Samsung 214T User's manual

SyncMaster 214T

Instalacija upravljačkih programaInstalacija programa

Sistem znakova

Ako ne pratite uputstva označena ovim simbolom, može da dođe do telesnih povreda ili oštećenja opreme.

Zabranjeno

Nemojte rastavljati

Ne dirajte

Važno je pročitati i imati na umu u svakom trenutku

Izvadite utikač iz zidne utičnice

Uzemljenje za sprečavanje strujnog udara

Napajanje

Kad ga ne koristite duže vreme, računar postavite na DPMS.

Ako koristite program za zaštitu ekrana, postavite ga na režim aktivnog ekrana.

Nemojte koristiti oštećeni ili olabavljeni utikač. z

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Utikač nemojte izvlačiti držeći ga za žicu i ne dodirujte ga vlažnim rukama.

z

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Koristite samo ispravno uzemljeni utikač i utičnicu.

z

Neispravno uzemljenje može prouzrokovati strujni udar ili oštećenja opreme.

Utikač za napajanje čvrsto utaknite tako da ne bude labav.

z

Loš spoj može da prouzrokuje požar.

Nemojte pretjerano savijati utikač i žicu, niti na njih postavljati teške

predmete jer to može izazvati štetu.

To može dovesti do strujnog udara ili požara. z

U zidnu utičnicu nemojte priključivati previše produžnih kabela ili

utikača.

To može prouzrokovati požar. z

Montaža

Obavezno se obratite ovlašćenom servisu kad postavljate monitor na lokaciju gde ima dosta prašine, česte su visoke ili niske temperature, velika količina vlage, hemijskih supstanci i gde će raditi 24 sata dnevno, npr. aerodrom, železnička stanica itd.

Ako to ne uradite, može doći do ozbiljne štete na monitoru.

Monitor postavite na lokaciju sa niskom količinom vlage i minimalnom količinom prašine.

z

Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara ili požara unutar monitora.

Prilikom premeštanja nemojte ispustiti monitor.

z

To može uzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.

Bazu monitora postavite na stalak ili policu tako da kraj baze nije isturen.

z

Ispuštanje proizvoda može uzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.

Proizvod nemojte postavljati na nestabilnu ili malu površinu. z

Proizvod postavite na ravnu, stabilnu površinu, jer u suprotnom može da se prevrne i povredi osobu koja se nalazi u blizini, pogotovo decu.

Proizvod nemojte stavljati na pod. z

Neko bi se, pogotovo dete, mogao na njega spotaknuti.

Zapaljive predmete poput sveća, insekticida ili cigareta držite podalje od proizvoda.

z

U suprotnom može doći do požara.

Grejače držite podalje od kabla napajanja.

z

Otopljena izolacija može prouzrokovati strujni udar ili požar.

Proizvod nemojte postavljati na mjesta sa lošom ventilacijom, na primjer primer sa knjigama, ormar itd.

z

Svako povećanje unutrašnje temperature može prouzrokovati požar.

Monitor pažljivo spuštajte.

z

Monitor se može oštetiti ili slomiti.

Monitor nemojte spuštati sa ekranom prema dolje.

z

Površina TFT-LCD ekrana se može oštetiti.

Montažu zidnog nosača mora obaviti kvalifikovano osoblje.

z z

Ako montažu obavlja nekvalifikovano osoblje, može doći do povreda.

Uvek koristite alat za montiranje naznačen u korisničkom priručniku.

Kad montirate proizvod, obavezno ga udaljite od zida (najmanje 10 cm)

radi ventilacije. z

Slaba ventilacija može dovesti do povećanja unutrašnje temperature proizvoda, čime se smanjuje vek trajanja proizvoda i kvalitet rada.

Čišćenje

Kućište monitora ili površinu TFT-LCD ekrana čistite sa blago pokvašenom mekanom tkaninom.

Vodu ili deterdžent nemojte prskati direktno na monitor.

z

To može uzrokovati štetu, strujni udar ili požar.

Koristite preporučeni deterdžent i glatku tkaninu.

Ako je konektor između utikača i pina prašnjav ili prljav, temeljno ga očistite suvom tkaninom.

z

Prljavi konektor može da prouzrokuje strujni udar ili požar.

Pre čišćenja proizvoda obavezno izvadite kabl napajanja iz zidne utičnice.

z

U suprotnom može da dođe do strujnog udara ili požara.

Izvadite kabl napajanja iz zidne utičnice i obrišite proizvod mekom, suvom tkaninom.

z

Nemojte koristiti hemikalije kao šta su vosak, benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači vazduha, lubrikanti ili deterdženti.

Za godišnje čišćenje unutrašnjosti kontaktirajte Servis ili korisnički centar.

z

Unutrašnjost proizvoda morate održavati čistom. Prašina koja se nakon dužeg vremenskog perioda nakupila u unutrašnjosti može da prouzrokuje kvar ili požar.

Ostalo

Nemojte skidati poklopac (ili zadnju ploču).

z z

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Servis neka obavlja kvalifikovano osoblje.

Ako vaš monitor ne radi normalno - posebno ako proizvodi neobične zvuke ili mirise - odmah izvucite zidnu utičnicu i kontaktirajte ovlašćenog zastupnika ili servis

. z

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Proizvod držite podalje od mesta izloženih ulju, dimu ili vlazi; nemojte ga montirati unutar vozila.

z z

To može dovesti do kvara, strujnog udara ili požara.

Posebno izbegavajte korišćenje monitora u blizini vode ili na otvorenom gde može biti izložen snegu i kiši.

Ako ispustite monitor ili dođe do oštećenja kućišta, isključite monitor i izvucite utikač iz zidne utičnice. Zatim kontaktirajte Servis

. z

Na monitoru može da dođe do kvara koji može prouzrokovati strujni udar ili požar.

Utikač izvucite iz zidne utičnice za vreme grmljavinskih oluja ili ako monitor ne koristite duže vreme.

z

Ako to ne učinite može doći do strujnog udara ili požara.

Monitor nemojte pomerati povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.

z

Tako može da dođe do kvara, strujnog udara ili požara prouzrokovanog oštećenjem kabla.

Monitor nemojte pomerati levo ili desno povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.

z

Tako može da dođe do kvara, strujnog udara ili požara prouzrokovanog oštećenjem kabla.

Nemojte pokrivati ventilacione otvore kućišta monitora.

z

Loša ventilacija može da prouzrokuje kvar ili požar.

Na monitor nemojte postavljati posude za vodu, hemikalije ili male metalne predmete.

z z

To može dovesti do kvara, strujnog udara ili požara.

Ako u monitor uđe strana stvar, izvucite kabl napajanja iz zidne utičnice i kontaktirajte Servis .

Proizvod držite podalje od zapaljivih sprejeva ili stvari. z

To može dovesti do eksplozije ili požara.

U otvore monitora nikad ne umećite metalne predmete. z

To može dovesti do strujnog udara, požara ili ozlede.

U ventilacioni otvor, priključak za slušalice ili AV priključke ne gurajte metalne predmete kao šta su štapići za jelo, žice i svrdla ili zapaljive

predmete poput papira i šibica. z

To može dovesti do strujnog udara ili požara. Ako strane stvari ili voda uđu u proizvod, isključite ga, izvadite utikač iz zidne utičnice i kontaktirajte Servis .

Ako duži period vremena na ekranu gledate istu sliku, može doći do zamućenja ili rezidualne slike.

z

Prebacite režim na štednju energije ili podesite program za zaštitu ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.

Podesite rezoluciju i frekvenciju na nivo pogodan za model.

z

Neodgovarajuća rezolucija može prouzrokovati slab kvalitet slike.

21 inča (54cm) -1600 x 1200 pri 60 Hz

Neprestano gledanje monitora na premaloj udaljenosti može da dovede

do oštećenja vida.

Da biste manje naprezali oči, prilikom korišćenja monitora svakih sat

vremena uzmite barem 5 minuta pauze.

Proizvod nemojte postavljati na nestabile, neravne površine ili na

lokaciju sklonu vibracijama. z

Ispuštanje proizvoda može uzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede. Korišćenje proizvoda na lokaciji sklonoj vibracijama može da skrati vek trajanja proizvoda ili proizvod može da se zapali.

Prilikom premeštanja monitora isključite prekidač za napajanje i izvucite kabl napajanja.

Pre premeštanja monitora proverite da li su svi kablovi, uključujući kabl antene i kablove za spajanje na druge uređaje, isključeni.

z

Ako ih ne isključite, kablovi mogu da oštete monitor i prouzrokuju požar ili strujni udar.

Proizvod postavite izvan dohvata dece jer ga ona mogu oštetiti vešajući

se po njemu. z

Pad proizvoda može da izazove telesne povrede ili čak smrt.

Kada duže vreme ne koristite proizvod, isključite ga iz struje. z

U suprotnom može da dođe do stvaranja toplote zbog nakupljene prljavštine ili oštećene izolacije, šta može da dovede do strujnog udara ili požara.

Na proizvod nemojte postavljati omiljene dečje predmete (ili bilo šta

drugo primamljivo). z

Deca bi se mogla pokušati popeti na proizvod da dođu do predmeta.

Proizvod bi mogao pasti i prouzrokovati telesne povrede ili čak smrt.

Proverite da li je sledeći pribor uključen u komplet sa monitorom.

Ako neki deo pribora nedostaje, obratite se lokalnom distributeru

.

Kontaktirajte lokalnog distributera za kupovinu dodatnog pribora.

Otpakiravanje

Priručnik

Monitor

Kabl

Vodič za brzo postavljanje

Garancija

(Nije dostupna na svim lokacijama)

Korisnički priručnik, upravljački program za monitor, program Natural

Color, MagicTune,

MagicRotation softver

Prodaje se odvojeno

D-sub kabl

S-VIDEO kabl

Nosač

Prednja strana

Video kabl

Zavrtnji (4EA)

Dugme MENU (Meni) [

]

Otvara meni na ekranu.

Takođe ga koristite za izlaz iz menija na ekranu ili povratak na prethodni meni.

Dugmad za podešavanje [

Analogni/Digitalni

(računar) : Dugme

MagicBright

[ ]

]

Pomoću ove dugmadi podešavate stavke na meniju.

MagicBright™ je nova karakteristika koja pruža optimalno okruženje za gledanje, zavisno od sadržaja slike koju gledate.

Trenutno su dostupna četiri različita režima: Custom (Korisnički),

Entertain (Zabava), Internet i Text (Tekst). Svaki režim ima svoju prethodno postavljenu vrednost za svetlinu. Neku od četiri postavke možete jednostavno da izaberete pritiskom na kontrolnu dugmad za MagicBright™.

1) Custom (Korisnička)

Iako su naši inženjeri pažljivo izabrali vrednosti, prethodno podešene vrednosti možda neće biti prijatne vašim očima, zavisno od sopstvenih prioriteta.

U tom slučaju podesite svetlinu i kontrast putem menija na ekranu.

2) Entertain (Zabava) : Visoka svetlina

Za gledanje filmova sa DVD-a ili videorekordera.

3) Internet : Srednja svetlina

Za rad sa različitim slikama kao šta su tekst i grafika.

4) Text (Tekst) : Normalna svetlina

Za dokumente ili radove sa dosta teksta.

>>Pritisnite ovde za animaciju

Digital(DVD)/Video

/S-Video :

Dugme za režim

Dugme za svetlinu [ ]

Dugme Enter [ ] / dugme SOURCE

Dugme AUTO

(Automatski)

Dugme PIP (Slika u slici)

Monitor ima četiri automatske postavke slike

("Dynamic" (Dinamična), "Standard" (Standardna),

"Movie" (Filmska) i "Custom" (Korisnička)) koje su prethodno podešene u fabrici. Možete da aktivirate Dynamic (Dinamična),

Standard (Standardna), Movie (Filmska) i Custom (Korisnička).

Možete da izaberete opciju "Custom" (Korisnička) koja automatski vraća vaše personalizovane postavke slike.

1) Dynamic (Dinamična)

Izaberite ovaj režim da biste gledali oštriju sliku nego u režimu "Standard" (Standardna).

2) Standard (Standardna)

Izaberite ovaj režim kada je okolina svetla. Takođe daje oštru sliku.

3) Movie (Filmska)

Izaberite ovaj režim kada je okolina tamna.

To će štediti energiju i smanjiti zamor očiju.

4) Custom (Korisnička)

Izaberite ovaj režim kada želite da podesite sliku prema sopstvenim prioritetima.

>>Pritisnite ovde za animaciju

( Dostupno samo u Analog režimu)

Kada nema menija na ekranu, pritisnite ovo dugme za podešavanje svetline.

>>Pritisnite ovde za animaciju

Aktivira označenu stavku menija. /

Pritisnite 'SOURCE' (Izvor), a zatim izaberite video signal dok je ekran isključen (kad se dugme SOURCE pritisne za promenu ulaznog režima, u gornjem levom uglu ekrana se pojavljuje poruka koja prikazuje trenutni režim -- Analog, Digital (Digitalni),

Video, S-Video i Component (Komponentni) ulazni signal).

Napomena: Promena izvora je dozvoljena samo za spoljne uređaje koju su priključeni na monitor.

(Dostupno samo u Analog režimu) kad se pritisne dugme 'AUTO' (Automatski) pojavljuje se ekran za automatsko podešavanje, kao šta je prikazano u animaciji u sredini.

Automatsko podešavanje monitoru omogućuje automatsko prilagođavanje prema dolaznom video signalu. Vrednosti za fino i grubo podešavanje, te za poziciju se podešavaju automatski.

>>Pritisnite ovde za animaciju

(Dostupno samo u Analognom/Digitalnom(PC) režimu)

U analognom ili digitalnom režimu prebacuje video ekran u PIP režim.

Dugme za napajanje [

]

Ovo dugme koristite za uključivanje i isključivanje monitora.

Indikator napajanja Ovo vam omogućava da vidite status napajanja za sistem. Više informacija potražite u odeljku Ušteda energije .

Dodatne informacije o uštedi energije potražite u odeljku Ušteda energije u priručniku. Za uštedu energije podesite monitor na OFF (Isključeno) kada nije u upotrebi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora.

Zadnja strana

(konfiguracija zadnje strane monitora može da se razlikuje zavisno od proizvoda).

POWER S/W

: Uključite i isključite monitor.

POWER IN

: Priključite kabl napajanja za monitor u POWER IN priključak sa zadnje strane monitora.

DVI IN (Lista izvora : Digitalni) :

Priključite DVI kabl na DVI IN priključak sa zadnje strane monitora.

RGB IN (Lista izvora : Analogni) :

Priključite signalni kabl na 15-pinski

RGB IN priključak sa zadnje stane monitora.

VIDEO (Lista izvora : Video)

: Terminal za (video) ulaz spoljnog uređaja

S-VIDEO (Lista izvora : S-Video)

: Terminal za (S-video) ulaz spoljnog uređaja

Kensington Lock

: Kensington lock je uređaj koje se koristi za fizičko fiksiranje sistema prilikom korišćenja na javnom mestu.

(uređaj za zaključavanje mora da se kupi odvojeno.)

Informacije o korišćenju uređaja za zaključavanje potražite na mestu kupovine.

Dodatne informacije o priključivanje kablova potražite u odeljku Priključivanje monitora .

Priključivanje monitora

1.

Kabl napajanja za monitor uključite u priključak POWER IN na zadnjoj strani monitora.

Kabl napajanja za monitor utaknite u obližnju zidnu utičnicu.

2-1.

Korišćenje D-sub (analognog) konektora za video karticu.

Priključite signalni kabl na 15-pinski RGB IN priključak sa zadnje stane monitora.

2-2.

Korištenje DVI (digitalni) konektora za video karticu.

Priključite DVI kabl na DVI IN priključak sa zadnje strane monitora.

2-3.

Priključivanje na Macintosh računar.

Monitor priključite na Macintosh računar pomoću D-sub kabla za priključivanje.

2-4.

U slučaju da imate stari model računara Macintosh, monitor trebate da priključite pomoću posebnog Mac adaptera.

3.

Uključite računar i monitor. Ako je na monitoru prikazana slika, instalacija je gotova.

Prsten za fiksiranje kabla

Kada je kabl priključen, pričvrstite kablove na prsten za fiksiranje kablova.

Priključivanje na ostale uređaje

Korisnik ovaj monitor može priključiti na ulazne uređaje kao šta je DVD plejer, videorekorder ili kamkorder bez isključivanja iz računara.

Konfiguracija na zadnjoj strani monitora može da se razlikuje zavisno od proizvoda.

1. Priključivanje AV uređaja

Monitor ima AV priključke za spajanje ulaznih AV uređaja poput DVD plejera, videorekordera ili kamkordera. Možete da uživate u AV signalima dokle god je monitor uključen.

1. Ulazni uređaji poput DVD plejera, videorekordera ili kamkordera se priključuju na VIDEO ili

S-VIDEO terminal monitora putem video ili S-Video kabla.

Video, S-Video kabl je dodatni pribor.

2. Nakon toga pokrenite DVD plejer, videorekorder ili kamkorder sa umetnutim DVD diskom ili kasetom.

3. Izaberite Video ili S-Video putem dugmeta SOURCE.

2. Priključivanje digitalnog DVD plejera

Monitor ima DVI IN priključke za priključivanje ulaznih DVI uređaja poput digitalnog DVD plejera.

1. Ulazni uređaji kao šta je digitalni DVD se priključuju na DVI IN terminal monitora putem DVI kabla.

2. Zatim pokrenite DVD uređaj sa umetnutim DVD diskom.

3. Izaberite Digital (Digitalno) putem dugmeta SOURCE.

Korišćenje stalka

Zakretni stalak

Pomoću

(a)

možete da rotirate ekran u rasponu od 0 ~ 90 stepeni.

Pomoću

(b)

možete da koristite ekran po dužini.

Pritisnite gornju stranu stalka, a zatim pritisnite dugme na zadnjoj strani stalka.

Pomoću ovog dugmeta možete da podesite visinu stalka.

Kad stalak koristite na maksimalnoj visini, on će malo da se spusti zbog elastičnosti opruge.

Ako rotirate ekran bez podizanja na maksimalnu visinu, on može da se

ošteti će ivica ekrana udariti o pod.

Ugao nagiba

Pomoću

(c)

možete da podesite visinu.

Možete da podesite nagib u rasponu od 0 ~ 25 stepeni.

Pomoću

(d)

možete horizontalno rotirati ekran u rasponu od -45 ~ 45 stepeni.

Skidanje baze

1. Isključite monitor i izvucite kabl napajanja.

2. Položite LCD monitor licem prema dole na ravnu površinu, a ispod stavite jastuče kako biste zaštitili ekran.

3. Izvadite četiri zavrtnja (A), a zatim skinite stalak sa LCD monitora.

Pričvršćivanje baze

Sa ovim monitorom možete koristiti 100 mm x 100 mm podloške za montažu sukladne sa VESA standardom.

A. Monitor

B. Podložak za montažu (prodaje se odvojeno)

1. Isključite monitor i izvucite kabl napajanja.

2. Položite LCD monitor licem prema dole na ravnu površinu, a ispod stavite jastuče kako biste zaštitili ekran.

3. Izvadite 4 zavrtnja, a zatim skinite stalak sa LCD monitora.

4. Poravnajte podložak za montažu sa rupama na podlošku poklopca na zadnjoj strani i učvrstite ga sa četiri zavrtnja koji su isporučeni uz krak-bazu, zidni nosač ili neki drugi tip baze.

Da biste montirali monitor na zid, kupite komplet za montažu na zid koji vam omogućava da monitor montirate najmanje 10 cm od zida.

Za informacije kontaktirajte najbliži Samsung servis.

Kompanija Samsung Electronics nije odgovorna za štetu uzrokovanju korišćenjem baze koja nije specificirana.

Koristite zidni nosač po uzoru na internacionalne standarde.

Instalacija upravljačkog programa za monitor (automatski)

z

Kada operativni sistem zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM isporučen uz monitor. Instalacija upravljačkog programa se malo razlikuje zavisno

od operativnog sistema. Pratite uputstva za svoj operativni sistem.

Pripremite prazan disk i preuzmite upravljački program sa ovde navedene web-stranice.

Web-stranica: http://www.samsung.com/ (ceo svet) http://www.samsung.com/monitor (SAD) http://www.samsung.com/monitor/ (Koreja) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)

Windows ME

1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.

2. Pritisnite "Windows ME Driver" (Upravljački program za Windows ME).

3. Izaberite svoj model monitora sa liste modela i pritisnite dugme "OK".

4. Pritisnite dugme "Install" (Instaliraj) u prozoru "Warning" (Upozorenje).

5. Instalacija upravljačkog programa za monitor je gotova.

Windows XP/2000

1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.

2. Pritisnite "Windows XP/2000 Driver" (Upravljački program za Windows XP/2000)

3. Izaberite svoj model monitora sa liste modela i pritisnite dugme "OK".

4. Ako se pojavi sledeći prozor sa porukom, pritisnite dugme "Continue

Anyway" (Svakako nastavi). Zatim pritisnite dugme "OK".

Ovaj upravljački program monitora ima certifikovani MS logotip i instalacija neće oštetiti vaš sistem. Sertifikovani upravljački program biće dostupan na početnoj stranici za Samsung monitore http://www.samsung.com/ .

5. Instalacija upravljačkog programa za monitor je gotova.

Instalacija upravljačkog programa za monitor (ručno)

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux z

Kada operativni sistem zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM isporučen uz monitor. Instalacija upravljačkog programa se malo razlikuje zavisno

od operativnog sistema. Pratite uputstva za svoj operativni sistem.

Pripremite prazan disk i preuzmite upravljački program sa ovde navedene web-stranice.

Web-stranica: http://www.samsung.com/ (ceo svet) http://www.samsung.com/monitor (SAD) http://www.samsung.com/monitor/ (Koreja) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)

Operativni sistem Microsoft

®

Windows

®

XP

1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.

2. Pritisnite "Start" —> "Control Panel" (Kontrolna tabla), a zatim pritisnite ikonu "Appearance

and Themes" (Izgled i teme).

3. Pritisnite ikonu "Display" (Prikaz) i izaberite karticu "Settings" (Postavke), a zatim pritisnite

"Advanced.." (Više opcija..).

4. Pritisnite dugme "Properties" (Svojstva) na kartici "Monitor" i izaberite karticu

"Driver" (Upravljački program).

5. Pritisnite "Update Driver.." (Ažuriraj upravljački program..) i izaberite "Install from a list

or.." (Instaliraj sa liste ili..), a zatim pritisnite dugme "Next" (Sledeće).

6. Izaberite "Don't search ,I will.." (Nemoj pretraživati, ja ću..), pritisnite "Next" (Sledeće), a zatim "Have disk" (Imam disk).

7. Pritisnite dugme "Browse" (Pretraživanje), izaberite A:(D:\Driver), izaberite svoj model monitora sa liste modela i pritisnite dugme "Next" (Sledeće).

8. Ako vidite sledeći prozor "Message" (Poruka), pritisnite dugme "Continue

Anyway" (Svakako nastavi). Zatim pritisnite dugme "OK".

Ovaj upravljački program za monitor je sertifikovan logotipom MS, a ova instalacija neće oštetiti vaš sistem. Sertifikovani upravljački program biće dostupan na na početnoj stranici za

Samsung monitore. http://www.samsung.com/

9. Pritisnite dugme "Close" (Zatvori), a zatim nekoliko puta pritisnite dugme "OK" (U redu).

10. Instalacija upravljačkog programa za monitor je gotova.

Operativni sistem Microsoft

®

Windows

®

2000

Kada se na monitoru pojavi "Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen), sledite ove korake.

1. Izaberite dugme "OK" u prozoru "Insert disk" (Umetanje diska).

2. Pritisnite dugme "Browse" (Pretraživanje) u prozoru "File Needed" (Potrebna datoteka).

3. Izaberite A:(D:\Driver), pritisnite dugme "Open" (Otvori), a zatim pritisnite dugme "OK".

Kako instalirati

1. Pritisnte "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel" (Kontrolna tabla).

2. Dvaput pritisnite ikonu "Display" (Prikaz).

3. Izaberite karticu "Settings" (Postavke) i pritisnite "Advanced.." (Više opcija..).

4. Izaberite "Monitor".

Slučaj

1:

Ako dugme "Properties" (Svojstva) nije aktivno, znači da je vaš monitor ispravno konfigurisan. Prekinite instalaciju

Slučaj

2:

Ako je dugme "Properties" (Svojstva) aktivno, pritisnite dugme

"Properties" (Svojstva) pa sledite ove korake.

5. Pritisnite "Driver" (Upravljački program), pritisnite "Update Driver.." (Ažuriraj upravljački program..) i pritisnite dugme "Next" (Sledeće).

6. Izaberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a

specific driver" (Prikaži listu poznatih upravljačkih programa tako da odaberem određeni upravljački program), pritisnite "Next" (Sledeće), a zatim "Have disk" (Imam disk).

7. Pritisnite dugme "Browse" (Pretraživanje) i izaberite A:(D:\Driver).

8. Pritisnite dugme "Open" (Otvori), zatim više puta pritisnite dugme "OK".

9. Izaberite model svojeg monitora i pritisnite dugme "Next" (Sledeće), a zatim pritisnite dugme

"Next" (Sledeće).

10. Pritisnite dugme "Finish" (Završi), zatim dugme "Close" (Zatvori).

Ako se prikaže prozor "Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen), pritisnite dugme "Yes" (Da). Zatim pritisnite dugme "Finish" (Završi), zatim dugme

"Close" (Zatvori).

Operativni sistem Microsoft

®

Windows

®

Millennium

1. Pritisnte "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel" (Kontrolna tabla).

2. Dvaput pritisnite ikonu "Display" (Prikaz).

3. Izaberite karticu "Settings" (Postavke) i pritisnite "Advanced Properties.." (Više svojstava..).

4. Izaberite karticu "Monitor".

5. Pritisnite dugme "Change" (Promena) u području "Monitor Type" (Tip monitora).

6. Izaberite "Specify the location of the driver" (Specificiraj lokaciju upravljačkog programa).

7. Izaberite "Display a list of all the driver in a specific location.." (Prikaži listu svih upravljačkih programa na određenoj lokaciji..) pa pritisnite dugme "Next" (Sledeće).

8. Pritisnite dugme "Have Disk" (Imam disk)

9. Specificirajte A:\(D:\driver), a zatim pritisnite dugme "OK".

10. Izaberite "Show all devices" (Prikaži sve uređaje) i izaberite monitor koji odgovara onome koji je priključen na računar, zatim pritisnite "OK".

11. Nastavite pritiskati dugmad "Close" (Zatvori) i "OK" dok ne zatvorite dijalog Display

Properties (Svojstva prikaza).

Operativni sistem Microsoft

®

Windows

®

NT

1. Pritisnite Start, Settings (Postavke), Control Panel (Kontrolna tabla), zatim dvaput pritisnite ikonu Display (Prikaz).

2. U prozoru Display Registration Information (Prikaži informacije o registraciji) pritisnite karticu

Settings (Postavke), pa pritisnite All Display Modes (Svi režimi prikaza).

3. Izaberite režim koji želite da koristite (Resolution (Rezolucija), Number of colors (Broj boja) i

Vertical frequency (Vertikalna frekvencija)), zatim pritisnite OK.

4. Pritisnite dugme Apply (Primeni) ako vidite da ekran radi normalno nakon šta se pritisnuli

Test. Ako ekran ne radi normalno, izaberite drugi režim (niži režim za rezoluciju, boje ili frekvenciju).

Ako u All Display Modes (Svi režimi prikaza) ne postoji Mode, izaberite nivo rezolucije i vertikalne frekvencije po uzoru na poglavlje Prethodno podešeni režimi za tajmer u korisničkom priručniku.

Operativni sistem Linux

Za pokretanje X-Window morate da napravite X86Config datoteku, šta je tip datoteke za sistemske postavke.

1. Na prvom i drugom ekranu pritisnite Enter nakon pokretanja X86Config datoteke.

2. Treći ekran je za postavljanje miša.

3. Postavite miš za svoj računar.

4. Sledeći ekran je za izbor tastature.

5. Postavite tastaturu za svoj računar.

6. Sledeći ekran je za postavljanje monitora.

7. Prvo postavite horizontalni frekvenciju za monitor. (frekvenciju možete direktno uneti)

8. Postavite vertikalnu frekvenciju za monitor. (frekvenciju možete direktno uneti)

9. Unesite naziv modela svojeg monitora. Ove informacije neće uticati na pokretanje X-

Window.

10. Sada ste završili postavljanje monitora.

Pokrenite X-Window nakon postavljanja ostalog potrebnog hardvera.

Natural Color

Softverski program Natural Color

Jedan od problema koji se nedavno pojavio kod korišćenja računara je da boja slika

štampanih ili skeniranih putem štampača, skenera ili digitalnog fotoaparata nije ista kao kod prikaza na monitoru.

Program Natural Color rešava upravo taj problem. To je sistem za upravljanje bojama koji je razvila kompanija Samsung Electronics u saradnji sa Korea Electronics & Telecommunications

Research Institute (Korejski institut za elektroniku i telekomunikacije, ETRI).

Ovaj sistem je dostupan samo za Samsung monitore i putem njega su slike na monitoru identične štampanim ili skeniranim slikama.

Više informacija potražite u odeljku Help (Pomoć - F1) u programu.

Kako instalirati program Natural Color

Umetnite CD isporučen uz Samsung monitor u CD-ROM jedinicu. Pokrenuće se početni ekran programa Natural Color. Pritisnite Natural Color na početnom ekranu da biste instalirali

program Natural Color.

Za ručno instaliranje programa umetnite CD isporučen uz Samsung monitor u CD-ROM jedinicu, pritisnite dugme [Start] u operativnom sistemu Windows i izaberite [Execute] (Izvrši).

Unesite D:\color\eng\setup.exe i pritisnite taster <Enter>.

(ako jedinica u koju se umeće CD nema oznaku D:\, unesite odgovarajuće slovo jedinice).

Kako izbrisati softver Natural Color

Izaberite "Setting/Control Panel" (Postavka(Kontrolna tabla) na meniju "Start" i dvaput pritisnite "Add/Delete a program" (Dodaj/izbriši program).

Sa liste izaberite Natural Color i pritisnite dugme "Add/Delete" (Dodaj/Izbriši).

MENU

(MENI)

Ovo dugme koristite za otvaranje i zatvaranje menija na ekranu i menija za podešavanje ekrana.

Analog/Digital (PC) : MagicBright

MagicBright™ je nova karakteristika koja pruža optimalno okruženje za gledanje, zavisno od sadržaja slike koju gledate.

Zatim ponovo pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime

( Custom → Entertain (Zabava) → Internet → Text (Tekst))

Digital(DVD)/Video/S-Video : Mode

Monitor ima četiri automatska režima slike koji su fabrički podešeni.

Zatim ponovo pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime

( Dynamic (Dinamična) → Standard (Standardna) → Movie (Filmska) →

Custom (Korisnička))

Pomoću ovog dugmeta podešavate stavke na meniju.

Pomoću ovog dugmeta podešavate stavke na meniju.

Kad na ekranu nema menija, pritisnite ovo dugme za podešavanje svetline.

Pritisnite ovo dugme za aktiviranje označene stavke na meniju.

SOURCE Izabire ulazni signal dok je na ekranu nema prikaza.

AUTO

PIP

Pritisnite za automatsko podešavanje ulaznog analognog signala.

Vrednosti za fino, grubo i poziciju se automatski podešavaju.

Pritisnite dugme PIP (Slika u slici) za uključivanje/isključivanje funkcije slike u slici.

AUTO (AUTOMATSKI): Dostupno samo u Analog režimu

Meni

AUTO

Opis

Kada pritisnete dugme 'AUTO', pojaviće se ekran Auto Adjustment, kao šta je prikazano na animaciji u sredini.

Automatsko podešavanje monitoru omogućuje automatsko prilagođavanje prema dolaznom video signalu. Vrednosti za fino i grubo podešavanje, te za poziciju se podešavaju automatski.

(Dostupno samo u Analog režimu)

Da biste učinili funkciju automatskog podešavanja oštrijom, pokrenite funkciju 'Auto Adjustment' (Automatsko podešavanje) dok je uključena opcija AUTO PATTERN (Automatski uzorak).

- Ako automatsko podešavanje ne radi kako treba, ponovo pritisnite dugme

AUTO za preciznije podešavanje slike.

- Ako na kontrolnoj tabli promenite rezoluciju, funkcija automatskog podešavanja izvršiće se automatski

Locked (Zaključano)

Meni

Locked

(Zaključano)

Opis

Nakon šta dugme "MENU" (Meni) držite pritisnutim duže od

5 sekunda, funkcija prikaza menija na ekranu se zaključava

(otključava).

Čak i kada koristite zaključavanje funkcija na ekranu, još uvek možete da podešavate MagicBright™/Mode te svetlinu i kontrast monitora.

Reprodukcija/ zaustavljanje

MENU (MENI)

AUTO/PIP

Meni Opis

Analog/Digital (PC) : MagicBright

MagicBright™ je nova karakteristika koja pruža optimalno

Reprodukcija/ zaustavljanje

MagicBright

/ Mode

okruženje za gledanje, zavisno od sadržaja slike koju gledate.

Zatim ponovo pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime

( Custom → Entertain (Zabava) → Internet → Text

(Tekst))

Digital(DVD)/Video/S-Video : Mode

Monitor ima četiri automatska režima slike koji su fabrički podešeni. Zatim ponovo pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime

( Dynamic (Dinamična) → Standard (Standardna) →

Movie (Filmska) → Custom (Korisnička))

Brightness : Dostupno samo u Analog/Digital režimu

MagicBright™

Mode

Meni Opis

Brightness

SOURCE

Kada meni nije na ekranu, pritisnite dugme i podesite svetlinu.

Meni Opis

SOURCE

Izabire ulazni signal dok je displej ekrana isključe.

(kada se dugme za izvor pritisne za promenu ulaznog režima, u gornjem levom uglu ekrana se pojavljuje poruka koja prikazuje trenutni režim --

Analog, Digital (Digitalni), Video iS-Video ulazni signal)

Napomena: Promena izvora je dozvoljena za spoljne uređaje koju su priključeni na monitor.

PIP (Dostupno samo u Analog/Digital(PC) režimu)

Meni

PIP

Opis

Pritisnite dugme PIP (Slika u slici) za uključivanje/isključivanje PIP ekrana.

Izvor Video / S-Video

Input

Podrazumevane postavke mogu da se razlikuju zavisno od izbranog ulaznog režima

(izvor ulaznog signala izabran sa liste spoljnih signala) i izabrane rezolucije.

Meni Opis

Reprodukcija/ zaustavljanje

Source List

Koristite za izbor računara ili drugog spoljnog ulaznog izvora priključenog na monitor.

Koristite za izbor željenog displeja.

1) Analog

2) Digital

3) Video

4) S-Video

Edit Name

Dajte naziv ulaznom uređaju spojenom na ulazne priključke da biste si olakšali izbor izvora ulaznog signala.

1) Analog

2) Digital

3) Video

4) S-Video

Picture (Analog / Digital : PC)

Podrazumevane postavke mogu da se razlikuju zavisno od izbranog ulaznog režima

(izvor ulaznog signala izabran sa liste spoljnih signala) i izabrane rezolucije.

Meni Opis

Reprodukcija/ zaustavljanje

MagicBright

MagicBright™ je nova karakteristika koja pruža optimalno okruženje za gledanje, zavisno od sadržaja slike koju gledate. Trenutno su dostupna četiri različita režima: Text

(Tekst), Internet, Entertain (Zabava) i Custom. Svaki režim ima svoju prethodno konfigurisanu vrednost za svetlinu.

Neku od četiri postavke možete jednostavno da izaberete pritiskom na dugme MagicBright™ [ ].

1) Entertain : Visoka svetlina

Za gledanje filmova sa DVD-a ili video CD-a.

2) Internet : Srednja svetlina

Za rad sa različitim slikama kao šta su tekst i grafika.

3) Text : Normalna svetlina

Za dokumente ili radove sa dosta teksta.

4) Custom

Iako su naši inženjeri pažljivo izabrali vrednosti, prethodno podešene vrednosti možda neće biti prijatne vašim očima, zavisno od sopstvenih prioriteta.

U tom slučaju podesite svetlinu i kontrast putem menija na ekranu.

Custom

Možete da koristite menije na ekranu da biste podesili svetlinu i kontrast prema sopstvenim prioritetima.

1) Contrast

: Podešavanje kontrasta.

2) Brightness

: Podešavanje svetline.

Zaključavanje slike se koristi za fino podešavanje i pronalaženje najbolje slike uklanjanjem smetnji koje stvaraju nestabilnu sliku koja treperi. Ako putem Fine

(Finog) podešavanja ne dobijete zadovoljavajuće rezultate, koristite Coarse (Grubo) podešavanje, zatim opet fino podešavanje.

- Dostupno samo u Analog režimu

1) Coarse

: Uklanja smetnje kao šta su vertikalne linije. Grubo podešavanje može da pomeri područje slike na

Contrast

Brightness

Coarse

Fine

Image Lock

Auto Adjustment

PIP Picture

ekranu. You may relocate it to the center using the

Horizontal Control menu.

2) Fine

: Uklanja smetnje kao šta su horizontalne linije. Ako i nakon finog podešavanja još uvek ima smetnji, ponovite ga nakon podešavanja frekvencije (brzina sata).

3) Sharpness

: Podešavanje Sharpness.

4) H-Position

: Horizontalno podešavanje lokacije displeja.

5) V-Position

: Vertikalno podešavanje lokacije displeja.

Vrednosti za fino i grubo podešavanje, te za poziciju se podešavaju automatski. Ako promenite rezoluciju putem kontrolne table, pokrenuće se funkcija Auto (Automatski).

- Dostupno samo u Analog režimu

Kada je uključena opcija PIP, možete da podesite postavke PIP ekrana.

1) Contrast

: Podešava kontrast PIP prozora na ekranu.

2) Brightness

: Podešava svetlinu PIP prozora na ekranu.

3) Sharpness

: Podešava oštrinu PIP prozora na ekranu

4) Color

: Podešava boju PIP prozora na ekranu

5) Tint

: Dodaje prirodan ton PIP prozoru.

Picture (Digital : Digitalni DVD)

Sharpness

H-Position

V-Position

Contrast

Bightness

Sharpness

Color

Tint

Podrazumevane postavke mogu da se razlikuju zavisno od izbranog ulaznog režima

(izvor ulaznog signala izabran sa liste spoljnih signala) i izabrane rezolucije.

Meni

Mode

Custom

Size

Opis

Monitor ima četiri automatske postavke slike

("Dynamic" (Dinamična), "Standard" (Standardna),

"Movie" (Filmska) i "Custom" (Korisnička)) koje su prethodno podešene u fabrici. Možete da aktivirate opcije

Dynamic (Dinamična), Standard (Standardna), Movie

(Filmska) i Custom (Korisnička). Možete da izaberete opciju "Custom" (Korisnička) koja automatski vraća vaše personalizovane postavke slike.

1) Dynamic

: Izaberite ovaj režim da biste gledali oštriju sliku nego u režimu "Standard" (Standardna).

2) Standard

: Izaberite ovaj režim kada je okolina svetla. Takođe daje oštru sliku.

3) Movie

: Izaberite ovaj režim kada je okolina tamna.

To će štediti energiju i smanjiti zamor očiju.

4) Custom

: Izaberite ovaj režim kada želite da podesite sliku prema sopstvenim prioritetima

Možete da koristite menije na ekranu da biste podesili svetlinu i kontrast prema sopstvenim prioritetima.

1) Contrast

: Podešavanje kontrasta.

2) Brightness

: Podešavanje svetline.

3) Sharpness

: Podešavanje Sharpness.

4) Color

: Podešavanje boje slike.

Možete da podesite veličinu slike.

1) Normal

2) Zoom1

3) Zoom2

4) Wide

Reprodukcija/ zaustavljanje

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Picture (Video/S-Video)

Podrazumevane postavke mogu da se razlikuju zavisno od izbranog ulaznog režima

(izvor ulaznog signala izabran sa liste spoljnih signala) i izabrane rezolucije.

Meni Opis

Reprodukcija/ zaustavljanje

Mode

Monitor ima četiri automatske postavke slike

("Dynamic" (Dinamična), "Standard" (Standardna),

"Movie" (Filmska) i "Custom" (Korisnička)) koje su prethodno podešene u fabrici. Možete da aktivirate opcije

Dynamic (Dinamična), Standard (Standardna), Movie

(Filmska) i Custom (Korisnička). Možete da izaberete opciju "Custom" (Korisnička) koja automatski vraća vaše personalizovane postavke slike.

1) Dynamic

: Izaberite ovaj režim da biste gledali oštriju sliku nego u režimu "Standard" (Standardna).

2) Standard

: Izaberite ovaj režim kada je okolina svetla. Takođe daje oštru sliku.

3) Movie

: Izaberite ovaj režim kada je okolina tamna.

To će štediti energiju i smanjiti zamor očiju.

4) Custom

: Izaberite ovaj režim kada želite da podesite sliku prema sopstvenim prioritetima

Custom

Možete da koristite menije na ekranu da biste podesili svetlinu i kontrast prema sopstvenim prioritetima.

1) Contrast

: Podešavanje kontrasta.

2) Brightness

: Podešavanje svetline.

3) Sharpness

: Podešavanje Sharpness.

4) Color

: Podešavanje boje slike.

5) Tint

: Dodaje prirodan ton prikazu.

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint

Možete da podesite veličinu slike.

1) Normal

Size

Film Mode

2) Zoom1

3) Zoom2

4) Wide

Možete da uključite/isključite filmski režim.

Karakteristika filmskog režima vam pruža kvalitet gledanja kao u bioskopu.

MagicColor Pro

Podrazumevane postavke mogu da se razlikuju zavisno od izbranog ulaznog režima

(izvor ulaznog signala izabran sa liste spoljnih signala) i izabrane rezolucije.

Meni Opis

Reprodukcija/ zaustavljanje

MagicColor

Primenjuje prirodni intenzitet boja sa obzirom na prikaz.

Automatski podešava prema prikazu.

Može da poboljša nijanse kože.

1) Off

2) Intelligent

Pojačava prirodne boje, osim tonova kože.

3) Full

Prikazuje prirodne tonove kože i pojačane boje.

4) Demo

Prikazuje poboljšanu sliku sa leve strane, a original sa desne.

Color Tone

Podešava tonove boja po prioritetima korisnika.

Analog/Digital(PC)

: Cool4 / Cool3 / Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2

Digital(Digital DVD)/Video/S-Video

: Cool2 (Hladni1)/ Cool1 (Hladni2)/ Normal (Normalni)/

Warm1 (Topli1)/ Warm2 (Topli2)

Gama ispravljanje menja svetlinu boja putem prelazne svetline.

Povećani broj režima - Ceo prikaz je prirodniji i mekši, a

Gamma

6-Color

Color Weakness

tamne nijanse su izoštrene.

Smanjeni broj režima - Ceo prikaz je oštriji, a svetle nijanse su izoštrene.

- Dostupno samo u Analog/Digital(PC) režimu

6 tipova: Red (Crvena), Green (Zelena), Blue (Plava),

Cyan (Tirkizna), Magenta (Ljubičasta) i Yellow (Žuta) -

Svaka od tih boja može da se podesi po prioritetima korisnika.

1) Saturation

Podešava zasićenost boja.

2) Hue

Podešava tonove boja.

3) Reset

Vraća na originalan režim prikaza.

- Funkcija 6-boja je dostupna samo kad je funkcija

Color Weakness isključena.

Omogućava da osobe koje slabo raspoznaju boje gledaju ekran jednako lako kao i osobe normalnog vida.

1) Off

2) Custom1

3) Custom2

PIP (Analog / Digital : PC)

Saturation

Hue

Reset

Podrazumevane postavke mogu da se razlikuju zavisno od izbranog ulaznog režima

(izvor ulaznog signala izabran sa liste spoljnih signala) i izabrane rezolucije.

Meni Opis

Reprodukcija/ zaustavljanje

PIP

Uključivanje/isključivanje PIP ekrana.

1) Off

2) On

Source

Size

Position

Setup

Izbor izvora ulaznog signala za PIP (Sliku u slici).

Analog/Digital(PC) : Video / S-Video režim

Menja veličinu PIP prozora.

/ / /

Ako izaberete , u Size, Position neće da se aktivira.

Menja poziciju PIP prozora.

/ / /

Podrazumevane postavke mogu da se razlikuju zavisno od izbranog ulaznog režima

(izvor ulaznog signala izabran sa liste spoljnih signala) i izabrane rezolucije.

Meni Opis

Reprodukcija/ zaustavljanje

Možete da izaberete jedan od 11 jezika.

Language

Transparency

Blue Screen

Menja zatamnjenost pozadine ekrana.

1) High

2) Medium

3) Low

4) Opaque

Ako se ne prima signal ili je signal veoma slab, uobičajena pozadina se automatski zamenjuje plavim ekranom. Ako želite da gledate lošu sliku, opciju "Blue screen" (Plavi ekran) morate da podesite na "Off" (Isključeno).

Parametri slike se zamenjuju početnim fabričkim vrednostima.

Analog

Reset

1) Image Reset

: Parametri slike se zamenjuju fabričkim vrednostima.

- Dostupno samo u Analog režimu

2) Colour Reset

: Parametri boje se zamenjuju početnim fabričkim vrednostima.

- Dostupno samo u Analog/Digital(PC) režimu

- Image Reset

Analog

- Color Reset

Digital: PC

- Color Reset

Pregled

| Instalacija |Režim prikaza menija na ekranu| Baždarenje boja |Deinstalacija |Rešavanje problema

Pregled

Što je MagicTune™?

Performanse monitora mogu da variraju zavisno od grafičke kartice, uslova osvetljenja na glavnom računaru i drugih faktora u okolini. Da biste dobili najbolju sliku na monitoru, morate da ga podesite prema svojim jedinstvenim postavkama. Nažalost, ručne kontrole pomoću kojih se podešava slika često su komplikovane.

Pravilno podešavanje zahteva jednostavan program u kojem se podešavanje izvodi korak-po-korak da bi se dobio najbolji ukupan kvalitet slike.

U većini slučajeva čak i jednostavna podešenja svetline ili kontrasta zahtevaju navigaciju menijima na ekranu koji imaju više nivoa i nije ih lako razumeti. Nadalje, nema povratne informacije o tome jeste li ispravno podesili kontrole monitora. MagicTune™ je softver koji vas kroz proces podešavanja vodi jednostavnim uputstvima i pozadinskim uzorcima dizajniranim za sve kontrole monitora. Postavke prikaza za svakog korisnika mogu da se sačuvaju, što omogućava jednostavan izbor karakteristika prikaza u okruženju sastavljenom od više korisnika ili od jednog korisnika koji ima više definiranih postavki zasnovanih na sadržaju i osvetljenju okruženja.

Osnovne funkcije

MagicTune™ je softver koji omogućava podešavanje monitora i boje pomoću protokola

Prikaz komandnog interfejsa kanala sa podacima (DDC/CI)

. Sva podešenja prikaza kontrolišu se putem softvera da bi se eliminisala potreba za korišćenjem prikaza na ekranu (OSD).

MagicTune™ podržava operativne sisteme Windows™ 98 SE, Me, 2000, XP Home i XP Professional.

Preporučujemo da MagicTune™ koristite sa sistemom Windows™ 2000 ili kasnijom verzijom.

MagicTune™ omogućuje brzo i tačno podešavanje displeja uz mogućnost jednostavnog memorisanja i korišćenja konfiguracija monitora koje vam najbolje odgovaraju.

Režim prikaza menija na ekranu

Režim prikaza menija na ekranu omogućava jednostavno podešavanje postavki monitora bez prethodno definisanih koraka. Pristup i podešavanje željene stavke menija su jednostavni.

Pregled |

Instalacija

|Režim prikaza menija na ekranu| Baždarenje boja |Deinstalacija |Rešavanje problema

Instalacija

1. Umetnite instalacijski CD u CD-ROM jedinicu.

2. Pritisnite na instalacijsku datoteku za MagicTune™.

3. Izaberite jezik instalacije, pritisnite "Next" (Sledeće).

4. Kada se pojavi prozor InstallationShield Wizard (Čarobnjak za instalaciju), pritisnite "Next" (Sledeće).

5. Izaberite "I agree to the terms of the license agreement" (Slaže se sa uslovima licencnog ugovora) i prihvatite uslove korišćenja.

6. Izaberite fasciklu u koju će se instalirati program MagicTune™.

7. Pritisnite "Install" (Instaliraj)

8. Pojaviće se prozor "Installation Status" (Status instalacije).

9. Pritisnite "Finish" (Završi)

10. Kada je instalacija gotova, na radnoj površini pojaviće se ikona za izvršenje programa MagicTune™.

Dvaput pritisnite ikonu i pokrenite program.

Ikona za pokretanje programa MagicTune™ možda neće da se pojavi zavisno od specifikacije računarnog sistema ili monitora. Ako se to dogodi, pritisnite taster F5.

Problemi sa instalacijom

Na instalaciju programa MagicTune™ mogu da utiču faktori poput video kartice, matične ploče i mrežnog okruženja.

Ako imate problema za vreme instalacije, pogledajte

"Rešavanje problema"

.

Zahtevi sistema

Operativni sistem z z z z z

Windows™ 98 SE

Windows™ Me

Windows™ 2000

Windows™ XP Home Edition

Windows™ XP Professional

Preporučujemo da MagicTune™ koristite sa sistemom Windows™

2000 ili kasnijom verzijom.

Hardver z z

Minimalno 32 MB memorije

Minimalno 25 MB prostora na čvrstom disku

* Više informacija potražite na MagicTune™ web-stranici

.

Pregled |Instalacija |

Režim prikaza menija na ekranu

| Baždarenje boja |Deinstalacija |Rešavanje problema

MagicTune™ omogućuje brzo i tačno podešavanje displeja uz mogućnost jednostavnog memorisanja i korišćenja konfiguracija monitora koje vam najbolje odgovaraju. z z z

Režim prikaza menija na ekranu možda neće biti usklađen sa objašnjenjem u uputstvima, zavisno od specifikacija svakog monitora.

Kada Pivot funkcioniše, deo MagicTune™ programa možda ne radi normalno.

MagicTune™ kontrolni režim razlikuje se zavisno od modela monitora.

Režim prikaza menija na ekranu

Režim prikaza menija na ekranu olakšava podešavanje postavki na svim monitorima. Kada se izabere, svaka kartica na vrhu kontrolnog prozora prikazuje opšte opise stavki podmenija za podešavanje.

Kada se izabere, svaka kartica prikazuje listu menija. Da biste brzo podesili postavke monitora, režim prikaza menija na ekranu vam omogućava jednostavan i praktičan pristup svim karticama i stavkama podmenija.

Definicija kartice Button (Dugmad)

OK (U redu)

Primenjuje sve promene i zatvara program MagicTune™.

Reset (Ponovo

postavi)

Vraća postavke ekrana na fabričke postavke.

Cancel

(Otkaži)

Zatvara program MagicTune™ bez primene unesenih promena. Ako u kontrolni prozor niste uneli nijednu promenu, pritisak na dugme "Cancel" (Otkaži) neće prouzrokovati nikakve akcije.

Definicija kartice Picture (Slika)

Omogućava korisniku da podesi postavke ekrana na željene vrednosti.

Brightness

(Svetlina)

Contrast

(Kontrast)

Resolution

(Rezolucija)

Posvetljuje ili potamnjuje ceo ekran. Detalji slike u tamnim područjima mogu da se izgube ako se svetlina nije podešena na ispravan nivo. Podesite svetlinu za najbolje uslove gledanja.

Podešava razliku u svetlini između svetlih i tamnih područja na ekranu. Određuje oštrinu slika.

Navodi sve rezolucije ekrana koje program podržava.

MagicBright™

MagicBright™ je nova karakteristika koja omogućava najbolje uslove gledanja, zavisno od sadržaja slike koju gledate. Trenutno su dostupna četiri različita režima: Text (Tekst),

Internet, Entertain (Zabava) i Custom (Korisnički). Svaki režim ima svoju prethodno konfigurisanu vrednost za svetlinu. Neku od četiri postavke možete jednostavno da izaberete pritiskom na kontrolno dugme MagicBright™.

1. Text (Tekst): Za dokumente ili radove sa dosta teksta.

2. Internet: Za rad sa različitim slikama kao šta su tekst i grafika.

3. Entertain (Zabava): Za gledanje filmova sa DVD-a ili videorekordera.

4. Custom (Korisnički prilagođeno): Iako su naši inženjeri pažljivo izabrali vrednosti, prethodno podešene vrednosti možda neće biti ugodne vašim očima, zavisno od sopstvenih prioriteta. U tom slučaju podesite svetlinu i kontrast putem menija na ekranu.

Definicija kartice Color (Boja)

Podešava "toplotu" pozadine monitora ili boju slike.

Tone boje može da se promeni.

Color Tone

(Ton boje) z z

Warm2 - Warm1 - Normal - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4

Off

Color

Control

(Kontrola

boja)

Podešava boju slike na monitoru.

Boju na monitoru možete da promenite u boju koju želite. z

Not Available

Calibration

(Baždarenje)

Proces kojim se boje po vašem izboru optimizuju i održavaju. MagicTune™ će vam biti od velike koristi ako želite da gledate slike sa tačno reprodukovanim detaljima- uključujući web-slike i one koje je proizveo digitalni fotoaparat ili skener.

MagicColor je nova tehnologija koju je kompanija Samsung ekskluzivno razvila za poboljšanje digitalne slike i za jasniji prikaz prirodnih boja bez ometanja kvalitet slike.

1. OFF : Vraca se na originalni režim.

2. DEMO : Ekran pre primene tehnologije MagicColor se pojavljuje na desnoj strani, a ekran nakon primene tehnologije MagicColor se pojavljuje na levoj strani.

3. Full : Prikazuje ne samo živu prirodnu boju, vec i boju kože prikazuje realisticnije i jasnije.

4. Intelligent : Žive prirodne boje prikazuje jasnije.

MagicColor z

Zavisno od modela monitora, opcije Color Control (Kontrola boje), Sharpness

(Oštrina), Contrast (Kontrast), Color Tone (Ton boje) nece moci da se podese u režimu MagicColor za režime Full (Puna) i Intelligent (Inteligentna).

Gamma

6-Color

Gama ispravljanje menja svetlinu boja sa srednjom svetlinom.

Režim Gamma (Gama) razlikovace se zavisno od modela monitora. Neki monitori podržavaju samo tri režima (Mode1 (Režim 1), Mode2 (Režim 2), Mode3 (Režim 3)).

6 tipova: Red (Crvena), Green (Zelena), Blue (Plava), Cyan (Tirkizna), Magenta (Grimizna) i Yellow

(Žuta) - Svaka od tih boja može da se podesi po prioritetima korisnika. z z z

Saturation - Podešava zasicenost boja.

Hue - Podešava tonove boja.

Reset - Vraca na originalan režim prikaza.

Definicija kartice Image (Slika)

Podešavanje vrednosti Fine (Fino), Coarse (Grubo) i Position (Pozicija).

Image Setup

(Podešavanje

slike) z z z

Fine (Fino) : Uklanja smetnje kao šta su horizontalne linije.

Ako i nakon finog podešavanja još uvek ima smetnji, ponovite ga nakon podešavanja frekvencije (brzina prenosa piksela).

Coarse (Grubo) : Uklanja smetnje kao šta su vertikalne linije.

Grubo podešavanje može da pomeri područje slike na ekranu.

Možda ćete je trebati centrirati pomoću menija Horizontal Control (Horizontalna kontrola).

Auto Setup (Automatsko podešavanje) : Automatsko podešavanje omogućava monitoru da se sam podesi prema dolaznom video signalu. Vrednosti za fino i grubo podešavanje, te za poziciju se podešavaju automatski.

Position (Pozicija) Horizontalno i vertikalno podešavanje lokacije prikaza.

Definicija kartice Option (Opcije)

MagicTune™ možete da konfigurišete pomoću sledećih opcija.

Učitava dijalog Preferences (Prioriteti). Prioriteti koji se koriste imaju "V" u polju za potvrdu. Da biste uključili ili isključili bilo koji prioritet, stavite kursor preko polja i pritisnite.

Preferences

(Prioriteti)

Source Select

(Izbor izvora) z z

Omogućite meni trake sa zadacima.

- Za pristup menijima programa MagicTune™, pritisnite ikonu u [meniju trake sa zadacima].

Meniji se ne prikazuju ako opcija [Enable System Tray] (Omogući sistemsku traku) nije izabrana u [Options] (Opcije)' [Basic Settings] (Osnovne postavke).

Select Language (Izaberi jezik) - Izabrani jezik utiče samo na jezik menija na ekranu.

Source Select (Izbor izvora) prikazaće se samo na dvostrukom monitoru.

U analognom režimu izbor izvora modela neće se prikazati. z z

Analog (Analogni)

Digital (Digitalni)

To se odnosi na process koji optimizuje boje i održava optimizovane boje.

Color Weakness

PIP

z z z

Off (Isključeno) - za poništavanje režima delimičnog daltonizma.

Custom (Korisnički) - test za delimični daltonizam

Reset (Uspostavljanje početnih vrednosti) - za vraćanje vrednosti monitora na fabričke.

Kad se spoljni A/V uređaji kao što su videorekorderi ili DVD plejeri priključe na monitor,

PIP (Slika u slici) vam omogućava gledanje video signala sa tih uređaja u malom prozoru postavljenom preko računarnog video signala. (Off / On (Uključeno/Isključeno))

PIP (SLIKA U SLICI) Uključivanje/isključivanje PIP ekrana.

Source (Izvor)

Size (Veličina)

Position (Pozicija)

Izbor izvora ulaznog signala za PIP (Sliku u slici).

Menja veličinu PIP prozora.

Menja poziciju PIP prozora.

Definicija kartice Support (Podrška)

Prikazuje ID inventara i broj verzije programa te vam omogućava da koristite funkciju Help (Pomoć).

Posetite web-stranicu MagicTune™ ili pritisnite da biste otvorili datoteke Help (Pomoć)

Help (Pomoć)

(Korisnički priručnik) ako vam treba pomoć pri instalaciji ili pokretanju programa MagicTune™.

Korisnički priručnik se otvara u osnovnom prozoru pregledača.

Asset ID (ID

inventara)

User Name (Korisničko ime)

User ID (ID

korisnika)

Server IP (IP

servera)

Prikazuje korisničko ime korisnika monitora.

Prikazuje ID korisnika monitora.

Unesite IP adresu računara servera.

Version

(Verzija)

Department (Odeljenje)

Location (Lokacija)

Prikazuje verziju programa MagicTune™.

Unesite odeljenje monitora korisnika.

Unesite lokaciju monitora korisnika.

Pregled |Instalacija |Režim prikaza menija na ekranu|

Baždarenje boje

|Deinstalacija |Rešavanje problema

Baždarenje boja

1. Baždarenje boja

Baždarenje boja daće vam boju optimalnu za vaš monitor.

Sledite ovih 5 koraka da biste na monitoru dobili optimalne boje.

1. Kontrolišite traku za upravljanje svetlinom da biste svetlinu kontrolnog dela uskladili sa svetlinom pozadinskog uzorka

2. Kada uočite specifični ton boje na kontrolnom delu, pomerite kontrolni kursor u smeru tona boje koji se odnosi na krug reference boje.

=> Podešavanje je ispravno završeno, na kontrolnom delu nećete pronaći ton boje.

3. Kada završite sa podešavanjem za korak 1, pritisnite dugme "Next" (Sledeće).

4. Ponovite postupke 1), 2), 3) za preostale korake 2 ~ 5.

5. Efekat baždarenja možete jednostavno videti pritiskom na dugme "Preview" (Pregled)!

Kako više korisnika može da koristi podešene vrednosti boja

Definicija

Kada monitor koristi više korisnika, vrednosti boja koje se podese putem baždarenja boja za svakog korisnika mogu da se sačuvaju i koriste. Najviše 5 korisnika može da koristi sačuvane vrednosti boja.

1. Kako sačuvati podešene vrednosti boja:

Da bi se promenilo u Apply (Primeni), pritisnite Next (Sledeće), a zatim možete da sačuvate podešene vrednosti boja.

Može da se sačuva čak 5 vrednosti boja.

2. Kako primenjivati sačuvane vrednosti boja:

Pritisnite dugme Multi User (Više korisnika) na glavnom ekranu te odaberite i koristite jednu od sačuvanih vrednosti boja.

2. Pregled

Pritisnite dugme "Preview" (Pregled) u opciji Color Calibration (Baždarenje boja).

Prikazaće se gornja slika.

1. Pritisnite dugme "View Calibrated" (Prikaži baždareno) i pogledajte efekat baždarenja koji ste podesili.

2. Pritisnite dugme "View Uncalibrated" (Prikaži nebaždareno) i pogledajte originalnu sliku.

Pregled |Instalacija |Režim prikaza menija na ekranu| Baždarenje boja |

Deinstalacija

|Rešavanje problema

Deinstalacija

Program MagicTune™ može da se ukloni samo korišćenjem opcije "Add or Remove Programs" (Dodaj ili ukloni programe) u meniju Control Panel (Kontrolna tabla) operativnog sistema Windows™.

Preduzmite sledeće korake i uklonite MagicTune™.

1. Idite na [Task Tray] (Traka sa zadacima) ' [Start] ' [Settings] (Postavke) i na meniju izaberite

[Control Panel] (Kontrolna tabla). Ako program pokrenut u operativnom sistemu Windows™ XP, idite na [Control Panel] (Kontrolna tabla) u meniju [Start].

2. Pritisnite ikonu "Add or Remove Programs" (Dodaj ili ukloni programe) u meniju Control Panel

(Kontrolna tabla).

3. Na ekranu "Add or Remove Programs" (Dodaj ili ukloni programe) krećite se prema dole i pronađite

"MagicTune™." Pritisnite tu stavku i ona će se označiti.

4. Pritisnite dugme "Change/Remove" (Promeni/Ukloni) da uklonite program.

5. Pritisnite "Yes" (Da) da započnete proces deinstalacije.

6. Pričekajte dok se ne pojavi dijalog "Uninstall Complete" (Deinstalacija dovršena).

Tehničku podršku za MagicTune™, najčešća pitanja (pitanja i odgovori) i nadogradnje softvera potražite na

MagicTune™ web-stranici

.

Pregled |Instalacija |Režim prikaza menija na ekranu| Baždarenje boja |Deinstalacija |

Rešavanje problema

Rešavanje problema

Trenutni računarni sistem nije kompatibilan sa programom MagicTune.

Pritisnite OK (U redu) i pritisnite "Shortcut to the MagicTune site" (Prečica do MagicTune

web-stranice) i za daljnja uputstva potražite na našoj početnoj stranici.

Ako vaša video/grafička kartica nije na listi 'Available' (Dostupno), može da dođe do greške

(najnovije ili najstarije video kartice možda nisu kompatibilne)

.

Posetite našu početnu stranicu i pogledajte deo Troubleshooting (Rešavanje problema).

Ako je proizvođač kartice promenio upravljački program video kartice ili grafički čip, može da dođe do greške čak i ako je video kartica na listi.

Posetite našu početnu stranicu i pogledajte deo Troubleshooting (Rešavanje problema).

Proverite da li je vaš monitor proizvela kompanija Samsung.

Proizvodi drugih proizvođača mogu da dovedu do greške.

Ovu karakteristiku podržavaju samo proizvodi kompanije Samsung.

Može da dođe do greške ako je vaš monitor proizvela kompanija Samsung, ali je zastareo.

Proverite da li vaš monitor podržava MagicTune™.

Ovu karakteristiku podržavaju samo oni monitori koji su registrovani na našoj stranici.

Potražite monitor prije kupovine jer zastareli modeli nisu podržani.

Kada za trenutni monitor nema informacija na EDID-u (Prošireno prepoznavanje podataka na displeju), doći će do greške.

To se dešava kada se na radnoj površini izabere Start > Setup (Podešavanje parametara) > Control Panel (Kontrolna tabla) > System (Sistem) > Hardware

(Hardver) > Device Manager (Menadžer uređaja) > Monitor, ukloni se trenutni

"Plug-and-play monitor" i traži novi hardver, ali sistem ne može da pronađe "Plugand-play monitor".

Posetite našu početnu stranicu i pogledajte deo Troubleshooting (Rešavanje problema).

Doći će do greške kada se monitor zameni novim dok je napajanje isključeno, a sistem nije bio ponovo pokrenut.

Ponovo pokrenite sistem svaki put kada se zameni monitor, a pre korišćenja programa MagicTune™.

Doći će do greške kada upravljački program video kartice nije pravilno instaliran.

To se događa kada se popis trenutnih video kartica ne prikazuje normalno. To možete da proverite preko Start > Setup (Podešavanje parametara) > System

(Sistem) > Hardware (Hardver) > Device Manager (Menadžer uređaja) > Display

Adapter (Adapter prikaza).

Posetite stranicu proizvođača video kartice i preuzmite i instalirajte najnoviji upravljački program.

Više informacija o video kartici zatražite od proizvođača kartice.

Za normalan rad ponovo pokrenite sistem.

Doći će do pogreške ako se sistem ponovo ne pokrene nakon instaliranja programa MagicTune™

(odnosi se samo na Win98SE i WinMe).

Prije korišćenja ponovo pokrenite sistem.

Da biste dobili najbolje performanse programa MagicTune, podesite optimalnu

rezoluciju. Informacije o optimalnoj rezoluciji potražite u korisničkom priručniku.

Ako ne podesite na optimalnu rezoluciju i ne izvršite kalibraciju boja, monitor ne može da se podesi na optimalne radne karakteristike.

Informacije o optimalnoj rezoluciji potražite u priručniku.

Ova video kartica ne podržava MagicTune.

Instalirajte novi upravljački program video kartice.

Doći će do greške kada upravljački program video kartice nije pravilno instaliran.

To se događa kada se popis trenutnih video kartica ne prikazuje normalno. To možete da proverite preko Start > Setup (Podešavanje parametara) > System

(Sistem) > Hardware (Hardver) > Device Manager (Menadžer uređaja) > Display

Adapter (Adapter prikaza).

Posetite stranicu proizvođača video kartice i preuzmite i instalirajte najnoviji upravljački program.

Više informacija o video kartici zatražite od proizvođača kartice.

Budući da program Highlight (Označavanje) koristi komunikacijske linije,

zatvorite program Highlight pre nego pristupite programu MagicTune.

Neki Samsung CDT monitori podržavaju funkciju Highlight (Označavanje).

Kada istovremeno koristite funkcije Highlight (Označavanje) i MagicTune™, dolazi do konflikta koji uzrokuje grešku.

Obavezno ISKLJUČITE Highlight (Označavanje) pre korišćenja programa

MagicTune™.

Rešavanje problema

z

MagicTune™ možda neće raditi ako se monitor zameni, odnosno ako se upravljački program ili grafička kartica ažuriraju dok MagicTune™ radi. U tom slučaju ponovo pokrenite sistem.

Simptom Lista za proveru Rešenja

Proverite kada funkcija

MagicTune™ ne funkcioniše ispravno.

Karakteristika MagicTune™ je podržana samo na ličnim računarima (VGA) sa operativnim sistemom

Windows koji podržava Plug and Play.

* Da bi proverili podržava li vaš računar karakteristiku MagicTune™, sledite

dole navedene korake (za operativni sistem

Windows™ XP);

Control Panel (Kontrolna tabla)-> Performance and Maintenance (Performanse i održavanje) ->

System (Sistem) -> Hardware (Hardver) ->

Device Manager (Menadžer uređaja) -> Monitors

(Monitori) -> Nakon što izbrišete Plug and Play monitor, pronađite 'Plug and Play monitor traženjem novog hardvera.

MagicTune™ ne radi ispravno.

Da li ste promenili računar ili grafičku karticu?

MagicTune™ je dodatni softver za monitor. Neke grafičke kartice možda ne podržavaju vaš monitor. Ako imate problem sa grafičkom karticom, posetite našu web-stranicu i pogledajte tamo navedenu listu kompatibilnih grafičkih kartica. http://www.samsung.com/monitor/MagicTune

Preuzmite najnoviji program. Program može da se preuzme na web-stranici http://www.samsung.com/monitor/MagicTune

.

z z

Tehničku podršku za MagicTune™, često postavljana pitanja (pitanja i odgovori) i nadogradnje softvera potražite na MagicTune™ web-stranici

.

Posetite MagicTune™ web-stranicu

i preuzmite instalacijski softver za MagicTune™ MAC.

Pregled

| Instalacija | Interfejs | Deinstalacija |

Pregled

Šta je MagicRotation?

Rešavanje problema

Računarni monitori su tradicionalno korisniku dopuštali pregled samo u režimu položeno.

U današnjem informacijskom veku više korisnika u svom svakodnevnom životu mora da pregledava dokumente, web-stranice, e-poštu itd. Ove vrste aplikacija mogu bolje da se pregledavaju u režimu uspravno u kojem je ceo sadržaj dostupan na ekranu. Ovo značajno poboljšava produktivnost korisnika, pružajući mu fleksibilnost da prebacuje između režima položeno i uspravno.

Softver MagicRotation kompanije Samsung Electronics, Inc. nudi korisniku funkciju rotiranja

(orijentacija 0, 90, 180, 270) koja olakšava optimalno korišćenje računarnog monitora, bolji pregled i poboljšanu produktivnost korisnika.

Osnovna funkcija

MagicRotation podržava operativne sisteme Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home i XP

Professional.

* Windows™ je registrovana trgovačka marka kompanije Microsoft Corporation, Inc.

Pregled |

Instalacija

| Interfejs | Deinstalacija | Rešavanje problema

Instalacija

1. Umetnite instalacijski CD u CD-ROM jedinicu.

2. Pritisnite MagicRotation instalacijsku datoteku.

3. Izaberite jezik instalacije, pritisnite "Next" (Sledeće).

4. Kada se pojavi prozor InstallShield Wizard, pritisnite "Sledeće".

5. Izaberite "I accept the terms of the license agreement" (Prihvatam uslove licencnog ugovora) da biste prihvatili uslove korišćenja.

6. Izaberite fasciklu u koju ćete instalirati program MagicRotation.

7. Pritisnite "Install" (Instaliraj).

8. Pojavljuje se prozor "Setup Status" (Status postavljanja).

9. Pritisnite "Finish" (Završi).

Da bi program MagicRotation ispravno funkcionisao, morate da restartujete sistem.

10. Kada je instalacija gotova, na vašoj radnoj površini se pojavljuje izvršna ikona

MagicRotation.

Problemi sa instalacijom

Na instalaciju MagicRotation mogu da utiču faktori poput video kartica, matične ploče i mrežne okoline.

Pogledajte "Rešavanje problema" ako imate problema tokom instalacije.

Ograničenje

1. Da bi program MagicRotation ispravno funkcionisao, treba da se pravilno učita "Display

Driver" (Upravljački program displeja).

Instalirani "Display Driver" (Upravljački program displeja) mora biti najnoviji upravljački program kojeg je isporučio dobavljač.

2. Ako neke aplikacije poput Windows Media Player, Real Player itd. filmske datoteke ne prikazuju ispravno u orijentacijama 90, 180 i 270, uradite sledeće:

{

Zatvorite aplikaciju.

{

{

Izaberite orijentaciju (90, 180, 270) u kojoj želite gledati aplikaciju.

Ponovo pokrenite aplikaciju.

U većini slučajeva ovo bi trebalo da reši problem.

3. Korisničke aplikacije koje koriste OpenGL i DirectDraw (3D crtanje) neće funkcionisati prema izabranom režimu orijentacije (90, 180, 270), npr. 3D igre.

4. Aplikacije bazirane na DOS-u u režimu prikaza preko celog ekrana neće funkcionisati prema izabranom režimu orijentacije (90, 180, 270).

5. Dual (dvostruko) nema podršku u operativnom sistemu Windows™ 98, ME, NT 4.0.

6. MagicRotation ne pruža podršku za 24 bitova po pikselu (Dubina bita/Kvalitet boje).

7. Ako menjate svoju grafičku karticu, preporuča se da deinstalirate softver MagicRotation pre nego Šta to uradite.

Zahtevi sistema

Operativni sistem z z z z z z

Windows™ 98 SE

Windows™ Me

Windows™ NT 4.0

Windows™ 2000

Windows™ XP Home Edition

Windows™ XP Professional

Hardver z z

Minimalno 128 MB memorije (preporučeno)

Minimalno 25 MB slobodnog prostora na čvrstom disku

Service Pack dodaci z z

Preporuča se da sistem ima instaliran najnoviji Service Pack.

Za operativni sistem Windows™ NT 4.0 preporuča se da instalirate Internet Explorer 5.0 ili noviju verziju sa komponentom Active Desktop.

* Više informacija potražite na MagicRotation web-stranici .

* Windows™ je registrovana trgovačka marka kompanije Microsoft Corporation, Inc.

Pregled | Instalacija |

Interfejs

| Deinstalacija | Rešavanje problema z z

Kada Rotation funkcioniše, deo programa MagicTune možda ne radi

normalno.

AutoRotation : Displej ekrana automatski se rotira prilikom rotacije monitora.

z z z

Da biste pokrenuli program Auto Rotation, sledite dole navedene

uputstva.

Instalirajte programe MagicRotation i MagicTune™ 3.6 na svoj računar.

Pokrenite MagicTune™ 3.6

Option (Opcija)Preference (Prioritet) → Pritisnite mali okvir na

meniju za omogućenje trake sa zadacima. z z

Program MagicRotation nije dostupan jer jednostavno postolje ne

podržava funkciju zakretanja.

Dozvoljeni ugao rotacije monitora se određuje prema modelu monitora.

Interfejs

Meni trake sa zadacima

Meni iskače kada se pritisne desno dugme miša.

Rotate (Rotiraj) : Displej će se rotirati u pomacima od 90 stepeni.

Rotate to 0 (Rotiraj na 0) : Displej će se iz trenutnog ugla rotacije rotirati na 0 stepeni.

Rotate to 90 (Rotiraj na 90) : Displej će se rotirati za 90 stepeni od trenutnog ugla.

Rotate to 180 (Rotiraj na 180) : Displej će se rotirati za 180 stepeni od trenutnog ugla.

Rotate to 270 (Rotiraj na 270) : Displej će se rotirati za 270 stepeni od trenutnog ugla.

Hot key (Prečica sa tastature) : Prečice sa tastature su dostupne prema podrazumevanim vrednostima i korisnik može da ih promeni.

Nakon šta je promenio postojeću prečicu, korisnik sa tastature može direktno dodeliti novu. Korisnik može da kreira skraćenicu sa tastature sa kombinacijom tastera Shift, Ctrl, Alt i opštih tastera. U slučaju da se pritisne samo opšti taster, prečica će se dodeliti u obliku Alt+opšti taster.

Help (Pomoć) : Prikazuje opciju HELP (Pomoć) programa MagicRotation.

About (O) : Pokazuje verziju i autorska prava programa MagicRotation.

Exit (Izlaz) : Izlazi iz programa MagicRotation.

Pregled | Instalacija | Interfejs |

Deinstalacija

| Rešavanje problema

Deinstalacija

Program MagicRotation može da se ukloni samo pomoću opcije "Add/Remove

Programs" (Dodavanje/Uklanjanje programa) u meniju Control Panel (Kontrolna tabla) u operativnom sistemu Windows.

Da biste uklonili MagicRotation, uradite sledeće korake.

1. Idite na [Task Tray] (Traka sa zadacima) ' [Start] ' [Settings] (Postavke) i u meniju izaberite [Control Panel] (Kontrolna tabla).

Ako je program pokrenut u operativnom sistemu Windows™ XP, idite na [Control Panel]

(Kontrolna tabla) u meniju [Start].

2. Pritisnite ikonu "Add/Remove Programs" (Dodavanje/Uklanjanje programa) u meniju

Control Panel (Kontrolna tabla).

3. Na ekranu "Add/Remove Programs" (Dodavanje/Uklanjanje programa) pomerite se nadole da pronađete "MagicRotation".

Pritisnite na njega da ga označite.

4. Pritisnite dugme "Change/Remove" (Promeni/Ukloni) da uklonite program.

5. Pritisnite "Yes" (Da) da započnete proces deinstalacije.

6. Sačekajte dok se ne pojavi dijalog "Uninstall Complete" (Deinstalacija dovršena).

7. Nakon deinstalacije restartujte sistem da biste dovršili deinstalaciju.

Tehničku podršku, najčešća pitanja (pitanja i odgovori) i nadogradnje softvera potražite na

Posetite MagicRotation web-stranici .

* Windows™ je registrovana trgovačka marka kompanije Microsoft Corporation, Inc.

Pregled | Instalacija | Interfejs | Deinstalacija |

Rešavanje problema

Rešavanje problema

Pre nego nazovete tehničku podršku

z

Softver MagicRotation radi sa instaliranim upravljačkim programom prikaza kojeg isporučuje vaš dobavljač grafičkih kartica da bi ponudio mogućnosti rotacije ekrana. Ako instalirani upravljački program prikaza ne funkcioniše ispravno ili ima grešaka, tada će te greške postojati čak i nakon šta se instalira softver MagicRotation.

Bilo koje neispravno/slučajno ponašanje koje je rezultat problema u instaliranom upravljačkom programu prikaza nije uzrokovano softverom MagicRotation.

Da biste proverili da li problem postoji u instaliranom upravljačkom programu prikaza, možete da uradite sledeće dijagnostičke korake:

1. Proverite da li se problem dešava u orijentaciji 0 (režim Položeno) i orijentaciji 90

(režim Uspravno).

2. Proverite da li se problem dešava sa različitim dubinama boja (8/16/32 bita po pikselu) i različitim režimima rezolucije (800 x 600, 1024 x 768).

3. Proverite da li se problem dešava bez instaliranja softvera MagicRotation.

Ako se problem ponavlja u svim/bilo kojim od sledećih scenarija tada je možda reč o problemu sa instaliranim upravljačkim programom prikaza:

Da biste ispravno rešili problem, morate da uradite sledeće korake:

1. Deinstalirajte softver MagicRotation.

2. Preuzmite najnoviji upravljački program prikaza od dobavljača grafičke kartice.

Najnoviji upravljački program prikaza (ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL itd.) možete jednostavno da preuzmete sa web-stranica dobavljača.

3. Instalirajte najnoviji upravljački program prikaza.

4. Instalirajte softver MagicRotation. U većini slučajeva ovo bi trebalo da reši problem. z

MagicRotation možda neće raditi ako se monitor zameni ili ako se grafička kartica ažurira dok MagicRotation radi.

Ako je tako, restartujte sistem. z

Tehničku podršku za MagicRotation, najčešća pitanja (pitanja i odgovori) i nadogradnje softvera potražite na MagicRotation web-stranici .

Pre nego šta pozovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste videli da li možete sami da rešite problem. Ako trebate pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili svojeg distributera .

Simptom

Na ekranu nema slika.

Ne mogu da uključim monitor.

Lista za proveru

Da li je kabl napajanja ispravno spojen?

Proverite da li je kabl ispravno priključen i da li ima napajanja.

Rešenja

Da li možete da vidite

"Check Signal

Cable" (Provera signalnog kabla) na ekranu?

(Spojeno pomoću D-sub kabla)

Proverite spoj signalnog kabla.

(Spojeno pomoću DVI kabla)

Ako na ekranu i dalje vidite poruku (o grešci) iako je monitor ispravno priključen, proverite da li je status monitora podešen na analogni.

Pritisnite dugme SOURCE (Izvor) da bi monitor proverio izvor ulaznog signala.

Ako je napajanje uključeno, ponovo pokrenite računar da biste videli početni ekran (ekran za prijavu), koji može da se vidi.

Ako se pojavi početni ekran (ekran za prijavu), pokrenite računar u odgovarajućem režimu

(bezbedni režim za Windows ME/XP/2000), a zatim promenite frekvenciju video kartice

. (pogledajte Prethodno podešeni režimi za tajmer ).

Napomena: Ako se početni ekran (ekran za prijavu) ne pojavi, obratite se servisnom centru ili lokalnom distributeru .

Da li na ekranu vidite

"Not Optimum

Mode","Recommended mode 1600 x 1200 60

Hz" (Nije optimalni režim,

Preporučeni režim je 1600 x 1200 60 Hz)?

Ovu poruku možete da vidite kada signal video kartice premašuje maksimalnu rezoluciju i frekvenciju koju monitor može da podnese.

Podesite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju koju monitor može da podnese.

Ako prikaz premašuje UXGA ili 75Hz, pojaviće se poruka "Not Optimum Mode",

"Recommended Mode 1600 X 1200

60Hz"(Nije optimalni režim, Preporučeni režim je 1600 X 1200 60Hz). Ako prikaz premašuje

85 Hz, displej će raditi pravilno, ali će se na jedan minut pojaviti poruka "Not Optimum

Mode", "Recommended Mode 1600 X 1200

60Hz" (Nije optimalni režim, Preporučeni režim je 1600 X 1200 60Hz), a zatim će

Ne mogu da vidim prikaz na ekranu.

Na ekranu nema slike.

Treperi li indikator napajanja na monitoru u intervalima od 1 sekunda?

nestati.

Monitor je u režimu za uštedu energije.

Pritisnite taster na tastaturi da bi se monitor aktivirao i da bi se slika ponovo prikazala na ekranu.

Ako i dalje nema slike, pritisnite dugme 'SOURCE'.

Ponovo pritisnite bilo koji taster na tastaturi da bi se monitor aktivirao i da bi se slika ponovo pojavila na ekranu.

Priključeno pomoću DVI kabla?

Da li ste zaključali meni prikaza na ekranu (OSD) da biste sprečili unošenje promena?

Na ekranu se prikazuju neuobičajene boje ili je prikaz crno-beli.

Da li ekran prikazuje samo jednu boju kao da gledate u ekran kroz celofan?

Ako pokrenete sistem pre nego šta priključite

DVI kabl, odnosno ako isključite i ponovo priključite DVI kabl dok je sistem pokrenut, na ekranu možda neće biti slike jer neke grafičke kartice možda ne šalju video signale.

Priključite DVI kabl, a zatim ponovo pokrenite sistem.

Otključajte prikaz na ekranu pritiskanjem dugmeta MENU (Meni) na najmanje 5 sekunda.

Proverite spoj signalnog kabla. Make sure the video card is fully inserted in it's slot.

Ekran je iznenada postao neujednačen.

Da li su boje na ekranu postale čudne nakon pokretanja nekog programa ili zbog sudara dve aplikacije?

Da li je video kartica pravilno postavljena?

Ponovo pokrenite računar.

Da li ste promenili video karticu ili upravljački program?

Postavite video karticu u skladu sa uputstvima za video karticu.

Podesite poziciju i veličinu slike na ekranu pomoću menija na ekranu.

Da li ste podesili rezoluciju ili frekvenciju na monitoru?

Podesite rezoluciju i frekvenciju video kartice

(pogledajte Prethodno podešeni režimi za tajmer ).

Ekran nije u fokusu ili prikaz na ekranu ne može da se podesi.

LED treperi, ali na ekranu nema slike.

Na ekranu se prikazuje samo 16 boja.

Boje na ekranu su se promenile nakon zamene video kartice.

Pojaviće se poruka

"Unrecognized monitor, Plug & Play

(VESA DDC) monitor

Ekran može da postane neuravnotežen zbog ciklusa signala video kartice.

Ponovo podesite poziciju prema meniju na ekranu.

Da li ste podesili rezoluciju ili frekvenciju na monitoru?

Podesite rezoluciju i frekvenciju video kartice

(pogledajte Prethodno podešeni režimi za tajmer ).

Da li je frekvencija pravilno podešena kod provere vremena prikaza na meniju?

Pravilno podesite frekvenciju prema uputstvima za video karticu i Prethodno podešenim režimima za tajmer

Da li su boje u operativnom sistemu

Windows ispravno podešene?

Da li je video kartica pravilno postavljena?

Da li ste instalirali upravljački program monitora?

(maksimalna frekvencija po rezoluciji može da se razlikuje od proizvoda do proizvoda).

Windows ME/2000/XP:

Boje pravilno postavite u opciji Control Panel

(Kontrolna tabla) Display (Prikaz)

Settings (Postavke) .

Postavite video karticu u skladu sa uputstvima za video karticu.

Instalirajte upravljački program monitora prema Uputstvima za instalaciju upravljačkog programa .

found" (Monitor nije prepoznat, pronađen je monitor Plug & Play

(VESA DDC).

Pogledajte uputstva za video karticu i proverite da li je podržana funkcija

Plug & Play (VESA DDC).

Instalirajte upravljački program monitora prema Uputstvima za instalaciju upravljačkog programa .

Proverite kada funkcija

MagicTune™ ne funkcioniše ispravno.

Karakteristika

MagicTune™ je pronađena samo na računaru (VGA) sa operativnim sistemom

Windows koji podržava

Plug and Play.

* Da biste proverili da li vaš računar podržava

MagicTune™, sledite

dole navedene korake (operativni sistem je

Windows XP);

Control Panel (Kontrolna tabla) ->

Performance and Maintenance (Performanse i održavanje) -> System (Sistem) -> Hardware

(Hardver) -> Device Manager (Menadžer uređaja) -> Monitors (Monitori) -> Nakon brisanja Plug and Play monitora, pronađite

'Plug and Play monitor' traženjem novog hardvera.

MagicTune™ je dodatni softver za monitor.

Neke grafičke kartice možda ne podržavaju vaš monitor. Ako imate problem sa grafičkom karticom, posetite našu web-stranicu i pogledajte tamo navedenu listu kompatibilnih grafičkih kartica. http://www.samsung.com/monitor/magictune

MagicTune™ ne radi ispravno.

Da li ste promenili računar ili grafičku karticu?

Preuzmite najnoviji program. Program može da se preuzme na web-stranici http://www.samsung.com/monitor/magictune .

Posetite web-stranicu MagicTune™ i preuzmite instalacijski softver za MagicTune™ MAC.

Ako imate problema sa monitorom, proverite sledeće.

1. Proverite da li su kabl napajanja i video kablovi ispravno priključeni na računar.

2. Proverite da li računar prilikom pokretanja daje više od 3 zvučna signala

(ako da, zatražite servis matične ploče računara).

3. Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sklopili računar, proverite da li ste instalirali upravljačke programe za adapter (video) i monitor.

4. Proverite da li je frekvencija skeniranja video ekrana postavljen na 56 Hz ~ 75 Hz.

(frekvenciju skeniranja ne postavljajte na više 75 Hz kada koristite maksimalnu rezoluciju)

5. Ako imate problema sa instalacijom upravljačkog programa za adapter (video), pokrenite računar u Safe (Bezbednom) režimu, uklonite Display Adapter (Adapter za displej) u "Control Panel

(Kontrolna tabla)System (Sistem)Device Administrator (Administrator uređaja)", a zatim ponovo pokrenite računar da biste ponovo instalirali upravljački program za adapter

(video).

Ako se problem ponovo javlja, obratite se ovlašćenom servisnom centru .

Pitanja i odgovori

Pitanje

Kako mogu da promenim frekvenciju?

Kako mogu da podesim rezoluciju?

Odgovor

Frekvencija može da se promeni ponovnim konfigurisanjem video kartice.

Imajte na umu da se podrška za video kartice može razlikovati zavisno od verzije upravljačkog programa . (detalje potražite u korisničkom priručniku video računara ili video kartice)

Windows ME/XP/2000 : Rezoluciju podesite u Control Panel

(Kontrolna tabla)→Display (Prikaz)→Settings (Postavke).

Kako mogu da postavim funkciju uštede energije?

Kako mogu da očistim kućište /

LCD ekran?

* Za detalje kontaktirajte proizvođača video kartice.

Windows ME/XP/2000 : Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara ili programa za zaštitu ekrana . (pogledajte korisnički priručnik za operativni sistem Windows / računar)

Isključite kabl napajanja i očistite monitor mekom krpom koristeći sredstvo za čišćenje ili običnu vodu.

Na kućištu nemojte ostaviti tragove deterdženta niti ga ogrebati.

Nemojte dozvoliti da voda uđe u monitor.

Provera pomoću funkcije samostalnog testiranja

Provera pomoću funkcije samostalnog testiranja | Poruke upozorenja | Okolina | Korisni saveti

Vaš monitor ima karakteristiku samostalnog testiranja koja vam omogućava da proverite da li monitor ispravno funkcioniše.

1.

Provera pomoću funkcije samostalnog testiranja

1. Isključite računar i monitor.

2. Izvucite video kabl iz priključka na zadnjoj strani računara.

3. Uključite monitor.

Ako monitor ispravno funkcioniše, videćete okvir kao u donjoj ilustraciji.

Ovaj okvir se pojavljuje za vreme normalnog rada ako se video kabl isključi ili ošteti.

4. Isključite monitor i ponovo priključite video kabl, a zatim ponovo uključite računar i monitor.

Ako i nakon prethodno opisanog postupka na ekranu monitora nema slike, proverite video kontrolor i računarni sistem; monitor funkcioniše ispravno.

2.

Poruke upozorenja

Ako nešto nije u redu sa ulaznim signalom, na ekranu se pojavljuje poruka ili na ekranu nema slike iako je LED dioda indikatora napajanja uključena. Poruka može da znači da je monitor izvan raspona skeniranja ili da trebate da proverite signalni kabl.

3.

Okolina

Lokacija i položaj monitora mogu da utiču na kvalitet i druge karakteristike monitora.

1. Ako se blizu monitora nalaze subwooferi, isključite ih i premestite u drugu prostoriju.

2. Uklonite sve elektronske uređaje, poput radio prijemnika, ventilatora, satova i telefona koji se nalaze na rastojanju manjem od jednog metra.

4.

Korisni saveti

z z

Monitor prikazuje vizuelne signale koje prima od računara. Prema tome, ako postoji problem sa računarom ili video karticom, na monitoru možda neće biti slike, loše će prikazivati boje, imaće smetnje, video režim neće biti podržan itd. U tom slučaju prvo proverite uzrok problema, a zatim kontaktirajte servis ili svojeg distributera.

Procena radnih uslova monitora

Ako na ekranu nema slike ili se pojavi poruka "Not Optimum Mode","Recommended Mode

1600 x 1200 60 Hz" (Nije optimalni režim, Preporučeni režim je 1600 x 1200 60 Hz), isključite kabl iz računara dok je monitor još uključen.

{

Ako se na ekranu pojavi poruka ili ekran pobeli, to znači da je monitor u radnom stanju.

{

U tom slučaju, proverite da li ima kakvih problema sa računarom.

Opšte

Opšte

Naziv modela

LCD Panel

Veličina

Područje prikaza

Nivo piksela

Tip

Sinhronizacija

SyncMaster 214T

21,3 " dijagonalno (54 cm)

432 mm (H) x 324 mm (V)

0,270 mm (H) x 0,270 mm (V) a-si TFT/SPVA

Horizontalno

Vertikalno

Boja prikaza

16.7M Color (Boja)

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Rezolucija

Optimalna rezolucija

Maksimalna rezolucija

1600 x 1200 pri 60 Hz

1600 x 1200 pri 60 Hz (Analogni)

1600 x 1200 pri 60 Hz (Digitalni)

Ulazni signal, prekinut

Analog RGB, DVI Compliant Digital RGB, CVBS, S-Video

Composite Sync,SOG, 0.7Vp-p Positive at 75Ω

Separate H/V sync,TTL level positive or negative

Video

Video format

Maksimalni pikseli

162 MHz (analogno, digitalno)

CVBS , S-Video

Napajanje

AC 100 ~ 240 VAC(+/10%) , 60/50 Hz ± 3Hz

Signalni kabl

15-pinski-na-15-pinski D-sub kabl, odvojiv, 1,8 m

DVI-D na DVI-D konektor, odvojiv, 2 m

Potrošnja energije

Manje od 63 W(Analogni/Digitalni)

Dimenzije (ŠxDxV)/ Težina

469,0 x 228.5 x 466,2mm (18,5 x 9.0 x 46,74 cm) / 8,8 kg (state of stand installed)

VESA podložak za montažu

100 mm x 100 mm (za upotrebu sa posebnim (krak) hardverom za montažu).

Zaštita okoline

Rad

Skladištenje

Temperatura: -0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F)

Vlaga: 20% ~ 90%, bez kondenzacije

Temperatura: -0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F)

Vlaga: 5% ~ 90%, bez kondenzacije

Plug and Play mogućnost

Ovaj monitor može da se instalira na svaki sistem kompatibilan sa funkcijom Plug & Play. Interakcija računara i monitora će postaviti najbolje uslove rada i postavke za monitor. U većini slučajeva instalacija monitora će se obaviti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati druge postavke.

Tačka je prihvatljiva

Ovaj proizvod je opremljen TFT LCD panelom koji je proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (milionti deo). Ali pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i

BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite. z

Na primer, broj TFT LCD podpiksela sadržan u ovom proizvodu je 5.760.000.

Napomena: Dizajn i specifikacije mogu da se promene bez prethodnog obaveštenja.

Ušteda energije

Ovaj monitor ima ugrađeni sistem za upravljanje napajanjem PowerSaver. Ovaj sistem štedi energiju tako što monitor prebacuje u režim niske potrošnje energije kada se nije koristio određeni vremenski period. Monitor se automatski vraća u normalan rad kad pritisnete taster na tastaturi. Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora. Sistem

PowerSaver radi ako je na računar instalirana video kartica kompatibilna sa VESA DPMS standardom.

Za postavljanje ove karakteristike koristite uslužni program instaliran na vašem računaru.

Stanje Normalan rad

Režim za uštedu energije

EPA/ENERGY 2000

IIsključivanje

(mehanički prekidač)

Indikator napajanja Zelen Crno

Potrošnja energije

Analogni/Digitalni

Manje od 63 W

Zelen, treperi

Analogni/Digitalni

Manje od 2 W

(isključeno)

Manje od 0 W

Ovaj monitor je u skladu sa standardima EPA ENERGY STAR funkcijom.

®

i

ENERGY2000 kad se koristi uz računar opremljen sa VESA DPMS

Kao ENERGY STAR energije.

®

partner, SAMSUNG je utvrdio da ovaj proizvod u skladu sa ENERGY STAR

® smjernicama za efikasnu potrošnju

IBM, 640 x 350

IBM, 720 x 400

IBM, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA,1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1600 x 1200

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Ako je signal koji se prenosi sa računara isti kao i sledeći Prethodno podešeni režimi za tajmer, ekran će se podesiti automatski. Međutim, ako se signal razlikuje, ekran može da bude prazan kada indikator napajanja svetli. Pogledajte priručnik za video karticu ili podesite ekran na sledeći način.

Tabela 1. Prethodno podešeni režimi za tajmer

Režim prikaza

Horizontalna frekvencija

(kHz)

31.469

31.469

31.469

37.861

37.500

35.000

49.726

35.156

37.879

48.077

46.875

48.363

56.476

Vertikalna frekvencija

(Hz)

70.086

70.087

59.940

72.809

75.000

66.667

74.551

56.250

60.317

72.188

75.000

60.004

70.069

Brzina prenosa piksela

(MHz)

25.175

28.322

25.175

31.500

31.500

30.240

57.284

36.000

40.000

50.000

49.500

65.000

75.000

60.023

63.981

79.976

75.029

60.020

75.025

78.700

108.00

135.00

+/+

+/+

+/+

75.000

60.000

Horizontalna frekvencija

162.00

+/+

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana se naziva horizontalni ciklus, a obrnuti broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao kod fluorescentne lampe, ekran korisniku mora mnogo puta u sekundi prikazati istu sliku. Frekvencija tog ponavljanja se naziva vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

Polaritet sinhronizacije

(H/V)

+/-

-/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

+/-, +/-

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

Kontaktirajte SAMSUNG WORLD-WIDE

Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom

centru kompanije SAMSUNG.

North America

CANADA 1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/ca

MEXICO

U.S.A

01-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/mx http://www.samsung.com

ARGENTINE

BRAZIL

Latin America

0800-333-3733

0800-124-421 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br

CHILE

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

800-726-7864 (SAMSUNG)

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

1-800-100-5303 http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

RUSSIA

UKRAINE

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

U.K

02 201 2418

844 000 844

38 322 887

09 693 79 554

08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)

01805 - 121213 (€ 0,12/Min)

06 40 985 985

199 153 153

02 261 03 710

0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)

231 627 22

0 801 801 881

80 8 200 128

0850 123 989

902 10 11 30

08 585 367 87

0870 242 0303

8-800-200-0400

8-800-502-0000

CIS

http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur

1300 362 603

Asia Pacific

800-810-5858, 010- 6475 1880

2862 6001

3030 8282, 1600 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889 http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Uslovi

Nivo tačkica

Slika na monitoru se sastoji od crvenih, zelenih i plavih tačkica. Šta su tačkice zbijenije, to je rezolucija veća. Rastojanje između dve tačkice iste boje se naziva 'nivo tačkica'. Jedinica: mm

Vertikalna frekvencija

Ekran mora da se ponovo generiše nekoliko puta u sekundi da bi se slika stvorila i prikazala korisniku. Frekvencija tog ponavljanja u sekundi se naziva vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

Primer: Ako se isto svetlo ponovi 60 puta u sekundi, to iznosi 60 Hz.

Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana se naziva horizontalni ciklus. Obrnuti broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija.

Jedinica: kHz

Metode sa i bez ispreplitanja

Metoda bez ispreplitanja je prikaz horizontalnih linija od vrha do dna ekrana prema redosledu, a metoda sa ispreplitanjem je prikaz neparnih pa zatim parnih linija. Metoda bez ispreplitanja se koristi za većinu monitora da bi se dobila jasna slika. Metoda sa ispreplitanjem je ista kao ona koja se koristi kod televizora.

Plug & Play

Ovo je funkcija koja korisniku pruža najbolji kvalitet slike jer omogućava da računar i monitor automatski izmenjuju informacije. Ovaj monitor je u skladu sa internacionalnim VESA DDC standardom za Plug & Play funkciju.

Rezolucija

Broj horizontalnih i vertikalnih tačkica koje se koriste za kompoziciju slike na ekranu naziva se

'rezolucija'. Ovaj broj pokazuje preciznost slike. Visoka rezolucija je dobra za izvođenje višestrukih zadataka jer se na ekranu može prikazati više informacija.

Primer: Ako je rezolucija 1600 x 1200, to znači da je slika sastavljena od 1600 horizontalnih tačkica (horizontalna rezolucija) i 1200 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).

S-Video

Skraćenica za "Super Video." S-Video omogućava do 800 linija horizontalne rezolucije, čime se dobij kvalitetna video slika.

External Device Input

Ulaz spoljnog uređaja se odnosi na video ulaz za video uređaje kao šta su videorekorderi, kamkorderi i DVD plejeri.

DVD

Tip tehnologije digitalnog diska koji je preuzeo pogodnosti CD i LD medija da bi se dobila visoka rezolucija/kvalitet koji korisniku omogućavaju uživanje u jasnijim slikama.

Za bolju sliku

1. Da biste dobili najbolji kvalitet slike, podesite rezoluciju računara i brzinu osvežavanja na računaru kako je opisano ispod. Kvalitet slike na ekranu može da bude neujednačen ako

TFT-LCD ne pruža najbolji kvalitet slike.

{

{

Rezolucija: 1600 X 1200

Vertikalna frekvencija (brzina osvežavanja): 60 Hz

2. Ovaj proizvod je opremljen TFT LCD panelom koji je proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (milionti deo). Pikseli za CRVENU,

ZELENU, PLAVU i BELU boju se, međutim, ponekad čine svetlima ili se mogu videti crni pikseli.

To nije posledica slabog kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite.

{

Na primer, broj TFT LCD podpiksela sadržan u ovom proizvodu je 5.760.000.

3. Kada čistite spoljašnjost monitora i panela, stavite preporučenu malu količinu sredstva za čišćenje pomoću meke i suhe krpe i ispolirajte ga. Područje LCD ekrana nemojte pritiskati, nego ga nežno obrišite.

Ako primenite preveliki pritisak, može da ostane mrlja.

4. Ako još uvek niste zadovoljni sa kvalitetom slike, možete da dobijete bolji kvalitet pokretanjem "auto adjustment function" (funkcije automatskog podešavanja) na ekranu koji se pojavljuje kad pritisnete dugme za zatvaranje prozora.

Ako nakon automatskog podešavanja još uvek postoje smetnje, koristite funkciju

FINE/COARSE (Finog/Grubog) podešavanja.

5. Ako duži period vremena na ekranu gledate istu sliku, može doći do zamućenja ili rezidualne slike.

Prebacite režim na štednju energije ili podesite program za zaštitu ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.

Nadležnost

Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.

© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.

Reprodukcija bilo koje vrste bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronics Co., Ltd. je strogo zabranjena.

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. nije odgovorna za greške sadržane u ovom dokumentu ili za slučajnu ili posledičnu štetu proizašlu iz opremanja, izrade ili korišćenja ovog materijala.

Samsung je registrovana trgovačka marka kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft,

Windows i Windows NT su registrovane trgovačke marke Microsoft Corporation; VESA, DPMS i

DDC su registrovane trgovačke marke Video Electronics Standard Association; ENERGY STAR® naziv i logotip su su registrovane trgovačke marke Agencije za zaštitu okoline Sjedinjenih

Američkih Država (EPA). Kao ENERGY STAR

®

partner, SAMSUNG je utvrdio da ovaj proizvod u skladu sa ENERGY STAR

® smjernicama za efikasnu potrošnju energije. Svi ostali nazivi proizvoda spomenuti ovde mogu biti trgovačke marke ili registrovane trgovačke marke njihovih vlasnika.

Klasa B

Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B. Uputstva o bezbednosti i u skladu sa EMC propisima potražite u "Regulatornom" priručniku.

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.

Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan

Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,

Suwon City, Gyeonggi-do Korea

INFORMACIJE O PROIZVODU (Bez zadržavanja slike)

Kada jednu sliku prebacite na drugu, narocito nakon dužeg prikazivanja nepomične slike, na LCD monitoru ili televizoru može doći do zadržavanja slike.

U ovom priručniku opisano je pravilno korišćenje LCD proizvoda da biste ih zaštitili od zadržavanja slike.

Garancija

Garancija ne pokriva štetu prouzrokovanu zadržavanjem slike.

Sagorevanje nije pokriveno garancijom.

Šta je zadržavanje slike?

Za vreme normalnog rada LCD ekrana ne dešava se zadržavanje slike u pikselima.

Međutim, ako se ista slika prikazuje na duže vreme, između dve elektrode u kojima se nalazi tečni kristal akumulira se mala razlika u električnom naboju. To može prouzrokovati da se tečni kristal nakupi u određenim područjima ekrana. Tako se prethodna slika zadržava kod prebacivanja na novu video sliku. Svi proizvodi sa ekranima, uključujući LCD ekrane, podložni su zadržavanju slike. To nije greška u proizvodu.

Pratite uputstvo ispod da biste zaštitili svoj LCD ekran od zadržavanja slike

Isključivanje, program za zaštitu ekrana ili režim uštede energije

Npr.) z

Isključite napajanje kada koristite nepomični uzorak.

- Isključite napajanje na 4 sata nakon 24 sata korišćenja z

- Isključite napajanje na 2 sata nakon 12 sati korišćenja

Ako je moguće, koristite program za zaštitu ekrana

- Preporucuje se jednobojni program za zaštitu ekrana ili slika koja se kreće. z

Podesite isključivanje monitora putem šeme napajanja u svojstvima racunarskog displeja.

Predlozi za određene primene

Npr.) Aerodromi, tranzitne stanice, berze, banke i kontrolni sistemi

Preporucujemo da pratite niže navedeni postupak za postavljanje programa displeja:

Prikaz informacija uz ciklus logotipa i pokretne slike.

Npr.) Ciklus : Prikazujte informacije 1 sat, a nakon toga

Prikažite logotip ili pokretnu sliku na 1 minut.

Povremeno promenite boje informacija (koristite 2 različite boje).

Npr.) Izmenjuje dvobojne informacije u boji svakih 30 minuta.

Izbegavajte korišćenje kombinacija znakova i pozadine sa velikom razlikom u svetlini.

Izbegavajte korišćenje sivih boja koje lako mogu da izazovu zadržavanje slike. z

Izbegavajte: Boje sa velikom razlikom u svetlini (crno-belo, sivo)

Npr.) z

Preporučene postavke: Svetle boje sa malom razlikom u svetlini

- Promena boje znakova i pozadine svakih 30 minuta

Npr.)

- Svakih 30 minuta menjajte znakove sa kretanjem.

Npr.)

Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike je podešavanje računara ili sistema da pokreće program za zaštitu ekrana kada ne koristite ekran.

Zadržavanje slike se ne dešava kad LCD ekran radi u normalnim uslovima.

Normalni uslovi su definisani kao video uzorci koji se stalno menjaju. Kada LCD panel radi duže vreme sa nepromenjivim uzorkom (-više od 12 sati-), može da dođe do male razlike u naponu između elektroda koje obrađuju tečni kristal (LC) u piksele. Razlika u naponu između elektroda se sa vremenom povećava i sabija tečni kristal u nagib. Kada se to desi, prethodna slika može da se vidi kada se uzorak promeni.

Da bi se to sprečilo, mora da se smanji akumulirana razlika u naponu.

Naš LCD monitor je u skladu sa ISO13406-2 klasom II grešaka u pikselima

Ispravno odlaganje ovog proizvoda

(Odlaganje električne i elektronske opreme) - samo Evropa

(može da se primeni u Evropskoj Uniji i drugim evropskim državama sa

sistemima odvojenog odlaganja otpada)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili njegovoj propratnoj literaturi oznacava da ga na kraju njegovog radnog veka ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da bi se sprečile moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje prouzrokovane nekontrolisanim odlaganjem otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kucama treba da kontaktiraju distributera od kojeg su kupili proizvod ili lokalnu vladinu kancelariju za detalje kako i gde da odnesu ovaj proizvod na recikliranje.

Poslovni korisnici treba da kontaktiraju svojeg dobavljača i provere uslove i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod pri odlaganju ne treba mešati sa ostalim komercijalnim otpadom.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement