Samsung SPF-85P Manual de utilizare

Samsung SPF-85P Manual de utilizare
|
Simboluri privind
siguranţa
| Alimentare |
Instalare
|
Utilizare şi
curăţare
|
Simboluri privind siguranţa
Aveţi grijă să urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a preveni producerea de accidente şi deteriorarea produsului, datorită utilizării
necorespunzătoare.
Nerespectarea indicaţiilor însoţitoare poate provoca vătămări grave sau deces.
Nerespectarea indicaţiilor însoţitoare poate conduce la vătămări corporale minore sau la pagube materiale.
|
Simboluri privind
siguranţa
| Alimentare |
Instalare
|
Utilizare şi
curăţare
Alimentare
Introduceţi ştecherul astfel încât să fie bine fixat.
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la incendii.
Nu utilizaţi ştechere, cabluri sau prize deteriorate, deoarece pot conduce la
electrocutare sau incendiu.
Nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude, deoarece riscaţi să vă electrocutaţi.
|
Nu conectaţi mai multe aparate la o singură priză, deoarece o priză supraîncălzită
poate provoca incendii.
Nu utilizaţi forţa pentru a trage cablul de alimentare. Nu amplasaţi obiecte grele
pe cablul de alimentare, deoarece există pericolul de electrocutare sau de
incendiu.
Înainte de a muta produsul, aveţi grijă să opriţi alimentarea cu energie electric şi
să deconectaţi cablul din priză. De asemenea, aveţi grijă să deconectaţi cablurile
de legătură de la celelalte dispozitive.
z
Mutând produsul fără a deconecta cablul de alimentare riscaţi să-l deterioraţi, să vă
electrocutaţi sau să provocaţi un incendiu.
Pentru a deconecta cablul de la priză, prindeţi şi trageţi de ştecher. Dacă trageţi de
cablu s-ar putea să îl deterioraţi.
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate provoca incendii sau pornirea necorespunzătoare
a produsului.
Înainte de a curăţa produsul, asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de alimentare.
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Evitaţi prezenţa produsului în spaţii expuse la ulei, fum sau umezeală; nu trebuie
montat în interiorul unui autovehicul.
z
Acest lucru poate cauza o funcţionare defectuoasă a aparatului, şoc electric sau un
z
În mod special evitaţi să utilizaţi monitorul lângă apă sau în aer liber unde ar putea fi
incendiu.
expus la intemperii.
Nu instalaţi produsul lângă echipamente care se încălzesc.
z
Există riscul de incendii.
|
Simboluri privind
siguranţa
| Alimentare |
Instalare
|
Utilizare şi
curăţare
|
Instalare
Când instalaţi un produs pe un dulap sau un raft, nu lăsaţi partea din faţă a
produsului să depăşească limita acestuia.
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate determina căderea produsului, fapt ce produce
defectarea acestuia sau vătămarea corporală.
Nu amplasaţi cablul de alimentare în apropierea unei surse de căldură, deoarece
acesta se poate topi, conducând la electrocutare sau incendiu.
Nu instalaţi produsul în locuri expuse la grăsimi, fum, umezeală, apă sau apă de
ploaie sau într-un vehicul.
z
Contactul produsului cu oricare dintre aceste materiale poate conduce la electrocutare
sau incendiu.
În caz de tunete sau fulgere, deconectaţi cablul de alimentare.
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Când îl instalaţi, aşezaţi produsul jos cu grijă.
z
În caz contrar, riscaţi să deterioraţi produsul sau să vă accidentaţi.
Nu scăpaţi produsul în timpul mutării acestuia, deoarece există riscul deteriorării
produsului sau producerii de vătămări personale.
Nu instalaţi produsul într-o locaţie aflată la îndemâna copiilor.
z
Există pericolul ca produsul să cadă şi să determine vătămări corporale.
|
Simboluri privind
siguranţa
| Alimentare |
Instalare
|
Utilizare şi
curăţare
|
Utilizare şi curăţare
Nu introduceţi obiecte metalice (de ex. furculiţe, sârme sau burghie) sau obiecte
inflamabile (de ex. hârtie sau chibrituri) în porturile din spatele produsului,
deoarece există pericolul de electrocutare sau de incendiu.
z
Dacă produsul intră în contact cu apa sau cu altă substanţă străină, opriţi dispozitivul,
deconectaţi cablul de alimentare de al priză şi contactaţi un centru de service.
Nu demontaţi, reparaţi sau modificaţi produsul singuri.
z
Dacă produsul necesită lucrări de reparaţie, contactaţi un centru de service.
Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Dacă auziţi un sunet ciudat, simţiţi un miros de ars sau observaţi fum, deconectaţi
imediat cablul de alimentare şi contactaţi un centru de service.
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Îndepărtaţi întotdeauna praful şi apa de pe ştifturile şi conexiunile ştecherului.
z
Nerespectarea acestor indicaţii poate conduce la electrocutare sau incendiu.
Înainte de a curăţa produsul, deconectaţi ştecherul şi utilizaţi o cârpă moale şi
uscată.
z
Nu utilizaţi nici un fel de substanţe chimice, precum benzen, alcool, diluant, insecticid,
odorizant de cameră, lubrifiant, detergent sau ceară.
Deconectaţi cablul de alimentare dacă nu utilizaţi produsul pentru o perioadă
îndelungată.
z
Praful în exces poate genera încălzirea sau aprinderea, ce conduc la electrocutare sau
incendiu.
Dacă produsul trebuie instalat într-o locaţie anume, diferită de condiţiile normale,
consultaţi unul dintre inginerii noştri de service deoarece s-ar putea ca produsul să
întâmpine probleme grave datorate mediului înconjurător.
z
Acest avertisment se referă la locaţiile expuse prafului excesiv, substanţelor chimice,
temperaturilor ridicate sau scăzute, umidităţii sau la cazul în care produsul este utilizat o
perioadă lungă de timp, fără întrerupere.
Dacă a fost scăpat pe jos sau carcasa acestuia este avariată, opriţi-l şi deconectaţi
ştecherul.
z
Utilizarea produsului fără a vă asigura că nu a fost avariat poate conduce la electrocutare
şi incendiu. Vă rugăm să contactaţi un centru de service.
Casarea corectă a acestui produs
(Echipamente electrice şi electronice) - numai pentru Europa
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme de colectare
separată)
Acest marcaj afişat pe produs sau în documentaţie indică faptul că acesta nu trebuie casat cu alte
deşeuri menajere la sfârşitul duratei sale de funcţionare. Pentru a împiedica impactul negativ
asupra mediului sau a sănătăţii omului, datorat aruncării necontrolate a deşeurilor, vă rugăm să
separaţi produsul de alte tipuri de deşeuri şi să îl reciclaţi în mod responsabil pentru a promova
reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul cu amănuntul din localitatea de unde au
achiziţionat acest produs sau agenţia guvernamentală locală pentru a afla detalii despre locul şi
modalitatea în care pot preda acest articol pentru a fi reciclat ecologic.
Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile din
contractul de achiziţie. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deşeuri comerciale pentru
casare.
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
- numai pentru Europa
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających
oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu
użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia
symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości
przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną
poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub
środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać
baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu
baterii.
|Caracteristici | Componente |
Partea
frontală
|
Partea
|
posterioară
Partea
laterală
|
Caracteristici
Extinderea memoriei încorporate folosind carduri de memorie. Vizualizare instantanee a imaginilor stocate.
Funcţie pentru muzică în fundal.
Poate fi utilizată cu bateria o anumită perioadă de timp, fără a fi conectată la o priză electrică.
Oferă o funcţie Mini-Monitor.
Design elegant
Un produs cu aspect elegant şi de calitate, care poate fi utilizat ca obiect decorativ pe un birou sau o masă
Stativul rotativ permite poziţionarea verticală sau orizontală
|Caracteristici | Componente |
Partea
frontală
|
Partea
posterioară
|
Partea
laterală
Verificaţi dacă toate componentele sunt conţinute în pachetul livrat.
Dacă lipseşte ceva, contactaţi distribuitorul local de la care aţi achiziţionat produsul. Pentru articole opţionale, contactaţi un centru de
service.
Nu utilizaţi alt adaptor de alimentare în afara celui livrat cu produsul.
Componente
Ramă foto digitală
(Culoarea şi forma produsului pot varia în funcţie de model.)
Manual
|
Iniţiere rapidă
Garanţie
Manual de utilizare
(Nu este disponibilă în toate ţările)
Cabluri
Cablu de alimentare
Cablu USB
Adaptor de alimentare
(Tip A-mini B)
|Caracteristici | Componente |
Partea
frontală
|
Partea
posterioară
|
Partea
laterală
|
Partea frontală
Culoarea şi forma produsului pot varia în funcţie de model.
Acest produs are comenzi tactile. Dacă atingeţi uşor un buton din partea dreaptă a produsului, LED-ul acestuia se va aprinde.
Când LED-ul butonului este aprins, puteţi opera meniul fiecărui buton.
[MENU] Butonul Meniu
Afişează fereastra de meniu în colţul din stânga-jos a ecranului.
[
Utilizat pentru deplasare în sus.
] Butonul Sus
[ ] Butonul Stânga
Utilizat pentru deplasare la stânga.
[ ] Butonul Dreapta
Utilizat pentru deplasare la dreapta.
[
] Butonul Jos
Utilizat pentru deplasare în jos.
[
] Butonul Enter
Utilizat pentru selectare.
[
] Butonul Înapoi
Reveniţi la meniul anterior.
[
] Butonul Diaporamă
Redaţi sau întrerupeţi diaporama.
|Caracteristici | Componente |
Partea posterioară
Culoarea şi forma produsului pot varia în funcţie de model.
Partea
frontală
|
Partea
posterioară
|
Partea
laterală
|
Conectaţi adaptorul de alimentare la această mufă.
Conector de
Conectaţi cablul de alimentare la mufa adaptorului.
alimentare
[ ] Buton de
alimentare
Porneşte sau opreşte produsul.
Stativ
Stativul permite instalarea atât pe orizontală, cât şi pe verticală.
Suport pentru
Menţine produsul în poziţie pe suprafeţe alunecoase.
prevenirea alunecării
Mufă pentru service
Aceasta este o mufă destinată exclusiv depanării produsului. Nu o utilizaţi în mod arbitrar.
Blocare Kensington
Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea fizică a sistemului atunci când
acesta este utilizat într-un spaţiu public. (Dispozitivul de blocare trebuie achiziţionat separat.)
|Caracteristici | Componente |
Partea
frontală
|
Partea
posterioară
|
Partea
laterală
Partea laterală
Culoarea şi forma produsului pot varia în funcţie de model.
Difuzor
Puteţi asculta sunetul fără a conecta un alt difuzor.
Conectaţi căştile la mufa pentru căşti.
Mufă pentru căşti
MEMORY CARD
Vă permite să inseraţi un card de memorie opţional. (Este util numai pentru carduri SD/MS)
Conectaţi un PC sau un dispozitiv extern utilizând un cablu USB.
|
Mufă Up stream
Conectaţi rama foto digitală la mufa USB a unui PC printr-un
cablu USB.
(Compatibilă cu dispozitive USB 2.0)
Pentru a conecta rama foto digitală la un PC prin mufa Up stream, utilizaţi cablul USB
(Tip A - mini B) livrat cu produsul.
Mufă Down stream
Conectaţi rama foto digitală la un dispozitiv de stocare
compatibil USB.
(Inseraţi dispozitivul de stocare USB)
| Alimentare |
USB
|
Card de
memorie
|
CAlimentare
Conectaţi adaptorul de alimentare la
mufa corespunzătoare din spatele produsului.
Conectaţi cablul de alimentare la adaptor.
Conectaţi cablul de alimentare al produsului la o priză din apropiere.
Apăsaţi butonul [
] pentru a porni alimentarea.
| Alimentare |
USB
USB
|
Card de
memorie
|
Mufă Up stream
Utilizată pentru conectarea ramei foto digitale la PC.
Când conectaţi rama foto digitală la PC prin intermediul unei mufe Up stream, utilizaţi cablul USB
livrat cu produsul.
Mufă Down
Utilizată pentru conectarea unui dispozitiv extern cu USB la rama foto digitală.
stream
În cazul în care conectaţi o unitate de memorie USB la un hub USB sau la o extensie USB, este
posibil să nu fie recunoscută. În consecinţă, asiguraţi-vă că unitatea de memorie USB este introdusă
direct în portul USB.
Când conectaţi un dispozitiv extern la portul Down stream, utilizaţi cablul USB livrat cu dispozitivul
respectiv.
Samsung nu îşi asumă responsabilitatea pentru defectarea dispozitivelor externe, cauzată de utilizarea
unui alt cablu în afara celor standard specificate pentru fiecare dispozitiv.
Anumite produse externe au cabluri care nu sunt conforme cu standardele USB. De aceea pot
provoca defecţiuni.
Dacă un dispozitiv extern de stocare nu funcţionează corespunzător în momentul conectării la rama
foto digitală, încercaţi să-l conectaţi la PC. Dacă nu funcţionează normal nici când este conectat la PC,
contactaţi un centru de service pentru dispozitivul respectiv.
Conectaţi la mufa Up stream a ramei foto digitale.
Conectaţi mufa USB a PC-ului.
| Alimentare |
card de memorie
USB
|
Card de
memorie
|
MEMORYCARD
Glisaţi cardul în direcţia indicată pe partea superioară a acestuia.
Dacă nu este acţionat niciun buton timp de zece (10) minute, economizorul de ecran începe să protejeze monitorul.
Totuşi, economizorul de ecran nu porneşte în modul de diaporamă.
Dacă nu este acţionat niciun buton timp de zece (10) minute şi economizorul de ecran porneşte în timpul redării muzicii, numele
fişierului redat este afişat pe economizorul de ecran.
Acest produs are comenzi tactile. Dacă atingeţi uşor secţiunea cu butoane din partea dreaptă a produsului, LED-urile butoanelor se
aprind.
Când LED-urile butoanelor sunt aprinse, fiecare buton poate fi acţionat prin atingere.
| Ghidul utilizatorului
Photo
|
|
Music
|
Clock & Alarm |
Settings
Ghidul utilizatorului
Butoane
Meniu
Descriere
Accesează sau părăseşte un meniu.
MENU
Menţineţi apăsat butonul MENU mai mult de cinci (5) secunde. Toate LED-urile butoanelor vor clipi de
două ori şi funcţia de blocare a butoanelor va fi activată. Pentru a dezactiva funcţia de blocare a
butoanelor, menţineţi din nou apăsat butonul MENU mai mult de cinci (5) secunde.
,
, ,
Parcurge elementele şi reglează valorile.
Selectează o funcţie.
Revine la ecranul anterior.
Menţineţi apăsat acest buton timp de cinci (2) secunde pentru a reveni la ecranul principal.
Redă sau întrerupe o diaporamă.
La redarea unei diaporame prin apăsarea butonului [ ], sunt redate fotografiile din locaţia ultimei
fotografii afişate. Dacă fotografiile aflate în locaţia ultimei fotografii afişate au fost îndepărtate, acestea
sunt căutate automat şi apoi redate într-o diaporamă.
Indicaţiile de stare de pe ecran
Afişaj
Descriere
Acest indicator este afişat când este conectat un dispozitiv USB.
Acest indicator este afişat când este conectat un card de memorie SD/MS.
Indicatori pentru baterie
Afişaj
Descriere
Este afişat când bateria este utilizată având cablul de alimentare conectat şi bateria este în curs de
|
încărcare.
Este afişat când bateria este încărcată complet şi cablul de alimentare este conectat.
Este afişat când bateria este încărcată complet.
Este afişat când s-a consumat aproximativ 25% din energia bateriei.
Este afişat când s-a consumat aproximativ 50% din energia bateriei.
Este afişat când s-a consumat aproximativ 75% din energia bateriei.
Este afişat când s-a consumat aproximativ 95% din energia bateriei. Când apare acest indicator, ecranul
trece automat la ecranul principal şi pictograma pentru baterie descărcată clipeşte în centrul ecranului, iar
alimentarea este oprită. În timp ce pictograma pentru baterie descărcată clipeşte, nu puteţi accesa niciun
submeniu.
Încărcarea completă a bateriei durează aproximativ (2) ore când este descărcată complet.
Când bateria este încărcată complet, diaporama poate continua timp de aproximativ o (1) oră în starea implicită (Volum 70,
Luminozitate 70).
Timpul de utilizare a bateriei poate diferi în funcţie de setări (luminozitate, volum etc.).
Când bateria internă este încărcată completă şi adaptorul de alimentare este deconectat mai mult de 3 zile, bateria se va
descărca.Dacă bateria internă este descărcată complet, vă rugăm să conectaţi adaptorul de alimentare pentru a o reîncărca
şi setaţi din nou ora.
Durata de viaţă a bateriei scade pe măsură ce timpul de utilizare a produsului creşte.
Bateria reîncărcabilă încorporată în acest produs nu poate fi schimbată de utilizator. Pentru informaţii despre înlocuirea
acesteia, contactaţi furnizorul de servicii.
| Ghidul utilizatorului
Photo
|
|
Music
|
Clock & Alarm |
Photo
La selectarea unui folder
Dacă apăsaţi butonul Menu, meniul elementului selectat este afişat pe ecran.
Meniu
Descriere
Open
Deschide folderul selectat.
Copy
Copiază folderul selectat.
Delete
Şterge folderul selectat.
Meniul afişat la selectarea unei miniaturi.
Settings
|
Dacă apăsaţi butonul Menu, meniul elementului selectat este afişat pe ecran.
Submeniu
Meniu
Start Slideshow
Copy
Copy All Files
Delete
Delete All Files
Set as Background
Descriere
Porneşte o diaporamă
Copiază fişierul selectat pe un alt dispozitiv de stocare.
(Se activează când este conectat un dispozitiv de stocare.)
Copiază toate fişierele pe un alt dispozitiv de stocare.
(Se activează când este conectat un dispozitiv de stocare.)
Şterge fişierul selectat.
Şterge toate fişierele.
Setează imaginea selectată ca fundal pentru ecranul principal.
În acest moment, modul selectat pentru fundal este comutat automat la Custom.
La copierea unei fotografii dintr-un dispozitiv de stocare extern (SD/MS, memorie USB) în memoria ramei, dacă opţiunea
[Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] este setată la [Resized], dimensiunea (calitatea ecranului) fotografiei este redusă
automat înainte de salvare, pentru a încăpea pe ecranul ramei dvs. foto digitale, iar EXIF (informaţiile despre cameră) salvate
în fotografie sunt eliminate. În consecinţă, asiguraţi-vă că folosiţi în rama foto digitală numai fotografii salvate în memoria
acesteia.
Copierea mai multor fişiere simultan poate dura un timp îndelungat.
Meniul Slideshow
Dacă apăsaţi butonul Menu, meniul elementului selectat este afişat pe ecran.
Doar fotografiile cu rezoluţie mai mică de 8000 (lăţime) * 8000 (înălţime) pixeli pot fi afişate pe ecran.
Acest produs poate accepta doar până la 4.000 de imagini. Dacă sunt mai mult de 4.000 de imagini, diaporama nu va fi
redată pentru imaginile rămase.
Meniu OSD superior
Submeniu OSD
Meniu OSD detaliat
Descriere
No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Mosaic, Checker, Dissolve, Wipe,
Effect
Extend, Silk, Corner, Wheel, Ellipse, Random
Selectaţi efectul pentru afişarea imaginilor pe ecran.
Speed
Slide Show Settings
Fast, Normal, Slow
Selectaţi o viteză dintre Fast, Normal şi Slow.
All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in Folder,
Mode
Repeat one photo
Selectaţi Repeat pentru afişarea imaginilor.
Display Clock
On, Off
Selectează dacă să se afişeze simultan diaporama şi ora curentă.
0~100
Brightness
Reglaţi luminozitatea între nivelul 0 şi 100.
Original, 90°, 180°, 270°
Rotate
Selectaţi una dintre opţiunile Original, 90°, 180° şi 270°.
x1, x2, x4
Zoom
Selectaţi aceasta dacă doriţi să măriţi o fotografie. O puteţi mări de 2 sau de 4 ori.
Dimensiunea x1 este considerată atunci când imaginea este setată la Fit to Width.
Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen
Puteţi selecta cum să fie ajustate dimensiunile fotografiilor la afişarea lor pe ecran.
: Când dimensiunea fotografiei este mai mare decât dimensiunea ecranului, aceasta este
Original Fit
potrivită la dimensiunea ecranului.
Auto Fit
: Dacă dimensiunea fotografiei este mai mare sau mai mică decât dimensiunea ecranului,
aceasta este redimensionată astfel încât să se potrivească
Aspect Ratio
cu dimensiunea ecranului.
Fit To Width
: Fotografiile sunt afişate astfel încât să se potrivească cu lăţimea ecranului. Este posibil să
se decupeze o porţiune orizontală sau verticală
din fotografie, însă nu se produc distorsiuni.
Fit To Screen : Fotografiile sunt afişate la rezoluţia 800*600.
(Imaginea fotografiei poate fi distorsionată.)
Delete
Set as Background
Şterge o fotografie afişată în diaporamă.
Setează imaginea selectată curent ca fundal pentru ecranul principal.
On, Off, Music Setting
Dacă selectaţi [Settings] din [Background] apăsând butonul MENU, fişierele muzicale din folderul în care
Background Music
se află ultimul fişier muzical redat sunt redate ca muzică de fundal. (Dacă fişierele muzicale pentru fundal
din folderul în care se află ultimul fişiere muzical redat au fost eliminate, acestea sunt căutate şi redate
automat.) Pentru a seta un fişier muzical drept muzică de fundal, selectaţi [Music Settings] din
[Background Music] şi selectaţi un fişier muzical din memoria ramei foto sau de pe dispozitivul extern de
stocare conectat.
Funcţii directe
Meniu
MENU
Descriere
Deschide meniul OSD şi iese din meniu.
Redă fişierul următor.
Redă fişierul anterior.
Reglează volumul.
Redă şi întrerupe un fişier.
Redă sau întrerupe o diaporamă.
| Ghidul utilizatorului
|
Photo
|
Music
|
Clock & Alarm |
Settings
|
Music
Meniul afişat la selectarea unei liste.
Dacă apăsaţi butonul Menu, meniul elementului selectat este afişat pe ecran.
Submeniu
Meniu
Play Music
Play Mode
Descriere
Redă un fişier.
All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
Selectează modul de redare.
Copy
Copy All Files
Delete
Delete All Files
Copiază fişierul selectat pe un alt dispozitiv de stocare.
(Se activează când este conectat un dispozitiv de stocare.)
Copiază toate fişierele pe un alt dispozitiv de stocare.
(Se activează când este conectat un dispozitiv de stocare.)
Şterge fişierul selectat.
Şterge toate fişierele.
Meniul afişat în timpul redării
Dacă apăsaţi butonul Menu, meniul elementului selectat este afişat pe ecran.
Submeniu
Meniu
Play Mode
Descriere
All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
Selectează modul de redare.
Funcţii directe
Meniu
MENU
Descriere
Deschide meniul OSD şi iese din meniu.
Redă fişierul următor.
Redă fişierul anterior.
Reglează volumul.
Redă şi întrerupe un fişier.
Începe o diaporamă
| Ghidul utilizatorului
|
Photo
Music
|
|
Clock & Alarm |
Settings
Clock & Alarm
Dacă apăsaţi butonul Menu, meniul elementului selectat este afişat pe ecran.
Meniu
Submeniu
Meniu detaliat
Descriere
Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (când Time Format este setat la 12 Hours).
Date and Time
Month, Day, Year, Hours, Minutes (când Time Format este setat la 24 Hours).
Setează data şi ora.
12 Hours, 24 Hours
Time Format
Pentru Time Format, puteţi selecta 12 Hours sau 24 Hours.
Dacă este selectat formatul de 24 de ore, nu poate fi selectată opţiunea am/pm.
Date Format
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Puteţi selecta formatul în care să fie afişată data.
Clock Type
Analog, Digital, Clock & Calendar
Puteţi selecta tipul ceasului.
Activation
Set time
Clock & Alarm
Yes, No
Manual, After 10min, After 20min, After 30min.
Hours
1~12
Minutes
00~59
am/pm
am, pm
Repeat
Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday
Sound
Sound 1, Sound 2, Sound 3
|
Volume
0~100
Puteţi seta o alarmă.
| Ghidul utilizatorului
|
Photo
|
Music
|
Clock & Alarm |
Settings
Settings
Settings
Meniu
Submeniu
Meniu detaliat
Descriere
Language
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский,
Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語,한국어
Puteţi selecta limba pentru produs.
Brightness
0~100
Reglează luminozitatea ecranului.
Auto Fit Portrait Photo
Off, On
Dacă rama foto digitală este aşezată orizontal, imaginea portret este răsucită automat pentru a putea afişa
întreaga imagine pe rama foto digitală.
Options
Button Sound
Off, Low, Medium, High
Puteţi activa sau dezactiva sunetele emise la operarea butoanelor produsului.
Volume
0~100
Reglează volumul.
Frame Memory Copy
Original Size, Resized
La copierea unei fotografii dintr-un dispozitiv de stocare extern (SD/MS, memorie USB) în memoria ramei, dacă
opţiunea [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] este setată la [Resized], dimensiunea (calitatea ecranului)
fotografiei este redusă automat înainte de salvare, pentru a putea încăpea pe ecranul ramei dvs. foto digitale,
iar EXIF (informaţiile despre cameră) salvate în fotografie sunt eliminate. În consecinţă, asiguraţi-vă că folosiţi
în rama foto digitală numai fotografii salvate în memoria acesteia.
Starting Mode
Home, Last Mode, Slideshow
Puteţi selecta primul ecran care să fie afişat la pornirea alimentării.
Screen Saver
Slideshow, Clock
Puteţi selecta tipul economizorului de ecran.
Dacă niciun buton nu este apăsat timp de zece (10) minute, economizorul de ecran este activat.
Home Background
Default, Custom
|
Puteţi seta fundalul ecranului pentru meniul principal.
Auto Picture On/Off
Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat
Când se ajunge la [Off Time], celelalte operaţii sunt oprite şi ecranul este stins. Când se ajunge la [On Time],
Preferences
ecranul este aprins, iar starea de funcţionare anterioară este reluată.
Dacă ecranul este stins înainte de a se ajunge la [Off Time], apăsaţi orice buton cu excepţia celui pentru
alimentare pentru a afişa din nou ecranul.
Dacă produsul este utilizat ca Mini-Monitor sau dispozitiv de stocare în masă conectat la PC printrun cablu USB, ecranul nu va fi dezactivat chiar dacă se ajunge la Off Time.
Puteţi actualiza produsul utilizând o unitate de memorie USB sau un card de
Firmware Update
memorie (SD/MS).
Pentru cel mai recent fişier de firmware, vizitaţi www.samsung.com.
Reset Settings
Update/Reset
Yes, No
Iniţializează setările la valorile prestabilite din fabrică.
Product Information
Model, Firmware Version
Puteţi consulta informaţii despre produs.
Doresc să actualizez firmware-ul.
Pregătiri
Ramă foto digitală
Fişier de actualizare firmware.
Card USB de memorie sau dispozitive externe de memorie (SD/MS)
Vă rugăm să vizitaţi site-ul www.samsung.com pentru cele mai noi actualizări de firmware.
Conectaţi
cardul de
memorie USB
la PC
Conectaţi
cardul de
memorie USB
Dacă sunteţi pregătit, conectaţi cardul de memorie USB la PC.
Copiaţi pe cardul de memorie USB fişierul de actualizare a firmware-ului pe care l-aţi descărcat.
(Aveţi grijă să copiaţi fişierul de actualizare a firmware-ului în directorul sursă.)
Deconectaţi cardul de memorie USB de la PC şi conectaţi-l la rama foto digitală.
Dacă rama foto digitală este oprită, porniţi-o.
la rama foto
digitală
Actualizarea
Selectaţi [Firmware Update] din pagina [Settings]-[Update/Reset].
Evoluţia operaţiei de actualizare este afişată pe ecran.
După finalizarea actualizării, opriţi rama foto digitală, deconectaţi cardul de memorie USB şi
porniţi din nou rama foto digitală, pentru siguranţă maximă.
Nu deconectaţi cardul de memorie USB în timpul operaţiei de actualizare.
Nu apăsaţi tastele în timpul operaţiei de actualizare.
Nu introduceţi alt card în timpul operaţiei de actualizare.
Nu opriţi rama foto digitală în timpul operaţiei de actualizare.
Pentru a afla dacă operaţia de actualizare a fost finalizată cu succes, verificaţi dacă versiunea
de firmware de pe rama foto digitală a fost înlocuită cu cea actualizată.
Pe lânga funcţia de afişare a fotografiilor, rama foto digitală vă oferă şi o funcţie Mini-monitor.
Aceasta permite utilizarea ramei foto digitale drept monitor auxiliar. Utilizarea este simplă şi se face
prin conectarea ramei foto la PC printr-un cablu USB. Această funcţie permite lucrul mai eficient la
PC fără a utiliza un monitor suplimentar. Pentru a folosi rama foto digitală ca Mini-Monitor, instalaţi
mai întâi programul Frame Manager. (Reţineţi însă că puteţi utiliza doar o singură ramă foto digitală
ca Mini-Monitor.)
Instalare Frame Manager
Manual de utilizare Frame Manager
Utilizarea ramei dvs. foto digitale ca Mini-Monitor.
Utilizarea ramei dvs. foto digitale ca Mass Storage.
Schiimbarea modului curent cu alt mod
Reglarea luminozităţii
Actualizarea firmware-ului
Cerinţe de sistem
z Sistem de operare: Windows XP SP2
z USB: Extended Host Controller (EHCT) pentru USB 2.0
z RAM: 256 MB sau mai mult
Atenţie
1.
Windows XP Service Pack 2 trebuie instalat.
Este posibil să nu funcţioneze cu niciun alt sistem de operare decât Windows XP SP2. Nu răspundem pentru problemele
care pot apărea la instalarea sa pe alt sistem de operare decât Windows XP SP2.
2.
Vă recomandăm un procesor cu frecvenţa de 2,4 GHz sau mai mare.
Este posibil ca rama dvs. foto digitală să nu funcţioneze normal dacă specificaţiile computerului dvs. sunt inferioare celor
recomandate.
3.
4.
Asiguraţi-vă că instalaţi rama corect, confirm instrucţiunilor din Ghidul de instalare.
Nu utilizaţi Mini-Monitor ca monitor principal.
Nu răspundem pentru nicio problemă care poate surveni dacă nu respectaţi instrucţiunile. Dacă este utilizată ca monitor
principal, ecranul poate rămâne gol.
5.
Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul USB furnizat.
6.
Dacă funcţionează ca un Mini-Monitor, niciun buton nu va funcţiona, cu excepţia butonului de alimentare şi a butoanelor
7.
Mutaţi programele afişate şi utilizate pe Mini-Monitor în monitorul principal după ce aţi terminat să le utilizaţi.
▲/▼.
8.
Pentru anumite carduri video, este posibil ca dispozitivul Mini-Monitor să nu funcţioneze corect. În acest caz, setaţi
opţiunea Accelerare hardware la Fără.
Pentru a seta opţiunea Accelerare hardware la Fără: Faceţi clic dreapta pe Spaţiul de lucru Windows şi selectaţi
Proprietăţi din meniul afişat. Va apărea fereastra Proprietăţi afişare. Faceţi clic pe fila Setări > Advansate >
Depanare. Setaţi valoare pentru Accelerare hardware la Fără.
9.
10.
11.
Nu puteţi utiliza efectul Aero din Windows Vista în timp ce utilizaţi Mini-Monitorul.
Când utilizaţi Windows Vista, unele filme nu vor putea fi redate folosind Mini-Monitorul.
În cazul în care driverul plăcii video este actualizat când Frame Manager este deja instalat, funcţia Mini-Monitor poate să
nu funcţioneze corespunzător. În acest caz, eliminaţi Frame Manager şi instalaţi-l din nou.
12.
Dacă este utilizată funcţia de rotire a Frame Manager, setarea locaţiei curente pentru Mini-Monitor poate să fie schimbată
Chiar dacă este utilizată funcţia de rotire, ecranul nu va fi afişat ca rotindu-se în fereastra [Proprietăţi de afişare].
Specificaţii
Articole
Nume model
Panou
Specificaţii
SPF-85P, SPF-86P
Tip
8" (20 cm) TFT
Rezoluţie
800 x 600
Luminozitate
200 cd/m²
Raport de contrast
400 : 1
Interfaţă
digitală, pe 6 biţi TTL
JPEG (formatele Progressive şi CMYK JPEG nu sunt acceptate)
Formate acceptate
MP3
Memorie încorporată
1 GB
USB
Un port upstream (dispozitiv 2.0) şi unul downstream (gazdă 1.1)
Card de memorie
SD/MS (FAT32)
Clasificare
Adaptor extern de alimentare (12V, 2A, 24W)
aterie
7.4V 770mAH
Alimentare
Mod normal: sub 8 W (Însă, 14 W pentru încărcarea bateriei)
Consum
Mod neconectat: sub 1 W (Chiar dacă alimentarea este oprită, se pot consuma
până la 10 W în timpul încărcării bateriei.)
Sunet
1 W + 1 W (stereo), căşti
Dimensiuni (LxÎxA)
228 x 187.5 x 46 mm / 8.9 x 7.4 x 1.7 inch
Greutate
785 gr / 1.7 lb
General
Este posibil ca forma produsului să difere în funcţie de model, iar specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare
prealabilă din motive de îmbunătăţire a performanţelor.
Echipamente din clasa B (Echipamente pentru comunicarea informaţiilor, pentru uz rezidenţial)
Acest produs este conform cu Directivele privind compatibilitatea electromagnetică pentru uzul
rezidenţial şi poate fi folosit în toate zonele, inclusiv în zonele rezidenţiale obişnuite. (Echipamentele din
clasa B emit mai puţine unde electromagnetice decât echipamentele din clasa A.)
|
Depanare
|
Terminologie
|
Centre de service
|
Depanare
În această secţiune sunt listate diverse probleme şi soluţii întâmpinate de utilizatori în timpul operării ramei foto digitale. Când întâmpinaţi
o problemă, consultaţi mai întâi lista de mai jos şi urmaţi instrucţiunile sugerate în cazul în care una dintre acestea se potriveşte problemei
dvs. Dacă problema persistă, contactaţi sau vizitaţi cel mai apropiat centru de service.
Simptome
Dispozitivul nu porneşte.
Cauze posibile şi acţiuni sugerate
Verificaţi conexiunile cablului adaptorului şi mufa de alimentare a produsului.
Durează un timp de la pornirea
alimentării până la afişarea
unei imagini.
Trecerea la următoarea
Dacă rezoluţia sau dimensiunea fişierului este mai mare, este posibil ca
fotografia să fie afişată încet pe ecran.
fotografie durează un timp.
Am conectat un dispozitiv de
stocare extern, însă acesta nu
este recunoscut.
Verificaţi conexiunea dintre produs şi dispozitivul de stocare extern.
Conectaţi-l la PC şi verificaţi starea de funcţionare.
Mai există spaţiu rămas în
memoria ramei, însă nu pot
Creaţi un folder în memoria ramei şi copiaţi-vă fotografiile în acel folder.
copia fotografii.
Am inserat un card de
memorie, însă acesta nu
funcţionează.
Verificaţi fişierele de pe cardul dvs. de memorie.
Încercaţi un alt dispozitiv de stocare.
Am conectat o memorie USB,
însă aceasta nu funcţionează.
O fotografie în format Portret
este afişată rotită în modul
Peisaj.
Nicio diaporamă nu este redată
automat.
Opţiunile Auto On şi Auto Off
nu funcţionează.
Verificaţi dacă opţiunea [Auto Fit Portrait Photo] din [Settings-Options] este
setată la Activated.
Setaţi [Starting Mode] din [Settings-Preference] la [Slideshow].
Dacă opţiunile Auto On şi Auto Off sunt setate la aceeaşi valoare, acestea nu
vor funcţiona.
Verificaţi setările pentru oră.
Verificaţi dacă este instalat programul FrameManager.
Pictograma FrameManager nu
Selectaţi Start - Programe - Samsung - FrameManager pentru a reporni
este afişată.
FrameManager.
Reporniţi computerul.
Verificaţi dacă funcţia de blocare a butoanelor este activată.
Dacă menţineţi apăsat butonul MENU mai mult de cinci (5) secunde, funcţia de
Am apăsat un buton, însă
blocare a butoanelor este activată. Dacă apăsaţi un buton, acesta nu va
acesta nu funcţionează.
funcţiona.
Pentru a dezactiva funcţia de blocare a butoanelor, menţineţi din nou apăsat
butonul MENU mai mult de cinci (5) secunde.
|
Depanare
|
Terminologie
|
Centre de service
|
Terminologie
Condiţii
Descriere
JPEG este o tehnologie de compresie a imaginilor. Aceasta oferă cea mai mică
pierdere a calităţii imaginii dintre toate tehnologiile de compresie. Este utilizată
JPEG
(Joint Photographic Coding Expert
Group)
de obicei pentru transmiterea fişierelor multimedia pe Internet sau prin alte
mijloace. Un fişier imagine în format JPEG se numeşte fişier JPEG sau JPG. De
obicei, un fişier JPEG este creat prin realizarea unei fotografii cu o cameră
digitală, transferarea pe calculator şi apoi comprimarea în format JPEG.
Un SD card este un card de memorie Flash de dimensiunea unui timbru.
Acesta oferă stabilitate şi capacitate superioară. Acest tip de card este utilizat
în special pentru diverse produse digitale, cum sunt PDA-urile, camerele
SD Card
(Secure Digital Card)
digitale, MP3 playerele, telefoanele celulare, şi laptopurile. Aspectul cadrului
este similar cu cel al unui MMC, dar numărul de pini şi grosimea diferă. De
asemenea, are o funcţie de setare a parolei, pentru a asigura securitatea
datelor.
Utilizaţi terminalul up stream când vă conectaţi la un PC. Acest produs acceptă
USB 2.0. Împreună cu produsul este livrat un cablu de tip A-B utilizat pentru a
Cablu USB
conecta rama foto digitală la un PC. Tipul A este conectorul USB utilizat pentru
1) TIP A-B
a realiza conectarea la un PC. Tipul B este conectorul USB utilizat pentru a
realiza conectarea la un dispozitiv extern. Puteţi conecta rama foto digitală la
un PC utilizând un cablu USB de tip A-B.
Cablu USB
Utilizaţi acest tip de cablu când conectaţi mufa down stream. Acest produs
2) Cablu pentru conectarea altor
acceptă USB 2.0. Când conectaţi un dispozitiv extern la portul down stream,
dispozitive
utilizaţi cablul USB livrat cu dispozitivul respectiv.
MP3 is a high quality audio compression technology. It provides a 50 times
higher compression than CD. Because it provides high quality and a low size
MP3
(MPEG Audio Layer-3)
for its compression ratio, it is commonly used on the Internet and for FM radio
transmissions, etc. An audio file formatted in the MP3 format is called an MP3
file.
|
Depanare
|
Terminologie
|
Centre de service
Centre de service
Dacă aveţi nevoie de service pentru un produs, contactaţi sau vizitaţi un centru de service Samsung.
Pentru servicii pentru conexiunea de reţea şi server.
Centre de service
Site-ul web Samsung Electronics
Contacte
http://www.samsung.com
Dacă aveţi orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactaţi centrul de
asistenţă pentru clienţi SAMSUNG.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
|
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be
BELGIUM
02 201 2418
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG (726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
CHINA
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
HONG KONG : 3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
THAILAND
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
http://www.samsung.com/sg
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement