Samsung | BD-J7500 | Manual de utilizare | Samsung BD-J7500 Manual de utilizare

BD-J7500
Disc Playerul Blu-ray™
manual de utilizare
imaginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung.
Pentru service mai complet, înregistraţi
produsul la adresa
www.samsung.com/register
Informaţii Privind Siguranţa
Avertisment
ATENŢIE
Acest simbol indică existenţa tensiunii
înalte. Contactul cu orice parte internă a
acestui aparat este periculos.
RISC DE ELECTROCUTARE. NU DESCHIDEŢI
ATENŢIE : PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU
SCOATEŢI CAPACUL (SAU SPATELE). NU EXISTĂ ÎN INTERIOR PIESE
CE POT FI ÎNLOCUITE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE,
ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.
Acest simbol indică faptul că aparatul este
însoţit de documentaţie importantă pentru
funcţionare şi întreţinere.
• Fantele şi deschiderile din carcasă, din spate
sau de dedesubt sunt prevăzute în scopul
ventilării. Pentru funcţionarea corespunzătoare a
acestui aparat şi pentru protejarea sa împotriva
supraîncălzirii, aceste deschideri nu trebuie să
fie niciodată blocate sau acoperite.
-- Nu plasaţi aparatul într-un spaţiu închis, cum
ar fi o bibliotecă sau o nişă, decât dacă puteţi
asigura ventilaţia corespunzătoare a acestuia.
-- Nu plasaţi aparatul în apropierea unui radiator,
a unei surse de căldură sau în lumina directă
a soarelui.
-- Nu aşezaţi vase cu apă pe aparat. În cazul
unei scurgeri de lichid, se pot produce
electrocutări sau scurtcircuite.
• Nu expuneţi acest aparat la ploaie şi nu îl plasaţi
în apropierea surselor de umezeală (lângă
cadă, chiuvetă de baie sau de bucătărie, lângă
piscină etc.). Dacă acest aparat se udă în mod
accidental, scoateţi-l din priză şi contactaţi
imediat un distribuitor autorizat.
• Acest aparat utilizează baterii. Este posibil ca,
în comunitatea dvs., să există reglementări de
protecţie a mediului care să impună casarea şi
reciclarea corespunzătoare a acestor baterii.
Pentru informaţii referitoare la casare şi reciclare,
contactaţi autorităţile locale.
• Nu supraîncărcaţi prizele, prelungitoarele
sau adaptoarele. Riscaţi producerea unor
scurtcircuite sau incendii.
• Aşezaţi cablurile de alimentare astfel încât
să evitaţi călcarea acestora în picioare şi
deteriorarea prin presare sau strivire între două
obiecte. Acordaţi atenţie cablurilor în special la
ieşirea din aparat şi în apropierea ştecherului.
2
• Pentru a proteja acest aparat împotriva
descărcărilor electrice produse în timpul
furtunilor, sau în timpul perioadelor lungi de
neutilizare, deconectaţi cablul de alimentare
şi antenă. Astfel, veţi împiedica deteriorarea
aparatului în urma descărcărilor electrice şi a
fluctuaţiilor de tensiune din reţea.
• Înainte de a conecta cablul CA la adaptorul CC,
asiguraţi-vă că tensiunea indicată pe adaptorul
CC corespunde cu cea furnizată de reţeaua
electrică locală.
• Nu introduceţi niciodată componente metalice
în deschizăturile aparatului. Riscaţi să vă
electrocutaţi sau să produceţi un scurtcircuit.
• Pentru a evita electrocutarea, nu atingeţi
niciodată componentele din interiorul aparatului.
Acest aparat trebuie deschis doar de către un
tehnician calificat.
• Conectaţi cablul de alimentare asigurându-vă
că este fixat ferm. La deconectarea cablului de
alimentare de la priză, trageţi întotdeauna doar
de ştecher. Nu deconectaţi niciodată aparatul
trăgând direct de cablu. Nu atingeţi cablul de
alimentare cu mâinile ude.
• Dacă acest aparat nu funcţionează normal
- în special, dacă emite sunete sau mirosuri
neobişnuite - deconectaţi aparatul imediat
şi contactaţi un distribuitor sau un centru de
service autorizat.
Română
Produs LASER DE CLASA 1
Acest player de CD-uri este clasificat ca produs
LASER DE CLASA 1. Utilizarea comenzilor, a
reglajelor sau executarea altor proceduri decât
cele specificate în prezentul document poate
cauza expunerea la radiaţii periculoase.
ATENŢIE :
• ACEST APARAT UTILIZEAZĂ O RAZĂ LASER
INVIZIBILĂ, CARE POATE GENERA RADIAŢII
PERICULOASE. NU VĂ EXPUNEŢI LA
ACESTEA. UTILIZAŢI APARATUL CORECT,
CONFORM INSTRUCŢIUNILOR.
Română
Informaţii Privind Siguranţa
3
• Pentru a curăţa acest aparat, deconectaţi
cablul de alimentare de la priză şi ştergeţi
produsul cu o cârpă moale, uscată. Nu utilizaţi
produse chimice (ceară, benzen, alcool, diluanţi,
insecticid, produse odorizante, lubrifianţi sau
detergenţi) pe suprafaţa produsului. Aceste
substanţe pot afecta aspectul produsului sau
şterge textul imprimat.
• Nu expuneţi acest aparat la lichide (scurgere
sau împroşcare). Nu aşezaţi obiecte pline cu
lichid, cum ar fi vazele, pe aparat.
• Nu aruncaţi bateriile în foc.
• Nu introduceţi mai multe dispozitive electrice în
aceeaşi priză. Supraîncărcarea unei prize poate
duce la încălzire excesivă şi ar putea cauza un
incendiu.
• Există pericolul de explozie dacă înlocuiţi
bateriile uzate din telecomandă cu baterii de un
tip necorespunzător. Înlocuiţi bateriile numai cu
baterii de acelaşi tip sau un tip echivalent.
• AVERTISMENT – PENTRU A
NU FAVORIZA APARIŢIA UNOR
INCENDII, NU AŞEZAŢI LUMÂNĂRI
APRINSE SAU ALTE SURSE DE
FOC DESCHIS ÎN APROPIEREA ACESTUI
PRODUS.
• AVERTISMENT – Acest produs conţine
substanţe chimice cunoscute autorităţilor din
California ca favorizând cancerul şi toxicitatea
reproductivă.
01
• Întreţinerea carcasei.
-- Înainte de a conecta alte componente la acest
aparat, asiguraţi-vă în prealabil că le-aţi oprit.
-- Dacă mutaţi brusc aparatul dintr-un loc rece
într-unul cald, se poate crea condens pe
piesele funcţionale şi pe lentile, ducând la
o redare anormală a discului. Dacă apare
această situaţie, aşteptaţi două ore înainte de
a conecta cablul de alimentare la priză. Apoi
introduceţi discul şi încercaţi să-l redaţi din
nou.
• Deconectaţi aparatul de la priză dacă va rămâne
neutilizat mai mult timp sau dacă părăsiţi casa
pentru o perioadă mai lungă de timp (în special
dacă în casă vor rămâne copii, bătrâni sau
persoane cu handicap nesupravegheate).
-- Praful acumulat poate cauza electrocutări,
scurtcircuite sau chiar incendii; cablurile de
alimentare pot genera scântei şi căldură, iar
izolaţia se poate deteriora.
• Contactaţi un centru de service autorizat
pentru informaţii suplimentare, dacă intenţionaţi
să instalaţi produsul într-un loc cu praf mult,
temperaturi prea ridicate sau prea scăzute,
umiditate ridicată, substanţe chimice sau întrun loc unde va funcţiona non-stop, de ex. întrun aeroport sau o gară. Nerespectarea acestei
recomandări poate determina deteriorarea gravă
a produsului.
• Utilizaţi doar cabluri şi prize împământate
corespunzător.
-- Împământarea necorespunzătoare poate
cauza electrocutări sau deteriorări ale
echipamentului. (doar echipamente de clasa 1)
• Pentru a opri complet acest aparat, trebuie să îl
deconectaţi de la priza de alimentare. De aceea,
priza şi ştecherul trebuie să fie accesibile în orice
moment.
• Nu permiteţi copiilor să se agaţe de produs.
• Depozitaţi accesoriile (bateria, etc.) într-un loc
aflat în afara accesului copiilor.
• Nu instalaţi produsul în locuri instabile, de
ex: rafturi instabile, podele înclinate sau zone
expuse vibraţiilor.
• Nu scăpaţi pe jos şi nu loviţi produsul. Dacă
produsul este deteriorat, deconectaţi cablul de
alimentare şi conectaţi un centru de service.
Informaţii Privind Siguranţa
• ACEST PRODUS UTILIZEAZĂ O RAZĂ LASER.
UTILIZAREA COMENZILOR, REGLAJELOR
SAU PROCEDURILOR ÎN ALTE MODURI
DECÂT CELE SPECIFICATE ÎN PREZENTUL
DOCUMENT POATE DUCE LA EXPUNEREA
LA RADIAŢII PERICULOASE. NU DESFACEŢI
CAPACELE ŞI NU REPARAŢI PERSONAL
APARATUL. PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ
PERSONALULUI CALIFICAT.
Acest produs respectă normele CE, dacă
sunt utilizate cabluri şi mufe ecranate pentru
conectarea la alte echipamente. Pentru a preveni
interferenţele electromagnetice cu aparatele
electrice, cum ar fi radiouri şi televizoare, utilizaţi
cabluri şi mufe ecranate pentru conectarea la
alte echipamente.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Pentru a deconecta aparatul de la reţea, trebuie
să scoateţi ştecherul din priză. Priza trebuie să fie
funcţională şi uşor accesibilă.
Produsul care însoţeşte acest manual de utilizare
este licenţiat sub anumite drepturi de proprietate
intelectuală ale anumitor terţi.
Măsuri de precauţie
Instrucţiuni importante privind
siguranţa
Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare
înainte de a utiliza aparatul. Respectaţi toate
instrucţiunile de siguranţă de mai jos.
Păstraţi la îndemână aceste instrucţiuni de
utilizare, pentru a le putea consulta în viitor.
1. Citiţi aceste instrucţiuni.
2. Reţineţi aceste instrucţiuni.
3. Reţineţi toate avertismentele.
||NOTĂ |
\\ Dacă numărul regiunii unui disc Blu-ray/DVD nu
corespunde cu numărul regiunii acestui player, playerul
nu poate reda discul.
OBSERVAŢIE IMPORTANTĂ
Conductorul de alimentare de la reţea al acestui
echipament este prevăzut cu un ştecher încapsulat,
care conţine o siguranţă. Valoarea siguranţei este
afişată pe partea cu pini a ştecherului.
Dacă siguranţa trebuie înlocuită, trebuie să utilizaţi
o siguranţă de acelaşi voltaj, în conformitate cu
BS1362.
Nu utilizaţi ştecherul dacă capacul siguranţei (în cazul
în care acesta este detaşabil) nu este montat. Dacă
trebuie să înlocuiţi capacul siguranţei, trebuie ca
acesta să aibă aceeaşi culoare ca partea cu pini a
conectorului. Capacele de schimb sunt disponibile de
la furnizorul dvs.
Dacă ştecherul nu este compatibil cu prizele din casă
sau dacă cablul nu este suficient de lung pentru a
ajunge la o priză, trebuie să obţineţi un prelungitor
aprobat sau să vă adresaţi furnizorului pentru asistenţă.
Cu toate acestea, dacă sunteţi nevoiţi să
schimbaţi ştecherul, scoateţi siguranţa şi apoi
casaţi ştecherul conform reglementărilor în vigoare.
Nu conectaţi ştecherul la o priză de curent dacă
există risc de electrocutare din cauza unui cablu
deteriorat.
4
4. Respectaţi toate instrucţiunile.
5. Nu utilizaţi acest aparat în apropierea apei.
6. Curăţaţi doar cu o cârpă uscată.
7. Nu obturaţi orificiile de aerisire. Instalaţi în
conformitate cu instrucţiunile producătorului.
8. Nu instalaţi aparatul lângă surse de căldură,
cum ar fi radiatoare, cuptoare, plite sau alte
aparate (inclusiv receivere AV) generatoare de
căldură.
9. Nu încălcaţi restricţiile impuse de ştecherul
polarizat sau cu împământare. Un ştecher
polarizat are două borne, dintre care una mai
lată şi cealaltă mai subţire. Un ştecher cu
împământare are două borne şi un al treilea
contact. Borna lată sau al treilea contact
sunt destinate siguranţei dvs. Dacă ştecherul
furnizat nu corespunde cu tipul dvs. de priză,
adresaţi-vă unui electrician pentru înlocuirea
prizei vechi.
Română
INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI
SIGURANŢA ÎN CAZUL REDĂRII IMAGINILOR 3D.
Citiţi şi înţelegeţi următoarele informaţii de
siguranţă înainte de a utiliza funcţia 3D.
• Unii utilizatori pot simţi disconfort în timpul
vizualizării conţinuturilor 3D. Acest disconfort se
poate manifesta prin stări de ameţeală, greaţă
sau prin dureri de cap.
Dacă resimţiţi oricare din aceste simptome,
întrerupeţi vizualizarea conţinuturilor 3D, scoateţi
ochelarii 3D activi şi odihniţi-vă.
• Vizionarea imaginilor 3D pentru perioade
mai lungi de timp poate cauza deteriorarea
ochilor. Dacă simţiţi că vă dor ochii, întrerupeţi
vizualizarea conţinuturilor 3D, scoateţi ochelarii
3D activi şi odihniţi-vă.
• O persoană adultă responsabilă trebuie să
verifice frecvent starea copiilor atunci când
aceştia utilizează funcţia 3D.
Dacă se observă semne de oboseală a ochilor,
dureri de cap, ameţeală sau greaţă, solicitaţi
copiilor să întrerupă vizionarea materialului 3D şi
să se odihnească.
5
Română
Informaţii Privind Siguranţa
Utilizarea funcţiei 3D
• Nu utilizaţi ochelarii activi 3D în alte scopuri. (cum
ar fi ochelari de uz general, ochelari de soare,
ochelari de protecţie etc.)
• Nu utilizaţi funcţia 3D sau ochelarii 3D activi
atunci când vă aflaţi în mişcare. Utilizarea funcţiei
3D sau a ochelarilor 3D activi atunci când vă aflaţi
în mişcare poate produce lovirea de obiectele din
jur, căderea şi rănirea personală gravă.
• Dacă doriţi să vă bucuraţi de capacitatea 3D,
conectaţi un dispozitiv 3D (receiver AV sau
televizor cu compatibilitate 3D) la portul de ieşire
HDMI al aparatului utilizând un cablu HDMI de
mare viteză. Înainte de a reda conţinutul 3D,
asiguraţi-vă că purtaţi ochelari adecvaţi.
• Playerul va emite semnale 3D doar printr-un
cablu HDMI conectat la portul corespunzător.
• Rezoluţia video în modul de redare 3D este
stabilită în funcţie de rezoluţia video a filmului
original. Nu puteţi schimba rezoluţia.
• Unele funcţii, cum ar fi BD Wise, reglarea
dimensiunii ecranului sau reglarea rezoluţiei ar
putea să nu funcţioneze corect în modul de
redare 3D.
• Pentru a emite un semnal 3D optim, trebuie să
utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză.
• Atunci când vizionaţi imagini 3D, păstraţi faţă
de ecranul televizorului o distanţă de cel puţin
trei ori mai mare decât lăţimea ecranului. De
exemplu, dacă aveţi un ecran de 46 inch. (117
cm), păstraţi o distanţă de 138 inch. (350 cm)
faţă de ecran.
• Pentru o vizionare optimă, poziţionaţi ecranul
video 3D la nivelul ochilor.
• Atunci când playerul este conectat la anumite
dispozitive 3D, este posibil ca efectul 3D să nu
funcţioneze corect.
• Acest player nu realizează conversia
conţinuturilor 2D în 3D.
• Siglele "Blu-ray 3D" şi "Blu-ray 3D" sunt mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.
01
10. Nu călcaţi pe cablul de alimentare şi aveţi
grijă să nu deterioraţi cablul în dreptul prizelor,
prelungitoarelor sau la ieşirea acestuia din aparat.
11. Utilizaţi doar echipamente suplimentare/
accesorii recomandate de producător.
12. Fixaţi aparatul doar pe un
stativ, trepied sau suport
indicat de fabricant sau
furnizat împreună cu aparatul.
Atunci când utilizaţi o masă
mobilă, aveţi grijă când mutaţi
aparatul împreună cu aceasta, pentru a evita
rănirea cauzată de o eventuală alunecare a
acestora.
13. Deconectaţi aparatul de la priză în timpul
furtunilor cu descărcări electrice sau atunci când
nu este utilizat pentru perioade mari de timp.
14. Pentru orice chestiuni referitoare la service,
adresaţi-vă personalului calificat. Service-ul este
obligatoriu atunci când aparatul s-a defectat
în orice fel, ca în cazul defecţiunii cablului de
alimentare sau a prizei, dacă a intrat lichid sau
au căzut obiecte în aparat, dacă aparatul a fost
expus la ploaie sau umezeală, nu funcţionează
normal sau a fost scăpat.
Cuprins
Informaţii Privind Siguranţa
2
4
4
5
Avertisment
Măsuri de precauţie
Utilizarea funcţiei 3D
9
Panoul din spate
9
10
10
12
12
13
14
14
15
15
15
17
Accesarea meniului de setări
18
Ecranul principal
Butoane de pe telecomandă utilizate
pentru meniul Setări
Funcţiile meniului de setări
18Imagine
19Sunet
20Reţea
Panou frontal
20
Smart Hub
20Sistem
Telecomandă
22Asistenţă
Prezentarea generală a telecomenzii
22
22
25
Conexiuni
11
Procedura de configurare iniţială
17
Iniţiere
Accesorii
16
16
Instrucţiuni importante privind siguranţa
8
Setări
26
26
Conectarea la un televizor
26
Conectarea la un sistem audio
Metoda 1 Conectarea la un receiver AV
compatibil HDMI care acceptă trecerea
semnalului
Metoda 2 Conectarea la un receiver AV
compatibil HDMI care nu acceptă trecerea
semnalului
Metoda 3 Conectarea la un sistem audio
(amplificator pe 7.1 canale)
Metoda 4 Conectarea la un receiver AV
cu un cablu optic digital
Conectarea la un router de reţea
Reţea prin cablu
Reţea fără fir
6
Română
Reţea şi internet
Configurarea conexiunii la reţea
Wi-Fi direct
Actualizare software
Upgrade imediat
Actualizare automată
Media Play
Servicii de Reţea
Redarea discurilor comerciale
39
Crearea uni cont Samsung
28
Redarea fotografiilor, clipurilor video şi
muzicii (conţinuturi multimedia)
40
Utilizarea Aplicaţiilor Samsung
28
28
29
29
31
31
31
33
34
34
34
35
35
35
35
40
Stocarea şi utilizarea discurilor
Redarea conţinuturilor multimedia de pe un
dispozitiv USB
Redarea conţinuturilor multimedia salvate
pe un computer/dispozitiv mobil
40
41
42
43
43
Redarea unui disc cu conţinut înregistrat
de utilizator
43
Controlarea redării video
Butoane de pe telecomandă utilizate
pentru redarea clipurilor video
45
Utilizarea meniurilor de sortare şi opţiuni
46
Utilizarea meniului de setări în timpul redării
Controlarea redării muzicii
46
Utilizarea meniului de opţiuni în timpul
redării
47
Utilizarea meniurilor de sortare şi opţiuni
într-un ecran cu fişiere
Repetarea pieselor de pe un CD audio
Redarea aleatorie a pieselor de pe un CD
audio
Crearea unei liste de redare de pe un CD
audio
49
50
51
54
54
55
38
38
Utilizarea browserului web
Navigarea cu legături şi navigarea cu
cursor
Prezentare generală a panoului de control
Utilizarea meniului Setting
Legarea conturilor de servicii de pe
internet la aparat
BD-LIVE™
Redarea conţinuturilor foto
Utilizarea meniului de instrumente în timpul
redării
Utilizarea meniurilor de sortare şi opţiuni
Trimitere fişiere
Copierea materialelor video, a muzicii sau
a fotografiilor
Utilizarea funcţiei de trimitere
55
Rezoluţia în funcţie de tipul de conţinut
Selecţii pentru ieşirea digitală
Depanare
Compatibilitatea discurilor şi formatelor
Tipuri de discuri şi conţinuturi pe care le
poate reda playerul dvs
Tipuri de discuri pe care playerul dvs. nu le
poate reda
Cod regiune
Sigle ale discurilor care pot fi redate cu
ajutorul playerului
56Formate acceptate
59
Notă compatibilitate şi corespundere
60
Declinare a responsabilităţii pentru
serviciile de reţea
60
61
63
7
Informaţii suplimentare
47Notă
37
38
Lansarea unei aplicaţii
Screen Mirroring
Anexă
54
37
Prezentare generală a Aplicaţiilor Samsung
Butoane de pe telecomandă utilizate
pentru redarea muzicii
36Extragere
37
Înainte de a utiliza Samsung Apps
Română
Protecţia la copiere
Licenţă
Specificaţii
Cuprins
28
Iniţiere
Accesorii
Verificaţi mai jos accesoriile furnizate.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Baterii pentru telecomandă (tip AAA)
3
6
9
TITLE MENU
0
SMART
POPUP
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
Manualul utilizatorului
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Telecomandă
8
Română
Panou frontal
Iniţiere
BUTONUL OPRIRE
BUTON DESCHIDERE/ÎNCHIDERE
SERTAR PENTRU DISCURI
AFIŞAJ
GAZDĂ USB
SENZOR DE TELECOMANDĂ
||NOTE |
\\ Pentru a actualiza software-ul aparatului prin intermediul mufei GAZDĂ USB, trebuie să folosiţi un stick de memorie USB.
\\ Atunci când player-ul afişează meniul discului Blu-ray, nu puteţi începe redarea filmului apăsând butonul de redare de pe
telecomandă sau de pe player. Pentru a reda filmul, trebuie să selecţi opţiunile Redare film sau Start din meniul discului,
după care să apăsaţi pe butonul s de pe telecomandă.
\\ Petru a utiliza funcţia Anynet+ (HDMI-CEC), conectaţi cablul HDMI la mufa HDMI 1.
Când conectaţi cablul la mufa HDMI 2, funcţia Anynet+ (HDMI-CEC) nu este disponibilă.
Panoul din spate
7.1CH ANALOG AUDIO OUT
HDMI OUT
Prin ieşirea HDMI 1 este transmis
semnal audio şi video
Prin ieşirea HDMI 2 este transmis numai
semnal audio
9
02
BUTONUL ALIMENTARE
BUTONUL REDARE/PAUZĂ
Română
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Iniţiere
Telecomandă
Prezentarea generală a telecomenzii
După setare, vă permite să setaţi sursa de
intrare pe televizor.
(Acest buton este disponibil numai pe televizoare Samsung.)
SOURCE
Porneşte şi opreşte playerul.
Apăsaţi pe acest buton pentru a deschide
şi închide sertarul pentru discuri.
Apăsaţi butoanele numerice pentru a seta
opţiunile.
Utilizaţi acest buton pentru a intra în meniul
discului.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
0
POPUP
Apăsaţi pentru a căuta înapoi sau înainte.
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
Apăsaţi pentru a utiliza meniul de
instrumente.
Reveniţi la meniul anterior.
Aceste butoane sunt utilizate atât pentru
meniurile playerului, cât şi pentru câteva
funcţii ale discurilor Blu-ray.
Apăsaţi pentru a căuta conţinuturi.
Utilizaţi pentru a intra în meniul Popup/
meniul Titlu.
Apăsaţi pentru a întrerupe redarea unui disc.
Apăsaţi pe acest buton pentru a opri un disc.
Apăsaţi pentru a vă deplasa la meniul
principal.
Pentru reglarea volumului televizorului.
(Acest buton este disponibil numai pe televizoare Samsung.)
9
TITLE MENU
Apăsaţi pentru a derula înapoi sau înainte.
Apăsaţi pentru a utiliza aplicaţiile.
Porneşte şi opreşte televizorul.
(Acest buton este disponibil numai pe televizoare Samsung.)
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Apăsaţi pe acest buton pentru a reda un disc.
Vă permite să repetaţi un titlu, un capitol, o
melodie sau un disc.
Utilizaţi pentru a afişa informaţiile despre
redare.
Utilizaţi pentru a selecta elemente de meniu
şi a schimba valorile din meniu.
Apăsaţi acest buton pentru a ieşi din meniu.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Utilizaţi acest buton pentru a accesa
diferitele funcţii de pe un disc.
Apăsaţi pentru a utiliza funcţia de afişare pe
tot ecranul.
În timpul redării discurilor Blu-ray/DVD,
acest buton nu este activ.
Apăsaţi pentru a comuta limba de subtitrare
a discului Blu-ray sau a DVD-ului.
||NOTĂ |
Introducerea bateriilor
\\ Dacă telecomanda nu funcţionează corespunzător:
-- Verificaţi polaritatea +/– a bateriilor.
-- Verificaţi dacă nu s-au descărcat bateriile.
-- Asiguraţi-vă că senzorul telecomenzii nu este obturat
de obstacole.
-- Verificaţi dacă în raza telecomenzii există sisteme de
iluminat fluorescente.
||ATENŢIE |
\\ Reciclaţi bateriile conform reglementărilor locale referitoare
la mediu. Nu aruncaţi bateriile împreună cu gunoiul menajer.
10
Română
Conexiuni
Conectarea la un televizor
||NOTE |
\\ Petru a utiliza funcţia Anynet+ (HDMI-CEC), conectaţi cablul HDMI la mufa HDMI 1.
Când conectaţi cablul la mufa HDMI 2, funcţia Anynet+ (HDMI-CEC) nu este disponibilă.
-- Mufa HDMI 2 nu emite semnal video.
\\ Dacă utilizaţi un cablu HDMI-DVI pentru a vă conecta la echipamentul de afişare, trebuie să conectaţi şi mufa DIGITAL
AUDIO OUT a aparatului la un sistem audio pentru a auzi sunetul.
\\ Cablul HDMI transmite sunet şi imagini digitale, astfel că nu este nevoie să conectaţi un cablu audio.
\\ În funcţie de modelul televizorului, este posibil ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu funcţioneze. Consultaţi manualul de
utilizare al televizorului.
\\ Când conectaţi playerul la televizor prin cablul HDMI, sau când în conectaţi pentru prima dată la un televizor nou şi în porniţi,
playerul setează automat rezoluţia de ieşire HDMI la cea mai mare rezoluţie acceptată de televizor.
\\ Un cablu HDMI lung poate genera o imagine neclară. În acest caz, Dezactivat opţiunea HDMI-culori profunde din meniu.
\\ Pentru a viziona filme în modul de ieşire HDMI 720p, 1080i, 1080p sau 2160p trebuie să utilizaţi un cablu HDMI de mare
viteză (categoria 2).
\\ HDMI emite doar un semnal pur digital către televizor.
Dacă televizorul nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), este posibil ca pe ecran să apară imagini
neclare.
11
Română
Conexiuni
Audio
Video
03
Conectaţi un cablul HDMI (nu este inclus) între mufa de ieşire HDMI OUT din spatele aparatului la mufa
de intrare HDMI IN a televizorului.
-- Nu conectaţi cablul de alimentare până când nu realizaţi toate celelalte conexiuni.
-- Atunci când doriţi să schimbaţi conexiunile, opriţi toate dispozitivele înainte de a începe.
Conexiuni
Conectarea la un sistem audio
Puteţi conecta playerul Blu-ray la un sistem audio utilizând metoda ilustrată mai jos.
-- Nu conectaţi cablul de alimentare până când nu realizaţi toate celelalte conexiuni.
-- Atunci când doriţi să schimbaţi conexiunile, opriţi toate dispozitivele înainte de a începe.
Metoda 1 Conectarea la un receiver AV compatibil HDMI care acceptă trecerea semnalului
• Conectaţi un cablul HDMI (nu este inclus) între mufa de ieşire HDMI OUT 1 din spatele aparatului şi
mufa de intrare HDMI IN a receiverului. Conectaţi alt cablu HDMI între mufa HDMI OUT a receiverului
şi mufa HDMI IN a televizorului.
• Calitate optimă (Recomandat)
-- Receiverul trebuie să permită trecerea semnalului UHD pentru a transmite conţinut video UHD.
Audio/Video
Receiver AV
compatibil
HDMI
Video
12
Română
Metoda 2 Conectarea la un receiver AV compatibil HDMI care nu acceptă trecerea semnalului
Video
Receiver AV
||ATENŢIE |
\\ Nu conectaţi mufele HDMI OUT 1 şi HDMI OUT 2 ale aparatului cu un cablu HDMI.
13
Română
Conexiuni
Audio
03
• Conectaţi un cablul HDMI (nu este inclus) între mufa de ieşire HDMI OUT 1 din spatele aparatului şi
mufa de intrare HDMI IN a televizorului. Conectaţi un alt cablul HDMI între mufa de ieşire HDMI OUT 2
a aparatului şi mufa de intrare HDMI IN a receiverului.
• Calitate optimă (Recomandat)
Conexiuni
Metoda 3 Conectarea la un sistem audio (amplificator pe 7.1 canale)
• Cu ajutorul cablurilor audio pentru 7.1 canale (nu sunt incluse), conectaţi mufele 7.1CH ANALOG
AUDIO OUT din spatele playerului la mufele 7.1CH ANALOG AUDIO IN ale amplificatorului.
• Calitate superioară
Metoda 4 Conectarea la un receiver AV cu un cablu optic digital
• Cu ajutorul unui cablu digital optic (nu este inclus), conectaţi mufa de ieşire optică OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT a aparatului la mufa de intrare optică digitală DIGITAL OPTICAL IN a receiverului.
• Calitate bună
• Atunci când opţiunea Ieşire digitală este setată la PCM veţi auzi sunetul doar prin cele două boxe frontale.
Audio
Amplificator
7.1 CH
Metoda 3
Metoda 4
||NOTE |
: SURROUND
\\ Pentru a auzi sunetul meniului anumitorSURR.discuri
Blu-ray trebuie conectate ieşirile din faţă, stânga şi dreapta, ale playerului şi
SURROUND BACK
ale amplificatorului pe 7.1 canale.
\\ Când realizaţi conectarea la un sistem home theater sau receiver cu 5.1 canale, conectaţi toate mufele Analogue Audio ale
playerului, cu excepţia ieşirilor Surround spate stânga/Surround spate dreapta.
\\ Când conectaţi un receiver la portul OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT al playerului, este posibil ca sunetul transmis să nu fie
sincronizat cu cel de la televizor.
14
Română
Conectarea la un router de reţea
Reţea fără fir
03
Puteţi conecta playerul la routerul dvs. de reţea
utilizând una din metodele ilustrate mai jos.
Pentru a utiliza funcţia de reţea DLNA, trebuie să
conectaţi PC-ul la reţea aşa cum este indicat în
imagine.
Conexiunea poate fi prin fir sau fără fir.
Serviciu
Broadband
Modem Broadband
(cu router integrat)
Serviciu
Broadband
Sau
||NOTE |
\\ Dacă routerul acceptă protocolul DHCP, playerul poate
utiliza o adresă DHCP sau o adresă cu IP static pentru a
se conecta la reţeaua wireless.
\\ Setaţi routerul wireless la modul Infrastructură. Modul Adhoc nu este acceptat.
Router
Modem
Broadband
Serviciu
Broadband
||NOTE |
\\ Routerul sau politicile furnizorului de servicii internet pot
împiedica playerul să acceseze serverul de actualizare
software Samsung. În această situaţie, contactaţi
furnizorul de servicii Internet (ISP) pentru informaţii
suplimentare.
\\ Playerul acceptă numai următoarele protocoale de
securitate wireless cheie:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Selectaţi un canal neutilizat pentru routerul wireless. Dacă
acel canal setat pentru routerul wireless este utilizat de
un dispozitiv din apropiere, vor fi generate interferenţe şi
comunicarea va eşua.
\\ Dacă selectaţi modul Pure High-throughput (Greenfield)
802.11n şi setaţi tipul de criptare a routerului la WEP,
TKIP sau TKIP-AES (WPS2Mixed), playerul nu va accepta
o conexiune în conformitate cu noile specificaţii de
certificare Wi-Fi.
\\ Wireless LAN, prin natura sa, poate genera interferenţe, în
funcţie de condiţiile de utilizare (performanţele routerului,
distanţa, obstacolele, interferenţa cu alte dispozitive radio
etc.).
\\ Utilizatorii de conexiuni DSL sunt rugaţi să utilizeze un
router pentru realizarea conexiunii de reţea.
15
Română
Conexiuni
Router wireless
Reţea prin cablu
Setări
Procedura de configurare iniţială
• Ecranul principal nu va fi afişat dacă nu configuraţi
setările iniţiale.
• OSD (On Screen Display) se poate modifica după
actualizarea versiunii de software.
• Etapele de acces pot diferi în funcţie de meniul
selectat.
Ecranul principal
3 4 5
1
REDARE DISC
După ce conectaţi aparatul la televizor, porniţi
televizorul şi aparatul. Când porniţi aparatul
pentru prima dată, pe televizor va apărea ecranul
de configurare iniţială al aparatului. Procedura
de configurare iniţială vă permite să setaţi limba
pentru afişajul de pe ecran şi meniu, dimensiunea
ecranului, configuraţia de reţea şi să conectaţi
playerul la reţea. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
La finalizarea configurării iniţiale, va apărea
un tutorial pentru meniul principal. Pentru a
părăsi acest ecran, apăsaţi butonul EXIT de pe
telecomandă.
||NOTE |
\\ Dacă doriţi să afişaţi din nou ecranul de setări iniţiale
şi să efectuaţi modificări, selectaţi Setări > Sistem >
Configurare în ecranul principal sau selectaţi opţiunea
Reset. (Consultaţi pagina 22)
\\ Dacă doriţi să utilizaţi o funcţie Anynet+ (HDMI-CEC),
urmaţi instrucţiunile de mai jos.
1) Conectaţi playerul la un televizor Samsung compatibil
Anynet+ (HDMI-CEC) cu ajutorul unui cablu HDMI.
2) Setaţi funcţia Anynet+ (HDMI-CEC) la Activat atât
pentru televizor cât şi pentru aparat.
3) Setaţi televizorul pe procedura de configurare iniţială.
SAMSUNG APPS
Niciun disc
1
APL. MELE
2
7
1
2
4
5
6
7
8
9
0
16
MULTIMEDIA
RECOMANDAT
3
\\ Dacă pe parcursul procedurii de setare iniţială omiteţi
configurarea reţelei, aceasta poate fi realizată ulterior.
Consultaţi "Configurarea conexiunii la reţea" la paginile
22~25 pentru instrucţiuni.
6
2
Română
3
WebBrowser
2
8
3
Screen Mirroring
9
Setări
0
REDARE DISC : Vă permite să redaţi fotografii,
videoclipuri sau muzică de pe disc.
MULTIMEDIA : Vă permite să redaţi fotografii,
videoclipuri şi muzică de pe dispozitive USB, PC-uri
sau dispozitive mobile.
Conectaţi-vă : Vă permite să vă conectaţi cu contul
Samsung.
Căutare : Vă permite să căutaţi conţinut în aplicaţii
şi pe YouTube după cuvintele introduse.
Ajutor : Va apărea ecranul cu tutorialul, care explică
modul de utilizare a meniului principal.
SAMSUNG APPS : Vă oferă acces la diverse
aplicaţii care pot fi descărcate.
RECOMANDAT : Vă oferă acces direct la aplicaţiile
recomandate.
APL. MELE : Sunt afişate aplicaţiile descărcate din
secţiunea APL. MELE.
Screen Mirroring : Vă permite să vizualizaţi ecranul
smartphone-ului sau tabletei dvs. pe un televizor la
care aţi conectat produsul.
Setări : Deschide meniul produsului. În acest meniu
puteţi seta diverse funcţii conform preferinţelor dvs.
personale.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
||NOTĂ |
1
2
3
4
5
6
7
8
04
2
Sistem
Asistenţă
Raport de aspect TV
BD Wise
Rezoluţie
Cadru film (24 Cps)
Conversie DVD 24 cps
1
Automat
16:9 Original
2
Dezactivat
Automat
Automat
Dezactivat
2. Pentru a accesa meniurile, submeniurile
şi opţiunile din ecranul Setări, consultaţi
imaginea în care este prezentată telecomanda
din coloana alăturată.
17
INFO
RETURN
SEARCH
Imagine
Setări 3D
APPS
3
A
Smart Hub
REPEAT
TOOLS
Setări
Reţea
HOME
HOME
Setări
SMART
HUB
1. Selectaţi opţiunea Setări din ecranul principal
şi apoi apăsaţi butonul v. Va apărea ecranul
Setări.
Sunet
TITLE MENU
1
Accesarea meniului de setări
Ieşire UHD
9
Butoane de pe telecomandă
0 POPUP utilizate
pentru meniul Setări
DISC MENU
\\ Dacă lăsaţi playerul în modul oprire mai mult de 5 minute
fără a-l utiliza, pe televizor va apărea un screen saver. Dacă
lăsaţi playerul în modul screen saver mai mult de 20 de
minute, acesta se va opri automat din funcţionare.
Imagine
SAMSUNG TV
3
4
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
4
D
FULL
Butonul HOME : Apăsaţi pentru a vă deplasa la
ecranul principal.
PANDORA
SCREEN
INPUT
Butonul RETURN : Reveniţi la meniul anterior.
Butoanele (Intrare) / DIRECŢIE :
• Apăsaţi ▲▼◄► pentru a deplasa cursorul sau
pentru a selecta un element.
• Apăsaţi butonul v pentru a activa elementul
selectat sau pentru a confirma o setare.
Butonul EXIT : Apăsaţi acest buton pentru a ieşi din
meniul curent.
Informaţii detaliate despre funcţii
Fiecare funcţie, element de meniu şi opţiune
individuală din meniul Setări este explicată detaliat
pe ecran. Pentru a vizualiza o explicaţie, folosiţi
butoanele ▲▼◄► pentru a selecta funcţia,
elementul de meniu sau opţiunea pentru care
doriţi mai multe informaţii. De obicei, explicaţia
va apărea în partea dreaptă a ecranului ecran. În
pagina următoarea va apărea o scurtă descriere
a fiecărei funcţii din meniul Setări. Mai multe
informaţii cu privire la unele din funcţii sunt incluse
şi în Anexa acestui manual.
Română
Setări
Funcţiile meniului de setări
Valoarea indică numărul de linii video per cadru.
Literele i şi p indică scanarea intercalată, respectiv
progresivă. În general, cu cât sunt mai multe linii,
cu atât calitatea este mai înaltă.
Imagine
leşire UHD
Cu ajutorul aceste opţiuni este emis semnal video
HDMI la rezoluţia UHD (Ultra High Definition).
Această funcţie este disponibilă numai când
opţiunea Cadru film este setată la Automat.
||NOTE |
\\ Pentru a utiliza această funcţie trebuie să conectaţi
aparatul la un dispozitiv care acceptă rezoluţia UHD şi
trebuie să redaţi conţinut cu 24Fs (viteza de redare a
filmelor).
\\ Acest dispozitiv nu poate reda conţinut UHD. Totuşi
conţinuturile cu rezoluţie sub Full HD, pot fi optimizate
la UHD.
\\ Dacă selectaţi Ieşire UHD, este disponibil numai
formatul 2160 x 3840, cu 24 de cadre pe secundă.
Setări 3D
Selectaţi dacă doriţi redarea conţinuturilor 3D ale
unui disc Blu-ray în modul 3D.
Dacă accesaţi ecranul principal sau ecranul
SAMSUNG APPS în modul 3D, aparatul va
realiza automat comutarea la modul 2D.
Raport de aspect TV
Vă permite să reglaţi ieşirea player-ului în funcţie
de dimensiunea ecranului televizorului dvs.
BD Wise
BD Wise este cea mai recentă caracteristică de
inter-conectivitate Samsung.
Atunci când conectaţi un player Samsung şi un
televizor Samsung cu BD Wise prin HDMI şi
serviciul BD Wise este instalat atât pe aparat cât
şi pe televizor, aparatul va emite semnalul video
la rezoluţia video şi rata de cadre ale discului BD/
DVD.
Rezoluţie
Vă permite să setaţi rezoluţia de ieşire a semnalului
video HDMI la valorile BD Wise, Automat, 1080p,
1080i, 720p sau 576p/480p.
18
Cadre film (24 Cps)
Dacă playerul este conectat la un televizor
compatibil cu afişarea a 24 de cadre pe secundă,
setarea caracteristicii Cadre film (24 Cps) la
modul Automat vă permite să ajustaţi automat
ieşirea HDMI a aparatului la 24 de cadre pe
secundă, pentru o calitate a imaginii îmbunătăţită.
• Vă puteţi bucura de caracteristica Cadre film (24
Cps) numai dacă aveţi un televizor care acceptă
această rată de cadre.
• Opţiunea Cadru film este disponibilă doar când
aparatul se află în modurile de rezoluţie HDMI
1080i sau 1080p.
Conversie DVD 24 cps
Converteşte redarea DVD la 24 de cadre pe
secundă şi emite semnalul prin HDMI. Această
opţiune este disponibilă numai când opţiunea
Cadre film (24 Cps) este setată la Activat.
||NOTĂ |
\\ Această funcţie se aplică numai discurilor NTSC.
Potrivire dimensiune ecran
Setaţi dimensiunile ecranului la parametrii
optimi. (Disponibil numai pentru Smart Hub şi
Screen Mirroring)
Format culori HDMI
Vă permite să setaţi formatul de culoare pentru ieşirea
HDMI, astfel încât să corespundă cu capacităţile
dispozitivului conectat (televizor, monitor etc.). Ecranul se
stinge pentru scurt timp, după ce selectaţi un format.
HDMI - culori profunde
Vă permite să setaţi aparatul pentru ieşirea video
HDMI cu culoare intensă.. Acest mod permite
o reproducere mai corectă a culorilor, printr-o
adâncime mai mare a culorilor.
Mod progresiv
Vă permite să îmbunătăţiţi calitatea imaginii atunci
când vizionaţi discuri DVD.
Română
Sunet
Control Interval Dinamic
||NOTE |
\\ Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să conectaţi
cel puţin o boxă Multiroom Link.
\\ Calitatea sunetului poate fi afectată de starea reţelei
wireless.
\\ Conexiunea la reţea poate fi afectată negativ şi poate
fi chiar pierdută dacă reţeaua se deteriorează odată cu
trecerea timpului.
\\ Activarea funcţiei Screen Mirroring dezactivează
Multiroom Link.
\\ Pentru detalii suplimentare, consultaţi manualul
Multiroom Link de pe site-ul web Samsung: www.
; Căutare nume
samsung.com ;
produs: BD-J7500 ; Manuale ; Multiroom Link ;
Descărcare PDF
\\ Sunetul emis de fiecare dispozitiv conectat poate avea
o întârziere faţă de semnalul video emis de dispozitivul
de pe care se redă.
Ieşire digitală
Vă permite să selectaţi formatul digital audio
adecvat pentru televizorul sau receiverul dvs. AV.
Pentru detalii suplimentare, consultaţi tabelul de
selectare a ieşirii digitale, de la pagina 50.
Reducere rată eşant. PCM
Vă permite să optaţi pentru semnale PCM pe
96kHz, pentru care se realizează re-eşantionare
la 48kHz înainte de ieşirea către un amplificator.
Selectaţi Activat dacă amplificatorul sau receiverul
nu este compatibil cu semnalul pe 96kHz.
19
Mod downmixing
Vă permite să selectaţi metoda de downmix pe
mai multe canale compatibilă cu sistemul dvs.
stereo. Playerul poate realiza doawnmix la sunet
stereo normal sau sunet stereo surround.
Modul DTS Neo:6
Vă puteţi bucura de un sunet pe mai multe canale
prin intermediul ieşirii HDMI în cazul unei surse
audio pe 2 canale.
Sincr. audio
În unele cazuri, atunci când aparatul este conectat
la un televizor care emite semnal digital, este
posibil ca semnalul audio să nu se sincronizeze
cu cel video. În acest caz, reglaţi decalajul
corespunzător pentru ca cele două semnale să fie
sincronizate.
• Puteţi seta acest decalaj la valori cuprinse între
0 ms şi 250 ms. Setaţi opţiunea la setarea
optimă.
||NOTĂ |
\\ Este posibil ca decalajul semnalului audio pe care
îl specificaţi să nu fie exact, în funcţie de conţinutul
redat.
Română
Setări
Puteţi configura aparatul pentru a se conecta
wireless la un difuzor compatibil Multiroom Link şi
a transmite un sunet de înaltă fidelitate.
Setări : Puteţi regla nivelul volumului şi distanţa
pentru aparatul conectat.
Setare difuzoare : Puteţi configura boxele
conectate în reţea.
Vă permite să aplicaţi controlul intervalului dinamic
pentru formatele audio Dolby Digital, Dolby Digital
Plus şi Dolby True HD.
Automat : Controlează automat intervalul
dinamic al semnalului audio Dolby TrueHD,
pe baza informaţiilor din pista Dolby TrueHD.
De asemenea, activează controlul intervalului
dinamic pentru Dolby Digital şi Dolby Digital Plus.
Dezactivat : Păstrează intervalul dinamic
necomprimat şi vă permite astfel să ascultaţi
sunetul original.
Activat : Activează controlul intervalului dinamic
pentru toate cele trei formate Dolby. Sunetele cu
un volum mai mic sunt amplificate, iar volumul
sunetelor puternice este redus.
04
Setare difuzoare
Setări
Ieşire audio HDMI
Setaţi semnalul audio HDMI prin HDMI1 sau
HDMI2.
Automat : Semnalul audio va fi setat automat,
în funcţie de dispozitivele conectate la mufele
HDMI1 şi HDMI2.
HDMI1 : Semnalul audio va fi emis numai prin
dispozitivul conectat la mufa HDMI1.
HDMI2 : Semnalul audio va fi emis numai prin
dispozitivul conectat la mufa HDMI2.
Setări BD-Live
Puteţi să setaţi diverse funcţii BD-Live. BD-Live
vă permite să accesaţi mai multe caracteristici
disponibile pe anumite discuri Blu-ray, în cazul în
care sunteţi conectat la internet.
Conexiune la internet BD-Live : Vă permite
să permiteţi complet, să permiteţi parţial sau să
interziceţi o conexiune BD-Live la Internet.
Gestionare date BD : Gestionaţi datele BD
descărcate dintr-un serviciu BD-Live sau de pe
discuri Blu-ray.
Smart Hub
Reţea
Condiţii şi poiltică
Stare reţea
Vă permite să verificaţi starea reţelei curente şi a
conexiunii la internet.
Setări reţea
Configuraţi conexiunea de reţea pentru a vă
putea bucura de diversele funcţii cum ar fi
serviciile internet sau funcţionalitatea DLNA.
De asemenea, puteţi efectua actualizări software.
Wi-Fi direct
Vă permite să conectaţi un dispozitiv Wi-Fi direct
la aparat, prin intermediul unei reţele peer-to-peer,
fără a fi necesar un router wireless. Dacă aparatul
este conectat la o reţea wireless, ar putea fi
deconectat când utilizaţi Wi-Fi direct.
Trebuie să revizuiţi şi să fiţi de acord cu termenii
& condiţiile şi politica de confidenţialitate pentru
a vă bucura de serviciile oferite de secţiunea de
aplicaţii.
Resetare Smart Hub
Resetează toate setările Smart Hub la setările
prestabilite. Pentru utilizare, trebuie să introduceţi
PIN-ul de securitate.
Sistem
Configurare
||NOTĂ |
Vă permite să rulaţi din nou procedura de setare
iniţială.
Setări dispozitiv multimedia
Vă permite să configuraţi playerul pentru a porni
rapid, prin reducerea timpului necesar pentru
iniţializare.
\\ Fişierele text, de exemplu cele cu extensia .TXT sau
.DOC, nu sunt redate când se utilizează funcţia Wi-Fi
direct.
Vă permite să controlaţi dispozitivele din reţea,
cum sunt telefoanele smartphone şi tabletele, care
pot partaja conţinut cu aparatul.
Nume dispozitiv
Pornire rapidă
||NOTĂ |
\\ Dacă această funcţie este setată la Activat, consumul
de energie în standby va creşte.
Vă permite să introduceţi un nume pentru player,
prin intermediul căruia acesta va fi identificat în
reţelele noastre.
20
Română
Limbă
Puteţi conecta o tastatură sau un mouse USB
wireless la portul USB din faţa player-ului.
Setări tastatură : Vă permite să configuraţi o
tastatură USB conectată la player.
||NOTĂ |
\\ Puteţi utiliza tastatura numai când apare ecranul
pentru tastatură QWERTY în browser-ul web.
Setări mouse : Vă permite să configuraţi un
mouse USB conectat la player. Puteţi utiliza
mouse-ul în meniul playerului şi în browserul
web la fel cum îl utilizaţi cu un PC.
`` Dacă aţi uitat PIN-ul:
`` Pentru a utiliza un mouse în meniul playerului:
1. Conectaţi mouse-ul USB la player.
2. Faceţi clic pe butonul principal pe care l-aţi
selectat în Setări mouse-ului. Va apărea
meniul Simplu.
3. Faceţi clic pe opţiunile de meniu dorite.
||NOTE |
\\ Unele tastaturi şi mouse-uri HID USB ar putea să nu
fie compatibile cu aparatul.
\\ Unele tastaturi HID ar putea să nu funcţioneze.
\\ Tastaturile USB cu fir nu sunt acceptate.
\\ Unele aplicaţii ar putea să nu fie acceptate.
\\ Dacă o tastatură HID wireless nu funcţionează din
cauza interferenţelor, apropiaţi-o de player.
1. Îndepărtaţi eventualele discuri sau dispozitive
de stocare USB introduse.
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 5
secunde butonul @ de pe panoul superior.
Mesajul de iniţializare apare pe ecran şi
alimentarea va fi oprită automat.
Când porniţi din nou aparatul, toate setările
vor fi resetate.
General
Puteţi schimba opţiunile listate mai jos, în funcţie
de preferinţele dvs.
Luminozitate Display : Modificaţi luminozitatea
panoului frontal.
Fus orar : Selectaţi fusul orar al zonei în care
locuiţi.
Transp. meniu : Ajustează transparenţa casetei
de meniu.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ este o funcţie utilă, care vă oferă
operaţii conectate cu alte playere Samsung
care dispun de funcţia Anynet+ şi vă permite să
controlaţi aceste aparate cu ajutorul telecomenzii
televizorului Samsung. Pentru a acţiona această
funcţie, conectaţi playerul la un televizor Samsung
compatibil Anynet+ cu ajutorul unui cablu HDMI.
21
Română
Setări
Manager dispoz.
PIN-ul implicit este 0000. Dacă nu v-aţi creat
propriul PIN, introduceţi PIN-ul implicit pentru a
accesa funcţia de securitate. După ce aţi accesat
funcţia de securitate pentru prima dată, schimbaţi
codul PIN cu ajutorul funcţiei Schimbare PIN.
Clasif. parentală BD : Împiedică redarea
discurilor Blu-ray cu un calificativ cel puţin
egal cu o anumită clasă de vârstă pe care aţi
introdus-o, dacă nu este introdus codul PIN.
Clasif. parentală DVD : Împiedică redarea
DVD-urilor cu un calificativ cel puţin egal cu o
anumită clasă de vârstă pe care aţi introdus-o,
dacă nu este introdus codul PIN.
Schimbare PIN : Puteţi schimba PIN-ul din
4 cifre, utilizat pentru a accesa funcţiile de
securitate.
04
Puteţi selecta limba preferată pentru meniul afişat
pe ecran, pentru meniul discului, audio, subtitrări
etc.
• Limba pe care o selectaţi pentru meniul discului,
sunet sau subtitrări va apărea numai dacă
această funcţie este acceptată de disc.
Securitate
Setări
DivX® Video On Demand
Reţea şi internet
Vizualizaţi codurile de înregistrare DivX VOD,
pentru a putea achiziţiona şi reda conţinuturi DivX®
VOD.
®
Asistenţă
Gestionare la distanţă
Când este activată, permite agenţilor Centrului de
asistenţă tehnică Samsung să diagnosticheze şi
să rezolve problemele aparatului de la distanţă.
Necesită o conexiune Internet activă.
||NOTE |
\\ Este posibil ca serviciul Gestionare la distanţă să nu fie
disponibil în anumite ţări.
\\ Pentru a utiliza administrarea la distanţă:
1) Apelaţi Centrul de contact Samsung şi solicitaţi
asistenţă la distanţă.
2) Deschideţi meniul player-ului pe televizor şi accesaţi
secţiunea Asistenţă.
3) Selectaţi Gestionare la distanţă şi apoi citiţi
acordurile de service şi acceptaţi-le. Când apare
ecranul de introducere a PIN-ului, furnizaţi agentului
numărul PIN.
4) Agentul accesează player-ul.
Actualizare software
Acest meniu vă permite să actualizaţi software-ul
aparatului, pentru a beneficia de îmbunătăţiri ale
performanţei sau de servicii suplimentare.
Contactare Samsung
Furnizaţi informaţii de contact pentru a primi
asistenţă cu privire la playerul dvs.
Reset.
Atunci când conectaţi acest player la o reţea,
puteţi utiliza aplicaţii şi funcţii bazate pe reţea,
cum sunt Smart Hub şi BD-LIVE şi puteţi actualiza
componenta software a player-ului prin intermediul
conexiunii la reţea. Pentru mai multe informaţii cu
privire la accesarea şi utilizarea serviciilor internet,
consultaţi capitolul Servicii de reţea, la paginile
39~46. Mai jos sunt prezentate instrucţiunile
pentru configurarea conexiunii de reţea.
Configurarea conexiunii la reţea
Înainte de a începe, contactaţi furnizorul de servicii
Internet pentru a afla dacă adresa IP este statică
sau dinamică. Dacă adresa este dinamică, iar dvs.
utilizaţi o reţea cu sau fără fir, vă recomandăm
utilizarea procedurilor automate descrise mai jos.
Dacă vă conectaţi la o reţea cu fir, cuplaţi playerul
la router cu ajutorul unui cablu LAN înainte de a
începe procedura de configurare.
Dacă vă conectaţi la o reţea wireless, deconectaţi
cablurile de reţea înainte de a începe.
Pentru a începe configurarea conexiunii de reţea,
urmaţi paşii de mai jos:
Reţea cu fir
ĞĞ
Cablu - Configurare automată
1. În ecranul principal selectaţi Setări şi apoi
apăsaţi butonul v.
2. Selectaţi Reţea, apoi apăsaţi butonul v.
3. Selectaţi Setări reţea, după care apăsaţi pe
butonul v.
4. Selectaţi Cablu din ecranul de Setări reţea şi
apoi apăsaţi butonul v.
5. Selectaţi Conectare, apoi apăsaţi butonul
v. Aparatul va detecta conexiunea cu fir, va
efectua verificarea acesteia şi apoi va realiza
conectarea.
Resetează toate setările la valorile implicite, cu
excepţia setărilor de reţea şi a celor pentru Smart
Hub şi apoi lansează funcţia de configurare.
Pentru utilizare, trebuie să introduceţi PIN-ul de
securitate. PIN-ul implicit este 0000.
22
Română
ĞĞ
Cablu - Manual
2. În partea de jos a ecranului, selectaţi Setări
IP şi apoi apăsaţi butonul v. Va apărea
ecranul Setări IP.
3. Selectaţi Setări IP şi apoi apăsaţi butonul v.
4. Selectaţi Introduceti manual în câmpul
Setări IP şi apăsaţi butonul v.
5. Selectaţi o valoare de introdus (Adresă IP,
de exemplu) şi apoi apăsaţi butonul v.
Utilizaţi tastatura numerică a telecomenzii
pentru a introduce valori numerice. Puteţi,
de asemenea, să introduceţi cifre utilizând
butoanele ▲▼. Utilizaţi butoanele ◄► de pe
telecomandă pentru a trece de la un câmp de
introducere la altul în cadrul unei valori. După
ce aţi introdus o valoare, apăsaţi butonul v.
6. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a vă deplasa
la altă valoare şi apoi introduceţi cifrele pentru
acea valoare, urmând instrucţiunile de la
pasul 5.
Puteţi configura o conexiune wireless în patru
moduri:
-- Wireless automat
-- Wireless manual
-- WPS(PBC)
-- PIN WPS
Atunci când configuraţi conexiunea la reţeaua
fără fir, toate dispozitivele care sunt conectate
prin intermediul aparatului vor fi deconectate. De
asemenea, dacă este cazul, conexiunea cu fir a
aparatului va fi deconectată.
ĞĞ
Wireless - Automat
1. În ecranul principal selectaţi Setări şi apoi
apăsaţi butonul v.
2. Selectaţi Reţea, apoi apăsaţi butonul v.
3. Selectaţi Setări reţea, apoi apăsaţi butonul
v.
4. Selectaţi Wireless din ecranul Setări reţea
şi apoi apăsaţi pe butonul v. Aparatul va
căuta şi va afişa o listă cu reţelele disponibile.
Setări reţea
Selectaţi tipul de reţea.
Tip de reţea
7. Repetaţi paşii 5 şi 6 până când introduceţi
valori în toate câmpurile.
Wireless
Reţea wireless
Puteţi conecta Player Bluray la internet. Selectaţi
reţeaua wireless pe care
doriţi să o utilizaţi.
iptime23
iptime
||NOTĂ |
solugen_edu#2
\\ Puteţi obţine valorile pentru reţea de la furnizorul de
servicii Internet.
Reîmp.
8. După ce aţi introdus toate valorile, selectaţi
OK şi apăsaţi butonul v. Aparatul va
efectua o verificare a conexiunii la reţea, după
care realizează conectarea.
23
WPS(PBC)
5. Selectaţi reţeaua dorită şi apoi apăsaţi pe
butonul v.
6. În ecranul Security, introduceţi codul de
securitate sau parola reţelei.
Introduceţi cifrele direct, utilizând butoanele
numerice de pe telecomandă. Introduceţi
litere prin selectarea unei litere cu ajutorul unui
buton săgeată şi apoi apăsând pe butonul v.
Română
Setări
1. Selectaţi Stare reţea. Aparatul caută o
reţea şi apoi afişează mesajul de eşuare a
conectării la reţea.
Reţea wireless
04
Dacă aveţi o adresă de IP statică sau dacă
procedura automată nu funcţionează, va trebui să
setaţi manual opţiunile din Setări reţea.
Urmaţi paşii 1 şi 2 din secţiunea Cablu - Configurare
automată şi apoi urmaţi etapele de mai jos:
Setări
||NOTĂ |
\\ Pentru a vizualiza parola pe care o introduceţi, utilizaţi
butoanele cu săgeţi pentru a selecta Afişare parolă din
partea dreaptă şi apoi apăsaţi butonul v.
7. Când terminaţi, selectaţi Efectuat, apoi
apăsaţi butonul v. Aparatul va efectua o
verificare a conexiunii la reţea, după care
realizează conectarea.
8. După finalizarea verificării, selectaţi OK, apoi
apăsaţi butonul v.
||NOTĂ |
\\ Codul de securitate sau parola poate fi găsită în unul din
ecranele utilizate pentru configurarea routerului sau a
modemului.
ĞĞ
Wireless - Manual
Dacă aveţi o adresă de IP statică sau dacă
procedura automată nu funcţionează, va trebui să
setaţi manual opţiunile din Setări reţea.
1. Urmaţi primii 5 paşi din secţiunea Wireless configurare automată.
2. Aparatul caută o reţea şi apoi afişează
mesajul de eşuare a conectării la reţea.
3. În partea de jos a ecranului, selectaţi Setări
IP şi apoi apăsaţi butonul v. Va apărea
ecranul Setări IP.
4. Selectaţi Setări IP şi apoi apăsaţi butonul v.
5. Selectaţi Introduceti manual în câmpul
Setări IP şi apăsaţi butonul v.
6. Selectaţi o valoare de introdus (Adresă IP,
de exemplu) şi apoi apăsaţi butonul v.
Utilizaţi tastatura numerică a telecomenzii
pentru a introduce valori numerice. Puteţi,
de asemenea, să introduceţi cifre utilizând
butoanele ▲▼. Utilizaţi butoanele ◄► de pe
telecomandă pentru a trece de la un câmp de
introducere la altul în cadrul unei valori. După
ce aţi introdus o valoare, apăsaţi butonul v.
7. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a vă deplasa
la altă valoare şi apoi introduceţi cifrele pentru
acea valoare, urmând instrucţiunile de la
pasul 6.
||NOTĂ |
\\ Puteţi obţine valorile pentru reţea de la furnizorul de
servicii Internet.
9. Când terminaţi, selectaţi OK, apoi apăsaţi
butonul v. Va apărea ecranul de securitate.
10. În ecranul Security, introduceţi codul de
securitate sau parola reţelei. Introduceţi cifrele
direct, utilizând butoanele numerice de pe
telecomandă. Introduceţi litere prin selectarea
unei litere cu ajutorul butoanelor ▲▼◄► şi
apoi apăsând pe butonul v.
11. La final, selectaţi Efectuat din partea dreaptă
a ecranului şi apăsaţi pe butonul v.
Aparatul va efectua o verificare a conexiunii la
reţea, după care realizează conectarea.
12. După ce aparatul verifică reţeaua, selectaţi
OK, iar apoi apăsaţi butonul v.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. În ecranul principal selectaţi Setări şi apoi
apăsaţi butonul v.
2. Selectaţi Reţea, apoi apăsaţi butonul v.
3. Selectaţi Setări reţea, apoi apăsaţi butonul
v.
4. Selectaţi Wireless din ecranul Setări reţea şi
apoi apăsaţi pe butonul v.
5. Apăsaţi butonul ▲ de pe telecomandă, iar
apoi apăsaţi butonul ► pentru a selecta
opţiunea WPS(PBC).
6. Apăsaţi pe butonul E de pe telecomandă.
Va apărea mesajul "Apăsaţi butonul PBC
de pe routerul wireless în următoarele două
minute.".
7. Apăsaţi pe butonul WPS(PBC) al routerului
într-un interval de două minute. Aparatul
primeşte automat setările de reţea necesare
şi se conectează la reţeaua dvs.
Va apărea ecranul Stare reţea. Aparatul se va
conecta la reţea după verificarea conexiunii la
reţea.
8. Repetaţi paşii 6 şi 7 până când introduceţi
valori în toate câmpurile.
24
Română
ĞĞ
PIN WPS
2. Selectaţi Reţea, apoi apăsaţi butonul v.
3. Selectaţi Setări reţea, apoi apăsaţi butonul
v.
4. Selectaţi Wireless din ecranul Setări reţea
şi apoi apăsaţi pe butonul v. Aparatul va
căuta şi va afişa o listă cu reţelele disponibile.
5. Selectaţi reţeaua dorită şi apoi apăsaţi pe
butonul v.
6. Selectaţi PIN WPS, apoi apăsaţi butonul v.
Va apărea fereastra pop-up PIN.
2. În ecranul principal selectaţi Setări şi apoi
apăsaţi butonul v.
3. Selectaţi Reţea, apoi apăsaţi butonul v.
4. Selectaţi Wi-Fi direct, apoi apăsaţi butonul
v.
Apar dispozitivele Wi-Fi direct pe care le
puteţi conecta.
||NOTE |
\\ Conexiunea cu fir sau wireless va fi întreruptă atunci când
utilizaţi funcţia Wi-Fi direct.
\\ Fişierele text, de exemplu cele cu extensia .TXT sau .DOC,
nu sunt afişate când se utilizează funcţia Wi-Fi direct.
7. Introduceţi PIN-ul în câmpul de introducere
PIN WPS din ecranul de configurare al
routerului şi apoi salvaţi valorile.
||NOTE |
\\ Contactaţi producătorul routerului pentru instrucţiuni
referitoare la modul de accesare a ecranelor de
configurare ale routerului sau consultaţi manualul de
utilizare al routerului.
\\ Pentru conexiunea WPS, setaţi criptarea de securitate a
routerului la AES. Conexiunile WPS nu acceptă criptarea
WEP.
Wi-Fi direct
Această funcţie vă permite să conectaţi dispozitive
Wi-Fi Direct la aparat şi între ele prin utilizarea unei
reţele peer-to peer, fără necesitatea prezenţei un
router wireless.
||NOTĂ |
\\ Transmisiile prin Bluetooth pot crea interferenţe cu
semnalul Wi-Fi direct. Înainte de a utiliza funcţia Wi-Fi
direct, vă recomandăm să dezactivaţi funcţia Bluetooth a
dispozitivelor mobile.
25
Română
Setări
1. În ecranul principal selectaţi Setări şi apoi
apăsaţi butonul v.
1. Porniţi dispozitivul Wi-Fi direct şi activaţi
funcţia Wi-Fi direct.
04
Înainte de a începe, deschideţi meniul de configurare
al routerului de pe calculator şi accesaţi ecranul cu
câmpul de introducere PIN WPS.
Setări
Actualizare software
Upgrade imediat
Acest meniu vă permite să actualizaţi software-ul
aparatului, pentru a beneficia de îmbunătăţiri ale
performanţei sau de servicii suplimentare.
• Nu porniţi sau opriţi manual playerul în timpul
procesului de actualizare.
1. În ecranul principal, selectaţi Setări după
care apăsaţi butonul v.
2. Selectaţi Asistenţă, apoi apăsaţi butonul v.
3. Selectaţi Actualizare software, după care
apăsaţi butonul v.
4. Pentru a descărca software-ul şi a actualiza
versiunea, selectaţi Upgrade imediat şi
apăsaţi butonul v.
5. Pentru ca aparatul să descarce automat
actualizările software atunci când acestea
sunt disponibile, selectaţi Actualizare
automată şi apoi apăsaţi butonul v. Pentru
detalii, consultaţi secţiunea "Actualizare
automată" de la pagina 26.
||NOTE |
\\ Actualizarea este finalizată atunci când playerul se
opreşte din funcţionare şi reporneşte automat.
\\ Samsung Electronics nu este responsabilă de defecţiunile
playerului cauzate de o conexiune instabilă la Internet
sau de neglijenţa consumatorilor pe durata actualizării de
software.
\\ Dacă doriţi să anulaţi actualizarea în timpul descărcării
software-ului de actualizare, apăsaţi pe butonul v.
\\ Când se realizează upgrade, pe panoul frontal este afişat
mesajul "UPDATE".
26
1. Selectaţi Asistenţă > Actualizare software >
Upgrade imediat.
2. Un upgrade online descarcă şi instalează
software-ul de upgrade direct de pe Internet.
-- Pentru această opţiune este necesară o
conexiune la Internet.
||NOTE |
\\ După finalizarea actualizării sistemului, verificaţi detaliile
versiunii software în secţiunea Informaţii produs a
ecranului Contactare Samsung.
\\ Nu opriţi playerul în timpul procesului de actualizare
a software-ului. Acest lucru poate cauza defectarea
playerului.
Actualizare automată
Puteţi seta funcţia Actualizare automată astfel
încât player-ul să poată descărca upgradeuri software când se află în modul Actualizare
automată.
Acest lucru permite playerului să descarce automat
actualizări de software atunci când nu îl utilizaţi.
1. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
Actualizare automată şi apoi apăsaţi butonul
v.
2. Selectaţi Activat / Dezactivat.
||NOTĂ |
\\ Pentru a utiliza funcţia Actualizare automată, aparatul
trebuie să fie conectat la Internet.
Română
Actualizare prin USB
04
Pentru a realiza upgrade prin USB, urmaţi aceşti
paşi:
Setări
1. Accesaţi site-ul Web Samsung pe un
computer şi descărcaţi pachetul de
actualizare pe un dispozitiv USB.
2. Salvaţi pachetul de actualizare în folderul
principal al dispozitivului USB.
-- În caz contrar aparatul nu va putea localiza
pachetul de actualizare.
3. Conectaţi dispozitivul USB cu pachetul de
actualizare la aparat.
4. Selectaţi Asistenţă > Actualizare software >
Upgrade imediat.
5. Software-ul este actualizat utilizând pachetul
de actualizare pe dispozitivul USB.
||NOTE |
\\ Atunci când actualizaţi software-ul utilizând mufa USB nu
trebuie să existe niciun disc în aparat.
\\ La finalizarea actualizării software, verificaţi detaliile
software-ului în secţiunea Informaţii produs din ecranul
Contactaţi Samsung.
\\ Nu opriţi funcţionarea aparatului în timpul procesului de
actualizare software. Acest lucru poate cauza defectarea
aparatului.
\\ Actualizările de software care utilizează mufa USB trebuie
realizate doar prin intermediul unei unităţi de memorie
flash USB.
27
Română
Media Play
Sistemul Blu-ray poate reda conţinut de pe discuri
Blu-ray/DVD/CD, dispozitive USB, PC-uri., telefoane
smartphone, tablete şi de pe web.|
Pentru a reda conţinut de pe PC sau de pe dispozitive
mobile, acestea trebuie conectate la aparat în reţea.
Pentru a reda conţinut de pe PC trebuie să instalaţi
software-ul DLNA sau să îl aveţi instalat deja pe PC şi
să conectaţi playerul BD la PC în reţea.
||NOTĂ |
\\ PC-urile pe care rulează Windows 7 şi Windows 8 au
software-ul DLNA preinstalat.
Redarea discurilor comerciale
1. Apăsaţi pe butonul 8 pentru a deschide
sertarul pentru discuri.
2. Aşezaţi un disc în sertar, cu eticheta în sus.
• Curăţarea discurilor
-- Dacă există amprente sau praf pe
disc, curăţaţi-l cu un detergent
diluat în apă, ştergând suprafaţa
discului cu o cârpă moale.
-- Atunci când curăţaţi discul, ştergeţi cu atenţie
dinspre interior către exterior.
• Stocarea pe disc
`` Feriţi discul de razele soarelui.
`` Păstraţi într-un loc uscat şi aerisit.
`` Păstraţi-l într-un suport de protecţie curat şi
depozitaţi-l în poziţie verticală.
Redarea fotografiilor, clipurilor video
şi muzicii (conţinuturi multimedia)
Puteţi reda conţinuturi multimedia salvate pe un
dispozitiv USB, pe un telefon smartphone, pe o
cameră sau pe un computer.
||NOTE |
\\ Nu puteţi reda conţinuturi multimedia în cazul în care
conţinutul sau dispozitivul de stocare nu este acceptat de
aparat.
\\ Realizaţi backup al fişierelor importante înainte de
a conecta un dispozitiv USB. Samsung nu îşi asumă
responsabilitatea pentru fişierele deteriorate sau pierdute.
3. Apăsaţi pe butonul 8 pentru a închide
sertarul pentru discuri.
Redarea începe automat.
4. Dacă redarea nu începe automat, apăsaţi
butonul 6 de pe telecomandă.
Stocarea şi utilizarea discurilor
• Manevrarea discurilor
-- Amprentele sau zgârieturile de
pe disc pot reduce calitatea
sunetului şi a imaginii sau pot
duce la omiterea unor conţinuturi înregistrare
pe disc.
-- Evitaţi să atingeţi suprafaţa discului pe care au
fost înregistrate date.
-- Manevraţi discul utilizând marginile acestuia,
astfel încât să nu rămână amprente pe
suprafaţa discului.
-- Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe disc.
28
Redarea conţinuturilor multimedia de
pe un dispozitiv USB
1. Conectaţi dispozitivul USB la aparat.
2. Apăsaţi butonul HOME şi selectaţi Stocare
din panoul MULTIMEDIA. Vor fi afişate
dispozitivele USB conectate la aparat.
3. Selectaţi dispozitivul la care doriţi să vă
conectaţi. Sunt afişate folderele şi fişierele din
dispozitivul USB selectat.
4. Selectaţi din listă conţinutul multimedia pe
care doriţi să îl redaţi. Conţinutul multimedia
va fi redat.
||NOTĂ |
\\ Alternativ, selectaţi tipul de suport pe care doriţi să îl
redaţi (de exemplu, filme), apoi selectaţi fişierul pe care
doriţi să îl redaţi şi apăsaţi butonul 6 pentru a reda
conţinutul.
Română
5. Pentru a ieşi, apăsaţi butonul 5 sau butonul
RETURN.
Redarea conţinuturilor multimedia
salvate pe un computer/dispozitiv mobil
Puteţi reda conţinut multimedia prin intermediul
aparatului, conectând un computer sau un dispozitiv
mobil în aceeaşi reţea în care este conectat şi aparatul.
||NOTE |
\\ Această funcţie este disponibilă în cazul telefoanelor
Samsung care acceptă funcţionalitatea DLNA.
\\ Când încercaţi să redaţi fişiere multimedia printr-un server
DLNA terţ, ar putea apărea probleme de compatibilitate.
\\ Conţinuturile partajate de către un computer sau dispozitiv
mobil este posibil să nu fie redate, în funcţie de tipul de
codificare şi formatul fişierelor. De asemenea, este posibil
ca unele funcţii să nu fie disponibile.
\\ În funcţie de starea reţelei, conţinutul media ar putea fi
redat cu întreruperi. În cazul în care conţinutul este redat
cu întreruperi, utilizaţi un dispozitiv de stocare USB.
1. Conectaţi dispozitivul inteligent şi aparatul.
2. Apăsaţi butonul HOME şi selectaţi Dispozitiv
din reţea din panoul MULTIMEDIA. Vor fi
afişate dispozitivele de stocare conectate la
aceeaşi reţea ca şi aparatul.
3. Selectaţi dispozitivul de stocare dorit. Sunt
afişate folderele şi fişierele partajate de către
dispozitivul de stocare selectat.
4. Selectaţi din listă conţinutul multimedia pe
care doriţi să îl redaţi. Conţinutul multimedia
va fi redat.
||NOTĂ |
\\ Alternativ, selectaţi tipul de suport pe care doriţi să îl
redaţi (de exemplu, filme), apoi selectaţi fişierul pe care
doriţi să îl redaţi şi apăsaţi butonul 6 pentru a reda
conţinutul.
5. Pentru a ieşi, apăsaţi butonul 5 sau butonul
RETURN.
29
(HOME → Setări → Reţea → Setări dispozitiv
multimedia)
Pentru a reda conţinutul media stocat pe un
dispozitiv mobil, trebuie să permiteţi conectarea
aparatului la dispozitivul respectiv.
||NOTĂ |
\\ Puteţi conecta un dispozitiv mobil la orice dispozitiv
DLNA DMC. Funcţia DLNA DMC permite utilizatorilor să
conecteze la aparat un dispozitiv mobil, să caute conţinut
media şi să controleze operaţiile de redare de pe aparat.
1. Navigaţi la Setări > Reţea şi selectaţi
Setări dispozitiv multimedia. Vor fi afişate
dispozitivele mobile conectate la aceeaşi
reţea ca şi aparatul.
2. Permite conectarea cu dispozitivul pe
care doriţi să îl conectaţi la aparat. Puteţi
reda conţinuturi multimedia numai de pe
dispozitivele care au primit permisiunea de a
se conecta la aparat.
||NOTĂ |
\\ Dacă un dispozitiv mobil solicită redarea conţinutului
multimedia, pe televizorul conectat la aparat va apărea
fereastra de confirmare a conectării, astfel încât dvs.
puteţi realiza cu uşurinţă conectarea la dispozitivul mobil.
Redarea unui disc cu conţinut
înregistrat de utilizator
Puteţi reda fişiere multimedia pe care le-aţi
înregistrat pe discuri Blu-ray, DVD sau CD.
1. Aşezaţi un disc înregistrat de utilizator în
sertar, cu eticheta în sus, apoi închideţi
sertarul. Va apărea fereastra Dispozitiv
conectat.
2. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta tipul
de conţinut pe care doriţi să îl vizionaţi sau
redaţi - Toate, Fotografii, Videocl., sau
Muzică - şi apoi apăsaţi butonul v.
Română
Media Play
\\ În cazul în care conectaţi un dispozitiv USB la aparat, pe
ecran va apărea o fereastră pop-up care vă permite să
navigaţi cu uşurinţă printre folderele şi fişierele aflate pe
dispozitivul USB.
05
||NOTĂ |
Permiterea conectării cu un dispozitiv
mobil
Media Play
||NOTĂ |
\\ Chiar dacă playerul va afişa foldere pentru toate tipurile
de conţinut, va afişa numai fişierele care corespund tipului
de conţinut pe care l-aţi selectat la pasul 2. De exemplu,
dacă selectaţi Muzică, veţi putea vedea numai fişiere
cu muzică. Puteţi schimba această selecţie revenind la
ecranul MULTIMEDIA şi repetând pasul 2.
3. Va apărea un ecran care listează conţinutul
discului. În funcţie de modul de aranjare al
conţinutului, veţi vedea foldere, fişiere sau
ambele.
4. Dacă este necesar, utilizaţi butoanele
▲▼◄► pentru a selecta un folder, apoi
apăsaţi butonul v.
5. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
un fişier care doriţi să fie vizualizat sau redat,
după care apăsaţi pe butonul v.
6. Apăsaţi butonul RETURN o dată sau de mai
multe ori pentru a ieşi din ecranul curent,
a ieşi dintr-un folder sau a reveni la ecranul
principal.
Apăsaţi butonul EXIT pentru a reveni direct la
ecranul principal.
7. Consultaţi paginile 31~38 pentru instrucţiuni
care explică modul de control al redării
filmelor, muzicii şi imaginilor de pe un disc.
30
Română
SOURCE
Controlarea redării video
1
2
3
4
5
6
7
8
Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea clipurilor video
DISC MENU
9
„„
TITLE MENU
0
POPUP
Utilizarea meniului discului, a titlului discului,
a meniului pop-up şi a listei de titluri
Butonul DISC În timpul redării, apăsaţi acest buton
MENU
pentru a afişa meniului discului.
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
„„
APPS
Butoane deTOOLS
redare
INFO
În modurile de căutare, de redare cu încetinitorul şi
de redare secvenţială, aparatul nu va emite sunet.
• Pentru a reveni
la modul de
redare la viteză
RETURN
EXIT
normală, apăsaţi pe butonul 6.
Butonul 6
Butonul 5
Butonul 7
A
B
C
D
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
Porneşte
redarea.
AUDIO SUBTITLE LIGHT
SEARCH
Redare
secvenţială
Redare cu
omitere
Butonul
În timpul redării, apăsaţi acest buton
POPUP MENU pentru a afişa meniul pop-up.
Utilizarea meniului de setări în timpul
redării
Opreşte redarea.
Opreşte temporar redarea.
În timpul redării, apăsaţi pe butonul 3
sau 4.
Redare rapidă
La fiecare apăsare a butonului 3 sau
4, viteza de redare se va schimba.
Redare cu
încetinitorul
În timpul redării, apăsaţi acest buton
pentru a afişa meniul de titluri.
Butonul TITLE
• În cazul în care discul conţine o listă de
MENU
redare, apăsaţi butonul Viz. pentru a
accesa lista de redare.
În modul Pauză, apăsaţi pe butonul 4.
La fiecare apăsare a butonului 4, viteza
de redare se va schimba.
În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
Utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
apoi apăsaţi butonul v.
Redare de la
început
În modul Pauză, apăsaţi pe butonul 7.
De fiecare dată când apăsaţi butonul 7
apare un nou cadru.
În timpul redării, apăsaţi pe butonul 1
sau 2.
De fiecare dată când apăsaţi butonul
1 sau 2, discul trece la capitolul sau
fişierul următor.
31
,
Selectaţi pentru a reveni la începutul
filmului şi apoi apăsaţi butonul v.
-- Căutare titluri : Dacă există mai
mult de un dispozitiv sau un disc,
selectaţi pentru a începe alt titlu.
1. Selectaţi Căutare titluri, apoi
apăsaţi butonul v.
Selectare scenă
2. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru
a selecta un titlu şi apoi apăsaţi
butonul v.
||NOTĂ |
\\ Când căutaţi un titlu DVD, în modul
Oprit, apăsaţi butonul INFO şi
introduceţi numărul dorit al titlului
(01,02,...).
Română
Media Play
VOL
05
VOL
– + VOL
+–
Puteţi controla redareaVOL
conţinuturilor
video de pe un disc, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC. În funcţie
TV
de disc sau de conţinut, este posibil ca unele din funcţiile descrise în acest manual să nu fie disponibile.
Media Play
-- Căutare capitole : Selectaţi pentru
a reda capitolul dorit.
Utilizaţi meniul 3D în timp ce redaţi un
fişier 3D.
1. Selectaţi Căutare capitole, apoi
apăsaţi butonul v.
2. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a
selecta un capitol şi apoi apăsaţi
butonul v.
-- Căutare bară de timp : Selectaţi
pentru a reda filmul de la un
moment selectat.
||NOTE |
\\ Meniul 3D devine disponibil numai
atunci când redaţi un clip video 3D
3D
1. Selectaţi Căutare bară de timp,
apoi apăsaţi butonul v.
\\ Dacă accesaţi ecranul principal
sau ecranul principal Smart Hub
în modul 3D, aparatul va realiza
automat comutarea la modul 2D.
2. Apăsaţi pe butoanele numerice,
introduceţi momentul la care doriţi
să vă deplasaţi, apoi apăsaţi pe
butonul v.
Selectare scenă
||NOTE |
\\ Puteţi, de asemenea, să utilizaţi
butoanele ◄► pentru a derula
filmul înainte sau înapoi. Filmul
este derulat înainte sau înapoi cu
câte un minut de fiecare dată când
apăsaţi butoanele ◄►.
\\ Dacă informaţiile de indexare din
fişier sunt deteriorate sau fişierul
nu acceptă indexare, nu veţi putea
utiliza funcţia Selectare scenă.
\\ Dacă rulaţi fişiere pe un dispozitiv
de reţea după ce aţi conectat
player-ul la un computer din reţea,
funcţia Selectare scenă ar putea
să nu funcţioneze.
32
\\ Atunci când redaţi un clip video
3D, setaţi playerul la Side by Side
sau Top and Bottom în 3D Settings,
astfel încât setările playerului să
corespundă cu formatul conţinutului
3D.
Căutare
Setări subtitrare
Mod Repetare
Ecr. compl.
Română
-- Căutare scenă : Puteţi utiliza funcţia
Căutare scenă în timpul redării
pentru a viziona sau a începe un film
de la scena dorită.
-- Căutare titluri : Dacă există mai
mult de un dispozitiv sau un disc,
selectaţi pentru a începe alt titlu.
-- Căutare bară de timp : Selectaţi
pentru a reda filmul de la un moment
selectat.
Selectaţi această opţiune pentru a seta
opţiunile dorite pentru subtitrări.
Selectaţi pentru a repeta un titlu, un
capitol sau o melodie.
Selectaţi pentru a seta dimensiunea
imaginii video.
Multiroom Link
Selectaţi pentru a regla volumul.
-- Volum : Reglează nivelul volumului.
Apăsaţi pe butoanele ◄► de pe
telecomandă.
-- Mut : Opreşte sunetul emis de
player. Apăsaţi din nou pentru a
readuce sunetul la nivelul anterior.
||NOTĂ |
Audio
Sincr. audio
Subtitrare
Unghi
Informaţii
Video
BONUSVIEW
Audio
BONUSVIEW
\\ Acest meniu este disponibil numai
la conectarea cu o boxă compatibilă
cu Multiroom Link.
Selectaţi această opţiune pentru a seta
limba audio dorită.
Selectaţi această opţiune pentru a seta
sincronizarea audio dorită.
Selectaţi această opţiune pentru a seta
limba de subtitrare dorită.
Selectaţi pentru a viziona o scenă din
alt unghi. Opţiunea Unghi afişează
numărul de unghiuri disponibile pentru
vizionare. Dacă un disc Blu-ray/DVD
conţine mai multe unghiuri pentru o
anumită scenă, puteţi schimba unghiul
de vizualizare.
\\ În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul
poate diferi.
\\ Fişierele video cu rate de biţi ridicate, de peste 20 Mbps,
solicită capacităţile aparatului, redarea putând fi întreruptă
Utilizarea meniurilor de sortare şi opţiuni
Utilizarea meniului de sortare
Într-un ecran care conţine fişiere video, selectaţi
şi apoi apăsaţi butonul v.
Dată
Titlu
Folder
Afişează toate filmele de pe suportul
de stocare, după titlu.
Afişează toate folderele de pe suportul
de stocare.
||NOTĂ |
\\ În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul
poate diferi.
Utilizarea meniului de opţiuni
Într-un ecran care conţine fişiere video, selectaţi
şi apoi apăsaţi butonul v.
Redaţi
elementele
selectate
Trimiteţi
Selectaţi pentru a vedea informaţii
despre fişierul video.
selectaţi această opţiune pentru a seta
opţiunea Bonusview dorită.
33
Grupează toate fotografiile de pe
suportul de stocare, după dată. Faceţi
clic pe un grup pentru a vizualiza
clipurile video din acel grup.
Română
Vă permite să selectaţi fişierele pentru
redare. Această funcţie este similară
pentru toate tipurile de formate media.
Selectaţi acest meniu pentru a încărca
fişierele selectate pe un site web (Picasa,
Facebook, etc) sau pe un dispozitiv. Pentru
a utiliza acest meniu, trebuie să deschideţi
un cont pe un site online şi să vă
conectaţi. Consultaţi secţiunea "Utilizarea
funcţiei de trimitere" la pagina 38.
Media Play
||NOTĂ |
\\ Atunci când utilizaţi funcţia BD
Wise, nu va apărea acest meniu.
||NOTE |
05
Mod imagine
Selectaţi această opţiune pentru a seta
modul de afişare a fotografiilor.
-- Dinamic : Creşte claritatea şi
luminozitatea.
-- Standard : Alegeţi această setare
pentru majoritatea condiţiilor de
vizualizare.
-- Film : Aceasta este cea mai bună
setare pentru vizionarea filmelor.
-- Utilizator : Vă permite să reglaţi
claritatea şi funcţia de reducere a
zgomotului.
Media Play
Controlarea redării muzicii
Puteţi controla redarea conţinuturilor muzicale de
pe un disc, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC.
În funcţie de disc sau de conţinut, este posibil ca
unele din funcţiile descrise în acest manual să nu
fie disponibile.
Utilizarea meniului de opţiuni în timpul
redării
În ecranul de redare a muzicii, utilizaţi butoanele
şi apoi apăsaţi pe
▲▼◄► pentru a selecta
butonul v.
SOURCE
Butoane de pe telecomandă utilizate
pentru redarea muzicii
– + VOL
+–
VOL
VOL
1
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
2
3
SMART
HOME
HOME
HUB
2
3
5
6
Redare el. sel.
3
6
9
TITLE MENU
POPUP
REPEAT
4
5
6
Butonul numerice : Apăsaţi pentru a selecta
numărul unei piese. Este redată piesa selectată.
INFO
Butonul 12 : Vă deplasaţi la piesa anterioară/
EXIT
următoare. RETURN
Extragere
Informaţii
||NOTĂ |
AUDIO SUBTITLE LIGHT
PANDORA DIGITAL
SUBTITLE
Redarea rapidă
(numai
CDINPUT
audio (CD-DA))
În timpul redării, apăsaţi pe butonul 3 sau 4.
La fiecare apăsare a butonului 3 sau 4, viteza
de redare se va schimba.
Butonul 7 : Întrerupe o melodie.
Butonul 6 : Redă pista selectată curent.
||NOTĂ |
\\ Dacă nu apăsaţi niciun buton timp de cinci secunde de la
introducerea unui CD audio, imaginile vor fi afişate pe tot
ecranul. Pentru reveni la ecranul Play List, apăsaţi butonul
RETURN de pe telecomandă.
34
Această funcţie converteşte formatul
CD Audio în format mp3 şi salvează
fişierele convertite pe un dispozitiv USB
sau pe dispozitivul mobil conectat la
aparat. Consultaţi funcţia "Extragere" la
pagina 36.
Selectaţi pentru a vedea informaţii
(conţinut).
\\ În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul
poate diferi.
Butonul 5 :AOpreşte
B o Cmelodie.
D
SEARCH
4
TV
APPS
TOOLS
1
0
VOL
Vă permite să selectaţi anumite piese
pentru redare. Această funcţie este
similară pentru toate tipurile de formate
media. Consultaţi secţiunea "Crearea
unei liste de redare de pe un CD audio"
de la paginile 35~36.
Română
Utilizarea meniurilor de sortare şi
opţiuni într-un ecran cu fişiere
Repetarea pieselor de pe un CD audio
Într-un ecran care conţine fişiere muzicale, selectaţi
şi apoi apăsaţi butonul v.
Pistă
Album
Artist
Gen
Folder
Afişează toate piesele muzicale de
pe suportul de stocare sau de pe
dispozitivul de stocare, în ordine
alfabetică.
Afişează toate fişierele muzicale de pe
suportul de stocare, după album.
Afişează toate fişierele muzicale de pe
suportul de stocare, după gen.
Utilizarea meniului de opţiuni
Într-un ecran care conţine fişiere muzicale, selectaţi
şi apoi apăsaţi butonul v.
Codificare
Adăug. la listă
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
Vă permite să selectaţi melodii pentru
redare. Această funcţie este similară
pentru toate tipurile de formate media.
Consultaţi secţiunea "Repetarea pieselor
de pe un CD audio", de la pagina 35.
Selectaţi pentru a trimite fişierele
selectate către alte dispozitive.
Consultaţi secţiunea "Utilizarea funcţiei
de trimitere" la pagina 38.
Selectaţi pentru a gestiona opţiunile de
codare a textului.
Selectaţi pentru a crea o listă de redare.
||NOTĂ |
\\ În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul
poate diferi.
35
TRACK 006
TRACK 001
TRACK 007
00:00:39 00:02:38
TRACK 008
TRACK 009
Afişează toate folderele de pe suportul
de stocare.
\\ În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul
poate diferi.
Trimiteţi
TRACK 001
Afişează toate fişierele muzicale de pe
suportul de stocare, după artist.
||NOTĂ |
Redaţi
elementele
selectate
1. În timpul redării, utilizaţi butoanele ▲▼◄►
din colţul din dreapta jos
pentru a selecta
al ecranului şi apoi apăsaţi butonul v.
2. Utilizaţi ▲▼ pentru a selecta modul de
repetare dorit - Dezactivat, O melodie sau
Toate - şi apoi apăsaţi pe butonul v.
TRACK 010
00:43
03:56
04:41
04:02
03:43
03:40
04:06
03:52
03:04
04:02
Redarea aleatorie a pieselor de pe un
CD audio
Puteţi configura aparatul pentru a reda aleator
piesele de pe un CD audio (CD-DA/MP3).
1. În timpul redării, utilizaţi butoanele ▲▼◄►
din colţul din dreapta jos
pentru a selecta
al ecranului şi apoi apăsaţi butonul v.
2. Utilizaţi ▲▼ pentru a seta modul de redare
aleatorie la Activat sau Dezactivat şi apoi
apăsaţi butonul v.
Crearea unei liste de redare de pe un
CD audio
1. Când apare ecranul de redare, selectaţi
şi apoi apăsaţi butonul v. Va apărea meniul
Setări.
2. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
Redare el. sel. şi apoi apăsaţi pe butonul v.
3. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta un
capitol şi apoi apăsaţi butonul v. În partea
stângă a piesei apare o bifă.
Română
Media Play
Utilizarea meniului de sortare
05
Puteţi configura aparatul pentru a repeta piesele
de pe un CD audio (CD-DA/MP3).
Media Play
4. Repetaţi pasul 3 pentru a selecta şi bifa piese
suplimentare.
5. Pentru a elimina o melodie din listă, deplasaţivă la melodia respectivă şi apăsaţi din nou
butonul v. Melodia va fi debifată.
6. Când terminaţi, apăsaţi butoanele ▲▼ pentru
a selecta Redare şi apoi apăsaţi pe butonul
v. Va apărea din nou ecranul de redare a
muzicii, în care sunt listate numai piesele pe
care le-aţi bifat. Pistele selectate sunt redate
automat.
||NOTE |
\\ Puteţi crea o listă de redare cu până la 99 de melodii pe
un CD Audio (CD-DA).
\\ În ecranul Selection Play, puteţi alege Select. globală,
Şterg. tot. şi Anulare.
-- Utilizaţi opţiunea Select. globală pentru a selecta
toate piesele. Această opţiune anulează piesele
individuale selectate. Dacă apăsaţi butonul RETURN de
pe telecomandă sau selectaţi Redare şi apoi apăsaţi
butonul v, toate piesele vor apărea în ecranul
Redare muzică, iar aparatul va începe să redea toate
piesele începând cu Piesa 001.
-- Utilizaţi opţiunea Şterg. tot. pentru a deselecta
simultan toate piesele. Apoi, selectaţi piese individuale
sau utilizaţi opţiunea Select. globală pentru a
selecta toate piesele şi apăsaţi butonul RETURN de
pe telecomandă. Dacă nu utilizaţi opţiunea Select.
globală sau dacă selectaţi piese individual, lista de
redare nu se va schimba.
-- Opţiunea Anulare anulează modificările efectuate în
ecranul Play Select. Când reveniţi la ecranul de redare,
lista de redare va rămâne neschimbată.
Extragere
1. Introduceţi un dispozitiv USB în mufa USB din
faţa aparatului.
2. Când apare ecranul de redare, selectaţi
şi apoi apăsaţi butonul v. Va apărea meniul
Setări.
4. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta un
capitol şi apoi apăsaţi butonul v. În partea
stângă a piesei apare o bifă.
5. Repetaţi pasul 4 pentru a selecta şi bifa piese
suplimentare.
6. Pentru a elimina o melodie din listă, deplasaţivă la melodia respectivă şi apăsaţi din nou
butonul v. Melodia va fi debifată.
7. Când aţi terminat, selectaţi Rip cu ajutorul
butoanelor ▲▼, apoi apăsaţi butonul v.
Va apărea fereastra pop-up Rip.
8. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta
dispozitivul dorit, apoi apăsaţi pe butonul v.
||NOTĂ |
\\ Nu deconectaţi dispozitivul în timpul operaţiei de rip.
9. Dacă doriţi să anulaţi operaţia de rip, apăsaţi
butonul v şi apoi selectaţi Da. Selectaţi Nu
pentru a continua operaţia de rip.
10. La finalizarea operaţiei de rip, va apărea
mesajul "Extras cu succes.". Apăsaţi pe
butonul v.
11. Apăsaţi butonul RETURN sau selectaţi
Anulare şi apoi apăsaţi butonul v pentru a
reveni la ecranul Playback.
||NOTE |
\\ Această funcţie nu este disponibilă cu CD-uri DTS Audio.
\\ Este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată cu
anumite discuri.
\\ Se va realiza codificarea în format .mp3 la 192kbps.
\\ În ecranul Ripping, puteţi alege Select. globală şi Şterg.
tot..
\\ Utilizaţi opţiunea Select. globală pentru a selecta toate
piesele şi apăsaţi butonul v. Această opţiune anulează
piesele individuale selectate.
\\ Utilizaţi opţiunea Şterg. tot. pentru a deselecta simultan
toate piesele.
3. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
Extragere şi apoi apăsaţi pe butonul v.
36
Română
Redarea conţinuturilor foto
În timpul redării, apăsaţi pe butonul TOOLS.
Utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
apoi apăsaţi butonul v.
Multiroom Link
Selectaţi setările pentru redarea
diapozitivelor.
-- Viteză : Selectaţi această opţiune
Setări expunere
pentru a seta o viteză pentru redarea
de diapozitive
dispozitivelor.
-- Efecte : Selectaţi această opţiune
pentru a seta efectul pentru redarea
dispozitivelor.
Selectaţi această opţiune pentru a roti
Rotiţi
fotografia. (Permite rotirea fotografiei în
sens orar sau anti-orar.)
Selectaţi această opţiune pentru a
Zoom
mări fotografia selectată. (Fotografia se
poate mări de până la 4 ori)
Selectaţi această opţiune pentru a seta
modul imaginii.
-- Dinamic : Alegeţi această setare
pentru a îmbunătăţi claritatea.
-- Standard : Alegeţi această setare
pentru majoritatea condiţiilor de
vizualizare.
-- Film : Aceasta este cea mai bună
Mod imagine
setare pentru vizualizarea filmelor.
-- Utilizator : Vă permite să reglaţi
claritatea şi funcţia de reducere a
zgomotului.
Muzică de
fundal
||NOTĂ |
,
||NOTĂ |
\\ Acest meniu nu poate fi afişat atunci
când utilizaţi funcţia BD Wise.
Selectaţi această opţiune pentru a
asculta muzică în timpul vizionării unei
redări de dispozitive.
||NOTĂ |
\\ Numărul de melodii de pe dispozitivul
extern ar putea să difere de cel de
pe aparat.
37
Trimiteţi
Informaţii
||NOTE |
\\ Acest meniu este disponibil numai
la conectarea cu o boxă compatibilă
cu Multiroom Link.
Selectaţi pentru a trimite fişierul
selectat către alte dispozitive.
Selectaţi pentru a vedea informaţii
(conţinut).
\\ În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul
poate diferi.
\\ Pentru a activa funcţia Muzică de fundal, fişierul cu fotografii
trebuie să se găsească pe acelaşi suport de stocare ca şi
fişierul muzical. Reţineţi, calitatea sunetului poate fi afectată
de rata de biţi a fişierului MP3, de dimensiunea fotografiei şi
de metoda de codare.
\\ În modul Ecran complet nu puteţi mări subtitrarea şi
imaginea PG.
Utilizarea meniurilor de sortare şi opţiuni
Utilizarea meniului de sortare
Într-un ecran care conţine poze, selectaţi
apoi apăsaţi butonul v.
Dată
Titlu
Folder
||NOTĂ |
şi
Grupează toate fotografiile de pe
suportul de stocare, după dată.
Faceţi clic pe un grup pentru a vizualiza
fotografiile din acel grup.
Afişează toate fotografiile de pe
suportul de stocare, după titlu.
Afişează toate folderele de pe suportul
de stocare.
\\ În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul
poate diferi.
Română
Media Play
Utilizarea meniului de instrumente în
timpul redării
05
Puteţi reda conţinuturi foto aflate pe un DVD,
dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC.
Selectaţi pentru a regla volumul.
-- Volum : Reglează nivelul volumului.
Apăsaţi pe butoanele ◄► de pe
telecomandă.
-- Mut : Opreşte sunetul emis de
player. Apăsaţi din nou pentru a
readuce sunetul la nivelul anterior.
Media Play
Utilizarea meniului de opţiuni
ÎÎntr-un ecran care conţine poze, selectaţi
apoi apăsaţi butonul v.
Expunere
diapozitive
Redaţi
elementele
selectate
Trimiteţi
şi
Începe redarea diapozitivelor. Afişează
toate fişierele din folderul curent,
unul după altul. Dacă doriţi să creaţi
o redare de diapozitive cu un grup de
fotografii selectate, consultaţi secţiunea
Redaţi elementele selectate de mai
jos.
Vă permite să selectaţi fotografii pentru
vizualizare. Această funcţie este similară
pentru toate tipurile de formate media.
Consultaţi secţiunea Crearea unei liste
de redare de pe un CD audio, de la
paginile 35~36.
Selectaţi acest meniu pentru a încărca
fişierele selectate pe un site web (Picasa,
Facebook, etc) sau pe un dispozitiv. Pentru
a utiliza acest meniu, trebuie să deschideţi
un cont pe un site online şi să vă
conectaţi. Consultaţi secţiunea "Utilizarea
funcţiei de trimitere" la pagina 38.
||NOTĂ |
\\ În funcţie de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul
poate diferi.
Trimitere fişiere
Copierea materialelor video, a muzicii
sau a fotografiilor
Cuprins
Muzică
Utilizarea funcţiei de trimitere
Puteţi încărca fişiere pe un dispozitiv de reţea sau
pe un alt dispozitiv.
1. Când este afişat unul dintre ecranele Video,
Muzică sau Foto apăsaţi . Apare meniul
Opţiuni.
2. Utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
Trimiteţi, apoi apăsaţi butonul v.
3. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
un fişier, apoi apăsaţi butonul v. În partea
stângă a fişierului apare o bifă.
4. Repetaţi pasul 3 pentru a selecta şi bifa alte
fotografii.
5. Pentru a elimina un fişier din listă, deplasaţivă la acel fişier şi apăsaţi din nou butonul v.
Fişierul va fi debifat.
6. Când aţi terminat, apăsaţi butonul ▲▼◄►
pentru a selecta Trimiteţi, apoi apăsaţi
butonul v.
Va apărea fereastra pop-up Trimitere în care
sunt listate site-urile online (Picasa, Facebook,
etc.) sau dispozitivele către care puteţi trimite
fişiere.
7. Selectaţi o destinaţie după care apăsaţi pe
butonul v.
8. Dacă trimiteţi fişiere către un site online,
acesta se va deschide. Conectaţi-vă şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
||NOTĂ |
\\ Pentru a trimite fişiere către un site online, trebuie să
aveţi un cont pe acel site.
DISC/Dispozitiv de
DISC/USB 
reţea  USB
Dispozitiv de reţea
Acceptat
Acceptat
Fotografii
Acceptat
Acceptat
Filme
Acceptat
Acceptat
• Disc (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (Finalizare)/
DVD+RW/DVD-RW (Finalizare))  USB
• PTP USB nu este disponibil când copiaţi pe USB.
38
Română
Servicii de Reţea
1. Conectaţi playerul la reţea.
(Consultaţi pagina 15)
9. După ce aţi completat toate câmpurile,
apăsaţi butonul ► şi apoi v.
Va apărea ecranul de conectare şi apoi
mesajul de confirmare.
2. Configuraţi setările de reţea.
(Consultaţi paginile 22~25).
10. Apăsaţi butonul v. Va apărea ecranul
Setaţi imaginea de profil.
Crearea uni cont Samsung
Creaţi un cont Samsung pentru a beneficia de
toate avantajele oferite de Samsung online.
Configuraţi conturi pentru fiecare membru al
familiei, pentru ca fiecare să îşi poată accesa
contul de pe Facebook, Twitter, etc. De asemenea,
dacă doriţi să descărcaţi aplicaţii contra cost sau
să închiriaţi filme, veţi avea nevoie de un cont
Samsung.
1. În ecranul principal, apăsaţi
ecranul Conectaţi-vă.
8. Selectaţi câmpul Data naşterii, apoi selectaţi
numerele cu ajutorul săgeţilor Sus şi Jos sau
introduceţi numerele de pe telecomandă.
Apăsaţi butonul v la final.
. Va apărea
||NOTĂ |
\\ Samsung trimite un e-mail de confirmare la adresa pe
care aţi introdus-o. Trebuie să deschideţi e-mailul şi să
răspundeţi pentru a finaliza contul.
11. Selectaţi o imagine pentru a identifica contul
şi apoi apăsaţi butonul v. Va apărea ecranul
Cont creat.
12. Apăsaţi butonul v. Va apărea ecranul
principal.
2. Selectaţi Creare cont din partea dreapta jos,
apoi apăsaţi butonul v.
Va apărea ecranul Termeni şi cond., Pol. de
confid. pentru contul Samsung.
3. Apăsaţi butonul v pentru a accepta, apoi
apăsaţi ► şi v. Va apărea ecranul Creare
cont.
4. Selectaţi câmpul ID şi apoi apăsaţi butonul
v. Va apărea tastatura pop-up.
5. Utilizaţi tastatura pentru a introduce adresa
de e-mail. Utilizaţi butoanele cu săgeţi pentru
a vă deplasa între caractere.
Apăsaţi v pentru a selecta un caracter.
Selectaţi Caps din partea stângă pentru a
introduce litere mari. Selectaţi 123#& pentru
a selecta alte simboluri.
6. La final, selectaţi Efectuat de pe tastatură şi
apoi apăsaţi butonul v.
Va apărea din nou ecranul Creare cont.
39
Română
Servicii de Reţea
Pentru a utiliza servicii de reţea, trebuie să:
7. Introduceţi o parolă, prenumele şi numele de
familie respectând procedura de mai sus.
06
Puteţi accesa diverse servicii de reţea, precum
transmisiunile live sau aplicaţiile online, conectând
playerul la reţea.
Servicii de Reţea
Înainte de a utiliza Samsung Apps
Dacă nu aţi configurat aplicaţia Smart Hub,când
utilizaţi pentru prima dată aplicaţiile, aparatul vă
va solicita să parcurgeţi procedura de configurare
Smart Hub.
1. În ecranul principal, selectaţi opţiunea
SAMSUNG APPS şi apoi apăsaţi butonul
v.
2. Dacă nu aţi setat Smart Hub, va apărea
fereastra pop-up Smart Hub prin care sunteţi
întrebat dacă doriţi să configuraţi Smart Hub.
Selectaţi Da şi apoi apăsaţi butonul v.
3. Selectaţi Start, apoi apăsaţi butonul v.
Va apărea ecranul Condiţii şi poiltică.
4. În ecranul Servicii suplimentare, termeni
şi condiţii şi opţiuni, trebuie să citiţi şi să
acceptaţi termenii şi condiţiile şi politica de
confidenţialitate pentru utilizarea serviciului
SmartHub.
5. Derulaţi în jos şi faceţi clic pe Vizualizaţi
detaliile pentru a citi documentele.
Utilizarea Aplicaţiilor Samsung
Puteţi descărca aplicaţii de pe Internet şi puteţi
accesa diverse aplicaţii pe care să le vizionaţi pe
televizor. Pentru a accesa aplicaţii, trebuie să aveţi
un cont Samsung.
Prezentare generală a Aplicaţiilor Samsung
1
SAMSUNG APPS
RECOMANDAT
1
\\ Nu trebuie să acceptaţi nota de confidenţialitate
suplimentară, dar dacă nu o acceptaţi este posibil ca
unele funcţionalităţi Smart TV să nu fie active.
6. Selectaţi Sunt de acord cu toate, apoi
apăsaţi butonul v. Va apărea ecranul de
finalizare a configurării. Apăsaţi pe butonul
v.
40
2
3
4
5
2
3
4
5
APL. MELE
WebBrowser
Cele mai populare
6
Noutăţi
7
8
9
10
Categorii
3
1
||NOTĂ |
2
2
3
RECOMANDAT : Afişează conţinuturile recomandate
de Samsung. Puteţi şterge aplicaţiile recomandate.
APL. MELE : Afişează galeria personală de aplicaţii,
care pot fi modificate în ecranul APL. MELE.
Cele mai populare, Noutăţi şi Categorii : Selectaţi
pentru a vizualiza şi descărca mai multe aplicaţii.
Când deschideţi pentru prima dată ecranul
SAMSUNG APPS, playerul Blu-Ray descarcă
automat un grup de aplicaţii gratuite. După ce
au fost descărcate, aceste aplicaţii vor apărea în
ecranul SAMSUNG APPS.
Pentru a vedea aplicaţii suplimentare, selectaţi Cele
mai populare, Noutăţi sau Categorii din partea de
jos a ecranului şi apoi apăsaţi butonul v.
În secţiunea Cele mai populare sunt afişate aplicaţiile
cele mai populare, în timp ce în secţiunea Noutăţi sunt
afişate aplicaţiile cele mai noi. În secţiunea Categorii
este afişată o serie de pictograme care reprezintă
categorii precum Video, Jocuri şi Sport. Selectaţi
pictograma unei categorii şi apăsaţi pe butonul v.
Player-ul Blu-Ray va afişa aplicaţiile din categoria
respectivă.
Română
Descărcarea unei aplicaţii
\\ În ecranele Cele mai populare, Noutăţi şi Categorii o
săgeată verde va apărea pe aplicaţiile care au fost deja
descărcate.
3. Selectaţi o aplicaţie pe care doriţi să o
descărcaţi, apoi apăsaţi pe butonul v.
Va apărea ecranul Detail Information pentru
aplicaţia respectivă.
4. Selectaţi Descărcare, apoi apăsaţi butonul v.
Opţiunea Download devine Anulare, iar aplicaţia
începe să fie descărcată.
5. Dacă doriţi să anulaţi descărcarea, selectaţi
Anulare şi apoi apăsaţi butonul v.
6. După finalizarea descărcării, opţiunea Anulare
devine Deschideţi. Selectaţi Deschideţi, apoi
apăsaţi butonul v pentru a porni aplicaţia.
În mod alternativ, apăsaţi butonul RETURN
până când reapare ecranul SAMSUNG
APPS. Aplicaţia pe care aţi descărcat-o va
fi afişată în ecranul SAMSUNG APPS, sub
APL. MELE.
||NOTĂ |
\\ Dacă aplicaţia nu poate fi descărcată deoarece memoria
internă nu este suficientă, conectaţi un dispozitiv de
stocare USB şi încercaţi din nou.
Lansarea unei aplicaţii
1. In ecranul APL. MELE, selectaţi aplicaţia pe
care doriţi să o mutaţi, apoi ţineţi apăsat pe
butonul v timp de 3.
1. secunde.
2. Selectaţi Mutare, apoi apăsaţi butonul v.
3. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru a deplasa
aplicaţia.
4. Când aplicaţia este în poziţia dorită, apăsaţi
butonul v sau EXIT.
Ştergere
1. În ecranul APL. MELE, selectaţi aplicaţia pe
care doriţi să o ştergeţi, apoi ţineţi apăsat pe
butonul v timp de 3 secunde.
2. Selectaţi Ştergere, apoi apăsaţi butonul v.
3. Utilizaţi butoanele ◄► pentru a selecta Da şi
apoi apăsaţi pe butonul v.
Şt. multiplă
1. În ecranul APL. MELE, selectaţi o aplicaţie pe
care doriţi să o ştergeţi şi apoi ţineţi apăsat
pe butonul v timp de 3 secunde.
2. Selectaţi Şt. multiplă, apoi apăsaţi butonul
v.
3. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
aplicaţiile pe care doriţi să le ştergeţi şi apoi
apăsaţi butonul v. În dreptul fiecărei aplicaţii
selectate va apărea o bifă.
||NOTĂ |
\\ Puteţi deselecta o aplicaţie evidenţiind-o şi apăsând
butonul v.
1. Selectaţi SAMSUNG APPS din ecranul
principal şi apoi apăsaţi butonul v.
2. În ecranul SAMSUNG APPS, utilizaţi
butoanele ▲▼◄► pentru a selecta o
aplicaţie, apoi apăsaţi butonul v. Aplicaţia
va porni.
41
4. Utilizaţi butonul ▼ pentru a selecta Ştergere
din partea de jos a ecranului şi apoi apăsaţi
butonul v.
||NOTĂ |
\\ Puteţi, de asemenea, să selectaţi Anulare, Selectaţi tot
sau Deselectaţi tot din partea de jos a ecranului.
Română
Servicii de Reţea
||NOTĂ |
Mutare
06
1. Selectaţi Cele mai populare, Noutăţi sau
Categorii şi apoi apăsaţi butonul v.
2. Dacă aţi selectat Categorii, selectaţi
pictograma unei categorii şi apoi apăsaţi
butonul v. În caz contrar, continuaţi cu
pasul 3.
Meniul Opţiuni
Servicii de Reţea
Vizualizaţi detaliile
||NOTĂ |
1. În ecranul APL. MELE, selectaţi aplicaţia
pentru care doriţi să vedeţi informaţii detaliate,
apoi ţineţi apăsat pe butonul v timp de 3
secunde.
2. Selectaţi Vizualizaţi detaliile, apoi apăsaţi
butonul v.
Schimbaţi vizualizarea
Această funcţie comută ecranul de aplicaţii
între vizualizarea Cele mai redate şi Vizualizare
personalizată, permiţându-vă să aranjaţi aplicaţiile
aşa cum doriţi.
1. În ecranul APL. MELE, selectaţi o aplicaţie
şi apoi ţineţi apăsat pe butonul timp de 3
secunde.
2. Selectaţi Schimbaţi vizualizarea, după care
apăsaţi pe butonul v.
3. Selectaţi Da dacă doriţi să schimbaţi vizualizarea.
Selectaţi Nu dacă doriţi să păstraţi vizualizarea.
4. Apăsaţi butonul v.
Blocare/Deblocare
Această funcţie blochează accesul la o aplicaţie
dacă nu este introdus PIN-ul. Funcţia Deblocare
este utilizată pentru deblocarea aplicaţiei.
1. În ecranul APL. MELE, selectaţi o aplicaţie
pe care doriţi să o blocaţi şi apoi ţineţi apăsat
butonul v timp de 3 secunde.
2. Selectaţi Blocare/Deblocare şi apoi apăsaţi
pe butonul v. Introduceţi PIN-ul.
3. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta
aplicaţia pe care doriţi să o blocaţi.
4. Apăsaţi butonul v. În dreptul aplicaţiei va
apărea o bifă.
5. Pentru a deselecta o aplicaţie, evidenţiaţi
aplicaţia şi apăsaţi butonul v.
6. După ce aţi selectat toate aplicaţiile pe care
doriţi să le blocaţi, selectaţi Salvare din partea
de jos a ecranului şi apoi apăsaţi butonul v.
În dreptul tuturor aplicaţiilor selectate vor
apărea lacăte.
42
\\ Puteţi, de asemenea, să selectaţi Anulare, Selectaţi tot
sau Deselectaţi tot din partea de jos a ecranului.
Pentru a debloca aplicaţii, urmaţi aceleaşi
instrucţiuni, dar selectaţi aplicaţii cu lacăte. Când
selectaţi Salvare şi apoi apăsaţi butonul v,
lacătele sunt eliminate.
Act. aplicaţii
1. În ecranul APL. MELE, selectaţi orice aplicaţie
şi apoi ţineţi apăsat pe butonul v timp de 3
secunde.
2. Selectaţi Act. aplicaţii, apoi apăsaţi butonul
v.
3. Ecranele Actualizare aplicaţii Samsung cuprind
toate aplicaţiile pentru care există actualizări
disponibile. Selectaţi fiecare aplicaţie pe care
doriţi să o actualizaţi, apoi apăsaţi pe butonul
v. De asemenea, puteţi alege opţiunea
Selectaţi tot pentru a actualiza toate aplicaţiile
listate.
4. Selectaţi Act. aplicaţii, apoi apăsaţi butonul
v.
Screen Mirroring
Funcţia Screen Mirroring vă permite să vizualizaţi
ecranul telefonului sau al tabletei cu sistem de
operare android pe televizorul conectat la aparat.
1. În ecranul principal selectaţi Screen Mirroring
şi apoi apăsaţi butonul v.
2. Lansaţi AllShare Cast sau Screen Mirroring
pe dispozitiv.
3. Căutaţi pe dispozitiv numele produsului în lista
de dispozitive disponibile şi apoi selectaţi-l.
4. Pe televizor va fi afişat un mesaj de conectare
(de exemplu, Conectare la Android_92gb...),
iar apoi un mesaj care indică finalizarea
conectării.
5. În câteva momente, ceea ce este afişat pe
ecranul dispozitivului va apărea pe ecranul
televizorului.
6. Pentru a opri funcţia Screen Mirroring, apăsaţi
butonul apăsaţi butonul EXIT sau RETURN de
pe telecomandă sau dezactivaţi funcţia Screen
Mirroring de pe telefonul smartphone.
Română
||NOTE |
\\ Transmisiile prin Bluetooth pot crea interferenţe cu
semnalul transmis prin funcţia Screen Mirroring. Înainte
de a utiliza funcţia Screen Mirroring, vă recomandăm să
dezactivaţi funcţia Bluetooth a telefonului smartphone sau
a dispozitivului inteligent (tabletă, etc.).
Utilizarea browserului web
Puteţi accesa internetul utilizând aplicaţia Browser
web.
Selectaţi WebBrowser din ecranul principal şi
apoi apăsaţi butonul v.
||NOTE |
\\ Când rulaţi Browserul web cu aparatul conectat prin
HDMI la un televizor compatibil BD Wise - şi funcţia BD
Wise este activă - browser-ul este afişat pe tot ecranul,
iar rezoluţia televizorului este setată automat la rezoluţia
optimă.
\\ Browserul web nu este compatibil cu aplicaţiile Java.
\\ Dacă încercaţi să descărcaţi un fişier şi acesta nu poate fi
salvat, va apărea un mesaj de eroare.
\\ Aplicaţiile de comerţ electronic (pentru achiziţionarea
produselor online) nu sunt acceptate.
\\ ActiveX nu este acceptat.
\\ Accesul ar putea fi blocat pentru anumite site-uri web sau
anumite browsere web administrate de unele firme.
Browserul web vă pune la dispoziţie două tipuri
de navigare: Pointer Browsing şi Link Browsing.
Atunci când lansaţi browserul pentru prima dată,
este activat modul de navigare cu cursor. Dacă
folosiţi un mouse pentru a naviga în browserul
web, vă recomandăm să păstraţi activă opţiunea
Pointer Browsing. Dacă folosiţi telecomanda pentru
a naviga în browserul web, vă recomandăm să
înlocuiţi opţiunea Pointer Browsing cu opţiunea
Link Browsing. Link Browsing funcţionează pe baza
deplasării cadranului de evidenţiere de la o legătură
la alta în browserul web, fiind o opţiune mult mai
rapidă decât Pointer Browsing atunci când folosiţi
telecomanda.
Pentru a activa opţiunea Link Browsing, urmaţi
paşii de mai jos:
1. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► de pe
telecomandă pentru a deplasa cursorul la
pictograma Link Browser din partea dreaptă
sus a ecranului. Pictograma Link Browser
este a treia pictogramă de la dreapta spre
stânga. Cursorul va fi în poziţia corectă dacă
pictograma îşi schimbă culoarea în albastru şi
pe ecran apare scris „Link Browsing”.
2. Apăsaţi pe butonul v. Opţiunea Link
Browsing este activată şi va rămâne activă la
fiecare lansare a browser-ului web.
Prezentare generală a panoului de
control
Panoul de control, care este afişat în partea
superioară a ecranului, conţine o serie de
pictograme care corespund mai multor funcţii utile.
Pictogramele sunt descrise mai jos, începând cu
pictograma aflată în partea stângă a ecranului.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
\\ Redarea clipurilor video Flash nu este acceptată.
43
Română
New Tab
100%
Servicii de Reţea
\\ Când utilizaţi funcţia Screen Mirroring, este posibil ca
semnalul audio sau video să fie întrerupt, în funcţie de
mediul de redare.
Navigarea cu legături şi navigarea cu
cursor
06
\\ Puteţi realiza conectarea la un dispozitiv care acceptă
AllShare Cast. Reţineţi că este posibil ca nu toate
dispozitivele cu AllShare Cast să fie complet acceptate,
în funcţie de producător. Pentru informaţii suplimentare
despre conectarea dispozitivelor mobile, consultaţi site-ul
web al producătorului.
Servicii de Reţea
•
•
1
: Realizează deplasarea la pagina anterioară.
: Realizează deplasarea la următoarea pagină
web.
• : Afişează ecranul Semne de carte şi istoric.
Puteţi marca pagina curentă cu un semn de
carte, puteţi selecta un semn de carte existent
şi puteţi edita sau şterge semnele de carte. De
asemenea, puteţi vizualiza istoricul de navigare şi
puteţi selecta o pagină pentru a o reaccesa.
• : Realizează deplasarea la ecranul principal al
aplicaţiei Browser web.
•
: Vă permite să
introduceţi manual o adresă de pagină, folosind
fereastra pop-up pentru tastatură.
• : Reîncarcă pagina curentă astfel încât
aceasta să apară reîmprospătată pe ecran.
• : Adaugă un semn de carte la pagina curentă.
: Vă permite să căutaţi informaţii
•
prin introducerea cuvintelor sau caracterelor,
folosind fereastra pop-up pentru tastatură.
Consultaţi secţiunea "Utilizarea ferestrei pop-up
pentru tastatură" de mai jos.
•
: Vă permite să măriţi sau să micşoraţi
ecranul cu diferite procentaje.
• / : Vă permite să comutaţi între funcţiile
Pointer Browsing şi Link Browsing.
• : Vă permite să configuraţi setările
browserului. Consultaţi secţiunea "Utilizarea
meniului Setting" de la paginile 45~46.
• : Închide browserul web.
: Deschide o filă de
• http://www.samsung.com
browser nouă.
Utilizarea ferestrei pop-up pentru tastatură
Când faceţi clic pe
sau
sau accesaţi un câmp de introducere
a datelor sau textului şi apăsaţi butonul v va
apărea fereastra pop-up pentru tastatură.
Pentru a utiliza fereastra pop-up pentru tastatura
cu ajutorul telecomenzii, urmaţi paşii de mai jos:
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
100%
New Tab
1. Utilizaţi butoanele ▲▼◄► de pe telecomandă
pentru a evidenţia o literă sau o cifră.
2. Apăsaţi butonul v pentru a introduce litera
sau cifra selectată în câmpul de introducere.
3. Pentru a utiliza majuscule, evidenţiaţi tasta
Caps din partea stângă sus şi apoi apăsaţi
butonul v. Apăsaţi din nou butonul v
când este selectată tasta Caps pentru a
utiliza din nou litere mici.
4. Pentru a utiliza simboluri şi semne de
punctuaţie, evidenţiaţi 123#& din partea
stângă şi apoi apăsaţi butonul v.
5. Pentru a şterge un caracter introdus,
evidenţiaţi : şi apoi apăsaţi butonul v.
6. Pentru a şterge toate caracterele introduse,
evidenţiaţi Ştergere şi apoi apăsaţi butonul v.
7. Când aţi terminat, evidenţiaţi Efectuat, apoi
apăsaţi butonul v.
||NOTĂ |
\\ Dacă aveţi o tastatură wireless conectată la aparat, puteţi
utiliza tastatura wireless pentru a introduce litere, numere,
simboluri şi semne de punctuaţie. Reţineţi că tastatura
wireless va funcţiona numai când apare tastatura popup şi poate fi utilizată numai pentru introducerea literelor,
numerelor, simbolurilor şi semnelor de punctuaţie.
Opţiuni din fereastra pop-up pentru
tastatură
Pentru a accesa opţiunile ferestrei pop-up pentru
tastatură, evidenţiaţi
din partea stânga jos a
tastaturii şi apoi apăsaţi butonul v.
Limbă
Text
recomandat
Pe măsură ce introduceţi caractere, se va afişa textul recomandat.
Caps 1234567890 :Ştergere
qw e r t y u i o p^ *
zxcvbnm, . ?-$Anulare
123#&
+
a
+
s
+
d
f
g
+
h
j
k
l
RUM www..com /
~ @
!
_
%
+

Efectuat
44
Română
Selectaţi limba pentru tastatură. Puteţi
selecta limba engleză, franceză, rusă
etc.
Tastatura va sugera cuvinte pe măsură
ce introduceţi text. Puteţi seta această
funcţie la Activat sau la Dezactivat.
Examinare
caractere
accetuate
Selectaţi această opţiune dacă doriţi să
introduceţi diacritice.
Site-uri
aprobate
Utilizarea meniului Setting
Meniul Setting conţine funcţii care controlează
modul de funcţionare a browserului şi funcţiile de
securitate ale acestuia. Pentru a deschide meniul
Setting, evidenţiaţi pictograma
din panoul
de control şi apoi apăsaţi butonul v. Pentru a
selecta o opţiune din meniul Setting, evidenţiaţi
opţiunea şi apoi apăsaţi butonul v.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
New Tab
Activare prindere
Site-uri aprobate
Răsfoire privată activată
Setare motor de căutare
Setare browser Web
Ajutor
Închidere
Activare
prindere/
Dezactivare
prindere
Activează sau dezactivează funcţia
de prindere. Când funcţia de prindere
este activată, puteţi deplasa o pagină
web în sus şi în jos, fără a trage bara
de derulare. Funcţia Grabber este
disponibilă numai în modul Pointer
Browsing.
45
Activaţi sau dezactivaţi modul de
confidenţialitate.
Când modul de confidenţialitate este
activat, browserul nu va memora URLurile site-urilor pe care le accesaţi.
Răsfoire privată Dacă doriţi să activaţi modul de
dezact./Răsfoire confidenţialitate, selectaţi Da.
privată activată Dacă modul de confidenţialitate
este activ, în faţa URL-ului din
partea superioară a ecranului apare
pictograma „Stop”. Pentru a dezactiva
modul de confidenţialitate, selectaţi-l
din nou atunci când este activat.
Setare motor de
Puteţi seta motorul de căutare dorit.
căutare
Română
Servicii de Reţea
Predicţie literă
următoare
Pe măsură ce introduceţi litere,
tastatura va sugera litera următoare.
Predicţiile apar într-un inel în
apropierea ultimei litere introduse.
Puteţi selecta litera din predicţie sau
vă puteţi deplasa la altă literă. Puteţi
seta această funcţie la Activat sau la
Dezactivat.
Vă permite să restricţionaţi accesul
copiilor la pagini web inadecvate, prin
permiterea accesului numai la acele
site-uri web pe care le-aţi autorizat.
La fiecare accesare a opţiunii Siteuri aprobate, va apărea ecranul de
introducere a PIN-ului. La prima
accesare a opţiunii Site-uri aprobate,
introduceţi PIN-ul prestabilit, 0000,
cu ajutorul butoanelor numerice de pe
telecomandă.
Puteţi schimba PIN-ul utilizând opţiunea
Resetare parolă pentru funcţia Siteuri aprobate. Consultaţi informaţiile de
mai jos.
Funcţie Site-uri aprobate : Activează
sau dezactivează funcţia Site-uri
aprobate.
Resetaţi parola pt. Site-urile
aprobate : Schimbă parola pentru siteurile aprobate.
Ad. site curent : Vă permite să
adăugaţi site-ul web afişat în lista de
site-uri aprobate.
Gestionare Site-uri aprobate : Vă
permite să introduceţi de la tastatură
URL-uri şi să le adăugaţi în lista de
site-uri aprobate sau să ştergeţi siteuri din această listă.
Dacă activaţi această funcţie şi nu aţi
adăugat niciun site în lista de site-uri
aprobate, nu veţi putea accesa site-uri
de pe internet.
06
Resetare date
Funcţia Reset şterge memoria tastaturii
Samsung. Selectaţi opţiunea Reset
pentru a şterge toate datele pe care
tastatura Samsung le-a învăţat cu
privire la stilul dvs. de scriere, inclusiv
toate cuvintele noi pe care le-aţi
utilizat.
Servicii de Reţea
Setare pag. pornire : Puteţi seta
prima pagină afişată la deschiderea
browserului.
Blocare pop-up : Activează şi
dezactivează aplicaţia de blocare a
ferestrelor pop-up.
Blocare pagină : Puteţi decide dacă
doriţi să blocaţi reclamele şi puteţi
selecta URL-urile pentru care sunt
blocate reclamele.
General : Puteţi şterge informaţii
personale, cum este istoricul site-urilor
web vizitate sau datele de navigare
(cookies, etc.) şi puteţi reseta toate
setările de navigare la valorile implicite.
De asemenea, puteţi seta şi modul de
securitate.
Setare browser
Web
||NOTĂ |
\\ Setaţi Security Mode la Activat
pentru a evita accesarea unor siteuri rău intenţionate şi pentru a
împiedica executarea unor coduri
rău intenţionate.
Codificare : Puteţi configura setările de
codare pentru pagini web la Automat
sau puteţi selecta manual dintr-o listă
formatul de codare.
Indicator : Puteţi seta viteza cursorului
când acesta este setat la Pointer şi
puteţi seta Smart Cursor la Activat şi
Dezactivat.
Informaţii despre browser : Afişează
numărul versiunii şi informaţiile de
copyright pentru browserul web.
Ajutor
Furnizează informaţii de bază despre
modul de funcţionare a aplicaţiei Web
Browser.
||NOTĂ |
\\ În funcţie de site-ul web, unele funcţii Setare browser
Web este posibil să nu fie activate. Funcţiile care nu sunt
activate sunt estompate şi nu pot fi utilizate.
46
Legarea conturilor de servicii de
pe internet la aparat
Funcţia Link Service Accounts vă permite să legaţi
aparatul la conturile pe care le deţineţi la servicii
internet, iar playerul se poate conecta automat la
acele servicii când lansaţi aplicaţii care le utilizează.
Înregistraţi-vă contul la HOME  Conectaţi-vă 
Creaţi cu Facebook.
BD-LIVE™
După ce playerul este conectat la reţea, puteţi
accesa diverse servicii care au ca obiect filmele,
cu ajutorul unui disc compatibil BD-LIVE.
1. Ataşaţi o unitate USB flash la mufa USB
din partea din faţă a playerului şi verificaţi
memoria disponibilă. Dispozitivul de memorie
trebuie să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu
liber pentru a permite serviciile BD-LIVE.
2. Selectaţi Setări din ecranul principal şi apoi
apăsaţi butonul v.
3. Selectaţi Reţea, apoi apăsaţi butonul v.
4. Selectaţi Setări BD-Live şi apoi apăsaţi
butonul v.
5. Selectaţi Gestionare date BD şi apoi apăsaţi
butonul v.
6. Selectaţi Alegere dispozitiv şi apoi apăsaţi
butonul v.
7. Selectaţi un dispozitiv USB după care apăsaţi
butonul v.
8. Introduceţi un disc Blu-ray care acceptă BDLIVE.
9. Selectaţi un element din lista de conţinuturi
de servicii BD-LIVE furnizate de producătorul
discului.
||NOTĂ |
\\ Modul în care utilizaţi BD-LIVE şi conţinuturile furnizate
diferă în funcţie de producătorul discului.
Română
Anexă
Informaţii suplimentare
07
Notă
• Pentru unele discuri 3D, pentru a opri un film în timpul redării 3D, apăsaţi o dată butonul 5
(OPRIRE). Filmul se opreşte şi opţiunea pentru modul 3D este dezactivată.
Pentru a schimba selectarea unei opţiuni 3D când redaţi un film 3D, apăsaţi o dată butonul 5
(OPRIRE). Va apărea ecranul meniului principal. Apăsaţi din nou butonul 5 (OPRIRE) şi apoi
selectaţi opţiunea Setări 3D din meniul Blu-ray.
• În funcţie de conţinutul şi de poziţia imaginii pe ecranul televizorului, este posibil să vedeţi bare
verticale negre în partea dreaptă a ecranului, în partea stângă a ecranului sau în ambele părţi ale
ecranului.
Raport de aspect TV
• În funcţie de tipul discului, este posibil ca unele proporţii de dimensiuni să nu fie disponibile.
• Dacă selectaţi o proporţie a dimensiunilor diferită faţă de cea a televizorului dvs., atunci s-ar
putea ca imaginea să apară distorsionată.
• Dacă selectaţi opţiunea 16:9 Original, televizorul dvs. poate afişa conţinutul în format 4:3
Pillarbox (bare negre în părţile laterale ale imaginii).
BD Wise (doar pentru playerele Samsung)
Setări
• Atunci când serviciul BD Wise este Activat, setarea rezoluţiei ia automat valoarea implicită BD
Wise, aceasta urmând să apară în meniul Rezoluţie.
• Dacă playerul este conectat la un dispozitiv care nu acceptă BD Wise, nu veţi putea utiliza funcţia
BD Wise.
• Pentru o funcţionalitate corespunzătoare a funcţiei BD Wise, setaţi meniul BD Wise al playerului
şi al televizorului la valoarea Activat.
Ieşire digitală
• Asiguraţi-vă că selectaţi ieşirea digitală corespunzătoare, pentru a evita lipsa sunetului sau
zgomotul puternic.
• Dacă dispozitivul HDMI (receiver AV, televizor) nu este compatibil cu formatele comprimate (Dolby
Digital, DTS), semnalul audio este transmis ca PCM.
• DVD-urile obişnuite nu dispun de fluxul audio BONUSVIEW şi de efectele de sunet pentru navigaţie.
• Unele discuri Blu-ray nu dispun de fluxul audio BONUSVIEW şi de efectele de sunet pentru navigaţie.
• Configurarea ieşirii digitale nu afectează ieşirea audio HDMI pentru televizorul dvs.
Atunci când playerul este conectat la un receiver AV semnalul audio HDMI şi optic va fi afectat.
• Dacă redaţi coloane sonore în format MPEG, semnalul audio este emis în format PCM indiferent
de valorile selectate pentru ieşirea digitală (PCM sau Flux de biţi).
Reducere rată eşant. PCM
• Chiar dacă Reducere rată eşant. PCM este Dezactivat, unele discuri vor transmite doar
semnale audio la frecvenţe reduse, prin ieşirea optică digitală.
• HDMI
-- Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu formatele comprimate pe mai multe canale (Dolby
Digital, DTS), s-ar putea ca aparatul să emită semnal audio PCM redus la 2 canale, chiar dacă
setaţi opţiunea Şir de biţi (Recodificat sau Neprocesat) în meniul dvs. de configurare.
-- Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu ratele de eşantionare PCM mai mari de 48kHz,
aparatul poate emite 48kHz.
47
Română
Anexă
Setări 3D
Anexă
Conexiune la Internet BD-Live
• Ce este un certificat valid?
Atunci când playerul utilizează serviciul BD-LIVE pentru a trimite date despre disc şi pentru a
solicita certificarea discului de către server, serverul utilizează datele transferate pentru a verifica
validitatea discului şi apoi trimite certificatul către player.
• Conexiunea la Internet poate fi restricţionată în timp ce utilizaţi conţinuturi BD-LIVE.
Gestionare date BD
Setări
• În modul de memorie externă, redarea riscului poate fi oprită dacă deconectaţi dispozitivul USB
în timpul redării.
• Sunt acceptate numai acele dispozitive USB formatate în sistemul de fişiere FAT (etichetă de
volum DOS 8.3).
Vă recomandăm să utilizaţi dispozitive USB care acceptă protocolul USB 2.0 cu o viteză de citire/
scriere de 4 MB/sec sau mai mare.
• Funcţia de reluare a redării este posibil să nu funcţioneze după formatarea dispozitivului de
stocare.
• Memoria totală disponibilă pentru gestionarea datelor BD poate diferi, în funcţie de condiţii.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• În funcţie de modelul televizorului, este posibil ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu
funcţioneze. Consultaţi manualul de utilizare al televizorului.
• Această funcţie nu este disponibilă dacă cablul HDMI nu acceptă CEC.
• Dacă televizorul dvs. Samsung are o siglă Anynet+, atunci acceptă funcţia Anynet+.
Selectarea limbii pentru dublare
• Indicatorul ◄► nu va fi afişat pe ecran dacă secţiunea BONUSVIEW nu conţine setări audio
BONUSVIEW.
• Limbile disponibile prin intermediul funcţiei Limbă de dublaj depind de limbile care sunt codate
pe disc. Este posibil ca această funcţie sau anumite limbi să nu fie disponibilă.
• Unele discuri Blu-ray nu permit selectarea unei coloane sonore PCM sau Dolby Digital în limba
engleză.
Media Play
Selectarea limbii de subtitrare
• În funcţie de discul Blu-ray/DVD, puteţi schimba limba de subtitrare din Meniu disc. Apăsaţi pe
butonul DISC MENU.
• Această funcţie depinde de subtitrările codate pe disc şi este posibil să nu poată fi disponibilă
pentru toate discurile Blu-ray/DVD.
• Dacă discul Blu-ray are o secţiune BONUSVIEW, vor apărea informaţiile despre caracteristica
principală/modul BONUSVIEW.
• Această funcţie modifică simultan subtitrarea primară şi secundară.
• Este afişat numărul total de subtitluri principale şi secundare.
• Dacă apăsaţi pe butonul SUBTITLE de pe telecomandă, va fi afişată bara de subtitrări.
Apăsaţi pe butonul RETURN pentru a elimina bara de subtitrări.
48
Română
Rezoluţia în funcţie de tipul de conţinut
Disc Blu-ray
BD Wise
Ieşire UHD : Automat
Cadru film : Automat
Ieşire UHD : Dazactivat
Cadru film : Dazactivat
Cadru film : Automat (24Fs)
※ numai 1080p & 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p@24F
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p
1080i
720p
576p/480p
BD Wise
Cadru film : Automat
1080p
2160p@24F
1080p@24F
Rezoluţia maximă a intrării
televizorului
1080p@24F
Tip conţinuturi
Configurare
Automat
Rezoluţia discului Blu-ray
2160p@24F
1080p@24F
Rezoluţia maximă a intrării
televizorului
Conţinuturi electronice/
digitale
Conversie DVD 24Fs : Automat
Ieşire UHD : Automat
Ieşire UHD : Dazactivat
Conversie DVD 24Fs : Dazactivat
Cadru film : Dazactivat
Cadru film : Automat (Conversie DVD 24Fs : Automat)
※ numai 1080p & 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
DVD
576i/480i
2160p@24F
1080p@24F
Rezoluţia maximă a intrării
televizorului
Rezoluţia maximă a intrării
televizorului
1080p@24F
1080p@60F
1080i
720p
576p/480p
||NOTE |
\\ Dacă televizorul conectat la aparat nu acceptă funcţia Cadru film sau rezoluţia selectată, va apărea mesajul "Dacă nu sunt
afişate imagini după ce selectaţi „DA” aşteptaţi 15 secunde pentru a reveni la rezoluţia anterioară. Doriţi să schimbaţi
rezoluţia". Dacă selectaţi Da, ecranul televizorului se va stinge pentru 15 secunde şi apoi rezoluţia va reveni în mod automat
la valoarea anterioară.
\\ Dacă ecranul rămâne stins după ce aţi schimbat rezoluţia, scoateţi toate discurile şi ţineţi apăsat mai mult de 5 secunde
pe panoul superior @ din partea superioară a playerului. Mesajul de iniţializare apare pe ecran şi alimentarea va fi oprită
automat. Când porniţi din nou aparatul, toate setările vor fi resetate. Apoi, accesaţi Setări > Imagine > Rezoluţie în meniu
şi selectaţi rezoluţia corectă a relevizorului.
\\ Când rulaţi procedura de setare iniţială, re-selectaţi numai limba şi aspectul (dimensiunea şi formatul ecranului). Resetarea
nu afectează setările de reţea, deci ar trebui să puteţi omite configurarea reţelei şi procesul de upgrade software.
\\ Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt şterse.
\\ Discul Blu-ray trebuie să aibă caracteristica 24 cadre pentru ca aparatul să poată utiliza modul Cadre film (24 Cps).
49
Română
Anexă
Automat
Tip conţinuturi
07
Configurare
Anexă
Selecţii pentru ieşirea digitală
Configurare
Conexiune
Receiver AV
compatibil
HDMI
PCM
Până la 7.1
canale PCM
Dolby Digital
Până la 7.1
canale PCM
Dolby Digital
Plus
Până la 7.1
canale PCM
Flux audio sau Dolby TrueHD Până la 7.1
canale PCM
Disc Blu-ray
Până la 6.1
DTS
canale PCM
DTS-HD High
Până la 7.1
Resolution canale
PCM
Audio
DTS-HD
Până la 7.1
Master Audio canale PCM
PCM
Flux audio sau
Dolby Digital
DVD
DTS
Definiţia
discului
Blu-ray
Oricare
Şir de biţi
(neprocesat)
PCM
2 canale
PCM
Până la 5.1
canale PCM
Până la 6.1
canale PCM
Optic
2 canale
PCM
2 canale
PCM
2 canale
PCM
Receiver AV
compatibil
HDMI
PCM
Optic
2 canale
PCM
Bitstream
(DTSrecodificat)
Bitstream
(Dolby D
recodificat)
DTS recodificat
Dolby Digital
recodificat *
Receiver AV
Receiver AV
compatibil compatibil HDMI
HDMI sau Optic
sau Optic
Dolby Digital Dolby Digital DTS recodificat
Dolby Digital
Dolby Digital DTS recodificat
Plus
2 canale
Dolby TrueHD Dolby Digital DTS recodificat
PCM
2 canale
PCM
2 canale
PCM
Dolby Digital
recodificat *
Dolby Digital
recodificat *
DTS
DTS
DTS recodificat
DTS-HD High
Resolution
Audio
Dolby Digital
recodificat *
DTS
DTS recodificat
Dolby Digital
recodificat *
DTS
DTS recodificat
2 canale
PCM
Dolby Digital
recodificat *
2 canale PCM
2 canale PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Decodează fluxul audio
principal şi fluxul audio
BONUSVIEW într-un
semnal audio PCM
şi adaugă efecte de
sunet pentru navigaţie,
apoi decodează
semnalul audio PCM
într-un şir de biţi DTS.
Decodează fluxul audio
principal şi fluxul audio
BONUSVIEW într-un
semnal audio PCM şi
adaugă efecte de sunet
pentru navigaţie, apoi
recodează semnalul audio
PCM într-un flux de biţi
Dolby Digital sau în PCM.
2 canale
DTS-HD
PCM
Master Audio
2 canale
PCM
2 canale
PCM
Dolby Digital
recodificat *
2 canale
PCM
Dolby Digital Dolby Digital
2 canale
PCM
DTS
DTS
Realizează ieşirea numai
Decodează fluxul audio pentru fluxul audio principal
şi receiverul AV poate
principal şi fluxul audio
BONUSVIEW într-un
decoda fluxul audio.
semnal audio PCM şi
Nu va fi transmis fluxul
audio BONUSVIEW şi de
adaugă efecte de sunet
efectele de sunet pentru
pentru navigaţie.
navigaţie.
* Dacă fluxul sursă este emis pe 2 canale sau mono, setările "Dolby D recodificat" nu sunt aplicate.
Ieşirea va fi pe 2 canale PCM.
Este posibil ca discurile Blu-ray să includă trei fluxuri audio :
-- Fluxul audio principal : Coloana sonoră pentru caracteristica principală.
-- Fluxul audio BONUSVIEW : O coloană sonoră suplimentară, precum comentariile regizorului sau ale
unui actor.
-- Efecte de sunet pentru navigaţie : Atunci când navigaţi printre meniuri, este posibil să fie emise efecte
de sunet pentru navigaţia respectivă. Aceste efecte sunt diferite pentru fiecare disc Blu-ray.
50
Română
Depanare
SOLUŢIE
Nu puteţi efectua nici o operaţie cu ajutorul
telecomenzii.
• Verificaţi bateriile telecomenzii. S-ar putea să fie nevoie să le înlocuiţi.
• Acţionaţi telecomanda de la o distanţă care să nu depăşească 6,1 m.
• Scoateţi bateriile şi ţineţi apăsat un buton sau mai multe timp de câteva
minute, pentru a consuma microprocesorul telecomenzii şi pentru a-l reseta.
Montaţi din nou bateriile şi încercaţi să acţionaţi din nou telecomanda.
Discul nu este redat.
• Asiguraţi-vă că aţi introdus discul cu eticheta în sus.
• Verificaţi codul regional al discului Blu-ray/DVD.
Nu apare meniul discului.
• Asiguraţi-vă că discul conţine meniuri.
Pe ecran apare mesajul de interzicere a
operaţiunilor.
• Acest mesaj apare în momentul apăsării unui buton nevalid.
• Software-ul discului Blu-ray/DVD nu acceptă funcţia respectivă (de ex.,
unghiuri).
• Aţi solicitat un titlu sau număr de capitol sau un cod temporar aflat în afara
intervalului existent.
Modul de redare diferă de cel selectat în
meniul de configurare.
• Este posibil ca anumite funcţii selectate în meniul de configurare să nu fie
activate corespunzător dacă discul nu este codat cu funcţia corespunzătoare.
Nu puteţi modifica proporţiile dimensiunilor.
• Proporţia dimensiunilor ecranului este fixă pentru discurile Blu-ray/DVD.
• Nu reprezintă o problemă a acestui player.
Nu se aude sunetul.
• Asiguraţi-vă că aţi selectat ieşirea digitală corespunzătoare din meniul
Opţiuni audio.
Ecranul este gol.
• Dacă semnalul HDMI de ieşire este setat la o rezoluţie care nu este
acceptată de televizorul dvs. (de ex., 1080p), nu veţi putea viziona imaginea
pe televizor.
• Menţineţi apăsat butonul @ (pe panoul superior) timp de mai mult de 5
secunde, atunci când nu este introdus niciun disc. Mesajul de iniţializare
apare pe ecran şi alimentarea va fi oprită automat. Când porniţi din nou
aparatul, toate setările vor fi resetate.
• Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor
stocate sunt şterse.
51
Română
Anexă
PROBLEMĂ
07
Înainte de a solicita asistenţă, încercaţi următoarele soluţii.
Anexă
PROBLEMĂ
Dacă aţi uitat parola.
SOLUŢIE
• Menţineţi apăsat butonul @ (pe panoul superior) timp de mai mult de 5
secunde, atunci când nu este introdus niciun disc. Mesajul de iniţializare
apare pe ecran şi alimentarea va fi oprită automat. Când porniţi din nou
aparatul, toate setările vor fi resetate. Nu utilizaţi aceste setări decât dacă
este absolut necesar.
• Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor
stocate sunt şterse.
Imaginea este zgomotoasă sau distorsionată. • Asiguraţi-vă că discul nu este murdar sau zgâriat.
• Curăţaţi discul.
Nu există semnal de ieşire HDMI.
• Verificaţi conexiunea dintre televizor şi mufa HDMI a playerului.
• Verificaţi dacă televizorul dvs. acceptă rezoluţia de intrare HDMI 576p/480p,
720p, 1080i sau 1080p.
Imagine HDMI anormală.
• Dacă pe ecran apar "purici", înseamnă că televizorul nu acceptă sistemul
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Dacă întâmpinaţi alte probleme.
• Accesaţi cuprinsul şi căutaţi secţiunea din manualul utilizatorului care
conţine informaţii despre funcţia dorită şi apoi urmaţi din nou procedura.
• Dacă tot nu puteţi rezolva problema, adresaţi-vă celui mai apropiat centru
de service Samsung autorizat.
Redarea conţinutului Multimedia pe
dispozitive de reţea
Puteţi vedea foldere partajate pe dispozitive
de reţea, dar nu puteţi vedea fişierele.
• Multimedia afişează numai filme, fotografii şi muzică. Alte tipuri de fişiere
nu sunt afişate.
Filmul este redat cu intermitenţă.
• Verificaţi stabilitatea reţelei.
• Verificaţi conexiunea cablului de reţea şi dacă reţeaua nu este cumva
supraîncărcată.
• Conexiunea wireless între dispozitivul compatibil DLNA şi aparat este
instabilă.
Verificaţi conexiunea.
Conexiunea de reţea dintre aparat şi PC este • Adresa IP din aceeaşi subreţea trebuie să fie unică.
instabilă.
Dacă aceasta nu este unică, acest fenomen poate fi cauzat de interferenţele
IP.
• Verificaţi dacă nu cumva este activat un paravan de protecţie.
Dacă acesta este cazul, dezactivaţi paravanul respectiv.
52
Română
PROBLEMĂ
• Verificaţi dacă funcţionează conexiunea de reţea, utilizând funcţia Stare
reţea. (Consultaţi pagina 20)
• Verificaţi dacă dispozitivul de memorie USB este conectat la player.
• Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu liber
pentru a permite serviciile BD-LIVE.
Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în secţiunea Gestionare date
BD. (Consultaţi pagina 20)
• Aflaţi dacă opţiunea Conectare la internet BD-LIVE este setată la
Permitere (Toate).
• Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în secţiunea Gestionare date
BD. (Consultaţi pagina 20)
Atunci când utilizez serviciul BD-LIVE, apare
o eroare.
• Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puţin 1GB de spaţiu liber
pentru a permite serviciile BD-LIVE.
Puteţi verifica spaţiul de memorie disponibil în secţiunea Gestionare date
BD. (Consultaţi pagina 20)
||NOTĂ |
\\ Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt şterse.
53
Română
Anexă
Nu mă pot conecta la serverul BD-LIVE.
07
BD-LIVE
SOLUŢIE
Anexă
Compatibilitatea discurilor şi formatelor
Tipuri de discuri şi conţinuturi pe care le poate reda playerul dvs
Multimedia
VIDEO
MUZICĂ
FOTO
||NOTE |
Tip disc
Disc Blu-ray
Disc Blu-ray 3D
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Detalii
Disc BD-ROM sau BD-RE/-R înregistrat în formatul BD-RE.
Discuri DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R care au fost înregistrate şi
finalizate. Suporturi care conţin fişiere DivX, MKV sau MP4.
Muzica înregistrată pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau pe suporturi de
stocare USB, care conţin fişiere MP3 sau WMA.
Fotografii înregistrate pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau pe suporturi de
stocare USB, care conţin fişiere JPEG.
\\ Este posibil ca playerul să nu poată reda anumite discuri CD-RW/-R şi DVD-R, din cauza tipului de disc sau a condiţiilor de
înregistrare.
\\ Dacă un disc DVD-RW/-R nu a fost înregistrat corespunzător în format video DVD, acesta nu va putea fi redat.
\\ Playerul dvs. nu va reda conţinuturile care au fost înregistrate pe un disc DVD-R la o rată de biţi mai mare de 10 Mbps.
\\ Playerul dvs. nu va reda conţinuturile care au fost înregistrate pe un disc BD-R sau pe un dispozitiv USB la o rată de biţi mai
mare de 25 Mbps.
\\ Este posibil ca operaţiile de redare să nu fie disponibile pe anumite tipuri de discuri sau în utilizării anumitor funcţii, cum
ar fi modificarea unghiului şi a proporţiilor dimensiunilor. Informaţiile suplimentare despre discuri sunt afişate pe carcasa
acestora. Consultaţi-le dacă este cazul.
\\ Când este redat un titlu BD-J, încărcarea poate dura mai mult decât la un titlu normal, sau unele funcţii pot opera mai lent.
Tipuri de discuri pe care playerul dvs. nu le poate reda
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, etc
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(cu excepţia stratului
CD)
54
• DVD-RW (modul VR) • Disc DVD-R de 3,9 GB
creat pe calculator.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(discurile CD-G redau
doar pista audio, nu şi
imaginile.)
Română
Cod regiune
Disc Blu-ray
Cod
regiune
DVD-VIDEO
Disc Blu-ray 3D
BD-LIVE
DivX
Zonă
a
America de Nord, America
Centrală, America de Sud,
Coreea, Japonia, Taiwan, Hong
Kong şi Asia de Sud-Est.
b
Europa, Groenlanda, Teritoriile
franceze, Orientul mijlociu,
Africa, Australia şi noua
Zeelandă.
c
Disc Blu-ray
India, China Rusia, Asia Centrală
şi de Sud.
1
Statele Unite ale Americii,
teritoriile SUA şi Canada
2
Europa, Japonia, Orientul
Mijlociu, Egipt, Africa, Groenlanda
3
Taiwan, Coreea, Filipine,
Indonezia, Hong Kong
4
Mexic, America de sud, America
Centrală, Australia, Noua
Zeelandă, Insulele Pacifice,
Caraibe
5
Rusia, Europa de Est, India,
Coreea de Nord, Mongolia
6
China
55
Sistem de transmisie PAL
în Marea Britanie, Franţa,
Germania etc.
Română
Anexă
Tip disc
Sigle ale discurilor care pot fi
redate cu ajutorul playerului
07
Playerele şi discurile sunt codificate în funcţie de
regiune. Aceste coduri regionale trebuie să
corespundă pentru a putea fi redat discul. Dacă
nu corespund codurile, discul nu poate fi redat.
Numărul regional pentru acest player este afişat
pe panoul superior.
Anexă
Formate acceptate
Suport pentru fişiere video
Extensie fişier
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.ps
Container
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
Codec video
MVC
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
DivX 3.11 / 4 /
5/6
MPEG4 SP/ASP
Window Media
Video v9(VC1)
AVS
MPEG2
MPEG1
Microsoft
MPEG-4 v3
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)
H 263 Sorrenson
Microsoft
MPEG-4 v1, v2
VP6
VP8
RV8/9/10
(RV30/40)
Rezoluţie
1920x1080
Rata de cadre
(cps)
24/25/30
Rată de biţi
(Mbps)
60
FHD : MAX 30
HD : MAX 60
30
1280x720
Codec audio
AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS (Core, LBR)
MAX 30
720x576
640x480
1920x1080
6~30
6~30
4
20
Vorbis
1920x1080
6~30
20
RealAudio 6
`` Limitări
-- Chiar dacă fişierul este codificat cu un codec acceptat menţionat în tabelul cu formate de fişiere
acceptate, este posibil ca acesta să nu poată fi redat dacă are o problemă de conţinut.
-- Redarea normală nu este garantată dacă informaţiile din containerul fişierului sunt incorecte sau fişierul
este corupt.
-- Fişierele cu o rată de biţi/cadre mai ridicată decât cea indicată în tabelul cu formate de fişiere acceptate
ar putea avea întreruperi la redare.
-- Funcţia de căutare (omitere) nu este disponibilă dacă tabelul index al fişierului este deteriorat.
-- Când redaţi un fişier la distanţă printr-o conexiune de reţea, redarea video ar putea fi întreruptă în
funcţie de viteza de reţea.
-- Este posibil ca anumite dispozitive USB/camere digitale să nu fie compatibile cu aparatul.
-- Formatul RMVB este acceptat numai pe modelele fabricate pentru China şi Hong Kong.
-- Codecul AVS este acceptat numai pe modelele fabricate pentru China.
-- Extensia de fişier *.ps este acceptată numai pe modelele fabricate pentru China.
-- Codecul DivX nu este acceptat pe modelele fabricate pentru America
56
Română
Fişiere de subtitrare acceptate pentru
formatul DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||NOTĂ |
\\ Unele discuri în format DivX, MKV şi MP4 ar putea să nu
fie redate, în funcţie de rezoluţia video şi de rata de cadre.
Formate de fişiere de subtitrare acceptate
Nume
Extensie fişier
SAMI
.smi
Text sincronizat MPEG-4
SubRip
SubViewer
Extern
Micro DVD
SubStation Alpha
Advanced SubStation
Alpha
Powerdivx
SMPTE-TT Text
.ttxt
SubStation Alpha
MKV
MKV
Anexă
ĞĞ
Extensie fişier
Xsub
Advanced SubStation
Alpha
Internă
MKV
Text sincronizat MPEG-4
MP4
VobSub
SMPTE-TT TEXT
SMPTE-TT PNG
.sub
.ssa
.ass
.psb
MP4
MP4
MP4
Extensie
fişier
Tip
Codec
*.mp3
MPEG
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG1
Audio
Layer 3
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Acceptă până la două
canale.
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
*.wav
wav
wav
*.mid
*.midi
midi
midi
.xml
57
MKV
Formate de fişiere audio acceptate
.srt
.sub sau .txt
AVI
SubRip
TTML în conţinuturi
redate optim în flux
`` Decodor audio
-- Acceptă WMA 10 PRO (până la 5.1).
-- Nu acceptă fişierele audio WMA fără pierderi.
-- Acceptă şi profilul M2.
-- Formatul RealAudio 10 fără pierderi nu este
acceptat pe modelele fabricate pentru China şi
Hong Kong.
-- Nu acceptă QCELP/AMR NB/WB.
-- Acceptă vorbis (Maxim 2 canale).
-- Acceptă DD+ (maxim 7.1 canale)
-- Codecul DTS LBR este acceptat numai pentru
containerele MKV/MP4/TS.
Nume
07
`` Decodor video
-- Acceptă maxim H.264 Level 4.1. (Nu acceptă
FMO/ASO/RS)
-- Nu acceptă VC1/AP/L4.
-- CODEC-uri cu excepţia WMVv7, v8, MSMPEG4
v3, MVC, VP6
1)Sub 1280 x 720: 60 cadre max.
2)Peste 1280 x 720: 30 cadre max.
-- Nu acceptă GMC 2 sau superior.
-- Acceptă SVAF Sus/Jos, Alăturat, Stânga/
Dreapta cu tip secvenţial (2 ES)
-- Acceptă BD MVC Spec.
Română
Interval de
acceptare
-
Acceptă până la două
canale.
Pentru WMA. Acceptă
până la 5.1 canale
10 Pro.
Nu este acceptat
semnalul audio WMA
fără pierderi.
Acceptă maxim
profilul M2.
-
Nu sunt acceptate
funcţiile Type 0, Type 1
şi Seek.
Disponibil doar prin
USB.
Anexă
Extensie
fişier
Tip
Codec
*.ape
ape
ape
*.aif
*.aiff
NonSmart nu este
acceptat.
AIFF
AIFF
-
ALAC
ALAC
-
*.m4a
Interval de
acceptare
Formate de fişiere foto acceptate
Extensie fişier
*.jpg
*.jpeg
Tip
Rezoluţie
JPEG
15360x8640
*.bmp
PNG
BMP
4096x4096
MPO
15360x8640
*.png
*.mpo
4096x4096
Note cu privire la conexiunea USB
• Playerul dvs. acceptă suporturile de stocare
USB, playere MP3, camere digitale şi cititoare
de carduri USB.
• Este posibil ca anumite dispozitive USB/camere
digitale să nu fie compatibile cu produsul.
• Playerul dvs. acceptă sistemele de fişiere FAT16,
FAT32 şi NTFS.
• Conectaţi dispozitivele USB direct la portul
USB al playerului. Conectarea prin intermediul
unui cablu USB poate genera probleme de
compatibilitate.
• Inserarea mai multor dispozitive de memorie întrun cititor de carduri cu mai multe sloturi ar putea
determina funcţionarea necorespunzătoare a
cititorului.
• Playerul nu acceptă protocolul PTP.
• Nu deconectaţi un dispozitiv USB în timpul unui
proces de "încărcare".
• Cu cât rezoluţia imaginii este mai mare, cu atât
întârzierea afişării este mai mare.
• Acest player nu poate reda fişiere MP3 cu DRM
(Digital Rights Management) descărcate de pe
site-uri comerciale.
• Aparatul dvs. acceptă doar materiale video
înregistrate cu o rată mai mică de 30 de cadre
pe secundă.
58
• Aparatul dvs., acceptă doar dispozitivele
USB Mass Storage (MSC), cum sunt unităţile
thumb şi unităţile HDD prin USB. (HUB nu este
acceptat.)
• Anumite dispozitive HDD prin USB, cititoare
multi-card şi unităţi thumb ar putea să nu fie
compatibile cu acest player.
• Dacă pentru anumite dispozitive este necesară
alimentarea suplimentară, acestea ar putea fi
limitate de echipamentul de siguranţă al circuitului.
• Dacă redarea de pe o unitate HDD prin USB
este instabilă, asiguraţi o alimentare suplimentară
prin conectarea unităţii HDD la o priză.
Dacă problema persistă, contactaţi producătorul
dispozitivului HDD prin USB.
• SAMSUNG nu îşi asumă responsabilitatea
pentru deteriorarea fişierelor sau pierderea
datelor.
• Playerul nu acceptă fişiere comprimate în format
NTFS, fişiere sparse sau fişiere criptate.
-- Puteţi repara sau formate un dispozitiv USB
utilizând PC-ul desktop. (doar pentru sistemul
de operare MS-Windows)
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Acest aparat poate reda discuri în format
AVCHD. În mod obişnuit, aceste discuri sunt
înregistrate şi utilizate în camere video.
• Formatul AVCHD este un format pentru camere
video digitale de înaltă definiţie.
• Formatul MPEG-4 AVC/H.264 comprimă
imaginile cu o mai mare eficienţă decât formatul
convenţional.
• Unele discuri AVCHD utilizează formatul
"x.v.Color". Acest player poate reda discuri
AVCHD, care utilizează formatul "x.v.Color".
• "x.v.Color" este marcă comercială a Sony
Corporation.
• "AVCHD" şi sigla AVCHD sunt mărci comerciale
ale Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. şi
Sony Corporation.
||NOTE |
\\ S-ar putea ca unele discuri AVCHD să nu poată fi redate,
în funcţie de condiţiile de înregistrare.
Discurile în format AVCHD trebuie să fie finalizate.
\\ Formatul "x.v.Color" asigură o gamă mai largă de culori
faţă de discurile obişnuite pentru camere video cu DVD.
Română
Notă compatibilitate şi corespundere
Română
Anexă
59
07
NU TOATE discurile sunt compatibile
• Conform restricţiilor descrise mai jos şi celor notate în acest manual, inclusiv secţiunea Tip disc şi
caracteristici din manual, tipurile de discuri care pot fi redate sunt: Discuri BD-ROM comerciale, DVDVIDEO, CD-uri audio (CD-DA), BD-RE/-R, DVD-RW/-R şi CD-RW/-R.
• Alte discuri faţă de cele de mai sus nu pot şi/sau nu este recomandat să fie redate cu acest player. Şi
este posibil ca unele din discurile de mai sus să nu poată fi redate, datorită unuia sau mai multor motive
oferite mai jos.
• Samsung nu vă poate asigura că acest player va reda toate discurile care poartă sigle BD-ROM, BDRE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R şi CD-RW/-R şi este posibil ca acest player să nu
răspundă la toate comenzile de operare sau să nu opereze toate caracteristicile fiecărui disc. Aceste
probleme şi alte probleme de compatibilitate a discurilor cu format nou sau existent pot apărea
deoarece:
-- Formatul Blu-ray este un format nou şi în dezvoltare, iar acest aparat poate să nu opereze toate
caracteristicile discurilor Blu-ray, deoarece anumite caracteristici pot fi opţionale, este posibil să fi
fost adăugate caracteristici suplimentare după producerea acestui player, iar anumite caracteristici
disponibile pot fi supuse unei disponibilităţi întârziate;
-- nu toate versiunile de format de discuri noi şi vechi sunt acceptate de acest player;
-- formatele de discuri noi şi vechi pot fi revizuite, modificate, actualizate, îmbunătăţite şi/sau
suplimentate;
-- unele discuri sunt produse într-un mod care permite operarea şi caracteristicile din timpul redării
specifice sau limitate;
-- unele caracteristici pot fi opţionale, este posibil să fi fost adăugate caracteristici noi după producerea
acestui player sau unele caracteristici disponibile pot fi supuse unei disponibilităţi întârziate;
-- unele discuri care poartă sigle BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R şi CDRW/-R încă pot fi discuri nestandardizate;
-- este posibil ca unele discuri să nu fie redate, în funcţie de starea fizică a acestora şi de condiţiile de
înregistrare;
-- pot apărea probleme şi erori în timpul creării unui software Blu-ray sau DVD şi/sau producerii unor
astfel de discuri;
-- acest player funcţionează diferit faţă de un player DVD standard sau alte echipamente AV; şi/sau
-- datorită unor motive notate în acest manual şi datorită unor motive descoperite şi afişate de centrul
de asistenţă clienţi SAMSUNG.
• Dacă întâmpinaţi probleme de compatibilitate sau probleme în funcţionarea playerului, contactaţi
centrul de asistenţă clienţi SAMSUNG.
Puteţi contacta centrul de asistenţă clienţi SAMSUNG pentru posibile actualizări pentru acest player.
• Pentru informaţii suplimentare despre restricţiile de redare şi compatibilitate a discurilor, consultaţi
secţiunile Măsuri de precauţie, Înainte de a citi manualul utilizatorului, Tipuri discuri şi caracteristici şi
Înainte de a reda din acest manual.
• Pentru ieşirea cu scanare progresivă a disc playerelor Blu-ray : CONSUMATORII TREBUIE
SĂ REŢINĂ FAPTUL CĂ NU TOATE TELEVIZOARELE DE ÎNALTĂ DEFINIŢIE SUNT COMPATIBILE
INTEGRAL CU ACEST PRODUS ŞI CĂ ACEST FAPT POATE PROVOCA AFIŞAREA ARTEFACTELOR
ÎN IMAGINE. ÎN CAZUL PROBLEMELOR LEGATE DE SCANAREA PROGRESIVĂ, ESTE
RECOMANDAT CA UTILIZATORUL SĂ COMUTE CONEXIUNEA LA IEŞIREA "DEFINIŢIE STANDARD".
DACĂ AVEŢI ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA COMPATIBILITATEA TELEVIZORULUI CU ACEST PRODUS,
VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAŢI CENTRUL DE ASISTENŢĂ CLIENŢI.
Anexă
Protecţia la copiere
• Deoarece AACS (Advanced Access Content System) este acceptat ca sistem de protecţie a
conţinutului, pentru formatul de disc Blu-ray, similar cu utilizarea CSS (Content Scramble System)
pentru formatul DVD, sunt impuse anumite restricţii asupra redării, asupra ieşirii semnalului analog, etc.,
pentru materialele protejate de AACS.
Operarea acestui produs şi a restricţiilor asupra acestui produs poate varia în funcţie de timpul
achiziţionării, deoarece aceste restricţii pot fi adoptate şi/sau modificate de AACS după producerea
acestui produs. În plus, marca BD-ROM şi BD+sunt utilizate suplimentar ca sisteme de protecţie pentru
formatul de disc Blu-ray, care impune anumite restricţii, inclusiv restricţii de redare pentru materialele
protejate de Marca BD-ROM şi/sau BD+. Pentru informaţii suplimentare despre AACS, Marca BDROM, BD+ sau acest produs, contactaţi serviciul de asistenţă clienţi SAMSUNG.
• Multe discuri Blu-ray/DVD sunt codate cu protecţie la copiere. Din cauza acestei protecţii, trebuie să
conectaţi playerul direct la televizor, nu la un videocasetofon. Conectarea la un videocasetofon duce la
afişarea unei imagini distorsionate de pe discurile Blu-ray/DVD protejate la copiere.
• Conform Legii dreptului de autor din S.U.A. şi din alte ţări, înregistrarea, utilizarea, afişarea, distribuirea
sau revizuirea neautorizată a programelor de televizor, a casetelor video, a discurilor Blu-ray, a DVDurilor, a CD-urilor şi a altor materiale poate fi subiectul unei răspunderi civile şi/sau penale.
• Notă din partea Cinavia : Acest aparat utilizează tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii
neautorizate ale unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi a coloanelor
sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat
un mesaj şi redarea sau copierea este întreruptă.
Pentru informaţii suplimentare despre tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de informaţii
pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru a solicita prin poştă informaţii
suplimentare despre Cinavia, trimiteţi un plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la Verance Corporation şi este
protejat de către brevetul SUA 7.369.677 şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise
şi în curs de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului comercial privind
anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o marcă comercială a Verance Corporation.
Copyright 2004-2015 Verance Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea produsului.
Declinare a responsabilităţii pentru serviciile de reţea
Toate conţinuturile şi serviciile accesibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin unor terţi şi sunt
protejate prin dreptul de autor, brevete, mărci comerciale şi/sau alte legi ale proprietăţii intelectuale.
Asemenea tipuri de conţinuturi şi servicii sunt furnizate exclusiv pentru uz personal, necomercial. Nu
puteţi folosi conţinuturile sau serviciile într-o manieră care nu a fost autorizată de către proprietarul
conţinutului sau de către furnizorul de servicii. Fără a limita cele de mai sus, cu excepţia cazurile expres
autorizate de către proprietarul de conţinut sau furnizorul de servicii respectiv, nu puteţi modifica, copia,
republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în nici un
mod sau mediu, orice conţinut sau serviciu afişata prin intermediul acestui dispozitiv.
60
Română
• Produs sub licenţa Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul dublu-D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
• Pentru patentele DTS, consultaţi http://patents.dts.com. Produs sub licenţă DTS
Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Simbolul şi DTS şi Simbolul reprezintă mărci
comerciale înregistrate, iar DTS-HD Master Audio este o marcă comercială © DTS,
Inc. Toate drepturile rezervate.
• DivX
-- Acest dispozitiv DivX Certified® a fost supus unor testări riguroase pentru a garanta
că permite redarea clipurilor video DivX®.
-- Pentru a reda filme DivX achiziţionate, înregistraţi-vă dispozitivul pe vod.divx.com. Căutaţi codul de
înregistrare în secţiunea DivX VOD a meniului de configurare a dispozitivului.
-- Compatibil DivX Certified® pentru redarea materialelor video DivX® până la HD 1080p, inclusiv conţinuturi
premium.
-- DivX®, DivX Certified® şi siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivX, LLC şi sunt utilizate sub
licenţă.
-- Acest aparat este protejat de unul sau mai multe din brevetele SUA următoare: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
-- Acest dispozitiv acceptă DivX Plus Streaming® pentru vizionarea filmelor şi a emisiunilor TV HD cu
funcţii avansate (mai multe limbi, mai multe coloane sonore, capitole, derulare înainte/înapoi, etc.)
redate pe dispozitivul dvs.
61
Română
Anexă
Licenţă
07
CONŢINUTURILE ŞI SERVICIILE TERŢILOR SUNT FURNIZATE "CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ,
EXPRES SAU IMPLICIT, CONŢINUTURILE SAU SERVICII FURNIZATE ASTFEL, PENTRU NICIUN SCOP.
SAMSUNG DECLINA ÎN MOD EXPRES ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA
LA GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU
GARANTEAZĂ ACURATEŢEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA, SAU COMPLETITUDINEA
CONŢINUTURILOR SAU SERVICIILOR PUSE LA DISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV
ŞI ÎN NICIO CIRCUMSTANŢĂ, INCLUSIV ÎN CAZURILE DE NEGLIJENŢĂ, SAMSUNG NU VA FI
RĂSPUNZĂTOARE, PRIN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE,
ACCIDENTALE, SPECIALE SAU ULTERIOARE, ONORARIILE AVOCAŢILOR, CHELTUIELI SAU ORICE ALTE
DAUNE REZULTATE DIN, SAU ÎN LEGĂTURĂ CU TOATE INFORMAŢIILE DIN CONŢINUTURI SAU SERVICII,
ORI CA URMARE A UTILIZĂRII CONŢINUTULUI SAU SERVICIULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU
ORICE TERŢ, CHIAR ÎN CAZUL INFORMĂRII CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.
Serviciile terţilor pot fi reziliate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu garantează că serviciile
şi conţinuturile vor rămâne disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conţinutul şi serviciile sunt
transmise de către terţi prin intermediul unor reţele şi unităţi de transmisie asupra cărora Samsung nu
are nici un control. Fără a limita generalitatea acestei declinări, Samsung declină în mod expres orice
responsabilitate sau răspundere pentru orice întrerupere sau suspendare al oricărui conţinut sau serviciu
pus la dispoziţie prin intermediul acestui dispozitiv.
Samsung nu este responsabilă, nici răspunzătoare pentru serviciile către clienţi legate de conţinuturi şi
servicii. Orice întrebare sau cerere de service cu privire la conţinut sau serviciile ar trebui să fie adresată
direct furnizorilor conţinuturilor şi serviciilor respective.
Anexă
• Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
• Oracle şi Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle şi/sau afiliaţilor acesteia. Alte nume
pot reprezenta mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.
• Notificare de licenţă tip Open Source
-- În cazul utilizării unui software tip open source, licenţele open source sunt disponibile în meniul
aparatului.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ şi siglele sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.
• Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că acest sistem respectă cerinţele
de bază şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.
Declaraţia oficială de conformitate poate fi găsită la adresa http://www.
samsung.com. Accesaţi Asistenţă > Căutare asistenţă pentru produs şi
introduceţi numele modelului.
Acest echipament poate fi utilizat în toate ţările din Uniunea Europeană. Acest echipament poate fi
utilizat numai în interior.
62
Română
Specificaţii
HDMI
Ieşire audio
Reţea
Video
Audio
7.1 canale
Ieşire audio digitală
Ethernet
LAN Wireless
Securitate
WPS(PBC)
• Reţelele cu viteze mai mici sau egale cu 10Mbps nu sunt acceptate.
• Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
• Pentru a afla sursa de alimentare necesară şi consumul de energie electrică, consultaţi eticheta
ataşată aparatului.
• Valorile de greutate şi dimensiunile sunt aproximative.
• Se poate percepe o taxă administrativă în următoarele situaţii
(a) un inginer este chemat la solicitarea dvs. şi aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu aţi
citit manualul de utilizare);
(b) duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu aţi
citit manualul de utilizare).
• Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite la
domiciliu sau la locul de muncă.
63
Română
Anexă
USB
1.7 Kg
430 (l) X 201 (L) X 46 (Î) mm
de la +5°C la +35°C
de la 10 % la 75 %
USB 2.0
Max. 5V 500mA
2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, Bitstream
Faţă stânga/faţă dreapta, centru, subwoofer, surround stânga/
surround dreapta, surround spate stânga/surround spate dreapta
Optic
Bornă 100BASE - TX
Încorporat
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Acceptat
07
General
Greutate
Dimensiuni
Intervalul funcţional de temperatură
Intervalul funcţional de umiditate
Tip A
Ieşire CC
Contactaţi centrele SAMSUNG WORLD WIDE
Dacă aveţi întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactaţi centrul Samsung pentru asistenţă
clienţi.
Country
UK
EIRE
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
BELGIUM
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
POLAND
HUNGARY
Contact Centre 
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60
€/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
808 20 7267
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
02-201-24-18
Web Site
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
Country
SLOVAKIA
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
Web Site
0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661 www.samsung.com/at/support
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/ch/
support (German)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
www.samsung.com/cz/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
055 233 999
www.samsung.com/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka)
090 726 786 (0,39 EUR/min)
www.samsung.com/si
klicni center vam je na voljo od
ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.
www.samsung.com/rs/support
011 321 6899
800 111 31 , Безплатна телефонна
www.samsung.com/bg/support
линия
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG )
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu
trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile
chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă
prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi
dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte
tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice
(încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare.
Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să
separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea
durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile
locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie.
Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
Download PDF

advertising