Samsung NX100 Manual de utilizare | Manualzz
Manualul utilizatorului
Acest manual al utilizatorului conţine instrucţiuni detaliate referitoare la utilizarea camerei foto.
Citiţi cu atenţie acest manual.
ROM
Informaţii referitoare la drepturile de autor
• Microsoft Windows şi sigla Windows sunt mărci comerciale
înregistrate ale Microsoft Corporation.
• Mac este marcă comercială înregistrată a Apple Corporation.
• HDMI, sigla HDMI şi termenul „High
Definition Multimedia Interface” (Interfaţă
multimedia de înaltă definiţie) sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
• Mărcile comerciale şi denumirile comerciale utilizate în acest manual
sunt deţinute de proprietarii respectivi.
PlanetFirst reprezintă angajarea companiei Samsung
Electronics în direcţia dezvoltării durabile şi a
responsabilităţii sociale prin activităţi de business şi de
management ecologice.
• Specificaţiile camerei foto sau conţinutul acestui manual se pot
modifica fără notificare prealabilă, datorită actualizării funcţiilor
acesteia.
• Nu aveţi voie să reutilizaţi sau să distribuiţi niciuna dintre părţile
acestui manual fără permisiune prealabilă.
• Pentru informaţii privind licenţa Open Source, consultaţi fişierul
„OpenSourceInfo.pdf” de pe CD-ROM-ul furnizat.
1
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Respectaţi întotdeauna următoarele măsuri de precauţie şi sfaturi
de utilizare pentru a evita situaţiile periculoase şi pentru a asigura
performanţe maxime ale camerei foto.
  Avertismente privind siguranţa
Nu utilizaţi camera foto în apropierea gazelor sau a
lichidelor inflamabile sau explozive
Nu utilizaţi camera foto în apropierea carburanţilor, a combustibililor
sau a substanţelor chimice inflamabile. Nu depozitaţi şi nu transportaţi
lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi
compartiment cu camera foto sau cu accesoriile acesteia.
Nu lăsaţi camera foto la îndemâna copiilor sau a
animalelor de companie
Nu lăsaţi camera foto şi accesoriile sale la îndemâna copiilor mici sau
a animalelor. Piesele mici pot cauza sufocare sau vătămări corporale
grave, dacă sunt înghiţite. Piesele şi accesoriile mobile pot prezenta,
de asemenea, pericole de natură fizică.
Preveniţi afecţiunile de vedere ale subiecţilor
Nu utilizaţi bliţul foarte aproape (mai aproape de 1 m/3 ft) de oameni
sau de animale. Utilizarea bliţului prea aproape de ochii subiectului
poate cauza vătămări corporale temporare sau permanente.
Procedaţi cu grijă la manipularea şi aruncarea la deşeuri
a bateriilor şi a încărcătoarelor
• Utilizaţi numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung. Bateriile
şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave
sau deteriorarea camerei foto.
• Nu aruncaţi bateriile în foc. Respectaţi toate reglementările locale
când aruncaţi la deşeuri bateriile uzate.
• Nu plasaţi niciodată bateriile sau camerele foto pe sau în dispozitive
de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare.
Bateriile pot exploda dacă sunt supraîncălzite.
• Nu utilizaţi cabluri de alimentare şi fişe deteriorate sau prize slăbite
la încărcarea bateriilor. Pericol de incendiu sau de electrocutare.
  Măsuri de siguranţă
Manevraţi şi depozitaţi camera foto cu grijă şi atenţie
• Feriţi camera foto de umiditate — lichidele pot cauza deteriorări
grave. Nu manevraţi camera foto cu mâinile ude. Deteriorările
camerei foto cauzate de apă pot anula garanţia oferită de
producător.
• Nu expuneţi camera foto la lumina directă a soarelui sau la
temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp. Expunerile
prelungite la lumina soarelui sau la temperaturi extreme pot cauza
deteriorări permanente ale componentelor interne ale camerei foto.
2
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
• Evitaţi utilizarea sau depozitarea camerei foto în zone cu praf,
murdare, umede sau slab aerisite, pentru a împiedica deteriorarea
pieselor mobile şi a componentelor interne.
• Scoateţi bateriile din camera foto atunci când o depozitaţi pentru
o perioadă îndelungată de timp. Bateriile instalate pot prezenta
scurgeri sau se pot coroda în timp şi pot cauza deteriorări grave ale
camerei foto.
• Utilizarea prelungită a camerei foto poate supraîncălzi bateria şi
poate ridica temperatura internă a camerei foto. În cazul în care
camera foto nu mai funcţionează, scoateţi bateria şi lăsaţi-o să se
răcească.
• Protejaţi camera foto de nisip şi murdărie atunci când o utilizaţi pe
plajă sau în alte zone similare.
• Protejaţi camera foto şi monitorul de impact, împotriva manevrelor
brutale şi a vibraţiilor excesive, pentru a evita deteriorări grave.
• Lucraţi cu atenţie când conectaţi cabluri sau adaptoare şi când
instalaţi baterii şi cartele de memorie. Forţarea mufelor, conectarea
incorectă a cablurilor sau instalarea incorectă a bateriilor şi a
cartelelor de memorie poate duce la deteriorări ale porturilor,
mufelor şi accesoriilor.
• Nu introduceţi obiecte străine în compartimentele, sloturile sau
punctele de acces ale camerei foto. Este posibil ca pagubele
materiale cauzate de utilizarea necorespunzătoare să nu fie
acoperite de garanţie.
• Nu balansaţi camera foto ţinând-o de curea. Vă puteţi cauza
vătămări corporale dvs. sau altor persoane.
• Nu vopsiţi camera foto, deoarece vopseaua poate obtura piesele
mobile şi poate împiedica funcţionarea corectă.
• Vopseaua sau metalul din partea exterioară a camerei foto pot
provoca persoanelor cu piele sensibilă reacţii alergice, mâncărimi
ale pielii, eczeme sau umflături. Dacă vă confruntaţi cu oricare
dintre aceste simptome, încetaţi imediat să utilizaţi camera foto şi
consultaţi un medic.
Protejaţi bateriile, încărcătoarele şi cartelele de memorie
împotriva deteriorărilor
• Evitaţi expunerea acumulatorilor sau a cartelelor de memorie la
temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C/32 °F sau
mai mari de 40 °C/104 °F). Temperaturile extreme pot reduce
capacitatea de încărcare a acumulatorilor şi pot cauza funcţionarea
necorespunzătoare a cartelelor de memorie.
• Evitaţi contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece acest lucru
poate crea o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi poate
duce la deteriorări temporare sau permanente ale acesteia. De
asemenea, aceasta poate constitui un pericol de incendiu sau de
electrocutare.
• Evitaţi contactul cartelelor de memorie cu lichide, murdărie sau
substanţe străine. În cazul în care cartela de memorie este murdară,
ştergeţi-o cu o stofă moale înainte de a o introduce în camera foto.
• Protejaţi slotul cartelei de memorie de lichide, praf şi
substanţe străine. În caz contrar, camera foto poate funcţiona
necorespunzător.
• Introduceţi cartela de memorie în direcţie corectă. Introducerea
cartelei de memorie într-o direcţie greşită poate determina
deteriorarea camerei foto şi a cartelei de memorie.
• Opriţi camera foto când introduceţi sau când scoateţi cartela de
memorie.
• Nu îndoiţi cartelele de memorie, nu le lăsaţi să cadă şi nu le
supuneţi la impact sau presiune.
• Nu utilizaţi cartele de memorie formatate de alte camere foto sau de
un computer. Formataţi cartela de memorie cu camera dvs. foto.
• Nu utilizaţi niciodată un încărcător, o baterie sau o cartelă de
memorie deteriorată.
3
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Utilizaţi numai accesorii omologate de Samsung
Utilizarea de accesorii incompatibile poate produce deteriorări ale
camerei foto, poate cauza vătămări corporale sau poate anula
garanţia.
Protejaţi obiectivul camerei foto
• Nu expuneţi obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece
acest lucru poate decolora senzorul de imagine sau poate cauza
funcţionarea necorespunzătoare a acestuia.
• Protejaţi obiectivul de amprente şi zgârieturi. Curăţaţi obiectivul cu
un material moale, curat, fără impurităţi.
Procedaţi cu atenţie când utilizaţi camera foto în medii
umede
Când mutaţi camera foto dintr-o locaţie cu temperatură redusă întruna cu temperatură şi umiditate ridicată, se poate forma condens
pe circuitele electronice fragile şi pe cartela de memorie. În această
situaţie, aşteptaţi cel puţin o oră înainte de a utiliza camera foto, până
la evaporarea completă a umezelii.
Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a camerei foto
înainte de utilizare
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea de
fişiere sau daunele rezultate din funcţionarea necorespunzătoare sau
utilizarea inadecvată a camerei foto.
Informaţii importante despre utilizare
Permiteţi numai personalului calificat să efectueze lucrări
de service pentru camera dvs. foto
Nu permiteţi personalului necalificat să efectueze lucrări de service
pentru camera foto şi nu încercaţi să efectuaţi personal asemenea
lucrări. Nicio deteriorare rezultată din lucrările de service efectuate de
personal necalificat nu este acoperită de garanţie.
Asiguraţi durata maximă de viaţă a bateriei şi a
încărcătorului
• Supraîncărcarea bateriilor poate reduce durata de viaţă a acestora.
După finalizarea încărcării, deconectaţi cablul de la camera foto.
• În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi trebuie reîncărcate
înainte de utilizare.
• Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare atunci când
nu sunt utilizate.
• Utilizaţi bateriile numai în scopurile pentru care au fost proiectate.
4
Indicaţii utilizate în acest manual
Pictograme utilizate în acest manual
Pictogramă
Funcţie
Abreviere
Definiţie
Informaţii suplimentare
AE
Expunere automată
Avertismente şi măsuri de precauţie privind
siguranţa
AF
Focalizare automată
BKT
Fotografiere în rafală
DPOF
Format digital pentru comanda de
imprimare
EV
Valoare expunere
FA
Ajutor la focalizare
MF
Focalizare manuală
OIS
Stabilizare optică a imaginii
ISO
Sistemul de măsurare a sensibilităţii luminii
utilizat de Organizaţia Internaţională pentru
Standardizare
WB
Balanţă de alb
[
]
Butoanele camerei De exemplu, [Declanşator] se
referă la butonul declanşator.
(
)
Numărul paginii cu informaţii conexe
►
*
Abrevieri utilizate în acest manual
Ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care
trebuie să le selectaţi pentru a parcurge un pas;
de exemplu: Selectaţi 1 ► Quality (Calitate)
(semnifică: selectaţi 1, apoi Quality (Calitate)).
Adnotare
Indicaţii în modul Fotografiere
Mod Fotografiere
Indicaţie
Recunoaştere inteligentă
automată
t
Program
P
Prioritate apertură
A
Prioritate declanşator
S
Manual
M
Prioritate obiectiv
i
Scenă
s
Film
v
5
Cuprins
Sfaturi
Concepte utilizate în fotografie
Poziţii de fotografiere...................................................................... 10
Susţinerea camerei foto......................................................................... 10
Fotografiere în picioare.......................................................................... 10
Fotografiere în poziţie aplecat............................................................... 11
Apertură............................................................................................ 11
Valoarea aperturii şi adâncimea câmpului............................................. 12
Viteză declanşator............................................................................ 13
Sensibilitate ISO............................................................................... 14
Modul de control al expunerii prin setarea aperturii,
a timpului de expunere şi a sensibilităţii ISO................................ 15
Corelaţia dintre distanţa focală, unghi şi perspectivă................. 16
Adâncimea câmpului....................................................................... 17
Ce controlează efectele de nefocalizare?............................................. 17
Previzualizare DOF................................................................................ 19
Compoziţie........................................................................................ 19
Regula treimilor...................................................................................... 19
Fotografii cu doi subiecţi........................................................................ 20
Bliţ...................................................................................................... 21
Numărul de referinţă al bliţului............................................................... 21
Fotografierea cu iluminare indirectă...................................................... 22
Capitolul 1
Camera mea foto
Iniţiere................................................................................................ 24
Despachetarea.......................................................................................... 24
Aspectul camerei foto...................................................................... 25
Pictogramele afişajului.................................................................... 28
În modul Fotografiere................................................................................ 28
Realizarea fotografiilor........................................................................... 28
Înregistrarea videoclipurilor.................................................................... 29
În modul Redare....................................................................................... 30
Vizualizarea fotografiilor........................................................................ 30
Redarea videoclipurilor.......................................................................... 30
Obiective........................................................................................... 31
Aspectul obiectivului................................................................................. 31
Blocarea sau deblocarea obiectivului.................................................... 32
Marcaje obiectiv........................................................................................ 34
Accesorii opţionale.......................................................................... 35
Aspectul bliţului......................................................................................... 35
Conectarea bliţului.................................................................................... 35
Aspectul modulului GPS........................................................................... 36
Ataşarea modulului GPS........................................................................... 37
Ataşarea vizorului electronic..................................................................... 38
6
Cuprins
Modurile de fotografiere.................................................................. 39
t Modul Recunoaştere inteligentă automată..................................... 39
P Modul Program..................................................................................... 40
Schimbare program............................................................................... 40
A Modul Prioritate apertură..................................................................... 41
S Modul Prioritate declanşator................................................................. 41
M Modul Manual...................................................................................... 42
Mod încadrare........................................................................................ 42
Utilizarea unui bec................................................................................. 42
i Modul Prioritate obiectiv...................................................................... 42
Utilizarea modului i-Scene..................................................................... 42
Utilizarea i-Function în modurile PASM.............................................. 43
Opţiuni disponibile ................................................................................ 44
s Modul Scenă................................................................................. 45
v Modul Film.......................................................................................... 47
Funcţii disponibile în funcţie de modul de filmare..................................... 48
White Balance (sursă lumină)......................................................... 53
Opţiuni pentru balanţa de alb.................................................................... 53
Personalizaţi opţiunile prestabilite......................................................... 54
Picture Wizard (stiluri fotografie)................................................... 56
Spaţiu de culoare............................................................................. 57
Mod AF.............................................................................................. 58
Cadru unic Af............................................................................................. 58
Cadru continuu AF.................................................................................... 59
Focalizare manuală................................................................................... 59
Zonă AF............................................................................................. 60
Selecţie AF................................................................................................ 60
AF multiplu................................................................................................ 61
Detecţia feţei AF........................................................................................ 61
Autoportret AF........................................................................................... 62
AF Priority......................................................................................... 63
Asistenţă MF..................................................................................... 64
Capitolul 2
Funcţii fotografiere
Dimensiune....................................................................................... 50
Opţiuni pentru dimensiunea fotografiei..................................................... 50
Opţiunile pentru dimensiunea filmului....................................................... 50
Quality............................................................................................... 51
Opţiuni calitate fotografie.......................................................................... 51
Opţiuni calitate video................................................................................. 51
Sensibilitate ISO............................................................................... 52
Mărirea valorii ISO................................................................................. 52
Drive (metodă fotografiere)............................................................. 65
Cadru unic . .............................................................................................. 65
Continuu.................................................................................................... 65
Rafală . ..................................................................................................... 66
Temporizator............................................................................................. 66
Cadre multiple AE..................................................................................... 67
Cadre multiple BA..................................................................................... 67
Prog. expert cadre multiple ...................................................................... 68
Setare cadre multiple................................................................................ 68
Bliţ...................................................................................................... 69
Opţiunile pentru bliţ................................................................................... 69
Corectarea efectului de ochi roşii.............................................................. 70
Reglarea intensităţii bliţului....................................................................... 70
7
Cuprins
Măsurare........................................................................................... 71
Vizualizarea fotografiilor................................................................. 83
Interval inteligent.............................................................................. 73
Redarea unui videoclip.................................................................... 85
Măsurare cu punct.................................................................................... 71
Conectare AE la punctul AF . ................................................................ 71
Măsurare centrală..................................................................................... 72
Măsurare multiplă...................................................................................... 72
OIS..................................................................................................... 74
Opţiuni OIS................................................................................................ 74
Compensare expunere.................................................................... 75
Blocare Expunere/Focalizare.......................................................... 76
Funcţii video..................................................................................... 77
Mod Film AE.............................................................................................. 77
Estompare gradată................................................................................... 77
Eliminare zgomot vânt............................................................................... 78
Focalizare automată................................................................................. 78
Voce.......................................................................................................... 78
Mărirea unei fotografii............................................................................... 83
Iniţierea unei expuneri de diapozitive........................................................ 83
Evidenţiere................................................................................................ 84
Rotire automată......................................................................................... 84
Comenzile de vizualizare a videoclipurilor............................................. 85
Trunchierea unui videoclip în timpul redării............................................... 85
Capturarea unei imagini în timpul redării.................................................. 86
Editarea unei fotografiei.................................................................. 87
Opţiuni....................................................................................................... 87
Capitolul 4
Meniul setărilor camerei foto
Setările utilizatorului . ..................................................................... 90
Capitolul 3
Redarea/Editarea
Căutarea şi gestionarea fişierelor.................................................. 80
Vizualizarea fotografiilor............................................................................ 80
Vizualizarea imaginilor sub formă de miniaturi.......................................... 80
Vizualizarea fişierelor în funcţie de categorie în Album inteligent............. 81
Protejarea fişierelor................................................................................... 81
Ştergerea fişierelor.................................................................................... 81
Ştergerea unui singur fişier.................................................................... 81
Ştergerea mai multor fişiere................................................................... 82
Ştergerea tuturor fişierelor..................................................................... 82
Interval ISO............................................................................................... 90
Interval ISO automat................................................................................. 90
Reducerea zgomotului.............................................................................. 90
Indicator luminos petntru AF..................................................................... 90
Ecran utilizator.......................................................................................... 91
Maparea tastelor....................................................................................... 92
Setare 1............................................................................................. 93
Setare 2............................................................................................. 94
Setare 3............................................................................................. 95
Setare 4............................................................................................. 97
Setare 5............................................................................................. 98
8
Cuprins
Capitolul 5
Capitol 6
Vizualizarea fişierelor pe un TV sau pe un HDTV....................... 100
Mesaje de eroare............................................................................ 115
Conectarea la dispozitive externe
Vizualizarea fişierelor pe un TV.............................................................. 100
Vizualizarea fişierelor pe un HDTV......................................................... 101
Imprimarea fotografiilor................................................................. 102
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto (PictBridge)...................... 102
Configurarea setărilor de imprimare.................................................... 103
Setarea informaţiilor despre imprimantă utilizând DPOF........................ 103
Opţiuni DPOF...................................................................................... 104
Transferarea fişierelor pe computer............................................. 105
Anexă
Întreţinerea camerei foto............................................................... 116
Curăţarea camerei..................................................................................
Obiectivul şi ecranul camerei foto........................................................
Despre senzorul de imagine................................................................
Corpul camerei foto.............................................................................
Despre cartela de memorie.....................................................................
Cartele de memorie acceptate.............................................................
Capacitatea cartelei de memorie.........................................................
116
116
116
116
117
117
117
Transferarea fişierelor pe computerul dvs. (pentru Windows)................ 105
Transferaţi fisierele conectând camera foto ca disc amovibil.............. 105
Deconectarea camerei foto (Windows XP).......................................... 106
Transferarea fişierelor pe un computer (pentru Mac).............................. 106
Despre baterie................................................................................ 119
Editarea fotografiilor pe un PC..................................................... 107
Înainte de a contacta un centru de service................................. 122
Instalarea software-ului .......................................................................... 107
Programe incluse pe CD...................................................................... 107
Utilizarea programului Intelli-studio......................................................... 107
Cerinţe de sistem................................................................................. 108
Utilizarea interfeţei programului Intelli-studio....................................... 108
Transferarea fişierelor cu ajutorul programului Intelli-studio................ 109
Utilizarea programului Samsung RAW Converter................................... 110
Cerinţe de sistem pentru Windows...................................................... 110
Cerinţe de sistem pentru Mac.............................................................. 110
Utilizarea interfeţei programului Samsung RAW Converter................. 111
Editarea fişierelor în format RAW........................................................ 111
Specificaţii baterie................................................................................... 119
Durată de viaţă a bateriei........................................................................ 119
Observaţii referitoare la încărcarea bateriei........................................ 120
Specificaţiile camerei foto............................................................. 125
Specificaţii obiectiv........................................................................ 129
Accesorii (opţional)........................................................................ 131
Index................................................................................................ 132
9
Concepte utilizate în fotografie
Poziţii de fotografiere
O poziţie corectă pentru stabilizarea camerei foto este necesară
pentru realizarea unei fotografii bune. Chiar dacă ţineţi camera foto
corect, postura greşită poate face camera foto să se mişte. Staţi drepţi
şi rămâneţi nemişcaţi pentru a menţine o bază stabilă pentru camera
dvs. Când fotografiaţi cu o viteză mică a declanşatorului, ţineţi-vă
respiraţia pentru a minimiza mişcarea corpului.
Fotografiere în picioare
Compuneţi cadrul; staţi drept, cu o distanţă între picioare egală cu
lăţimea umerilor şi ţineţi coatele în jos.
Susţinerea camerei foto
Ţineţi camera foto cu mâna dreaptă şi aşezaţi arătătorul mâinii drepte
pe butonul declanşatorului. Aşezaţi mâna stângă sub obiectiv, pentru
susţinere.
10
Concepte utilizate în fotografie
Fotografiere în poziţie aplecat
Compuneţi cadrul, aplecaţi-vă, cu un genunchi pe pământ şi păstraţi o
poziţie verticală.
Apertură
Apertura, deschiderea care controlează cantitatea de lumină care intră
în camera foto, este unul din cei trei factori care determină expunerea.
Carcasa aperturii conţine lamele metalice subţiri care se deschid şi
se închid pentru a lăsa lumina să treacă prin apertură în camera foto.
Dimensiunea aperturii este corelată îndeaproape cu luminozitatea
unei fotografii: cu cât e mai mare apertura, cu atât e mai luminoasă
fotografia; cu cât e mai mică deschiderea, cu atât e mai întunecată
fotografia.
Dimensiuni apertură
Apertură minimă
Fotografie întunecată
(apertură deschisă uşor)
Apertură medie
Apertură maximă
Fotografie luminoasă
(apertură deschisă larg)
11
Concepte utilizate în fotografie
Dimensiunea aperturii este reprezentată de o valoare cunoscută ca
„număr f.” Numărul f reprezintă distanţa focală împărţită la diametrul
obiectivului. De exemplu, dacă un obiectiv cu distanţa focală
de 50 mm are numărul f de F2, diametrul aperturii este de 25 mm.
(50 mm/25 mm=F2) Cu cât numărul f este mai mic, cu atât apertura
este mai mare.
Valoarea aperturii şi adâncimea câmpului
Puteţi estompa sau clarifica fundalul unei fotografii din controlul
aperturii. Este corelată îndeaproape cu adâncimea câmpului (DOFDepth Of Field), care poate fi exprimată ca mică sau mare.
Deschiderea aperturii este descrisă ca Valoare de expunere (EV).
Creşterea valorii de expunere (+1 EV) înseamnă că se dublează
cantitatea de lumină. Scăderea valorii de expunere (-1 EV) înseamnă
că se înjumătăţeşte cantitatea de lumină. De asemenea, puteţi utiliza
caracteristica de compensare a expunerii pentru a regla fin cantitatea
de lumină, prin subdivizarea valorilor de expunere în 1/2, 1/3 EV şi
aşa mai departe.
+1 EV
F1,4
O fotografie cu un DOF mare
-1 EV
F2
F2,8
F4
Paşi valoare expunere
F5,6
F8
O fotografie cu un DOF mic
Carcasa aperturii conţine câteva lame. Aceste lame se mişcă împreună şi
controlează cantitatea de lumină care trece prin centrul aperturii. Numărul
de lame afectează, de asemenea, forma luminii atunci când se fotografiază
scene de noapte. Dacă o apertură are un număr par de lame, lumina se
împarte într-un număr egal de secţiuni. Dacă numărul de lame este impar,
numărul de secţiuni este dublul numărului de lame.
De exemplu, o apertură cu 8 lame împarte lumina în 8 secţiuni şi o apertură
cu 7 lame în 14 secţiuni.
7 lame
8 lame
12
Concepte utilizate în fotografie
Viteză declanşator
Viteza declanşatorului se referă la timpul necesar deschiderii şi
închiderii declanşatorului, şi este un factor important în luminozitatea
unei fotografii, controlând cantitatea de lumină care trece prin apertură
înainte să ajungă la senzorul de imagine.
De obicei, timpul de expunere se poate regla manual. Măsurarea
timpului de expunere este cunoscută ca „valoare a expunerii” (EV),
care este împărţită în intervale de 1 sec., 1/2 sec., 1/4 sec., 1/8 sec.,
1/15 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec. şi aşa mai departe.
Numerele afişate pe cameră sunt denominări ale valorilor de
expunere, ceea ce înseamnă că, cu cât e mai mare numărul, cu atât
mai puţină lumină va fi lăsată să intre. La fel, cu cât e mai mic numărul
EV, cu atât mai multă lumină va fi lăsată să intre.
Aşa cum fotografiile de mai jos arată, o viteză mică a declanşatorului
permite mai mult timp luminii să intre, astfel poza devine mai
luminoasă. Pe de altă parte, o viteză mare a declanşatorului acordă
mai puţin timp luminii să intre şi fotografiile devin mai întunecate şi
îngheaţă mai uşor subiecţii aflaţi în mişcare.
+1 EV
Expunere
-1 EV
0,8 sec.
1 sec.
1/2 sec.
1/4 sec.
1/8 sec.
1/15 sec.
0,004 sec.
1/30 sec.
Viteză declanşator
13
Concepte utilizate în fotografie
Sensibilitate ISO
Expunerea unei imagini este determinată de sensibilitatea camerei.
Această sensibilitate este bazată pe standarde internaţionale de
film, cunoscute ca standarde ISO. La camerele foto digitale, această
valoare a sensibilităţii este utilizată pentru a reprezenta sensibilitatea
mecanismului digital care capturează imaginea.
Sensibilitatea ISO se dublează pe măsură ce numărul se dublează.
De exemplu, o setare ISO 200 este capabilă să captureze imagini la o
viteză dublă faţă de o setare ISO 100. Cu toate acestea, o setare ISO
crescută poate rezulta in „zgomot” - mici pete, puncte şi alte fenomene
în fotografie care dau cadrului o aparenţă zgomotoasă sau murdară.
Ca regulă generală, este bine să utilizaţi o setare ISO mică pentru a
preveni zgomotul în fotografiile dvs., doar dacă nu fotografiaţi medii
întunecate sau noaptea.
Pentru că o sensibilitate ISO scăzută înseamnă că aparatul foto va
fi mai puţin sensibil la lumină, veţi avea nevoie de mai multă lumină
pentru a avea o expunere optimă. Când utilizaţi o sensibilitate
ISO scăzută, deschideţi apertura mai mult sau reduceţi viteza
declanşatorului pentru a permite ca mai multă lumină să intre
în camera foto. De exemplu, într-o zi însorită când lumina este
abundentă, o sensibilitate ISO scăzută nu necesită o viteză scăzută a
declanşatorului. Cu toate acestea, într-un loc întunecat sau noaptea,
o sensibilitate ISO scăzută şi o viteză crescută a declanşatorului va
avea ca rezultat o fotografie neclară.
O fotografie realizată cu trepied şi
sensibilitate crescută
O fotografie neclară cu o sensibilitate
ISO scăzută
Modificările în calitate şi luminozitate corespunzătoare sensibilităţii ISO
14
Concepte utilizate în fotografie
Modul de control al expunerii prin setarea
aperturii, a timpului de expunere şi a
sensibilităţii ISO
Setarea aperturii, a vitezei declanşatorului şi a sensibilităţii ISO sunt
strâns interconectate în fotografie. Setarea aperturii controlează
deschiderea care reglează lumina care intră în camera foto, în timp ce
viteza declanşatorului determină timpul în care luminii îi este permis
să intre. Sensibilitatea ISO determină viteza cu care reacţionează
filmul la lumină. Împreună, aceste trei aspecte sunt descrise ca un
triunghi al expunerii.
Setări
Apertură
Deschidere mare
= mai multă lumină
Deschidere mică
= mai puţină lumină
Larg = adâncime mică a
câmpului
Îngust = adâncime mare a
câmpului
O schimbare a timpului de expunere, a valorii aperturii sau a
sensibilităţii ISO poate fi compensată prin reglări ale altor parametri,
pentru a menţine aportul de lumină. Totuşi, rezultatele se modifică
în funcţie de setări. De exemplu, timpul de expunere este util pentru
expresia mişcării, apertura poate controla adâncimea câmpului, iar
sensibilitatea ISO poate controla granularitatea unei fotografii.
Setări
Viteză
declanşator
Rezultate
Rezultate
Sensibilitate
ISO
Viteză mare
= mai puţină lumină
Viteză mică
= mai multă lumină
Repede = nemişcat
Încet = neclar
Sensibilitate ridicată
= mai sensibil la lumină
Sensibilitate scăzută
= mai puţin sensibil la
lumină
Mare = mai granulat
Mic = mai puţin granulat
15
Concepte utilizate în fotografie
Corelaţia dintre distanţa focală, unghi şi
perspectivă
Lungime focală mare
obiectiv telefoto
Distanţa focală, care se măsoară în milimetri, este distanţa dintre
centrul obiectivului şi punctul lui de focalizare. Aceasta afectează
unghiul şi perspectiva imaginilor capturate. O distanţă focală redusă
înseamnă un unghi amplu, care permite realizarea unei fotografii
panoramice. O distanţă focală mare înseamnă un unghi redus, care
permite realizarea de fotografii telefoto.
fotografie telefoto
unghi redus
Lungime focală scurtă
Priviţi la aceste fotografii de mai jos şi comparaţi schimbările.
obiectiv cu unghi larg
cadru larg
unghi larg
unghi de 20 mm
unghi de 50 mm
unghi de 200 mm
În mod normal, un obiectiv cu unghi larg este potrivit pentru fotografierea
peisajelor şi un obiectiv cu un unghi redus este recomandat pentru
fotografierea evenimentelor sportive sau a portretelor.
16
Concepte utilizate în fotografie
Adâncimea câmpului
Ce controlează efectele de nefocalizare?
Portretele sau fotografiile cu natură statică cele mai apreciate de
oameni sunt cele în care fundalul este defocalizat aşa încât subiectul
arată accentuat. În funcţie de zonele focalizate, o fotografie poate
fi înceţoşată sau clară. Acest lucru este numit „DOF mic” sau „DOF
mare”.
Adâncimea câmpului este zona focalizată din jurul subiectului.
Prin urmare,o valoare DOF mică înseamnă că zona focalizată
este îngustă, în timp ce o valoare DOF ridicată înseamnă că zona
focalizată este lată.
DOF depinde de valoarea aperturii
Cu cât e mai largă apertura (şi anume mai mică valoarea aperturii),
DOF devine mai mică. În aceste condiţii unde celelalte valori, inclusiv
viteza declanşatorului şi sensibilitatea ISO, sunt sensibil egale, o
valoare mică a aperturii conduce la o fotografie cu o DOF mică.
O fotografie cu un DOF mic, care evidenţiază subiectul şi face restul
neclar, poate fi obţinută prin utilizarea unui obiectiv telescop sau
selectând o valoare mică de apertură. Dimpotrivă, o fotografie cu un
DOF mare care arată toate elementele din fotografie cu mare claritate
poate fi obţinută utilizând un obiectiv cu unghi larg sau selectând o
valoare mare de apertură.
50 mm F5.7
Adâncime mică a câmpului
50 mm F22
Adâncime mare a câmpului
17
Concepte utilizate în fotografie
DOF depinde de lungimea focală
DOF depinde de distanţa dintre subiect şi camera foto
Cu cât e mai mare lungimea focală, cu atât mai mică devine DOF. Un
obiectiv telescopic cu o lungime focală mai mare decât un obiectiv
telescopic cu o lungime focală mică este mai bun pentru realizarea
unei fotografii cu DOF mică.
Cu cât e mai mică distanţa dintre subiect şi camera foto, cu atât mai
mică devine DOF. Astfel, realizarea unei fotografii din apropierea
subiectului poate avea ca rezultat o fotografie cu o valoare DOF mică.
O fotografie realizată cu un teleobiectiv de 100 mm
O fotografie realizată cu un teleobiectiv
de 18 mm
O fotografie realizată cu un teleobiectiv
de 100 mm
O fotografie realizată aproape de subiect
18
Concepte utilizate în fotografie
Previzualizare DOF
Puteţi utiliza butonul de previzualizare a adâncimii pentru a obţine o
idee despre cum va arăta fotografia dvs. înainte de a o face. Când
apăsaţi butonul, camera ajustează apertura la setarea predefinită şi
arată rezultatul pe ecran.
Compoziţie
Este distractiv să faceţi poze ale frumuseţii lumii cu o cameră foto.
Indiferent cât de frumoasă este lumea, totuşi, o compoziţie slabă nu
poate captura frumuseţea ei.
Când este vorba de compoziţie, este foarte importantă prioritizarea
subiecţilor.
În fotografie, compoziţia înseamnă aranjarea obiectelor într-un cadru.
De regulă, o bună compoziţie se obţine prin respectarea regulii
treimilor.
Buton de
previzualizare
a profunzimii
câmpului
Regula treimilor
Pentru a utiliza regula treimilor, împărţiţi imaginea într-un model 3x3
de dreptunghiuri egale.
Pentru a compune fotografii care evidenţiază subiectul, asiguraţi-vă că
acesta este amplasat într-unul din colţurile dreptunghiului central.
19
Concepte utilizate în fotografie
Utilizarea aceastei reguli a treimilor, va crea fotografii cu compoziţii
stabile şi convingătoare. Mai jos sunt câteva exemple.
Fotografii cu doi subiecţi
Dacă subiectul dvs. este într-unul din colţurile fotografiei, creează o
compoziţie neechilibrată. Puteţi stabiliza fotografia capturând un al
doilea subiect în colţul opus pentru a echilibra greutatea fotografiei.
Subiect 2
Subiect 1
Instabil
Subiect 2
Subiect 1
Stabil
Când realizaţi fotografii peisagistice, centrarea orizontului va crea un
efect neechilibrat. Daţi mai multă greutate fotografiei mutând orizontul
sus sau jos.
Subiect 1
Subiect 1
Subiect 2
Subiect 2
Instabil
Stabil
20
Concepte utilizate în fotografie
Bliţ
Numărul de referinţă al bliţului
Lumina este una din cele mai importante componente în fotografie.
Totuşi, nu este uşor să dispuneţi de lumină suficientă oriunde şi
oricând. Utilizarea bliţului vă permite să optimizaţi setările de lumină şi
să creaţi o varietate de efecte.
De asemenea, bliţul, cunoscut şi ca lumină stroboscopică sau lumină
rapidă, vă ajută să creaţi o expunere adecvată în condiţii de lumină
scăzută. Mai este util şi în situaţii de lumină abundentă. De exemplu,
bliţul poate fi utilizat pentru a compensa expunerea umbrei unui
subiect sau pentru a captura clar atât subiectul, cât şi fundalul, în
condiţii de fotografiere contre-jour.
Numărul de model al unui bliţ se referă la puterea bliţului, iar
cantitatea maximă de lumină creată este reprezentată de o valoare
cunoscută ca „număr de referinţă”. Cu cât este mai mare numărul
de referinţă, cu atât mai multă lumină este generată de bliţ. Numărul
de referinţă se obţine prin înmulţirea distanţei de la bliţ la subiect cu
valoarea aperturii când sensibilitatea ISO este setată la 100.
Număr de referinţă = Distanţă bliţ-subiect X Valoare apertură
Valoare apertură = Număr de referinţă / Distanţă bliţ-subiect
Distanţă bliţ-subiect = Număr de referinţă / Valoare apertură
Aşadar, în cazul în care cunoaşteţi numărul de referinţă al unui bliţ,
puteţi estima o distanţă bliţ-subiect optimă atunci când setaţi bliţul
manual. De exemplu, dacă un bliţ are numărul de referinţă GN 20 şi
se află la 4 m distanţă faţă de subiect, valoarea optimă a aperturii este
F 5.0.
Înainte de corecţie
După corecţie
21
Concepte utilizate în fotografie
Fotografierea cu iluminare indirectă
Fotografierea cu iluminare indirectă este o metodă de fotografiere
care redirecţionează lumina de la subiect la tavan sau la pereţi, astfel
încât aceasta se răspândeşte uniform. În mod normal, fotografiile
realizate cu bliţul pot apărea nenaturale şi au umbre. Subiecţii din
fotografiile realizate prin metoda iluminării indirecte nu au umbre şi au
un aspect mai fin datorită luminii răspândite uniform.
22
Capitolul 1
Camera mea foto
Aflaţi despre aspectul, pictogramele afişajului, funcţiile de bază, obiectivele furnizate şi
accesoriile opţionale ale camerei foto.
Camera mea foto
Iniţiere
Despachetarea
Verificaţi dacă în cutia produsului se găsesc următoarele articole.
Cameră foto
(inclusiv capacul pentru corp,
capacul conectorului pentru
echipamente auxiliare şi capacul
conectorului inteligent)
Cablu USB
Baterie reîncărcabilă
CD-ROM cu software
(include Manualul utilizatorului)
Manualul utilizatorului
Noţiuni elementare de utilizare
Curea
Suport acumulator/
cablu de alimentare de c.a.
Ilustraţiile pot fi diferite de articolele propriu-zise. Pentru informaţii despre accesorii, consultaţi pagina 131.
24
Camera mea foto
Aspectul camerei foto
1 2 3
4
Nr.
5
6
7
8
Nr.
Nume
1
Difuzor
6
Microfon
2
Buton declanşator
7
Conector pentru echipamente auxiliare
8
Suport pentru cureaua camerei foto
9
Senzor imagine
3
Selector de avans
• În modul Fotografiere: schimbaţi
valorile setărilor meniurilor, reglaţi
timpul de expunere în anumite
moduri de fotografiere şi schimbaţi
dimensiunea unei zone de focalizare.
• În modul Redare: măriţi sau
micşoraţi o fotografie.
9
10
12
Nume
4
Lumină de asistenţă pentru AF/
Indicator luminos pentru temporizator
5
Selector de moduri
• t: Mod Recunoaştere inteligentă
automată (pag. 39)
• P: Mod Program (pag. 40)
• A: Mod Prioritate apertură (pag. 41)
• S: Mod Prioritate declanşator (pag. 41)
• M: Mod Manual (pag. 42)
• i: Modul Prioritate obiectiv (pag. 42)
• s: Mod Scenă (pag. 45)
• V: Mod Film (pag. 47)
11
10
Buton scoatere obiectiv
11
Suport montare obiectiv
12
Index suport montare obiectiv
25
Camera mea foto >
Aspectul camerei foto
Nr.
1
2
3
4
3
5
6
4
10
Nr.
9 8
7
Nume
1
Buton Pornire
2
Butonul E (pag. 92)
• În modul Fotografiere: blocaţi
valoarea reglată de expunere sau
focalizaţi.
• În modul Redare: protejaţi fişierul
afişat.
Nume
Indicator luminos pentru stare
• Intermitent: la salvarea unei
fotografii, filmarea unui videoclip sau
trimiterea datelor la un computer sau
la o imprimantă.
• Continuu: când nu există un transfer
de date sau când transferul de date
către un computer sau imprimantă
este finalizat.
Nr.
6
Buton verde/Ştergere
• În modul Fotografiere: resetaţi
valorile pentru Expert imagine,
Balanţă de alb, Temperatură culoare,
Culoare ecran, Temporizator, EV bliţ,
Selecţie AF (o zonă de focalizare
repoziţionată este mutată înapoi
în centru) sau a compensării de
expunere sau a valorii expunerii
pentru fiecare mod.
• În modul Redare: ştergeţi unul sau
mai multe fişiere.
- F: Selectaţi un mod AF
- I: Selectaţi o valoare ISO
- C: Selectaţi un mod de operare
- w: Selectaţi balanţa de alb
• În alte situaţii
Vă deplasaţi în sus, în jos, la stânga
sau la dreapta. (De asemenea, puteţi
roti roata de navigare.)
7
buton o
• În modul Fotografiere
schimbaţi dimensiunea şi poziţia
zonei AF.
• În alte situaţii
confirmaţi opţiunea sau meniul
evidenţiat.
8
Buton Redare
Accesaţi modul Redare.
Când se roteşte:
• Derulaţi la o opţiune sau la un meniu.
• Reglaţi valoarea aperturii în modul
Fotografiere.
• Derulaţi fişierele în modul Redare.
• Reglaţi locaţia cadrului la selectarea
manuală a focalizării.
9
Butonul m
Accesaţi opţiuni sau meniuri.
Butonul f
Intraţi în funcţiile principale şi reglaţi fin
anumite setări.
Buton de navigare
• În modul Fotografiere
5
Nume
10
Buton EV
Ţineţi apăsat pe [W], apoi rotiţi ecranul
de selectare pentru a regla valoarea
expunerii. (pag. 75)
26
Camera mea foto >
Aspectul camerei foto
Nr.
Nume
1
Conector inteligent pentru
echipamente auxiliare
Conectaţi un vizor electronic opţional.
2
Capac pentru compartimentul bateriei
Introduceţi o cartelă de memorie şi o
baterie.
8
7
6
3
Punct de montare a trepiedului
4
Ecran
5
5
Port HDMI
6
Port adaptor de alimentare
7
Port eliberare declanşator
Utilizaţi un cablu de activare a
declanşatorului cu un trepied pentru a
minimiza mişcarea camerei foto.
1
10
9
2
4
3
Nr.
Nume
8
Port USB şi A/V
Conectaţi camera foto la alte
dispozitive prin intermediul unui cablu
USB A/V.
9
Buton previzualizare în profunzime
(pag. 19)
10
Butonul D
• În modul Fotografiere: vizualizaţi
setările camerei foto şi schimbaţi
opţiunile.
• În modul Redare: vizualizaţi
informaţiile fotografiei.
27
Camera mea foto
Pictogramele afişajului
În modul Fotografiere
Realizarea fotografiilor
2. Opţiuni fotografiere (dreapta)
1
Pictogramă Descriere
2
Pictogramă Descriere
Mod de operare
Mod Fotografiere
Mod AF (pag. 58)
Focalizare
Balanţă de alb (pag. 53)
Indicator bliţ**
Ajustarea micro a balanţei de alb
Sensibilitate ISO (pag. 52)
40
F3.5
Expert imagine (pag. 56)
Nuanţă piele
Retuşare faţă
1. Opţiuni fotografiere (stânga)
Pictogramă Descriere
Rezoluţie fotografie
Calitate fotografie
3. Informaţii privind fotografierea
Pictogramă Descriere
GPS activat*
Detecţie faţă
10:00 AM
Oră
Opţiune bliţ*
2010/07/01
Date
London
Informaţii despre locaţie*
Spaţiu de culoare
Bară de ajutor la focalizare (pag. 64)
Interval inteligent (pag. 73)
Cadru de focalizare automată
Stabilizare optică a imaginii (OIS)
(pag. 74)
* Aceste pictograme apar atunci când ataşaţi un bliţ opţional.
AEL
Blocare autoexpunere (pag. 92)
AFL
Blocare autofocalizare (pag. 92)
Cartelă de memorie externă
absentă
Numărul fotografiilor disponibile
Opţiune pentru zona de focalizare
Intensitate bliţ*
Valoare apertură
Valoare expunere
Măsurare (pag. 71)
3
Viteză declanşator
Zonă a punctului de măsurare
: Încărcată complet
: Încărcată parţial
(Roşu): Descărcată (reîncărcaţi
acumulatorul)
* Aceste pictograme apar atunci când ataşaţi un modul GPS
opţional.
** Această pictogramă apare atunci când ataşaţi un bliţ
opţional.
Pictogramele afişate se vor modifica în
funcţie de modul selectat sau de opţiunile
setate.
Mişcare cameră foto
Histogramă (pag. 91)
28
Camera mea foto >
Pictogramele afişajului
Înregistrarea videoclipurilor
1. Opţiuni fotografiere (stânga)
1
Pictogramă Descriere
Dimensiune videoclip
Calitate video
2
3. Informaţii privind fotografierea
Pictogramă Descriere
10:00 AM
Oră
2010/07/01
Date
Estompare gradată (pag. 77)
Înregistrare voce pornită (pag. 78)
Histogramă (pag. 91)
V
Eliminare zgomot vânt (pag. 78)
3
Stabilizare optică a imaginii (OIS)
(pag. 74)
2. Opţiuni fotografiere (dreapta)
Pictogramă Descriere
Mod Fotografiere
Focalizare
F3.5
Valoare apertură
Valoare expunere
AEL
Blocare autoexpunere (pag. 92)
AFL
Blocare autofocalizare (pag. 92)
Mod de operare
Cartelă de memorie externă
absentă
Mod AF (pag. 58)
Timp de înregistrare disponibil
Balanţă de alb (pag. 53)
: Încărcată complet
: Încărcată parţial
(Roşu): Descărcată
(reîncărcaţi bateria)
Măsurare (pag. 71)
Expert imagine (pag. 56)
Pictogramele afişate se vor modifica în
funcţie de modul selectat sau de opţiunile
setate.
29
Camera mea foto >
Pictogramele afişajului
În modul Redare
Vizualizarea fotografiilor
1
Redarea videoclipurilor
R
Mode
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EVC
Picture Wizard
Photo Size
Date
G
2
B
Informaţii
Y
4
Pictogramă
Descriere
Nr.
Descriere
Informaţii despre locaţie
1
Fotografie realizată
Volume (Volum)
2
Histogramă RGB (pag. 91)
3
Mod Fotografiere, Măsurare, Bliţ,
Balanţă de alb, Expert imagine, Fişier
RAW, Interval de focalizare, Valoare
expunere, Rezoluţie fotografie, Dată
4
Viteză declanşator, Valoare apertură,
Valoare ISO, Fişier curent/număr total
de fişiere
Fişier RAW
Imprimare informaţii adăugate la fişier
(pag. 103)
Fişier imagine cu sunet (pag. 45)
Fişier protejat
100-0001
Număr folder – Număr fişier
London
Informaţii despre locaţie
1/40
Viteză declanşator
F3.5
Valoare apertură
200
Valoare sensibilitate ISO
Movie Size
Date
3
Stop
Pause
Pictogramă Descriere
Volum
100-0002
Număr folder – Număr fişier
Durată de redare curentă
Durată de redare totală
Fişier curent/număr total de fişiere
30
Camera mea foto
Obiective
Puteţi achiziţiona obiective opţionale făcute exclusiv pentru camera
dvs. din seria NX. Aflaţi despre funcţiile fiecărui obiectiv şi selectaţi-l
pe cel care se potriveşte nevoilor şi preferinţelor dvs.
Aspectul obiectivului
Obiectiv SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED (exemplu)
7
Nr.
Descriere
1
Index suport montare obiectiv
2
Comutator blocare zoom
3
Inel zoom
4
Obiectiv
5
Inel de focalizare (pag. 64)
6
Buton iFn (pag. 43)
7
Contacte obiectiv
1
2
3
4
6
5
31
Camera mea foto >
Obiective
Blocarea sau deblocarea obiectivului
Pentru a bloca obiectivul, depărtaţi comutatorul de blocare a zoomului de corpul camerei foto şi rotiţi inelul de zoom în sensul acelor de
ceasornic.
Pentru a debloca obiectivul, rotiţi inelul de zoom în sensul invers
acelor de ceasornic până când auziţi un clic.
Când obiectivul este blocat, nu puteţi realiza fotografii.
32
Camera mea foto >
Obiective
Obiectiv SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS (exemplu)
Obiectiv SAMSUNG 20 mm F2.8 (exemplu)
8
1
5
1
2
2
3
3
4
5
4
6
Nr.
Descriere
1
Index suport montare obiectiv
2
Inel zoom
3
Inel de focalizare (pag. 64)
4
Index montare capac obiectiv
5
Obiectiv
6
Comutator OIS (pag. 74)
7
Comutatorul AF/MF (pag. 58)
8
Contacte obiectiv
7
Nr.
Descriere
1
Buton iFn (pag. 43)
2
Index suport montare obiectiv
3
Inel de focalizare (pag. 64)
4
Obiectiv
5
Contacte obiectiv
33
Camera mea foto >
Obiective
Marcaje obiectiv
Nr.
1
Valoare apertură
Un interval de valori acceptate pentru apertură. De exemplu,
F 1:4-5.6 reprezintă un interval maxim al valorii aperturii
de la 4 până la 5.6.
2
Distanţă focală
Distanţa de la mijlocul obiectivului până la punctul lui de focalizare
(în milimetri). Această figură este exprimată într-un interval: de la
distanţa focală minimă la distanţa focală maximă a obiectivului.
Distanţele focale mai mari înseamnă unghiuri mai înguste de
vizualizare şi subiectul este mărit. Distanţe focale mai mici
înseamnă unghiuri mai largi de vizualizare.
3
ED
ED (în engleză, DE) provine de la Extra-low Dispersion (Dispersie
superscăzută). Lentila de dispersie superscăzută este eficace în a
minimiza aberaţia cromatică (o distorsiune care apare când o lentilă
nu poate focaliza toate culorile în acelaşi punct de convergenţă).
4
OIS (pag. 74)
Stabilizare optică a imaginii. Obiectivele cu aceasta caracteristică
pot detecta mişcarea camerei foto şi pot anula efectiv mişcarea din
interiorul camerei foto.
5
Ø
Diametrul obiectivului. Când ataşaţi un filtru la obiectiv, asiguraţi-vă
că diametrul obiectivului şi cel al filtrului sunt la fel.
Aflaţi ce înseamnă numerele de pe obiectiv.
Obiectiv SAMSUNG 50-200 mm F4-5.6 ED OIS (exemplu)
1
2
3
Descriere
4 5
34
Camera mea foto
Accesorii opţionale
Puteţi achiziţiona accesorii suplimentare, inclusiv bliţ, modul GPS şi un
vizor electronic care vă pot ajuta să realizaţi fotografii mai bune şi mai
convenabile.
Nr.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul fiecărui accesoriu.
Ilustraţiile de mai jos pot fi diferite de articolele propriu-zise.
Descriere
1
Indicator luminos READY/buton test
2
Buton [MOD]
3
Buton Pornire
4
Inel de fixare a conectorului pentru echipamente auxiliare
5
Conexiunea conectorului pentru echipamente auxiliare
6
Capac baterie
7
Bec
Aspectul bliţului
1
2
3
Conectarea bliţului
1
4
Scoateţi capacul conectorului pentru echipamente
auxiliare de pe camera foto.
5
6
7
35
Camera mea foto >
2
Accesorii opţionale
Conectaţi bliţul glisându-l în conectorul pentru
echipamente auxiliare.
4
Apăsaţi butonul de pornire de pe bliţ.
Aspectul modulului GPS
1
2
3
4
3
Fixaţi bliţul în poziţie rotind inelul de fixare a conectorului
pentru echipamente auxiliare în sensul acelor de
ceasornic, spre poziţia LOCK.
5
Nr.
Descriere
1
Indicator luminos pentru stare
2
Buton Pornire
3
Inel de fixare a conectorului pentru echipamente auxiliare
4
Conexiunea conectorului pentru echipamente auxiliare
5
Capac baterie
36
Camera mea foto >
Accesorii opţionale
Ataşarea modulului GPS
1
Scoateţi capacul conectorului pentru echipamente
auxiliare de pe camera foto.
2
Montaţi modulul GPS glisându-l în conectorul pentru
echipamente auxiliare.
3
Fixaţi modulul GPS în poziţie rotind inelul de fixare a
conectorului pentru echipamente auxiliare în sensul acelor
de ceasornic, spre poziţia LOCK.
4
Apăsaţi butonul de pornire al modulului GPS.
37
Camera mea foto >
Accesorii opţionale
Ataşarea vizorului electronic
1
Scoateţi capacul conectorului pentru echipamente
auxiliare şi capacul conectorului inteligent de pe camera
foto.
3
Apăsaţi pe butonul [Pornire] (1) de pe vizor şi rotiţi
[Selectorul de reglare a dioptriilor] (2) până când
dioptriile corespund vederii dvs.
2
1
2
Montaţi vizorul electronic pe conectorul pentru
echipamente auxiliare (1) şi pe conectorul inteligent (2) de
pe camera foto.
• Aveţi grijă să nu deterioraţi conectorul (3).
1
2
3
38
Camera mea foto
Modurile de fotografiere
Două moduri simple de fotografiere, Recunoaştere inteligentă
automată şi mod Scenă, vă ajută să faceţi poze cu numeroase setări
automate. Modurile suplimentare vă permit o particularizare mai mare
a setărilor.
t Modul Recunoaştere inteligentă
automată
În modul Recunoaştere inteligentă automată, camera foto
recunoaşte condiţiile înconjurătoare şi ajustează automat factorii
care contribuie la expunere, inclusiv viteza declanşatorului, valoarea
deschiderii, măsurarea, balanţa de alb şi compensarea expunerii.
Deoarece camera foto controlează majoritatea funcţiilor, unele
funcţii de fotografiere sunt limitate. Modul este util pentru capturarea
instantaneelor rapide cu număr minim de ajustări.
Pictogramă Descriere
t
Mod Recunoaştere inteligentă automată (pag. 39)
P
Mod Program (pag. 40)
A
Mod Prioritate apertură (pag. 41)
S
Mod Prioritate declanşator (pag. 41)
M
Mod Manual (pag. 42)
i
Modul Prioritate obiectiv (pag. 42)
s
V
Mod Scenă (pag. 45)
Mod Film (pag. 47)
39
Camera mea foto >
Modurile de fotografiere
P Modul Program
Camera foto ajustează automat viteza declanşatorului şi valoarea
aperturii în aşa fel încât valoarea optimă a expunerii să fie obţinută.
Acest mod este util atunci când doriţi să realizaţi fotografii cu expunere
constantă, având posibilitatea de a ajusta alte setări.
Schimbare program
Funcţia Schimbare program vă permite să modificaţi timpul de
expunere şi valoarea aperturii, în timp ce camera foto păstrează
aceeaşi expunere. Când rotiţi selectorul de avans la stânga, timpul de
expunere şi valoarea aperturii cresc. Când rotiţi selectorul de avans la
dreapta, timpul de expunere şi valoarea aperturii scad.
40
Camera mea foto >
Modurile de fotografiere
A Modul Prioritate apertură
S Modul Prioritate declanşator
În modul Prioritate apertură, camera foto calculează automat viteza
declanşatorului în funcţie de valoarea aperturii aleasă. Puteţi ajusta
adâncimea câmpului (DOF) prin modificarea valorii aperturii. Acest
mod este util pentru realizarea de fotografii portret şi peisaj.
În modul Prioritate declanşator, camera foto calculează automat
valoarea aperturii în funcţie de viteza aleasă a declanşatorului. Acest
mod este util pentru capturarea fotografiilor subiecţilor care se mişcă
foarte rapid sau pentru crearea efectelor trasor într-o fotografie.
De exemplu, setaţi timpul de expunere sub 1/500 sec. pentru a
îngheţa subiectul. Pentru a face ca subiectul să apară neclar, setaţi
timpul de expunere peste 1/30 sec.
Adâncime mare a câmpului
Adâncime mică a câmpului
În setările de lumină scăzută, puteţi creşte sensibilitatea ISO pentru a
preveni fotografiile neclare.
Viteză declanşator redusă
Viteză declanşator mare
Pentru a compensa cantitatea redusă de lumină permisă de vitezele rapide
ale declanşatorului, deschideţi apertura şi permiteţi să intre mai multă
lumină. Dacă fotografiile sunt încă prea întunecate, creşteţi valoarea ISO.
41
Camera mea foto >
Modurile de fotografiere
M Modul Manual
i Modul Prioritate obiectiv
Modul Manual vă permite să ajustaţi viteza declanşatorului şi valoarea
aperturii manual. În acest mod, puteţi controla complet expunerea
fotografiilor dvs.
Acest mod este util în medii de fotografiere controlate, cum ar fi un
studio sau atunci când sunt necesare reglări fine ale setărilor camerei.
Modul Manual este recomandat, de asemenea, pentru fotografierea
scenelor de noapte sau a focurilor de artificii.
Mod încadrare
Când schimbaţi valoarea aperturii sau a vitezei declanşatorului,
expunerea se modifică în funcţie de setări, astfel încât ecranul
de afişare se poate întuneca. Când această funcţie este pornită,
luminozitatea ecranului de afişare este constantă indiferent de setări,
astfel încât puteţi încadra mai bine fotografia.
Pentru a utiliza
Mod încadrare,
Utilizarea modului i-Scene
Puteţi selecta o scenă adecvată (i-Scene) pentru obiectivul pe care
l-aţi ataşat. Este posibil ca scenele disponibile să difere în funcţie de
obiectivul utilizat.
1
Ataşaţi un obiectiv iFn.
2
Rotiţi selectorul de moduri la i.
3
Apăsaţi pe [iFn].
• Puteţi utiliza această funcţie prin apăsând pe [f].
În modul Fotografiere, apăsaţi pe [m] ► 3 ►
Framing Mode (Mod încadrare) ► Off (Oprit) sau
On (Pornit).
Utilizarea unui bec
Utilizaţi un bec pentru a fotografia scene nocturne sau cerul pe timpul
nopţii. În timp ce ţineţi butonul declanşatorului apăsat, obturatorul
rămâne deschis, astfel încât puteţi crea efecte de lumină în mişcare.
Pentru a folosi un
bec,
Rotiţi complet selectorul spre stânga, în poziţia Bulb. ►
Ţineţi apăsat butonul [Declanşator] cât timp doriţi.
42
Camera mea foto >
4
Modurile de fotografiere
Utilizarea i-Function în modurile PASM
Reglaţi inelul de focalizare pentru a selecta o scenă.
• De asemenea, puteţi roti butonul de navigare pentru a selecta o
scenă.
Când utilizaţi butonul iFn al unui obiectiv, puteţi selecta şi regla manual
pe obiectiv timpul de expunere, valoarea aperturii, valoarea expunerii,
sensibilitatea ISO şi balanţa de alb.
1
Apăsaţi pe [iFn] pe obiectiv pentru a selecta o setare.
• De asemenea, puteţi derula selectorul de avans pentru a selecta
o setare.
Scene
5
6
Pentru a salva, apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
sau apăsaţi [o].
Apăsaţi complet butonul [Declanşator] pentru a fotografia.
Moduri de scenă disponibile (pentru obiectiv de 20-50): Beauty Shot
(Fotografie cu opţiune de înfrumuseţare), Portrait (Portret), Children
(Copii), Backlight (Iluminare de fundal), Landscape (Peisaj), Sunset (Apus
de soare), Dawn (Răsărit de soare), Beach & Snow (Plajă şi zăpadă),
Night (Noapte)
43
Camera mea foto >
2
Modurile de fotografiere
Reglaţi inelul de focalizare pentru a selecta o opţiune.
• De asemenea, puteţi roti butonul de navigare pentru a selecta o
opţiune.
Opţiuni disponibile
Mod Fotografiere
P
A
S
M
Viteză declanşator
-
-
O
O
Valoare apertură
-
O
-
O
Valoare expunere
O
O
O
-
Balanţă de alb
O
O
O
O
ISO
O
O
O
O
În modul Fotografiere, pentru a selecta elementele care să apară atunci
când apăsaţi butonul [iFn] de pe obiectiv, apăsaţi [m] ► 5 ► Lens
i-Function (Obiectiv i-Function) ► o opţiune ► Off (Oprit) sau
On (Pornit).
3
Pentru a salva, apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
sau apăsaţi [o].
4
Apăsaţi complet pe [Declanşator] pentru a fotografia.
44
Camera mea foto >
Modurile de fotografiere
s Modul Scenă
În modul Scenă, camera foto selectează cele mai bune setări pentru
fiecare tip de scenă.
Puteţi selecta o scenă dorită apăsând pe [f] în modul Fotografiere.
Opţiune
Opţiune
Descriere
Children (Copii): Faceţi copiii să fie
mai vizibili prin capturarea în culori
mai vii a hainelor şi a fundalului
Descriere
Sound picture (Imagine cu sunet):
Adăugaţi note vocale înainte sau
după ce realizaţi fotografii.
Beauty Shot (Fotografie cu opţiune
de înfrumuseţare): Ascundeţi
imperfecţiunile feţei
Portrait (Portret): Detectaţi şi
focalizaţi automat feţele umane,
astfel încât să obţineţi portrete clare,
fine
Sports (Sport): Capturaţi subiecţi
aflaţi în mişcare rapidă.
Backlight (Iluminare de fundal):
Capturaţi subiecţi cu iluminare de
fundal
Close Up (Prim plan): Capturaţi părţi
detaliate ale subiectului sau subiecţi
mici, cum ar fi flori sau insecte
45
Camera mea foto >
Opţiune
Modurile de fotografiere
Descriere
Text: Capturaţi clar textul din
documentele imprimate sau
electronice
Landscape (Peisaj): Capturaţi scene
de natură statică şi peisaje
Opţiune
Descriere
Night (Noapte): Capturaţi scenele
de noapte sau în lumină scăzută
Fireworks (Artificii): Capturaţi artificii
colorate noaptea
Sunset (Apus): Capturaţi scene la
apus, cu nuanţe naturale de roşu şi
galben
Dawn (Răsărit): Capturaţi scene la
răsărit
Beach & Snow (Plajă şi zăpadă):
Reduceţi fotografiile subexpuse
datorită luminii soarelui care se
reflectă din nisip sau zăpadă
46
Camera mea foto >
Modurile de fotografiere
v Modul Film
În modul Film, puteţi face filme în High Definition (Înaltă definiţie)
(1280x720) şi capturaţi sunetul prin microfonul camerei foto.
Pentru a ajusta nivelul expunerii, puteţi selecta Program în meniul
de opţiuni Movie AE Mode (Mod Film AE) în aşa fel încât valoarea
aperturii să fie setată automat sau selectaţi Aperture Priority
(Prioritate apertură) pentru a seta manual valoarea aperturii. În timp
ce înregistraţi un film, apăsaţi o dată pe [Previzualizare adâncime]
pentru a activa funcţia AF.
Selectaţi Fader (Estompare gradată) în meniul de opţiuni Movie AE
Mode (Mod Film AE) pentru a micşora sau pentru a mări estomparea
gradată a unei scene. Puteţi selecta, de asemenea, Wind Cut
(Eliminare zgomot vânt) pentru a preveni ca o parte din zgomotul
înconjurător să fie înregistrat şi selectaţi Voice pentru a opri sau porni
vocea.
Camera foto vă permite să capturaţi fişiere video de până la 25 de
minute lungime şi să salvaţi fişierele în format MP4 (H.264).
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) este cel mai nou format de codare video
•
•
•
•
•
•
•
•
stabilit în 2003 în colaborare de ISO-IEC şi ITU-T. Întrucât acest format
utilizează o rată de compresie mare, mai multe date pot salvate în mai
puţin spaţiu de memorie.
Dacă aveţi opţiunea de stabilizare a opţiunii în timp ce înregistraţi un
film, camera poate înregistra sunetul stabilizatorului de imagine.
Este posibil ca sunetul de zoom să se înregistreze în timpul înregistrării
unui videoclip.
Dacă îndepărtaţi obiectivul camerei foto în timp ce înregistraţi un
film, înregistrarea va fi întreruptă. Nu schimbaţi obiectivul în timp ce
înregistraţi.
Dacă schimbaţi brusc unghiul de filmare al camerei, în timp ce
înregistraţi un film, camera foto nu poate înregistra imagini cu
acurateţe. Utilizaţi un trepied pentru a minimiza mişcarea camerei foto.
În modul Film, camera foto suportă doar funcţia Multi AF. Nu puteţi
utiliza alte funcţii de setare a zonei de focalizare, cum ar fi Detecţia feţei
AF.
Atunci când dimensiunea unui fişier video depăşeşte 4 GB, camera foto
opreşte automat înregistrarea. Dacă acest lucru se întâmplă, continuaţi
filmarea începând un nou fişier video.
Dacă utilizaţi o cartelă de memorie cu viteză de scriere mică,
înregistrarea filmului dvs. poate fi întreruptă, deoarece cartela de
memorie nu poate procesa date la rata în care filmul este înregistrat.
Dacă acest lucru se întâmplă, înlocuiţi cartela cu o cartelă de memorie
mai rapidă sau reduceţi dimensiunea imaginii (de exemplu, de la
1280x720 la 640x480).
Când formataţi o cartelă de memorie, întotdeauna formataţi utilizând
camera foto. Dacă o formataţi în altă cameră foto sau pe PC, puteţi
pierde fişiere de pe cartelă sau se poate schimba capacitatea cartelei.
47
Camera mea foto >
Modurile de fotografiere
Funcţii disponibile în funcţie de modul de
filmare
Funcţie
Disponibilă în
AF Lamp (Indicator luminos pentru AF)
(pag. 90)
P/A/S/M/i/s/v/t
Pentru detalii despre funcţii de filmare, consultaţi Capitolul 2.
Exposure Compensation
(Compensare expunere) (pag. 75)
P/A/S/i/s/v
Exposure/focus lock
(Blocare expunere/focalizare) (pag. 76)
P/A/S/v
Noise Reduction (Reducere zgomot)
(pag. 90)
P/A/S/M
Funcţie
Disponibilă în
Size (Dimensiune) (pag. 50)
P/A/S/M/i/s/v*/t
Quality (Calitate) (pag. 51)
P/A/S/M/i/s*/v
ISO (pag. 52)
P/A/S/M
White Balance (Balanţă de alb) (pag. 53)
P/A/S/M/v
Picture Wizard (Expert imagine) (pag. 56)
P/A/S/M/v
Color Space (Spaţiu de culoare) (pag. 57)
P/A/S/M/i/s/t
AF Mode (Mod AF) (pag. 58)
P/A/S/M/i/s/v*
AF Area (Zonă AF) (pag. 60)
P/A/S/M/i/s*
AF Priority (Prioritate AF) (pag. 63)
P/A/S/M
MF Assist (Asistenţă MF) (pag. 64)
P/A/S/M/i/s/v/t
Drive (Mod de operare) (Continuous
(Continuu)/Burst (Rafală)/Timer
(Temporizator)/BKT (Cadre multiple))
(pag. 65)
P/A/S/M/i*/s*/
v*/t*
Flash (Bliţ) (pag. 69)
P/A/S/M/i/s*/t
Smart Range (Interval inteligent) (pag. 73)
P/A/S/M
Metering (Măsurare) (pag. 71)
P/A/S/M/v
OIS (pag. 74)
P/A/S/M/v
* Unele funcţii sunt limitate în aceste moduri.
48
Capitolul 2
Funcţii fotografiere
Aflaţi despre funcţiile pe care le puteţi seta în modul Fotografiere.
Vă puteţi bucura de mai multe fotografii şi videoclipuri personalizate, utilizând funcţiile de
fotografiere.
Funcţii fotografiere
Dimensiune
Pe măsură ce măriţi rezoluţia, fotografia sau videoclipul vor cuprinde
mai mulţi pixeli, deci pot se pot imprima pe o hârtie mai mare sau
se pot afişa pe un ecran mai mare. Când utilizaţi o rezoluţie mare,
dimensiunea fişierului va creşte şi ea. Selectaţi o rezoluţie mică
pentru fotografiile care vor fi afişate într-o ramă foto digitală sau vor fi
încărcate pe Web.
Pentru a seta
dimensiunea,
În modul Fotografiere apăsaţi pe [f] ► Photo Size
(Dimensiune fotografie) sau Movie Size (Dimensiune film)
► o opţiune.
Pictogramă Dimensiune
Recomandat pentru
12M 4592X2584 (16:9)
Imprimare pe hârtie A1 sau
vizualizare pe un HDTV.
8M 3872X2176 (16:9)
Imprimare pe hârtie A3 sau
vizualizare pe un HDTV.
5M 3008X1688 (16:9)
Imprimare pe hârtie A4 sau
vizualizare pe un HDTV.
2M 1920X1080 (16:9)
Imprimare pe hârtie A5 sau
vizualizare pe un HDTV.
9M 3056X3056 (1:1)
Imprimarea unei fotografii pătrate
pe hârtie A2.
6.7M 2592X2592 (1:1)
Imprimarea unei fotografii pătrate
pe hârtie A3.
4M 2000X2000 (1:1)
Imprimarea unei fotografii pătrate
pe hârtie A4.
1.6M 1280X1280 (1:1)
Imprimarea unei fotografii pătrate
pe hârtie A5.
Opţiunile pentru dimensiunea filmului
Opţiuni pentru dimensiunea fotografiei
Pictogramă Dimensiune
Recomandat pentru
Pictogramă Dimensiune
Recomandat pentru
1280 (16:9)
Vizualizare pe un HDTV.
14M 4592X3056 (3:2)
Imprimare pe hârtie A1.
640 (4:3)
Vizualizarea pe un TV.
10M 3872X2592 (3:2)
Imprimare pe hârtie A2.
320 (4:3)
Încărcarea pe Web.
6M 3008X2000 (3:2)
Imprimare pe hârtie A3.
2M 1920X1280 (3:2)
Imprimare pe hârtie A5.
50
Funcţii fotografiere
Quality
Camera foto salvează fotografiile fie în format JPEG, fie în format
RAW.
Opţiune
Fotografiile efectuate de o cameră foto sunt adesea transformate în
formatul JPEG şi stocate în memorie conform setărilor camerei foto
din momentul fotografierii. Fişierele RAW nu sunt transformate în
formatul JPEG şi sunt stocate în memorie fără nicio modificare.
Fişierele RAW au extensia „SRW”. Pentru reglarea şi calibrarea
expunerilor, a balanţelor de alb, a tonurilor, a contrastelor şi a culorilor
fişierelor RAW, sau pentru convertirea fişierelor RAW în format
JPEG sau TIFF, utilizaţi programul Samsung RAW Converter, care
se găseşte pe CD-ROM-ul furnizat. Asiguraţi-vă că aveţi suficientă
memorie disponibilă pentru a salva fotografiile în formatul RAW.
Pentru a seta
calitatea,
În modul Fotografiere, apăsaţi pe [f] ► Quality (Calitate)
► o opţiune.
Opţiuni calitate fotografie
Opţiune
Format
Descriere
JPEG
Super Fine (Superfină):
• Comprimate pentru cea mai bună calitate.
• Recomandate pentru imprimare în format
mare.
JPEG
Fine (Fină):
• Comprimate pentru o calitate mai bună.
• Recomandate pentru imprimare în format
normal.
Format
Descriere
JPEG
Normal (Normală):
• Comprimate pentru o calitate normală.
• Recomandate pentru imprimare în format mic
sau pentru încărcare pe Web.
RAW
RAW:
• Salvaţi o fotografie fără pierdere de date.
• Recomandate pentru editare după fotografiere.
RAW+JPEG
RAW + S.Fine (RAW + Superfină): Salvaţi
o fotografie atât în format JPEG (calitate
Superfină), cât şi în format RAW.
RAW+JPEG
RAW + Fine (RAW + Fină): Salvaţi o poză atât
în format JPEG (calitate Fină), cât şi în format
RAW.
RAW+JPEG
RAW + Normal (RAW + Normală): Salvaţi o
poză atât în format JPEG (calitate Normală), cât
şi în format RAW.
Opţiuni calitate video
Opţiune
Extensie
Descriere
MP4(H.264)
Normal (Normală): Înregistraţi videoclipuri la
calitate normală.
MP4(H.264)
HQ: Înregistraţi videoclipuri la calitate înaltă.
51
Funcţii fotografiere
Sensibilitate ISO
Valoarea sensibilităţii ISO reprezintă sensibilitatea camerei foto la
lumină.
Exemple
Cu cât valoarea ISO este mai mare, cu atât este mai sensibilă camera
foto la lumină. În consecinţă, prin selectarea unei valori de sensibilitate
ISO mai mare, puteţi face fotografii în locuri cu luminozitate redusă
sau întunecate, la viteze mari ale declanşatorului. Cu toate acestea,
acest lucru poate mări zgomotul electronic şi va rezulta o fotografie
granulată.
Pentru a seta
sensibilitatea ISO,
În modul Fotografiere, apăsaţi pe [I] ► o opţiune.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
Mărirea valorii ISO
Puteţi selecta valori mai mare ale ISO, până la ISO 6400.
Pentru a mări
valoarea ISO,
În modul Fotografiere, apăsaţi pe [m] ► 1 ►
ISO Expansion (Mărire ISO) ► On (Pornit).
• Măriţi valoarea ISO în locurile unde utilizarea bliţului este interzisă. Puteţi
realiza o fotografie clară setând o valoare ISO mare fără să trebuiască să
asiguraţi mai multă lumină.
• Utilizaţi funcţia Reducere zgomot pentru a reduce zgomotul vizual care
apare pe fotografiile cu o valoare ISO de peste 3200. (pag. 90)
52
Funcţii fotografiere
White Balance (sursă lumină)
Culoarea unei fotografii depinde de tipul şi calitatea sursei de
lumină. Dacă doriţi culori realiste ale fotografiei, selectaţi o condiţie
de iluminare adecvată, precum Auto WB (BA automată), Daylight
(Lumina zilei), Cloudy (Înnorat) sau Tungsten sau reglaţi manual
temperatura culorii. De asemenea, puteţi regla culoarea pentru sursele
de lumină presetate, astfel încât culorile fotografiei să se potrivească
scenei adecvate în condiţii de iluminare combinate.
Pentru a seta
balanţa de alb,
În modul Fotografiere, apăsaţi pe [w] ► o opţiune.
Opţiuni pentru balanţa de alb
Opţiune
Descriere
Auto WB (BA automată)*: Utilizaţi setările automate în funcţie
de condiţiile de iluminare.
Daylight (Lumina zilei)*: Selectaţi această opţiune când realizaţi
fotografii în aer liber într-o zi însorită. Această opţiune realizează
fotografiile cele mai apropiate de culorile naturale ale scenei.
Opţiune
Descriere
Fluorescent NW (NW fluorescentă)*: Selectaţi atunci când
fotografiaţi sub lumina de zi a unei lămpi fluorescente. În special
pentru lumină albă fluorescentă cu nuanţe foarte albe, cu o
temperatură de aproximativ 5.000 K.
Fluorescent Daylight (Lumină de zi fluorescentă)*: Selectaţi
atunci când fotografiaţi sub lumina de zi a unei lămpi
fluorescente. În special pentru lumină albă fluorescentă cu
nuanţe uşor albastre, cu o temperatură de aproximativ 6.500 K.
Tungsten*: Selectaţi această opţiune când fotografiaţi în interior
la lumina incandescentă a becurilor sau a lămpilor cu halogen.
Becurile incandescente cu tungsten tind să aibă o nuanţă
roşiatică. Această opţiune anulează acest efect.
Flash WB (BA bliţ)*: Selectaţi atunci când utilizaţi un bliţ
opţional.
Custom Set (Setare particularizată):
Utilizaţi setările predefinite.
Puteţi seta manual balanţa de alb, fotografiind o foaie albă de
hârtie. Umpleţi cercul punctului de măsurare cu hârtia şi setaţi
balanţa de alb.
* Aceste opţiuni pot fi personalizate.
Cloudy (Înnorat)*: Selectaţi această opţiune când realizaţi
fotografii în aer liber într-o zi înnorată sau în umbră. Fotografiile
realizate în zile înnorate tind să aibă o nuanţă mai albastră
decât cele din zilele însorite. Această opţiune anulează acest
efect.
Fluorescent White (Alb fluorescent)*: Selectaţi atunci când
fotografiaţi sub lumina de zi a unei lămpi fluorescente. În special
pentru lumină albă fluorescentă cu o temperatură a culorii de
aproximativ 4.200 K.
53
Funcţii fotografiere >
Opţiune
White Balance (sursă lumină)
Personalizaţi opţiunile prestabilite
Descriere
Color Temp. (Temp. Culoare):
Reglaţi manual temperatura de culoare a sursei de lumină.
Temperatura culorii este un sistem de măsură în grade
Kelvin care indică o anumită sursă de lumină. Pe măsură ce
temperatura de culoare creşte, distribuţia de culoare devine mai
rece. Alternativ, când temperatura de culoare scade, distribuţia
de culoare devine mai caldă.
De asemenea, puteţi personaliza opţiunile prestabilite ale balanţei de
alb. În modul Fotografiere, apăsaţi pe [m] ► 1 sau 6 ►
White Balance (Balanţă de alb) ► o opţiune, apoi apăsaţi pe [f].
WB Adjust
Cer senin
Fluorescent_H
Înnorat
Lumina zilei
Back
Reset
Fuorescent_L
Lampă cu halogen
Tungsten
Lumină de lumânare
54
Funcţii fotografiere >
White Balance (sursă lumină)
Exemple
Auto WB (BA automată)
Daylight (Lumina zilei)
Fluorescent Daylight
(Lumină de zi fluorescentă)
Tungsten
55
Funcţii fotografiere
Picture Wizard (stiluri fotografie)
Picture Wizard vă permite să aplicaţi diferite stiluri foto, pozei dvs.
pentru a crea diferite aspecte şi stări emoţionale. De asemenea,
puteţi crea şi salva propriile stiluri foto prin ajustarea culorii, saturaţiei,
clarităţii şi a contrastului pentru fiecare stil.
Exemple
Nu există nicio regulă care să spună ce stil este potrivit în fiecare
condiţie. Experimentaţi cu stiluri diferite şi descoperiţi propriile setări.
Pentru a seta un
stil foto,
În modul fotografiere, apăsaţi [f] ► Picture Wizard
(Expert imagine) ► o opţiune.
Standard
Vivid (Viu)
Portrait (Portret)
Landscape (Peisaj)
Forest (Pădure)
Retro
Cool (Rece)
Calm
Classic (Clasic)
De asemenea, puteţi ajusta valoarea setărilor de stil predefinite. Selectaţi
o opţiune Expert imagine, apăsaţi [F] şi ajustaţi culoarea, saturaţia,
claritatea sau contrastul.
56
Funcţii fotografiere
Spaţiu de culoare
Dispozitivele de imagine digitale cum sunt camerele digitale,
monitoarele şi imprimantele au propriile metode pentru reprezentarea
culorilor, care sunt numite spaţii de culori.
Camera dvs. foto vă permite să selectaţi două spaţii de culori: sRGB
sau Adobe RGB.
sRGB este larg folosit pentru crearea de culori pe monitoarele PCurilor şi este, de asemenea, spaţiul de culoare standard pentru Exif.
sRGB este recomandat pentru imagini normale şi pentru imagini pe
care intenţionaţi să le publicaţi pe Internet.
Adobe RGB
sRGB
Adobe RGB este utilizat pentru imprimări comerciale şi are un interval
de culoare mai mare decât sRGB. Intervalul său de culori mai larg
vă ajută să editaţi fotografii cu uşurinţă pe un computer. Reţineţi că
programele individuale sunt compatibile în general cu un număr limitat
de spaţii de culoare. Dacă deschideţi o imagine într-un program care
nu este compatibil cu spaţiul de culoare al imaginii, culorile vor apărea
mai deschise.
Pentru a seta
spaţiul culorii,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ► 1 ►
Color Space (Spaţiu de culoare) ► o opţiune.
57
Funcţii fotografiere
Mod AF
Aflaţi cum puteţi modifica focalizarea camerei foto în funcţie de
subiecţi.
Puteţi selecta un mod de focalizare corespunzător subiectului, dintre
Focalizare automată singulară, Focalizare automată continuă şi
Focalizare manuală. Funcţia AF este activată atunci când apăsaţi
până la jumătate pe [Declanşator]. În modul MF, trebuie să rotiţi inelul
de focalizare de pe obiectiv pentru a focaliza manual.
Cadru unic Af
Modul Single AF (Cadru unic AF) este corespunzător pentru
fotografierea unui subiect nemişcat. Când apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator], focalizarea se fixează în zona de focalizare. Când se
obţine focalizarea, zona clipeşte în verde.
În majoritatea cazurilor, puteţi obţine o focalizare selectând Single
AF (Cadru unic AF). Subiecţii care se mişcă repede sau subiecţii de
culori similare cu fundalul sunt dificil de focalizat. Selectaţi modul
corespunzător de focalizare pentru astfel de situaţii.
Dacă obiectivul dvs. are un comutator AF/MF, setaţi comutatorul pe
MF pentru a ajusta focalizarea manual. Când obiectivul nu este dotat
cu un comutator AF/MF, apăsaţi pe [F] pentru a selecta modul AF
dorit.
Pentru a seta modul de
focalizare automată,
În modul Fotografiere, apăsaţi [F] ► o opţiune.
58
Funcţii fotografiere >
Mod AF
Cadru continuu AF
Focalizare manuală
În timp ce apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator], camera foto
continuă să focalizeze automat. Odată ce zona de focalizare este
fixată pe subiect, subiectul va fi întotdeauna focalizat, chiar şi atunci
când se mişcă. Acest mod este recomandat pentru fotografierea unei
persoane pe bicicletă, a unui câine în alergare sau a unei curse de
maşini.
Puteţi focaliza manual pe un subiect, rotind inelul de focalizare de
pe obiectiv. Funcţia Asistenţă MF vă permite să obţineţi cu uşurinţă
focalizarea. Când rotiţi inelul de focalizare, zona de focalizare este
mărită sau bara de ajutor la focalizare apare pentru a vă ajuta să
obţineţi o focalizare mai clară. Acest mod este recomandat pentru
fotografierea unui obiect similar ca şi culoare cu fundalul, o scenă de
noapte sau artificii.
59
Funcţii fotografiere
Zonă AF
Funcţia Zonă AF modifică poziţia zonei de focalizare.
Selecţie AF
În general, camera se focalizează pe cel mai apropiat subiect. Totuşi,
când există mai mulţi subiecţi, unii dintre aceştia, pe care nu îi doriţi,
pot apărea focalizaţi. Pentru a preveni ca subiecte nedorite să fie în
focalizate, schimbaţi zona de focalizare în aşa fel încât subiectul dorit
să fie in focalizare. Puteţi obţine o fotografie mai clară şi mai precisă
prin selectarea zonei corespunzătoare de focalizare.
Puteţi seta focalizarea pe zona pe care doriţi. Aplicaţi un efect de
nefocalizare pentru a evidenţia şi mai mult subiectul.
Pentru a seta
zona de focalizare
automată,
Focalizarea în fotografia de mai jos a fost repoziţionată aşa încât să
încadreze faţa subiectului.
În modul Fotografiere, apăsaţi [f] ► AF Area (Zonă Af)
► o opţiune.
AF Zoom
Move
Pentru a redimensiona sau a deplasa zona de focalizare, în modul
Fotografiere, apăsaţi [o].
60
Funcţii fotografiere >
Zonă AF
AF multiplu
Detecţia feţei AF
Camera afişează un dreptunghi verde în locurile unde focalizarea este
configurată corect. Fotografia este împărţită în două sau mai multe
zone şi camera foto obţine puncte de focalizare ale fiecărei zone. Este
recomandat pentru fotografii peisagiste.
Camera foto focalizează feţele umane preferenţial. Feţele a până la
10 oameni pot fi detectate. Această setare este recomandată pentru
fotografierea unui grup de oameni.
Când apăsaţi pe [Declanşator], camera foto afişează zonele de
focalizare în verde, aşa cum este arătat în fotografia de mai jos.
Atunci când apăsaţi [Declanşator] până la jumătate, camera foto
focalizează pe feţe aşa cum este arătat în fotografia de mai jos.
În cazul fotografierii unui grup de oameni, camera foto afişează
focalizarea feţei persoanei celei mai apropiate în alb şi feţele celorlalţi
oameni în gri.
61
Funcţii fotografiere >
Zonă AF
Autoportret AF
Poate fi dificil să verificaţi dacă faţa dvs. este focalizată atunci când
faceţi un autoportret. Când această funcţie este pornită, distanţa
este setată pe prim-plan, iar camera emite un sunet atunci când este
focalizată.
62
Funcţii fotografiere
AF Priority
Camera face o fotografie doar dacă focalizarea este setată corect
atunci când apăsaţi [Declanşator].
Porniţi această funcţie pentru a obţine întotdeauna fotografii focalizate
corespunzător. Opriţi-o pentru a realiza fotografii indiferent de
focalizare.
Pentru a seta
prioritatea
focalizării,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ► 2 ►
AF Priority (Prioritate AF) ► o opţiune.
63
Funcţii fotografiere
Asistenţă MF
În modul de focalizare manuală (MF), trebuie să rotiţi inelul de
focalizare de pe obiectiv pentru a focaliza manual. Când setaţi funcţia
Asistenţă MF, puteţi obţine o focalizare mai clară. Această funcţie este
disponibilă doar la obiectivele care permit focalizare manuală.
Pentru a seta
asistenţa
focalizării
manuale,
* Implicit
Opţiune
Descriere
Off
(Oprit)
Nu utilizaţi funcţia.
Zona focalizată se măreşte atunci când rotiţi inelul de
focalizare.
În modul Fotografiere, apăsaţi pe [m] ► 2 sau 7
► MF Assist (Asistenţă MF) ► o opţiune.
Enlarge
(Mărire)*
Când rotiţi inelul de focalizare, bara de ajutor la focalizare
se ridică odată cu îmbunătăţirea focalizării.
FA
(Ajutor la
focalizare)
64
Funcţii fotografiere
Drive (metodă fotografiere)
Puteţi seta metoda de fotografiere ca fiind Continuous (Continuu),
Burst (Rafală), Timer (Temporizator) şi aşa mai departe.
Selectaţi Single (Cadru unic) pentru a captura câte o poză odată.
Selectaţi Continuous (Continuu) sau Burst (Rafală) pentru a
fotografia subiecţi care se mişcă repede. Selectaţi AE BKT (Cadre
multiple AE), WB BKT (Cadre multiple BA) sau P Wiz BKT pentru a
ajusta expunerea, balanţa de alb sau pentru a aplica efecte Picture
Wizard (Expert imagine). De asemenea, puteţi selecta Timer
(Temporizator) pentru a vă fotografia singur.
Pentru a seta metoda de
fotografiere,
Continuu
Capturaţi continuu fotografii în timp ce apăsaţi pe [Declanşator].
Puteţi realiza până la 3 fotografii pe secundă.
În modul Fotografiere, apăsaţi [C] ► o opţiune.
Cadru unic
Capturaţi o fotografie oricând apăsaţi [Declanşator]. Recomandat
pentru condiţii generale.
65
Funcţii fotografiere >
Drive (metodă fotografiere)
Rafală
Temporizator
Prin urmare, puteţi realiza până la 10 fotografii pe secundă (3
secunde), 15 fotografii pe secundă (2 secunde) sau 30 de fotografii
pe secundă (1 secundă) atunci când apăsaţi o dată pe [Declanşator].
Recomandat pentru fotografierea în mişcare rapidă a subiecţilor care
se deplasează rapid, cum ar fi maşinile de curse.
Capturaţi o fotografie cu o întârziere de 2 până la 30 de secunde.
Întârzierea este ajustabilă în paşi de 1 secundă.
Pentru a seta numărul de fotografii, apăsaţi [m] ► 2 ►
Drive (Mod de operare) ► Burst (Rafală), şi apăsaţi [f].
Pentru a seta întârzierea, apăsaţi [m] ► 2 ►
Drive (Mod de operare) ► Timer (Temporizator), şi apăsaţi [f].
66
Funcţii fotografiere >
Drive (metodă fotografiere)
Cadre multiple AE
Cadre multiple BA
Când apăsaţi [Declanşator], camera face 3 poze consecutive:
originalul, un pas mai închis şi un pas mai deschis. Utilizaţi un trepied,
pentru a preveni fotografiile neclare, în timp ce camera foto face trei
poze continuu. Puteţi ajusta setările în meniul BKT Set (Setare cadre
multiple).
Când apăsaţi pe [Declanşator], camera foto realizează 3 fotografii
consecutive: originalul şi încă două cu diferite setări ale balanţei de
alb. Fotografia originală este realizată când apăsaţi pe [Declanşator].
Celelalte două sunt ajustate automat în funcţie de balanţa de alb pe
care aţi setat-o. Puteţi ajusta setările în meniul BKT Set (Setare cadre
multiple).
Expunere +2
Expunere -2
Original
WB+2
WB-2
Original
67
Funcţii fotografiere >
Drive (metodă fotografiere)
Prog. expert cadre multiple
Setare cadre multiple
Când apăsaţi pe [Declanşator], camera foto realizează trei fotografii
consecutive, fiecare cu o setare diferită pentru Picture Wizard
(Expertului de imagine). Camera foto realizează o fotografie şi aplică
cele trei opţiuni Picture Wizard (Expert imagine) pe care le-aţi setat.
Puteţi selecta trei setări diferite în meniul BKT Set (Setare cadre
multiple).
Puteţi seta opţiunile pentru AE BKT (Cadre multiple AE), WB BKT
(Cadre multiple BA), P Wiz BKT (Prog. expert cadre multiple).
Pentru a seta opţiunea
de fotografiere în rafală,
Opţiune
Descriere
AE BKT Set
(Setare cadre multiple)
Setaţi ordinea şi zona parantezei.
• BKT Order (Ordine cadre multiple): Setaţi
ordinea în care camera foto face fotografia
originală, cea mai deschisă şi cea mai închisă
(reprezentate de 0, + şi -).
• BKT Area (Zonă cadre multiple): Setaţi
intervalul de expunere a celor 3 fotografii
AE BKT (Cadre multiple AE).
WB BKT Set
(Setare cadre multiple
BA)
Ajustaţi intervalul balanţei de alb a celor 3
fotografii WB BKT (Cadre multiple BA).
De exemplu, AB-/+3 ajustează valoarea Galben,
plus/minus trei paşi. MG-/+3 ajustează valoarea
magenta la fel.
P Wiz BKT Set
(Setare Prog. expert
cadre multiple)
Selectaţi 3 setări ale Expertului imagine utilizate
de camera foto pentru a face 3 fotografii P Wiz
BKT (Prog. expert cadre multiple).
Retro
Culori vii
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ► 3 ►
BKT Set (Setare cadre multiple) ► o opţiune.
Standard
68
Funcţii fotografiere
Bliţ
Pentru a realiza fotografii realiste ale unui subiect, cantitatea de
lumină ar trebui să fie constantă. Atunci când sursa de lumină variază,
puteţi utiliza un bliţ opţional şi furniza o cantitate constantă de lumină.
Selectaţi setările corespunzătoare în funcţie de sursa de lumină şi de
subiect.
Pentru a seta
opţiunile bliţului,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ► 2 ►
Flash (Bliţ) ► o opţiune.
Opţiunile pentru bliţ
Opţiune
Descriere
Opţiune
Descriere
1st Curtain (Prima cortină): Bliţul
se declanşează imediat după ce se
deschide declanşatorul. Camera
foto realizează o fotografie clară
a unui subiect de mai devreme
dintr-o secvenţă de acţiuni.
2nd Curtain (A doua cortină):
Bliţul se declanşează chiar înainte
de închiderea declanşatorului.
Camera foto capturează o
fotografie clară a unui subiect de
mai târziu dintr-o secvenţă de
acţiuni.
Direcţie mişcare minge
Direcţie mişcare minge
Off: Nu se utilizează bliţul.
Smart Flash (Bliţ inteligent): Camera foto ajustează automat
luminozitatea bliţului în funcţie de cantitatea de lumină din
mediul înconjurător.
Auto: Bliţul se declanşează automat în locaţiile întunecate.
Auto + Red: Bliţul se declanşează automat şi previne efectul de
ochi roşii.
Fill in (Umplere): Bliţul se declanşează ori de câte ori realizaţi o
fotografie.
• Opţiunile pot fi diferite în funcţie de modul de fotografiere.
• Există un interval între două declanşări ale bliţului. Nu vă mişcaţi până
când bliţul nu se declanşează pentru a doua oară.
• Puteţi utiliza bliţul şi regla cantitatea de lumină numai când utilizaţi bliţul
extern exclusiv NX.
Utilizaţi numai bliţuri omologate de Samsung. Utilizarea bliţurilor
incompatibile poate dăuna camerei foto.
Fill-in Red (Umplere roşu): Bliţul se declanşează ori de câte ori
realizaţi o fotografie şi previne efectul de ochi roşii.
69
Funcţii fotografiere >
Bliţ
Corectarea efectului de ochi roşii
Reglarea intensităţii bliţului
Dacă bliţul se declanşează atunci când fotografiaţi o persoană în
întuneric, o strălucire roşie poate apărea în ochi. Pentru a preveni
acest lucru, selectaţi Fill-in Red (Umplere roşu).
Pentru a evita supraexpunerea sau subexpunerea, reglaţi intensitatea
bliţului. O puteţi regla cu ± 2 niveluri. Apăsaţi [f] pentru a seta
intensitatea.
Pentru a seta
intensitatea bliţului,
Pentru a seta intensitatea bliţului, în modul Fotografiere,
apăsaţi pe [m] ► 2 ► Flash (Bliţ) ► o opţiune ►
[f].
Flash Exposure Value
Fără corecţie ochi roşii
Cu corecţie ochi roşii
Back
Reset
70
Funcţii fotografiere
Măsurare
Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care o cameră foto
măsoară cantitatea de lumină.
Camera foto măsoară cantitatea de lumină din scenă şi ,în multe
dintre modurile ei, utilizează măsurătorile pentru a ajusta diferite setări.
De exemplu, dacă un subiect arată mai întunecat decât culoarea lui
propriu zisă, camera foto face o fotografie superexpusă a lui. Dacă un
subiect arată mai luminos decât culoarea lui propriu zisă, camera foto
face o poză subexpusă a lui.
Luminozitatea şi starea emoţională generală a unei fotografii poate fi
afectată de modul în care camera foto măsoară cantitatea de lumină.
Selectaţi o setare corespunzătoare pentru condiţiile de fotografiere.
Pentru a seta opţiunea
de măsurare,
În modul Fotografiere, apăsaţi [f] ►
Metering (Măsurare) ► o opţiune.
Măsurare cu punct
Modul Spot calculează cantitatea de lumină din centru. Când faceţi
o fotografie în condiţii unde există o lumină puternică de fundal în
spatele subiectului, camera foto reglează expunerea aşa încât să
fotografieze subiectul corect. De exemplu, când selectaţi modul Multi
în condiţii de lumină de fundal puternică, camera foto calculează că
este o cantitate generală de lumină abundentă, ceea ce rezultă într-o
poză mai închisă. Modul Spot poate preveni această situaţie prin
calcularea cantităţii de lumină din zona desemnată.
Subiectul este în culori strălucitoare în timp ce fundalul este întunecat.
Modul Spot este recomandat pentru o situaţie ca cea în care există o
diferenţă uriaşă de expunere între subiect şi fundal.
Conectare AE la punctul AF
Când această funcţie este pornită, camera foto setează automat o
expunere optimă, calculând luminozitatea zonei de focalizare. Această
funcţie este disponibilă doar când selectaţi Spot (Măsurare cu punct)
sau Multi metering (Măsurare multiplă) şi Selection AF (Selecţie AF).
Pentru a seta
această funcţie,
În modul Fotografiere, apăsaţi pe [m] ► 3 ► Link
AE to AF Point (Conectare AE la punctul AF) ► o opţiune.
71
Funcţii fotografiere >
Măsurare
Măsurare centrală
Măsurare multiplă
Modul Center-weighted calculează o zonă mai largă decât modul
Spot o face. Însumează cantitatea de lumină din porţiunea centrală
a fotografiei (60 ~ 80%) şi cea din restul fotografiei (20 ~ 40%).
Este recomandat pentru situaţiile unde este o uşoară diferenţă în
luminozitatea dintre un subiect şi fundal sau când o zonă a subiectului
este mare în comparaţie cu compoziţia generală a fotografiei.
Modul Multi calculează cantitatea de lumină în zone multiple.
Când lumina este suficientă sau insuficientă, camera foto reglează
expunerea prin medierea luminozităţii generale a scenei. Acest mod
este potrivit pentru fotografii generale.
72
Funcţii fotografiere
Interval inteligent
Această funcţie corectează automat pierderea detaliilor luminoase
care pot apărea din cauza diferenţelor de umbrire din fotografie.
Fără efectul Smart Range
Pentru a seta opţiunile
de Interval inteligent,
Cu efectul Smart Range
În modul fotografiere, apăsaţi [f] ► Smart Range
(Interval inteligent) ► o opţiune.
73
Funcţii fotografiere
OIS
Utilizaţi funcţia de Stabilizare optică a imaginii (OIS) pentru a minimiza
mişcarea camerei foto. Este posibil ca funcţia OIS să nu fie disponibilă
pentru anumite obiective.
În locuri întunecoase sau atunci când se fotografiază în interior,
camera foto tinde să tremure. În aceste cazuri, camera foto utilizează
un timp de expunere mai mic pentru a mări cantitatea de lumină
primită, ceea ce poate rezulta într-o fotografie neclară. Puteţi preveni
această situaţie pornind comutatorul OIS.
Opţiuni OIS
Opţiune
Descriere
Mode 1 (Mod 1): Funcţia OIS este aplicată numai atunci când
apăsaţi declanşatorul complet sau până la jumătate.
Mode 2 (Mod 2): Funcţia OIS este mereu pornită.
Funcţia este disponibilă doar atunci când obiectivul dvs. este dotat cu
un comutator OIS şi când acesta este pornit.
Fără corecţia OIS
Pentru a seta
opţiunile SOI,
Cu corecţia OIS
În modul Fotografiere, apăsaţi [f] ► OIS ► o opţiune.
74
Funcţii fotografiere
Compensare expunere
Camera foto setează automat expunerea măsurând nivelurile de
lumină din compoziţia fotografiei şi poziţia subiectului. Dacă expunerea
setată de către camera foto este mai mare sau mai mică decât vă
aşteptaţi, puteţi ajusta manual valoarea expunerii. Valoarea expunerii
este ajustabilă în paşi de ±3. Camera foto afişează avertismentul
expunerii în roşu pentru fiecare pas dincolo de intervalul ±3.
Pentru a ajusta valoarea expunerii, ţineţi apăsat pe [W] şi derulaţi
selectorul de avans la stânga sau la dreapta.
Puteţi verifica valoarea expunerii prin poziţia indicatorului nivelului de
expunere.
Avertisment expunere
Index expunere standard
Indicator
de nivel de
expunere
Expunere scăzută
(mai întunecat)
Expunere crescută
(mai luminos)
+2
-2
Original
75
Funcţii fotografiere
Blocare Expunere/Focalizare
Dacă nu puteţi obţine o expunere corespunzătoare din cauza unui
contrast de culoare puternic sau doriţi să realizaţi fotografii în care
subiectul este ieşit din zona de focalizare automată, blocaţi focalizarea
sau expunerea şi realizaţi o fotografie.
După blocare expunerii sau a focalizarii, ţintiţi obiectivul unde doriţi şi
apăsaţi [Declanşator].
Pentru a bloca expunerea sau focalizarea, ajustaţi compoziţia
fotografiei în care doriţi să focalizaţi sau să calculaţi expunerea, apoi
apăsaţi [E].
Puteţi schimba funcţiile asociate butonului să blocheze focalizarea sau
pe amândouă. O funcţie executată apăsând pe jumătate [Declanşator]
variază în funcţie de funcţia asociată [E]. (pag. 92)
76
Funcţii fotografiere
Funcţii video
Funcţiile disponibile pentru video sunt explicate mai jos.
Puteţi mări estomparea gradată sau o puteţi micşora utilizând funcţia
estompare gradată fără să trebuiască să o faceţi la un PC. Utilizaţi
funcţia corespunzător şi adăugaţi efecte dramatice la filmele dvs.
Mod Film AE
Setaţi valoarea aperturii pentru realizarea unui film.
Pentru a seta opţiunile
aperturii filmului,
Opţiune
Estompare gradată
În modul Fotografiere, apăsaţi [f] ►
Movie AE Mode (Mod Film AE) ► o opţiune.
Descriere
Program (Măsurare): Valoarea aperturii este ajustată automat.
Aperture Priority (Prioritate apertură): Setaţi valoarea aperturii
manual înainte de a înregistra un videoclip. Pentru a regla
valoarea aperturii, rotiţi butonul de navigare.
Pentru a seta opţiunile
estompării gradate,
Opţiune
În modul Fotografiere, apăsaţi [f] ►
Fader (Estompare gradată) ► o opţiune.
Descriere
Off (Oprit): Funcţia Fader (Estompare gradată) nu este utilizată.
In (Început): Scena îşi micşorează gradual estomparea.
Out (Încheiere): Scena îşi măreşte gradual estomparea.
In-out (Început-încheiere): Funcţia Fader (Estompare gradată) este
aplicată la începutul şi la sfârşitul scenei.
77
Funcţii fotografiere >
Funcţii video
Eliminare zgomot vânt
Voce
Când înregistraţi filme în medii zgomotoase, sunete nedorite pot
fi înregistrate în filme. În particular, zgomote puternice de vânt
înregistrate în film, vă distrag de la savurarea filmelor dvs. Utilizaţi
funcţia Wind Cut pentru a îndepărta o parte din zgomotul înconjurător
în plus faţă de zgomotul vântului.
Uneori, un film fără sunet este mai atrăgător decât unul cu sunet.
Opriţi vocea pentru a înregistra un film fără sunet.
Pentru a seta opţiunile
funcţiei Eliminare
zgomot vânt,
Pentru a seta
opţiunile de voce,
În modul Fotografiere, apăsaţi [f] ► Voice (Voce) ►
o opţiune.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ► 8 ►
Wind Cut (Eliminare zgomot vânt) ► o opţiune.
Focalizare automată
În timpul înregistrării unui film, apăsaţi o dată pe [Previzualizare
adâncime] pentru a activa funcţia AF şi încă o dată, pentru a anula
funcţia. Este posibil ca, în funcţie de obiectivul pe care îl utilizaţi,
funcţia să nu fie operaţională.
Buton de
previzualizare a
profunzimii câmpului
78
Capitolul 3
Redarea/Editarea
Aflaţi cum să redaţi şi să editaţi fotografiile şi videoclipurile.
Consultaţi Capitolul 5 referitor la editarea fişierelor pe un PC.
Redarea/Editarea
Căutarea şi gestionarea fişierelor
Aflaţi cum să căutaţi fotografii şi filme rapid prin intermediul vizualizării
miniaturilor şi să protejaţi şi să ştergeţi fişierele.
Vizualizarea fotografiilor
1
Apăsaţi [y].
Vizualizarea imaginilor sub formă de
miniaturi
Pentru a căuta fotografiile şi filmele dorite, treceţi la vizualizarea tip
miniatură. Vizualizarea tip miniatură afişează până la 20 de imagini
simultan, aşa încât să vă uitaţi cu uşurinţă prin elemente pe care doriţi
să le găsiţi. De asemenea, puteţi clasifica şi afişa fişierele după tipul,
ziua şi săptămâna înregistrării acestora.
• Se va afişa cel mai recent fişier realizat.
2
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [C/w] pentru a
derula fişierele.
Mode
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EVC
Picture Wizard
Photo Size
Date
Filter
Derulaţi selectorul de avans la stânga pentru a afişa 9
sau 20 de miniaturi.
Derulaţi selectorul de avans la dreapta pentru a reveni la
modul anterior.
80
Redarea/Editarea >
Căutarea şi gestionarea fişierelor
Vizualizarea fişierelor în funcţie de
categorie în Album inteligent
1
În vizualizarea tip miniatură, apăsaţi [m].
2
Selectaţi o categorie şi apăsaţi [o].
Ştergerea fişierelor
Ştergeţi fişierele în modul Redare şi asiguraţi mai mult spaţiu pe
cartela de memorie. Fişierele protejate nu sunt şterse.
Ştergerea unui singur fişier
Opţiune
Descriere
Type (Tip)
Vizualizaţi fişierele după tip, cum ar fi fotografie,
videoclip sau fotografie cu notă vocală.
Date (Dată)
Vizualizaţi fişierele după data la care au fost salvate.
Week
(Săptămână)
Vizualizaţi fişierele după săptămâna în care au fost
salvate.
Location
(Locaţie)
Vizualizaţi fişierele după locul în care au fost
salvate. (Numai fotografiile realizate cu un modul
GPS au informaţii despre locaţie.)
Puteţi selecta un singur fişier şi îl puteţi şterge.
1
În modul Redare, selectaţi un fişier şi apăsaţi [
2
Selectaţi Yes (Da).
].
Protejarea fişierelor
Protejaţi-vă fişierele împotriva unei ştergeri accidentale.
În modul Redare, selectaţi un fişier şi apăsaţi pe [
• Pentru a nu mai proteja fişierul, apăsaţi [
].
] din nou.
81
Redarea/Editarea >
Căutarea şi gestionarea fişierelor
Ştergerea mai multor fişiere
Ştergerea tuturor fişierelor
Puteţi selecta mai mult fişiere şi le puteţi şterge.
1
În modul Redare, apăsaţi [
(Ştergere multiplă).
] ► Multiple Delete
• De asemenea, în modul Redare, apăsaţi pe [m] ►
Delete (Ştergere) ► Select (Selectare).
2
Puteţi şterge simultan toate fişierele de pe cartela de memorie.
►
1
În modul Redare, apăsaţi [m].
2
Selectaţi
3
Selectaţi Yes (Da).
►
Delete (Ştergere) ► All (Toate).
Rotiţi butonul de navigare sau apăsaţi [C/w], selectaţi
fişierele pe care doriţi să le ştergeţi şi apăsaţi [o].
• Apăsaţi din nou pe [o] pentru a anula selecţia.
3
Apăsaţi [
].
4
Selectaţi Yes (Da).
82
Redarea/Editarea
Vizualizarea fotografiilor
Mărirea unei fotografii
Iniţierea unei expuneri de diapozitive
Puteţi mări fotografiile atunci când le vizualizaţi în modul Redare. De
asemenea, puteţi utiliza funcţia Trunchiere pentru a extrage porţiunea
de imagine afişată pe ecran şi pentru a o salva ca fişier nou.
Puteţi să vizualizaţi fotografiile într-o expunere de diapozitive, să
aplicaţi diferite efecte expunerii de diapozitive şi să redaţi muzică de
fundal.
Zonă mărită
Mărire (mărirea maximă poate
diferi în funcţie de rezoluţie)
1
2
3
În modul Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi
.
Selectaţi o opţiune de efect pentru expunerea de
diapozitive.
• Treceţi la pasul 4 pentru a începe expunerea de diapozitive fără
efecte.
Opţiune
Full Image
Trim
În modul Redare, rotiţi selectorul de avans la dreapta
pentru a mări fotografia.
Rotiţi selectorul de avans la stânga pentru a micşora
fotografia.
Pentru
Efectuaţi următoarele
Mutaţi zona mărită
Apăsaţi pe [F, I, C, w].
Trunchiaţi imaginea mărită
Apăsaţi [f]. (salvat ca fişier nou)
Reveniţi la imaginea originală
Apăsaţi pe [o].
Puteţi derula prin fişiere rotind butonul de navigare, chiar atunci când o
fotografie este mărită.
Descriere
Setaţi fotografiile pe care doriţi să le vedeţi ca expunere de
diapozitive.
• All (Toate): vizualizaţi toate fotografiile într-o expunere de
diapozitive.
Images • Date (Dată): vizualizaţi fotografiile realizate la o anumită
dată într-o expunere de diapozitive.
(Imagini)
• Select (Selecţie): vizualizaţi fotografiile selectate într-o
expunere de diapozitive.
• Sound picture (Imagine cu sunet): Vizualizaţi într-o
expunere de diapozitive toate fotografiile cu sunet
înregistrate.
Effect
(Efect)
Interval
Music
(Muzică)
4
• Selectaţi un efect de tranziţie.
• Selectaţi Off (Oprit) pentru niciun efect.
Selectaţi intervalul de timp pentru care este afişată fiecare poză.
Redaţi muzică în fundal.
Selectaţi Slide Show (Expunere de diapozitive) ► Play
(Redare).
• Expunerea de dispozitive începe imediat.
83
Redarea/Editarea >
Vizualizarea fotografiilor
Evidenţiere
Rotire automată
Această funcţie identifică părţi ale fotografiei care sunt excesiv de
luminoase. Când vizualizaţi o fotografie cu evidenţierea activată,
zonele excesiv de luminoase ale fotografiei sunt luminate intermitent
în albastru.
Cu funcţia Rotire automată pornită, camera foto roteşte automat
fotografiile pe care le-aţi făcut vertical aşa încât să încapă în ecran pe
orizontală.
Pentru a seta opţiunile
de rotire automată,
Original
Pentru a seta opţiunile
de evidenţiere,
În modul Redare, apăsaţi pe [m] ► x ►
Auto Rotate (Rotire automată) ► o opţiune.
Evidenţierea
În modul Redare, apăsaţi [m] ► x ►
Highlight (Evidenţiere) ► o opţiune.
84
Redarea/Editarea
Redarea unui videoclip
Puteţi reda un videoclip, puteţi captura o imagine dintr-un videoclip
sau puteţi trunchia un videoclip.
Trunchierea unui videoclip în timpul redării
1
Apăsaţi [o] în punctul unde doriţi ca noul videoclip să
înceapă.
2
Când este întrerupt, apăsaţi [ ].
3
Apăsaţi [o] în punctul unde doriţi ca noul videoclip să se
termine.
4
Când este întrerupt, apăsaţi [ ].
5
Selectaţi Yes (Da).
Movie Size
Date
Pause
Stop
Comenzile de vizualizare a videoclipurilor
Pentru
Efectuaţi următoarele
Derulare înapoi
Apăsaţi [C].
Scanaţi înapoi în paşi de 2X, 4X şi 8X, de fiecare
dată când apăsaţi [C].
Pauză/Redare
Apăsaţi pe [o].
Derulare rapid înainte
Apăsaţi [w].
Scanaţi înainte în paşi de 2X, 4X şi 8X de fiecare
dată când apăsaţi pe [w].
Control volum
Derulaţi selectorul de avans la stânga sau la
dreapta.
Stop
Apăsaţi [F].
Fişierul decupat este salvat ca fişier separat cu un nou nume.
85
Redarea/Editarea >
Redarea unui videoclip
Capturarea unei imagini în timpul redării
1
Apăsaţi pe [o] în punctul în care doriţi să salvaţi o
imagine statică.
2
Apăsaţi [I].
• Rezoluţia imaginii capturate este aceeaşi cu rezoluţia filmului.
• Fişierul capturat este salvat ca fişier separat cu un nou nume.
86
Redarea/Editarea
Editarea unei fotografiei
Efectuaţi operaţii de editare a fotografiilor, cum ar fi redimensionarea,
rotirea, eliminarea efectului de ochi roşii şi ajustarea luminozităţii, a
contrastului sau a saturaţiei. Fotografiile editate sunt salvate ca fişiere
noi, cu nume diferite.
Pentru a seta opţiunile
de Editare imagine,
* Implicit
Opţiune
Descriere
Photo Style Selector (Selector stil fotografie): Aplicaţi diverse
stiluri asupra fotografiilor.
În modul Redare, apăsaţi pe [m] ► z ►
Image Edit (Editare imagine) ► o opţiune.
Off (Oprit)*
Soft (Estompat)
Vivid (Intens)
Forest (Pădure)
Autumn (Toamnă)
Misty (Ceţos)
Gloomy (Întunecat)
Classic (Clasic)
Opţiuni
* Implicit
Opţiune
Descriere
Red-eye Fix (Corecţie ochi roşii): Eliminaţi efectul de ochi roşii
din fotografie. (Off (Oprit)*, On (Pornit))
Backlight: Corectaţi luminozitatea fotografiilor subexpuse.
(Off (Oprit)*, On (Pornit))
Resize (Redminesionare): Redimensionaţi fotografiile.
(Off (Oprit)*, 10M, 6M, 2M)
Rezoluţiile disponibile pot diferi în funcţie de dimensiunea
fotografiei selectate.
Înainte de corecţie
După corecţie
Rotate (Rotire): Rotiţi fotografia. (Off (Oprit)*, Right 90°
(Dreapta 90°), Left 90° (Stânga° 90), 180°, Horizontal
(În plan orizontal), Vertical (În plan vertical))
Este posibil ca noul fişier să fie mai mic decât originalul.
87
Redarea/Editarea >
Editarea unei fotografiei
* Implicit
Opţiune
Descriere
Face Retouch (Retuşare faţă): Ascundeţi imperfecţiunile feţei. (Off
(Oprit)*, Level 1 (Nivel 1), Level 2 (Nivel 2), Level 3 (Nivel 3))
Filtru inteligent: Aplicaţi fotografiilor diferite efecte de filtrare,
pentru a crea imagini unice.
Off (Oprit)*
Vignetting
(Vignetare)
Miniature
(Miniatură)
Fish-Eye
(Ochi de peşte)
Sketch
(Schiţă)
Defog
(Clarificare)
Halftone Dots
(Semitonuri puncte)
Soft Focus
(Focalizare
estompată)
Este posibil ca noul fişier să fie mai mic decât originalul.
88
Capitolul 4
Meniul setărilor camerei foto
Aflaţi despre setările utilizatorului şi despre meniul setărilor generale.
Puteţi ajusta setările pentru a se potrivi mai bine nevoilor şi preferinţelor dvs.
Meniul setărilor camerei foto
Setările utilizatorului
Reducerea zgomotului
Puteţi seta mediul utilizatorului cu aceste setări.
Pentru a seta
opţiunile
utilizatorului,
În modul fotografiere, apăsaţi [m] ► u ► o opţiune.
Interval ISO
Puteţi seta dimensiunea pentru sensibilitatea ISO cu 1/3 sau 1 interval.
Utilizaţi opţiunea Reducere zgomot pentru a reduce zgomotul vizual
din fotografii.
* Implicit
Opţiune
Descriere
High ISO NR
(NR ISO mare)
Această funcţie reduce zgomotul care poate
apărea când setaţi o sensibilitate ISO mai mare
de 3200. (Off (Oprit), On (Pornit)*)
Long Term NR
(NR durată mare)
Această funcţie reduce zgomotul atunci când
setaţi camera pentru o expunere lungă
(peste 1 secundă). (Off (Oprit), On (Pornit)*)
Indicator luminos petntru AF
Interval ISO automat
Puteţi seta valoarea ISO maximă sub care fiecare pas EV este ales
atunci când setaţi ISO automat.
* Implicit
Opţiune
Valoare
1 Step
(Interval de 1 EV)
ISO 200, ISO 400, ISO 800*, ISO 1600
1/3 Step
(Interval de 1/3 EV)
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320,
ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800*, ISO 1000,
ISO 1250, ISO 1600
Când fotografiaţi în locuri întunecoase, aprindeţi lumina de asistenţă
pentru AF pentru a avea o focalizare automată mai bună. Focalizarea
automată funcţionează mai bine în locuri întunecate atunci când
lumina de asistenţă AF este aprinsă.
90
Meniul setărilor camerei foto >
Setările utilizatorului
Ecran utilizator
* Implicit
Nr.
Descriere
Puteţi adăuga sau elimina informaţiile de fotografiere de pe afişaj.
1
2
1
Icons (Pictograme)
Activaţi sau dezactivaţi pictogramele opţiunilor de fotografiere
de pe afişaj.
2
Grid Line (Linii de grilă)
Activaţi sau dezactivaţi grila de pe afişaj.
(Off (Oprit)*, 2 X 2, 3 X 3, +, X)
Histogram (Histogramă)
Activaţi sau dezactivaţi histograma de pe afişaj.
3
3
Despre histograme
O histogramă este un grafic care arată distribuţia luminozităţii
într-o fotografie. O histogramă înclinată către stânga indică
o poză întunecată. O histogramă înclinată către dreapta
indică o poză luminoasă. Înălţimea graficului este raportată
la informaţiile privind culorile. Graficul devine mai înalt dacă o
anumită culoare este mai des întâlnită.
Expunere insuficientă
Expunere echilibrată
Expunere excesivă
91
Meniul setărilor camerei foto >
Setările utilizatorului
Maparea tastelor
Puteţi modifica funcţiile asociate butoanelor AEL şi Previzualizare.
* Implicit
Buton
Funcţie
AEL
Puteţi seta funcţia butonului AEL. Funcţiile AEL şi AFL
salvează valoarea expunerii sau zona de focalizare
atunci când se realizează o fotografie.
Puteţi alege dintre aceste trei setări pentru butonul [E]:
• AEL*, care realizează funcţia de blocare a expunerii
automate. Când AEL este activată, apăsarea până la
jumătate a butonului declanşator realizează funcţia de
blocare a focalizării automate.
• AFL, realizează funcţia de blocare a focalizării
automate. Când AFL este activată, apăsarea până la
jumătate a butonului declanşator realizează funcţia de
blocare a expunerii automate.
• AEL + AFL, realizează simultan blocarea expunerii şi a
focalizării automate.
Preview
(Previzualizare)
Puteţi asocia una dintre următoarele funcţii butonului
Previzualizare adâncime câmp:
• One Touch WB (Balanţă de alb), realizează funcţia
Balanţă de alb personalizată.
• Optical Preview (Previzualizare optică)*, realizează
funcţia Previzualizare adâncime câmp pentru valoarea
curentă a aperturii. (pag.19)
• One Touch RAW+ (RAW+ cu o atingere), care
activează sau dezactivează caracteristica RAW+JPEG.
92
Meniul setărilor camerei foto
Setare 1
Aflaţi despre elementele meniului din Setare 1.
* Implicit
Element
Pentru a seta
opţiunile Setare 1,
Setaţi metoda de numerotare a fişierelor şi a folderelor.
• Series (Serie)*: Noile numere de fişiere continuă secvenţa
existentă de numere, chiar dacă aţi instalat o nouă
cartelă de memorie, aţi formatat cartela sau aţi şters toate
fotografiile.
• Reset (Resetare): După utilizarea funcţiei de resetare,
următorul nume de fişier porneşte de la 0001.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ► [ ► o opţiune.
* Implicit
Element
Format
(Formatare)
Descriere
Formataţi cartela de memorie. Formatarea pregăteşte
cartela de memorie pentru utilizarea în camera foto şi şterge
toate fişierele existente, inclusiv fişierele protejate.
(No (Nu), Yes (Da))
Pot apărea erori dacă utilizaţi o cartelă de memorie
formatată de o altă marcă de camere foto, de un cititor
de cartele de memorie sau de un computer. Formataţi
cartelele de memorie în camera foto înainte de a le utiliza
pentru capturarea imaginilor.
Reset
(Restare)
Resetaţi meniul de setare şi opţiunile de fotografiere la
valorile implicite din fabrică. (Setările de dată, oră, limbă şi
ieşire video nu se schimbă.) (No (Nu), Yes (Da))
File Name
(Nume
fişier)
Setaţi metoda de creare a numelor fişierelor.
• Standard*: SAM_XXXX.JPG(sRGB)/
_SAMXXXX.JPG(Adobe RGB)
• Date (Dată):
- Fişiere sRGB - MMDDxxxx.JPG. De exemplu, pentru
o fotografie făcută în 01 ianuarie, numele fişierului va fi
0101xxxx.jpg.
- Fişiere AdobeRGB - MDDxxxx.JPG pentru lunile din
ianuarie până în septembrie. Pentru lunile din octombrie
până în decembrie, numărul lunii este înlocuit de litere A
(octombrie), B (noiembrie) şi C (decembrie).
De exemplu, pentru o fotografie făcută în 3 februarie,
numele fişierului va fi 203xxxx.jpg. Pentru o fotografie
făcută în 5 octombrie, numele fişierului va fi A05xxxx.jpg.
Descriere
• Primul nume de folder este 100PHOTO, dacă aţi selectat
File
Number
(Număr
fişier)
•
•
•
•
•
spaţiul de culoare sRGB şi denumirea standard a
fişierelor, iar primul nume de fişier este SAM_0001.
Numerele numelor fişierelor cresc cu 1 de la SAM_0001
până la SAM_9999.
Numerele folderelor cresc cu 1, de la 100PHOTO până
la 999PHOTO.
Numărul maxim de fişiere care pot fi salvate într-un
folder este 9999.
Numerele fişierelor sunt atribuite în conformitate cu
specificaţiile DCF (Regulile de design pentru sistemul de
fişiere de cameră).
Dacă modificaţi un nume de fişier (de exemplu, pe un
computer), camera foto nu va mai putea reda fişierul.
Folder
Type
(Tip folder)
Setaţi tipul de folder.
• Standard*: XXXPHOTO
• Date (Dată): XXX_MMDD
Language
(Limbă)
Selectaţi limba pe care camera o utilizează pe afişaj.
93
Meniul setărilor camerei foto
Setare 2
Aflaţi despre elementele meniului din Setare 2.
* Implicit
Element
Pentru a seta
opţiunile Setare 2,
Element
Quickview
(Vizualizare
rapidă)
Descriere
Power Save
(Economisire
energie)
Setaţi lungimea intervalului de timp pentru caracteristica
de Vizualizare rapidă - intervalului de timp în care camera
foto afişează o fotografie imediat după ce aţi făcut-o.
(Off (Oprită), 1 sec*, 3 sec, 5 sec, Hold (Menţineţi))
Ajustaţi luminozitatea afişajului, setarea luminozităţii
automate, sau culoarea afişajului.
• Display Brightness (Luminozitate afişaj): Puteţi
ajusta luminozitatea afişajului prin rotirea butonului de
navigaţie sau utilizând [F/I].
Display Adjust
(Ajustare
• Auto Brightness (Luminozitate automată): Porniţi sau
afişaj)
opriţi luminozitatea automată.
(Off (Oprită), On (Pornit)*)
• Display Color (Culoare afişaj): Puteţi ajusta culoarea
afişajului rotind butonul de navigaţie şi utilizând
[F/I/C/w].
Display Save
(Economisire
ecran)
Setaţi timpul de oprire a alimentării. Camera foto se
opreşte dacă nu o utilizaţi pentru timpul setat.
(0.5 min, 1 min*, 3 min, 5 min, 10 min, 30 min)
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ► ] ► o opţiune.
* Implicit
Descriere
• Camera foto reţine setarea timpului de oprire chiar
dacă înlocuiţi bateria.
• Economisirea energiei poate să nu funcţioneze dacă
este conectată la un calculator, TV sau imprimantă,
redă o expunere de diapozitive sau un film.
Setaţi data, ora, formatul datei, fusul orar şi dacă se
imprimă data pe fotografii.
(Type (Tip), Date (Dată), Time Zone (Fus orar), Time
(Oră), Imprint (Imprimare))
Date & Time
(Dată şi oră)
• Data şi ora sunt afişate fie în formatul de 12 ore, fie
în cel de 24 de ore.
• Data apare în partea din dreapta jos a fotografiei.
• Când imprimaţi o fotografie, este posibil ca unele
imprimante să nu imprime corect data.
Setaţi timpul de stingere a afişajului. Afişajul se stinge
dacă nu utilizaţi camera foto în perioada de timp setată.
(Off (Oprită), 0.5 min*, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min)
Sound (Sunet)
• System Volume (Volum sistem): Setează volumul
sunetului sau opreşte toate sunetele complet.
(Off (Oprit), Low (Redus), Medium (Mediu)*, High
(Puternic))
• AF Sound (Sunet AF): Activează sau dezactivează
sunetul realizat de camera foto în modul AF.
(Off (Oprit), On (Pornit)*)
• Button Sound (Sunet buton): Activează sau
dezactivează sunetul realizat de camera foto atunci
când apăsaţi butoanele. (Off (Oprit), On (Pornit)*)
94
Meniul setărilor camerei foto
Setare 3
Aflaţi despre elementele meniului din Setare 3.
Pentru a seta
opţiunile Setare 3,
* Implicit
Sensor
Cleaning
(Curăţare
senzor)
Video Out
(Ieşire video)
Descriere
Anynet+
(HDMI-CEC)
Când conectaţi camera foto la un HDTV care suportă
tehnologia Anynet+ (HDMI-CEC), puteţi controla funcţia
de redare a camerei foto cu telecomanda TV.
• Off (Oprit): Nu puteţi controla funcţia de redare a
camerei foto cu telecomanda TV.
• On (Pornit)*: Puteţi controla funcţia redare a camerei cu
telecomanda TV.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ► \ ► o opţiune.
* Implicit
Element
Element
Descriere
• Sensor Cleaning (Curăţare senzor): Îndepărtaţi praful
de pe senzor.
• Start-Up Action (Acţiune de pornire): Când
caracteristica este activată, camera foto efectuează
curăţarea senzorului de fiecare dată când o porniţi.
(Off (Oprită)*, On (Pornită))
Întrucât acest produs utilizează obiective
interşanjabile, senzorul se poate umple de praf când
schimbaţi obiectivele. Acest lucru poate duce la
apariţia particulelor de praf în fotografiile pe care le
faceţi. Este recomandat să nu schimbaţi obiectivele
atunci când vă aflaţi într-o zonă plină de praf. De
asemenea, asiguraţi-vă că aţi ataşat capacul pe
obiectiv atunci când nu îl utilizaţi.
HDMI Size
(Dimensiune
HDMI)
Când conectaţi camera foto la un HDTV cu un cablu
HDMI, puteţi modifica rezoluţia imaginii.
• NTSC: Auto (Automat)*, 1080i, 720p, 480p
• PAL: Auto (Automat)*, 1080i, 720p, 576p
Dacă HDTV-ul conectat nu suportă rezoluţia selectată,
camera foto setează rezoluţia la un nivel mai scăzut.
Selectaţi semnalul video de ieşire corespunzător pentru
ţara dvs. atunci când conectaţi camera foto la un
dispozitiv video extern, cum ar fi un monitor sau un TV.
• NTSC*: S.U.A., Canada, Japonia, Coreea, Taiwan,
Mexic
• PAL (Suportă doar PAL B, D, G, H sau I): Australia,
Austria, Belgia, China, Olanda, Finlanda, Germania,
Marea Britanie, Italia, Kuweit, Malaezia, Noua
Zeelandă, Singapore, Spania, Suedia, Elveţia,
Thailanda, Norvegia.
95
Meniul setărilor camerei foto >
Setare 3
* Implicit
Element
Descriere
Afişează versiunea de firmware a corpului camerei foto şi
a obiectivului şi actualizează firmware-ul.
• Body Firmware (Firmware corp): Actualizează
firmware-ul corpului camerei.
• Lens Firmware (Firmware obiectiv): Actualizează
firmware-ul obiectivului.
Firmware
Update
(Actualizare
firmware)
• Puteţi descărca actualizări de firmware de pe site-ul
www.samsungimaging.com sau www.samsung.com.
• Nu puteţi efectua un upgrade de firmware fără o
baterie complet încărcată. Reîncărcaţi complet
acumulatorul înainte de a efectua un upgrade de
firmware sau ataşaţi adaptorul pentru a furniza
energie (opţional).
• Dacă actualizaţi firmware-ul, valorile setărilor
utilizatorului vor fi resetate. (Data, ora, limba, ieşirea
video nu se vor modifica.)
• Nu opriţi camera foto în timp ce actualizarea este în
derulare.
96
Meniul setărilor camerei foto
Setare 4
Aflaţi despre elementele meniului Setări 4. Trebuie să achiziţionaţi un
accesoriu GPS opţional pentru a utiliza funcţia GPS.
Pentru a seta
opţiunile Setare 4,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ► 4 ► o opţiune.
* Implicit
Element
Descriere
GeoTagging
(Etichetare
geografică)
Setaţi pentru a realiza fotografii cu informaţii de locaţie,
utilizând Sistemul de Poziţionare Globală (GPS).
Informaţiile de locaţie sunt adăugate datelor Exif
asociate cu fotografia. (Off (Oprit), On (Pornit)*)
GPS Valid Time
Settings (Setări
oră validă GPS)
Setaţi intervalul de timp după care se utilizează
ultimele informaţii despre locaţie atunci când camera
foto nu reuşeşte să primească semnale GPS.
(15 sec*, 30 sec, 1 min, 3 min, 10 min, 30 min)
Setaţi afişarea informaţiilor despre locaţie în partea din
dreapta sus a modului Fotografiere. Informaţiile despre
Location Display locaţie vor apărea în coreeană doar când vă aflaţi în
Coreea, iar limba de afişare este setată la coreeană.
(Afişare locaţie)
Când este setată o altă limbă, informaţiile despre
locaţie vor apărea în engleză. (Off (Oprit), On (Pornit)*)
GPS Reset
(Resetare GPS)
Setaţi pentru a căuta sateliţii GPS cei mai apropiaţi de
poziţia curentă. (No (Nu), Yes (Da))
97
Meniul setărilor camerei foto
Setare 5
Aflaţi despre elementele meniului din Setare 5.
Pentru a seta
opţiunile Setare 5,
În modul Fotografiere, apăsaţi [m] ► 5 ► o opţiune.
* Implicit
Element
Descriere
Corectaţi distorsiunea obiectivului care poate
Distortion Correct
apărea din cauza lentilelor. Este posibil ca această
(Corectare
caracteristică să nu fie disponibilă în cazul anumitor
distorsiune)
obiective.(Off (Oprit)*, On (Pornit))
Lens i-Function
(Obiectiv
i-Function)
În cazul utilizării unui obiectiv Ifn, setaţi funcţiile care
să fie afişate atunci când apăsaţi [iFn].
• WB: Off (Oprit), On (Pornit)*
• ISO: Off (Oprit), On (Pornit)*
98
Capitolul 5
Conectarea la dispozitive externe
Optimizaţi utilizarea camerei foto, prin conectarea ei la dispozitive externe cum ar fi un computer,
un TV sau o imprimantă foto.
Conectarea la dispozitive externe
Vizualizarea fişierelor pe un TV sau pe un HDTV
Redaţi fotografii sau videoclipuri conectând camera foto la un TV cu
ajutorul cablului A/V.
4
Asiguraţi-vă că televizorul şi camera foto sunt pornite şi
selectaţi modul de intrare video sau sursa (de exemplu, AV
sau AV1) televizorului.
Vizualizarea fişierelor pe un TV
5
Vizualizaţi videoclipurile şi fotografiile utilizând butoanele
de pe camera foto.
1
2
3
În modurile Fotografiere sau Redare, apăsaţi pe [m] ►
\ ► Video Out (Ieşire video).
Selectaţi o ieşire de semnal video în funcţie de ţara sau de
regiunea dvs. (pag. 95)
• Pe anumite televizoare, este posibil să apară un zgomot digital sau să
nu apară o parte a unei imagini.
• Este posibil ca imaginile să nu apară centrate pe ecranul televizorului,
acest lucru depinzând de setările televizorului.
• Nu puteţi captura imagini sau videoclipuri în timp ce camera foto este
conectată la televizor.
Conectaţi televizorul şi camera foto utilizând cablul A/V.
Video
Audio
100
Conectarea la dispozitive externe >
Vizualizarea fişierelor pe un TV sau pe un HDTV
Vizualizarea fişierelor pe un HDTV
1
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi pe [m] ►
\ ► HDMI Size (Dimensiune HDMI) ► o opţiune.
4
Vizualizaţi videoclipurile şi fotografiile utilizând butoanele
de pe camera foto.
• Când utilizaţi cablul HDMI, puteţi conecta camera foto la un HDTV
utilizând metoda Anynet+(CEC).
2
Conectaţi HDTV-ul şi camera foto utilizând cablul HDMI.
Dacă atât cablul A/V, cât şi cel HDMI sunt conectate în acelaşi timp,
cablul HDMI are prioritate. Deconectaţi cablul A/V pentru o redare mai
bună.
• Funcţia Anynet+(CEC) vă permite să controlaţi dispozitivele conectate
utilizând telecomanda TV.
• Dacă HDTV-ul suportă Anynet+(CEC), televizorul porneşte automat
•
•
•
•
3
atunci când este utilizat împreună cu camera foto. Este posibil ca
această caracteristică să nu fie disponibilă pe unele HDTV-uri.
Când este conectată la un HDTV printr-un cablu HDMI, camera foto nu
poate realiza fotografii sau videoclipuri.
Când este conectată la un HDTV, este posibil ca unele funcţii de redare
ale camerei foto să nu fie disponibile.
Timpul după care camera foto şi HDTV-ul se conectează poate varia în
funcţie de cartela SD pe care o utilizaţi.
Deşi principala caracteristică a cartelei SD este de a creşte viteza de
transfer, nu este neapărat corect să spunem că o cartelă SD cu o viteză
mai mare de transfer este, de asemenea, rapidă în utilizarea funcţiei
HDMI.
Asiguraţi-vă că televizorul HDTV şi camera sunt pornite,
apoi selectaţi modul HDMI.
• Ecranul HDTV redă afişajul camerei.
101
Conectarea la dispozitive externe
Imprimarea fotografiilor
Imprimaţi fotografii din camera foto conectând-o direct la imprimante
sau salvând informaţiile de Format comandă de imprimare digitală
(DPOF) pe o cartelă de memorie.
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă
foto (PictBridge)
Puteţi imprima fotografiile cu o imprimantă compatibilă cu PictBridge
conectând camera foto direct la imprimantă.
1
Cu imprimanta pornită, conectaţi camera foto la aceasta
prin cablul USB.
2
Porniţi camera foto.
• Selectaţi Printer (Imprimantă) în fereastra de tip pop-up.
Dacă imprimanta dvs. dispune de o funcţie de stocare în masă, trebuie
să setaţi mai întâi modul USB la Printer (Imprimantă) din meniul de
setări.
3
Apăsaţi [C/w] pentru a selecta o fotografie.
• Apăsaţi [m] pentru a seta opţiunile de imprimare.
4
Apăsaţi [o] pentru a imprima.
102
Conectarea la dispozitive externe >
Imprimarea fotografiilor
Configurarea setărilor de imprimare
Images
One Photo
Size
Auto
Layout
Auto
Type
Auto
Quality
Auto
Date
Auto
Print
Setarea informaţiilor despre imprimantă
utilizând DPOF
DPOF (Format comandă de imprimare digitală) vă permite să setaţi
dimensiunea imprimării şi numărul de copii care să fie imprimate.
Camera foto salvează informaţia DPOF în folderul MISC al cartelei
dvs. de memorie. Camera foto afişează un indicator DPOF atunci când
afişează o imagine cu informaţii DPOF. Dacă aţi setat informaţii DPOF
pentru imaginile dvs., puteţi duce cartela de memorie la un magazin
de imprimări digitale, pentru imprimare.
Exit
Opţiune
Descriere
Images (Imagini)
Selectaţi dacă se va imprima fotografia curentă
sau toate fotografiile.
Size (Dimensiune)
Specificaţi dimensiunea de imprimare.
Layout (Aspect)
Creaţi fotografii imprimate ca miniaturi.
Type (Tip)
Selectaţi tipul de hârtie.
Quality (Calitate)
Setaţi calitatea imprimării.
Date (Dată)
Setaţi să imprimaţi data.
Pentru a seta
opţiunile DPOF,
În modul Redare, apăsaţi pe [m] ► x ► DPOF ►
selectaţi un element.
File Name (Nume fişier) Setaţi să imprimaţi numele fişierului.
Reset (Resetare)
Resetează opţiunile de imprimare.
Anumite opţiuni nu sunt acceptate de anumite imprimante.
103
Conectarea la dispozitive externe >
Imprimarea fotografiilor
Opţiuni DPOF
Opţiune
Descriere
Standard
Puteţi selecta fotografii pentru imprimare şi numărul de
copii pentru fotografii.
• Select (Selectaţi): Selectaţi numărul de copii pentru
fotografiile selectate de dvs. (Selectaţi fotografiile pe
care doriţi să le imprimaţi ► Selectaţi numărul de copii
derulând selectorul de avans la stânga sau la dreapta,
apoi apăsaţi pe [f])
• All (Toate): Selectaţi numărul de copii pentru toate
fotografiile. (Selectaţi numărul de copii apăsând pe
[F/I] apoi pe [o]).
• Reset (Resetaţi): Revocaţi toate selecţiile cantitative de
imprimare DPOF.
Index
Această opţiune vă permite să imprimaţi toate fotografiile,
setate pentru imprimare ca şi miniaturi pe o singură
hârtie.
Size
(Dimensiune)
Puteţi specifica dimensiunea fotografiei imprimate.
• Select (Selectaţi): Selectaţi dimensiunea de imprimare
pentru fotografiile alese. (Selectaţi fotografiile pe care
doriţi să le imprimaţi ► Selectaţi dimensiunea de
imprimare derulând selectorul de avans la stânga sau la
dreapta, apoi apăsaţi pe [f])
• All (Toate): Selectaţi dimensiunea de imprimare
pentru toate fotografiile salvate pe cartela de memorie.
(Selectaţi dimensiunea de imprimare apăsând pe
[F/I], apoi pe [o])
• Reset (Resetaţi): Revocaţi dimensiunea de imprimare
DPOF pentru toate fotografiile.
104
Conectarea la dispozitive externe
Transferarea fişierelor pe computer
Transferaţi fişiere din cartela de memorie pe computer, conectând
camera la PC.
Transferarea fişierelor pe computerul dvs.
(pentru Windows)
Transferaţi fisierele conectând camera foto ca disc amovibil
3
Porniţi camera foto.
• În fereastra de tip pop-up, selectaţi Computer.
4
De pe Computer, selectaţi Computerul meu ► Disc
amovibil ► DCIM ► XXXPHOTO sau XXX_MMDD.
5
Selectaţi fişierele dorite şi glisaţi-le sau salvaţi-le pe
computer.
Puteţi conecta camera foto la computer ca disc amovibil.
1
Opriţi camera foto.
2
Conectaţi camera foto la computer prin cablul USB.
Dacă Folder Type (Tip folder) este setat pe Date (Dată), numele folderului
apare în forma „XXX_MMDD”. De exemplu, dacă faceţi o fotografie pe 1
ianuarie, numele folderului va fi „101_0101”.
• Trebuie să introduceţi capătul cablului cu fişa de conexiune corectă
în camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot
deteriora fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile
de date.
• Dacă încercaţi să introduceţi cablul USB în portul HDMI, este posibil
ca aparatul foto să nu funcţioneze corespunzător. Dacă acest lucru
se întâmplă, reporniţi camera foto.
105
Conectarea la dispozitive externe >
Transferarea fişierelor pe computer
Deconectarea camerei foto (Windows XP)
Modul de deconectare a cablului USB pentru Windows Vista şi
Windows 7 este asemănător.
1
Asiguraţi-vă că nu se transferă date între camera foto şi
PC.
Transferarea fişierelor pe un computer
(pentru Mac)
1
Opriţi camera foto.
2
Conectaţi camera foto la un computer Macintosh prin
cablul USB.
• Dacă indicatorul de stare de pe camera foto luminează intermitent,
înseamnă că transferul de date este în desfăşurare. Aşteptaţi
până când indicatorul luminos pentru stare nu mai luminează
intermitent.
Este acceptată Mac OS versiunea 10.4 sau o versiune ulterioară.
2
Faceţi clic pe
din bara de instrumente din partea
dreaptă jos a ecranului PC-ului.
3
Faceţi clic pe mesajul de tip pop-up.
4
Faceţi clic în caseta cu mesaj care indică deconectarea în
condiţii de siguranţă.
3
5
Scoateţi cablul USB.
4
Faceţi clic dublu pe pictograma pentru discul amovibil.
5
Transferaţi fotografiile sau videoclipurile în computer.
• Trebuie să introduceţi capătul cablului cu fişa de conexiune corectă
în camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot
deteriora fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile
de date.
• Dacă încercaţi să introduceţi cablul USB în portul HDMI, este posibil
ca aparatul foto să nu funcţioneze corespunzător. Dacă acest lucru
se întâmplă, reporniţi camera foto.
Porniţi camera foto.
• În fereastra de tip pop-up, selectaţi Computer.
106
Conectarea la dispozitive externe
Editarea fotografiilor pe un PC
Fotografiile digitale pot fi editate într-o varietate de moduri prin
intermediul programelor de editare a imaginii. Aflaţi cum să editaţi
fotografii utilizând programele de editare furnizate.
Instalarea software-ului
Utilizaţi software-ul inclus pentru a transfera fişiere de pe camera foto
pe PC. De asemenea, puteţi edita fotografiile şi le puteţi încărca pe
Web.
1
Introduceţi CD-ROM-ul în PC.
2
La apariţia expertului de configurare, faceţi clic pe
Samsung Digital Camera Installer.
3
Selectaţi programul pe care doriţi să îl instalaţi şi faceţi clic
pe Install.
4
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
5
La finalizarea instalării, faceţi clic pe Exit.
Programe incluse pe CD
Program
Scop
Intelli-studio
Editaţi fotografii şi videoclipuri.
Samsung RAW
Converter
Transformaţi fişierele RAW în formatul dorit de
fişier.
• În cazul în care computerul nu îndeplineşte cerinţele necesare, este
posibil ca videoclipurile să nu fie redate corect sau ca editarea acestora
să dureze mai mult.
• Instalaţi DirectX 9.0c sau o versiune ulterioară înainte de a utiliza
programul.
• Trebuie să utilizaţi Windows XP/Vista/7 sau Mac OS 10.4 sau o versiune
ulterioară pentru a conecta camera foto ca pe un disc amovibil.
Utilizarea unui PC asamblat manual sau a unui PC şi a unui sistem de
operare care nu sunt acceptate poate anula garanţia.
Utilizarea programului Intelli-studio
Intelli-studio este un program încorporat ce vă permite să redaţi şi să
editaţi fişierele. De asemenea, puteţi încărca fişierele pe site-urile Web
favorite. Pentru detalii, selectaţi Help ► Help din program.
107
Conectarea la dispozitive externe >
Editarea fotografiilor pe un PC
Cerinţe de sistem
Utilizarea interfeţei programului Intelli-studio
Element
Cerinţe
Sistem de operare*
Windows XP SP2/Vista/7
Procesor
Intel® Pentium® 4 la 3,2 GHz sau mai mult/
AMD Athlon™ FX la 2,6 GHz sau mai mult
RAM
Minimum 512 MB de memorie RAM
(recomandat 1 GO sau mai mult)
Capacitate hard disk
250 MB sau mai mult
(recomandat 1 GO sau mai mult)
Altele
• Unitate CD-ROM
• Monitor compatibil cu afişare color pe 16 biţi
cu rezoluţie de 1024x768 pixeli (se recomandă
afişare color pe 32 biţi cu rezoluţie de
1280x1024 pixeli)
• USB 2.0, Microsoft DirectX 9.0c sau o versiune
ulterioară
• nVIDIA Geforce 7600GT sau o versiune
ulterioară/seria ATI X1600 sau ulterioară
* Ediţiile de Windows XP, Vista şi 7 pe 64 de biţi nu sunt acceptate.
• Este posibil ca Intelli-studio să nu funcţioneze corect pe anumite
•
•
•
•
•
computere, chiar dacă acestea îndeplinesc cerinţele necesare.
Intelli-studio este compatibil numai cu Windows.
Nu puteţi edita fişiere direct pe camera foto. Transferaţi fişierele într-un
folder pe computer înainte de a le edita.
Nu puteţi copia fişiere de pe computer în camera foto.
Intelli-studio acceptă următoarele formate:
- Videoclipuri: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9),
AVI (MJPEG)
- Fotografii: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Nu puteţi deschide fişiere în format RAW cu programul Intelli-studio.
1
2
3
4
5
6
7
15
14
8
13
9
12
10
11
Nr.
Descriere
1
Deschideţi meniurile.
2
Afişaţi fişierele din folderul selectat.
3
Treceţi la modul de editare a fotografiilor.
4
Treceţi la modul de editare a videoclipurilor.
5
Treceţi la modul de partajare. (Puteţi trimite fişiere prin e-mail sau
puteţi încărca fişiere pe site-uri Web, precum Flickr sau YouTube.)
6
Măriţi sau micşoraţi miniaturile din listă.
7
Selectaţi un tip de fişier.
108
Conectarea la dispozitive externe >
Nr.
Editarea fotografiilor pe un PC
Descriere
8
Vizualizaţi pe computer fişierele din folderul selectat.
9
Afişaţi sau ascundeţi fişierele din camera foto conectată.
10
Vizualizaţi pe camera foto fişierele din folderul selectat.
11
Vizualizaţi fişierele ca miniaturi, în Album inteligent sau pe o hartă.
12
Răsfoiţi folderele din dispozitivul conectat.
13
Răsfoiţi folderele din computer.
14
Treceţi la folderul anterior, respectiv următor.
15
Imprimaţi fişiere, le vizualizaţi pe o hartă, stocaţi fişiere în My Folder
sau înregistraţi feţe.
2
• Trebuie să introduceţi capătul cablului cu fişa de conexiune corectă
în camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot
deteriora fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile
de date.
• Dacă încercaţi să introduceţi cablul USB în portul HDMI, este posibil
ca aparatul foto să nu funcţioneze corespunzător. Dacă acest lucru
se întâmplă, reporniţi camera foto.
Transferarea fişierelor cu ajutorul programului Intelli-studio
Cu Intelli-studio, puteţi transfera cu uşurinţă fişiere de pe cameră pe
computer.
1
Opriţi camera foto.
Conectaţi camera foto la computer prin cablul USB.
3
Executaţi Intelli-studio pe computer.
4
Porniţi camera foto.
• În fereastra de tip pop-up, selectaţi Computer.
5
Selectaţi un folder din computer pentru a salva noile fişiere
şi selectaţi Yes.
• Noile fişiere vor fi transferate pe computer.
• Dacă nu există fişiere noi în camera foto, fereastra de tip pop-up
pentru salvarea de fişiere noi nu va apărea.
109
Conectarea la dispozitive externe >
Editarea fotografiilor pe un PC
Utilizarea programului Samsung RAW
Converter
Fotografiile efectuate de o cameră foto sunt adesea transformate în
format JPEG şi stocate în memorie conform setărilor camerei foto din
momentul fotografierii. Fişierele RAW nu sunt transformate în format
JPEG şi sunt stocate în memorie fără nicio modificare. Cu Samsung
RAW Converter, puteţi calibra expunerile, balanţa de alb, tonurile,
contrastele şi culorile fotografiilor.
Cerinţe de sistem pentru Windows
Element
Cerinţe
Microsoft® Windows® XP/Vista/7
Sistem de operare
Procesor
* Pentru instalare sunt necesare drepturi de Administrator.
* Sub un sistem de operare pe 64 de biţi, programul se execută
ca o aplicaţie de 32 de biţi.
PC sau computer compatibil cu procesoare Intel
Pentium® sau AMD Athlon (se recomandă Pentium4,
Athlon XP sau versiuni mai performante)
Cerinţe de sistem pentru Mac
Element
Cerinţe
Sistem de operare
Apple® Mac® OS X v10.4/v10.5/v10.6
Procesor
PC cu procesor Intel computer compatibil (se
recomandă Core 2 Quad sau mai performant)/
PowerPC
RAM
se recomandă 1 GB sau mai mult
Capacitate hard
disk
Vă rugăm să păstraţi cel puţin 100 MB de spaţiu.
Alocaţi suficient spaţiu pe disc pentru stocarea
imaginilor. (O singură imagine poate utiliza mai mult
de 10 MB de spaţiu pe disc.)
Altele
• XGA (1024x768), Full Color (24 de biţi sau
performant)
• Tastatură, mouse sau dispozitive echivalente
• Este posibil ca Samsung RAW Converter să nu funcţioneze corect pe
anumite computere, chiar dacă acestea îndeplinesc cerinţele necesare.
• Programul de instalare Mac nu se va executa automat. Executaţi manual
fişierul de configurare de pe CD-ROM-ul furnizat.
* Procesor cu mai multe nuclee (Intel Core i7,Core 2 Quad,
Core 2 Duo, AMD Phenom IIX4, Phenom X4 etc.)
RAM
se recomandă 1 GB sau mai mult
Capacitate hard
disk
Vă rugăm să păstraţi cel puţin 100 MB de spaţiu.
Alocaţi suficient spaţiu pe disc pentru stocarea
imaginilor. (O singură imagine poate utiliza mai mult
de 10 MB de spaţiu pe disc.)
Altele
• XGA (1024x768), Full Color (24 de biţi sau
performant)
• Tastatură, mouse sau dispozitive echivalente
110
Conectarea la dispozitive externe >
Editarea fotografiilor pe un PC
Utilizarea interfeţei programului Samsung RAW Converter
Pentru detalii despre utilizarea programului Samsung RAW Converter,
faceţi clic pe Help ► Open software manual.
1
2
Editarea fişierelor în format RAW
Dacă editaţi fişiere în format RAW cu programul Samsung RAW
Converter, puteţi menţine o calitate înaltă a imaginii. De asemenea,
puteţi edita fişiere în format JPEG şi TIFF.
Pentru reglarea expunerii unei imagini
3
1
Selectaţi File ► Open file şi deschideţi un fişier.
2
Din instrumentele de editare, selectaţi
.
4
Nr.
Descriere
1
Meniu
2
Bară de instrumente
3
Instrumente de editare
4
Deschideţi/Închideţi fereastra de reglare fină pentru
instrumentele de editare.
111
Conectarea la dispozitive externe >
3
Editarea fotografiilor pe un PC
Reglaţi expunerea cu ajutorul barei de derulare.
Imagine originală
Pentru reglarea contrastului unei imagini
1
Selectaţi File ► Open file şi deschideţi un fişier.
2
Din instrumentele de editare, selectaţi
3
Reglaţi tonul cu ajutorul barei de derulare.
.
Imagine editată
Mod P, Apertură: f=8,
Timp de expunere: 1/15 sec, ISO=100
Imagine originală
Imagine originală
Imagine editată
Imagine editată
112
Conectarea la dispozitive externe >
Editarea fotografiilor pe un PC
Pentru a salva fişiere RAW în formate JPEG sau TIFF
1
Selectaţi File ► Open file şi deschideţi un fişier.
2
Selectaţi File ► Development.
3
Selectaţi un format de fişier (JPEG sau TIFF) şi selectaţi
Save.
113
Capitol 6
Anexă
Anexă
Mesaje de eroare
Dacă apar următoarele mesaje de eroare, încercaţi aceste soluţii.
Mesaje de eroare
Soluţii propuse
Lens is locked
(Obiectivul este
blocat)
Obiectivul este blocat. Rotiţi obiectivul în sensul
invers acelor de ceasornic până când auziţi un
clic. (pag. 32)
Card Error
(Eroare cartelă)
• Opriţi camera foto şi porniţi-o din nou.
• Scoateţi cartela de memorie şi introduceţi-o din
nou.
• Formataţi cartela de memorie.
Low Battery
(Baterie descărcată)
Introduceţi o baterie încărcată sau reîncărcaţi
bateria.
No Image File
(Niciun fişier imagine)
Realizaţi fotografii sau introduceţi o cartelă de
memorie care conţine fotografii.
File Error
(Eroare fişier)
Ştergeţi fişierul deteriorat sau contactaţi un centru
de service.
Memory Full
(Memorie insuficientă)
Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau
introduceţi o nouă cartelă de memorie.
Card Locked
(Cartelă blocată)
Puteţi să blocaţi cartela SD sau SDHC, pentru a
preveni ştergerea fişierelor. Deblocaţi cartela când
fotografiaţi. (pag. 117)
DCF Full Error
(Eroare DCF plin)
Numele fişierelor nu corespund standardului DCF.
Transferaţi fişierele de pe cartela de memorie pe
computer şi formataţi cartela. (pag. 93)
Error 00 (Eroare 00)
Opriţi camera foto şi remontaţi obiectivul. Dacă
mesajul persistă, contactaţi un centru de service.
Error 01/02
(Eroare 01/02)
Opriţi camera foto, scoateţi bateria şi
reintroduceţi-o. Dacă mesajul încă mai apare,
contactaţi un centru de service.
115
Anexă
Întreţinerea camerei foto
Curăţarea camerei
Obiectivul şi ecranul camerei foto
Utilizaţi o pensulă pentru a îndepărta praful şi ştergeţi uşor obiectivul
cu o cârpă moale. Dacă mai rămâne praf, aplicaţi un lichid de curăţare
pentru obiective pe o bucată de hârtie de curăţare şi ştergeţi uşor.
Despre senzorul de imagine
În funcţie de condiţiile diferite de fotografiere, este posibilă apariţia
prafului în imagini, deoarece senzorul de imagine este expus la mediul
extern. Această problemă este normală, iar expunerea la praf se
produce când utilizaţi în mod obişnuit camera foto. Puteţi elimina praful
de pe senzorul de imagine utilizând funcţia de curăţare a senzorului.
(pag. 95) Dacă rămâne praf după curăţarea senzorului, contactaţi
un centru de service. Nu introduceţi suflanta în deschiderea monturii
obiectivului.
Corpul camerei foto
Ştergeţi uşor cu un material moale şi uscat.
Nu utilizaţi benzen, solvenţi sau alcool pentru curăţarea dispozitivului.
Aceste soluţii pot deteriora camera sau pot cauza funcţionarea
necorespunzătoare a acesteia.
116
Anexă >
Întreţinerea camerei foto
Despre cartela de memorie
Cartele de memorie acceptate
Puteţi utiliza cartele de memorie SD sau SDHC.
Bornă
Comutator de
protecţie la scriere
Etichetă (în partea
din faţă)
Capacitatea cartelei de memorie
Capacitatea memoriei poate varia în funcţie de scenele sau de
condiţiile de fotografiere. Aceste capacităţi sunt raportate la o cartelă
SD de 1 GB.
Dimensiune
*Videoclipuri
(30 pe sec.)
Fină
Normală
1280 (16:9)
Aprox. 15 min.
Aprox. 22 min.
640 (4:3)
Aprox. 44 min.
Aprox. 66 min.
320 (4:3)
Aprox. 145 min.
Aprox. 210 min.
* Durata de înregistrare poate varia dacă utilizaţi zoom-ul. Au fost înregistrate câteva
videoclipuri succesiv, pentru a stabili durata totală de înregistrare.
Puteţi împiedica ştergerea fişierelor prin utilizarea comutatorului de
protecţie la scriere pe o cartelă SD sau SDHC. Glisaţi comutatorul
în jos pentru blocare sau glisaţi-l în sus pentru deblocare. Deblocaţi
cartela la realizarea fotografiilor şi a videoclipurilor.
117
Anexă >
Întreţinerea camerei foto
Superfină
Fină
Normală
RAW
RAW +
Superfină
RAW + Fină
RAW +
Normală
14M 4592X3056 (3:2)
141
282
423
34
25
30
32
10M 3872X2592 (3:2)
195
391
587
-
28
34
35
6M 3008X2000 (3:2)
320
640
961
-
31
37
38
2M 1920X1280 (3:2)
732
1.465
2.198
-
35
42
42
Burst (Cadre multiple)
1.161
2.322
3.484
-
-
-
-
12M 4592X2584 (16:9)
166
332
499
-
26
32
33
8M 3872X2176 (16:9)
232
464
696
-
29
35
36
5M 3008X1688 (16:9)
376
752
1.129
-
32
38
39
2M 1920X1080 (16:9)
850
1.703
2.550
-
36
42
42
9M 3056X3056 (1:1)
210
420
630
-
32
34
35
6.7M 2592X2592 (1:1)
288
576
864
-
34
37
37
4M 2000X2000 (1:1)
470
940
1.411
-
38
40
40
1.041
2.083
3.121
-
42
43
43
Dimensiune
Fotografie
1.6M 1280X1280 (1:1)
118
Anexă
Despre baterie
Utilizaţi numai baterii omologate de Samsung.
Specificaţii baterie
Model
BP1310
Tip
Baterie litiu-ion
Capacitate celulă
1.300 mAh
Tensiune
7,4 V
Durată de încărcare
(când camera foto este oprită)
Aprox. 150 min.
Durată de viaţă a bateriei
Mod Fotografiere
Durată medie/Număr de fotografii
Fotografii
Aprox. 210 min./Aprox. 420 de fotografii
Videoclipuri
Aprox. 130 min
• Valorile de mai sus se bazează pe standardele de testare Samsung.
Este posibil ca rezultatele dvs. să difere, datorită modului efectiv de
utilizare.
• Durata de fotografiere disponibilă diferă în funcţie de fundal, de
intervalul de fotografiere şi de condiţiile de utilizare.
• Au fost înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a stabili
durata totală de înregistrare.
119
Anexă >
Despre baterie
Observaţii referitoare la încărcarea bateriei
• Dacă lumina indicatoare este stinsă, asiguraţi-vă că bateria este
introdusă corect.
• Când acumulatorul este complet descărcat, încărcaţi-l cel puţin 10
Manipularea inadecvată sau neglijentă a bateriei se poate solda cu
vătămări corporale sau cu deces. Pentru siguranţa dvs., urmaţi aceste
instrucţiuni de manipulare corectă a bateriei:
• Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este incorect
minute înainte de a-l utiliza la camera foto.
• Utilizarea bliţului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă mai rapid
•
bateria. Încărcaţi bateria până când lumina indicatoare devine verde.
• Dacă lumina indicatoare clipeşte portocaliu sau nu este aprinsă,
•
reconectaţi cablul sau scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
• Dacă încărcaţi bateria când cablul este supraîncălzit sau când
temperatura este prea ridicată, lumina indicatoare poate deveni
portocalie. Încărcarea va începe când bateria se răceşte.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a deconecta fişa de la
priză. Pericol de incendiu sau de electrocutare.
• Nu îndoiţi şi nu plasaţi obiecte grele pe cablul de c.a. Acest lucru
•
•
•
•
•
manipulată. Dacă sesizaţi deformări, fisuri sau alte anomalii la baterie,
întrerupeţi imediat utilizarea bateriei şi contactaţi producătorul.
Utilizaţi numai încărcătoare şi adaptoare autentice, recomandate de
producător şi încărcaţi bateria numai prin metoda descrisă în acest
manual al utilizatorului.
Nu amplasaţi bateria lângă dispozitive de încălzire şi nu o expuneţi la
medii excesiv de calde, precum interiorul unui vehicul închis pe timp de
vară.
Nu introduceţi bateria într-un cuptor cu microunde.
Evitaţi depozitarea sau utilizarea bateriei în locaţii cu temperatură şi
umiditate ridicată, precum saune sau cabine de duş.
Nu amplasaţi dispozitivul pe suprafeţe inflamabile, precum lenjerie de
pat, covoare sau pături electrice, pentru o perioadă îndelungată de timp.
Când dispozitivul este pornit, nu-l lăsaţi timp îndelungat în spaţii închise.
Nu permiteţi intrarea în contact a bornelor bateriei cu obiecte metalice,
precum coliere, monezi, chei sau ceasuri.
poate cauza deteriorarea cablului.
120
Anexă >
Despre baterie
• Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate de
•
•
•
•
•
•
producător.
Nu demontaţi bateria şi nu o perforaţi cu obiecte ascuţite.
Evitaţi expunerea bateriei la presiuni ridicate sau la forţe de zdrobire.
Evitaţi expunerea bateriei la impact puternic, precum căderea din locaţii
aflate la înălţime.
Nu expuneţi acumulatorul la temperaturi de 60 °C (140 °F) sau mai mari.
Nu permiteţi bateriei să intre în contact cu umezeală sau cu lichide.
Bateria nu va fi expusă la căldură excesivă, precum lumina solară, foc
sau similar.
Instrucţiuni de evacuare la deşeuri
• Evacuaţi cu grijă bateria la deşeuri.
• Nu aruncaţi bateria în foc.
• Este posibil ca reglementările de evacuare la deşeuri să varieze în
funcţie de ţară şi de regiune. Evacuaţi bateria la deşeuri în conformitate
cu toate reglementările locale şi federale.
Instrucţiuni de încărcare a bateriei
Încărcaţi bateria utilizând numai metoda descrisă în acest manual al
utilizatorului. Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este
incorect încărcată.
121
Anexă
Înainte de a contacta un centru de service
Dacă aveţi probleme cu camera foto, încercaţi aceste soluţii de
depanare înainte de a contacta personalul de service.
Situaţie
Soluţii propuse
Nu se poate fotografia
• Nu mai este spaţiu suficient pe cartela de
memorie. Ştergeţi fişierele care nu sunt
necesare sau introduceţi o nouă cartelă.
• Dacă funcţia AF Priority (Prioritate AF)
este activată, puteţi realiza o fotografie doar
dacă focalizarea este corect setată. Setaţi
AF Priority (Prioritate AF) la Off (Oprit) sau
focalizaţi pe subiect corect. (pag. 63)
• Formataţi cartela de memorie.
• Cartela de memorie este defectă. Cumpăraţi
o cartelă de memorie nouă.
• Cartela de memorie este blocată. Deblocaţi
cartela. (pag. 117)
• Asiguraţi-vă că aţi pornit camera foto.
• Încărcaţi bateria.
• Asiguraţi-vă că aţi introdus corect bateria.
Camera foto se
blochează
Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
Camera foto se
încălzeşte
În timpul utilizării camerei foto, este posibil ca
aceasta să se încălzească. Acest lucru este
normal şi nu ar trebui să afecteze durata de
viaţă sau performanţele camerei foto.
Data şi ora sunt
incorecte
Setaţi data şi ora în meniul de setări de afişare.
Ecranul sau butoanele
nu funcţionează
Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
Furnizaţi şi alte accesorii, precum cartela de memorie şi bateria, când
solicitaţi operaţii de service în condiţii de garanţie.
Situaţie
Soluţii propuse
Camera foto nu
porneşte
• Asiguraţi-vă că aţi introdus bateria.
• Asiguraţi-vă că aţi introdus corect bateria.
• Încărcaţi bateria.
Camera foto se opreşte
brusc
• Încărcaţi bateria.
• Camera foto poate fi în modul de economisire
a energiei. (pag. 94)
• Din cauza temperaturii foarte ridicate, camera
foto se poate opri automat pentru a împiedica
deteriorarea cartelei de memorie. Reporniţi
camera foto.
Bateria camerei foto se
descarcă rapid
• Este posibil ca bateria să se descarce mai
rapid la temperaturi scăzute (sub 0 °C).
Păstraţi bateria caldă introducând-o în
buzunar.
• Utilizarea bliţului sau înregistrarea
videoclipurilor descarcă rapid bateria.
Reîncărcaţi, dacă este nevoie.
• Bateriile sunt elemente consumabile, care
trebuie înlocuite în timp. Cumpăraţi o baterie
nouă dacă durata de viaţă a bateriei se
reduce rapid.
122
Anexă >
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Soluţii propuse
Cartela de memorie
conţine o eroare
Cartela de memorie nu a fost formatată sau s-a
deteriorat. Formataţi cartela.
Nu se pot afişa fişierele
Dacă modificaţi numele unui fişier, este posibil
ca acest fişier să nu fie redat de camera foto
(numele fişierului trebuie să respecte standardul
DCF). Dacă întâlniţi această situaţie, afişaţi
fişierele pe computer.
Fotografia este neclară
• Asiguraţi-vă că opţiunea de focalizare setată
este adecvată pentru tipul de fotografie pe
care o realizaţi.
• Utilizaţi un trepied pentru a evita mişcarea
camerei foto.
• Asiguraţi-vă că obiectivul este curat. În caz
contrar, curăţaţi obiectivul. (pag. 116)
Culorile din fotografie
nu corespund celor din
scena reală
O balanţă de alb incorectă poate crea o culoare
nerealistă. Selectaţi opţiunea corespunzătoare
pentru balanţa de alb, care să se potrivească
sursei de lumină. (pag. 53)
Fotografia este prea
luminoasă
Fotografia este supraexpusă.
• Reglaţi valoarea aperturii sau timpul de
expunere.
• Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 75)
Fotografia este prea
întunecată
Fotografia este subexpusă.
• Reglaţi valoarea aperturii sau timpul de
expunere.
• Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 75)
• Activaţi bliţul. (pag. 35)
Situaţie
Soluţii propuse
Fotografiile sunt
distorsionate
Camera foto poate prezenta mici deformări
la utilizarea unui obiectiv super-angular, care
permite fotografierea cu o perspectivă largă.
Acest lucru este normal şi nu determină o
funcţionare defectuoasă.
Ecranul de redare nu
apare la dispozitivul
extern conectat
• Asiguraţi-vă de corectitudinea conectării
cablului A/V sau HDMI la monitorul extern.
• Asiguraţi-vă că înregistrarea de pe cartela de
memorie este corect realizată.
• Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul USB.
Computerul nu
• Asiguraţi-vă că aţi pornit camera foto.
recunoaşte camera foto • Asiguraţi-vă că utilizaţi un sistem de operare
acceptat.
Computerul
deconectează
camera foto în timpul
transferului de fişiere
Transferul de fişiere poate fi întrerupt de
electricitatea statică. Deconectaţi cablul USB şi
conectaţi-l din nou.
Computerul nu poate
reda videoclipuri
În funcţie de software-ul utilizat, este posibil ca
fişierele video să nu fie redate. Pentru redarea
fişierelor video realizate cu ajutorul camerei
foto, instalaţi şi utilizaţi programul Intelli-studio
pe computer.
Nu se poate seta DPOF
pentru fişierele RAW
Nu puteţi seta DPOF pentru fişierele RAW.
123
Anexă >
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Soluţii propuse
Focalizarea automată
nu funcţionează
• Subiectul nu este focalizat. Când subiectul se
află în exteriorul zonei AF, fotografiaţi mutând
subiectul în interiorul zonei AF şi apăsând
până la jumătate pe declanşator.
• Subiectul este prea apropiat. Îndepărtaţi-vă
de subiect şi fotografiaţi.
• Modul de focalizare este setat la MF.
Schimbaţi la modul AF.
Caracteristica AEL
(Blocare autoexpunere)
nu funcţionează
Caracteristica AEL (Blocare autoexpunere)
nu funcţionează în modurile M, i, s
şi t. Selectaţi un alt mod pentru a utiliza
această funcţie.
Un obiectiv încorporat
nu funcţionează.
Asiguraţi-vă că obiectivul este corect montat.
Demontaţi obiectivul de la camera foto şi
remontaţi-l.
Bliţul extern,
dispozitivul GPS sau
vizorul electronic nu
funcţionează.
Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este corect
montat şi că este pornit.
• Setaţi din nou data şi ora.
• Acest ecran apare dacă sursa internă de
Când porniţi camera
alimentare a camerei foto este complet
foto, apare ecranul de
epuizată. Introduceţi o baterie complet
setări pentru dată şi oră
încărcată şi lăsaţi camera foto oprită pentru
cel puţin 72 de ore pentru ca sursa internă de
alimentare să se reîncarce.
124
Anexă
Specificaţiile camerei foto
Senzor de imagine
Vizor
Tip
CMOS
Tip
EVF (Vizor electronic) (opţional)
Dimensiune senzor
23,4 × 15,6 mm
Rezoluţie
QVGA Aprox. 201.000 puncte (300X224)
Număr efectiv de pixeli
Aprox. 14,6 megapixeli
Câmp vizual
Aprox. 98 %
Număr total de pixeli
Aprox. 15,1 megapixeli
Mărire
Aprox. X0,83 (APS-C, 50 mm, -1 m-1)
Filtru de culoare
Filtru de culori primare RGB
Punct de perspectivă
Aprox. 17 mm
Reglarea dioptriilor
Aprox. -4,0 ~ +1,0 m-1
Montura obiectivului
Tip
Suport Samsung NX
Focalizare
Obiectiv disponibil
Obiective Samsung
Tip
Contrast AF
Punct de focalizare
• Selecţie: 1 punct (selecţie liberă)
• Multiplu: Normal 15 puncte, prim-plan 35 de
puncte
• Detecţie faţă: Max. 10 feţe
Mod
Focalizare automată singulară, Focalizare
automată continuă, Focalizare manuală
Indicator luminos pentru
asistenţă AF
LED verde
Stabilizarea imaginii
Tip
Deplasare (depinde de obiectiv)
Mod
OIS mod1 / mod2
Corectarea distorsiunii
Corectarea distorsiunii pornită/oprită (în funcţie de obiectiv)
Reducerea prafului
Tip
Dispozitiv cu ultrasunete
Declanşator
Ecran
Tip
AMOLED
Dimensiune
3,0"
Rezoluţie
VGA (640x480) 614.000 puncte (PenTile)
Câmp vizual
Aprox. 100%
Ecran utilizator
Pictogramă, grilă, histogramă
Tip
Declanşator cu plan focal cu deplasare pe
verticală, controlat electronic
Viteză
• Automat: 1/4.000 s ~ 30 s
• Manual: 1/4.000 sec. ~ 30 sec.
(interval de 1/3 EV)
• Bec (limită de timp: 8 min.)
125
Anexă >
Specificaţiile camerei foto
Eliberare declanşator
Expunere
TTL 247 (19x13) segment bloc
Sistem de măsurare
Măsurare: Multi, Center-weighted, Spot
Interval de măsurare: EV 0 ~ 18
(ISO100·30 mm, F2)
Compensare
±3 EV (intervale de 1/3 EV)
Blocare AE
Buton Blocare autoexpunere
Echivalent ISO
• Auto (Automat), ISO 100, ISO 200,
ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200
(interval de 1 sau de 1/3)
• Creşterea ISO: până la ISO 6400
Bliţ extern
Bliţuri Samsung externe opţionale:
(SEF15A, SEF20A, SEF42A)
Sincronizare
Conector pentru echipamente auxiliare
(conector cald)
Balanţă de alb
Mod
Auto WB (WB automat), Daylight (Lumină
de zi), Cloudy (Înnorat), Fluorescent White
(Alb fluorescent), Fluorescent NW (NW
fluorescent), Fluorescent Daylight (Lumină
de zi fluorescentă), Tungsten, Flash WB (Bliţ
WB), Custom Set (Setare particularizată),
Color Temp. (Temp. culoare) (Manual)
Ajustare micro
Galben/Albastru/Verde/Magenta
respectiv 7 paşi
Mod de operare
Mod
Single (Cadru unic), Continuous (Continuă),
Burst (Rafală), Timer (Temporizator), Bracket
(Cadre multiple) (expunere automată, balanţă
de alb, expert imagine)
Fotografiere continuă
• JPEG: 3 fotografii pe secundă
(Maxim 6 fotografii-LDC (Corectare
distorsiune obiectiv) pornită,
Maxim 10 fotografii-LDC (Corectare
distorsiune obiectiv) oprită)
• RAW: 3 fotografii pe secundă
Fotografiere în rafală
• 10, 15 sau 30 de fotografii pe secundă
• 30 de fotografii la fiecare apăsare a
declanşatorului
Fotografiere în rafală
Rafală cu expunere automată (±3EV), Balanţă
de alb rafală, Expert imagine rafală
Temporizator automat
2 ~ 30 s (interval de 1 secundă)
SR9NX01 (opţional)
Bliţ
Extindere a intervalului dinamic
Interval inteligent pornit/oprit
Expert imagine
Mod
Standard, Vivid (Intens), Portrait (Portret),
Landscape (Peisaj), Forest (Pădure),
Retro, Cool (Rece), Calm, Classic (Clasic),
Custom1 (Setare particularizată 1), Custom2
(Setare particularizată 2), Custom3 (Setare
particularizată 3)
Parametru
Contrast, Sharpness (Claritate), Saturation
(Saturaţie), Color (Culoare)
126
Anexă >
Specificaţiile camerei foto
Standard RAW
SRW
Smart Auto (Recunoaştere inteligentă
automată), Lens Priority (Prioritate obiectiv),
Program, Shutter Priority (Prioritate
declanşator), Aperture Priority (Prioritate
apertură), Manual, Scene (Scenă), Movie (Film)
Spaţiu de culoare
sRGB, Adobe RGB
Beauty Shot (Fotografie cu opţiune de
înfrumuseţare), Children (Copii), Sports
(Sport), Close Up (Prim-plan), Text, Sunset
(Apus de soare), Dawn (Răsărit de soare),
Backlight (Iluminare de fundal), Fireworks
(Artificii), Beach & Snow (Plajă şi zăpadă),
Night (Noapte), Portrait (Portret), Landscape
(Peisaj), Sound picture (Imagine cu sunet)
Fotografiere
Mod
Mod Scenă
Imagine cu sunet
Dimensiune
Calitate
Video
Tip
MP4 (H.264)
Format
Film: H.264, Sunet: AAC
Mod Film AE
Program, Prioritate apertură
Clip video
Sunet pornit/oprit
(Durată filmare: până la 25 min.)
Dimensiune
1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240
Frecvenţă cadre
30 de cadre pe secundă
Sunet
Mono
Doar JPEG
Editare
Capturare imagine statică, trunchiere
Durată de înregistrare (5 sau 10 secunde,
înainte şi după fotografiere)
Redare
• JPEG (3:2): 14M (4592x3056),
10M (3872x2592), 6M (3008x2000),
2M (1920x1280), 1.4M (1472x976, doar în
modul Rafală)
• JPEG (16:9): 12M (4592x2584),
8M (3872x2176), 5M (3008x1688),
2M (1920x1080)
• JPEG (1:1): 9M (3056x3056),
6.7M (2592x2592), 4M (2000x2000),
1.6M (1280x1280)
• RAW: 14M (4592 x 3056)
Super Fine (Super fină), Fine (Fină), Normal
(Normală)
Tip
Imagine unică, Miniaturi (3/9/20), Expunere
diapozitive, Videoclip
Avertizare prin evidenţiere Disponibilă
Editare
Red-eye Fix (Corecţie de ochi roşii),
Backlight (Iluminare de fundal), Photo Style
Selector (Selector stil fotografie), Resize
(Redimensionare), Rotate (Rotire), Face
Retouch (Retuşare faţă), Smart Filter (Filtru
inteligent)
Filtru inteligent
Vignetting (VIgnetare), Miniature (Miniatură),
Fish-Eye (Ochi de peşte), Sketch (Schiţă),
Defog (Clarificare), Halftone Dots (Semitonuri
puncte), Soft Focus (Focalizare estompată)
127
Anexă >
Specificaţiile camerei foto
Dimensiune filtru
inteligent
Selector stil fotografie
• JPEG (3:2): 6M (3008x2000),
2M (1920x1280), VGA (640x424)
• JPEG (16:9): 5M (3008x1688),
2M (1920x1080), VGA (640x360)
• JPEG (4:3): 6M (3008x2256),
2M (1920x1440), VGA (640x480)
• JPEG (1:1): 4M (2000x2000),
1.6M (1280x1280), VGA (480x480)
Soft (Estompare), Vivid (Intens), Forest
(Pădure), Autumn (Toamnă), Misty (Ceţos),
Gloomy (Întunecat), Classic (Clasic)
Interfaţă
Ieşire digitală
USB 2.0 (HI-SPEED)
Ieşire video
NTSC, PAL (selectabil)
HDMI 1.3: (1080i, 720p, 576p/480p)
Activare externă
Inclus
Mufă de intrare de c.c.
CC 9,0 V, 1,5 A (100 ~ 240 V)
Sursă de alimentare
Tip
Stocare
Suport
Memorie externă (opţională): cartelă SD
(garantat până la 4 GB), cartelă SDHC
(garantat până la 32 GB)
Format fişier
RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
• Acumulator: BP1310
(1300 mAh)
• Încărcător: BC1310
• Adaptor de c.a.: AD9NX01 (opţional)
* Sursa de alimentare poate varia în funcţie
de regiunea în care vă aflaţi.
Dimensiuni (LxÎxA)
120,5 × 71 × 34,5 mm (cu excepţia părţilor proeminente)
Imprimare directă
Greutate
PictBridge
282 g (fără baterie şi cartelă de memorie)
GPS
Temperatură de funcţionare
Tip
GeoTagging (Etichetare geografică) fără
modul GPS opţional (WGS 84)
0 °C ~ 40 °C
Caracteristică
• Numele locaţiei (doar engleză şi coreeană)
• Link Google Map (cu intelli-studio)
5 ~ 85 %
Umiditate de funcţionare
Software
Intelli-studio, Samsung RAW Converter
* Aceste specificaţii se pot modifica fără notificare, în vederea îmbunătăţirii performanţelor.
* Alte nume de mărci şi produse reprezintă mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.
128
Anexă
Specificaţii obiectiv
Model obiectiv
SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED
SAMSUNG 20 mm F2.8
Lungime focală
20 ~ 50 mm
(echivalentul cu 30,8 ~ 77 mm în format de 35 mm)
20 mm
(echivalent cu 30,8 mm în format de 35 mm)
Elemente în grupă
9 elemente în 8 grupe
(1 obiectiv asferic inclus, 1 obiectiv cu dispersie redusă inclus)
6 elemente în 4 grupe
(1 obiectiv asferic inclus)
Unghi de vizualizare
70,2° ~ 31,4°
70,2°
Apertură
F3.5 ~ 5.6 (minim: F22),
(Număr lamele apertură: 7, diafragmă cu apertură circulară)
F2.8 (minim: F22),
(Număr lamele apertură: 7, diafragmă cu apertură circulară)
Tip montură
Montură Samsung NX
Montură Samsung NX
Stabilizator optic al
imaginii
Nu este inclus
Nu este inclus
Distanţă minimă de
focalizare
0,28 m ~ infinit
0,17 m ~ infinit
Mărire maximă
Aprox. X0,22
Aprox. X0,18
Mod i-Scene
Acceptate (Înfrumuseţare, Portret, Copii, Iluminare de fundal,
Peisaj, Apus de soare, Răsărit de soare, Plajă şi zăpadă,
Noapte)
Acceptate (Iluminare de fundal, Peisaj, Apus de soare, Răsărit
de soare, Plajă şi zăpadă, Noapte)
Dimensiune filtru
40,5 mm
43 mm
Diametru maxim X
lungime
64 x 39,8 mm
62,2 x 24,5 mm
Greutate
Aprox. 119 g
Aprox. 89 g
Temperatură de
funcţionare
0 °C ~ 40 °C
0 °C ~ 40 °C
Umiditate de funcţionare
5 ~ 85 %
5 ~ 85 %
129
Anexă >
Specificaţii obiectiv
Model obiectiv
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS
Lungime focală
30 mm (echivalent cu 46,2 mm în
format de 35 mm)
18 ~ 55 mm (echivalent cu
27,7 ~ 84,7 mm în format de 35 mm)
50 ~ 200 mm (echivalent cu
77 ~ 308 mm în format de 35 mm)
Elemente în grupă
5 elemente în 5 grupe
(1 obiectiv asferic inclus)
12 elemente în 9 grupe
(1 obiectiv asferic inclus)
17 elemente în 13 grupe
(2 obiective cu dispersie redusă
incluse)
Unghi de vizualizare
50,2°
75,9° ~ 28,7°
31,4° ~ 8,0°
Apertură
F2 (minim: F22), (Număr lamele
apertură: 7, diafragmă cu apertură
circulară)
F3.5 ~ 5.6 (minim: F22), (Număr
lamele apertură: 7, diafragmă cu
apertură circulară)
F4 ~ 5.6 (minim: F22), (Număr lamele
apertură: 7, diafragmă cu apertură
circulară)
Tip montură
Montură Samsung NX
Montură Samsung NX
Montură Samsung NX
Stabilizator optic al imaginii
Nu este inclus
Inclus
Inclus
Distanţă minimă de
focalizare
0,25 m ~ infinit
0,28 m ~ infinit
0,98 m ~ infinit
Mărire maximă
Aprox. X0,16
Aprox. X0,22
Aprox. X0,2
Capac obiectiv
Opţional
Inclus
Inclus
Dimensiune filtru
43 mm
58 mm
52 mm
Diametru maxim X lungime
61,5 x 21,5 mm
63 x 65,1 mm
70 x 100,5 mm
Greutate
Aprox. 85 g (fără capac)
Aprox.198 g (fără capac)
Aprox. 417 g (fără capac)
Temperatură de funcţionare
0 °C ~ 40 °C
0 °C ~ 40 °C
0 °C ~ 40 °C
Umiditate de funcţionare
5 ~ 85 %
5 ~ 85 %
5 ~ 85 %
Obiectivul poate fi diferit de articolele propriu-zise.
130
Anexă
Accesorii (opţional)
Geantă cameră foto
Puteţi achiziţiona geanta de cameră foto
separat.
Cartelă de memorie
Această cameră foto acceptă cartele de
memorie SD (Secure Digital) şi SDHC
(Secure Digital High Capacity).
Cablu HDMI
Puteţi vizualiza fotografii şi filme de înaltă
definiţie conectând camera foto la un monitor
compatibil HDMI cu ajutorul cablului HDMI
(HDMI tip D).
Adaptor
Puteţi încărca bateria prin conectarea
adaptorului la priză.
Curea
Suplimentar, puteţi achiziţiona curelele.
Cablu A/V
Vă puteţi conecta la alte dispozitive utilizând
cablul A/V.
Eliberare declanşator
Caracteristica de eliberare a declanşatorului
reduce mişcările camerei foto la utilizarea
unui trepied.
Set de baterii
Puteţi achiziţiona seturi de baterii
suplimentare.
• Aceste ilustraţii pot fi diferite de articolele propriu-zise. Pentru detalii,
consultaţi manualele de utilizare ale acestor accesorii opţionale.
• Utilizaţi numai accesorii omologate de Samsung. Samsung nu este
responsabilă de daunele cauzate prin utilizarea accesoriilor produse de
alt fabricant.
Filtru
Puteţi crea diferite efecte de culoare prin
montarea de filtre pe obiectiv.
131
Anexă
Index
A
C
F
Accesorii opţionale
Cameră foto
Fişiere
aspectul bliţului 35
Aspectul modulului GPS 36
ataşarea modulului GPS 37
ataşarea vizorului electronic 38
conectarea bliţului 35
Adâncimea câmpului (DOF) 12, 17
aspect 25
conectarea la PC 105
conectare ca disc amovibil 105
deconectare (Windows) 106
Album inteligent 81
D
Apertură 11, 15
Distanţă focală 16
Asistenţă MF 64
E
B
Efect de ochi roşii 70
Battery
Estompare gradată 77
life 119
specifications 119
Bliţ 69
fotografiere cu iluminare
indirectă 22
număr de referinţă 21
Expert imagine 56
Expunere de diapozitive 83
I
editarea în format RAW 111
format fotografie 51
format video 51
protejare 81
ştergere 81
transferarea pe Mac 106
transferare pe PC 105
i-Function 43
Intelli-Studio 107
M
Maintenance 116
Măsurare 71
Focalizare automată 58
Memory card 117
Format comandă de imprimare
digitală (DPOF) 103
Metodă fotografiere 65
Fotografiere în rafală 65, 67
Fotografii
ajustare tonuri 112
editare 87
mărire 83
opţiuni de fotografiere 50
vizualizare pe cameră 80
vizualizare pe HDTV 101
vizualizare pe TV 100
Moduri de fotografiere
Film 47
Manual 42
prioritate apertură 41
prioritate declanşator 41
Program 40
Recunoaştere inteligentă
automată 39
Scenă 45
Modurile de fotografiere
Focalizare automată (AF) 58
Prioritate obiectiv 42
132
Anexă >
Index
N
S
Numărul f 12
Samsung RAW Converter 110
O
Obiective
aspect 31
blocare 32
deblocare 32
marcaje 34
specificaţii 129
Selector (consultaţi metoda
de fotografiere) 65
Sensibilitate ISO 14, 15, 52
Spaţiu de culoare 57
Stabilizare optică
a imaginii (SOI) 74
Stiluri de fotografie 56
T
P
Temporizator 66
PictBridge 102
Poziţie 10
V
Valoarea expunerii (EV) 12, 75
R
Regula treimilor 19
Videoclipuri
opţiuni 77
vizualizare 85
Viteză declanşator 13, 15
133
Anexă
Anexă >
Index
Aruncarea corectă a acestui produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Valabil în UE şi în alte ţări europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest marcaj de pe produs, accesorii sau documentaţie arată că
produsul şi accesoriile sale electronice (de ex., încărcător, cască,
cablu USB) nu trebuie să fie aruncate la deşeuri, la sfârşitul perioadei
de viaţă, alături de deşeurile menajere. Pentru a preveni posibilele
daune asupra mediului înconjurător sau a sănătăţii umane cauzate
de aruncarea necontrolată a deşeurilor, separaţi aceste produse
de alte tipuri de deşeuri şi reciclaţi-le cu responsabilitate pentru a
promova reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale. Utilizatorii
casnici trebuie să contacteze fie vânzătorul cu amănuntul de la care
au achiziţionat acest produs, fie biroul guvernamental local, pentru a
afla unde şi cum pot duce aceste produse pentru a putea fi reciclate în
mod ecologic. Proprietarii de companii trebuie să contacteze furnizorul
şi să verifice termenii şi condiţiile contractului de achiziţionare. Acest
produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie să fie amestecate cu
alte deşeuri comerciale pentru evacuare.
Evacuarea corectă la deşeuri a bateriilor acestui produs
(Valabil în UE şi în alte ţări europene cu sisteme separate de
returnare a bateriilor)
Acest marcaj pe baterie, manual sau ambalaj arată că bateriile din
acest produs nu trebuie să fie aruncate, la sfârşitul perioadei de
viaţă, alături de alte reziduuri menajere. Acolo unde sunt marcate,
simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb arată că bateria conţine mercur,
cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă cuprinse în Directiva
CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt corect evacuate la deşeuri, aceste
substanţe pot afecta sănătatea umană sau mediul.
Pentru protejarea resurselor naturale şi pentru a promova reutilizarea
materialelor, separaţi bateriile de alte tipuri de reziduuri şi reciclaţi-le
prin intermediul sistemului local, gratuit, de returnare a bateriilor.
134
Consultaţi garanţia furnizată împreună cu produsul achiziţionat sau
vizitaţi site-ul nostru Web http://www.samsung.com/ pentru servicii şi
solicitări post vânzare.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement