Samsung MW87L-S User manual

Samsung MW87L-S User manual
t~_^s†lvTWZW\Zj††wvU”GGwˆŽŒGXGGm™‹ˆ SGqœ•ŒGXWSGYWW\GGXWaYYGht
KUCHENKA MIKROFALOWA
Instrukcja obs³ugi
MW87L
Kuchenka .............................................................................................. 2
Akcesoria .............................................................................................. 2
Panel sterowania .................................................................................. 2
U¿ywanie instrukcji obs³ugi ................................................................. 3
Instrukcje bezpieczeñstwa ................................................................... 3
Instalacja kuchenki mikrofalowej ......................................................... 5
Ustawianie czasu .................................................................................. 5
Postêpowanie w razie w¹tpliwoœci lub problemów ........................... 6
Gotowanie/Odgrzewanie ..................................................................... 6
Poziomy mocy ...................................................................................... 7
Zatrzymanie gotowania ....................................................................... 7
Zmiana czasu gotowania ..................................................................... 7
U¿ywanie funkcji automatycznego podgrzewania ............................. 8
Ustawienia funkcji automatycznego podgrzewania ........................... 8
U¿ywanie funkcji automatycznego rozmra¿ania Power Defrost ....... 9
Ustawienia funkcji automatycznego rozmra¿ania Auto Power
Defrost .................................................................................................. 9
U¿ywanie funkcji gotowania na parze Power Steam ....................... 10
U¿ywanie funkcji wentylacji komory kuchenki ................................. 11
Ustawienie czasu odstania (minutnik) ............................................... 11
Korzystanie z zaprogramowanych ustawieñ gotowania .................. 11
W³¹czanie i wy³¹czanie sygna³u dŸwiêkowego ................................ 12
Blokada zabezpieczaj¹ca kuchenkê mikrofalow¹ ............................. 12
Naczynia, które mog¹ byæ stosowane w kuchence mikrofalowej ... 13
Czyszczenie kuchenki ......................................................................... 14
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej ............................... 14
Dane techniczne ................................................................................. 15
Code No. : DE68-03053C
t~_^s†lvTWZW\Zj††wvU”GGwˆŽŒGYGGm™‹ˆ SGqœ•ŒGXWSGYWW\GGXWaYYGht
Kuchenka
PO
Panel sterowania
OTWORY WENTYLACYJNE
UCHWYT
OŒWIETLENIE
KOMORY KUCHENKI
WYŒWIETLACZ
1
6
DRZWICZKI
ZATRZASKI
DRZWICZEK
TALERZ
SZKLANY
PIERŒCIEN
OBROTOWY
£¥CZNIK
PANEL
STEROWANIA
2
7
3
OTWORY ZATRZASKÓW
DRZWIOWYCH
4
8
9
Akcesoria
10
W zale¿noœci od modelu kuchenka jest wyposa¿ona w akcesoria,
które mog¹ byæ u¿ywane na ró¿ne sposoby.
1. £¹cznik, umieszczony na osi silnika znajduj¹cego siê w
podstawie kuchenki.
Przeznaczenie : £¹cznik obraca talerz szklany.
5
11
2. Pierœcieñ obrotowy, umieszczany w centralnej czêœci
podstawy kuchni.
Przeznaczenie : Pierœcieñ obrotowy podtrzymuje talerz
szklany.
3. Talerz szklany, umieszczany na pierœcieniu obrotowym, w
œrodkowej czêœci, pasuj¹cy do ³¹cznika.
Przeznaczenie : Talerz szklany s³u¿y jako g³ówna powierzchnia do umieszczania artyku³ów
¿ywnoœciowych. Mo¿e byæ ³atwo
wyjêty do oczyszczenia.
4. Naczynie do gotowania na parze, patrz stronie 10.
Przeznaczenie : Plastikowe naczynie s³u¿y do
gotowania na parze z wykorzystaniem
funkcji Power Steam.
☛
1. WYŒWIETLACZ
2. PRZYCISK FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO ROZMRA¯ANIA
POWER DEFROST
3. WYBÓR AUTOMATYCZNEGO
PODGRZEWANIA
4. PRZYCISK FUNKCJI WENTYLACJI
KOMORY (OŒWIE¯ACZA
ZAPACHU)
5. PRZYCISK STOP/KASOWANIE
USTAWIEÑ
NIE W£¥CZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierœcienia obrotowego i
talerza szklanego.
2
6. USTAWIANIE ZEGARA
7. WYBÓR FUNKCJI POWER
STEAM
8. WYBÓR POZIOMU MOCY
9. PRZYCISK CZASÓW ODSTANIA
10. PRZYCISK CUSTOM COOK
11. POKRÊT£O USTAWIANIA
CZASU/START
t~_^s†lvTWZW\Zj††wvU”GGwˆŽŒGZGGm™‹ˆ SGqœ•ŒGXWSGYWW\GGXWaYYGht
U¿ywanie instrukcji obs³ugi
Instrukcje bezpieczeñstwa
W³aœnie kupiliœcie Pañstwo kuchenkê mikrofalow¹ marki
SAMSUNG. Ta instrukcja obs³ugi zawiera wiele cennych
informacji na temat u¿y-tkowania Waszej kuchenki, a w
szczególnoœci:
• Zasady bezpiecznej eksploatacji
• Odpowiednie akcesoria i naczynia
• Po¿yteczne rady na temat gotowania
Wa¿ne instrukcje bezpieczeñstwa.
Prosimy o uwa¿ne przeczytanie i zachowanie do poŸniejszego
wgl¹du. Przed rozpoczêciem przygotowywania ¿ywnoœci lub
napojów w swojej kuchni mikrofalowej prosimy sprawdziæ, czy
zachowane s¹ podane ni-¿ej warunki bezpieczeñstwa.
1. NIE U¯YWAJ w kuchni mikrofalowej naczyñ metalowych:
• Metalowych pojemników
• Zastawy sto³owej ze z³otymi lub srebrnymi ozdobami
• Szpikulców, widelców itp.
Powód: Wyst¹pi¹ wy³adowania elektryczne i iskrzenia, które mog¹ uszkodziæ
kuchenkê.
2. NIE PODGRZEWAJ:
• Hermetycznie lub podciœnieniowo zamkniêtych butelek, s³oików i pojemników, np. s³oików z od¿ywkami dla dzieci
• ¯ywnoœci w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach,
pomidorów itp.
Powód: Wzrost ciœnienia na skutek podgrzania mo¿e spowodowaæ ich
wybuch.
Wskazówka: Zdejmij skorupkê, przebij skórkê, otwórz opakowanie itp.
3. NIE W£¥CZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.
Powód: Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie kuchni.
Wskazówka: Umieœæ w kuchence na sta³e szklankê z wod¹. Woda bêdzie
poch³ania³a mikrofale jeœli przypadkowo w³¹czysz kuchenkê.
4. NIE ZAS£ANIAJ znajduj¹cych siê z ty³u kuchni otworów wentylacyjnych
papierem lub metalem.
Powód: Materia³ lub papier mog¹ siê zapaliæ od gor¹cego powietrza
wydostaj¹cego siê z kuchenki.
5. ZAWSZE u¿ywaj rêkawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.
Powód: Niektóre naczynia poch³aniaj¹ mikrofale, a ciep³o z ¿ywnoœci zawsze
jest przenoszone na naczynie, dlatego naczynia s¹ zawsze gor¹ce.
6. NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnêtrznych œcian kuchni.
Powód: Œciany mog¹ byæ wystarczaj¹co gor¹ce aby poparzyæ nawet po zakoñczeniu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materia³ów z ¿adnymi elementami wewn¹trz kuchni. Pozwól jej siê najpierw
och³odziæ.
7. Aby zmniejszyæ ryzyko pojawienia siê ognia w komorze kuchni mikrofalowej:
• Nie przechowuj w kuchence materia³ów palnych
• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykaj¹ce papierowe lub plasty-kowe
opakowania
• Nie u¿ywaj swojej kuchni mikrofalowej do suszenia gazet
• Je¿eli zauwa¿ysz dym, nie otwieraj¹c kuchni wy³¹cz j¹ lub od³¹cz przewód
zasilaj¹cy od gniazdka
8. Zwróæ szczególn¹ uwagê gdy podgrzewasz p³yny i od¿ywki dla dzieci.
• ZAWSZE odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wy³¹czenia siê
kuchenki, aby temperatura potrawy mog³a siê wyrównaæ.
• Je¿eli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po
podgrzaniu.
Na pierwszych stronach instrukcji opisane s¹: wygl¹d kuchenki
oraz panel sterowania odpowiadaj¹cy niniejszej kuchence. Dziêki
temu ³at-wiej bêdzie Pañstwu odnaleŸæ odpowiednie przyciski.
Opisuj¹c krok po kroku procedury postêpowania wykorzystano
nastê-puj¹ce symbole:
☛
✉
Wa¿ne
Uwaga
Obracaj
ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI POZWALAJ¥CE UNIKN¥Æ NARA¯E-NIA
NA NADMIERNE DZIA£ANIE ENERGII MIKROFALOWEJ
Nie przestrzeganie poni¿szych œrodków ostro¿noœci mo¿e doprowadziæ do szkodliwego dla zdrowia nara¿enia siê na nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej:
(a) Bez wzglêdu na okolicznoœci nie próbuj w³¹czaæ kuchni z otwartymi drzwiczkami,
nie manipuluj przy zatrzaskach drzwiczek i nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów do
otworów zatrzasków drzwiowych.
(b) Nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów pomiêdzy drzwi kuchni a œcianê przedni¹, nie dopuszczaj do gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci na powierzchniach uszczelniaj¹cych. Aby zapewniæ utrzymanie czystoœci drzwiczek
i powierzchni uszczelniaj¹cych wycieraj je po u¿yciu kuchenki najpierw wilgotn¹, a nastêpnie such¹ miêkk¹ szmatk¹.
(c) Nie w³¹czaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu a¿ zostanie naprawiona
przez wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych. Szczególnie wa¿ne jest by drzwiczki kuchni
zamyka³y siê prawid³owo i aby nie by³y uszkodzone:
(1) Drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniaj¹ce
(2) Zawiasy drzwiowe (wygiête lub z³amane)
(3) Przewód zasilaj¹cy
(d) Kuchnia mikrofalowa mo¿e byæ regulowana lub naprawiana wy³¹cznie przez
odpowiednio wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych.
3
PO
t~_^s†lvTWZW\Zj††wvU”GGwˆŽŒG[GGm™‹ˆ SGqœ•ŒGXWSGYWW\GGXWaYYGht
Instrukcje bezpieczeñstwa (ci¹g dalszy)
WA¯NA INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA
•
PO
9.
10.
11.
12.
13.
Zachowaj ostro¿noœæ trzymaj¹c pojemnik po podgrzaniu. Je¿eli pojem-nik
jest zbyt gor¹cy mo¿e dojœæ do oparzenia.
• Istnieje ryzyko opóŸnionego wykipienia podgrzewanego p³ynu.
• Aby unikn¹æ oparzenia siê przez wylewaj¹cy siê wrz¹cy p³yn, powinno siê
mieszaæ go przed, w trakcie i po podgrzaniu.
Powód: W czasie podgrzewania p³ynów punkt wrzenia mo¿e siê
opóŸniæ; oznacza to, ¿e zagotowanie mo¿e siê rozpocz¹æ po
wyjêciu pojemnika z kuchenki. Mo¿na siê wtedy oparzyæ.
• W przypadku oparzenia siê postêpuj zgodnie z podanymi ni¿ej ZASADAMI
PIERWSZEJ POMOCY:
* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
* Za³ó¿ czysty, suchy opatrunek.
* Nie stosuj ¿adnych kremów, olejków ani p³ynów do przemywania ran.
• NIGDY nie wype³niaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest
szersze
u góry ni¿ na dole. Butelki z w¹sk¹ szyjk¹ mog¹ eksplodowaæ po
przegrzaniu.
• ZAWSZE sprawdŸ temperaturê od¿ywki lub mleka zanim podasz je
niemowlêciu.
• NIGDY nie podgrzewaj dzieciêcych butelek z za³o¿onym smoczkiem,
poniewa¿ w przypadku przegrzania butelka mo¿e wybuchn¹æ.
Zwracaj uwagê, aby nie uszkodziæ przewodu zasilaj¹cego.
• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilaj¹cego ani wtyczki sieciowej;
przewód sieciowy trzymaj z dala od gor¹cych powierzchni.
• Nie w³¹czaj urz¹dzenia, je¿eli przewód zasilaj¹cy lub wtyczka sieciowa s¹
uszkodzone.
W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odleg³oœci wyci¹gniêtego
ramienia.
Powód: Gor¹ce powietrze lub para wydostaj¹ce siê z kuchenki mog¹ poparzyæ.
Utrzymuj w czystoœci wnêtrze kuchenki.
Powód: Resztki ¿ywnoœci lub rozpryskany olej przywieraj¹ce do œcianek
kuchenki mog¹ spowodowaæ uszkodzenie pow³ok lakierniczych oraz
zmniejszaj¹ sprawnoœæ kuchenki mikrofalowej.
W trakcie pracy kuchenki mog¹ byæ s³yszalne „klikniêcia”, szczególnie pod-czas
rozmra¿ania.
Powód: Takie dŸwiêki s¹ spowodowane elektrycznymi zmianami mocy
wyjœciowej. Jest to zjawisko normalne.
Je¿eli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obci¹¿enia (jest pusta), dla bezpieczeñstwa moc mikrofal zostanie automatycznie wy³¹czona. Po odstaniu co
najmniej 30 minut mo¿na kuchenkê uruchomiæ ponownie.
W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z
tworzyw sztucznych, papieru lub innych palnych materia³ów musisz od cza-su do
czasu zagl¹daæ do kuchenki.
WA¯NE
NIGDY nie zezwalaj ma³ym dzieciom samodzielnie w³¹czaæ kuchenki mikrofalowej lub bawiæ siê ni¹. Dzieci nie powinny równie¿ przebywaæ same w po-bli¿u
pracuj¹cej kuchenki mikrofalowej. Przedmioty, które interesuj¹ dzieci nie powinny
byæ przechowywane lub ukrywane bezpoœrednio nad kuchenk¹ mikrofalow¹.
OSTRZE¯ENIE:
Jeœli s¹ uszkodzone drzwiczki b¹dŸ uszczelki drzwiczek, nie wolno w³¹czaæ
kuchenki a¿ zostanie naprawiona przez kompetentn¹ osobê.
OSTRZE¯ENIE:
Istnieje niebezpieczeñstwo nara¿enia siê przez osoby niekompetentne na
promieniowanie mikrofalowe, jeœli próbuj¹ samodzielnie naprawiaæ czy
serwisowaæ kuchenkê zdejmuj¹c jej pokrywê, która zabezpiecza przez
wydostaniem siê na zewn¹trz energii mikrofalowej.
OSTRZE¯ENIE:
P³ynów i innych potraw nie wolno podgrzewaæ w hermetycznie zamykanych
pojemnikach, poniewa¿ mog¹ eksplodowaæ w tych opakowaniach.
OSTRZE¯ENIE:
Dzieci mog¹ obs³ugiwaæ kuchenkê mikrofalow¹ samodzielnie tylko pod
warunkiem, ¿e wyt³umaczono im w zrozumia³y sposób, jak bezpiecznie u¿ywaæ
kuchenkê oraz jakie zagro¿enia niesie niew³aœciwe u¿ycie urz¹dzenia.
4
t~_^s†lvTWZW\Zj††wvU”GGwˆŽŒG\GGm™‹ˆ SGqœ•ŒGXWSGYWW\GGXWaYYGht
Instalacja kuchenki mikrofalowej
Ustawianie czasu
Umieœæ kuchenkê na p³askiej, poziomej powierzchni,
odpowiednio wytrzyma³ej do utrzymania masy kuchenki.
Pañstwa kuchenka ma wbudowany zegar. Czas mo¿e byæ
wyœwietlany w systemie 12- i 24-godzinnym. Nale¿y sprawdziæ
wskazanie zegara:
• Przy instalacji kuchenki
• Po przerwie w dostawie pr¹du
20 cm
ponad
10 cm
poza
10 cm
z boku
1. W trakcie instalacji sprawdŸ, czy w miejscu ustawienia
kuchenka ma zapewnion¹ odpowiedni¹ wentylacjê zapewnion¹ przez co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni
z boku i z ty³u i 20 cm powy¿ej kuchenki.
✉
2. Usuñ wszystkie elementy opakowania z wewn¹trz
kuchenki. Za³ó¿ pierœcieñ obrotowy i talerz szklany.
SprawdŸ, czy talerz obraca siê swobodnie.
1. Aby wyœwietliæ czas
w systemie...
24-godzinnym
12-godzinnym
3. Niniejsza kuchenka musi byæ zainstalowana w sposób
zapewniaj¹cy jej dostêp do gniazda zasilania.
☛
☛
☛
Nie zapomnij skasowaæ ustawieñ zegara przy zmianie czasu
z letniego na zimowy i odwrotnie.
Wciœnij przycisk
...
Raz
Dwa razy
2. Obracaj pokrêt³em sterowania aby ustawiæ wskazanie
godzin.
Nigdy nie blokuj przep³ywu powietrza wokó³ kuchenki, gdy¿ mo¿e
to spowodowaæ jej przegrzanie i automatyczne wy³¹czenie siê.
Pozostanie ona w takim stanie do czasu, a¿ siê dostatecznie
och³odzi.
3. Wciœnij przycisk
Dla Twojego bezpieczeñstwa to urz¹dzenie musi byæ pod³¹-czone
do standardowego zasilania o napiêciu 230V, 50 Hz za
poœrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiaj¹cym. Jeœli prze-wód
zasilaj¹cy jest uszkodzony, musi byæ wymieniony na przewód
œciœle odpowiadaj¹cy wymaganiom producenta (I-SHENG SP022,
KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B,
MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P.3). Gdy zajdzie
koniecznoœæ wymiany przewodu zasilaj¹cego, zleæ tê czynnoœæ
wykwalifikowanemu specjaliœcie w autoryzowanym punkcie
serwisowym.
.
4. Obracaj pokrêt³em sterowania aby ustawiæ wskazanie
minut.
5. Wciœnij przycisk
Nie instaluj kuchenki mikrofalowej w gor¹cym lub wilgotnym
otoczeniu jak np. s¹siedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera.
Nale¿y œciœle przestrzegaæ wymagañ kuchenki mikrofalowej
dotycz¹cych napiêcia zasilaj¹cego. W przypadku u¿ycia kabla
przed³u¿aj¹cego musz¹ byæ spe³nione te same wymagania jak przy
kablu zasilaj¹cym, w który wyposa¿ona jest kuchenka. Zanim po
raz pierwszy w³¹czysz kuchniê mikrofalow¹ wytrzyj wilgotn¹
szmatk¹ jej wnêtrze i uszczelnienia drzwiczek.
5
.
PO
t~_^s†lvTWZW\Zj††wvU”GGwˆŽŒG]GGm™‹ˆ SGqœ•ŒGXWSGYWW\GGXWaYYGht
PO
Postêpowanie w razie w¹tpliwoœci lub problemów
Gotowanie/Odgrzewanie
Je¿eli spotka³eœ siê z którymœ z wymienionych poni¿ej
problemów, spróbuj go usun¹æ korzystaj¹c z podanych
rozwi¹zañ.
Poni¿ej przedstawiono w jaki sposób gotowaæ lub odgrzewaæ
¿ywnoœæ.
ZAWSZE sprawdŸ ustawienia gotowania zanim pozostawisz
kuchenkê bez nadzoru.
Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku szklanego talerza.
Nastêpnie zamknij drzwiczki kuchenki.
◆ To s¹ zjawiska normalne.
• Kondensacja wilgoci wewn¹trz kuchenki.
• Przep³yw powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnêtrznej.
• Odbicia œwiat³a wokó³ drzwiczek i obudowy zewnêtrznej.
• Para wodna wydobywaj¹ca siê z okolicy drzwiczek i z otworów
wentylacyjnych.
◆ Kuchenka nie dzia³a po wciœnieciu przycisku
• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?
1. Wciœnij przycisk
.
Rezultat : Wyœwietli siê wskazanie: 850W (maksymal-na
moc gotowania)
Wybierz odpowiedni poziom mocy
ponownie wciskaj¹c przycisk
a¿ do wyœwietlenia odpowiedniego wskazania poziomu mocy. Wiêcej informacji znajduje siê
w tabeli poziomów mocy.
.
◆ ¯ywnoœæ nie jest w ogóle ugotowana
• Czy ustawi³eœ dok³adnie czas i wcisn¹³eœ przycisk
?
• Czy drzwiczki s¹ dok³adnie zamkniête?
• Czy bezpiecznik w uk³adzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadzia³a³ od³¹cznik elektryczny?
2. Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³em sterowania.
◆ ¯ywnoœæ jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana
• Czy czas gotowania zosta³ dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej
¿ywnoœci?
• Czy zosta³ dobrany prawid³owy poziom mocy mikrofal?
3. Wciœnij przycisk
.
Rezultat : W³¹czy siê oœwietlenie wewn¹trz kuchenki
i zacznie siê obracaæ talerz szklany. Gotowanie
rozpocznie siê, a po jego zakoñ-czeniu
rozlegnie siê czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.
◆ Z wnêtrza kuchni s³ychaæ trzaski i widaæ iskrzenie
• Czy nie u¿ywasz naczyñ z metalowymi ozdobami?
• Czy nie zostawi³eœ wewn¹trz kuchni widelca lub innego podobnego
przedmiotu?
• Czy u¿yta folia aluminiowa nie znajduje siê zbyt blisko wewnêtrznych
œcianek kuchni?
☛
✉
◆ Pracuj¹ca kuchnia powoduje zak³ócenia w pracy odbiorników radiowych
i telewizyjnych
• Nieznaczne zak³ócenia mog¹ byæ obserwowane na ekranie telewizora lub
w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zja-wisko
normalne. Aby rozwi¹zaæ ten problem, ustaw kuchenkê z dala od
odbiorników i przewodów antenowych.
• Jeœli zak³óceniom ulegnie praca mikroprocesora kuchenki, mo¿e siê
skasowaæ wskazanie wyœwietlacza. Aby naprawiæ ten problem, wyjmij
i ponownie w³ó¿ wtyczkê do gniazda zasilania i nastêpnie ustaw zegar
kuchenki.
✉
Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pomog³y Ci rozwi¹zaæ problemów, skontaktuj siê ze sprzedawc¹ lub autoryzowanym pun-ktem
serwisowym firmy SAMSUNG.
6
Nigdy nie w³¹czaj kuchenki, gdy jest pusta.
Je¿eli chcesz ogrzaæ naczynie przez krótki czas z maksymaln¹
moc¹ (850W), po prostu wciœnij przycisk +30s raz na ka¿de 30
sekund czasu gotowania. Gotowanie rozpoczyna siê natychmiast.
t~_^s†lvTWZW\Zj††wvU”GGwˆŽŒG^GGm™‹ˆ SGqœ•ŒGXWSGYWW\GGXWaYYGht
Poziomy mocy
Zatrzymanie gotowania
Mo¿na wybraæ jeden z poziomów mocy zamieszczonych poni¿ej.
Mo¿na w dowolnej chwili zatrzymaæ gotowanie.
PO
Poziom mocy
WYSOKI
ŒREDNIO WYSOKI
ŒREDNI
ŒREDNIO NISKI
ROZMRA¯ANIE
NISKI/UTRZYMANIE CIEP£A
✉
✉
1.
Aby zatrzymaæ na chwilê;
Otwórz drzwiczki.
Rezultat : Gotowanie zatrzyma siê. Aby powróciæ do
gotowania, zamknij drzwiczki i ponownie
wciœnij przycisk
.
2. Aby zakoñczyæ gotowanie;
Wciœnij przycisk
.
Rezultat : Gotowanie zatrzyma siê. Je¿eli chcesz
skasowaæ ustawienia gotowania, ponownie
wciœnij przycisk Cancel (
).
Moc wyjœciowa
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
Je¿eli zwiêkszysz poziom mocy, czas gotowania nale¿y skróciæ.
☛
Je¿eli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania nale¿y wyd³u¿yæ.
Je¿eli chcesz wyd³u¿yæ czas gotowania obracaj¹c pokrêt³em
sterowania.
Czas
Czas dodany
do 1 min.
1 - 3 min.
3 - 10 min.
10 - 20 min.
20 - 40 min.
40 - 99 min.
Jednostka 5 sekund
Jednostka 10 sekund
Jednostka 30 sekund
Jednostka 1 min.
Jednostka 2 min.
Jednostka 5 min.
Mo¿na równie¿ skasowaæ ka¿de ustawienie przed rozpoczê-ciem
gotowania przez wciœniêcie przycisku Cancel( ).
Zmiana czasu gotowania
Mo¿na wyd³u¿yæ czas gotowania poprzez naciskanie przycisku
“+30s” po razie na ka¿de dodane 30 sekund
Naciœnij przycisk „+30s” po razie na ka¿de dodane 30 sekund.
Aby wyd³u¿yæ lub skróciæ czas gotowania obracaj pokrêt³em
nastawczym w prawo lub w lewo.
7
t~_^s†lvTWZW\Zj††wvU”GGwˆŽŒG_GGm™‹ˆ SGqœ•ŒGXWSGYWW\GGXWaYYGht
PO
U¿ywanie funkcji automatycznego podgrzewania
Ustawienia funkcji automatycznego podgrzewania
Funkcja posiada cztery zaprogramowane. Nie ma potrzeby
jednoczesnego ustawiania czasów gotowania i poziomów mocy.
Mo¿na ustawiæ liczbê porcji obracaj¹c pokrêt³em nastawczym.
Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku talerza szklanego i zamknij
drzwiczki.
Poni¿sza tabela przedstawia ró¿ne programy automatycznego
pod-grzewania, wagi, czasy odstania i w³aœciwe zalecenia.
1.
Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, któr¹ gotujesz wciskaj¹c przycisk
automatycznego podgrzewania ( ) raz lub wiêcej razy.
Przycisk
Rodzaj
potrawy
WielkoϾ
porcji
Czas
Zalecenia
odstania
1.
Potrawy na
talerzu
(Sch³odzone)
300-350g
400-450g
3 min
Wyjmij z lodówki ceramiczny talerz,
przykryj go przezroczyst¹ foli¹ i
umieϾ na szklanym talerzu. Taki
gotowy posi³ek sk³ada siê z trzech
sk³adników (np. miêsa z sosem,
warzyw idodat ków jak ziemniaki,
ry¿ czy makaron).
2.
Potrawy
gotowe
(Zamro¿one)
300-350g
400-450g
4 min
W³ó¿ potrawê do naczynia
sprawdziwszy czy nadaje siê ono
do kuch-ni mikrofalowej.
Ponak³uwaj foliê opakowania
potrawy. Po³ó¿ gotow¹ potrawê na
œrodku talerza szklane-go. Program
jest przeznaczony dla zamro¿onych
potraw sk³adaj¹cych siê z 3
sk³adników (np. miêsa z so-sem,
warzyw i dodatków, jak ziem-niaki,
ry¿ czy makaron).
3.
Napoje
150 ml 1-2 min.
Kawa, mleko, (1fili¿anka)
Herbata,
250 ml
woda (o
(1kubek)
temperaturze
pokojowej)
2. Wybierz iloœæ porcji obracaj¹c pokrêt³em nastaw-czym.
(Patrz tabela na nastêpnej stronie.)
3. Wciœnij przycisk
.
Rezultat : Gotowanie rozpocznie siê. Po zakoñczeniu.
1) Rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) Trzykrotnie, co minutê rozlegnie siê
jednorazowy sygna³ przypominaj¹cy (jeden
po ka¿dej minucie).
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.
✉
U¿ywaj tylko przepisów przeznaczonych do kuchenek
mikrofalowych.
8
Wlej p³yn do ceramicznej fili¿anki
(150 ml) lub kubka
(250 ml) i umieœæ na œrodku
szklanego talerza. Podgrzewaj nie
przykryte. Dok³adnie wymieszaj
napoje przed i po odstaniu i
ostro¿nie wyjmuj fili¿anki z
kuchenki. (patrz warunki
bezpiecznej eksploatacji na temat
p³ynów)
t~_^s†lvTWZW\Zj††wvU”GGwˆŽŒG`GGm™‹ˆ SGqœ•ŒGXWSGYWW\GGXWaYYGht
U¿ywanie funkcji automatycznego rozmra¿ania
Power Defrost
Ustawienia funkcji automatycznego rozmra¿ania
Auto Power Defrost
Funkcja automatycznego rozmra¿ania Power Defrost pozwala na
szybkie rozmra¿anie miêsa, drobiu, ryb. Czas rozmra¿ania i
poziom mocy zostan¹ ustawione automatycznie. Po prostu
wybierz program i wagê.
Poni¿sza tabela prezentuje zestaw programów automatycznych
funkcji Power Defrost, iloœci, czasy odstania i odpowiednie
zalecenia.
✉
Przed rozmra¿aniem usuñ z ¿ywnoœci wszystkie materia³y
opakowania. Umieœæ miêso, drób czy ryby na talerzu szklanym.
U¿ywaj wy³¹cznie naczyñ przeznaczonych do u¿ywania w kuchence mikrofalowej.
Najpierw umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku talerza szklanego i zamknij
drzwiczki kuchenki.
¯ywnoœæ
Miêso,
1. Wciœnij przycisk Power Defrost ( ).
Rezultat : Pojawi siê nastêpuj¹ce wskazanie:
Drób lub
Ryby
2. Wybierz wagê ¿ywnoœci obracaj¹c pokrêt³em nastawczym.
Maksymalna mo¿liwa waga ¿ywnoœci wynosi 1500g.
3. Wciœnij przycisk
.
Rezultat :
◆ Rozmra¿anie rozpocznie siê.
◆ W po³owie czasu rozmra¿ania rozlegnie
siê sygna³ dŸwiêkowy dla przypomnienia
o obróceniu ¿ywnoœci.
◆ Ponownie wciœnij przycisk
aby
zakoñczyæ rozmra¿anie.
✉
Mo¿na równie¿ rozmra¿aæ ¿ywnoœæ manualnie. Aby to zrobiæ,
wybierz funkcjê automatycznego gotowania/podgrzewania z
poziomem mocy mikrofal 180 W. Wiêcej szczegó³ów znajduje siê
w rozdziale zatytu³owanym „Gotowanie/Odgrzewanie” na
stronie 6.
9
Porcja
Czas
odstania
Zalecenia
200-1500g 15-60min. Okryj krawêdzie foli¹ aluminiow¹.
Obróæ ¿ywnoœæ na drug¹ stronê po
sygnale dŸwiêkowym z kuchenki. Ten
program jest odpowiedni do
rozmra¿ania miêsa takiego jak steki,
kotlety czy mielone miêso, kawa³ki
kurczaka, ca³y kurczak czy filety rybne.
PO
t~_^s†lvTWZW\Zj††wvU”GGwˆŽŒGXWGGm™‹ˆ SGqœ•ŒGXWSGYWW\GGXWaYYGht
U¿ywanie funkcji gotowania na parze Power Steam
PO
W funkcji gotowania na parze Power Steam czas gotowania jest
ustawiony automatycznie.
Poni¿sza tabela prezentuje 4 programy automatyczne funkcji
gotowania na parze Power Steam, iloœci, czasy odstania i
odpowiednie zalecenia.
U¿ywaj¹c funkcji Power Steam wykorzystaj plastikowe naczynie
do gotowania na parze.
Nale¿y tylko wybraæ liczbê porcji za pomoc¹ pokrêt³a sterowania.
Podczas u¿ywania funkcji Power Steam nale¿y wykorzystaæ
specjalne plastikowe naczynie do gotowania na parze.
Kod/
Rodzaj
potrawy
Najpierw umieϾ plastikowe naczynie do gotowania na parze na
œrodku talerza szklanego i zamknij drzwiczki kuchenki.
1.
Bia³y ry¿
1. Wybierz rodzaj ¿ywnoœci, któr¹ chcesz gotowaæ na parze
wciskaj¹c przycisk Power Steam raz lub wiêcej razy.
2. Wybierz iloœæ porcji obracaj¹c pokrêt³o sterowania.
(zajrzyj do tabeli na nastêpnej stronie)
250 g
375 g
Czas
Zalecenia
odstania
4-5min. W³ó¿ bia³y ry¿ (parboiled) do plastikowego
naczynia do gotowania na parze. Dodaj 500 ml
zimenj wody je¿eli gotujesz 250 g ry¿u lub 750
ml wody je¿eli gotujesz 375 ry¿u. Przykryj
naczynie pokrywk¹. Po zakoñczeniu gotowania
usuñ wilgoæ z komory kuchenki za pomoc¹ np.
rêczników papierowych.
100-150g 2-3min. Zwa¿ ziemniaki po obraniu, umyciu i pokrojeniu
2.
na kawa³ki zbli¿onej wielkoœci. W³ó¿ je do
Ziemniaki 200-250g
plastikowego naczynia do gotowania na parze.
300-350g
obrane
400-450g
Dodaj 15-30 ml (1-2 ³y¿ki sto³owe) wody je¿eli
gotujesz na parze 100-350 g; 45-60 ml (3-4 ³y¿ki)
500-550g
je¿eli gotujesz 400-550 g ziemniaków. Przykryj
przykrywk¹ naczynie.
3. Wciœnij przycisk
.
Rezultat : Rozpocznie siê gotowanie. Po jego zakoñczeniu:
1) Rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) Rozlegnie siê trzykrotny sygna³
przypominaj¹cy (co minutê)
3) Na wyœwietlaczu uka¿e siê aktualny czas.
✉
WielkoϾ
porcji
3.
Œwie¿e
warzywa
U¿ywaj tylko przepisów odpowiednich dla kuchni mikrofalowych.
100-150g 1-2min. Zwa¿ warzywa po obraniu, umyciu i pokrojeniu
na kawa³ki zbli¿onej wielkoœci. W³ó¿ je do
200-250g
plastikowego naczynia do gotowania na parze.
300-350g
400-450g
Dodaj 30 ml (2 ³y¿ki sto³owe) wody je¿eli
gotujesz na parze 100-350 g; 45 ml (3 ³y¿ki) je¿eli
gotujesz 400-450 g warzyw. Przykryj przykrywk¹
naczynie. Po ugotowaniu na parze zamieszaj
delikatnie warzywa przed zostawieniem do
odstania.
100-150g 2-3 min.
4.
200-250g
Kompot
owocowy 300-350g
400-450g
10
Zwa¿ owoce po obraniu, umyciu i pokrojeniu na
kawa³ki czy plastry zbli¿onej wielkoœci. W³ó¿ je
do plastikowego naczynia do gotowania na
parze.
Dodaj 15-30 ml (1-2 ³y¿ki sto³owe) wody je¿eli
gotujesz na parze 100-350 g; 45 ml (3 ³y¿ki) je¿eli
gotujesz 400-450 g owoców. Dodaj tak¿e 1-2
³y¿ki cukru. Przykryj przykrywk¹ naczynie. Po
ugotowaniu na parze zamieszaj delikatnie. Ten
program jest odpowiedni do gotowania na parze
jab³ek, gruszek, œliwek, brzoskwiñ, mango czy
ananasów.
t~_^s†lvTWZW\Zj††wvU”GGwˆŽŒGXXGGm™‹ˆ SGqœ•ŒGXWSGYWW\GGXWaYYGht
U¿ywanie funkcji wentylacji komory kuchenki
Korzystanie z zaprogramowanych ustawieñ
gotowania
U¿ywaj tej funkcji po gotowaniu silnie pachn¹cych potraw lub
gdy we wnêtrzu znajduj¹ siê du¿e iloœci dymu.
Najpierw wyczyœæ wnêtrze kuchenki.
PO
Jeœli czêsto gotujesz lub podgrzewasz te same rodzaje
potraw, mo¿esz zapisaæ czas gotowania i poziom mocy w
pamiêci kuchenki, aby nie trzeba ich by³o ponownie ustawiaæ
za ka¿dym razem.
Wciœnij przycisk funkcji wentylacji komory kuchenki
(odœwie¿ania zapachu) ( ) po zakoñczeniu czyszczenia. Rozlegnie siê czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.
✉
✉
✉
Mo¿liwe jest zapisanie dwóch ustawieñ.
Czas odœwie¿ania zosta³ ustawiony fabrycznie na 5 minut.
Zwiêksza siê o 30 sekund po ka¿dorazowym wciœniêciu przy-cisku
+30s.
Zapisywanie ustawieñ
1. Aby zaprogramowaæ…
Nastêpnie naciœnij
przycisk Custom Cook
(Zaprogramowane ustawienia gotowania)
Pierwsze ustawienie
Jednokrotne naciœniêcie
(zostanie wyœwietlony napis P1)
Drugie ustawienie
Dwukrotne naciœniêci
(zostanie wyœwietlony napis P2)
2. Ustaw program gotowania w normalny sposób (w razie
potrzeby patrz „Czas gotowania i poziom mocy”).
Mo¿na równie¿ ustawiæ czas odœwie¿ania obracaj¹c pokrêt³em
nastawczym w prawo lub w lewo.
Maksymalny czas odœwie¿ania wynosi 15 minut.
Ustawienie czasu odstania (minutnik)
Minutnik mo¿na u¿ywaæ do ustawienia czasu odstania (bez
mikrofalowania).
1. Wciœnij przycisk
.
3. Naciœnij przycisk
.
Efekt:
Ustawienia zosta³y zapisane w pamiêci
kuchenki.
2. Ustaw czas odstania obracaj¹c odpowiednio pokrêt³o
sterowania.
Korzystanie z ustawieñ
Najpierw umieœæ potrawê na œrodku tacy obrotowej i zamknij
drzwiczki
3. Wciœnij przycisk
.
Rezultat : Rozpoczyna siê odliczanie czasu. Po
zakoñczeniu:
1) Rozlegnie siê czterokrotny sygna³
dŸwiêkowy.
2) Rozlegnie siê trzykrotny sygna³
przypominaj¹cy (co minutê)
3) Na wyœwietlaczu uka¿e siê aktualny czas.
1. Aby wybraæ…
Nastêpnie naciœnij
przycisk Custom Cook
(Zaprogramowane ustawienia gotowania)
Pierwsze ustawienie
Jednokrotne naciœniêcie
(zostanie wyœwietlony napis P1)
Drugie ustawienie
Dwukrotne naciœniêcie
(zostanie wyœwietlony napis P2)
2. Naciœnij przycisk
.
Efekt:
Potrawa zostanie przygotowana w ¿¹dany
sposób.
11
t~_^s†lvTWZW\Zj††wvU”GGwˆŽŒGXYGGm™‹ˆ SGqœ•ŒGXWSGYWW\GGXWaYYGht
W³¹czanie i wy³¹czanie sygna³u dŸwiêkowego
Blokada zabezpieczaj¹ca kuchenkê mikrofalow¹
Mo¿na wy³¹czyæ sygna³ dwiêkowy.
Pañstwa kuchenka jest wyposa¿ona w funkcjê blokady dostêpu
zabez-pieczaj¹c¹ przed niepo¿¹danym u¿yciem jej przez dzieci
czy inne osoby niepowo³ane w sposób przypadkowy.
Kuchenka mo¿e byæ zablokowana w ka¿dej chwili.
PO
1. Wciœnij równoczeœnie przyciski
i
.
Rezultat : Kuchenka nie bêdzie sygnalizowa³a dŸwiêkiem
ka¿dego wciœniêcia przycisków sterowania.
1. Wciœnij równoczeœnie przyciski
i
.
Rezultat : Kuchenka jest zablokowana (nie mog¹ byæ
uruchamiane ¿adne funkcje kuchenki).
2. Aby w³¹czyæ sygna³ dŸwiêkowy, ponownie jednoczeœnie
wciœnij przyciski
i
.
Rezultat : Kuchenka ponownie bêdzie dzia³a³a z sygnalizacj¹ dŸwiêkow¹ przycisków.
2. Ponownie, równoczeœnie wciœnij przyciski
i
.
Rezultat : Kuchenka mo¿e byæ normalnie obs³ugiwana.
12
t~_^s†lvTWZW\Zj††wvU”GGwˆŽŒGXZGGm™‹ˆ SGqœ•ŒGXWSGYWW\GGXWaYYGht
Naczynia, które mog¹ byæ stosowane w kuchence mikrofalowej
Mikrofale, by móc gotowaæ w kuchence mikrofalowej, powinny
swo-bodnie docieraæ do ¿ywnoœci bez odbijania lub poch³aniania
przez u¿ywane naczynie.
W zwi¹zku z tym nale¿y uwa¿nie dobieraæ naczynia. Je¿eli
naczynie jest opisane jako nadaj¹ce siê do gotowania w
kuchence mikrofalowej, nie musisz siê niczego obawiaæ.
W poni¿szej tabeli przedstawione zosta³y ró¿ne rodzaje naczyñ
oraz wskazówki dotycz¹ce ich stosowania w kuchniach
mikrofalowych.
Rodzaj naczynia
Stosow- Uwagi
anie
Folia aluminiowa
✓✗
✓
Nie podgrzewaj go wstêpnie d³u¿ej ni¿
osiem minut.
Porcelana i ceramika
✓
Porcelit, ceramika, emaliowane naczynia
gliniane, chiñska porcelana itp. s¹
odpowiednie pod warunkiem, ¿e nie s¹
zdobione metalem.
Poliestrowe naczynia
jednorazowego u¿ytku
✓
Mro¿onki s¹ czasem pakowane do takich
naczyñ.
✓
✗
Mog¹ byæ u¿yte do podgrzania ¿ywnoœci. Przegrzanie mo¿e doprowadziæ do
stopienia polistyrenu.
Mog¹ siê zapaliæ.
✗
Mog¹ spowodowaæ iskrzenie.
•
•
Torebki papierowe
lub gazeta
Papier z makula-tury
lub opaski metalowe
Mog¹ byæ u¿ywane pod warunkiem, ¿e
nie posiadaj¹ metalowych wykoñ-czeñ.
✓
Mog¹ byæ u¿ywane do podgrzania
¿ywno-œci lub p³ynów. Delikatne szk³o
mo¿e pêkn¹æ je¿eli zostanie gwa³townie
rozgrzane.
Musisz zdj¹æ pokrywkê. Nadaj¹ siê
wy³¹cznie do podgrzewania.
✓
Papierowe
• Pó³miski
• Opaski zaciskowe do
torebek
✗
✗
Mog¹ powodowaæ iskrzenia i doprowadziæ do pojawienia siê ognia.
Paper
• Talerze, kubki,
serwetki i rêczniki
✓
Mog¹ byæ u¿ywane przy krótkich
czasach gotowania lub pieczenia. Tak¿e
do poch³aniania nadmiaru wilgoci.
Mo¿e spowodowaæ iskrzenie.
•
Papier z maku-latury
Plastikowe
• Pojemniki
✗
✓
•
Cienka, przezroczysta folia
✓
•
Torebki do mro¿onek
✓✗
Papier woskowany lub
t³uszczo odporny
✓GaGNadaj¹ siêGGGGG
G✗GaGNie nadaj¹ siê
13
✓
S³oiki szklane
•
Mo¿e byæ stosowana w ma³ych iloœciach w celu zabezpieczenia niektó-rych
fragmentów przed przypale-niem. Jeœli
folia znajduje siê zbyt blisko œcianek
kuchni lub zosta³a u¿yta w zbyt du¿ych
iloœciach mo¿e wyst¹piæ iskrzenie.
Talerz do przypiekania
Opakowania produktów
gotowych do spo¿ycia
(fast-food)
• Kubki i pojemniki
polistyrenowe
Naczynia szklane
• Naczynia, w któ-rych
potrawy s¹
przygotowywane
w kuchence i
podawane na stó³
• Naczynia z cienkiego szk³a
✓
Szczególnie gdy s¹ wykonane z tworzywa termoodpornego. Niektóre inne
rodzaje tworzyw mog¹ ulec odkszta³ceniu lub odbarwieniu w wy-sokiej
temperaturze.
Mo¿na j¹ stosowaæ w celu utrzymania
wil-gotnoœci w ¿ywnoœci. Nie powinna
dotykaæ ¿ywnoœci. Zachowaj ostro¿noœæ
podczas zdejmowania folii, poniewa¿
wydobywaæ siê bêdzie spod niej gor¹ca
para.
Mo¿na stosowaæ tylko gdy s¹ to torebki,
w których mo¿na ¿ywnoœæ gotowaæ gdy
s¹ one przeznaczone do gotowania w
kuchenkach mikrofalowych. Nie
powinny byæ hermetyczne. W razie
koniecznoœci przebij torebkê widelcem.
Mo¿na go stosowaæ do utrzymania
poziomu wilgotnoœci w ¿ywnoœci oraz w
celu zapobie¿enia rozprys-kiwaniu
potrawy.
PO
t~_^s†lvTWZW\Zj††wvU”GGwˆŽŒGX[GGm™‹ˆ SGqœ•ŒGXWSGYWW\GGXWaYYGht
PO
Czyszczenie kuchenki
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej
W celu unikniêcia gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci i osadzania
siê t³uszczu nale¿y regularnie czyœciæ ni¿ej wymienione czêœci
kuchenki mikrofalowej:
Konserwuj¹c lub oddaj¹c do naprawy kuchenkê mikrofalow¹
musisz zachowaæ kilka prostych œrodków ostro¿noœci.
Kuchenki mikrofalowej nie mo¿na u¿ywaæ w nastêpuj¹cych
przypadkach:
• Wewnêtrzne i zewnêtrzne powierzchnie
• Drzwiczki i ich uszczelki
• Talerz szklany i pierœcieñ obrotowy
☛
☛
• S¹ z³amane zawiasy drzwiowe
• S¹ uszkodzone uszczelki drzwiowe
• Jest pokrzywiona lub wgiêta obudowa
ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe s¹ czyste i czy
drzwiczki zamykaj¹ siê prawid³owo
Nie utrzymywanie kuchenki w czystoœci mo¿e prowadziæ do
uszkodzenia powierzchni obudowy urz¹dzenia i w konsekwencji
do zaistnienia niebezpiecznej sytuacji.
Naprawy mo¿e przeprowadzaæ wy³¹cznie pracownik serwisu
posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchenki mikrofalowej.
☛
1. Zmywaj powierzchnie zewnêtrzne delikatn¹ szmatk¹ zamoczon¹ w ciep³ej
wodzie z myd³em, op³ucz i osusz.
2. Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnêtrznych powierzchni przy
pomocy namydlonej szmatki, a nastêpnie op³ucz i osusz.
✉
3. Aby usun¹æ stwardnia³e resztki ¿ywnoœci i pozbyæ siê nieprzyjemnych zapachów, umieœæ na szklanym talerzu kubek z rozcieñczonym sokiem cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie mocy.
✉
4. Je¿eli to konieczne, umyj szklany talerz i pierœcieñ obrotowy po ka¿dorazowym
u¿yciu. Talerz obrotowy mo¿na myæ w zmywarce.
☛
☛
NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie u¿ywaj
materia³ów œciernych lub rozpuszczalników chemicz-nych. Myj¹c
uszczelki drzwiowe zwróæ szczególn¹ uwagê, aby upewniæ siê, ¿e
nie ma w nich cz¹stek:
• osadów
• zanieczyszczeñ przeszkadzaj¹cych w szczelnym zamkniêciu
drzwiczek.
Wyczyœæ komorê kuchenki po ka¿dym u¿yciu z niewielk¹ iloœci¹
detergentu, ale zaczekaj a¿ ostygnie aby unikn¹æ poparzenia.
14
NIGDY nie zdejmuj os³ony zewnêtrznej z kuchni mikrofalowej.
Je¿eli kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga na-prawy
lub masz w¹tpliwoœci co do poprawnoœci jej dzia³ania, wykonaj
nastêpuj¹ce czynnoœci:
• Wyjmij wtyczkê z gniazdka sieciowego
• Skontaktuj siê z najbli¿szym autoryzowanym centrum
serwisowym
Je¿eli przez jakiœ czas nie zamierzasz u¿ywaæ kuchenki mikrofalowej, postaw j¹ w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.
• Powód: Kurz i wilgoæ mog¹ niekorzystnie oddzia³ywaæ na
robocze czêœci kuchenki mikrofalowej
Kuchenka nie jest przeznaczona do u¿ytkowania w celach
zarobkowych.
t~_^s†lvTWZW\Zj††wvU”GGwˆŽŒGX\GGm™‹ˆ SGqœ•ŒGXWSGYWW\GGXWaYYGht
Dane techniczne
Uwaga
SAMSUNG ci¹gle podnosi jakoœæ swoich wyrobów. Dlatego
zastrzega siê mo¿liwoœæ dokonywania zmian zarówno w danych
technicznych, jak i w niniejszej instrukcji obs³ugi.
Model
MW87L
Zród³o zasilania
230V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Mikrofale
1250 W
Moc wyjœciowa mikrofal
100 W / 850 W (IEC-705)
Czêstotliwoœæ pracy
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Metoda ch³odzenia
Silnik ch³odz¹cy – wentylator
Wymiary (szer x wys x g³êb)
Zewnêtrzne
Komory
489 x 275 x 398 mm
330 x 211 x 329 mm
Objêtoœæ komory
23 l
Waga netto
ok. 13.5 kg
PO
15
t~_^s†lvTWZW\Zj††wvU”GGwˆŽŒGX]GGm™‹ˆ SGqœ•ŒGXWSGYWW\GGXWaYYGht
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement