Samsung HW-E450 User manual

Samsung HW-E450 User manual
HW-E450
Crystal Surround Air Track
(Sistem aktivnih zvučnika)
korisničko uputstvo
zamislite mogućnosti
Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu,
molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register
karakteristike
HDMI
HDMI istovremeno prenosi video i audio signale i daje jasniju sliku.
Uređaj je takođe opremljen ARC funkcijom koja vam omogućava da slušate zvuk sa TV aparata putem HDMI kabla preko Crystal
Surround Air Track sistema. Ova funkcija je dostupna samo ako uređaj povežete na ARC kompatibilan TV aparat.
3D dubina zvuka
Opcija 3D zvuka vašem doživljaju zvuka dodaje dubinu i prostorni efekat.
Bežični subwoofer
Samsungov bežični modul izbacuje kablove između glavnog uređaja i subwoofera.
Umesto toga, subwoofer se povezuje na kompaktan bežični modul koji komunicira sa glavnim uređajem.
Mod specijalnog zvuka
Možete da izaberete jedan od 7 različita moda zvučnog polja (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME i OFF (originalni
zvuk)) u zavisnosti od tipa izvora u kome želite da uživate.
Multifunkcionalni daljinski upravljač
Isporučeni daljinski upravljač se može koristiti za upravljanje televizorom koji je povezan sa ovim uređajem. (funkcioniše samo za
Samsung TV aparate)
Daljinski upravljač ima specijalni taster za TV koji vam omogućava da razne operacije obavljate jednostavnim pritiskom na taster.
Sistem aktivnih zvučnika
Ovaj uređaj sadrži sistem aktivnih zvučnika koji, u jednom tankom uređaju, nude visok kvalitet zvuka.
Ovaj uređaj ne zahteva ni satelitski zvučnik ni kablove za povezivanje, koji su obično potrebni za konvencionalne surround audio
sisteme.
Podrška USB hosta
Možete da povežete i reprodukujete muzičke datoteke sa spoljašnjih USB memorijskih uređaja kao što su MP3 plejeri, USB flash
memorija, itd. korišćenjem funkcije USB HOST Air Track sistema.
Bluetooth funkcija
Možete da koristite Bluetooth uređaj da biste uživali u muzici sa stereo zvukom visokog kvaliteta, bez ijednog kabla!
licenci
2.0 Channel
Dolby i simbol dvostrukog
D su registrovani zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories.
2.0 Channel
Proizvedeno prema licenci američkih patenata br.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 i drugih američkih i svetskih patenata koji
su potvrđeni ili čekaju na potvrđivanje. DTS, simbol, kao i DTS i simbol zajedno su registrovani zaštitni znaci, a DTS 2.0
Channel je zaštitni znak kompanije DTS, Inc. Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI Licensing LLC u
Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
- Upite i zahteve u vezi sa otvorenim kôdovima pošaljite putem e-pošte ([email protected]).
• Ovaj proizvod koristi softverske programe koje distribuira Independent JPEG Group.
SER
sigurnosne informacije
Z Sigurnosna upozorenja
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU). UNUTRA SE NE
NALAZE DELOVI KOJI SE MOGU SERVISIRATI. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Ovaj simbol ukazuje na “opasan napon” u
proizvodu koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili telesne povrede.
Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja
se dobijaju uz ovaj proizvod.
UPOZORENJE : Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.
OPREZ : DA BISTE SPREČITE ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI KONTAKT UTIKAČA USKLADITE SA ŠIROKIM
KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE DO KRAJA.
• Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
• Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti
slobodan.
OPREZ
• Ne izlažite aparat kapanju ili prskanju. Ne stavljajte na aparat predmete napunjene tečnostima, kao što su vaze.
• Da biste potpuno isključili ovaj aparat, morate izvući utikač iz zidne utičnice. Zbog toga utikač mora u svakom
trenutku da bude pristupačan.
Mere opreZa
2.7
inch
6.86cm
9.91cm
3.9 inch
9.91cm
3.9
inch
9.91cm
3.9
inch
Osigurajte da AC mrežni napon u vašem domu bude u skladu sa nalepnicom na zadnjoj ploči proizvoda. Proizvod instalirajte horizontalno,
na odgovarajućoj podlozi (nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno prostora za ventilaciju (7~10 cm). Uverite se da otvori za ventilaciju
nisu pokriveni. Ne stavljajte uređaj na pojačala ili drugu opremu koja može da se zagreje. Ovaj uređaj je namenjen za stalnu upotrebu.
Da biste u potpunosti isključili uređaj, isključite AC priključak iz zidne utičnice. Isključite uređaj ako ne nameravate da ga koristite u dužem
vremenskom periodu.
Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz utičnice. Pikovi napona zbog
grmljavine mogu oštetiti uređaj.
Ne izlažite uređaj direktnom sunčevom zračenju ili drugim izvorima toplote.
To može da dovede do pregrevanja i kvara uređaja.
Phones
Zaštitite proizvod od vlage (tj. vaza) i prevelike toplote (npr. kamin) ili
opreme koja stvara jaka magnetna ili električna polja. Iskopčajte mrežni
kabl iz mrežnog izvora (utičnice) ako uređaj ne funkcioniše pravilno.
Ovaj proizvod nije namenjen za industrijsku upotrebu. Ovaj proizvod
koristite samo za ličnu upotrebu.
Ako je vaš proizvod čuvan na hladnom mestu može da se javi
kondenzacija. Ako se uređaj transportuje zimi, pre korišćenja sačekajte
oko 2 sata da uređaj postigne sobnu temperaturu.
4
Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom sadrže hemikalije koje su
štetne po okolinu. Ne stavljajte baterije u kućni otpad.
SER
sadržaji
karakteristike
2
2
Karakteristike
Licenci
sigurnosne informacije
3
4
Z sigurnosna upozorenja
Mere opreza
početak
6
6
Pre čitanja korisničkog uputstva
Šta sadrži pakovanje
opisi
7
Prednja/zadnja ploča
daljinski upravljač
9
Prikaz daljinskog upravljača
2
3
6
7
9
10
povezivanja
funkcije
15
Rešavanje problema
23
24
dodatak
10 Instaliranje zidne konzole
11 Povezivanje bežičnog subwoofera
12 Instaliranje torusnog feritnog jezgra na kabl
za HDMI ULAZ/IZLAZ
12 Instaliranje torusnog feritnog jezgra na
audio/usb kabl
13 Povezivanje crystal surround air track
sistema
15 Osnovne funkcije
16 Napredne funkcije
22 Ažuriranje softvera
23 Rešavanje problema
24 Specifikacije
početak
pre čiTanja KoriSničKog upuTSTVa
Pre čitanja korisničkog uputstva obratite pažnju na sledeće termine.
ikone koje će se koristiti u uputstvu
ikona
Termin
oprez
Definicija
Ukazuje na situaciju kada funkcija ne radi ili su, možda, otkazane postavke.
napomena Označava savete i uputstva na strani koja objašnjava rad svake funkcije.
Sigurnosna uputstva i otklanjanje problema
1) Pre korišćenja ovog proizvoda obavezno se upoznajte sa Sigurnosnim uputstvima. (Pogledajte stranu 3)
2) Ako se javi problem, pogledajte Rešavanje problema. (Pogledajte strane 23)
copyright
©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo ili njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez prethodnog
pisanog odobrenja Samsung Electronics Co., Ltd.
šTa SaDrŽi paKoVanje
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
S/W LEVEL
DRC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
Daljinski upravljač/
Baterije (veličina aaa)
Zidna konzola
Korisničko uputstvo
(za HDMI kabl 1EA)
(Veliki)
(Mali)
(za audio kabl 1EA)
(za USB kabl 1EA)
audio kabl
Torusno feritno jezgro
uSB kabl
▪ Dodatna oprema se može malo razlikovati od one prikazane na gornjim slikama.
▪ Koristite predviđeni USB kabl za povezivanje spoljašnjih USB uređaja sa ovom jedinicom.
6
SER
opisi
Prednja/zadnja ploča
● opisi
1
2
5v 500mA
3
4
5
AUX IN
7
HDMI IN
6
HDMI OUT
OPTICAL IN
10
8
9
DISPLEJ
Prikazuje trenutni mod.
TASTER ZA
UKLJUČIVANJE I
ISKLJUČIVANJE
Uključuje i isključuje Crystal Surround Air Track sistem.
TASTER ZA
FUNKCIJE
Odabire DIGITAL, AUX, HDMI, BT, USB ulaz.
JAČINA ZVUKA +/-
Kontroliše nivo jačine zvuka.
5
USB PRIKLJUČ AK
Povežite ovde i reprodukujte datoteke sa spoljnih USB memorijskih
uređaja kao što su MP3 plejeri.
6
OPTIČKI ULAZ
Povezuje se na digitalni (optički) izlaz spoljašnjeg uređaja.
7
AUX ULAZ
Povezuje se na analogni izlaz spoljašnjeg uređaja.
8
KONEKTORI ZA
HDMI ULAZ
Istovremeno prima digitalne video i audio signale putem HDMI
kabla.
9
KONEKTOR ZA
HDMI IZLAZ
Istovremeno šalje digitalne video i audio signale putem HDMI
kabla.
10
KABL ZA
NAPAJANJE
STRUJOM
Priključite kabl za napajanje strujom u zidnu mrežnu utičnicu.
▪ Kada uključite napajanje ovog uređaja, proći će od 4 do 5 sekundi pre nego što bude u
stanju da reprodukuje zvuk.
▪ Kada izvlačite mrežni kabl iz zidne utičnice, držite utikač. Ne vucite kabl.
▪ Ne povezujte ovaj uređaj ili druge komponente sa utičnicom naizmenične struje dok se ne
obave sva povezivanja između komponenata.
SER
daljinski upravljač
PRIKAZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA
TASTER ZA POWER
Uključuje i isključuje Crystal
Surround Air Track sistem.
SAT SOURCE
Pritisnite da biste izabrali povezani
SAT izvor. (SAT: Surround Air Track)
SOUND EFFECT
Izaberite zvučni efekat:
(MUSIC, NEWS, DRAMA,
CINEMA, SPORTS, GAME, OFF
(originalni zvuk))
SAT MUTE
Isključuje zvuk uređaja. Pritisnite
ponovo da vratite zvuk na
prethodni nivo jačine zvuka.
VOLUME
Podešava nivo jačine zvuka uređaja.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
KONTROLNI TASTER
Reprodukujte, pauzirajte ili
zaustavite reprodukciju muzičke
datoteke ili potražite sledeću ili
prethodnu muzičku datoteku.
TV SOURCE
Pritisnite da biste izabrali video
izvor povezanog TV aparata.
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV PRE-CH
Prebacuje na prethodni TV kanal
TV MUTE
Isključuje zvuk sa TV aparata.
Pritisnite ponovo da vratite zvuk
na prethodni nivo jačine zvuka.
▪
▪
▪
Anynet+
Anynet+ je funkcija koja vam
omogućava da upravljate drugim
Samsung uređajima preko daljinskog
upravljača za Samsung televizor.
SPEAKER
Ovaj taster vam omogućava da
izaberete slušanje zvuka sa Air track
sistema ili televizora. (Ova funkcija
podržava putem HDMI kabla.)
SMART VOLUME, 3D SOUND
Reguliše i stabilizuje nivo zvuka tako
da ne dolazi do drastičnih promena
jačine zvuka. Ova opcija zvuku
dodaje dubinu i prostorni efekat.
S/W LEVEL, AUDIO SYNC
Podešava nivo subwoofer zvučnika.
Koristi se kao pomoć pri
sinhronizaciji video sa audio signalom
kada je povezan digitalni televizora.
AUTO POWER
Sinhronizuje Air Track preko
optičke veze, tako da se uključuje
automatski kada uključite televizor.
TV INFO
Prikažite trenutni status TV aparata.
TV KANAL, JAČINA ZVUKA TV
APARATA
Menja dostupne TV kanale. Podešava
nivo jačine zvuka TV aparata.
TV EXIT
Isključuje TV (funkcioniše isto kao i
taster EXIT na daljinskom
upravljaču TV aparata)
SAT označava Surround Air Track, što predstavlja zaštićen naziv kompanije Samsung.
Daljinski upravljač može da upravlja samo televizorima marke Samsung.
Daljinskim upravljačem možda nećete moći da upravljate televizorom, što zavisi od vašegtelevizora.
Ako ne možete, upravljajte TV aparatom pomoću daljinskog TV aparata.
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
1. Podignite poklopac na poleđini 2. Stavite dve baterije veličine AAA size. Pobrinite
daljinskog upravljača, kao što je
se da se “+” i “–” kontakti baterija poklapaju sa
prikazano.
crtežom unutar odeljka za baterije.
3. Ponovo postavite poklopac.
Pri standardnoj upotrebi
televizora baterije će trajati
oko jednu godinu.
Radni domet daljinskog upravljača
Daljinski upravljač se može koristiti do oko 23 stopa (7 metara) u pravoj liniji.
Takođe se može upravljati pod horizontalnim uglom do 30° u odnosu na senzor za daljinsku kontrolu.
● daljinski upravljač
REPEAT
Izaberite Ponovi datoteku, Sve,
Nasumično.
DRC, DIMMER
Možete da koristite ovu funkciju
da uživate u Dolby Digital zvuku
dok noću gledate filmove sa
utišanim zvukom (Standard, MAX,
MIN). Možete kontrolisati
osvetljenje displeja.
TASTER ZA TV POWER
Uključuje i isključuje Samsung televizoru.
povezivanja
INSTALIRANJE ZIDNE KONZOLE
Zidnu konzolu možete koristiti za instaliranje uređaja na zid.
Mere predostrožnosti za instaliranje
• Instalirajte samo na vertikalnom zidu.
• Prilikom instaliranja izbegavajte mesta na kojima vlada visoka temperatura ili vlažnost ili zid koji ne može
da izdrži težinu uređaja.
• Proverite jačinu zida. Ako zid nije dovoljno jak za instaliranje proizvoda, obavezno ojačajte zid pre
instalacije.
• Proverite materijal zida. Ako je zid napravljen od gipsane ploče, mermera ili ploče od gvožđa, kupite i
koristite odgovarajuće zavrtnje za učvršćivanje.
• Pre zidne montaže, povežite kablove sa uređaja do spoljnih uređaja.
• Obavezno isključite i odspojite uređaj pre instalacije. U suprotnom, to može prouzrokovati električni udar.
1. Stavite zidnu konzolu na površinu zida, a zatim je
učvrstite sa dva zavrtnja (nisu isporučeni).
Ako uređaj pričvršćujete ispod TV aparata, vodite računa
da zidnu konzolu instalirate tako da strelica ( ) bude
postavljena u centar TV aparata.
Takođe, proverite da li je uređaj postavljen najmanje 5 cm
(dva inča) ispod TV aparata.
2. Zatim uređaj postavite u odgovarajuće žlebove na
zidnoj konzoli. Za bezbednu instalaciju, pobrinite se da
montažni klinovi čvrsto upadnu do dna žlebova.
1
2
3.Instalacija je završena.
2 in a (5 cm) ili više
▪ Ne vešajte ništa na instalirani uređaj i izbegavajte bilo kakve udarce.
▪ Obezbedite da uređaj bude dobro pričvršćen za zid da ne bi pao. Ako uređaj padne, može
doći do povrede ili oštećivanja proizvoda.
▪ Kada se uređaj instalira na zid, pazite da dete ne povuče neki od spojnih kablova, jer to
može dovesti do pada uređaja.
▪ Da bi se postigle optimalne performanse kod zidne instalacije, sistem zvučnika treba
udaljiti od televizora za najmanje 5 cm.
10
ID subwoofera za uspostavljanje veze je unapred podešen u fabrici tako da glavni uređaj i subwoofer zvučnik
treba automatski da uspostave (bežičnu) vezu čim se uključe. Ako indikator ( ) veze ne zasvetli kada se uključe
glavni uređaj i subwoofer, podesite ID na sledeći način.
SER
POVEZIVANJE BEŽIČNOG SUBWOOFERA
STANDBY
LINK
1. Kablove za napajanje glavnog uređaja i subwoofer zvučnika utaknite u AC mrežni izvor.
2. Malim šiljatim pretmetom pritisnite taster ID SET na zadnjoj strani subwoofera i držite ga pritisnutim 5 sekunde.
3. Dok je glavni uređaj uključen (mod PRIPRAVNOSTI), pritisnite
taster SAT MUTE na daljinskom upravljaču i držite ga pritisnutim
5 sekunde.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
5. Da biste završili povezivanje, uključite napajanje glavnog uređaja
dok plava LED dioda subwoofera treperi.
• Glavni uređaj i subwoofer su sada povezani (konektovani).
• Indikator veze (plava LED dioda) na subwoofer zvučniku svetli.
• Možete uživati u boljem zvuku sa bežičnog subwoofer zvučnika ako
izaberete efekat zvuka. (Pogledajte stranu 20)
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
4. Pojavljuje se poruka ID SET na VFD glavnog uređaja.
● povezivanja
• Indikator PRIPRAVNOSTI je isključen, a indikator VEZE (plava LED dioda) brzo treperi.
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV INFO
TV VOL
▪ Pre pomeranja ili instalacije ovog proizvoda, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte
▪
▪
▪
▪
TV CH
mrežni kabl.
TV PRE-CH
TV EXIT
Ukoliko se glavni uređaj isključi, bežični subwoofer će preći u mod pripravnosti i prikazati indikator
PRIPRAVNOSTI u gornjem delu ekrana. 30 sekundi nakon toga počeće da trepće indikator
VEZE.
Ako blizu sistema koristite uređaj koji koristi istu frekvenciju (2,4 GHz), zbog ometanja se može
primetiti izvesno prekidanje zvuka.
Domet prenosa radio talasa je oko 10m, ali to može da varira u zavisnosti od vaše radne sredine.
Ako se između glavne jedinice i bežičnog prijemnog modula nalazi armirani ili metalni zid, sistem
možda uopšte neće funkcionisati zato što radio talasi ne mogu da prodru kroz metal.
Ako glavni uređaj ne uspostavi bežičnu vezu, pratite gore navedene korake od 1 do 5 da biste
pokušali da ponovo uspostavite vezu između glavnog uređaja i bežičnog subwoofer zvučnika.
AH59-02434A
▪ U bežični subwoofer zvučnik ugrađena je bežična prijemna antena. Držite uređaj dalje od vode
i vlage.
▪ Da obezbedite optimalno slušanje, pobrinite se da prostor oko lokacije bežičnog subwoofer
zvučnika bude čist, bez ikakvih prepreka.
11
inSTaliranje ToruSnog FeriTnog jeZgra na KaBl Za HDMi
ulaZ/iZlaZ
Podignite da biste zaključali i otvorili jezgro.
Ponovo zaključajte.
Namotajte zajedno kablove za HDMI ULAZ/IZLAZ
praveći jedan namotaj oko jezgra.
(Namotavanje započnite 5-10 cm od prekidača)
inSTaliranje ToruSnog FeriTnog jeZgra na auDio/uSB KaBl
Podignite da biste zaključali i otvorili jezgro.
Ponovo zaključajte.
1
Stavite audio kabl ili USB kabl na otvoreno
jezgro.
HDMI je standardni digitalni interfejs za povezivanje sa uređajima kao što su TV, projektor, DVD plejer, Blu-ray
plejer, dekoder i slični uređaji.
SER
poVeZiVanje crYSTal SurrounD air TracK SiSTeMa
HDMI IN
● poVeZiVanja
HDMI IN
HDMI kompenzuje sve gubitke signala zbog analogne konverzije i omogućava vam da uživate u kvalitetu slike i
zvuka koji su originalno kreirani u digitalnom izvoru.
HDMi kabl
HDMI OUT
Digitalni uređaji
HDMI OUT
HDMi kabl
HDMI In
Povežite HDMI kabl (nisu isporučeni) od HDMI IN (HDMI ULAZ) konektora na zadnjoj ploči proizvoda sa HDMI
OUT (HDMI IZLAZ) konektorom na svojim digitalnim uređajima.
i,
HDMI oUt (HDMI)
• Povežite HDMI kabl od HDMI OUT konektora na zadnjoj ploči proizvoda sa HDMI IN konektorom na vašem TV
aparatu.
▪ HDMI je interfejs koji omogućava digitalan prenos video i audio podataka preko samo
jednog konektora.
OPTICAL
OUT
HDMI oUt (arc)
• ARC funkcija omogućava slanje digitalnog audio signala preko HDMI OUT (ARC) priključka. Ona se može
omogućiti samo kada je Air Track sistem povezan sa televizorom koji podržava ARC funkciju.
• Funkcija Anynet+ mora da bude uključena.
▪ Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl ne podržava CEC.
1
POVEZIVANJE CRYSTAL SURROUND AIR TRACK SISTEMA
U ovom delu se objašnjavaju dva načina (digitalni i analogni) povezivanja ovog uređaja sa televizorom.
Ovaj uređaj ima jedan optički digitalni konektor i jedan analogni konektor za povezivanje televizora.
OPTICAL IN
OPTICAL IN
Optički kabl (nisu isporučeni)
OPTICAL
OUT
AUX IN
AUX IN
BD/DVD plejer/
dekoder/
igračka konzola
ili
White
Audio kabl
AUDIO
OUT
ili
L
R
Red
OPTIČKI ULAZ
Digitalni ulaz na glavnom uređaju povežite na OPTIČKI IZLAZ televizora ili izvornog uređaja.
ili
AUX ULAZ
Povežite AUDIO ULAZ (Audio) na glavnom uređaju sa AUDIO IZLAZOM televizora ili izvornog uređaja.
Vodite računa o bojama konektora.
▪ Ne povezujte ovaj proizvod ili vaš televizor sa mrežnim napajanejm sve dok se ne izvrše sva
povezivanja između komponenti.
▪ Pre nego što pomerite ili instalirate ovaj proizvod, proverite da li je isključeno napajanje i
iskopčajte mrežni kabl.
▪ Ako izaberete 'AUX' bez povezivanja audio kabla, uređaj će se automatski isključiti nakon 20
minuta.
▪ Ako je televizor ili bilo koji uređaj koji je sa Air Track sistemom povezan preko optičkog kabla
isključen i ne postoji digitalni ulaz, Air Track sistem se isključuje nakon 20 minuta. (Ako na
priključku OPTICAL AUDIO IN nema ulaznog signala duže od 20 minuta, Air Track će se
isključiti.)
14
SER
funkcije
OSNOVNE FUNKCIJE
Uključivanje/isključivanje napajanja
2.Pritisnite taster POWER ( ) u desnom uglu na prednjoj ploči.
ili,
Pritisnite taster POWER na daljinskom upravljaču da isključite napajanje.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
SMART
TV INFO
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DIMMER AUTO POWER
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
Podešavanje jačine zvuka
Pritisnite taster VOLUME +/– u desnom uglu na prednjoj ploči.
ili,
Pritisnite taster VOLUME +/– na daljinskom upravljaču da povećate ili smanjite
nivo jačine zvuka.
• Na displeju prednje ploče prikazuje se brojčana vrednost nivoa jačine zvuka.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
▪ Nivo jačine zvuka se povećava ili smanjuje dok pritiskate taster za
VOLUME +/–.
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
TV INFO
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV CH
SOUND
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV PRE-CH
TV
MUTE
TV CH
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
▪ Ako želite da uživate u zvuku samo sa Crystal Surround Air Track
sistema, morate da isključite zvučnike televizora u meniju za
Podešavanje zvuka na vašem televizoru. Pogledajte priručnik za
televizor koji ste dobili uz njega.
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
15
● funkcije
1.Pritisnite taster POWER ( ) u desnom uglu na prednjoj ploči.
ili,
Pritisnite taster POWER na daljinskom upravljaču da uključite napajanje.
NAPREDNE FUNKCIJE
Korišćenje moda ulaza
Možete izabrati D.IN, AUX, HDMI, BT ulaz ili USB ulaz.
Pritisnite odgovarajući taster na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni
režim ili pritisnite
da biste izabrali: D.IN, AUX, HDMI, BT ili USB režim.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
Mod ulaza
Displej
Optički digitalni ulaz
D.IN
AUX ulaz
AUX
HDMI ulaz
HDMI
BLUETOOTH režim
BT
USB režim
USB
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
S/W LEVEL
DRC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
TV CH
TV INFO
TV VOL
Uređaj se automatski isključuje u sledećim uslovima:
•
•
•
•
D.In režim: Ako se duže od 20 minuta ne unese izvor.
Aux režim: Ako se kabl ne umetne u konektor duže od 20 minuta.
BT režim: Ako se ne ostvari veza duže od 20 minuta.
USB režim: Ako stanje “NEMA USB-a” ili “Zaustavi” traje duže od 20
minuta.
TV EXIT
AH59-02434A
▪ ARC funkcija se aktivira u D.IN režimu ako je uređaj povezan na
TV aparat koji podržava ARC funkciju.
▪ Da biste isključili ARC funkciju, isključite Anynet.
▪ Koristite isporučeni kabl ako USB flash memorija nije dostupna
direktno na uređaju
KORIŠĆENJE BLUETOOTH-A
Možete da koristite Bluetooth uređaj da biste uživali u muzici sa stereo zvukom visokog kvaliteta, bez
ijednog kabla!
Šta je Bluetooth?
Bluetooth je tehnologija koja omogućava lako međusobno povezivanje Bluetooth-kompatibilnih
uređaja putem bežične veze kratkog dometa.
• Bluetooth uređaj može da prouzrokuje šum ili neispravnost, što zavisi od upotrebe, u sledećim
slučajevima:
- Kada je deo tela u kontaktu sa prijemnim/predajnim sistemom Bluetooth uređaja ili Air Track
sistema.
- Pod uticajem električnih kolebanja zbog prepreka od strane zida, ćoška ili pregrade.
- Kod izlaganja električnom ometanju od strane uređaja koji koriste isti frekventni opseg,
uključujući i medicinsku opremu, mikrotalasne pećnice i bežične LAN mreže.
• Uparite Air Track sistem sa Bluetooth uređajem uz održavanje malog rastojanja.
• Što je rastojanje između Air Track sistema i Bluetooth uređaja veće, to je kvalitet lošiji. Ako
rastojanje premaši radni domet Bluetooth-a, veza se gubi.
• U područjima sa slabim prijemom, Bluetooth veza možda neće funkcionisati pravilno.
• Air Track sistem ima efektivan domet prijema do 10 metara u svim smerovima ako ne postoje
prepreke. Veza će biti automatski prekinuta ako rastojanje bude van ovog dometa. Čak i u ovom
opsegu, kvalitet zvuka može da se naruši zbog prepreka kao što su zidovi ili vrata.
16
• Bežični uređaj može tokom rada uzrokovati električne smetnje.
SER
Povezivanje Air Track sistema na Bluetooth
uređaj
Proverite da li Bluetooth uređaj podržava Bluetooth kompatibilne stereo
slušalice.
1.Pritisnite taster FUNCTION na daljinskom upravljaču AirTrack
sistema da biste prikazali BT poruku.
Povezati
2.Izaberite Bluetooth meni na Bluetooth uređaju koji želite da povežete.
(pogledajte korisničko uputstvo za Bluetooth uređaj)
3.Izaberite meni za stereo slušalice kod Bluetooth uređaja.
• Videćete spisak skeniranih uređaja.
4. Izaberite "Samsung Home Audio" iz dobijenog spiska.
Bluetooth uređaj
• Kada je Air Track sistem povezan sa Bluetooth uređajem, na prednjem
displeju će se prikazati ime povezanog Bluetooth uređaja, praćeno sa Air
Track CONN.
• Ako Bluetooth uređaj nije uparen sa Air Track sistemom, obrišite
prethodni izbor “SAMSUNG HOME AUDIO” koji je Bluetooth uređaj
pronašao i ponovo pokrenite pretragu Air Track sistema.
5. Reprodukujte muziku na povezanom uređaju.
• Možete da slušate muziku koja se reprodukuje na povezanom Bluetooth
uređaju preko Crystal Surround Air Track sistema.
• U BT režimu, funkcije Reprodukuj/Ponovi/Zaustavi/Dalje/Nazad nisu
dostupne.
▪ Možda će biti potrebno da upišete PIN kod (lozinku) kada
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
povezujete Bluetooth uređaj sa Air Track sistemom. Ako se
prikaže prozor za unos PIN koda (lozinke), unesite <0000>.
Air Track sistem podržava samo SBC podatke srednjeg kvaliteta
(do [email protected]), ali ne podržava SBC podatke visokog
kvaliteta ([email protected]).
AVRCP funkcija nije podržana.
Povežite samo sa Bluetooth uređajem koji podržava A2DP (AV)
funkciju.
Ne možete povezivati sa Bluetooth uređajem koji podržava
samo HF (hendsfri) funkciju.
Moguće je istovremeno uparivati samo jedan Bluetooth uređaj.
Kada isključite Air Track sistem i uparivanje se prekine,
uparivanje neće biti obnovljeno automatski. Da biste se ponovo
povezali, morate ponovo upariti uređaj.
Air Track sistem možda neće pravilno vršiti pretraživanje ili
povezivanje u sledećim slučajevima:
- Ako Air Track sistem okružuje jako električno polje.
- Ako se sa AirTrack sistemom istovremeno uparuje nekoliko
Bluetooth uređaja
- Ako je Bluetooth uređaj isključen, nije na mestu ili je
neispravan
- Obratite pažnju da uređaji kao što su mikrotalasne pećnice,
adapteri za bežičnu LAN vezu, fluorescentna svetla i plinski
šporeti koriste isti frekventni opseg kao i Bluetooth uređaj, što
može uzrokovati električne smetnje.
17
● funkcije
• Videćete WAIT na 4 sekunde, a zatim READY na prednjem displeju Air
Track sistema.
Odspajanje Bluetooth uređaja sa Air Track sistema
Možete da odspojite Bluetooth uređaj sa Air Track sistema. Pogledajte
korisničko uputstvo za Bluetooth uređaj u vezi instrukcija.
• Air Track će se odspojiti.
• Kada je Air Track sistem odspojen sa Bluetooth uređaja, Air Track sistem će na
prednjem displeju prikazati DISCON.
Odspajanje Air Track sistema sa Bluetooth uređaja
Pritisnite taster ( ) na prednjoj ploči Air Track sistema da biste prebacili iz
režima BT u drugi režim ili isključili Air Track sistem.
• Povezani Bluetooth uređaj će sačekati izvesno vreme na odgovor Air Track
sistema pre nego što prekine vezu.
(Vreme raskidanja veze može da se razlikuje, zavisno od Bluetooth uređaja)
• Uređaj koji je trenutno povezan biće iskopčan.
▪ U režimu Bluetooth povezivanja, Bluetooth veza se može izgubiti
ako se poveća rastojanje između sistema kućnog bioskopa i
Bluetooth uređaja (10 m). Ako se rastojanje vrati na efektivan domet
ili ako ponovo pokrenete Bluetooth uređaj, Bluetooth veza se može
obnoviti.
▪ Ako se Bluetooth uređaj vrati u efektivan domet, možete ponovo
pokrenuti uparivanje sa Bluetooth uređajem.
▪ Air Track sistem se automatski isključuje nakon 20 minuta rada u
stanju pripravnosti.
Povezivanje Crystal Surround Air Track sistema
na USB HOST uređaj
1.Povežite USB uređaj na USB port na bočnoj strani uređaja.
2.Pritiskajte taster (
ne pojavi USB.
) na prednjoj ploči sistema kućnog bioskopa dok se
• Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način:
D.IN ➡ AUX ➡ HDMI ➡ BT ➡ USB
3.USB se pojavljuje na ekranu, a zatim nestaje.
• Povezivanje Crystal Surround Air Track sistema je završeno.
• On se automatski isključuje (Auto Power Off) ako se nijedan USB uređaj
ne poveže više od 20 minuta.
Pre povezivanja USB uređaja
Kompatibilnost: USB memorija.
• Ako ime fascikle ili datoteke na USB uređaju prelazi 10 znakova, ono
se neće prikazati na VFD.
• Ovaj proizvod možda nije kompatibilan sa određenim tipovima USB
memorijskih medija.
• Podržani su FAT16 i FAT32 sistemi datoteka.
- NTFS sistem datoteka nije podržan.
• Povežite USB uređaj direktno na USB port proizvoda.
U suprotnom, može doći do problema u USB kompatibilnosti.
18
Bit brzina
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SATMUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV
MUTE
TV CH
TV PRE-CH
VOLUME
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
TV INFO
REPEAT
DRC
DIMMER AUTO POWER
POWER
TV POWER
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV SOURCE
SAT
TV CH
SOURCE SOUND
TV INFO
SPEAKER
EFFECT
SATMUTE
TV VOL
POWER
SAT
SOURCE
SMART
TV
VOLUME
MUTE
3D SOUND
S/W LEVEL
TV CH
AUDIO SYNC
TV VOL
TV POWER
SOUND
U toku reprodukcije, pritisnite taster +#,@.
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV VOL
Reprodukuj/pauziraj/zaustavi
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
Verzija
Piksel
Frekvencija semplovanja
Muzika
MP3
WMA
.MP3
.WMA
80~320
56~128
kbps
kbps
V8
44,1 KHz
44,1 KHz
● funkcije
Format
Ime datoteke
Sufiks datoteke
SPEAKER
• Ponovo pritisnite taster +# da biste privremeno prekinuli reprodukciju
datoteke.
Pritisnite taster +# da biste reprodukovali željenu datoteku.
• Da zaustavite reprodukciju, pritisnite taster Stop (@).
Preskoči napred/nazad
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
VOLUME
TTV PRE-CH
TV EXIT
AH59-02434A
REPEAT
DRC
TV SOURCE
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
REPEAT
POWER
DRC
DIMMER TV
AUTO
POWER
POWER
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
SAT
SOURCE
TV SOURCE
AH59-02434A
SOUND
SPEAKER
TV INFO
EFFECT
TV CH
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV
MUTE
TV VOL
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
VOLUME
SPEAKER
SMART
3D SOUND
VOLUME
AUDIO SYNC
TV CH
POWER
DRC
DIMMER AUTO
TV EXIT
EFFECT
SAT MUTE
TV VOL
S/W LEVEL
TTV PRE-CH
REPEAT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
TV SOURCE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
POWER
TV POWER
TV POWER
U toku reprodukcije, pritisnite taster [,].
• Ako postoji više od jedne datoteke i ako pritisnite taster ], bira se
sledeća datoteka.
• Ako postoji više od jedne datoteke i ako pritisnite taster [, bira se
prethodna datoteka.
Korišćenje funkcije REPEAT
Ponovljena reprodukcija omogućava ponovljenu reprodukciju datoteke,
ponavljanje svih, nasumičnu reprodukciju datoteka ili isključite funkciju Repeat.
Pritisnite taster REPEAT.
• PONOVI DATOTEKU: Ponovite reprodukciju datoteke
• PONOVI SVE: Ponovite reprodukciju svih datoteka
• PONOVI NASUMIČNO: Reprodukuje numere po slučajnom redosledu.
(Numera koja je već reprodukovana može da se reprodukuje ponovo.)
• ISKLJUČI PONAVLJANJE: Otkazuje ponovljeno reprodukovanje.
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
SAT
SAT
SOUND
SOURCE
SOURCE SOUND
TV INFO
SAT MUTE
SAT MUTE
SMART
SMART
VOLUME
VOLUME
3D SOUND
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
AUDIO SYNC
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
REPEAT
REPEAT
POWER
SAT
SOURCE
SPEAKER
SPEAKER
EFFECT
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
DRC
DRC
DIMMER AUTO POWER
DIMMER AUTO POWER
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
TV SOURCE
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV CH
TV CH
TV INFO
TV INFO
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV
TV
MUTE
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV PRE-CH
TV PRE-CH
AH59-02434A
AH59-02434A
TV CH
TV CH
TV EXIT
TV EXIT
▪ Funkciju REPEAT (PONOVI) možete da podesite tokom
reprodukcije muzike sa USB jedinice.
Isključivanje zvuka
To je korisno kada odgovarate na zvono na ulaznim vratima ili na telefonski poziv.
1.Da biste isključili zvuk uređaja, pritisnite taster SAT MUTE (
daljinskom upravljaču.
SER
• Ne povezujte više memorijskih uređaja na proizvod putem čitača
kartica. Možda neće raditi ispravno.
• PTP protokoli za digitalnu kameru nisu podržani.
• Ne vadite USB uređaj dok je čitanje sa njega u toku.
• DRM-zaštićene muzičke datoteke (MP3, WMA) sa komercijalne veb
lokacije se neće reprodukovati.
• Spoljni HDD nisu podržani.
• Lista kompatibilnosti
) na
2.Da biste isključili zvuk TV aparata, pritisnite taster TV MUTE na
daljinskom upravljaču.
3.Ponovo pritisnite taster SAT MUTE (
)/ TV MUTE na daljinskom
upravljaču (ili pritisnite taster VOLUME +/–) da vratite zvuk.
19
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Korišćenje funkcije 3D dubine zvuka
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
TV
MUTE
TV CH
TVPOWER
PRE-CH
AUDIO SYNC
Funkcija 3D zvuka zvuku dodaje dubinu i prostorni efekat.
Pritisnite 3D SOUND na daljinskom upravljaču.
• Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način:
3D SOUND LOW ➡ 3D SOUND HIGH ➡ 3D SOUND OFF
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV VOL
POWER
3D SOUND
VOLUME
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
▪ Kada uključite funkciju 3D dubine zvuka, efekat zvuka će se
automatski promeniti u OFF.
TV VOL
TV POWER
TV EXIT
AH59-02434A
Korišćenje funkcije SMART VOLUME
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
TV EXIT
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
POWER
TV POWER
SOUND
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
Pritisnite SMART VOLUME na daljinskom upravljaču.
• Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način:
SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
DIMMER AUTO POWER
TV CH
POWER
AUDIO SYNC
To će regulisati i stabilizovati nivo jačine zvuka tako da ne dolazi do drastičnih
promena jačine zvuka u slučaju da se menja kanal ili scena.
TV INFO
TV POWER
SPEAKER
Korišćenje zvučnog efekta
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
TV VOL
SOURCE
TV
SOUND
MUTE
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SMART
TV INFO
TV VOL
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
VOLUME
TV CH
TV PRE-CH
3D SOUND
TV EXIT
AH59-02434A
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DIMMER AUTO POWER
DRC
TV SOURCE
TV CH
POWER
TV VOLSAT
SOURCE
AUDIO SYNC
TV INFO
TV POWER
TV
MUTE
SOUND
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
TV PRE-CH
SMART
TV CH
VOLUME
3D SOUND
Možete da izaberete jedan od 7 različita moda zvučnog polja-MUSIC, NEWS,
DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, OFF (originalni zvuk)- u zavisnosti od
tipa sadržaja u kome želite da uživate.
Pritisnite SOUND EFFECT na daljinskom upravljaču.
• Odaberite mod OFF ako želite da uživate u originalnom zvuku.
▪ Preporučuje se da izaberete efekat zvuka na osnovu izvornog
materijala i ličnog ukusa.
▪ Kada izaberete efekat zvuka (osim moda OFF), funkcija 3D dubine
zvuka će se automatski ISKLJUČITI.
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
Korišćenje funkcije AUTOMATSKOG NAPAJANJA
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV SOURCE
TV CH
TV INFO
Crystal Surround Air Track sistem se automatski uključuje kada uključite televizor
ili bilo koji uređaj koji je povezan sa Air Track sistemom preko optičkog kabla.
TV INFO
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
TV
MUTE
TV VOL
AH59-02434A
TV PRE-CH
TV CH
TV EXIT
Pritisnite taster AUTO POWER na daljinskom upravljaču ovog uređaja.
• Funkcija automatskog napajanja se isključuje i uključuje pri svakom pritisku
na taster AUTO POWER.
AH59-02434A
AUTO POWER LINK
On
Off
Displej
POWER LINK ON
POWER LINK OFF
▪ Ako je televizor ili bilo koji ureðaj koji je sa Air Track sistemom
povezan preko optièkog kabla iskljuèen i ne postoji digitalni ulaz, Air
Track sistem se iskljuèuje nakon 20 minuta.
▪ Ove funkcije su dostupne samo kada je CEC isključen.
20
POWER
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Korišćenje funkcije S/W LEVEL
SER
SAT
SOURCE
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
SPEAKER
EFFECT
SMART
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV
MUTE
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
TV POWER
TV
MUTE
TV INFO
SOUND
TV VOL
SPEAKER
TV CH
SMART
SAT MUTE
TV PRE-CH
AH59-02434A
3D SOUND
TV EXIT
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
POWER
TV POWER
VOLUME
AH59-02434A
SAT
SOURCE
REPEAT
S/W LEVEL
SOUND
DRC
AUDIO SYNC
SPEAKER
POWER
DIMMER AUTO
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV SOURCE
TV CH
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
S/W LEVEL
Korišćenje funkcije AUDIO SYNC
Video zapis može da se čini sporiji od audio zapisa ako je Air Track
povezan na digitalni televizor. Ako se to desi, podesite vreme kašnjenja
zvuka tako da odgovara video zapisu.
Pritisnite taster AUDIO SYNC +/–. na daljinskom upravljaču ovog uređaja.
• Možete koristiti taster +, - da podesite vreme kašnjenja zvuka od 0 ms
do 300 ms.
TV INFO
AUDIO SYNC
TV
TV VOL
MUTE
DRC
DIMMER AUTO POWER
TV VOL
REPEAT
3.Pritisnite taster “+” ili “-” na tasteru LEVEL ako želite da povećate ili
smanjite jačinu zvuka subwoofer zvučnika. Možete da podesite od SW-6
do SW+6.
TV INFO
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV VOL
POWER
TV VOL
3D SOUND
2.Na displeju se prikazuje “SW 0”.
● funkcije
TV POWER
SOUND
SAT MUTE
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
Možete kontrolisati jačinu basova putem tastera za nivo subwoofera na
daljinskom upravljaču.
1.Pritisnite taster S/W LEVEL na daljinskom upravljaču.
VOLUME
TV VOL
VOLUME
POWER
3D SOUND
TV EXIT
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
▪ U USB ili BT režimu, funkcija Audio Sync (Audio sinhr.) možda
neće raditi.
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
TV CH
TV PRE-CH
TV SOURCE
AH59-02434A
TV CH
POWER
TV EXIT
TV INFO
TV POWER
TV
MUTE
SOUND
TV VOL
SAT
SOURCE
AH59-02434A
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
TV PRE-CH
SMART
TV CH
VOLUME
3D SOUND
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
REPEAT
DRC
DIMMER AUTO POWER
Korišćenje funkcije DRC
Ova funkcija prilagođava opseg između najglasnijih i najtiših zvukova.
Možete da koristite ovu funkciju da uživate u Dolby Digital zvuku dok noću
gledate filmove sa utišanim zvukom.
Pritisnite taster DRC na daljinskom upravljaču ovog uređaja.
• Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način:
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
TV SOURCE
TV CH
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
TV INFO
TV VOL
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV CH
TV EXIT
AH59-02434A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
Pritisnite taster za prigušenje da biste kontrolisati osvetljenje displeja.
Pritisnite taster DIMMER na daljinskom upravljaču ovog uređaja.
TV EXIT
AH59-02434A
TV PRE-CH
Korišćenje funkcije DIMMER
• Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način:
DIMMER ON ➡ DIMMER OFF
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
Korišćenje funkcije Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija koja vam omogućava da upravljate drugim Samsung
uređajima preko daljinskog upravljača za Samsung televizor.
Funkcija Anynet+ se uključuje i isključuje pri svakom pritisku na taster
Anynet+.
1.Povežite proizvod sa Samsung televizorom putem HDMI kabla.
(Vidi stranu 13)
2.Aktivirajte funkciju Anynet+ na TV aparatu (više informacija potražite u
uputstvu za televizor).
▪ Zavisno od TV aparata, neke rezolucije HDMI izlaza možda neće
funkcionisati.
▪ Pročitajte korisničko uputstvo za televizor. Proverite
(Ako vaš televizor ima logotip
logotip
funkcija Anynet+ je podržana.)
21
POWER
SAT
SOURCE
POWER
TV POWER
SOUND
TV POWER
SPEAKER
Taster SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
SAT
SOURCE
AUDIO SYNC
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
Pritisnite taster SPEAKER na daljinskom upravljaču ovog uređaja.
POWER
VOLUME
AH59-02434A
REPEAT
SAT
SOURCE
Ovaj taster vam omogućava da izaberete slušanje zvuka sa televizora ili
zvuka sa Air Track sistema kada je povezan preko HDMI.
S/W LEVEL
DRC
SOUND
TV POWER
AUDIO
SYNC
DIMMER AUTO POWER
SPEAKER
AUDIO MOD
HDMI ULAZ
EFFECT
SAT MUTE
VOLUME
TV CH
VOLUME
TV VOL
S/W LEVEL
TV
MUTE
REPEAT
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
TV PRE-CH
SPEAKER
SMART
TV SOURCE
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
DRC
3D SOUND
TV INFO
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV CH
TV EXIT
TV INFO
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV VOL
TV INFO
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV PRE-CH
ARC
AUDIO SYNC
TV VOL
AH59-02434A
EFFECT
SAT MUTE
SMART
TV SOURCE
TV CH
AH59-02434A
TV EXIT
SPEAKER
TV
Air Track
TV
Air Track
Pomeranje prikaza
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
Prikaz
TV SPK
HDMI
S MUTE
TV ARC
Korišćenje TV funkcija
1.Pritisnite taster TV SOURCE na daljinskom upravljaču ovog uređaja.
2.Pritisnite taster TV INFO na daljinskom upravljaču da biste prikazali
informacije o TV kanalu.
3.Pritiskajte taster TV CH na daljinskom upravljaču da biste izabrali TV
kanal.
4.Pritisnite taster TV VOL na daljinskom upravljaču da povećate ili smanjite
nivo jačine zvuka.
5.Koristite taster TV PRE-CH za pomeranje na prethodni TV kanal u
TV režimu rada.
6.Da izađete iz menija TV aparata, koristite taster TV EXIT.
(funkcioniše isto kao i taster EXIT na daljinskom upravljaču TV aparata)
▪ Daljinski upravljač može da upravlja samo televizorima marke
Samsung.
AŽURIRANJE SOFTVERA
Samsung će možda ubuduće nuditi dopune za
fabrički softver za Crystal Surround Air Track sistem.
5v 500mA
U slučaju da postoji više datoteka za dopunu, morate
ih pojedinačno preneti na USB jedinicu i koristiti ih za
pojedinačnu nadogradnju fabričkog softvera.
5v 500mA
Ako se dopune ponude, fabrički softver možete da
nadogradite povezivanjem USB jedinice sa
pohranjenim fabričkim softverom na USB port vašeg
Air Track sistema.
Posetite Samsung.com ili pozovite Samsung centar
za korisnike da biste dobili više informacija o
preuzimanju datoteka za nadogradnju.
▪ Umetnite USB memoriju na kojoj se nalazi nova verzija fabričkog softvera u USB priključak na poleđini
glavnog uređaja.
▪ Pazite da ne isključite napajanje ili izvadite USB memoriju dok je ažuriranje u toku. Glavni uređaj se
22
automatski isključuje po završetku ažuriranja fabričkog softvera. Kada se softver ažurira, vaša podešenja
će se vratiti na svoje unapred zadate (fabričke) postavke. Preporučujemo vam da zapišete svoja
podešavanja tako da ih lako možete ponovo izvršiti nakon ažuriranja.
▪ U sluèaju da ne uspete ažurirati fabrièki softver, preporuèujemo da formatirate USB memoriju u FAT16
sistemu i pokušate ponovo.
▪ Za potrebe ažuriranja ne formatirajte USB memoriju u NTFS sistemu zato što se taj sistem datoteka ne
podržava.
▪ U zavisnosti od proizvođača, neki USB memorijski uređaji možda neće biti podržani.
SER
rešavanje problema
Pre nego što se obratite servisu, proverite sledeće.
Simptom
Proveriti
Pomoć
• Da li je mrežni kabl
priključen u utičnicu?
• Utaknite mrežni utikač u
utičnicu.
Funkcija ne radi kad se pritisne
taster.
• Da li u vazduhu postoji
statički elektricitet?
• Izvucite mrežni utikač i
ponovo ga utaknite.
Zvuk se ne čuje.
• Da li je uređaj pravilno
povezan na vaš televizor?
• Da li je uključena funkcija
isključivanja zvuka?
• Da li je jačina zvuka
podešena na minimum?
• Povežite ih pravilno.
• Pritisnite taster za
isključivanje jačine zvuka
da otkažete tu funkciju.
• Podesite jačinu zvuka.
Na televizoru se ne pojavljuje
slika kada se izabere funkcija.
• Da li je televizor pravilno
povezan?
• Povežite je pravilno.
Daljinski upravljač ne radi.
• Da li su baterije istrošene?
• Da li je rastojanje između
daljinskog upravljača i
glavnog uređaja preveliko?
• Baterije zamenite novim
baterijama.
• Upravljajte sa manjeg
rastojanja.
Zvuk iz levih/desnih kanala je
obrnut.
• Da li su kablovi za levi/
desni audio izlaz sa
televizora pravilno
povezani?
• Proverite levi/desni kanal i
povežite ih pravilno.
● rešavanje problema
Uređaj neće da se uključi.
23
dodatak
SPECIFIKACIJE
Naziv modela HW-E450
Standby power consumption
Potrošnja
struje
OPŠTE
Težina
Dimenzije (Š x V x D)
POJAČALO
0,45W
Glavni uređaj
25,9W
Subwoofer
20W
Glavni uređaj
1,9 kg
Subwoofer
5,4 kg
Glavni uređaj
906 x 45 x 70,1 mm
Subwoofer
175 x 350 x 295 mm
Opseg radne temperature
+ 5 °C do +35 °C
Radni opseg vlažnosti vazduha
10 % do 75 %
Glavni uređaj
Nominalna
izlazna snaga Subwoofer
80 W/KAN, 4 OHM, THD = 10%, 1 kHz
Ulazna osetljivost/Impedansa
570 mV/20 Kohm
120 W, 4 OHM, THD = 10%, 100 Hz
Odnos signal/šum (analogni ulaz) 70dB
Razdvajanje (1kHz)
FREKVENTNI Analogni ulaz
ODZIV
Digitalni ulaz/48 kHz PCM
65dB
20Hz~20kHz(±3dB)
20Hz~20kHz(±3dB)
* Odnos signal/šum, izobličenje, razdvajanje i korisna osetljivost se baziraju na merenju prema AES (Audio
Engineering Society) smernicama.
*: Nominalne specifikacije
- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približne.
[ Preporuka ] – Samo EU
Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ovaj Crystal Surround Air Track usklađen sa suštinskim
zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.
Zvaničnu Izjavu o usklađenosti možete naći na adresi http://www.samsung.com.
Idite na Support > Search Product Support i unesite naziv modela.
Ova oprema se može koristiti u svim EU zemljama.
Ova oprema se u Francuskoj može koristiti samo u zatvorenom prostoru.
24
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar
za podršku kupcima.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži
sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih
elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa
dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove
supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite
baterije od ostalog otpada I reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (električna i elektronska oprema za odlaganje)
(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci
(npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada
im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled
nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste
promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi
kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će
biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod
i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
Code No. AH68-02431C (00)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement