Samsung 2053BW, 2253BW User manual
SyncMaster 2053BW
LCD monitor
Korisnički priručnik
Bezbednosna uputstva
Sistem znakova
Napomena
Ova bezbednosna uputstva moraju se poљtovati kako biste osigurali svoju bezbednost i sprečili
oљtećenje imovine.
Vodite računa da detaljno pročitate uputstva, kao i da proizvod koristite na pravilan način.
Upozorenje / oprez
U suprotnom, može doći do telesnih povreda, pa čak i sa fatalnim ishodom.
U suprotnom, može doći do telesnih povreda ili oštećenja imovine.
Standardne oznake
Zabranjeno
Važno je pročitati i sve vreme
imati u vidu
Nemojte rastavljati
Izvucite utikač iz zidne utičnice
Ne dodirujte
Uzemljenje za
strujnog udara
sprečavanje
Napajanje
Ako se uređaj neće koristiti duže vreme, aktivirajte funkciju računara DPM.
Ako koristite čuvar ekrana, postavite ga na režim aktivnog ekrana.
Slike predstavljaju samo referencu i ne važe u svim slučajevima (ili zemljama).
Prečica ka uputstvima za sprečavanje zadržavanja slike
Nemojte koristiti utikač ili kabl ako su oštećeni niti oštećenu ili olabavljenu utičnicu.
•
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Nemojte vlažnim rukama izvlačiti ili priključivati utikač u utičnicu.
•
U suprotnom, može doći do strujnog udara.
Vodite računa da kabl za napajanje priključite u uzemljenu utičnicu.
•
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili telesnih povreda.
1
Bezbednosna uputstva
Vodite računa da utikač bude čvrsto i pravilno priključen u utičnicu.
•
U suprotnom, može doći do požara.
Nemojte na silu savijati ili vući utikač i ne stavljate teške predmete na
njega.
•
U suprotnom, može doći do požara.
Ne priključujte više uređaja na jednu utičnicu.
•
U suprotnom, može doći do požara usled pregrevanja.
Ne isključujte kabl za napajanje dok je proizvod u upotrebi.
•
U suprotnom, može doći do oštećenja proizvoda usled električnog
udara.
Da biste uređaj isključili iz struje, utikač morate da izvučete iz utičnice,
pa je važno da možete lako da mu pristupite.
•
To može prouzrokovati požar ili strujni udar.
Koristite samo kabl za napajanje koji ste dobili od naše kompanije.
Kabl koji ste dobili u kompletu nemojte koristiti za druge uređaje.
•
U suprotnom, može doći do požara ili strujnog udara.
Instalacija
Obavezno kontaktirajte ovlašćeni servisni centar ako postavljate monitor na lokaciju sa dosta prašine, visokim ili niskim temperaturama, velikom količinom
vlage, hemijskih supstanci ili na lokaciju na kojoj će raditi 24 sata dnevno, kao
što je aerodrom, železnička stanica itd.
U protivnom, monitor se može ozbiljno oštetiti.
Prilikom premeštanja vodite računa da ne ispustite monitor.
•
To može prouzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.
Ako proizvod postavljate u ormar ili na policu, vodite računa da prednji
deo proizvoda ne viri preko ivice.
•
U suprotnom, može pasti i izazvati telesne povrede.
•
Koristite ormar ili policu čija veličina odgovara proizvodu.
2
Bezbednosna uputstva
NE STAVLJAJTE SVEĆE, SREDSTVO PROTIV KOMARACA,
CIGARETE I GREJNA TELA U BLIZINU UREĐAJA.
•
U suprotnom, može doći do požara.
Grejna tela držite što dalje od kabla za napajanje i proizvoda.
•
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Ne instalirajte proizvod na mesto sa lošom ventilacijom kao što su
polica za knjige ili ormar.
•
U suprotnom, može doći do požara usled povećanja unutrašnje temperature.
Monitor spuštajte pažljivo.
•
U suprotnom možete oštetiti monitor.
Nemojte stavljati prednju stranu proizvoda na pod.
•
U suprotnom, može doći do oštećenja ekrana.
Nosač za zid treba da montira ovlašćena instalaciona kompanija.
•
U suprotnom, može pasti i izazvati telesne povrede.
•
Vodite računa da instalirate predviđeni model nosača za zid.
Proizvod instalirajte na mestu sa dobrom ventilacijom. Vodite računa
da između zida i uređaja bude najmanje 10 cm.
•
U suprotnom, može doći do požara usled povećanja unutrašnje temperature.
Vodite računa da vinil za pakovanje držite dalje od dece.
•
U suprotnom, može doći do ozbiljnih posledica (gušenja) ako se deca
igraju njime.
Ako se visina monitora može podešavati, nemojte stavljati nikakav
objekat niti deo tela na postolje kad spuštate monitor.
•
To može prouzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.
Čišćenje
Kućište monitora i površinu TFT-LCD ekrana čistite blago pokvašenom mekanom tkaninom.
Sredstvo za čišćenje ne prskajte direktno na površinu proizvoda.
•
U suprotnom, može doći do izmene boje i izobličenja strukture ekrana, a površina ekrana može početi da se ljušti.
3
Bezbednosna uputstva
Proizvod čistite isključivo mekom krpom i sredstvom za čišćenje
monitora. Ako morate da upotrebite sredstvo za čišćenje koje nije namenjeno za monitore, razredite ga vodom u razmeri 1:10.
Priključke utikača i utičnicu čistite suvom krpom.
•
U suprotnom, može doći do požara.
Pre čišćenja proizvoda, vodite računa da isključite kabl za napajanje.
•
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Pre čišćenja proizvoda, isključite kabl za napajanje i pažljivo ga očistite suvom krpom.
•
(Nemojte koristiti hemikalije kao što su vosak, benzen, alkohol,
razređivači, sredstvo protiv komaraca, lubrikanti ili deterdženti.) Ova
sredstva mogu izmeniti izgled površine proizvoda i oguliti nalepnice
sa proizvoda.
Pošto je kućište proizvoda podložno ogrebotinama, vodite računa da
koristite isključivo predviđenu krpu.
•
Koristite predviđenu krpu sa vrlo malo vode. Pošto se proizvod može
ogrebati ako na krpi ima stranih materija, pre upotrebe dobro istresite
krpu.
Kada čistite proizvod, kućište proizvoda ne prskajte direktno vodom.
•
Vodite računa da voda ne uđe u proizvod i da proizvod ne bude mokar.
•
U suprotnom, može doći do strujnog udara, požara ili kvara.
Ostalo
Proizvod je pod visokim naponom. Korisnici ne smeju sami da rastavljaju, popravljaju ili modifikuju proizvod.
•
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara. Ako je potrebno
servisiranje proizvoda, obratite se servisnom centru.
Ako se iz proizvoda oseća neobičan miris ili iz njega izlazi dim, odmah
izvucite utikač iz struje i obratite se servisnom centru.
•
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Nemojte stavljati ovaj proizvod na mesto izloženo vlazi, prašini, dimu,
vodi, niti unutar automobila.
•
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
4
Bezbednosna uputstva
Ako vam proizvod ispadne ili se kućište slomi, isključite uređaj na
dugme i izvucite utikač iz utičnice. Obratite se servisnom centru.
•
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
U slučaju oluje sa grmljavinom, ne dodirujte kabl za napajanje niti
kabl antene.
•
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Monitor nemojte pomerati povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.
•
U suprotnom, proizvod može pasti i izazvati električni udar, oštećenje
proizvoda ili požar usled oštećenja kabla.
Ne podižite niti pomerajte proizvod napred-nazad ili levo-desno vučenjem za kabl za napajanje ili signalni kabl.
•
U suprotnom, proizvod može pasti i izazvati električni udar, oštećenje
proizvoda ili požar usled oštećenja kabla.
Vodite računa da sto ili zavesa ne blokiraju ventilacioni otvor.
•
U suprotnom, može doći do požara usled povećanja unutrašnje temperature.
Na proizvod ne stavljajte nikakve posude sa vodom, vaze, saksije, lekove kao ni metalne objekte.
•
Ako u uređaj dospe voda ili neka strana materije, isključite kabl za
napajanje i obratite se servisnom centru.
•
To može da dovede do kvara proizvoda, strujnog udara ili požara.
Nemojte koristiti zapaljive sprejeve ili zapaljive materijale u blizini
proizvoda.
•
U suprotnom, može doći do eksplozije ili požara.
U ventilacioni otvor, ulazne i izlazne priključke proizvoda itd. ne gurajte metalne predmete kao što su štapići za jelo, novčići, žice i alatke niti
zapaljive predmete poput papira i šibica.
•
Ako u uređaj dospe voda ili neka strana materije, isključite kabl za
napajanje i obratite se servisnom centru.
•
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Ako se duže vreme prikazuje statična slika, može doći do zadržavanja
slike na ekranu ili mrlje na ekranu.
•
Ako proizvod ne nameravate da koristite duže vreme, prebacite ga u
režim mirovanja ili upotrebite pokretni čuvar ekrana.
Podesite rezoluciju i frekvenciju koje odgovaraju proizvodu.
•
U suprotnom, možete oštetiti vid.
5
Bezbednosna uputstva
Ako stalno imate potrebu da se približite ekranu, možda vam je oslabio
vid.
Da biste manje naprezali oči, prilikom korišćenja monitora na svakih
sat vremena napravite pauzu od najmanje pet minuta.
Ne instalirajte proizvod na nestabilnom mestu, kao što je nestabilna
polica, na neravnoj površini niti na lokaciji koja je izložena vibracijama.
•
U suprotnom, može pasti i izazvati telesne povrede i/ili oštećenje
proizvoda.
•
Ako proizvod koristite na mestu koje je izloženo vibracijama, može
pasti i oštetiti proizvod i dovesti do požara.
Kada pomerate proizvod, isključite proizvod na dugme, izvucite utikač
iz utičnice, izvucite kabl antene, kao i sve ostale kablove priključene na
proizvod.
•
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Vodite računa da se deca ne kače na proizvod niti da se penju na njega.
•
Proizvod može pasti i izazvati telesne povrede, pa čak i sa fatalnim
ishodom.
Ako duže vreme ne nameravate da koristite proizvod, isključite kabl
za napajanje iz utičnice.
•
U suprotnom, može doći do pregrevanja ili požara usled prašine, a
do požara može doći i usled električnog udara ili curenja električne
energije.
Na proizvod nemojte stavljati teške predmete niti igračke i slatkiše,
kao što su kolači, koji mogu privući pažnju dece na proizvod.
•
Deca se mogu kačiti na proizvod i oboriti ga, što može izazvati telesne
povrede, pa čak i sa fatalnim ishodom.
Ne okrećite proizvod naopako i ne pomerajte ga držeći ga samo za
postolje.
•
U suprotnom, može pasti i izazvati telesne povrede i/ili oštećenje
proizvoda.
Proizvod ne stavljajte na mesto izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti
i držite ga dalje od izvora toplote, kao što je vatra ili grejalica.
•
To može skratiti radni vek uređaja i dovesti do požara.
Ne ispuštajte predmete na proizvod i pazite da ga ne udarite.
•
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
6
Bezbednosna uputstva
Ne koristite aparat za vlaženje vazduha niti kuhinjski sto u blizini
proizvoda.
•
U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.
Ako dođe do curenja plina, ne dodirujte proizvod niti utikač, već odmah provetrite prostoriju.
•
Ako se javi varnica, može doći do eksplozije ili požara.
Ako je proizvod bio dugo uključen, ekran je vruć. Ne dodirujte ga.
•
Sitnu dodatnu opremu držite van dohvata dece.
Vodite računa kada podešavate ugao proizvoda ili visinu postolja.
•
To može dovesti do telesnih povreda usled zaglavljivanja šake ili
prstiju.
•
Takođe, ako previše nagnete proizvod, može pasti i izazvati telesne
povrede.
Ne montirajte proizvod na mestima u domašaju dece.
•
U suprotnom, uređaj može pasti i izazvati telesne povrede.
•
Pošto je prednji deo proizvoda težak, montirajte proizvod na ravnoj
i stabilnoj površini.
Na proizvod ne stavljajte teške predmete.
•
To može dovesti do telesnih povreda i/ili oštećenja proizvoda.
Dobri položaji tela prilikom korišćenja monitora
Proizvod koristite u odgovarajućem položaju.
•
Neka vam leđa budu prava dok gledate u proizvod.
•
Razmak između očiju i ekrana treba da iznosi od 45 do
50 cm. Ekran posmatrajte sa malo više pozicije od visine
ekrana.
•
Proizvod koristite u odgovarajućem poloћaju.
•
Ugao monitora podesite tako da nema odbljeska svetlosti na ekranu.
•
Neka vam ruke stoje okomito u odnosu na bočnu stranu
tela, a podlaktica u nivou šaka.
•
Neka vam laktovi budu savijeni za 90 stepeni.
•
Neka vam ugao kolena bude veći od 90 stepeni, a pete
na podu. Neka vam ruke budu ispod nivoa srca.
7
Uvod
Sadržaj paketa
Napomena
Proverite da li je sledeći pribor uključen u komplet sa monitorom.
Ako nešto nedostaje, obratite se distributeru.
Kontaktirajte lokalnog distributera za kupovinu dodatnog pribora.
Raspakivanje
Monitor
Priručnici
Vodič za brzo postavljanje
Garancijska kartica
Korisnički priručnik
(nije dostupno na svim lokacijama)
Kablovi
D-Sub kabl
Kabl za napajanje
Ostalo
Krpa za čišćenje
Napomena
Dobija se u kompletu samo uz crne proizvode visokog sjaja.
8
DVI kabl (dodatno)
Uvod
Vaš monitor
Početne postavke
Izaberite jezik pomoću strelice nagore ili nadole.
Prikazani sadržaj će nestati za 40 sekundi.
Pomoću dugmeta za napajanje, isključite, a zatim ponovo uključite monitor. Sadržaj će se ponovo
prikazati.
Prikazaće se najviše tri (3) puta. Vodite računa da rezoluciju računara podesite pre nego što istrošite
dozvoljeni broj pokušaja.
Napomena
Rezolucija koju vidite na ekranu jeste optimalna rezolucija za taj proizvod.
Podesite rezoluciju računara tako da bude ista kao i optimalna rezolucija za proizvod.
Prednja strana
Dugme MENU [MENU/ ]
Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija. Takođe služi za izlaz iz menija
na ekranu ili povratak na prethodni meni.
Customized Key[
]
Možete prilagoditi funkciju korisničkog dugmeta u skladu sa svojim potrebama.
9
Uvod
Napomena
Customized key (Prilagođeni taster) za željenu funkciju možete konfigurisati ako
odete na Setup > Customized Key.
Brightness dugme [ ]
Kada na ekranu nema menija, pritisnite ovo dugme za podešavanje osvetljenosti.
>> Kliknite ovde za animaciju
Dugmad za podešavanje [
]
Pomoću ove dugmadi podešavate stavke na meniju.
Dugme Enter [
] / dugme SOURCE
Aktivira označenu stavku menija.
Pritisnite ' /SOURCE' (Izvor), a zatim izaberite video signal dok je meni na
/SOURCE da biste promenili ulazni
ekranu isključen (Kad pritisnete dugme
režim, u gornjem levom uglu ekrana pojaviće se poruka koja pokazuje trenutni
režim -- analogni ili klijent ulazni signal.)
Napomena
Ako izaberete digitalni režim, monitor morate povezati na DVI port grafičke kartice pomoću DVI kabla.
>> Kliknite ovde za animaciju
Dugme AUTO
Ovo dugme koristite za automatsko podešavanje.
>> Kliknite ovde za animaciju
Dugme za napajanje [
]
Ovo dugme koristite za uključivanje i isključivanje monitora.
Zadnja strana
Napomena
Konfiguracija sa zadnje strane monitora može da se razlikuje, zavisno od proizvoda.
POWER priključak
10
Uvod
Kabl za napajanje monitora uključite u priključak POWER na zadnjoj strani monitora.
DVI IN priključak
Priključite DVI kabl na DVI IN priključak sa zadnje strane monitora.
RGB IN priključak
Povežite D-sub kabl na 15-pinski RGB IN priključak sa zadnje strane monitora.
Kensington Lock
Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko pričvršćivanje sistema prilikom
upotrebe na javnom mestu. (Uređaj za zaključavanje se prodaje odvojeno.) Informacije o korišćenju uređaja za zaključavanje potražite na mestu kupovine.
Napomena
Pogledajte Povezivanje kablova za više informacija o povezivanju kablova.
11
Povezivanje
Povezivanje kablova
Kabl za napajanje monitora povežite na priključak power sa zadnje strane monitora.
Kabl za napajanje monitora uključite u najbližu utičnicu.
Koristite vezu koja odgovara vašem računaru.
Korišćenje D-sub (analognog) konektora za grafičku karticu.
•
Povežite signalni kabl na 15-pinski D-sub priključak sa zadnje strane monitora.
[RGB IN]
Korišćenje DVI (digitalnog) konektora za grafičku karticu.
•
Priključite DVI kabl na DVI IN priključak sa zadnje strane monitora.
[DVI IN]
Priključivanje na Macintosh računar.
•
Priključite monitor na Macintosh računar pomoću D-sub kabla za povezivanje.
Napomena
Ako su monitor i računar povezani, možete da ih uključite i koristite.
Korišćenje postolja
Sklapanje monitora
12
Povezivanje
Monitor i osnova
Montaža postolja
Za montažu ovog monitora možete koristiti podloške dimenzija 100 mm x 100 mm usklađene sa VESA
standardom.
A. Monitor
B. Podložak za montažu (prodaje se odvojeno)
1.
Isključite monitor i izvucite kabl za napajanje.
2.
Položite LCD monitor licem nadole na ravnu površinu, a ispod stavite jastuče kako biste zaštitili
ekran.
3.
Skinite postolje.
4.
Poravnajte podložak za montažu sa otvorima na podlošci zadnjeg poklopca i pričvrstite ga sa
četiri zavrtnja koje ste dobili uz krak-bazu, zidni nosač ili neki drugi tip baze.
•
Ne koristite zavrtnje duže od standardnih dimenzija, jer mogu oštetiti unutrašnjost
monitora.
•
Kod kompleta za montažu na zid koji nisu usklađeni sa VESA standardima za
zavrtnje, dužina zavrtanja može se razlikovati zavisno od specifikacija.
•
Ne koristite zavrtnje koji nisu usklađeni sa VESA standardima za zavrtnje.
Nemojte previše zatezati zavrtnje, jer to može oštetiti uređaj ili prouzrokovati pad
uređaja, što može dovesti do telesnih povreda.
Kompanija Samsung ne odgovara za ovakve incidente.
•
Kompanija Samsung ne odgovara za oštećenja proizvoda ili telesne povrede
izazvane korišćenjem kompleta za montažu na zid koji nisu usklađeni sa VESA
standardima ili potiču od nepoznatog proizvođača, odnosno ako se korisnik ne
pridržava uputstava za instalaciju proizvoda.
•
Da biste montirali monitor na zid, kupite komplet za montažu na zid koji vam
omogućava da monitor montirate najmanje 10 cm od zida.
•
Za više informacija kontaktirajte najbliži servisni centar kompanije Samsung.
Kompanija Samsung Electronics nije odgovorna za štetu proizašlu iz korišćenja
baze koja nije specificirana.
•
Koristite zidni nosač po uzoru na internacionalne standarde.
13
Korišćenje softvera
Upravljački program za monitor
Napomena
Kada operativni sistem zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM
koji ste dobili uz monitor. Instalacija upravljačkog programa se može razlikovati zavisno od operativnog sistema. Pratite uputstva za svoj operativni sistem.
Pripremite prazan disk i preuzmite upravljački program sa sledeće Internet Web stranice.
Internet Web stranica :
http://www.samsung.com/ (celi svet)
Instalacija upravljačkog programa za monitor (automatska)
1.
Stavite CD u CD-ROM jedinicu.
2.
Kliknite na stavku "Windows".
3.
Izaberite svoj model monitora sa liste modela, zatim kliknite na dugme "OK (U redu)"
4.
Ako se pojavi sledeći prozor s porukom pritisnite dugme "Continue Anyway (Ipak nastavi)".
Zatim kliknite na dugme "OK (U redu)" (operativni sistem Microsoft® Windows® XP/2000).
14
Korišćenje softvera
Napomena
Ovaj upravljački program za monitor ima certifikat i označen je MS logotipom, a instalacija neće
oštetiti vaš sistem.
Sertifikovani upravljački program nalaziće se na glavnoj Web stranici uređaja Samsung Monitor.
http://www.samsung.com/.
Instalacija upravljačkog programa za monitor (ručna)
Microsoft® Windows Vista™‚ operativni sistem
1.
Stavite CD sa priručnikom u CD-ROM jedinicu.
2.
(Start), zatim na stavku "Control Panel (Kontrolna tabla)". Zatim dvaput
Kliknite na dugme
kliknite na stavku "Appearance and Personalization (Izgled i personalizacija)".
3.
Kliknite na dugme "Personalization (Personalizacija)", a zatim kliknite na "Display Settings
(Postavke ekrana)".
4.
Kliknite na dugme Advanced Settings... (Više opcija za postavke).
15
Korišćenje softvera
5.
Kliknite na dugme "Properties (Svojstva)" na kartici "Monitor". Ako dugme "Properties (Svojstva)" nije aktivno znači da je konfigurisanje vašeg monitora završeno. Monitor može da se koristi
bez dodatnih podešavanja.
Ako se pojavi poruka "Windows needs... (Potrebno je)" kao što je prikazano na slici ispod, kliknite
na dugme "Continue (Nastavi)".
Napomena
Ovaj upravljački program za monitor ima certifikat i označen je MS logotipom, a instalacija neće
oštetiti sistem koji koristite.
Sertifikovani upravljački program nalaziće se na glavnoj Web stranici uređaja Samsung Monitor.
6.
Kliknite na dugme "Update Driver... (Ažuriranje upravljačkog programa)" na kartici "Driver
(Upravljački program)".
7.
Označite polje za potvrdu "Browse my computer for driver software (Potraži upravljački program
na računaru)" i kliknite na dugme "Let me pick from a list of device drivers on my computer
(Dozvoli mi da odaberem sa liste upravljačkih programa uređaja na računaru)".
16
Korišćenje softvera
8.
Kliknite na dugme "Have Disk... (Imam disk)” i izaberite fasciklu (na primer, D:\Disk jedinica)
u kojoj se nalazi datoteka za instalaciju upravljačkog programa, zatim kliknite na dugme "OK (U
redu)".
9.
Izaberite model vašeg monitora sa liste modela monitora na ekranu, zatim kliknite na dugme
"Next (Dalje)".
10. Kliknite na dugme "Close (Zatvori)" → "Close (Zatvori)" → "OK (U redu)" → "OK (U redu)"
na sledećim ekranima, tim redosledom.
17
Korišćenje softvera
Operativni sistem Microsoft® Windows® XP
1.
Stavite CD u CD-ROM jedinicu.
2.
Kliknite na dugme "Start" —> "→Control Panel (Kontrolna tabla)", a zatim kliknite na ikonu
"Appearance and Themes (Izgled i teme)".
3.
Kliknite na ikonu "Display (Ekran)" i izaberite karticu "Settings (Postavke)", a zatim kliknite na
stavku "Advanced.. (Više opcija)".
4.
Kliknite na dugme "Properties (Svojstva)" na kartici "Monitor" i izaberite karticu "Driver (Upravljački program)".
18
Korišćenje softvera
5.
Kliknite na dugme "Update Driver.. (Ažuriraj upravljački program..)" i izaberite opciju "Install
from a list or.. (Instaliraj sa liste ili..)", a zatim kliknite na dugme "Next (Sledeće)".
6.
Izaberite "Don't search ,I will.. (Nemoj pretraživati, ja ću)", kliknite na dugme "Next (Sledeće)",
a zatim na "Have disk (Imam disk)".
7.
Kliknite na dugme "Browse (Potraži)", izaberite A:(D:\Driver), izaberite svoj model monitora sa
liste modela i pritisnite dugme "Next (Sledeće)".
8.
Ako se pojavi sledeći prozor s porukom pritisnite dugme "Continue Anyway (Ipak nastavi)".
Zatim kliknite na dugme "OK (U redu)".
19
Korišćenje softvera
Napomena
Ovaj upravljački program za monitor ima certifikat i označen je MS logotipom, a instalacija neće
oštetiti vaš sistem.
Sertifikovani upravljački program nalaziće se na glavnoj Web stranici uređaja Samsung Monitor.
http://www.samsung.com/
9.
Pritisnite dugme "Close (Zatvori)", zatim više puta kliknite na dugme "OK (U redu)".
10. Instalacija upravljačkog programa za monitor je završena.
Operativni sistem Microsoft® Windows® 2000
Kad se na monitoru pojavi poruka "Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen)"
sledite ove korake.
1.
Izaberite dugme "OK (U redu)" u prozoru "Insert disk (Umetanje diska)".
2.
Pritisnite dugme "Browse (Potraži)" u prozoru "File Needed (Potrebna datoteka)".
3.
Izaberite A:(D:\Driver), pritisnite dugme "Open (Otvori)", a zatim pritisnite dugme "OK (U redu)".
Kako instalirati
1.
Pritisnite "Start" , "Setting (Postavke)", "Control Panel (Kontrolna tabla)".
20
Korišćenje softvera
2.
Dvaput kliknite na ikonu "Display (Ekran)".
3.
Izaberite karticu "Settings (Postavke)" i pritisnite "Advanced Properties..(Više svojstava..)".
4.
Izaberite "Monitor".
Slučaj 1: Ako dugme "Properties (Svojstva)" nije aktivno, znači da je vaš monitor ispravno konfigurisan. Prekinite instalaciju
Slučaj 2: Ako je dugme "Properties (Svojstva)" aktivno, pritisnite dugme "Properties (Svojstva)"
pa sledite ove korake.
5.
Kliknite na stavku "Driver (Upravljački program)", pritisnite "Update Driver..(Ažuriraj upravljački program)" i pritisnite dugme "Next (Sledeće)".
6.
Izaberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
(Prikaži listu poznatih upravljačkih programa tako da odaberem određeni upravljački program)",
pritisnite "Next (Sledeće)", a zatim "Have disk (Imam disk)".
7.
Pritisnite dugme "Browse (Potraži)" i izaberite A:(D:\Driver).
8.
Pritisnite dugme "Open (Otvori)", zatim dugme "OK (U redu)".
9.
Izaberite model vašeg monitora i dvaput pritisnite dugme "Next (Sledeće)", zatim kliknite na
dugme "Next (Sledeće)".
10. Pritisnite dugme "Finish (Završi)", zatim dugme "Close (Zatvori)".
Ako se prikaže prozor "Digital Signature Not Found (Digitalni potpis nije pronađen)" pritisnite
dugme "Yes (Da)". Zatim pritisnite dugme "Finish (Završi)", pa dugme "Close (Zatvori)".
Operativni sistem Microsoft® Windows® Millenium
1.
Pritisnite "Start" , "Setting (Postavke)", "Control Panel (Kontrolna tabla)".
2.
Dvaput kliknite na ikonu "Display (Ekran)".
3.
Izaberite karticu "Settings (Postavke)" i pritisnite "Advanced Properties..(Više svojstava..)".
4.
Izaberite karticu "Monitor".
5.
Pritisnite dugme "Change (Promeni)" u području "Monitor Type (Tip monitora)".
6.
Izaberite "Specify the location of the driver (Navedite lokaciju upravljačkog programa)".
7.
Izaberite "Display a list of all the driver in a specific location.. (Prikaži listu svih upravljačkih
programa na određenoj lokaciji)", zatim kliknite na dugme "Next (Sledeće)".
8.
Kliknite na dugme "Have Disk (Imam disk)".
9.
Navedite A:\(D:\driver), a zatim pritisnite dugme "OK (U redu)".
10. Izaberite "Show all devices (Prikaži sve uređaje)" i izaberite monitor koji odgovara onome koji
je priključen na računar, zatim pritisnite "OK (U redu)".
11. Nastavite da pritiskate dugmad "Close (Zatvori)" i "OK (U redu)" dok ne zatvorite dijalog Display
Properties (Svojstva prikaza).
Operativni sistem Microsoft® Windows® NT
1.
Kliknite na dugme "Start", "Settings (Postavke)", "Control Panel (Kontrolna tabla)", zatimdvaput
kliknite na ikonu "Display (Ekran)".
21
Korišćenje softvera
2.
U prozoru Display Registration Information (Prikaži informacije o registraciji), kliknite na karticu
Settings (Postavke), pa kliknite na All Display Modes (Svi režimi ekrana).
3.
Izaberite režim koji želite da koristite (Resolution (Rezolucija), Number of colors (Broj boja) i
Vertical frequency (Vertikalna frekvencija)), zatim kliknite na dugme OK (U redu).
4.
Kliknite na dugme "Apply (Primeni)" ako vidite da ekran radi normalno nakon što se pritisnuli
dugme "Test (Testiraj)". Ako ekran ne radi normalno, izaberite drugi režim (niži režim za rezoluciju, boje ili frekvenciju).
Napomena
Ako u okviru stavke All Display Modes (Svi režimi prikaza) ne postoji opcija Mode (Režim), izaberite
nivo rezolucije i vertikalne frekvencije po uzoru na poglavlje Prethodno podešeni režimi za tajmer u
korisničkom priručniku.
Operativni sistem Linux
Da biste pokrenuli X-Window, morate da kreirate X86Config datoteku, a to je tip datoteke za sistemske
postavke.
1.
Na prvom i drugom ekranu pritisnite "Enter" nakon pokretanja X86Config datoteke.
2.
Treći ekran služi za postavljanje miša.
3.
Postavite miš za svoj računar.
4.
Sledeći ekran služi za izbor tastature.
5.
Postavite tastaturu za svoj računar.
6.
Sledeći ekran služi za postavljanje monitora.
7.
Prvo podesite horizontalnu frekvenciju za monitor (Frekvenciju možete da unesete direktno).
8.
Podesite vertikalnu frekvenciju za monitor (Frekvenciju možete da unesete direktno).
9.
Unesite ime modela vašeg monitora. Ove informacije neće uticati na pokretanje X-Window.
10. Završili ste podešavanje monitora. Pokrenite X-Window nakon postavljanja ostalog potrebnog
hardvera.
22
Korišćenje softvera
Natural Color
Program Natural Color
Jedan od problema koji se odnedavno pojavljuje pri korišćenju računara jeste to da boja na slikama koje se štampaju na
štampaču ili skeniraju pomoću skenera ili digitalnog fotoaparata nije ista kao njihov prikaz na monitoru. Program Natural Color je
pravo rešenje za taj problem. U pitanju je sistem za upravljanje bojama koji je razvila kompanija Samsung Electronics u saradnji
sa Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (Korejski institut za elektroniku i telekomunikacije, ETRI). Ovaj
sistem je dostupan samo za Samsung monitore i on omogućava da slike na monitoru budu identične štampanim ili skeniranim
slikama. Više informacija potražite u odeljku Help (Pomoć - F1) u programu.
Program Natural Color je dostupan na mreži. Možete da ga preuzmete sa donje Web lokacije i da ga instalirate;
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
MagicTune™
23
Korišćenje softvera
Instalacija
1.
Stavite instalacioni CD u CD-ROM jedinicu.
2.
Kliknite na instalacionu datoteku programa MagicTune™.
Napomena
Ako se ne pojavi iskačući prozor za instalaciju softvera, nastavite sa instalacijom pomoću izvršne
datoteke MagicTune sa CD-a.
3.
Izaberite jezik za instalaciju, kliknite na dugme "Next (Sledeće)".
4.
Kada se pojavi prozor InstallShield Wizard (Čarobnjak za instalaciju), kliknite na dugme "Next
(Sledeće)".
5.
Izaberite "I agree to the terms of the license agreement" (Slažem se sa uslovima ugovora o licenciranju" da biste prihvatili uslove korišćenja.
6.
Izaberite fasciklu za instalaciju programa MagicTune™.
7.
Kliknite na dugme "Install (Instaliraj)".
8.
Pojaviće se prozor "Installation Status (Status instalacije)".
9.
Kliknite na dugme "Finish (Završi)".
10. Kada se instalacija završi, ikona za pokretanje programa MagicTune™ pojaviće se na radnoj
površini. Da biste pokrenuli program, dvaput kliknite na ikonu.
Ikona za pokretanje programa MagicTune™ možda se neće pojaviti, u zavisnosti od postavki računarskog sistema ili monitora. U tom slučaju pritisnite taster F5.
Problemi pri instalaciji
Na instalaciju programa MagicTune™ mogu uticati faktori kao što su grafička kartica, matična ploča
i mrežno okruženje.
Sistemski zahtevi
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista™
Preporučujemo da program MagicTune™ koristite sa operativnim sistemom Windows®
2000 ili novijom verzijom.
Hardver
•
Više od 32 MB memorije
•
Preko 60 MB prostora na čvrstom disku
24
Korišćenje softvera
Za više informacija, posetite Web lokaciju MagicTune™ http://www.samsung.com/Products/Monitors/magictune.
Deinstalacija
Program MagicTune™ može se ukloniti samo pomoću opcije "Add or Remove Programs (Dodaj ili
ukloni programe)" u okviru stavke Windows® Control Panel (Kontrolna tabla).
Pratite sledeće korake da biste uklonili program MagicTune™.
1.
Idite na [Traka sa zadacima] → [Start] → [Settings (Postavke)] i u meniju izaberite stavku [Control
Panel (Kontrolna tabla)]. Ako se program koristi u operativnom sistemu Windows® XP, idite na
stavku [Control Panel (Kontrolna tabla)] u [Start] meniju.
2.
Kliknite na ikonu "Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)" u okviru stavke Control
Panel (Kontrolna tabla).
3.
Na ekranu "Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)", idite dole do ne dođete do
stavke "MagicTune™." Kliknite na nju da biste je označili.
4.
Kliknite na dugme "Change/Remove (Izmeni/ukloni)" da biste uklonili program.
5.
Kliknite na dugme "Yes (Da)" da pokrenete proces deinstalacije.
6.
Sačekajte da se pojavi dijalog "Uninstall Complete (Deinstalacija završena)".
Napomena
Posetite Web lokaciju MagicTune™ za tehničku podršku za program MagicTune™, najčešća pitanja
i najnovije verzije softvera.
25
Podešavanje monitora
Direktne funkcije
AUTO
Kada pritisnete dugme "AUTO", pojavljuje se ekran za automatsko podešavanje kao što je prikazano
na animaciji u sredini.
Automatsko podešavanje omogućava monitoru da sam podesi ulazni analogni signal. Vrednosti
Fine, Coarse i Position podešavaju se automatski.
(Dostupno samo u režimu Analog)
Ako automatsko podešavanje ne funkcioniše kako treba, ponovo pritisnite dugme "AUTO" da
preciznije podesite sliku.
Ako promenite rezoluciju preko kontrolne table, funkcija Auto će se sama pokrenuti.
Zaključavanje i otključavanje menija na ekranu
Kada pritisnete dugme AUTO nakon zaključavanja menija na ekranu
26
Podešavanje monitora
Kada pritisnete dugme MENU nakon zaključavanja menija na ekranu
Ova funkcija zaključava meni na ekranu (OSD) da bi zadržala trenutno stanje podešavanja i sprečila
druge osobe da izmene trenutne postavke.
Zaključavanje: Dugme MENU držite pritisnuto više od pet (5) sekundi da biste aktivirali funkciju
zaključavanja menija na ekranu.
Otključavanje: Dugme MENU držite pritisnuto više od pet (5) sekundi da biste deaktivirali funkciju
zaključavanja menija na ekranu.
27
Podešavanje monitora
Napomena
Čak i kada je funkcija zaključavanja menija na ekranu aktivirana i ipak možete da podešavate osvetljenost, kontrast i Customized Key (
) pomoću dugmeta Direct.
Customized key
Možete prilagoditi funkciju korisničkog dugmeta u skladu sa svojim potrebama.
Da biste videli funkcijski ekran koji se prikazuje kada pritisnete dugme [
korisničkog dugmeta za određenu funkciju, kliknite na ime svake funkcije.
] nakon podešavanje
(MagicBright - MagicColor - Color Effect - Image Size)
Napomena
Customized key (Prilagođeni taster) za željenu funkciju možete konfigurisati ako odete na Setup >
Customized Key.
28
Podešavanje monitora
Brightness
Kada na ekranu nema menija, pritisnite dugme Brightness (
SOURCE
Bira video signal dok je meni na ekranu isključen.
29
) da podesite osvetljenost.
Podešavanje monitora
Funkcija menija na ekranu
Picture
Brightness Contrast
MagicBright
Color
MagicCol- Color Tone
or
Color Con- Color Effect Gamma
trol
Image
Coarse
Sharpness
H-Position
OSD
Language H-Position
V-Position
Transparen- Display
cy
Time
Setup
Reset
Off Timer
Auto Source Image
Size
Fine
Customized
Key
V-Position
RTA
Information
Picture
Brightness
(Nije dostupno u MagicBright režimu Dynamic Contrast.)
Menije na ekranu možete da koristite za menjanje osvetljenosti prema svojim željama.
MENU →
→
→
,
→ MENU
Contrast
(Nije dostupno u MagicBright režimu Dynamic Contrast.)
30
Podešavanje monitora
Menije na ekranu možete da koristite za menjanje kontrasta prema svojim željama.
( Nije dostupno u MagicColor režimima Full i Intelligent. )
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
MagicBright
Pritisnite dugme
da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.
MagicBright je nova funkcija koja obezbeđuje optimalno okruženje za gledanje, zavisno od sadržaja
slike koju gledate. Trenutno je dostupno sedam različitih režima: Custom, Text, Internet, Game,
31
Podešavanje monitora
Sport, Movie i Dynamic Contrast. Svaki režim ima svoju prethodno postavljenu vrednost za osvetljenost. Jednu od sedam postavki možete jednostavno da izaberete pritiskom na kontrolno dugme
Customized Key.
•
Custom
Iako su naši inženjeri pažljivo izabrali vrednosti, prethodno podešene vrednosti možda neće prijati
vašim očima, zavisno od vašeg ukusa.
U tom slučaju, podesite osvetljenost i kontrast pomoću menija na ekranu.
•
Text
Za dokumente ili radove sa dosta teksta.
•
Internet
Za rad sa različitim slikama kao što su tekst i grafika.
•
Game
Za gledanje pokretnih slika kao u igrama.
•
Sport
Za gledanje pokretnih slika kao što je sport.
•
Movie
Za gledanje filmova sa DVD plejera ili Video CD-a.
•
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast služi za automatsko prepoznavanje distribucije ulaznog vizuelnog signala i
njegovo podešavanje da bi se postigao optimalni kontrast.
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
Color
(Nije dostupno u MagicBright režimu Dynamic Contrast.)
32
Podešavanje monitora
MagicColor
MagicColor je nova tehnologija koju je ekskluzivno razvila kompanija Samsung sa namerom da poboljša digitalnu sliku i jasnije prikaže prirodne boje bez smanjenja kvaliteta slike.
•
Off - Povratak na originalni režim.
•
Demo - Ekran pre primene funkcije MagicColor nalazi se sa desne strane, a sa leve strane je ekran
nakon primene funkcije MagicColor.
•
Full - Jasno prikazivanje živih prirodnih boja, kao i realističnije prirodne boje kože.
•
Intelligent - Jasno prikazivanje živih prirodnih boja.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
33
Podešavanje monitora
Color Tone
Ton boje se može promeniti izborom jednog od četiri režima.
•
Cool - Daje plavkasti ton beloj boji.
•
Normal - Bela boja ostaje bela.
•
Warm - Daje crvenkasti ton beloj boji.
•
Custom - Izaberite ovaj režim kada želite da podesite sliku prema sopstvenom ukusu.
( Nije dostupno u MagicColor režimima Full i Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
34
→ MENU
Podešavanje monitora
Color Control
Podešavanje balansa između pojedinačnih boja Red, Green, Blue.
( Nije dostupno u MagicColor režimima Full i Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Color Effect
Ukupnu atmosferu možete promeniti ako izmenite boje ekrana.
( Nije dostupno u MagicColor režimima Full i Intelligent. )
35
Podešavanje monitora
•
Off
•
Off - Primenjuje ahromatsku boju na ekran da bi se prilagodili efekti na ekranu.
•
Grayscale - Prikazuje se podrazumevana crno-bela boja.
•
Green - Efekat zelene boje primenjuje se na crno-beli ekran.
•
Aqua - Efekat plavozelene boje primenjuje se na crno-beli ekran.
•
Sepia - Efekat sepije primenjuje se na crno-beli ekran.
MENU →
•
,
Grayscale
→
→
,
→
•
Green
→
,
•
→ MENU
Gamma
Gamma podešavanje menja svetlinu boja srednje svetline.
•
Mode 1
MENU →
•
,
→
Mode 2
→
,
→
→
•
Mode 3
,
→ MENU
36
Aqua
•
Sepia
Podešavanje monitora
Image
Coarse
Uklanja smetnje kao što su vertikalne linije.
Podešavanje Coarse može da pomeri područje slike na ekranu. Možda ćete morati da je centrirate
pomoću menija Horizontalna kontrola.
(Dostupno samo u režimu Analog)
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
37
Podešavanje monitora
Fine
Uklanja smetnje kao što su horizontalne linije.
Ako šum ne nestane čak i nakon podešavanja Fine, ponovite ga nakon podešavanja frekvencije (brzine
osvežavanja).
(Dostupno samo u režimu Analog)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
Sharpness
38
→ MENU
Podešavanje monitora
Menja oštrinu slike.
( Nije dostupno u MagicColor režimima Full i Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
H-Position
Menja horizontalni položaj cele slike na ekranu monitora.
(Dostupno samo u režimu Analog)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
39
→ MENU
Podešavanje monitora
V-Position
Menja vertikalni položaj cele slike na ekranu monitora.
(Dostupno samo u režimu Analog)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
OSD
Language
Možete da izaberete jedan od devet jezika.
40
→ MENU
Podešavanje monitora
Napomena
Jezik koji ste izabrali se odnosi samo na jezik menija na ekranu. On neće uticati na programe koji su
aktivni na računaru.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
H-Position
Možete promeniti horizontalni položaj menija na ekranu.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
41
→ MENU
Podešavanje monitora
V-Position
Možete promeniti vertikalni položaj menija na ekranu.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Transparency
Menja providnost pozadine menija na ekranu.
•
Off
MENU →
•
,
→
On
→
,
→
→
,
42
→ MENU
Podešavanje monitora
Display Time
Meni će se automatski isključiti ako ne unesete nikakva podešavanja u određenom vremenskom roku.
Možete podesiti vremenski period pre isključivanja menija.
•
5 sec
MENU →
•
,
→
10 sec
→
,
→
→
•
20 sec
,
→ MENU
Setup
Reset
43
•
200 sec
Podešavanje monitora
Vraćanje postavki proizvoda na fabričke vrednosti.
•
No
MENU →
•
,
→
Yes
→
,
→
→ MENU
Customized Key
Možete odrediti funkciju koja će se aktivirati kada pritisnete Customized Key (
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
Off Timer
44
→MENU
).
Podešavanje monitora
Monitori će se automatski isključiti u izabrano vreme.
•
Off
MENU →
•
,
→
On
→
,
→
→
,
→
→ ,
→ MENU
Auto Source
Izbor funkcije Auto Source kako bi monitor automatski izabrao izvor signala.
•
Auto
MENU →
•
,
→
Manual
→
→
,
→ MENU
45
Podešavanje monitora
Image Size
Možete promeniti veličinu ekrana koji se prikazuje na monitoru.
•
Normal
•
Wide
•
Normal - Prikazani ekran prati odnos širine i visine ulaznog signala.
•
Wide - Slika se prikazuje preko celog ekrana bez obzira na odnos širine i visine ulaznog signala.
Napomena
•
Nisu podržani signali koji nisu dostupni u standardnom režimu.
•
Ako je na računaru podešen široki ekran kao optimalna rezolucija monitora, ova funkcija se ne
obavlja.
MENU →
,
→
→
,
→
→ ,
→ MENU
46
Podešavanje monitora
RTA
RTA (Response Time Accelerator)
Funkcija koja ubrzava odziv ekrana, čime se postiže oštrija i prirodnija reprodukcija video zapisa.
•
Off
•
Off - Deaktivira funkciju RTA kako bi ekran koristio svoju originalnu brzinu odziva.
•
Mode 1 - Ovaj režim je optimalan za gledanje filmova.
•
Mode 2 - Ovaj režim je optimalan za statičnu sliku, kao pri korišćenju programa za obradu teksta
ili pretraživanju Interneta.
MENU →
•
,
→
Mode1
→
,
•
→
→ ,
Mode2
→ MENU
Napomena
•
Ako ne gledate film, preporučujemo da postavite režim RTA Mode 1 ili Off.
47
Podešavanje monitora
Information
Prikazuje izvor signala i režim prikaza u meniju na ekranu.
MENU →
,
→MENU
48
Rešavanje problema
Funkcija samostalnog testiranja
Napomena
Vaš monitor ima funkciju samostalnog testiranja koja vam omogućava da proverite da li monitor
ispravno funkcioniše.
Funkcija samostalnog testiranja
1.
Isključite računar i monitor.
2.
Izvucite video kabl sa zadnje strane računara.
3.
Uključite monitor.
Ako monitor ispravno funkcioniše, videćete okvir poput onog na donjoj ilustraciji.
Ovaj okvir se pojavljuje za vreme normalnog rada, ako se video kabl izvuče ili ošteti.
4.
Isključite monitor i ponovo povežite video kabl, a zatim ponovo uključite računar i monitor.
Ako i nakon prethodno opisanog postupka monitor bude prazan, proverite video kontroler i računarski
sistem; monitor pravilno funkcioniše.
Poruke upozorenja
Ako nešto nije u redu sa ulaznim signalom, na ekranu će se pojaviti poruka ili će ekran ostati prazan
iako je LED dioda, indikator napajanja, i dalje uključena. Poruka može da znači da se monitor nalazi
izvan raspona skeniranja ili da morate da proverite signalni kabl..
Okolina
Lokacija i pozicija monitora mogu da utiču na kvalitet i druge karakteristike monitora.
Ako se u blizini monitora nalaze subwooferi, isključite ih i premestite u drugu prostoriju.
Uklonite sve uređaje poput radio prijemnika, ventilatora, časovnika i telefona koji se nalaze na udaljenosti od 1 metra od monitora.
Korisni saveti
Monitor prikazuje vizuelne signale koje prima od računara. Prema tome, ako postoji problem sa računarom ili grafičkom karticom, monitor može da bude prazan, da loše prikazuje boje, ima smetnje,
da ne podržava video režim itd. U tom slučaju prvo pronađite uzrok problema, a zatim kontaktirajte
servisni centar ili svog prodavca.
49
Rešavanje problema
Procena ispravnosti monitora
Ako na ekranu nema slike ili se pojavi poruka "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1680
x 1050 60 Hz", izvucite kabl iz računara dok je monitor uključen.
Ako se na ekranu pojavi poruka ili ekran pobeli, to znači da je monitor ispravan.
U ovom slučaju, proverite da li ima problema sa računarom.
Lista za proveru
Napomena
Pre nego što nazovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste proverili da li možete sami
da rešite problem. Ako vam treba pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili se
obratite distributeru.
Na ekranu nema slike. Ne mogu da uključim monitor.
Q:
Da li je kabl za napajanje pravilno uključen?
A:
Proverite spoj i električnu energiju kabla za napajanje.
Q:
Da li na ekranu vidite poruku "Check Signal Cable"?
A:
(Povezivanje pomoću D-sub kabla)
Proverite spoj signalnog kabla.
(Povezivanje pomoću DVI kabla)
Ako se poruka o grešci prikazuje iako je monitor pravilno povezan, proverite da li je status
monitora postavljen na analogni.
Ako se poruka (o grešci) prikazuje iako je monitor pravilno povezan, proverite da li je status
monitora postavljen na analogni. Pritisnite dugme /SOURCE’ da bi monitor ponovo proverio
izvor ulaznog signala.
Q:
Ako je napajanje uključeno, ponovo pokrenite računar da biste videli početni ekran (ekran za
prijavu), koji može da se vidi.
A:
Ako se pojavi početni ekran (ekran za prijavu), pokrenite računar u odgovarajućem režimu
(bezbedni režim za Windows ME/XP/2000), a zatim promenite frekvenciju grafičke kartice.
(Pogledajte odeljak Prethodno podešeni režimi za tajmer)
Ako se početni ekran (ekran za prijavu) ne pojavi, obratite se servisnom centru ili svom distributeru.
Q:
Da li se na ekranu prikazuje poruka "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1680 x
1050 60 Hz"?
A:
Ovu poruku ćete videti kada signal sa grafičke kartice premaši maksimalnu rezoluciju i frekvenciju koju monitor može pravilno da obradi.
A:
Podesite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju koju monitor može pravilno da obradi.
A:
Ako ekran prekorači SXGA ili 75 Hz, pojaviće se poruka "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1680 x 1050 60 Hz". Ako ekran prekorači 85 Hz, ekran će pravilno raditim ali
će se u trajanju od jednog minuta prikazati poruka "Not Optimum Mode", "Recommended
Mode 1680 x 1050 60 Hz" a zatim će nestati.
50
Rešavanje problema
U toku tog minuta, pređite na preporučeni režim.
(Ako se sistem ponovo pokrene, poruka će se opet pojaviti.)
Q:
Na ekranu nema slike. Da li indikator napajanja na monitoru treperi u intervalima od 1 sekunde?
A:
Monitor je u režimu za uštedu energije.
A:
Pritisnite bilo koji taster na tastaturi da aktivirate monitor i vratite sliku na ekranu.
A:
Ako još uvek nema slike, pritisnite dugme ' /SOURCE'. Zatim pritisnite bilo koji taster na
tastaturi da aktivirate monitor i vratite sliku na ekranu.
Q:
Da li se za povezivanje koristi DVI kabl?
A:
Možda će se pojaviti prazan ekran ako pokrenete sistem pre povezivanja DVI kabla, ili uklonite
a zatim vratite DVI kabl dok je sistem pokrenut pošto određene grafičke kartice ne šalju video
signale. Povežite DVI kabl, zatim ponovo pokrenite sistem.
Ne vidim meni na ekranu.
Q:
Da li ste možda zaključali meni na ekranu da biste sprečili promene?
A:
Otključajte meni na ekranu pritiskom na dugme [MENU /
] u trajanju od najmanje 5 sekundi.
Na ekranu se pojavljuju neobične boje ili samo crno-beli prikaz.
Q:
Da li se na ekranu prikazuje samo jedna boja kao da gledate u ekran kroz celofan?
A:
Proverite spoj signalnog kabla.
A:
Proverite da li je grafička kartica do kraja umetnuta u ležište.
Q:
Da li su boje na ekranu postale čudne nakon pokretanja nekog programa ili zbog sukoba između
aplikacija?
A:
Ponovo pokrenite računar.
Q:
Da li je grafička kartica pravilno podešena?
A:
Podesite grafičku karticu pomoću priručnika za grafičku karticu.
Ekran je iznenada postao neujednačen.
Q:
Da li ste promenili grafičku karticu ili upravljački program?
A:
Podesite poziciju i veličinu slike na ekranu pomoću menija na ekranu.
Q:
Da li ste podešavali rezoluciju ili frekvenciju monitora?
A:
Podesite rezoluciju i frekvenciju grafičke kartice
(Pogledajte odeljak Prethodno podešeni režimi za tajmer).
Q:
Do neuravnoteženosti ekrana može da dođe zbog ciklusa signala grafičke kartice. Ponovo podesite poziciju pomoću menija na ekranu.
Ekran nije fokusiran ili meni na ekranu ne može da se podesi.
Q:
Da li ste podešavali rezoluciju ili frekvenciju na monitoru?
51
Rešavanje problema
A:
Podesite rezoluciju i frekvenciju grafičke kartice.
(Pogledajte odeljak Prethodno podešeni režimi za tajmer).
LED dioda treperi, ali na ekranu nema slike.
Q:
Da li je frekvencija pravilno podešena kod proveravanja tajmera displeja na meniju?
A:
Pravilno podesite frekvenciju pomoću priručnika za grafičku karticu i poglavlja Prethodno podešeni režimi za tajmer
(Maksimalna frekvencija po rezoluciji može da se razlikuje od proizvoda do proizvoda).
Na ekranu se prikazuje samo 16 boja. Boje na ekranu su se promenile
nakon promene grafičke kartice.
Q:
Da li su boje u operativnom sistemu Windows ispravno podešene?
A:
Windows XP :
Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Appearance and Themes
(Izgled i teme) → Display (Ekran) → Settings (Postavke).
A:
Windows ME/2000 :
Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Display (Ekran) → Settings (Postavke).
Q:
Da li je grafička kartica pravilno podešena?
A:
Podesite grafičku karticu pomoću priručnika za grafičku karticu.
Pojaviće se poruka "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC)
monitor found" (Monitor nije prepoznat, pronađen je Plug & Play monitor
(VESA DDC).
Q:
Da li ste instalirali upravljački program monitora?
A:
Instalirajte upravljački program monitora u skladu sa upustvima za instalaciju upravljačkog
programa.
Q:
Pogledajte priručnik za grafičku karticu i proverite da li je Plug & Play (VESA DDC) funkcija
podržana.
A:
Instalirajte upravljački program monitora u skladu sa upustvima za instalaciju upravljačkog
programa.
Proverite u slučaju da program MagicTune™ ne funkcioniše pravilno.
Q:
Funkcija MagicTune™ dostupna je samo na PC računarima (VGA) sa OS Windows koji podržava funkciju Plug and Play.
A:
Da biste proverili da li je na vašem računaru dostupna funkcija MagicTune™, pratite sledeće
korake (Ako koristite Windows XP);
Control Panel (Kontrolna tabla) → Performance and Maintenance (Performanse i održavanje)
→ System (Sistem) → Hardware (Hardver) → Device Manager (Upravljač uređajima) → Monitors (Monitori) → Nakon što izbrišete Plug and Play monitor, pronađite "Plug and Play monitor"
tako što ćete potražiti novi hardver.
52
Rešavanje problema
A:
MagicTune™ je dodatni softver za monitor. Neke grafičke kartice možda ne podržavaju vaš
monitor. Ako imate problema sa grafičkom karticom, posetite našu Web stranicu i pogledajte
ponuđenu listu kompatibilnih grafičkih kartica.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Program MagicTune™ ne funkcioniše pravilno.
Q:
Da li ste promenili računar ili video grafičku karticu?
A:
Preuzmite najnoviji program. Program može da se preuzme na adresi http://www.samsung.com/
monitor/magictune
Q:
Da li ste instalirali program?
A:
Ponovo pokrenite računar nakon prve instalacije programa. Ako je program već instaliran,
uklonite ga, ponovo pokrenite računar i instalirajte program ponovo. Neophodno je ponovo
pokrenuti računar nakon instalacije ili uklanjanja programa da bi funkcionisao normalno.
Napomena
Posetite MagicTune™ Web lokaciju i preuzmite instalacioni softver za MagicTune™ MAC.
Ako imate problema sa monitorom, proverite sledeće.
Proverite da li su kabl za napajanje i video kablovi ispravno priključeni na računar.
Proverite da li računar prilikom pokretanja daje zvučni signal više od tri puta
(Ako daje, zatražite servis za matičnu ploču računara).
Ako ste instalirali novu grafičku karticu ili ste sklopili računar, proverite da li ste instalirali upravljački
program za grafičku karticu i upravljački program za monitor.
Proverite da li je odnos skeniranja video ekrana postavljen na vrednost između 56 Hz ~ 75 Hz.
(Nemojte prekoračiti 75 Hz kad koristite maksimalnu rezoluciju.)
Ako imate problema sa instaliranjem upravljačkog programa za grafičku karticu, pokrenite računar u
bezbednom režimu, uklonite grafički adapter iz stavke "Control Panel (Kontrolna tabla), → System
(Sistem) → Device Administrator (Administrator uređaja)", a zatim ponovo pokrenite računar kako
biste ponovo instalirali upravljački program za grafičku karticu.
Napomena
Ako se ovaj problem često javlja, nazovite ovlašćeni servisni centar.
Pitanja i odgovori
Q:
Kako mogu da promenim frekvenciju?
A:
Frekvencija može da se promeni ponovnim konfigurisanjem grafičke kartice.
A:
Imajte na umu da se podrška za grafičke kartice može razlikovati zavisno od verzije upravljačkog
programa. (Detalje potražite u korisničkom priručniku računara ili grafičke kartice.)
Q:
Kako mogu da podesim rezoluciju?
A:
Windows XP:
53
Rešavanje problema
Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Appearance and Themes
(Izgled i teme) → Display (Ekran) → Settings (Postavke).
A:
Windows ME/2000:
Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Display (Ekran) → Settings (Postavke).
* Detalje možete da dobijete od proizvođača grafičke kartice.
Q:
Kako mogu da aktiviram funkciju uštede energije?
A:
Windows XP:
Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Appearance and Themes
(Izgled i teme) → Display (Ekran) → Screen Saver (Čuvar ekrana).
Postavite funkciju u okviru stavke BIOS-SETUP računara. (Pogledajte korisnički priručnik za
Windows / računar).
A:
Windows ME/2000:
Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Display (Ekran) → Screen
Saver (Čuvar ekrana).
Postavite funkciju u okviru stavke BIOS-SETUP računara. (Pogledajte korisnički priručnik za
Windows / računar).
Q:
Kako da čistim kućište monitora / LCD ekran?
A:
Isključite kabl za napajanje i očistite monitor mekom krpom koristeći sredstvo za čišćenje ili
običnu vodu.
Vodite da na kućištu ne ostane deterdžent, kao i to da ga ne izgrebete. Pazite da u monitor ne
uđe voda.
Napomena
Pre nego što nazovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste proverili da li možete sami
da rešite problem. Ako vam treba pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili se
obratite distributeru.
54
Specifikacije
Opšte
Opšte
Ime modela
SyncMaster 2053BW
LCD ekran
Veličina
20-inčni (51cm)
Površina ekrana
433,44 mm (H) x 270,9 mm (V)
Veličina piksela
0,258 mm (H) x 0,258 mm (V)
Sinhronizacija
Horizontalna
30 ~ 81 kHz
Vertikalna
56 ~ 75 Hz
Boje ekrana
16,7 miliona
Rezolucija
Optimalna rezolucija
1680 x [email protected] Hz
Maksimalna rezolucija 1680 x [email protected] Hz
Ulazni signal, terminali
RGB analogni, digitalni RGB kompatibilan sa DVI(Digital Visual Interface)
0,7 Vp-p ± 5 %
Odvojena H/V sinhronizacija, kompozitni, SOG
TTL nivo (V visok ≥ 2,0 V, V nizak ≤ 0,8 V)
Maksimalna brzina osvežavanja piksela
146MHz (analogni,digitalni)
Napajanje
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz
Signalni kabl
15-pinski-na-15-pinski D-sub kabl, može se ukloniti
Konektor DVI-D na DVI-D, može se ukloniti
Dimenzije (Š x D x V) / težina
472,9 x 314,9 x 63,0 mm / 18,6 x 12,4 x 2,5 inča (bez postolja)
472,9 x 372,2 x 219 mm / 18,6 x 14,7 x 8,6 inča (sa postoljem), 4,4 kg / 9,7 lbs
VESA interfejs za montažu
100 mm x 100 mm
55
Specifikacije
Zaštita okoline
Rad
Temperatura : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Vlažnost vazduha : 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Odlaganje
Temperatura : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Vlažnost vazduha : 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije
Plug and Play funkcija
Ovaj monitor može da se instalira na svaki sistem koji podržava funkciju Plug & Play.
Interakcija računara i monitora će omogućiti najbolje uslove rada i postavke monitora. U
većini slučajeva, instalacija monitora će se obaviti automatski, osim ako korisnik ne želi da
izabere druge postavke.
Prihvatljivi broj tačaka
Ovaj proizvod sadrži TFT-LCD ekran proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (jedan milioniti deo). Međutim, pikseli za CRVENU,
ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni
pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i možete slobodno koristiti monitor.
Na primer, broj TFT-LCD podpiksela u ovom proizvodu je 5.292.000.
Napomena
Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.
Uređaj klase B (Informaciono-komunikacioni uređaj za kućnu upotrebu)
Ovaj proizvod je usklađen sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućnu upotrebu i
može se koristiti u svim oblastima, uključujući opšta stambena područja. (Uređaji klase B emituju
manje elektromagnetskih talasa od uređaja klase A.)
PowerSaver
Ovaj monitor ima ugrađen sistem za upravljanje napajanjem po imenu PowerSaver. Ovaj sistem štedi
energiju prebacivanjem vašeg monitora u režim male potrošnje energije kada se određeno vreme ne
koristi. Monitor se automatski vraća u normalan rad kada pritisnete bilo koji taster na tastaturi. Da biste
uštedeli energiju, podesite monitor na OFF (Isključeno) kada nije u upotrebi ili kada ga na duže vreme
ostavljate bez nadzora. Sistem PowerSaver radi ako na računaru imate grafičku karticu kompatibilnu
sa standardom VESA DPM. Za podešavanje ove funkcije koristite uslužni program instaliran na računaru.
Stanje
Normalan rad
Režim uštede ener- Isključen (dugme za uklgije
jučivanje/isključivanje)
EPA/ENERGY 2000
Indikator napajanja
Plav
Plav, treperi
Isključeno
Potrošnja energije
40 W
manje od 1 W
manje od 1 W
Ovaj monitor ispunjava EPA ENERGY STAR® standarde i
ENERGY2000 standarde ako se koristi sa računarom koji
podržavaVESA DPM funkciju.
Kao ENERGY STAR® partner, SAMSUNG je odlučio da ovaj
uređaj ispunjava ENERGY STAR® smernice za energetsku
efikasnost.
56
Specifikacije
Prethodno podešeni režimi za tajmer
Ako je signal koji se prenosi sa računara isti kao sledeći Prethodno podešeni režimi za tajmer, ekran
će se podesiti automatski. Međutim, ako se signal razlikuje, ekran može da bude prazan kada je LED
dioda, indikator napajanja, uključena. Pogledajte priručnik za grafičku karticu ili podesite ekran na
sledeći način.
Režim ekrana
Horizontalna Vertikalna
frekvencija frekvencija
(kHz)
(Hz)
Brzina osve- Polaritet sinhžavanja pik- ronizacije (H/
sela (MHz)
V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
64,674
59,883
119,000
+/-
Horizontalna frekvencija
Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana naziva se horizontalni ciklus, a
obrnuti broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna
frekvencija. Jedinica: kHz
Vertikalna frekvencija
Kao kod fluorescentne lampe, ekran mora mnogo puta u
sekundi da prikaže sliku. Frekvencija tog ponavljanja naziva se vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz
57
Informacije
Za bolju sliku
Za uživanje u najboljem kvalitetu slike podesite rezoluciju računara i brzinu osvežavanja na računaru kako je opisano ispod. Kvalitet slike na ekranu možda neće biti ujednačen
ako nije obezbeđen najbolji kvalitet slike za TFT-LCD.
•
Rezolucija: 1680 x 1050
•
Vertikalna frekvencija (brzina osvežavanja): 60 Hz
Ovaj proizvod sadrži TFT-LCD ekran proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (jedan milioniti deo) i većom. Međutim, pikseli za
CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti
neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i možete slobodno koristiti monitor.
•
Na primer, broj TFT-LCD podpiksela u ovom proizvodu je 5.292.000.
Kada sa spoljne strane čistite monitor i ekran, nanesite preporučenu malu količinu
sredstva za čišćenje na meku krpu i ispolirajte monitor. Nemojte snažno pritiskati površinu
LCD ekrana, već blago trljajte.
Ako primenite silu, možete oštetiti površinu ekrana.
Ako još uvek niste zadovoljni kvalitetom slike, možete da dobijete bolji kvalitet pokretanjem "Auto Adjustment" funkcije na displeju koji se pojavljuje kad pritisnete dugme
Auto.
Ako na slici ima smetnji i posle automatskog podešavanja, upotrebiti funkciju za Fine/
Coarse podešavanje.
Ako se duži period vremena na ekranu prikazuje statična slika može doći do zamućenja
ili rezidualne slike.
Prebacite režim na štednju energije ili podesite čuvar ekrana na pokretnu sliku kada morate
da se udaljite od monitora na duže vreme.
INFORMACIJE O PROIZVODU (Bez zadržavanja slike)
Pri prelasku sa jedne slike na drugu, a naročito nakon dužeg prikazivanja nepomične slike, na LCD
monitoru ili televizoru može doći do zadržavanja slike.
U ovom priručniku opisano je pravilno korišćenje LCD proizvoda da biste ih zaštitili od zadržavanja
slike.
Garancija
Garancija ne pokriva štetu prouzrokovanu zadržavanjem slike.
Sagorevanje ekrana nije pokriveno garancijom.
Šta je zadržavanje slike?
Za vreme normalnog rada LCD ekrana ne dolazi do zadržavanja slike u pikselima. Međutim,
ako se ista slika prikazuje duže vreme, između dve elektrode u kojima se nalazi tečni kristal
akumulira se mala razlika u električnom naboju. To može prouzrokovati da se tečni kristal
nakupi u određenim područjima ekrana. Tako se prethodna slika zadržava kod prebacivanja
58
Informacije
na novu video sliku. Svi proizvodi sa ekranima, uključujući LCD ekrane, podložni su zadržavanju slike. To nije greška u proizvodu.
Pratite uputstva ispod da biste zaštitili svoj LCD ekran od zadržavanja slike
Isključivanje, čuvar ekrana ili režim uštede energije
Npr.)
•
•
Isključite napajanje kada koristite nepomični uzorak.
•
Isključite napajanje na 4 sata nakon 20 sati korišćenja
•
Isključite napajanje na 2 sata nakon 12 sati korišćenja
Ako je moguće, koristite program za zaštitu ekrana
•
•
Preporučuje se jednobojni program za zaštitu ekrana ili slika koja se kreće.
Podesite isključivanje monitora preko šeme napajanja u postavkama ekrana.
Predlozi za određene primene
Npr.) Aerodromi, tranzitne stanice, berze, banke i kontrolni sistemi Preporučujemo da se
pridržavate sledećeg podešavanje sistema za prikazivanje programa:
Prikaz informacija uz ciklus logotipa i pokretne slike.
Npr.) Ciklus : Prikazivanje informacija u trajanju od 1 sata, a zatim 1 minut prikazivanja
logotipa ili pokretne slike.
Povremeno promenite boje informacija (koristite 2 različite boje).
Npr.) Rotirajte dve boje informacija na svakih 30 minuta.
Izbegavajte kombinovanje znakova i pozadine između kojih postoji velika razlika u jačini
osvetljenja.
Izbegavajte korišćenje sivih boja jer lako mogu da izazovu zadržavanje slike.
•
Izbegavajte: Boje sa velikom razlikom u jačini osvetljenja (crno-belo, sivo)
Npr.)
•
Preporučene postavke: Svetle boje sa malom razlikom u svetlini
•
Menjajte boju znakova i pozadine na svakih 30 minuta
59
Informacije
Npr.)
•
Na svakih 30 minuta, zamenite znakove pokretnom slikom.
Npr.)
Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike je podešavanje računara ili sistema da pokreće program za zaštitu ekrana kada ne koristite ekran.
Zadržavanje slike se ne dešava kad LCD ekran radi u normalnim uslovima.
Normalni uslovi podrazumevaju da se video uzorak stalno menja. Kada LCD panel radi
duže vreme sa nepromenljivim uzorkom (-više od 12 sati-), može da dođe do male razlike
u naponu između elektroda koje obrađuju tečni kristal (LC) u piksele. Razlika u naponu
između elektroda se vremenom povećava i tečni kristal se krivi. Kada se to desi, prethodna
slika može da se vidi kada se uzorak promeni.
Da bi se to sprečilo, akumulirana razlika u naponu mora da se smanji.
60
Informacije
Naš LCD monitor je u skladu sa ISO13406-2 klasom II grešaka u pikselima
61
Dodatak
Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE
Napomena
Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije
SAMSUNG.
North America
North America
U.S.A
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
http://www.samsung.com
CANADA
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINA
ARGENTINE
BRAZIL
BRAZIL
0800-333-3733
Latin America
http://www.samsung.com/ar
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/br
0800-124-421
4004-0000
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
COLOMBIA
01-8000112112
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
http://www.samsung.com/co
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/lathttp://www.samsung.com/latin
in
CHILE
COSTA RICA
800-SAMSUNG(726-7864)
COSTA RICA
0-800-507-7267
ECUADOR
ECUADOR
1-800-10-7267
1-800-10-7267
EL SALVADOR
800-6225
EL SALVADOR
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
800-6225
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/lathttp://www.samsung.com/latin
in
GUATEMALA
HONDURAS
1-800-299-0013
800-7919267
http://www.samsung.com/lathttp://www.samsung.com/latin
in
JAMAICA
HONDURAS
1-800-234-7267
800-7919267
JAMAICA
NICARAGUA
1-800-234-7267
00-1800-5077267
PANAMA
800-7267
PUERTO
RICO
PANAMA
1-800-682-3180
800-7267
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
NICARAGUA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
VENEZUELA
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/lathttp://www.samsung.com/latin
in
http://www.samsung.com/latin
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/lathttp://www.samsung.com/latin
in
1-800-751-2676
0-800-100-5303
Europe
http://www.samsung.com/lathttp://www.samsung.com/latin
in
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/latBAGO
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)in
http://www.samsung.com/at
VENEZUELA
BELGIUM
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/lathttp://www.samsung.com/be
in
(Dutch)
02 201 2418
Europe
AUSTRIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
0800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/at
800
- SAMSUNG
(800-726786)
0032
(0)2 201
24 18
CZECH REPUBLIC 844 000 844
http://www.samsung.com/cz
http://www.samsung.com/be
http://www.samsung.com/cz
71
Dodatak
Europe
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
EIRE
DENMARK
0818
70717
70100
19
EIRE
FINLAND
717
30 -0818
6227 515
FINLAND
http://www.samsung.com/dk
70
http://www.samsung.com/ie
http://www.samsung.com/dk
100
http://www.samsung.com/ie
http://www.samsung.com/fi
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0,14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
FRANCE
GERMANY
ITALIA
HUNGARY
http://www.samsung.com/fr
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) http://www.samsung.com
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805
SAMSUNG http://www.samsung.com
(726-7864)
(€
0,14/Min)
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
LUXEMBURG
02 261 03 710
NETHERLANDS
LUXEMBURG
0900-SAMSUNG
(0900-7267864)
http://www.samsung.com/nl
0035 (0)2 261
03 710 (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/be
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
NETHERLANDS 3 - 0900
SAMSUNG
NORWAY
SAMSUNG
(7267864)
(726-7864) http://www.samsung.com/nl
http://www.samsung.com/no
€ (0,10/Min)
NORWAY
POLAND
POLAND
http://www.samsung.com/lu
http://www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG (172678)
815-56 480
http://www.samsung.com/no
http://www.samsung.com/pl
0220- 801
607 - 801
93 - 33
881
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80820-SAMSUNG(7267864)
022-607-93-33
http://www.samsung.com/pt
PORTUGAL
SLOVAKIA
80820-SAMSUNG
0800-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com/pt
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
SPAIN
SWEDEN
10 11 (726
30 78 64)
075902
- SAMSUNG
SLOVAKIA
SWEDEN
(726-7864)
http://www.samsung.com/es
0800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/sk
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/se
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
http://www.samsung.com/ch
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
SWITZERLAND
U.K
0800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/ch
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
http://www.samsung.com
CIS
CIS
ESTONIA
800-7267
LATVIA
8000-7267
LITHUANIA
LITHUANIA
8-800-77777
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
http://www.samsung.com/kz_ru
ESTONIA
LATVIA
KYRGYZSTAN
http://www.samsung.ee
800-7267
http://www.samsung.com/lv
http://www.samsung.com/lv
00-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
UKRAINE
TADJIKISTAN
8-800-502-0000
8-10-800-500-55-500
RUSSIA
TADJIKISTAN
UZBEKISTAN
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
Asia
CHINA
AUSTRALIA
1300 362 603
INDIA
CHINA
http://www.samsung.uz
http://www.samsung.ua
Pacific
Asia Pacific
800-810-5858
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/au
1300 362 603
010-6475
800-810-5858
HONG KONG
http://www.samsung.ru
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
AUSTRALIA
http://www.samsung.com/ee
800-7267
1880
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG:3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
72
Dodatak
Asia Pacific
3030 8282
TAIWAN
INDIA
VIETNAM
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
1-800-3000-8282
http://www.samsung.com/in
1 800 588 889
http://www.samsung.com
1800 110011
INDONESIA
SOUTH AFRICA
Middle East & Africa
0800-112-8888
http://www.samsung.com
444 77 11
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
MALAYSIA
U.A.E
1800-88-9999
800-SAMSUNG(726-7864)
NEW ZEALAND
0800
SAMSUNG(0800 726 786)
8000-4726
TURKEY
http://www.samsung.com/id
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/jp
http://www.samsung.com/my
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
800-SAMSUNG(726-7864)
U.A.E
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
73
Dodatak
Termini
Veličina tačkica
Slika na monitoru sastoji se od crvenih, zelenih i plavih tačkica.
Što su tačkice zbijenije, to je rezolucija veća. Udaljenost između
dve tačke iste boje naziva se 'veličina tačkica'. Jedinica: mm
Vertikalna frekvencija
Ekran mora ponovo da se iscrta nekoliko puta u sekundi da bi se
kreirala i prikazala slika. Frekvencija tog ponavljanja u sekundi
naziva se vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica:
Hz
Primer: Ako se isto svetlo bljesne 60 puta u sekundi to se smatra
vrednošću od 60 Hz.
Horizontalna frekvencija
Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu
ivicu ekrana naziva se horizontalni ciklus. Inverzni broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz
Isprepletani i neisprepletani režimi
Prikazivanje horizontalnih linija od vrha do dna na ekranu po redu
naziva se neisprepletani režim, a prikazivanje neparnih, a zatim
parnih linija naziva se isprepletani režim. Neisprepletani režim se
koristi za većinu monitora kako bi se dobila jasna slika. Isprepletani režim se koristi kod televizora.
Plug & Play
Ovo je funkcija koja korisniku pruža najkvalitetniji sliku, jer omogućava da računar i monitor automatski razmenjuju informacije.
Ovaj monitor ispunjava međunarodni VESA DDC standard za
Plug & Play funkciju.
Rezolucija
Broj horizontalnih i vertikalnih tačaka koje sačinjavaju sliku na
ekranu nazivamo rezolucijom. Taj broj označava tačnost prikaza
na ekranu. Visoka rezolucija je dobra za obavljanje više zadataka
istovremeno jer na ekranu može da se prikaže više informacija.
Primer: Ako je rezolucija 1920 x 1200 , to znači da je displej sastavljen od 1920 horizontalnih tačkica (horizontalna rezolucijan) i
1200 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).
74
Dodatak
Nadležnost
Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.
Reprodukcija bilo koje vrste bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronics Co., Ltd. strogo
je zabranjena.
Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. ne odgovara za greške koje se nalaze u ovom dokumentu
ili za slučajnu ili posledičnu štetu proizašlu iz opremanja, performansi ili korišćenja ovog materijala.
Samsung je registrovani žig kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i Windows
NT su registrovani žigovi korporacije Microsoft; VESA, DPM i DDC su registrovani žigovi ogranizacije VESA (Video Electronics Standard Association); ENERGY STAR® ime i logotip su registrovani žigovi Agencije za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Američkih Država (EPA). Kao ENERGY
STAR® partner, Samsung je odlučio da ovaj uređaj ispunjava ENERGY STAR® smernice za energetsku efikasnost. Svi ostali spomenuti nazivi proizvoda možda predstavljaju žigove ili registrovane
žigove njihovih vlasnika.
75
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement