Samsung M1977N User manual

Samsung M1977N User manual
M1977-PL.fm Page 1 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
KUCHENKA MIKROFALOWA
Instrukcja obs³ugi i ksi¹¿ka kucharska
M1977N
Code No. : DE68-01058A
Skrócona instrukcja obs³ugi..................................................................2
Kuchenka................................................................................................2
Panel sterowania ...................................................................................3
Akcesoria................................................................................................3
U¿ywanie instrukcji obs³ugi...................................................................4
Warunki bezpiecznej eksploatacji .........................................................5
Instalacja kuchenki mikrofalowej ..........................................................6
Ustawianie czasu ...................................................................................6
Zasady dzia³ania kuchenki mikrofalowej ..............................................7
Sprawdzenie prawid³owoœci pracy kuchni...........................................7
Postêpowanie w razie pojawienia siê w¹tpliwoœci lub problemów....8
Gotowanie/odgrzewanie .......................................................................8
Poziomy mocy .......................................................................................9
Zatrzymanie gotowania .........................................................................9
Zmiana czasu gotowania.....................................................................10
U¿ywanie funkcji automatycznego odgrzewania/automatycznego
gotowania ............................................................................................10
Ustawienia funkcji automatycznego odgrzewania/automatycznego
gotowania ............................................................................................11
U¿ywanie funkcji Szybkiego Odgrzewania.........................................12
Ustawienia funkcji Szybkiego Odgrzewania.......................................12
U¿ywanie funkcji automatycznego rozmra¿ania Power Defrost .......12
Ustawienia funkcji automatycznego rozmra¿ania Power Defrost.....13
U¿ywanie funkcji wentylacji komory kuchenki (deodorizer) .............13
Wy³¹czanie sygna³u dŸwiêkowego .....................................................14
Blokada zabezpieczaj¹ca kuchenkê mikrofalow¹...............................14
Zatrzymanie talerza obrotowego ........................................................14
Naczynia, które mo¿na u¿ywaæ w kuchence mikrofalowej ...............15
Ksi¹¿ka kucharska ................................................................................16
Czyszczenie kuchenki ..........................................................................21
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej.................................22
Dane techniczne ..................................................................................22
M1977-PL.fm Page 2 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
Skrócona instrukcja obsługi
PL
Kuchenka
Chcesz coś ugotować
1. Umieœæ ¿ywnoœæ w kuchence.
Wybierz poziom mocy wciskaj¹c przycisk
wiêcej razy.
OTWORY WENTYLACYJNE
raz lub
UCHWYT
OŒWIETLENIE
KOMORY KUCHENKI
WYŒWIETLACZ
2. Wybierz czas gotowania obracaj¹c pokrêt³em
nastawczym wed³ug potrzeby.
3. Wciœnij przycisk
.
Rezultat: Rozpocznie siê gotowanie. Zakoñczenie
gotowania jest sygnalizowane czterokrotnym sygna³em dŸwiêkowym.
DRZWICZKI
Chcesz coś rozmrozić w trybie auto power defrost
PIERŒCIEÑ
OBROTOWY
£¥CZNIK
OTWORY ZATRZASKÓW
DRZWIOWYCH
TALERZ SZKLANY
1. Umieœæ ¿ywnoœæ w kuchence.
Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, któr¹ chcesz rozmroziæ wciskaj¹c przycisk Power Defrost ( ) raz lub wiêcej razy.
ZATRZASKI DRZWICZEK
2. Wybierz wagê ¿ywnoœci obracaj¹c wed³ug potrzeby
pokrêt³em nastawczym do maksymalnie 2000g.
3. Wciœnij przycisk
.
Chcesz przedłużyć czas gotowania/rozmrażania
Zostaw ¿ywnoœæ w kuchence.
Wciœnij jeden raz przycisk + 30s dla ka¿dych 30 sekund,
o które chcesz przed³u¿yæ gotowanie.
2
PANEL
STEROWANIA
M1977-PL.fm Page 3 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
Panel sterowania
Akcesoria
W zależności od kupionego modelu z kuchenką mikrofalową zostaną
dostarczone następujące akcesoria, które można używać na różne
sposoby.
1. £¹cznik, umieszczony na osi silnika znajduj¹cego siê w
podstawie kuchenki.
Przeznaczenie : £¹cznik obraca talerz szklany.
1
2. Pierœcieñ obrotowy, umieszczany w centralnej czêœci
podstawy kuchni.
Przeznaczenie : Pierœcieñ obrotowy podtrzymuje talerz
szklany.
5
3. Talerz szklany, umieszczany na pierœcieniu obrotowym,
w œrodkowej czêœci, pasuj¹cy do ³¹cznika.
Przeznaczenie : Talerz szklany s³u¿y jako g³ówna powierzchnia do umieszczania artyku³ów
¿ywnoœciowych. Mo¿e byæ ³atwo wyjêty
do oczyszczenia.
6
2
☛
7
3
4
8
9
10
1. WYŒWIETLACZ
2. PRZYCISK FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO ROZMRA¯ANIA
POWER DEFROST
3. PRZYCISK FUNKCJI
WENTYLACJI KOMORY
(DEODORIZERA)
4. PRZYCISK STOP/KASOWANIE
USTAWIEÑ
5. USTAWIANIE ZEGARA
6. PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO
PODGRZEWANIA/GOTOWANIA
7. USTAWIANIE POZIOMU MOCY
8. PRZYCISK FUNKCJI SZYBKIEGO
ODGRZEWANIA
9. PRZYCISK START/POKRÊT£O
NASTAWCZE
10. W£¥CZANIE/WY£¥CZANIE
TALERZA OBROTOWEGO
3
NIE W£¥CZAJ kuchenki mikrofalowej bez zainstalowanego
pierœcienia obrotowego i talerza szklanego.
PL
M1977-PL.fm Page 4 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
Używanie instrukcji obsługi
PL
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI POZWALAJĄCE UNIKNĄĆ NARAŻENIA NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ
Właśnie zakupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki
SAMSUNG. Ta instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji
na temat użyt-kowania Waszej kuchenki, a w szczególności:
• zasady bezpiecznej eksploatacji
• odpowiednie akcesoria i naczynia
• pożyteczne rady na temat gotowania
Nie przestrzeganie poni¿szych œrodków ostro¿noœci mo¿e doprowadziæ do
szkod-liwego dla zdrowia nara¿enia siê na nadmierne dzia³anie energii
mikrofalowej:
(a) Bez wzglêdu na okolicznoœci nie próbuj w³¹czaæ kuchni z otwartymi
drzwiczkami, nie manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wk³adaj
¿adnych przedmiotów do otworów zatrzasków drzwiowych.
(b) Nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów pomiêdzy drzwi kuchni a œcianê
przedni¹, nie dopuszczaj do gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci na
powierzchniach uszczelniaj¹cych. Aby zapewniæ utrzymanie czystoœci
drzwiczek i powierzchni uszczelniaj¹cych wycieraj je po u¿yciu kuchenki
najpierw wilgotn¹, a nastêpnie such¹ miêkk¹ szmatk¹.
(c) Nie w³¹czaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu a¿ zostanie naprawiona
przez wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê
producenta kuchni mikrofalowych. Szczególnie wa¿ne jest, by drzwiczki
kuchni zamyka³y siê prawid³owo i aby nie by³y uszkodzone:
(1) drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniaj¹ce
(2) zawiasy drzwiowe (wygiête lub z³amane)
(3) przewód zasilaj¹cy
(d) Kuchnia mikrofalowa mo¿e byæ regulowana lub naprawiana wy³¹cznie
przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego
autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych.
Na wewnętrznej stronie okładki znajdziecie Państwo krótki opis trzech
podstawowych trybów pracy kuchenki:
• Gotowania żywności
• Rozmrażania żywności w trybie Power Defrost
• Przedłużania gotowania
Na pierwszych stronach instrukcji znajdują się ilustracje wyglądu kuchenki i, co szczególnie ważne - panelu sterowania; dzięki czemu
łatwiej będzie odnaleźć odpowiednie przyciski.
Opisując krok po kroku procedury postępowania wykorzystano
następujące symbole:
☛
✉
Wa¿ne
Uwaga
Obróæ
4
M1977-PL.fm Page 5 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
Warunki bezpiecznej eksploatacji
•
•
Ważne instrukcje bezpieczeństwa. Prosimy o uważne przeczytanie i
zachowanie do późniejszego wglądu.
Przed rozpoczęciem przygotowywania żywności lub napojów w swojej
kuchni mikrofalowej prosimy sprawdzić, czy zachowane są podane
niżej warunki bezpieczeństwa.
1. NIE U¯YWAJ w kuchni mikrofalowej naczyñ metalowych:
• Metalowych pojemników
• Zastawy sto³owej ze z³otymi lub srebrnymi ozdobami
• Szpikulców, widelców itp.
Powód: Wyst¹pi¹ wy³adowania elektryczne i iskrzenia, które mog¹
uszkodziæ kuchenkê.
2. NIE PODGRZEWAJ:
• Hermetycznie lub podciœnieniowo zamkniêtych butelek, s³oików
i pojemników, np. s³oików z od¿ywkami dla dzieci
• ¯ywnoœci w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach,
pomidorów itp.
Powód: Wzrost ciœnienia na skutek podgrzania mo¿e spowodowaæ ich wybuch.
Wskazówka:Zdejmij skorupkê, ponak³uwaj skórkê, otwórz opakowanie itp.
3. NIE W£¥CZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.
Powód: Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie kuchni.
Wskazówka: Mo¿esz umiesciæ w kuchence na sta³e szklankê z wod¹. Woda bêdzie
poch³aniaæ mikrofale, je¿eli przypadkowo w³¹czysz kuchenkê.
4. NIE ZAS£ANIAJ znajduj¹cych siê z ty³u kuchni otworów wentylacyjnych
papierem lub metalem.
Powód: Materia³ lub papier mog¹ siê zapaliæ od gor¹cego powietrza
wydostaj¹cego siê z kuchenki.
5. ZAWSZE u¿ywaj rêkawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.
Powód: Niektóre naczynia poch³aniaj¹ mikrofale, a ciep³o z ¿ywnoœci zawsze
jest przenoszone na naczynie, dlatego naczynia s¹ zawsze gor¹ce.
6. NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnêtrznych œcian kuchni.
Powód: Œciany mog¹ byæ wystarczaj¹co gor¹ce aby poparzyæ nawet po zakoñczeniu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materia³ów z ¿adnymi
elementami wewn¹trz kuchni. Pozostaw kuchenkê na czas och³odzenia.
7. Aby nie dopuœciæ do ryzyka pojawienia siê ognia w komorze kuchni
mikrofalowej:
• Nie przechowuj w kuchence materia³ów palnych
• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykaj¹ce papierowe lub
plastykowe opakowania
• Nie u¿ywaj swojej kuchni mikrofalowej do suszenia gazet
• Je¿eli zauwa¿ysz dym, nie otwieraj¹c kuchni wy³¹cz j¹ lub od³¹cz
przewód zasilaj¹cy od gniazdka
8. Zwróæ szczególn¹ uwagê gdy podgrzewasz p³yny i od¿ywki dla dzieci.
• ZAWSZE odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wy³¹czenia siê
kuchenki, aby temperatura potrawy mog³a siê wyrównaæ.
• Je¿eli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po
podgrzaniu.
• Zachowaj ostro¿noœæ trzymaj¹c pojemnik po podgrzaniu. Je¿eli
pojemnik jest zbyt gor¹cy - mo¿na siê oparzyæ.
9.
10.
11.
12.
13.
Istnieje ryzyko opóŸnionego wykipienia podgrzewanego p³ynu.
Aby unikn¹æ oparzenia przez wylewaj¹cy siê wrz¹cy p³yn, powinno siê PL
mieszaæ go przed, w trakcie i po podgrzaniu.
Powód: W czasie podgrzewania p³ynów punkt wrzenia mo¿e siê opóŸniæ;
oznacza to, ¿e moment zagotowania p³ynu mo¿e mieæ miejsce
tu¿ po wyjêciu pojemnika z kuchenki. Mo¿na siê wtedy oparzyæ.
• W przypadku oparzenia siê postêpuj zgodnie z podanymi ni¿ej
ZASADAMI PIERWSZEJ POMOCY:
* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
* Za³ó¿ czysty, suchy opatrunek.
* Nie stosuj ¿adnych kremów, olejków ani p³ynów do przemywania ran.
• NIGDY nie wype³niaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest
szersze u góry ni¿ na dole. Butelki z w¹sk¹ szyjk¹ mog¹ eksplodowaæ
po przegrzaniu.
• ZAWSZE sprawdŸ temperaturê od¿ywki lub mleka zanim podasz je
niemowlêciu.
• NIGDY nie podgrzewaj dzieciêcych butelek z za³o¿onym smoczkiem,
poniewa¿ w przypadku przegrzania butelka mo¿e wybuchn¹æ.
Zwracaj uwagê, aby nie uszkodziæ przewodu zasilaj¹cego.
• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilaj¹cego ani wtyczki sieciowej;
przewód sieciowy trzymaj z dala od gor¹cych powierzchni.
• Nie w³¹czaj urz¹dzenia, je¿eli przewód zasilaj¹cy lub wtyczka sieciowa
s¹ uszkodzone.
W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odleg³oœci wyci¹gniêtego
ramienia.
Powód: Gor¹ce powietrze lub para wydostaj¹ce siê z kuchenki mog¹ poparzyæ.
Utrzymuj w czystoœci wnêtrze kuchenki.
Powód: Resztki ¿ywnoœci lub rozpryskany olej przywieraj¹ce do œcianek
kuchenki mog¹ spowodowaæ uszkodzenie pow³ok lakierniczych
oraz zmniejszaj¹ sprawnoœæ kuchenki mikrofalowej.
W trakcie pracy kuchenki mog¹ byæ s³yszalne „klikniêcia”, szczególnie
podczas rozmra¿ania.
Powód: Takie dŸwiêki s¹ spowodowane elektrycznymi zmianami mocy
wyjœciowej. Jest to zjawisko normalne.
Je¿eli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obci¹¿enia (jest pusta), dla bezpieczeñstwa moc mikrofal zostanie automatycznie wy³¹czona. Po odstaniu
co najmniej 30 minut mo¿na kuchenkê uruchomiæ ponownie.
WAŻNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych
z tworzyw sztucznych, papieru lub innych palnych materia³ów musisz od czasu do czasu zagl¹daæ do kuchenki.
WAŻNE
NIGDY nie zezwalaj ma³ym dzieciom samodzielnie w³¹czaæ kuchenki mikrofalowej lub bawiæ siê ni¹. Dzieci nie powinny równie¿ przebywaæ same w
pobli¿u pracuj¹cej kuchenki mikrofalowej. Przedmioty, które interesuj¹ dzieci
nie powinny byæ przechowywane lub ukrywane bezpoœrednio nad kuchenk¹
mikrofalow¹.
5
M1977-PL.fm Page 6 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
PL
Instalacja kuchenki mikrofalowej
Ustawianie czasu
Umieść kuchenkę na płaskiej, poziomej powierzchni, odpowiednio
wytrzymałej do utrzymania masy kuchenki.
Państwa kuchenka ma wbudowany zegar. Czas na zegarze może być
wyświetlany w trybie 24- i 12-godzinnym. Należy ustawić zegar:
• przy instalacji kuchenki
• po przerwie w dostawie prądu
20 cm
ponad
10 cm
poza
10 cm
z boku
1. W trakcie instalacji sprawdŸ, czy w miejscu ustawienia
kuchenka ma zapewnion¹ odpowiedni¹ wentylacjê
przez co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z boku i z
ty³u i 20 cm powy¿ej kuchenki.
✉
2. Usuñ wszystkie elementy opakowania z wewn¹trz
kuchenki. Za³ó¿ pierœcieñ obrotowy i talerz szklany.
SprawdŸ, czy talerz obraca siê swobodnie.
1. Aby wyœwietliæ czas w trybie...Wciœnij przycisk
24-godzinnym
Raz
12-godzinnym
Dwa razy
3. Niniejsza kuchenka musi byæ zainstalowana w sposób
zapewniaj¹cy jej dogodny dostêp do gniazda zasilania.
☛
☛
☛
Nie zapomnij zmieniæ ustawieñ zegara przy zmianie czasu
z letniego na zimowy i odwrotnie.
...
2. Obracaj pokrêt³em sterowania aby ustawiæ wskazanie
godzin.
Nigdy nie blokuj przep³ywu powietrza wokó³ kuchenki, gdy¿
mo¿e to spowodowaæ jej przegrzanie i automatyczne wy³¹czenie siê. Pozostanie ona w takim stanie do czasu, a¿ siê dostatecznie och³odzi.
Dla bezpieczeñstwa u¿ytkownika urz¹dzenie musi byæ pod³¹czone do standardowego zasilania o napiêciu 230V, 50 Hz za
poœrednictwem gniazda ze stykiem uziemiaj¹cym. Je¿eli przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony, musi byæ wymieniony na specjalny przewód (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D,
EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E,
HIGH PROJECT H.P 3). Skontaktuj siê z lokalnym sprzedawc¹
aby dokonaæ wymiany. Przewód zasilania w Izraelu to
PENCON(ZD16A), AFRYKA P£D. APEX LEADS SA16 i NIGERIA,
GHANA, KENIA to PENCON (UD13A1).
Nie instaluj kuchenki mikrofalowej w gor¹cym lub wilgotnym
otoczeniu, jak np. s¹siedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera. Nale¿y œciœle przestrzegaæ wymagañ kuchenki mikrofalowej dotycz¹cych napiêcia zasilaj¹cego. W przypadku u¿ycia
kabla przed³u¿aj¹cego musz¹ byæ spe³nione te same wymagania jak przy kablu zasilaj¹cym, w który wyposa¿ona jest kuchenka. Zanim po raz pierwszy w³¹czysz kuchniê mikrofalow¹
wytrzyj wilgotn¹ szmatk¹ jej wnêtrze i uszczelnienia drzwiczek.
3. Wciœnij przycisk
.
4. Obracaj pokrêt³em sterowania aby ustawiæ wskazanie
minut.
5. Wciœnij przycisk
6
.
M1977-PL.fm Page 7 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
Zasady działania kuchenki mikrofalowej
Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Uwalniana energia pozwala na gotowanie lub odgrzewanie żywności bez
zmiany zarówno jej kształtu, jak i barwy.
Przedstawiona poniżej prosta procedura pozwoli Ci w dowolnym
momencie sprawdzić, czy Twoja kuchnia pracuje prawidłowo.
Najpierw umieść na szklanym talerzu szklankę z wodą. Następnie
zamknij drzwiczki.
Swojej kuchni mikrofalowej możesz używać do:
• Rozmrażania w trybie Power Defrost
• Szybkiego odgrzewania
• Automatycznego gotowania/odgrzewania
• Gotowania
1. Wciœnij przycisk
i ustaw czas na 4 - 5 minut obracaj¹c
pokrêt³em sterowania.
Zasady gotowania
1. Mikrofale generowane przez magnetron s¹ rozprowadzane jednolicie, poniewa¿ ¿ywnoœæ na talerzu
szklanym jest obracana i dziêki temu ugotowana
równomiernie.
2. Mikrofale docieraj¹ do ¿ywnoœci a¿ do g³êbokoœci
oko³o 2,5 cm. Dalsze gotowanie odbywa siê na
zasadzie rozpraszania dostarczanego ciep³a wewn¹trz produktu.
3. Czas gotowania zmienia siê w zale¿noœci od wykorzystywanego przepisu oraz od cech gotowanej
¿ywnoœci:
• iloœci i gêstoœci
• zawartoœci wody
• temperatury pocz¹tkowej (zamro¿ona lub nie)
☛
2. Wciœnij przycisk
.
Rezultat: Kuchenka bêdzie grza³a wodê przez oko³o
4-5 minut. W tym czasie woda powinna siê
zagotowaæ.
✉
Poniewa¿ œrodkowe czêœci ¿ywnoœci s¹ gotowane przez ciep³o
rozpraszane, proces gotowania trwa jeszcze jakiœ czas po nawet po wyjêciu produktu z kuchni. W zwi¹zku z tym nale¿y
przestrzegaæ czasów odstania podawanych w przepisach lub
w niniejszej instrukcji aby zapewniæ:
• równomierne i prawid³owe ugotowanie potrawy
• jednakow¹ temperaturê w ca³ej potrawie
7
Kuchnia musi byæ pod³¹czona do odpowiedniego gniazdka zasilaj¹cego. Talerz szklany musi znajdowaæ siê w przeznaczonym dla
niego miejscu. Je¿eli jest u¿ywany mniejszy poziom mocy ni¿ maksymalny, woda bêdzie potrzebowa³a wiêcej czasu na zagotowanie
siê.
PL
M1977-PL.fm Page 8 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości
lub problemów
Gotowanie/odgrzewanie
Poniżej przedstawiono w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność.
PL
Jeżeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej problemów,
spróbuj go usunąć korzystając z podanych rozwiązań.
ZAWSZE sprawdź ustawienia gotowania zanim zostawisz kuchenkę
bez nadzoru.
Najpierw umieść żywność na środku szklanego talerza. Zamknij
drzwiczki.
◆ To s¹ zjawiska normalne
• Kondensacja wilgoci wewn¹trz kuchenki.
• Przep³yw powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnêtrznej.
• Odbicia œwiat³a wokó³ drzwiczek i obudowy zewnêtrznej.
• Para wodna wydobywaj¹ca siê z okolicy drzwiczek i z otworów
wentylacyjnych.
1. Wciœnij przycisk
.
Rezultat: Wyœwietli siê wskazanie: 1000W (maksymalna moc gotowania):
Wybierz odpowiedni poziom mocy ponownie wciskaj¹c przycisk
a¿ do wyœwietlenia
odpowiedniego wskazania poziomu mocy.
Wiêcej informacji znajduje siê w tabeli poziomów mocy.
2. Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o sterowania.
◆ Kuchenka nie dzia³a po obróceniu pokrêt³a timera.
• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?
◆ ¯ywnoœæ nie jest w ogóle ugotowana
• Czy ustawi³eœ dok³adnie czas i/lub wcisn¹³eœ przycisk
?
• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?
• Czy bezpiecznik w uk³adzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie
zadzia³a³ od³¹cznik elektryczny?
◆ ¯ywnoœæ jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana
• Czy czas gotowania zosta³ dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej
¿ywnoœci?
• Czy zosta³ dobrany prawid³owy poziom mocy mikrofal?
3. Wciœnij przycisk
.
Rezultat: W³¹czy siê œwiat³o wewn¹trz kuchenki
i zacznie siê obracaæ talerz szklany:
1) gotowanie rozpocznie siê i po
zakoñczeniu rozlegnie siê czterokrotny
sygna³ dŸwiêkowy.
2) trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê
jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy.
3) ponownie wyœwietli siê wskazanie
aktualnego czasu.
◆ Z wnêtrza kuchni s³ychaæ trzaski i widaæ iskrzenie (zwarcie)
• Czy nie u¿ywasz naczyñ z metalowymi ozdobami?
• Czy nie zostawi³eœ wewn¹trz kuchni widelca lub innego podobnego
przedmiotu?
• Czy folia aluminiowa nie jest zbyt blisko scianek kuchenki ?
◆ Nieznaczne zak³ócenia mog¹ byæ obserwowane na ekranie telewizora lub
w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko
normalne. Aby rozwi¹zaæ ten problem, ustaw kuchenkê w oddaleniu od
odbiorników i przewodów antenowych.
• Je¿eli interferencja zostanie wykryta przez mikroprocesor kuchenki,
ustawienia wyœwietlacza mog¹ ulec skasowaniu. Od³¹cz zasilanie kuchenki i ponownie pod³¹cz aby rozwi¹zaæ problem. Skasuj ustawienia
czasu.
✉
☛
✉
Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pomog³y Ci rozwi¹zaæ problemów, skontaktuj siê ze sprzedawc¹ lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy SAMSUNG.
✉
8
Nigdy nie w³¹czaj kuchenki gdy jest pusta.
Jeœli chcesz krótko podgrzaæ potrawê z maksymalnym poziomem mocy kuchenki (1000W), po prostu wciœnij przycisk +30s
dla ka¿dych dodanych 30 sekund czasu podgrzewania. Kuchenka rozpocznie pracê natychmiast.
Mo¿na zmieniaæ poziom mocy w czasie gotowania za pomoc¹
przycisku
.
M1977-PL.fm Page 9 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
Poziomy mocy
Zatrzymanie gotowania
Można wybrać jeden z poziomów mocy zamieszczonych poniżej.
Można w dowolnej chwili zatrzymać gotowanie.
Poziom mocy
Moc wyjœciowa
NAJWY¯SZY
WYSOKI
ŒREDNIO WYSOKI
ŒREDNI
ŒREDNIO NISKI
ROZMRA¯ANIE ( )
NISKI/UTRZYMANIE CIEP£A
1000 W
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
✉
Je¿eli zwiêkszysz poziom mocy, czas gotowania powinien byæ
skrócony.
✉
Je¿eli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania powinien byæ
wyd³u¿ony.
1. Aby zatrzymaæ na chwilê;
Otwórz drzwiczki kuchenki.
Rezultat: Gotowanie zatrzyma siê. Aby powróciæ do
gotowania, zamknij drzwiczki i wciœnij
przycisk
.
2. Aby zakoñczyæ gotowanie;
Wciœnij przycisk
.
Rezultat: Gotowanie zatrzyma siê. Je¿eli chcesz
skasowaæ ustawienia gotowania, ponownie
wciœnij przycisk Cancel (
).
☛
Jeżeli chcesz wydłużyć czas gotowania używając pokrętła sterowania.
Czas
Czas dodany
do 1 min.
1 -3 min.
3 - 10 min.
10 - 20 min.
20 - 40 min.
40 - 99 min.
Jednostka 5 sekund
Jednostka 10 sekund
Jednostka 30 sekund
Jednostka 1 min.
Jednostka 2 min.
Jednostka 5 min.
9
Mo¿na równie¿ skasowaæ ka¿de ustawienie przed rozpoczêciem gotowania przez wciœniêcie przycisku Cancel ( ).
PL
M1977-PL.fm Page 10 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
Zmiana czasu gotowania
PL
Używanie funkcji automatycznego odgrzewania/
automatycznego gotowania
Można wydłużyć czas gotowania poprzez naciskanie przycisku "+30s"
po razie na każde dodane 30 sekund.
Funkcja posiada pięć programów gotowania. Nie ma potrzeby ustawiania czasów gotowania i poziomów mocy kuchenki. Można tylko
ustawić liczbę porcji obracając pokrętłem nastawczym.
Naciœnij przycisk +30s po razie na ka¿de dodane 30 sekund.
Najpierw umieść żywność na środku talerza szklanego. Następnie
zamknij drzwiczki kuchenki.
✉
1. Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, któr¹ gotujesz wciskaj¹c przycisk funkcji Automatycznego Odgrzewania/Gotowania
(Auto) raz lub wiêcej razy.
Ustawienie czasu jest mo¿liwe w trybach Microwave (mikrofale), Auto Reheat/Cook (automatyczne podgrzewanie/gotowanie), Szybkie Odgrzewanie i Wentylacja komory kuchenki
(deodorizer).
2. Wybierz wielkoœæ porcji obracaj¹c pokrêt³em
nastawczym. (patrz tabela)
Aby wyd³u¿yæ lub skróciæ gotowanie obracaj pokrêt³em
nastawczym w prawo lub w lewo.
3. Wciœnij przycisk
Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê. Po zakoñczeniu:
1) rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) trzykrotnie, co minutê kuchenka wyda
sygna³ przypominaj¹cy (jeden po ka¿dej
minucie).
3) ponownie wyœwietli siê wskazanie
aktualnego czasu.
✉
10
U¿ywaj tylko przepisów przeznaczonych do kuchenek
mikrofalowych.
M1977-PL.fm Page 11 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
Ustawienia funkcji automatycznego odgrzewania/automatycznego gotowania
Poniższa tabela przedstawia różne programy automatycznego podgrzewania/gotowania, wagi, czasy odstania i odpowiednie zalecenia.
Kod/
Rodzaj
Symbol potrawy
WielkoϾ
porcji
Czas
Zalecenia
odstania
1
Potrawy
gotowe
(Sch³odzone)
300-350 g
400-450 g
3 min.
Wyjmij z lodówki ceramiczny
ta-lerz, przykryj go
przezroczyst¹ foli¹ i umieœæ na
szklanym talerzu. Taki gotowy
posi³ek sk³ada siê z trzech
sk³adników, np. miêsa z
sosem, warzyw i dania
dodatkowego jak ziemniaki,
ry¿ czy makaron.
2
Zamro¿one
potrawy
gotowe
300-350 g
400-450 g
4 min.
Wyjmij zamro¿one jedzenie
(-18°C) i sprawdŸ czy naczynie
nadaje siê do odgrzewania w
kuchni mikrofalowej.
Ponak³uwaj foliê. Zamro¿on¹,
gotow¹ potrawê postaw na
œrodku talerza obrotowego.
Program ten jest odpo-wiedni
do odgrzewania gotowych
potraw sk³adaj¹cych siê
z trzech sk³adników (np. miêsa
z sosem, warzyw i dania
dodatkowego jak ziemniaki,
ry¿ czy makaron).
3
Zupa/Sos
200 - 250 ml 2-3 min.
(Sch³odzone) 300 - 350 ml
400 - 450 ml
500 - 550 ml
600 - 650 ml
4
Œwie¿e
warzywa
100 - 150 g
200 - 250 g
300 - 350 g
400 - 450 g
500 - 550 g
600 - 650 g
700 - 750 g
3 min.
Kod/
Rodzaj
Symbol potrawy
Wlej zupê/sos do g³êbokiego
talerza lub miski i przykryj na
czas podgrzewania i odstania.
Starannie zamieszaj przed i po
odstaniu.
Zwa¿ warzywa po umyciu,
oczyszczeniu i pociêciu na
równej wielkoœci kawa³ki.
W³ó¿ do szklanej miski z
przykrywk¹. Dodaj 30 ml (2
³y¿ki sto³owe) wody do
gotowania 100-250g, 45 ml (3
³y¿ki sto³owe) do 200-450g,
60-75 ml (4-5 ³y¿ek sto³owych) do 500-750 g warzyw.
Zamieszaj po ugotowaniu.
(przy gotowaniu wiêkszych
iloœci zamieszaj raz w trakcie
gotowania).
11
WielkoϾ
porcji
Czas
Zalecenia
odstania
5
Zamro¿one
warzywa
100 - 150 g
200 - 250 g
300 - 350 g
400 - 450 g
500 - 550 g
600 - 650 g
700 - 750 g
3 min.
Zwa¿ zamro¿one warzywa
(-18°C), i w³ó¿ do miski z przykrywk¹ ze szk³a
¿aroodpornego o
odpowiedniej wielkoœci. Do
gotowania 100-450g warzyw
dodaj 15ml (1 ³y¿kê sto³ow¹)
wody, do 500-750g dodaj
30ml (2 ³y¿ki sto³owe).
Zamieszaj po ugotowaniu i
podczas odsta-nia. Przy
gotowaniu wiêkszych iloœci
zamieszaj raz w trakcie
gotowania. Program ten jest
odpowiedni do gotowania
mro¿onek groszku, kukurydzy,
broku³ów, kalafiora i
mieszanek warzywnych jak
groszek z mar-chewk¹ i
kalafiorem.
6
Obrane
ziemniaki
200 - 250 g
300 - 350 g
400 - 450 g
500 - 550 g
600 - 650 g
700 - 750 g
3 min.
Zwa¿ ziemniaki po obraniu,
umyciu i pociêciu na równej
wielkoœci kawa³ki. W³ó¿ je do
szklanej miski z przykrywk¹ ze
szk³a ¿aroodpornego.
Dodaj 45 ml (3 ³y¿ki sto³owe)
wody do 200-450g, 60 ml (4
³y¿ki sto³owe) do 500-650g, 75
ml (5 ³y¿ek sto³owych) do 700750g gotowanych
ziemniaków.
PL
M1977-PL.fm Page 12 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
Używanie funkcji Szybkiego Odgrzewania
PL
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania
Power Defrost
W funkcji Szybkiego odgrzewania czas jest ustawiany automatycznie i
nie ma potrzeby włączania kuchenki przyciskiem start. Można
ustawiać ilość porcji wciskając przycisk Szybkiego Odgrzewania
odpowiednią ilość razy.
Funkcja automatycznego rozmrażania Power Defrost pozwala na rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb. Czas rozmrażania i poziom mocy zostaną
ustawione automatycznie.
Najpierw umieść potrawy na środku talerza obrotowego i zamknij
drzwiczki.
✉
Najpierw umieść żywność na środku talerza szklanego i zamknij
drzwiczki.
Wciœnij przycisk Szybkie Odgrzewanie (
) ¿¹dan¹
iloϾ razy.
Rezultat: Gotowanie rozpocznie siê po oko³o dwóch
sekundach. Po zakoñczeniu:
1) rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) trzykrotnie, co minutê kuchenka wyda
sygna³ przypominaj¹cy (jeden po ka¿dej
minucie).
3) ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.
1. Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, któr¹ chcesz gotowaæ wciskaj¹c przycisk Power Defrost ( ) raz lub wiêcej razy.
(Wiêcej szczegó³ów znajduje siê w tabeli na nastêpnej
stronie)
) trzy razy
Przyk³ad: Wciœnij przycisk Power Defrost (
by rozmroziæ rybê.
2. Wybierz wagê ¿ywnoœci obracaj¹c pokrêt³em nastawczym. Maksymalna mo¿liwa waga ¿ywnoœci do rozmra¿ania wynosi 2000 g.
Przyk³ad: Wciœnij przycisk Szybkie Odgrzewanie (
) przy razy aby
podgrzaæ trzy fili¿anki kawy. Zobacz tabela poni¿ej.
✉
U¿ywaj tylko przepisów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych.
3. Wciœnij przycisk
.
Rezultat:
◆ rozpocznie siê rozmra¿anie.
◆ w po³owie czasu rozmra¿ania kuchenka
wyda sygna³ dŸwiêkowy dla przypomnienia o obróceniu ¿ywnoœci.
◆ ponownie wciœnij przycisk
aby
zakoñczyæ rozmra¿anie.
Ustawienia funkcji Szybkiego Odgrzewania
Poniższa tabela prezentuje czasy odstania, ilości i zalecenia właściwe
dla programu Szybkiego Odgrzewania.
Przycisk
Rodzaj
potrawy
WielkoϾ
porcji
Czas
odstania
Napoje
(kawa,
mleko,
herbata,
woda o
temperaturze
pokojowej)
1-2 min.
150 ml
(1 fili¿anka)
300 ml
(2 fili¿anki)
450 ml
(3 fili¿anki)
600 ml
(4 fili¿anki)
U¿ywaj wy³¹cznie naczyñ przeznaczonych do u¿ywania w
kuchence mikrofalowej.
✉
Zalecenia
Wlej napój do ceramicznej fili¿anki i odgrzej bez przykrycia.
1 fili¿ankê ustaw na œrodku,
2 naprzeciw siebie i 3 lub 4
w ko³o na talerzu obrotowym.
Zamieszaj dok³adnie przed i po
czasie odstania, zachowaj ostro¿noœæ przy wyjmowaniu naczyñ z kuchenki.
12
Mo¿na równie¿ rozmra¿aæ ¿ywnoœæ manualnie. Aby to zrobiæ,
wybierz funkcjê automatycznego gotowania/podgrzewania
z poziomem mocy mikrofal 180 W. Wiêcej szczegó³ów znajduje
siê w rozdziale zatytu³owanym "Gotowanie/Odgrzewanie" na
stronie 8.
M1977-PL.fm Page 13 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
Ustawienia funkcji automatycznego rozmrażania
Power Defrost
Używanie funkcji wentylacji komory kuchenki
(deodorizer)
Przed rozmrażaniem usuń z żywności wszystkie materiały opakowania.
Używaj tej funkcji po gotowaniu żywności o intensywnym zapachu lub
kiedy wewnątrz kuchenki znajduje się dużo dymu.
Umieść żywność na talerzu szklanym.
Najpierw wyczyść wnętrze kuchenki.
Obróć żywność na drugą stronę po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.
Wciœnij przycisk Wentylacji komory ( ) po zakoñczeniu czyszczenia. Us³yszysz czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.
Przestrzegaj czasów odstania po zakończeniu automatycznego
rozmrażania Power Defrost.
¯ywnoœæ Porcja
1 Miêso
2 Drób
3 Ryby
✉
Czas
odstania
200-2000g 20-60min.
200-2000g 20-60min.
200-2000g 20-50min.
Zalecenia
Okryj krawêdzie foli¹ aluminiow¹. Obróæ
¿ywnoœæ na drug¹ stronê po sygnale
dŸwiêkowym z kuchenki.
Wybierz funkcjê rozmra¿ania z poziomem mocy 180 W je¿eli
chcesz rozmra¿aæ ¿ywnoœæ manualnie. Wiêcej szczegó³ów na
temat rozmra¿ania manualnego i czasów rozmra¿ania znajduje
siê na stronie 20.
13
✉
Czas usuwania zapachów zosta³ okreœlony na 5 minut. Mo¿na
go wyd³u¿aæ o 30 sekund za ka¿dorazowym wciœniêciem przycisku +30s.
✉
Mo¿na równie¿ ustawiæ czas wentylacji obracaj¹c pokrêt³o
nastawcze w prawo lub w lewo.
✉
Maksymalny czas wentylacji wynosi 15 minut.
PL
M1977-PL.fm Page 14 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
PL
Wyłączanie sygnału dźwiękowego
Zatrzymanie talerza obrotowego
W każdej chwili można wyłączyć sygnalizację dźwiękową kuchenki.
Przycisk włączania/wyłączania ( ) talerza obrotowego umożliwia
uży-wanie większych naczyń w komorze kuchenki dzięki zatrzymaniu
obra-cania się talerza (wyłącznie w czasie gotowania w trybie
manualnym).
1. Wciœnij równoczeœnie przyciski
i
.
Rezultat: Kuchenka nie bêdzie sygnalizowa³a dŸwiêkiem ka¿dorazowego wciœniêcia przycisków
sterowania.
☛
☛
2.
Aby w³¹czyæ sygna³y dŸwiêkowe, ponownie równoczeœnie wciœnij przyciski
i
.
Rezultat: Kuchenka ponownie bêdzie dzia³a³a z sygnalizacj¹ dŸwiêkow¹ przycisków.
Rezultaty bêd¹ mniej zadowalaj¹ce poniewa¿ ¿ywnoœæ bêdzie
mniej równomiernie ugotowana. Zalecamy obrócenie naczynia
po up³ywie po³owy czasu gotowania.
Ostrze¿enie! Nie w³¹czaj talerza gdy wewn¹trz kuchenki znajduje siê ¿ywnoœæ.
Powód: Mo¿e to spowodowaæ zapalenie lub uszkodzenie
kuchenki.
1. Wciœnij przycisk W³¹czania/wy³¹czania talerza ( ).
Rezultat: Na wyœwietlaczu pojawi siê wskazanie ( )
w³¹czania/wy³¹czania talerza i talerz nie bêdzie siê obraca³.
2. Aby ponownie w³¹czyæ funkcjê obracania siê talerza,
ponownie wciœnij przycisk W³¹czania/wy³¹czania talerza
( ).
Rezultat: Na wyœwietlaczu zgaœnie wskazanie ( )
w³¹czania/wy³¹czania talerza i talerz bêdzie
obraca³ podczas gotowania.
Blokada zabezpieczająca kuchenkę mikrofalową
Państwa kuchenka jest wyposażona w funkcję blokady dostępu zabezpieczającą przed niepożądanym użyciem jej przez dzieci czy inne osoby
niepowołane w sposób przypadkowy.
✉
Nie wciskaj przycisku W³¹czania/wy³¹czania talerza (
w czasie trwania gotowania.
Kuchenka może być zablokowana w każdej chwili.
1. Wciœnij równoczeœnie przyciski
i
.
Rezultat: Kuchenka jest zablokowana (nie mog¹ byæ
wybrane ¿adne funkcje kuchenki).
2. Ponownie wciœnij równoczeœnie przyciski
i
.
Rezultat: Kuchenka mo¿e byæ normalnie obs³ugiwana.
14
)
M1977-PL.fm Page 15 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
Naczynia, które można używać w kuchence mikrofalowej
Mikrofale, aby móc gotować w kuchence mikrofalowej, powinny swobodnie docierać do żywności bez odbijania lub pochłaniania przez
używane naczynie. W związku z tym należy uważnie dobierać naczynia.
Jeżeli naczynie jest opisane jako nadające się do gotowania w
kuchence mikrofalowej, nie musisz się niczego obawiać. W poniższej
tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz wskazówki
dotyczące ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.
Rodzaj naczynia
Stosow- Uwagi
anie
Folia aluminiowa
✓✗
✓
Nie podgrzewaj go wstêpnie d³u¿ej ni¿
osiem minut.
Porcelana i ceramika
✓
Porcelit, ceramika, emaliowane na-czynia
gliniane, chiñska porcelana itp. s¹
odpowiednie pod warunkiem, ¿e nie s¹
zdobione metalem.
Opakowania produktów
gotowych do spo¿ycia
(fast-food)
• Kubki i pojemniki
polistyrenowe
•
•
Torebki papierowe lub gazety
Papier z makulatury lub opaski
metalowe
•
Mo¿e byæ stosowana w ma³ych iloœciach
w celu zabezpieczenia niektórych fragmentów przed przypaleniem. Jeœli folia
znajduje siê zbyt blisko œcianek kuchni lub
zosta³a u¿yta w zbyt du¿ych iloœciach,
mo¿e wyst¹piæ iskrzenie.
Talerz do opiekania
Poliestrowe naczynia
jednorazowego u¿ytku
Naczynia szklane
• Naczynie, w
których potrawy
s¹ przygotowywane w
kuchence i
podawane
• Naczynia z cienkiego szk³a
✓
Mro¿onki s¹ czasem pakowane do takich
naczyñ.
✓
✗
Mog¹ byæ u¿yte do podgrzania ¿ywnoœci.
Przegrzanie mo¿e doprowadziæ do
stopienia polistyrenu.
Mog¹ siê zapaliæ.
✗
Mog¹ spowodowaæ iskrzenie.
S³oiki szklane
✓
Mog¹ byæ u¿ywane pod warunkiem, ¿e
nie posiadaj¹ metalowych wykoñczeñ.
✓
Mog¹ byæ u¿ywane do podgrzania
¿ywnoœci lub p³ynów. Delikatne szk³o
mo¿e pêkn¹æ je¿eli zostanie gwa³townie
rozgrzane.
Musisz zdj¹æ pokrywkê. Nadaj¹ siê
wy³¹cznie do podgrzewania.
✓
Metalowe
•
•
Pó³miski
Opaski zaciskowe
do torebek
Papierowe
• Talerze, kubki,
serwetki i rêczniki
•
Papier z makulatury
Plastikowe
• Pojemniki
Mog¹ powodowaæ iskrzenia i doprowadziæ do pojawienia siê ognia.
✓
Mog¹ byæ u¿ywane przy krótkich czasach
gotowania lub pieczenia. Tak¿e do poch³aniania nadmiaru wilgoci
Mo¿e powodowaæ iskrzenie.
✗
✓
•
Cienka, przezroczysta folia
✓
•
Torebki do
mro¿onek
✓✗
Papier woskowy lub
t³uszczo odporny
15
✗
✗
✓
Szczególnie gdy s¹ wykonane z tworzywa termoodpornego. Niektóre inne
rodzaje tworzyw mog¹ ulec odkszta³ceniu
lub odbarwieniu w wysokiej
temperaturze
Mo¿na j¹ stosowaæ w celu utrzymania
wil-gotnoœci w ¿ywnoœci. Nie powinna
doty-kaæ ¿ywnoœci. Zachowaj ostro¿noœæ
pod-czas zdejmowania folii, poniewa¿
wydo-bywaæ siê bêdzie spod niej gor¹ca
para
Mo¿na stosowaæ tylko gdy s¹ to torebki,
w których mo¿na ¿ywnoœæ gotowaæ i gdy
s¹ one przeznaczone do gotowania w kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny
byæ hermetyczne. W razie koniecznoœci
przebij torebkê widelcem.
Mo¿na go stosowaæ do utrzymania
poziomu wilgotnoœci w ¿ywnoœci oraz w
celu zapobie¿enia rozpryski-waniu
potrawy.
PL
M1977-PL.fm Page 16 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
Książka kucharska
MIKROFALE
PL
Rodzaj
¿ywnoœci
Energia mikrofalowa dok³adnie penetruje ¿ywnoœæ, zatrzymywana i poch³aniana przez zawart¹ w niej wodê, t³uszcz i sk³adniki cukrowe. Mikrofale
wprowadzaj¹ cz¹stki molekularne ¿ywnoœci w silne drgania. Gwa³towne ruch
moleku³ powoduje tarcie i objawia siê w postaci gor¹ca gotuj¹cego ¿ywnoœæ.
GOTOWANIE
Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:
Naczynia musz¹ przepuszczaæ energiê mikrofalow¹ aby maksymalnie efektywnie oddzia³ywaæ na ¿ywnoœæ. Mikrofale s¹ odbijane przez metale, jak stal nierdzewna, aluminium, miedŸ ale przechodz¹ przez ceramikê, szk³o, porcelanê,
plastik tak dobrze jak przez papier czy drewno. Nie wolno wiêc u¿ywaæ do
gotowania w kuchenkach mikrofalowych naczyñ czy pojemników z metalu.
¯ywnoœæ, która mo¿e byæ gotowana w kuchenkach mikrofalowych:
Jest du¿o rodzajów takiej ¿ywnoœci: œwie¿e lub zamro¿one warzywa, owoce,
makaron, ry¿, ziarna, fasola, ryby, miêso. Równie¿ sosy, polewy, zupy,
puddingi, pó³produkty, musy owocowe mog¹ byæ gotowane w kuchenkach.
Ogólnie mówi¹c w kuchence mikrofalowej mo¿na przygotowaæ wszystko to
co na konwencjonalnej kuchni - np. rozpuszczone mas³o czy czekolada (patrz
rozdzia³ sposoby i wskazówki).
Przykrywanie naczyñ podczas gotowania
Przykrycie gotowanej ¿ywnoœci jest bardzo wa¿n¹ czynnoœci¹, gdy¿ paruj¹ca
woda w postaci pary wp³ywa w istotny sposób na proces gotowania. ¯ywnoœæ mo¿e byæ przykryta na kilka sposobów: ceramicznym talerzem, plastikow¹ przykrywk¹ lub cienk¹ foli¹ przeznaczon¹ do gotowania w kuchenkach
mikrofalowych.
Czasy odstania
Kiedy gotowanie jest zakoñczone, wa¿ne jest aby odczekaæ a¿ temperatura
wyrówna siê w gotowanej w kuchence ¿ywnoœci.
Porcja
Moc
Czas
Czas
(w min.) odstania
(w min.)
Mieszanka
warzywna
(marchew/
groszek/
kukurydza)
300g
600W
8-9
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka
sto³owa) zimnej wody.
Mieszanka
warzywna
(chiñska)
300g
600W
9-10
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka
sto³owa) zimnej wody.
Przewodnik gotowania ry¿u i makaronu
Ry¿ :
U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹ - ry¿ dwukrotnie zwiêksza objêtoœæ podczas gotowania. Gotuj pod
przykryciem.
Po gotowaniu dok³adnie zamieszaj przed odstaniem, dodaj sól,
zio³a lub mas³o.
Pamiêtaj : ry¿ mo¿e nie wch³on¹æ ca³ej wody u¿ytej do gotowania.
Makaron: U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹. Dodaj wrz¹c¹ wodê, szczyptê soli i dobrze zamieszaj. Gotuj bez przykrycia.
Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu. Przykryj na
czas odstania i nastêpnie dok³adnie ods¹cz.
Rodzaj
¿ywnoœci
Porcja
Moc
Czas
(w min.)
Czas
odstania
(w min.)
250g
375g
1000W
14-15
16½-17½
5
Dodaj 500 ml zimnej
wody.
Dodaj 750 ml zimnej
wody.
Ry¿ br¹zowy
(paraboliczny)
250g
375g
1000W
19-20
21-22
5-10
Dodaj 500 ml zimnej
wody.
Dodaj 750 ml zimnej
wody.
Zalecenia
Ry¿ mieszany
(bia³y + dziki)
250g
375g
1000W
15-16
17½-18½
5
Dodaj 500 ml zimnej
wody.
Dodaj 750 ml zimnej
wody.
Mieszanka
(ry¿ + ziarno)
250g
375g
1000W
16-17
20-21
5-10
Dodaj 400 ml zimnej
wody.
Dodaj 550 ml zimnej
wody.
Makaron
250g
500g
1000W
10-11
12-14
5
U¿ywaj miski ze szk³a ¿aroodpornego z pokrywk¹. Gotuj pod przykryciem
przez minimalnie krótki czas - patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia ¿¹danego efektu.
Dwukrotnie zamieszaj w trakcie i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a
po gotowaniu. Zostaw do odstania pod przykryciem.
Porcja
Moc
Czas
Czas
(w min.) odstania
(w min.)
Zalecenia
Ry¿ bia³y
(paraboliczny)
Przewodnik kucharski dla mro¿onych warzyw
Rodzaj
¿ywnoœci
Zalecenia
Szpinak
300g
600W
10-11
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody.
Broku³y
300g
600W
9-10
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody.
Groszek
zielony
300g
600W
8-9
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka
sto³owa) zimnej wody.
Zielona
fasola
300g
600W
8½-9½
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka
sto³owa) zimnej wody.
16
Dodaj 1000 ml gor¹cej
wody.
Dodaj 2000 ml gor¹cej
wody.
M1977-PL.fm Page 17 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
Przewodnik kucharski dla œwie¿ych warzyw
Przewodnik gotowania œwie¿ych ryb
U¿yj ¿aroodpornego naczynia ze szk³a z pokrywk¹. Dodaj 30-45 ml zimnej wody (2-3 ³y¿ki sto³owe) na ka¿de 250 g warzyw, chyba ¿e s¹ podane inne zalecane iloœci - patrz tabela. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia ¿¹danego efektu. Raz zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a po gotowaniu.
Pozostaw do odstania pod przykryciem na 3 minuty.
Wskazówka: Potnij warzywa na mniej wiêcej równe kawa³ki. Im mniejsze
kawa³ki, tym szybciej siê ugotuj¹.
Wszystkie warzywa œwie¿e powinny byæ ugotowane z u¿yciem pe³nej mocy
kuchenki (1000W).
U¿yj poziomów mocy i czasów gotowania w poni¿szej tabeli jako
przewodnika.
Rodzaj
¿ywnoœci
Porcja Czas
Czas
(w min.) odstania
(w min.)
Zalecenia
Broku³y
250g
500g
4-4½
7½-8
3
Przygotuj równej wielkoœci kwiaty.
U³ó¿ je ³ody¿kami do œrodka.
Brukselka
250g
6-6½
3
Dodaj 60-75 ml (5-6 ³y¿. st.) wody.
Marchew
250g
4½-5
3
Potnij na równe plasterki.
Kalafior
250g
500g
5-5½
8-8½
3
Przygotuj równej wielkoœci kwiaty.
Du¿e potnij na po³owy. U³ó¿ je
³ody¿kami do œrodka.
Cukinie
250g
4-4½
3
Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml (2 ³y¿.
st.) wody lub kawa³ek mas³a. Gotuj a¿
zmiêknie.
Bak³a¿any
250g
3-3½
3
Potnij na drobne plasterki i pokrop
sokiem z cytryny (1 ³y¿. st.)
Pory
250g
4-4½
3
Potnij w grube kr¹¿ki.
Grzyby
125g
250g
1½-2
2½-3
3
Przygotuj ma³e lub pokrojone. Nie
doda-waj wody. Skrop sokiem z
cytryny. Do-daj pieprz i sól. Os¹cz
przed podaniem.
Cebule
250g
4½-5
3
Potnij na plasterki lub na po³ówki.
Dodaj 15 ml (1 ³y¿. st.) wody.
Papryka
250g
4-4½
3
Potnij na drobne plasterki.
Ziemniaki
250g
500g
4½-5½
7½-8½
3
Zwa¿ obrane i pokrój na równej
wielkoœci po³ówki lub æwiartki.
Rzepa
250g
5-5½
3
Potnij rzepê w drobn¹ kostkê.
Rodzaj
¿ywnoœci
17
Porcja
Moc
Czas
(w min.)
Czas
odstania
(w min.)
Zalecenia
Filety rybne
200 g
400 g
600 W
3½-4½
6-7
3-5
Umyj w wodzie, skrop
sokiem z cytryny i u³ó¿
filety rybne na p³askim
talerzu ze szk³a ¿aroodpornego. Przykryj
foli¹ do kuchni mikrofalowych.
Pozostaw do odstania
na 3-5 minut.
Ca³e ryby
350 g
700 g
600W
4½-5½
8-10
3-5
Umyj w wodzie, skrop
sokiem z cytryny i w³ó¿
je do owalnego naczynia ze szk³a ¿aroodpornego (2 ryby g³ow¹ do
ogona). Przykryj foli¹
do kuchni mikrofalowych na czas gotowania i odstania. Pozostaw
do odstania na 3-5
minut.
PL
M1977-PL.fm Page 18 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
PL
MLEKO DLA NIEMOWL¥T:
Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie podgrzewaj mleka w butelce ze smoczkiem, bo mo¿e ona wybuchn¹æ z przegrzania. Dobrze wstrz¹œnij przed odstaniem jak i przed podaniem ! Zawsze starannie sprawdŸ temperaturê przed podaniem mleka dziecku. Zalecana temperatura podania wynosi ok.37°C.
ZAPAMIÊTAJ:
Aby zapobiec oparzeniom nale¿y dok³adnie sprawdzaæ temperaturê pokarmów dla niemowl¹t. Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki do przygotowywania
mleka i jedzenia dla niemowl¹t o temperaturze oko³o +18°C - +20°C.
ODGRZEWANIE
Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje ¿ywnoœæ w takim samym czasie co
konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna.
U¿ywaj poziomów mocy i czasów gotowania wed³ug zamieszczonych w przewodniku zaleceñ. Czasy uwzglêdniaj¹ temperaturê wyjœciow¹ np. pokojow¹
+18 - +20°C lub sch³odzonej w lodówce ¿ywnoœci +5 - +7°C.
Przygotowanie i przykrycie
Unikaj odgrzewania du¿ych porcji miêsa - mo¿e dojœæ do przypalenia, wysuszenia zewnêtrznych czêœci zanim œrodek uzyska odpowiedni¹ do podania
temperaturê. Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.
Poziomy mocy i mieszanie potraw
Niektóre potrawy wymagaj¹ do odgrzewania mocy 1000 W kiedy inne potrzebuj¹ 850 W, 600 W czy nawet 300 W.
SprawdŸ zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla ró¿nych produktów.
Generalnie, lepiej jest w wiêkszoœci przypadków u¿ywaæ mniejszych poziomów mocy kuchenki, szczególnie je¿eli potrawa jest delikatna czy w du¿ych
iloœciach. W niektórych przypadkach jednak lepiej jest j¹ podgrzaæ szybko(na
przyk³ad paszteciki).
Dobrze wymieszaj lub obracaj ¿ywnoœæ w trakcie odgrzewania aby osi¹gn¹æ
najlepsze rezultaty. Je¿eli to mo¿liwe, zamieszaj j¹ równie¿ przed samym
podaniem.
Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i pokarmy dla niemowl¹t. Aby
unikn¹æ wykipienia lub wrzenia mieszaj je czêsto przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Pozostaw p³yny w kuchence na czas odstania. Zalecamy w³o¿enie
do szklanki z p³ynem plastikowej ³y¿ki lub szklanego mieszade³ka. Unikaj
przegrzania jedzenia. Zalecamy ustawienie krótszego czasu i je¿eli to bêdzie
konieczne - zwiêkszenie czasu o dodatkowe minuty w razie koniecznoœci.
Podgrzewanie i czas odstania
Je¿eli odgrzewasz ¿ywnoœæ po raz pierwszy - zanotuj ustawienie; mo¿e byæ
pomocne przy nastêpnych próbach.
Zawsze upewnij siê, ¿e odgrzewana ¿ywnoœæ jest w ca³oœci gor¹ca. Pozostaw
jedzenie na krótki czas po podgrzaniu, aby wyrówna³o temperaturê. Zalecany
czas odstania wynosi 2 - 4 minuty, chyba ¿e inny jest podany w tabeli poni¿ej.
Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i jedzenie dla niemowl¹t. Zobacz
te¿ rozdzia³ z instrukcjami bezpieczeñstwa.
Odgrzewanie zamro¿onej ¿ywnoœci
U¿yj poziomów mocy i czasów gotowania w poni¿szej tabeli jako
przewodnika.
Rodzaj
¿ywnoœci
Porcja Moc
Czas
Czas
Zalecenia
(w min.) odstania
(w min.)
Makaron
(mro¿ony)
400g 600W
15-17
3
W³ó¿ zamro¿ony makaron, na
przy-k³ad tortellini czy ravioli do
p³askiego naczynia ze szk³a
¿aroodpornego. Przykryj
plastikow¹ pokrywk¹. Zamieszaj
od czasu do czasu w czasie
gotowania i przed czasem
odstania.
Kawa³ki
miêsa
z sosem
(zamro¿one)
450g 600W
14-16
3
W³ó¿ zamro¿on¹ potrawê (np.
curry z kurczaka) do p³askiego
talerza ze szk³a ¿aroodpornego z
pokrywk¹. Zamieszaj od czasu
do czasu podczas gotowania i
przed czasem odstania.
Zupa
(zamro¿ona)
500g 850W
12-14
3
Zamro¿on¹ zupê w³ó¿ do
odpowied-niego naczynia
¿aroodpornego z pokrywk¹.
Gotuj pod przykryciem.
Zamieszaj od czasu do czasu
podczas gotowania i przed
czasem odstania.
Knedle
dro¿d¿owe
150g 600W
300g
2-3
3-4
3
W³ó¿ 2-4 zamro¿one knedle
dro¿d¿o-we jeden obok
drugiego do du¿ej miski ze szk³a
¿aroodpornego z po-krywk¹.
Zwil¿ zimn¹ wod¹ z wierzchu.
Gotuj pod przykryciem.
PODGRZEWANIE PŁYNÓW
Zawsze pozostaw do odstania p³yny na co najmniej 20 sekund po wy³¹czeniu
siê kuchenki dla oddania i wyrównania temperatury. Je¿eli to konieczne, zamieszaj podczas podgrzewania i ZAWSZE mieszaj p³yny po podgrzaniu. Aby
unikn¹æ zagotowania czy wykipienia p³ynów, zalecane jest w³o¿enie do
szklanki z p³ynem plastikowej ³y¿ki lub szklanego mieszade³ka oraz
zamieszanie przed, w trakcie i po podgrzaniu.
PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWLĄT
POKARMY DLA NIEMOWL¥T:
W³ó¿ pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikowa pokrywk¹. Dobrze zamieszaj po podgrzaniu! Odstaw na 2-3 minuty przed podaniem. Ponownie zamieszaj i sprawdŸ temperaturê: miêdzy 30 - 40°C.
18
M1977-PL.fm Page 19 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
Podgrzewanie p³ynów i potraw
Rodzaj
¿ywnoœci
Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.
Rodzaj
¿ywnoœci
Porcja
Moc
Napoje
(kawa,
mleko,
herbata,
woda o
temperaturze
pokojowej)
150 ml 1000W
(1fili¿anka)
300 ml
(2 fili¿anki)
450 ml
(3 fili¿anki)
600 ml
(4 fili¿anki)
Czas
1-1½
1-2
1½-2
2½-3
3½-4
Zupa
(sch³odzona)
350g
450g
550g
1000W
3-4
3½-4½
4-5
2-3
Gulasz
(sch³odzony)
350g
600W 4½-5½
2-3
Makaron z
sosem
(sch³odzony)
350g
Makaron z
nadzieniem
i sosem
(sch³odzony)
350g
600W 3½-4½
600W
4-5
Danie na
talerzu
(sch³odzone)
Czas
Zalecenia
odstania
(w min.)
3
3
Wlej do ceramicznych fili¿anek i podgrzewaj
odkryte. Ustaw 1 fili¿anekê
na œrodku, 2 naprzeciw
siebie, 3 czy 4 w ko³o.
Zamieszaj przed i po
czasie odstania; ostro¿nie
wyjmuj z kuchenki.
Porcja
Moc
350g
450g
550g
Czas
600W 4½-5½
5½-6½
6½-7½
Czas
Zalecenia
odstania
(w min.)
3
Gotowe do odgrzania
danie sk³adaj¹ce siê z 2-3
sk³adników umieœæ na
ceramicznym talerzu.
Przykryj przeŸroczyst¹
foli¹.
Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowl¹t
Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika odgrzewania
w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.
Rodzaj
¿ywnoœci
Wlej do g³êbokiego ceramicznego naczynia. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹.
Dobrze zamieszaj po podgrzaniu i jeszcze raz przed
podaniem.
Na³ó¿ gulasz do
g³êbokiego ceramicznego
naczynia. Przykryj
plastikow¹ pokrywk¹.
Zamieszaj od czasu do
czasu podczas
podgrzewania oraz przed
odstaniem i podaniem.
Na³ó¿ spaghetti (lub inny
ma-karon jajeczny) na
p³aski, ce-ramiczny talerz.
Przykryj foli¹ do kuchenek.
Zamieszaj przed
podaniem.
Na³ó¿ do g³êbokiego,
ceramicznego talerza
makaron (ravioli,
tortellini). Przykryj
pokrywk¹ plastiko-w¹.
Mieszaj od czasu do czasu w trakcie podgrzewania
oraz przed i po odstaniu.
19
Porcja
Moc
Czas
Czas
Zalecenia
odstania
(w min.)
Pokarm
dla
niemowl¹t
(warzywa
+ miêso)
190g
600W
30s
2-3
Na³ó¿ do ceramicznego
talerza. Podgrzej pod
przykryciem. Zamieszaj
po podgrzaniu. Odstaw
na 2-3 min. Przed
podaniem zamieszaj i
sprawdŸ dok³adnie
temperaturê.
Owsianka
(ziarno +
mleko
+ owoce)
190g
600W
20s
2-3
Na³ó¿ do ceramicznego
talerza. Podgrzej pod
przykryciem. Zamieszaj
po podgrzaniu. Odstaw
na 2-3 min. Przed
podaniem zamieszaj i
sprawdŸ dok³adnie
temperaturê.
Mleko
niemowlêce
100ml 300W
200ml
30 - 40 s
1 min 10 s 1 min 20 s
2-3
Wlej mleko do sterylnej
butelki szklanej. Dobrze
zamieszaj i wstrz¹œnij
przed podgrzaniem.
Podgrzewaj odkryte.
Dobrze wstrz¹œnij
i pozostaw do odstania
na co najmniej 3 minuty.
Przed podaniem
dok³adnie wstrz¹œnij i
starannie sprawdŸ
temperaturê przed
podaniem mleka
dziecku.
PL
M1977-PL.fm Page 20 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
PL
ROZMRAŻANIE
Rodzaj ¿ywnoœci
Mikrofale s¹ doskona³ym sposobem na rozmra¿anie ¿ywnoœci. Rozmra¿aj¹
delikatnie i w krótkim czasie zamro¿one produkty. Mo¿e to byæ pomocne
w przypadku niespodziewanych goœci.
Zamro¿ony drób musi byæ starannie rozmro¿ony przed ugotowaniem. Usuñ
wszystkie metalowe czêœci opakowania, obr¹czki itp. by pozwoliæ na odparowanie powsta³ego po rozmro¿eniu p³ynu.
W³ó¿ zamro¿one miêso do naczynia bez przykrycia. Obróæ na drug¹ stronê
w po³owie czasu, odlej p³yn i usuñ tak szybko jak to mo¿liwe wszystkie
podroby.
Od czasu do czasu sprawdŸ temperaturê miêsa aby upewniæ siê, ¿e miêso nie
sta³o siê ciep³e.
Najmniejsze czêœci mog¹ szybciej siê ogrzewaæ i aby tego unikn¹æ mo¿na
owin¹æ je ma³ymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmra¿ania.
Je¿eli jednak miêso podgrzeje siê z jednej strony, odstaw je na 20 minut przed
ponownym rozpoczêciem rozmra¿ania po obróceniu.
Pozostaw rozmra¿an¹ rybê, miêso lub drób do ca³kowitego rozmro¿enia. Czas
potrzebny do rozmro¿enia miêsa zale¿y g³ównie od jego masy. Skorzystaj z tabeli zamieszczonej poni¿ej.
Wskazówka: P³askie kawa³ki rozmra¿aj¹ siê lepiej ni¿ grube, a ma³e kawa³ki
szybciej ni¿ du¿e. Nale¿y o tym pamiêtaæ w czasie zamra¿ania jak
i rozmra¿ania ¿ywnoœci. Dla rozmra¿ania ¿ywnoœci zamro-¿onej
w temperaturze oko³o -18 do -20 °C skorzystaj z tabeli
zamieszczonej poni¿ej jako przewodnika.
Wszystkie zamro¿one produkty powinny byæ rozmra¿ane z moc¹ na poziomie rozmra¿ania (180 W,
).
Rodzaj ¿ywnoœci
Miêso
Kotlety
wo³owe
Steki
wieprzowe
Drób
Porcjowany
kurczak
Ca³y kurczak
Porcja
Czas
200g
400g
7½ - 8½
14 -16
250g
8½ - 9½
500 g
(2 kawa³ki)
17 - 18
1200g
28 - 30
Ryby
Filety rybne
Owoce
Jagody
Chleb
Bu³ki (po 50 g
szt.)
Tostowy/
Sandwich
Pieczywo
ciemne(wieloziarniste)
Czas
Zalecenia
odstania
(w min.)
5-20
Umieœæ miêso na p³askim,
ceramicznym talerzu.
Cieñsze koñce owiñ foli¹
aluminiow¹.Obróæ na
drug¹ stronê po up³ywie
po³owy czasu!
15-60
U³ó¿ kawa³ki kurczaka
skór¹ do do³u, ca³ego
kurczaka piersi¹ do do³u
na p³askim, ceramicznym
talerzu. Cieñsze koñce, jak
skrzyde³ka, owiñ foli¹
aluminiow¹. Obróæ na
drug¹ stronê po up³ywie
po³owy czasu!
20
Porcja
200g
(2 szt)
400 g
(4 szt)
Czas
7-8
Czas
Zalecenia
odstania
(w min.)
15-20
14 - 15
250g
8-9
5 - 15
2 szt.
4 szt.
250 g
1½ - 2
3 - 3½
6 - 6½
5 - 10
Po³ó¿ ryby na p³askim,
cera-micznym talerzu.
U³ó¿ cieñsze koñce pod
grubsze. Cieñsze koñce
owiñ foli¹ aluminiow¹.
Obróæ na drug¹ stronê po
up³ywie po³owy czasu!
Roz³ó¿ owoce na p³askim,
szklanym naczyniu (o
du¿ej œrednicy).
Roz³ó¿ bu³ki w ko³o na
talerzu lub chleb na
papierze kuchennym i
po³ó¿ na talerzu
obrotowym. Obróæ na
drug¹ stronê po up³ywie
po³owy czasu!
M1977-PL.fm Page 21 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
Książka kucharska (ciąg dalszy)
Czyszczenie kuchenki
WSKAZÓWKI SPECJALNE
Aby unikać gromadzenia się resztek żywności i osadzania się tłuszczu, PL
należy regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki
mikrofalowej:
• wewnętrzne i zewnętrzne powierzchni
• drzwi i ich uszczelki
• talerz szklany i pierścień obrotowy
MAS£O ROZPUSZCZANE
W³ó¿ 50 g mas³a do ma³ej szklanej miski. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹.
Podgrzewaj przez 30-40 sekund z moc¹ 1000 W, a¿ mas³o siê rozpuœci.
ROZPUSZCZONA CZEKOLADA
W³ó¿ 100 g czekolady do ma³ej, g³êbokiej szklanej miski. Podgrzewaj przez 3-5
minut, z moc¹ 450 W a¿ do rozpuszczenia.
Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. U¿yj rêkawic do wyjmowania!
☛
ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe s¹ czyste i czy
drzwiczki zamykaj¹ siê prawid³owo.
1. Zmywaj powierzchnie zewnêtrzne delikatn¹ szmatk¹ zamoczon¹ w ciep³ej
wodzie z myd³em, op³ucz i osusz.
ROZPUSZCZONY MIÓD KRYSTALICZNY
W³ó¿ 20 g miodu do ma³ej, g³êbokiej szklanej miski. Podgrzewaj przez 20-30
sekund z moc¹ 300 W, a¿ miód siê rozpuœci.
2. Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnêtrznych powierzchni przy
pomocy namydlonej szmatki, a nastêpnie op³ucz i osusz.
ROZPUSZCZONA ¯ELATYNA
Wsyp 10 g ¿elatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Ods¹czon¹ w³ó¿
do ma³ej, ¿aroodpornej miski. Podgrzewaj przez 1 minutê z moc¹ 300 W.
Zamieszaj po rozpuszczeniu.
3. Aby usun¹æ stwardnia³e resztki ¿ywnoœci i pozbyæ siê nieprzyjemnych
zapachów, umieœæ na szklanym talerzu kubek z rozcieñczonym sokiem
cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie
mocy.
GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)
Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj
bez przykrycia w misce ¿aroodpornej z moc¹ 1000 W przez 3½ do 4½ minuty
a¿ lukier/polewa bêdzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj podczas gotowania.
4. Je¿eli to konieczne, myj szklany talerz po ka¿dorazowym u¿yciu.
☛
GOTOWANY D¯EM
W³ó¿ 600 g owoców w odpowiedniej wielkoœci naczynie ¿aroodporne z przykryciem, dodaj 300 g cukru ¿eluj¹cego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod
przykryciem przez 10- 12 minut z maksymaln¹ moc¹ kuchenki. Kilkakrotnie
zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej bezpoœrednio do ma³ych s³oików twistoff, po³ó¿ je na zakrêtkach i odczekaj 5 minut.
PUDDING (budyñ)
Zmieszaj budyñ z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml).
U¿yj odpowiedniej wielkoœci naczynia ¿aroodpornego z przykryciem. Gotuj
przez 6½ do 7½ minuty z moc¹ 1000 W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie
gotowania.
PODPIEKANE P£ATKI MIGDA£OWE
Roz³ó¿ 30 g p³atków migda³owych na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie 3½ - 4½ minutowego podpiekania z moc¹ 600 W. Pozostaw do
odstania przez 2 - 3 minuty. U¿yj rêkawic ochronnych do wyjmowania
naczynia z kuchenki!
21
NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie
u¿ywaj materia³ów œciernych lub rozpuszczalników
chemicznych. Myj¹c uszczelki drzwiowe zwróæ szczególn¹
uwagê, aby upewniæ siê, ¿e nie ma w nich cz¹stek:
• zanieczyszczeñ
• osadów przeszkadzaj¹cych w szczelnym zamkniêciu
drzwiczek.
M1977-PL.fm Page 22 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
PL
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej
Dane techniczne
Konserwując lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz
zachować kilka prostych środków ostrożności.
SAMSUNG ciągle podnosi jakość swoich wyrobów. Dlatego zastrzega
się możliwość dokonywania zmian zarówno w danych technicznych,
jak i niniejszej instrukcji obsługi.
Kuchenki mikrofalowej nie można używać w następujących
przypadkach:
• są złamane zawiasy drzwiowe
• są uszkodzone uszczelki drzwiowe
• jest pokrzywiona lub wgięta obudowa.
Naprawy może przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu posiadającego autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.
☛
✉
✉
NIGDY nie zdejmuj os³ony zewnêtrznej z kuchni mikrofalowej.
Je¿eli kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz w¹tpliwoœci co do poprawnoœci jej dzia³ania, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:
• wyjmij wtyczkê z gniazdka sieciowego
• skontaktuj siê z najbli¿szym autoryzowanym centrum
serwisowym
Je¿eli przez jakiœ czas nie zamierzasz u¿ywaæ kuchenki mikrofalowej, postaw j¹ w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.
Powód: Kurz i wilgoæ mog¹ niekorzystnie oddzia³ywaæ na
robocze czêœci kuchenki mikrofalowej.
Kuchenka nie jest przeznaczona do u¿ytkowania w warunkach
przemys³owych i w celach zarobkowych.
22
Model
M1977N
Zród³o zasilania
230V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
1400 W
Moc wyjœciowa mikrofal
100 W / 1000 W (IEC-705)
Czêstotliwoœæ pracy
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Metoda ch³odzenia
Silniczek ch³odz¹cy - wentylator
Wymiary (szer x wys x g³êb)
Zewnêtrzne
Komory
517 x 297 x 420 mm
336 x 241 x 349 mm
Objêtoœæ komory
28 l
Waga netto
ok. 16 kg
M1977-PL.fm Page 23 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
Notatki
PL
23
M1977-PL.fm Page 24 Wednesday, November 7, 2001 7:47 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement