Samsung Xpress C410W Color Laser štampač (18 / 4 ppm) Korisničko uputstvo

Samsung Xpress C410W  Color Laser  štampač (18 / 4 ppm) Korisničko uputstvo
Korisnički vodič
OSNOVNI
OSNOVNI
Ovo uputstvo pruža informacije vezane za instalaciju, osnovne operacije
i rešavanje problema u prozorima.
NAPREDNI
Ovaj korisnički vodič pruža informacije o instalaciji, naprednom konfigurisanju,
korišćenju i rešavanju problema u okruženjima raznih operativnih sistema.
Neke funkcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili zemlje.
OSNOVNI
1. Uvod
3. Održavanje
Ključne prednosti
5
Osobine po modelu
8
Naručivanje potrošnog materijala i dodatne
opreme
42
Korisno za znati
11
Dostupan potrošni materijal
43
O ovom korisničkom uputstvu
12
Dostupni zamenski delovi
45
Bezbedonosne informacije
13
Čuvanje toner kasete
46
Prikaz uređaja
20
Preraspodela tonera
48
Prikaz kontrolne table
23
Zamena toner kasete
50
Uključivanje uređaja
24
Zamena kontejnera za rasipanje tonera
52
Instaliranje drajvera lokalno
25
Zamena jedinice slikanja
54
Reinstalacija drajvera
26
Čišćenje uređaja
56
Saveti za premeštanje i čuvanje uređaja
59
2. Naučiti osnovno korišćenje
4. Rešavanje problema
Štampanje demo stranice
28
Mediji in pladenj
29
Saveti za sprečavanje zaglavljivanja papira
61
Osnovno tiskanje
36
Odglavljivanje papira
62
Razumevanje LED statusa
65
2
OSNOVNI
5. Dodatak
Specifikacije
69
Sigurnosna uputstva
79
Autorska prava
90
3
1. Uvod
Ovo poglavlje pruža osnovne informacije o uređaju.
• Ključne prednosti
5
• Osobine po modelu
8
• Korisno za znati
11
• O ovom korisničkom uputstvu
12
• Bezbedonosne informacije
13
• Prikaz uređaja
20
• Prikaz kontrolne table
23
• Uključivanje uređaja
24
• Instaliranje drajvera lokalno
25
• Reinstalacija drajvera
26
Ključne prednosti
Čuva okruženje
• Da biste sačuvali toner i papir, ovaj uređaj podržava Eco funkciju
(pogledajte "Easy Eco Driver" na strani 173).
• Da biste uštedeli papir, možete da odštampate više stranica na jednom
listu papira (pogledajte "Korišćenje naprednih funkcija štampanja" na
strani 158).
• Da biste uštedeli papir, možete da odštampate na obe strane papira
(dvostrana štampa) (pogledajte "Korišćenje naprednih funkcija
štampanja" na strani 158).
• Da biste uštedeli električnu energiju, ovaj uređaj u znatnoj meri štedi
električnu energiju tako što značajno smanjuje njenu potrošnju kada se
ne koristi.
• Preporučujemo korišćenje recikliranog papira radi uštede energije.
Štampa odličnim kvalitetom i velikom brzinom
• Možete da štampate pod punim korišćenjem svih boja koristeći cijan,
magentu, žutu i crnu.
• Možete da štampate sa rezolucijom od najviše 2,400 x 600 dpi sa
efikasnim rezultatom (600 x 600 x 2 bita).
• Brzo štampanje na zahtev.
- Za jednostrano crno-belo štampanje, 18 ppm (A4) ili 19 ppm
(Pismo).
- Za jednostrano štampanje u boji, 4 ppm (A4 ili Pismo).
Ključne prednosti
Udobnost
Širok spektar funkcionalnosti i podrške aplikacija
• Jednostavno dodirnite mobilnim telefonom NFC oznaku na štampaču i
obavite štampanje (videti "Koristeći NFC funkciju" na strani 149).
• Podržava razne veličine papira (pogledajte "Specifikacije medija za
štampanje" na strani 71).
• Možete da štampate i dok se krećete sa vašeg smartphone-a ili
kompjutera koristeći Google Cloud Print omogućene aplikacije
(pogledajte "Google Cloud Print" na strani 151).
• Štampajte vodene žigove: Vaše dokumente možete da označite sa
rečima, kao na primer “CONFIDENTIAL” (pogledajte "Korišćenje
naprednih funkcija štampanja" na strani 158).
• Opcija Easy Capture Manager vam dozvoljava da lako montirate i
štampate, čak i ako to radite koristeći samo dugme Print Screen na
tastaturi (pogledajte "Easy Capture Manager" na strani 170).
• Štampanje postera: Tekst i slike svake stranice vašeg dokumenta se
uvećavaju i štampaju na nekoliko listova papira, a zatim se mogu spojiti
u poster (pogledajte "Korišćenje naprednih funkcija štampanja" na
strani 158).
• Samsung Easy Printer Manager i Samsung Printer Status su programi
koji nadgledaju i daju vam informacije o statusu uređaja i omogućavaju
da promenite podešavanja uređaja (pogledajte "Korišćenje programa
Samsung Easy Printer Manager" na strani 177 ili "Korišćenje programa
Samsung Printer Status" na strani 180).
• AnyWeb Print vam pomaže da snimite sliku ekrana, pregledate,
izrežete i štampate slike lakše nego kada koristite uobičajeni program
(pogledajte "Samsung AnyWeb Print" na strani 172).
• Smart Update vam dozvoljava da proverite za najnoviiji softver i da
instalirate poslednju verziju, tokom procesa instaliranja drajvera za
štampač. Ovo je dostupno samo za Windows OS korisnike.
• Ako imate pristup Internetu, možete da dobijete pomoć, podržanu
aplikaciju, drajvere za uređaj, uputstva i druge informacije o Samsung
internet stranici: www.samsung.com > pronađite vaš proizvod >
podrška ili preuzimanja sa interneta.
• Možete štampati u više operativnih sistema (pogledajte "Sistemski
zahtevi" na strani 74).
• Uređaj ima USB interfejs i/ili mrežni interfejs.
Ključne prednosti
Metod za podržavanje nekoliko parametara
bežične mreže
• Koristeći dugme WPS (Wi-Fi zaštićeno podešavanje™)
- Lako se možete povezati na bežičnu mrežu koristeći WPS dugme na
uređaju i pristupnoj tački (bežični ruter).
• Koristeći USB kabl ili mrežni kabl
- Možete da povezete i postavite nekoliko parametara bežične mreže
koristeći Usb kabl ili mrežni kabl.
• Koristeći direktan Wi-Fi (bežična konekcija)
- Možete da zgodno štampate sa vašeg mobilnog uređaja koristeći
funkcije Wi-Fi ili direktan Wi-Fi.
Pogledajte "Prikazivanje metoda za bežično podešavanje" na
strani 114.
Osobine po modelu
Neke osobine i dodaci možda neće biti dostupni zavisno o modelu ili zemlji.
Operativni sistem
Operativni sistem
C41xW
Windows
●
Mac
●
Linux
●
Osobine po modelu
Softver
Možete da instalirate upravljački program za štampač kada ubacite CD sa softverom u vašu CD-ROM jedinicu. Za „Windows“, odaberite
upravljački program za štampač i softver u prozoru Select Software to Install.
Softver
C41xW
SPL drajver za štampač
●
XPS drajver za štampača
●
Samsung Easy Printer Managera
●
Samsung Easy Color Managera
●
Samsung AnyWeb Printa
●
Samsung Printer Status
●
SyncThru™ Web Service
●
a. Preuzmite softver sa Samsung internet stranice, a zatim ga instalirajte: (http://www.samsung.com > pronađite vaš proizvod > pomoć ili preuzimanja). Pre instaliranja, proverite
da li operativni sistem vašeg računara podržava softver.
Osobine po modelu
Razne funkcije
Funkcije
C41xW
Hi-Speed USB 2.0
●
Mrežni interfejs Ethernet 10/100 Base TX wired LAN
●
Mrežni interfejs 802.11b/g/n wireless LANa
●
IPv6
●
NFC štampanje
●
Google Cloud Print
●
Eco štampanje(Easy Eco Driver)b
●
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
●
Ručno obostrano štampanje.c
●
a. U zavisnosti od vaše zemlje, bežična LAN kartica možda neće biti dostupna. Za neke zemlje, samo 802.11 se može primeniti. Kontaktirajte vašeg lokalnog Samsung
predstavnika ili tamo gde ste kupili vaš uređaj.
b. Parametar ECO parametri je dostupan iz windows drajvera.
c. Dostupan samo za korisnike operativnih sistema Windows.
(●: Uključeno, prazno: Ni na voljo)
Korisno za znati
Gde mogu da preuzmem drajver uređaja?
Otisak je razmazan.
• Posetite www.samsung.com/printer da biste preuzeli
drajver uređaja i instalirali ga na računar.
• Nivo tonera je nizak ili nejednak. Protresite toner kasetu.
• Probajte sa drukčijim podešavanjima kvaliteta štampe.
• Zamenite toner kasete.
Gde mogu da kupim dodatni pribor ili
potrošni materijal?
• Raspitajte se kod Samsung distributera ili prodavca.
• Posetite www.samsung.com/supplies. Izaberite zemlju/
region za koji želite da pogledate informacije o uređaju.
Status LED treperi ili je stalno upaljen.
• Isključite uređaj i ponovo ga uključite.
• Potražite šta znači takav način treperenja LED u ovom
priručniku (pogledajte "Razumevanje LED statusa" na
strani 65).
Došlo je do zaglavljivanja papira.
• Otvorite i zatvorite poklopac (pogledajte "Pogled spreda"
na strani 21).
• Potražite instrukcije kako se vadi zaglavljeni papir u ovog
uputstvu (pogledajte "Odglavljivanje papira" na strani 62).
Uređaj ne štampa
• Otvorite spisak čekanja i uklonite dokument sa spiska
(pogledajte "Preklic tiskanja" na strani 37).
• Uklonite drajver i instalirajte ga ponovo (pogledajte
"Instaliranje drajvera lokalno" na strani 25).
• Izaberite uređaj kao podrazumevani uređaj u sistemu
Windows.
O ovom korisničkom uputstvu
U ovom korisničkom uputstvu date su osnovne informacije o uređaju, kao i
detaljna objašnjenja o svakom koraku upotrebe.
•
Pre početka korišćenja uređaja pročitajte bezbednosne informacije.
•
Ako imate problema sa korišćenjem uređaja, pogledajte poglavlje o
rešavanju problema.
•
•
Pojmovi korišćeni u ovom uputstvu objašnjeni su u poglavlju sa
rečnikom.
Sve slike u ovom korisničkom vodiču mogu da se razlikuju od vašeg
uređaja zavisno o njegovim opcijama ili modelu koji ste kupili.
•
Sve snimke ekrana u ovom korisničkom vodiču mogu da se razlikuju od
vašeg uređaja zavisno o verziji ugrađenog softvera / upravljačkog
programa uređaja.
•
Postupci u ovom korisničkom vodiču se uglavnom zasnivaju na
operativnom sistemu Windows 7.
1
Konvencije
Neki pojmovi u ovom uputstvu su korišćeni da označe istu stvar, npr.:
•
„Dokument“ i „original“ su sinonimi.
•
„Papir“, „medij“ i „medij za štampanje“ su sinonimi.
•
„Uređaj“ označava „štampač“ ili „multifunkcionalni uređaj“.
2
Opšti znakovi
Ikona
Text
Opis
Opreznost
Daje informacije koje možete da koristite kako
biste zaštitili uređaj od mogućeg mehaničkog
oštećenja ili kvara.
Napomena
Daje dodatne informacije ili detaljne specifikacije
za funkciju i osobinu uređaja.
1. Uvod
12
Bezbedonosne informacije
Ova upozorenja i mere predostrožnosti su navedene kako bi se sprečilo
vaše i ozleđivanje drugih, kao i potencijalno oštećivanje uređaja. Pobrinite
se da pročitate i razumete sva ova uputstva pre korišćenja uređaja. Nakon
čitanja ovog dela, ostavite ga na bezbedno mesto radi buduće upotrebe.
4
Radno okruženje
Upozorenje
3
Važni bezbednosni simboli
Objašnjava znakove i simbole koji se koriste u
ovom poglavlju
Upozorenje
Opasnost ili nesigurna praksa koja može da
rezultuje ozbiljnom ličnom povredom ili smrću.
Opreznost
Opasnost ili nesigurna praksa koja može da
rezultuje manjom ličnom povredom ili oštećenjem
uređaja.
Nemojte da pokušavate.
Nemojte da koristite ako je strujni kabl oštećen ili ako električna
utičnica nije uzemljena.
To može da rezultuje električnim udarom ili požarom.
Nemojte da stavljate išta na gornju stranu uređaja (vodu, male
metalne ili teške predmete, sveće, zapaljenu cigaretu itd.).
To može da rezultuje električnim udarom ili požarom.
• Ako se uređaj pregreje, on ispušta dim, čudne zvukove ili
čudan miris; odmah isključite napajanje i iskopčajte uređaj.
• Korisnik treba da bude u stanju da pristupi utičnici u hitnom
slučaju u kojem će korisnik možda morati da iskopča utikač.
To može da rezultuje električnim udarom ili požarom.
Nemojte da savijate ili da stavljajte teške predmete na strujnom
kablu.
Gaženje ili gnečenje strujnog kabla teškim predmetom može da
rezultuje električnim udarom ili požarom.
Nemojte da vadite utikač povlačenjem kabla; nemojte da dirate
utikač mokrim rukama.
To može da rezultuje električnim udarom ili požarom.
1. Uvod
13
Bezbedonosne informacije
5
Opreznost
Tokom električne oluje ili nekorišćenja uređaja, iskopčate
utikač iz utičnice.
Radni način
Opreznost
To može da rezultuje električnim udarom ili požarom.
Budite pažljivi, otvor za izlaz papira je vruć.
Nemojte da na silu izvlačite papir tokom štampanja.
Možete da dobijete opekotine.
To može da prouzrokuje oštećenje uređaja.
Ako ispustite uređaj ili ako kućište izgleda oštećeno,
iskopčajte uređaj iz svih veza i zatražite pomoć od
kvalifikovanog servisera.
Pazite da ne stavljate ruku između uređaja i ležišta papira.
Inače to može da rezultuje električnim udarom ili požarom.
Možete da se povredite.
Ako uređaj ne radi ispravno i nakon što ste sledili ova
uputstva, iskopčajte uređaj iz svih veza i zatražite pomoć od
kvalifikovanog servisera.
Ovaj uređaj se napaja putem strujnog kabla.
Inače to može da rezultuje električnim udarom ili požarom.
Budite pažljivi tokom zamene papira ili vađenja zaglavljenog
papira.
Ako utikač ne ulazi lako u utičnicu, nemojte da ga gurate na
silu.
Nazovite električara radi zamene utičnice, inače bi to moglo
da rezultuje električnim udarom.
Nemojte dozvoliti da kućni ljubimci žvaču strujno kablo,
telefonsko kablo ili kablo za povezivanje računara.
Da biste isključili napajanje, iskopčajte strujni kabl iz utičnice.
Novi papir ima oštre ivice koje mogu da prouzrokuju bolne
posekotine.
Tokom štampanja velikih količina donji deo otvora za izlaz
papira može da postane vruć. Nemojte da dozvolite da deca
diraju.
Mogu da dobiju opekotine.
To može da rezultuje električnim udarom ili požarom i/ili
ozleđivanjem kućnog ljubimca.
1. Uvod
14
Bezbedonosne informacije
6
Prilikom vađenja zaglavljenog papira nemojte da koristite
klešta ili oštre metalne predmete.
Instalacija/premeštanje
Oni mogu da oštete uređaj.
Nemojte da dozvolite da se nakupi previše papira u ležištu za
izlaz papira.
Upozorenje
Oni mogu da oštete uređaj.
Nemojte da blokirate ili da stavljajte predmete u ventilacione
otvore.
Nemojte da stavljate uređaj na prašnjavo, vlažno ili mokro
mesto.
To može da rezultuje povišenom temperaturom komponente
što može da prouzrokuje oštećenje ili požar.
To može da rezultuje električnim udarom ili požarom.
Koristite kontrole ili podešivače ili obavljanje procedura, rađe
nego one koje mogu biti specifirane, kao rezultat, usled
štetnom izlaganju radijaciji.
1. Uvod
15
Bezbedonosne informacije
Opreznost
Pre premeštanja uređaja isključite napajanje i iskopčajte sve
kablove. Informacije dole su samo predlozi koji su bazirani na
težini jedinica. Ako imate zdravstvenih problema, koji vam ne
dozvoljavaju da podižete nešto teško, nemojte nikako podizati
uređaj. Tražite pomoć i to uvek dovoljnog broja ljudi koji mogu
da bezbedno podignu uređaj.
Zatim podignite uređaj:
• Ako uređaj teži manje od 20 kg, jedna osoba može da ga
podigne.
• Ako uređaj teži 20 kg - 40 kg, dve osobe mogu da ga
podignu.
• Ako uređaj teži više od 40 kg, četiri osobe mogu da ga
podignu.
Uređaj može da padne i prouzrokovati povredu ili oštećenje
uređaja.
Kada koristite uređaj duže vreme ili štampate veliki broj
stranica u prostoru koji nije provetren, može da zagadi vazduh
i ugrozi vaše zdravlje. Postavite uređaj u dobro provetren
prostor ili otvorite prozor s vremena na vreme, kako bi vazduh
cirkulisao.
Nemojte da stavljate uređaj na nestabilnu površinu.
Uređaj može da padne i prouzrokovati povredu ili oštećenje
uređaja.
Koristite samo br. 26 AWGa ili veći, telefonski kabl, prema
potrebi.
Inače može da prouzrokuje oštećenje uređaja.
Koristite strujni kabl koji je isporučen uz uređaj radi bezbednog
rada. Ako koristite kabl koji je duži od 2 metra sa uređajem sa
110 V, onda presek mora da bude 16 AWG ili veći.
Inače to može da prouzrokuje oštećenje uređaja i može da
rezultuje električnim udarom ili požarom.
Pazite da strujni kabl prikopčate u uzemljenu utičnicu.
Odaberite ravnu površinu sa dovoljno prostora za ventilaciju
na koju ćete postaviti uređaj. Takođe uzmite u obzir slobodan
prostor za otvaranje poklopca i kaseta.
Inače to može da rezultuje električnim udarom ili požarom.
Prostor bi trebalo da bude dobro provetren, ne izložen
direktnom svetlu, izvoru toplote i vlažnosti.
To može da umanji performansu i može da rezultuje
električnim udarom ili požarom.
Nemojte da preopterećujete utičnice i produžne kablove.
1. Uvod
16
Bezbedonosne informacije
7
Nemojte da pokrivate uređaj i nemojte da ga postavljate na
usko mesto, kao što je ormarić.
Ako uređaj nema dobru ventilaciju, to može rezultovati
požarom.
Uređaj treba da bude povezan sa strujom koja je
specifikovana na nalepnici.
Ako niste sigurni i želite da proverite strujni nivo koji koristite,
obratite se elektroprivrednoj kompaniji.
a. AWG: američki presek žice
Održavanje/provera
Opreznost
Iskopčajte ovaj proizvod iz zidne utičnice pre čišćenja
unutrašnjosti uređaja. Nemojte da uređaj čistite benzolom,
razređivačom za boje ili akoholom; nemojte da vodu direktno
prskate po uređaju.
To može da rezultuje električnim udarom ili požarom.
Prilikom zamene potrošnog materijala unutar uređaja ili
čišćenja unutrašnjosti, pazite da uređaj ne radi.
Možete da se povredite.
Sredstva za čišćenje čuvajte dalje od dece.
Deca mogu da se povrede.
Nemojte da sami rastavljate, popravljate ili ponovo
sastavljate uređaj.
Oni mogu da oštete uređaj. Nazovite certifikovanog tehničara
kada opravka uređaja bude potrebna.
1. Uvod
17
Bezbedonosne informacije
8
• Nemojte da uklanjate poklopce ili zaštite koje su
pričvršćene šarafima.
• Jedinice za fuzionisanje sme da popravi samo
certifikovani serviser. Opravka od strane necertifikovanih
tehničara može da rezultuje požarom ili električnim
udarom.
• Uređaj sme da popravi samo servisni tehničar kompanije
Samsung.
Korišćenje potrošnog materijala
Opreznost
Nemojte da rastavljate kasetu tonera.
Da biste očistili i upravljali uređajem, strogo sledite korisnički
vodič koji je isporučen uz uređaj.
Prah tonera može da bude opasan ako se udahne ili proguta.
Inače možete da oštetite uređaj.
Nemojte da spaljujete potrošni materijal kao što je kaseta
tonera ili jedinica za fuzionisanje.
Držite strujni kabl i kontaktnu površinu utikača dalje od
prašine i vode.
Inače to može da rezultuje električnim udarom ili požarom.
To može da prouzrokuje eksploziju ili nezaustavljivi požar.
Prilikom spremanja potrošnog materijala, kao što su kasete
tonera, spremite ga van dohvata dece.
Prah tonera može da bude opasan ako se udahne ili proguta.
Korišćenje reciklovanog potrošnog materijala, kao što je
toner, može da prouzrokuje oštećenje uređaja.
U slučaju oštećenja usled korišćenja reciklovanog materijala
naplatiće se servisni troškovi.
1. Uvod
18
Bezbedonosne informacije
Za potrošni materijal koji sadrži prah za toner (kaseta tonera,
flašica za otpad tonera, jedinica za štampanje itd), sledite
uputstva data dole.
• Kada odlažete potrošni materijal, sledite uputstva za
odlaganje. Obratite se prodavcu radi uputstava za
odlaganje.
• Ne perite potrošni materijal.
• Nemojte ponovo da koristite flašicu za otpad tonera kada
je jednom ispraznite.
Ako ne sledite gore data uputstva, može doći do kvara
mašine i zagađenja životne okoline. Garancija ne pokriva
oštećenja nastala zbog nemara korisnika.
Prilikom zamene kasete tonera ili vađenja zaglavljenog
papira pazite da prah tonera ne dođe u kontakt sa vašim
telom ili odećom.
Prah tonera može da bude opasan ako se udahne ili proguta.
Ako toner dospe na vašu odeću, nemojte da ga saperete
vrućom vodom.
Topla voda spaja toner sa tkaninom. Koristite hladnu vodu.
1. Uvod
19
Prikaz uređaja
9
Dodatni pribor
Kabl napajanja
Vodič za brzu instalaciju
CD sa softveroma
Osnovni priborb
a. CD sa softverom sadrži drajvere za štampač i aplikacije za softver.
b. Osnovni pribor uključujen sa uređajem može da se razlikuje zavisno o zemlji kupovine i konkretnom modelu.
1. Uvod
20
Prikaz uređaja
10
Pogled spreda
• Vaš uređaj može biti drugačiji nego na ovoj slici, što zavisi od modela.
• Neke funkcije i opcione stavke možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili zemlje (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 8).
1
2
3
9
8
7
6
4
10
11
5
1
6
Izlazno ležište
Prednji poklopac
2
Izlazni držač
3
7
Dugme za otpuštanje
prednjeg poklopca
8
Gornji poklopac
NFC oznaka
4
9
Kontrolna tabla
5
Kaseta
Ketridži tonera
10 Kontejner za rasipanje
tonera
11 Jedinice štampanja
1. Uvod
21
Prikaz uređaja
11
Pogled otpozadi
• Vaš uređaj može biti drugačiji nego na ovoj slici, što zavisi od modela.
• Neke funkcije i opcione stavke možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili zemlje (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 8).
4
3
2
1
1
Zadnji poklopac
2
Priključak za napajanje
3
USB priključak
4
Mrežni port
1. Uvod
22
Prikaz kontrolne table
Kontrolna tabla može biti drugačija nego na ovoj slici, što zavisi od
modela. Postoji više tipova kontrolnih tabli.
3
Konfiguriše lako i bez kompjutera konekciju bežične
mreže (pogledajte "Podešavanje bežične mreže" na
strani 113).
• Ručno štampanje
(WPS)
1
2
4
- Pritisnite ovo dugme svaki put kada unosite list
papira u kasetu, ako ste selektirali opciju Manual
Feeder kao Source u drajveru vašeg štampača.
Možete da zaustavite rad u svakom trenutku. Takođe
možete da uradite sledeće funkcije.
3
• konfiguracija lista papira
- Pritisnite i držite ovo dugme 2 sekunde dok zelena LED
lampica ne počne da trepće polako, a zatim pustite
dugme.
4
5
• Štampa izveštaj / korišćenje brojača
(Otkaži)
6
1
LED tonera
Prikazuje status tonera (pogledajte "LED statusa" na
strani 66).
Eco
Pređite u Eco režim kako biste smanjili potrošnju tonera
i korišćenje papira tokom štampanja (pogledajte
"Ekološko tiskanje" na strani 39).
2
- Pritisnite i držite ovo dugme oko 4 sekunde dok zelena
LED lampica ne počne da trepće brzo, a zatim pustite
dugme.
• Štampa izveštaj pribora
- Pritisnite i držite ovo dugme 6 sekunde dok se zelena
LED lampica ne uključi, a zatim pustite dugme.
5
Možete da isključite napajanje ili da uređaj pozovote iz
stanja pripravnosti.
(Napajanje/
Paljenje)
6
Prikazuje stanje vašeg uređaja (pogledajte "LED
statusa" na strani 66).
(Status LED
1. Uvod
23
Uključivanje uređaja
1
Prvo povežite uređaj na napajanje.
1
2
2
pritisnite
(Napajanje/Paljenje) u kontrolnom panelu.
Ako želite da isključite napon, pritisnite
(Napajanje/Paljenje) u kontrolnom panelu.
1. Uvod
24
Instaliranje drajvera lokalno
Lokalno priključen uređaj je uređaj koji je direktno priključen na računar
putem kabla. Ako je uređaj priključen na mrežu, preskočite sledeće korake
navedene ispod i idete na instalaciju drajvera uređaja priključenog na
mrežu (pogledajte napredni vodič).
12
Windows
1
U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.
• Ako koristite oper. sistem „Mac“ ili „Linux“, pogledajte „instalacija za
Mac“ na str. 90 ili „instalacija za Linux“ na str. 92.
• Prozor instalacije u ovom Korisnički vodič se možda razlikuje od
onog ma uređaju i interfejsu koji koristite.
• Koristite samo USB kabl koji nije duži od 3 metra (118 inča ).
Ako se prozor sa instalacijom ne pojavi, kliknite na Početak > Svi
programi > Pribor > Pokreni.
X:\Setup.exe promenite “X” sa slovom, koje predstavlja vaš CDROM drajv, i kliknite na OK.
2
Pregledajte i prihvatite sporazume o instalaciji u prozoru za
instalaciju. Zatim kliknite na Next.
3
Odaberite USB connection na ekranu za vrstu povezivanja
štampača Printer Connection Type. Zatim kliknite na Next.
4
Sledite uputstva u prozoru instalacije.
Možete da odaberete aplikacije softvera u prozoru Select Software to
Install.
1. Uvod
25
Reinstalacija drajvera
Ako upravljački program štampača ne radi ispravno, sledite ispod
navedene korake da biste ga ponovo instalirali.
13
Windows
1
Iz menija Početak izaberite Programi ili Svi programi > Samsung
Printers > Uninstall Samsung Printer Software.
2
3
Sledite uputstva u prozoru instalacije.
U CD-ROM pogon umetnite softverski CD i ponovo instalirajte
upravljački program (pogledajte "Instaliranje drajvera lokalno" na
strani 25).
1. Uvod
26
2. Naučiti osnovno
korišćenje
Nakon završetka instalacije možda ćete želeti da podesite podrazumevana podešavanja uređaja. Ako želite da
postavite ili promenite te vrednosti, pogledalje sledeći odeljak. To poglavje vsebuje informacije o celotni strukturi
menija in osnovnih nastavitvah.
• Štampanje demo stranice
28
• Mediji in pladenj
29
• Osnovno tiskanje
36
Štampanje demo stranice
Natisnite predstavitveno stran, da preverite, ali tiskalnik deluje pravilno (samo Windows).
Da biste odštampali demo stranicu:
•
Otvorite Printing Preferences (pogledajte "Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja" na strani 37) > Samsung karticu > Demo page.
2. Naučiti osnovno korišćenje
28
Mediji in pladenj
To poglavje vsebuje navodila o vstavljanju tiskalniških medijev v vašo
napravo.
• Če boste uporabili medije, ki ne ustrezajo tem specifikacijam, lahko
pride do težav ali pa bo potrebno popravilo. Ta popravila niso krita z
garancijo ali s servisno pogodbo podjetja Samsung.
• Pazite, da na tej napravi ne boste uporabili foto papirja za inkjet
tiskalnike. S tem lahko povzročite okvaro naprave.
1
Pregled pladnja
Za spreminjanje velikosti morate prilagoditi vodilo za papir.
1
2
3
• Uporaba vnetljivega tiskalnega medija lahko povzroči požar.
• Uporabljajte le določene medije za tiskanje (glejte "Specifikacije
medija za štampanje" na strani 71).
Uporaba vnetljivih medijev ali tuji materiali, ki so ostali v tiskalniku,
lahko povzročijo pregrevanje enote in v redkih primerih požar.
4
1
2
3
4
Poklopac papira
Bravica vođice
Vođica za dužinu papira
Vodilo za širino papirja
Če vodil ne nastavite, lahko pride do napačne poravnave, poševnega
izpisa ali zagozditve papirja.
2. Naučiti osnovno korišćenje
29
Mediji in pladenj
2
Nalaganje papirja v pladenj
1
3
Pritisnite i otkačite zaštitnu bravicu u ladici, a zatim ručno izvucite
ladicu. Zatim podesite dužinu i širinu papira.
Izvucite kasetu za papir (pogledajte "Pregled pladnja" na strani 29).
1
32
2
4
2
Pred nalaganjem papirja na pladenj upognite in razpihajte robove.
Otvorite poklopac za papir.
2. Naučiti osnovno korišćenje
30
Mediji in pladenj
5
Stavite papir sa stranom koju želite da odštampate okrenutom licem
na gore.
1
2
Za papir manji od veličine za Pismo, pritisnite i otvorite vodič u
kaseti, a zatim ručno zatvorite kasetu. Zatim podesite dužinu i širinu
papira.
1
• Vodil za širino papirja ne potisnite predaleč, saj lahko pomečkajo
medij za tiskanje.
• Ne uporabljajte papirja z zavihanim prednjim robom, saj se lahko
zagozdi ali zmečka.
• Neprilagojena vodila za širino papirja lahko povzročijo zagozditev
papirja.
2
Za papir veći od veličine za Pismo, pritisnite i otvorite vodič u kaseti,
a zatim ručno izvucite kasetu. Zatim podesite dužinu i širinu papira.
2. Naučiti osnovno korišćenje
31
Mediji in pladenj
6
Stisnite vodilo za širino papirja in ga pomaknite do roba vstavljenega
papirja ter pazite, da se papir ne upogne.
7
Zatvorite poklopac za papir.
8
Umetnite ladicu za papir.
9
Ko tiskate dokument, nastavite vrsto in velikost papirja za pladenj
(glejte "Podešavanje veličine i tipa papira" na strani 35).
2. Naučiti osnovno korišćenje
32
Mediji in pladenj
3
Tiskanje na posebne medije
Tabela dole prikazuje specijalnu mediju koja se može koristiti u kaseti.
Postavka papira u uređaju i drajver bi trebalo da odgovaraju štampanju bez
greške nepodudaranja papira.
Da biste promenili postavku papira u uređaju, iz Samsung Easy Printer
Manager odaberite
(prebaci na napredni režim) > Device Settings.
Zatim postavite vrstu papira iz Izbori pri štampanju prozora > Paper
kartica > Paper Type (videti "Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja" na
strani 37).
Pri uporabi posebnih medijev priporočamo nalaganje vsakega lista
posebej (glejte "Specifikacije medija za štampanje" na strani 71).
Za informacije o teži posameznega lista, glejte "Specifikacije medija za
štampanje" na strani 71.
Kasetaa
Tipi
Plain
●
Thick
●
Thin
●
Bond
●
Color
●
CardStock
●
Labels
●
Preprinted
●
Cotton
●
Recycled
●
Archive
●
Glossy Photo
●
Matte Photo
●
a. Vrste papirja, primerne za ročno polnjenje v pladenj.
(●: Uključeno, prazno: Ni na voljo)
2. Naučiti osnovno korišćenje
33
Mediji in pladenj
Nalepke
•
Da bi se izognili poškodbam na napravi, uporabite samo nalepke, ki so
namenjene za uporabo z laserskimi tiskalniki.
Med nalepkami ne sme biti vidno lepilo. Kjer je lepilo vidno, se nalepka
med tiskanjem lahko odlepi in povzroči zagozditev papirja. Lepilo lahko
povzroči škodo na delih naprave.
•
Ne vstavljajte pole z nalepkami v napravo več kot enkrat. Lepljiva
podlaga je namenjena samo enemu prehodu skozi napravo.
•
Ne uporabljajte nalepk, ki se slabo držijo podlage, imajo gube ali
mehurčke oz. so kako drugače poškodovane.
Kartotečni papir / papir s prilagojeno velikostjo
•
Pri izbiri nalepk upoštevajte naslednje dejavnike:
-
Lepila: Trebalo bi da podnosi temperaturu zagrevanja uređaja.
Proverite specifikacije uređaja i pronađite temperaturu zagrevanja
(oko 170°C (338°F)).
-
Razporeditev: Uporabljajte le nalepke, na katerih ni vidna podlaga.
Nalepke, ki so razrezane, se lahko odlepijo od podlage, kar lahko
povzroči resne zagozditve.
-
Zavihki: Moraju biti poravnate ne više od 5 mm od zavoja na svaku
stranu.
-
Stanje: Ne uporabljajte nalepk z gubami, mehurčki ali drugimi
vidnimi znaki ločevanja.
•
U softverskoj aplikaciji postavite margine tako da budu odmaknute bar
6,4 (0,25 inča) mm od ivica materijala.
2. Naučiti osnovno korišćenje
34
Mediji in pladenj
Prednatisnjen papir
Ko nalagate prednatisnjen papir, mora biti natisnjena stran obrnjena
navzdol, raven rob pa mora biti spredaj. Če opazite težave pri zajemanju,
papir obrnite. Kakovost tiskanja ni zagotovljena.
4
Podešavanje veličine i tipa papira
Nakon što ubacite papir u ležište, podesite veličinu i tip papira.
Postavka papira u uređaju i drajver bi trebalo da odgovaraju štampanju bez
greške nepodudaranja papira.
Da biste promenili postavku papira u uređaju, iz Samsung Easy Printer
Manager odaberite
(prebaci na napredni režim) > Device Settings.
Zatim postavite vrstu papira iz Izbori pri štampanju prozora > Paper
kartica > Paper Type (videti "Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja" na
strani 37).
•
Natisnjen mora biti s črnilom, ki je odporno na toploto in se ne bo stopilo,
izhlapelo ali proizvedlo nevarnih izpustov, ko bo 0,1 sekundo
izpostavljeno talilni temperaturi naprave (približno 170 °C).
•
Črnilo za prednatisnjen papir ne sme biti vnetljivo in ne sme škoditi
valjem v napravi.
•
Pred uporabo prednatisnjenega papirja, preverite ali je črnilo na papirju
suho. Med tiskanjem se lahko mokro črnilo izbriše s prednatisnjenega
papirja, kar vpliva na slabšo kakovost tiska.
Ako želite da koristite papir posebne veličine kao što je papir za
štampanje računa, izaberite Custom na kartici Paper u okviru Printing
Preferences (pogledajte "Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja" na
strani 37).
2. Naučiti osnovno korišćenje
35
Osnovno tiskanje
Za posebne lastnosti tiskanja poglejte v Advanced Guide (glejte
"Korišćenje naprednih funkcija štampanja" na strani 158).
3
Izberite vašo napravo na seznamu Izbor štampača.
4
V oknu Štampaj lahko izberete osnovne nastavitve za tiskanje,
vključno s številom kopij in z obsegom strani.
5
Štampanje
Če uporabljate Mac ali Linux, glejte "Mac štampanje" na strani 165 ali
"Štampanje na Linux računaru" na strani 167.
Naslednje okno Izbori pri štampanju velja za Notepad v OS Windows 7.
1
2
Odprite dokument, ki ga želite natisniti.
Izberite Štampaj v meniju Datoteka.
Za uporabo naprednih nastavitev tiskanja kliknite Svojstva ali Željene
postavke v oknu Štampaj (glejte "Odpiranje osebnih nastavitev
tiskanja" na strani 37).
5
Za začetek tiskanja kliknite U redu ali Štampaj v oknu Štampaj.
2. Naučiti osnovno korišćenje
36
Osnovno tiskanje
6
Preklic tiskanja
Če tiskalniško opravilo čaka v čakalni vrsti, prekličite opravilo po
naslednjem postopku:
•
Ovom prozoru možete da pristupite jednostavnim duplim klikom na
ikonu uređaja (
•
1
2
3
4
Odprite dokument, ki ga želite natisniti.
Izberite Štampaj v meniju datoteka.
Izberite svojo napravo na seznamu Izbor štampača.
Pritisnite Svojstva ali Željene postavke.
) u Windows-u.
Trenutni posao možete da otkažete pritiskanjem dugmeta za
otkazivanje
(Otkaži) na kontrolnoj tabli.
7
Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja
• Okno Izbori pri štampanju, ki je prikazano v teh navodilih za
uporabo, se lahko razlikuje od uporabljene naprave. Međutim, sklop
prozora Izbori pri štampanju je sličan.
• Kada izaberete opciju u Izbori pri štampanju, možda ćete videti
znak upozorenja, , ili . Znak ( ) znači da možete da izaberete
tu određenu opciju, ali da to nije preporučljivo, i ) znak znači da ne
možete da odaberete tu opciju zbog parametara ili okruženja
uređaja.
2. Naučiti osnovno korišćenje
37
Osnovno tiskanje
• Možete primeniti funkcije Eko da biste uštedeli papir i toner pre
štampanja (pogledajte "Easy Eco Driver" na strani 173).
• Trenutno stanje naprave lahko preverite z gumbom Printer Status
(glejte "Korišćenje programa Samsung Printer Status" na strani
180).
1
2
Po potrebi spremenite nastavitve na vsakem zavihku.
3
4
5
Kliknite na Save.
Unesite naziv stavke u ulaznu kutiju u Favorites .
Uporaba priljubljene nastavitve
Opcija omiljeni Favorites , koja se vidi na svakoj kartici sa obeležjima osim
za Samsung karticu, dozvoljava vam da sačuvate trenutne prednosti za
korišćenje u budućnosti.
Da sačuvate Favorites stavke, pratite sledeće korake:
Unesite naziv i opis, a zatim odaberite željenu ikonu.
Kliknite na OK. Kada zapamtite vaše Favorites, sva trenutna
podešavanja će biti sačuvana.
Da biste upotrebili sačuvano podešavanje, izaberite ga u kartici
Favorites . Uređaj je sada postavljen za štampanje u skladu sa
parametrima koje ste odabrali. Ako želite da obrišete zapamćene
parametre, selektujte ih iz kartice Favorites i kliknite na Delete.
2. Naučiti osnovno korišćenje
38
Osnovno tiskanje
8
Uporaba pomoči
Setting eco mode on the driver
Otvorite Eco prozor kako biste postavili Eco režim. Kada vidite eko sliku
V oknu Izbori pri štampanju kliknite na možnost, o kateri bi želeli dodatne
informacije, in pritisnite F1 na tipkovnici.
(
), to znači da je eko režim trenutno dostupan.----
Drugi način za Eco štampanje je da koristite aplikaciju Easy Eco Driver.
Pogledajte "Easy Eco Driver" na strani 173.
9
Ekološko tiskanje
Eco opcije
Funkcija Eco smanjuje potrošnju tonera i papira. Funkcija Eco omogoča
varčevanje z viri in okolju prijazno tiskanje. Neke funkcije možda neće biti
dostupne u zavisnosti od modela.
•
Printer Default: Prati parametre iz kontrolnog panela uređaja.
•
None: Onemogućuje Eco režim rada.
•
Eco Printing: Uključuje eco režim. Aktivira razne Eco stavke koje želite
da koristite.
Podesite Eco režim u kontrolnom panelu.
•
Password: Ako administrator popravi kako bi omogućio korišćenje Eco
režima, morate da unesete šifru ako želite da promenite status.
Ako pritisnete dugme Eco na kontroloj tabli, eco režim će biti uključen.
Predodređeni parametar Eco načina rada je Multiple Pages per Side (2) i
Toner Save.
Možete da postavite podešavanja za uređaj preko Device Settings u
programu Samsung Easy Printer Manager .
• Za korisnike Windows-a i Mac-a, postavite iz Samsung Easy
Password dugme: Možete da postavite iz SyncThru™ Web Service
(Settings kartice > Machine Settings > System > Eco > Settings) ili
Samsung Easy Printer Manager (Device Settings > Eco), dugme
Password (šifra) biće aktivirano. Da promenite podešavanja za
štampanje, kliknite na ovo dugme, unesite šifru ili treba da pozovete
administratora.
Printer Manager >
(pređete u napredni režim) > Device
Settings, pogledajte "Device Settings" na strani 179.
2. Naučiti osnovno korišćenje
39
Osnovno tiskanje
Simulator rezultata
Result Simulator pokazuje rezultat smanjene emisije ugljen-dioksida,
upotrebljene električne energije, kao i količinu ušteđenog papira u skladu sa
podešavanjima koja ste izabrali.
•
Rezultati su izračunati tako da je ukupan broj odštampanih stranica sto,
bez praznih stranica, kada je Eco režim rada onemogućen.
•
Odnosi se na koeficijent izračunavanja ugljen-dioksida, energije i papira
iz IEA, ideks Ministarstva unutrašnjih poslova i komunikacija države
Japan i www.remanufacturing.org.uk. Svaki model ima drugačiji indeks.
•
Potrošnja enegrije u režimu štampanja se odnosi na prosečnu potrošnju
energije ovog uređaja.
•
Aktuelni prikazani iznos se može razlikovati u zavisnoti od korišćenog
operativnog sistema, karakteristika kompjutera, aplikacijskog softvera,
metoda povezivanja, media, veličine media, kompleksnosti posla, itd.
2. Naučiti osnovno korišćenje
40
3. Održavanje
U ovom poglavlju su date informacije o kupovini potrošnog materijala, dodatne opreme i zamenskih delova
dostupnih za vaš uređaj.
• Naručivanje potrošnog materijala i dodatne opreme
42
• Dostupan potrošni materijal
43
• Dostupni zamenski delovi
45
• Čuvanje toner kasete
46
• Preraspodela tonera
48
• Zamena toner kasete
50
• Zamena kontejnera za rasipanje tonera
52
• Zamena jedinice slikanja
54
• Čišćenje uređaja
56
• Saveti za premeštanje i čuvanje uređaja
59
Naručivanje potrošnog materijala i dodatne opreme
Dostupnost dodatne opreme zavisi od zemlje do zemlje. Obratite se prodajnom predstavniku kako biste dobili spisak dostupnog potrošnog materijala i
delova za održavanje.
Da biste naručili potrošni materijal, dodatnu opremu i zamenske delove koje je odobrila kompanija Samsung, obratite se lokalnom zastupniku kompanije
Samsung ili prodavcu od koga ste kupili uređaj. Takođe, možete da posetite www.samsung.com/supplies, izaberete svoju zemlju ili regiju da dobijete
informacije o kontaktiranju servisa.
3. Održavanje
42
Dostupan potrošni materijal
Kad se postojeći potrošni materijal približi isteku radnog veka, možete naručiti sledeće vrste potrošnog materijala:
Prosečni kapaciteta
Tip
Toner kaseta
Naziv artikla
• Koliko traje crni ketridž: Oko 1.500 standardnih stranica (Crna)
• K406 (CLT-K406S): Crna
• Koliko traje ketridž u boji: Oko 1.000 standardnih stranica (Žuta/Magenta/Cijan)
• C406 (CLT-C406S): Cijan
• M406 (CLT-M406S): Magenta
• Y406 (CLT-Y406S): Žuta
Jedinice štampanja
Oko 16.000 slikab
CLT-R406
Kontejner za rasipanje
tonera
Oko 7.000 slikab
CLT-W406
a. Deklarisana vrednost kapaciteta u skladu sa standardom ISO/IEC 19798. Broj stranica može da zavisi od okruženja za rad, vremenske intervale štampanja, grafike, medie i veličine
medie.
b. Slika se računa na osnovu jedne boje na svakoj stranici. Ako štampate dokumente u punoj boji (cijan, magenta, žuta, crna), rok trajanja ove stavke biće smanjena za 25%.
U zavisnosti od opcija, procenta dela slike i načina koji je korišćen u okviru posla, dužina trajanja ketridža tonera može da varira.
Prilikom kupovine novih kaseta tonera i ostalog potrošnog materijala, oni moraju da se kupe u istoj zemlji u kojoj ste kupili i uređaj. Inače nove kasete
tonera ili drugi potrošni materijal neće biti kompatibilni sa vašim uređajem zbog različitih konfiguracija kaseta tonera i drugog potrošnog materijala prema
određenim uslovima zemlje.
3. Održavanje
43
Dostupan potrošni materijal
Samsung ne preporučuje korišćenje neoriginalnih Samsung kaseta
tonera kao što su toneri koji se pune ili remontovani toneri. Kompanija
Samsung ne može da garantuje kvalitet toner kaseta koje nisu
originalni Samsung proizvodi. Servis i opravka koji su potrebni kao
rezultat korišćenja neoriginalnih Samsung kaseta tonera nisu pokriveni
garancijom uređaja.
3. Održavanje
44
Dostupni zamenski delovi
Za kupovinu zamenskih delova obratite se prodavcu od koga ste kupili uređaj. Zamenu zamenskih delova sme da obavlja isključivo ovlašćeni serviser,
zastupnik ili prodavac od koga ste kupili uređaj. Garancija ne pokriva zamenu zamenskih delova po isteku njihovog „prosečnog kapaciteta”.
Zamenski delovi se menjaju u specifičnim intervalim da bi se izbegli problemi sa kvalitetom štampanja i uvlačenjem papira koji nastaju zbog istrošenih
delova, pogledajte tabelu ispod. Ovo za cilj ima održavanje vrhunske radne karakteristike uređaja. Zamenske delove treba zameniti po isteku radnog veka
za svakog od njih.
Prosečni kapaciteta
Delovi
Fjuzer
Oko 20.000 stranica za crno-beli režim ili 5.000 za režim u boji
Prenosni valjak
Oko 20.000 strana
Uvlačenja valjak
Oko 20.000 strana
Prihvatni valjak
Oko 20.000 strana
Pojas za srednjo prenošenje (ITB)
Oko 20.000 stranica za crno-beli režim ili 5.000 za režim u boji
a. Na to utiču operativni sistem, performanse računara, aplikativni softver, metod povezivanja, tip medija, veličina medija i složenost radnje.
3. Održavanje
45
Čuvanje toner kasete
Toner kasete sadrže komponente koje su osetljive na svetlost, temperaturu
i vlagu. Kompanija Samsung preporučuje korisnicima da prate preporuke
da bi se osigurao optimalan radni učinak, najviši kvalitet i najduži rpk
trajanja novog Samsung ketridža tonera.
Skladištite kasetu u istom okruženju u kakvom će i sam štampač biti
korišćen. To bi trebalo da bude kontrolisana temperatura i uslovi vlažnosti.
Toner kaseta treba da ostane u svom originalnoj, neotvorenoj ambalaži sve
do postavljanja – ako originalna ambalaža nije na raspolaganju, prekrijte
gornji otvor kasete papirom i stavite je na tamno i zatvoreno mesto.
Otvaranje pakovanja kasete pre upotrebe drastično skraćuje njen
predviđeni skladišni i radni vek. Ne držite je na podu. Ako je toner kaseta
izvađena iz štampača, pratite uputstva data ispod o tome kako se toner
kaseta pravilno čuva.
•
Skladištite kasetu unutar zaštitne kese iz originalnog pakovanja.
•
Položenu (tj. da ne leži na jednom njenom kraju) tako da bude okrenuta
istom stranom naviše kao kada se nalazi u uređaju.
•
Nemojte skladištiti namirnice pri sledećim uslovima:
-
temperaturi većoj od 40°C (104°F)
-
Raspon vlažnosti manji od 20% ili veći od 80%.
-
u okruženju u kome dolazi do ekstremnih promena vlažnosti ili
temperature
-
na direktnoj sunčevoj ili sobnoj svetlosti
-
na prašnjavim mestima
-
u automobilu duže vreme
-
u okruženju u kome su prisutni korozivni gasovi
-
u okruženju u kome je prisutna so u vazduhu.
1
Uputstvo za upotrebu
•
Ne dodirujte površinu fotoprovodnog valjka u kaseti.
•
Ne izlažite kasetu vibracijama ili udaru.
•
Nikad ne okrećite valjak rukom, naročito u obratnom smeru; tako
možete oštetiti njegovu unutrašnjost i prosuti toner.
2
Korišćenje toner kasete
Kompanija Samsung Electronics ne preporučuje i ne odobrava upotrebu
toner kaseta koje nisu originalni Samsung proizvodi u vašem štampaču,
pod tim podrazumevajući generičke, samostalno proizvedene, ponovo
punjene ili prerađene toner kasete.
Garancije štampača kompanije Samsung ne pokriva oštećenje uređaja
izazvano upotrebom toner kasete koja je ponovo punjena, prerađena ili
nije originalni Samsung proizvod.
3. Održavanje
46
Čuvanje toner kasete
3
Procenjen radni vek kasete
Procenjeni radni vek toner kasete (jedinice štampanja) zavisi od količine
tonera potrebnog za zadatke štampanja. Aktuelni štampani prinos može da
varira u zavisnosti od gustine štampanja stranica koje štampate,
operativnog okruženja, procenta dela slike, vremenskih intervala pri
štampanju, vrste medie i-ili veličine medie. Ako štampate puno grafike
potrošnja tonera je veća, pa ćete možda morati češće da menjate kasetu.
3. Održavanje
47
Preraspodela tonera
Kad se približi kraj radnog veka toner kasete:
•
Pojave se bele pruge ili svetlije odštampani delovi i/ili se razlikuje debljina na krajevima.
•
Tonera LED će svetleti narandžasto.
Ukoliko se ovo desi, možete privremeno poboljšati kvalitet štampanja prerasporedelom tonera u kaseti. U nekim slučajevima bele pruge ili bledi otisak će
se pojavljivati iako ste prerasporedili toner.
• Pre otvaranja prednjeg poklopca, prvo zatvorite izlazni držač.
• Ako toner dospe na odeću, obrišite ga suvom krpom i operite taj odevni predmet hladnom vodom. Topla voda spaja toner sa tkaninom.
• Štampanje i kada je prikazan status da je toner prazan može da izazove ozbiljan kvar na vašem uređaju.
3. Održavanje
48
Preraspodela tonera
3. Održavanje
49
Zamena toner kasete
• Pre otvaranja prednjeg poklopca, prvo zatvorite izlazni držač.
• Ne koristite oštre predmete, kao što su nož ili makaze, za otvaranje ambalaže toner kasete. Oštri predmeti mogu da oštete valjak u kaseti.
• Ako toner dospe na odeću, obrišite ga suvom krpom i operite taj odevni predmet hladnom vodom. Topla voda spaja toner sa tkaninom.
• Mućkajte ketridž tonera, jer će to uvećati početni kvalitet štampanja.
• Ne dodirujte zelenu donju stranu toner kasete. Koristite ručicu na toner kaseti da biste izbegli dodirivanje ove oblasti.
• Štampanje i kada je prikazan status da je toner prazan može da izazove ozbiljan kvar na vašem uređaju.
3. Održavanje
50
Zamena toner kasete
Kada je istekao rok trajanja tonera ketridža, pojaviće se prozor Printing Status na kompjuteru, pokazujući jasno da toner treba da bude zamenjen.
3. Održavanje
51
Zamena kontejnera za rasipanje tonera
Kada istekne rok trajanja kontejnera za rasipanje tonera, na kompjuteru će se pojaviti program Smart Panel, prikazujući vam da on treba da bude zamenjen.
Drugačije, vaš štampač će prestati da štampa.
• Čestice tonera mogu da budu puštene unutar mašine, ali to ne znači odmah da je mašina oštećena. Zovite servisera kada se pojave prvi problemi sa
kvalitetom štampanja.
• Kada kontejner povučete iz mašine, uradite to lagano i pažljivo kako vam ne bi ispao iz ruku.
• Budite sigurni da ste ga spustili na ravnu površinu kako se toner ne bi prosuo.
Nemojte da ga naginjete ili okrenete.
Naručena informacija je omogućena za opcione dodatne elemente (pogledajte "Dostupan potrošni materijal" na strani 43).
3. Održavanje
52
Zamena kontejnera za rasipanje tonera
3. Održavanje
53
Zamena jedinice slikanja
Kada istekne rok trajanja jedinice slikanja, na kompjuteru će se pojaviti program Smart Panel, prikazujući vam da ona treba da bude zamenjena. Drugačije,
vaš uređaj će prestati da štampa.
• Ne koristite oštre predmete, kao što su nož ili makaze, za otvaranje ambalaže jedinice slikanja. Tako možete da oštetite površinu jedinice.
• Budite pažljivi da ne ogrebete površinu jedinice.
• Da biste sprečili pojavu oštećenja, nemojte da je izlažete svetlosti više od nekoliko minuta. Po potrebi je pokrijte parčetom papira, kako biste je zaštitili.
• Pre nego što zatvorite prednji poklopac, budite sogurni da su svi toneri ketridža pravilno ubačeni.
3. Održavanje
54
Zamena jedinice slikanja
3. Održavanje
55
Čišćenje uređaja
Ako dođe do problema sa kvalitetom štampe ili ako uređaj koristite u prašnjavom području, morate redovno da čistite uređaj da biste održali njegove najbolje
radne karakteristike i mogli duže da ga koristite.
• Čišćenje kućišta uređaja sredstvima za čišćenje koja sadrže visok procenat alkohola, rastvarača ili drugih agresivnih supstanci može da dovede do
njegovog obezbojavanja ili oštećivanja.
• Ako uređaj ili okolno područje budu zagađeni tonerom, preporučujemo čišćenje krpom ili tkaninom koja je pokvašena vodom. Ako budete koristili
usisivač, toner će se raspršiti u vazduh i može biti štetan po vaše zdravlje.
• Tokom procesa štampanja papir, toner i čestice prašine mogu da se nakupe unutar uređaja. Ovo može da prouzrokuje probleme sa kvalitetom
štampanja, kao što su tragovi tonera ili zamrljanost. Čišćenjem unutrašnjosti uređaja otklanjaju se ili smanjuju ovi problemi.
4
Čišćenje spoljašnjosti
Prebrišite kućište uređaja mekom krpom koja nema dlačice. Malo pokvasite krpu vodom, ali pazite da voda ne kapne na ili u uređaj.
3. Održavanje
56
Čišćenje uređaja
5
Čišćenje unutrašnjosti
Tokom procesa štampanja papir, toner i čestice prašine mogu da se nakupe unutar uređaja. Ovo može da prouzrokuje probleme sa kvalitetom štampanja,
kao što su tragovi tonera ili zamrljanost. Čišćenjem unutrašnjosti uređaja otklanjaju se ili smanjuju ovi problemi.
• Koristite suvo parče krpe, da biste očistili uređaj.
• Ako vaš uređaj ima dugme za uključivanje uređaja, obavezno isključite uređaj, pre nego što počnete sa čišćenjem.
• Pre otvaranja prednjeg poklopca, prvo zatvorite izlazni držač.
3. Održavanje
57
Čišćenje uređaja
1
2
2
1
3. Održavanje
58
Saveti za premeštanje i čuvanje uređaja
•
Pri premeštanju uređaja nemojte ga naginjati niti prevrtati. U suprotnom, unutrašnjost uređaja može biti zagađena tonerom koji može dovesti do
oštećivanja uređaja ili smanjenje kvaliteta štampe.
•
Pobrinite se da uređaj premeštaju bar dve osobe koje dobro drže uređaj.
3. Održavanje
59
4. Rešavanje problema
Ovo poglavlje vam daje korisne informacije o tome šta treba da uradite ukoliko naiđete na grešku.
• Saveti za sprečavanje zaglavljivanja papira
61
• Odglavljivanje papira
62
• Razumevanje LED statusa
65
Ovo poglavlje daje korisne informacije šta raditi ako se susretnete sa greškom. Ako uređaj
ima ekran, pogledajte poruku na ekranu pre nego što krenete da rešavate problem. Ako
ne možete da pronađete rešenje problema u ovom poglavlju, pogledajte poglavlje
Rešavanje problema u napredni Korisnički vodič (pogledajte "Rešavanje problema" na
strani 185). Ako ne možete da nađete rešenje ni u Korisnički vodič ili se problem javlja
iznova, pozovite korisnički servis.
Saveti za sprečavanje zaglavljivanja papira
Većina zaglavljivanja može da se spreči biranjem odgovarajućeg tipa medija. Da biste izbegli zaglavljivanje papira, pridržavajte se sledećih smernica:
•
Proverite da li su podesive vođice ispravno postavljene (pogledajte "Pregled pladnja" na strani 29).
•
Ne preopterećujte ležište. Proverite da li je nivo papira ispod oznake za kapacitet papira na unutrašnjosti ležišta.
•
Nemojte da uklanjate papir iz ležišta dok uređaj štampa.
•
Savijte, prelistajte i ispravite svežanj papira pre nego što ga ubacite.
•
Ne koristite izgužvani, vlažni ili izrazito uvijeni papir.
•
Ne mešajte različite tipove papira u ležištu.
•
Koristite samo preporučene medije za štampanje (pogledajte "Specifikacije medija za štampanje" na strani 71).
4. Rešavanje problema
61
Odglavljivanje papira
Da biste izbegli cepanje papira, polako i pažljivo izvucite zaglavljeni papir.
1
U ležištu
4. Rešavanje problema
62
Odglavljivanje papira
2
Unutrašnjost uređaja
• Prostor oko fjuzera je vreo. Budite pažljivi prilikom izvlačenja papira iz uređaja.
4. Rešavanje problema
63
Odglavljivanje papira
3
U izlaznom prostoru
• Prostor oko fjuzera je vreo. Budite pažljivi prilikom izvlačenja papira iz uređaja.
4. Rešavanje problema
64
Razumevanje LED statusa
Boja LED lampica označava trenutni status uređaja.
• Neke LED lampice možda neće biti dostupne, u zavisnosti od modela ili zemlje (pogledajte "Prikaz kontrolne table" na strani 23).
• Da biste rešili problem, pogledajte na poruku o grešci i uputstva iz dela rešavanje problema (pogledajte "Rešavanje problema" na strani 185).
• Takodje grešku možete da rešite i pomoću smernice iz prozora programa Samsung Printing Status računara (pogledajte "Korišćenje programa
Samsung Printer Status" na strani 180).
• Ako se problem bude i dalje javljao, pozovite servisera.
4. Rešavanje problema
65
Razumevanje LED statusa
4
LED statusa
statusa
Opis
Isključeno
Zelena
Uređaj je u režimu za uštedu energije ili je diskonektovan.
Treptanje
• Uređaj prima podatke sa kompjutera.
• Uređaj štampa podatke.
Uključeno Uređaj je povezan i može da se koristi.
Treptanje
(Status LED)
Uređaj je podešen na ručno štampanje ili ručno obostrano štampanje.
• Poklopac je otvoren. Zatvorite poklopac (pogledajte "Prikaz uređaja" na strani 20).
Crvena
Uključeno
• Nema papira u kaseti dok je primanje ili štampanje podataka u toku. Ubacite papir u kasetu (pogledajte "Nalaganje
papirja v pladenj" na strani 30).
• Uređaj se zaustavio usled ozbiljne greške.
Narandž
asta
Treptanje
Ažuriranje firmware-a.
Uključeno Došlo je do zaglavljivanja papira (pogledajte "Odglavljivanje papira" na strani 62).
4. Rešavanje problema
66
Razumevanje LED statusa
5
Toner / WPS / Power / Eco LED
statusa
Opis
Treptanje
(LED Tonera)
Narandž
asta
U kaseti je ostala mala količina tonera. Procenjeni životni vek tonera se bliži kraju. Pripremite novu kasetu radi
zamene. Možete privremeno poboljšati kvalitet štampanja tako što ćete ponovo rasporediti toner (pogledajte
"Preraspodela tonera" na strani 48).
• Kaseta tonera je skoro dosegnula svoj procenjeni vek trajanjaa. Preporučuje se zamena toner kasete
(pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 50).
Uključeno
• Ketridž tonera nije instaliran ili je instaliran pogrešan (pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 50).
Isključeno Sve kasete tonera imaju normalni kapacitet.
Treptanje
Plava
(WPS LED)b
Uređaj se povezuje na bežičnu mrežu.
Uključeno Uređaj je povezan na bežičnu mrežu (pogledajte "Korišćenje WPS dugmeta" na strani 117).
Isključeno Uređaj više nije povezan na bežičnu mrežu.
Uključeno Uređaj je u režimu za čuvanje snage.
(Napajanje/Paljenje
LED)
Eco
Plava
Zelena
Isključeno
Uređaj je u spremnom režimu rada ili je ugašen.
Uključeno Eco režim je uključen (see "Ekološko tiskanje" na strani 39).
Isključeno Eco režim je isključen.
a. Procenjeni vek kasete označava očekivani ili procenjeni vek kasete tonera, koji označava prosečni kapacitet odštampanih primeraka i izrađen je u skladu sa standardom ISO/
IEC 19798. Broj stranica može da zavisi o radnom okruženju, intervalu štampanja, grafici, vrsti medija i veličini medija. Neka količina tonera može da ostane u kaseti čak i kada crveni
LED svetli i štampač zaustavi štampanje.
b. Samo bežični model (vidi "Osobine po modelu" na strani 8).
4. Rešavanje problema
67
5. Dodatak
Ovo poglavlje pruža specifikacije proizvoda i informacije o važećoj zakonskoj regulativi.
• Specifikacije
69
• Sigurnosna uputstva
79
• Autorska prava
90
Specifikacije
1
Opšte specifikacije
Vrednosti specifikacije navedene ispod su podložne promeni bez obavesti. Pogledajte internet stranicu www.samsung.com radi mogućih promena
informacija.
Stavke
Opis
Dimenzije
Širina x dužina x visina
382 x 309 x 211 mm (15,0 x 12,2 x 8,3 inča)
Masa
Uređaj sa potrošnim
materijalom
9,84 kg (21,69 lbs)
Režim pripravnosti
novi pozadinske buke
Nivo bukea
Temperatura
Vlažnost
Napajanjeb
Režim štampanja
• štampanje u boji: manje od 45 dB (A)
• crno-belo štampanje: manje od 48 dB (A)
Radna
10 do 32°C (50 do 90°C)
Skladišna (zapakovano)
0 do 40°C (32 do 104°C)
Radna
20 do 80% RH
Skladišna (zapakovano)
10 do 90% RH
Modeli od 110 V
AC 110-127 V
Modeli od 220 V
AC 220-240 V
5. Dodatak
69
Specifikacije
Stavke
Potrošnja energije
Bežičnoe
Opis
Prosečan režim rada
Manje od 290 W
Režim pripravnosti
Manje od 60 W
Režim štednje energijec
Manje od 1,4 W
Režim isključenostid
0,45 W
Modul
SPW-B4319S
a. Nivo zvučnog pritiska, ISO 7779. Testirana konfiguracija: osnovna instalacija uređaja, papir formata A4, jednostrano štampanje.
b. Pogledajte nalepnicu na uređaju da biste saznali informacije o naponu (V), frekvenciji (u hercima) i jačini struje (A) za vaš uređaj.
c. Potrošnja el. energije u režimu štednje energije može da zavisi od statusa uređaja, uslova u kojima se nalazi i radnog okruženja.
d. Potrošnja el. energije se može u potpunosti izbeći kada kabl za napajanje nije uključen.
e. Samo bežični model (vidi "Osobine po modelu" na strani 8).
5. Dodatak
70
Specifikacije
2
Specifikacije medija za štampanje
Tip
Veličina
Dimenzije
Težina medija za štampanje/kapaciteta
Kaseta
Pismo
216 x 279 mm (8,5 x 11 inča)
60 do 85 g/m2 (16 do 23 lbs bond)
Legal
216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)
• 150 listova od 75 g/m2 (20 lbs bond)
US Folio
216 x 330 mm (8,5 x 13 inča)
A4
210 x 297 mm (8,27 x 11,69 inča)
Oficio
216 x 343 mm (8,5 x 13,5 inča)
JIS B5
182 x 257 mm (7,17 x 10,12 inča)
ISO B5
176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inča)
Executive
184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inča)
A5
148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inča)
A6
105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inča)
Debeo papir
Pogledajte odeljak
„Običan papir“
Pogledajte odeljak „Običan papir“
Pogledajte odeljak
„Običan papir“
Pogledajte odeljak „Običan papir“
Tanak papir
Običan papir
86 do 120 g/m2 (23 do 32 lbs bond)
• 5 lista papira
60 do 70 g/m2 (16 do 19 lbs bond)
• 150 listova od 60 g/m2 (16 lbs bond)
5. Dodatak
71
Specifikacije
Tip
Veličina
Dimenzije
Težina medija za štampanje/kapaciteta
Kaseta
Cotton
Obojen,
Pre-odštampan,
Recycled
Oznakeb
Blok papira
Pogledajte odeljak
„Običan papir“
Pogledajte odeljak
„Običan papir“
Pogledajte odeljak „Običan papir“
75 do 90 g/m2 (20 do 24 lbs bond)
• 150 listova od 75 g/m2 (20 lbs bond)
Pogledajte odeljak „Običan papir“
60 do 85 g/m2 (16 do 24 lbs bond)
• 150 listova od 75 g/m2 (20 lbs bond)
Pismo, legalan
Pogledajte odeljak „Običan papir“
dokument, US
presavijen papir, A4,
JIS B5, ISO B5,
izvršan dokument, A5
120 do 150 g/m2 (32 do 40 lbs bond)
Pogledajte odeljak „Običan papir“
Pismo, legalan
dokument, US
presavijen papir, A4,
JIS B5, ISO B5,
izvršan dokument, A5
121 do 163 g/m2 (32 do 43 lbs bond)
• 5 lista papira
• 5 lista papira
Razglednica 4x6
Bond papir
Pogledajte odeljak
„Običan papir“
Pogledajte odeljak „Običan papir“
Archive
Pogledajte odeljak
„Običan papir“
Pogledajte odeljak „Običan papir“
105 do 120 g/m2 (28 do 32 lbs bond)
• 10 lista papira
70 do 90 g/m2 (18,6 do 24 lbs bond)
• 100 lista papira
5. Dodatak
72
Specifikacije
Tip
Veličina
Težina medija za štampanje/kapaciteta
Dimenzije
Kaseta
Sjajna slika,
Pismo, A4
Matte Photo
Razglednica 4x6
Pogledajte odeljak „Običan papir“
111 do 220 g/m2 (30 do 58 lbs bond)
• 1 lista papira
Minimalna veličina (korisnička)
76 x 152 mm (3 x 6 inča)
Maksimalna veličina (korisnička)
216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)
60 do 120 g/m2 (16 do 32 lbs bond)
a. Maksimalni kapacitet može da se razlikuje u zavisnosti od mase i debljine medija i uslova radne sredine.
b. Glatkoća nalepnica koje se koriste u uređaju je 100 do 250 (sheffield). To označava brojnu vrednost glatkoće.
Ako je težina papira veća od 120 g/m2 (32 libe bond), ubacujte listove u ležište jedan po jedan.
5. Dodatak
73
Specifikacije
3
Sistemski zahtevi
Microsoft® Windows®
Zahtevano (preporučeno)
Operativni sistem
® XP
Windows
Procesor
Intel
®
Windows Server
®
Windows Server
2003
Intel
2008
Intel
®
Windows Vista
Intel
Intel
®7
Memorija
slobodan HDD
prostor
® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
128 MB (256 MB)
1,5 GB
®
128 MB (512 MB)
1,25 GB do 2 GB
512 MB (2 GB)
10 GB
512 MB (1 GB)
15 GB
1 GB (2 GB)
16 GB
®
®
Pentium
Pentium
Pentium
®
®
®
III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)
IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
IV 3 GHz
® Pentium® IV 1 GHz 32-bitni ili 64-bitni procesor ili jači
Windows
• Podrška za DirectX
®
9 grafiku sa memorijom od 128 MB (kako bi se omogućila aerotema).
• DVD-R/W disk
® 2008 R2
Windows Server
Intel
® Pentium® IV 1 GHz (x86) ili procesori od 1,4 GHz (x64) (2 GHz ili brži)
512 MB (2 GB)
10 GB
5. Dodatak
74
Specifikacije
Zahtevano (preporučeno)
Operativni sistem
®
Windows
Procesor
Intel
®
Pentium
®
IV 1 GHz 32-bitni ili 64-bitni procesor ili jači
8
• Podrška za DirectX
®
Memorija
1 GB (2 GB)
slobodan HDD
prostor
16 GB
9 grafiku sa memorijom od 128 MB (kako bi se omogućila aerotema).
• DVD-R/W disk
• Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtev za sve operativne sisteme Windows.
• Softver mogu da instaliraju korisnici koji imaju administratorsko pravo.
• Program Windows Terminal Services je kompatibilan sa vašim uređajem.
5. Dodatak
75
Specifikacije
Mac
Zahtevi (preporučeni)
Operativni sistem
Mac OS X 10.5
Procesor
®
Memorija
Prostor na disku
512 MB (1 GB)
1 GB
® procesori
1 GB (2 GB)
1 GB
®
2 GB
4 GB
• Intel
procesori
• 867 MHz ili brži Power PC G4/G5
Mac OS X 10.6
• Intel
Mac OS X 10.7-10.8
• Intel
procesori
5. Dodatak
76
Specifikacije
Linux
Stavke
Zahtevi
RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5, 6 (32/64 bita)
Fedora 5 - 15 (32/64 bita)
OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32/64 bita)
Operativni sistem
Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bita)
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, 11.04 (32/64 bita)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bita)
Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32/64 bita)
Procesor
Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
Memorija
512 MB (1 GB)
Prostor na disku
1 GB (2 GB)
5. Dodatak
77
Specifikacije
4
mrežno okruženje
Samo mrežni i bežični modeli (vidi "Osobine po modelu" na strani 8).
Morate da podesite mrežne protokole na vašem uređaju da biste da koristili kao mrežnu mašinu. Sledeća tabela pokazuje mrežna okruženja koja podržava
vaš uređaj.
Stavke
Mrežni interfejs
Specifikacije
• 802.11b/g/n Wireless LAN
• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,Windows Server® 2008 R2
Mrežni operativni sistem
• Razni Linux OS
• Mac OS X 10.5-10.8
• TCP/IPv4
• DHCP, BOOTP
Mrežni protokoli
• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
• Standard TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP, WSD
• SNMPv 1/2/3, HTTP
• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP)
Bežična sigurnost
• Autentifikacija: Otvoren sistem, zajednički ključ, WPA osoblje, WPA2 osoblje (PSK)
• Enkripcija: WEP64, WEP128, TKIP, AES
5. Dodatak
78
Sigurnosna uputstva
Ovaj uređaj je namenjen za uobičajeno radno okruženje i certifikovan je sa
nekoliko odobrenja.
Kada koristite ovaj proizvod, ova osnovna bezbednosna uputstva bi uvek
trebalo slediti da bi se smanjio rizik od požara, električnog udara i povreda:
5
Izjava o bezbednosti lasera
Štampač je certifikovan u SAD-u i ispunjava zahteve DHHS 21 CFR,
poglavlje 1, potpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a u drugim
zemljama je certifikovan kao laserski proizvod klase I koji ispunjava zahteve
standarda IEC 60825-1 : 2007.
Laserski proizvodi klase I se ne smatraju opasnim. Laserski sistem i
štampač su projektovani tako da ne postoji nikakav pristup čoveka radijaciji
lasera iznad klase I tokom normalnog rada, održavanja ili određenih uslova
rada.
6
Upozorenje
Nikada nemojte koristiti ili popravljati štampač ako je skinut zaštitni
poklopac sa sklopa laser-skener. Odbijeni zrak, iako nevidljiv, može da
ošteti vaše oči.
Zaštita od ozona
Ovaj proizvod ima stopu izduvnih gasova u ozon ispod 0,1
ppm. Čuvajte proizvod na mestu sa dobrom ventilacijom jer
je ozon teži od vazduha.
5. Dodatak
79
Sigurnosna uputstva
7
9
Štednja električne energije
Samo za Kinu
Štampač je opremljen naprednom tehnologijom uštede
energije koja smanjuje potrošnju električne energije kada se
štampač ne koristi aktivno.
Ako štampač ne prima podatke tokom dužeg vremenskog
perioda, potrošnja energije se automatski smanjuje.
ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR su zaštićeni žigovi
u SAD.
Više informacija o programu ENERGY STAR potražite na
http://www.energystar.gov
Za modele sa certifikatom ENERGY STAR, nalepnica
ENERGY STAR će biti na vašem uređaju. Proverite da li vaš
uređaj ima certifikat ENERGY STAR.
8
Recikliranje
Recikliranje ili odlaganje materijala za pakovanje ovog proizvoda
predstavlja odgovorno ponašanje u odnosu na životnu sredinu.
5. Dodatak
80
Sigurnosna uputstva
Samo sa Sedinjene Američke Države
10
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (otpadna
električna i elektronska oprema)
(Primenjivo u zemljama sa odvojenim sistemima
sakupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu, priboru ili literaturi označava da proizvod
i njegov elektronski pribor (npr. punjač, slušalice i USB kabl) ne bi
trebalo odlagati sa drugim kućnim otpadom na kraju njegovog
radnog veka. Da biste sprečili eventualnu štetu po životnu sredinu ili
zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, obavezno
razdvojte ovaj od drugih vrsta otpada i odgovorno ga reciklirajte
kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijala.
Neželjene elektroničke uređaje bacite u kontejner za reciklažu. Da biste
pronašli najbližu lokaciju za reciklažu, posjetite našu web lokaciju
www.samsung.com/recyclingdirect ili nazovite (877) 278 - 0799
11
Država Kalifornija, Predlog 65, Upozorenje (Samo
za SAD)
Kućni korisnici bi trebalo da se obrate ili prodavcu kod koga su kupili
ovaj proizvod ili lokalnoj vladinoj kancelariji za detaljne informacije o
tome kako i gde mogu da odnesu ovaj uređaj da bi se on reciklirao
bezbedno po životnu sredinu.
Poslovni korisnici bi trebalo se obrate svom dobavljaču i provere
odredbe i uslove u ugovoru o kupovini. Ovaj proizvod i njegov
elektronski dodatni pribor ne bi prilikom odlaganja trebalo mešati sa
drugim komercijalnim otpadom.
5. Dodatak
81
Sigurnosna uputstva
•
12
Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom TV serviseru.
Emitovanje radio-frekventne energije
FCC informacije za korisnika
Promene ili prilagođavanja koja nisu izričito odobrena od strane
proizvođača odgovornog za usklađenost mogu poništiti pravo korisnika
da koristi uređaj.
Ovaj uređaj je usklađen sa 15 delom Pravilnika FCC. Pri radu se moraju
poštovati sledeća dva uslova:
•
Ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje.
•
Ovaj uređaj mora da prihvati sve smetnje, uključujući i smetnje koje
mogu da izazovu neželjeni rad.
Ova oprema je testirana i za nju je utvrđeno da je usklađena sa
ograničenjima za klasu B digitalnih uređaja saglasno 15. delu Pravilnika
FCC. Ova ograničenja su namenjena obezbeđivanju razumne zaštite od
štetnih smetnji u domaćinstvu. Ova oprema generiše, koristi i može da
emituje radio-frekventnu energiju, a ako nije instalirana i ne koristi se u
skladu sa uputstvima može da izazove štetne smetnje u radio-komunikaciji.
Međutim, nema garancija da neće biti smetnji u određenim okruženjima.
Ako ova oprema ipak izazove štetne smetnje kod TV i radio prijemnika, što
može da se utvrdi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se
preporučuje da pokuša da otkloni smetnje preduzimanjem neke od sledećih
mera:
•
Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.
•
Povećajte razdaljinu između uređaja i prijemnika.
•
Uključite uređaj u različitu utičnicu od one na koju je priključen prijemnik.
Kanadski propisi o radio smetnjama
Ovaj digitalni uređaj ne premašuje ograničenja za klasu B za emisiju radiofrekventnog šuma digitalnih uređaja kao što je određeno standardom
kanadskog Ministarstva za industriju i nauku „Digitalni aparati“ ICES-003 za
uređaje koji izazivaju smetnje.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003
édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
5. Dodatak
82
Sigurnosna uputstva
13
Sjedinjene Američke Države
Bežične uređaje ne može da popravlja korisnik. Nemojte ih modifikovati
ni na koji način. Modifikacije bežičnog uređaja će poništiti pravo
njegovog korišćenja. Obratite se proizvođaču radi servisiranja.
Federal communications commission (FCC)
Međunarodni emiter u skladu sa FCC deo 15
FCC izjava o korišćenju bežičnog LAN:
Radio uređaji tipa LAN niske potrošnje struje (bežični komunikacioni uređaji
sa radio frekvencijom (RF)), koji rade na frekvencijskom pojasu 2,4 GHz/5
GHz su možda prisutni (ugrađeni) u vaš uređaj za štampanje. Ovaj odeljak
važi samo ukoliko su ovi uređaji prisutni. Pogledajte nalepnice na uređaju
da biste utvrdili prisustvo bežičnih uređaja.
Tokom instalacije i korišćenja ovog sklopa transmitera i antene
ograničenje izlaganju radio zračenje od 1m W/cm2 može da bude
prekoračeno u neposrednoj blizini mesta gde je instalirana antena.
Stoga korisnik uvek mora da održava minimalnu udaljenost od 20cm od
uređaja. Ovaj uređaj ne može da radi u sprezi sa drugim transmiterom
ili antenom transmitera.
Bežični uređaji koji se mogu naći u vašem uređaju su odobreni samo za
upotrebu u SAD ako je FCC ID broj prikazan na nalepnici.
Opšte smernica FCC-a za razdvajanje uređaja i tela u iznosu od 20 cm (8
inča) , u slučaju korišćenja uređaja blizu tela (ovo ne obuhvata
ekstremitete). Ovaj uređaj mora da se nalazi na dalje od 20 cm (8 inča) od
tela kada su bežični uređaji uključeni. Izlazna snaga bežičnog uređaja
(bežičnih uređaja) koji je postavljen u vaš uređaj je manja od RF
ograničenja koje propisuje FCC.
14
Samo za Rusiju
Ovaj transmiter ne sme da bude pored neke druge antene ili transmitera,
niti da im se poklapa polje emitovanja.
Pri radu ovog urađaja se moraju poštovati sledeća dva uslova: (1) Ovaj ne
može da izazove štetne smetnje, (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve
smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da izazovu neželjeni rad.
5. Dodatak
83
Sigurnosna uputstva
15
18
Samo za Nemačku
Zamena prilagođenog utikača (samo za Veliku
Britaniju)
Važno
16
Samo za Tursku
Električni kabl ovog uređaja ima standardni utikač od 13 A (BS 1363) i ima
osigurač od 13 A. Kada menjate ili pregledate osigurač, morate da ga
zamenite odgovarajućim osiguračem od 13 A. Zatim morate da vratite
poklopac osigurača. Ako ste izgubili poklopac osigurača, nemojte koristiti
utikač dok ne nabavite drugi poklopac.
Obratite se osobama od kojih ste kupili uređaj.
17
Samo za Tajlandski
Osigurač od 13 A se najčešće koristi u Velikoj Britaniji i trebalo bi da
odgovara. Međutim, neke zgrade (uglavnom one stare) nemaju normalne
utičnice sa osiguračem od 13 A. Morate da kupite odgovarajući adapter.
Nemojte uklanjati stopljeni utikač.
Ako odsečete stopljeni utikač, odmah ga bacite. Ne možete ponovo da
povežete utikač i možete da doživite električni udar ako ga uključite u
utičnicu.
5. Dodatak
84
Sigurnosna uputstva
Važno upozorenje:
Morate da uzemljite uređaj.
Boje žica u električnom kablu označavaju sledeće:
19
Izjava o usklađenosti (zemlje EU)
Odobrenja i sertifikati
• Zelena i žuta: uzemljenje
• Plava: nula
• Smeđa: faza
Ako žice u električnom kablu ne odgovaraju bojama označenim na utikaču,
uradite sledeće:
Morate da povežete zelenu i žutu žicu na klin koji je obeležen slovom „E“ ili
simbolom uzemljenja ili je obojen zeleno-žuto ili zeleno.
Ovim, „Samsung Electronics“ izjavljuje da je ova [ Xpress
C41xW] u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim
odredbama R&TTE direktive 1999/5/EC.
Ova Izjava o usklađenosti se može pogledati na internet stranici
www.samsung.com, idite na Support > Download center i
unesite naziv svog štampača (MFP) da biste mogli da
pregledate doktrine EU.
Morate da spojite plavu žicu sa klinom koji je obeležen slovom „N“ ili je
obojen crno.
01.01.1995: Direktiva Saveta Evrope 2006/95/EC, usklađivanje zakona
država članica koji se odnose na niskonaponske uređaje.
Morate da spojite smeđu žicu sa klinom koji je obeležen slovom „L“ ili je
obojen crveno.
01.01.1996: Direktiva Saveta Evrope 2004/108/EC, usklađivanje zakona
država članica koji se odnose na elektromagnetnu kompatibilnost.
Morate da imate osigurač od 13 A u utikaču, adapteru ili razvodnoj tabli.
09.03.1999: Direktiva Saveta Evrope 1999/5/EC o radio-uređajima i
telekomunikacionim terminalnim uređajima i uzajamnom prepoznavanju
njihovih usklađivanja. Izjavu u celosti, koja definiše relevantne direktive i
odnosne standarde možete da preuzmete kod zastupnika kompanije
Samsung Electronics Co., Ltd.
5. Dodatak
85
Sigurnosna uputstva
EC sertifikat
Sertifikovanje prema direktivi 1999/5/EC o radio-uređajima i
telekomunikacionim terminalnim uređajima (FAX)
Ovaj proizvod kompanije Samsung je samostalno sertifikovan od strane
kompanije Samsung za panevropsku komutiranu telefonsku mrežu za
analognu javnu komutiranu telefonsku mrežu (PSTN) u skladu sa
direktivom 1999/5/EC. Ovaj proizvod je dizajniran za rad sa nacionalnim
PSTN mrežama i kompatibilnim PBX mrežama u evropskim državama:
Informacije o radiofrekvencijskom odobrenju za
Evropu (za proizvode koji su opremljeni radio
uređajima odobrenim za EU)
Radio uređaji tipa LAN niske potrošnje struje (bežični komunikacioni uređaji
sa radio frekvencijom (RF)), koji rade na frekvencijskom pojasu 2,4 GHz/5
GHz su možda prisutni (ugrađeni) u vaš uređaj za štampanje koji je
namenjen za kućnu ili kancelarijsku upotrebu. Ovaj odeljak važi samo
ukoliko su ovi uređaji prisutni. Pogledajte nalepnice na uređaju da biste
utvrdili prisustvo bežičnih uređaja.
U slučaju problema odmah se obratite telu Euro QA Lab kompanije
Samsung Electronics Co., Ltd.
Ovaj proizvod je testiran u skladu sa standardom TBR21. Da bi pomogao u
korišćenju i primeni terminalnih uređaja koji su u skladu sa ovim
standardom, Evropski institut za telekomunikacione standarde (ETSI) je
objavio savetodavni dokument (EG 201 121) koji sadrži napomene i
dodatne zahteve kako bi se obezbedila kompatibilnost TBR21 terminala.
Ovaj proizvod je projektovan i u potpunosti usklađen sa svim relevantnim
savetodavnim napomenama koje se nalaze u tom dokumentu.
Bežični uređaji koji se mogu naći u vašem uređaju su odobreni
samo za upotrebu u Evropskoj uniji ili određenim oblastima ako
je oznaka CE prikazana na nalepnici.
Izlazna snaga bežičnog uređaja (ili bežičnih uređaja) koji je možda
postavljen u vaš uređaj je manja od RF ograničenja koje propisuje
Evropska komisija kroz R&TTE direktivu.
Evropske države koje sprovode bežično odobravanje:
EU zemlje
Evropske zemlje sa ograničenjem korišćenja:
EU
EEA/EFTA zemlje
Nema ograničenja u ovom trenutku
5. Dodatak
86
Sigurnosna uputstva
20
Izjave usklađenosti sa regulativom
Bežične smernice
Radio uređaji tipa LAN niske potrošnje struje (bežični komunikacioni uređaji
sa radio frekvencijom (RF)), koji rade na frekvencijskom pojasu 2,4 GHz/5
GHz su možda prisutni (ugrađeni) u vaš uređaj za štampanje. Sledeći
odeljak daje opšti pregled stvari na koje treba obratiti pažnju tokom
korišćenja bežičnog uređaja.
Dodatna ograničenja, upozorenja i predostrožnosti za datu zemlju su
navedena u odeljku za konkretnu zemlju (ili grupu zemalja). Ovaj bežični
uređaj je odobren za korišćenje samo u onim zemljama koje su navedene
na sistemoj nalepnici koja sadrži oznaku radiofrekvencijom odobrenja. Ako
zemlja u kojoj koristite uređaj nije naledena na spisku, obratite se lokalnoj
agenciji za odobravanje frekvencija. Bežični uređaji su strogo regulisani i
upotreba možda neće biti odobrena.
Izlazna snaga bežičnog uređaja (bežičnih uređaja) koji je postavljen u vaš
uređaj je manja od RF ograničenja poznatih u ovom trenutku. Budući da
bežični uređaji (ugrađeni u vaš štampač) emituju manje energije nego što
je dozvoljeno u sigurnosnim standardima i preporukama za radio
frekvencije, proizvođač smatra da su ovi uređaji bezbedni za upotrebu. Bez
obzira na nivo snage, treba preduzeti sve da se ograniči kontakt sa ljudima
tokom svakodnevne upotrebe.
Opšte smernica za razdvajanje uređaja i tela u iznosu od 20 cm (8 inča) , u
slučaju korišćenja uređaja blizu tela (ovo ne obuhvata ekstremitete). Ovaj
uređaj mora da se nalazi na dalje od 20 cm (8 inča) od tela kada su bežični
uređaji uključeni i emituju.
Ovaj transmiter ne sme da bude pored neke druge antene ili transmitera,
niti da im se poklapa polje emitovanja.
Neke okolnosti zahtevaju ograničenje u korišćenju bežičnih uređaja.
Primeri uobičajenih ograničenja su navedeni ispod:
Uređaji za bežičnu radio komunikaciju mogu da ometaju opremu
na komercijalnim avionima. Trenutni avio propisi zahtevaju da
bežični uređaju budu isključeni tokom putovanja avionom. IEEE
802.11 (poznat i kao bežični eternet) i Bluetooth komunikacijsku
uređaji su primeri uređaja koji obezbeđuju bežičnu komunikaciju.
U okruženjima gde je rizik od smetnji sa drugih uređaja ili servisa
štetan ili se čini štetan, opcija korišćenja bežičnog uređaja može
biti ograničena ili zabranjena. Aerodromi, bolnice, atmosfera sa
kiseonikom ili zapaljivim gasom su ograničeni primeri gde je
upotreba bežičnih uređaja ograničena ili zabranjena. Kada se
nalazite u okruženju gde nije sigurno kakva su ograničenja vezana
za bežične uređaje, raspitajte se kod odgovornih vlasti pre
uključivanja bežičnih uređaja.
5. Dodatak
87
Sigurnosna uputstva
Svaka zemlja ima drugačija ograničenja korišćenja bežičnih
uređaja. Budući da je vaš sistem opremljen bežičnim uređajem,
tokom putovanja kroz različite zemlje potrebno je da proverite sa
vlastima za odobravanje radio emitovanja pre počinjanja
putovanja da li postoji ograničenje upotrebe bežičnog uređaja za
datu zemlju.
Ako je vaš sistem opremljen ugrađenim bežičnim uređajem,
nemojte koristiti bežični uređaj ako svi poklopci i štitovi nisu
postavljeni na mesto i ako sistem nije u potpunosti sastavljen.
Bežične uređaje ne može da popravlja korisnik. Nemojte ih
modifikovati ni na koji način. Modifikacije bežičnog uređaja će
poništiti pravo njegovog korišćenja. Obratite se proizvođaču radi
servisiranja.
Koristite samo one drajvere koji su odobreni za zemlju u kojoj ćete
uređaj koristiti. Pogledajte proizvođačev set za popravljanje
sistema, ili se obratite tehničkoj podršci za dodatne informacije.
21
Samo za Izrael
5. Dodatak
88
Sigurnosna uputstva
22
Samo za Kinu
5. Dodatak
89
Autorska prava
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.
Isključiva svrha ovog korisničkog uputstva je obezbeđivanje informacija. Sve ovde uključene informacije mogu da se menjaju bez prethodne najave.
Kompanija Samsung Electronics nije odgovorna za bilo kakve direktne ili indirektne štete nastale usled upotrebe ovog korisničkog uputstva ili povezane s
njim.
•
Samsung i logotip Samsung predstavljaju žigove kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows Server 2008 R2 su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije
Microsoft Corporation.
•
Google, Picasa, Google Docs, Android i Gmail su ili registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci Google Inc.-a.
•
Google Cloud Print je zaštitni znak Google Inc.-a.
•
iPad, iPhone, iPod touch, Mac i Mac operativni sistem su zaštitni znaci kompanije Apple Inc., registrovanom u SAD i drugim zemljama. AirPrint i AirPrint
logo su zaštitni znaci Apple Inc.-a.
•
Svi ostali brendovi i imena proizvoda predstavljaju žigove odgovarajućih kompanija i organizacija.
Za informacije o licenciranju otvorenog koda pogledajte datoteku LICENSE.txt na priloženom CD-u.
REV.1.00
5. Dodatak
90
Korisnički vodič
NAPREDNI
NAPREDNI
Ovaj korisnički vodič pruža informacije o instalaciji, naprednom
konfigurisanju, korišćenju i rešavanju problema u okruženjima raznih
operativnih sistema.
Neke funkcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili zemlje.
OSNOVNI
Ovaj vodič pruža informacije vezane za instalaciju, osnovne operacije i rešavanje
problema u prozorima.
NAPREDNI
1. Instalacija softvera
3. Specijalne funkcije
Instalacija za Mac
95
Podešavanje nadmorske visine
Reinstalacija za Mac
96
Promena podrazumevanih postavki štampanja 156
Instalacija za Linux
97
Reinstalacija za Linux
98
Postavljanje uređaja kao podrazumevanog
uređaja
157
155
Korišćenje naprednih funkcija štampanja 158
2. Korišćenje uređaja povezanog na
mrežu
Mac štampanje
165
Štampanje na Linux računaru
167
Korisni mrežni programi
100
4. Korisne upravljačke alatke
Podešavanje žičane mreže
101
Instaliranje drajver mreko mreže
105
Easy Capture Manager
170
IPv6 konfiguracija
110
Samsung Easy Color Manager
171
Podešavanje bežične mreže
113
Samsung AnyWeb Print
172
Samsung Mobile Print
148
Easy Eco Driver
173
Koristeći NFC funkciju
149
Korišćenje SyncThru™ Web Service
174
Google Cloud Print
151
Korišćenje programa Samsung Easy
Printer Manager
177
Korišćenje programa Samsung Printer Status 180
Korišćenje programa Unified Driver
Configurator za Linux
182
92
NAPREDNI
5. Rešavanje problema
Problemi sa uvlačenjem papira
186
Problemi sa napajanjem i povezivanjem
preko kabla
187
Problemi sa štampanjem
188
Problemi sa kvalitetom štampanja
192
Problem sa operativnim sistemom
200
93
1. Instalacija softvera
Ovo poglavlje pruža informacije o instalaciji osnovnog i korisnog softvera za korišćenje u okruženju gde je uređaj
povezan preko kabla. Lokalno priključen uređaj je uređaj koji je direktno priključen na računar putem kabla. Ako
je uređaj priključen na mrežu, preskočite sledeće korake navedene ispod i idete na instalaciju drajvera uređaja
priključenog na mrežu (pogledajte Instaliranje drajver mreko mreže105).
• Instalacija za Mac
95
• Reinstalacija za Mac
96
• Instalacija za Linux
97
• Reinstalacija za Linux
98
• Ako koristite Windows operativni sistem, pogledajte "Instaliranje drajvera lokalno" na
strani 25 za instalaciju drajvera uređaja.
• Koristite samo USB kabl koji nije duži od 3 metra (118 inča ).
Instalacija za Mac
1
2
Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.
10
Odaberite USB Connected Printer na ekranu Printer Connection
Type a zatim kliknite Continue.
11
Kliknite dugme Add Printer da biste odabrali vaš štampač i dodali
ga na listu štampača.
U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.
Ako vaš uređaj podržava faks, kliknite Add Fax, odaberite vaš faks
i dodajte ga na listu faksova
12
3
Dvaput kliknite ikonu CD-ROM koja će se pojaviti na radnoj površini
sistema Mac.
•
4
5
6
7
8
Kada se instaliranje završi, kliknite na Close.
Za operativni sistem Mac X 10.8, kliknite dva puta na CD-ROM
koji se pojavi u Finder.
Dvaput kliknite fasciklu MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Kliknite Continue.
Pročitajte ugovor o licenci i kliknite Continue.
Kliknite Agree za saglasnost sa ugovorom o licenci.
Kliknite Install. Biće instalirane sve komponente potrebne za rad
uređaja.
Ako kliknete Customize, možete da izaberete pojedinačne
komponente koje ćete instalirati.
9
Unesite lozinku i kliknite na OK.
1. Instalacija softvera
95
Reinstalacija za Mac
Ako upravljački program štampača ne radi ispravno, deinstalirajte i ponovo
instalirajte upravljački program.
1
Otvorite fasciklu Applications > Samsung > Printer Software
Uninstaller.
2
3
4
5
Da biste deinstalirali softver štampača, kliknite Continue.
Selektujte program koji želite da obrišete i pritisnite Uninstall.
Unesite lozinku i kliknite na OK.
Kada se deinstaliranje završi, kliknite na Close.
Ako je uređaj već dodat, izbrišite ga iz Print Setup Utility ili Print &
Fax.
1. Instalacija softvera
96
Instalacija za Linux
Trebate da preuzmete Linux softverske pakete sa Samsung internet
stranice, kako biste instalirali softver štampača (http://www.samsung.com >
pronađite vaš proizvod > podrška ili fajlovi za preuzimanje).
1
Program instalacije je dodao ikonu Unified Driver Configurator na radnu
površinu i grupu Unified Driver na meni sistema radi vaše pogodnosti. Ako
imate teškoća, pročitajte pomoć na ekranu koja je dostupna putem menija
sistema ili iz Windows aplikacija paketa upravljačkih programa, kao što je
Unified Driver Configurator ili Image Manager.
Instaliranje paketa Unified Linux Driver
1
2
Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.
Kada se pojavi prozor Administrator Login, otkucajte “root” u polje
Login i unesite lozinku sistema.
Da biste instalirali softver uređaja, morate da se prijavite kao korenski
korisnik. Ako niste privilegovani korisnik, obratite se administratoru
sistema.
3
Sa Samsung web lokacije preuzmite paket Unified Linux Driver na
svoj računar.
4
Desnim dugmetom miša kliknite Unified Linux Driver i izvucite
paket.
5
6
7
Dvaput kliknite cdroot > autorun.
Kada se pojavi ekran dobrodošlice, kliknite na Next.
Kada se instaliranje završi, kliknite na Finish.
1. Instalacija softvera
97
Reinstalacija za Linux
Ako upravljački program štampača ne radi ispravno, deinstalirajte i ponovo
instalirajte upravljački program.
1
2
Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.
Kada se pojavi prozor Administrator Login, otkucajte “root” u polje
Login i unesite lozinku sistema.
Morate se prijaviti kao privilegovani korisnik (root) da biste
deinstalirali upravljački program štampača. Ako niste privilegovani
korisnik, obratite se administratoru sistema.
3
Otvorite Terminal program. Kada se pojavi ekran Terminal, otkucajte
sledeće.
[[email protected] root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[[email protected] uninstall]#./uninstall.sh
4
5
Kliknite na Next.
Kliknite na Finish.
1. Instalacija softvera
98
2. Korišćenje uređaja
povezanog na mrežu
U ovom poglavlju su data uputstva „korak po korak“ za konfigurisanje uređaja priključenog na mrežu i njegovog
softvera.
• Korisni mrežni programi
100
• Podešavanje žičane mreže
101
• Instaliranje drajver mreko mreže
105
• IPv6 konfiguracija
110
• Podešavanje bežične mreže
113
• Samsung Mobile Print
148
• Koristeći NFC funkciju
149
• Google Cloud Print
151
Podržani opcioni uređaji i funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od vašeg modela
(pogledajte "Osobine po modelu" na strani 8)..
Korisni mrežni programi
Postoji nekoliko programa koji su dostupni za lako podešavanje mreže u
mrežnom okruženju. Naročito važno za mrežnog administratora, moguće je
podešavanje nekoliko mrežnih uređaja.
• Pre korišćenja donjih programa, prvo podesite IP adresu.
• Neke funkcije i opcione stavke možda neće biti dostupne u
zavisnosti od modela ili zemlje (pogledajte "Osobine po modelu" na
strani 8).
2
SyncThru™ Web Admin Service
Rešenje za upravljanje uređajem zasnovano na vebu za mrežne
administratore. SyncThru™ Web Admin Service pruža efikasan način
upravljanja mrežnim uređajima i omogućava da iz daljine nadgledati i
rešavate probleme mrežnog uređaja sa bilo kog sajta sa kompanijskim
pristupom internetu.
•
Preuzmite program sa http://solution.samsungprinter.com.
1
3
SyncThru™ Web Service
Veb server postavljen na vašem uređaju omogućava da izvršite sledeće
zadatke (pogledajte "Korišćenje SyncThru™ Web Service" na strani 112):
•
Proverite informacije o količini zaliha i statusu.
•
Promenite podešavanja uređaja.
•
Postavite opciju email notifikacije. Kada podesite ovu opciju, status
uređaja (prazna toner kaseta ili greška na uređaju) će automatski biti
poslati osobi koja je određena da ih prima preko emaila.
•
Podesite mrežne parametre neophodne za povezivanje uređaja na
razna mrežna okruženja.
SetIP
Ova funkcija omogućava da odaberete mrežni interfejs i ručno podesite IP
adresu za korišćenje TCP/IP protokola.
•
Pogledajte "IPv4 konfiguracija preko SetIP (Windows)" na strani 101.
•
Pogledajte "IPv4 konfiguracija koristeći opciju SetIP (Mac)" na strani
102.
•
Pogledajte "IPv4 konfiguracija koristeći opciju SetIP (Linux)" na strani
103.
• Ova mašina ne podržava mrežni interfejs, tako da nećete moći da
koristite ovu funkciju (pogledajte "Pogled otpozadi" na strani 22).
• TCP/IPv6 nije podržan u ovom programu.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
100
Podešavanje žičane mreže
Morate da podesite mrežne protokole na uređaju koji ćete koristiti na vašoj
mreži.
5
Podešavanje IP adrese
Možete da podesite mrežu nakon priključivanja mrežnog kabla u
odgovarajući port uređaja.
•
• Ova mašina ne podržava mrežni interfejs, tako da nećete moći da
koristite ovu funkciju (pogledajte "Pogled otpozadi" na strani 22)
Za modele koji nemaju ekrana na kontrolnoj tabli koristite program
SyncThru™ Web Service ili SetIP.
-
Pogledajte "Korišćenje SyncThru™ Web Service" na strani 174.
-
Pogledajte "Podešavanje IP adrese" na strani 101.
4
• TCP/IPv6 nije podržan u ovom programu.
Prvo morate da postavite IP adresu za mrežno štampanje i upravljanje. U
većini slučajeva nova IP adresa se automatski dodeljuje preko DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol) servera koji se nalazi na mreži.
Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže
Možete da odštampate izveštaj o konfiguraciji mreže sa kontrolne table
uređaja koja pokazuje trenutna podešavanja. Ovo će olakšati podešavanje
mreže.
•
Uređaj nema ekran: Pritisnite dugme
ga dve sekunde na kontrolnoj tabli.
IPv4 konfiguracija preko SetIP (Windows)
Pre korišćenja programa SetIP, onemogućite zaštitni zid iz menija
Kontrolna tabla > Sigurnosni centar > Windows zaštitni zid.
(Otkaži ili Stop/Clear) i držite
Sledeća uputstva će se možda razlikovati kod vašeg modela uređaja.
Pomožu izveštaja mrežne konfiguracije, možete da nađete MAC i IP
adresu ovog uređaja.
Na primer:
•
MAC adresa: 00:15:99:41:A2:78
•
IP adresa: 165.254.192.192
1
Preuzmite softver sa Samsung internet stranice, a zatim ga
otpakujte i instalirajte: (http://www.samsung.com > pronađite vaš
proizvod > pomoć ili preuzimanja).
2
3
Sledite uputstva u prozoru instalacije.
Povežite uređaj na mrežu preko mrežnog kabla.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
101
Podešavanje žičane mreže
4
5
Uključite uređaj.
IPv4 konfiguracija koristeći opciju SetIP (Mac)
Iz Windows menija Početak izaberite Svi programi > Samsung
Printers > SetIP > SetIP.
Pre korišćenja programa SetIP, onemogućite zaštitni zid iz menija System
Preferences > Security > Firewall.
6
Kliknite na ikonicu
(treća sa leva) u prozoru SetIP da biste otvorili
TCP/IP prozor konfigurisanja.
7
Unesite novu informaciju uređaja u prozor konfigurisanja. Na
korporacijskom intranetu će možda biti potrebno da dobijete ovu
informaciju od administratora mreže pre samog početka.
Sledeća uputstva se možda razlikuju kod vašeg modela.
1
2
Povežite uređaj na mrežu preko mrežnog kabla.
3
Dvaput kliknite ikonu CD-ROM koja će se pojaviti na radnoj površini
sistema Mac.
U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.
Nađite MAC adresu uređaja iz izveštaja o konfiguraciji mrežet
(pogledajte "Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže" na strani 101) i
unesite je bez razmaka. Na primer, 00:15:99:29:51:A8 treba pisati kao
0015992951A8.
8
Kliknite na Apply, a zatim na OK. Uređaj će automatski odštampati
izveštaj o konfiguraciji mreže. Potvrdite da su podešvanja
ispravna.
•
4
5
6
Za „Mac“ OS X 10.8, kliknite dva puta na CD-ROM koji se pojavi
u pretraživaču.
Dvaput kliknite fasciklu MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Kliknite Continue.
Pročitajte ugovor o licenci i kliknite Continue.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
102
Podešavanje žičane mreže
7
8
9
10
Kliknite Agree za saglasnost sa ugovorom o licenci.
Kliknite Install. Biće instalirane sve komponente potrebne za rad
uređaja.
Kliknite na Apply, a zatim na OK. Uređaj će automatski odštampati
izveštaj o konfiguraciji mreže. Potvrdite da su podešvanja
ispravna.
Ako kliknete Customize, možete da izaberete pojedinačne
komponente koje ćete instalirati.
IPv4 konfiguracija koristeći opciju SetIP (Linux)
Unesite lozinku i kliknite na OK.
Pre korišćenja programa SetIP, onemogućite zaštitni zid iz menija System
Preferences ili Administrator.
Kad se pojavi poruka koja upozorava da će se na računaru zatvoriti
sve aplikacije, kliknite Continue.
11
Izaberite Network Connected Printer(Wired or Wireless) u
Printer Connection Type i kliknite na dugme Set IP Address.
12
Kliknite na ikonicu
(treća sa leva) u prozoru SetIP da biste
otvorili TCP/IP prozor konfigurisanja.
13
14
Unesite novu informaciju uređaja u prozor konfigurisanja. Na
korporacijskom intranetu će možda biti potrebno da dobijete ovu
informaciju od administratora mreže pre samog početka.
Nađite MAC adresu uređaja iz izveštaja o konfiguraciji mrežet
(pogledajte "Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže" na strani 101) i
unesite je bez razmaka. Na primer, 00:15:99:29:51:A8 treba pisati kao
0015992951A8.
Sledeća uputstva se možda razlikuju kod vašeg modela ili operativnog
sistema.
1
2
3
4
Otvorite /opt/Samsung/mfp/share/utils/.
Dvaput kliknite na fajl SetIPApplet.html.
Kliknite da biste otvorili TCP/IP prozor konfigurisanja.
Unesite novu informaciju uređaja u prozor konfigurisanja. Na
korporacijskom intranetu će možda biti potrebno da dobijete ovu
informaciju od administratora mreže pre samog početka.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
103
Podešavanje žičane mreže
Nađite MAC adresu uređaja iz izveštaja o konfiguraciji mrežet
(pogledajte "Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže" na strani 101) i
unesite je bez razmaka. Na primer, 00:15:99:29:51:A8 treba pisati kao
0015992951A8.
5
Uređaj će automatski odštampati izveštaj o konfiguraciji mreže.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
104
Instaliranje drajver mreko mreže
• Neke funkcije i opcione stavke možda neće biti dostupne u zavisnosti od
modela ili zemlje (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 8).
2
U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.
3
Pregledajte i prihvatite sporazume o instalaciji u prozoru za
instalaciju. Zatim kliknite na Next.
4
Odaberite Network connection na ekranu za vrstu povezivanja
štampača Printer Connection Type . Zatim kliknite na Next.
5
Sledite uputstva u prozoru instalacije.
• Ova mašina ne podržava mrežni interfejs, tako da nećete moći da koristite
ovu funkciju (pogledajte "Pogled otpozadi" na strani 22).
• Možete da instalirate upravljački program za štampač kada ubacite CD sa
softverom u vašu CD-ROM jedinicu. Za „Windows“, odaberite upravljački
program za štampač i softver u prozoru Select Software to Install.
6
Windows
Zaštitni zid softvera može da blokira mrežu. Pre povezivanja uređaja na
mrežu, onemogućite zaštitni zid računara.
1
Uverite se da je uređaj priključen na mrežu i uključen. Takođe, IP
adresa treba da bude podešena (pogledajte "Podešavanje IP
adrese" na strani 101).
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
105
Instaliranje drajver mreko mreže
Režim tihe instalacije
Komandna linija
Režim tihe instalacije je metod instaliranja koji ne zahteva da korisnik mora
da učestvuje u procesu. Jednom kada instalacija krene, drajver uređaja i
softver su automatski instalirani na računaru. Možete pokrenuti tihu
instalaciju kucanjem /s or /S u komandni prozor.
Precizira port štampača. Ime porta štampača može
da se definiše kao IP
adresa, ime hosta, ime
Mrežni port će
lokalnog USB porta ili
biti napravljen
IEEE1284 ime porta.
korišćenjem
Na primer
Standard TCP/IP
• /p”xxx.xxx.xxx.xxx” gde
monitora. Za
“xxx.xxx.xxx.xxx”
lokalne portove,
označava IP adresu
ovaj port mora
mrežnog štampača. /
da postoji na
p”USB001”, /P”LPT1:”, /
sistemu pre
p”hostname”
zadavanja
konkretne
komande.
/a”<dest_path>” ili/
A”<dest_path>”
Precizira odredišnu
putanju za instalaciju.
Sledeća tabela prikazuje koje komande mogu da se koriste u komandnom
prozoru.
Sledeće komandne linije su efektivne i izvršavaju se kada se zada
komanda preko /s or /S. Međutim, /h, /H ili /? su isključive komande
koje se ne mogu koristiti same.
/s ili /S
Definicija
Pokreće tihu instalaciju.
Opis
Instalira drajver uređaja
bez da korisnik mora da
učestvuje u korisničkom
sučelju ili da mora da se
umeša u tok instalacije.
Opis
/p”<port name>” ili/
P”<port name>”
Parametri komandne linije
Komandna linija
Definicija
Odredišna
putanja će biti
punopravna
putanja.
Pošto drajveri uređaja
treba da budu instalirani na
lokaciji koja je specifična za
operativni sistem, ova
komanda se odnosi smao
na aplikativni softver.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
106
Instaliranje drajver mreko mreže
Komandna linija
Definicija
Opis
Komandna linija
Definicija
Opis
/n”<Printer name>”
ili/N”<Printer
name>”
Precizira ime štampača.
Instanca štampača će
biti napravljena kao
specifično ime
štampača.
Sa ovim parametrom je
moguće dodavanje
instanci šatmpača po vašoj
želji.
/up”<printer name>”
ili/UP”<printer
name>”
Uklanja samo instancu
odabranog šatmpača a
ne fajl drajvera.
/nd ili/ND
Daje naredbu da se
instalirani drajver je
postavi kao
podrazumevani.
Ukazuje da instalirani
drajver uređaja neće biti
podrazumevani drajver na
sistemu ako ima više od
jednog drajvera
instaliranog. Ako drajver
nije instaliran, ova opcija
neće biti primenjena jer će
operativni sistem Windows
postaviti instalirani drajver
kao podrazumevani.
Ova komanda pruža način
da uklonite samo instancu
odabranog štampača sa
računara bez uticaja na
druge drajvere štampača.
Neće ukloniti fajlove
drajvera štampača sa
računara.
/d ili/D
Deinstalira drajvere svih
uređaja i aplikacije sa
računara.
Ova komanda uklanja sve
drajvere uređaja i
aplikativni softver sa
računara.
/v”<share name>” ili/ Deli instalirani uređaj i
V”<share name>”
dodaje druge dostupne
drajvere platforme za
Point & Print.
Instalira sve podržane
drajvere uređaja za
platformu Windows
operativnog sistema i
deliće ih sa preciziranim
<share name> za Point &
Print.
/o ili /O
Otvara fasciklu
Štampači i faks uređaji
nakon instalacije.
Ova komanda otvara
fasciklu Štampači i faks
uređaji nakon instalacije.
/h, /H ili /?
Pokazuje korišćenje
komandne linije.
/x ili/X
Koristi postojeće fajlove
drajvera da napravi
instance štampača koji
je već instaliran.
Ova komanda pruža način
za instaliranje instance
štampača koji koristi fajl
instaliranog drajvera
štampača bez instaliranja
dodatnog drajvera.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
107
Instaliranje drajver mreko mreže
8
7
Mac
1
2
3
Dvaput kliknite ikonu CD-ROM koja će se pojaviti na radnoj površini
sistema Mac.
•
4
5
6
7
Ako kliknete Customize, možete da izaberete pojedinačne
komponente koje ćete instalirati.
Pazite da je uređaj povezan sa mrežom i uključen.
U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.
Za operativni sistem Mac X 10.8, kliknite dva puta na CD-ROM
koji se pojavi u Finder.
9
10
Unesite lozinku i kliknite na OK.
11
Kliknite dugme Add Printer da biste odabrali vaš štampač i dodali
ga na listu štampača.
12
13
14
Kliknite IP i odaberite HP Jetdirect - Socket u Protocol.
Dvaput kliknite fasciklu MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Kliknite Continue.
Pročitajte ugovor o licenci i kliknite Continue.
Kliknite Agree za saglasnost sa ugovorom o licenci.
Kliknite Install. Biće instalirane sve komponente potrebne za rad
uređaja.
Izaberite Network Connected Printer(Wired or Wireless) u
Printer Connection Type i kliknite na dugme Continue.
Unesite IP adresu uređaja u polje za unos Address.
Unesite ime za spisak čekanja u polje za unos Queue. Ako ne
možete da odredite ime na spisku za čekanje za server uređaja,
pokušajte da prvo koristite podrazumevani spisak čekanja.
15
Ako funkcija „Auto Select“ ne radi ispravno, izaberite Select Printer
Software i naziv uređaja u Print Using.
16
17
Kliknite na Add.
Kada se instaliranje završi, kliknite na Close.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
108
Instaliranje drajver mreko mreže
8
Linux
Trebate da preuzmete Linux softverske pakete sa Samsung internet
stranice, kako biste instalirali softver štampača (www.samsung.com >
pronađite vaš proizvod > podrška ili fajlovi za preuzimanje).
Instalirajte Linux drajver i dodajte mrežni
štampač
1
Pazite da je uređaj povezan sa mrežom i uključen. Takođe, IP
adresa treba da bude podešena.
2
Preuzmite Unified Linux paket drajvera za Samsungove internet
stranice.
3
4
5
6
7
8
Izvadite paket ujedinjenog Linux drajvera i otvorite novi direktorijum.
Dvaput kliknite na cdroot folder > autorun.
Otvara se Samsung instalacioni prozor. Kliknite na Next.
Otvara se prozor za dodavanje štampača. Kliknite na Next.
Izaberite mrežni štampač i kliknite dugme Search.
9
10
11
12
Izaberite uređaj i kliknite na Next.
Unesite opis štampača i kliknite Next.
Kada je uređaj dodat, kliknite na Finish.
Kada je instalacija gotova, kliknite Finish.
Dodavnja mrežnog štampača
1
2
3
4
5
6
7
8
Dvaput kliknite Unified Driver Configurator.
Kliknite Add Printer.
Otvara se prozor Add printer wizard. Kliknite na Next.
Izaberite Network printer i kliknite dugme Search.
IP adresa štampača.
Izaberite uređaj i kliknite na Next.
Unesite opis štampača i kliknite Next.
Kada je uređaj dodat, kliknite na Finish.
IP adresa uređaja i model se pojavljuju na spisku.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
109
IPv6 konfiguracija
IPv6 je u potpunosti podržan samo na Windows Vista ili novijem.
7
Ako uređaj ne radi u mrežnom okruženju, aktivirajte IPv6. Pogledajte
sledeći odeljak.
Ako IPv6 mreža ne radi, resetujte sva podešavanja na fabrička koristeći
Clear Setting.
U IPv6 mrežnom okruženju, pratite sledeću proceduru da biste koristili IPv6 adresu.
9
Sa kontrolne table
1
2
3
4
5
6
Povežite uređaj na mrežu preko mrežnog kabla.
Uključite uređaj.
Odštampajte izveštaj o knfiguraciji mrežet koji će proveriti IPv6
adresu (pogledajte "Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže" na
strani 101).
Otvara se prozor Dodaj program za podešavanje štampača.
Sledite uputstva u prozoru instalacije.
Aktiviranje IPv6
1
2
3
4
5
Pritisnite dugme
(Menija) na kontrolnoj tabli.
Pritisnite Network > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Activate.
Odaberite On i pritisnite OK.
Isključite uređaj i ponovo ga uključite.
Reinstalirajte drajver štampača.
Odaberite Početak > Kontrolna tabla > Štampači i faks uređaji.
Kliknite Dodati štampač u lenom panelu na prozoru Štampači i
faks uređaji.
Kliknite Dodati lokalan štampač u prozoru Dodati štampač.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
110
IPv6 konfiguracija
Podešavanja IPv6 adresa
10
Iz menija SyncThru™ Web Service
Uređaj podržava sledeće IPv6 adrese za mrežno štampanje i upravljanje.
•
Link-local Address: Samokonfigurisana lokalna IPv6 adresa (adresa
koja počinje sa FE80).
•
Stateless Address: Automatski konfigurisana IPv6 adresa od strane
mrežnog rutera.
•
Stateful Address: IPv6 adresa koju konfiguriše DHCPv6 server.
•
Manual Address: IPv6 adresa koju ručno kofiguriše korisnik.
Konfiguracija DHCPv6 adrese (Stateful)
Ako imate DHCPv6 server na mreži, možete da podesite jednu od sledećih
opcija za dinamičko određivanje domaćina.
1
2
3
Pritisnite dugme
Za modele koji nemaju ekran na kontrolnoj tabli, potrebno je da
pristupite prvo na SyncThru™ Web Service korišćenjem IPv4 adrese
i pratite donju proceduru za korišćenje IPv6.
1
Otvorite internet pregledač, kao npr. Internet Explorer, iz Windowsa. Unesite IP adresu (http://xxx.xxx.xxx.xxx) u adresno polje i
pritisnite Enter ili kliknite dugme Ići.
2
Ako se po prvi put prijavljujete u SyncThru™ Web Service morate
da se prijavite kao administrator. Ukucajte korisničko ime i lozinku.
Zbog bezbednosnih razloga, preporučujemo vam da promenite
fabričku šifru.
(Menija) na kontrolnoj tabli.
Pritisnite opciju Network > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Config.
Pritisnite OK da biste odabrali vrednost koju želite.
•
DHCPv6 Addr.: Uvek koristite DHCPv6 bez obzira na zahtev
rutera.
•
DHCPv6 Off: Nikad ne koristite DHCPv6 nezavisno od zateva
rutera.
•
Router: Koristite DHCPv6 samo kada to ruter traži.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
3
Kada se otvori prozor SyncThru™ Web Service, pomerite kursor
na Settings na vrhu trake menija i kliknite Network Settings.
4
5
Kliknite TCP/IPv6 na levom panelu na veb stranici.
Označite polje za označavanje IPv6 Protocol da biste aktivirali
IPv6.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
111
IPv6 konfiguracija
6
Označite polje za označavanje Manual Address. Tada je tekstualno
polje Address/Prefix aktivirano.
7
Unesite ostatak adrese (npr. :3FFE:10:88:194::AAAA. “A” je
heksadecimalno 0 do 9, A do F).
8
9
Odaberite konfigurator DHCPv6.
Kliknite na dugme Apply.
Korišćenje SyncThru™ Web Service
1
Pokrenite pregledač, kao npr. Internet Explorer, koji podržava IPv6
adrese u URL.
2
Odaberite IPv6 adresu (Link-local Address, Stateless Address,
Stateful Address, Manual Address) iz izveštaja o konfiguraciji
mrežet (pogledajte "Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže" na
strani 101).
3
Unesite IPv6 adresu (npr: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).
Adresa mora da bude u '[ ]' zagradama.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
112
Podešavanje bežične mreže
• Budite sigurni da vaš uređaj podržava bežičnu mrežu. Bežične
mreže možda nisu dostupne u zavisnosti od modela (pogledajte
"Osobine po modelu" na strani 8).
• Ako IPv6 mreža ne radi, resetujte sva podešavanja na fabrička i
pokušajte ponovo koristeći opciju Clear Setting.
Naziv Wireless mreže i šifra za Mrežu
Bežične mreže zahtevaju veću sigurnost, tako da kada je neka pristupna
tačka prvi put podešena, prave se ime mreže (SSID), vrsta bezbednosti
koja se koristi i mrežu ključ. Pitajte vašeg mrežnog administratora o ovoj
informaciji pre nego što nastavite sa instaliranjem uređaja.
11
Prvi koraci
Objašnjenje tipa mreže
Obično možete imati samo jednu vezu između vašeg računara i uređaja u
jednom trenutku.
Režim infrastrukture
To okruženje se uglavnom koristi za domove i SOHOs
(Small Office/ Home Office). Ovaj režim koristi pristupnu
tačku za komunikaciju sa bežičnim uređajem.
Ad hoc režim
Ovaj režim ne koristi pristupnu tačku. Bežični kompjuter i
bežični uređaj komuniciraju direktno.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
113
Podešavanje bežične mreže
12
Prikazivanje metoda za bežično podešavanje
Bežična podešavanja možete postaviti, ili sa uređaja ili sa kompjutera. Izaberite metod iz tabele dole.
Neke vrste bežične mreže možda neće biti dostupne, u zavisnosti od modela ili zemlje.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
114
Podešavanje bežične mreže
Metod za postavljanje
Metod za povezivanje
Sa računara
Opis & preporuka
A
Korisnik windows-a, pogledajte "Pristupna tačka preko USB kabla" na
strani 122.
B
Korisnik windows-a, pogledajte "Pristupna tačka bez USB kabla
(preporučljivo)" na strani 125.
C
• Korisnik mac-a, pogledajte "Pristupna tačka preko USB kabla" na strani
131.
Sa pristupnom tačkom
OR
Iz kontrolnog panela uređaja
• Korisnik „Mac“-a, pogledajte "Pristupna tačka bez USB kabla
(preporučljivo)" na strani 134.
D
Pogledajte "Korišćenje žičane mreže" na strani 139.
E
• Pogledajte "Uređaji sa ekranom za prikazivanje" na strani 118.
• Pogledajte "Uređaji bez ekrana za prikazivanje" na strani 119.
F
Pogledajte "Korišćenje dugmeta menija" na strani 121.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
115
Podešavanje bežične mreže
Metod za postavljanje
Bez pristupne tačke
Metod za povezivanje
Sa računara
Opis & preporuka
G
Korisnik windows-a, pogledajte "Ad hoc preko USB kabla" na strani 128.
H
Korisnik Mac-a, pogledajte "Ad hoc preko USB kabla" na strani 128.
Wi-Fi Direct podešavanje
Pogledajte "Podešavanje direktnog Wi-Fi" na strani 142.
I
• Ako se problemi jave tokom instalacije drajvera za bežičnu mrežu, pogledajte poglavlje za rešavanje problema (pogledajte "Rešavanje problema" na
strani 144).
• Preporučuje se da podesite lozinku na pristupnim tačkama. Ako ne podesite lozinke na pristupnim tačkama, one mogu biti izložene nedozvoljenom
pristupu sa nepoznatih uređaja uključujući računare, pametne telefone i štampače. Videti korisničko uputstvo za Pristupne tačke ra postavke lozinke.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
116
Podešavanje bežične mreže
13
Korišćenje WPS dugmeta
Biranje tipa
Postoje dva načina za povezivanje uređaja na bežičnu mrežu preko
Ako vaša mašina i pristupne tačke (ili bežični ruter ) podržavaju Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS), možete lako da podesite mrežu na dugme the
(WPS) na kontrolnoj tabli bez računara.
• Ukoliko želite da koristite bežičnu mrežu koristeći infrastrukturni
režim, proverite da li je mrežni kabl isključen iz uređaja. Korišćenje
dugmeta WPS (PBC) ili unos PIN iz računara za povezivanje na
pristupnu tačku ( ili bežični ruter ) varira u zavisnosti od pristupne
tačke ( ili bežičnog rutera) koji koristite. Pogledajte korisničko
upustvo za pristupnu tačku (ili bežičnu ruter) koji koristite.
• Kada koristite dugme WPS da postavite bežičnu mrežu,
bezbednosni parametri se mogu promeniti. Da biste ovo sprečili,
zaključajte WPS opciju za trenutne bezbednosne bežične
parametre. Ime opcije se može razlikovati u zavisnosti od pristupne
tačke (ili bežičnog rutera) koju koristite.
Potrebne stvari
•
Proverite da li pristupna tačka (ili ruter) podržavaju Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS).
•
Proverite da li uređaj podražava Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
•
Mrežni računar (samo PIN režim)
dugmeta
(WPS) na kontrolnoj tabli.
Način Konfiguracija dugmeta za pritiskanje (PBC) omogućava da
povežete uređaj na bežičnu mrežu pristiskanjem kako dugmeta
(WPS)
na kontrolnoj tabli uređaja, kao i WPS (PBC) dugmeta na Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)-omogućenoj pristupnoj tački (ili bežičnom ruteru).
Metod Lični identifikacioni broj (PIN) pomaže u povezivanju uređaja na
bežičnu mrežu unošenjem PIN-a na Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)omogućenoj pristupnoj tački (ili bežičnom ruteru).
Vaš uređaj je podešen na fabrički PBC režim, koji se preporučuje za tipično
bežično okruženje.
Ako vaš uređaj nema ekran, možete da omogućite ili onemogućite
funkciju „Wi-Fi Direct“ pomoću tastera WPS.
• Pritisnite i držite taster
(WPS) na kontrolnoj ploči 10-15 sekundi.
Uključiće se funkcija „Wi-Fi Direct“.
• Pritisnite i zadržite dugme
(WPS) na kontrolnoj tabli duže od 15
sekunda. Isključiće se funkcija „Wi-Fi Direct“.
• Da biste dobili više informacija o funkciji „Wi-Fi Direct“, pročitajte
"Podešavanje Wi-Fi mreže direktno za mobilno štampanje" na strani
142.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
117
Podešavanje bežične mreže
Povezivanje u PIN režimu
Možete da promenite WPS režim iz kontrolnog panela (
(Menija) >
Network > Wireless > OK > WPS Setting).
Uređaji sa ekranom za prikazivanje
1
Pritisnite i zadržite dugme
sekunda.
2
Pojavljuje se osmocifarni PIN na ekranu.
(WPS) na kontrolnoj tabli duže od 2
Morate da uneste osmocifreni PIN u roku od dva minuta za računar
koji je povezan na pristupnu tačku ili ruter.
Poruke se pojavljuju na ekranu u ovom redosledu:
Povezivanje u PBC režimu
a Connecting: Uređaj se povezuje na bežičnu mrežu.
1
Pritisnite i zadržite dugme
sekunda.
(WPS) na kontrolnoj tabli duže od 2
b Connected: Uređaj je uspešno povezan na bežičnu mrežu,
WPS LED svetli.
Uređaj će čekati do dva minuta da pritisnete WPS (PBC) dugme na
pristupnoj tački (ili ruteru).
2
Pritisnite dugme WPS (PBC) na pristupno tački ili ruteru.
Poruke se pojavljuju na ekranu u ovom redosledu:
c SSID Type: Nakon uspešnog povezivanja bežične mreže, AP
SSID informacija će se pojaviti na ekranu.
3
Ubacite CD sa softverom, koji ste dobili, u računar i pratite uputstvo
u prozoru kako biste postavili bežičnu mrežu.
a Connecting: Uređaj se povezuje na pristupnu tačku ili ruter.
b Connected: Uređaj je uspešno povezan na bežičnu mrežu,
WPS LED svetli.
c AP SSID: Nakon uspešnog povezivanja, AP SSID informacija se
pojavljuje na ekranu.
3
Ubacite CD sa softverom, koji ste dobili, u računar i pratite uputstvo
u prozoru kako biste postavili bežičnu mrežu.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
118
Podešavanje bežične mreže
Uređaji bez ekrana za prikazivanje
1
Povezivanje u PBC režimu
1
Pritisnite i zadržite dugme
brzo trepće.
Povezivanje u PIN režimu
(WPS) u trajanju od 2 - 4 sek. dok LED
Izveštaj o mrežnim podešavanjima, uključujući PIN, mora da bude
odštampan (pogledajte "Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže"
na strani 101).
U spremnom režimu rada, pritisnite dugme
(Otkaži ili Stop/
Clear) i zadržite ga duže od pet sekundi na kontrolnoj tabli.
Uređaj se povezuje na bežičnu mrežu. LED će treptati polako do dva
minuta da pritisnete PBC dugme na pristupnoj tački (ili ruteru).
Mašina bez dugmeta
(WPS)
2
Pritisnite dugme WPS (PBC) na pristupno tački ili ruteru.
a Svetlo na WPS LED treperi brzo. Uređaj se povezuje na
pristupnu tačku ili ruter.
b Uređaj je uspešno povezan na bežičnu mrežu, WPS LED svetli.
3
(Otkaži ili Stop/Clear) : Pritisnite dugme
više od deset sekundi u kontrolnom panelu.
Možete da nađete PIN broj uređaja.
2
Pritisnite i zadržite dugme
LED ne ostane upaljen.
(WPS) duže od 4 sekunde sve dok
Uređaj se povezuje na pristupnu tačku ili ruter.
Ubacite CD sa softverom, koji ste dobili, u računar i pratite uputstvo
u prozoru kako biste postavili bežičnu mrežu.
3
Morate da uneste osmocifreni PIN u roku od dva minuta za računar
koji je povezan na pristupnu tačku ili ruter.
LED treperi polako do dva minuta sve dok ne unesete osmocifreni
PIN.
WPS LED treperi u sledećem redosledu:
a Svetlo na WPS LED treperi brzo. Uređaj se povezuje na
pristupnu tačku ili ruter.
b Uređaj je uspešno povezan na bežičnu mrežu, WPS LED svetli.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
119
Podešavanje bežične mreže
4
Ubacite CD sa softverom, koji ste dobili, u računar i pratite uputstvo
u prozoru kako biste postavili bežičnu mrežu.
Poništavanje procesa povezivanja
Da biste poništili povezivanje na bežičnu mrežu kada se uređaj povezuje,
kratko pritisnite dugme
(Otkaži ili Stop/Clear) ili
(Napajanje/
Paljenje) na kontrolnoj tabli. Potrebno je sačekati 2 minuta da se uređaj
ponovo spoji na bežičnu mrežu.
Isključivanje sa mreže
Ponovno povezivanje na mrežu
Kada je bežična funckija isključena, uređaj autoamtski pokušava da se
ponovo spoji na pristupnu tačku ili ruter sa kojima je prethodno bio povezan
sa bežičnim podešavanjima i adresom.
U sledećim slučajevima će uređaj automatski pokušati da se ponovo
spoji na bežičnu mrežu:
Da biste isključili uređaj sa mreže, pritisnite dugme
(WPS) na kontrolnoj
tabli duže od dve sekunde.
•
Kada je bežična mreža neaktivna: Uređaj se odmah isključuje sa
mreže, i WPS LED se isključuje.
•
Kada se koristi bežična mreža: Uređaj će čekati da završite trenutni
posao, WPS LED će brzo svetleti. Zatim, bežična mreža je automatski
isključena i WPS LED se isključuje.
• Uređaj je isključen i ponovo uključen.
• Pristupna tačka ili ruter su isključeni i ponovo uključeni.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
120
Podešavanje bežične mreže
14
Korišćenje dugmeta menija
Neki meniji se možda neće pojavljivati na svim modelima u zavisnosti
od opcija. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj.
3
Pritisnite OK da biste izabrali željeni način.
•
Wizard (preporučeno): U ovom režimu, podešavanje je
automatsko. Uređaj će da prikaže listu dostupnih mreža iz koje
možete da izaberete. Nakon što je mreža izabrana, štampač će
tražiti odgovarajući bezbednosni ključ.
•
Custom: U ovom režimu, korisnik ručno može da da ili izabere
svoj lični SSID ili da odabere bezbednosnu opciju u detalje.
Pre počekta treba da znati ime mreže (SSID) za bežičnu mrežu, kao i
mrežni ključ ako je mreža kriptovana. Ova informacija je postavljena kada
je pristupna tačka ili ruter instaliran. Ako ne znati to o svom mrežnom
okruženju, potrebno je da pitate osobu zaduženu za mrežu.
Nakon uspostavljanja bežične veze, potreno je da instalirate drajver za
štampanje (pogledajte "Instaliranje drajver mreko mreže" na strani
105).
1
2
Pritisnite dugme
(Menija) na kontrolnoj tabli.
Pritisnite opciju Network > Wireless > WLAN Settings.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
121
Podešavanje bežične mreže
15
Podešavanje preko Windows-a
Prečica za program Samsung Easy Wireless Setup bez CD-a: Ako
ste jednom instalirali drajver štampača, možete pristupiti programu
Samsung Easy Wireless Setup bez CD-a (pogledajte "Pristupanje
alatkama za upravljanje" na strani 221).
Pravljenje infrastrukture mreže
1
2
3
Proverite da li je USB kabl priključen na uređaj.
Uključite računar, pristpunu tački i uređaj.
U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.
Pristupna tačka preko USB kabla
Potrebne stvari
•
Pristupna tačka
•
Računar priključen na mrežu
•
Softverski CD koji je obezbeđen uz uređaj
•
Uređaj instaliran za rad sa bežičnim interfejsom mreže
•
USB kabl
Ako se prozor sa instalacijom ne pojavi, kliknite na Početak > Svi
programi > Pribor > Pokreni.
X:\Setup.exe promenite “X” sa slovom, koje predstavlja vaš CDROM drajv, i kliknite na OK.
4
Pregledajte i prihvatite sporazume o instalaciji u prozoru za
instalaciju. Zatim kliknite na Next.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
122
Podešavanje bežične mreže
5
Izaberite Wireless network connection na ekranu Printer
Connection Type. Zatim kliknite na Next.
6
Na ekranu Are you setting up your printer for the first time?,
odaberite Yes, I will set up my printer's wireless network. Zatim
kliknite na Next.
7
Odaberite Using a USB cable na ekranu Select the Wireless
Setup Method. Zatim kliknite na Next.
8
Nakon pretrage u prozoru će biti prikazani bežični uređaji. Izaberite
ime (SSID) pristupne tačke koje želite i kliknite Next.
Ako je vaš štampač već spojen na mrežu, odaberite No, My printer
is already connected to my network.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
123
Podešavanje bežične mreže
Ako ne možete da nađete ime mreže koju želite da koristite, ili ako želite
da podesite mrežu ručno, kliknite na Advanced Setting.
Prozor za bežičnu bezbednost se pojavljuje ako pristupna tačka ima
bezbednosna podešavanja.
• Enter the wireless Network Name: Unesite SSID pristupne tačke
(SSID razlikuje velika i mala slova).
Unesite mrežnu šifru pristupne tačke (ili ruter).
• Operation Mode: Izaberite Infrastructure.
• Authentication: Izaberite tip autentifikacije.
Open System: Autentifikacija se ne koristi i enkripcija se možda
koristi, možda ne, zavisno od potrebe za bezbednošću.
Shared Key: Autentifikacija se koristi. Uređaj koji ima pravi WEP
Key može da koristi mrežu.
WPA Personal ili WPA2 Personal: Odaberite ovu opciju da biste
proverili server koji se bazira na WPA Pre-Shared Key. Ovo koristi
zajednički tajni ključ (obično se zove Pre-Shared Key lozinku), koja
je ručno podešena na pristupnoj tački i kod svakog od svojih
klijenata.
9
Ako vaš štampač podržava „Wi-Fi Direct“ a ova opcija je
onemogućena, pojaviće se odgovarajući ekran sa time u vezi.
Kliknite OK i Next.
• Encryption: Izaberite enkripciju (bez, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP AES).
• Network Password: Unesite vrednost šifrovanja mrežne šifre.
• Confirm Network Password: Potvrdite vrednost šifrovanja mrežne
šifre.
• WEP Key Index: Ako koristite WEP enkripciju, izaberite
odgovarajući WEP Key Index.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
124
Podešavanje bežične mreže
• Wi-Fi Direct opcija će se jedino pojaviti na ekranu ako vaš štampač
podržava ovu funkciju.
• Možete da počnete sa izgradnjom Wi-Fi Direct koristeći program
Samsung Easy Printer Manager (pogledajte "Podešavanje direktnog
Wi-Fi" na strani 142).
• Wi-Fi Direct Name: Fabrički naziv Wi-Fi Direct-a je naziv modela, ne
duže od 22 karaktera.
• Password setting je numerički niz, koja mora biti napravljen od 8 do
64 karaktera.
10
Kada je podešavanje bežične mreže gotovo, izvadite USB kabl
između računara i uređaja. Kliknite na Next.
11
Sledite uputstva u prozoru instalacije.
Pristupna tačka bez USB kabla (preporučljivo)
Potrebne stvari
•
Računar sa omogućenom „WiFi“ vezom i oper. sis. „Windows 7“ ili
novijom verzijom i sa pristupnom tačkom (ruterom)
•
Softverski CD koji je obezbeđen uz uređaj
•
Uređaj instaliran za rad sa bežičnim interfejsom mreže
Pri postavci bežične mreže, uređaj će koristiti bežični LAN računara.
Možda nećete biti u mogućnosti da se spojite na internet.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
125
Podešavanje bežične mreže
Pravljenje infrastrukture mreže
1
2
4
Izaberite Wireless network connection na ekranu Printer
Connection Type. Zatim kliknite na Next.
5
Na ekranu Are you setting up your printer for the first time?,
odaberite Yes, I will set up my printer's wireless network. Zatim
kliknite na Next.
Uključite računar, pristpunu tački i uređaj.
U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.
Ako se prozor sa instalacijom ne pojavi, kliknite na Početak > Svi
programi > Pribor > Pokreni.
X:\Setup.exe promenite “X” sa slovom, koje predstavlja vaš CDROM drajv, i kliknite na OK.
3
Pregledajte i prihvatite sporazume o instalaciji u prozoru za
instalaciju. Zatim kliknite na Next.
Ako je vaš štampač već spojen na mrežu, odaberite No, My printer
is already connected to my network.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
126
Podešavanje bežične mreže
6
Odaberite Using a direct wireless connection na ekranu Select
the Wireless Setup Method. Zatim kliknite na Next.
Čak i ako vaš računar pokreće oper. sis. „Windows 7“ ili novija verzija,
ne možete da koristite ovu funkciju ako vaš računar ne podržava
bežičnu mrežu. Podesite bežičnu mrežu pomoću USB kabla (videti
"Pristupna tačka preko USB kabla" na strani 122).
Ako se pojavi dole dati ekran, u roku od 2 minute pritisnite
taster na kontrolnom panelu.
7
8
(WPS)
Kada se završi podešavanje bežične mreže, kliknite na Next.
Sledite uputstva u prozoru instalacije.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
127
Podešavanje bežične mreže
Ad hoc preko USB kabla
Ako nemate pristupnu tačku (AP), i dalje možete da povežete uređaj
bežično sa računarom postavljanjem ad-hoc bežične mreže sledeći ove
jednostavne korake.
Pravljenje ad-hoc mreže u Windows-u
1
2
Uključite računar i uređaj bežične mreže.
U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.
Potrebne stvari
•
Računar priključen na mrežu
•
Softverski CD koji je obezbeđen uz uređaj
•
Uređaj instaliran za rad sa bežičnim interfejsom mreže
•
USB kabl
Ako se prozor sa instalacijom ne pojavi, kliknite na Početak > Svi
programi > Pribor > Pokreni.
X:\Setup.exe promenite “X” sa slovom, koje predstavlja vaš CDROM drajv, i kliknite na OK.
3
Pregledajte i prihvatite sporazume o instalaciji u prozoru za
instalaciju. Zatim kliknite na Next.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
128
Podešavanje bežične mreže
4
Izaberite Wireless network connection na ekranu Printer
Connection Type. Zatim kliknite na Next.
• Enter the wireless Network Name: Unesite SSID ime (SSID
razlikuje velika i mala slova).
• Operation Mode: Odabiranje ad hoc.
• Channel: Postavite kanal. (Auto Setting ili 2412 MHz do 2467
MHz).
• Authentication: Izaberite tip autentifikacije.
Open System: Autentifikacija se ne koristi i enkripcija se možda
koristi, možda ne, zavisno od potrebe za bezbednošću.
Shared Key: Autentifikacija se koristi. Uređaj koji ima pravi WEP
Key može da koristi mrežu.
• Encryption: Izaberite enkripciju (bez, WEP64, WEP128).
• Network Password: Unesite vrednost šifrovanja mrežne šifre.
• Confirm Network Password: Potvrdite vrednost šifrovanja mrežne
šifre.
5
Na ekranu Are you setting up your printer for the first time?,
odaberite Yes, I will set up my printer's wireless network. Zatim
kliknite na Next.
Ako je vaš štampač već spojen na mrežu, odaberite No, My printer
is already connected to my network.
6
Odaberite Using a USB cable na ekranu Select the Wireless
Setup Method. Zatim kliknite na Next.
7
Nakon traženja bežične mreže, pojavljuje se spisak svih mreža koje
je uređaj našao. Kliknite na Advanced Setting.
• WEP Key Index: Ako koristite WEP enkripciju, izaberite
odgovarajući WEP Key Index.
Prozor za bezbednost bežične mreže se pojaviti ako ad hoc mreža ima
bezbednosna podešavanja.
Odaberite Open System ili Shared Key za proveru ispravnosti i kliknite
Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) je bezbednosni protokol koji
sprečava neovlašćen pristup vašoj bežičnoj mreži. WEP kriptuje
podatke za svaki paket koji pregleda na bežičnoj mreži koristeći 64bitni il 128-bitni WEP ključ enkripcije.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
129
Podešavanje bežične mreže
8
Pojavljuje se ekran koji pokazuje podešavanja bežične mreže.
Proverite podešavanja i kliknite Next.
Pre menjanja IP adrese morate da znati sve informacije o konfiguraciji mreže
računara. Ako je mrežna konfiguracija računara podešena na DHCP-a,
podešavanja bežične mreže bi takođe trebalo da bude DHCP. Isto tako, ako je
mrežna konfiguracija računara podešena na Static, podešavanja bežične
mreže bi takođe trebalo da bude Static.
9
Pojavljuje se prozor Wireless Network Setting Complete. Kliknite
na Next.
10
Kada je podešavanje bežične mreže gotovo, izvadite USB kabl
između računara i uređaja. Kliknite na Next.
11
Sledite uputstva u prozoru instalacije.
Ako je računar podešen na DHCP, a želite da koristite Static podešavanja,
morate se obratiti mrežnom administratoru da vam dodeli statičnu IP adresu.
• Za DHCP metod
Ako je način dodeljivanja IP adrese DHCP, proverite da li je DHCP prikazano
u prozoru Wireless Network Setting Confirm. Ako je prikazano Static,
kliknite na Change TCP/IP da biste promenili način dodeljivanja na Receive
IP address automatically (DHCP).
• Za metod Static
Ako je način dodeljivanja IP adrese Static, proverite da li je Static prikazano
u prozoru Wireless Network Setting Confirm. Ako je prikazano DHCP,
kliknite Change TCP/IP da biste uneli IP adresu i druge parametre za
uređaj.
Na primer,
Ako su informacije računarske mreže prikazane ispod:
- IP adresa: 169.254.133.42
- Maska podmreže: 255.255.0.0
U tom slučaju informacije o mreži uređaja bi trebalo da budu ovakve:
- IP adresa: 169.254.133.43
- Maska podmreže: 255.255.0.0 (koristi masku podmreže računara.)
- Pristupnik: 169.254.133.1
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
130
Podešavanje bežične mreže
16
Podešavanje koristeći Mac
3
Dvaput kliknite ikonu CD-ROM koja će se pojaviti na radnoj površini
sistema Mac.
•
Pristupna tačka preko USB kabla
Potrebne stvari
•
Pristupna tačka
•
Štampač priključen na mrežu
•
Softverski CD koji je obezbeđen uz uređaj
•
Uređaj instaliran za rad sa bežičnim interfejsom mreže
•
USB kabl
1
2
4
5
6
7
8
Dvaput kliknite fasciklu MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Kliknite Continue.
Pročitajte ugovor o licenci i kliknite Continue.
Kliknite Agree za saglasnost sa ugovorom o licenci.
Kliknite Install. Biće instalirane sve komponente potrebne za rad
uređaja.
Ako kliknete Customize, možete da izaberete pojedinačne
komponente koje ćete instalirati.
Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.
U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.
Za operativni sistem Mac X 10.8, kliknite dva puta na CD-ROM
koji se pojavi u Finder.
9
Unesite lozinku i kliknite na OK.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
131
Podešavanje bežične mreže
10
Odaberite Configuration of Wireless network na ekranu Printer
Connection Type a zatim kliknite Continue.
11
Ako se pojavi ekran Wireless Settings, izaberite Using a USB
cable i kliknite Next.
Ako se ekran ne pojavi, idite na korak 15.
12
Nakon pretrage u prozoru će biti prikazani bežični uređaji. Izaberite
ime (SSID) pristupne tačke koje želite i kliknite Next.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
132
Podešavanje bežične mreže
Ako ručno podešavate bežičnu mrežu, kliknite Advanced Setting.
13
• Enter the wireless Network Name: Unesite SSID pristupne tačke
(SSID razlikuje velika i mala slova).
• Wi-Fi Direct opcija će se jedino pojaviti na ekranu ako vaš štampač
podržava ovu funkciju.
• Operation Mode: Izaberite Infrastructure.
• Authentication: Izaberite tip autentifikacije.
Open System: Autentifikacija se ne koristi i enkripcija se možda
koristi, možda ne, zavisno od potrebe za bezbednošću.
Shared Key: Autentifikacija se koristi. Uređaj koji ima pravi WEP
Key može da koristi mrežu.
WPA Personal ili WPA2 Personal: Odaberite ovu opciju da biste
proverili server koji se bazira na WPA Pre-Shared Key. Ovo koristi
zajednički tajni ključ (obično se zove Pre-Shared Key lozinku), koja
je ručno podešena na pristupnoj tački i kod svakog od svojih
klijenata.
• Encryption: Postavite enkripciju. (bez, WEP64, WEP128, TKIP,
AES, TKIP, AES)
• Možete da počnete sa izgradnjom Wi-Fi Direct koristeći program
Samsung Easy Printer Manager (pogledajte "Podešavanje direktnog
Wi-Fi" na strani 142).
• Wi-Fi Direct Name: Fabrički naziv Wi-Fi Direct-a je naziv modela, ne
duže od 22 karaktera.
• Password setting je numerički niz, koja mora biti napravljen od 8 do
64 karaktera.
14
Pojavljuje se prozor Wireless Network Setting Complete. Kliknite
na Next.
15
Kada je podešavanje bežične mreže gotovo, izvadite USB kabl
između računara i uređaja. Kliknite na Next.
• Network Password: Unesite vrednost šifrovanja mrežne šifre.
• Confirm Network Password: Potvrdite vrednost šifrovanja mrežne
šifre.
Pojavljuje se ekran koji pokazuje podešavanja bežične mreže.
Proverite podešavanja i kliknite Next.
• WEP Key Index: Ako koristite WEP enkripciju, izaberite
odgovarajući WEP Key Index.
Prozor za bezbednost bežične mreže se pojavljuje ako pristupna tačka
ima bezbednosna podešavanja.
Unesite mrežnu šifru pristupne tačke (ili ruter).
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
133
Podešavanje bežične mreže
Pristupna tačka bez USB kabla (preporučljivo)
Potrebne stvari
•
Mac računar sa omogućenim WiFi koji radi na operativnom sistemu
Mac OS 10.7 ili novijom verzijom i sa pristupnom tačkom (ruterom)
•
Softverski CD koji je obezbeđen uz uređaj
•
Uređaj instaliran za rad sa bežičnim interfejsom mreže
1
2
Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.
3
Dvaput kliknite ikonu CD-ROM koja će se pojaviti na radnoj površini
sistema Mac.
U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.
•
4
5
6
7
8
Pročitajte ugovor o licenci i kliknite Continue.
Kliknite Agree za saglasnost sa ugovorom o licenci.
Kliknite Install. Biće instalirane sve komponente potrebne za rad
uređaja.
Ako kliknete Customize, možete da izaberete pojedinačne
komponente koje ćete instalirati.
9
10
Unesite lozinku i kliknite na OK.
Odaberite Configuration of Wireless network na ekranu Printer
Connection Type a zatim kliknite Continue.
Za operativni sistem Mac X 10.8, kliknite dva puta na CD-ROM
koji se pojavi u Finder.
Dvaput kliknite fasciklu MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Kliknite Continue.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
134
Podešavanje bežične mreže
11
Ako se pojavi ekran Wireless Settings, izaberite Using a direct
wireless connection i kliknite Next.
Ako se pojavi dole dati ekran, u roku od 2 minute pritisnite
Ako se ekran ne pojavi, idite na korak 13.
taster na kontrolnom panelu.
12
13
(WPS)
Kada se završi podešavanje bežične mreže, kliknite na Next.
Kada se instaliranje završi, kliknite na Close.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
135
Podešavanje bežične mreže
Ad hoc preko USB kabla
Ako nemate pristupnu tačku (AP), i dalje možete da povežete uređaj
bežično sa računarom postavljanjem ad-hoc bežične mreže sledeći ova
jednostavna uputstva.
Kreiranje ad hoc mreže na Mac-u
1
2
Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.
3
Dvaput kliknite ikonu CD-ROM koja će se pojaviti na radnoj površini
sistema Mac.
U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.
Potrebne stvari
•
Računar priključen na mrežu
•
Softverski CD koji je obezbeđen uz uređaj
•
Uređaj instaliran za rad sa bežičnim interfejsom mreže
•
USB kabl
•
4
5
6
7
8
Za operativni sistem Mac X 10.8, kliknite dva puta na CD-ROM
koji se pojavi u Finder.
Dvaput kliknite fasciklu MAC_Installer > ikonu Installer OS X.
Kliknite Continue.
Pročitajte ugovor o licenci i kliknite Continue.
Kliknite Agree za saglasnost sa ugovorom o licenci.
Kliknite Install. Biće instalirane sve komponente potrebne za rad
uređaja.
Ako kliknete Customize, možete da izaberete pojedinačne
komponente koje ćete instalirati.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
136
Podešavanje bežične mreže
9
10
Unesite lozinku i kliknite na OK.
• Enter the wireless Network Name: Unesite SSID ime (SSID
razlikuje velika i mala slova).
Odaberite Configuration of Wireless network na ekranu Printer
Connection Type a zatim kliknite Continue.
• Operation Mode: Odabiranje ad hoc.
• Channel: Izaberite kanal (Auto Setting ili 2412 MHz do 2467 MHz).
• Authentication: Izaberite tip autentifikacije.
Open System: Autentifikacija se ne koristi i enkripcija se možda
koristi, možda ne, zavisno od potrebe za bezbednošću.
Shared Key: Autentifikacija se koristi. Uređaj koji ima pravi WEP
Key može da koristi mrežu.
• Encryption: Izaberite enkripciju (bez, WEP64, WEP128).
• Network Password: Unesite vrednost šifrovanja mrežne šifre.
• Confirm Network Password: Potvrdite vrednost šifrovanja mrežne
šifre.
• WEP Key Index: Ako koristite WEP enkripciju, izaberite
odgovarajući WEP Key Index.
11
Prozor za bežičnu bezbednost se pojavljuje ako ad hoc mreža ima
bezbednosna podešavanja.
Nakon traženja bežične mreže, pojavljuje se spisak svih mreža koje
je uređaj našao. Kliknite na Advanced Setting.
Odaberite Open System ili Shared Key za proveru ispravnosti i kliknite
Next.
• WEP (Wired Equivalent Privacy) je bezbednosni protokol koji
sprečava neovlašćen pristup vašoj bežičnoj mreži. WEP kriptuje
podatke za svaki paket koji pregleda na bežičnoj mreži koristeći 64bitni il 128-bitni WEP ključ enkripcije.
12
Pojavljuje se ekran koji pokazuje podešavanja bežične mreže.
Proverite podešavanja i kliknite Next.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
137
Podešavanje bežične mreže
Pre menjanja IP adrese morate da znati sve informacije o konfiguraciji
mreže računara. Ako je mrežna konfiguracija računara podešena na
DHCP-a, podešavanja bežične mreže bi takođe trebalo da bude DHCP.
Isto tako, ako je mrežna konfiguracija računara podešena na Static,
podešavanja bežične mreže bi takođe trebalo da bude Static.
Ako je računar podešen na DHCP, a želite da koristite Static
podešavanja, morate se obratiti mrežnom administratoru da vam dodeli
statičnu IP adresu.
• Za DHCP metod
Ako je način dodeljivanja IP adrese DHCP, proverite da li je DHCP
prikazano u prozoru Wireless Network Setting Confirm. Ako je
prikazano Static, kliknite na Change TCP/IP da biste promenili način
dodeljivanja na Receive IP address automatically (DHCP).
13
Kada se pojavi prozor sa porukom da je veza preko mrežnog kabla
potvrđena, izvadite kabl i kliknite Next.
Ako je mrežni kabl povezan, možda će biti problema da pronađe
uređaj dok podešava bežičnu mrežu.
14
15
Bežična mreža se povezuje u skladu sa mrežnim podešavanjima.
Podešavanje bežične mreže je završeno. Kada se instaliranje
završi, kliknite na Quit.
Nakon uspostavljanja bežične veze, potreno je da instalirate drajver za
štampanje (pogledajte "Instalacija za Mac" na strani 95).
• Za metod Static
Ako je način dodeljivanja IP adrese Static, proverite da li je Static
prikazano u prozoru Wireless Network Setting Confirm. Ako je
prikazano DHCP, kliknite Change TCP/IP da biste uneli IP adresu i
druge parametre za uređaj.
Na primer,
Ako su informacije računarske mreže prikazane ispod:
- IP adresa: 169.254.133.42
- Maska podmreže: 255.255.0.0
U tom slučaju informacije o mreži uređaja bi trebalo da budu ovakve:
- IP adresa: 169.254.133.43
- Maska podmreže: 255.255.0.0 (koristi masku podmreže
računara.)
- Pristupnik: 169.254.133.1
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
138
Podešavanje bežične mreže
17
Korišćenje žičane mreže
Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže
Možete da nađete mrežna podešavanja tako što ćete odštampati izvešaj o
mrežnim podešavanjima.
Ova mašina ne podržava mrežni interfejs, tako da nećete moći da
koristite ovu funkciju (pogledajte "Pogled otpozadi" na strani 22).
Uređaj je kompatibilan sa mrežom. Da biste uključili uređaj da radi sa
mrežom, potrebno je izvršiti nekoliko procedura konfiguracije.
• Nakon uspostavljanja bežične veze, potreno je da instalirate drajver
za štampanje (pogledajte "Instaliranje drajver mreko mreže" na
strani 105).
• Obratite se administratoru mreže ili osobi koja je podesila bežičnu
mrežu za više informacija o konfigurisanju mreže.
Pogledajte "Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže" na strani 101.
IP podešavanje preko programa SetIP (Windows)
Ovaj program se koristi za ručno podešavanje IP adrese mreže za uređaj
koji koristi MAC adresu za komunikaciju za uređajem. MAC adresa je
hardverski serijski broj mrežnog interfejsa i može se naći u izveštaju o
mrežnim podešavanjima.
Pogledajte "Podešavanje IP adrese" na strani 101.
Podešavanje bežične mreže uređaja
Potrebne stvari
•
Pristupna tačka
•
Računar priključen na mrežu
•
Softverski CD koji je obezbeđen uz uređaj
•
Uređaj instaliran za rad sa bežičnim interfejsom mreže
•
Žičana mreža
Pre počekta treba da znati ime mreže (SSID) za bežičnu mrežu, kao i
mrežni ključ ako je mreža kriptovana. Ova informacija je postavljena kada
je pristupna tačka ili ruter instaliran. Ako ne znati to o svom mrežnom
okruženju, potrebno je da pitate osobu zaduženu za mrežu.
Da biste postavili bežične parametre, možete da koristite SyncThru™ Web
Service.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
139
Podešavanje bežične mreže
Korišćenje SyncThru™ Web Service
Wizard će vam pomoći prilikom podešavanja bežične mreže. Ali ako
želite da koristite bežičnu mrežu direktno, izaberite Custom.
Pre korišćenja podešavanja bežičnih parametara, proverite status veze
kabla.
1
Proverite da li je mrežni kabl priključen na uređaj. Ako nije, priključite
mašinu pomoću standardnog mrežnog kabla.
2
Pokrenite pregledač kao što su Internet Explorer, Safari ili Firefox i
unesite novu IP adresu uređaja u pregledač.
7
Na primer,
3
Kliknite Login na gornjem desnom uglu stranice SyncThru™ Web
Service.
4
Ako se po prvi put prijavljujete u SyncThru™ Web Service morate
da se prijavite kao administrator. Ukucajte korisničko ime i lozinku.
Zbog bezbednosnih razloga, preporučujemo vam da promenite
fabričku šifru.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
5
Kada je otvoren prozor SyncThru™ Web Service, kliknite Network
Settings.
6
Kliknite Wireless > Wizard.
Izaberite jedan Network Name(SSID) sa spiska.
•
SSID: SSID (Service Set Identifier) je ime koje služe za
raspoznavanje bežičnih mreža, pristupnih tačaka i bežičnih
uređaja koji pokušavaju da se priključe na specifičnu bežnu
mrežu moraju imati isti SSID. SSID razlikuje mala i velika slova.
•
Operation Mode: Operation Mode označava tip bežične veze
(pogledajte "Naziv Wireless mreže i šifra za Mrežu" na strani
113).
-
Ad-hoc: Omogućava da bežični drajveri komuniciraju
direktno jedan sa drugim.
-
Infrastructure: Dozvoljana bežičnim uređajima da
komuniciraju jedan sa drugim preko pristupne tačke.
Ako je radni režim mreže Operation Mode postavljen na
Infrastructure, izaberite SSID pristupne tačke. Ako je tadni režim
Operation Mode postavljen na Ad-hoc, izaberite SSID uređaja.
8
Kliknite na Next.
Ako se pojavi prozor podešavanja bežične bezbednosti, unesite
registrovanu lozinku (mrežnu šifru) i kliknite Next.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
140
Podešavanje bežične mreže
9
Pojavljuje se prozor za potvrdu, proverite bežična podešavanja.
Ukoliko su podešavanja ispravna, kliknite Apply.
18
Uključivanje/isključivanje bežične mreže
Isključite mrežni kabl (standardni ili mrežni). Uređaj bi trebalo da počne
da komunicira bežično sa mrežom. Ako je u pitanju Ad-hoc režim,
možete da koristite i bežični LAN i žičani LAN istovremeno.
10
Ubacite CD sa softverom, koji ste dobili, u računar i pratite uputstvo
u prozoru kako biste postavili bežičnu mrežu.
Ako vaš uređaj ima ekran na uređaju, takođe možete da uključite/
isključite Wi-Fi uređaja preko kontrolne table koristeći meni Network .
1
Proverite da li je mrežni kabl priključen na uređaj. Ako nije, priključite
mašinu pomoću standardnog mrežnog kabla.
2
Pokrenite pregledač kao što su Internet Explorer, Safari ili Firefox i
unesite novu IP adresu uređaja u pregledač.
Na primer,
3
Kliknite Login na gornjem desnom uglu stranice SyncThru™ Web
Service.
4
Ako se po prvi put prijavljujete u SyncThru™ Web Service morate
da se prijavite kao administrator. Ukucajte korisničko ime i lozinku.
Zbog bezbednosnih razloga, preporučujemo vam da promenite
fabričku šifru.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
141
Podešavanje bežične mreže
5
Kada je otvoren prozor SyncThru™ Web Service, kliknite Network
Settings.
6
Kliknite Wireless > Custom.
Podešavanje direktnog Wi-Fi
Možete da omogućite funkciju direktnog Wi-Fi, preko jednog od sledećih
metoda.
Takođe možete da uključite/isključite bežičnu mrežu.
19
Podešavanje Wi-Fi mreže direktno za mobilno
štampanje
Sa kompjutera koji je povezan preko USB kabla
(preporučeno)
Nakon što je instalacija drajvera završena, Samsung Easy Printer Manager
može da se koristi za menjanje Wi-Fi Direct podešavanja.
Direktan Wi-Fi je lakši način za postavljanje sličnih na slične metode za
povezivanje za vaš Wi-Fi Direct sertifikovan štampač i mobilni uređaj, koji
omogućava sigurno povezivanje i bolji protok nego Hoc režim.
Sa Direktnim Wi-Fi-jem, možete na njega da povežete vaš štampač dok je
konkurentno povezan na pristupnu tačku. Takođe možete da koristite
zajedno žičanu mrežu i Direktan Wi-Fi, kako bi više korisnika moglo da ima
pristup štampaču.
• Preko štampačevog direktnog Wi-Fi, ne možete se povezati i na
internet.
• Lista podržanih protokola se može razlikovati od vašeg modela,
mreža direktnog Wi-Fi NE podržava IPv6, mrežnu obradu podataka,
IPSec, WINS i SLP servise.
• Maksimalan broj uređaja koji može da se poveže preko Wi-Fi Direkta je 3.
Samsung Easy Printer Manager je dostupan jedino za korisnike
Windows i Mac operativnih sistema.
•
Iz menija Početak , odaberite opciju Programi ili Svi programi >
Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device
Settings > Network.
-
Wi-Fi Direct On/Off: Kako biste ga uključili, pritisnite ON .
-
Device Name: Unesite ime štampača, kako biste mogli da tražite
vaš štampač na bežičnoj mreži. Fabrički, ime uređaja je ime
modela.
-
IP Address: Unesite IP adresu štampača. Ova IP adresa se koristi
jedino za lokalnu mrežu i ne može da se koristi za delove žičane ili
bežične mreže. Proporučujemo da koristite fabričku lokalnu IP
adresu (za direktan Wi-Fi štampača ona je 192.168.3.1 )
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
142
Podešavanje bežične mreže
-
-
Group Owner: Aktivirajte ovu opciju, kako biste postavili vaš
štampač na grupu vlasnika direktnog Wi-Fi. Opcija Group Owner
deluje slično kao pristupna tačka bežične mreže. Preporučujemo
vam da aktivirate ovu opciju.
Network Password: Ako je vaš štampač Group Owner, onda će
se Network Password zahtevati za druge mobilne uređaje, kako bi
mogli da se povežu na vaš štampač. Mrežnu šifru možete da
podesite sami ili se možete setiti fabrički date šifre.
Sa uređaja (uređaji sa ekranom)
•
Odaberite opciju Network > Wireless > Wi-Fi Direct sa kontrolne
table.
•
Omogućite dostupnim Wi-Fi Direct.
Sa uređaja (uređaji bez ekrana)
•
Pritisnite i držite taster
(WPS) na kontrolnoj ploči 10-15 sekundi.
Uključiće se funkcija „Wi-Fi Direct“.
•
Pritisnite i zadržite dugme
(WPS) na kontrolnoj tabli duže od 15
sekunda. Isključiće se funkcija „Wi-Fi Direct“.
Sa računara povezanog na mrežu
Ako vaš štampač koristi mrežni kabl ili aksesnu tačku bežučne mreže,
možete da podesite i omogućite direktni Wi-Fi preko SyncThru™ Web
Service.
•
Pristupite SyncThru™ Web Service, odaberite opciju Settings >
Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
•
Uključite ili isključite opciju Wi-Fi Direct i postavite druge opcije.
• Jedino za korisnike Linux operativnog sistema.
- Odštampajte izveštaje o podešavanju IP mreže, kako biste
proverili izlaz (pogledajte "Štampanje izveštaja o konfiguraciji
mreže" na strani 101).
- Pristupite SyncThru Web Service, odaberite opciju Settings >
Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.
- Uključite ili isključite Wi-Fi Direct.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
143
Podešavanje bežične mreže
Podešavanje mobilnog uređaja
•
Nakon podešavanja direktnog Wi-Fi sa štampača, pogledajte uputstvo
mobilnog uređaja koji koristite da postavite direktan Wi-Fi.
•
Nakon što ste podesili direktan Wi-Fi, treba da preuzmete mobilne
aplikacije štampača (Na primer: Samsung mobilni štampač) kako biste
štampali sa vašeg smart telefona.
• Kada pronađete štampač na koji želite da se povežete preko vašeg
mobilnog uređaja, odaberite štampač i počeće da treperi svetlo
štampača. Pritisnite WPS dugme štampača i on će se povezati na
vaš mobilni uređaj.
• Ako vaš mobilni uređaj ne podržava WPS, morate da ubacite „ključ
mreže“ štampača umesto pritiskanja WPS dugmeta.
20
Rešavanje problema
Problemi koji se javljau tokom instalacije
Printers Not Found
•
Uređaj možda nije uključen. Uključite računar i uređaj.
•
USB kabl nije priključen između računara i uređaja. Povežite uređaj za
računar koristeći USB kabl.
•
Uređaj ne podržava bežične mreže. Proverite korisnički vodič za uređaj
koji se nalazi na CD-u koji se isporučuje sa uređajem i pripremite uređaj
bežične mreže.
Connecting Failure - SSID Not Found
•
Uređaj nije mogao da pronađe ime mreže (SSID) koju ste odabrali ili
uneli. Proverite ime mreže (SSID) na pristupnoj tački i pokušajte
ponovo.
•
Pristupna tačka nije uključena. Uključite pristupnu tačku.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
144
Podešavanje bežične mreže
Connecting Failure - Invalid Security
•
Bezbednost nije dobro podešena. Proverite da li je bezbednost pravilno
podešena na pristupnoj tački i na uređaju.
Connecting Failure - General Connection Error
•
Računar ne prima signal sa uređaja. Proverite napajanje USB kabla i
napajanje uređaja.
Connecting Failure - Connected Wired Network
•
Ako štampanje ne radi u DHCP režimu, može se desitit da je problem
prouzrokovala automatski promenjena IP adresa. Uporedite IP adresu
između IP adrese proizvoda i IP adrese ulaza štampača.
Kako uporediti:
1 Odštampajte izveštaj o informaciji mreže vašeg štampača, i zatim
proverite IP adresu (pogledajte "Štampanje izveštaja o konfiguraciji
mreže" na strani 101).
2 Proverite IP adresu ulaza štampača sa vašeg kompjutera.
a Kliknite na meni Početak.
b Za Windows XP/Server 2003, izaberite Štampači i faksovi.
Uređaj je priključen na kablom žičane mreže. Uklonite kabl žičane
mreže iz uređaja.
• Za Windows Server 2008/Vista, izaberite Kontrolna tabla >
Hardver i zvuk > Štampači.
• Za Windows 7, izberite Kontrolna tabla > Uređaji i štampači.
Connecting Failure - Assigning the IP address
•
Ponovo priključite napajanje za pristupnu tačku (ili bežični ruter) u
mašinu.
c
d
PC Connection Error
•
Konfigurisana adresa mreža nije mogla da se poveže između vašeg
računara i uređaja.
-
Za DHCP mrežno okruženje
Prima IP adresu automatski DHCP) kada je računar konfigurisan za
DHCP.
e
f
g
• Za sistem Windows Server 2008 R2, izaberite Kontrolna tabla
> Hardver> Uređaji i štampači.
Kliknite desnim tasterom na uređaj.
Za sistem Windows XP/2003/2008/Vista, pritisnite Svojstva.
Za sisteme Windows 7 i Windows Server 2008 R2, iz
kontekstualnog menija, izaberite Printer properties.
Ako stavka Svojstva štampača ima simbol ► , možete da
odaberete drajvere drugog štampača koji je povezan za odabrani
štampač.
Kliknite na karticu Port .
Kliknite na dugme Konfiguriši port.. .
Proverite da li je Ime štampača ili IP adresa: je IP adresa na tabli
konfiguracije mreže,
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
145
Podešavanje bežične mreže
3 Promenite IP adrese štampača ako se razlikuje od onog na izveštaju
o informaciji mreže.
Ako želite da koristite CD za instaliranje softvera kako biste promenili
IP, povežite se za mrežni štampač. Zatim ponovo povežite IP
adrese.
-
Drugi problemi
Ako se pojave drugi problemi tokom korišćenja uređaja na mreži, proverite
sledeće:
Za statično mrežno okruženje
Za informacije o pristupnim tačkama (ili bežičnom ruteru), pogledajte
korisničko uputstvo.
Mašina koristi statičku adresu kada je računar konfigurisan za
statičku adresu.
Na primer,
•
Ne možete, u isto vreme, da omogućite i bežičnu i žičanu mrežu.
Ako su informacije računarske mreže prikazane ispod:
•
Računar, pristupna tačka (ili bežični ruter), ili uređaj možda nisu
uključeni.
•
Proverite bežični prijem na uređaju. Ako je ruter daleko od uređaja ili
postoji prepreka, možda imate poteškoća sa prijemom signala.
•
Ponovo priključite napajanje za pristupnu tačku (ili bežični ruter), za
uređaj ili računar. Ponekad ponovno uključivanje napajanja može da
ponovo uspostavi komunikaciju.
•
Proverite da li softver zaštitnog zida (V3 ili Norton) blokira komunkiaciju.
▪
IP adresa: 169.254.133.42
▪
Maska podmreže: 255.255.0.0
U tom slučaju informacije o mreži uređaja bi trebalo da budu
ovakve:
▪
IP adresa: 169.254.133.43
▪
Maska podmreže: 255.255.0.0 (koristi masku podmreže
računara.)
▪
Pristupnik: 169.254.133.1
Ako su računar i uređaj povezani na istu mrežu i ne mogu se naći pri
pretraživanju, softver za zaštitni zid možda blokira komunikaciju.
Ponovo pogledajte korisničko uputstvo za softver da ga isključite i
pokušajte ponovo da potražite uređaj.
•
Proverite da li je IP adresa uređaja ispravna. Možete da proverite IP
adresu tako što ćete odštampati izveštaj o mrežnoj konfiguraciji.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
146
Podešavanje bežične mreže
•
•
Proverite da li pristupna tačka (ili bežični ruter) ima promenu
bezbednosti (lozinku). Ako ima lozinku, obratite se administratoru
pristupne tačke (ili bežičnog rutera).
Proverite IP adresu uređaja. Ponovo instalirajte drajver uređaja i
promenite podešavanja da biste povezali uređaj na mrežu. Zavisno od
karakteristika DHCP, dodeljena IP adresa može da se menja ako je
uređaj ne koristi duže vreme ili ako je pristupna tačka resetovana.
Registrujte MAC adrese proizvoda kada podesite DHCP server u
pristupnoj tački (ili bežičnom ruteru). Tada uvek možete da koristite IP
adresu koja je postavljena sa MAC adresom. Možete da nađete MAC
adrese vašeg uređaja tako što ćete odštampati izvešaj o mrežnim
podešavanjima (pogledajte "Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže"
na strani 101).
•
Uređaj se nalazi daleko od prepreka koje mogu da blokiraju bežični
signal.
Uklonite sve velike metalne predmete koji se nalaze između pristupne
tačke (bežičnog rutera) i uređaja.
Proverite da uređaj i bežičnu pristupnu tačku (bežični ruter) ne
razdvajaju šipke, zidvoi, ili noseći stubovi koji sadrže metal ili beton.
•
Uređaj se nalazi daleko od druge elektronske opreme koja može da
ometa bežični signal.
Mnogi uređaji mogu da ometaju bežični signal, uključujući mikrotalasnu
pećnicu i neke Bluetooth uređaje.
•
Proverite bežično okruženje. Možda nećete moći da se priključite na
mrežu u okruženju infrastrukture gde je potrebno ukucati korisničke
informacije pre povezivanja na pristupnu tačku (ili bežični ruter).
Kada god se podešavanje vaše pristupne tačke (ili bežičnog rutera)
promeni, morate ponovo da uradite proces podešavanja bežične mreže
proizvoda.
•
Maksimalan broj uređaja koji može da se poveže preko Wi-Fi Direct je
3.
•
Uređaj podržava samo IEEE 802.11 b/g/n i Wi-Fi. Drugi vrste bežičnih
uređaja nisu podržane (npr. Bluetooth).
•
Ako je „Wi-Fi Direct“ ON, ovaj uređaj podržava samo IEEE 802.11 b/g.
•
•
Kada koristite ad hoc režim, u poerativnom sistemu kao npr. Windows
Vista, može biti potrebno da podešavate bežičnu vezu svaki put kad
koristite bežični uređaj.
Ako je pristupna tačka podešena da radi isključivo sa standardom
802.11n, možda se neće povezati sa vašim uređajem.
•
Ne možete koristiti režim infrastrukture i ad hoc režim u isto vreme za
Samsung bežične uređaje.
•
Uređaj je u dometu bežične mreže.
•
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
147
Samsung Mobile Print
21
22
Šta je to Samsung Mobile Print?
Samsung Mobile Print je besplatna aplikacija koja omogućava korisnicima
da štampaju slike, dokumente i internet stranice, direktno sa svog telefona.
Samsung Mobile Print nije samo kompatibilan sa vašim Android,
„Windows“ i iOS pametnim telefonima, nego takođe i sa vašim „iPod Touch“
uređajem i računarom. Ono povezuje vaš uređaj za povezani na mrežu
Samsung štampač ili za štampač, koji preko opcije bežične mreže, povezan
preko pristupne tačke. Instalirajući novi drajver ili podešavajući mrežne
parametre, ako je to potrebno - samo jednostavno instalirajte Samsung
Mobile Print aplikaciju i automatski će biti pronađeni odgovarajući
kompatibilni Samsung štampači. Osim štampanja slika, internet stranica i
fajlova u PDF formatu, takođe možete da skenirate. Ako imate Samsung
multi-funkcionalan štampač, skenirajte bilo koji dokument u JPG, PDF ili
PNG format, radi bržeg i lakšeg gledanja na vašem mobilnom uređaju.
Preuzimanje Samsung Mobile Print
Da preuzmete Samsung Mobile Print, idite u radnju sa aplikacijama
(Samsung aplikacije, Radnja za igranje, Radnja sa aplikacijama) u vašem
mobilnom uređaju i samo potražite „Samsung Mobile Print”. Možete
takođe da posetite „iTunes“ za „Apple“ uređaje na vašem računaru.
23
Podržani mobilni operativni sistem
•
Android OS 2.1 ili viši
•
iOS 4.0 ili viši
24
Podržani uređaji
•
iOS 4.0 ili viši: iPod Touch, iPhone, iPad
•
Android 2.1 ili viši: Galaxy serija i Android mobilni uređaji
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
148
Koristeći NFC funkciju
NFC (Near Field Communication - bežična tehnologija koja radi na malim
udaljenostima) štampač omogućava da direktno štampate sa vašeg
mobilnog telefona tako što ćete držati mobilni telefon iznad NFC oznake na
štampaču. Ne zahteva instaliranje drajvera štampača ili povezivanje na
pristupnu tačku. Potreban vam je samo mobilni telefon koji podržava NFC.
Da biste koristili ovu funkciju, mora da se instalira aplikacija Samsung
Mobile Print na vaš mobilni telefon.
• U zavisnosti od materijala maske telefona, može se desiti da
prepoznavanje NFC-a ne radi ispravno.
• U zavisnosti od telefona koji koristite, brzina prenosa može da varira.
26
Štampanje
1
Proverite da je NFC funkcija omogućena na vašem mobilnom
telefonu i da je Wi-Fi Direct funkcija omogućena na štampaču
(pogledajte "Podešavanje direktnog Wi-Fi" na strani 142).
2
Označite NFC antenu na vašem mobilnom telefonu (obično se
nalazi na zadnjoj strani telefona) preko NFC taga(
) na vašem
štampaču.
Sačekajte nekoliko sekundi da se Samsung Mobile Print aplikacija
aktivira.
25
Zahtevi
•
S omogućenim NFC-om, Mobile Print aplikacija instalirana na
mobilnom telefonu sa O.S. Android 4.0 ili novijom verzijom
•
Štampač sa omogućenom Wi-Fi Direct funkcijom. Podrazumeva se da
je Wi-Fi Direct funkcija omogućena.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
149
Koristeći NFC funkciju
• Na nekim mobilnim telefonima, NFC antena se ne nalazi pozadi.
Proverite lokaciju NFC antene na vašem mobilnom telefonu pre
označavanja.
• Na nekim mobilnim telefonima, NFC antena se ne nalazi pozadi.
Proverite lokaciju NFC antene na vašem mobilnom telefonu pre
označavanja.
• Ako se pojavi poruka o greški u vezi promenjenog PIN broja, unesite
promenjeni PIN broj i pritisnite „OK“. Sledite uputstva na ekranu
aplikacije da biste ažurirali PIN broj.
• Ako se pojavi poruka o greški u vezi promenjenog PIN broja, unesite
promenjeni PIN broj i pritisnite „OK“. Sledite uputstva na ekranu
aplikacije da biste ažurirali PIN broj.
• Ako nemate aplikaciju Samsung Mobile Print instaliranu na vašem
mobilnom telefonu, automatski se povezuje sa stranicom za
preuzimanje aplikacije Samsung Mobile Print. Preuzmite aplikaciju i
pokušajte ponovo.
3
Štampač počinje da štampa.
Odaberite sadržaj koji želite da odštampate.
Ako je potrebno, promenite opcije za štampanje pritiskom na
4
5
.
Označite NFC antenu na vašem mobilnom telefonu (obično se
nalazi na zadnjoj strani telefona) preko NFC taga(
) na vašem
štampaču.
Sačekajte nekoliko sekundi da se mobilni telefon poveže sa
štampačem.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
150
Google Cloud Print
Google Cloud Print™ je usluga koja vam dopušta da štampate na
štampaču koristeći mobilni telefon, ploču, ili neki drugi uređaj povezan na
mrežu. Samo registrujte vaš Google nalog sa štampačem, i možete da
koristite uslugu Google Cloud Print . Možete da odštampate vaš dokument
ili mail sa Chrome operativnim sistemom, Chrome browser, ili Gmail/
GOOGLE DOCS aplikacijom na vašem mobilnom uređaju, tako da ne treba
da instalirate drajver za štampač na vaš mobilni uređaj. Pogledajte Google
internet stranicu (http://support.google.com/cloudprint) ako želite da
saznate više o Google Cloud Print™.
5
Kliknite Login u gornjem desnom uglu internet stranice SyncThru™
Web Service .
6
Ako se po prvi put prijavljujete u SyncThru™ Web Service morate
da se prijavite kao administrator. Ukucajte dole vaše ID i Password.
Zbog bezbednosnih razloga, preporučujemo vam da promenite
fabričku šifru.
•
ID: admin
•
Password: sec00000
27
Ako mrežno okruženje koristi proksi server, treba da podesite proksi IP
i broj ulaza iz Settings > Network Settings > Google Cloud Print >
Proxy Setting. Pozovite vašeg mrežnog provajdera ili administratora
radi dobijanja više informacija.
Registrovanje vašeg Google naloga na štampač
• Budite sigurni da je vaš štampač uključen i povezan na žičanu ili
bežičnu mrežu koja ima pristup internetu.
• Unapred treba da otvorite svoj Google nalog.
1
2
3
4
Otvorite Chrome brauzer.
Posetite www.google.com.
7
Kada je otvoren prozor SyncThru™ Web Service , kliknite na
Settings > Network Settings > Google Cloud Print.
8
9
Unesite naziv i opis vašeg štampača.
Kliknite na Register.
Otvara se prozor sa pop-up potvrdom.
Ulogujte se na Google internet stranici sa vašom Gmail™ adresom.
Otvorite Chrome i unesite IP adresu vašeg štampača u prozor
pretraživača.
Ako postavite brauzer da blokira pop-up, pojaviće se prozor sa
potvrdom. Dopustite sajt da prikaže pop-up.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
151
Google Cloud Print
10
Kliknite na Finish printer registrationkako bi se završila
registracija štampača.
11
Kliknite na Manage your printerskako biste upravljali vašim
štampačima.
Sada je vaš štampač registrovan sa Google Cloud Print uslugom.
Štampanje sa aplikacije na mobilnom uređaju
Sledeći koraci su primer korišćenja aplikacije GOOGLE DOCS iz Android
mobilnog telefona.
1
Instalirajte aplikaciju Cloud Print na vašem telefonu.
Google Cloud Print-pojaviće se na ekranu.
Ako nemate aplikaciju, preuzmite je iz radnje sa aplikacijama kao što su
Android Market ili App Store.
28
Štampanje sa Google Cloud Print
Procedura štampanja zavisi od aplikacije ili uređaja koje koristite. Možete
da vidite aplikacionu listu koja podržava Google Cloud Print uslugu.
Budite sigurni da je vaš štampač uključen i povezan na žičanu ili
bežičnu mrežu koja ima pristup internetu.
2
3
4
5
6
7
Pristupite aplikaciji GOOGLE DOCS sa vašeg mobilnog uređaja.
Kliknite na option
dugme dokumenta koji želite da štampate.
Kliknite na send
dugme.
Kliknite na Cloud Print (
dugme.
Postavite opcije za štampanje koje želite.
Kliknite na Click here to Print.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
152
Google Cloud Print
Štampanje sa Chrome brauzera
Sledeći koraci su primer korišćenja Chrome brauzera.
1
2
3
4
5
6
Pokrenite Chrome.
Otvorite dokument ili e-mail koji želite da štampate.
Kliknite na ključ ikonu (
) u gornjem desnom uglu u pretraživaču.
Kliknite na Štampaj. Pojaviće se novi tab za štampanje.
Odaberite da štampate sa Print with Google Cloud Print.
Kliknite na Štampaj dugme.
2. Korišćenje uređaja povezanog na mrežu
153
3. Specijalne funkcije
U ovom poglavlju objašnjene su specijalne funkcije vezani za štampanje.
• Podešavanje nadmorske visine
155
• Promena podrazumevanih postavki štampanja 156
• Postavljanje uređaja kao podrazumevanog uređaja 157
• Korišćenje naprednih funkcija štampanja
158
• Mac štampanje
165
• Štampanje na Linux računaru
167
Postupci u ovom poglavlju se uglavnom zasnivaju na operativnom sistemu Windows 7.
Podešavanje nadmorske visine
Kvalitet štampanja je pod uticajem atmosferskog pritiska koji se određuje
visinom uređaja iznad nivoa mora. Sledeće informacije će vas voditi kroz
korake postavljanja uređaja kako biste dobili najbolji kvalitet štampanja.
Pre postavljanja vrednosti nadmorske visine odredite nadmorsku visinu na
kojoj se nalazite.
4,000 m
(13,123 ft)
1
3,000 m
(9,842 ft)
2
2,000 m
(6,561 ft)
3
1,000 m
(3,280 ft)
4
0
•
1
2
3
4
High 3
High 2
High 1
Normal
Za korisnike Windows-a i Mac-a, postavite iz Samsung Easy Printer
Manager >
(pređete u napredni režim) > Device Settings.
Pogledajte "Device Settings" na strani 179.
• Ako je uređaj povezan na mrežu, možete da postavite veličinu preko
SyncThru™ Web Service (pogledajte "Korišćenje SyncThru™ Web
Service" na strani 174).
3. Specijalne funkcije
155
Promena podrazumevanih postavki štampanja
1
2
3
4
Kliknite na meni Početak.
Za Windows XP/Server 2003, izaberite Štampači i faksovi.
•
Za Windows Server 2008/Vista, izaberite Kontrolna tabla >
Hardver i zvuk > Štampači.
•
Za Windows 7, izberite Kontrolna tabla > Uređaji i štampači.
•
Za sistem Windows Server 2008 R2, izaberite Kontrolna tabla
> Hardver> Uređaji i štampači.
Ako za svaki posao štampanja želite da promenite postavke, promenite
ih preko Izbori pri štampanju.
Kliknite desnim tasterom na uređaj.
Za Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, izaberite Izbori pri
štampanju.
Za Windows 7 ili Windows Server 2008 R2, iz kontekstualnom
menija izaberite Izbori pri štampanju.
Ako stavka Izbori pri štampanju ima oznaku ►, onda možete da
izaberete druge drajvere štampača koji su povezani sa odabranim
štampačem.
5
6
Promenite podešavanja na svakoj kartici.
Kliknite na U redu.
3. Specijalne funkcije
156
Postavljanje uređaja kao podrazumevanog uređaja
1
2
3
4
Kliknite na meni Početak.
Za Windows XP/Server 2003, izaberite Štampači i faksovi.
•
Za Windows Server 2008/Vista, izaberite Kontrolna tabla >
Hardver i zvuk > Štampači.
•
Za Windows 7, izberite Kontrolna tabla > Uređaji i štampači.
•
Za sistem Windows Server 2008 R2, izaberite Kontrolna tabla
> Hardver> Uređaji i štampači.
Izaberite svoj uređaj.
Kliknite desnim tasterom na uređaj i izaberite Postavi kao
podrazumevani štampač.
Za Windows 7 ili Windows Server 2008 R2, ako Postavi kao
podrazumevani štampač ima znak ►, možete da izaberete druge
drajvere štampača koji su povezani sa odabranim štampačem.
3. Specijalne funkcije
157
Korišćenje naprednih funkcija štampanja
1
XPS drajver štampača: koristi se za štampanje XPS fajlova.
Odštampaj u datoteku (PRN)
• Pogledajte "Osobine po modelu" na strani 8.
• XPS drajver štampača se može instalirati samo na Windows Vista
OS ili novijem operativnom sistemu.
• Instalirajte opcionu memoriju ako se XPS zadatak ne štampa jer
štampač nema dovoljno memorije.
Nekad ćete želeti da sačuvate podatke za štampanje kao datoteku.
1
Označite kućicu pored opcije Štampanje u datoteku u prozoru
Štampaj.
2
3
Kliknite na Štampaj.
• Možete instalirati XPS drajver štampača ako ubacite CD sa
softverom u CD-ROM jedinicu. Kada se pojavi prozor instalacije,
izaberite Custom Installation. Možete izabrati XPS drajver
štampača u prozoru Select Software .
• Za modele koji omogućavaju XPS drajver sa internet stranice
Samsunga, www.samsung.com > pronađite vaš proizvod> podrška
ili preuzimanja.
Unesite odredišnu putanju i naziv datoteke, a zatim kliknite na U
redu.
Primer: c:\Temp\naziv datoteke.
3. Specijalne funkcije
158
Korišćenje naprednih funkcija štampanja
Ako unesete samo naziv datoteke, datoteka se automatski smešta u fasciklu Moji dokumenti, Dokumenti i parametri, or Korisnici. Sačuvana fascikla
može da se razlikuje, zavisno o operativnom sistemu i aplikacijama koje koristite.
2
Objašnjenje specijalnih funkcija štampača
Kada koristite uređaj, možete da koristite napredne funkcije štampanja.
Da biste iskoristili funkcije koje pruža upravljački program štampača, kliknite na Svojstva ili Željene postavke u prozoru Štampaj korišćene aplikacije da
biste promenili podešavanja štampanja. Ime uređaja, koje se pojavljuje u prozoru sa svojstvima štampača, može da se razlikuje zavisno o uređaju koji
koristite.
• Neki meniji se možda neće pojavljivati na svim modelima. U tom slučaju se to ne primenjuje na vaš uređaj.
• Selektujte meni Help ili kliknite dugme
pomoči" na strani 39).
Stavka
Multiple Pages per Side
iz windowsa ili pritisnite F1 na tastaturi i odaberite opciju o kojoj želite da saznate više (pogledajte "Uporaba
Opis
Možete da izaberete broj stranica koji želite da odštampate na jednom listu papira. Da biste odštampali više od jedne stranice po
listu, biće smanjena njihova veličina i biće poređane po rasporedu koji navedete. Na jedan list možete da odštampate najviše 16
stranica.
3. Specijalne funkcije
159
Korišćenje naprednih funkcija štampanja
Stavka
Poster Printing
Opis
Štampa jednostrani dokument na 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3), ili 16 (Poster 4x4) listova, za spajanje listova u poster velike
veličine.
Izaberite vrednost Poster Overlap. Odredite da Poster Overlap bude u milimetrima ili inčima biranjem opcije u gornjem desnom
uglu kartice Basic da biste olakšali spajanje listova.
Štampa dokument obostrano i organizuje stranice tako da papir može posle štampanja da se savije na pola da bi se dobila
knjižica.
Booklet Printinga
8
9
Ako želite da napravite knjižicu, morate štampati na mediju formata Letter, Legal, A4, US Folio ili Oficio.
Opcija Booklet Printing nije na raspolaganju za sve veličine papira. Odaberite veličinu dostupnog papira Size preko
kartice Paper da biste videli koje veličine su dostupne.
Ako izaberete nedostupan papir, ova opcija će biti automatski otkazana. Birajte samo dostupan papir (papira bez znaka
ili ).
3. Specijalne funkcije
160
Korišćenje naprednih funkcija štampanja
Stavka
• Double-sided Printinga
Opis
Štampanje na obe strane (dvostrano). Pre štampanja odlučite kako hoćete da dokument bude orijentisan.
• Double-sided Printing
(Manual)a
• Za ovu funkciju možete koristiti papir formata Letter, Legal, A4, US Folio ili Oficio
• Ako uređaj nema jedinicu za obostrano štampanje, trebalo bi da štampanje dovršite ručno. Uređaj prvo štampa svaku
drugu stranicu dokumenta. Nakon toga se na računaru prikazuje poruka.
• Funkcija preskakanja praznih strana Skip Blank Pages ne radi kada je uključeno dvostrano štampanje.
• Preporučujemo vam da ne štampate na obe stranice specijalne medije, kao što su nalepnice, koverte ili debeo papir.
To može dovesti do zaglavljivanja papira i dalje do oštećenja samog uređaja.
• Printer Default: Ako odabere ovu opciju, ova fukcija je određena podešavanjima koja ste izabrali na kontrolnoj tabli uređaja.
Ova opcija je dostupna samo kada koristite PCL/XPS drajver štampača (pogledajte "Osobine po modelu" na strani 8).
• None: Onemogućuje ovu funkciju.
• Long Edge: Ova opcija predstavlja klasičan raspored pri koričenju knjiga.
• Short Edge: Ova opcija predstavlja klasičan raspored za kalendare.
• Reverse Double-Sided Printing: Odaberite ovo da biste štampali obrnuto dvostrano. Ova opcija nije dostupna kada koristite
opciju Reverse Double-Sided Printing (ručno).
3. Specijalne funkcije
161
Korišćenje naprednih funkcija štampanja
Stavka
Opis
Paper Options
Menja veličinu dokumenta da izgleda manje ili veće od štampane strane unošenje postotka uvećanja ili smanjenja.
Watermark
Opcija vodenog žiga vam omogućava da štampate tekst preko postojećeg dokumenta. Na primer, koristite ga kada želite da imate
veća siva slova za čitanje “DRAFT” ili “CONFIDENTIAL” štampano dijagonalno preko prve stranice ili svake stranice dokumenta.
Watermark
a Da biste promenili podešavanja štampanja iz aplikacije, otvorite prozor Izbori pri štampanju.
b Kliknite na karticu Advanced, pa izaberite Edit u padajućoj listi Watermark. Pojaviće se prozor Edit Watermarks.
c Unesite tekst poruke u okvir Watermark Message.
Možete da unesete najviše 256 znakova. Poruka će biti prikazana u prozoru za pregled.
(Kreiranje vodenog žiga)
Watermark
Izmena vodenog žiga)
Watermark
(Brisanje vodenog žiga)
a
b
c
d
e
Da biste promenili podešavanja štampanja iz aplikacije, otvorite prozor Izbori pri štampanju.
Kliknite na karticu Advanced, pa izaberite Edit u padajućoj listi Watermark. Pojaviće se prozor Edit Watermarks.
Izaberite vodeni žig koji želite da uredite sa liste Current Watermarks i promenite tekst vodenog žiga i opcije.
Kliknite na Update da biste sačuvali promene.
Klikćite na OK ili Štampaj dok ne izađete iz prozora Print.
a
b
c
d
Da biste promenili podešavanja štampanja iz aplikacije, otvorite prozor Izbori pri štampanju.
Kliknite na karticu Advanced, pa izaberite Edit u padajućoj listi Watermark. Pojaviće se prozor Edit Watermarks.
Izaberite žig koji želite da obrišete sa liste Current Watermarks i kliknite na Delete.
Kliknite na OK ili Štampaj dok ne izađete iz prozora Print.
3. Specijalne funkcije
162
Korišćenje naprednih funkcija štampanja
Stavka
Opis
Ova opcija je dostupna samo kada koristite PCL/SPL drajver štampača (pogledajte "Softver" na strani 9).
Overlaya
Šablon predstavlja tekst i/ili slike uskladištene na čvrstom disku računara (HDD), u vidu datoteke posebnog formata, koji može
da se odštampa na bilo kom dokumentu. Šabloni se često koriste umesto memoranduma. Umesto da koristite prethodno
odštampani memorandum, možete da kreirate šablon koji će sadržati iste informacije koje se trenutno nalaze na vašem
memorandumu. Da biste odštampali pismo na memorandumu vašeg preduzeća, ne morate da stavljate prethodno odštampani
memorandum u štampač: samo odštampajte šablon memoranduma na svom dokumentu.
Da biste koristili šablon za stranicu, morate da kreirate novi šablon koji će sadržati vaš logotip ili sliku.
• Veličina šablona mora biti ista kao veličina dokumenta koje štampate sa šablonom. Nemojte kreirati šablon sa vodenim
žigom.
• Rezolucija dokumenta sa šablonom mora biti ista kao rezolucija dokumenta koji ćete štampati sa šablonom.
Overlay
(Kreiranje novog šablona
za stranicu)
a
b
c
d
Da biste sačuvali dokument kao šablon, otvorite Izbori pri štampanju.
Kliknite na karticu Advanced, pa izaberite Edit u padajućoj listi Text. Pojaviće se prozor Edit Overlay.
U prozoru Edit Overlay kliknite na Create.
U prozoru Sačuvaj kao , u okvir dela koji kaže File name unesite naziv. Po potrebi izaberite odredišnu putanju
(Podrazumevana je C:\Formover).
e Kliknite na Save. Naziv će se pojaviti u okviru Overlay List.
f Kliknite na OK ili Štampaj dok ne izađete iz prozora Print.
Datoteka nije odštampana. Umesto toga, sačuvana je na čvrstom disku računara.
3. Specijalne funkcije
163
Korišćenje naprednih funkcija štampanja
Stavka
Overlay
(Upotreba šablona za
stranicu)
Overlay
(Brisanje šablona za
stranicu)
Opis
a Kliknite na karticu Advanced.
b Izaberite željeni šablon iz padajuće liste Text.
c Ukoliko se datoteka sa šablonom koji želite ne pojavi na padajućoj listi Text, izaberite Edit... iz liste i kliknite na Load. Izaberite
željenu datoteku šablona.
Ukoliko ste datoteku sa šablonom koji želite da upotrebite uskladištili na spoljnom izvoru, možete da učitate datoteku kada
pristupite prozoru Otvori.
Kada izaberete datoteku kliknite na dugme Otvori. Datoteka će se pojaviti u okviru Overlay List i može se odštampati.
Izaberite šablon iz okvira Overlay List.
d Ako je neophodno, označite okvir Confirm Page Overlay When Printing. Ako je polje pored ove opcije potvrđeno, prozor sa
porukom će se pojaviti svaki put kada prosledite dokument na štampanje, tražeći od vas da potvrdite da li želite da odštampate
šablon na svom dokumentu.
Ukoliko polje pored ove opcije nije potvrđeno, a šablon je izabran, on će automatski biti štampan na vašem dokumentu.
e Kliknite na U redu ili Štampaj dok ne izađete iz prozora Štampaj.
a
b
c
d
e
f
U prozoru Printing Preferences kliknite na karticu Advanced.
Izaberite Edit iz padajuće liste Text.
Šablon koji želite da obrišete izaberite u okviru Overlay List.
Kliknite na Delete.
Kada se pojavi prozor sa porukom tražeći od vas da potvrdite, kliknite na dugme Yes.
Kliknite na OK ili Štampaj dok ne izađete iz prozora Print. Šablone za stranicu koje više ne koristite možete da izbrišete.
a. Ova opcija nije dostupna kada koristite XPS drajver.
3. Specijalne funkcije
164
Mac štampanje
4
Promena postavki štampača
Neke osobine možda neće biti dostupne zavisno o modelu ili opcijama.
To znači da osobine nisu podržane.
Kada koristite uređaj, možete da koristite napredne funkcije štampanja.
3
Štampanje dokumenta
Kada štampate sa operativnim sistemom Mac, trebate da proverite
postavke upravljačkog programa štampača u svakoj aplikaciji koju koristite.
Da biste štampali na Mac računaru, pratite sledeće korake:
1
2
Otvorite dokumenat koji želite odštampati.
3
Izaberite veličinu papira, orijentaciju, razmeru i ostale opcije i uverite
se da je izabran vaš uređaj. Kliknite na OK.
4
5
6
Otvorite meni File i kliknite na stavku Page Setup (Document
Setup u pojedinim aplikacijama).
Otvorite neku aplikaciju i izaberite Print iz menija File. Ime uređaja, koje se
pojavljuje u prozoru sa svojstvima štampača, može da se razlikuje zavisno
o uređaju koji koristite. Sem naziva, sklop prozora sa svojstvima štampača
je sličan sledećem.
5
Štampanje više stranica na jednom listu
Možete da štampate više od jedne stranice na jednom listu papira. Ova
osobina pruža štedljivi način štampanja nacrtnih kopija.
1
2
Otvorite meni File i kliknite na Print.
Izaberite broj kopija i navedite koje stranice želite da odštampate.
Kliknite na Print.
3
4
Otvorite neku aplikaciju i izaberite Print iz menija File.
Izaberite stavku Layout sa padajuće liste Orientation. U padajućoj
listi Pages per Sheet izaberite broj stranica koji želite da
odštampate na jednom listu papira.
Izaberite ostale opcije za korišćenje.
Kliknite na Print.
Uređaj štampa izabrani broj stranica koje će odštampati na jednom
listu papira.
3. Specijalne funkcije
165
Mac štampanje
6
Štampanje sa obe strane papira
Ako štampate više od 2 primerka prvi primerak i drugi primerak može
odštampati na istom listu papira. Izbegavajte štampu na obe strane
papira kada štampate više od 1 primerak.
Neke osobine možda neće biti dostupne zavisno o modelu ili opcijama.
To znači da osobine nisu podržane.
7
Pre dvostranog štampanja, odlučite na kojoj ivici će biti spajanje za završen
dokument. Opcije spajanja su sledeće:
•
Long-Edge Binding: Ova opcija predstavlja klasičan raspored pri
koričenju knjiga.
•
Short-Edge Binding: Ova opcija se najčešće koristi za kalendare.
1
2
3
4
5
Korišćenje pomoći
Kliknite upitnik u donjem levom uglu prozora, a zatim kliknite na temu o kojoj
želite da saznate više. Pojaviće se skočni prozor sa informacijama o osobini
te opcije, koja je obezbeđena sa upravljačkog programa.
Iz vaše Mac aplikacije izaberite Print iz menija File .
Izaberite stavku Layout sa padajuće liste Orientation.
Odaberite orijentaciju spajanja iz opcije Two-Sided.
Izaberite ostale opcije za korišćenje.
Kliknite Print i uređaj štampa na obe strane papira.
3. Specijalne funkcije
166
Štampanje na Linux računaru
Neke osobine možda neće biti dostupne zavisno o modelu ili opcijama.
To znači da osobine nisu podržane.
Automatsko dvostrano štampanje možda neće biti dostupan zavisno o
modelu. Takođe možete da koristite lpr sistem za štampanje ili druge
aplikacije za štampanje neparnih/parnih stranica (videti "Osobine po
modelu" na strani 8).
8
Štampanje iz aplikacija
9
Postoji dosta Linux applikacija iz kojih možete da štampate pomoću
sistema Common UNIX Printing System (CUPS). Na svom uređaju možete
da štampate koristeći bilo koju takvu aplikaciju.
1
2
Otvorite dokumenat koji želite odštampati.
Otvorite meni File i kliknite na Page Setup (Print Setup u nekim
aplikacijama).
3
Odaberite veličinu papira, orijentaciju i obratite pažnju da li je
označen vaš uređaj. Kliknite na Apply.
4
5
6
7
8
Otvorite meni File i kliknite na Print.
Štampanje datoteka
Možete da štampate tekstove, slike, pdf datoteke na uređaju pomoću
standardnog CUPS načina, direktno iz komandne linije interfejsa. CUPS Ip
ili lpr alatka vam omogućava da to uradite. Možete da štampate ove
datoteke koristeći dole dato određivanje formata.
"lp -d <naziv štampača> -o <opcija> <naziv datoteke>"
Molimo pogledajte Ip ili Ipr glavnu stranicu na vašem sistemu za više
detalja.
Odaberite vaš uređaj za štampanje.
Izaberite broj kopija i navedite koje stranice želite da odštampate.
Promenite druge opcije štampanja u svakoj kartici, ako je potrebno.
Kliknite na Print.
3. Specijalne funkcije
167
Štampanje na Linux računaru
10
•
Jobs: Prikazuje spisak zadataka za štampu. Kliknite na dugme
Cancel job da biste otkazali izabrani posao i potvrdite izbor polja
Show completed jobs da biste videli prethodne poslove na listi
zadataka.
•
Classes: Prikazuje klasu u kojoj je vaš uređaj. Kliknite na Add
to Class da biste svoj uređaj dodali u određenu klasu ili na
Remove from Class da biste ga uklonili iz izabrane klase.
Konfigurisanje svojstava štampača
Preko prozora Printer Properties datog u okviru Printers configuration
možete da promenite razna svojstva za svoj uređaj poput štampača.
1
Otvorite Unified Driver Configurator.
Po potrebi pređite na Printers configuration.
2
Izaberite svoj uređaj sa liste raspoloživih štampača i kliknite na
dugme Properties.
3
Otvara se prozor Printer Properties.
4
Kliknite na dugme OK da biste primenili promene i zatvorili prozor
Printer Properties.
Sledećih pet kartica će biti prikazano na vrhu prozora:
•
General: Omogućava da promenite lokaciju i naziv štampača.
Naziv unet u ovu karticu se prikazuje na listi štampača u okviru
Printers configuration.
•
Connection: Omogućava vam da vidite ili izaberete drugi port.
Ukoliko port uređaja promenite sa USB porta na paralelni ili
obrnuto dok se on koristi, morate ponovo da konfigurišete port
uređaja na ovoj kartici.
•
Driver: Omogućava vam da vidite ili izaberete drugi upravljački
program štampača. Klikom na stavku Options, možete da
podesite podrazumevane opcije uređaja.
3. Specijalne funkcije
168
4. Korisne upravljačke
alatke
U ovom poglavlju opisane su upravljačke alatke uz koje možete iskoristiti svoj uređaj u potpunosti.
• Easy Capture Manager
170
• Samsung Easy Color Manager
171
• Samsung AnyWeb Print
172
• Easy Eco Driver
173
• Korišćenje SyncThru™ Web Service
174
• Korišćenje programa Samsung Easy Printer
Manager
177
• Korišćenje programa Samsung Printer Status 180
• Korišćenje programa Unified Driver Configurator
za Linux
182
Easy Capture Manager
• Ova funkcija možda neće biti dostupna, u zavisnosti od modela ili opcionih servisa (pogledajte "Softver" na strani 9).
• Dostupno samo za korisnike Windows operativnog sistema (pogledajte "Softver" na strani 9).
Snimite sliku ekrana i pokrenite Easy Capture Manager jednostavnim pritiskanjem tastera Print Screen na tastaturu. Sada možete da lako odštampate sliku
ekrana u snimljenom ili uređenom stanju.
4. Korisne upravljačke alatke
170
Samsung Easy Color Manager
Samsung Easy Color Manager pomaže korisnicima da urade fina podešavanja sa 6 tona boja i druga svojstva, kao što su osvetljenost, kontrast i zasićenje.
Promene u tonu boje mogu da se zapamte kao profil i mogu se dalje koristiti iz drajvera ili unutrašnjeg dela mašine.
• Ova funkcija možda neće biti dostupna, u zavisnosti od modela ili opcionih servisa (pogledajte "Softver" na strani 9).
• Dostupno jedino za korisnike Windows i Mac operativnog sistema (pogledajte "Softver" na strani 9).
Pomaže korisnicima Samsung laserskog štampača u boji da podese boju kako oni žele.
Preuzmite softver sa Samsung internet stranice, a zatim ga otpakujte i instalirajte: (http://www.samsung.com > pronađite vaš proizvod > pomoć ili
preuzimanja).
4. Korisne upravljačke alatke
171
Samsung AnyWeb Print
Dostupan samo za korisnike operativnih sistema Windows i Mac.
Ovaj alat vam pomaže da snimite sliku ekrana, pregledate, izrežete i štampate slike lakše nego kada koristite uobičajeni program.
Preuzmite softver sa Samsung internet stranice, a zatim ga otpakujte i instalirajte: (http://www.samsung.com > pronađite vaš proizvod > pomoć ili
preuzimanja).
4. Korisne upravljačke alatke
172
Easy Eco Driver
Sa opcijom Easy Eco Driver možete primeniti Eco funkciju da biste uštedeli papir i toner pre štampanja.
Easy Eco Driver takođe dozvoljava jednostavno uređivanje kao što je uklanjanje slika i teksta i druge stvari. Često korišćenja podešavanja možete sačuvati
kao šablon.
Dostupan samo za korisnike operativnih sistema Windows.
Kako se koristi:
1 Otvorite dokumenat koji želite odštampati.
2 Otvorite Izbori pri štampanju prozor (pogledajte "Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja" na strani 37).
3 Iz kartice Favorites, odaberite Eco Printing Preview.
4 Otvara se prozor predpregleda.
5 Izaberite opciju koju želite da primenite na dokument.
Možete videte predpregled izabrane opcije.
6 Kliknite na Štampaj.
Ako želite da pokrenete Easy Eco Driver svaki put kada štampate, označite Start Easy Eco Driver before printing job polje za označavanje u kartici
Basic prozora izbora pri štampanju.
4. Korisne upravljačke alatke
173
Korišćenje SyncThru™ Web Service
• Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtev za SyncThru™
Web Service.
• SyncThru™ Web Service uputstvo u korisničkom vodiču se možda
razlikuje na vašem uređaju zavisno o opcijama ili modelu.
• Samo mrežni model.
Logovanje na SyncThru™ Web Service
Pre podešavanja opcije u SyncThru™ Web Service, morate da se prijavite
kao administrator. Uvek možete da koristite SyncThru™ Web Service bez
prijavljivanja, ali nećete imati pristup kartici Settings i kartici Security.
1
Kliknite Login na gornjem desnom uglu stranice SyncThru™ Web
Service.
2
Ako se po prvi put prijavljujete u SyncThru™ Web Service morate
da se prijavite kao administrator. Ukucajte korisničko ime i lozinku.
Zbog bezbednosnih razloga, preporučujemo vam da promenite
fabričku šifru.
1
Pristupanje SyncThru™ Web Service
1
Otvorite internet pregledač, kao npr. Internet Explorer, iz Windows-a.
Unesite IP adresu štampača (http://xxx.xxx.xxx.xxx) u adresno polje
i pritisnite Enter ili kliknite dugme Ići.
2
•
ID: admin
•
Password: sec00000
Veb stranica uređaja se otvara.
4. Korisne upravljačke alatke
174
Korišćenje SyncThru™ Web Service
2
SyncThru™ Web Service pregled
Kartica Settings
Ova kartica vam postavite podešavanja koja su u uređaju i mreži. Morate
da se prijavite kao administrator da biste videli ovu karticu.
•
Kartica Machine Settings: Postavlja opcije koje pruža uređaj.
•
Kartica Network Settings: Pokazuje opcije mrežnog okruženja.
Postavlja opcije kao što je TCP/IP i mrežni protokol.
Neke kartice se možda neće pojavljivati na vašem modelu.
Kartica Information
Ova kartica daje opšte informacije o uređaju. Možete da vidite npr.
preostalu količinu tonera. Takođe možete odšampati izveštaj štampanja,
kao npr. grešku o štampanju.
•
Active Alerts: Pokazuje obaveštenja za događaje koji su se odigrali na
uređaju i kolika je njihova ozbiljnost.
•
Supplies: Pokazuje koliko stranica je odštampano i koliko je još tonera
u kaseti.
•
Usage Counters: Prikazuje broj korišćenja to tipu štampanja:
jednostrano i dvostrano.
•
Current Settings: Pokazuje informacije o uređaju i mreži.
•
Print information: Štampa izveštaje kao što je npr. izveštaj o sistemu
i fontovima.
Kartica Security
Ova kartica omogućava podešavanje informacija o sistemu i mrežnoj
bezbednosti. Morate da se prijavite kao administrator da biste videli ovu
karticu.
•
System Security: Podešava informacije o administratoru sistema i
takođe uključuje ili isključuje funkcije uređaja.
•
Network Security: Postavlja podešavanja za IPv4/IPv6 filtriranje.
4. Korisne upravljačke alatke
175
Korišćenje SyncThru™ Web Service
Kartica Maintenance
Ova kartica omogućava održavanje uređaja putem ažuriranja firmvera i
podešavanja kontakt informacija za slanje mejla. Takođe možete da se
povežete na Samsung veb stranicu ili da preuzmete drajvere
obeležavanjem menija Link.
•
Firmware Upgrade: Ažurirajte firmver uređaja.
•
Contact Information: Pokazuje kontakt informacije.
•
Link: Pokazuje link ka korisnim stranicama gde možete preuzeti ili
proveriti informacije.
3
Podešavanje informacija o administratoru
sistema
Ovo podešavanje je samo sa korišćenje opcije e-mail notifikacije.
1
Otvorite internet pregledač, kao npr. Internet Explorer, iz Windowsa.
Unesite IP adresu (http://xxx.xxx.xxx.xxx) u adresno polje i pritisnite
Enter ili kliknite dugme Ići.
2
3
Veb stranica uređaja se otvara.
4
5
Unesite ime administratora, broj telefona, lokaciju i e-mail adresu.
Iz kartice Security odaberite System Security > System
Administrator
Kliknite na Apply.
4. Korisne upravljačke alatke
176
Korišćenje programa Samsung Easy Printer Manager
Samsung Easy Printer Manager je aplikacija koja kombinuje postavke
Samsung uređaja na jednoj lokaciji. Samsung Easy Printer Manager
kombinuje postavke uređaja, kao i okruženja štampanja, postavke/radnje i
pokretanje. Sve ove osobine obezbeđuju prolaz za pogodno korišćenje
Samsung uređaja. Samsung Easy Printer Manager pruža dva različita
korisnička interfejsa koje korisnik može da izabere: osnovni korisnički
interfejs i napredni korisnički interfejs. Izmena ta dva interfejsa je
jednostavna: samo kliknite dugme
.
4
Razumevanje programa Samsung Easy Printer
Manager
Da biste otvorili program:
Za Windows,
Izaberite Početak > Programi ili Svi programi > Samsung Printers >
Samsung Easy Printer Manager.
• Dostupan samo za korisnike operativnih sistema Windows ili Mac.
Za Mac,
• Za Windows, Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtev za
Samsung Easy Printer Manager.
Otvorite fasciklu Aplikacijama > fasciklu Samsung > Samsung Easy
Printer Manager.
Interfejs Samsung Easy Printer Manager se sastoji od raznih osnovnih
odabira koji su opisani u tabeli koja sledi:
Snimke ekrana mogu da se razlikuju zavisno o operativnom sistemu
koji koristite.
4. Korisne upravljačke alatke
177
Korišćenje programa Samsung Easy Printer Manager
Informacije
aplikacije
Obuhvata veze za promenu na napredna podešavanja,
osvežavanje, preference, rezime, pomoć i osnovne
informacije.
3
Dugme
se koristi za promenu korisničkog
interfejsa na korisnički interfejs sa naprednim
postavkama.
Brze veze
Prikazuje Quick links za određene funkcije uređaja.
Ovaj deo obuhvata i veze do aplikacija u naprednim
postavkama.
4
1
2
Lista
štampača
Spisak štampača prikazuje ikone instaliranih štampača
na računaru.
Informacije
štampača
Ovo područje daje opšte informacije o uređaju. Možete
da proverite informacije kao što su ime modela uređaja,
IP adresa (ili ime priključka) i status uređaja.
Dugme User’s Guide: Ovo dugme otvara
Troubleshooting Guide kada se pojavi greška.
Možete da direktno otvorite potrebni deo u
korisničkom vodiču.
Ako povežete vaš uređaj na mrežu, moćićete da
koristite ikonu SyncThru™ Web Service .
5
6
Područje
sadržaja
Prikazuje informacije o izabranom uređaju, preostaloj
količini tonera i papiru. Informacije će se razlikovati
zavisno o izabranom uređaju. Neki uređaji nemaju ovu
osobinu.
Naručivanje
potrošnog
materijala
Kliknite na dugme Order na prozoru naručivanja
potrošnog materijala. Na mreži možete da naručite
zamenu kasete(a) tonera.
4. Korisne upravljačke alatke
178
Korišćenje programa Samsung Easy Printer Manager
Job Accounting
Kliknite dugme Help ( ) u gornjem desnom uglu prozora, a zatim
kliknite na bilo koju opciju o kojoj želite da saznate više.
5
Pruža pretragu informacija o kvotama za izabranog korisnika pregleda
poslova. Ove infomacije o kvotama mogu da se napravi i primene za
uređaje u softveru za pregled poslova kao što je SyncThru™ ili
CounThru™.
Pregled korisničkog interfejsa sa naprednim
postavkama
Napredni korisnički interfejs je namenjen da ga koristi osoba odgovorna za
upravljanje mrežom i uređajima.
Device Settings
Možete da konfigurišete razne postavke uređaja kao što je postavljanje
uređaja, papir, raspored, emulacija, mreže i informacije o štampanju.
Alert Settings (samo za Windows)
Ovaj meni obuhvata postavke koje se odnose na upozorenja o greškama.
•
Printer Alert: Pruža postavke koje se odnose na vreme primanja
upozorenja.
•
Email Alert: Pruža opcije koje se odnose na primanje upozorenja preko
emaila.
•
History Alert: Pruža istoriju upozorenja o uređaju i tonera.
4. Korisne upravljačke alatke
179
Korišćenje programa Samsung Printer Status
Samsung Printer Status je program koji prati i informiše vas o statusu
uređaja.
• Dostupno za Windows korisnike.
• Prozor Samsung Printer Status i njegov sadržaj prikazani u ovom
korisničkom vodiču mogu da se razlikuju zavisno o uređaju ili
operativnom sistemu koji koristite.
• Proverite koji su operativni sistemi kompatibilni sa vašim uređajem
(pogledajte "Sistemski zahtevi" na strani 74).
6
Pregled Samsung Printer Status
Ako se tokom rada pojavi greška, možete da je proverite u Samsung Printer
Status. Samsung Printer Status se automatski instalira kada instalirate
softver uređaja.
Možete i da ručno pokrenete Samsung Printer Status. Idite do Izbori pri
štampanju , kliknite karticu Basic > dugme Printer Status.
Ove ikone se pojavljuju na Windows traci zadataka:
Ikona
Značenje
Opis
Normalan
Uređaj je u spremnom načinu rada i nema grešaka i
upozorenja.
Upozorenje
Uređaj je u stanju u kojem greška može da se pojavi
u budućnosti. Na primer možda status pokazuje nisku
napunjenost tonera što može da dovede do statusa
praznog tonera.
Greška
Uređaj ima najmanje jednu grešku.
4. Korisne upravljačke alatke
180
Korišćenje programa Samsung Printer Status
Nivo tonera
Možete da prikažete nivo tonera preostalog u
svakoj kaseti tonera. Uređaj i broj kaseta tonera
prikazani u gornjem prozoru mogu da se razlikuju
zavisno o uređaju koji koristite. Neki uređaji nemaju
ovu osobinu.
Option
Možete da postavite parametre koji su u vezi sa
upozorenjem pri štampanju.
Order Supplies
Na mreži možete da naručite zamenu kasete(a) tonera.
User’s Guide
Možete da prikažete Korisnički vodič na mreži.
1
2
3
Ovo dugme otvara Troubleshooting Guide
kada se pojavi greška. Možete da direktno
otvorite deo o rešavanju problema u
korisničkom vodiču.
4
5
Close
Zatvorite prozor.
4. Korisne upravljačke alatke
181
Korišćenje programa Unified Driver Configurator za Linux
Unified Driver Configurator je alat koji je primarno namenjen za
konfigurisanje uređaja. Da biste koristili Unified Driver Configurator, trebate
da instalirate Unified Linux Driver (pogledajte "Instalacija za Linux" na strani
97).
Posle instaliranja upravljačkog programa na Linux sistem biće automatski
kreirana ikona programa Unified Driver Configurator na radnoj površini.
7
Otvaranje programa Unified Driver Configurator
1
1 Printer Configuration
2 Port Configuration
Dvaput kliknite na ikonu Unified Driver Configurator na radnoj
površini.
Možete da kliknete i na ikonu Startup i da izaberete Samsung
Unified Driver > Unified Driver Configurator.
2
Kliknite svako dugme na levoj strani da biste se prebacili u
odgovarajući prozor za konfiguraciju.
Za korišćenje ekranske pomoći kliknite na Help.
3
Kada promenite konfiguracije kliknite na dugme Exit da biste
zatvorili Unified Driver Configurator.
4. Korisne upravljačke alatke
182
Korišćenje programa Unified Driver Configurator za Linux
Upravljački dugmići štampača su sledeći:
8
Printers configuration
Printers configuration ima dve kartice: Printers i Classes.
Kartica Printers
Pogledajte trenutnu konfiguraciju štampača sistema tako što ćete kliknuti
na ikonu uređaja levo od prozora programa Unified Driver Configurator.
1
Prelazi na Printers configuration.
2
Prikazuje sve instalirane uređaje.
3
Prikazuje status, naziv modela i URI uređaja.
•
Refresh: Ažurira listu raspoloživih uređaja.
•
Add Printer: Omogućava dodavanje novih uređaja.
•
Remove Printer: Uklanja izabrani uređaj.
•
Set as Default: Postavlja trenutno izabrani uređaj kao podrazumevani.
•
Stop/Start: Zaustavlja/pokreće uređaj.
•
Test: Omogućava vam da odštampate probnu stranu da biste videli da
li uređaj funkcioniše.
•
Properties: Omogućava vam da vidite i promenite postavke štampača.
4. Korisne upravljačke alatke
183
Korišćenje programa Unified Driver Configurator za Linux
Kartica Classes
9
Ports configuration
Kartica „Classes“ prikazuje listu raspoloživih klasa uređaja.
1
U ovom prozoru možete da vidite listu raspoloživih portova, proverite status
svakog porta i isključite port koji je blokiran u stanju zauzetosti kada njegov
vlasnik iz nekog razloga prekine posao štampanja.
2
1
2
1
Prikazuje sve klase uređaja.
2
Prikazuje status klase i broj uređaja u klasi.
3
•
Refresh: Ažurira listu klasa.
1
Prelazi na Ports configuration.
•
Add Class: Omogućava dodavanje nove klase uređaja.
2
Prikazuje sve raspoložive portove.
•
Remove Class: Uklanja izabranu klasu uređaja.
3
Prikazuje tip porta, uređaj povezan preko porta i status.
•
Refresh: Ažurira listu raspoloživih portova.
•
Release port: Oslobađa izabrani port.
4. Korisne upravljačke alatke
184
5. Rešavanje problema
Ovo poglavlje vam daje korisne informacije o tome šta treba da uradite ukoliko naiđete na grešku.
• Problemi sa uvlačenjem papira
186
• Problemi sa napajanjem i povezivanjem preko
kabla
187
• Problemi sa štampanjem
188
• Problemi sa kvalitetom štampanja
192
• Problem sa operativnim sistemom
200
Problemi sa uvlačenjem papira
Stanje
Predložena rešenja
Papir se zaglavio tokom štampanja
Odglavite papir.
Papir se slepljuje
• Proverite koliki je maksimalan kapacitet ležišta.
• Proverite da li koristite odgovarajući tip papira.
• Izvadite štos papira iz ležišta i savijte ga ili protresite.
• Do slepljivanja papira može da dođe zbog povećane vlažnosti.
Veći broj listova papira se ne uvlači u
štampač
Možda se u ležištu nalaze različiti tipovi papira. Ubacujte papir samo jednog tipa, formata i mase.
Papir ne može da se uvuče u uređaj
• Uklonite sve prepreke iz unutrašnjosti uređaja.
• Papir nije pravilno ubačen. Izvadite papir iz ležišta i stavite ga pravilno.
• U ležištu ima previše papira. Izvadite višak papira iz ležišta.
• Papir je predebeo. Koristite samo papir koji je u skladu sa specifikacijama uređaja.
Papir se stalno zaglavljuje
• U ležištu ima previše papira. Izvadite višak papira iz ležišta. Ako štampate na specijalnim materijalima, ručno ih
ubacujte u kasetu.
• Koristi se neodgovarajući tip papira. Koristite samo papir koji je u skladu sa specifikacijama uređaja.
• U uređaju se možda nalaze komadići papira. Otvorite prednji poklopac i izvadite bilo koje komadiće, ako ih ima.
5. Rešavanje problema
186
Problemi sa napajanjem i povezivanjem preko kabla
Stanje
Predložena rešenja
Uređaj ne dobija struju
ili kabl za povezivanje računara i
uređaja nije ispravno povezan.
• Prvo povežite uređaj na napajanje i pritisnite dugme
(Napajanje/Paljenje) na kontrolnoj tabli.
• Otkačite kabl sa uređaja i ponovo ga priključite.
5. Rešavanje problema
187
Problemi sa štampanjem
Stanje
Uređaj ne štampa
Mogući uzrok
Uređaj ne dobija struju.
Predložena rešenja
Proverite priključke kabla za napajanje. Proverite dugme za napajanje i izvor struje.
Uređaj nije izabran kao podrazumevani uređaj. Izaberite uređaj kao podrazumevani uređaj u Windows-u.
Proverite da li se desilo nešto od sledećeg:
• Prednji poklopac nije zatvoren. Zatvorite prednji poklopac.
• Papir je zaglavljen. Očistite zgužvan papir (pogledajte "Odglavljivanje papira" na strani 62).
• Papir nije ubačen. Ubacite papir (pogledajte "Nalaganje papirja v pladenj" na strani 30).
• Toner kaseta nije instalirana. Instalirajte ketridž tonera (pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 50).
• Budite sigurni da su zaštitni poklopac i listovi papira sklonjeni iz ketridža tonera (pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 50).
Ako dođe do greške sistema, obratite se serviseru.
Kabl za povezivanje računara i uređaja nije
ispravno povezan.
Otkačite kabl sa uređaja i ponovo ga priključite (pogledajte "Pogled otpozadi" na
strani 22).
Kabl za povezivanje računara i uređaja je
oštećen.
Po mogućnosti priključite kabl na drugi računar koji ispravno radi i štampajte preko
njega. Možete isprobati i neki drugi kabl za uređaj.
Podešavanje porta je pogrešno.
Proverite podešavanja štampača u Windowsu da biste se uverili da je posao
štampanja poslat na odgovarajući port. Ako računar ima više od jednog porta,
uverite se da je uređaj priključen na onaj pravi.
Uređaj možda nije ispravno konfigurisan.
Proverite Izbori pri štampanju da biste se uverili da su sve postavke štampača
ispravne.
5. Rešavanje problema
188
Problemi sa štampanjem
Stanje
Uređaj ne štampa
Mogući uzrok
Predložena rešenja
Upravljački program štampača je možda
pogrešno instaliran.
Deinstalirajte i ponovo instalirajte drajver uređaja.
Uređaj ne radi ispravno.
Pogledajte poruku sa ekrana na kontrolnoj tabli da biste videli da li uređaj ukazuje
na neku sistemsku grešku. Obratite se serviseru.
Dokument je toliko velik da na tvrdom disku
računara nema dovoljno mesta za izvršenje
tog posla štampanja.
Obezbedite više prostora na disku i ponovo odštampajte dokument.
Izlazno ležište je puno.
Nakon vađenja papira iz izlaznog ležišta uređaj nastavlja da štampa.
Uređaj bira materijale za
štampanje iz pogrešnog
izvora
Možda je izabrana pogrešna opcija izvora
papira u Izbori pri štampanju.
Za mnoge siftverske aplikacije, selekcija izvora papira je pronađena pod opciji
Paper kroz Izbori pri štampanju (pogledajte "Odpiranje osebnih nastavitev
tiskanja" na strani 37). Izaberite ispravan izvor papira. Pogledajte ekran za pomoć
drajvera štampača (pogledajte "Uporaba pomoči" na strani 39).
Štampanje je izuzetno
sporo
Posao štampanja je možda veoma složen.
Smanjite složenost strane ili pokušajte da podesite kvalitet štampanja.
Polovina strane je
prazna
Možda je orijentacija strane pogrešna.
Promenite orijentaciju strane u svojoj aplikaciji (pogledajte "Odpiranje osebnih
nastavitev tiskanja" na strani 37). Pogledajte ekran za pomoć drajvera štampača
(pogledajte "Uporaba pomoči" na strani 39).
Veličina papira i postavke za veličinu papira se
ne slažu.
Budite sigurni da veličina papira u postavkama za upravljački program štampača
odgovara papiru u kaseti ili se uverite da veličina papira u postavkama za
upravljački program štampača odgovara postavkama aplikacije koju koristite
(pogledajte "Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja" na strani 37).
5. Rešavanje problema
189
Problemi sa štampanjem
Stanje
Uređaj štampa, ali tekst
je pogrešan, poremećen
ili nepotpun
Stranice se štampaju,
ali su prazne
Mogući uzrok
Predložena rešenja
Kabl uređaja nije gurnut do kraja ili je oštećen. Otkačite kabl uređaja i ponovo ga priključite. Pokušajte da izvršite posao
štampanja koji ste ranije uspešno izvršili. Po mogućnosti priključite kabl, povežite
uređaj sa drugim računarom za koji znate da radi i pokušajte da izvršite posao
štampanja. Na kraju isprobajte novi kabl za uređaj.
Izabran je pogrešan upravljački program
štampača.
Proverite izbor štampača za aplikaciju da biste se uverili da je izabran vaš uređaj.
Softverska aplikacija ne radi ispravno.
Pokušajte da štampate iz neke druge aplikacije.
Operativni sistem ne funkcioniše ispravno.
Izađite iz operativnog sistema Windows i restartujte računar. Isključite uređaj i
ponovo ga uključite.
Toner kaseta je neispravna ili je ostala bez
tonera.
Po potrebi prerasporedite toner. Po potrebi zamenite toner kasetu.
• Pogledajte "Preraspodela tonera" na strani 48.
• Pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 50.
Uređaj ne štampa PDF
datoteke pravilno.
Nedostaju neki delovi
grafike, teksta ili slika
Datoteka možda sadrži prazne strane.
Proverite datoteku kako biste se uverili da ne sadrži prazne strane.
Neki delovi, kao što su kontroler ili tabla, mogu
da budu neispravni.
Obratite se serviseru.
PDF datoteka i Acrobat proizvodi nisu
kompatibilni.
Možda se PDF datoteka može odštampati kao slika. Uključite opciju Odštampati
kao sliku u opcijama štampanja programa Acrobat.
Štampanje PDF datoteke kao slike će trajati duže.
5. Rešavanje problema
190
Problemi sa štampanjem
Stanje
Mogući uzrok
Predložena rešenja
Kvalitet fotografija nije
pogodan za štampanje.
Slike nisu jasne
Rezolucija fotografije je premala.
Smanjite veličinu fotografije. Ako povećate veličinu fotografije u aplikaciji, rezolucija
će se smanjiti.
Pre štampanja uređaj
izbacuje vodenu paru u
blizini izlaznog ležišta
Korišćenje vlažnog papira može dovesti do
pojave pare tokom štampanja.
To ne predstavlja problem. Samo nastavite da štampate.
Uređaj ne štampa na
papirima posebne
veličine kao što je papir
za račune
Veličina papira i podešavanje veličine papira
se ne slažu.
Podesite odgovarajuću veličinu papira u meniju Custom u kartici Paper koji se
nalazi u prozoru Izbori pri štampanju (pogledajte "Odpiranje osebnih nastavitev
tiskanja" na strani 37).
Odštampani papir za
štampanje računa je
savijen.
Podešavanja tipa papira se ne slažu.
Promenite opciju štampača i probajte ponovo. Idite na Izbori pri štampanju,
kliknite na karticu Paper i podesite tip na Thick (pogledajte "Odpiranje osebnih
nastavitev tiskanja" na strani 37).
5. Rešavanje problema
191
Problemi sa kvalitetom štampanja
Možda ćete primetiti da je kvalitet štampanja lošiji ako je unutrašnjost uređaja prljava ili je papir pogrešno ubačen. Pogledajte donju tabelu da biste rešili
problem.
Stanje
Slab ili bled otisak
Predložena rešenja
• Ako se na stranici pojavljuje vertikalna bela pruga ili izbledela oblast, to znači da nema dovoljno tonera. Instalirajte novi
ketridž tonera (pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 50).
• Ako se vertikalna bela pruga ili izbledeli deo i dalje pojavljuju na stranici iako uređaj ima napunjen toner, otvorite i zatvorite
prednji poklopac 3 do 4 puta (videti "Prikaz uređaja" na strani 20).
• Papir možda ne zadovoljava specifikacije; na primer, možda je previše vlažan ili grub.
• Ukoliko je otisak na celoj stranici svetao, rezolucija štampanja je preniska ili je uključen režim uštede tonera. Podesite
rezoluciju štampanja i isključite režim uštede tonera. Pogledajte pomoćni ekran upravljačkog programa štampača.
• Kombinacija bledog otiska i zamrljanosti ukazuje na potrebu čišćenja toner kasete. Očistite unutrašnji deo vašeg uređaja
(pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani 56).
• Površina LSU-a u uređaju je možda prljava. Očistite unutrašnji deo vašeg uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani
56). Ako se primenom ovih koraka ne reši problem, obratite se serviseru.
Gornja polovina papira je
odštampana svetlijom bojom
od ostatka papira
Možda toner ne prianja dobro na ovu vrstu papira.
• Promenite opciju štampača i probajte ponovo. Idite na Izbori pri štampanju, kliknite karticu Paper i postavite vrstu papira
na Recycled (pogledajte "Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja" na strani 37).
5. Rešavanje problema
192
Problemi sa kvalitetom štampanja
Stanje
Tačkice tonera
Predložena rešenja
• Papir možda ne zadovoljava specifikacije; na primer, možda je previše vlažan ili grub.
• Prenosni valjak je možda prljav. Očistite unutrašnji deo vašeg uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani 56).
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
A aB bC c
• Možda je potrebno očistiti putanju papira. Obratite se serviseru (pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani 56).
Beline
Ako se beline pojavljuju nasumično na strani:
• List papira je možda oštećen. Pokušajte ponovo da izvršite štampanje.
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
A aBb C
• Sadržaj vlage u papiru je neujednačen ili papir ima vlažne mrlje na svojoj površini. Pokušajte da upotrebite papir drugog
proizvođača.
• Čitav paket papira je neispravan. Proizvodni proces može da prouzrokuje da neke površine ne prihvataju toner. Pokušajte
sa drugom vrstom ili markom papira.
• Promenite opciju štampača i probajte ponovo. Idite na Izbori pri štampanju, kliknite na karticu Paper i podesite tip na
Thick ili Thicker (pogledajte "Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja" na strani 37).
Ako se primenom ovih koraka ne reši problem, obratite se serviseru.
Bele tačkice
Ako se na strani pojavljuju bele tačkice:
• Papir je previše grub i dosta prljavštine spada sa papira u unutrašnje komponente uređaja, pa je prenosni valjak možda
zaprljan. Očistite unutrašnji deo vašeg uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani 56).
• Možda je potrebno očistiti putanju papira. Očistite unutrašnji deo vašeg uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani 56).
Ako se primenom ovih koraka ne reši problem, obratite se serviseru.
5. Rešavanje problema
193
Problemi sa kvalitetom štampanja
Stanje
Vertikalne linije
Predložena rešenja
Ako se na strani pojavljuju crne vertikalne pruge:
• Površina (na dobošu) jedinice slikanja u uređaju je verovatno ogrebana. Izvadite stari ketridž tonera i instalirajte novi
(pogledajte "Zamena jedinice slikanja" na strani 54).
Ako se na strani pojavljuju bele vertikalne pruge:
• Površina LSU-a u uređaju je možda prljava. Očistite unutrašnji deo vašeg uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani
56). Ako se primenom ovih koraka ne reši problem, obratite se serviseru.
Crna pozadina
Ukoliko količina osenčenosti u pozadini postane neprihvatljiva:
• Pređite na lakši papir.
• Proverite uslove sredine: veoma suv vazduh ili visoka vlažnost vazduha (više od 80% RVV) mogu da povećaju osenčenost
u pozadini.
• Izvadite staru jedinicu slikanja i instalirajte novu (pogledajte "Zamena jedinice slikanja" na strani 54).
• Temeljno redistribuirajte toner (pogledajte "Preraspodela tonera" na strani 48).
Mrlje od tonera
• Očistite unutrašnji deo vašeg uređaja (pogledajte "Zamena toner kasete" na strani 50).
• Proverite tip i kvalitet papira.
• Izvadite staru jedinicu slikanja i instalirajte novu (pogledajte "Zamena jedinice slikanja" na strani 54).
5. Rešavanje problema
194
Problemi sa kvalitetom štampanja
Stanje
Defekti koji se ponavljaju po
vertikali
Predložena rešenja
Ukoliko se neki znakovi ponavljaju na odštampanoj strani u jednakim intervalima:
• Jedinica slikanja je možda oštećena. Ako i dalje budete imali isti problem, izvadite jedinicu i instalirajte novu (pogledajte
"Zamena jedinice slikanja" na strani 54).
• Na nekim delovima uređaja se možda nalazi toner. Ukoliko se defekti pojave na poleđini stranice, problem će verovatno biti
otklonjen nakon što se odštampa još nekoliko stranica.
• Sklop fjuzera je možda oštećen. Obratite se serviseru.
Čestice tonera rasute u
pozadini
A
Čestice tonera se nalaze oko
podebljanih znakova ili slika
Rasutost tonera u pozadini nastaje usled čestica tonera koje su nasumično raspoređene na odštampanoj stranici:
• Papir je možda previše vlažan. Pokušajte da štampate na drugom štosu papira. Pakovanja papira otvarajte samo ako je
neophodno, da papir ne bi apsorbovao previše vlage.
• Ako pozadina ketridža prekrije celu oblast odštamapne stranice, podesite rezoluciju štampanja preko softverske aplikacije
ili u prozoru Izbori pri štampanju (pogledajte "Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja" na strani 37). Proverite da li koristite
odgovarajući tip papira. Na primer: Ako je odabran Thicker Paper, a zapravo koristite Plain Paper, može doći do plavljenja,
što će uzrokovati probleme prilikom kopiranja.
• Ako koristite novi ketridž tonera, prvo redistribuirajte toner (pogledajte "Preraspodela tonera" na strani 48).
Možda toner ne prianja dobro na ovu vrstu papira.
• Promenite opciju štampača i probajte ponovo. Idite na Izbori pri štampanju, kliknite karticu Paper i postavite vrstu papira
na Recycled (pogledajte "Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja" na strani 37).
• Proverite da li koristite odgovarajući tip papira. Na primer: Ako je odabran Thicker Paper, a zapravo koristite Plain Paper,
može doći do plavljenja, što će uzrokovati probleme prilikom kopiranja.
5. Rešavanje problema
195
Problemi sa kvalitetom štampanja
Stanje
Predložena rešenja
Deformisani znakovi
• Ukoliko su znakovi deformisani ili proizvode osenčenja, papir je možda previše gladak. Isprobajte neki drugi papir.
Iskošeni tekst
• Proverite da li je papir ispravno ubačen.
• Proverite tip i kvalitet papira.
• Uverite se da vođice nisu previše stegnute ili prelabave uz štos papira.
Iskrivljeni ili talasasti papir
• Proverite da li je papir ispravno ubačen.
• Proverite tip i kvalitet papira. Krivljenje papira može da bude prouzrokovano visokom temperaturom ili vlažnošću.
• Obrnite svežanj papira u ležištu. Pokušajte i da rotirate papir za 180° u ležištu.
5. Rešavanje problema
196
Problemi sa kvalitetom štampanja
Stanje
Nabori ili pregibi
Predložena rešenja
• Proverite da li je papir ispravno ubačen.
• Proverite tip i kvalitet papira.
• Obrnite svežanj papira u ležištu. Pokušajte i da rotirate papir za 180° u ležištu.
Poleđina otisaka je prljava
• Proverite da li toner curi. Očistite unutrašnji deo vašeg uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani 56).
Potpuno obojene ili crne
strane
• Jedinica slikanja možda nije ispravno instalirana. Izvadite je i ponovo je ubacite.
A
• Jedinica slikanja je možda neispravna. Izvadite jedinicu slikanja i instalirajte novu (pogledajte "Zamena jedinice slikanja" na
strani 54).
• Možda je potrebno popraviti uređaj. Obratite se serviseru.
5. Rešavanje problema
197
Problemi sa kvalitetom štampanja
Stanje
Prekomerna količina tonera
Predložena rešenja
• Očistite unutrašnji deo vašeg uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na strani 56).
• Proverite tip i kvalitet papira.
• Izvadite jedinicu slikanja i zatim instalirajte novu (pogledajte "Zamena jedinice slikanja" na strani 54).
Ukoliko se problem bude i dalje javljao, možda je potrebno popraviti uređaj. Obratite se serviseru.
Praznine unutar znakova
Praznine unutar znakova su bele oblasti unutar delova znakova koji treba da budu crni:
• Možda štampate na pogrešnoj strani papira. Izvadite papir i okrenite ga.
A
Horizontalne pruge
• Papir možda ne zadovoljava potrebne specifikacije.
Ukoliko se pojavljuju horizontalne crne pruge ili mrlje:
• Jedinica slikanja možda nije ispravno instalirana. Izvadite je i ponovo je ubacite.
• Jedinica slikanja je možda neispravna. Izvadite jedinicu slikanja i instalirajte novu (pogledajte "Zamena jedinice slikanja" na
strani 54).
Ukoliko se problem bude i dalje javljao, možda je potrebno popraviti uređaj. Obratite se serviseru.
5. Rešavanje problema
198
Problemi sa kvalitetom štampanja
Stanje
Savijenost papira
Predložena rešenja
Ukoliko je odštampani papir savijen ili papir ne može da se uvuče u uređaj:
• Obrnite svežanj papira u ležištu. Pokušajte i da rotirate papir za 180° u ležištu.
• Promenite papir štampača i probajte ponovo. Idite na Izbori pri štampanju, kliknite na karticu Paper i podesite tip na Thin
(pogledajte "Odpiranje osebnih nastavitev tiskanja" na strani 37).
• Nepoznata slika se stalno
javlja na nekoliko listova
• Prekomerna količina
tonera
Uređaj se verovatno koristi na nadmorskoj visini većoj od 1.000 m. Velika nadmorska visina može narušiti kvalitet štampe i
dovesti do prekomerne količine tonera ili slabijeg otiska. Promenite podešavanja nadmorske visine za uređaj (pogledajte
"Podešavanje nadmorske visine" na strani 155).
• Otisak je slab ili zaprljan
5. Rešavanje problema
199
Problem sa operativnim sistemom
1
Uobičajeni problemi u sistemu Windows
Stanje
Predložena rešenja
Tokom instaliranja se
pojavljuje poruka „Datoteka
je u upotrebi“
Izađite iz svih softverskih aplikacija. Uklonite sav softver iz grupe „Startni programi“, a zatim ponovo pokrenite Windows.
Ponovo instalirajte upravljački program štampača.
Pojavljuju se poruke:
„Greška u opštoj zaštiti“, „OE
izuzetak“, „Spool 32“ ili
„Nedozvoljena operacija“
Zatvorite sve druge aplikacije, ponovo pokrenite Windows i ponovo pokušajte da izvršite štampanje.
Pojavljuju se poruke
„Štampanje nije uspelo“ ili
„Došlo je do greške u
vremenskom ograničenju za
štampač“
Ove poruke mogu da se pojave tokom štampanja. Sačekajte da uređaj završi štampanje. Ako se poruka pojavi u režimu
pripravnosti ili nakon završetka štampanja, proverite vezu i/ili da li je došlo do greške.
Pogledajte uputstvo za korišćenje Microsoft Windows-a, koje ste dobili sa kompjuterom, za buduće informacije u vezi sa porukama sa greškom Windows-a.
5. Rešavanje problema
200
Problem sa operativnim sistemom
2
Zajednički Mac problemi
Stanje
Uređaj ne štampa PDF datoteke
pravilno. Nedostaju neki delovi
grafike, teksta ili slika
Predložena rešenja
Možda se PDF datoteka može odštampati kao slika. Uključite opciju Odštampati kao sliku u opcijama štampanja
programa Acrobat.
Štampanje PDF datoteke kao slike će trajati duže.
Neka slova se ne prikazuju normalno
tokom štampanja naslovne strane
Mac OS ne može da kreira font tokom štampanja naslovne strane. Engleska abeceda i brojevi se na naslovnoj strani
prikazuju normalno.
Boje se ne štampaju pravilno, kada
štampate dokument u Mac-u sa
programom Acrobat Reader-om 6.0 ili
noviji.
Uverite se da se rezolucija podešena u upravljačkom programu uređaja podudara sa onom u programu Acrobat
Reader.
Pogledajte korisničko uputstvo za Mac koje ste dobili uz računar da biste dobili dodatne informacije o porukama o grešci u operativnom sistemu Mac.
5. Rešavanje problema
201
Problem sa operativnim sistemom
3
Uobičajeni problemi u sistemu Linux
Stanje
Uređaj ne štampa
Predložena rešenja
• Proverite da li je upravljački program štampača instaliran na vašem sistemu. Otvorite Unified Driver Configurator i
prebacite se na karticu Printers u prozoru Printers configuration da biste pogledali listu dostupnih uređaja. Proverite da
li je vaš uređaj prikazan na listi. Ako nije, pokrenite Add new printer wizard da biste konfigurisali svoj uređaj.
• Proverite da li je uređaj pokrenut. Otvorite Printers configuration i izaberite svoj uređaj na listi štampača. Pogledajte opis
u oknu Selected printer. Ukoliko status sadrži nisku Stopped, pritisnite dugme Start. Posle toga bi uređaj trebalo ponovo
normalno da radi. Status „zaustavljen“ može da se aktivira ukoliko dođe do nekih problema prilikom štampanja.
• Proverite da li vaša aplikacija ima specijalnu opciju štampanja kao što je „-oraw“. Ukoliko je „-oraw“ precizirano u
parametru komandne linije, onda ga uklonite da biste ispravno izvršili štampanje. Za Gimp izaberite „print“ -> „Setup
printer“ i izmenite parametar komandne linije u komandi.
Neke slike u boji izlaze skroz
crne.
Ovo je poznati problem u Ghostscript (pre GNU Ghostscript version 7.05) kada je bazna boja prostora dokumenta ušla u
prostor za boju i konvertovana je kroz CIE prostor za boju. Zato što Postscript koristi CIE prostor za boju za sistem za boju
(Color Matching System), trebalo bi da unapredite Ghostscript verziju u vašem sistemu na noviju GNU Ghostscript verziju
7.06 ili raniju. Najnovije verzije Ghostscript može da pronađete na www.ghostscript.com.
Neke slike u boji izlaze u
neočekivanoj boji.
Ovo je poznati problem u Ghostscript (pre GNU Ghostscript version 7.xx) kada je bazna boja prostora dokumenta ušla u
prostor za boju RGB i konvertovana je kroz CIE prostor za boju. Zato što Postscript koristi CIE prostor za boju za sistem za
boju (Color Matching System), trebalo bi da unapredite Ghostscript verziju u vašem sistemu na noviju GNU Ghostscript
verziju 8.xx ili raniju. Najnovije verzije Ghostscript možete da pronađete na internet stranici www.ghostscript.com.
Uređaj ne štampa cele strane
i otisak je odštampan na pola
strane
To je poznat problem koji se javlja kada se kolor uređaj koristi kod programa Ghostscript verzije 8.51 ili novije, 64-bitnog
sistema Linux i prijavljen je na sajtu bugs.ghostscript.com kao Ghostscript bag br. 688252. Problem je rešen u programu
AFPL Ghostscript v8.52 i novijim. Preuzmite najnoviju verziju programa AFPL Ghostscript sa adrese http://sourceforge.net/
projects/ghostscript/ i instalirajte ga da biste rešili ovaj problem.
5. Rešavanje problema
202
Problem sa operativnim sistemom
Stanje
Predložena rešenja
Pojavljuje se poruka „Cannot
open port device file“
prilikom štampanja
dokumenta.
Izbegavajte menjanje parametara posla štampanja (npr. preko LPR grafičkog interfejsa) dok je taj posao u toku. Poznate
verzije CUPS servera prekidaju posao štampanja kad god se promene opcije štampanja, pa u tom slučaju pokušajte da
pokrenete posao štampanja od početka. Pošto Unified Linux Driver zaključava mfp port prilikom štampanja, iznenadni prekid
drajvera zaključava port, koji stoga postaje nedostupan za kasnije poslove štampanja. U tom slučaju probajte da oslobodite
mfp port biranjem opcije Release port u prozoru Port configuration .
Pogledajte korisničko uputstvo za Linux koje ste dobili uz računar da biste dobili dodatne informacije o porukama o grešci u operativnom sistemu Linux.
5. Rešavanje problema
203
Brz vodič za korisnike
„Windows 8“
Ovo poglavlje će objasniti opcije specifične za oper. sis. „Windows 8“. Ovo poglavlje važi za one koji koriste
„Windows 8“.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Upoznavanje sa ekranom
205
Sistemski zahtevi
206
„Instaliranje drajvera lokalno
207
„Instaliranje upravljačkog programa mreko mreže 209
„Instaliranje upravljačkog programa mreko bežične
mreže
211
Deinstalacija upravljačkog programa
213
Korišćenje Samsung Printer Experience
214
Pristupanje alatkama za upravljanje
221
Ugradnja dodatnog pribora
222
Rešavanje problema
223
• Ekran može da izgleda drugačije, u zavisnosti od modela ili interfejsa koji se koristi.
• Budući da je ovaj vodič napravljen za „Windows 8“, neka uputstva se mogu razlikovati,
u zavisnosti od verzije. Takođe može biti modifikovan bez prethodnog obaveštenja.
Upoznavanje sa ekranom
„Windows 8“ pruža novi Početak ekran i ekran Radna površina postojećeg oper. sis.
Početak ekran
Radna površina ekran
Brz vodič za korisnike „Windows 8“
205
Sistemski zahtevi
Zahtevano (preporučeno)
Operativni
sistem
Windows® 8
Procesor
Intel® Pentium® IV 1 GHz 32bitni ili 64-bitni procesor ili jači
Memorija
1 GB (2 GB)
Slobodni
prostor
na disku
16 GB
• Podrška za DirectX® 9 grafiku sa memorijom od 128 MB
(kako bi se omogućila aerotema).
• DVD-R/W disk
Brz vodič za korisnike „Windows 8“
206
„Instaliranje drajvera lokalno
Lokalno priključen uređaj je uređaj koji je direktno priključen na računar
putem kabla.
• Koristite samo USB kabl koji nije duži od 3 metra (118 inča ).
• Aplikacija Samsung Printer Experience može se koristiti isključivo
u Početak ekranu kada je instaliran upravljački program V4.
Upravljački program V4 se automatski preuzima sa „Windows“
ažuriranja ako je vaš računar spojen na Internet. Ako ne, možete
ručno da preuzmete upravljački program V4 sa Samsung internet
stranice, www.samsung.com > pronađite vaš proizvod > pomoć ili
preuzimanja.
• Ako instalirate upravljački program koristeći priloženi softver sa CDa, upravljački program V4 neće biti instaliran. Ako želite da koristite
upravljački program V4 na Radna površina ekranu, možete da ga
preuzmete sa Samsung internet stranice, www.samsung.com
>pronađite vaš proizvod > pomoć ili preuzimanja.
1
Sa Početak ekrana
1
2
3
Uverite se da je računar priključen na internet i uključen.
Uverite se da je uređaj uključen.
Spojite računar i uređaj USB kablom.
Upravljački program se automatski instalira sa „Windows“
ažuriranje.
• Ako želite da instalirate alatke za upravljanje Samsung štampačem,
morate da ih instalirate koristeći priloženi softer na CD-u (videti "Sa
ekrana Radna površina" na strani 208).
• Možete da preuzmete aplikaciju Iskustvo korišćenja Samsung
štampača sa „Windows“ prodavnica. Morate da imate „Microsoft“
nalog kako biste koristili „Windows“ Store(Prodavnica).
1 Iz Charms(Dugmad), odaberite Pretraži.
2 Kliknite Store(Prodavnica).
3 Potražite i kliknite na Samsung Printer Experience.
4 Kliknite Install.
Brz vodič za korisnike „Windows 8“
207
„Instaliranje drajvera lokalno
2
Sa ekrana Radna površina
Ako instalirate upravljački program koristeći priloženi softver na CD-u,
ne možete da koristite instalirani upravljački program sa Početak
ekrana.
1
U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.
Ako se prozor sa instalacijom ne pojavi, kliknite na
Charms(Dugmad), odaberite Pretraži > Apps(Aplikacija) i tražite
Pokreni. Otkucajte X:\Setup.exe, s tim da slovo „X” zamenite
slovom koje predstavlja CD-ROM jedinicu, pa kliknite na U redu.
Ako se javi iskačući prozor „Dodirnite da odaberete šta se dešava sa
disk jedinicom“, kliknite na prozor i odaberite Run Setup.exe.
2
Pregledajte i prihvatite sporazume o instalaciji u prozoru za
instalaciju. Zatim kliknite na Next.
3
Odaberite USB connection na ekranu za vrstu povezivanja
štampača Printer Connection Type. Zatim kliknite na Next.
4
Sledite uputstva u prozoru instalacije.
Brz vodič za korisnike „Windows 8“
208
„Instaliranje upravljačkog programa mreko mreže
3
• Neke funkcije i opcione stavke možda neće biti dostupne u
zavisnosti od modela ili zemlje (pogledajte "Osobine po modelu" na
strani 8).
• Ovaj uređaj ne podržava umrežavanje, tako da nećete moći da
koristite ovu funkciju (pogledajte "Pogled otpozadi" na strani 22).
• Aplikacija Samsung Printer Experience može se koristiti isključivo
u Početak ekranu kada je instaliran upravljački program V4.
Upravljački program V4 se automatski preuzima sa „Windows“
ažuriranja ako je vaš računar spojen na Internet. Ako ne, možete
ručno da preuzmete upravljački program V4 sa Samsung internet
stranice, www.samsung.com > pronađite vaš proizvod > pomoć ili
preuzimanja.
• Ako instalirate upravljački program koristeći priloženi softver sa CDa, upravljački program V4 neće biti instaliran. Ako želite da koristite
upravljački program V4 na Radna površina ekranu, možete da ga
preuzmete sa Samsung internet stranice, www.samsung.com
>pronađite vaš proizvod > pomoć ili preuzimanja.
Sa Početak ekrana
1
Uverite se da je uređaj priključen na mrežu i uključen. Takođe, IP
adresa treba da bude podešena (pogledajte "Podešavanje IP
adrese" na strani 101).
2
Sa Charms(Dugmad), odaberite Postavke > Promena postavki
računara > Uređaji.
3
Kliknite na Dodaj uređaj.
Otkriveni uređaji biće prikazani na ekranu.
4
Kliknite na naziv modela ili ime domaćina koje želite da koristite.
• Možete da odštampate izveštaj o konfiguraciji mreže sa kontrolne
table uređaja koja pokazuje ime aktuelnog domaćina uređaja (videti
"Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže" na strani 139).
• Ako želite da instalirate alatke za upravljanje Samsung štampačem,
morate da ih instalirate koristeći priloženi softer na CD-u (videti "Sa
ekrana Radna površina" na strani 208).
• Možete da preuzmete aplikaciju Iskustvo korišćenja Samsung
štampača sa „Windows“ prodavnica. Morate da imate „Microsoft“
nalog kako biste koristili „Windows“ Store(Prodavnica).
1 Iz Charms(Dugmad), odaberite Pretraži.
2 Kliknite Store(Prodavnica).
3 Potražite i kliknite na Samsung Printer Experience.
4 Kliknite Install.
Brz vodič za korisnike „Windows 8“
209
„Instaliranje upravljačkog programa mreko mreže
5
Upravljački program se automatski instalira sa „Windows“
ažuriranje.
4
4
Odaberite Network connection na ekranu za vrstu povezivanja
štampača Printer Connection Type .
5
Sledite uputstva u prozoru instalacije.
Sa ekrana Radna površina
Ako instalirate upravljački program koristeći priloženi softver na CD-u,
ne možete da koristite instalirani upravljački program sa Početak
ekrana.
1
Uverite se da je uređaj priključen na mrežu i uključen. Takođe, IP
adresa treba da bude podešena (pogledajte "Podešavanje IP
adrese" na strani 101).
2
U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.
Ako se prozor sa instalacijom ne pojavi, kliknite na
Charms(Dugmad), odaberite Pretraži > Apps(Aplikacija) i tražite
Pokreni. Otkucajte X:\Setup.exe, s tim da slovo „X” zamenite
slovom koje predstavlja CD-ROM jedinicu, pa kliknite na U redu.
Ako se javi iskačući prozor „Dodirnite da odaberete šta se dešava sa
disk jedinicom“, kliknite na prozor i odaberite Run Setup.exe.
3
Pregledajte i prihvatite sporazume o instalaciji u prozoru za
instalaciju. Zatim kliknite na Next.
Brz vodič za korisnike „Windows 8“
210
„Instaliranje upravljačkog programa mreko bežične mreže
5
• Aplikacija Samsung Printer Experience može se koristiti isključivo
u Početak ekranu kada je instaliran upravljački program V4.
Upravljački program V4 se automatski preuzima sa „Windows“
ažuriranja ako je vaš računar spojen na Internet. Ako ne, možete
ručno da preuzmete upravljački program V4 sa Samsung internet
stranice, www.samsung.com > pronađite vaš proizvod > pomoć ili
preuzimanja.
• Ako instalirate upravljački program koristeći priloženi softver sa CDa, upravljački program V4 neće biti instaliran. Ako želite da koristite
upravljački program V4 na Radna površina ekranu, možete da ga
preuzmete sa Samsung internet stranice, www.samsung.com
>pronađite vaš proizvod > pomoć ili preuzimanja.
• Morate da postavite bežičnu mrežu koristeći priloženi softver na CDu u režimu ekrana Radna površina.
Sa Početak ekrana
1
Nakon uspostavljanja veze bežičnom mrežom, potreno je da
instalirate upravljački program za štampanje sa aplikacije.
2
Sa Charms(Dugmad), odaberite Postavke > Promena postavki
računara > Uređaji.
3
Kliknite na Dodaj uređaj.
Otkriveni uređaji biće prikazani na ekranu.
4
• Ako koristite računar bez CD-ROM-a, možete da postavite bežičnu
mrežu sa kontrolne table uređaja (videti "Podešavanje bežične
mreže" na strani 113).
Kliknite na naziv modela ili ime domaćina koje želite da koristite.
Možete da odštampate izveštaj o konfiguraciji mreže sa kontrolne table
uređaja koja pokazuje ime aktuelnog domaćina uređaja (videti
"Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže" na strani 139).
5
Upravljački program se automatski instalira sa „Windows“
ažuriranje.
Brz vodič za korisnike „Windows 8“
211
„Instaliranje upravljačkog programa mreko bežične mreže
• Ako želite da instalirate alatke za upravljanje Samsung štampačem,
morate da ih instalirate koristeći priloženi softer na CD-u (videti "Sa
ekrana Radna površina" na strani 208).
• Možete da preuzmete aplikaciju Iskustvo korišćenja Samsung
štampača sa „Windows“ prodavnica. Morate da imate „Microsoft“
nalog kako biste koristili „Windows“ Store(Prodavnica).
1 Iz Charms(Dugmad), odaberite Pretraži.
2 Kliknite Store(Prodavnica).
3 Potražite i kliknite na Samsung Printer Experience.
4 Kliknite Install.
6
Ako se javi iskačući prozor „Dodirnite da odaberete šta se dešava sa
disk jedinicom“, kliknite na prozor i odaberite Run Setup.exe.
3
Pregledajte i prihvatite sporazume o instalaciji u prozoru za
instalaciju. Zatim kliknite na Next.
4
Sledite uputstva u prozoru instalacije.
Za bežičnu postavku ili instalaciju upravljačkog programa, videti
poglavlje postavke bežične mreže (videti "Podešavanje bežične mreže"
na strani 113).
Sa ekrana Radna površina
Ako instalirate upravljački program koristeći priloženi softver na CD-u,
ne možete da koristite instalirani upravljački program sa Početak
ekrana.
1
2
Uključite računar, pristpunu tački i uređaj.
U CD-ROM uređaj ubacite CD sa softverom priložen uz štampač.
Ako se prozor sa instalacijom ne pojavi, kliknite na
Charms(Dugmad), odaberite Pretraži > Apps(Aplikacija) i tražite
Pokreni. Otkucajte X:\Setup.exe, s tim da slovo „X” zamenite
slovom koje predstavlja CD-ROM jedinicu, pa kliknite na U redu.
Brz vodič za korisnike „Windows 8“
212
Deinstalacija upravljačkog programa
7
8
Sa Početnog ekrana
Sa ekrana Radna površina
1
2
1
2
3
4
Iz Privesci, odaberite Pretraži > Apps(Aplikacija).
5
Sledite uputstva u prozoru instalacije.
3
Pazite da je uređaj povezan sa računarom i uključen.
Kliknite na pločicu Deinstaliraj softver za Samsung štampač u
Početak ekranu.
Sledite uputstva u prozoru instalacije.
• Ako ne možete da pronađete pločicu softver za Samsung štampač,
deinstalirajte sa režima ekrana Radne površine (videti "Sa ekrana
Radna površina" na strani 213).
Potražite i kliknite na Kontrolna tabla.
Kliknite Programi i opcije.
Kliknite desnim tasterom na upravljački program koji želite da
deinstališete i izaberite Deinstaliraj.
• Ako želite da deinstalirate alatke za upravljanje Samsung
štampačem, sa Početak ekrana, kliknite desni taster na aplikaciju >
Deinstaliraj > kliknite desni taster na program koji želite da izbrišete
> Deinstaliraj i sledite uputstva data u prozoru.
Brz vodič za korisnike „Windows 8“
213
Korišćenje Samsung Printer Experience
Samsung Printer Experience je Samsung aplikacija koja na jednom
mestu spaja postavke Samsung uređaja i upravljanje uređajem. Možete da
podesite postavke uređaja, da naručite potrošni materijal, otvorite vodiče za
rešavanje problema, posetite Samsung internet stranicu i proverite
informacije spojenog uređaja. Ova aplikacija će automatski biti preuzeta sa
„Windows“ Store(Prodavnica) ako je uređaj spojen sa računarom koji ima
internet vezu.
9
Upoznavanje sa Samsung Printer Experience
Da biste otvorili aplikaciju,
Sa Početak ekrana, odaberite pločicu Samsung Printer Experience
(
).
Interfejs Samsung Printer Experience sadrži razne korisne opcije kao što
je to opisano u sledećoj tabeli:
1
2
Snimke ekrana mogu da se razlikuju zavisno od modela koji koristite.
Informacije
štampača
Ovo područje daje opšte informacije o uređaju.
Možete da proverite informacije kao što su status
uređaja, IP adresa i preostali nivo napunjenosti
tonera.
User Guide
Možete da prikažete Korisnički vodič na mreži. Morate
da budete spojeni na internet kako biste koristili ovu
opciju.
Ovo dugme otvara Troubleshooting Guide
kada se pojavi greška. Možete direktno otvoriti
odeljak o rešavanju problema u korisničkom
uputstvu.
Brz vodič za korisnike „Windows 8“
214
Korišćenje Samsung Printer Experience
10
Order Supplies
Kliknite na ovaj taster da biste putem interneta naručili
nove patrone tonera. Morate da budete spojeni na
internet kako biste koristili ovu opciju.
Visit Samsung
4
Veze za internet stranicu Samsung štampača. Morate
da budete spojeni na internet kako biste koristili ovu
opciju.
5
Printer Settings Možete da konfigurišete razne postavke uređaja kao
što je postavljanje uređaja, papir, raspored, emulacija,
umrežavanje i informacije o štampanju putem
SyncThru™ Web Service. Vaš uređaj mora da ude
spojen sa mrežom. Ovaj taster će biti onemogućen
ako je vaš uređaj spojen putem USB kabla.
3
6
Lista uređaja i
Poslednja
skenirana slika
Lista skenera pokazuje uređaje koji podržavaju
Samsung Printer Experience. Pod uređajem,
možete da vidite poslednje skenirane slike. Vaš
uređaj mora da ude spojen sa mrežom kako bi
skenirao odavde. Ovaj deo je za korisnike sa višefunkcionalnim štampačima.
Dodavanje/Brisanje štampača
Ako nemate dodatih štampača u Samsung Printer Experience, ili ako
želite da dodate/izbrišete štampač, pratite sledeće instrukcije.
Možete da dodate/izbrišete samo štampače povezane na mrežu.
Dodavanje štampača
1
Iz Charms(Dugmad), odaberite Postavke.
Ili desni klik na Samsung Printer Experience stranicu i odaberite
Postavke.
2
3
Odaberite Add Printer
Odaberite štampač koji želite da dodate.
Možete da vidite dodati štampač.
Ako vidite
oznaku, takođe možete da kliknete na oznaku
dodate štampače.
Brz vodič za korisnike „Windows 8“
da
215
Korišćenje Samsung Printer Experience
Brisanje štampača
1
Štampanje sa „Windows 8“
Iz Charms(Dugmad), odaberite Postavke.
Ili desni klik na Samsung Printer Experience stranicu i odaberite
Postavke.
2
3
4
11
Odaberite Remove Printer
Odaberite štampač koji želite da izbrišete.
Kliknite Yes.
Možete da vidite da je izbrisani štampač sklonjen sa ekrana.
Ovaj deo objašnjava uobičajene zadatke štampanja sa Početak ekrana.
Osnovno tiskanje
1
2
3
4
Otvorite dokumenat koji želite odštampati.
Iz Charms(Dugmad), odaberite Uređaji.
Odaberite vaš štampač sa liste
Odaberite postavke štampača, kao što je broj kopija i orjentacija.
Brz vodič za korisnike „Windows 8“
216
Korišćenje Samsung Printer Experience
5
Kliknite na dugme Odštampaj da biste započeli štampanje.
Otvaranje više postavki
Ekran može da izgleda drugačije, u zavisnosti od modela ili opcija.
Možete da postavite više parametara štampanja.
1
2
3
4
Odprite dokument, ki ga želite natisniti.
Iz Charms(Dugmad), odaberite Uređaji.
Odaberite vaš štampač sa liste
Kliknite na Još postavki.
Otkazivanje štampanja
Ako zadato štampanje čeka u redu na štampanje ili u štampanju na
čekanju, otkažite zadatak na sledeći način:
•
Ovom prozoru možete da pristupite jednostavnim duplim klikom na
ikonu uređaja (
•
) u Windows-u.
Trenutni posao možete da otkažete pritiskanjem dugmeta
(Otkaži
ili Stop/Clear) na kontrolnoj tabli.
Brz vodič za korisnike „Windows 8“
217
Korišćenje Samsung Printer Experience
Kartica Basic
Kartica Advanced
Basic
Paper settings
Ova opcija vam dozvoljava da odaberete osnovne postavke štampanja kao
što je broj kopija, orjentacija i vrsta dokumenta.
Ova opcija vam dozvoljava da postavite osnovne specifikacije korišćenja
papira.
Eco settings
Layout settings
Ova opcija vam dozvoljava da odaberete više stranica po strani kako biste
uštedeli.
Ova opcija vam dozvoljava da postavite razne načine raspoređivanja vaših
dokumenata.
Brz vodič za korisnike „Windows 8“
218
Korišćenje Samsung Printer Experience
Kartica Security
Neke opcije možda neće biti dostupne zavisno od modela ili opcija. Ako
ova kartica nije prikazana ili je isključena, to znači da ova opcija nije
podržana.
Confidential Printing
Ova opcija se koristi za štampanje poverljivih dokumenata. Potrebno je da
unesete lozinku da biste štampali koristeći je.
Koristeći funkciju za razmenjivanje
Samsung Printer Experience vam omogućava da štampate sa drugih
aplikacija koje se nalaze na vašem kompjuteru koristeći funkciju za
razmenjivanje.
Ova funkcija je dostupna samo za sledeće fajl formate: jpeg, bmp, tiff,
gif, i png.
Job Accounting
1
2
Odaberite sadržaj koji želite da odštampate sa drugih aplikacija.
3
4
Odaberite postavke štampača, kao što je broj kopija i orjentacija.
Iz Charms(Dugmad), odaberite Share > Samsung Printer
Experience .
Kliknite na dugme Štampaj da biste započeli štampanje.
Ova opcija vam dozvoljava da štampate sa datom dozvolom.
Brz vodič za korisnike „Windows 8“
219
Korišćenje Samsung Printer Experience
12
Skeniranje sa „Windows 8“
6
Podesite sliku pripremljenu za štampanje sa funkcijama za
obavljanje skeniranja kao što je rotiranje i prikaz u ogledalu.
7
Kliknite na Scan (
) i sačuvajte sliku.
Ovaj deo je za korisnike sa više-funkcionalnim štampačima.
• Kada postavite originale u ADF-u, (ili DADF), Prescan (
Skeniranje pomoću vašeg uređaja vam omogućava da pretvorite slike i
tekst u digitalne datoteke koje mogu da se smeste na računar.
) nije
dostupno.
• Možete da preskočite 5. korak ako je odabrana opcija
predskeniranja.
Skeniranje sa Samsung Printer Experience
Najčešće korišćeni meniji štampanje prikazani su radi brzog štampanja.
1
Stavite jedan dokument na staklo okrenut glavom prema dole ili
unesite dokumente licem ogrenuti gore u deo gde se unose
dokumenti.
2
Kliknite na pločicu Samsung Printer Experience na Početak
ekranu.
3
4
Kliknite Scan (
5
Kliknite na Prescan (
).
Podesite parametre skeniranja kao što je vrsta slike, veličina
dokumenta i rezolucija.
) da pregledate sliku.
Brz vodič za korisnike „Windows 8“
220
Pristupanje alatkama za upravljanje
Samsung pruža niz alatki za upravljanje za Samsung štampače. Radi više
informacija o svakoj alatki, videti "Korisne upravljačke alatke" na strani 169.
1
2
3
Iz Charms(Dugmad), odaberite Pretraži > Apps(Aplikacija).
4
Kliknite na alatku za upravljanje koju želite da koristite.
Pronađite Samsung Printers.
Pod Samsung Printers, možete da vidite instalirane alatke za
upravljanje.
Nakon instaliranja upravljačkog programa, možete da nekim alatkama
za upravljanje sa Početak ekrana klikom na odgovarajuću pločicu.
Brz vodič za korisnike „Windows 8“
221
Ugradnja dodatnog pribora
Kada instalirate opcione uređaje, kao što su opciona kaseta, memorija, itd,
ovaj uređaj će automatski otkriti i postaviti opcione uređaje. Ako ne možete
da koristite opcione uređaje koji su instalirani na ovom upravljačkom
programu, možete da postavite opcione uređaje u Device Settings.
1
2
3
Iz Charms(Dugmad), odaberite Pretraži > Postavke.
Tražite Uređaji i štampači.
Desni klik na ikonicu štampača i odaberite Printer properties.
Ako stavka Svojstva štampača ima oznaku ►, onda možete da
izaberete druge upravljačke programe koji su povezani sa odabranim
štampačem.
4
Odaberite Device Settings.
Prozor sa obeležjima Svojstva štampača se može razlikovati u
zavisnosti od drajvera ili operativnog sistema koje koristite.
5
6
Odaberite odgovarajuću opciju.
Kliknite na OK pre nego što ugasite prozor Svojstva štampača.
Brz vodič za korisnike „Windows 8“
222
Rešavanje problema
Problemi
Predložena rešenja
Samsung Printer
Experience nije
prikazano kada kliknite
Još postavki.
Samsung Printer Experience nije instalirano.
Preuzmite aplikaciju sa Windows
Store(Prodavnica) i instalirajte je.
Informacije o uređaju
nisu prikazane kada
kliknete na uređaj u
Uređaji i štampači.
Proverite Svojstva štampača. Kliknite na karticu
Priključci.
(Kontrolna tabla > Uređaji i štampači > Desni
klik na ikonicu štampača i odaberite Printer
properties)
Ako je priključak podešen na Datoteka ili LPT,
opozovite izbor i odaberite TCP/IP, USB ili WSD.
Brz vodič za korisnike „Windows 8“
223
Contact SAMSUNG worldwide
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the Samsung customer care center.
Country/Region
BOTSWANA
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
BRAZIL
Customer Care Center
WebSite
0800-726-000
www.samsung.com
0800-124-421
www.samsung.com
4004-0000
ANGOLA
91-726-7864
www.samsung.com
ARGENTINA
0800-333-3733
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ca (English)
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, €
0.07/min)
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
8000-4726
BAHRAIN
BELARUS
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
CANADA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
www.samsung.com/
ca_fr (French)
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
400-810-5858
www.samsung.com
01-8000112112
www.samsung.com/
co
810-800-500-55-500
www.samsung.com
Bogotá: 6001272
02-201-24-18
www.samsung.com/
be (Dutch)
0-800-507-7267
BELGIUM
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/
latin (Spanish)
COSTA RICA
www.samsung.com/
latin_en (English)
www.samsung.com/
be_fr (French)
BOLIVIA
800-10-7260
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
BOSNIA
051 133 1999
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
8000 0077
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
224
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
WebSite
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from
landline(+30) 210 6897691
from mobile and land line
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
1-800-751-2676
www.samsung.com/
latin (Spanish)
DOMINICA
www.samsung.com/
latin_en (English)
1-800-10-7267
ECUADOR
www.samsung.com/
latin (Spanish)
08000-726786
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
800-6225
www.samsung.com/
latin (Spanish)
EL SALVADOR
FINLAND
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-7267
www.samsung.com/
ee
030-6227 515
www.samsung.com
Customer Care Center
WebSite
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.0180 5
7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com
0800-10077
www.samsung.com
GHANA
GREECE
www.samsung.com/
latin_en (English)
EGYPT
ESTONIA
Country/Region
0302-200077
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30)
210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
1-800-299-0013
www.samsung.com/
latin (Spanish)
GUATEMALA
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-27919267
HONDURAS
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
Contact SAMSUNG worldwide
225
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
Customer Care Center
(852) 3698-4698
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
WebSite
www.samsung.com/
hk (Chinese)
www.samsung.com/
hk_en (English)
Country/Region
Customer Care Center
183-2255 (183-CALL)
KUWAIT
WebSite
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
1800 3000 8282
www.samsung.com/in
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/
my
1800 266 8282
0800-112-8888
www.samsung.com/id
021-5699-7777
MALAYSIA
IRAN
021-8255
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
800-22273
www.samsung.com/
Levant (English)
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
(GSM:7799)
www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
www.samsung.com
0800 724 000
www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/min)
www.samsung.com
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
065777444
Contact SAMSUNG worldwide
226
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
NEW ZEALAND
Customer Care Center
1-800-10-SAMSUNG(7267864) for PLDT
00-1800-5077267
www.samsung.com/
latin (Spanish)
1-800-3-SAMSUNG(7267864) for Digitel
PHILIPPINES
815-56 480
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/
ae (English)
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
PANAMA
98005210001
www.samsung.com
0-800-777-08 (Only from
landline)
www.samsung.com
336-8686 (From HHP &
landline)
www.samsung.com/
ph
02-5805777
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
POLAND
www.samsung.com/
latin (Spanish)
www.samsung.com/
latin_en (English)
WebSite
1-800-8-SAMSUNG(7267864) for Globe
www.samsung.com/
latin_en (English)
800-7267
PERU
Customer Care Center
www.samsung.com
OMAN
PARAGUAY
Country/Region
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
NICARAGUA
NORWAY
WebSite
www.samsung.com/pl
* (całkowity koszt połączenia
jak za 1 impuls według taryfy
operatora)
** (koszt połączenia według
taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
800-2255 (800-CALL)
www.samsung.com/
ae (English)
QATAR
ROMANIA
www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)TOLL FREE No.
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
227
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SENEGAL
Customer Care Center
WebSite
800-00-0077
www.samsung.com
9200-21230
www.samsung.com/
sa (Arabic)
8-800-555-55-55
Country/Region
TAIWAN
TANZANIA
www.samsung.com
THAILAND
Customer Care Center
0800-329-999
WebSite
www.samsung.com
0266-026-066
0685 88 99 00
www.samsung.com
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com/
th
SERBIA
+381 11 321 6899 (old number
still active 0700 7267864)
www.samsung.com
www.samsung.com
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
SINGAPORE
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.K
0330 SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902 172
678)
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com/
ch
0-800-502-000
www.samsung.com/
ua (Ukrainian)
SWITZERLAND
SYRIA
TADJIKISTAN
UKRAINE
www.samsung.com/
ua_ru (Russian)
www.samsung.com/
ch_fr/
18252273
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/
Levant (English)
URUGUAY
40543733
www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
228
Contact SAMSUNG worldwide
Country/Region
ZAMBIA
Customer Care Center
211350370
WebSite
www.samsung.com
Contact SAMSUNG worldwide
229
Glosar
Sledeći glosar vam pomaže da se upoznate sa proizvodom tako što
ćete razumeti terminologiju koja se često koristi u vezi sa štampanjem,
kao i onu koja je navedena u ovom korisničkom vodiču.
802.11
802.11 je skup standarda za komunikaciju bežične lokalne mreže (WLAN)
koje je razvio odbor za standarde IEEE LAN/MAN (IEEE 802).
802.11b/g/n
802.11b/g/n može da deli isti hardver i koristi pojas od 2,4 GHz. 802.11b
podržava širinu pojasa do 11 Mb/s, a 802.11n podržava širinu pojasa do
150 Mb/s. Uređaji sa standardom 802.11b/g/n mogu ponekad da primaju
smetnje od mikrotalasnih pećnica, bežičnih telefona i uređaja sa
tehnologijom Bluetooth.
Pristupna tačka
Pristupna tačka ili bežična pristupna tačka (AP ili WAP) je uređaj koji
zajedno povezuje bežične komunikacione uređaje na bežičnim lokalnim
mrežama (WLAN), a vrši ulogu centralnog predajnika i prijemnika WLAN
radio signala.
ADF
Automatic Document Feeder (ADF) je jedinica za skeniranje koja
automatski uvodi originalni list papira tako da uređaj može da odmah
skenira neku količinu papira.
AppleTalk
AppleTalk je zakonom zaštićeni komplet protokola koji je razvila kompanija
Apple, Inc za umrežavanje računara. Bio je uključen u orginalnom Mac-u
(1984), a sada ga je Apple ukinuo u korist TCP/IP umrežavanja.
Dubina bita
Pojam računarske grafike koji opisuje broj bitova koji se koristi za
predstavljanje boje jednog piksela u slici bitmape. Veća dubina boja daje
širi raspon različitih boja. Sa povećanjem broja bitova broj mogućih boja
postaje nepraktično velik za kartu boja. Jednobitna boja se obično naziva
monohromatskom bojom ili crno-belom.
BMP
Format grafike bitmape koji interno koristi Microsoft Windows grafički
podsistem (GDI) i koji se na toj platformi koristi kao jednostavni format
grafičke datoteke.
Glosar
230
Glosar
BOOTP
Pokrivenost
Protokol za podizanje sistema. Mrežni protokol koji koristi klijent mreže za
automatsko dobijanje IP adrese. Ovo se obično obavlja u procesu
podizanja računara ili operativnih sistema koji rade na njima. Svakom
klijentu BOOTP serveri dodeljuju IP adresu iz grupe adresa. BOOTP
omogućava da računari 'radne stanice bez diska' dobiju IP adresu pre
učitavanja naprednog operativnog sistema.
Pojam štampanja koji se koristi za merenje upotrebe tonera tokom
štampanja. Na primer, pokrivenost od 5% znači da se na A4 papiru nalazi
5% slike ili teksta. Tako da ako se na papiru ili orginalu nalaze složene slike
ili dosta teksta, pokrivenost će biti veća i u isto vreme upotreba tonera će
biti isto onolika kolika je i pokrivenost.
CCD
Charge Coupled Device (CCD) je hardver koji omogućava posao
skeniranja. Mehanizam za zaključavanje CCD-a takođe se koristi za
zadržavanje CCD modula kako bi se sprečilo oštećivanje prilikom
premeštaja uređaja.
Kolacija
CSV
Vrednosti odvojene zarezom (CSV). Vrsta formata datoteke, CSV, se koristi
za razmenu podataka između odvojenih aplikacija. Format datoteke, kao
što se koristi u Microsoft Excelu, je de facto postao standard za celu
industriju, čak i za neMicrosoft platforme.
DADF
Kolacija je proces štampanja više kopija u skupovima. Kada je kolacija
izabrana, uređaj štampa celi skup pre štampanja dodatnih kopija.
Duplex Automatic Document Feeder (DADF) je jedinica za skeniranje koja
automatski uvodi i preokretanje orginalnog lista papira tako da uređaj može
da skenira na obe strane papira.
Kontrolna tabla
Zadano
Kontrolna tabla je ravno, obično vertikalno područje na kojem se prikazuju
instrumenti za kontrolu ili praćenje. U pravilu se nalazi na prednjoj strani
uređaja.
Vrednost ili postavka koja je primenjena prilikom vađenja štampača iz
kutije, ponovnog postavljanja ili pokretanja.
Glosar
231
Glosar
DHCP
Štampač matrice tački
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je protokol umrežavanja
klijenta i servera. DHCP server obezbeđuje parametre konfiguracije
određene za DHCP klijenta zahtevajući informacije koje klijent traži da bi
mogao da učestvuje na IP mreži. DHCP takođe obezbeđuje i mehanizam
za dodelu IP adresa računarima klijenata.
Štampač matrice tački se odnosi na vrstu računarskog štampača sa glavom
koja se po stranici kreće napred i nazad i štampa udarajući traku natopljenu
tintom po papiru, nešto poput pisaće mašine.
DIMM
Tačke po inču (DPI) je mera rezolucije koja se koristi za skeniranje i
štampanje. Veći DPI u pravilu daje veću rezoluciju, vidljiviji detalj na slici i
veću veličinu datoteke.
Dual Inline Memory Module (DIMM), malo kolo koje drži memoriju. DIMM
pohranjuje sve podatke unutar uređaja kao što su podaci o štampanju,
primljeni faksni podaci.
DLNA
Digital Living Network Alliance (DLNA) je standard koji omogućava da
uređaji na kućnoj mreži dele informacije jedni sa drugima širom mreže.
DNS
Domain Name Server (DNS) je sistem koji pohranjuje informacije povezane
sa imenima domena u raspodeljenoj bazi podataka na mrežama, kao što je
internet.
DPI
DRPD
Otkrivanje obrasca Distinctive Ring. Distinctive Ring je usluga telefonske
kompanije koja omogućava korisniku da jednu telefonsku liniju koristi za
odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva.
Dvostrukost
Mehanizam koji automatski okreće list papira tako da uređaj može da
štampa (ili skenira) na obe strane papira. Štampač koji je opremljen
dvostrukom jedinicom može da štampa na obe strana papira tokom jednog
ciklusa štampanja.
Glosar
232
Glosar
Ciklus dužnosti
Ethernet
Ciklus dužnosti je količina stranica na mesec dana koja ne utiče na
perfomanse štampača. Štampač ima ograničenje veka trajanja kao što je
broj stranica na godinu dana. Vek trajanja znači prosečan kapaciteta
štampanja, obično u roku garantnog perioda. Na primer ako ciklus dužnosti
iznosi 48000 stranica mesečno sa pretpostavkom 20 radnih dana, štampač
je ograničen na 2400 stranice dnevno.
Ethernet je tehnologija okvirnog umrežavanja računara za lokalne mreže
(LAN-ove). Definiše spajanje i signalizovanje za fizički sloj, kao i formate i
protokole okvira za kontrolu pristupa mediju (MAC) / sloj veze podataka OSI
modela. Ethernet je uglavnom standardizovan kao IEEE 802.3. Postao je
najraširenija LAN tehnologija u upotrebi još od 1990-ih.
ECM
Način korekcije grešaka (ECM) je opcionalni transmisioni način koji je
ugrađen u faksne uređaje i faksne modeme 1. klase. Automatski otkriva i
ispravlja greške u procesu faksnog prenosa koje ponekad uzrokuju smetnje
u telefonskoj liniji.
Emulacija
Emulacija je tehnika u kojoj jedan uređaja dobija iste rezultate koje ima
drugi uređaj.
Emulator kopira funkcije jednog sistema sa drugim sistemom, tako da se
drugi sistem ponaša kao prvi sistem. Emulacija je orijentisana na tačnu
reprodukciju eksternog ponašanja u kontrastu sa simulacijom, koja simuliše
apstraktni model sistema, često uzimajući u obzir interno stanje.
EtherTalk
Komplet protokola koji je razvila kompanija Apple Computer za
umrežavanje računara. Bio je uključen u orginalnom Mac-u (1984), a sada
ga je Apple ukinuo u korist TCP/IP umrežavanja.
FDI
Interfejs stranog uređaja (FDI) je kartica u uređaju koja omogućava rad
uređaja treće strane kao što je uređaj na kovanice ili čitač kartica. Ti uređaji
omogućavaju uslugu naplativog štampanja na vašem uređaju.
FTP
Protokol za prenos datoteka (FTP) je protokol koji se često koristi za
razmenu datoteka preko mreže koja podržava TCP/IP protokol (kao što je
internet ili intranet).
Glosar
233
Glosar
Jedinica za fuzionisanje
HDD
Deo laserskog štampača koji fuzioniše toner u mediju štampanja. Sastoji se
od toplotnog valjka i valjka za pritisak. Nakon prenosa tonera na papir
jedinica za fuzionisanje primenjuje toplotu i pritisak kako bi se obezbedilo
da toner trajno ostane na papiru zbog čega je papir topao kad izađe iz
laserskog štampača.
Uređaj za pohranu podataka, obično se naziva i tvrdi pogon ili tvrdi disk, je
uređaj za postojanu pohranu koji pohranjuje digitalno kodirane podatke na
brzim okretnim pločama sa magnetskim površinama.
Pristupnik
Institut inžinjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) je međunarodna
neprofitna profesionalna organizacija za unapređenje tehnologije u vezi sa
električnom energijom.
Veza između mreža računara ili između mreže i telefonske linije. Veoma je
popularan jer računar ili mreža je onaj koji dozvoljava pristup drugom
računaru ili mreži.
Skala sivih nijansi
Nijanse sive boje koje predstavljaju svetle i tamne delove slike kada se slike
u boji pretvaraju u skalu sivih nijansi; razne nijanse sive boje predstavljaju
boje.
Srednja nijansa
Vrsta slike koja simuliše skalu sivih nijansi menjanjem broja tački. Veoma
obojena područja se sastoje od velikog broja tački, dok se svetlija područja
sastoje od manjeg broja tački.
IEEE
IEEE 1284
Institut inžinjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) je razvio standard 1284
paralelnih priključaka. Pojam "1284-B" se odnosi na određenu vrstu
konektora na kraju paralelnog kabla koji se priključuje u periferni uređaj
(npr. štampač).
Intranet
Privatna mreža koja koristi internetske protokole, povezivost mreža i po
mogućnosti javni telekomunikacioni sistem za bezbedno delenje dela
informacija ili operacija organizacije sa svojim uposlenicima. Pojam se
ponekad odnosi samo na najvidljiviju uslugu, tj. internu web lokaciju.
Glosar
234
Glosar
IP adresa
IPX/SPX
Adresa internetskog protokola (IP) je jedinstveni broj koji uređaji koriste za
identifikaciju i komunikaciju jedni sa drugima na mreži pomoću standarda
internetskog protokola.
IPX/SPX označava internetsku razmenu paketa / sekvencioniranu razmenu
paketa. To je protokol umrežavanja koji koriste operativni sistemi Novell
NetWare. I IPX i SPX pružaju usluge povezivanja koje su slične TCP/IP-u,
s tima IPX protokol ima sličnosti sa IP-om, a SPX sa TCP-om. IPX/SPX je
primarno bio namenjen za lokalne mreže (LAN-ove) i veoma je efikasan
protokol za tu namenu (njegova performansa u pravilu premašuje
performansu TCP/IP-a na LAN-u).
IPM
Slike po minutu (IPM) je način merenja brzine štampača. Brzina IPM-a
označava broj listova sa jednom stranom koje štampač može odštampa u
roku jednog minuta.
IPP
Internetski protokol za štampanje (IPP) definiše standardni protokol za
štampanje, kao i za upravljanje poslovima štampanja, veličinu medija,
rezoluciju i tako dalje. IPP može da se koristi lokalno ili preko interneta za
stotine štampača i takođe podržava pristupnu kontrolu, proveru
autentičnosti i šifrovanje, pružajući lakše i bezbednije rešenje štampanja u
poređenju sa starijim rešenjima.
ISO
Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je međunarodno telo
za postavljanje standarda koje se sastoji od predstavnika iz državnih tela za
standarde. Proizvodi svetske industrijske i komercijalne standarde.
ITU-T
Međunarodna telekomunikaciona unija je međunarodna organizacija koja
je osnovana za standardizovanje i regulisanje međunarodnih radio- i
telekomunikacija. Njeni glavni zadaci obuhvataju standardizaciju, dodelu
radijskog spektra i organizovanje dogovora za vezu između različitih država
kako bi se omogućili međunarodnih telefonski pozivi. "-T" u akronimu ITUT označava telekomunikaciju.
Glosar
235
Glosar
Grafikon ITU-T br. 1
MAC adresa
Standardizovan testni grafikon koji je izdao ITU-T za faksimilni prenos
dokumenata.
Adresa kontrole pristupa mediju (MAC) je jedinstveni identifikator koji je
povezan sa adapterom mrežom. MAC adresa je jedinstveni 48-bitni
identifikator napisan sa 12 heksadecimalnih znakova koji su grupisani u
parovima (npr. 00-00-0c-34-11-4e). Ovu adresu obično proizvođač kodira u
karticu interfejsa mreže (NIC), a koristi se kao pomagalo za usmernike tako
što pokušavaju pronaći uređaje na velikim mrežama.
JBIG
Ekspertna grupa za slike sa dva nivoa (JBIG) je standard kompresije slika
bez gubitka tačnosti ili kvaliteta koji je namenjen za kompresiju binarnih
slika, posebno za faksove, ali može da se koristi i na drugim slikama.
JPEG
Ekspertna grupa udruženih fotografija (JPEG) je najčešće korišćena
standardna metoda kompresije fotografskih slika sa gubitkom kvaliteta. To
je format koji se koristi za spremanje i prenos fotografija na globalnoj mreži.
LDAP
Osnovni protokol za pristup direktorijima (LDAP) je protokol umrežavanja
za slanje upita i izmenu usluga direktorija koje se pokreću preko TCP/IP-a.
Lampica
Svetleća dioda (LED) je poluprovodnik koji označava status uređaja.
MFP
Multifunkcionalni periferni uređaj (MFP) je kancelarijski uređaj koji obuhvata
sledeću funkcionalnost u jednom fizičkom telu, tako da sadržava i štampač,
uređaj za kopiranje, faks uređaj, skener itd.
MH
Modifikovani Huffman (MH) je metoda kompresije za smanjivanje količine
podataka koja treba da bude prenesena između faksnog uređaja radi
prenosa slike koji preporučuje ITU-T T.4. MH je šema kodiranja celom
dužinom izvođenja zasnovana na kodnoj knjizi koja je optimizovana za
efikasnu kompresiju belog prostora. Kako većina faksova sadržava
uglavnom beli prostor, ovo skraćuje vreme prenosa većinu faksova.
MMR
Modifikovano čitanje (MMR) je metoda kompresije koju preporučuje ITU-T
T.6.
Glosar
236
Glosar
Modem
Uređaj koji modulira signal operatera za kodiranje digitalnih informacija i
takođe demodulira taj signal operatera za dekodiranje prenesenih
informacija.
MR
Modifikovano čitanje (MR) je metoda kompresije koju preporučuje ITU-T
T.4. MR kodira prvu skeniranu liniju pomoću MH-a. Sledeća linija se
uspoređuje sa prvom, razlike se utvrđuju, a zatim kodiraju i prenose.
NetWare
Jedinica za snimanje koja sadržava valjak polako troši površinu valjka
tokom upotrebe u štampaču i treba da se zameni na odgovarajući način jer
se troši usled kontakta sa četkicom za nanos ketridža, mehanizmom za
čišćenje i papirom.
Originali
Prvi primerak nečega, kao što je dokumenat, fotografija ili tekst itd. koji se
kopira, reprodukuje ili prevodi za proizvodnju drugih primeraka, ali koji nije
sam kopiran ili dobijen iz nečeg drugog.
OSI
Operativni sistem mreže koji je razvio Novell, Inc. Na početku je koristio
kooperativnu obradu zadataka za izvršavanje raznih usluga na računaru, a
protokoli mreža su bili zasnovani na arhitipskom Xerox XNS skupu. Danas
NetWare podržava TCP/IP kao i IPX/SPX.
Međuveza otvorenih sistema (OSI) je model koji je za komunikacije razvila
Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO). OSI nudi standardni
modularni pristup dizajnu mreže koji traženi skup složenih funkcija deli u
upravljive, nezavisne, funkcionalne slojeve. Od vrha do dna, slojevi su
aplikacija, prezentacija, sesija, prenos, mreža, veza podataka i fizički sloj.
OPC
PABX
Organski fotografski provodnik (OPC) je mehanizam koji pravi virtualnu
sliku za štampanje pomoću laserskog snopa emitovanog iz laserskog
štampača; obično je zelene ili crvene boje i ima oblik cilindra.
Privatna automatska centrala (PABX) je automatski telefonski sistem
unutar privatnog preduzeća.
Glosar
237
Glosar
PCL
PPM
Jezik komandi štampača (PCL) je jezik opisa stranica (PDL) koji je HP
razvio kao protokol štampača, a postao je industrijski standard. Na početku
je razvijen za rane tintne štampače, PCL je izdat u raznim nivoima za
termalne štampače, štampače sa matricom tački i laserske štampače.
Stranice po minutu (PPM) je metoda merenja za određivanje koliko brzo
štampač radi, označavajući broj stranica koji štampač može da proizvede u
jednom minutu.
PDF
Prenosivi format dokumenta (PDF) je zaštićeni format datoteka koji je
razvila kompanija Adobe Systems za prikazivanje dvodimenzionalnih
dokumenata u formatu koji je ne zavisi o uređaju i rezoluciji.
PostScript
PostScript (PS) je jezik opisa stranica i jezik programiranja koji se primarno
koristi u elektroničkim područjima i područjima objave radne površine. pokreće se prevodiocu za generisanje slike.
PRN datoteka
Interfejs za upravljački program uređaja koji omogućava da softver deluje
sa upravljačkim programom uređaja pomoću standardnih poziva ulaznih/
izlaznih sistema, što pojednostavljuje mnoge zadatke.
Protokol
Konvencija ili standard koji kontroliše ili omogućava vezu, komunikaciju i
prenos podataka između dve krajnje računarske tačke.
PS
Upravljački program štampača
Pogledajte PostScript.
Program koji se koristi za slanje komandi i prenos podataka sa računara na
štampač.
PSTN
Medij štampanja
Javna telefonska mreža (PSTN) je mreža javnih svetskih telefonskih mreža
koja se u industrijskim prostorijama usmerava putem telefonske centrale.
Medij kao što je papir, koverte, nalepnice i prozirne folije koji se može
koristiti u štampaču, skeneru, faksu ili uređaju za kopiranje.
Glosar
238
Glosar
RADIUS
SSID
Usluga daljinske provere autentičnosti korisnika (RADIUS) je protokol za
daljinsku proveru autentičnosti korisnika i račun. RADIUS omogućava
centralizovano upravljanje podacima provere autentičnosti kao što su
korisnička imena i lozinke pomoću koncepta AAA (provera autentičnosti,
autorizacija i račun) za upravljanje pristupom mreži.
Identifikator skupa usluga (SSID) je naziv bežične lokalne mreže (WLAN).
Svi bežični uređaju na WLAN mreži koriste jedan isti SSID za međusobnu
komunikaciju. SSID-ovi razlikuju velika i mala slova i imaju maksimalnu
dužinu od 32 znaka.
Rezolucija
Oštrina slike izmerena u tačkama po inču (DPI). Što je veći dpi, to je veća
rezolucija.
SMB
Blok poruka servera (SMB) je protokol mreže koji se uglavnom primenjuje
za delenje datoteka, štampača, serijskih priključaka i raznih komunikacija
između čvorišta na mreži. Takođe pruža proveren mehanizam za
komunikaciju među procesima.
SMTP
Jednostavni protokol za prenos pošte (SMTP) je standard za prenos epošte širom interneta. SMTP je relativno jednostavan tekstualni protokol u
kojem se jedan ili više primaoca poruke specifikuje, a zatim se prenosi tekst
poruke. On je protokol klijenta i servera u kojem klijent serveru šalje poruku
e-pošte.
Maska podmreže
Maska podmreže se koristi zajedno sa adresom mreže kako bi se odredilo
koji deo adrese je adresa mreže, a koji deo je adresa glavnog računara.
TCP/IP
Protokol kontrole prenosa (TCP) i internetski protokol (IP); skup
komunikacionih protokola koji primenjuju skladište protokola na kojem se
pokreće internet i većina komercijalnih mreža.
TCR
Izveštaj o potvrdi prenosa (TCR) pruža detalje svakog prenosa kao što su
status posla, rezultat prenosa i broj poslatih stranica. Ovaj izveštaj može da
se postavi na štampanje posle svakog posla ili samo posle neuspelih
prenosa.
Glosar
239
Glosar
TIFF
UNC putanja
Format datoteka označenih slika (TIFF) je format slika bitmapa sa
varijabilnom rezolucijom. TIFF opisuje podatke slika koje obično dolaze sa
skenera. TIFF slike koriste oznake, ključne reči koje definišu znakove slike
koja je obuhvaćena datotekom. Ovaj fleksibilni format koji ne zavisi o
platformi može da se koristi za slike koje su napravljene raznim
aplikacijama za obradu slika.
Jedinstvena konvencija imenovanja (UNC) je standardni način za
pristupanje mrežnim udelima u Window NT-u i ostalim Microsoftovim
proizvodima. Format UNC putanje je: \\<imeservera>\<imeudela>\<dodatni
direktorij>
Kaseta tonera
Jedinstveni lokator resursa (URL) je globalna adresa dokumenata i resursa
na internetu. Prvi deo adrese označava koji protokol treba da se koristi, a
drugi deo označava IP adresu ili ime domena na kojem se nalazi resurs.
Vrsta flašice ili spremnika koji se koristi u uređaju kao što je štampač koji
sadržava toner. Toner je prašak koji se koristi u laserskim štampačima i
fotokopirnim uređajima koji oblikuje tekst i slike na odštampanom papiru.
Toner može da se fuzioniše kombinovanjem toplote/pritiska iz fuzionera,
što prouzrokuje njegovo lepljenje za vlakna papira.
TWAIN
Industrijski standard za skenere i softver. Korišćenjem skenera koji je u
skladu sa TWAIN standardom sa TWAIN programom, skeniranje može da
se pokrene iz programa. To je API snimanje slika za operativne sisteme
Microsoft Windows i Apple Mac.
URL
USB
Univerzalna serijska sabirnica (USB) je standard koji je razvila kompanija
USB Implementers Forum, Inc. za povezivanje računara i perifernih
uređaja. Za razliku od paralelnog priključka, USB je namenjen za
istovremeno povezivanje jednog USB priključka računara sa više perifernih
uređaja.
Glosar
240
Glosar
Vodeni žig
WPA-PSK
Vodeni znak je prepoznatljiva slika ili šablon na papiru koji se pojavljuje u
svetlijoj boji kad se gleda pod svetlom. Vodeni znaci su prvi put uvedeni u
Bologni, Italiji 1282. godine; proizvođači papira su ih koristili kako bi
identifikovali svoj proizvod, a takođe su se koristili i na poštanskim
markama, novčanicama i drugih državnim dokumentima kako bi se sprečilo
falsifikovanje.
WPA-PSK (WPA unapred deleni ključ) je posebni način WPA-a za mala
preduzeća ili kućne korisnike. Deleni ključ, ili lozinka, se konfiguriše na
bežičnoj pristupnoj tački (WAP) i bilo kojem bežičnom prenosnom ili
stolnom uređaju. WPA-PSK generiše jedinstveni ključ za svaku sesiju
između bežičnog klijenta i povezanog WAP-a za napredniju bezbednost.
WEP
Privatnost ekvivalentna žičanoj mreži (WEP) je bezbedonosni protokol
specifikovan u IEEE 802.11 koji pruža isti nivo bezbednosti kakav pruža
bežični LAN. WEP pruža bezbednost šifrujući podatke preko radija tako da
su zaštićeni tokom prenosa sa jedne krajnje tačke na drugu.
WIA
Windows arhitektura slika (WIA) je arhitektura slika koje je prvo uvedena u
Windows Me i Windows XP. Skeniranje može da se pokrene iz tih
operativnih sistema pomoću skenera koji je u skladu sa WIA standardom.
WPS
Wi-Fi zaštićeno postavljanje (WPS) je standard za uspostavljanje bežične
kućne mreže. Ako vaša bežična pristupna tačka podržava WPS, vezu sa
bežičnom mrežom možete da lako konfigurišete bez računara.
XPS
XML specifikacija papira (XPS) je specifikacija za jezik opisa stranica (PDL)
i novi format dokumenata i ima prednosti za prenosivi dokumenat i
elektronički dokumenat koje je razvio Microsoft. To je XML specifikacija
zasnovana na novoj putanji štampanja i vektorskom formatu dokumenta
nezavisnom o uređaju.
WPA
Wi-Fi zaštićeni pristup (WPA) je klasa sistema za bezbednost bežičnih (WiFi) računarskih mreža, koja je stvorena kako bi poboljšala bezbedonosne
funkcije WEP-a.
Glosar
241
Indeks
B
F
bezbednost
funkcije
informacije
13
simboli
13
bežična mreža
žičana mreža
139
bežično
ad hoc režim
113
Režim infrastrukture
113
USB kabl
WPS
prekidanje veze
WPS uređaj nema ekran
PBC
PIN
122, 125
71
glosar
230
svojstva tampača
168
google cloud tampanje
151
tampanje
167
Unified Driver Configurator
182
I
uobičajeni problemi u sistemu Linux 202
instalacija
lokalno
222
iskustvo korićenja Samsung tampača
Linux
168
25
reinstalacija drajvera
26
Mac
instalacija upravljačkog programa za
95
priključivanje putem USBa
čićenje
kontrolna tabla
23
12
spoljanjost
56
konvencije
unutranjost
57
korićenje pomoći
čićenje uređaja
56
L
Linux
39
instalacija upravljačkog programa
M
izbor pri tampanju
K
ekoloko tiskanje
103
reinstalacija upravljačkog programa za
priključivanje putem USBa
98
Č
E
korićenje SetIP
G
214
119
119
instaliranje drajvera za priključenu mrežu
109
5
funkcija medija za tampanje
dodatni pribor
118
97
priključivanje putem USBa
instalacija upravljačkog programa za
166
instaliranje drajvera za priključenu mrežu
108
korićenje SetIP
102
reinstalacija upravljačkog programa za
priključivanje putem USBa
96
sistemski zahtevi
tiskanje
76
165
Indeks 242
Indeks
zajednički Mac problemi
201
medij za tampanje
izlazni držač
71
kartotečni papir
34
nalepke
34
posebni mediji
33
prednatisnjen papir
35
mehanizam za ručno ubacivanjeležite za
vie funkcija
uporaba posebnih medijev
33
mreža
IPv6 konfiguracija
110
instalacija upravljačkog programa
Linux
Mac
Windows
okruženje instalacije
78
Podeavanje bežične mreže
SetIP program
109
108
105
113
101, 102, 103, 139
uvođenje u mrežne programe
100
O
R
opti znakovi
12
reavanje problema
P
prilagajanje irine in dolžine
29
SetIP program
spreminjanje velikosti pladnja
29
Sigurnosna uputstva
pogled otpozadi
22
Status tampača
pogled spreda
21
opti podaci
postavljanje uređaja
podeavanje nadmorske visine
155
nalaganje
opti podaci
service contact numbers
dostupan potroni materijal
43
naručivanje
43
procenjen radni vek toner kasete
47
specijalna funkcija tampanja
zamena toner kasete
50
stop dugme
101, 139
79
180
specifikacije
medij za tampanje
174
224
69
71
154
23
38
Š
pristupanje
alatkama za upravljanje
223
SyncThru Web Service
potroni materijal
priljubljene nastavitve za tiskanje
65
S
pladenj
221
Š
problemi sa kvalitetom tampanja
192
T
problemi sa napajanjem
187
tampanje
Linux
problemi
N
razumevanje LED statusa
papir v pladnju 1
30
problemi sa tampanjem
188
posebni mediji
33
problemi sa uvlačenjem papira
186
36
167
Indeks 243
Indeks
Mac
165
čuvanje
46
mobilni operativni sistem
148
neoriginalna i ponovo punjena
46
mobilno tampanje
148
preraspodela tonera
48
promena podrazumevanih postavki
tampanja
156
procenjen radni vek
47
uputstvo za upotrebu
46
tampanje sa obe strane papira
Mac
zamena kasete
50
166
tampanje u datoteku
158
vie stranica na jednom listu papira
Mac
165
sistemski zahtevi
163
reinstalacija drajvera
tampanje
164
uporaba pomoči
165
V
tampanje dokumenta
tampanje vie stranica na jednom listu
tiskanje
36
tiskanje dokumenta
167
74
Windows 8
96, 98
bežično
instalacija upravljačkog programa 211
39
deinstalacija upravljačkog programa 213
mreža
instalacija upravljačkog programa 209
vodeni žig
165
101, 139
uobičajeni problemi u sistemu Windows
200
USB kabl
kreiranje
toner kaseta
sistemski zahtevi
77
instalacija upravljačkog programa 95, 97
Linux
instaliranje drajvera za priključenu mrežu
105
korićenje SetIP
164
tiskanje dokumenta
Windows
instalacija upravljačkog programa za
Windows 8 USB kabl spojen
207
U
brisanje
Mac
instalacija upravljačkog programa za
Windows 8 spojena
209
Unix
tampanje ablona
Mac
instalacija upravljačkog programa za
211
Windows 8 bežičnu mrežu
brisanje
162
izmena
162
kreiranje
162
W
USB kabl
instalacija upravljačkog programa 207
Z
zaglavljivanje
Windows
instalacija upravljačkog programa za
priključivanje putem USBa
25, 26
odglavljivanje papira
62
saveti za sprečavanje zaglavljivanja
papira
61
Indeks 244
Indeks
zamenski delovi
45
Indeks 245
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement