Samsung SPF-72H User manual
|
Bezbednosni
simboli
|
Napajanje | Instalacija |
Korišćenje i
čišćenje
|
Bezbednosni simboli
Vodite računa da se pridržavate sledećih uputstava da ne bi došlo do nezgoda i oštećenja uređaja usled nepravilne upotrebe.
Ako se ne pridržavate navedenih uputstava može doći do ozbiljnih povreda ili smrti.
Ako se ne pridržavate navedenih uputstava, može doći do manjih telesnih povreda ili oštećenja uređaja.
|
Bezbednosni
simboli
|
Napajanje | Instalacija |
Korišćenje i
čišćenje
Napajanje
Pravilno umetnite kabl za napajanje tako da dobro legne na mesto.
z
U suprotnom, može doći do požara.
Ne koristite oštećeni utikač, kabl ili utičnicu, jer to može dovesti do električnog
udara ili požara.
Ne dodirujte utikač mokrim rukama, jer to može dovesti do električnog udara.
|
Ne priključujte više od jednog uređaja na jednu utičnicu, jer pregrevanje utičnice
može izazvati požar.
Nemojte izvlačiti kabl za napajanje na silu. Nemojte stavljati teške objekte na kabl
za napajanje, jer to može dovesti do električnog udara ili požara.
Pre pomeranja uređaja, uvek isključite napajanjei izvucite utikač iz utičnice.
Vodite računa da isključite i kablove od ostalih uređaja.
z
Pomeranje proizvoda bez isključivanja kabla za napajanje može da ošteti kabl i dovede
do požara ili električnog udara.
Pri isključivanju kabla iz utičnice, uhvatite utikač i povucite ga, pošto bi
povlačenje kabla moglo da dovede do oštećenja.
z
U suprotnom, može doći do požara ili uređaj neće moći pravilno da se uključi.
Pre čišćenja uređaja, vodite računa da isključite utikač iz utičnice.
z
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Vodite računa da voda ne dođe u kontakt sa adapterom za napajanje, kao i da ne
uđe u njega, jer to može dovesti do do strujnog udara ili požara.
z
Savetujemo vam da uređaj ne koristite napolju po snegu ili kiši, niti u blizini vode.
z
Pri pranju poda, vodite računa da voda ne dođe u kontakt sa adapterom za napajanje.
Adapter za napajanje držite dalje od grejnih tela da ne bi došlo do požara.
|
Instalacija
Bezbednosni
simboli
|
Napajanje | Instalacija |
Korišćenje i
čišćenje
|
Ako uređaj postavljate na ormar ili policu, vodite računa da prednji deo uređaja ne
prelazi preko prednje ivice površine na kojoj stoji.
z
U suprotnom, uređaj može pasti i oštetiti se ili izazvati telesne povrede.
Kabl za napajanje držite dalje od grejnih tela da se ne bi otopio, što može da
izazove električni udar ili požar.
Ne montirajte proizvod na mestima izloženim ulju, dimu, vlazi, vodi, kiši ili unutar
automobila.
z
Ako ove materije dođu u dodir sa uređajem mogu izazvati električni udar ili požar.
Ako napolju grmi, isključite utikač iz napajanja.
z
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Pri instalacija, pažljivo spustite uređaj.
z
U suprotnom, može doći do oštećenja uređaja ili telesnih povreda.
Vodite računa da ne ispustite uređaj kada ga pomerate da ne bi došlo do oštećenja
uređaja ili telesnih povreda.
Uređaj postavite van dohvata dece.
z
|
Korišćenje i čišćenje
Uređaj može pasti i izazvati telesne povrede.
Bezbednosni
simboli
|
Napajanje | Instalacija |
Korišćenje i
čišćenje
|
U otvore sa zadnje strane uređaja nemojte umetati metalne predmete poput
viljušaka, žice ili svrdla niti zapaljive predmete poput papira i šibica jer to može
dovesti do električnog udara ili požara.
z
Ako u uređaj uđe voda ili neka druga materija, vodite računa da isključite uređaj,
izvučete utikač iz utičnice i obratite se servisnom centru.
Nikada nemojte sami rastavljati, popravljati ili prepravljati uređaj.
z
Ako je potrebno popraviti proizvod, obratite se servisnom centru. U suprotnom,
može doći do strujnog udara ili požara.
Ako čujete neuobičajen zvuk, osetite miris dima ili vidite dim, odmah isključite utikač
iz utičnice i obratite se servisnom centru.
z
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Čuvajte pinove i priključke utikača od prašine i vode.
z
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Pri čišćenju uređaja, prvo isključite napajanje i očistite ga mekom suvom krpom.
z
Nemojte koristiti hemikalije kao što su benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači
vazduha, lubrikanti,deterdženti ili vosak.
Ako duže vreme nećete koristiti uređaj, vodite računa da ga isključite iz napajanja.
z
Debeo sloj prašine može dovesti do preteranog grejanja ili vatre i izazvati električni udar
ili požar.
Ako je potrebno postaviti uređaj na lokaciji na kojoj vladaju posebni uslovi,
posavetujte se sa našim servisnim osobljem oko instalacije da na uređaju ne bi došlo
do ozbiljnih problema sa kvalitetom usled neodgovarajućeg okruženja.
z
Ovo važi za mesta izložena gustoj sitnoj prašini, hemikalijama, visokoj ili niskoj
temperaturi, vlazi ili ako će se proizvod neprekidno koristiti duži vremenski period.
Ako vam proizvod ispadne ili dođe do oštećenja kućišta, isključite uređaj i izvucite
utikač iz utičnice.
z
Korišćenje uređaja bez prethodne provere da li je oštećen može dovesti do električnog
udara ili vatre. Pozovite servisni centar.
Ispravno odlaganje proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme) - samo Evropa
(Važi za Evropsku uniju i ostale evropske zemlje odvojenim sistemima za
prikupljanje otpada)
Ovaj znak na uređaju ili dokumentaciji označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa
ostalim kućnim otpadom na kraju radnog veka. Da bi se sprečile moguće štetne posledice po
okolinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odvojite ovaj proizvod od
drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih
resursa.
Korisnici koji proizvod koriste kod kuće trebalo bi da se obrate prodavcu kod koga su kupili
proizvod ili lokalnoj upravi da bi dobili detaljne informacije o tome gde mogu da odlože
proizvod za reciklažu bezbednu po okolinu.
Poslovni korisnici trebalo bi da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o
kupovini. Ovaj proizvod se ne sme mešati sa ostalim komercijalnim otpadom.
|Karakteristike | Komponente |
Prednja
strana
|
Zadnja
strana
|
Sa strane
(Dugmad)
|
Karakteristike
Proširite kapacitet memorije pomoću memorijske kartice. Odmah uživajte u sačuvanim slikama.
Ako u digitalni ram za slike umetnete SD ili MMC/MS/XD memorijsku karticu digitalnog fotoaparata možete brzo i lako
uživati u fotografijama. Na taj način možete i proširiti memorijski kapacitet rama.
Moderan dizajn
Zahvaljujući vrhunskom dizajnu, elegantnom i svedenom, vaš digitalni ram za slike može služiti kao ukras na radnom
stolu ili stočiću.
Postolje sa rotacijom od 90 stepeni omogućava horizontalnu i vertikalnu instalaciju.
|Karakteristike | Komponente |
Prednja
strana
|
Zadnja
strana
|
Sa strane
(Dugmad)
|
Proverite da li ste u paketu dobili sve komponente.
Ako nešto nedostaje, obratite se lokalnom distributeru koji vam je prodao proizvod. Za opcionalnu opremu, obratite se servisnom centru.
Koristite isključivo adapter za napajanje koji ste dobili uz uređaj.
Komponente
Digitalni ram za slike
(Boje se mogu razlikovati zavisno od proizvoda.)
Priručnik
Brzi vodič za početnike
Garancija
Korisnički priručnik
(Nije dostupno na svim lokacijama)
Kablovi
Kabl za napajanje
USB kabl
Adapter za napajanje
(tip A-B)
|Karakteristike | Komponente |
Prednja
strana
|
Zadnja
strana
|
Sa strane
(Dugmad)
|
Prednja strana
|Karakteristike | Komponente |
Zadnja strana
Prednja
strana
|
Zadnja
strana
|
Sa strane
(Dugmad)
|
Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko pričvršćivanje sistema prilikom
Kensington Lock
upotrebe na javnom mestu. (Uređaj za zaključavanje se prodaje odvojeno.)
Da biste koristili uređaj za zaključavanje, obratite se lokalnom prodavcu
SAMSUNG proizvoda.
Povezivanje računara ili nekog drugog spoljnog uređaja pomoću USB kabla.
Priključak za USB
Izlazni
Pomoću USB kabla, povežite digitalni ram za slike na memorijski
vezu
priključak
uređaj koji podržava USB vezu.
Ulazni
Povežite digitalni ram za slike na USB priključak računara pomoću
priključak
USB kabla.
Pri povezivanju digitalnog rama za slike na računar preko ulaznog priključka, vodite
računa da koristite USB kabl (tipa A-B) koji ste dobili uz uređaj.
Priključak za
napajanje
Postolje
Na ovaj priključak povežite adapter za napajanje.
Kabl za napajanje umetnite u priključak za napajanje na adapteru.
Postolje sa rotacijom od 45, 90 stepeni omogućava horizontalnu i vertikalnu instalaciju.
Ako digitalni ram za slike instalirate vertikalno, moći ćete da rotirate fotografije pomoću
funkcije rotacije da biste ih uklopili na vertikalno postavljen ram.
Otvor za
U ovaj priključak možete umetnuti SD karticu ili MMC/MS/XD karticu da biste pristupili
memorijsku karticu
sačuvanom materijalu.
Držač protiv
Pruža oslonac proizvodu kako bi čvrsto stajao na skliskim površinama.
klizanja
|Karakteristike | Komponente |
Sa strane (Dugmad)
Prednja
strana
|
Zadnja
strana
|
Sa strane
|
(Dugmad)
[
] Dugme za napajanje
Služi za uključivanje ili isključivanje uređaja.
Pritisnite i zadržite dugme za napajanje sa desne strane uređaja u trajanju od 2
sekunde.
Indikator napajanja
Pokazuje status napajanja. Kada je proizvod uključen, indikator napajanja svetli.
[MENU] Dugme Meni
Služi za prikazivanje menija u donjem levom uglu ekrana.
[
Služi za pomeranje izabrane slike u meniju nagore.
] Dugme nagore
[ ] Dugme nalevo
Služi za pomeranje izabrane slike u meniju nalevo.
[ ] Dugme nadesno
Služi za pomeranje izabrane slike u meniju nadesno.
[
Služi za pomeranje izabrane slike u meniju nadole.
] Dugme nadole
[ENTER(
Enter
)] Dugme
[ ▶ll ] Dugme
Služi za izbor datoteke za reprodukciju, postavke sa menija ili određene stavke.
Reprodukcija / pauziranje u toku reprodukcije.
Reprodukcija / Pauziranje
[BACK] Dugme Nazad
Povratak na prethodni meni.
| Napajanje
|
USB
|
|
USB
|
Memorijska
kartica
|
Priključivanje na izvor napajanja
Povežite adapter za napajanje na
terminal sa zadnje strane uređaja.
Povežite kabl za napajanje na adapter za napajanje.
Kabl za napajanje uključite u najbližu zidnu utičnicu.
Pritisnite
dugme sa strane uređaja da biste ga uključili.
| Napajanje
Priključivanje preko USB veze
Memorijska
kartica
|
Izlazni priključak
Služi za povezivanje spoljnog uređaja koji podržava USB vezu na digitalni ram za slike.
Ako USB Memory Stick povežete na USB čvorište ili USB proširenje, možda neće biti prepoznat. Zato
vodite računa da USB Memory Stick umećete direktno u USB priključak.
Ovaj uređaj ne podržava čitače USB kartica. Podržani su samo USB memorijski uređaji.
Računar ne prepoznaje spoljne uređaje povezane na digitalni ram za slike.
Pri priključivanju spoljnog uređaja na izlazni proključak, koristite USB kabl koji ste dobili sa tim
uređajem.
Kompanija Samsung ne odgovara za probleme sa spoljnim uređajem koji su posledica povezivanja
uređaja nestandardnim kablom.
Uz neke spoljne uređaje dobija se kabl koji ne ispunjava USB standarde. Oni mogu dovesti do
problema sa uređajem.
Ako spoljni memorijski uređaj ne radi pravilno kada je povezan na digitalni ram za slike, pokušajte da
ga povežete na računar. Ako ne radi pravilno ni kada je povezan na računar, obratite se servisnom
centru za taj spoljni uređaj ili vaš računar.
Ulazni priključak
Služi za povezivanje digitalnog rama za slike na računar.
Pri povezivanju digitalnog rama za slike na računar preko ulaznog terminala, vodite računa da
koristite USB kabl koji ste dobili u kompletu sa uređajem.
Priključite ulazni priključak digitalnog rama za slike.
Priključite USB terminal računara.
| Napajanje
Povezivanje memorijske kartice
|
USB
|
Memorijska
kartica
|
SD/MMC/MS/XD KARTICA Umetnite karticu u smeru naznačenom na gornjoj strani kartice.
Kada se napajanje uključi, automatski se pojavljuje meni Photo i aktivira se
projekcija slajdova fotografija iz memorije rama. Ako je instalirana spoljna
memorija, kao što je memorijska kartica ili USB memorija, prvo će ona biti
izabrana, pa će se pokrenuti projekcija slajdova fotografija iz njenog
osnovnog direktorijuma. Ako ne postoji nijedna fotografija, prikazaće se
lista fascikli.
Kada uključite napajanje, počinje projekcija slajdova korišćenjem datoteka fotografija iz osnovnog direktorijuma instaliranog
spoljnog memorijskog uređaja. Ako nije prisutna nijedna fotografija ili spoljni memorijski uređaj nije instaliran, pojaviće se
ekran sa menijem Photo.
Ako pet (5) minuta ne pritisnete nijedan taster, trenutni režim prelazi u režim Clock. Ako dugme MENU pritisnete u režimu
Clock mode, prikazaće se podmeni. Za povratak na glavni ekran, pritisnite taster BACK.
|
Dugmad
| Fotografije |
Sat
|
Postavke
|
|
Postavke
|
Dugmad
Direktne funkcije
Meni
Opis
MENU
Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija.
∧,∨,<,>
Pomoću ove dugmadi podešavate stavke na meniju.
ENTER
BACK
Aktivira označenu stavku menija.
Koristite ovo dugme da biste se vratili za jedan korak u meniju.
|
Dugmad
| Fotografije |
Fotografije
Kada je izabrana fascikla
Kada pritisnete dugme MENU, na ekranu će se prikazati meni.
Sat
Meni
Opis
Open
Otvaranje fascikle.
Copy
Kopiranje fascikle.
Delete
Brisanje fascikle.
Kada je izabrana lista sličica
Kada pritisnete dugme MENU, na ekranu će se prikazati meni.
Meni
Opis
Start Slide Show
Pokretanje projekcije slajdova.
Copy / Copy All files
Delete / Delete All files
Kopiranje datoteke.
Brisanje datoteke.
Projekcija slajdova
Kada pritisnete dugme MENU, na ekranu će se prikazati meni..
Na ekranu se mogu prikazati samo fotografije čija je rezolucija manja od 8000 (širina) * 8000 (visina) piksela.
Glavni OSD
Start Slide Show
Podmeni
Detaljni meni
Opis
Pokretanje projekcije slajdova.
Slide Show Effect
Off , Fade, Shutter, Cross Comb, Mask, Brick,Dissolve, Bar, Expansion,
Silk, Random
Izaberite efekat pri prikazivanju slika na ekranu.
Slide Show Speed
Slide Show Settings
Fast, Normal, Slow
Izaberite jedan od režima: brzo, normalno ili sporo.
Slide Show Repeat
On, Off
Izaberite da li želite da se slike ponavljaju.
Slide Show Shuffle
On, Off
Izaberite da li želite da se datoteke reprodukuju po redu ili nasumično.
Brightness
0~100
Podesite nivo osvetljenosti od 0 do 100.
Auto Rotation
On, Off
Ako je potrebno prikazati fotografiju uspravno, a ram za slike je postavljen horizontalni, slika se
automatski rotira i uklapa po širini.
Original, 90°, 180°, 270°
Rotate
Izaberite postavku rotacije: Original, 90°, 180° ili 270°.
Original, x1, x2, x4
Zoom
Izaberite ovu opciju ako želite da zumirate fotografiju. Možete je uvećati x2 ili x4.
Veličina je x1 kada je fotografija podešena na opciju Fit To Width.
Original, Fit To Width, Fit To Screen
Aspect Ratio
Izaberite odnos visine i širine slike na ekranu.
Direktne funkcije (Projekcija slajdova)
Dugme
Status
Opis
>
Projekcija slajdova zaustavljena.
Reprodukcija sledeće datoteke sa liste. Prikazivanje informacija o datoteci
<
Projekcija slajdova zaustavljena.
[ ▶ll ] Reprodukcija u toku.
[ ll ] Reprodukcija zaustavljena.
MENU
Reprodukcija u toku
Reprodukcija zaustavljena
|
Dugmad
Reprodukcija prethodne datoteke sa liste. Prikazivanje informacija o
datoteci.
Prikazivanje nformacija o datoteci
Zaustavljanje projekcije slajdova. Pokretanje projekcije slajdova.
Zaustavljanje projekcije slajdova. Prikazivanje menija datoteke.
Izlaz iz menija. Pokretanje projekcije slajdova.
| Fotografije |
Sat
|
Postavke
Sat
Kada pritisnete dugme MENU, na ekranu će se prikazati meni.
Detaljni meni
Glavni OSD
Time Format
Opis
12 Hours, 24 Hours
Unesite i podesite 12-časovno ili 24-časovno računanje vremena.
Date Format
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Izaberite format datuma.
izabrana je opcija 12
Hours
Date and Time
izabrana je opcija 24
Day, Month, Date, Year, Hour, Minute am/pm
Day, Month, Date, Year, Hour, Minute
Hours
Unesite i potvrdite mesec, dan, godinu, čas, minut, prepodne ili popodne. Pri isključivanju iz napajanja,
informacije o datumu i vremenu se brišu. Svaki put ćete morati ponovo da ih podesite.
izabrana je opcija 12
Hours
On Timer
izabrana je opcija 24
Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat
Activation, Hour, Minute, Repeat
Hours
Uređaj će se automatski uključiti u izabrano vreme.
izabrana je opcija 12
Hours
Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat
|
izabrana je opcija 24
Off Timer
Activation, Hour, Minute, Repeat
Hours
Uređaj će se automatski isključiti u izabrano vreme.
|
Dugmad
| Fotografije |
Sat
|
Postavke
Postavke
Detaljni meni
Glavni OSD
Opis
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska,
Language
Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
Izaberite željeni jezik proizvoda.
Auto Slide Show
Off, On
Ako izaberete On, projekcija slajdova se automatski aktivira po uključivanju monitora.
Brightness
0~100
Podesite nivo osvetljenosti od 0 do 100.
Firmware Update
System Information
Ažuriranje uređaja pomoću spoljne memorije (SD/MMC/MS/xD,USB).
Posetite Web lokaciju www.samsung.com da biste ažurirali firmver.
Model, Firmware Version
Pogledajte informacije o proizvodu.
Reset Settings
Yes, No
Vraćanje postavki proizvoda na fabričke vrednosti.
Želim da ažuriram firmver.
Priprema
Digitalni ram za slike
Datoteka za ažuriranje firmvera.
Posetite Web lokaciju www.samsung.com da biste ažurirali firmver.
USB memorijska kartica ili spoljni memorijski uređaj (SD/MMC/MS/xD)
Priključite
USB
memorijsku
karticu na
računar
Priključivanje
USB
memorijske
Ako ste spremni, priključite USB memorijsku karticu na računar.
Iskopirajte datoteku za ažuriranje firmvera koju ste preuzeli sa Interneta na USB memorijsku
karticu.
(Vodite računa da datoteku za ažuriranje firmvera iskopirate u osnovni direktorijum.)
Uklonite USB memorijsku karticu sa računara i priključite je na digitalni ram za slike.
Ako je digitalni ram za slike isključen, uključite ga.
kartice na
digitalni ram
za slike
Izaberite
sadržaj za
ažuriranje
Izaberite stavku Firmware Update u okviru menija Settings.
|
Ažuriranje
Radi maksimalne bezbednosti, isključite digitalni ram za slike po završetku ažuriranja, uklonite
USB memorijsku karticu, zatim ga ponovo uključite.
Nemojte uklanjati USB memorijsku karticu tokom procesa ažuriranja.
Nemojte pritiskati dugmad tokom procesa ažuriranja.
Nemojte umetati nijednu drugu karticu tokom procesa ažuriranja.
Nemojte isključivati digitalni ram za slike tokom procesa ažuriranja.
Možete proveriti da li je ažuriranje uspešno obavljeno tako što ćete pogledati da li se verzija
firmvera digitalnog rama za slike poklapa sa ažuriranom verzijom.
|
Specifikacije
| Podržane datoteke |
Specifikacije
Stavke
Naziv modela
Specifikacije
SPF-72H
Tip
7" (17 cm) TFT
Rezolucija
800 x 480
Osvetljenost
200 cd/m2
Odnos kontrasta
300 : 1
Interfejs
RGB 6-bitni TTL
Ekran
JPEG (RGB , Manja od 8000x8000)
Podržani formati
Progressive JPEG nije podržan.
Windows 2000(SP2), Windows XP,
Operativni sistem
MAC OS X(10.x), Linux OS (2.6.x)
Ugrađena memorija
128 MB
USB
Jedan ulazni (uređaj 2.0) i jedan izlazni (host 1.1)
Memorijska kartica
SD/MMC/MS/XD
Ocena
Napajanje
Spoljni DC adapter za napajanje (12V, 2A, 24W)
Normal mode : manje od 12W,
Potrošnja
power saving mode : manje od 5W,
Power off mode : manje od 1W
Sadržaj datoteka
Datoteke fotografija
Dimenzije
Opšte
(ŠxVxD)
Pokretanje projekcije slajdova/Efekat pri projekciji slajdova / Rotiranje /
Prikaz sličica
209,4 x 149,4 x 87,4 mm / 8,24 x 5,88 x 3,44 inča
Težina
550 g / 1,21 lb
Dizajn proizvoda se može razlikovati zavisno od modela, a specifikacije su podložne promeni bez prethodnog
obaveštenja u cilju poboljšanja performansi proizvoda.
Uređaj klase B (Informaciono-komunikacioni uređaj za kućnu upotrebu)
Ovaj proizvod je usklađen sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućnu upotrebu i može
se koristiti u svim oblastima, uključujući opšta stambena područja. (Uređaji Klase B proizvode manje
elektromagnetskog zračenja od uređaja klase A.)
|
Podržane datoteke
Rezolucija: Manja od 8000x8000
Podržani formati slika : JPEG (Progressive JPEG nije podržan)
Specifikacije
| Podržane datoteke |
|
Rešavanje
problema
|
Terminologija |
Servisni centri
|
Rešavanje problema
U ovom odeljku navedeni su razni problemi na koje možete naići pri korišćenju digitalnog rama za slike, kao i načini za njihovo rešavanje.
Kada naiđete na problem, prvo pogledajte donju listu i pratite predložene korake za rešavanje ako odgovaraju vašem problemu. Ako se
problem i dalje javlja, obratite se najbližem servisnom centru ili ga posetite.
Simptomi
Moj digitalni ram za slike se ne
uključuje.
Mogući uzroci i predloženi koraci za rešavanje
Proverite vezu između uređaja i adaptera za napajanje.
Ako se tajmer za automatsko uključivanje i tajmer za isključivanje podese na
Tajmer za uključivanje i tajmer za
isto vreme, neće raditi. Proverite podešeno vreme. Ako se tajmer za
isključivanje ne rade.
uključivanje i tajmer za isključivanje podese na isto vreme, tajmer za
isključivanje ima prednost i prvi se aktivira.
Potrebno je da prođe određeno
Učitavanje datoteke sa spoljne memorijske kartice može trajati nekoliko
vreme nakon uključivanja da bi se
sekundi.
slika prikazala.
(Ovo zavisi od formata i veličine datoteke.)
Odnos visine i širine slike na
ekranu nije u redu.
Boja ekrana je suviše prigušena ili
suviše intenzivna.
Pomoću dugmadi na desnoj strani uređaja, izaberite jednu od tri vrednosti u
meniju Photo>Aspect Ratio.
(Pogledajte Photo>Aspect Ratio)
Podesite osvetljenost u meniju Settings>Brightness pomoću dugmadi na
desnoj strani uređaja.
(Pogledajte Settings>Brightness)
Proverite kabl između uređaja i spoljnog uređaja.
Priključio sam spoljni uređaj (USB
memoriju), ali on ne funkcioniše.
Proverite da li sam spoljni uređaj radi, zatim proverite format datoteka koje se
na njemu nalaze.
Na ovom uređaju, USB host koristi USB 1.1 specifikacije, a USB uređaji koriste
USB 2.0 specifikacije.
Kad god isključim i uključim
Ovaj proizvod nema ugrađenu bateriju. Po isključivanju napajanja, podaci o
digitalni ram za slike, vreme se
vremenu se brišu. Zato pri svakom uključivanju digitalnog rama za slike morate
poremeti.
ponovo podesiti vreme.
Kada pritisnem dugme za meni,
Dok uređaj učitava sliku da bi je prikazao na ekranu, prikazivanje menija i
meni se ne pojavljuje odmah.
ostale operacije možda se neće obavljati trenutno.
Fotografije se automatski
prikazuju rotirane.
Projekcija slajdova se ne pokreće
Proverite da li je funkcija Auto Rotation podešena na On.
Proverite da li je opcija Auto Slide Show podešena na Off.
automatski.
Memorijska kartica je povezana, ali
ne radi.
Proverite sistem datoteka na memorijskoj kartici.
USB memorijski uređaj je povezan,
Proverite tip USB memorijskog uređaja. Ovaj uređaj možda ne podržava
ali ne radi.
složene USB uređaje.
|
Rešavanje
problema
|
Terminologija |
Servisni centri
|
Terminologija
Termini
Opis
JPEG je tehnologija za komprimovanje slike. Omogućava najmanje gubitaka od
svih tehnologija za komprimovanje slike. Često se koristi za prenos
JPEG
multimedijalnih datoteka na Internetu, kao i u druge svrhe. Slika u JPEG
(Joint Photographic Coding Expert
formatu naziva se JPEG ili JPG datotekom. JPEG datoteka se najčešće kreira
Group)
fotografisanjem digitalnim fotoaparatom, crtanjem na računaru ili pomoću
specijalnog grafičkog paketa i naknadnim komprimovanjem slike u JPEG
format.
SD kartica je Flash memorijska kartica veličine poštanske markice. Omogućava
veliku stabilnost i visok kapacitet. Često se koristi u raznim digitalnim
SD Card
uređajima kao što su PDA uređaji, digitalni fotoaparati, MP3 plejeri, mobilni
(Secure Digital Card)
telefoni i prenosni računari. Po izgledu je slična MMC kartici, ali ima različit broj
i debljinu pinova. Podržava i funkciju postavljanja lozinke za bezbednost
podataka.
MMC je spoljna Flash memorija koja se koristi za male prenosne uređaje, kao i
MMC
SD kartica. Pošto ima manji "otisak" (footprint) od SD/MMC kartica, široko je
(Multi Media Card)
prihvaćena kao standard za memorijske kartice. Najčešće se koristi za čuvanje
filmova i fotografija.
Pri povezivanju na računar, koristite ulazni terminal. Ovaj uređaj podržava USB
2.0 standard. Kabl A-B tipa za povezivanje digitalnog rama za slike na računar
USB kabl
dobija se u kompletu sa proizvodom. Tip A je USB konektor koji se priključuje
1) A-B TIP
na računar. Tip B je USB konektor koji se priključuje na spoljni uređaj. Digitalni
ram za slike možete povezati na računar pomoću USB kabla A-B tipa.
USB kabl
Koristite ovaj tip kabla kada koristite izlazni terminal. Ovaj uređaj podržava
2) Kabl za povezivanje ostalih
USB 2.0 standard. Za priključivanje spoljnog uređaja na izlazni terminal,
uređaja
koristite USB kabl koji ste dobili uz spoljni uređaj.
|
Rešavanje
problema
|
Terminologija |
Servisni centri
Za servisiranje proizvoda, obratite se servisnom centru kompanije Samsung ili ga posetite.
Za usluge mrežne veze i server.
Usluge
Web lokacija Samsung Electronics
Kontakti
http://www.samsung.com
North America
Servisni centri
|
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
70 70 19 70
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(726-7864)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805-121213 (€ 0,14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
PORTUGAL
0 801 801 881
022-607-93-33
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pl
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-800-120-0-400
http://www.samsung.uz
Asia Pacific
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
http://www.samsung.com.cn
010-6475 1880
3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in/
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com.tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/mea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement