Samsung SPF-85P User manual
|
Bezbednosni
simboli
|
Napajanje | Instalacija |
Korišćenje i
čišćenje
|
Bezbednosni simboli
Vodite računa da se pridržavate sledećih uputstava da ne bi došlo do nezgoda i oštećenja uređaja usled nepravilne upotrebe.
Ako se ne pridržavate navedenih uputstava može doći do ozbiljnih povreda ili smrti.
Ako se ne pridržavate navedenih uputstava, može doći do manjih telesnih povreda ili oštećenja uređaja.
|
Bezbednosni
simboli
|
Napajanje | Instalacija |
Korišćenje i
čišćenje
Napajanje
Pravilno umetnite kabl za napajanje tako da dobro legne na mesto.
z
U suprotnom, može doći do požara.
Ne koristite oštećeni utikač, kabl ili utičnicu, jer to može dovesti do električnog
udara ili požara.
Ne dodirujte utikač mokrim rukama, jer to može dovesti do električnog udara.
|
Ne priključujte više od jednog uređaja na jednu utičnicu, jer pregrevanje utičnice
može izazvati požar.
Nemojte izvlačiti kabl za napajanje na silu. Nemojte stavljati teške objekte na kabl
za napajanje, jer to može dovesti do električnog udara ili požara.
Pre pomeranja uređaja, uvek isključite napajanjei izvucite utikač iz utičnice.
Vodite računa da isključite i kablove od ostalih uređaja.
z
Pomeranje proizvoda bez isključivanja kabla za napajanje može da ošteti kabl i dovede
do požara ili električnog udara.
Pri isključivanju kabla iz utičnice, uhvatite utikač i povucite ga, pošto bi
povlačenje kabla moglo da dovede do oštećenja.
z
U suprotnom, može doći do požara ili uređaj neće moći pravilno da se uključi.
Pre čišćenja uređaja, vodite računa da isključite utikač iz utičnice.
z
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Proizvod držite podalje od mesta izloženih ulju, dimu ili vlazi; nemojte ga
montirati unutar vozila.
z
To može dovesti do kvara, strujnog udara ili požara.
z
Posebno izbegavajte korišćenje monitora u blizini vode ili na otvorenom gde može biti
izložen snegu i kiši.
Ne instalirajte proizvod pored grejnih tela.
z
|
Instalacija
Postoji opasnost od požara.
Bezbednosni
simboli
|
Napajanje | Instalacija |
Korišćenje i
čišćenje
|
Ako uređaj postavljate na ormar ili policu, vodite računa da prednji deo uređaja ne
prelazi preko prednje ivice površine na kojoj stoji.
z
U suprotnom, uređaj može pasti i oštetiti se ili izazvati telesne povrede.
Kabl za napajanje držite dalje od grejnih tela da se ne bi otopio, što može da
izazove električni udar ili požar.
Ne montirajte proizvod na mestima izloženim ulju, dimu, vlazi, vodi, kiši ili unutar
automobila.
z
Ako ove materije dođu u dodir sa uređajem mogu izazvati električni udar ili požar.
Ako napolju grmi, isključite utikač iz napajanja.
z
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Pri instalacija, pažljivo spustite uređaj.
z
U suprotnom, može doći do oštećenja uređaja ili telesnih povreda.
Vodite računa da ne ispustite uređaj kada ga pomerate da ne bi došlo do oštećenja
uređaja ili telesnih povreda.
Uređaj postavite van dohvata dece.
z
|
Korišćenje i čišćenje
Uređaj može pasti i izazvati telesne povrede.
Bezbednosni
simboli
|
Napajanje | Instalacija |
Korišćenje i
čišćenje
|
U otvore sa zadnje strane uređaja nemojte umetati metalne predmete poput
viljušaka, žice ili svrdla niti zapaljive predmete poput papira i šibica jer to može
dovesti do električnog udara ili požara.
z
Ako u uređaj uđe voda ili neka druga materija, vodite računa da isključite uređaj,
izvučete utikač iz utičnice i obratite se servisnom centru.
Nikada nemojte sami rastavljati, popravljati ili prepravljati uređaj.
z
Ako je potrebno popraviti proizvod, obratite se servisnom centru. U suprotnom,
može doći do strujnog udara ili požara.
Ako čujete neuobičajen zvuk, osetite miris dima ili vidite dim, odmah isključite utikač
iz utičnice i obratite se servisnom centru.
z
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Čuvajte pinove i priključke utikača od prašine i vode.
z
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Pri čišćenju uređaja, prvo isključite napajanje i očistite ga mekom suvom krpom.
z
Nemojte koristiti hemikalije kao što su benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači
vazduha, lubrikanti,deterdženti ili vosak.
Ako duže vreme nećete koristiti uređaj, vodite računa da ga isključite iz napajanja.
z
Debeo sloj prašine može dovesti do preteranog grejanja ili vatre i izazvati električni udar
ili požar.
Ako je potrebno postaviti uređaj na lokaciji na kojoj vladaju posebni uslovi,
posavetujte se sa našim servisnim osobljem oko instalacije da na uređaju ne bi došlo
do ozbiljnih problema sa kvalitetom usled neodgovarajućeg okruženja.
z
Ovo važi za mesta izložena gustoj sitnoj prašini, hemikalijama, visokoj ili niskoj
temperaturi, vlazi ili ako će se proizvod neprekidno koristiti duži vremenski period.
Ako vam proizvod ispadne ili dođe do oštećenja kućišta, isključite uređaj i izvucite
utikač iz utičnice.
z
Korišćenje uređaja bez prethodne provere da li je oštećen može dovesti do električnog
udara ili vatre. Pozovite servisni centar.
Ispravno odlaganje proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme) - samo Evropa
(Važi za Evropsku uniju i ostale evropske zemlje odvojenim sistemima za prikupljanje
otpada)
Ovaj znak na uređaju ili dokumentaciji označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa ostalim
kućnim otpadom na kraju radnog veka. Da bi se sprečile moguće štetne posledice po okolinu ili
ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta
otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici koji proizvod koriste kod kuće trebalo bi da se obrate prodavcu kod koga su kupili
proizvod ili lokalnoj upravi da bi dobili detaljne informacije o tome gde mogu da odlože proizvod za
reciklažu bezbednu po okolinu.
Poslovni korisnici trebalo bi da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini.
Ovaj proizvod se ne sme mešati sa ostalim komercijalnim otpadom.
|Karakteristike | Komponente |
Prednja
strana
|
Zadnja
strana
|
Sa strane
|
Karakteristike
Proširivanje kapaciteta ugrađene memorije pomoću memorijskih kartica. Trenutno prikazivanje
uskladištenih slika.
Funkcija muzike u pozadini.
Može da se napaja pomoću baterije određeni vremenski period, bez priključivanja na napajanje.
Poseduje funkciju Mini-Monitor.
Moderan dizajn
Kvalitetan i moderan izgled omogućava dekorativnu upotrebu na polici ili na stolu.
Rotirajuće postolje omogućava uspravno/položeno postavljanje
|Karakteristike | Komponente |
Prednja
strana
|
Zadnja
strana
|
Sa strane
|
Proverite da li ste u paketu dobili sve komponente.
Ako nešto nedostaje, obratite se lokalnom distributeru koji vam je prodao proizvod. Za opcionalnu opremu, obratite se servisnom centru.
Koristite isključivo adapter za napajanje koji ste dobili uz uređaj.
Komponente
Digitalni ram za slike
(Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.)
Priručnik
Brzi vodič za početnike
Garancija
Korisnički priručnik
(Nije dostupno na svim lokacijama)
Kablovi
USB kabl
Kabl za napajanje
Adapter za napajanje
(tip A-mini B)
|Karakteristike | Komponente |
Prednja
strana
|
Zadnja
strana
|
Sa strane
|
Prednja strana
Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.
Ovo je uređaj koji poseduje dodirnu dugmad. Ako blago dodirnete dugme sa na desnoj strani uređaja, uključiće se osvetljenje
dugmadi.
Kada je uključeno osvetljenje za dugmad možete da koristite menije koji su dostupni putem dugmadi.
[MENU] Dugme Meni
Služi za prikazivanje prozora menija u donjem levom uglu ekrana.
[
Služi za kretanje nagore.
] Dugme nagore
[ ] Dugme nalevo
Služi za kretanje nalevo.
[ ] Dugme nadesno
Služi za kretanje nadesno.
[
] Dugme nadole
Služi za kretanje nadole.
[
] Dugme Enter
Služi za izbor.
[
] Dugme Nazad
Povratak u prethodni meni.
[ ] Dugme Projekcija
slajdova
Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije slajdova.
|Karakteristike | Komponente |
Zadnja strana
Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.
Prednja
strana
|
Zadnja
strana
|
Sa strane
|
Na ovaj priključak povežite adapter za napajanje.
Priključak za
Kabl za napajanje umetnite u priključak za napajanje na adapteru.
napajanje
[ ] Dugme za
uključivanje/isključivanje
Služi za uključivanje ili isključivanje uređaja.
Postolje
Postolje omogućava horizontalnu i vertikalnu instalaciju.
Držač protiv klizanja
Pruža oslonac proizvodu kako bi čvrsto stajao na skliskim površinama.
Priključak za servisiranje
Ovaj priključak služi samo za servisiranje uređaja. Nemojte da ga koristite u druge
svrhe.
Kensington lock
Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko obezbeđivanje sistema prilikom
upotrebe na javnom mestu. (Uređaj za zaključavanje se prodaje odvojeno.)
|Karakteristike | Komponente |
Prednja
strana
|
Zadnja
strana
|
Sa strane
Sa strane
Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.
Zvučnik
Možete da slušate zvuk bez priključivanja dodatnog zvučnika.
Slušalice priključite na priključak za slušalice.
Priključak za slušalice
MEMORY CARD
Omogućava umetanje opcionalne memorijske kartice. (Uređaj je kompatibilan samo sa SD/MS
karticama)
|
Povezivanje računara ili nekog drugog spoljnog uređaja pomoću USB kabla.
Priključak za otpremanje
Povežite digitalni ram za slike na USB priključak računara
pomoću USB kabla.
(Kompatibilno sa USB 2.0(uređajima))
Pri povezivanju digitalnog rama za slike na računar putem priključka za otpremanje,
vodite računa da koristite USB kabl (tip A-mini B) koji ste dobili uz uređaj.
Priključak za preuzimanje
Povežite digitalni ram za slike sa USB uređajem za
skladištenje.
(Priključite USB uređaj za skladištenje)
| Napajanje
|
USB
|
|
USB
|
Memorijska
kartica
|
Napajanje
Povežite adapter za napajanje na
terminal sa zadnje strane uređaja.
Povežite kabl za napajanje na adapter za napajanje.
Kabl za napajanje uključite u najbližu zidnu utičnicu.
Pritisnite dugme [
] da biste uključili napajanje.
| Napajanje
USB
Memorijska
kartica
|
Priključak za
otpremanje
Služi za povezivanje digitalnog rama za slike na računar.
Pri povezivanju digitalnog rama za slike na računar preko priključka za otpremanje, vodite računa da
koristite USB kabl koji ste dobili u kompletu sa uređajem.
Priključak za
Služi za povezivanje spoljnog uređaja koji podržava USB vezu na digitalni ram za slike.
preuzimanje
Ako USB Memory Stick povežete na USB čvorište ili USB proširenje, možda neće biti prepoznat. Zato
vodite računa da USB Memory Stick umećete direktno u USB priključak.
Pri priključivanju spoljnog uređaja na izlazni proključak, koristite USB kabl koji ste dobili sa tim
uređajem.
Kompanija Samsung ne odgovara za probleme sa spoljnim uređajem koji su posledica povezivanja
uređaja nestandardnim kablom.
Uz neke spoljne uređaje dobija se kabl koji ne ispunjava USB standarde. Oni mogu dovesti do
problema sa uređajem.
Ako spoljni memorijski uređaj ne radi pravilno kada je povezan na digitalni ram za slike, pokušajte da
ga povežete na računar. Ako ne radi pravilno ni kada je povezan na računar, obratite se servisnom
centru za taj spoljni uređaj ili vaš računar.
Priključite priključak za otpremanje digitalnog rama za slike.
Priključite USB priključak računara.
| Napajanje
Memorijska kartica
|
USB
|
Memorijska
kartica
|
MEMORYCARD
Umetnite karticu u smeru naznačenom na gornjoj strani kartice.
Ako ne pritisnete nijedno dugme u periodu od deset (10) minuta, pokrenuće se čuvar ekrana.
Međutim, čuvar ekrana se neće pokrenuti u režimu projekcije slajdova.
Ako ne pritisnete nijedno dugme u periodu od deset (10) minuta, a čuvar ekrana se pokrene tokom reprodukcije muzike, ime
datoteke koja se reprodukuje biće prikazano na čuvaru ekrana.
Ovaj uređaj poseduje dodirnu dugmad. Ako blago dodirnete dugme sa na desnoj strani uređaja, uključiće se osvetljenje dugmadi.
Dugmad su aktivna dok je uključeno osvetljenje dugmadi.
| Korisnički priručnik
|
Photo
|
Music
|
Clock & Alarm |
Settings
Korisnički priručnik
Dugmad
Meni
Opis
Služi za ulazak u meni ili izlazak iz njega.
MENU
Pritisnite i držite dugme MENU duže of pet (5) sekundi. Osvetljenje dugmadi će trepnuti dva puta i biće
aktivirana funkcija zaključavanja dugmadi. Da biste poništili funkciju zaključavanja dugmadi ponovo
zadržite dugme MENU duže od pet (5) sekundi.
,
, ,
Služi za navigaciju kroz stavke i podešavanje vrednosti.
Služi za izbor funkcije.
Povratak na prethodni ekran.
Pritisnite i držite ovo dugme pet (2) sekundi da biste se vratili na glavni ekran.
Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije slajdova.
Prilikom reprodukcije slajdova pomoću dugmeta [ ], prikazuju se fotografije sa lokacije na kojoj se
nalazi poslednja prikazana fotografija. Ako su uklonjene fotografije sa lokacije na kojoj se nalazi poslednja
prikazana fotografija, automatski će biti obavljena pretraga, a zatim će biti pokrenuta projekcija slajdova.
Indikatori statusa na ekranu
Prikaz
Opis
Prikazuje se kada je priključen USB uređaj.
Prikazuje se kada je umetnuta SD/MS memorijska kartica.
Indikatori baterije
Prikaz
Opis
Prikazuje se kada je priključen kabl za napajanje i kada se baterija puni.
|
Prikazuje se kada je baterija potpuno napunjena i kada je priključen kabl za napajanje.
Prikazuje se kada je baterija potpuno napunjena.
Prikazuje se kada se kapacitet napunjenosti baterije smanji za otprilike 25%.
Prikazuje se kada se kapacitet napunjenosti baterije smanji za otprilike 50%.
Prikazuje se kada se kapacitet napunjenosti baterije smanji za otprilike 75%.
Prikazuje se kada se kapacitet napunjenosti baterije smanji za otprilike 95%. U tom slučaju, automatski
će se prikazati glavni ekran, na sredini ekrana će treptati ikona za praznu bateriju i isključiće se
napajanje. Dok trepće ikona za praznu bateriju nije moguće otvarati podmenije.
Za punjenje potpuno ispražnjene baterije potrebno je približno dva (2) časa.
Projekcija slajdova može da traje približno jedan (1) čas u podrazumevanom stanju (jačina zvuka 70, osvetljenost 70), kada
je baterija potpuno napunjena.
Trajanje napajanja pomoću baterije može da se razlikuje u zavisnosti od podešavanja (osvetljenost, jačina zvuka itd.).
Kada je unutrašnja baterija potpuno napunjena, a adapter za napajanje je isključen duže od 3 dana, unutrašnja baterija će
se prazniti.Ako je unutrašnja baterija potpuno ispražnjena, priključite adapter za napajanje da biste je napunili i ponovo
podesite vreme.
Trajanje napunjenosti baterije se smanjuje sa povećavanjem vremena korišćenja uređaja.
Nije predviđena zamena punjive baterije u ovom uređaju od strane korisnika. Informacije o njenoj zameni potražite od
dobavljača usluga.
| Korisnički priručnik
|
Photo
|
Music
|
Clock & Alarm |
Photo
Pri izboru fascikle
Ako pritisnete dugme Menu, na ekranu će se prikazati meni za izabranu stavku.
Meni
Opis
Open
Služi za otvaranje izabrane fascikle.
Copy
Služi za kopiranje izabrane fascikle.
Delete
Služi za brisanje izabrane fascikle.
Meni koji se prikazuje nakon izbora sličice.
Settings
|
Ako pritisnete dugme Menu, na ekranu će se prikazati meni za izabranu stavku.
Podmeni
Meni
Start Slideshow
Copy
Copy All Files
Delete
Delete All Files
Set as Background
Opis
Služi za pokretanje projekcije slajdova
Služi za kopiranje izabrane datoteke na drugi uređaj za skladištenje.
(Aktivira se kada je priključen uređaj za skladištenje.)
Služi za kopiranje svih datoteka na drugi uređaj za skladištenje.
(Aktivira se kada je priključen uređaj za skladištenje.)
Služi za brisanje izabrane datoteke.
Služi za brisanje svih datoteka.
Izabrana slika postavlja se za pozadinsku sliku glavnog ekrana.
Tada se režim za pozadinu automatski menja u Prilagođeno.
Ako je pri kopiranju fotografija sa spoljnog uređaja za skladištenje (SD/MS, USB memorija) u memoriju rama za slike
[Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] postavljeno na [Resized], veličina (kvalitet prikaza) fotografije automatski će biti
smanjen pre njenog čuvanja kako bi odgovarala veličini ekrana digitalnog rama za slike, a EXIF (informacije u vezi sa
fotoaparatom) informacije koje su sačuvane uz fotografiju biće uklonjene. Stoga bi za prikazivanje na digitalnom ramu za slike
trebalo da koristite samo fotografije koje su uskladištene u njegovoj memoriji.
Istovremeno kopiranje velikog broja datoteka može da potraje.
Meni Projekcija slajdova
Ako pritisnete dugme Menu, na ekranu će se prikazati meni za izabranu stavku.
Na ekranu je moguće prikazati samo fotografije čija je rezolucija manja od 8000 (širina) * 8000 (visina) piksela.
Ovaj proizvod podržava do 4000 slika. Ako postoji više od 4000 slika, projekcija slajdova neće obuhvatati preostale slike.
Glavni OSD
Podmeni
Detaljni meni
Opis
No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Mosaic, Checker, Dissolve, Wipe,
Extend, Silk, Corner, Wheel, Ellipse, Random
Effect
Izaberite efekat pri prikazivanju slika na ekranu.
Speed
Slide Show Settings
Fast, Normal, Slow
Izaberite jednu od opcija za brzinu: brzo, normalno ili sporo.
Mode
All photos, Photos in Folders, Shuffle photos in folders, Repeat one photo
Izaberite da li želite da se slike ponavljaju.
Display Clock
On, Off
Omogućava vam da izaberete da li želite da se tokom reprodukcije slajdova prikazuje trenutno vreme.
0~100
Brightness
Podesite nivo osvetljenosti od 0 do 100.
Original, 90°, 180°, 270°
Rotate
Izaberite postavku rotacije: Original, 90°, 180° ili 270°.
x1, x2, x4
Zoom
Izaberite ovu opciju ako želite da zumirate fotografiju. Možete je uvećati x2 ili x4.
Veličina je x1 kada je fotografija podešena na opciju Fit To Width.
Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen
Možete da izaberete način podešavanja veličine fotografija za prikazivanje na ekranu.
: Kada je veličina fotografije veća od veličine ekrana, ona se uklapa u odnosu na veličinu
Original Fit
Aspect Ratio
ekrana.
Auto Fit
: Kada je veličina fotografije veća od veličine ekrana, ona se uklapa u odnosu
Fit To Width
: Fotografije se uklapaju u odnosu na širinu ekrana. Može da bude odsečen horizontalni
na veličinu ekrana.
ili vertikalni deo fotografije, ali tako da ne dođe do izobličenja.
Fit To Screen : Fotografije se prikazuju u rezoluciji 800*600.
(Može da dođe do izobličenja slike.)
Delete
Set as Background
Služi za brisanje fotografije koja se prikazuje u projekciji slajdova.
Trenutno izabrana slika postavlja se za pozadinsku sliku glavnog ekrana.
On, Off, Music Setting
Ako izaberete [Settings] iz [Background] tako što ćete pritisnuti dugme MENU, muzičke datoteke iz
fascikle u kojoj se nalazi muzička datoteka koja je poslednja reprodukovana kao pozadinska muzika biće
Background Music
reprodukovane kao pozadinska muzika. (Ako su uklonjene muzičke datoteke iz fascikle u kojoj se nalazi
muzička datoteka koja je poslednja reprodukovana, automatski će biti obavljena pretraga i one će biti
reprodukovane.) Da biste postavili muzičku datoteku kao pozadinsku muziku izaberite [Music Settings] iz
[Background Music] i izaberite muzičku datoteku iz memorije rama za slike ili sa priključenog spoljnog
uređaja za skladištenje.
Direktne funkcije
Meni
MENU
Opis
Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija.
Reprodukcija sledeće datoteke.
Reprodukcija prethodne datoteke.
Podešavanje jačine zvuka.
Reprodukcija i pauziranje datoteke.
Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije slajdova.
| Korisnički priručnik
Music
|
Photo
|
Music
|
Clock & Alarm |
Settings
|
Meni koji se prikazuje nakon izbora liste.
Ako pritisnete dugme Menu, na ekranu će se prikazati meni za izabranu stavku.
Podmeni
Meni
Play Music
Play Mode
Opis
Služi za reprodukovanje datoteke.
All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
Služi za izbor režima za reprodukciju.
Copy
Copy All Files
Delete
Delete All Files
Služi za kopiranje izabrane datoteke na drugi uređaj za skladištenje.
(Aktivira se kada je priključen uređaj za skladištenje.)
Služi za kopiranje svih datoteka na drugi uređaj za skladištenje.
(Aktivira se kada je priključen uređaj za skladištenje.)
Služi za brisanje izabrane datoteke.
Služi za brisanje svih datoteka.
Meni koji se prikazuje tokom reprodukcije
Ako pritisnete dugme Menu, na ekranu će se prikazati meni za izabranu stavku.
Podmeni
Meni
Play Mode
Opis
All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
Služi za izbor režima za reprodukciju.
Direktne funkcije
Meni
MENU
Opis
Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija.
Reprodukcija sledeće datoteke.
Reprodukcija prethodne datoteke.
Služi za podešavanje jačine zvuka.
Reprodukcija i pauziranje datoteke.
Služi za pokretanje projekcije slajdova.
| Korisnički priručnik
|
Photo
Music
|
|
Clock & Alarm |
Settings
Clock&Alarm
Ako pritisnete dugme Menu, na ekranu će se prikazati meni za izabranu stavku.
Meni
Podmeni
Detaljni meni
Opis
Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (kada je format vremena postavljen na 12-časovni).
Date and Time
Month, Day, Year, Hours, Minutes (kada je format vremena postavljen na 24-časovni).
Služi za podešavanje datuma i vremena.
12 Hours, 24 Hours
Time Format
Možete da izaberete 12-časovni ili 24-časovni format vremena.
Ako je izabran 24-časovni format, nije moguće izabrati am/pm.
Date Format
YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
Možete da izaberete format za prikazivanje datuma.
Clock Type
Analog, Digital, Clock & Calendar
Možete da izaberete tip časovnika.
Activation
Set time
Clock & Alarm
Yes, No
Manual, After 10min, After 20min, After 30min.
Hours
1~12
Minutes
00~59
am/pm
am, pm
Repeat
Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday
Sound
Sound 1, Sound 2, Sound 3
Volume
0~100
|
Možete da podesite alarm.
| Korisnički priručnik
|
Photo
|
Music
|
Clock & Alarm |
Settings
Settings
Settings
Meni
Podmeni
Detaljni meni
Opis
Language
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский,
Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語,한국어
Možete da izaberete jezik za uređaj.
Brightness
0~100
Služi za podešavanje osvetljenosti ekrana.
Auto Fit Portrait Photo
Off, On
Ako digitalni ram za slike postavite položeno, uspravne slike automatski će biti okrenute kako bi ih bilo moguće
prikazati u celini na digitalnom ramu za slike.
Options
Button Sound
Off, Low, Medium, High
Možete da uključite ili da isključite zvuk za dugmad koji se oglašava tokom rukovanja uređajem.
Volume
0~100
Služi za podešavanje jačine zvuka.
Frame Memory Copy
Original Size, Resized
Ako je pri kopiranju fotografija sa spoljnog uređaja za skladištenje (SD/MS, USB memorija) u memoriju rama
za slike [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] postavljeno na [Resized], veličina (kvalitet prikaza)
fotografije automatski će biti smanjen pre njenog čuvanja kako bi odgovarala veličini ekrana digitalnog rama za
slike, a EXIF (informacije u vezi sa fotoaparatom) informacije koje su sačuvane uz fotografiju biće uklonjene.
Stoga bi za prikazivanje na digitalnom ramu za slike trebalo da koristite samo fotografije koje su uskladištene u
njegovoj memoriji.
Starting Mode
Home, Last Mode, Slideshow
Možete da izaberete ekran koji će se prvi prikazati nakon uključivanja uređaja.
Screen Saver
Preferences
Slideshow, Clock
Možete da izaberete tip čuvara ekrana.
Ako ne pritisnete nijedno dugme deset (10) minuta, aktiviraće se čuvar ekrana.
Home Background
Default, Custom
Možete da podesite pozadinu ekrana glavnog menija.
|
Auto Picture On/Off
Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat
Kada bude dostignuta vrednost iz opcije [Off Time] biće zaustavljene druge operacije i ekran će se isključiti.
Kada bude dostignuta vrednost iz opcije [On Time], ekran će se uključiti i nastaviće se prethodni status rada.
Ako se ekran isključi zato što je dostignuta vrednost iz opcije [Off Time], pritisnite bilo koje dugme osim
dugmeta za uključivanje/isključivanje da biste ga ponovo uključili.
Ako se uređaj koristi kao Mini-Monitor ili kao memorijski uređaj koji je povezan sa računarom
putem USB kabla, ekran se neće isključiti čak i nakon dostizanja vrednosti iz opcije Off Time.
Uređaj možete da ažurirate pomoću USB memorijskog uređaja ili memorijske
Firmware Update
kartice (SD/MS).
Najnoviji firmver potražite na lokaciji www.samsung.com.
Reset Settings
Update/Reset
Yes, No
Vraćanje postavki na fabrička podešavanja.
Product Information
Model, Firmware Version
Možete da pregledate informacije o uređaju.
Želim da ažuriram firmver.
Priprema
Digitalni ram za slike
Datoteka za ažuriranje firmvera.
USB memorijska kartica ili spoljni memorijski uređaj (SD/MS)
Posetite Web lokaciju www.samsung.com da biste preuzeli najnoviju verziju firmvera.
Priključite
USB
memorijsku
karticu na
računar
Priključivanje
USB
memorijske
Ako ste spremni, priključite USB memorijsku karticu na računar.
Iskopirajte datoteku za ažuriranje firmvera koju ste preuzeli sa Interneta na USB memorijsku
karticu.
(Vodite računa da datoteku za ažuriranje firmvera iskopirate u osnovni direktorijum.)
Uklonite USB memorijsku karticu iz računara i priključite je na digitalni ram za slike.
Ako je digitalni ram za slike isključen, uključite ga.
kartice na
digitalni ram
za slike
Ažuriranje
Izaberite stavku [Firmware Update] na stranici [Settings]-[Update/Reset].
Na ekranu se prikazuje tok ažuriranja.
Radi maksimalne bezbednosti, isključite digitalni ram za slike po završetku ažuriranja, uklonite
USB memorijsku karticu, a zatim ga ponovo uključite.
Nemojte uklanjati USB memorijsku karticu tokom procesa ažuriranja.
Nemojte pritiskati dugmad tokom procesa ažuriranja.
Nemojte umetati nijednu drugu karticu tokom procesa ažuriranja.
Nemojte isključivati digitalni ram za slike tokom procesa ažuriranja.
Možete proveriti da li je ažuriranje uspešno obavljeno tako što ćete pogledati da li se verzija
firmvera digitalnog rama za slike poklapa sa ažuriranom verzijom.
Digitalni ram za slike ne samo što vam omogućava da uživate u fotografijama, već ima i dodatnu
funkciju Mini-monitora. Mini-Monitor je funkcija koja omogućava korišćenje digitalnog rama za slike
kao pomoćnog monitora. Koristi se jednostavno, jer se digitalni ram za slike povezuje sa računarom
pomoću USB kabla. Ova funkcija vam omogućava da efikasnije radite na računaru uz pomoć
dodatnog monitora. Da biste digitalni ram za slike koristili kao Mini-Monitor, prvo instalirajte
program Frame Manager. (Međutim, imajte u vidu da možete koristiti samo jedan digitalni ram za
slike kao Mini-Monitor.)
Instalacija programa Frame Manager
Korisnički priručnik za Frame Manager
Korišćenje digitalnog rama za slike u režimu Mini-Monitor.
Korišćenje digitalnog rama za slike u režimu Mass Storage.
Prelazak iz trenutnog režima u drugi režim
Podešavanje osvetljenosti
Ažuriranje firmvera
Sistemski zahtevi
z OS : Windows XP SP2
z USB : Prošireni kontrolner matičnog računara (EHCT) za USB 2.0
z RAM : 256 MB ili više
Pažnja
1.
Windows XP sa servisnim paketom 2 mora biti instaliran.
Možda neće raditi sa operativnim sistemima koji nisu Windows XP SP2. Ne odgovaramo za probleme do kojih može doći
usled instalacije na operativnom sistemu koji nije Windows XP SP2.
2.
Preporučujemo korišćenje procesora brzine 2,4 GHz ili jačeg.
Digitalni ram za slike možda neće pravilno raditi ako su performanse vašeg računara slabije od preporučenih.
3.
4.
Vodite računa da ga pravilno instalirate, kao što je opisano u Vodiču kroz instalaciju.
Nemojte koristiti Mini-Monitor kao primarni monitor.
Ne odgovaramo za probleme do kojih može doći ako se ne pridržavate upustava.
Ako se koristi kao primarni monitor, ekran će možda biti prazan.
Korisnik odgovara za eventualne probleme koji nastanu usled zanemarivanja ovog upozorenja.
5.
Vodite računa da koristite USB kabl koji ste dobili u kompletu.
6.
Ako se koristi kao Mini-monitor, nijedno dugme ne funkcioniše, osim dugmeta za uključivanje i dugmadi ▲/▼.
7.
Premestite programe koje ste prikazali i koristili sa Mini-Monitor na primarni monitor, nakon što ste završili sa upotrebom.
8.
Mini-Monitor možda neće normalno funkcionisati sa nekim grafičkim karticama. U tom slučaju, podesite opciju Hardversko
ubrzanje na Bez.
Da biste podesili opciju Hardversko ubrzanje na Bez: Desnim tasterom miša kliknite na Windows radnu površinu i
izaberite stavku Svojstva sa prikazanog menija. Otvoriće se prozor Svojstva ekrana. Kliknite na karticu Postavke >
Više opcija > Rešavanje problema. Pomerite klizač za Hardversko ubrzanje na Bez.
9.
Nije moguće koristiti Aero efekat u operativnom sistemu Windows Vista tokom korišćenja funkcije Mini-Monitor.
10.
Pri upotrebi operativnog sistema Windows Vista, neke filmove nije moguće reprodukovati pomoću funkcije Mini-Monitor.
11.
Ako ažurirate upravljački program grafičke kartice, a Frame Manager je već instaliran, funkcija Mini-Monitor možda neće
pravilno raditi. U tom slučaju, deinstalirajte Frame Manager, a zatim ga ponovo instalirajte.
12.
Ako koristite funkciju rotacije koju nudi Frame Manager, postavka trenutne lokacije za Mini-Monitor možda će se
promeniti. Čak i ako se koristi funkcija rotacije, u prozoru [Svojstva ekrana] neće se prikazivati rotacija ekrana.
Specifikacije
Stavke
Naziv modela
Ekran
Specifikacije
SPF-85P, SPF-86P
Tip
8" (20 cm) TFT
Rezolucija
800 x 600
Osvetljenost
200 cd/m²
Odnos kontrasta
400 : 1
Interfejs
Digitalni 6-bitni TTL
Podržani formati
JPEG (Progressive CMYK JPEG nije podržan.) MP3
Ugrađena memorija
1 GB
USB
Jedan ulazni (uređaj 2.0) i jedan izlazni (host 1.1)
Memorijska kartica
SD/MS (FAT32)
Ocena
Spoljni DC adapter za napajanje (12V, 2A, 24W)
Baterija
7.4V 770mAH
Napajanje
Normalni režim: manje od 8 W (14 W za punjenje baterije)
Potrošnja
Kada je uređaj isključen: manje od 1 W (Čak i ako je napajanje isključeno,
može se trošiti do 10 W na punjenje baterije.)
Zvuk
1W + 1W (Stereo), slušalice
Dimenzije
Opšte
(ŠxVxD)
Težina
228 x 187.5 x 46 mm / 8.9 x 7.4 x 1.7 inča
785 g / 1.7 lb
Dizajn proizvoda se može razlikovati zavisno od modela, a specifikacije su podložne promeni bez prethodnog
obaveštenja u cilju poboljšanja performansi proizvoda.
Uređaj klase B (Informaciono-komunikacioni uređaj za kućnu upotrebu)
Ovaj proizvod je usklađen sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućnu upotrebu i može
se koristiti u svim oblastima, uključujući opšta stambena područja. (Uređaji Klase B proizvode manje
elektromagnetskog zračenja od uređaja klase A.)
|
Rešavanje
problema
|
Terminologija |
Servisni centri
|
Rešavanje problema
U ovom odeljku navedeni su razni problemi na koje možete naići pri korišćenju digitalnog rama za slike, kao i načini za njihovo rešavanje.
Kada naiđete na problem, prvo pogledajte donju listu i pratite predložene korake za rešavanje ako odgovaraju vašem problemu. Ako se
problem i dalje javlja, obratite se najbližem servisnom centru ili ga posetite.
Simptomi
Uređaj se ne uključuje.
Mogući uzroci i predloženi koraci za rešavanje
Proverite vezu adapterskog kabla i priključka za napajanje na uređaju.
Potrebno je neko vreme da se
prikaže slika nakon uključivanja
uređaja.
Potrebno je neko vreme za
Ako je rezolucija ili veličina datoteke velika, prikazivanje fotografije na ekranu
može da potraje.
prelazak na sledeću fotografiju.
Priključio sam spoljni uređaj za
skladištenje, ali ga ram za slike ne
prepoznaje.
Proverite vezu između rama za slike i spoljnog uređaja za skladištenje.
Povežite ga sa računarom i proverite da li radi.
Postoji slobodan prostor u
memoriji rama za slike, ali nije
Kreirajte fasciklu u memoriji rama za slike i kopirajte fotografije u nju.
moguće kopirati fotografije.
Instalirao sam memorijsku karticu,
Proverite datoteke na memorijskoj kartici.
ali ona ne radi.
Pokušajte sa drugim uređajem za skladištenje.
Priključio sam USB memorijski
uređaj, ali on ne radi.
Uspravna fotografija prikazuje se
Proverite da li je opcija [Auto Fit Portrait Photo] u [Settings-Options] podešena
položeno.
na Activated.
Projekcija slajdova se ne pokreće
automatski.
Postavite [Starting Mode] u [Settings-Preference] na [Slideshow].
Ne rade funkcije za automatsko
Ako se funkcije za automatsko uključivanje i isključivanje podese na isto
uključivanje i automatsko
vreme, neće raditi.
isključivanje.
Proverite postavku vremena.
Proverite da li je instaliran program FrameManager.
Ne prikazuje se ikona programa
FrameManager.
Ako pritisnete i držite dugme MENU duže od pet (5) sekundi, aktiviraće se
zaključavanje dugmadi. Ako pritisnete dugme ono neće raditi.
Da biste poništili funkciju za zaključavanje dugmadi, ponovo pritisnite i držite
dugme MENU duže od pet (5) sekundi.
Proverite da li je aktivirana funkcija za zaključavanje dugmadi.
Pritisnuo sam dugme, ali ono ne
radi.
Ako pritisnete i držite dugme MENU duže od pet (5) sekundi, aktiviraće se
zaključavanje dugmadi. Ako pritisnete dugme ono neće raditi.
Da biste poništili funkciju za zaključavanje dugmadi, ponovo pritisnite i držite
dugme MENU duže od pet (5) sekundi.
|
Rešavanje
problema
|
Terminologija |
Servisni centri
|
Terminologija
Termini
Opis
JPEG je tehnologija za komprimovanje slike. Omogućava najmanje gubitaka od
svih tehnologija za komprimovanje slike. Često se koristi za prenos
JPEG
multimedijalnih datoteka na Internetu, kao i u druge svrhe. Slika u JPEG
(Joint Photographic Coding Expert
formatu naziva se JPEG ili JPG datotekom. JPEG datoteka se najčešće kreira
Group)
fotografisanjem digitalnim fotoaparatom, crtanjem na računaru ili pomoću
specijalnog grafičkog paketa i naknadnim komprimovanjem slike u JPEG
format.
SD kartica je Flash memorijska kartica veličine poštanske markice. Omogućava
veliku stabilnost i visok kapacitet. Često se koristi u raznim digitalnim
SD Card
uređajima kao što su PDA uređaji, digitalni fotoaparati, MP3 plejeri, mobilni
(Secure Digital Card)
telefoni i prenosni računari. Po izgledu je slična MMC kartici, ali ima različit broj
i debljinu pinova. Podržava i funkciju postavljanja lozinke za bezbednost
podataka.
Pri povezivanju na računar, koristite ulazni terminal. Ovaj uređaj podržava USB
2.0 standard. Kabl A-B tipa za povezivanje digitalnog rama za slike na računar
USB kabl
dobija se u kompletu sa proizvodom. Tip A je USB konektor koji se priključuje
1) A-B TIP
na računar. Tip B je USB konektor koji se priključuje na spoljni uređaj. Digitalni
ram za slike možete povezati na računar pomoću USB kabla A-B tipa.
USB kabl
Koristite ovaj tip kabla kada koristite izlazni terminal. Ovaj uređaj podržava
2) Kabl za povezivanje ostalih
USB 2.0 standard. Za priključivanje spoljnog uređaja na izlazni terminal,
uređaja
koristite USB kabl koji ste dobili uz spoljni uređaj.
MP3 is a high quality audio compression technology. It provides a 50 times
higher compression than CD. Because it provides high quality and a low size
MP3
(MPEG Audio Layer-3)
for its compression ratio, it is commonly used on the Internet and for FM radio
transmissions, etc. An audio file formatted in the MP3 format is called an MP3
file.
|
Rešavanje
problema
|
Terminologija |
Servisni centri
Servisni centri
Za servisiranje proizvoda, obratite se servisnom centru kompanije Samsung ili ga posetite.
Za usluge mrežne veze i server.
Usluge
Web lokacija Samsung Electronics
Kontakti
http://www.samsung.com
Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije
SAMSUNG.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
|
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be
BELGIUM
02 201 2418
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG (726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
CHINA
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
HONG KONG : 3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
THAILAND
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
http://www.samsung.com/sg
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement