Samsung HT-C6500 User manual

Samsung HT-C6500 User manual

HT-C6500

5.1CH Blu-ray

Home Cinema System

Manualul utilizatorului

maginaţi -vă posibilităţile

Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs

Samsung.

Pentru a benefi cia de servicii mai complete, vă rugăm să vă înregistraţi produsul la www.samsung.com/register

Informaţii privind siguranţa

Avertismente privind siguranţa

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL ( SAU PARTEA DIN SPATE).

ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ

PERSONALULUI CALIFICAT.

ATENŢIE

RISC DE ELECTROCUTARE

NU DESCHIDEŢI

Simbolul indică “tensiune periculoasă” în interiorul produsului, care prezintă riscul de electrocutare sau de vătămare corporală.

ATENŢIE : PENTRU A PREVENI

ELECTROCUTAREA, POTRIVIŢI LAMELA

ŞTECHERULUI ÎN PRIZĂ ŞI INTRODUCEŢI

COMPLET.

Acest simbol indică instrucţiuni importante referitoare la produs.

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, nu expuneţi aparatul la ploaie sau umezeală.

CLASS 1

KLASSE 1

LASER PRODUCT

LASER PRODUKT

LUOKAN 1 LASER LAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

ATENŢIE

Priza este utilizată ca dispozitiv de deconectare şi trebuie să poate fi accesată în orice moment.

Aparatul nu trebuie expus la scurgeri sau stropiri şi obiectele umplute cu lichide, precum vazele, nu trebuie plasate pe acesta.

Acest aparat trebuie conectat la o priză CA, cu o conexiune de împământare pentru protecţie.

Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateţi ştecherul, drept urmare priza trebuie să poată fi accesată uşor.

PRODUS LASER CLASA 1

Acest CD player este clasifi cat ca produs

LASER CLASA 1.

Utilizarea altor comenzi, reglaje sau proceduri decât cele specifi cate în prezentul manual pot duce la expunerea periculoasă la radiaţii.

ATENŢIE

EVITAŢI EXPUNEREA LA RADIAŢII INVIZIBILE GENERATE

DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ŞI AL

ÎMPĂMÂNTĂRII.

2

Română

Precauţii

Asiguraţi-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanţă cu autocolantul de identifi care afl at pe spatele unităţii.

Instalaţi aparatul în poziţie orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu sufi cient spaţiu în jur pentru ventilaţie

(7,5~10 cm).

Nu aşezaţi aparatul pe amplifi catoare sau pe alt echipament care se poate încălzi.

Asiguraţi-vă că fantele de ventilaţie nu sunt acoperite.

Nu aşezaţi nimic pe aparat.

Înainte de a muta aparatul, asiguraţi-vă că orifi ciul de introducere a discurilor este gol.

Pentru a deconecta complet aparatul de la sursa de alimentare, scoateţi ştecherul din priză, mai ales dacă nu utilizaţi aparatul o perioadă de timp îndelungată.

În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateţi ştecherul din priză. Creşterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.

Nu expuneţi aparatul la acţiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Ar putea determina supraîncălzirea şi defectarea acestuia.

Feriţi aparatul de umezeală şi căldură în exces sau de echipamente care generează unde magnetice sau electrice puternice (de ex. boxe).

Deconectaţi cablul de alimentare de la priză, dacă aparatul se defectează.

Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizaţi-l doar în scopuri personale.

Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă transportaţi aparatul pe timpul iernii, aşteptaţi aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca acesta să ajungă la temperatura camerei.

Bateriile utilizate pe acest produs conţin chimicale dăunătoare pentru mediul înconjurător.

Nu aruncaţi bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.

Română

3

Informaţii privind siguranţa

Precauţii privind manevrarea şi depozitarea discurilor

Zgârieturile mici de pe suprafaţa discului pot reduce calitatea sunetului şi a imaginii sau pot duce la saltul peste sectoarele respective.

Manevraţi discurile cu deosebită atenţie, pentru a nu le zgâria.

Manevrarea discului

Nu atingeţi suprafaţa de redare a discului.

Ţineţi discul de margine, pentru a nu lăsa amprente pe suprafaţa acestuia.

Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe disc.

Depozitarea discului

Nu expuneţi la lumina soarelui

Păstraţi discul într-un loc aerisit şi rece

Păstraţi discul într-un plic de protecţie.

Depozitaţi-l în poziţie verticală.

NOTĂ

Nu permiteţi nimănui să murdărească suprafaţa discurilor.

Nu introduceţi discuri fi surate sau zgâriate în aparat.

Manevrarea şi depozitarea discurilor

Dacă murdăriţi sau lăsaţi amprente pe disc, curăţaţi-l cu un detergent fin diluat cu apă şi ştergeţi cu o cârpă moale.

Atunci când curăţaţi discul, mişcarea trebuie să fi e dinspre interior spre exterior

NOTĂ

Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în contact cu piesele reci din aparat. Dacă se formează condens în aparat, este posibil ca acesta să nu funcţioneze corespunzător. Dacă apare această problemă, scoateţi discul şi lăsaţi aparatul pornit timp de o oră sau două.

Licenţă

Acest produs conţine tehnologie de protejare a drepturilor de autor, protejată de patente SUA şi de alte drepturi privind proprietatea intelectuală. Utilizarea acestei tehnologii de protejare a drepturilor de autor trebuie autorizată de Rovi Corporation şi este destinată vizionării în scopuri personale şi altor drepturi de vizionare limitate, dacă nu există alte specifi caţii din partea Rovi Corporation. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.

DESPRE CLIPURILE VIDEO DIVX: DivX® este un format digital creat de DivX,Inc.

Acesta este un dispozitiv DivX certifi cat ofi cial, care redă clipuri video DivX. Accesaţi www.divx.

com pentru informaţii suplimentare şi instrumente software pentru conversia fi şierelor în format DivX.

DESPRE CLIPURI VIDEO DIVX LA CERERE: Acest dispozitiv DivX Certifi ed® trebuie înregistrat pentru a putea reda conţinut DivX video la cerere (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizaţi secţiunea DivX

VOD din meniul de confi gurare a dispozitivului. Accesaţi vod.divx.com şi introduceţi acest cod pentru a fi naliza procesul de înregistrare şi a afl a mai multe despre DivX

VOD.

DivX Certifi ed pentru redarea conţinutului video DivX cu o rezoluţie de până la HD 1080p, inclusiv conţinut premium.

• iPod este marcă comercială a Apple Inc.,

înregistrată în SUA şi alte ţări.

IPhone este marcă comercială a Apple Inc.

Fabricat sub licenţă de la Dolby Laboratories. Dolby, Pro

Logic şi simbolul DD sunt mărci comerciale ale Dolby

Laboratories.

Copyright

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

4

Română

Cuprins

INFORMAŢII PRVIND

SIGURANŢA

2

INTRODUCERE

7

2 Avertismente privind siguranţa

3 Precauţii

4 Precauţii privind manevrarea şi depozitarea discurilor

4 Licenţă

4 Copyright

7 Pictogramele utilizate în manual

8 Tipurile de disc şi caracteristicile

12 Accesorii

13 Descriere

14 Panoul din spate

15 Telecomanda

CONEXIUNI

17 19 Conectarea modulului receiver wireless opţional

21 Conectarea dispozitivelor externe/televizorului prin HDMI

22 Conectarea antenei radio

23 Conectarea ieşirii Video la televizor

24 Conectarea semnalului Audio de la componente externe

25 Conectarea la reţea

27 Înainte de a începe (setări iniţiale)

CONFIGURARE

27

29 Rezoluţie

31 Movie Frame (24Fs)

31 Culoare intensă HDMI

32 Audio

33 Calibrare audio automată

35 Control dinamic interval

35 System

35 Dimensiune ecran [email protected]

35 Anynet+(HDMI-CEC)

35 Gestionare date BD

36 Ceas

40 Conexiune Internet BD-LIVE

40 Limbă

41 Securitate

Română

5

Cuprins

CONFIGURARE

41 41 Fundal

41 Efect de iluminare

42 Asistenţă

FUNCŢII ELEMENTARE

43

43 Redarea unui disc

43 Utilizarea meniului discului / titlului / pop-up

44 Utilizarea funcţiilor Căutare şi Salt

45 Redare cu încetinitorul/Redare secvenţială

46 Utilizarea butonului TOOLS (Instrumente)

50 Modul de sunet

51 Redarea unei imagini

52 Redarea unui dispozitiv de stocare USB

54 Utilizarea unui iPod

SERVICII DE REŢEA

56

INFORMAŢII

SUPLIMENTARE

62

60 BD-LIVE™

60 Notifi care pentru actualizarea software

60 Utilizarea funcţiei AllShare

62 Depanare

Figurile şi ilustraţiile din acest manual pentru utilizator au rol consultativ şi pot diferi de aspectul efectiv al produsului.

6

Română

Iniţiere

Pictogramele utilizate în manual

Verifi caţi următorii termeni înainte de a citi manualul de utilizare.

Termen Siglă

BD-ROM

BD-RE/-R

DVD-VIDEO

Pictogramă Definiţie h

Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor BD-ROM.

z

Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor BD-RE/-R, înregistrate în format BD-RE.

Z

Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor DVD-VIDEO.

DVD-RW(V)

DVD-R

DVD+RW y

Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor DVD+RW sau DVD-RW(V)/

DVD-R/+R care au fost înregistrate şi fi nalizate.

DVD+R

Audio CD

MP3

WMA

JPEG

-

o w

G

Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor audio CD-RW/-R (format CD-

DA).

Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor CD-RW/-R, DVD-RW/-R sau a dispozitivelor media de stocare, care conţin fi şiere MP3 sau WMA.

Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor CD-RW/-R, DVD-RW/-R sau a dispozitivelor media de stocare, care conţin fi şiere JPEG.

DivX

MKV

MP4

DivX x

Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor CD-RW/-R, DVD-RW/-R sau a dispozitivelor media de stocare, care conţin fi şiere DivX

Dispozitiv de stocare USB

-

F

Indică o funcţie disponibilă pe un dispozitiv de stocare USB.

ATENŢIE

NOTĂ

-

-

!

Indică situaţia în care o funcţie nu mai poate fi activată sau în care setările au fost anulate.

Indică sugestii sau instrucţiuni pe pagina respectivă, care ajută la activarea funcţiei.

Tastă pentru scurtătură

-

Oferă acces direct şi uşor prin apăsarea butonului de pe telecomandă.

Acest produs este compatibil doar cu sistemul de culoare PAL.

Discurile NTSC nu vor fi redate.

Română

7

Iniţiere

Tipurile de disc şi caracteristicile

Siglele discurilor care pot fi redate

Compatibilitatea cu discurile Blu-ray

Blu-ray este un format nou, afl at în curs de dezvoltare. În consecinţă, este posibil să survină probleme de compatibilitate a discurilor. Nu toate discurile sunt compatibile şi nu va fi rulat orice disc. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea Tipuri de disc şi caracteristici din acest manual. Dacă survin probleme de compatibilitate, contactaţi centrul de asistenţă clienţi

SAMSUNG.

NOTĂ

S-ar putea ca redarea să nu funcţioneze pentru anumite tipuri de discuri sau când sunt efectuate anumite operaţii, precum modifi carea unghiului şi ajustarea raportului dimensiunilor.

Informaţii despre discuri sunt incluse în detaliu pe cutie. Consultaţi-le dacă este cazul.

Nu permiteţi murdărirea sau zgârierea suprafeţei discurilor. Amprentele, murdăria, praful, zgârieturile sau depunerile de la fumul de ţigară pe suprafaţa de înregistrare împiedică utilizarea discului pentru redare.

Când este redat un titlu BD-Java, s-ar putea ca

încărcarea să dureze mai mult, sau ca unele funcţii să meargă încet.

Discuri care nu pot fi redate

Discuri HD DVD

DVD-RAM

Disc DVD-R de 3,9 GB pentru înregistrare.

DVD-RW(mod VR)

Super Audio CD(cu excepţia CD layer)

Discuri DVD-ROM/PD/MV etc. CVD/CD-ROM/

CDV/CD-G/CD-I/LD

Discuri CD+G de redare audio, nu a imaginilor grafi ce.

NOTĂ

S-ar putea ca unele discuri comerciale şi discuri DVD achiziţionate în afara regiunii dvs. să nu poată fi redate cu acest produs. Când încercaţi să redaţi aceste discuri, va fi afi şat mesajul „Cannot read this disc.”

(Niciun disc) sau „Please check the regional code of

 the disc.” (Verifi caţi codul de regiune al discului).

Dacă un disc DVD-R/-RW nu a fost înregistrat corespunzător în format DVD Video, nu va putea fi redat.

8

Română

Disc Blu-ray

Sistem de transmisie PAL

în Regatul Unit, Franţa,

Germania etc. .

DTS-HD High Resolution

Audio

DTS-HD Master Audio |

Esenţial

Dolby Digital Plus

Dolby TrueHD

Java

BD-LIVE

Cod regiune

Aparatul şi discurile sunt codate după regiune.

Aceste coduri regionale trebuie să corespundă pentru a putea reda discul. Dacă nu se potriveşte codul, discul nu va fi redat.

Tip disc

Blu-ray

DVD-VIDEO

Cod regiune

A

B

C

1

2

3

4

5

America de Nord, America

Centrală, America de Sud,

Coreea, Japonia, Taiwan, Hong

Kong şi Asia de Sud-Est.

Europa, Groenlanda, Teritoriile franceze, Orientul mijlociu, Africa,

Australia şi noua Zeelandă

India, China Rusia, Asia Centrală şi de Sud.

Statele Unite ale Americii, teritoriile SUA şi Canada

Europa, Japonia, Orientul

Mijlociu, Egipt, Africa de sud,

Groenlanda

T a i w a n , C o r e e a , F i l i p i n e ,

Indonezia, Hong Kong

Mexic, America de sud, America

Centrală, Australia, Noua

Zeelandă, Insulele Pacifice,

Caraibe

Rusia, Europa de Est, India, cea mai mare parte a Africii, Coreea de Nord, Mongolia

6

China

Zonă

Tipuri de discuri

BD-ROM

Blu-ray Disc Read Only Memory. Un disc BD-ROM conţine date pre-înregistrate. Deşi un BD-ROM poate conţine date în orice formă, majoritatea discurilor BD-

ROM vor conţine fi lme în format High Defi nition, pentru redare pe produs. Acest produs poate reda discuri comerciale pre-înregistrate BD-ROM.

BD-RE/BD-R

Blu-ray Disc Rewritable/Blu-ray Disc Recordable.

BD-RE/BD-R reprezintă formatul ideal pentru realizarea de copii de siguranţă sau înregistrarea de imagini video personale.

DVD-VIDEO

Când treceţi de la primul la al doilea strat al unui disc

DVD Video dual-layered, s-ar putea să survină o distorsiune momentană a imaginii şi sunetului.

Aceasta nu este o defecţiune a produsului.

Un digital versatile disc (DVD) poate conţine până la

135-minute de imagini, 8 limbi audio şi 32 de limbi de subtitrare. Este echipat cu tehnologie de compresie a imaginii MPEG-2 şi Dolby Digital surround, pentru a vă putea bucura de imagini vii şi clare, de înaltă calitate.

Când un disc DVD-RW/-R înregistrat în modul Video este fi nalizat, acesta devine DVD-Video. DVD-urile comerciale pre-înregistrate cu fi lme sunt cunoscute de asemenea ca discuri DVD-Video. Acest produs poate reda discuri comerciale DVD pre-înregistrate

(discuri DVD-Video) cu fi lme.

DVD-R/-RW

Când un disc DVD-R/-RW înregistrat în modul Video este fi nalizat, acesta devine DVD-Video. Capacitatea de redare depinde de condiţiile de înregistrare.

Acest produs poate reda discuri DVD-R înregistrate şi fi nalizate cu un recorder DVD video.

Redarea poate fi realizată numai pentru discuri DVD-

RW înregistrate în modul Video şi fi nalizate.

DVD+RW

Acest produs poate reda un disc DVD+RW

înregistrat cu un recorder DVD Video. Capacitatea de redare depinde de condiţiile de înregistrare.

DVD+R

Acest produs poate reda un disc DVD+R înregistrat şi fi nalizat cu un recorder DVD Video. Capacitatea de redare depinde de condiţiile de înregistrare.

Română

9

Iniţiere

Audio CD

Un disc audio pe care este înregistrat un semnal audio PCM de 44,1kHz.

Acest produs poate reda CD-DA, discuri CD-R şi

CD-RW în format audio.

S-ar putea ca produsul să nu poată reda anumite discuri CD-R sau CD-RW datorită condiţiilor de

înregistrare.

CD-R/-RW

Utilizaţi un disc CD-R/-RW de 700MB (80 minute).

Dacă se poate, nu utilizaţi un disc de 800 MB (90 minute) sau mai multe, deoarece este posibil ca acesta să nu fi e redat.

Dacă discul CD-R/-RW nu a fost înregistrat ca sesiune închisă, s-ar putea să survină decalaje la redarea părţii de început sau ca niciunul dintre fi şierele înregistrate să nu fi e redate.

S-ar putea ca unele discuri CD-R/-RW să nu poată fi redate cu produsul, în funcţie de dispozitivul utilizat pentru înregistrarea acestora. Pentru conţinutul

înregistrat pe discuri CD-R/-RW de pe CD-uri pentru uz personal, capacitatea de redare va varia în funcţie de conţinut şi discuri.

Formatul discului

Utilizarea discurilor MP3

Discurile CD-R/-RW, DVD-RW/-R înregistrate cu formatul UDF, ISO9660 sau JOLIET pot fi redate.

Numai fi şierele MP3 cu extensia “.mp3” sau “.MP3” pot fi redate.

Intervalul de biţi pentru redare este între 56 Kbps şi

320 Kbps.

Rata de eşantionare pentru redate este între 32KHz şi 48KHz.

Produsul poate gestiona maxim 1500 de fi şiere şi foldere dintr-un folder părinte. Pentru fi şierele MP3

înregistrate cu VBR(Rată de biţi variabilă), s-ar putea ca sunetul să prezintă întreruperi.

Utilizarea discurilor JPEG

Discurile CD-R/-RW, DVD-RW/-R înregistrate cu formatul UDF, ISO9660 sau JOLIET pot fi redate.

Numai fi şierele JPEG cu extensia ".jpg", ".JPG", ".

jpeg" sau "JPEG" pot fi afi şate.

Formatul JPEG progresiv este acceptat.

DVD-RW/-R (V)

Acesta este un format utilizat pentru înregistrarea datelor pe un disc DVD-RW sau DVD-R. Discul poate fi redat pe acest produs numai după ce a fost fi nalizat.

Dacă un disc a fost înregistrat în modul Video pe o

• altă marcă de recorder, dar nu a fost fi nalizat, acesta nu poate fi redat pe acest produs.

10

Română

DivX(Digital Video Express)

DivX este un format pentru fi şiere video, conceput de

Microsoft şi bazat pe compresia MPEG4, pentru a permite redarea pe internet a datelor audio şi video în timp real.

MPEG4 este utilizat pentru codarea video, iar MP3 pentru codarea audio, pentru ca utilizatorii să poată vizualiza un fi lm la o calitate audio şi video similară celei de pe un DVD.

Formate acceptate (DivX)

Acest produs acceptă doar următoarele tipuri de formate media. Dacă nu sunt suportate nici formatele video şi nici cele audio, este posibil să întâmpinaţi probleme, cum ar fi imagini întrerupte sau lipsa sunetului.

Formate video acceptate

Format

AVI

Versiuni acceptate

DivX3.11~DivX5.1, XviD

Formate audio acceptate

Format

MP3

AC3

DTS

Rata de biţi

80~384 kbps

128~384 kbps

1, 5 Mbps

Frecvenţă de eşantionare

44,1 khz

44,1/48 khz

44,1 khz

Fişierele DivX, inclusiv fi şierele audio şi video create în formatul DTS, nu acceptă decât 6 Mbps.

Raport dimensiuni : Deşi rezoluţia DivX prestabilită este de 640x480 pixeli (4:3), produsul acceptă o rezoluţie maximă de 800x600 pixeli (16 :9). Nu vor fi acceptate rezoluţii ale ecranului televizorului mai mari de 800.

Atunci când redaţi un disc a cărei frecvenţă este mai mare decât 48 khz sau 320 kbps, este posibil să apară scintilaţii ale ecranului în timpul redării.

Qpel şi gmc nu sunt acceptate.

MKV, MP4

CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, streaming PC

Pot fi redate fi şiere video cu următoarele extensii. : .

avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .MKV, .MP4

NOTĂ

S-ar putea ca unele discuri DivX, MKV şi MP4 să nu fi e redate, în funcţie de rezoluţia video şi de frecvenţa de cadre.

Formate de fi şiere acceptate

Suport pentru fi şiere video

Extensie fişier

*.avi

*.mkv

*.wmv

*.mp4

*.mpg

*.mpeg

Container

AVI

MKV

WMV

MP4

PS

Codec video

Divx 3.11/4.x/5.1/6.0

XviD

MP4v3

H.264 BP/MP/HP

VC-1 AP(wmv1)

DivX 5.1/6.0

XviD

H.264 BP/MP/HP

VC-1 AP

VC-1 SM

MP4 (mp4v)

H.264 BP/MP/HP

MPEG1

MPEG2

H.264 BP/MP/HP

Suport pentru fi şiere audio

Extensie fişier

*.mp3

Container

MP3

Codec audio

MP3

*.wma

WMA WMA

Codec audio

MP3

AC3

DTS

WMA

PCM

MP3

AC3

DTS

WMA

AAC

MP1, 2

AC3

DTS

Rezoluţie

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

Interval de acceptare

-

Compatibil cu versiunea 10 de WMA

* Rate de eşantionare (în kHz) - 8, 11, 16,

22, 32, 44.1, 48

* Rate de biţi – Toate ratele de biţi din intervalul 5kbps - 384kbps

Română

11

Iniţiere

Specifi caţii gazdă USB

Specificaţii gazdă USB

• Acceptă dispozitive compatibile cu USB 1.1 sau USB 2.0.

• Acceptă dispozitive conectate printr-un cablu de tip USB A.

• Acceptă dispozitive compatibile cu UMS

(USB Mass Storage Device) V1.0.

• Acceptă sistemul de formatate a fi şierelor

FAT(FAT, FAT16, FAT32).

Neconformitate

• Nu acceptă dispozitive care necesită instalarea unei unităţi separate pe PC (Windows).

• Nu acceptă conectarea la un hub USB.

• Este posibil ca un dispozitiv USB conectat cu un cablu de extensie USB să nu fie recunoscut.

Limitări operaţionale

• Dacă dispozitivul conectat are instalate mai multe unităţi (sau partiţii), poate fi conectată o singură unitate (sau partiţie).

• Un dispozitiv care acceptă numai USB 1.1 poate determina o diferenţă a calităţii imaginii, în funcţie de dispozitiv.

Formate de fi şiere acceptate

Format

Nume fi şier

Extensie fi şier

Rată de biţi

Versiune

Rezoluţie

Frecvenţă de eşantionare

Imagine statică

JPG

JPG .JPEG

640x480

Muzică

MP3

.MP3

80~384 kbps

44,1kHz

Funcţia CBI (Control/Bulk/Interrupt) nu este acceptată.

Nu sunt acceptate camerele digitale care utilizează protocolul PTP sau care necesită instalare de programe suplimentare atunci când sunt conectate la PC.

Nu sunt acceptate dispozitivele care utilizează sistemul de fi şiere NTFS. (Este acceptat doar sistemul de fi şiere FAT 16/32 (File Allocation

Table 16/32).)

Nu funcţionează cu dispozitivele MTP (Media

Transfer Protocol) cu activare Janus.

Dispozitive USB care pot fi utilizare cu produsul

1.

2.

3.

Dispozitiv de stocare USB

MP3 Player

Cameră digitală

4.

5.

HDD amovibil

Sunt acceptate HDD-uri amovibile mai mici de

160 GB. Este posibil ca HDD-urile de 160GB sau mai mult să nu fi e recunoscute, în funcţie de dispozitiv.

Dacă dispozitivul conectat nu funcţionează din cauza energiei de alimentare insufi ciente, puteţi utiliza un cablu de alimentare separat, pentru a-l face să funcţioneze corect. Conectorul cablului

USB ar putea să difere, în funcţie de producătorul dispozitivului USB.

Cititor de carduri USB: Cititor carduri USB cu un singur slot şi cititor carduri USB cu mai multe sloturi.

În funcţie de producător, este posibil ca cititorul de carduri USB să nu fi e acceptat.

Dacă instalaţi mai multe dispozitive de memorie

într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi, este posibil să întâmpinaţi probleme.

În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.

Accesorii

POWER

BD RECEIVER/TV

1

4

7

FULL SCREEN

8

0

2

5

SLEEP

3

6

9

REPEAT

MUTE

VOL

SFE MODE

DISC MENU MENU

TOOLS

TUNING

/CH

TITLE MENU

POPUP

INFO

RETURN

INTERNET @

EXIT

TUNER

MEMORY MO/ST

DSP

Cablu video

12

Română

Antenă FM Suport pentru iPod

Manualul utilizatorului

Telecomandă/Baterii

(dimensiune AAA))

Microfon ASC

Descriere

Panoul frontal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

SERTAR PENTRU DISCURI

2

AFIŞAJ

3

SENZOR DE TELECOMANDĂ

Introduceţi discul aici.

Afi şează starea redării, ora etc.

Detectează semnalele de la telecomandă.

4

BUTON DESCHIDERE / ÎNCHIDERE Deschide şi închide sertarul pentru discuri.

5

6

BUTON FUNCŢIE

BUTONUL CĂUTARE ÎNAPOI ŞI SALT

Modul este comutat în felul următor :

BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM

Revine la titlul/capitolul/melodia anterioară.

Caută în sens descendent în banda de frecvenţă FM.

7

BUTONUL OPRIRE Opreşte redarea discului.

8

BUTONUL REDARE/PAUZĂ Redă un disc sau întrerupe redarea.

9

BUTONUL CĂUTARE ÎNAINTE ŞI SALT

Se deplasează la titlul/capitolul/melodia următoare.

Caută în sens ascendent în banda de frecvenţă FM.

10

BUTON DE ALIMENTARE ( )

Porneşte şi opreşte produsul.

11

CONTROL VOLUM Ajustarea volumului.

12

MUFĂ ASC IN

Utilizată pentru conectarea microfonului ASC sau pentru setarea MAC (Musical Auto

Calibration).

13

PORT USB

Aici poate fi conectat un dispozitiv de stocare USB care poate fi utilizat pentru stocare atunci când sunteţi conectat la BD-LIVE. De asemenea, poate fi utilizat pentru realizarea de upgrade pentru software şi pentru redarea de fi şiere MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.

NOTĂ

Upgrade-urile de software efectuate utilizând mufa USB Host trebuie realizate numai cu un stick de memorie fl ash USB.

Un dispozitiv USB care consumă mai mult de 500mAh necesită o sursă de alimentare separată pentru a funcţiona în bune condiţii.

Nu puteţi utiliza un HDD USB pentru stocarea datelor BD (BD-LIVE).

Română

13

Iniţiere

Panoul din spate

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SPEAKER IMPEDANCE : 3 iPod

FM ANT

WIRELESS

DIGITAL

AUDIO IN

OPTICAL

HDMI IN

HDMI OUT

LAN COMPONENT OUT

VIDEO OUT

1

CONECTORI DE IEŞIRE PENTRU

DIFUZOARE PE 5.1 CANALE

2

VENTILATOR

Conectaţi boxele din faţă, centru, surround şi subwoofer-ul.

Ventilatorul furnizează aer rece către produs pentru a preveni supraîncălzirea şi funcţionează întotdeauna când produsul este pornit.

Cuplaţi conectorul pentru suportul de iPod aici.

3

MUFĂ iPod

4

MUFĂ COAXIALĂ FM DE 75Ω Conectaţi antena radio.

5

CONEXIUNE PRIN CARD TX (WIRELESS)

6

MUFE DE INTRARE OPTICĂ DIGITALĂ

EXTERNĂ (OPTICAL)

7

MUFE INTRARE HDMI

Cardul TX permite comunicarea aparatului cu modulul de receiver wireless opţional.

Utilizaţi pentru a conecta echipamentul extern care emite semnal digital.

Primesc semnale audio şi video simultan, printr-un cablu HDMI.

8

MUFĂ IEŞIRE HDMI

9

MUFĂ LAN

10

MUFE AUX DE INTRARE

Utilizaţi un cablu HDMI şi conectaţi această mufă de ieşire HDMI la mufa de intrare HDMI a televizorului pentru a obţine o calitate optimă a imaginii.

Poate fi utilizată pentru serviciile de reţea (consultaţi paginile

56~61), BD-LIVE şi upgrade-urile de software realizate prin conexiunea de reţea.

Conectare la ieşirea analogică 2CH a unui dispozitiv extern (cum ar fi un aparat VCR)

11

MUFE IEŞIRE VIDEO COMPONENT

Conectaţi la aceste mufe un televizor cu intrări video Component.

12

MUFĂ IEŞIRE VIDEO

Conectaţi mufele de intrare video ale televizorului (VIDEO IN) la mufa de ieşire video a produsului.

!

ATENŢIE

Păstraţi un spaţiu liber de minim 10 cm în toate părţile ventilatorului de răcire când instalaţi produsul.

Nu blocaţi ventilatorul de răcire sau fantele acestuia.

14

Română

Telecomanda

Prezentarea generală a telecomenzii

POWER

FUNCTION

TV SOURCE

Porneşte şi opreşte produsul.

Apăsaţi pentru a selecta modul BD

RECEIVER/TV.

Apăsaţi butoanele numerice pentru a seta opţiunile.

BD RECEIVER/TV SLEEP

RDS DISPLAY

1

PTY-

4

2

PTY SEARCH

5

7

FULL SCREEN

8

0

TA

3

PTY+

6

9

REPEAT

Apăsaţi pentru a vizualiza ecranul complet pe un televizor.

Apăsaţi pentru a derula înapoi sau înainte.

Apăsaţi pentru a opri/reda un disc.

Apăsaţi pentru a opri temporar sunetul.

Reglaţi volumul.

MUTE

VOL

SFE MODE

TUNING

/CH

DISC MENU

TOOLS

MENU TITLE MENU

POPUP

INFO

Apăsaţi pentru a reveni la meniul principal.

Apăsaţi pentru a vizualiza meniul discului.

Apăsaţi pentru a utiliza meniul Tools

(Instrumente).

Selectaţi articole de meniu de pe ecran şi modificaţi valorile din meniu.

Reveniţi la meniul anterior.

Aceste butoane sunt utilizate atât pentru meniurile produsului, cât şi pentru câteva funcţii Blu-ray Disc.

Apăsaţi pentru a lega diverse servicii [email protected]

Selectaţi modul audio Dolby Pro

Logic II dorit.

RETURN

A

INTERNET @

B

EXIT

TUNER

MEMORY

C

MO/ST

D

DSP

Acesta este butonul de selectare a modului.

sau

Apăsaţi pentru a selecta modul video al televizorului.

Pentru a deschide şi închide sertarul pentru discuri.

Setaţi temporizatorul pentru oprirea produsului.

Utilizaţi funcţia RDS pentru a recepţiona posturi radio FM.

Vă permite să repetaţi un titlu, un capitol, o melodie sau un disc.

Apăsaţi pentru a căuta înapoi sau

înainte.

Apăsaţi pentru a întrerupe redarea unui disc.

Căutaţi posturi FM active şi schimbaţi canalele.

Puteţi selecta modul SFE (Sound

Field Effect) adecvat pentru tipul de muzică ascultat.

Utilizaţi pentru a intra în meniul

Popup/meniul Title (Titlu).

Utilizaţi pentru a afişa informaţiile de redare când redaţi un disc Bluray/DVD.

Apăsaţi pentru a ieşi din meniu.

Utilizat pentru a seta o frecvenţă radio presetată.

Selectaţi MONO sau STEREO pentru transmisiunea radio.

Reglaţi şi stabilizaţi nivelul volumului.

(Digital Signal Processor)

Română

15

Iniţiere

Instalarea bateriilor în telecomandă

* Dimensiune baterii: AAA

NOTĂ

Potriviţi marcajele “+” şi “–” minus de pe baterii cu cele de pe diagrama din interiorul compartimentului.

În condiţii de utilizare normală a televizorului, bateriile durează aproximativ un an.

Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri în linie dreaptă.

Setarea telecomenzii

Puteţi controla anumite funcţii ale televizorului dvs. utilizând această telecomandă.

Atunci când acţionaţi televizorul cu ajutorul telecomenzii

1.

2.

Apăsaţi butonul BD RECEIVER/TV pentru a seta telecomanda în modul TV.

Apăsaţi butonul POWER pentru a deschide televizorul.

3.

În timp ce ţineţi apăsat butonul POWER , introduceţi codul corespunzător mărcii

• televizorului.

Dacă în tabel apar mai multe coduri pentru televizorul dvs., introduceţi codurile pe rând, pentru a vedea ce cod corespunde.

Exemplu : Pentru un televizor Samsung

În timp ce ţineţi apăsat butonul POWER , utilizaţi butoanele numerice pentru a introduce valorile

00, 15, 16, 17 şi 40.

4.

Dacă televizorul se închide, înseamnă că setarea este fi nalizată.

Puteţi utiliza butoanele POWER, de VOLUM şi CANALE şi butoanele numerice (0~9).

NOTĂ

S-ar putea ca telecomanda să nu funcţioneze pentru anumite mărci de televizoare. De asemenea, s-ar putea ca anumite operaţii să nu

 fi e posibile, în funcţie de marca televizorului dvs.

Telecomanda va funcţiona implicit cu televizoarele

Samsung.

16

Română

Lista de coduri cu mărcile de televizoare

Marcă

Admiral

(M.Wards)

A Mark

Anam

Cod

56, 57, 58

01, 15

01, 02, 03, 04, 05,

06, 07, 08, 09, 10,

11, 12, 13, 14

01, 18, 40, 48

Daytron

Dynasty

Emerson

Fisher

Funai

Futuretech

General

Electric (GE)

Hall Mark

Hitachi

Inkel

JC Penny

JVC

KTV

KEC

KMC

LG

(Goldstar)

Luxman

LXI

(Sears)

Magnavox

Marantz

Matsui

MGA

AOC

Bell &

Howell

(M.Wards)

Brocsonic

Candle

Cetronic

Citizen

Cinema

Classic

Concerto

Contec

Coronado

Craig

Croslex

Crown

Curtis

Mates

CXC

Daewoo

57, 58, 81

59, 60

18

03

03, 18, 25

97

03

18

46

15

03, 05, 61, 82, 83, 84

62

03

59, 61, 63

03

02, 03, 04, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 32,

34, 35, 36, 48, 59, 90

40

03

03, 15, 40, 46, 59, 61,

64, 82, 83, 84, 85

19, 65

03

03

06, 40, 56, 59,

66, 67, 68

40

15, 18, 50, 59, 69

45

56, 59, 67, 86

70

59, 61, 87, 88

03, 15, 40

15

01, 15, 16, 17, 37, 38,

39, 40, 41, 42, 43, 44

18

19, 54, 56, 59,

60, 62, 63, 65, 71

15, 17, 18, 48, 54,

59, 60, 62, 72, 89

40, 54

54

18, 40

Philips

Pioneer

Portland

Proton

Quasar

Radio

Shack

RCA/

Proscan

Realistic

Sampo

Marcă

Mitsubishi/

MGA

MTC

NEC

Nikei

Onking

Onwa

Panasonic

Penney

Philco

Samsung

Cod

18, 40, 59, 60, 75

18

18, 19, 20, 40, 59, 60

03

03

03

06, 07, 08, 09, 54,

66, 67, 73, 74

18

03, 15, 17, 18, 48,

54, 59, 62, 69, 90

15, 17, 18, 40,

48, 54, 62, 72

63, 66, 80, 91

15, 18, 59

40

06, 66, 67

17, 48, 56, 60,

61, 75

18, 59, 67, 76, 77,

78, 92, 93, 94

03, 19

40

00, 15, 16, 17, 40,

43, 46, 47, 48, 49,

59, 60, 98

19, 61, 65

03, 40, 60, 61

15, 18, 19

15, 57, 64

Sylvania

Symphonic

Tatung

Techwood

Teknika

TMK

Toshiba

Vidtech

Videch

Wards

Yamaha

York

Yupiteru

Zenith

Zonda

Dongyang

Sanyo

Scott

Sears

Sharp

Signature

2000

(M.Wards)

Sony

Soundesign

Spectricon

SSS

57, 58

50, 51, 52, 53, 55

03, 40

01

18

18, 40, 48, 54,

59, 60, 62

61, 95, 96

06

18

03, 15, 18, 25

18, 40

19, 57, 63, 71

18

59, 60, 69

15, 17, 18, 40,

48, 54, 60, 64

18

40

03

58, 79

01

03, 54

Conexiuni

Această secţiune prezintă diverse metode de conectare a aparatului la alte componente externe.

Înainte de mutarea sau instalarea produsului, opriţi alimentarea şi scoateţi cablul din priză.

Conectarea boxelor

SW

de 2,5 până la 3 ori mai mare decât ecranul unui televizor

Poziţia produsului

Aşezaţi aparatul pe un stativ, raft sau pe suportul televizorului.

Selectarea poziţiei de audiţie

Poziţia de audiţie trebuie să fie la o distanţă de aproximativ 2,5-3 ori mai mare decât diagonala televizorului.

Exemplu : Pentru televizoare de 32" - 2~2,4m

Pentru televizoare de 55" – 3,5~4m

Boxele frontale ei

Boxa centrală f

Boxele surround hj

Subwoofer g

Aşezaţi boxele în faţa poziţiei dvs. de audiţie, orientate spre dvs. (la aproximativ

45°). Aşezaţi boxele astfel încât tweeterele acestora să fi e la nivelul urechii dvs.

Aliniaţi partea din faţă a boxelor frontale cu partea din faţă a boxei centrale sau aşezaţi-le uşor în faţa boxelor centrale.

Este recomandat să o instalaţi la aceeaşi înălţime cu boxele frontale. O puteţi aşeza pe televizor sau sub acesta.

Poziţionaţi aceste boxe în părţile laterale faţă de poziţia de audiţie. Dacă nu există suficient spaţiu, aşezaţi boxele faţă în faţă. Aşezaţi-le la o distanţă de aproximativ 60-90 cm deasupra nivelului urechilor, orientate uşor în jos.

*

Spre deosebire de boxele frontale şi centrale, boxele surround sunt utilizate pentru a genera mai ales efectele sonore şi nu vor emite în permanenţă semnal audio.

Poziţia subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteţi aşeza oriunde doriţi.

Componentele difuzorului

(L) (R)

(L) (R)

FAŢĂ SURROUND

CENTRU

SUBWOOFER CABLU PT. BOXE

Română

17

Conexiuni

Conectarea boxelor

1.

Apăsaţi clema bornelor din spatele boxei.

2.

Introduceţi fi rul negru în borna neagră (–) şi fi rul roşu în borna roşie (+), apoi eliberaţi clema.

3.

Cuplaţi mufele în spatele aparatului, potrivind culorile mufelor de intrare cu cele de ieşire ale boxelor.

Negru

Roşu

Boxă frontală (R)

Boxă centrală

Boxă frontală (L)

Boxă surround (L)

Boxă surround (R)

SPEAKER IMPEDANCE : 3

Subwoofer

!

ATENŢIE

Nu lăsaţi copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul căderii unei boxe.

Atunci când conectaţi fi rele la boxe, asiguraţi-vă că polaritatea (+/–) este cea corectă.

Nu lăsaţi subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceştia să nu introducă mâinile sau substanţe străine în tubul (gaura)

 din subwoofer.

Nu agăţaţi subwoofer-ul de perete prin tub (gaură).

NOTĂ

Dacă aşezaţi o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fi e distorsionată din cauza câmpului magnetic generat de difuzor. Dacă se întâmplă acest lucru, aşezaţi boxa la distanţă de televizor.

18

Română

Conectarea modulului receiver wireless opţional

Pentru a conecta boxele surround în mod wireless, trebuie să achiziţionaţi modulul receiver wireless şi cardul TX de la retailerul Samsung.

● Acest produs trebuie conectat numai cu SWA-5000.

Boxă centrală

Boxă frontală (R) Boxă frontală (L)

SPEAKER IMPEDANCE : 3

Boxă surround (L) Boxă surround (R)

Subwoofer

Modul receiver wireless

1.

Apăsaţi clema bornelor din spatele boxei.

2.

Introduceţi fi rul negru în borna neagră (–) şi fi rul roşu în borna roşie (+), apoi eliberaţi clema.

3.

Cuplaţi mufele în spatele aparatului, potrivind culorile mufelor de intrare cu cele de ieşire ale boxelor.

4.

5.

Cu aparatul oprit, introduceţi cardul TX în mufa Conexiune prin card TX ( WIRELESS ) din partea din spate a aparatului.

Ţineţi cardul TX astfel încât eticheta "WIRELESS" să fi e orientată

în sus şi introduceţi cardul în port.

Cardul TX permite comunicarea aparatului cu modulul de receiver wireless.

Conectaţi boxele spate din stânga şi dreapta la modulul Receiver wireless.

6.

Introduceţi cablul de alimentare al modulului Receiver wireless în priza din perete.

iPod

Negru

Roşu

Card TX

Română

19

Conexiuni

NOTĂ

Aşezaţi modulul receiver wireless în spatele dvs. Dacă modul receiver wireless este prea aproape de aparat, din cauza interferenţelor este posibil să survină întreruperi ale sunetului.

Dacă în apropierea sistemului utilizaţi un aparat precum un cuptor cu microunde, un card LAN wireless, un echipament Bluetooth sau orice alt dispozitiv care utilizează aceeaşi frecvenţă (2,4/5,8GHz) din cauza

 interferenţelor este posibil ca sunetul să se întrerupă uneori.

Distanţa de transmisie dintre aparat şi modulul receiver wireless este de aproximativ 10 m, dar poate varia în funcţie de mediul de funcţionare. Dacă între aparat şi modulul receiver wireless se afl ă un perete din beton

 armat sau din metal, este posibil ca sistemul să nu funcţioneze, din cauză că unda radio nu poate trece prin metal.

Dacă aparatul nu acceptă conexiunea wireless, produsul are nevoie de ID Setting (Setare ID) între aparat şi modulul receiver wireless. Cu aparatul oprit, apăsaţi butoanele numerice de pe telecomandă

"0"

"1"

"3"

"5", iar unitatea va porni. Cu modulul receiverului wireless pornit, menţineţi apăsat timp de 5 secunde butonul "ID SET" (Setare ID) din partea din spate a acestuia.

!

ATENŢIE

Nu introduceţi niciun alt card cu excepţia cardului TX furnizat.

Dacă este utilizat un card TX diferit, produsul ar putea să sufere deteriorări sau este posibil să nu puteţi

îndepărta cu uşurinţă cardul.

Nu introduceţi cardul TX invers sau în direcţie opusă.

Introduceţi cardul TX când aparatul este oprit. Pot apărea probleme dacă introduceţi cardul în timp ce acesta este pornit.

Dacă aţi introdus cardul TX şi aţi fi nalizat setările modulului receiver wireless, conectorii boxei din spate de pe unitatea principală nu emit sunet.

Antena wireless de recepţie este încorporată în modulul receiver wireless. Feriţi-o de apă şi umezeală.

Pentru performanţe audio optime, asiguraţi-vă că zona din jurul modulului receiver wireless nu este bruiată de niciun obiect.

Dacă nu se aude sunet din modulul receiver wireless, treceţi în modul DVD pe 5.1 canale sau Dolby

ProLogic II.

În modul 2-CH, nu este emis niciun semnal audio din modulul receiver wireless.

20

Română

Conectarea dispozitivelor externe/televizorului prin HDMI

HDMI este o interfaţă digitală standard pentru conectarea la dispozitive cum ar fi un televizor, proiector, DVD player, Blu-ray player, settop box şi altele.

HDMI elimină pierderile de semnal apărute la conversia analogică şi vă permite să vă bucuraţi de o calitate superioară video şi audio, ca şi cum sursa iniţială ar fi digitală.

DVD sau Blu-ray Player SAT(Satelit/Set top box)

HDMI IN

DIGITAL

AUDIO IN

OPTICAL

HDMI IN

HDMI OUT

HDMI OUT

HDMI OUT : Conectarea la un televizor printr-un cablu HDMI (CALITATE OPTIMĂ)

Conectaţi un cablu HDMI (nu este furnizat) de la mufa de ieşire HDMI OUT din spatele aparatului la mufa de intrare HDMI IN a televizorului.

NOTĂ

S-ar putea ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu poată fi afi şate, în funcţie de televizorul dvs.

În cazul în care un cablu HDMI este cuplat sau decuplat în timpul redării unui fi şier CD-DA, MP3 sau JPEG, aparatul va opri redarea.

După realizarea conexiunii video, setaţi sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video corespunzătoare

(HDMI, Component sau Composite) a aparatului.

Pentru informaţii suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.

Dacă aţi setat telecomanda aparatului pentru a acţiona televizorul, apăsaţi pe butonul SOURCE de pe telecomandă şi selectaţi HDMI ca sursă externă pentru televizor.

Română

21

Conexiuni

HDMI IN : Conectarea la o componentă externă cu un cablu HDMI

1.

2.

Conectaţi un cablu HDMI (nu este furnizat) de la mufa de intrare HDMI IN din spatele aparatului la mufa de ieşire

HDMI OUT a dispozitivelor digitale.

Apăsaţi pe butonul FUNCTION (Funcţie) pentru a selecta intrarea HDMI 1 sau HDMI 2 .

Modul este comutat în felul următor : BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM

Funcţia de detectare automată HDMI

Ieşirea video a aparatului se va schimba automat în modul HDMI dacă este conectat un cablu HDMI când sistemul este pornit. Pentru rezoluţiile HDMI acceptate, consultaţi pagina 30.

Această funcţie nu este disponibilă în situaţia în care cablul HDMI nu acceptă CEC.

Descrierea conexiunii HDMI

- HDMI emite numai un semnal digital către televizor.

- Dacă televizorul dvs. nu acceptă HDCP, pe ecran vor apărea imagini aleatoare.

Ce este HDCP?

HDCP (High-band width Digital Content Protection) este un sistem pentru protejarea conţinutului BD/DVD transmis prin HDMI împotriva copierii. Oferă o legătură digitală între o sursă video (PC, DVD. etc) şi un dispozitiv de afi şare (TV, proiector, etc). Conţinutul este criptat pe dispozitivul sursă, pentru a împiedica copierea neautorizată.

!

ATENŢIE

Funcţia Anynet+ este acceptată numai când un cablu HDMI este conectat la ieşirea HDMI OUT a aparatului.

iPod

Conectarea antenei radio

Antenă FM (inclusă)

FM ANT

WIRELESS

1.

Conectaţi antena radio furnizată la mufa FM

75 Ω COAXIAL.

DIGIRA

AODIO I

OPTICA

2.

Mutaţi încet antena în jurul dvs. până găsiţi o poziţie cu recepţie bună, apoi fi xaţi antena de perete sau de o suprafaţă rigidă.

NOTĂ

Produsul nu recepţionează transmisii AM.

22

Română

Conectarea ieşirii Video la televizor

Roşu Albastru Verde

METODA 1

COMPONENT OUT

METODA 2

VIDEO OUT

Galben

METODA 1 : Video Component (CALITATE SUPERIOARĂ)

Dacă televizorul este prevăzut cu intrări video Component, conectaţi un cablu video Component

(neinclus) de la mufele de ieşire semnal video Component (Pr, Pb şi Y) ale panoului din spatele produsului la mufele corespunzătoare ale televizorului.

NOTĂ

Puteţi alege una dintre multele rezoluţii disponibile: 1080i, 720p, 576p(480p) şi 576i(480i), în funcţie de tipul de disc. (Consultaţi pagina 30)

Rezoluţia efectivă poate să difere de valoarea setată în meniul Setup (Confi gurare), dacă sunt conectate ambele cabluri Component şi HDMI. Rezoluţia poate să difere şi în funcţie de disc. (Consultaţi pagina 30)

După realizarea conexiunii video, setaţi sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video corespunzătoare

(HDMI, Component sau Composite) a aparatului.

Pentru informaţii suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.

Dacă aţi setat telecomanda aparatului pentru a acţiona televizorul, apăsaţi pe butonul TV SOURCE (Sursă

TV) de pe telecomandă şi selectaţi COMPONENT ca sursă externă pentru televizor.

La redarea unui disc DVD, dacă sunt conectate atât mufa HDMI cât şi cea Component şi selectaţi modul

Component 1080p, 1080i, 720p sau 576p(480p), meniul Display Setup (Confi gurare afi şaj) va afi şa rezoluţia de ieşire ca 1080p, 1080i, 720p sau 576p(480p) în meniu. Rezoluţia este de fapt 576i(480i).

METODA 2 : Video Composite (CALITATE BUNĂ)

Conectaţi cablul video de la mufa VIDEO OUT de pe panoul din spate al produsului la mufa VIDEO IN a televizorului.

NOTĂ

Sursa video are întotdeauna rezoluţia 576i(480i), indiferent de rezoluţia setată în meniul Setup

(Confi gurare). (Consultaţi pagina 30)

După realizarea conexiunii video, setaţi sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video corespunzătoare (HDMI, Component sau Composite) a aparatului.

Pentru informaţii suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.

Dacă aţi setat telecomanda aparatului pentru a acţiona televizorul, apăsaţi pe butonul TV SOURCE

(Sursă TV) de pe telecomandă şi selectaţi VIDEO ca sursă externă pentru televizor.

!

ATENŢIE

Nu conectaţi unitatea prin intermediul unui VCR. Semnalele video emise prin VCR pot fi afectate de sistemele de protecţie a drepturilor de autor, iar imaginea de la televizor va apărea distorsionată.

Română

23

Conexiuni

Conectarea semnalului Audio de la componente externe

DIGITAL

AUDIO IN

OPTICAL

Cablu optic

(neinclus)

Roşu

Set-Top Box

Alb

Cablu audio

(neinclus)

În cazul în care componenta analogică externă are o singură ieşire

Audio, conectaţi canalul din dreapta sau din stânga.

VCR

AUX

OPTICAL

OPTICAL: Conectarea unei componente digitale externe

Componente cu semnal digital cum ar fi un receiver prin cablu/satelit (Set-Top Box).

1.

Conectaţi intrarea digitală (OPTICAL) a produsului la ieşirea digitală a componentei digitale externe.

2.

Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta intrarea D.IN.

Modul este comutat în felul următor : BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM

NOTĂ

Pentru a viziona semnal video de la un receiver prin cablu/satelit, trebuie să conectaţi ieşirea video a acestuia la un televizor.

Acest sistem acceptă doar formate audio DTS şi Dolby digital; formatul audio MPEG, care este de tipul fl ux de biţi, nu poate fi acceptat.

AUX: Conectarea unei componente analogice externe

Componente analogice externe precum videocasetofoanele.

1.

Conectaţi mufa AUX IN (Audio) a sistemului la mufa de ieşire Audio Out a componentei analogice

2.

externe.

Asiguraţi-vă că aţi potrivit corect culorile conectorilor.

Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta intrarea AUX .

Modul este comutat în felul următor : BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM

NOTĂ

P

UTEŢI SĂ CONECTAŢI MUFA

V

IDEO

O

UT A VIDEOCASETOFONULUI LA TELEVIZOR ŞI SĂ CONECTAŢI MUFELE DE IEŞIRE

A

UDIO ALE VIDEOCASETOFONULUI LA ACEST PRODUS

.

24

Română

Conectarea la reţea

În momentul realizării unei conexiuni la reţea, acest aparat permite vizualizarea serviciilor de reţea

(consultaţi paginile 56~61) precum [email protected] şi BD-LIVE, dar şi primirea actualizărilor de software.

Este recomandată utilizarea unui AP (Acces Point – Punct de acces) sau a unui router IP pentru conexiune.

Pentru informaţii suplimentare despre conectarea routerului, consultaţi manualul utilizatorului pentru router sau contactaţi producătorul acestuia pentru asistenţă tehnică.

Reţea prin cablu

1.

2.

Cu ajutorul cablului Direct LAN (cablu UTP), conectaţi mufa LAN a aparatului la mufa LAN a modemului.

Setaţi opţiunile de reţea. (Consultaţi pagina 37)

LAN

Modem Broadband

(cu router integrat)

Serviciu Broadband

Sau

Router

Modem Broadband

Serviciu Broadband

Conectarea în reţea cu un PC, pentru funcţia AllShare

(consultaţi paginile 60~61)

NOTĂ

S-ar putea ca accesul la server-ul cu actualizări Samsung să nu fi e permis, în funcţie de routerul utilizat şi de politica

 furnizorului de servicii Internet. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii internet.

Utilizatorii de conexiuni DSL sunt rugaţi să utilizeze routerul pentru realizarea conexiunii de reţea.

Pentru funcţia AllShare, în reţea trebuie conectat un calculator, aşa cum este indicat în fi gură.

Română

25

Conexiuni

Reţea wireless

Vă puteţi conecta la o reţea prin intermediul unui dispozitiv wireless de partajare a adresei IP. Pentru o conexiune în reţea wireless este necesar un router AP/IP wireless. Setaţi opţiunile de reţea. (Consultaţi pagina 37)

Serviciu Broadband

Dispozitiv de partajare Wireless IP

PC

Conectarea în reţea cu un

PC, pentru funcţia AllShare

(consultaţi paginile 60~61)

NOTĂ

Pentru a utiliza o reţea wireless, aparatul dvs. trebuie conectat la un dispozitiv de partajare IP wireless. Dacă aceste suportă

DHCP, aparatul dvs. poate utiliza o adresă DHCP sau o adresă cu IP static pentru a se conecta la reţeaua wireless.

Acest produs acceptă IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N. Când redaţi fi lme printr-o conexiune IEEE 802.11B/G,

 este posibil ca acestea să nu fi e redate continuu.

Selectaţi un canal neutilizat pentru dispozitivul de partajare IP wireless. Dacă acel canal setat pentru dispozitivul de partajare

IP wireless este utilizat de un dispozitiv din vecinătate, vor fi generate interferenţe şi comunicarea va eşua.

Dacă este selectat modul de înalt randament (Greenfi eld) 802.11n şi tipul de criptare este setat la WEP, TKIP sau TKIP-AES

(WPS2Mixed) pentru punctul de acces, aparatul nu va accepta conexiunea în conformitate cu noile specifi caţii de certifi care Wi-Fi.

Dacă punctul dvs. de acces acceptă WPS (Wi-Fi Protected Setup), vă puteţi conecta la reţea prin PBC (Push Button

Confi guration) sau PIN (Personal Identifi cation Number). WPS va confi gura automat cheile SSID şi WPA în oricare dintre moduri.

Metode de conectare: Puteţi confi gura reţeaua în 3 moduri.

- PBC (WPS)

- Confi gurare automată (utilizând funcţia Auto Network Search (Căutare automată reţea))

- Confi gurare manuală

Wireless LAN, prin natura sa, poate genera interferenţe, în funcţie de condiţiile de utilizare (evoluţia AP, distanţa, obstacolele, interferenţa cu alte dispozitive radio etc.).

Setaţi dispozitivul de partajare wireless IP pe modul Infrastructură. Modul Ad-hoc nu este acceptat.

Atunci când se aplică cheia de securitate pentru AP (dispozitiv de partajare Wireless IP) doar următoarele formate sun acceptate.

1) Mod de autentifi care: WEP, WPAPSK, WPA2PSK

2) Tip de criptare: WEP, AES

Pentru funcţia AllShare, în reţea trebuie conectat un calculator, aşa cum este indicat în fi gură.

26

Română

Confi gurare

Înainte de a începe (setări iniţiale)

1.

Porniţi televizorul după conectarea aparatului.

(Atunci când aparatul este conectat la televizor pentru prima dată, aparatul va porni automat, fi ind afi şat ecranul de setări iniţiale.)

Initial Settings I On-Screen Language

Select a language for the on-screen displays.

English

Français

Deutsch

Español

Italiano

Nederlands

> Move s Select

7.

Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta setările dorite pentru reţea: Prin cablu,

Wireless sau PBC (WPS) şi apoi apăsaţi butonul ENTER . (Consultaţi paginile 37~40)

Va porni testul de reţea, iar setările iniţiale vor fi fi nalizate.

Initial Settings I Network

Network Setting is needed to use various Internet services.

Choose the primary method for connecting to network.

Wired : Set the network by using Ethernet cable.

Please make sure that Ethernet cable is connected.

Wired

Wireless PBC (WPS) a Previous d Skip

<

Move

"

Select

2.

3.

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta limba dorită, apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

Apăsaţi butonul ENTER pentru a selecta butonul

Start.

Initial Settings

TV Aspect, Musical Auto Calibration and Network will be set.

Each setting may be changed later under "Settings"

8.

Apăsaţi pe butonul OK .

Va fi afi şat meniul principal.

(Pentru mai multe informaţii despre meniul principal, consultaţi pagina 28)

• Meniu principal

You Tube to enjoy a variety of Internet Services.

Start

"

Select

4.

5.

6.

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta raportul dorit pentru dimensiuni, apoi apăsaţi pe butonul ENTER . (Consultaţi pagina 29)

Musical Auto Calibration Va apărea ecranul Musical

Auto Calibration

Conectaţi microfonul ASC la mufa de intrare ASC

IN a produsului. (Consultaţi pagina 33)

Apăsaţi butonul ENTER pentru a selecta butonul

Start.

Initial Settings I Musical Auto Calibration

Preparing...

No Disc a Change Device d View Devices

"

Enter

NOTĂ

Atunci când aparatul este conectat pentru prima dată la televizor, acesta va porni automat.

Aceasta nu este o defecţiune a aparatului.

Meniul principal nu va fi afi şat dacă nu confi guraţi setările iniţiale.

Dacă apăsaţi pe butonul ALBASTRU (D) în timpul confi gurării de reţea, puteţi accesa meniul principal chiar dacă reţeaua nu a fost confi gurată încă.

Atunci când reveniţi la meniul principal, modul de afi şare pe întregul ecran va fi anulat în mod automat.

d Skip

Setarea funcţiei Musical Auto Calibration (Calibrare audio automată) durează aproximativ 3 minute.

Română

27

Confi gurare

Dacă doriţi reafi şarea ecranului pentru setările iniţiale, pentru a modifi ca aceste setări, ţineţi apăsat butonul OPRIRE (

) de pe panoul frontal al aparatului pentru mai mult de. 5 secunde, atunci când nu este introdus niciun disc.

Utilizaţi cablul HDMI pentru a conecta aparatul la un televizor Samsung compatibil

Anynet+(HDMI-CEC).

Dacă televizorul utilizează o limbă acceptată de aparat, limba respectivă va fi stabilită în mod automat ca fi ind preferată.

Totuşi, caracteristica Anynet+(HDMI-CEC) trebuie On atât pentru televizor cât şi pentru aparat.

Dacă produsul este lăsat în modul Stop pentru mai mult de 5 minute fără a fi acţionat, pe televizor va apărea un screen saver. Dacă produsul este lăsat în modul Screen saver pentru mai mult de 25 de minute, acest se va opri automat, cu excepţia cazului în care este redat un disc CD-DA (Automatic Power-Off –

Oprire automată).

1.

Apăsaţi pe butonul POWER .

Va apărea meniul principal.

• Meniu principal

1

You Tube to enjoy a variety of Internet Services.

No Disc a Change Device d

View Devices

"

Enter

1

Selectează [email protected]

2

Selectează fi şierele video.

3

Selectează fi şiere audio.

4

Selectează fotografi ile.

5

Selectează setările.

6

Afi şează butoanele disponibile.

Confi gurarea meniului

1

2

RETURN

MENU

EXIT

1

Butonul MENU : Apăsaţi pe acest buton pentru a vă deplasa la meniul principal.

2

Butonul RETURN : Reveniţi la meniul anterior.

3

4

Butonul ENTER/ DIRECŢIE :

Deplasaţi cursorul sau selectaţi un element.

Selectaţi elementul evidenţiat în mod curent.

Confi rmaţi setarea.

Butonul EXIT : Apăsaţi pe acest buton pentru a ieşi din meniu.

3

4

2.

3.

4.

5.

Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta opţiunea Settings , apoi apăsaţi pe butonul

ENTER .

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta sub-meniul dorit, apoi apăsaţi pe butonul

ENTER .

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsaţi pe butonul

ENTER .

Apăsaţi pe butonul EXIT pentru a ieşi din meniu.

NOTĂ

Atunci când aparatul este conectat la reţea, selectaţi opţiunea [email protected] din meniul principal.

Puteţi prelua conţinuturile favorite de pe Samsung

AppS .

Etapa de acces poate diferi în funcţie de meniul selectat.

Afi şajul de pe ecran pentru acest aparat se poate modifi ca după actualizarea versiunii de software.

2

3

4

5

6

28

Română

Afi şaj

Puteţi confi gura diverse opţiuni de afi şaj, cum ar fi raportul dimensiunilor, rezoluţia etc.

Aspect TV

În funcţie de tipul televizorului pe care-l aveţi, puteţi regla setarea pentru dimensiunile ecranului.

16:9 Normal

16:9 Wide

4:3 Letter Box

Anumite fi lme (sursă 4:3) vor fi redate 4:3 Pillarbox (bare negre pe marginile imaginii), chiar dacă este selectată opţiunea 16:9 normal.

Puteţi vizualiza imaginea completă de 16:9 pe un televizor cu ecran lat.

Selectaţi această opţiune dacă doriţi să vedeţi o proporţie a dimensiunilor de

16:9 la redarea discurilor

Blu-ray/DVD, chiar dacă televizorul dvs. are un raport al dimensiunilor de 4:3. În partea superioară şi inferioară a ecranului vor apărea două bare negre.

4:3 Pan-Scan

Selectaţi dacă doriţi să vizualizaţi formatul video 16:9 oferit de discurile Blu-ray

Disc/DVD fără barele negre de sus şi de jos, chiar dacă aveţi un televizor în format 4:3 (părţile extreme din dreapta şi din stânga ale imaginii video vor fi tăiate).

NOTĂ

În funcţie de tipul discului, este posibil ca unele proporţii de dimensiuni să nu fi e disponibile.

Dacă selectaţi o proporţie a dimensiunilor diferită faţă de cea a televizorului dvs., atunci s-ar putea ca imaginea să apară distorsionată.

Dacă selectaţi opţiunea 4:3 Pan-Scan sau 4:3

Letter Box, nu veţi putea comuta pe vizualizarea pe întregul ecran atunci când apăsaţi butonul

FULL SCREEN de pe telecomandă.

BD Wise (doar pentru produsele Samsung)

BD Wise este cea mai recentă caracteristică de interconectivitate Samsung.

Atunci când conectaţi între ele produse Samsung care includ funcţia BD-Wise prin HDMI, rezoluţia optimă va fi setată automat.

Off : Rezoluţia de redare va fi reglată conform rezoluţiei setate anterior, indiferent de rezoluţia discului.

On : Rezoluţia originală a discului BD/DVD va fi redată direct pe televizor.

NOTĂ

Dacă doriţi modifi carea rezoluţiei în BD Wise, trebuie să Off dinainte funcţia BD WIse.

Dacă dezactivaţi funcţia BD Wise, rezoluţia televizorului conectat va fi ajustată automat la

 cea maximă.

Dacă aparatul este conectat la un dispozitiv

 care nu acceptă BD Wise, nu veţi putea utiliza funcţia BD Wise.

Pentru o funcţionalitate corespunzătoare a funcţiei BD

Wise, On meniul BD Wise al aparatului şi al televizorului.

Rezoluţie

Setează rezoluţia de ieşire a semnalului video

Component şi HDMI.

Numărul din 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p),

576i(480i) indică numărul de linii din imaginea video.

Literele i şi p indică scanarea intercalată, respectiv progresivă.

Auto : Verifi că şi setează automat rezoluţia optimă.

(numai HDMI)

BD Wise : Setează automat rezoluţia optimă când aparatul este conectat printr-un cablu HDMI la un televizor cu opţiunea BD Wise. (Articolul de meniu

BD Wise apare numai dacă opţiunea BD Wise este setată la On (Activat)) (numai HDMI)

1080p : Emite 1080 de linii pentru semnal video progresiv. (numai HDMI)

1080i : Emite 1080 de linii pentru semnal video intercalat.

720p : Emite 720 de linii pentru semnal video progresiv.

576p/480p : Emite 576(480) de linii pentru semnal video progresiv.

576i/480i : Emite 576(480) de linii pentru semnal video intercalat. (numai Component şi VIDEO)

Română

29

Confi gurare

Rezoluţia în funcţie de modul de ieşire

Redarea discurilor Blu-ray

Confi gurare

Auto

1080p, Movie Frame(24Fs) oprit

1080p, Movie Frame(24Fs) pornit

1080i, Movie Frame(24Fs) oprit

720p

576p(480p)

576i(480i)

Ieşire

Mod HDMI

Rezoluţie optimă

[email protected]

[email protected]

1080i

720p

576p(480p)

-

HDMI / conectat

Mod Component/VIDEO

576i(480i)

576i(480i)

576i(480i)

576i(480i)

576i(480i)

576i(480i)

-

HDMI / deconectat

Mod Component

-

-

-

1080i

720p

576p(480p)

576i(480i)

Mod VIDEO

-

-

-

576i(480i)

576i(480i)

576i(480i)

576i(480i)

Redare DVD

HDMI / conectat

Ieşire

Confi gurare

Auto

1080p

1080i

720p

576p(480p)

576i(480i)

Mod HDMI

Rezoluţie optimă

[email protected]

1080i

720p

576p(480p)

-

NOTĂ

Dacă televizorul conectat nu acceptă funcţia

Movie Frame sau rezoluţia selectată, va apărea mesajul „If no pictures are shown after the selection, please wait for 15 seconds. Apoi, rezoluţia va reveni automat la valoarea anterioară. Would you like to make a selection?” (Dacă nu sunt afi şate imagini după selectare, aşteptaţi 15 secunde. Doriţi să efectuaţi o selecţie?).

Dacă selectaţi Yes , iar rezoluţia nu este acceptată, ecranul televizorului va deveni alb.

Aşteptaţi 15 secunde şi rezoluţia va reveni automat la valoarea anterioară.

Dacă ecranul este alb, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul OPRIRE (

) de pe partea din faţă a aparatului, mai mult de 5 secunde (fără niciun disc introdus). Toate setările sunt restaurate la setările de fabrică. Urmaţi paşii de pe pagina anterioară pentru a accesa fi ecare mod şi pentru a selecta Display Setup

(Confi guraţie de afi şare) acceptată de televizorul dvs.

30

Română

Mod Component/VIDEO

576i(480i)

576i(480i)

576i(480i)

576i(480i)

576i(480i)

-

HDMI / deconectat

Mod Component

-

-

576p(480p)

576p(480p)

576p(480p)

576i(480i)

Mod VIDEO

-

-

576i(480i)

576i(480i)

576i(480i)

576i(480i)

Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele utilizatorilor stocate în datele BD vor fi şterse.

Discul Blu-ray trebuie să aibă caracteristica 24 cadre pentru a putea utiliza modul Movie

Frame (24Fs).

Dacă sunt conectate mufele HDMI şi

Component, iar ieşirea este Component,

înseamnă că există diferenţe între tabelul de rezoluţii şi rezoluţia actuală, în funcţie de televizorul dvs.

În cazul în care caracteristica HDMI Auto

Detection (Detectare automată HDMI) nu funcţionează, puteţi selecta rezoluţia 1080p sau Movie Frame (24Fs) (Cadru fi lm (24 cadre)).

Format HDMI

Puteţi optimiza setarea de culoare a ieşirii HDMI.

Selectaţi un tip pentru dispozitivul conectat.

TV : Selectaţi această opţiune dacă aţi conectat playerul la un televizor prin HDMI.

Monitor : Selectaţi această opţiune dacă aţi conectat playerul la un monitor prin HDMI.

NOTĂ

Înainte de a selecta această opţiune trebuie să conectaţi un televizor sau un monitor la aparat.

Movie Frame (24Fs)

Activarea caracteristicii Movie Frame (24Fs) vă permite să ajustaţi ieşirea HDMI a aparatului la 24 de cadre pe secundă, pentru o calitate a imaginii

îmbunătăţită.

Vă puteţi bucura de caracteristica Movie Frame

(24Fs) numai dacă aveţi un televizor care acceptă această rată de cadre. Acest meniu poate fi selectat în moduri de rezoluţie a ieşirii HDMI 1080i sau 1080p.

Off

: Funcţiile Movie Frame (24Fs) vor fi dezactivate.

On

: Funcţiile Movie Frame (24Fs) vor fi activate.

NOTĂ

Pot fi incluse două tipuri de frecvenţe de cadre,

în funcţie de disc: Movie (Film) (24 cadre) şi

Video (30 cadre). Când setarea comută între

Movie (Film) (24 cadre) şi Video (30 cadre), este posibil ca ecranul să se aprindă intermitent câteva secunde.

Dacă televizorul dvs. nu acceptă funcţia Movie

Frame (24Fs), va fi afi şat mesajul pop-up.

Mod progresiv

Setaţi acest mod pentru a îmbunătăţi calitatea imaginii atunci când vizionaţi discuri DVD.

Auto : Setaţi acest mod pentru ca aparatul să seteze automat cea mai bună imagine pentru

DVD-ul urmărit.

Video : Selectaţi acest mod pentru a obţine cea mai bună imagine în redarea DVD-urilor cu

Concerte sau emisiuni TV.

Mod static

Puteţi seta tipul de imagine afi şată atunci când

întrerupeţi redarea DVD.

Auto : Se va seta automat cea mai bună imagine statică, în funcţie de conţinut.

Frame

: Selectaţi această opţiune atunci când

întrerupeţi o scenă cu acţiune.

Field : Selectaţi această opţiune când

întrerupeţi o scenă cu acţiune intensă.

Culoare intensă HDMI

Setaţi această opţiune pentru a reda sau nu imaginea de la mufa de ieşire HDMI OUT în culoare intensă. Acest mod permite o reproducere mai corectă a culorilor, printr-o adâncime mai mare a culorilor.

Auto : Imaginea va fi redată în coluri intense pe televizorul conectat, care acceptă funcţia HDMI

Deep Color.

Off

: Imaginea va fi redată fără opţiunea de culoare intensă.

Română

31

Confi gurare

Setarea boxelor

Settings

Display

Audio

System

Network

Language

Security

General

Support

Audio

Speaker Setting

Level |

Distance

Test Tone : Off s

Select r

Return

Distanţa

Dacă boxele nu pot fi aşezate la distanţe egale faţă de poziţia de audiţie, puteţi regla timpul de decalaj al semnalelor audio de la boxa frontală, centrală, surround şi subwoofer.

Puteţi seta distanţa dintre difuzoare între 0,3m

(1ft) şi 9,0m (30ft).

Settings

Display

Audio

System

Network

Language

Security

General

Support

Distance

Front L

Front R

: ◄ 10ft (3.0m)

|

: 10ft (3.0m)

Surround L :

Surround R :

10ft (3.0m)

10ft (3.0m)

Subwoofer : 10ft (3.0m)

Test Tone : Off

<

Change s

Select r

Return

Nivel

Puteţi regal balansul şi nivelul fi ecărei boxe în parte.

Reglarea nivelului boxelor frontale/centrale/ surround/subwoofer

• Nivelul volumului poate fi reglat secvenţial de la

+6dB la –6dB.

• Volumul creşte pe măsură ce vă apropiaţi de

+6dB şi scade pe măsură ce vă apropiaţi de -

6dB.

Settings

Display

Audio

System

Network

Language

Security

General

Support

Level

Front L

Front R

:

:

0 dB

0 dB

|

Surround L :

Surround R :

0 dB

0 dB

Subwoofer :

Test Tone : Off

<

Change s

Select r

Return

Tonul de test

Utilizaţi caracteristica Test Tone pentru a verifi ca conexiunile boxelor.

Apăsaţi butoanele ◄, ► pentru a selecta All .

Va fi trimis un ton de test în boxele Faţă stânga Centru Faţă dreapta

Surround dreapta Surround stânga

Subwoofer pentru a vă permite să vă asiguraţi că boxele sunt confi gurate corect.

Pentru a opri tonul de testare, apăsaţi butoanele

◄, ► pentru a selecta Off .

Settings

Display

Audio

System

Network

Language

Security

General

Support

Speaker Setting

Level

Distance

Test Tone : ◄ All

|

<

Change s

Select r

Return

NOTĂ

Când HDMI AUDIO este activat (semnalul audio este emis prin boxele televizorului), funcţia Ton test nu este disponibilă.

32

Română

Calibrare audio automată

Prin setarea funcţiei Musical Auto Calibration –

MAC (Calibrare audio automată) o singură dată când instalaţi sau mutaţi produsul, acesta va recunoaşte automat distanţa dintre boxe, nivelurile dintre canale şi caracteristicile de frecvenţă, pentru a crea un câmp de sunet pe

5.1 canale, optimizat în funcţie de mediul de audiţie.

Microfon ASC

Calibrare audio automată

Veţi asculta fi e în modul Musical Auto Calibration sau User Speaker Settings.

Off : Veţi asculta sunetul la valoarea Speaker

Setting (Setare boxe).

On : Veţi asculta sunetul în modul Musical Auto

Calibration.

Setarea Musical Auto Calibration

1.

Conectaţi microfonul ASC la mufa de intrare ASC

IN .

2.

Puneţi microfonul ASC în poziţia de ascultare.

Funcţia Musical Auto Calibration va fi setată automată în următoarea ordine

Faţă stânga Centru Faţă dreapta

Surround dreapta Surround stânga

Subwoofer

Apăsaţi pe butonul RETURN pentru a anula setarea Musical Auto Calibration.

NOTĂ

Setarea funcţiei Musical Auto Calibration durează aproximativ 3 minute.

Confi gurarea funcţiei Musical Auto Calibration poate fi realizată fără niciun disc în produs.

Dacă microfonul ASC este deconectat în timpul confi gurării Musical Auto Calibration, confi gurarea

 va fi anulată.

Când funcţia Musical Auto Calibration este activată, modurile DSP, Dolby Pro Logic ll şi SFE nu vor funcţiona.

Dacă produsul este conectat la dispozitive externe sau alte componente (precum un iPod, AUX, D.

IN), confi gurarea funcţiei Musical Auto Calibration

Setup ar putea să nu funcţioneze corespunzător.

Optimizare EQ

Setaţi o opţiune EQ optimă în mod automat, în funcţie de regiune.

Off : Funcţia Optimizare EQ este dezactivată.

On : Funcţia Optimizare EQ este activată.

Audio HDMI

Semnalele audio transmise prin cablul HDMI pot fi activate/dezactivate.

Off : Semnalul video este transmis doar prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul este emis doar prin boxele produsului.

On : Semnalele video şi audio sunt transmise prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul este emis doar prin boxele televizorului.

NOTĂ

Setarea HDMI Audio (Audio HDMI) este convertită automat la 2 canale pentru boxele televizorului.

Română

33

Confi gurare

Ieşire digitală

Setaţi opţiunea de ieşire digitală în funcţie de receiverul conectat. (Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiune de selectare a ieşirii digitale, de pe pagina următoare)

PCM

Bitstream (Re-encode)

Bitstream (Audiophile)

Este posibil ca discurile Blu-ray să includă trei surse audio.

- Primary Audio : Coloana sonoră pentru caracteristica principală.

- Secondary Audio : Coloană sonoră adiţională, precum comentariile directorului sau ale unuia actor.

- Interactive Audio : Atunci când este selectată această opţiune, se vor auzi sunete interactive.

Această opţiune diferă pentru fi ecare disc Blu-ray.

NOTĂ

Asiguraţi-vă că selectaţi ieşirea digitală corespunzătoare, pentru a evita lipsa sunetului sau zgomotul puternic.

Dacă dispozitivul HDMI (receiver, televizor) nu este compatibil cu formatele comprimate (Dolby Digital,

DTS), semnalul audio este transmis ca PCM.

Semnalele audio Secondary şi Effect nu se vor auzi pe discuri DVD obişnuite.

Unele discuri Blu-ray nu dispun de surse audio

Secondary şi Effect.

Confi gurarea ieşirii digitale nu afectează ieşirea audio analogică (L/R) sau pe cea audio HDMI pentru televizorul dvs.

Afectează ieşirea optică şi HDMI audio, dacă este conectat la un receiver.

Dacă redaţi coloane sonore în format MPEG, semnalul audio iese în format PCM indiferent de valorile selectate pentru ieşirea digitală (PCM sau

Bitstream).

Selecţii pentru ieşirea digitală

Configurare

Conexiune

PCM

Audio Stream pentru Blu-ray

Disc

Audio Stream on DVD

Defi niţia pentru

Blu-ray Disc

Dolby TrueHD

DTS

PCM

Receiver HDMI

Maxim 7.1ch

Dolby Digital Maxim 5.1 ch

Dolby Digital

Plus

Maxim 7.1ch

Maxim 7.1ch

Maxim 6.1 ch

DTS-HD HRA Maxim 7.1ch

DTS-HD MA Maxim 7.1ch

Optic

PCM 2ch

PCM 2ch

PCM 2ch

PCM 2ch

PCM 2ch

PCM 2ch

PCM 2ch

Bitstream

(Re-encoding)

DTS re-encoded

DTS re-encoded

DTS re-encoded

DTS re-encoded

DTS re-encoded

DTS re-encoded

DTS re-encoded

PCM

Bitstream

(Audiophile)

Receiver HDMI sau optic Receiver HDMI

Dolby Digital

Dolby Digital Plus

Dolby TrueHD

DTS

DTS-HD HRA

DTS-HD MA

Optic

PCM 2ch

Dolby Digital

Dolby Digital

Dolby Digital

DTS

DTS

DTS

PCM PCM 2ch

Dolby Digital Maxim 5.1 ch

DTS

Oricare

PCM 2ch

PCM 2ch

PCM 2ch

Dolby Digital

PCM 2ch

Dolby Digital

PCM 2ch

Dolby Digital

Maxim 6.1 ch PCM 2ch DTS DTS DTS

Decodează împreună sursele audio

Primary, Secondary şi Effect în semnal audio PCM.

Decodează împreună sursele audio Primary, Secondary şi

Effect în semnal audio PCM. Apoi

Emite numai coloana sonoră Primary

(coloana sonoră principală a fi lmului), astfel încât receiver-ul dvs. să poată recodifi că semnalul audio PCM în fl ux de biţi DTS.

decoda fl uxul de biţi audio. Nu veţi audia surse audio Secondary şi Effect.

34

Română

Control dinamic interval

Puteţi seta un volum redus şi auzi în continuare dialogurile foarte clar. Această funcţie este activă doar dacă se detectează un semnal Dolby Digital.

Off : Vă puteţi bucura de vizionarea unui fi lm, cu ajutorul standardului Dynamic Range.

On : Atunci când coloanele sonore ale fi lmelor sunt redate la volum redus sau în difuzoare de capacitate mică, sistemul poate aplica compresia corespunzătoare pentru a mări calitatea conţinutului audio de intensitate joasă şi pentru a regla volumul pasajelor de intensitate mare.

Sincronizare AV

Este posibil ca semnalul video să aibă viteza de redare mai mică decât sunetul, dacă aparatul este conectat la un televizor digital. Dacă apare această situaţie, reglaţi timpul de decalaj al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.

Puteţi seta întârzierea sunetului la valori între 0 ms şi 300 ms. Setaţi-o la valoarea optimă.

System

Setări iniţiale

Utilizând opţiunea Initial Settings, puteţi seta limba, dimensiunea ecranului, calibrarea audio automată şi setările de reţea etc.

Pentru informaţii suplimentare despre setări, consultaţi secţiunea corespunzătoare din acest manual.

Dimensiune ecran [email protected]

Setaţi dimensiunile ecranului [email protected] la parametrii optimi.

Size 1 : Afi şarea pictogramelor mici pentru aplicaţii. Pe marginile ecranului pot apărea zone negre.

Size 2 : Afi şarea pictogramelor normale pentru aplicaţii. Imaginea poate fi prea mare pentru ecranul televizorului dvs.

Size 3 : Afi şarea pictogramelor mari pentru aplicaţii. Imaginea poate fi prea mare pentru ecranul televizorului dvs.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ este o funcţie convenabilă, care oferă o funcţionare a corelată cu alte aparate Samsung, cu ajutorul caracteristicii Anynet+.

Pentru a acţiona această funcţie, conectaţi aparatul la un televizor Samsung, cu ajutorul unui cablu HDMI.

Puteţi acţiona acest aparat cu ajutorul telecomenzii de la televizorul Samsung, putând iniţia redarea discurilor prin simpla apăsare a butonului REDARE (

) de pe telecomanda televizorului.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare al televizorului.

Off : Funcţiile Anynet+ vor funcţiona.

On : Funcţia Anynet+ nu va funcţiona.

NOTĂ

Această funcţie nu este disponibilă dacă cablul

HDMI nu acceptă CEC.

Dacă televizorul Samsung are o siglă n

, atunci acceptă funcţia Anynet+.

În funcţie de modelul televizorului, este posibil ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu funcţioneze.

Faceţi referire la manualul de utilizare al televizorului.

Funcţia Anynet+ este acceptată numai când un cablu HDMI este conectat la ieşirea HDMI OUT a aparatului.

Gestionare date BD

Vă permite să gestionaţi conţinutul descărcat de pe un disc Blu-ray care acceptă serviciul BD-LIVE.

Puteţi verifi ca informaţiile despre dispozitive, inclusiv dimensiunea spaţiului de stocare, şterge datele BD sau schimba memoria Flash a dispozitivului. Setarea Change

Device (Schimbare dispozitiv) vă permite să selectaţi opţiune Internal Memory (Memorie internă) sau External

Memory (Memorie externă) (dispozitiv USB conectat) a aparatului. Dacă datele care trebuie stocate de pe BD-

LIVE au o dimensiune mai mare decât memoria disponibilă sau dacă memoria internă este plină, conectaţi un dispozitiv USB extern, apoi selectaţi opţiunea External

Device (Dispozitiv extern) din meniu.

Settings

Display

Audio

On-Screen Menu :

:

System

Network

Total Size

Language

Delete BD Data

Security

Change Device

General

Support

: Internal Flash Memory

"

Select

'

Return

|

Română

35

Confi gurare

Descrierea informaţiilor referitoare la dispozitiv (stocare) disponibile pe aparat

Total Size : Spaţiul total al dispozitivului.

Available Size : Dimensiunea disponibilă pe dispozitiv.

NOTĂ

În modul de memorie externă, redarea riscului va fi oprită dacă deconectaţi dispozitivul USB

în timpul redării.

Doar acele dispozitive USB formatate în sistemul de fi şiere FAT (etichetă de volum DOS

8.3) sunt acceptate, fi ind recomandată utilizarea dispozitivelor USB care acceptă

 protocolul USB 2.0, cu o viteză de citire/scriere de 4MB/sec sau mai mare.

Nu puteţi utiliza un HDD USB pentru stocarea datelor BD (BD-LIVE).

Funcţia Reluare redare este posibil să nu funcţioneze după formatarea dispozitivului de stocare.

Spaţiul total al BD Data Management poate diferi, în funcţie de versiunea software.

Înregistrarea DivX(R)

Vizualizaţi codul de înregistrare DivX(R) VOD, pentru a putea achiziţiona şi reda conţinuturi

DivX(R) VOD.

Settings

Display

Audio

System

Network

Language

Security

General

Support

Initial Setting

Disc Menu :

To learn more visit www.divx.com/vod

OK

NOTĂ

Această opţiune nu este activată dacă selectaţi

OK .

Pentru a activa această opţiune, selectaţi dezactivarea DivX(R).

Ceas

Puteţi seta funcţii legate de timp.

Dezactivarea DivX(R)

Selectaţi această opţiune pentru a obţine un con de înregistrare nou.

Settings

Display

Audio

Clock Mode

System

Clock Set

Network

Time Zone

Language

DST

Security

Audio :

:

General

Support

On-Screen Menu :

|

>

Move s

Select r

Return

Settings

Display

Audio

System

Network

Language

Security

General

Support

Initial Setting

Disc Menu

Audio :

:

Yes No

Clock Mode :Puteţi selecta Auto sau Manual.

Dacă selectaţi Manual , meniul Clock Set va fi activat în timp ce opţiunea DST va fi dezactivată.

Clock Set : Puteţi specifi ca manual data şi ora curente.

Time Zone : Puteţi specifi ca fusul orar aferent zonei în care vă afl aţi.

DST : Puteţi seta DST la 1 hour (1 oră) , 2 hours (2 ore) şi dezactivat.

NOTĂ

Această funcţie poate cu acţionată când este dezactivată funcţia de înregistrare DivX(R).

36

Română

Confi gurarea reţelei

Pentru a începe confi gurarea conexiunii la reţea a aparatului, urmaţi aceşti paşi:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

În meniul principal, apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta Settings şi apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta

Network , apoi apăsaţi pe ENTER .

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta

Network Settings , apoi apăsaţi pe ENTER .

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta

Network Type , apoi apăsaţi pe ENTER .

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta

Wired sau Wireless , apoi apăsaţi pe

ENTER .

Accesaţi următoarea secţiune.

Setări reţea

Contactaţi furnizorul de servicii Internet pentru a afl a dacă adresa IP este statică sau dinamică. Dacă aceasta este dinamică, este recomandată utilizarea setării automate. Setarea automată este cea mai simplă, funcţionând în majoritatea cazurilor. Dacă adresa IP este statică, trebuie să utilizaţi procedura de confi gurare manuală.

Instrucţiunile cu privire la reţelele prin cablu sunt afi şate mai jos. Instrucţiunile cu privire la reţelele wireless se afl ă după cele cu privire la reţelele prin cablu.

Reţea prin cablu

1.

2.

În meniul setărilor de reţea, apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta Network

Settings şi apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

Va apărea ecranul Protocol Setup pentru

Internet.

Apăsaţi pe butonul ►, apoi selectaţi Auto sau Manual , iar apoi apăsaţi pe butonul

ENTER .

Confi gurarea unei conexiuni prin cablu - Automat

1.

Dacă aţi selectat opţiunea Auto , funcţia de reţea obţine şi introduce manual valorile pentru adresa IP, masca de sub-reţea etc.

NOTĂ

Acest proces poate dura până la cinci minute.

Settings

Display

Audio

System

Network

IP Address

Network Settings

On-Screen Menu :

Internet Protocol Setup : Auto

Disc Menu

Subnet Mask : 0 0 0 0

Subtitle :

:

: 0 0 0 0

Audio :

Language

Security

DNS

DNS Server

General

Support

>

Move

: 0 0 0 0

"

Select

'

Return

2.

3.

După fi nalizarea procesului, apăsaţi pe butonul RETURN . Apoi, rulaţi un test de reţea pentru a vă asigura că aparatul s-a conectat la reţea (consultaţi pagina 40).

Dacă funcţia de reţea nu obţine valorile reţelei sau dacă aţi selectat opţiunea Manual, citiţi instrucţiunile pentru confi gurarea manuală.

Confi gurarea unei conexiuni prin cablu

- Manual

Dacă setarea automată nu funcţionează, va trebui să introduceţi manual setările de reţea.

Pentru a accesa setările de reţea în cazul majorităţii calculatoarelor Windows, urmaţi aceşti paşi:

1.

Faceţi clic stânga pe pictograma Network, din partea din dreapta-jos a ecranului.

2.

3.

4.

În meniul pop-up, faceţi clic pe Status.

În fereastra de dialog care va apărea, faceţi clic pe fi la Support.

În fi la Support, faceţi clic pe butonul Details.

Vor fi afi şate setările de reţea.

Pentru a introduce aceste setări în aparat, urmaţi aceşti paşi:

1.

2.

3.

Pe ecranul de confi gurare a protocolului

Internet, apăsaţi pe butonul ENTER .

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta

Manual , apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la primul câmp (IP Address – Adresă IP).

Română

37

Confi gurare

Settings

Display

Audio

Internet Protocol Setup : Manual

Disc Menu

IP Address

Network Settings

On-Screen Menu :

System

Network

Subnet Mask

:

: 0 0 0 0

Audio :

: 255 255 255 0

Subtitle :

Language

Security

DNS

DNS Server

General

Support

>

Move

: 0 0 0 0

"

Select

'

Return

3.

4.

Apăsaţi pe butonul PBC (WPS) a routerului

într-un interval de două minute. Aparatul dvs. va afi şa ecranul de selectare a reţelei, va obţine automat toate setările de reţea de care are nevoie şi se va conecta la reţeaua respectivă. După ce fi nalizează acest proces, aparatul va afi şa un buton OK . Apăsaţi pe butonul ENTER de pe telecomandă.

După confi gurarea conexiunii la reţea, apăsaţi pe butonul de RETURN pentru a ieşi din ecranul de setări pentru reţea.

4.

5.

6.

Utilizaţi butoanele numerice ale telecomenzii pentru a introduce cifrele.

După ce completaţi un câmp, utilizaţi butonul

► pentru a vă deplasa la următorul.

Puteţi utiliza şi celelalte butoane-săgeţi pentru a vă deplasa în sus, în jos sau înapoi.

Introduceţi valorile pentru IP Address , Subnet

Mask şi Gateway .

7.

8.

Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a accesa DNS .

Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la primul câmp DNS. Introduceţi cifrele similar procedurii de mai sus.

9.

10.

Apăsaţi pe butonul Return de pe telecomandă.

Rulaţi un test de reţea pentru a vă asigura că aparatul s-a conectat la reţea (consultaţi pagina 40).

Reţea wireless

Puteţi confi gura reţeaua wireless în trei feluri:

• Utilizând PBC (WPS)

Utilizând funcţia de căutare automată a reţelelor

Manual.

Fiecare metodă este descrisă mai jos.

Confi gurarea conexiunii la reţeaua wireless

- PBC (WPS)

Cea mai simplă modalitate de a confi gura conexiunea la o reţea wireless este utilizarea funcţiei PBC (WPS).

Dacă routerul wireless are un buton PBC (WPS), urmaţi aceşti paşi:

1.

În meniul setărilor de reţea, apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta Network

Settings şi apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

Va apărea ecranul de confi gurare a protocolului pentru Internet.

2.

Apăsaţi pe butonul ROŞU(A) de pe

38

telecomandă.

Română

Confi gurarea conexiunii la reţeaua wireless

– Căutare automată a reţelelor

Majoritatea reţelelor wireless dispun de un sistem de securitate opţional, care necesită ca dispozitivele care accesează reţeaua să transmită un cod de securitate criptat, denumit Cheie de acces sau Cheie de securitate. Cheia de securitate este bazată pe o expresie de trecere, de obicei un cuvânt sau o serie de litere şi cifre, cu o lungime specifi cată, pe care a trebuit să o introduceţi atunci când aţi confi gurat setările de securitate pentru reţeaua wireless. Dacă utilizaţi această metodă de confi gurare a conexiunii la reţea şi dispuneţi de o cheie de securitate, va trebui să introduceţi expresia de trecere atunci când rulaţi procesul de confi gurare.

Confi gurarea conexiunii la reţea

Pentru a confi gura conexiunea la reţea utilizând funcţia de căutare automată a reţelelor, urmaţi aceşti paşi:

1.

2.

3.

4.

În meniul setărilor de reţea, apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta Network

Settings , şi apoi apăsaţi pe butonul ENTER

Va apărea ecranul de confi gurare a protocolului pentru Internet.

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta

Internet Protocol Setup , pentru Internet, după care apăsaţi pe butonul ENTER .

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta modul Auto sau cel Manual , , apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

Dacă aţi selectat Auto , apăsaţi butonul ▲ pentru a accesa Access Point Selection şi apoi apăsaţi butonul ENTER .

Funcţia de reţea va căuta reţelele wireless disponibile.

După fi nalizarea căutării, aparatul va afi şa o listă cu reţele disponibile.

Settings

Display

Audio

System

Network

Language

Security

General

Support

Network Settings

Network Selection

Connecting to network.

Network Name(SSID) : shj

Stop

"

Select

'

Return

5.

6.

7.

8.

În lista de reţele, apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta una din acestea şi apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

Dacă apare fereastra pop-up PIN/Security

(PIN/Securitate), mergeţi la pasul 7. Dacă apare ecranul de conectare la reţea, mergeţi la pasul 11.

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta

PIN sau Security (Securitate).

Pentru majoritatea reţelelor casnice, opţiune de selectat este Security (pentru cheia de securitate).

În ecranul Security (Securitate), introduceţi expresia de trecere asociată reţelei.

NOTĂ

Expresia de trecere poate fi găsită pe unul din ecranele utilizate pentru confi gurarea routerului sau modemului.

9.

Pentru a introduce expresia de trecere, urmaţi aceste instrucţiuni generice:

Utilizaţi butoanele numerice ale telecomenzii pentru a introduce cifrele.

Utilizaţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă pentru a vă deplasa între butoanele ecranului Security Key.

Pentru a introduce litere, deplasaţi-vă la butonul a/A/1/

şi apoi apăsaţi pe butonul ENTER . De fi ecare dată când apăsaţi pe butonul ENTER , schimbaţi tipul de caractere introduse (a/A/1/

).

Pentru a introduce o literă, apăsaţi butonul numeric care corespunde literei respective. Apăsarea repetată a numărului duce la schimbarea literei.

Pentru a şterge ultimul caracter introdus, deplasaţi-vă la butonul Delete şi apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

Pentru a şterge toate caracterele, deplasaţivă la tasta Clear şi apoi apăsaţi pe butonul

ENTER . Puteţi, de asemenea, apăsa butonul ROŞU(A) de pe telecomandă.

10.

După ce fi nalizaţi introducerea, apăsaţi pe butonul GALBEN(C ) de pe telecomandă, sau deplasaţi-vă la butonul Done . după care apăsaţi pe butonul ENTER .

Va apărea ecranul de conectare la reţea.

11.

Aşteptaţi afi şarea mesajului de confi rmare a conexiunii, iar apoi apăsaţi pe butonul

ENTER . Ecranul de setări pentru reţea va apărea din nou.

12.

Pentru a testa conexiunea, apăsaţi pe butonul ▼ pentru a selecta opţiunea

Network Test opţiunea, iar apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

Confi gurarea conexiunii la reţeaua wireless

- Manual

Dacă setarea automată nu funcţionează, va trebui să introduceţi manual setările de reţea.

Pentru a accesa setările de reţea în cazul majorităţii calculatoarelor Windows, urmaţi aceşti paşi:

1.

2.

3.

4.

Faceţi clic stânga pe pictograma Network, din partea din dreapta-jos a ecranului.

În meniul pop-up, faceţi clic pe Status.

În fereastra de dialog care va apărea, faceţi clic pe fi la Support.

În fi la Support, faceţi clic pe butonul Details.

Vor fi afi şate setările de reţea.

Pentru a introduce aceste setări în aparat, urmaţi aceşti paşi:

1.

2.

3.

4.

Pe ecranul de confi gurare a protocolului

Internet, apăsaţi pe butonul ENTER .

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta

Manual , apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la primul câmp (IP Address – Adresă IP).

Utilizaţi butoanele numerice pentru a introduce cifrele.

Settings

Display

Audio

System

Network

Network Settings

On-Screen Menu :

Access Point Selection : Not Selected

Disc Menu :

Internet Protocol Setup : Manual

Audio :

IP Address : 0 0 0 0

Subtitle :

Subnet Mask : 255 255 255 0

Language

Security

General

DNS

DNS Server

Support a

PBC (WPS)

: 0 0 0 0

>

Move

"

Select

'

Return

Română

39

Confi gurare

5.

6.

7.

După ce completaţi un câmp, utilizaţi butonul ► pentru a vă deplasa la următorul.

Puteţi utiliza şi celelalte butoane-săgeţi pentru a vă deplasa în sus, în jos sau înapoi.

Introduceţi valorile pentru IP Address ,

Subnet Mask , şi Gateway .

Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a accesa

DNS .

8.

9.

Apăsaţi pe butonul ▼ pentru a vă deplasa la primul câmp DNS. Introduceţi cifrele similar procedurii de mai sus.

După ce fi nalizaţi procesul, apăsaţi pe butonul ▲ pentru a reveni la secţiunea de selectare a punctului de acces. Selectaţi reţeaua, după care apăsaţi pe butonul

ENTER .

10.

Mergeţi la pasul 6 din procedura de confi gurare automată a conexiunii la reţeaua wireless şi urmaţi instrucţiunile începând de la acel pas.

Test reţea

Utilizaţi acest meniu pentru a verifi ca reţeaua prin cablu sau pentru a verifi ca dacă conexiunea la reţea funcţionează sau nu.

Conexiune Internet BD-LIVE

Setaţi această conexiune pentru a permite conexiunea la Internet atunci când se utilizează serviciul BD-LIVE.

Allow (All) : Conexiunea la Internet va fi permisă pentru toate conţinuturile BD LIVE.

Allow (Valid Only) :Conexiunea la Internet va fi permisă doar pentru conţinuturile BD-LIVE cu un certifi cat valid.

Prohibit : Conexiunea la Internet nu va fi permisă pentru niciun conţinut BD LIVE.

NOTĂ

Ce este un certifi cat valid?

Atunci când aparatul utilizează serviciul BD-

LIVE pentru a trimite date despre disc şi pentru a solicita certifi carea discului de către server, serverul utilizează datele transferate pentru a verifi ca validitatea discului şi apoi trimite certifi catul către aparat.

Conexiunea la Internet poate fi restricţionată în timp ce utilizaţi conţinuturi BD-LIVE.

Settings

Display

Audio

System

On-Screen Menu :

Disc Menu

Audio :

:

Network Subtitle :

Language

Internet Service Test

Security

Network testing...

General

Support

Stare reţea

Verifi caţi dacă a fost stabilită o conexiune la reţea şi la Internet.

Limbă

Puteţi selecta limba preferată pentru meniul principal, pentru meniul discului etc.

On-Screen Menu : Selectaţi limba pentru afi şajele de pe ecran.

Disc Menu : Selectaţi limba pentru afi şajele meniului discului.

Audio : Selectaţi limba pentru redarea audio a discului.

Subtitle : Selectaţi limba pentru redarea subtitrării discului.

NOTĂ

Limba selectată va apărea doar dacă este acceptată de disc.

40

Română

Securitate

Atunci când accesaţi acest meniu pentru prima dată, va fi afi şat ecranul de confi gurare a parolei.

Introduceţi o parolă formată din 4 cifre, cu ajutorul butoanelor numerice. (În mod prestabilit, parola setată este 0000.)

Evaluare parentală

Această caracteristică funcţionează împreună cu discurile Blu-ray/DVD cărora li s-a atribuit un nivel de evaluare care vă permite să controlaţi tipurile de discuri Blu-rayDVD vizionate de membrii familiei dvs.

Selectaţi nivelul de evaluare pe care doriţi să îl stabiliţi. Un număr mai mare indică faptul că programul este destinat doar vizionării de către persoanele adulte. De exemplu, dacă selectaţi nivelul maxim 6, nu vor fi redate discurile de nivel 7 şi 8.

Settings

Display

Audio

System

Network

Language

Security

General

Support

Parental Rating

Change Password

6

5

4

 Off

8(Adults)

7

Schimbare parolă

Puteţi schimba parola formată din 4 cifre, utilizată pentru a accesa funcţiile de securitate.

Settings

Display

Audio

System

Network

Language

Security

General

Support

Change Password

Enter the password

Enter Pin r

Return

Dacă aţi uitat parola

1.

Scoateţi discul.

2.

Apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 5 secunde butonul OPRIRE (

) de pe panoul frontal.

Toate setările vor reveni la confi guraţia din fabrică.

NOTĂ

Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele utilizatorilor stocate în datele BD vor fi şterse.

Fundal

Puteţi schimba tema de fundal pentru ecranul meniului.

Settings

Display

Audio

System

Network

Language

Security

General

Support

Informaţii generale

Background

Parental Rating : Off

Change Password

Skin 1

Skin 2

Skin 3

Skin 4

Skin 5

>

Move s

Select r

Return

Economisire energie

Puteţi reduce consumul de energie electrică setând oprirea automată a panoului frontal, atunci când nu este acţionat timp de 5 secunde.

Off : Funcţia de economisire a energiei nu este utilizată.

On : Panoul frontal se va opri automat din funcţionare atunci când nu este acţionat timp de 5 secunde.

Afi şaj frontal

Modifi caţi luminozitatea panoului frontal.

Auto : Luminozitatea va fi estompată în timpul redării.

Dim : Fereastra de afi şare va fi estompată.

Bright : Fereastra de afi şare va fi luminată.

Sunet pornire/oprire

Se va reda o melodie atunci când aparatul este pornit sau oprit.

Off

On

: Dezactivează sunetul la pornire/oprire.

: Activează sunetul la pornire/oprire.

Efect de iluminare

Puteţi activa sau dezactiva efectul de iluminare de deasupra aparatului.

Always On : Efectul de iluminare este totdeauna activ. Selectaţi această opţiune pentru afi şarea în vitrină.

Auto : Efectul de iluminare este activat la pornirea şi oprirea aparatului sau la mutarea acestuia.

Selectaţi această opţiune când instalaţi aparatul acasă.

Off : Efectul de iluminare este totdeauna oprit.

Română

41

Confi gurare

Asistenţă

Actualizare software

Acest meniu vă permite să actualizaţi software-ul, pentru a benefi cia de îmbunătăţiri ale performanţei şi de servicii suplimentare. Puteţi verifi ca versiunea actuală a software-ului, realiza actualizări prin

Internet şi seta notifi carea pentru actualizare automată. Dacă aparatul este conectat corect la reţea prin cablu sau wireless, acesta se va conecta automat la site-ul Web Samsung de fi ecare dată când este pornit, descărcând fi şiere de actualizare

în cazul existenţei unei actualizări valide.

Settings

Display

Audio

Software Upgrade

:

System

Current Version

Audio :

Network

By Internet

Subtitle :

|

Security

General

Support s

Select r

Return

1.

2.

3.

4.

Pentru a selecta opţiunea By Internet , apăsaţi pe butonul ENTER .

Va apărea un mesaj pop-up în cazul în care există actualizări disponibile.

Dacă selectaţi opţiunea Yes (Da), aparatul se va opri automat şi apoi va reporni.

(Nu îi porniţi niciodată manual.)

Va apărea fereastra pop-up care indică evoluţia actualizării.

După fi nalizarea actualizării, aparatul se va opri automat.

Apăsaţi pe butonul POWER pentru a porni aparatul.

NOTĂ

Actualizarea se va fi naliza după ce aparatul se va opri din funcţionare, după repornire. Apăsaţi pe butonul POWER pentru a porni aparatul actualizat.

Nu porniţi sau opriţi manual aparatul în timpul procesului de actualizare.

Samsung Electronics nu este responsabilă de defecţiunile aparatului cauzate de o conexiune instabilă la Internet sau de neglijenţa consumatorilor pe durata actualizării de software.

42

Română

Puteţi realiza actualizarea de software şi în unul din următoarele două moduri: Actualizarea de software este identică cu cea din meniul By

Internet.

USB : Accesaţi www.samsung.com/ bluraysupport, apoi descărcaţi şi memoraţi cel mai recent software pe unitatea fl ash USB.

Conectaţi unitatea fl ash USB la portul USB al aparatului pentru a actualiza software-ul, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

CD : Accesaţi www.samsung.com/ bluraysupport, descărcaţi şi scrieţi cea mai recentă versiune de software pe un disc.

Introduceţi şi redaţi discul cu ajutorul aparatului pentru a începe actualizarea, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran

NOTĂ

Upgrade-ul software utilizând mufa USB Host trebuie realizat când în unitate nu este introdus niciun disc.

Dacă vreţi să anulaţi procesul de actualizare în timp ce se descarcă datele, apăsaţi butonul

ENTER.

Când procesul de actualizare a sistemului s-a

încheiat, verifi caţi detaliile de software din meniul Upgrade.

Nu opriţi aparatul în timpul procesului de actualizare a sistemului, deoarece se poate defecta.

Nu utilizaţi alte dispozitive USB decât unităţi

USB Flash pentru a realiza upgrade software când utilizaţi mufa USB Host.

Contactare Samsung

Furnizaţi informaţii de contact pentru a primi asistenţă cu privire la aparatul dvs.

Funcţii de bază

Redarea unui disc

Redare

1.

2.

3.

Apăsaţi pe buto

DESCHIDERE/

ÎNCHIDERE

( ) pentru a deschide sertarul pentru discuri.

Aşezaţi un disc în sertar, cu eticheta în sus.

Apăsaţi pe butonul REDARE (►) sau

DESCHIDERE/ÎNCHIDERE ( ) pentru a

închide sertarul pentru discuri.

Butoane de redare:

Structura discurilor

Conţinutul discurilor este împărţit în general astfel:

Disc Blu-ray, DVD-VIDEO titlu 1 titlu 2 capitol 1 capitol 2 capitol 1 capitol 2 capitol 3

CD audio (CD-DA) : piesă 1 piesă 2 piesă 3 piesă 4 piesă 5

MP3, WMA, DivX, MKV şi MP4 folder (grup) 1 folder (grup) 2 fi şier 1 fi şier 2 fi şier 1 fi şier 2 fi şier 3

REDARE

(

) Porneşte redarea.

OPRIRE

(

)

Opreşte redarea.

• Dacă butonul este apăsat o dată: Poziţia în care a

• fost oprită redarea va fi memorată.

Dacă butonul este apăsat de două ori: Poziţia în care a fost oprită redarea nu va fi memorată.

(Pentru anumite discuri Blu-ray (BD-

J), această funcţie ar putea să nu fi e activă.)

PAUZĂ (

) Opreşte temporar redarea.

Utilizarea meniului discului/titlului/pop-up

Utilizarea meniului discului

hZ

DISC MENU

1.

În timpul redării, apăsaţi pe butonul

DISC MENIU de pe telecomandă.

2.

Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

NOTĂ

În funcţie de disc, elementele de meniu pot diferi, iar acest meniu este posibil să nu fi e disponibil.

NOTĂ

La apăsarea unui buton nevalid, va fi afi şat mesajul "Not Available".

Română

43

Funcţii de bază

Utilizarea meniului de titlu

Z

1.

2.

În timpul redării, apăsaţi pe butonul

TITLE MENIU de pe telecomandă

Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

TITLE MENU

POPUP

NOTĂ

În funcţie de disc, elementele de meniu pot diferi, iar acest meniu este posibil să nu fi e

 disponibil.

Meniul de titluri va fi afi şat numai dacă pe disc există cel puţin două titluri.

Redarea listei de titluri

z

DISC MENU

1.

În timpul redării, apăsaţi butonul

DISC MENU sau TITLE MENU .

2.

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta intrarea pe care doriţi să o redaţi din lista de titluri, apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

TITLE MENU

POPUP

Utilizarea meniului pop-up

h

1.

2.

În timpul redării, apăsaţi pe butonul

POPUP de pe telecomandă.

Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► sau pe butonul ENTER pentru a selecta meniul dorit.

TITLE MENU

POPUP

NOTĂ

În funcţie de disc, elementele de meniu pot diferi, iar acest meniu este posibil să nu fi e disponibil.

Utilizarea funcţiilor Căutare şi Salt

În timpul redării, puteţi efectua o căutare rapidă a unui capitol sau a unei piste, cu ajutorul funcţiilor Căutare şi Salt, pentru a trece la selecţia următoare.

Căutarea scenei dorite

hzZyx

În timpul redării, apăsaţi pe butonul CĂUTARE

(



).

La fi ecare apăsare a butonului CĂUTARE

(



) viteza de redare se va modifi ca, după cum urmează.

BD-ROM,

BD-RE/-R,

DVD-RW/-R,

DVD+RW/+R,

DVD-VIDEO

)

)

(

(

1

4

1

4





)

)

(

(

2

5

2

5

)

)

(

(

3

6

3

6

DivX, MKV, MP4

)

1

 )

2

 )

3

(

1

(

2

(

3

)

(

7

7

Pentru a reveni la modul de redare la viteză normală, apăsaţi pe butonul REDARE (

).

NOTĂ

În timpul modului de căutare nu se aude sunetul.

Omiterea capitolelor

hzZyx

În timpul redării, apăsaţi pe butonul OMITERE

(

#$

).

Dacă apăsaţi pe butonul OMITERE (

$

), redarea se deplasează la capitolul următor.

Dacă apăsaţi pe butonul OMITERE (

#

), redarea se deplasează la începutul capitolului.

Dacă apăsaţi din nou butonul, redarea revine la capitolul anterior.

44

Română

Redare cu încetinitorul/Redare secvenţială

Repeat Off

Redarea cu încetinitorul

hzZyx

În modul Pauză, apăsaţi pe butonul CĂUTARE

(

).

Dacă apăsaţi pe butonul CĂUTARE (

), viteza de redare este redusă la

*

1/8

*

1/4

*

1/2

Pentru a reveni la modul de redare la viteză normală, apăsaţi pe butonul REDARE (

).

NOTĂ

În timpul modului de redare cu încetinitorul nu se aude sunetul.

Redarea cu încetinitorul este activă numai în direcţia înainte.

Redare secvenţială

hzZyx

În modul Pauză, apăsaţi pe butonul PAUZĂ (

).

După fi ecare apăsare a butonului PAUZĂ (

) va apărea un nou cadru.

Pentru a reveni la modul de redare la viteză normală, apăsaţi pe butonul REDARE (

).

NOTĂ

În timpul modului Redare secvenţială nu se aude sunetul.

Redarea cu încetinitorul este activă numai în direcţia înainte.

3.

Pentru a reveni la modul de redare normală, apăsaţi din nou pe butonul REPEAT .

4.

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta

Off , apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

NOTĂ

În funcţie de tipul discului, este posibil ca meniul Repeat (Repetare) să nu fi e disponibil.

Repetarea unei secţiuni

hzZy

1.

În timpul redării, apăsaţi pe butonul

REPEAT de pe telecomandă.

2.

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea REPEAT A-B .

Repeat REPEAT A-B : Off s

Mark A

REPEAT

Repetarea redării

Repetarea titlului sau a capitolului

hzZy

Repetaţi capitolul sau titlul discului.

1.

2.

În timpul redării, apăsaţi pe butonul

REPEAT de pe telecomandă.

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea Chapter sau Title , apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

REPEAT

3.

Apăsaţi pe butonul ENTER în punctul iniţial de repetare a redării (A).

4.

5.

6.

Apăsaţi pe butonul ENTER în punctul fi nal de repetare a redării (B).

Pentru a reveni la modul de redare normală, apăsaţi din nou pe butonul REPEAT .

Apăsaţi pe butonul ENTER .

NOTĂ

Dacă setaţi punctul (B) în mai puţin de 5 secunde, va apărea semnul care vă interzice această operaţie.

Română

45

Funcţii de bază

Utilizarea butonului TOOLS (Instrumente)

În timpul redării, puteţi utiliza meniul discului apăsând butonul

TOOLS

.

Ecranul meniului TOOLS

Tools

TOOLS

Playing Time : 00:12:06

Repeat

Audio : 1/7 ENG Multi CH

Subtitle : ENG

BONUSVIEW Video :

BONUSVIEW Audio :

Picture Setting

Off

0/1 Off

< Change " Select

1.

În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS .

2.

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea Audio .

3.

Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta limba dorită pentru redarea audio.

NOTĂ

Indicatorul ◄► nu va fi afi şat pe ecran dacă secţiunea BONUSVIEW nu conţine setări audio

BONUSVIEW.

46

Română

În cazul în care discul Blu-ray are o secţiune

BONUSVIEW, vor fi afi şate, de asemenea, informaţii despre modurile primar / secundar.

Utilizaţi butonul ◄► pentru a comuta între modurile audio principal şi secundar.

Această funcţie depinde de limbile pentru dublare codate pe disc şi este posibil să nu poată fi activată.

Un disc Blu-ray poate conţine până la 32 de limbi de dublaj, iar un DVD până la 8.

Unele discuri Blu-ray nu permit selectarea unei coloane sonore pe mai multe canale LPCM sau Dolby Digital în limba engleză.

NOTĂ

În funcţie de disc, meniul TOOLS poate diferi.

Deplasarea directă la scena dorită

hzZy

1.

În timpul redării, apăsaţi pe butonul

TOOLS

.

2.

3.

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea Title , Chapter sau Playing Time .

Introduceţi valorile dorite pentru Title ,

Chapter sau Playing Time după care apăsaţi pe butonul ENTER .

Selectarea limbii pentru dublare

hzZx

Selectarea limbii de subtitrare

hZx

1.

2.

În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS .

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea Subtitle .

3.

Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta limba de subtitrare dorită.

NOTĂ

În funcţie de discul Blu-ray/DVD, puteţi schimba subtitrarea din Disc Menu (Meniu disc).

Apăsaţi butonul DISC MENU .

Această funcţie depinde de subtitrările codate pe disc şi este posibil să nu poată fi activată pe toate discurile Blu-ray/DVD.

Un disc Blu-ray poate conţine până la 255 de limbi de subtitrare, iar un DVD până la 32.

În cazul în care discul Blu-ray are o secţiune

BONUSVIEW, vor fi afi şate, de asemenea, informaţii despre modurile primar / secundar.

Această funcţie modifi că simultan subtitrarea primară şi secundară.

Numărul total de subtitrări este suma celor principale şi secundare.

Funcţia Subtitrare

x

Trebuie să aveţi cunoştinţe în prealabil despre extragerea şi editarea video pentru a putea utiliza corespunzător această funcţie.

Pentru a utiliza funcţia de subtitrare, salvaţi fi şierul de subtitrare (*.smi) cu un nume identic ca al fi şierului media DivX (*.avi) din acelaşi folder.

Exemplu. Root Samsung_007CD1.avi

Samsung_007CD1.smi

Pentru numele fi şierului sunt disponibile 60 de caractere alfanumerice sau 30 de caractere pentru

Asia de Est (caractere de 2 biţi pentru coreeană şi chineză).

Movie : Aceasta este cea mai bună setare pentru vizualizarea fi lmelor.

User : Utilizatorul poate regla claritatea şi funcţia de reducere a zgomotului.

Setarea BONUSVIEW

h

Caracteristica BONUSVIEW vă permite să vizualizaţi conţinut suplimentar (cum sunt comentariile) într-un ecran mic, în timp ce fi lmul este redat.

Această funcţie este disponibilă dacă discul acceptă funcţia bonusview.

Modifi carea unghiului camerei

hZ

Dacă un disc Blu-ray/DVD conţine mai multe unghiuri pentru o anumită scenă, puteţi selecta funcţia ANGLE.

1.

În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS .

2.

3.

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea Angle .

Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta valoarea dorită pentru Angle.

Fereastră principală audio/video

Fereastră secundară audio/video

Selectarea setării pentru imagine

hzZy

Această funcţie vă permite ajustarea calităţii video atunci când sunteţi conectat la un televizor prin

HDMI.

1.

2.

În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS .

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea Picture Setting , apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

3.

Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta valoarea dorită pentru Picture Setting , apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

Dynamic : Alegeţi această setare pentru a

îmbunătăţi acurateţea.

Normal : Alegeţi această setare pentru majoritatea aplicaţiilor de vizualizare.

1.

În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS .

2.

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea BONUSVIEW Video sau BONUSVIEW

Audio .

3.

Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta valoarea dorită pentru bonusview.

NOTĂ

În cazul în care schimbaţi setarea de la

BONUSVIEW Video, BONUSVIEW Audio se va modifi ca automat în funcţie de aceasta.

Tools

BONUSVIEW Video

BONUSVIEW Audio :

Picture Setting

Off

0/1 Off

<

Change

"

Select

Română

47

!

0

9

8

Funcţii de bază

Audierea muzicii

ow

Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea muzicii

@

RDS DISPLAY

1

PTY-

4

2

PTY SEARCH

5

7

FULL SCREEN

8

0

TA

3

PTY+

6

9

REPEAT

1

2

3

4

7

8

Butonul ENTER : Redă sau întrerupe redarea melodiei selectate butoanele ◄►: Redare rapidă.

(cu excepţia CD audio (CD-DA))

9

Butonul OPRIRE : Opreşte melodia redată.

0

Butonul Omitere înapoi (

$

) : În timpul redării, trece la următoarea pagină din lista de muzică sau la următoarea piesă din lista de redare.

!

Butonul Omitere înapoi (

#

) : În timpul redării, trece la pagina anterioară din lista de muzică sau la piesa anterioară din lista de redare.

Dacă aţi apăsat pe acest buton după trei secunde de redare, pista curentă va fi redată de la început. Dar, dacă aţi apăsat pe acest buton în mai puţin de trei secunde după iniţializarea redării, va fi redată pista anterioară.

@

Butoanele numerice : În timpul redării listei de redare, apăsaţi numărul melodiei dorite. Pista selectată va fi redată.

5

7

TUNER

MEMORY

C

6

1

2

Butonul REPEAT : Selectează modul de redare al listei de melodii.

Butoanele CĂUTARE : Redare rapidă.

(Doar pentru Cd Audio (CD-DA))

3

Buton PAUZĂ : Opreş te temporar redarea.

4

Buton REDARE : Redă pista selectată actual.

5

6 butoanele ▲▼ : Selectează o melodie din lista de melodii sau din lista de redare.

Butonul GALBEN(C) : Selectează sau anulează selectarea unei melodii din lista de muzică.

48

Română

Redarea unui CD audio (CD-DA)/MP3

1.

Introduceţi un CD audio (CD-DA) sau un disc

MP3 în sertarul pentru discuri.

În cazul CD-urilor Audio (CD-DA), prima piesă va fi redată automat.

Pentru un disc MP3, apăsaţi butoanele

◄► pentru a selecta opţiunea Music , apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

Repetarea unui CD audio (CD-DA)/MP3

REPEAT

1.

2.

În timpul redării listei de redare, apăsaţi pe butonul REPEAT .

Selectaţi modul de redare dorit apăsând

în mod repetat butonul REPEAT

Elemente ecran CD Audio (CD-DA)/MP3

1 2 3

7

6

+

TRACK 001

00:08 / 05:57

Playlist

1/12

TRACK 001

05:57

TRACK 002

04:27

TRACK 003

04:07

TRACK 004

03:41

TRACK 005

03:17

TRACK 006

03:35 s

Pause r

Return

Oprit

CD Audio

(CD-DA)/MP3

Piesele de pe disc sunt redate în ordinea în care au fost înregistrate.

(

( ) Piesă

CD audio

(CD-DA)

( ) Una MP3

) Toate

( ) Aleator

CD Audio

(CD-DA)/

MP3

Piesa curentă este repetată.

Piesa curentă este repetată.

CD Audio

(CD-DA)/MP3

Toate pistele sunt repetate.

Opţiunea de redare aleatoare vă permite să redaţi pistele de pe disc în ordine aleatorie.

Listă de redare

5 4

1

Afi şează informaţii despre muzică.

2

Afi şează lista de redare.

3

Afi şează pagina curentă/numărul total de pagini.

4

Afi şează butoanele disponibile.

5

Afi şează durata de redare curentă/durata totală de redare.

6

Afi şează starea curentă de redare.

7

Afi şează starea curentă pentru redarea repetată.

1.

Introduceţi un CD audio (CD-DA) sau un disc

MP3 în sertarul pentru discuri.

În cazul CD-urilor Audio (CD-DA), prima piesă va fi redată automat.

Pentru un disc MP3, apăsaţi butoanele

◄► pentru a selecta opţiunea Music , apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

2.

Pentru a trece la lista cu muzică, apăsaţi butonul

OPRIRE (

) sau RETURN .

Va apărea ecranul Listă muzică.

3.

Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a vă deplasa la piesa dorită, apoi apăsaţi pe butonul

GALBEN(C) pentru a o bifa.

Repetaţi această procedură pentru a selecta piese suplimentare.

2.

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta piesa pe care doriţi să o redaţi, apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

CDDA

Music

TRACK 003

TRACK 001

00:05:57

TRACK 003

00:04:07

TRACK 005

00:03:17

TRACK 007

00:03:47

TRACK 009

00:03:53

3 fi les selected 1/2 Page

TRACK 002

00:04:27

TRACK 004

00:03:41

TRACK 006

00:03:35

TRACK 008

00:03:49

TRACK 010

00:03:45

Select



Jump page r

Return

Română

49

Funcţii de bază

4.

Dacă există o piesă pe care nu o doriţi în lista de redare, apăsaţi din nou pe butonul

GALBEN(C) . Pista selectată va fi ştearsă.

5.

Apăsaţi pe butonul ENTER pentru a reda piesele selectate.

Piesa selectată va fi redată în mod automat.

Modul de sunet

Funcţia DSP(Digital Signal Processor)

+

TRACK 001

00:08 / 05:57

TRACK 001

TRACK 002

TRACK 003

Playlist

1/1

05:57

04:27

04:07 s

Pause r

Return

6.

7.

a trece la lista cu muzică, apăsaţi butonul

OPRIRE (

) sau RETURN .

Pentru a accesa lista de redare, apăsaţi pe butonul ENTER .

NOTĂ

Puteţi crea o listă de redare cu până la 99 de piese pe un CD Audio (CD-DA).

Reglează şi stabilizează nivelul volumului, dacă are loc o schimbare dramatică a acestuia, în cazul schimbării unui post sau al trecerii la o altă scenă.

DSP

Apăsaţi butonul DSP .

SMART SOUND MP3 ENHANCER

POWER BASS DSP MODE OFF

• SMART SOUND : Reglează şi stabilizează nivelul volumului, dacă are loc o schimbare dramatică a acestuia, în cazul schimbării unui post sau al trecerii la o altă scenă.

• MP3 ENHANCER : Această funcţie vă ajută să vă îmbunătăţiţi audiţia (de ex., muzică în format mp3). Puteţi îmbunătăţi prin upscaling sunetul fi şierelor MP3 (24 kHz, 8bit) la nivelul sunetului de CD (44,1 kHz, 16bit).

• POWER BASS : Acestă funcţie evidenţiază tonurile joase oferind un bas profund şi puternic.

MODUL SFE (Sound Field Effect)

SFE MODE

Puteţi selecta modul SFE adecvat pentru tipul de muzică ascultat.

Apăsaţi pe butonul SFE MODE .

HALL1

HALL2

JAZZ

CHURCH

ROCK

SFE OFF

Evidenţiază calitatea vocii, pentru a crea impresia unei săli de concert.

Evidenţiază de asemenea calitatea vocii, pentru a crea impresia unei săli de concert, dar la un nivel mai scăzut decât opţiunea HALL1.

Recomandat pentru jazz.

Creează impresia de audiţie dintr-o biserică înaltă.

Recomandat pentru rock.

Selectaţi acest mod pentru o audiţie normală.

50

Română

Modul Dolby Pro Logic II

Puteţi selecta modul audio Dolby Pro

Logic II pe care îl doriţi.

Apăsaţi butonul PL

II

.

Utilizarea butonului TOOLS

În timpul redării diapozitivelor, puteţi utiliza diverse funcţii apăsând butonul

TOOLS .

TOOLS

MUSIC

STEREO

Când ascultaţi muzică, sunetul poate conţine efecte care să creeze impresia unei audiţii la faţa locului.

MOVIE Adaugă realism coloanei sonore a fi lmului.

PROLOG

MATRIX

Veţi avea impresia unui efect multicanal realist, ca atunci când sunt utilizate şase boxe, deşi folosiţi doar boxele din stânga şi din dreapta.

Veţi audia un sunet surround pe mai multe canale.

Selectaţi acest mod pentru a audia doar sunetul emis de boxele frontale laterale şi de subwoofer.

NOTĂ

Atunci când selectaţi modul Dolby Pro Logic II, conectaţi dispozitivul extern la mufele de intrare audio (L şi R) ale produsului. Dacă conectaţi doar una dintre intrări (L sau R), sunetul emis nu va avea efecte surround.

Acest mod este disponibil numai cu semnal audio pe 2 canale.

Redarea unei imagini

G

Redarea unui disc JPEG

1.

2.

3.

4.

Introduceţi un disc cu fi şiere JPEG în sertarul pentru discuri.

Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta opţiunea Photos , apoi apăsaţi pe butonul

ENTER .

Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta folderul pe care doriţi să îl redaţi, apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta fotografi a pe care doriţi să o redaţi, apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

NOTĂ

În modul Ecran complet nu puteţi mări subtitrarea şi imaginea PG.

Tools

Stop Slide Show

Slide Show Speed :

Background Music

Zoom

Rotate

Information

Normal

> Move " Enter ' Return

Stop Slide Show (Oprire redare diapozitive) :

Selectaţi această opţiune dacă doriţi să opriţi redarea diapozitivelor.

Slide Show Speed (Viteză redare diapozitive) : Selectaţi această opţiune dacă doriţi să reglaţi viteza de redare a diapozitivelor.

Background Music (Muzică fundal) : Selectaţi această opţiune dacă doriţi să ascultaţi muzică

în timp ce vizionaţi o imagine.

Zoom : Selectaţi această opţiune dacă doriţi să măriţi imaginea curentă. (Imaginea se poate mări de până la 4 ori)

Rotate (Rotire) : Selectaţi această opţiune dacă doriţi rotirea imaginii. (Imaginea se poate roti în sens orar sau anti-orar.)

Information (Informaţii) : Afi şează informaţii despre imagine, inclusiv numele, dimensiunea etc.

NOTĂ

Pentru a activa funcţia de redare a muzicii în fundal,

în acelaşi folder trebuie să existe fi şiere audio şi MP3.

Totuşi, calitatea sunetului poate fi afectată de rata de biţi a fi şierului MP3, de dimensiunea fotografi ei şi de metoda de codare.

Română

51

Funcţii de bază

Redarea unui dispozitiv de stocare USB

F

Puteţi utiliza conexiunea USB pentru a reda fi şiere

Multimedia (MP3, JPEG, DivX etc.) descărcate de pe un dispozitiv de stocare USB.

1.

2.

3.

Accesaţi meniul principal.

În modul Oprire, conectaţi dispozitivul de stocare

USB la portul USD de pe panoul frontal al aparatului.

Va fi afi şat mesajul „Do you want to access the device?” (Doriţi să accesaţi dispozitivul?).

Apăsaţi pe butonul ◄ ► pentru a selecta opţiunea Yes (Da), apoi apăsaţi pe butonul

ENTER .

4.

Apăsaţi pe butonul ROŞU(A) .

You Tube to enjoy a variety of Internet Services.

CD

USB

USB a Change Device Safely Remove USB d View Devices

"

Enter

5.

6.

Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta

USB, apoi apăsaţi butonul ENTER.

Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta clipurile video, muzica sau fotografi ile dorite, apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

4 -1 .

Apăsaţi pe butonul ALBASTRU(D) .

Please activate [email protected] service to enjoy a variety of Internet Services.

NOTĂ

Trebuie să îndepărtaţi dispozitivul de stocare

USB în siguranţă (realizând funcţia „Safe to remove USB”) pentru a preveni posibilă defectare a memoriei USB. Apăsaţi pe butonul

MENU pentru a accesa meniul principal, apoi selectaţi butonul GALBEN(C) şi apăsaţi butonul

ENTER .

Atunci când CD-ul audio (CD-DA), MP3 şi fi şierele JPEG sunt în modul Oprire, nu puteţi vizualiza imaginea pe întregul ecran atunci când apăsaţi pe butonul

FULL SCREEN

de pe telecomandă.

Dacă introduceţi discul atunci când redaţi fi şiere de pe un dispozitiv de stocare USB, modul dispozitivului se schimbă automat la

„DVD sau CD”.

Pentru a asculta fi şierele dvs. audio cu un sistem de Home Cinema pe 5.1 canale, trebuie să setaţi modul Dolby Pro Logic II la Matrix

(Matrice). (Consultaţi pagina 51)

Audiţia radio

Utilizarea butoanelor de pe telecomandă

1.

2.

Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta FM .

Reglaţi la postul dorit.

Comutare automată 1 :Atunci când apăsaţi butonul

# $

, va fi selectat un post de transmisie presetat.

Comutare automată 2 : Ţineţi apăsat butonul

TUNING/CH ( ) pentru a căuta automat posturi de transmisie active.

Comutare manuală : Apăsaţi butonul TUNING/

CH ( ) pentru a creşte sau descreşte frecvenţa treptat.

Utilizarea butoanelor de pe produs

USB

USB d Home

"

Enter

5

-1

.

Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta

USB, apoi apăsaţi butonul ENTER .

6 -1 .

Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta clipurile video, muzica sau fotografi ile dorite, apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

7.

Pentru redarea formatelor video, muzică sau foto, consultaţi paginile 43~51.

52

Română

1.

2.

Apăsaţi butonul FUNCTION ( ) pentru a selecta

FM .

Selectaţi un post de transmisie.

Comutare automată 1 : Apăsaţi butonul

OPRIRE ( ) pentru a selecta PRESET şi apoi apăsaţi pe butonul

# $

, pentru a selecta postul presetat.

Comutare automată 2 : Apăsaţi butonul

OPRIRE ( ) pentru a selecta MANUAL şi apoi apăsaţi pe butonul

# $

, pentru a căuta automat banda.

Comutare manuală : Apăsaţi butonul

OPRIRE

( ) pentru a selecta

MANUAL şi apoi apăsaţi butonul # $ pentru a comuta pe o frecvenţă mai mare sau mai mică.

Setarea Mono/Stereo

Apăsaţi butonul MO/ST .

După fi ecare apăsare a butonului, sunetul este comutat între STEREO şi MONO .

MO/ST

D

Într-o zonă cu recepţie slabă, selectaţi MONO pentru o transmisie clară, fără interferenţe.

Presetarea posturilor

Exemplu: Presetarea frecvenţei 89.10 FM în memorie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta FM .

Apăsaţi butonul

TUNING/CH (

)

TUNER

MEMORY pentru a selecta canalul presetat

C

<89.10>.

Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY .

Pe afi şaj apare Număr .

Apăsaţi butonul

# $

pentru a selecta numărul de presetare.

Puteţi selecta între 1 şi 15 presetări.

Apăsaţi din nou pe butonul TUNER MEMORY .

Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY

înainte ca NUMBER să dispară de pe afi şaj.

NUMBER dispare de pe afi şaj şi postul este salvat în memorie.

Pentru a preseta un alt post, repetaţi paşii 2-5.

Pentru a comuta pe un post presetat, apăsaţi pe butonul

# $

de pe telecomandă pentru a selecta un canal.

Despre transmisia RDS

Utilizarea sistemului RDS (Radio Data

System) pentru recepţionarea posturilor FM

RDS permite posturilor FM să trimită un semnal suplimentar odată cu semnalele normale de program.

De exemplu, posturile îşi trimit numele, precum şi informaţiile despre tipul de program transmis, cum ar fi sport, muzică etc.

Atunci când comutaţi la un post FM care furnizează servicii RDS, pe afi şaj se aprinde indicatorul RDS.

Descrierea funcţiei RDS

PTY (Tip program) : Afi şează tipul de program transmis

în momentul respectiv.

PS NAME (Nume serviciu program) : Indică numele postului de transmisie şi este format din 8 caractere.

RT (Text radio) : Decodează transmiterea textului de la un post (dacă există) şi este compus din maxim 64 de caractere.

CT (Ora exactă) : Decodează ora exactă de pe frecvenţa FM. Este posibil ca unele posturi să nu transmită informaţii despre PTY, RT sau CT, de aceea informaţiile pot să nu fi e afi şate

întotdeauna.

TA (Anunţuri din trafi c) : TA ON/OFF indică faptul că anunţurile despre trafi c sunt în curs de desfăşurare.

NOTĂ

Este posibil ca sistemul RDS să nu funcţioneze corespunzător dacă postul respectiv nu transmite corespunzător semnalul RDS sau semnalul este prea slab.

Pentru a afi şa semnalele RDS

Puteţi vizualiza semnalele RDS pe care postul le trimite pe afi şaj.

Apăsaţi butonul RDS DISPLAY în timp ce audiaţi un post radio.

RDS DISPLAY

1

După fi ecare apăsare a butonului, afi şajul se modifi că pentru a vă indica următoarele informaţii: PS NAME RT CT

Frequency

PS (Serviciu program)

RT

(Text radio)

În timpul căutării, pe afi şaj apare

“<PS>, după care sunt afi şate numele posturilor. Pe afi şaj apare <NO PS> dacă nu este trimis niciun semnal.

în timpul căutării, pe ecran apare <RT>

, iar apoi mesajele text trimise de postul respectiv. Pe afi şaj apare <NO RT> dacă nu este trimis niciun semnal.

Frequency

(Frecvenţă)

Frecvenţa postului (serviciu non-RDS)

Despre caracterele de pe afi şaj

Când afi şajul indică semnale PS sau RT sunt utilizate următoarele caractere.

Fereastra afi şajului nu poate face distincţia între majuscule şi minuscule, utilizând întotdeauna majuscule.

Fereastra afi şajului nu poate afi şa diacriticele, astfel

<A,> poate să redea sunetele <A, A, A, A, A şi A.>.>

Română

53

Funcţii de bază

Indicaţia PTY (Tipul programului) şi funcţia

PTY-SEARCH (Căutare tip program)

Unul dintre avantajele serviciului RDS este că puteţi localiza un anumit gen de program din canalele presetate, specifi când codurile PTY.

Pentru a căuta un program cu ajutorul

codurilor PTY

Înainte de a începe!

Funcţia PTY Search (Căutare tip program) se aplică doar la posturile presetate.

Pentru a întrerupe procesul de căutare, apăsaţi butonul PTY SEARCH .

Există o limită de timp atunci când efectuaţi următorii paşi.

Dacă setarea este anulată înainte de fi nalizare, iniţializaţi din nou operaţia de la pasul 1.

Atunci când utilizaţi butoanele de pe telecomanda principală, asiguraţi-vă că aţi selectat postul FM cu autorul telecomenzii principale.

Utilizarea unui iPod

Puteţi asculta muzică şi viziona fi şiere video de la un iPod prin intermediul aparatului.

iPod iPod

Ascultarea muzicii

Puteţi reda fi şierele muzicale stocate pe iPod, conectând iPod-ul la aparat.

Please activate [email protected] service to enjoy a variety of Internet Services.

RDS DISPLAY

PTY-

PTY SEARCH

TA

PTY+

MEMU

No disc

No Disc a Change Device d View Devices s Enter

1.

Apăsaţi butonul PTY SEARCH în timp ce audiaţi un post FM.

2.

Apăsaţi pe PTY sau pe PTY+ până când pe afi şaj apare codul dorit.

Pe afi şaj apar codurile PTY descrise în dreapta.

3.

Apăsaţi din nou pe butonul PTY SEARCH , cât timp codul PTY selectat la pasul anterior rămâne pe afi şaj.

Aparatul caută 15 posturi FM presetate,

întrerupe operaţia când găseşte un post selectat de dvs. şi comută pe postul respectiv.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Cuplaţi conectorul suportului pentru iPod la mufa iPod din panoul din spate al produsului.

Puneţi iPod-ul în suportul corespunzător furnizat.

• iPod-ul porneşte automat.

Pe ecranul TV va apărea mesajul „iPod”.

Apăsaţi butonul ROŞU(A) .

Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta iPod şi apoi apăsaţi butonul ENTER .

Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta opţiunea

Music , apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

Selectaţi fi şierul muzical pentru redare.

- Puteţi utiliza telecomanda sau aparatul pentru a controla funcţii de redare simple, cum sunt:

REDARE, PAUZĂ, OPRIRE

#

/

$

,

/

ŞI REPEAT . Consultaţi pagina 15.

54

Română

NOTĂ

Reglaţi volumul la un nivel moderat înainte de a conecta iPod-ul şi aparatul.

Când aparatul este pornit şi conectaţi un iPod, unitatea va încărca acumulatorul iPod-ului.

Cuplaţi conectorul suportului cu eticheta

“SAMSUNG” în sus.

“Made for iPod” desemnează un accesoriu electronic conceput special pentru conectarea la iPod şi certifi cat de dezvoltator ca fi ind în conformitate cu

 standardele de performanţă Apple.

“Works with iPhone” desemnează un accesoriu electronic conceput special pentru conectarea la iPhone şi certifi cat de dezvoltator ca fi ind în conformitate cu standardele de performanţă Apple.

Categorii de muzică iPod

Vor fi afi şate informaţii cu privire la fi şier precum numele artistului, numele albumului, titlul şi genul muzicii în funcţie de informaţiile ID3 Tag ataşate fi şierului respectiv.

Now

Playing

Artist

Redă un fi şier redat recent sau se deplasează la ecranul de redare al fi şierului curent.

Pentru redarea în funcţie de artist.

Vizionarea unui fi lm

Puteţi reda fi şierele video stocate pe iPod, conectând iPod-ul la aparat.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Cuplaţi conectorul suportului pentru iPod la mufa iPod din panoul din spate al produsului.

Pe ecranul iPod-ului, selectaţi Settings >

Videos şi setaţi opţiunea TV Out şi TV signal.

Puneţi iPod-ul în suportul corespunzător furnizat.

Pe ecranul TV va apărea mesajul „iPod”.

Apăsaţi butonul ROŞU(A) .

Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea iPod , apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta opţiunea

Videos , apoi apăsaţi pe butonul ENTER .

Selectaţi fi şierul video pentru redare.

- Puteţi utiliza telecomanda sau aparatul pentru a controla funcţii de redare simple, cum sunt: Redare, Pauză, Oprire )

#

/

$ şi

/

. (Consultaţi pagina 15.)

Modele de iPod care pot fi utilizate cu acest produs

Songs

Playlist

Album

Generic

Pentru redarea în ordine alfabetică sau numerică

Pentru redarea în funcţie de lista de redare.

Pentru redarea în funcţie de album.

Pentru redarea în funcţie de gen.

Composers

Pentru redarea în funcţie de compozitor.

NOTĂ

Lista de categorii poate diferi în funcţie de modelul iPod-ului.

Ce este un ID 3 Tag?

Acesta desemnează elementele ataşate unui fi şier MP3 pentru a păstra informaţii relevante cu privire la acesta, precum titlul, artistul, albumul, anul, genul şu un câmp pentru comentarii.

iPod nano generaţia 3

(video) iPod touch generaţia 1 iPod classic iPod generaţia 5n

(video) iPod touch generaţia 2 iPhone iPod nano generaţia 4

(video) iPhone 3G

NOTĂ

Pentru a viziona fi şiere video de pe iPod, trebuie să conectaţi ieşirea VIDEO (Composite) la TV (consultaţi pagina 23).

Dacă doriţi să vizionaţi un fi şier video de pe iPod prin intermediul ieşirii VIDEO, setaţi funcţia Anynet+(HDMI-

CEC) la off (dezactivat).

Pe ecranul televizorului nu va apărea decât ecranul de

 redare. Consultaţi celelalte ecrane pe iPod.

Dacă iPod-ul conectat nu acceptă redarea video, când selectaţi meniul Video este afi şat mesajul “Cannot play video fi les saved on this iPod (Nu pot fi redare fi şierele

 video salvate pe acest iPod)”.

Apple nu îşi asumă responsabilitatea pentru funcţionarea acestui dispozitiv sau conformitatea lui cu standardele de siguranţă.

Română

55

Servicii de reţea

Puteţi accesa diverse servicii de reţea, precum

[email protected] sau BD-LIVE, conectând aparatul la reţea.

Citiţi următoarele instrucţiuni înainte de a utiliza serviciile de reţea.

1.

Conectaţi aparatul la reţea.

Consultaţi paginile 25~26)

2.

Confi guraţi setările reţelei.

(Consultaţi paginile 37~40)

4.

După ce aţi semnat acordul de service, serviciul [email protected] începe actualizarea.

Aceasta durează câteva minute. La fi nalizarea actualizării, va fi afi şat ecranul meniului [email protected]

Prezentare generală [email protected]

1 2

Recommended

Contents 1 Contents 2 Contents 3 Contents 4

Utilizarea [email protected]

Conectaţi aparatul la reţea pentru a descărca diverse aplicaţii, cu plată sau gratuite. [email protected] vă oferă acces la conţinuturi şi servicii utile şi distractive, de pe Web, direct pe aparatul dvs.

Vă puteţi bucura de aplicaţii precum ştiri, prognoze meteo, evoluţii bursiere, jocuri, fi lme şi muzică.

INTERNET @

Puteţi activa această funcţie şi prin apăsarea butonului [email protected] de pe telecomandă.

6

Noţiuni introductive [email protected]

1.

Accesaţi meniul principal.

2.

You Tube to enjoy a variety of Internet Services.

No Disc a Change Device d View Devices

"

Enter

Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a selecta

[email protected] şi apoi apăsaţi pe butonul

ENTER .

3.

În ecranul principal al serviciului [email protected], veţi putea vedea ecranul de solicitare a acordului de utilizare a serviciului. Trebuie să fi ţi de acord cu termenii şi condiţiile serviciului

înainte de a putea utiliza [email protected] TV.

56

Română

Samsung AppS Settings a

Login b

Mark as Favorite d

Sort by

'

Return

5

My Applications

Contents 1 Contents 2 Contents 3

4 by Date 1/3

1

Commercial (Comercial) : Afi şează ghidul

[email protected], informaţii despre produs şi o introducere a aplicaţiilor noi.

2

Recommenced (Recomandări) : Afi şează conţinuturile recomandate de Samsung.

3

My Application (Aplicaţiile mele) : Afi şează galeria personală, pe care o puteţi completa sau şterge.

4

Navigation Help (Asistenţă navigare) : Afi şează butoanele de pe telecomandă care sunt disponibile.

• ROŞU(A) : Pentru a vă conecta la

[email protected]

• VERDE(B) : Pentru a marca aplicaţia ca favorită.

• ALBASTRU(D) : Pentru a aranja aplicaţiile.

• Return : Pentru a reveni la meniul anterior.

5

Settings (Setări) : Puteţi confi gura sistemul, crea conturi etc.

6

Samsung AppS :Puteţi descărca diverse aplicaţii, plătite sau gratuite.

3

Utilizarea tastaturii

Cu ajutorul telecomenzii, puteţi utiliza tastatura de pe ecran pentru a introduce text în diverse aplicaţii Internet şi TV.

Apăsarea butonului FULL SCREEN de pe telecomandă atunci când se utilizează tastatura de pe ecran vă permite schimbarea câmpurilor de text pentru a introduce litere minuscule, majuscule, cifre sau pictograme.

1

4

7

ghi pqrs

Input Mode

8

0

2

5

abc jkl tuv a A 1

3

6

9

def mno wxyz

Delete

De exemplu, iată cum puteţi căuta o adresă în

Google Maps:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Apăsaţi pe butonul ENTER de pe telecomandă în dreptul pictogramei Google

Maps din [email protected]

Apăsaţi pe butonul VERDE(B ) pentru a utiliza funcţia CĂUTARE .

Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a vă deplasa la fereastra „SEARCH or address”.

Apăsaţi pe butonul ENTER pentru a utiliza funcţia de căutare sau introducere adresă.

De exemplu, să presupunem că doriţi să introduceţi adresa „105 Challenger Rd.,

Ridgefi eld Park NJ”.

Apăsaţi de două ori pe butonul FULL

SCREEN de pe telecomandă pentru a schimba modul de introducere de la litere minuscule la cifre.

7.

8.

Apăsaţi „1”, „0”, „5”.

Apăsaţi pe butonul GALBEN(C) de pe telecomandă pentru a introduce un spaţiu liber.

9.

Apăsaţi de trei ori pe butonul FULL SCREEN de pe telecomandă pentru a schimba modul de introducere de la cifre la litere majuscule.

10.

Apăsaţi de 3 ori pe butonul „ 2 ” de pe telecomandă pentru a introduce litera C .

11.

Apăsaţi de trei ori pe butonul FULL SCREEN de pe telecomandă pentru a schimba modul de introducere de la litere majuscule la litere minuscule.

12.

Apăsaţi butoanele de pe telecomandă pentru a introduce restul adresei, „Challenger Rd.,

Ridgefi eld Park NJ”.

13.

Apăsaţi pe butonul ENTER .

14.

Harta şi adresa vor apărea pe ecran.

NOTĂ

Samsung Electronics nu este responsabilă pentru întreruperi ale serviciului [email protected], cauzate, din orice motiv, de către furnizorul de servicii.

Serviciul [email protected] are scopul de a descărca şi procesa date prin Internet, pentru ca dvs. să puteaţi accesa conţinuturi pe ecranul televizorului.

Dacă conexiunea la internet este instabilă, serviciul poate fi întârziat sau întrerupt.

Mai mult, aparatul se poate opri în mod automat.

Dacă acesta este cazul verifi caţi conexiunea la

Internet şi încercaţi din nou.

Este posibil ca serviciul de aplicaţii să fi e oferit doar în limba engleză, iar conţinuturile disponibile să difere, în funcţie de zona în care vă afl aţi.

Pentru mai multe informaţii despre serviciul

[email protected], accesaţi site-ul Web al furnizorului dvs. de servicii.

Serviciile prestate pot face obiectul schimbărilor, în funcţie de furnizorul serviciului

[email protected]

Conţinutul serviciului [email protected] poate diferi,

în funcţie de versiunea de fi rmware.

Un conţinut DivX gratuit, protejat la copiere, poate fi redat numai cu ajutorul cablului HDMI.

Dacă aţi conectat player-ul la televizor cu ajutorul cablurilor Component sau video, semnalul video DivX nu poate fi emis sau este emis unul dintre mesajele “Connect with a

HDMI cable to play this fi le. (Conectaţi cu un cablu HDMI pentru a reda acest fi şier.)” sau

“Cannot play current fi le (Fişierul curent nu poate fi redat)”.

Română

57

Servicii de reţea

Conectare cont

Pentru o experienţă mai plăcută în compania aplicaţiilor, înregistraţi-vă şi apoi conectaţi-vă la contul dvs.

Pentru aceasta, trebuie să creaţi un cont.(Pentru instrucţiuni cu privire la crearea unui cont, consultaţi secţiunea [email protected] ID (ID [email protected]

TV) de pe această pagină)

1.

Apăsaţi butoanele ▲▼◄ ► pentru a selecta aplicaţia dorită, apoi apăsaţi butonul

ROŞU(A ).

Confi gurare sistem

Resetare

Resetează setările [email protected] la valorile din fabrică.

NOTĂ

Dacă aţi uitat parola, ţineţi apăsat pentru mai mult de 5 secunde butonul OPRIRE (

) de pe panoul frontal al produslui, fără niciun disc în aparat.

User Account :

Password :

Login adgim

'

Cancel

2.

Introduceţi contul de utilizator şi parola.

Setări

Puteţi crea ID-uri şi confi gura setările [email protected] din acest ecran.

Settings

System setup

[email protected] ID

Service Manager

Properties

Change the Service Lock password

Reset

ID [email protected]

Utilizaţi acest meniu pentru a crea sau a şterge un cont şi a introduce sau şterge informaţii despre cont.

Puteţi controla contul, inclusiv informaţiile conturilor de pe site-urile de conţinut.

Acest cont este numai pentru Internet şi TV.

Creare

Creaţi un cont şi adăugaţi aplicaţiile dorite.

NOTĂ

Numele acestui cont trebuie să aibă o lungime cuprinsă între 1 şi 8 caractere.

Puteţi înregistra maxim 10 nume de conturi de utilizator.

Manager

Service Site : Înregistraţi informaţiile de conectare pentru site-uri de servicii.

Change Password contului.

:Schimbaţi parola

Delete : Ştergeţi contul.

' Cancel

58

Română

Manager servicii

Ştergeţi şi blocaţi aplicaţiile instalate pe [email protected]

TV.

Blocare

Blocaţi aplicaţia. Accesarea unei aplicaţii blocate necesită introducerea parolei.

Ştergere

Ştergeţi aplicaţia.

Utilizarea butoanelor colorate pentru aplicaţiile Samsung.

Roşu(A) (Conectare) : Pentru a vă conecta la serviciul Internet.

VERDE(B) (Vizualizare pictograme mari) :

Pentru a schimba modul de vizualizare.

ALBASTRU(D) (Sortare după) : Pentru a sorta aplicaţiile după cele mai cunoscute, cele mai multe descărcări, cele mai recente sau nume.

Proprietăţi

Afi şaţi informaţii despre [email protected] Utilizaţi opţiunea Verifi care viteză conexiune reţea pentru a verifi ca viteza conexiunii la reţea,

Serviciile [email protected] disponibile

- YouTube : Puteţi viziona fi şiere video transmise de YouTube.

NOTĂ

Serviciile Internet disponibile pot fi adăugate sau şterse.

Samsung AppS

Sunt disponibile diverse aplicaţii, organizate în diferite categorii. Unele aplicaţii percep un tarif pentru descărcare.

Samsung AppS

What's New!

Video

Sports

Lifestyle

Games

Infomation

Other

My Applications

Help

Video

Featured Most downloaded Most recent

YouTube

TV store Test User002

1/1

Name

Free a Login b d Sort By

'

Return

Aplicaţiile mele

Afi şează lista de aplicaţii.

Ajutor

Dacă aveţi întrebări cu privire la serviciul

[email protected], citiţi mai întâi această secţiune.

Dacă nu găsiţi niciun sfat util, accesaţi site-ul

Web de asistenţă.

Română

59

Servicii de reţea

BD-LIVE™

După ce aparatul este conectat la reţea, puteţi acces diverse servicii care au ca obiect fi lmele, cu ajutorul unui disc compatibil BD-LIVE.

1.

Verifi caţi spaţiul de memorie rămas.

Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu liber pentru a permite serviciile

BD-LIVE.

2.

Introduceţi un disc Blu-ray care acceptă BD-LIVE.

3.

Selectaţi unul din conţinuturile de servicii BD-LIVE furnizate de producătorul discului.

NOTĂ

Modul în care utilizaţi BD-LIVE şi conţinuturile furnizate diferă în funcţie de producătorul discului.

Notifi care pentru actualizarea software

Atunci când este conectat la reţea, aparatul vă va notifi ca cu privire la eventualele versiuni noi de software, printr-un mesaj pop-up.

1.

Porniţi aparatul.

2.

Din meniul Software Upgrade, activaţi opţiunea Auto

Upgrade Notifi cation . (Consultaţi pagina 42)

Dacă există o nouă versiune de software, aparatul vă va notifi ca prin intermediul unui mesaj pop-up.

3.

4.

Pentru a actualiza versiunea de fi rmware, selectaţi opţiunea Yes (Da).

Aparatul se va opri în mod automat, după care va reporni.

(Nu îi porniţi niciodată manual.)

Va apărea fereastra pop-up care indică După fi nalizarea actualizării, aparatul se va opri automat.

5.

Apăsaţi pe butonul POWER pentru a porni aparatul.

NOTĂ

Actualizarea se va fi naliza după ce aparatul se va opri din funcţionare, după repornire. Apăsaţi pe

 butonul POWER pentru a porni aparatul actualizat.

Nu porniţi sau opriţi manual aparatul în timpul procesului de actualizare.

Samsung Electronics nu este responsabilă de defecţiunile aparatului cauzate de o conexiune instabilă la Internet sau de neglijenţa consumatorilor pe durata actualizării de software.

60

Română

Utilizarea funcţiei AllShare

Funcţia AllShare vă permite redarea muzicii, a clipurilor video şi a fi şierelor de tipul fotografi ilor afl ate pe PC, cu ajutorul aparatului.

Pentru a utiliza funcţia AllShare, trebuie să conectaţi aparatul la PC prin intermediul reţelei

(consultaţi paginile 25~26) şi să instalaţi pe PC programul SAMSUNG PC Share Manager.

1.

2.

Accesaţi site-ul Web al Samsung, la adresa www.samsung.com.

Descărcaţi programul SAMSUNG PC Share

Manager şi instalaţi-l pe PC.

3.

4.

5.

După instalare, veţi putea vedea pictograma programului SAMSUNG PC Share Manager pe desktop.

Faceţi dublu-clic pe pictogramă pentru a porni aplicaţia.

Selectaţi un folder pe care doriţi să îi partajaţi,

în panoul My Computer, iar apoi faceţi clic pe pictograma de activare a partajării de fi şiere

Share Folder Enabled icon ( ).

(Pentru a elimina un folder partajat Selectaţi un folder pe care doriţi să îi eliminaţi din lista de foldere partajate, iar apoi faceţi clic pe pictograma de dezactivare a partajării de fi şiere Share Folder Disabled icon ( ).)

Pentru a aplica starea actualizată de partajare, faceţi clic pe pictograma de actualizare Set

Change State icon ( ).

6.

Pentru a permite aparatului să localizeze un server PC, faceţi clic pe opţiunea Share din bara de meniu.

Faceţi clic pe opţiunea Set Device Policy şi apoi faceţi clic pe Accept .

SAMSUNG PC Share Manager

File Share Server Help

Set Device Policy

My Computer

C: Document and settings Admin

Folder 1 File

Folder 2

Folder 3

File

File

OK

Shared Folder

Deny

Server : PC Share Manager

Delete Selected Item

Accept

Cancel

7.

Faceţi clic pe pictograma Setare schimbare stare ( ) şi accesaţi meniul principal al aparatului.

8.

Pentru a selecta un dispozitiv, utilizaţi butonul

ROŞU(A) sau ALBASTRU(D) pentru a selecta un fi şier pentru redare.

(Pentru redarea formatelor video, muzică sau foto, consultaţi paginile 43~51.)

You Tube to enjoy a variety of Internet Services.

Prezentarea generală a programului

1

SAMSUNG PC Share Manager

File Share Server Help

2 3 4 5

My Computer

C: Document and settings Admin

Shared Folder

Folder 1

6

Server : PC Share Manager

C: Document and settin..

Folder 1

Folder 2

Folder 3

File

File

File

No Disc a Change Device d View Devices

"

Enter

NOTĂ

În funcţie de performanţele modemului sau routerului extern, semnalul HD poate fi redat necorespunzător.

Dacă sistemul dvs. utilizează un paravan de protecţie, aparatul dvs. este posibil să nu localizeze PC-ul pe ecranul televizorului.

Funcţia AllShare nu acceptă următoarele funcţii:

- Funcţiile de Background Music (Muzică de fundal) şi Background Music Setting (Setare muzică fundal).

- Sortarea fi şierelor în funcţie de preferinţe, în folderele pentru fotografi i, muzică şi fi lme.

- Funcţia Change Group (Schimbare funcţie).

- Funcţia Safe Remove (Eliminare în siguranţă).

Metoda de sortare poate diferi, depinzând de funcţia serverului.

Operaţiunile de căutare şi omitere pot diferi, depinzând de funcţia serverului.

În timpul redării video, durata de redare nu va fi afi şată.

Pentru a utiliza funcţia AllShare, asiguraţi-vă că aparatul şi PC-ul sunt în aceeaşi sub-reţea,

8 7

1

Bară de meniu

2

3

4

5

Share Folder Enabled icon : Utilizaţi această funcţie dacă doriţi să selectaţi un folder de pe

PC, pentru a-l partaja.

Share Folder Disabled icon : Utilizaţi această opţiune dacă doriţi să dezactivaţi partajarea fi şierelor.

Refresh icon : Utilizaţi această opţiune dacă doriţi să reîmprospătaţi lista de foldere şi fi şiere din My Computer.

Update icon : Selectaţi un folder pentru partajare şi nu uitaţi să apăsaţi pe acest buton.

Starea de actualixzare va fi aplicată serverului.

6

Server : Afi şează numele serverului de partajare.

7

8

Shared Folder : Afi şează o listă cu folderele partajate.

My Computer : Afi şează o listă a folderelor şi fi şierelor de pe PC.

Română

61

Informaţii suplimentare

Depanare

Consultaţi tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcţionează corespunzător. Dacă problema nu apare mai jos au dacă instrucţiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriţi aparatul, scoateţi cablul de alimentare şi contactaţi cel mai apropiat dealer autorizat sau centru de service Samsung Electronics.

Simptom Verifi care/Soluţie

Nu pot scoate discul din aparat.

iPod-ul nu poate fi conectat.

Redarea nu este iniţializată.

Redarea nu este iniţializată imediat după apăsarea butonului

Redare/Pauză.

Nu este emis sunet.

• Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?

• Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.

• Verifi caţi starea conectorului iPod-ului şi a suportului de conectare.

• Menţineţi versiunea de software a iPod-ului actualizată.

• Verifi caţi numărul de regiune al discului BD/DVD.

Este posibil ca discurile BD/DVD achiziţionate în alte ţări să nu poată fi redate.

• Discurile CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest produs.

• Asiguraţi-vă că nivelul de evaluare este corect.

• Utilizaţi un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafaţa de citire?

• Curăţaţi discul cu o cârpă.

Sunetul se aude de la câteva boxe, nu de la toate şase.

Nu a fost activat sistemul de sunet surround Dolby Digital 5.1

CH.

Telecomanda nu funcţionează.

• Discul se roteşte, dar nu apare imaginea.

• Calitatea imaginii este slabă, iar imaginea tremură.

Limba de dublaj şi subtitrările nu funcţionează.

Ecranul Menu (Meniu) nu apare, nici măcar după selectarea funcţiei meniului.

• În timpul redării rapide, a redării lente şi a redării secvenţiale nu se aude sunet.

• Aţi conectat corespunzător boxele? Aţi personalizat corect confi guraţia boxelor?

• Discul este grav deteriorat?

• Pentru unele discuri BD/DVD, sunetul este emis numai din boxele faţă.

• Verifi caţi dacă boxele sunt conectate corespunzător.

• Reglaţi volumul.

• Atunci când ascultaţi un CD audio, radio sau TV, sunetul este transmis doar

Selectaţi "PRO LOGIC II" apăsând butonul g PL (Dolby Pro Logic II) al telecomenzii pentru a utiliza toate cele şase boxe.

• Există un marcaj "Dolby Digital 5.1 CH" pe disc? Sistemul de sunet Dolby Digital 5.1 CH este activat doar dacă discul este înregistrat pe un sistem de sunet de 5.1 canale.

• Limba de dublaj este setată corespunzător la Dolby Digital 5.1-CH în afi şajul de informaţii?

• Telecomanda se afl ă în raza de acoperire, în ceea ce priveşte unghiul şi distanţa de manevrare?

• S-au consumat bateriile?

• Aţi selectat corespunzător funcţiile de mod (TV/BD) ale telecomenzii (TV sau

BD) ?

• Aţi pornit televizorul?

• Aţi conectat corespunzător cablurile video?

• Discul este murdar sau deteriorat?

• Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.

• Limba de dublaj şi subtitrările nu funcţionează pe discurile care nu conţin limbile respective.

• Utilizaţi un disc care nu conţine meniuri?

62

Română

Simptom

Raportul dimensiunilor nu poate fi modifi cat.

• Aparatul nu funcţionează.

(Exemplu : Aparatul se închide sau se aude un zgomot ciudat.)

• Aparatul nu funcţionează normal.

Aţi uitat parola pentru nivelul de evaluare.

Verifi care/Soluţie

• Puteţi reda discuri BD/DVD de 16:9 în modurile 16:9 Wide, 4:3 Letter Box sau

4:3 Pan Scan, dar discurile BD/DVD de 4:3 nu pot fi vizionate decât la o rata de

4:3. Consultaţi eticheta discului Blu-ray şi selectaţi apoi funcţia corespunzătoare.

• Opriţi alimentare, apoi ţineţi apăsat butonul OPRIRE ( ) de pe produs pentru mai mult de 5 secunde, fără niciun disc introdus.

- Utilizarea funcţiei RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate

Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.

• Fără niciun disc introdus, ţineţi apăsat butonul OPRIRE ( ) de pe produs pentru mai mult de 5 secunde. Pe afi şaj apare INIT (Iniţial), iar setările vor reveni la valorile prestabilite.

Apoi apăsaţi pe butonul POWER .

- Utilizarea funcţiei RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate.

Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar

Nu se pot recepţiona transmisiunile radio.

Nu este emis niciun sunet, când semnalul audio TV este direcţionat prin aparat.

• Aţi conectat corespunzător antena?

• Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalaţi o antenă FM externă

într-o zonă cu recepţie bună.

• Dacă apăsaţi butonul DESCHIDERE/ÎNCHIDERE ( ) în timp ce ascultaţi sunetul de la televizor utilizând funcţiile D.IN sau AUX, funcţiile BD/DVD sunt activate şi acest lucru duce la oprirea sunetului de la televizor.

Pe ecran apare mesajul "Not

Available" (Nu este disponibil).

Dacă semnalul HDMI de ieşire este setat la o rezoluţie care nu este acceptată de televizorul dvs. (de ex.,

1080p), nu veţi putea viziona imaginea pe televizor.

• Funcţia sau acţiunea nu poate fi efectuată în acest moment deoarece:

1. Este restricţionată de software-ul discului BD/DVD.

2. Software-ul discului BD/DVD nu acceptă funcţia respectivă (de ex., unghiuri)

3. Funcţia nu este disponibilă în acel moment.

4. Aţi solicitat un titlu sau număr de capitol sau un cod temporar afl at în afara intervalului existent.

• Ţineţi apăsat butonul OPRIRE ( ) de pe panoul frontal al produsului pentru mai mult de 5 secunde, fără niciun disc introdus. Toate setările vor reveni la cele din fabrică.

• Când reveniţi la setările prestabilite din fabrică, toate datele utilizatorului stocate în datele BD vor fi şterse.

Nu există semnal de ieşire HDMI. • Verifi caţi conexiunea dintre televizor şi mufa HDMI a produsului.

• Verifi caţi dacă televizorul dvs. acceptă rezoluţie de intrare HDMI 576p(480p)/

720p/1080i/1080p.

Imagine HDMI anormală. • Dacă pe ecran apar imagini aleatorii, înseamnă că televizorul nu acceptă HDCP

(High-bandwidth Digital Content Protection).

Română

63

Informaţii suplimentare

Simptom

Funcţia PC Share Manager

Verifi care/Soluţie

Pot vedea folderele partajate prin programul PC Share Manager, dar nu pot vedea fi şierele.

Funcţia AllShare

Semnalul video este redat intermitent.

• Sunt afi şate doar fi şierele de tipul imaginilor, muzicii şi fi lmelor.

Conexiunea AllShare dintre televizor şi PC este instabilă.

• Verifi caţi stabilitatea reţelei.

• Verifi caţi conexiunea cablului de reţea şi dacă reţeaua nu este cumva supraîncărcată.

• Conexiunea wireless dintre server şi aparat este instabilă. Verifi caţi conexiunea.

• Adresele IP din aceeaşi sub-reţea trebuie să fi e unice. Altfel, pot rezulta instabilităţi ale conexiunii.

• Verifi caţi dacă nu cumva este activat un paravan de protecţie. Dacă acesta este cazul, dezactivaţi paravanul respectiv.

BD-LIVE

Nu mă pot conecta la serverul

BD-LIVE.

Atunci când utilizez serviciul BD-

LIVE, apare o eroare.

• Verifi caţi succesul conexiunii, utilizând meniul Network Test (Test reţea).

(Consultaţi pagina 40)

• Verifi caţi dacă dispozitivul de memorie USB este conectat sau nu la aparat.

• Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu liber pentru a permite serviciile BD-LIVE.

Puteţi verifi ca spaţiul de memorie disponibil în secţiunea BD Data

Management (Gestionare date BD). (Consultaţi pagina 35)

• Verifi caţi dacă meniul BD-LIVE Internet Connection (Conexiune Internet BD-

LIVE) este setat la Allow (All) (Se permit (Toate)).

• Dacă nicio variantă de mai sus nu funcţionează, contactaţi furnizorul conţinuturilor sau realizaţi trecerea la cel mai recent fi rmware.

• Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu liber pentru a permite serviciile BD-LIVE.

Puteţi verifi ca spaţiul de memorie disponibil în secţiunea BD Data Management

(Gestionare date BD). (Consultaţi pagina 35)

NOTĂ

Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele utilizatorilor stocate în datele BD vor fi şterse.

64

Română

Specifi caţii

Generale

Tuner FM

Disc

Ieşire video

Video/Audio

Amplificator

Boxă

Greutate 3,8 kg

Dimensiuni 430 (L) x 60 (Î) x 331 (l) mm

Interval temperatură de funcţionare între +5°C şi +35°C

Interval umiditate de funcţionare între 10 % şi 75 %

Raport semnal/zgomot

Sensibilitate utilizabilă

Distorsiune armonică totală

BD (Disc Blu-ray)

DVD (Digital Versatile Disc)

CD : 12cm (COMPACT DISC)

70 dB

10 dB

0.5 %

Viteză de citire: 4,917m/sec

Viteză de citire: 3,49 ~ 4,06 m/sec.

Timp de redare aprox. (disc cu o singură faţă şi un singur strat): 135 min.

Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec.

Timp maxim de redare: 74 min.

CD : 8cm (COMPACT DISC)

Video Composite

Video Component

Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec.

Timp maxim de redare: 20 min.

1 canal : 1.0 Vp-p (75 Ω)

Disc Blu-ray : 576i(480i) DVD : 576i(480i)

Y : 1.0 Vp-p (75 Ω)

Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω)

Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω)

Disc Blu-ray : 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i)

DVD : 576p(480p), 576i(480i)

HDMI

Ieşire boxe frontale

Ieşire boxă centrală

Ieşire boxă surround

Ieşire subwoofer

Răspuns în frecvenţă

Raport S/N

Separarea canalelor

Sensibilitate intrare

Sistem boxe

Impedanţă

Interval frecvenţă

Nivel presiune sunet la ieşire

Intrare estimată

Intrare maximă

Dimensiuni (L x Î x l)

1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)

Semnal audio pe mai multe canale PCM, semnal audio Bitstream, semnal audio PCM

165W x 2(3Ω)

170W(3Ω)

165W x 2(3Ω)

170W(3Ω)

Intrare analog 20Hz~20kHz(±3dB)

Intrare digitală 20Hz~44kHz (±3dB)

70 dB

60 dB

(AUX) 500mV

Sistem boxe pe 5.1 canale

Faţă

3 Ω

Surround

3 Ω

Centru Subwoofer

3 Ω 3 Ω

140Hz ~ 20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 40Hz ~ 160Hz

87dB/W/M 87dB/W/M 87dB/W/M 88dB/W/M

165W

330W

165W

330W

170W

340W

170W

340W

Faţă : 90 x 334,5 x 68,5 mm (Suport: stativ : 109 x 98 mm)

Surround : 90 x 141,5 x 68,5 mm

Centru : 360 x 74,5 x 68,5 mm

Subwoofer: 168 x 350 x 295 mm

Greutate

Faţă : 0,84 kg, Surround : 0,58 kg

Centru : 0,58 kg, Subwoofer: 4,5 kg

*: Specifi caţie nominală

- Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifi ca specifi caţiile fără înştiinţare.

- Greutatea şi dimensiunile sunt aproximative.

- Designul şi specifi caţiile pot fi modifi cate fără preaviz.

- Pentru alimentarea cu energie electrică şi consumul de energie, consultaţi eticheta ataşată pe produs.

Română

65

Contactaţi centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveţi întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactaţi centrul Samsung pentru asistenţă clienţi.

Area

`

North America

Canada

Mexico

Contact Center

Web Site

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

U.S.A

`

Latin America

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

Argentine www.samsung.com

Brazil

Chile

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

www.samsung.com

Nicaragua

Honduras

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Jamaica

Panama

00-1800-5077267 www.samsung.com

800-7919267 www.samsung.com

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

Puerto Rico 1-800-682-3180

Rep. Dominica 1-800-751-2676

Trinidad &

Tobago

Venezuela

Colombia

`

Europe

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

0-800-100-5303

01-8000112112 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

Austria

0810 - SAMSUNG

(7267864, € 0.07/min) www.samsung.com

Belgium 02-201-24-18 www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)

Czech

Denmark

800 - SAMSUNG

(800-726786)

70 70 19 70 www.samsung.com

www.samsung.com

Finland

France

Germany

Hungary

Italia

Luxemburg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Slovakia

030 - 6227 515

01 48 63 00 00

01805 - SAMSUNG

(726-7864 € 0,14/Min) www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

261 03 710

0900-SAMSUNG

(0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815-56 480 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

0 801 1SAMSUNG (172678)

022-607-93-33 www.samsung.com

80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

0800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

Spain

Sweden

U.K

Eire

902 - 1 - SAMSUNG

(902 172 678) www.samsung.com

0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com

0845 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com

0818 717100 www.samsung.com

Area

Switzerland

Lithuania

Latvia

Estonia

`

CIS

Russia

Georgia

Armenia

Azerbaijan

Kazakhstan

Uzbekistan

Kyrgyzstan

Tadjikistan

Ukraine

Contact Center

8-800-77777

8000-7267

800-7267

8-800-555-55-55

8-800-555-555

0-800-05-555

088-55-55-555

00-800-500-55-500

0-800-502-000

0848 - SAMSUNG (7267864,

CHF 0.08/min)

8-10-800-500-55-500

8-10-800-500-55-500

8-10-800-500-55-500

Web Site www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/ (French) www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru

Belarus

Moldova

`

Asia Pacifi c

Australia

810-800-500-55-500

00-800-500-55-500

1300 362 603 www.samsung.com

New Zealand 0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com

China

400-810-5858

010-6475 1880 www.samsung.com

Hong Kong (852) 3698-4698 www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk_en/

India

Indonesia

Japan

Malaysia

3030 8282

1800 110011

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888

021-5699-7777

0120-327-527

1800-88-9999 www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

Philippines

Singapore

1-800-10-SAMSUNG

(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG

(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG

(726-7864)

02-5805777 www.samsung.com

1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

Thailand

1800-29-3232

02-689-3232

0800-329-999 Taiwan

Vietnam 1 800 588 889

`

Middle East & Africa www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

Turkey

South Africa

U.A.E

Bahrain

Jordan

444 77 11 www.samsung.com

0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

800-SAMSUNG (726-7864)

8000-4726 www.samsung.com

800-22273

Eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în ţările europene care dispun de sisteme separate cu privire la returnarea bateriilor.)

Acest marcaj de pe baterii, manual sau ambalaj indică faptul că bateriile din acest aparat nu trebuie eliminate împreună cu alte reziduuri menajere, la sfârşitul duratei lor de viaţă. În cazul în care marcajul există, simbolurile elementelor chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateriile conţin mercur, cadmiu sau plumb în cantităţi care depăşesc nivelurile de referinţă din directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot dăuna sănătăţii umane sau mediului.

Pentru a proteja resursele naturale şi pentru a promova refolosirea materialelor, separaţi bateriile de alte tipuri de reziduuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului dvs. local de returnare a bateriilor.

Eliminarea corectă a acestui aparat

(echipamente electrice şi electronice în stare de reziduu)

(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în ţările europene care dispun de sisteme de colectare separate.)

Acest marcaj de pe produs, accesorii sau literatura de specialitate indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (de exemplu, încărcător, set cu cască, cablu USB) nu trebuie eliminat împreună cu alte reziduuri menajere, la sfârşitul duratei lor de viaţă. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului înconjurător sau ale sănătăţii umane din cauza eliminării necontrolate a reziduurilor, separaţi-le de alte tipuri de reziduuri şi reciclaţi-le în mod responsabil pentru a încuraja reutilizarea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze furnizorul de la care au achiziţionat produsul sau biroul guvernamental local, pentru informaţii legate de locul şi modul în care pot depozita produsul pentru reciclare, fără aduce daune mediului

înconjurător.

Utilizatorii persoane juridice trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile contractului de achiziţie.

Produsul şi accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate alături de alte reziduuri comerciale.

Code No. AH68-022

55H

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement