Samsung | SPF-85V | Manual de utilizare | Samsung SPF-85V Manual de utilizare

Samsung SPF-85V Manual de utilizare
|
Simboluri privind
siguranţa
| Alimentare |
Instalare
|
Utilizare şi
curăţare
|
Simboluri privind siguranţa
Aveţi grijă să urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a preveni producerea de accidente şi deteriorarea produsului, datorită utilizării
necorespunzătoare.
Nerespectarea indicaţiilor însoţitoare poate provoca vătămări grave sau deces.
Nerespectarea indicaţiilor însoţitoare poate conduce la vătămări corporale minore sau la pagube materiale.
|
Simboluri privind
siguranţa
| Alimentare |
Instalare
|
Utilizare şi
curăţare
Alimentare
Introduceţi ştecherul astfel încât să fie bine fixat.
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la incendii.
Nu utilizaţi ştechere, cabluri sau prize deteriorate, deoarece pot conduce la
electrocutare sau incendiu.
Nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude, deoarece riscaţi să vă electrocutaţi.
|
Nu conectaţi mai multe aparate la o singură priză, deoarece o priză supraîncălzită
poate provoca incendii.
Nu utilizaţi forţa pentru a trage cablul de alimentare. Nu amplasaţi obiecte grele
pe cablul de alimentare, deoarece există pericolul de electrocutare sau de
incendiu.
Înainte de a muta produsul, aveţi grijă să opriţi alimentarea cu energie electric şi
să deconectaţi cablul din priză. De asemenea, aveţi grijă să deconectaţi cablurile
de legătură de la celelalte dispozitive.
z
Mutând produsul fără a deconecta cablul de alimentare riscaţi să-l deterioraţi, să vă
electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
Pentru a deconecta cablul de la priză, prindeţi şi trageţi de ştecher. Dacă trageţi de
cablu s-ar putea să îl deterioraţi.
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate provoca incendii sau pornirea necorespunzătoare
a produsului.
Înainte de a curăţa produsul, asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de alimentare.
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Evitaţi prezenţa produsului în spaţii expuse la ulei, fum sau umezeală; nu trebuie
montat în interiorul unui autovehicul.
z
Acest lucru poate cauza o funcţionare defectuoasă a aparatului, şoc electric sau un
z
În mod special evitaţi să utilizaţi monitorul lângă apă sau în aer liber unde ar putea fi
incendiu.
expus la intemperii.
Nu instalaţi produsul lângă echipamente care se încălzesc.
z
Există riscul de incendii.
|
Simboluri privind
siguranţa
| Alimentare |
Instalare
|
Utilizare şi
curăţare
|
Instalare
Când instalaţi un produs pe un dulap sau un raft, nu lăsaţi partea din faţă a
produsului să depăşească limita acestuia.
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate determina căderea produsului, fapt ce produce
defectarea acestuia sau vătămarea corporală.
Nu amplasaţi cablul de alimentare în apropierea unei surse de căldură, deoarece
acesta se poate topi, conducând la electrocutare sau incendiu.
Nu instalaţi produsul în locuri expuse la grăsimi, fum, umezeală, apă sau apă de
ploaie sau într-un vehicul.
z
Contactul produsului cu oricare dintre aceste materiale poate conduce la electrocutare
sau incendiu.
În caz de tunete sau fulgere, deconectaţi cablul de alimentare.
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Când îl instalaţi, aşezaţi produsul jos cu grijă.
z
În caz contrar, riscaţi să deterioraţi produsul sau să vă accidentaţi.
Nu scăpaţi produsul în timpul mutării acestuia, deoarece există riscul deteriorării
produsului sau producerii de vătămări personale.
Nu instalaţi produsul într-o locaţie aflată la îndemâna copiilor.
z
Există pericolul ca produsul să cadă şi să determine vătămări corporale.
|
Simboluri privind
siguranţa
| Alimentare |
Instalare
|
Utilizare şi
curăţare
|
Utilizare şi curăţare
Nu introduceţi obiecte metalice (de ex. furculiţe, sârme sau burghie) sau obiecte
inflamabile (de ex. hârtie sau chibrituri) în porturile din spatele produsului,
deoarece există pericolul de electrocutare sau de incendiu.
z
Dacă produsul intră în contact cu apa sau cu altă substanţă străină, opriţi dispozitivul,
deconectaţi cablul de alimentare de al priză şi contactaţi un centru de service.
Nu demontaţi, reparaţi sau modificaţi produsul singuri.
z
Dacă produsul necesită lucrări de reparaţie, contactaţi un centru de service.
Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Dacă auziţi un sunet ciudat, simţiţi un miros de ars sau observaţi fum, deconectaţi
imediat cablul de alimentare şi contactaţi un centru de service.
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Îndepărtaţi întotdeauna praful şi apa de pe ştifturile şi conexiunile ştecherului.
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Înainte de a curăţa produsul, deconectaţi ştecherul şi utilizaţi o cârpă moale şi
uscată.
z
Nu utilizaţi nici un fel de substanţe chimice, precum benzen, alcool, diluant, insecticid,
odorizant de cameră, lubrifiant, detergent sau ceară.
Deconectaţi cablul de alimentare dacă nu utilizaţi produsul pentru o perioadă
îndelungată.
z
Praful în exces poate genera încălzirea sau aprinderea, ce conduc la electrocutare sau
incendiu.
Dacă produsul trebuie instalat într-o locaţie anume, diferită de condiţiile normale,
consultaţi unul dintre inginerii noştri de service deoarece s-ar putea ca produsul să
întâmpine probleme grave datorate mediului înconjurător.
z
Acest avertisment se referă la locaţiile expuse prafului excesiv, substanţelor chimice,
temperaturilor ridicate sau scăzute, umidităţii sau la cazul în care produsul este utilizat o
perioadă lungă de timp, fără întrerupere.
Dacă a fost scăpat pe jos sau carcasa acestuia este avariată, opriţi-l şi deconectaţi
ştecherul.
z
Utilizarea produsului fără a vă asigura că nu a fost avariat poate conduce la electrocutare
şi incendiu. Vă rugăm să contactaţi un centru de service.
Casarea corectă a acestui produs
(Echipamente electrice şi electronice) - numai pentru Europa
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme de colectare
separată)
Acest marcaj afişat pe produs sau în documentaţie indică faptul că acesta nu trebuie casat cu alte
deşeuri menajere la sfârşitul duratei sale de funcţionare. Pentru a împiedica impactul negativ
asupra mediului sau a sănătăţii omului, datorat aruncării necontrolate a deşeurilor, vă rugăm să
separaţi produsul de alte tipuri de deşeuri şi să îl reciclaţi în mod responsabil pentru a promova
reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul cu amănuntul din localitatea de unde au
achiziţionat acest produs sau agenţia guvernamentală locală pentru a afla detalii despre locul şi
modalitatea în care pot preda acest articol pentru a fi reciclat ecologic.
Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile din
contractul de achiziţie. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deşeuri comerciale pentru
casare.
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
- numai pentru Europa
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających
oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu
użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia
symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości
przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną
poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub
środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać
baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu
baterii.
|Caracteristici | Componente |
Partea
frontală
|
Partea
|
posterioară
Partea
laterală
|
Caracteristici
Extinderea memoriei încorporate folosind carduri de memorie. Vizualizare instantanee a imaginilor stocate.
Funcţie pentru muzică în fundal.
Poate fi utilizată cu bateria o anumită perioadă de timp, fără a fi conectată la o priză electrică.
Oferă o funcţie Mini-Monitor.
Design elegant
Un design elegant şi de calitate, care permite utilizarea produsului ca obiect decorativ pe un birou sau o masă.
Un stativ rotativ care permite poziţionarea verticală sau orizontală.
|Caracteristici | Componente |
Partea
frontală
|
Partea
posterioară
|
Partea
laterală
Verificaţi dacă toate componentele sunt conţinute în pachetul livrat.
Dacă lipseşte ceva, contactaţi distribuitorul local de la care aţi achiziţionat produsul. Pentru articole opţionale, contactaţi un centru de
service.
Nu utilizaţi alt adaptor de alimentare în afara celui livrat cu produsul.
Componente
Ramă foto digitală
(Culoarea şi forma produsului pot varia în funcţie de model.)
Manual
|
Iniţiere rapidă
Garanţie
Manual de utilizare
(Nu este disponibilă în toate ţările)
Cabluri
Cablu de alimentare
Cablu USB
Adaptor de alimentare
(Tip A-mini B)
|Caracteristici | Componente |
Partea
frontală
|
Partea
posterioară
|
Partea
laterală
|
Partea frontală
Culoarea şi forma produsului pot varia în funcţie de model.
Acest produs are comenzi tactile. Dacă atingeţi uşor un buton din partea dreaptă a produsului, LED-ul acestuia se va aprinde.
Când LED-ul butonului este aprins, puteţi opera meniul fiecărui buton.
[MENU] Butonul Meniu
Afişează fereastra de meniu în colţul din stânga-jos a ecranului.
[
Utilizat pentru deplasare în sus.
] Butonul Sus
[ ] Butonul Stânga
Utilizat pentru deplasare la stânga.
[ ] Butonul Dreapta
Utilizat pentru deplasare la dreapta.
[
] Butonul Jos
Utilizat pentru deplasare în jos.
[
] Butonul Enter
Utilizat pentru selectare.
[
] Butonul Înapoi
Reveniţi la meniul anterior.
[
] Butonul Diaporamă
Redaţi sau întrerupeţi diaporama.
La redarea unei diaporame prin apăsarea butonului [ ], sunt redate fotografiile din
locaţia ultimei fotografii afişate. Dacă fotografiile aflate în locaţia ultimei fotografii afişate
au fost îndepărtate, acestea sunt căutate automat şi apoi redate într-o diaporamă.
|Caracteristici | Componente |
Partea posterioară
Culoarea şi forma produsului pot varia în funcţie de model.
Partea
frontală
|
Partea
posterioară
|
Partea
laterală
|
Conectaţi adaptorul de alimentare la această mufă.
Mufă de intrare CC
Conectaţi cablul de alimentare la mufa adaptorului.
[ ] Buton de
alimentare
Porneşte sau opreşte produsul.
Stativ
Puteţi utiliza produsul în poziţie verticală sau orizontală folosind stativul rotativ.
Suport pentru
Menţine produsul în poziţie pe suprafeţe alunecoase.
Menţineţi apăsat butonul de alimentare timp de aproximativ 2 secunde.
prevenirea alunecării
Mufă pentru service
Aceasta este o mufă destinată exclusiv depanării produsului. Nu o utilizaţi în mod arbitrar.
Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea fizică a sistemului atunci când
Blocare Kensington
acesta este utilizat într-un spaţiu public. (Dispozitivul de blocare trebuie achiziţionat separat.)
|Caracteristici | Componente |
Partea
frontală
|
Partea
posterioară
|
Partea
laterală
Partea laterală
Culoarea şi forma produsului pot varia în funcţie de model.
Difuzor
Puteţi asculta sunetul fără a conecta un alt difuzor.
Puteţi asculta sunetul conectând o pereche de căşti la produs.
Mufă pentru căşti
MEMORY CARD
Vă permite să inseraţi un card de memorie opţional. (Este util numai pentru carduri SD/MS)
Conectaţi un PC sau un dispozitiv extern utilizând un cablu USB.
|
Mufă Up stream
Conectaţi rama foto digitală la mufa USB a unui PC printr-un
cablu USB.
Pentru a conecta rama foto digitală la un PC prin mufa Up stream, utilizaţi cablul USB
(Tip A - mini B) livrat cu produsul.
Mufă Down stream
Conectaţi rama foto digitală la un dispozitiv de stocare
compatibil USB.
| Alimentare |
USB
|
USB
|
Card de
memorie
|
Conectarea cablului de alimentare
Conectaţi cablul adaptorului la mufa de alimentare din partea posterioară produsului.
Conectaţi cablul de alimentare la adaptor.
Conectaţi cablul de alimentare al produsului la o priză din apropiere.
Apăsaţi butonul [
] pentru a porni alimentarea.
| Alimentare |
Conectarea prin USB
Card de
memorie
|
Mufă Up stream
Utilizată pentru conectarea ramei foto digitale la PC.
Când conectaţi rama foto digitală la PC prin intermediul unei mufe Up stream, utilizaţi cablul USB
livrat cu produsul.
Mufă Down
Utilizată pentru conectarea unui dispozitiv extern cu USB la rama foto digitală.
stream
Este posibil ca unele dispozitive USB să nu accepte rama foto digitală.
Acest produs nu acceptă cititoarele de carduri USB. Sunt acceptate numai dispozitivele USB de stocare.
Dispozitivele externe conectate la rama foto digitală nu sunt recunoscute de PC.
Când conectaţi un dispozitiv extern la mufa Down stream, utilizaţi cablul USB livrat cu dispozitivul
respectiv. (Pentru informaţii suplimentare în legătură cu dispozitivele externe şi cablurile acestora,
contactaţi un centru de service corespunzător.)
Samsung nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru defectarea dispozitivelor externe cauzată de
utilizarea unui alt cablu în afara celor standard specificate pentru fiecare dispozitiv.
Anumite produse externe au cabluri care nu sunt conforme cu standardele USB. Prin urmare, pot
provoca defecţiuni.
Dacă un dispozitiv extern de stocare nu funcţionează corespunzător în momentul conectării la rama
foto digitală, încercaţi să-l conectaţi la PC. Dacă nu funcţionează normal nici când este conectat la PC,
contactaţi un centru de service pentru dispozitivul respectiv sau pentru PC.
Conectaţi la mufa Up stream a ramei foto digitale.
Conectaţi mufa USB a PC-ului.
Structura de foldere
Când conectaţi acest produs la computerul dvs., este afişat ca un disc amovibil (E:), ca în figura de mai jos.
Puteţi salva şi reda toate fişierele video şi muzicale în folderele următoare.
De asemenea, puteţi adăuga şi şterge foldere după cum este necesar. (Totuşi, dacă ştergeţi următoarele foldere prestabilite,
acestea sunt create automat la următoarea pornire a produsului.)
imagecache
Fotografiile de pe Web (fotografiile din Windows Live Space
sau RSS) sunt salvate în funcţie de spaţiul rămas pe
memoria ramei. În cazul în care copiaţi arbitrar fotografii
de pe un PC în folderul imagecache, acestea nu vor fi
afişate pe rama foto digitală.
Capacitatea acestui produs este de 64 MB.
În cazul depăşirii capacităţii, nu vor mai putea fi stocate alte fişiere.
Nu opriţi produsul în timpul salvării, redării sau ştergerii unui fişier.
Numele de volum corespunzător discului amovibil (de exemplu E:, F:, G:) poate
diferi în funcţie de mediul computerului.
| Alimentare |
USB
|
Conectarea unui card de memorie
MEMORY CARD
Glisaţi cardul în direcţia indicată pe partea superioară a acestuia.
Scoaterea cardului de memorie în timp ce redaţi fişiere MP3, filme sau
fotografii poate determina produsul să nu mai funcţioneze normal. În acest
caz, opriţi şi reporniţi produsul.
Card de
memorie
|
Dacă niciun buton nu este apăsat timp de zece (10) minute, este activat modul Slideshow sau Clock. Totuşi, dacă este redat un fişier
muzical, modul Clock este activat şi numele respectivului fişier muzical este afişat. Puteţi comuta la modul Clock chiar dacă filmul este
întrerupt. În anumite cazuri, puteţi comuta la ecranul Movie List.
Acest produs are comenzi tactile. Dacă atingeţi uşor un buton din partea dreaptă a produsului, LED-ul acestuia se va aprinde.
Când LED-ul butonului este aprins, puteţi opera meniul fiecărui buton.
|
Ghidul
utilizatorului
|
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
User Guide
Butoane
Meniu
Descriere
Accesează sau părăseşte un meniu.
MENU
Menţineţi apăsat butonul MENU mai mult de cinci (5) secunde. Toate LED-urile butoanelor vor clipi de
două ori şi funcţia de blocare a butoanelor va fi activată. Pentru a dezactiva funcţia de blocare a
butoanelor, menţineţi din nou apăsat butonul MENU mai mult de cinci (5) secunde.
,
, ,
Parcurge elementele şi reglează valorile.
Selectează o funcţie.
Revine la ecranul anterior.
Menţineţi apăsat acest buton timp de cinci (2) secunde pentru a reveni la ecranul principal.
Redă sau întrerupe o diaporamă.
La redarea unei diaporame prin apăsarea butonului [ ], sunt redate fotografiile din locaţia ultimei
fotografii afişate. Dacă fotografiile aflate în locaţia ultimei fotografii afişate au fost îndepărtate, acestea
sunt căutate automat şi apoi redate într-o diaporamă.
Indicaţiile de stare de pe ecran
Afişaj
Descriere
Acest indicator este afişat în mod diferit, în funcţie de intensitatea semnalului în cazul conectării la o
reţea.
Dacă produsul nu este conectat la nicio reţea, se afişează
.
Se afişează când un PC este conectat sau când există un PC la care poate fi conectat produsul.
Acest indicator este afişat numai când este conectată o reţea şi accesul la Internet este disponibil.
Nu puteţi vedea fotografii de pe RSS sau Live Space decât dacă această pictogramă este afişată.
Acest indicator este afişat când este conectat un dispozitiv USB.
Acest indicator este afişat când este conectat un card de memorie SD/MS.
Indicatori pentru baterie
Afişaj
Descriere
Este afişat când bateria este utilizată având cablul de alimentare conectat şi bateria este în curs de
încărcare.
|
Este afişat când bateria este încărcată complet şi cablul de alimentare este conectat.
Este afişat când bateria este încărcată complet.
Este afişat când s-a consumat aproximativ 25% din energia bateriei.
Este afişat când s-a consumat aproximativ 50% din energia bateriei.
Este afişat când s-a consumat aproximativ 75% din energia bateriei.
Este afişat când s-a consumat aproximativ 95% din energia bateriei. Când apare acest indicator, ecranul
trece automat la ecranul principal şi pictograma pentru baterie descărcată clipeşte în centrul ecranului, iar
alimentarea este oprită. În timp ce pictograma pentru baterie descărcată clipeşte, nu puteţi accesa niciun
submeniu.
Încărcarea completă a bateriei durează aproximativ (2) ore când este descărcată complet.
Când bateria este încărcată complet, redarea unui film poate continua aproximativ treizeci (30) de minute, iar redarea unei
diaporame patruzeci (40) de minute în starea implicită (volum 70, luminozitate 70).
Timpul de utilizare a bateriei poate diferi în funcţie de setări (luminozitate, volum etc.).
Când bateria internă este încărcată completă şi adaptorul de alimentare este deconectat mai mult de 3 zile, bateria se va
descărca. Dacă bateria internă este descărcată complet, vă rugăm să conectaţi adaptorul de alimentare pentru a o reîncărca
şi setaţi din nou ora.
Durata de viaţă a bateriei scade pe măsură ce timpul de utilizare a produsului creşte.
Bateria reîncărcabilă integrată în acest produs nu poate fi înlocuită de utilizator. Pentru informaţii legate de înlocuirea
bateriei, vă rugăm să contactaţi furnizorul dumneavoastră de service.
|
Ghidul
utilizatorului
|
Photo
|
Music
|
Movie
|
Photo
La selectarea unui folder
Dacă apăsaţi butonul Menu, meniul elementului selectat este afişat pe ecran.
Meniu
Descriere
Open
Deschide folderul selectat.
Copy
Copiază folderul selectat.
Delete
Şterge folderul selectat.
Meniul afişat la selectarea unei miniaturi.
Clock &
Alarm
|
Settings
|
Dacă apăsaţi butonul Menu, meniul elementului selectat este afişat pe ecran.
Submeniu
Meniu
Start Slideshow
Copy
Copy All Files
Delete
Delete All Files
Set as Background
Descriere
Redă sau întrerupe o diaporamă.
Copiază fişierul selectat pe un alt dispozitiv de stocare.
(Se activează când este conectat un dispozitiv de stocare.)
Copiază toate fişierele pe un alt dispozitiv de stocare.
(Se activează când este conectat un dispozitiv de stocare.)
Şterge fişierul selectat.
Şterge toate fişierele.
Setează imaginea selectată ca fundal pentru ecranul principal.
În acest moment, modul selectat pentru fundal este comutat automat la Custom.
La copierea unei fotografii dintr-un dispozitiv de stocare extern (SD/MS, memorie USB) în memoria ramei, dacă opţiunea
[Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] este setată la [Resized], dimensiunea (calitatea ecranului) fotografiei este redusă
automat înainte de salvare, pentru a încăpea pe ecranul ramei dvs. foto digitale, iar EXIF (informaţiile despre cameră) salvate
în fotografie sunt eliminate. În consecinţă, asiguraţi-vă că folosiţi în rama foto digitală numai fotografii salvate în memoria
acesteia.
Copierea mai multor fişiere simultan poate dura un timp îndelungat.
Meniul afişat la selectarea unei miniaturi (PC, Live Space, RSS).
Dacă apăsaţi butonul Menu, meniul elementului selectat este afişat pe ecran.
Submeniu
Meniu
Start Slideshow
Copy
Copy All Files
Set as Background
Descriere
Redă sau întrerupe o diaporamă.
Copiază fişierul selectat pe un alt dispozitiv de stocare. (Se activează când este conectat un dispozitiv
de stocare.)
Copiază toate fişierele pe un alt dispozitiv de stocare. (Se activează când este conectat un dispozitiv de
stocare.)
Setează imaginea selectată ca fundal pentru ecranul principal.
În acest moment, modul selectat pentru fundal este comutat automat la Custom.
All Photos, Folder, Playlist, Tags, Dates, Rating
Browsing Mode
Selectează categoria în funcţie de care să fie aranjate fotografiile.
Meniul [Browsing Mode] este afişat numai pe un PC.
Submeniurile modurilor sunt specifice fiecărui mod.
Meniul Slideshow
Acest produs poate accepta doar până la 4.000 de imagini. Dacă sunt mai mult de 4.000 de imagini, diaporama nu va fi
redată pentru imaginile rămase.
Meniu
Stop Slideshow
Submeniu
Meniu detaliat
Descriere
Întrerupe sau reia diaporama.
Transition
No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Checker, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle,
Box In/Out, Diamond, Plus, UnCover, Push, Stairs, Random
Selectează un efect de redare.
Speed
Fast, Normal, Slow
Selectează o viteză de redare.
Slideshow Settings
Mode
All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in Folder,
Repeat one photo
Selectează modul de redare.
Acesta nu poate fi utilizat în timpul unei diaporame de fotografii de pe PC, Live Space sau RSS.
Display Clock
Off, On
Selectează dacă să se afişeze simultan diaporama şi ora curentă.
Brightness
0~100
Puteţi regla luminozitatea.
Rotation
Puteţi roti ecranul monitorului la 90°, 180° şi 270°.
Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen
Puteţi selecta cum să fie ajustată dimensiunea fotografiilor la afişarea lor pe ecran.
Original Fit - Când dimensiunea fotografiei este mai mare decât dimensiunea ecranului, aceasta este
Screen ratio
potrivită la dimensiunea ecranului.
Auto Fit - Fotografiile sunt potrivite la dimensiunea ecranului. Este posibil să se decupeze o porţiune
orizontală sau verticală din fotografie, însă nu se produc distorsiuni.
Fit to Width - Fotografiile sunt potrivite la lăţimea ecranului. Este posibil să se decupeze o porţiune
orizontală sau verticală din fotografie, însă nu se produc distorsiuni.
Fit to Screen - Fotografiile sunt ajustate la o rezoluţie de 800*600. (Imaginea poate fi distorsionată)
Şterge o fotografie afişată în diaporamă.
Delete
Acest meniu nu va funcţiona în timpul unei diaporame de fotografii de pe PC, Live Space sau
RSS.
Set as Background
Setează imaginea selectată curent ca fundal pentru ecranul principal.
On, Off, Music Settings
Selectaţi [On] din [Background Music].
Apoi selectaţi [Music Settings] din [Background Music] apăsând butonul MENU şi selectaţi un fişier muzical
Background Music
stocat în memoria ramei sau pe un dispozitiv extern de memorie conectat.
Când produsul este utilizat prima dată, fişierele muzicale încorporate sunt utilizate ca muzică de fundal.
La redarea următoarei diaporame utilizând butonul [Slideshow], ultimul fişier muzical redat în fundal va fi
redat ca muzică de fundal.
(Prioritatea locaţiilor fişierelor muzicale redate ca muzică de fundal este: "Locaţia ultimului fişier muzical
redat în fundal → [Frame Memory] → [USB] → [SD/MS]" .
Funcţii directe
Meniu
MENU
Descriere
Deschide meniul OSD şi iese din meniu.
Redă fişierul următor.
Redă fişierul anterior.
Reglează volumul.
Redă sau întrerupe o diaporamă.
|
Ghidul
utilizatorului
|
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Music
Meniul afişat la selectarea unei liste.
Dacă apăsaţi butonul Menu, meniul elementului selectat este afişat pe ecran.
Submeniu
Meniu
Play Music
Descriere
Redă un fişier.
All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat
Play Mode
Music file
Selectează modul de redare.
Copy
Copy All Files
Delete
Delete All Files
Copiază fişierul selectat pe un alt dispozitiv de stocare.
Copiază toate fişierele pe un alt dispozitiv de stocare.
Şterge fişierul selectat.
Şterge toate fişierele.
Meniul afişat în timpul redării muzicii.
|
Dacă apăsaţi butonul Menu, meniul elementului selectat este afişat pe ecran.
Submeniu
Meniu
Descriere
All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat
Music file
Play Mode
Selectează modul de redare.
Funcţii directe
Meniu
MENU
Descriere
Deschide meniul OSD şi iese din meniu.
Redă fişierul următor.
Dacă menţineţi butonul apăsat o perioadă lungă de timp, este activată funcţia Fast Forward.
Redă fişierul anterior.
Dacă menţineţi butonul apăsat o perioadă lungă de timp, este activată funcţia Fast Rewind.
Reglează volumul.
Redă sau întrerupe un fişier.
Pornire prezentare de diapozitive.
|
Ghidul
utilizatorului
|
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Movie
Meniul afişat la selectarea unei liste.
Dacă apăsaţi butonul Menu, meniul elementului selectat este afişat pe ecran.
Submeniu
Meniu
Play Movie
Play Mode
Descriere
Redă un fişier.
All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie
Selectează modul de redare.
Copy
Copy All Files
Delete
Delete All Files
Copiază fişierul selectat pe un alt dispozitiv de stocare.
Copiază toate fişierele pe un alt dispozitiv de stocare.
Şterge fişierul selectat.
Şterge toate fişierele.
Meniul afişat în timpul redării unui film.
|
Dacă apăsaţi butonul Menu, meniul elementului selectat este afişat pe ecran.
Submeniu
Meniu
Descriere
All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie
Play Mode
Selectează modul de redare.
0~100
Brightness
Puteţi regla luminozitatea.
Funcţii directe
Meniu
MENU
Descriere
Deschide meniul OSD şi iese din meniu.
Redă fişierul următor.
Dacă menţineţi butonul apăsat o perioadă lungă de timp, este activată funcţia Fast Forward.
Redă fişierul anterior.
Dacă menţineţi butonul apăsat o perioadă lungă de timp, este activată funcţia Fast Rewind.
Reglează volumul.
Redă sau întrerupe un fişier.
Pornire prezentare de diapozitive.
|
Ghidul
|
utilizatorului
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Clock & Alarm
Meniu
Submeniu
Meniu detaliat
Descriere
Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (when the Time Format is set to 12 Hours).
Date and Time
Month, Day, Year, Hours, Minutes (when the Time Format is set to 24 Hours).
Setează data şi ora.
Time Zone
Puteţi selecta un fus orar.
|
Off, On
Daylight Saving Time
Puteţi activa sau dezactiva ora de vară.
Auto, Manual, Update Time Now
Internet Time Update
Selectaţi dacă ora sistemului ramei foto digitale să fie actualizată cu informaţiile despre oră primite prin
Internet.
12 Hours, 24 Hours
Time Format
Pentru Time Format, puteţi selecta 12 Hours sau 24 Hours.
Dacă este selectat formatul de 24 de ore, nu poate fi selectată opţiunea am/pm.
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Date Format
Puteţi selecta formatul în care să fie afişată data.
Analog, Digital, Clock & Calendar
Clock Type
Puteţi selecta tipul ceasului.
Activation
Yes, No
Set time
Alarm
Manual, After 10min, After 20min, After 30min.
Hours
1~12
Minutes
00~59
am/pm
am, pm
Repeat
Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday
Sound
Sound 1, Sound 2, Sound 3
Volume
0~100
Puteţi seta o alarmă.
|
Ghidul
utilizatorului
|
Photo
|
Music
|
Movie
|
Clock &
Alarm
|
Settings
Settings
Settings
Meniu
Submeniu
Network Settings
Network
Meniu detaliat
Descriere
Proxy Required
Setează reţeaua. Informaţiile despre reţea pe care le setaţi sunt afişate în partea
de jos.
Yes, No
Puteţi seta dacă să se utilizeze un server proxy.
Language
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский,
Português, Svenska, Türkçe, 简体体体, 日日日,한한한
Puteţi selecta limba pentru produs.
Brightness
0~100
|
Reglează luminozitatea ecranului.
Auto Rotation
Off, On
Off: Dacă amplasaţi rama pe muchie în timpul unei diaporame, deşi senzorul detectează modificarea, imaginea
nu se roteşte.
On: Dacă amplasaţi rama pe muchie, senzorul detectează modificarea şi roteşte automat imaginea.
Button Sound
Off, Low, Medium, High
Puteţi activa sau dezactiva sunetele emise la operarea butoanelor produsului.
Options
Volume
0~100
Reglează volumul.
Frame Memory Copy
Original Size, Resized
La copierea unei fotografii dintr-un dispozitiv de stocare extern (SD/MS, memorie USB) în memoria ramei, dacă
opţiunea [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] este setată la [Resized], dimensiunea (calitatea ecranului)
fotografiei este redusă automat înainte de salvare, pentru a putea încăpea pe ecranul ramei dvs. foto digitale,
iar EXIF (informaţiile despre cameră) salvate în fotografie sunt eliminate. În consecinţă, asiguraţi-vă că folosiţi
în rama foto digitală numai fotografii salvate în memoria acesteia.
Starting Mode
Home, Last Mode, Slideshow
Puteţi selecta primul ecran care să fie afişat la pornirea alimentării.
Screen Saver
Slideshow, Clock
Puteţi selecta tipul economizorului de ecran.
Dacă niciun buton nu este apăsat timp de zece (10) minute, economizorul de ecran este activat.
OSD Color Theme
Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style
Puteţi selecta o temă cromatică pentru fundalul meniului.
Tema color implicită este Blue Style.
Preferences
Home Background
Default, Custom
Puteţi seta fundalul ecranului pentru meniul principal.
Auto Picture On/Off
Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat
Când se ajunge la [Off Time], celelalte operaţii sunt oprite şi ecranul este stins. Când se ajunge la [On Time],
ecranul este aprins, iar starea de funcţionare anterioară este reluată.
Dacă ecranul este stins înainte de a se ajunge la [Off Time], apăsaţi orice buton cu excepţia celui pentru
alimentare pentru a afişa din nou ecranul.
Dacă produsul este utilizat ca Mini-Monitor sau dispozitiv de stocare în masă conectat la PC printrun cablu USB, ecranul nu va fi dezactivat chiar dacă se ajunge la Off Time.
Puteţi actualiza produsul utilizând o unitate de memorie USB sau un card de
Firmware Update
memorie (SD/MS).
Pentru cel mai recent fişier de firmware, vizitaţi www.samsung.com.
Reset Settings
Update/Reset
Yes, No
Iniţializează setările, cu excepţia orei şi a setărilor reţelei.
Product Information
Model, Firmware Version, Copyright
Puteţi consulta informaţii despre produs.
Web Configuration
Conectaţi-vă la adresa (URL) din elementul [Web Configuration Address] aflat în pagina [Settings]-[Network] a ramei foto
digitale, utilizând Internet Explorer.
Dacă sunteţi conectat, va fi afişată pagina de întâmpinare.
Introduceţi parola din elementul [Web Configuration Password] aflat în pagina [Settings]-[Network] a ramei foto digitale în
elementul [Password] din pagina de întâmpinare. Apoi faceţi clic pe butonul [sign in].
Submeniu
Meniul superior
Descriere
Password
Welcome
Introduceţi parola afişată în Management Password.
Activează modul care face distincţie între majuscule/minuscule.
Photo Frame
Now Playing
Puteţi monitoriza fotografiile afişate concomitent în diaporamă.
Web Photos
Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces
Puteţi adăuga sau elimina adresa unui site Web de la care puteţi primi fotografii.
Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces
Storage
Puteţi verifica dimensiunea fotografiilor de la adresele listate în Web Photos.
Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Settings
Settings
Puteţi introduce şi modifica numele produsului, parola administratorului, ora şi serverul proxy de reţea
etc.
Help
Afişează secţiunea de asistenţă pentru Samsung Photo Frame Web Configuration.
Setări iniţiale
Setări pentru partajarea fotografiilor pe PC - Configurarea Windows Vista
Setări pentru partajarea fotografiilor pe PC - Configurarea ramei foto
Vizualizarea fotografiilor din Windows Live Space
Vizualizarea fotografiilor prin RSS
Configurarea opţiunilor Rating şi Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) pentru fotografiile de pe un PC
Doresc să actualizez firmware-ul.
Doresc să mă conectez la un monitor cu programul Mini-Monitor.
Setări iniţiale
Pentru a folosi funcţia de partajare wireless oferită cu acest produs, trebuie ca pe computer să ruleze Windows Vista şi trebuie să aveţi un
punct de acces (AP) LAN wireless în apropiere.
Windows XP
Trebuie instalat Windows Media Player 11 sau o versiune ulterioară.
Digital Image Library Starter Edition (DISE)
: Acest program vă permite să modificaţi calificativul fotografiilor de pe rama dvs. foto digitală
prin intermediul PC-ului.
Recomandări la utilizarea ramei foto digitale: Internet Explorer 7.0 sau o versiune ulterioară
1. Choose Your Language
Activaţi rama foto digitală şi selectaţi o limbă.
Puteţi schimba limba în meniul Settings -> Language.
2. Use Wi-Fi network?
Selectaţi dacă utilizaţi o reţea.
3. Choose your Access Point
Este afişată lista punctelor de acces.
Selectaţi identificatorul SSID la care doriţi să vă conectaţi din ecranul
[Choose your Access Point]. Dacă identificatorul SSID la care doriţi să vă
conectaţi nu este afişat, reîmprospătaţi lista SSID apăsând [Refresh] şi
apoi selectaţi identificatorul SSID.
4. Choose Computer
Este afişată lista computerelor. Dacă PC-ul la care doriţi să vă conectaţi
nu este afişat, reîmprospătaţi lista de PC-uri apăsând [Refresh] şi apoi
selectaţi computerul.
5. Finish
Reţeaua şi PC-ul selectate sunt afişate.
După finalizarea operaţiei, puteţi selecta un meniu.
Asiguraţi-vă că setările sunt configurate conform indicaţiilor de mai jos.
În caz contrar, s-ar putea ca PC-ul dvs. să nu fie afişat în listă sau să nu puteţi să vă conectaţi la acesta.
z În Vista, selectaţi Control Panel > Network and Sharing Center > Customize. Verificaţi dacă Location type este setat pe Private.
z Selectaţi Digital Photo Frame din lista Windows Media Player > Library > Media Sharing. Verificaţi dacă este setată pe Allow.
Setări pentru partajarea fotografiilor pe PC - Configurarea Windows Vista
Adăugarea fotografiilor în bibliotecă
Rulaţi Windows Media Player.
Faceţi clic pe fila [Library] din partea de sus.
Faceţi clic pe [Add To Library] din fila [Library].
În fereastra [Add To Library], selectaţi [My
personal folders] din secţiunea [Select the
folders to monitor] şi selectaţi folderul cu
fotografii, apoi faceţi clic pe [Add].
Selectaţi folderul pe care doriţi să îl partajaţi şi
faceţi clic pe [OK] pentru a-l adăuga.
Când faceţi clic pe [OK], fereastra [Add To
Library] se închide şi este afişată fereastra [Add
to Library by Searching Computer]. Aşteptaţi
până la finalizarea operaţiei, apoi faceţi clic pe
[Close].
Verificarea fotografiilor partajate
În Windows Media Player, setaţi la [Picture]
opţiunea Category, de sub simbolul [
partea stângă sus.
,
] din
În [Library], selectaţi Recently added, All Pictures,
Keywords, Date Taken, Rating sau Folder settings
şi verificaţi dacă fotografiile adăugate se află în
bibliotecă.
Setările de partajare pentru opţiunea Accepting Connections a ramei foto.
În fila [Library] faceţi clic pe [Media Sharing].
În fereastra [Media Sharing] bifaţi caseta [Share
my media] din [Sharing settings].
Dacă în fereastra [Media Sharing] nu este afişat
mesajul [Available device], treceţi la punctul 4.
Dacă mesajul este afişat, treceţi la punctul 5.
Faceţi clic pe [Networking], din fereastra [Media
Sharing] şi verificaţi dacă reţeaua curentă este
setată pe [Private network]. În caz contrar,
setaţi-o pe [Private Network].
Dacă reţeaua este setată pe Private network, în
fereastra [Media Sharing] sunt afişate lista
[Available Device] şi butonul [Settings].
În fereastra [Media Sharing], faceţi clic pe
[Settings]. Este afişată fereastra [Media
Sharing-Default Settings].
În fereastra [Media Sharing-Default Settings],
setaţi opţiunea [Media Type] pe [Picture], iar
[Star ratings] şi [Parental ratings] pe [All
ratings] sau pe o valoare din secţiunea [Default
Settings]. Dacă doriţi să adăugaţi un dispozitiv
sau un calculator care să se conecteze automat
la lista bibliotecii, bifaţi caseta [Add new devices
and computers automatically].
Prin opţiunea de partajare cu PC-ul pot fi
transmise numai fotografii.
Setări pentru partajarea fotografiilor pe PC - Configurarea ramei foto
Verificarea conexiunilor de reţea
Verificaţi dacă pictograma de reţea este afişată în
partea stângă sus a ecranului principal.
Dacă pictograma de reţea este afişată, treceţi la
secţiunea Verificarea conexiunilor calculatorului
descrisă mai jos. Dacă nu este afişată, accesaţi
[Settings]-[Network]-[Network Settings].
SSID : Service Set Identifier
Selectaţi identificatorul SSID la care doriţi să vă
conectaţi din ecranul [Choose your Access Point].
Dacă identificatorul SSID la care doriţi să vă conectaţi
nu este afişat, reîmprospătaţi lista SSID apăsând
[Refresh] şi apoi selectaţi identificatorul SSID.
Dacă faceţi această selecţie când identificatorul SSID
este criptat, va fi afişată o fereastră pentru
introducerea parolei. Nu vă puteţi conecta la reţea
decât dacă introduceţi parola corectă.
Verificarea conexiunilor computerului
Este afişată lista computerelor.
Dacă PC-ul la care doriţi să vă conectaţi nu este afişat,
reîmprospătaţi lista de PC-uri apăsând [Refresh] şi apoi
selectaţi computerul.
Reţeaua şi computerul configurate sunt afişate. După
afişarea ferestrei de finalizare, puteţi selecta un meniu.
Vizualizarea fotografiilor din Windows Live Space
Verificarea Windows Live Space şi încărcarea fotografiilor
Dacă nu aveţi un cont MSN (MSN Hotmail, MSN
Messenger, cont Passport) trebuie să creaţi unul. Prin
intermediul contului MSN, accesaţi şi conectaţi-vă la
Windows Live Space (http://spaces.live.com/).
Dacă nu aveţi o pagină, creaţi una şi accesaţi-o.
În pagina dvs., treceţi în modul de editare. Pentru a
adăuga albume şi fotografii, faceţi clic pe butonul
Add din categoria Photos.
Setarea configuraţiei Web
Conectaţi-vă la adresa (URL) din elementul [Web
Configuration Address] aflat în pagina [Settings][Network] a ramei foto digitale, utilizând Internet
Explorer.
Dacă sunteţi conectat, va fi afişată pagina de
întâmpinare. Introduceţi parola din elementul
[Remote Configuration Password] aflat în pagina
[Settings]-[Network] a ramei foto digitale în
elementul [Password] din pagina de întâmpinare.
Apoi faceţi clic pe butonul [sign in].
Puteţi modifica parola (prestabilită: Admin) în
meniul Settings din pagina Samsung Photo
Frame Web Configuration.
Din pagina Samsung Photo Frame Web
Configuration, faceţi clic pe fila [Web Photos] şi
adăugaţi adresa paginii (de ex., dacă este
'http://test.space.live.com', trebuie doar să tastaţi
'test'.) în caseta URL pentru lista de fotografii din
Windows Live Spaces şi faceţi clic pe [Add].
Verificarea fotografiilor de pe Web pe rama foto digitală
Mai întâi verificaţi conexiunile de reţea. (Consultaţi
secţiunea "Vizualizarea pe rama foto digitală a
fotografiilor partajate din Windows Vista" - Operaţiile
care trebuie efectuate pe rama foto digitală" "Verificarea conexiunilor de reţea".)
Din ecranul principal al ramei foto digitale, accesaţi
[Photo]-[Windows Live Space]. Va fi afişată lista de
pagini Web adăugate la Web Configuration.
Selectaţi o pagină. Va fi afişată lista albumelor din
pagina selectată. Dacă selectaţi un album, în partea
dreaptă vor fi afişate miniaturi ale fotografiilor
conţinute.
Vizualizarea fotografiilor prin RSS
Configuraţia Web
Pentru a accesa pagina Web Photos urmaţi
indicaţiile din secţiunea Setarea configuraţiei
Web pentru Windows Live Space. În fereastra
[Web Photos]-[Photo Feeds], lipiţi adresa
copiată în caseta pentru adrese RSS şi faceţi clic
pe [Add].
Ce este o Adresă RSS?
Este adresa care apare în caseta pentru adrese a
paginii web (XML) afişată când faceţi clic pe
pictograma FEED a unui sit de servicii RSS pe
care sunt încărcate fotografii.
Verificarea pe rama foto digitală a fotografiilor din pagina RSS
În ecranul principal al ramei foto digitale,
accesaţi [Web Photo]-[RSS and Web Feeds].
Va fi afişată lista conexiunilor adăugate la
configuraţia Web.
Selectaţi o conexiune din listă. În partea
dreaptă vor fi afişate miniaturile fotografiilor
primite prin conexiunea selectată.
Configurarea opţiunilor Rating şi Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) pentru fotografiile de pe un PC
Windows VISTA
Faceţi clic pe Start - Toate programele - Windows Photo
Gallery pentru a lansa Windows Photo Gallery.
Dacă selectaţi Info din partea superioară a ecranului
Windows Photo Gallery, va apărea în partea dreaptă panoul
cu informaţii despre fotografie.
Selectaţi o fotografie şi modificaţi opţiunile Rating sau Tags
din panoul de informaţii aflat în partea dreaptă.
Windows XP
Faceţi clic pe Start - Toate programele - Microsoft Digital
Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter
Edition 2006 Library.
Va apărea fereastra Microsoft Digital Image Starter Edition
2006 Library.
Selectaţi o fotografie şi configuraţi opţiunile Rating şi Labels
pentru fotografia selectată în partea inferioară a ecranului.
Doresc să actualizez firmware-ul.
Pregătiri
Ramă foto digitală
Fişier firmware actualizat
Card USB de memorie sau dispozitive externe de memorie(SD/MS).
Vizitaţi www.samsung.com pentru cea mai nouă actualizare firmware.
Conectaţi
cardul de
memorie USB
la PC
Conectaţi
cardul de
memorie USB
Dacă sunteţi pregătiţi, conectaţi cardul USB la PC.
Copiaţi pe cardul de memorie USB fişierul firmware actualizat pe care l-aţi descărcat
(Aveţi grijă să copiaţi actualizarea firmware în directorul sursă.)
Deconectaţi cardul USB de la PC şi conectaţi-l la rama foto digitală.
Dacă rama foto digitală este oprită, porniţi-o.
la rama foto
digitală
Actualizarea
Selectaţi [Firmware Update] din pagina [Settings]-[Update/Reset].
După iniţializare, opriţi rama fot digitală, deconectaţi cardul USB şi porniţi din nou rama foto
digitală, pentru siguranţă maximă.
Evoluţia operaţiei de actualizare este afişată pe ecran.
Nu apăsaţi tastele în timpul operaţiei de actualizare.
Nu introduceţi alt card în timpul operaţiei de actualizare.
Nu opriţi rama foto digitală în timpul operaţiei de actualizare.
Pentru a afla dacă operaţia de actualizare a fost finalizată cu succes, verificaţi dacă versiunea
firmware de pe rama foto digitală a fost înlocuită cu cea actualizată.
Doresc să mă conectez la un monitor cu programul Mini-Monitor.
Pe lânga funcţia de afişare a fotografiilor, rama foto digitală vă oferă şi o funcţie Mini-monitor.
Aceasta permite utilizarea ramei foto digitale drept monitor auxiliar. Utilizarea este simplă şi se face
prin conectarea ramei foto la PC printr-un cablu USB. Această funcţie permite lucrul mai eficient la PC
fără a utiliza un monitor suplimentar. Pentru a folosi rama foto digitală ca Mini-Monitor, instalaţi mai
întâi programul Frame Manager. (Reţineţi însă că puteţi utiliza doar o singură ramă foto digitală ca
Mini-Monitor.)
Instalare Frame Manager
Manual de utilizare Frame Manager
Utilizarea ramei dvs. foto digitale ca Mini-Monitor.
Utilizarea ramei dvs. foto digitale ca Mass Storage.
Schiimbarea modului curent cu alt mod
Reglarea luminozităţii
Actualizarea firmware-ului
Cerinţe de sistem
z OS : Windows XP SP2, Vista (32bit)
z Viteza procesorului sistemului : 1.5 GHz
z USB : Controler gazdă USB 2.0
z RAM : 256 MB sau mai mult
Atenţie
1.
Windows XP Service Pack 2 trebuie instalat. Este posibil să nu funcţioneze cu niciun alt sistem de operare decât Windows
XP SP2. Nu răspundem pentru problemele care pot apărea la instalarea sa pe alt sistem de operare decât Windows XP
SP2.
2.
Vă recomandăm un procesor cu frecvenţa de 2,4 GHz sau mai mare. Este posibil ca rama dvs. foto digitală să nu
funcţioneze normal dacă specificaţiile computerului dvs. sunt inferioare celor recomandate.
3.
4.
Asiguraţi-vă că instalaţi rama corect, confirm instrucţiunilor din Ghidul de instalare.
Nu utilizaţi Mini-Monitor ca monitor principal. Nu răspundem pentru nicio problemă care poate surveni dacă nu respectaţi
instrucţiunile. Dacă este utilizată ca monitor principal, ecranul poate rămâne gol.
5.
Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul USB furnizat.
6.
Când utilizaţi rama foto digitală ca Mini-Monitor, niciun buton cu excepţia celui pentru alimentare nu va funcţiona.
7.
Mutaţi programele afişate şi utilizate pe Mini-Monitor în monitorul principal după ce aţi terminat să le utilizaţi.
8.
Pentru anumite carduri video, este posibil ca funcţia Mini-Monitor să nu funcţioneze corect. În acest caz, setaţi opţiunea
Accelerare hardware la Fără.
Pentru a seta opţiunea Accelerare hardware la Fără: Faceţi clic dreapta pe spaţiul de lucru Windows şi selectaţi
Proprietăţi din meniul afişat. Va apărea fereastra Proprietăţi afişare. Faceţi clic pe fila Setări > Avansate >
Depanare. Setaţi valoare pentru Accelerare hardware la Fără..
9.
10.
11.
Nu puteţi utiliza efectul Aero din Windows Vista în timp ce utilizaţi Mini-Monitorul.
Când utilizaţi Windows Vista, unele filme nu vor putea fi redate folosind Mini-Monitorul.
În cazul în care driverul plăcii video este actualizat când Frame Manager este deja instalat, funcţia Mini-Monitor poate să
nu funcţioneze corespunzător. În acest caz, eliminaţi Frame Manager şi instalaţi-l din nou.
12.
Dacă este utilizată funcţia de rotire a Frame Manager, setarea locaţiei curente pentru Mini-Monitor poate să fie schimbată.
Chiar dacă este utilizată funcţia de rotire, ecranul nu va fi afişat ca rotindu-se în fereastra [Proprietăţi de afişare].
Limitare şi recomandare
z Limitare : Accelerarea plăcilor grafice cu programe precum DirectX sau OpenGL nu este acceptată pe ecranul Minimo
deoarece ar necesita emularea unui procesor grafic de către procesorul standard, acest lucru fiind neavantajos. Playerele
media care utilizează DirectX nu funcţionează bine pe ecranul Minimo.
> Exemplu : Player GOM, player VLC
z Recomandare : Nu utlizaţi/rulaţi aplicaţia directX sau openGL pe ecranul Minimo.
|
Specificaţii
|
Fişiere acceptate
Specificaţii
Items
Nume model
Specificaţii
SPF-85V, SPF-86V
Tip
8 "(20 cm)TFT
Rezoluţie
800 x 600
Raport de contrast
400 : 1
Interfaţă
Digital 6 biţi
Panou
Fotografie
Formate
acceptate
Video
Muzică
Memorie încorporată
JPEG: Rezoluţie maximă a imaginii de 3200*2400 (8 Mb)
(Progressive, CMYK JPEG nu este acceptat.)
MPEG4: Advanced Simple Profile (ASP), Audio (MP3), 4 Mbps
WMV: 720x480, Audio (WMA), 2,5 Mbps
MP3: 8~48 KHz, 8~320 Kbps
WMA: 8~48 KHz, 8~320 Kbps
64 MB
Wi-Fi 802.11b/g 2,4 GHz 54 Mbps
WEP: Deschis (64 bi'i, 128 bi'i)
Reţea
WPA-PSK: TKIP, AES
WPA2-PSK: TKIP, AES
USB 2.0
USB
(Up stream (gazdă) x 1, down stream (secundar) x 1)
Suport (Card de memorie)
2 în 1 (SD≤4 GB / MS≤4 GB)
Cardurile SDHC (Capacitate înalta) nu sunt suportate.
Caracteristici
Adaptor electric extern (12 V, 2 A, 24 W)
Baterie
7.4V 770mAH
Alimentare
Normal 10W (Însă, 12 W pentru încărcarea bateriei)
Consum
Mod Oprit (Alimentare oprită): sub 1 W (Chiar dacă alimentarea este oprită, se
pot consuma până la 10 W în timpul încărcării bateriei.)
Sunet
1 W + 1 W (stereo), casti
|
Dimensiuni (LxÎxA)
228 x 187,5 x 46 mm
Greutate
785 g
Este posibil ca forma produsului sa difere în functie de model, iar specificatiile pot fi modificate fara înstiintare
prealabila în scopul îmbunatatirii performantelor.
Echipamente din clasa B (Echipamente pentru comunicarea informatiilor, pentru uz rezidential) Acest
produs este conform cu Directivele privind compatibilitatea electromagnetica pentru uzul rezidential si
poate fi folosit în toate zonele, inclusiv în zonele rezidentiale obisnuite. (Echipamentele din clasa B emit
mai putine unde electromagnetice decât echipamentele din clasa A.)
|
Specificaţii
|
Fişiere acceptate
Fişiere acceptate
Rama foto digitală utilizează modulele :
WinCE 5.0
Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi următoarele site-uri Web:
Site-ul de asistenţă RMI Alchemy Developer(http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf)
|
|
Depanare
|
Terminologie
|
Centre de service
Depanare
În această secţiune sunt listate diverse probleme şi soluţii cu care s-au confruntat utilizatorii în timpul utilizării ramei foto digitale. Când
întâmpinaţi o problemă, consultaţi mai întâi lista de mai jos şi urmaţi instrucţiunile sugerate în cazul în care una acestea de potrivesc
problemei dvs. Dacă problema persistă, contactaţi sau vizitaţi cel mai apropiat centru de service.
Simptome
Dispozitivul nu porneşte.
Cauze şi acţiuni
Verificaţi conexiunile cablului adaptorului şi mufa de alimentare a produsului.
Durează un timp de la pornirea alimentării
până la afişarea unei imagini.
Dacă rezoluţia sau dimensiunea fişierului este mai mare, este posibil ca
Trecerea la următoarea fotografie durează
fotografia să fie afişată încet pe ecran.
un timp.
Am conectat un dispozitiv extern, însă
acesta nu funcţionează.
Mai există încă spaţiu în memoria ramei,
însă nu mai pot copia fotografii.
Culoarea ecranului este prea ştearsă sau
întunecată.
Nicio diaporamă nu este redată automat.
Verificaţi conexiunile cablului de legătură dintre produs şi dispozitivul extern.
Dispozitivul USB trebuie să accepte sistemul Linux. Verificaţi dacă dispozitivul
dvs. USB acceptă Linux.
Creaţi un folder în memoria ramei şi copiaţi-vă fotografiile în acel folder.
Puteţi ajusta luminozitatea în meniul Settings.
Setaţi [Starting Mode] din [Settings-Preference] la [Slideshow].
În timpul redării unui film, imaginea este
Imaginea nu este afişată deoarece codecul video al fişierului nu este acceptat.
afişată, însă nu există sunet.
Codecurile acceptate sunt MPEG4 şi WMV9.
Filmul este redat numai sonor. Este afişat
Modificaţi volumul.
un ecran gol.
Verificaţi dacă fişierul conţine informaţiile de sunet.
Opţiunile Auto On şi Auto Off nu
funcţionează.
Opţiunea [Button Sound] este setată la
On, însă niciun buton nu emite sunete
când este acţionat.
Dacă opţiunile Auto On şi Auto Off sunt setate la aceeaşi valoare, acestea nu
vor funcţiona.
Verificaţi setările pentru oră.
Sunetul de acţionare a butonului nu se va auzi în timpul redării unui fişier
[Background Music, Music sau Movie].
Verificaţi dacă punctul de acces conectat la rama foto digitală se poate conecta
la Internet.
Rama mea foto digitală nu acceptă o
Dimensiunea maximă permisă pentru un fişier foto Web este de 4,2 MB.
fotografie de pe Internet.
(Dimensiunea maximă permisă pentru un fişier este de 8,5 MB.)
Numai fişierele JPEG sunt disponibile pe Web sau flux (mai mari de 400X240
pixeli).
Am încercat să modific caracteristicile unei
|
imagini în Windows Media Player, însă
După modificarea caracteristicilor, opriţi şi porniţi Windows Media Player.
acestea nu se modifică.
Am încercat să modific numele ramei mele
foto digitale, însă acesta nu poate fi
modificat.
Eliminaţi produsul din Windows Media Player (Library/Media Sharing) şi
reporniţi rama foto digitală şi computerul.
Verificaţi dacă rama foto digitală şi PC-ul sunt conectate la acelaşi punct de
Nu pot să conectez rama foto digitală la
Windows Media Player de pe PC.
acces (AP).
Vista: Verificaţi dacă este selectat [Control Panel/Network and Sharing
Center/Customize/Location Type/Personal].
Vista/XP: Selectaţi rama foto digitală în [Library/Media Sharing] din [Windows
Media Player] şi verificaţi dacă este setată la [Allow].
Verificaţi dacă este instalat programul FrameManager.
Pictograma FrameManager nu este
Selectaţi Start - Programe - Samsung - FrameManager pentru a reporni
afişată.
FrameManager.
Reporniţi computerul.
Verificaţi dacă funcţia de blocare a butoanelor este activată.
Dacă menţineţi apăsat butonul MENU mai mult de cinci (5) secunde, funcţia de
Am apăsat un buton, însă acesta nu
blocare a butoanelor este activată. Dacă apăsaţi un buton, acesta nu va
funcţionează.
funcţiona.
Pentru a dezactiva funcţia de blocare a butoanelor, menţineţi din nou apăsat
butonul MENU mai mult de cinci (5) secunde.
|
Depanare
|
Terminologie
|
Centre de service
Terminologie
Condiţii
Descriere
MPEG4 este o tehnologie de compresie video pentru comunicaţii, care permite
implementarea formatelor multimedia bidirecţionale. Această tehnologie a fost
MPEG4
dezvoltată pentru a permite transmiterea filmelor prin linii de comunicaţii cu
(Motion Picture Expert Group4)
viteză redusă pe Internet sau de comunicaţii mobile. Acest format este utilizat
pe PC-uri, TV şi telefoane mobile. Un film în format MPEG4 se numeşte fişier
MPG sau MPEG.
WMV9
(Windows Media Video9)
Un codec video în format MPEG4, dezvoltat de Microsoft
MP3 este o tehnologie de compresie audio de calitate superioară. Această
MP3
(MPEG Audio Layer-3)
tehnologie oferă o compresie de 50 de ori mai mare decât cea pe CD.
Deoarece asigură o rată de compresie cu calitate ridicată şi dimensiuni reduse,
această tehnologie este utilizată pe Internet, pentru transmisii radio, etc. Un
fişier audio în format MP3 se numeşte fişier MP3 file.
JPEG este o tehnologie de compresie a imaginilor. Aceasta oferă cea mai mică
JPEG
(Joint Photographic Coding Expert
Group)
pierdere a calităţii imaginii dintre toate tehnologiile de compresie. Este utilizată
de obicei pentru transmiterea fişierelor multimedia pe Internet sau prin alte
mijloace. Un fişier imagine în format JPEG se numeşte fişier JPEG sau JPG. De
obicei, un fişier JPEG este creat prin realizarea unei fotografii cu o cameră
digitală, transferarea pe calculator şi apoi comprimarea în format JPEG.
Un SD card este un card de memorie Flash de dimensiunea unui timbru.
Acesta oferă stabilitate şi capacitate superioară. Acest tip de card este utilizat
SD Card
(Secure Digital Card)
în special pentru diverse produse digitale, cum sunt PDA-urile, camerele
digitale, MP3 playerele, telefoanele celulare, şi laptopurile. Aspectul cadrului
este similar cu cel al unui MMC, dar numărul de pini şi grosimea diferă. De
asemenea, are o funcţie de setare a parolei, pentru a asigura securitatea
datelor.
Cablu USB
1) TIP A-B
Utilizaţi terminalul up stream când vă conectaţi la un PC. Acest produs acceptă
USB 2.0. Împreună cu produsul este livrat un cablu de tip A-B utilizat pentru a
conecta rama foto digitală la un PC. Tipul A este conectorul USB utilizat pentru
a realiza conectarea la un PC. Tipul B este conectorul USB utilizat pentru a
|
realiza conectarea la un dispozitiv extern. Puteţi conecta rama foto digitală la
un PC utilizând un cablu USB de tip A-B.
Cablu USB
Utilizaţi acest tip de cablu când conectaţi mufa down stream. Acest produs
2) Cablu pentru conectarea altor
acceptă USB 2.0. Când conectaţi un dispozitiv extern la portul down stream,
dispozitive
utilizaţi cablul USB livrat cu dispozitivul respectiv.
Când utilizaţi un telefon mobil, veţi auzi frecvent termenul "repetor." Într-o
reţea LAN, AP joacă rolul unui repetor. Acesta este un echipament intermediar
prin care primesc semnal plăcile de reţea LAN wireless. Un telefon mobil
AP
realizează un apel printr-un repetor, iar o placă de reţea LAN wireless trimite şi
(Access Point)
primeşte date prin AP.
SSID este un identificator unic pe 32 de biţi, ataşat la fiecare antet al tuturor
pachetelor transmise într-o reţea LAN wireless. Acesta este utilizat ca parolă
când un dispozitiv wireless se conectează la un BBS (Basic Service Set).
SSID
Deoarece SSID permite diferenţierea unei reţele LAN wireless de alte reţele
(Service Set Identifier)
LAN wireless, toate punctele de acces (AP) şi dispozitivele wireless care doresc
să acceseze reţeaua LAN wireless trebuie să utilizeze acelaşi SSID. Dacă un
dispoztiv nu are acces la SSID-ul unic al unui BBS, nu se poate conecta la acel
BBS.
|
Depanare
|
Terminologie
|
Centre de service
Centre de service
Dacă aveţi nevoie de service pentru un produs, contactaţi sau vizitaţi un centru de service Samsung.
Pentru servicii pentru conexiunea de reţea şi server.
Centre de service
Site-ul web Samsung Electronics
Contacte
http://www.samsung.com
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the
SAMSUNG customer care center.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com/ar
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
|
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be
BELGIUM
(Dutch)
02 201 2418
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG (726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
CHINA
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
HONG KONG : 3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
1800 110011
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
THAILAND
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
http://www.samsung.com/sg
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising