Samsung HW-E350 User's manual

Samsung HW-E350 User's manual
HW-E350
Crystal Surround Air Track
(Sistem aktivnih zvučnika)
korisničko uputstvo
zamislite mogućnosti
Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu,
molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register
karakteristike
HDMI
HDMI istovremeno prenosi video i audio signale i daje jasniju sliku.
Uređaj je takođe opremljen ARC funkcijom koja vam omogućava da slušate zvuk sa TV aparata putem HDMI kabla
preko Crystal Surround Air Track sistema. Ova funkcija je dostupna samo ako uređaj povežete na ARC kompatibilan
TV aparat.
3D dubina zvuka
Opcija 3D zvuka vašem doživljaju zvuka dodaje dubinu i prostorni efekat.
Mod specijalnog zvuka
Možete da izaberete jedan od 7 različita moda zvučnog polja (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME i
OFF (originalni zvuk)) u zavisnosti od tipa izvora u kome želite da uživate.
Multifunkcionalni daljinski upravljač
Isporučeni daljinski upravljač se može koristiti za upravljanje televizorom koji je povezan sa ovim uređajem.
(funkcioniše samo za Samsung TV aparate)
Daljinski upravljač ima specijalni taster za TV koji vam omogućava da razne operacije obavljate jednostavnim
pritiskom na taster.
Sistem aktivnih zvučnika
Ovaj uređaj sadrži sistem aktivnih zvučnika koji, u jednom tankom uređaju, nude visok kvalitet zvuka.
Ovaj uređaj ne zahteva ni satelitski zvučnik ni kablove za povezivanje, koji su obično potrebni za konvencionalne
surround audio sisteme.
Podrška USB hosta
Možete da povežete i reprodukujete muzičke datoteke sa spoljašnjih USB memorijskih uređaja kao što su MP3
plejeri, USB flash memorija, itd. korišćenjem funkcije USB HOST Air Track sistema.
licenci
2.0 Channel
Dolby i simbol dvostrukog
D su registrovani zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories.
2.0 Channel
Proizvedeno prema licenci američkih patenata br.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 i drugih američkih i svetskih patenata
koji su potvrđeni ili čekaju na potvrđivanje. DTS, simbol, kao i DTS i simbol zajedno su registrovani zaštitni znaci, a DTS 2.0
Channel je zaštitni znak kompanije DTS, Inc. Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI Licensing LLC u
Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
- Upite i zahteve u vezi sa otvorenim kôdovima pošaljite putem e-pošte ([email protected]).
• Ovaj proizvod koristi softverske programe koje distribuira Independent JPEG Group.
SER
sigurnosne informacije
Z Sigurnosna upozorenja
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU). UNUTRA SE NE
NALAZE DELOVI KOJI SE MOGU SERVISIRATI. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Ovaj simbol ukazuje na “opasan napon” u
proizvodu koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili telesne povrede.
Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja
se dobijaju uz ovaj proizvod.
UPOZORENJE : Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.
OPREZ : DA BISTE SPREČITE ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI KONTAKT UTIKAČA USKLADITE SA ŠIROKIM
KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE DO KRAJA.
• Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
• Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti
slobodan.
OPREZ
• Ne izlažite aparat kapanju ili prskanju. Ne stavljajte na aparat predmete napunjene tečnostima, kao što su vaze.
• Da biste potpuno isključili ovaj aparat, morate izvući utikač iz zidne utičnice. Zbog toga utikač mora u svakom
trenutku da bude pristupačan.
Mere opreZa
6.86cm
2.7 inch
9.91cm
3.9 inch
9.91cm
3.9 inch
3.9 inch
9.91cm
Osigurajte da AC mrežni napon u vašem domu bude u skladu sa nalepnicom na zadnjoj ploči proizvoda. Proizvod instalirajte horizontalno,
na odgovarajućoj podlozi (nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno prostora za ventilaciju (7~10 cm). Uverite se da otvori za ventilaciju
nisu pokriveni. Ne stavljajte uređaj na pojačala ili drugu opremu koja može da se zagreje. Ovaj uređaj je namenjen za stalnu upotrebu.
Da biste u potpunosti isključili uređaj, isključite AC priključak iz zidne utičnice. Isključite uređaj ako ne nameravate da ga koristite u dužem
vremenskom periodu.
za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz utičnice. Pikovi napona zbog
grmljavine mogu oštetiti uređaj.
Ne izlažite uređaj direktnom sunčevom zračenju ili drugim izvorima toplote.
To može da dovede do pregrevanja i kvara uređaja.
Phones
zaštitite proizvod od vlage (tj. vaza) i prevelike toplote (npr. kamin) ili
opreme koja stvara jaka magnetna ili električna polja. Iskopčajte mrežni
kabl iz mrežnog izvora (utičnice) ako uređaj ne funkcioniše pravilno.
Ovaj proizvod nije namenjen za industrijsku upotrebu. Ovaj proizvod
koristite samo za ličnu upotrebu.
Ako je vaš proizvod čuvan na hladnom mestu može da se javi
kondenzacija. Ako se uređaj transportuje zimi, pre korišćenja sačekajte
oko 2 sata da uređaj postigne sobnu temperaturu.
4
Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom sadrže hemikalije koje su
štetne po okolinu. Ne stavljajte baterije u kućni otpad.
SER
sadržaji
karakteristike
2
2
Karakteristike
Licenci
sigurnosne informacije
3
4
Z sigurnosna upozorenja
Mere opreza
početak
6
6
Pre čitanja korisničkog uputstva
Šta sadrži pakovanje
opisi
7
Prednja/zadnja ploča
daljinski upravljač
9
Prikaz daljinskog upravljača
2
3
6
7
9
10
povezivanja
funkcije
14
20
Rešavanje problema
dodatak
21
10 Instaliranje zidne konzole
11 Instaliranje torusnog feritnog jezgra na kabl
za HDMI ULAZ/IZLAZ
11 postavljanje feritnog jezgra na audio kabl
12 Povezivanje crystal surround air track
sistema
14 Osnovne funkcije
15 Napredne funkcije
19 Ažuriranje softvera
20 Rešavanje problema
21 Specifikacije
početak
pre čiTanja KoriSničKog upuTSTVa
Pre čitanja korisničkog uputstva obratite pažnju na sledeće termine.
ikone koje će se koristiti u uputstvu
ikona
Termin
oprez
Definicija
Ukazuje na situaciju kada funkcija ne radi ili su, možda, otkazane postavke.
napomena Označava savete i uputstva na strani koja objašnjava rad svake funkcije.
Sigurnosna uputstva i otklanjanje problema
1) Pre korišćenja ovog proizvoda obavezno se upoznajte sa Sigurnosnim uputstvima. (Pogledajte stranu 3)
2) Ako se javi problem, pogledajte Rešavanje problema. (Pogledajte strane 20)
copyright
©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo ili njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez prethodnog
pisanog odobrenja Samsung Electronics Co., Ltd.
ŠTa SaDrŽi paKoVanje
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02433A
Daljinski upravljač/
Baterije (veličina aaa)
Zidna Konzola
Korisničko uputstvo
(za HDMI kabl 1EA)
(Veliki)
(Mali)
(za audio kabl 1EA)
audio Kabl
Torusno Feritno jezgro
uSB Kabl
▪ Dodatna oprema se može malo razlikovati od one prikazane na gornjim slikama.
▪ Koristite predviđeni USB kabl za povezivanje spoljašnjih USB uređaja sa ovom jedinicom.
6
SER
opisi
Prednja/zadnja ploča
● opisi
1
2
3
4
5V 500mA
5
6
HDMI OUT
7
HDMI IN
8
AUX IN
9
DISPLEJ
Prikazuje trenutni mod.
TASTER ZA
UKLJUČIVANJE I
ISKLJUČIVANJE
Uključuje i isključuje Crystal Surround Air Track sistem.
TASTER ZA
FUNKCIJE
Odabire AUX, HDMI, USB, ARC ulaz.
JAČINA ZVUKA +/-
Kontroliše nivo jačine zvuka.
USB PRIKLJUČ AK
Povežite ovde i reprodukujte datoteke sa spoljnih USB memorijskih
uređaja kao što su MP3 plejeri.
6
KABL ZA
NAPAJANJE
STRUJOM
Priključite kabl za napajanje strujom u zidnu mrežnu utičnicu.
7
KONEKTOR ZA
HDMI IZLAZ
Istovremeno šalje digitalne video i audio signale putem HDMI
kabla.
8
KONEKTORI ZA
HDMI ULAZ
Istovremeno prima digitalne video i audio signale putem HDMI
kabla.
9
AUX ULAZ
Povezuje se na analogni izlaz spoljašnjeg uređaja.
▪ Kada uključite napajanje ovog uređaja, proći će od 4 do 5 sekundi pre nego što bude u
stanju da reprodukuje zvuk.
SER
daljinski upravljač
PRIKAZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA
TASTER ZA POWER
Uključuje i isključuje Crystal
Surround Air Track sistem.
SAT SOURCE
Pritisnite da biste izabrali povezani
SAT izvor. (SAT: Surround Air Track)
TASTER ZA TV POWER
Uključuje i isključuje Samsung televizoru.
POWER
VOLUME
Podešava nivo jačine zvuka uređaja.
REPEAT
Izaberite Ponovi datoteku, Sve,
Nasumično.
DRC, DIMMER
Možete da koristite ovu funkciju
da uživate u Dolby Digital zvuku
dok noću gledate filmove sa
utišanim zvukom (Standard, MAX,
MIN). Možete kontrolisati
osvetljenje displeja.
KONTROLNI TASTER
Reprodukujte, pauzirajte ili
zaustavite reprodukciju muzičke
datoteke ili potražite sledeću ili
prethodnu muzičku datoteku.
TV SOURCE
Pritisnite da biste izabrali video
izvor povezanog TV aparata.
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SOUND EFFECT
Izaberite zvučni efekat: (MUSIC,
NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS,
GAME, OFF (originalni zvuk))
SAT MUTE
Isključuje zvuk uređaja. Pritisnite
ponovo da vratite zvuk na
prethodni nivo jačine zvuka.
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
TV
MUTE
TV CH
Anynet+ je funkcija koja vam
omogućava da upravljate drugim
Samsung uređajima preko daljinskog
upravljača za Samsung televizor.
SPEAKER
Ovaj taster vam omogućava da
izaberete slušanje zvuka sa Air track
sistema ili televizora. (Ova funkcija
podržava putem HDMI kabla.)
SMART VOLUME, 3D SOUND
Reguliše i stabilizuje nivo zvuka tako
da ne dolazi do drastičnih promena
jačine zvuka. Ova opcija zvuku
dodaje dubinu i prostorni efekat.
DIMMER
TV CH
Anynet+
TV INFO
TV VOL
S/W LEVEL, AUDIO SYNC
Podešava nivo subwoofer zvučnika.
Koristi se kao pomoć pri
sinhronizaciji video sa audio signalom
kada je povezan digitalni televizora.
TV INFO
Prikažite trenutni status TV aparata.
TV EXIT
AH59-02433A
TV KANAL, JAČINA ZVUKA TV
APARATA
Menja dostupne TV kanale. Podešava
nivo jačine zvuka TV aparata.
TV EXIT
Isključuje TV (funkcioniše isto kao i
taster EXIT na daljinskom
upravljaču TV aparata)
TV PRE-CH
Prebacuje na prethodni TV kanal
TV MUTE
Isključuje zvuk sa TV aparata.
Pritisnite ponovo da vratite zvuk
na prethodni nivo jačine zvuka.
▪
▪
▪
SAT označava Surround Air Track, što predstavlja zaštićen naziv kompanije Samsung.
Daljinski upravljač može da upravlja samo televizorima marke Samsung.
Daljinskim upravljačem možda nećete moći da upravljate televizorom, što zavisi od vašegtelevizora.
Ako ne možete, upravljajte TV aparatom pomoću daljinskog TV aparata.
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
1. Podignite poklopac na poleđini 2. Stavite dve baterije veličine AAA size. Pobrinite
daljinskog upravljača, kao što je
se da se “+” i “–” kontakti baterija poklapaju sa
prikazano.
crtežom unutar odeljka za baterije.
3. Ponovo postavite poklopac.
Pri standardnoj upotrebi
televizora baterije će trajati
oko jednu godinu.
Radni domet daljinskog upravljača
Daljinski upravljač se može koristiti do oko 23 stopa (7 metara) u pravoj liniji.
Takođe se može upravljati pod horizontalnim uglom do 30° u odnosu na senzor za daljinsku kontrolu.
● daljinski upravljač
SAT
SOURCE
TV POWER
povezivanja
inSTaliranje ZiDne KonZole
zidnu konzolu možete koristiti za instaliranje uređaja na zid.
Mere predostrožnosti za instaliranje
• Instalirajte samo na vertikalnom zidu.
• Prilikom instaliranja izbegavajte mesta na kojima vlada visoka temperatura ili vlažnost ili zid koji ne može
da izdrži težinu uređaja.
• Proverite jačinu zida. Ako zid nije dovoljno jak za instaliranje proizvoda, obavezno ojačajte zid pre
instalacije.
• Proverite materijal zida. Ako je zid napravljen od gipsane ploče, mermera ili ploče od gvožđa, kupite i
koristite odgovarajuće zavrtnje za učvršćivanje.
• Pre zidne montaže, povežite kablove sa uređaja do spoljnih uređaja.
• Obavezno isključite i odspojite uređaj pre instalacije. U suprotnom, to može prouzrokovati električni udar.
1. Stavite zidnu konzolu na površinu zida, a zatim je
učvrstite sa dva zavrtnja (nisu isporučeni).
Ako uređaj pričvršćujete ispod TV aparata, vodite računa
da zidnu konzolu instalirate tako da strelica ( ) bude
postavljena u centar TV aparata.
Takođe, proverite da li je uređaj postavljen najmanje 5 cm
(dva inča) ispod TV aparata.
2. zatim uređaj postavite u odgovarajuće žlebove na
zidnoj konzoli. za bezbednu instalaciju, pobrinite se da
montažni klinovi čvrsto upadnu do dna žlebova.
1
3. Instalacija je završena.
in a ( cm) ili više
▪ Ne vešajte ništa na instalirani uređaj i izbegavajte bilo kakve udarce.
▪ Obezbedite da uređaj bude dobro pričvršćen za zid da ne bi pao. Ako uređaj padne, može
doći do povrede ili oštećivanja proizvoda.
▪ Kada se uređaj instalira na zid, pazite da dete ne povuče neki od spojnih kablova, jer to
može dovesti do pada uređaja.
▪ Da bi se postigle optimalne performanse kod zidne instalacije, sistem zvučnika treba
udaljiti od televizora za najmanje 5 cm.
10
Ponovo zaključajte.
● poVeZiVanja
Podignite da biste zaključali i otvorili jezgro.
Namotajte zajedno kablove za HDMI ULAz/IzLAz
praveći jedan namotaj oko jezgra.
(Namotavanje započnite 5-10 cm od prekidača)
poSTaVljanje FeriTnog jeZgra na auDio KaBl
Podignite da biste zaključali i otvorili jezgro.
Ponovo zaključajte.
SER
inSTaliranje ToruSnog FeriTnog jeZgra na KaBl Za HDMi ulaZ/iZlaZ
Stavite audio kabl na otvoreno jezgro.
11
POVEZIVANJE CRYSTAL SURROUND AIR TRACK SISTEMA
HDMI je standardni digitalni interfejs za povezivanje sa uređajima kao što su TV, projektor, DVD plejer, Blu-ray
plejer, dekoder i slični uređaji.
HDMI kompenzuje sve gubitke signala zbog analogne konverzije i omogućava vam da uživate u kvalitetu slike i
zvuka koji su originalno kreirani u digitalnom izvoru.
HDMI OUT
HDMI IN
HDMI OUT
(ARC)
HDMI kabl (nisu isporučeni)
HDMI IN
HDMI kabl (nisu isporučeni)
AUX IN
Digitalni uređaji
HDMI IN
Povežite HDMI kabl (nisu isporučeni) od HDMI IN (HDMI ULAZ) konektora na zadnjoj ploči proizvoda sa HDMI
OUT (HDMI IZLAZ) konektorom na svojim digitalnim uređajima.
i,
HDMI OUT (HDMI)
• P
ovežite HDMI kabl od HDMI OUT konektora na zadnjoj ploči proizvoda sa HDMI IN konektorom na vašem TV
aparatu.
▪ HDMI je interfejs koji omogućava digitalan prenos video i audio podataka preko samo
jednog konektora.
HDMI OUT (ARC)
OPTICAL
OUT
• A
RC funkcija omogućava slanje digitalnog audio signala preko HDMI OUT (ARC) priključka. Ona se može
omogućiti samo kada je Air Track sistem povezan sa televizorom koji podržava ARC funkciju.
• Funkcija Anynet+ mora da bude uključena.
▪ Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl ne podržava CEC.
12
SER
POVEZIVANJE CRYSTAL SURROUND AIR TRACK SISTEMA
Ovaj odeljak objašnjava načine (analogne) za povezivanje uređaja na TV aparat.
Ovaj uređaj je opremljen jednim audio analognim konektorom za povezivanje TV aparata.
● povezivanja
HDMI OUT
HDMI IN
AUX IN
AUX IN
Audio kabl
White
AUDIO
OUT
L
R
Red
AUX ULAZ
Povežite AUX ULAZ na glavnom uređaju sa AUDIO IZLAZOM televizora ili izvornog uređaja.
Vodite računa o bojama konektora.
▪ Ne povezujte ovaj proizvod ili vaš televizor sa mrežnim napajanejm sve dok se ne izvrše sva
povezivanja između komponenti.
▪ Pre nego što pomerite ili instalirate ovaj proizvod, proverite da li je isključeno napajanje i
iskopčajte mrežni kabl.
▪ Ako izaberete 'AUX' bez povezivanja audio kabla, uređaj će se automatski isključiti nakon 20
minuta.
13
funkcije
OSNOVNE FUNKCIJE
Uključivanje/isključivanje napajanja
1.Pritisnite taster POWER ( ) u desnom uglu na prednjoj ploči.
ili,
Pritisnite taster POWER na daljinskom upravljaču da uključite napajanje.
2.Pritisnite taster POWER ( ) u desnom uglu na prednjoj ploči.
ili,
Pritisnite taster POWER na daljinskom upravljaču da isključite napajanje.
POWER
TV POWER
SAT
SOURCE
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
SAT
SOURCE
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
3D SOUND
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SMART
VOLUME
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV EXIT
AH59-02433A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
DIMMER
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV EXIT
AH59-02433A
Podešavanje jačine zvuka
Pritisnite taster VOLUME +/– u desnom uglu na prednjoj ploči.
ili,
Pritisnite taster VOLUME +/– na daljinskom upravljaču da povećate ili
smanjite nivo jačine zvuka.
• Na displeju prednje ploče prikazuje se brojčana vrednost nivoa jačine zvuka.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02433A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02433A
14
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
SAT MUTE
TV SOURCE
VOLUME +/–.
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
▪ Nivo jačine zvuka se povećava ili smanjuje dok pritiskate taster za
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
▪ Ako želite da uživate u zvuku samo sa Crystal Surround Air Track
sistema, morate da isključite zvučnike televizora u meniju za
Podešavanje zvuka na vašem televizoru. Pogledajte priručnik za
televizor koji ste dobili uz njega.
SER
NAPREDNE FUNKCIJE
Korišćenje moda ulaza
Možete izabrati AUX, HDMI, USB ulaz ili ARC ulaz.
Pritisnite odgovarajući taster na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni
režim ili pritisnite
da biste izabrali: AUX, HDMI, USB ili ARC režim.
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
TV PRE-CH
AH59-02433A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
AUX ulaz
AUX
HDMI ulaz
HDMI
USB režim
USB
ARC režim
ARC
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
Displej
● funkcije
POWER
Mod ulaza
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02433A
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
Uređaj se automatski isključuje u sledećim uslovima:
• Aux režim: Ako se kabl ne umetne u konektor duže od 20 minuta.
• USB režim: Ako stanje “NEMA USB-a” ili “Zaustavi” traje duže od 20
minuta.
Povezivanje Crystal Surround Air Track sistema
na USB HOST uređaj
1.Povežite USB uređaj na USB port na bočnoj strani uređaja.
2.Pritiskajte taster (
) na prednjoj ploči sistema kućnog bioskopa dok se
ne pojavi USB.
• Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način:
AUX ➡ HDMI ➡ USB ➡ ARC
3.USB se pojavljuje na ekranu, a zatim nestaje.
• Povezivanje Crystal Surround Air Track sistema je završeno.
• On se automatski isključuje (Auto Power Off) ako se nijedan USB uređaj
ne poveže više od 20 minuta.
Pre povezivanja USB uređaja
Kompatibilnost: USB memorija.
• Ako ime fascikle ili datoteke na USB uređaju prelazi 10 znakova, ono
se neće prikazati na VFD.
• Ovaj proizvod možda nije kompatibilan sa određenim tipovima USB
memorijskih medija.
• Podržani su FAT16 i FAT32 sistemi datoteka.
- NTFS sistem datoteka nije podržan.
• Povežite USB uređaj direktno na USB port proizvoda.
U suprotnom, može doći do problema u USB kompatibilnosti.
• Ne povezujte više memorijskih uređaja na proizvod putem čitača
kartica. Možda neće raditi ispravno.
• PTP protokoli za digitalnu kameru nisu podržani.
• Ne vadite USB uređaj dok je čitanje sa njega u toku.
• DRM-zaštićene muzičke datoteke (MP3, WMA) sa komercijalne veb
lokacije se neće reprodukovati.
• Spoljni HDD nisu podržani.
• Lista kompatibilnosti
Format
Muzika
Ime datoteke
MP3
WMA
Sufiks datoteke
.MP3
.WMA
Bit brzina
80~320 kbps
56~128 kbps
Verzija
-
V8
Piksel
-
-
Frekvencija semplovanja
44,1 KHz
44,1 KHz
15
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SATMUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
Reprodukuj/pauziraj/zaustavi
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
REPEAT
TV INFO
TV CH
AUDIO SYNC
DRC
DIMMER
POWER
TV POWER
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
DIMMER
TV
MUTE
TV VOL
VOLUME
TV EXIT
AH59-02433A
TV SOURCE
TV CH
SAT
SOURCE SOUND
TV INFO
SPEAKER
EFFECT
SATMUTE
TV VOL
POWER
SAT
SOURCE
SMART
TV
VOLUME
MUTE
3D SOUND
TV VOL
S/W
TVLEVEL
CH
AUDIO
SYNC
TV POWER
TV POWER
SOUND
U toku reprodukcije, pritisnite taster +#,@.
• Ponovo pritisnite taster +# da biste privremeno prekinuli reprodukciju
datoteke.
Pritisnite taster +# da biste reprodukovali željenu datoteku.
• Da zaustavite reprodukciju, pritisnite taster Stop (@).
Preskoči napred/nazad
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
DIMMER
TV INFO
TV CH
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TTV PRE-CH
DRC
TV EXIT
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
POWER
TV POWER
SOUND
VOLUME
3D SOUND
VOLUME
SMART
S/W LEVEL
TV
MUTE
REPEAT
DRC
SPEAKER
SMART
SPEAKER
3D SOUND
TV INFO
VOLUME
TV CH
TTV PRE-CH
Korišćenje funkcije REPEAT
DIMMER
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
TV CH
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV SOURCE
DIMMER
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02433A
TV CH
TV PRE-CH
TV EXIT
AH59-02433A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
POWER
U toku reprodukcije, pritisnite taster [,].
• Ako postoji više od jedne datoteke i ako pritisnite taster ], bira se
sledeća datoteka.
• Ako postoji više od jedne datoteke i ako pritisnite taster [, bira se
prethodna datoteka.
AUDIO SYNC
TV VOL
TV CH
EFFECT
SAT MUTE
DIMMER
SOUND
AH59-02433A
SAT
SOURCE
TV EXIT
AH59-02434A
REPEAT
SAT
SOURCE
EFFECT
TV
MUTE
TV VOL
VOLUME
POWER
TV POWER
TV POWER
Ponovljena reprodukcija omogućava ponovljenu reprodukciju datoteke,
ponavljanje svih, nasumičnu reprodukciju datoteka ili isključite funkciju Repeat.
Pritisnite taster REPEAT.
• PONOVI DATOTEKU: Ponovite reprodukciju datoteke
• PONOVI SVE: Ponovite reprodukciju svih datoteka
• PONOVI NASUMIČNO: Reprodukuje numere po slučajnom redosledu.
(Numera koja je već reprodukovana može da
se reprodukuje ponovo.)
• ISKLJUČI PONAVLJANJE: Otkazuje ponovljeno reprodukovanje.
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV
MUTE
TV EXIT
AH59-02433A
SMART
SMART
VOLUME
VOLUME
3D SOUND
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
AUDIO SYNC
REPEAT
REPEAT
POWER
SAT
SOURCE
SPEAKER
SPEAKER
EFFECT
EFFECT
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SOUND
SOUND
SAT MUTE
SAT MUTE
TV INFO
TV CH
TV VOL
SAT
SAT
SOURCE
SOURCE
DIMMER
DRC
DRC
DIMMER
DIMMER
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV INFO
TV INFO
TV CH
TV CH
TV
TV
MUTE
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV SOURCE
TV SOURCE
AUDIO SYNC
DIMMER
TV EXIT
AH59-02433A
TV CH
TV CH
TV PRE-CH
TV PRE-CH
TV EXIT
TV EXIT
AH59-02433A
AH59-02433A
▪ Funkciju REPEAT (PONOVI) možete da podesite tokom
reprodukcije muzike sa USB jedinice.
Isključivanje zvuka
To je korisno kada odgovarate na zvono na ulaznim vratima ili na telefonski poziv.
1.Da biste isključili zvuk uređaja, pritisnite taster SAT MUTE (
) na
daljinskom upravljaču.
2.Da biste isključili zvuk TV aparata, pritisnite taster TV MUTE na
daljinskom upravljaču.
3.Ponovo pritisnite taster SAT MUTE (
)/ TV MUTE na daljinskom
upravljaču (ili pritisnite taster VOLUME +/–) da vratite zvuk.
Korišćenje funkcije 3D dubine zvuka
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
SAT MUTE
TV SOURCE
Funkcija 3D zvuka zvuku dodaje dubinu i prostorni efekat.
3D SOUND
Pritisnite 3D SOUND na daljinskom upravljaču.
• Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način :
3D SOUND LOW ➡ 3D SOUND HIGH ➡ 3D SOUND OFF
TV EXIT
AH59-02433A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
▪ Kada uključite funkciju 3D dubine zvuka, efekat zvuka će se
DIMMER
automatski promeniti u OFF.
TV SOURCE
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
TV CH
POWER
TV INFO
TV POWER
SPEAKER
Korišćenje funkcije SMART VOLUME
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
TV SOURCE
VOL
TV
SOUND
MUTE
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV INFO
TV VOL
TV PRE-CH
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV CH
TV EXIT
AH59-02433A
TV PRE-CH
AH59-02433A
16
TV CH
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV INFO
TV VOL
To će regulisati i stabilizovati nivo jačine zvuka tako da ne dolazi do drastičnih
promena jačine zvuka u slučaju da se menja kanal ili scena.
Pritisnite SMART VOLUME na daljinskom upravljaču.
• Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način :
SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Korišćenje zvučnog efekta
SER
POWER
SAT
SOURCE
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV EXIT
AH59-02433A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
• Odaberite mod OFF ako želite da uživate u originalnom zvuku.
DIMMER
TV INFO
TV CH
Pritisnite SOUND EFFECT na daljinskom upravljaču.
▪ Preporučuje se da izaberete efekat zvuka na osnovu izvornog
materijala i ličnog ukusa.
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
▪ Kada izaberete efekat zvuka (osim moda OFF), funkcija 3D dubine
zvuka će se automatski ISKLJUČITI.
TV CH
TV PRE-CH
TV EXIT
AH59-02433A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Korišćenje funkcije S/W LEVEL
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV POWER
AUDIO SYNC
TV INFO
POWER
TV
MUTE
SPEAKER
TV POWER
TV VOL
EFFECT
SMART
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
TV INFO
TV CH
SOUND
SPEAKER
TV PRE-CH
SAT
MUTE
AH59-02433A
SMART
TV EXIT
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SAT
SOURCE
EFFECTTV CH
DIMMER
TV
MUTE
TV VOL
TV EXIT
AH59-02433A
POWER
VOLUME
SAT
REPEAT
SOURCE
S/W LEVEL
DRC
SOUND
TV POWER
AUDIO SYNC
DIMMER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
S/W LEVEL
SOUND
TV INFO
REPEAT
DRC
Pritisnite taster AUDIO SYNC +/–. na daljinskom upravljaču ovog uređaja.
• Možete koristiti taster +, - da podesite vreme kašnjenja zvuka od 0 ms do
300 ms.
▪ U USB režimu, funkcija Audio Sync (Audio sinhr.) možda neće raditi.
AUDIO SYNC
TV
MUTE
TV VOL
TV POWER
Video zapis može da se čini sporiji od audio zapisa ako je Air Track povezan
na digitalni televizor. Ako se to desi, podesite vreme kašnjenja zvuka tako da
odgovara video zapisu.
3D SOUND
TV CH
VOLUME
SAT
SOURCE
SMART
VOLUME
TV SOURCE
POWER
Korišćenje funkcije AUDIO SYNC
3D SOUND
VOLUME
TV SOURCE
2.Na displeju se prikazuje “SW 0”.
3.Pritisnite taster “+” ili “-” na tasteru LEVEL ako želite da povećate ili
smanjite jačinu zvuka subwoofer zvučnika. Možete da podesite od SW-6
do SW+6.
DIMMER
TV CH
TV VOL
SOUND
SAT MUTE
Možete kontrolisati jačinu basova putem tastera za nivo subwoofera na
daljinskom upravljaču.
1.Pritisnite taster S/W Level na daljinskom upravljaču.
VOLUME
VOLUME
POWER
3D SOUND
TV EXIT
AH59-02433A
SAT
SOURCE
SMART
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV VOL
DIMMER
SPEAKER
Korišćenje funkcije DRC
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV INFO
TV CH
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AH59-02433A
TV SOURCE
DIMMER
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV EXIT
AH59-02433A
TV INFO
TV CH
POWER
TV VOL
SAT
SOURCE
TV EXIT
TV POWER
TV
MUTE
TV VOL
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
TV PRE-CH
SMART
TV CH
VOLUME
3D SOUND
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
TV EXIT
AH59-02433A
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
REPEAT
DRC
Ova funkcija prilagođava opseg između najglasnijih i najtiših zvukova. Možete
da koristite ovu funkciju da uživate u Dolby Digital zvuku dok noću gledate
filmove sa utišanim zvukom.
Pritisnite taster DRC na daljinskom upravljaču ovog uređaja.
• Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način :
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
Korišćenje funkcije DIMMER
DIMMER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
TV SOURCE
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV VOL
TV
MUTE
TV VOL
TV EXIT
AH59-02433A
TV PRE-CH
TV CH
Pritisnite taster za prigušenje da biste kontrolisati osvetljenje displeja.
Pritisnite taster DIMMER na daljinskom upravljaču ovog uređaja.
TV INFO
• Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način :
DIMMER ON ➡ DIMMER OFF
TV EXIT
AH59-02433A
17
● funkcije
TV SOURCE
AUDIO SYNC
Možete da izaberete jedan od 7 različita moda zvučnog polja (MUSIC,
NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME i OFF (originalni zvuk)) u
zavisnosti od tipa izvora u kome želite da uživate.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Korišćenje funkcije Anynet+(HDMI-CEC)
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV EXIT
VOLUME
AH59-02433A
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV INFO
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
2.Aktivirajte funkciju Anynet+ na TV aparatu.
(više informacija potražite u uputstvu za televizor.)
▪ Zavisno od TV aparata, neke rezolucije HDMI izlaza možda neće
funkcionisati.
TV CH
TV PRE-CH
1.Povežite proizvod sa Samsung televizorom putem HDMI kabla.
(Vidi stranu 12)
DIMMER
TV CH
Anynet+ je funkcija koja vam omogućava da upravljate drugim Samsung
uređajima preko daljinskog upravljača za Samsung televizor.
Funkcija Anynet+ se uključuje i isključuje pri svakom pritisku na taster
Anynet+.
TV EXIT
AH59-02433A
▪ Pročitajte korisničko uputstvo za televizor. Proverite
(Ako vaš televizor ima logotip
POWER
TV POWER
SAT
SOURCE
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
logotip
funkcija Anynet+ je podržana.)
Taster SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV EXIT
VOLUME
AH59-02433A
Ovaj taster vam omogućava da izaberete slušanje zvuka sa televizora ili
zvuka sa Air Track sistema kada je povezan preko HDMI.
Pritisnite taster SPEAKER na daljinskom upravljaču ovog uređaja.
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
VOLUME
TV PRE-CH
HDMI ULAZ
TV INFO
TV SOURCE
TV CH
SAT
SOURCE SOUND
SAT MUTE
TV VOL
AUDIO MOD
SMART
TV
VOLUME
MUTE
3D SOUND
TV VOL
S/W
TVLEVEL
CH
AUDIO SYNC
ARC
SPEAKER
TV
Air Track
TV
Air Track
Pomeranje prikaza
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
Prikaz
TV SPK
HDMI
S MUTE
TV ARC
TV EXIT
AH59-02433A
REPEAT
POWER
SAT
SOURCE
DRC
DIMMER
Korišćenje TV funkcija
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV INFO
AUDIO SYNC
1.Pritisnite taster TV SOURCE na daljinskom upravljaču ovog uređaja.
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
2.Pritisnite taster TV INFO na daljinskom upravljaču da biste prikazali
informacije o TV kanalu.
TV EXIT
AH59-02433A
TV PRE-CH
AH59-02433A
TV CH
TV EXIT
3.Pritiskajte taster TV CH na daljinskom upravljaču da biste izabrali TV
kanal.
4.Pritisnite taster TV VOL na daljinskom upravljaču da povećate ili smanjite
nivo jačine zvuka.
5.Koristite taster TV PRE-CH za pomeranje na prethodni TV kanal u
TV režimu rada.
6.Da izađete iz menija TV aparata, koristite taster TV EXIT.
(funkcioniše isto kao i taster EXIT na daljinskom upravljaču TV aparata)
▪ Daljinski upravljač može da upravlja samo televizorima marke
Samsung.
18
SER
AŽURIRANJE SOFTVERA
Samsung će možda ubuduće nuditi dopune za fabrički softver za
Crystal Surround Air Track sistem.
Ako se dopune ponude, fabrički softver možete da nadogradite
povezivanjem USB jedinice sa pohranjenim fabričkim softverom na
USB port vašeg Air Track sistema.
5V 500mA
Posetite Samsung.com ili pozovite Samsung centar za korisnike da
biste dobili više informacija o preuzimanju datoteka za nadogradnju.
● funkcije
U slučaju da postoji više datoteka za dopunu, morate ih pojedinačno
preneti na USB jedinicu i koristiti ih za pojedinačnu nadogradnju
fabričkog softvera.
▪ Umetnite USB memoriju na kojoj se nalazi nova verzija fabričkog softvera u USB priključak na poleđini
glavnog uređaja.
▪ Pazite da ne isključite napajanje ili izvadite USB memoriju dok je ažuriranje u toku. Glavni uređaj se
automatski isključuje po završetku ažuriranja fabričkog softvera. Kada se softver ažurira, vaša podešenja će
se vratiti na svoje unapred zadate (fabričke) postavke. Preporučujemo vam da zapišete svoja podešavanja
tako da ih lako možete ponovo izvršiti nakon ažuriranja.
▪ U sluèaju da ne uspete ažurirati fabrièki softver, preporuèujemo da formatirate USB memoriju u FAT16
sistemu i pokušate ponovo.
▪ Za potrebe ažuriranja ne formatirajte USB memoriju u NTFS sistemu zato što se taj sistem datoteka ne
podržava.
▪ U zavisnosti od proizvođača, neki USB memorijski uređaji možda neće biti podržani.
19
rešavanje problema
Pre nego što se obratite servisu, proverite sledeće.
Simptom
Proveriti
Pomoć
Uređaj neće da se uključi.
• Da li je mrežni kabl
priključen u utičnicu?
• Utaknite mrežni utikač u
utičnicu.
Funkcija ne radi kad se pritisne
taster.
• Da li u vazduhu postoji
statički elektricitet?
• Izvucite mrežni utikač i
ponovo ga utaknite.
Zvuk se ne čuje.
• Da li je uređaj pravilno
povezan na vaš televizor?
• Da li je uključena funkcija
isključivanja zvuka?
• Da li je jačina zvuka
podešena na minimum?
• Povežite ih pravilno.
• Pritisnite taster za
isključivanje jačine zvuka
da otkažete tu funkciju.
• Podesite jačinu zvuka.
Na televizoru se ne pojavljuje
slika kada se izabere funkcija.
• Da li je televizor pravilno
povezan?
• Povežite je pravilno.
Daljinski upravljač ne radi.
• Da li su baterije istrošene?
• Da li je rastojanje između
daljinskog upravljača i
glavnog uređaja preveliko?
• Baterije zamenite novim
baterijama.
• Upravljajte sa manjeg
rastojanja.
Zvuk iz levih/desnih kanala je
obrnut.
• Da li su kablovi za levi/
desni audio izlaz sa
televizora pravilno
povezani?
• Proverite levi/desni kanal i
povežite ih pravilno.
20
SER
dodatak
SPECIFIKACIJE
Naziv modela HW-E350
0,45W
Potrošnja
struje
Glavni uređaj
25,8W
Težina
Glavni uređaj
2,2 kg
Dimenzije (Š x V x D)
Glavni uređaj
734 x 85,1 x 80 mm
Opseg radne temperature
+ 5 °C do +35 °C
Radni opseg vlažnosti vazduha
10 % do 75 %
Prednji
Nominalna
izlazna snaga Subwoofer
30 W/KAN, 8 OHM, THD = 10%, 1 kHz
POJAČALO Ulazna osetljivost/Impedansa
● dodatak
OPŠTE
Standby power consumption
60 W/KAN, 4 OHM, THD = 10%, 100 Hz
570mV/20Kohm
Odnos signal/šum (analogni ulaz) 75dB
Razdvajanje (1kHz)
FREKVENTNI Analogni ulaz
ODZIV
Digitalni ulaz/48 kHz PCM
65dB
20Hz~20kHz(±3dB)
20Hz~20kHz(±3dB)
* Odnos signal/šum, izobličenje, razdvajanje i korisna osetljivost se baziraju na merenju prema AES (Audio
Engineering Society) smernicama.
*: Nominalne specifikacije
- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približne.
21
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar
za podršku kupcima.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži
sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih
elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa
dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove
supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite
baterije od ostalog otpada I reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (električna i elektronska oprema za odlaganje)
(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci
(npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada
im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled
nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste
promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi
kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će
biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod
i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
Code No. AH68-02430J (00)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement