Samsung PG831 User manual

Samsung PG831 User manual
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
KUCHENKA MIKROFALOWA
Instrukcja obs³ugi i ksi¹¿ka kucharska
PG831
Code No.: DE68-02399D
Skrócona instrukcja obs³ugi........................................................... 2
Kuchenka......................................................................................... 3
Akcesoria......................................................................................... 3
Panel sterowania ........................................................................... 4
U¿ywanie niniejszej instrukcji obs³ugi ........................................... 4
Warunki bezpiecznej eksploatacji .................................................. 5
Instalacja Pañstwa kuchenki mikrofalowej .................................... 7
Ustawianie czasu ............................................................................ 7
Postêpowanie w razie pojawienia siê
w¹tpliwoœci lub problemów........................................................... 8
Wybór pozycji grza³ki grilla (górny grill) ........................................ 8
Wybór pozycji grza³ki grilla (dolny grill) ........................................ 9
Gotowanie/Odgrzewanie................................................................ 9
Poziomy mocy .............................................................................. 10
Zatrzymanie gotowania ................................................................ 10
Regulacja czasu gotowania .......................................................... 10
U¿ywanie funkcji automatycznego odgrzewania........................ 11
U¿ywanie funkcji automatycznego rozmra¿ania ......................... 12
Ustawienia funkcji automatycznego rozmra¿ania....................... 12
Wybór akcesoriów........................................................................ 13
Grillowanie w trybie Top Grill ...................................................... 13
Grillowanie w trybie Power Grill .................................................. 14
£¹czenie mikrofal i grilla w trybie Top Grill ................................. 15
£¹czenie mikrofal i grilla w trybie Power Grill ............................. 16
U¿ywanie funkcji automatycznego gotowania
w trybie Power Grill ...................................................................... 17
U¿ywanie funkcji automatycznego odgrzewania
w trybie Power Grill ...................................................................... 18
U¿ywanie funkcji wentylacji komory kuchenki............................ 19
Wy³¹czanie sygnalizacji dŸwiêkowej............................................ 20
Blokada dostêpu do kuchenki mikrofalowej ............................... 20
Naczynia przeznaczone do kuchni mikrofalowych ..................... 21
Ksi¹¿ka kucharska ......................................................................... 22
Czyszczenie kuchenki mikrofalowej............................................. 32
Przechowywanie i naprawa kuchenki mikrofalowej ................... 33
Dane techniczne ........................................................................... 33
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Skrócona instrukcja obs³ugi
PL
Jeœli chcesz coœ ugotowaæ
Jeœli chcesz coœ grillowaæ w trybie Top grill
1. Umieœæ ¿ywnoœæ w kuchence.
Wybierz poziom mocy wciskaj¹c przycisk
razy.
1. Ogrzej wstêpnie grill do ¿¹danej temperatury wciskaj¹c najpierw przycisk
, i ustawiaj¹c czas ogrzewania za pomoc¹
przycisków (10min, 1min i 10s) oraz wciskaj¹c przycisk Start
.
raz lub wiêcej
2. Wybierz czas gotowania wciskaj¹c przycisk 10min., 1min.
lub 10s wed³ug potrzeby.
2. Umieœæ ¿ywnoœæ w kuchence na wysokiej podstawce metalowej.
Wciœnij przycisk
. Ustaw czas grillowania za pomoc¹
przycisków 10min, 1min i 10s.
3. Wciœnij przycisk Start
.
Rezultat : Gotowanie rozpocznie siê.
Kiedy gotowanie siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy.
3. Wciœnij przycisk Start
.
Jeœli chcesz coœ grillowaæ w trybie Power Grill
Jeœli chcesz coœ rozmroziæ
1. Umieœæ zamro¿on¹ ¿ywnoœæ w kuchence.
Wciœnij przycisk Auto ( ) raz lub wiêcej razy, w zale¿-noœci
od rodzaju rozmra¿anej ¿ywnoœci.
1. Ogrzej wstêpnie grill do ¿¹danej temperatury wciskaj¹c najpierw przycisk
, i ustawiaj¹c czas ogrzewania za pomoc¹
przycisków (10min, 1min i 10s) oraz wciskaj¹c przycisk Start
.
2. Wybierz wagê potrawy wciskaj¹c przycisk kg i g wed³ug potrzeby.
2. Umieœæ ¿ywnoœæ w kuchence na podstawce metalowej.
Wciœnij przycisk
. Ustaw czas grillowania za pomoc¹
przycisków 10min, 1min i 10s.
3. Wciœnij przycisk Start
3. Wciœnij przycisk Power Grill.
.
4. Wciœnij przycisk Start
Jeœli chcesz przed³u¿yæ czas gotowania o dodatkowe minuty
Pozostaw ¿ywnoœæ w kuchence.
Wciœnij przycisk +30s raz lub wiêcej razy dla ka¿dych
dodawanych 30 sekund gotowania.
2
.
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Kuchenka
Akcesoria
OTWORY WENTYLACYJNE
GÓRNA
GRZA£KA
GRILLA
DRZWICZKI
W zale¿noœci od zakupionego modelu, razem z kuchenk¹ s¹
PL
dostarczane nastêpuj¹ce akcesoria, które mog¹ byæ u¿ywane
na ró¿ne sposoby.
OŒWIETLENIE
KOMORY
KUCHENKI
WYŒWIETLACZ
1. £¹cznik, umieszczony na osi silnika znajduj¹cego siê w
podstawie kuchenki.
Przeznaczenie:£¹cznik obraca talerz szklany.
2. Pierœcieñ obrotowy, umieszczany w centralnej czêœci
podstawy kuchni.
Przeznaczenie:Pierœcieñ obrotowy podtrzymuje talerz
szklany.
ZATRZASKI
DRZWICZEK
DOLNA
GRZA£KA
GRILLA
SZKLANY
TALERZ
OBROTOWY
PIERŒCIEN
OBROTOWY
£¥CZNIK
3. Talerz obrotowy, do umieszczenia na pierœcieniu obrotowym, w œrodkowej czêœci pasuj¹cy do ³¹cznika.
Przeznaczenie:Szklany talerz obrotowy s³u¿y jako
g³ówna powierzchnia do umieszczania
artyku³ów ¿ywnoœciowych. Mo¿e byæ
³atwo wyjêty do oczyszczenia.
4. Podstawka metalowa, do umieszczenia na szklanym talerzu obrotowym.
Przeznaczenie:Podstawka metalowa mo¿e byæ wykorzystywana do grillowania, gotowania
kombinowanego (mikrofalami i grillem)
i gotowania w trybie power grill.
5. Rêkawice termoodporne do ochrony r¹k przez
oparzeniem
Przeznaczenie:Zawsze u¿ywaj rêkawic ochronnych do
przestawiania dolnej grza³ki grilla, wyjmowania podstawki metalowej, talerza
szklanego czy naczyñ z kuchenki po zakoñczeniu gotowania.
6. Przyrz¹d do przestawiania dolnej grza³ki grilla.
Przeznaczenie:U¿ywaj tego przyrz¹du do przestawiania dolnej grza³ki grill w pozycjê poziom¹ i pionow¹.
PANEL
STEROWANIA
PRZYCISK
OTWIERANIA
DRZWICZEK
OTWORY ZATRZASKÓW
DRZWIOWYCH
☛
3
NIE u¿ywaj kuchenki bez zainstalowanego szklanego talerza obrotowego i pierœcienia obrotowego.
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒG[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Panel sterowania
U¿ywanie niniejszej instrukcji obs³ugi
W³aœnie kupiliœcie Pañstwo kuchenkê mikrofalow¹ marki
SAMSUNG. Niniejsza instrukcja obs³ugi zawiera wiele cennych informacji na temat gotowania w Waszej nowej
kuchence:
• zasady bezpiecznej eksploatacji
• opis akcesoriów i naczyñ zalecanych do u¿ywania
• u¿yteczne wskazówki na temat gotowania
PL
Na wewnêtrznej stronie ok³adki znajdziecie Pañstwo krótki
opis piêciu podstawowych rodzajów pracy kuchenki:
• gotowania
• rozmra¿ania
• grillowania w trybie Top Grill
• grillowania w trybie Power Grill
• przed³u¿ania czasu gotowania
Na pierwszych stronach instrukcji znajduj¹ siê opis kuchenki
oraz bardziej istotny opis panelu sterowania, u³atwiaj¹cy
odnalezienie odpowiednich przycisków i obs³ugê kuchenki.
W opisach krok po kroku procedur postêpowania wykorzystano trzy symbole:
1. tryb power grill
2. WYBÓR TRYBÓW AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA POWER GRILL
3. WYBÓR TRYBÓW AUTOMATYCZNEGO PODGRZEWANIA POWER
GRILL
4. WYBÓR TRYBÓW AUTOMATYCZNEGO ROZMRA¯ANIA
5. WYBÓR WAGI ¯YWNOŒCI
6. PRZYCISK FUNKCJI WENTYLACJI/
ODŒWIE¯ANIA ZAPACHU
7. WYBÓR TRYBU GRILL
8. USTAWIENIA POZIOMU MOCY
MIKROFAL
9. PRZYCISKI DO USTAWIANIA CZASU GOTOWANIA
10. PRZYCISK STOP/KASOWANIE
11. WYBÓR TRYBÓW AUTOMATYCZNEGO PODGRZEWANIA
12. WYBÓR ILOŒCI PORCJI
13. PRZYCISK WIÊCEJ/MNIEJ
14. WYBÓR TRYBU £¥CZONEGO
GRILL + MIKROFALE
15. USTAWIENIE ZEGARA
16. PRZYCISK START
4
☛
✉
❋
Wa¿ne
Uwaga
Ostrze¿enie
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒG\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
U¿ywanie niniejszej instrukcji obs³ugi
(ci¹g dalszy)
Warunki bezpiecznej eksploatacji
WA¯NE INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA
PRZECZYTAJ UWA¯NIE I ZAPAMIÊTAJ NA PRZYSZ³OŒÆ.
Œrodki ostro¿noœci pozwalaj¹ce unikn¹æ nara¿enia na nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej
Przed rozpoczêciem przygotowywania ¿ywnoœci lub
napojów w swojej kuchni mikrofalowej prosimy sprawdziæ,
czy zachowane s¹ podane ni¿ej warunki bezpieczeñstwa.
Nieprzestrzeganie poni¿szych œrodków ostro¿noœci mo¿e doprowadziæ do szkodliwego dla zdrowia nara¿enia siê na nadmierne dzia³anie energii mikrofalowej:
(a) Bez wzglêdu na okolicznoœci nie próbuj w³¹czaæ kuchni z otwartymi drzwiczkami, nie próbuj manipulowaæ przy zatrzaskach drzwiczek i wk³adaæ ¿adnych
przedmiotów do otworów zatrzasków drzwiowych.
(b) Nie wk³adaj ¿adnych przedmiotów pomiêdzy drzwi kuchni a œcianê przedni¹,
nie dopuszczaj do gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci na powierzchniach uszczelniaj¹cych. Aby zapewniæ utrzymanie czystoœci drzwiczek i powierzchni uszczelniaj¹cych wycieraj je po u¿yciu kuchenki najpierw wilgotn¹, a nastêpnie
such¹ miêkk¹ szmatk¹
(c) Nie w³¹czaj kuchni, gdy jest uszkodzona do czasu a¿ zostanie naprawiona przez
wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchni
mikrofalowych.
Szczególnie wa¿ne jest by drzwiczki kuchni zamyka³y siê prawid³owo i aby nie
by³y uszkodzone:
(1) drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniaj¹ce
(2) zawiasy drzwiowe (wygiête lub z³amane)
(3) przewód zasilaj¹cy
(d) Kuchnia mikrofalowa mo¿e byæ regulowana lub naprawiana wy³¹cznie przez
odpowiednio wykwalifikowanego specjalistê posiadaj¹cego autoryzacjê producenta kuchni mikrofalowych.
1. NIE U¯YWAJ w kuchni mikrofalowej naczyñ metalowych:
• Metalowych pojemników
• Zastawy sto³owej ze z³otymi lub srebrnymi ozdobami
• Szpikulców, widelców itp.
Powód: Mog¹ wyst¹piæ wy³adowania elektryczne i iskrzenia, które mog¹ uszkodziæ kuchenkê.
2. NIE PODGRZEWAJ:
• Hermetycznie lub podciœnieniowo zamkniêtych butelek, s³oików i pojemników
Np. s³oików z jedzeniem dla dzieci.
• ¯ywnoœci w szczelnych skorupach
Np. jaj, orzechów w skorupach, pomidorów itp.
Powód: Wzrost ciœnienia na skutek podgrzania mo¿e spowodowaæ ich wybuch.
Wskazówka:Zdejmij skorupkê, przebij skórkê, opakowanie itp.
3. NIE U¯YWAJ kuchenki mikrofalowej, gdy jest pusta.
Powód: Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie œcianek kuchenki.
Wskazówka:Mo¿esz na sta³e umieœciæ w kuchence szklankê z wod¹. Woda
bêdzie poch³ania³a mikrofale, jeœli przypadkowo w³¹czysz pust¹
kuchenkê.
4. NIE ZAS£ANIAJ znajduj¹cych siê z ty³u kuchni otworów wentylacyjnych materia³ami lub papierem.
Powód: Materia³ lub papier mog¹ siê zapaliæ od gor¹cego powietrza wydostaj¹cego siê z kuchenki.
5. ZAWSZE u¿ywaj rêkawic, gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.
Powód: Niektóre naczynia poch³aniaj¹ mikrofale, a ciep³o z ¿ywnoœci zawsze
jest przenoszone na naczynie. Z tego powodu naczynia s¹ zawsze
gor¹ce.
6. Jeœli zamierzasz przestawiaæ grza³kê grilla, najpierw upewnij siê, ¿e temperatura wewn¹trz kuchenki wystarczaj¹co spad³a (nale¿y odczekaæ
przynajmniej 10 minut od zakoñczenia grillowania lub gotowania
³¹czonego mikrofalami i grillem) i u¿ywaj do tego celu specjalnego
przyrz¹du do przestawiania grza³ki grilla oraz zawsze nak³adaj do tej operacji rêkawicê termoodporn¹ dostarczon¹ razem z niniejsz¹ kuchenk¹.
5
PL
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒG]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Warunki bezpiecznej eksploatacji (ci¹g dalszy)
PL
7. NIE DOTYKAJ wewnêtrznych œcian kuchenki.
Powód: Œciany mog¹ byæ wystarczaj¹co gor¹ce, aby poparzyæ nawet po
zakoñczeniu gotowania, nawet, je¿eli na to nie wygl¹daj¹. Nie
dopuszczaj do kontaktu palnych materia³ów z ¿adnymi elementami wewn¹trz kuchni. Pozwól jej siê najpierw och³odziæ.
8. Aby zmniejszyæ ryzyko pojawienia siê ognia w komorze kuchni mikrofalowej:
• Nie przechowuj w kuchence materia³ów palnych
• Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykaj¹ce papierowe lub plastykowe
opakowania
• Nie u¿ywaj swojej kuchni mikrofalowej np. do suszenia gazet
• Je¿eli zauwa¿ysz dym, nie otwieraj¹c kuchni wy³¹cz j¹ lub od³¹cz przewód
zasilaj¹cy od gniazdka zasilania.
9. Zwróæ szczególn¹ uwagê, gdy podgrzewasz p³yny i od¿ywki dla dzieci.
• ZAWSZE odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wy³¹czenia siê
kuchenki, aby temperatura potrawy mog³a siê wyrównaæ.
• Je¿eli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po podgrzaniu.
• Zachowaj ostro¿noœæ podczas wyjmowania naczyñ z kuchenki po podgrzaniu. Je¿eli pojemnik bêdzie gor¹cy, mo¿e dojœæ do poparzenia.
• Istnieje ryzyko wykipienia zagotowanego p³ynu.
• Podczas podgrzewania napojów za pomoc¹ mikrofal mo¿e dojœæ do
opóŸnionego wykipienia, dlatego uwa¿aj przy wyjmowaniu naczynia z
kuchenki.
Powód: Podczas podgrzewania p³ynów w kuchence mikrofalowej mo¿e
dojœæ do opóŸnionego zagotowania siê p³ynu; oznacza to, ¿e
mo¿e on wykipieæ tu¿ po wyjêciu naczynia z kuchenki po podgrzaniu. Mo¿e wtedy dojœæ do oparzenia.
• W przypadku oparzenia siê postêpuj zgodnie z podanymi ni¿ej ZASADAMI
PIERWSZEJ POMOCY:
* Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
* Za³ó¿ czysty, suchy opatrunek.
* Nie stosuj ¿adnych kremów, olejków ani p³ynów do przemywania ran.
• NIGDY nie wype³niaj naczynia po brzegi i wybieraj naczynie, które jest
szersze u góry ni¿ na dole. Butelki z w¹sk¹ szyjk¹ mog¹ eksplodowaæ po
przegrzaniu.
• ZAWSZE sprawdŸ temperaturê od¿ywki lub mleka zanim podasz je niemowlêciu.
• NIGDY nie podgrzewaj dzieciêcych butelek z za³o¿onym smoczkiem, poniewa¿ w przypadku przegrzania butelka mo¿e wybuchn¹æ.
10. Zwracaj uwagê, aby nie uszkodziæ przewodu zasilaj¹cego.
• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilaj¹cego ani wtyczki sieciowej; przewód sieciowy trzymaj z dala od gor¹cych powierzchni.
• Nie w³¹czaj urz¹dzenia, je¿eli przewód zasilaj¹cy lub wtyczka sieciowa s¹
uszkodzone.
11. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odleg³oœci wyci¹gniêtego ramienia.
Powód: Gor¹ce powietrze lub para wydostaj¹ce siê z kuchenki mog¹ spowodowaæ oparzenie.
12. Utrzymuj w czystoœci wnêtrze kuchenki.
Powód: Resztki ¿ywnoœci lub rozpryskany olej przywieraj¹ce do œcianek
kuchenki mog¹ spowodowaæ uszkodzenie pow³ok lakierniczych oraz
zmniejszaj¹ sprawnoœæ kuchenki mikrofalowej.
13. W trakcie pracy kuchenki mog¹ byæ s³yszalne “klikniêcia”, szczególnie podczas
rozmra¿ania.
Powód: Takie dŸwiêki s¹ spowodowane elektrycznymi zmianami mocy wyjœciowej. Jest to zjawisko normalne.
14. Kiedy kuchenka jest u¿ywana bez jakichkolwiek produktów wewn¹trz, zasilanie
bêdzie automatycznie odcinane ze wzglêdów bezpieczeñstwa. U¿ywanie jej
bêdzie mo¿liwe po oko³o 30 minutach od automatycznego odciêcia zasilania.
WA¯NE INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA
W czasie gotowania powinieneœ patrzeæ do wnêtrza kuchenki tylko od czasu do czasu przy podgrzewaniu lub gotowaniu w zamkniêtych pojemnikach czy opakowaniu
plastikowym albo innym materiale ³atwopalnym.
OSTRZE¯ENIE:
NIGDY nie pozwalaj dzieciom na zabawy kuchenk¹ mikrofalow¹. Pozwalaj dzieciom
u¿y-wanie kuchenki bez nadzoru wy³¹cznie wtedy, gdy potrafi¹ u¿ywaæ kuchenki w
bezpieczny sposób i zdaj¹ sobie sprawê z zagro¿eñ wynikaj¹cych z niew³aœciwego
u¿ytkowania.
OSTRZE¯ENIE:
Jeœli s¹ uszkodzone drzwiczki b¹dŸ uszczelki drzwiczek, nie wolno w³¹czaæ kuchenki
a¿ zostanie naprawiona przez kompetentn¹ osobê.
OSTRZE¯ENIE:
Istnieje niebezpieczeñstwo nara¿enia siê przez osoby niekompetentne na promieniowanie mikrofalowe, jeœli próbuj¹ samodzielnie naprawiaæ czy serwisowaæ
kuchenkê zdejmuj¹c jej pokrywê, która zabezpiecza przez wydostaniem siê na zewn¹trz energii mikrofalowej.
OSTRZE¯ENIE:
P³ynów i innych potraw nie wolno podgrzewaæ w hermetycznie zamykanych
pojemnikach poniewa¿ mog¹ eksplodowaæ w tych opakowaniach.
OSTRZE¯ENIE:
Dzieci mog¹ obs³ugiwaæ kuchenkê mikrofalow¹ samodzielnie tylko pod warunkiem,
¿e wyt³umaczono im w zrozumia³y sposób, jak bezpiecznie u¿ywaæ kuchenkê oraz
jakie zagro¿enia niesie niew³aœciwe u¿ycie urz¹dzenia.
6
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒG^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Instalacja Pañstwa kuchenki mikrofalowej
Ustawianie czasu
Ustaw kuchenkê mikrofalow¹ na p³askiej, poziomej powierzchni, odpowiednio mocnej i stabilnej do bezpiecznego
utrzymania jej wagi.
Pañstwa kuchenka ma wbudowany zegar. Czas na zegarze
mo¿e byæ wyœwietlany w trybie 12- i 24-godzinnym. Nale¿y
ustawiæ wskazanie zegara:
• przy instalacji kuchenki
• po przerwie w dostawie pr¹du
20 cm
ponad
10 cm z
boku
10 cm
poza
85 cm
nad
pod³og¹
1. W trakcie instalacji sprawdŸ, czy w miejscu ustawienia
kuchenka ma zapewnion¹ odpowiedni¹ wentylacjê przez
co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z boku i z ty³u, 20 cm
powy¿ej i 85 cm nad pod³og¹.
✉
2. Usuñ wszystkie elementy opakowania z wnêtrza kuchenki.
Za³ó¿ pierœcieñ obrotowy i szklany talerz obrotowy.
SprawdŸ, czy talerz obraca siê swobodnie.
1. Aby wyœwietliæ czas
w trybie...
24-godzinnym
12-godzinnym
3. Niniejsza kuchenka musi byæ zainstalowana w miejscu
zapewniaj¹cym jej dostêp do gniazda zasilania.
❋
❋
❋
Nie zapomnij zmieniæ ustawieñ zegara przy zmianie czasu z letniego na
zimowy i odwrotnie.
Wciœnij przycisk
...
Raz
Dwa razy
2. Ustaw wskazanie godzin za pomoc¹ przycisku h i wskazanie
minut za pomoc¹ przycisku min.
NIGDY nie blokuj przep³ywu powietrza wokó³ kuchenki, gdy¿ mo¿e
to spowodowaæ jej przegrzanie i automatyczne wy³¹czenie siê. Pozostanie ona w takim stanie do czasu, a¿ siê dostatecznie och³odzi.
3. Kiedy wskazanie godziny bêdzie prawid³owe na wyœwietlaczu, ponownie wciœnij przycisk
, aby uruchomiæ zegar.
Rezultat : Wskazanie godziny bêdzie wyœwietlane zawsze
wtedy, gdy kuchenka nie jest u¿ywana.
Dla osobistego bezpieczeñstwa u¿ytkownika urz¹dzenie niniejsze
musi byæ pod³¹czone do standardowego zasilania o napiêciu 230V,
50 Hz za poœrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiaj¹cym. Jeœli
przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony, dla unikniêcia ryzyka pora¿enia
elektrycznego musi byæ wymieniony przez producenta lub jego
przedstawiciela serwisowego, ewentualnie przez wykwalifikowan¹
do tego celu osobê.
Nie instaluj kuchenki mikrofalowej w gor¹cym lub wilgotnym otoczeniu, jak np. s¹siedztwie tradycyjnej kuchni lub kaloryfera. Nale¿y
przestrzegaæ wymagañ kuchenki dotycz¹cych napiêcia zasilania;
przewód przed³u¿aj¹cy musi mieæ ten sam standard co przewód
zasilaj¹cy dostarczony wraz z kuchenk¹. Zanim po raz pierwszy
w³¹czysz kuchniê mikrofalow¹ wytrzyj wilgotn¹ szmatk¹ jej wnêtrze
i uszczelki drzwiczek.
7
PL
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒG_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Postêpowanie w razie pojawienia siê
w¹tpliwoœci lub problemów
Wybór pozycji grza³ki grilla (górny grill)
Górna grza³ka grilla jest u¿ywana do grillowania w trybie Top
Grill. Mo¿na j¹ ustawiæ w jednej z dwóch pozycji:
• Pozycja pozioma s³u¿y do gotowania w trybie Top Grill
lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem
PL
Je¿eli spotka³eœ siê z którymœ z wymienionych poni¿ej problemów, spróbuj go usun¹æ korzystaj¹c z podanych
rozwi¹zañ.
☛
◆ Poni¿sze zjawiska wystêpuj¹ normalnie.
• Kondensacja wilgoci wewn¹trz kuchenki
• Przep³yw powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnêtrznej
• Odbicia œwiat³a wokó³ drzwiczek i obudowy zewnêtrznej
• Para wodna wydobywaj¹ca siê z okolicy drzwiczek i z otworów wentylacyjnych
◆ Kuchenka nie zaczyna pracowaæ po wciœniêciu przycisku
• Czy drzwiczki kuchenki s¹ dok³adnie zamkniête?
☛
.
◆ ¯ywnoœæ nie jest w ogóle ugotowana.
• Czy ustawi³eœ dok³adnie czas i wcisn¹³eœ przycisk
?
• Czy drzwiczki s¹ zamkniête?
• Czy bezpiecznik w uk³adzie zasilania nie jest przepalony lub nie zadzia³a³
bezpiecznik elektryczny?
Przy przestawianiu grza³ki grilla, najpierw upewnij siê, ¿e temperatura
wewn¹trz kuchenki wystarczaj¹co spad³a (nale¿y odczekaæ przynajmniej 10 minut od zakoñczenia grillowania lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem) i u¿ywaj do tego celu specjalnego przyrz¹du do
przestawiania grza³ki grilla oraz zawsze nak³adaj do tej operacji rêkawicê termoodporn¹ dostarczon¹ razem z niniejsz¹ kuchenk¹.
NIE U¯YWAJ nadmiernej si³y przy przestawianiu grza³ki grilla.
Aby ustawiæ grza³kê grilla w Wtedy...
pozycji...
Poziomej (do wszystkich
trybów gotowania)
◆ ¯ywnoœæ jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana.
• Czy czas gotowania zosta³ dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej
¿ywnoœci?
• Czy zosta³ dobrany prawid³owy poziom mocy mikrofal?
◆ Poci¹gnij grza³kê grilla do
siebie
◆ Przestaw j¹ do góry a¿
bêdzie w pozycji równoleg³ej do górnej œciany
kuchenki
◆ Z wnêtrza kuchni s³ychaæ trzaski i widaæ iskrzenie
• Czy u¿ywasz naczynia z metalowymi ozdobami?
• Czy zostawi³eœ wewn¹trz kuchni widelca lub innego podobnego narzêdzia?
• Czy u¿yta folia aluminiowa znajduje siê zbyt blisko wewnêtrznych œcianek
kuchni?
Do oczyszczenia górnej œciany komory kuchenki wygodnie
jest opuœciæ górn¹ grza³kê grilla w dó³ pod k¹tem ok. 45° i
wyczyœciæ komorê kuchenki oraz grza³kê grilla.
◆ Pracuj¹ca kuchnia powoduje zak³ócenia w pracy odbiorników radiowych i
telewizyjnych
• Nieznaczne zak³ócenia mog¹ byæ obserwowane na ekranie telewizora lub
w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwi¹zaæ problem, ustaw kuchenkê z dala od odbiorników i
przewodów antenowych.
• Je¿eli mikroprocesor wykryje interferencjê mo¿e dojœæ do skasowania
ustawieñ. Aby rozwi¹zaæ problem, od³¹cz wtyczkê zasilania i pod³¹cz
ponownie. Ustaw ponownie czas w kuchence.
✉
Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pomog³y Ci rozwi¹zaæ problemów,
skontaktuj siê z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
8
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒG`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Wybór pozycji grza³ki grilla (dolny grill)
Gotowanie/Odgrzewanie
Dolna grza³ka grilla jest u¿ywana do grillowania w trybie
Power Grill. Mo¿na j¹ ustawiæ w jednej z dwóch pozycji:
• Pozycja pozioma s³u¿y do gotowania w trybie Power
Grill lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem
• Pozycja pionowa do gotowania mikrofalami.
Poni¿sze procedury wyjaœniaj¹, w jaki sposób gotowaæ lub
PL
odgrzewaæ ¿ywnoœæ. ZAWSZE sprawdzaj ustawienia gotowania przed pozostawieniem kuchenki bez nadzoru. Najpierw
sprawdŸ pozycjê grza³ki grilla i umieœæ ¿ywnoœæ na œrodku
talerza obrotowego. Zamknij drzwiczki kuchenki.
☛
☛
☛
1. Upewnij siê, ¿e górna grza³ka grilla znajduje siê w pozycji
poziomej, a dolna grza³ka grilla w pozycji pionowej, wiêcej
szczegó³ów znajdziesz na str 8~9.
Przy przestawianiu grza³ki grilla, najpierw upewnij siê, ¿e temperatura
wewn¹trz kuchenki wystarczaj¹co spad³a (nale¿y odczekaæ przynajmniej 10 minut od zakoñczenia grillowania lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem) i u¿ywaj do tego celu specjalnego przyrz¹du do
przestawiania grza³ki grilla oraz zawsze nak³adaj do tej operacji rêkawicê termoodporn¹ dostarczon¹ razem z niniejsz¹ kuchenk¹.
2. Wciœnij przycisk
.
Rezultat : Wyœwietli siê wskazanie 800W (maksymalny
poziom mocy kuchenki):
Wybierz w³aœciwy poziom mocy ponownie
wciskaj¹c przycisk
, a¿ do wyœwietlenia
¿¹danego poziomu mocy wyjœciowej. Wiêcej
infor-macji na temat poziomów mocy znajduje
siê w tabeli na nastêpnej stronie.
3. Ustaw czas gotowania wciskaj¹c przycisk 10min., 1min. i
10s.
NIE U¯YWAJ nadmiernej si³y przy przestawianiu grza³ki grilla.
Nie jest mo¿liwe uzyskanie w³aœciwych rezultatów gotowania przy
funkcji power grill jeœli dolna grza³ka grilla znajduje siê w pozycji pionowej. Dlatego zawsze przed w³¹czeniem funkcji power grill czy gotowania w trybie kombi z wykorzystaniem power grilla upewnij siê, ¿e
dolna grza³ka grilla znajduje siê w pozycji poziomej.
Aby ustawiæ...
4. Wciœnij przycisk
.
Rezultat : W³¹czy siê oœwietlenie wewn¹trz kuchenki
i zacznie siê obracaæ talerz szklany.
1) Gotowanie rozpocznie siê, a kiedy siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³
dŸwiêkowy.
2) Nastêpnie trzykrotnie rozlegnie siê sygna³
przypominaj¹cy (jeden co minutê).
3) Ponownie wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.
Wtedy...
Doln¹ grza³kê grilla w pozy- ◆ Poci¹gnij grza³kê grilla do
cji poziomej (do gotowania
siebie i przestaw j¹ do
w trybie power grill lub kogóry a¿ bêdzie w pozycji
mbi mikrofale + power
równoleg³ej do górnej
grill)
œciany kuchenki
☛
✉
Doln¹ grza³kê grilla w pozy- ◆ Z³ó¿ z powrotem grza³kê
cji pionowej (do gotowania
grilla do pozycji pionw trybach: top grill lub koowej, równoleg³ej do tylmbi mikrofale + górny grill,
nej œciany kuchenki
mikrofale, szybkie podgrzewanie, rozmra¿anie)
✉
☛
9
NIGDY nie w³¹czaj kuchenki, gdy jest pusta.
Kuchenka musi byæ pod³¹czona do w³aœciwego gniazda zasilania. Talerz szklany musi znajdowaæ w kuchence. Je¿eli jest do gotowania
u¿ywany poziom mocy ró¿ny od maksymalnego, potrawa potrzebuje
wiêcej czasu na zagotowanie.
Je¿eli chcesz podgrzaæ potrawê przez krótki czas z maksymalnym poziomem mocy (800W), po prostu wciœnij przycisk +30 jeden raz dla
ka¿dych 30 sekund czasu gotowania. Kuchenka natychmiast rozpocznie gotowanie.
Przy przestawianiu grza³ki grilla, najpierw upewnij siê, ¿e temperatura
wewn¹trz kuchenki wystarczaj¹co spad³a (nale¿y odczekaæ przynajmniej 10 minut od zakoñczenia grillowania lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem) i u¿ywaj do tego celu specjalnego przyrz¹du do
przestawiania grza³ki grilla oraz zawsze nak³adaj do tej operacji rêkawicê termoodporn¹ dostarczon¹ razem z niniejsz¹ kuchenk¹.
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGXWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
PL
Poziomy mocy
Zatrzymanie gotowania
Mo¿na wybraæ jeden z poni¿szych poziomów mocy.
Mo¿na w ka¿dej chwili zatrzymaæ gotowanie by sprawdziæ
potrawê.
Moc wyjœciowa
Poziomy mocy
WYSOKI
ŒREDNIO WYSOKI
ŒREDNI
ŒREDNIO NISKI
ROZMRA¯ANIE( )
NISKI/PODTRZY
MYWANIE CIEP£A
GRILL
COMBI I
COMBI II
COMBI III
✉
Mikrofale
TOP GRILL
(górna grza³ka)
POWER GRILL
(górna i dolna grza³ka)
1100 W
1100 W
1100 W
1100 W
1850 W
1850 W
1850 W
1850 W
1. Aby chwilowo zatrzymaæ gotowanie;
Otwórz drzwiczki kuchenki
Rezultat : Gotowanie zatrzyma siê. Aby przywróciæ gotowanie, zamknij drzwiczki i ponownie wciœnij
przycisk
.
2. Aby ca³kowicie zatrzymaæ gotowanie;
Wciœnij przycisk
.
Rezultat : Gotowanie zatrzyma siê.
Je¿eli chcesz skasowaæ ustawienia gotowania, ponownie wciœnij przycisk Kasowanie
( ).
800 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
600 W
450 W
300 W
☛
Je¿eli wybierzesz wy¿szy poziom mocy, czas gotowania musi byæ skrócony. Je¿eli wybierzesz ni¿szy poziom mocy, czas gotowania musi byæ
wyd³u¿ony.
Mo¿na skasowaæ wszystkie ustawienia przed rozpoczêciem gotowania
po prostu wciskaj¹c przycisk Kasowanie
.
Regulacja czasu gotowania
Mo¿na wyd³u¿yæ czas gotowania wciskaj¹c przycisk +30s
jeden raz dla ka¿dych dodanych 30 sekund czasu gotowania.
Wciœnij jeden raz przycisk +30s, dla ka¿dych 30 sekund
dodawanego czasu gotowania.
✉
10
Nie mo¿na w ten sposób wyd³u¿aæ czasu gotowania podczas u¿ywania
automatycznych trybów gotowania.
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGXXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
U¿ywanie funkcji automatycznego odgrzewania
W automatycznym trybie odgrzewania czas gotowania jest
wybierany automatycznie. Mo¿na regulowaæ zakres wagi
porcji wciskaj¹c przycisk Automatyczne podgrzewanie
odpowiedni¹ iloœæ razy.
Poni¿sza tabela prezentuje 3 programy automatycznego
odgrzewania potraw oraz ich iloœci, czasy odstania i odpowiednie zalecenia.
Najpierw sprawdŸ pozycjê grza³ki grilla i umieœæ ¿ywnoœæ na
œrodku talerza obrotowego. Zamknij drzwiczki kuchenki.
Kod
¯ywnoœæ
1
Gotowe
potrawy
300-350 g
400-450 g
3 min
Po³ó¿ na talerzu ceramicznym i
przykryj foli¹ kuchenn¹ do mikrofal. Program pasuje do odgrzewania dañ z³o¿onych z trzech
sk³adników (np. miêso z sosem,
warzywami i dodatkiem jak ziemniaki, ry¿ lub makaron).
2
Zupa/Gulasz
(sch³odzone)
300-350 ml
400-450 ml
3 min
Wlej do g³êbokiego talerza ceramicznego lub miski i przykryj na czas
odgrzewania i odstania. Zamieszaj
starannie przed i po czasie odstania.
3
Napoje (kawa, mleko,
herbata, woda w temperaturze
pokojowej)
150 ml
(1 fili¿anka)
250 ml
(1 kubek)
.
1. Upewnij siê, ¿e górna grza³ka grilla znajduje siê w pozycji
poziomej, a dolna grza³ka grilla w pozycji pionowej, wiêcej
szczegó³ów znajdziesz na str 8~9.
2. Wciœnij przycisk Auto (
odpowied-
4. Wyd³u¿ lub skróæ czas gotowania je¿eli to konieczne,
odpowiednio wciskaj¹c przycisk WIêCEJ/MNIEJ ( ).
5. Wciœnij przycisk
.
Rezultat : Po zakoñczeniu podgrzewania:
1) Czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy.
2) Trzy razy rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy (raz co minutê)
3) Wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.
☛
Czas
Zalecenia
odstania
) potrzebn¹ iloœæ razy.
3. Wybierz rozmiar porcji wciskaj¹c przycisk
ni¹ iloœæ razy.
✉
Rozmiar
porcji
U¿ywaj tylko naczyñ odpowiednich dla kuchenek mikrofalowych.
Poni¿sza tabela prezentuje 3 programy automatycznego odgrzewania
potraw oraz ich iloœci, czasy odstania i odpowiednie zalecenia.
11
1-2 min Wlej napój do ceramicznej fili¿anki
(150 ml) lub kubka (250 ml) i postaw na talerzu obrotowym.
Podgrzewaj bez przykrycia. Zamieszaj przed i po czasie odstania.
PL
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGXYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
U¿ywanie funkcji automatycznego
rozmra¿ania
Ustawienia funkcji automatycznego
rozmra¿ania
Funkcja automatycznego rozmra¿ania pozwala rozmra¿aæ
miêso, drób czy ryby. Czas rozmra¿ania i poziom mocy
kuchenki jest wybierany automatycznie. Nale¿y tylko wybraæ
odpowiedni program i ustawiæ wagê ¿ywnoœci.
Poni¿sza tabela przedstawia rozmaite programy funkcji automatycznego rozmra¿ania ¿ywnoœci, ich iloœci, czasy odstania i odpowiednie zalecenia.
PL
✉
Zdejmij wszystkie rodzaje opakowania przed rozpoczêciem
rozmra¿ania. Miêso, drób lub rybê umieœæ na talerzu ceramicznym.
U¿ywaj tylko naczyñ odpowiednich do kuchenek mikrofalowych.
Najpierw sprawdŸ pozycjê grza³ki grilla i umieœæ ¿ywnoœæ na
œrodku talerza obrotowego. Zamknij drzwiczki kuchenki.
1. Upewnij siê, ¿e górna grza³ka grilla znajduje siê w pozycji
poziomej, a dolna grza³ka grilla w pozycji pionowej, wiêcej
szczegó³ów znajdziesz na str 8~9.
Kod
¯ywnoœæ Rozmiar
porcji
1
Miêso
200-1500g 20-60 min Okryj brzegi foli¹ aluminiow¹. Obróæ miêso po us³yszeniu sygna³u kuchenki. Program ten jest przeznaczony do
rozmra¿ania wo³owiny, jagniêciny,
wieprzowiny, steków, kotletów i siekanego miêsa.
2
Drób
200-1500g 20-60 min Okryj nogi i skrzyde³ka foli¹ aluminiow¹.
Obróæ drób na drug¹ stronê po sygnale
dŸwiêkowym. Program ten jest przeznaczony do rozmra¿ania ca³ego kurczaka jak i
kawa³ków kurczaka.
3
Ryby
200-1500g 20-50 min Okryj ogon foli¹ aluminiow¹. Obróæ rybê
na drug¹ stronê po sygnale dŸwiêkowym.
Program ten jest przeznaczony do rozmra¿ania zarówno ca³ych ryb, jak i filetów.
2. Wciœnij przycisk Auto ( ).
Wciœnij przycisk Auto ( ) odpowiedni¹ iloœæ razy w
zale¿noœci od numeru typu ¿ywnoœci przeznaczonej do rozmra¿ania. Wiêcej szczegó³ów znajduje siê w tabeli obok.
3. Wybierz wagê rozmra¿anej ¿ywnoœci za pomoc¹ przycisków
kg i g.
4. Wciœnij przycisk
.
Rezultat :
◆ Rozpocznie siê rozmra¿anie.
◆ W po³owie czasu rozmra¿ania rozlegnie siê
sygna³ przypominaj¹cy o obróceniu ¿ywnoœci na drug¹ stronê.
◆ Ponownie wciœnij przycisk
, aby zakoñczyæ rozmra¿anie. Kiedy proces siê zakoñczy.
1) Czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy.
2) Trzy razy rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy
(Raz, co minutê).
3) Wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.
✉
☛
Mo¿na równie¿ manualnie rozmra¿aæ ¿ywnoœæ. Aby to zrobiæ wybierz
funkcjê gotowania / odgrzewania mikrofalami z poziomem mocy 180
W. Wiêcej szczegó³ów znajduje siê w rozdziale "Gotowanie/Odgrzewanie" na stronie 9.
Przy przestawianiu grza³ki grilla, najpierw upewnij siê, ¿e temperatura
wewn¹trz kuchenki wystarczaj¹co spad³a (nale¿y odczekaæ przynajmniej 10 minut od zakoñczenia grillowania lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem) i u¿ywaj do tego celu specjalnego przyrz¹du do
przestawiania grza³ki grilla oraz zawsze nak³adaj do tej operacji rêkawicê termoodporn¹ dostarczon¹ razem z niniejsz¹ kuchenk¹.
12
Czas
odstania
Zalecenia
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGXZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Wybór akcesoriów
Grillowanie w trybie Top Grill
Stosuj wy³¹cznie naczynia przeznaczone do u¿ywania w
kuchenkach mikrofalowych; nie u¿ywaj plastikowych pojemników, naczyñ, papierowych kubków, rêczników, itp.
Grill pozwala na szybkie ogrzewanie i pieczenie bez u¿ywania mikrofal. Do tego celu niniejsza kuchenka jest wyposa¿ona tak¿e w specjaln¹ metalow¹ podstawkê.
✉
Je¿eli chcesz wybraæ ³¹czony tryb gotowania (mikrofale
i grill), u¿ywaj tylko naczyñ przeznaczonych do gotowania
mikrofalami i jednoczeœnie ¿aroodpornych. Metalowe naczynia i narzêdzia mog¹ zniszczyæ kuchenkê.
✉
✉
Wiêcej szczegó³ów na temat naczyñ i narzêdzi znajduje siê w rozdziale
“Naczynia przeznaczone do kuchni mikrofalowych” na stronie 21.
Górna grza³ka grilla mo¿e byæ u¿ywana samodzielnie; bez dolnej grza³ki grilla, jeœli chce siê tylko zapiec czy przypiec potrawê (patrz Grillowanie z u¿yciem górnej grza³ki grilla na str 30). Przy u¿ywaniu trybu
Top Grill zawsze sprawdzaj, czy górna grza³ka grilla znajduje siê w
pozycji poziomej oraz czy dolna grza³ka grilla jest w pozycji pionowej
na tylnej œciance komory kuchenki.
Wstêpne ogrzanie grza³ki górnego grilla przez 3 minuty umo¿liwi szybsze przypieczenie potrawy.
1. Upewnij siê, ¿e górna grza³ka grilla znajduje siê w pozycji
poziomej, a dolna grza³ka grilla w pozycji pionowej, wiêcej
szczegó³ów znajdziesz na str 8~9.
2. Ogrzej wstêpnie grza³kê grilla do ¿¹danej temperatury
wciskaj¹c najpierw przycisk
, nastêpnie ustawiaj¹c czas
ogrzewania (za pomoc¹ przycisków 10min, 1min, 10s)
i wciskaj¹c przycisk
.
3. Otwórz drzwiczki i umieœæ ¿ywnoœæ na podstawce metalowej.
4. Wciœnij przycisk
. Ustaw czas grillowania wciskaj¹c przyciski 10min., 1min. i 10s.
(Maksymalny czas grillowania wynosi 60 minut.)
5. Wciœnij przycisk
.
Rezultat : W³¹czy siê oœwietlenie kuchenki i zacznie siê
obracaæ talerz szklany.
1) Grillowanie rozpocznie siê, a gdy siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy.
2) Trzy razy rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy (raz co minutê)
3) Wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.
☛
☛
13
Zawsze u¿ywaj rêkawic przy dotykaniu naczyñ, poniewa¿ mog¹ byæ
bardzo gor¹ce.
Przy przestawianiu grza³ki grilla, najpierw upewnij siê, ¿e temperatura
wewn¹trz kuchenki wystarczaj¹co spad³a (nale¿y odczekaæ przynajmniej 10 minut od zakoñczenia grillowania lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem) i u¿ywaj do tego celu specjalnego przyrz¹du do
przestawiania grza³ki grilla oraz zawsze nak³adaj do tej operacji rêkawicê termoodporn¹ dostarczon¹ razem z niniejsz¹ kuchenk¹.
PL
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGX[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Grillowanie w trybie Power Grill
PL
Power grill pozwala na szybkie upieczenie i przyrumienienie
potraw, bez u¿ywania mikrofal. Do grillowania s³u¿y dostarczona wraz z produktem specjalna metalowa podstawka.
✉
✉
6. Wciœnij przycisk
.
Rezultat : W³¹czy siê oœwietlenie kuchenki i zacznie siê
obracaæ talerz szklany.
1) Grillowanie rozpocznie siê, a gdy siê zakoñczy, czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy.
2) Trzy razy rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy (raz co minutê).
3) Wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.
Grza³ki grilla s¹ umieszczone pod górn¹ œciank¹ komory kuchenki oraz
na tylnej œciance komory kuchenki.
Grza³ki dzia³aj¹ dopiero, gdy zamkniête s¹ drzwiczki kuchenki oraz obraca siê talerz szklany. Obracanie siê talerz umo¿liwia szybsze i bardziej
równomierne przyrumienienie potrawy. Przed w³¹czaniem funkcji Power Grill upewnij siê, ¿e obie grza³ki grilla znajduj¹ siê w pozycji poziomej.
Podczas dzia³ania funkcji Power Grill dzia³aj¹ obie grza³ki grilla umo¿liwiaj¹c grillowanie potrawy jednoczeœnie z dwóch stron: od góry i od
spodu. Zalet¹ tej funkcji jest to, i¿ nie trzeba potrawy obracaæ podczas
grillowania (patrz przewodnik grillowania w trybie Power Grill na str
28~30).
☛
☛
Wstêpne ogrzanie grza³ek grilla przez 3 minuty umo¿liwi szybsze grillowanie potrawy.
1. Upewnij siê, ¿e górna grza³ka i dolna grza³ka grilla znajduj¹
siê w pozycji poziomej; wiêcej szczegó³ów znajdziesz na str
8~9.
2. Ogrzej wstêpnie grza³kê grilla do ¿¹danej temperatury
wciskaj¹c najpierw przycisk
, nastêpnie ustawiaj¹c czas
ogrzewania (za pomoc¹ przycisków 10min, 1min, 10s) i
wciskaj¹c przycisk
.
3. Otwórz drzwiczki i umieœæ ¿ywnoœæ na podstawce metalowej.
4. Wciœnij przycisk
. Ustaw czas grillowania wciskaj¹c przyciski 10min., 1min. i 10s.
(Maksymalny czas grillowania wynosi 60 minut.)
5. Wciœnij Power Grill
Rezultat : Wyœwietli siê nastêpuj¹ce wskazanie:
✉
✉
Jeœli wciœniesz przycisk Power Grill jeszcze raz, zniknie wskazanie z wyœwietlacza
Funkcja Power Grill mo¿e dzia³aæ tylko tyle czasu,
ile dzia³a funkcja grill lub kombinacja mikrofal i grilla.
14
Zawsze u¿ywaj rêkawic przy dotykaniu naczyñ, poniewa¿ mog¹ byæ
bardzo gor¹ce.
Przy przestawianiu grza³ki grilla, najpierw upewnij siê, ¿e temperatura
wewn¹trz kuchenki wystarczaj¹co spad³a (nale¿y odczekaæ przynajmniej 10 minut od zakoñczenia grillowania lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem) i u¿ywaj do tego celu specjalnego przyrz¹du do
przestawiania grza³ki grilla oraz zawsze nak³adaj do tej operacji rêkawicê termoodporn¹ dostarczon¹ razem z niniejsz¹ kuchenk¹.
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGX\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
£¹czenie mikrofal i grilla w trybie Top Grill
Niniejszy tryb gotowania ³¹czy promieniowanie cieplne pochodz¹ce z grza³ki grilla i szybkoœæ gotowania mikrofalami.
Funkcja dzia³a tylko po zamkniêciu drzwiczek kuchenki i gdy
talerz szklany zacznie siê obracaæ. Dziêki obracaniu siê talerza potrawa równomiernie przypieka siê od góry.
5. Wciœnij przycisk
.
Rezultat : Gotowanie kombinacj¹ mikrofal i grilla roz poc- PL
znie siê. Kiedy siê zakoñczy.
1) Czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy.
2) Trzy razy rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy. (raz co minutê).
3) Wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.
W niniejszym modelu dostêpne s¹ trzy tryby kombinacji mikrofal z górn¹ grza³k¹ grilla: 600W +Top Grill, 450W + Top
Grill i 300W +Top Grill.
☛
☛
✉
ZAWSZE u¿ywaj naczyñ przeznaczonych do kuchni mikrofalowych i
jednoczeœnie ¿aroodpornych. Idealne do tego s¹ naczynia ze szk³a i ceramiki, poniewa¿ pozwalaj¹ na równomiern¹ penetracjê ¿ywnoœci
przez mikrofale.
☛
ZAWSZE u¿ywaj rêkawic ochronnych przy dotykaniu naczyñ wewn¹trz kuchenki, poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce.
.
1. Upewnij siê, ¿e górna grza³ka grilla znajduje siê w pozycji
poziomej, a dolna grza³ka grilla w pozycji pionowej, wiêcej
szczegó³ów znajdziesz na str 8~9.
2. Umieœæ ¿ywnoœæ na podstawce i podstawkê na talerzu
obrotowym. Zamknij drzwiczki kuchenki.
3. Wciœnij przycisk Combi (
).
Rezultat : Wyœwietlacz pokazuje:
(Tryb mikrofale + grill)
600W (poziom mocy mikrofal)
✉
☛
Wybierz poziom mocy wciskaj¹c ponownie przycisk Combi (
), a¿ wyœwietli siê ¿¹dany poziom
mocy.
Nie mo¿na ustawiaæ temperatury grilla.
4. Ustaw czas gotowania wciskaj¹c przyciski 10min., 1min.
i 10s. Maksymalny czas gotowania wynosi 60 minut.
15
Maksymalny poziom mocy mikrofal przy gotowaniu ³¹czonym z grillem
wynosi 600W.
Przy przestawianiu grza³ki grilla, najpierw upewnij siê, ¿e temperatura
wewn¹trz kuchenki wystarczaj¹co spad³a (nale¿y odczekaæ przynajmniej 10 minut od zakoñczenia grillowania lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem) i u¿ywaj do tego celu specjalnego przyrz¹du do
przestawiania grza³ki grilla oraz zawsze nak³adaj do tej operacji rêkawicê termoodporn¹ dostarczon¹ razem z niniejsz¹ kuchenk¹.
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGX]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
£¹czenie mikrofal i grilla w trybie Power Grill
PL
Niniejszy tryb gotowania ³¹czy promieniowanie cieplne pochodz¹ce z dwóch grza³ek grilla i szybkoœæ gotowania mikrofalami. Funkcja dzia³a tylko gdy s¹ zamkniête drzwiczki
kuchenki i obraca siê talerz szklany. Poniewa¿ dzia³aj¹ górna
i dolna grza³ka grilla, ¿ywnoœæ jest przypieczona zarówno z
góry, jak i od do³u. Nie ma wiêc potrzeby obracania ¿ywnoœci. W niniejszym modelu s¹ dostêpne trzy tryby gotowania
³¹czonego mikrofal z trybem Power Grill:
5. Ustaw czas gotowania wciskaj¹c przyciski 10min., 1min. i
10s. Maksymalny czas gotowania wynosi 60 minut.
6. Wciœnij przycisk
.
Rezultat : Gotowanie kombinacj¹ mikrofal i grilla rozpocznie siê. Kiedy siê zakoñczy.
1) Czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy.
2) Trzy razy rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy (raz co minutê).
3) Wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.
600W +Power Grill, 450W + Power Grill i 300W +Power Grill.
☛
☛
ZAWSZE u¿ywaj naczyñ przeznaczonych do kuchni mikrofalowych i
jednoczeœnie ¿aroodpornych. Idealne do tego s¹ naczynia ze szk³a i ceramiki, poniewa¿ pozwalaj¹ na równomiern¹ penetracjê ¿ywnoœci
przez mikrofale.
✉
ZAWSZE u¿ywaj rêkawic ochronnych przy dotykaniu naczyñ wewn¹trz kuchenki, poniewa¿ mog¹ byæ bardzo gor¹ce.
✉
1. Upewnij siê, ¿e górna grza³ka i dolna grza³ka grilla znajduj¹
siê w pozycji poziomej; wiêcej szczegó³ów znajdziesz na str
8~9.
2. Otwórz drzwiczki kuchenki wciskaj¹c du¿y przycisk w
prawej dolnej czêœci panelu sterowania. Umieœæ ¿ywnoœæ
na podstawce i podstawkê na poziomie talerzu obrotowym.
Zamknij drzwiczki.
3. Wciœnij przycisk Combi (
).
Rezultat : Wyœwietlacz pokazuje:
(Tryb mikrofale +
grill) 600W (poziom mocy mikrofal)
✉
☛
Wybierz poziom mocy wciskaj¹c ponownie przycisk Combi (
), a¿ wyœwietli siê ¿¹dany poziom
mocy.
Nie mo¿na ustawiaæ temperatury grilla.
4. Wciœnij przycisk Power Grill.
Rezultat : Wyœwietlacz pokazuje:
✉
✉
Wciœnij ponownie przycisk Power Grill.
Wtedy wyœwietlenie siê wyzeruje.
Funkcja Power Grill mo¿e byæ u¿ywana tylko podczas dzia³ania grilla lub kombinacji mikrofal z grillem.
16
Maksymalny poziom mocy mikrofal przy gotowaniu ³¹czonym z grillem
wynosi 600W.
Przy przestawianiu grza³ki grilla, najpierw upewnij siê, ¿e temperatura
wewn¹trz kuchenki wystarczaj¹co spad³a (nale¿y odczekaæ przynajmniej 10 minut od zakoñczenia grillowania lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem) i u¿ywaj do tego celu specjalnego przyrz¹du do
przestawiania grza³ki grilla oraz zawsze nak³adaj do tej operacji rêkawicê termoodporn¹ dostarczon¹ razem z niniejsz¹ kuchenk¹.
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGX^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
U¿ywanie funkcji automatycznego gotowania w trybie Power Grill
W funkcji automatycznego grillowania w trybie Power Grill
czas gotowania jest ustawiany automatycznie. Mo¿na tylko
ustawiaæ wielkoœæ porcji wciskaj¹c odpowiednio przycisk
automatycznego trybu grillowania w trybie Power Grill
¿¹dan¹ iloœæ razy.
Poni¿sza tabela przedstawia rozmaite programy automatyczPL
nego trybu gotowania w trybie Power Grill do pieczonego
miêsa, pieczonego drobiu i pieczonej ryby; ich iloœci, czasy
odstania i odpowiednie zalecenia. Program do przygotowania steków dzia³a tylko z u¿yciem Power Grilla. Poni¿sze programy dzia³aj¹ z kombinacj¹ mikrofal i power grilla.
Najpierw ustaw doln¹ grza³kê grilla we w³aœciwej pozycji,
umieœæ ¿ywnoœæ na podstawce i ustaw j¹ na talerzu obrotowym. Nastêpnie zamknij drzwiczki kuchenki.
Ikona
1. Upewnij siê, ¿e górna grza³ka i dolna grza³ka grilla znajduj¹
siê w pozycji poziomej; wiêcej szczegó³ów znajdziesz na str
8~9.
2. Wciœnij przycisk gotowania automatycznego w trybie
Power Grill raz lub wiêcej razy odpowiednio dla typu gotowanej ¿ywnoœci.
Wiêcej szczegó³ów znajduje siê w tabeli.
3. Wybierz wielkoœæ porcji wciskaj¹c przycisk
Kod
¯ywnoœæ Wielkoœæ
porcji
1
Steki
2
Kebab/
Szasz³yki
400 g
(2-4 szt)
600 g
(4-6 szt)
1
Kawa³ki
kurczaka
200-300 g
(1 szt)
400-500 g
(2 szt)
600-700 g
(3 szt)
2 min
Zaleca siê wstêpne podgrzanie
grza³ek grilla przez 3 minuty
funkcj¹ Power Grill. Posmaruj kawa³ki kurczaka olejem i przypraw
je pieprzem, sol¹ i papryk¹. U³ó¿
je w ko³o na podstawce skór¹ do
do³u.
2
Piersi
kurczaka
300 g
(1-2 szt)
400 g
(2 szt)
500 g
(2-3 szt)
-
Zaleca siê wstêpne podgrzanie
grza³ek grilla przez 3 minuty
funkcj¹ Power Grill. Zamarynuj
pierœ kurczaka. U³ó¿ piersi w ko³o
na podstawce. Program ten mo¿e
byæ u¿ywany do przygotowywania filetów z piersi kurczaka jak
równie¿ plastrów/kotletów z piersi indyczej.
.
350-400 g
(2 szt)
450-500 g
(2-3 szt)
4. Wyd³u¿ lub skróæ czas gotowania je¿eli to konieczne,
wciskaj¹c przycisk WIÊCEJ/MNIEJ ( ).
5. Wciœnij przycisk
.
Rezultat : Kiedy gotowanie siê zakoñczy:
1) Czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy.
2) Trzy razy rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy (raz co minutê).
3) Wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.
✉
☛
U¿ywaj wy³¹cznie naczyñ odpowiednich dla kuchni mikrofalowych.
Przy przestawianiu grza³ki grilla, najpierw upewnij siê, ¿e temperatura
wewn¹trz kuchenki wystarczaj¹co spad³a (nale¿y odczekaæ przynajmniej 10 minut od zakoñczenia grillowania lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem) i u¿ywaj do tego celu specjalnego przyrz¹du do
przestawiania grza³ki grilla oraz zawsze nak³adaj do tej operacji rêkawicê termoodporn¹ dostarczon¹ razem z niniejsz¹ kuchenk¹.
17
Czas
Zalecenia
odstania
-
Zaleca siê wstêpne podgrzanie
grza³ek grilla przez 3 minuty
funkcj¹ Power Grill. Posmaruj steki wo³owe lub jagniêce olejem z
przyprawami. U³ó¿ je w ko³o na
podstawce metalowej.
1-2 min. Zaleca siê wstêpne podgrzanie
grza³ek grilla przez 3 minuty
funkcj¹ Power Grill. Pokrojone w
kostkê œwie¿e miêso wieprzowe,
wo³owe lub jagniêce z kawa³kami
warzyw umieϾ na szpikulcu i
przypraw je. (Nie marynuj miêsa
w occie.) U³ó¿ szpikulce z gotowym kebabem jeden obok
drugiego na podstawce.
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGX_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
U¿ywanie funkcji automatycznego
gotowania w trybie Power Grill (ci¹g dalszy)
U¿ywanie funkcji automatycznego
odgrzewania w trybie Power Grill
PL
Ikona
Kod
¯ywnoœ Wielkoœæ
æ
porcji
Czas
Zalecenia
odstania
1
Ryba
pieczona
3-4 min. Zaleca siê wstêpne podgrzanie
grza³ek grilla przez 3 minuty
funkcj¹ Power Grill. Posmaruj
skórê ca³ej ryby olejem i sol¹.
Dodaj zio³a i przyprawy do wnêtrza ryby. Po³ó¿ jedn¹ rybê wszerz
na œrodku podstawki, dwie ryby
jedn¹ obok drugiej g³ow¹
naprzeciw ogona. Program ten
jest odpowiedni do pieczenia
ca³ych ryb jak, pstr¹g, karp, dorada lub sandacz.
2
Filety
rybne
300 g
(1szt)
600 g
(2szt)
200-300 g
(1 szt)
400-500 g
(2 szt)
W funkcji automatycznego odgrzewania w trybie power grill
czasy gotowania s¹ ustawiane automatycznie. Trzeba tylko
ustawiæ wielkoœæ porcji wciskaj¹c odpowiedni przycisk automatycznego odgrzewania power grill ¿¹dan¹ iloœæ razy.
Najpierw ustaw doln¹ grza³kê grilla we w³aœciwej pozycji,
umieœæ ¿ywnoœæ na podstawce i ustaw j¹ na talerzu obrotowym. Nastêpnie zamknij drzwiczki kuchenki.
1. Upewnij siê, ¿e górna grza³ka i dolna grza³ka grilla znajduj¹
siê w pozycji poziomej; wiêcej szczegó³ów znajdziesz na str
8~9.
2. Wciœnij przycisk automatycznego odgrzewania w trybie
Power Grill raz lub wiêcej razy odpowiednio dla typu gotowanej ¿ywnoœci.
Wiêcej szczegó³ów znajduje siê w tabeli na nastêpnej
stronie.
3-4 min. Zaleca siê wstêpne podgrzanie
grza³ek grilla przez 3 minuty
funkcj¹ Power Grill. Po³ó¿ filety
jeden obok drugiego na œrodku
podstawki metalowej. Program
ten jest odpowiedni do pieczenia
filetów z ³ososia, dorsza lub karmazyna.
3. Wyd³u¿ lub skróæ czas gotowania je¿eli to konieczne,
wciskaj¹c przycisk WIÊCEJ/MNIEJ ( ).
4. Wciœnij przycisk
.
Rezultat : Kiedy podgrzewanie siê zakoñczy.
1) Czterokrotnie rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy.
2) Trzy razy rozlegnie siê sygna³ przypominaj¹cy. (raz co minutê)
3) Wyœwietli siê wskazanie aktualnego czasu.
✉
☛
18
U¿ywaj wy³¹cznie naczyñ odpowiednich dla kuchni mikrofalowych.
Przy przestawianiu grza³ki grilla, najpierw upewnij siê, ¿e temperatura
wewn¹trz kuchenki wystarczaj¹co spad³a (nale¿y odczekaæ przynajmniej 10 minut od zakoñczenia grillowania lub gotowania ³¹czonego mikrofalami i grillem) i u¿ywaj do tego celu specjalnego przyrz¹du do
przestawiania grza³ki grilla oraz zawsze nak³adaj do tej operacji rêkawicê termoodporn¹ dostarczon¹ razem z niniejsz¹ kuchenk¹.
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGX`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
U¿ywanie funkcji automatycznego
gotowania w trybie Power Grill (ci¹g dalszy)
U¿ywanie funkcji wentylacji komory
kuchenki
Poni¿sza tabela przedstawia automatyczne programy gotowania w trybie Power Grill dla tostów hawajskich i mro¿onej
pizzy oraz ich iloœci, czasy odstania i odpowiednie zalecenia.
U¿ywaj tej funkcji po ugotowaniu mocno pachn¹cej ¿ywnoœci lub kiedy wewn¹trz kuchenki jest du¿o dymu.
PL
Najpierw umyj wnêtrze kuchenki.
Niniejsze programy dzia³aj¹ z kombinacj¹ mikrofal i power
grilla.
Ikona
¯ywnoœæ
Tost
hawajski
Pizza
mro¿ona
Wciœnij przycisk wentylacji komory ( ) po zakoñczeniu
czyszczenia komory. Us³yszysz czterokrotny sygna³ dŸwiêkowy.
WielkoϾ porcji Czas
Zalecenia
odstania
250-300 g
(2 szt)
500-550 g
(4 szt)
200 g
300 g
400 g
1-2 min. WeŸ 2 lub 4 tosty i np. plasterek
szynki, ananasa i ser na wierzch
kromki tostu. Wy³ó¿ przygotowane tosty serowe jeden obok
drugiego na podstawce metalowej.
-
✉
✉
Po³ó¿ pizzê mro¿on¹ na podstawce metalowej
19
Czas wentylacji komory zosta³ ustawiony na 5 minut. Zwiêksza siê
o 30 sekund przy ka¿dym wciœniêciu przycisku +30s.
Maksymalny czas wentylacji komory kuchenki wynosi 15 minut.
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGYWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
PL
Wy³¹czanie sygnalizacji dŸwiêkowej
Blokada dostêpu do kuchenki mikrofalowej
Mo¿na w ka¿dej chwili wy³¹czyæ sygnalizacjê dŸwiêkow¹
kuchenki.
Pañstwa kuchenka mikrofalowa jest wyposa¿ona w blokadê
dostêpu, która pozwala zablokowanie kuchenki w pozycji
“zamkniêta” tak, ¿e dzieci i inne osoby niepowo³ane nie bêd¹
jej u¿ywa³y w sposób przypadkowy.
1. Wciœnij jednoczeœnie przycisk
i
.
Rezultat : Nie bêdzie s³yszalny sygna³ dŸwiêkowy przy
wciskaniu przycisków kuchenki.
Kuchenka mo¿e byæ zablokowana w ka¿dej chwili.
1. Wciœnij jednoczeœnie przycisk
i
.
Rezultat : Kuchenka jest zablokowana (nie mog¹ byæ
wybierane ¿adne funkcje).
2. Aby przywróciæ sygnalizacjê dŸwiêkow¹, ponownie
wciœnij razem przycisk
i
.
Rezultat : Kuchenka dzia³a z w³¹czonym sygna³em
dŸwiêkowym podczas wciskania przycisków.
2. Aby odblokowaæ kuchenkê ponownie wciœnij przycisk
i
.
Rezultat : Kuchenka mo¿e byæ normalnie u¿ywana.
20
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGYXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Naczynia przeznaczone do kuchni mikrofalowych
Mikrofale, aby móc gotowaæ w kuchence mikrofalowej, powinny swobodnie docieraæ do ¿ywnoœci bez odbijania lub
poch³aniania przez u¿ywane naczynie.
Naczynia szklane
• Naczynia, w których
potrawy s¹
przygotowywane w
kuchni mikrofalowej
a nastêpnie
podawane na stó³
• Naczynia z cienkiego
szk³a
W zwi¹zku z tym nale¿y uwa¿nie dobieraæ naczynia. Je¿eli
naczynie jest opisane jako nadaj¹ce siê do gotowania w
kuchence mikrofalowej, nie musisz siê niczego obawiaæ.
W poni¿szej tabeli przedstawione zosta³y ró¿ne rodzaje naczyñ oraz wska-zówki dotycz¹ce ich stosowania w kuchniach
mikrofalowych.
Rodzaj naczynia
Stosowanie Uwagi
Folia aluminiowa
✓✗
✓
Nie podgrzewaj go wstêpnie d³u¿ej ni¿ osiem minut.
Porcelana i ceramika
✓
Porcelit, ceramika, emaliowane naczynia
gliniane, chiñska porcelana itp. s¹ odpowiednie pod warunkiem, ¿e nie s¹ zdobione
metalem.
Opakowania produktów
gotowych do spo¿ycia
(fast-food)
• Kubki i pojemniki
polistyrenowe
• Torebki papierowe
lub gazeta
• Papier z makulatury
lub opaski metalowe
✓
✓
Metalowe
• Pó³miski
• Opaski zaciskowe
do torebek
Mo¿e byæ stosowana w ma³ych iloœciach
w celu zabezpieczenia niektórych fragmentów przed przypaleniem. Jeœli folia
znajduje siê zbyt blisko œcianek kuchni lub
zosta³a u¿yta w zbyt du¿ych iloœciach,
mo¿e wyst¹piæ iskrzenie.
Talerz do opiekania
Poliestrowe naczynia
jednorazowego u¿ytku
• S³oiki szklane
Papierowe
• Talerze, kubki,
serwetki i rêczniki
• Papier z makulatury
Plastikowe
• Pojemniki
Mro¿onki s¹ czasem pakowane do takich
naczyñ.
✗
Mog¹ byæ u¿yte do podgrzania ¿ywnoœci.
Przegrzanie mo¿e doprowadziæ do stopienia polistyrenu.
Mog¹ siê zapaliæ.
✗
Mog¹ spowodowaæ iskrzenie.
✓
Mog¹ byæ u¿ywane pod warunkiem, ¿e nie
posiadaj¹ metalowych wykoñczeñ.
✓
Mog¹ byæ u¿ywane do podgrzania
¿ywnoœci lub p³ynów. Delikatne szk³o
mo¿e pêkn¹æ je¿eli zostanie gwa³townie
rozgrzane.
Musisz zdj¹æ pokrywkê. Nadaj¹ siê wy³¹cznie do podgrzewania.
✓
✗
✗
Mog¹ powodowaæ iskrzenia i doprowadziæ do pojawienia siê ognia.
✓
Mog¹ byæ u¿ywane przy krótkich czasach
gotowania lub pieczenia. Tak¿e do
poch³aniania nadmiaru wilgoci
Mo¿e spowodowaæ iskrzenie.
✗
✓
• Cienka,
przezroczysta folia
✓
• Torebki do mro¿onek
✓✗
Papier woskowy lub
t³uszczo-odporny
✓
✓ :Zalecane
✓✗ :Ostrze¿enie przed u¿ywaniem
✗ :Niebezpieczne
21
Szczególnie gdy s¹ wykonane z tworzywa
termoodpornego. Niektóre inne rodzaje
tworzyw mog¹ ulec odkszta³ceniu lub
odbarwieniu w wysokiej temperaturze.
Mo¿na j¹ stosowaæ w celu utrzymania
wilgotnoœci w ¿ywnoœci. Nie powinna dotykaæ ¿ywnoœci. Zachowaj ostro¿noœæ podczas zdejmowania folii, poniewa¿
wydobywaæ siê bêdzie spod niej gor¹ca
para.
Mo¿na stosowaæ tylko gdy s¹ to torebki, w
których mo¿na ¿ywnoœæ gotowaæ i gdy s¹
one przeznaczone do gotowania w
kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny
byæ hermetyczne. W razie koniecznoœci przebij torebkê widelcem.
Mo¿na go stosowaæ do utrzymania poziomu wilgotnoœci w ¿ywnoœci oraz w celu
zapobie-¿enia rozpryskiwaniu potrawy.
PL
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGYYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Ksi¹¿ka kucharska
PL
MIKROFALE
Przewodnik kucharski dla mro¿onych warzyw
Energia mikrofalowa dok³adnie penetruje ¿ywnoœæ, zatrzymywana i poch³aniana
przez zawart¹ w niej wodê, t³uszcz i sk³adniki cukrowe.
Mikrofale wprowadzaj¹ cz¹stki molekularne ¿ywnoœci w silne drgania. Gwa³towne
ruch moleku³ powoduje tarcie i objawia siê w postaci gor¹ca gotuj¹cego ¿ywnoœæ.
U¿ywaj miski ze szk³a ¿aroodpornego z pokrywk¹. Gotuj pod przykryciem przez
minimalnie krótki czas - patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia ¿¹danego
efektu. Dwukrotnie zamieszaj w trakcie i raz po gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a
po gotowaniu. Przykrywaj na czas odstania.
GOTOWANIE
Rodzaj ¿ywnoœci Porcja
Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:
Naczynia musz¹ przepuszczaæ energiê mikrofalow¹, aby maksymalnie efektyw-nie
oddzia³ywaæ na ¿ywnoœæ. Mikrofale s¹ odbijane przez metale, jak stal nier-dzewna,
aluminium, miedŸ, ale przechodz¹ przez ceramikê, szk³o, porcelanê, plastik tak dobrze jak przez papier czy drewno. Nie wolno wiêc u¿ywaæ do gotowania w kuchenkach mikrofalowych naczyñ lub pojemników z metalu.
Szpinak
150g
600W 4½-5½
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka
sto³owa) zimnej wody
Broku³y
300g
600W
2-3
Dodaj 30 ml (2 ³y¿ki
sto³owe) zimnej wody
Groszek zielony
300g
600W 7½-8½
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka
sto³owa) zimnej wody
Zielona fasola
300g
600W
2-3
Dodaj 30 ml (2 ³y¿ki
sto³owe) zimnej wody
Mieszanka
warzywna
(marchew/
groszek/
kukurydza)
300g
600W 7½-8½
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka
sto³owa) zimnej wody
Mieszanka
warzywna
(chiñska)
300g
600W
2-3
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka
sto³owa) zimnej wody
¯ywnoœæ, która mo¿e byæ gotowana w kuchenkach mikrofalowych:
Jest du¿o rodzajów takiej ¿ywnoœci: œwie¿e lub zamro¿one warzywa, owoce,
makaron, ry¿, ziarna, fasola, ryby, miêso. Równie¿ sosy, polewy, zupy, puddingi,
pó³produkty, musy owocowe mog¹ byæ gotowane w kuchenkach. Ogólnie mó-wi¹c
w kuchence mikrofalowej mo¿na przygotowaæ wszystko to, co na konwen-cjonalnej
kuchni – np. rozpuszczone mas³o czy czekolada (patrz rozdzia³ sposo-by i wskazówki).
Przykrywanie naczyñ podczas gotowania
Przykrycie gotowanej ¿ywnoœci jest bardzo wa¿n¹ czynnoœci¹, gdy¿ paruj¹ca woda
w postaci pary wp³ywa w istotny sposób na proces gotowania. ¯ywnoœæ mo¿e byæ
przykryta na kilka sposobów: ceramicznym talerzem, plastikow¹ przykrywk¹ lub
cienk¹ foli¹ przeznaczon¹ do gotowania w kuchenkach mikrofalowych.
Czasy odstania
Kiedy gotowanie jest zakoñczone, wa¿ne jest aby odczekaæ a¿ temperatura wyrówna siê w ¿ywnoœci gotowanej w kuchence.
22
Moc
Czas
(min.)
9-10
8-9
8-9
Czas
odsta-nia
(min.)
Zalecenia
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGYZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
Przewodnik kucharski dla œwie¿ych warzyw
Przewodnik gotowania ry¿u i makaronu
U¿yj ¿aroodpornego naczynia ze szk³a z pokrywk¹. Dodaj 30-45 ml zimnej wody (2-3
³y¿ki sto³owe) na ka¿de 250 g warzyw, chyba, ¿e s¹ podane inne zalecane iloœci patrz tabela. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas - patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osi¹gniêcia ¿¹danego efektu. Raz zamieszaj podczas i raz po
gotowaniu. Dodaj soli, zió³ lub mas³a po gotowaniu. Pozostaw do odstania pod
przykryciem na 3 minuty.
Ry¿:
PL
U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹ - ry¿ dwukrotnie
zwiêksza objêtoœæ podczas gotowania. Gotuj pod przykryciem. Po
gotowaniu dok³adnie zamieszaj przed odstaniem, dodaj sól, zio³a lub
mas³o.
Makaron: U¿yj du¿ej, ¿aroodpornej miski szklanej z pokrywk¹. Dodaj wrz¹c¹
wodê, szczyptê soli i dobrze zamieszaj. Gotuj bez przykrycia. Mieszaj
od czasu do czasu podczas i po gotowaniu. Przykryj na czas odstania
i nastêpnie starannie ods¹cz.
Wskazówka: Potnij warzywa na mniej wiêcej równe kawa³ki. Im mniejsze kawa³ki, tym szybciej siê ugotuj¹.
Wszystkie warzywa œwie¿e powinny byæ ugotowane z u¿yciem pe³nej mocy
kuchenki (800W).
Rodzaj ¿ywnoœci
Rodzaj
¿ywnoœci
Ry¿ bia³y
(parboiled)
250g
800W
16-17
5
Dodaj 500 ml zimnej
wody.
Porcja
Czas
(min.)
Czas odZalecenia
stania (min.)
Porcja
Moc
Czas
(min.)
Czas odZalecenia
stania (min.)
Broku³y
250g
500g
4-4½
8-8½
3
Przygotuj równej wielkoœci kwiaty. U³ó¿ je ³ody¿kami do œrodka.
Ry¿ br¹zowy
(parboiled)
250g
800W
21-22
5
Dodaj 500 ml zimnej
wody.
Brukselka
250g
5½-6½
3
Dodaj 60-75 ml (5-6 ³y¿ek
sto³owych) wody.
Ry¿ mieszany
(bia³y + dziki)
250g
800W
17-18
5
Dodaj 500 ml zimnej
wody.
Marchew
250g
4½-5
3
Potnij marchewki na równe plasterki.
Mieszanka
(ry¿ + ziarno)
250g
800W
18-19
5
Dodaj 400 ml zimnej
wody.
Kalafior
250g
500g
5-5½
8½-9
3
Przygotuj równej wielkoœci kwiaty. Du¿e potnij na po³owy. U³ó¿ je
³ody¿kami do œrodka.
Makaron
250g
800W
11-12
5
Dodaj 1000 ml
gor¹cej wody.
Cukinie
250g
3½-4
3
Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml (2
³y¿ki sto³owe) wody lub trochê
mas³a. Gotuj a¿ zmiêknie.
Bak³a¿any
250g
3½-4
3
Potnij na drobne plasterki i pokrop sokiem z cytryny (1 ³y¿ka
sto³owa)
Pory
250g
4½-5
3
Potnij w grube kr¹¿ki.
Grzyby
125g
250g
1½-2
3-3½
3
Przygotuj ma³e lub pokrojone w
plasterki. Nie dodawaj wody. Skrop sokiem z cytryny. Dodaj
pieprz i sól. Ods¹cz przed podaniem.
Cebula
250g
5½-6
3
Potnij na plasterki lub na po³ówki.
Dodaj 15 ml (1 ³y¿ka sto³owa)
wody.
Papryka
250g
4½-5
3
Potnij paprykê na drobne
plasterki.
Ziemniaki
250g
500g
4-5
7½-8½
3
Zwa¿ obrane i pokrój na równej
wielkoœci po³ówki lub æwiartki.
Rzepa
250g
5-5½
3
Potnij rzepê w drobn¹ kostkê.
23
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGY[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
PL
ODGRZEWANIE
PODGRZEWANIE P£YNÓW
Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje ¿ywnoœæ w znacznie krótszym czasie ni¿
konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna.
U¿ywaj poziomów mocy i czasów gotowania wed³ug zamieszczonych w prze-wodniku zaleceñ. Czasy uwzglêdniaj¹ temperaturê wyjœciow¹ np. pokojow¹ +18 +20°C lub sch³odzonej w lodówce ¿ywnoœci +5 - +7°C.
Zawsze pozostaw do odstania p³yny na co najmniej 20 sekund po wy³¹czeniu siê
kuchenki dla oddania i wyrównania temperatury. Je¿eli to konieczne, zamieszaj
podczas podgrzewania i ZAWSZE mieszaj p³yny po podgrzaniu. Aby unikn¹æ zagotowania czy wykipienia p³ynów, zalecane jest w³o¿enie do szklanki z p³ynem plastikowej ³y¿ki lub szklanego mieszade³ka oraz zamieszanie przed, w trakcie i po
podgrzaniu.
Przygotowanie i przykrycie
Unikaj odgrzewania du¿ych porcji miêsa - mo¿e dojœæ do przypalenia, wysusze-nia
zewnêtrznych czêœci zanim œrodek uzyska odpowiedni¹ do podania tempera-turê.
Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.
PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWL¥T
POKARMY DLA NIEMOWL¥T:
W³ó¿ pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikowa pokrywk¹. Dobrze
zamieszaj po podgrzaniu! Odstaw na 2-3 minuty przed podaniem. Ponownie
zamieszaj i sprawdŸ temperaturê: miêdzy 30 – 40°C.
Poziomy mocy i mieszanie potraw
Niektóre potrawy wymagaj¹ do odgrzewania mocy 800 W, kiedy inne potrzebuj¹
600 W, 450 W czy nawet 300 W.
SprawdŸ zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla ró¿nych produktów.
Generalnie, lepiej jest w wiêkszoœci przypadków u¿ywaæ mniejszych poziomów
mocy kuchenki szczególnie, je¿eli potrawa jest delikatna czy w du¿ych iloœciach. W
niektórych przypadkach jednak lepiej jest j¹ podgrzaæ szybko(na przyk³ad paszteciki).
Dobrze wymieszaj lub obracaj ¿ywnoœæ w trakcie odgrzewania, aby osi¹gn¹æ najlepsze rezultaty. Je¿eli to mo¿liwe, zamieszaj j¹ równie¿ przed samym podaniem.
Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i pokarmy dla niemowl¹t. Aby unikn¹æ
wykipienia lub wrzenia mieszaj je czêsto przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Pozostaw p³yny w kuchence na czas odstania. Zalecamy w³o¿enie do szklanki z p³ynem
plastikowej ³y¿ki lub szklanego mieszade³ka. Unikaj przegrzania jedzenia. Zalecamy
ustawienie krótszego czasu i je¿eli to bêdzie konieczne - zwiêkszenie czasu o dodatkowe minuty w razie koniecznoœci.
MLEKO DLA NIEMOWL¥T:
Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie podgrzewaj mleka w butelce ze smoczkiem, bo mo¿e ona wybuchn¹æ z przegrzania. Dobrze
wstrz¹œnij przed odstaniem jak i przed podaniem! Zawsze starannie sprawdŸ temperaturê przed podaniem mleka dziecku. Zalecana temperatura podania wynosi ok.
37°C.
ZAPAMIÊTAJ:
Aby zapobiec oparzeniom nale¿y dok³adnie sprawdzaæ temperaturê pokarmów dla
niemowl¹t. Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu
czasów i poziomów mocy kuchenki.
Podgrzewanie i czas odstania
Je¿eli odgrzewasz ¿ywnoœæ po raz pierwszy - zanotuj ustawienie; mo¿e byæ pomocne przy nastêpnych próbach.
Zawsze upewnij siê, ¿e odgrzewana ¿ywnoœæ jest w ca³oœci gor¹ca.
Pozostaw jedzenie na krótki czas po podgrzaniu, aby wyrówna³o temperaturê. Zalecany czas odstania wynosi 2 - 4 minuty chyba, ¿e inny jest podany w tabeli poni¿ej.
Szczególn¹ uwagê zwracaj na gor¹ce p³yny i jedzenie dla niemowl¹t. Zobacz te¿
rozdzia³ z instrukcjami bezpieczeñstwa.
24
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGY\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowl¹t
Podgrzewanie p³ynów i potraw
Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów
i poziomów mocy kuchenki.
Korzystaj z zamieszczonej poni¿ej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów
i poziomów mocy kuchenki.
Rodzaj
¿ywnoœci
Rodzaj
¿ywnoœci
Porcja
Pokarm dla
niemowl¹t
(warzywa +
miêso)
190g
Owsianka
(ziarno +
mleko +
owoce)
190g
Mleko niemowlêce
100ml
200ml
Moc
600W
600W
300W
Czas
30 s.
20 s.
30-40 s.
50 s. -1min.
Czas
Zalecenia
odstania
(w min.)
2-3
2-3
2-3
Porcja
Moc
800W
150ml
Napoje
(kawa, mleko, (1 fili¿anka)
250ml
herbata, woda o temper- (1 kubek)
aturze
pokojowej)
Na³ó¿ do ceramicznego talerza. Podgrzej pod przykryciem. Zamieszaj po
podgrzaniu. Odstaw na 2-3
min. Przed podaniem
zamieszaj i sprawdŸ
dok³adnie temperaturê.
Na³ó¿ do ceramicznego talerza. Podgrzej pod przykryciem. Zamieszaj po
podgrzaniu. Odstaw na 2-3
min. Przed podaniem
zamieszaj i sprawdŸ
dok³adnie temperaturê.
Wlej mleko do sterylnej
butelki szklanej. Dobrze
zamieszaj i wstrz¹œnij przed
podgrzaniem. Podgrzewaj
odkryte. Dobrze wstrz¹œnij
i pozostaw do odstania, na
co najmniej 3 minuty.
Przed podaniem dok³adnie
wstrz¹œnij i starannie
sprawdŸ temperaturê przed
podaniem mleka dziecku.
25
Czas
(min.)
1-1 ½
Czas od- Zalecenia
stania
(min.)
1-2
Wlej napój do ceramicznej
fili¿anki i podgrzewaj bez
przykrycia. Ustaw fili¿ankê
(150 ml) lub kubek (250 ml)
na œrodku talerza obrotowego. Pozostaw do
odstania w kuchence i dok³adnie zamieszaj przed
i po czasie odstania.
1½ -2
Zupa
(sch³odzona)
250g
800W
3-3½
2-3
Wlej do ceramicznego talerza. Przykryj plastikow¹
pokrywk¹. Zamieszaj po
podgrzaniu. Za-mieszaj
ponownie przed podaniem.
Gulasz
(sch³odzony)
350g
600W
5 ½ -6 ½
2-3
Na³ó¿ gulasz do ceramicznego talerza. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹. Mie-szaj
od czasu do czasu w
trakcie podgrzewania oraz
przed i po odstaniu.
Makaron
z sosem
(sch³odzony)
350g
600W
4 ½ -5 ½
3
Na³ó¿ makaron (spaghetti
lub inny makaron jajeczny)
na p³aski, ceramiczny talerz. Przykryj foli¹ do
kuchenek. Zamieszaj przed
podaniem.
Nadziewany
makaron
z sosem
(sch³odzony)
350g
600W
5-6
3
Na³ó¿ makaron (ravioli, tortellini) do g³êbokiego, ceramicznego talerza.
Przykryj pokrywk¹ plastikow¹. Mieszaj od czasu
do czasu w trakcie
podgrzewania oraz przed i
po odstaniu.
Danie na
talerzu
(sch³odzone)
350g
600W
5 ½ -6 ½
3
Gotowe do odgrzania
danie sk³adaj¹ce siê z
2-3 sk³adników umieœæ na
ceramicznym talerzu.
Przykryj przeŸroczyst¹ foli¹ do kuchenek.
PL
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGY]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
PL
ROZMRA¯ANIE
Wszystkie zamro¿one produkty powinny byæ rozmra¿ane z moc¹ na poziomie rozmra¿ania (180 W, ).
Mikrofale s¹ doskona³ym sposobem na rozmra¿anie ¿ywnoœci. Rozmra¿aj¹ deli-katnie i w krótkim czasie zamro¿one produkty. Mo¿e to byæ pomocne w przypad-ku
niespodziewanych goœci.
Zamro¿ony drób musi byæ starannie rozmro¿ony przed ugotowaniem. Usuñ
wszystkie metalowe czêœci opakowania, obr¹czki itp. by pozwoliæ na odparowa-nie
powsta³ego po rozmro¿eniu p³ynu.
Rodzaj ¿ywnoœci Porcja
Miêso
Siekana
wo³owina
W³ó¿ zamro¿one miêso do naczynia bez przykrycia. Obróæ na drug¹ stronê w po³owie czasu, odlej p³yn i usuñ wszystkie podroby tak szybko jak to mo¿liwe. Od czasu
do czasu sprawdŸ temperaturê miêsa, aby upewniæ siê, ¿e miêso nie sta³o siê
ciep³e.
Najmniejsze czêœci mog¹ szybciej siê ogrzewaæ i aby tego unikn¹æ mo¿na owi-n¹æ
je ma³ymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmra¿ania.
250g
500g
6½ -7½
13-14
250g
7½ -8½
Drób
Porcjowany
kurczak
500g
(2 szt)
14½-15½
Ca³y kurczak
900g
28-30
200g
(2 szt)
400g
(4 szt)
6-7
Steki
wieprzowe
Je¿eli drób ogrzeje siê na zewnêtrznej powierzchni, odstaw je na 20 minut przed
ponownym rozpoczêciem rozmra¿ania po obróceniu.
Czas
(w min.)
Czas
odstania
(w min.)
5-25
Umieœæ miêso na p³askim, ceramicznym talerzu. Cieñsze koñce
owiñ foli¹ aluminiow¹. Obróæ na
drug¹ stronê po up³ywie po³owy
czasu!
15-40
U³ó¿ kawa³ki kurczaka skór¹ do
do³u, ca³ego kurczaka piersi¹ do
do³u na p³askim, ceramicznym
talerzu. Cieñsze koñce, jak skrzyde³ka, owiñ foli¹ aluminio-w¹.
Obróæ na drug¹ stronê po
up³ywie po³owy czasu!
5-15
Po³ó¿ ryby na p³askim, ceramicznym talerzu. U³ó¿ cieñsze koñce
pod grubsze. Cieñsze koñce owiñ
foli¹ aluminiow¹. Obróæ na drug¹
stronê po up³ywie po³owy czasu!
Pozostaw rozmra¿an¹ rybê, miêso lub drób do ca³kowitego rozmro¿enia. Czas potrzebny do rozmro¿enia miêsa zale¿y g³ównie od jego masy. Skorzystaj z ta-beli
zamieszczonej poni¿ej.
Ryby
Filety rybne
Wskazówka: Podczas rozmra¿ania mniejszych kawa³ków miêsa osi¹ga siê lepsze rezultaty rozmra¿ania du¿ych porcji miêsa.
Ca³e ryby
Dla rozmra¿ania ¿ywnoœci zamro¿onej w temperaturze oko³o -18 do -20 °C skorzystaj z tabeli zamieszczonej poni¿ej jako przewodnika.
Owoce
Jagody
Chleb
Bu³ki (kr¹¿ki)
(po 50 g
szt.)
Tostowy/
Sandwich
Pieczywo ciemne
(m¹ka
pszenno ¿ytnia)
26
Zalecenia
12-13
250g
6-7
5 - 10
Roz³ó¿ owoce na p³askim, szklanym naczyniu (o du¿ej œrednicy).
2 szt
4 szt
½-1
2-2½
5 - 20
250g
4½-5
Roz³ó¿ bu³ki w ko³o na talerzu lub
chleb na papierze kuchen-nym i
po³ó¿ na talerzu obroto-wym.
Obróæ na drug¹ stronê po
up³ywie po³owy czasu!
500g
8-10
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGY^GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
POWER GRILL
TOP GRILL
Grza³ki grilla s¹ umieszczone: górna pod górn¹ œciank¹ wewn¹trz komory kuchenki
i dolna na tylnej œciance komory kuchenki.
Dzia³aj¹, gdy drzwiczki kuchenki s¹ zamkniête i obraca siê talerz szklany. Dziêki obracaniu siê talerza potrawa jest przypieczona równomiernie.
Przed w³¹czeniem trybu Power Grill upewnij siê, ¿e obie grza³ki grilla (górna i dolna)
znajduj¹ siê w pozycji poziomej.
Podczas dzia³ania funkcji Power Grill nagrzewaj¹ siê obie grza³ki grilla i potrawa jest
przypiekana jednoczeœnie z góry i tak¿e od do³u.
Zalet¹ takiego systemu jest fakt, ¿e nie ma potrzeby obracania ¿ywnoœci podczas
pieczenia (patrz przewodnik u¿ywania trybu Power Grill).
Wstêpne ogrzanie grilla przez 3 minuty przyœpiesza grillowanie potraw.
Górna grza³ka mo¿e byæ u¿ywana bez w³¹czania dolnej grza³ki, je¿eli chcesz
przyrumieniæ tylko jedn¹ stronê gotowanej potrawy (patrz przewodnik grillowania
dla trybu Top Grill).
Jeœli kuchenka ma pracowaæ w trybie Top Grill, upewnij siê, ¿e górna grza³ka grilla
znajduje siê w pozycji poziomej, a górna grza³ka w pozycji pionowej na tylnej œciance komory kuchenki.
¯ywnoœæ powinna byæ umieszczona na podstawce metalowej, chyba, ¿e w instrukcji s¹ inne zalecenia.
MIKROFALE + TOP GRILL
Tryb niniejszy stanowi po³¹czenie promieniowania cieplnego z górnej grza³ki grilla z
szybkoœci¹ gotowania mikrofalami. Dzia³a tylko przy zamkniêtych drzwiczkach
kuchenki i gdy obraca siê talerz szklany.
Obracanie siê talerza powoduje bardziej równomierne przypieczenie potrawy z
wierzchu.
W tym modelu s¹ dostêpne trzy tryby kombinacji mikrofali i górnej grza³ki grilla:
600 W + Top Grill, 450 W + Top Grill, 300 W + Top Grill.
Naczynia do grillowania:
Powinny byæ odporne na ogieñ i mog¹ zawieraæ metal. Nie zaleca siê stosowania
naczyñ plastikowych, poniewa¿ mog¹ siê stopiæ lub odkszta³ciæ.
¯ywnoœæ zalecana do przygotowania na grillu:
Kotlety, kie³baski, steki, hamburgery, plastry bekonu i wêdzonki, schab, szynka,
cienkie porcje ryby, sandwicze, i wszystkie rodzaje tostów z serem
Wa¿na wskazówka:
Zawsze gdy u¿ywasz trybu ³¹czonego (mikrofale + Top Grill), upewnij siê, ¿e górna
grza³ka grilla znajduje siê w pozycji poziomej, a górna grza³ka w pozycji pionowej na
tylnej œciance komory kuchenki.
¯ywnoœæ powinna byæ umieszczona na podstawce metalowej, chyba, ¿e w instrukcji s¹ inne zalecenia.
IWa¿na wskazówka:
Je¿eli kuchenka ma pracowaæ w trybie Power Grill, upewnij siê, ¿e obie grza³ki grilla
(górna i dolna) s¹ ustawione w pozycji poziomej (dolna grza³ka grilla nie jest w
pozycji pionowej).
Prosimy pamiêtaæ, ¿e ¿ywnoœæ musi byæ u³o¿ona na podstawce metalowej, chyba
¿e s¹ inne zalecenia w instrukcji.
Naczynia zalecane do trybu mikrofale + grill:
Prosimy u¿ywaæ naczyñ przepuszczaj¹cych mikrofale. Naczynia powinny byæ tak¿e
¿aroodporne. Nie zaleca siê stosowania naczyñ metalowych. Nie zaleca siê stosowania naczyñ plastikowych, poniewa¿ mog¹ siê stopiæ lub odkszta³ciæ.
MIKROFALE + POWER GRILL
Tryb niniejszy stanowi po³¹czenie promieniowania cieplnego z grilla z szybkoœci¹
gotowania mikrofalami. Dzia³a tylko przy zamkniêtych drzwiczkach kuchenki i obracaj¹cym siê talerzu szklanym. Obracanie siê talerza powoduje lepsze i równomierne
upieczenie potraw. Nie trzeba tak¿e obracaæ ¿ywnoœci na drug¹ stronê.
W Pañstwa kuchence s¹ dostêpne trzy tryby kombinacji mikrofal z grillem:
600 W + Power Grill, 450 W + Power Grill, 300 W + Power Grill.
¯ywnoœæ zalecana do przygotowania w trybie kombinowanym grill +
mikrofale:
Do gotowania w tym trybie nadaj¹ siê wszystkie te potrawy, które wymagaj¹ jednoczesnego podgrzewania i pieczenia (np. zapieczony makaron), jak i potrawy,
które potrzebuj¹ przypieczenia z wierzchu. Mo¿na te¿ w ten sposób przygotowaæ
porcje, które przypieka siê od góry (np. kawa³ki kurczaka z chrupi¹cym przypieczonym wierzchem). Prosimy skorzystaæ z tabeli grillowania.
Wa¿na wskazówka:
Je¿eli kuchenka ma pracowaæ w trybie ³¹czonym (mikrofale + power grill), upewnij
siê, ¿e obie grza³ki grilla s¹ ustawione w pozycji poziomej (dolna grza³ka nie mo-¿e
byæ w pozycji pionowej). ¯ywnoœæ powinna byæ umieszczona na podstawce metalowej, chyba, ¿e w instrukcji s¹ inne zalecenia. Prosimy o sprawdzenie tych informacji w nastêpnym rozdziale.
27
PL
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGY_GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
PL
Przewodnik grillowania w trybie Power Grill dla tostów, wypieków
i warzyw
¯ywnoœæ
U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru poziomów mocy i czasów gotowania.
U¿ywaj rêkawic ochronnych przy dotykaniu ¿ywnoœci wewn¹trz kuchenki. Nie dotykaj gor¹cych grza³ek po zakoñczeniu grillowania, zachowaj ostro¿noœæ w czasie,
gdy zmieniaj¹ po³o¿enie.
¯ywnoœæ
Tosty
Porcja
Czas
Moc
ogrza-nia
wstêpnego Power
Grill (min.)
Czas
(min.)
Instrukcje
4 szt
-
Tylko
Power
Grill
6-8
Po³ó¿ tosty jeden obok
drugiego na podstawce metalowej.
Tosty z serem
i pomidorem
2 szt
(250 g)
-
300 W +
Power
Grill
3-4
WeŸ kromkê chleba
tostowego i po³ó¿ na
niej plasterek szynki,
pomidora i ser na wierzchu ka¿dego tostu.
Tosty hawajskie
(szynka, ananas,
plasterki sera)
2 szt
(250 g)
-
300 W +
Power
Grill
4-5
Najpierw przypiecz
same tosty. Nastêpnie
u³ó¿ na nich szynkê,
ananas, plasterek sera i
po³ó¿ jeden obok
drugiego na œrodku
podstawki. Pozostaw
do odstania ma 2-3 min.
Ciastka z na200 g
dzieniem owoco- (2 szt)
wym
3
Tylko
Power
Grill
200 g
(2 szt)
3
300 W +
Power
Grill
Ciastka
(paszteciki)
z nadzieniem
rybnym
11-13 Nadziej œwie¿e ciasto
owocami np. morelami. Po³ó¿ 2 nadziewane
ciastka jedno na
przeciw drugiego na papierze do pieczenia na
metalowej podstawce.
Posmaruj ciastka roztrzepanym jajkiem.
5-7
Nadziej œwie¿e ciastko
posiekan¹ ryb¹ z
przyprawami. Po³ó¿ 2
nadziewane ciastka jedno na przeciw drugiego
na papierze do pieczenia na metalowej podstawce. Posmaruj
ciastka roztrzepanym jajkiem.
28
Porcja
Czas
Moc
ogrza-nia
wstêpnego Power
Grill (min.)
Czas
(min.)
Instrukcje
Krokiety
‘rosyjskie’
300 g
(4 szt)
3
300 W + 4½-5½ Po³ó¿ zrolowane
Power
naleœniki nadziewane
Grill
miêsem mielonym
(ugotowanym) jeden
obok drugiego na metalowej podstawce.
Omlet
150 g
3
300 W +
Power
Grill
Szasz³yki
warzywne
200 g
(2 szt)
3
Tylko
Power
Grill
5-6
Rozmieszaj 2 jajka, 2
³y¿ki sto³owe mleka i
dodaj przyprawy. Wlej
do nat³uszczonego naczynia i posyp serem z
wierzchu. Naczynie
postaw na podstawce
metalowej.
10-12 Potnij warzywa np. cukiniê, paprykê, grzyby
na kawa³ki i nadziej na
szpikulec. Posmaruj
warzywa olejem z
przyprawami i ustaw
szasz³yki jeden obok
drugiego na podstawce. Wsuñ podstawkê na wysoki
poziom komory
kuchenki.
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGY`GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
Przewodnik grillowania w trybie Power Grill dla tostów, wypieków
i warzyw (ci¹g dalszy)
¯ywnoœæ
Cukinia pieczona
Bak³a¿any
pieczone
Porcja
200 g
250 g
Czas
Moc
ogrza-nia
wstêpnego Power
Grill (min.)
3
3
Czas
(min.)
Przewodnik grillowania w trybie Power Grill miêsa, drobiu i ryb
Przed w³¹czeniem funkcji Power Grill upewnij siê ¿e obie grza³ki grilla (górna i dolna) znajduj¹ siê w pozycji poziomej. U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru sposobu
i czasu grillowania.
U¿ywaj rêkawic ochronnych przy wyjmowaniu potraw z kuchenki. Nie dotykaj gor¹cych grza³ek zaraz po zakoñczeniu grillowania.
Instrukcje
Œwie¿a ¿ywnoœæ Porcja
300W + 7½-8½ Przetnij cukiniê wzd³u¿
Power
na po³ówki i po³ó¿ na
Grill
nich kwaœn¹ œmietanê z
przyprawami i startym
serem. U³ó¿ po³ówki
ko³o siebie na metalowej
podstawce.
300W +
Power
Grill
8-10
Steki wo³owe
(œrednie)
Po³ó¿ 6 plastrów bak³a¿ana na metalowej podstawce. U³ó¿ na wierzchu siekane pomidory,
kwaœn¹ œmietanê,
przyprawy i tarty ser.
Ziemniaki
pieczone
500 g
3
600W +
Power
Grill
7-9
U³ó¿ ziemniaki (4-5
sztuk) w ko³o na metalowej podstawce.
Zapiekany
makaron/
Lasagne
400 g
3
450W +
Power
Grill
8-12
W³ó¿ œwie¿¹ zapiekankê
z makaronu / lasagne do
odpowiedniego ¿aroodpornego naczynia i
ustaw na metalowej
podstawce. Po zapieczeniu pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
29
Czas
Moc
ogrza-nia
wstêpnego Power
Grill (min.)
Czas
(min.)
Instrukcje
300-400 g
(4 szt)
3
Tylko
Power
Grill
20-22 Posmaruj steki wo³owe lub jagniêce olejem i przyprawami.
U³ó¿ je w ko³o na
metalowej podstawce.
Kebab/
Szasz³yki
400 g
(4 szt)
3
300 W +
Power
Grill
11-13 Nadziej kawa³ki
miêsa wieprzowego,
wo³o-wego lub jagniêcego z warzywami
i przyprawami na szpikulec. Nie marynuj
miêsa w occie. Po³ó¿
jeden obok drugiego
szpikulce z kebabem/
szasz³ykiem na podstawce metalowej.
Pozostaw do odstania na 1-2 minuty.
Klopsiki z miêsa
mielonego
300 g
(2 szt)
3
300 W +
Power
Grill
12-13 Przygotuj miêso
mielone, dodaj zio³a i
przyprawy. Nadziej
na dre-wniane wyka³aczki i ro-z³ó¿ na
metalowej podstawce. Wsuñ tackê
na wysoki poziom.
Pozostaw do odstania na 1-2 minuty po
zakoñczeniu grillowania.
PL
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGZWGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
PL
Przewodnik grillowania w trybie Power Grill miêsa, drobiu i ryb
Przewodnik grillowania zamro¿onej ¿ywnoœci w trybie Power Grill
(ci¹g dalszy)
Przed w³¹czeniem funkcji Power Grill upewnij siê ¿e obie grza³ki grilla (górna i dolna) znajduj¹ siê w pozycji poziomej. U¿yj poni¿szej tabeli dla wyboru sposobu i czasu grillowania.
U¿ywaj rêkawic ochronnych przy wyjmowaniu potraw z kuchenki. Nie dotykaj
gor¹cych grza³ek zaraz po zakoñczeniu grillowania.
Œwie¿a ¿ywnoœæ Porcja
Kawa³ki
kurczaka
Filety z piersi
kurczaka
Karp w kwaœnej
œmietanie
400-500 g
Czas
Moc
ogrza-nia
wstêpnego Power
Grill (min.)
3
300-400 g
(2 szt)
3
300 g
(1 pc)
3
300 W +
Power
Grill
Czas
(min.)
Instrukcje
Mro¿ona
¿ywnoœæ
14-16 Posmaruj kawa³ki
kurczaka olejem z
przyprawami. Roz³ó¿
naprzeciw siebie na
œrodku podstawki.
Pozostaw do odstania na 2-3 minuty.
300 W +
Power
Grill
10-12 Zamarynuj filety z
piersi kurczaka lub indyka i po³ó¿ jeden
obok drugiego na
œrodku podstawki
metalowej.
300 W +
Power
Grill
9-11
Na³ó¿ 3-4 ³y¿ki
kwaœnej œmietany na
karpia i do œrodka ryby w³ó¿ przyprawy.
U³ó¿ na œrodku metalowej podstawki. Po
grillowaniu pozostaw do odstania na 3
min.
Ryba pieczona
600 g
(2 szt)
3
300 W +
Power
Grill
14-16 Posmaruj skórê np.
pstr¹ga czy dorady
olejem i sol¹. Dodaj
zio³a i przyprawy do
wnêtrza ryby. Po³ó¿
ryby jedn¹ obok
drugiej g³ow¹
naprzeciw ogona na
podstawce. Pozostaw
do odstania na 2-3
minuty po zakoñczeniu grillowania.
Filety z ³ososia
200-300 g
(1 szt)
3
300 W +
Power
Grill
8-10
Czas
(min)
5-6
Instrukcje
175 g
3
300 W +
Power
Grill
Zapiekanki
z bagietek
250 g
(2 szt)
3
300 W +
Power
Grill
300-400 g
-
450 W +
Power
Grill
7-9
U³ó¿ pizzê na metalowej podstawce
400 g
-
450 W +
Power
Grill
15-17
W³ó¿ zamro¿on¹
zapiekankê rybn¹ do
odpowiedniej
wielkoœci naczynia
¿aroodpornego.
Naczynie ustaw na
metalowej podstawce. Pozostaw do
odstania na 2-3 min
po zakoñczeniu grillowania.
Zapiekanka
rybna
30
Czas ogrza- Moc
nia
wstêpnego Power
Grill (min.)
Pieczywo
czosnkowe
(uprzednio
upieczone)
Pizza
Po³ó¿ filet na œrodku
podstawki. Pozostaw
do odstania na 2-3
minuty po zakoñczeniu grillowania.
Porcja
U³ó¿ bagietki posmarowane mas³em
czosnkowym na
podstawce metalowej.
7 ½-8 ½ U³ó¿ bagietki z np.
szynk¹, serem i pomidorem ) obok siebie na podstawce
metalowej. Pozostaw do odstania na
1-2 min po zakoñczeniu grillowania.
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGZXGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
Przewodnik grillowania w trybie Top Grill
¯ywnoœæ
Porcja
Moc
Ogrzej wstêpnie górn¹ grza³kê grilla w trybie grilla przez 3 minuty.
U¿yj poziomów mocy i czasów w niniejszej tabeli jako przewodnika grillowania.
¯ywnoœæ
Porcja
Tosty
4 szt (ok.
25 g/szt)
Tylko Top
Grill
4-5
Bu³ki (kr¹¿ki;
wczeœniej
przypieczone)
2-4 szt
Tylko Top
Grill
2-3
Pomidory
pieczone
200 g
(2 szt.)
400 g
(4 szt)
300 W +
Top Grill
1 jab³ko
(200 g)
2 jab³ka
(400 g)
300 W +
Top Grill
Jab³ka pieczone
Mro¿one bu³ki
(ok. 50g/szt)
2 szt
4 szt
Moc
Czas 1.
strony
(min.)
3½ -4 ½
Czas 2.
strony
(min.)
2-3
U³ó¿ bu³ki najpierw
doln¹ stron¹ do góry
bezpoœrednio na talerzu
obrotowym.
---
Potnij pomidory na
po³ówki.
Z wierzchu po³ó¿ trochê
sera. Roz³ó¿ w ko³o na
p³askim talerzu ze szk³a
¿aroodpornego. Umieœæ
na podstawce metalowej.
----
Obierz jab³ka i nadziej je
rodzynkami i d¿emem.
Z wierzchu posyp p³atkami migda³ów. U³ó¿
jab³ka na p³askim naczyniu ze szk³a ¿aroodpornego. Naczynie
postaw bezpoœrednio na
talerzu szklanym.
Tylko
Top Grill
1-2
1-2
U³ó¿ bu³ki w ko³o na talerzu obrotowym. Grilluj
drug¹ stronê do uzyskania preferowanego przypieczenia. Pozostaw do
odstania na 2-5 minut.
6-7
Mikrofale + 300 W
Top Grill + Grill
1-1 ½
2-2 ½
Czas 2.
strony
(min.)
31
Instrukcje
Zapiekanka
(zamro¿ona;
warzywna/
ziemniaczana)
400 g
450 W +
Top Grill
13-14
---
W³ó¿ mro¿on¹ zapiekankê do ma³ego
okr¹g³ego naczynia ze
szk³a ¿aroodpornego.
Naczynie postaw na
metalowej podstawce.
Po ugotowaniu pozostaw do odstania na
2-3 min.
Makaron
mro¿ony
(Cannelloni /
Macaroni / Lasagne)
400 g
600 W +
Top Grill
14-15
---
W³ó¿ mro¿ona zapiekankê do ma³ego
p³askiego prostok¹tnego
naczynia ze szk³a
¿aroodpornego. Naczynie postaw bezpoœrednio na talerzu
obrotowym. Po ugotowaniu pozostaw do odstania na 2-3 min.
Frytki
(zamro¿one)
250 g
450 W +
Top Grill
9-11
4-5
Roz³ó¿ frytki na papierze
do pieczenia na metalowej podstawce.
4½ -5½ U³ó¿ kromki tostów
obok siebie na podstawce metalowej
6-7
4-4 ½
Instrukcje
Czas 1.
strony
(min.)
PL
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGZYGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
PL
Ksi¹¿ka kucharska (ci¹g dalszy)
Czyszczenie kuchenki mikrofalowej
WSKAZÓWKI SPECJALNE
Aby unikaæ gromadzenia siê resztek ¿ywnoœci i osadzania siê
t³uszczu, nale¿y regularnie czyœciæ ni¿ej wymienione czêœci
kuchenki mikrofalowej:
• Wewnêtrzne i zewnêtrzne powierzchnie
• Drzwiczki i ich uszczelki
• Talerz szklany i pierœcieñ obrotowy
MAS£O ROZPUSZCZANE
W³ó¿ 50 g mas³a do ma³ej, szklanej miski. Przykryj plastikow¹ pokrywk¹. Pod-grzewaj przez 30-40 sekund u¿ywaj¹c mocy 800 W, a¿ mas³o siê rozpuœci.
ROZPUSZCZONA CZEKOLADA
W³ó¿ 100 g czekolady do ma³ej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 3-5 minut,
z moc¹ 450 W a¿ do rozpuszczenia.
Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. U¿yj rêkawic do wyjmowania!
☛
ROZPUSZCZONY MIÓD KRYSTALICZNY
W³ó¿ 20 g miodu do ma³ej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 20-30 sekund z moc¹
300 W, a¿ miód siê rozpuœci.
ZAWSZE sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe s¹ czyste i czy drzwiczki
zamykaj¹ siê prawid³owo
1. Zmywaj powierzchnie zewnêtrzne delikatn¹ szmatk¹ zamoczon¹ w ciep³ej
wodzie z myd³em, op³ucz i osusz.
2. Usuwaj wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnêtrznych powierzchni przy pomocy namydlonej szmatki. Nastêpnie op³ucz i osusz.
ROZPUSZCZONA ¯ELATYNA
Wsyp 10 g ¿elatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Os¹czon¹ w³ó¿ do
ma³ej, ¿aroodpornej miski. Podgrzewaj przez 1 minutê z moc¹ 300 W. Zamieszaj po
rozpuszczeniu.
3. Aby usun¹æ stwardnia³e resztki ¿ywnoœci i pozbyæ siê nieprzyjemnych zapachów, umieœæ na szklanym talerzu kubek z rozcieñczonym sokiem cytryno-wym
i podgrzewaj go przez 10 min z maksymalnym poziomem mocy
GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)
Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez
przykrycia w misce ¿aroodpornej przez 31/2 do 41/2 minuty z moc¹ 800 W a¿ lukier/
polewa bêdzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj w czasie gotowania.
4. Myj szklany talerz (przeznaczony do zmywarek) tak czêsto jako to konieczne.
✉
GOTOWANY D¯EM
W³ó¿ 600 g owoców (na przyk³ad ró¿nych jagód) w odpowiedniej wielkoœci naczynie ¿aroodporne z przykryciem, dodaj 300 g cukru ¿eluj¹cego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod przykryciem przez 10 – 12 minut z moc¹ 800 W. Kilkakrotnie
zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej bezpoœrednio do ma³ych s³oików twist-off,
postaw je na nakrêtkach i odczekaj przez 5 minut.
NIE wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. NIGDY nie u¿ywaj materia³ów œciernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myj¹c uszczelki
drzwiowe zwróæ szczególn¹ uwagê, aby upewniæ siê, ¿e nie ma w nich
cz¹stek:
•
✉
PUDDING (budyñ)
Zmieszaj budyñ z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml) i
dok³adnie wymieszaj. U¿yj odpowiedniej wielkoœci naczynia ¿aroodpornego z
przykryciem. Gotuj przez 6½ do 7½ minuty z moc¹ 800 W. Kilkakrotnie zamie-szaj
w trakcie gotowania.
Zanieczyszczeñ
Osadów przeszkadzaj¹cych w szczelnym zamkniêciu drzwiczek.
Jeœli chce siê oczyœciæ górn¹ czêœæ komory kuchenki, wygodniej jest, jeœli na ten czas opuœci siê górn¹ grza³kê grilla
do poziomu 45° i wtedy oczyœci j¹ tak¿e.
PODPIEKANE P£ATKI MIGDA£OWE
Roz³ó¿ 30 g migda³ów na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie 31/2
- 41/2 minutowego podpiekania z moc¹ 600 W. Pozostaw do odstania przez 2 – 3
minuty. U¿yj rêkawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!
32
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGZZGG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Przechowywanie i naprawa kuchenki
mikrofalowej
Dane techniczne
SAMSUNG ci¹gle podnosi jakoœæ swoich wyrobów. Dlatego
zastrzega siê mo¿liwoœæ dokonywania zmian zarówno w
danych technicznych, jak i niniejszej instrukcji obs³ugi.
Konserwuj¹c lub oddaj¹c do naprawy kuchenkê mikrofalow¹
musisz zachowaæ kilka prostych œrodków ostro¿noœci.
Kuchenki mikrofalowej nie mo¿na u¿ywaæ w nastêpuj¹cych
przypadkach:
• S¹ z³amane zawiasy drzwiowe
• S¹ uszkodzone uszczelki drzwiowe
• Jest pokrzywiona lub wgiêta obudowa
Naprawy mo¿e przeprowadzaæ wy³¹cznie pracownik serwisu
posiada-j¹cego autoryzacjê producenta kuchenki mikrofalowej.
☛
NIGDY nie zdejmuj os³ony zewnêtrznej z kuchni mikrofalowej. Je¿eli
kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz
w¹tpliwoœci co do poprawnoœci jej dzia³ania, wykonaj nastêpuj¹ce
czynnoœci:
•
•
✉
✉
Wyjmij wtyczkê z gniazdka sieciowego
Skontaktuj siê z najbli¿szym autoryzowanym centrum
serwisowym
Je¿eli przez jakiœ czas nie zamierzasz u¿ywaæ kuchenki mikro-falowej,
postaw j¹ w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.
Powód: Kurz i wilgoæ mog¹ niekorzystnie oddzia³ywaæ na robocze
czêœci kuchenki mikrofalowej
Niniejsza kuchenka nie jest przeznaczona do u¿ywania w celach
zarobkowych.
33
Model
PG831
Zród³o zasilania
230V ~ 50 Hz
Pobór mocy
Maksymalny
Mikrofale
Top Grill
Power Grill
3100 W
1250 W
1100 W
1850 W
Moc wyjœciowa
mikrofal
100 W / 800 W (IEC-705)
Czêstotliwoœæ pracy
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Metoda ch³odzenia
Wiatraczek ch³odz¹cy
Wymiary
(szer. x wys. x g³êb.)
Zewnêtrzne
Komory kuchenki
489 x 275 x 408 mm
330 x 211 x 329 mm
Objêtoœæ komory
23 l
Waga
Netto
ok. 15 kg
PL
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGZ[GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Notatki
PL
34
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGZ\GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Notatki
PL
35
wn_ZX†wsU”GGwˆŽŒGZ]GG~Œ‹•Œš‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™GXSGYWWZGGYa[XGwt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement