Samsung SAMSUNG NV24 HD Manual de utilizare

Samsung SAMSUNG NV24 HD Manual de utilizare
Instrucţiuni
Să ne cunoaştem aparatul foto
Folosiţi aparatul foto în ordinea următoare.
Vă mulţumim că aţi cumpărat un aparat foto digital Samsung.
Instalaţi driver-ul
aparatului foto.
Faceţi o fotografie
Introduceţi cablul USB
Înainte de conectarea aparatului foto la
computer prin intermediul cablului USB,
va trebui să instalaţi driver-ul aparatului
foto. Instalaţi driver-ul aparatului foto
care se găseşte pe CD-ROM-ul cu
aplicaţii. (p.81)
Realizaţi o fotografie. (p.21)
Introduceţi cablul USB furnizat în portul
USB al computerului şi în terminalul
pentru conexiunea USB al aparatului
foto. (p.84)
Verificaţi dacă aparatul
este pornit
Verificaţi ca aparatul foto să fie pornit.
Dacă aparatul foto este oprit, apăsaţi
butonul de pornire/oprire pentru a-l porni.
Verificaţi [Removable Disk]
(Disc amovibil)
Deschideţi Windows EXPLORER şi
căutaţi [Removable Disk] (Disc amovibil).
(p.85)
● Înainte de a utiliza acest aparat foto, vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul de
utilizare.
● Când aveţi nevoie de service în perioada de garanţie, vă rugăm să aduceţi
aparatul foto şi accesoriul care a cauzat defecţiunea (cum ar fi, bateria, cardul
de memorie etc.) la centrul de service.
● Vă rugăm să verificaţi dacă aparatul foto funcţionează corect înainte de
momentul în care intenţionaţi să-l folosiţi (de exemplu, înainte de a pleca
într-o călătorie sau înaintea unui eveniment important) pentru a evita
dezamăgirile. Samsung nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile sau
daunele survenite în urma defectării aparatului.
● Păstraţi acest manual într-un loc sigur.
● Dacă folosiţi un cititor de carduri pentru copierea imaginilor de pe cardul de
memorie pe PC, imaginile ar putea suferi pierderi de calitate. Când doriţi să
transferaţi imaginile de pe aparatul foto pe PC, folosiţi cablul USB furnizat
pentru a conecta aparatul foto la PC. Vă rugăm să reţineţi că producătorul nu
acceptă nicio responsabilitate pentru pierderea sau distrugerea imaginilor de
pe cardul de memorie cauzate de folosirea unui cititor de carduri.
● Conţinutul şi ilustraţiile din acest manual pot fi modificate fără o notificare
prealabilă în scopul îmbunătăţirii funcţiilor aparatului foto.
✽ Microsoft, Windows şi sigla Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale
Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
✽ HDMI, logoul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci
înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
✽ Appel, Mac şi logoul QuickTime sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple
computer.
✽ Toate numele de marcă şi produse ce apar în acest manual sunt mărci
comerciale înregistrate ale companiilor respective.
01
Pericol
Avertisment
PERICOL indică o situaţie periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată,
va provoca moarte sau rănire gravă.
AVERTISMENT indicã o situaþie periculoasã potenþialã care, dacã nu
este evitatã, ar putea provoca deces sau vãtãmare gravã.
● Nu încercaţi să modificaţi în niciun fel acest aparat foto. Orice încercare
în acest sens, poate provoca incendiu, rãnire, electrocutare sau vãtãmare
corporalã sau deteriorarea aparatului foto. Verificarea componentelor interne,
lucrările de întreţinere şi reparaţiile trebuie efectuate doar de către dealerul
dumneavoastră sau centrul de service pentru aparate foto Samsung.
● Nu folosiţi acest produs în apropierea surselor de gaze inflamabile sau
explozive, întrucât ar putea creşte riscul unei explozii.
● Dacă în interiorul aparatului foto pătrunde orice lichid sau orice obiect
străin, nu folosiţi aparatul foto. Opriþi aparatul foto, apoi deconectaþi sursa
de alimentare. Trebuie să contactaţi dealerul dumneavoastră sau centrul
de service pentru camere foto Samsung. Nu continuaţi să folosiţi aparatul
foto, întrucât acest lucru poate provoca incendiu sau prezenta pericol de
electrocutare.
● Nu introduceţi şi nu scăpaţi obiecte străine metalice sau inflamabile în
aparatul foto prin punctele de acces, de exemplu prin fanta pentru cardul de
memorie şi compartimentul bateriilor. Acest lucru poate provoca incendiu sau
electrocutare.
● Nu utilizaţi aparatul foto cu mâinile ude. Acest lucru poate prezenta pericol de
electrocutare.
● Nu folosiţi bliţul în apropierea persoanelor şi animalelor. Poziþionarea bliþului
prea aproape de ochii subiectului poate cauza leziuni oculare.
● Din motive de siguranţă, nu lăsaţi acest produs şi accesoriile sale la
îndemâna copiilor şi a animalelor, pentru a preveni accidentele cum ar fi:
- Înghiţirea bateriilor sau a accesoriilor mici ale aparatului foto. În caz de
accident, consultaţi imediat un medic.
- Există posibilitatea rănirii datorită părţilor mobile ale aparatului foto.
● Bateriile şi aparatul foto se pot încălzi ca urmare a utilizării îndelungate, acest
lucru putând duce la funcţionarea anormală a aparatului. În acest caz, lăsaţi
aparatul foto să se răcească timp de câteva minute.
● Nu lăsaţi aparatul foto în locuri expuse la temperaturi mari, cum ar fi
vehiculele închise, radiaţia solară sau alte locuri cu variaţii mari de
temperatură. Expunerea la temperaturi extreme poate afecta în mod negativ
componentele interne ale aparatului foto şi poate produce incendiu.
● Nu acoperiţi aparatul foto şi încărcătorul în timpul utilizării. Acest lucru poate
duce la acumularea cãldurii şi la deformarea corpului aparatului foto sau la
incendiu. Folosiţi întotdeauna aparatul foto şi accesoriile sale într-un spaţiu
bine ventilat.
02
Atenţie
Cuprins
O ATENŢIE indică o situaţie periculoasă potenţială care, dacă nu este
evitată, ar putea provoca vătămare uşoară sau moderată.
PAŞI
PREGĂTITORI
● Bateriile care prezintă scurgeri, se supraîncălzesc sau sunt defecte pot duce
la izbucnirea unui incendiu sau la rănire.
- Folosiţi baterii având specificaţiile corecte pentru aparatul foto.
- Nu scurtcircuitaţi, nu expuneţi bateria unei surse de căldură şi nu aruncaţi
bateria în foc.
- Nu introduceţi bateria cu polaritate inversată.
● Scoateţi bateria atunci când ştiţi că nu veţi folosi aparatul foto o perioadă
de timp îndelungată. În caz contrar, este posibil ca electrolitul coroziv sã se
scurgã din baterie şi sã deterioreze permanent componentele aparatului foto.
● Nu declanşaţi bliţul atunci când este în contact cu mâinile dumneavoastră sau
alte obiecte. Nu atingeþi bliþul dupã o utilizare prelungitã. Poate cauza arsuri.
● Nu mişcaţi aparatul foto atunci când este pornit şi folosiţi încărcătorul c.a.
Dupã utilizare, întotdeauna opriþi aparatul foto înainte de scoaterea cablului
de alimentare din priza de perete. Apoi, asiguraþi-vã cã aþi deconectat toate
cablurile înainte de a mişca aparatul foto. În caz contrar, puteţi deteriora
cablurile sau puteţi cauza un incendiu sau electrocutare.
● Aveţi grijă să nu atingeţi obiectivul sau capacul obiectivului pentru a evita
realizarea unor fotografii neclare şi, posibil, defectarea aparatului foto.
● Evitaţi obstrucţionarea obiectivului sau a bliţului atunci când captaţi imagini.
● Înainte de introducerea oricărui cablu sau a adaptorului c.a., verificaţi
indicaţiile şi nu le introduceţi forţat. Poate provoca defectarea aparatului foto
sau a cablului.
● Cardurile de credit lăsate lângă corpul aparatului foto se pot demagnetiza.
Evitaţi amplasarea cartelelor magnetice lângă corpul aparatului foto.
● Dacă se conectează fişa cu 30 de pini la portul USB al calculatorului, este
foarte posibil să apară anomalii de funcţionare a calculatorului. Nu conectaţi
niciodată fişa cu 30 de pini la portul USB al calculatorului.
07
07
07
08
08
09
10
10
12
15
15
16
ÎNREGISTRARE
18
19
20
21
21
21
22
22
23
23
Diagrama componentelor
Articole incluse
Articole opţionale
Identificarea caracteristicilor
Partea din faţă şi de sus
Spate
Partea de jos
Consolă (opţional)
Conectarea la o sursă de
alimentare
Introducerea bateriei
Introducerea cardului de memorie
Instrucţiuni de utilizare a cardului
de memorie
Utilizarea aparatului foto pentru
prima dată : Butonul Smart
Utilizarea aparatului foto pentru
prima dată : Setare dată / oră şi
limbă
Indicatorii de pe ecranul AMOLED
Pornirea modului înregistrare
Cum se foloseşte modul AUTO
Cum se foloseşte modul PROGRAM
Cum se foloseşte modul MANUAL
Cum se foloseşte modul DUAL IS
(Stabilizarea dublă a imaginii)
Mod scenă portret, nocturn
Cum se foloseşte modul SCENE
03
Cuprins
24
24
25
25
25
26
27
27
27
27
28
30
31
32
33
34
36
36
37
37
37
37
04
38
38
39
40
Cum se foloseşte modul FILM
Înregistrarea clipurilor video HD (High
Definition)
Înregistrarea unui clip video fără sunet
Efectuarea unei pauze în timpul
înregistrării unui clip video (înregistrări
succesive)
Utilizarea modului de selectare a
stilurilor pentru fotografii
Utilizarea ecranului AMOLED
pentru a configura aparatul foto
Selectarea tipului de focalizare
Bliţ
Size (Dimensiune)
Zonă focalizare
Fotografiere continuă
Mod de măsurare
Ajustare imagine
Claritate
Reglare saturaţie
Contrast
45
Pornirea modului redare
41
42
42
43
Atenţie la aceste aspecte când
realizaţi fotografii
Utilizarea butoanelor pentru
configurarea aparatului foto
Buton POWER
Buton DECLANŞATOR
Butonul OIS (Stabilizarea optică a
imaginii)
Buton ZOOM W/T (Depărtare/apropiere)
43
43
44
Efect
Calitate / Frecvenţă cadre
Temporizator / Telecomandă
Înregistrare voce / Comentariu
vocal
Balans de alb
ISO
Compensare expunere
ACB (Balans automat al
contrastului)
Viteză obturator
Valoare apertură
Meniu scene
REDARE
45
45
46
46
46
46
Redarea unei fotografii
Redarea unui clip video
Funcţia de captură clip video
Ajustare film pe aparatul foto
Redarea unei înregistrări vocale
Redarea unei comentariu înregistrat
47
48
Indicatorii de pe ecranul AMOLED
Utilizarea butoanelor pentru
configurarea aparatului foto
48
48
48
Butonul pentru mod redare
Butonul înapoi
Utilizarea telecomenzii în mod
redare
Cuprins
49
50
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
59
59
60
Butonul Miniatură / Mărire
Redarea imaginilor
Pornirea prezentării succesive
Protejarea imaginilor
Ştergerea imaginilor
DPOF
DPOF : IMAGINILOR
DPOF : Dimensiune tipărire
DPOF : Index
Rotirea unei imagini
Redimensionare
Efect
Culoare specială
Filtru de culoare
Umbrit
Elegant
Efect Zgomot de imagine
Ajustare imagine
Eliminare efect ochi roşii
ACB
Reglare luminozitate
Reglare contrast
Reglare saturaţie
Anynet+(CEC)
PictBridge
CONFIGURARE
62
64
Meniu configurare
Meniu configurare (
64
64
64
65
Configurare afişaj
Luminozitate Ecran
Dimensiune HDMI
Imagine de pornire
65
Meniu configurare (
65
65
66
66
66
66
66
67
67
67
68
Meniu configurare (
)
Nume fişier
Self Portrait (Autoportret)
Lampă focalizare automată
Vizualizare rapidă
Imprimarea datei de înregistrare
Meniu configurare (
68
69
69
Copiere pe Card
Ştergere totală
Formatare memorie
70
Meniu configurare (
73
)
Sound Volume (Volum sunet)
Sunet acţionare
Shutter sound (Sunet declanşator)
Start up sound (Sunet de pornire)
AF Sound (Sunet AF)
68
70
70
71
71
72
)
)
)
Limba
Configurare dată / oră / format dată
Iniţializare
Selectare tip ieşire video
Închidere automată
Observaţii importante
05
Cuprins
74
75
SOFTWARE
77
Indicator de avertizare
Înainte de a vă adresa centrului
de service
Specificaţii
80
Precizări pachet software
80
80
Cerinţe de sistem
QuickTime Player 7.4: Cerinţele de
redare H.264(MPEG4.AVC)
81
82
84
85
86
87
Despre aplicaţiile software
Instalarea aplicaţiilor software
Pornire mod PC
Utilizarea discului amovibil
Scoaterea discului amovibil
Instalarea driverului USB pentru
MAC
Utilizarea driverului USB pentru
MAC
Dezinstalarea driverului USB
pentru Windows 98SE
Samsung Master
Întrebări frecvente
Trecerea corectă la deşeuri a
acestui produs
87
87
88
91
93
06
Diagrama componentelor
Vă rugăm să verificaţi existenţa articolelor incluse înainte de utilizarea acestui produs. Articolele incluse pot varia în funcţie de regiunea de comercializare. Pentru
achiziţionarea echipamentelor opţionale, contactaţi cel mai apropiat dealer sau centru de service Samsung.
Articole incluse
Aparat foto
Manual de utilizare,
Garanţie produs
Adaptor c.a. (SAC-47) /
Cablu USB (SUC-C4)
Cablu AV
CD cu pachet software
Baterie reîncărcabilă
(SLB-1137D)
Remienok na fotoaparát
Consolă (SCC-NV4HD)
Cablu HDMI
Husă aparat foto
Articole opţionale
Card de memorie
SD/SDHC/MMC
Telecomandã
07
Identificarea caracteristicilor
Partea din faţă şi de sus
Buton declanşator
Buton pornire/oprire
Selector mod de
operare
Difuzor
Bliţ
Senzor telecomandă
Lampă temporizator
Senzor AF
[Când se foloseşte bliţul]
Obiectiv
08
Instrucţiuni pentru bliţul
incorporat
● Bliţul se deschide automat atunci
când apăsaţi butonul declanşator
pe jumătate.
● Nu deschideţi forţat bliţul. Aparatul
foto se poate defecta.
● Închideţi bliţul atunci când nu îl
utilizaţi, pentru a evita defectarea
acestuia.
Identificarea caracteristicilor
Spate
Lampă stare aparat foto
Selector pentru stilul de
fotografie
Buton zoom W (Miniaturã)
Buton zoom T (Zoom digital)
Microfon
Ecran AMOLED
Butonul Smart
Ochet pentru cureluşă
Butonul BACK / butonul OIS
Butonul pentru mod redare
09
Identificarea caracteristicilor
Partea de jos
Consolă (opţional)
Soclu pentru trepied
Tijă capac baterii
Puteţi folosi consola pentru a reîncărca bateria reîncărcabilă, transfera o
imagine captată în vederea imprimării şi descărca imagini (opţional).
Mufă de legătură pentru aparatul foto
Portul USB/Mufă de legătură AV
Pentru a deschide capacul compartimentului pentru baterii, deplasaţi-l în direcţia
indicată mai sus.
Compartiment baterii
Mufă de legătură CC /
portul USB
Capac compartiment baterii
10
Fantă card de memorie Compartiment baterii
Mufă de legătură
HDMI
Mufă de legătură AV
Identificarea caracteristicilor
■ Lampă temporizator
Pictogramă
Stare
Descriere
Intermitent
- În primele 7 secunde, lampa clipeşte la intervale de o
secundă.
- În timpul ultimelor 3 secunde, lampa clipeşte rapid la
intervale de 0,25 secunde.
Intermitent
Pred snímaním fotografie kontrolka rýchlo bliká po dobu
2 sekúnd v intervaloch 0,25 s.
Intermitent
Se va capta o fotografie după aproximativ 10 secunde, iar
după încă 2 secunde va fi captată o a doua fotografie.
Intermitent
Prin apăsarea butonului declanşator al telecomenzii,
fotografia se va face după un interval de 2 secunde.
■ Lampă stare aparat foto
Stare
În momentul în care
imprimanta tipăreşte
Când se activează
focalizarea automată
Aparatul este pornit
După ce s-a făcut fotografia
Lampa clipeşte în timp ce se salvează imaginea,
iar apoi se stinge când aparatul este pregătit
pentru a face altă fotografie.
Când cablul USB este
conectat la PC
Lampa de aprinde
(Ecranul AMOLED se stinge după iniţializarea
dispozitivului)
Transmiterea de date cu un
computer
Lampa se aprinde (ecranul AMOLED se stinge)
Când cablul USB este
conectat la imprimantă
Lampa este stinsă.
Lampa este aprinsă (Subiectul este focalizat)
Lampa clipeşte (Subiectul nu este focalizat)
■ Pictogramă mod
MOD
Shooting mode
(MOD DE
FOTOGRAFI
ERE)
Descriere
Lampa se aprinde şi se stinge în momentul în care
aparatul foto este pregătit pentru a face fotografii.
Lampa clipeşte.
AUTO
PROGRAM
MANUAL
DUAL IS
NIGHT
(NOAPTE)
PORTRAIT
(PORTRET)
MOVIE
(FILM)
PLAY
(REDARE)
SMILE SHOT
BLINK DETECTION
(FOTOGRAFIERE ZÂMBET) (DETECTARE CLIPIRE)
Scene
(SCENĂ)
CHILDREN
(COPII)
LANDSCAPE
(PEISAJ)
CLOSE UP
(PRIM-PLAN)
TEXT
SUNSET (APUS)
DAWN (RĂSĂRIT)
BACKLIGHT
(FUNDAL LUMINOS)
FIREWORKS
(ARTIFICII)
BEACH&SNOW
(PLAJĂ/ZĂPADĂ)
SELF SHOT
(AUTOPORTRET)
FOOD
(MÂNCARE)
CAFE
(CAFENEA)
11
Conectarea la o sursă de alimentare
Este indicat să folosiţi bateria reîncărcabilă (SLB-1137D) furnizată cu
aparatul foto. Înainte de utilizarea aparatului foto, nu uitaţi să încărcaţi
bateria.
■ Specificaţii baterie reîncărcabilă SLB-1137D
Model
SLB-1137D
Tip
Litiu
Capacitate
1100mAh
Tensiune
3.7V
Timp de încărcare
(Când aparatul foto este oprit)
Circa 150 min.
■ Numărul de imagini şi durata bateriei : Utilizând SLB-1137D
Durata bateriei /
Numărul de
imagini
Fotografie
12
Aprox. 100 MIN
/ Aprox. 200
Pe baza următoarelor condiţii de
fotografiere
Utilizând bateria încărcată complet,
Mod Auto, dimensiune imagine 10M,
Calitate imagine foarte bună, interval
fotografiere succesivă : 30 sec.
Modificarea poziţiei zoom între
Depărtare şi Apropiere după fiecare
fotografie.
Utilizarea bliţului la fiecare a doua
fotografie.
Utilizând aparatul timp de 5 minute şi
apoi oprindu-l timp de 1 minut.
Film
Timp de
înregistrare
Pe baza următoarelor condiţii de
fotografiere
Aprox. 90 MIN
Utilizând bateria încărcată complet
Dimensiune imagine 640x480
Frecvenţă cadre - 30 cadre pe secundă
※ Aceste date sunt măsurate conform standardelor Samsung iar condiţiile de
fotografiere pot varia în funcţie de particularităţile de utilizare.
※ Aceste valori sunt măsurate în condiţii de fotografiere cu OIS (stabilizator
optic de imagine).
Informaţii importante despre utilizarea bateriilor.
● Închideţi aparatul cât timp nu îl utilizaţi.
● Scoateţi bateriile din aparat dacă nu îl folosiţi o perioadă îndelungată.
Bateriile se pot descărca în timp şi, dacă sunt ţinute în aparat, pot
avea scurgeri.
● Temperaturile scăzute (sub 0°C) pot afecta performanţele bateriei,
având drept rezultat reducerea duratei de viaţă a bateriilor.
● La temperaturi normale, bateriile ar trebui să îşi revină.
● La utilizarea îndelungată a aparatului foto, carcasa acestuia se poate
încălzi. Această situaţie este absolut normală.
Conectarea la o sursă de alimentare
Puteţi încărca bateria reîncărcabilă (SLB-1137D) utilizând SAC-47 KIT.
SAC-47 KIT conţine un adaptor c.a. (SAC-47) şi cablul USB (SUC-C4).
Dacă se asamblează adaptorul c.a. şi cablul USB, acesta se poate folosi
drept cablu c.a.
● Utilizarea SAC-47 ca încărcător c.a. :
Introduceţi adaptorul c.a. în conectorul USB.
Când este conectat, adaptorul c.a. poate fi
folosit ca încărcător c.a.
În următoare situaţii, e posibil ca bateria să nu poată fi încărcată.
● Dacă se utilizează un alt cablu USB decât cel furnizat cu acest
aparat foto. Utilizaţi cablul USB (SUC-C4) furnizat.
● La utilizarea consolei USB. Conectaţi aparatul foto direct la PC.
● Când alte dispozitive USB sunt conectate la PC. Deconectaţi
celelalte dispozitive USB.
● Când aparatul foto este conectat la portul USB din partea din faţă
a computerului. Utilizaţi portul USB situat în partea posterioară a
computerului.
● Dacă portul USB al computerului nu este conform cu standardele
pentru puterea de ieşire (4.2V, 400mA), e posibil ca încărcarea să nu
se efectueze.
● Utilizarea SAC-47 drept cablu USB :
Detaşaţi adaptorul c.a. de la conectorul USB
(SUC-C4). Puteţi transmite date către PC (p.84)
sau încărca bateria.
13
Conectarea la o sursă de alimentare
■ Puteţi încărca bateria reîncărcabilă (SLB-1137D) utilizând consola.
■ LED indicator încărcare al adaptorului a.c.
■ Cum se încarcă bateria reîncărcabilă (SLB-1137D)
Când se foloseşte consola
LED indicator încărcare
Se încarcă
LED-ul roşu este aprins
Încărcare completă
LED-ul verde este aprins
Eroare de încărcare
LED-ul roşu este stins sau intermitent
Se descarcă
(Utilizând adaptorul c.a.)
LED-ul portocaliu este aprins
sau
LED indicator
încărcare
Când nu se foloseşte consola
LED indicator
încărcare
sau
14
● Înainte de introducerea oricărui cablu sau a adaptorului c.a., verificaţi
indicaţiile şi nu le introduceţi forţat. Poate provoca defectarea
aparatului foto sau a cablului.
● Dacă LED-ul indicator de încărcare al adaptorului c.a. nu se aprinde
sau clipeşte după introducerea bateriei reîncărcabile, vă rugăm să
verificaţi introducerea corectă a bateriei.
● Dacă se încarcă bateria în timp ce aparatul foto este pornit, bateria
nu poate fi încărcată complet. Opriţi aparatul foto în timpul încărcării
bateriei.
● Dacă introduceţi bateria complet descărcată pentru a o încărca,
nu porniţi aparatul foto în acelaşi timp. Aparatul nu poate fi pornit
datorită puterii insuficiente a bateriei. Înainte de a utiliza aparatul foto,
încărcaţi bateria timp de minim 10 minute.
● Nu utilizaţi bliţul frecvent şi nu înregistraţi un clip video folosind o
baterie care a fost complet descărcată şi apoi încărcată parţial.
Introducerea bateriei
Introducerea cardului de memorie
Introduceţi bateriile conform imaginii.
Introduceţi cardul de memorie conform
imaginii.
- Dacă aparatul nu porneşte după
introducerea bateriei, verificaţi dacă
aţi respectat polaritatea corectă
(+/-) la introducerea bateriei.
- Nu deschideţi forţat compartimentul
pentru baterii. Acest lucru ar putea
duce la deteriorarea capacului.
- Închideţi aparatul foto înainte de
introducerea cardului de memorie.
■ Pe ecranul AMOLED apar 4 indicatori cu privire la starea bateriilor.
- Poziţionaţi cardul de memorie cu faţa
spre partea posterioară a aparatului
foto (spre ecranul AMOLED) şi
cu partea cu contacte spre partea
frorntală a aparatului foto (spre
obiectiv).
- Nu introduceţi cardul de memorie în direcţia greşită.
Acest lucru ar putea duce la deteriorarea fantei
pentru cardul de memorie.
Indicator
baterie
Stare
baterie
Bateria
este complet
încărcată
Nivel scăzut
al bateriei
(Pregătiţivă să
reîncărcaţi
sau
să utilizaţi
bateria
de rezervă)
Nivel scăzut
al bateriei
(Pregătiţivă să
reîncărcaţi
sau
să utilizaţi
bateria
de rezervă)
Baterie
descărcată.
(Reîncărcaţi
bateria
sau folosiţi
bateria
de rezervă)
※ Atunci când utilizaţi aparatul şi bateria într-un loc cu temperaturi
extreme (prea cald sau prea frig), starea bateriei afişată pe ecranul
AMOLED poate fi diferită de cea reală.
15
Instrucţiuni de utilizare a cardului de memorie
● Formataţi cardul de memorie (consultaţi p.69) în cazul în care acesta este
proaspăt achiziţionat, în cazul în care conţine date pe care aparatul foto nu le
recunoaşte sau în cazul în care conţine imagini captate cu un alt aparat foto.
● De fiecare dată când introduceţi cardul de memorie în aparat sau îl scoateţi,
opriţi aparatul.
● Utilizarea repetată a cardului de memorie duce, în cele din urmă, la reducerea
performanţei acestuia. În acest caz, va trebui să achiziţionaţi un nou card de
memorie. Defectarea cardului de memorie cauzată de utilizarea sa frecventă
nu este acoperită de garanţia Samsung.
● Cardul de memorie este un dispozitiv electronic de precizie.
Nu îndoiţi cardul de memorie, nu îl scăpaţi pe jos şi nu îl supuneţi unor forţe
mari de impact.
● Nu păstraţi cardul de memorie într-un mediu cu câmp magnetic sau electric
puternic, cum ar fi boxe sau receptoare TV.
● Nu folosiţi şi nu păstraţi cardul într-un mediu cu temperaturi extreme.
● Feriţi cardul de murdărie şi de contactul cu lichidele de orice fel. În cazul în
care acest lucru se întâmplă, ştergeţi cardul de memorie cu o cârpă moale.
● Vă rugăm să ţineţi cardul de memorie în cutia sa atunci când nu îl folosiţi.
● În timpul şi după perioadele de utilizare intensă, veţi observa încălzirea
cardului. Această situaţie este absolut normală.
● Nu folosiţi un card de memorie care este utilizat de un alt aparat foto. Pentru
a putea folosi un asemenea card în acest aparat foto, formataţi-l în prealabil
cu aparatul acesta.
● Nu folosiţi un card de memorie formatat de un alt aparat foto sau de un cititor
de carduri de memorie.
16
● Datele înregistrate pot fi afectate în unul din următoarele cazuri :
- Când cardul de memorie este utilizat incorect.
- Dacă aparatul este închis sau cardul de memorie este scos din aparatul foto
în timpul operaţiunilor de înregistrare, ştergere (formatare) sau citire.
● Compania Samsung nu poate fi făcută răspunzătoare pentru pierderea
datelor.
● Este indicat să copiaţi datele importante pe alte medii magnetice pentru
siguranţă, cum ar fi dischete, hard-discuri, CD-uri etc.
● În cazul în care memoria este insuficientă
: Va apăream mesajul [Memory Full!] (memorie plină), iar aparatul foto nu va
funcţiona.Pentru optimizarea spaţiului de memorie disponibil, înlocuiţi cardul
de memorie sau ştergeţi imaginile nedorite de pe card.
● Nu scoateţi cardul de memorie în timp ce lampa de stare clipeşte
deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea datelor de pe card.
Instrucţiuni de utilizare a cardului de memorie
Aparatul foto foloseşte carduri de memorie SD/SDHC şi MMC (carduri
multimedia).
Dacă folosiţi un card de memorie MMC de 256 MB, capacitatea de
înregistrare va fi următoarea. Aceste valori sunt aproximative, capacitatea
de stocare putând fi afectată de variabile cum ar fi subiectul fotografiat şi
tipul cardului de memorie.
Dimensiunea
imaginii
înregistrate
Conectori card
SUPER
60FPS 30FPS 15FPS
NORMAL
FINE
FINE
(60 cadre pe (30 cadre pe (15 cadre pe
(FOARTE (BUNĂ) (NORMALĂ)
secundă) secundă) secundă)
BUNĂ)
Comutatorul de
protecţie la scriere
49
94
136
-
-
-
Etichetă
55
105
151
-
-
-
68
129
183
-
-
-
64
122
174
-
-
-
93
173
242
-
-
-
143
255
345
-
-
-
418
617
732
-
-
-
1280
-
-
-
-
Despre
5’23”
Despre
10’47”
640
-
-
-
-
Despre
16’14”
Despre
25’
320
-
-
-
Despre
20’18”
Despre
25’
Despre
25’
[Card de memorie SD (Secure Digital)]
Imagine
statică
Cardul de memorie SD/SDHC are un comutator de protejare la scriere care nu
permite ştergerea fişierelor sau formatarea cardului. Când comutatorul este la
capătul inferior al cardului de memorie SD/SDHC, datele sunt protejate.
Când comutatorul este la capătul superior al cardului de memorie SD/SDHC,
protecţia datelor este anulată. Culisaţi comutatorul spre capătul superior al
cardului de memorie SD/SDHC înainte de a face o fotografie.
*
Film
* Utilizarea funcţiei zoom poate afecta timpii de înregistrare. Butonul zoom nu
poate fi acţionat în timpul înregistrării filmelor.
17
Utilizarea aparatului foto pentru prima dată : Butonul Smart
Acest buton se utilizeazã pentru pentru selectarea unui meniu sau pentru
confirmarea meniului selectat.
În unele meniuri, pentru a selecta un submeniu, atingeţi butonul şi
deplasaţi degetul înspre stânga/dreapta.
3648x2056
3072x2304
3648x2432
SIZE
3648x2736
[Selectarea meniului principal : [Confirmarea meniului principal :
Prin atingerea butonului]
Prin apăsarea butonului]
Lent
Rapid
[ex. : Manüel - Selectarea vitezei obturatorului]
3648x2056
Extinderea meniurilor : Apăsaţi butonul pentru extinderea meniului pentru a
afişa alte meniuri disponibile.
3072x2304
3648x2432
3648x2736
[Confirmarea submeniului :
Prin apăsarea butonului]
[Selectarea submeniului :
Prin atingerea butonului]
Apăsarea butonului
de extindere meniu
※ Ecranul AMOLED va fi întunecat în cazul selectării anumitor meniuri. Dupã
selectarea meniului, luminozitatea ecranului AMOLED revine la nivelul
anterior.
18
Utilizarea aparatului foto pentru prima dată : Setare dată / oră şi limbă
La prima folosire a aparatului foto, pe ecranul AMOLED va apărea un
meniu pentru configurarea datei, a orei şi a limbii. După configurarea datei,
orei şi a limbii, acest meniu nu va mai apărea. Stabiliţi data, ora şi limba
înainte de utilizarea aparatului foto.
■ Setare dată, oră şi format dată
1. Apăsaţi butonul pentru meniul [Date & Time]
(Data/ora).
2. Selectaţi formatul dorit al datei apăsând
butonul smart vertical.
Language
yy/mm/dd
Date & Time
mm/dd/yy
dd/mm/yy
Off
■ Stabilire limbă
1. Apăsaţi butonul pentru meniul [Language]
(Limba).
2. Selectaţi limba dorită apăsând butonul smart
vertical.
2008/01/01
Exit:BACK
ENGLISH
Language
Date & Time
FRANÇAIS
DEUTSCH
ª
Exit:BACK
● Puteţi selecta una dintre cele 23 de limbi. Acestea sunt prezentate
mai jos:
- engleză, coreeană, franceză, germană, spaniolă, italiană, chineză
simplificată, chineză tradiţională, japoneză, rusă, portugheză,
olandeză, daneză, suedeză, finlandeză, thailandeză, bahasa
(malaieză / indoneziană), arabă, persană, poloneză, maghiară,
cehă şi turcă.
● Chiar dacă aparatul foto este repornit, limba aleasă se va păstra.
3. Pentru modificarea datei, selectaţi meniul
[2008/01/01] şi apăsaţi butonul smart vertical.
4. Pentru a selecta An / Lună / Zi şi Oră :
Minut, apăsaţi butonul smart orizontal.Pentru
a modifica numerele, apăsaţi butonul smart
vertical.
London
©
08 / 01 / 01 01 : 00
OK
ª
※ Pentru detalii referitoare la ora pe glob, consultaþi pagina 70.
19
Indicatorii de pe ecranul AMOLED
Ecranul AMOLED afişează informaţii despre funcţiile şi opţiunile de
fotografiere.
1
26 25
24
23
22
2
21
20
19
8
9
10
18
11
12
13
14
15
16
17
Nr.
Descriere
1
Mod de înregistrare
p.21~24
2
Selector stiluri fotografii
p.25
3
Baterie
p.15
4
OIS (Stabilizarea optică a
imaginii)
p.27
5
Mod focalizare
p.31
Pagina
Bliţ
p.32~33
7
Dimensiune imagine
p.33
8
Identificare faţă / Autoportret
/ Zona de focalizare Area
p.34~35
6
20
Pictograme
Pictograme
Pagina
p.36
10
Mod de măsurare
p.36
11
Ajustare imagine
p.37
12
Efect
p.38
p.38
/
p.39
Temporizator
Înregistrare voce /
15
Comentariu vocal / Fără sunet
4
7
Mod fotografiere
14
27
6
Descriere
9
13 Calitate imagine / Frecvenţă cadre
3
5
Nr.
/
/
p.40/p.25
16
Meniu configurare
p.62~72
17
Meniu extensie
p.18
18
ACB
19
Valoare apertură
20
Compensare expunere / Viteză
obturator
21
ISO
22
Balans de alb / Mod scenă
23
Data / ora
24
Bară zoom optic / digital /
Mărime zoom digital
p.43
F2.8
/ 1/30
p.42/p.43
p.42
p.41/p.44
/
01:00 PM 2008.01.01
p.70
p.28~29
Număr de fotografii rămase
5
Timp rămas
(Clip video / Înregistrare voce)
00:01:00/01:00:00
26
Pictogramă card de memorie /
Pictogramă memorie internă
/
27
Zonã focalizare automatã
25
p.43
p.17
p.15
p.34~35
Pornirea modului înregistrare
Cum se foloseşte modul AUTO
Cum se foloseşte modul PROGRAM
Selectaţi acest mod pentru a face fotografii rapid şi uşor, cu un grad minim
de interacţiune din partea utilizatorului.
Selectarea modului program va configura aparatul foto în mod optim.
Veţi putea, în continuare, configura manual toate funcţiile, mai puţin
valoarea aperturii şi viteza obturatorului.
1. Introduceţi bateria (p.15) ţinând cont de
polaritatea corectă (+/-).
2. Introduceţi cardul de memorie (p.15).
Deoarece acest aparat are o memorie internă
de 16MB, nu este esenţial să introduceţi un
card de memorie. Dacă nu se introduce cardul
de memorie, imaginea va fi stocată în memoria
internă. Dacă se introduce cardul de memorie,
imaginea va fi stocată pe cardul de memorie.
3. Închideţi capacul compartimentului bateriilor.
4. Apăsaţi butonul de pornire/oprire pentru a
deschide aparatul foto. (Dacă data/ ora afişate pe
ecranul AMOLED sunt incorecte, resetaţi data/
ora înainte de a face fotografii.)
5. Selectaţi modul AUTO rotind selectorul.
6. Îndreptaţi aparatul foto către subiect şi compuneţi imaginea utilizând
ecranul AMOLED.
7. Apăsaţi butonul declanşator pentru a capta imaginea.
1. Selectaţi modul PROGRAM prin rotirea
selectorului de moduri de operare.
2. Apăsaţi butonul smart orizontal pentru a
configura funcţii avansate precum dimensiunea
imaginii (p.33), calitatea (p.38), mod de
măsurare (p.36) şi modul de fotografiere (p.36).
※ Consultaţi paginile 30 ~ 44 pentru informaţii
suplimentare despre meniuri.
● Dacă chenarul focalizării automate devine roşu când apăsaţi butonul
declanşator pe jumătate, aparatul foto nu poate să focalizeze pe
subiect. În acest caz, aparatul foto nu poate să captureze o imagine
clară.
● Evitaţi obstrucţionarea obiectivului sau a bliţului atunci când captaţi
imagini.
21
Pornirea modului înregistrare
Cum se foloseşte modul MANUAL
Cum se foloseşte modul DUAL IS (Stabilizarea dublă a imaginii)
Utilizatorul poate configura manual atât valoarea aperturii cât şi viteza
obturatorului.
Acest mod va reduce efectul vibraţiilor camerei şi vă permite să realizaţi
fotografii expuse optim în condiţii de iluminare scăzută.
1. Selectaţi modul MANUAL prin rotirea selectorului
de moduri de operare.
2. Selectaţi valoarea dorită pentru viteza
obturatorului şi apertură utilizând butonul smart.
3. Îndreptaţi aparatul foto către subiect şi compuneţi
imaginea utilizând ecranul AMOLED.
4. Apăsaţi butonul declanşator pentru a capta
imaginea.
1. Selectaţi modul DUAL IS prin rotirea selectorului
de moduri de operare.
2. Îndreptaţi aparatul foto către subiect şi compuneţi
imaginea utilizând ecranul AMOLED.
3. Apăsaţi butonul declanşator pentru a capta
imaginea.
※ Consultaţi paginile 43 pentru informaţii
suplimentare despre meniuri.
■ Aspecte care trebuie avute în vedere la utilizarea modului DUAL IS
- Funcţia zoom digital este inactivă în modul DUAL IS.
- În cazul condiţiilor de iluminare mai puternice decât lumina fluorescentă,
DUAL IS nu se activează.
- Dacă subiectul este în mişcare, imaginea capturată poate fi neclară.
- Pentru a obţine rezultate optime, evitaţi să mişcaţi aparatul foto în timp ce
apare mesajul [Capturing!] (În curs de capturare!).
- Întrucât funcţia DUAL IS foloseşte procesorul digital al aparatului foto, este
posibil ca procesarea imaginilor de către aparat să dureze puţin mai mult.
22
Pornirea modului înregistrare
Mod scenă portret, nocturn
Cum se foloseşte modul SCENE
Selectaţi modul dorit prin rotirea selectorului de moduri de operare.
Folosiţi meniul pentru a configura cu uşurinţă setările optime pentru o
gamă largă de situaţii. Selectaţi modul SCENE prin rotirea selectorului de
moduri de operare.
- Noapte : Folosiţi acest mod pentru realizarea
de fotografii pe timp de noapte sau în
întuneric.
- Portret : Pentru a fotografia persoane.
1. Selectaţi modul SCENE prin rotirea selectorului
de moduri de operare.
1. Selectaţi modul NIGHT (Nocturn) sau
PORTRAIT (Portret) prin rotirea selectorului de
moduri de operare
2. Îndreptaţi aparatul foto către subiect şi
compuneţi imaginea utilizând ecranul AMOLED.
3. Apăsaţi butonul declanşator pentru a captura
imaginea.
[Mod NOAPTE]
2. Selectaţi modul Scene dorit apăsând butonul
smart. (p. 44)
3. Îndreptaţi aparatul foto către subiect şi compuneţi
imaginea utilizând ecranul AMOLED.
4. Apăsaţi butonul declanşator pentru a captura
imaginea.
[Mod PORTRET]
23
Pornirea modului înregistrare
Cum se foloseşte modul FILM
Înregistrarea clipurilor video HD (High Definition)
Un clip video poate fi înregistrat atâta timp cât permite spaţiul de
înregistrare disponibil în memorie (maximum 25 de minute).
Puteţi înregistra clipuri video HD (High Definition). (1280X720, 30 cps).
H.264(MPEG4.AVC) este un standard pentru codecul video digital.
Dimensiunea clipurilor video este redusă, dar înalta calitate a acestora
este păstrată. Vă puteţi bucura de clipurile video înregistrate, redate la
nivel HDTV (televiziune de înaltă definiţie) atunci când există o conexiune
la HDTV. (p.64)
1. Selectaţi modul FILM prin rotirea selectorului
de moduri de operare. (Timpul disponibil pentru
înregistrare va fi afişat pe ecranul AMOLED)
2. Îndreptaţi aparatul foto către subiect şi
compuneţi imaginea utilizând ecranul AMOLED.
Apăsaţi butonul declanşator, iar clipurile video
se vor înregistra atât timp cât permite spaţiul
de înregistrare. Înregistrarea clipurilor video va
continua chiar
după eliberarea butonului declanşator.
Dacă doriţi să opriţi înregistrarea, apăsaţi din nou
butonul declanşator.
* Mai jos puteţi vedea mărimea şi tipul imaginii
- Mărimea imaginii : 1280x720, 640x480, 320x240 (Selectabil)
- Tip fişier
: H.264(MPEG4.AVC)
※ Dacă durata clipului depăşeşte 25 de minute, înregistrarea este oprită şi
apoi salvată.
※ Dimensiunea 320x240 este fixată atunci când setarea este de 60CPS.
24
1. Selectaţi [1280] pentru a seta rezoluţia după
apăsarea butonului.
2. Înregistrarea porneşte, pentru durata disponibilă
(maximum 25 de minute), după ce apăsaţi
butonul declanşator.
320
320x240
640
640x480
1280
1280x720
1280
Ce este H.264(MPEG4 part10/AVC) ?
Cu rată de comprimare ridicată şi dimensiune redusă a fişierului, este
un standard pentru codecul video digital. Acceptă funcţii de înregistrare
la rezoluţie înaltă.
Pornirea modului înregistrare
Înregistrarea unui clip video fără sunet
Utilizarea modului de selectare a stilurilor pentru fotografii
Puteţi înregistra clipul video fără sunet.
Cu ajutorul selectorului pentru modul de fotografiere din partea superioară
a aparatului foto, puteţi crea poze cu diferite efecte fără a utiliza un
program de corectare a imaginii.
1. Apăsaţi butonul pentru extinderea meniului.
2. Selectaţi meniul [VOICE] → [OFF] (Voce - Oprit)
3. Apăsaţi butonul declanşator, iar clipul video
este înregistrat atât timp cât permite timpul de
înregistrare, însă fără sunet.
OFF
ON
1. Selectaţi un stil de fotografiere folosind
selectorul de stiluri pentru fotografii.
※ Dacă se apasă butoanele zoom în timpul
înregistrărilor video, sunetul nu va fi înregistrat.
Pictogramă
Efectuarea unei pauze în timpul înregistrării unui clip video (înregistrări succesive)
Acest aparat foto vă permite să întrerupeţi temporar înregistrarea pe
parcursul unor scene nedorite în timpul înregistrării unui clip video.
Folosind această funcţie, puteţi înregistra scenele dumneavoastră
preferate într-un singur clip fără să fiţi nevoit să creaţi clipuri video multiple.
■ Utilizare Înregistrare succesivă
1. Apăsaţi butonul declanşator, iar clipurile video
se vor înregistra atât timp cât permite spaţiul
de înregistrare. Chiar dacă eliberaţi butonul
declanşator clipul video va fi înregistrat în
continuare.
2. Apăsaţi butonul II pentru a face o pauză în
înregistrare. Apăsaţi din nou butonul
pentru a
relua înregistrarea.
3. Dacă doriţi să întrerupeţi înregistrarea, apăsaţi din nou butonul declanşator.
Mod stil
Normal
Descriere
Nu se aplică niciun efect de stil.
Soft (Difuz)
Se aplică stilul difuz.
Vivid (Intens)
Se aplică stilul intens.
Forest (Pădure)
Se aplică un stil natural, curat.
Retro
Se aplică stilul sepia.
Cool (Rece)
Se aplică stilul rece.
Calm
Se aplică stilul calm.
Classic (Clasic)
Se aplică stilul clasic.
2. Îndreptaţi aparatul foto către subiect şi compuneţi imaginea utilizând
ecranul AMOLED.
3. Apăsaţi butonul declanşator pentru a capta imaginea.
● Modul de selectare a stilului pentru fotografii nu este disponibil atunci
când modul ales este [NIGHT](Noctorn), [PORTRAIT](Portret),
[MOVIE](Video) sau [SCENE](Scenă).
25
Atenţie la aceste aspecte când realizaţi fotografii
● Apăsarea butonului declanşator pe jumătate. Apăsaţi uşor butonul declanşator
pentru a confirma focalizarea şi pentru a încărca bliţul. Apăsaţi complet
butonul declanşator pentru a face fotografia.
[Apăsaţi uşor butonul declanşator]
[Apăsaţi complet butonul declanşator]
● Timpul de înregistrare disponibil poate varia în funcţie de condiţiile de
capturare şi configurarea aparatului foto.
● Când este selectat modul Fără bliţ sau Sincronizare lentă în condiţii de
iluminare slabă, pe ecranul AMOLED poate apărea indicatorul de avertizare
pentru vibraţii (
). În acest caz, folosiţi un trepied, sprijiniţi aparatul foto pe
o suprafaţă solidă sau folosiţi un mod de fotografiere cu bliţ.
● Fotografiere pe fundal luminos :
Este recomandat să faceţi fotografii având soarele în spate. Fotografiile
realizate în direcţia soarelui pot să iasă întunecate. Pentru a realiza o
fotografie în direcţia unei surse de lumină vă rugăm să folosiţi modul scenă
[Backlight] (Contra luminii) (vezi pagina 44), bliţ fill-in (vezi paginile 32 – 33),
modul de măsurare la punct (vezi pagina 36), compensarea expunerii (vezi
pagina 42) sau funcţia ACB (vezi pagina 43).
26
● Evitaţi obstrucţionarea obiectivului sau a bliţului atunci când captaţi imagini.
● Compuneţi imaginea utilizând ecranul AMOLED.
● În unele dintre situaţiile următoare, este posibil ca sistemul de zonei de
focalizare automată funcţioneze conform aşteptărilor.
- Când fotografiaţi un subiect cu un contrast redus.
- Dacă subiectul este foarte strălucitor sau reflectorizant.
- Dacă subiectul se deplasează în mare viteză.
- În condiţii de reflexie puternică a luminii sau când fundalul este foarte
strălucitor.
- Atunci când subiectul are doar linii orizontale sau este foarte îngust (de
exemplu, un băţ sau catarg de steag).
- Când împrejurimile sunt întunecate.
Utilizarea butoanelor pentru configurarea aparatului foto
Funcţia modului de înregistrare poate fi configurată cu ajutorul butoanelor
aparatului foto.
Buton POWER
Butonul OIS (Stabilizarea optică a imaginii)
Reduceţi la minim efectele mişcării aparatului în timpul operării apăsând
butonul OIS în modul de fotografiere.
Se foloseşte la pornirea/oprirea aparatului
foto. Dacă în perioada specificată aparatul
nu este folosit, acesta se va opri automat
pentru a economisi energia bateriei.
Consultaţi pagina 72 pentru informaţii
suplimentare referitoare la funcţia de oprire
automată.
Buton DECLANŞATOR
Se foloseşte la capturarea imaginilor sau la înregistrarea sunetului în
modul ÎNREGISTRARE.
● În modul CLIP VIDEO :
Apăsând complet butonul declanşator se
iniţiază procesul de înregistrare a unui clip
video. Apăsaţi butonul declanşator o dată,
iar clipul video este înregistrat atât timp cât
permite spaţiul de înregistrare. Dacă doriţi să
opriţi înregistrarea, apăsaţi încă o dată butonul
declanşator.
● În modul IMAGINE STATICĂ :
Apăsând butonul declanşator pe jumătate, se activează sistemul de focalizare
automată şi se verifică starea bliţului. Apăsând complet butonul declanşator,
se capturează şi se stochează fotografia. Dacă selectaţi înregistrare de
comentariu vocal, aceasta va începe după ce aparatul foto a încheiat procesul
de stocare a imaginii.
Dacă apăsaţi pe jumătate butonul declanşator, pe ecranul AMOLED vor fi
afişate viteza obturatorului şi valoarea aperturii, activându-se şi corectarea
efectelor mişcării aparatului.
[Înainte de a utiliza OIS]
[După utilizarea OIS]
※ Este posibil ca OIS să nu funcţioneze corespunzător în următoarele situaţii:
- Pentru fotografierea unui subiect în mişcare
- Pentru fotografierea la valori zoom digital ridicate
- Când mişcarea aparatului depăşeşte capacitatea de corecţie a funcţiei de stabilizare
- Cu cât este mai mică viteza obturatorului, cu atât este mai redusă
performanţa stabilizatorului de imagine
27
Utilizarea butoanelor pentru configurarea aparatului foto
● Dacă folosiţi funcţia OIS când aparatul se află pe un trepied,
imaginea poate deveni neclară datorită vibraţiei senzorului OIS.
Dezactivaţi funcţia OIS când folosiţi trepiedul.
● Dacă supuneţi camera unui impact, monitorul AMOLED se poate
scutura. În acest caz, opriţi aparatul foto şi reporniţi-l. Aparatul va
funcţiona apoi normal.
● Utilizaţi funcţia OIS când bateria este încărcată eficient (
,
).
● Dacă nivelul bateriei este scăzut (
), OIS (stabilizatorul optic de
imagine) poate fi setat dar nu va funcţiona.
● Este nerecomandată folosirea funcţiei OIS în modul Macro.
● Dacă funcţia OIS (Stabilizator optic de imagine) este activă în timpul
înregistrării video, este posibil ca anumite sunete caracteristice
funcţiei OIS sã fie de asemenea înregistrate.
Buton ZOOM W/T (Depărtare/apropiere)
Dacă nu se afişează meniul, acest buton
funcţionează ca buton de zoom optic sau
zoom digital. Acest aparat foto are un zoom
optic 3.6x şi un zoom digital 5x. Utilizând
funcţiile împreună, obţineţi un raport total de
zoom de 18X.
■ Zoom TELE (Apropiere)
Zoom optic TELE
: Apăsând butonul ZOOM T, distanţa focală va fi
micşorată, iar subiectul va apărea mai aproape.
Zoom digital TELE : Dacă se selectează valoarea maximă a zoomului optic
(3.6X) şi se apasă butonul ZOOM T, se activează
programul de zoom digital. Eliberând butonul ZOOM T,
valoarea zoomului digital se opreşte la valoarea dorită.
Odată atinsă valoarea maximă a zoomului digital (5X),
apăsarea butonului ZOOM T nu va mai avea niciun
efect.
Apăsând
butonul
ZOOM T
(Apropiere)
Apăsând
butonul
ZOOM T
(Apropiere)
[Zoom WIDE (Depărtare)]
28
[Zoom TELE (Apropiere)]
[Zoom digital 5X]
Utilizarea butoanelor pentru configurarea aparatului foto
Buton ZOOM W/T (Depărtare/apropiere)
■ Zoom WIDE (Depărtare)
Zoom optic WIDE (Depărtare) : Apăsând butonul ZOOM W (Depărtare).
Acest lucru va focaliza departe de subiect,
adică subiectul va apărea mai departe.
Apăsând butonul ZOOM W (depărtare)
în mod continuu, se va selecta valoarea
minimă a zoomului, ceea ce înseamnă
că subiectul va apărea la punctul cel mai
îndepărtat de aparatul foto.
Apăsând
butonul
Zoom W
(Depărtare)
[Zoom TELE (Apropiere)]
Apăsând
butonul
Zoom W
(Depărtare)
[Zoom optic 2X]
[Zoom WIDE (Depărtare)]
Zoom digital WIDE (Depărtare) : Când se acţionează zoomul digital, apăsând
butonul ZOOM W, zoomingul digital va fi
Zoom optic
redus în trepte. Eliberând butonul ZOOM
W, se întrerupe procesul de zoom digital.
Apăsarea butonului ZOOM W (Depărtare)
Zoom digital
va reduce zoomul digital şi, în continuare,
cel optic până se ajunge la valoarea
minimă.
Apăsând
butonul
Zoom W
(Depărtare)
[Zoom digital 5X]
● Fotografiile realizate cu ajutorul zoomului digital sunt procesate puţin
mai lent de aparatul foto. Acordaţi timp suficient acestei operaţiuni.
● Este posibil să observaţi o scădere a calităţii imaginii când folosiţi
funcţia de zoom digital.
● Pentru a vizualiza o imagine mai clară folosind zoomul digital, apăsaţi
butonul declanşator pe jumătate cu zoomul optic la valoare maximă,
după care apăsaţi butonul zoom T din nou.
● Funcţia zoom digital nu poate fi activată în modurile [DUAL IS]
(STABILIZAREA DUBLĂ A IMAGINII), [MOVIE] (FILM), [HIGH
SPEED] (VITEZĂ), [M. CAPTURE] (CAPTURĂ MIŞCARE), [NIGHT]
(NOAPTE), [CHILDREN] (COPII), [CLOSE UP] (PRIM PLAN),
[TEXT], [FIREWORKS] (ARTIFICII), [SELF SHOT] (AUTOPORTRET),
[FOOD] (MÂNCĂRURI), [CAFE] (CAFENEA).
● Aveţi grijă să nu atingeţi obiectivul pentru a evita realizare unor
fotografii neclare şi, posibil, defectarea aparatului foto. Dacă
imaginea este subexpusă, închideţi şi deschideţi aparatul foto pentru
a modifica poziţia obiectivului.
● Nu apăsaţi obiectivul, întrucât aceasta poate duce la defectarea
aparatului foto.
● Când aparatul foto este pornit, aveţi grijă să nu atingeţi părţile mobile
ale obiectivului întrucât aceasta poate avea ca rezultat o imagine
subexpusă şi neclară.
● Puteţi acţiona funcţia zoom de depărtare sau apropiere cu ajutorul
telecomenzii.
Apăsând
butonul
Zoom W
(Depărtare)
[Zoom TELE (Apropiere)]
[Zoom WIDE (Depărtare)]
29
Utilizarea ecranului AMOLED pentru a configura aparatul foto
Puteţi utiliza meniul de pe ecranul AMOLED pentru a configura funcţiile de
înregistrare.
MENU
SINGLE
(● : Selectabil, - : Parţial selectabil)
MENU
FOCUS
Pagina
NORMAL (AF)
●
AUTO MACRO
●
MACRO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
OFF
●
●
AUTO
●
●
RED EYE
●
●
-
●
●
●
●
p.31
●
METERING
●
-
30
p.32~33
FILL IN
●
●
SLOW SYNC
●
●
-
●
●
-
●
●
●
IMAGE
ADJUST
-
RED EYE FIX
●
●
SIZE
●
●
●
●
FACE DETECTION ●
●
●
●
●
-
●
-
●
●
CONTINUOUS
●
●
HIGH SPEED
●
●
MOTION CAPTURE
●
●
AEB
●
MULTI
-
FLASH
FOCUS
AREA
SHOOTING
p.33
EFFECT
●
●
●
●
p.36
●
●
●
●
SPOT
●
●
●
●
CENTER
●
●
●
●
SHARPNESS
●
●
SATURATION
●
●
CONTRAST
●
●
●
●
B&W
●
SEPIA
BLUE
NORMAL
●
Pagina
●
●
p.37
●
●
-
●
●
●
-
●
●
●
●
-
●
●
●
●
-
●
SELF PORTRAIT
●
●
●
●
RED
●
●
●
-
●
CENTER AF
●
●
●
●
●
●
-
GREEN
●
●
●
-
●
MULTI AF
●
●
●
●
●
●
-
NEGATIVE
●
●
●
-
●
p.34~35
p.36
p.39
Utilizarea ecranului AMOLED pentru a configura aparatul foto
MENU
QUALITY / FRAME RATE
TIMER
VOICE
Pagina
●
●
●
●
●
●
●
●
OFF
●
●
●
●
●
●
●
●
10SEC
●
●
●
●
●
●
-
●
2SEC
●
●
●
●
●
●
-
DOUBLE
●
●
●
●
●
●
-
p.38
●
●
●
●
●
●
-
●
REMOTE
●
●
●
●
●
●
●
●
NORMAL (AF)
●
OFF
●
●
●
●
●
●
●
MEMO
●
●
●
●
●
●
●
RECORD
●
●
●
●
●
●
●
●
p.25
WB
●
●
●
●
p.41
ISO
●
●
EV
●
●
●
ACB
●
p.40
Normal
40cm ~ infinit
80cm ~ infinit
Macro
5cm ~ 40cm
50cm ~ 80cm
Auto macro
5cm ~ infinit
50cm ~ infinit
●
p.43
p.43
●
●
●
●
●
●
■ Moduri de focalizare şi distanţe focale
Depãrtare (W)
●
●
[Auto macro] (Macro auto)
Tip de focalizare
SHUTTER SPEED
●
[Macro] (Macro)
p.42
APERTURE VALUE
OIS
[Normal]
p.42
p.43
※ Meniurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
※ Meniurile disponibile pot varia în fiecare mod scenă.
MACRO
p.39~40
MOTION TIMER
VOICE
Selectarea tipului de focalizare
Puteţi selecta tipul de focalizare în funcţie
de distanţa până la subiect. Distanţele sunt
indicate mai jos.
Apropiere (T)
p.27
● Dacă se selectează modul macro este posibil ca imaginea să fie
afectată de mişcarea aparatului foto. Încercaţi să nu mişcaţi aparatul
foto în timpul fotografierii.
● Dacă faceţi o fotografie la distanţa de 40 de cm în modul Macro,
selectaţi modul FLASH OFF (FĂRĂ BLIŢ).
31
Bliţ
Puteţi selecta tipul de bliţ în funcţie de distanţa
până la subiect. Distanţele sunt indicate mai jos.
■ Bliţul nu poate fi utilizat în modurile [DUAL
FILL IN
IS] (STABILIZAREA DUBLĂ A IMAGINII),
RED EYE
[CONTINUOUS] (CONTINUU), [HIGH SPEED]
AUTO
(VITEZĂ), [M. CAPTURE] (CAPTURĂ MIŞCARE),
OFF
[AEB] (AUTO DETERMINARE EXPUNERE],
[MOVIE] (FILIM), [LANDSCAPE] (PEISAJ), [CLOSE
UP] (PRIM-PLAN), [TEXT] (TEXT), [SUNSET]
(APUS), [DAWN] (RĂSĂRIT), [FIREWORKS] (ARTIFICII), [SELF SHOT]
(AUTOPORTRET), [FOOD] (MÂNCĂRURI), [CAFE] (CAFENEA).
■ Distanţă bliţ (W: Depărtare, T: Apropiere)
ISO
AUTO
32
(Unitate de măsură: m)
Normal
Macro
Auto macro
W (Depărtare) :
0.4 - 5.6
W (Depărtare) :
0.4 - 0.8
W (Depărtare) :
0.4 - 5.6
T (apropiere) :
0.5 - 2.8
T (apropiere) :
0.5 - 1.5
T (apropiere) :
0.5 - 2.8
● Dacă apăsaţi butonul declanşator după selectarea modului bliţ
Auto, Fill-In, Sincronizare lentă, primul bliţ se declanşează pentru a
determina condiţiile de fotografiere (distanţa şi puterea bliţului).
Nu mişcaţi aparatul înainte de al doilea bliţ.
● Utilizarea frecventă a bliţului va reduce durata de viaţă a bateriei.
● În condiţii normale de utilizare, timpul de încărcare a bliţului este
sub 5 secunde. Dacă bateriile sunt aproape descărcate, timpul de
încărcare va fi mai mare.
● Faceţi fotografii în raza de acoperire a bliţului.
● Calitatea imaginii nu este garantată dacă subiectul este prea aproape
sau puternic reflectorizant.
● Când faceţi fotografii cu bliţ în condiţii de iluminare slabă, există
posibilitatea ca imaginea captată să conţină pete albe. Aceste
pete albe sunt cauzate de reflectarea luminii bliţului de către praful
atmosferic. Acest lucru nu indică o defectare a aparatului foto.
Bliţ
Size (Dimensiune)
■ Indicator mod bliţ
Puteţi selecta o dimensiune a imaginii potrivită aplicaţiei dvs.
Pictogramă
Mod bliţ
Descriere
Fără bliţ
Bliţul nu se declanşează. Selectaţi acest mod
atunci când fotografiaţi într-un loc sau într-o
situaţie în care fotografierea cu bliţ este interzisă.
Când faceţi o fotografie în condiţii de iluminare
slabă, indicatorul de vibraţii aparat foto (
) va
fi afişat pe ecranul AMOLED.
Bliţ automat
Dacă subiectul sau fundalul sunt întunecate, bliţul
aparatului foto se va declanşa automat.
Dacă subiectul sau fundalul sunt întunecate, bliţul
Auto şi
se va declanşa automat şi va reduce efectul de
Reducere
ochi roşii folosind funcţia de reducere a acestui
efect ochi roşii
efect.
Mod
Mod fotografie
Pictogramă
Size
(Dimensiune)
3648x
2736
3648x
2432
Mod
Bliţ fill-in
Sincronizare
lentă
Bliţul acţionează cu o viteză redusă a
obturatorului pentru obţinerea unei expuneri
corecte şi echilibrate. În condiţii de slabă
iluminare, indicatorul de avertizare pentru
instabilitate a aparatului foto (
) va fi afişat pe
ecranul AMOLED.
Când este detectată o fotografie cu „ochi roşii”,
Corector efect
acest mod va reduce automat efectul de „ochi
ochi roşii
roşii”.
3648x
2056
2592x
1944
2048x
1536
1024x
768
Mod clip video
Pictogramă
1280
640
320
Size
(Dimensiune)
1280x720
640x480
320x240
3648x2056
3072x2304
Bliţul se declanşează indiferent de condiţiile de
iluminare. Intensitatea bliţului va fi reglată în
funcţie de condiţiile curente.
3072X
2304
320
320x240
3648x2432
640
640x480
3648x2736
1280
1280x720
1280
[Mod fotografie]
[Mod clip video]
● Cu cât este mai mare rezoluţia, cu atât este disponibil un număr mai
mic de fotografieri, întrucât imaginile la rezoluţie înaltă necesită mai
mult spaţiu în memorie.
33
Zonă focalizare
Puteţi selecta Zona de focalizare preferată în
funcþie de condiţiile de fotografiere.
MULTI AF
CENTER AF
SELF PORTRAIT
FACE DETECTION
[FACE DETECTION (IDENTIFICARE FAŢĂ)] : Acest mod identifică
automat poziţia feţei
subiectului şi apoi
configurează focalizarea şi expunerea. Selectaţi
acest mod pentru a realiza, rapid şi uşor, portrete.
※ Moduri disponibile : AUTO, PROGRAM, MANUAL, DUAL IS (Stabilizarea
dublă a imaginii), PORTRAIT (PORTRET), SCENE
(SCENĂ) (SMILE SHOT(FOTOGRAFIERE ZÂMBET),
BLINK DETECTION(DETECTARE CLIPIRE),
CHILDREN (COPII), BEACH&SNOW (PLAJĂ/
ZĂPADĂ), SELF SHOT (AUTOPORTRET), CAFE
(CAFENEA)
1. Într-un mod de fotografiere configurabil,
MULTI AF
selectaţi meniul Face Detection (Identificare
CENTER AF
faţă) (
). Va apărea pictograma pentru
SELF PORTRAIT
funcţia de identificare a feţei.
FACE DETECTION
2. Dimensiunea şi poziţia cadrului autofocalizare
sunt adaptate feţei subiectului în mod automat.
3. Apăsaţi butonul declanşator pe jumătate. Cadrul autofocalizare va
deveni verde când focalizarea este activată.
4. Apăsaţi complet butonul declanşator pentru a face o fotografie.
34
● Această funcţie poate identifica până la 10 persoane.
● Dacă aparatul foto identifică mai multe persoane simultan,
focalizarea se va face asupra celei mai apropiate persoane.
● Când aparatul foto identifică o faţă reper, aceasta va fi încadrată de
cadrul de focalizare de culoare albă, iar celelalte feţe vor fi încadrate
de un cadru de focalizare de culoare gri. Apăsaţi butonul declanşator
până la jumătate pentru focalizarea asupra feţei, iar cadrul de
focalizare alb va deveni verde.
● Dacă identificarea feţei eşuează, reveniţi la modul AF (autofocalizare)
anterior.
● În anumite condiţii, funcţionarea acestui mod este afectată.
- Dacă o persoană poartă ochelari fumurii sau o parte a feţei este
ascunsă.
- Dacă persoana fotografiată nu priveşte înspre aparatul foto.
- Aparatul foto nu identifică faţa dacă luminozitatea este prea mare
sau prea scăzută.
- Între aparatul foto şi subiect există o distanţă prea mare.
● Distanţa maximă pentru funcţia Identificare faţă este de 3 m
(Superangular).
● Cu cât este mai aproape subiectul, cu atât aparatul îl identifică mai
rapid.
● Funcţia zoom digital este inactivă în acest mod.
● Se poate seta doar dacă se selectează
de la selectorul pentru
stilurile fotografiilor.
● Meniul [EFFECT] (EFECT) nu funcţionează atuci când este setată
funcţia [FACE DETECTION] (IDENTIFICARE FAŢĂ).
Zonă focalizare
[SELF PORTRAIT(AUTOPORTRET)] :
Atunci când realizaţi autoportrete, zona feţei dumneavoastră este identificată
în mod automat, astfel încât puteţi realiza autoportrete mai uşor şi mai
repede.
※ Moduri disponibile : AUTO, PROGRAM, MANUAL, DUAL IS (Stabilizarea
dublă a imaginii), PORTRAIT (PORTRET), SCENE
(SCENĂ) (SMILE SHOT(FOTOGRAFIERE ZÂMBET),
BLINK DETECTION(DETECTARE CLIPIRE)
CHILDREN (COPII), BEACH&SNOW (PLAJĂ/
ZĂPADĂ), SELF SHOT (AUTOPORTRET), CAFE
(CAFENEA)
1. Dacă se selectează meniul Self Portrait (Autoportret), va fi afişată
pictograma Autoportret (
).
MULTI AF
CENTER AF
SELF PORTRAIT
FACE DETECTION
[CENTER AF (AF CENTRU)] : Se va focaliza zona rectangulară din centrul
ecranului AMOLED.
[MULTI AF (AF MULTIPLĂ)] : Aparatul va selecta toate punctele de
focalizare disponibile din cele 9 puncte AF.
[CENTER AF (AF CENTRU)]
[MULTI AF (AF MULTIPLĂ)]
※ A Când aparatul se focalizează pe un subiect, cadrul auto focalizare devine
verde. Când aparatul nu este focalizat pe un subiect, cadrul auto focalizare
devine roşu.
2. Pentru a realiza autoportrete, orientaţi obiectivul către faţa subiectului.
Aparatul detectează automat faţa subiectului şi emite un sunet de
ghidare.
3. Începeţi să filmaţi apăsând butonul declanşator.
● Atunci când faţa subiectului se află în centrul ecranului, emite un
sunet mai accelerat, diferit de sunetele emise atunci când faţa nu se
află în centru.
● Sunetul de asistenţă poate fi stabilit din meniul [SELF PORTRAIT]
(AUTOPORTRET). (Consultaţi p.67)
● Se poate seta doar dacă se selectează
de la selectorul
pentru stilurile fotografiilor.
● Meniul [EFFECT] (EFECT) nu funcţionează atuci când este setată
funcţia [SELF PORTRAIT] (AUTOPORTRET).
35
Fotografiere continuă
Mod de măsurare
Puteţi selecta modul de fotografiere şi numărul de fotografieri.
Dacă nu puteţi obţine condiţii propice de expunere, puteţi modifica metoda
de măsurare pentru a face fotografii mai luminoase.
[SINGLE (SINGULAR)] :
AEB
Se face o singură fotografie
M. CAPTURE
HIGH SPEED
[CONTINUOUS (CONTINUU)] :
CONTINUOUS
Imaginile vor fi capturate continuu până la
SINGLE
eliberarea butonului declanşator. Capacitatea de
fotografiere depinde de spaţiul de memorie.
[HIGH SPEED (VITEZĂ)] :
Funcţia de fotografiere în rafală se activează dacă ţineţi apăsat butonul
declanşator (circa două cadre pe secundă). Viteza de fotografiere se poate
reduce în funcţie de mediul de fotografiere sau de numărul de fotografii (dacă
realizaţi mai mult de 20 de imagini).
[M. CAPTURE (CAPTURĂ MIŞCARE)] :
Prin apăsarea şi menţinerea în această poziţie a butonului declanşator se vor
face 10 fotografii pe secundă. După încheiere fotografierii continue, imaginile
sunt salvate şi apoi redate pe ecranul AMOLED. Numărul maxim de fotografii
este 30 iar dimensiunea imaginilor este fixată la 1024x768.
[AEB] (Auto determinare expunere) :
Se fac trei fotografii în serie la diferite expuneri: expunere standard (0,0EV),
sub-expunere (-1/2EV) şi supra-expunere (+1/2EV).
※ Imaginile la rezoluţie şi calitate ridicate necesită timp de salvare mai
îndelungat ceea ce prelungeşte timpul de aşteptare.
※ Dacă se selectează submeniul [CONTINUOUS] (CONTINUU), [HIGH
SPEED] (MARE VITEZĂ), [M. CAPTURE] (CAPTURĂ MIŞCARE) sau
[AEB] (Auto determinare expunere), funcţia bliţ este dezactivată automat.
※ Este recomandat să folosiţi un trepied pentru fotografiere AEB deoarece
timpul de salvare este mai lung şi poate cauza neclaritatea imaginii datorită
mişcării aparatului.
※ Dacă se selectează [M.CAPTURE] (CAPTURÃ MIŞCARE), puteţi selecta
numai ISO AUTO, 400, 800, 1600, 3200.
※ Funcţia ACB nu este disponibilă dacă sunt activate opţiunile [VITEZĂ],
[CAPTURĂ MIŞCARE] sau [AUTO DETERMINARE EXPUNERE].
36
[MULTI (MULTIPLĂ)] : Expunerea va fi calculată
pe baza unei valori medii a
CENTER
luminii disponibile din zona
SPOT
imaginii. Cu toate acestea,
MULTI
se va lua în calcul cu
preponderenţă lumina din
centrul imaginii. Acest mod
este adecvat în cazuri generale.
[SPOT (PUNCT)]
: Cantitatea de lumină va fi măsurată numai în zona
rectangulară din centrul ecranului AMOLED. Acest
mod este adecvat când doriţi ca subiectul din centru
să fie expus corect, indiferent de lumina din spate.
[CENTER (CENTRU)] : Expunerea va fi calculată pe baza unei valori medii
a luminii disponibile din zona imaginii. Cu toate
acestea, se va lua în calcul cu preponderenţă lumina
din centrul imaginii. Acest mod este adecvat pentru
fotografierea obiectelor mici precum florile sau
insectele.
※ Dacă subiectul nu se află în centrul zonei de focalizare, nu utilizaţi
măsurarea la punct întrucât puteţi obţine o eroare de expunere. În acest
caz, este de preferat să folosiţi compensarea expunerii.
Ajustare imagine
Fotografiile se pot ajusta înainte de momentul
fotografierii. Se poate seta doar dacă se
selectează
de la selectorul pentru stilurile
fotografiilor.
Reglare saturaţie
CONTRAST
Puteţi modifica saturaţia imaginii.
SATURATION
SHARPNESS
Direcţia + : Saturaţie mare
(Culoarea va fi profundă)
Direcţia - : Saturaţie redusă
(Culoarea va fi mai delicată)
Claritate
Contrast
Puteţi regla claritatea fotografiei pe care doriţi să
o realizaţi. Nu puteţi vedea efectul de claritate pe
ecranul AMOLED înainte de a realiza fotografia
întrucât această funcţie este aplicată numai după
ce imaginea capturată este stocată în memorie.
Puteţi regla diferenţa dintre părţile luminoase şi
părţile întunecate ale imaginii.
[
]/[
[
]
[
]/[
Direcţia + : Se măreşte luminozitatea imaginii
Direcţia - : Scade luminozitatea imaginii
] : Contururile imaginii sunt atenuate. Acest efect este adecvat
pentru editarea imaginilor pe PC.
: Contururile imaginii sunt clare. Acestea sunt adecvate
pentru imprimare.
] : Contururile imaginii sunt accentuate. Contururile vor apărea
clare dar în imaginea înregistrată este posibil să apară
zgomot de imagine.
37
Efect
Calitate / Frecvenţă cadre
Utilizând procesorul digital al aparatului foto,
puteţi adăuga efecte speciale imaginilor
dumneavoastră. Fotografiile se pot ajusta înainte
de momentul fotografierii. Se poate seta doar
dacă se selectează
de la selectorul pentru
stilurile fotografiilor.
Puteţi selecta rata de compresie pentru imaginile capturate adecvată
aplicaţie dvs. Cu cât este mai mare rata de compresie, cu atât se reduce
calitatea imaginii.
BLUE
SEPIA
B&W
NORMAL
: Niciun efect nu este aplicat imaginii.
: Imaginile captate vor fi memorate în format alb-negru.
: Imaginile capturate vor fi memorate într-o nuanţă sepia (o paletă de
nuanţe maro-gălbui).
: Imaginile capturate vor fi memorate într-o nuanţă de albastru.
: Imaginile capturate vor fi memorate într-o nuanţă de roşu.
: Imaginile capturate vor fi memorate într-o nuanţă de verde.
: Salvează imaginea în mod negativ.
※ Când este activată funcţia [EFFECT] (Efect), meniurile [FACE DETECTION]
(Identificare faţă), [SELF PORTRAIT] (Autoportret), Balans de alb (WB) nu
vor fi disponibile.
38
Mod
Mod fotografie
Mod clip video
Pictogramă
Submeniu
SUPER
FINE
(FOARTE
BUNĂ)
Tip fişier
jpeg
60FPS
30FPS
15FPS
FINE
NORMAL (60 cadre pe (30 cadre pe (15 cadre pe
(BUNĂ)
secundă) secundă) secundă)
jpeg
jpeg
H.264
H.264
NORMAL
15FPS
FINE
30FPS
SUPER FINE
60FPS
[Mod fotografie]
H.264
[Mod clip video]
● Acest format de fişier este conform cu DCF (Regula Arhitecturii
Sistemului de Fişiere al Aparatelor Foto).
● JPEG (Joint Photographic Experts Group) : JPEG este un standard
de comprimare a imaginilor creat de Joint Photographic Experts
Group. Acest tip de comprimare este cel mai utilizat pentru
comprimarea imaginilor grafice şi fotografice deoarece permite
comprimarea eficientă a fişierelor.
● H.264(MPEG4 part10/AVC) : A fost dezvoltat de către ITU-T Video
Coding Experts Group (VCEG) împreună cu ISO/IEC Moving Picture
Experts Group (MPEG) , fiind un produs al colaborării dintre cele două
companii. Mulţumită ratei de comprimare ridicate şi a dimensiunii
reduse a fişierului creat, puteţi înregistra mai multe informaţii decât cu
alte dispozitive de stocare
Temporizator / Telecomandă
Această funcţie este utilizată atunci când şi fotograful doreşte să apară în
fotografie.
- Selectarea unui temporizator :
REMOTE
DOUBLE
Când apăsaţi butonul declanşator, fotografia
2 SEC
se va realiza după intervalul de timp specificat,
10 SEC
iar funcţia de temporizare automată va rămâne
OFF
activă.
- Selecting a remote mode :
La apăsarea butonului declanşator pe
telecomandă, declanşarea efectivă se
va produce după 2 secunde. După realizarea unei fotografii, modul
telecomandat va rămâne activ. Dar, prin apăsarea butonului de pornire/
oprire, modul telecomandat va fi dezactivat.
■ Descrierea modului Temporizator / Telecomandat
Pictogramă
Mod
■ Rază de acţiune telecomandă
Când faceţi o fotografie utilizând telecomanda,
consultaţi ilustraţiile alãturate în legătură cu raza de
acţiune a telelcomenzii.
[Butonul declanşator pe
telecomandă]
■ Înlocuirea bateriei pentru telecomandă
La introducerea bateriei pentru telecomandă, asiguraţi-vă că polaritatea +
(pozitivă) este îndreptată în sus iar polaritatea – (negativă) este îndreptată în
jos. Înlocuiţi bateria pentru telecomandă la un centru local de service. Utilizaţi
o baterie CR 2025 3V.
Descriere
OFF (OPRIT) Nu se poate utiliza funcţia de temporizare.
10 SEC
La apăsarea butonului declanşator, declanşarea
efectivă se va produce după 10 secunde.
2 SEC
La apăsarea butonului declanşator, declanşarea
efectivă se va produce după 2 secunde.
DOUBLE
(DUBLU)
Se va captura o fotografie după 10 secunde, iar
după alte 2 secunde, o a doua fotografie.
REMOTE Puteţi face o fotografie folosind telecomanda în
(TELECOMANDAT) locul butonului declanşator al aparatului foto.
● Când realizaţi o fotografie utilizând temporizatorul, lampa
temporizatorului funcţionează astfel :
Configurare temporizator la 10 secunde : Lampa temporizatorului
clipeşte la intervale de 1 secundă, în primele 7 secunde. În ultimele 3
secunde, clipeşte la intervale de 0,25 secunde.
Configurare temporizator la 2 secunde : Lampa temporizatorului
clipeşte la intervale de 0,25 secunde, timp de 2 secunde.
● Dacă acţionaţi butonul Înapoi în timpul funcţionării temporizatorului,
funcţia de temporizare este anulată.
● Utilizaţi un trepied pentru a evita mişcarea aparatului.
39
Înregistrare voce / Comentariu vocal
Vocea poate fi înregistrat pe durata timpului de înregistrare disponibil în
memorie (max. 10 ore). Puteţi adăuga un mic comentariu la o fotografie
stocată.
■ Înregistrare voce
1. Selectaţi un mod de înregistrare cu excepţia
modului Clip video rotind selectorul pentru
moduri de operare.
2. Selectaţi meniul Comentariu vocal utilizând
butonul smart.
3. Apăsaţi butonul declanşator pentru a înregistra
vocea.
- Apăsaţi o dată butonul declanşator iar sunetul
este înregistrat atât cât permite timpul de
înregistrare (max: 10 ore). Timpul disponibil
pentru înregistrare va fi afişat pe ecranul
AMOLED. Înregistrarea vocii va continua chiar
dacă este eliberat butonul declanşator
- Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi încă o dată
butonul declanşator.
- Tip fişier : *.wav
40
RECORD
MEMO
OFF
RECORD
MEMO
■ Comentariu vocal
1. Selectaţi un mod de înregistrare cu excepţia
modului Clip video rotind selectorul pentru
moduri de operare.
2. Selectaţi meniul Comentariu vocal utilizând
butonul smart. Dacă indicatorul pentru
comentariu vocal apare pe ecranul AMOLED,
configurarea s-a realizat cu succes.
3. Apăsaţi butonul declanşator şi faceţi fotografia.
Imaginea este memorată pe cardul de
memorie
4. Se înregistrează comentariul vocal timp
de zece secunde din momentul memorării
imaginii. Dacă apăsaţi butonul declanşator pe
parcursul înregistrării comentariului vocal veţi
opri înregistrarea.
RECORD
MEMO
OFF
OFF
● Pentru a înregistra sunetul, distanţa optimă dintre dumneavoastră şi
aparatul foto (microfon) este de 40 de cm.
Balans de alb
Controlul balansului de alb vă permite să reglaţi
culorile pentru a apărea mai naturale. Dacă se
selectează alt meniu decât AWB (Balans de alb
automat), puteţi selecta doar efectul color negativ.
Meniul Balans de alb este disponibil în modurile
Program, MANUAL şi DUAL IS şi Clip video.
Pictogramă
Mod
Descriere
AUTO
Aparatul foto selectează automat configuraţia
adecvată pentru balansul de alb, în funcţie de
condiţiile de iluminare curente.
DAYLIGHT
Pentru fotografiere în exterior.
(LUMINA NATURALĂ)
CLOUDY
(ÎNNORAT)
Pentru fotografiere în condiţii de cer înnorat
sau întunecat.
FLUORESCENT H Pentru fotografiere în condiţii de iluminare
fluorescentă tridirecţională de tip
(FLÜORESAN H)
fluorescenţă naturală.
FLUORESCENT L
Fotografiere sub iluminare fluorescentă albă.
(FLÜORESAN L)
TUNGSTEN
Pentru fotografiere în condiţii de iluminare
tungsten (bec obişnuit).
CUSTOM
Permite utilizatorului să regleze balansul de
(PERSONALIZAT) alb în funcţie de condiţiile de fotografiere.
■ Reglarea personalizată a Balansului de alb
Parametrii balansului de alb pot fi uşor diferiţi în funcţie de mediul de
fotografiere. Puteţi alege configuraţia de balans de alb cea mai adecvată unui
anume mediu de fotografiere stabilind o configuraţie personalizată pentru
balansul de alb.
1. Selectaţi meniul PERSONALIZAT (
) pentru
Balans de alb şi aşezaţi o coală de hârtie albă
în faţa aparatului foto astfel încât pe ecranul
AMOLED să apară doar culoarea albă.
[Hârtie albă]
2. Buton meniu OK
: selectează valoarea
personalizată memorată
anterior a balansului de alb.
OK
Butonul BACK
: anulează balansul de alb
Measure:Shutter
personalizat.
Former : OK Cancel : BACK
Buton declanşator : salvează noul balans de alb
personalizat.
- Se va aplica valoarea personalizată a banansului de alb începând cu
următoarea fotografie realizată.
- Valoarea balansului de alb configurată de către utilizator va rămâne activă
până când este suprascrisă.
- Când este setat modul stil foto, balansul de alb este fixat automat (AWB).
※ Unele condiţii de iluminare pot produce efectul de dominanţă de culoare.
41
ISO
Compensare expunere
Viteza sau sensibilitatea luminoasă specifică a
unui aparat foto este clasificată folosind valori
ISO. Viteza sau sensibilitatea luminoasă specifică
a unui aparat foto este clasificată folosind valori
ISO. Meniul ISO este disponibil în modurile
Program şi Manual.
Acest aparat foto reglează automat expunerea în funcţie de condiţiile
de lumină ambientală. Puteţi, de asemenea, selecta valoarea expunerii
în meniul compensare expunere. Meniul Compensare expunere este
disponibil în modurile Program, DUAL IS şi Clip video.
Pictogramă
ISO Mod
Descriere
AUTO
Sensibilitatea camerei se modifică automat în funcţie de
variabile precum condiţiile de iluminat sau luminozitatea
subiectului.
ISO 80
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
Puteţi mări viteza obturatorului în aceleaşi condiţii
de luminozitate prin mărirea sensibilităţii ISO. Totuşi,
imaginea poate apărea saturată în condiţii de luminanţă
ridicată. Cu cât este mai mare valoarea ISO, cu atât
este mai mare sensibilitatea la lumină a aparatului foto
şi, prin urmare, mai mare capacitatea acestuia de a
captura imagini în medii întunecate.
Cu toate acestea, nivelul de zgomot de imagine va
creşte odată cu valoarea ISO, făcând imaginea să
apară granulată.
※ Dacă se selectează [M.CAPTURE] (CAPTURÃ MIŞCARE), puteţi selecta
numai ISO AUTO, 400, 800, 1600, 3200.
※ Când este selectat meniul ISO 3200, dimensiunea imaginii este fixată la 3M.
42
■ Compensarea Expunerii
1. Apăsaţi butonul pentru meniul de compensare
a expunerii şi se va afişa scala pentru
compensarea expunerii.
2. Atingeţi butonul şi deplasaţi degetul pentru a
selecta valoarea expunerii.
3. Apăsaţi din nou butonul meniului compensare
expunere. Valoarea specificată va fi salvată iar
modul de configurare Compensare Expunere se
va închide.
※ O valoare negativă pentru compensarea expunerii reduce expunerea.
Reţineţi că o valoare pozitivă pentru compensarea expunerii măreşte
expunerea iar ecranul AMOLED va apărea alb sau veţi obţine fotografii mai
puţin reuşite.
ACB (Balans automat al contrastului)
Viteză obturator
Când este selectată această opţiune, contrastul se reglează automat.
Cu alte cuvinte, când se fac fotografii în condiţii de lumină de fundal
în care expunerea variază considerabil sau atunci când luminozitatea
prezintă variaţii mari, luminozitatea se reglează automat pentru a asigura
claritatea fotografiilor.
Acest mod va regla viteza obturatorului pentru
expunere automată în mod manual. O viteză
mare a obturatorului permite capturarea imaginii
unui obiect în mişcare ca şi cum acesta ar fi
static. O viteză mai mică a obturatorului permite
capturarea imaginii unui obiect în mişcare
imprimându-i un aspect dinamic.
■ Stabilirea vitezei obturatorului
Pentru a selecta viteza obturatorului, atingeţi butonul şi deplasaţi degetul spre
stânga sau dreapta.
Lent
※ Atunci când utilizaţi modurile [AUTO], [PROGRAM] (PROGRAMl) şi
[PORTRAIT] (PORTRET), funcţia ACB este funcţională. ACB este
funcţională. Funcţia ACB este întotdeauna activă în modurile [AUTO] şi
[PORTRAIT] (PORTRET).
※ Funcţia ACB nu este disponibilă dacă sunt activate opţiunile [HIGH SPEED]
(VITEZĂ), [M.CAPTURE] (CAPTURĂ MIŞCARE) sau [AEB] (AUTO
DETERMINARE EXPUNERE).
※ Funcţia ACB este disponibilă numai atunci când ISO este configurat la o
valoare cuprinsă între 80 şi 200.
Rapid
Valoare apertură
Acest mod va regla valoarea aperturii pentru
expunere automată în mod manual. Valorile mai
mici ale aperturii fac obiectul să apară clar dar
fundalul neclar. Valorile mai mari ale aperturii fac
atât obiectul cât şi fundalul să apară clare.
43
Meniu scene
Folosiţi meniul pentru a configura cu uşurinţă
setările optime pentru o gamă largă de situaţii.
Pictogramă
Mod scenă
FOOD
(MÂNCĂRURI)
Pictogramă
Mod scenă
Descriere
SMILE SHOT*1
(FOTOGRAFIERE ZÂMBET)
Atunci când fotografiaţi un chip zâmbitor.
BLINK DETECTION*2
(DETECTARE CLIPIRE)
Atunci când fotografiaţi cu opţiunea
de detectare a clipirii, pentru a arhiva
fotografia reuşită.
CHILDREN (COPII)
Pentru a face fotografii unor obiecte care se
mişcă rapid, cum ar fi spre exemplu, copiii.
LANDSCAPE
(PEISAJ)
Pentru a fotografia peisaje de la distanţă.
CLOSE UP
(PRIM-PLAN)
Fotografiere de aproape a obiectelor mici,
cum ar fi plante şi insecte.
TEXT (TEXT)
Folosiţi acest mod pentru a fotografia
documente.
SUNSET (APUS)
Pentru fotografierea apusurilor.
DAWN (RĂSĂRIT)
Scene de răsărit.
BACKLIGHT
(FUNDAL UMINOS)
Portrete fără umbre cauzate de fundalul
luminos.
FIREWORK (ARTIFICII) Scene cu artificii.
BEACH&SNOW
(PLAJĂ/ZĂPADĂ)
44
Descriere
SELF SHOT
Funcţie utilizată atunci când şi fotograful doreşte
(AUTOPORTRET) să apară în fotografie.
Pentru scene cu ocean, lacuri, plaje şi
zăpadă.
CAFÉ
(CAFENEA)
Pentru fotografierea mâncărurilor care
apetisante
Pentru a fotografia cafenele sau restaurante.
*1 Aparatul realizează în mod automat o fotografie cu detectarea poziţiei
chipului zâmbitor al subiectului, chiar dacă nu apăsaţi butonul declanşator.
Dacă apăsaţi butonul declanşator, fotografie este realizată în mod normal.
Atunci când folosiţi opţiunea de fotografiere a zâmbetului, un zâmbet larg
sau permanent ajută la detectarea feţei zâmbitoare a subiectului.
*2 Dacă ochii subiectului sunt închişi în momentul apăsării butonului
declanşator, aparatul realizează trei fotografii în rafală, după care salvează
imaginile.
Aparatul realizează o singură fotografie dacă ochii subiectului nu sunt
închişi în momentul apăsării butonului declanşator.
● Este posibil ca detectarea unui chip zâmbitor sau a clipirii ochilor să
nu poată fi folosită într-una dintre următoarele situaţii:
- dacă subiectul poartă ochelari de soare;
- dacă subiectul nu priveşte direct în obiectiv;
- dacă lumina este prea intensă sau prea slabă pentru a detecta faţa
subiectului;
- atunci când aparatul de fotografiat se află la distanţă faţă de subiect.
(indicatorul de focalizare de culoare portocalie);
- dacă reflexia luminii sau a fundalului este prea puternică.
Pornirea modului redare
Porniţi aparatul foto selectaţi modul Redare apăsând butonul pentru modul
Redare (
). Aparatul poate reda acum imaginile din memorie.
Dacă este introdus în aparat cardul de memorie, toate funcţiile camerei se
aplică doar asupra cardului de memorie.
Dacă nu este introdus în aparat cardul de memorie, toate funcţiile camerei
se aplică doar asupra memoriei interne.
● Mod avertizare sonoră : Pentru a selecta modul de avertizare sonoră
ţineţi apăsat butonul Play (Redare) mai mult
de 3 secunde. În modul Avertizare sonoră
nu vor fi produse sunetul de Acţionare,
sunetul pentru Efect, sunetul de Pornire şi
sunetul Obturator. Pentru anularea modului
Avertizare sonoră, porniţi aparatul foto
apăsând butonul de pornire/oprire.
Redarea unei fotografii
1. Selectaţi modul REDARE apăsând butonul
pentru modul redare (
).
Redarea unui clip video
1. Selectaţi clipul video înregistrat pe care doriţi
să-l redaţi folosind butonul smart.
2. Apăsaţi butonul Redare pentru a reda un clip
video.
- Pentru a întrerupe temporar clipul video în
timpul redării, apăsaţi butonul II din nou.
- Dacă apăsaţi din nou butonul , fişierul clip
video va reporni.
- Pentru a derula înapoi clipul video în timpul
redării, apăsaţi butonul . Pentru a derula
înainte clipul video, apăsaţi butonul .
Fiecare apăsare a butonului / face să
crească viteza de căutare la 2X, 4X, 8X sau
16X.
- Pentru a opri redarea clipului video, apăsaţi butonul .
3. Apăsaţi butonul pentru a aduce meniul la modul Redare.
2. Pe ecranul AMOLED este afişată ultima
imagine memorată.
3. Atingeţi butonul şi deplasaţi degetul spre
stânga sau dreapta pentru a selecta o
imagine.
※ Dacă apăsaţi butonul ① sau ②, imaginea va fi
redată continuu.
①
②
45
Pornirea modului redare
Funcţia de captură clip video
Capturaţi imagini statice din clipul video.
1. Apăsaţi butonul meniului II în timpul redării unui
fişier video.
2. Apăsaţi butonul meniului Captură. Imaginea
captată va fi salvată cu alt nume de fişier.
※ Fişierul clip video captat are aceeaşi mărime
ca şi clipul video original. (1280x720, 640x480,
320x240)
Ajustare film pe aparatul foto
Puteţi extrage cadrele dorite dintr-un clip video în timpul redării acestuia.
1. Apăsaţi butonul de meniu extragere la poziţia de
unde doriţi să înceapă extragerea din clipul video.
Trimming?
Yes
2. Apăsaţi butonul de meniu extragere la poziţia
No
de unde doriţi să se încheie retragerea din clipul
video.
3. Va apărea o fereastră de confirmare.
4. Apăsaţi butonul smart pentru a selecta submeniul
dorit.
[Yes] (Da) : Cadrele extrase vor fi salvate cu un nou nume de fişier.
[No] (Nu) : Ajustarea video se va anula.
※ Dacă timpul total de redare este sub 5 secunde, clipul video nu poate fi
ajustat.
46
Redarea unei înregistrări vocale
1. Selectaţi clipul audio vocal pe care doriţi să-l
redaţi folosind butonul smart.
2. Apăsaţi butonul Redare pentru a face să se
afişeze meniurile pentru voce.
3. Apăsaţi butonul pentru a reda un clip audio
vocal.
- Pentru a întrerupe temporar clipul audio în
timpul redării, apăsaţi butonul II din nou.
- Dacă apăsaţi butonul încă o dată, clipul
audio vocal va reporni.
- Pentru a derula înapoi clipul audio vocal în
timpul redării,apăsaţi butonul . Pentru a
derula înainte, apăsaţi butonul .
- Pentru a opri redarea clipului vocal, apăsaţi
butonul .
Redarea unei comentariu înregistrat
1. Selectaţi imaginea statică în care este integrat
comentariul vocal folosind butonul smart.
2. Apăsaţi butonul Edit (Editare) pentru afişarea
meniurilor.
3. Apăsaţi butonul de meniu MEMO PLAY (Redare
comentariu vocal) pentru a reda un comentariu
vocal.
- Pentru a întrerupe temporar un clip vocal în timpul redării, apăsaţi butonul II.
- Dacă apăsaţi butonul încă o dată, clipul audio vocal va reporni.
- Pentru a opri redarea clipului vocal, apăsaţi butonul .
Indicatorii de pe ecranul AMOLED
Pe ecranul AMOLED sunt afişate informaţii despre imaginea redată.
21
Nr.
Descriere
Pictogramă
Pagina
9
Bliţ
ON/OFF
p.32~33
10
Dimensiune imagine
3648x2736 ~ 320x240
p.33
11
Data înregistrării
2008.01.01
p.70
18
12
Scală
17
13
Apăsaţi butonul smart
20
1
19
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ISO : 160
AV : F2.8
TV : 1/40
FLASH : OFF
3648x2736
2008.01.01
14
Meniu configurare
15
Meniu DPOF
p.53
15
16
Meniu Ştergere
p.52
14
17
Meniu Protejare
p.52
18
Meniu Prezentare
succesivă
p.51
19
Redarea imaginilor
p.50
20
Nume director şi număr
imagine stocată
100-0001
p.66
21
Pictogramă card de memorie /
Pictogramă memorie internă
/
p.15
13
Nr.
Descriere
1
Pictograma mod redare
2
Baterie
p.15
Comentariu vocal / Film
p.40/
p.24
3
Pagina
-
/
p.62~72
16
Pictogramă
Edit / Play
p.53
4
DPOF
5
Protejarea imaginilor
6
ISO
80 ~ 3200
7
Valoare apertură
F2.8 ~ F14.7
p.43
8
Viteză obturator
16 ~ 1/2000
p.43
p.52
p.42
47
Utilizarea butoanelor pentru configurarea aparatului foto
Utilizarea telecomenzii în mod redare
În modul Redare, puteţi utiliza butoanele aparatului pentru a configura cu
uşurinţă funcţiile modului Redare.
Puteţi folosi telecomanda pentru a reda un clip video sau imagini.
Butonul pentru mod redare
■ Dacă aţi pornit aparatul foto apăsând butonul pornire/oprire, puteţi apăsa
butonul MOD REDARE o singură dată pentru a accesa modul Redare şi
încă o dată pentru a accesa modul Înregistrare.
■ Puteţi porni aparatul folosind butonul pentru mod redare. Aparatul foto
este pornit în mod redare. Apăsaţi din nou butonul pentru mod redare
pentru a opri aparatul foto.
Buton pentru deplasare în sus : deplasarea la pagina cu
miniaturi precedentă.
Buton pentru deplasare stânga/dreapta
: În mod ecran partajat, vă puteţi deplasa de la stânga la
dreapta imaginii.
Butonul Enter: pentru confirmare atunci când se foloseşte
sistemul Anynet+(CEC).
Buton redare/pauză : redarea sau întreruperea redării comentariului vocal, a clipului vocal, a clipului
video sau a imaginilor.
Buton pentru deplasare în jos : deplasarea la pagina
următoare cu miniaturi.
Buton mărire : Pentru mărirea imaginilor.
Butonul înapoi
■ Când sunt afişate meniurile, butonul BACK
vă permite să reveniţi la ecranul precedent
până la ieşirea completă din meniu.
Butonul pentru mod redare : pentru redare imagini sau clip
video.
Dacă este apăsat atunci când se
foloseşte sistemul Anynet+(CEC),
apare meniul de redare. (p.59)
Buton miniatură : afişează imaginile sub forma a 9 miniaturi.
※ Consultaţi pagina 39 în legătură cu utilizarea telecomenzii în modul
înregistrare.
48
Butonul Miniatură (
) / Mărire (
)
Se pot vizualiza fotografii multiple, se poate mări o fotografie selectată,
decupa şi salva o porţiune selectată dintr-o imagine.
■ fişare miniatură
1. Când imaginea este afişată pe întregul ecran,
apăsaţi butonul miniatură.
2. Imaginea în miniatură va reprezenta imaginea care
era afişată în momentul selectării modului miniatură.
3. Apăsaţi butonul smart pentru a vă deplasa la
imaginea dorită.
4. Pentru vizualizarea separată a unei imagini, apăsaţi butonul de mărire.
Apăsând pe butonul
pentru miniaturi (
)
Apăsând pe butonul
de mărire (
)
[Mod de afişare normal]
■ Mărirea imaginilor
1. Selectaţi o imagine pe care doriţi să o măriţi şi
apăsaţi butonul de mărire.
2. Se pot vizualiza diferite părţi ale imaginii folosind
butonul smart.
3. Apăsând butonul miniatură, imaginea va reveni la
mărimea originală.
- Vă puteţi da seama dacă o imaginea afişată
este mărită verificând indicatorul de mărire a
imaginii din partea din stânga sus a ecranului
AMOLED.
(Dacă imaginea nu este mărită, indicatorul nu
va fi afişat.) De asemenea, puteţi verifica zona
Trim :
Cancel : BACK
de mărire.
- Clipurile video şi fişierele WAV nu pot fi mărite.
- Dacă o imagine este mărită, poate apărea o pierdere de calitate.
■ Rata maximă de mărire în raport cu dimensiunea imaginii.
Select :
Full : T
[Mod de afişare miniatură]
Dimensiune
imagine
Rată maximă
de mărire
x11.40 x10.13
x9.60
x8.56
x8.10
x6.40
x3.20
49
Butonul Miniatură (
) / Mărire (
)
■ Ajustare : Puteţi extrage o parte a unei imagini şi să o salvaţi separat.
1. Măriţi imaginea folosind butonul Zoom.
Pentru a deplasa imaginea, folosiţi butonul smart.
2. Apăsaţi butonul smart pentru a afişa fereastra de
confirmare.
3. Apăsaţi butonul [Yes] (Da). Imaginea ajustată va
fi salvată cu un nume nou şi va apărea pe ecranul
AMOLED.
※ Dacă nu există suficient spaţiu în memorie pentru
salvarea imaginii ajustate, imaginea nu se poate
ajusta.
Redarea imaginilor
Se pot reda imaginile dintr-o anumită dată sau
toate imaginile.
Trim :
Cancel : BACK
1. Apăsaţi butonul Tip redare pentru afişarea
meniurilor ca în imaginea alăturată.
Trimming?
Yes
No
- [Play All] (Redare tot) : Se pot bifa toate
fotografiile create.
- Redare după dată : Se pot bifa
fotografiile în funcţie de data la care au fost
create.
2. Apăsaţi butonul Smart pentru a selecta modul de redare dorit.
50
Pornirea prezentării succesive
Imaginile pot fi afişate succesiv şi continuu la intervale prestabilite.
Prezentarea automată în serie poate fi vizualizată conectând aparatul
foto la un monitor extern. Pentru a porni prezentarea, apăsaţi, în meniu,
butonul Start. Pe parcursul prezentării, fişierele tip film şi înregistrare
vocală nu vor fi afişate.
SLIDE SHOW
PLAY
■ Stabilirea intervalului de redare
Stabiliţi numărul de secunde dorit pentru intervalul
de redare a imaginilor prezentării.
[1 sec]
[3 sec]
[5 sec]
[10 sec]
: Intervalul de redare este de 1 sec.
: Intervalul de redare este de 3 sec.
: Intervalul de redare este de 5 sec.
: Intervalul de redare este de 10 sec.
10 sec
5 sec
3 sec
1 sec
※ Funcţiile meniului de interval numai din meniurile [Off] (Dezactivat) şi [Basic]
(Minim).
■ Configurare fond muzical
Specificaţi muzica de fundal care să se audă în
timpul redării imaginilor.
- [Panorama] (Panoramic), [First Smile] (Primul
zâmbet) sau [Remembrance] (Aducere-aminte) se
pot selecta drept muzică de fundal.
■ Configurare efecte prezentare succesivă
Pentru prezentare se pot folosi efecte speciale de
afişare.
Remembrance
First Smile
Panorama
Off
Memories
[Off] (Dezactivat)
[Basic] (Minim)
Classic
: Niciun efect nu este aplicat.
Basic
: Se aplică efectul Decolorare/
Off
atenuare, iar imaginile sunt
afişate la intervalul selectat.
[Classic] (Clasic)
: Puteţi adăuga zgomot
unei imagini pentru a obţine un aspect mai clasic al
fotografiei.
[Memories] (Amintiri) : Filmul este modificat pentru a pãrea un film vechi.
[Rhythmic] (Ritmic) : Imaginile sunt afişate cu diverse efecte.
[Delight] (Delectare) : Imaginile sunt afişate cu diverse efecte.
■ Opţiunea Repetare
Selectarea opţiunii de repetare pentru prezentare.
[ONE PLAY] (Redare unică) :
Prezentarea se opreşte după încheierea unui ciclu.
[REPEAT PLAY] (Redare repetată) :
Prezentarea rulează continuu până la anulare.
REPEAT PLAY
ONE PLAY
51
Protejarea imaginilor
Ştergerea imaginilor
Această funcţie serveşte la protejarea (Blocarea) anumitor imagini
împotriva ştergerii accidentale. De asemenea, se foloseşte la eliminarea
protecţiei pentru imagini protejate anterior (Deblocare).
Această funţie se foloseşte la ştergerea imaginii afişate.
[ONE] (Una) : Protejează / anulează protecţia
imagini afişate.
[ALL] (Toate) : Protejează / anulează protecţie
pentru toate imaginile salvate.
- Dacă protejaţi o imagine, pe ecranul AMOLED
va fi afişată pictograma de protejare. (O imagine
neprotejată nu este însoţită de niciun indicator)
- O imagine în mod BLOCAT va fi protejată la
ştergere, dar nu va fi protejată împotriva funcţiei
de formatare.
52
[YES] (Da) : şterge imaginea afişată sau bifată
(
).
[NO] (Nu) : anulează ştergerea imaginii afişate
sau bifate (
).
Delete
ONE ALL
Protect?
Lock
Unlock
- Imaginile protejate nu pot fi şterse.
- Dacă doriţi să ştergeţi imagini multiple, bifaţi
imaginea pentru ştergere folosind butonul (
)
şi butonul smart (orizontal) şi apoi apăsaţi meniul
[Yes] (Da).
- Numărul imaginilor va fi afişat în partea din
dreapta jos a ecranului AMOLED.
Delete?
Yes
No
DPOF
DPOF : IMAGINILOR
■ DPOF (Format digital pentru stabilirea parametrilor de imprimare) permite
înglobarea de informaţii referitoare la imprimare în directorul MISC de pe
cardul de memorie. Selectaţi imaginile pentru imprimare şi precizaţi câte
exemplare doriţi.
■ Indicatorul DPOF va apărea pe ecranul AMOLED atunci când este afişată
o imagine ce conţine date DPOF. Imaginile pot fi apoi tipărite folosind o
imprimată DPOF, sau la un număr tot mai mare de laboratoare foto care deţin
astfel de echipament.
■ Această funcţie nu este disponibilă pentru fişiere conţinând clipuri video sau
înregistrare vocală.
■ Dacă nu se introduce un card de memorie, meniurile vor fi în continuare
afişate pe ecranul AMOLED dar nu pot fi selectate.
Această funcţie vă permite înglobarea în imagine a informaţiilor referitoare
la numărul de exemplare dorit.
■ Când o imagine superangulară este tipărită ca superangulară, este posibil
ca un procent de 8% din partea stângă şi dreaptă a imaginii să nu fie tipărit.
Asiguraţi-vă că imprimanta dumneavoastră este compatibilă la tipărire cu
imaginile superangulare. Dacă prelucraţi imaginea la un laborator foto,
solicitaţi ca aceasta să fie tipărită ca imagine superangulară. (Este posibil ca
unele laboratoare să nu ofere tipărire la dimensiuni superangulare.)
1. Selectaţi meniul DPOF apăsând butonul smart.
2. Selectaţi meniul [IMAGES] (Imaginilor) apăsând
butonul smart.
3. Selectaţi submeniul dorit apăsând butonul smart.
[ONE PIC] (O fotografie) :
Selectaţi numărul de exemplare pentru
imprimarea imaginii afişate.
[ALL PICS] (Toate fotografiile) :
Stabiliţi ca număr de exemplare numărul total
de fotografii în afară de secvenţe video şi fişiere
vocale.
[CANCEL] (Anulare) :
Anulaţi configuraţia pentru imprimare.
4. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma setarea.
Dacă o imagine conţine informaţii DPOF,
indicatorul DPOF (
) va fi afişat.
DPOF
IMAGES
00 Images
53
DPOF : Dimensiune tipărire
DPOF : Index
Puteţi specifica dimensiunea de tipărire la tipărirea imaginilor stocate pe
cardul de memorie. Meniul [SIZE] (Dimensiune) este disponibil numai
pentru pentru imprimantele compatibile cu DPOF 1.1.
Imaginile (în afară de secvenţele video şi fişierele vocale) sunt imprimate
în format index.
1. Selectaţi meniul [INDEX] apăsând butonulsmart.
2. Selectaţi un submeniu dorit apăsând butonul
smart.
Dacă aţi selectat [NO] (Nu) :
Se anulează configuraţia pentru imprimare index.
Dacă aţi selectat [YES] (Da) :
Imaginea va fi listată în format index.
■ Stabilirea dimensiunii de imprimare
1. Selectaţi meniul [SIZE] (Dimensiune) apăsând
butonul smart.
2. Selectaţi submeniul dorit apăsând butonul smart.
[ONE PIC] (O fotografie) :
Selectaţi dimensiunile pentru imprimarea imaginii
afişate.
[ALL PICS] (Toate fotografiile) :
Modifică dimensiunile de tipărire pentru toate
imaginile salvate.
[CANCEL] (Anulare) :
Anulează toată configuraţia pentru dimensiunile
de tipărire.
3. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma setarea.
Dacă o imagine conţine informaţii DPOF, va fi
afişat indicatorul DPOF.
SIZE
Cancel
※ Meniu secundar DPOF [SIZE] (Dimensiune) : [Cancel] (Anulare), [3x5], [4x6],
[5x7], [8x10]
● În funcţie de producător şi modelul imprimantei, procesarea comenzii
de anulare de către imprimantă poate dura puţin mai mult.
54
NO
YES
Rotirea unei imagini
Redimensionare
Puteţi roti imaginea stocată la diferite unghiuri.
La încheierea procesului de redare a imaginii rotite,
aceasta va fi salvată în poziţia rotită.
Modificaţi rezoluţia (dimensiunea fotografiilor create.
Selectaţi [START IMAGE] (Imagine de pornire) pentru
a salva o imagine ca imagine de pornire. Imaginea
redimensionatã va primi altã denumire.
ROTATE
1. Apăsaţi butonul Edit (Editare).
2. Apăsaţi butonul [ROTATE] (Rotire) din meniu.
3. Selectaţi submeniul dorit apăsând butonul smart.
RESIZE
1. Apăsaţi butonul Edit (Editare).
2. Apăsaţi butonul [RESIZE] (Redimensionare) din
meniu.
3. Selectaţi submeniul dorit apăsând butonul smart.
Start image
1024x768
2048x1536
180˚
2592x1944
LEFT 90˚
3072x2304
RIGHT 90
■ Tipuri de Redimensionare imagine
[Size]
3072x2304 2592x1944 2048x1536
(Dimensiune)
●
[Înainte de rotirea
imaginii]
[Dreapta 90°]
[Stânga 90°]
[180°]
4. La afişarea imaginii rotite pe ecranul AMOLED, este posibil să apară spaţii
goale în stânga şi în dreapta imaginii.
1024x768
[START IMAGE]
(Imagine de pornire)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
[Size]
(Dimensiune)
[Size]
(Dimensiune)
3264x2176
2592x1728
2048x1368
1024x680
●
●
●
●
3072x1728
1920x1080
1280x720
●
●
●
55
Redimensionare
● Puteţi modifica rezoluţia numai pentru acele fişiere comprimate în
formatul JPEG 4:2:2.
● Imaginea redimensionată va primi altă denumire. Imaginea [START
IMAGE] (Imagine de pornire) nu este stocată pe cardul de memorie
ci în memoria internă.
● Se poate salva numai o singură imagine [START IMAGE] (Imagine
de pornire). Dacă salvaţi o nouă [START IMAGE] (Imagine de
pornire), imaginea de pornire existentă va fi ştearsă.
● Dacă nu există suficient spaţiu de memorie pentru a stoca imaginea
redimensionată, pe ecranul AMOLED va apărea un mesaj [Memory
Full!] (Memorie plină!) iar imaginea redimensionată nu va fi
memorată.
56
Efect
Utilizând procesorul digital al aparatului foto, puteţi adăuga efecte speciale
imaginilor dvs.
1. Apăsaţi butonul Edit (Editare).
2. Apăsaţi butonul [EFFECT] (Efect) din meniu.
3. Selectaţi submeniul dorit folosind butonul smart.
: Imaginile captate vor fi memorate în
format alb-negru.
RED
: Imaginile capturate vor fi memorate într-o
BLUE
nuanţă sepia (o paletă de nuanţe maroSEPIA
B&W
gălbui).
: Imaginile capturate vor fi memorate într-o
nuanţă de albastru.
: Imaginile capturate vor fi memorate într-o nuanţă de roşu.
: Imaginile capturate vor fi memorate într-o nuanţă de verde.
: Salvează imaginea în mod negativ.
Culoare specială
1. Apăsaţi butonul Edit (Editare) în timpul redării.
2. Folosiţi butonul smart pentru a selecta meniul (
Elegant
) menu.
Acest efect sporeşte culorile fotografiei, pentru a
crea impresia de eleganţă.
Filtru de culoare
Cu ajutorul acestui meniu, puteţi modifica
informaţia coloristică a imaginii (în afară de Roşu,
Albastru, Verde şi Galben) la Alb şi Negru.
ADD NOISE
ELEGANT
ADD NOISE
ELEGANT
SHADED
1. Apăsaţi butonul pentru meniul [ELEGANT].
SHADED
COLOR FILTER
2. După ce se afişează mesajul [Processing!]
(În curs de procesare!), este aplicat efectul
corespunzător.
3. Apăsaţi butonul OK pentru a salva imaginea modificată sub alt nume.
COLOR FILTER
1. Apăsaţi butonul pentru meniul [COLOR FILTER]
(Filtru de culoare).
2. După ce se afişează mesajul [Processing!] (În curs de procesare!), este
aplicat efectul corespunzător.
3. Apăsaţi butonul OK pentru a salva imaginea modificată sub alt nume.
Efect Zgomot de imagine
Umbrit
Acest efect scade luminozitatea porţiunilor
înconjurătoare, măreşte luminozitatea porţiunii
centrale şi întunecă marginile.
Puteţi adăuga zgomot unei imagini pentru a
obţine un aspect mai clasic al fotografiei.
ADD NOISE
ELEGANT
SHADED
1. Apăsaţi butonul pentru meniul [SHADED]
(Umbrit).
2. După ce se afişează mesajul [Processing!]
(În curs de procesare!), este aplicat efectul
corespunzător.
3. Apăsaţi butonul OK pentru a salva imaginea
modificată sub alt nume.
COLOR FILTER
ADD NOISE
ELEGANT
1. Apăsaţi butonul pentru meniul [ADD NOISE]
SHADED
COLOR FILTER
(Adăugare zgomot).
2. După ce se afişează mesajul [Processing!]
(În curs de procesare!), se aplică efectul
corespunzător.
3. Apăsaţi butonul OK pentru a salva imaginea modificată sub alt nume.
57
Ajustare imagine
1. Apăsaţi butonul Edit (Editare) în timpul redării.
2. Folosiţi butonul smart pentru a selecta meniul (
Reglare luminozitate
) menu.
Puteţi modifica luminozitatea imaginii.
SATURATION
CONTRAST
Eliminare efect ochi roşii
Efectul de ochi roşii poate fi eliminat din imaginea
capturată.
SATURATION
CONTRAST
BRIGHTNESS
ACB
1. Apăsaţi butonul de meniu [RED EYE FIX]
RED EYE FIX
(Corector ochi roşii).
2. După ce se afişează mesajul [Processing!]
(În curs de procesare!),este aplicat efectul corespunzător.
3. Apăsaţi butonul OK pentru a salva imaginea modificatăsub alt nume.
1. Apăsaţi butonul pentru meniul [BRIGHTNESS]
(Luminozitate).
2. Folosiţi butonul smart pentru a regla
luminozitatea după preferinţe.
3. După ce se afişează mesajul [Processing!]
(În curs de procesare!), se aplică efectul
corespunzător.
4. Apăsaţi butonul OK pentru a salva imaginea
modificată sub alt nume.
BRIGHTNESS
ACB
RED EYE FIX
Reglare contrast
ACB
Luminozitatea unui subiect întunecat aflat în
partea centrală a unei fotografii se poate corecta
automat.
Puteţi modifica contrastul imaginii.
SATURATION
CONTRAST
BRIGHTNESS
ACB
RED EYE FIX
1. Apăsaţi butonul pentru meniul [ACB].
2. După ce se afişează mesajul [Processing!]
(În curs de procesare!), se aplică efectul corespunzător.
3. Apăsaţi butonul OK pentru a salva imaginea modificată sub alt nume.
58
SATURATION
CONTRAST
1. Apăsaţi butonul pentru meniul [CONTRAST].
2. Folosiţi butonul smart pentru a regla contrastul
după preferinţe.
3. După ce se afişează mesajul [Processing!]
(În curs de procesare!), se aplică efectul
corespunzător.
4. Apăsaţi butonul OK pentru a salva imaginea
modificată sub alt nume.
BRIGHTNESS
ACB
RED EYE FIX
Ajustare imagine
Anynet+(CEC)
Reglare saturaţie
Puteţi modifica saturaţia imaginii.
1. Apăsaţi butonul pentru meniul [SATURATION]
(Saturaţie).
2. Folosiţi butonul smart pentru a regla saturaţia
după preferinţe.
3. După ce se afişează mesajul [Processing!]
(În curs de procesare!), se aplică efectul
corespunzător.
4. Apăsaţi butonul OK pentru a salva imaginea
modificată sub alt nume.
SATURATION
CONTRAST
4. Apăsaţi butonul Anynet+ de pe telecomanda televizorului.
5. Meniul de redare apare pe ecran atunci când apăsaţi butonul meniu de pe
telecomanda televizorului. (sau butonul de redare de pe telecomanda aparatului
de fotografiat).
BRIGHTNESS
ACB
RED EYE FIX
Anynet+(CEC)
Anynet+(CEC) este un sistem de reţea AV care controlează toate
dispozitivele SAMSUNG AV conectate atunci când se foloseşte
telecomanda TV care acceptă Anynet+. Dacă este conectat la SAMSUNG
HDTV, puteţi utiliza funcţiile de redare prin intermediul aparatului de
fotografiat sau al telecomenzii televizorului.
■ Cum se foloseşte sistemul Anynet+(CEC)
1. Conectaţi consola şi HDTV cu ajutorul cablului HDMI la porturile de
conectare HDMI atunci când aparatul este conectat la consolă. (p.64)
2. Televizorul porneşte imediat după ce apăsaţi butonul de pornire / oprire al
aparatului de fotografiat.
3. Dacă imaginea nu apare după ce porniţi televizorul, apăsaţi butonul sursă
de pe telecomanda televizorului pentru a trece la modul HDMI.
- În funcţie de model, s-ar putea ca televizorul să nu treacă în modul
HDMI, chiar dacă apăsaţi butonul sursă.
Tip redare (p.50)
Prezentare succesivă (p.51)
Ştergere (p.52)
Rotire (p.55)
Miniatură (p.49)
Ieşire
※ Meniul de redare care apare pe ecranul televizorului are aceeaşi funcţie
ca şi aparatul de fotografiat.
6. Selectaţi funcţia de redare dorită cu ajutorul telecomenzii televizorului sau
al aparatului de fotografiat.
※ Pentru a selecta submeniurile, accesaţi meniul de redare dorit, apoi
apăsaţi butonul Enter.
※ Pentru informaţii suplimentare despre telecomanda aparatului de fotografiat, consultaţi pagina 48.
● Se poate utiliza numai cu televizoare care acceptă Anynet+(CEC)
(nu se poate folosi cu televizorul care acceptă Anynet)
● Imediat după ce aţi conectat aparatul de fotografiat la consolă
(aparatul fiind pornit), meniul de redare apare pe ecranul televizorului
(se poate utiliza dacă televizorul şi consola sunt deja conectate)
● Pentru informaţii suplimentare despre conexiunea HDTV, consultaţi
manualul de utilizare a HDTV.
59
PictBridge
Puteţi utiliza un cablu USB pentru a conecta aparatul foto la o imprimantă
care acceptă PictBridge (comercializat separat) pentru a lista direct
imaginile memorate. Clipurile video şi fişierele audio nu se pot lista.
■ Setarea aparatului foto pentru conectare la imprimantă.
1. Conectaţi aparatul foto la portul USB al
imprimantei folosind cablul USB furnizat.
2. Selectaţi meniul [Printer] (Imprimantă) folosind
butonul smart.
■ Conectarea aparatului foto la o imprimantă
Când se foloseşte consola
※ Dacă aţi selectat [Computer] când aţi conectaţi aparatul foto la imprimantă,
va fi afişat mesajul [Connecting Computer] (Conectare computer) iar
conexiunea nu se va realiza. Selectaţi meniul [Printer] (Imprimantă) când
conectaţi aparatul foto la imprimantă. În funcţie de producătorul şi de modelul
imprimantei, există posibilitatea ca aparatul foto să nu poată fi conectat la
imprimantă.
USB
Computer
Printer
■ Imprimare facilă
Când conectaţi aparatul foto la imprimantă în modul Redare, puteţi imprima
cu uşurinţă o fotografie în configuraţia standard a imprimantei.
1. În mod redare, conectaţi aparatul foto şi
imprimanta. Pictogramele de meniu vor apărea
ca în imaginea alăturată.
2. Apăsaţi butonul
.
3. Selectaţi meniul [Yes] (Da) pentru a imprima
imaginea.
Print?
Yes
No
Când nu se foloseşte consola
■ Mod de imprimare
Puteţi selecta modul de imprimare Simplu sau
modul de imprimare Personalizat.
: Mod de imprimare personalizat
: Mod de imprimare simplu
60
PictBridge
■ Setare personalizată
Puteţi selecta meniurile Dimensiuni hârtie, Format imprimare, Tip hârtie, Calitate
imprimare, Dată imprimare şi Imprimare nume fişier pentru fotografiile imprimate.
※ Unele opţiuni de meniu nu sunt disponibile pentru toate imprimantele.
Dacă nu sunt disponibile, meniurile nu apar afişate pe ecranul AMOLED.
※ Dacă valorile setărilor nu se modifică în setareea automată / manuală,
valorile setării sunt păstrate automat.
■ Imprimare imagini (Mod personalizat)
Imaginile vor fi imprimate conform configuraţiei modificate a imprimantei.
1. În modul de imprimare personalizat, apăsaţi
butonul de meniu Print (Imprimare).
Print?
Yes
1
Nr. Pictogramă
2
3
4
5
6
※ Puteţi folosi butonul de meniu Print numai după
selectarea unei imagini.
2. Selectaţi meniul [Yes] (Da).
7
Descriere
Meniu
1
Selectarea imaginilor pentru
imprimare
2
Stabilirea dimensiunilor hârtiei
pentru imprimare
3
Stabilirea numărului de
fotografii de imprimat pe o coală
4
Stabilirea calităţii hârtiei pentru
imprimare
5
Stabilirea calitatăţii fotografiei
de imprimat
ONE PIC, ALL PICS
(O IMAGINE, TOATE IMAGINILE)
AUTO, POSTCARD, CARD, 4X6, L, 2L,
LETTER, A4, A3 (Auto, Carte poştală, Carte
de vizită, 4X6, L, 2L, Scrisoare, A4, A3)
AUTO, FULL, 1, 2, 4, 8, 9, 16,
INDEX (AUTO, COMPLET, 1, 2,
4, 8, 9, 16, INDEX)
AUTO, PLAIN, PHOTO, FAST
PHOTO (AUTO, NORMALĂ,
FOTO, FOTO RAPID)
AUTO, DRAFT, NORMAL, FINE (AUTO,
SCHIŢĂ, NORMALĂ, BUNĂ)
6
Precizaţi imprimarea sau nu a datei
AUTO, OFF, ON (AUTO, NU, DA)
7
Optaţi pentru imprimarea sau
nu a numelui fişierului
AUTO, OFF, ON (AUTO, NU, DA)
3. Va apărea ecranul pe care îl vedeţi în partea
dreaptă iar imaginea va fi tipărită. Pentru a anula
procesul de imprimare, apăsaţi butonul BACK
(Înapoi).
No
Now Printing
0001/0001
Cancel : BACK
■ [Reset] (Resetare)
Iniţializează configuraţiile modificate de utilizator.
- În modul de imprimare personalizat, apăsaţi
butonul de meniu Reset (Resetare).
61
Meniu configurare
În acest mod puteţi configura parametrii de bază. Meniul configurare poate
fi utilizat în toate modurile aparatului foto cu excepţia modului Înregistrare
voce.
■ Elementele indicate prin
Categoria de
meniu
Meniul
principalu
OSD set
(Recording
mode)
OSD set
(Playback
mode)
Display
Bright
HDMI Size
Start Image
Sound
Volume
Beep Sound
Shutter
Sound
Start Sound
AF Sound
62
reprezintă configuraţia standard.
Pagina
Submeniu
Full
Func. Desc.
Display Save
Basic
Hide
-
Full
Basic
Hide
-
Auto
Normal
1080i
480p
Off
User Image
Off
Medium
Dark
Bright
720p
576p
LOGO
Low
High
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Off
On
Categoria de
meniu
Meniul
principalu
File
Self Portrait
AF Lamp
Quick View
Imprint
p. 64
Copy to
Card
Delete All
Format
Submeniu
Series
Off
Off
Off
Off
Date & Time
Reset
On
On
0.5, 1, 3 sec
Date
-
No
Yes
No
No
Yes
Yes
ENGLISH
DEUTSCH
Language
DANSK
p. 65
p. 67
p. 68
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
PORTUGUÊS
DUTCH
SVENSKA
SUOMI
Magyar
Čeština
2008/01/01
yy/mm/dd
mm/dd/yy
dd/mm/yy
Off
-
Türkçe
Date&Time
p. 66
p. 69
BAHASA
POLSKI
p. 66
Pagina
-
p. 70
Meniu configurare
Categoria de
meniu
Meniul
principalu
Submeniu
Pagina
World time available cities
London
Cape Verde
Mid-Atlantic
Buenos Aires
Newfoundland
Caracas, La Paz
New York, Miami
Chicago, Dallas
Denver, Phoenix
LA, San Francisco
Alaska
Okhotsk
Honolulu, Hawaii
Wellington,
Auckland
Guam, Sydney
Darwin, Adelaide
Seoul, Tokyo
Beijing, Hong Kong
Bankok, Jakarta
Samoa, Midway
Date & Time
Yangon
Almaty
Kathmandu
Mumbai, New Delhi
Tashkent
Kabul
Abu Dhabi
Teheran
Moscow
Athens, Helsinki
Rome, Paris, Berlin
-
Reset
No
Yes
Video Out
NTSC
PAL
Power Off
Off
1, 3, 5, 10 min
■ Cum se selctează meniul de configurare
1. După ce apăsaţi butonul de meniu
,
apăsaţi butonul
din meniul Camera
Settings (Setări aparat).
2. Fiecare buton are meniuri de configurare
diferite. Apăsaţi butonul de meniu F1-5
(
).
str. 70
Full
OSD set
Basic
OSD set
Auto
Display Bright
1080i
HDMI Size
Off
Start Image
Exit:BACK
str. 71
str. 72
※ Meniurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
63
Meniu configurare (
)
Configurare afişaj
Luminozitate Ecran
Puteţi vedea informaţii referitoare la înregistrare (mod înregistrare) şi la
imaginea afişată (mod redare).
Puteţi regla luminozitatea ecranului AMOLED.
Full Basic
OSD set
OSD set
Full
Basic OSD set
OSD set
Func. Desc.
Display Bright
Hide
HDMI Size
HDMI Size
Display Save
Start Image
Start Image
Exit:BACK
Exit:BACK
[Meniul în mod înregistrare]
Hide
Display Bright
[Meniul în mod redare]
[Full] (Detaliat) : La atingerea butonului smart, pictogramele vor fi mărite şi va
fi afişat OSD.
[Basic] (Minim) : La atingerea butonului smart, pictogramele vor fi mărite dar
afişajul OSD nu va fi mărit.
[Func. Desc.] (Descrierea funcţiilor) : Descrierea este afişată pentru a oferi
informaţii detaliate despre funcţii.
[Hide] (Ascuns) : Dacă aparatul foto nu este folosit timp de 3 secunde, afişajul
OSD va dispărea. Când se apasă declanşatorul, complet
sau la jumătate, vor fi afişate numărul de poziţii rămase,
valoarea aperturii, viteza obturatorului şi zona de focalizare.
Afişarea OSD e posibilă la apăsarea butoanelor aparatului
foto cu excepţia butonului declanşator.
[Display Save] (Salvare ecran) : Dacă aparatul foto nu este utilizat timp de
aproximativ 30 de secunde, ledul de stare şi
cel de alimentare se aprind intermitent, iar
ecranul AMOLED se stinge.
64
- Submeniuri : [Auto] (Auto), [Dark] (Întunecat),
[Normal] (Normal), [Bright] (Luminos)
- Dacă aţi selectat meniul [Auto], luminozitatea
ecranului AMOLED va fi setată automat, în funcţie
de condiţiile de fotografiere.
- Dacă aţi selectat meniul [Auto] în modul de redare,
setarea pentru luminozitatea ecranului AMOLED
va fi cea din meniul [Normal].
OSD set
Auto
OSD set
Dark
Normal Bright
Display Bright
HDMI Size
Start Image
Exit:BACK
Dimensiune HDMI
Atunci când aparatul foto este conectat la HDTV,
puteţi selecta dimensiunea imaginilor care este
compatibilă cu HDTV. Dimensiunile disponibile sunt
[1080i], [720p], [480p] şi [576p]. Numai în cazul în
care [480p] este setat la [NTSC], iar [576p]la [PAL],
aceste rezoluţii vor fi afişate în meniu.
Off
OSD set
On
OSD set
Display Bright
HDMI Size
Start Image
Exit:BACK
■ Conectarea aparatului foto la HDTV
Conectaţi consola şi HDTV la porturile HDMI prin intermediul cablului HDMI.
Kabel HDMI
Meniu configurare (
)
Meniu configurare (
● HDMI (High Definition Multimedia Interface) este o funcţie care
permite transferarea imaginilor înregistrate fără comprimare prin
intermediul cablului HDMI. Puteţi vizualiza imaginile la rezoluţie înaltă
pe HDTV.
● Atunci când este folosit sistemul Anynet+(CEC), iar rezoluţia HDMI
este setată la [480p](NTSC) sau [576p](PAL), se poate folosi numai
pentru redarea imaginii, a clipului video şi a vocii.
● Dacă rezoluţia HDMI selectată nu este acceptată de HDTV, fotografia
clară nu poate fi afişată pe ecran.
● Dacă încercaţi să selectaţi rezoluţia HDMI care nu este acceptată de
către HDTV, rezoluţia respectivă este reglată la rezoluţia maximă a
HDTV. De exemplu, dacă selectaţi „1080i” atunci când HDTV acceptă
„720p” ca rezoluţie maximă, rezoluţia este reglată la „720p”.
● Puteţi reda şi clipul video la rezoluţie normală.
● Nu puteţi conecta HDMI la un HDTV care nu acceptă funcţia
respectivă. Înainte de conectare, consultaţi specificaţiile HDTV-ului.
● Pentru informaţii suplimentare despre conexiunea HDTV, consultaţi
manualul de utilizare a HDTV.
Imagine de pornire
Puteţi alege imaginea care va fi afişată pe ecranul AMOLED în momentul
pornirii aparatului foto.
- Imagine de pornire : [Off] (Oprit), [LOGO]
Off
(LOGO), [User Image]
LOGO
User Image
(Imagine utilizator)
- Utilizaţi o imagine salvată ca imagine de pornire
accesând [Start Image] (Imagine de pornire)
în meniul [RESIZE] (Redimensionare) în mod
redare.
- Imaginea de pornire nu va fi ştearsă de comanda [Delete All]
(Ştergere totală) sau [Format] (Formatare).
- Imaginile utilizator vor fi şterse de comanda [Reset] (Resetare).
OSD set
OSD set
Display Bright
HDMI Size
Start Image
)
Sound Volume (Volum sunet)
Puteţi selecta nivelul volumului pentru sunetul de pornire, sunetul de
acţionare şi sunetul asociat obturatorului.
- Submeniuri : [Off] (Oprit), [Low] (Silenţios),
[Medium] (Mediu), [High] (Maxim)
Off Sound Volume
Low
Beep Sound
Medium
Shutter Sound
High
Start Sound
AF Sound
Exit:BACK
Sunet acţionare
Dacă setaţi sunetul la [ON] (Activ), se vor activa diferite sunete la pornirea
aparatului foto, la apăsarea butoanelor, astfel încât să fiţi în permanenţă la
curent cu starea de operare a aparatului.
- Submeniuri : [Off] (Oprit), [Sound 1] (Sunet 1),
[Sound 2] (Sunet 2), [Sound 3]
(Sunet 3)
- Dacă setaţi sunetul la [Off] (Oprit), sunetele nu
vor fi active.
Off
Sound 1 Sound Volume
Beep Sound
Sound 2
Shutter Sound
Sound 3
Start Sound
AF Sound
Exit:BACK
Exit:BACK
65
Meniu configurare (
)
Meniu configurare (
)
Shutter sound (Sunet declanşator)
Nume fişier
Puteţi selecta sunetul pentru obturator.
Această funcţie permite utilizatorului să selecteze formatul denumirii
fişierelor.
- Submeniuri : [Off] (Oprit), [Sound 1] (Sunet 1),
[Sound 2] (Sunet 2), [Sound 3]
(Sunet 3)
Sound Volume
Off
Beep Sound
Sound 1
Sound 2 Sound 3
Shutter Sound
Start Sound
AF Sound
Exit:BACK
Start up sound (Sunet de pornire)
Puteţi selecta sunetul care este activat ori de câte ori se porneşte aparatul
foto.
- Submeniuri : [Off] (Oprit), [Sound 1] (Sunet 1),
[Sound 2] (Sunet 2), [Sound 3]
(Sunet 3)
Sound Volume
Off
Sound 1
Beep Sound
Sound 2
Shutter Sound
Sound 3 AF Sound
AF Sound (Sunet AF)
Dacă activaţi sunetul AF, acesta se va manifesta la apăsarea pe jumătate
a butonului Declanşator ca să fiţi la curent cu modul de operare al
aparatului.
Sound Volume
Off
Beep Sound
On
Shutter Sound
Start Sound
AF Sound
Exit:BACK
66
: Fişierele noi sunt denumite
Series File
folosind numere în
Reset
Self Portrait
continuarea setului anterior,
AF Lamp
Quick View
chiar dacă se utilizează
Imprint
un nou card de memorie
Exit:BACK
sau după formatarea
sau ştergerea integrală a
imaginilor.
[Reset] (Resetare) : După utilizarea funcţiei resetare, următorul nume de
fişier va începe de la 0001 chiar şi după formatare,
ştergere integrală sau introducerea unui nou card de
memorie.
Start Sound
Exit:BACK
- Submeniu [AF sound] (Sunet AF) :
[Off] (Oprit), [On] (Pornit)
[Series] (Serie)
- Numele primului director stocat este 100SSCAM iar primul fişier este
denumit SDC10001.
- Numele fişierelor sunt alocate secvenţial, de la SDC10001 SDC10002
~ SDC19999.
- Numărul folderului este alocat secvenţial, de la 100 la 999, după cum
urmează:100SSCAM 101SSCAM ~ 999SSCAM.
- Numărul maxim de fişiere dintr-un director este de 9999.
- Fişierele utilizate cu card de memorie urmează formatul DCF (Regula
Arhitecturii Sistemelor de Fişiere ale Aparatelor Foto).
Meniu configurare (
)
Self Portrait (Autoportret)
Vizualizare rapidă
Această funcţie permite identificarea automată a feţei şi optimizează
setările camerei pentru a permite realizarea unui autoportret excelent.
Dacă activaţi Vizualizare Rapidă înainte de capturarea unei imagini,
puteţi vedea imaginea pe care tocmai aţi capturat-o pe ecranul AMOLED
pe durata specificată în configurarea [Quick View] (Vizualizare Rapidă).
Vizualizarea rapidă este disponibilă numai pentru fotografii.
- Această funcţie se poate configura cu ajutorul
butoanelor [Off] (Dezactivat) şi [On] (Activat).
Off
File
On Self Portrait
AF Lamp
Quick View
Imprint
Exit:BACK
Lampă focalizare automată
- Submeniuri
[Off] (Dezactivat) : Vizualizarea rapidă nu se
poate activa.
[0,5, 1, 3 sec]
: Imaginea captată este afişată
scurt în intervalul de timp
selectat.
- Se anulează dacă apăsaţi butonului
declanşatorului în timpul vizualizării rapide.
Off
File
0.5 sec
Self Portrait
1 sec
3 sec AF Lamp
Quick View
Imprint
Exit:BACK
Lampa pentru Auto Focalizare poate fi activată sau dezactivată.
- Submeniuri
[Off] (Dezactivat) : Lampa AF nu se va aprinde în
condiţii de slabă iluminare.
[On] (Activat)
: Lampa AF se va aprinde în
condiţii de slabă iluminare.
Off
File
On
Self Portrait
AF Lamp
Quick View
Imprint
Exit:BACK
67
Meniu configurare (
)
Meniu configurare (
)
Imprimarea datei de înregistrare
Copiere pe Card
Aveţi opţiunea de a include informaţiile DATĂ/ORĂ pe fotografii.
Aceasta vă permite să copiaţi fişiere imagine, secvenţe video şi fişiere de
înregistrare vocală pe cardul de memorie.
- Submeniuri
[Off] (Dezactivat)
: DATA şi ORA nu vor fi
imprimate pe fişierul
imagine.
[Date] (Data)
: Numai data va fi
imprimată pe fişierul
imagine.
[Date&Time] (Data&Ora) : Data şi ora vor fi
imprimate pe fişierul
imagine.
Off
File
Date
Self Portrait
Date & Time
AF Lamp
Quick View
Imprint
Exit:BACK
※❈ Data şi ora sunt imprimate în partea inferioară dreaptă a fotografiei.
※❈ Funcţia de imprimare se aplică numai fotografiilor, mai puţin celor realizate
în modul [TEXT].
※❈ În funcţie de marca şi modul de imprimare, e posibil ca data imprimată pe
imagine să nu fie imprimată corect.
68
[No] (Nu) : Anulează „Copierea pe card”.
[Yes] (Da) : Toate imaginile, clipurile video şi
fişierele de înregistrare vocală din
memoria internă sunt copiate pe
cardul de memorie după afişarea
mesajului [Processing!] (În curs de
procesare!).
No Yes
Copy to Card
Delete All
Format
Exit:BACK
● Dacă se selectează acest meniu fără a introduce un card de
memorie, puteţi selecta meniul [Copy To Card] (Copiere pe card) dar
operaţiunea nu se va executa.
● Dacă nu există suficient spaţiu disponibil pe cardul de memorie
pentru a copia imaginile salvate din memoria internă (16MB),
comanda [Copy To Card] (Copiere pe card) va copia doar o parte din
imagini şi va apărea mesajul [Memory Full!] (Memorie plină!). Apoi
sistemul va reveni la modul redare. Nu uitaţi să ştergeţi fişierele care
nu sunt necesare din memoria internă pentru a elibera spaţiu înainte
de a introduce cardul de memorie în aparat.
● Când mutaţi imaginile din memoria internă pe cardul de memorie,
va fi creat următorul număr pentru denumirea fişierelor de pe card,
pentru a evita repetarea denumirii fişierelor.
- Când este activat [Reset] (Resetare) al meniului de configurare
[File] (Fişier) : Denumirile fişierelor copiate se continuă de la ultima
denumire de fişier stocat.
- Când este activat [Series] (Serie) al meniului de configurare [File]
(Fişier) : Denumirile fişierelor copiate se continuă de la ultima
denumire de fişier capturat. După încheierea procesului [Copy To
Card] (Copiere pe card), ultima imagine stocată din ultimul director
copiat este afişată pe ecranul AMOLED.
Meniu configurare (
)
Ştergere totală
Formatare memorie
Dintre toate fişierele stocate pe cardul de memorie, fişierele neprotejate
din subdirectorul DCIM vor fi şterse.
Această funcţie este folosită pentru formatarea memoriei. Dacă lansaţi
funcţia [Format] (Formatare) asupra memoriei, toate imaginile se vor
şterge, inclusiv cele protejate. Nu uitaţi să copiaţi imaginile importante pe
computer înainte de a formata memoria.
[No] (Nu) : Anulează comanda [Delete All]
(Şterge tot).
[Yes] (Da) : Se va afişa o fereastră de
confirmare.Selectaţi meniul [Yes]
apăsând butonul smart. Va apărea
mesajul [Processing!] (În curs de
procesare!), iar fişierele neprotejate
din subdirectorul DCIM vor fi şterse.
No
Yes Copy to Card
Delete All
Format
Exit:BACK
● Imaginile protejate nu se pot şterge.
● Dacă nu există imagini protejate, toate imaginile se şterg, iar pe
ecran va apărea mesajul [No Image!] (Nicio imagine) în modul [Play]
(Redare).
- Submeniuri
[No] (Nu) : Memoria nu va fi formatată.
[Yes] (Da) : Va apărea o fereastră de confirmare.
Selectaţi meniul [Yes] (Da) apăsând
butonul smart. Va apărea mesajul
[Processing!] (În curs de procesare!),
iar memoria va fi formatată.Dacă
executaţi FORMATARE în mod
redare, va apărea mesajul [No
Image!] (Nicio imagine!).
No
Copy to Card
Yes
Delete All
Format
Exit:BACK
■ Este necesar să executaţi [Format] (Formatare) pentru următoarele tipuri de
carduri de memorie.
- Un card de memorie nou sau un card de memorie neformatat.
- Un card de memorie care conţine un fişier pe care aparatul foto nu-l
recunoaşte sau care provine din alt aparat foto.
● Formataţi memoria folosind întotdeauna acest aparat foto.
Dacă introduceţi un card de memorie care a fost formatat folosind
alte aparate foto, dispozitive de citire carduri de memorie sau
calculatoare, se va afişa mesajul [Card Error!] (Eroare Card!).
69
Meniu configurare (
)
Limba
■ Ora pe glob
Data şi ora selectate în meniul [Date&Time] (Data/ora) reprezintă data şi ora
locului în care vă aflaţi în momentul respectiv. Setarea [World Time] (Ora pe
Glob) permite afişarea pe ecranul AMOLED a datei şi orei locale atunci când
călătoriţi în străinătate.
Puteţi alege în ce limbă vor fi afişate informaţiile pe ecranul AMOLED.
Setarea pentru limbă se va păstra chiar şi după deconectarea şi
reconectarea bateriei şi a încărcătorului.
- Submeniul [Language] (Limbă) :
engleză, coreeană, franceză, germană, spaniolă,
italiană, chineză simplificată, chineză tradiţională,
japoneză, rusă, portugheză, olandeză, daneză,
suedeză, finlandeză, thailandeză, bahasa (malaieză
/ indoneziană), arabă, persană, poloneză, maghiară,
cehă şi turcă.
ENGLISH Language
Date & Time
1. Selectaţi meniul [2008/01/01] din [Date&Time]
(Data/ora) folosind butonul smart.
2008/01/01
yy/mm/dd Language
Date & Time
FRANÇAIS
Reset
DEUTSCH
Video Out
mm/dd/yy
Reset
Power Off
dd/mm/yy
Video Out
ª
Off
Power Off
Exit:BACK
Exit:BACK
2. Dacă selectaţi meniul [London (Londra)] cu
ajutorul butonului smart, treceţi la setarea orei
pe glob.
London
08 / 01 / 01 01 : 00
©
OK
ª
Configurare dată / oră / format dată
Puteţi modifica data şi ora care vor fi afişate pe imaginile capturate şi
stabili formatul pentru afişarea datei.
- Format dată : [yy/mm/dd] (aa/ll/zz), [mm/dd/yy]
(ll/zz/aa), [dd/mm/yy] (zz/ll/aa),
[Off] (Oprit)
2008/01/01
yy/mm/dd 3. Pentru a seta ora de vară modificată, selectaţi
pictograma (
) din partea dreaptă.
Language
Date & Time
mm/dd/yy
Reset
dd/mm/yy
Video Out
Off
Power Off
Exit:BACK
70
4. Pentru a selecta oraşul dorit, folosiţi butonul
smart orizontal.
※ Pentru detalii referitoare la oraşele disponibile,
consultaţi pagina 63.
London
(GMT+09:00) 2008/01/01 09:05
Select :
DST :
Meniu configurare (
)
Iniţializare
■ Conectarea la un monitor extern
Toate meniurile şi parametrii funcţiilor aparatului foto vor fi readuse la
valorile standard. Cu toate acestea, valorile pentru DATĂ/ORĂ, LIMBĂ şi
IEŞIRE VIDEO nu vor fi modificate.
- Submeniuri
[No] (Nu) : Parametrii nu vor reveni la valorile
standard.
[Yes] (Da) : Se va afişa o fereastră de confirmare.
Selectaţi meniul [Yes] apăsând butonul
smart. Toţi parametrii vor reveni la
valorile standard.
No
Language
Yes
Date & Time
Reset
Când se foloseşte consola
Galben - Video
Alb(L), Roşu(R) - Sunet
Video Out
Power Off
Exit:BACK
Când nu se foloseşte consola
Selectare tip ieşire video
Semnalul Video de ieşire de la aparatul foto poate fi NTSC sau PAL.
Alegerea tipului de semnal de ieşire se va face în funcţie de tipul de aparat
(monitor sau televizor etc.) la care se conectează aparatul foto. Modul PAL
este compatibil numai cu BDGHI.
Galben - Video
Alb(L), Roşu(R) - Sunet
■ Conectarea la un monitor extern
În modul ÎNREGISTRARE / REDARE, puteţi
vizualiza fotografiile sau clipurile video stocate
conectând aparatul foto la un monitor extern
folosind cablul AV. Când aparatul este conectat la
un monitor extern, ecranul AMOLED se va stinge
automat
NTSC
Language
PAL
Date & Time
Reset
Video Out
Power Off
Exit:BACK
71
Meniu configurare (
)
- NTSC : SUA, Canada, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Mexic etc.
- PAL : Australia, Austria, Belgia, China, Danemarca, Finlanda, Germania,
Regatul Unit, Olanda, Italia, Kuweit, Malaiezia, Noua Zeelandă,
Singapore, Spania, Suedia, Elveţia, Thailanda, Norvegia etc.
- Când se utilizează televizorul ca monitor extern, va trebui să selectaţi
canalul extern sau AV de la televizor.
- Pe monitorul extern va apărea zgomot digital dar aceasta nu indică o
defecţiune.
- Dacă imaginea nu este în centrul ecranului, utilizaţi controalele TV pentru a
o centra.
- Când aparatul foto este conectat la un monitor extern, e posibil ca unele
porţiuni ale imaginii să nu fie afişate.
- Când aparatul foto este conectat la un monitor extern, meniul va fi vizibil
pe monitorul extern iar funcţiile din meniu sunt identice cu cele afişate pe
ecranul AMOLED.
- Când aparatul foto este conectat la un monitor extern, e posibil ca sunetul
asociat butoanelor să fie dezactivat.
72
Închidere automată
Această funcţie opreşte automat aparatul foto după intervalul de timp
precizat pentru a preveni consumul inutil de energie a bateriilor.
- Submeniuri
[Off] (Dezactivat) : Funcţia [Power off] (Oprire
Language
Off
automat) va fi inactivă.
Date & Time
1 min
[1, 3, 5, 10 min] : Aparatul se va opri automat
Reset
dd/3 min
Video Out
5 min
dacă nu este utilizat în
Power Off
10 min perioada de timp precizată.
- După înlocuirea bateriei, configurarea funcţiei de
Exit:BACK
oprire automată se va păstra.
- Reţineţi că funcţia de oprire automată nu va funcţiona dacă aparatul foto
este în modul PC/Imprimantă, prezentare succesivă, în timpul redării unei
înregistrări vocale sau a unui fişier video.
Observaţii importante
Atenţie la respectarea următoarelor măsuri!
● Acest aparat conţine componente electronice de precizie. Nu utilizaţi sau
depozitaţi aparatul în următoarele locuri:
- Zone expuse la variaţii mari de temperatură şi umiditate.
- Zone expuse la praf şi murdărie.
- Zone expuse direct la razele solare sau în interiorul unui autovehicul, pe
vreme foarte caldă.
- Medii cu magnetizare puternică sau cu vibraţii excesive.
- Zone cu materiale uşor explozibile sau uşor inflamabile.
● Nu lăsaţi aparatul foto în locuri expuse la praf, substanţe chimice (cum
ar fi, naftalina şi insecticidele anti-molii), la temperaturi ridicate sau
umiditate ridicată. Păstraţi aparatul foto cu silicagel, într-o cutie închisă
ermetic, atunci când nu intenţionaţi să-l folosiţi un timp îndelungat.
● Nisipul poate fi deosebit de dăunător pentru aparatele foto.
- Evitaţi pătrunderea nisipului în interiorul aparatului foto atunci când îl utilizaţi
pe plaje sau în alte zone cu mult nisip.
- În caz contrar, aparatul foto se poate defecta sau distruge.
● Manipularea aparatului foto
● Temperaturile extreme pot crea probleme.
- Dacă mutaţi aparatul foto dintr-un mediu rece într-unul cald şi umed, este
posibilă formarea condensului pe circuitele electronice sensibile. În astfel de
cazuri, aşteptaţi cel puţin o oră până la dispariţia completă a umezelii înainte
de a utiliza aparatul foto. De asemenea, acumularea umezelii poate apărea
şi pe cardul de memorie. În acest caz, opriţi aparatul foto şi scoateţi cardul
de memorie. Aşteptaţi să se evapore umezeala.
● Precauţii privind utilizarea obiectivului
- Dacă obiectivul este expus la radiaţia solară directă, senzorul de imagine se
poate decolora şi deteriora.
- Evitaţi contactul dintre suprafaţa lentilelor şi degete sau substanţe străine.
● Dacă aparatul foto digital nu este utilizat un timp mai îndelungat, este
posibil să se descarce electric. Vă recomandăm să scoateţi bateria şi
cardul de memorie dacă nu intenţionaţi să utilizaţi aparatul foto un timp
îndelungat.
● Dacă aparatul foto este expus la interferenţe electronice, se va închide
singur pentru a proteja cardul de memorie.
- Niciodată nu scăpaţi aparatul foto şi nu-l expuneţi la şocuri sau vibraţii puternice.
- Protejaţi ecranul AMOLED de dimensiuni mari împotriva şocurilor. Atunci
când aparatul foto nu este folosit, păstraţi-l în tocul său.
- Evitaţi obstrucţionarea obiectivului sau a bliţului când faceţi fotografii.
- Aparatul foto nu este rezistent la apă. Pentru evitarea şocurilor electrice
periculoase, nu ţineţi şi nu utilizaţi aparatul foto cu mâinile ude.
- Dacă utilizaţi aparatul foto în locuri umede, cum ar fi o plajă sau o piscină,
evitaţi pătrunderea apei şi nisipului în interiorul aparatului foto. În caz
contrar, aparatul se poate defecta sau distruge.
73
Observaţii importante
Indicator de avertizare
● Întreţinerea aparatului foto
Pe ecranul AMOLED pot apărea câteva avertizări
- Utilizaţi o perie moale (disponibilă la magazinele foto) pentru a curăţa delicat
montajele obiectivului şi ecranului AMOLED. Dacă nu reuşiţi astfel, puteţi
curăţa obiectivul cu hârtie specială pentru lentile şi lichid special. Curăţaţi
corpul aparatului foto cu o cârpă moale. Evitaţi contactul aparatului foto
cu solvenţi ca benzenul, insecticidele, diluanţii etc. Acestea pot deteriora
carcasa aparatului foto şi afecta funcţionarea. Manipularea brutală poate
deteriora ecranul AMOLED. Evitaţi deteriorarea şi păstraţi aparatul foto în
husa de protecţie atunci când nu-l utilizaţi.
● Nu încercaţi să demontaţi sau să modificaţi aparatul foto.
● În anumite condiţii, electricitatea statică poate declanşa bliţul. Acest lucru
nu dăunează aparatului foto şi nu constituie o defecţiune.
● La încărcarea sau descărcarea fotografiilor, transferul de date poate fi
afectat de electricitatea statică. În acest caz, deconectaţi şi reconectaţi
cablul USB înainte de a încerca din nou transferul.
● Întotdeauna verificaţi starea de funcţionare a aparatului foto înaintea
unui eveniment important sau înainte de plecarea în excursie.
- Faceţi o fotografie pentru a verifica dacă aparatul foto funcţionează corect şi
asiguraţi-vă că aveţi o baterie de rezervă complet încărcată.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru funcţionarea
necorespunzătoare a aparatului foto.
● Temperatura suprafeţei creşte dacă aparatul de fotografiat este
folosit pentru perioade îndelungate. Acest lucru nu influenţează însă
funcţionarea aparatului şi nu reprezintă o problemă a acestuia.
74
[Memory Error!] (Eroare de memorie!)
• Eroare card de memorie
Opriţi aparatul foto şi porniţi-l din nou.
Reintroduceţi cardul de memorie.
Introduceţi şi formataţi cardul de memorie. (p.69)
[Card Locked!] (Card blocat!)
• Cardul de memorie este blocat
Card de memorie SD/SDHC : Culisaţi comutatorul de protecţie la scriere
înspre partea de sus a cardului de memorie.
[No card!] (Lipsă card!)
• Nu s-a introdus niciun card de memorie
Opriţi aparatul foto şi reintroduceţi cardul de memorie.
Opriţi aparatul foto şi porniţi-l din nou.
[No Image!] (Nicio imagine!)
• Nu există imagini stocate în memorie
Faceţi fotografii.
Introduceţi un card de memorie care conţine imagini.
[File Error!] (Eroare fişier!)
• Eroare fişier
Ştergeţi fişierele problematice.
• Eroare card de memorie
Contactaţi un centru de service pentru aparate foto.
Indicator de avertizare
Înainte de a vă adresa centrului de service
[Low Battery!] (Baterie descărcată!)
Aparatul foto nu porneşte
• Bateria este aproape descărcată
Introduceţi o baterie încărcată complet.
• Bateria este aproape descărcată
Introduceţi o baterie încărcată complet. (p.15)
• Bateria este introdusă greşit, cu polaritatea inversată.
Introduceţi bateria conform semnelor de polaritate (+, -)
• Bateria reîncărcabilă nu este introdusă
Introduceţi bateria şi porniţi aparatul foto.
[Low Light!] (Iluminare slabă!)
• Când fotografiaţi în locuri întunecoase
Fotografiaţi în modul Flash Photography (Foto cu bliţ).
[DCF Full Error] (Eroare totală DCF)
• Nerespectarea formatului DCF
Copiaţi imaginile pe un computer şi formataţi memoria.
Alimentarea aparatului foto se întrerupe în timpul utilizării
• Bateria este consumată
Introduceţi o baterie încărcată complet.
• Aparatul foto se opreşte automat
Porniţi din nou aparatul foto.
• Operaţiunea a fost oprită din cauza faptului că aparatul a fost folosit la o
temperatură mai scăzută decât limita minimă a aparatului.
Ţineţi aparatul şi bateria în buzunare pentru a le încălzi, apoi, chiar
înainte să realizaţi fotografiile, introduceţi bateria în aparat şi începeţi să
fotografiaţi.
75
Înainte de a vă adresa centrului de service
Aparatul foto nu face fotografii la apăsarea butonului declanşator
Bliţul nu se declanşează
• Capacitatea memoriei este insuficientă
Ştergeţi fişierele imagine care nu sunt necesare.
• Cardul de memorie nu a fost formatat
Reformataţi cardul de memorie. (p.69)
• Cardul de memorie este epuizat
Introduceţi un card de memorie nou.
• Cardul de memorie este blocat
Consultaţi partea referitoare la mesajul de eroare [Card Locked!] (Card
blocat!) (p.74)
• Aparatul foto este oprit
Porniţi aparatul foto.
• Bateria este consumată
Introduceţi o baterie încărcată complet. (p.15)
• Bateria este introdusă greşit, cu polaritatea inversată.
Introduceţi bateria conform semnelor de polaritate (+, -)
• Aţi selectat un mod de fotografiere fără bliţ
Dezactivaţi modul fără bliţ.
• Modul aparatului foto nu poate utiliza bliţul
Consultaţi instrucţiunile pentru BLIŢ. (p.32 ~ 33)
Aparatul foto încetează brusc să mai funcţioneze în timpul utilizării
• Formatare incorectă a cardului de memorie
Reformataţi cardul de memorie.
• Aparatul foto s-a oprit din cauza unei defecţiuni
Scoateţi/reintroduceţi bateria şi porniţi aparatul foto.
Fotografiile sunt neclare
• Aţi făcut o fotografie a subiectului fără a seta un mod macro corespunzător
Selectaţi un mod macro corespunzător pentru a face o fotografie clară.
• Fotografiere în afara razei de acţiune a bliţului
Fotografiaţi în raza de acoperire a bliţului.
• Obiectivul este pătat sau murdar
Curăţaţi obiectivul.
76
Data şi ora sunt afişate greşit
• Data şi ora au fost introduse greşit sau aparatul foto a revenit la configuraţia
standard
Reconfiguraţi corect data şi ora.
Butoanele aparatului foto nu funcţionează
• Funcţionare incorectă aparat foto
Scoateţi/reintroduceţi bateria şi porniţi aparatul foto.
S-a produs o eroare a cardului în timp ce cardul de memorie se află în aparatul foto
Nu se redau imaginile
• Nume de fişier incorect (Nerespectarea formatului DCF)
Nu modificaţi numele de fişier al fotografiei.
Culorile fotografiei sunt altele decât în realitate
• Balansul de alb sau configurarea efectelor sunt greşite
Selectaţi un Balans de alb şi efect corespunzătoare.
Înainte de a vă adresa centrului de service
Specificaţii
În fotografie apare o imagine deformată
Senzorul de
imagine
- Tipul : 1/2,3” CCD
- Pixeli efectivi : Aprox. 10,20 megapixeli
- Total pixeli : Aprox. 10,30 megapixeli
Obiectivul
- Distanţa focală : Obiectiv Schneider f = 4,3 ~ 15,5mm
(echivalent film 35 mm: 24 ~ 86,5mm)
- Nr. F : F2,8 (W) ~ F5,9 (T)
- Zoom digital : · La imagini statice : 1,0X ~ 5,0X
· La redare : 1,0X ~ 11,4X (în funcţie de
dimensiunea imaginii)
• Aparatul de fotografiat pe care l-aţi achiziţionat este prevăzut cu un obiectiv
superangular, astfel că fotografia poate să conţină imagini deformate.
Aceasta este o caracteristică a obiectivului superangular şi nu o defecţiune a
produsului.
Imaginile sunt prea luminoase
• Expunerea este prea mare
Resetaţi compensarea expunerii.
Pe monitorul extern nu apare nicio imagine
• Monitorul extern nu a fost conectat corect la aparatul foto
Verificaţi cablurile de conectare.
• Pe cardul de memorie se găsesc fişiere incorecte
Introduceţi un card de memorie care conţine fişierele corecte.
La utilizarea aplicaţiei de navigare a computerului, nu apare fişierul
[Removable Disk] (Disc amovibil)
• Conectarea prin cablu este greşită
Verificaţi cablurile de conectare.
• Aparatul foto este oprit
Porniţi aparatul foto.
• Sistemul de operare nu este Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS
10.2 sau mai recent. O altă cauză este incompatibilitatea computerului cu
sistemul USB
Instalaţi Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 10.2 sau mai recent
pe un computer compatibil USB.
• Driverul aparatului foto nu este instalat
Instalaţi un [USB Storage Driver] (Driver de memorie USB)
Ecranul AMOLED - AMOLED color 2,5” (230.000 pixeli)
Focalizarea
- Tipul : Auto focalizare TTL (MULTI-AF (AF MULTIPLĂ),
CENTER AF (AF CENTRU), SELF PORTRAIT
(AUTOPORTRET), FACE DETECTION (CU
IDENTIFICARE FAŢĂ))
- Distanţa
Tipul de focalizare
Normal (Normală)
Macro (Macro)
Depărtare (W)
40cm ~ infinit
5cm ~ 40cm
Auto Macro (Macro auto)
5cm ~ infinit
Apropiere (T)
80cm ~ infinit
50cm ~ 80cm
50cm ~ infinit
Obturatorul
- Viteza : Auto (Auto) : 1 ~ 1/2,000 sec.
Manual (Manual) : 16 ~ 1/2,000 sec.
Night (Noapte) : 8 ~ 1/2,000 sec.
Fireworks (Artificii) : 4 sec.
Expunerea
- Controlul : Program AE, Expunere manuală
- Modul de măsurare : Center (Centrată), Spot (Punct), Multi
(Multiplă), Face Detection(Identificare
faţă)
- Compensarea : ±2EV (în trepte de 1/3EV)
- Echivalentul ISO : Auto (auto), 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200 (imaginile de 3200 au dimensiunea fixă de 3M)
77
Specificaţii
Bliţul
- Modurile : RED-EYE FIX(CORECTOR OCHI ROŞII), SLOW SYNC
(SINCRONIZARE LENTĂ), FILL-IN (BLIŢ AUXILIAR), REDEYE (AUTO ŞI REDUCERE EFECT OCHI ROŞII), AUTO,
OFF (FĂRĂ BLIŢ)
- Distanţa : Wide: 0,4m ~ 5,6m, Tele : 0,5m ~ 2,8m (ISO AUTO)
- Timp de reîncărcare : Aproximativ 5 sec.
Stabilizator de
imagine
- Stabilizator de imagine dublu (OIS + DIS)
* OIS (stabilizare optică a imaginii), DIS (stabilizare digitală a imaginii)
Efect
- Efect :
Fotografierea
- Fotografie :
· Modurile : AUTO, PROGRAM, MANUAL, DUAL IS (STABILIZAREA
DUBLĂ A IMAGINII), NIGHT (NOAPTE), PORTRAIT
(PORTRET), SCENE (SCENĂ)
· Scene (Scenă) : SMILE SHOT(FOTOGRAFIERE ZÂMBET), BLINK
DETECTION(DETECTARE CLIPIRE), CHILDREN (COPII),
LANDSCAPE (PEISAJ), CLOSE-UP (PRIM-PLAN),
TEXT (TEXT), SUNSET (APUS), DAWN (RĂSĂRIT),
BACKLIGHT (FUNDAL LUMINOS), FIREWORKS
(ARTIFICII), BEACH & SNOW (PLAJÃ/ZÃPADÃ), SELFSHOT (AUTOPORTRET), FOOD (MÂNCARE), CAFÉ
(CAFENEA)
· Continuous (Continuu) : AEB, MOTION CAPTURE (CAPTURĂ
MIŞCARE), HIGH SPEED (VITEZĂ MARE),
CONTINUOUS(CONTINUU), SINGLE
(SINGULARĂ)
· Self-timer (Temporizator) : REMOTE (REMOCON), DOUBLE (DUBLU)
2, SEC. ( 2 SEC.), 10 SEC(10 SEC.)
- Clip video :
· Cu sunet sau fără sunet (timp de înregistrare : max. 25 MIN)
· Dimensiuni : 1280x720, 640x480, 320x240
· Frecvenţa cadre : 60 cps, 30 cps, 15 cps
· Zoom optic 3.6X şi oprire sunet în timpul acţionării funcţiei zoom.
(Sunetul este dezactivat atunci când se foloseşte funcţia de zoom)
· Movie Editing (Editare film) (înglobat) : Pause during recording
(Pauză în timpul înregistrării), Still Image Capture (Capturare
imagine), Time Trimming (Ajustare durată)
Stocarea
- Medii de stocare : · Memorie internă : Circa 16 MB
· Memorie externă (opţional) :
Card SD (garantat până la 4 GB)
Card SDHC (garantat până la 8 GB) MMC
Plus (până la 2 GB, 4 biţi, 20 MHz)
* Capacitatea memoriei interne poate fi
modificată fără notificare prealabilă.
- Format fişier : · Fotografie : JPEG (DCF), EXIF 2,21, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
· Film : MP4 (H.264(MPEG4.AVC))
· Audio : WAV
· Selector Stil Fotografiere : NORMAL, CLASSIC(CLASIC), CALM(LINIŞTIT),
COOL(RECE), RETRO, FOREST(PĂDURE),
VIVID(INTENS), SOFT(DIFUZ)
· Efecte de culoare : NEGATIVE(NEGATIV), GREEN(VERDE), RED(ROŞU),
BLUE(ALBASTRU), SEPIA(SEPIA), B & W(ALBNEGRU)
· Ajustare imagine : CONTRAST, SATURATION(SATURAŢIE),
SHARPNESS(CLARITATE)
- Editare :
· Editare imagine : ROTIRE(ROTATE), REDIMENSIONARE(RESIZE),
EFFECT (EFECT)
· Color Effect (Efecte de culoare) : NEGATIVE(NEGATIV), GREEN(VERDE),
RED(ROŞU), BLUE(ALBASTRU),
SEPIA(SEPIA), B & W(ALB-NEGRU)
· Special Color (Culoare special) : ADD NOISE(ADĂUGARE ZGOMOT),
ELEGANT, SHADED(UMBRIT), COLOR
FILTER(FILTRU DE CULOARE)
· Image Adjust (Ajustare imagine) : SATURATION(SATURAŢIE), CONTRAST,
BRIGHTNESS(LUMINOZITATE), ACB,
RED EYE FIX(CORECTOR OCHI ROŞII)
Balansul de alb
- Auto, Daylight (Zi), Cloudy (Cer înnorat), Fluorescent_H
(Fluorescenţă puternică), Fluorescent_L (Fluorescenţă redusă),
Tungsten, Custom (Personalizat)
Înregistrarea vocii
- Stereo
- Voice Recording (Înregistrare voce) (max. 10 ore)
- Voice Memo in Still Image (Comentariu vocal pentru fotografie)
(max. 10 secunde)
78
Specificaţii
- Dimensiunea imaginii şi capacitatea (256 MB)
Dimensiunile
(L x Î x A)
- 98.5 x 61 x 18.95mm
Greutatea
- 145.5g (fără baterii şi card de memorie)
3648x2736
3648x2432
3072X2304
3648x2056
2592x1944
2048x1536
1024x768
SUPER FINE
(FOARTE BUNĂ)
49
55
68
64
93
143
418
Temperatura de
operare
- 0 ~ 40˚C
FINE
(BUNĂ)
94
105
129
122
173
255
617
Umiditatea admisă
- 5 ~ 85%
NORMAL
(Normală)
136
151
183
174
242
345
732
Software
- Samsung Master, QuickTime Player 7.4, Adobe Reader
* Aceste date sunt măsurate conform standardelor Samsung şi pot varia în
funcţie de condiţiile de captură sau de configurarea aparatului.
Redarea imaginii - Tipul : Single image (O imagine), Thumbnails (Butonul
Miniatură), Slide show (Prezentare succesivă)
* SLIDE SHOW (Prezentare succesivă): cu efectele şi melodiile
selectate din dosare
Interfaţa
- Conector ieşire digitală : USB 2.0 (30 de pini)
- Ieşire audio : Mono (difuzor intern), Stereo (microfon)
- Ieşire video : Ieşire stereo
AV : NTSC, PAL (selectabil de către utilizator)
HDMI 1.2 : NTSC, PAL (selectabil de către utilizator)
* Observaţii: Funcţia HDMI poate fi folosită
atunci când aparatul este conectat la consolă
(opcjonalna).
- Conector de alimentare cu CC: Conector nou, cu 30 de pini, de 4,2 V
Sursa de
- Baterie reîncărcabilă : SLB-1137D (1100mAh)
alimentare
- Adaptor : SAC-47, SUC-C4
- Consolă: SCC-NV4HD (opţional)
* Bateriile incluse pot varia în funcţie de zona de
comercializare.
※ Specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
※ Toate mărcile comerciale înregistrate sunt proprietatea deţinătorilor
respectivi.
79
Precizări pachet software
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de instrucţiuni înainte de
utilizare.
• Pachetul software inclus conţine un driver pentru aparatul foto şi un editor de
imagini pentru Windows.
• Este strict interzisă reproducerea parţială sau totală a acestor aplicaţii software
şi a manualului de utilizare.
• Licenţa pentru drepturile de autor ale pachetelor software este acordată numai
pentru utilizarea cu aparatul foto.
• În cazul puţin probabil al unui defect de fabricaţie, vă vom repara sau schimba
aparatul foto. Cu toate acestea, nu suntem responsabili în niciun fel pentru
deteriorarea provocată de o utilizare necorespunzătoare.
• Garanţia Samsung nu acoperă utilizarea unui computer artizanal (asamblat
personal) sau a unui computer şi a unui sistem de operare care nu sunt
garantate de producător.
• Înainte de a citi acest manual, trebuie să aveţi cunoştinţe de bază despre
computere şi despre sistemele de operare.
Cerinţe de sistem
Pentru Windows
Pentru Macintosh
Sistem PC cu procesor minim
Pentium III 450 MHz (se recomadă
Pentium 800 MHz)
Power Mac G4 sau mai recent
Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista
Mac OS 10.2 sau mai recent
250 MB spaţiu disponibil pe hard disk 250 MB spaþiu disponibil pe hard
(se recomandã 1 GB)
disk
Minim 128 MB RAM
(se recomandã 512 MB)
Minim 256 MB RAM
(se recomandã 256 MB)
Port USB
Port USB
Unitate CD-ROM
Unitate CD-ROM
Monitor color cu rezoluţia 1024x768
pe 16 biţi (se recomandă monitor
color cu afişare pe 24 de biţi),
Microsoft DirectX 9.0 sau o versiune
mai recentã
QuickTime Player 7.4: Cerinţele de redare H.264(MPEG4.AVC)
Pentru Windows
Intel Pentium 4, 3,2GHz sau superior
/ AMD Athlon 64FX, 2,6GHz sau
superior
Pentru Macintosh
1,8 GHz Power Mac G5 sau 1,83
GHz Intel Core Duo sau Macintosh
superior
Windows XP service pack2/ Vista
Minim 512 MB RAM
Minim 256 MB RAM
(se recomandã 1 GB)
(se recomandã 1 GB)
nVIDIA Geforce 7600GT sau superior
Placă video de 64 MB sau superioară
/ seria ATI X1600 sau superior
80
Despre aplicaţiile software
După introducerea CD-ROM-ului livrat cu aparatul foto în unitatea CD-ROM,
trebuie să se deschidă automat următoarea fereastră.
Înainte de a conecta aparatul foto la computer,
trebuie sa instalaţi driverul aparatului foto.
※ Capturile de ecran prezentate n acest
manual au la bază ediţia n limba engleză a
Windows.
■ Driverul aparatului foto : Acesta permite transferul imaginilor între
aparatul foto şi computer.
Acest aparat foto utilizează driverul de stocare USB ca driver pentru aparat.
Puteţi folosi apartul foto post de cititor de card USB. După instalarea driverului
şi conectarea aparatului foto la computer, puteţi găsi [Removable Disk] (Disc
amovibil) în [Windows Explorer] (Windows Explorer) sau în [My computer]
(Computerul meu). Un driver de memorie USB este prevăzut numai pentru
Windows. CD-ul cu aplicaţii nu conţine driver USB pentru MAC. Puteţi folosi
acest aparat cu versiunile Mac OS 10.2 sau mai recent.
■ QuickTime player 7.4 : program pentru vizualizarea clipurilor
QuickTime Player este un program de vizualizare a clipurilor video şi poate fi
folosit numai cu sistemul de oeprare Windows.
● Verificaţi cerinţele de sistem înainte de a instala driverul.
● Trebuie să aşteptaţi 5 -10 secunde pentru lansarea programului de
instalare automată, în funcţie de capacitatea computerului dvs.
Dacă nu apare fereastra de lansare automată, lansaţi [Windows
Explorer] şi selectaţi [Installer.exe] de pe CD-ROM.
● Documentele PDF ale manualului de instrucţiuni sunt incluse în CDROM-ul cu pachetul software care însoţeşte aparatul foto. Căutaţi
fişierele PDF cu ajutorul programului de căutare al Windows. Înainte
de a deschide fişierele PDF, trebuie să instalaţi Adobe Reader, inclus
pe CD-ROM-ul cu software.
● Pentru a instala corect Adobe Reader 6.0.1, trebuie să fie deja
instalat Internet Explorer 5.01 sau o versiune mai recentă. Accesaţi
www.microsoft.com şi actualizaţi aplicaţia Internet Explorer.
■ Samsung Master : Aceasta este o soluţie software de media integrată.
Cu ajutorul acestui pachet software puteţi descărca, vizualiza, edita şi
salva imaginile dvs. digitale şi clipurile video. Nu acceptă clipuri video
H.264(MPEG4.AVC). Acest pachet software este compatibil numai cu
sistemul de operare Windows.
81
Instalarea aplicaţiilor software
Pentru a utiliza acest aparat foto cu un computer, instalaţi mai întâi
pachetul software. După aceasta, imaginile memorate în aparatul foto pot
fi transferate în computer şi pot fi editate cu un program de editare imagini.
■ Puteţi vizita pagina de internet a Samsung.
http://www.samsungcamera.com : Engleză
http://www.samsungcamera.co.kr : Coreeană
1. Va apărea fereastra de lansare automată.
Faceţi clic pe meniul [Samsung Digital
Camera Installer] din fereastra de lansare
automată.
2. Instalaţi driverul aparatului foto ţi DirectX selectând butonul afişat pe ecran.
Dacă aveţi deja o versiune mai nouă a DirectX instalată, DirectX nu se va
instala.
82
3. Instalaţi Samsung Master în ordinea indicată.
Instalarea aplicaţiilor software
4. Instalaţi QuickTime Player 7.4 în ordinea indicată.
5. După ce aţi pornit din nou computerul, conectaţi
aparatul foto la computer cu ajutorul cablului USB.
6. Porniţi aparatul foto. Se va lansa [Found
New Hardware Wizard] (aplicaţia pentru
instalarea componentelor hardware noi),
iar computerul va recunoaşte aparatul
foto.
※ Dacã sistemul dvs. de operare este
Windows XP/Vista, se va lansa un
program pentru vizualizarea imaginilor.
Dacă fereastra pentru descărcare a
Samsung Master se deschide după
pornirea Samsung Master, înseamnă că
setarea driverului aparatului foto a reuşit.
● Dacă aţi instalat driverului aparatului foto, este posibil ca [Found New
Hardware Wizard] (Aplicaţie-ghid hardware nou detectat) să nu se
deschidă.
● Pe un sistem Windows 98SE, se deschide caseta de dialog Found
New Hardware Wizard (Asistent instalare dispozitiv nou), şi poate să
apară o fereastră care vă solicită să selectaţi un fişier driver. În acest
caz, indicaţi „USB driver" pe CD-ul inclus.
※ QuickTime Player 7.4 nu poate fi instalat sub Window 2000.
83
Pornire mod PC
• În acest mod, puteţi descărca pe computer fotografiile stocate, prin intermediul
cablului USB.
• Ecranul AMOLED este întotdeauna oprit în modul computer.
Când nu se foloseşte consola
■ Conectarea aparatului foto la un computer
1. Conectaţi computerul la aparatul foto folosind
cablul USB.
2. Selectaţi meniul [USB]-[Computer] (USB)(Computer) folosind butonul smart.
■ Conectarea aparatului foto la un computer
Când se foloseşte consola
USB
Computer
Printer
※ Dacă aţi selectat [Printer] (Imprimantă) la Pasul 2, când conectaţi aparatul
foto la imprimantă, va fi afişat mesajul [Connecting Printer] (Conectare
imprimantă) iar conexiunea nu se va realiza. În acest caz, deconectaţi
cablul USB, apoi urmaţi procedura începând de la Pasul 1.
■ Deconectarea aparatului foto de la computer : Consultaţi pagina 86
(Scoaterea discului
amovibil).
● Înainte de introducerea oricărui cablu sau a adaptorului c.a., verificaţi
indicaţiile şi nu le introduceţi forţat. Poate provoca defectarea
aparatului foto sau a cablului.
84
Utilizarea discului amovibil
■ Descărcarea imaginilor memorate
Puteţi descărca fotografiile memorate în aparatul foto pe hard disk-ul
computerului şi le puteţi imprima sau puteţi utiliza un program de editare foto
pentru editarea lor.
5. Faceţi clic pe directorul unde doriţi să adăugaţi fişierul.
6. Apăsaţi butonul din dreapta al mausului şi se
va deschide un meniu pop-up.
Faceţi clic pe [Paste] (Adăugare).
1. Conectaţi aparatul foto la computer folosind
cablul USB.
2. Pe desktop, selectaţi [My computer]
(Computerul meu) şi faceţi dublu-clic pe
[Removable Disk p DCIM p 100SSCAM] p
DCIM p 100SSCAM] Vor fi afişate fişierele
imagine.
7. Fişierul imagine este transferat din aparatul
foto în computer.
3. Selectaţi o imagine şi apăsaţi pe butonul din
dreapta al mausului.
- Utilizând [Samsung Master], puteţi vizualiza fotografiile stocate în
memorie direct pe ecranul computerului şi puteţi copia sau transfera
fişierele imagine.
4. Se va deschide o fereastră de meniu.
Faceţi clic pe meniul [Cut] (Decupare) sau
[Copy] (Copiere).
- [Cut] (Decupare) : decupează fişierele
selectate.
- [Copy] (Copiere) : copiază fişierele
selectate.
● Pentru vizualizare, vă recomandăm copierea fotografiilor în
computer. Deschiderea fotografiilor direct de pe discul amovibil poate
duce la deconectarea bruscă.
● Când încărcaţi pe discul amovibil un fişier care nu este înregistrat
cu acest aparat foto, pe ecranul AMOLED va fi afişat un mesaj
[File Error!] (Eroare fişier) în modul Play (Redare), iar în modul
THUMBNAIL (Miniatură) nu se va afişa nimic.
85
Scoaterea discului amovibil
■ Windows 98SE
1. Verificaţi dacă este în curs transferul unui fişier între aparatul foto şi
computer. Dacă indicatorul de stare al aparatului foto luminează intermitent,
aşteptaţi până când indicatorul nu mai clipeşte, ci rămâne aprins.
2. Deconectaţi cablul USB.
■ Windows 2000/ME/XP/Vista
(Ilustraţiile pot fi diferite faţă de cele prezentate, în funcţie de sistemul de
operare Windows).
1. Verificaţi dacă este în curs transferul unui fişier între aparatul foto şi
computer. Dacă indicatorul de stare al aparatului foto luminează intermitent,
aşteptaţi până când indicatorul nu mai clipeşte, ci rămâne aprins.
2. Faceţi dublu clic pe pictograma [Unplug or
Eject Hardware] (Deconectare sau scoatere
dispozitiv) din bara de activităţi.
3. Se va deschide fereastra [Unplug or Eject
Hardware] (Deconectare sau scoatere
hardware). Selectaţi [USB Mass Storage
Device] (Dispozitiv de stocare masivă pe
USB), apoi apăsaţi butonul [Stop] (Oprire).
4. Se va deschide fereastra [Stop a Hardware
device] (Oprirea unui dispozitiv hardware).
Selectaţi [USB Mass Storage Device]
(Dispozitiv de stocare masivă pe USB), apoi
apăsaţi butonul [OK].
86
[Double-click!] (Dublu clic!)
5. Se va deschide o fereastră [Safe to Remove
Hardware] (Dispozitivul se poate scoate în
siguranţă). Apăsaţi butonul [OK].
6. Se va deschide o fereastră [Unplug or Eject
Hardware] (Deconectare sau scoatere
hardware). Apăsaţi butonul [Close] (Închidere)
şi discul amovibil poate fi scos în siguranţă.
7. Deconectaţi cablul USB.
Instalarea driverului USB pentru MAC
1. CD-ul cu pachetul software nu include un driver USB pentru MAC, întrucât
sistemul de operare MAC este compatibil cu driverul aparatului foto.
2. Verificaţi versiunea MAC OS în timpul pornirii. Acest aparat foto este
compatibil cu Mac OS 10.2 sau mai recent.
3. Conectaţi aparatul foto la Macintosh şi porniţi alimentarea aparatului foto.
4. După conectarea aparatului foto la MAC, pe desktop va apărea o nouă
pictogramă.
Dezinstalarea driverului USB pentru Windows 98SE
Pentru a dezinstala driverul USB, consultaţi procedura de mai jos.
1. Conectaţi aparatul foto la computer şi porniţi cele două aparate.
2. Verificaţi dacă [My Computer] (Computerul meu) conţine pictograma
Removable Disk (Disc amovibil).
3. Eliminaţi [Samsung Digital Camera] (Aparat foto digital Samsung) din
Device manager (Manager dispozitive).
Utilizarea driverului USB pentru MAC
1. Faceţi dublu clic pe noua pictogramă de pe desktop; va fi afişat directorul
din memorie.
2. Selectaţi un fişier imagine şi copiaţi-l sau transferaţi-l pe MAC.
4. Deconectaţi cablul USB.
5. Ştergeţi [Samsung USB Driver] (Driver USB Samsung) din Add/Remove
Programs Properties (Adăugare/Eliminare proprietăţi programe).
● Pentru Mac OS 10.1 sau versiuni mai recente :
Finalizaţi mai întâi încărcarea din computer în aparatul foto, iar apoi
scoateţi discul amovibil cu ajutorul comenzii Extract (Extrage).
6. Dezinstalarea este finalizată.
87
Samsung Master
Cu ajutorul acestui pachet software puteţi descărca, vizualiza, edita
şi salva imaginile dvs. digitale şi filmele. Nu acceptă clipuri video
H.264(MPEG4.AVC). Acest pachet software este compatibil numai cu
sistemul de operare Windows.
Pentru a porni programul, faceţi clic pe [Start p Programs p Samsung p
Samsung Master p Samsung Master].
■ Descărcarea imaginilor
1. Conectaţi aparatul foto la computer.
2. După conectarea aparatului foto la computer,
va fi afişată o fereastră pentru descărcarea
imaginilor.
- Pentru a descărca imaginile capturate,
selectaţi butonul [Select All] (Selectare
totală).
- Selectaţi directorul dorit din fereastră şi
faceţi clic pe butonul [Select All] (Selectare
totală). Puteţi salva imaginile capturate şi
directoarele selectate.
- Dacă faceţi clic pe butonul [Cancel]
(Anulare), descărcarea va fi anulată.
3. Faceţi clic pe [Next >] (Continuare).
88
4. Selectaţi o destinaţie şi creaţi un dosar
pentru salvarea imaginilor şi dosarelor
descărcate.
- Numele de directoare pot fi atribuite
în ordinea datei, iar imaginile vor fi
descărcate.
- Numele directorului va fi cel dorit de dvs. iar
fişierele vor fi descărcate.
- După selectarea directorului creat anterior,
fotografiile vor fi descărcate.
5. Faceţi clic pe [Next >] (Continuare).
6. Se va deschide o fereastră ca în imaginea
alăturată. Destinaţia directorului selectat va
fi afişată în partea de sus a ferestrei. Faceţi
clic pe butonul [Start] pentru a descărca
imaginile.
7. Vor fi afişate imaginile descărcate.
Samsung Master
Program pentru vizualizarea imaginilor : Puteţi vizualiza imaginile memorate.
- Funcţiile programului pentru vizualizarea imaginilor sunt enumerate mai jos.
1 Bara meniu : Puteţi selecta meniurile.
File, Edit, View, Tools, Change functions, Auto download,
help (Fişier, Editare, Vizualizare, Instrumente, Modifică funcţii,
Descărcare automată, Asistenţă) etc.
2 Fereastră selectare imagini : În această fereastră puteţi selecta imaginile dorite.
3 Meniu de selectare a tipului de suport media : În acest meniu puteţi selecta
programul pentru vizualizarea
imaginilor, funcţiile de editare
imagini şi clip video.
4 Fereastră de previzualizare : Puteţi previzualiza o imagine sau un clip video
şi verifica informaţiile multimedia.
5 Bară zoom : Puteţi modifica dimensiunile de previzualizare.
6 Fereastră afişare dosar : Puteţi vedea localizarea dosarului fotografiei
selectate.
7 Fereastră afişare fotografie : Sunt afişate fotografiile din dosarul selectat.
※ Consultaţi meniul [Help] (Asistenţă) din Samsung Master pentru informaţii
suplimentare.
Editare imagine : Puteţi edita fotografia.
- Funcţiile de editare a imaginilor sunt enumerate mai jos.
1 Meniu editare : Puteţi selecta următoarele meniuri.
[Tools]
: Puteţi redimensiona sau decupa imaginea selectată. Consultaţi
meniul [Help] (Asistenţă).
[Adjust] : Puteţi modifica calitatea imaginii. Consultaţi meniul [Help]
(Asistenţă).
[Retouch] : Puteţi modifica imaginea sau aplica efecte pe imagine.
Consultaţi meniul [Help] (Asistenţă).
2 Instrumente desen : Instrumente pentru editarea unei imagini.
3 Fereastră afişare fotografie : În această fereastră este afişată imaginea selectată.
4 Fereastră de previzualizare : Puteţi previzualiza fotografia modificată.
※ O fotografie editată cu Samsung Master nu poate fi redată pe aparatul foto.
※ Consultaţi meniul [Help] (Asistenţă) din Samsung Master pentru informaţii
suplimentare.
89
Samsung Master
Editare clip video : Puteţi grupa fotografii, clipuri video, înregistrări vocale
şi fişiere vocale într-un clip video.
- Funcţiile de editare a clipurilor video sunt enumerate mai jos.
1 Meniu editare : Puteţi selecta următoarele meniuri.
[Add Media] : Puteţi adăuga unui clip video alte elemente media.
[Edit Clip]
: Puteţi modifica luminozitatea, contrastul, culorile şi
saturaţia.
[Effects]
: Puteţi aplica un efect.
[Set Text]
: Puteţi insera fragmente de text.
[Narrate]
: Puteţi insera un comentariu.
[Produce]
: Puteţi salva fişiere multimedia editate sub un nou nume de
fişier. Puteţi selecta tipurile de fişier AVI, Windows media
(wmv) şi Windows media (asf).
2 Fereastră afişare cadru : În această fereastră puteţi insera element multimedia.
90
※ Unele clipuri video care au fost comprimate cu ajutorul unui program codec
incompatibil cu Samsung Master nu pot fi redate cu Samsung Master.
※ Consultaţi meniul [Help] (Asistenţă) din Samsung Master pentru informaţii
suplimentare.
※ Samsung Master nu acceptă redarea şi editarea clipurilor video
H.264(MPEG4.AVC).
Întrebări frecvente
■ În caz de defecţiuni ale conexiunii USB, verificaţi următoarele.
Cazul 1
Cablul USB nu este conectat sau nu se foloseşte cablul USB
furnizat.
€ Conectaţi cablul USB furnizat.
Cazul 2
Aparatul foto nu este recunoscut de computerul dvs. Uneori,
aparatul foto poate apărea sub [Unknown Devices] (Dispozitive
necunoscute) în Device Manager (Manager dispozitive).
€ Instalaţi corect driverul aparatului foto. Opriţi aparatul foto,
deconectaţi cablul USB, reconectaţi cablul USB, apoi porniţi
aparatul foto.
Cazul 3
La transferul fişierului se produce brusc o eroare.
€ Opriţi şi porniţi din nou aparatul foto. Transferaţi din nou fişierul.
Cazul 4
La utilizarea consolei USB.
€ Pot apărea probleme la conectarea aparatului foto la computer
prin intermediul consolei USB dacă computerul şi consola nu sunt
compatibile. Ori de câte ori este posibil, conectaţi aparatul foto
direct la computer.
Cazul 5
Sunt conectate la computer alte cabluri USB?
€ Aparatul foto poate funcţiona necorespunzător dacă este conectat
la computer în acelaşi timp cu alte cabluri USB. În acest caz,
deconectaţi celelalte cabluri USB şi conectaţi la computer doar
cablul USB al aparatului foto.
Cazul 6
Atunci când deschid Device Manager (făcând clic pe Start ˆ
(Settings) ˆ Control Panel ˆ (Performance and Maintenance)
ˆ System ˆ (Hardware) ˆ Device Manager), (Start ˆ (Setări)
ˆ Panou de control ˆ (Performanţă şi întreţinere) ˆ Sistem ˆ
(Hardware) ˆ Manager dispozitive), există elemente Unknown
Devices (Dispozitive necunoscute) sau Other Devices (Alte
dispozitive) cu un semn de întrebare (?) galben alături, sau
hardware cu un semn de exclamare (!) alături.
€ Faceţi clic dreapta pe elementul cu semnul întrebării (?) sau
semnul exclamării (!) şi selectaţi „Remove” (Eliminare). Porniţi din
nou computerul şi conectaţi din nou aparatul foto. Pentru sistemele
cu Windows 98SE, ştergeţi driverul aparatului foto, porniţi din nou
computerul, apoi reinstalaţi driverul aparatului foto.
Cazul 7
În cazul unor programe de securitate, (Norton Anti Virus, V3
etc.) computerul poate să nu recunoască aparatul foto drept disc
amovibil.
€ Opriţi programele de securitate şi conectaţi aparatul foto la
computer. Consultaţi instrucţiunile programului de securitate
pentru dezactivarea temporară a programului.
Cazul 8
Aparatul foto este conectat la portul USB din partea din faţă a
computerului.
€ Când aparatul foto este conectat la portul USB din partea din
faţă a computerului, computerul poate să nu recunoască aparatul
foto. Conectaţi aparatul foto la portul USB din partea din spate a
computerului.
91
Întrebări frecvente
● Când nu puteţi reda pe computer clipul video înregistrat.
※ Când nu puteţi reda pe computer clipul video înregistrat, înseamnă că
problema se datorează codecului video instalat.
[Redarea clipurilor video H.264(MPEG4.AVC)]
• Utilizarea programului QuickTime Player 7.4
Instalaţi programul “QuickTime Player 7.4” disponibil pe CD.
(Programul QuickTime Player 7.4 acceptă comprimarea H.264(MPEG4.
AVC) pentru fişierele video.)
→ Redaţi fişierele cu ajutorul programului “QuickTime Player 7.4”.
• Cum se foloseşte cu instalarea United Codec.
Vă recomandăm să instalaţi ultima versiune a United Codec. (Codec
recomandat: ultima versiune K-Lite Codec Pack Full)
→ Redaţi fişierele cu ajutorul “playerului video”.
(Dacă aţi instalat codecul K-lite în versiunea completă, se recomandă
să utilizaţi Media Player Classic sau Window Media Player 11.)
※ “QuickTime Player 7.4”, “K-lite United Codec full version” trebuie instalate
sub Windows ServicePack2 sau mai recent.
※ Deşi se garantează funcţionarea computerului, redarea poate fi
intermitentă, în funcţie de computerul utilizatorului
● Dacă un computer (Windows 98SE) se blochează în mod repetat în timp
ce aparatul foto este conectat la computer
€ Dacă un computer (Windows 98SE) este pornit un timp îndelungat şi
aparatul foto trebuie conectat de mai multe ori, computerul poate să nu
recunoască aparatul foto. În acest caz, reporniţi computerul.
92
● Dacă un computer conectat cu aparatul foto nu răspunde la comenzi la
pornirea Windows.
€ În acest caz, deconectaţi aparatul foto de la computer şi Windows va porni.
Dacă problema se repetă, dezactivaţi suportul Legacy USB, apoi porniţi din
nou computerul. Suportul Legacy USB se găseşte în meniul de configurare
BIOS. (Meniul de configurare BIOS diferă în funcţie de producătorul
computerului, iar unele meniuri BIOS nu au suport USB inclus). Dacă
nu puteţi modifica meniul, contactaţi producătorul computerului sau
producătorul BIOS.
● Dacă clipul video nu poate fi şters, discul amovibil nu poate fi scos sau
este afişat un mesaj de eroare în timpul transferului unui fişier.
€ Dacă instalaţi numai Digimax Master, uneori apar problemele menţionate
mai sus.
- Închideţi programul Digimax Master făcând clic pe pictograma Digimax
Master din bara de operaţii.
- Instalaţi toate programele de pe CD-ul cu pachetul software.
● Atunci când formatul ecranului aplicaţiei pentru redarea filmelor nu
corespunde cu cel al monitorului.
€ Dacă rezoluţia monitorului este mai mică decât cea a clipului video
înregistrat, formatul ecranului aplicaţiei pentru redarea filmelor poate să
nu corespundă cu cel al monitorului. Puteţi modifica aspectul ecranului cu
ajutorul meniului aplicaţiei pentru redarea filmelor.
Trecerea corectă la deşeuri a
acestui produs
Eliminarea corectă a acestui produs (deşeuri electrice şi
electronice)
(Aplicabilă în Uniunea Eropeană şi alte ţări europene
cu sisteme separate de colectare). Acest semn prezent pe produs
sau în documentaţia aferentă indică faptul că nu trebuie trecut la
deşeuri împreună cu alte reziduuri casnice la sfârşitul perioadei de utillizare.
Pentru a preveni posibilele efecte negative asupra mediului sau a sănătăţii
oamenilor ca urmare a eliminării necontrolate a deşeurilor, vă rugăm
să separaţi acest produs de alte tipuri de deşeuri şi să îl reciclaţi în mod
responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici ar trebui fie să contacteze comerciantul de la care au
achiziţionat acest produs, fie autorităţile administrative locale pentru a obţine
detalii cu privire la locul şi modul în care pot recicla acest produs în condiţii
ecologice. Persoanele juridice trebuie să se adreseze furnizorului şi să verifice
termenii şi condiţiile contractului de achiziţie.
Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deşeuri comerciale.
Dispoziţii privind eliminarea
corectă a bateriilor acestui produs
(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu
sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj
indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte
deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile
chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau
plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În
cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi
dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor,
vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin
intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
Bateria reîncărcabilă integrată în acest produs nu poate fi înlocuită de
utilizator. Pentru informaţii legate de înlocuirea bateriei, vă rugăm să
contactaţi furnizorul dumneavoastră de service.
Samsung Techwin manifestă o grijă deosebită faţă de
mediul înconjurător la toate nivelele de fabricaţie pentru a
proteja mediul înconjurător şi ia măsuri concrete în direcţia
oferirii unor produse cât mai nedăunătoare mediului
înconjurător. Simbolul Eco reprezintă voinţa Samsung
Techwin de a crea produse care să nu dăuneze mediului
înconjurător şi indică faptul că produsul respectă Directiva
EU RoHS.
93
MEMO
94
MEMO
95
Vă rugăm să consultaţi certificatul de garanţie ce însoţeşte produsul pe care l-aţi achiziţionat sau să accesaţi pagina
http://www.samsungcamera.com/ dacă aveţi întrebări sau aveţi nevoie de întreţinere post-vânzare.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement