Samsung PG811 Owner's manual

Samsung PG811 Owner's manual

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒGXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

Code No.: DE68-02400D

KUCHENKA MIKROFALOWA

Instrukcja obs³ugi i ksi¹¿ka kucharska

PG811

Skrócona instrukcja obs³ugi..................................................................2

Kuchenka................................................................................................2

Panel sterowania ...................................................................................3

Akcesoria................................................................................................3

U¿ywanie niniejszej instrukcji obs³ugi ..................................................4

Warunki bezpiecznej eksploatacji .........................................................4

Instalacja Pañstwa kuchenki mikrofalowej ...........................................6

Postêpowanie w razie pojawienia siê w¹tpliwoœci lub problemów....6

Wybór pozycji grza³ki grilla (górny grill) ...............................................7

Wybór pozycji grza³ki grilla (dolny grill) ...............................................7

Gotowanie/Odgrzewanie.......................................................................8

Poziomy mocy .......................................................................................8

Zatrzymanie gotowania .........................................................................8

Regulacja czasu gotowania ..................................................................8

U¿ywanie funkcji szybkiego odgrzewania/gotowania .........................9

Ustawienia funkcji szybkiego odgrzewania/gotowania .......................9

Manualne rozmra¿anie ¿ywnoœci..........................................................9

Wybór akcesoriów.................................................................................9

Grillowanie w trybie Top Grill .............................................................10

Grillowanie w trybie Power Grill .........................................................10

£¹czenie mikrofal i grilla w trybie Top Grill ........................................11

£¹czenie mikrofal i grilla w trybie Power Grill ....................................11

Naczynia przeznaczone do kuchni mikrofalowych ............................12

Ksi¹¿ka kucharska ................................................................................13

Czyszczenie kuchenki mikrofalowej....................................................22

Przechowywanie i naprawa kuchenki mikrofalowej ..........................22

Dane techniczne ..................................................................................23

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒGYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

Skrócona instrukcja obs³ugi

PL

Jeœli chcesz coœ ugotowaæ

1.

Umieœæ ¿ywnoœæ w kuchence.

Wybierz poziom mocy obracaj¹c POKRÊT£O REGULACJI

MOCY.

2.

Ustaw czas gotowania za pomoc¹ pokrêt³a TIMERA.

Kuchenka

OTWORY WENTYLACYJNE

OŒWIETLENIE

GÓRNA

GRZA£KA

GRILLA

POKRÊT£O REGU-

LACJI POZIOMU MOCY

Jeœli chcesz coœ rozmroziæ

1.

Obróæ POKRÊT£O REGULACJI MOCY na symbol Rozm-

ra¿ania

( ).

2.

Ustaw czas gotowania za pomoc¹ pokrêt³a TIMERA.

Jeœli chcesz zmieniæ czas gotowania

Pozostaw ¿ywnoœæ w kuchence.

Przestaw pokrêt³o TIMERA na ¿¹dany czas.

Jeœli chcesz coœ grillowaæ w trybie Top grill

1.

Obróæ POKRÊT£O REGULACJI MOCY na symbol Grill

( ) .

2.

Ustaw czas grillowania za pomoc¹ pokrêt³a TIMERA.

DRZWICZKI

ZATRZASKI

DRZWICZEK

£¥CZNIK

DOLNA GRZA£KA

PIERŒCIEN OBROTOWY

POKRÊT£O

TIMERA

PRZYCISK

OTWIERANIA

DRZWICZEK

TALERZ OBROTOWY

ZATRZASKI DRZWICZEK

Jeœli chcesz coœ grillowaæ w trybie Power Grill

1.

Obróæ POKRÊT£O REGULACJI MOCY na symbol Grill

( ).

2.

Wciœnij przycisk POWER GRILL ( ).

3.

Ustaw czas grillowania za pomoc¹ pokrêt³a TIMERA.

2

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒGZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

Panel sterowania

3

7

1

2

4

5

8

6

1.

TRYB ROZMRA¯ANIA

2.

POKRÊT£O REGULACJI MOCY

KUCHENKI

3.

POKRÊT£O TIMERA

4.

TRYB GRILL

5.

TRYBY COMBI

6.

USTAWIENIA SZYBKIEGO

PODGRZEWANIA

7.

PRZYCISKU WYBORU TRYBU

POWER GRILL

8.

PRZYCISK

OTWIERANIA DRZWICZEK

Akcesoria

W zale¿noœci od zakupionego modelu, razem z kuchenk¹ s¹ dostarczane nastêpuj¹ce akcesoria, które mog¹ byæ u¿ywane na ró¿ne sposoby.

PL

1.

£¹cznik, umieszczony na osi silnika znajduj¹cego siê w podstawie kuchenki.

Przeznaczenie: £¹cznik obraca talerz szklany.

2.

Pierœcieñ obrotowy, umieszczany w centralnej czêœci podstawy kuchni.

Przeznaczenie: Pierœcieñ obrotowy podtrzymuje talerz szklany.

3.

Talerz obrotowy, do umieszczenia na pierœcieniu obrotowym, w œrodkowej czêœci, pasuj¹cy do ³¹cznika.

Przeznaczenie: Szklany talerz obrotowy s³u¿y jako g³ówna powierzchnia do umieszczania artyku³ów ¿ywnoœciowych. Mo¿e byæ

³atwo wyjêty do oczyszczenia.

4.

Podstawka metalowa, do umieszczenia na szklanym talerzu obrotowym.

Przeznaczenie: Podstawka metalowa mo¿e byæ wykorzystywana do grillowania, gotowania kombinowanego (mikrofalami i grillem) i goto-wania w trybie power grill.

5.

Rêkawice termoodporne do ochrony r¹k przez oparzeniem.

Przeznaczenie: Zawsze u¿ywaj rêkawic ochronnych do przestawiania dolnej grza³ki grilla, wyjmowania podstawki metalowej, talerza szklanego czy naczyñ z kuchenki po zakoñ-czeniu gotowania.

6.

Przyrz¹d do przestawiania grza³ek grilla

Przeznaczenie: U¿ywaj tego przyrz¹du do przestawiania grza³ki grilla w ¿¹dan¹ pozycjê.

NIE u¿ywaj kuchenki bez zainstalowanego szklanego talerza obrotowego i pierœcienia obrotowego.

3

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒG[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

U¿ywanie niniejszej instrukcji obs³ugi

PL

W³aœnie kupiliœcie Pañstwo kuchenkê mikrofalow¹ marki SAM-

SUNG. Niniejsza instrukcja obs³ugi zawiera wiele cennych informacji na temat gotowania w Waszej nowej kuchence:

• zasady bezpiecznej eksploatacji

• opis akcesoriów i naczyñ zalecanych do u¿ywania

• u¿yteczne wskazówki na temat gotowania

Na wewnêtrznej stronie ok³adki znajdziecie Pañstwo krótki opis piêciu podstawowych rodzajów pracy kuchenki:

• gotowania

• rozmra¿ania

• grillowania w trybie Top Grill

• grillowania w trybie Power Grill

• przed³u¿ania czasu gotowania

Na pierwszych stronach instrukcji znajduj¹ siê opis kuchenki oraz bardziej istotny opis panelu sterowania, u³atwiaj¹cy odnalezienie odpowiednich przycisków i obs³ugê kuchenki.

W opisach krok po kroku procedur postêpowania wykorzystano trzy symbole:

☛ ✉ ❉

Wa¿ne Uwaga Ostrze¿enie

Œrodki ostro¿noœci pozwalaj¹ce unikn¹æ nara¿enia na nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej

Nieprzestrzeganie poni¿szych œrodków ostro¿noœci mo¿e doprowadziæ do szko-dliwego dla zdrowia nara¿enia siê na nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej:

(a) Bez wzglêdu na okolicznoœci nie próbuj w³¹czaæ kuchni z otwartymi drzwiczkami, nie próbuj manipulowaæ przy zatrzaskach drzwiczek i wk³adaæ ¿adnych przedmiotów do otworów zatrzasków drzwiowych.

(b) Nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów pomiêdzy drzwi kuchni a œcianê przedni¹, nie dopuszczaj do gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci na powierzchniach uszczelniaj¹cych. Aby zapewniæ utrzymanie czystoœci drzwiczek i powierzchni uszczelniaj¹cych wycieraj je po u¿yciu kuchenki najpierw wilgotn¹, a nastêpnie such¹ miêkk¹ szmatk¹.

Nie w³¹czaj kuchni, gdy jest uszkodzona do czasu a¿ zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych. Szczególnie wa¿ne jest by drzwiczki kuchni zamyka³y siê prawid³owo i aby nie by³y uszkodzone:

(1) drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniaj¹ce

(2) zawiasy drzwiowe (wygiête lub z³amane)

(3) przewód zasilaj¹cy

(c) Kuchnia mikrofalowa mo¿e byæ regulowana lub naprawiana wy³¹cznie przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych.

4

Warunki bezpiecznej eksploatacji

WA¯NE INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA. PRZECZYTAJ

UWA¯NIE I ZAPAMIÊTAJ NA PRZYSZ³OŒÆ. Przed rozpoczêciem przygotowywania ¿ywnoœci lub napojów w swojej kuchni mikrofalowej prosimy sprawdziæ, czy zachowane s¹ podane ni¿ej warunki bezpieczeñstwa.

1.

NIE U¯YWAJ w kuchni mikrofalowej naczyñ metalowych:

• Metalowych pojemników

• Zastawy sto³owej ze z³otymi lub srebrnymi ozdobami

• Szpikulców, widelców itp.

Powód: Mog¹ wyst¹piæ wy³adowania elektryczne i iskrzenia, które mog¹ uszkodziæ kuchenkê.

2.

NIE PODGRZEWAJ:

• Hermetycznie lub podciœnieniowo zamkniêtych butelek, s³oików i pojemników.

Np. s³oików z jedzeniem dla dzieci.

• ¯ywnoœci w szczelnych skorupach

Np. jaj, orzechów w skorupach, pomidorów itp.

Powód: Wzrost ciœnienia na skutek podgrzania mo¿e spowodowaæ ich wybuch.

Wskazówka: Zdejmij skorupkê, przebij skórkê, opakowanie itp.

3.

NIE U¯YWAJ kuchenki mikrofalowej, gdy jest pusta.

Powód: Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie œcianek kuchenki.

Wskazówka: Mo¿esz na sta³e umieœciæ w kuchence szklankê z wod¹. Woda bêdzie poch³ania³a mikrofale, jeœli przypadkowo w³¹czysz pust¹ kuchenkê.

4.

NIE ZAS£ANIAJ znajduj¹cych siê z ty³u kuchni otworów wentylacyjnych materia³ami lub papierem.

Powód: Materia³ lub papier mog¹ siê zapaliæ od gor¹cego powietrza wydostaj¹cego siê z kuchenki.

5.

ZAWSZE u¿ywaj rêkawic, gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.

Powód: Niektóre naczynia poch³aniaj¹ mikrofale, a ciep³o z ¿ywnoœci zawsze jest przenoszone na naczynie. Z tego powodu naczynia s¹ zawsze gor¹ce.

6.

Jeœli zamierzasz przestawiaæ grza³kê grilla, najpierw upewnij siê, ¿e temperatura wewn¹trz kuchenki wystarczaj¹co spad³a (nale¿y odczekaæ przynajmniej 10 minut od zakoñczenia grillowania lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem) i u¿ywaj do tego celu specjalnego przyrz¹du do przestawiania grza³ki grilla oraz zawsze nak³adaj do tej operacji rêkawicê termoodporn¹ dostarczon¹ razem z niniejsz¹ kuchenk¹.

7.

NIE DOTYKAJ wewnêtrznych œcian kuchenki.

Powód: Œciany mog¹ byæ wystarczaj¹co gor¹ce, aby poparzyæ nawet po zakoñczeniu gotowania, nawet, je¿eli na to nie wygl¹daj¹. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materia³ów z ¿adnymi elementami wew-n¹trz kuchni. Pozwól jej siê najpierw och³odziæ.

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒG\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

Warunki bezpiecznej eksploatacji (ci¹g dalszy)

8.

Aby zmniejszyæ ryzyko pojawienia siê ognia w komorze kuchni mikrofalowej:

• Nie przechowuj w kuchence materia³ów palnych

• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykaj¹ce papierowe lub plastykowe opakowania

• Nie u¿ywaj swojej kuchni mikrofalowej np. do suszenia gazet

• Je¿eli zauwa¿ysz dym, nie otwieraj¹c kuchni wy³¹cz j¹ lub od³¹cz przewód zasilaj¹cy od gniazdka zasilania.

9.

Zwróæ szczególn¹ uwagê, gdy podgrzewasz p³yny i od¿ywki dla dzieci.

• ZAWSZE odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wy³¹czenia siê kuchenki, aby temperatura potrawy mog³a siê wyrównaæ. Je¿eli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po podgrzaniu.

• Zachowaj ostro¿noœæ podczas wyjmowania naczyñ z kuchenki po podgrzaniu. Je¿eli pojemnik bêdzie gor¹cy, mo¿e dojœæ do poparzenia.

• Istnieje ryzyko wykipienia zagotowanego p³ynu.

• Podczas podgrzewania napojów za pomoc¹ mikrofal mo¿e dojœæ do opóŸnionego wykipienia, dlatego uwa¿aj przy wyjmowaniu naczynia z kuchenki.

• Aby unikn¹æ oparzenia siê przez wylewaj¹cy siê wrz¹cy p³yn, w³ó¿ do pojemnika z podgrzewanym p³ynem plastikow¹ ³y¿eczkê lub patyczek i zamieszaj go przed, w trakcie i po podgrzaniu.

Powód: Podczas podgrzewania p³ynów w kuchence mikrofalowej mo¿e dojœæ do opóŸnionego zagotowania siê p³ynu; oznacza to, ¿e mo¿e on wykipieæ tu¿ po wyjêciu naczynia z kuchenki po podgrzaniu. Mo¿e wtedy dojœæ do oparzenia.

• W przypadku oparzenia siê postêpuj zgodnie z podanymi ni¿ej ZASADAMI

PIERWSZEJ POMOCY:

* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.

* Za³ó¿ czysty, suchy opatrunek.

* Nie stosuj ¿adnych kremów, olejków ani p³ynów do przemywania ran.

NIGDY nie wype³niaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest szersze u góry ni¿ na dole. Butelki z w¹sk¹ szyjk¹ mog¹ eksplodowaæ po przegrzaniu.

ZAWSZE sprawdŸ temperaturê od¿ywki lub mleka zanim podasz je niemowlêciu.

NIGDY nie podgrzewaj dzieciêcych butelek z za³o¿onym smoczkiem, poniewa¿ w przypadku przegrzania butelka mo¿e wybuchn¹æ.

10. Zwracaj uwagê, aby nie uszkodziæ przewodu zasilaj¹cego.

• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilaj¹cego ani wtyczki sieciowej; przewód sieciowy trzymaj z dala od gor¹cych powierzchni.

• Nie w³¹czaj urz¹dzenia, je¿eli przewód zasilaj¹cy lub wtyczka sieciowa s¹ uszkodzone.

11. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odleg³oœci wyci¹gniêtego ramienia.

Reason: Gor¹ce powietrze lub para wydostaj¹ce siê z kuchenki mog¹ spowodowaæ oparzenie.

12. Utrzymuj w czystoœci wnêtrze kuchenki.

Powód: Resztki ¿ywnoœci lub rozpryskany olej przywieraj¹ce do œcianek kuchenki mog¹ spowodowaæ uszkodzenie pow³ok lakierniczych oraz zmniejszaj¹ sprawnoœæ kuchenki mikrofalowej.

13. W trakcie pracy kuchenki mog¹ byæ s³yszalne “klikniêcia”, szczególnie podczas rozmra¿ania.

Powód: Takie dŸwiêki s¹ spowodowane elektrycznymi zmianami mocy wyjœciowej. Jest to zjawisko normalne.

14. Kiedy kuchenka jest u¿ywana bez jakichkolwiek produktów wewn¹trz, zasilanie bêdzie automatycznie odcinane ze wzglêdów bezpieczeñstwa. U¿ywanie jej bêdzie mo¿liwe po oko³o 30 minutach od automatycznego odciêcia zasilania.

PL

WA¯NE INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA

W czasie gotowania powinieneœ patrzeæ do wnêtrza kuchenki tylko od czasu do czasu przy podgrzewaniu lub gotowaniu w zamkniêtych pojemnikach czy opakowaniu plastikowym albo innym materiale ³atwopalnym.

OSTRZE¯ENIE:

NIGDY nie pozwalaj dzieciom na zabawy kuchenk¹ mikrofalow¹. Pozwalaj dzieciom u¿ywanie kuchenki bez nadzoru wy³¹cznie wtedy, gdy potrafi¹ u¿ywaæ kuchenki w bezpieczny sposób i zdaj¹ sobie sprawê z zagro¿eñ wynikaj¹cych z niew³aœciwego u¿ytkowania.

OSTRZE¯ENIE:

Jeœli s¹ uszkodzone drzwiczki b¹dŸ uszczelki drzwiczek, nie wolno w³¹czaæ kuchenki a¿ zostanie naprawiona przez kompetentn¹ osobê.

OSTRZE¯ENIE:

Istnieje niebezpieczeñstwo nara¿enia siê przez osoby niekompetentne na promieniowanie mikrofalowe, jeœli próbuj¹ samodzielnie naprawiaæ czy serwisowaæ kuchenkê zdejmuj¹c jej pokrywê, która zabezpiecza przez wydostaniem siê na zewn¹trz energii mikrofalowej.

OSTRZE¯ENIE:

Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

OSTRZE¯ENIE:

Dzieci mog¹ obs³ugiwaæ kuchenkê mikrofalow¹ samodzielnie tylko pod warunkiem,

¿e wyt³umaczono im w zrozumia³y sposób, jak bezpiecznie u¿ywaæ kuchenkê oraz jakie zagro¿enia niesie niew³aœciwe u¿ycie urz¹dzenia.

5

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒG]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYaXYGwt

Instalacja Pañstwa kuchenki mikrofalowej

PL

Ustaw kuchenkê mikrofalow¹ na p³askiej, poziomej powierzchni, odpowiednio mocnej i stabilnej do bezpiecznego utrzymania jej wagi.

20 cm ponad

10 cm poza

85 cm nad pod³og¹r

10 cm z boku

1.

W trakcie instalacji sprawdŸ, czy w miejscu ustawienia kuchenka ma zapewnion¹ odpowiedni¹ wentylacjê przez co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z boku i z ty³u, 20 cm powy¿ej i 85 cm nad pod³og¹.

2.

Usuñ wszystkie elementy opakowania z wnêtrza kuchenki.

Za³ó¿ pierœcieñ obrotowy i szklany talerz obrotowy.

SprawdŸ, czy talerz obraca siê swobodnie.

3.

Niniejsza kuchenka musi byæ zainstalowana w miejscu zapewniaj¹cym jej dostêp do gniazda zasilania.

Nigdy nie blokuj przep³ywu powietrza wokó³ kuchenki, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ jej przegrzanie i automatyczne wy³¹czenie siê. Pozostanie ona w takim stanie do czasu, a¿ siê dostatecznie och³odzi.

Dla osobistego bezpieczeñstwa u¿ytkownika urz¹dzenie niniejsze musi byæ pod³¹czone do standardowego zasilania o napiêciu 230V, 50 Hz za poœrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiaj¹cym. Jeœli przewód zasi-laj¹cy jest uszkodzony, dla unikniêcia ryzyka pora¿enia elektrycznego musi byæ wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, ewentualnie przez wykwalifikowan¹ do tego celu osobê.

Nie instaluj kuchenki mikrofalowej w gor¹cym lub wilgotnym otoczeniu, jak np. s¹siedztwie tradycyjnej kuchni lub kaloryfera.

Nale¿y przestrzegaæ wymagañ kuchenki dotycz¹cych napiêcia zasilania; przewód przed³u¿a-j¹cy musi mieæ ten sam standard co przewód zasilaj¹cy dostarczony wraz z kuchenk¹. Zanim po raz pierwszy w³¹czysz kuchniê mikrofalow¹ wytrzyj wilgotn¹ szmatk¹ jej wnêtrze i uszczelki drzwiczek.

Postêpowanie w razie pojawienia siê w¹tpliwoœci lub problemów

Je¿eli spotka³eœ siê z którymœ z wymienionych poni¿ej problemów, spróbuj go usun¹æ korzystaj¹c z podanych rozwi¹zañ.

Poni¿sze zjawiska wystêpuj¹ normalnie.

• Kondensacja wilgoci wewn¹trz kuchenki

• Przep³yw powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnêtrznej

• Odbicia œwiat³a wokó³ drzwiczek i obudowy zewnêtrznej

• Para wodna wydobywaj¹ca siê z okolicy drzwiczek i z otworów wentylacyjnych.

Kuchenka nie zaczyna pracowaæ po obróceniu pokrêt³a TIMERA.

• Czy drzwiczki kuchenki s¹ dok³adnie zamkniête?

¯ywnoœæ nie jest w ogóle ugotowana.

• Czy ustawi³eœ dok³adnie czas gotowania?

• Czy drzwiczki s¹ zamkniête?

• Czy bezpiecznik w uk³adzie zasilania nie jest przepalony lub nie zadzia³a³ bezpiecznik elektryczny?

¯ywnoœæ jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana.

• Czy czas gotowania zosta³ dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej

¿ywnoœci?

• Czy zosta³ dobrany prawid³owy poziom mocy mikrofal?

Z wnêtrza kuchni s³ychaæ trzaski i widaæ iskrzenie

• Czy u¿ywasz naczynia z metalowymi ozdobami?

• Czy zostawi³eœ wewn¹trz kuchni widelca lub innego podobnego narzêdzia?

• Czy u¿yta folia aluminiowa znajduje siê zbyt blisko wewnêtrznych œcianek kuchni?

Pracuj¹ca kuchnia powoduje zak³ócenia w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych.

• Nieznaczne zak³ócenia mog¹ byæ obserwowane na ekranie telewizora lub w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwi¹zaæ problem, ustaw kuchenkê z dala od odbiorników i przewodów antenowych.

Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pomog³y Ci rozwi¹zaæ problemów, skontaktuj siê z lokalnym centrum serwisowym firmy SAMSUNG.

6

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒG^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

Wybór pozycji grza³ki grilla (górny grill)

Górna grza³ka grilla jest u¿ywana do grillowania w trybie Top

Grill. Mo¿na j¹ ustawiæ w jednej z dwóch pozycji:

• Pozycja pozioma s³u¿y do gotowania w trybie Top

Grill lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem.

Przy przestawianiu grza³ki grilla, najpierw upewnij siê, ¿e temperatura wewn¹trz kuchenki wystarczaj¹co spad³a (nale¿y odczekaæ przynajmniej 10 minut od zakoñczenia grillowania lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem) i u¿ywaj do tego celu specjalnego przyrz¹du do przestawiania grza³ki grilla oraz zawsze nak³adaj do tej operacji rêkawicê termoodporn¹ dostarczon¹ razem z niniejsz¹ kuchenk¹.

NIE U¯YWAJ nadmiernej si³y przy przestawianiu grza³ki grilla.

Aby ustawiæ grza³kê grilla w pozycji...

Poziomej (do wszystkich trybów gotowania)

Wtedy...

Poci¹gnij grza³kê grilla do siebie

Przestaw j¹ do góry a¿ bêdzie w pozycji równoleg³ej do górnej œciany kuchenki

Wybór pozycji grza³ki grilla (dolny grill)

Dolna grza³ka grilla jest u¿ywana do grillowania w trybie Power

Grill. Mo¿na j¹ ustawiæ w jednej z dwóch pozycji:

• Pozycja pozioma s³u¿y do gotowania w trybie Power

Grill lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem

• Pozycja pionowa do gotowania mikrofalami.

Przy przestawianiu grza³ki grilla, najpierw upewnij siê, ¿e temperatura wewn¹trz kuchenki wystarczaj¹co spad³a (nale¿y odczekaæ przynamniej 10 minut od zakoñczenia grillowania lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem) i u¿ywaj do tego celu specjalnego przyrz¹du do przestawiania grza³ki grilla oraz zawsze nak³adaj do tej operacji rêkawicê termoodporn¹ dostarczon¹ razem z niniejsz¹ kuchenk¹.

NIE U¯YWAJ nadmiernej si³y przy przestawianiu grza³ki grilla.

Nie jest mo¿liwe uzyskanie w³aœciwych rezultatów gotowania przy funkcji power grill, jeœli dolna grza³ka grilla znajduje siê w pozycji pionowej. Dlatego zawsze przed w³¹czeniem funkcji power grill czy gotowania w trybie kombi z wykorzystaniem power grilla upewnij siê, ¿e dolna grza³ka grilla znajduje siê w pozycji poziomej.

PL

Aby ustawiæ...

Wtedy...

Doln¹ grza³kê grilla w pozycji poziomej (do gotowania w trybie power grill lub kombi mikrofale + power grill)

Poci¹gnij grza³kê grilla do siebie i przestaw j¹ do góry a¿ bêdzie w pozycji równoleg³ej do górnej

œciany kuchenki

Do oczyszczenia górnej œciany komory kuchenki wygodnie jest opuœciæ górn¹ grza³kê grilla w dó³ pod k¹tem ok. 45° i wyczyœciæ komorê kuchenki oraz grza³kê grilla.

Doln¹ grza³kê grilla w pozycji pionowej (do gotowania w trybach: top grill lub kombi mikrofale + górny grill, mikrofale, szybkie podgrzewanie, rozmra¿anie)

Z³ó¿ z powrotem grza³kê grilla do pozycji pionowej, równoleg³ej do tylnej œciany kuchenki

7

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒG_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

Gotowanie/Odgrzewanie

PL

Poni¿sze procedury wyjaœniaj¹, w jaki sposób gotowaæ lub odgrzewaæ ¿ywnoœæ. ZAWSZE sprawdzaj ustawienia gotowania przed pozostawieniem kuchenki bez nadzoru.

Najpierw sprawdŸ pozycjê grza³ki grilla i umieœæ ¿ywnoœæ na

œrodku talerza obrotowego. Zamknij drzwiczki kuchenki.

1.

Upewnij siê, ¿e górna grza³ka grilla znajduje siê w pozycji poziomej, a dolna grza³ka grilla w pozycji pionowej, wiêcej szczegó³ów znajdziesz na str 7.

2.

Ustaw poziom mocy na maksymalny obracaj¹c odpowiednio POKRÊT£O REGULACJI MOCY

(MAKSYMALNA MOC : 800 W)

3.

Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o TIMERA.

Rezultat: W³¹czy siê oœwietlenie wewn¹trz kuchenki i zacznie siê obracaæ talerz szklany.

Nigdy nie w³¹czaj kuchenki, gdy jest pusta.

Mo¿esz zmieniæ poziom mocy kuchenki podczas gotowania po prostu obracaj¹c POKRÊT£O REGULACJI POZIOMU MOCY.

Kuchenka musi byæ pod³¹czona do w³aœciwego gniazda zasilania. Talerz szklany musi znajdowaæ w kuchence. Je¿eli jest do gotowania u¿ywany poziom mocy ró¿ny od maksymalnego, potrawa potrzebuje wiêcej czasu na zagotowanie.

Przy przestawianiu grza³ki grilla, najpierw upewnij siê, ¿e temperatura wewn¹trz kuchenki wystarczaj¹co spad³a (nale¿y odczekaæ przynajmniej 10 minut od zakoñczenia grillowania lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem) i u¿ywaj do tego celu specjalnego przyrz¹du do przestawiania grza³ki grilla oraz zawsze nak³adaj do tej operacji rêkawicê termoodporn¹ dostarczon¹ razem z niniejsz¹ kuchenk¹.

Poziomy mocy

Mo¿na wybraæ jeden z poni¿szych poziomów mocy.

Poziomy mocy

Mikrofale

Wyjœcie

TOP GRILL

(górna grza³ka)

POWER GRILL

(górna i dolna grza³ka)

WYSOKI

ODGRZEWANIE

ŒREDNIO WYSOKI

ŒREDNI

ŒREDNIO NISKI

ROZMRA¯ANIE ( )

NISKI

GRILL

COMBI I (

COMBI II (

COMBI III (

)

)

)

800 W

700 W

600 W

450 W

300 W

180 W

100 W

-

300 W

450 W

600 W

1100 W

1100 W

1100 W

1100 W

1850 W

1850 W

1850 W

1850 W

Je¿eli wybierzesz wy¿szy poziom mocy, czas gotowania musi byæ skrócony.

Je¿eli wybierzesz ni¿szy poziom mocy, czas gotowania musi byæ wyd³u¿ony.

Zatrzymanie gotowania

Mo¿na w ka¿dej chwili zatrzymaæ gotowanie by sprawdziæ potrawê.

1.

Aby chwilowo zatrzymaæ gotowanie;

Otwórz drzwiczki kuchenki

Rezultat: Gotowanie zatrzyma siê. Aby przywróciæ gotowanie, zamknij drzwiczki kuchenki.

2.

Aby ca³kowicie zatrzymaæ gotowanie;

Przekrêæ pokrêt³o TIMERA na “0”

8

Regulacja czasu gotowania

Mo¿na zmieniæ czas gotowania po prostu przekrêcaj¹c pokrêt³o

TIMERA na ¿¹dane wskazanie czasu.

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒG`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

U¿ywanie funkcji szybkiego odgrzewania/ gotowania

Najpierw wybierz pozycjê grza³ki grilla i umieœæ ¿ywnoœæ na

œrodku talerza obrotowego. Zamknij drzwiczki kuchenki.

1.

Upewnij siê, ¿e górna grza³ka grilla znajduje siê w pozycji poziomej, a dolna grza³ka grilla w pozycji pionowej, wiêcej szczegó³ów znajdziesz na str 7.

Manualne rozmra¿anie ¿ywnoœci

Funkcja rozmra¿ania pozwala rozmra¿aæ miêso, drób czy ryby.

Najpierw sprawdŸ pozycjê grza³ki grilla i umieœæ ¿ywnoœæ na

œrodku talerza obrotowego. Zamknij drzwiczki kuchenki.

1.

Upewnij siê, ¿e górna grza³ka grilla znajduje siê w pozycji poziomej, a dolna grza³ka grilla w pozycji pionowej, wiêcej szczegó³ów znajdziesz na str 7.

PL

2.

Obróæ pokrêt³o REGULACJI POZIOMU MOCY na maksymaln¹ moc.

2.

Obróæ POKRÊT£O REGULACJI MOCY na symbol Rozmra¿ania ( ).

3.

Obracaj¹c pokrêt³o TIMERA na ¿¹dan¹ pozycjê wybierz ustawienia czasów szybkiego podgrzewania (napoje, zupa/ gulasz, œwie¿e warzywa)

3.

Ustaw czas rozmra¿ania obracaj¹c pokrêt³o TIMERA.

Rezultat: Rozpocznie siê rozmra¿anie.

U¿ywaj tylko naczyñ odpowiednich dla kuchenek mikrofalowych.

Przy przestawianiu grza³ki grilla, najpierw upewnij siê, ¿e temperatura wewn¹trz kuchenki wystarczaj¹co spad³a (nale¿y odczekaæ przynajmniej 10 minut od zakoñczenia grillowania lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem) i u¿ywaj do tego celu specjalnego przyrz¹du do przestawiania grza³ki grilla oraz zawsze nak³adaj do tej operacji rêkawicê termoodporn¹ dostarczon¹ razem z niniejsz¹ kuchenk¹

U¿ywaj tylko naczyñ przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych.

Przy przestawianiu grza³ki grilla, najpierw upewnij siê, ¿e temperatura wewn¹trz kuchenki wystarczaj¹co spad³a (nale¿y odczekaæ przynajmniej 10 minut od zakoñczenia grillowania lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem) i u¿ywaj do tego celu specjalnego przyrz¹du do przestawiania grza³ki grilla oraz zawsze nak³adaj do tej operacji rêkawicê termoodporn¹ dostarczon¹ razem z niniejsz¹ kuchenk¹.

Ustawienia funkcji szybkiego odgrzewania/ gotowania

Poni¿sza tabela prezentuje kilka wskazówek i zaleceñ podczas u¿ywania funkcji szybkiego podgrzewania i gotowania.

Symbol

¯ywnoœæ

Napoje

Moc

800 W

Zupa/Gulasz

(sch³odzone)

800 W

Œwie¿e warzywa

800 W

Porcja

150 ml

300-350 ml

300-350 g

Czas gotowania Czas odstania

1 min 25 s.

1-2 min.

4 min 10 s.

3 min.

5 min 30 s.

3 min.

Wybór akcesoriów

Stosuj wy³¹cznie naczynia przeznaczone do u¿ywania w kuchenkach mikrofalowych; nie u¿ywaj plastikowych pojemników, naczyñ, papierowych kubków, rêczników, itp.

Je¿eli chcesz wybraæ ³¹czony tryb gotowania (mikrofale i grill), u¿ywaj tylko naczyñ przeznaczonych do gotowania mikrofalami i jednoczeœnie ¿aroodpornych. Metalowe naczynia i narzêdzia mog¹ zniszczyæ kuchenkê.

Wiêcej szczegó³ów na temat naczyñ i narzêdzi znajduje siê w rozdziale

“Naczynia przeznaczone do kuchni mikrofalowych” na stronie 12.

9

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒGXWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

Grillowanie w trybie Top Grill

PL

Grill pozwala na szybkie ogrzewanie i pieczenie bez u¿ywania mikrofal. Do tego celu niniejsza kuchenka jest wyposa¿ona tak¿e w specjaln¹ metalow¹ podstawkê.

Górna grza³ka grilla mo¿e byæ u¿ywana samodzielnie; bez dolnej grza³ki grilla, jeœli chce siê tylko zapiec czy przypiec potrawê (patrz Grillowanie z u¿yciem górnej grza³ki grilla na str 21). Przy u¿ywaniu trybu

Top Grill zawsze sprawdzaj, czy górna grza³ka grilla znajduje siê w pozycji poziomej oraz czy dolna grza³ka grilla jest w pozycji pionowej na tylnej œciance komory kuchenki.

Wstêpne ogrzanie grza³ki górnego grilla przez 3 minuty umo¿liwi szybsze przypieczenie potrawy.

1.

Upewnij siê, ¿e górna grza³ka grilla znajduje siê w pozycji poziomej, a dolna grza³ka grilla w pozycji pionowej, wiêcej szczegó³ów znajdziesz na str 7.

2.

Ogrzej wstêpnie grza³kê grilla do ¿¹danej temperatury obracaj¹c pokrêt³o regulacji mocy na symbol ( ) i ustaw czas obracaj¹c odpowiednio pokrêt³o Timera.

3.

Umieœæ ¿ywnoœæ na podstawce metalowej.

Grillowanie w trybie Power Grill

Power grill pozwala na szybkie upieczenie i przyrumienienie potraw, be¿ u¿ywania mikrofal. Do grillowania s³u¿y dostarczona wraz z produktem specjalna metalowa podstawka.

Grza³ki grilla s¹ umieszczone pod górn¹ œciank¹ komory kuchenki oraz na tylnej œciance komory kuchenki.

Grza³ki dzia³aj¹ dopiero, gdy zamkniête s¹ drzwiczki kuchenki oraz obraca siê talerz szklany. Obracanie siê talerza umo¿liwia szybsze i bardziej równomierne przyrumienienie potrawy. Przed w³¹czaniem funkcji

Power Grill upewnij siê, ¿e obie grza³ki grilla znajduj¹ siê w pozycji poziomej. Podczas dzia³ania funkcji Power Grill dzia³aj¹ obie grza³ki grilla umo¿liwia-j¹c grillowanie potrawy jednoczeœnie z dwóch stron: od góry i od spodu. Zalet¹ tej funkcji jest to, i¿ nie trzeba potrawy obracaæ podczas grillowania (patrz przewodnik grillowania w trybie Power Grill na str 19~21).

Wstêpne ogrzanie grza³ek grilla przez 3 minuty umo¿liwi szybsze grillowanie potrawy.

1.

Upewnij siê, ¿e górna grza³ka i dolna grza³ka grilla znajduj¹ siê w pozycji poziomej; wiêcej szczegó³ów znajdziesz na str

7.

4.

Ustaw czas grillowania obracaj¹c pokrêt³o Timera.

(W przyk³adzie: 60 minut)

Rezultat: Rozpocznie siê grillowanie.

Zawsze u¿ywaj rêkawic przy dotykaniu naczyñ, poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce.

Przy przestawianiu grza³ki grilla, najpierw upewnij siê, ¿e temperatura wewn¹trz kuchenki wystarczaj¹co spad³a (nale¿y odczekaæ przynajmniej 10 minut od zakoñczenia grillowania lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem) i u¿ywaj do tego celu specjalnego przyrz¹du do przestawiania grza³ki grilla oraz zawsze nak³adaj do tej operacji rêkawicê termoodporn¹ dostarczon¹ razem z niniejsz¹ kuchenk¹.

2.

Ogrzej wstêpnie grza³kê grilla do ¿¹danej temperatury obracaj¹c pokrêt³o regulacji mocy na symbol ( ) i ustaw czas obracaj¹c odpowiednio pokrêt³o Timera.

3.

Wciœnij przycisk POWER GRILL ( ).

• : w³¹czenie Power Grilla,

• : wy³¹czenie Power Grilla.

Funkcja Power Grill dzia³a tylko w trybie grilla lub kombinacji mikrofal i grilla

4.

Umieœæ ¿ywnoœæ na podstawce metalowej.

5.

Ustaw czas grillowania obracaj¹c pokrêt³o Timera.

(W przyk³adzie: 60 minut)

Rezultat: Rozpocznie siê grillowanie.

Zawsze u¿ywaj rêkawic przy dotykaniu naczyñ, poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce.

Przy przestawianiu grza³ki grilla, najpierw upewnij siê, ¿e temperatura wewn¹trz kuchenki wystarczaj¹co spad³a (nale¿y odczekaæ przynajmniej 10 minut od zakoñczenia grillowania lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem) i u¿ywaj do tego celu specjalnego przyrz¹du do przestawiania grza³ki grilla oraz zawsze nak³adaj do tej operacji rêkawicê termoodporn¹ dostarczon¹ razem z niniejsz¹ kuchenk¹.

10

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒGXXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

£¹czenie mikrofal i grilla w trybie Top Grill

Niniejszy tryb gotowania ³¹czy promieniowanie cieplne pochodz¹ce z grza³ki grilla i szybkoœæ gotowania mikrofalami.

Funkcja dzia³a tylko po zamkniêciu drzwiczek kuchenki i gdy talerz szklany zacznie siê obracaæ. Dziêki obracaniu siê talerza potrawa równomiernie przypieka siê od góry.

W niniejszym modelu dostêpne s¹ trzy tryby kombinacji mikrofal z górn¹ grza³k¹ grilla:

600W +Top Grill, 450W + Top Grill i 300W +Top Grill.

ZAWSZE u¿ywaj naczyñ przeznaczonych do kuchni mikrofalowych i jednoczeœnie ¿aroodpornych. Idealne do tego s¹ naczynia ze szk³a i ceramiki, poniewa¿ pozwalaj¹ na równomiern¹ penetracjê ¿ywnoœci przez mikrofale.

ZAWSZE u¿ywaj rêkawic ochronnych przy dotykaniu naczyñ wewn¹trz kuchenki, poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce.

1.

Upewnij siê, ¿e górna grza³ka grilla znajduje siê w pozycji poziomej, a dolna grza³ka grilla w pozycji pionowej, wiêcej szczegó³ów znajdziesz na str 7.

2.

Umieœæ ¿ywnoœæ na podstawce i podstawkê na talerzu obrotowym. Zamknij drzwiczki kuchenki.

£¹czenie mikrofal i grilla w trybie Power Grill

Niniejszy tryb gotowania ³¹czy promieniowanie cieplne pochodz¹ce z dwóch grza³ek grilla i szybkoœæ gotowania mikrofalami. Funkcja dzia³a tylko gdy s¹ zamkniête drzwiczki kuchenki i obraca siê talerz szklany. Poniewa¿ dzia³aj¹ górna i dolna grza³ka grilla, ¿ywnoœæ jest przypieczona zarówno z góry, jak i od do³u.

Nie ma wiêc potrzeby obracania ¿ywnoœci. W niniejszym modelu s¹ dostêpne trzy tryby gotowania ³¹czonego mikrofal z trybem

Power Grill:

600 W + Power Grill, 450 W + Power Grill and 300 W + Power

Grill.

ZAWSZE u¿ywaj naczyñ przeznaczonych do kuchni mikrofalowych i jednoczeœnie ¿aroodpornych. Idealne do tego s¹ naczynia ze szk³a i ceramiki, poniewa¿ pozwalaj¹ na równomiern¹ penetracjê ¿ywnoœci przez mikrofale.

ZAWSZE u¿ywaj rêkawic ochronnych przy dotykaniu naczyñ wewn¹trz kuchenki, poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce.

1.

Upewnij siê, ¿e górna grza³ka i dolna grza³ka grilla znajduj¹ siê w pozycji poziomej; wiêcej szczegó³ów znajdziesz na str

7.

PL

2.

Umieœæ ¿ywnoœæ na podstawce i podstawkê na poziomie talerzu obrotowym. Zamknij drzwiczki kuchenki.

3.

Obróæ POKRÊT£O REGULACJI MOCY na w³aœciwe wskazanie poziomu mocy ( , , ).

3.

Obróæ POKRÊT£O REGULACJI MOCY na w³aœciwe wskazanie poziomu mocy ( , , ).

4.

Ustaw czas gotowania obracaj¹c pokrêt³o TIMERA.

(w przyk³adzie : 60 minut)

Rezultat: Rozpoczyna siê gotowanie.

Maksymalny poziom mocy mikrofal przy gotowaniu ³¹czonym z grillem wynosi 600 W.

Przy przestawianiu grza³ki grilla, najpierw upewnij siê, ¿e temperatura wewn¹trz kuchenki wystarczaj¹co spad³a (nale¿y odczekaæ przynajmniej 10 minut od zakoñczenia grillowania lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem) i u¿ywaj do tego celu specjalnego przyrz¹du do przestawiania grza³ki grilla oraz zawsze nak³adaj do tej operacji rêkawicê termoodporn¹ dostarczon¹ razem z niniejsz¹ kuchenk¹.

4.

Wciœnij przycisk POWER GRILL ( ).

• : w³¹czenie Power Grilla,

• : wy³¹czenie Power Grilla.

Funkcja Power Grill dzia³a tylko w trybie grilla lub kombinacji mikrofal i grilla.

5.

Ustaw czas grillowania obracaj¹c pokrêt³o Timera.

(W przyk³adzie: 60 minut)

Rezultat: Rozpocznie siê grillowanie.

Maksymalny poziom mocy mikrofal przy gotowaniu ³¹czonym z grillem wynosi 600W.

Przy przestawianiu grza³ki grilla, najpierw upewnij siê, ¿e temperatura wewn¹trz kuchenki wystarczaj¹co spad³a (nale¿y odczekaæ przynajmniej 10 minut od zakoñczenia grillowania lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem) i u¿ywaj do tego celu specjalnego przyrz¹du do przestawiania grza³ki grilla oraz zawsze nak³adaj do tej operacji rêkawicê termoodporn¹ dostarczon¹ razem z niniejsz¹ kuchenk¹.

11

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒGXYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

Naczynia przeznaczone do kuchni mikrofalowych

PL

Mikrofale, aby móc gotowaæ w kuchence mikrofalowej, powinny swobodnie docieraæ do ¿ywnoœci bez odbijania lub poch³aniania przez u¿ywane naczynie.

W zwi¹zku z tym nale¿y uwa¿nie dobieraæ naczynia. Je¿eli naczynie jest opisane jako nadaj¹ce siê do gotowania w kuchence mikrofalowej, nie musisz siê niczego obawiaæ.

W poni¿szej tabeli przedstawione zosta³y ró¿ne rodzaje naczyñ oraz wska-zówki dotycz¹ce ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.

Rodzaj naczynia

Folia aluminiowa

Talerz do opiekania

Porcelana i ceramika

Stosowanie Uwagi

✓ ✗

Mo¿e byæ stosowana w ma³ych iloœciach w celu zabezpieczenia niektórych fragmentów przed przypaleniem. Jeœli folia znajduje siê zbyt blisko œcianek kuchni lub zosta³a u¿yta w zbyt du¿ych iloœciach, mo¿e wyst¹piæ iskrzenie.

Nie podgrzewaj go wstêpnie d³u¿ej ni¿ osiem minut.

Porcelit, ceramika, emaliowane naczynia gliniane, chiñska porcelana itp. s¹ odpowiednie pod warunkiem, ¿e nie s¹ zdobione metalem.

Mro¿onki s¹ czasem pakowane do takich naczyñ.

Poliestrowe naczynia jednorazowego u¿ytku

Opakowania produktów gotowych do spo¿ycia

(fast-food)

• Kubki i pojemniki polistyrenowe

Mog¹ byæ u¿yte do podgrzania ¿ywnoœci.

Przegrzanie mo¿e doprowadziæ do stopienia polistyrenu.

Mog¹ siê zapaliæ.

• Torebki papierowe lub gazeta

• Papier z makulatury lub opaski metalowe

Mog¹ spowodowaæ iskrzenie.

Naczynia szklane

• Naczynia, w których potrawy s¹ przygotowywane w kuchni mikrofalowej a nastêpnie podawane na stó³

• Naczynia z cienkiego szk³a

• S³oiki szklane

Metalowe

• Pó³miski

• Opaski zaciskowe do torebek

Papierowe

• Talerze, kubki, serwetki i rêczniki

• Papier z makulatury

Plastikowe

• Pojemniki

• Cienka, przezroczysta folia

• Torebki do mro¿onek

✓ ✗

Papier woskowy lub t³uszczo-odporny

12

:Zalecane

✓✗

:Ostrze¿enie przed u¿ywaniem

:Niebezpieczne

Mog¹ byæ u¿ywane pod warunkiem, ¿e nie posiadaj¹ metalowych wykoñczeñ.

Mog¹ byæ u¿ywane do podgrzania

¿ywnoœci lub p³ynów. Delikatne szk³o mo¿e pêkn¹æ je¿eli zostanie gwa³townie rozgrzane.

Musisz zdj¹æ pokrywkê. Nadaj¹ siê wy³¹cznie do podgrzewania.

Mog¹ powodowaæ iskrzenia i doprowadziæ do pojawienia siê ognia.

Mog¹ byæ u¿ywane przy krótkich czasach gotowania lub pieczenia. Tak¿e do poch³a-niania nadmiaru wilgoci.

Mo¿e spowodowaæ iskrzenie.

Szczególnie gdy s¹ wykonane z tworzywa termoodpornego. Niektóre inne rodzaje tworzyw mog¹ ulec odkszta³ceniu lub odbarwieniu w wysokiej temperaturze.

Mo¿na j¹ stosowaæ w celu utrzymania wilgotnoœci w ¿ywnoœci. Nie powinna dotykaæ ¿ywnoœci. Zachowaj ostro¿noœæ podczas zdejmowania folii, poniewa¿ wydobywaæ siê bêdzie spod niej gor¹ca para.

Mo¿na stosowaæ tylko gdy s¹ to torebki, w których mo¿na ¿ywnoœæ gotowaæ i gdy s¹ one przeznaczone do gotowania w kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny byæ hermetyczne. W razie koniecznoœci przebij torebkê widelcem.

Mo¿na go stosowaæ do utrzymania poziomu wilgotnoœci w ¿ywnoœci oraz w celu zapobie-¿enia rozpryskiwaniu potrawy.

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒGXZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

Ksi¹¿ka kucharska

MIKROFALE

Energia mikrofalowa dok³adnie penetruje ¿ywnoœæ, zatrzymywana i poch³aniana przez zawart¹ w niej wodê, t³uszcz i sk³adniki cukrowe.

Mikrofale wprowadzaj¹ cz¹stki molekularne ¿ywnoœci w silne drgania. Gwa³towne ruch moleku³ powoduje tarcie i objawia siê w postaci gor¹ca gotuj¹cego ¿ywnoœæ.

GOTOWANIE

Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:

Naczynia musz¹ przepuszczaæ energiê mikrofalow¹, aby maksymalnie efektyw-nie oddzia³ywaæ na ¿ywnoœæ. Mikrofale s¹ odbijane przez metale, jak stal nier-dzewna, aluminium, miedŸ, ale przechodz¹ przez ceramikê, szk³o, porcelanê, plastik tak dobrze jak przez papier czy drewno. Nie wolno wiêc u¿ywaæ do gotowania w kuchenkach mikrofalowych naczyñ lub pojemników z metalu.

¯ywnoœæ, która mo¿e byæ gotowana w kuchenkach mikrofalowych:

Jest du¿o rodzajów takiej ¿ywnoœci: œwie¿e lub zamro¿one warzywa, owoce, makaron, ry¿, ziarna, fasola, ryby, miêso. Równie¿ sosy, polewy, zupy, puddingi, pó³produkty, musy owocowe mog¹ byæ gotowane w kuchenkach. Ogólnie mó-wi¹c w kuchence mikrofalowej mo¿na przygotowaæ wszystko to, co na konwen-cjonalnej kuchni – np. rozpuszczone mas³o czy czekolada (patrz rozdzia³ sposoby i wskazówki).

Przykrywanie naczyñ podczas gotowania

Przykrycie gotowanej ¿ywnoœci jest bardzo wa¿n¹ czynnoœci¹, gdy¿ paruj¹ca woda w postaci pary wp³ywa w istotny sposób na proces gotowania. ¯ywnoœæ mo¿e byæ przykryta na kilka sposobów: ceramicznym talerzem, plastikow¹ przykrywk¹ lub cienk¹ foli¹ przeznaczon¹ do gotowania w kuchenkach mikrofalowych.

Czasy odstania

Kiedy gotowanie jest zakoñczone, wa¿ne jest aby odczekaæ a¿ temperatura wyrówna siê w ¿ywnoœci gotowanej w kuchence.

Przewodnik kucharski dla mro¿onych warzyw

U¿ywaj miski ze szk³a ¿aroodpornego z pokrywk¹. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas - patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia ¿¹danego efektu. Dwukrotnie zamieszaj w trakcie i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a po gotowaniu. Przykrywaj na czas odstania.

Zalecenia Rodzaj ¿ywnoœci Porcja

Szpinak

Moc Czas

(min.)

150g 600W 4½-5½

Czas odstania

(min.)

2-3

Broku³y

Zielona fasola

300g 600W 9-10

Groszek zielony 300g 600W 7½-8½

300g 600W 8-9

2-3

2-3

2-3

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Dodaj 30 ml (2 ³y¿ki sto³owe) zimnej wody

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Dodaj 30 ml (2 ³y¿ki sto³owe) zimnej wody

Rodzaj ¿ywnoœci Porcja Moc Czas

(min.)

300g 600W 7½-8½

Czas odstania

(min.)

2-3 Mieszanka warzywna

(marchew/ groszek/ kukurydza)

Mieszanka warzywna

(chiñska)

300g 600W 8-9 2-3

Zalecenia

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) zimnej wody

Przewodnik gotowania ry¿u i makaronu

Ry¿: U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹ - ry¿ dwukrotnie zwiêksza objêtoœæ podczas gotowania. Gotuj pod przykryciem. Po gotowaniu dok³adnie zamieszaj przed odstaniem, dodaj sól, zio³a lub mas³o.

Makaron: U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹. Dodaj wrz¹c¹ wodê, szczyptê soli i dobrze zamieszaj. Gotuj bez przykrycia. Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu. Przykryj na czas odstania i nastêpnie starannie ods¹cz.

Rodzaj ¿ywnoœci Porcja Moc

250g 800W

Czas

(min.)

16-17

Czas odstania

(min.)

5

Zalecenia

Ry¿ bia³y

(parboiled)

Ry¿ br¹zowy

(parboiled)

Ry¿ mieszany

(bia³y + dziki)

Mieszanka

(ry¿ + ziarno)

Makaron

250g

250g

250g

250g

800W

800W

800W

800W

21-22

17-18

18-19

11-12

5

5

5

5

Dodaj 500 ml zimnej wody.

Dodaj 500 ml zimnej wody.

Dodaj 500 ml zimnej wody.

Dodaj 400 ml zimnej wody.

Dodaj 1000 ml gor¹cej wody.

PL

13

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒGX[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

PL

Przewodnik kucharski dla œwie¿ych warzyw

U¿yj ¿aroodpornego naczynia ze szk³a z pokrywk¹. Dodaj 30-45 ml zimnej wody (2-3

³y¿ki sto³owe) na ka¿de 250 g warzyw, chyba, ¿e s¹ podane inne zalecane iloœci - patrz tabela. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas - patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia ¿¹danego efektu. Raz zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a po gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem na 3 minuty.

Wskazówka: Potnij warzywa na mniej wiêcej równe kawa³ki. Im mniejsze kawa³ki, tym szybciej siê ugotuj¹.

Wszystkie warzywa œwie¿e powinny byæ ugotowane z u¿yciem pe³nej mocy kuchenki (800W).

Rodzaj

¿ywnoœci

Broku³y

Brukselka

Marchew

Kalafior

Cukinie

Bak³a¿any

Pory

Grzyby

Cebula

Papryka

Ziemniaki

Porcja Czas

250g

500g

4-4½

8-8½

250g 5½-6½

250g

250g

500g

250g

250g

250g

125g

250g

250g

250g

250g

500g

(min.)

4½-5

5-5½

8½-9

3½-4

3½-4

4½-5

1½-2

3-3½

5½-6

4½-5

4-5

7½-8½

Czas odstania

(min.)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Zalecenia

Przygotuj równej wielkoœci kwiaty.

U³ó¿ je ³ody¿kami do œrodka.

Dodaj 60-75 ml (5-6 ³y¿ek sto³owych) wody.

Potnij marchewki na równe plasterki.

Przygotuj równej wielkoœci kwiaty.

Du¿e potnij na po³owy. U³ó¿ je

³ody¿kami do œrodka.

Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml

(2 ³y¿ki sto³owe) wody lub trochê mas³a. Gotuj a¿ zmiêknie.

Potnij na drobne plasterki i pokrop sokiem z cytryny (1 ³y¿ka sto³owa)

Potnij w grube kr¹¿ki.

Przygotuj ma³e lub pokrojone w plasterki. Nie dodawaj wody. Skrop sokiem z cytryny. Dodaj pieprz i sól.

Ods¹cz przed podaniem.

Potnij na plasterki lub na po³ówki.

Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa) wody.

Potnij paprykê na drobne plasterki.

Zwa¿ obrane i pokrój na równej wielkoœci po³ówki lub æwiartki.

Rzepa 250g 5-5½ 3 Potnij rzepê w drobn¹ kostkê.

ODGRZEWANIE

Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje ¿ywnoœæ w znacznie krótszym czasie ni¿ konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna.

U¿ywaj poziomów mocy i czasów gotowania wed³ug zamieszczonych w przewodniku zaleceñ. Czasy podane w tabelach uwzglêdniaj¹ temperaturê wyjœciow¹ np. pokojow¹ +18 - +20°C lub sch³odzonej w lodówce ¿ywnoœci +5 - +7°C.

Przygotowanie i przykrycie

Unikaj odgrzewania du¿ych porcji miêsa - mo¿e dojœæ do przypalenia, wysuszenia zewnêtrznych czêœci zanim œrodek uzyska odpowiedni¹ do podania temperaturê.

Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.

Poziomy mocy i mieszanie potraw

Niektóre potrawy wymagaj¹ do odgrzewania mocy 800 W, podczas gdy inne potrzebuj¹ 600 W, 450 W czy nawet 300 W.

SprawdŸ zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla ró¿nych produktów.

Generalnie, lepiej jest w wiêkszoœci przypadków u¿ywaæ mniejszych poziomów mocy kuchenki szczególnie, je¿eli potrawa jest delikatna czy w du¿ych iloœciach. W niektórych przypadkach jednak lepiej jest j¹ podgrzaæ szybko(na przyk³ad paszteciki).

Dobrze wymieszaj lub obracaj ¿ywnoœæ w trakcie odgrzewania, aby uzyskaæ najlepsze rezultaty. Je¿eli to mo¿liwe, zamieszaj j¹ równie¿ przed samym podaniem.

Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i pokarmy dla niemowl¹t. Aby unikn¹æ wykipienia lub wrzenia mieszaj je czêsto przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Pozostaw p³yny w kuchence na czas odstania. Zalecamy w³o¿enie do szklanki z p³ynem plastikowej ³y¿ki lub szklanego mieszade³ka. Unikaj przegrzania jedzenia. Zalecamy ustawienie krótszego czasu i je¿eli to bêdzie konieczne - zwiêkszenie czasu o dodatkowe minuty w razie koniecznoœci.

Podgrzewanie i czas odstania

Je¿eli odgrzewasz ¿ywnoœæ po raz pierwszy - zanotuj ustawienie; mo¿e byæ pomocne przy nastêpnych próbach.

Zawsze upewnij siê, ¿e odgrzewana ¿ywnoœæ jest w ca³oœci gor¹ca. Pozostaw jedzenie na krótki czas po podgrzaniu, aby wyrówna³o temperaturê. Zalecany czas odstania wynosi 2 - 4 minuty chyba, ¿e inny jest podany w tabeli poni¿ej. Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i jedzenie dla niemowl¹t. Zobacz te¿ rozdzia³ z instrukcjami bezpieczeñstwa.

PODGRZEWANIE P£YNÓW

Zawsze pozostaw do odstania p³yny na co najmniej 20 sekund po wy³¹czeniu siê kuchenki dla oddania i wyrównania temperatury. Je¿eli to konieczne, zamieszaj podczas podgrzewania i ZAWSZE mieszaj p³yny po podgrzaniu. Aby unikn¹æ zagotowania czy wykipienia p³ynów, zalecane jest w³o¿enie do szklanki z p³ynem plastikowej

³y¿ki lub szklanego mieszade³ka oraz zamieszanie przed, w trakcie i po podgrzaniu.

14

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒGX\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWL¥T

POKARMY DLA NIEMOWL¥T:

W³ó¿ pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikowa pokrywk¹. Dobrze zamieszaj po podgrzaniu! Odstaw na 2-3 minuty przed podaniem. Ponownie zamieszaj i sprawdŸ temperaturê: miêdzy 30 – 40°C.

MLEKO DLA NIEMOWL¥T:

Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie podgrze-waj mleka w butelce ze smoczkiem, bo mo¿e ona wybuchn¹æ z przegrzania. Dobrze wstrz¹œnij przed odstaniem jak i przed podaniem! Zawsze starannie sprawdŸ temperaturê przed podaniem mleka dziecku. Zalecana temperatura podania wynosi ok.

37°C.

ZAPAMIÊTAJ:

Aby zapobiec oparzeniom nale¿y dok³adnie sprawdzaæ temperaturê pokarmów dla niemowl¹t. Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowl¹t

Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

Rodzaj

¿ywnoœci

Pokarm dla niemowl¹t

(warzywa + miêso)

Owsianka

(ziarno + mleko + owoce)

Mleko niemowlêce

Porcja

190g

190g

100ml

200ml

Moc

600W

600W

300W

Czas

30 s.

20 s.

30-40 s.

50 s. -1min.

Czas odstania

(w min.)

2-3

Zalecenia

2-3

2-3

Na³ó¿ do ceramicznego talerza. Podgrzej pod przykryciem. Za-mieszaj po podgrzaniu. Odstaw na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdŸ dok³adnie temperaturê.

Na³ó¿ do ceramicznego talerza. Podgrzej pod przykry-cim.

Zamieszaj po podgrzaniu.

Odstaw na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdŸ dok³adnie temperaturê.

Wlej mleko do sterylnej butelki szklanej. Dobrze zamieszaj i wstrz¹œnij przed podgrzaniem. Podgrzewaj odkryte. Dobrze wstrz¹œnij i pozostaw do od-stania, na co najmniej 3 minuty. Przed podaniem dok³adnie wstrz¹œnij i starannie sprawdŸ temperaturê przed podaniem mleka dziecku.

Podgrzewanie p³ynów i potraw

Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kuchenki.

Rodzaj

¿ywnoœci

Zupa

(sch³odzona)

Gulasz

(sch³odzony)

Makaron z sosem

(sch³odzony)

Nadziewany makaron z sosem

(sch³odzony)

Danie na talerzu

(sch³odzone)

Porcja

Napoje

(kawa, mleko, herbata, woda o temperaturze pokojowej)

150ml

(1 fili¿anka)

250ml

(1 kubek)

250g

350g

350g

350g

350g

Moc

800W

800W

Czas

(min.)

1-1 ½

1½ -2

600W 5 ½ -6 ½

600W 4 ½ -5 ½

600W

3-3½

5-6

600W 5 ½ -6 ½

Czas odstania

(min.)

1-2

Zalecenia

2-3

2-3

3

3

3

Wlej napój do ceramicznej fili¿anki i podgrzewaj bez przykrycia. Ustaw fili¿ankê

(150 ml) lub kubek (250 ml) na œrodku talerza obrotowego. Pozostaw do odstania w kuchence i dok³adnie zamieszaj przed i po czasie odstania.

Wlej do ceramicznego talerza. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹. Zamieszaj po podgrzaniu. Za-mieszaj ponownie przed podaniem.

Na³ó¿ gulasz do ceramicznego talerza. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹. Mie-szaj od czasu do czasu w trakcie podgrzewania oraz przed i po odstaniu.

Na³ó¿ makaron (spaghetti lub inny makaron jajeczny) na p³aski, ceramiczny talerz. Przykryj foli¹ do kuchenek. Zamieszaj przed podaniem.

Na³ó¿ makaron (ravioli, tortellini) do g³êbokiego, ceramicznego talerza.

Przykryj pokrywk¹ plastikow¹. Mieszaj od czasu do czasu w trakcie podgrzewania oraz przed i po odstaniu.

Gotowe do odgrzania danie sk³adaj¹ce siê z

2-3 sk³adników umieœæ na ceramicznym talerzu.

Przykryj przeŸroczyst¹ foli¹ do kuchenek.

PL

15

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒGX]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

PL

ROZMRA¯ANIE

Mikrofale s¹ doskona³ym sposobem na rozmra¿anie ¿ywnoœci. Rozmra¿aj¹ deli-katnie i w krótkim czasie zamro¿one produkty. Mo¿e to byæ pomocne w przypad-ku niespodziewanych goœci.

Zamro¿ony drób musi byæ starannie rozmro¿ony przed ugotowaniem. Usuñ wszystkie metalowe czêœci opakowania, obr¹czki itp. by pozwoliæ na odparowa-nie powsta³ego po rozmro¿eniu p³ynu.

W³ó¿ zamro¿one miêso do naczynia bez przykrycia. Obróæ na drug¹ stronê w po³owie czasu, odlej p³yn i usuñ wszystkie podroby tak szybko jak to mo¿liwe. Od czasu do czasu sprawdŸ temperaturê miêsa, aby upewniæ siê, ¿e miêso nie sta³o siê ciep³e.

Najmniejsze czêœci mog¹ szybciej siê ogrzewaæ i aby tego unikn¹æ mo¿na owi-n¹æ je ma³ymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmra¿ania.

Je¿eli drób ogrzeje siê na zewnêtrznej powierzchni, odstaw je na 20 minut przed ponownym rozpoczêciem rozmra¿ania po obróceniu.

Pozostaw rozmra¿an¹ rybê, miêso lub drób do ca³kowitego rozmro¿enia. Czas potrzebny do rozmro¿enia miêsa zale¿y g³ównie od jego masy. Skorzystaj z ta-beli zamieszczonej poni¿ej.

Wskazówka: Podczas rozmra¿ania mniejszych kawa³ków miêsa osi¹ga siê lepsze rezultaty rozmra¿ania du¿ych porcji miêsa.

Dla rozmra¿ania ¿ywnoœci zamro¿onej w temperaturze oko³o -18 do -20 °C skorzystaj z tabeli zamieszczonej poni¿ej jako przewodnika.

Wszystkie zamro¿one produkty powinny byæ rozmra¿ane z moc¹ na poziomie rozmra¿ania (180 W, ).

Rodzaj ¿ywnoœci Porcja Czas

(w min.)

Czas odstania

(w min.)

Zalecenia

Miêso

Siekana wo³owina

Steki wieprzowe

Drób

Porcjowany kurczak

250g

500g

250g

500g

(2 szt)

6½ -7½

13-14

7½ -8½

14½-15½

5-25 Umieœæ miêso na p³askim, ceramicznym talerzu. Cieñsze koñce owiñ foli¹ aluminiow¹.

Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

Ca³y kurczak 900g 28-30

15-40 U³ó¿ kawa³ki kurczaka skór¹ do do³u, ca³ego kurczaka piersi¹ do do³u na p³askim, ceramicznym talerzu. Cieñsze koñce, jak skrzyde³ka, owiñ foli¹ aluminiow¹.

Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

Ryby

Filety rybne 6-7

Ca³e ryby

200g

(2 szt)

400g

(4 szt)

12-13

5-15 Po³ó¿ ryby na p³askim, cera-micznym talerzu. U³ó¿ cieñsze koñce pod grubsze. Cieñsze koñce owiñ foli¹ aluminiow¹. Obróæ na drug¹ stronê po up³y-wie po³owy czasu!

Owoce

Jagody 250g 6-7 5 - 10 Roz³ó¿ owoce na p³askim, szklanym naczyniu (o du¿ej œrednicy).

Chleb

Bu³ki (kr¹¿ki)

(po 50 g szt.)

Tostowy/

Sandwich

Pieczywo ciemne

(m¹ka pszenno -

¿ytnia)

2 szt

4 szt

250g

500g

½-1

2-2½

4½-5

8-10

5 - 20 Roz³ó¿ bu³ki w ko³o na talerzu lub chleb na papierze kuchen-nym i po³ó¿ na talerzu obroto-wym.

Obróæ na drug¹ stronê po up³ywie po³owy czasu!

16

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒGX^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

POWER GRILL

Grza³ki grilla s¹ umieszczone: górna pod górn¹ œciank¹ wewn¹trz komory kuchenki i dolna na tylnej œciance komory kuchenki.

Dzia³aj¹, gdy drzwiczki kuchenki s¹ zamkniête i obraca siê talerz szklany. Dziêki obracaniu siê talerza potrawa jest przypieczona równomiernie.

Przed w³¹czeniem trybu Power Grill upewnij siê, ¿e obie grza³ki grilla (górna i dolna) znajduj¹ siê w pozycji poziomej.

Podczas dzia³ania funkcji Power Grill nagrzewaj¹ siê obie grza³ki grilla i potrawa jest przypiekana jednoczeœnie z góry i tak¿e od do³u.

Zalet¹ takiego systemu jest fakt, ¿e nie ma potrzeby obracania ¿ywnoœci podczas pieczenia (patrz przewodnik u¿ywania trybu Power Grill).

Wstêpne ogrzanie grilla przez 3 minuty przyœpiesza grillowanie potraw.

Naczynia do grillowania:

Powinny byæ odporne na ogieñ i mog¹ zawieraæ metal. Nie zaleca siê stosowania naczyñ plastikowych, poniewa¿ mog¹ siê stopiæ lub odkszta³ciæ.

¯ywnoœæ zalecana do przygotowania na grillu:

Kotlety, kie³baski, steki, hamburgery, plastry bekonu i wêdzonki, schab, szynka, cienkie porcje ryby, sandwicze, i wszystkie rodzaje tostów z serem.

Wa¿na wskazówka:

Je¿eli kuchenka ma pracowaæ w trybie Power Grill, upewnij siê, ¿e obie grza³ki grilla

(górna i dolna) s¹ ustawione w pozycji poziomej (dolna grza³ka grilla nie jest w pozycji pionowej). Prosimy pamiêtaæ, ¿e ¿ywnoœæ musi byæ u³o¿ona na podstawce metalowej, chyba ¿e s¹ inne zalecenia w instrukcji.

MIKROFALE + POWER GRILL

Tryb niniejszy stanowi po³¹czenie promieniowania cieplnego z grilla z szybkoœci¹ gotowania mikrofalami. Dzia³a tylko przy zamkniêtych drzwiczkach kuchenki i obracaj¹cym siê talerzu szklanym. Obracanie siê talerza powoduje lepsze i równomierne upieczenie potraw. Nie trzeba tak¿e obracaæ ¿ywnoœci na drug¹ stronê.

W Pañstwa kuchence s¹ dostêpne trzy tryby kombinacji mikrofal z grillem:

600 W + Power Grill, 450 W + Power Grill, 300 W + Power Grill.

Wa¿na wskazówka:

Je¿eli kuchenka ma pracowaæ w trybie ³¹czonym (mikrofale + power grill), upewnij siê, ¿e obie grza³ki grilla s¹ ustawione w pozycji poziomej (dolna grza³ka nie mo-¿e byæ w pozycji pionowej). ¯ywnoœæ powinna byæ umieszczona na podstawce metalowej, chyba, ¿e w instrukcji s¹ inne zalecenia. Prosimy o sprawdzenie tych informacji w nastêpnym rozdziale.

TOP GRILL

Górna grza³ka mo¿e byæ u¿ywana bez w³¹czania dolnej grza³ki, je¿eli chcesz przyrumieniæ tylko jedn¹ stronê gotowanej potrawy (patrz przewodnik grillowania dla trybu Top Grill).

Jeœli kuchenka ma pracowaæ w trybie Top Grill, upewnij siê, ¿e górna grza³ka grilla znajduje siê w pozycji poziomej, a górna grza³ka w pozycji pionowej na tylnej œciance komory kuchenki.

¯ywnoœæ powinna byæ umieszczona na podstawce metalowej, chyba, ¿e w instrukcji s¹ inne zalecenia.

PL

MIKROFALE + TOP GRILL

Tryb niniejszy stanowi po³¹czenie promieniowania cieplnego z górnej grza³ki grilla z szybkoœci¹ gotowania mikrofalami. Dzia³a tylko przy zamkniêtych drzwiczkach kuchenki i gdy obraca siê talerz szklany.

Obracanie siê talerza powoduje bardziej równomierne przypieczenie potrawy z wierzchu.

W tym modelu s¹ dostêpne trzy tryby kombinacji mikrofali i górnej grza³ki grilla:

600 W + Top Grill, 450 W + Top Grill, 300 W + Top Grill.

Wa¿na wskazówka:

Zawsze gdy u¿ywasz trybu ³¹czonego (mikrofale + Top Grill), upewnij siê, ¿e górna grza³ka grilla znajduje siê w pozycji poziomej, a górna grza³ka w pozycji pionowej na tylnej œciance komory kuchenki.

¯ywnoœæ powinna byæ umieszczona na podstawce metalowej, chyba, ¿e w instrukcji s¹ inne zalecenia.

Naczynia zalecane do trybu mikrofale + grill:

Prosimy u¿ywaæ naczyñ przepuszczaj¹cych mikrofale. Naczynia powinny byæ tak¿e

¿aroodporne. Nie zaleca siê stosowania naczyñ metalowych. Nie zaleca siê stosowania naczyñ plastikowych, poniewa¿ mog¹ siê stopiæ lub odkszta³ciæ.

¯ywnoœæ zalecana do przygotowania w trybie kombinowanym grill + mikrofale:

Do gotowania w tym trybie nadaj¹ siê wszystkie te potrawy, które wymagaj¹ jednoczesnego podgrzewania i pieczenia (np. zapieczony makaron), jak i potrawy, które potrzebuj¹ przypieczenia z wierzchu. Mo¿na te¿ w ten sposób przygotowaæ porcje, które przypieka siê od góry (np. kawa³ki kurczaka z chrupi¹cym przypieczonym wierzchem). Prosimy skorzystaæ z tabeli grillowania.

17

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒGX_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

PL

Przewodnik grillowania w trybie Power Grill dla tostów, wypieków i warzyw

U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów gotowania.

U¿ywaj rêkawic ochronnych przy dotykaniu ¿ywnoœci wewn¹trz kuchenki. Nie dotykaj gor¹cych grza³ek po zakoñczeniu grillowania, zachowaj ostro¿noœæ w czasie, gdy zmieniaj¹ po³o¿enie

.

¯ywnoœæ

Tosty

Tosty z serem i pomidorem

Tosty hawajskie (szynka, ananas, plasterki sera)

Porcja Czas ogrzania wstêpnego Power

Grill

(min.)

Moc

4 szt -

2 szt

(250 g)

-

Tylko

Power

Grill

300 W +

Power

Grill

Czas

(min.)

Instrukcje

6-8 Po³ó¿ tosty jeden obok drugiego na podstawce metalowej.

3-4 WeŸ kromkê chleba tostowego i po³ó¿ na niej plasterek szynki, pomidora i ser na wierzchu ka¿dego tostu.

2 szt

(250 g)

-

Ciastka z nadzieniem owocowym

Ciastka

(paszteciki) z nadzieniem rybnym

Krokiety

‘rosyjskie’

200 g

(2 szt)

200 g

(2 szt)

300 g

(4 szt)

3

3

3

300 W +

Supe rGrill

Tylko

Power

Grill

4-5 Najpierw przypiecz same tosty. Nastêpnie u³ó¿ na nich szynkê, ananas, plasterek sera i po³ó¿ jeden obok drugiego na œrodku podstawki. Pozostaw do odstania ma 2-3 min.

11-13 Nadziej œwie¿e ciasto owocami np. morelami. Po³ó¿ 2 nadziewane ciastka jedno na przeciw drugiego na papierze do pieczenia na metalowej podstawce. Posmaruj ciastka roztrzepanym jajkiem.

300 W +

Supe rGrill

300 W +

Power

Grill

5-7 Nadziej œwie¿e ciastko posiekan¹ ryb¹ z przyprawami.

Po³ó¿ 2 nadziewane ciastka jedno na przeciw drugiego na papierze do pieczenia na metalowej podstawce. Posmaruj ciastka roztrzepanym jajkiem.

4½-

Po³ó¿ zrolowane naleœniki nadziewane miêsem mielonym (ugotowanym) jeden obok drugiego na metalowej podstawce.

¯ywnoœæ

Omlet

Szasz³yki warzywne

Cukinia pieczona

Bak³a¿any pieczone

Ziemniaki pieczone

Zapiekany makaron/

Lasagne

Porcja Czas ogrzania wstêpnego Power

Grill

(min.)

Moc

150 g 3

200 g

(2 szt)

200 g

3

3

Czas

(min.)

Instrukcje

300 W +

Power

Grill

Tylko

Power

Grill

300W +

Power

Grill

5-6 Rozmieszaj 2 jajka, 2 ³y¿ki sto³owe mleka i dodaj przyprawy. Wlej do nat³uszczonego naczynia i posyp serem z wierzchu. Naczynie postaw na podstawce metalowej.

10-12 Potnij warzywa np. cukiniê, paprykê, grzyby na kawa³ki i nadziej na szpikulec. Posmaruj warzywa olejem z przyprawami i ustaw szasz³yki jeden obok drugiego na podstawce. Wsuñ podstawkê na wysoki poziom ko-mory kuchenki.

7½-

Przetnij cukiniê wzd³u¿ na po³ówki i po³ó¿ na nich kwaœn¹ œmietanê z przyprawami i startym serem. U³ó¿ po³ówki ko³o siebie na metalowej podstawce.

250 g 3 300W +

Power

Grill

500 g

400 g

3

3

600W +

Power

Grill

450W +

Power

Grill

8-10 Po³ó¿ 6 plastrów bak³a-¿ana na metalowej podstawce.

U³ó¿ na wierzchu siekane pomidory, kwaœn¹ œmietanê, przyprawy i tarty ser.

7-9 U³ó¿ ziemniaki (4-5 sztuk) w ko³o na metalowej podstawce.

8-12 W³ó¿ œwie¿¹ zapiekankê z makaronu / lasagne do odpowiedniego ¿aroodpornego naczynia i ustaw na metalowej podstawce. Po zapieczeniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.

18

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒGX`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

Przewodnik grillowania w trybie Power Grill miêsa, drobiu i ryb

Przed w³¹czeniem funkcji Power Grill upewnij siê ¿e obie grza³ki grilla (górna i dolna) znajduj¹ siê w pozycji poziomej. U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru sposobu i czasu grillowania.

U¿ywaj rêkawic ochronnych przy wyjmowaniu potraw z kuchenki. Nie dotykaj gor¹cych grza³ek zaraz po zakoñczeniu grillowania.

Œwie¿a ¿ywnoœæ Porcja

Steki wo³owe

(œrednie)

300-400 g

(4 szt)

Czas ogrza-nia wstêpnego Power

Grill (min.)

3

Moc

Kebab/

Szasz³yki

Klopsiki z miêsa mielonego

Kawa³ki kurczaka

400 g

(4 szt)

300 g

(2 szt)

400-500 g

3

3

3

Czas

(min.)

Instrukcje

Tylko

Power

Grill

300 W

+ Power

Grill

300 W

+ Power

Grill

300 W +

Power

Grill

20-22 Posmaruj steki wo³owe lub jagniêce olejem i przyprawami.

U³ó¿ je w ko³o na metalowej podstawce.

11-13 Nadziej kawa³ki miêsa wieprzowego, wo³owego lub jagniêcego z warzywami i przyprawami na szpikulec. Nie marynuj miêsa w occie. Po³ó¿ jeden obok drugiego szpikulce z kebabem/ szasz³ykiem na podstaw-ce metalowej.

Pozostaw do odstania na 1-2 minuty.

12-13 Przygotuj miêso mielone, dodaj zio³a i przyprawy. Nadziej na dre-wniane wyka³aczki i ro-z³ó¿ na metalowej podstawce.

Wsuñ tackê na wysoki poziom. Pozostaw do odstania na 1-2 minuty po zakoñczeniu grillowania.

14-16 Posmaruj kawa³ki kurczaka olejem z przyprawami. Roz³ó¿ naprzeciw siebie na

œrodku podstawki. Pozostaw do odstania na

2-3 minuty.

Œwie¿a ¿ywnoœæ Porcja

Filety z piersi kurczaka

300-400 g

(2 szt)

Czas ogrza-nia wstêpnego Power

Grill (min.)

3

Moc

Karp w kwaœnej

œmietanie

Ryba pieczona

Filety z ³ososia

300 g

(1 pc)

600 g

(2 szt)

200-300 g

(1 szt)

3

3

3

Czas

(min.)

Instrukcje

300 W +

Power

Grill

300 W +

Power

Grill

300 W +

Power

Grill

300 W +

Power

Grill

10-12 Zamarynuj filety z piersi kurczaka lub indyka i po³ó¿ jeden obok drugiego na œrodku podstawki metalowej.

9-11 Na³ó¿ 3-4 ³y¿ki kwaœnej

œmietany na karpia i do œrodka ryby w³ó¿ przyprawy. U³ó¿ na

œrodku metalowej podstawki. Po grillowaniu pozostaw do odstania na 3 min.

14-16 Posmaruj skórê np. pstr¹ga czy dorady olejem i sol¹. Dodaj zio³a i przyprawy do wnêtrza ryby. Po³ó¿ ryby jedn¹ obok drugiej g³ow¹ naprzeciw ogona na podstawce. Pozostaw do odstania na

2-3 minuty po zakoñczeniu grillowania.

8-10 Po³ó¿ filet na œrodku podstawki. Pozostaw do odstania na 2-3 minuty po zakoñczeniu grillowania.

PL

19

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒGYWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

PL

Przewodnik grillowania zamro¿onej ¿ywnoœci w trybie Power Grill

Przed w³¹czeniem funkcji Power Grill upewnij siê ¿e obie grza³ki grilla (górna i dolna) znajduj¹ siê w pozycji poziomej. U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru sposobu i czasu grillowania.

U¿ywaj rêkawic ochronnych przy wyjmowaniu potraw z kuchenki. Nie dotykaj gor¹cych grza³ek zaraz po zakoñczeniu grillowania.

Mro¿ona

¿ywnoœæ

Porcja Instrukcje

Pieczywo czosnkowe

(uprzednio upieczone)

175 g

Czas ogrzania wstêpnego Power

Grill (min.)

Moc

3 300 W +

Power

Grill

Czas

(min)

5-6 U³ó¿ bagietki posmarowane mas³em czosnkowym na podstawce metalowej.

Zapiekanki z bagietek

250 g

(2 szt)

3

Pizza

Zapiekanka rybna

300-400 g

400 g

-

-

300 W +

Power

Grill

7 ½-8 ½ U³ó¿ bagietki z np. szynk¹, serem i pomidorem ) obok siebie na podstawce metalowej.

Pozostaw do odstania na 1-2 min po zakoñczeniu grillowania.

450 W +

Power

Grill

7-9 U³ó¿ pizzê na metalowej podstawce

450 W +

Power

Grill

15-17 W³ó¿ zamro¿on¹ zapiekankê rybn¹ do odpowiedniej wielkoœci naczynia ¿aroodpornego. Naczynie ustaw na metalowej podstawce. Pozostaw do odstania na 2-3 min po zakoñczeniu grillowania.

Przewodnik grillowania w trybie Top Grill

Ogrzej wstêpnie górn¹ grza³kê grilla w trybie grilla przez 3 minuty.

U¿yj poziomów mocy i czasów w niniejszej tabeli jako przewodnika grillowania.

¯ywnoœæ

Tosty

Porcja Moc

4 szt (ok.

25 g/szt)

Tylko Top

Grill

Czas 1. strony

(min.)

4-5

Czas 2. strony

(min.)

Instrukcje

4½ -5½ U³ó¿ kromki tostów obok siebie na podstawce metalowej

Bu³ki (kr¹¿ki; wczeœniej przypieczone)

2-4 szt Tylko Top

Grill

Pomidory pieczone

200 g

(2 szt.)

400 g

(4 szt)

2-3

300 W +

Top Grill

3½ -4 ½

6-7

Jab³ka pieczone

1 jab³ko

(200 g)

2 jab³ka

(400 g)

300 W +

Top Grill

4-4 ½

6-7

2-3 U³ó¿ bu³ki najpierw doln¹ stron¹ do góry bezpoœrednio na talerzu obrotowym.

--Potnij pomidory na po³ówki.

Z wierzchu po³ó¿ trochê sera. Roz³ó¿ w ko³o na p³askim talerzu ze szk³a ¿aroodpornego. Umieœæ na podstawce metalowej.

---Obierz jab³ka i nadziej je rodzynkami i d¿emem. Z wierzchu posyp p³atkami migda³ów. U³ó¿ jab³ka na p³askim naczyniu ze szk³a

¿aroodpornego. Naczynie postaw bezpoœrednio na talerzu szklanym.

20

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒGYXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)

.

Przewodnik grillowania w trybie Top Grill (ci¹g dalszy)

¯ywnoœæ

Mro¿one bu³ki (ok.

50g/szt)

Porcja Moc

2 szt

4 szt

Mikrofale +

Top Grill

Czas 1. strony

(min.)

300 W

+ Grill

1-1 ½

2-2 ½

Czas 2. strony

(min.)

Tylko

Top

Grill

1-2

1-2

Instrukcje

U³ó¿ bu³ki w ko³o na talerzu obrotowym. Grilluj drug¹ stronê do uzyskania preferowanego przypieczenia. Pozostaw do odstania na 2-5 minut.

Zapiekanka

(zamro¿ona; warzywna/ ziemniaczana)

400 g 450 W +

Top Grill

13-14

Makaron mro¿ony

(Cannelloni /

Macaroni /

Lasagne)

400 g 600 W +

Top Grill

14-15

Frytki

(zamro¿one)

250 g 450 W +

Top Grill

9-11

---

---

W³ó¿ mro¿on¹ zapiekankê do ma³ego okr¹g³ego naczynia ze szk³a ¿aroodpornego. Naczynie postaw na metalowej podstawce.

Po ugotowaniu pozostaw do odstania na 2-3 min.

W³ó¿ mro¿ona zapiekankê do ma³ego p³askiego prostok¹tnego naczynia ze szk³a

¿aroodpornego. Naczynie postaw bezpoœrednio na talerzu obrotowym. Po ugotowaniu pozostaw do odstania na 2-3 min.

4-5 Roz³ó¿ frytki na papierze do pieczenia na metalowej podstawce.

WSKAZÓWKI SPECJALNE

MAS£O ROZPUSZCZANE

W³ó¿ 50 g mas³a do ma³ej, szklanej miski. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹. Pod-grzewaj przez 30-40 sekund u¿ywaj¹c mocy 800 W, a¿ mas³o siê rozpuœci.

PL

ROZPUSZCZONA CZEKOLADA

W³ó¿ 100 g czekolady do ma³ej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 3-5 minut, z moc¹ 450 W a¿ do rozpuszczenia.

Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. U¿yj rêkawic do wyjmowania!

ROZPUSZCZONY MIÓD KRYSTALICZNY

W³ó¿ 20 g miodu do ma³ej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 20-30 sekund z moc¹

300 W, a¿ miód siê rozpuœci.

ROZPUSZCZONA ¯ELATYNA

Wsyp 10 g ¿elatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Os¹czon¹ w³ó¿ do ma³ej,

¿aroodpornej miski. Podgrzewaj przez 1 minutê z moc¹ 300 W. Zamieszaj po rozpuszczeniu.

GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)

Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez przykrycia w misce ¿aroodpornej przez 31/2 do 41/2 minuty z moc¹ 800 W a¿ lukier/ polewa bêdzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj w czasie gotowania.

GOTOWANY D¯EM

W³ó¿ 600 g owoców (na przyk³ad ró¿nych jagód) w odpowiedniej wielkoœci naczynie ¿aroodporne z przykryciem, dodaj 300 g cukru ¿eluj¹cego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod przykryciem przez 10 – 12 minut z moc¹ 800 W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej bezpoœrednio do ma³ych s³oików twist-off, postaw je na nakrêtkach i odczekaj przez 5 minut.

PUDDING (budyñ)

Zmieszaj budyñ z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml) i dok³adnie wymieszaj. U¿yj odpowiedniej wielkoœci naczynia ¿aroodpornego z przykryciem. Gotuj przez 6½ do 7½ minuty z moc¹ 800 W. Kilkakrotnie zamie-szaj w trakcie gotowania.

PODPIEKANE P£ATKI MIGDA£OWE

Roz³ó¿ 30 g migda³ów na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie 31/2

- 41/2 minutowego podpiekania z moc¹ 600 W. Pozostaw do odstania przez 2 – 3 minuty. U¿yj rêkawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!

21

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒGYYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

Czyszczenie kuchenki mikrofalowej

PL

Aby unikaæ gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci i osadzania siê t³uszczu, nale¿y regularnie czyœciæ ni¿ej wymienione czêœci kuchenki mikrofalowej:

• Wewnêtrzne i zewnêtrzne powierzchnie

• Drzwiczki i ich uszczelki

• Talerz szklany i pierœcieñ obrotowy

ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe s¹ czyste i czy drzwiczki zamykaj¹ siê prawid³owo

1.

Zmywaj powierzchnie zewnêtrzne delikatn¹ szmatk¹ zamoczon¹ w ciep³ej wodzie z myd³em, op³ucz i osusz.

2.

Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnêtrznych powierzchni przy pomocy namydlonej szmatki. Nastêpnie op³ucz i osusz.

3.

Aby usun¹æ stwardnia³e resztki ¿ywnoœci i pozbyæ siê nieprzyjemnych zapachów, umieœæ na szklanym talerzu kubek z rozcieñczonym sokiem cytryno-wym i podgrzewaj go przez 10 min z maksymalnym poziomem mocy

4.

Myj szklany talerz (przeznaczony do zmywarek) tak czêsto jako to konieczne.

NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie u¿ywaj materia³ów œciernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myj¹c uszczelki drzwiowe zwróæ szczególn¹ uwagê, aby upewniæ siê, ¿e nie ma w nich cz¹stek:

• Zanieczyszczeñ

• Osadów przeszkadzaj¹cych w szczelnym zamkniêciu drzwiczek.

Przechowywanie i naprawa kuchenki mikrofalowej

Konserwuj¹c lub oddaj¹c do naprawy kuchenkê mikrofalow¹ musisz zachowaæ kilka prostych œrodków ostro¿noœci.

Kuchenki mikrofalowej nie mo¿na u¿ywaæ w nastêpuj¹cych przypadkach:

• S¹ z³amane zawiasy drzwiowe

• S¹ uszkodzone uszczelki drzwiowe

• Jest pokrzywiona lub wgiêta obudowa

Naprawy mo¿e przeprowadzaæ wy³¹cznie pracownik serwisu posiada-j¹cego autoryzacjê producenta kuchenki mikrofalowej.

NIGDY nie zdejmuj os³ony zewnêtrznej z kuchni mikrofalowej. Je¿eli kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz w¹tpliwoœci co do poprawnoœci jej dzia³ania, wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:

• Wyjmij wtyczkê z gniazdka sieciowego

• Skontaktuj siê z najbli¿szym autoryzowanym centrum serwisowym

Je¿eli przez jakiœ czas nie zamierzasz u¿ywaæ kuchenki mikro-falowej, postaw j¹ w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.

Powód: Kurz i wilgoæ mog¹ niekorzystnie oddzia³ywaæ na robocze czêœci kuchenki mikrofalowej

Niniejsza kuchenka nie jest przeznaczona do u¿ywania w celach zarobkowych.

Jeœli chce siê oczyœciæ górn¹ czêœæ komory kuchenki, wygodniej jest, jeœli na ten czas opuœci siê górn¹ grza³kê grilla do poziomu

45° i wtedy oczyœci j¹ tak¿e.

22

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒGYZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

Dane techniczne

SAMSUNG ci¹gle podnosi jakoœæ swoich wyrobów. Dlatego zastrzega siê mo¿liwoœæ dokonywania zmian zarówno w danych technicznych, jak i niniejszej instrukcji obs³ugi.

Model

Zród³o zasilania

Pobór mocy

Maksymalny

Mikrofale

Top grill

Power grill

PG811

230V ~ 50 Hz

3100 W

1250 W

1100 W

1850 W

Moc wyjœciowa mikrofal 100 W / 800 W (IEC-705)

Czêstotliwoœæ pracy

2450 MHz

Magnetron

Metoda ch³odzenia

Wymiary

(szer. x wys. x g³êb.)

Zewnêtrzne

Komory kuchenki

OM75P(31)

Wiatraczek ch³odz¹cy

489 x 275 x 408 mm

330 x 211 x 329 mm

23 l Objêtoœæ komory

Waga

Netto ok. 15 kg

Uwaga

23

PL

wn_XX†wsU”GGwˆŽŒGY[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGG`aX\Ght

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project