:

• Hermetycznie lub podciœnieniowo zamkniêtych butelek, s³oików i pojemników. Np. s³oików z jedzeniem dla dzieci

• ¯ywnoœci w szczelnych skorupach. Np. jaj, orzechów w skorupach, pomidorów itp.

Powód: Wzrost ciœnienia na skutek podgrzania mo¿e spowodowaæ ich wybuch.

Wskazówka: Zdejmij skorupkê, ponak³uwaj skórkê, otwórz opakowanie itp.

3.

NIE W£¥CZAJ kuchni mikrofalowej, gdy jest pusta.

Powód: Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie kuchni.

Wskazówka: Pozostaw w kuchence na sta³e szklankê z wod¹. Woda bêdzie poch³ania³a mikrofale, jeœli przypadkowo w³¹czysz kuchenkê.

4.

NIE ZAS£ANIAJ znajduj¹cych siê z ty³u kuchni otworów wentylacyjnych papierem lub metalem.

Powód: Materia³ lub papier mog¹ siê zapaliæ od gor¹cego powietrza wydostaj¹cego siê z kuchenki.

5.

ZAWSZE u¿ywaj rêkawic, gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.

Powód: Niektóre naczynia poch³aniaj¹ mikrofale, a ciep³o z ¿ywnoœci zawsze jest przenoszone na naczynie, dlatego naczynia s¹ zawsze gor¹ce.

6.

NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnêtrznych œcian kuchni.

Powód: Œciany mog¹ byæ wystarczaj¹co gor¹ce, aby poparzyæ nawet po zakoñczeniu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materia-

³ów z ¿adnymi elementami wewn¹trz kuchni. Pozostaw kuchenkê na czas och³odzenia.

7.

Aby nie dopuœciæ do ryzyka pojawienia siê ognia w komorze kuchni mikrofalowej:

• Nie przechowuj w kuchence materia³ów palnych

• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykaj¹ce papierowe lub plastykowe opakowania

• Nie u¿ywaj swojej kuchni mikrofalowej do suszenia gazet.

• Je¿eli zauwa¿ysz dym, nie otwieraj¹c kuchni wy³¹cz j¹ lub od³¹cz przewód zasilaj¹cy od gniazdka

PL

3

tX`^kmT\TwsU”GGwˆŽŒG[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GX^SGYWWZGGZaYXGwt

Warunki bezpiecznej eksploatacji (ci¹g dalszy)

PL

8.

Zwróæ szczególn¹ uwagê, gdy podgrzewasz p³yny i od¿ywki dla dzieci.

ZAWSZE odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wy³¹czenia siê kuchenki, aby temperatura potrawy mog³a siê wyrównaæ

• Je¿eli to konieczne, mieszaj ¿ywnoœæ w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po podgrzaniu.

• Zachowaj ostro¿noœæ trzymaj¹c pojemnik po podgrzaniu. Je¿eli pojemnik jest zbyt gor¹cy mo¿na siê oparzyæ.

• Istnieje ryzyko opóŸnionego wykipienia podgrzewanego p³ynu.

• Aby unikn¹æ oparzenia siê przez wylewaj¹cy siê wrz¹cy p³yn, powinno siê mieszaæ go przed, w trakcie i po podgrzaniu.

Powód: W czasie podgrzewania p³ynów punkt wrzenia mo¿e siê opóŸniæ; oznacza to, ¿e moment zagotowania p³ynu mo¿e mieæ miejsce tu¿ po wyjêciu pojemnika z kuchenki. Mo¿na siê wtedy oparzyæ.

• W przypadku oparzenia siê postêpuj zgodnie z podanymi ni¿ej ZASADAMI

PIERWSZEJ POMOCY:

* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie, na co najmniej 10 minut.

* Za³ó¿ czysty, suchy opatrunek.

* Nie stosuj ¿adnych kremów, olejków ani p³ynów do przemywania ran.

NIGDY nie wype³niaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest szersze u góry ni¿ na dole. Butelki z w¹sk¹ szyjk¹ mog¹ eksplodowaæ po przegrzaniu.

ZAWSZE sprawdŸ temperaturê od¿ywki lub mleka zanim podasz je niemowlêciu.

NIGDY nie podgrzewaj dzieciêcych butelek z za³o¿onym smoczkiem, poniewa¿ w przypadku przegrzania butelka mo¿e wybuchn¹æ.

9.

Zwracaj uwagê, aby nie uszkodziæ przewodu zasilaj¹cego.

• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilaj¹cego ani wtyczki sieciowej; przewód sieciowy trzymaj z dala od gor¹cych powierzchni.

• Nie w³¹czaj urz¹dzenia, je¿eli przewód zasilaj¹cy lub wtyczka sieciowa s¹ uszkodzone.

10. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odleg³oœci wyci¹gniêtego ramienia.

Powód: Gor¹ce powietrze lub para wydostaj¹ce siê z kuchenki mog¹ poparzyæ.

11. Utrzymuj w czystoœci wnêtrze kuchenki.

Powód: Resztki ¿ywnoœci lub rozpryskany olej przywieraj¹ce do œcianek kuchenki mog¹ spowodowaæ uszkodzenie pow³ok lakierniczych oraz zmniejszaj¹ sprawnoœæ kuchenki mikrofalowej.

12. W trakcie pracy kuchenki mog¹ byæ s³yszalne “klikniêcia”, szczególnie podczas rozmra¿ania.

Powód: Takie dŸwiêki s¹ spowodowane elektrycznymi zmianami mocy wyjœciowej. Jest to zjawisko normalne.

13. Je¿eli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obci¹¿enia (jest pusta), dla bezpieczeñstwa moc mikrofal zostanie automatycznie wy³¹czona. Po odstaniu, przez co najmniej 30 minut mo¿na kuchenkê uruchomiæ ponownie.

WA¯NA INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru lub innych palnych materia³ów musisz od czasu do czasu zagl¹daæ do kuchenki.

WA¯NE

NIGDY nie zezwalaj ma³ym dzieciom samodzielnie w³¹czaæ kuchenki mikrofalowej lub bawiæ siê ni¹. Dzieci nie powinny równie¿ przebywaæ same w pobli¿u pracuj¹cej kuchenki mikrofalowej. Przedmioty, które interesuj¹ dzieci nie powinny byæ przechowywane lub ukrywane bezpoœrednio nad kuchenk¹ mikrofalow¹.

OSTRZE¯ENIE:

Jeœli s¹ uszkodzone drzwiczki b¹dŸ uszczelki drzwiczek, nie wolno w³¹czaæ kuchenki a¿ zostanie naprawiona przez kompetentn¹ osobê.

OSTRZE¯ENIE:

Istnieje niebezpieczeñstwo nara¿enia siê przez osoby niekompetentne na promieniowanie mikrofalowe, jeœli próbuj¹ samodzielnie naprawiaæ czy serwisowaæ kuchenkê zdejmuj¹c jej pokrywê, która zabezpiecza przez wydostaniem siê na zewn¹trz energii mikrofalowej.

OSTRZE¯ENIE:

P³ynów i innych potraw nie wolno podgrzewaæ w hermetycznie zamykanych pojemnikach poniewa¿ mog¹ eksplodowaæ w tych opakowaniach.

OSTRZE¯ENIE:

Dzieci mog¹ obs³ugiwaæ kuchenkê mikrofalow¹ samodzielnie tylko pod warunkiem,

¿e wyt³umaczono im w zrozumia³y sposób, jak bezpiecznie u¿ywaæ kuchenkê oraz jakie zagro¿enia niesie niew³aœciwe u¿ycie urz¹dzenia.

4

tX`^kmT\TwsU”GGwˆŽŒG\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GX^SGYWWZGGZaYXGwt

Instalacja kuchenki mikrofalowej Ustawianie czasu

Umieœæ kuchenkê na p³askiej, poziomej powierzchni, odpowiednio wytrzyma³ej do utrzymania masy kuchenki.

20 cm ponad

10 cm poza

10 cm z boku

1.

W trakcie instalacji sprawdŸ, czy w miejscu ustawienia kuchenka ma zapewnion¹ odpowiedni¹ wentylacjê przez co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z boku i z ty³u i 20 cm powy¿ej.

2.

Usuñ wszystkie elementy opakowania z wewn¹trz kuchenki.

Za³ó¿ pierœcieñ obrotowy i talerz szklany.

SprawdŸ, czy talerz obraca siê swobodnie.

3.

Niniejsza kuchenka musi byæ zainstalowana w sposób zapewniaj¹cy jej dogodny dostêp do gniazda zasilania.

Nigdy nie blokuj przep³ywu powietrza wokó³ kuchenki, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ jej przegrzanie i automatyczne wy³¹czenie siê.

Pozostanie ona w takim stanie do czasu, a¿ siê dostatecznie och³odzi.

Dla bezpieczeñstwa u¿ytkownika urz¹dzenie musi byæ pod³¹czo-ne do standardowego zasilania o napiêciu 230V, 50 Hz za po-œrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiaj¹cym. Jeœli przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony, musi byæ wymieniony na przewód œciœle odpowiadaj¹cy wymaganiom producenta (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D,

EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HOGH

PROJECT H.P. 3). Skon-taktuj siê z lokalnym sprzedawc¹ w celu wymiany przewodu.

Nie instaluj kuchenki mikrofalowej w gor¹cym lub wilgotnym otoczeniu, jak np. s¹siedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera. Nale¿y

œciœle przestrzegaæ wymagañ kuchenki mikrofalowej dotycz¹cych napiêcia zasilaj¹cego. W przypadku u¿ycia kabla przed³u¿aj¹cego musz¹ byæ spe³nione te same wymagania jak przy kablu zasilaj¹cym, w który wyposa¿ona jest kuchenka. Zanim po raz pierwszy w³¹czysz kuchniê mikrofalow¹ wytrzyj wilgotn¹ szmatk¹ jej wnêtrze i uszczelki drzwiczek.

Pañstwa kuchenka ma wbudowany zegar. Czas na zegarze mo¿e byæ wyœwietlany w trybie 24- lub 12- godzinnym. Nale¿y ustawiæ zegar:

• Przy instalacji kuchenki

• Po przerwie w dostawie pr¹du

Nie zapomnij skasowaæ ustawieñ zegara przy zmianie czasu z let-niego na zimowy i odwrotnie.

PL

1.

Aby wyœwietliæ czas w trybie...

24-godzinnym

12-godzinnym

Wciœnij przycisk ...

Raz

Dwa razy

2.

Obracaj pokrêt³em sterowania aby ustawiæ wskazanie godzin.

3.

Wciœnij przycisk .

4.

Obracaj pokrêt³em sterowania aby ustawiæ wskazanie minut.

5.

Wciœnij przycisk .

Po pod³¹czeniu kabla zasilania, urz¹dzenie uruchomi siê w trybie kuchni mikrofalowej (MWO). Na wyœwietlaczu pojawi¹ siê wskazania

“MWO” i .

Je¿eli w dyktafonie jest nagrana wiadomoœæ, wówczas na wyœwietlaczu pojawi siê ikona “Play”.

5

tX`^kmT\TwsU”GGwˆŽŒG]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GX^SGYWWZGGZaYXGwt

Postêpowanie w razie pojawienia siê w¹tpliwoœci lub problemów

PL

Je¿eli spotka³eœ siê z którymœ z wymienionych poni¿ej problemów, spróbuj go usun¹æ korzystaj¹c z podanych rozwi¹zañ.

◆ To s¹ zjawiska normalne.

• Kondensacja wilgoci wewn¹trz kuchenki.

• Przep³yw powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnêtrznej.

• Odbicia œwiat³a wokó³ drzwiczek i obudowy zewnêtrznej

• Para wodna wydobywaj¹ca siê z okolicy drzwiczek i z otworów wentylacyjnych.

◆ Kuchenka nie dzia³a po wciœniêciu przycisku

.

• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?

◆ ¯ywnoœæ nie jest w ogóle ugotowana

• Czy ustawi³eœ dok³adnie czas i/lub wcisn¹³eœ przycisk ?

• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?

• Czy nie dosz³o do przeci¹¿enia sieci i bezpiecznik w uk³adzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadzia³a³ od³¹cznik elektryczny?

◆ ¯ywnoœæ jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana

• Czy czas gotowania zosta³ dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej

¿ywnoœci?

• Czy zosta³ dobrany prawid³owy poziom mocy mikrofal?

◆ Z wnêtrza kuchni s³ychaæ trzaski i widaæ iskrzenie (zwarcie)

• Czy nie u¿ywasz naczyñ z metalowymi ozdobami?

• Czy nie zostawi³eœ wewn¹trz kuchni widelca lub innego metalowego przedmiotu?

• Czy u¿yta folia aluminiowa nie znajduje siê zbyt blisko wewnêtrznych

œcianek kuchni?

◆ Pracuj¹ca kuchnia powoduje zak³ócenia w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych

• Nieznaczne zak³ócenia mog¹ byæ obserwowane na ekranie telewizora lub w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwi¹zaæ ten problem, ustaw kuchenkê w oddaleniu od odbiorników i przewodów antenowych.

• Je¿eli interferencja zostanie wykryta przez mikroprocesor kuchenki, ustawienia wyœwietlacza mog¹ siê skasowaæ. Od³¹cz zasilanie kuchenki i ponownie pod³¹cz aby rozwi¹zaæ problem. Ustaw ponownie czas.

Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pomog³y Ci rozwi¹zaæ problemów, skontaktuj siê ze sprzedawc¹ lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy SAMSUNG.

Gotowanie/odgrzewanie

Poni¿ej przedstawiono, w jaki sposób gotowaæ lub odgrzewaæ

¿ywnoœæ.

ZAWSZE sprawdŸ ustawienia gotowania zanim zostawisz kuchenkê bez nadzoru.

Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku szklanego talerza. Zamknij drzwiczki.

1.

Wciœnij przycisk .

Rezultat: Rezultat: Wyœwietli siê wskazanie: 1000W

(maksymalna moc gotowania)

Wybierz odpowiedni poziom mocy ponownie wciskaj¹c przycisk a¿ do wyœwietlenia odpowiedniego wskazania poziomu mocy.

Wiêcej informacji znajduje siê w tabeli poziomów mocy.

2.

Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o sterowania.

3.

Wciœnij przycisk .

Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki i talerz szklany zacznie siê obracaæ. Gotowanie rozpocznie siê. Po zakoñczeniu gotowania:

1) Rozlegnie siê czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.

2) Trzykrotnie rozlegnie siê jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy (jeden raz co minutê)

3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.

Nigdy nie w³¹czaj kuchenki, gdy jest pusta.

Jeœli chcesz krótko podgrzaæ potrawê z maksymalnym poziomem mocy kuchenki (1000W), po prostu wciœnij przycisk +30s dla ka¿dych dodawanych 30s czasu podgrzewania. Kuchenka rozpocznie pracê natychmiast.

Mo¿na zmieniæ poziom mocy podczas gotowania wciskaj¹c przycisk

.

6

tX`^kmT\TwsU”GGwˆŽŒG^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GX^SGYWWZGGZaYXGwt

Poziomy mocy

Mo¿na wybraæ jeden spoœród poziomów mocy zamieszczonych poni¿ej.

Poziom mocy

PE£NY

WYSOKI

ŒREDNIO WYSOKI

ŒREDNI

ŒREDNIO NISKI

ROZMRA¯ANIE ( )

NISKI/UTRZYMANIE CIEP£A

Moc wyjœciowa

1000 W

850 W

600 W

450 W

300 W

180 W

100 W

Je¿eli zwiêkszysz poziom mocy, czas gotowania powinien byæ skrócony.

Je¿eli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania powinien byæ wyd³u¿ony.

Je¿eli chcesz wyd³u¿yæ czas gotowania u¿ywaj¹c pokrêt³a sterowania.

Czas

do 1 min.

1 - 3 min.

3 - 10 min.

10 - 20 min.

20 - 40 min.

40 - 99 min.

Czas dodany

Jednostka 5 sekund

Jednostka 10 sekund

Jednostka 30 sekund

Jednostka 1 min.

Jednostka 2 min.

Jednostka 5 min.

Zatrzymanie gotowania

Mo¿na w dowolnej chwili zatrzymaæ gotowanie.

1.

Aby zatrzymaæ gotowanie na chwilê;

Otwórz drzwiczki kuchenki.

Rezultat: Gotowanie zatrzyma siê. Aby powróciæ do gotowania, zamknij drzwiczki i ponownie wciœnij przycisk .

2.

Aby ca³kowicie zatrzymaæ gotowanie;

Wciœnij przycisk .

Rezultat: Gotowanie zatrzyma siê.

Je¿eli chcesz skasowaæ ustawienia gotowa-nia, ponownie wciœnij przycisk Cancel ( ).

Mo¿na równie¿ skasowaæ ka¿de ustawienie przed rozpoczê-ciem gotowania przez wciœniêcie przycisku Cancel ( ).

PL

Zmiana czasu gotowania

Mo¿na wyd³u¿yæ czas gotowania poprzez naciskanie przycisku

“+30s” po razie na ka¿de dodane 30 sekund.

Naciœnij przycisk +30s po razie na ka¿de dodane 30 sekund.

Ustawienie czasu jest mo¿liwe w trybach Microwave (mikrofale), Auto

Reheat (automatyczne podgrzewanie) Auto Cook (automatyczne gotowanie).

Aby wyd³u¿yæ lub skróciæ czas podczas gotowania obracaj

pokrêt³em sterowania w prawo lub w lewo.

7

tX`^kmT\TwsU”GGwˆŽŒG_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GX^SGYWWZGGZaYXGwt

U¿ywanie funkcji automatycznego odgrzewania

PL

Funkcja automatycznego odgrzewania posiada cztery zaprogramo-wane czasy gotowania. Nie ma potrzeby ustawiania ani czasów goto-wania ani poziomów mocy kuchenki.

Mo¿na tylko ustawiæ liczbê porcji obracaj¹c pokrêt³em sterowania.

Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku talerza szklanego i zamknij drzwiczki kuchenki.

1.

Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, któr¹ gotujesz wciskaj¹c przy-cisk

Auto Reheat (

) raz lub wiêcej razy.

2.

Wybierz wielkoœæ porcji obracaj¹c pokrêt³em sterowania.

(Patrz tabela)

3.

Wciœnij przycisk

.

Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê.

1) Po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.

2) Trzykrotnie rozlegnie siê jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy (jeden raz co minutê)

3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.

U¿ywaj tylko przepisów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych.

Wciœnij przycisk podczas pracy kuchenki, aby zwiêkszyæ czas gotowania o 30 sekund lub obracaj pokrêt³o sterowania, aby zmie-niaæ czas co 10 sekund.

Ustawienia funkcji automatycznego odgrzewania

Poni¿sza tabela przedstawia ró¿ne programy automatycznego pod-grzewania, iloœci, czasy odstania i odpowiednie zalecenia.

Kod/potrawa WielkoϾ porcji

Czas odstania

Zalecenia

1. Potrawy gotowe

(Sch³odzone)

2. Potrawy gotowe

(Zamro¿one)

300-350 g

400-450 g

300 - 350 g

400 - 450 g

3. Napoje

Kawa, mleko, herbata, woda

(w temperaturze pokojowej)

150 ml

(1 fili¿anka)

300 ml

(2 fili¿anki)

450 ml

(3 fili¿anki)

600 ml

(4 fili¿anki)

4. Zupy/Sosy

(sch³odzone)

3 min.

4 min.

1-2 min.

Wy³ó¿ potrawê na ceramiczny talerz, przykryj go przezroczyst¹ foli¹ i umieœæ na szklanym talerzu. Program jest przeznaczony do gotowych dañ sk³adaj¹cych siê z 3 sk³adników, (np. miêsa z sosem, warzyw i dodatku jak ziemniaki, ry¿ czy makaron).

WeŸ zamro¿on¹ potrawê gotow¹ i sprawdŸ, czy nadaje siê do przygotowywania w ku-chence mikrofalowej. Nak³uj foliê opakowania i u³ó¿ je na œrodku talerza szklanego.

Program ten jest przeznaczony do przygotowywania gotowych, zamro¿onych potraw sk³adaj¹cych siê z

3 sk³adników (np. miêso z sosem, warzywa i dodatku jak ziemniaki, ry¿ lub makaron).

Wlej do ceramicznej fili¿anki i podgrzewaj bez przykrycia.

1 fili¿ankê postaw poœrodku, 2 naprzeciw siebie i 3 lub 4 w ko³o na talerzu szklanym.

Dok³adnie zamieszaj przed i po czasie odstania, zachowaj ostro¿noœæ przy wyjmowaniu z kuchenki.

200 - 250 ml

300 - 350 ml

400 - 450 ml

500 - 550 ml

600 - 650 ml

2-3 min.

Wlej do g³êbokiego talerza ceramicznego lub miski i przykryj na czas odgrzewania i odstania. Zamieszaj dok³adnie przed i po czasie odstania.

8

tX`^kmT\TwsU”GGwˆŽŒG`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GX^SGYWWZGGZaYXGwt

U¿ywanie funkcji automatycznego gotowania

Funkcja automatycznego gotowania posiada trzy zaprogramowane ustawienia czasu gotowania, nie ma wiêc potrzeby ustawiania czasu i poziomu mocy.

Mo¿na tylko ustawiæ liczbê porcji obracaj¹c pokrêt³em sterowania.

Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku talerza szklanego i zamknij drzwiczki kuchenki.

1.

Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, któr¹ gotujesz wciskaj¹c przycisk

Auto Cook ( ) raz lub wiêcej razy.

2.

Wybierz wielkoœæ porcji obracaj¹c pokrêt³em sterowania.

(Patrz tabela)

3.

Wciœnij przycisk

.

Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê.

1) Po zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.

2) Trzykrotnie rozlegnie siê jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy (jeden raz co minutê)

3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.

U¿ywaj tylko przepisów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych.

Wciœnij przycisk podczas pracy kuchenki, aby zwiêkszyæ czas gotowania o 30 sekund lub obracaj pokrêt³o sterowania, aby zmie-niaæ czas o 10 sekund.

Ustawienia funkcji automatycznego gotowania

Poni¿sza tabela przedstawia 3 programy gotowania oraz iloœci, czasy odstania i odpowiednie zalecenia.

PL

Kod/potrawa WielkoϾ porcji

1. Œwie¿e warzywa

100-150 g

200-250 g

300-350 g

400-450 g

500-550 g

600-650 g

700-750 g

Czas odstania

Zalecenia

3 min.

Zwa¿ warzywa po umyciu, oczyszczeniu i pociêciu na równej wielkoœci kawa³ki.

W³ó¿ je do szklanej miski z pokrywk¹. Dodaj

30 ml (2 ³y¿ki sto³owe) wody do gotowania

100-250g warzyw, dodaj 45 ml (3 ³y¿ki sto-

³owe) wody do gotowania 300-450g, dodaj

60-75ml (4-5 ³y¿ek sto³owych) wody do gotowania 500-750g warzyw. Zamieszaj po ugotowaniu. Podczas gotowania wiêkszych iloœci, zamieszaj raz podczas gotowania.

2. Zamro¿one warzywa

100-150 g

200-250 g

300-350 g

400-450 g

500-550 g

600-650 g

700-750 g

3. Ziemniaki

200-250 g

300-350 g

400-450 g

500-550 g

600-650 g

700-750 g

3 min.

Zwa¿ zamro¿one warzywa (-18°C) i w³ó¿ je do odpowiedniej miski ze szk³a ¿aroodpor-nego z pokrywk¹. Do gotowania 100-450g dodaj

15 ml (1 ³y¿kê sto³ow¹) wody, do 500-750g dodaj 30 ml (2 ³y¿ki sto³owe) wody.

Zamieszaj po ugotowaniu i w czasie odstania. Podczas gotowania wiêkszych iloœci, zamieszaj raz podczas gotowania. Program jest przeznaczony do gotowania mro¿onego groszku zielonego, s³odkiej kukurydzy, broku³ów, kalafiora i mieszanek warzywnych jak groszek, marchewka i kalafior.

3 min.

Zwa¿ ziemniaki po obraniu, umyciu i pociêciu na równej wielkoœci kawa³ki. W³ó¿ je do miski szklanej z pokrywk¹.

Dodaj 45 ml (3 ³y¿ki sto³owe) wody do gotowania 100-250g ziemniaków, dodaj 60 ml

(4 ³y¿ki sto³owe) wody do gotowania 500-

650g, dodaj 75ml (5 ³y¿ek sto³owych) wody do gotowania 700-750g ziemniaków.

9

tX`^kmT\TwsU”GGwˆŽŒGXWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GX^SGYWWZGGZaYXGwt

U¿ywanie funkcji automatycznego rozmra¿ania Auto Power Defrost

PL

Funkcja automatycznego rozmra¿ania Power Defrost pozwala na rozmra¿anie miêsa, drobiu, ryb i pieczywa/ciasta. Czas rozmra¿ania i poziom mocy zostan¹ ustawione automatycznie.

U¿ywaj wy³¹cznie naczyñ przeznaczonych do u¿ywania w kuchence mikrofalowej.

Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku talerza szklanego i zamknij drzwiczki.

1.

Wciœnij przycisk Auto Power Defrost ( ) raz lub wiêcej razy. (Wiêcej szczegó³ów znajduje siê w tabeli na nastêp-nej stronie)

Ustawienia funkcji automatycznego rozmra¿ania Auto Power Defrost

Poni¿sza tabela przedstawia rozmaite programy automatycznego rozmra¿ania Auto Power Defrost, iloœci, czasy odstania i odpowiednie zalecenia.

Przed rozmra¿aniem usuñ z ¿ywnoœci wszystkie materia³y opakowania. Umieœæ ¿ywnoœæ na talerzu szklanym.

Przyk³ad: Wciœnij przycisk Auto Power Defrost ( ) trzy razy aby rozmroziæ rybê.

2.

Wybierz wagê ¿ywnoœci obracaj¹c pokrêt³em sterowania.

Maksymalna mo¿liwa waga ¿ywnoœci do rozmra¿ania wynosi 2000g.

(Mo¿liwe maksymalne ustawienie dla Pieczywa/Ciasta wynosi 1000g.)

3.

Wciœnij przycisk .

Rezultat:

◆ Rozpocznie siê rozmra¿anie.

◆ W po³owie czasu rozmra¿ania kuchenka wyda sygna³ dŸwiêkowy dla przypomnie-nia o obróceniu ¿ywnoœci.

◆ Ponownie wciœnij przycisk

, aby zakoñczyæ rozmra¿anie.

Mo¿na równie¿ rozmra¿aæ ¿ywnoœæ manualnie. Aby to zrobiæ, wybierz funkcjê automatycznego gotowania/podgrzewania z poziomem mocy mikrofal 180 W. Wiêcej szczegó³ów znajduje siê w rozdziale zatytu-

³owanym “Gotowanie/Odgrzewanie” na stronie 6.

Nie mo¿na zmieniaæ czasu gotowania podczas rozmra¿ania.

¯ywnoœæ Porcja

1.

Miêso

Czas odstania

Zalecenia

200-2000 g 20-60 min.

Okryj krawêdzie foli¹ aluminiow¹. Obróæ miêso na drug¹ stronê po sygnale dŸwiêkowym z kuchenki. Program jest przeznaczony do rozmra¿ania wo³owiny, jagniêciny, wieprzowiny, steków, kotletów i miêsa mielonego.

2.

Drób

3.

Ryby

4.

Chleb/

Ciasto

200-2000 g 20-60 min.

Okryj nogi i skrzyde³ka foli¹ aluminiow¹.

Obróæ drób na drug¹ stronê po us³yszeniu sygna³u. Program jest przeznaczony do rozmra¿ania ca³ego kurczaka i kurczaka w porcjach.

200-2000 g 20-50 min.

Okryj ogon ryby foli¹ aluminiow¹. Obróæ rybê na drug¹ stronê po us³yszeniu sygna³u.

Program jest przeznaczony do rozmra¿ania ca³ych ryb i filetów rybnych.

125-1000 g 5-30 min.

Po³ó¿ chleb na papierze kuchennym i obróæ po us³yszeniu sygna³u. Ciasto po³ó¿ na talerzu ceramicznym i je¿eli to mo¿liwe, obróæ po us³yszeniu sygna³u. (Kuchenka pracuje nadal i zatrzyma siê po otwarciu drzwiczek.

Program ten jest przeznaczony do wszys-tkich rodzajów chleba, krojonego lub w ca-³oœci, jak równie¿ bu³ek i bagietek. Bu³ki u³ó¿ w ko³o.

Program ten jest przeznaczony do wszystkich rodzajów ciasta dro¿d¿owego, herbatników, sernika i biszkopta. Nie nadaje siê do rozmra¿ania ciast kruchych i chrupi¹-cych, owocowych, z kremem lub dekorowa-nych polew¹ czekoladow¹.

10

tX`^kmT\TwsU”GGwˆŽŒGXXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GX^SGYWWZGGZaYXGwt

U¿ywanie funkcji odbiornika radiowego U¿ywanie funkcji zapisu dyktafonu

Po pod³¹czeniu przewodu zasilania, urz¹dzenie uruchomi siê w trybie kuchni mikrofalowej MWO i na wyœwietlaczu pojawi¹ siê wskazania “MWO” i . Je¿eli w pamiêci dyktafonu nagrana jest wiadomoœæ, wówczas na wyœwietlaczu pojawi siê ikona

“Play”.

Aby s³uchaæ audycji radiowych,

1.

Wciœnij przycisk wyboru radia/kuchenki (On/Off).

Rezultat: Zielone podœwietlenie ekranu prze³¹czy siê na czerwone, na górze ekranu pojawi siê ikona

“Radio” i na dole ekranu wyœwietl¹ siê ikony

“FM” i “MHZ”, na ekranie wyœwietli siê równie¿ aktualna czêstotliwoœæ radiowa. Czêstotliwoœæ kana³u radiowego wyœwietlona na ekranie jest czêstotliwoœci¹ ostatniego kana³u.

2.

Wciœnij przycisk Wiêcej/Mniej Tunera (

), aby wybraæ ¿¹dany kana³ radiowy.

• Wciœniêcie przycisku przez czas krótszy ni¿ 1 sekunda zwiêksza lub zmniejsza czêstotliwoœæ o 50 KHz.

• Wciœniêcie przycisku przez ponad 1 sekundê spowoduje uruchomienie funkcji automatycznego strojenia stacji radiowych i krótki sygna³ dŸwiêkowy. Po odnalezieniu stacji radiowej, automatyczne strojenie zatrzymuje siê.

• Ci¹g³e wciskanie przycisku zwiêksza lub zmniejsza czêstotliwoœæ a¿ do zwolnienia przycisku.

Mo¿liwy jest odbiór stacji radiowych znajduj¹cych siê w zakresie czêstotliwoœci miêdzy 87.50 MHZ a

108.00 MHZ.

3.

Obracaj pokrêt³o poziomu g³oœnoœci, aby dopasowaæ g³oœnoœæ do w³asnych upodobañ.

Za pomoc¹ tej funkcji mo¿na zostawiæ nagran¹ krótk¹ wiadomoœæ dla cz³onków rodziny.

Aby nagraæ wiadomoœæ,

Wciœnij przycisk Voice REC.

Rezultat:

1) Po wciœniêciu przycisku na górze ekranu wyœwietlacza pojawi siê ikona “Rec” i , nagrywanie rozpocznie siê i wskazanie czasu nagrywania zacznie odliczanie co sekundê.

2) Po zakoñczeniu nagrywania, ekran wy-

œwietlacza powróci do poprzedniego statusu. (Na ekranie w³¹czy siê wskazanie zegara lub radio.)

Nastêpnie ikona “Play” na górze ekranu wyœwietlacza zacznie migaæ. (Je¿eli odtworzysz nagran¹ wiadomoœæ, ikona

“Play”, przestanie migaæ.).

PL

Aby zatrzymaæ nagrywanie w czasie jego trwania, wciœnij przycisk

Voice REC. Mo¿na nagrywaæ wiadomoœæ o d³ugoœci do 20 sekund.

Mo¿na nagrywaæ wiadomoœci w dyktafonie przy wy³¹czonej blokadzie dostêpu.

Mo¿na w³¹czyæ tryb odbiornika radiowego tylko gdy urz¹dzenie znajduje siê w trybie zegara lub trybie wy³¹czenia kuchni mikrofalowej.

Kiedy urz¹dzenie znajduje siê w trybie odbiornika radiowego, u¿ycie przycisku START, pokrêt³a sterowania lub przycisku funkcji kuchni mikrofalowej natychmiast prze³¹cza urz¹dzenie w tryb pracy kuchni mikrofalowej i podœwietlenie ekranu wyœwietlacza prze³¹cza siê z czerwonego na zielone. W takim wypadku s³yszalna jest audycja radiowa. (U¿ywanie kuchenki mikrofalowej podczas s³uchania radia mo¿e powodowaæ zak³ócenia odbioru, które nie oznaczaj¹ uszkodzenia urz¹-dzenia. W takim wypadku prosimy o zmianê po³o¿enia anteny.)

Czu³oœæ u¿ytkowa odbiornika radiowego ró¿ni siê w zale¿noœci od danego regionu i miejsca gdzie jest zainstalowana kuchenka. W razie kiepskiego od-bioru zaleca siê zmianê miejsca ustawienia kuchenki b¹dŸ po³o¿enia anteny.

Jeœli próbuje siê wyci¹gaæ przewód antenowy u¿ywaj¹c nadmiernej si³y, mo¿na go uszkodziæ lub urwaæ.

11

tX`^kmT\TwsU”GGwˆŽŒGXYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GX^SGYWWZGGZaYXGwt

U¿ywanie funkcji odtwarzania wiadomoœci z dyktafonu

PL

Mo¿na ods³uchaæ nagran¹ w dyktafonie wiadomoœæ.

Aby ods³uchaæ wiadomoœæ,

Wciœnij przycisk Voice Play.

Rezultat:

1) Nagrana wiadomoœæ jest odtwarzana i na ekranie wyœwietlacza roœnie wskazanie czasu nagrania podczas odtwarzania.

2) Po ods³uchaniu ca³ej wiadomoœci ekran wy-

œwietlacza prze³¹cza siê do poprzedniego statusu. (Na ekranie w³¹czy siê wskazanie zegara lub radio.)

Aby zatrzymaæ ods³uchiwanie w czasie jego trwania, wciœnij przycisk

Voice Play.

Nie mo¿na odtwarzaæ wiadomoœci, je¿eli jest w³¹czona blokada dostêpu do urz¹dzenia.

Je¿eli w dyktafonie jest nagrana nowa wiadomoœæ, ikona “Play” bêdzie miga³a na ekranie wyœwietlacza. Po ods³uchaniu wiadomoœci, ikona ”Play” przestanie migaæ.

Mo¿na wy³¹czyæ sygna³ towarzysz¹cy wciœniêciu przycisków obs³ugi panelu kuchenki.

1.

Wciœnij równoczeœnie przyciski i

.

Rezultat:

◆ Wyœwietl¹ siê nastêpuj¹ce wskazania.

◆ Kuchenka nie bêdzie sygnalizowa³a dŸwiêkiem ka¿dorazowego wciœniêcia przycisków.

2.

Aby w³¹czyæ sygna³y dŸwiêkowe, ponownie równoczeœnie wciœnij przyciski i .

Rezultat:

◆ Wyœwietl¹ siê nastêpuj¹ce wskazania.

◆ Kuchenka ponownie bêdzie dzia³a³a z sygnalizacj¹ dŸwiêkow¹ przycisków.

Blokada zabezpieczaj¹ca kuchenkê mikrofalow¹

Usuwanie wiadomoœci

Wy³¹czanie sygna³u dŸwiêkowego

Mo¿na usun¹æ nagran¹ wiadomoœæ.

Wciœnij jednoczeœnie przyciski Voice Play i Voice REC.

Rezultat: Ikona “Play” zniknie z ekranu wyœwietlacza.

Pañstwa kuchenka jest wyposa¿ona w funkcjê blokady dostêpu zabez-pieczaj¹c¹ przed niepo¿¹danym u¿yciem jej przez dzieci czy inne osoby niepowo³ane w sposób przypadkowy.

Kuchenka mo¿e byæ zablokowana w ka¿dej chwili.

1.

Wciœnij równoczeœnie przyciski

i .

Rezultat:

◆ Kuchenka jest zablokowana (nie mog¹ byæ wybrane ¿adne funkcje kuchenki).

◆ Na wyœwietlaczu pojawi siê wskazanie

“L”.

2.

Aby odblokowaæ kuchenkê, ponownie równoczeœnie wciœnij przyciski

i

.

Rezultat: Kuchenka mo¿e byæ normalnie obs³ugiwana.

12

tX`^kmT\TwsU”GGwˆŽŒGXZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GX^SGYWWZGGZaYXGwt

Naczynia, które mo¿na u¿ywaæ w kuchence mikrofalowej

Mikrofale, aby móc gotowaæ w kuchence mikrofalowej, powinny swobodnie docieraæ do ¿ywnoœci bez odbijania lub poch³aniania przez u¿ywane naczynie.

W zwi¹zku z tym nale¿y uwa¿nie dobieraæ naczynia. Je¿eli naczynie jest opisane jako nadaj¹ce siê do gotowania w kuchence mikrofalowej, nie musisz siê niczego obawiaæ.

W poni¿szej tabeli przedstawione zosta³y ró¿ne rodzaje naczyñ oraz wskazówki dotycz¹ce ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.

Rodzaj naczynia

Folia aluminiowa

Talerz do opiekania

Porcelana i ceramika

Poliestrowe naczynia jednorazowego u¿ytku

Opakowania produktów gotowych do spo¿ycia (fastfood)

• Kubki i pojemniki polistyrenowe

• Torebki papierowe lub gazeta

• Papier z makulatury lub opaski metalowe

Stosowanie Uwagi

✓ ✗

Mo¿e byæ stosowana w ma³ych iloœciach w celu zabezpieczenia niektórych fragmen-tów przed przypaleniem. Jeœli folia znajduje siê zbyt blisko œcianek kuchni lub zosta³a u¿yta w zbyt du¿ych iloœciach, mo¿e wyst¹-piæ iskrzenie.

Nie podgrzewaj go wstêpnie d³u¿ej ni¿ osiem minut.

Porcelit, ceramika, emaliowane naczynia gliniane, chiñska porcelana itp. s¹ odpowiednie pod warunkiem, ¿e nie s¹ zdobione metalem.

Mro¿onki s¹ czasem pakowane do takich naczyñ.

Mog¹ byæ u¿yte do podgrzania ¿ywnoœci.

Przegrzanie mo¿e doprowadziæ do stopienia polistyrenu.

Mog¹ siê zapaliæ.

Mog¹ spowodowaæ iskrzenie.

Naczynia szklane

• Naczynia, w których potrawy s¹ przygotow-ywane w kuchni mikrofalowej a nastêpnie podawane na stó³

• Naczynia z cienkiego szk³a

• S³oiki szklane

Metalowe

• Pó³miski

• Opaski zaciskowe do torebek

Papierowe

• Talerze, kubki, serwetki i rêczniki

• Papier z makulatury

Plastikowe

• Pojemniki

• Cienka, przezroczysta folia

• Torebki do mro¿onek

Papier woskowy lub t³uszczo odporny

✓ ✗

13

:Zalecane

✓✗ :Ostrze¿enie przed u¿ywaniem

:Niebezpieczne

Mog¹ byæ u¿ywane pod warunkiem, ¿e nie posiadaj¹ metalowych wykoñczeñ.

PL

Mog¹ byæ u¿ywane do podgrzania

¿ywnoœci lub p³ynów. Delikatne szk³o mo¿e pêkn¹æ je¿eli zostanie gwa³townie rozgrzane.

Musisz zdj¹æ pokrywkê. Nadaj¹ siê wy³¹cznie do podgrzewania.

Mog¹ powodowaæ iskrzenia i doprowadziæ do pojawienia siê ognia.

Mog¹ byæ u¿ywane przy krótkich czasach gotowania lub pieczenia. Tak¿e do poch³aniania nadmiaru wilgoci

Mo¿e spowodowaæ iskrzenie.

Szczególnie gdy s¹ wykonane z tworzywa termoodpornego. Niektóre inne rodzaje tworzyw mog¹ ulec odkszta³ceniu lub odbarwieniu w wysokiej temperaturze.

Mo¿na j¹ stosowaæ w celu utrzymania wilgotnoœci w ¿ywnoœci. Nie powinna dotykaæ ¿ywnoœci. Zachowaj ostro¿noœæ podczas zdejmowania folii, poniewa¿ wydobywaæ siê bêdzie spod niej gor¹ca para.

Mo¿na stosowaæ tylko gdy s¹ to torebki, w których mo¿na ¿ywnoœæ gotowaæ i gdy s¹ one przeznaczone do gotowania w kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny byæ hermetyczne. W razie koniecznoœci przebij torebkê widelcem.

Mo¿na go stosowaæ do utrzymania poziomu wilgotnoœci w ¿ywnoœci oraz w celu zapobie-¿enia rozpryskiwaniu potrawy.

tX`^kmT\TwsU”GGwˆŽŒGX[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GX^SGYWWZGGZaYXGwt

Czyszczenie kuchenki

PL

Aby unikaæ gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci i osadzania siê t³uszczu, nale¿y regularnie czyœciæ ni¿ej wymienione czêœci kuchenki mikrofalowej:

• Wewnêtrzne i zewnêtrzne powierzchnie

• Drzwi i ich uszczelki

• Talerz szklany i pierœcieñ obrotowy

ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe s¹ czyste i czy drzwiczki zamykaj¹ siê prawid³owo

Nie utrzymywanie kuchenki w czystoœci mo¿e prowadziæ do uszkodzenia powierzchni obudowy urz¹dzenia i w konsekwencji do zaistnienia niebezpiecznej sytuacji.

1.

Zmywaj powierzchnie zewnêtrzne delikatn¹ szmatk¹ zamoczon¹ w ciep³ej wodzie z myd³em. Op³ucz i osusz.

2.

Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnêtrznych powierzchni przy pomocy namydlonej szmatki. Op³ucz i osusz.

3.

Aby usun¹æ stwardnia³e resztki ¿ywnoœci i pozbyæ siê nieprzyjemnych zapachów, umieœæ na szklanym talerzu kubek z rozcieñczonym sokiem cytryno-wym i podgrzewaj go przez 10 min z maksymalnym poziomem mocy.

4.

Je¿eli to konieczne, myj talerz szklany (przeznaczony do mycia w zmy-warkach) po ka¿dorazowym u¿yciu.

NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie u¿ywaj materia³ów œciernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myj¹c uszczelki drzwiowe zwróæ szczególn¹ uwagê, aby upewniæ siê, ¿e nie ma w nich cz¹stek:

• Zanieczyszczeñ

• Osadów przeszkadzaj¹cych w szczelnym zamkniêciu drzwiczek.

Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej

Konserwuj¹c lub oddaj¹c do naprawy kuchenkê mikrofalow¹ musisz zachowaæ kilka prostych œrodków ostro¿noœci.

Kuchenki mikrofalowej nie mo¿na u¿ywaæ w nastêpuj¹cych przypadkach:

• Z³amane zawiasy drzwiowe

• Uszkodzone uszczelki drzwiowe

• Pokrzywiona lub wgiêta obudowa

Naprawy mo¿e przeprowadzaæ wy³¹cznie pracownik serwisu posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchenki mikrofalowej.

NIGDY nie zdejmuj os³ony zewnêtrznej z kuchni mikrofalowej. Je¿eli kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz w¹tpliwoœci co do poprawnoœci jej dzia³ania, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:

• Wyjmij wtyczkê z gniazdka sieciowego

• Skontaktuj siê z najbli¿szym autoryzowanym centrum serwisowym

Je¿eli przez jakiœ czas nie zamierzasz u¿ywaæ kuchenki mikrofalowej, postaw j¹ w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.

Powód:Kurz i wilgoæ mog¹ niekorzystnie oddzia³ywaæ na robocze czêœci kuchenki mikrofalowej

Kuchenka nie jest przeznaczona do u¿ytkowania w warunkach przemys³owych w celach zarobkowych.

14

tX`^kmT\TwsU”GGwˆŽŒGX\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGkŒŠŒ”‰Œ™GX^SGYWWZGGZaYXGwt

Dane techniczne

SAMSUNG ci¹gle podnosi jakoœæ swoich wyrobów. Dlatego zastrzega siê mo¿liwoœæ dokonywania zmian zarówno w danych technicznych, jak i niniejszej instrukcji obs³ugi.

Model M197DF

Zród³o zasilania

230V ~ 50 Hz

Pobór mocy

Mikrofale

Moc wyjœciowa mikrofal

Czêstotliwoœæ pracy

Czêstotliwoœæ radiowa

Magnetron

1500 W

100 W / 1000 W (IEC-705)

2450 MHz

87.5 MHz ~108.0 MHz

OM75P(31)

Silnik ch³odz¹cy - wentylator

Metoda ch³odzenia

Wymiary (szer x wys x g³êb)

Zewnêtrzne

Komory

517 x 297 x 420 mm

336 x 241 x 349 mm

Objêtoœæ komory

Waga netto

28 l

Ok. 15 kg

Notatki

15

PL

tX`^kmT\TwsU”GGwˆŽŒGX]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGmŒ‰™œˆ™ G[SGYWW[GG_a\XGht

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project